Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.13 MB
2019-08-26 15:57:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
777
1478
Rövid leírás | Teljes leírás (1.33 MB)

Zalai Közlöny 1943 145-171. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
83. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

FMadt: ^2M \' 83. évi., 145. sz. Nagykanizsa, 1943. július 1. csütörtök jíra 12 fillér.

Benílokosat:__.___ Tábori mtti:___¦
mm, ¦ mm
KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
SzerkoszUBóg ée khuMhlvatal: Kő-ut 5. szám. Szerkesztőségi és kladíhlvatnll teleten 78. sz. Mogjolonlk minden hötköznup délután.
Felelős szerkesztő: Barbarlts L
RlflHzetéfrl ara: egy hónapra 3 poncö 20 Hller, negyedévre 9 pengfl 20 fillér. }\\i)y Egyes szám: hétköznap 12 1111., szombaton 201111,
DJ gazdasági rend
A rádió ós a hírlapok utján Mamit mór az ország kózvotoménye Kállay Miktús mhmztorojnök ós Ko-iiiém\'i-Schnollor Lajos pYmügymi--nÍBMBT szegődi nagy boszódéról. Az utóbbi hónapok\'; egyik legnagyobb politikai osomónyo ta, mert a kormány olnöko es a íténxügy miniszter olyan idókbon, amikor az egész gazdasági élőt a háború köTotolmónyoit szolgálja leginkább, ogy egészen uj gazdasági rendel jolont bo s teszi ozt ogy fontos gazdasági mozzanat küszöbén, aratás olótt. A miniszterelnök ezzel a ¦ beszédéről az ogéaz magyarság számára megmutatta azt iix ^ utat, aniolvnn az uj gazdasági rend halad, foltárván mindazokat a.problémákat, amelyek a kormányt íiitöükodésokro késztették. A pénzügyminiszter viszont őzöknek a prohlémáknak részleteit is imnortetto s hoszédo főként a mai ídök logr akutabb kérdése körül mozgqtt a oz az árszinronal. A miniszterelnök bo-szédébon általános politikai irányol vokot adott s eközben rámutatott azokra a kártékony tünetekre, amo-lyok az ország nyugalmának és rond-jénok legnagyobb ellonségoi. Ezek: afokote piac, a korrupció és a protekció, lírthotö, hogy az egész ország közvólomónyo íonnon holyosol a miniszterelnöknek, amikor hang-Bulyozta, hogy a lognagyobb ollcm-ségoi a npmzotnok azó k, akik lll\'lll akarják magukat alávetni annak a roiulnok, amit a kormány mcgálla))it óh vógrejiajt.
Ebben az általános kormányzati politikai köretben itmdkivül nagy jelentőségű gazdasági problémák sorakoznak fol. Kzokot a pénaögymi-nisztor igon részletesen, mlnoonki által érthető módon torjosztotto elé Szögödön » o/oknok az Intózkedésok-nok ma nincs OllonzŐjo, mert mindönki tudja, hogy alkalmazkodnunk koll gazdasági élotüiíkbon Is,az adott viszonyokhoz. Mindonokojólt ki koll omolnunk azt a mozzanatot, hogy a moKŐcazdanági úrszinvonal a ÍO pengős búzaáron épül fol. Ez azonban nom jolonti azt, liogy ugyanilyon arányban omolkodjók ti Többi mezőgazdasági cikkok árai is, csupán azt jolonti, hogy az örazos mezőgazdasági cikkok árai a 40 pongoa búzához viszonyítva, egymás között harmóniában logyonek. Tormészoto-son ilvon alapon már megtalál hatja a gazda a maga számítását, do köny-iwit a liolyzotén az uj hőszolgáltatási nuulszor is. Az ipari árakra vonatkozólag azt mondotta a pénzügyminiszter, hogy azokat ugy Ingják megállapítani, hogy a tisztességes polgári hasznot oTnyorhosso az ipar. Gazdasági élolilnkbon ózok azok a legnagyobb problémák, amelyek biztosítani tudják az ölöt normális monotót, Kinbilitást nyújtanak, összhangban Untják az egyos foglal-koziwi ágak közötti gazdasági lioly-zotot, óppon őzért orthotÓ, hogy á kormány igon nagy fontosságot tulajdonit annak, hogy az árszínvonal kérdését rondozzo. Az ország köKvé-loményo az uj árszínvonal kialakítása erdőkében olékéxzitott kormány-intézkodésokot mogértéssol fogadja • maga is azon van, hogy onnok a
Churchill beismerte, hogy kímélet nélkül folytatják a légi terrort Németország ellen
jója ós minden TOpülÓgóno a Oson
Churchill angol miniszterelnök London város diszpolgárává való ki-novozóso alkalmából beezódot mondott, amely azzal a jóslássjil kezdődőt, hogy. súlyos harcok* lesznek a Föld kézi-ten goron ós egyebütt, mielőtt az ész lofoloit hullatja. Ki...