Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
170.4 MB
2013-07-22 14:29:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1345
8076
Rövid leírás | Teljes leírás (1.66 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1905. 061-090. szám március

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


agyfcanicsa, (90S.
VI. óvfolyam«
MÍZSAI FRISS üJ SÁG
Előfizetőül ára:
n«tyb«>0 hixtior hordva «gy túra CO AUfe .». Vldik.ro p4*\\t\\ kffldíml egy hóm I kotorui 20 fillér.

X
Kiadó talajtfon eaoki
Kmiih Farira«. Si«rk«ittdttg «• tUdóUrmUl: Kniui ét fut** p»pU*
• •»•rkoiítfii O.OITA n«a
Mfiütltma naponta korán wait

m\' >~rT»Ti^Mfc^i I kig


Csütörtök, március 2.
> jS) ül. számi.

FELOSZLATJÁK A KÉPVISELŐHÁZ

H közös hadsereg mozgóssitá
Kossuth és Apponyi.
A helyzetről tegnap és ma kéi erre leghivatottabb faktor nyilatkozott : Kossuth Ferenc a Zeltban ("• Apponyi Albert gróf «gy fővárosi napilapban.
Mindkét nyilatkozó egyetén abban, hogy a nemzet, tehAt :
képviseletiben a parlamentbe küi döt. cilfnzok, onpedniényoibcu má |e!u ont t végletekig tovAbb non mehet fs várakozó álláspontra h. • ly.\'zkedik. Ezután engedni a kormánynak kell, vagy pedig lesz pénz, se újonc, so más, a miie .nanyhutalmi állásinak szűkééi van. vae-y lesz.
Ko-suth végkövetkeztetésképp cikkében oz>\'ket mondja:
E porcben t. hát Magyarországát a helyznt az, hogy a király vétóji. miatt nem lehet Kormányt alakitai. Tehát mindaddig nora is lesz seu indeinnitás, sem költségvetés, j-eo újonc, nng az uralkodó jel notn ha tározza ma«;át arra, hogy a s.ijai proKrummja alapján alakítson koi mán) t, a mi a többségnek nemcsm joga, de kötelességo is.
Amig ez meg nem történik, ad<ü. ztirzavnr lesz s a* ily zürzavu szükségképpen a lo^elsö. sorban i magyar-osztrák monarkia nagj-lm-talmi állasának fog rendkivUl sol at ártani, amely nagyhatalmi állási pedíí állítólag mindenáron fönn-akarják tartani.
Az Apponyi cikkónok érdekességét az adja mog, hogyan goudosko\' dik ó iiiiut ,.mérsekolt negyven nyolcas" a Kossuth párt állásion lalásáiól és feladatairól Azt mondju :
Igaz, hogy a függetlenségi j)Ari programraia az önálló magyar had\' sereg s e párt ezt a programot non is fogja clojieui soha. Do ebből nem Következik, hogy ez a párt i G7"es «lapon elérhető nemzoti kato nai vívmányokat, mint rá nem tur tozókaf, kozüinbüsou mellőzhess« ükkor, a mikor noki nincs ab* szolút többsége, saját programúi-jának toijeseii keresztülvitelé\' tehát nem kövotellieii, aktiv müko dését azonban a nemzet verdiktje mégis szükségessé teszi, tehát rá* parancsolja. Nem állhat a párt erre a közötnbüssógi álláspontra elószöi
a/ért, mert az utolsó" éveikben ki* Mint biztoa helyről érte«OlQnk az ud
fejtett erős, söt orószakos akciójával I körökben as indítványt mind,»yak
na«you is kimutatta, hogy ezekre a vívmányokra is súlyt vet, de tóleg ízért, mert sajAt programmjAnak, ludntilllk az önálló magyar hadse-rögnek koresztdlvlt le ilyen közbeeső stádium uólkül aniÖflttL képzelhetetlen, hogy a függetlenségi pártnak ezt a dolgot akkor is i.t kellene kezdenie, ha atozolut többségből birnia ós a maga pfogramraju alapján nyerne a királytól megbi-ást a kormányalakításra.
Ezt a nélkülözhetetlen átmenetoi tehát a függetlonségi párt kötole.-élesíteni akkor, a mikor a parla neuti vlszouyok alakulása az ó éS7.vóiolét az alkotás ^munkájában i-dkulözhetetlennó teszi és a fölté-t«lek megszabását kezébo adja. Semmiféle rosszul magyarázott or-•xloxiának ürögyo alatt a párt o .0 olesség alól ki nem bújhat.
Polónyi ¡gazságUgyminisztor.
Egy bécsi hír szorint Polónyi igazságügyminiszter kkur lenni i. ■ioaliciós kabinetben, azért nyilai" ozilv felvilágosit, beszél annyi*, zért enged annyit a -jS\'ból, hon-iiroyrummjából a katonai kérdésekéi igyszólváu teljoson kirekeszti. M. i magunk részéaól ugy tudjuk, hogy nindobböl egy árva szó spm ijaz. A...