Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.05 MB
2019-08-26 15:59:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
602
1546
Rövid leírás | Teljes leírás (1.18 MB)

Zalai Közlöny 1943 172-196. szám augusztus

Hiányzik: 188. szám

Zalai Közlöny
Politikai napilap
83. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

i\'olailil:
Cira: -
83..
évf., !72. sz.
Nagykanizsa, 1943. augusztus 2. hétfő
Ára 16 fillér.
Ál KÖZLÖNY
é* ktadűMvstoh Mai 3. n*K. m ktüáékiwíití tahim T8. m.
POLITIKAI IAPIUK
Fc&töi seerkesz&: Barbar)*» Lajov
KlÖHzetest ára: egy hónapra 4 penco 30 lillór
negywlevro 18 pnnRÖ 40 tülflr. Efryes wim: héiköznufi 16 til)., wombatOD 30 tül
Hazugságok bábornla
Ha valaki oddigolé még abban az álomban ringatódzott, hogy az angolszászoknak csak Mussolini, vagy Iíit(er Adolf van útjában és távozá-súk bsotéro mog lonot tömködni és ol tohot szívni a bókopipaknt az most alaposon kijózanodhatott \'írnunk az angol részről elhangzott kijelentésnek hatása alatt, amoly .szerint — bár Mussolini lomondott, mégis acéllal és tüzzol árasztják ol továbbra is az olasz városok lakóno-gyodoit, asszonyait .és ártatlan gyor-mokoít, rombolják lo tomplomait 6a mukíricsolt, dobálják lo a robbanó töltőtől lakat, mort az uj kormány elmulasztotta a legfontosabbat: az uj kormány nom hullott térdre »z an-* golszászok olőtt, nom (oltó lo foltétól nőikül a fegyverét bekérő 6a kegyo-lomro, honom jogos és igazságon önvédolmi harcának tudatában tovább folytatja küzdéhuét és nom mutatkozik hajlanának, hogy önként ajánlja fol hazája toríilofét, autostradáloit, gyárait és üzemeit a hasonló önvédelmi háborút folytató fegyver barátai logázol hatására.
Bzekutan ki kételkedhetnék még, hogy az angolszászok kozilottól fogva világuralmi célkitűzéseket tartottak
maguk olőtt, tehát kc/dcttól fogva liekorités volt a szándékuk, tok intet nélkül arra, hogy az illotő loigázásra ítélt országnak milyen a politikája ós világnézete, hogy békoszoretó-e, vagy támadó indulatú. Az angolszászoknak egészen mindogyv hegy müyon érzelmek fiitik valamely ország népét,.egyotlon szempont lőhet csak irányadó" a szemükben: velük tart-e, vagy ellenük van, főleg hogy a létük van-e érdekükben, vagy a megsemmisülésük. Az első esetben lehet az illotő nemzet demokrata, vagy holsoviki, keresztény,, zsidó,
|h>gány, vagy mohamedán, államformája lobot köztársaság, vagy királyság, — minden igérotot megkap a >>lonotöségig monő« támogatásra) ol-lonkozó osetlxm azonban, irgalmatlanul legázolja.
Hogy azután mit érnek a vállvo-rogoto ígérőtök, arról boszélhotno az egykori cári Oroszország, a kisom-nnzott Olaszország és a mostani világháború megannyi, angolszász-támogató nomzotoi, közöttük Jugoszlávia, Görögország, Franciaország. Hogy nom a világnézeti kérdések , izgatják az angolszász uszítókat, koll-e világosabb példa, mint a jelen háború forgandósagában mutatkozott mutációk, Hmolvok során az addig lonózott bolsoviki Oroszország célki-tüzésoi ogyszoriiicn szalonké|X!Sí*kk»\' váltak, amint az ó gosztonyéjük kikaparására is vállalkozott és nyomban kezeinek imára kulcsolatfára késztették C\'anierhurv anglikán orsókéi is, hogy a Mindenhatónál a szovjot-íogvvoiük győzőimét könyö-rögio ki.
Kzt a mostani világháborút a jövő történetírói alkalmasint a ^hazugságok háborújának* fogják olnovozni, mert az elhasznált lövedékek tömege" maroknyi babszem a latunkban szor-tosugárzolt bazugság-baoillusok or-kániához képost, melyeknek legnagyobb részo az emboriség (dala lii-Hzékonyaégéro és mindonáron való
Sem a harcterek, sem a diplomácia napi eseményei nem hoztak jelentős változásokat
A koloti arcvonal ogyos szakaszain szombaton lezajlott harcokról Bőrből a kÖvetkezŐKOt jelentik:
Az oreli szakaszon a szovjet támadások, olsősorhan az északi szárnyon, változatlan hovosséggel folytatódnak.
Egy helyi bel6résa kivételével,^ amelyei azonnal elzárlak,
ozokot a támadásokat a német csapatok...