Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
141.51 MB
2014-03-03 09:09:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
931
4083
Rövid leírás | Teljes leírás (1.45 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1902. 152-181. szám június

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

B. évfolyam. 152. szám
Itagy-Kanizsa, 1902 vas^natp. lunlas t
Egy szám í fmér

WH.I1UI.
Előfizetési ára:
Ht\'vhín házhoz hordva egy hóra 00 lllléf. .*. Vidékre pósiBi küldéssel egy hóra 1 korona 20 ftltór.
X
Kiadó tulajdonotok: Krauas áa Farka*.
Sserkesitrtség ¿s kiadóhivatal: Krauas it
I- I . .. I l • i" "
• i • 1 ó > iiirktsitít j
ZLOJITAX ni/aó. I
i Farkas paplrkarasksdáe«- ||
Megjelenik naponta korán reggel.
Nyomatott • ,Nagykanizsai Knss Újság* utn^iilt nyomdájában. ■ J \'»aíi»mT ~ n fnV 1 T——MM—MÉl
fa eseengrádi mandátumot megsemmisítették»
a fővárosban.
\'fi
Német szentek.
A F. M.-nnk írják a követkozö levelet:
,A fiam, aki a második elemi osz* tálvba jár, ma lette le a hiitaní vizsgát. Nem apai kérkodéshői mondom, liánom azért, mert a dologhoz tartozik : n gyerek kitűnően tudja a katekizmust ós a hitoktatója annyira meg volt elégedve vele. lio;5j\' jutalmul adott neki egy nvnk-ban viselendő szentelt érmet, inelven szent Alajosnak a kópo van rajta, meg egy kis képet, mely a boldogságos Szüzet ábrázolja.
A hogy nézem a hitoktatónak ezeket a gyöngéd, figyelmes ajándékait, hát megütközéssel látom, hogy német fölirás van az érmen is, meg a szentképen is.
Az egyiken ez: „Heiliger AÍoysius, boto für uhs.*
A másikon ex: „Die heilige Mutter Gottes."
Tisztelet-becsület a hitoktatónak is, meg a mennybeli szentnek is, de ez a dolog nincs és nom is lehet Ínyemre. Nagy ügvgyel«bajjal tudtam a fiámnak csak megmagyarázni, hogy azért a monnybéli szentek éppenséggel nem né-meték, de már arra a kérdésre, hogy hát a német fölirások akkoi mitől jók, nem tudtam neki felelni.
A hitoktatónak a magvar volta minden kétségen leiül áll. Lelkes hazafi, jó ma-magyar ember, aki velem együtt ugy utálja németet, mint a bünt.
Nem is állhattam meg, hogy szővá ne tegyem előtte a dolgot.
— Belátom, belátom —- mondta ő — do hát mit csináljak, mikor Magyarországon ilyen dolgokat nem készi\'enek. vagy ha készítenek is, hát olyan drágán hogy a magamfajta szegénv katechéta. aki a saját zsebéből vásárolgatja ezeket az apróságokat, hogy minden valamirevaló növendékének adjon egy kis emléket, amely buzdításul is szolgáljon noki, nom igen tudná megfizetni. Mondanom so kell, bogv magam is szivesobben vásárolnék mayyar holmit !
Nem jelentékeny dolog, az egész, nem is csinálok belőle valami nagy casunt. de mert a magyarosodásnak az efírtlo épensépgel nincs hasznára ós mort még az ilyen csekélységet se szabad figvol-men kivül hagyntok azoknak, akik a gcrmanizáló törekvésnek útját akarják állani: ajánlom a dolgot a kultuszminiszter figyelmébo.
Wlassics Gyula nagyon jól fogja tonni, ha felhívja a hitoktatókat, .hogy ink«M> semmit se adjanak a növendékeiknek, semmit ilyen német lolirásn emlékekot, sőt talán találhatna is módot arre, hogy akadjon magvar iparos, aki magyar tol-irással gyár\'ja az ilyen holmit és ép olyan olcsón adja, mint a német gyáros. Ezzel is hadd szorítsuk ki a németet I
Letartóztatás egy zálogházban
; Elfogott íosstogatók.
— Saját tudósítónktól. — Budapest éjjeli vii igának speciálitása az n. n. rédzeg-foizlogatók. Ezek »foglalkozása abból áll, hogy éjjelenkint kettesével vagy hárma ával megszólítják az ittasan haza dülöng-1 alakokat, porsze csak azokat, akiknél pénzt sejtenek.
Olyankor aztán egyikük, mint régi jóba-rátját üdvözli ós bemutatja a magávaj hozott barátot vagy barátokat is. Az it. tas ember a legtöbb esetben lépro megy és áldozatául esik a gazembereknek, a kik legutolsó fillérétől is megfosztják.
Körössy Antal lővárosi fiatal kereskedő is tegnapelőtt éjjel egy jókedvűen lezajlott vacsoráról tért haza.
Sok bort ivott ós bizony nem nagyon tudott a lábán állani, mikor kiért az utcára
A mikor a József-körut és Kerepesi-ut sarkára értfi sgy ember toppant eléje ét megszólította:
— Isten hozott Antal I
Körössi keresztnevét hallva, * férfi felé fordult.
- Én vagyok a te iskolatársad, Ham-pel János. Nem emlékszel reám ?
Folytatta Körössihez, a ki a legtöbb ittas ember sajátságos könnyelműségéhez képest nem sokat törödött azzal, hogy igazat mond-e az idegen. Talán nem Í8 volt ogv Hampel novü barátja vagy iskolatársa. Azért mégis engedett a fölszólításnak, hogy menjenek együtt egy kercpesi-uti kávéházba az idegennel Az sem bántotta, hogy útközben még egy ember csatlakozott hozzájuk. A kávéházban eltöltötték az egész ój\'elt és csak röggel felé —• már a nap sütött — Tértek hazn. Útközben a két .barát* eltűnt ós Körössi egymagában támolygott hazafelé.
Amint lakása elé, a Rot\'entv\'ler-utca 9 számú ház elé ért, egy IratHbnn szivart akart vásárolni, de pén/.tárcájá nem találta sehol. Aranyórája láncostul tűnt ol.
Rögtön kijózanodott er>e a kellemetlen felfedezésre és mindjárt a két tolakodóra gondolt, akikket együtt mulatott.
Csak ők lophatták ol aranyóráját ós láncát\' é* a pénztárcáját, amelyben 140 korona készpénz volt.
Az volt a szerencséje, hogy nyomban szólt a sarki rendőrnők, aki véletlenül a személyleírás .után ismorto a két gazembert.
A rendőr azt a tanácsot adta neki, bogv üljön kocsiba és járja be a közelben levő összes zálogházakat, aűol föltétlenül fognak je\'entkozni a tolvajok az órával.
A rendőr átadta neki erre az összes zálogházak listáját, miro Körösi elment a zálogházakbe. Mindjárt a második helyen, a köztomető uton találkozott a zálogházban mind a két jómadárral, a kik éppen akkor akarták becsapni óráját és láncát 60 forintért. A zálogházas épen a zálogcédulát irta.
Persze rögtön rendőrért küldött, a ki lefoglalta az órát és láncot és a fosz
---
Btidape«t, május 31.
Nngv botrány volt ma reggel 6 órakor a Sziv utca 38. számú ház előtt. F.gy férfi ingben ós alsóruhában futott ki az utcára egy másik podíg nyomában e?v híval ütötte verte, a mig csak tudott vele futni.
Taltsch József pincér már régebben vetie észre, hogy neje elhidegült tőle és ennek okát kutatva arra kellemetlen felfedezésre jutót\', hogy mig ő ójszakán-k nt a kávéházban keresi meg minden-nani konveréi, nddig neje más karjai Között lölli ol ójielét.
Azt is mep\'.udtn. nogy az a más valaki nz asszonynak epv leánvkori udvarlója. Gácser Mór, 21 éves kereskedőiéig, aki síomezódjázábnn. egy divatáruüzletben van alkalmazva.
Miután többször ígyokezott a szerelmesekot meglepni ós az nem sikerült, elhatározta magában, hogy tőrbe csalja őket!
Nővérével Temesvárról küldetettmagá-nak egy táviratot, a melyben ez állott : „József azonnal jöjj, az anyánk nagy beteg. Látni akar. Tetka.
Ez a távirat tegnap délben jött. Az
togatók megmotozásakor megtalálta a pénztárcát is.
A két tolvajt bekísért« a VIII. kerületi kapitányságra, ahol azokat fogra tartották.
Halál az iskolásán.
Somogv-Miháld községben nagy riadalmat okozott május 17-én délelőtt 10 óra után egy 11 éves isknlás-fiunak hir-leien halála.
A szokásos ti?, perci szünet alatt kint játszadozott tauulótársaival az iskola udvarán. Eközben rájött a hörghurutos köhögési roham, majd orrán, száján ömleni kezdett a vér.
A tanitók ijedten rohantak ho-zá, ápolták, segíteni akartak rajta. Muor
asszony bontotta fel és mindezeket sít* tett urának bejelenteni! .
— Utaznod kell, anyád keUf. Itt •
távirat!
A férj el is bucsurott a« asszonyfő?, aki még a vonathoz is kikísérte. A férj a vasútra ült, de a legközelebbi állomásnál leszállt és visszajött Budapestre. *
Egész éjjel leselkedett a lakása el$tt. de nom látott senkit. Végre is 0 óra féló megunva a várakozást, felment a lakásába. Itten csakugyan a várt meglepetés várt reája.
A lakásban ott talált egy férfit, aki mólven aludt. Gácser volt. Az asszony halálra rémülten elájult, mire Gácser lel-ébredt ós tudatára jöit annak, ho&v ml történt. Kgv ugrással talpon termeti 6» ugy a hogy volt, kiugrott az utcárr Taltsch utana és az utcai járók nagy épülésére i.;ötte verte, a bogy csak tudta.
Gácser beszaladt egy szomszédos ház udvarára, ahol a házmester megkönyörült rajta és magához vette.
Az ügv a VI. kerületi rendőrséghez került, aliol hétfőn fogják tárgyalni az esetet, amely alapját fogja képezni egy válópömek.
látták a veszedelmet, rögtön küldtek fc lelkészért és értesiiettók a szülőket; de miro ózok megérkeztek, szegényke már vé^íőt pihegett s kilehelte lelkét A helyszínén megjelent azonnal az elöljáróság és az esetről a körjegyző jegyzökönyvet vett föl s rögtön jelentést küldött az Ihárosberénvben lakó kOrorvosok a csurgói szolgabiróságnak és járási orvosnak.
Mi az egésx históriában * legcsodá-latosabhnak azt látjuk, hogy egy hörg (szamár) hurutos gyermek ott lehet ax iskolában a többi gyermekek között, mert tudvalevőleg ez a bstsgség egyik« a legragályosabbnak.
Delegáció.
A magyar flelegáoió teljes fiiét*.
Hudapestt május 81. A magyar dolegAció ma délolőtt gróf Amlrássy Gyula elnöklete aUtt teljes illtat taitott.
Mindenekelőtt elfogadták a harmadik olvasásban a külügyi költségvetést, mire « hf.ís egysstetési albizottságot vál&»*• tolták meg. melynek tagjai lőttek: báró Dániel Krnő, Falk Miksa, Hegedűs Sándor, Miklós Ödön, Münnich Aurél, P«j> oel Dezső és Szert) György.
Ezután áttértek & moaszállott tartományok költségvotésénolc tárgyalására, melyet Münnloh Aurél előadó ismertetett ós ajánlott elfogadásra.
Gróf Wilczck Frigyos főkép azt kifo-fdioltn, hogy a megszállott tartománvok i:em adminlsztráltatnak a magvar érdekeknek megfolelő szellemben. llVlórt azután az úgynevezett közös aktívákra Í1, melyokről a kormány nem terjeszt elő számadásokat, ugy hogy azok állá-iáról a törvényhozásnak egyáltalában nincsen tudomáia.Kéri a,közős pénzügy* ministerf, hogy a közös aktívákról a kormány utján terjeszszen részletes je* (öntést a magyar törvényhozás elé.
Fclbivja azután a közös pénzügyim* jistor figyelmét arra, hogy Bud.ipesten smét egy nagy bosnyák küldöttség időtik, mely a minister elé akar jutni, hogy
Íanaazát előtejjeszsze. Kérdi amlnisterr\', ogy hajlandó-e ezt a küldöttséget az idén fogadni«
Bakoramky István szintén a Buda-ptzten időző bosnyák küldöttség dolgával foglalkozik és feltűnőnek találja, hogy a sajtó nem teszi magáévá o szegény emberek ügyét Bosznia és Hercegovina kormányzata rossz Emlékeztet arra, hogy az egykor hatalmas Spanyolország összes gyarmatait elvesztette, mert azokat rosszul kormányozta ós kizsákmányolta. Kállay a saját képére «gr mintaországot akar csinálni Boszniából és e közben nem respektálja a benszü-lötl lakosság jogait és szokásait. Egy országot eay csapásra nem lehet átala-kitanL A boszniai adminisztráció nem egyéb, mint a régi Bach-rendszer, párosulva keleti kegyetlenséggel. Boszniában az összes emberi jogokat lábbal tiporják, a fpicli-rendsxert pedig minden árnyalatában megtaláliuk.
Rakovsaky a beszóde régén indítványozta, hogy a delegáció küldjön ki egy bizottságot, a mely Boszniában, a helyszínén vizsgálja meg az állapotokat s aztán tegyen jelentért a jövő évi delegációnak.
ükolicsányi Géza is foglalkozván még a bosnyák panaszokkal, utána Kállay közös miniszter állt szólásra s reflektált a felhozott vádakra.
Kállay Béni közös pénzügyminiszter: Hogy a költségvetésnek informativ célja van: ezt a szokást nem ö hozta be,hanem az előde. Sok igazságtalanság, vád és hazugság megerőtíenedne, ha a költségvetéssel együtt a zárszámadást is előterjesztené. De ezt a törvénv nem rendeli. A közös aktívákról kész \' leszámolást terjeszteni évenkint a parlament elé, ha ezt majd a törvényhozás elrendoli. A bosnyák közigazgatást régi alapon szervezték, megtartották azokat a keretekot, a melyeket ott találtak, g a török tövények nagyrétét. Mindig abban a nézetben volt, hogy csak lassú halasztással, a nép gondolkozásához való alkalmazkodással lehet Boszniát müveit országgá fejleszteni. Különösön az igazságszolgáltatásban kérlelhetetlenül megvalósította a jogegyenlőség elvét. Azt azonban nem követelheti senki, hogy botlások no történjenek, még rendezettebb, műveltebb orszagokban is történnek hibák, nemcsak Boszniában. A hibás hivatalnokot azonban mindig megbünteti, a nép szeme előtt. Elégületlen elemok mindig vannak mindenütt; ha az elégcdotlenok véleménye
mindig igaz volna, akkor világszerte csak a bukás szélén álló országokat látnánk,
Rakovsrky szerint a miniszter keze tele van buzaszemmel a sajtó számára, fajdalom, Bosznia oly szegény, hogy miniszterének a keze nem is lehet tele ; de bármennyire tele volna is, nem hiszi, hogy a magvar saitó, amelynek szerény munkása voít egykor ő mága is, bár* mily ösizö^vil vagy c!5nyúii vétőütényói akárkinek javára is megváltoztatná.
Rakovsaky István: A magyar sajtó élén, akkor,mikor Kállay is ujságiró volt, egészen más karakterű emborok állottak, nem olyanok, mint most.
Bolgár Fereno: Éppec. olyan gavallérok, mint aki igv beszél.
RnkoTSzky István: Kz nem gaval-léreág kérdése ; a sajtó kinövéseit Bolgár Ferenc is elitéli.
Bolgár Ferenc: A kinövéseit igen, de nem általánosságban!
Rakovszky István Kállaynak a beszédével polemizál: a miniszter nem cáfolta meg azt az állitását, hogy a bosnyák kormány korlátozta a bosnyákok szabad költekezési jogát.
Okolicsányi László kijelonli, hogy ő nem vádolta a közös pénzügyminisztert azzal, hogy ő vitte be a nemzetiségi kérdést Boszniába.
Kcglovich István gróf azt hiszi, hogy nagyon jó a kormányzás Boszniában, mert a bosnyákok panaszai között nincs egv se, a molylyej érdemes volna foglalkozni.
Wiloek Frigyos gróf őrrömmel veszi tudomásul, hogy a közös pénzügyim* niszier kész meghallgatni a bosnyákokat.
Kállay Béni közös pénzügyminiszter még azt a vádat utasítja vissza, hogy a bosnyák kormány beleavatkozik az igazságszolgáltatásba. Ez rosszakaratú rá-fogás.
Okoliosányi László szerint a delegáció nem határozatképes.
Az elnök megolvastatta a delegátusokat, a kik csakugyan nem voltak még negyvenen se, s így az ülést bo kellett zárni.
LEGÚJABB.
A burok dolga.
London, május 31. A burkongresszus szavazásának eredményét Pretoriában már ismerik, de Londonba csak hétfőn reggel fogják telegrafálni. Az eredményt Londonban 2 ora 80 perckor fogják la* hirdetni.
A liberális uiságok riasztó táviratokat közölnek Fokföldről, a melyek szorint a gyarmat helyzete nagyon válságos. Az angol haderő egyáltalában nem felel meg s a gyarmat lakosai teljesen ki vannak szolgáltatva a íölkelőkuok.
lamé«
terek.
London, mái. 81. A Daily Mail je lenti Sanghaibóí tegnapi kolettel, hogy Szecsván tartományban a boxerek élénken mozgolódnak és értesítették a jang-szieni hivathlnokot, hogy az idegene-kot mind meg fogják ölni. A lázadók állítólag már több katolikus ós protestáns tomplomot kipusztítottak és sok embert megöltek és kiraboltak. Az összes falvakból segítségül hívják híveiket a boxerek. A lázadás elnyomására katonaságot küldtek ki.
meg-
A csongrádi mandátumot
semmisítettek,
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, május 31. A csongrádi mandátum birtokosát dr. Dnross Jánost, ma nagy kellemetlenség
érte: a Kúria mogsommisitette mandátu mát azonfelül élve büntető jogával [ár Barosst választói jogától is megfosztotta ogv évre. /
Tudósítónk jolenti: Ma ujabb szenzációja van a Kúriai .választási bíráskodásunk. ^
Az ítélőtanács, melynek Paiss tanácselnök volt az elnöke, ma több napi tárgyaiás utan kihirdetvén, Ítéletét, érvénytelennek nyilvánította dr. Serese Jáqos osongrádi mandátumát.
Barossnak tudvalevőleg Hegyi Antal, a csongrádi plébános volt az elíenjelöltjo. A megsemmisitést azért mondotta ki a Kúria, mórt a kerülőiben nagy mérvű etetés itatás folyt. A nagy lakomákat bevallottan választók — többnyire korcsmárosok — rendozték, de a bíróság ugy tnlálta, hogy azt már anyagi viszonyaiknál fogva is nem a maguk, hanem a Baross pénzén tették.
A Kúria dr. Barosst megfosztotta, az aktív és passzív választól Jogától is egy évre, ugy hogy az uj választáson föl som léphet.
Az iratokat, mórt büntetendő oze-lokmény is forog fenn, átteszik az igazságügyminiszteriumhoz.
Az intendáns lemondott,
Budapest, máj. 3L Egv reggeli lap azt irja, hogy gróf Keglovich István, a m. kir. Operaház és a Nemzeti Színház intondánsa, megválik állásától.
Gróf Keglovich István lemondott az intendánsságról és Széli Kálmán miniszterelnök mint belügyminiszter elfogadta a lemondást.
llelyóbo intendánsnak Btzerédj Viktor belügyminiszteri tanácsost, a minisz-teriumbau a színházi Ügyek vezetőjét novezte ki a belügyminiszter s a kinovo-zésro a királyi jóváhagyás is megtörtént. A változást a hivatalos lap a napokban fogja publikálni.
Gróf Keglovich István lemondása am&e ellentétek következménye, melyek közte és a miniszterelnök között az utóbbi időben felmerültek s melyekkel volt alkalmunk foglalkozni.
Mint értesülünk, gróf Keglevich Istvánt a Magyar Földhitelintézetnél való állás sal kárpótolják.
viszonyait és ezért tudta elkövetni a csalást.
A rendőrség letartóztatta és átadta ma délben az ügyészségnek. Grünfcld mindent bevallott.
A bekebontók.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, május 81. . Botrány a Mérnök ós Építész egyesületben cimmel több reggeli lap azt irjn. bog)\' a nevezett egyesület építészeti sznk-osztálya tegnap esti ülésén botrány tűi-tént. A célzatosnak látszó közleménye\' vonatkozólag illotókcs helyről a következő értesülést nyertük:
A Mérnök és Építész ogyesület enne!; komoly célt szolgáló egyesületnek, be\'-békéjét akarja egy idő óta feldúlni o v turbulens csopori, amely 34 tagból áll.
A békétlen körök céljuk elérésé- v ürügyül használták fel azt a körűimén;.t. hogy Láng Lajos keroskodelmi minisrer tekintettel más elfoglaltságára, két Ízben értesitette az egyesületnek azt a deputációját, amely nála bejelentette magát, bogy halaszszák el ol-v nappal u látogatást é\'s csak harmadik nap fogadta.
F.gy szónok felkérésére Czigler Gvfoö elnök elmondotta a logadiatás történetét amit mindenki csendben hallgatott vég;g. Csak egy incidens történt.
A jolenlevő Vidor Emit műépítész ezt a kijelentést kockáztatta :
— Nem igaz I
Erre a közbeszólásra kevés kivétellel mindenki követelte, hogy Vidor vonja vissza szavait, mire az kijelentotte, hogy nem mondotta. Az elnök erre folytatta jelentését.
Ezután Alpár Ignác az elnök iránt való bizalom-indítványt lett, amit egyhangúlag elfogadtak.
* Az ülés ezzol rendben véget árt.
Csalás táviratokkal.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, május 81.
Buchhalter Soma háztulajdonos és földbirtokos táviratot kapott, melyben ez állt:
„Kdes atyám, küldj táviratilag pénzt Becsületem megvédésére kell 260 korona Gyula."
Buchhalter hozzá volt szokva ahhoz, hogy fia pénzt kér töle, elküldte táviratilag a pénzt.
Két nap múlva azonban ujabb távira tot kapott, a melvbon megint pénzt kért a íra.
A táviratban oz állott:
„Apám, lm rögtün nem kapok pénzt, akkor megölöm magam. Nagy najom van. 800 korona kell. Gyula.
Buchhalter elkülato azt a pénzt is, de felutazott Budapestre és fölkereste fiát, a ki ottan a járásbíróságnál van alkalmazva.
De itten megtudta, hogy a fia már két hete. hogy Miskolcra utazott és ottan tartózkodik egy rokonánál.
Telegrafált a fiának tehát, hogy mi módon küldhette el a táviratot.
Ekkor derült ki hogy Buchhalter csalásnak esett áldozatul.
A budapesti rendőrséghoz fordult tehát, a mely kinyomozta a tettest egy Grűnfeld Gyula 26 éves tiszalaki születésű fiatal ember személyében, aki jóravaló családból származik.
Grűnfeld ösrnerte Buchhalterék vagyoni
A jegyz&seged szélhámossága.
— Saját tudósilónktól. —
Budapost, május 81.
A Teleky téren posztoló rendőr az este egy elegánsan öltözött fiatal embert látott, aki egy biciklire próbálkozott felülni, de minduntalan leesett.
A rendőr meg akarta szólítani, hogy nem szabad a téren kerékpározni, do a fiatal ember a rendőr láttára el akart menekülni.
Ez gyanússá tette. A rendőr megállította és igazolásra szólította fel, a mit ez nem akart megtenni.
— Maga ezt a kerékpárt lopta I
Szólt a rendőr hozzá és bekísérte a VI1L kerületi rendőrkapitányságra.
Itten megmotor\'ák e fiatal embert és találtak nála 600 korona készpénzt és takarékpénztári könyvet 1&000 koronáról.
A takarékpénztári könyvecskét a vörösvári takarékpénztár nevére jzj.ltak.
A rendőrség még tegnap este Vörös-várra telefonált, ahonuan azt a választ kapta, hogy a fiatal ember Szabó Géza 28 éves volt vörös vári jegyzösegéd, akit ma elcsíptek.
A kózrokerült postai könyveoske hamisítva volt.
A pénzhez ugy jutott, hogy nyugtát hamisított ogy vörösvári földmivos nevére és a pénzt a pestmegyei árvaszéknél felvette.
így 800 koronához jutott, A rendőrség a csalót fogva tartotta.
Nagy vógrendeietMsitás a fővárosban.
Budapest, május 81, — Saját tudósítónktól. — Horváth Sándor földbirtokos néhány
hónappal ezelőtt moghalt. Az öreg urnák kiterjedt és előkelő rokonsága tisz-
V^A-\'WA&AT
I
uj módsser szerint édos tejszínből bármely mennyiségben, késspénsflaetés mellett vesz és tejgazdasági telepeket (ezövetkezeteket) részletfizetésre berendez
FUCHS és SCHLICHTER
tejgazdaaági ffá$.*yár Budapest, VI. kerület JAez-irtoza 7. az.
I
t
te* temetést rendezett neki. A \'...metést követö napokban órifoklödni kezdtek a végrendelet ós a hagyaték iránt. Érdeklődésüket kínos megdöbbenés követte. A közel négyszázezer koronás hagyatékból ulig maradt meg néhány ezer korona « n végrendolot maga olyan különös intéz kedéseket tartalmazott, a melyek az okiratot gyamja «»inbetl tüntették fd.
Az öreg ur a felmutatott végrendelet szerint ipen mostohán gondoskodott két rokonáról Horváth Andorról ós lovag Arlowról, az ibmort fővárosi vivómester-iöl. a kikkel pedig, a míg élt, a lehető legkordiAlisabh viszonvban állt. A két mellözött rokon hosszas tanácskozás titán a rendőrséghoz fordult ügyvédjükkel, dr. Vargay Istvánnal megtótotték a bűnvádi följelentést azon egyelőre ismo-rotlen tettesek ellen, a kik egyrészt meghamisították a végrendeletet, a moly a pnnas?osok hite szerint nem az igazi végrendelet, másrészt pedig a hagyaték nagv részét ollopták.
A rendőrségen az ügyöt Markovics Ince rendőrfogalmazónak osztották ki. A fogalmazó megejtette nz előnvomozn-tot s miután kidorilotto, hogy kik érintkeztek az elhalt végrendolkozővel éloto utolsó napjaiban, a vitás végiendclotet átküldte a hagyatéki bíróságnak.
Kgyuttal megkereste a bíróságot, hotty a hagyaték letárgyalása után küldje vissza az aktákat a rondőrsógnek, hogy az a bűnügyi eljárást lofolytathaísa.
Szerencsétlenség a Concordia malomban. ,
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, május 81.
Ma délelőtt háromnegyed 12 órakor a Concordia-malom még megmaradt épű-lelénok hatodik emeletén uzerencsétlenaég
történt.
.Munkaközhen Vnrga Béla éves nőtlen malommunkás ugyanis naját vigyázatlansága folytán leesett és" legurult a IV. emeletro.
A szerencsótlon ember teljesen összezúzta magát ós súlyos belső sérüléseket szenvedett, ugy, hogy haldokolva szállították a mentők el n Rókus-kórházbn.
Kbhől kifolyólag ma délután az a hir volt elterjedve a fővárosban, hogy a Concordia-malomban nagy szerencsétlen-síp történt és hogv több ember meg-|t»lt.
Nagy néptömeg verődött ös?zo a Concordia-malom előtt, a mely azonban cjakhamar megtudta, hogy mi történt és uzután széjjüloszlott.
demoi elismerésoill, a koronás arany érdemkeresztet, továbbá dr Schniue\'r Ármin komáromi főrabbinak, a közügyek terén szerzett érdemei elismerésed), a koronás arany érdemkeresztet adományozta.
— Dr Ifagy Fereno — egyetemi tanár. A hivatalos Up mai körlése szerint a király 1902. évi május hó 27-én kelt elhatározásával dr Nogy Forencot, a m. kir. kerc^kedelomögyi minisztérium nyugalmazott államtitkárát, az ezen hivatalra tőrtónt kineveztetéso előtt a budapesti m. kir. tud. egyetemen elfoglalt nyilvános rendes tanáriállásába vifsz.nliclyozte.
—A vallás él ktluoktatásüg-yl ml-nlsator elismerése. A vallás ói kör. oktatá?Qgyi miniszter a kővetkezőknek mondott köszönetet : gróf Andrássy l)é-nemiek és nejének nzott olknlomból, hofiv a sikelnómák és vakok jolavgi. „CbáíáV András" intézető növendékei részére liz-ezer koronás alapítványt teltek, Schiftnor Edo pápai prelátus, nagyváradi 1. sz. kanonoknak, a ki a kondoros! róni. knth. olorni iskola folépitéséro 7.000 koronát adományozott, gróf Apponvi Sándotnnk, a ki a lengyolí róm. kath. elomi iskola és óvoda fenlartáiára évonkint f?481 (kélezernégyszitehnrmincogy) koronát ál doz. a.budapesti III. ker.\'községi iskolaszéknek, moly a jelen tanévben 364 tanuló gyermeket öltöztetett fel, mintegy 1800 ko.ona értékben, az aranyos maróti takarékpénztár részvónylársulntnak. a mely az aranyos-maróti állami is községi népoktatási intézetek növondékoit 540 (ötszáznegyven) korona értékű ruhaneművel látta el.
— Mikor a fináno szerelmes. A külső-váci-utí vámház egyik hálótermében lövés dördült el ma éjszaka. Wel-din Sándor pénzügyőri fővigvázó szolgálati fegyverét a mellének illesztette és elsütötte. A golyó belefúródott Weldin szivébe b rtatfln megölte öt, Aszlaíán lovelet talállak, amelyben elbúcsúzik társaitól és arra kéri őket, hogy vigyék cl öngyilkosságának hírét annak, a kit i szeretőit s a ki nem akart tudni róln. I Weldin tizenkilenc éves toscheni szüle-: tésü lialalcmber volt. Teteméi a rondőr-j ség beszállította az üllői-uii bonctani intézetbe. Innen fogják oltemotni.
rendelhető közvetlen is Ssabarfy János
gyógyszerésznél patrona Hungária gyógyszertár, Hudapcst, l)arnjanich-utca.
Ax előrehaladt idény alkalmából újból is ajánljuk Be ff art Henrik ém fial csász. és kir. szab. jégszekrénygyárát Budapest. VUI., Dob-utea 00. stAm, bol jégszekrények, htltfl, fagyási és konzer-váló kéR7()Uk<»V eleső írbss bessérezbeUSk. Kívánatra árjsgyzékot Ingyen és hérmsolvo küldőnek.
,.Bur" jegyű tórvényoisu Téd\'-lt kasrá\'. sr.Aliit teljes jótállás mellett Qrauar cég Budapest Kőbánya (Kápolna tér). Ezen kaszák nemcsak Magyaremágon hnnem Németországba is szMkOJclet.nek. a mint az a rendelkezésre álló rondolések* böl látható. Számos köszönő ós elismerő levél a cég birtokában van. A t. olvasó közönség szives figyelmébe ajánljuk lapunk mai számában közölt hirdetését.
»ima posztót, vagy barna, fekete sötétkék kamgarn szövetet. Fr. a hallatlan olcsó ár méltán megérdemli a budapesti csoda ciinot, mórt a céghez érkozö számtalan elismerő levél fénycsőn igazolja ozt, hogy a vevőközönség meg van olégedvo a szövetek jó minőségével. Ajánljuk tehát a nagyközönségnek, hogy minél sürgősebben rendelicn mei/ /»»«n «;*övc!?ltbő! r.dhír.y öltönyre valót, mert ilyen olcsó árbsn c»ak rOvid időig rzállit u nevezett cóg egy férfi ! öltvnyt kiadó :».méter szövetet. Mfntáköt a
nr\'?v fixámban érkízö mcgrendsléiekre való Wtnklar «a tósrir.c,,t|J( nc.% ktlldhct.
(Sézsák-CrémI
A hölrjyok kcdwer.oe I A loghirosebb szokeinborektöl ajánlt arckenőcs, eltávolít a;-, arcból mindennemű tiizlálidanaágot ugy mint szcplót, atkát, (Mitcsser), májfoltokat stb Ara egy tégelynek 90 llllér. ligy iloboz gézsák-szapnan flO fillér. Kgy doboz púder (nagy) 60, kicsi 80 fillér Kapható kizárólagosan
WflTTERICH A. drcAtrlában Budapest, VII., Dohány-utoza 5.
ar.r?rr. Ugyanott az összes bel- ós külföldi illatszerek, piperecikkek, gyógypiperoszap panok kaphatók.--:—
LábSzz^dlás
Xlpállott 4a kJtoboBoüntl vlnz.kolo toat-r4ai»kr», ótvar, aBmír 4a börbAmlA* ollón Ugróbbnak blsonyult oddl^ tvs *r«uyM4lo Ich»tol-Ei\\Uoyl. -- Ara 3 korona utacttAaaal. Kapható 4s isétkflidír DIANA ÖYÓO-Y8ZERTAH
Bnrtapaat, Károly-korut %. (Dob-ntca aarok.)
T
BUDAPESTI HÍREK.
— Kitüntetőnek. A király Fnlvay Antal budapesti ágostai hitvallású avnn-uolikus elemi és polgári leányiskolái igazgatónak, a tanügy terén szerzett ér-
— Letartóztatott tolvajok. Az éjjel két rovott előéletű suhanc addig ólálkodott a Szabóky utca 62. szám alatli vendéglő körűi, a mig a korcsmát becsukták s a korcsmáros pihenni tért. F.kkor azután óvatosan fölnyitották az ajtót s miután föltörték a pénzszekrényt az ott talált pénzt, mintegy húsz koronát, magukhoz vették. Tettüket n közeli rendőr idejekorán észrevette, utánuk eredt s lefogta őket. Egyiküket Mutko- VI. Teréz-kilrut 4 M. vics István, a másikat Sidomia Bélának hívják. Ma mind a kettőt átkísérték nz ügyészség fogházába.
-— A rendőrség1 hlrel. Ismeretlen tettesek álkulcscsal behatoltak Lieher-mann Vdolf füszerkereskedfiriek Prátor-utcn ŐS. szám alatti üzletébe « miután a fa-pénzszekrényt feltörték, kétszáz
HÍREK MINDENFELŐL.
— Hivatásának áldosat*. Borlis Qyöigy puszta-egresi lakos e hó 29-én a kora reggeli óiákban a határba ment, hogy az -őrzésére bizott területet bejárja. Észrevette, hogy 8elru Juon herét kaszál, holott neki abban a dűlőben nem volt heréje. Borlis kérdőre vonta Sctru Juont a njivel a lopást meaálla-pitotla, a két lovat és kocsiját be akarta hajtom a községházára. Selru a kaszával támadta meg Borlist 8 a kaszával egó szén összovucdalta. Sctru a gyilkosság után elmenekült s azóta nom volt fel-tulálható s családja sem tud róla sem mit. <
— „Hamis eskü" cimü népdrámát adnak elő vasárnap június 1-én Aszódon Zoltán Gyula színtársulatánál. »Hamis esküt" nz\'utóbbi népszínházi pályázaton szép darabnak találiák, do mert nem népszínmű, hanem népdráma, a bírálók nom akceptálták. A darabot Kerekes Mihály a színtársulatnak tagja írta, kinek már vidéken több népszínművét sikerrel adták,
— Budnpeati oaoda. Lichtmann
Sándor posztó khitoü osztálya (Budapost VI. Teréz-kilnit 4 M. szám 1. em.) teremtette meg ezt a budapesti osodát, melyot a közlemény címéül használunk. Megterem-toltc pedig azzal, hogy az űzletvilágban eddig még nem létezett árban ü frt 50 krórt szótkúld az ország bármoly részébo ulán véltei egy teljes férfi öltönyre olegondő 8 méter jó tartós cheviott szövetet szürke barna, drapp, zöld, fokoto és BÖtétkék szín ben és 5 frtert finom foketo vagy sötétkék
Bls6 «». 4a kir. o#«tr4k-».\'icytr klaár^lA« o:ab.
omlokzat-festék-
gyár
| Éronsielner Kbi\'oly
BÉCS, W„ Hauptstrasf« 120,
(Saját h.taában.) ,
b \' j t
Arany-érmekkel kltfinteUe
Tóhwoxtfii ¿a haroaagl uraíftJ^ xk kü. katonai ltiti«rta*r«lr.
oa. 4a------------------. ,
vasutak, Ipar!- hánya 4a aya\'l áramlatok. 4j>lt4at rillalatok, 4pt-temcsUrrk ugyailnt4n kvítI 4a Inaatliin tuUJdouoaoh or.állitója. 1. . tlHarmcnte« ln>i!il<>kX4t-f«»ltktk, mely«k | méntben Motdli.itók, «Ar»i áltftooibj». i>fii»l«kb»n «» kOWt.Wteí tuinUD»» LiXnklnt 10 VrtOl fótfrli M*mtl»l<M* Í-* >nU f«iUk tiinllixlaiicM 4« lat-tO.wifÁt illett, taoaoi a< olajfsctíkkel
200 korona jutalék utánzások kimutatásáért. Miutakárlya, ngyisiitéa utasítással kívánatra Ingyen és bérnenhrt.
korona pénzt elloplak. A rendőrség a
nyomozást megindította. — Az uj országház mellett a Duna habjai tegnap partra ve\'etleíN két hullát. Mind a két tetem férfl-hohtest, do annyira feloszlásnak indult, hogy kilétüket nehéz megállapítani.
BistoK eredmény érbclőe!Rheuma
csiu, köszvény, ideges lejfájús. iiiogbülé« idegbuj htldéscs ós niiiideuneiiill csontbán-talmak eseteiben a S/.(vJbad\\ féle ju\\¡toll C.apcine kenőcs használata\'után, moly már egyszeri bcdörzsölés után it u legkiuoHabb fájdalmakat is enyhili. I!gy tégely ára 2 K. Kaphat«» a legtöbb gyógyszertárban, ínég-
Nyomatott MMy Viktornál. BuJ»p»»ttv.
SA mr & legjobb
« «xáK fog-, ta rok és tOdft részére. Ossut saáj Is aazanoxla 1 üvsr 88 kr.-oaan fogpor dobotokban 44 kr CzemyxffÜa a logjob£ és lcgíod-
Keleti Rózsatej ríljKf
Hydlatt. Bal*aamlnaaappan ÜO kr. Frftaoh-féla Mirafcrgí olaj aaappaw 80 és 85 kwjetár.
legjobb éa legegész-bb kajfaat«-
bama és. fekete frt 60 kr
Tanníngone
axar. Sötét, szőke. \' be
OZERNY J. AMTAL, ^
B&CS, XVUL, Csri Ludyigstras—4 \'
,M>«kMM«l
I
líitndor, Kowuth Uio»-t*cj». IMXÍ-hMy. IV.. Mniwm-küniTa. KohUr ^ «o o#r, IV., Koron■vhercict-uUcvWNokl ton IV. Károly-kJnit <2A. ¿¿twobmairoat VU„ K«rop»«l-ul 9b. UtUtor J. lnicxoj-utc/«. Z.uoff Sándor, IV^V*«. »tc*a íi, valamint nüciloi» üró»»«a«»tart!aB\'«« n»tr«M> UUtjMTkOT rronpoktua •an 4a b4i
A Szinye-Lipóczi Lithion-íorrás
Salvator
j, húgyhólyag, húfjydara és kősxvénybántalmak eUen, lett uehózHCgcknel, - továbbá a légzö és amésxtéal
kitűnő títvrú kMzsáltiÜk
vese," vizeletl
szervek hurutos banfalmaínáL Htogyfaajtó hatáaú I
Vasmentes I Könnyen emészthető I Csíramentes I
Kivitt uj; i Situtcr-fcjrU \'4U4tikifmá Kprjnn.
© m bánó
ée. [ akármit in beszélnek,
» I aw Óltuirai Iriananvlam
az árukat kieresztem a szélnek.-
Blrlég eddig nem létezett oloa4aá«, »«4tktu44a o»Font* uUaT4Ul »«Uatt. Ma« a«« CaUU Arakvt«MaT4UtmSa
Crróf Dániel Józsefvárosi nagy áruháza ------budapest,
IA.U0O iaot»r dival c*jpk« — — — k (4tO un Itiiu — — — — — 6 ráio uri kti«J6 — — — — -átlx lluou ii/oa lnf mm — — —
áia. Iioom ailou wt i»<14> —• W, UrL>. >zluc> b.it\'lít n\'.cllcl
UlU k\'^uj»l>li ullki MiycuuniíU«! dii> íiaiicU ptka puha ui«ll«l — ) UlU «.uUÍ Bltll — — •
1 úík. Mroi4 wt UMa fcáW Iq —
— — .18
--.10
SS, I.1S, 1.43
l.lb, I.8J, 1.&»
— 1.13, ) SS
---I.li
i.ie, i.tó, í.va
- - - l.TS .«7
i dih. kópptr iUÓ i.ndrát — — — W, *6, 6» 1 diL. kii.cl luuuái««! — — — — (4, W. 1,18 1 4>b. Uk kdppvr in« — — — — - 4», 78 1 p.\\í uii )iait>iiya Izxaoiu dito — — — — 0 I put k6tol( («rlibfcri»nya — — — — 16,\' \'Ja SJ U tltb. kitOnd riubkendo — — — 3S, 47, W Ha 1 dib. urcfatyol — — — — — — H, 13, M l dib. n!on uöi Lnu — — — — — 46, tv, KB 1 dib Tátin, káli hlDU*»aat — — — \'¿8, 1 drb. kltfir.6 ino>6 tloux — — C6, S8, »8, 1 18
▼HL kwilat Jóu«í-k6r«t 7«. txkm
I drb. rtnak batlatt »a*y ki*W---— u»
•1 drb leiyem l.»U«it — — — — — — ij$ 1 drb »Kon «1*4 uokara NMk k*w4e*«l
1.48, 1.78, VU
1 drb. elolt aliú nokaya (odorral l.BO, 1.78, 2.18 1 pár u6l harl»».,* — — — — ]|, 18, ¿a cs 1 pxr fckolo fildtko* iárdbultdTa — — Ü 67 AwUlUiitá — — — - — — M, 68, 47, W o M«m*lyw káráaUzilák — — _ jla.
8 atainálfM Órai J.ainl — l.M, UH, M>
1 drb. dunlatiálo* ltpcJJ, rania nátkdl--*
Váj ion, JutMl, »uiin T»fY kiuurránoa UmUío« a]c«4 áfbaü.
drb, bULul aJor UUuf _ -r- — — — J
d/b dbtM klat k»tónr flaom___
drb DitUflUS — — — —— — $T. 78, l.M drb tiUkü b>lc«ootul — — — — 1 raáUr nluUrtá uilM oraáM — — IT, ü, »
Ruhasiövelck, függoayök, szőnyegek éa mindoa t szakmába vágó oikksk bámulatos oloió árbsn kaphatók.
regény. A tenger titka.
Most azonban megállt ös igy szólt:
— Nem tudom, talán csak álom az egész. Álmodom mindazt, a mi telem azóta történt, hogy Fesanóban beleöltem « lélekvesztöbe.
— Nem álom ez baráton, hanem va-
"J — Akkor hát a lólekvesztőben tényleg Ott veszett a lelkem és az ördög üz re* lem kápráztató játékot.
— Koszönöm a bókot Bertuccio. De bár ördöngös fickó vagyok, az ördöggel cimboraságban még sem állok.
.Mert ez az ördög abban az alakban és azon mód szerint, a mint a babona tottn meg a bün istenének, nem létezik é* nem is létezett soha. Nincsen ördög, de voltak, vannak és mindig lesznek ör-dögök, olyanok, kiket az állatias ösztön ural, kit másnak nem, csak maguknak akarnak szerezni, a kik nem törődnek sntn a maguk, sem az emberiség holnapjával, csak a másnak, csak a jelen pillanatnak élnek és mindenféle irányban kifejlődött vad szenvedélylyel \'esnok neki a prédának, hogy azt a maguk számára elragadják!
(Folyt, kör.)
közgazdaság.
Budapesti gabonatőzsde.
21.000 mm. buza került ma forgalomba 10 fillérzel magasabb árak melleit.
M«nu t>-x-.x jua.-ra b.8á-S.8Í, Hon okt-i e.73-e.n, Zib okt-ra 6*4-6.68, Twjarf 6.S1—6J1 Badap«rti irlékXittA». \'
KWliajM ¡[¿ttotott: Oa«U*k hlitbUtf C8J.60
hltílrtrrvtny ÜST» JoWUoj Jmuúi-
Hiauunnrányi 51SV- Ostrák áltMav. 08S. VU »Tar hiU»W««Tfar » AWt*» * náuJ*ko««(S(.T\'
jár. 180.75 Korona; árad ék HM.-LaazámitcUbank
440.— Jtix. b»nk lUmurnuioyi £S0.-
(Juü minir áUamTaaot timriaj «84.T4 D4Ü run 46.76 NAmat Wrod. márka 117.s&. Villámáé tmu! •16.—, BwU^ti kfcnrti VMat 644.—
JUoml irUkUud*. , B4o», srfjM »1. Oastrák biteJr. ttoJBT. lUfftl Ihilalr. fi- Ouirák-mafju áDjunramti riarráai ««.50 4 axáxaMkoi manar aranyjáradók —»— }Ufj*t Vorona|áradák V7 80 D*li TMtrt <8.-.
— Közvágóhíd! sertésvásár. (Bi
yatalos jelentés.) Készlet 486 darab Érkezett 1077 darab. Összesen 1662 darab. Eladtak 1068 darabot. Maradvány ,604. Mai árak: öreg aeásodrendQ sertés, 78—82 korona, silány 82 korona. Fiatal zsirsertés, közép 88—92 korona, könnyű 60—84 korona 100 kilogramon-kint élősúlyban, levonás nélkül. A vásár élénk volt.
Véeáreeanwk árai s
A mai igen élénk forgalomban a baromfi és a borjúhús ára emelkedett. A rántani\' való csirke párja 140 fillér, apraja 2 korona, sdtni való jérce darabja 15U flilór, idei liba 7 koron*, leölt liba aprólék nélkül 860 fillér. Cserosznye kilója 120 fillér, szamóca kis kosárkával 140 fillér. Idei tök darabja 140 fillér, saláta-uborka darabja 60 fillér. Édesvízi rák darabja 16 fillér, apraja 12 fillér, tengeri rák kilója 6 korona, tengeri halé koron*.
Ifj. KOTZO PAL
gazdasági gópraktár
Bpest, V., Lipót-körut 18.
AUniiti oaaRSTf n. fua-(é»e ,.,,odw*o-
UWD» |f6*mo*«rony»lt. fcUtabll *« » m*ir*k nti (4p^th«t rWronyil»* 40 »lAtaltk IQialö anw me»takaiitt»«»l dolronuk.
8—10 lóerejtt gözcséplö kószletoket, minden fajtájú lovas-csóplő késiletoket vető és arató gépekot.
Minden más gazdasági gépok nagy választékban. Kedvező fizetési feltételek
XlTiUal malombaflrandasAaaket.
■«!!,. Árínrttk Innen ¿4 bánnantra. —«•»*•
"a ts m iwn k*»oíji »«>*\'»
BUDAPEST. vn.KtR£PtSI-ÚTB651
?
Esztergapadok« fúrógépek, Hők, satuk fitók, nlndeiueafi
■ szivattyúk uj és használt.
gépek ét kéziszerszámok raktára
Legjobb minőségű
(Composició) Rétek íém
grünspan izidor
BUDAPEST, VM Vácsi-nt 84.
(a nyrvs atl toh«i;U7Mdniral —)
... Vesz ós elad ■
Ó O SZAVASAT, SSEBSXÁMOXAT
taljaa műhely barandaaésaket. jimsUU ■ *»*> ém u*n>ia*k «4*kn
B»)ok Hmí
haniszert
,v.r Tanul, k*r|«n
Mpm 4ri«rr«****
oaak tr\'a mar
nüuja»».
Hallatlan olcsóság
1 Ulte» roháhor r*tó f««WV bármely »rlnban eo fflUr
UJ aranyoió I Ortf eoretict — -----»0 rottr
1 k7. bátyán padtó feftfk----->00 -
I kjr. ola! fwttk--i------»0 *
1 kjr. pilma paUiit firnUz— — — — — —73 „ Kapható!
Brttü TeitvérekB^tVí^ot^
12 frt.-órt
flnor
•fis« flnoi


dlvato.
VUUtaa wl"^. raárUk uUsiUmJ binaanWa é* ingyen.
AVOOX. SZABÓ IP AB
AUcotmAjiy-nto«. 37.
A legjobb kasza a világon
Bor Jegyű kasza;
terT*Bjr«s«n
Megrendelési cím:
Winkler és Grauer
„BiT-kawi
■zétkOidósi vállalat
Budapest, Kőbánya
Xápoln*-Ur. Sürgönyaui: „Burkssss" Kőbánya.
▲ .Bur* jegyű kasza árai:
70 75 80 «6 90 L— 1.06 1.10 1.16 1^0 95 • 100 ctm. 1.26 1.80 frt." 10 drb. rondolÓ8n<M egy drb. kasza ingyen. 6 darab rendelésnél a postaköltségot a gyár űzeti. Minden meg nem felelő kaszát kicserálOnk.
Somatóse
oldható hutfehirn/»
a hu« UpinTirtt t.\\rt»l-mtui (tojii Itliiniy» 4*
ti) in.\\!J\'i".m litc\'.rn kftny-BT*OOldbtU (OC «JllblA » Uhoti l»gjobb
erőnKA szer
(TOIii», » lAp ilkoiUUa ríittimuKii ««Tin»k-T.\'k, -\\ \'VdíjbítHtknek tyojnor-b«tojcknek, — n*™^"
iffucknik,\' i«(0l Mr-Un u«OT(«l& |T*nl1*\' kfkn.k, pr<>(rullVn»k.
vas-HOSCáTOaa
«Ukjkba» y«Al« kfliönb»«
8¿pVórban .
■«sTcd^kntk wTotOle ( aj.nlre
Bomt\'.o • wUff
UktMa r.m»U u 44-
K«pk»tó ^íadtB rrifT-»»»rti/bin (ttv>f»rlibui Ouk •!-•<!• l| oionut-roUUbAii voiódL
VÖRÖSKERESZT
MALÁTA KÁVÉ
•APÓTKÁVÉK
, KIRÁLYA
I ^qNI-IP^
GYÁRTELEP:
BÜDAPEST
».KRISZTINA körút:
107. SZ.
MINOEN FÖ5ZER ÜZLETBEN KAPHATÓ.
ludapestl képviselők)
KÖRBER ÉS HIRSCH, Dohány-utcza 88.
( ridíkJ Táret*kbu |61 btYttcUtt ktyoWk kervtttfaek.
j »?ev.»r
ARNHEIM S. J.
i
oa, ét ktr. nAvarl
< Pénaacakrény- és traaor oy^ra
<- BUDAPEST, IX. ker. Soroksárl at 93. exárn.
Városi irodA és dándsité raktárt , Y. Erzióbot-tér Ú *r..\\m.
Tüx és betOrésoioatos, felforditbatatlan
pénzszekrények»
páncélszekrények,
iönjrv állványok, ákeaerás*-áU-ványok, pánoálexoWűc-, Baí»-depostt-bttr«nl»sừk.
Alapíttatott 1838.
SEIFERT HENRIK is FIM
Budapest, Dob-utca 90. u. f,
es. és kir. mhsrtslmstott Jáfnekrény-r>írosolL Ajánlják legújabb és íegjob)» ezerkezeta jéggel hfltbetd szekréayoiket
Azje^ysákkel dlJmentMon »solc41unk.
Bópmálási állandó órftékfl ajándóktárgyak. .
A ki megbízható Járása órát, szép éfc*scM»«-ket vagy arany ós etOst árakat vásárolni szán dékozik, az kárje egy levelező lappal
schönwald imre
ékax«r|jyároa, órám ém látsssráes
Pác«, királyfö-utos \'
nagy kápee árjegyzékét, nWyet bádtbek kfyea ás bémeotre kOld.
Országa
i
kuitki UjJobb
SO kr.
Eddig 75000 fomalonbao,
ltpjohb 4* le«l>i*toul>b hatása aroazipltd wh>t • Var-éri», Xü*:y bárom nap alatt >2 arcot
bá >ony puliivá Uati, a májfoltot, p^mrM ahávo-1111«, kisimitju ni rrcHkncokat ¿1 u ucnax Ifjú 4« Odo uint kfltcfinfl». K*t najr Ujclj 2 korona, liOiiir«l/> htrctráy-aaappau 1 koruua. Varr-fál* mosdóvia. A mordóvUok királya mely az aroot hó.vhím- (Mii é. képe« a lr^baroább a/cot ia három nnp alalt liófahtnú kt bir»ou» puhárá tooal.
iiasy Qvec 2 korona. — Xapliatá ajradOl a llgoasyoLb tit.AUiUí maUctt a feltalál* áa káaxitf
Orósz Nagy Fereno
„¿fyuotárábaa H. SzoImweUB. Ccranott kkpbaW a blna Ht)l»>tjt f**r* 1 boa «0 fiOár U a klprAMIt lií tTkáa tsMááa *Om1
Anaamln-por 1 doboz 1 kor.
Brázay-féle sósborsze^z.
Minden munka titán, akár szeQeml, ákár\' tosti fáradtsággal jár is, OdilO hatáwal van az omberre a Brázay-teta sóabor-szmz. Ha ilyenkor jdl UdOr-ítóljük a nyakadrtel a vállat áe a hát Msd rá-szót, vagy aóaborezeszflUitt vsseBnk, at bágyadt/iág msgsiftalk,
i
B. Wotom, 153, szám
Nagy-Kanizsa 1902 tietíö, juntos 2.
Egy szám 2 fillér
Eiőfizötési ara:
H»Iyb»n hishoz hordva egy hóra 60 Allét. Vidékre postai küldéssel egy hóra 1 korona 20 fillér.
Kiadó tulajdonosok: y \'Felslós sssrkesstó:
Krauas éa Kar kas. v ao»TAI HüOO. :
Sierkesstőség éa kiadóhivatal: Krauas és Farkas papírkereskedés».
Megjelenik naponta korén reggel.
Nyomatott a ,Nagykanixsai Friss Újság* ssersódése» nyomdájában.
Meggyilkolt községi- biré.
Egy volt minisztori számtanácsos a börtönben.
Hadiliajok a Tiszán.
Szeged, május 29. Három keskeny, karcsú fehér hajó jár a Tiszán tegnap óta. A tiszai monitorok özek, amelyek évente meg szoktak jelenni Szeged alatt a Tiszán. A mull héten fejezték bo Orsova mellett a Dunán a gyakorlatokat és most u Tiszára jöttek, hogy megismerjék a folyót. Négy napig maradnak mOg Szegedon, aztán juüius 2-án tovább mennok Csongrádra és Szolnokra.
A szegedi hajók junius hó 8-án visszafelé jönnek a Tiszán és elmennek . O-Kanizsára, majd Tilelro. F, városokban csak rövid ideig maradnak, mivel aztán a Drávára hajóznak át, késóbb pedig ismét a Dunára mennok, a melyen felhalad nak Budapost, Pozsony, Bécs érin-tésévfel egész Passauig. Mind három hajó julius hó végén Ercsibe mejfy, a hol részt vesz a Dunán tartandó lögyakorlatokon.
A Szamos, Körös hadihajók és egy őrhajó kötött ki tegnap a felső Piszaparton. A Szamoson Schindlor ArlhUr sorhujóhadnagy, a Körösön l.ucsics Károly sorhajóhadnagy, a kisebb őrhajón pedig Milinkovics Milán sorhajó zászlós a parancsnok. A sorhajóhadnagyok kapitányi, a zászlós pedig főhadnagyi rangban állanak. E parancsnokokon kivül még négy tengerésztiszt érkezett Szegedre : Sztankovics Miklós, Wulf Olaf, Majzon Győző ós Baller Antal sorhajózászlósok.
A tiszteken kivül a Szomos és Kőrös hadihajókon 75—75 ember, az őrhajón pedig 10 főből álló ton-gerész katonaság van.
Érdekes a hadihajók fölszerelése is. A két nagyobb hajón G—6, az őrhajón egy ágyú és mindenik lmjón egy hatalmas villamos fényvotitő áll. Az ágyuk köziil 2—2 tizenkét centiméteres toronvágyu, 2J-2 hét centiméteres gyorstüzelő és 2—2 nyolc contimétores golyószóró xágyú van. Az őrhajón csupán egy "gölyorzoró ágyú van. Ezen ágyú rettenetes tüzelöképességgol bir. Egy perc alatt 860 lövést tesz. A hajókon elhelyezett fényvetitötet éjjel használják. A vetitö óriási távolságban az egész hajó körül bevilágítja a tengert, miáltal torpedó vagy ogyéb ellenséges uszójármünek a hajóhoz való közeledését még éjjol is képesek megakadályozni.
Mindegyik hajón két-két szakács is van. Epvik szakács a legénységnek, a másik a tiszteknok főz a hajó konyháján.
A i adihajúk legénysógo bizonyos idöboiv kiszállhat a partra is. A tisztek ma délelőtt is sétát tottok a városban. A két hadihajó parancsnoka : fcohindler Arthur és Lucsics Károly sorhajóhadnagyok délben fenn jártak a városházán is, a hol látogatást tettek Pálfy Ferenc polgármesternél.
Oiga es Géza,
V
"űnVV\'Íi
¡Híj *,r
(A főmérnök irvi.1.)
Szegődről irják : Az egész város rész-vétó kísérte utolsó útjára Kiss György szogedi államvasuti főmérnököt, akit Budnposten a koreposi-uti temető halottas házából tegnapelőtt délután tömöttek el. Vasárnap délután kellett volna megtörténni a temetésnek, amolyet azonban a fővárosi államrendőrség intézkedésóro hétfő délutánra halasztottak, mivel a halottat fel akarták boncolni. A rendőrség később olállott attól, hogy a halottat felboncolják, mire a főmérnököt eltemették.
A temetésen ott volt a főmérnök két kis árvája : Olga és Géza. Nagvnénjük : Nagy Sarolta, vasárnap délelőtt n gyorsvonaton vitte fői a két kis gyermoket édsatyjuk koporsójához. Rettenetes volt a két kis gyormek fájdalma. Egy hónappal ezelőtt abhan a reményben búcsúztak ol édesatvjuktól, hogy azt rövidesen teljes egészségben viszontlátják és most koporsót hozott haza a vonat.
Az elhunyt főmérnök barátai, Kele-csényi Hugó mérnök ós Kovács Lajos titkár szomorú dolgokat beszéltek arról az ulrui, amikor a haldokló főmérnököt Fiuméből szállították haza Szögedre. Szegény omber, aki végtelenül jó apa volt, ogyro ós egyre gyermekeit emlegette és ezenközben mindig sirva fakadt.
Fiúméban reggel 8 órakor ültek vo natra a beteg főmérnökkel. Hasztalan kérték a főmérnököt, hogy feküdjék let az nem hajlott a szavukra, hanem beül, a kocsi egyik sarxába, lecsukta szemeit és ebben a helyzetben maradt, amig csak a halála órája ol nom következett. Útközben szótalan volt és ha egyszer-másszor beszélni is kezdott, kis gyermekeit : Olgát és Gézát omlogetto.
A gyorsvonat már Sárbocárd állomás körül robogőit, amikor a főmérnök arra kérto barátait, hogy feklossék le. Kovács Lajos titkár Keiecsányi mérnökkel agyat készített a vonaton ós nagy gonddal le-foktettók a betogot, akinek ekkor még orvosságot adtak bo. A főmérnök okkor már nom volt képes bőszeim. Uo mintha csak érezto volna, hogv halála közeledik, rondkívül nvugtalan lett. Ejryre beszélni kívánt, valami nagyon fontos dolgot akart mondani, de csak az ajkait mozgatta, hangot már nom tudott adni. Podifr, hogyan Kínlódott, erőlködöa, hogy megértesse magát. És mikor a haldokló azt látta, hogy nem bírja magát meg-értetni, csendes sírásra fakadt.
Közvetlen a halála bekövetkezése előtt még egy ízben megpróbák beszólni, de ismét eredménytelenül. És a haldokló erre ismét sírásra fakadt. Kísérői azt mondják, hogy ezek olv fájdalmasak voltak, hogv maguk is siiva fakadtak.
Amikor Kelen löldön robogott a vonat, akkor már beállott az agónia és Buda-post-Forencvárosba már halottat szállított a gyorsvonat.. A pályaudvaron a rendőrség ^tvetto a halottat, rwire a gyorsvonat folytatta útját a központi pályaudvarba.
Kovács Lajos titkár már előro értesítette sürgönyileg a mentő-ogyesülotet, hogy logyenok a központi pályaudvaron, mivel egy nagy beteget kell átszállítani a szeuiHli gyorsvonathoz a nyugati pályaudvarba. Amikor a mérnök és a titkár a központi pályaudvarba érkeztek, a meuióu kérdőre\' lógták.
— Hol a betog?
— Már meghalt — volt a szomorú válasz.
Ferencvárosból a rendőrség ezalatt a
halott mérnököt a törvényszéki orvostani bonctani intézetbe szállította.
A halottat vasárnap délelőtt szállították át a törvényszék orvostani intézet halottas házából a kerepesi-uti temetőbe.
A halottas házban állították föl a ravatalt, melyot délig teljesen elborítottak a koszorúk. A koszorúk között volt a szegedi űzletvozelősóg tisztviselőinek fekete szalagos koszorúja is.
Délután 4 órakor ment végbe a temetés. A gyászszertartáson ott volt at elhunyt főmérnök két kis árvája, rokonsága, tisztelői és barátai. Szegedről igen sokan utaztak föl a temetésre.
Volt miniszteri számtanácsos a boítönben.
Dobrecenből írják : Hónapok óta egyik legérdekesebb rabja a szegedi csillag-börtönnok Gubics György, ki nyolc óvi börtönbüntetésre van itéivo, melyet többrendbeli hivatali sikkasztásaiért szabott rá a legfelsőbb bíróság
Gubics György számlanáesos volt a pénzügyminisztériumban, ahol felelősségteljes állásával akként ólt vissza, hogy elhalt miniszteri tisztviselők nyugdijait, annak tudatában, hogy arra igényt senki sem tarthat, hamisított nyugták alapján felszedte, ilymódon látva el uri passzióinak költségeit.
A sikkasztó számtanácsos, akinek az ügyo hoíszabb ideig táplálta a törvényszéki rovatokat, ravasz számítással 196. 001) korona erejéig károsította meg az államot.
Amikor bünlajstroma kitudódott, a sikkasztó számtanácsossal szemben csak a törvény mogtorlását alkalmazhatta az igaszságszolgáltalás, el is ítélték hosszú rabságra, do arra nózvo semmiféle fedezet nem kínálkozott, hogy a hatalmas összeg valahonnan eiókortdjön.
Most azonban e tekintetben is fordulat állott be Gubics György ügyében. A budapesti törvényszék, a moly jogerős itó-let elhangzása óta is szorgosan vizsgálta a sikkasztó számtanácsos vagyoni viszonyait, kitudta, hogy üubicsnaíc két takarékpénztári és egy láda ezüxtjo. ékszere van. Erről a szegedi kerületi börtön törzskfnvví lapja tolt tanúságot, melynek adatai közé a darócruhás számtanácsos már gyanutlanul diktálta be vagyoni állapotát. Ugy gondolta, hogyha majd eltelik a ral>3ág, itt a börtönben kézhez knpja azt a vagyoni érő kincset, melyei az árvák pénzéből lekftritott meg.
Gubics Györgyöt azonban szomorú csalódás fogja emi. Most érkezett meg ugyanis a budapesti törvényszék letiltó vógzéso, amely a 400 koronáról szóló takarékpénztári könyveket, továbbá az ékszeres ládákat lefoglalta, hogy legalább ily módon pótolhassa azt a hiányt, amit Gubics Győrgv bűncselekménye az államkincstárnál okozott.
A letiltó végzést a börtönigazgatóság tudomásara hozta Gubics Györgynek, aki megdöbbenve vette tudomásul, hogy az ő bűncselekményéből most már e*ak a rabtág marad meg. melynek még nagyon is az elején van.
Nazarénusok sorsi
Megkapó képet közöl egyik sae-
gedi újság a nazarénus sorsáról: Szorgos kezek gyalulják a csillag-börtön mühelytermoiben a deszkát, kovácsolják a vasat, varrják a katonazubbonyokat. Türelemmel, meg* adással viselik a sorsukat, do azért u legtürelmesebbok mégis A nazarénusok.
Ugyancsak felrúgott mostanában a számuk} épen negyvenen vannak. Húronme0yedrószo torontáli szerb gyerek, aki az ötödik honvéd gyalogezred kötelékébe tartozva, idejön úgyszólván egyenesen a csillagbörtönbe.
Ezek a minden Intelligencia nélkül való emborek aztán bámulatos szívósságot tanusitanak. Ajkukon az idvezültek mosolyával, mártírhoz hasonlóan veszik tudomásul először a fólesztendei, majd a két óvi el-záratást, de nem veszik mégse i kezükbe a fegyvert.
Volt közöttük már olyan is, aki
\'tizenkét évet töltött elzárva, a börtönben telelt meg vódkötelezett-ségének s őszülő fejjel, ámbár még legénysorban került haza falujába. A számuk pedig nem fogy, ellenkezőleg növekszik. Amelyik kiszabadul, az hazamogy ós ujabb hívőket, szé-rez, ujabb vallási martirokat.
És miért szenvednek ezek a szegény emberek ? Mert komolyan veszik a Krisztus parancsolatait, aki azt mondta : hogy a gonosznak no álljatok elleno gonoszszal — szeressétek ellenségeteket, mert csak ugy lesztek tökéletesek, mint a ti meny-nyei atyátok tökéletos.
Egy ilyen szenvedő nazarénu5 katona erösebb bizonysága a keresztény hit hatalmának, mint a milí" ókba kerülő bazilika s a világbéke megteremtése — ha ugyan meglesz valaha — ezektől a mártíroktól fog kiindulni, nem pedig a folyton szónokló világbéko-egyesületből, melynek Vezetői térdet-fejet hajtanak a militárizmust leimtartó uralkodók előtt.
Oroszországban, ahol a ok-
ság nyomása alatt a Tolsztoj-naza-rénus elvei rohamosan terjednek, már egész ezredek tagadják meg a szolgálatot, bizony nem lőnek azok az orosz katonák saját testvéreikre, a lázadó parasztokra. És tizedelhetik, küldhetik őket a szibériai ólombányákba, oljő az idő, a mikor majd olyan sokan lesznek a nazarénusok, hogy nem les* elég börtön a számukra.
Milán király leleplezései,
Milán király emlékiratait Belgrádban most elkobozták. Ebből is látszik, hogy az emlékiratok milyen szenzációs és kel lemetlen leleplezéseket foglalnak maguk-ban. _ . ..
Tizennégy hónap mult ol azóta, hogy Milán király hamvait a kruzsedoU kolos torba elhelyezték. Ott megtalálta az utolsó nyiiRvóhelvet. a mit Feran« József császárhoz intézett levélben kért a maga szAmAra — miután fia — a ki erélvos tilttkozása ellenére is elvette Draga Ma-sínt — Szerbiából kiutasította fit. Most epy névtolen, a ki Romában Inkik, a ki AHiuMap az ex király bizalmasa lett volno Milán király momoárjai cimmol egy mü tet nd közre, a mi űz fejezetben társulja Szerbia egykori királyának életét. Éltben annyi intim részlet van, hogy t bizalmatlanságnak, amelylyel ilyen le leplezésekkel szomben viselkedni kell, jelen esetben nincs helye. Milán király a hogy ozt a néstelon síerző a beveze lésben elmondja — kétszer irta meg visszaemlékezéseit.
Az egyiket leköszönéso után 1602. óv végén Párisban irta meg s azt a kiadó ugy vetto át az kikkor öngyilkosság gondolatokkal foglalkozó királytól, hogy hfalála után jelenik meg. A másikat meg irta Belgrádban Natália királyasszonval való kiengesztelődése után és hazájába való visszatérto után 1900-ban. A belgrádi kéziratból csak töredékek maradtak fenn. A párisi kéziratot Milán visszakérte a kiadótól. A most megjelent rr.c-morát, a kiadó saját emlékezetéből irta le és azt vindikálja magának, mikép az éppen oly valóság, mint Milán király sajátkezű politikai végrendelete, a miből két példány maradt fenn. Az egyik Sán dor király kezében, a másik a királyi ház minisztériumának levéltárában Bécs ben van elhelyezve.
A visszaemlékezések tíz fejezete egy önéletrajzot alkot, a mi a Cusa herceg udvarában töltött ifjú óvok leírásával kezdődik.
Kíméletlenül ostorozza az udvar fékez hetotlenségét és annak Milánra való kihatását, a ki előtt még azt sem hallgat* ták el, hogy Cusa hercegnek az ő anyjával, Catargiu, román bojár leányával, Obrenovics Jefrom feleségével gyöngéd viszonya volt
Milán játszótársai a kertész és egyéb udvari hivatalnokok gyermekei voltak. Mihály herceg nem tuata magát elhatározni, hogy Milánt, az Obrenovics dinasztia egyedüli sarját magához vegye Belgrádba, Bukarestben levő titkos ügynökei tudósításai folytán — a miről a mostani emlékirat azól — nem tudta magát erre elhatározni. Csakis Cusa bor cpg erőszakos trónfosztása után körűit Milán egy párisi nevelőintézetbe, egyúttal azonban elismortotett az Obrenovics dynasztia egyedüli örökös tagjának. 1868 július 11-én gyilkolták meg Mihály herceget a Toptsíder-parkban és Risztics.a ki BlasnavAtz és Uavrilovú ncsal együtt a rengességet átvette a 11 éves ifjút hazahívta. Hisztícs nevelő volt.
De minő nevelés az I Hírhedt házak nőit hozták a a királyfi háló szobájába, hozzászoktatták őt szeszes italok élvezo-téhoz sőt nem egyszer- igy Blaznavatz tábornok házában meg ¡a akarták mérgezni. Risztics ezeknél az alávalóságok-íiAl személyesen nem volt érdekelve, azokat a herceg környezete követte el. llisztics inkább arru törekedett, hogy Milán, mikor már 21 \'éves volt egy külföldi hercegnővel kössön házasságot. Mindazonáltal Milán a szép 10 éves Kecsko Natáliát vette ol, Bócsbon az Arany Bárány szállodában az eljegyzés. A következő kén Milánt mogszólUotta rrwayasszonyának cselédje, neki, bogy Natáliával sze rencaétlonsóget fog
tőrtént meg napok egyi-a körúton Azt mondta v^ló házassága hozni számára.
Milán novetott és trillázva ment tovább.
A boldogság nem tartott sokáig. Natáliát a környezető féltékenységre ösztönözte ezért Natália többször húzódott fétrjétöl, aki igy az udvar más asszonyainál keresőit kárpótlást. Sándor herceg születése egy időre kedvező befolyás sal volt a házaspár életére, de azután Natália egy operációnak volt kénytelen utau*1 alávetnie, a minek kövolkeziníu« e
az lett, hogy a házastársak intimitása megszűnt. Milán ismét más asszonyok karjaiban keresett enyhülést, miáltal Natália elkeseredett ellensége lett. A haic-térre szólított Milánhoz leköszönő iratot küldött, hogy azt irja alá. Ezután a hazatért Milán és Natália között megkezdődtek a heves jelenetek, a melvok majdnem a tettlegességig fajultak. )ti-lánnak szándékában volt Natáliától elválni. csak Farenc Jóüsef király egy levele tartóztatta öt v!s«za ettől. Bs a levél 18S7-l>en íródott. Ekkor NMáiiAt külföldre száműzték, aki mngávtl vitte Sándor trónörököst, akit aztán Wiesba-(lenben a rendőrségnek ki kellett szolgáltatni, miután Mi.án Sándort vissza-kövotolto.
A memóár ezután szómrint lekötölt
e<ty levelet, a mit Rigstics irt 1891-ben Natáliához. Ebben a lovélben kemény bankon leckézteti a királyrét és szoméro veti, hogy a viszálv magol hint a s.iorb nép közé. Arra emlékezteti, hogy Ő — Ilifztics — már l88G-ban mint minisz terelnök felszólította őt, bogy Szerbiát hagyja cl, miu\'án attól félt, hogy a király és királyné kőzött tettlegességig fajulhat a víszálv.
Ezután egy levelet közöl, a mit az 1893-ik évben irt Milán Natáliához, ami formaszerfl gyónás és a melyben célozva öngyilkos ápi gondolataira. Natália segítséget kéri. Neki — irja ebben — csak egy viszonya volt ós podig Chrisz-tics Ariemiziával, ami nagy anyagi áldozatába került. — Azután szeretetébe ajánlfa fiát ós kéri, gondoskodjék arról hoey gazdagon házasodjék. Az a eon dolat, nogv Sándor követné Juon Hisz tics tanácsát és egy montenegrói hercegnőt venno nőül, bosszantóan bántotta öt Egy egész fejezet van szentélve Milán szorolmi afférjeinek. Szó van Crisztics Artomiziáról, Nazan asszonvról a görög követ feleségéről, akit Natá\'lia Scüheben az egész udvar előtt arcul ütött és szó van még Pootic asszonyról is. Egy másik fejezet Milán király \'szerelmi kalandjaival foglalkozik, a melyek külföldön különösen pedig Bécsben játszódtak le.
Ez a fejezet élénken emlékeztet arra az irásra, ami titkolózik, csakhogy a közlés hite8ségét annál inkább elhitesse. Éppen igy van ez azzal az elbeszéléssel, ami Draga Masin trónra jutását ecseteli, csaluiogy ennál a ponüiál a vak gyűlölet eltitkolhatlanul kiérzik.
Milán királynak eme onapologiája után, ami csöppet sinos szépítve, s oda lyukad ki, hogy Milán király többet szenvedett a szerb néptől, mint az tőle, a többi fejezet Milán király politikájával foglalkozik. Ez a politika azon a meggyőződésen alapul, hogy Szerbiát Ausztria Mtü^yarország vaskapocsként szorítja körül és e szorítás alatt szétmorzsolód-hatik, ha a monarkiával nem tart fenn barátságos viszonyt. Szerbiának Milán tapasztalatai szerint nincs mit várnia Oroszországtól. 18ü7-beu Milán király II. Sándor cárnál tisztelgett Plojestiben, hogy felajánlja neki Szerbia együttműködését Oroszországgal.
A felelet, amit erre a cártól nyert igy hangiott:
—■ Kívánom, hogy megértse, amit a
tudomására adok, hojty u többi hatalmakkal való ogvezségern nem onyedik meg, hogy Szerbia akcióját elfoguljam. Ne adja át magát e fölött illúzióknak. A legjobb, amit tehet az, hogy visszatér fővárosába és megmondja embereinek, amit én mondtam ós aztán mugootan marad, nagyon nyugodtan. Ha ön igy jár el, okkor talán, — ha a béke föltételei megAllapittaltak — megkapja jutalmát tartózkodásáért, do nem szabad, hogv számításainkat keresztezze.
Ettől n pillanattól Milán Ausztria-Ma-gyarorbzág barátja lelt és vóglog lemondott a Risztios által követett orosz politikáról. Mikor aztán a plevnai napok alatt a cár követe iött hozzá Belgrádba és követelte, hogy Szerbia azonnal 80— 40000 embert küldjön a Harctérre, Milán igy szólt Riszticshez:
— Az ón katonáim sokkal becseseb-aek nekem, semhogy ágyutölte-lékdl szolgáljanak.
És Milán — mielőtt a berlini kongresszus összeült volna — Récnbe sietett i Áwhé\'r.lio/, F iphü József király uj:v
fogadta ŐI7 r-mt fiatal barátját és amit "kkor noki Becsben ígértek, azt inog is tartották. Milán belső politikájánál a radikálisokat az állam ós dynasztia ellenségeinek, nemkülönben az Ausztria-Magyarországgal fenntartott jó viszony ellenségeinek tekintette. A radikálisok: Natália mögött állottak, mint Milán ellenségei és végre is legyőzték öt » Milán leköszönése kapituláció volt, hogy mog-nyerje flkut Sándor fia részóre. Milán
Eólitikai végrendeletével foglalkozva leírja
ogy Milán szivére köti fiának, hogy ne bizzék senkiben, mert mindenki megvásárolható ós kész arra, hogy őt elárulja. Meg kell értened — irja neki — hogy mindennek mennyi az ára ós lá-h rúdhoz borul, ha még olyan vad, meg olyan demokratikus is.
Talán Szerbián kivfll van még hűség do Szerbián belül igazán ninos. Törekedjél arra, hogy a radikális pártot szétmorzsoljad, szorongasd őkot egvrészröl erőszakos eszközökkel, más része hagyjad, bogy a kormány inten ciójának szolgáljanak, de ugy, hogy viszály támadjon közöttük.
A külpolitikában magad kell, hogy minisztor légy. Ne ongedd magadat az arosz politika mosgyéjére sodortatni. Nekünk Oroszországból nincs mit várnunk. Minden elrenségünk Oroszország ból van szerzödtotve. Tarts fenn jó barátságot Ausztria-Mapyarországgal ós Ferencz József császárban éppon olyan atyai jóbarátot fogsz feltalálni, mikónt atyád. Nokod so imponáljon Oroszország. Semmi bajunk som történhetik, ha Ausztria-Magyarország biztos nekünk, amelynek barátsága ép oly becses és áldásos mint az ellengeskedés halálos lenne reánk nézve.
Természetesen — \'nlint már említve volt — oldöntotlen marad az a kérdés, vájjon özek a tV*-\'.emlékezések nem-e tendonciózus polltiftní misztifikációk. Az azonban bizonyos, hogy a névtelen kiadó nagyon bo van avatva Szerbia udvari és politikai viszonyaiba ós a kép, a mit Milánról fest, nagyon hasonlít az eredetihez. Világos oélja az, hogy Sándor kiiály elé tükröt tartson ós ezt a célt kegyetion nyilisággal viszi keresztül
Elfogott rablókaraván,
Debrecenből irják : Három szekérből álló cigánykaravánt kisért be tegnap a h.-pályii csendőrörs.
A kóbor cigányok állandó rettegésben tartják a közelvidéket. Egyik határról a másikra szöknek s mindenütt lopnak, csalnak, rabolnak s nem idegenkedne* a logvakmeröbb tettektől sem t a. gyilkosságtól.
A h.-pályii csendőrség már napok éta üldözi a karavánt, moly a Rostások famíliájából való. Minuon egyes tagja egy-egy rabló vagy tolvai. kik közül nem egy ült már hosszabb ideig az ülavai vagy lípótvári fegyházban.
Legutóbb a péren-sárándi utón garázdálkodtak. •
Szörnyű Gábor földes! lakost ís ezen az uton támadták meg, csak gyors lábu lovainak köszönhette, hogy megmenekült, de kapott sebe miatt hónapokig fogja nyomni az ágyat.
A tabló cigányokat átadták az ügyészségnek, szekereiket és lovaikat a csendőrség veszi gondozás alá.
Meggyilkolt községi biró,
Déváról írják: Uiho Mojsze totesdi bírót f. hó 22-én hajnalban a lakásától nem messze lövő körijében kiszúrt szemmel, átvágott nyakkal h aludt vérrel bontott fejjel haldokolva találta Juon novü 21 éves fia.
A biró f. hó 21-én este, napáldozatkor azt mondta háznépének, hogy kimegy a kertbe, megnézi a káposzta-palántát s mindjárt jön. Várták egy ideig türelemmel, de mid^a már egészen besötétedett, nyugtalmikodni kezdtek a hozzátartozói, s keresésére indult a fia. >
f Seholsem látta s igy hazatért s le-eküdt. Virradatkor felkelt s elindult azon a nyomon, merre ar, apja előző esto távozott. A!i0\' 15—20 lAitéstivir»,
.. i ii i ~ \' \'\'
ráakadt édes apjára, a mint több holyenbo-zúzott fejéből, a csigolyáig elvágott nyakából s a hiányzó jobb szem üregéből még szivárgott a vér. Rémülten futott vissza a házhoz s hitül adta a borzasztó esete!.
A szerencsétlen ember nejo s gvor-mokei bevitték, megmosták s pár órai haláltusa után meghalt, anélkül, bogy egy pillanatra is eszméiéit e tért volna.
A csendőrségnek azonnal jelentést tettek s ez haladéktalanul megindította a nyomozást.
A gyilkosság ugy történhetett, bojjy csütörtökön este a gyilkosok ráles\'ek n bíróra s hirtelen megrohanták s rövid viaskodás után a fejére mért ülés, vagy késszurás kövotkoztében eshetett el s ekkor hajtották végre vad kegyetlenséggel a gyilkosságod, vagy haragosai boszszuból, de • nem lehetetlen, hogy bérgyilkosság esete forog fenn. Ilike Mojszo a falujában kOzbecsülésnek örvendett s mint biró, igen buzgón s lelkiismeretesen teljesitotte állásával járó kötelességét. Nincs kizárva, hogy ennek esett áldozatul.
A dobslnal jégbarlang veszedelemben.
A minapában riasztó hír járta be a lapokat, a mely — ha igaznak bizonyul — hazánknak egyik logórdekesebb természeti specialitása pusztulását jolentoné. A dobsinai jégbarlangról van szó s igy kétszerte sajnálatosabb a dolog, mert oz egyike ama nevezetességeinknek, a melyek sok külföldi tudóst és turistát vonzanak hazánkba s hogy ez ránk nózvo mennyire fontos, azt hisszük fölösleges bővebben magyarázni. A hir arról szólt, Dobsina városának az a bizottsága, a melynek föladata a jégbarlangra fölügyelni, a minap ott járt s azt a tapasztalatot tette, hogy a jégképzödés az utóbbi óvokben oly rohamos, hogy a barlatfg termei szemlátomást kisebbednek ós — ami végtelen kárára van a tündéri alvilágnak — a gyönyörű jógalakzatok is fokozatosan kisebbednek és beleolvadnak a környezet roppant jégtömegeibe.
A rohamos jégképződós meggátlására felmerült az a terv Dobeinán, hogy a barlang területe fölött lövő erdőség egy részét letaroljuk, hogy igv a fátlan területen a csapadék gyorsabban futna lo a völgybe. 9 a beszivárgás, illetve azzal együtt a jógképződés is csökkenne. E tervet Dobsina városá.elő Is teijosztelte a földlani Intézetnek, \' a, mely azonban ova inti a várost az eeetlog végzetessé válható ld«5r}$teteréstől. s ajánlja, hogy kélje ki-e tekintetben a barlang legjobb ismerö/e^dr. Krennor véleményét. Kz meg is történt, do azzakórtő tudós oddig még nem terjeiwteteelő véleményét Budapesti tudósítónknak azonban albuma volt e tárgyban beszélnie dr Krennor egyetemi tanár, muzoumi 6 asszisztensévol, aki a szakértő professzortól nyert információja alapján, de közvetlen tapasztalása alapián is BzIntéiv-megoFŐsitette, hogy a harangban valószínűleg nem gondoskodtak az idén az állandó csapadék lefolyásáról, a mely csapadók a mesteruégM jégen keresztül vágott csatornákon szokott lefolyni.
Elsősorban ezen a bajon kell tehá sogitoni 8 akkor hazánk e gyönyörű és hires természeti csodáját meglehet óvni a veszedelemtől, a mely veszedelem hire különbon is erősen túlzott és tendenciózus. Dr Krennor is ilyen értelemben fog válaszolni a hozzá intézett megkeresésre.
Hírek.
A.% erdélyi magyar birtokok eg más után kerülnek idegen kézre, legutóbb báró Bornemissza János 1( holdiivi birtokát vette toieg Mihályi érsek 8000000 koronáért. A birtok jövedelméből a magyar egvetemeken tanuló román uc..í/.tMü>é,;ii iludiui iocia tegOiyczni.
— Bíorenosótlonség: munkaköx-
ben. Marinka Istvánné hajdu-szoboszlói zsszony egy kukorica morzsoló gép meliclt dolgozott. Munkaközben a gép keroke kötőjót magával ragadta, hz asszony a kötő ulán kopott, do olyan szerenssótlénitl, hogy a gép kercko mutató ujját toljescn szótroncsolta. Marín-kánó kell, emiatt u minap bevitték a debreceni kórházba.
v - Paprikás aranyhalakból. A nom-rég elhunyt Porcia herceg ételéből elo-venitették föl ezt a pompás históriát. Porcia herceg, mikor a herhules fürdő igazgatója volt, cigányokat szerződtetett szezont muzsikálni. Ez a szezon azonban igen siralmas vala. s bizony a fekote logóuyok tízszer is körülnoidozták a tányért, mikor egy-egy hatos kcrülközött. Szomorú napok voltak azok. Megtörtént hogy éhhoppon tnradt az egész banda. Egy\' forró juiiusi napon nem volt egy faiat a cigányok portáján. A legények busán dugták össze a fejüket : mit lo-liesson tenni, vagy inkább enni? Pénz nem volt, hitel annál is kövesebb. Tehát tanácskoztak ós ennek a tanácskozásnak az lett a foganatje, hogy olyan obédot laktak, amilyenről maga Briliat Snvarin eein álmodhatott. A válogatott cigánvur-llak ugyanis a park disztavából kihalászták az aranyhalakat, s abból főztek paprikást. Alig nyalták meg ebéd ntán a szájukat, nagy fölíortyanással ütött rajluk a reudörség. A hajból aztán ugy menekedtek, hogy Percia herceg — aki kitűnően mulatott a cigányok esetón — magára vállalta, hogy kiegészíti az aranyhalak megfogyott étszámát.
— Különös saerelml dráma. Szont-Mihályról irják, hogy ott a minap különös szerelmi dráma történt. A község őgyik vagyonos gazdája, lialázs Sándor szivenlőtte egy másik gazdának, lvovács Jánosnak foloségét, aki az ö elvált felesége volt h akivel Bzeroliui viszonyt folytatott. Az eset részletei igen érdekesek : Balázs Sándor kótévi házasság után vált el nejétől féltókenysógből ta-mádt családi perpatvarok miatt. Fél óv múlva feleségül vetto a menyecskét Kovács János gazda. Do Balázsban újra felébredt a régi szorclcm. Titokban viszonyt szőtt az asszonynyal, akibon szintén nem aludt ki a r\'ógi szerelem. A két szerelmes végre elhatározta, hogy nem tud dgvmás nélkül élni, a férjétől való fólolom és a községtől való fzégyon mogérlo,lte bennük nz öngyilkosság gondolatát. Az erdőszélon haltak meg együtt ott találták meg a holttestüket.
— Szoborlaloplezé». \\Junius hó S-án lesz Keszthelyen gróf Festetics György szobrának \' leleplezése, melyre Zalavármegye alispánja már szétküldte u meghívókat.
•— Bosszú a »»Idaimakórt. Nagy váradról irják: Gerő Lajos 26 óves órásiparos nejóvel együtt vasárnap éjszaka lakodalomba volt Várad-Volencén\' A lakodalmas ház olőtt összogyülokozet\' kíváncsiak közül valaki kavicsokat do" b?lt az udvarru. Gorő őzért az olt áll\' dogáló egyik suhancot összeszidta. Midőn Gerőék ugy éjféltájban hazaindultak,^ Kolozsvári utcán említett suhanc ogy doronggal Gerőre támadt ós kétszor ugv íőbe ütötte, hogy Gerő eszméletlenül összeesett. A súlyosan sérültet kocsin dr. Barna Annin orvoshoz vitték ki bevarrta fejsebét. Időközben Kovács János rendőr az űzőbe vett tettest elfogta és bekísérte. Sas Gábor 18 éves helyi illetőségű fuvaros legény, ki a szidalmakért áll boszut. A rendőrség lezárta.
Álarcos merénylők,
Nagyvárad, június 2-án. • Fekotebálorban, ahol a közbátorság amúgy is igen rossz lábon áll, rémes gyilkosság történt, mely rondkivül izgalomba hozfa a község lakóit, akik a vóres esemény óta esti ideben nem merik elhagzni házaikat. A gyilkosság részletai a következők :
Bulzán Tógver jómódú parasztgazda minden este betért a korcsmába borozgatni. lleudes esti szórakozása vott ez s simborái már mindég ott vártak reá a koresmában, ahol rendszerint éjféllé
elindult a korcsma felé. Csöndesen bal-lagdált az uton, amint a sötétben hirte-leu egy álarcos omber toppant elójo s mogragadta a szumányát,
— Allj meg kutya!
Nyomban egy másik álarcos is ott termett, aki biztatta társát:
— Üsd lq a dögöt!
Bulzán Tögyér rémülten futásnak erodt. Alig szaladt néhány lépésnyire, egymásután öt revolvorlövés röpült utána. Három lövés találta a menokölöt, aki az útfélen vórosjn összerogyott.
A lövések zajára sokan kirohantak ass utcára. Csakhamar elősietott a korcsmában levő társ?r>ág is s oz oszmóletienül fokvő sebesültet hazaszállították a lakására. lu megkísértették- eszméletéro téríteni s rövid időre magához is tért, de csak annyit mondott lőttel, itmmnyit föntebb megírtuk s néhány perc níul\'va meghalt.
Bulzánt a községben erőszakos, rossz indulatu embernek ismerték s azt hiszik, hogy a gyilkosságot haragosai hosszúból követték el. Állítólag, egy peres föld miatt ölték meg. A csondórség azonnal megindította a nyomozást, de ezideig nines eredmény.
A község lakossága küldöttségileg kért Verner Kálmán főszolgabírótól szigorú intézkedéseket, a közbiztonság mogvódó-sóre 8 a főszolgabíró meg is igórte, hogy szigoni rendszabályokat fog alkalmazni.
REGÉNY. A tenger titka.
És a természet gyarló alkotása, a ki lop, csal, rabol, sőt gyilkol is állatias ösztönáből hajtva, csak holmi kis fiók-ördög, ki a birás egy ptllanatáórt feláldozza, vHgy legalább is kockára teszi a lót minden jövőbeli üdvösségét, örömét, sőt magát a létet is, az igazi, a nagy a főördögök azok, ki omber —■ vagy mondjuk ördögtársaik butaságán, bár gyuságán, lehetetlenségén élősködnek, a maguk tényloges, vagy mások által képzőit ravaszságával uralkodnak az egész tömegen, vagy annak egyes részein, nincsen sommiféle jogcimük ene, csak a furfang, a hagyomány, vagy az emberiség butasága.
Mert ne gondold ám jó Bertueció, hogy az enibor tónylog az, a minek látszik, vagy a minek adja magát, a lekokoaabb tény, tényleg buta mint a birka,- vagy marha csorda, mely a kolompos \\Vén ntul ós vesztében rohan, hegyszakadékokon ugrik le, ha a kolompos megijed vagy vérszemet kapott és vakon tőr előre, lilyen az ember is. A kolompos után indul. És az emberek között az ördögök felhasználták az ember gyarlóságát, kom-láboltságát, a kolompost kerítették hatalmukba és ezzel magát az egész bandát.
És akik igy uralkodnak, a szokást, a hatalmat, a tormészetot, a szenvedélyeket használják fel arra, hogy igába hajtsák az emberiséget, ezek az ördögök az igaz ördögök, kiktől mjfg nein fog szabaduln\' az emberiség soha, még ha ezerszeresen olpusztulna is, \'meg nem fog szabadulni soha, mert az öidögflző azért váltatok szét a szabadítás nehóz ós leggyakrabban hálátlan szerepére, hogy megkeresse magának az ördög hatalmát te azután ö maga legyen az ördög.
(Folyt, kör.) % *
Lábizzadás
kipáUolt éi kisebesedett viaskatd t**t-ritukn, ótvar, «ímőr 4« bórbámUa •Ura legjobbnak bUojuyal* wldi« as r é»yi-/*U lohUol-BaUoyL — Ara. 3 kor«na ntarJU*»iL Kapható da asátkttMUt DIANA OYÓQY8ZEBTAB
Budapest,
Károlj-JUSrut 6. (Dob-uto* sarok.)
Torony-órák.
t
i
i
Frimm, hülyék intézete
BUDAPEST,
VII. Erzsébet királyné-« 15—n.
* VAr«»M>retbon.
óla áll fena a le*
Kiképeihotlcn beijrék, n««« «kádja* ts
..... \' !ú6 óv "
•akarótok részére, jobb eredjuénavel.
Az intóiot mini» klAItllAwn kJ lett tantetre, fi&nioi ell«mci0 Irat bútoVAhan van; kulftníseo Ö os. ás ap. klr. r6l*4go lejpaaar&n&bb «U^r meróisónek. líddlj U)bb mint 200 növendik lett • K\'ijobb tt(v.in,;anjal clboonátya, kik ma«akat tlss-tesséceiea fsnlart&a? képetek.
A berendesés s losulaJN» éa U e|irra<#>n< kfr vctolmi.-ircVnefc meifeMo.
Felvételek s veDá« ós ken_______________
erzUzóltelnok. Élte viliig Is. Id6i«hb bttlyék ui-
kem válé teiíatet »«kW le. Idóiehb Uttlyók mán allir.dó orrod riü|ycJct 6» .kdeién ési a lof
«<jr<:!rtulj<>»cbb Ápolt« meltoU kaUn ooctály vsa
beroadezto.
Klliti» métákéit 4m MUo B«l>ik ka»8o áf+U-
v»l ínciíjToii« fierint.
Km Inttiot leloíon nMMkSttetéuel bb (■ • vffla-;noi yasut (M wum-kfirut UUíS-iUaUert) iltel kflAJ-BYtn elérhslé.
Kivonatra proipekbwt «• felréWi liHttiM* gyen «• binuent»« U14 Mtklaek
Életnagrysáigfu
fénykép
ck vidéki kis kéook után is elegáns érettel logünomanb kivitelben
10 forintért. H
Fényképek minden más nagyságban, pontos kivitelben jutányos áron készíttetnek.
WAITZNER
fényképészeti maintés«!«
BUDAPEST, Erzsébet-körűt 80. as. X. im.
r--
a legjobb száj- ésfogápoté sisrek.
A ki azt akarja, hogy fogai tiszták, egészségesek és jók legyenok, az h*sz-
náljon :
STOMATIN-foeport, STO fii ATI N-fog pasztát «agyi \' STOffl ATI N-f ogftrémet.
A ki azt akarja, hogy szája tiszta, szagtalan és (ldo legyen, használjon: STOMATIN-ajcájvIs«« is STOiVSATIN-azájia* (Caoho*.)
Utóbbi a m3torai; okozt.\\ rcuz sta<ot U tllftnUti. Honi (íyárt.v iny. — Kapható miiideuUtt. llti-lup<Kill fírnktúr: Tör5k, KiiAly-ttto* 13. rtr. l--,!K*r zyóiryorerUra, VAol-körat 17. — M«fn>nlelh\',t5 a «zátkOldéBf firoJttArnil U
STOMATIN-gyár, Zombor.
Miniatűr mlntAt kivonatra la yikb«
n|cyon, 1 koronáért bármelyikből orodotl mlnűűlobost bdr-
montve küldünk.
Általános világítási vállalat.
60K00S és MARER
Budapest, V. VAol-liórnt S4.
(iiebriitlei\'*Iucolb
fémárugjár Zwiokiut
Teierkrpviielete óü rakU»a, kOlönO-teu eyirt:
gázizzófóuyógők, óriást laxófény-fényégők, aootylen-lzzófényéjjők, ornyotartók, lámpakészUlékek is
mindennemű fémmunkák.
Brázay-féle sósborszesz.
Mindep munka után, akár szellemi, akár testi fáradtsággal jár is, ttditö hatással van az emberre a llrázay-féle s<^l.or-szesz.Ua ilyenkor jól bedörzsöljük a nyakszirtet a vállat és a hát felső részét, vagy sózborszoizfOrdöt veszQnk, a bágyadtság megszűnik.
1 nagy üreg ára 2 korona.
1 ki. „ 1 ..
ka aUlyok 6a épMwU ¿rák borendexí^t Icjn^ nyot:bbcu csxkOzU Xi.;«r Károly utóda
Mtftxjui jfA»:. ?
el»6 raujar ¿rafyir gvi-bereadeiéfi^ VaasjMW VH., Kaxlaoiy-utoa S. as. Kék«« .LHurftik kWtséfJegjiuk bértzkaótve.
I
C
a
in •O
CQ cd
Orpa-Crámo Hrtzke
Mlndsn eddi{ kiszítta MÍpHá is szerek kiit a letkiUloibL kisilt Orteaa ,,Cr4ro" mivel asm asiradi„
As ,1>(U, hllcyak UváUssi kedvelt ptlé szere. /
EcrsdOll blztes twuira sséfiM^e ti ti.iUoUrtisAra.
KlUvoli^a a máj/oltekat. s*«»6rt, pirsujist. Iwiij »«IT (ajris ilUl eijldizeU TOtös foltokat. IdsímiUa a riaezokat, htel6b»lrek«t, iné« korosabb ny*o«Vnak is Mjee, Bd(, ifjú arczKziAt kOlcaiaés.
