Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
31.75 MB
2013-07-05 11:15:38
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1104
3864
Rövid leírás | Teljes leírás (375.81 KB)

Nagykanizsa 1908. 001-024. szám január

4. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


IV. évfolyam.
E {.fizetési árak
Helyb m házhoz hordva: Egy hénapra ...... 50 fillér
Negyedévre 1 korona 50 fillér
Vidék e postán küldve: Egy hónapra _ _ 1 korona Negyedévre _ _ 3 korona
AGYKANIZSA
Szí.kesjtós g és kiadóhivatal
Csengery-ut 7. szám.
Telefon-szám:
Szerkesztőség és kiadóhivatal: ! 148.
V
Egyes szám ára 2 fili. Megjelen ünnep utáni napok kivételével minden nap tégf^A^J^^
ziratot nem ad vissza a szerkesztőség.
Laptulajdonos és kiadó: Ihászi Horváth István.
Hirdetések és nyilttér közlése árjegyzék szerint.
Uj év.
Suhog a nagy idő Végtelen ostora, -Kimér fényt, éltet
Nyomort, tragédiát.....
Játéka végzete •Emeli — lesújtja, Küzködő elemét: Bolyongó rab — fiát. Hiába ; nem hátrál Az ember — szembetör Milijókkal — egekkel . ; . Vértezi az élet. Rohan bárha lejtön, De a jel : előre ! Nim gyáva; bár körötte Örvény, sir s enyészet.
Nyirádi József.
1908.
De sokan varnak, akik a mai naptól várják szinte. el-viselheíien sanyarú helyzetük javulását! Ki tudná megszámlálni azon sokaságát, a ki büsz-hivatkozik-: -majd újévkor! cs vannak ■Sukwn.. akik a mai napon boldognak is érzik magukat, részben, hogy számításában nem csalódott\' és részben, hogy terveszerü számítása ez uj évben teljesülni fog; mert sajna az elmúlt év telve volt csalódásokkal, csalódtak a szegények, a sorskeze által kevésbé védettek, a kisiparosok, a kereskedők, a gyárosok stb. stb. egy láthatatlan, egy megfoghatatlan valami működött mindegyiknél közre, hogy terve, eszméje nem sikerült, diadalra nem juthatott. Bizzunk azért első sorban a mindeneket fen-tartó, kormányzó és igazgató jóságos Istennünkben és ismerjük be, hogy ugy van legjobban, a hogyan van, mert részben és mondjak legnagyobb részben mi magunk vagyunk a hibásak, mert nem tudtuk a :kellő alkalmakat ugy kihasználni, mellyel javunkat tetemesen ki-bővitheltük volna, de egyúttal legyen erős a mi hitünk és legyen erős a mi reménységünk, hogy ez uj évben ha nem is jóra, de minden jobbra, fog változni sőt kell is, hogy változzon, mert már már el-
hagy reményünk, meginok hitünk a jövőbe vetett bizalomért, erősen hisszük és reméljük minden reményünket, hogy végre ez az az uj év, a melyben teljesülni fog ugy a szellemi mint a kézi munkások vágya, mint a munkaadók eddig hajótörést szenvedett törekvése !
Az eddigi tapasztalatokon, még a kevésbé tapasztaltak is, okolva használja ki, ki-ki a rendelkezésére álló módokat és eszközöket, Rogy ez által az élét küzdelmes terheit könyek-ben elviselve önkéntelenül is boldog legyen !
Adja Isten, hogy mindenki lehetőleg legjobban legyen megelégedett a maga sorsával, ne kívánja a más boldogságát, mert bizony-bizony ha körül nézünk magunk körül, látni fogjuk, hogy nálunknál mostohább sorsban lévőknek a szama sem oly csekély, azt első pillanatra hittük volt"
Legyen mindenki erős hitében és reményében, hogy ezen iij év hozza meg mindazt, a mit eddig oly hiába várt, mert ha hitünket és reményünket a legnagyobb veszélyben és nyomornak látszó körülmények közt sem adjuk fel, ugy meg kell törnié a közömbösségnek és diadalra jut minden, ami a boldogság alapkövét képezi!
Reméljük ez uj évben, hogy a csalódások évei elmultak és az örökké valóság homálya fedi; ellenben fellebbent az igazak törekvéseit védő szellem fátyola, a melyen által ki-ki láthatja a maga boldogságát előidéző módokat és eszközöket, ragadjuk meg az alkalmat, használjuk fel a kínálkozó minden legcsekélyebb jelenséget is, mert akkor legalább önlelki-ismeretünk nem vádol és nyugodt lélekkel nézünk a vész teljes felhőkkel telitett jövőbe és ha e város minden lakója csak részben is megelégedetnek lenni látszik, ugy városunk is a boldogulás kerékvág...