Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
8.05 MB
2009-08-24 16:37:03
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
884
11424
Rövid leírás | Teljes leírás (1.15 MB)

Zalai Közlöny 1944 001-024. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
84. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Föladó :~-
(Ita:
!Icmlhikoat :
Tábori pos n:
84^ évi., JTs*.
Nagykanizsa, 1944. Január 3. hétfő
Ára 16 fillér.
•OLI
TIKAI NAPILAP
SzorkMatfiflóff éa kiadóhivatal: Fö-ut 5. szám. \\ f \'
SMSS2!V!*c,í\'6p,kiacl\'i!!Í\';i!L"ll\'t0,S!S".I8-M!- \'J1 Felelős szerkesztő\': Barbarita Lajos
Mtgjelenlk minden hétköznap délután. ..
Elflllzotésl ára: oj?y hónapra 4 pengő 30 filler,
negyedövre 12 poneő 40 tlllér^ Egyea szani: hétköznap 16 fili., szmritmton 301I11.
Befektetni!
A pénzügyminiszter fontos fi-gyolmoztotést intézőit atgazdákhoz. Ez s. Xigyolmoz totós talán nom uj, hiszen az1 utóbbi idöbon a földmü-volósügyi minisztor ós sok más fo-lolós gazdasági vozotő iff fölhívta a figyelmet arra, hogy fol koll kékülnünk a háború utáni viszonyokra a ezért ma, amikon a gazdának több pénze van, min^volt nó-\' hány osstondővol ezolótt, valami módon nlog koll őriznio ozf) a1 fölös vásárlóorőhok novozott tökót,-amoly-ro később míg igeri nagy szüksógo losz. Ha nom in uj a fjgyolnioztotoa,, do időszerű marad ós napról-napra égotőbbó válik, hiszon a háború után totjoson uj gazdasági holyzofc-tol, uj nohózsógolikol állunk majd Hzombon.
Számolni lohot és koll miudonok-olőtt azzal, hogy a világverseny ismét inog fog indulni, fóliát a tor-monyok árát a kormányzat nom tudja majd olyan mórtéklwn szabályozni és tartani, mint ma, amikor az országok közötti szálliti\'is ogy-két kivételtől ollokintvo, úgyszólván teljesen megszűnt ós nnii- ( dón ország, így Magyarorsüéfr is" Tőlog a maga határain liolüI gazdái-, kodik. Számolni koll tohát azzal, hogy lótkórdés ós megmaradás kór-dóso lesz a gazda szempontjából annak1,. hogy a háborús áru- ós anyaghiány miatt elmaradt bofokto-tésekot pótolja, folszorolését kiegészítse, szövai tormolősót kedvezőtlenebb viszonyok között is jövő-delmozővó tegyo. Ez azonban csak ugy lohotség08f ha elsősorban is most fizetjük vissza á mezőgazdaságot lorholő különféle adósságokat é» ugyanakkor a ma meglévő — ós a háborús áruhiány miatt sokszor fölösön meglövő — megtakarított tőkét biztonságos óe ertekállandó módon áttesszük a várható bofoktó-tósok időjére, V \' \\
Eppön Őzért iniwlon előrelátó ós haladó magyar gazda számára idó-szorü őlotkerdős az, hogy özeimképpen lohotsógos. Mit vásároljon, m&o loktesflo pénzét, hogy anfiak idején majd logyon ologondó tókójo? Bizo--nvoá, hogy oz a kérdés igon sok ofórolátó ós józan gazdának komoly Ktmdokat okoz. Ha a ma fölhajtott áru is mogdrágitott értókokbon, ék-szopbon, vagy más holt vagyonban liolyozi a pénzét, sulvos voszteségo-\' kot Bzcrivedhol kős/íbb, hiszon\'- az\' árijliiájiy miatt valódi értékén fölül fizeti meg azokat. Ha olyan hőfok-totóst tíszközöl, amoty nom kamatozik\', meging csak veszteség óri, hiszen kény tolón lomondari i áz elég lekintólyos kamat ¦ jövodolemrŐl, Mindezeken fölül podig az som valószinü, hogy a mai magas árak örölAA megmaradjaniik s akkor a soMibomeBzköznlt liofoktotés mogint csak kari ós bosszúságot okoz, Mindent egy bevet vo tohát nzükségo van a gazdának olyan hofoktotelH lohotó-ítfgro, nmply >áí«árló,"rojót\'\'mogi)rzi_, még podig\' utry, hogy. az kósőhhi időbon renllolkozósóna ájíjon.
Beért bocsátotta, ki a kormnjrr se ügynevezett . biwakötvónyqkot. .JSfcok .» kötvények niuonyoH mennyi-
Tegnap is, ma is bombázták Berlini, az tnvázlós hírek ldegkábtraja, de Németország J minden arcvonaléi készen áll
A görög ós a jugoszláv király Törökország fetó" tapogatódzik,^, lengyel ^ \'&& *2Á miniszterelnök Moszkvát fenyegeti
Nék&oy nappal ezotótt n német had osztAlyok mefrbluflltottákedy brit kom-liinnclóiink a Ctiatoro...