Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.18 MB
2019-08-26 16:00:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
884
1385
Rövid leírás | Teljes leírás (1.22 MB)

Zalai Közlöny 1943 197-221. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
83. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

raíalo:
Benáfokozat:__
Tábori posta :_________
83. ávt., 197. 82, Nagykanizsa, 1943. szeptember 1. szerda Ára 16 fillér. """ftfflWiiffiTiiiii téiu ni tfiim MHMiniiiifiLiWMTrnrn Wüiti^iiTffi™Biii 11 mii iiimi ¦ ii iiiii ii i min in iimiiim—Ij-Miiii unimi^—iiMium
— ~í-~ mm _ <&w
ZALAI KÖZLÖNY
gíerkesztőség éa kiadóhivatal : Fő-ut 5. szám. jterkcsztŐBŐÍH éa kiadóhivatalt toleron 78. bz. Megjelenik minden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
líiotlzetésl Aia. p\'tfy nrniaprn 4 pengő 30 Ulléf,
uenyíjdévre 12 pengő 40 Iliiér. hftyvii szám: hétköznap *6 fiit., nrombaton 30 tUl.
Királyt gyászolónk
Magyarországon a középületeken fekete lobogót lenget a szél, az újságok gyászkeretben jelentek meg és a magyar nemzet, minden fia mélyst\'gesen meghalva vette tudomásul, hogy a baráti és rokon Bulgária királya, II. Boris elhunyt. Egy királyt gyászolunk, akit férfikora delén ragadott el a halál és aki nemcsak.-e^y velünk barátságban élő nép koronás királya volt, olyan népé, amellyel a történelem tanúsága szerint soha ellenséges viszonyban nem állottunk, hanem akinek ereiben Koliáry öae révén magyar vér is csörgedezett.
Őszinte gyászt érez II. Boris király halála felett az egész magyar nemzet éa ebben a gyászban csak az a vigasztaló és megnyugtató is, hogy a fiatalon elhunyt uralkodónak elárvult trónjára a törvényes örökös ül, ugyanannak az uralkodó családnak sarja, amelynek szeniora a ma is élö volt bolgár király, Ferdinánd, a délceg magyar huszártiszt, aki uralkodó korában is mindenkor tökéletesen zengő magyar nyelven társalgott magyar vendégeivel.
A rokoni kapcsolat tehát, amely minket a bolgár néphez^füz, kettős. Több mint ezer esztérTdövel ezelötf ugyanazon ázsiai síkról jött Nyugat felé a magyar és a bolgár és azt a véíséRi Kapcsolatot, amely köjtük ősidőktől fogva megvolt, csak szorosabbá, bensőbbé tette a dinasztia erejében folyó magyar vér És a két nemzet sorsának ke\'eke is ugyanazt az irányt |áita a történelem utjain. Hadak utján jutott el mindkét nép a mai súlyos órákig. Harcolt életéért, nemzetéért, jobb jövőjéért a magyar épugy, mint a b >tgár és mindenkor gazdag volt hadierényekben egyik ugy, mint a másik. Az elmúlt világháborúban is együtt vérezlek bolgár és magyar hősök, a krónikás és a kobzos itt is, olt is, dalban, regében számos nemzeti vértanú emlékét örökítette meg.
Ezért érzi ma a fejedelmi ravatal melleit a magyar nép, hogy nemcsak a testvér bolgárt, hanem Öt is gyász és veszteség éite. Miggyá-Holjuk a bolgárok nemeslelkü, fiatal királyát és terdvérjobbunkat nyújtjuk gyászoló alattvalóinak. Melegen szorítjuk meg kezüket és kívánjuk ne-Wk| kívánjuk az egész szép országnak a felemelkedett, boldogulást, anyagi és erkölcsi javakban gazdagodást, Kívánjuk a példásan szór-galmas és munkás bolgár testvérnek Isten bőséges áldását, kívánjuk, nngy uj királyuk uralma alatt éljenek békességben, jólétben, megelégedetten. Kívánjuk, hogy levehessék harci paripájukról a nyerget, eke elé foghassák ökel, felszánthassák velük hazájuk termékeny földjét es hogy ott a nemzeti hősök ősi 8"jai felett fakadjon az élet, lengjen Wlben a fehér kenyeret termő búzakalász. (s)
A Dán-Német Társaság elnöke alakítja meg Dánia uj kormányát
Berlin ujabb bombázása alkalmával rendkívül eredményesen dolgozott a német légvédelem
Tegnap délután a quebeokt folleg-várban rádió beszédet mondott Churchill angol miniszterelnök.
Annak a biztos Töményének adott kifejezést, hogy Franciaország Ifimét mint szabad állam emelkedik fel. Utalt ezután arra, hogy a quebeokt órtckoHo-ten a szövetséges vozérknrok hnhatő-un megtárgyalták a...