Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.18 MB
2019-08-26 15:55:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
619
1341
Rövid leírás | Teljes leírás (1.31 MB)

Zalai Közlöny 1943 097-122. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
83. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

filili i
[Ubi .
Beodlokout :
\'l\'alluri ppala:
83« évi., 97, íz. Nagykanlisa, 1943. május 1. szombat Ára 20 fillér*
rum napilap
aaL» F«Wfi.,ieri[esItó: B.rb.rlt. L«Jo» TT?lt^\'SWIs<«fc»*»*-
___M*te..pí»fl.,..^l»a01lu.
Éa meg a SMmár
fi/J Tekintettől arra, hogy mui-uapaág mér alig löliot leirni ogyot-lon »ort aü újságba anélkül, . hogy ralnki sértre uo.érozuó magát, én tollát előro bocsánatot kérők a szamártól, amiért magamat rangnorol-tam olŐbbrq a cimbon, Hogy raégia meglőttem, annak csak az az oka, hogy-az olTosónak no aokafc kolljon kprosgélnio, kíro önteo ki a« opójét ¦ iiohogy AVi ártatlan szamár oaaók kézről, akitw mégis csak kockázatosabb belerúgni, mort az esetleg rjsz-flza is rug.
A szamár nem ugy keriilt íde, mint Pilátus, aki igaeán Almában mid gondolhatta, ho(?y évezredek múlva is naponta milliók foglalják imáikba a nerot, amikor podig nála sokkal odavalóbb ernhorok százezreinek óéve voszott bolo a történelem porfátyoléba,
Vdorn meg a szamárral ugyanis ugy áll a dolog, hogy ogyikünk nom sértődhetik meg, ha a másikhoz hasonuljáli. Amilyon csökönyös ó, olyan ostoba Iwloicssüléaftol hiazok én még ma is (podig aa idén kőtokos betöltött \'20 esztondojo, hogv az életem összeforrott oxokkol a haeébok-kal) — hiszek a mostorségoin hiva-tésszorüaégébon b abban, hogy bo-caülobea és jónzóndéku mindon sor, amit loirok. Hinzon ha nom igy loiino, uomcsak az emberekkel, do oíaŐsorban önmagammal nom tudnók szembenézni.
Vin aáfán még ogy hasonlatosság (egyobokon kirül, mondja most az olrasó) á négylábúak hamupipőkéje és á hivatásos közíró között. Mind-ogyik a Prügolbnabo szoropét tölti bo a huöonezőrüjoi között, cgvjk fiom tudja, hogy ToltökoppÖn miért, do mindönki más inog van győződvo arróh hogy méltán. A mindönki uwggyőzŐdóséiiak ozosotbon ugyanannyi\' á tárgyi alapja, mint akárhány közkelotü moggyőzódóanok. Hogy a azamarat miért tartja mindönki szamárnak, azt aonki sem tudja-.\'A szamár sommiesolro som adott rá több okot, mint például a papagúlv, amelynek értelmotlon szónoklataiért pénzt éa törődést áldoznak az emberek.\' Pedig kotlojük közül aligha nom mégis csak a pspar gály a Bxaniarabb.
Miután podig a szamárral ilyen értolmeaon sikerült megmagyaráznom a dolgot, fioleajpgw is tovább fójwjgütüum, upgy hogyan is korül-hottom ogy gyékényre az állalvilágnak nom (ippon köztisztolotbon fürdó tagjával. Inkább aat mondom el, hogy mióutr férünk mog békés ro-ItonÓrfiéflbon azon- a gyékényen.
Az ögy&fceri szamárral ugyanis az ásott "mog, (biztosan mogpsott, mort, gondolom, mindönki hallotta már) hogy- ketten hajtották az úton, apa mog a fia. Az meg folültotlo a gyorokot a szamár hátára, hátha olfarad a vókonydongáju legényke. tímboTok jöttek szemközt. Bzidták a gyorokot, mint a bokrot, hogy mégis csak disznóság, ő viteti magát a szamárral, az öreg. apja mog rója gyalog aa utat. Erre a gvorok leszállt a. szamárról én holyébo ült az örog. A.azaniár tüiolmca jóaaág, nom avatkozott boU» a vitába. Megint
Lényegesen megerősödött a tengely helyzete Északafrikában
A szovjet-lengyel viszály flgyében eddig eredmény nélkül folytatódik a közvetítés
Knfidavillotól délre a tengely-köto- i deli angol csapatok sünd is snodila-lékok rnegseumiisitottéJc a megroko-
A« 1. brit hadBorog csütörtökön az előző napi áttörési kísérletek toljoí moghiuHiitása után Modjcz ol Habtól ke|otrn, valamint Pont du Kaimnál tartózkodóan viselkodott. A lengely-esapatok részben
wazahóáitatták rltibb th-rtL-lrd terület\'éík4t, részben ptdiq n régi arcvonalon (vl ragadlak e\' az angoloktól területrészeket. Kwkhon ií IwvJművelőiekben l^g-alabb ia három brit hadosztályt, valamint két...