(Uodálatos hatita abban rejtik, horf » bír.-e keave rtgUa felszívódik b asért hoz»l IMre azon bkmulaloe haUst, hecr » lós, sómórós va« pdiseaÓM« are« Bár a*\' hiay uap aUttlelfese« átviltosik.
, Mivel aera zaixadók, nappal U hasanilhaté. Aia lUralynek SOltr., ua»yobb Sekk. koKsáTalé or
Orson» poudtr f*n£ib«a. feMr. rózsa 11 cr*«n «slat kis deboz ka kr. a*|ydobc» ) frl,
5aSCSÍTTI j TSBSSCS^
Banttjf Károly iy4f|SUrUr4bé« ffEKOIIO.
jsaa SS kr.
ffWr. rózsa
at i.9o
kA ftt LSO
frt LSO
* frt 1.7 0
frt LSO
Hi írt L40
frt LSO
K frt 1.40
frt LSO
UsvaaSH bhtas Mkiwdis »Uta
hinwpor « kr. és biztos kaiim »»vütsitm. . vauto 10 ht. kapkatá.
MMMMMMUmHi,
KÁVÉ és TEA
1 kiló Hiztartáal (l*en Jé) 1 kiló Verseor (I\'ortorico) 1 kiló Porlorico (!«. aJiaL) l kiló Cuba (finom) 1 kiló (fysnrr (finosa) J kiló mocca 1 kiló mooca ílofftn.) I kOó arany Jáva 1 kiló auuiy Jáva(I<. ttaj KBWJnósen ajánlom naneota\' trtasen p8r-
k«U kávéünat. .V 1 kiló Vetyei Pórk. ((«. Jó^ M 140 1 kiló flnom Pórkólt M LSO
1 kiló Cuba Pórkfllt frt 1.50
Kávéhoz csomagolható
114 kiló Mandarin, osász. kev. m frt LSO H kiló Mandarin, csáss. kwr. 2 frt SS lU kiló Háztartási .®írt LBö
18 kiló Házlartial H frt SS
4|| kilós postásaiknál (melyben
In tíbb falta U küld Ke tó. már « vidékre Is teljesen bómsotve
és olvimotra kOld
BALOGH LASZLO
kává- és Ua kivtUU tsisSs
Budapest,
Kóüzlcl: VH., HotUnbiUec-titoa xapr. FlókOxlelek: VXL, Andrássy-ot áe. VI., Dohány-nio« ie.

Äyss .\'tasr
Un, valódi an«ol ssáplté szőri UroTka t*Uá éa mestecual róla nUMni, mit ezea csodaszer szennai el ávolit sseplót mál-fottot, minden/éle ümt*. tansi«ót as arezrólés a Mr-nok riónyórt «dss<teL O*-
Ulsáfot Vtlestaás. Ara 1, kl.isi Talédl aviator»». saappaa 1 kor. • dara* • kor. 40. peder 1 kor. *0 és » kor. »Arabon kapliaU csakis Saless I\'iában. Teaiaavár, e kova mlsd\' \'ntó/or.U. lludmtMe« kafbaií Tófík. MiHi^nfcan KWIy-ulcs r.\' ct Aadrissr
ÜÜ Nagy mulatókért jji|
J moyny¡t¿*. J
Van M-íiono/ém a n. ó. ko/0n«í(í mIíc» tudó-íiJ\'.iu Iio/ni, liojiv szabadkán a l\\>l;á»l-*iMto« 4»0K Wt.«n is vomití indóházzal «cinben) lov.í
kerthelyiségfet
. /»¡Vita* h¿ !«-:>n i.icjtn ¡tollam ftliol tojor.\'n >j). M» »«ml\'ívto fcoV! eritrtni fi két («lelt lek-} pálya áll t tcnJctviia ffirakwiiáta rond-jlltíiij\'»«.
Naponkint sene Játaslk.
Prlii, baUítofan í«*Ctl H-ilpapriká« (•< s(IH hal homoki <* lii-ryl borok, kőbányát réizvínyíör íuéraé-keit :.f»k inoiitlt i/ö::i1 kUxo!zátá»»al.
.. A n/ kOíífciti b. pittfjjiiit kéri HrAli tluiclo.tal
Tóth József
Tendéglét.

Sr.srenosés korcsmáros.
Korcsmárosok ¿8 veodéglősdk kőnkre.
A gyárak sokoldalú tanulmányozása következtében, ahol a pálinkát készítik mcg-pyflzódtem, hogyan kell kazán nélkül készíteni olcsó, jó és ártalmatlan pálinkát Ezen mód által meg van könnyítve a vendéglősök dolga.
Az én könyvem megtanít, hogyan kell szilvóriumot, törkölyt, kukorica és megg^f pálinkát, konvakot, rostopcBÍnt és más jó féle pálinkát készíteni. Tanít, hogy hogyan kell savAnvu, romlott és szín nélküli borokat javítani. Borkóstolást és megismerést melyikben van viz. Az egész koresmáro-Sokra vonatkozó törvény, a pálinkafőzésről és büntetésről slb. Miniszteri rendelet, a felügyelet ügyében, hogyan gzorkeszte\'idö különféle kérvények.
A könyv ára 6 korona.
Aki a pénzt előre küldi, kap 10 százalékot ét bérmentve küldöm. Az Oiotea szükséges szerek beszerezhetők az ón szeszüzletemben. ügy akós hordó pálinkához való szesz ára i korona.
Hadován Popovics
vegycskoreskedése a .Hattyú*-hoz.
Újvidék (Bácsmegye.)
.szépség a ¡erjnagyobi) kincs!
C? ¡.<>onv<n fUítirl.N n ott > «V Ct.-\\ i-ituiw iiif.
icviivi- vi*«a<U ,
Dr. latmiürt- \'«5« l fc¿f.
Br. r.«hro»nnttt» arepa«\'« !■ k»\'-Dr. liOliiukni -AM« inO.doviZ \\ k\'»r, Dr. X*jtimfti>-félu «zamKin liatzr.AUlá fcltal; wlyek mindegyt!« kniOn i» 0U tete» mar etYwrl havné\'al »Mn eltávolít az atrréi m A {foltot, «Mtanáát, bÖrnHi\\t ii abP> irh.-Jw« l «Itálián*} <1 • ««»>•:» Willwulltfc!.itlil:i "Cl.
Hair rcstorer
színét. <1« QdoWfit \'« VHvMaJtu. tf. áitt\' ••! p«on IckU\'.i »i nrtaltn Oj »vakivn méif«* imtiiu hajío/ló M«(vket. Portai MtkuHé»
Gyarmati Emil
vároai gyiSsyt/oilArilál a S«nt IttfOirnSíW -rjAn
Krztébet klr.i\'yné u». Főraktár CadapéUtn; 7"iCk J¿.i,\'of h yut*»\'? i» Dr. Efff*r X.«o .Nádur-i,éfy*.vit«r aci-kümt.
a magyar
« GAZDA KÖZíiHC-G
~~~ fij¡/etm¿be ajánljuk a-==?
. Hazai
iltalünos biztosító
í.
részvény társass^ot,
melynél nemeaak
¿lőnyös feltételek mel lett lehet biztosítani, ds ¡ahol az előforduló kápókat azonnal és méltányosan beesülik, sőt gyorsan ki is fizetik.
m
m
ÍT.tóM.
Seffer Alttal
bantl«!» ét tnp,\\ ipwU4tik»k i
fyún raktár« » 7 ^éfe,
Cudapest, Karoly-utCá,
boltftiiaU
<4
%
Bérmálási állandó értékO ajándéktárgyak.
A ki megbízható járású órát, szép ékaxere-kot vagy arany és oxQat árukn\' vásárolaí sr.\'n dókozík, az kérje egy levelező lappal
SCHÖNWALD IMRE
éko^orgyároa, óráa éa látaaoréax Páca, KirAlyíő.ulca nagy képes árjegyzékét, melyet bárkinek ingyen és bérmentve küld.
Szemüveg,
orrosiptetők,
látcsövek
áa az összes látszerészoti cikkekről legújabb nagy képes árjegyzékem
cinek ingyen és bérmentve küld
litaxeráai Budapest, XV., Keoskemáti-ntaa 14.
muiyet mindenkinek
Klein Dezső
megjelent,
Habana
elismert legjobb ■aMiflli«^ aatíwarkahüwely,
** kapható minden
norinbergi nagykereskedés és m. kir. dohénytőzs-dében bádoglemezzel ellátott dobozban. Parafa- éa aranyszopókéval is kapható.
Vigyázz! Saroküzlet!
Tulhalmozott raktár mydt
eredeti gyéri áron
ruhát potom ol^ú !Íié.rusitáshoz jut 2000 tea* és kávé, ÍOOO darab
Porcellán étkozőkészletek
konáp\'ett 6 szemé^ro, dusnn aranyozott <t
, n ntek fostésü $t\\\\oxd t.i>ttiot
i
jundetu
T\'íhoW •
i\' IM» «ftno«
1 cíiv»«k\'t, Cnoti . Tca^Mtlrt rokoko . KAvM«¿lf.t .
KávéUixIft, rokoko Mocca, pluUirrat . Voíúó «cívica , , Víiip\'» i víg nciv\'c«
6.9» 7.no H.BO ÍO.fO 3.70 4.7C 8.50 4.76 4.fi0 •l.7t> .50
jutkecA 12 »laniólyr. 25, 3o 4« 35 frt.
orfnsr r9js8 és társa
Teréx-körút 32. aarokUzfet.
Vietkl rosdel^mol ktírJOk a VMntiUomiit
mindi kgiabely-fssyver.
Huszár karabély használt 8 frt uj 12 frt. Worndl fogyver . . . .... 4 frt . rövidített.....C frt
Szurony..........40 kr.
ruskamüves által kipróbálva, jótállás nvllott utánvéttel szállít, valamint hozzátartozó töltényeket dib 0 kr., fe^yvers/.ij drb 10 kr.
HeidRberg Tivadar
IV. Budapeat, Váol-körut 6. aaám
a legujaljb ás íag]obb különlegesség
kÖBzvünyoe-. rhoumán-, laohlaaa ób idegfájdalmak ellen
Herkulesfürdői
Eheumafluid
Forduljon Schwab gyógyszerészhez Herkulesfürdőn.
Ha meg-próbálja, meg nem bAftf*
1 üvejc ára 1 forint
12 frt.-ért I 16 frt.-ért
finom I ogéas finom
dtratoi ClWnyt v»rr frlölUt kúuit«U remek nihil-
l-an. 6iu izóvtlrúUtxtvk. Vidékre minták, mérték uIuIUmU bénneotr» é*
in|Y«n.
ANQOL SZABÓ IPAB
AlkotmOny-nioa 07.
aranyozd
meh. yel bárki azonnal mosha-tóan újjá aranyozhat elavult tükör és kénrámát, szobrot stb. Cve?jo 80 kr. hegyed literes 3 írt Nyolcad literes ecsottel I frt 80 kr. — Megrendelhető
Kertész Tódornál
Budapest, Kristóf-tér üépet drjtiyxélut Injyen it bérmeutre kQld.
legújabb találmány!
32511. ii.uij
szabadalmazott jégpincze.
kukkal JohUk é» olciólbal. mint az «lébbitk: előnyük: a Jvg ugy Urtja ii.agat, lio<y o|«k Idényben Ir^eljcM) 23 «xi:at«k ap tJU illl.ai be; nffy«xlnUa ■xabaUalomrn boJolenUtt ujabb JissMkri. uyok, cr.ipén lábúi, cak a viz íolfofi»ár» Tán cin-bádog aiknlmazva. nem i-zad, To százalék jég aieg-lakariiú.\'a érhet.\'« el; mé**Aroüok, hent«»«L, vervdúg-I6s6k. tojt «arnokok, >\'gy»ztntén liAzt haiználatull lt nélktllJzhctelleoek. Árjegyzékkel tioliil a Mitalátó.
bucsanyecz józsef sarassssf
Bndapeat, X., Köbányal-nt 44|48 aa.
| TIRGRAM
eddig lesjobbnak bizonyait a poloskák él petéi\'teljes kiirlásáru. Kapható helyben és vidéken üvegeken á 20, 40, 60 kr. Fél liter 1 h-t i» kr. 1 liter , 2 írt 60 kr. Tirfr*m-por A 15-30 kr.
\' Főraktár:
v.; • y? .\'s .>
Tirgram Társaság
Bndapeiit IV. kar. Károly-ut«JÍ 1.
Prospektus inffysn,
Odontoreckoi^al iibira onu«. -
\' -Fíjorml MlteriD,
! FOGAK t
arany ulkiiitln. uját aétfsztr szerlat.
Hyrteniku* (tzartalan) ta «lUrhetetlen, k*z«Méf mellett. Koganként A Art. KauUchukban foganként 2 frt. Sz&JpidU* nélkOl Is. focktuá« cocainnal 2 frt. Percellán fogt»»éi • íerlnt. Aranytűmé) 4—6 ftrt. ftl»\\ »agy oament U. méa 1 frt. KegtiutiUj • Art. Randelás ingyea
P1TZYLE fogorvos«
DÜDAPKMT
mí»s Mte*<t 19., féUmMM.
\' Bektlitti fore*r«k )»Tltá«a a ftrt. ÁMal-f.láj f.gajoXint 1 firt 50 kr.
—WWBWi llfpfß^""*4
; Legolcsóbb bevásárlási íorr ts
i \'\' jlinfinabl) tiiiiioKja Slug-or- cu krvrlltr.. hato» vnrr¿lépoKb»n k^nyelir.^j »étzIvM f -\'é* mellett, to\\ábbi\\ korákp&rok éi keríikrir-«lkatréaaekboiv.
Pneomalikiti ka;»6k»ú.?ny 3.BO 4i 5 frt. Uol.ö tömlí, Jórninó- y - . «é»lt J.OO él 0.7» frt. Acítn-i-Xfpr^Vj^ lámpa a.— 4.50 W. Mlaj-^Ytv fa" Iámnál.-- és 3 frt íUcntSk 25 lvV»í?5 kitólZ.eo fitig. Teleazkop-pumpa 1.10 ói 1.30 fit. Angol nyírje\'< 9.20, 4.50 frt. »tb.
VMtrógép- é. keri\'kpir K \'í -V, iák tár, l\'i.dap. ,t. Jé/«e
^¿■i "rút 12. »zim.
Perl Benő )
Tatrégép- ée kerékpár- |
l«»2. niúlu.í \'-IÍI Vn..r>ßm8it-ut 28. íS.ji\\t li^t.) Kép.a árj.g-yaék 10 flHér beliUiUl* oHo-
nóbon hórmontv«. Varróaráo Ufyntihäk holvbon éa vl«\'.ól:cn feivéUtaak.
, , Szabadalmazott
kóserbetétek
gősoféplSgápek axámára
kaphatók a feltalálónál, \' teljes folelósség mellolt, hogy tiszta csépfést lehet vele végozni a legrosszabb esotben 1«. A kosárbetétek árai: 4 lóerejü réphez 80 kor. j ® . . 70 „
.5 - - 80 -
10 „ „ 90 „
•a h ioo M
Megrendelés esetSn a kosár szélességének mérete beküldendő.
Bajzáth Ignác, székelyhíd.

Kwákp irokat métr«n laaziHltott Artan, 8 éi
10 frío» rózzltU«, k*rókj>Ar-*lk*tréax«k«t
3O10 árleszállítással
■rtllltoak,
I. r. kB\'ti tunual--M. t>M áa
L r. bol ».5 (unni — _ B^- U «.
, Aeetjlerxiámpa —--„ I.« ée S.—
Calcium Carbid kgr. — ~ — — —.»5
Oiajtámpa----„1.15(1 1.—
1 pir kitünó pedál--„ 8.— ea 2.40
KitflnS angol cícnjó — —.TO, — M. —.55 • Aniol nyírcs — — — frt. 8.20 «« 2SS leteekop-pumoa _ _ _ l.áO él 1.10 FotMDtYuk párja — — „-.40 éa -.84 Kolfí rágva, oipliral - "-.08 é* -.04 Karékfuto ceeng« — — w — — 1 15 Francia knie« — — — „—.OO ó» .—SJ
Láng
VidéU magrv-DUoiéeek gyot«n é«\' pontottn. .Tagf átjegvzék Ingyen áa bérmentve.
Jakab és fia
kerékpár nagy raktár« Budafeaton, J6«»«f-k5rttt 41. tiáa.
éa nékBuüet KotteobUlarHitca 1. Javitiiokat, zomAn-cozuet é* nikkclezéaekot olc»6n és »zakszerflen c«t-Dáhink. - A* Ai-mk kt«tn&iéf»4rt falcIÓMérat ▼AllaJank éa nem totaxéa •«•tán » pázurt vlMMkOUljak.
fi\'
í sz. Pályázati Közlöny
•rtahnaz«» aa omágbaa batClteaM Oa» fes állásokat, ipari, kareikedetal, mez«* » erdflguzdasági áe nGstoki tiaztviaelók, ovábbá nötúitruelök éa kereskedelmi alkalmazottak részére.
2aree Hia Ara «o fillér, kaphat« ftoháaytftsadékb«* tm • kiad ó híva" balban. Budapea«, Václ-körat SO. V
ft iiiölyam. 153.
Nagy-Kanizsa, 1902 kedd pios 3.
Eoy szín 2 f!llé\\
NAGYKANIZSAI FRIS
mém
asa=a
Előfizetést ára:
tlelybeo hiaho* hordva egy hóra 60 flflét, .\'. .*. .\'. Vidékre postai küldéssel egy hóra 1 korona 20 flUfe.
X
Kiadó talajdonoaok:
Kraaas és Farka*. Sxerkesrtőség éa kiadóhivatal: Krausi <» Ftrtu paplrteraskodéae-
h)«lii imkiiiti: a. cb vaj hu ad.
Meyjj.jiiilc naponta korán reggel.
Nyomatott a .Nagykanizsai Friss Ujsúg* szerződéses
nyomdájában.
Anarkisták a persa sah clEen. Vulkán a Kárpátokban*

Bárcy
ostroma.
Megadta-e már magát ? Nem tudjuk. Annyi felöl ostromolják, hogy elevenen hőssó avatjuk, szobrát indítványozzuk, ha tngg ól, vagy legalább szuszog.
Átn mi, akik nem vagyunk stratégák, lehetetlennek tartjuk, hogy Bárcy ellen indított egyetemes ostrom ne járt volna sikerrel. Szánjuk: őt; de aggódva sejtjük, hogy szombaton, a harc lefolyása után... • De hát kicsoda vagy micsoda Bárcy ? Eleven ember. Birodalma a anügy. A fő- és székváros benne szteli azt embert, aki nemsokára javaslatot terjeszt a főváros közgyűlése eló a tandij végleges eltörléséről.
Da ma ? Ma még erről nem lehet szó. Ma, u tanügyek főmaharad-sája nem gondolkozhatok reformról. Választás lesz szombaton.
Egynéhány tanító ós tanítónői állás üresedett meg vagy keletkezett. Amint a hire kikerült, ezer pályázó és ötezer protektor indult útnak. Egyenest annak az ajtónak, a melynek a homlokára a Bárcy név van kiírva. .
Ötezer protektor ? Fölér a tatárjárás minden borzalmaival. Hisz, a ki Bárczy tanácsost e héten látta, megesett a szive. Ennek az embernek az arcán kint ült a mohácsi csatának minden dúlása.
A tanácsos maga jóravaló, derék ember, aki szeretné, ha érdem szerint jelölhetne a pályázók közül. Nem lehet. Az Ehrlichek, a Radoczák a Heltaiak, Hűvösök nem tűrik meg hogy az érdemé uz elsőség. „Kinek a leánya ?" „Kortesé-e ?" Keni let j íörzsfőnök-e az atyjafia ? Ez dönti el a pályázó sorsát.
Az, hogy valaki már évek óta küzködik az állás elnyeréseért, hogy kitűnő bizonyítványért szenvedett élete virulásában, na nem jelent semmit.
Hát ilyen vezető nemzetség közt tarthatja a protektorol.\\ ostromát Bárczy ? Lehetetlen. Nem hal meg, de megadja magát.
A» «J országgyűlést e hó 16-én elnapolják 6s ** «j -Mrtttggyulént szop-tember 8-án nyitják meg. Lukács LásaU miniszter törvényjavaslata, mely a székely vasutak kiópítósóro szükséges költségek fedezetéről rendelkezik, elma-■marad Őszre, vagy ezentulra is. Elmarad Darányi miniskor törvényjavaslata a te-•lepitósről. Ezt is őszszel tárgyalják.
Kitüntetett osandőrSrmsstar.
A király Nagy György IY. szám i .csendőr kerületbe^ őrmesternek, nyugállományba helyezése alkalmával, a koronás ezüst érdemkeresztet adományozta Örökbefogadás.
A hivatalos lap közli:
Személyem körüli magyar miniszterem fclöierjesztéso folytán a Márffy Emil kaposvári lakos ós dr. Mantuano Rezső kereskedelmi minisztériumi miniszteri segódtitkár és közgazdasági szaktudósitő között aa utóbbinak örökbefogadása iránt Kaposváron 1901. évi augusztus hó 27-én kötött szerződésnek az örökbefogadás tónyóro vonatkozó részét jóváhagyván, Márffy Emil családnevót és nemességét az örökbefogadott dr. Mantuano Rezsőre átruházom ós egyúttal megengedem, hogy az utóbbi család-novót a . Márffy névvel kapcsolatosan Márffy-Mantuano alakban visolhesse.
Kelt Budapesten, 1902. évi május hó 19-én.
Feroncz József, s. k.
Gróf Széchényi Gyula, s. k.
A kivándorlási kongresssus.
A Miskolcra rögtönzött kivándorlási kongresszus tegnap véget ért. Az eredmény, mint minden agrárius mozga\'om egy zérussal több mint egy zérus. Elpu fogott egy csomó frázis és halálkodtak Károlyi Sándor grófnak.
Poruljárt vasutrablók,
Arad, junius 2.
Aradon ugy látszik budapesti mintára dolgoznak. Annak idején megírtuk, hogy Arad ogyik vasúti állomásán egy tolvaj bandát íedoztek föl, amely ritka vakme" rőséggel fosztogatta ki a tehervonatoka* s a szállítmányok java részét ellopkodta kúi éven keresztút működött a rabló banda, amely végre is hurokra került s s az aradi törvényszék olőtt a mai napon megkapta méltó büntetését.
A bandának Mario Ananio vinyesti román pataszt volt a fejo. Ez szerezte meg a társaságot, mely 20 tagból állott,
Érdekes volt ennek a bandának a szervezete. Maria Ananie kirendelt éjjel az állomásra két embert, nyilván inspekciósoknak nevezték ezeket egymás között, kik kötelesek voltak megvárni az éjjel érkező tehervonatokat. Amint a hosszú vonat berobogott, akót kiküldött
vonalrabló az állomás területén kivül maradt kocsikhoz lopódzott és levágva ez ólomzárakat, bebújt a kocsiba.
A. kocsiból aztán szép lassan kiadó* gatlák m ott tí^ált szállítmányokat, cukrot, papírbálokst, bicikliket, szóval mindenfélét loptak, s ogyelöro ott hagyták a kocsi mellett az árokbsn. s
A mikor aztán a vo.ut kltn*qt az állomásból, aknor jött a ounua és »uzái-iitota az ellopott szállitmányol át be a faluba, ahol testvériesen mogoszi.oíkodtak a zsákmányon. így folyt ez hosszú időn keresztül, az 1900. és 1901. években.
A vasútiak persze nem tudták, hogv hol vesznek el a feladott szállítmányok s a magyarállamvasu\'.tk igazgatósága temórdek kártérítést fizolett a feladóknak.
Végre aztán rájöttek a sohorsini banda működésére s a banda tagjai állottak a tőrvénvszók előtt. Fábián Lajos dr. kir. Ítélőtáblai biró elnökölt a tárgyaláson, a vádat Szakolcay Lajos kir. alügyész képviselte.
A bíróság a főbünöst, Marié Ananlet két évi bortönre ítélte, míg a többiek bünrészességük aránya szerint másfél évi, négy havi, hat navi, egy havi fogházat kaptak.
összesen huszanhat ember fölött ítélkezett a biróság, volt köztük tettestárs, bűnsegéd és orgazda.
I
A „B\'nej Izrael"
Vámbiry Ármin — oionista.
— Saját tudósítónktól. —
A Genfben legutóbb megtartott cionista kongresszuson heves diskusz-S7.ió tárgyát képezte Magyarország, ahol eddig a cionizmus mozgalma alig-alig jelentkezett. Nordau dr. Herzl s a többi cionista apostolok, azt vitatták, hogy Magyarország igenis jó talaj o mozgalom számúra s elhatározták, hogy tőlük telhetőleg megkezdik Magyarországon is u propagandát. Ennek a határozatnak az eredménye, hogy ez évi március 24-én megalakult Budapesten az első cionista egyesület s elnevezték: „B\'nej Izraeí\' -nek. S tegnap délután a New-York kávéhéz éttermében tar-tottu uz egyesület első közgyűlését.
Szerfelett gyér az uj egyesület tagjainak száma s erkölcsi súlyra nézve tí^m jelentősek — az egy Vámbéri Ármint kivéve.
S ez ez, a mi bizonyos érdekes-8é«et kölcsönöz a B\'n?j Izrael teg-napi gyűlésének. A hírneves orieu-tálisla a cionisták lapjának szerkesztőjéhez Gábol Gyula tanítóhoz levelot intézett, telivér cionista korteslevelet. A hírneves tudós kemény kritikának tette kí magát ezzel a levéllel, a melylycl egy obskúrus s a magyar zsidóság előtt szerfelett ollenszenves mozgalom harcosává szegődött.
A ü\'noj Izrael tegnapi közgyűlésén mintegy hatvor°n vettek részt. Feichtmann Adolf elnökölt. Megnyitó beszédet is mondott, melyben azt
igyekezett bebizonyitani, hogy a czionista mozgalom nem hazaellenes tendenciájú s csak azt a célt szolgálja, hogy a kiUföldön eltiport zsidó fajrokonoknak uj hazát szerezzen.
Ezután felolvasták Vámbéry levelét, mely a következőképen hangzik :
Tekintetes
Gábel Gyula urnák az Ung. Wochenschrift — FüggeÜáo
Magyar Hetilap felelős szerkesztője,
Budapest.
Hozzám intézett b. levelére ¿»enne1 őszinte örömmel ragadom m^ az alkalmat, hogy tiszteletreméltó törekvőiét teljes mértékben helyeseljem.
A cionizmus nemes, emberbaráti célt tűzött ki magának abban, hogy üldözött sanyargatott, minden joguktól megfolz-tott zsidó ombereken akar segíteni.
Mert Ázsiából hazatértem óta nem ismertem az európai, oly magasra becsült kulturnépek között nagyobb és utálatosabb kinövést, mint az anll-8zemiüzmust.
* *»
ön, tisztelt uram én a budapesti cionista egyesület elnöke, nézetem szerint, valóságos eszményi törekvésben fáradoznak. Az önök által is képviselt érde-mos világmozgalom — minden nemzetiségű, vallási és faji utógondolat nélkül — minden jó ember leghathatósabb támogatására érdemes.
A cionizmus — és ez megdönthetetlen meggyőződésem — nemcsak nem ellenkező a hazafiúi felfogással, a magvar ember nemzeties érzületével, hanem éppen a magyar lovagiasság teszi min* den magyar zsidó parancsoló kötelességévé, egy olyan dolgot támogatni, amely a magyar zsidóra ugyan kötelességet, ró fel, de közvetlen haszonra már csak azért sem számit, mert hiszen Magvarország azon országok közé tartozik, hol a zsidóvallá9u polgár aránylag a legnagyobb szabadságnak örvend.
Ez, tisztelt uram, az én felfogásom a cionizmus áldásos voltáról.
Üdvözlöm Önt, mint ezen nagyszer« mozgalom ogyik serény, lankadatlan muukását és sok szeroncsét, kitartást é.« sikert kivúnva, vagyok
tisztelője Vámbéri Armln.
Budapest, 1902. május 27. •
Ezután felolvastak egy memorandumot, melyet a cionizmus érdekében terjeszteni fog az egyesület, majd felolvasták Róna Jáuos dr. kir. ügyész üdvözlő táviratát. Dr. Róna nemcsák üdvözlö táviratot, de levelet is küldött n a gyűlés elhatározta, hogy azt kinyomatja. Felszólaltak még Grünwald. Steiner Lipót, Grossb-rg Lipót, Varga Minály, Kondor., Arnstein ós mások. Felolvasták és elfogadták. B\'nej Izrael alapszabályait, melyeket jóváhagyás végeit a belügyminiszterhez fognak felterjeszteni.
A magyar delegáció Ölése.
Az ülésteremben legalább is annvi az áranygalléros katonatiszt, mint a afle-gátus. A hadügyi költségvetés tárgyiig-Iára a vezérkari tisztek egész serege iOtt segédkezni Krieghnmmernek a de-légátusok felvilágosításában.
Mielőtt a hadügyi költségvetéshez fogtak volna, minden vita nélkül elfogadták a bosnyák költségvetést ét Káilny ministemek zajos éljenzés kötött kö-•».önetet és elismerést szavaztak. A kar-\' taton mintegy tte bosnyák volt n+ma ianuja ennek az ovációnak.
Kakovszkv Istvánnak vizsgáló-bitottság
Íiküldóiéro vonatkozó indítványát egy-lannulug elvetették.
Ezután áttértek a hadügyi költségvetés tálalására, melyet MOnnich előadó hmerteiett.
A költségvetéshez elsőnek
gróf Zichy János szélott. A tintán Fitpnai dolgokhoz nem szólhat, thérl Keni írt hozzá ós a költségvetést csak imdaiági, illetve pénzügyi szompontbol kívánja bírálni. Kifogásolja a rendkívül flngv póthitelt, melyet a hadügyminiszter kér a delegációtól.
Kérdi: liol lesz a határa ennek fotvtonotf kőluégemelósnek? Sajátságos jolenségnek tartja, hogy a hirmas-szö fettég hatalmai » hadi terheket folyton emelik, dacára annak, hogy fnindig azt emlegetik, hogy ez a szövetig a béke érdekében köttetett. Azelőtt Üzt mondták, hogy azért kell a hármas szövetség, mert különben a hadi terheket óriási módon kellene fokozni; most, hogy megvan a hármas-szövetség, azt /nondják, hogv a béke lentartására erős hadseregeket kell tartani: Ez a kérdés olyan circulus vidosus.
Nem lehotue-e éppen a hármas-szö-votség utján a lefegyverzés eszméjét megpenditeni ? Hiszen mindenki a békét ákarja. A cár maga is a béke apostolaként lépett fal és franciaomág is a szövetséget. És mindennek dacára minden államban emelik a hadi létszámot, mifltha egy nagy világháború előü állanánk.
Szóló aal tartja, hogy az, a ki a kai-ügyi expozét, mely a helyzetet a legbékésebb szinbon tflntoUe fel, megsza-Tazta, az nem fogadhatja el a hadügyi költségvetést.
Mert ha a helyzet békéé, mi a célja a rendkívül nagy póthitelnok ? Az ösz-fzos mérvadó tényezők szerint a béke belátható időre biztoeitra van, tehát a költségvetést nem szavazza meg.
Bolgár Ferenc védelmébe veszi a költségvetést és azt mondja, hogy a ren-dos kiadások alig emelkedtek, a mi bizonyítja, hogy a hadsereg organizációja már még van állapodva és uj szorvezásről egyelőre szó sincs.
Megelégedéssel fogadja a hadügyminiszter jelentéseit, mert a hadsereg jó fs önérzetes. Ezt elismerik ugy a bel mint a külföldön.
RakoTsaky István: Hát a nemzeti színű zászló hová lett ? (Célzás a régi nemzeti párlra, melyhez azelőtt Bolgár tartozott és amely mindig a magvar kardbojtot 4s a nemzeti zászlót követelte.)
Bolgár Ferenc: Amit a hadseregben jónak talált, azt ezelőtt is elismerte és most is kiemeli.
llolgár Ferenc után gróf Wilcek Frigyes beszólt a költségvetés ellen
lIqljjabb.
A délafrikai béka.
London; junius 2.
A reggeli lapok megelégedéssel fogadják a békekötés hírét és ugy a buroknak, mint az wiaol katonáknak elismeréssel adóznak. A Standard azt moudja, hogy a bur nép a legvitézebb ellenség, a melylyol a britt és a gyarmati csapatok valaha szembeszálltak. A A Daily News axt mondja, hogy most még á háborúnál is nagyobb feladató kell megoldani, t. i. egyetértést ét jólétet kell hozni a (elforgatott országba ét ineg kell mutatni a buroknak, hogy Anglia a békében épp ugv ki tud UUinis
mftrt á htfcorubím. A Daily Telegraph
azt mondja, hogv az n veszedelem, n melyben Anglia forgott • a melyet mos! legyőzött, halálos Volt.
Morningnost a sor* izetencsés intézését látja abban, hogy a király* olyan időben koronázták meg« a mikor n birodalom erősobb lést, mint\\«laha: A békekötés biréro egész este óriási néptömeg hullámzott at utcákon, b«**-11 a a dalokat énekolte. A % ftsozei templomokban szóltak a harangok. A városoun általános a lelkesedés.
London, jvw. Öaily Maiink jolen\'íi; Pretóriából. A voreentgingi bur kor ír-resjzus egyhangúlag jóváhagyta a bé ko-szerződést, a melyet a kongresszus delegátusai 6* Kitchener szombaton • k\'.s\'" este Prelóriában aláirtak. A legutolsó pönt, a moly kflrfll hagy tlta folyt, a buroknak az a kívánsága voit. hogv a békeszerződést ratifikálás végett Krítger él az európai bur delegáció elé terjest-szék, de Kitchener e*t a kívánságot határozottan visszautasította s ígv Krügori a békekötésnél teljesen mellőzték.
London, junius 2. (8. i.) A békekötés hírére az egész országban elhatározják, hogy rendkívüli ünnepségeket rendeznek. A király proklamációt intézett népéhez, melyben azt mondja, hogy az ellenségeske dés megszüntetéséről szóló himagythep elégedéssel töltötte el s reméli hogy á béke megkötése után sz uj államokban a jólét gyorsan fog etiolkedni s azt kívánja, hogv a háhöht által okozott elkeseredés jó egyetértésnek adjon helyette hogy valamennyim közös munkával dolgozzanak a közös haza jólétén.
lionáon. jun. 2. A kormánylapok azt iriák, hogy a burok végképpen lemondtak függotlonségükröl, do valóságban mégis keveset vesztenek, m rt az angolok ugy fognak vele bánni, mint a többi gyarmatosokkal. Az újságok azt hiszik, hogy a békekötés után azok a bur kommandók, a melyek nem akarnak meghódolni, guerilla-háborut fognak folytatni as angolok ellen. Vilmos osáaaár a ti« szoborról.
Barlln, juuíus 2. Szőgyény-Marich László nagykövetnek ma érdekes beszélgetése volt Vilmos német császárral, A császár a Ferenc József király óllal Budapost fővárosnak ajándékozott lis szoborról sióivá nagy elismeréssel nyilatkozott király ezen adományáról a ogvuttnl annnk a meggyőződésnek adott kifejezési, hogy impozánsabb lett vola, ha mind a tíz szobrot egy helyei} állítják fol.
Öngyilkos Ügyvédjelölt. Fiatal, szép reményre jogosító ember dobta ma ol magától az életet. Újpesten a megyeri csárda melletti erdőben ma délután két óra felé észrevették, hogy az egyik fának borzalmas gyümöicse van, egy akasztott ember logott rajta. Jol öltözött, uri formájú ember volt. Levágták a fáról, do már későn, nz öngvil kos testében már nom volt élet.
A zsebeiben talált iratokból megállapították, hogy az illolőt dr Morkó Oviimnak hívják. Ügyvédjelölt, 28 éves és kassai születésű.\' Az öngyilkosság okát nem tudják.
korban keletkezett s a vulkánikus íimipclő
a teügcrből emelte föl. A sóvári hegyek vulkánikus természetét bízonyitja a Strázsálni nem tnessze lévő ránzi gojzer, a Aolyhek az itíandihoz hnsonló nyolc órai időközökben megujuló kitörései vnjinak. A meleg viz kitötéso 8—10 percig tart, s a vl*o«!op néha negyven méter magasságra is felszökik. Tudósi-tónk távirata öpprn olyan gyanús jelenségeket sorol föl mint a milyenek a mwtí:iipu»i Pft\'w* kitet ését megelőztek. Oil is eitünírk a vizek s az trujícMt lö-jalatii dflbÖrgta fMzlo meg. A Sttrtzta vy.uítí et-y itr** falun klvűl Eperjes városát is\' közelebbről érdekli, mert a váró? levécővoiayjan csak tiz kilómé-•otnyito vun a hegyiöli

sah ellen,
Hamburg, május 2,
(Eredeti táviratunk.)
A nowvorki rendőrség kábel telegrammot küldött, a melybon jolenti, .hogy t tn uh Ló J4-é-bárom kőz.yi>szélyes anar ki8ta a „Rallanh" liajon uropába utazott A távirat szorínt az amerikai rendőrsé; kiderítette, hogy az anarkíslák a perzsa sahot akarják megölni Londonban. A hamburgi rendőrség kutatja most a jelzett annrkistákat, a kik állítólag mái-partra szállottak.
Vulkán a Kárpátokban.
Tudósítónk ma délben mánn járt c dolognak a geologiai intézőiben, ahol kizártnak tartják, hogy Strázsa hegy esetleg kitörjön, mert az nem vulkanikus eredetű. Bartlai tudósítónk szenzációs hirt küld, amolv arról szól, hogv a Strázsa nivü vulkanikus hogv, ugy lát-szik. működni kezd. Olykor zúgást, dübörgést hall a lakosság n föld méhéből s a hegy tövében ievő falvak ; Ocr-gelylaka, Finta és Ternvo kútjaiban eltűnt a viz. Később, a miícor ujrn meg leltek a kutak, a viz meleg volt. Egész Sárosmegyében nagy föltűnést és rémületet kelt a Strázsa működése.
A történelmi idők óta nom működött még vulkán hazánk területén, bár a Kárpátok legnagyobb része vulkánikus eredetö, különösen az eperjes-tokaji tra-híthegvnég, a melyhoz a Strázsa is tartozik. A Strázsa a sóvári hegyvidék legészakibb kúpos csucsn, a melyei a geologusok is kialudt vulkánnak larlááak. A hejiy 741 méter mag«» s tövében több kisebb falu vtm, Az"pé<" t»-"ii.t lio^xlune a normád\'
Takács Zoltán bandája.
Budapest, junius 2.
A királyi Tábla ma dr. Takács Zoltán nagy pénzhamisító bandájának bünpö-rét kezi^tte meg tárgyalni. Az egykori hírhedt fiskális, amint ismeretes, a lo-számltoló bank karára annak időjén el követelt 50.000 forintos sikkasztásért több évet ült börtönben. Alighogy kisza badult, 1899. nyarán abba a gyanúba esolt, hogy a pénzhamisításra adta magát. A fővároshoz közel levő Baracskán húzódott még dr. Takács, do folyvást utazott, bojárta az egész országot s noha se jövedelme, so vagyona nem volt, bő ven költekezett.
Csakhamar kitudódott, íogy mibő urizál a jómadár. Mcgíigyeltelvón rendőrség által, ismert pénzhamisítókká való folytonos érintkezéso elájulta. Rá jöttek, hogy dr. Takács Zoltán a vidé ken olyan pénzhamisító bandát szervo zelt, aminő még nem volt nálunk, noha ez a bűnös mesterség eléggé virágzott előbb is. Egész sereg módos, sőt nagy vagyonú vidéki gazdát tudott tervének megnyerni. Nagyarányú pénzgváráva aztán tanyáról-tanyára járt, mignoin valahol Mezőtúr tájáli az egész banda hurokra került. Elkobozták a gépeket is, a melyekkel százas bankókat íabri kálink.
A szövetség tagjai közül vagy harmin can kerültek vád alá, do utóbb néhányat felmentettek közülük. Ma, hogy n tőr-vényszók itélolét felülvizsgálja a\'másod-bíróság, dr. Takács Zoltánt hordszéken vitték a tábla ilélőtnnácfa elé. Tüdővé-szes lelt a börtönbon, s már jártánv-ercjo sincsen. Az itélőtanácsnak Froiuí reisz István az elnöke, előadó Tolnay An.al bíró, közvádló dr. Etter Nándor királyi ügyész. A fővúdlolfnak dr. Vainz Sándor a védőjo s védenek még a többek között dr. Hollebronth János, dr. Balogh N. Imre, dr. Kálosv József, dr Wcisz Ödön, ifj. dr Schulhof Oéza, dr Pnn Zoltán és dr Kailossa Marccl.
Elitélte annak idején a törvénvszók dr Takács Zoliánt 7 évi, Oravelz Jánost ós Csapó Józsefot 6—0 évi, Gallai Imrét és Vaí Alajost 5—5 évi, Bálint Forencet 4 évi, Qruber Istvánt íl ós fél évi, Hálás z-Szabó Sándort 3 óvi és Halász-Szabó Imrét 2 és félévi fegyházra, továbbá mint bűnsegédeket ; özv. Korda Gergelynél és Petyó-IIorváth Jánost 2—2 óvi, Kocsis Imrét és Vida Józsefnó Kélly Rózát 1—1 évi, ifi. Halász-Szabó Ferencet 8 havi, ifj. Kísb Lajost, i/j. Kiss Lajosnét, özv. Csapó Józsefiiét, Tótli Mihályt és Hellós Károlynót 0—6 havi börtönre.
Az előadó bíró délolőtt tiz órakor fogott u tényállás ismortetésébe. ítélet csnk a hét végóro vágható.
Véres i)ucsu,
Sopron, junius 2.
8ajnálaloi dolog, hogy a büciu-mu* latságok ritkán ssektnk békességben véfizödni.
Vannnk epvének, kik epy hpcsu hires súgét ab#ból Ítélik meg, hogy uto\'ján hány bevert fej s egyéb sebesülés kerül ki k mulatságból.
A hírességnek ezt a rr-kordját az idén jóformán a május hó 2o-én tartott VásArfalusi bucsu érln ol, hol 7 nehéz s körülbelül ugyanannyi könnyebb «ebé-sítés történt. A verekedést Tóth Sándor és testvére Ferenc bsledi legények i;ezd-tek, de csakhamar ők húzták a rövidebbet, mert az egyiket lepedőben kellott elvinni, a másiknak még volt annyi ereje, hogy haza szaladjon és az otthon lövő két feleséges bátyját, apját és sógorát órtositse az őket ért csúfos vereségről.
Mire az egész Tóth had, még epy nő-teslvérük is hozzájuk c«atlnkozva, rohantak baltákkal és egyéb gyilkos szerekkel felfegyverkezve a bucsu színhelyére. Az igv megcősltelt ellentábor aztán olyan parázs verekedést rögtönzött n még ott lövőkkel, hogy a fonntebb említett sulvos sebesülések folytán méltán ritkítja párját. Csakhogy a verekedésből most is nekik jutott a ross^bb rész, mert valamennyien megtnlálták a mit kerestek, négyen leküsznek azóta élet-halál közön a kapott sebek miatt; azonkívül Vásárosfahiban három Takács testvér is annyira összeszurkáltatolt, hogy különösen egynek nz életben maradásához kovásba remény. A vizsgálatot a véres ver/kedés folytán mai nap a be-lodi csendőrs-őrsparancsnokság mog-inditotta.

Lelencház Debrecenben,
Debrecen, junius 2. Néhány hónap múlva Debrecen gazdagabb lesz ismét egy olyan humánus intézméííyhyel, a mely az emberazorctet magasztos elvét van hivntva szolgálni és a mely szár, és száz elpusztuló, veszendő lelket ad viratfji a társadalomnak. Most már egészen bizonyos, hogy nz állam pár hónap lefolyása nlalt felállítja Dobroccnbcn lelencházat, n melyért Debrecen város társadalma évük óta folytat erős ükeiét, do a melynek megvalósítása ar, Allnm hozzájárulása nélkül még jó ideig elhúzódott volna.
Hat lelencházat állíttat fel az állam nagyobb városaiban, az elsőt a hat közül Del brecen kapja. A humánus intézmény felállításával a kormány nem akar késedelmezni. A dobreconi lelencház alapját már e hó folyamán lerakják, s a munkán kezek csakhamar megépítik n szegény veszendő lelkek nemes menedékvárát,
Dr. Frank Ödön miniszteri biztost kíildto le Széli Kálmán miniszterelnök tegnnp Debrecenbe, hogy az itteni mérvadó körökkel beszélje ínég az építés megkezdésének feltóteleit.
A kormány mér teljes kész tervet dolgoztatott ki \' a debreceni lelencház számára, csupán a telei) helyét és az egyes körülményeket kellott még megbeszólni. — Dr. Frank Ödön Dobrecenbo érvo azonnal Puky Gyula főispánhoz fordult, mint a kinek hatáskörébe tartozik a lelencház felépítése. — Hogy ez mlndon akadály nélkül megtörténjék, első dolog a lelencház telepónok megválasztása.
A telepvizsgálatra Puky Gyula főispán. Frank Ödön miniszteri biztos, Kenózy Gyula dr., Aczél Géza főmérnök, Szabó Kálmán aljegyző, Jlásó,, István főispáni titkár mentek ki tegnap délelőtt.
A lelencház építéséhez e hó folyamán cezdcnek hozzá.
A szakértői szemle végeztével a mi-niszleti bi/.los tisztoletére Puky Gyula őíspán a Dobos pavillonban ebédet aaott. -
Frank Ödön ma utazik el Debrecenből és szemléjének eredményéről a . >elflgyminiazterhez sürgős jeleutést tesz.
épro került kivándorlási ügynök.
A nogyszombati járásban az elmúlt ta-va*z8zul igen nagy volt az Amerikába való kivándorlási kedv. A hatóság mozgalommal szembeu lehc\'.ctlen voic
É
■II I ■ ■ ■ ■■■1.1. 11. .fl ........
mert (i MI isler hamburgi cé£ mely a
kivándorlást közvetítette, igen ilgyes ügynököket alkalmazott, a kiket nom lehetett két.rt>kerit«iL Végre o napokban sikerült mágia az egyik ügynököt Janko-vics Antal feliö-korompai kovácsmosler személyében kipuhatolni. Az eddigi vizs-pAlot kiderítette, hogv 42 esetben közvetítette ez a jó madár a kivándorlást. Minden egyes egyéntől 20 korona előleget s azonkívül 9 korona közvetítési díjat szedett. A mint ez n lélokvásárló neszét vette, hogy a hatóság Üzelmeiről értesült, szinte kt akart szökni Amerikába. A szökés azonban nem sikerült neki, mert a nagyszombati járás erélyes íő-KKolghbirája távirati uton intézkedett, hogy a csendőrök tartóztassák le. Tekintettel arra, hogv a kivándorlási ügynök-Fékekről szóló 1881. XXXVIII. t.-c. az engedély nélkül való kivándorlást közvetítőket annyiszor amennyiszer megcsípik a 8(10 ÍYtlg terjedhető pénzbüntetésnél és két hónapig terjedhető elzárással rendeli büntetni, a lépro került jó madár kemény büntetésnek néz ehbe.
Köszönet mindazoknak, kik ezen Intézmény létesítésében engem seoitettok, és támogattak. Engedjék azzal befejeznem rövid szavaimat, hogv amilyen szorgalmat. amilyen kitartást, amilyen szívósságot, amilyen takarékosságot a méhnek működésében látuuk, olyat tapasztaljunk minden magyar embernél. (Éiáuk tetszés és éljenzés.)
Kzan hő óliajjal az Intézetet megnyi-tottnak nyUvánitora. (Hosszas, lelkei éljenzés.)
Ezu\'án a társaság Saároay-Kapeller Ferenc miniszteri osztálytanácsos Tbősé-ges ói szakszerű magyarázatai mellett megtekintette a telepet » a tapasztoltak látha\'.ó örömmel és megelégedéssel töltötték el a látogatókat. A méhek belsején) é3 a méhek fiziológiájára és anatómiájára vonatkozólag érdekes magyarázatokat szolgáltattak Kovács Antal méhészeti felügyelő és Tóth János királyi méhész, a telep felügyelőjo.
A mehószeli gazdaság megnyitása,
Gödöllőn szép ünnepély keretében nyitotta meg Daránvi Ignác íöldmivelésl miniszter tegnap délután a méhészeti gazdaságot.
A inai napra a tolap ünnepi mezben ragyogott, amiben nem kis részo volt a kellemes melegséggel szerteáradó júniusi napfénynek is. Knyhe tavaszi szellő lengette az épületcsoportot diszitő zászló-erdőt és fenyögalvakkal díszítve ott ékeskedett a király mellszobra. Az egész képnek méltó háttoréül szolgált az épületek mögött elterülő pompás fenyves-liget. A környék lakossága, a mely nagy számban soreglett az ünnep színhelyére, dörgő óljenzéssel fogta az érkező mi-nistert, a kit báró Ambrózy Béla szép beszéddel üdvözölt.
l)r. Darányi Ignác földmivelésügyi miníster erre a kövotkezőleg válaszolt.
Méltóságos Báró Lírl
Igen tisztelt Uraim I Hálásan köszönöm az érdemomot fölöttébb meghaladó azon kitüntotö szavakat, a melyekot hozzám iutózni méltóztatott. Íín azokat inkább azon róai barátságnak tulajdonilom, a melyot Méltóságod részéről mindenkor tapasztaltam, sem mint inját igénytelen működésemnek.
Köszönöm Méltóságodnak és társainak a méhészet érdekében kifej tolt rendkívüli tevékenységokot, mert éppen a méhészet azon ügyek közé tartózik, a melyekbon a kormány vajmi köveset tehet, ha a társadalom közreműködésére és lolkos támogatására nem számíthat. Ez a társadalmi működés e téren az ujabb időben nevezetes lendületet vett: e méhészeti egyesülőt buzgó közreműködése sokat negilott abban, hogy a régi viszonyokat használjuk.
De különös hálával tartozom a megjelent ioon tisztolt női ós férfi vendégeinknek. Az, hogy oly szép számban vannak itt előkolö vendégek Ls e szerény ünnepélyen, ez azt jelenti, hogy a méhészet ügvo nem olyan ügy, a melyet kicsinyelni tolna szabad. (Igas I Ugy Tan!) Azok az előkelő állású férfiak, a kik a társadalom minden rétegéből megjelentek a mai ünnepélyre, ezzel — ugy fogom fol — dokumentálni ukarták azt is, hogy a méhészet a közgazdaságnak olyan ágazata, amoly éppen a legszegényebb embert is érdekli (Ugy tan I), ftinely a logszogényobb omber sorsán van hiralva segitom. Ilyen ügyet pedig kiosinyléssel emlegetni sohasem szabad. (Élénk helyeslés és éljenzés.
A másik, amit külön ki okarokemelni, az, hogy fölötte örvendek, hogy oly nngy számban látom Itt képviselve az Igcii tisztelt tanítói osztálvt, mert azt tartom, hogy se én működésemben nekem a lelkész és tanító urak, folokezeti különbség nélkül, legközvetlenebb munka-* társaim kell, hogy legveuek. —-(Klénk helyeslés és éljenzés.) Nekik van-tak a uéppel a legközvetlenobh össze-söttetéseiít; ezt pedig nemesebben nem lasználhatiák fel, mintha azon népnek xildogitására, jólétének előmozdítására Wtrekszenek. (Élénk tetszés ós helyeslés.)
Öngyilkosság unalomból.
— Saját tudósítónktól. —
Debrecen, junius 2. Jó Salamon királyra alaposan rácáfolt tegnap Szabó János fényezősegéd egy önmaga ellen irányozott pisztolylövéssel, amoly elég különös módon igazolja azt, mgy igenis még mindig akad uj dolog i nap alatt.
Legnagyobb átlagát az öngyilkosságoknak pontos statisztikai adatok szerint a nyomorúság és a reménytelen szerelem ckozzá. Akadnak egyéb öngyilkosságra vésztető dolgok is, do ünalomhól, mint Szabó János, aligha lőtt még magára omber. ^
Az érdekes öngyilkosság részletei egyébként a következők:
Szabó János künn lakott a Csapókertben apja Szabó tüzörségi kocsin ná-zánál s hosszabb idő óta nom lóvén foglalkozásban, állandóan unalomról panaszkodott. Néha-néha a halált is emlegotte, de nem igen tölte\' komolyan senkisem a kesergését.
Pünkösd másodnapján délelőtt hat-lövotü forgó pisztolyt vásárolt a Kovács-félo vaskereskedésben és estefelé kirándult a Nagyerdőbe — minden valószínűség szerint öngyilkossági szándékkal. Családja már-már aggódni kezdett a halált emlegotő fiúért, mikor egyszerre röggel tájban hazavelődölt. Az ünnepek után újból unalomról panaszkodott, az emberekot korülte s ugy látszott, sehogy sem talál a maga számára alkalmas szórakozást.
Tcguap reggel még a szokottnál is komorabn hangulatban ébredt. Azt mondta, hogy munka után néz, távozott hátulról ós csak délután négy órakor tért viasza. A háziak észre sem vették, nesztolenül nyitott ajtót a lement az udvar Végén elterülő kortbo.
öt óra tájban lövés dördült ol a nagy diófa alatt, Szabóék és a szomszédság ogy pillanat alatt összefutottak és ott találták egy padra dőlve átlőtt tüdővel az unalom áldozatját.
Csakhamar megérkezett a rendőrségtől Fehér Mihály biztos és Balkányi Emil dr. orvos, a ki konstatálta, hogy sulvos ugyan a seb, do nem élotveszéíyes. Zsebében papirszelol volt, melyre kuszált vonásoWial, ceruzával mindössze ennyi volt írva: .Unatkozom, hát meghalok."
Szabó János egyébként eszméletnél volt, a roudőrbiztos puhatoló kérdéseire azonban folyton csak azt válaszolta:
— Ennek igy kellett lenni I
A hivatalos jogvzőkönyv fölvétele után Balkányi dr. kórházba akarta szállíttatni a sebesültöt, do a halál fiatal ön-kénloso erősön ellenkezett :
— Nem megyek. Hagyjanak meghalni I Kívánsága azonban mégsem teljesül, mert az orvosi tudomány és a goudos anyai ánolás föltétlenül megmentik ós visszaadják annak az életnek, melyet unalomból akart fölcserélni a halállal.
Nom érdektelen, hogy az öngyilkosjelölt az idén tett elegot katonai kötelezettségének s ép a mult héten volt leánynézni Derecskén. Ugy látszik, a nász is unalmasnak tűnt fol a boldogtalan előtt s őzért keresett szórakozást a halálban.
BUDAPESTI HllffiK.
— PrleUe Kornélia Ünneplése.
Megható ünnepély folyt le tegnap délelőtt a Nemzeti Színházban abból az ulka-lomból, hogy Priollo Kornélia béthllötte sikerekben gazdag életének hetvenhatodik esztendőjét. Az ünnepélyt Somló Sándor, a nemzeti színház igazgatója nyitotla meg, vázolván Priclle Kornélia színészi pályafutását, dicsőítvén a művésznőnek hallatlan érdemeit a modern szinészot terén. Ezután gróf Szapáry Pál a közönség nevében a színház igazgatóságénak átadta a művésznőt ábrázoló szobormíntát, mály nemsokára márványból faragva fogja diszíteni a Nemzeti színház csarnokát, mire gróf Keglevlch István intendáns mondott köszönetet az intendalura es az igazgatóság nevében. Mihályíi Károly szavalata után a Kisfaludy-társaság, a Petőfi-társaság ós a színházak kiküldöttei szép szavak kíséretében elhelyezték koszorúikat a szobor talapzatán, mire az ünnepség végot ért.
— A munkaközvetítő intézet és
a munkások. A koreskedelmi miniszter nemrég reformálta az állami munkaközvetítő intézetet olykép, hogy annak választmányában a munkások is képviselve legyenek. Az igy reformált választmány ma tartolta alakuló ülését. F.lnöknek egyhangúlag Radoca Jánost választották meg. Az 1901. évi jolentés tárgyalása után Izrael Jakab indítványozta, hogy ne közvoütionek inasokat oiv mestereknek, kik nom segédekkel, hanem inasokkal dolgoztatnak. Az indítványt elfogadták. Majd Buchinger Manó indítványozza, intézzenek felterjesztést a koroskedolmi miniszterhez, hogy az intézet munkáskamarává alakíttassák át. Az indítványt a végrehajtó-bizottsághoz utasították elintézés végett. Ezután szavaztak a miniszterhez inté zendö felirat végott a munkaközvetítő intézet tárgyában, mely után a tárgyalás folytatását a jövő ülésre halasztották.
— Rendőri hírek. Beöthy László
nagykátai szűlotésü 29 éves földmivcs pisztolyait tisztogatta tegnap dólntán. A golvó hirtelen kiszabadult a csőből ós belefúródott Beöthy jobb lábába. Most a Rókus-kórházban ápolják, — Lnistecker Lipót napszámos a Mária Terézia-lércn hirtelen összeesett a meghalt. Tetemét bevitték az üllöi-uli tetemnézőbe. — A Duna a Breitner uszoda mellott erősen feloszlásnak indult férfi holttestet votett partra. A halott régen kerülhetott a vízbe, inert busa már esak foszlányokban csüngött csontjain. A morgueba vitték..
▼etek jő mlnöaégévoL Ajánljuk tehát á nagyközönségnek, hogy miuél sürgősebhfen rendeljen meg ezen szövetekből néhánv öltönyre valót, mert ilyen olcsó árban cís\'í
rövid ideig szállít a nevezett cég egv frtr öltönyt kiadó .1 mét*r szövetet. Mintákat fl najfy számban érkező megrendelésekre való tekintettel, nem küldhet.
A
- ■ ■ " < —.........—
biztosító közönséghez!
Tudomásomra jutott, hogy a .tVanivl* vania* nevot viselő oláh biztosító tárins.4ii egy névrokonomat, Kossuth István urat budapesti fótiszlvisolfljóvé nevezte ki; kéj rdm az igen tijtelt közönséget, amely ¡tü én elnökletemmel működő .Hazai álta!.:noi biztosító r. társaság* — mint teljesei) ¡rt:\'.« gyár vállalat iránt érdeklődik, ne té* vessze össze som a két biztosító társaságot, sem engemet Kossuth István névroko* noramaJ. 190Ü. május 30.
Kossuth Forenos s. k., a .Hazai általános r. társaság* elnöke.

Lábizzáclás
klpdUott 4* kl»«bM*d«tt vlaxkatö toat-r4ac»kr«, ótrar, a4u«r börhAralin •U«<> logjobbna* bixonyult «ddifr Biényi-fól» lohttol-ütt\'loyl. — Ara 3 korona uU»itA«Bal. Kapható «a aiétkttldti
DIÁVÁ GYÓGYSZERTÁR
. .. . .■ ■\'.< \\ Budayoat,
Xároljr-kArttt S. (Oob-ntOa sarok.)
— A vita vége. Szüki István napszámos örömvölgy-utcai lakásán hajba kapott társával, Szakács Antallal. A vita mind hevesebbre fordult Szakács végre nom győzte már érvekkel, kést rántot s markolatig beledöfte Szüki csipőjébo. Szűkít a mentők bovitték a Rókus sebészeti osztályára. Szakácsot a rendöuség, letartóztatta.
— Két életunt. Noumann Albert húsz.
éves koreskedösegéd a Dob-utca 50-ik kt szánni házban bírt lakásán öngyilkos \' szándékkal marólúgot ivott. A móregve-szcdelmcscn összemarta belső szerveit. A mentők ápolás alá vették s beszállították a Szent Rókus-kórházba. — Urbancsek Ambrusnó Kőbányán a Maláta-utca 17. szám alatti lakásán lugkőoldattal nicftmórgezto magát A mentők bevitték a Szent István-kórházba.
— Budapeatl otoda. Liohtmamv
Sándor posztó kiviteli osztálya (Bud apus VI. Teréz-körut 4 M. szám L em.) teremtette meg ezt a budapesti csodát, melyet a közlemény cimétll használunk. Megteremtette pedig azzal, hogy iu Oiletviláfbant f, eddig még nem létozott árban 8 M50 krórt* . szétkíild az ország bármely részébe után véltet egy teljes fórfi öltönyre elegendő 8 méter jó tartós cheviott szövetet txürko, barna, drapp, zöld, foketo és sötétkék szin bon és 6 Írtért fmoin foketo vagy sötétkék sima posztót, vagy barna, fekete ós sötétkék kamgarn szövetet Kt a hallatta* olcsó ár méltán megérdemli a badxpeati csoda ciruet, mert a céghez érkező számtalan olismerő levél fényesen igazolja azt, hogy .a vovököjöméB moj van eléuodve a »iü-
AlegfüramaMi. Ukürökeí is Rumot ,
elUJbUal. , .\'
, WATTERICH L
\' r BadafMtt üohlnj-
U1REK MINDENFELŐL.
— TtLastatíaatika. Pozsonyból irják: Vármegyénkben a folyó évi április hóban 18 tüzeset volt, amiknek 9 lakóház és 9 gazdasági épület esett áldozatul 14550 korona értókbon, miből biztosítás következtében 7277 kocona térült meg. A tüz oka; 7 esstben ismeretlen, 4 esetben állítólagos gyújtogatás, 1 esetben gyermekek vigyázatlansága\' és egy esőiben véleüeneég.
^ mittosrftfff&JittJBffiéarOl jelentik, hogy L hó elsején a kora reggeli órákban Bhidadtf Veaidolnó odavaló őreg nómot ass\'zonyt az udvaron levő kútban halva találtált. Kérje azt állítja, hogy felesége mikor ugy hajnaltájt felébredt, nagy fájásról pnnaiskodott noki, majd vette a vizes eoónvt, hogy abba vizet hozzon a kutbóL ö időkőzijon újra elaludt csak arca óbredt fol. mikor jelon-tette neki tmokalcánya, hogy a nagymama a kútba esett. A rejtőijén flgyben a vizsgálatot awtgindifaXták.
v.-jrv.í;4 • tft0M iiMODtStldlap
•CTMM prAaHMM
»IJtt IMf • tVMUh>-vaMdS aafo) tatfili
CM
wodel, U»u \'
•Kti. VnakaT tat«4* ne« taCMMi (4ia nMUmi,
ntToStoUÍ\'
UlW««t kotMM. V«*Wi i.Uftn > hm. S
kor/«, H« 1 fc*. » 4m S
t>i»«b*n kitplmM <*akta ~
Úriban. Tmmyít, a kor. mlndjn r«í*1 ■nléifndl. Tí»4k fii. f^tr
•Uii^lbkD. IvUAJr-wtc» fa- * AmdriMt-w»
REGÉNY. * tenger titka,

* __
■ i • r »\'

, — Bizouv finm az ember nem sokban különbözik az Allaltól ós azért van il beune mindabból, ami az \' állatnak tulajdonsága elég bőven.
A2 állat, ha éhség gvötrí, öl és gyilkol, Az embor éppen ugy tesz. A : « küldés, a nyomor és az éh»«1? még arra is viszi, hogy £«ját véreit llje (3 •< kifoszsza. Az állat lusta, A* emb ben ebből a tulajdonságból is vámértékben.
Itt a tenger fene\'*n, ahol mé\'- J van, azt hinné, í béke nralKodik. Hogy a tenger lakói békében megférnek egymással.
Pedig nagyon csalódik, ak" *t hiszi.
Éppen olyan harc dal it! a_ sós ♦iz milliárdnyi lakó\', mint az emberek között, nrint fenn az emberek kű26tt.
Nézd amott azt a sziklát,.a melynek hasadékából egy hatalmas tengeri pók fcvujtja ki karjait, hogy megragadja lyanuudanul közelgő iluoza\'.át
Lehet, hogy találkozik egy cápával te aztán ö kerül annak a gyomrábá.
Látod , fiam, itt ..is ölnek, rabolnak, Ékár ott fenn 07 emberek. Egyiknek a léte függ a ■x má- A. Egyik megöli , a fetásikat, hogy élhessen.; Aki elkerüli a kosztolást ma, azteí érheti holnap.
(Folyt..kör.)
KÖZGAZDASÁGI,

Budapesti gabonatőzsde. ,
21.000 mm. buza került ma forga^ tómba 10 flllérwl magasabb árak mellett
MtftU >wa Jun.-ra 9.0O—a H«w okt-r
¿»*f«ri ea»—ÖJ»
Snli|Mlt érittttatoi El Mindén-kStteMt j f 0 aztrik.; hitelrétzv 996.— M«ftM Mtatri«zvtoy 71Í.75 ;«lülog bank—i-, Rlaamurányl V«»- Ofztxák áDamv. 094.85 Mait« hiUkéwviny 717.» Magyu 4 aztzalálu* arany, fit. 110.76 Korona járadtkV7.9e. — Lwxámiictitwsk
M*. bank 409.-^ Wmamnrányl 63.50
©Mtr magyar ánamraM\' rfaxvény «82.76 Dili vazat 4í.— Néoert bírod., márka U7.9B. VflJazno« v«sui —. Badapaaü kflcutl raaut «T.- i
• \' K*«at érUktóaada.
i
, jtmhu-1 Ontrák blt*tr. 0*1.75. Magyar
tlltflr. 711.— Ozxtrál-rcigyar államvaznti rizzréaj ♦W.S0 4 »láxaléko, magyar - aranyjár adók —. —1 ilagyar kotonajáradék »7 80 D4U Vaaut 48.-.
L í
Haaiaálja ön
k feltétlen klztoi batáia, leg-deáíiaatk area.
L*. ^®*" arfKUrí« .! i éebox _ : »att«« adag 1 frt 10 kr.
*• c"k • nlmnul ralWf:.
SZtKKIT «. txréKynxtrtém MjilennwBhoa\'\' Kanáa S«laJ»áatií
FÉRFI INGEK !
ohltfjn.orotot), b.iU..zt.z\'pl]lrl\'61 nitntA \' vxj^y mérték e*erlut
24 óra alatt köszitteinek
.......—«WI.-^V»»» >■! * I
LUSTIG EDE
fehórnemü raktánihan\'
Vidéki megrendítsek gyorsa,\'; és pontosan eszközöltetnek.
Részletes árjegyzék bérmontve.
aJmna"
. .... , ,—•\'••)v-t"\'i*
elismert legjobb
A kapható minden
norinbergi nagykereskedés és m. klr. dohánjfíöüS. débeit bádan^rnezze. ellátott dobozban. Parafa- óa aranyszopókával ¡3 kapható.
Bérmálás¡Tállandó értékű ajándéktárgy^
A ki mesbizható járása órát, szép ékszere > ícet vagy arany és ezüst árukat vásárolni :xXXK dékozik, az kórjo egy leveles!» lappal
SCHÖNWALD IMRE
ékazargyároa, ór^s éa látaaaréa* Péos, Sirályfő.utca nagj. kópés árjegyzékét, molyot bárünok ingyen Ú
éa az Ujreyen »(WietS a rr.ir 60 év 6U Wt0n5 btr-1 révnek örren^J I>r. Z>»hi)>«utit-fél« are\'xsi\'.ót 1 kor.
fr. T.obraou-nfi\'la arcpa:rU 2 kor. r. XrfrTunaan-fél* rr.otdúv^ 1 kot.
Br. 7,o\'hrian-féIo azippin í»^ Mtér. HTTÍ----. u külCr
eluin.\'
haernáJala állat; tr.clyek noudecyiK« kOlCtt \' i »^yOU teien aár »gy-reíi hatm-Vlat i;tán áifoiu
azeplöi, mt
di;n t:i
arcró.
ijíolt^t, pattnnáat. bbrat: n töi
inlnlon UttUalaiKi/nl c-tttébtn felnimull . ttet.
Mair restorer ^V.\'mc.f,.^
tzinúL do üdoufét ja viuzaadja, ez éítal teljeten fetM!ege5«é téve az ártalma« éa gyakran inéigci liatá.u hajlbztó azerok<-t. I\'oital e^étkQldés
Gyarmati Emil
vl»oil gyéir,f«r^r*lHÍ\' 11 S\'fot HáromtA;lioz Baján
Kntóhct királyné ut. lYraktár Bodapcoteti: ?örök Jóiaéf KI.Aly-\'Jtra 12 é> Dr. Effffor X.ao .N\'adur-yyógyrztrtái Vact-kÖrul,
bérmentve küld..,.;;

Brázay-féle sósborszesz.
*
Minden munka után, akár szel\'emi, a-\'\'ir testi fáradtíilggal jár is, tlditö hatáss; 1 van tu emberro a Brázay-íélo »\' bo> szesz. lía ilyenkor jól be«10rzsí>ijuk a nyakszirtet, a vállat és a Jiút felső részét, vagy sósborszeszfürdöt veszünk, a bágyodtság megszűnik.
1 nagy üveg ára 2 korona.
I-kis
•« »
MLilié kllfcy kaiuilja a
„FEEOLIM"-«.
iirJuie mk kii
UKr l
"vtíÓLtS" ntöiea íéjolb ketmtOVal utt a kézaek, a bajnak éa fegaknakl i leirtlulitaUnabb ara éa i ltj ,
.tauyákb kvtedt t!5kc!0, üde, Onow | líot <t alakot nv«f a „VteoUn" ha« 1 illata által. A ..Ve^oll»* « legoemt ittb <s leglilttebb oftvénybCl el& (tiltott szappan. Jótállónk továbbá, \'.oity ai aro radlt éa rástal. büratktt
___________ cal, bt____
\'míúiier) <i »rcpíueaéiek H»lra«r.trH; ; itb. a „PtMllá" luíxnáláU ált» nyomtalanul eltOnnek. A „ytcolln" itfjobb hajtlfitltó — hajápoló — ét (isi-.zépltöizer, megakadillyoia a hjJU-nulláit, a megkopaszodiit it a ttjbettg »égcktBl mesóv. A „Veeolln" te>i><« I legttrm<»zet»««W> <» legjobb (ogtíjztl-téizer. A kl * „re««m"-t ál andóa» izzppaa helyit hatználja, «atal éa azé» maiad. KileUxaCk magnnkat ■ péni •zonnall viíteáatátára, ba a .VetaUn\' niiznt ata nem »Ikeret. Egv darab ár* l kor.. 3 daiab iW ker., 6 darab 4 ker, 12 t-W 7 ker. Egy darab utáni poiU Wliír t darabon (ölűtl 60 (lUer. Után lí\'tín« (Illírrel tbbb. MagrendelhaH tKiTH JL\'lóraktirában Btca, Vll, " hllteritr. 3«.
Ha valóban tintát akar ugy kérjen vagy rend©lto»i»«n
11Cassai-Tintát
Matferspach és Székel? M Ijí Svájci éra-lps»?\'.
Riakírtéknfk, U»*tekn«k. poats-, rat«»
éa rendúrtjaziviselőVnek, valarr.lnl n\'tft-donklnek, kinek ió drira szllk»*,/ vau, uiívct tudomásár* hosi\'jk. ml ax aradetl «on« 14kar. f\'.o-\'tr > aranv-pltquo renr.ontolr örí/ »C«!«:»\' h"tte. rondazer t
ela: K.laát átveti:V Kj\\4 órák nnUmagnetlku»
*ierkcz:l\'.t! vJ\'f \'.< c\'.ÜtVa, legvontoaabor.ft vannak »»abálj-Otva ,*.» kipróbálva éarnlr.dcr. -i-v.j Őriért bárom évi Irí\'űít Jótánáit vállaluok. A\' tofi tokok, melyek hárem :«c4| bői, ejty rugós fcdílUÍ
Csak 16 kor.
\'X«r4kyárokftt mélran lAaiAIUtoti árban, S ét
10 frtoa rérrlelrc, korékp\\r-n,.kr.iréa^ukot
30°|o árleszállitássa!
. , 1 az állítunk.
— — trt.
I. r. M1j5 gufnrat I. r. beliJ Rurar^ — — ,, AcetylmlámpV — — — .. Cakium CarbW kgr. — — Olaj impa ■+■ — — — „ 1 pár kltuní p^Jál — — Kitunü angol taoligj — -r Angol nyereg — — Tele»kjp-puj]np» — — —
5.U) é* 4.—
8.~ é< 2. -R.Sö éi - -.35
FoaKintyuk pvja — — KOUo \\4gva, lilplirel —
1.35 éi 1 3.- it 2
./ő, -frt. 8.00 él 2 „ 1.40 / t 1 ..—.40 it -,—.05 ■.« -
.. - r 1
, —.60.:«.-
t«j .35
.in m
r, s-
KaréM ilJ eví^\'j ~ — Krur.. i.i i — — —
Vidéki nivxroi \' !é»e>: yyortan é» pont\'j\'an. .Vayy ár/w/*ék ¡nfy<.n »» bórmttnlvi".
Láng Jakab és fia
k\'tríkpiir nagy :nkt*ra
Bndnpts\'.jn, J0s«uMc6rat 41. ?ziin.
»
é< tiókQzlet lMUáldii.. \'.ka 1. „\'niUuokát, r.a.á.> i cozait éi nííVclcíií\'J.n ->!c«én ex tza):-zerj«n esi- j uálunk. — Ax áruk Jritöaöuííoéi-t foUlCisígr.t vAUaloiik ú» nem U>Uréa oaat4n a ziuz\\ >
vlatc^kühljük. ----------\'
(Savoneite)állarak. püpft
ea legdivatosabb kiéiig Vívja éa az újonnan fc\'.ialai! rt
Mazia
ujonr.an axol.it változatlan ameru
földia ércbél kéazOlilQk vannak áivonva, rr.lált» oly eredeti háaonlatosíájfuait a valódi arany órákhoz, hegy tf.4 a?akértók által aem kaiOnbOzletbetók meg e(tv SOO koronrt cr-.eU valódi arany órától. A Vilá« egyedüli óiiIJa, mely aoha tet vesxlti ol valódi arany klnétéaét. 10.000 utánrendolést * kórülbelUl 3000 dlcaéró levelet kaptunk • hónap leforpásn al«t Ara e*y url vagy nól órának ccak 16 kor. vám- é* bermtr.tv» Minden órához ery bírtok Ingjon. Legdivatotabb éa !«.<«:» aánanbb arany-plaque-láneok arak éa hülgyek reazire (nyalf. 1/iocok Is) k .f, 6 és 8 korona Minden meg nem feleli ór. kifogáa uélkUl vUaxavétetlk, „.Iáiul aemmi kockáztatás. Szdl kOldéa -•<- ét vagy a péos elólegaa beküldése ellenében. . Kendelmények intézendőki
.Uhraa-Versandthaus „Ohronoa" Baseli. (SchwcIlV
UmM Bféteé* 26 filL, lertiezólapok 10 filléres bélyeggel eliOT ktUdandók. — Magyar Mwel*xéa.
Magyarnak Pécs. Németnek

Ne küldjük pénzünkéi külföldi«!

Legjobb órákat te ékaxexekat küld
LD IMRE órás 6s ékszaráruayáros
FÉOBETl
lem tataxd tárgyakért a péozt vlaaxakaidSoi Mgy kío®«**5*01
i 3 ÉVX jrÓTÁXJ^ABBAZa. .11
Egy pontos nickel «sebóra I Valódi ezttst kétfedeL ankeiv
szép kivitelben (Irt 360 I remont erfla azerkezett *»
Egy pontos nickel ébre»; W óra „ 190 1 azén kiviteken — — ~ •Jí0
Valódi ezüst remontoir-óre I Valódi «zflst tufat remott***\'
pontoa járással---# i-M snksr kétfedates Ara ---««lO.vO
14-karatoa aranylánosov. oatzxos nóp k&vttalb ea\'
20 gramm nohéz 25 frt, 25 gramm nehéz W frt, 80 griunm groii »> nohéz 47 frt 60 kr. — Minden láncxho» aranyba foglatt k®^ Wlön ooérve 16—10 gramm aalybaa á fit 60 kr.
Mindén tárgy a királyi főpénxverdefabatal által megvizsgálva > te B®T"Cwnre.
KitOntatv. állami ém wr*a]r4rMa«UnL — TSbb wmm iBnii l kv 43 Mrtoko«a»a «
Vagy képea á^gysék tnfjim U ktraeatvi kflldatlk.
üj!
Nagy mulatókéit Ili I
megnyitás« > . > J1

Van txeren^tém a n. é. k^rCnté» »»¡reg \' hido-máiára hozni ¡wrf Szibadktn a VolgAri-xzálioda
■ ej til:\\vb;r» (a v.uv.tl !nJ6b:Uxal ezumbon^ leró
k©rth©Iyiségf©t v
. éri Di.\'tjua hé S-ún megnyitottam, ahol teljejen uj. 1W U\'-nélyr« felett »ralítnl ét két Í. JrU tekepálya áll t. vendegeim axórait<//á>iz« rendelkczé««.
Naponkint sene Játstík./
Frlit. halá».\'jfin fJíV.t hítpipiikli (* rültbal hentoU hani boroV kibi; •,. 3é zrénpf.r mér««~ liett. tzoUJ ki<zoi<«iát>al.
kiváló
Hallatlan olcsóság
1 tolj «a ruhához való f«téVüzBJ^y «lnboa 00 Jil\' V UJ aranyozó 1 6rcg ecsettől------
1 kg., boroatyán padló featífc\'—>—
1 kgr..olaj foattk---—
1\' k$r. pnnia-í^itent xirrdae—
. — xoo ----
---73
A\'f.C.\'
Brüll Testvórefenp^Tv?,
Dob-uto^
y
Wemdt karabély-fegyver.
Huszár karabély Werndl fegyver
kait irak meirelt, ezöLd kínol\'g^áatja.
A n. é. kózvnxvg b. pártfogáiit kád Uaxtelettal
Tóth József
radéglfe.
használt 8 írt nj 12 frt.
JVBT . . 4 f*\'
^ rövidített,\'- % « tn
Szn;ony >»» > . . e1* ■■»/c .. 40 kr-Ptrekamüves áltaTkipróbálva, jótállás melie\'.t utánvéttel szúllit, valamint hozzátariotó töltényeket -drb 6 kr^-fogyvemjj drb 70 kr.
Heidlberfl Tiwedar
XV. Budapest, Váol»kÜmt e. szám
II. vflWjfM. 154, siám
Wagjr-Kan!zsa, 1902 szerda, Jmrtvs 4\'
Egr színi ? tillö\\

NAGYKANIZSAI
Előfizet*«! ért:
Helyben hixhoi hordva egy hóra 00 Vidékx« postai kúldáti«! egy hóra 1 koron» 90 flNr.
Kiadó tulajdonosok: y Ktum és Karka*.
SMfk*Mt¿9¿« ás kiadóhivatal: Kraw
F• J• 1 <5 a iittkHiti:
ELOSVAJ HTJOÓ. «s Kart aj paphkwMtndéa«
Mifljitenlk naponta korán rooflel.
a (Nagykanizsai Frit* Ujsug* McxaóJc^t» nyomdájában.
SUBerénylet a párisi rendőrfőnek efileis.
ÍV\'- \' » r
Visszavont petíció. A két óvi szoSgálati M6.

Kevés a rendőr,
Köhlztonságról beszólni, ameddig a közbiztonságra nem áldozunk, szemfényvesztés. Kormány, főváros zsugori politikája az oka, hogy a főváros rendőrsége nem felelhet meg hivatásának. Ha, mint ma cselekszi, erejét végsőig megfeszíti. Arányban áll-e a rosszul Űzetett rendőrség létszáma a főváros fejlődésével, terjeszkedésével V Rudnav Béla főkapitány étt, negyedévenkint vékony íüzerkét ad, ki, melyben a főváros közbiztonsági állapotáról számol be. Blaondja hány tűzeset, rablás, sikkasztás, betörés, cabtó-J lámadás, kihágás történt a fővárosban.
Megelégedéssel fogadják ezt a jelentést, mert a büntettek száma rennszerint jelentékenyen csökken a statisztika sze? rint. De sokkal nagyobb amaz esetek száma, melyek nem jutnak a főkapitány tudomására. S hogy beigazoljuk, menynyire nem biztosak nálunk az állapotok s mennyire hiányosak a kimutatások a vasárnap éjjei ¡tallózásból elmondun k négy jellemző esetet. Az elsőnek színhelye as Andrássy-ut, ideje éjfél. Az Államvasutak 76. számú igazgatósági palotája előtt, a Városligetből jövet, egy úriembert két útonálló támadott meg. Az egyik nyakonragadta s a földre teperni igyekezett, a másik vasbottal suhintott fejéhez.
Az úriember segítségért kiáltott, mire egy arra vágtató bérkocsiból két katonatiszt ugrott b. A két támadó aztán nyomtalanul eltűnt. Az uri ember — kinek nevét nem sikerült megjegyeznünk — hálálkodva ült kocsiba s elhajtatott Rendőr azonban sehol sem volt található.
A másik eset a Király- és Csányi-utca sarkán levő vendéglő előtt történt. A vendéglő előtt egy óra körül nagy népcsődület volt. Egy veszekedő alak bezúzta a bejárat két üvegajtaját, aztán megugrott. A vendéglős kirohant az utcára s egy ép akkor arra menő uri embert csípett el a bűnös helyet!, kit bevittek, megpofoztak, aztán kidobtak.t A Beliczay-kávébáz előtt posztoló rendőrnek minderre nem volt semmi észrevétele.
Ugyanitt egy félóra múlva egy katona produkáld magát egy védtelen növel szemnen. Vagy hatszor fejbu vágta, ugy hogy a hölgy a szók alá esett. Ez nem volt elég. Szuronyt kószüll rántani, de eközben társai visszarántották, a nőt pedig kivitték a mu\'atóból. A tulajdonos női alkalmazottaitól tudjuk, hogy vasárna-ponkint ezen t\\ helyen véres verekedések folynak. Két tfra felé a kerepesi-úti Velence-kávéház\' felől vészkiáltások hallatszottak. A káv házban Brozsák 1 oios
mürajzoló (1. Szondy-utca 15.) egy társával feketét kért. A kávét azonban a két vendég nem fogadta el.
A pincér erre kemény megjegyzést tett, s kényszeríteni akaita a két fiatal embert, hogy a zagyvalókot elfogadják. Mikor ezt megtagadták, .felszólították őket, hegy Űzessenek, s azonnal távozzanak. Ez azonban nem történt meg. De igenis megtörtént az, hogy a pincérek nekiestok a két embernek, az egyiknek botját Brozsák Lajoson összetörték, őket agyba-föbe verték s a huszonöt perc* múlva étkező 1247. meg 853. számú rendőr előtt Brozsákot fölkapták s kihajították a kávéházból, mely előtt már; óriási embertömeg tolongott. Ennek tv "ügynek különben a rendőrség előtt is \'lesz folytatása. Meggyőződtünk arról, hogy a főváros népes utcáin éjfél felé •jóformán sebei sem lehet rendőrt ta lálni. A főváros közbiztonsága, mint ezen esetekből is látható, egyáltalán nem kielégítő, amint azt a főkapitány jelentéseiben mindig konstatálja.

Halálos párbaj revolverrel,
A sertésbBhozata! rendje,
A székesfővárosi sertésvásár ós sertés-közvágóhid életbeléptetésére vonatkozó szabályrendelettel kapcsolatosan meg kell állapítani azt is, hogy mivel a főváros területére setést leölt állapotban vagy friss sertéshúst sem a köz-, sem a magánfogyasztásra nem szabad behozni — milyen módon hozható be sertéshús, vagy Mit süldő és malac a központi vásárcsarnokban levő husvásárra vasúton, hajón, - vagy tengelyen. Hasonlókép meg kell állapítani azt is, hogy a hideg sertéshús-vásárra miképp történjék a behozatal, valamint a magánosok részérs 10 kilogrammot meg nem haladó mennyiségben a postán vagy vasúton ós hajón küldött friss sertéshús. Vógro meg kell állapítani, hogy miként hozhutó be, az em berbaráti intézetek részére szálli tolt hus, a mészárosok számára küldött hus-áru s a szalámigyárosok részére szállított hus.
Mindennek a kérdésnek megoldása céljából, tegnap délután értekezlef volt a központi városházán. Alrnády Géza tanácsos olnöklete mollett, amöly alkalommal megjelentek a magyar államvasutak s a pénzügyigazgatóság kiküldöttei is. Abban állapodtak meg, hogy az emiitett célokra szolgáló sertéshusfélóket csak három pályaudvaron: a Xvugati (VI. kerület), a József-városi (VIII. kerü. let) és u Ferenc-városi (IX. kerület) pályaudvaron lehet leadni.
— Saját ludósitónktól. — Szarajevóban napok óta egyébbről sem beszélnek, mint egy szenzációs párbajról, melyet embertelen feltételek mellett vívtak meg. A szereplők egyike budapesti ember, előkelő család fia. A párbajról ezoket írják Szera\'evóból. Május hó 24-dikón B. R. közös hadseregbeli hadnagy, egy Budapesten jó ismert huszárezredesfiaós B. A.szarajevói tisztviselő között véres párbaj ment végbe Friepoljóban. A párbaj oka B. titkár felesége. A hadnagy házi barátja volt a titkár családjának és igy mindennapos roll a háznál. Utolsó időben azonban gyanakodni kezdett a férj és május 28-án feleségétől két napra elbúcsúzott, do este 8 óra tájban váradanul visszatért. Az asszony a hadnagyot a kályha mögé rejtette, azután dühöngő férjének kinyitotta az ajtót.
A férj revolverrel rontott a szobába, de a hadnagy hatalmas ugrással ott termett és egy ökölcsapással kiütötte kezéből a fegyvert. Egy ideig a két erős férfiú egymással birkózott, miközben a hadnagynak sikerült ellenfele fejét ugy a kályhához ütni, hogy az elszédült s ekkor a hadnagy távozott. 24-én ment végbo a pisztolypárbaj a legsúlyosabb feltételekkel. A második golyóváltásná B. hadnagy elsápadt és tántorogni kezdett. A segédek fölfogták és konstatál ták, hogy tüdejét, közvetlen szive alaU érte a golyó.
A párbajnál revolvert használtak és >av érthető, hogy keresztülment a golyó
még » bordál\'on is. A hadnagy lialátoe sebet kapott. A titkár az nap elutazott-, feleségét ós gyermekét bátrahagyván. Felesége egy stuttgarti bankár csodaszép leánya. Ugy hívták, hogy a .»szandzsák gyöngye."
A katonai körök és hatóságok az esetet nagyon titkolják és semmiféle távi-ratot nem engednek ki, ami naivon könnyű nekik, mert a távirdaszolgálatot katonák végzik a megszállt tartományokban.
Kelepcébe került tolvaj,
Budapest, junius S.
Fűrst Mór magánzó egy idő óta azt a kellernítlen telfedezést tette, hogy napnap u\'án valami értékesebb holmija és kisebb-nagyobb pénzösszeg tűnik el a Zsibárus-utca 0. szám alatt levő lakásá ról. Érthetetlen volt olőtte, hogv a tolvaj hogy kerül lakásába, amit\' feltörve sohasem talált. Az bizonyos volt, hogy a tolvai csak akkor (jelentkezik, ha ő eltávozott már hazulról. Fürsl ugyanié esténkint 2—8 órára elment ós csak kapuzárás előtt tért vissza. Mivelhogy a lopás mep r.em szűnt, elhatározta, hogy kelepcét állit fel a tolvajnak. A lakása bejárata előtt felfüggesztett levélszekrény feliratát, a melylyel távozását vagy otthon létéi szokla jelezni. „Nem vagyok itthon" *ra állította és otthon maradt. Lakásán aztán elbujt az ágy alá. Ugy 7 óra felé neszt hallott. Valaki ^ivülről kinyitotta az ajtót, óvatosan Mtlépett a szobába. Ez a valaki pedig Fürstnek egy Kalandos nevü volt szolgála. A tolvajt rendőrrel átadatta a főkanit nak.
A delegáció.
A magyar delegáoló toljs« ttlése
Budapest, jun. 8.
A magyar delegáció mai teljes illésében iolvtátta a hadügyi költségvetés tárgyaideát\'.
A magyar termeléinok és iparnak a katonai \'szállításokban való mogfolelő részosedéséro vonatkozó határozati javaslatát.
A kis Ipar kvótája.
Bakovssky István kéri a hadügyi koimányt, hogy az ilyen szállitásokná \' ne csak a nagyipart, hanem a kisipart is vegyék tekintetne.
Jekelfalussy altábornagy nzt válaszolja, hogy a kisiparosnak a szállitá sokban való kvótáját a két állam keres kedelmi ministerei határozzák meg. Erre tehát a hadügyi kormány nem gyakorol befolyást, de azt konstatálhatja, hogy a viszonyok e tekintetben az utóbbi időíieu jelentékenyen javultak.
• ígérnek a magyar Iparnak.
. Az uj ágyuk tételénél
Xünnloh előadó azt-javasolja, hogy ezt a kérdést a 88 millió rendkívül; hitellel együtt tárgyalják. Megjegyzi, hogy a hadügyminiszter az albizottságban ki-v^jjjlejilette.hogy az ágyuknak csak a eső-. veit lógják arzenálban készíteni, a töbj)i részek versenytárgyalás utján fognak hoszereztutni. Á hadügyminiszter kilá-tásba helyezte a magyar iparnak megfelelő részesítését.
A delegáció Bakovssky felszólalása után elhalározta, hogy a póthitolcket ogyütt tárgyalja.
Holló Lajos polemizál Tisza Istvánnal, aki tegnap azt mondotta, hogy igyekezzenek megtakarításokat eszközölni a katonaság élelmezésénél, hogy igy több pénz jusson az ágyukra.
Áttér ezután az ország anyagi helyzetére, a melvet a legsötétebb színekben tüntet fel. Ez az ország nem bírja ol a katonai terhek fokozását. Kifogásolja a nyugdijak nagy Összegét. A nyugdijak 26 milliót tesznek ki. cinnek az az oka, hogy életerős, munkabíró embureket nyugdíjaznak.
A két évi aiolgálati idő.
A három évi szolgálatra most már nincíon 6zükség. A saját nyelvükön az újoncokat két, sőt másfél év alatt is ki lehet jól képezni. Franciaországban és Németországban már komolyan fontolóra veszik a két óvos szolgálati időt. A szolgálati idő leszállításával sokat lehetne megtakarítani.
A magyar alam és a hadsereg.
A magyar elemet nem találjuk megfelelő mértékben képviselve a hadseregbon. Ennek az az oka, mert a hadseregben olyan szellem van, mely az ő nemzeti érzelmeivel ellonkozik. A 67-es törvényekben ki van mondva a paritás és mindennek dacára a magyar ifjakat idegen nyelvű tisztek vezénylik és a fekete-sárga zászló alatt viszik a harcba.
Gyáraik mér aa ágyukat.
Beszéde további folyamán azt mondta, hogy az osztrák-magyar hadsereg Kínában szolgai szolgálatokat teljesitett és éi hogy a Haublts-ágyukat már gyártják, padig a pénst asokra a törvényhozás még nam szavazta meg. Végül határozati javaslatot terjeszt he a két éves szolgálati idő és a hadseregnek magyarrá tétele érdekében.
Tiltakozás.
Jekelfalussy altábornagy a hadügyminiszter nevében tiltakozik Hollónak amaz inszínuációja ellen, mintha az osztrák-magyar hadsereg Kinában szolgai szolgálatokat teljesített volna. Ami a Haubitzokat illeti, kijelenti, hogy eddig még agy Hanblts-ágyat ssm gyártottak. A hadügyi kormányzat tiszta kézzel nyíltan és nem Utókban dolgozik. (Altalános helyeslés.)
Lasakáry Gyula kijelenU, hogy az országunkra kivetett költségeket nem szavazza meg. Az ország anyagi hely sete nem bir ki több erőfeszítést. Még ha a védelmi erőnk fojlesztás* követelné, ugy : megszavazná a költségüket, \' de meg van győződve arról, hogy az egojz követelés indokolása nem áll
reális alapon. Ezelőtt pár évre is szólva kerüli az uj ágyuk heszet: zésének szükségessége, s akkor más alapon követelték, ami más szóval oz egész sötétbe ugrást jelent.
Rakovsiky István Őszinte örömmel kijelentette hogy az általa felhozott címer pucolási eset nem felel meg a valóságnak. Kötelessége volt azonban felhozni az ügyet nehogy a közvéleményben elterjedjen az a hir, hogy katonáinkat is megalázó dolgokra használjuk fel.
flxéll Kálmán miniszterelnök közjogi kijelentéseket tm. Az ujonckőliségek felemelése ugyanis nem jelenti az ujonc-jutalék felemelését. Airól vau ugyanis szó, hogy a tüzérség szaporítása még ez évben megtörténhessen.
Miklós Ödön főként műszaki szempontból foglalkozott az ágyukórdóssel és az Örkényi mezőn előtte folytatott ágyú-próbák eredményéből hirdette, hogy ugy az ágyuk anyaga, mint rendszere megíelelő a a régi ágyuk anyaga is föl lóvón használható, az uj \'ágyu-berendezéB igen sokkal kevesebbe kerül, mint kerülno a más anyagból való ágyugyártás, a molynek érdekében uj gyárakat kellene fölállítani. Ezt már csakugyan nem birnók meg. A francia hálraszökő csövű ágyuknál ki van zárva az eredményes lövés. Nem az a fő, hogy igen sokat Jöjjenek, hanom az, hogy célt találjunak. És fő az a tábori ágyuknál, hogy gyorsan ido oda mozgat-ható legyen, Nem is hiszi különben, hogy a francia ágyukból 80—35 lövést lohotno tenni percenkónt célzással, legföljebb 18 ily lövés tehető azokból. Ezután Tisza gróf ellen védte a hadserog vezo-tőségét. Persze, az összes milliókat megszavazza.
Okolioaányi László meggyőződött arról, hogy az uj tarackok oly helyekre képesek belőni, ahová a mostani tábori ágyuk belőnek s az uj hegyi ágyuk hatása is nagyobb. De egyéb jót ez ágyu-tipusokról nem mondhat. így tehát nem látja megokoltnak a csak a mi ágyúinkhoz relatíve jobb ágyukra a milliók megszavazását. Meg van győződve különben, hogy a 38 millió a mit most kérnek, csak kis rés/Jete még a homályban lóvő nagy szüksógletnok ? Pártolts\' a Holló Lajos határozati javaslatát a ezt liosz-szabban okadatolta; végül ő is határozati javaslatot nyújtott be.
gséll Kálmán kormányelnök azt a nyilatkozatot tetto, hogy a két kormány elhatározta, hogy törvényjavaslatot nyújt be a létszámbeli hiányok pótlására, a mely hiányok csak akkor állanak olő, ia a delegáció az uj ágyukat megszavazza. Ebben közjogi sérelem nmes, mert hiszen a míg ezt a javaslatot meg nem szavazza a két országgyűlés : addig a létszámbeli hiány nom pótolható s az erre felvett költség igónyho nem vehető. Nincs itt létszámemelésről szó: csak a szükséges több erő alkalmazásáról lesz majd szó az országgyűlés előtt. Ha ezt megszavazza az országgyűlés, akkor vehotí igénybe csak a hadügyminiszter az uj ágyukra ma megszavazandó milliókat. Ez helyes 8orrond. Szünet után.
Hódossv Imre kijelenti, hogy a tólolt megszavazza.Megszavazza azt a minister-elnököt közjogi kijolentéso folytán, do megszavazza azért is, muri a monarchia védelmi erőjének fejlesztésére minden szükséges költséggel hajlandó megszavazni.
Tlsaa István gróf Miklós Ödönnel
Jolemizál s sajnálatát feiezi ki, hogy liklós tehetségét is elavult ügyek megvédésére pazarolja. Ha a két krajcár árkülönbözet, a mi katonáin élelmezésénél város és város között mutatkozik, az évente 6 millió koionát tesz ki. Már pedig szóló a takarékosság barátja, sfeltétlenül nem szükséges költekezést nem szavazza meg, Tiaia István áttérve magára a tételre, azt kettős szempontból bírálja mog. Külügyi és hadügyi szempontból. Mind a kettőt párhuzamba kell hozni egymással. Ezt toszi a közős hadügyi kormány is, Ellenben súlyos mulasztási követnek el azok, kik azon a cimen, mert a közös védelem most a közös hadseregben nyilvánul meg, jelszavakkal a monarchia egysége ellen izgatnak.
Holló Lajos : Kossuth Lajosrol beszél1
igy ?
Gr. Tisza István : Nem. Ha a delegátus ur kivánja, kijelentem, hogy Kossuth Lajost hazánk egyik legnagyobb sőt korának legkiválóbb férfiának tartom. Nem lehet tudni meddig tart a béke. De fel kell használnunk a békés utat ana, hogy íogyverkozzünk s a hadsoregünket fejlesszük. Elfogadja a tételt.
A lsokéztatő intendáns.
Gróf Xeglavioh István : llakovszky és Holló delegátusok itt minden meggyőződés hiján támadták a közös kormányt légből kapott hírekkel. A delo-gációnak szüksége van ugyan ellenzékre, de az nem jelenti azt, hogy az ellenzék minden fegyvert felhasználhat elvének événvesitése végett."
