Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
30.8 MB
2013-06-28 13:36:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1188
3577
Rövid leírás | Teljes leírás (354.68 KB)

Nagykanizsa 1906. szeptember

Hiányzik: szeptember 14, 23

1. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSA
Szombat
1906. szeptember 1.
Hirdetések
megállapodás szerint.
Nyilttér petit soronkint 40 fillér.
Nagykanizsa
A szerkesztőség hivatalos órája d. u. 6—7 ig.
Kéz ratokat nem ad vissza i szerkesztőség.
Laptulajdoros és kiadó: Ofenbeck és Balázsy.
Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNŐ.
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Csengery-nt 1. sz.
Hova lett a tulipán?
Eltűnt a mellényzsebből is.
— Ez is hazafiság! —
(Oszy.) Ha jól emlékszem rá, épen a fürdőszezon kezdeténél tartottunk, amikor ugyan e helyen azzal foglalkoztam, hogy a tulipán az idegen fürdők magyar vendégeinek csak az ország-határig díszelgett a kabátjuk kihajtóján, azután pedig szép csendben levándorolt a mellények zsebébe. Akkoriban pedig még erősen dühöngött a tulipánjárvány s mégis voltak nagyon sokan olyanok azok kőzött, kik szidták, hum-bugozták, köpködték az osztrákot, hogy a nyári fürdőzés ál-arcája alatt parolázni és komázni mentek ki Ausztriába a sógorral. Történetesen a tulipán-jelvény ilyenkor irult-pirult szégyenében a mellényzsebben s amint egy jólnevelt tulipánhoz illik: szó nélkül tűrte a kétszinü honha-zaffyak árulását.
Amig aztán odaát alattomban szégyenkezett a zsebrevágott hazafiság, addig itthon széles-száju úriemberek és puderos nagyságák összegazembereztek és csúnyán lepockondiáztak minden halandót, aki a hazafiságát és honszeretetét nem a kabátja kihajtóján viselte.
Dühöngött volna bár százszorta jobban a pirosfehérzöld-szinü tulipános bárány-himlő, akadtak volna még azesetben is józan emberek, kik csupán időleges felbuzdulásnak tartják a tulipánság csak részben komoly eszméjét. Akadtak volna akkor is, akadtak ekkor is. És ezeknek a kishitű feltevőknek pokoli igazuk bizonyult most. A tulipán, amelylyel mintegy fáklyaként lángra lobbantotta egy hangos és nagyúri gyülekezet az összes diákgyerekek köny-nyen hevülő lelkesedését, az a tulipán ma már nincsen, ma már kimúlt, jobbiétre szenderült...
Amikor a tulipán-eszme elő-kürtösei a magyar-osztrák határon a mellényzsebre degradálták a jelvényt, ki hitte volna, hogy ez árulási művelettel egyidejűleg lekerül az itthonmara-dottak melléről is a tulipán ? Ki hitte volna, hogy mire a mellényzsebezők visszatérnek a fekete-sárga fürdőzésbőí a falhoztámasztott és becsapott lel-kesedők tulipániádájába, nyoma sem lesz a gomblyukakban a cifra jelvénynek, a szivekben a
csak részben komoly tulipáneszmének ?
Ugy-e: senki ? !
Vagy hogy igen sokan előreláttuk ezt, kik ismerjük a mi könnyen hevülő embertestvéreink hagyományos, pillanatokig tartó felbuzdulását.
Hát azt meg ki hitte volna, hogy a tulipán-viselés dívó korszakában 73 millió koronával több kincset küldtünk árukért a sógornak, mint átlag azelőtt? Ki hitte volna ?...
A mérleget ma megtehet csinálni s le is lehet zárni azzal az impresszióval, hogy nem vagyunk komoly, nem vagyunk kitartó nemzet. Amit Ígértünk együtt hónapok előtt, azt visszavontuk külön-külön most. Csak addig sem éltünk magunknak, amig a tulipánok nagyistene valami elrejtett mágnás-gomblyukból vigyázott reánk, s amikor aztán a mellényzsebbe történt bevándorlását láttuk ennek: hát akkor megtettük a legtulipáno-sabb hazafiaknak — a degradált ezüst-jelvényeket szívesen befogadó zálogházakat.
HÍREK.
Iskolai beiratás.
A helybeli kereskedő tanonciskolában a tanulók beirása szept. hó 2-án délután 3—5, 3., 4. és 5-ikén 7—8 órakor lesz. A javító vizsgálatokat szeptember 2-án 3—5 órakor tartják meg.
Lőfegyverek árverése.
A tegnapi számunkban említett hatósági lőfegyver-árverést tegnap d. e. 10 órakor a városháza udvarán megtartották. Az árverésen 33 kor. 35 fillér gyűlt be.
Öngyilkos ...