Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
48.14 MB
2019-02-19 10:36:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1130
3720
Rövid leírás | Teljes leírás (1.15 MB)

Zalai Közlöny 1944 001-024. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
84. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Feladó i—

Cím:

Bendfokozat:
Tábori pos a:
évf., iTsz.
Nagykanizsa, 1944. Január 3. hétfő
Ára 16 fillér.
mm ¿ .
LO NY
LITIKAI NAPILAP
Szorkeaatőség és kiadóhivatal: Fő-ut 5. szára. Szerkeeztőségl ép kiadóhivatal!, tolofon 78. sz. Megjelenik minden hétköznap délután.
v-f • •
» helelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Iílőiizctésl ára: egy hónapra 4 pengő 30 fillér,
negyedévre 12 poncő 40 fillér. Egyep szál»: hétköznap 18 flll., szombaton 30 f 111.
Befektetni!
A pénzügyminiszter fontos fi-gyolmoztotétít intézőit a gazdákhoz. Ez a figyolmoztotés talán nem uj, hiszen az utól)l)i időbon a földmü-volésügyi miniflztor ós sol^ rnáa fo-loló\'a gazdasági vozotó is fölhívta a figyelmet arra, hogy fol koJl készülnünk a háború utáni viszonyokra s őzért ma, amikor a gazdának több pénzé van, minV\'Volt né-hánv osztondóvol ozolótt, valami módon níog koll óriznio ozf av fölös vásárlóorőhok novozott tőkét,-ainoly-re később még igoíi nagy szükaégo lösz. 11a noih is ui a fi^yoliuoztotoH,, do időszerű marad és napról-napra égetőbbé válik, hiszon a háború után toljoson uj gazdasági holyzot-tol, uj nohézségokkol állunk majd azombon.
Számolni lobot ós koll míndonok-olótt azzal, hogy a viÜVgvorsony ismét meg fog indulni, /ohát a tor-niényok árát a kormányzat nom tudja maid olyan mórtéKl>on szabályozni és tartani, mint ma, amikor az országok közötti szállítás egy-két kivételtől oltokintvo, úgyszólván toljoson mogszünt és min-, <km ország, igy Magyarország is" Tólog a maga határain "bolül gazdái-, kodilc. Számolni koll tehát azzal, hogy létkérdés és megmaradás kér-déso lesz a gazda Bzomixmtjából annak, , hogy a háljorus áru- és anyaghiány miatt olmaradt bofokto-tésokot pótolia, folszorolósót kiogé-szitse, szóval tormolését kedvozot-lonobb viszonyok közölt is jövo-dohnozővó togyo. Ez azonban csak ugy lohotségosj ha olsősorban is
.......A i%""L ük víftsjsa a mozőgazdasá-
ó különfélo adósságokat
_______kkor a ma meglévő — éa
a háborús áruhiány miatt sokszor / fölöhoiv meglévő — megtakarított tőkét b^tonságos és értékállandó módon oitosszük a vál\'ható befektetések idojéro. , ^
ftppon ozérl mindon olóívdátó és haladó magyar gazda számára idó-szorü élotkérdés az, hogy ez "miképpen lohotségos. Mit vásároljon, ínmo ( fektesse pénzét, hogy annak időjén majd logyon ologondó tőkéje? Bizo--nvos, hogv oz a kérdés igon sok oíőrolátó ¿s józan gazdának komoly gondokat okoz. Ha a ma fölhajtott áru is megdrágított értékekbon, ékszerben, vagy más holt vagyonban holyozi a pénzét, súlyos veszteségeket szenvedhet később, híszon\\az\' áruhiány miatt valódi értékéh fölül fizeti meg azokat. Ha olyan hofok-totést Oszkö^öl, íynoty nom kamatozik, meging csak veszteség éri, hiszon kénytelen lemondani iíz olég lokintélyös kamat jövodolomról. Mindezeken fölül pedig az som valószínű, hogy a mai magas árak örö\\ké mogmaradjanak s akkor a sobtibonNefezközölt liefoktotés mogint í sak kárí és bosszúságot, okoz. Mindont ogyl)0votvo tollát azükségü van a gazdának olyan befektetni lohotő-fiégro, fim oly Vásárlóerőjét* megőrzi, még pedig \'ugy, hogy. az későbbi időbon rentlolkbzéséro álljon. v
Ezért bocsátotta ki a kormány az ugynorozott bnzakötvényqkot. Jízok « kötvények bizonyon monnji-
inost fizot. got torho és ugyana

Tegnap is, ma is bomhfótéb Berlint, dfibmig az invázlós hírek ldegfaábtrnia, de Németország
minden arcvonalra készen áll
A görög ós a jugoszláv király Törökország fölé tapogatódzik lengyel "v) miniszterelnök Moszkvát fenyegeti
azokat pusztítják ol, akik mogijod-nok tőlo. Törökország az ui év bon
...