Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
103.88 MB
2014-03-03 09:07:59
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
339
3422
Rövid leírás | Teljes leírás (1.45 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1902. 152-181. szám június

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

B. évfolyam. 152. szám
Itagy-Kanizsa, 1902 vas^natp. lunlas t
Egy szám í fmér

WH.I1UI.
Előfizetési ára:
Ht\'vhín házhoz hordva egy hóra 00 lllléf. .*. Vidékre pósiBi küldéssel egy hóra 1 korona 20 ftltór.
X
Kiadó tulajdonotok: Krauas áa Farka*.
Sserkesitrtség ¿s kiadóhivatal: Krauas it
I- I . .. I l • i" "
• i • 1 ó > iiirktsitít j
ZLOJITAX ni/aó. I
i Farkas paplrkarasksdáe«- ||
Megjelenik naponta korán reggel.
Nyomatott • ,Nagykanizsai Knss Újság* utn^iilt nyomdájában. ■ J \'»aíi»mT ~ n fnV 1 T——MM—MÉl
fa eseengrádi mandátumot megsemmisítették»
a fővárosban.
\'fi
Német szentek.
A F. M.-nnk írják a követkozö levelet:
,A fiam, aki a második elemi osz* tálvba jár, ma lette le a hiitaní vizsgát. Nem apai kérkodéshői mondom, liánom azért, mert a dologhoz tartozik : n gyerek kitűnően tudja a katekizmust ós a hitoktatója annyira meg volt elégedve vele. lio;5j\' jutalmul adott neki egy nvnk-ban viselendő szentelt érmet, inelven szent Alajosnak a kópo van rajta, meg egy kis képet, mely a boldogságos Szüzet ábrázolja.
A hogy nézem a hitoktatónak ezeket a gyöngéd, figyelmes ajándékait, hát megütközéssel látom, hogy német fölirás van az érmen is, meg a szentképen is.
Az egyiken ez: „Heiliger AÍoysius, boto für uhs.*
A másikon ex: „Die heilige Mutter Gottes."
Tisztelet-becsület a hitoktatónak is, meg a mennybeli szentnek is, de ez a dolog nincs és nom is lehet Ínyemre. Nagy ügvgyel«bajjal tudtam a fiámnak csak megmagyarázni, hogy azért a monnybéli szentek éppenséggel nem né-meték, de már arra a kérdésre, hogy hát a német fölirások akkoi mitől jók, nem tudtam neki felelni.
A hitoktatónak a magvar volta minden kétségen leiül áll. Lelkes hazafi, jó ma-magyar ember, aki velem együtt ugy utálja németet, mint a bünt.
Nem is állhattam meg, hogy szővá ne tegyem előtte a dolgot.
— Belátom, belátom —- mondta ő — do hát mit csináljak, mikor Magyarországon ilyen dolgokat nem készi\'enek. vagy ha készítenek is, hát olyan drágán hogy a magamfajta szegénv katechéta. aki a saját zsebéből vásárolgatja ezeket az apróságokat, hogy minden valamirevaló növendékének adjon egy kis emléket, amely buzdításul is szolgáljon noki, nom igen tudná megfizetni. Mondanom so kell, bogv magam is szivesobben vásárolnék mayyar holmit !
Nem jelentékeny dolog, az egész, nem is csinálok belőle valami nagy casunt. de mert a magyarosodásnak az efírtlo épensépgel nincs hasznára ós mort még az ilyen csekélységet se szabad figvol-men kivül hagyntok azoknak, akik a gcrmanizáló törekvésnek útját akarják állani: ajánlom a dolgot a kultuszminiszter figyelmébo.
Wlassics Gyula nagyon jól fogja tonni, ha felhívja a hitoktatókat, .hogy ink«M> semmit se adjanak a növendékeiknek, semmit ilyen német lolirásn emlékekot, sőt talán találhatna is módot arre, hogy akadjon magvar iparos, aki magyar tol-irással gyár\'ja az ilyen holmit és ép olyan olcsón adja, mint a német gyáros. Ezzel is hadd szorítsuk ki a németet I
Letartóztatás egy zálogházban
; Elfogott íosstogatók.
— Saját tudósítónktól. — Budapest éjjeli vii igának speciálitása az n. n. rédzeg-foizlogatók. Ezek »foglalkozása abból áll, hogy éjjelenkint kettesével vagy hárma ával megszólítják az ittasan haza dülöng-1 alakokat, porsze csak azokat, akiknél pénzt sejtenek.
Olyankor aztán egyikük, mint régi jóba-rátját üdvözli ós bemutatja a magávaj hozott barátot vagy barátokat is. Az it. tas ember a legtöbb esetben lépro megy és áldozatául esik a gazembereknek, a kik legutolsó fillérétől is megfosztják.
Körössy Antal lővárosi fiatal kereskedő is tegnapelőtt éjjel egy jókedvűen lezajlott vacsoráról tért haza.
...