Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
152.68 MB
2013-08-26 15:18:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1487
4599
Rövid leírás | Teljes leírás (1.45 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1904. 331-360. szám december

Hiányzik: 359. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:
VI. évfolyam. 331. özám

w> > -
.. I I\'
4

_—__
Nagykánlrsa, IÖ04. (csütörtök) dmMir f.

<ElőfIzeté«l ára: <
p.;v>o bátboa ftucdm «0 bóra 60 fülét\' A .» , í<ry hóm I katona 20 filUc.
Kiad* tulajdonotok!
Kraun él Firkaa. Sw.-tMitó»^ (t kiadóhivatal: Krena é> fxrtaa pifirtcrutartfe*
f«l«U* •t«rk*i«i6<
U.OST* irooo
Uegjtíinlk naponta korái riggiL
NfosMttoa a Jtogftomtm Fún Uj«á«\' w " •ywo^jábeo
budapesti ügyvéd szélhámosságai.
A háznagy a parlamenti őrségről.
(ZKtSfiQ
t
A borbélyok.
Tönkremegy liilk-e, ha a borbély jtnk ezután pár krajcárral többet fizetünk a borotválásért ? — Nem. Ha megbírjuk a pék meg a mészáros minden igazi ok nélküli uj meg uj tulkövctelését, el tudjuk szenvedni a borbély árszabás fölemelést is. — Azonban nem tudom, hogy mi az árszabás? Mi a régi, mi az uj? A leggondosabbbau korülik az erről való beszélgetést. ¿Minden borbély gyűlésről szóló tudósítást átböngésztem, do még egyben se találtam meg az arravaló summát, amit fizetni tartozom a borbely kiszolgálásáért eddig 8 fizetni tartozom ezután. Bizonyos Eíázalékokról olvasok. Húsz-harminc percentről, Kunyivel lesz nagyobb a munka uj bére, mint a Irégi. Miért lesz nagyobb? Mihez alakul az ár emelkedése? Erről fiincs szó.
Mert nem is lehet. Borbély-tarifát én még npni láttam. Csak némely olyan cégtáblákon, a melyeken az olcsósággal akarják becsalogatni a publikumot. Kzeken egy berótválás hat és a hajnyirás tíz krajcár. 8 még ezeknek a lokalitásokunk a publikuma se fizeti a tarifát. Tübbet ad. S a borbély elveszi és megköszönni. Ugyancsak köszönettel elfogadja a borravalót a borbélylegény is és ezzel annyira remiben van az ügy, hogy nagyobb rendben az áremeléssel so lesz. Annyit nem kérhetnek a szolgálatukért, amennyit ma kéretlenül kapnak. S ha követelőznek, megeshetik, hogy mi publikum csakugyan rávetemedünk arra, hogy betartjuk R borbélymühely falára kiragasztott tarifa követeléseit. Ha tizenöt krajcár jár a borotválásért, annyit fize-tUnk és nem húszat, holott ma ez az átlagos tizetség. A nagyközönség zsebére utazó taksa-viszketeget megtoroljuk a borbélyon saját fegyverével. Xem a borotvával, hanem a taksával.
Xa«y adag szemérmetlenség van nMian, hogy itt mindenki feljogo-^tva érzi magát arra, hogy az elsöi akármicsoda alkalmat meg-ndva — uj p,\\nzt erőszakoljon ki
publikum zsebéből. A borbélyok ezt az alkalmat használják föl a zsarolásra, hogy bizo-
nyos uj és aa ..eddiginél költségesebb eljárásra köteleztettek a mesterségükben. Desiufieiálniok kell a beretvát s friss vattát kötelesek használni a púder bedörzsölésére. .Minden vendégnél frisset. Többet kell költeniük mosásra. Ka bizony teher rajtuk, de. hát nem részesedtek-e ez ideig is nagyoblj^iunkn-bérben, mint amit a munkájuk voltaképpen megér s nem lettek volna-e kötelesek ezeknek a most rájuk erőszakolt intézkedéseknek a meghozatalára és betartására a maguk hatáskörében. Azt már csak el kell ismerniök. hogy a hanyagul tisztított kefe, fésli s az ember nyakába kerített piszkos kendő undorító. Egyebet nem kivan tőlük az uj rend se, mint amire eddig is kötelesek lettek volna, tisztaságot. Miro alapítják hát követeléseiket? Arra, hogy eddig kevesebbet törődtek a tisztasággal, mint ahogy megköveteli azt egy a közönség és a közegészség javára készített szabályrendelet.
Egyben igazuk van. Abban tudniillik, hogy nemcsak az ő műhelyeikből ment szerte ez ideigre a fővárosba a betegség, a hatósági in tézkedés tehát hiányos és egyoldalú. A piszkos kente8, aki miiutim levágott hússzeletet a kezével rak a papirosba, éppen ugy terjeszti a mikrobákat, mint a borbély. \\jőt...