Bakovssky István. Keclovicli István gr. azt hiszi, hogy ez a delegáció par-.omentí illemiskola, nokik ő az igazgató tanára. Erólyoson visszautajitja oktatásait. Ha vétett volna a parlamenti illem ellen, az elnök bizonyára rendreutasította volna.
A záró beszédek. Holló Lajos és OkoliosányiLászló elmondják zároboszéd jüket és fentarttatják határozati javas
lataikat.
Jekelfalussy Lajos altábornagy a hadügyikormány nevében kijelenti, hogy nem fogadja el a határozati javaslatokat A többség elfogadta a tételt ollenben a határozati javaslatokat elvetette.
A kiegyezés Bécsben
Bécs, junktfl 3, Az ipartanács vámügyi és kiviteli oaz tálya ma tartott ülésében olyan határozati javaslatot fogadott el, a melyben legnagyobb megelégedéssel ve-sxl tudomásul Xdrber miniszterelnöknek 4 Magyarországgal való kiegyexésiál suzurakháxában tett nyilatkozatát és azt mondja, hogy az ipartanács egyesült osztályai a kormánynak n magyar kormánynak a magyar kiegyezés kérdésében elfoglalt álláspontjával teljosen egyetértőnek.
Toljoson bízván a ministetelnöknek az az osztrák ipar órdokei képviselete körül kifejtett szilárdságban, az ipartanáos osztályai kijelentik. Az ipartanács kívánatosnak tartja a Vám- ós kereskedelmi szövetsóg megkötését, do csakis azzal a feltétellel, hogy Ausztria haladó ipari fejlődését meg ne akadályozza, tehát ugy, hogy Magyarországnak minden ezzol a szemponttal ellenkező követelését feltótlenül visszautasítják ós hogy Ausztria ipari termotésének megadják azt a védelmet, a melyre az iparnak a külföldi, nevozotesen németországi kereskedelempolitikai áramlattal szemben muihallantti szüksógo van.
Az iparlanáca kijelenti, hogy olyan vámközö8sép, a mely az osztrák iparnak minimális követeléseit nem teljeaitL Ausztria iparára nézvo nemcsak értéktelen, hanem egyonest káros is, ngy hogy az ipar ilyen körülmények között még a tárgyalások meghiúsításától sem», riad vissza.
Az ipartanács azután a vámvisszatérítés kérdésével foglalkozott.
Elfogadtak továbbá egy határozati javaslatot, a mely a hadügyministernok a delegációban tett ama mogjegyzése ellen irányul, hogy csak Krupp tud hasznavehető ágyukat kószitoni.
A határozati javaslat ezt a megjegyzést, mint nagyon károst ós alaptalant visszautasítja.
Szent a béke.
London, julius 8.
Azt hiszik, bogy Foucher és a fokföldi föl kelőknek többi parancsnoka önként meg fog hódolni, hogy részük legyen a békeföllételek kedvezményeiben. Eg\\ előre nagyobb angol hadsereg marad Dó Afrikában.
A saitó megelégedéssel veszi tudomásul a buroknak tolt koncessziókat, a melyeknek csak uéhánv pontba hivja ki az újságok kritikáját. így a Dailv Mail azt írja, hogy pénzügyi dolgokban Anglia túlságosan nagylelkű volt.
Az örömujjongás vad jeleneiéi, a mo-
Y-51-
lyek Ladysmith fölszabadításának hírén London utcáin lefolytak, tegnap jsmr.e lődtek. A nyugalom csak éjiéi mft állott helyre.
A parlament elölt tegnap óríás ix\'p tömeg gyűlt össze, a mely zajos ókat rondezett a minisztoreknek, különösön Chamberlainét üdvözölték nagy iol-kesedéssol.
A felsőházban Salisbury minisztereinél: ugyanolyan nyilatkozatot tett, mint Bal« four az alsóházban.
Ferenc József király üdvözlő távira\'ot küldött Edvrard királynak, amelyben i békekötésen való örömét fejezlo ki. A sah is távirattal üdvözölte az angol királyt.
Edvárd király a világ minden részéi ől kapott üdvözlő táviratokat. A biroda\'cni valamennyi gyarmatából táviratok ótkez« nek, amelyek mind arról adnak hirt, hogy a béko megkötéso nagy írömot keltett \'
Amszterdam, jun. 8.
A németalföldiek örömmel üdvözlik a bókét, a melyet bizonyos érlelőmben a burok diadalának tekintenek.
Pratóris, jun. 2.
A bur vozórek nagy része elhagyja a várost, hogy föloszlassa kommandóit, u mi körülbelül kót hétig fog tartani. *
Á kereskedelemügyi miniszter ünneplése,
Budapest, junius 3.
Láng Lajos kereskedelemügyi miniszter ma dólolőtt számos küldöttséget lo« gadott. A tisztelgő deputációk közölt volt a Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézetének igazgatósága is Falk Miksa dr. olnök vezetésével.
Láng Lajos kereskedelemügyi miniszter meleg szavakkal köszönte meg n hírlapírók x mogomlókezésót. lilénk de» rüllséget koltett, a midőn olmondta, hogy a régen múltban, a midőn első színdarabját irta, • édesalvjának háziorvosai erről tudomást vóve, jó kívánságait igy akarta kifejeznie »Ha már erre vetette magát, segítse meg.az Isten", de mert a jó doktor csak tört magyarsággal beszólt, igy fejezte ki magát: „Ha már erre vetomedott, segítse meg az Isten". Most, uj állásomban, hadd mondjam el magara isi „Ua már erre vetemedtem, majd csak megsogit az latén". A miniszter barátságos . beszélgotó.1 után szíves kézszorítással búcsúzott e a küldöttség tagjaitól. Az újságírók után még a kővetkező küldöttségeket fogadta a miniszter: a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság küldöttsó-
ÉM, a Magyar Vasmüvok és Gépgyárak gyesülelónek küldöttségét, a Kereskedelmi Mnzenm fehlgyelö bizottsága, a Fővárosi Mnioroegyesűlet küldöttségét, a Magántisztvi°elflk Országos Egyesületének küldöttségévé, tisztelgett, a Kereskedelmi Iparcsarnok küldöttégót a Keleti Tengerhajózási Részvénytársaság küldött,\' ségéL ^ a* m i a n ¿ii saá nJm ■ ii i
LEGÚJABB.
Pécsvársáen,
Péosvárad, junis 8AMa van az uj képviselőválasztás a pécaváradi kerüleibon, a molynek októberi mandátumát a Kúria megsemmisítette. A nép(párti Vedel la Mihály, a függetlenségi Kery Dezső s a parasztpárti Ke mer állanak légymássalszemben.
Zavargások LamUsrgbee.
Lembarg, junius 8. Azt éjszaka nyugodtan telt el. Az utcákon őrjáratok cirkálnak. Az építőmesterek képviselői és a munkások megbízottai »között tegnap ismét értekezlet yoU,\\ amelyen az ellentéteket nagyrészt elsimították. A tegnapi sebesültek közül csak három em-)er halt mog s nem őt, mint a lem->ergi lapok jolentik. A huszárok közül tizen sobeeültek meg.
Az itteni műegyetemen ma zaios jelenetek voltak. A hallgatók Schmidt tanárt, aki oly intézkedéseket tett, a melyekkel a diákok mneseuek megelégedve, óriási ármával fogadták. A tanár végül kénytelen volt lomondani arról a szándékát íogy előadását folytassa. \'
Merénylet a pérU! rwdBHMk allaa.
Piri«, junius 8. Lépine rendőrfőnököt, a mikor a kórházba ment, hogy meglátogasson egy rendőrt, a ki egy verekedős alkalmával megsebesült, revol-vorlövésekkel támadta meg «gy •uiberosoport, amely a kórház előtt összecsődült, A rendőrfőnök nem sebesült meg. A merénylők elszöktek. A vizsgálat folyik.
öngyilkosáig.
Budapest, junius 8. (S. t.) Az Iparcsarnok mögött a városligetben ma délután ogy uríasan öltözött 24—26 éves fiatal omber öngyilkosságot követott el. Revolveréből magára lőtt és meghalt. Semmifólo irást nem találtak nála, melyből személyazonosságát meg lohetot\'. volna állapítani. Fehérneműjében az 8. P. monogramm van hímezve. Az öngyilkost beszállították a huUakamarába.
Ügyvéd és tanú.
Budapest, jun. 8.
Egyszer szóval, máskor meg tettlegesen inzultálta Székhelyi Izsó magánhivatalnok dr Krausz Sándor ügyvédet az utcán. Ellenségeskedésük valami polgári pör tárgyalásán támadt. Tanú volt Székhelyi s az ügyvéd ellenezte a megeske-tését. mondván, hogy sikkasztott. A mogiiiteltctÓ8 csakugyan elmaradván, azt utcán sértő szókkal illette a mellőzöl tflnu dr Krauszt,
Ez április 9-én törtónt.
Vagy hat hót muiva, május 20-án dr. Krausz egy bécsi u tjáról megerkezvén, a pályaudvaron, a mikor a reá várakozó nejével és kis leánykájával kocsit, keresőit, Székhelyi ismét olójo toppant:
— No, dr. Krausz ur, maja most leszámolunk 1
Aztán ejjv bottal többször a fejére sújtott. Oly súlyos sórülósekot szenvedőit dr. Krausz, aki csak a későbbi ütósekel tudta lolfogni esornyőjóvel, hogy rög\' tön ágyba kollett \' feküdnio és csak két hét múlva kelt föl. Orvosi bizonyítványt mellékelve, dr. Krausz sulvos testi sértés és közcsendháborítás miatt följelentette Székhelyit s az ügyöt ma tárgyalta dr. Baumann bíró folytatólagosan.\'
Újra tárgyalta ezúttal azt a panaszt is, mely az\'első szóbeli sértésért tétetett s a melyért a vádlottat távollétében 100 korona pénzbüntetésre ítélték volt. A vádhatóságot dr. Skoff Zoltán ügyészi megbízott képvisolto is jelon volt, mint, hallgató, dr. Pollák Illés, ^az ügy-védi kamara ügyésze is.
Dr. Krausz a mai tárgyaláson, azt illusztrálandó, mint fenyogette Székhelyi, élőadta, hogy az o szavakat is használta :
— Megálljon, a vérében fogok meg íürdeni I .,
A vádiolt viszonvádat emolt, mert a polgári tárgyaláson dr Krausz „sikkasztó* nak nevezte.
— Ez igaz, de akkor tettem, a mi dón ez alapon a megeskotésót elle noztem.
A tanuk közt dr Schoimann Emil ügyjód volt az első. Jelen volt a kérdéses tárgyaláson, de nem igen emlékszik a történlokre. Nem tud róla, hogy Székhelyi már akkor valami merényleten törté volna fejét.
Bozovity György asztalos szintén olt volt a tárgyaláson. Hallotta, amint az clőszobabnn szóváltás volt, mire dr Krausz kérte a szolgát:
— .Menjen be az elnök úrhoz s je-lentso, hogy ez a sikkasztó (Székhelyi) inzultál.
Előadta még a tanú, hogy az utcán is, mikor dr Krausz kocsijába szállt, sértő szavakai kiáltott utánna a vádlott. A pályaudvari jelenetről nem tud.\'
t)r Krausz ; Hát nem volt, ott ön is Székhelyivol ?
— Nem. Bizonvilani tudom, hogy akkor én Vácott voltam.
— Podig láttam ott.
A kövotkozö tanú, Glancz Adolf, vol a polgári tárgvaláson ellenfele a pana1 szos ügyvédnek. De azért— jelenti ki— dr. Krausznak nem haragosa. Hallotta, a mini dr. Krausz a bíróság előszobájában rászólt 8zékhelyire, sikkasztó, pimasz gazombernek nevezve őt.
Bíró: És a vádlott?
— Azt felelte neki. Itt nem akarok, botrányt csinálni, de majd a kávéházban leazámolumk.
Ezután a többi tanukat, a kik a pá-yaudvaron lejátazódott támadást látták, \'hallgatta ki » bíró.
Végül a tárgyalást, hogy a sérülést bizonyító orvosok is •kihallgathalók legyenek, a bíró elhalasztotta.
A biztositú-társaság feljelentője.
Budapest, junius 8.
Az osztrák „Phönix" biztosító társaság ellen kellemetlen följelentés ment az 1898. óv folyamán a pénzügyminiszterhez. Arról szólt a vád^hogy t. társaság nem bélyegzi föl a kötvényeit s ezzel 25—30.000 forint, erejéig károsítja mog a kincstárt.
Vizsgálat indult meg, de a csalás nem bizonyult be.
Röviddel ezután Fischer-Farkas Hugó ügynők lovolet irt Trebitsch Ignác igazgatónak. Kérte, ffogy közölje velo azt, hogy ki volt a vizsgálóbiztos, mert az eredmény csak ugy lehetett kedvező, hogy az illotőt megvesztegették.
Erre a társaság följelenlotto Fischert, annál inkább, mort a miniszter egy ujabb feljelentést kapott s ebben az is el volt mondva, mint játszták ki a vizsgálatot.
A kiküldött tisztviselő ugyanis előre értesítette volna a BPhönixM-ot, hogy vizsgálni iön s ezt tudva, a társaság bekérte az összes kötvényeket s azokra lőhakta a „megsporolt* bélyegeket, kerek 18.000 forint értékben.
Csakhogy a megtoldott vádat sofn sikerült bizonvilani, mert — úgymond a bíróság határozata — „a társaság könyveiből nem tünt ki sem ez, sem az, hogy valakinek vesztegetésre vala mely összeget flzeltek volna".
lgv aztán Fischert a Phönix, valamint az eljárt tisztviselő, Bvely Aurél pénzügyi segédlítkár sérelmére olkövotett hamis vád miatt pörbo fogták. Mára volt kitűzve ebben az ügyben a tárgyalás, do azt, mivel a vádiolt nem jelent meg, el kellett halasztani.
Apa a leánya ellen.
Budapest, junius 3,
Dult ábrázattal, vörösre sirt szomek-kel rQntolt be ma éjjel H. Adél, egy igen csinos képű leányka a rendőrség felügyeletes hivatalába.
— Büntessék meg apámat 1 — kiáltotta, azután\' elcsuklott a szava, görcsös zokogásban töri ki s bágyadtan, kimé rülvo lerogyott a székre. A tisztviselők vigasztalóan, résztvevőén melléje tele\' pedtek s mikor félig-meddig megnvug\' látták, a hölgv ismét szólni kezdett:
— Huszonöt éves vagyok. Evek óta magam keresem a kenyaromot. Nom azért, mintha rá volnék utalva, do az apám miatt. El tudna tartani, do ha ragszik rám s üldöz. Megszerettem egy ■fiatal embert. Szegény, de becsülolos, szorgalmas iparos, a ki megérdemli, hogy szeressem, mert hiszen ő is szeret. Az apám nem szenvedheti, mert szegény. ílldözi, ha látja s nokem nincs otthon nyugalmas perceni — miatta.
— A vőlegónvem feleségül akar venni. Nagykorú vagyok, hozzá mehetek, nem tilthatja riíeg senki. Am az apám vérig üldözi. MogfonyegetoM, hogy kitagad. Visszatartja a holmimat, a fehérneműmet, a mit magam szereztem, a miért én dolgoztam, én szenvedtem. Kérem büntossók meg . . . Ugy bánik velem, mintha a mostohám lentte, vagy mintha rossz, minlha/züllött, becstelen ícány volnók . . .
A főkapitányság a kemény lelkű apát ma délre beidézte. Szépszerivel fogják megértetni vele, hogy nem jól cselokszik, ha a loánya boldogságának útját állja. Mikor hiszen so joga, se oka nincs rá.
A megszökött gélyarab.
Pária, junius 8. A St.-Lazaro pályaudvar egyik első
osztályú várótermébe feltűnően elegáns ur lépett be az elmúlt szombaton. Ma-
pas, méltóságteljes termet, angol divatú ízlés az öltözékén, szemében monokii; simára beretvált arcának nyugodt előkelőségén mértföldnyiről megérzett a magas körökben forgolódó világfi. Angol groom hozta mögötto a bőrtáskát, a melyen ezüsttel ktvert dmer pompázott. — A detektív, a párisi várótermek állandó vendége, néale-nózte a diplomata arcú idegent ós emlékeiben coy régen elmosódott, jól ismert arc stínoyttoje ébredezett.
— Ezt az arcot már láttam valahol! gondolta magában a titok embere, de sehogysem tudott ennok a titoknak a nyitjára akadni a memóriájában.
A groom, levett kalappal, átvette gazdájától a pénzt éa elment iogvei váltani. A diplomata egyedül maradt, élőveit egy hatalmas szivart és egykedvűen nézegetett a tolongó emberek közé.
— Ezt az arcot már láttam valahol! — ismételto másodszor is magában a detektív. A kíváncsiság, nem is hagyta nyugodtan ; végtelen udvarias köszőntés-sol odalépett tehát az előkelő ur olé:
— Bocsánat, uram . . .
— Mit akar, barátom ?
— A rendőrtiszt nagv gálával venné, ha uraságod átfáradni kegyeskednék egy pillanatra az örszohába.
— Ha a rendőrtiszt boszélni kíván velem, jöjjön ide.
— Csekély folvílágvsitás az ogész, Egy pillanat alatt készen van.
— Ah, ugy, a nevemet akarja tudni? Én Polain vagyok, követségi titkár ; lakom Andrósyben, saját villámban, a Bclles-Fouilles nyárilakhan.\'
— Köszönöm, uram, Mindazonáltal kórnem kell, méltóztassék mégis egy percre velőm jönni.
A diplomatát elhagyta a türelme, a szóváltás kezdett hangossá válni, összefutott a kíváncsiság. Mindez azonban nem használt semmit.
Az előkelő urnák követni kellett a titkos rendőrt, a ki hajlongva vezette az örszohába.
A tiszt, a kit már értesítettek, várta De al>\'g pillantott a diplomatára, meg lepollen felkiáltott?
— Nini, Fichet!.., Bz derék fogás
Ekkor kisült, hogy az elökolő ur egy
tizonöt év előtt Cayenncbe deportált gályarab, a ki fogságából már légen eltűnt, felkulathatlaii nyomvesztőhon. A tiszt rögtön telefonált a központba s a mindenfelé megejtett nyomozások kiderítették, hogy Fichet Jenő gályarab csak ugyan, villát vásárolt a bevallott helyen a oly olőkolő óletmódott folytatott, hogy senki sem merte gyanúsítani.
— Figyelmeztetőm azonban önöket, mondta az ál-diplomata, hogy hiába, vinnének vissza Cayennehe. Kár volna a költségűkért. .Útközben mogölöm magam. . . . Hagyjanak inkább szaladni; tisztességes emnerré lőttem, nem ártok senkinek. . . . Hagyjanak futni 1
A rendőrség azonban könyörtelenvoK. Az ügyes detoktiv hirtelen előszólított kocsiban magával vitte a foglyát.
A groom ijedtében megfutamodott gazdája pénzével.
szakácsnő száz koronát érő aranvnoi fejét. — Kiss István csapos a Verseny
6 tea 26-ik számú lakásán főbe lőtte magát s meghalt.
— őr tilt as erdőben. Az örültek
ösztönszerűleg megszokták közelileni a lipótmezei őrültek házát és legszivesob-ben a Svábhegy, Budakesz és Zngliget ofdőségest keresik lel. Igy tett tegnap 3z. Géza államvasuti ellenőr is, a kín hozzátartozói az utóbbi napokban különös változást veitek észre. A nyugodt kcdólvü, szorgalmas tisztviselő hivatalát elhanyagolta, későn járt haza lakására s otthon mindenkivel zsémbsskedclt. Tegnapelőtt reggel elment hazulról s mert másnap sem tért haza, eltűnését bejo-lentetlók a rondőrs.ninok. A főkapitányságnak tegnap este Budáké; .-¡föl jelentették, hogy az erdoiion egy jói öltözött őrült lót-hit s ha embert lát, rémes kiabálásba tör ki. Vógro is az arra cirkáló renu« őrök üldözöbe vottek s lefogták. Kocsiba ültették, behoztáf a főkapitányságra, a hol Sz. Gézát ismerték fö! Mi
délbon átszállítottak a lidó\' .iez<»j t )bol) dába. Az orvosok, a kik megvi.-sgáitf azt hiszik, hogy bolegsége ¿yógvilhta
BUDAPESTI HÍREK.
— Öngyilkos aggastyán. Langer
Salamon nyolcvankilenc éves szabómester megunta életét, a mely időben aokat,, de módban köveset nyújtott neki. Ma hajnalban észrevétlenül kilopódzott Borzutca 12. szám alatti lakásának emeleti folyosójára s lövetette magát az udvar kövozetéro. Súlyosan összezúzta magát. A mentők bevitték a Rókus-kórházba.
— Visszavont petloló. Mára volt kitűzve a Kúrián a felvinci kerület kép* viselöjénok Miksa Imrének mandátuma ellen beadott petíciójának tárgyalása. De az ellenfél, a ki szintón kormánypárti, a tárgyalás megkezdése előtt visszavonta a petíciót.
— A rendőrség hírei. Braun Ferenc 28 éves lakatossegéd Kazinczy-utca 10-ik szám alatti lakásán szíven lőtte magát. Meghalt — Kováét Józsefné hetvenkét éves asszonvt egy bérkoosis e)ütÖtte. Lákásán (Magyar-utca 40.) ápolják. — Reisz Jóssá öt éves kis leányt az Alsóerdősorban ütötte el egy bérkocsi. Szülei lakására szállították. — Ismeretlen tettes oliopta Scbneider Anna

A biztosító közönséghez», .
Tudomásomra jutott, hogy a vania\' novet viselő oláh biztosító társaság egy névrokonomat, Kossuth István urat budapesti fötisztvisolöjóvé nevezte ki; kérem az igen tisztelt közönséget, amely at én elnökletemmel működő .Hazai általános biztosító r. társaság* — mint teljesen magyar vállalat iránt — érdeklődik, no té-vessző összo sem a két biztosító társaságot, som engemet Kossuth István névrokonommal.
1902. május 80.
Kossuth Ferenos s. k„ a „Hazai általános biztosító r. társaság* elnöke.
i............. ■ ,
HÍREK MINDENFELŐL.
— Egy község pusztulása, MuU
vasárnap Tés kőzsógneg^; lakosságának-nagy része a templomban volt, azalatt a község szélén lakó Bordái István háza kigyuladt A száraz nádtetőn gyorsan terjedt.a tűz, ami csakhamar átragadt a szomszédos épületekre is. Miután a ttts\'terjedését a szól b elő««. giteUe, délután 4 órára, amikor sikerült a tűzőt eloltani, a 156 házból álló községben csak 16.ház maradt ép«®, a többi toljesen porrá égett A megejtett vizsgálat szerint a tü* keletkezés« akként történt, hogy Bordás Istvánné kalács« sütés végett felfűtött« a kemencét szalmával s ar hemeacéban ösazegvü-lemfelt tftees hamut ar asszony hülya ^ leánya kiszedte., és anélkül, hogy azt v lelocsolta volna, kivitte a» udvtora, amit azután a szél szóthordott a háztetőkre, A tüz ^terjedését , megakadályozni mind«-addig-nem tudták, amig x stzél máa irányt nem nett A Mboés* fctWetkezté«, ben három\' omber életét -remrtette. Balog Forancnét egy leszakadt nádtető beeső* ritolta a- szobába és tnegfnUdU Sonfck\' Ambrus 16 érős flot aa ofcárfwa ribwtf hordó kocsik gázolták «1 és «flroyelj halt. Laskán Pál oltás közbeahaasakadt egy égő háztetőn • nem tudták »bb&fc | kimentem. Koekan kivéti még %bd aafc ;nívós sérülés történt A községnek sem üzoltói, sem tüzoltó-eazkOxi nmeaeaek, i
ponyva- és zsák»
kftlcstalntézeto
»Jinl a le|o(AnyA««bb fottéloUk otlMt 48 im 90
néfyirüfiaétor n«*T»**u Unt- *• VÁM««-, VkUmlat rendkivtil m«r*tk*lt dii«k i£*!iett r«poahor4áahox nOktte«* u«Hr- (a Wbor-diftl kttlocAoponyváfefti, vUfebl Uh* r*U3m
7 6» 0 koron* itban.
NAOEXi JJDOIiF aí *»
V. kar., Arany
tetw, iAaa mi m*
NroioatoU Sxéktlr Viktornál. »od*pMU«-
Modakói hercegnők tilos szerelmei.
Sűrűn jöttek tavaly a hirek röla, bogy a monakói herceg válni készül a nejétől. K hírekre azonban épp oly sürün jöttek cáfolatok is. Természete», hogy végre föl kellett virradnia annak a nap nak is, mikor a tények megcáfolják a cáfolatokat. El a nap május 31-én virradt föl. Nizzai távirat szerint ugyanis a monakói polgári bíróság e napon bontotta fel Albert monakói horcegrek második nejével, Alice hercegnövel kötött házasságot s megszüntette köztük a vagyonközösséget is. . Nem ez az első válás, amin a monakói herceg átesik. A hercegnek első felesége Uamilton Douglas\' hercegné volt Ezt a házasságot a római szentszék még lSŐO-ban mondta ki semmisnek s a hercégnö aztán gróf Festetich Tasszilóhoz ment feleségül. A monakói hercegnek ebből az első házasságból született Maníkó trónörököse. Albert herceg má-sndszor is megnősült, elvette Heine x Alice bárónőt, kinek színtón nem első S»á?u*.aága volt ez ; első férje ugyanis Richélitu Armand herceg volt. Albert herceg második nejének ereiben Heine Henrik, a nagy poéta vére csörgbüez. Művészi, poétikus hajland\' \' ni hölgy, aki rajong a zenéért.
S ebben a rajongásban rejlik er dekes válópör pikáns hátierü c\' i. Rossz nyelvek szeónt a hercegn-is annyim a muf \' \\ért, haneci infcáhb egy musaikusé«* zajongott.
hombi títüt^^fli 10r > áhrátid^if-fWMtruOi belga Moéas volt ez a m.»r ^ikos^ aki agy bezfltU^jaionaleóí vsdr»-:; hogy zeneórákat \'adott « hercegnÓLek^va»-neórákból fáaaUKóták kttak, , hangulata saámoa -»dalműben eeendfllt vissza, mik mind a mooakői udvari színházban kerültek színre. A darabokat ugya» a\' kritikátlan tömeg többnyire kifütyülte, — de a Hercegnő teljesen . méltányolta as ó saját külön muzsíkusá, nak zeoeazaradi nagyságát, VaU járt, vak kisértett« magát utaaásaiban, mig végre férje kezdte kényelmetlenül érezni0 magát, de a kerc^ azért csak nem mondott le zenei s jen ved elméről, hanem helyette inkább lemondott förjérőL Most *ztán zavartalanul élhet a muzsika helyesebben a muzsikus gyönyörűségének. Ez a monakói herceg válásának szomorú nótája.
Bertuccio kikutatta zsebeit és ívudjárt az első kutatásra talált nála egy toát, a mit kinyitott.
A tárcában több ara^y volt és egy összehajtott névjegy. . A névjegyen ez állott: ,
— Willy Taffries I Ez lehet a szerencsétlen neve,
pecsétgyűrűjén is W. T. van.
— L»e háti hogy került ez ide, mérnök.
— Bótuccio, nézd meg, hogy ejel
Bertuccio odalépeti a holttesthez és megnézte a fejét ós látta, hogy a fején
tátongó seb van. —\' Ezt ugyan jól fejbe lőtték — szólt
a mérnökhöz fudöin.
(Folyt, köv.)
Mabana"
mert
szóit I
mi a
elismert legjobb
■Hiaflitwra-i Ty ffzivarkflhfively,
77 kapható minden
noiv\'nbergi nagykereskedés és m. klr. dohánytőzs-débett bádoglemezzel ellátott dobozban. Parafa- és . \'__aranyszopókáwal is kapható.
Bérmálási állandó értékű ajándéktárgyak ~
......-
A ki megbizható járású érát, szép ékaaara-M vafy arany és eattat árukai vásárolni szán
-k, az kérje egy levelező lappal
CHÖNWALD IMRE
c «.aeröyár«», óráa ée látaaaH Péoa, Királyfö.utea nagy képes árjegyzékét, melyet bárkink ingyen éé bémeutve küld.
REGÉNY.
KÖZGAZDASÁG.
Budapesti gabonatőzsde.
Kedvező hnngidat, emelkedő irányzat és jó vevók^dv mellett 46,000 ram. buza 10—15 fillérrel magasabb árak mellett került forgalomba. •
Majy»r buia Jun.-rm 9J0—8.16, Rom «ki.-!«
S.M-M8, Zab oki-» 6.94-6.W, T«»(«ri 6 M-5.2Ú
BdAap*«U ártáktöxida.
KJMfiudán kdttctett: Ontják nitílríirr 691.-
Ma^yai MUlriáirénr TUL— JtUHoj bank-
lUmamuiányi 6.IO- Oaatiák államr. 080.60 Ma-IT»i klteWakTfay 709.60 Magyar 4 axájaJAkoiarar.y
Jir, 190.75 Koiwmjáradák«\'?.«,--Ua.árnUolóbank
440.— Jik bank 4M.W—.— Hitű am urán y1 .6».— OmU magju kOamiaaat rfaxv&ny taQs— (HU nmt «6.-- Nini* bírod, mátka 117.86. VUlamoa ra»ot 411—. B*dape*U k&coU Taiut 634.---
Báoai árUktóa.4».
Bátxa, >dfos 8. Otttxák httelr. 691.76. Mag*»» thitalr. TTÍ*— Oaxtiák-caarrar államra««»! láairini 898.60 4 rcáxalikui magrar aranyjáradík — .— kUgT« koronajáradák 97.80 D4U Tant-.—. ^ .
— KAavágóhldl sertés v (Hivatalos jelentés.) Készlet 4t> darab Érkezett 1077 darab. összesen lo62 darab. Eladtak 1058 darabot. Maradvány 504. Mai árak: öreg másodrendű sertés, 75—82 korona, silánv 82 korona. Fiatal zsirsertés, közép 88—92 korona, könnyű 60—84 korona 100 kilogramon-kint élősúlyban, levonás nélkül. A vásár élénk volt. J-
Weradl karabély-fegyver.
Huszár karabély használt 8 frt uj 12 frt.
Werndl fegyver.......4 frt
. . rövidített. .... 6 frt
Szurony . *........40 kr.
Puskamüvos által kipróbálva, jótállás mellett utánvéttel sZállit, valamint bo/záturtozó töltényeket drtr C kr., fegyverszij drb 70 kr.
Heidlberg Tivadar
XV. Budapest, Váol-körut 6. szám.
^ A tenger titka.
Ebben (a pillanatban B .Iucció, akj eiwarongett a hallottakon ós látottakon hirtelen felkiáltott:
— Mini, mi van ottan ? Jobb kezével oda mutatott egy sötét!
alaktalan tömegre, amely a szikla hátrésze mellett ieküdt.
\'«— Csodálatos, az előbb nem is láttuk, pedig tekintetem gyakran oda esett, ama helyre 1 I
Ezzel ihindaketten az alaktalannak látszó tömeg felé siettek.
— Jézus Máriám, — ízólt a babonás Bertuccio, — hiszen ez egy holt ember. Hogy került ez ide ?
Mindaketten a holttest fölé ^hajoltak. Úrias kűlsejft, 40—45 éves férfi volt. «.egáns sötótkék luha volt rajt«. Ujjain kél vastag gyürü, az egyiken W. T. monogramm. Ez lehetett a pecsét gyüiü. A bajussa fekete színbe vegyülő volt,
[aMMlU* éa
. fclUUen klitoa hatáa«, ligidiállaabk atci-b«*6e*6t a Melyem »reakren-tt i dobói
60 kr.; i«it6, ndae l fit 10 kr. KryadOI >opbalo ♦« etak * frimoi*l »alidt:
SZKUUY 41. r.v(S*)<J«(ár» mm MI.t.D..eoikes\'rKm..ún bxlnliá><.:
Szenzációs találmány!

öeawatnatú Í«k4xi»i libán) ordhaW»aat»di!marc
Uj!
n dfW*. Sörös éa boroa
PALACKOKAT
uj ifcrral; toribbi »örciivpokat «Oríílvattyukat, p»lftckf»Jtö Kot éa rtugaixoló-Káy.k.t, k.uoaok o.6v.t
í» loíndtn a lürfflJlMici \'ítlkfíjc» tÁrjtfakat nagy ráluirU-liban l«fjutájiyoaabban
NAGY I G N A C N A L
/ \'
plnccM«iu«ln»i cikkek 0it«t
Budapest VII, Károly körat 0,
(P«laok-kn»Ak-ry*r: N«ry é. Watxk«.)
yj! Nagy Pékéit Uj!
Van *f«rtr.*Wm a n. i. k\'uCmAt ulr«< lu<V má»4ra hornl, lioff Stabadkán a Pwifirí-iUUo < ípulcUbvn ta v.Muti Íud6haiia1 aii\'tnbtn) t«ri
kerthelyisógfet
. *tí mijtu^hó S-íq inofii^iorjui. aliol Wljoaan uj, IUU $«m61]rri fedeil tiaíctrl «« két f«d«tt tíkcpilfa ill I. vondtjoiin ixórnkOjc.Uita rcnj«lke>4uo.
Naponkint zene játszik.
Frít«. hillvoian f6zöU htlpaprtki« 4. »Ült bal homoki her^i b irok, kíbín\\»l rfiiTÍDfiSr m<r»*> kait árak m«lt»U. a/olld kiuolíálAtiat. .
A n. 4. köi0n*(| b. píttfo<iiUt *84rl k.vil«
UmM^M
Tóth József
TMdiflJl.
m Sörpalackok zárral:
^___0,66 __cj._
_JSM irt. lő.— ».— Káka.
Palacko* ujabh lirr..1, molv«t toljoim
totcn tárnak. tu«di lit«x«i palack 11.— S6rús0.66 cL cBU 11.— S4rt$ 0.4r, cl. xMd 11.— nrixa.
Képes árjegyzék bónnentrs.
¿QJf
ti ¿tj«b« •fr»axó toarl
é» tllílr«
rr.ely n»ppal tff He táikiban hclrí Att< kiny.láa*. áiry. tlf a» agy f*l(Wl»fr<
ni»Iy narpal ^gy kii táiVáha ) .yc/b^lö r. tnroi kiii)«li.\',<< ájr%. F »r áry fft^alogor í t.sal a* ■iiryn»mUt. UrUk lakásokban ne{bocsOHic\'.lvr.l vóni1»«-, r. .rmok- «a oc«14d.xob&kb.tn tsiu-mint klrtr-i „óknak r.élkUla.\'hoUUen, lín.^hntó
FREUniGER MÓZES és FIA!
A legújabb és legjobb különlegesség
kössvényes-. rheumás-, isohlass és Idegfájdalmak ellen
Herlmlesfürdöi
ILkeumaíluid
Fordullon Schwab gyógyszerészhez Herkulesfiirdön.
Ha megpróbálja, meg nem bánja
1 Orog- ár. 1 forint
öratarakTa.
na(mrar ájgy-, f.kár- 4a k.n.müsráráJ»^
BodADoat, VX. T.i>rxToa »Uxi O. Vlamont .V árMltók kMi«st«t2Mk U B^falalO kcdrajmúny ; ?n Té»rctlllní\'i Talofoa —a*7S.
Árjogyxák M Uiráa ki«*oMi« Mmtn kflVUUk-
edJi^ le^obbnuk Li^onvult a poloskák és petéi teljes kiirtására. Kapható holvben és vidéken üve^vkten á -0, 40, to sr. Pél liter 1 trt 80 kr 1 liter 2 irt 50 kr Tirgram-por a 16—30 kr.
Főraktár:
Tirgram Társaság
nwv*peut. IV. kor. Kár.lx-utoa 1.
Életnagyság!!
fénykepek vidéki kis képek után is elegáns kerettel leglinomubb kivitelben
MT kii torintéri.
Fénvképcl: minden u,ús ii.ig. sá^bao, ji.mUw kivitelben jutányos árin készittati.ok.
WAITZNER
fényképészeti inUintózata
BDBAPECV, Srssábet-ktfrut 20. sx. Z. em.
Országszerte
UijoJib ÓJ Ingl ¡.rlotab!) haláiu arcuipltO «/er a Fáy-oiáza. mWjr kánoni r.Ap (űatt 11 m ot
b:»r»oii| puhlrA torit, a ruijfoltot, pSnrn^t í\'.tir«,-IlUa, kuimlija >u nciáticJkal és ar. aroolá ifj\'.i M Ode <rtnt Fjy naxy jH».
bouavaló lúioaVAyhuppan 1 korrá». N.ry-fál. moadóvte. A n.oxl6rl«ií királya, moly ta iko\'. hofclirri 1í«t 4* MM* a lf/b»mO>k ar< t lí lii-lötn nap alatt b6ft\'i(iiri ti b.\\ufnr j > >.. . Unni. Lgy ixigr fitoc 2 korona. - Kupbató «gyedui * lefiwgvobb ÜlűktartHji mailéit a föltalál« H k^iíiW
örósz Nagy Fereno
gyó^y^rortii:-ban H. e/olo«!4n. Ufyanott kapható a hJr«« MuJdnaáyl p.drö 1 do> boi Vi íiUtr u a k.p.-Cb^H láb it li» iuadáv tU«tü
Auasmin-por 1 dobos 1 kor.
Szépség a legnagyobb kincs I
fe u kúu/iyan rtúbeU a már 6" <iy/6!a kit0n4 hir* nérnek 6rr«nd<> Dr. LeUmann-fól» axck«i(< 1 kor, VT. T.ohm.n-o(ál* arcpaarta 1 koz. Dr. Lolimapn-tAlo raoádórU 1 kor, Dr. I.obtr>an-f*lo »rnppan $\'1 Tl\'áf.
áilii; ütv.jík mmdagrlk» ¡.UJ iu 6» «gyOH t«f n rrír «rv.T.-t hM.-r*lat tt\'.n »V\'v !!• r ar:rylo.. lubjloltot, »aUanáat, bftratkát ti a bit II. • te» tfcr: \'r f-táb- :, f Ifin. il itatlan »:«*.
Hair restorer
Jo üdvíifn u \\..axaadja, «i álul kíljw«6 KlMlífCfí* t*ro $z írHlmaa gy»,"»n wt\'f*
h-láíu haJloitO »r«i«k«t l\'o»Ut «títkdlJn
Gyarmati Emil
Tárcái gyóyy»«rtárát"Jl a Hicnl Uárotnatgho« BajáS
Krreábot királyn» nt rí raktár Budap«>n; TBrflk Jóxaaf Ki/ály-otca It Dr. Eggrr I.ao Stdoc-ci «yaxarUr Vád kOrew
Brázay-féfe sóstasz,
Minden munka után, akúr íztlleml. akár testi laradtbíi^ol jur u, udilO hat.is:al \\an íu einberro a Brá:ay-fé\'e »<5sbo.-. szeít Ha ilyenkor jól bedörzsöljük u nyaUiirtet. a vállat és a hát felső részét, vag\\ sósborszcóziúrüót V6«z0iik, a .\')ágyudtbuf megt^dmi.
1 nagy üreg ára 8 korona
1 ü* „ „ 1 „
jll. \'WWjfaa». fS5, yM *
? i
tzx--1 «Mi
Magy-Kanízs?, 190? «SE®, |MB ti.
. )...\' ; i té «».. tú. i r . i

színi 7 fllitf.
< í

fi-**
NAGYKANIZSAI FRISS
llőíUstíti ára:
H*tyb*o háuhos hordva egy bóra 60 fflDAe. Vktókf« p<4<Uli kuldtwri egy hám 1 korona XO
X
JLUdó ua«jdo.m»^k; U Fwk*.
é* kiadóhivatal: KrauM M ?ai*aa paphlcacMÉatfé»*-
fsyUlőa •«•«fc+aaU:
tUHTTAS HTTOÓ,
MaiMinűk naponta Korín rtftaL
Hr«tM * »Magykanútaai Friii Ujsáf* itr«Mwl
nyqtndájábin.


Hz Andráss^-szobor botránya.
A hármas szövetség szerződósét aláírták«
.Oláliok terjeszkedése,
Megdöbbentő adatokat közöl a E»s-aw»ól. a rombolásról, a melyet az oláh pénzintézetek okoznak amagyar földbirtokosok közt. Rendre magukhoz váltják a pénzintézetek a magyar földbirtokokat s parczellázva szétosztják az oláhok között.
Nvoje év alatt a huszonhárom oláh intézet közül egy sem pusztult el : a mit naorycág összes takarékpénztárairól hajó? lenne elmondani. Ellenben a régi intimek mind megerősödtek s támadt ástok mellé segitsésöl, nekünk pedijr ve-*c*dejmünkre nyolc év alatt negvven uj oiáh bank.
1^2-től 1900. végéig a régiek alap-tAk^je G.450.000 koronára omelkedett, vagyis 114.9 percenttel nasrvobbodott, a tartalékalapja 2.200.920 koro nára szaporodottt, 243.Ü százalékkal öregedvén: ezeknek a réfli intéseteknek a jelzálogos kölcsöne ez idő alatt 11,661.124 koronára, az ingatlanaik ;)edig 1,807.610 koronára emelkedtok, a tfvnrapodás 85-1 százalók—392-5 százalék. Az uj alakulások 3,238.200 korona nlnptökét, 155.104 korona tartalékalapot. 41"$. 677 korona jelzálogos kölcsönt 89.7-11 korona értékű in«atlnn-bírto-kV>t képviselnek. Akkor 3,193.946 korona Oiláh péru dolgccott az erdélvi magyarját ellen, most már 11,134.^84 korona inűködik.
.Még ped*ig nagyon hathatósan működik. Az oláh bank szívesen ád pénzt a ninpyar birtokra; de jaj a magyar gazdának. ha pontos időre nem tud fizetni. Könyörtelenül elárverezik a birtokát. S az a birtok aztán a magyarságra nézve, ejvesfett, az oláhok kezébe kerül, ha másként nem, hát ugy, hogy az árverése trtaga a takarékpénztár vásárolja meg » tartogatja .addig, a míg oláh vevője akad.
, E,s. Felaő-Magyarorszáaon ugyanily feltartóztathatatlan biztossággal halad előre a, magyar föld kisajátítása u kivándorlás vévén.
Sok szó esik arról a mostani kongresszuson is, mily nagy veszedelem a felvidéki kivándorlás. l)e még most som látjuk egészen tisztán ennek a veszedelemnek a természetét.
Nagy baj, hogy kivándorol ezer meg ezer munkáskéz, a kinek mi se munkát, se kenyeret nem tudunk adni. Do mégis az- a legnagyobb nemzeti veszélye ennek n mozgalomnak, hogy u tót kiuiogy tót-rnk s visszakerül civilizált pánszlávnak.
Iv\'mogy mint koldus s visszakerül minj vagyonos ember, a kinek pénze van, lel-vidéfii fogalmak »zerint: nagyon sok nénié, s a ki ezzol a pénzzel itthon földet vásároi óriási árakon.
A kivándorlás a tengerentúl szerzett pénzzel kisajátítja a lelvidéken u magyar
\'fiz a kivándorlásnak az igazi veszedelme.
M*<j kell nézni a felvidék telekköny-nzok mnjd veit, megmutatják a veszély nagyságát, Zemplénben. Sárosban, Aba-ujb\'an 1000, 120(1, 1400 koronán vásárolja a tót a földnek a holdját, tí vájjon ki tudt\'a az ilyen vételi ajánlatnak lentábni ? Még az olyan gazdák közül ukik nincsenek a pénzre rászorulva.
. k nábob bűnei,
Érdekes bünpör kerül legközelebb r büntető bíróig e é. A bün-per hőse aránylag fiatal ember még, de lelkiismeretét annyi gazság,. cíalá»\'. ok-irathamisítás, egyéb cazíág, többek között bigamia is\' terhei, hogy azokból francia mintára féltucatnyi kötetre terjedő bűnügyi regényt lehet irni.
Újpestről Baltimóréba.
Hat esztendő előtt, egy megnyerő kűU sejü barna fiatal ember ¿elepedett lo Uj-. pesten. Schlachtmann Móricaink nevezte, magát sa váci utcában rőfös üzletel nyitóit A ház, melyben boltja volt, Zinder Antalnak, egy budapesti gőzmalom íókönvo* lőjének tulajdonát képozt\'e, kinek otthonában Schlachtmann mindennapos vendég letu Zinder felesége, akkor még csinos barna asszonv. annyit vásárolt Schlachtmann üzletében, hogy aunak árából nemcsak a házbért fedezhette, de egy év leforgása alaU még mintegy hatszáz forintot is fizetett neki a bevásárlásokért Schlachtmann nem győzött dicsekedn Zinder előtt, hogy milyen nagy jövedel-met hajt a boltia s mikor Schlachtmann j azzal a kéréssel járult eléje, hogv álljon érte jőt bécsi és brünni gyárosoknál, Zinder ezt megtette neki annál is in-, kább, mert a foleségo is unszolta rá; Schlachtmann Zinder révén megismer kedett Weisz Izidor budapesti háztulaj donossid és Magát Rezsó vagyonos te-, mesvári magánzóval, akiknek zsíróját több ízben igénybe vette, -r- Weisz Izidowsak csinos eladó lánya volt a Schlachtmann a leány körül forgolódott, amit a szülők jó szemmel néztek. Történt egy napon, hogy Zinder névtolen levelet kapott, melyben figyelmeztették, hogy felesége megcsalja őt Schlachtmannal! Zinder a malom irodájában kapta meg a levelet s nyomban hozameut Újpestre, hogy kérdőre vonja-nz asszonyt. Hazaérve minden kétséget kizáró helyzetben találta nejét Schlacht mannal, aki még azon nap estéjén eltürtt Újpestről. Velo szökött Zinder felesége is, magával vivén nyolcezer forintnyi hozományát. melyet takarékos férjo egy bankban őrizett.
Röviddel u szökés után kisült, hogy Scblachtmnnn nyakra-főre hamisította a váltókat Zinder nevére. K váltókat Zinder fvleítés?e is aláirtn s ez az nláirás nem volt hamisított. Do nemcsak Zíuder nevével élt vissza Schlachtmann. hanem Weisz Izidoréval és Magát Rezsőével is, akikhez tucatszámra jöttek a váltó-porok 9lyan váltók miatt, melyeknek színét soha sem látták. Kzeken a váltókon í« szerepelt Zinderné neve. KisTllt > uz is, hogy Schlachtmann, amint u hitelbe vásárolt árul megkapta, azokat nyomban budapesti nagykereskedőknek adta el potom áron. A megcsalt emberek feljelentést tettek a szökevény pár ellen, körözték is őket, do eredmény nélkül. Összesen vogv harmincezer forintnyi értékű váltót hamisítottak.
Két óv előtt nagy meglepetés értő Zíndert. Hazajött a felesége rongyosan, betegen, végképpen elzülve. Kimondta, hogy szeretőjével Haitimoréba szökött, ahol egy ideig vígan éltek a lopott pénzen, de aztán Schlachtmann ráunt és oikeigetle. A szerencsétlen asszony a nyomorúság és szeny egé*z tengerén gázolt keresztül, mígnem a végső szükség haza Űzte. Zinder elkergette búzától az asszonvt, aki néhány hónap múlva a NtilttMtH fltll *«f \\liíf«l«»l.
Gsaládiító,
Irtózatos, az egész várost izgatottságban tartó családi dráma történt Po-sonfcen. Kramer Sándor egy józanéletü iparos ember, tegnap este hazajött lakására. magára zárta az ajtót, aztán mind az öt gyermekének, kik közüt a legidősebb 5, a legifjabb 2 éves, elvágta
a nyakát és egymás mellé a falra akh\'rt-totta őket. Azután léjölt, biciklire í\'Ht é<í elmenekült. Végzetes teltét a házbelíokS csak jóval késűbb voltok ésáre, milcor njür Krámernek nyomát sem lehetett tolálni. Az hiszik, a\' osaládirlást őrült-» ;?égí rohamban köVetto el.
A Folies Caprice téli kertjében a télen a büffet-hölgyek körében nagy népszerűségnek örvendett egv fekete körszakállas amerikai „nábob.Mesés értékű briliánsgyűrűk csillogtak az ujján és ^zórta a pénzt, mint a pelyvát.
Dacára annak, hogy telivér amerikainak vallotta mgát, folyékonyan liasz-t.álla a magyar nyelvet, aminek ő azzal adta magvnázatát, hogy nagy birtoka vau Sáros megyében, ott élt az utóbbi két ejtendő alatt s megtanult magyarul Ha valakivel megismerkedett, nyomban átadta neki névjegyét, molyen ez a felírás állott:
WiUiam Qharles Bloomer Ohloafo, fiudapest and Szórványos.
Szórványoson volt ugyanis az állítólagos birtok. Most, hogy utána jártak, kiderült, hogy ilyen nevü község vagy puszta nincs is Sárosmegyébon.
Április 2il-án nagv botrány játszódott lo a Folies Caprice téli kertjébe vezető lépcsőházban. Kgy ¡dogon hölgy toppant a téli kertből kijövő nábob elé és se szó, se beszéd jobbról balról arcul ütötte. A »nábob* menekülni akart, de a haragos némber utána ment az utcára, mire liloomer ur ogv éppen arra robogó fiakkerre ült ós-elhajtatott az éjszakába. A botránynak tanúi is voltak, akiknek nz asszony tört némolséegel mondta el, hogy uz az ember az ó hites ura, aki Ualűmorebau vette őt feleségül, nztán megszökött a hozományával. Az elhagyott asszony családja addig kutatott a szökevény után, míg kiuyomozták, hogy a cnaló és férj, aki akkor .Fekete Izomak nevezto mattát
íid uuiíubw, U«1 fet|flSlait
s ahonnan ismét elszökött. A* asszony tudta, hogy magyar ember a bigámíá* férje s ezért jött Magyarországba, gonP dolván, hogy itt felleli őt. u
Másnap a Stefánia uton együtt látták*1 gumuiirádlerezni az amerikai asszonyi Bloomerrel, aki négy hét előtt Isni^» megjelent a Folies Caprice-ban s el*1 mondta az érdeklődőknek, hogy az as^ szonyt, aki nem volt a hites feleséget nagvnehozen lerázta a nyukáről s ha2í< külatö Amerikába.
Május lí-én "is kellomotlen talélko/ eása volt Mister Bloomerriek. #z.
Andrásiy-uton nekirontott egy art » fülébe ordította : — Megvagy gazembert Az illető Magát Rezső volt, a kl né.-hánv riap előtt jött fel ToniesvAiiól a? fővárosba s az utcán találkozván Bio.».-merrel, a körszakál és pápaszeuv dacAití felismerte benne SchJachlmann Móricol, az újpesti csalót.
Schlnchtmann látván, hogy )• vtfn leplezve, könyőrgósre fogta a dolgo:. Égre-földre esküdött, hogy megfizet ni ndent, csak ne jelentse lel s hagvja futni. M íre Magát kijelentette, hogv ha kifizeti neki azt az 5800 forinlQt, amely összeggel hat esztendő előtt berántoltn\'v nem tesz ellenne felienlést. Magát egé.%» éjjel e^v ütt maradi Schlaohtmannal, ffif-hogy mcger.ökjön s ez másnap dóíki«i tényleg kiűzette Magáinak az 5800-tftoT. Bloomer-Schlachlmannt azóta nem láiták Budapesteu,
Ez az etet egy hét előtt fűiébe jutóit Zindern\'ek és Weisz Izidornak, aJdk most Bloomer-Schlachtmonfi ellen is»ét ál|\\t\\tU I í«l|»lMttl4Í4
- - K
a
j« _
OR8ZÁGQYÜLÉ9,
A iéyVléelöhák tllése. —
Elnök : $ Miéi Gábor. Jc^rfOfe-í «««ti», llMiUfics, Kübli.
Bliíök ígntolt képviselőnek jelenti ki Háth Kfdxikl, Hámery Lászlót, Luby tiézát. <~mr Kálmánt,
Btéil Kflhfiín ffllfiiüiteHtftáfe bitire É {»üíft jarasiáiői, to Fejérre?
v|Héza honvédelmi miniWtet- á népfelkelők Vlfégrteríésér« szüksége« lOíegyVW»*
Kííterxéíéről szóié tőrvényjavaslatot,
lassics Gyula kullustfoinisitler A fflű\' V^yftem elhelyezésért s2ól6 tÖrVÓfiV« «vaslatot.
A taorb kongressxtas Sfesxehitáia.
H»viovlos Ljubomir felhívja a mini«» *ro|h\'> n«ryélfi>é\\ a szerb egyházi kon» ^rcSizus összehívása kérdésében hozzá mézelt interpellációjára. Nem az volt a hogy a kongresszus Összehivassák, mert bíztak a miniszterelnök jogérzelé-hen, hogy a köngresszus összehívása elé lent fognak akadályok gördülni. A kon-hesízujihak jogában áll ügyvitelét saját magának megállapítani s e jogáról soliA . ;em fog lemondani. (Élénk mozgás a HzéUóbaloldálon. Folkiállásök : Kinek á bővében beszél ?)
FrvIoVIos Ljubotnir: A szerb ttép hevében. (Nagy zaj és nyugtalArtáAg a kzéliőbaloltlalon.)
Lássló Mihály: Geak á maga nevében beszél! Az ilyerl izgató mindig fcgyedtít áll. r
Síéll, Kálmán miniszterelnök kijelenti, hogy a szorb egyházi kongresszus azért Tibm lett összehiva, mert tudomása van fala, hogy ott politikai izgatásokat akarnak csinálni. Bzt szóló tűrni nem fogja. (Zajos helyeslés \'az egész házban.) Egyébiránt kéri, hogy a mai felszólalását Válasznak tekintsék.
Pavlovié* Ljubomir nem veszi tudomásul a választ.
Á Ház tudomásul vette.
Sxaiwályas kérdés.
Ballagi Géza : Rokovszky István a mull előtti ütésén megtámadta szólót .hzért, mert Dabtiáoia btnracsatolását politikai és n»m közjogi kérdésnek minősítette. Nem képezheti vita tárgyát az, Jiogy Dalniáeia a magyar koronának integráns róna« s hogy • jogról á magyar
Eorona soha sem mondott le. Káért és Öxjogi elvek magyarázása végett ugyan ár volt Beöthy Ákost beválasztani \' az akadémiáké. Beöthy különben rögtön is hozzá fojhat Hakovszky kioktatására » közjogi határozatokat illetőleg.
A;jövé ülés napirendjére vonatkozólag a miniszterelnök kiván saólani.(Halljuk 1 Halljuk!);\',
•aéU Kálmán miniszterelnök: attá kéri u t. képviselőháíat, hogy a legkö* zelebbf öléit a jövő kedd napjára tűzné ki. (Helyeslés.) A keddi ülés napirend* jére a következő kitt ügyeket kéri ki-tfltni:\' a; képviselőház pénztárának az 1901. évi második felére vonatkozó számadásait; a mentelmi bizottság je* lentégét Hohrtth Gyula országgy. képvi. solő mentelmi jogának megrfértése tárgyában r Alt 1898. évi IV. tc. 14. sza-kassának kiegészítéséről a pénzügymi* niazter töivénvjavaalatAt: Sopton szab. kir. város réxróre nz 1890. évi 25. tc. ű. és 0. szakasza alapján engedélyezett lendkitül házadómentesseg tárgvában a Pénzügyminiszter ielentését; Végül az on jélemésomet a konzuli illetékek sza bAlyozásáról, A szerdai Ülésen szándékozik válaszolni azokra az ínierpollácl* ókra, a malyex hozzá intéztettek, még* pedijf «bban a sorrendben, a melyben a jegyzék a * interpellációkat felsorolja. (Helyeslés.) A válaszok után a többi m>n|«zterek is megadják majd válaszaikat. (Helyeslés.)
A ház igy határozott. Az elnök bezárta az ölést.
A magyar delegáció Öltse.
— Saját tudósi tónktól. —
Budapest, junius 4. A masyao delegáció ma délelőtt 11 órakor ülést tartott, a melyek folytatták a hadügyi köluégvetás tárgyalásét,
0«il Jőzlef arpa kérté a kadÜgy-minisztert, hogy hyífon, at aratási
munkák alkalmával szabadságolta a legértYsíi éffy K4»ét.
A naOllrt\'lniflisIler néVéUrt Jekel-faluéfcf aitibOrnlly tálMroll » kijelentette, liflft I lérdlsulk ft hatldfyi kormán? flígéi lé* merf épen a nyár folyamán történik a kiképzés lényeges réssé.
I fttonPa Í«táult^é]AVIiÍ8ÍÍ*2Í^J IfrRR íífl, Mttyv<uui»««$Gn péui;? csak I közös katofia\'i 1MIW1 f»R flhülYAlve: Óhajtaná a mestam a»á»y n»egváítoala-tását «tyszersmitld az uj tűzérsigi iskolá-Rftk MlfVAFOfrHáión fWlMftl.
MdBlíflh AllFél clAflilÓ ASl MHl, hogy az eddigi aránvon változtatni nem lehet, a tüzérségi iskola ielállitúsáról pedig ejtteitlÖN ftüO gihöíi
A létéit élratjadiák\'. Hosszas vita indult meg a konmok tételénél. Itt Rakovsxky István kifogá-soltá, hogy a Weisz Mánfréd-féle kon-serv-gvár tul nagy szubvenciót élvez a hadügyminisztériumtól, oly annyira, hogy más hasonló gyár létezése nem kénes.
Sxéll Kálmán és Jekelfalnssy altábornagy megnyugtatták Rakovszkyt, mire a hadügyi albizottság jelentését elfo-faaták»
k dólafrikai tiké.
• Utrecht, jun. 3.
A KrOger elnök lakásán tartott össze-jövetel után a Pavs-Bas-szá\'lóhan tanácskozás volt, a melvben Wolmarans, Wesscis, Leyds, De ÍJruyn, Grodler és Boeschoten bur megbízottak vettek részt. A bur meghízottak megtagadnak mindon felvilágosítást, Wessels és Wolmarans esto Hágába utaztak.
London, junius 4.
Edvard király vasárnap éjjel a kővetkező táviratot intézte Milnerhoz:
Rondkivfll örülök a bur haderők meg-hódolásáról szóló hírnek ós a legmelegebben gratulálok önnek alioz az ügyességhez, a melylyel a tárgyalásokat vezette.
Kitchenerhez a követkoző táviratot intézte a király :
Legbonsöbb szerencsekivánataimat az ellenségeskedés beszüntetéséhez. A parancsnoksága alatt álló vitéz csapataimnak is legmelegebben gratulálok ahoz, hogy ezt á hosfttu, nehé/. hadjáratot oly dlOAflftégts, sikeres befejezésre juttatták.
Milfter és Kitőhertér táviratilag mofid* tak köszönetet a királynak.
Hir szerint a kormány arról értesítette Krflgort, hogy Lelds kiflételóvel at Huróuáhon léto 6ss*es hnroküak Ineg-éngédte, hogy Dói-Afrikába visszatérhessenek.
If
-jwwtau
aSaSHftSi
— Saját tudósítónktól. —
A szociáldemokrácia mindinkább tér! hódit Békésvármegyében, különösen »Magyarországi ujjá szervezett szociáldemokrata pán* agitátorai dolgoznak ott nagy sikerrél. A hatóság ugyan minden lehetőt megtesz a mozgatóm elnyomására, do a növekvő áradatnak alig\' lehet már gáiai emelni.
Az úgynevezett s?.oCiálí»;lák legújabban Békés városába vonultak be, nliol junius hónap elsején nagy népgyűlést tartottak. Krdekos eredménye van ennek a népgyűlésnek. Rózsa G;u1a, az újjászervezett pártvozelőí\'égnek tagja április 18-dlt olt járt Békésen, hogy a népgyűlést elökéfizilso s liőcy az Ottani iüg gotloti szoclállstákat A pártjával való összeolvadásra bírja. Fopovics Szilveszter a békés járás főszolgnhirája Rózsa Gyulát maga elé hivatta s nyomban letartóztatta, öt napot töltőit Rózsa a békési bűzös, penészes börtönben s ennek letelte után — dacára annak, hogy elegendő pénízel rendelkezett a tovább utazásra s hogy Budapestről táv-irátilag jót álltak érte, — toloncz-utob szállította el őt tamásiba (Tolna-ftiögvé) Illetőségi helyére, Rózsa hetekig betegen feküdt a békési kirándulás Után a visszaérkezve Budapesti e ♦Jog, törvéxy és igazság* cim alatt röpiratot Adott ki, melyben megírta él-méhveit s sziiajul nekitámadt Popovics
Szilveszter főszulgobirónak, aki most Rózsa elled pÖH Itiílilotli
Mikor a jívtllíst ^jeieülették Popovj§8« Rak, H a kÖiétkezÖ szaVAk kiüéletéljfh ftdta ki nekik a Védést I
iaiHfcilléü Ilidé •urikafofcd nem tog beszélni axon a gyűlésen.
Mégis iöttek pestiek, névszerint Mezőfi Vjlmos jilrlaniro. (ir. párvás Mihály és Dévény Miklós KSüék, KdegMemótlív Fe-rerie, a behé*l kifliét WM8früléöÍ "képvi-A#tójéH»k klWrttében felkereö\'ték Pbpevitís főszolgabírót s kioktatták őt a gyülekezési jogról. Popovics erre visszavonta BiflH íhtéek\'édéseli BöJfV ft ^Oiéáéh Vidokl fhilier fieln HPSjiélheh JüniU^ l\'éh délután 2 órákor kétezer főre menő tömeg jelenlótében tartották meg n békési piacon a népgyűlést, melven Dar-VSA, Mör.Őfl, Dévény és Ptíltfáf újjásáei-vetelt szociáldemokralék beszéllek. A gyűlésre nz összea rfchdezőség és 46 esoiidőr vonult ki, dó dolguk nem akadt, mért a nép tlsztességtudóan viselkedett.
LEGÚJABB.
A hérmasaxtivetaég szerződésének alálréaa.
Róma, iunius 4. Jól értesült körökben beszélik, hogy a szövetséges szerződéseket Olasz- és Némot-, és Olaszország és „Ausztria" között a legközelebbi napokban Rómában fbgják aláirni. A. két jegyzőkönyvet junltis elsején adták át Viktor Emánuel királynak, — a ki magának fentar-totla nz utolsó olvasást és a hét végére választ ígért. A szövetséget hat évre, vagyis az Í89B. év végéig tervozik. A szerződéseket Zanardolli, Prirtotti, gróf Wcdel és báró Paselti fogják aláírni Őn&yllltos leány.
Budapest, jun. 4. (S. t.) Ma délután 2 órakor a Tárnok-utca 17. szám alatt lakó Frey Kálmán Budán jól ismort fűszeres Mariska \' novü leánya sósavval megmérgezte magát.
Byiijiasiotásek ktinéban.
London, janiiig 4. A Reutor-üjmlők-ség jelenti Pekingből tegnapi kelettel r Tegnap a francia, ma pedig az otratrák-magyar barakkokban nntfv tűa Ütött ki, a mely azonban csak kis kárt okozott. Azt hiszik, hogy a tüz gyujtogatók müve.
Slégatt kereskedO,
Sátoraljaújhely, junius 4. (Saj. tud. távirata.) Grünbrunn Márkns itteni ke-rcskodő reggelre kelve az üvegajtón átal meglátta, hogy üzletében tűz ütött ki, berohant, hogy értékelt és üzleti könyveit mentse meg legalább, de maga is bantégett.
A reicharath Qléae.
Bóos, iunius 4. A képvisolőhá2 mai ülésén több sürgős inditványt jelentettek bo; ezek közül keltő a lembergi zavargásra vonatkozik. A képviselőház n sürgősségi indítványokat már ma tárgyalja.
Egy állatorvos kalandja,
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, jun. 4.
Fölötte kénvelmetlcn helyzetbe jutott tegnapelőtt Holczer Lajos, jászkisárí állatorvos. Budapestről Szolnokra utazott, a hol a bíróságnál kellelt jolentkeznio egy hagyatéki ügyben.
A vasúti kocsiban niogösnierkcdclt egy uri külsejű emberrel, aki azt mondta neki, hogy Morgenstern József kolozsvári koreskedő. Holczer elmondta neki. hogy Szplnokra utazik, mire a kereskedő megőrült.
— Iin Is oda igyekszem 1 Nokem is ott vau dólgom I
Szolnokra érkezvo Morgenstern ajnlatot tett, hogy vegyenek közős szobát valamelyik szállóban.
Holcer ráállott a barátságos külsejű ur ajánlatára ós erro nílndkollen betér-tok a Zóna szállodába.
Holcor is, a kereskedő is csakhamar kénvelémbe helyezkedott és elaludt.
Mikor az állalorvos felkelt, nagyon szédült a feje, a mi sohasem történt meg vele.
De még jobban bámult, a midőn látta, hogy a kerekedő társa eltűnt és . velo együtt ógész puhája.
/
A felső kabátja zsobébon egy pénztárttá *0lt, á dlélyberi 6000 koronát tartott és több fohloíi irátot. Rr mihd eltűnt. Még aá ingét settl kímélte meg a tolvaj, aki ném lehétélt más, triiht a keféftk§flő. .
Rémületében előszír a folyosóra, menekült, ahol lármát csapolt
A szállóbeliek á iiiésztélén éninér lál-táni ar.i hlllék, flO^V éfÜlltél van dolcuk és rttlflOM hOztaki Áki A bolehd módjára Ugiéló 1 állatörvoshoa a rendőr orvost hozta.
Mikor lecsendesedett egy kisé, csak áHkof derült ki h csalás.
A feitílnoki fendőrtég rögtőn telegra-fáll Budapestro a főkapitányságnak, mert valószínű, hogy a koreskedő egy agyafúrt fővárosi tolvaj(
Betörő a kelepcében. •
Budapest, juh. 4.
A fővároeiiak egyik legveszedelmesebb betörőjét keritelte kézrtí tevíiap a rákoskeresztúri Oséndőrsóg. A hírhedt alakot Vonicsek Mátyáshak hivják s állítólag zsolnai illetőségű ezukrász, a kit különben rablógyilkossági merényletért és többrendbeli betörésért országszerío köröznek:
Vonicsok már hónapok óta itt bujkált a főváros közelében és csak éjjel rándult be a- fővárosba régi ismerőseihez. Most azonban, hogyafőváros lakossága a közeli nyaraló telepekre kezd kiköltözni, Vonicsek is a nyaralókra voletto ki hálóját 3 egyvideig ismoretlen társával pár nap óta a legvakmerőbb betöréseket követte el a rákoskeresztúri Zsófln-lelnpon.
Valóságos réme volt már a telet) lakosainak, hová, mikor észrevolte, hogy férfi ninct a házban, a legvakmerőbb módon behatolt s mindent, a mi a keze ügyébe akadt, el is vitt. Tegnap véletlenül találkozott u dscndőröóg Vo-niosekkel, a ki batyuval A kezében jött a Zsófia-telepről.
A csendőrség megállította, do ntialatt a batvut vizsgáiiák, Vonicsek megugrott. A csendőrség üldözőbe vellc és hosszas hajsza után a lakosság Bogllséoóvel sikerült elfogni Vonicseket, a ki hétféle néven szerepel a Rendőri Közlönyben.
Táraa, akit az elfogott nem akar megnevezni, más irányban elmoneküít. Ugyanénak a Zsófia-telepen letartóztatta a osendőrség Behr Béla kispesti házalót is, a ki Malinek Jánostól egy 300 korona órtékü ókazert rabolt el.
Az elfogottakat átadták a postvidéki ügyészségnek.
Az Andrássy-szobor botránya.
Budapest, junius 4.
Zsúfolt teremben tárgyalták ma a büntető iárásbiróeágnál azAndrássy-szo-bor körül támadt rágahnazási pöröket. Előbb tudvalevőleg csak Kai a György szobamüvépz titkára, Kerényi János jelentette fel a Bcsohorner-féle órcöntő-gyár volt igazgatóját, Titteldorf Aladárt. Ez ugyanis irásos ptinaazszal fordult a mriníV/.teiolnökEéghcz, előadva, hogv az Andrá.\'sv-szobor öntését a gyár előbb 33.500 iorintért volt hajlandó végezni, do kósőbl) 73.500 forintra omello fel ajánlatát. Az áremelés pedig azért történt,hogy a külömböBit nagy részét Zala kapja s jusson abból 5000 forint a Közmunkatanács tagjainak, valamint 10UU forint Kerónyinck is.
Titteldorf — a foljcüenlése szerint — mindezt Kerényitől hallotta volna, akkor a mikor még ö volt a berlini Beschor-ner-gyár budapesü igazfcntója. Kerényi panaszát a minap már tárgyalták do elhalasztották, mert «^kézben Zala Győrgv is panaszosként lépeU fel. A művész köt rágalmazást Wórt konstatálni. Fgyet a miniszterelnökséghez intézett beadvány miatt, a másikat pedig azért,mivel Titteldorf megismételte vádját
Zala a feljelentésében előadja, hogy a vád egyéni hecsülotot t/bnadja alaptalanul. Noki semmi befolyása nem volt arra, hogy ki kapja a szolkor öntését, mert ez tisztán a vógrehajtó-fcizottságtól függött, mélvnek báró podnmniczky uz elnöke. A vád tehát merő koholmány.
Ma cgyütteioQ tTrB^«Iia
de. Széká
Alllfr ftft SÚk éá Ébtéap hadászait.
Zala n^rgf Steffift- Má Ugyvéd Wtetébéo .Jent meg, Kerényit dr. frMmámj képviselt Títteldorfnak dr. Pattét itt* tt feMte. A nrtvéezvilág «hrábél Mkfth knlttfaU&k a tárgyalást,
mwyth & 16 örttöw- áftwtt meg *
* fftWfffl a ntf «ftlilett művészeken kívül beidézték mit «mukként i Róna Józsefe», tiH* ÍHHa*, felt* Edét U HauéiíriaHH Ikltífit.
Pollák fédő kifli a tárgyalás meg-kKÜNé. «18«, boáy időközben a királyi ütféJtMf Ifea paftttsz tárgyában, tnely-lyél a Beschorner-cég lépett fel Titteldorí éllen a tttfYíhvrte^k előtt, a vád kép-fisj»! Gtál nem fogadta el.
A bírt kihallgatja most Títteldotíot Keréhyl póljjtUiahzára éa Zala Övörfey két rátal mnzási vádjára.
Tilteldorf : Tagadom, hogf «n ízt állildharo, a közmunka-tanács egy k mef léfl Vesztegetve. Bzérl feles-áz lm »bnatkoző tanok Hhallga-Kn urnái jártam, hoiy pár-
a 45.6t)0 forintos költségvö ést « 6 ft«ilgéH8 ... ... t
MII: BIB igát.
\' - NVölft fiáp mülva beszéltén» p tíl WtVlL fesfénylvel a New-Torkljáfi. R. ékltwf áiálkWfi\'ó mellett a következe HtpHdélW I .Az államnak vaij elég pénéé adjunk Bé hát ety magafcabb ajáhlato
* á dirféréhciát adjuk Zala urnák. Hdz ¿1}«««, hbpy hefn kell késiplrií, ái «1 számolható lesz.
— Hfékács biró : Ennyi volt ? Mbhdta még Kerényi, hogy a köz
nlUnkalühács egy tagja is kap, nehogy »tíM kápia a munkát 5000 frtot. Még ií 1000 irtot.
Mért mesélte aztán el a. dolgot szobMUzoknak ?
Mert Zala űr azt híresztelte, hogy enfcéttt agyonlő.
^ Mikor tétt feljelentést a mihlszter-e)HÖ*ségnél ?
— 1902. februárjában. ** Ks mikor szólt a szobrászoknak ^
— Ülóbb.
— Állította ölj, hogy a berlini cég ádott Is be égy magasabb ajánlatot?
— Igen s ahogy ezt megtudtam, mcj fémem a feljelentést. Előzőleg jött egy felszólítás, hogy a bizottság a magyar ipart akarja pártolni. Ezt magához votle Löwy Hugó, a berlihl igazgató, mire én IIelmentettem, hogy váláhogy hé Bér-linbői tegyenek ajánlatot. Ö azt fololte majd elintézi. Röviddel erre engem bocsátották a budapesti igazgatói állá* hói, okul adva azt, hogy a Hera-Promfl theus társaság tagja is vagyok)
— Hallotta valaki, amit Kerényi éd ön beszéltek.
— Nem, négyszemközt történt. Persze nekem igy nehéz bizonyítani. l)o tessék figyelembe Vehní, hogy a panaszos már emelt jogtalan vádat máskor is ...
Zala : Melyik panaszos ?
— Ném ZáJá ur, do Kerényi. Azután őt megvesztegették már máskor is.\' Lesz •itt tanú, a ki megmondja, hogy kétszer is mepvesztogette Ö00 forinttal..
Kerényi: Vakmérő haadgSág. Az iárl nekem az ércöntődétől privát szolgálatokért. Tudott erről Zala ur is.
— Tehát nem provízió volt az?
— Nem. Én nőin valami közvetítésért kaptam azt a csekély összeget, ha^em tisztességes szolgálatokárt.
Hivatkozik még Kerényi a márkihall gatott tanukra : Tarkovich államtitkárra ós Roray tanácsosra, a kik Váriját szó ftfcerifit Ugy igazolták, a mint azt 0 panaszában előadta. Egyébként Tilteldorf szaladgált ö utána, mondva, hogy ál lása függ attól, hogy Zala ur neki, illetőleg a gyárnak adja a munkát.
Székács biró : Az Andrásay szoborról szó sem volt köztük V
— Nem. Valószínűtlen a dolog már azért is, mert Tilteldorf ugy mondja, hogy ő a diszkrét közlésekre nom akarta lekötni becsületszavát. KépSftlhetö\'B már most, hogy én egy olőkelÖ szobrász (Zala) és egy magns tisztviselő jő hírnevét mégis rábíztam volna.
A biró felhívására most Zala Gyöfgy s£M a dologhoz. Alig lüdia —- úgymond — indulátát fékezni Itt nfeüt pro-vizióról, hanem egy egész élet becsületéről van szó. Engom — kiált Zala mód-lelett indulatosan — ne akarjanak va-
lami provizió-kérdésben asvouütni I A taüzész annyira olérzékenyül, hogy szólani se tud, szinte zokog . . .
A bíró: Kérem nyugodtan lenni s egy kis pihonö után méltóztassék folytatni.
Zala: Nos, megkörnyékezték titkáromat, de ne támaaják az én becsületemét is, mert engem mindenkor csak a művészi ambíció vezetett.
A biró t Tessék lecsillapulni!
Zfcía (ifiéi llgMollahnátl)! NékéW ícni provízió kell, — én ebhW az flgyhöz az életemet kötöttem 1
Ezután dr Steiner Béla, Zala flgy-védje bemutatja a szoborügyre vonatkozó aktokat, maga a művész pedig ismertotte az egész szoborhistóriát s igy fejezi be: Itt engem egy laikus vádol és boszuból vádol, amiért olcsapták.
A tárgyaiéit ujabb tanuk kihallgatása végett elhalasztotta a biró.
BUDAPESTI ÍÍ1HEK.
—. juétartáfctatott zsebtolvaj. Be-
nyo¥Íc& SÍHdof-, 18 éves, volt kereskedősegédet á i-éndörség letartóztatta. Benvovics az utóbbi időben zsebtolvajlásokat követőit el..
— Öngyilkoa kőfaragó. Ma déb előtt n Fátíán-telepen CzinWl János kőfaragó felakasztotta magét és meghalt.
— Skabad legyen a doháhyáá«. Gróf Keglevlch intendáns a helügymi-niszlerhez tett előterjesztésében azt ja-vasolja, hogy n fővárosban jelenleg éh>6nyben letö tűzbiztonsági szabályrendeletnek azt a pontját, mely a dohányzást a színházban tiltja, olykép módosítsák, hogy az Operaház külön dohányzójában 03 az erkélyen legyen szabad dohányozbi. A tnihiszter ezt az előterjesztést illetékes tárgyalás végett leküldte a fővárosnak, mely a kivánságót aligha fogja teljesitenl.
— Á rendőrség hirel. Matuská Vencel 27 éves nőtlen fényezősegéd a Bajnok utca 18. szám alatti házban lug-kŐVfel megmérgezte hiagát. — Szigeti falu határában a Dunaegy erősön folosz-lásnak indült férfi höítleslet vetett a partra. Duplafedelü aranyórát, pénztárcát s négy kulcsot találtak nála. — A Sunnyog szigeten is kifogták ogy férfi holttestét a Dunából. — Bácsik Mariska 15 éves hiunkáaleány öngyilkos szándékkal a Dunába ugrott, de még élve megmen telték. Velisch Géza géplakatosRoltenbiller utca 54-ik szám alatti lakásából ismeretlenül maradt betörök 110 koronát érő Kihanemüt elloptak. — Az And-rássy-uton ma éjszaka egy szegény eih-bor elveszítette pénztárcáját. Nyolcvanöt foirnl volt benne, amit neki meg kell térítenie, lm az, a ki megtalálta, be nem Viszi a réndőrségre.\'
— Budapesti csoda. Liehtmann Sándor posztó kiviteli osztálya (Budapes VI. Toréz-körut 4 M. szám L em.) teremtette meg eít a budapesti csodát, melyet a közlemény címéül használunk. Megteremtette pedig azzal, hogy az üzletvilágbnn eddiu még nem létezett árban frt 50 írért szétktlld az ország bármely részébo után véltei egy teljos férfi Öltönyre elegendő 3 métbr jó tartós chevlott szövetet s/.tlrkoi barna, drapp, zöld, feketo és sötétkék s/.in! ben és ö írtért finom fekete vagy sötétkék sima posztót, vagy barna, fekete ós sötétkék kiungárn szövetet. Kz a hallatlan olc.só ár méltán megérdemli a budapesti csoda címet, mert a céghoz érkező számtalan elismerő levél fényesért igazolja azt, hogy a vevőközönség meg van elégedve a szövetek Jó minőségével. Ajánljuk tohát a nagyközönségnek, hogy minél sürgősebben rendeljen meg ezen szövetekből néhány öltönyre valót, mert ilyen olcsó árban csnk rövid ideig »/.állit a nevezett cég opv férfi öltönyt kiadó i) méter szövetet. Mintákat a nagy számban érkező megrendelésekre való tekintette], nem küldhet.
r
y
!
Gézsák-Grém!
A hölgyek kedvencei A leghíresebb Fiakembeíektöl ajánlt arckenőcs, eltávolít az arfcból mindennemű tlsrtátálánságot úgymint szeplít, atkát, (Mit^sser), májíoltokat stb.
Arn ef v téf«Ivnnk flO tlliér. Kjy áobor. lérsák-Ssapot^ $0 ,llll&n_E|t é<Aös púder (rtagy) iOt kltsi «0 fiHét.
Kapható kizárólügosan
WATTERICH drOfiCfttiMLB /,
BUDAPEBT, Vtl. kar., Doháoy-uto« aaáxn alatt.
\' Ugyanott az összes bel- éi kül-illatszorek, piporecikkok, gyógy-pipereszáppanok kapliatók.
rrod»l)éf*m«j
u¡m Wm »utói «írWftp •Wv. »»«"-Jíft .11
iá<x toiqiKB i«> tyoiuoiHt llOiY C«OSi»t»í
piti el trolit «r«ulíí
»WcWíV;
n«k MiQTtrfl ödosíl»!. (.»• ttlt^ot VílTlf-n»*. Ai3 2 vo, kotont. Valódi »mol lityit- táp tuppu f lór. t Oá-iS 3 w kor. 40, prdiji 1 kor. S0 it t Xot: tíWl ékjdl «tt. nM(btn k.iphatA eitlut Kornil zf-
lir. l nn. TomvsVár, t botk rrtln-on rb\'til : «¿t
i—i \'. . : ■■■ \' .....\' ■\'. ..¡.••.■.•.«■■■er.raaa\'.-
HIHEK MINDENFELŐL.
— Oharoot kutatását. Charcot világhíres párisi orvos érdekes dologra szátlla él majiál a tudomány érdékében. Olt hagyja a klinikáját, hajóval elviteti magát a világtengerek valamolylk cm-bor nem lakta szigetére, hogy ott — távol minden emberi lónylől — a szabad tonnészet vadságában tanulmányozza a kórok hatását. Az a Sziget, a melyre elviteti magát, a Csendes ocoán egy kis gyöngye, hatalmas tenyészettel ós tömérdek madárral. Ezek a madarak lesznek a médiumai, azok közt fog élni Robinson Cruzoe módjára. Hogy mit kutat ? azt Charcot egyelőre még nem akarja elárulni, csak azt jelentette ki, hogy ha sikerül a törve, jelentő« vivmánynya ajándékozza meg az orvosi tudományt
— A Vöröskereszt kongresszusa. Pélehátröl távirják: A VörŐakeresít nemzetközi kongresszusa elhatározta, hogy ezentúl a kongresszusokkal kapcsolatosan kiállításokat founak rendezni mindazokból a tárgyakból, a melyek n sebesültek ápolására szolgálnak. Á kongresszus jóváhagyta továbbá az özvegy cáiné alapítványának hováforditá-sáról szóló szabályzatot. Az alapítvány kamatai a sebesült vagy beteg harcosok szonvedéseinok enylűtésére szolgáló legjobb találmányok\' jutalmazására fogják fordítani és pedig első sorban a sebesülteknek a harctéreu való felkeresésére ó& szállítására szolgáló eszközök jutalmazására. Minden jövendőbeli kongresszusnak joga lesz olyan találmányokat kile lölnl, amelyok erre a jutalomra órfe mesek.
— TripoUsanek WkBtő. Egy kons-stánlinápolyi távirat jelenti. Az a tizenöt év óta kétszer fölmerült terv, hogy Tripolisz. nyilt révében kikötőt és rakodópartokat építenek, újabban ismét •napirendre került, amennyiben az ottani váli, Hafuz basa politikai és kereskedelmi szempontból, Rcdsob pasa katonai parancsnok pedig kátonai ós tengerészeti szempontból követelik a terv végrehajtását. A koncessziót a szultán civillistája számára akarják megszerezni, a mi annak a jele, hogy törők részről Tripolisz birtokát az ottani török haderőnél ós idegen itfórotoknói fogva hosszú időre teljeson biztosítottnak tekintik.
vitat és m. m.
\'•Mi\'
Lábizzadás
lilp&uatt 4a klaobeaadatt vUakatö Uat-r4Sa«kra, ¿tvar, aSmör éa MrbAmláa •Ufcn loifjobbivak blaonyult oflítj r.r*nyl-í*l» lohUol-Siütoyl.
kor*ok tttaaltiaaak Kapható éa acétkftUlt DIANA OYOGYSÍBBTAR
Bud»p*»t, Kérőly-kfimt 6. (Dob-utoa aturok.)
addlr na — Ára 3
kasza ^^
idvt. \'
im:
Grauer
A legjobb kasza u világon
lur Jegyű
tdrvényoson védv*.
Megrendelési cirn:
Winklsr és
„Buf\'-kiíM
szótküldési vállalat.
Badapest, Kőbánya
Kápoln.i-tór.
Sürgönyeim : „Burkasza" Kőbánya.
A ,Bur* jogyü kasza árki: 70 76 80 85 90
TXő
L—
1.05 1.10 1.16 1.2Ó 95 _Í00 ctra. 1726 1780 frt.
10 drb, rondelésnól egy drb. kasza ingyen. 5 darab rendelésnél a postaköltséget a gyár fizeti. Minden meg nem U kouzát kicsorólünk.
„BOTI" kaaxalco lorfobb fonóki ao kr.
Eddlo 75000 forgalomban,
m
J
mm
KÖZGAZbASÁÖ.
Ort áRos vásárokt
Június 7-é v: Felftö-.jividnik, Oláhláposbánya, Rézbényő, Sarkad, • junius 8-ári : Ali6l)álbg, BHlÖHSa, Büdaposl, Csákárit\' (Vast*;), PMvIfic, Istváhdi, Karcrtí?, Kürth^ve?, MaUer. Mezőkoreszte«, Óbéba 0)a«i,. Szoutfly.ör^-yölgy, Tis/.atöldvár Szobjokni.),
Ujszivác, Várha, ZííS|r.k
Budapesíd gabonniBik Csendes, késflhb lavttlt i Változatlan árak meli^tl 2 huza került forgalomba.
Magyar btyca Jun.-ra 8.S5-P.W, Hóit o. c 0.Tt—S.7S,Zab okt -ra 5.SÍ-B.06, hnjerl 5 22-5.:«.
BndapaaU értéktSstd*.
Rlil6ttdén kíltotítt: OtzlrAk hilolritt» Mí.W Mánar WUllítrriny fW.— íílUléJ fctiü-lUmuaurányi B.»0- OtzUik étUmr. 694 2S ilí-fjai htlclrgtivénr 70S.60 Miru i Mi/alíkoí titr.v )lr. ífeo.7b koroóajkrtdikbT.ÖO.— Láiiimllo!r! ank 4*0.- Jelt. bánk 409.--».-« Hfihaaiéttoft feíft -Otzk nliyat élthmtaiut rttirfny 696,15 Déli ratúl «e.— Nénot bírod. njilk» ll?.M. Vtllmnot vmui
í\'S.^O Bu&tkttttikfetuli vasul C«2.---
•f" Béoat értéktfisad*.
Béok, jnttlt» 4. Otalrék hitein OSB.tS, Mijfar tlntelr. T\'0.— Oétlrék-uatrar illamratull ritirint 893.75 4 vsáttlókai ma^yér Manfjárvtik -.-MaiVar korohajáwdék Déli tawt 67.50.
— Köz vágóhídi Bortóavnoár (HU valalos jelentós.) Készlet 543 darííh Érkezett 750 tiahib. öanzesen 1298 dií-rab. Ebdtak 721 darabot. MaradváilV 5704 Mai émk? öreg másodrendű sertés, 76—80 korona, silány — korona. Fiatal zsirneHés, közép 80—8(1 korona, könnyű 72—80 korona JLOÖ kilogramon-kint élősúlyban,/laroAás nélkül. A vásár lanyh* volt
ViáértMTMk árai i A mai elég élénk forgalomban nz élő baromfi ós a vaj ára csökkont. Rántarti való csibe dera!)ja 70 fillér, sütni való jérce 110 fillér, tvuk 140 fillér. Élő liba darabja 5 korona, leölt libe aprólék nélkül 360 fillér. Tearaj kilója 28Ó fillér, édes luró 72 fillér, száraz luró 40 fillér, tejföl literje 70 fillér. A marhahús elejét 144 fillér, scegvét 112 fillér, hátulját 160 fillér, rostélyos 160 fillérért mérték a mészárosok. Friss tojásból (másodrendű ladaáru) 48 darabot olőaslak s 2 koronáért.
Nyomatott Srékoly Viktornál, Budapoateu.
Werndl karabely-fegyver.
Huszár karabély használt 8 frt uj 12 írt
Werndl fegyver.......4 frt
» rövidített.....6 írt
Szurony , .........40 kr.
Puskamüvos által kipróbálva, jótállás mellett utánvéttel szállít, valamint hozzátartozó töltényeket drb 6 ku, fogy verszij drb 70 kr.
Heidlberg Tivadar
VI. Budapest, Váot>-körút e. nzkm
NYILTTER.*
Feltuwásokf ««IbOfSgés, uwUpxt-
tó, <i iiUi^U^ég érzete, tmttztési nehézsé^fh ouv<*i Bzaktekxntéiyck itéleto szerint ayoreabbnn és loabiztosabban l)r lioas-féle ilatulin-labdacsok által mulasztható o), molyok eredeti dobozokban 1 korona 20 fillérárt gyógyszertárakban kaphatók. Kőio-lobb esetleg JJr. Éoos /. úUal Frankfurt atf.
ÁlkatiétAk: 4—4 ra. 1.(14« afcáaaaraa nátron, rabubara, «¿nutv.it rruf cilom, t—I ««• olM, fodormantaolij, Urnény olaj.
* K lovat alatt kialOUakért ua iú(0t » woiktaitö.
rállal í»l»14*-
i - W/\' i 5
fi \'ÍV" ; * i
ftSEGÉNY A-fmger titka.
De-Kát« ne térődjek nzj]. Tafrics ntfcu.mil séjmaoeijhelünk, csak
a kámámarádottakkal i udatlíatjuk, hogy e*t< az. u;ak< erőszakos. úton-módon el-•^dliiouák a más»iiágto. Mi pedig men-ft(lk< tovább.
Ü^íje-i, íá*?, Uwiuiúí gqnqoibatott V\\»iüie. Taffricé lir isi, ka ugyan egyáltalán f^sjilolkodott, m«jt egvs*er»e csak tnegj- .Udt, íedfplé.
i^fiiició bátftuiva í^zat utánna.
A. d^Jpg pedig nagybn e^werO, mqjj-detja» a mér^fik. A taft a már. o^ás^cjk induités műit, "•¿¿¡^\'künozgattad helvé-W1J indul fHiéltií! U
- Akkor tafefc fctfe haléssaék valahol.
*■ * t
— Azt- aligha, í, O&odálom, hogy te nAnu rdgi\' tengerész ért« csak gondolsz is.; Itt* a tengerfenekén a tenger húsevői eknéűt*k fölötte, do a mint utjokat ke-reSrtezl, nem masad meg abból a csont sem; mire fölér a scitte, bekapj* valamelyik cápa.
. «t
Tai/üos úr abban a pillanatban ug-
f^t; egyet, át aem * őrömében, legkevésbé sem, matt annak, hogy egy ormányos hal a2 emberből jó akar lakni, de mohón kap lioxtá, ugy hogy ellöki náagákól, az.atabar neáx szokott nagyon nfegosüiai, akkor sem, ha meg van balva, ;.
Taffáos Of a rfcrkód tatástól levegőt fejltsatve, .most ¡oúr gyocsaban haladt előre, ami egy arra haladó tintahalat annyim mafqeativU, hogy kiadta tintaanyagát.
Taföka nr asegéay,. padig eltűnt r mög&tt«a gyáítftüggőey inőgőtt. Bertuccio netn látta öt Stt* aoha de máitoknak
fia sem.
T i
(Folyt kfiv.)

mtm
•5
A
bo
V
■41 t *
a».* o
o
bc
Sr • *
Ujl A poloskák alkonya, Ujl
Vég» lm*ár * f*Joakar*iáauttal által-tíli almatlaA «JmkiW. Httu k«U ttbbá tflimi Mn áltatok kteaá-
c o r ir o s
örtkra kiüt), áfcott* -> Sok M i fár»Uo-záaaim után »«(]« «iknrtdl agy uly »ract fdUUlooté, araaly Jatélra! egyOtt LtirtjR a polo>k4k>t in «qiiak dacára uutii mar nem plrikit «a n ftt a K, u«mkrUc:oot len m.iju. Minden iai> poto<k<űit6 azer hangratoa cml alatt AwaU-jtt, b<UO«i Wtt ecatmtból ull,f •«]«!) megmarja u bútort, ÁgJncaiUt ¡4b,, feltol hagy * ni-u,tu«u éü tefitin, baazOálaU után p<dlg hetekig irHrtii, itintó kHlnmOea iu«
minid ltf.h». 1 UUtM 0**« OOSZOS poloik»irtó• tinrtura 4 Irorona, f*l Htcro« 0t<| 2 k« iv>di, n*cjni litarc« I koiuii.i, i>fwtM-
40 lillw. — 1 iia^y r/órodoboi
oouoa rutarútú pvr ItrycL. t:Áb-
r.iK, rnolf hao^ tk iiuizUtisára I Voroua, 1 kOtép\'loboi 60 fillér, l kii-ik.kox XJ Íilléí. Kujibató e«yeJ\'4l a ki-Vilínél: PETKOVIOS Utkl.OB dro-, ■ ;.i «1 illaUi«i«ii Eudtii)ünt, XV, Bioal utoa 3.

JL
Szerencsés korcsmáros.
1 * \' c\'
Korcsmárosok és reniiéflótfk kf^w,
A gyárak-sokoldalú tanulpiánv volke^btn, aüol a pWinkát. k<^.\'.{tiL megr uyöz)5dtem, hoáyan kell kazán nélkül készíteni olcsó, jó és\' ártalmtUlau pálinkái. Kzen mód által meg ¡Van könnyítve a vendéglősök dolga.
Az én könvVem megtanít, 8zilvoriumotj>térkölyt, Irakori rostopcí
hogyan kell ikorica és meggy-ot, rostopcsint ás más jó le pálinkát IflfctitenL Tanít, hogy hogyan kell sa,vanyu, thmlott é« szín nélküli borokat javítani. Bbrkó3tolást és megismerést mejyikben van víz. Az egész korcsmáro-sokpa vonatkotó törvény, a pálinkafőzésről és blUitotésrŐlfStb. ,\\(íni8zteri rendqlet, a felügyelet Q^-ében, höjjyan szerkesztendő küKvifélo kérvények.
A köngv ára 6 korona.
Aki a pénnt klőre küldi, kap 10 százalékot és bérmmip-« kiUdOm. Az ös^es szükséges szerek ^avA-rozbctök az éü sz/aszCLzle-tembe\'n. Egy akós hordó péjtpfráhox. való, szesz ára 4 kotona.
Radován Popovics
Vfcgyeskerokkedése. a .Híittyiu\'-hoz, Ojvldék (Bácsmegye.)
K»rókpArokat rtélyan UacáJUtott áibsn, S ét 10 fno< rwtlttt«!, k«r&rj>tr-<di*tréss*k«t
30io árleszólliftással
stálUtaak.
L r. költi fuíunl — — ftt B.OŰ A* 4.— r. beltő fuiaiDt — — „ 8.— 4. 2. -Acetvltnlíiop» — — — „ ÍÜS t> S.— Calclum CarbJJ kgr. - - - - -M 1 Olallkiupn : — — . — — A l.t5 1.—
Uát kitü:ii fiCJi.1 — — L 8.-1x8.40 Bn3 »n;ol t\'pnjj — —.50. -.85
AojjqI u|0i«r — — . —/írt. 355 2.y. TétVikop-puoifa — — — „ 140 é< 1.10 FofiADKci pl.ja — — „--.40 it -.&< KOllS TÍÍTI. SipUrtl * „-.06\' ia -.01
Kwíkfnto , wpf. - i ,7--1 1(1
FVancia kulca \' — — — ,.—.60 ét .-SS Vidéki megrtnd^léick gyonan éa ponto^ao. Nafy atjtjyrak ingyen ét bérmtnlTe\'.
Láng Jakab és fia
kari kp ir "«¿7 (aktira Boiaptttaa, Jóxa*r-k6mt 41. uin.
éa fiikaxM HotUhbilUr út. » I. JariUaokat. tnjr\\Un-ouziat ia nikkel.<«4«kot okmün tt 1.1. „ .
salunk. — li Aruk ldtanöaiyaárt f«U16»a«g»t TÁmUttak é« ném t«tn*i «aet«n a pinst - viaMtakUldjtUc.
UÜ Nagy mulatókért Uj!
J AiegnyHáa. J
Van titr«nc*4tn a n. é, kú*óni<V t/jvei tuoo-mitáia lioxni. heary ¿idbudHn a ipB,\'.-t*btn \'a vattili ¡nd6)ituat «/eml enj l«v4
kerthelyiséget
. évi tnujut bo S un me<nyitúttaio. nlibl t> Ijcirn uj. IO> szemel)!« feddt «/Mt-tm let í.\'d-tl tek pal^ áll t. tendefoim azóiakorátáia rtnde!k«/é<r«.
Naponkint aene Játszik.*
Krla^. halAt/u»an fírútl halpaprikit\' í* Ji\\l homoki et h\'iryl fcorol. Vvlíunyoi rít/v-rnytöi irtirté-\' kolt A/ak lueli.-w fiulld biftolg.il^f^l.
A n. i. l. pinA|(«il kút kiváló
Hallatlan okrcéság
1 toljet nibihor ralö («)ték binr.oíy adnban SO (lttét Uj aranyod 1 flvef oratUtl —\'— —--AO fillir
1 kf. horixrly.tn oíJlú fo<léfc-----100 „
1 kft- Olaj Utlil —-------BO „
l L|r. pritna patent fim!«*---. — 73 „
Knpható:
Brtill TestvérekB^Stó1
3.H.
5S
•w
-r-
Brázay-féte sósborszeszt
\'Minden munka után, akár szöllemi. akái; >tesU fáradtsággal jár is; Oditö hatással, van az emberre a Brázay-félo s<íabor-,B7.e>z. Hu ilyenkor jól bodörzsöljük a .nyakszirtet, a vállat és a hát felső részét, vagy sósborszeszfúrdöt veszünk, a bágyadtság megszűnik.
:.!\'! 1 nsgy oveg ára í korona;
1 kis „ „1 „
Szabadalmazott
kosárb etétek
röaoséplőgápek ssámára
kaphatók & feltalálónál, teljes felelősség tnelbut, hog>- tiszta cséplést lehet velá végezni a legrosszabb\' esetben is. A kosárbetétek árai:
4 lóerejü géphez 60 kor. 6 „ „ 70 N
a « » ao „
•0 - n 90 „
«2 » . „ 100 „
Megretidclis esetén a. kosár szélességének.
rr.érete beküldendő.
