Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
31.24 MB
2013-07-02 15:07:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
907
3277
Rövid leírás | Teljes leírás (364.38 KB)

Nagykanizsa 1907. július

2. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSA
Kedd
1907. július 2
Hirdetése*
megállapodás szerint.
Nyilttér
petit soronkint 40 fillér.
Nagykanizsa
A szerkesztőség hivatalos, órája d. u. 6—7 lg.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.
Telefon-szám : 148.
Laptulajdonos és kiadó : Ofenbeck és Balázsy.
Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNÓ.
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Csengery-nt 1. sz.
fl Néptakarékpénztár
részvénytársaság Nagykanizsán
1907. évi junius hó 15-töl állandó jellegű (legalább 4 hóra eihelyezett) betétek után
5°|0 kamatot,
átmenetileg elhelyezett betétek után:
4V|. kamatot fizet, m
(\\ betétkamatadót az intézet viseli.
HÍREK.
Aratás idején.
Munkások és az aratás.
Nagykanizsa, julius 1.
Itt az aratás. Peng a kasza, villog a sarló, fürge aratónép lepte ei az aranykalászos mezőt. Ezúttal azonban elnémult az aratók dalos ajka s szomorúan fogtak a gyenge termés letakaritásához. A gazda gondteljes arccal jár köztük. Mig egyrészt a gyenge termés kilátása von mély barázdákat homlokára, másrészt aggasztja • az a tudat, hogy kezdetüket vették már az idén is a mezei munkásság mozgalmai, melyek tavaly és harmadéve rettegésben tartották a magyar gazdaközönséget. Kilátás van rá, hogy a helyzet az idén sem lesz különb, ellenben lehet jóval rosszabb is.
Tény, hogy a szociálisták éppenséggel nem fáradoznak azon, hogy a népet békés hangulatba ringassák, sőt ennek ellenében mind erősebben szervezkednek, hogy általános harcokra készítsék elő a magyar népet.
Nem hányhatjuk az illetékes körök szemére, hogy, összetett kezekkel néznék ezt a veszedelmes mozgalmat. .Ami szigorúságra a törvény jogot ad a hatóságoknak, azt mind igénybe veszik.
A hatósági beavatkozás azonban csak ugy járhat eredménynyel ilyen esetekben, ha .a sztrájkmozgalom nem általános. Ha a mozgalom általános, bizony veszedelemben a "gyér termés, melyet napok alatt kell learatni. Száz ágyú, ezer szurony sem képes egy hold ga-
bonát lekaszálni és megcsépelni. Éppen azért nem az észszerüség utján járnak azok, akik nem akarják belátni, hogy a munkások nagy tömegét megrendszabályozni nem lehet és sokkal biztosabb, sokkal tartósabb a munkások tömegével megkötött béke, amely kölcsönös megnyugváson és megelégedettségen alapszik.
Erre kell törekednünk elsősorban, ezt véssék be aztán lelkükbe az aratás küszöbén és ez a taktika célravezetőbb lesz a harcos taktikánál.
A terméskilátások gyöngék. Kára van ebből a gazdának éppen ugy, mint a részes aratónak és amidőn ilyen meg nem változtatható szituációval állunk szemben, egymás érde-k» ;t kölcsönösen szem előtt tariva kell az aratás nagy munkáján túlesnünk.
A korszellem diadalmasan nyomul „ előre és éppen ugy, amint a múltban nem lehetett az uj, az emberiséget a kultura magasabb fokára vivő áramlatok eilen maradandó eredménynyel megvédelmezni, azon-képen nem lehet visszaszorítani a mostan Magyarországon hódító útra indult szociális áramlatot sem. Ezzel meg kell alkudni tudni.
Az angol
LILIOM -CF$ÉME
a legbiztosabb szer a gyen-céd. tiszta arcbőr mielőbbi
...... elérésére
Főraktár:
Drogéria a förös fceresztöez JíagykaDizsán
[ee®=Ü
Városi közgyűlés.
A tegnap délután 3 órakor 42 városi képviselő jelenlétében megtartott ülésen Elek Ernő v. képviselő indítványára a képviselőtestület egyhangúlag kimondta, hogy e hó 3-án a Frs-nz Lajos és fiai céggel íennálló szerződést felmondja.
A dunántuli szeszfinomitó-gyárak indítványa, hogy Nagykanizsán iparfelügyelőség létesíttessék, elfogadtatott és elhatározták, hogy ez ügyben deputációt menesztenek a kereskedelmi miniszterhez.
Az állami betegsegélyző pénztár.