Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.06 MB
2009-08-28 14:34:46
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
937
10980
Rövid leírás | Teljes leírás (1.44 MB)

Zalai Közlöny 1944 172-197. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
84. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

¦ évi,, 172. sz. Nagykanizsa, 1944. augusztus 1. kedd
Ára 20 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség é* kiadóhivatal: Fő-ut 5. szám. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
SzerkceztÖiéRl ét kiadóhivatalt telelőn 7ö. az. Felel/te Q7Prlrí><;7tÖ • RnrhsirUc I alna Ilőtlzeíétl ára: egy hónapra « pengő 20 tlllír,
kleglelenlt miodea Mtkfanap délután, reieius szentesztO. uarbartts Ld|OS negyedévre 18 pengő.
Iz összes frontokon nigyerejii támadások vannak folyamatban
á lenionl lengyel kormány hír szerint kénytelen elfogadni Moszkva feltételeit
Holnap tárgyalja a törők törvényhozás áz angol Jegyzéket
Boriinbői jolonlik: A birodalmi kancellária vozotójo tanácskozást folytatott a
totált* harcbavctésröt, A InuácBkozáson réaztvotlok a birodalmi minisz torok, a logfóbb birodalmi hatosaitok vezetői és a mog-szállt torülotok polgári köz igazgatásiunk olniökoí.
fíabbéin itr. a totális harchavotés t teljhatalmú megbízottja orv órás beszédben.Áttekintést adott azokról az alapelvükről éa níódszoi-okról, ariiolypkknl fel-adntát végrehajtani kívánja.
— Az n föladatunk, — mondta — hogy a hndi helyzeten urrA lopunk. Kunok érdekében mélyreható intézkedésekre van szükség! Arra kell törokodni, hogy nz egész állami
gépozotot kizárólag a háborus cél szolgálatába állítjuk.. Minden olyan munkát, ami nincs kapcsolathnn a háboru.8\' szükséglettel, lo kell állítani. 15x7,0] eltűntéiben omolni kell a háborún munkátoljesilmónyoJtót uj erők felszabadításával. Mélyreható inlózkedésokkoi óriási ahJicrtartalékakat. tudunk felszabadítani és a harctérre vinni.
Ismételten kiemelte Göbbols azt* az alapelvet, lin.;v minden áldozatot és torhot minden különbség nélkül, igazságosan szét kell osztani a német nép minden rétogo kőzött, hogy közösen viseljék a torhekot. Végül fölhívta a birodalmi hatóságok képviselőit, hogy igyekezzenek felvilá-(josi fásaikkal a rendelet végrehajtását megkönnyítőni. ,
Csak zavarórepülés volt az éjjel Magyarországon
(MTI) Tegnap esti órákban egyes ellenséges repülőgépek a kelc\'j határon berepüllek Magyarország területére és « déli részéket átrepülve délnyugati irányban távoztok. A vlsszare-mVés a késő éjjeli órákban a berepüléssel azonos titvomlon történt. Bombázásról és anyag\'f károkról jelentés nem érkezeit. A berepülés zavaró fellctfü volt-
Súlyos harcok Varsó vidékén
Kovnot a nómotek kiürítették, a Visztula Öt belsevlsta hídfőjéből négyet folmerzsoltak
(NTI) A keleti hadszintéron kudarcba fulladt a Marva és a Poj-puBz-tó között a szovjot vállalkozása.
A bolsevisták a várostól észiikkololro njélycbh bolörést értek ol, molyot a némot csapatok nyomban hovoa ellentámadással kiogvenlttoltok. Varsó előtt élénk harcok voltak. A bol-sovisták sok tíépesifott alakulattal támadást indítottak Kiovico öllon. Varsótól keCitrc. a bolsevistáknak sikerült betömi a néniét állásokba, d^ a néincf csa/xifok Hatalmat eTtdttlökéHéX visszavételiek őket. A Visztula arcvonalán is nagy volt a bolsevisták vosztosége. Sikerült öt hídfőt képczniök, molyokbéí eddig a németek négyei toljeson felmorzsoltak és nz ötödiket annyira megtisztították, hogy innon támadásokat tiein indíthatnak.
Az invázlós harctér nyugati részén nagy erővel tombol a harc CammonMél dóira a németek több helységet vlsuafogtaftak
ahol súlyos harcok dúlnak. A héraet hadosztályok sikereket értek el az elhárításban és az ellentámadásokban, Cniimon\'tól délre
a németek erős áttörési kísérletet vertek vissza és néhány helyiséget vissza hó-
Jlitlau heíi/őrsége visnzavfirl minden cUenségcs támadást. Honban a várostól kolotro a\'bolsevistáknak BÍkorült torol nyerni. Kovuó vidék...