Bajzáth Ignác, székelyhíd.
Stmnpf Károly
■•■■.. 11 kooslgyártui—■
Badapwt, Liliofl-ötcza 8,
feNpNl«at íö. (earokháa.) í Bokrát • S^iairattiiMt
AJinlJa Muaaa Mumll rakUii^mindaa Jal-Itt* l«n kaoalkMl, ariart«) jnUttroa Arakou. 4 i...............
a kaoalkMl, /nUajroa
A gyártani»* M nla$«6(t ia ul-it koz««ktdhc a c/i ritl )4 Mr-n»y». jaHUaak ok«4n ftsköi6tiata«k, h*»x-■áll kocáik b«cMriltato«(c «• kocdk W«k-==»= tirvxáar* attofadtafeak. agat
Szépség a legnagyobb kincs I
ét u ktnnytn eUrhetú a mii 60 út Ma kftüot hir-névnak Orraodí Dr. X.ehniann-fólo urckení« 1 kor. Dr. I.ohmoc-r.íV\'le nrepatila 2 kor. Dr. Lohraanr.-ful» iuonJótíx I kor. Dt. Lohwuit-fálo ixuppa^ 80 fillér. ha«intlat,\\ ¿Hal: irn-i>tk wltiJe^yiko Voltín ét eryatt tcfi\'M nu\\r lurlnátal ./ nitívl
■ laolül, luájfoltot, pa\'.ícná«, bíratUAt e» utót ■nl/idcr. tit/!útliir.,AjAi outéhen fcldlinulUu\'...tlan /sti-.
Hair ppttlnpnn IualT nz ós\'aI\'5 ^i]-"a,r renrarer «..mcsuk
Jíinál. du ttdviifct i< vituaadja. ea aHal toljoaan fe|«*kfe>ié tóvo az Hit..lmai éa nyakran mérget hati.u hajferti »zerokut. I\'otUl nétkuldia
■ Gyarmati Emil
táro.i fytiyiici lantul í\'jiuiI Hi/omtigh«. Baján
KrtiMxt J<i(»lynó ut. KCrakUr Htidapeitíti: T<,:dk>J6*o»f Király otf*12 ¿i Dr. Egf»r ¿.ao ^iador-tyvfyacaitár Vác.-k6rat
u.
Ik6z
Ezen gyort éa alanji f,ii
kózaünoert
sikkiui felytiu
■fimil
kitti ti 6 rctidelúintizat kQiabM«B ajxnlhatú.
Titkos betegségeket,
huKTC\'dfolviUt, ai*<oaUéit, bólymbajokat, aaka-ket, typhilii bcleiicjckct idibalitt, a íérfl-
\' " — - ....... tk«--"
tiú elpeofűlétj^ az dnf«rt6:é» Wretkaunenywit,.
nék feíiurrolyfcvat ét báimiU mit r.ái bfl«t»i-{ít. baikiüt«<eVel, fertníz- éa idacbajokat -. akár réjáta fom a.ló e> a l<fbi*tO(AM> jvortas. ala> /-t&n ii aikeraaca ou^yiij«
j Dr. CJzinczár J.
Cfft/el. orvéi*
Lakik:Budapest, VlI.Kerepesl-ut .
X4k na X om. 1
Kendéi: d. a. IU Oiatft\' «» oula á—t-h.
i Kulin vki^Urmek. kül-i. .<■ i-t kijíut Lavel«ai« | 1 áronnal táJaazol. üyujy.ikirtl |ondotk»dik. |
«■ •^aaaa—aannrn—» - u a

Legolcsóbb bevásárlási forrás
Bln
halót vomJyjépokbon k< ní
ti- s* karika-mjt rvazte.t)iat>;i< korákpAr-nlkatT^cictkbun.
á kflinnraabb min<Vaá|Q
tus varrótj-„._*____
tna\'Jttt, Ijvalibu." karákyárók ás
t*ntomalllntt (.111« Ú3 6 fit. U«lt6 l íé^U 1 00 í* 2.76 f\'t.
köpeny 3.80 ua 6 fit. l)ol»6 t»m!o, jóminO-
4 só rfytQfc
I6nipa a.- -ó» jumpal. ét 9 frt. C^njJk UÓ kriull.60frtit l\'al««l>op,pump» L10 í. 1.30 fit Anjol nyarjak a ao, 4.&0 fit atb.
Per! Benő
Tarríjíp- <r kn.Ttpár* takUr, üiuUpeit. t^rtef-kúrut l£. ulu.
1900. m.ju.\' f-131 Vll rlímSii.ut 03. í Kópea árj«ryzák 10 lUlár bakUldáa« *ii«-
oában berrnJCtvt, Vorrór^p UtrynüVü/ Íiolsban ia *Mak*a
tclvát-Unok. . . .. .
M
i i:2i
>fú,
oar


Tóth József
van.téíü».
J
.....
Képes fcy«gyzek kivánalra
KW! ?£
iriolmazsa as orttágban betöltendő ösr
;:$ iljisokat. ipari,^J^reikedclnii, mező-i c;\'JöíMdASági ét műszaki UsztvúolOk, >\\L\'ujL nölieitviselők és kereskedelmi al tulmazotUk régzéra.
• \' \' 4
77C3 ntim ára SO fillóx, kaphat j hinytösadékbe« óa a ktaáóMva Buíapait, Váol-kSrat 39. té
Sérináfiátti állandó értékű ajándéktárgyak.
A ki ínegbizbató járása érát, szép ákakara-kat vagy arany és exüat árukat vá.ároliil szán
dékoijl., az kérjo o^y lovekv.ö íyppal
SCHÖNWALD IMRE
ók»xt»rgyároa, óráa éa látsucaráM J Póca, Királyfö.uto«
u if: <x t* árjegyzékét, melyet bárkinek Ingyen ést bérmentve küld.SeíTerAiital
^ Budapest, Károly-utea,
bottazúm 1.2 (Kízpontl varotliA* épülőt.)
^Pon^vák
Szemüveg,
orrcsiptetök,
látcsövek
éa az össze» látszorészeti cikkokröl legüjabb uagy képei árjegyzékem megjeleni, melyet mindenkinek ingyen és bérmentve küld
Klfiin Dfi7Qn látsserésa
M L-\'ÖZSO Budap^ xv Kaoakamáti-tttaa 14.
I
99
Hallana
%
¿v
|elismert legjobb •zivarkahüvaly, kapható minden norinbergi nagykereskedés és an. ki is dohánytözs débsn bádoglemezzel ellátott dobozban. Parafa- £ aranyszoizókával is kapható.
rt
Bt.
ía
II évfolyam, ti\'t, szsm
m----" íiirrr»iTi»wfIÍIÍIMTMI l mmniMiTTriBi
Egy.. szám 2 tlM. í
ÍM

Előfizetés! ára:
Hítybtn hishos hordva egy hói» 60 fllMí. .*.
Vidéki« postai küldéssel egy hóra 1 korona 20 flOár.
Kiadó tulajdonolok: y Féltlié taetk*»*tót ) Krams 6. Farkú. ? Huaó.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kratts és Faikas paptrt«rMfcsdé»e-
Mtfljiloiik naponta korls reflfltfi,
• «Nagykanixioi Friss Ujsáf* s««rr<5díses nyomdájába*.
Lemészároltak 100 magfar katonát«
affér a Hemsdi Kaszinóban. Naiav betörés a fővárosban.
«2 eskütéri tiidat lebontják.
Jv,í
Budapest, 1902. jun. 5.
Mióta Cőkélíusz Aurél miniszteri ta nácsos, a kereskedelmi minisztérium hídépítési osztályának főnöke észrevette, hogy az uj oskütéri hídnál, a budai oldalon, bizonyos eltérés mutatkozik az ingásban a pesti oldalhoz képest, azóta a hidat • legéberebb módon Ügyelték meg,
Ast hitték ét remélték kezdetben, hogy az egész baj nem lesz valami ényegei 6« hogy magától ie meg fog szűnni, mint ahogy megszűnt annak idején « Margithídnál is. Sajnos, az ebbeli várakozások nem valósultak meg. — Kossuth Ferenc, akit mint elsőrangú szaktekintélyt véleményadásra kértek föl, tudvalevőleg már rövid vizsgálat után utalt rá, hogy a híd építésénél lényeges technikai hibák történtek és menten ajánlotta, hogy ugy a budai, mint a-pesti hídfőket sürgősen építsék körül.
Kossuth Ferencnek ezt a véleményét telte a magáévá az az ánkét is, melye legutóbb Láng Lajos kereskedelemügyiminiszter hívott egybe és az ankéten e is határozták, hogy a körülépités utján való megerősítést hamar el kell végezni.
Egyes szakemberek kezdettől fogva tulmerésznek és elhibázottnak tartották azt a szisztémát, amely szorint az uj hid épült. A konstrukció ugy van kom binálva, hogy a hid alsó része merev, a felső részo pedig mobilis lánchíd és akadtak, a kik mindig hangoztatták, hogy ez az érdekes, do merész kombináció nem vezethet jóra.
A legutóbbi időbon, mint megirluk egyes vas-alkatrészek leszodésével köny-, nvitettek az egész hidtest súlyán, annak reményében, hogy az ingásbeli eltérés, moly csak 6—6 milliméter volt akkor, mikor a bajt észrevették, de mintegy 60 milliméterre fokozódott addig az ideig, mikor a legutóbbi ankétet megtartották meg fog szűnni.
Ámde es se használt, Tisztába jöttek vele, hogy itt mélyreható bajoknok, kel lenniök, melyek nagyszabású reparalurát igényelnek és maga Láng Lajos minisz er is beismerte abban a válaszban makut egy nomrég hozzáintézett intor-?*i!ác>4ra adott, hogy legalább egy óvi TOuar&r* lesz szükség és hogy a hidat-a jövő év ősze előtt lehotcüen lesz átadni a forgalomnak.
Már most, mint értesülünk, a hid egész sorsa nagyon kétségessé vált.
A legutóbbi napokban történt megfigyelések megdöbbentő eredményre vo-zetteíc. Konstatáltak ugyanis, hogy az ngásbeli eltérés, dacára annak, hogy a hidtesten könnyítettek, meghaladja lm-ro<r u kilenc van millimétert is és .tartani ftell tehát tőle, hogy a bai aa-l
gyobb, mint a hogy hitték ós hogy irm marad majd más hátra, mint hogy as egósa hidat átalakítsák.
A hivatalos körök gondosan titkoln iparkodnak a legújabb észlelőtökkel. De valószínű, hogy az ügyben még a képviselőházi szünet kezdete előtt ujabb interpelláció fog történni és valószínű, hojry Láng Lajos miniszter, a ki nagv figyelemmel kiséri a dolgot, menten válaszolni is fog megint az interpellációra
Lauíenats a tanulók Ideaesső-géröl.
Néhai Laufenauer Károly tanár, mint a Nagv Albert által szerkesztett Jó Egészség irja, iyy nyilatkozott az idegesség é*
nevelés kizli összefüggésről:
■ \'.- j •
A mai nevelési rendszer a középosztálynál — bár utóbbi éveinkben némi javulás konstatálható, — az általános idegességet inkább terjeszti és súlyosbítja, mintsem ellene dolgoznék. A középosztály nevelési rendszerének főhibája a szellemi élet aránytalan tulfejleszté-xében és a testgyakorlás elhanyagolásában áll, ós ezen hiba leginkább látható a pályaválasztásokban, illetőleg pályákra való előkészületekben, amennyiken a már közepesen jobbmódu szülők is gyermekeiket beteges vágygyal „laleinerekkó" akarják csinálni. A szegény osztály nevelési rendszere helyesebb, itt korábban ós elevenebben fejlesztve a testi épséget és ha mégis az eredmények oly nagyon rosszak az inkább a rossz megélhetési viszonyok rovására irandó. Log-jobb még az előkelő osztály nevelési rendezőre, mely el nem felejti a „mens sana in corpore sano* (ép testben ép lélek) elvét. A rossz nevelésnek az idegesség terjedésével való oki összefüggését ma már nem csak elszigetelt egyes ta. pasztalatok, az egész társadalom összélete bizonyítják, do azért nom szabad a századvég idegességét egyedül a rossz nevelési rendszer hatásának tekintenünk, ép oly szerepe van benne rossz gazdasági és társadalmi viszonyoknak és az ideges átöröklésnok, melylyel rossz viszonyaink miatt nem tud egyensúlyt tartani a fölfrissülés folyamata. Gyökeres nevelési reformra leginkább a középosztálynál van sxűkség az angol testi nevelés behozatala által. Örömmel látjuk, hogy ez tényleg miad otthonosabbá válik és csak azt kellene még a sajtó segélyével elésai*. hogy a vezető aniér-flak munkája a sstttók részéről hathatósabb és melegebb támogatásban részesüljön, nehogy a legtöbb szülő — mint eddig — örüljön, ha gyermekét valami kifogás révén még az iskolában kötelező tornaleckétöl is felmentheti.
A fiatallá? meggondolatlan és kívánja a világ sora és rendje, hogv a gyermekek helyett szüleik gondoskodjanak gyermekeik testi jólétéről. De Wt> nom mindig lehet a gyermekeibe vi-, gyázni és egy ilyen ellenőrizetlen pillanatban aztán rendszerint bekövetkezik a katasztrófa.
\' Zimonyban hárem fiu elment csolna* kázni, csofeakjuk metylyel nem tudtalc •bánni, felfordult és mindannyian a. viz be
Egyet sikerölt megmenteni, de ketten, íéstvérek, egy zimonvi előkelő ke»eked$. gyermekei, a vízben lelték halálukat.
Raiítt a csentMkw.
Garázdálkodó katonaezokevtay.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, jun. 5,
Yierhuber Károly pozsonyi születésű 23 éves 69-es ezredbeU közlegényt semmire sem lehetett használni, tehát megtették privát dinernek.
Egy főhadnagy tiszti szolgája lett, de mindjárt a második napon olyan tok részegre itta magát, hogy főhadnagya visszaküldte századához.
Vierhuber azonban nem volt megelégedve n bakaólettel és ahelyett, hogy ezredéhez ment volna vissza, először Pomázra rándult ki, ottan szüleitől kicsikart 200 koronát és kiszökött Romániába.
Egy álló esztendeig nem látta senki, ezrede köröztette ugyan, de nem akadtak reá, a mi természetes is volt, mert a szökevény Romániában tartózkodott. Itt is megunta azonban as életet és haza kívánkozott.
Haza is jötu Tegnapelőtt délben beállított Pemácon szülei lakására és kijelentette, hogy otthon fog maradni.
Ámde megtudta mindenki, hogy a Yierhuber, a katonaszökevény megjött ée megérkezéso után való napon, már két rendőr jött érte.
Vierhuber egyedül volt otthon és a --lötök láttát a bosirkózou.
— Vierhuber azonnal jöjj kit —s»6l~ tak a k\'vül álló csendőrök reája.
Felelet helyett azonban pisztolylövés volt a válasz. Vierhuber atyja revolverét kapta le a fairé! és azzal lőtt ki az ab* lakon, de nem talált senkit.
A csendőrök látták, hogy kemény; harcra van kilátásuk és «tért még két! csendőrén küldtek.
De Vierhuber ezektől sem Ijedt meg.
A mint az ajtóhoz közeledtek, pisztolylövéssel riasztotta el a csendőröket Ezok végre is lakatossal feltörették az ajtót és lefülelték a katonaszökevényt, ak az egyik csendőrt balkarján dulakodás közben megsebezte.
Az összekötözött katonaszökevényt tegnap este hoztak a fővárosba és á\'.adták a katonai hatóságnak.
A villám áldozata,
Bécs, jantus 6.
Tegnap este nagy vihar és felhösza»-kadás zudult &t a városon. Mint Qoding-ból most utólag jelfentik, ottan • villám emberáldozatot is követelt.
A villám ugyanis lecsapott egy emeletes házba amelynek egyik fala mentén négy 8—10 éves leány húzódott meg.
A villám iszonyú menydürgös kíséretében lesujott erre a falra.
A leáayok kősttl károsa rögtön meghalt, egy súlyosan sebesülve ma. radt a helyszínén.
A villám több helyen Is lesújtott <* nagy káiukul

Egy IMts Mrtaéoyef,
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, junius 6.
• Hat bónap előtt fővárossxert« nagy feltűnést keltntt az a szenzációs betörés, Melyet dr. Tomka Samu neves fővárosi ffilorvos lakisin követtek «1. A feltört Wertbeim-mkrényből, Tomka dr. lentéseirerint több mint 200.000 korona *f>ékü drágaságokat és értékpapírokat raboltak el. Né-hány nappal a betörés után még na* gfobb szenzáció következett. Tomka dr. öngvilkoijá lelt, leugrott a Gyár-utca egyik házinak negyedik emeletéről s szörnyet balt. Tomkát a bűne korget\'.o a halálba : a betörést ugyanis ő követte el, hogy t biztosítási összeget megkapa-rithasia magának. 8 mikor Tomka cinkostársa, M a r ó » h Sándor egy bécii pénxintéx«tnél az ér\'.ékpapíro-kai értékesítette, ott fölismerték a Tomka értékpapírjait, letartóitatták Maróth Sándort s exen ■ nyomon kiiierfilf. hogv Tomka és Mqróth egyfliteaon kövottiíi el a bünt. Tomka a b\'tinteté» elől n halálba menekült, segítő társa, Marótb Sándqr fölött ma ítél a budapesti tör-vényixék.
íA tárgyaláson, melv délelői« fél tíz órakor kezdődött, Agoraszló biró elnökölt, a vidat Darócxv Vilmos képviselte. A vádlott védőjeként dr Friedmann Bernát ügyvéd ixorepelt, a megkároiitott trieszti Alxecuraciom Generáli biztosító intézet képvis«l«tében Poór igazgató és dr Darvas Rezső ügyvéd jelenlek meg.
Képviseltette magit\' a tárgyaláson Özv. Tomka Samuné is, hogy \' halott férje becsületét megmente. Az Özvegy ugyanis axt mondja, hogy férjének serami része nem volt a bűnben, wt Marótb egyedül követte el. Egyúttal polgári n»rt indított • lefoglalt értékpapírok s pénxek visszaadása irint is. képviseletében dr Pollik Illés jelent ineg a tárgyaiálon.
Marótb Sindor, a vádlott iól megtermett, iutelliffons arcú, fokete körszakállot férŰ. Uri ruha van rajta. A börtön levegője kiiértclies »ápedtágra változtatta arcsíinét. Nyugodtan lép a börtönőr oldalin a tár\'gvaló terembe, köszönti a bírákat s aztán körülnéz és leül a vádlottak padjára. Elsőnek a vidlottat hallgatták ki.
— Hány éves?
— Negyvenkettő. —. Hol született ?
— Bics-Almá>on.
— Mi a foglalkozna ?
— Kereskedő.
— Vallása ?
— Izraoilia.\'
— Leülhfl.
Maróth azonban nom Ült le. Mondani akart valamii. Körülnézett s izems özv Tomka Samunén akadt meg, aki világos nyiri (oalottben ott ült a tnnuk közölt.
— Leülhet I -- szólt ismét Agora»ztó elnök.
Marót Sindor haragos mozdulatot teti s kezével és loül, miközben Inkább maginak beszélve szólott:
— Majd később szóbaáüunk. Nvilvén T<?mkánét értette, a ki most
minden btpt é* kárt Maróth villára akar tolni.
D a r ó c z r klrálvi ügyétz rövid hesxtidhen kifejtene, \' hogy \' dr Pollák Illcsnek, mint özvegy Tomka Samuné képviselőjének szereplését a tárgyaláson el nem logadhatja. Mert özvegy Tomka Samuné a bUnpörben semmivel vádolva nincsen, soha n«m is vádoltak. Sértett félnek sem tekinthető, mert hiszen bebizonyult a nyomozás folyamin, hogy férje követte el a betörést s á polgári bíróság is erre az álláspontra bolycikedett, m»dőn az *»ixoíiyt at Assecurazioni Generáli ellop a biztosi« téli ös»xeg kllUetéi« iránt Indított ke-resotével elutasította. Kéri tehát « törvénysziket, hogy utasítsa vissza Tom-kánénak a tárgyaláson való képviselte-télét.
Dr. Pollik IUés nyomban válaszolt a Mügyéssnek. Álláspontja az, bogy a nyomozás absolute nem bixonyHjaToraka bánösségét és «zt a tárgyalás Jolyamán 1» fogja l|»xol«i. Azért van itt, hogy érvényetiise ax özvegyek 160.000 kp-ropányi jogos követelését és hogy meg-msemsnus a halott becsületét.
\\
Egy láthatatlan kéz, melyre a tárgyalás folynmin viligosságot fog deríteni, rendest« eddig ugy ax ügysaálait, hogy egy halott omber bscsületét tönkrete-gyék s egy özvegyet vagyonától inog-foMxop, Axért van most itt a tárgyaláson, hogy segítse kidönteni a ussta igazságot és itt is fog maradni.
Maróth Sándor védője, dr. Friedmann is tiltakozik Pollák Illés szereplése ellen. Oporettbe illő dolognak tartané, hogy a búiötő özvegye most itt ezen a tárgyaláson akarja érvényesíteni képzelt jogait.
A bíróság vísssavonult s rövid tanácskozás ulán ugy határozott, hogy Tom-kánénak befolyást enged • tárgyalásra, mert az ö pénzéről a hozományáról — van szó. Erre kezdetét vette ». vádlott kihallgatása
Elnök: Maróthox: Volt-e büntitvíi
— Nem.
-- Hát moit bűnösnek érti magit?
— Nom.
<»~ Nomdt, ön testvér« dr. Torukénak?
Igen, teitvérom volt.
— Mondja cl, mint kot ült ön e bün-pörbo ?
Vádlott: Fivérem 1901 elején feljölt hozzám Bécsbe s kórt tőlem 80.000 koronát kölcsön. Azt mondtam neki: Minek nz neked, hisz kaptál hozományt. Nem akartam teljesíteni kérését, de aztán mégis megadtam neki a kölcsönt arra, hogy azt mondta, t«ljes fedezetet ad értékpapírokban.
— Mért fordult dr. Tomka önhöz, mikor neki volt pénze a takarékban s vehetett onnan?
—• En kérdoztem is tői«, hogy minek neki a pénz, de ö azt felelte, ne törődjek vele.
— Ne azt mondja, hogy 6 mit válaszolt, hanem arra feleljen, miért k«ll«tt neki önhöz fordulni?
— Azt gondolom, hogy a felesége miatt nem akart a iáját pénzéhez nvulni.
— Mivel bizonyíthatja, hogy aztán adott is noki pénzt.
— Fivérem 1001. április 24-én jött Bécsbe. Engem magához hivatott az Union-sxállóba, a hol pgv negyedik emeleti egy forintos szobában lakott. Előállt azzal, hogy nagy szükiégo van a pénzre. Mivel fedezetét csakugyan adott értékpapírokban, belementem ti dologba. Írtam rögtön a Sommer cégnek, melynél értékpapírjaim voltak. Megkaptö azokat o reiiok 70.000 koronát vett fel a LRnderbanktól.
— Mit tett dr. Tomka e pénzzel?
«— Arról semmit se tudok.
— Önök nemcsak teltvérek voltak, de abból következtetve, hogy pénzét odaadta neki, b.\'zalmaiak is egymáshoz. És mégsem tudná ?
— Egy jó üzletről beszélt csupán.
— .Mi történt ké öbb ?
— 10Ö.C00 koronínyi értékpapírja volt nálr.m 1901 őszén. Ugv december lö-ike táján iimét Bécsbe jött öcsém s kért, hogy adjam oda az értékpapirjait
mivel pedig tartozik, megfizeti 1902, januáriénak közepéig.
— Fs kiadta az értékpapírjait ?
— Igen, arra a néhiny napra.
— Mit mondott arról hová tette a 35.000 koronát, n mit neki annak idején kölciön adott?
— Nem tudom, hogy hova telte.
— Hát crak ugy nyakára hágott volna e naev summának U —-1 hónap alatt ?
• • Axt mondta értékpapírokat vásárolt.
A vádlott vállig erősíti, hogy noki nem volt tudomiia dr Tomka bűnös szándékáról.
Elnön : Ön azzal védekezett, hogy a mikor dr Tomka utoljára Bécsben járt, egy lepecsételt levelot kapott tölo.
— Igen. azzal az utasítással, hogy azt ciak 1902. január ü-án bontsom lel.
— És igy is cielekedeit ?
— Igen.
— Mi volt abban a levélben ?
-- Fivérem körülbelül sxószerint ezt irta ; „Vagyonomat olveszlettem a börzén. Ezért meréiz lépésre halároztam el magamat. Betörést színleltem a lakásomon"
— Hol ex a lovél i
— Nincs meg. eltéptem.
A biró*ág ext mesének tartja, mert nézet« az, hogy ezt a kényes tartalmú levelet, ha csakugyan létezett volna, Marót megőrülő vojni-
Marót ragaszkodik abox, hogy a Bécsben birói letétben levó 150.000 koronából 85.000 korona az övé. Ezért ott az özvegygyel pörben áll.
— Hát a betörö szerszámokról mit tud?
— Tomka megkért, hogy vásároljsk
neki müszorekot. Átadott egy jegyzéket s megmondta, hol vásároljam a műszereket Tudtam, bogy Tomka fülek ós koponyák preparálásával foglalkozik e igy nem tflot föl, hogy sxersxámokat vásárol.
As elnök fölmutatja a srerssámofcat,
Vaslük egy jókora fnrét.
— Ilyen farét csak nem bassnáktak a fülek prcpirAiásánéi, — loayezte meg élénk dsrültoíg kört az elnök. /
— Én kisebb fúrót vet\'.er.i neki. Kr-röl a nagy t:»rórGl aera tudok semmit
Ezulín Tomka Samu dr. öxvegyót hallgatták hl.
Az elnök figyelmezteti, bogy joga vau a vallomását megtagadni, arra való te-kinletlel, hogy Marót a sógora, Tomkáné kijelenti, hegy vallani akar. Elmondja ezután, hogy sz-lzeztr korona hozománya volt,mikor Tónikával 1898-ban mogeskü-dött. A pénzen Tomka értékpapírokat vásárolt.
Az elnök t Mennyi volt férje évi káresete ?
Tomkáné: Nem tudom.
— És mennyit költöttek a háxtartisra?
— Én magára a konyhára 160 forintot kaptam havonta.
—- Mit tud arról, hogy az ön férje és Marót közt milyen viszony volt ?
— Üzleti viszony ugy tudom, nem volt kőztük.
t- Járt Marót Budapesten s meglátogatta ilyenkor önököt f
— Kétszer látogatott meg bennünket Egyszer öt napig, egyszer nyolc napig volt a vendégünk.
— Mikor volt ott utoljára ?
— Tavaly szeptemberben.
— Van-e arról tudomása, hogy a férje Maróttói pénzt kért kölcsön ?
— Erről nincs tudomásom.
— Mikor volt «M, \'pogy ön látta, hogy a férj az értékpapkairól levágta a szel-, vényeket és beváltotta?
— Tavaly júniusban volt.
— Több értékpapír volt az t
— Több.
— ön megkérdezte egy alkalommal a férjét, hogy megvan-e a pénz. ült felalt akkor a férje ?
— Azt mondta, hogy nem hiányaik a hozományból semmi.
— Mielőtt elutaztak, ön valami karperecet kért a férjétől. Oda adta? ,
— Rögtön.
— Honnét vette ki ?
— A Wertheim-kasszáből.
— Mi volt az oka annak, hogy a cso-lédeket elküldték? Máskor, mikor hosx-szabb időre elutaztak, nem küldték el őket.
— Csak az első évben nom küldtük
el őket. Akkor történt volünk, hogy az egyik cseléd rögtön elutazott, a másik pedig olcsavargott, ugy, hogy mikor hazajöttünk, nem tudtunk bemenni a lakásba. Akkor határoxtuk el, hogy máskor nem tartjuk meg a cselédeket, ha olutazunk.
Az elnök fölmntatja az özvegynek a szerszámokat, köztük a fúrót.
Tomkáné kijelenti, hogy ezeket a szerszámokat a Ioíjq még legény korában szerezto be.
— Az elnök: Badenbon mindig együtt voltak ?
Tomkáné: Mindig. Legföljebb egy-két óra hosszáig volt távol, s akkor vagy fürdött, vagy sétált, vagy a kávéházban volt.
— Mikor nogvedikén mogórkeztok Budapestre, mit tapasztaltak a lakásban ?
— A mint bomontom a szalonba, láttam, hogy az egyik kép öisxe van vagdalva. Megijedtem s befutottam a férjem szobájába, a hol az értóko-»•M> tárgyakat tartottuk. Olt volt a ¡•gnagyobb rendetlonsóg. A kassza ajtaja nyitva volt, az irisok ki voltak belőle hányva, sok por és hamu volt a földön. A férjem is megijedt Én azt mondtam a férjemnek, hogz menjen azonnal a rendőrségre s tegyen jelentést. A cselédeknek pedig meghagytam, hogy ne szóljanak a házban sonkinek, nehogy c ödülct támadjon a lakásomban.
—•• Mi toiftmása vau arról, hogy az jnRóságok a ax értékpapírok biztosítva TJ»ak?
__ Tudta* a biztosításról, a férjem megmondta, í*>gy mivel sok mindenféle ember j*r ® kázban, biztosítani fogja
a vacvonát \' <? . -
_ A nu\'if a biztosítás történt, hol tartotta férje az ön hozományát?
_ Biztosan ucm tudom, hogy hol
tartotta, ^S? a. bankban.
Miért nem tarloUa azután is a bankban? , , .
— A férjem {lyukran vett értékpapírt,
s r.em akart minduntalan a bankb$ menni.
Elnök azután a lárgyalás folytatását délután 4 érára haUsstotla. _______
tEGljjABB.
A béke.
London, jun. 5. Kitchenert, a ki ed-dig csak altábornok (lieutenant generál) volt, tábornokká léptették elő.
A Times értesülése szerint a pretoriai békeszerzfldósbo így záradóköt függesz-tottok, amelyben i burok boismerík vereségüket s kijeieuúk, hogy azért mondanak lo lüggotlenségükről, mert az angol kormány vonakodott tovább tárgyalni s végül kapitulációjuk fö okául fajuk megmentését mondták.
Pretoria, jun. 4. Fokföldi jolcntéso\'<> szorint ott a helyzot nagyqa kielégítő, Fauché mogadta magát. Napról napra sok harcos jelontkozík, hogy megadja magát____
Munkásszerencséi lenség a fővárosban.
Budapest, jun. 5.
A Dréher-fólo serfőzőben Kőbányán ma munkásszerencsótlenség történt. *
Délután 8 órakor három munkás epy hordó leengedésével veit elfoglalva, mikor a hordókat tarló kötelek eddig még ki nem derített okból leszokadtak és a hordó a három munkást maga alá temette.
A munkások közül kettő súlyosan megsérült, egy pedig Csánk Péter, a neve, azonnal meghalt.
A rendőrség szigorú vizsgálatot indított, hogy kit terhel a fel ol ősség__
Krüger nagy beteg. "
Szegény öreg Krügert ugy lálsilk halálos csapás érte n bóko megkötésével. O még mindig remélt, ha nem is győzelmet, de olvan békekötést, mely hazájának függetlenségét biztosítja.
Most, hogy ez már lohetetlen, * bóké-kötés híre ágyba döntötte az örog elnököt és mint az alábbi táviratok közül az egyik mondja, a betegség aggodalomra ad okot.
A .Petit Bleu" azt jelenti Ulrechtből,\' hogy Krügor elnök rosszul van és ágyban fekszik.
(Saját tudósítónktól.) Krüger betegsége, tüdőlob, orvosai eserlnt as öreg elnök állapota % legnagyobb aggodalomra ad okot,
Lemeszárolt katonák,
Belgrád, junius 5.
Az itt megjelenő „Glas Srpstva" nevü újság azt irja, hogy a boanyák-törők határon, az úgynevezett .Popocine Do-lina"-nál az arnauték nemrégiben lemészároltak ÍOO osatrik-magyar katonát, akik a plevjei helyőrséghez tartoztak.
Ezek a katonák egy tísst vozetéso alatt őrjáratot teljesítettok, miközben átlépték a határt ós török területre értek, a hol őket ogy nagy osapat ar-nauta lesből mogtámadto éa eg7t31" °fryig lekaszabolták.
A uevezelt lap hozzáteszi, hogy erről a dologról mindönki tud Plevljében, do a hatóságok megtiltották, hogy a dologról ltjának.
Az incídons óta a plevjei, pripopoljel ós triboji helyőrségeket jelentékenyen XQCgerősitottók.\'
Nagy lieíörés a fővárosban.
Budapest, junius 5.
Most, hogy Budapest jobb módú, tehát nyaralásra képoflitolt lakossága kiment u „zöldbo", a lakásfoszto^htók nem lulsá-
|osan kedvelt céhie már alaposan mur kához lAtott 6a a befüggönyözött ablakú lakásokat megtisztoll b. látogatásával.
Tegnap az Andrúosy-ut 43. számú házában követett el egy vakmerő fickó fényes nappal betörést, a mely sikerült is, csakhogy hamarosan a háziak észrevették a dolgot és igy a tettes hurokra került. • \'
A doW igy történt: Az Andrássy ut 43. számú házának Il-ik emeleti 2 ik számú lakását Maróthy Fürst László nagykereskedő birja családjával.
Maróthyéknak nyárilakuk van a Lipótmezőn és igy már május hónapban kiköltözködtek a nyaralóba.
A városi lakás azért nem maradt lol-joson elhagyottan, mert Maréthynó minden másod harmadnap bo szokott jönni Ma reggel is bejött és nagy ámulá sára azt látta, hogy az előszoba ajtaja, melyet ő maga zárt bo, nyitva van.
A házmestcrnét felhívta ós ezzel együtt ment be a lakásba, melyen azonnal meg lehetott látni, hogy ott járt valaki. Minden szét volt dobálva, a szekrények, fiókok feltörve, tartalmuk kihányva.
Maróthyné azonnal értesítette\' a dologról férjét ós megállapították, hogy a betörők elvittek 3 takaról;pénztári»belét-könyvecskót, összesen 28.000 korona értékben, 6 drb gyémánt inggombot, néhány darab kisebb ékszert, fehérneműt, stb.
A rendőrsépmek azonnal jelontést tettek a dologról és annak megbízásából Krecsányi rendőrfőnök az összes szabad detektiveket mozgósította.
Ezek egyike, Meleghogyi detektív szerencsével járt, mert mikor a Belvárosi takarékpénztárnál a Ferenciek-terén jelentést tett a betétkönyvecskék eltünésé-rül, egy gyanús és előtte ismert alakot vett észre, ki egy botétet akart kivenni.
A betörés elkövetését bevallotta, s meg is találtak nála mindent a mi a lakásról eltűnt. \'
A betörést egy a házban lakó asszony Lipscherné vallomása szerint délután két és fél órakor követto el, akkor hal lott a nevezett asszony a lakásban va lakit járni, de mert Maróthyré gyakran járt haza, utána semnézstt a dolognak.
Azonnal igazolásra szólította fel és azt vallotta, hogy az\' ellopott betét-könyvecskék egyikét, a legkisebbet akarta beváltani, mely az egyik Marótbi gyerek nevére volt betéve.
Elszállította a derék\' urat, ki magát Klein Miksa bécsi kárpitosnak mondotta a főkapitányságon, a hol hamarosau ki tünt, hogy Hirschreim Samu foglalkozás nélküli kárpitoalegéuy az illető, ki már többszörösen büntetve volt.
Egyesek a rögtöni kígolyózás melletti nyilatkoztak, a túlnyomó többség azonban egy bizottság kiküldése mellett döntött, amelynek feladata lesz az esotetl alaposan megvizsgálni és erről jelentést! tenni. Ktlől a jelentéstől tették függővé | a lépésoket.
Az após.
Budapest, junius 5.
Egy kellemetlen űgy,
— Affér a Nemzeti kaszinóban. — Budapest, jun. 5.
A nemzeti kaszinó tagjai mostanában feltűnést kellő ügvgyet foglalkoznak. Arról van ugyanis ezó, hogy a kaszinó egyik főrangú tagja ellen,\' aki orsz. képviselő is, kigolyózási indítványt adtak be. Euuek pedig az volt az oka, hogy a kaszinó egy másik tagja, a ki polgári pörbeu állott vele, hamis eskü letételével gyanúsította.
A két mágnás szomszédos birtokos a Felvidéken és igy keveredtek pörbe egymással. A pür a\'fóuri képviselő esküjétől függött ós ö ezt az osküt lotttte. ellenfele pedig kijelentette, hogy hamÍB esküt tett.
Ezt azután följelentették a Nemzeti Kaszinó elnökségénél és a gyanúsított ezredénél is, a melynek tartalékos hadnagya. Az ezredparancsnokság a katonai becsületügyi bizottságnak adta ki az ügyet elbírálás miatt, A bizotUúg kiinon. doita, hogy mig az Ügyet a polgári bíróság el uem intézte, ö nem itólkozhotlk,
A Nemzeti Kaszinó elnökségénél azonban « löljelentétjgel együtt kizárási indítványt is adott bo. A mult hónap 3-án tartott választmányi ülésén került tárgyalásra ez az ügy. a választmány tagjai nagy számban vettek részt az ülésen, a mely igen mozgalmas lefolyású volu
Tehát nemcsak az anyósokkal és és anyósokról csinálnak vicceket, hnr.em az anyósokkal, apósokról is, persze u*uk azokkal, kik mogérdemlik.
Egy budai após, ugy látszik, adoll erre alkalmat és az ő ügye foglalkoztatja most a budapesti m. Idr. államrendőrséget.
B. Ferenc budai háztulajdonos a pa naszos s a kit följelentelt, r-z a tulajuon voje, K. József gyári hivatalnok. A panasz kerek ozer irt körül forgott Kész letoi a kövotkezők ; fl. Adel, a háztulaj donos igen csinos képű fiatal leánya naponkint átjárt a pesti oldalra, a zenedébe. A villanyoson ismerkedőit meg K. Józscffol, egy csapodár hivatalnokkal. A fiatal leány irult-pírult, a mikor K. József egy alkalommal megszólította, do felült s utóbb ugy fölmelegedett a szaporaszavu, szőke bajszú legény mel lett, hogy azóta mindennap találkoztak. Talán két hónapig érintkezlek igy titokban, amikor a fiatal emker megbetegedett. A leány néhány na pift várta, hogy szerelmese mutatkozzék, utóbb azonban annyira nyűg talankodott a fiu elmaradása mialt, hogy — elment a lakására. Ámde óvatosan elvitte magával a cselédjüket is. Mi sem természetesebb, hogy másnap a budai ház mindtn cselédje tudta már, hogy a háziurék kisasszonya tilosba jár s harmadnap a leány apjának is besúgták a dolgokat. A zordon azivü apa leánya nem mehetett többé egyedül az utcára. Szerelmese fölgyógyult s mert napokig nem látta a leányt, merészen bekopogtatott az apához s megkérte Adél kezét.
— Jól van — felelte az apa — tudom, hogy a lányom szereti magát. Feleségül veheti. Hozományt nem adok vele, de könnyelmű eladósodott fráternek nem adom oda. Jó volna ugy-e a halálom után elprédálni az asszony vagyonát ?
A fiu bánatosan ment el a leányka lakásáról. Teli van adóssággal, Adél nem lehet az övé.
Kimenőben valaminő lapot mutatott a leánynak. Abban üzengettek aztán egymásnak. Végül találkoztak is, persze megint csak titokban — a fiu lakásán.
Másnap K. József öröinUJl sugárzó arccal állított be apósához. Kezében tízezer koronás tskarékpénztári könyvet lobogtatott.
— íme, a vagyonom.
Az após, aki hetek óta nézte leánya fájdalmas sóhajtásait, mit tehetett egyebet — beadta a derekát.
Mult vasárnap volt a fiatalok eskü vője. A kérges szívű apa beváltotta fenyegetéseit, oclaadta a leányát, do nem adott vele egy fillér hozományt som. Az esküvő után a vő a vendégek fülehalla-tára megkéri a gazdag háziurat.:
— Nem akarok kivenni a takarékpénztárból pénzl s ma vasárnap lóvén, ha akarnék, eoin tudok. Adjoncsak ezer forint kölcsönt, Itt hagyom magánál a könyvecskét.
A fiatalok még az nap nászútra indultak. Tognap visszaérkeztek Buda-postre. Az apa nm sem lágyult még meg. Kérte az ezer forintját.
— Nincs, felelte a veje
- Kérem, kapitány ur, az uram ártatlan. A könyvet ón hamisítottam . . . mort a papa nem akart másként hozzáadni Józsihoz . . .
Az imént még komoly arcok kideröl-tok. Mosolygott a kapitány, oz írnoka, a detektívek, a följelentő bank tisztviselője, csupán az após dühöngött a pénze után s a fiatalok szepoglok — tz büntetés miatt.
Persze, az okiratharnÍMtih hivatalból üldözendő c3olekmcnv és igy az asz-szonyka hunísitás vádjával terhelten a törvényszék elé kerül, de mclv<k bírónak nem lágyulna el a szivo, uiikíVr védel-méro fel tudja hozni az asszonyka, hogy szeretolt, nagyon szcielctt és azoreluie kicsinyes anyagi dolgokon szenvedett volna hajótörést. Hát 6egitett magán ugy, a hogyan tudott. Ezért pedig legföljebb egy kis pénzbüntetés éri.
érkfaltk vonalon a közeli állomásra, mely Córcsönytől 10 kilométernyire fekszik. A két ember gyalog indult el az állomásról hazafelé: zsebükben, a mint ez % náluk talált számadásaikból kitü«L 1800—2000 forint lehetett. — Csalfljuk, akiket jövetelükről értesítették, aznap este hiába várta őket. Más-osetlegos 1 non hajnalban S*«np«ik ti* kocsin elln-\' duit az állomásra, remélve, hogy apja a röpüli vonattal érkezik. Alig egy ne-gved órányira a községtől a mezőőrtől értesüli, Széncsik fia, hogy a mezőn két agyontart ember fokszik. A Hu odahnj-tottí* a két emberben a saját apját ós Hajecslnt ismerte fel. Az esetről értesült csendőrség eddig két oml^rt tariózlato.t lo a gyíkosság gyanúja mialt, de, liopy azok a valódi töltenek, az még ncin bizonyos, A nyomozási folytatják.
I
Elismerés Káüayuak.
— Saját tudósítónktól. — Ez as elismerés most Bécsből jön. Mint tudósítónk nekünk telefonon jelenti, Kállay Benjámin, a közös pénzügyminiszter jubileuma alkakuából a Fremdeoblatt a következőket írja*. <
Ha a magyarok ezen a napon büszkén emlékeznek meg honfitársuk érdemeiről, ugy ülik, hogy Ausztriában se múljék el ez * nap- a bála nélkül.
Kállay az első naptól fogva mind a mai napig alapos megfontolással, körültekintéssel és következetességgel végezte tisztét, elhamarkodás nélkül reformál, a hol szükséges volt, előkészített* a sok fontos kérdés megoldását éa még mohamedán lakosságot is hozzászoktatta az uj viszonyokhoz.
Nagy nohózségek között emelte a tartomány kulturális atinvonalált alömoz-ditolta mezőgazdaságát, megnemeskette háziiparát és mog európai asitotta a tartományi fővárost éa környékét Rzakaa feladatokon immár huaz esztendeje dolgozott - olyan sikerrel, a mely iöiülmu minden várakozást és a külföldöt! is legőszintébb elismerést vívta ki.
Az a civilizáló munka, a melyet Bosz niában és Hercegovinában végzett, a leg jobb felelet mindazoknak, a kik ezekben a tartományokban való pozíciónkat ócsárolják. ,
--Akkor hát kiveszem,a takarék-könvvecskcdbólI
Menten elment a bankba — do a könyvecske hamis volt. Tiz koronát tettek bo rá 8 aztáu a 10-hez három nullát a szövegbe az ezer szócskát írták hozzá. Az esetet a bankjelontotto be a rendőrségnek. Az após tombolt dühében, a mikor előállították.
— A vőm hamisította, az a gazember. Csukják le I
Kgv órával később a detektívek elhozták K. Józsefet is. De vele jött a felesége is. Az após majd, hogy rá nem vetette magát dühében. Most megszólalt u fiatal asszonyka :
»
I, t
BUDAPESTI HÍREK.,
— Az utolsó érdemleges «lé*. A
magyar delegáció ma délben rövid ülést tartott, melyen az összes jelentéceket hitelesítették, amivel azután a delegáció idei ülésszakának érdemleges munkálkodása véget ért
— öngyilkos nri nő. Barics Antal magánzó, Izabella-utca 72. Mám alatti lakásán ma reggel mellbe lótte magát, A golyó súlyos, do nem életveszélyes sebet ütött rajta. A mentők bevitték a Rókus kórházba.
— Az égő szesz áldozatai. A lép-szeszforraló áidozaia lett ma éjjel Beinllt Etel tizonkilenc éves cselédleány gazdájának DembinszkÁ-utca 50. szám alatti lakásán. Ételt melegitett, a forraló feldőlt s a leány súlyosan összeégett. A Rókusban ápolják. — Sulyák Ferenc asztalos mester Óriás utca 6—8 szám. alatti műhelyében Róth József inasgyerek tévedésből szöszi öntött az égő kályhába. A szesz felrobbant és Roth szörnven összeégett. Az ullői-uti klinikán ü poljáL___
HÍREK mindenfelől
— Na félj Sándor I A napokban a
lapokat as a hír járta bo. hogy Natália exkirálynó egesz vagyonát egy kolostorra hagyományozta. Most rzt a hirt — mint Belgrádból táviratozzák — az oljoni la-
Eok megcáfolják ós hozzáteszik, hogy atália már régebben végrendelkezett ós 5 millió lraukoi éró vagyonát fiára, Sándor királyra, hagyományozta.
— Kirabolt sertéskerezkedők. Ha-jecski Mihály ós Szencaik Pál gőrcsönyi lakosokat összezúzott fojjol halva találták. Hajocski és Szencsikrég időktől fogva sertéskereckedést űztek, a miből tisztességes vagyont szereztek. Két héttol ezelőtt 180 darab sertéssel indultak el s| miután azokut eladták, vasárnap esteteló \'
közgazdaság.
St
Oraxáfloa »«.. árok.
Junius 7-4a : Felsőszvidnik, Muzsla, Oláhláposbánya, Rézbánya, Sarknd.
Junius 8-án : Alsóbalog, Boloráz, Budapost, Csákány (Vasm.j, Folv-inc, stvándi, Karcag, Kunhegvet, Jfc\' • Mezőkeresztes, Óbóba, Olad. Szt ígyvrjr. • völgy, Tiszaíöldvár (J.-N.-K.-Szolhokq?.) Ujszivác, Várna, Ziífor.
Junius 9-én : Baranyavár, Botornva Büsü, Csorna, Enyíng, Felka, Füzesabony Guta, Kővágószöllös, Lovászpatona. Má-gócs, Marionos, Nágocs, Rogede, Rusz-jolánya, Sárbogárd, Somló vásárh oly, Szempcz, Szeredujvároska, Szigetvár, Tüskevár, Vásárosnamény.
Budapesti gabonatőzsde.
Változatlan árak mellett 13000 m. m. buza került forgalomba. .
utfiu bvu» Jaa.-ra 8.0&—8.06,- Rom olt-f 6.74—9.79, Z*b okU-xz 5.W—6.V0, Taaseri 6.16-3.15
V Bn<U»aaU 4rUktíx»a«. V KliUitdAn köttatett: Oaatrik bltaliiarT MO H
Mar?" hiulriwrtar 70S.H5 Jcliilot bank--.-
Kinuuauiinyi —k— Oaitrik ilUmY. 701.76 Ma-gyar bitolréawinr T09.60 M»jy«.r 4 a*ixalckoi*r»M JAr. 190.76 Koroaajinulék Í7.W.— U»a*<piU>lób»nlí
i38._ tmJc «09.--- lllmamdrinyl 617.—
Ontr aitnw álhunvasut tiuriny 704.— Dítl T*»ut 68.— Nimat bírod, máxk* 117.S4. VllUjnoa tmu« 4IS. - BttdapcaUköíuti maut ÍSS.-
Béoti 4rt4kt6s»de.
Jaatea 6. Oaxtrák hl teli. «66.76. M»jy»f thJtotr. 710.— oaxuak-aiacrw ¿UwoTumti réuraru 603.76 4 «Aialiko. mktjut aranyjilradík —-Macr« koronajáradék VT.86 0411 tmu« 67.60.
— Közvágóhidi sertésvásár (Hivatalos jelentés.) Készlet 672 darab Érkezeit 473 darab. Összesen 1045 darab. Eladlak 599 darabot. Maradvány 446. Mai árak: öreg másodrendű sertés, 76—80 korona, silány — korona. Fiatal zsirsertés, közép 86—89 korona, könnyű 64—80 korona 100 kilogramon-kint élősúlyban, levonás nélkül,, A vásár lanyha volt
Visároeaniok éra! i A mai forgalom i^en gyenge volt és az élelmi cikkek ára csekélységgel csökkent. Ponty kilója 120 fillér, harcsa kilója 140 fillér, csuka 1 korona, kocsege 240 fillér, apró kevert hal 50 fillér, tengeri hal kilója 4 korona, tengeri rák 5 korona, viza 2 korona, tok 2 korona. Cseresznye kilója 90 fillér, szamóca kilója 120 fillér. Spárga kilója 90 fillér. Tök darabja 1 korona. Zöld bab kilója 80 fillér. Teavaj kilója 240 fillér.
Maratóm»j lacnMTObfc
ponyva- és zsák-
köiosönintézete
aj int a Icsclíny.ligb!. folt-Melck mdlott 4« í« W J uu/yaztlrutrtor naiyaú«u ka*»t- 4« vag-gron-, -valamint rundktvOl móraókolt dijak mellett ropochordáühot »jnkiójolt axtkér- éa behor-dt«t k<51csönponyvákat, utóbbi célia tiMcU« 7 éi e korona úiban.
KAOEL ADOLF
■•¿kazlat, uj 4a ba.ssná.lt »ák- tm ponyva naormktlr.
BUDAPEST, V. kér., Ar&ny János-ntoa 18
Sürgönyeim; NAGEL ADOLF B#4*f«t
ii.
Í.yuu.lí,ti ínltly Viitwiü. tfu».\'arc»tett.
- különfélék.
— As öngyilkos igazgató mint
alpsros. A hivatalom lap küzli : A budapesti I—Hí. kcr. kif. járásbíróság közhírré teszi, hogy* dr. Szabolcsi Izidor ügyvéd felperesnek, — néhai Augenstein Samu takarékpénztári igazgató ismert és ismeretlen örökösei alperesek elleni 3000 korona és jár. iránti keresetének .iommís tárgyalására 1902. évi junius hó 30. napjának d. e. 9 órája-ezen bíróságnál H, Fő-utca 77. 1. 12. kitöretett is néb. Augenstein Samu israe-i ctlen őrOküiei alperes részérő dr. Uotzenhardt János ügyvéd ügvgondDCr-.Jcul kírcndellelett.
Felliiratnak ennélfogva isiiv^ellen tar-\'fózkwldtu alperesek, hogy ügyükru^ vcéhzorfl védelme iránt a részükre ki* deli ügygondnokot kellően uta«i*.íúk vagy a tárgyalásra személyesen, vagy más megbízottjuk ¿Ital megjolonjenek, mert különben mindezek elmulasztásának következményeit mafeuknak tulajdonítsák Kelt Budapesten, 1906. év\' május hó 14. nr.pján. A budapesti I—-11). ,\':er. kir. jbiróság.
1- — Áttérés a zsidó hitre. Békés
Csabáról jelenti tudósilónk, hogy egy 22 éves> férfiszabó-segéd, névszerint Schei-;ber András, áttért a zsidó hilre. v Az áttérési ceremóniát Kolin rabbi végezte \'"^Érdekes, hogy Scheibar édesanyja fana tikus nazarénus és d maga vette rá flá az étiérésre. \'
— Miből lati as asszony. Egy in-
idiai legonda meséli. hogy mikor Vulkán, a mindenség alkotója, a nőt akarta megteremteni, azt veUe észre, hogy a rendelkezésére álló anyagot már mind fölhasználta a férfiú megteremtésére. Mit tegyen hát? Kölcsön votte a kigvó mozgását, a kúszó növények aimuléVonysá-gat, a fűszálak hajlékonyságát, a virágok .bársonyát,a levél könnyedségét, a gazella nézését, a napsugár ragyogását, a felhők könnyeit, a szél állhatatlanságát, a pehely lágyságát,,* méz édességét, a tigris kegyetlenségét, a tűz • emésztő hevét, a .jég defmesztö fagyát, a szarka fecsegését—és ezekből gyúrta össze az elsőnóL,
zolt, hogy orVosl hív. aki majd-elviteti.
Egv pillanat alatt félreugrott ¿3 látta hogv\'az i?m eretlennek hatalmas kés van n kezében.
Do ez is megijedt, n mikor látta, hogy szándékát észrevették.
— Nem kell orvos — szólt az alak — csak segitsen lábra állni.
Zwiknemek akkor eszébe jutott, hogy táskájában konyak van?
— Várjon barátom* -r szólt a még mindig könyőrgőhöii — majd adok egy kis pálinkát,\'az taipra ásítja bizonyosan
Eízel elíordult és kerékpárján levő táskát kezdte bontogatni. Tekintoto azonban véletlenöl előre esett és igy észrovohette, hogy az ismeretlon lassan felkel és hirtelen valami tárgyat ránt elő a zsebéből.
Egy ugrással a kerékpáron termott és elmenekült a réteken át.
Ay ily médon szerencsésen mogmer.e-kült Zwicknor ma jelentést tett a II kerületi kapitányságon
J
Életunt hlnataM,
Budapest, junius & , , BáncsvAntal fővárosi magánhivatalnok \'ma reggel 6 órakor az Izabella-álca 79.\' szám alatt levő lakásán mellbe lőtte »\'magát-A mentők vették ápolás alá és a < Rókus kórházba szállították.
Báncs szerelmi bánata mialt akart meghalni. Az or*os©kvazt hiszik, - hogy \' fel fog épülni, >l \'
i. ~T\'..... ..
- Merénylet a fehértóíi-uton.
Halálos veszeeelemtől szabadult egy a főváros sport köreiben ismert fia • ember, Zvrikner oszkár banktisztviselő.
Zvrikner esténkint 6—7 óra tájban kerékpáron távozik a fővárosból és a
■ kőzeh kastélyba kerékpározik, «hol ifjú \' neje és gyermeke nyaralnak
Az utat rendesen az összekötő vasúti hídon át szokta volt megtenni, de egy
■ idő óta arra nem szabad átmenni és így kerülő uton, a Ferenc József hidon át tért le a fehérvári-utra.
A mikor tegnap este kerékpárjával Rokk-gvár közelébe ért, & fűben ei slérfi alakot látott feküdni.
A lérfi munkás külsejű és szörnyen
REGÉNY.
A tenger titka. ,
A régi világban.
A vándorok most elhagyták a városon kivüli parkot és beérlek mapába a városba, a moly széles utakban \\ zetett egy nagy kőzéptér felé.
.—. Felülről nézve, — mondotta a mérnők, az egész, csillagalakban volt építve és ha ismomók az oszlopok különféle fajtáit, azt találnák, hogy a jóni és ko-riuthuri oszlopalakításnak keverékei ezek az oszlopok.^ Csakhogy én, ki rezidenciámul szemeltem ki ezt a tengor alatti várost, több más dologból meggyőződtem arról, hogy sokkal régibb keletű itten minden minta görög oszloprend ésugy vélem, hogy a jóniak és korinthiak i4 kiktől a görögök ellesték az oszlopópilkezés őzen módozatait, ettől, a mi népünktől tanulták eL
Itten például — folytatta a mérnök elbeszélőt, egy nagy oszlopcsarnok előtt megállva, minden a legnagyobb rendben van. •
Valami tanácskozási termo lehetett ez, vagy iskolája a mi régi népünknek.
Menjünk talán be. * És bementek.
Mindjárt a bejárat mögött nagy mog lepelés érte a derék BeriuccióL (Folyt, köv.)
a egy
jajgatott:
—- Sejtsen, az isten áldja jneg, — szólt Zwiknerhez — egy kocsi robogott erre és elgázolt. Nagyon nehezen tudtam eddig vánszorogni, valami belső bajom van. A gazember kocsis mag-szökött és itt hagyott!
Zwickner oda lépett a földön bempergőhöz és megtapogatta* végtagjait. Megsajnálta a szerencsétlent és ajániko-
Szépség a legnagyobb kincs I
U tx könnyen tUubeU a már 30 ív írta LitQnJ hir-i;\':.: ,\' Crv«nd6 r Or. X*hmcwn-félo trckenía 1 kor. Dr. Xj«hma.n-nfél* arvpairW 2 kor. X>r. Lehiuaiu.-fvlo nioiiiviz 1 l:cr. X>r. Liihmuu-f«!» azippau ¿0 íillór. hatználata áltat ; múltok muidc/yikc külön 6a <;yHU t«i*u mir «rr<x<ri haaxn&lat után eltávolít az arcröl »«•ylBt, siájfoltot, pattanAat, bömtKC\'t éa a bor mlnaen U«zlaU»n».if .u unatébcn feialinuthalMlan tztr.
Hair restorer SSlV.L^ÜI
arinrb da Odoii^ét l* Ti»«aadja, ex ¿ital tclji.io.i Íc!ct:t;til6 tova az irtc!i-.ai íj gyakran mírju hatáait hajfcitA fierakcU Foatat .ziUülJéa
Gyarmati Emil
▼iroal cr6fyixer<ir.ibúl a Szent Húrom sióhoz Baján
Kmébot kirityné ut PtrakUr BudapeaUn: TAr6k JÓ«»of Kirily-utc*!2 6a Xkr. Loo Núdoj.gyógyarortár Viet-körat.
■aaaaálla Ua ........
• (alUUaa klet«« h»iA«u, l,fd»ill<»bb in*. a Wclram arexkr«w-«t 1 ♦0 kr.; kettő« »d»t 1 frt 10 kr. JiapkaU éa eaak e ttinaaei T»»>„i: SZS^RlTr «. Kjrtcysxerttr a« wI«t«nae»anhcs\'\'MaaaAa SilsV v.<i?
0i| Naoy mulatókéit Ili!
í) megnyitás. j \'
Van Herendim a n. í. kí.-ín*ír artvea tudó-miiíra hóznt, lioj* Siaha-tkán a Fölüti-:*ritlod.i ípulctíben (a ravMtl tr.dóhiirial azc.-nbcn) t«rű
kerthelyiséget
. <tt iníjui h6 8-in mcinyitoKani. aliol (cljr*rn u1, 1(0 tzorníliTo fedett szatotnl t* két fedett tíkvpályi» 411 t. rende,x\'ím s^rakoziaára r«nd«lketv<ra.
Naponkint zene játszik.
FriM, h^lirzoaín förJtt hatrapríkia tt «Olt hat homoki éa hesvt borok, kóbínvnt réazvinysir iné:lékelt Arak mellett, azolid kisiolgilAwal.
A n. L kCzőniét b. pirtfojiiit kézi klviló ttntelctUl
, Tóth József
vendí;Mi.
Brázay-féle sósborszesz,
Minden munka után, akár szellemi, akár testi fáradtsággal jár is, üditö hatással van az emberre a firázay-félo e</sbor-szcsz. Ha ilyenkor jól bedörzsöljük a nyakszirtet a vállat és a hát felső részét, vagy sósborszeszftirdőt veszünk, a bágyadtság megszűnik.
1 nagy Qvog ára 2 korona;
1 kis - „ 1 m
TIROPAM
eddig lcíJoLbnak biasnyttlt a poloikik éa |ietéi teljes klirtásira. Kapható hclvben és vidéken üvegoklion A 40, 60 kr. F^l liter 1 írt 80 kr. f liter 2 írt -¿0 kr. Tii^ram-por Jt —19 kr.
Fórtktúr:
Tirgram Társaság
Bn<lapett, XV. kar. Kf.roly-i-.\'.oa I.
12 frfto-ért
16 fr?.-ért
fffiat finom
aer íaiCItót k,\\«iitek r. »n. I>u< fzdrotTÚla«zt>\'k. Vidékre minták, mértek ntasilittai binnentr» é« infycn,
ANGOL SZABÓ IPAB
. •» AUcotmany-nto* 37. -\'•\'>.
finom
dtratoa lltónyt tíjv faJCttát k»V>iit\'ek i<u»k axabás-
b:
ivoopchtua inuven. <&<-*
Odontolecbnlital labor^orium. -
Fosorvosi rafiferíR, í
f
irány fulkinitbic, saját médszer szerint,
HTffenlkm (»?*<taUn» 4> »tt;rh«t<U«n, ke:e»«<t
melleit. Fosaukent b frt. tíauUcliukwan foganként 9 frt. Csi.Jy.-.úU« nóJKUl la. Foehui»« coca ion a! a frt. Forcallin ./ogMimé« 0 foriiít. Aránylóm ¿a 4-6 fVt. Exilat vajy eamanl to. máa U írt. FojUkIíH» 3 frt. Itaodtlw inf,kn
P1TZXJu\'E fogorvos,
BUDAPEST . Kouuili úxjoe\'Utcza 10., féUmelct.
B«kOMStt foraarok Jr.vlt&a» 3 frt. Átdo\'.-HOJ*» £osaak«nt 1 íxt 60 kr.
A Isgujabb és legjobb különlegesség
köszvényes-, rlxeumás-, isohlass és idogfájdalmak ellen
Herkulesfürdői
Rbemuaf iuid
Forduljon Scliwab gyógyszerészhez HerkuIesíuröőiL
Ha megpróbálja, meg nem. bánja
X ttvoff ár* 1 forint
~7
Magyarnak Pécs. Németnek Bécs*
===== Ne küldjük pénzünket kttlíöldrel ^ === Legjobb órákat ós ókszerekat küld .
SCHÖMLD IMRE órás és ékszerárugyáros
: PÉCSET T. _
Ham tatsxő tárgyakért • pénzt «¡•aacakQldflm vagy klo
9 ÉVI JÓTÁU*ASBAXta 1 II
Egy pontos nickel zsebóra, szép kivitelben M
860
Egv pontos nickel ébresztő óra m 1 80 Valódi ezüst remontoir-óra
Valódi exüsi kétfedeL ank«* remont erős azerkezett .. ... szép kiviteJbea — — ~ Valódi ezQ?t tula wmoa»^ _ pontos járással — — — „ anksr kétfedeles óra --— WW-w
I4-karatoa aranylánc sok oslxxos ssép khrttalb
20 gramm nehéz 25 írt, 25 gramm nehéz 80 frt, 80 graiom r ^W* 98 tí, 40 gramm nehéz 41 frt 60 kr. — Minden lánczhoz aranyba foglalt k wíók mérve 15—10 gramm súlyban 4 frt 60 kr.
Mindén tárgy a királyi főpénxverdohivatal által megvizsgálva és bélyegexv»
KltttnteUé tUaml és aranyúromoak»l. — Ttb> mot ilSssl lrr ® abtoHemaea
«agy képaa árjegyzék in*y*» kérmraatra Mldattk.
BéirffKíiSási áSBandó értékű ajándéktárgyak«
A ki megbízható járású órát, szép ékszar«-ket vagy arany és ozQst árukat vásárolni szán
dékoxik, az kórjo egy levelező lappal
SCHÖNWALD IMRE
ékszergyáros, órás éa l^rtaxarétt
i Pécs, Királyfő-utca nagy képes árjegyzékét, melyot bárkinsk fngysn é> bérmentvo küld.
. SEIFERT HENRIK es FIAI
Bndapest, Dob-utca 90. sx.
es. ós kir._szabadaknazott_jég^ekráriy-
gyárosok. Ajánlják l^ynjabb 6s legjobb
szerkozetü jéggel hOtbető szc-\'-jrónycIkct
1 ......... " -....... ~
a legjutányosfbb árban._
,is\' Árjegyzékkel díjmentes« ssolgálmxk.
„Habana"
yy kapható minden
nonnbergi nagykereskedés és m. kir. dohénytőxs-dében bádoalemezzel ellátott dobozban. Parafa« és
aranysxonókávaD ¡8 k^phaiá.
ka szám
4\'«ii" V\'»--- ---• ni T T\'iñ\'Vii ¿
5 « j » •** ■ •

Kagy-Kaniza »902. szomöaf. juoius 7.
ífwmfWsm^\'i\'V .1 r- .A-^U--»ir.¡a: u¿„ . ..frir r-.--TT-T- i^i-íT
Foy szám 2 filié\', -
---"I--f T V , . |
• Va
p y i
Ili
AI FRISS UJSAG

i
■ L.U...1LLJ----UW
EiüfizBitisi ára:
lUlybca htUhoc boMva egy hóra 00 filli ViJikxt postai küldéssel egy hóra 1 korona 20 fillér — rri—rwinri---1—i—iwaa—r ím mt
Kiadó tulajdonosok: 6
Kraoes áe Fsrkae. r"^» Sssrtswtóség és kiadóhivatal: Krauss és fmkma
Felélő« iitikssstéi XX. o SVAI KDOO.
MiöJtlinik naponta körte reagál.
Krín QÉ^1. sx«rs¿tka«t
nyoöílijában.
t\'j
Chamberlain a békéről.
A Tomka-iigy tárgyalása. H&^ajáró lélek.
Kivógite a nemzeti kaszinóban.
Ax erköleabiráskodás legtöbb ítélő-szóké, a nemzeti kaszinó súlyos vizsgálatot rendelt el két máanás ügyében. { Mes?irtuk, bogy a vádlott Forgách\' Antal i jrrúí, a ki elleh ugvanis nemzoli jiárti; ?zastu attakkot inditoUak, bo«y erköl- j csileg nemzeti kaszinói ta^ágon alul va\'ó helyzetbe sülveszszók. Mert az, bojjv ! valaki nem lőhet a nemzeti kaszinó tagja, j uri és kiváltképen falusi zsidó felfogd* ( szerint nagyobb elemi csapás az egyip-temi titnéi.
A hir . immár szenzációvá dagadt s,lehetséges, hogy egy képzett, derék magyar kénytelen lesz egy fokkal lejebb Sülvedoi, csak azért, meri a nemiét i kaazinónak volt a tagja. A polgári társadalomban tudnillik csak bizonyított ténvek, csak jogerős itólet alapján s nem vádaskodásra Ítélnek. A készülő kivégzésről ezt ifja az\' E—s :
t Akigolyósás.
Topap későn éjjel együtt ült a Nemzeti Kaszinó egyik termeoen egy hár-n*as bizottság, a mely a Kaszinó választmányától kapóit mandátumot arra, hogy egy mágnásnak egy másik főúr ellen emelt vádjára nézve döntsön. Ez a Kaszinó legújabb eseménye:
A dologról már régebben folyik a szó, de komoly formát csak a Kaszinónak, mint testületnek a közbelépésével öltött. Gróf B. M. a Szol vádolja gróf F. A.-t, a kt tagja a parlamentnek is, hogy egy pórben hamisan esküdött.
Az ügyben érdekelt urak, ámbár mint felvidéki birtokosok szomszédok voltak, itt a fővárosban nem igen érintkeztek egymással. Régóta nincsenek jó viszonyban * nemrég néhány száz korona miatt »\'¿álltak pörbe. Gróf B. M. volt a íöl-porc3. A bíróság az esküt gróí F. A.-nak ítétle b az • alperes gróf megeskü-, dött a,tr«» hogy nem adósa a fel-
Íieresnok. A polgári pör sorsa ezzel elölt,. gróf B. M. elveszítette követelését, holott meggyőződése szerint F. A. neki igazán adósa.
Az esetet elmondotta több barátjának s odanyilatkozott, hogy F. A. hamisan esküdött.
S. 1). kaizinói tag az ügyet bejelentelte Nemzeti Kaszinó választmányának s nyíltan kigolyózást indítványozott.
A kaszinó választmánya összeült, határozatát gróf F. A.-nak egy levele előzte meg, amelyben közölte, hogy kaszinói a gságról lomond. Ugyanekkor kilépett a Párk-Jubból is.
A sord vlasgáléblrák. A választmányi ülésen heves vita indult meg a fölött, vájjon foglalkozzék-e u kaszinó a ballotage-inditványnyal, vagy aetu. Ebben a kérdésben a vélemények két részre oszlanak. Néhányan a kiilö-juüsen gróf Sz. P. a jól ismert fiatal ausztokrata azt hangoztatta, hogy miután gróf F. A. tagságáról lemondott, nom tekinthető kaszinói tagnak s a kaszinónak nincs is joga tobbó bíráskodni fölötte. De ha kíniondanák is a ballotage-t, azt egy kilépett tagon végrehajtani különben is lehetetlen. Kqlön véleményével azonban kisebbségben\' maradt. A választmány többsége elhatározta, boay belemegy a grólot állítólag terhelő vád megvizsgálásába ennok mt
Tivudat, gróí Hádasdy "Ferenc és Ha-
A hármas bizottság ma esti hét - óra, kor a Nemzeti Kaszinó második emeleti üléstermében ismét összeült s folytatta az ügy aktáinak és részleteinek megvizsgálását. Az ülés belenyúlt a késő éjjeli órákba. A bizottság az ügyek állását nem közli senkivel, C3ak a választmánynyal hivatalosan. *<
Az ügy szereplői közül a bejelentő S. D. nincs a fővárosban s elutazott BTóf F. A. is, a ki ellenben ma délután visszeérke^ett a székesfőváros ba, de a Kaszinóba, a hol több barátja koreste, nem ment el.
Eladóit budapesti leányok,
kát nővér tragédiája.
Budapest, jun. 6.
A fővárosi és egyáltalán a vidéki rendőrök legszigorúbb intézkedései és ellenőrzése dacára mégis «vakran előfordul, hogy lelketlen lélekkufárok egész sereg tapintatlan leányt kerítenek hálójukba.
A sajtó ós a társadalom még a rend-őrségon is túltesz: raminden felmerült eset alkalmávul irtó háborút indít a leánvkoreskedők ellen, de teljesen kiirtani még sem tudta őket.
Az áldozatok szenvedéseinek lefestése nem tanítja meg az embereket óvatosságra. Legalább orre mutat a kővetkező eset, a mely Budapesten kezdődött és Bukarestben végződött
A Szondv-utca 90. szám alatt egy évvel ezelőtt lakott albérletben két nővér: Szepessy Bózsi és Elza bácsmegyei szü-letésü árvalányok.
A két feltűnően szép leánv egy bácsmegyei elszegényedett családnak volt gyermeke és epy Budapesten lakó gazdag nő rokonuk támogatása mellett tudták csak fentaitani magukat.
Az egyik leány, Elza, szép napon azzal lepte meg nővérét, hogy boldogságuk meg vau alanitva. Egy előkelő külföldi ur kereste fel, abban az üzletben, a hol himzési munkáit értékesíteni szokta és fölajánlotta noki meg a nővérének, hogy jöjjenek vele Bukarestbe, a hol egv hercegi családnál alkalmazást kapnak, mint nevelőnők. Nem lesz egyéb dolguk, mint három gyermeket a magyar nyelvre tanítani.
A leányok belementek ebbe az ajánlatba és 1901. évi augusztus hóban elutaztak Bttkareslbe.
Az előkelő idogon ur, a kit Spiegel dr. néven ösmortek, elvitte őket egy nagy házba, ahol egy előkelő külsejtl asszony, a hercegnő várta őket.
—• A gyermekek vidéken vannak, no de nem baj, addig a kisasszonyok jól el lesznek látva nálam! — szólt\' Spiegel úrhoz a hercegnő, aki a két nővért elárasztotta szeretetreméltóságával. A leányok kaptak szép ruhát, ékszert, de a gyermekek nem jöttek.
Helyettük azonban nap-nap után nagyon sok iérfl fordult a házban, a hol különben is a két nővéren kivül nagyon sok más nő is volt: a hercegnő összes nő rokonai.
Szerflíieséttaség az Maltatta

— Saját «tudósítónktól. — ! Dreídáról jelentik, hogy az ottani állatkertben tegnapelőtt szerencsétlenség történt. Fürst József kereskedő kis 8 éves fia hevolónőjóvel az állatkertbe ment sétálni ós ottan a nevelőnőtöl elszaladva a: oroszlán ketrecben levő hatalmas nyőatén oroszlánt kezte piszkálni.
rfába ennok megejtésére gróf Andrássy
gróf Hádasdy F lassy Pál tábornokból álló háromtagú
bizottságot küldött ki.
Közben oly Ifoei JSrtr* íeMühősitelt állathoz, hogy ax kinyújtotta karmait és egy csapással agyonsújtotta« gyermeket, a kinek holttestét még osak akkor bocsátották el, a midőn a szolgák vasvillákkal verték. Képünk azt a jelenetet ábrázolja, amidőn az orosrlán megöli a pajkos gyermeket.
A férfiaknak azt kellelt mondani, ho
F
magyar gentry családból valók, de e szöktek hazulról.
A Iértlak lassan-lassan nagyon bizalmasak kezdtek lenni a leányokhoz, a kiknek ez az uj élet nagyon tetszett. Különösen Elzának, a ki nővére aggodalmait mindig eloszlatta.
A gyermekek még tél kezdetén sem jöttek, de a leány rlbukolt.
MlndltoUŐ a btln fertőjébe került, talán a maguk hibáján kivül.
Elza, aki mindenre talált vigaszt, első áldozata lett a bűnnek.
Már az e ső hetekben tudta, hogy lélekkulár kezébe kerültek, aki eladta őket, ee nem mert szólni nővérének, aki nálánál 4 évvel fiatalabb volt.\'
Egy szép napon azonban valami jóakaró férfi felvilágosította a kisebbik leányt és arról, hogy hová került, a miért az keserű szemrehányást tett Elzának.
A két leánv menekülni akart do nem tudott. Őrizték őket, mint a „női társaság" két gyöngyét és még az utcára sem volt szabad lépniök biztos fedezet nélkül.
Elza tudta, hogy Bukarestben több magyar ember van és elhatározta, hogy megszökik és ezekhez menekül oltalmat keresni, a maga éa nővére számára.
Március elején egy éjjel az első ome-leten levő szobájából leereszkedett a kertbo, a honnan tovább akart menekülni.
De szerencsétlenül járt. Leesett, fejét összezúzta és karját kitörte.
A kórházba vitték, a hol április elsejéig ápolták.
Panaszkodott az uraknak, de azok nem adtak reá semmit, mert tudták, hogy nyilvános házból került ki.
A bánattól egészen lesoványodva kerültek ki onnan; abba a házba, a hol a „hercegnő", egy hírhedt bukaresti lélok-kufárnő lakott, nem akartak visszamenni, de oda vissza som fogadták volna őket, moit már nagyon elceunyultak és különben helyüket ^mások" foglaltak el.
Igy került a két leány tolonoutra. Mint toloncok kerültek Budapestre, a honnan saját kívánságukra a fővárosi rendőrség tegnapelőtt vitette őket haza, a Báci-kába.
Ez a két Szepessy lánynak a tragédiája. \'
ven nőkkel pedig Bukarestbe ia kurtán Dánnak el.
Rózsi, amikor meghallotta, hogy mii történt nővérével, olyan beteg lett, hogy el kellett őt is a kórházba szállítani.
Kitüntetés.
A király Csidei József címzetes őrsvezető és Bencs János csendőrnek az V. számú csendörkerület állományában az ezüst érdemkeresztet adományozta.
. r
Átheíyesáa.
A király dalnokfalvi B a r t h a Kálmán I. oszt. bonvéd föhadblztosnak, a budapesti L honvédkerület hadbiztosai főnökének és Próbáld Károly II-oszt. honvéd főhadbistosnak, a kolozsvári VI. honvéd kerület hadbistossági főnökének saját költségükön való kölcsönös áthelyezését elrendelte, i
• ■ t
— Saját tudósítónktól. — Második nap.
Bérosy rendőrkapitány tanúvallomása.
Agorasztó elnök megnyitván a tárgyalást , a következő tanút, Bérczy Bála
rendőrkapitányt liivja elő.
Friedmwm Bernát dr védő tiltakozik Bérczy kihallgatása ellen. Mert Bérczy mint rendőr s nyomozó közeg most valószínűleg pótolni akarja a Maróttal Bécs-hon fölvett jegyzőkönyv hiányait, aunál is inkább, mert hiszen a trieszti biztosító társaság jutalmat tűzött ki azon rendőr-közegnek, aki a Tonika-féle betörés elkövetőjének nyomára vezet.
Dnróczy ügyész kívánja Bérczy kapitány kihallgatását, mert ennek semmiféle töt vényes akadálya nem lehet.
Pollák Illés veszedelmesnek tartja Bérozynek eskü alatt való kihallgatását. Először azért, meri ő nyomozott ez flgyhon, másodszor azért, inert a kitűzött jutalmat megkapja a biztosító társaságtól.
Darvas dr, a biztosító intézet képviselője kívánja Bérczynok eskü alatt való kihallgatását. <•
Pollák: 21000 koronát tűzött kl a Generáli a tettes kézrekeritőjénok s ebből egy részt okvetlen kap Bérczy is, nem engedhotő meg, hogy egy megjutalmazandó rendőri közeg valljon az ő fele ellen.
Darvas: A birósáar fogja mérlegelni, mi as értéke vallomásainak.
A törvényszék elrendelte Bércy kihallgatását.
• Bércy Béla: Mikor másodízben he-. sxéltem a bécsi rendőrségnél Maróttal, azt mondottam neki, hogy ha beigazolja nokem.\'hogy honnan vette a 2Ó0.000 koronányi értékpapirokat s az ékszereket, nem fog többé az ügvgyel ebben az irányban foglalkozni. Marót erre bevallotta, hogy Tomkától kapta az értékpapírokat. S mikor tovább faggattam, Marót azt vallotta, hogy Tomka két hónapon át fúrta a kasszát s a betörő eszközöket Bécsben vásárolta. 8 másnap Marót le iz rajzolta azt a fúrót.
Daróey ügyész : Hogy viselte magát Tomka dr. a kihallgatás alatt?
Bércy; Tomka dr. roppant Izgatott volt akkor, annál is inkább, mert én éreztettem velo, hogy nem hiszem,hogy itt betörés történt volna, hanem csalást
Kanítok. Tomka dr. a kihallgatás alatt
va fakadt.
Biztosilotlam Tomkát, hogy, no féljen ne sirjon, nem gyanúsítom őt, de nem bírtam megnyugtatni.
Elnök: Mennyi idő kellett ahoz, hogy a Tomka-féle lakásban a betörés után tapnsztalható felfordulás elrendeléséhez?
Bérczy j Tiz perc.
Pollák dr. : Mórt nem vette fel kapitány nr a jegyzőkönyvbo Marót vallomását arról, hogy Tomka törte fel a kasszát ?
Bércy: Mert ezt hovallotla már Ma-róilt megelőzőleg Naktis és Stuckart bécsi rondöitisztvísclők és több delek tiv előtt, akik jegyzőkönyvbe vélték e kijelentést.
Pollák: Nincs benne a jegyzőkönyvben.
Bérczy: Erről én nom tehetek. Ma-róth azt\' vallotta, a mit én most itt elmondtam.
Fricdmann dr : Figyelmeztette-e a kapitány ur Naetisz urat arra, hogy Ma-rótli ezen fontos vallomását jegyzőkönyvbe vegye ?
Bércv: Ezt természetesnek tartottam
Frieumann dr. ellenzi Bércy meges-kedtetését, azért, mert az ö és a Naktis« vallomása között ellentét van, másodszor azért, mert jutalomra van kilátási a Generálitól.
Pollák dr. is hasonló kijelentést tesz.
Daróczy kir. ügvósz okvetlen meges-ketendőnek tartja Bérczy Bélát.
Feláll most Maróth. a vádlott s nagy izgatottsággal szól:
— Kijelentem, hogy Bérczy kapitány ur nem mondott azózzarint igazat. Mert én ejjész más szavakkal vallottam, mint ő itt elmondta. >
Elnök: A törvényszék elrendeli tanú meKCsketéséU
Bérczy kapitány eskflt tesz vallomására és távozik.
Kővetkező tann dr. Schflrmann Jakab bécsi ügyvéd. Elmondja, hogy Maróth 18U6-ban végrendeletét készítette el általa, amelyben általános öiökösévé anyját tette és dr. Tomkáéknak 15000 forintot hagyományozott
—- Mennyi lőhet a vagyona ?
— Azt nem tudom, ao maguk a hagyományok vagy 25.000 forintot tettek ki. \' <
Piszlór Kálmán borbélysegéd tud arról, hogy ahol alkalmazva volt, Echton Feronc borbély privátlakásán megjelent valaki és álszakált ragasztatott magának. • /
Elnök : Mikor volt ez ?
— Karácsony előtt •
— A nap mely szakában ?
— Ugy estefelé.
— Az . üzletből montek a magánlakásba ?
— Igen. Ketten a gazdámmal s az illotő ur még azt mondta, azért kell az álszakáll, mert a feleségét akarja próbára tenni.
— Mikor mondta 02t?
— Amikor visszajött az üzlelbo s én a szakáihoz illően megfésültem. Hgv mit fizetett, nem tudom, do nekom 30 krajcár borravalót adott.
— Hogv nézett ki az az ur?
— Cvikkert viselt. Később az arcképről felismortem.
Elnök (Maróira mutalva): Képzelje el ez embert szakái nélkül, ez volt?
— Hasonlított hozzá, de az szürkülő bajszú volt. Alacsonyabb is volt.
— Cvikkere volt?
— Igen. Arcképéről a vizsgálat alalt felismertem.
Dr. Pollák Iliésí Hogy lett Ön e pöí tanujává ?
— Akkoriban detokthrek jöttek hozzánk.
— Hogy ment el az a cvikkeres ur akkor önöktől?
— Ugy álszakálasan ?
Echton Ferenc borbély, tanú, az előbbi tanúnak gazdája, nem emlékszik az illető álszakálas vandégro. Tagadja, hogy ő ragasztolta volna fol Tónikának a szakált Nóm * is látta soha. Segéd e tévedhet, mort gyakran megesik, hogy üzlotében álszakált keresnek.
•Echten hivatkozik feleségére, kinek kihallgatását a törvényszék olrendoli.
Pollák Illés dr. vódő kéri a törvényszéket, hallgassa ki Herzel Izidor dr. Hgyvédot és Baumgarten Sámuel dr. orvost, akit, mint dr. Tomka közöli ismo-rősei felvilágosítást fognak adni aziránt, vájjon Tomka dr. bajusza szökés, vagy fekete volt-o ?
A törvényszék elrendeli a tanuk kihallgatását.
Herzel Izidor dr. azt vallja, hogy jól ismorto Tomkát, sokat közlekedett vole és a leghatározottabban állithatja, hogy Tomka bajusza nem volt ősz, de még csak szürkés sem.
Ugyanezt vallja Banmgarton Sátnuo dr., míro az elnök szünetet rendel és a tárgyalás folytatását délutánra halasztja.
Az nj ágyukra kórt hitelt magasnak tartja, de megszavazza azt, mort a monarchia biztonságára szükségesnek latija a tüzérség megfelelő iölszere-lósét
Mayer a két évos katonai szolaálat mollett nyilatkozik, óhajtaná, ha a hadügyminiszter egyszer már kijelentené, hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel. A A delegátusok többsége — úgymond —• nom törődik n két évi szolgálati idővel, msrt az ő fiaik amúgy is egyéves önkéntesek, a nép érdekeit meg nem tartják szem előtt
Ezután Br.nvinszky emelkedett szólásra, •
Delegáció.
(Az oaxtrák delegáció ülése.)
Budapest, jun. (5.
Az osztrák delegáció ma délelőtt ülést tartott, melyen (olylalták a hadügyi költségvetés tárgyalását.
A napirend olőtl Kállay miniszter válaszolt Vukovics interpellációjára és azt mondotta, hogy mindig azon volt, hogy Boszniában a közmunkáknál lehotőleg belföldi munkások alkalmaztassanak.
Ezután áttértek a hadügyi költségvetésre.
Posch a paraszt katonáknak a nyári időszakban való szabadságolását kívánja, hogy a mezoí munkákban részt vehessenek.
Dollinger a párbaj ellen bőszéi és felhívja a hadügyminisztert, hogy tegyen megfelelő Intézkedéseket a párbajmánia megszüntetésére. Tiltakozik a liadügymi-nísler ama kijelenlóso ellen,hogy a párbaj ellen nemlehet törvényt alkotni.Haalopás és rablás büntetésére tudtak törvényt hozni, ugy a párhajozásl 1» lehelne a törvénv szikotúval sujtani.
Egy „Mroní" törtenete.
Budapest, jun. 6.
Ma éjszaka 2 órakor cgv soknovü hölgyet tartóztattak lo Sopronban
Tihany báróné Freyler Irma az illető, kiről kiaerüit, hogy Bécsből való szökése ulán, május 10-én Sopronban telepedett lo. Ott azt mondta, hogy Tihany Demeter vasmegyei földbirtokos özvegye Sokáig élt Párisban, á hol hir szerin. másodszor is férjhez ment Mannon Dit mitríevics romániai ügyvivőhöz. A eok-nevü hölgyöt ma éjszaka két órakor lo-tartóztatták Sopronban. Klfogatásáról ós viselt dolgairól ozt jelentik nekünk Sopronból :
Tihany Irma tegnapelőtt óta rendőri felügyelet alatt állt s az éjszaka letartóztatták a Stigler-villában levő lakásán, mort Bécsből megórkezott az elfogató parancs. Az oset nagy föltűnést keltett a párosban, hol a titokzatos szép asszonynak sok bámulója volt Már hetek óta gvanus szemmel nézték s nagy cseléd-| «ige és maga is franciául társalgott nittók, hogy az idegen senki más, mint Humberlnó huga, Daurignafe Mária.
Froyier Irmának rendkívül kalandos 06 bűnös múltja vau. Széchonyi gróf egyik uradalmi tisztviselőjének a leánya. Kőszogon születőit s most huszonkileno esztendős. Süldő lcánykorában elhagyta szülei házát s titokban Budapestre szö költ. A fővárosban Tellésy Irma nóvon Szerepelt s egyszerre két uraak lett a szorotőjo: egy előkelő öreg hivatalnoknak és az öreg — fiának.
Amikor az ara megtudta, hogy a loány megcsalja a fiával.\' olkergotto Tellésy Irmát. A leánynak fia szülotett a hivatalnok fiától. A gyermek most hét éves és Budapesten nevelkedik. Szomorú vége lott ennek a viszonynak, mort Tollésy Irma költséges életmódja sikkasztásra csábította a fiatal embert, aki aztán agyonlőtto magát, hogy börtönbe ne jusson.
Freyler Irma a tragikus eset után c". hayytu Budapestet s fölcsapolt orfeum-énékesnőnok, Sztáray grófnó néven először a bukaresti vfriótókben lépett föl, majd Kon8tanlínápolybön tűnt fel szépségével ós lédersógével. A török fővárosban már Melitta grófnő nóvon énekelt és táncolt
Egy évvel később ismét Bukareslbon vendégszerepelt. Jó barátságot kötött a Budapesten annyira ismort Karola Cecília orfeuniénekesnővcl, aki azonban drágán fizó tto meg a velo való ismeretséget. Froyier Irma ugyanis ellopta az ékszereit A tolvaj nőt letartóztatták s olitéltólc.
Amikor kiszabadult abör:önből, Lem-berghon ütött tanyát. Ott egvszerro két kedtes volt: egy katonatiszt és egy pet-roleum-bányalulajdohos. Azzal n komédiával füzlo őket magához, höjjy többször öngyilkos kÍ8érletot követett eí. Perszo mindig óvatosan vigyf/.olt, nehogy kárt tegyen magában. Botrányos lembergi szorepléso után két évvel ezelőtt Bécsbo költözködött, a hol csalást ós váltóhamisítást követelt el, amelyért most meggyült a baja.
Sopronban kihallgatták. Azt állítja, hogy nem követett el váltóhamisítást A (váltókat másoktól kapta a a rajtuk levő \' thiirás valódi. Meg is novezto a váltók Átadóit. Elmondta, hogy viszonya volt egy előkelő osztrák államfórfiuval, a ki nemrég"is kifizette egy huszonnyolcezer koronás^ váltóját. Az inkriminált váltóknak is ilyen eredeto van.
Freyler Irmát nom szolgáltatják "ki Ausztriának, mert magyar állampolgár. Egyelőro vizsgálati fogságba marad.
LEGÚJABB.
Öngyilkos fostó.
Velenoejun. 6. Saját tudósítónk távirata.) Morre Dávid, a Budapesten is ismert bécsi festő (a legutóbbi műcsarnoki kiállításon is volt képe), ma itten agyonlőtte magát
A béke Dél-afrikáfann.
Mldloobnrg-, jun. 4. Smuts bur tábornok ido érkezett French tábornokkal konferált
Washington, jun. 6. Hay külügvmi-nister azt irta Louísiana kormám zójá-nak, hogy a beérkezett hivatalos jelentésekben semmi sem bizonyítja, hogy az angolok a chalmettoi kikötőben emberekot toboroztak n dél-alrikaí hábotu számára. A clialmetlo tábor csak hajóá\'-lomás és nem katonai (tábor, sem hadiszerek gyűjtőhelye.
A hluaág áldozata.
Béos, junius 6. (Saját tudósítónk tolcfoujeleutése.) Bádenben agyonlőtto magát Fcsner Sándor budapesU gyors-Író azért mert a vasárnapon tartolt gyorsiróvorsenyen nem nyert dijat.
fiyftztek a fölkelők.
New-7ork, junius 5. Pdrt of Spain-ből jelenti egy távirat hogy Salas, a venezuelai hadsereg parancsnoka a felkelőktől lcgvőzvo odaérkezetL A főlkolől: állítólag bevették Cinbad Bolivárt és 2000 puskát ós sok lövőszert ejtettek zsákmányol.
Szlgoti Imre meghalt«
Budapest, junius 6. (S. t) Szigeti Imre, a Nemzeti Színház müvészo délután negyedfél órakor meghalt Hónapok óta betegeskedett s néhány héttel ezelőtt már annyira válságos volt az állapota, hogy ogy izbon halála hírét is terjesztették a városban. A Itöck Szilárd-utca 6. számú házában halt meg, do ravatalát alkalmasint a Nemzoli Színház előcsarnokában állítják föl,
A pénzügyi bizottság ós a kvóta.
Budapest, junius 0. A képviselőház pénzügyi bizottsága ma délelőtt Falk Miksa clnöklósóvel ülést tartott, a melyen a kormányt Széli Kálmán miniszterelnök* Lukács László pónzűgyministor kópvisollék, s oz ellenzéki képviselők közül is többen mcgjclentok, akik a bizottságnak ltom tngjaL A bizottság napirendjén első tárgyul a kvóta-javaslat szerepelt. Napirend előtt Komjáthy Béla az ellen tiltakozott, hogy a kvóta.javas-, latot fölűlctos módon csakis formailag tárgyalják, *
Komjáthy Béla, Zichy Jáno3 gróf, Szederkényi Nándor, Kossuth Ferenc, Justh Gyula, Hieronymi Károly Berzo-viczy Albert s még többen szólallak. feL
Bosnyákolt a királynál.
Bóos, jun. 0. A király egy bosnyák mohamedán küldöttséget fogadolt. A király tegnap négy bosnyák szerbet fogadott a kik a szeri) vallási autonómiára vonatkozó beadványt nyújtották át
Albert király haldoklik.
Drosdt, junius 0. Albert szász király ha doklik. Ma délolőtt ujabb rohamai vo\'tnk és az orvosok lomondtak arról, hogy megmenthessél: az életnek. Óránként várják nz elgyöngült király halálát. Az összes hercegek és a miniszterek ulon vannak Sybillciiortk felé.
A lembergi vérfürdft.
Lsmborg-, junius G. A hétfői zavar« gás alkalmával a huszárok ós a rendőrök közül sokan megsérüllek : a rendőrök közül kotton veszedelmes, »ogy-vonen podig könnyebb sebet kaptak. A huszárok közül tizenegyen sérültek megi ketten veszedelmesen és kilencen könnyen; az a huszár, a ki kődobás kövotkozté-ben lováról lebukott. s a kit aztán a lömog bántalmazott a halállal vívódik. Nagyon sok ló is megsérült; harminchárom\'ló egészen hasznavobettclcn lett A katonák összesen huszonhét lövést tellek, tizonhotex ¿őrtűzben, tizet pedig \' egyenkint
L
f *
Chamborlafn a békéről.
London, juníus 5.
Az alsóházban Chamberlain egy hozzá Intézett kérdésre azt válaszolja, nogy a kormány nem igért kárpótlást az összes buroknak, akiknek a háború kárt okozott, hanem csak azt ipérte, hogy segítséget nvujt azoknak, akik nem képesek a mesterségük folytatásához szüksógos szerszámokat beszerezni. A lakóhelyek helyreállítására igért támogatásban a királynak az uj gyarmatokban lakó öeazee alattvalói fognak részesülni.
Balfour, a kincstár első lordja 50.000 Irinyi dotáció megszavazását inditvér nyozza Kitchener számára. Kiemoli Kitchoner érdemeit és azt mondja, hogy Anglia történeióbon kevés tábornok volt, n kinek nagyobb nehézségekkel kellett megküzdonio s a ki nagyobb diadallal korittlt ki a kflzdolembőL
Campbell-Bannenr.ah melegen támogatja az indítványt, ellenben Díllon ellenzi. William Redmond szintén támadja az indítványt és azt mondja, hogy Kit-chcnerről azt fogja följegyezni a törté! nolom, hogy asszonyok és gyermekek ellen viselt háborút. A liberálisok is konzervatívok zajosan ellentmondanak. A mikor Redmond tovább akar beszélni, a lárma annyira növekszik, hogy lehctetlon a szónokot megérteni, A lárma mintegy busz porcig tartolt, akkor azután elfofadlák a vita berekesztéséről szóló indítványt. A dotá-ciót 880 szavazattal 24 ellenében megszavazzák, Elleno szavaztak a nacionalisták ós néhány radikális.
Balfour a szavazás nlán azt indítványozza, hogy a ház fojezzo ki köszönetét a tisztelőiek ós legénységnek. Erre a nacionalisták olyan zajt csaptak, hogy az elnök felszólította őkot a szólásszabadság órdokóben, hogy no szakítsák félbe a szónokot. John Rodmond azt mondja, hogy a nacionalisták azért csaptak lármát, hogy tiltakozzanak a William Rodmond ellen tanusitolt báná -mód ollon. Az ir nacionalisták erélyes védői a szólásszabadságnak.
Balfour azután folytatja beszédét és elismeréssel nyilatuozik a katonaság magatartásáról. Megemlékezik a gyarmati csapatok szolgálatairól és azt mondja, hogy ez a háború például szol gálhat arrav^ézve, hogy nüro képes t brit birodalom tisztán katonai szempontból, ha minden egyes részét as meggyőződés hatja át, hogy az egész birodalom nagy bajbau vau. A köszönc tet szavazó indítványt erro 882 szavazattal 42 ellenében elfogadják.
A hazajáró lélek.
— Saját tudósítónktól. —»
Budapest, juníus 0.
v
Tréfa akart lenni és tragédia lolt belőle.
A Kerepesi-ut egyik kávéházában tegnapelőtt este víg társaság ült együtt. Ivét joghallgató, egy fiatal kereskedő és egy fővárosi tisztviselő voltak a társaság tagjai. ,v
Ugv tizedfól óra tájban mogszólal a a bankhivatolnolc:
— Hol van Earastyi ?
Ez a Karaölyi Fzinlén a társasághoz tartozott, de egy idő óta föltűnően ke-rülto jóbarátait ós mikor ezt a kérdést intézték egymáshoz, okkor már három napja nom látták.
— Hja — szólt titokzatosan az egyik joghallgató — annak nagy baja van. Sétálni jár ogyinagában és csak hajnalban mer hazamenni.
Elmondom nektek» ha megígéritek, hogy nem szóltok senkinek róla, mi történt barátunkkal.
— Halljuk, halljuk I.
— Hát — kezdó — tudjátok, Ka-raslyi Árpád babonás természetű ember. Babonás beszédeiről nem lőhet leszoktatni őt.
Történt, hogy szombaton szomszédságában eltemettek egy öreg geaztenve-sütöt, akiről már másodnap az a hir szállingott, hogy haza jár a lelke a
házba és az összes szomszédokat meglátogatja, Kavastyi kezdetbon nem hitt, de babonára hajló fanláziája dolgozoltt.
így történhetett, hogy vasárnap reggel egészen magánkivül fölkeresett engeiu a lakáson. Egészen meg voltam rettenve külsőjétől és megkérdeztem levertségének okát.
