Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
152.6 MB
2014-01-31 13:58:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1552
5011
Rövid leírás | Teljes leírás (1.53 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1903. 244-273. szám szeptember

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I. évfolyam. 244. 82
Nagykanizft, f803. kedd, szeptember f.
Egye« szám 2 fílfőr
NAGYKANIZSAI FRISS ÜJSAG
ElSflzeté-sl ára:
( Hslybsa hlshos hordva egy h«r* «0 fUlfe. .\\
•\' VUikr« f4t\\*i kuld<k»el egy hóra 1 korona 20 fillér.

i UIJ
Kiad* tulaj4#eö«»k: . y Felel«* l«*ik*lit<:,
Krausx ¿a F|rkM> Sretke»»l5«ég éi ltíadéhivatal: Kranvr ét Farkai p»r!rk«r«»k^í»í. t
y *•»•»•! •«•»••»«•\'.íj • Mefljelwlk naponta korín rtflgeL i
r^ O.OSVA acuoo. ... | Tfya»a*ott a .Nacyka^M) Friss Ujtí«\' ase«ÍJ«sM
njrowx^ibia. 1
A király ém a válság Hz angol király Bécsben.
»; >
A guny.
Az bizonyos, hogy öl. Akire haragszanak, akit gyűlölnek, de még akit megvetnek, talál emberre, akinek közömbös, sőt olyanra, aki pártfogolja, bizonyos körben tehát annak rendje és módja szerint nyugodtan tud élni, de akit a guny ▼ett munkába, az a kevésbé epés emberek között legföljebb olyanokra akadhat, akik kacagnak jajta, de háta mögött noveti még az is, akinek kenyeret ád, aki függ tőle, a saját inasa.
Kétségtelen, hogy vannak a magyar mágnás és dzsentri világban — mint mindenütt másutt is — divatmajmok. Vannak aztáu olyanok, a kik egyáltalán nem csinálnak semmit, hanem költik a családi domínium jövedelmét, melyet a jószágigazgató szerez. Legföljebb, hogy p dominimumhoz tartozó cselédséget és ugyancsak a dominiuiuhoz tartozó falvak febórnépét boldogítják és „nemesítik a fajt", ilegengodem, csekély percentje iiyen egyáltaláu mihaszna, csak az evésen, szórakozáson, ruházkodáson, meg esetleg a sporton jár az esze, do mégis vannak ilyenek és soha senkinek sem jut az eszébe, \\iogy ezeket a heréket ebben amih-kasbau guny tárgyává tegye.
Miért nem? Mcit ezek nemesi koronával díszített pelenkát piszkoltak t «"csszopós korukban. Ez meg, amint protekció a muukához és lépcső — azt merem állítani „lift" — a löljebb jutáshoz, egyben feljogosítváuy a here-séghez, a semmittevéshez, az extravaganciához. 31i már ilyen demokrata világot élünk. Annyira do-mokraták vagyunk, hogy megbámuljuk ezeket * csodákat, do eszünkbe nem jut^sogy gúnyt Uzzílnk belőlük.
De szinte oká/^uk a gnnyt. Kr más társadalmi osztálybeli akad, a ki máguásszerüou él, szóval se nem hivatalnok, se uom munkás még csak közszereplő sem, hanem él az apjától reámaradt vagyona után, ugy él, a hogyan neki tetszik, nem törődik senkivel, nem bánt senkit, még azt sem, aki őt bántja. Hajrá, mulassunk rajta! Ha monoklit tesz, azt mondjuk : majom. Ha szép lovai vannak : könnyil neki, ért hozzá, az apja lókupec volt. fcs igy tovább.
\' K
Amit ti „születeti* bárónál, grófhál természetesnek találjuk, azt gúnyoljuk a polgárembernél. Ez pedig, euyhe kifejezést használva: butaság. Nem az nevetséges, akit gunyolunk, hanem aki gúnyol. Egyforma mértékkel kell mérni mindenki számára, még akkor is, ha az illető apja zsidó volt.
, Tudja mindeukl, kiről van szó. A minap egy budapesti osztrák-magyar biinkeMncer kupiét »\'»n<»kcU i róla, ozt a kupiét pedig betiltotta a főkapitány, hirlapírótársaim közül erre egyik-másik felhasználta az alkalmat, hogy reklámot csinálva a lebuj-müvésznok, ujabb guny tárgyává tegyék a kigúnyol t»L
Pedig ez nem jól vau igy. Elvégre nem kell minden embernek képviso-lőuok, sem pedig kormányzónak lenni, a pénzét nem v.u.száj meg-vesztegetésekre hus/.nálni, vehet rajt magánok glaeékeztyüt is, minden esetre pedig aki fizeti az adóját és itthon költi el a jövedelmét, becsületesebb haza 11 annál, aki kiil-füldüu vori el a vagyonát.
Gúnyra pedig csak ««* ád okot, aki osztálygyülölctct hirdet és guny tárgyává teszi az egyiknél azt, amit a másiknál megbámul. Az ilyet is inkább sajnálni lehet, mint gúnyolni, mert az ilyen egy sxánalHws t->k-i...