Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
35.67 MB
2013-07-05 08:35:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1659
3716
Rövid leírás | Teljes leírás (389.24 KB)

Nagykanizsa 1907. 199-223. szám szeptember

3. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


III. évfolyam.
Vasárnap, 1907. szeptember 1.

199. szám.
Előfizetési árak a (ÓTárosbsa megjeleoö politikai lappal együtt:
Helyben házhoz hordva: Egy hónapra _ .... 50 fillér Negyedévre 1 korona 50 fillér
Vidékre postán küldve: Egy hónapra .. .. 1 korona Negyedévre ..... 3 korona
Egyes szám ára 2 fillér.
Megjelen ünnep utáni napok kivételével minden nap.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Csengery-ut 1. szám.
Telefon-szám :
Szerkesztőség és kiadóhivatalt 162.
N y.omnra>j48.
Kézirátöíjnes a^-f^s^
Laptulajdonos és kiadó: Ihászi Horváth István.
Hirdetések és nyiittér
Első nagykanizsai
női divat- =====
és konfekció áruház
„A szép juhásznöhöz"
(Erzsébet királyné-tér 1. szám alatt.) Az őszi és téli idényre teljesen ujo-nan felszerelt legújabb divatú női-v\'és gyerrntkkabá^ok, elsőrendű hazai és külföldi kosztümkelmék, flanel! atlasz és zsinór pargettok stb. — divatcikkek, vászon asztalnemüek és szőnyegek raktárát kérjük megtekinteni.
Női és férfi készfehérne-
rnüek dus választéka. Menyasszonyi kelengyék.
Hazai iparraktár. Legszolidabb szabott árak! Teljes tisztelettel
Piri és Horváth.
j A Néptakarékpénztár
i ♦ Részvénytársaság ♦
i .
Nagykanizsán
legalább 4 bóra elhelyezett
állandó beté- fT o I iek után O ¡0
ideiglenes jellegű betétek után
4,|2°|o kamatot
fíicet.
A kamatadót az inté-zet viseli.

Kávéház
== átvétel. =
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy a
„Fiume"
= kávéházat =
a mai napon átvettem. Fötörek-vésem oda irányul, hogy vendégeimet szolid, előzékeny és pontos kiszolgálásban részesítsem.— Szives pártfogásért esedezik teljes tisztelettel
Berqer Ignác káve%
közlése árjegyzék
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy Nagykanizsára a liesingi sörgyár különösen kiváló finom söröket .szállit kimérésre.
A liesingi sörcsarnokban
ugy Király-, szalon- mint bakk-sör, a nap minden szakában frissen lesz csapolva. Kitűnő jó konyha és olcsó árak.
Újdonság !
A „Vacuum Oil Company r. t." Nagykanizsa és vidékének egyed-árudája. A vscuum F. O. por-mentesitő, tartós sárga fényű
Ára kilónként K 1-40.
Különös figyelembe !
Amerikai rendszerrel berendezett nagy füszerraktár a „Szarvas"-hoz. Az áruk olcsóságáról, kitűnő minőségéről egy próba bevásárlással mindenki meggyőződhetik. Nagy kényelem, gyors és pontos kiszolgálás. Tisztelettel
firmuth Náthán ésTsa
Nagykanizsa, szept. 1.
Annyi a beváltatlan igéret, hogy szinte azt mondhatnók: a másoknak tett Ígéretet csak akkor váltja be a modern ember, ha a saját érdeke is megköveteli azt. Nem is igen hisz már neki a nagyközönség. Magáévá tette a százados parasztközmondást, mely ugy is szól : „ígéret, szép szó, ha megadják, ugy jó" ; de meg igy is mondják: „Ígérni uras, megadni parasztos."
Tehát nem is Ígérünk semmit. Nem akarjuk, hogy ily értelemben uraknak tartsanak bennünket; parasztnak meg semmikép se akarunk látszani. Minsk mondjuk, hogy lapunkat nem pellengérnek, nem szégyentáblának akarjuk felhasználni. Minek hangoztassuk azt, hogy lapunk a hazafiságnak, az erkölcsnek, a vallásnak védője lesz. Minek verjük mellünket, hogy az elkövetett igaztalanságnak, a mulasztásoknak, a dologtalanságnak ostorai leszünk, akár magánosok, akár testületek ellen kell is felemelnünk szavainkat.
il! C=®=3 ¡jlj CTgP
Pesti Magyar KeresMelmí Bank
ALAPÍTTATOTT 1841-ben.
Részvénytőke: K. 42 Millió. Tartalékok: K. 50 Millió.
Kozpont: EU33APEST.
líagykanszss...