Karastyi titokzatosan félrehívott ekkor ás azzal a kéréssel, hogy no szóljak
senkinek semmit sem, elmondotta, hogy az Üllői ut 78. szám alatt levő lakásáról hirtelen el kell hurcolkodnia, mert oda eljár egy hazajáró lélek. Szintén elmondta az öreg gosstenyesütö esetét. . Mikor kikacagtam, akkor nagyon dühbe jött és elmondotta, hogy egész éjjel nem tudott aludni, mert saját szemeivol két ízben látta az öreg gesztenyesütő lelkét. Akkor azt a tanácsot adtam neki, hogy ha már nagyon fól akkor maradjon fenn egész éjjel és csak hajnalban térjen haza. Akkor — a, mesekönyvek szerint — a lelkek már pihenni tértek vissza.
Karastyi ugy látszik szót fogadott és sétálva töltötte az éjjelt, mort félt, hogy ha öc8csévol találkozik, akkor ez megkérdezi okát furcsa külsejének.
Ez elbeszélés után a jókedvű cimborák elhatározták, hogy meg fogják tréfálni és kifogják gyógyítani Karoslyit
Elmentok még éjfél előtt az Üllői-utí 83. szám alatt levő lakására, a hol a házmester ismerveöket, szó nélkül felengedte őket
— Ha Karastyi ur hazajön, cl ne árulja neki, hogy nála vagyunk. Meg akarjuk lepni őt.
A házmester megígérte ozt és a társaság felment Egyikük Schehr Gyula joghallgató magára öltött uj lepedőt, az utóbbi az ágy alá bujt és igy vártáik a hazatérő Karastvit.
Ez reggel felé tért haza. A kisértetnek öltözött Schehr léptei hallatára egy sötét sarokba ült és várta Karastyit.
Ez majd kővé moredt ijedtében, a midőn szobájába ülve talált egy lepedös, kisértolies alakot. Magához térve azon ban oda kiállóit:
— Ki innen I
A kísértet azonban nem mozdult. Ek kor a dühbe jött Karastyi felkapoit egy asztalon álló nehéz gyertyatartót, amit az alak felé lökött.
Ez porszo erre nem számított.
A gyertyatartó kísértet fejét zuzla be.
A joghallgató eszmólotlonül rogyott össze ós a homlokából patakzó vér egészen elöntötte.
Erro a nom várt fordulatra a jókedvű cimborák előbújtak az ágy alól ós kacagás helyett orvosért futottak, aki Sebért rögtön Dollingor tanár klinikájára vitette.
Igv végződött a tréfának indult ügy.
BUDAPESTI HIKEK.
— Kifogtak a rendőrségen. Robusztus termetű, jól öltözött uri ember rontott bo ma délelőtt Pckáry Józsefhez a helyettes lökapitánvhoz:
— Gróf vagyok. Öljön meg, mert kü. lönben megöl más ! — kiáltotta a meglepett helyettes folé. Pckáry Józfef hamar fölismerte a helyzetet, karon fogta az idegen s bovozello Vermes József rend őrfogclmazóhoz. A fogalmazó fölismerte az idegent. Néhány órával előbb járt nála harmadmagával. Kísérői a/.t akarták, hogy a rondőiség helyezze ol közveszé-lyeson őrült rokonukat a tébolydában. Á rendőrség azonban nom teljesítette kérésüket, mert a tébolydákban ninc3 hely. A háront vendég erro kiment a tisztviselő szobájából, ám a folyosón magára hagyták az őrültet s eltűntek. Igv került aztán az örült Pckáry József helyettes főkapitány eló s kísérői végre elérték céljukat, mert a rendőrség ma-pára maradt őrültet mégis bevitette a tébolvdáhn.
— A vén kisasszony tragédiája. Taschner Ilona 40 éves agárdi születésű hajadon postatiszlitónő Bátori-ulca 18. szám alatti lakásán öngyilkos szándókkal mérget ivott A méreg belső «zorveit súlyosan összeégette. Az óletunt előzőleg lovelet irt egyik társának, Lang Irmának s elpanaszolta hogy azért megy a halálba, mert állását önhibáján\'kivül el-vesztotte.
— A rendőrség hirel. KrbeV Ottokár dohánygyári igazgató Kertész utca 22. szám alatti lakásába lakásfosztogatók törtek bo ós elvittek minden elvihetőt — A Margit hidról egy ismoretlen férfi o, Dunába ugrott A hídon sokan látták halálos ugrását de nem1 menthették ki, mert az ismeretlen matert elmerült a habokban.
— Meghalt egy Ujlátfré. A hírlapirodalomnak gyásza van, qgyik legjobb ós legrokonszenvesebb tagja, Zempléni P. Gyula, rövid betegeskedés után ma rcugel elhunyt Zempléni műfordításaival tette nevét ismertté. Hosszú ideig a »Magyar Hirian" munkatársa volt Az egésx zsurnalisztikái kar őszinte részvéttel vette tudomásul halála hirét Egyike volt azoknak\' a keveseknek, a kiknek csak barátjaik vannak, ellenségeik nincsenek. Temetése e hó 8-án délután lesz a Nópszinház-utca 59. számn gyászhéxbéL
— A vállalkozó neUemfl katona. Kákász József tisztiszolga az éjjel betőrto Eiser Ede füszerkereskedőnek Fehérvári-ut 13. szám alatti üzletének felső kis ablakát s axon bemászott a boltba. Benn fölfeszitette a pénxesflókot s javában rakosgatta a zsebébe a« ott talált aprópénzt és bélyegeket amikor a közeli rendőr a betörést észrevette és Kákászt letartóztatta. A vendőrség a betörő katonát átadta a gró/ Hadik-kaszárnya ügyeletes tisztjének.
— Budapoati oao0a. Llchtmonn
Sándor posztó kiviteli osztálya (Budapos .VI. Toréz-körut 4:M. sxám L ena.) Urem-tette meg ezt a budapesti esodát, melyet a közlemény címéül használónk. Mefterem-telto pedig azzal, hogy ai üxiiitvüái(l)Rn eddig még nom létezett árban 8 írt 60 krért szétktlld az ország bármely réexéhe után véttel egy toljoa férfi öltönyre elegendő 8 móler jó tartós choviott szövetet szürke barna, drapp, zöld, fekote ie sötétkék síin bon ós 5 írtért finom fekete vagy sötétkék sima posztót vagy barna, fekete és sötétkék kamgarn szövetet Bz a hallatlan olcsó ár méltán megérdemli a budapesti csoda cimet, mort a céghoz érkező Kémiaion
elismerő levél fényosen igazolja azt hogy a vevőközönség mog von elégedve a szövetek jó minőségével. Ajánljuk tehát o nagyközönségnek, bogy minél sürgősebben rendeljen mc^ őzen szövetekből néhány öltönyro valót, mort ilyen olcsó árban csak rövid időig szállít a nevezőit cég ogy férfi öltönyt kindó 3 méter szövotoL Mintákat a nagy számban érkoző megrendelésekre való tekintettel, nem küldhet
Lábizzadás
klpillott 0> kl*obc«odott vinrkot« t*.t-rdtxokro, ritvsur, »ömör 4« börhámláw •Hon legjobbnak blxonynlt odAir a* Er4ayl-f41e lohUol-BaltoyL — Ám S . koron» ntaalUUsaL Kapható 4« »»¿tkttldlt
DIANA GYÓGYSZERTÁR
lindAi>oat, KAioly-kSrnt ö. (Dob-ute* Borok.)
NHMEK MINDENFELŐL.
— Votizedolmee vállalkozás. Egy
amerikai távirat szerint egy Hcilprin nevű amerikai geológus néhány turista társaságában hétfőn megmászta a Pcléo he-gvot, amely éppen csöndes volt és fölhatolt a tűzhányó kráteréig. A 360 méter széles hegytorokról szúmos fény-képet veitek fel a kirándulásukról kőzeteket is hoztak magukkal, Két óra hosszat időztek a veszedelmes helyen noha n hegy mélyéből fenycgctőon zugolt föl a dübörgés. A forróság a kráter közelében 117 fok Fahrenheit volt Hamuval bclopvo, kimerülten tért vissza a kikötőbe a vakmorő társaság, a mely elsőnek mert az uj század legnagyobb tragédiájának a fészkóbo hatolni.
— Szerelmi dráma. Nagyváradrél távirják nekünk I Tenkén tegnap este véres Bzcrelmi dráma történt Vuklica Gvula gazdatiszt szerelmes volt egy Nagy Ella novü leányba, nld visszautasította szerelmét A szerelmes gazdatiszt tegnap-esto fclkoreste a leánvt ág forgópisz-tolylyal kétszer rálőtt, ao nem találta el Aztán önmagát lőtte agyon. J
KÖZGAZDASÁG.
Orsségss vásárok.
Junius 8-án t Alsóbalog, Boleráz, Budapest, Csákány (Vasm.), Felvinc, Istvándi, Karcag, Kunhegyes, Mndar, Mezőkeresztes, Óbóba, Olad, Szentgvörgy-v51gy. Tiszaföldvár (J.-N.-K.-Szolnokm.), Ujsxiráo, Várna, Zíífer.
Junitis 9-én i Bsranvnvár, Botornys, Bfisü, Csorna, Enying, Felka,Füzesabony, Guta, Kővágó: zöllős, Lovászpatona. Má-góca, Marumqs, Nágocs, Regede, Rukz-polánya, Sárbogárd, Somlóvásárhely, ^zempex* Szereduj városka, Szigetvár, Tüskevár, . >sárosnamény.
MuAapeatt /abonatőssde.
Vevőkedr hiányában, alig tartott árakkal osak 6000 m. m. buza került for-galombá.
Mh/m <us J»*.»a |tt»-OJ6, Rom okt.-i &.94-4S6,\'¿Jól ^A-««.T«£Oii &.11-5.10
Hlílfii»dAn kdtUtoU#f «trik bltelxím 091.-
MmTW MWX6.mtío#10. ititilo« Unk----
lUmjunutinyl 61SX0 Octli.ú: i imr. 702.» M*-gyac hlleUAixvény T10.— Muri" * ukudikotuzul
Jir. fi».76 KoionuJtr* tik 97.90,-U»*4mitolób»nk
488^- Jeli. Unk 4CS.Í0-.— Rim»mu[A«TÍ C18W Outi m«rr« ilUnrTMut tUivtni 702.60 D411 Y»tut 7X.6S IUm4 Mrod. miAa 117.S4. VlUonio« TUat 4IX. - Badtftsii ktattf Y»«ut 690JO Bioat 4rt*ktö«»do.
Junlui 6. Oobik bltoh. 690.50. i!»n« thitelt. 708.60 OinUák-m»sT»r iHomTMntl riBírínf
*«__4 nkrtUko» Butrn —
kU«T«r koronajitodik «T.90 D4U tmuI 78JW.
— Köavágéhldl eertésvé.oir (Hivatalos jelentés.) Készlet 446 darab Érkezett 583 darab, összesen 978 da* rab. Eladtak 780 darabot Maradvány 198. MáT1 árak: öreg másodrendű sertés, 86—90 korona, silány — korona. Fiatal zsirsertés, közép 78—86 korona, könnyű 68—80 korona 100 kilogramon-kint élősúlyban^ Levonás nélkül. Avásótr lanyha volt
Vásirosaniok árai i
A\'" mai elég élénk forgalomban az élelmi cikkek áxa emelkedett Drágább lett az ólő baromfi és a raj. A rántani való csibe dsrabja 90 fillér, sütni való jérco 180 fillér, tyúk 160 fillér. Élő liba darabja 6 korona, leölt liba aprólék nélkül 860 fillér. Tearaj kilója 250 fillér, főző raj 2 korona, édes turé 80 fillér, száraz turé 40 fillér. Cseresznye kilója 1 korona, alma kiléia 160 ffllér. Salátauborka darabja 50 fillér, tök darabja 2 korona. Sampíongomba 3 darab 20 filléc. Spárga kilója 80 fillér.
Ingyen
4« Mctnontv* k»p mindrnkt *C7 kwUsl WűTTOcskit. ¡aüftM bitkl k4(>M
• legfinomabb
likőröket és rumot
utoo mlndea ki.\'zdUk ji6ttfll wiéf a lofkitobb mrnnyfa^jbou 1« ti oiMáymit ismeri aróraAlmmiI «UAJUtauL
WATTERICH H.
B T/D APS BT,
VB. k«r, DobOay-ato» a. esáe eUtt.
t
ainjKHtrtt ] ess.
Kltflatotoloü S feuunol U «lto-
meri oldorilM.
J<YQPiatott Pt<-kely Viktornál ll«id>pt»ltii.
N YILTTER,"
Szenved ön emésztási neíiöz-
cánol/hon? és azok mclléktftneleíbon, ööyüMJöll I mint: felfuvédáa, aav-képződés, felbüfögés, tnlteltaég ér-setében, utóbbitesoUeg üres gyomornál??
on egy próbát Dr. Koos Bzertárakban Mórért ksp-hatő), melyek elsőr.mgu "-»osi MOktekin-télyektől losmek ajánívu. Üsetteg közalebWt Dr. Boos X. által Frankfurt aj X.
Alk»U4««ki 4 «*.k«U6a uwmtW bura, uiwru nui<uc»iu» 4.1 » ImcM*wj, fodonurnUolij, kőmiBf olttj.
\' E rov»t »1»« k4ilítUk4rt n*a T41U1
mi | » UlilMlli
J-
Rozvány György.
Megemlékeztünk a minap Rozvány\' Gyórgy 4^-as nemzetőr bnláíáról. Az elhunyt* ki tanulólársa Volt Arany János-, nak, hós katonája volt a szabadságharcnak. Büszkén emlékezett arra az időre mindvégig s a szabadságharc félszázados évfordulójának ünnepe alkalmából 1899. februárjában télvíz idején ellátogatott Hunvadmegyébo, Maros-fivére. a hol 1849! február 8-án flev»*-•iK\'éU\'l és bátorságával a szalontai rn.ua t?;0rök hadnagyaként Bem ~>ski-i dia-»•Vának emlitésreméltó • rémvvlett.
líem ugvani? a szerencsétlen vizák\' ^ ric.:úból Dévára való vonultában r
• riifitést arról, hogy a Maros rr
• :.yc-ic -a»atok kűnolegnek. 1849. ) \' \\ ut $ ait Dévára érkwAa, ott találta niAr a folt r.ti nemzetőr.>!•\' i. A tábornok a nála
•.\'.\'.\'Ml.ezó parancsnoktól egy németül, Ktmánul is beszélő tiszt kirendelését
• jvArta, A választás a 30 éves Rozvány ♦íywr,-yre esett, akit Bem d .\'In azzal lo^\'adott, hogy a Maros mh ..j.1 addig iiíladjon, míglen találkotik a közelgő honvédcsapatokkal s azokat indítsa azon-nal Dévára. Rozvány Gvörgy a pman-<Sot átvéve, egy térképen\' futólagos tájékozást szerzett az általa soha nem Játot Maros tőréről, s egy szakasz nemlétért magához véve, útnak indult.
A mai őrjáratok pompás térképekkel fölszerelten minden apró-cseprő terep-valtozásról biztOB tudomással bírhatnak
• legtöbbször már eleve tanulmányozták *z illető vidéket. Rozványék mindezt hélkülözve, komor hangulatban kocogtak tova a csc fagyott országúton. Aiig haladtak el a Várhegy alján, már rá.uk borult az -alkuval s a csikorgó hidegben és mind sötétebb éjszakában taég csak a távol,eluvr..uozó hílységek-ből föl-fölcaillant gyertyavilág tájékoztatta őkeL Az elsó helységből, hova kő-telebb jutottak, poakaropogás hangjai ri aszták vissza őket A yecoli román határőröktől származott ez a barátságtalan üdvözlet, Alig jutottak tul ezen, I^s-nvek községnek az országútra könyéklő szélső házait érinték, a o« a khrálágitott falu korcsmájába benézve, szintén elleu-
i segea oláhságra bukkantak. A gyanúsan mozgolódó tömegből hir^len kivált egy félig uriav".<U szegénycv alak, magyarul odasúgja a nemzetőröknek, hogy ne sokáig vesztegeljenek ott, hanem siessenek tovább, ö kalauzolja őket.
így étlen, szomjan ál kellett hagyiriok a Dévától 16 km.-*e eső helységet is A vékonyan öltözött kalauz elül gyalogosan kémlolgette az ut mentét s igy nem igen akadt érkezésük, vezetőjük mi és kiléte felöl tudakozódni. Egy jó órai óvatos előnyomulás után egyszorro tábortüzek kezdtek bevilágítani az ój sötétjébe.; A Maros bal és jobb partján csakhamar észrevehették a kiállított őrszemeket. A balparton állottak a dodrai határőrök, a kiknek éppen karjaiba esett volna Roz vány kis csapaU. As aggódva lépegető utmutaté akkor a jobb partra mutatva J megálljt vezényeltetett s maga a félig befagyott Maros medrét kémlelgetve, pár percre eltűnt. Maid hírtelen visszatérve intett, hogy kövessék s mitsem törődve a zajló, jeges árral, övig gázolni kezdte a Maroa sekélyes szakaszát. A r.í ruzetőrök lovait nagy nehezen igazit-l\'&lták utána s még nehezebben kapaszkodhattak ki a túlparton, hol Htabovazky Ornaffy előőrseit fölverve, í a helység fogadójában mulatozó tisztikarhoz vezetették magokat, hol Rozvány Bem tábornok parancsát azonnal kézbesítette, /ni közben a levekí kalauz ugy eltűnt, hogy fáradságát meg sem köszönhették. A vigságju&k hamar vége szakadt és a asztek nagy ámulatára megharsant csakhamar m riadó s még akkor é*jel syors menetben Dévára vonultak mindannyian. Február 9-én megelégedéssel fogadta Bem a jelentkezőket s azonnal Piskihaz vezette mindannyit, hol az osztrákok már erősen szorongatták a híd védelmére hagyott Kemény Farkas báró maroknyi csapalát. A bihari nemzet örök csakhamar átestek a vórkeresztsé gen s Rozvány annyira kitüntette magát, hogy a csata Rcerencsés végéről utóbb Medgyes felé haladólag Berv\' ;i általa éhesitatt* Bem a kolozsváriakat.
/FÉRFI INGEK |
oHgo».
24 óra alatt készttetnek
LUST1G EDE
. • fthérnetnQ raktárában
KfeBEPESI-UT gSZAW. Yláákl megrendf IjMjLgBSSg
éenniitimiii e8Ek5g3H9t*efc._
Résvdetes ^jegjyzék b^no^C;,
REGÉNY.
k tenger titka,
" A bjárás mögött egy kőből faragott széken egy hófehér hajú, szakálu agy ült.
Bertocció szinte megijedt • v \'tanul eléje kerfllö- tengerlakótól. Nem fcánt az senkit, nyugtatta meg
őtet.a mérnök, liiszen lehet vagy tízezer esztendeje, (ha nem többi), hogy meghalt
De miképen lehetséges, hogy a rothadás, vagy a halak ...
— Ne is mondjad tovább és hogy a későbbi dolgok meg ne lepjenok,. mindjárt elmagyarázok végig mindent
is » természeti katasztrófa, mely ezt a várost a víz alá sülyeszlhette, teljesen váratlanul és híitelen következhetett be, Azt hiszem, azonban az ősrégi, történelem előtti időkben, melyeket a bib-liacsinállók a maguk fantáziájával megtermékenyítettek és az emberiség javára fordítottak mint intő, elriasztó példát.
Az általános átalakulás egy korszaka lehetett az, amely azóta is kellelt már, hogy bekövetkezzék, kisebb részletekbon ma is folyik ós egy nagyobb alapon újra be fog következni.
És akkor megint elpusztul minden, a mi la^ja ezt a főidet, csak néhány kiváltságos lény, növény menekül meg, mini a bibliai példa szerint Noé idejében. -> A mi küzdelmünk ezért hiábavaló, És áz uj emberek ott fogják kezdem, hol az elpusztult társaik abbahagyták, amit mi a civilizáció magas fokának tekintünk, azt s pusztulás után néhány századdal a kezdet kezdetének fognak nézni. , • (Folyt kőv.)
Szépség a legnagyobb kincs I
é( U köonyan •iérbrtö » már JO év óta Uttai hírnévnek örvendő Z>r. L»htnnnn-f<He arcktnit 1 kor. Pr. Lahjuan-nfólo aropaizt* 2 kor. Dr. &éhswuni.f^T > mosdóm t kor. Di. I^hmivu-i . Ju ".ippsn sú filWr. használata által: b».;>». 1,-mdegyik« kUlon *i együtt tesen már *£Y»ípri has: n.\', \'t után eltávolít fe* arcról •«•plöt, naifoltot, p .ttí lAat, barátkát íi a Ut mludra tí-utátlansáí.ii c»\'tó).en lítlliuvJhaUUan szer.
Hair restorer
unnéL de Cdoalgét U visszaadja, ez aitat tol!\'>f«n felealegeisé téve as ártalmas et ¿yakr.n nxrge« hatiiU bajfrztó axorekat. Postai »r-itkoldia
Gyarmati Emil
váw* gyógyszertáriból a Sx«nt Hátoictághoa Haján
Krucbft kiraüyni ut. HórakUr Bud«po»to.i Törölt Jóxiot Kirily-uUalS éa Xhr. EgfOT Lao .N"ádűr-g>i.íyfi»rULi Václ-körüt
Brázay-féle sósborszesz.
Ha &x ember étkezés után, tehát napjában legalább is háromszor, de ha >. et- t séges Otszor-hatszor is kiöblíti a t-ri ív I állott viizel, amelynek s feler sm a Brázay-féle sósborsiesz, ugy a ^¿ak. száj és iuy. egészen tisztán tartaLudc és a romlástól megvódetoek.
1 nagy ÜTOf ára S kotomu
1 kis „ „ 1
99
abana"
eliimeri Segijubb szivarkahüvely, kapható minden
noi*inber*gÍ nagykereskedés és m. k?r. doHAnytöass. dében bádoglemezzel ellátott dobozban. Parafa- ¿6 acanyszopékival is kapható, a
üj! Nagy mulatókért yj|
Vau nérancafm i n. (. lOrtaW irivM tudo-niA»kra hóiul, bocY Sxal\'kdkáu a Polyiri-azilloda ípQlotób»n (a mruti IndóhÁiial norntw d) 1«t6
. kerthel3risóg,et
. \'ti mtjui hó 9-ia mepryitoltam, ahol tíljntn uj, ICO aztimilrra fc<UU waletni fj két fodclt takopátya iU t. TondOfelm azóoLkozásin rondáik
Naponkint zene játszik.
Filu. halAvoMD fCxűtt halpaprfWj» 4« «Olt hal homoki íj liogyt borok, kíbinyal rinviaftüt min&-ktlt átak mollott, noUd kiuulfilinaL
* " J b. yixUofiMiX Uri MriM
An.«, köxöuéc ttsrtolatUl
Tóth Józs«f
Twvdí*16».
> Uji A poloskák alkonya. Uj!
Vi«« tmmir a pote»kAvaJ4»iotUl «Ilit-.j ¿)tl álmatlan S*m k«l!
^ i »bU túrni «:«n rírugpv állaWK kloiá-
- ! ■■ «»\'t «
* COBYOS
8\'
3
u
t
4) .
A A •O
O t
iifiit* ki 1.-tja atok.it. \'-- Sok évi fúi»ds>-ratairo iitiü vifre »Ikírtlt nr »\'¡Y íoltelücori, aro->ly p<:t!\\»l ctyOtt kiirtja a polo»kikj»t anrfk daciia n«m jjar n*iu pó«.\'.klt v* » ml a ló. nem lc«U«nil-Itn anafii. M\'nde/i máf poloílubto %/ir hai>tí*to-j »l»tt <m«ilotl. budi»;-
tut ec*ttatböl áll. wuoly in»tma/ja u tatárt, áj)7iomr.t it)>., feltot hajy a »7u-rrrtfea t* terítőn, l.at/aüaU ulin p«J.\'| . hetektj «totheU., átható kíttwoalUn át»<
uiíii l hátra, t lltarci Sr«c OOKVOS pokvakalrtO-t: ne tara 4 kotona. U\\ UtarM ttr«« 2ko-tooa, Mff\'vl Utaoa* 6t«c 1 kacona, Dfoba-ftr«j 40 fittéi. — J Mer m««!«*»« OOBIOB KMxitüi por kerék »táb-boyarak, mólt á» har«T»k pinutítiaáia 1 korona, 1 íüUndabcn «0 ftnár, 1 «4-dobos £0 nnír. Kapható » **■
uitAaél: rSTKOVXOS «EKXOS dro-(uista éa fllntnual» IV,
t*
o
r> r.
O\'
cr : *
S. •a
a
\'ff
ff M K V
9
Xvrékpárokat mótyan laasáUltoU árban, S él
10 irtot r<íi»lctro, korékpár-alkatrW»»k»t
30 |o áü*ieszállitással
a ráültünk.
" U T. kOtaö gummi — -— 6rt «■ 4.—
. I. r. b»U6 t;ujaml : — > — V „ S—é» 2. - « Aeatylfnlánrpa — — — „ 8.23 í.—
Cátrium CarWd kgr.------.88 >-
Olallámpa — — — ¡JS 4a
l pír kitüni pedál - —S^- 2-40 KilfinO angol ntofi — —.715, —.00. —.80 .. Anjot nyptíj — — — írt 3.25 ét 2.2\'> Tclnkop-pumpa — —> — „ 1.40 é* 1.10 Foíjantj-ak pírja — —... „—.40 és —.84 K0116 TálYa, típliral — ; „—M éa —J* Ketikfutó cs»oa9 — .— > „ — — 1¡15
Francia kulc«----„—.» ét .-83
Vidvkl m»gr«udoJ<«ek ryonan ét pontoaan. Na<T árjegyzék icgyao ét bérmoatr».
Láng Jakab és fia
kerékpár nagy raktára
Bndapaatan, Jóaaaí-kömt 41. ixázo.
a \\
ói fiókdzlet noUonbilltr-ulca 1. Javításokat, román-coráit éa nlkktlcz\'ccicet olctón és nzAkszerdtn ni-nálunk. — As áruk kltttaösór»ért folalösséyct vállalunk 4a nem totaxva oso tón a péñxt vUssaJtftldJftk.
A legjobb kaaza-*\' TÜágoa
Bor Jegyű ftaszaj
Wrv4ar*t«B vé««, , íi
Megrendelési ehnt
Wiokjer és Grauar
^Bar-kasza
■zétküldési vállalat
Budapest, Kőbánya v
Kápolna-túr.
Sttrjömycim : „Burkasxa"
Kőbúnya.
A .Bur* jegyű kasza árai: 70 75 80 85 90
\\

95
LIO 1.16 LSO 100 ctm.
1.25 LSO frt . 10 drb. rendelésnél egy drb, kasza ingyen. 5 darab rendelésnél a postaköltséget a gyár 0,zeti. Minden meg nem felelő kaszát kicserélünk.
„BCra" katiu-UÓ Urgjobb Ua&A 80 kr.
. Eddi 3 75000 íotyMo.
Szemüveg,
orrcsipfetők,
¡¿tcsSvek
és az Ö&szet -látszerészeli cikkekről legújabb nagy képc3 árjegyzékom megjolent, melyet mindenkinek ingyen és bérmentve ktüd
Klein Dezső
látszerész Budapest, XV., Keoekeméti-utsa 14.
Bétrmálási állandó érlékíj ajándéktárgyak,
A ki megbízható járású órát, szép éksxsr«» ket vagy arany és estist árukat vásárolni szán dékozik, az kérje egy levelező lappal
SCHÖMWALD IMRE
ékszer gyáros, órás és litszeréei
Pécs, Király főutca nagy képes árjegyzékét, melyet bárkinek ingyen és bérmentve küld.
li. SYiUijtini. W
ÍIIHB—1 ,|lll I ll -----

faW-mist, 1902. rasarnap, fm b.
száffl 2 flüé\',
sSaFRISS

Előfizetési ára: j Vidékre postai küldés««! egy hóra 1 koroo* 20 flltfr. j | Kisdé tulajdonotok! é fejelés assikesstds Xrauss és Farkas. >r U 0W>»T** huoO. Ssetkttftóség és kiadóhivatal: Kraoss * r«ka» psptrinmkeiMs» Megjelenik naponta korán raggal ffrnmsluH a »Hagylunl—d Friss Újság\' mm8Mm \\ nyomdájában.
Letartózta tol Sztrájk az It fővárosi bizottsági tag. Alföldön Elfogott betörft ^ -.----------
~ Saját tudositónktóL —
Fázok a 8 Dániel úrról szól az ének, a Hermina-úti csodadoktorról, aki hosszú esztendők során át gyógyít Itt Budapesten a gyomorgörestől a neurasz-théniáig. Fazekasról a Hermina-ut nya-ialói nagyon sokat tudnak boszólni. A ,45-ös szára alatt épölt kies lakásu . szanatóriumban" nap-nap után történik valami, ami különös és feltűnést keltő. Itt elmondunk egyot-mást a rejtélyes férfi életéből. v \' •
• • . • \' \' . . v . t l
Fazekas hiiuiágt és prakssisse.
Fazekas Dániel most él a harmadik feleségével, a budapesti születóaü Holzer Terézzel. Először Londonban nősült, ahol nagy nyomorban. Felesége akkor kórházi ápoíónő.volt s állítólag tőle tanulta el az orvosi tudományát, amely különféle azinü cukor folyadékok készítéséből és rendeléséből áll. A lon-tloni asszony meghalt a Fazekas valami 18 óv előtt hazajött, Hátazegen telepe* ¿lett mog s ismét megnősült. A második asszon vnval rettontő brutálisan hánt, több izben a csendőröknek kellett közbe lépnie, hogy holtra no verje a* asszonyt, aki végre ¡9 elvált töle. Azután feljött a fővárosba Fazekas, ahol nagy nyomorúságban élt mindaddig, mig feleségevei, Holcer Terézzel meg nem ismerkedett, llgv ismerkedtek, hogy Holcer Teréz anyja tizenkét ^,év előtt szívbajról uanaszkodott s a cselédjüktől hírét nallotta annak, hocy van itt Buda-posten egy londoni csudadoktor — Fazekas Dánlel. Holzerék elmentek houá s a gyógykezelésnek az lett a vége, hogy a csudadoktor beköltözött Holze-rékhez s kiíratta a lakásra :
Fazekas D. egyetemi ny. gy. orvos. Holzer Teréznek abban az időben előkelő Ismeretségei voltak s közben sikerült is neki na^y reklámot csinálni jövendőbeli férjének. Eleinte gyérebben, később már sűrűn jelentkeztek a betegek ós Fazekas or gyógyított mindenkit, aki halálos beteg is volt, azt hosszú életről bl/.tosi totta, ha az gyógymódját alkalmazza, így aztán föllendült a Fazekas sorsa, évente sok ezer forintot keresett meg, Mikor már csinos összeg gyűlt egybe, Fazekas nőül vette jóltevőját, Holzer Terézt, akivel közösen vásárolta meg a Hermina-ut 45. »iám alatti villát, amely ben berendezte a természetes gyógymóc szanatóriumot. S a betegek mind e mai napig özönlenek a szanatóriumba százakat ós ezreket jövedelmezve, a természetes gyógymód apostolának. Több fővárosi orvos tett már feljelentést Fazekas ellen, de az fölmutatta diplomáiét, melyen Korányi dr aláírása is látható. Korányinak fölmutatták a diplomát s a professzor elismerte, hogy ez az ő aláírása. Most már hogyan jutott Fazekas o diplomához, mikor Hajdú Böszörményben lakó öcscso a hozzá intézett kérdésekre kijelentette, ttogy Fazekas Dániel az 6 tudomása szerint csak elemi iskolát végzett. Nagyon érdekes lenne e rejtélyes diploma históriátját kideríteni.
Ánnvi bizonyos, hogy Fazekas jelen-le? 03* éves. barátságos külsejű. mosolygós arcú Öreg ur már vagy 70.000 irinyi vagyont gyűjtött össze, Hátszegén\'löldbírtokot is szerzeit
Felesége, Holzer Toréz, akivel borzalmasan bánik, most feljelentette őt a rendőrségnél. A feljelentést Deutsch Ignác dr. ügyvéd adta be a az ügy most Krecsányi rendőrkapitánynál van.
Fazekas e feljelentés szerint meg akar szabadulni a feleségétől, akinok nevéte van írva ingatlanainak i Je. Nem kövesebbet akar, minthogy a 24 óvoa asszonyt az őrültek házába juttassa. E célból Itedden elment a Zrínvi utcai főkapitányságra s bejelentette, liogy nejo örjöng, vigyék az őrültök házába. Egyúttal azt s kérte, hogy a rendőrség tiltsa ki hazulról feleségének bátyiát, Holcer Szív-Utcai füszerkercskedöt, aki meg akarja öt ölni.
A valóság pedig az, hogy Fazekas apróhirdetés utján szerzett és felbérelt egy marcona alakot, aki az ő utasítására
kedden délelőtt Irtózatosan elverte asz-szonyt és Fazekas segítségével kilökto az utcára. A szörnyű botránvra összefutott a szomszédság, melynek Fazeka* szomorú mosolygás köxt mondtat
— Szegény, szegény feleségem 1 Megőrült. Tisztára örjöng.
Az asszony hívására jött el a bátyja, hogy megvédje nővérét
Az összegyűlt - tömeg megtudván az igazat, majdnem, hogy meglincselték Fazekas Dánielt. Az egyik ezomzzéd felháborodásában többször a szemé* e köpött Fazekas Dánielnek, aki erre \'ax inzultusra még a fűiét sem mosgríta.
Az asszony, aki a veréstől félholtan fekszik most feljelentette az arát s a rendőrség tegnapelőtt házkutatást tartott a szanatóriumban,
Tüz a Heidelberg-féle gyárban.
Csakhamar megjelentek a rendörök is Líokl főfelügyelő ós Naszády rendőrfő-galmazó, központi felügyeletes fővezetőt /esetése mellett.
De szükség volt katonákra is részin o rend fentartására, részint a menté« -munkálatokra.
Röviddel a tüz kitörése után a Mária Terézia laktanyából egy század baka és Budáról a vártüzérek egy kirendeltség« jött ki a tűzhöz rohamlépésekben.
Mivelhogy a naftalin raktár megmentéséről le kellett mondani, a tűzoltóknak főtörekvése oda Irányult, hoay a szomszédos épületeket megmentsék.
A szomszédos épületek közül a legveszedelmesebb rolt a desatillátor épület, a azublimát ós carbol raktár. Ha ezek egyike láncba borul, akkor előre meg nom mondható nagy katasztrófa állót volna be.
Szerencsére az épületek egyike mm.
gyulladt ki, ami főként a tűzoltóságnak és a velük versonyt dolgozó katonáknak volt köszönhet».
Budapest, jun. 7.
A külső soroksári-uton levő Heidel-berg-félo vegyi termékek gyárában, ahol csak nem régiben, két hónappal ezelőtt pusztított veszedelmes tüz, az ójjel megint rendkívül veszedelmes tüz támadt.
Annyira veszedelmes volt ez az utóbbi, hogy a szomszédos gyárak és épületek biztonsága ©gy hajszálon függött. A ma tüz, amelyről tudósítónk részletesen beszámol, intő például szolgálhat az illetéke» tüzrendészeti köröknek, hogy vizsgálatot tartsanak a gyártelepen, ahol, ugy látszik, nincs egész rendén a tűzbiztonság.
Az éjjel háromnegyed 2 órakor a Heidolberg-gyár közelében lakók hatalmas delouációt hallottak. Az emberek ijedten ugrottak ki ágyaikból és mindenki kereste a robbanás helyét és okát.
Az égboltozaton mutatkozó piros fény csakhamar megmutatta, hogy a Heidel-berp Tivadar tulajdonát képező vegyi termékek Ryára gyuilvcit ki
A veszedelem.
Iszonyú rémület fogta el a környék lakosságát, A gyárban mlndenfélo robbanó olajok ós egyéb vegyi termékek vannak ielhalmozva és ha azok felrobbannak, több kilóinéternyi távolságban bekővetkezhetlk a robbanás ós pusztítás.
A szomszédos gyárak tűzoltóságé rögtőn felverték és az égő gyár tűzoltó is neki láttak a gyár megmentéséhez,
A tűzhöz a tőváros összes tűzoltó vonultak ki Szcerbovszky Szaniszló tűz oitó főparancsnok vezetése mellett. Legelsőnek érkezett ki a VIII. kerületi tüz-őrség, a mely nyomban hozzáfogott a mentési munkálatokhoz.
A tüz a naftalin raktárban keletkezett eddig ismeretlen okból.
A tűzoltók tehát először ennek az épületnek megmentésére törekedtek, de éitt már annyira elharapódzott a tttz, hogy erről a szándékukról la kellett mondaniuk. /
, Eznlatt a főváros minden részéből százával siettek az emberek résziut kocsin, részint gyalog a veszélyezeit kör nyékre.
A katoxuúc
A naftalin raktár tüze ugy 8 óra táj ban már-már lokalizálva roll. amidőn ujabb, nagyobb veszedelem keletkezett
A szikráktól kigyullad m olajraktár ahol közel 160 hordó volt
A tűz a hordókat Is elérte, a melyek egymásután aséjjelpukkadtak és meg-gyulád tak.
Az égő olaj ,, nagy patakokban ömlött ki és folyt ki a gyár területé:« és azzal a veszéllyel fonyogetett minden épületet hogy felgyújtsa.
A legnagyobb ., vaazély pillanatába« a katonák és tfeoltók. ásókat és kapákat kerítettek és azokkal sáncot ástak az égő olaj körül, gátat vetvén igy az olaj tovább való folyásának. Iszonyú erőfeszítéssel, majd egy óra hosszat dolgozott ezen a nagy munkán több mint száz katona és tűzoltó, mig végre elkésstiltek vele.
Csak akkor láthattak hozzá az égő olaj elfojtásához.
Zsákokból homokot szórtak fel és Így végre igazán emberfeletti munkával, az olaj penetráns büzévol küzdve sikeresen befejezhették az oltási munkálatokat.
A lokalizáláat ssbsstiltak.
Hat órára járt azidő, a midőn a tűzoltó főparancsnok jolentette, hogy a tűz lokalizálva van. A tűzoltók nagy része elvonult és csak egy őrség maradt künn.
Y*! * 5
A veszedelmes tűznél szerencsére emberéletben nem esett kár, de sajnos több tűzoltó megsebesült.
Súlyosabb sérüléseket szenvedett közülök : Lukáes András és Leitschál Péter csővezeték. Ugyancsak súlyosan sérült meg Kottlik Péter géplakatos, aki segített oltani a tűzet.
Ezeknek a kivonult mentők nyújtották az első segélyt.
A mentők Aczél Károly dr mént5 főorvos vezetése mellett állandó Őrséget tartottak a helyszínen.
A tűzvizsgálatot ma délben tartották meg. A tűz keletkezésének okát pontosan nem tudták megállapítani.
A tűz okozta kár meghaladta a 150.000 koronát
«4>
Magictt.
Ai OMtrák delegáolé filé*«.
Budapest, Junius 7«
Az osztrák delegáció nem »végez" olyan gyorsan, mint a magyar, lehet, hogy a delegátusok kiváncsíabbak, mint a magy arok, ax is lehet, hogy az osztrákoknak hosszabb felvilágosítás és nagyobb betekintés jár, de bármint van is, az osztrákok még mindig üléseznek, ma is üléseztek.
Ma délelőtt folytatták a hadügyi költségvetés tárgyalását,
A napirend előtt az elnök jelentette, hogy a bécsi egyotem bosnyák hallgatói Vuí rovies dolegátus utján kérvényt intéztek a delogációhoz. Hogy milyen tárgyban. azt az elnök nem mondta meg. Kiadatott a kérrényi bizottságnak.
Az elnök ttévábbá jelentette, hogy több delegátus határozati javaslatot nyújtott be a kikötés büntetésnek a hadseregben való eltörlése tárgyában.
Ezután áttértek a napirendre. Krieg-hainmer hadügyminiszter reflektált a vita eddigi anyagára. Besxéde elején a hadsereg élelmezésével foglalkozott ós megígérte, hogy a katonaság részére való szállításoknál ezentúl ax őstermelőket is tekintetbe fogják venni.
Az közös hadügyminiszter azután rátér az aratás időjében való szabadságolásokra és azt mondja, hogy itt a legnagyobb szigorúság nagyon is helyénvaló, statisztikailag boigazolást nyert ugyanis, hogy a szabadságot kért emberek 70 százaléka nem is földmives munkás, a másik 80 százalék sem dolgozni megy haza, hanem csak ürügyül nass-nálja ax aratást, hogy etabadságot kapjon,
Annak is ellene van, hogy a hadgyakorlat elmaradjon, mert est épen abban a korban szolgálja a legénység, amelyben erre legnagyobb szüksége van.
Szól ezután a katonai büntetőtörvény reformjáról n megígéri, hogy ez moit már hamarosan moglese.
Még felszólaltak Dusnigg és Klemmds, mire az elnök egynegyed 4 órakor be-«késztette az ülést.
Sikkasztás a bonvAdlakfanyábao.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, juníus 7,
A budapesti 1« honvéd gyalogezred\' nek kellemetlen szenzációja: egy róg1 őrmester, egy úgynevezett „zupás", megfeledkezett magáról és hütlenül kezelte a reá bixott értékeket
Az esetről jelenti tudósítónk i
A tiszti étkozés kozelöségo már több ízben tapasztalta, hogy a „mennre" leltérából egy-másra tünedeznek el holmik, értékesebb és értéktelenebb dolgok, minik abroszok, erőosxközök, ezüstkészletek, sőt pénz is.
A kezelőség gyanúperrel élt és meg-flgyeltett» N. K. őrmestert, ki a tiszti étkezőhöz rolt beosztva.
A megfigyelés eredményeként házkutatást tartottak az őrmesternél ée lakásán megtalálták az eltűnt holmik nagy részét, és találtak egy 21.000 kerena betétről sxóló takarékpénztári betétkönyvecskét la« melynek eredetéről ax öl-mester nem akar vagy nem tud felvilágosítást adni.
A katonai hatóság letartéxtatta az őr-mestert és szigorú vizsgálatot indított.
LEGÚJABB.
Albert király betegsége.
BybLllenortb, jun. 7. A szász király állapotáról reggel 7 órakor a következő orvosi jelentést adták ki: Az éjjel Ky*-korí asztmatikus rohamok zavarták a király nyugalmát A sxiv működése aránylag etjs. Láz nincs. A beteg általános állapota és ereje az eléga*** táp-láikosás dacára nem kielégítő.
A király ■ wakokaál.
Béos június 7. (Saját tudósítónk telefon jelentése). A király ma délelőtt félr tbc érakor meglátogatta ax uj vakok Intését ét egy hatalmas nagy palotát, mely közadakozásból épült A király a berendelés, tanítás iránt érdeklődött és egy órai ott tartózkodás után fél 11 óHtkor tért vissza a Burgba.
Béka Dél-Afrikában.
London, jun. 7. De Wett-ről azt bar azélik, hogy a háborús élet nem apasztotta erejét ós ma is rendkívül szép, férfias, erőteljes alak. De Wettet magát egyszer sem találta golyó, de ruháit többször összerongyolták az ellenséges golyók. De Wett legközelebb visszatér farmjába, amelyet újra fog művelni.
Balfour a kincstár első lordja a Con-servatire Associationban beszédet mondott, amelyben így nyilatkozott: Végzetes tévedés lett rolna, ha Krügerrel és európai tanácsadóival tárgyaltunk volna, mint ahogy Roseberry ajánlotta. WL a harctéri búrokat mindi« v^yoa fogjuk beosűlni, do nem montihatjuk ugyanezt azokról, akik a köztársaságot eeerben hagyták.
20000 koroaáa sikkasxtás.
Meran, juníus 7. (Saját tudósítónk távirata.) Schmidt Károly városi pénztáros kétszázezer korona elai^kasztása után innen megszökött Köröztetését elrendelték.
A kalauz merénylete.
Stanislau, junius 7. (Saját tudósilónk távirata.) Saminszky Hermán rásüti kalauz, ma merényletet követett el Festsnburg gróf vasúti igazgató ellen. Revolverből rálőtt a grófra, de nem talált A merénylőt, ki azért akarta megölni a grófot/mert az Öt elbocsátotta a vasúttól, letartóztatták.
Egy uj francia kormány.
Pária, junius 7. A hivatalos lap holnap fogja közölni as uj kabinet névsorát a már közölt nevekkel. Combé* átveszi a belügyi tárcát, tehát csak a pénzügyi tárca betőltéso van még bétra.Cora-bes reméli, hogy Rouviert, akivel ma tanácskozni fog, sikeiOl rábírnia a tárca elvállalására. Ha nem sikerül, Delombret fogja felkérni.
Sopron •xoronoséjs.
(Sopron, junius 7.) A bécsi Oberlan-desgericht az elsőfokú Landesgoricht ítéletének megváltoztatásával kimondta, hogy a Müller-féle soproni alapítványból ellopott harminc darab nagycenki vinkulált részvényről Hessberg bécsi bankcég által szerzett zálogjegy semmis, mert a novexett cégnek rendes kereskedői gondosság mellett a papírokat aggodalom keltő külsejük miatt nom lett volna sxabad elfogadnia. Ez az Ítélet előnyös Sopron városára, a melyet a belügyminiszter az alapítványt érhető károsodásokért vagyonilag felelőssé tett
TolestoJ egészséges.
Tolsztoj e hónap 29-ikán fog hazaköltözni Jasznaja- Poljanába.
Mérnákb&l tolvaj.
Béos, jun. 7. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) At itteni rendőrség tolvaj-lás és zsebtolvajlás miatt letartéxtatta Voicsik Henrik kassal születésű 80 éve« okleveles mérnököt.
A nagykereskedő sikkasztó!.
(A Zsák-féle bttnpftr tárgyalása.)
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, juníus 7.
Ma tárgyalta a budapesti büntető törvénysíéi Oláh blré elnöklete alatt a Madarász contra Wallner ée Zsák-féle bűnpert, mely annak idején nagy szenzáció tárgyát képoxte Kispeston.
As Arany János-utcai Madarász-féle réxáru nagykereskedés üzletvezetője, Walner Kfreawtély éa pénztárosa, Zsák Ágoston éveken keresztül meglopták a gazdájukat öt éven keresztül, amint a rixsgálat során beismerték, 71.000 koronát sikkasztottak. Főnökük, Madarász Viktor axonban még ennél is jóval többre becsüli a kárát. A sikkasztókat elfogták s a törvényszék, dr Oláh András biró elnöklésével, ma vonja őket feleletre.
Kihallgatta törvényszék Zsák Ágostont, aki magát nem tartja bűnösnek a vadcselekményben. A vizsgálóbíró előtt vallottakat visszavonja, mert azokat főnöke rábesxélése alapján tette, akit a c«őd-nyitás súlyos következményeitől akart megmenteni.
Wallner Keresztóly elsőrendű vádlott Zsák ellen vallott, aki állítólag Öt belevitte rolna a bűnös manipulációkba Ezzel azonban szemben áll Madarász Viktor gyáros károkult és Bértett fél azon rallomása, hogy Wallner 7—8 évvel ezelőtt 2000 frtot sőt többet Is már elkezelt a főnök pénzéből, amit Madarász tőle az évi percentből levont.
Madarász Viktor károsult és több tanti kihallgatása után a törvényszék Ítélet hozatalra vonult vissza s délután 2 órakor hirdette ki az Ítéletet Blöbb axonban kihallgatta még a sértett felet, hogy nyilatkozzék a kárőssxeg nagysága te kintetében. Madarász kijelentette, hogy 71 ezer koronához ragaszkodik.
A törvényszék ennek folytán a mai tárgyalást elnapolta ■ pótvízegálatot rendelt el azon körülményre, hogy miután a vádlottá k vallomása alapján sokkal kevesebb ax elsikkasztott összeg, a Mádarási cég üzleti könyveit fogja szakértőkkel megvizsgáltatni A törvényszék elrendelte a többi tana kihallgatását is.
Oláh bitó elnök ezután a fölárgyalást elnapolta a a vizsgálati fogságot fentar-totta a vádlottakkal szemben, ami ellen dr Gál Jenő, Zsák védője és Schulbof Géza, Wallner védője iölfolyamodással éltek azon címen, hogy a törvény értelmében a vizsgálati fogságra vonatkozólag precizirozott határidő már leiárt. Még a Madarászsxal tetette le az elnök oz esküt s ezzel a tárgyalás réget ért.
Letartóztatott fővárosi bizottsági tag.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, jun. 7,
A főváros harmadik kerületének Ó-Budának megint szenzációja van.
A rendőrség letartóztatta ugyanis Oyárfáa Sándort, fővárosi bizottsági tagot slkfcoaatáa miatt.
Gyárfás ugyanis, mint a szőlő és földmivolők III. kerületi egylotének elnöke 17,282 koronát sikkasztott
Tudósítónk az osetröl a következő részloteket jelenti-:
Gyárfás Sándor 66 éves sepsiszentgyörgyi Bxületósü fővárosi bizottsági tag nagy axerepet játszott Ó-Budán. íényes lábon élt ós szóvivöjé volt a Dl. kerület egyénéinek
Ügyvédnek kósiült eredetileg, de tanulmányaival 55 éves kora dacára máig Bem készült el. 1890-ben felcsapott gazdálkodónak éa a jó ssivü ember O-Budán hamarosan népszerűségre tett szert
1890-ban elnöke lett a HL kerületi föld és szöllőmüvesek egyesületének, amelyet a főldmivelésügyi minisztérium nagyobb évi segélyben részesített.
Gvárfás nagy megelégedésre töltötte be hivatalát, niiközbon a polgárság bizalmát annyira megnyerte, hogv megválasztották a főváros törvényhatósági bizottságába, amelynek so«áig volt tngja.
Mint a föld- és szőlőmunkások egy*, sülotenek elnöke ő kezelte azt a nagy széukóneg bizományi raktárt, amelyet a kincstár adott az e\'gye&üleinok.
Itt tóiténtek Gvárfás visszaélésoL
A mult óv októberében Gvárfás egésx vááratlanul azzal lopto meg az egyesületet, hogy lemondott elnöki tiBztérőL
Ezt a lépését más oldali elfoglaltságával indokolta.
Lemondása után az egyesület ügyel-nek átvizsgálására kiküldötte a főldmivelésügyi miniszter Lekky István miniszteri tiUárt és Gonda Lajos számvizsgálót
A vizsgálat hónapokig tartolt és meglepő eredményuyel járt mostan.
Kiderült, bogv Gyárfás a szónkéneg raktárt hütlenül kezelte és összesen 17,282 korona hiányt fedeztek feL Akkor felszólították Gyárfást bogy számoljon el a hiönyróL Az azonban min-donfólo ürügy alatt ismét hónapokig búzta az ügyet.
Végre is megunták a sok husa-vonát és Lekky István juntus hó 6-áig adott haláridői az elszámolásra, de Gyárfás még fülét sem mozgatta.
Erre Lekky István, a teljhatalmú kof mánybiztos ma följelentést tett a rendőrségen Gyárfás ellen.
Markovíes János rendőrfogalmazó titkos rendőröket küldött Gyárfásért Kis-korona-utoa 84. szám alatt lövő lakásán, a kik a sikkasztót behozták a főkapitányságra.
Á kihallgatás során Gyírfás kijelentette, hogy a pénzt nem sikkasztotta eL A hiányt könyvelési hjbának mondta.
Mindazonban a kormánybiztos mog-maradt feljelentésénél. Gyárfást délben letartóztatták és bérkocsin átszállítóUák az ügyészség fogházába.
A letartóztatás OrBadán nagy szenzációt keltett, • >.■
BUDAPESTI HffiEK.
- Ssigeti Imre haláláhos, A
bosskti szenvedés után elhunyt művész ma móg Rökk Szilárd-ntoai lakásán pihen. Fekete érokoporséban fekssik. Koporsóját özvegye sárga-rózsás koszorúja bojtja. Éz a ífcÜráa van tajta i Imrémnek — Klisa, A koporsót holnap reggel átrissik a Nemzeti sxinháx udvarába, a honnan <L u. fél négy érakor temetik el.
— Kitűntetett áltiestek. Tizenegy éve, hogy a székesfőváros a cs. és klr. 82-ik gyalogezred 160 éves fennállása évfordulójának ünneplése alkalmából Szabó M. Ferenc fővárosi bízottsági tag indítványa folytán nevezett ezred számára alapítványt létesített oly rendeltetéssel, hogy ennek Jövedelméből évente száz-száz forinttal jutalmaztassák olyan öt altiszt, aki a löginvség okulása körül buzgólkodik és magát hosszabb
BÚTOROK
TEAVAJAT
ugy késipénxért, m\\(A részletfizetésre lefiemxe-rühbtől s legüno/nahb kivitelig legjutányosabban
Bhrentren ég Fnohs testvéreknél

Budapest, V!.,Teréx-körut 8«
(Andrássy-ut közelében).
Képes árűiiweék Inj
m médsser sserlnt édes tejssinböl bármely msanytségbsn, kásSfréasflsstés wdlett vess és tejgaxdasági telepekei (ssöretkoxeteket) réssletlUetésrebsrendes
FUCHS és SCHLICHTER
tsjgasdssági gépgyár
Budapest, VI. kardiét JAsz-utoza 7.
" \'T-m
e
Hej
■MMBttaaHttf - rw.
« «oldatra Mí^löt!«?" Eo^Tíz ötazáx forintnyi összegnek a jutalmaxan-dóknak való kisxolgáhatlW, mint aa elözö években, ma i»;Qnnepól ve* módon ment régbe.
— As egyetemi tanév vég*. A
budapesti tud. egyetemen e hó tizenötödikén zárják be ünnepélyesen a tanárét az egyetemi templomba!\' Te Deummal és az egyetem dísztermében ünnepséggel. HóUöü válaaztják meg aa uj rektort az egye« fakultások tanári karából kiküldött rektorválasttók.
— Kifogott betör«. Bmlitatlük» hogy Maröthy Kürait Lászlónál történt betörés tettesére, Hirschhrein Miksára, rá-bizonyult, hogy még a kővetkező helyen tört be : Ős*. Mösmer Brnőnó Kőtvős-ntca 26 | b szám, Vágó Károly zálogházi főtisztviselő Izabella-utca 08 | a. és Jakabfy Ignác földbirtokos Vörösmarthy-utca 34 szám alatt levő lakására.
— A magyar testőraó* uj kapitánya. Széli Kálmán ma Ksterházy Ala-ios hercegnek, a magyar testőrség uj Kapitányának ünuepélyes eskütétele alkalmából Dévabe utad*. A magyar testőrség kapitányának, mint magyar zászlósornak eskütétele hagyományos ünne-pélveeséggel, két zászlósúr zegédleto mellett megv végbe; az eskümintát gró Széchenvi Gyula, ő felsége személye kö rüli miníater olvassa, 8zóll Kálmán mi niszterelnők hétfőn visszatér Budapestre
BIztoteredményérMfi el (theuma
csuz, köszvény, idogoe fejfájás, meghűlés idegbaj hüdéses éa ruituleiaueiHü caont-bánlalniak esotelben a Szabady-félo laritott Capcino kenőcs használata után, mely már egysiori bcdörzsölé* nián is a legkínosabb fájdalmakat is eoyhiti. Ugy térely ára 2 K. Kapható a legtöbb gyógYoertárban, megrendelhető közvetlen h B**bady János gyógyszerésznél patrona Hungária gyógyszertár, Budapest, bamjauich-utca.
Láblzzaéáa »13 aa melogen ajánljuk a mai számban Kisietett folyékony Anti sodort.
A* évséré visAg** alkalmából a legjobb hiraérvnek CrvondÖ fid és léén? g?®» mek rohA Ozletet Heeséry Káhnán
utóda Budapest, IV. Váci-utca 9. ajánljuk a t kö^önsé* sóres fgjebnébe. -7- Vi"" rendeléseknél a ruha hossza és az nagysága beküldendő, tiaetlec nem töt»* áruk készséggel kicseréltetnek kívánatra vissjeaadatík.
VT
a gyÜlieetéid hWetal«»ao megtiltották"
nekik, rendzavarás nem vőrtónt. A sztrájkoló muukások a munkaidőnek olyan beosztását kívánják, hogy az hétköznapokon reggel hat órától esti hatig, szombaton pedig reggel hat órától esti 5 óráig tartson. A munkabért pedig oiya-ténképpen akarták fölemelni, hogy az óránként 82 fillérnél kevesebb ne legyen, tekintet nélkül arra, hogy meddig tart a mtmka.
— ¿¿lapkő-letétel. A szerencsi isr. hitk. uj templomot épit, melynok alai kőletétali ünnepélye i. hó 5-én folyt 1 Az ünnepély, melyet hálaadó istentisztelet előzött meg, reggel 8 órakor vette kezdetét, a hitk. tagok és a városi elöljáróság részvétele mellett Először Billitzer P. főrabbi mondott emelkedett szellemű beszédet, utána Engel Jakab elnök tartott hatásos szónoklatot, majd Goldber-ger L. jegyző olvasta fel az alapkőbe lelyezendő hatóságok és hitk. tagok sajátkezű aláírással ellátott pergament tekercset. Végre Retek L. kántor énekelte el a királyért és hazáért azőló imát. A szép ünnepélyt a helyszínen áldomás zárta be.
— A magyarfaló sajtópöre. Kora Aurél nagybecakereki pángermán lapszerkesztőnek, a kinek állambontó eszméi és izgatásai miatt az utóbbi időben ugyancsak sűrűn akadt dolga az ügyészséggel és a törvényszékel, hétfőn tárgyalja a szegődi esküdtszék a legújabb sájtópörét Élénk érdeklődés nyilvánul a sajlópör tárgyalása iránt már csak azért is, mert ép Szögeden mentették fel egy hónappal ezelőtt Kora Aurélt, a ki akkor szintén egy véres szájú pánszláv izgató cikk miatt került a törvényszék oló.—
f.
fJ
és a pénz
k biztosító küzlteécH8zl
Tudomásomra futott* hogy a »Transyl-Vania* nevet visefo oláh biztosító társaság egy név«okosomat, HosSiűh István urat budapesti főtisztviselőjévé heveríj ki; kérem aj. igoa tisztet közönséget, amely as én elnöujoUimmal mUkŐdŐ .Hazai általános biztosító r. társaság\' — átint tolj csőn magyar vállalat iránt — ¿érdeklődik, ne té-vo38zo Ösaxo sem a kót biztosító társaságot, sem engemet Kösaufh István névroko-nownjuil; lm. .nyájas 80. \\
Kossuth Fereno* s. k.,
• .Hasal általános biztosild r. társsáéi4
elnöke.
HJftEK MINDENFELŐL.
— Sztrájk u Alföldöu. A munkások mozgalma as egésc Alföldön, de különösen a Tiaza-Matoa szögén mindig nagyobb mérveket ők. Az az 1600 ácsén bpilűwuiikáu, akik Szegeden a köz-nnuikákat és magftnépükjtek építését abhanhagyták, még niudíg sztrájkol. Tegnap a munkások és a munkaadók r> sztráik megszűntetése cédából gyűlést tartottak, a melyeá a Yátoa főkapitánya is részt volt, de a gyütósoaés nara vezetett ereehuényre, ürert a munkások követeléseikből engedni néni akarnak. A sztrájkolők nyugodtan vhwlkednek és bár
Amivel pedig ölt, a gáaokfca) efj-pversraind kouserváU b, htóalwamoxt* nz embereket, álb-tokat, növényeket, házakat, »okkal különben, mint aa egyp-tomi«k tették a múmiákkal, mert . . > megkövesitett mindent.
Olyan azivóa, tartós xő íett mindenből, mondotta és megkopogtatta az öreg szakállát, hogy legfinomabb szálaiban is oilentáll a legdurvább erőnek és egykönnyen eltörni nem b leheL
A/ emberek, as állatok és amit alkottak, as nemcsak elpusstult a tfifeL.k számára, d« meg is maradt a kérői utókor okulására.
A nagy, a osodás természet osaknem mindig gondoskodik arról, hogy nemcsak teromtő, do pusztító erejének is példáját tudja a későbbi nemzedékeknek.
Különben ami állandó körforgásunkban minden megismétlődik, a pusztulásnak és conserv ál ásnak találjuk egy későbbi példáját is, ott van Pompeji és Haren-dárum, melyben minden épen maradt de semmisem életben.
A mondabeli Sodorna és Gomórba közül, talán épen az, ahol most vagyunk, az egyik,
(Folyt, köv.)
Mmj" !>•»»* S.WUS.W, Rmi ekl-r
°irit«ftu tlUilltt Ontrik hlUWw
Mmvm hitalHcxt4«r toe eo M»áJot —
Hinuanviayi OOM 0«Uik 4Um»t. TOMö Ma-tyu UMiimriui 109.76 U*tj*r 4 uinliktuar <.y
lir. rtO.M X«fOi.»|lnuí4k0T.«0.-U«íirolto!ób»nk
<Sa— MM. bank IU»»m®iinTl M8 6O
iw. y">rr» «aermot ríerrter W.T9 Déü ror^t TS.W NémM Mtod. miikn H1M. VlUamoa raavit Ült. -V<*#eaUkfitmtí VMMtüt^-
BSMÍ «rt4trt«4u4*. num, tanfaw OwtHik hiWlf. ese.TÍ. Uff"
tbUélr. T0SJ0 Omcuik-wtrru ilUmTuntl rtantnt i Mánlika* Buyu aianrJitadók 120.7 KUrrw DiU rwut —
- K^ -ígéáldl sertésváaár (111 vatalos ielenjJs.) Készlet 108 darab Értetett 008 Arab. Összesen 1100 darab. Bl&dtaM378 darabot Maradvány 288. ¿Iái Ore* másodrendű
sertés, 74—80 k.vc *, silány 76 korona. Fiatal zsirssrtés, közép 86—90 korona, könnyű 72—84 korona 100 kiiogramon-kint élősúlyban, levonás nélkül. A vánár ólénk volt
Lábizzadás
kl»AUatt 4« MwHwSltI TtaakatS tort-réawkn, Atrar, ttaiir lm MrhAmlAa lUu Uyjobhuak blxonyxüt «aais aa SWoyl-MU ZohUot-8«UoyL — Ára S Iffttont utAiiUtiiü« BC^baSé 4a aaitkSldli
BZAVA OYÓOySSLEBTAB
Bodapast,
■ULrolr-aSrnt S. (Dob-utoa aarolt)
az
REGÉNY.
A tenger titka.
És újra megcsinálnak mindent, a mit elöltünk őseink már régen megcsináltak és újra feltalálnak mindent, a mit előttünk is feltatáilak azért, hogy az általános pusztulás napján legyen, ami elpusztul.
Mondom, az átalakulás akkor iszonyú gyorsasággal kövotkezott be, de az bizonyos, nogy e város lakói rá som értek mogijedni, mert mire a veszedelem érzése megszállbatta volna őket, már mep voltaic halra.
azieet volt ez a tengoren, egy hegy tetejébe építve.
És amint a föld egyszer kidobta méhéből est á hegyet, oly hirtelen be is kapta.
Csakhogy előbb más történt.
Előbb a mérges anyaföld agy pillanat alatt felfórralta a tenger vizét és egy másik pillanat alatt mérgos gázokat bocsátott ki magából, melyek hirtelen, varázüszorüen megölték az ösz-szes élő lényeket
Azután visszavette a mit adott, a hegyet magába szívta, a reája épített várost itt JuagyvA a tenger fenekén.
Lábizzadás
ellen kipróbált, legjobb, orvosilag iel ajánlott ártalmatlan éa legbiztosabb | hatású szor a folyékony
ANTISUDOR.
Használata nagyon egyszerű s kényei-1 mcs, néhányszori ecsetelés után a lábixsadás s a Tele Járó kellemetlen ssag teljesen megwsünlk.
Ara: kis üreg l kor. M fillér, nagyi Qvok a korona. Vidékre az ösaxeg éa 46 fillér ajánlási <bi bekftldése mellett bérmentve küldetik me* — Hevedül kapható
HUÜIIIA uróaytfsrwrtáf**«
Uudap^t, TZX. kn. kni«MMM eefr.
Váaáreearaak árai i
mai igen élénk forgalomban élelmi cikkek ára emelkedett Drágább lett hal éa a baromfi. A rántani valő csibe darabja 1 korona, sütni való jérce 120 fillér, tyúk 100 fillér. Elő liba darabja 5 korona, leölt liba aprólék nélkül 860 fillér. Teavaj kilója 220 fillér, főző vaj 160 filL, édes tűrő 70 fillér, száraz tűrő 40 fillér. Cseresznyo küója 1 korona, alma küója 160 fillér. Saláia-ttborka darabja 60 fillér, tök darabja 2 korona. Sampiongomba 8 darab 20 Olié* Spárga kilója 80 fillér.
Nrotu.Mt tUtkolY Viktornál eiten.
KÖZGAZDASÁG.
Ormxág— vá^farOc.
Junius 8-án t Alsóbalog, Bolaráz, Budapest, Csákány (Vasm.)/ Falván, Istvándi, Karcag, Kunhegyes, ítadar, Mezőkeresztes, Obéb^ Olad, Szentgyörgy-völgy, Tmafőldvár (J.-N,-K.-Szolnokm.), Ujszlvác, Várna, Ziffer.
Junius 0-én : Baranyavár, öotetttya, Büsü, Csorna, Enyíug, Felka, Füzesabony, Guta, Kővágószöüős, Lovászpatona, Má-gócs, Martonos, Nágocs, Regede, Rusa-polánya, Sárbogárd, 8omlóvásárholy,. Szompcz, Szereduj városka, Saigutvár, Tüskevár, Vásárosnamény. >
Wudapasti gabonatőzsde.
Vevökedv hiányában 5 fillérrel olcsóbb árak mellett csak 000 mm. busa Mit ma lorgalomba.
VÜ9 AA sxáK fog-, t«i
m«u Bsltssmlrtsss
FrHe«ii4éle üasrat
és fi b.
rr%í»t&»|
fajává
wen
Kilett
Hysie»«
«0 kr. Fi
olaj aatappast 60__
ifi
Sötét, ^er ö!
áágéei
aőktv üt 60

halaa-és1 fekelü I
RMY J. ABTAL,
III, CATI LudeigstnUI6o_6
ttxmhUrí T*r»k
»j^rt, V«v Wr^T-ulci» íí.
XítDt Sít- [
A Szinye-Lipócííi la
i (\\ f ■ J ÍV
Wtítof dWtt íasEnötsÖk
lé\'zeégoknlv^ továbbá a IbJnö***^\'*3 ^ fij szervek hurutos bántatnuunál
... m
Vasmentes! KÖnnybn eméecthetől Hrtlíaiuutii f
^ pj, MqttxnitWHkm Ujj I lutjba.
vose, h vizole

e m b á n o m é n 12K3S2SSS&.
Még eddig Iten létezeit ******* .^huí. ****** »mtt «u^
Ckr<ói Dáttiet Józsefvárosi nagy áruházé
referál caiyk*--
t_____________i.1% is, í.fc
Arix juhi mijmak Mit — — Ln . ¿1 tUtm UUM«-----.»T
L3 U^ar >Mki« - ~ f.l <üb, nkaak Kt aafml —
Babaszövetek, ÍUggőnyők, sztoyefA
e «takmMa vt«é cikkek. híwMr* okső ácbaa ktébtéik
SMS
„XXahana"
" \' kapható minden norinbernl nagykereskedés ée m. fcír. dohány*4zs> dében bádoglemezzel «¿¿látott dobozban. Parafa- éa ^ _araayazopókáwal Is kapható.
Bérmálás. állandó értékű ajándéktárgyai,
ild megbízható járású órát, sxép áh« :«r»> % kot vagy mrmmy és ««Őst árukat vásáron* szán \' * dékoxik, ax kérje egy lcrtíéxO lapp«1
SCHÖNWALD IMRE
dksaargyároa, áráa ás látsasrésa y^mmW^^F Péom> Klrálytó.utca
^^ilfei^^P^^ DLa^ ^yet^birkinak ingyen éi
Ifj. KOTZO PAL
gazdasági góprahtár
Bpest, V., Lipót*köruí 18
Alánlfa: OAJUtETT IL t* fUi-f*U ..„COStTO. xtirir K«uno>rottT»it, UUtabfl fa Wabtl aUkb.n belytk mfa gipekhoi virtonritTa <ú aaáxalák 10«)» anya* me(Uk*ríU»Jtl doljaxn«.k.
8—10 lóerejtt gőzcséplő készleteket, min-deo fajtájú lovas-cséplő készleteket vető és arató gépeket
Minden más gazdasági gépek nagy választékban. Kedvező fizetési feltételek
HlviUaü malombor«n(l.»*«eVot. n i ixjutik icfTcn ii Wroanl........
HAAtt/l
ütlller JMzseí Budapest.
BUDAPEST. WUHEPESI-ÚT 3652
Cyár ée iroda: VZZ. ksr. H sgy diófa-ntoa flt. Wesselényi-utca sarok
gondosan csomagolva bérmentve küldőm
Látványosság és alkalmi vételi
80 mintassoba fo^allitv» könnyű megteklntlietósre.
Menyasszonyi kelengy e él megfelelő engedmény!
SaétkSMáa sua oraság a résaébs három évi jótállás
.állott.
fi forintért
grOnbaum Ármin ^^^
hangszert
tku vyMl, kért«»
OWÜÍ írj« mm* MBJTM lusitMiS
Életnagysága
fényképek vidéki lűs képek után is elegáns kerettel legfinomabb kivitelben
(ÜT 10 forintért. ~M
Fényképek minden ruás nagyságban, pontos kivitelban jutányos áron készittotnok.
Szabó Ferenez % Társa »Mcfts
ViiUUU I Ul Ullt\'w JU IUIÜU lé«asáUodávalsxemb«a.
Meglepő nap- raktár szigorúan szolid kivitelben elkészített sálon-, h;>>. . ubéülő-, leány ás arlssobal berendezésekben minden stilben bt --latos olcsó árakban. — Yidéki rendeiményok vászonban ós rekeszekben ...o-magolva biztosítva szállíttatnak.
Kiyáaairs a vidéki városokban laké t. os. vevők megbízottunk által rajsskksl és dus tartalmú esövet ée ssönyogmlnta gyUJte-ménynyel meglátogathatók.
fényképéaxotl mUintéxoto
BUDAPEST,
Erzsébet-körűt 20. sx. X. em.
Magyarotaiáf I«(n*{~fobb
ponyva- ós zsák-
kölosönlntézete
Ajánl a Ufol4ri)Giobb f«!t4U!ek mcll«U fa ve iKry.jft^mélcr na|yiiyu karai- v&fffon-. valamint xvndkivCt rnírsAkolt dijak mellett r«po*hordáihox axl)ks4f*lt nikir- fa behordja! köloaCuponyvAkat, utóbbi c4tra vítelr» 7 fa 0 korona árban.
WAOÜL ADOLF
seáktislet, nj i» huwáit uák- 4« ponyva
UAmTrctktár.
BODAFKBT, V. ker., Arany János-tttoa IS. as.
Sürgönyeim: NA6EL ADOLF Budapest.
82 frt.-ért I 16 frt.-ért
finom I ogótx finom
dira\'.oa OllűnU vagy felOlt&t kőzitek remek axabfa-
ban. I)iu axArotr&latitAk. Vidékre minták, mírUk utailtáual birmmtr* át
infftn.
ANftOL SZABÓ IP AB
Alkotnulny-uto* 07.
Budapest, Dob-atca 90. gz.
cs. és kir. szabadalmazott jégszekrény-gyárosok. Ajánlják legújabb Os legjobb szerkezetű jéggel hűthető szekrényeiket a legjutányosabb árban.
Arjegysékkal díjmentesen szolgálunk.
A legjobb kasza a világon
Bor jegyű kasza
tdrvónyouon vidvo.
Megrendelési cím:
Sze nzációgtalálmányi
HIRMAMN FEREMCZ
r^xárM-g-yára
Budapost, TTL kor., Osányi-utosa 0,
************************** Szebbnél szebb
vizsgaruhák
leányok él fiuk részére minden nagyságban éí nagy választékban kaphatók, esetleg mérték után is készíttetnek
Moosárl Kálmán utóda
Budapest,
XV. ker. Váoi-utoa 0. ssáu.
Kerti ruhák.
Kerti kalapok.
fut***
„BtT\'-Kasia
szétkuldési vállalat.
6adape8t, Kőbánya
Kápolun-tAr.
Sürgönyeim : „Burkasxa" Kőbánya.
A „Bur* jegyű kasza árai:
0«««acatUásMdtáakábaaJbr.-xTi \'B|r(r
&QY. .
m.tr Uakábi, « fMl\\
konyolmo» ágy El ai á^ Igiw.!»«« * {¿¿2 B.lT nt kh ti.kábi WrUbíV H áJ>S X.n>a.Q« Arr. E< a« á*7 tföúTiZUtUrnám*
fögQügM Bt£üW6£H MÓZES és RA1
ÖMMnknu
SadApMl, VX- "mUiM mi a «. wu«ee*
«rualtóklcMMSétMa fa kidrlrmJiT
1.— 1.05 1.10 1.16 1.20 95 100 cün.
1.25 UÖ írt." 10 drb. rendelésnél egy drb. kasza ínjyeu. 5 darab rendelésnél a postaköltséget a gyár fizeti. Minden meg nem felelő
kaszát kicserélünk, »atnv kaSsakö letjobb fmiki ao kr.
Étidig 75000 fórcaloDban.
Készít göz-, vls- és légesessveseték. bei sstlkxégee résárakat, bor- és sörssivattyukkal, sörkimérő késstt. lékeket légnyomással, valamint min. dennemU réxosapokat. Elvállal rét-, áros*, horgany- óu pakfonöntvénye. ket minta vagy r^jz szerint, úgyszintén borgany dlssöntvényt bádogosok részére. — Felirati táblákat czimfestők ré-■ i szére.
Alapíttatott 1880.
>1
JL árfolyam. lf,0. szint
Nagy-Kanizsa, 1902. hétfő, június 9.
Ejy töte ? ffiBtv
mm
NAGYKANIZSAI FRISS

Előfizetési ára:
Hslybsn hiihoí hordva #gy hdra 60 flilíx. .\'. Vidéltr« pó.tai kaidé»»«» tgy bór* 1 koroaa 20 Wlér.
Kiadó talajdonotok: A Felelős mtkiiitó:
Krittii km Farka*. EtOSTAx naaö.
S*wk««iti5#ég ét kiadóhivatal; Kr»ua és Farkas p»pirkamka«J4a».
UiaJiliaik naponta korái rtsgtl.
Nyomatott a »Naafcaaissai Friss Ujai«* u*ttZdéur nyomdájában.
Égő ember a vonat tetején-
Dinamit egy törvényszéki palotában. - Megölte az apját.
A szolgabíró ur.
(í. ii.) Ki a iugungyuiib Út- az
országban V A &zolgobirú ur. Talán még vau aunól is nagyobb, 6 felsége it király, de a népdal szerint ez is csak akkor parancsol a legénynek, mikor besorozzák katonának s ha ütmek a téuyuek magának talán nem is őrül a besorozott valami túlságosan, de legjobban örül annak, hogy ,Nem parbucsol nékem a bíró !*
És bár a néphit talán kicsit eltúlozza a szolgabíró ur hatalmát, az mégis kétségtelen, hogy mindaddig, u mig meg nem magyarázzák néki, hogy a« ur felett is van Ur, addig nálánál nagyobb, szóles a határban nincsen,
Az 1» bizonyos, hogy nem minden-niknek kell megmagyarázni, hogy a társadalomban mindenki szolga, mindenki munkás, u haza szolgája, a közcélok munkása, a köatevékeny-ség terén nem ur senkisem, csak a „köz", a melynek érdekeit megvédelmezni, \' istápolni, elöremozditani mindónki tartozik, mindenki, de ki-váltkópen az, aki ezért az országtól lizetést kap.
Abból, nogy a békési főszolgabíró ur túlbuzgóságból vagy tulönteltsóg* bői, óriási hatalmának teljes tudatában minderre nem adott semmit sem a minap ós a népnek meg akarta mutatni, hogy ki az ur a házban, még nem következik, Miogy az egész szolgabírói karuak magyarázatokat kelljen tartani a hatalommal való ólós ós visszaólós logal máról, elvégre a békési főszolgabíró ur is belátta, hogy tuhnent a határon ós szépen visszatért az innenső mesgyóre, oda, hol öt a jog, törvény és igazság támogatja s ahol az Ur is szolgálatokat tehet e hazának, söt kötelessége, hogy szolgálatokat tegyen. Így hát a bókósi főszolgabíró urnák sem tarthatunk a jogokról szabad előadást, nem is akarunk tartani, luuiem az ő eljárásúban egy általános tapasztalható jelenséget látvu, akarunk az ügyhöz néhány megjegyzést flizni.
A rendnek és hatalomnak a néppel közvetlenül érintkező eszközei kevós kivétellel mind igen kifejlett képzelő tehetséggel birnak, azt akarják a néppel elhitetni, sőt talán ók maguk is hiszik, hogy nugyobb ur náluknál nincsen, annak kell történni, amit ők akarnak és nem Őket < küldték ki a nép kedveért, a nép érdekeért, hanem a nép létezik azért, hogy nékik legyen a mi felett hatalmukat demonstrálhatják.
Cs nio*t ozt nálunk igen sokan vallják és a gyakorlatban büntetlenül alkalmazzák, azért nálunk a nép a md közvetlen őrzőit, fentartóit, a \' ondfentartáw1« kiküldött egeket tiínieiak. hOfty nem »¡¿e
reti ós munkájukban nem támogatja, hanem a hol csak lehet, meggátolja benne m gyűlöli okét. Ami újra tormészetes, mert azok a nópet ellenségnek tekintve, mint ellenség állanak vele szemben, az ellenséget pedig szeretni, támogatni nem szokás.
A mig a nóp a törvényszabta kortok között keresi boldogulását és óhajtja jogait fejleszteni, addig ebben szándékában meggátolni nem szabad, de nem is lehet. Elvégre, akármilyen óriási hatalomnak képzelje is magát valamelyik rendőrkapitány vagy szolgai)író ur, ha móg nem felejtette el azt, mit az iskolában tanult, & történelmi órájtból emlékezni fog, hogy amely nópmoz-galom jogos, igazságos, becsületes ós tiszta volt, azt nem lehetett elfojtani, megsemmisíteni, 6cm sika-nériákkai, sem fegyveros hatalommal
Mert a hatalom á nóp ós ozt hatalmat megdönteni egyeseknek vagy csoportoknak nem sikerült eddig ós nem fog sikerülni ezután sem..
a
Mi ugyan nem sok súlyt fektotünk az egész laptudósitói kérdésre, mert rru lapokat nem tudósítunk, n»W ia akarunk, s mert . sajnálkozással tapasztaljuk lépten-nyomon, hogy olyan tudósítók is, kiktől már egyebet várna az ember, felületesen, nagyítva, szenzációt kergetve űzik foglalkozásukat, s mert a pesti lapok nagy része már nem is tart más tudósítót, mint a dr. Ollót
Mint mondtuk, ez a határozat nem fog elsülni azért sem, mert a lapok nem fogják azt méltányolni, mert egyeseknek közülük igenis jó, kipróbált tudó sitóik vannak a városokban. Így pl. ugy tudjuk, hogy Gyulai Farkas, az Ösmert nevü iró ós egyetemi tanár a Budapesti Hírlap kolozsvári levelezője ; mint képzeli most már a szövetség, hogy a B. H. Gyulait egy előtte ösmeretlen ri portor kedvéért egyszerűen elcsapja a tudósítói tisztből ? Hát biz ez se-hogyso fog megtörténni. Ennyi a mi megjegyzésünk a szövetség eltévelyedett határozatára.
>eu loginkábe tudna fshrilágositást adni. r Biztositom önt, hogy nagyon háláa leszek ha iavttlauua ráiáaaoi ua uoktitu fésviu\'.ef felvilágosításokat nyújt. Fogadja tiúrc is hálás köszönetemet, minek utána maradtam hálás tisztelője
H. Charter j, Créssé város polgárjnos-terének titkára. U. 1. Nagy Sámuelnek, aki Debrecenből ide költözött, Debrecenben egy pap fivére volt és vagyonos családhoz tartozott Hogy miként és miért jött Craá-sébe, azt nem tudni és mindig fájlalta, hogy nem térhetett vissz* Magyarorszápba, 1820-ban hall meg. & fia, aki jelenlofc 87 éves, akkor mé? igen fiatal volt é* igy csak homályráan emlékszik vissza tí atyjára.
Dőbrecenbru mintegy 800 Nagy nove-zelü család lakik, akiknek egy hermád-része származik a kétszáz év előttt Nagy családból. Így tehát nehéz dolga* lesz Boczké főkapitánynak részletes útba igasilást nyújtani a francia atyafi Öseira vonatkozólag._
1 íz ujságiió trust.
Ebben a mai klikkes ós kasztrendszeres világban, amikor a klllönféle egyesületek ós szövetkezetek ós érdekkörök annyira kifejlődöttek már hogy a sajtó munkásait és a sajtó munkáját is ezek kívánják rendezni, nagyon érdekes a Szeged és Vidéke egy erre vonatkozó közleménye.
Idézett laptársunk igy ir:
A Vidéki Iiirlapirók Országos Szövetsége vasárnapi közgyűlésén elhatározta, hogy köriratban kóri föl a fővárosi lapokat, hogy vidéki tudósitókul csakis a szövetség tagjait alkalmazzák. Noha jól tudjuk, hogy ez a határozat csak egyszerű óhajtás fog maradni az idők végéig, móg sem mulaszthatjuk el, hogy arra megjegyzést ne tegyünk.
Elsősorban is azt a tényt kívánjuk konstatálni, hogy a szövetség kötelókében számos olyan tag áll, aki világéletében sohasem volt újságíró, s viszont sok olyan kivül áll o köteléken, akinek semmi néven nevezendő más foglalkozása nincsen, mint az újságírás. A szövetségnek pl. nem egy olyan ügyvéd tagja van, aki pusztán egy időnkint megjelenő jogi szaklapot szorkeszt — inkább kedvtelésből, sornmit profosz-szióból (a szövetség elnöke maga sem első sorbau újságíró, hanem első sorban kamarai titkár) s az ilyen ügyvéd, vagy titkár, mért lehessen inkább a pesti lapnak tudósítója, mint az az újságíró, akinek az újságokon kivül sem égen, sem padláson más foglalkozása, más kenyere nincsen, de a f/.övetaógnek nem tugja ?
Egy kivándorolt debreceni milliomos levele.
Aki örökösöket ksrss.
Érdekes levél érkezőit Boczké Sámue debreczeni rendőrkapitányhoz. Egy Nagy Sámuel nevezetű francia ember, aki egy 1804-ben francia földre vándorolt debreceni Nagy Sámue.nek a fia, keres itthon az atyafiságát, valószínűleg azért, hogy vagyonát lehessen kire testálnia» amennyiben már 87 éves agastyán. A levelot hü magyar fordításban ide iktatjuk, hadd mondja el az egy kivándorolt debreceni ember élete történetét. A levél igy hangzik;
Mousieur le Főkapitány I Van szerencsém önt egy szívességre kémi, amely már igen gyakran és rá óla szükségessé váit anélkül, hogy erei raényt érhottdnk volna el.
Bocsánatot kérek első sorban, hogy franciául írok, de ez lévén az egyedüli nyelv, amihez értek és igen valéazintt, hogy ön is jártas benne. Kérésem a következő: Egy Nagy Sámuel nevezetű debreceni születésű ember, aki 1873. kőiül született, Nagy Sámuel és Jeanno Taleur szőlőktől (az utóbbi név esetleg helytelenül Íródott) Cressé-be, Franciaországba vándorolt, körülbelül 1804-ben és ugyanekkor meg is nősült. Jelenleg egy már 87 éves fia él itt Cressében és ugyanitt laknak az örökösei Is. Ez a család na-jryou szeretné tudni, vájjon az ősei; Nagy Sámuel és Jeanne Taleur tényleg Debrecenből aaármattak e ós hogy vannak-e még rokonai Debrecenben. A családnak mindezideig nem sikerült valakit találni, aki Okot ebben ez ügyben felvilágosította volna. Amikor önt arra kérem, hogy engem értesíteni szíveskedjék, azt annak méltóztassék tulajdonítani, hogy Fritz Dörge, budapesti bank cég, amellyel összeköttetésben Állok, hívta fel erro figyel-memot, mint olj.iu ombare, aki cz ügy
T soproni bankbukás.
A bankbukáa krónikájához tartozik, mint Sopronból irják, kétségkívül a bankügy vizsgálati foglyainak a sorsi is. Prohaaka Arthur és Wrchovszky Gyula már október 19-ike óta lakói af ügyészség fogházának, mig Braunshit Gyula csak később került ugyanért o á sorsra.
Letartóztatásuk óla sQrüen Ismételték ama kérelmüket, hogy az ellenük elrendelt vizsgálati fogságot szüü-tessék meg. A «ürü kérelemnek azonban az egyetlen eredménye csak az lett, hogy a győri kir. tábla 100.000 koronában állapította meg a biztosítékot a mely--nek ellenében Prochaska Arthurt szabadi lábra helyezhetőnek tartotta.
Ez azonban akkor volt a mikor a bank bűnügyében terheltek ellen a vis». gálatot még nem fejezték be. Ma a vizs-gálát már befejeteit dolog s ez kifője, zést nyert a törvényszék vádlanácwnnfe vasárnap tartott ülésén hozott oma ita* tározatban is, mely a Wrchovssky Gvulá és Braunshir Gvuta által szabadlabra helyeztetésük érdekében a törvényszékhoz intézett beadvány tárgyában kimodia hogy a nevezettek ellen fennálló vizsgálati fogságot megszüntetik.
A vádtanács ehatározatának indokolásául ss szolgált, hogy a bűnügyben a a vizsgálat már befejezést nyert: hogY a Braunshir terhére rétt cselekményét csak rövidebb ssabadságbüntetéssel sújt» hatók, ami némi részben áll Wrcbovszkv Gyulára is, aki könyvet nem hamisítót^ hauem a bevételeket és kiadásokat por.« tosan és a valóságnak mogfelelőtm ja* gyezte föl.
A vizsgálati fogságot kimondó határozat oly rendelkezést is tartalmas, hojjy Wrchovszky ós Branushir esak a hatá* rozat jogerőre emelkedése után i\'og szabadlábra helyeztetni, de ez esetben serit távozhatnak Sopronból, hol állandó rend* őri felügyelet allatt maradnak.
A vádtanáéa határozatát a vádhat ósdi megfötlebbezte és Így as Ogybea a győri kin táblát illád, í Prohaska Arthur védője • • — »
mint ez előrelátható volt satnién sisbad lábra heivczéecóit folyamodott.
Dinamit egy rírftoyszéM paitíftm
; Nagyváradról Írják í
A nagyváradi törvénys<ék díszes palotáját éi a benne levő tipztviselói kart ós
közönséget ngyanc*ak komoly veszedelem fenyegette már néhány hónap óta. Az épülőt egyik tárgyaló termében ugyani« ma délután egy bűnjel e«ow»fc bsn több mint félkiló dinamitot és 197 Qsrab dinamit töltényt találtak.
Es a bűnjelesemé már hónapok éta tan a törvényszék bünjelraktűrában s ott a szolgaszemélyzet bűnjelek keresése közben hányta-vetette, anélkül hogy sejtette volna mi van a csomagban.
A törvényszék tanácsa maga sem tu* dott a dinamitról s gyanutlanul forgatta
est tartalmazó csomagocskákat, mig Yflalri a jelenlévők közül föl nem ismerte a veszedelmes, dinamittal telt papírtekercseket.
A rendkívül érdekes esetről a követ-keiéket írja tudósítónk : < A dinamit, mint bűnjel.
At 1900. évi szeptember havában kél oláh snhane meglopta a Junghaui-test-vérek lunkasspríei kőfejtő bányájábani dolgozó olasz munkásokat. Három-négy órát, gyűrűket, készpénzt s egyéb ingő-sápokat lopkodott össze a két jó madár: Tripp Juon és Döme Flore. A csendőrség csakhamar elcsípte azonban a tolvajokat s a lopott tárgyak nagy része megkerült. Sőt talált a csendőrség a két tnhaoenál Öt darab dinamitot, körülbelül fél kiló sulylyal, amelyet a kőbányákban sziklsrcperatésre használnak és ugyancsak ott találtak két dobozban 187 darab dinamit-patront A csendőrség, ahelyett, hogy biztonságba helyett* volna a dinamitot, a többi bűnjellel együtt beszállította a magyar-caékei járásbírósághoz.
Onnan a*tán a ledlelytelenebb médon minden jelzés nélkül, egyszerű csomagban, a többi bűnjellel együtt, az iratokkal egyidejűleg beküldte a nagyvárad törvényszékhez, I
Dijaamit mint bajuszpedrő. |
A miut a csomag a törvényazékhet megérkezett, azonnal jegyzékbe foglaltak a bflnjeloket, még pedig nem as iratokból, hanem a legközvetlenebb szemlélés alapján.
így történhetett azután, hogy az illető kezelő, aki a bünielek átvételét és a bünjeljegvzék összeállítását vámte, nem ismervén a zsiradékhoz hasonló nitro-glicerint, egy darabig bizonyára töprengett rajta, hogy minek keresztelje az öt öarab csomagot.
Minthogy azonban a lopott tárgyak között egy doboz tiszaujlaki bajuszpedrő is volt, a derék kezelő a következőképen iktatta a bünjeljegyzékbe az Öt csomag dinamitot:
... Öt darab haj-, vagy bajuszkenűes j>apirosbsn.
Közvetlen utána állott azután, hogy két doboz üres töltény. Pedig a töltények annyira nem voltak üresek, hogy ba az illető kezei között egy szétrobbant volna, aligha maradt volna életben. A bűnjeleket a bünieljegyzék elkészítése után becsomagolták és elhelyezték a többi bűnjelt képező csomag közé a raktárba, ahol azutáu hónapok étahány-ták-vetették s valóságos csoda, hogy dobálás közben a (ál kiiónyi dinamit qem robbant föl. Az esetleges roubanás óriási katasztrófát okozhatott volna s könnyen romba döntkette volna nemcsak a törvényszék palotáját, hanem a szomszéd épületeket is.
A Dinamit a tárgyalásost.
A dtnamitoe csomagot a minap hozta föl a büniel-raktárból a tárgyalási teremszolga ; aki mint maga mondja, a folyosón el is ejtette, mert a zsineg, amely-lyel összekötve volt elszakadt. — A ÖÖ-ik számú teremben helyezték el a csomagot, a mely a 7901—908. B. az Ügyhöz tartozott s közvetlen as elnöki emelvény mellé tették.
Itt volt délutánig, a mig a két tolvaj suhanó ügye tárgyalásra került A teremben reggel éta tárgyalt Kasaié Pál elnök tanácsa. Szavazó bíró volt t Hermáim Aladár és Qrám Sándor, jegyző: Poynár Sándor dr. Jelen volt még az egész tárgy alájön Gáthy Bálint alügyéaz és Papp János tolmács.
A tátfryalás alatt az ekék rendeletére a teremmelg* felbontotta a bűnjeleket tartalmazó csomagot 3 annak tartalmát kirakosgatta az emelvényre * törvényszék elé. Papp János kAaácsnak föltűnlek a hosszúkás papircaeanagok a minthogy uiár többször látott olyanokat azlklarepesztéscknél használni, az egyik olasz kftfojtő munkástól, a kl az ügy ügyben tanúként szerepelt, megkérdezte hogy nem tudja-e, a mi van abhan a papircsomagban.
A munkás megtekintette a csomagokat, s nyugodtan válaszolt I
— Dinamit 1
A törvényszék tagjai s as összes je-
len levők természetesen nom fogadták
olyan nyugodtan a munkás kijelentését s ugyancsak megrémültek, a mikor annak as állítását, a mikor a t<>bbl jelen lövő szakértő munkál 1« « leghatározottabban megerősítette.
Ugyancsak ekkor kiderült, hogy a 187 űres-nek jelzett töltény is egytöl-egyig használatlan, veszedelme» dinamit patron, a mit magával a nitro-glicorin-□el együtt használnak robbantásra.
Fassio Pál, a tárgyalás elnöke azonnal intézkedett, hogy a veszedelmes anyagokat biztos halvre vigyék a a ve-szedelom, a törvényszék épületét, lisztviselőit és a közönséget már a hónapok óta feüyegette, el hárít tassék.
Egy araQyűfszíflról
Wade, az alaskai Jékoo folyamhajé-zőbí társaság igazgatója, érdekes adatokat mondott el egy angol lyaágirénak Alaskáról.
Alaskában először 1896-ban akadtak nagyobb tömeg aranyra és ekkor indult meg a kincskeresők beözönlése ós mert Klondvke az Egyesűlt-Allamok nyugatu részéhez van legközelebb, természetesen innen jöttek legközelebb as aranyra éhesek.
1897*ben Dawson-City városa egv csomó földbe vájt kalyibábél és viszonsá-torbél állott, vasút még egyáltalában nem volt és a Jukon folyam folsö részén a csónak volt az egyetlen közlekedő eszköz.
Ma Bawson-Clty egy igazi nagy város,^illamos viilágjtáasal, gyönyörű palotákkal, templomokkal, iskolákkal és kórházakkal. Az ingatlan és ingóvagyon értékét a tavalyi hivatalos becslésnél 40,000,000 kor. becstlték.
A 200,000 angol mértföldnyi területű országot vasul szeli át, telegrál-vonalainak hossza 2600 méríöld, a Jukon folyamon 27 pompás gőzhajó közlekedik. A kanaeai kormány már eddig kiépíttetett 148 mértföldnyi országutat, 3o0 mérföldnyit moat építenek.
Az aranypor már nem forgalmi érték, as amerikai bankok nagy gvotBasaggal állítottak fiókokat Dawson-Cítyben és nem jártak rosszul. Egyáltalában a haszon legnagyobb részét\' Amerika biztosította magáinak, a fürge és pénzes amerikalak méhon rátették a kezüket mindenre, a mi jövedelmet Ígért.
Az angolok bizony leszorultak és kénytelenek beérni a maradókkal, a mi azonban még mindig tekintélyes ösz-szeg.
A (öld kizsákmányolása szinte lázas mohósággal folyik, a bányákban soha sem szünetel a munka, egyre ásnak, zúznak, mosnak, miután a föld elátuha kincse titkát, ebből a hasznos titokból töbhé semmit se akarnak meghagyni neki.
1898 éta 890,000,000 koronát érő aranyat bányásztak ki a földből és mostak ki s Jukon vizéből és fővényé-ből. A közigazgatás is nagyon jé, — a többi amerikai bányaivadékaiéhos viszonyítva. Négy év éta mindössze 16 gyilkosság történt, míg a kaliforniai arany-termö vidékeken ugyanannyi idő alatt több mint 2000 embert öltek msg — mart szarencsérel bányásztak.
A szétugrasztott társaság,
Egy debreceni Ügyvédi irodának a telefonján történt az alábbi kacagtató eset, mely alighanem párját ritkítja a lovagias flgvök terén. A becsületbeli sffér, melynél csupán a telefon segédkezett, a következőképpen folyt le. As
ügyvédi irodában víg társaság volt együtt Afolo borkóstolás kecetében szórakoztak « fiatal fiskális és baltái, a mikor bir-felea erős berregéssel megszólalt a. lakion.
— No, ezael ón beszélek, — szólt a társaság egyik tagia és kisaé sziláján, kipirulva ment a telefonhoz.
— Már. hogy lőhet ilyen marha médon csöngőül! ? — kiáltott az ügyvéd barátja a telefonba.
A uiásik állomáson, szintén egy az ö társaiágukból való fiatalember beszél és csak azt akarta megtudni« hogy otthon van-e as ügyvéd?
A közös barát rögtűn felismerte a helyzetet és nyomban elhatározta« hogy megtréfálja és szétugraszthatja a társaságot, > \'
— Kikérem magamnak a* Qytp/W izédet. Micsoda gyávaság, telefonon,; sér*
— A gyáva szóra as ügyvéd \'lakásán egyszeribe felfortyant a táaeaság,
— Jertek csak. Ida, — szélt * telefon c ál álló. —Itt valami filisstoc okv^ tetlookedik. ,
Az egéss társaság a telefonhoz cső-dült és egymásnak adták a szót \'/
Ki beszél ott ? .ftto. ál.-Maorit a házigazdát
— Nem olyan endaar ember, mint ott. — volt a vélass.
Most már a magas CU*a folytatódott a beszélgetés.
— A nevét, riftőfcl A nevét 1 ,, j
— A lakásásátl A lakását j—Joál-tolt egy másik.
— A foglalkozását !<—-> dühöngött egy harmadik.
— Felspékeleml
— Felszippantom I
— Felnyársalom I
— Én Klein Izidor vagyok hangzott válasz a másik állomásról.
— Klein I ? Hogy hivták aselött? — harsogtok emitt. ♦>
— Én tisztviselő vagyok a gépjavító, műhelyben — folytatták amott
— Lakását I
— Deák Ferene-utoa 60. Kivárom, hogy egy éia alatt életjelt adnak mainkról.
