Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
27.89 MB
2013-07-02 15:05:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1014
3478
Rövid leírás | Teljes leírás (320.79 KB)

Nagykanizsa 1907. május

Hiányzik: május 10, 21.

2. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSA
Hirdetések
megállapodás szerint.
Nyilttér
petii soronkint 40 fillér.
Szerda
Nagykanizsa

A szerkesztőség hivatalos órája d. a. 6—7 ig.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.
Teleion-szim: 148.
Laptulajdonos és kiadó: Ofenbeck és Beiázsy. j Felelős szerfc.-sáő- GÁBOR ERNŐ. | Szerkesztőség és kiadóhivatal: Csengery-ut 1. sz.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a n. érd. lótartó közönség b. tudomására adni, hogy 1907. május hó l-től kezdve a Csengeri-utca 1. szám alatt (Nagykanizsai takarékpénz-tár-épület) egy, a mai kor igényeinek minden tekintetben megfelelő, elsőrendű
szíjgyártó és nyerges
üzletet nyitok.
Nagy raktárt tartok : tiszti és polgári nyereg-felszerelésekből, úgyszintén lószerszám tisztító szerekből és különféle ostornyelekböl.
E szakmába vágó javításokat gyorsan és jutányosán készítek.
Becses pártfogást kérve, vagyok kiváló tisztelettel
NAGY LAJOS
v szíjgyártó és nyerges.
Május elseje.
Az 1840-es évek tájáról datálódik az az idő, amikor a mindinkább tökéletesebb gépeknek a gyáripar és kisiparban való alkalmazása miatt a munkások egy java részének a munkája teleslegessé válván, ezeket a munkásokat mint, lia nem is egészen, de mint részben nélkülözhető munkaerőt nem javadalmazták ugy és nem becsülték annyira, mint azideig, amig a munkás ereje és ügyessége a tőke szolgálatában álló érzéketlen eszközökkel, a gépekkel, helyettesíthető nem volt.
A munkásokra ekkor felmerült sérelmek a rosszabb javadalmazás, a munka és munkásnak megérdemelt módon való meg nem becsülése, csak fokozták á mult évtizedek szociális harcainak tüzét. E harcokban a világ egy sokak által nem hitt dolgot látott kialakulni. Látták a szociálizmusnak az újkor leghatalmasabb eszméjévé való kifejlődését, az eszme megizmosodását és láthatták az eszmék, az elvek lassúbb vagy gyorsabb győ-zedelmét, láthatták az elveknek a gyakorlati életben való meghonosítását és e meghonosítás létjogosultságát. Hogy a modern szociálizmus négy évtized alatt minő óriási átalakulást végzett társadalmunkon, azt legjobban a párisi nagy munkásgyü-lés mutatta. Ez a nemzetközi
gyűlés volt az első nagyobb alaki megnyilvánulása az eszmének. E gyűlésen az összes nemzetek munkásainak egyhangú határozatával kimondták, hogy minden év május elseje munkásünnep legyen 1 E napon szüneteljen a munka az egész világon. E napon igy határozta a gyűlés, tegyék félre a munkások kalapácsaikat, ásóikat és a vésőket, öltözzenek üuneplőbe, jöjjenek össze és ünnepeljenek. A nyugvó munka nyomán támadó siri csend a legnagyobb bizonyítéka a munkások óriási közgazdasági fontosságának. Egy pillanatra megáll az érverés, az idő rengetegében. A munkás pedig ez ünnepi csendben, külsőleg és a felette állokhoz hasonlóan megszabadul a munka gyötrő gondjaitól és május elsejének balzsamos levegőjétől, a munka ünnepének nagy jelentőségétől áthatva, az évnek egy napján önmagának élhet.
A szociálizmus a liberte, égalite, fyaternité jelszavával indult harcba és harcaiban szorosan kitartott ezek mellett!
E hármas jelszóért duló nagy harcokban estek el talán ártatlanok is, de a nagy harcoknál ez mindig igy van. De e szent eszméknek az egyén és a köz érdekében egyaránt győzedelmesen kell kikerülni korunk kábító forgatagából, hogy minden túlzástól menten eljuthasson az emberiség abba a korba, amikor minden ember egyenlő szeretettel és testvériséggel szabadon ünnepelheti a munka ünnepét.
Egy kiló finom kávé, = I forint = Balaton Testvéreknél.
HÍREK.
Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, hogy a Kövesd! Kálmán-féle helyiséget átvettük s azt teljesen újonnan berendezve megnyitottuk.
Piry és Horvát...