Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.77 MB
2019-08-26 15:54:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
590
1514
Rövid leírás | Teljes leírás (1.21 MB)

Zalai Közlöny 1943 073-096. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
83. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

89»>f., 73. sz.
N«flykanli»«, 1843. április I. osUlOrlök
Ám 12 une*.
twtauMl «• kUiilüm«\'r.ii ttmt b. kim.
politikai aariur
,m»»mm»mmm—mmmm»mmm»mm«—«»—¦———\'______ _M**""*mJMlUaniip.U ri«„Monilialon 2ÍJ n».
Lépten-nyomon, .
amerre faiunk, halljuk e«t <r követelő, paranejoló mondatot. Merj kell oldani I Mtnt a siajkók, ismétlik at rmberek, fölényesen, iga-iuk blílos tudatiban. Keményen at asrtalra csapnak ilyenkor és ait hisiik, cirei máris megtörtént minden, amit a kérdéssel kapcsolat-t(lin tanniük kellett Nem jó a kőilekedés t Megkell oldani, hogy jó legyen. Nem jó a köiellátás 7 Meg kell,oldani, hogy jó legyen. Hibrfs a, javak siétontüsa ? Meg kell oldani, hogy igaiságos legyen. O, igen ! Igáink van. Kijelentéseik valóban mindenben fedik a valóságot- De most jön a kővetkeifí kérdés; hogyan? Nem tréfának sránjuk, de kísérelje meg Cfjysíer valaki, hogy egy ilyen »nieg kell oldania irányiéin vita kellős köicpén megkérdeue a leghangosabban besiélfít: »ha-iiVíin /« Határoiottan SBÓrakoitaió. percek, kővetkeenek * kérdés után. Legtöbbször nagy hévvel keidi a megoldás módoaataiuak felsoroltát, de aítán megakad. Pöként, hl még felhívjuk figyelmét tervének egy-két hibájára is, akkor kése a csfid. Ha akaratos, kenők ember, akkor jóidéig még kisérlete-tik, majd ezeai a korseakílkotó kijelentéssel lárja, hogy -erre érÍM nem vagyok hivatott, miért van akkor kormány, minisitérium, stb„ »tl». Aioknak Lfill tudniok.* A dologban at a líumoros, hogy ebben is igae* van. A seomoru ví-sient az, hogy ai ilyen „meg kell oldani" emberek elfelejtik, olyan időket élünk, amikor ai emberek nagy többsége minden hangosko-dóban „messiást" lát és kapva kap at alkalmon, hogy csatlakonék a íugolódóhoí. Eaeknck kős«őnhetŐ, hogy vésiesen téried a „meg kell oldani" jelszó, dc nem határozott irányban, vagyis nem a megoldás felé, hanem tavaros, csérféle hiányban sicnvedÖ elképedések felé, melyek nemhogy segítenék, hanem hátráltatják a megoldást. Dc síép is lenne, ha egysier ae emberek belátnák, hogy addig ne besiéljenek, mig nem gondolkoi-¦ tak, addig ne kifogásoljanak, mig a kifogással cgyidÖben nem tud "ak javítani ís.
Gebeitől éizakrahalogaló harcok folynak; Rommel csapatai védelemban vannak
A keleti harctér tontsaahaaral «seményteltnek voltak
A. szovjet harctéren 11 harcok iigynnftzokrs n szakaszokra szorítkoztak, amolvok már Rí oiőző napok harcainak in központjában voltak. Feltűnő, hogy
a xt(wj?t ná\'lalknrá.iaihan csupán helyi trák harchavttteévt. m-nritknz-ott, mert nyilván nőni rolt abban ,-t holv-zotbon, hogy a hadrnüvolotok coljára friss orŐkot hozzon a holvszínro. A némot légierő folytonos támadásaiban csak még snlyosbifotta azokat a nohézségokót. amolvoknt a harcolő kötelékük fel frissítési) végett a fölvonulási utak fokozódó romlana okoz. A nómot mogfigvo-lések, valamint á fojpflyok és a szökevények .vallomása túorint reiulki-viil súlyosak | azok a vo^loségok, amolvoket a szovjet o modizojens támadások követkcztcUm iliettfo)tíj(to-iésoiltfm elszenvedett. Ezek a
veizleitáffek gyakran rlcrik a -10 tzáxalrkot h. a yaatiÜ forgalomban js nagy a zűrzavar az állandó légitámadások kövotkoztélxm. A bolsevisták megkísérelték, hogj" a radás7,rop}Ílónó-I»ok nagyobb niórotü berotéaéTol mogffátpijak ezokot a támadásokat, do kísérletük orodméiiytolón maradt. A német letörő \\&%\\ harcokban 86\'iaiorjét -ftépot lőtt lo.
Küb\'ántól északra a szovjut 0Ba|«itok uihól mo^kisórol-ték t ám adásaikat, de n nőmet ru-dolom valanionnyit Tisszarorto éa súlyon ToaztoróiíOKot okozott a támadóknak. Ezekbon a harcokban, a azovjot 20 harckoíísit \\"oazU»tt. A kilzíloloioból a nómot zuhanóbombázók alaposan kive...