— Ki na mozduljon hasakéi, mindjárt ott leszünk .V J , f (
— Remélem is. \'A >7 Ezzel as első jelenet véget ért. A bo-
rozásnak természetese»; vége szakadt és a társaságból két genúeman rögtön kocsiba ült és hajtatott Klein Izidorhoz. Persze nem találták sehol éa ilyenformán egy óra múlva visszakocsikáztak az ügyvéd lakására. Alig foglaltak helyet egy ujabb üveg körűt ismét megcsendült a telefon.
— Kl beszól?
— Klein Izidor. Hát meddig várjak ?
még?
— Na, ez hallatlan, még maga beszél, hiszon hamis címet mondott
— Micsoda gyáva föllevés ez? így akamek kibújni ?
— Hallja maca, gépjavító gazember, no szemtelenkedjék. Mondja meg a címét, külenben köröztetni fogjuk.
— Mondtam már. Deák Ferenc-utca 50. Földszint,, a kapntól jobbra. — Aztán meg hozzátelte. — Na szép emberek, mondhatom — és lecsapta a
......
A tetefonos afférnak azonban még most sem szakadt végo) Klein Izidor óráról-órára ujabb sértésekkel provo-vokáita a társaságot 1
Az ügyvédi iroda pedig állandóan pennsnenciában maradt, hogy Klóin Izidort valahogy kézrckerilhessc. Huszonnégy óráig tartott a telefonoa-aífér.
Ezalatt a rendőrséget is Igénybe vette as flgffédl iroda, — a mely aztán megállapította, hogy Klein Ixidor gépjavító tisztviselő nem létezik. Alié vette tudomásul a felzaklatott Ügyvédi iroda, újra megcsendült a telefon.
— Ki beszél ?
— Klek Izidor. Csak azt akarom ntondanl, hogy letelt a huszonnégy éra és ecek után önökkel nem érintkezem. Még csak azt jegyzem meg, hogy a ki gyáva, as na sértegessen.
Az ügyvédi iroda összetört telefonja tanúskodik, hogy milyen dühbe került erre a provokált társaság. Most már a bányán voltak, külön kocsiba ültek, hogy nyomára jöjjenek Klein Izidornak.
A második 24 órát tökéletesen ol kocsikáztak as Ügyvéd és vendégel, mert ujabb és ujabb nyomokat kaptak, hogy most Innen, most meg amonnan beszélt Klein faddor." Teljesen kimerülve érto fmg a társaság as affér 46-ik óráját U Már-már nyűttétre akarták vinni a dolgot, amikor végre bekopogtatott hozzájuk Klein Izidor közös barátjuk és nagy poharazás közbon leplezte lo az egész tréfát, a melyen a töhhisk is jót mulattak volna, ha kétnapi kocsikázás nem került volna annyiba.
kagylót.
ügyvédnél megint felkavarodott
a vihar.
— Igaza lehet, — szólt az egyik — nekünk a kanutói balra mondták, hogy semmiféle Klem Izidort itt nem ismernek.
— Na, hát ai>or mégagyaasr el
kell menni.
És a két fekalanxkás ur ismst bocsiba ült, hogy Klein Isidorral megállapítsák a párbaj feltételeit Természetesen isméi eredménytelenül jártak. A sértegetőt nem találták a kaputól Liobbra sem.
T,tw,-»n. aasa \'iH\'huii.w
^aajfélyes HtttaLJftsg&lte as apját, ás alátkosott oaalád.
\'7 Kolozsvár, junius 8. "\'
Papofcal Bedei János .. 60 éven fektii idős gazdaember, a pünkösdi Ünnepek után több falusi társával együtt olmest a papolci erdótérülőién levő Mató-béro nevű erdörészre, ahol felvállalt vasúti talpfákat hordottak pénzért.
Munkakösben ki szokták ereszteni barmaikat legelni, ezek magukra haeyatva legeluk s csak mikor ismét be akarták fogni a munkához, mentek utánuk.
Múlt hé 22-án, midőn etetéa végett ujrs elcsapták marháikat legelni éa a mikor ismét keresésükre mentek, Bede János ökrei nem voltak a többi között, holott máskor nem szoktak elválni egymástól.
Bede hivta társait, hoay segítsenek megkeresni ökreit, de azok el levén fáradva, nem mentek s igy ö egyedül Indult kei-esésűkre. Nem is térve többé vtazf társaihoz.
este a Bede János kalapját a fkluba "a háza ablakfájára letéve és a két ökrét as advarára hazahajtva megtalálták, de öt magát aehol sem látták. A feleségo, ki egyedül maradt otthon, rosszal gyanítva, az elöljáróságnak bejelentette az esetet.
Az elöljáróság midőn megtudta, hogy Bede János se társaival nincs az erdőben, aem baza nem jött, a legrosszabbat gyanítva értesítette a zágonl csendőrséget.
Onnan négy csendőr átjött Papolcra, ahol Bede János feleségét és néhány falusi embert maguk mellé véve. kimentek mult hó 26-án az erdőre Bede János keresésére.
A nevezett erdőrészt pásslára fogva, hosszas és kinos keresés után megtalálták Bede Jánost ejry fiatal fára a nadrágszijjánál fogva felakasztva, de oly alant, hogy a lába érte a földet
Két csendőr mellette maradt mig a hivatalos vizsgálat személyei megjelen-1 tek, kik erőszakos halált konstatáltak. A* egéaz teste mind össze volt törve s aztán felakasstvs.
A tettes kiderítésére arélyea nyomozás
anu egyelőre a Bede János nagyobbik fiára. Tamásra irányul, Id apjával egy ház birtoklása felett elkeseredett perben állott a a napokban kellett volna megjelenniök e tárgyban a bíróság előtt. A gyanúsított egyént a csendőrség letartóztatta, 4 s \'
Csodás vélotleo, hogy r családban
Wr A negyedik Ily haláleset ez. Bgy (♦pebbi esetot nem* la említve, ezelőtt évvel a most kimúlt Bede János 18 éves fiával az erdőre ment dolgosai. Ott eltűnt a fia, semmi nyomozat sem fteetett eredmónvre.
Ezolött két érrel ezen fiu csontvázát (Wakasztva megkapták egy sürü cihe-íííbcn.
A mult ér őszén ugyancsak ezen tmber nngvobbik fiát az erdőn felakasztva taUlttfk meg. Most az öreget *»ta utol a végzetes szerencsétlenség.
................. . ,
—t—r.-.---------r.-------
Lábazzadás
kltAUoH 4akJcobeiiodott riaxkoto U«t-rAcMkr*, ótrax, »6ja8r 6» bfehimUU •JUo Uyjobbnak Mxonynlt eddi* M HrAnyt-Wl» XohUol-Snllcyi. — in« koron« ntaaltAaajü. KaphatA sxAtkfllAl:
DIANA OTÓGYSZEBTAR
Bedapovt, ICAroly-k&rmt a. (Dob-uto» Mtdk)
Meglepődik mindenki
m oloaó 4« JA n»tn«eAr*tAl.
- ) £rV eo
1 darab bfaai plro« paplan — 1 darab bontó plro» pattan — — 1 darab P.itiu Cachnilr paplan — — 1 darab atlatx C*<-hmlr papba — — I darab »«lyom atlaac — —
t ríuO Toltn mntraU -— — — I r<í«rt Crin do atriqno — — \'— l réti a itit ■*» — — • \' — — t riatQ ítír — — — — — 3 ualmvaiV iMOm— — — — t dtr/ib aeil aodionr fayboUt — ~ ft diviuh várni/ott nífanyo« nintrao — 8 0trto)is;ihatA vaaisr t«nt»rl/0 matraccal 1 d.u b H>r.«l takaró — — — 1 2 ; >:«-I-;ií - — — .
OICHKWVK Wó* A* TWBTVtSJR nadApMt, ŰUÖl-at S. aaAm.
?M W ÍHW 5,\'M io IM 5o 4M » tfrt-10 frt -14 M 20 S fii — 5 frt -1« frt — 10 frt -t Irt BO 5 frt U>
HÍREK.
Mai történet.
László Kálmán pusztai kapitányhoz beállított az öreg Mossa József.
Mi bai, Jóska bácsi?
,*— Nagy baj van kapitány uram.
— No adja elő panaszát.
— Egy kis pénzt loptak tőlom.
— Pénzt ? ütheti mér annak a nyo-klát. Mikor tártéul a lopás \'1
— Még a télen.
— A télen ? Aztán csak most jött rá ?
— Azám, csak most, hogy be akar-»inni a takarókba.
— Mennyit loptak el ?
— Kilenc darab százazt.
— Tyű, az áldóját, az már nem txéfa. Mennyi vélt a flókpan ?
— 15 darab százas. Aztán még amellett is csengott-lengett egy-kettő.
A kapitány megindította a nvomyza-tot s 0 darab százas közül ötöt meg is tálált az öreg gazda unokáénál.
Az öreg menyo is részes volt az esetben, do nagyon tagadta, hogy százasokat vitt voin\'a ol. Csak kékhasu tízesektől akart hallani.
Tizenőt éves sógorkája azonban elleno vallott. Mikor t. i. a kapitány kitette (lébe a tízeseket, meg a százasokat, hogy hát milyeneket lopott a^fiatal asszony, a süvőivóny elrikkantotta magát:
— Ilyet-e. amelyiken tizenkét bubafej van, Mogolvastaru !
Hát porszo, hogy százasokő lopott » fiatal mennyeosko is.
Az öreg tüsokaori Masa, pénze meg kerülvén, a panaszt visszavonta.
— Úgyis ővékó losz a vagyon. —-mondta,\'-— mit huzakodjunk a törvény előt,.
A bubafejes bankók teliát ismét megkezdhetik vándorutjokat.
X*r4kpArokiU «Ulyon loarAUltott Artea, 8
) Irt«« léxrloU«,
10 l
ÍJ
3O°|0 árleszállítással
wálUtuok.
I. r,
I. r. b«lf<
kal«^ «\\imoit td fumml
— — 6-t 6.60 fa 4.—
--,. a.- 2- -
— — ,, B.ifi M 8—
— — „ 1.86 fa 1.\'— kilünS pcdAl — — „ S.— fa 8.40
Aettylriiüropa — Calrlum (\'.arUld k<r.
OlatliuiDA
1 par kitünv — — ,, — wm ....
Kltínd «nyol caangA — —.76, —.60, — ,S3
Anjul djeue — — — frt. Utt it S.tS T»U»kol> piunpa — — — „ 1.40 ét 1.10 FotfADtruk r\'rfa — — „-.«> fa hulld tiÍcta, Olpllrtt — ,,—.06 ¿« —.04 Kwókfiito cafüjO — — „ — — 1 15 Ftancta kalc« — — — ,,-M fa .—88 Vld4U m*fr*ndel4*o>\' fyviaan fa pontosaa. Htfj arj«íTtók In^ren íi búnaanlve.
Láng Jakab éa fia
k*ivkpir u»gj (aktira BsAjip»at»n, JÓM*í-köxut 41. uAaa.
fa fUlUUM Kott<oblUer-ntca t. Ja»tU*ok»t, romín-eorfat fa ulkÍ«loiM«kot ol.-*on fa «iak»ictQ«n eai-natunk. — A« Arak UtünOráa«»ói-1 fololös.óíOt «4tUt«nV Mm totVróa ai»Mn * ninat
••»•»j^VUlrtli\'»
— Égd emhet a vonat tetején.
Debrecenből irjikt. A műhely telepen végzetes szerencsétlenség történt a telop egyik szorgalmas munkásával, Ökrös Sándorral. A sajnálatos baleset, melv súlyos beteggé telte ogy család kenyér-keresőjét, ugy történt, hogy Ökrös Sándor, a vasúti kocsik lámpásainak kipróbálása végett nagyobb mennyisógQ petróleumot vitt magával ógyik kocsi tete-jéro. Az első lámpás mcgtőltéso után egy hossxu kanóc segelyével azt meg-
gyújtotta. Az égő kanócot vélodenül nem a mellette lövő bádogtokba dugta vissza, hanem a petróleummal telt kannába. A gyúlékony anyag nyomban lángot vetett és szétrobbantotta a kannát A lánggal épő petróleum szétömlött az Ökrös Sándor ruháján s egy pillanat alatt lángba borította a szerencsétlen embert. Ki tudja mily végzetes kimenetelő lett volna u szerencsétlenségnek, lia munkás társaiban gyors segélyt nom nyer, kik uyoni-ban ott termettek az égő omber mellett és nyomban eloltották a tüzet. Ökrös Sándort, ki jobb lábán — melyről a ruha teljesen leégett, — «ulyos égési sebeket szenvedett, kocsin szállították lakására, hol a pálya-orvos azonnal kezelés alá vetto.
—- öngyilkosság: a fogaágban Nagyváradról írják: A tavaly meggyilkolt Tojo Péter pesterei paraszt nábob özvegyétől a minap két ökröt hajtottak
ol. A csendőrség nyomozni kezdte tolvajt és csak liamar kézre is keritotto Nyikoracz Gorgoly 05 éves pesterei pn rasztgazda személyében. Nyikorucz t vallatásnál beismorte, hogy az ökröket í lopta ós a napkéri bírónak adta el, Még több apróbb bűntény is terhelte az öreg lóikét, ezek azonban már nem fog nak kiderülni, mert Nyikorucz Gergely az éle^di rendőr«é? fogházában felakaaz-tot\'-a magát. Re?gcl hatva\' találták: a vén bűnöst, aki a szégyen olöl monokült a sirba.
— Életmontö Jeg-ytŐ, Negykikin-dáról Írják : - Szavics Szilárd bnsahidi községi jegyző a minap Nagvkikindárn jövet a község8zéli nagy kut mellett elhajtva, siró nyöszőr?ést hallott. Hírtelen leugrott a kocsiról, hogy utánna nézzen a nesznek. Megrémülve latta, hogv a kútban egy fiatal leányka fuldoklik. Egy pillanat alatt leorositottc a jegyző a Kútba vedret, a fiatal leánynak volt még onn^í ereje, hogy belekapaszkodott a voderbo. A jegyző sietvo húzta fel a vedret nehéz terhével együtt. Mikor kiemol-tók a kis leányt, fejen tátongó sebből vérzett. A kiállt ijedtségtől, meg a fájdalomtól ájultan esett össze. SzavJcs a kocsira emelte és visszahajtatott volo a községbe, ahol fölismerték, hogy a szerencsétlenül járt kis kis leány Ar-madszkí Obrad tizennégy éves Mina nevű leánya. A kis leány vizet akart meríteni a kúton. A kut kőrüh sáros talajon a lába megcsúszott éz fejjel lefelé esett a kútba.
— Btintotéo a fogorvosi módon. Rybnisk orosz városban nem rAg egy fiatal leány jslent meg a rondőrsóp olőtt, panaszszal egy fogorvos ellen, aki akarata ollonére két egószóges fogát kihnzta, A mikor mogvizsgálták az esetet, kitűnt, hogy a leány szakácsnőjo volt a fogorvosnak és megtörtént egyizben vele , hogy szórakozottságában az egész ebé • det olkozmásitotta. Gazdája ezért boesu -ból bevitte a mütermébo ós a mag a módja szerint megbQntotte. A rendőrié g az akarata ellenére foghúzást szoojrodo tt \'eányt panaszával a bíróság oló utasi-ntla.
ac^ó alá
A legrégibb hsjé. A világ <ss-
sres hajói kötött ez idé szerint régebbi épitmány as olasz lobo, tartozó „Anita" nevű vitorlás. Mintegy két hónap előtt tette utolsó útját. Nápoly és Teneriffo kőzött, ekkor eladták egy társasógnak, amely klkötái bátor darabbá — amolyan állo raktárrá — alakíttatja át a régi faalkotménvt Az Anitát még a XVI. században építették, a Kolumbus Kristóf „Santa Maria\'4 hajójának modorában, A vén vitorlás volt a leglassúbb járatú bajoja a tengereknek : kótszisz napnyi időre tolt ssük-sége, ho"y Baltimorebol Rio de Janei-rolm vitorlázzék. A tartóssága azonban páratlan. Oly szerkezetű ax énitméuye, hogy semmiféle vihar benne kárt npm tehet.
—\' Gyilkosság önvédelemből. M
rázó katasztrófa játszódott le Tar kázán. Arany Zoltán uradalmi ispán as egyik béres gyerekot magdorgálta és megfenyítette. A fiu felkapott egy keze-flgvébe levő kapát és azzal támadt as ispánra. A megtámadott ispán a veszedelmes helyzetben kirántotta a revol vérét és a fiu felé lőtt vaktába. A golyó szerescsétlenobbűl talált, mint as ispán kívánta, ezzel csak megfélemlíteni akarta a fiut. A lövés eldördülte után a bére« gyerek holtan rogyott össze.
— Xegssöktttt a pénstárosa elöl Hogy a pénztárosok a főnökjük péiuével megugranak, erro naponta van esel ds páratlanul áll az, hogy valaki a twát pénztárosa elöl megszökjék. W. L, gazdag berlini ékszerész viszonyt folytatott pénztáros, B, feleségével. Egy szép sápon
feleségével ogyfltt megszökött. A szerei
mes párt mindenüttt keresik,
% 1

Oreoaa-CféMa árczkeal
Mlnfan tMhf kfa»-.«U MiplU fa Mri(>»)6
•a*;U kfaCa kík-.Muibfc bfaaWfcikl M
Orr >aa wCi«íaa\' wj>*l n«m lair^dék.
Ái aUini Ukt^c MtUfaa kUn* a*-
Ptti »pR,
Ksatáali Uitof mm M a>ca taifltíiiieíi
UtiUn\'.iLrlfaira.
í. W6\'Hn^^^MUu^^^^
1«.M1U tjyinakaik ti Od*.
tf)o «"(^uiul kOÍoaíní«.
( «od.\'-htoa hattwi
^ K»J>-
« rtttftn W»*,íi<tlk< btnUWlM b»U«t, k»tí
áj« iu**iM*k se eo tar.
HonaAvUA •t|T\'-">ft ersaS*« £S kr.
Ortpaa po»d afaacdASld«
1*>\\->* WMfilMt £S kr. •d«r I íSümTlKfa. .faaa fa iái d*SM 6* kr. mítAo^j. > fi\'*
BaMMjr Károly lyéjpMlUáiíii műm**».
«¡ím
Matlp»» SS tar. UrUe SwAv
S$M* 19 1«.

REGÉNY. A tenger titka.
7
A Loth feleségének a meséje legalább ajra enged kövotkeztetnL mert a Lóth családnak oly gyorsan kellett menekülniük, hogy a háta mögött történőkkel non» törődhetett.
De ac asszonyold krvánotieág még a halálfélelemnél is nagyobb volt, ó nngy-tóga visOTofoudirit és néaelt, a mérges
tudtn nélkül eladta az \'üzletet s B, ogvfltt raegsző ibidenflttt kere)
— Háboru-Kiáintáe. A svájci Luzernben érdekes kiállításra késeülnek : a háború és béke jellemzéeét mutatják be ékosen szóló képekben ós emléktárgyakban. Lesz ágyú- ós fegyverkiállítás, valamint csataképek egéss sorozata; a középkortól napjainkig, minden bires csatának meg lesz a nyoma eb kiállításban, számos haditerv, reliefképek és a többi. Külön osztálya lesz Napóleonnak, a kit a szobrok éa festmények nagy sokaságával fognak bnmutatni. Messonior, Verescssgis s a töbhi festők összes Napoleonképeit halmozzák föl kiállításban, evedetiben vagy metssetak-ben. Nem csekély tér jut a boer háborúnak és khinai eseményeknek is.
— Budapesti csoda. Li oh torsai Sándor posztó kiviteli osztálya (Budape» VL Teréz-körut -Í M. szám I. am.) terem» tetto meg ezt a budapesti csodát melye-a kOtlenwny címéül használunk. M< tetto pedig aziaJ, bogy az ail»tvilád>an-eddig még nem lótozott árban 8 frt 60 krért szétküld az ország bármely részébe után véltei eey lolfes férfi öltönyre elegendő 8 méter jo tnrtós cheviott szövetet sxflrko l arna, tlram), zflld, fekote és sötétkék tzln ben és 6 írtért finom fekete vagy sötétkék sima posztót, vagy barna, fekete és sötétkék knmgam szövetet. Ez a hallatlan olcsó ár méltán megérdemli a budapesti csoda címet, mert a céfhe* érkező számtalan elismerő levél fénycsőn igazolja axt, hogy a vovőközönsóg meg van elégedve a s«ö-votek jó minőségével Ajánlok tehát s nagyközönségnek, bogy minél sürgősebben rendeljen meg ez«n szövetekből néhánv Öltönyre valót, mert ilyen olcsó árban csak rövid időig szállít a neveseit oér ogy férfi öltönyt kiadó 3 métor szövetet Mintákat a nagy számban érkező megrendelésekre való tekintettel, nem küldhet.
öregre, melyet
totoaaSwfafc
fa cÍTÍlok«ck
YÁllóra, kfitelcivínyro va^y Ci6kié(«kr« hart Vari
Pénzköflcs&iiSfeeft
r.rno<14vl rfítlMilicUtro, újyailnUa tncaUauok M>
............n ib-éo Avt MrHaxlfax» Im-
Srwu MlhAly OfyaáíUto
Indaprit, fi$fyatati-utoa 44.
lÁbia.tjuft i. )i f7
ílv
helti
or.óbban kj\'.«ak6s61
örsz. Pályázati UiM
ujua ráütött az valami csodálatos sóból van, yet nem olvaszt se viz, se tüz, de a balta éle is elcsorbul rajta.
Mit gondolsz komám, mit fizetne a brjLsoh muzeom egy Uyen ssobormüért ? És ha tekintetke venszük, bogy szállíthatok néki, néhány esret, gyermeket, leányt, "iQirt, seeeouyt, iésfit, sgfot, miadou seb an és mindenféle áletolokboo, minőt a legter-ményebb- köjrtők fantázia képes yco-dokáloi. \'
Os to^Wcma/m* mÜVÜ\' mondanom, hentmap hoaUm. Van\' azonban itten egy májrfk kjne^tn, .melynek nincs szaga, nem kérdezik a szovidenciáját. Vas arany, sok-sok aasnj, .. \' Mislőtt azoöbaa.sofőT-"kstzéltüjik
H»«ár kAttMty hjuonált fct HÍ43 \'frt Weradl fegyver . . . . . . ,* .4 frt » s rövidített. . i. ,, 6 frt
fixworty.....v> . . , 40 kr.
Puakamüves által kipróbálva,\' Jótállás mellett Utánvéttel széllit, valamint hozzátartozó töltérrpkot drb 6 kr., fcryversxti drb 70 kr,
tieidiberg Tivadar
Budapest VI^ Váci-körut C. ssám.
■Hf N«nak (4U fyfaMaj,
bory «x»a caoAatxar uw-u J «1 Atolit n*pl5t jnAJ-
ÍKpt&m iLt<frU fa > Mr-
kar.n*. VaVWl «*orl*.
«»ppan 1 kar. 8 MII
kor. 40, Mfa, 1 kor. M fa I k«r. > caakfa s

as «wnl^lsa beWtsaH flssi ues állásokst, igvi, kerttked^mV aatö-erdöganbaégi ás műszaki CbUtkeUk. tssáhhá sötíastvisaUk és
kbsatlek H^rém
élsbáuytöaedékbsa ém a Uadékiva-Üslbsa. »adssssl Váoi-k8rat 89. eV
tt\'
Mfauwtt ifafaWr VUOlfiUi
Rentfszfires emésztés
lemi jóllét órbető el orvosi szaktokintélyok ítéloto Mutiint a Dis Roos-félo Flstu-lla lakdaoaak éKaL Hol ezek használatban vssnak, ott (tltovédás, fel\' büfögés, savképsődés, tulteltség érsate iamweUen. Jht. Boos-Mle Fis-tnttn lsbűsesok eredeti dobotokh&n 1 kor. 20 gUérért minden győgyssertátban kapható. Bsatles kOtelehhÜ llr. Uoob X. álUl Pvaakínrk a I M.
Alk»lr*M«k: 4 ca.kattfa • b^rn, -tjli\'»«TM nifoaabua t.don^lUoUt N*nAe» olaj.


elismert legjobb •zivarkahüv»ly, kapható minden

„Habana"
norlnbergi nagykereskedés ét m. kír. dohánytöz dében bádoglemezei ellátót« dobozban. Parafa- ¿a ■•_aranyaasopókáwal ia kapható.
Bérmálás! állandó értékű ajándéktárgyak.
A ki me^Mtható jártUu Arát, szép éksxara-k«t vagy arany ót «állat árakat vásárolni szán
dákcrzik, az kérje egy levelező lappal
SCHÖNWALD IMRE
ékaxargyároa, óráa úm látaxeráae Péoa, Kírályfőutea nagy képei árjegyzékét, melyet bárkinek ingyen és bérmentve kaid.
V I
—u.

12 Yrt.-érft I 16 frt.-ért
bt* . fbtote I •fi«» fluoiu
_ «tuto« óUónyt rágj feVSttet kl*xlt«k remek nílib-bao. Du* »lóvetrálattták.
tldUkz« minták.
ruirUk titMttáital bírm*ntre 4*
AWOOL »ZAKÓ IP AB Alkotmány-uti>a Tr¡.

Torony-órák.
|jj[ Magy^mulatókéit (Jj!
tzlre* tttdo-ri-»xálU>ds
Vaa uerencMm a n. ». köiön»«« wire» mására hornl, hogy 8i»b»diin a Poliiri-M ápOletábes (a ruutl lnd6hárr»I nemben) leró
kerthelyisógfet
. éri május ki 8-4n mernyitolUm, »hol t«JJe*«n uj, ÍM **sm4lrt» M«U «raltlni 4» kát fedett tekepálf» áll t. rend igeim trórakoiátára r»ndclku4*re.
sar
Naponkint «ene Játaslk.
Frt»«, haláaroian fólött h.lpaprikás 4« (Olt h»l loki 4« h^t^ borok, kffbánysl r4*ivénr*ór m4r»4
árak inelfell. *íotW kisxolcálátuű. AB.47 WtJnUg b pártfogátát kirí kiváló ttafcMMl
Tóth Józaef
vend4gló*.

koetólyok 4. 4tU*tl órák btroadeiáttt Ugelá-OTóeekbca etik&ili Ma]M Károly ut44a
• gOunmoi 1
>1*4 magyar óiAgyit gói-berendexáatel Bodanest ▼XX-, eCaslooxy-ete* a ma. Klip« ári*gy»4k i kaUs4gJ«fy*4k kármenlve.
Általános világítási vállalat.
GONDOS és MARER
Bnd.p*st,V. VAoJ-kSnrt M.
GebrfiderJTacob
fómárngvár Xwiokaa
rtiárkópriialete 4« raktár», knlóoó-hu
gáliaméfény ógok, óriási lssófény fényégék, aoetylen-issófényégők erny Start ók, lámpakéssttlékak és mindennemű fó mm unkák.
Hántsuk Pécs. Németnek Bécs.
, : „g* fc&ldjik pénzünket külföld*«! ;. ., .\'., , v Legjobb érákat és éksaMvakat küld
SCHÖNWALD IMRE órás és ókszerárugyáros
■, rtonvt
tárgyakáH a páaxt <l>M>hK»a vagy
ÍM « úvn JÓYAJULASSÁL.
\'«lÜ
Jt
Bgf ponto« nickel aaeböra
szép kivitelben fit 160
Egy pontea niekal ébrosztő éra „ 190 Valódi exfUt remoatoir «éta p-t"!! járással „ I.-—
Valódi ezüst kétfedeL anke* ramont eröa szerkezettel, azáp kivitelben — — — írt £ 25 Valódi azOat tula remoctoir-tn^ar feálfedclea óra--fct 10.80
14-kaxatoa aranyliaosok osinoa asép kivitelben: 20 gramm n+Mv 28 frt, 85 gnunm nehéz 80 frt, 80 gramm nehéz 88 firt 40 gramm nsbés 47 írt 60 kr. — Minden lánezhos aranyba toriak köves légük külön mérve 15—10 gramm súlyban 4 Ért 60 kr.
IDndán tárgy s királyi fOpénzverdehivatal által megvizsgálva éa bélyegezve. Ktttntoto U unajór+mM**. - Tíbfc tm iHi.it« Imril <Stetofcoaa—
Vagy képss árjerrysék ingysss 4s bérmantva kttldatik.
7T
■ legjobb s^áj-é«fogápolásx«rak
A ki azt akarja, hogy fogai tiazták, e^é^égúüek és jók légyenek, az hasz«
STOMATIW-fooport, 8T0M ATIN-fogpanxtát vagy l STOMATlM-fogkrénaat.
A ki azt akarja, hogy az^ja tiszta» Szagtalan ás üde logyen, használjon:
STOMATIN-axájwlaet éa STOMATIN.aaáiiat (Oaohou)
Utóbhi a mOfogak okoiU rom giafot la *HOnt*tl. HorU grto-taiAay. _ Xashaft akUUottt Dudapcsil fdiaktár; TSrök, KirÁly-nt«» 19, tm ás, Éffr ryórjruwtti«, Vioi-kirmt t% MagrenJolhtU « »**tkttl4W fómkUxnJJ la
8T0MATIK-gyór, Zombor.
1 Itwo-
■lnlatar ntaUt klrAjiktr. nk*rl báxmolyikból «r«4*tt
m.utv. kaiaflnk.
Brázsy-féle sósborszesz.
Ha az ember étkezés után, tehát napjában legalább ia háromszor, de ha lenet-Bégea őtszor-hatszor is kiöblíti a száját állott rirzel, amelynek a falarésze a Brázay-féle sósborszeaa, ugy a fogak, száj és iny egészen tisztán tarlatnak és a romlástól megvédetnek.
1 nagy üveg ára 2 korona;
1 kiS M »1 M
JL.
Uj! A poloskák alkonya. (I)!
V<I* (minár a poloakaradiaaatial WI51-Wtt álmatlan ÍJuakáknak. Nem lufi tóbbá tarai «z«n ráraopó állatok kW-Mit, a
0 O R T O 8
Cifikro kiirtja azokat — Sok ári fáradó-r&ialm után rágta «IkarOlt cjr olr tiart feltalálnom, amely peUir»! ^ytm kiirtja a poloskákat áa annak dacára nem ur nem pUxklT4s a ml a Í6, nem kallemet-len »xacu. Mlndea mis poloskairtó uet hanf*ato« nerek alatt ánrnllott, badöel-
tett acetaarból áll.
mefmarja a
bútort, ágynemQt rtb., foltot harr a «*5-i ú terttón, kaainilaU utáo ped%
áresheti, átható marad hátra. 1 ttteres Qrc» OORYOB poloskahtó-Unctura 4 korona, fél liter«* 0re| S korona, negyed litere* Qru{ 1 koruna, próba-0re< 40 flll4r. — 1 narf MÓr&obo« OOB.TOB rovarirtó por legyek, *»áb-bogarak. moly 4* baugyik puxstftiairs 1 korona, 1 kózlrdobo* 00 Htlár, 1 kiadóból no fillér. Kapható crytdql * MitWI: PBTKOVXOS XOCLÖti dro-rultta 4« HlaU*er4ai BadapMl ZT, u4oal-uto* 8.
Szabadalmazott
kosárbetétek
gősoséplógépsk ssámAra
kaphatók a feltalálónál, teljes felelősség méllett, hogy tiszta cséplést lőhet vele végezni a legrosszabb ovit he is. A kosárbetétek árai:
4 lóerejtt géphex C\'l \':<rr.
e „ i > ,
8 „ „ SU M 0 * SO „
12 - » 100 _
Megrendelés osotéu a kosár szélességének
mérete beküldendő.
Bajzáth Ignác, székelyhíd.
TIRGRAIH
liter 1 írt 80 kr. 1 liter "2 frt 50 kr Tirgram-por 16—80 kr.
Főraktár:
Tirgram Társaság
BnAaV.H, IT, ker, XAreljr-«^ «,
A legújabb és legjobb kíilönleps j|
kössvényes-. rheomás-, IsohiasM é< Idegfáj dórnak ellen
Herknlesfürdői Rheumafluid
Forduljon Schwab gyógyszeróbí hez Herknlesíürdőn.
Ha megpróbálja, mag uam bánj»
X ttvs* ára l forint mmrnrn^mi^mmmmammmmmmmammmmmmmmm
A tej ujranovéSBl
Nincs fíbbé kopaszság I
Hsr klrAtó .sor, mély f4rtlr\\ak, tU " lok Cfc-yax4at gylayM «•»^£•<1 Uyoua * - ~
££»rm»kekaok
fejet ¿i a
a, a korpa., m«*, alti, hMuxnra i "
4az4 4* aelymeaaó tni.1 m hajat fo.U........
meaóautU htü deti »alttót. A
Srfl haja"
kaJhoIUat,
116 veaifiTralaailat ti • hajat. A korán uólkAl vUaxaka.pl. ere. uót. A koyaaa fejnól * haj, vaUulat . atowoldók 4*1 |AUUok.
Arn.ilkában ^Loraortn" n4r alatt egy eted találtak (el. mely howtu 4a gyftayór« dua hajat ti-re«t. Miután a Loracria Urxlin náráoytkbM loM kásaitre. sem kell ennek haa*aálaUtól árakodai; mert meg a legfinomabb fotbómek Mm ártalmas.
Nlnc* *ecsml ok arra, hogy ónnek ragy gy«rm«-kelnek ritka 4. ce«ser4aa hajnóráae legyen. Ál
>4re a meghi kx
nOUállaThaJt^^
eU a hláayt pótolja.
gyermekek beteg**. évek múlnak, mlg a De kl kátelkedket üljdenaázaiba. kóitti ezer 4« eaer Maonjttó ánektól eteáMk, kisöek
.yt póWJi cxülate« *cer tol
. _______asl
eiaek ezen mldón ke-
levei vsa,
fár
nar
aka*«£T
kiaa. ».»Uáf Mhbd . kem, . hajh.nái, a \'kfrj^aaaaágualc, mint ut . feuH k4p mnta^
:nagyen meg voltam elágedve 4s rígtóu ui baiotváel IWÍxeU cl«7" - Zichy Kdán4 nóLó, ZlchríalTa t LSslreakedJe. axámomr. még 8 áa Oenerilla gróf\' Inóoek 1 Breg Lovacrlnt kSident" — PoUák Un.
1 Oreg L> unió, Lalb»ch i
gróf4
koldeni." - PeUák Un. .Minthogy a Lorsorin hatására«
•wuo, 1^XL>.\\CJ11 aunmogy a uovaorin nausarai •nagyon mer varrok eUgedvo. kárek aaoonal mér li Sv.ge* kttlJenL\'* — Ueer Ida k. a., Bodenbach : „Kíiek m4g 1 «res Levacrinti K aaer Utflnóen b«-» - SchaWT. tanár. B4cs t ..Tíkk 4r óta ko-paa* voltam 4* náhánr kónap elóti aa 6o íxirac, rtqját keuttam h««rná)nl. Uaú as e«4*a fejMröm
sSre hajjal ran fedve. A mire .ok erro* nem volt
• - - _
k¿pe», atl ai ón Loracrinjáral elártem. imana K. ur, Baael i nMlg aok máj aaert eredmóny«
>U\'#»al heeanáltam, ^^ .....
ceodcUtoi batáaa
Imár rtgóta bírtam, Ige; khrllch Jóuef ar, ;ablonert
el i -Mlg eok n m, addig aa óm i Telt Kgy ka e, Igen uipen
Loracrinja vi lóban kopaas ráot, molyoS pen «J hal fed ks." 1 „Eáy betags4g " \' •Iveutettea
.keatóben tg4sx Laő*siiőm*\'¿v¿Mt»U«rS4** 6 «red ILoracrta haaanálaU után alábbi duakejnórieeeeel \'rW*anrerUm." — Saánáar H ornó, Budapest • Erek 4ta ue.redtem kaihulláaba. | mióte ss ón LovacrOiJát kannálom, s fc.jhnlM« ny*-*. sót uj ksjaórtel .red«DáaieieltM
iajdj______.
eee. remek uer caedálatoa hatáaától kalónó^.^.
a
gySsyecS
leérnek ragadtatva. UlaUU tt a káaaitmány a f< •itteknól a korps, tuihuilá* 4s kopasee^ Ua meg, eddi miaSen aayáoak_ f—áe. va. egy uer. mely kedvencünknek
—Ulot
tert to:» ölj ^ki etóleges bak&Uáse melUtt ss sorira* "IUáí
Wien, VXL, Kajriahilferstrassa MJ
rnfctAr Sitarertea »KTJS.OVIO» MXMjJ>Ué
égqgmUtA«AlrXV, »• JTXOTXXMS2XSTÉSI
M. FEITH,
¡módes «Un^rt*tlk I------
«VH*>. »♦lynak estmjerróa 4«----
« f.aü f.t hiányaik 4s nota vtieU a Uv*< v4t A fej 4. M*yt tárrásree*. k# •ars, MOJÜdrSl siteasm tveg mm
Előfizetési ira:
Helyben háxhos hordva egy hóra 60 fillér. .\'. ,\\ Vidékre póttal kuldéttel ogy hóra 1 korona 20 fillér.
Kiadó talajdonoeokt 4 Felelót sseikeaatői
Kraues te Farka*. ttOBTAJt HT7QO. ,
Szerkesztőség te kiadóhivatal: Krame ée farkat paptiterokedése.
Migjilinlic naponta karán reggel.
Nyomatott a »Magykanuiai Frist Újság" szerződ nyomdájában.
Pest vármegye Kossuth Lajos emlékeért*
Egy u] hármas szövetség. Ezerkétszázhatvannyolc bllniigy
A vonat előtt
" Kajlinger Mihály.
Budapest, junius 9.
Abban a nevezetes, mélyen megható és történeti nevezetességű pillanatban, amelyben Kajlinger Mihály ur, a fővárosi vízmüvek iguzgatója a parlamenti formák mellőzésével Halmos János elé terjesztette lemondását: jelentős fordulat állott be a főváros lakóinak lelkében.
!?em a lemondás okozta ezt a fordulatot. Mit jelent egy fővárosnak nevezett embersokádalomban, hogy iMl-e még a vízvezetéki igazgató s Kajlingernek hivják-e vagy Fityfirity Jánosnak az ujat ?
A fordulat rendezője egy láthatatlan erő, amely kikotorta a vízvezetékből a moslékot, s ma, ha nem is mindénütt, — de a iőváros legtöbb helyén — tiszta viz üditi a szomjúságot s a fürdőkádba se azért ül az ember, hogy a bibliai eredetre visszaemlékezzék: »sárból lőttél."
Meghatónak neveztük a lemondás fölséges pillanatát. Kajlinger Mihály lemondott, mert nem bírta megemészteni a sajtó támadását. Lemondott mert a vízvezetéki romlás okánák" őt jelölték s minden ij, nyíl, dárda, manlioher,\' golyó-szóró — nyomatott papírról és eleven ajakról — csak feléje és ellene irányait.
Az ördögbe ís ? Hisz én a cigányt szidom a rossz muzsikáért és nem a zeneszerzőt, Miért ? Egyszerűen azért, inért a zeneszerző nyugodtan horkol odahaza, míg a cigány, aki e rossz kótát játsszza, kéznél van.
Tudjuk mi azt jól, hogy Kaylin-gar csak akarata az akaróknak. Csak egy ártatlan buboréka annak az érdekcsoportnak, amely hasznot merit, mielőtt vizet merítene. Amely jó viz-vezetékot nom rakatott, mert az esetben kisebb a vállalkozói nyereség. De szed uzsorát, a vizdijon s ha a polgári önérzet az orrát fintorítja az öítfliegyülemlett piszkon, kedves ajurtdékul odadobnak egy eleven direktort
Ök maguk, a kormányzó törzs-főnökök pedig összeülnek pipáznak s töprengenek azon, hogy hol volna még valami vezeték, amely nem vizet, de pénzt csurgat. Nem a köznek hanem magoknak.
A Kajlingerek: ; Idozati bárány csupán.
Megint zászlósertos Zágrábban
Zágráb, jun. 9. Csak néhány héttel azelőtt történi, hogy Zágrábban egy középületről letép, ték a magyar lobogót, most tudósítónk ujabb ilyen eselet joiont nekünk, A* eset a kövtítkező: A mult hét péntekén a pályaudvar közelében levő pályafen. tartási eszközök raktár-ópüieléröl éjneji idején letépték a nemzeti színű lobogói, amelyet későbben egy pincében találtak összetépve. Szigorú vizsgálatot indítottak a tettesek kipuhatolására.
Gyilkos vadorzó.
Sopsi-Szt.\'üyörgy, jun. 9 Halacsi János erdöőrt tegnapelőtt délután halva találták. A vizsgálat kon statálta, hogy agyonszúrták. A gyilkos ogy régi haragosa Halacsinak. A gyüko* vadoi7.ással foglalkozott és ífalacs gyakrabban meglepte ós feljelentene.
ii. évfolyam 161. szám
Nagy-Kanizsa, 1902.\' kedd, juolus 10.
tgy szám ? fillér.
NAGYKANIZSAI FRISS ÜJSAG
A \'•> ; - \' „ .. • r. \' ■ ■ ■ ■
A miskolc felé tartó személyvonatnak Pécel előtt ogy kis kellemetlensége volt.
A vonatvezető észre vette, hogy valaki közvetlen a mozdony előtt a sínekre ugrott ós végig vágta magát a földöm
Mire a mozdonyvezető megállította a vonalot, a szerencsétion már a vonat mögé került. .]» .1} f N .
Teste teljesen szót volt roncsolva igy eddig nem tudták megállapítani ld« létét. ■ \' n
Egy férj aki feltámadt.
— Saját tudósítónktól. —
A Dohány-utca 79. s2ám alatt vidám nász volt az elmúlt hót elején. Egy csinos asszony, özv. Fakó Gábornó dobta el az özvegyi fátyolt s hitvestársa lett Baumeister Abris fővárosi tisztviselőnek. De már negyednapra az esküvő után mélységes -gyász követte a raátnoro* nászt.
Fakóné, illetve Baumeister Abrishé 31 éves csinos asszony. Első férje Fakó Gábor mühelyfőnök volt a Máv. gépgyárban s 10 év előtt vette el feletégül.
öt évvol a házasság után valami sztrájkba kevorodett Fakó s a tzolgá latból elbocsátották. Hat hónapig volt Fakó munka nélkül s látván, hogy idehaza nem tud boldogulni, kiment Amerikába. Volt móg valami 1100 forintnyi vagyona, ennek felét feleségénél hagyta, azzal a szent Ígérettel, hogy mihelyt kiköt az újvilágban, arról az asszonyt értesíteni fogja s mihelyt megfelelő foglalkozást szerez, megküldi neki a pén2t, hogy utánna jöhessen Amerikába. — Fakóné o);i ügyesen tudott varrni is, feltette magában, hogy meg fogja, koresni a kenyerét mind addig, mig at ura hívja. A házasságból egy gyermek született, a most 9 éves Annuska.
Azóta több mint öt esztendő telt el s Fakó Gábor egyetlen egyszer sem irt feleségének, aki három esztendő előtt már szentül meg volt győződve arról, hogy a2 ura odaveszett. Három esz tendő előtt az asszony német nyelven irt levelet kapott Chicagóból. A levelet valami Huckler Matild nevü nö irta, aki arról értesitetle Fakónét, hogy aa ura, ak egy ottani gépgyárban dolgozott, egy a gyárban kiütött ttlzveszedelomben ol-pusztult. Fakónó erre Özvegyi ruhát öltött, de, hogy meggyőzödjók egészen a valóságról, a ohlcagói oszlrák-magya konzulátushoz fordult azzal a kérdéssel hogy vájjon igaz-e a férje báláiéról jött hír. Kót hónap múlva megérkezett a válasz. A konzulátus arról érlositotte az asszonyt, hogy Chikagóban meghalt a kérdezett idöl>en egy magyar oinbor, valami Fangó Gábor nevezetű, de az nem volt gépgyári munkás, hanem korcsmáros s nem tüzveszedoleui által pusztult el, hanem tüdövészben.
Ez az írás teljesen meggyőzte az asz-szonyt a férje haláláról, azt, hogy a konzulátus Fangót irt Fakó helyeit, irá<* hibának tudta be.
Az özvegy, mert azóta özvegynek ne-nezte magát, ruhavarrásból tartotta fenn magát évek során át s mikor Baumeister Abris megkérte a kezét, habozás nélkül igont mondott.
Az anyakönyvi hivatal megadta az engedélyt a házasságra. S itt valószintlnek látszik, hogy valaki a konzulátusnak a halálról szóló értesítésén a Fangó nevet kijavította Fakó, mert nem képzelhető ol, hogy a hivatal\' o jelentós alapján adta volna meg az ongedélyt a második házassághoz. Viszont az is igaz, hogy ha Fakiné őt óv óta távollevő férje ellen kérte volna a válás kimondását a törvényszéktől, az a törvény értelmében ki is mondta volna a válást.
A házasság tehát megtörtént.
S törtónt a mult csütörtökön, hogy egy magas, fekete körszakállas férfi jelent meg az uj pár lakásán. Baumeís-ternó rémülten sikoltott feL
— Gábori
S ájultan esett össze.
Fakó Oá&>r tehát nem halt mag I
Visszajött a feleségéhez, s azt egy mas férj oldalán találta.
Fakó Gábort azonban a dolog nem izgatta fel szerfelett.
Kijelentette Baumcister előtt, hogy ő bizony nem bánja, hogy igy történt,* mert neki it van már egy asszonya odakint s most azért jött haza, hogyha lehotségos, hát elváljon az első feleségétől. Ugyanazt a Huckler Matildot
akarja elvenni, aki évek előtt arről értesítette Fakónét, hogy az ura meghalt.
Fakó Gábor már vissza is utazott Amerikába s Baumeister és a felesége most azon töprengenek, hogv tőrvényes-e az ö házasságuk vagy sem ?


, N.
i.\'ni i ¿ir ii\'i.
Dettorvüaszttt az egyatemeiL
— Saját tsdótitónktdL —
1 Budapest jtm 9.
Ma délben tizenkét órakor Altok össze az egyetemen az egyes szakosztályok képviselői, bogy az 1902—1908 egyetemi tanérre uj rektort fálaszszanak a lelépő Vécsey Tamás dr. helyébe.
A »*«riiT<Sun«ijr ••onbsn rr.cglcp5 ménye volt: nem választottak uj rektort, mert nem tudtak megegyezni. • A tizenhat rektorválasztó kösül 8 Hőgyes Endre dr-ra és 8 Ajtay Sándor dr-ra szavazott.
A választás e negatív eredményéről szóló iratokat Wlas«cs Gyula kultuszminiszter elé terjesztik.
A szabályzatok értelmében csak a jövő esztendőben lesz megint választás.
FelBSőggyiikos az esküdtszék előtt.
— Saját tudósilónktól. —
Budapest, jun. 7
A pestvidéki törvényszék mint esküdtbíróság ma ogy szerencsétlen ember felett Ítélkezik.
Krámer Ressőnek hívják, 80 éves, évangelikus valláiu géplakatos. Bűne az, hogy Kispesten febr. 3 án revolverrel négy lövést tett fiatal foloségére, a no-gvedikkcl öthónapos László nevü kisfiái ölte meg. Az asszony felépült ■ebeiből, a kis fiút ellemolték.
A mai tárgyalásos Rónay Kamill, a pestvidéki törv. elnöke elnököl, a vádat dr. Haláss Fereno főügyész kópvisolte, mint orvosi ezakértö Andreánszky Jenő dr. jelölt meg. Vádlottat Visoutai Soma védte. Az esküdtbíróság tagjai; Bemét Pál, Egger Mór, Kozma Gyula, Kovács Márton, Windiach Ferenc, Halász István, Goldmann Fülöp, Keller Károly, Lelesz Kovács Gáspár. Bottlik József, Simon Zeigmond és Brunner Ede.
Vádlott, Kromer Dezső, megnverö külsejű szőke fiatal ember. Nyogoatan lép a bíróság elé. <
Elnök; Bűnösnek árai magát?
Vádlott: Nem.
— Mikor vetto nőül a-ftlaségót, Moüor Etelt ?
— 1899. junius 18-án, Pesti leány tolt az anyja özvegy Mozer Mibályné, született Ilunzinger Erzsébet. Esküvő után néhány nappal Kispestre mentem lakni a feleségemmel, ax anyósom házába.
— Mondja, jól élt maga a feleségévol?
— Jól. Igen szerettük egymást. Nem tőrtént közöttünk semmi, mindaddig, mig László fiam nem született.. Azóta nz anyósom avatkozott bele minden dolgomba és elviselketedenné tette az életemet.
— Hogy-hogy ?
<—■ Ax anyósom mlödenokelőtt megtiltotta, hogy a gyermekot megfürösszók. Azt mondta, hogy a gyermeknek épon ugy kell a piszok, mint a földnek a trágya. Mennél piszkosabb, annál jpbban fejlődik. Ezen aztán már nagyon összevesztünk. De a feleségem kedvéért csak hallgattam.
— ön a merénylet előtt néhány hónappal elköltözött a feleségétől. Miért tette ezt?
— Az anyósom üldözött el. Mindenféleképen gyötört. Folyton pörölt velem. Semmi sem volt a kedvére.
A vendégeim előtt legyalázott. Egyszer azt mondta nekem, hogy csavargó. Erre kijöttem a béketűrésből és megmondtam neki a véleményemet. Kito az anyósom s feleségem rám támadtak, hogy vagy kérjek bocsánatot, vagy menjek el a háztól. Hát elmentem
Elnök : Mondja meg, mi történt ez év február 3-án.
Vádlott: Elmentem látogalób a Kispestre a feleségemhez. Szemrehányást tettem neki, mért tart inkább az anyjával, »int vele». Hívtam, jőjjö velőm, boldogok leszünk, ha ax anyósom nom lesz velünk. Feleségem erre haragosan felelt és kiszidott. A nélkül is hónapok óta dühös és elkeseredett voltam. Nem tudtam, mit teszek, kivottem a belső kabátaaebemből a forgópisztolyt a azzal ötezör lőttem.
Az ötödik bivéat a szivemnek irányi-
totlam, de csütörtököt mondott . . . 0 jaj, jnjl Mit tettem? Mit ieUem? .
A Vádlott keservos Bírásra fakadt.
Ezzel a vádlott kikoílgatását az elnök befejezte és kihallgatta Kramer Bezcönét, aki az elaök kérdésére kijelentette, bogy ő vallani akar,
ítéletre csak holnap kerülhet a sor.
WTOiiyiéiság? :v
Ma válsághírekkel van tele az or$eág. Erősen tartja magát a hir, hogy Stéll Kálmán, aki Bécsben időzik, lemondott.
Bécsből távirják:
A Sonn- und Montagszeílung ezzel a címmel: Széli Kálmán lemondása a következőket közli: Budapestről rendkívül fontos hírt kaptunk, amelynek közlésétől most még tartózkodnánk, ha a hir küldője nem érdemelné meg föltétlen bizalmunkat. Széli Kálmán egyike a még élő deákístak-Dok, akik becsületesen és törhetetle-nül igyekc-s7.no k a dualizmust íöntartant do sajnos, Magyaországon, de különösen a magyar országgyűlésén a szélső irány annyira fölülkerekedett, hogy a mérsékelt\'elemek, Széli Kálmánnál az élükön, nem tuduak tovább harcolni az áramlat ellen. Hogyha móg oly konzervatív államférfiú és poblikus is, a milyen Apponyi Albert (irof, a kiegyezés dolgában oly radikális tondenciának hódol, a mint ismeretes jászberényi beszédében kifejezésre jutott,ugy már most hiába appelláiunk a belátásra és az okosságra s ezért ha\'.á-rozta el Széli Kálmán, aki egyébiránt hosszabb idő óta belefáradt hivatalába, hogy nem bsrwt tovább áram-lei ellen« Saéll Kaimén trlssulé-péaének Ideje már esak attól füflo, Hogy alkalma« embert találjanak utódjául.
A Neues Wiener Tapblatt a kővetkezőket ifja: Széli Kálmán magyar minis-terclnök mji röggel ideérkezett előre be-jolentetto Körbernek. Ez azt jelenti, hogy Széli Kálmánnak béosi utazása nom történt csupán azért, bogy jelen legyen Kszterházi heroegnek, az uj magyar testőrkapitány eskütételén, hanem azért is, hogy Körüerrel folytassa a kiegyezésről való tárgyalást. Minthogy Sséll Kálmán már ma délután visszautazik Budaoestre, ennélfogva a tárgyalás nem terjedhet kt részletes kérdésekre. Körber környezetéből az hallatszik, hogy az osztrák miniszterelnök a legutóbbi budapost tárgyalás lefolyásánál fogva lemondott arról, hogy még egyezer Budaoestre utazzék*. A tárgyalás tempója nem fololt mog az ő kívánságának, így tobát Széli Kálmán jön Bécsbe b uira fölvo&zi a tárgyalásnak már majdnem elszakadt fonalát. Fontos dolog, hogy Körbor gyors eredményhez akar jutni, hogy SzéJl Kálmán kijelentette, hogy érdemleges tárgyalás megkozdéso előtt bo akarja előbb várni a parlamenti ülésseak befejezését. Minthogy ennélfogva alig tehető föl, hogy Széli respektálni fogja Körbernek határozott kívánságát, a helyzetet nagyon válságosnak mondják. Parlamenti körökben azt beszélik, hogy a király aa osztrák miniszterelnök álláspontján van.
Egyébiránt éppen luost sokat emloge-tik a királynak Budaposten mondott szavát : „Az én dolgom, hogy a két miniszterelnök megegyezzék."
A Neue Froie Presse így nyilatkozik: As osztrák delegáció körében nem tekintik válságosnak a kiegyozés állásét, sőt elíonkozölog, ezek a kürOk meg vannak győződve, hogy a kiegyezés még n nyár folyamán lótro fog jönni s ezek a körök annál kevéabbé blaalk el a hírt, hogy Széli Kálmán lomond ott, mert mog vannak győződve, bogy ba ex az oset he is állana, nom következnék be a parlamenti ülésszak folvamán.
Fólliivatalason jolentik,hogy Széli Kálmán miniszterelnök ö folségo délután egy órakor hosszabb mag tnkihallgatáson fogadta.
LEGÚJABB.
Egy nj kérmaa-sxOvataág.
Pétervár, fun. 9. A »Novoje Vremja* sxerint, Vladimír Cirill nagylierceg, a ki most Pekingben a kínai udvar vendége,
r . i ... . y-f ......... r " ■
a oár sajátkezű levelét vitte a kinai czá-fzárnak. Nevezett lap Wzátoszi, hegy * nagyherceg azért ment Pekingbe, hogy megkösse at uj orosz-francia-kínai hármas-szövetséget a japán-angol szövetség ellensúlyozására.
Őngyllkoa siésados,
Prága, junius. 9. (8niát tud. távirata.) öteierer, a 89. gyalogezred századosa fia itten ópiummal mefmérgeste magát, öngyilkosságának oka gy ógyitbaUUaa betegség.
A lambargl sztrájk nagyobbodik.
Lemberg, juníus 9. (Saját tud. távira.) A sztrájk terjed. A kőmlvesokhez | ma csatlakoztak a lakatosok és Acs-j munkások, ugynriosak beszüntették a munkát a pések és hentesek. Ma reggel két bciyon a kőfaragók dolgoztak, a kőmívesek íeiszóUtouák őket, hagynák abba a marhát s mert erre nem voltak bajiandok, őkszetüzésre került a dolog, melynek a katonaság vetett végot Ismét folyi a vér. A szombaton megsebesültek közül tegnap délután Licht Mózes meghalt.
FeMiSszAkadás,
Trenoaén junius 9. (Saiát tudétplőnk távirata.) Ma délben itten felhőszakadás és égiháború volt, mely nz egéaz vármegye területén óriási károkat okozott a vetésekben, de ópületekbou éa állatokban is tolt kárt. Dióaagyságu jég esett.
Egy kDIOgyaalnlsztar lovagias ftry«.
Bónta, jun. 9. Prinpttí olasz külügyminiszter a múlt héten egy parlamenti biz. Ülésén össxeeaolalkozott Franchetti s Borsarelli képvisolökkel. Franchettivel a külügyminiszter tegnap vivott kard-páfbait, a ^bon a képviselő fülén mog-eebesűlt. Pflnotti és BorsareIK megbízottai között ma tárgyalás volt Azt hisaik, hogy párbajra nem kerti a dolog. A* olasz külügyminiszter lemondásáról szóló hir teljesen alaptalan, \'
Ujabb katasztrófák. .
Lendon, junius 9. Gu*temaWb#W-
kán pusztításáról érkezett hir, A IV kano vulkán kitört és Retalkuen város ban ézer omber pusztult el. Dél-Amerikában több helyen jelentéktelen fiMdren gés voh. Alaskaban már hónapok óta több vulkán háborog. Saint-Vmccntböl jelenlik, hoey a vulkán kitörésekor meg sebesült emberok rettenetes égeti »ebük-következtében meghallak.

v »r-\'

Szerelmi dráma a íövárestm
— Saját tudósitónktól
Budapest junitar V.
Bla ismét szerel mi dráma történt a fővárosban, melynek egyik szállodájában egy szerelmes pár dobta el magától aa életet.
Az csőiről jelenti tudóaitónk-í
A Szövetség-utcában van a Szorttó-szálloda. Itten tegnap esto szóbát kórt egy fiatal pár, s a nincérnok me(diagy-ták, bogy csak döglött 11 ó^kor keltse fel őkot, nterl „ki ftkorják magukat aludni."
A pincér azonban megfclodkezott
kapott órakor
kopoglatoK ajtón, maja
megbízásról és bsak -r déli 1 jglaloK ismételten •; — az mikor választ nem kapott, lakatossal nyittatta ki az ajtót.
Rémes látvány tárult a belépők elé. Az ágyban, óriási vértóosábon, átlőtt halántékkal feküdt a fiatal pár.
Ugy a leány, mint a férfi jobb halántékán hatolt ho a golyó, A revolver ott feküdt az ágy mellett.
A rendőroivofl megiUlapitotta, bogy az öngyilkosságot már u hajnali órákban követbotlék el.
Mindegyikük 8—8 levelet hagyott hátraA levelekből megállapította a rendőrség, hogy az őnayllkosolj Feilcr József fodrász- vgéd és Luddyig Róza szobaleány, ki* a*ért 4obták el maguktól az élefet,merí egymásé nem lehettek, mert házasaáguk elé akadályok gördültek.
A rendőrség mindkottőjük holttestét a morguoba száHiloltáx.
A „OjöngyéiBl".
Kát ka ona önyyilkossdga.
— Saját tudósitónktól. --
Nagyvárad, jun. 9.
Rövid távirat már jelentette, hogv « nagyváradi várban kéí katona öngvili kossá lőtt. Tudósítónk most erről n két feltűnést keltő esetről a következő rés7>
ivkmi »ului
A 87-ik gyalogezred 2-ik százada, — pénteken este 6 óráig —- véjzotl tornagyakorlatokat a várban. A gyakorlatot egy altiszt vezette, akinek parancsára 0 méter magas sáncról keho\'.t ic-uí,Tálniok a katonáknak. A század ejíyilj kózvilézo Ix>vics Dániel hog\\\'kőr.ujlaki illetőségű legény, aki mostanában pyen; g/lkcdő Korban volt, nem érzeti elég bátorságot, bogy a szédilő mólységlid alá vesso magát.
— Én
nom tudok leugrani, — mondt^ a Rzaknszvozet\'ínck.
A brutális altisy.t haragra lobban!, ^ kiadta a parancsolatot, hogy a völgyben négy katona tartson pokrócot a rcnilon^ baka alá.
— Aztán rántsátok el azt a pokrócot I — kiáltotta le a fiuknak.
Mikor így olkészült, kiadta a két őr-vezetöuek o parancsot:
— Taszítsátok lo a disznót I
Lovics Dánielt erro minden tiltakozó?!}
ellenére négyezer egymásután ledobták a mély völgybe, az altisztek zajos lets\'/.és^ közben.
A bakák lent, a parancs szerint elj kapták n lezuhanó ember alól a pokrócot s így a szerencsétlen katona erősen összetörte magát. A szeroncsét!c^ fiu míodannyiuzpr nyögve, jajgatva vány szorgolt vieaza a sáno tetejébe s tűrnie kellett, hogy a szakaszvezető kedvét töltse. Végre nem birta tovább.
Miker a gyakorlat végére érlek Lovícsj Dániel fájdalmakról panaszkodott társai: uak, akik bizony maguk is elszontyolodva botorkáltak föl a második emeleti százai] szobába. A rüeggyötrött vitéz leült 055 ágya szóléh) s levelet irt* miközben ke: aerüou mondogatta! *v
— Nem birom énigyki gyöngvéletct |
Takarodó után, miltqr a szobában eloltották a lámpákat, Lovics Dániel nyűg; taiaaul báuyMódott az ágyán.
TfaesWfy órakor erős dörrenésre riad: tok SOI a Jmtpnák, világot gyújtottak 3 rémülve Uttájc a? ágyon véróbon Lovics Dániejfc aki manlichcrével mellbe lőitij magát. werencpétlen katona egyet-kettőt vonaglott, rémesén hörgött, $ mire a kaszárnya föllármázott ncpq odahívta Jampoler dr. ezredorvost, »i logény moghalt. A* asztalon egy lovelcf találta k, molyet. Hogykő*4Jjlakon lak jómódú «ocüleinek irt,, •. >y - — Mire megkapják ai \'levelemet rw axól a levél \\én.,már kiszolgálta^ a nár\'-m évemet.
Az őngynkoa fcsíülGÍ má \'délben mác megérkeztek. Á kaszárnya rideg lakói sem nézték kénytelenül, mikor az a sse«ény Regasszony szivettépő zokogás^ sal borult á fia hoíttoötére .. . { , A másik tmgyílkos Nlck SáníV, iö» íantcrluta a 37.ik gyalogetted 4-ík szá^ zodúbasu
ttom iberban rukkolt be, s amol\\ran nnyútnnsKZOay katonájának tartottáfc. Síomoru, szódon legénjr t0^ S többször rajtérték a síráson is. Azt beszélték róla, bogy Bzcrelmea. • N
A babáját siratja, aki valahol á «ár-rét a faluban várta, mig letelik a három-esztendei gyöngyélet. . >\'•
Mostanában Niok Sáiidow többféleképpen büntették a fölebbvalói. Legutóbb négy napi egyes áristomra ítélték s a büntotóst ma délelőtt ló órakor kilőtt volna megkezdonio. B miatt rcg-gol )d sem vonult századával a gyakór-. lótérro. Századi)arancanoka meghagyta neki, hog)\' jojentkezxék a profosznál. E holyctl azonban infantorist Niok foeta
szolgálati fogy vert és hol már nom táj somml.
elment o5a,
Szédelgő testvérek.
— Saját tudósítónktól. — \' . ».
\\ » Budapest, juniu/"9.
A fővároshan csak uuy homzsegnok a foglalkozás nélkül álló Intelligens embo* ek, a kik szükséges kei esett hljján cag.\' ássál, sikkasztással tartják fcon maga»\' kau


így tengetett h*prfll-tWDra,"kiMl)l) csalásokból MVe Vét Tteitvérls.
Braun Adolf jn-ft*gyösi születésü 28 éves éa öcscso Bbtun Géza 22 éves Izraelita vallású majránhivatalnokok, okik hogv egyszerre knditsenok jókorát üz-let&kftu, menájtó tarvot eszellek ki.
OyOJtőivckkel iárták D® a főváros összes iparosait és kereskedőit, mindenütt azt mondták, hogy az állásnélküli kereskedő sosé^ck Márnára és a mn-gáoÜAatví.sctóíi nyugdíjintézete számára
"Mi» koronát gyűjtöttek ipry* össze rőrid 3 bét alatt, a miből elegánsan kiöltözködtek éspomuásan megéltek.
Do nem Rokátp tortott boldogságuk. A magántieatvvtulők nvugdijinté;:eténok igazgatósága meytuétn üzelmelkot és feljelenté« t tett cwlcnilk a rendörségnél.
Ma délelőtt éppen akkor tartóztatta le őket, a midőn egy előkelő bolvárosí ékszerésztől csallak ki 60 lorintpt a gyűjtőivükre.
At elegáns szédelgőket még délbfcn átadták aü ögyÓ3Íségp«k.
Pesuármogye tatii Lalos em-
iátet.
(Közgyűlés a vármegyén.)
Budapest, jun. 0.
Szokatlan nagy dámban jelentok meg a mai köegy^tósah a megyebizottsági tagok. A napirenden szerepeit ugyanis Hevosvánupjwaek a Rikéczy, Tököíy és Bsroeáayi «nfaméééaét kimondó törvény ohörlésfoe és L*).09 érdemeinek
törvénybo iktatósiUm Vonatkozó átiratát.
Az átiratot Fazakas jegyző ajánlotta ékee szavakkal clfbyuddara.
Kraecaay fcWöac öa&aaáuek adoll ki-fojezést a ItíóU, hogy a vármegye tisztviselői eWJárnak a hazafias mozgalomkan. (Jufcnaéa ós topa.)
Kossuth Fereac a«4 hmhmUo, hogy az igaz haaflMg aiucs cUentótbon a királyi liaz iránti lc^atiiáKwil. Az ország és a trón akkor tesz a kgetós^bb, ha érzelmi különbség nem lesz közlük. Már pedig éizelsai kofeabeég volna az, ha a nemzetnek nam volna szabad megenilétezui nagrjairód.
Zajos helyeslés és taps követte Kossuth szavait, naá-c astUán a hevesi átiratot napy ¿Ijensájsel egyhangúlag elfogadták. Ugyajicíak hozzájárultak Arad vármegyé-aek a Kossuth-szobor haladéktalan feWtbásira és Pozson^vármogyé-nek a szavazati jeg kiterjesztésére vonatkozó átiratához.
A mai Wh^iÖAs azzal is megtisztelte Kossuth omlókét, hogy az el-
bunyt Szauéry ktván helyébe a közigazgatás IfeolWáfl eíykangulag Kossuth FWeuoet viflaazUilia be.
Ezután áHátiek a napirend többi .pontjainak tárgyaksára.
_

Köpött ékszerek,
— Saját tudósilónktól. —
Budapest, junius 9.
A ijcaidAraéK ma Debroojeből táviratot kanoU, a taelyboa jelontifc, hogy ottan Lichtbiau Albertnek, a debreceni önkéntes! elákészító tanftdyam igazgatójának lakásáról szombat este ismerőuon totto-sek \'iTCXJ korona tttékt ékszert, arany ós oeüskjemtl tárakat és dísztárgyakat loptok el.
A táffrnt ütprtnf a fizegálat konstatálta, ho*y ** tokján estefelé egy matíhfi (fttlkoa), eiej^ns ruházatú b^W jwrt ctf inff&úasKlc degána kül: böjG ur társaáá^ában.
Kzok loholtok a trrttcsek és valószínű, hogy mindjárt «Jegxdsö vonattal Budapestre szöktek.
A tetuxjok a lakásban agy " fővárosi napilapot hagytotk.
Az ellopod tárgyak .két ssobában voltak,
A debreceni rendőrség" állal küldött tátira* részletesen leiíja ax sllopou tárgyakat,
A rondőrség megtotle a lépéseket a uttasek kézrekeritéséra.
A szélhámos álbárűnfl.
—Saját ludósitónktól —
Sopron, jun. 0.
i
Tihanyi Irma múltját kiderítő krónika egyre uj adatokat hos felszínre. Most már btetosan tudják a származását is,
inenui cumg a biuuiuluum u»a<uiiy reutt-
kivü\'l höboszódüségo mindinkább honyo« lultabb szinbon tüntetőit fel. Ftevler Irma (cz a családi nevo) Széchenyi gróf egyik uradalmi tisztviselőjének a leánya, ¿lég bokQs korában elhagyta szülői házát, szégyent ho2va a tiszteletben illó Frovler családra.
Tegnap délután Szilvásy Márton dr., aki a szép asszony védelmét elfogadta, hospzasahhan . tanácskozott Tiljsny Irmával és azután a vizsgálóbírónak az olözoteä letartóztatást elrendelő végzé^o ellen beadta a felebhczést a vádtnnács-hoz. Szilvásv dr. felebbezésébon azt kérte, hogy Tihany Irina előzetes letartóztatását szüntesso meg a törvényszék ós engedje meg neki, nogy a vizsgálat tartama alatt bűnvádi őrizet alatt lakásán maradhasson. A vádtanács a mai üléeon a felebbezést elutasította.
Jogász körökbon az a vélemény, hogy Tihany Irmát nem adhatják ki a bécsi lamlesgerichtnek, mert magyar honos, kőszegi születésü.
A budapesti lapoknak az a tévedése, hogy a fővároiban született Tihany Irma, onnan CTedhet, mert még sordülő leány korában került Budapestre.
Tegnap megiriuk, nogy Cuppon Károly birói végrehajtó Schreiner Károly dr. kiküldöttjének kőzbenjöttével lefoglalta Tihany Irma ingóságait az y általa bérbe birt ati oclor-íéle villában. Az ingókat közöl 2000 koronára becaülték. hár érdekes a dologban az, hogy a lefoglalt ékszerek ogytől-egyig — hamisaié és igy alig szeropelnok a felvett leltárban.
Ma Rosenfeld Viktor dr. Tihany ügyvédje, táviratilag tudatta Szilváasy dr.-ral, hogy holnap érkezik. Az ügyre vonatkozó bűnvádi iratok ma reggel érkeztek meg a bécsi landesgorichttől és igy már vizsgálat megindításának lehetősége adva van.
Tihany Irma tagadja, hogy most legutóbb Párisból érkozott volna. Legutóbb úgymond Londonban tartózkodott, ahol »vagyonát kpzolik*.
Innen Monte Carlóba ment és ott üdült 6 hétig. Sopronba ogvoncscn Monte Cnrlóból jött ós fiát ido hozatta maga után, miután már régo n nem látta.
1268 bűnügy.
Budapest, jun. 0.
A közigazgatási bizottság olőlt Rudnay főkapitány ma számolt be a rendőrségnek a múlt hónapban végzett munkájáról.
A munka elég nagy volt, mert a rendőrség 1268 bűnügy nyomozását fojozlo bo.
Az ember élelo ellon iránynló bűncselekmények közül 17 büntott és 77 vétség volt. Sikkasztás volt 115, csalás 124, lopás 748.
A mull hónap bünkrónikáját a gyilkosságok és gyilkossági merénylotok dominálják. Ezek között lóloktanjlng is, meg az érdekosség szempontjából is első helyen áll az u családi dráma, a molyot másodikán ogy 80 óvo3 rózmür vos rendezőit király-utcai lakásán. Fia idegbaján elkeseredve, először beteg üát, azután önmagát lötto meg. Egyiküw sem halt meg. Az apát felgyógyulása után letartóztatták.
Május hó 10-én eey 60 éves cipész-mester a voio ellen Követett «1 gyilkossági merényletet. Zöldfa-utcai füszorÜzletében rálőtt. A gptyó nom talált ós igy emberéletben nem is okozott kárt, de a lövöldöző apóst a rendőrség letartóztatta.
Május 17-én s Nagymező-óléában egy napszámos á kedvesét késsel ugy szúrta meg, hogy a nő meghalt A gyilkost, aki rovott aiullm miatt a fővárosból is ki volt tiltva futartóztatt&k.
Május 15-én a Níáro^geibea-cg? n^., számos agyonlőtte d kedvesét; <danc* vidéken férje és több gyermeke* volt, azután a maga fojébo\'lÖU, ugy, hogy nyomban moghalu
I»-!1. <1 ..
Május 24-én a RoltenMHer-utciban cgv munkátnlan hérkokocsls sgyonlőtto a különváltan élt feleségét, mort az nem akarta segélyezni. A gyilkol férjot letartóztatták.
A rendőrség letartóztatott egy gyakorló ügyvédet, aki ellen többou sikkasztásén tettek följelentést. Elfogtak ogy óvadéksikkaiztól is. nkl nlknlmavotiiA-nak 2000 koroua óvadékát elsikkasztotta: Kifogott a rendőrség 4 jovott muftu embert, a ki négy üzletbo tört b^ ogy háromtagú toKajszóveUrgot, a mely hontes Üzleteket fosztogatott, négy tagu betőtó bandát, a mely egyéb Üzletekbe tört bo, azonkívül azzal vádolják ala-gyanú folytán, hogv e banda a óasa-uteában egy Werineim\'Sy.ekrényt is íelfosr.itett é« kifosztott, két rovott rnuitu embert, akik két raktárt törtek fol. A Baját kezére dolgozott cgv szintén rovol». nniltu ember, a kire 8 esetben elkövetett telefon huzal-lopás bizonyult. Börtönbe került még hat betörő és 20 zsebtolvaj.
A jelentés végül megemlíti, hogy a mult hónapban 12 872 idegen volt a fővárosban, akik közül 10.882 szállodában, 2.400 magánlakásokban lakott
MM
BUDAPESTI HÍREK.
— Letartóztatott Ügyvédsegéd
A rendőrség letartóztatta ma délbon Szilapsy Tibor budapostl atülslésü 27 éves ügvvédsegédet, aki kisebb nagyobb csalást követett el. \'<•
— Meglopott ügyvéd. Pleler Kdo dr. tinnyei ügyvéd a keleti pályaudvaron ol akart tognap utazni, de észrevette, hogy hiányzik a lározája, a melyben 900 korona volt, A rendőrség a téttostmár elfogta Kégl István málhahordó szegélyében, a kinél 640 koronát talált. A többit a tolvaj már elmulatta.
.................... M <■«
Ezen alkalommal NatáHa megigirtV Margit királynénak, hogy olklséii őt szsufe földi útjára.
— Eskütétel. Bécsből telofonáljákt Délelőtt 10 órakor voll Eszter-h á a y hercog altábornagynak, a magyar testőrség uj kapitányának cskQ\' tétele. Az ünnopiea eskütételen jelen voll
T tr>l>fnn«tá»tr> k.rriin Mlu1»nfni<>«li\'r
Kálmán minisztorefnök éa gróf Sxócho-nyi Gyula, a király szomélve körüli miniszter mint magyar zászlósúr és főlovászmester. Az eskümintát Vórtessy mjj niszteri tanácsos olvasta fol. A tcslői kapitányi eskü lotételo után p titkos tanácsosi esküt toltp lo Kslerházi herceg. Ezen az eskftté\'Q; len gróf Qolu^howaki képviseletéi.ei| Körbor osztrák uinisztet^nök, továbt| Ahensnerg-Traui gróf főkaiaaráwncsiof működött kézro. A kihallgatás után ^ lierceg Liohtenstein föudvarmosict U»í>^ rőtében a lladetzky tor<?mbo inont, nh ^ a testőrség egész szolgálat\', léts/.ám| várta a főtisztokkel és a le<?tŐ|*ég lőrzs; karával. Lichtcnste\'R i rrcez, \'őudsnrj mester rövid beszéddel ^ms.tsiia m uj testőrkapitányt és gr. KolonicMiki Vmrxv-torlásme^terrel elhagyU fr termet, m-r, tij testőrkapitány azután üa-özölloJr tosl; ő\'sé$et ós ez^él aazertartás végCT ért.
J \\rk,mr tncjróMaiÉMÉ«!M^^mmi^
\\ Lábizzadás
kipáHott éa kUcbe^dott vJskkoW tent-ri«Mkr«, <Hv«x, »«raOr 4a bírfiimli«
aU*u logíohbnftk blxouyult «asiar a*
Kxiayl-U)» IoUíoUBaUovL — Ár* S ktrfona uUtrtAa—t. ¿ß. Xafliatá 4a aaéUriUSli
díaha
•• .•\'\'■^\'MMiiL «\'*".\' KiwAyhSrut a»i
A biztosító küzíDséghezt
Tudomásomra Jatott, hö«y a *T«Olavl-vania" novet vl*jfo oláh bWoarté tárnasijc egy névrokonomat, Koeaith István urat budaposti fötiszlviselőjévé nevezte kl] kérem az igon tisrtelt közönséget, amely az éu elnökletemmel működű .uazai általános biztoaitó r. társaság* — mini teljesen magyar vállalat iránt — érdeklődik, ne tévessze összo sem s két hiztosité\' társaságot, sem engemet Kossuth Istváu nőrokonommal. .. f. " * 1002. májas 80.
Kossuth Ferenós u*^
a .Hazai általános biztosító i, Úna&Z*
elnöke.

KÖZGAZDASÁG,


HÍREK MINDENFELŐL
— Sikkasztó vaantt tini. A már.
igazgatósága följolentéat tett á rendőr-sóguél, hogy Szabó Pál dombovári rak» tári főnök nagyabb sikkasztás után mog-szökött. Valószínű, hogy Budapesten rejtőzik.
— Nagy váltóhamisítás.. Krakkóból táviratozzák, hogy ottah "(Jroxlovic Alfonz kereskedő, a ki egy körjegyző nevóro egy 80.000 rubelnyi váltót hamisított, megazökött, A rendőrség megtelto a lépéseket a hamisító kétro-keritésére, ha ne\'án Budapesten tartóz^ kodnók.
— As oross trónörökös Bécsben.
Bécsből jelentik, hogy a cárevics, a londoni koronázásról hnzajovot, Bécsben néhány napig Fereno Ferdinánd trónörökös vcodége lösz.
— Albert ssiss király betegségre. A szász király állapotáról ma reggeJ 7 órakor a következő jelentést adták ld: A király na éjjel nyugodtabban é? tovább aludt, mint előző éjszaka. Általános állapota ma röggel kissé javult.
— A Heldolberg gyár ógéua. A tűzrendészed bizottság ma délelőtt t&z-vizsgálatot tartott a Heldolberg Tivadar tulajdonát képező vegyészeti .gyárban. Miután mccá\'Wlották, hogy Vtüxet a vülamos vllágitáa rőrid zárása okozta, kimondották, hogy ezúttal a gyárnak favázas ápülstot emelni nem tsabad.
— KíMlyuÖk *ar6jxdvfru»Ja. Rómából iiják, hogy Natália ex-királyné a legutóbb, midőn a pápánál kihallgatáson volt, Margit özvegy királynét ia meglátogatta, a kinél két teljes órát időzött.
Btt<l(tp^ti gabonatőzsde, \' Vevőkedv hltoyába;i 5 fillérrel olcsóbb árak mellett asffc 000 mm. kerül/ ma forgalpjúJ^/;--^ r j ^y . , \\
Uityu. buxn /«í.\'-r« (tpSWt.^ Ttox» «kU-t* QU.tb t^St—CM, tJimt SM-fi. 10
. v B*4a|»»*tf \' ,
rwwudtrt k«tt«teUt Owtnüc MUhtcer Nmt" hM**rrtni J<4JS itMln Utk IU»u«»snritnTl »tí/- Ontrálc AJU»*. f0»Ü0 Ma. n« hiWW«*vÍDT T0S.M SáfTV 4 BtJLuUkvj »ttuf ikf,\' 1S0.ÍÖ Koftojtjfo^UbttÄV-r— UnUmlUAitu* 4S»*- Jelx. bask lUtoamwinyí BIS. 60
Ootrwnu áttwrjvMpt T0«.*8 Mii Yftjnit
M^ Minat bitód. tU/H ttt.«t>. Vl)|an«* tmu« tlW-»Oai*hUk<kuU motMk-• . -t l *rtikW5««4v, i., "
Béea, fnán 9. OtxUU bilelr. feS».». Mamr hJUlí. tők— Oa*nát<m«gyv Íl)amv4saU rf«Ticj TOS7« 4 attjBUfa* \' raMyii «»»rjinidóf M»mr korwuJáíKUk »r.ÖO túu V^ul u.9d. \'í
^Mn^ébKU *ÍHHU* >"(Hi
Vatnlos jelentés.) Készlet 238 daiab ÉrkezfU — darab. Oeszeseg — da* rab. Kiadtak 219 darabot. ; tíkradvány 14. • Ma! áraki Öreg másodrendű, sorléé, kűrona, ailáoy )*- korona. Fiatal J6JÍrt€iaéiv közép <^88 korona, könnyű 70—80 koron* 100 kaogramou-kint élősúlyban,. Wonás nálküL b vásár lanyha volt
Syomktoit TSg VUtpraíd Bnd»p»*U»
lat^ondí. Rud»pe«tia l^UW TWi fü*^V\'IT-* MeiWAim. fyitt\'fica B. ** AB4íímt »1 SÍ. u
V
Cf
(
£ j .JnHÁ ....... I ¡\'n i

In nrek8% a WnisllpftBn.
Budapest, jun. 9.
A fővárosi közönség jó részének a
Városliget is .üdülő helyé«, különösen vasárnapokon. Ezrével tódulnak k vasárnapon és ünnepnapon az emberek, a hol késő estig nagy a zaj.
Tegnap is csak ugy hemzsegett a Városliget az emberektől és a mikor egynegyed 4 órakor megeredt az eső, az emberek egymást lökdösve rdntoltak fedél alá és boldog volt mindönki, bogy ha igv talpalatnyi helyet kapott, ahol meg húzódhatott.
Az István-utón, a 48 szám olatt, egy ki« \'vapdéglőbe tért be ogv tizenegy tag ból álló társaság. Ennol; a tárc- vágnak feje volt egy Rehbergcr Géza ¿evü hen tes és mészáros.\'
A társaság bort kért és kapott is tylndjáxt, de a bor nem izlftt, miért is •Rehberger visszaküldte és jobbat kért.
— Jóbb nincsen 1 — felelt a vendéglős.
\\
— No hát akkor elmegyünk, szólt a vendéglősnek Rehbergcr.
Ebből keletkezett az öiszeszólalkozái majd verekedés.
•A vendéglős követelte a pénzt a megrendelt borért, Rehbergei4k pedig nem akartak fltetní. » .
* A vendéglős dühében két legényével kituszkolta a vendégeket az esőbe.
A hölgyek előre futottak, de a férfiak nem engedtek olyan könnyen. \' A szakadó esőben nekiestek a vendég* lősnek és összeverték. De az sem hagyta magát.
Végre is a verekedésnek egy rendőr vetett véget, a ki az egész társaságot bekísérte a Vil ker. kapitányságra.
X«T<ikpitt>k*t mélran laisAUftott irbaa, 6 fi 10 trtci tiiúein. iMrtkpir-alk&txéuvket
30°|o árlesgállitással
ȇlHfrmlt.
Vldf
L i. kaitó (stnml--frt S.80 4i 4.—
1. r. b»l«$ pun ml — — „ S,— it i. -AMtrtwUmpa " — — — „ 8.35 it 2.—
üüeilJhx- Oatbid kr.----—.S5
Obülfenpa----„ I.K L-
1 plr ídtdnfl p*Ul--" S.— 4« 3.40
Kilőni angol cicrvfj — —,T5, -.60, -.85 Aarol nyw*g — — — írt. DS& it 8.15 Tclwkup-puwpa — — — „ 1^40 és 1.10 FofaantVu* pbj« — — \' „-.40 4« —.84 HU!3 vitri, nlpUwí - ,-.05 ét -.04
KarikfutZ c*»n«0--„--1,16
FíVV^« Wci---„—.60 it .—SS
rkl rn4?r«ndcléi»k iyoj»an it pootoiao. árjtgyx4k tnfT«o (i Wrmontv«.
Láng Jakab és fia
k«4kpir u«T raktára BuiUftlUn, J&tft-kíemt 41. uta.

it fUktülít RoHthbUUr-utca I. Ja vitátokat, román, ccafrt 4» oUi*!ciía<k*t olosón 4a u|^trO«n c«l. uAtunk. — JLc Aliik kltOnös4c*4ri f«l*ld*i4(<>t
VÉUüjuik
M
UUu4« e««t4n vteMaktuqflk.
Brázay-féle sósborsze^z.
Ha az ember étkejés után, tehát napjában legalább is háromszor, de ba fonct-,sóges Otexor-hatsroi is kiöblíti a száját V|«4t vizzel," amelynek a felerésze \'a !^fzay-j£le só«>bor«í<}sz. ugy a íonak, \'ÜAÍ és íny egészen tisztán tartatnak és ¿•romlástól mogvédetnek.
1 nagy üveg ára 2 korona. 1 kis „ „ 1 „

f«bA*»«mfl raktárában
KEREPESI.UT2.SZAM.
Vidéki me^rendélégek gyorsan éa »ogtogan etzközöltetnek.
Résjjefes jbjegyzék bérmenj-ve.
REGÉNY. í tenger titka.
A folyojó egy széles, magas ivezetü oszloptíren)be nyilt és ezen oszlopterem-ben, nagy, i fiehez márványa ztal körül egy ősz férfi ült az asztalfőn, a többi kőpadokon pedig fiatalabb férfiak.
A szobrász nem csopotosithatta volna őket szobbán, " de kétségtelen, hogy természeteribk pose-okat a görögkor leghíresebb stob»"ászai sem alkalmazhattak volna.; j
Éí itt, s vit alatt, távolról szemlélve, mintha Oveg alatt ültek volna ezek az alakok; nyöfuát sem lehetett látni sem az ijedelemhek, sem 9 halálnak, de magának a halálip«ánr.k sem.
A mérnök tóóltnnul visszafordult és ment a hozzákötött 2erlucciótól követv? újra ki uz utcíira. Mikor kiértele, igy szólt: — A város tulssó végében a XVlII-ik század ekjén égy angol hajó olsülyedt.
Mi lépetett az elsülyodés közvetlen oka, azt nem tudom, mert mire ón a hajót megtaláltem, a tenger vize és a tengeri csigák végképen elpusztították a gerendátatot, csak a vas- és acélszerkezete maradt mrg, de ez sem épségben. mert éztis annyira elrágta a romia hogy puszta kézzel homokká lehet morzsolni. \' .-j;
A bájót ugyanis nem kodzervóUiJh a százok s mig a várost és az a:zai el-sülyedt dolgokat a sósviz ezer évek niott
sem tudta és ma síncson lmtulma fö-
. » * *
lőtto,. addig a _ Glower-hajót elpuszlitto.
Onnan tüdóm, hogy Glowcr volt a .p^vc, inert a roucsou vízmentes kazittá-ban találtam egy oklevelet, mely csak annyit mond, hogy a Blower hajó a londoni Brad testvérek tulajdona, 1814-ben épült és Ausztráliával keroskedebni összeköttetést tartott fenn, kapitánya sir Edward Binclór volt.
Eddig még nem kutathattam sem a Brad testvérek eredetét, sem Bincior kapitányét, de magát a Glowor-ét som, egy azért mert nem volt érkezésem, de még nem is állott érdekemben, hogy kutassak,
(Folyt, kőv.)
LaUnuCuUk it civilei ink


áuMAU* óm
kitt«» katica, Icfiicí
t • IMtmi «reaü «• JW.TWM »dac » : koPh«t<j 4* t*Jt •
■veakmu tl\' > 4o**t
ti\\ 10 kr.
KrM«Ik«j>luit4 1
•«MtaUi* «. Kr4sy»*orU.rm
mm ^(ft^iMieMkM^iUMMlBSatolit\'t\'\'
» 1
n
:—»
Pénzkölcsttnöket
riltir», kilMtirínyr« vify ürökiiftkro h»vl ran. iííjVíJít; rttx\'.elílte\'.énr, ufyrtlnHn in|»tl«nok bo-UbUíitAr» I. n. bolyra 15-00 óvi U.rlcírtUre !«(• ri\'«*Mbbaa kl«uk<uil Krtum Mihály HjymJttffC Uud»p»it, Nkfyio«ii-uU» 4«. VáluuMlyef.
Hallatlan olcsóság
1 t«\'.Je« ruh&hoz való fe»l/;k Juamety iiiobtn SO fi ÍJ fi
V] »tanfOíi 1 Orrg tfttUei----— M> ÍUJéí
1 kg. borJityát) padló lctl«k-----100 „
1 kjr. olaj tUlií--\'------SO „
1 kp. prima pattnt tirnlai—--— — — 7fl ,,
Kapható:
BrttU Testvérek,SSMS&SSS?
i HsLlbainsi1
alismert legjobb kapható minden
norínbergi nagykereskedés és m. kir. doltánytőzs-dében bádoglemezzel eBIétoti dobozban« Parafa» és aranyszopékáva! is kapható.
- ■ ■ ..»-.\'. __________________________i i \' iii
pérmálésS állandó értékű ajándéktárgyak.
. ^ A B megbízható iárásu órát, szép ékmxmrm-
fcit Tigy ar.ny í; czüsl árak-t dékorik, az kérje ogy loveleztf lappal l U
SCHÖNWALD IMRE
ékazargyároa, óráa és létsxaréas y Pécs, Királyfő-utca nagy képes árjen\'zékét, melyot birlűnek ingyen é» bénnentvo küld. ,
UÜ Nagy mulatókért l)i!
J\' megnyitás, WJ1
Van izereneiém a ti. 6. kOr5n»4g t/lrw tado tniiim hojtnl, bo«T Staiidkiii a Pokári-wAlloda ípolciíbta (a va«uU Indóhinal uomben) Uri
kerthelyiségfet
. étt mijui hó 8-An tn*;nyl!ol(am, ahol UU«4«n uj, 1,00 tzemdno fedett uaJetnl ót kit fodoU Ukepilya ált t. ra&d«(«im izórakozisiia rond«Ikwésr%.
Naponkint zene játszik.
Frt««, balÁtio4an fóió« holpapríki« 4« rtlt hal homoki 41 híryl borok, kóbAnyal rí»xr4ny»ör miitó-kolt t/»k m<U«tt. tzoUd UuottAliMaU
A &. 4. ICxiDtif b pirttogkUt kid kiriló U«W»tt»l
Tóth József
Szerencsés korosaiáros.
Korcsmárosok és vendéglősük könyve,
A gyárak sokoldalú tanulmányozása következtében, ahol a pálinkát készitik mc|? győződtem, lio^yau koll kazán nélkül készíteni olcsó, jó és ártalmatlan pálinkát Ezen mód által meg vau könnyítve a vendéglősök dolga.
Az én. könyvem mcjttanit, hogyan kell siilvoriuinot, törkölyt, J^ikorica és meggy-pálinkát, konyakot, rostopcsint és más jó félő pálinkát készíteni. Tanit, hogy hogyan k/íll savanyu, romlott és :>zin nélküli borokat javit&ni. Borkójtolú.t és megismerést melyikben van viz. Az egész korcsmáro-íbkra vonatkozó tönény, a pálinkafőzésről és büntetésről stb. Miniszteri rondelot, a felügyelet ügyében, hogyan szerkesztendő külvnfóle kérvények. •
A könyv ára S korona.
Aki a pénzt előre küldi, kap 10 százalékot és bérmentve küldöm. Az Összes szükségéi szerek beszerezhetők az én szeszü2le-temben. Egy akós hordó pálinkához való szesz ára 4 korona.
Hadován Popovios
vegyeskerotkedése a .Hatlvu"-koz. Újvidék (Cúc3megye.)
Legolcsóbb bevásárlási forrás
n lí»r.notr.ivbb mlnói\'-jil ¿s karika-
haj js varró|tr4pokbcii kinysTx\'.« ré«*lctí tr.it írellatt, tuvábbá koiókpAroi: kortiV.pAr-
alkatró»makb«u. PntomaMkaa kills\'i küpony S.SO (ti. btiti twinló, JómiiK>.
ui 6 Iri. tí«!«ö tvinló, Jónuoo- Vlv>
«»i-tt 1.00 « 8.75 fit. AottUU •
lattpi a. - 4» 4.50 frt. Olaj- ^f}\'
limpil. - 6« 8 frt. Cttngjk 35 kilói 1.50 Mig. Tfhizkop\'puinpa LlO «« 1.30 fit. Aujol ny«rg«k a 20 4.10 frt. i\'.b. .
Perl Benő
Tuní-jóp- 4» k«r4kpir-r&klar, lludapcit, JóimI-
kómt 12. »ii;a.
100}. niAjuf l-tól VII . (\'.»Cmwl ul 20. (í»jit liir.) Képaa árjo^cók 10 fU!4r bokdldóie «Uo-
nóbou bórmoalv«. Varró^óp fljyuöKok Uolvbcu C» vldckin íalvótatnaW.
A legújabb ős legjobb kiilönlesesség
köszvényes«, rheumás-, lsohlasz és idegfáj dalmak elten
Herkulesfttrdői Rheiunafluid
Forduljon Schwab gyógyszerészhez Herkulesítirdón.
Ha megpróbálja, mog nem bánja
1 úvg ár» 1 forint.
************************** Szebbnél szebb
vizsgaruhák
leányok és fiuk részére minden nagyságban és nagy választékban kaphatók, esetleg mérték után is készíttetnek -
Mocsári Kálmán utóda
Budapesti
• IV. ker. Váoi-utoa 9. azánu
Kerti ruhák.
BCerti kalapok.

**************************
■ ii ■ - "
Á logjobb kasza a világon
Bor Jegyű kas*aj
tbrvúnyoion vúdvo.
Mogrondelési cim:
Winkler és Grauer
„Bji"-kasza
t.\' szétküldés» vállalat
Bndapost, Kőbánya
KApolna-tór.
Sürgönyeim : ,,BurkaazaM . KAbánya. »
A »Bur* jegyit kasza árai« v <,
70 75 80_83_90 « \\
1.- 1.06 1.10 1.15 x\'aó
100 ctrarV vx> <
1.80 Í!rt7~ \' \'
10 drb. rondelésnól egy drb. kasza ingyen. 5 darab rende-léénél a póstaköltsógot a gyár fizeti. Minden mog nem felelő
kaszát kicsorélünk. „EUR" kaj zakó Itgjobb fcnJW so kr. c
Eddig 75000 forgalomban.
95 1.26
Magyarortráj legnagyobb •
ponyva- 6s zsák-
küiosöaintézete
kjánl a log«l5nyús«bb (sltrt.lok mtli«U 43 6i «0 u«gyit<l{nn4Ur >iígy«4g-i kaxal- éa vxggoa.-, valamint rendtivol iníxtókolt dijak inolK-tt ropoohorUikaho* «Ukíúgclt irtk4r- 4( Ixhor-Uui kölcsőaponyvikat, utóbbi cél/a váUlni 7 it 0 fcoiooa (vibun.
^ ADOLF
xaAktUUt, uj haaniAit ssák- 4a ponyva
nag-yraktir.
BUDAPEST, V. ker., Arany János-utca 12. sz.
Sürgönyeim: NAGEL ADOLF Budapest,.
TIRGRAM \'
eddig legjobbnak bizonyfiit a poloskák és petéi toljoa kiirtására, hunható belyben és vidéken üvegekben á üö, 40, 00 kr. Fél liter 1 frt 80 kr. 1 liter . 2 frt 60 to. Tirgttun-por á lő—80 kr. . ^ , .
Főraktár:. , • \'
Tirgram Társaság •
iíttOapaat, XV. a*r. Xárel|MStea ^
IL évfolyam. ¡62, &.?«
»" \' "•♦\'ff* ?\'<«i{|-» 11 uuyj r.Ui,------ji.ii.kJ »••
f-ny
2 ÍWf.
.........

\' Előfizetni ára:
Hatybeo túihoi hordva egy hóra CO fillér. Vidékro póstai kukiówel egy hóra 1 korona 20 fillér.
mmmmmm+mmmumm.......... \' r -mrr-
Kiadó tulajdonolok: <B> Feiolőa uorkiuij:
Krauaa éa Fark«». r^ O.OSTAX HTJOÓ.
Ssarksastőség éa kiadóhivatal: Krauss éa Farkas papnkeraakadfe».
MeoJelmlk naponta korán ragad.
Njroaaatott a .NagykanUsai Friss Ujáét" sscntédcso«
nyomdájában.
<
Nincsen ministenváBságg.
• > -v i> v* . * v ¡¿J? >.:.:, « ; . r \'/
Kossuth Lajos és a szék©sf©wáir©s«
FofBfeH gröf száműzetése.
i • i ■ ■ ■ .
A poigárok együgyüsógóböl az ország abseohtt bírósága, a nemzeti kaszinó, stámilzetósre ós mandátumról való lemondásra kényszerítene Forgách Aíital gróf, országgyűlési képviselőt.
Két józan ember védte a kaszinó választmányát ettől az öijöngö ité* lethozaíaltól. Fejérváry báró és Beöthy Akos. Erkölcsi testület ilyen vakmerőségig még nem ment; mert az>e fajta ítéletek megrendítik a hitet a* emberi józanságban.
A »erazeti kaszinón kitört a nagy-zásri hóbort. A \'középkori elmélet ebben az agrár, de mindenekfölött középkori társaságban a tenyészetnek atra a fokára jutott, amely már ellenttflásra szólítja a józanságot.
Mi tefiz, ha ez a romboló csapat majd kimondja ítéletében a vagyoni elkobzást is.
