Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
165.35 MB
2014-01-30 15:38:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1369
11516
Rövid leírás | Teljes leírás (1.53 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1903. 032-059. szám február

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

IL íYfelyam 32, si,
Kagy-fonm mi vasárnap rebrufir t,
Egyes salin ira 2 finir
i
r :
NAGYKANiZ
i—ti .s
i_________lu.
Előfizetési ára: !• kí»«ió tuuj4tn*»ok: ^ f«i«iős utikn<4»i |j Mifjílenlk laponta korái rsggsl
IUrte» hAihoa horüv. ^y hárs GO fulér. .*. fi « Kark«. ^ n-osva htoo. Nyomatott a .Nsgyksnlxssi Friss Ujsi«\' umídí««
Vidikr« pástsl küldésiéi «gy húr« 1 koron» 20 ftUér. j| Szorkcsxtőség és kiadóhivatal: Ktxust és Kart«-, piplrkerosk»**»«. | i^«ni4ájib»n. «,»
Az orvosfaxii intézet szennyese.
•y- \' v • \' ^
Holttest a ¡sineken.
Vf;
A szerelmes trúnSrökösné vedelms.
.< Tudvalevőleg r volt szász trónörökösre levelet irt u Ferenc József királyhoz, melyben igazolja magát ós védelmezi n szerencsétlen szerelmes asszony.
. Tényleg, nem a lefokozott hercegnő, hanem a szerelmes boldogtalan asszony védelme ez.
Becsületét követeli a levélbon a francia nyelvmester jegyese és r°ni a rangját, se a címeit. Vakmorö rágalomnak mondja, liogy Dresdá-ból való elutazása előtt házasságtörést -k,övetett el és esküszik, hogy COiioq» akit védőjeként beesül és szeret, a jegyesség korlátjait át nem lépte s bár közős fedel alatt laknak az esküvőig nem tartják egymást házasfeleknek.
Mit követtem el én? — riad fel levelében a volt szász trónőrőkösné. Hová szöktem ée kihez, a mikor fl drezdai udvar jezsuitái szökésre kényszerítenek ? Salzburgba utaztam, édes atyámhoz. És nem volt velem senki, udvarhölgyemen kívül. Hát bün az, hogy atyám olé járultam, hogy eléje vittem szivem sok bánatát, lelkem nagy keserűségét ? Kilói remélhet segítséget, kitől várhat vigasztalást a gyermek, ha nem tulajdon édes apjától? Minő egyszerű, minő mindennapi dolog ez azoknál, a kiknek polgári sorsrtt oly 9okszor irigyeljük mi. Az apai házhoz tér vissza és poígári apák szivét megejti a tulajdon gyermekük-szenvedése, kivált ha ártatlamü szenvednek mártyroinságot.
És ón esküszöm, ártatlanul szenvedtem.
És a mikor édes atyám lábainál elzokogtam bánatomat és kértem, hogy szabadítson meg a szász udvar-ól; könyörögtem, hogy vegyen védelmébe, adja tudomására György királynak, hogy válni akarok és beköltözöl újra édes atyám salzburgi kastélyába. Visszavonultan fogok élni a gyermekeimmel; nem voszom zokon, ha a trónörökös annyiszor látogatja gyermekeit, az ón gyermekeimet, a hányszor kedvo tartja s tán, ha Isten akarja, kipusztul, majd valamikor a gonosz szellem a szász Udvarból.
Az én atyám, beszédem közben, dühében csapdosta az asztalt, a
Rudolf emléke.
f-r\\ \'«V
IAW„
Tegnap közöltük, hogy ttéhal trónörökösünk, Rudolfnak emlékét, milyen ke gyeltlteljesen ünnepelték meg mindenfl?»
a7. országban és Ausztriában ia# külő« nősen Bécsben. Itten ina képben bemutatjuk a bécsi
flnnep^Agot.
melyről lezuhantak az akták és vigasztalás helyett rám mozdult, hogy ha szándékomat előtte megismétlem, tébolydába hurcoltat.
Visszatértom Drezdába. Giron ur védelmébe fogadott. Ilizelgő kémek közt voltam; ő az ogyctlen, aki panaszaimat meghallgatta és vigasztalt. ó, ha atyám is meghallgatta volna I
Az Blatiint szász trónörökös,
Báca, jan. 31.
Beavatott helyről nyert, értesülések Szerint közölhetjük n következő igaz hirt a szász trónörökös lemondására vonatkozólag.
Minden cáíolattal ¿zeniben fenntartjuk, hogy n szász trónörökös még január hó 12-én beadia szóval ós írásban lemondását atyjának ós o szándékát tudatta Vilmos császárral is.
Az apa, György király, aki akkor halálos betegen feküdi, elfogadta lio lemondását még ugyanazon a napon.
Ezt a lemondást mostanáig titokban kellett tartani. Szász király állapotának
folytonos rosszabodása azonban szükségessé telte, hogy a tró...