Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.07 MB
2019-08-26 16:01:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
708
1472
Rövid leírás | Teljes leírás (1.26 MB)

Zalai Közlöny 1943 222-246. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
83. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

í\'i.üKtii:
(!ta:
oB» <ivt., 222, íz. Nagykanizsa, 1943. október 1. péntek Ára 16 fillér.
| BM«<4««at:__-| 88. évt., 222. n. Naflykanlzsa, 1943. október 1. péntek
I\'_Tibori posta: "¦"¦"^1—¦"¦"^¦"¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦«la
ZALAI KÖZLŐ
\' O L I T I K A I MA L Ad
Btaertesztősóg és kiadóhivatal: Kö-ut 6. szám fcorkesztőBógl ftfl kiadóhivatal! telcton 78. az. Megjelenik minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztfi: Barbarttft Lajos
Elflll»e>teel Ara: egy hönapra 4 pwwo 80 ttüar,
negyedévre. 1Í pengő 40 Tlllér. B&je* t!/.Ám: lifitkö\'/imp 1 0 Uh., «oraba,! on 30 Hl|.
Mi uiból megindult esőzés ellenére súlyos harcok fejlődtek ki a keleti arcvonal középső szakaszán
Német jelentés az olaszországi és a balkáni bandaesoportok elleti intézett sikeres tisztogató hadműveletekről
Aic olaszországi harcokról jelentik Dórimból:
Az angolok és amorikaiak hosz-szabb idojo abban híztuk, hogy Nápolyban partra szállhatnak. Est a vállalkozásukat a váróéban garázdálkodó\'-kommunista ós anarchista bandáknak kollolt volna megkönnyítőm, füzeknek a bandáknak az üzolmot napról-napra fokozódtak. NA némot csapatok és a bandák között-í elkeseredett harcoknak, úgyszintén a brit-amerikai Iwmbatámadásoknak\'-ia vá-.ros egyre több része ösott áldozatul, ugy hogy- a némot vezetés kényto-lou volt olovonbo vágí) rendszabályhoz nyúlni, hogy tórvszorüon léphessen fel a< bandák ollón. A tegnapi német hadijolontés beszámol uz olsp ilyen rendszabályról, igv a nuftjjArl-torjedósü kikótoljcrciuíoz^aok ol-pusztitásáról, amivel bhototlo\'nnó totlók, hogv itt az ellenség a német arcvonal hátá\'ban partra azúllhasson.
A német biztosító csapatok nagy kiterjedésű ós gyors akoióí Olaszország északkeleti sarkában, valamint a határos albán területen, gvor san gyökoros orodmónyokro vésőitek. Nagyobb bandákat ntegsemmi-rí tettek, illetve foglyul ejtetlek és izélett teríUetsáonknn helyreáll itoiták a békét.
Az eddigi, nem teljes^, iolontések Rüorint, csupán a legutóbbi harcok után 1416 bandatag holttestét találták meg, Köztük Bndnglio-párti olasz katonák is voltak. A foglyok száma a harc első két napja után íöblwzorro omolkodett. A foglyok között\'is tannak Badoglio-párti katonák ós brit ügynökök, valameny-nyioii ellátva pénzzol. Do, találták közöltük\'a bandákhoz1 tartozó nőket is. A bandatagok ellenállása nem volt egységes. Á csoportok is a log-külöiiíolóbbok.: Budoglio csapatok tisztjeiro bukkantak közöttük, akik csak azért álltak a bandák molló, hogy menedéket találjanak oltonsé-gee érzületű saját logónysógükkol szemben.
Miközhoii az említett térülőtökön a tisztogatást rendszabályok tovább tartanak", nagyobb területié is kitor-jodnok; Kitonodnok ugyanis a szóm szédoa dalinat partvidékre,- bóI a Balkán mögöttes tömlőiéire is. Trieszt kőnn/ékén, valamint SpaUttotól keletre a német etapotok Uadofjtio-váfli alans csoportok maradványait verték dt vagy. ejtették; foglyul. ^ Bzek ogyonruhájukat lövetve polgári \'\'uhuban sarcolták a községeket, ittvóholyüknok régebbi állásúikat használták. Amikor a német, portyázó IcÜIönitmónyok rájuk akadtuk, "¦"vid ollónál lás után megkísérelték * monokülóst, do valamennyit oK
fogfák. A német pgrtyázók a Bzává- 1 összovorokedtok egy fosztogatásra ki tói északra kót kisebb Hadoglio-cao- szemelt falu miatt" Rövid harc után ¦ líortot tettes ártalmatlanná^ amelyek 1 ártalmatlanná íótték őket,
Nápolyban megingott a fegyelem.; \'
Berlinből jelentik, begy a xokst szenvedett Nápoly vároaában megingott « fegyelem- A koramunlata agitáció mind nagyobb arányokat öltölt én végre sikerült egy lázadást...