Semmi közünk Forgách Antal gróf cselekedetéhez. De közünk van, hogy meg ne türjük a polgári törvénykezés acculcsapását. Közünk van, hogy a király nevében hozott Ítéletet, ne engedjünk át martaléknak. Megszerzett kurta szabad Ságunkat féltjük, ha egyetlen védő várunkba, a po-gári bíróság itóletónok tekintélyébe betör egy társaság, a melynek jogköre elérhet odáig, hogy tagjait ki zárlmtja. Odáig s nem tovább. A polgjári bíróság podig fölmentette Forgjach Antal grófot.
Nekünk az a döntés imponál. Ezt védjtkk. Védjük még Forgách gróffai szemben is, aki, mint a birka, bárd
alá ht^a a fejét.
«
Oróf Forgách Antalnak a Nemzeti Ka •tinóban tárgyalt ügyében abban a bizottságban, mely a gróf Forgách Antal •11 in beadott indítvány miatt a vizagála tot folytatja, erós ellentétek merültök fs)u Amint halljuk, s nézeteltérések mái alior keletkeztek, amikor gróf Forgách Amtal bejelentette a kaszinói tagságról rtüó lemondását ós mégis ügyének a ttárgyalásába bocsátkoztak. Akik a tárgyalást ellenezték, abban a nézetben vol-tosk, hogy g, Forgách kilépését tudomásul venni éB megszűnvén a Kaszinó ^tngja lenni, ügyérel ez a testület tovább törődik. Már akkor precedens volt •Ifiét,« Pask4hib hstásoaatin
ii*
Tudniillik az országos Kaszinóban is bejelentette gróf Forgách Antal a kilépését azzal a megjegyzéssel, hogy az alapszabályszerűen megállapított időig a tagsági dijakat kész megfizetni. Rrto az Országos kassinó a kilépést tudomásul vetto s róla gróf Forgácsot ¿zzal értesítette, hogy kilépése napjától számítva minden fizetési kötelezettsége megszűnt. Ellonben a Nemzeti kaszinóban ragaszkodtak a kigolyózni indítvány tárgyalásához a katonai becsületbíróság fölmentő határozata dacára is Báró Fojérváry Géza honvédelmi miniszter és Beöthy Akos azt az álláspontra foglalták el, bog)- a kilépés bejelentéso után az ügy nem tárgyalható. Ezzol szemben azt a prepozíciót tették, hogy gróf Forgách Antal ügyének tárgyalásától- elállónak, de csakis a következő feltételek mellett:
1. Gróf Forgách Antal (miAt azt be is jelentette) küóp a Kaszinóból.
2. Lemond a balassagyarmati kerülőt mandátumáról.\'
U. Eltávozik Magyarországból s ide meghatározott időn belül nem tér
viszsza.
Ma az beszélték, hogy minden más nézet ós felfogás dacára a feltótelék egy része teljesülni fog s ily alapon létesül egye/ség.
Uíi iíM- szabadulása.
Néhány hét múlva nevezetes rab olőtt nyilik meg a szegedi csillagbörtön vas-ajtaja. Julius hónapban szabadul ki ugyanis a böitönböl a nacvszoheni voit hunkár: Kabdebó Péter. Ugyancsak a jövő hónapban szabadul a ker. börtönből\' még egy uri rab : a besztercebányai keresk. és iparkamara volt titkára, aki többrondbeU csalás elkövetése miatt ült börtönt.
Mind a két rab nohéz ssívvel várja már a szabadulás napját. Kabdobó egyenesen Kolozsvárra megy, ahol szerető szívvel várja már hitvoeo és gyer-mekoi.
A volt bankár három évi börtönbüntetést kapott és most, miután büntetésének háromnegyed részét már káftkötte, feltételes szabadságra megy.
A bátyja, Kabdebó Mihály az itt ma» radt. mivel as hat évi börtönbüntetést kapott. Szegény ember, ez aligha ia szabadul ki a börtönből. Betegen hoz* iák már a börtönbe és három év óta a kórházban ápolják. A Wldóvész sorvasztja ax őrös, nagy érrnény ember teatét.
Klőkelö állású egyénektől, a rokonaitól kapott írásokat, amelyekben megnyugtatják, ha kikerül, adnak neki állást Kabdebó egy duagaádag rokonának ajánlatát fogadta el, ki uradalmán gazda-tisztnek kívánja a volt bankárt alkalmazni.
KabdelM moet sokat beszélget a szabadulásról, a voh kamarai titkárról, aki aaie sgyédöbea szabadod. Ks az ember ia tervet készített már magának a kén*. Üot. tsirssL
fíWtí/w\'
A gyermek őrangyala«
Tegnap a Dohány-utca 68. szház első omeletének egyik ablakából Schftííer Giza G éves fiúcska kiesett. Szerencsére éppen akkor járt arra K o v á c a
Lajos gombkötő, aki látta a gverek veszedelmét éa egy pillanat alatt kitárta karjait a loeső gyettneket lelfopia. A gyermeknek semmi baja som történt,
mvtfy, anot nueuuaositöi irodát nyit. hzon a réven nngy jövedelmet véleléini.
E»v sereg uri rab vnn a szegedi kir. bórtbnbeti. Ezek, kik még uiind éveken át maradnak a börtönben, most szomorú gondolatokkal nézik társaikat, akik bol dogjával várják a szabadulás napját. A visazamaradó uri rabok közt leghamarabb fog még csillag-börtönből eza-1 badulni Posztócry Kálmán volt királyi alügyész, kit pár azáz korot.a elsikkas«-lásért.két évre ítélt az egri törvényszék.
Posztócky különbeu szintén sulvos beteg. Asztmája van és mikor Szegedre hozták, egyenesen a hörtönkórházbu került.
Lajhosszebb ideig maradt börtenlakó Gubitt Péla, a pénzügyminisztérium rolt nyugata. számtanacsosa. Ez nyolc évi börtönre itéhotett, mivel elhalt nyugdijasok nevére nyugtákat hamisitou és ily utódon éveken ét csalta as államkincstárt.
Valószínű azonban, hogy a volt számtanácsos, ki szintén betegen fekszik a kórházban, itt fog elpusztulni a börtönben. A botvénkét évos öreg embert már k nagyön megtörte a raboskadás.
Megrabolta a sajat tlát,
Érdekes rablási esetbon fejezte be a nyomozást e napokban a bozsoki csend-őtTtég. K hé elején történt — igy írják nekünk — hogy egy vasárnap éjje\' bekormozott rablók törtek be Gtrai Ist ván házába, a két öreget leszorították, a rablók as ágyba, Okiaménak a nyakától levágták a láda kulcsát s azzal a
ládát felnyitva onnan 645 korona kézpénzt elvittek.
A rablók a pénzen kívül «emmiho* sem nyúltak s a két megrémüli öregí* som bántalmazták. Girai másnap jeiun-tést tett a csendőrségnél, mely a nyomozást megindította. K napokban azután véNro rájött a dolog nyitjára. Gíralnak van egy 18 éves logényfia, a kit logény-pajtásai folyton csabitanak a mulatásr.t. a mire a legénynek hajlama is van, do pénzt nem tudott szerezni hozzá, mert az anyja elzárta előle.
A fiatal leány olpanaezolta est láraal olőtt, mire azt tanácsolták neki, hogy rá kell ijeszteni . öregekre : és el kell venni tőlük a pénzt. A terv végrehajtására vállalkoztak is Masa Imre, Dobrik György, Kunos Antal és Petké Jtesi odavaló legények, a kik a fiatal Girol-val átótözotben és bekormozott arccal éjnek idején betörtek Giroiékhoz ós a pénzt elvttték.
Az elrabolt pénx egy részét még azon éjjel elmulatták s éppen ez a nagy költekezésük vezette nyomra a csendőr-séget, mely a mult szombaton letartóztatta a flátal rablókat, a kiket vasra verve kísértek a járásbíróság börtönébe
t í
ORSZÁGGYŰLÉS.
KépvissMh**.
— Saját tudósítónktól. —
- Budapest, jun. 10.
A szabadelvű pártban valamire aláírásokat gyűjtenek, bogy mire, az a lsg-
„Jll___A ait.L __t.\'.
•utjijouamwu uw., uio^m UMKUguu
annyi, bogy bár Széli Kálmán bukásában senki sem hÍ6>, mégis védekeznek és megfogadják a pártban, hogy a Széli Kálmán álláspontját pártkérdésnek deklarálják.
Egyébként a t. honatyák nam nagyon kíváncsiak,1\'.hogy mi is van Széli Kálmánnal, mort igen gyér számban iőttek el a mai ülésre, melyon Apdonyi Albert gréf
elnökölt.
Ülés előtt Apponyi és Széli Kálmán hosszasabbon tanácskoztak egymással és már fél 11 után volt, mikor az ülést megnyitották.
Apponyi mindjárt jelentette, hogy a miniszterelnök kiván előterjesztéseket tenni.
Kösségsk viaskodása.
Sséll Kálmán beterjeszt egy jelentést, mely egy szepesmegyoi és egy gácsor-szági község között fölmerült vitás kér-(lésnok az elintézéséről szól. Kéri a jelentésnek a közigazgatási bizottsághoz való utasítását. A ministerelnök ezután még benyújtotta az elmúlt országgyűlés regnikoláris bizottságának jelentését.
LukAon pénzűgyraimster törvényjavaslatot terjeszt elő a közösügyi pótkiadásokról. t A kötelesség-mulasztó Igazoló bi-aottaág.
Váratlan vitát idézett elő ezután a tápéi választás ügyében hozott kúriai
itélot.
Szenttványl, az igazoló bizottság el-
nöko ugyanis jolentette, hogy a bizottság ebben az ügyben még nem jöhetett össze tilésro ós így nem tehet jelentést.
Szederkényi Nándor, az ellenzék zajos helyeslése között, kötelességmulasztással vádolta a bízottság tagjait és hozzátette, hogy a kerületben a bizottsági tagok hanyagsága miatt nem lehet a választást kiírni.
Xtinnloh Aurél, mint a bizottság egyik tagja, tiltakozik a kötelességmulasztás ellen. Személyes kérdést lát e vádban, mert ő mindjg teljesítette kötelességét. (Zaj ós elloutmondás a szélsőbalon). A bizottság még ma határozni fog ebben az ügyben 03 még a szünet előtt jelentést fog tenni:
Most néhány ujonuan mogvá\'a»ztott képviselő mandátumát teriosztettúk bo — a többi kőzött I.áng miniszterét — mire áttértek a napirendre.
A napirend :
A képviselőház pénztári számadásáró szóló jelentést vita nélkül tudomá&u vették.
Maróthy László jelentést telt Horváth Gyula mentelmi jogának megsértéso tárgyában. A bizottság többségének ar a véleménye, hogy itt a mentelmi jog megsértése nem forog fenn. A Ház többségo a jelentést tudomásul vette.
Az 1898. IV. L-c. 14. szakaszának kiegészítéséről szóló pénzügyminiszteri javaslatul Hegedűs Lóránt ajánlotta ol-¡ogadasra. A javaslatot vila nélkül elfogadták.
A Sopron város részére engedélyezett rendkívüli házadómentességről szóló törvényjavaslatot szintén vita nélkül szavazták meg.
Ezután még az elnök jelentette, hogy holnap a ministterek interpellációkra fognak válaszolni, mire *z ülés véget ért.
irn \'i --- ■•;■. : ".:■...\'■■ . J.1:.\'.11.;-" i. t
A kispesti dráma,
Eskttdtblréoági tárgyalás.
Második nap.
Budapest, junius 10.
Ma folytatta a pestvidéki esküdtbíróság a kispesti családi dráma tegnap megkezdett tárgyalását, melyen Kramer Rezső géplakatost gyilkosság bűntette miatt vonják feleletre.
Kramer két évi házasság után elhagy a fiatal feleségét, noha az asszonyt és kü-
lönösen a házasságból születelt fiacskáját nagyon szerette. Nom volt ugyanis maradása a házban anyósa miatt s mikor neje neai akarta követni, egy forgópisztolyból az asszonyra és a gyermekre lött többször.
Az asszony, noha súlyosan megsebesült, élőiben maradt, de a gyermek meghalt, Tegnap kihallgatták a tanuk nagy részét, azonban mára is maradt vagy ti*. Mindannyian kedvezően vallottak a vádlottra.
Wollocz Rozsé és Ciervenka József tisztességes, józan élelü embernek mondották Kramsrt, a kit azonban a családi viszálya legutóbb igen ingerültté telt, annyira, hogy higgadtságát teljeses elvesztette.
A délután folyamán a törvényszék megfogalmazta az esküdlek elé terjesztendő kérdések szövegét.
A kis Marát öngyilkossága.
Bécs, junius 10.
(Saját tudósítónk telefonjelentésc.)
Dínkler Lipót, egy 18 éves fiúcska tegnap itten öngyilkossá lett és meghalt.
Az eset maga nem keltene nagyobb szonzációt, mert biszen a eyermekőn-gyilkosságok Bécsben napirenden vannak, ae a kis Dinkler öngyilkossága, okainál fogva páratlan a maga nemében.
Dinkler Lipót ugyanis nagy burbarát volt, roppant lelkesült a burokért és kicsi szive nom tudta elviselni azt a gyászt, hogy a burok beadták derekukat, letették ? fegyvert és lemondottak függetlenségükről.
Annyira elkeserítette ez Dinkler Lipótot, hogy tegnap este 9 órakor kézhez kerítette atyja revolverét szüleinek lakásán, elment egy félreeső helyre és ott a burok szabadságvesztése fölötti nagy bánatában szíven lőtte magát. Meghalt.
Mégis csak igaz ügy lehetett as melyért még ártatlan gyermekek is meghalni képesek.
LEGÚJABB.
Az olaaa király életveszélyben.
Bóma, jun. 10. (Saját tudósitónktól.) A király tegnap automobilon kiséret nélkül kirándult. A Sabina hegység lejtőjén Pori ós Toscano között eltörölt az automobil fékje és a kocsi őrült sebességgel rohant lefelé a lejtőn. A király nem veszítette el lélekjelenlétét, hanem a kormányt használta és szerencsésen bekormányozta a gépet a Fran-ciszkánus kolostor kapubejárata alá, hol azonban u kocsi nckivágódott a falnak és összetörött. A király kiugrott a kocsiból és igy semmi baja nom esett. Gyalog ment el Rómáig, hol azután bérkocsin hajtatott a palotába.
A béke.
London, junius 10. A hivatalos vesz-
teség-lajsirom szerint o hó 4-ón Litleu-nél Vereeniging melleit egy tiszt elesett és egy megsebesült. Atliole mellett ugyancsak 4-én egy ember sebesült meg.
Durban, jun. 10. Schalk-Burgor felhívást intézett a koncentrációs laborokban lévő burgh erekhez, n melyben fel-szólította őket, hogy a multat folodjék és bocsássák mog s dolgozzanak a többiekkel a szabad, dtosö brltt lobogó alatt.
_ t
Egy léglmjós sxerensétlensége.
Párle, junius 10. (Saját tudósítónk távirata). A londoni léghajós egyesület elnöke Baudicr az oltani léghajó parkból folszádt léghajóval. Közben vihar keletkezeti, moly magával ragadta a léggömböt, melyot déjután kosár és légha-
tós nélkül megtaláltak a tengeren úszni, laudier minden valóssinüség szerint a teil gerbe veszett.
Öngyilkos jegyző.
Szeged jun. 10. (Saját tud. távirata.) Dragomán Gregor János volt köspénziári ellenőr lakásán felakasztotta magát és miro megtalál iák meghalt, Gregor a legutóbbi tisztújítás alkalmával kibukott, a az, hogy állás nélkül maradt, keserítette el annyira, hogy eldobta magától as életet.
Crzsábst királyné emléke*
Zlmouy junius 10. (Saját tud. távirata). Itten ma a polgármester elnöklőié alatt tanácsülés volt, melyen elhatározták, hogy Erzsébet királyné emlékét szoborral örökítik meg. Zimony e célra 10000 irtot és telket ád,-»a még szükséges összeget pedig közadakozásból
óhajtja megszerezni.
<
Sztrájk.
Flumo, junius 10. (Saját tűd. távirata.) A kömivesok sztrájkia egyro tart. Ma reggel 800 kőmhes lármázva és hatósági beavatkozást követelve, vonult végig a Corson a kormányzó palotája olé. Ott a rendóiség siélvarte őket és 8 tüntetőt letartóztatott.
tSandátumsk.
Budapest, junius 10. A képviselőház állandó igazoló bizottsága ma délelőtt megvizsgálta és rendben találta Láng. Lajos csacai és Thorockai Miklós gróf dévai mandátumát, s a két uj képviselőt a szokásos 80 napi fentartáesal igazolta is. Udvary Ferenc zirci mandátumát nem találta rendben a bizottság; több fontos adat hiányzik a megbizó levélből, amelyet az első bíráló bizottsághoz utasítanak.
Enyedi Lukács megsemmisített mandátumával is foglalkozott n bizottság, a melynek el kellett döntenie, oly nagy volt-e a vesztegetés Tápén, hogy a kerület képviselőkűldési jogát is föl kell függeszloni ? Belitska Béni előadó indítványára elhalasztották ennek ar, ügynek tárgyalását, mert a Kúria Ítéletével együtt nem küldte el a képviselőháznak se a noticiót, se az ellenkórvényt, ae a. vizsgálati jegyzökönyvet.
Mlllerand—Qf yvád
Párle, jun. 10. Millerand volt kernke-
\\ \'
dolmi minister újra megkezdte ügyvédj gyakorlatát és ma jelent meg e&tftör a< törvénykezési palotában.
Elégatt munkásladnyok.
London, jun. 10. Tegnap este a Qeen Viktória Streoten egy villamos tár. saság áruházában tüz ütött ki, amely rendkívül gyorsan terjedt. Az emolote-kon dolgozó leányok az elharapódzott lángok miatt nem tudtak menekülni éa sokan közülök a negyedik és ötö dik emeletről az utcára ugrottak. Hét leányt borzasztó Állapotban vittek a kórházba. Egy férfiú, a ki negyedik emeletről leugrott, azonnal meghalt. A tüzet csakhamar eloltották, de a romok közt kilenc leánynak mog-szenesedott holttestét találták.
melyen megállapították annak o kor* mánvnyilatkozatnak a szöaepét, amelyet ma bemutatnak az elnöknek éa ozuio fölolvasnak a kamarában. -
A borosjeno! maniíün?,
KuriAl I¿rgyatés.
Budapest, jun. 10,
•/ . j i
A Kúria második választási tanácsa a befejezett vizsgálat után ma folytatta a Solymosi Lajos báró boros-jenői képviselő ellen beadott petíció tárgyalását.
A Kúria arra nézvo rendeíto ol a vizsgálatot, igaz-e, hogy a megválasztott képviselő gazdatisztje, Bárányi Sándor pénzt osztogatott az oláh választóknak.
A kihallgatott tanuk közül egy Folytán Gabraella nevű mosodai választó azt vallotta, hogy Bárányi ispán egv éjjel fölkereste lakásán ás a csőss előtt száz forintot adott neki. ö zsebircváglu a pénzt ós — nem ssavazott Soivmossiro, A másik terhelő tana, Mikela Mitru ha-sonlókóppen vallott, de a milqor esküre került a dolog, megtagadta az esküt, miro letartóztatták. Később egész vallomását visszavonta.
Bárányi ispán tagadta, bogy Folytán-nak pénzt adott volna. Mikoláoak adott ötven forintot fuvarra.
Ragályi Lajes dr., a kérvényezők meg-\'hatalmazotUa arra kérte a Kúriát, hogy rendeljen el pótbizonyitást. Mikolát megfélemlítették 8 azért vonta vissza vallomását. De ha a Kúria nem rendeli is cl a pótvizsgálatot, meg koll sepunisiteni a mandátumot, mert nyilvánvaló, hogy Solymossi báró vesztegetett.
Edvi Illés Károly válosztásvádő teljesen alaptalannak találja • psticiót és visszautasítását kérte.
A Kúria határozatát.
holnap délben hirdeti ki
Egy bajéaásl vonal.
Trleast, junius 10. Az oszlrák Lloyd-társaság, a monarkia nagy kívitoli cégeinek s a kereskedelmi kamaráknak ma körlevelet küldött moly bon azt kérdozi tőlük, helyes volna-e, ha Fríeszt és Dói-Afrika közölt rendesen járalna hajókat ? Ha nagy forgalom kínálkozik: a délafrikai rondes járatokat már a jövő hónap elején megkezdi az osztrák Lloyd.
A Combes minisztérium*
Párls, jun. 10. Combes miniszterei-nükegy újságírónak megjolölto programm júnttk nogv főpontját. 1. A kongregácio-nális törvény foganatosítása : 2. a Falleaux-féle iskolatöt vény megszüntetése; 8. a két évi katonai szolgálat behozatala; 4. az általános jövedelmi adó reformja. Combes kijelentatte, hogy prograiumjának minden erejével védelemére iog kelni és nem fog intrikálni azért, hogy állásában megmaradhasson, annál kevésbbé, mert nem tolakodott ebbe az állásba. Waldeck Roueseauhoz ezeket a búcsúszavakat intézte:
— öa megy, mert fáradt, eh bien, mihelyt kipihente magát, tudassa velőm.
Tegnap este minisztertanács volt, a
A „V veszedelme,
Budapest, juníus 10.
k
A múlt évben egy újfajta rumot hozott forgalomba a gróf Estorházy-konyak-gyár, do csakhamar azt tapasztaJta, hogy ozt a Kongó-theorum uevü áruját hamisítják.Lehetett ezt több fővárosi üzletben kapni b a hamis portéka külseje csak abban különbözött az eredetit«!, hogy üvegjére egy szerecsen fej oeifutt kettőt pingáltak.
Az érdekelt gyár, aem Ismerve magát a hamísitó konkurrenst, hogy ozt kipuhatolja, az árusító kerouKcdők egyike, Kovács János ellen tett büntető panaszt védjegybitorlás cimén. így astán Kitudódott, hogy a hamisítást a. nagykanizsai Blau A. fiai császárit és kir. udvari konyakgyáros\'Cóg követi eL
Kinyomoztatván a valódi bünöe, a panaszos nem kívánta többé a jóhiszemű kereskedők megbüntetését, csupárt a hamísitó gyárral szemben taUo.la ir«n pa-uaszát.
A budapesti büntető járásbíróság,
miután nyilvánvalónak látszott a hamisítás, házkutatást és az utánzotlt áru lefoglalását rendelte el, fqgaría-
tosítása végett a budapesti panaszos gyár vezérigazgatója, Sárkány Arnold lc«1 ázott Nagy-Kanizsára, a hol a bíróság Bla u A. fiai udvari szállítóknál csakugyan lofo glalt mintegy ezer üveg hnniis árut éa itöbb ládányi, a közönség becsapására alkalmas vignettát.
Azóta a védjegybitorlás dolgában, mely miatt a foljelontök büntető és polgári *iton 70.000 korona kártérítést kérnek a megbüntetésen felül, már megtartották volna a tárgyalást, de Blauék illetékességi ki fo-
Íást emeltek a fővárosi biróság otyen. langsulyozták aat is, hogy mivel a {panaszos az első ízben följelentett kereskedő, Kovács János ellen visszauatta panaszát, az eljárás velük szemben is megszüntetendő.
Ám az illetékességi kifogást elutasította a törvényszék s ma leküldvén e,iz aktákat ». büntető iárásbirósághoz, a tárgyalást Blauék ellen már iegközeleiih. megtaiiják.
Csali
\'mm Saját tudósítónktól —
Budapest, jun. 10.
A rendőrség ma letartóztatott egy veszedelmes szédelgőt Moloár Aladár rimaszombati díjnok személyében.
Molnárnak nom volt az utolsó időben állása és ugy kereste kenyerét, ahogy lehetett.
Bejárta az összes trafikokat és előadta, hogy a közúti villamos vasúttársaságnak egyik tisztviselője, aki azzal van megbízva, bogy kedvezményes jegyeket adjon el.
A tíz krajezáros jegyeknek százét 4 írtért adja, ha valaki lOOO darab jegyet vásárol.
A legtöbb helyen 5—10 frt előloget ▼ett fel és szabályszerűen kiállított nyugtát is adott róla.
Perszo csuk jó késére derűit ki, hogy a nyugtákat hamisította.
A károsulták feljelentést tettek ellene a rendőrségnél, amely kinyomozta ós lefülelte.
A lógközi villamosság felhasználása
Egy axonxáclóa találmány.
— Saját tudósítónktól. —
i . . ~ London, jun. 10.
A Daylv-Mafl jelenti, hogy La Pal-másban (Kanári szigeteken) az augusz-tinusok ottani gimnáziumának egyik tanára, Figuera elektrikus, egy olyan készűlékot talált fel, a mclylyel s légköri villamosságot össze lehet gyűjteni és felhalmozva ipari és világítási célokra felhasználni.
A jelentés szerint a tanár lakásán működésben van egy ilyen készülék, a mely primitív volta mollctt is 550 volta erejű áramot szolgáltat. Az egész házat ellátja világítással és egy 50 léerejü motort tart munkában.
A hír, ha igaz, akkor nagy fontosságú az egész világra. Eur csapással meg van oldva minden vflágitús kérdése, a hajtó és mozgató erő kérdése.
Tudósítónk ma dó||)en ezzel a hirrol felkereste a műegyetfln egyik jeles szaktudósát, akinek véleményét kérdezte er> ről a találmányról.
— A dolog nom «agyon valószínű, — mondá & tudés — mert a légkör villamosságának ipari célokra való felhasználása, illetve összegyűjtése épen olyan nehéz probléma, mint a kormányozható léghajó kérdése.
A légkör, különösen égi háború időjén, telő van villamossággal. A Londonból érkezett távirat azonban olvan hiányos, hogy arról a találmányról tudós véleményt nem alkothat magának. A tényt nem találja kizártnak, de hogy hozzászólhasson, ismerni kell a rész
l
eteket is.
Furfangos tolvaj.
Saját tudósítónktól. —
űudapest, jun. 10.
Eredeti módon űzte tolvaj raestorsé gét Kleuner Károly foglalkozás nélküli pincér.
Beállított később korcsmába, nagy üz letbe, a bol a következő kéréssel járult a tulajdonoshoz :
— Szükségem van 1892-ből való husz filléresekre ós koronákra.
— Minők az önnek ? kérdezték rendesen tőle.
— Abban az idéken, abban az évben, hozták először forgalomba ezt a pénzt. Engem megbízott valaki, hogy ezt a pénzt gyüjtBom számára.
Az illetők elfegadták ezt a magyarázatot és elébe rakták a huss filléreseket és koronákat, hogy válaszsza ki belőle az 1892-ben kiadott pénzt.
Elegánsan volt öltözve, tohát engedték választani minden bizalmatlanság nélkül.
Klenner azonban ratul visszaélt o bizalommal. Kileste az alkalmat, amikor nem nézlek oda és ekkor egy-két koronát zsebre rakott,
\\
\'8T ötven htdyen járt egy nap és többnyi»« ellopat egy pár koronát.
Végre ir rajtakapták ós átadták egy rendőrnek. A furfangos tolvaj azonban megszökött és folytatta mesterségét.
A rendőrség egy köriratban figyelmeztette a kercskodőket ós vendéglősödet erre az emberre és ennek következtében ma délután újra hurokra kerül.
Most az egyszer azonban bevitték a főkapitányságáé és ott lefülelték.
Itten őszintén bevallotta, hogy körülbelül négy hónap óta pompásan megélt ebből a keresetből. Közel ötszáz helyen járt, sőt egy helyütt 2—3-szor is. A rendőrség átadta as ügyészségnek
12 Irt-«ért I 16 frt.-éri
finom divatot Slt\'juvt t»i
•ff4ss finota
arr feWltit Multak remek arabi«-ban. Dun ixSvetválauték.
VJdíkr» min tik, utrttk uUiitiMol bénnenha fa
nfT«a. 1
AlfOOL SZABÓ IPAB
Alkotmá&jr-utoa 07.
Jt
BUDAPESTI HÍREK.
— NinoseniwiniasttnpwáKeág« A« éllitélagos mlniozterváltségrót acóCó hírek, mint jól érteoüit helyről Jeleatik, tsljecen alaptalanok.
Kossuth Lajos és aszékosfévároa.
A főváros holnopi közgyűlése Kossuth Lajos 100. születése napja megünneplésének kérdésével is foglalkozni iog. Egyik belvárosi bizottsági tag ugyanis tű* sürgés indítványt adott be a polgármesterhez, mely igy hangzik:
„ Sürgős indítvány Kossuth Lajos századik szülotése napjának Ünneplése tárgyában : A székesfőváros törvényhatósági bizottságának közgyűlése, áthatva attól a kegyelettől, nielylycl Kossut Lajos em lékének tartozik é\'s hazafias bogyomá nyálhoz hiven utasítja a tanácsot, hogy a jövő héton, vagyis folyó évi junius hó 18-án tartandó rendkívüli közgyűlésnek tegyen előterjesztést, hogy a székesfőváros, mely méltó módon vegye ki a maga részót Kossuth Lajos századik születése napjának megünnepléséből, A közgyűlés kimondja az indítvány cürtfössógót. Űudapest, 1902. junius hó J.O."
—- Elnyelte a (öld. Szigetvári-utca 25. számú házban, Szilágyi Mariska öt éves kis leány gyanutlanul játszadozott az udvaron. Hirtelen megnyílt alatta a föld s a gyermek lezuhant n ház egykori kútjába. A szomszédok mentési kisérlote hiábavalónak bizonyult, a kis leányt a nagv mélységű kútból már csak holtán tudták kihúzni. A rendőrség a megindított vizsgálat nyomán megáll a pitotta, hogy a szerencsétlenség ugy történt, hogy a kutat, a mióta nom használják, ^nem tömték he, csak elfödték néhány szál deszkával. A deszkára homokot\' hordtak. Az esőtől elkorhadt deszkák a legkisebb nyomásnak som tudtak ellcntállni s ma a kis leány alatt beszakadtak. A szorencBétlenségért fele lotro vonják Homonnai Istvánt, a ház gondtalan tulajdonosát.
— Ml lesz dr. OrUnnál ? Dr. Grün Edénok szabadonhocsátását ugy a vizs-gátóbiró, mint a törvényszék megtagadta Az utóbbi határozat is megfelehbeztet-. vén, a7, akták fölkerültek a kir. táblára, hol a dolgában valószínűleg holnap lesz határozat. Az ügyityk dr. Istváofly Lajos táblai biró az \'előadója. Tudvalevőleg dr. (irűn ellen több büntető pnnnsz van régobb időkből. Minthogy pedig azt, a moly a letartóztatásra közvetlenül okot szolgáltatott, hír szorint visszavonják, könnyen lehet, hogy szabadlábra helye zik. \' \'
• ■\' (L *
— Budapest] csoda. Liehtmann
Sándor posztó kiviteli osztálya (Budapes VI. Toréz-körut 4 M. szám I. om.) terem tetto meg ezt a budapesti csodát, melyo-a közloinény címéül használunk. Moptorom totto pedig azzal, hogy az üiletvdágban eddig még nem létezett árban 3 frt 60 krért szétkald az ország bármoly részébe után véttel egy teljos férfi öltönyre elegondő 8" méter jó tartós cheviott szövetet szürke barna, drapp, zöld, fekete és sötétkék szín ben és 5 írtért finom fekete vagy sötétkék »ima jmrtót, vngy barna, foketo és sötét; kék k\'.uog?ih szövetet, Kz a hallatlan ö!c*ó ár multán megérdemli a budnrttli csoda
cimot, mert a céghez óltosó számtalan, ehsmerö levél fényosen igazolja azt, hogy a vevőközönség meg van ulésedvo a szövetek jó minőségével. Ajánljuk tehát a nagyközönségnek, hogy minél sürgősebben rendeljen meg ezen szövetekből néhány öltönyre valót, mert ilyen olcsó árban csók rövid ideig száMit a nevezett cég egy férfi öltönyt kiadó 8 méter szövetet Mintákat a nagy számban érkező megrendelésekre való tekintettel, nem kuidhot. "lábiuactáa ellen melegen ajánljuk a mai számban hirdetett folyékony Anti-sudort. ,
Ingfyen
Ha azt akarja, hogy biztosan elmúljon a nálja a
folyékony
J
éa birnjoutve kap íclodtnkl tff kukliii
könytec»k*t. melybil bárki kípea
a legfinomabb
likőröket és romot
hid«« utón minden kisrOlck nilkttl rné* a lcfk:*«bb mouuyixjfbcji ím as dresác*Mtt« tímort aiímAlimual eUilliUnl..-,.
WATTERICH A.
\' SU9AFMT, VU. k«r., noli&oy-ttto» A. as áa alatt
Alakíttatott léit. KitOfitetetott 8 íremmel <U trimtaUw alto-
mtrJ okicTÍlId.
„ftimSÖD0R"-T
amely néhányszori beecsatelés után teljesen mogasQnteti s lábizzadást és az exzol járó koUemeÜen szagot is. Ara UIO és • korona. Egyedül kapható
„Hurut!«" gyógyszertárban BllbáKST, VOL, Bzssébst-Jrörnt 06 | F. SS,
Vidékre az összeg és 4C fillér postaköltség beküldéso mellett bérmentve.
KÖZGAZDASÁG.
Országos váBtf.-ok.
Junius 16-án : Adonv, Baracska, Bát-
laszék, Kisucaujhely, Kísvárda, Kőrös-
Satak-Kürth, Márraarossziget, Marosillye, lezőbodon, Nagydolinc, Nagyiginánd, Puchó, Rékás, Tinyo, Tolcsva, Ujarad, Zalatna.
Junius 17-én: Bégyon, Csékigorbó,
Dobra, Fülöpszállás, Jászó, Mauyar« nugyzeombor, MozŐboden, Mihályi, Nugy-dobrony, Nsgykink. Nemesvid, Rosnyó, Szécsény, Verbó, Verbó, Verbóz, Zagyvaróna." M *i
Junius 18-án : Beregszász, Berettyó-ujíulu, Börsöny, Deklezsin, Eperjes, Ffilsöstubnya, Kaba, Kiszelő, Szarvkő, Szászbanyica, 8ztrázaa. -
Junius 19-én : Bocskó, Élesd, Gőno, Kisszebon, Marikó, Süttő.

HÍREK MINDENFELŐL.
— Tolsztoj fcllapota javul. Egy
jaltai távirat szerint Tolsztoj állapota javult. Uőmérséklote rendes, étvágya kiolégitö. " * - v - >
—- A mogssttnt sztrájk. Lemberg-
böl táviratozzák : A műegyetem hallgatói újra megkozdték az olöadások látogatását.
—■ Bsrodssemle. A király ma reggel Bépacen a Práterben szemlét tartott a 49. gyalocoztcden, amolylyel különféle gyakorlatokat végeztetelt. A király nagy megelégedéssel nyilatkozott a kivonult csapatokról.
— A ataml trónörökös eljegyzése. A római Tribuns állítólag megbízható\' forrásból azt jelenti Madridból, hogy a siami trónörökös legközelebb eliegyzi\' Mária Terézia infonsuől, Alfonz király fiatalabb nővérét. A siami trónörökös a király nagykorusitására jött Madridba és azóta igen gyakori vondógo a spanyol udvarnak.
— Hol vannak Humberték ? A
párisi rendőrség tudvalevőleg 25.000 frank dijat tűzött ki a Humberték rejtekhelyének folfedezéséro. Lépine rend-őrfurtököt a napokban egy hölgy látogatta meg. aki azt mondotta, hogy Humberték a párisi katakombákban rej-tőzködnok. A rendőrfőnök nem nagyon hitt ugyan az asszony szavaibán, mindazonáltal megvizsgáltatta a katakombákat, ahol o Humberték helyett néhány csavargót találtak elrejtőzve.
Törvény as anarklsták ellen.
Eay washingtoni távirat jelenti: A kópvi-selöháa 175 szavazattal 118 ellenében elfogadta az anarkisták ellen irányuló törvényt. Azt az indítványt, hogy töröljék i^zt a rondelkozóst, amely idegen nagykövetek és követek meggyilkolására halálbüntetést »zab, olvetették. k — A Jó ág-yu. Párisból táviratozzák nekünk : A Brun foknál Toulon inollott *gy égyu kinróbálása alkalmától, nz ágyúcső kupakja olyan erővel repült visszafelé, hogy egy tüzért megölt és nyolcat mogsebesitett.
— Korosxtényok és mohamedánok. A Tiiúcs jelenti Káuoából tognapi kelettel, hogy a sziget mohamedán lakossága .közölt nagy az izgatottság négy mohamedán hajós mcggyilkohh>í\\ miatt, á kiköt állítólag lesbo állt keresztények lőttek agyon a szfakiai tengor-paiton.
— PIrmiliánt fölazontolték. Kon*flcányok ós fiuk részére minden nagy-sfantinápolyi táviratok jelentik, hogy a Fírmifián naegerősitéséről szóló berál-ban a püspöki prerogativára vonatkozó szokásos passzus hiányzott, roklamációra harmadik borátet áhítottak ki, Firmili-ánnak üszkűbbi püspokkó való szentelése ma történt m«g fizalonikiban.
fénzkölostfnökef
Tillír«, köleltirínrr* T»rr írftkfítíkrt hirl »»gy nc(T*éÍTt fíéilo<ft*eUtr», urr«iint«n IntaUunok be-tAbl*«iMuvf. n. tielyfo 15-00 ¿vl tí^líii\'.Oíre to;-íyórt»bb»u kie»xk<J*öl Kínosa lUhAljr , -
Uu4i?itt, Mr;ynijsí utca 1«. \\ jl«».\'ilj-.\'j.
Budapesti g;abonatős*as.
Vevökedv hiányában 5 fillérrel olcsóbb árak mellett csak 900 mm. buza korült ma forgalomba.
Maffcr buta Jun.-o 1.10-9.09, Rozs «kt->*
Tugui MS-5.IB
Bn<ap*atl Srtoürt»«»«».
• Klitíradín kfllUtett i Oa*M± WtelrÍMT «SO.—
M«ST" hitaWa*rínr 70».— Jaltüog bank--.—
Hiiownurinyi —OaiUik államr. 709.— Ma-rtu hllelrtuTÍDT T08.ee Macyar * uéxalékeiuail
{úr. I20.C0 Koronajiradék W7.6Ű.-Laaaámitolíbjijik
^88.— Jtlx. bank —— Rimamarinri 61».—
ükU masyar állatnyasut i*tr»*ny 70I.B0 Dóit raaut 72— Rémet bírod, márka 11T.«7. VIllanoa vawt 111. - Uadapntl kSxuU vaaut SIS.-
Béoal értiktésaáe. •űéos, jnotua 10. Oatbik hiUU. «89.18. Man»t bit«lr. 709.— Oiitrik.uafyar álüuovaauU tómioy 08.75 4 rtáiaiiko, magyar atanyjiradík —.— •Uaeru kaxonajiiadik »7.90 DéU vsad 71.60.
— Közvágóhíd! aortésvásár. (Hivatalos jolontós.) Készlet 103 darab, tórkozott 608 darab, összesen 711 drb. Eladlak 043 darabot. Maradvány 08 darab. Mai árak < Öreg sertés, silány 70—74 korona. Fiatal sertés nohóz 86—92 korono, középsnlvu 80—88 kor., könnyű 70—84 korona. Hbsserték könnyű 68—74 korona 100 kilogramonkint éW-eulyban minden levonás nélkül.
Nyomatott SzWtely
mil Budapeatoa

Szebbnél szebb
VÍ2S
ságban és nagy választékban kaphatók, \' esetleg mérték után is készíttetnek
c< • • •• ■ ■ ~ v. •
Mocsári Kálmán ötöd«
Budapest
kar. Váai-ntoa 9. asAsn.
IV.
Kerti ruhák.
Kerti kalapok.

REGÉNY.
A tenger titka.
flonron jött, hord ment ezen útja alkalmával a Glower hajó, azt nem tu-ttom, de tudeaa aat, hogy óriási kincset vitt magival.
Tiz vasládát taléftam a roncsok között, 6* az öt vasláda szi&aitig Un« volt francia és angol veretű aranyakkal és nyers irony rudakkal.
Értókét a kincsnek még ma sem tu tom, mert már napig sem mértem meg tt arany súlyát, de megközelítőleg 20 Riillió fontra beciülöm (460 millió ko-tbnu).
- Ext as aranrat, behordtam ide.
Most megállt egy négyszögletű, dísztelen épület elölt, mely bronínjtókko voh ellátva és melynek ablakait i» oronz-iftblák zárták el f
A legerősebb, legbiztosabb épület as, de már azért is felhasználtam kincstárnak, mert as elődök is ilzen célra használhatták, a közvagyont képező értéktárgyak, aranytárgyak és drágakövek itt voltak fölhalmozva, itt találtam őket és ide hordtam össze mindazt az aranyértéket, melyet a városban találtam,
Az ift telteit és összehordott kincset is odatetőleg is kétszáz\' millió fontra be-vtültem, olyan kincsnek vsgyok tehát birtokában minővel egyetlen ember vagy család, de egyotlen kincstár sem ftndelkezik,
Felvihetetlen volna mindezt valahová H földre, de ott biztosabb, itten nem Járnak betörök.
(Folyt kör.)
Ifi! Nagy
w CT1
mulatókért
Uj!
tuJo-
megnyitás.
Van txtram-iim a n. é. ktaőntéf mívm Wilára boul. bOfY Szabidfcin a Pokiii-ixáll<KÍá
éjulatiban (a vaautf lndébizxal txembvxt) leró
Ikerthelyiségfet <
irt májuj ht b au megnyitottam, alW toljetan uj, ¡« iietcéhra toWtt »xaieUl 4« két fedett WkepaJya áll I. vendégaim sxérakoxáráxa rendeftaxéere.
Haponkint zene Játesik.
Frt«», halátMtao f&sktt htlpaptikát ét «Olt hal Soma« éi hegyi bo«*. kó bányai ré»rvé«y»3r mértéke !\\ árai mellet, txoUd kittolxkláaaal.
A a é. kdrtatég b. pirtfogáiát kéri kiváló tiexteWltal ^^
Tóth József \'
vandéglót.
Országszerte
ét tagbixtotabb rátám arcstépltt szét a
Eáy-or<rto, maly Mdtob uap alatt ti irtot" i\'toaj punévá teatl, a tuájfoltyl, pCzaeséat eltért* !>Ut, kxaimlMa ax rrtráncokal/ét ax axcaak ifjú é> Mo »Int kfik*4nte. Kjy uuy tégely 2 korona, hozzávaló hlraa rAy-aaajpan 1 kocooa. Magy-Mt* t&oadóvtx. A moadÓTixek királya, mely xi aroot Itffehérré teajd éa képaa a lagbamább aicct 1« M. tttn nap alatt hófehérré ét Mrw»r puhává lenni. fc\'fT "MT 6t*S * korona. — SCajpémtó ..jytJol m Ifrfntnobb UleVtartáx mellett * fotUUlö ét Hulld
Őrén Hág Ferrao
Oéfjaaartáxában H^SxotouMn. Cfyanolt kapeaié a Mxaa SUiéívmAgl l do-
bot eo fillér éa a UprtbA» léSéTkéx^sSK aS taT
Anasmln-por 1 doboz 1 kor.
8 se Bxiotós\'találaáafJ
JEEa&ajffia;
££ elismert legjobb
WllB mn w twi emawi w sziyarkaniiwely,
kapható minden
noríntiergi nngyfíoreohedís és tn. klr. dohánytözs-débert bádoglemezzel eSIáioti dobozban. Parafa- és arasay&zopóUával is kapható.
Ha valóban Jó tintát akar ugy kérj»n ■y vagy rendeltessen
Tassai-Tintát
Maderspách és Székely kTsl
! \'
frbó*i*<yaroroxágl tiotafyif
-----AN.
BlLlli urur WiaUJé »
^jFEEOUK"»*.
Urdetxe rtak liltérraéit, hojy • FBIÖUV- k HriéWk.italUkS
áer a kéaaak, » éa m*ak«akl
t Urtliitátalaaakb ar» ét a I*« ¡w.yíbk knak t*t*M Cdt. iiot ét alifcot flW a „Taaalla" hajx iálita által. A «JaSéHa* « tfn.m. Kbb kffrlítebb nk«rtyt>5l »!« UHtott .rtm» J}táll»k tovább^ »oty ax art rWI\\Ji rk»t»l. WréUkl
itb. a „FmUa" ha.xnálata áltW» ayomtaUml attOjO*. A Jf*«^ Jrjobb haJUtxtitd r baJápoW - ét
BÍláit. a «•^opxtSWJvt «» • le)b*tcs étektől A,„r«.ii«" <tyb««
1 r.ftero>«mt*~bb 4* ltii»bb <)»IiWtl tó«»r. A kt a ,.»a»»U»r\'-« il ando»» ixappxn helyet MUállJ», IUUI ét t\'é, narxd. Kítrl»»»«»« «»«inkát a ^nt nonnall *Hn~<itét». ^a •-keteIU\' stirná áU ném tikütS. E«V l«»b »n t kar.. 3 dá\'ab ÍM M»f, « darab 4 kar.
2 darab 7 kar. ÜfV P»rt<
15 ("»(. I áfttUn ÍJ1\'" ""«IvíilS
HVtl 60 Ménéi tíbb. Mependelhrt
firat M. t»r»ktíréb«n Bíc», VII Marii bllttratr. M.
Svájci éra-ip^?1.
Szakértőkoek, üsitelcpek, potíc-, TáíoV és rín<14rtiaii*i»el6knek, valamint rnla-donklack, kinek jó órir* nUksé-é vaa. RXlvaa tuJomnára homtk, liojty ml ax aradetl kcdQ lékar. eltktro-artnf-pláqut ramvatuir órik .Gla»-bttttc« rendszer efje^OO eláruaitártát AhrettQk. Kxee órék antimairnetikua prt* (rfxidá axarkexottel vannak ellátva, legpontosabban vannak atabilyoava 6» kiprdbiHra él minden erre« óráirt három évi Iráxbclt jótálléit vállalunk. Az óra tokok, melyek I érőm fedíl-ból. egy rugóa fádéiból (Savonttt*)állanak, porop»*» éalegdlvatofabbktüfltávuak év ax ujcnnán feltalált ab-axolut váltoxaUan arnerlK
földia ércbél ¡í<»i»ülnekf-rirnik .nvonva. miáltal oly ered-.tl fiáaonlotowiigtii\'* a valódi arany órákhoz, hofnr mía •xekértók áilil aem UülüibOJtlcIlietúk meg egjr KO korona érték« valódi arany órától A vll&c egyedUli órája, mely acba iim vesxtti cl valódi arany kinéii étét 10.000 utánrendelétt éa kUrUlbtHü 3000 dletéró levelet kaptunk 6 hdnap leforgáta alatt. Ara egy url vagy nól órának ctak 16 kor. váni- éa bormeatv«. Minden óráhox egy hírtok ingyen Legdivatotabb ét legele» cánttbb ariny-pla^uc-láncok arak ét hOlgyek réttéra (nyak* JAncok la) & 3. 5 ét 8 korona. Minden roeg nem faloló óra kifogá* nélkül vittravitetik, miáltal temrol kockáttatás. Szét. küldet utánvét vagy a r«nx elóleget bekQtdéae ellooében. — Rendeímények Intéxendóki
Uhren-VersonűÜian8.,Chronoe,,Bíu!olI. (Schwelrt,
Urelak Svájcki 2i Hl).. levaiexóUpok 10 üllercs béljanal »UáUS Mldiodók. - VUtfur Unitiét. ^^
^ haj BjranStfse! ■
föscs többé kopas&g!
< Crr kiváló arai, aaaly fértnak, nftaak «1
»»araiak«*"®* *^yi»r«nt ry*uy8ra ítloaüaia. KaKeikaaUyaaa« « bjUUwUaet,
MM-jrwisytt1a a kolV*». vnrna, i>flraeite»at <a(ot í" a&ruattt. hocaaiun növeatti, vnlAJut«\\\'. nobéasé éa »alymeaaa W»xt » hnjat. A her.n ma -cmtM kai foató« nWkül vtaaKaknpJa Aett r.rtaét. A keyati fcju^l a haj, valaxnlisf a xrMtaldSk éa aaainuUták atranSvaaaért
iitánok.
Awiiikába» „toyaorln" név alatt ayy ettH t«Ulbk fol, «»1» ho^íiu *i gyényórt dui haját nV vvixt. Miután a l-ovfccrin tinién nm<-iy4WI li>l kéifltve, nein kell eun<k hatluálkUlöl orakedt.if ■lerí rar{ a leffir.uinabb fuibórnrk aem arl*Ie:ai.
Ntac* ttáuu ok a/ra, hory óimek vagy gyerrnej kainak nULa i* caanatéat IxjnAT&M legyen. At • ig.S«/<«■•< h-íjia, mint vídím, ugr tfle», mint nya-r-.n víb ó* egétxtíge» hajnörit nélkv.1
A íjvijiekoV, mint a feínittek folyton ki vannit Utu u ineghaitjank.
Aa anya vixy gy*"n*k«k totop^i «yakraa pa-■aKrAÍla a hajlót éa é-ek mu\'nak, iuüí n tonueixot U\\ * hiányt pótolja. De ki kítetk«,.!hetn. k mi :«r-04k(oa mer Uűajdantátaibaa aUcor. u\'.dón ka-i«lük kózót*. exer />» axat t/tíonyiU levél van, mv ty.;n oly ec,tn\'*tSi erednek, kikooV tMvahihttóf* »i",m nem fór

Látványosság ós aikalmi véteti
SO mintaszoba fölállítva könnvtt megrtekütt^etéere.
Menyasszonyi kelengyénél mogíelelő engedmény!
taákkttldés sz ország minden részé«»« hárem évi jótáll*u
irt »1 lett.
Szabó Ferencz és Társa
Budapest, VII,, Kefepesi-ot 12.
Slp utozaearok, a, ,Pelvi r ló" szállodával szemben. Meglopó hagy raktár aiigoruan srolid kivitelben elkószitett seilon-, háló-( skésirA*, iuány- és uriszobai berendezésekben minden stílben bámulatos olcsó árakban. — Vidéki rendeímények váaionban és rekeszekben cso-. magolva biztoiitva szállíttatnak.
Kívánattá a vidéki vároeokbnn lakó t. oz. vevők megbízottunk által rajsokkal ás daa t».tt.a2ma szövet ¿s szőnyegmlnta gyttjte-
ményayol meKlatoyathatók.
Bérmálási állandó értékű ajándéktárgyak.
A ki raogbirhntó járású órát, szép ékszereket vagy arany és ezüst árukat vásároké szán
dékozik, az kérje egy levelezü lappal
SCHÖNWALD IMRE
ékszei^oyáros, órás és látszerész
^yf Pécs, Királyfö.utca
nagy képes árjegyzékét, molyot bárkme-i in^\'yva és bérmentvo kükL
SflM— «Mtmáe «SSM áktnt, a haJhiJU», «
kaBansnAcnak, mint a>t a I*nO kép muuv^Jo. Zlr. o fenaég« UohenroUani harcuvná: „KM«k | Luaiéf S eve« Loraorint". — JRatxké Mártba epitÓJ iBMt\'ii»« hrajanke (NéjnetoraaéS : „ A Lovacrinnaí nagyon m«g voltam elérvdve én rtakftn uj haloévast UttoU aló." - ZW.y Kdejié gréíni, Zkírrf.hra .„Saweukodyao aaántuuua 0 éa Otnavlllá ttot-•nteak t Ott* Levamini kdldetii." — Puttik Un4 umó, LaxbM.-b : ..Mfoft\'agy a L<av*ertn battaáea-uagyan i*r* >UMCT°k alégtedva, kérak aaonaal még 1 .-tvowt ktBckni. - — Ltoee í-ta k. a., Bodeubonhr ,.Karek ínég 1 0»i l^vacvi»): K aaar krtOn&en ba-ván." — trekular l Unár, Béoa : „TSih év ÓU ko-pánt voétaa éa néhány bénap eJMt ax «n f/iTac-ri«j*t koadtwn haaaiialai. Mtxt aa agóu fejbíiNn bajjal van Kxt\\e. A mire tok arroa lt»ia ulti kvy>ai. eit ax éa Lovacrínjávai eiórleui." — Neumann K. ur. Baeai i „Mvt tok mva >xr>< aradméay« to^UI haaanéltaia, addig at 6a I/ivaerútja valébaj* cauaalaUa ha tata rótt í\\f1 kapata réaat melyet mir If^au bírtam, lg«n laépea uj ba( fed ha." —\' nfchrtich }<j*Mil tu. JaMunarl: „Egy l»t«f«ét kévat-kaatébM agéaa hnjxatom atvauUtUm é* » flvt* iLovactU haaraálaU nlan alAkbi daehajnóréeaoiai vinaanTerVem." — Síinxiv H. umj, Hudapatt. j,Erak 6ta uaavf4V<n htj\'iullátban ; ml«la ai 6n lx.«»acrinlat haaeaálom, a hajboféi me£exUat, lói uj h^n&véa) eredményerett."
A lUvMrta által a kajtd iámét gTékara« var. At ol hal r^MláiaU\' (yoriaiifral bújik ki a bör alél «• ni. Anyák kikrwk kte Iranyulcnak htja rövid éi iMimneiláUiatóley inaldnem tcljMoo élettelen aa«a rawok *x«r caodalatot hataiátél ------

\'f.

r

Mialatt ex a
kolún/.»en a klUaitxaeuy a fal
Uinnak ragadtatva __________
^•\'ttelinél a kurpa, hajhullás éa kopettaé^ol gyó itryitia mag, addig minden anyáaak hmtoa todnl hoti vaa egy ixor, n>ahy k«dfe«oaix>kaak gjönyata >4ajfooatot .tuti.
Kgy nagy Dveg l/ovacriji ára, maéy tóhb hóig oltárt t korvaa. i>Jjhtáai pottai utánvéttől va«y U jóaa atüagea bakóidéba maUett at auréfMl raktác
i Wien, VEL, HarlahllforstxasM 38j
BaéapeiUn PETXU>VU1W SLULLÓH, dvOtfaástAaél, ÍV., néoai-otaa a.
lívan hlrdeWa Utataaoéjctalaa
atAaoatatlk I Utaaitaoa vtaara -Mai iMlyiMk oaltujwfnréo éa maigjé« * f»nU faj tilAujrcUr éa nom vtaaü a Lovaorla mmrr* t. A faj éa nóv Urvé ra»*a, ateaUrll i
U. FEITH,
jgTOYOJggZTETfefl J
\'U* vwwéeaiueaviu«
hm
M Mi

8iazay-féla sásborszstz.
m emkor étkezés után, tehát napjában legalább is háromaxor, de ha iehot-n«%*u MMor-hatacor is kidbíiti a száját Altott viaml, amelynek a felorésze a Uráxay-féio sóeborsMez, ugy a fogak, asáj é» íny egészen Lwrtáa tartatnak ée a iSSSlÉSÉoi sDe«rédeta«k.
1 nagy Ovsg áfa »
1 kis ., „ 1
\\u évfolyam, 163, szám
----—..-.. -1 T—..

Nagy-Kanizsa, 1902. csöförtflk, jualos 12.
NAGYKANIZSAI FRISS UJ
Epy szám .2 fillér.
MII il I TI- • • V «11 1,1
\' <
ü*
Előíizotfrsi ára:
H«lyb«n háthoz hordva egy hóra 60 fiüir.
• « ■\' *
Kiadó tulaj donosoki < Krauas te Farkas.
X

Fé|alAa #f«rkés«t<5\' EUJSTA1 ttvaó.
Nyomtott a »Nagykanizsai Friss Újság* s*m<$d«m Vidéki« póítai kulJésjol egy hóra 1 korona tO flltfr. || Szarkawtőság é* kiadóhivatal J Krauts fe Farkai papUWskadé««- H nyomdAjdban.
......■ \' • 1 ■—-r-.■■---- - ---------------.--^_---- ,, „ » - --ü---________________..._____,__
tfsgjBis&Dí naponta koráa reggai.
Vt
Rablógyilkossági merénylet Budapesten.
Falkayt újra elitéliék, Végrerc*Selethamisitó feleség.
láng Lajos a magyar Iparról,
. i \' \' i, .v
Budapest, jun. 11.
t « • »
Iparosok kűldöttségo tisztelgett tegnap Láng Lajos kereskedelmi miniszternői Nyíregyházáról. A kereskedelmi miniszter a küldöttség vezetőjénok Mikec Sándor kamarásnak beszédjére ekként vá laszolt:
Az ipartörvény módosításának kórdé sével foglalkozom magam is, az erre vonatkozó munkálat folyamatban van és ennek rendjén megoldhatni remélem az ipartestületek kérdését is. Hogy mely irányban, arról természetesen nem nvilat-kozhatpm ez alkalommal, nem is volna itt helyén, de annyit mégis jelezhetek már most is, hogy az önkormányzati jogok kiterjesztésének vagyok hive, szükségesnek tartva, Jrngy különösen kisipa-ros-03ztálvunk beleneveltessék egyrészt az önállósága, másrészt a testületi szellembe, amabba azért, mert teljesen egészséges helyzet cs£k akkor fog elő« állani, ha iparosaink azon részének zöme, mely önállóságát- a magyar ipar versenyével szemben is -meg tudja óvni, tényleg ö»álló lesz és pem szorul gyámkodásra. i— ebbe azé*t, mert a tos\'.ü-leti szolom fejleszti JÓ az érdokek közösségét; az egyén .önérzetét és a munka becsületességét, ezek pedig megteremtik azt a harmóniát, melynek az ipari élet különböző tényezői között meg .kell lennie, hogy a fejlődés egészséges legyen.
Ebből a szempontból kiváló súlyt kell helyeznem az ipartestületi intézménynek a jelenleginél helyesebb alapokon felépítendő szervezotére, hogy erőteljes iparpolitikai tényezővé válhassék, melyben az ipar bizonyos körének összes érdekei ne csak egyesüljenek, hanem .stápolást is találjanak, ahol az ipari közigazgatás némely önkormányzati funkciói mellett mód nyujtassék az iparfejlesztés . érdekeinek szolgálatára is, különösen annak az iparosképzést illető részében, mely téren nm még a központban is, de különösen a vidéken igen sok a teendő, de a mely magának az iparosságnak közvetetlen részvétele nélkül meg nem valósithaló,
Nem általános rendszabályokkal kell nézetem szerint az iparosságon segíteni, hanem az életből merített éB az életnek szóló szervezettel egyrészt, melyben — sorsának intézésében —• maga is ,részt vehessen, — komoly, józan támogatásban másrészt, mely támogatás axorttan ne lépje tul azt a határt, a hol az öuálléság és egyéni cselekvés érintetik,
Nem a közterhektől való montesség az ideál — ez lehet átmeneti jellegű
mint a fejlődés előmozdítója, amint tényleg az nálunk akár az ipartestületekben, akár a szövetkezeti központ kebelében alakult kisipari szövetkezetek, akár a házi ipari vállalatok, akár pedig bizonyos gyári üzemek ez idő szerinti tényleges adómentességét veszszük tokintotbe, egyaránt mentesek ezek a közterhek alól — ideálisnak az ellenkező volna mondható, t. i. a közterhek könnyű elviselhetéaére képessé kell tenni az ipart, Izmossá, erőssé kell azt tenni, hogy erős tényezővé válva az állam teherviselő képességének előmozdításában a gazdasági élet változó természeti esélyei mellett szilárd, megingathatatlan alapot melyre az - állam a közszükségleték kielégítésében feltétlenül számithasson.
Az ilyen ipar legerősebb támasza a gazdaságnak.
A kereskedelmi miniszter válaszát a küldöttség hálás köszönettel fogadta.
Házasélet hármasban.
A legutóbbi párizsi lapok egy megcsal» asszony boszujának történőiével foglalkoznak. Allainné asszony ugyanis ugy boszulta meg asszonyi és anyai megsértett méltóságát, hogy vetélytárs-nőjére, kitől máskép nem bírt menekülni, rálőtt. A francia esküdtek most — igen helyesen — fölmentették. Maga az eset a következő:
Allaín, a férj, egy auteuillei kiskereskedő, már évek óta volt benső viszonyban a szobaleánynyal s a* feleségo mindakét szemét behunyta. Végre azonban elszakadt türelmének a fonala s ajtót mutatott a vetólytárinőnek. Allaín ur csöppet sem habozott, hogy mit tegyen: követte a szeretőjét s kéjutazásra ment vele Svájcba. Justíne azonban Genfben megbetegszik s vissza kell vinni Párizsba, hogy a kórházban megoperálják. Allain azonban unja az egyedüllétet, eszébe jut, hogy van egy hites folesége s visszamegy hozzá.
Az asszony tért karokkal fogadja s lulboldog. Ez azonban nem tart soká, mert Justine fölépül a mütet után s az asszony rémülve veszi észre, hogy férje megint elfordul tőle. Az asszony meglátogatja a leányt a kórházban s kéri. hogy térjen vissza hozzá. Mikor a leány vonakodik, másnap a következő levelet írja neki:
Justine: A szerencse olfordult tőlem Férjem mindent föláldoz, önmagát, engem, gyermekeinket, bázát. Fejemre hullanak őrültségének a következményei Hasztalan teszek mindent« hogy őt
i aas
< IffcJfYvt\'V ,
\'«!•> * a* \' jl
Cy
Családi dráma«
i\\ m r- > . ,\' IMI f
Kissingenben tegnap családi dráma történt; egy oltani magánzó, id. Iloro-vitz József fia, Horovitz József hivatalnok ebédidője alatt összeveszett atyjával, aki nem akart beleegyezni egy szegény leánynyal való házasságába.
A fiút annyira dühbe hozta atyja konoksága, hogy forgópisztollyal rá lőtt. Az apa holtan rogyolt ŐS929. A fin önmaga ollon fordította\'fegyverét, de kicsavarták, közéből, A gyilkos fiút letartóztatták. -\'
visszatartsam. Gondolattól nem szabadul meg s minden gondolatai az ön személyében összpontosulnak. Megint el akar engem hagyni. Önnel, Oh ön ismeri az én boldogtalanságomat. Mily hálás volnék ön iránt, ha meg akarná hozni az áldozatot és neki azt tanácsolná, hogy maradjon nálam. Tegye megl
Esedezem az Isten szerelraeért, gyermekeim érdekében I Térjen vissza házunkba, töltso üdülésének napjait nálam. Ugy akarom ápolni, mint nővére met. Ugy teszek, mintha miről som tudnók. Az élet már ilyen. Hiszem, hogy szivo megszólal mellettem. Vannak házasságok, ahol ilyesmi előfordul. Ajánlatomat talán nevetségesnek fogja találni,de ne nevessen egy szegény asz-szonv fölött, aki gyermekeit szereti s magát és mindent föláldoz értük.
. U. I. Kérem, ne mutassa t le-velet senkinek, egyeden embernek sem, még Pálnak sem." Justine visszatér a házba s Allainel a legazemérmetlenebbül folytatja a szerelmi viszonyt. A szenvedély egy pilia-
az utat. A férjo utána megv. Kzt az már nem bírja elviselni, fölko •
asszony
megy. Ezt
y
rési a leányt, háromszor rálő, de csak könnyű sebet ejt rajta. A törvényszék fölmenti. Megjegyzendő, hogy Allainné bájos fiatal asszony, míg a szobaleány igénytelen, alacsony, vézna, Szeplős teremtés.
=SJ
natában az asszony
kiadía a
j^ki
.. A tanitú váiasztdsox.
Budapest, jun.. 11.
A fővárosi ,iskolákban megüresedett és újonnan szervezőn ¿tus keli el mi, polgári és elemi iskolai tanítói, tanítónői, valamint óvónői állásokra a jelölések csütörtökön lesznek. A jelölő bizptiság Bárcy tanácsos elnökhia alatt harniiiip. városatyából áll. Eredotfleg ugy tervezték a dolgot, hogy három nappal a kan-didálás utáh megtörténik a választás is, azonban ebből egyelőre bajosan lesz valami, mert a közgyűlési: határozatta még mindig nem érkezett le a nílnjsz-teri\'jóváhagyás, enélkül pedig nem lehet választani, könnyen lehet, hogy a választásra- csak juliua elején kerül a sor, amikor már több tanácsos szabadságon lesz és igy a polgármester, a két alpolgármester és a tíz tanácsos, vagy ia tizenhárom tiaztviselő helyett majd csak 8~r9 tisztviselő fog dönteni. Különben ma még alaposan tartanak attól is, hosT a t miniszter csak az elemi iskolai tanít $ ós tanító-,ők választását hagyja jóvá.


ORSZÁGGYŰLÉS.
\\ KépvISeJHbá*. \'
V B^ját tudósítónktól,— ,> .
v Budap»3t, jaa.41.
Napirend olőtí Műnnich Aurél beterjesztette a népfőikelők fölfegyverkezé-aére szóló törvényjavaslatra vonatkozó
1.1..U.I ¿VlUUtVOt.
.Jobb less kenyérre aa a péns,
mint fegyverekre 1 — kiáltotta több Kossuth-uárti képviselő.
Hasal Pál a miatt panaszkodik, hogy a kérvény! bizottság már három hónapja nem tartott ülést és igy a többi között s Rákóczy és Thököly elleni törvénynek eltörlésére és a Kossuth Lajos érdemeinek törvénybe iktatására vonatkozó kérvények som tárgyalhatók.
Széli Kálmán és Olay felszólalása után az elnök kijelenti, hogy a bizottságot .utasitani fogja, hogy minél elébb ülést Tartson.
Mentelmi ügyek.
Maróthy László előterjesztette a mentelmi bizottság jelentését Kubik és Kát-kaytmcntolnn jogának megsértése tár-
Íyáhon. A bizottságnak az a nózote, ogv a fenforgó esethon a nevezett képviselők mentelmi joga nem sértetett meg. A jolontés felolvasását a Kotsuth-pártból folyton ollenmondásokkal zavarták.
Olay Lajos bizottsági tag különvéleményt jelentett be, melyet sióval terjesztett a Ház elé.
A Kossuth-párt zajos helyeslést) között bizonyította, hogy az emiitett képviselők mentelmi- jogát gróf Szapáíy Gyula megsértette akkor, mikor nem eresztetto Őket a delegációba.
— Bele is betegedott I — kiáltotta valaki a szélsőbalról.
Olay határozati javaslatot terjeszt be, mely szerint mondja ki a Ház, hogy Kubik és Rátkay képviselők mentelmi joga megsértetett.
Bséll Kálmán szerint a delegáció nem képviselőházi bizottság, hanem külön joikörrel biró országos bizottság, melyre a képviselőház házszabályai nem érvényesek. A delogációnák külön Ügyrendjo van. Maga a dolegáció nyilvános, de az albizottság! ülések nem, tehát a képviselők mentelmi jogát nem sértették meg. Itt legfeljebb csak szabálysértésről lehetett volna szó, de-nem a mentelmi jog megsértéséről. Különben is nz ügyrendet most már módosították. Ha a függetlenségi párt minden áron jelen akar lenni a délegácionális ülésen, hát menjen be • delegációba. (Zajos ellentmondás a szélső balról). Kéri a Házat, térjen napirendre a dolog fölött és fogadja «1 a mentelmi bizottság jelenté-, sét.
Plohlor Győző szerint a delegáció hem koordinált, hanem szttbordinált testület« a törvényhozásnak. Éppen az ügy rend megváltoztatása bizonvitja, hogy itt a mentelmi jog megsértetett.
Bséll Kálmán és Bakonyi Samu felszólalása után még at öreg Madarász ^mennydörgött a közösügyes éra ellen, mire a Ház többsége a mentelmi bizottság jelentését eifogadta.
Ezután áttértek az interpellációkra.
A nyitramsgyel üldözések. .
Bséll Kálmán válaszol Rakovszkynak a nyitramegyei közigazgatási üldözésok és zaklatások tárgyában előterjesztett interpáUációra. A miniszterelnök felolvasta a szolgabíró jelentését, melyből kitűnik, hogy a néppártiak komoly kihágásokat követtek ál. A miniszterelnök nem lát zaklatást fen forogni a szolgabíró eljárásában. (Zajos ellentmondás a néppártról.)
Bakovssky Istvánt a miniszterelnök válasza nom elégíti ki és azt nem részi tudomásul
A német ssngerájok,
Rákosi Viktornak a német zengerájok tárgyában tett interpellációjára Széli Kálmán azt válaszolja, hogy s főkapitány jelentése szerint a helyzet nem olyan, a minőnek Rákosi mondja. Két évvel ezelőtt mág harminc sengoráj volt Budapesten, ma csak tizennégy van. Ezek kisül is cssk kettő német, a többi részben magyar-német, rásiben telicsen
magyar. A főkapitány különben azt hiszi, hogy "idővel teljásan kiirtja őket e ezt a miniaterelnök is helyesli Rákosi a választ tudomásul veszi.
A* olasz borklauzuia.
Btsdorkényi Nándor az olasz borklauzula miatt interpellált. Erre a minister-elnök ma azt feleli, hogy igaz, bogy az a klauzula ^ a magyar bortermelőket íuujucunie. Lpjivu ü^it a ávi»úttiiy" lüitu egy ember ozon less, hogy a legközelebb mogkötendö kereskedőin!! szerződésben ezt a pontot semmi esetre sem tartja fenn.
A Kossuth szobor.
Lengyel Zoltánnak « Kossulb-azobor tárgyában előterjesztett interpellációjára Széli Kálmán azt válaszolja, hogy mihelyt a mauzóleum dolga rendoe jön, azonnal ki fogják irni a pályázatot a szoborra is, melynek fölállítása elé kü-lönbon senki sem gőrdit akadályt, mint azt sokan hiszik,
Lengyel Zoltán nem vette tudomásul a vádat, a ház tudomásul votto.
Ezután Papp Zoltánnak az uj ház üléstejmének tett interpellációjára válaszolt a miniszterelnök.
As uj képviselőház.
Hangoztatta, hogy a tolt kifogások alap talonok.
A választást tudomásul vették: A botylsaléi Jegysö.
Bséll Kálmán miniszterelnök ezután Pozsgay Miklósnak válaszolt a bogyiszlói jegyző ügyében. Elmondotta ar, ügy történetét. A bogyiszlói jegyző állítólag hűtlenül kezelt pénzeket b e^ért elmozdították állásától. A dolog különben a juniusi megyei közgyűlésen végleges elintézés alá kerül.
Poasgay Miklós nem vette tudomásul a választ.
A Ház tudomásul vette.
A mar gittől választás.
Ezután Benedek János interpellált a margiltai főszolgabíró rendelete ügyében, amely megültja a polgároknak, hogy kora estétől reggelig az utcákon járjanak. Felolvass« a rendeletet és interpellációt nyújt bo, a célból, högy a töivónytelen rendelet falragaszok utján vonassék vissza,
Bséll Kálmán miniszterelnök kijelonti, hogy amint értesült a rendelőiről, rögtön visszavonatta azt. Nem érdemli tollát az ellonzék szemrehányásait.
Benedek JánoB nem vetto tudomásul a választ. A Ház tudomásul vette.
A csehek a német császár ellen.
Bécs, jun. 11,
A képviselőház mai ülését egynegyed tizenkét órakor nyitotta meg az elnök. Mindjárt a megnyitás után fölállott Vet-ter gr. elnök ós a kövotkezö nyilatkozatot tette:
— Szükségesnek találtara, hogy visszatérjek Klofáo képviselőnek a tegnapi ülés végén tett kérdésére. Csak az ülés berekesztése után tudtam meg a gyortitói jegyzőkönyvből a kérdés egész szövegét.
A nagy zajban és nyugtalanságban csak egyes szavakat hallottam a kérdésből ós éltem is a rendnlkezésomro álló fegyelmi eszközökkel, Legmélyebb sajnálatomat fejozem ki erről a liáz méltóságát és tekintélyét súlyosan sértő esetről ós különösen sajnálom, hogy előbb nem alkalmazhattam a fegyelmi eszkü-zökot. (Helyeslés, zaj éB közbeszólások a cseh radikálisoknál.)
A beérkezett irományok fölolvasása után Körber miniszterelnök a következő nyilatkozatot tette s
Tisztelt Ház. A tegnapi ülés végén, a melyen jelen nem leiiottem, olyan jelenet játszódott le, a melyre nekem is vissza kell térnem. Ha azt mondanám, hogy a kormány az elhangzott szavakat — egyelőre nem szólok arról, hogy kinek szólnak — a Iogmélyebb fölhábo-dással visszautasítja, az nem fejezné ki helyesen órzelmoinkot.
Inkább ai;t mondhatjuk, bogy ezeket a szavakat, ezoket az eseményokot szomorúsággal utasítsuk vissza. Nincsen jogom az itt elhangzott nyilatkozatok indító okait ós célját vizsgálnom, de igenis jogúm van ellunOrsést gyakorolni a
hatást illetőleg, merta kormányoz állam képviselője az égisz VfllíöldájBl szemben. (Kézbeszólások n cseh radikálisok részé-1 röll Csend 1 Cs$nd.) kiáltások.) Hogyan képzelik már most ily események mellett a íolelös kormány e kötelességének teljesítését ? -Hogyan képzelik1 valamely állammal való viszonyaiuk alakuláfát, ha az osztrák képviselőházban a legdurvább módon cy aláznak egy idegen államfőt, ma az egyikét, holnap~talán~ már a másikat. Arról nem is akarok szólani, bogy tog» nap a monarkiának egy tróttralépta ota hü szövetségeséről van szó. (Közbeszólások a csen radikálisok részéről; zajos Csend I Csend I kiáltások.) Minden hasonló esetben mondanám, bogy az ily eBeménvek szerzői nagyot vétenek az állam ellen, bár az állam pozíciójának kifeló nem árthatnak. Ily körülmények közölt a kormány álláspontja világos. Ezt az álláspontot kifejezésre jutattam, a midőn kijelonlem, hogy a jelen esetben hozzám intézett interpellációra megtagadom a választ. (Helyeslés, éljenzés, taps, lármás közbeszólások a csehek részéről.)
A ház ezután áttér Kiofácnak a Ferenc Fordinánd királyi hercog konopistí kocsisa dolgában beadott sürgős indítványa tárgyalására-
Klofác megokolja indítványa sürgősségét és a következőket mondja: Kboen a
Earlamentbon nemcsak a képviselők özt, hanem a miniszteri padokon is lakájok vannak. (Zajos helyeslés a cseh radikálisok kőzött). Egyetlen miniszternek sincs jogában, hogy képviselők interpellációjáról megvető hangon nyilatkozzék.
Tegnapi beszédemmel, antélvben a német császár marienburgi beszédét kritizálom, az összea szlávság tetszését kiérdemeltem s ezért a legnagyobb határozottsággal visszautasítom fi miniszterelnök nyilatkozatát.
Klofác ezután megokoljk sürgős indit ványát, a molynek tárgya nagyon ko moly és az egész >£»*öetnéöyt foglal; koztatja, mert a bité/, függetlenségről van szó. , • :.1VM <
Körber miniszterelnök V. a hivatalos\' jelentések alapján ismerteti ti esetet ő előadja, hogy a királyi herceg kocsisának március 12-én történt fölmentése után a konopestí kastélyból érkozett megkorosós következtében a cseh nyelven irt ítéletet németül is kézboaitették.
Az igaz, hogy Ferenc Ferdinánd ki*/ rályi herceg ezt az egyes birét,. aki a* kocsist elítélte, kihallgatásra jenctólte\'eB elfogadta.
Ezzel kapcsolatosan még azt fs mog-jegyzom, hogy mogengedhetotlen dolognak tartom ezt az esetet a kir. lierceg ur fönsége személyo ellen való izgatásra fölhasználni, mert ezt megtiltja a politikai komolyság ós illendőség.
A szavazásnál 1Ö9 szavazattal 26 ellen elvetették^ n sürgősséget. A y
LEGÚJABB.;
Munkás szerenotíUenaéB« j,>
Prágra iunius 11. (Saját tudóaítófik ávirota). Feítis és Kornfeid céoaagyárá-ban kazánrobbanás történt; Két kazánfűtő ós 2 felvigyázó moghalt.
A léghajó» haldia.
Pád», jun. 11. (Saját tudósítónk távirata.) Egy londoni távirat jelenti, hogy a tegnap oltünt Baudin léghajós holttestét ma röggel megtalálták.
i
Felesége után. . . >
Laibaoh junius 11. (Saját tudósítónk távirata). Tognapelőtt eltemetett felesége sírján agyonlőtte magát ma Dickwock
József gyáros.
Megszűnt
— Saját tudósítónktól. —
Budopest, junius 11,
Az aranyozék ma ismét munkába
léptok.
Ma végre a munkaadókkal megegyezésre jutottak és elhatározták, hogy 9 órai munkaidő mellett legalább 4 ko-roim munkabér jár nékik ha a műhelyekben dolgoznak év 1 korona pótlék ha a műhelyen kívül,
Igy aztán ma a királyi palotában is újra hozzáfoglak az aranyozó »"«mkéhoz.
Végrendelettiamisltó feleség.
— Saját tudósítónktól. —
Budapost, jun. 11.
Ma^xlélélőü 9r\'~ főkapitányságon megjelent Karckovics Józsof földbirtokos, a ki elmondotta, hogy tőle elválton élő neie ellon akar panaszt omolni végron-delolhatüí«tí0 !*!>»>"• \'
"karekovicfl József ezolőtf két évvel nősült meg. Eivetto egy fővárosi nyugalmazott miniszteri tisztviselőnek a leányát, aki gópirónő volt.
A leánynyal Budán, egy mulatóhelyen, ismerkedett mog és oltan mindjárt helyben annyira megszeretto, • hogy rögtön feleségül kérte.
— De hiszen először látom — szólt a leány —i még nem is mondhatom, hogy szerelem.\'
— Csak azt mondja — válaszolt Karekovics, — hogy tudna-e szeretni ?
— Az lehetséges, hogy megszeretem I Mondá a loány, amivel a földbirtokos
toljesen mog volt elégedve. Két héttol e párbeszéd után Karokovics megesküdött vele. Do a házasság nem volt boldog, Mindjárt az olső napokban a férj összeveszett nőjével, a Id szerelto, ha udvarolgatlak neki.
Ettől a perctől fogva állandó volt közöttük az egyenetlenség.
Egy szép napon a nő eltűnt hazulról, még egy lovelet sem hagyott hátra, Férje néhány nap múlva megtudta, hogy az asszony Budapestre szökött és ottan egy ifjúkori barátnéjához szállt meg, .
Felkercsto azonnal az asszonyt, do az *Ömmi áron nem volt hajlandó vissza-\'-wrni.»,..
— Nem kellett volna feleségül menni önhöz, az ismeretlenhez 1
Szólt férjének, ki megindította ellene a * válópört, v.«^. *•« 4-
Időközben; n férj kétízben nagyon beteg yolt éa. mivel tartott attól, hopv haUla váratlanul\'érheti, elővette végrendeletét és..\'átakarta adni a közjogvzöiick.
Do meifhyíra csodálkozott, a midőn elolvasván n.saját keze állal írott végrendeletet, látta, hogy mixíden vagyonát nejére hagyja, «f « ;
A végrendeletben-Pozsonyban élő nővérét tetlo meg őröleőséül. , •v El nom tndta képzelni, hogy ml módon fért az asszony a .végrendelethez, v, Végre is,kinyomozta, hogy betegségo \'alalt a nála volt Schókecs Karolin novü ápolónőd volt az/ a ld 200 fortintját kilopta fiókjából a végrendeletet átadta nejének ki azt ügyesen meghamisította és.visszacsempészte. . ... &/<
Schokocsné ezt hósóias- vkllátás után bo is vallotta. A rendőrség . Arányi Taksony rendőr tanácsost bízta mog a vizsgálattal; a rendőrtanácsos detek-tivokot küldött, az asszonynak, a Pod-mahicky-utca 3G. sz. alatti házban levő lakására, do innou az már megszökött.
Ugy látszik megém1«!, hogy mi készül ellene és megugrott. ., , / >
Erdokes, hogy az/aiézony miatt^bat óvvol ozelőlt nkí akkor még leány "volt n debreceni honvéd ezred egyik századosa lőtte magát agyon, mert el akarla venni feleségül, de kauciója nem volt és ia nélkül nem vehette el. <

- h i .
Szerelmi dráma.
V .\'\' • fó* Saját tudósítónktólj-ífc- \' *
" •v . •". ., Kaposvár, jun. 11.
Ligoti Aladár 28 éves zupás őrmester tegnap esto Kovács Eszter budapesti születésű 2G évos varrónőt forgópisztolyával agyonlőtte. rji , ;
Ligeti nomrégon jegyezte el a leányt, aki BudapoBten tartózkodott. A mult héten levolet kapott valami budapesti ösmerősétöl, a melyben azt irja neki, hogy nienyáaszonyának f. vísionya van egy katonatiszttel . . ?
Ligoti felhivatta a leánvt magához és megkérdezte töle, hogy igaz-e az, amit irtak neki róla. . > * V
A loány megijedt\'és mindent bevallott. Erre ölte mog őt LigctL
A gyilkos őrmostert el akarták fosni do még mielőtt letartóztatták volna magát is agyonlőtte.

Titokzatos eset.
*
Rablógyilkosáig! merénylet » . SXussum-körnton.
Tegnap este nagy feltűnési keltő-rabló-gyilkos-tániadás történt a Muzoum-kör-uton. r,
Knrán oslo. alig félkilenc óm felé, mikor még mindenűzlet nyitva állott s a járdákon százával haladtak az emberek, rnblógvilkossági merénylőtől követtek ol Csathó Ferenc kúriai tanácselnök feloségo ellen.
Az idős úriasszony a Főhorco\'ff Sándor-utcában lakik, a 17/számu házban. Mint mindon szebb nyári nopon, tegnap délután ia sétára indult. Egyszerű sötét - ruha volt rajta s ékszert alig viselt. Pénztárcáját kezében tartotta. Táraadója erre vethetott szemet.
Mikor az úriasszony a Muzoum-körut 13. számú ház elé ért közvctlonül háta mögött a kapu alól revolverlövés dördült s a golyó sivitva repült cl Csathóné mellett. Az úriasszony rémülten mo;*-gyorsitotla lépteit és íio\'.vo monoklit Sándor-utcai lakására. Utközbon azon« ban a Múzeum-kávéház előtt álló rend-«őrnek elmondta az osotot. A rendőr menten boraent abba a házba, a melynek knpuja alatt a revolverlövés eldördült, do a merénylőnek ekkor már nyoma sem volt.
, Egy szemtanúja a támadásnak azt jelenti nekünk, hogy a merénylő revolverét még kétszer sütötto cl s miután nem talált, a gróf Károlyi-utcán keresztül elfutott, Á rendőri sajtóiroda az cselről mit sem kőzöl.
A rondőrségi sajtóiroda délután jelenti : Aki a ház kapuja alatt kilőtt, őrült vapy részeg lehetétt és vaktöltó-sekkel lüvoldözhotoil, mert különben ublmn a sokaságban, mely akkor a kopu alatt elhaladt, a golyónak okvetlenül valakit találni kollott volna.
» •
A lövöldöző azért monekűlhetott el, mert a megrémült uri asszony elájult, mindenki azt hitte, hogy őt találták a lövések és hozzája siettek, ezalatt pedig a lövöldöző, kit már is koros a rendőrség, megugrott.
Állítólag fiatal ember volt, szűrko ruhában, hosszú szürke kábáiban.
Faikayt u|ra elítélték,
Dudapest, junius 11.
Falkavnak pechje von : ma újra ol-lélték. És most, mikor >nár szabaduló élben volt. kezdheti a bürlönhikástuj™. Tudósítónk irja: ^
Az Araerikába szökött lovélhordót, Falkny Lászlót hazahozták a 40.000 koronával együtt, a mivel uj éloiet akart ott kozdeiii sok nyomorúság után
A szerencsétlen flótást clitélto a törvényszék három évi fegyházra, do nem oz a súlyos büntetése maradt meg. Fo-lebbozésá folytán a táblához korült pöre, ahol flgyeiombe vették a védője, dr. Vá-zsonyi Vilmos által felsorolt lulnyomóeny-hítő körülményt ós büntotésót ogy óví börtönre szállították lo. Ma már csak nógv hónap választja el Faikayt o szabadulástól, do idtfközbon egy ujabb „nagy bűne" nyomára jöttek.
A posta azt a vádat emollc elleno, hogy annak időjén nemcsak a húszezer íorintot sikkftiztotta el, de megtartott előzőleg • ogy másik pénzküldcményt is — tíz forintot. Ezért uj eljárást indítottak elleno, a melynek során Falkay határozottan tagadta 02t a sikkasztást.
Az volt a védekezése,hogy a llz forintos killdéniényt tévesen kézbcsithelto. Kohn Adolfnak volt cimozvo a Koháry-utcába s valószínűleg egy másik Kohn Adolfnak kózbesitotlo, aki a Váci-köru-ton lakik.
A királyi Ügyészség loholflégesnok tartotta, hogy igy törtónt s elojtotto a vádul, azzal a megokolással, hogy Falkay, aki beismerte a Í0.00Ö korona elsíkknsz-tását, a busz koronát is elvállalná, ha bűnösnek tudná magát.
Do a posta, amely a nagy summát visszakapta, órthototlon buzgóságot tanú •fiivá, nem nyugodott meg ebben. Fol-
folyamodott n főügyészséghez n kérte Falkavnak vád alá helyezését mert kétségtelennek tartotta, hogy ebben is ludas.
Jlito csakur^an újra vád alá helyezték Falkay Lászlót s mára tűzték ki elleno a tárgyalást. A bíróság tehát dr. Szabó Géza eloöklésévol, feleletre vonta. Ezúttal is dr. Vázsonyi védte a börtönből olőAllilött vádlottat, a ki megmaradt amellott, bog)\' csak téves kézbesítésről lehot szó. Hivatkozott o to-kintotben magára a törvényszék elnökére, Zsítvay Leóra ós Egressy-Nogy László királyi ügyészro, a kiknek szintén többször kézbesített olyan utalványokat, a melyek másoknak szólottak.
A biróság kénytelen volt a bűnösséget megállapítani, de a legkísobb büntetést alkalmazva, Faikayt félévi börtönre ítélte.


LáübSzzaílés
P
í\'-Í
ktpállott ia hlset>oi«6«tt vlarkotó toct-r«Sr.*oXre, ótviur, aSwör Au b6rhAmlás ollón locjcbbnnfc bizonyult oddl;; a* írínyl-fílo Xohttol-3altoy1. — Ara 3 korona utaaltiaaal. >■ . „j
XÍAjjlintó ím HXÓtkiildl:. <>
DIANA GYÓGYSZERTÁR
Budapoat, fi ■ ^ Kiroly-körnt b. (Oob-ntoa sarok.)
3
Jí Ober-Solleral ¡1
^ úsvíiilyvliíforrás. $
....... .
-VÍZ.
^ Az Oh o^Soltersi ásványforrás vize hlrnoves gyógyvíznek van elismerve különösen a
| . mell és gége
botegsé^einél. Az idegekrt erősíti és M az cmé*zté*i szervek működését helyre $ állítja. Kapható minden fttnzor-vj\', kereskedésben.
£ \' főraktár:
BUDAPEST, Y1L ker. Kuszái-utca 5. tz.
BUDAPESTI IDKEK. y -
— A boroojenSl pótlóiét olutael tották. A báró Solvmossy Lajos bo roBjenői mandátuma ellen beadott peti ciót a Kúria mai itólotóvel elutnsitoüa.
■— Öngyilkosság. Rittkó Irma 22 éves nő ma reggel öngyilkos szándékkal leugrott az Amazon-utca 13. számú ház második emolctón lévő lakásáról az udvarra é9 sulvos soboket szenvedbtt. A mentők boszáUltották a Rókus-kórházba.
— A nlkkassstó ügyvéd véd alatt. Ma a büntelőtörvényszék vádtanácsa foglalkozott n bűnbe esett ügyvéd dr. Grün Ede egyik régebbi sikkasztásának Ügyével. Macbán Gusztáv tolt ugyanis annak idején följelentést dr. Grün Edo ollon, azzal vádolván Őt, hogy clsikkasz totla rá bízott hatezer koronáját.A vád tanács, molybon Czárán táblai bíró el nökölt, a panaszt igazoltnak látta ós dr Grün Edót vád alá lielyezte.
— Tarnóoy asoronoaáje. Évok óta pörösködnok egymással Tainócy Gtinz^ táv és a Fehér-örökösök, néhai Foliér Miklósnak n ílai. Komponisták voltok vnlaha Fehér és Tainócy s okkor kii lönfólo differenciák mellett váltak ol Vagyonilag nagyon is Összegabalyodtak Vitás volt köztük opy birtoknak, a tö-rükbecsoi ingatlannuk 40.500 forintos vételára is. Tarnócy követelto ezt a sum mát b hepörölte ért\'o a Fehér-fiukat, i kik a követelésééi \' szemben n tőzsdo-bíróságnál kereslek ollnlmát, azt állílvo, hogy e vitás összegot Tarnócy még 1881-ben megkapta. Ara a börzebirósá got ¡llotéklolonnc!< nyilvánították. így a pör a VI. kor. járásbíróság elé került, moly a Fehér-örökösöknek adott igazat A budapesti törvényszék azonban meg változtatta a elsőniróság ilólolót b a hiróí lotúlbcn lévő tekintélyes summára nézve íNjliéróket elutasította kor^=-ctnkkol. Ekkor a Kúriához fordultak fclülvizsgá latért s az utolsó lórum mn hirdette ki Ítéletét, elulosiilván a felülvizsgálati kó relmot. Ennélfogva Tarnócy most meg kapja a bírói kézben lóvő s kamntaivol időközben 50.000 forintnál is többre felszaporodott Összogot.
A biztosító küzönségliez!
Tudomásomra jiitott, hogy a ,Traii8yl vanift* novot viselő oláh biztosító társaság egy /lévrokonomat, Koísuth István urat budapesti főlisztvisolöjóvó novozto ki; kérőm az ipon tisztelt közönséget, nmoly az én clnöklotenimel működő .Öíi/.ai általános biztosító r. társasáj!* ~ mint tebesen ma-gyar vállalat iránt —\' érdeklődik, ne té-vosszo össze som a két biztosító társaságot, sem engemet Kossuth István névrokonommal.
1002. május 80.
~ Kossuth Peronos s. k., a .Hazai állalános biztosító r. társaság*
alnftl-A. .
ICREK MINDENFELŐL
— öngyilkosság idegenben. Bukarestből távirják nekünk, SzolAter József dr 81 éves budapesti születésü fogorvos itten tegnap este agyonlőtte magát és meghalt. Szoláter két éve tartózkodott itten és nagyon kedvolt ember volt. Valószínűleg pillanatnyi elmezava" rában küvolto el tettét.
— Nagy tüzvéss. Komeuburgban az
éjjel a Főtér közolóbon ogy négy utca kőzött álló házcsoport kigyuíadt ós reg-golig teljesen leégett. A kár nagy. A tüzet olszigotcllék. Részletes jelentés tnóg nora érkezőit.
— Loubot vendége. Párisból t&V\'
irják, hogy Louliel olnök tegnap dél utáu űnncpiescn fogadta Miklós göröjg herceget. Kovéssol azután az elnök viszonozta a horcog látogatását. .. *
— A királynő hálája. A hágai hivatalos lap a királynőnek ogy leiratát közli, a melyben köszönotet mond mindazoknak, akik betegsége napjaiban rész-vétükot fojozték ki éa azt mondja, ^Upgy népo szeretőiének ez az ujabb > jele mélyen meghatotta. /
— Ferdinánd * oárnál. Egy pétervári távírat szexint Miklós cár a poler-hoíl palotában nieglátogaUa Fefdmánd fojedelmot, A fojodelem később moglá-togatta Feodorovna Mária cárnét Gacsí-nálioíi ós Konstantin és Mihály n*gy-horcogokot Sztrelnában. A fejedelem visszaérkezése után a pelerhofi palotában családi ebéd volt.
■ « 9
— A komoly barátság. A cár pa-
inncsot adott egy monumentális diadalkapu torvezéséro s megbízta a szentpé-lervárti mérnöki egyletet, hogy mielőbb hozzáfogjon az oszmo megvalósításához. A diadalkaput Odesszában emelik, annak a széles útnak a kezdetén, a moly a kikötőből vozot n város felé. Ezt a széles utat Doulovard de Frarice névro fogják keresztelni. A diadalkapu valóságos mütemok lesz, tele érdokes domhormüvckkol, szobrokkal, a molyok II. Miklós cárnak Franciaországban telt látogatását és Fauro, meg Loubol elnöknek Oroszországban viszonzott vízíljoít örökilik mog. Ékes frázisok az elhangzott pohárköszöntők egy-egy jelentős mondása ékesíti majd a dom-borképeket.. A cár erre a célra egy millió rubelig nyitja meg az erszényét
KÖZGAZDASÁG.
Orezégee vásérek. .
Junius .19-én : Bocskó, Élesd, Űőnc, Kiüszeben, Marikó, SüttŐ.
Junius 20-án: Felsölondva, Hortobágy, Jaóionka, Murányaljo, Őriszenlpéter.
Junius 21-én: Fehértemplom, Makó, Mezőlaborcz.
Junius 22-én ; Apostag, Aszaló, Béga-szentgyörgy, Birkis, Dömsőd, Jarkováo, Jászapáti, Kula, Nagyvárad, ócsa, Po-Ösonv, Slridó, Szarvas, Újfalu (Toron-
tálm.), Va\'utL«. Vári, Zenta.
*
Budapesti ^sbonatössd". Csendes irányzat és ö fillérrel magasabb árak mellett ma 14000 mm. buza került forgalomba.
Miursr tmx* jon.-r« í.20~9.15, Rom okt.-i» e.«t-e.«,Z«h okt-ra SS1-S.80, 6 IT—0.1*
Bndap«»tt érUktSxaá*.
E14Ua<tín Hlt«Utt: óiitrik ktUlrfcisv 088.7}
hltrlrtMTÍny 70Í<60 Jeltálof ----
nimunuriayt 619.- Osxtlák államr. T04.— Na-jf»r hUíJfínrény 710.CO Vtgju 4 «rit»14kof *r.>f.* Iftr. Jío.eo Xoroo*jár»dik 97.83. — L«uApvii»U?>u>k asU» Jelr. Usk <9T.W-.— Hlm«muunyl 0<t -OfiUuifcjyw álUuiTMul rttírénr 705.25 LHil r> >wt 7J.— Kimet btrod. tr.áikn 117.8.8 VUUmflil Vw.it s: I. - Uudáptiti k^tttU vuut 614.80 BSosl érUktóud*. H4»«, Junlui 11. Ofitrik ktt«U. 689.E8. M*n.» bltélr.: —.— 0»rlrAk-m«rr»i 411»mt»»uU réMT*r*T \'04.- 4 uixaléko« manar »rwrjirudök >\'-0.70 M«<Tm koron»Jimd6k ~.-fD4lt *«nl -v-.
- KözVágóhidi sertésVásár7 (Hivatalos jelontés.) Készlet 68 darab. Érkezett 860 darab, összesen 927 drb. Eladtak 676 darabot Maradvány 852 darab. Mai árak i öreg sertés, silány 72—76 korona. Fiatal sertés nehéz 86—90 korona, középsulvu 80—88 kor., könnyű 72—84 korona. Hhsserték könnvü 80—86 korona. }00 kilogramonkint óíő-sulyban biindon levonás nélkül.,. "
VAaárcsarsokáral i ¿.
A mai forgalom igen élénk 4,voIt és az élelmi cikkek ára/émalkedetCtA rántan való cairko darabja 110 fillér,\', sülüt viló jérce 130 fiUér, tyúk 1B0 fillér. Leölt liba aprólék nélkül 840 fillér. Tők darabja 1 korona, .saláfáuborka darabja 50 fillér, zöld bab^kitója 80 fillér, zöld borsó literje 60 fillér, idei paradicsom kilója r kohma: Caeresnye kilója 70 fillér, ribizli kilója 120 fillér, alma -kilója 160 fillér, erdői szamóca kilója 120 fillér, ananász-epor darabja 4 fillér. Sam-piongoraba 8 darab 40 fillér, articsóka darabja 16 fillér,,, ^> •
Mu(ryaror«i| lojaajfubl»
ponyva- ¿3 zsák-
kölosönintézete
»i&nl n )ctcl(nra*(l>li fcltíttlck rnelItU ¿1 ¿* 00 Hvtfurnpuéltr ntfrtá|u kasai- 4a vArgon-, v.ifamljil rcmtVlvdl mirsíktll dijak tuellott r«x>cohordiahoa »<Cku>{clt izikif- ti bthor-Ü4ul kSloaOupouyvAkat, utóbbi e4lr* t*Ulr« 7 c. 0 korona átlian.
MOIÜL ADOLF
asáktUlat, <0 4« haaxniat uik- 4s seorra
naryrtikUr.
BUDAPEST, t
V. ker., Arany János-utoa lfl. ss.
Sürgönyeim: NAGEL ADOLF Badtyttt.
(ivomatoU Stiktlr VikWm&l Uadapot^ou
Cu> mtim . pi tnndcljék m«f. a
tisu, »»IMI »n*ol n síért. Vaork« Ul*t ft fotnak róla irőiidíJ, hozy m*« «•odaaz« »toa-jaal at ítoIU mÁi-
foltot, ralndemfla tlwtaf l«o»4cM u mc*t41 6l k Mt> nfk (TdaTCra<Qd«^(«t, fi». taJaW k«lct«a4s. Ara t kuiooa. ValfclJ uH »xaypaa 1 kor. S daüab S kor. «0, pfdti 1 kor. 10 te 2 kor. Valódi tatot a«. Pir*tb«n k»{>bnW csakis BalaiM Korall fT*fT-Úriban. T««M#Vir, » bora mütd«4 M>Ulr«ad«Ue
aitrliriban.
nyiltter;

Savanyu íBlbüfUjés, ?
varok, a tultellség érzoto, ogy rendetlen gyomor jelenséeei, azonnali gyors kezelést igényelnek, mielőtt a kór komolyabb lenno. Vegyünk Dr. Roos-fóle Flstwlln
labdaosokat, melyek orvosi siaktektn*
télyek állal legjobban ajánlUtuak. Oyégy-«r.ortárakban eredeti dobozokban 1 kor. 20 fillérért kaphatók. Esetleg közelebbit Dr. Roos X által Frankfürt a | M.
Alkatrííifk: 4 e».li«tlíi uíotarai batr*i.l*ta* bua, «s4n«arM iiu«Q»>(uia 4a S c* hmcUlom,
fodormcnlaolaj, kOuítiy olaj.
• K rovat alatt ki«lítttk«rl orm vAIUl WltJ»-4; a M«rkt.\'«iU.
.y.REGÉNY.
.. * t • «
II tenger titka.
Ezzel benyitott az épOletbo.
Így négyszögletű szobán keresztül az udvarrá jutottak, a melyt magás kupola
födött..
A kupolacsarnok járataiban stekré* nyek állottak.
tjfy(ilyen szekrényhez, a legnagyobbik a mérnök odalépett ét kezét rá-*.«U* a kiiincsre.
F •püjanatban (elordított és hevesen feUántgtfa a szekrény ajtaját.
í-íbiyolt é> nézett.
Keresett, valamit.
Ufy látszik nem találta, mert izga tottan kotorászott a szekrényben felhalmozod aranyékek és drágakövek között.
— Nincs ! kiáltotta. Nipcs!
—»Mi az, érni ninci?
— Egy. bámulatos kő. Olyan mint a ciíi?qU gyémánt, de ezerszerte fényesebb. A,l;kora mint az öklöm és bir napsugarat sehonnan sem kapott, itt a vizben >• ugy világított, mint egy reflektor.
—. talán leesett ?
— Nem,... Nem l Ide volt erősítve ! A szekrény nem volt a zárra becsukva. A. kő eltüht.,. Bertucció, itt volt va-lak.! Meg vagyok lopva! Elvihetik min* dinemet! Itt járt valaki,, aki ugy tud a víz alatt járni, mint én, Bortuccio, ez1 kz embert meg kell találnom és ki kell irtanom, minden ivadékával és minden ismerőiével együtt, kell Berruccio ! Keli •
(Vége az első kötetnek.)
(Folyt kőt.)
K*r4k»Arok*t «Obran UMiUltott irtán, 8 ti 10 ftto* rüalitre, karékp*r-«lka*riaiakat
3Ö°|o árleszállítással
uUtihuÜc.
t r. kai»« gummi--M. S.W 4» 4.—
I. t. boUó gummi — — „ y - Mt-" retyWlArapa — — — ,, 3.. ?« t.— * ri un Caind kft.--- -.15
l ~ — " ¿ KiUtoi angol w*ot3 — —,f5, —.40, —.V, ASjr»t Dftti — — — frt 8.25 ét TaTetkop-purapa — — — 1.40 éa 1
F«ga*t;uk paija--M-.é0 i»
Ktüíí Térva. ni pl tv.\' - ,,-.0i ¿» -.0« Karikfutó cuati - — „ — — M5
.«.ÍÍMlcklculc»---,,-.W<».-*8
\\U»M »«pendeléeek gyoraan éa poniotaa. N\'HT IrJejyzek logran éa binnentra.
Léna Jakab éa fia
kerékpár nagy raktára
, JéxMf-kSnrt 41 »^-Aia.
h ftíJttteJat RottanbüHr-ttWa 1. JarHAtokat, tomin-(orktt 4« níkk«!«X<:i(Aut ok»«« ét t/akazerSen ctl-nálunk. — Aa Ari»: kitftfl^aér^rt falalöaaégat \'* a*Mt Utasé« aaati* a »fest
eta—efctmtfc.
PénzkSIosttnSket SÄS
vihítm, kóMarriape rtfj öróktégtkra bari ragy negyédiri riul«tfljt«U*ra, uiyaalnWn ingatlanok ba-Ublégétlrm L IL helyi* 15-W Cri türlmtiara leg-gyortabbcn kieukCzól Kraut KlkAly OgynOtégo Bud »patt. Nagymez}-otea 4«, VUatxbéiyt«-
***********r **************
Oraz.PáJyázaüKözlöny
i-, v i v r <%ibrnw .i
Urtalmazaa aa országban betöllaodö. ös»,
asea áSáeokat ipari, kersskedelatf^aae«^ ás e»l(Harf»aié< 4s¿ mflsraHt^tkrfwTsei«-, frrthM.nffllnlrisalCl ásrli\')iaftsdilsilisl\'
f .. ■ tahnsfottsfc »ászára, jffiffi^
Ecyw safes fcta M fiJOáar, éohénytt—flákbeaa és * adsCéhtvs*
V4e«.*ir»t uLm*
Építkezők számára
tégla és habarcs íel¥onók, állvány v kapcsok, kutak,
os&vek. ¥és*gerendákp falkötő vasak, > daruk, emelőgépek stb.
Gazdaságok számára
msssl sínek • billenő koosik, looomobilok stb.
Iparvállalatok számára
gŐx szerszámgépek,
transmissiók stb.
Malmok számára
hengefsxékek, sziták, fetv>viórf, kö járatok, bő választékban. hat.-nélf de jé éllapotban váhnak kés \'.ben
SCHLESINGER ALAJOS
Budapest, V., Viol-ut 30.
Hallatlan olcsóság *mm
1 Ullea nihihoz rali írttól: bótmtly t»Jnb»n eo fillér
ül aranyozó 1 üreg Siettet --- — 00 fillér
l "kg. boroityán padló félték — ---100
1 kgr. olaj fetUk --------ÍO „
1 kp. priina patent Ítíftifz— —---7» ,,
Kapható !\':•■•
BriUl TesWérekB^My,Dob^tóau **************************
Szebbnél sfcebb
vizsgaruhák
leányok és fiuk részére minden nafey ságban és nagy választókban kaphatók, esetleg mérték után is készíttetnek
Moosárt Kálmán utóda
Budapest,
r.
Kerti ruh
XV. ker. Váol-ntoa 0. szám. ék.
Kerti kalapok.
**************************
A legjobb kusza a világon
Bor Jegyű kaszaj
ttrfényeten védva.
Megrendelési\' eim:
Winkler és Grauer
„Byf\'-kaoi
szétkQldégi vállalat.
Bidapeii Kőbánya
KájK) Ina-tér.
Sürgönyeim : „Burkasaa" KőbánfS.
A .Bur* jegyű kibzá árai: 70 76 .80 85 90 1.— 1.05 1.10 1.15 UO ^
9G_100 jctm._
1.2Ö 1.30 bű \' 10 drb. rendelésnél egy drb. kasza ingyen. 6 darab rendelésnél a postaköltséget a gyár fizeti. Minden meg nem {¿elő kaszát kicserélünk.
„BUK" kaaxakd Itjjubb tmiki
Eddig 75000 forjilWDtiaii
Brázay-fóle sósborszesz.
Ha as ember étkezés után, tohát napjában legalább is háromszor, de ha lehetséges Otszor-hatszor is kiübliti a száját állott vizzel, amolynek a felerésze a Brázay-féle sősborszesz, dgy a fogak, száj és íny egészen tisztán tartatnak és a romlástól megvédetnek.
1 nagy üveg ára 2 korona:
1 kis M „1 M
,Üalbax&^ce
elismert legjobb
m—- \'
norinbergi nagykereskedés és m. kir. dobánytozs-dében bádoglemezzel ellátott dobozban. Parafa, ée " aranyszopékáwal tS kaphatá.

Mapfaak\'Pées/Németnek Bécs.:S¡
-Ke Jtöldjük pénzünket,külfőldr«l Legjobb érákat és ákszoteket küld
.4
SOHÜNWILD \\M te és ékszerárugyáros
============ VÉOSEIT, -
Utm tetozQ tárgyakért • pénat wlossakü!d6m waof klcosréléOli
.. ; aaaa 9 fcvi jróTÁiXAasAi^ i----- .¿a
Egy pontos nickel ssebőra szép kivitelben
frt 860
tzy pontos nickel ébrosztő őra m 1 90 Valódi ezőst rcmontoir-óra
pontos járáwsl — — —
\'íV* ár*

Valódi ezüst kétíedel. anker» ■ • rembnt. erős szerkezettel, szép kivitelben — — — frt 8.25 Valódi ezüst tula remontobv anker kétfedeles óra — — Ét 10^0
-0\'14-karatoa aranylánczok eslzios ssáp kivitelbeni V^\'-
20 gramm nehéz 25 frt, S6 gramm nehéz »0 frt, 80 gramm nehéz 86 frt 40 gramm nehös 47 frt 50 kr. — Minden lánczhox aranyba foglalt köves lógók kftlős mérve 15—10 gramm súlyban 4 frt 50 kr. >
Mindén tárgy a királyi föpénzverdehivatal «Ital megvizsgUva és bélyegezve. ■
UmaUiXv AUawi 4« anuvjréramakkal. - **bb mm aU»j»ar« Ut4J ibXxtokomWzi vaa.
Sagy képes árjo^yxék Ingass és bérmentve küldetik.
A legújabb és legjobb különlegesség
kössvényes«. rheumás-, lsohlasz és lüegfájdalmak ellen
Herkulesfürdői ^
Forduljon Schwab gyógyszerészhez Herkulesfördőn. ,
Sa megpróbálja, mag: nem - bánja
1 üve* Ar« Z forint.
- " i •
Szabadalmazott \'-V^V i7 " -\'ií\'
kosárbetétek
gősosáplögápek skámára ;: .
kaphatók a feltalálónál, teljes felelősség mellett, hogy tiszta cséplést lehet vsle végezni, a legrosszabb esetben is, A kosárbetétek árad:
- • it
4 lóerejü géphez 60 kor. • 8 „ 70
8 „ » „ 80 H
:s s§ -
Megrendelés esetén & kosár szélességének mérete beküldendő.
Bajzáth Ignác, székelyhíd.
Iii! Nagy mulatókért m\\
J megnyitás. i
Vwt ggtténciúra a n. t. kúiöniég «zlrt» ludo-jnltir» borni, hogy SzabírtkAn a Polí¿H-»zd]l*ia épü!otóboii (a ratutl Indótrizzal tztmben) Iet5
kertkelyiségfet
. éti mitu« bú 8-iin megr.yilottarn. »hol teljr.en uj. 100 ttoJnMyre fedett »zatetoi ét kit fedett toképityk ill t Vtodégeiin tzórakoiÁ«^ra rendelkazéar«.
líapoaklnt sene Játszik. ^
Fri«». haUtzotan fózótt htlpaprikág él «OH bal homoki 4» hegyi borok. kSbinyai rviivénytfr »iné-kait árak Oislktt, tzulid kjtzolgll&ttal.
An.«, Ufinrit b. pkiVogéiit kirí Ktrlló UiriélrtWlbVV. ^
TIRGRAM .
sddig legjobbnak bizonyult a. poloskák és petéi teljes kiirtására. Kapható helyben és vidéken üvegekben a 20, 40, 60 kr. Fél liter 1 frt 80. kr. ^ liter . S frt 60 kr. Tirgram-por á 16—80 kr..
Főraktár: i
Tirgram Társaság
»«s^et, XV. kar, XAraly-ataa L
Ems gyárt ég roigU »Upot gyórrrijcarei Mttin ........r«sndelJÍnflfa«t ktÜÍB^een
ktaalltaarí kit&n«
ajinlliató.
tflji
Tltkoa betegségeket,
hagyerífelyéat, magO -j»1íít, hélyagbajokal, »»bakét, typhlbt béUgtégektt ét utébriait, a fér fieri elgyengülitéi, az óníerttaia k6»»flcaiméoy«lt, nik fabérfolyisit 4a biriuily mi» nil betófti-get, bidlQUjéakat, geriuez- ét idfgLsjokal; akiz tifita feoailió éa a lagbUtotaib, grontaa, ala^o-MB 4a tikaraaea CTW«*«^
Dr. OziHCzár J.
Sfyof. ervefíHcfer
Lakik: Budapest, Vtt Kerepesl-nt lé. mm. X
Kaalalt t a. 10 éri tói 4 Írtig éa aaU S-S%. I Kilón riróterm fk, ktlión bo- it kijirat. L«r%lakz« | «jtoaoal tklaazol. Gyigyazarril g^ndoakeilk.
i
H. étfoiyam. 154, színi
Nagy-Kanizsa, 1902. pintek, Judïbs 13.
ew s2üü 2 fWÍT
Felelős sserkesató:
ELOBVAJt UUOÔ.
Megjelenik naponta korán reggel.
ElÖflZötőSl ára: H Kiadó tulajdonosok: j.
H oly ben háiUoa nordva egy hóra CO fUlét. .*. .*. 0 kr"" fuku- muuv. i í^r0flut0tt „ ^^ykanlstal Friss Újság\' Uerxódései
Vidéki* póstal küldéssel egy hórs 1 korona 20 fillér. (] Sxerkesttőség és kiadóhivatal: Kriusx és Futu pnplrkemkodé«e. fl nyomdájában.
t>t-r—........—
a Ssép^IseléBifetaia«
EB
\' v \' * 1 »
\' ■ m I
Forradalom Oroszországban. líivégzeff rsblógyilkosofei
A rikkaocs-törvóny.
A reakcionárus Austriában törvényjavaslatot terjesztettek be tegnap, amely sok elkobzott jogot adott vissza az osztrák sajtónak. De adott ujabb jogot, sőt, a sajtó területén széles szabadságot toldott e jogokhoz : engedélyezte a hírlapok utcai elárusitását. Törvényben engedélyezte és nem rendelto alá polgármesterek ötletének vagy főszolgabirák vadászszenvedélyének, illetve önkényke-désének.
Azok a maradi korlátok, amelyek ft sajtószabadságot nálunk egyenértékűvé a/ütják többi, rendőrileg szabadalmazott szabadságunkkal (hirlápi kaució, rikkancs-engedély) vagyis a frázisban született szabadságokkal: immár ledőlt Ausztriában. A melynek fekete politikájáról, kamarillájáról terjesztik a dajkamesét, hogy a népet elriaszszák a jogok követelésétől itthon. \'
Az uj osztrák törvény föltétlenül és korlátlanul engedélyezi az újság elárusitást az utcán. És cselekszi ezt a törvény indokolása szerint, hogy az újságok jövedelmezőségét javítsa, hogy a munkahijján levőknek uj keresetforrás zsilipjét megnyissa.
Az utcai elárusjtóst iparnak le kinti. Boltnak, amelyben annyi az alkalmazott, amennyi az iparosnak tetszik. És, az e téren, az utcai el-árusitás terén elkövetett kihágásokat nem a rendőri, hanem az iparhatóság körébe utalja.
Igalffy ezredes öngyi.kossága.
Béos, junius 12.
A távíró még ax éjszaka folyamán siéjjelvitto Igalffy Guszláv dragonyos ezredes öngyilkosságának hírét, s most, fcoy ax "Angyilkosság oka is kiderült már, nr.gy konsternációt okoz Becsben • szomorú eset.
Mert politikai okok rejlenek ez öngyilkosság hátierében. IgalfTy ezredes ugyanis dr. Offenheim lovagnak segéde volt. A közte ■ Lueger polgármester közt fölmerült becsülelbali ügyben. Ez affér tudvalevőleg azzal fejezödött be, hogy Offenheim segédei kijelentenék, hogy Lueger nem olyan ember, a kivel szóba lehet állani. A Luegort diífamáló nyilatkozatot mint segéd Igalffy is aláirta s ezt antiszemita és klerikális körökben
igen rosz néven vették töle. Az utóbbi napokban némely felebvalója részéről sok kellemetlenségben volt része és ez az amugv is Voppant ídegos emberben meg-
érlelte az öngyilkosság szándékát,

Más forrásból a köveikerőkot jelenlik Igali Igálffy Gusztáv ezredes, a 11. dragonyos ezred parancsnoka súlyos idegbaja miatt két év óta szabadságon volt. Azt hiszik, hogy örülési rohamában követte el az öngyilkosságot. Az elhunyt ezredes ötvenkét esztendős volt. A hadseregben egyike volt a legnépszerűbb tiszteknek, mert a lovaglásban ós vívásban alig akadt párja. A tiszti tortákon rendesen ö szokott elnökölni. Néhány é\\.g parancsnoka volt a bécsújhelyi vivó-tanfolyamnak is. Tavaly sokat írtak róla az újságok. Bécs város polgármestereivel való ügye miatt, ö volt ugyanis egyik segéde • Offenheim dr. ügyvédnek, aki provokáltatta Lueger és Neumayer polgármestereket. Tudva levő dolog, hogy Lueger ezt felelte nekik a kihívásra :
— Már öreg vagyok at ilyen ostobaságra. \'
Neumayer is a főpolgármester álláspontjára helyezkedett, amiért Igálffy ezredes provokáltatta mind a kettőjüket. Párbaj nem lett a dologból, sót a polgármesterek bffenheim dr.-t föl is jelentették a bíróságon párbajra voló kihívásért. A mikor t; yalásja került a sor, az ezrrlen, akit tanúnak idéztek meg, igen élesen nyilatkozott a polgármesterekről s a többi közt azt mondta Neumayerről. hogy a hozzá hasonió hülye emberekkel nem lehet becsületbeli dolgokról tárgyalni.
Az öngyilkosságot Igalffy tegnap dél* ulán a helyőrségi kórház várótermében követte el. Tegnap délelőtt meglátogatta bátyját, aki a magyar testőrségnól őrnagyi rangban szolgál. A testőrségi palotában feltűnt az ezredes izgatott vi-solkodérí. Fivérét nem találván, Igalffy Gusztáv visszament a kaszárnya-kórházba hogy az ezredorvosnál konzultáltassa magát. Az orvos el volt foglalva s kérte, hogy várjon néhány porcig a váróteremben. Igalffy. aüg hogy egyedül maradt, hatlövetű revolvort vett elő, azzal jobb halamé-kába lőtt, Nyomban meghalt.
Az 62 éves öngyilkos ezredest özvegye és két árvája siratja. Egy fia, aki a Thereziánum növendeke és egy felnőtt leánya, aki az öngyilkoslág idején anyjával Vöslauban időzöU.
. {haSeset a katonai szemlén.
A békében való háborúnak, az u. u.
kíwonásdinak, mely olyan teméntelen pénzébe\' kerül az országnak, nemcsak pénz-; hanem véráldozatoVr.t is kiván, s sokkal több áldozata van, mint a V nem avatottak hinnék, csakhogy a katonai szerencsétlenségek és balesetek csak elenyésző csekély száma jut nyilvánosságra.
tegnap a távíró holott égj ilyen hírt» tisztről lévén sző, nea titkolták «1 as
esetet. e
Az 5. dragonyosezred szemléjén, a molyet Ottó királyi herceg végzett, Rupp--recht György főhadnagy leesett meg-» bokrosodott lováról s oly veszedelmes sérülést szenvedett, hogy kórházba kel«
lett szállítani. A szemle abba maradt.
_ ^__*_ ___
A hivatalos lapbúi.
Olmadományoiáaok.
A király Molnár János kalocsai főképp talani nagyprépostnak a scardonai püfr pöki cimet adományozta. A király ezeq felül berzevicei és kakasdímnici Borza* vicy Gyula m. kir. állami anyakönyvi; felügyelőnek és a Ferenc Ferdinán^, fóheVceg ti. sz. hadtest tüzér ezred tai>t alékos hadnagyának, valamint bárcai Bárcay Endre főhadnagynak a m. ki^ pípai 7. honvéd huszár ezrednél éa kölesei Kende Zsigmond földbirtokosnak a kamarási méltóságot díjmentesen adományozta.
Miért dühös Clofác.
A Kicsapott unokaöcs. Magánforrásból kapjuk a következő rendkívül érdekes táviratot:
Béos, junius 12. Egész murépában megbotránkozást keltett Kloíáo oseh képviselőnek és társainak a Bolohsrathban elhangzott oseh és mogvotést érdemlő plsskolódása.
A Joles képviselő nr plszkolódá-sának asonban namosak a marion-burgi beaséd, hanemfőként személyi harag ls a* oka.
Klofáo nrnak ugyanit két évval asolőtt Hcldelbergben as egyetemről agy unokaöososét botrányos verekedés miatt kitiltották, a kitiltott mindan forumot végigjárta, hogy ast a kitiltást magsemmlsit sék, sőt a némát osászárhox la folyamodott, da hiába. Távoznia kellett as egyetemről éa Így kénytelen volt * béosi egyetemen folytatni tanaim\'nr\'-«\'"-
Kinevesésak.

A király 1902. évi május h6 81-én kelt legfelső elhatározásával, Lenarcsics: András tanári s a körösi gazdasAglf tanintézet vezotöjét ugyanezen tanintézet igazgatójává kinevezte. Az igazságügy» minister dr. Stoffer József budapesti kirf. törvényszéki és dr. Benárd Emil buda*; . pesti kir. büntető törvényszéki jegyzőket, a m. kir. igazságügyministeriumhos foj,
galmazókká nevezte ki. Knolt Béla silahj kir. törvényszéki albirőt • zilahi kir,. iáráAbiró>1*hor. mint réteges székbe-
ORSZÁGGYŰLÉS.
Képviselődé*.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, jun. 12.
Elnök : Apponyi Albert.
Jegyzők : Szőts, Lázár, Farkas.
Jelen voltak a kormány részétől: Szél], Lukács, Láng, Darányi.
Napirendül miniszteri válaszok vannak kitűzve.
A brOssseli oukor-konferenoia.
Elsőnek Lukács László pénzügyminiszter válaszolt Csávolszky Lajosnak a brüsszeli cukor-konferencia tárgyában. A tárgyalás a prémiumok mogszünletése körül iorgott, azzal az óbajtásssal, hogy a cukor is olcsóbb legyen. A konferencián megállapodások történtek, amelyekhez nekünk is hozzá kellett járulnunk, literi különben retorziókkal éltek volna • dinünk, Cukoripar válságáról szó sincs. A választ tudomásul vették.
A pótaűóba beszámítandó kamatok-
Kosai Pálnak a pótadóba beszámítandó kamatok tárgyában előterjesztett interpellációjára a pénzügyminiszter azt válaszolja, hogy erre az interpellációra érdemleges választ nem adhat; mert a dolog most van a legfelsőbb farum, a közigazgatási bíróság előtt. (Altalános helyeslés).
Ax aradi hidak.
Lukács László pénzügyminiszter azután Barabás Bélának válaszolt az arndi hidak veszélyes állapota ügyében. Kijelentette, hogy a kormány intézkedoi^ hogy a kifogásolt hidak kijavíttassanak j
A válasz tudomásul vétetett.
As alsó áKaboloai ármentesítés.
Darányi Ignác földművelésügyi mi" niszter Kovács Gyulának válaszolt az alsó szabolcsi tiszai árrnenteBitö társulat át térfejlesztési ügyében. A miniszter kijelenti, hogy ártérfejlesztés törvényhozá-silag engedélyezve van 88 ezer katasztrális holdra, amelyből 25 ezeret már át mentesítettek. A többi is sorra következik. A vizmüvek is arányosan leltek megosztva.
Kováos Gyula nem vette tudóméiul a választ.\' A Ház azonban tudomásul vette azt.
A sxékoly vasutak kiépítése.
Láng Lajos kereskedelmi miniszter Bcdőházy Jánosnak válaszolt a székely vasulök kiépitéso ügyében. A kormány szándóka legközolebb az utolsó ág kiépítését megkezdeni. Keltő már kiépüli.
A Ház tudomásul vette a választ. A Baja—Báttaszék vasúti ösuze-köttetés.
Beloh Aladár a Baja—Báttaszék v&suli összeköttetés ügyében interpellált. A kereskedelmi miniszter válaszában kijelentette, hogy bár óhajtja Baja város felvirágoztatását, do az áthidalast országos érdekekkel igazolni bajos. Azért a legközelebbi időben szó com lehet az áthidalásról.
A választ tudomásul vették.
A villamos balesetek.
Láng Lajos kereskedelmi miniszter ezután Hátkay Lászlónak válaszol, aki a villamos balesetok gyakori volta ügyében interpellált. A kocsivezotőket alapos kiképzés után alkalmazzák csak. A Kocsik túlzsúfoltsága nagy kalamitás de itt is a közönségben is van hiba. Az állóhelyek a külföldön meg vannok szünietve de azt a mi közönségünkkel keresztülvinni nem lehet.
A gyorsaság 6—18 kilométerig ornel-kedik óránként, ez nem lulnugv. A balesetek száma éviől-óvro csökken. ÖS ban 41, 99-ben 21, 900-ban 24, 901-ben 10 volt. (Zaj). A kérdéssel behatóan fog foglalkozni, s az érdekelt felek meghallgatásával törekedni foc a bajok orvoslásán. A mentökószülékekro vonatkozólag megjegyzi, hogy külföldi ezakvéleményok szerint nálunk a legtökéletesebbek. Az 1874.18 megállapítja a kártérítés módját. Tehát uj törvény felesleges.
Bátkay László nem veszi tudomásul n választ. Nem szabad a miniszternek a társulatnak érdekeit védenie a közönséggel szemben. Ha annyira bízik a minisz-
ter a monlőkós-fllékckbcn, akkor álljon elébük. (Derültség).
Egy kis vihar.
Elnök fölteszi a kérdést, hogy azok akik tudomásul veszik a választ álljanak fel. (Felkiáltások a szélsőbalnál i Kisabb «ég.)
A jobb baloldali ajtón több kormánypárti képviselő jön be a terembe. Nai zaj a szélsőhalon. Most jönnek be. Ak nem voltak benn, n em szavazhatnak.
Jegysök konstatálták, hogy 69-en a tudomás vétel mellett Tannak, 46-en ellene.
Piohler Győző tiltakozik as ellen, hogy utólag l>ejövök is szavazhassanak.
Bakovssky István hásszabálysértés-nok minősíti az esetet. A főbünős Szőts Pál, aki becsöngette a kinlevö képviselőket.
Láxár Árpád jegyző bejolonü, hogy ő csöngetett, s nem Szőts. Ez különben uzus, a mely nom csak a kormánypárti hanem ellenzéki képviselőknek is szólt. (Nagy zaj.)
Bakovssky István visszavonja azt amit Szőlsnek mondott.
Elnök kihirdeti az eredményt A Ház tudomásul vetto a választ.
A botegaogólyző pénztári visszaélések.
Az Ülés régén Láng Lajos kereskedelmi miniszter Tálaszolt Kováos Pálnak a betegsegélyző pénztárnál elkövetett visszaélések ügyében. A vizsgálatot mepinditották, de visszaélést nem konstatáltak.
A Ház tudomásul vette a választ.
Elnök bezárta az ülést.

Av osztrák botrányfószekbOI.
, Bécs, junius 12.
A német haladópárt ma ülést tartolt, a melyen a csehcK és nagvnémolek részéről kezdett obstrukciót általában határozotton alitélik és arra utaltak, hogy az obslrukció a lakosság sürgős ós jogosult kívánságainak megvalósítását ismét bizonytalan időre elhalasztja és a napirenden lövő fontos szociálpolitikai kérdések elintézését megakadályozza.
Valamennyi szónok kíemelto, hogy a két párt könnyelmű obstrukciója rendkívül megnohozilí a vámtarifa és vám-szövetség dolgában a Magyarországgal megkezdett tárgyalást ós Ausztria kárára kedvezőtlenül boíolyásolja. A képviselőház ma ismét ülést tartotta A napirend olső tárgya a ütinagőzhajós társasággal va!o szor/ödés megújítása volt.
Első szonok a német nemzoti Borger, aki rendkívül élesen megtámadja a társaság vezető embereit és egész listáját sorolja fel azoknak, akik loptak és sikkasztottak 8 akik ellon a társaság nom tett büntotő feljelentést. A parlament korrumpálva van és még az is kitolik tőle. hogy ezt n szerződést is jóváhagyja. Az elnök rendroutasitja Bergert. Schönerer: Igen, a parlament korrumpálva van.
Az elnök Schönerert is rondreutasitja. (Napy zaj.) GÍőckner: Ioazán gazsági Schönerer ; Micsoda az az omber, a ki az ilyen gazságot megszavazza ?
Glöeknor: A legnagyobb mértékben koriumpálva van I
F. szavak után Berger, Schönerer, Glöckner és Wolf közt rendkívül izgalmas szóváltás folyik.
Iro (Wolfhoz) :\'lín őnt a parlament nyílt ülésén föl fogom pofozni!
Schönerer (Wolfhoz) : Cukorkarlel I A megvesztegetett sajtó föombero I Wolf (Schönerorhez) : Maga részeg ! Az ülés obben a tónusban folyik.
Szerelmi dráma.
9
— Saját tudósítónk távirata. — Szöged, junius 12.
Nagy Bokszegen 8vager Lajos odavaló jegyző fiatal feleségű ós a jegyző segédje llanser Sándor agyonlőtték magukat.
Hauser 28 éves volt és Tölegénye egy aradi elökolö család leányának.
Svagor Lajost is iól ismerik Aradon, mert még nemrégiben Arad Tármogye fókönvvelőjo volt, de aKrívány sikkasz-
tása után helyzete tarthatatlanná lelt és meg kellelt válnia hivatalától. % Sokáig állás nélkül\'Volt, régre kénytelen volt Nagy Bokszegen jegyzői állást vállalni.
LEGÚJABB.
Békekötés után.
New-Oastle (Natal) jun. 11. LHIeton tábornok, aki lemondott a natali csapatok parancsnokságáról, hogy legközelebb átvegye egész Dél-Afrika főparancsnokságát, tegnap elutazott
Fokváros jun. 11. Egy proklam&ció közzéteszi, hogy azokat a lázadókat, akik nem zászlóstisztek vagy bókebirák, ha julius 10-dike elölt megadják magu, kat, csak választó-joguknak életfogytig való olvosztésével büntetik, A lovas-tiszteket vagy dékebirákat más büntetéssel sújtják, \'kivéve a halálbüntetést. Mindkét esetben a feltétel azt hogy as illetők nem követtek el gyilkosságot vagy Jiadiszok ássak ellenkező más cselekményt. Azokat a lázadókat, a kik julius 10-ig nem adják meg magukat, a törvény egész szigorával fogják sújtani.
Musolinót elítélték.
Béma, junius 12. Tegnap bejejezlék a Musolino-pör végtárgyaláBát. A törvény szók Musolinót élete fogytáig való bör tönre ítélte, három vádlotltársát pedig fólmentolte. Musolino ezekkel A szavakkal búcsúzott társaitól i
— Mog loholtek velem elégedve, jél megvédelmeztelek benneteket.
AaasfeUMk sx angol ksrosA-záson. m
» y v í
Calais junius 12. (Saját tudósítónk távirata). Itten London felé rezetö utazásban 8 anarkistát tartóztattak lo. Anarkista iratokat találtak náluk. Valószínűleg az a három anarkista az, kiknek elutazását a minap New-Yorkdói jelezték.
PAris, junius 12. A Combes kormány, beudin lemondását. Azzal indokolja, hogy nom képca megfelelni feladatának, a Waldeck-Rousseau- kormány által igórt program-mot nom tudja érvényro juttatni, minden-félő akadály gördül ennek útjába és őzért a kormány lemond.
— ■
. Gyilkoséin. \' ~ :
Pétervár, jun. 12. (Saját tudósítónk lávirata.) A Novy Margula katonai kórházban eddig ismoretlen tettesek meggyilkoltak egy apácát és annak látogatóba jött anyját.
Romba dftlt temploa.
Béos, junius 12. (Saját tud. telefon"
jolentéso.) Trautenauban egy épülőfélben levő templom romba dőlt. Négy munkás került a romok alá. Kettő meghalt, a másik keltő haldoklik.
Megölte a fiát.
Szeged, junius 12. (Saját tudósítónk távirata.) Gyora István földbirtokos szóváltás közben agyolőtte fiát.
PInoérek sztrájkja.
Milano, junius 12. (Saj. tud. távirata.) Két nap óta nagy a kavarodás. Kávéházak, vondéglők ürosek, mert ninosen, ald a vondégoket kiszolgálja. Ugyanis az összes pincérek sztrájkolnak.
A oselédek napja.
London, junius 12. (Saiát tudósítónk távirata.) Alexandra angol királynő a londoni órsok által kihirdette, hogy a koronázás utáni napou 10000 cselédleányt fogad palotájában teára ós átadja nékik a koronázási emlékérmet.
, Forradalom Oroszországban.
Pétervár, junius 12.
\' Terjed a forradalom. ,
Nincs orosz, aki hinne abban, hogy a forradalom, amolv, mint a tűzvész, rohamosan harapód\'zik tovább, egyhamar ol fog múlni. Abban som hisznek, hogy az erőszak eszközei elnyomhatják a részbon titkos, részben nyílt forradalmi lázat, amely az egész nagy orosz birodalmat izgatottságban tartja.
A hivatalnok éa katonák körén kivűl, valamint természeteson az orthodox egyház képviselőin kivül az egész nép mozgalomban von ós löbbé-Kcvésbbó nyíltan kifejozést is ad ennek, noha a rendőrségtől is kell tartania.
„Nagy események előosléjén állunk" — mondotta annak időjében Turgcnjev a mindenkinek el kell készfllnio arra, hogy „valami" történni fog, mert történnie kall Az igazi oka e forradalmi moz-
Salomnak abból áll most is, mint minőn négy államalakuló osemény idejében hogy a nép hihetetlenül nagy nyomorban sínylődik.
K mellett arról, hogy alkot «lényszerű intézményokot létesítsenek, szó sincs. A tömegtől eltekinlvo még a dirigáló osr.-tályok som tartják magukat éret-to\'inok politikailag az ilyen intéz-mónyok mogteremtésére. . Azonkívül sokkol jobban rettegnek a radikális elemektől: a nihilistáktól és szo-ciálisfáktól, hogy azoknak tágabb teret nyissanak.
Csak adminisztratív természetű reformokról beszélnek; szónak, tollnak nagyobb szabadságot kívánnak; kívánják, hogy korlátozzák a bürokráciának és a rendőrségnek lulsággá fajult hatalmát.
Mindönki azt hiszi, hogy a leirhntla-nul nyomasztó helyzet javítására nemzetgyűlést fognak egybehívni, a melyet szólásszabadsággal ruháznak majd fel.
A francia koimány lemondott.
Szenzációs bírt hoz a távíró. E szerint az franoia kormány, a Oombea k ormány, máris lemondott,
inert gyöngének és képtelennek éroztc magát a vállalt feladat toliositóaéw. Tudósítónk táviria;
A hivatalszolga apró üzletel.
. • \'■, Bndapost, jun. 12.
\'V * \'. j * ^
Vári jános hivatalszolgának kényelmos, jövedelmező mellékfoglalkozása van. Apró kölcsönöket ad a hivatali uraknak s a hónap végén, amikor a pénztárnál fölvoszi a tisztviselők fizetését, monlen lefogja a kölcsönt s a busásan fölszámított kamatokat.
K. Jenő nanidijas is megszorult a múltkoriban és Kölcsönt kért Váritól. A fltlkus hivatalszolga a napidíjas fizotését nem találta elég garanciának, de amikor K. átadta neki a nyugdíj-könyvöt, erre már. hitelezett noki tizenőt forintot. Kamatnak a hónap végéig tíz forintot kötött ki magának Vári. •.\' ,
Elérkezvén a hónap vége, a megszorult díurnista ószretért s megsokalta a horribilis kamatot. Elment az állampénztárhoz s azt jelentette, hogy a nyugdij-könyvo —- elveszett. Ideiglenes nyugta ellenóbon kiadták a járandóságát.
K. Jenő ebből visszaadta a szolga tizenöt forintját, do az a kamatokat is követelte. K. Jenő nem fizetvén, Vári a nyugdíj könyvvel elmont az állampénztárhoz, a hol átadták egy rendőrnők.
A kerületi kopitányságon Vári igazolta mugát és csalásért följelentést tolt a díurnista ellen, azzal vádolván őt, hogy hár noki fodozetül átadta a nyugdjj-kőnyvot, járandóságát mégis fölvette. A bevádolt nanidijas uzsora vólségért emelt panaszt a hivatalszolga ellen. ,/■•».
A rendőri vizsgálat most mindkettőjük ellen folyik.
Szocialisták maguk között.
• v - Budapest, junius 11. A nyomdászok „Tipografla« ctmü lapjában Zaka Lajos szorkcsztö csuful le-\' csepülte Schwartz Rezső Bonodeket, aki "eincsak a nyomdászok sególycgyleténok«
• "■ ...III, I „,l, ,1 I ,1
4« a keríL\'-u beteppénztárflak is tagja, Mt egyik vezető embere volt. Közönséges csalónak nevezto nzórt, bogy amikor n sogólyogylettöl botegpénzt szedőit, ugyanakkor a betogpénztárban egészséges ós dolgozó munkásként szerepelt Ezért, hogy onnan is húzzon segélyt azért Schwartzot n nyomdászok ki is zárták a maguk 6egélyegylotéből.
Schwartz rágalmazás cimén sajtó-pörbe fogván a szerkesztőt, panaszát Zsitvay Leo elnöklésóvel ma tárgyalták. A íaljelentőt dr. Hedvig Henrik képvi-solte, a vádlottat dr. Vázsonyi Vilmos védte.
Zaka kijolentotte, hogy ö irta as inkriminált cikket. De azt joggal tette, mert Schwartzot visszaélései miattcsak-ugyan kizárták maguk közül.
Elnök i Ki hozta e határozatot?
— A választmány s jóváhagyta ufóbb mikor Schwarz hozzá feleblmett, a közgyűlés Is.
— Magyarázza meg> mi lett rolna az a csalás?
— Nálunk, ha beteg a tag, bármed"
dig kap segélyt, do a kerületi beteg* pénztárban csak 20 hétig. Schwarlx te" hát, a mikor ez utóbbi helyen lefutott a busz hét, beiratkozott egészségesként, noha akkor nálunk betegként húzta a segélyt. Telte pedig ezt ugy. hogy munkaadójaként ogy Klóin nevü barátját szeropeltette, de persze nem dolgozott nála.
— És mi lett rolna ezzol a célja ?
— Hogy újra fizet négy hétig tagdijat s aztán ismét hu* 20 hétig segélyt.
— Bünősnok érzi ön magát ?
— Nem, mert én eszormt közérdekből irtam, egy állami intézmény érdekében. Kiváíntam, hogy Schwarts ur ellen, a kit még választási biztosnak Is kiküldtek, vizsgálatot índitsanak, mert én annak idején szóboli fofjolcntést tettem ellene a belogpénztár alelnökénél. De a vizsgálat elmaradt, az adatván okul, hogy nem volt Írásbeli feljelentés. Nos, erro írásban is megtettem a panaszt.
A bíróság tanuk kihallgatása régett elhalasztotta a tárgyalást.
A kikosarazott vőlegény bo-szuja.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, jnn. 12.
Szekula Anna 28 éves temesmegvei születésű földbírtokosnő a lapok kis-kis hirdetései között keresett magának férjet. Meg is akadt a szeme egy hirdetésen, a mely egy nómeK. fővárosi lapban volt olvasható.
A hirdetés szerint egy fővárosi 40—45 éves államhivatalnok Í800 frt óvi fizetéssel nősülni óhajtett. El akart renni egy 28 —85 ér közötti hajadont vagy özvegy asszonyt, ha annak megfelelő hozománya is van, aminek legalább 10,000 frt-nak kollett volna lenni.
Mivol Szekula Anna rendelkezett ötször akkora ősszeggel is, tehát levelezésbe lépett a hivatalnokkal, aldvel később fotográfiát is cserélt.
A két egymáshoz közeledő végre-Jd>* ban egyozott meg, hogy találkozni fognak, hogy eljegyezzék egymást.
A nőuek Budapesten dolga volt amúgy is és elhatározta, hogy dolgát elintézendő Budapóstre jön és felkeresi a hivatalnokot, akit már mint vőlegényét titulált.
Történt azonban, hogy a hivatalnoknak Bécsbe kollett utazni fontos hivatali teendők elintézésére ugyanazon a napon, amikor találkája rolt Szekula Annáral.
Mivol értesíteni monyasszonyát sehogy-sem tudta, végre is intim barátjához fordult, kérto, hogy este menjen el helyette a találkára ós mentse id őt. \'
A barát ezt mogigérte éa a vőlegény elutazott.
Miker két nap múlva visszatért, barátja hiraezatt hámozott annak ebnon-dásánál, hogy miként esett meg a találka. Végre nagynehezon bevallotta, hogy mi történt, Elment a találkára éa ottan egy csinos, már idősebbnek láisxó hölgy várakozott a jelxott ismertető jelokkcl, aki nem rolt más, mint Szekula Anna.
— Bemutattam magam — folylatá fé-
lig pirulva a jóbarát — és elkísértem szállásáig. Közben annyira megtetszettem neki, hogy másnapra nteg-hivott rokonaihoz, ahol eltöltöttem velo az egész estét. A vége a dolognak az lett, hogy oljogyoztük egymást.
Említettem neki, hogy mi lesz reled, mire vállát vonogatva, azt mondta: ,Hát nem muszáj hozsá mennem !• Elképzelhető a vőlegénynek elképodése, amikor ezt hallotta. Két hónapig levelez ogy csinos, hanem is egészon fiatal, de gazdag leánynyal és fáradsága gyümölcsét elkaparintja más I
Boszut kellett ezért állani I Másnap a lapokhoz elferdített írással egy eljegyzési hírt küldött, amolyben jelenti, hogy K. I. miniszterihivataínok eljegyezte magát Sasváry Bona vidéki színéaznővol.
Ebből kellemetlen ügy keletkezett. A mpgsértett jóbarát megleste ma délbon a hazatérő kikosarozott vőlegényt és a Lánchíd budai hídfőjénél tettleg inzultálta.
OrfKsi néptömeg verődött össze és ren dőr retott végot a botránynak. Az ügynek a III. kerületi kapitányság előtt losz folytatása. ♦
.. i^ —r........ ...........■ *
az öreg Fényei József gazdálkodó házát feltörték a annak az utcára nyiló szobáját teljesen kifosztották.
Az öreg Fényei a szomszéd szobában, melyot csak a konyha rálnsztolt cl az az utcai szobától, oly mélyen aludt, hogy mit sem rett észre.
A két csondőr még aznap üldözésére indult a betörő cigányoknak, akiket részint a kabai, részint a szobosz-lói és bárándi határban el is fogtak.
A cigányokat megrasalra magok a derék csendőrök hozták be Debrecenbe.
Harc a rablókkal.
A kabai csendőrségnek a minap i Kaba határában tartózkodó kóbor cigá nvokkal ovült meg a baja s valóságos csatát kelíott rivniok a vakmerő cigánykaravánnal, moly bőségesen cl volt látva revolverrel és óloslöhésekkel.
Két napi fáradhatatlan ós életveszély-lyel járó kitartó üldözésüknek köszönhető, hogy a veszedelmes banda min den tagját sikerült kézrokeriteni és ártalmatlanná tenni, akik közül négy férfi, a föcinkosokat tegnapelőtt adták át a debreceni kir. ügyészségnek. Szombaton éjjel ogy iól felpakkolt szekér lassan döcögött ki Kaba sötét ut cáiból 8 egyenesen a szoboszlói országútnak tartott. A kocsi ülését négy markos cigány foglalta el. Útjuk sietős lehetett nagyon, mert az egyik oslorá val folyton gyorsabb menésre ösztökélte a kocsi eló fogott két rossz gebét. Már meglohotős távol volt falutól, a lovak alább hagytak az ügetéssel s lassú lépéssel igvokoztek továkb haladni poros országúton, mikor váratlanul előttük terem két csondőr, uljokat elzárva megállásra kényszeríti őkot s egyutta igazolásra szólítja fel a meglepett cigánykaravánt. A cigányok ugy látszik egy csephot sem voltak meglepődvé a csentlörök hirtelen megjelenésétől, mert minden gondolkozás nélkül visszafordították szekerüket s közzé vágva a lovak vak, — gyors futással akartak menekülni.
Hasztalan fáradság. A két csondőr nyomon követte a szekeret. A lultömött szekeret a fáradt gebék már nom bírták húzni, a csendőrök ós csigánvok közti tér pedig folyton kevesbedett, az eredmény kétségtelenné vált. Ekkor a vak-morő cigányo^, hogy üldözőiktől meg szabaduljanak, revolvert rántottak olö s folytonos tüzoléseel akarták megfélemlíteni üldözöiket.
A két derék csendőr, névszerint Szik-lay Árpád és Kardos Sándor halált meg vető nyugalommal és dicséretes öninór-Béklottel, mért saját fegyverüket nem használhatták, kitartóan üldözték a gaz cigányókat.
Ezt látva a cigányok, felhagytak ogy időro a lövöldözéssel s csőihez fordultak.
A szekéren lévő tömérdek holmit epyonkint ledobálták a szekérről, hogy a majd igy könnyűvé vált kocsit a lovak könnyobben bírják 8 ogyhamár mogsza-badulnak a rájuk kellemetlenné vált üldözőktől.
Ez a tervük sem sikerült. A gyors ügetéatől agyoncsigázott lovak felmondták a szolgálatot, megcsökönyösödtok és ostorral se bírták a továbbme\'nésre bírni.
A cigányok lougráltak a kocsiról éa a hányan voltak, annyifele szaladtak. Menekülésük közben még néhányszor a csend-örökro lőttek, de szerencséro özek sem tettek kárt a derék csendőrökben, aztán eltűntek a közeli sűrűségekben és reté-sek közt. A csendőrök összeszedték a czigányok által visszahagyott tárgyakat s a szekérről együtt visszahajtottak a faluba.
Mnsnon kiderült, hogy a cigányok
BUDAPESTI HÍREK.
ták kir A beteg nyugalmát m ójiel nehéz lélogzés és velojá^ó általános nyugtalanság zavarta meg több izben. A szív működése még itt-ott izgatásra vall. A beteg étvágya állandóan jó,
—Terjed a pestis. Az Indiából ideérkezett City of Portit gőzösen két embef bubopeslísben meghnlt. A Konstantinápolyból jövő Cambodgo gőzösön, a mely a piorusi kikötőt érintette, egv gyanús megbetegedést konstatáltak. A hajó, a melyet a görög hatóságok nem eresztettek be kikötőbe, folytatta útját MaN seille felé.
— Zsebtolvaj a villamos vonaton.
A rendőrség ma röggel 7 órakor letartóztatta Woisz Abris 29 éves miskolci születésű foglalkozás nélkül raló egyént, akit már zsebtolvajlás miatt régen keres. Weisz éppen egy kofának zsebében kotorászott, a midőn rajtacsípték. Átadták a főkapitányságnak. Az eset a Muzeum-köruton egy villamos kocsin történt.
— A hírlapíró felesége. Szrobodá Lajosné Horvát Margitot, újságíró kollégánk váratlanul elhunyt feleségét, a ki maga is űgYCson foglalkozott irodalommal, az üllői-uti morgueban ma délelőtt felboncolták. A boncolás megállapította, hogy a halált szívbaj okozta. Az elhunyt írónőt holnap délután félnégy órakor temolik el a Szondy-Btca 42. c. szám alatti gyászházbóL
— Budapesti csoda. Lichtmann Sándor posztó kivitolt osztálya (Badapos VI. Teréz-körut 4iM. "szám L em.) terem totto meg ozt a budapesti csodát, melye-a közlemény ciméül használunk. Megterem tetto pedig nzzal, hogy az Qzletvüágban eddig még nem létezőit árban 3 frt 50 krért szétktlld az ország bármely részébe után véltei ogy teljes férfi öltönyre elegendő 8 méter jó tartós eheviott szövetet szürke barna, drapp, zöld, fekete és sötétkék szin bon és 5 frtért finom feketo vagy sötétkék sima posztót, vagy barna, foketo és sötétkék kamgarn szövetet Bz a hallatlan olesó ár méltán megérdemli a budapesti csoda cimot, mert a céghez érkező számtalan elismerő levél fényoson igazolja azt, hogy a vevőközönség meg van eléuodve a szövetek jó minöségévol. Ajánljuk tehát a nagyközönségnek, hogy minél sürgősebben rendeljen meg ezon szövetükből néhány öltőnyro valót, mert ilyen olcsó árban csak rövid ideig szállít a nevezett cég egy férfi öltönyt kiadó 8 métor szövotot Mintákat a nagy számban érkező megrendülésekre raló tekintettel, nom küldhet
Nyomatott g/ókety ViHStu^l BudapeiUa I . - .. \'

í
A hölgyek kedvencet \\ leghíresebb szakemberektől ajánlt arckenőcs, eltávolít ax arcból mindennemű tisztátalanságot úgymint szoplőt, atkát (Miteaser), stb.
Ara egy tégelynek Ptt\'fiftér gézsák-szappan 80 fiilér. púder (nagy) 90, kicsi 80
Kapható kizát^hgos
WATTERICH A.
budapest, VXX. h»rn Dohány-uto» 5. uim alatt.
jMT" Ugyanott az. összos bel- és küllőiül illatszerek, piperecikkek, gyógy-pipereszappanok kaphatók.
közgazdaság.
tlrsxágos vásárok«

HÍREK MINDENFELŐL
— Kivégzett rablógyilkos- Bel
igádból távirják nokünk : Ma reggel végezték ki itten Galibovich József szerémi születésű 28 éves díjnokot, aki február hó 23-kán éjjel az utcán meglesett egy kereskedőt, azt megölte és kifosztotta, A kivégzésnél csak a hatóság emberei voltak jelen.
— A bankár halála. Dürenből táv írják nekünk: Blelchrőder György, a Bloichrödor S. bankháznak automonilon szerencsétlenül járt tagja este tíz órakor meghalt
— Az nl tuniszi bej. Tuniszból tár-irják : Ma iktatták bo méltóságában az uj tuniszi bejt, Mohamed el Hadi her-cogot A boiktatás a trónteremben ment vógbo Pichon főrozidens és szomólyzote, valamint a Igatóságok jelenlétében. Pichon n francia kormánv novébon részvétét fejezto ki Szidi Ali bej halála alkalmából, azután Franciaország nevében beiktatta ar. uj bojt és annak a reményének adott kifojozóst, hogy az uj uralkodó, épp ugy, mint olődjo, az igazságnak, a polgárosodásnak és a haladásnak fogja szenlolni életét Az uj bej azt válaszolta, hogy híven fogja követni atyja politikáját.
— Anglia enged. Salow értesítette a többi követeket, hogy Anglia kész hozzájárulni a Kínával szembon támasztott követeiésok leszállításához ós ezeket a kövololéáeket a hadi-kártérítés ősszegével összeegvez-tetnL A kínaiaknak azzal a követelésével szomben, hogy a hadikártéritóst ezüstértékben fizethessék, a követek ragaszkodnak az aranyértékben való fizetéshez.
— As Albert király állapota. A
szász király állapotáról ma reggel 7 órakor a következő orvosi jelentési ad-
Junius 19-én i Bocské, fclesd, Gönc, Kisszcben, Mariké, Sütlö. "X
Junius 20-án: Felsőlendva, Hortobágy, Jaólonka, Murányiüia, Oriszcntpéler.
Junius 21-én ívlehértemplom, Makó, Mezőlaborcz. i • \\
Junius 22-én:: A^oslag, Aszaló, Eéga-szentgyörgy, Birkis, Dömsöd, Jarkováo, Jászapáti, Kula, Nagyvárad, Ócsa, Po-ösony, Slridó, Szarvas, Újfalu , (Toron-tálm.), Vadász, Vári, Zenta. ..
W \' \' \' :
• i, • • • Bndapeati gabonatőzsde.
Szilárd irányzat és jó verőkedr mellett Uz fillérrel magasabb árral 81000 mm. buza került forgalomba.
Magyar buxa juu.-ra. d.W^O.ZS, Row okt.-n 6.7S—O.W.Zab oki^r» 6.7Í—6.T8, Ttspri S.U-5.1T
BUUxdin k8UMe.lt) Outtik hitolrísxv «»0.25\'
M««yM Mt«héMV<aT "T10.60 Jetrálo* bink-,—
lllmuaurányi 619.— Outrik AlUur. T04.— Mn-(yu bU«liíf jvíny 710.— Maryar 4 iiiwiiAkof wm&t
tAr.180.eo Koronajiikdik 97.85.-I.oiiámlloWbank
4SS.&0 itlt. Iliink ■(07.25. Rbnamtirinyi 619.— Outi majyar illaxntasut rtnviwf 704.60 0411 ratut 72.— Wmot bírod, mitka U7.8.8 Villám©» tssuí 910. - BadapeaU kSiull vaa.it 6U.60
Béoai érUktea^U. ♦
B4o», Junlui IS. 0»iU4k hitelr. 660.W. IU«ytí hitílr. 710.— Osxtrik-magyar állaonatull réuváay 7öj.- 4 uáiaUkb« majyar aranyjlradót —— Majyat korouivjiraUik 97.85 04U vaaut 78.50.
, . .; > uttf-
— Közvigóhidi aertésvásár. (Hi-\'
vatalos jelentés.) Készlet 852 darab. Érkezett 477 darab. Összesen 829 drb. Eladtak 052 darabot. Maradvány 177 da-rab. Mai árak: örog sertés, silány korona. Fiatal sertés nehéz 88—92 koronn, középsúlyú 80—88 kor., könnvü 72—84 koronn. Hhssertók könnyű 80—86 korona 100 kilogramonkint élősúlyban minden levonás nélküL
nyiltter;
Feifuvások, felbOfögés,
savképzödés, a tultoltség érzoto, emésztési nehézségek orvosi szak-, tekintélyek ítéleto szorínt leggyorsabban és\' egbiztosabbon Dr. Roos-féie Flatulin labdacsok által mulasztható el, molyek eredeti debozokban 1 kor. 20fillérért gyógyszertárakban kaphatók. Ksetlog közefebbtt Dr. Boos X. által Frankfurt a | K.
Álkatr^azek t 4 cs. k«U5* iiIdutu naUvn, rabar-bara, *x4o«ava* tnajneilum és S M. /«ocbtíoUJ,
(odoimeotaolaj, komiSay ol»J,
\' K lovat alatt kíiilöttokW awn vállal W«li#. ég«t a wvrk(ti.t&.
\' - ..REGÉNY. ......
; A tenger titka,
Iff sodlk kdtct.
Egy londoni matrózci?\' r ^yunk.
. Sötét, füitös odu ; egy
keskeny ajtója vulami io«jw»ott-4 .e nyilt, csak ennek a folyosónak a végében cgv másik -jt4 n^y a Penn utcára nvilt. «» Képzelhető, hogy micsoda borjos tivornyák folyhattaö ebben a lobujban, *ka az utcára nviló bolthelyisézek egyi-J; két sem merte a házigazda korcsmája-r részére felhasználni, hanem beépitett UtgV folyosót egy udvari helyiségbe, P^dig a Penn utca nem tartozott a City előkelő utcái, ellenkezőleg aWithe-■\'chap regyeenek is egyik legrosz-v itabc hirfl utcája volt, a melyiken utcai leányok laktak csík ► naplopók* zöldfégeíasszonyok kíséreté-i ben és amely utcában később (regényünk ezen része ncbány évvel előbb történik) Jeck a hasfelmetsző .\'egtöbh áldozatát \' szedte.
A ieirt tawerne Gaddy Jumcs tu\'oi-dor.a volt, s akkor nyitotta, rétkor egy t.roblógyilkosságér! r^ámért h ; fegyházbüntetés után újra szt.bad ember lett. ;> A fegyházban keresett cvy pár foria-tot, a fegyencokot gyámolító ogyesület * is megkönyörült rajta <» adott nék; „.valamit, a többit meg r .rosté mc, hogy elvette azt a leányt, & kínéi első éjszakát eltöltötte, hogy kiszabadult £ fegyházból.
Folvt. kör.
Carola CsJa haldoklik.
— Távirati tudősitis. —
Seriig junius 12.
Carola Cecília, a hire3 chanzo-nett vasiirnap 6ta sttlyos beteg. Egy mulatságon meghűlt - tíidö-• gyulladásba esett. Álk-pota reménytelen. Halálát minden órában várják.
e
Alig van budapesti ember, aki legalább a hirét nem ismerné Carola Ceciliának, aki esztendőkön át első alakja voll a magyar főváros félvilágánik. A Somossy orfeumban aratta diadalait hosszú időn keresztül s az itt folytatott életérőj^kö-. tetekre menő pikáns novellát lehotne összeírni. Jó énekesnő, ügyes színésznő is volt, és szép is volt még egy-két esztendő előtt. De tmi oly népszerűvé teUe itt a félvilágban, az a sok :gaz és nem igaz kaland volt,. amit beszéltek róla. Carola Cecília véges végig kitartott az 6 direktora, Somosty ir. ott. Alikor megnyílt a gyászos végű Király-utcai mulató, as öreg direktor az ö kedvenc primadonnáját tette meg clounak s Carola Cec< 1 i a dacára az időnek, melyek „lmuitak feje felett, még most fr tud- közönséget szerezni.
A mulató bukása után ( Cecü Bécsbe ment, icren Berlinbe, ahol t sodrangu orfeumokban lépett f most a berlini hi s szerint, vu». .«»lé jár a hires nőnek ^.envedélyekkel teljes, csillogd oályáia.
JtMilállft é.--
• Mt4tl«a Hsto. k»t*. »rtt-
" «1 a M«ly- A aormltréiI Mm •0 kr. i 1 M U Ij|.
"k 32-sek az Orcy kertben.
» i
^ Budapest, jun. 12.
Augusztus 20-án pazar népünnepély színhelye lesz az Orcy kert. A budapesii háziezred, a 32-esek tartalékosai rendezik jótékony célból. A 32-es ezred a legrfépszejübb az országban s igy biztosra vehető, hogy nagy anvngi és erkölcsi sikore hsz a nagyszabásúnak Ígérkező mulatságnak.
A rendező bizottság mott a következő fellmást teszi fr\'Vzé:
. J-esek,\'
Az ezred vou és jelenlegi tartalékosai egy ünr lély megtertását határoztál; el.
Az üunepély a viszontlátás örömeit fogja nvujtani, megerősíti xi egvüvétar-tozandósájz kőtelekeit és a létért való sivár küzde\':-!. jzepette boldog meg-uegedés érhető fog áthatni mindnnnyi-unknt, bogy egy napra ismét együtt vannak a Jte-eaek.
De az ünnepélynek főképen az lesz hivatása, hogy rv nemes jótékbnvcélt valósítsunk meg.
Ünnepélyt fogunk rendezni, melynek jövedelméből egy segélyforrás alapkövét akarjuk lerakni, melyből a boszniai hadjáratban elesett e/.rodbeli bajtársak-szűkölködő hátramaradottjai fognak enyhülést meriihelni. de ezen kivfil egy fúlandó alapot akarunk teremteni, melynek Kamatjait óvonkir.t ó Felsége dicsősége-son urzlkodó királyunk születése napján í».z ezre\'l segélyre szoiu\'.ó tartalékosai, illetve ilyenek családjai fogják megkapni. Ezen a végtelen időkre kiható lélekemelő céJi )z iáruljon hozzá fillérjeivel iz ezred mincron tartalékósa. Ez bajtársi kötelezség.
\' /
A kegyeletes jóték<J!lycélra te-j kintetlel az ünnepség védnökség í.v\') kowitz herceg ur vállaira el.
Az ünnepély augusztus 20-án az Orcy-kertben megtartatni, melyet e ^éira a honvédelmi miniszter ur Ö r. .;m. engedett át. \'
Lesz tartalékosokból alakított díszszázad, a kaszárnyaélet napi eseményeinek bemutatása, kiváló művésznőink hangversenye, tűzijáték, bál, különféle tréfás« mutatvány, az ozred zenéjo s Cigányzene s mindez igen csekély belépti dij mellett.
A rendező-bizottság tisztelettel kéri az ezred kötelékébe tartozó és tartozott tiszt urakat, nemkülönben a bármely ezredhez tartozó tartalékos tiszt urakat, hogy címeiket levelezőlapon minél előbb közölni Fziveskedjcnek.
Felkérjük egyben az ezredből! volt és jelenlegi tartalékosokat, hogy az előkészítő bizotts/.g által kidolgozott részletes programra bemutatása céljából vasárnap azaz f. hó 16-én délelőtt 9 órakor Arénául 64. (Putzer-íéle vendéglő) (Városligot, koxttti végállomás) okvetlen megjelenni bajtársi kötelességüknek tartsák. Azon bajtársak, kik vidékről a gjülésre nem jelenhetnének meg, kéretnek pontos címüket a bizottságnál minél előbb a 32-ik gyalogezredbeli volt és jelenlegi tartalékosok ünnepélyének végrehajtó bizottságánál bejelenteni. (Budapest, iV. Grói Károlyi-utca 28. sz.)

elismert legjobb .. m^^^v^ üzíwarkaíiüuely,
\'\' ^ knphaSó minden
norinbereji nagykereskedes é« m. kir. dohánylöxs. dében bádoglemezzel ellátóit dobozban. Parafc. ós aranyozopékával ia kapható.
íjil Nagy mulatókért-m]
megnyitás. jí 1
Vnn nerenc» \'m » n. i. VvTvn»// «7ÍV4I tudó-bínil. tc>r ■ « Polji\'t-jriUoJ» ípBl^ti\'Un (» vif.W !r<W>«irat íiotnlcn)
kert^ ely iséget
. május !i\'> o\'< •• ••••■! o\'-v! V.\'ji«-
100 tzetuiUyt\'Q Í0\'!t-(. *•.iir,"l .\'••» k-.t t itf. iJí.<.!.jj«a kll ». v«nJoie!ni .¿Í.-^S-^ivm « r4,\'iU(lk«ivsr«.
Naponkint yono Játsslk.
friss. liaUstwrAn fJ;>\'tt ii*!; «« sül1, hat
homoki «» h»T,-t fco.t>V, kíbi-.v.\'i r<>n-.ny»<>r reéist-kelt mti.étt, szőlei
A n. kózonséj b. riri\'ojai« kid Mvi,\'6
t:i»t«i*iui
Tóth Mm*
12 frt.-ért I 16 frl.-ért
finom I Unom
dlTítos eitonv: r»fT fo!«lt4t k;-iitíV r«n:vk sirJbis-
Lm. Dus s;6vttv«l <t.-tck. VíJílre minták, mátUk uUiiússsl biimtotr* (i
it«\' , ANGOL SZABÓ IPAB
A)k">:raAuy-atoa 37.
Brázay-féia sósborszcsz.
Ha az ember étkezés ntán, tehát napj.V ! bau legalább is háromszor, de ha lehet- j ségcs ötszor-hatszoi- is kiöblti a száját < állott \\izzel, amelyek a felcrészo a |, Brúray-leio súaborszesz, u^y a fozok, «záj és inv egészen tisztán U.rtatnaz te a romlásto! megvédeínek.
1 nagy üveg ára 2 korona;
1 kis
Mtn
Etikai -------
—lÉMk/ «. fT4«r.M-tár« m JLatwUM.kw\'-kMsia S^akácáfa
Szebbné? szebb
vizsgaruhák
leányok és Cuk részére minden nagy ságban és nagy választékban kaphatók, esetleg mérték ntán is készíttetnek
Mocsári Kálmán ntóda
Budapest,
XV. ker. Váol-utoa 9. szám.
Kerti ruhák.
Kerti ka.
Szerencsés korcsmáros.
Korcsmáiosok és veritíéglösök könyi&.
A gyárak sokoldalú tanulmányozása következtében, ahol a pálinkát készítik meggyőződtem, hogyan kell kazán nélktll készíteni olcsó, jo és ártalmat\' in pálinkát. Ezen mód által meg van kópnvitve a vendéglősök dolga.
Az én könyvem meatanit, hogyan kell szilvóriumot, törkölyt, kukorica és meggy-pálinkát, konyakot, roilopcsint\' ^s más jó féle pálinkát késziteni. Tanít, Logy hogyan kell savanyu, romlott 6s szin nélküli boro-»at javítani, liorkúatolást é~s meprismorést melyikben van viz. Az egész korcsmárosokra vonatkozó tvrvény, a páJlnkafózécröl és büntetésről stb, Miniszteri rendelőt, a felügyelet Ogyélicn, hogyan szerkesztoidő külöufélo kérvények.
A kfinyv ára S korona.
Aki a pénzt olőro küldi, kap 10 százalé-kc4 és bérmentve küldöm. Az összes szükséges szerok beszerezhetők az én szcbzüzle-temben. Egy akós hordó pálinkához való szesz ára 4 korona.
Radován Popovics
vegyeskereskedése a ,Ht , v\'-Lu.
Újvidék (Bácsm^", .)
Frotpekius iny
OilíitttichQlldl labanforium.
-Fogorvosi mltsfí«,
! FOMK!
traor iBl^iílkan, saját műszer síerla*.
HffiefüVnj (srt<taUn> is elUrheUÜen, kuesxáf mellttt. i\'űjank.nl 6 írt. K»uUckukb»n f<t»u-kint a frt. 2ci\\Jpn<U&s uálüúl 1*. KtíbuxAs
rocainnU a frt. í\'oicsIík.i íoitflm*s 6 ío.-lnt, Ar»uTtóm»s V-» frt. I.rcsl vafy c«m«nt tö. IOÍ« a frt. FogUtiU\'.ís 3 Crt. KcnJtit. injj\'t«,
PITZYJLE fogorvos,
JiVDAPlMT Kouuth X*tjot-utc*a 10., félemelet.
BeMUStt fosr.orok JarttiXsa 3 frt. ÁMol- ) aroxA.i fc jaa.Uont 1 Crt bO kr. r
Legolcsóbb bevásárlási fon ás
r t«rfiti03>abb mirőiígd hnloa varró(r4»«\'.íl>uu kónyitmes m»li«tt, lorabLi k«r<Slipirok 61
alkatráuxtfkban, Pneomatlkus kOls.5 kOponf 3.BO t* 5 frt. Bf!;6 tOirio, jómin5. t •jit 1.60 ts 2.79 frt. AC\'jli\'.«n JAn.^a 9.— 4.G0 írt. Olaj-limp^X.- t« 9 írt. Csci^Jk 3» krivll.bOfrti;. \'l\'«!fr«rkop-puulpa X.XO <1% 1.30 rtt. Antul -.ye.-jík 0.90, 4^0 írt stb.
1» kerit:A-n-silítOií\'.Oi kaxúkpúr-
Perl Fenő
tarr<.|^p. ís ktrá^ptr* taktir, ifudaptM, J-.ncf-kfrrat 12. aram.
.V
1902. mijus l-Ml Vn.. C>Sm5r! ut 53. (SsJM hir.) **poa iriOfryKik 10 ni!<ir bnktUd^s* o\'.la-u4brn bérmoatvo.
Vftnróydp «^ynühCk hMyb«a <a Yiaókoa
(slvMatiitk.

Ujl A poloskák alkonya. Ujl
i
V^r* immSr a p^.otkkvndÁuaital «1101-tóti ilru-.\'.ttn ojirakúkoak. Kem k«U tsbbi tdntl oku rínropó allatok kinra-
sa!t a
OORYOS
Mint kiírtja arokat — Sok éri íirado-sásaim atia sikvtilt tqy o\'.y szórt (•Ita\'iln jia, amely pet.ÍT.I «ct«U kiirtja a poloi<kákat es annak dac&ra tern mar r.fm pikrUt ás n mi a 16, na.n krit»:nct-lea «Mtn. MiiKten m.\'ia po\'.oskalftó .r«r fiinjth\'.o. narak alaU ámsitott, bQdösi-totl ecvlfivbiil áll, anioiy íntTmAtJa a bútort, átyncmtjt stb., foltet hejy a uS-uytftu us Ur.í\'■), hasznalata uUŰi práij hsUUz ámiha\',6, áthaU kcUemotUn SM(
marad hiba. 1 literes tt\\*t COP.YOH polotka!H6-tincajra 4 íJ^k», f«.ll liteios Qrej \'J korona, negyed litares llttj 1 korona, priba-Ortf\' 40 ítlW-r. — 1 na|r aidridobox 00RX03 rovariiW por Jegyek, sráb-.V.garíV, moly ás hwajyak nutztitáráta 1 keronn, 1 k«i<p<toboi 60 fillár, 1 kit-dobot SO Ml -r. K«ph»t4 rryeJOl a ká-■tltínát: l\'ETROVI08 MIJCLOB dro rniiU ill»tu<i6o Budaveet, IV-JU«ai ato» a.
I *
I W
! °
1 m.
, O
•s. ö* or
í
M
I ®
I
0 t>

HasorsJwB,
JHXOHT b^okháa, i Bad»y».t, /■; " Tar*nol.tt K\'t tara e. 4« //!<> Eria4b«t. i /í ¡Mrut aa. A \'»
sors jelfái»
7, köles Sat /\'«kar. kárje ,y / "tbalfaxití
//,f "romutri.
A.\' /

m

Seffer AjnCbtS
Un-utsps ás angol t;crOáUk»k C\'án r xkUra
Bttáarmat, Kitrolyotcá, h koltniAíaU /

¥tf*¥V*¥lf******************
Üt
H, évfolyam. !65, szám
Nagy-Kanizsa, 1902. szombat. Junios 14.
"í?*/ <
Egy szím 2 (illír
——WSSmf -• Ulti HÜM H

YKANIZSAI FRISS DJ
mámr
Előfizetési ira:
Melyben háiho* hordva egj hórm 60 flDér. .*. .*. .*. Vldákw póttal küldés*« egy hóra 1 korona tO flUéc.
Kiadó tulajdonolok:
Btraaaa á* Parte««. StukMtótég «9 kiadóhivatal: Kraasa le futta
X
Falvi 6■ aaeskasstő:
ooivai aoaé.
an
Hifijelsnik naponta korán reggel.
a .Nafjkanissal Fri.s Újság* utnódif* nyomdájában. ,
scasc . i -iii.i.t— i\'innM MhafasatJ^
ECecskeméthy Győző levelet irta
Albert szász király haldoklik. Eljegyzés a királyi házban
M»— III ¿JL
Klsvendeglösok a söruzsora ellen,
Budapest, jun. 18.
A Idivendéglősök és korcsmárosok értekezletet tartottak ma, hogy állást foglaljanak a sörgyárakkal szemben, amelyek kartellbe állva, — mint megírtuk, — ismét emelni akarják a sör árát.
A kisvendéglösök kösött nagyon elkeseredett a hangulat a sörgyárak ellen ami az értekezleten meglehetősen éles hangon tartott beszédekben jutott kifejezésre.
Kimondották, hogy miután a sörkar-telinél éppenséggel nem számithalnak méltányosságra, egy ujabb áremelés pedig a vendéglős-kisipar romlását jelenti, es ellen idejekorán védekezniök kell s ezért érintkezésbe lépnek a vidéki sörfőző gyárakkal a azoknak sörét mérik ki.
Kimondották még, hogy igyekezni fognak, hogy a külföldi sörgyárak is minél több raktárt állítsanak fel Budapesten, ahonnan a kisvendéglösök szükségletüket beszerezhessék s miután erre a sörkartell által kényszerítve vannak, ba csak nyugodtan nem akarják nézni saját romlásukat, már eleve is visszautasítják ezért a tettükért a hnzaliatlan-ság vádját.

Szilágyi István kalandja,
\' A \\
Vagyat vitás vlssontagságos élate.
Az angol-bur háború lezajlása ulán, mikor Botba tábornok proklamációjában most már „a társadalmi jólétért is előrehaladásért" való harcra buzdítja meg maradt hiveit — talán nem is aktuá ezt az alábbi érdekes levelet közzéten A levélnek írója egy hazánküa, aki az első magyar csapattal ment ki Dél-Afrikába a burok szolgálatába, ahol hősies harc után a Tugelánál vivott ütközetben az augolok fogságába került.
Érdekesen iria le azután, mint szökött meg az angoloktól s Jhogy került vissza Európába, hogyan kereste fel a vén Kiúgir apót Amsterdamban, aki akkor iti volt egy uj segédcsapat toborzása végoit. Páiijig tudott hazafelé jönni altul egy délafrikai légiót szervező Irancía komisszutus kezeibe került, aki vimavitte újra Sidi-Belb-Abbes afrikai huncia gyarmatra, Algírba. Innen irja alábbi levelét junius 2-áról keltezve, a (óvárosban hagyott nejének, uki iránt való ragaszkodása ós vágyódása megható módon nyilatkozik meg leveléből. A viszontagságos életet élö magyar ember neve Szilágyi István, aki elvált a bur-magyar mozgalmak idején Erdélyi Erzsébet nevü második feleségétől s első feleségo után maradt gverme kétől. Most uz alrikai gyarmaton gvölri a honvágy, mert a Irancía nyelvet nem éi ive, a íegióba a feltételek ismerete nélkül ál\'ott belé. .Most öt évig kell ott maradnia» s távoliéle éu első levelében
feleségéhez fordul, hogy a francia konzulátus utján mentse ki a franciák ke zéből
De beszéljen maga a levél:
Ab elaő ütköset. \' ^rp^ Szeretett kedves feleségem! \'V ^ 1902. juniusT. Afrika. *
Bocsánatot kérek tőled, hogy idáig hollétem felől nem értesítettelek. Tudatom, hogy én Délafrikába < szerencsésen megérkeztem s megérkezésem napján a juroknál fegyvert és lovat kaptam, ladiáratomban a tizenegyedig nap Tuge-ónál nagy támadásunk voll az angolokkal, én harmincad magammal messze voltam a bur tábortól s az nap nem ta-állunk azon a részen egy angolt sem. lárom napra megtámadott bennünket ugy egy hatszáz főnyi ungol csapat nmelylyel majd egy egész. nap folyt a harc.
Naplemente felé ell\'tték alólam a lovat és a bal lábom keresetül lőtték. Jobb karomban két bajonett szúrást is szenvedtem. Így sobosültünk meg 18-an s az angolok fogságába kerültünk. Pár napi gyógykezelést kaptunk, aztán elssá-lították Fokvárosba, fokvárosból pedig Porto-Elisabethe, délővi tengerpartra vasutat csinálni, onnan pedig kelet felé, Durbánba.
Onnan már akartam neked, kedves Elzám írni, de a mi pennvm volt, azt az angolok elvették tőlem, így egy pénzem se volt. Durbánban szinte a nagv tenger partján dolgoztunk, európai hajókat raktunk ki, melyek élelmiszert hoztak Dél-Afrikába a hadjáratban levő kutonaság részére. Én mindig spekuláltam, hogy és mint kellenu meg» szökni. Fekete basa felügyelete alatt raktuk ki a hajókatén, ugy mint ma is, rakodtam egy angol hajóból és as a hajó másnap már induian-d ba volt Európába. Este bekentem magam, margarint és szénport összeke verve ós ugy befestetlem magamat, hogy ugy néztem ki, mint egy kafler. Este a hajó a partot elhagyta vagy 100 méternyire s ott megállott. Amikor már egészen sötét volt, beleugrottam a vizbe s nekiúsztam a hajónak. Ez sikerült. Szépen a kikötő láncon felmásztam a hajóba s lementem a hajó fenekére, ahol a szén-magazin van. Két napig ki sem bújtam. Már a hajó ugy elhagyta Durbant, hogy partot nem is lehetott látni: akkor kibújtam a lukból. Először is találkozom a far-majeszíerrel a hajón, aki kérdezte :
Ssakáoskodás a hajón. *
— Hogy jöttem a hajóra, mit keresek én itt ? Azonnal vezetett a kapitányhoz. A kapitány kérdőro vont, hogy mi vagyok ós ki vagyok ? Tolmácsom a far-majszter volt olasz nyelven. És igy feleltein :
— Én egy olasz hajó szakácsa vagyok, itt voltam Durbánban két hónapig üzletben, aztán munka nélkül. A pénzem elfogyott és szeretnék haza tutni Ankonába, Olaszországba. Másként nem juthattam hajóra, minthogy beszöktem. — Alázatos lettem tehát a kapitány előtt és bocsánatot kér-tom tőle. Akkor a kapitány azt raon dotla, hogy a hajó szakácsa beteg, menjek a hajókonyhába fősni. 88 személyzet volt és 4 tiszt. Fizetést nem kaptam; mert nem voltam szer-
Toivajoseinotei
Budapest, jun, 13 Heller Mór 6 éves kora óta csavarog; a Városligetben; koldu\'áson kezdte, ma már a zsebtolvajlásnál tart és ezért a rendőrséggel gyüít meg a baja. Tiz napon át volt a rendőrség vondége s most
_¿\'vftk V -
I HiV
k \'
hogy letelt .íz ideje, Kis Árpid rendőrtisztviselő a .szivére beszélt" a tolvsj-csemetének. Ez pedig hallgatva ■ a jó szóra, moralizálás közben kilopta a rendőrtisztviselő pénztárcáját. De rajta vesztett és továbbra bent maradt.
ződvo, lie elhoztak Európába, KardifTba. Negyvenöt napig utaztam Kardiftba Dur-banból. Kardiftba megérkeztem március lö-ikén s ekkor kaptam a kapitánytól 2 font sterlinget (annyi mint 24 forint.) Akkor azzal a szándókkal voltam, hogy megyek hazafelé. Tizenhatodikán Londonba értem, ott felültem hajóra s át-mentőm Hollandiába, Rottordamba s ugy Amsterdamba. Amsterdamban felkerestem a rendőrség utján Krüger elnököt, felmutattam Dél-Afrikában kapott ezüst táblám, amely holland nyelven volt irva s egy zsinóron lógott a nyakamban és öt sebemet, melyeket n Tugelánál kaptam. Krügor azt kérdezte, hogy mit óhajtok, akarok -o ismét visszamenni délre. Én azt feleltem, hogy nem, mire ő személyesen 260 forintot adott nekem.
A párisi hid. .CfSCTjs*
Párisban aznap egy kisebbszerü szállodában voltam a ott ebédeltem. Ott észrevehették, hoav nem vagyok franci»» s mikor délután kimentem az utcára, a
Eénzem ciy pillanat alatt eltűnt a zse-emböl. Nagy kőd volt, egy kissé tolongtak az emberek a igy törtónt a zseb-metszés. Perszo képzelheted, édes Elzám, hogy zavarban voltam, az idegen városban egy krajcár nélkül maradtam. Járok, kelők, a vasúti állomásra elmo-gyek, volt még 4 angol shillingem s beváltottam franciára, azaz négy frankot kaptam érte és tiz ssut. Itt panaszkodom egy kalauznak, hogy és mint jártam. Ó azt ajánlotta, hogy jöijek vele
állom
be a komisszárushoz, olt az állomáson ós jelentsem neki, hogy beállok fizetéses katonának, a légióba. Tolmácsom volt német nyelven, — de oly rosszul, — j melvnek alapján nem mozdulhat onnan hogy tizenötödik \'szavát se \' a jelzett idó:«r.
értettem s azt mondotta, hogy kapok havonta 80 frankot és ellátást a szolgálatért. (Igen kapok naponta 04 krajcárt.)
A légió katonája, *
Elhoztak Afrikába, francia gyarmatba s jelenleg kedves Elzám, most itt vagyok. Cimem: Szidi-Bell-Abbis, no. 1. regiment. Etranger\' 8. Comnagnie, ne, matriculo 11,768, Szilágyi István.
Édes, jó Elzám, nem igérek levelem* ben semmit sem, de a jó Istenhoz fordulok, hogv adjon nekem mép egyszer vissza, mert csak most szenvedek sokat lelkileg, amióta távolvagyok niá? világ, részen tőled. Menj fel az eskü-lcvél\'.al n francia konzulátushoz és terjeszd ei-\' az ügyöt, ugy, ahogy itt irom. Hogy én Dól-Aírikáhan angol fogaágba jutót\'am ós hogv megszöktem az angoloktól sok szenvedés után, hogy eljutottam Euró-nába. Párisban pénzzavarba kerültem és ho- tóvesen jöttem el a \'egióba, mert a felleteleket nem olvasták fel érthetően.
A francia nyelvet nem ismerem, mert én, mint családapa, azt nem leuem volna, hogy lekössem magam ö\'. évio. mert nekem gyermekem és feleeé^-m van. Tu édo* angyalom egy uj éleie: udhafsz nekem, niericsak hó¿¿ud sóhajtok és sóhajtok szüntelen . .
Meghatóan kéri azután a feTeíéját, hogy járjon el ügvéhon a francia konzulátusnál a végül bucsut vess tőle.
Mi azt hiszszük, hogy a konzulátusnál nem lesz kivihető a szerencsétlen, ember hazaboesájtása, mert Pártban aláirta az öt évre szóló kötelezvényt.
él
--—--
ORSZÁGG Y Ü LÉS.
Vépvlaslőház.
— Saját tudósítónktól. —
Eltoök Apponyi
Jolen voltai:: Széli, Wlas9Ícs, Darányi, t Baross Jusztin elfogadásra ajánlja a képviselőhát jövő évi költségvetését, a: Gr. Apponyi Albert olnflk beterjeszti az uj országház kezelésére vonatkozó jtlentését. Kéri, hogy egy Ülésszak tar-
Ernára as ui ház műszaki kozelése a
lenleg is működő kir. ellenörségro ru-
iztassék át ?» Holló Lajos kifogást tesz a főbejárón •Ikalmazott magyar cimer ellen, amely egyenlő nagyságú a többi társországi éa megyei címerekkel, fi Elnök kijelenti, hogy intézkedni fog ez ügyben, n Madaráss József kéri, a jolentés ki-nyomatását, a annak pár nap múlva napirendre tűzését. Egy ily lontos ügyben npm szabad elhamarkodóan dönteni. (Az elnöki széket Dániel Gábor foglalta ol. t Gróf Apponyi Albert hosszasabban ,J)izonyitja, hogy az elnöki jelentés olfo-gudásá nem jelenti nz ügy vélescs rendezését. A dolog ugyaniB ugy áll, hogy •pk javítani való lesz az uj épületen, amelyeket legközelebb az a műszaki vezetőség végzi cl, amely az építést is vezette. (Helyeslés jobbfelől.)
As nj mtieg-yetera. n Kammersr Ernő előadó elfogadásra Sjánlja az uj műegyetem építéséről szóló törvényjavaslatot. Az összes költ-éégek 10 millióra rúgnak, amely ősszeg évente részletekben lesz felhasználva, r Zboray Miklós kifogásolja azt, hogy a terveket nem nyilvános pályázat utján ttdták ki Cigler építésznek. Gyanúsnak találja továboá az egész épitkezés olcsóságát is. Mindazonáltal eltogadja a javaslatot.
I Wlasslos Gyula közoktatásügyi miniszter védottTtébo veszi Cziglert, akivel ftzemben bizalma van. A tervek a miniszteri tanács javaslata alapján lettek flkészitve. A jftvaslnt főterve azonban «z, hogy az uj műegyetem a Lágy-gjánvoson épül, s azáltal az egyetemi ¿árosrésznek veti meg alapját. Kéri a javaslat elfogadását. (Helyeslés jobbfelől). 5 Rátkay László üdvözli a minisztert t javaslat beterjesztéséért. Kifogásolja azonban az építkezés lassúságát.
* Várady Károlv kevesli <\\z indokolást, fcnnélkül nem tudja megbírálni a javaslatot, azt azonban konstatálja, hogy az (illám ismét pazarlási mániában szenved. Határozati javtblatot nyújt be, amely »zerint vegyék lo n javaslatot a napirendről, s vagy nyújtson bo a kultuszminiszter egy olcsó tervet vagy vegyék lo az epószet a napirendről.
t Hioronyml Károly szerint nem csak fez bánom még egy második müogyetem is szükséges, a mely főleg praktikus pktatásban részesítené a hallgatóságot. A törvényjavaslatot olfogadja. i Molnár Jenő nem fogadja el a törvényjavaslatot, hanem Várady határozati javaslatát pártolja.
Elnök bezárja a vitát. | Wlasslos kultuszminiszter nem fogadja el Várady határozati javaslntát. t» Ezután elfogadták a törvényjavaslatot általánosságban ós részleteiben. Várady határozati javaslatát elvctotlék. >, EJnök az ülést felfüggesztette. Szünet Után a cselédek pénztáráráról szóló törvényjavaslatot tárgyalta a ház. < JuBth Gyula elfogadja a törvényjavaslatot, mort ez által a logszcgénvebb psztly helyzetén lesz sogilve. S lia valami kifogása volna ellene, ugy az az, hogy a javaslat nem kényszeríti a mezőgazdákat ily pénztárak alakítására, csak elősegíti azt.
* Csernooh János szintén hozzájárul a törvényjavaslathoz.
Elnük ezután holnapra halasztotta ol a vitát.
í Az ülés végén Széli Kálmán Tunisz-terolnök válaszolt Vlsontal Somának a német kancellár utazására vonatkozólag. A miniszterelnök kijelontette, hogy ez ptból • nem lehet a hármas szövetség rovására következteni, mert a nagyhatalmak már a szerződés lejárta előtt tanácskoztak a meghosszabbítás iránt. V szövotség dokumentunvjkkot meg
újítva nincs ugyan, do n hatalmak képviselői már megállapodtak a meghosszabbításban. Diplomaták bosxédéneV tartalmát közzétenni nem szokás, tehát arra vonatkozólag nom nyilatkozhaiik, hogy Prinottivel mit tárgyalt. A hármas-szövetségnek csak politikai célja van Ós nem közgazdasági. Ellenséges viszonyban senkivel sincs.
Vlsontal Soma nom veszi tudomásul a választ. A Ház azonban tudomásul vette azt.
Kecskeméthy Gyözü levelet irt.
— Saját tudósitónktól. —
Dudapest, jnn. 18.
A rondőrségon két nap óta oly fontos adat birtokákan vannak a Kecskeméthy ügyben, amely adat immár kétségtelenné teszi, hogy az európai hírnévre szer tott szökevény sikkasztót kézrokeritik.
A sikkasztó állítólag egy veszprémi barátjának lovelot irt Amerikából, amelyben tudutja volo, hogy szerctno szüleinek egy üzenetet küldeni.
A rendőrségen a levelet, amelynek nyilvánosságra való hozatala a vizsgálat eredményét kockáztatná, titokban tartják.
Még azt is titkolják, bogy honnan kelt a levél.
A veszprémi fiatal ember kedden küldte el a levelet a főkapitányságnak.
A közigazgatás egyszerűsítése.
A közigazgatási eljárás egyszerűsítése dolgában összehívott értekezlet ma délelőtt tiz órakor folytatta a belügyminisztériumban toguap megkezdott tárgyalását.
Az értekezlet, amelven előbb. Széli Kálmán miniszterelnök, kfcőtíb Gulner Gyula államtitkár elnökölt, tárgyalta a vármegyei ügyviteli szabályzat 59-—172., szakaszait, melyek az iktatással az ügyek elintézésével, a toloíon használatával és a vármegyei hivatalos lappal foglalkoznak,
A vitatkozásban ma is az érlekezlot számos tagja vett részt, s miután az elnöklő miniszterelnök, Gulner Gyula és Széli Ignác államtitkárok, Németh Károly miniszteri tanácsos éa Sándor János főispán a kellő fölvilágositások\'at megadták, az értekozlet többsége az eredeti javaslat rendelkezéseit minden lényegesebb módosítás nélkül elfogadta.
Áz értekezlet délután négy órakor
folvtatta a tanácskozást.
i
LEGÚJABB. .
Albert szász király haldoklik.
Syblllenoit, jun. 12. A szász király állapotáról ma reggel 7 órakór a következő orvosi jelentést adták ki: Az éjszakát áltulábun nyugtalanul töltötte a beteg. Csak reggel le!é aludt nóhánv órát. Az első reggelit jó étvágygynl ette meg.
BybÜlenort, jun. 18. A beteg szász király állapota roszra fordult. .Már csak órákig élhet. A katasztrófa az orvosok véleménye szerint még ma bekövetkezik.
Etjeyyxés a király, házhatt, Bóos junius 13. Mária Annunciaja főhercegnő, a nemrég elhunyt Károlv\' Lajos főhorcegnek és Mária Terézia fő-horcegnönek leánya jegyet váltott Sig-ried bajor herceggel. A vőlegény néhai Erzsébet királynénk unokaöcscse.
Sirázezor »ersetes.
Madrid, junius 18. A kormány statisztikát készített a spanyolországi egyházi szerzőiekről. Eddig negyvenkét kerülőt kiildto bo az adatokat; ezekben a kerületekben hatezer kolostor van hatvan ozor szorzotes8ol és apácával. Több kerület
még nom küldto be az adatokat. Azt hiszik, hogy Spanyolországban ősz-szosen százezor szerzetes és apáca van.
Uj trust.
New-York, jun. 12. Az amerikai bajógyár-trust létrejött. A tmst nyolo nagv cégot foglal magában és 20 millió dohárral rendelkezik.
Elsikkasztottak egy milliót.
Párlsy junius 13. A francia banknál óriág sikkasztásnak jöttek a nyomára. A sikkasztó a banknak Lachesnaut du Vil-lars nevű hivatalnoka s az elsikkasztott összeg egy millió frankra rug. Lachos-naut számos év óta a banknak abban az osztályában dolgozott, amely járadékokra való előlegekkel és kölcsönökkel foglalkozik s ő volt megbizra a járadékok örizetével. A hűtlen hivatalnok elsikkasztotta a járadékoknak egy részét a barátainak adta át azzal a megjegy-zéssol, — hogy a járadékot feleségével kapta kozományul, —- do most pénzro van szükségo s ezért lombar-dirozni akarja a papírokat j minthogy azonban rossz hatást tenno fölobbvalóira, ha ő maga venne föl a b&nkuál kölcsönt a járadékokra, barátait kérte, koyg ők tegyék ezt helyette. A papírosok ily módon visszakerültek a bankhoz, & hol uj szám alátt vozették be, A revíziónál nyomára jöttek annak, hogy az érték papiros ok kétszer szeropelnek a bank könyveiben, de Lachesnaut, akí ennek már előbb noszét vette, megszökött. A sikkasztanak semmi nyoma sincsen.
v*
mán kánnak azonnal való visszahivas á követeljék. t
A ház asztalán van még Lonta és
társai interpéllációja a beteg sertéseknek Magyarországból való behozataláról.
A ház azután rátért n napirendre s folytatta a földadó leírásáról szótó törvényjavaslat tárgyalását._ . ^
SZtJltlllüöölH
mai
Páos,. junius 13. Darány somogy-nmgyoi községben Pá(kó Istvflp földmi-ves tizenegy tagu családjával szerdán esto gombát vacsorált. Toguap valamcny-nyit eszméletlen állapotban találták. Ma reggelig nyolcan mcgiia) ^ak, flápnat Jalán sikerül megmenteni.
Am ^-fSgondnolu (.....
A dunántuli evanfcélikus-rffftfrtffátus egvházkerűlet székhelyén, Komáromban fölbontották a szavazatokat, n molyek Tisza Kálmánnak, a kerület elhunyt fő. gondnokának utódját választották meg. Kót jelölt volt: Hegedűs Sándor és Tisza István gróf. A Bzavazás eredménye nz, hogy 151 szavazattal 134 ellen Hegedűs Sándort választották meg a dunántuli evangélikus-református egy-» házkoiület főgondnokává.
Oroszország tiltakozása.
London, junius 18. A Times jelenti\' Pekingből: Oroszország föntartja »\'5ta-kozását az Angliával való vasúti szerződés ellen s megtagadja a mandzsúriai szerződés ratifikálását, ha a vasúti egyezményt meg min változtatják. A kínai külügyi hivatal az angol követ hozzájárulásával igyekszik Oroszország kifogásainak eleget tenni.
A Reíchsrath ölése.
Budapeat, jun. 13. A képviselőházhoz beérkezett irományoi között van Klofác interpellációja a némo császár marionburgi pohAikÖázöntójérőt Az interpelláció azt kérdezi a miuis£-l terolnöktöl, hajlandó-e erro a boszédre mogfolelőon reagálni.
Oit van továbbá Brcitner interpellációja, a molvbon újra vissza teszi Schossber-ger magyar bankár őzvegyénok Nerimán kán ellen intézett elé hivatkozih arra, hogy a kán az egyik pöriratban elismeri, hogy kötelezte magát, hogy Schoesbfergoruek nagy rendjeloket és báróságot szerez és azt állította, hogy a kinevezés már meg is történt, de a koi^ mány a fölmerült *ohézségek miatt nem publikálta. Az interpelláló azt kérdozi, hajlandó-e a minbztorelnök lépéseket tenni ^««Yminiszteruél, hogy Nori-
Hagy
rosban.
Mint tudósilónk jelenti, a tegnapi nap folyamán megkezdődött földcsuszamlás •Mármaros és Iza folyó közölt óriási rémületet okozott, r.nnál is inkább, mert már áldozatai is vannak.
Ugyanis a folyó mentén fekvő ? községet valóságpr-l óltolta helyéről, több ház beomlott, & lakók egry ólotét vesztette. Az Iza folyón lovö hid beomlott » a folyó medréből kiöntött, elárasztotta környéket, s igy a szegény lakósság ez idei termése is tönkrement.
A hatóság minden óvintézkedést megtett, a lakósságot kitelcpitclto és n ezük-ségos élelmiszerekkel ellátta őkot.
A rémület ós inség óriási
Egy váltó története, •
Budapost, junius 18.
Egy vagyonon fakerefkedő és vállalkozó, Fuclís Lipót ravasz módon keri-teHlwtokába- egy 6<K) forintos váltó!,- a- -miért aztán három hónapi fogházra Ítélték a bíróságok. Hogy e kellemetlen helyzeten változtasson, F\'uclis peruji • tá?sal élt s igy, több tárgyalás után, a n törvénysüték\' felcbbvitelí...tanácsa Gaj-Zágó táblai birő elnökléso mellett ma újból fofflalkozott a bünpörfel.
A váltó törtóncto e/.: Simon Fcrci.c építész, teljesített munkákért, részloifizetésül egy HOO forintos fáltót kapott \'Gartenfeld Adolf háztulajdonostól és feleségétől. Mivel nz építésznek munkásai kifizotéséhez pénzre volt jzilksé^e, átadfa a váltót Renko Rezső ügynáknelc, hogy arra azonnal pénzt hozzon. Az ágens\' fölkereste n Nów-York-^ávéliá» ban Fucbs Lipótot,v aki azt mondta, ,ad pénzt, do it ja alá a váltót Simon is. Ezenfelül rövidebb lejárata legyen a váltónak, mint amennyiro kiállítva volt.
— .Akkor megyek .ós hozom v az uj váltót, mondotta Roiike,\'
— Jó s én is magával. megyek felelte Fnchs.1 V" •
Rögtön útra keltek, elinentek ft Gartenfeld, majd a Simon lakására s mog-szcreztók nz uj váltót. f , ,
A mig ez történt, Fucbs löhn tAft az ágensre h aztán ismét együtt folytatták utjokat Fusc3nak a Lónyay-utcában lévő irodájába, ahol ez a pénzt átadni igérto. Do csak igérfe. A mikor ugyanis Renko kezébe adta a váltót, kinyitotta a Werthoim kass2at z\' azt oda betéve, igy szólt;
— Pénz pedig nincs. Simon tartozik nekem ÜÖO forinttal, itt tartöm arra a Váltót."! "\'
Fuchs rögtön egy ily értolűitt lsvelet is irt Simonnak, nki azonban másnap főljelontotto csalás miatt. Csatlakozott a följelentéshez Renko iu, lopás tlmén tévő panaszt a furfangos fakereskodő éUen, mert az —. éllitása szerint — őt ís megkárosította 50 íorinttaL Rlőadása szerint ugyanis a, váltóban öt darab tizos bankjegye volt, a mikor azt Fucha olvelto s ö a véletlenül „odatévedt* pénzt Bom uV.arta visszaudñi.
A bíróságok, a mint • említettük, a csalás miatt elítélték Fuchs Lipótot, do a lopás vádiát nem látták beigazoltnak. Mert az öt tizes históriájából csak any-uyi volt igaz, hogy annyit remélt Renks a nom éppen tiszta üzletből.
— Do ezt — védekezett Fuohs — csak Ígértem neki, arra az \'esetre, ,ba a váltót ko\'/.ómro játszsza.
— És őt is megcsalta t
— Hát igen, vagyis nem adtam meg neki az igért 60 forintot s ezért jelentett fel Ronke is.
A mai tárgyaláson, melyen a kőzvá-dat dr. Kesserü ügyész kénviselte, védő dr. Vais* Sándor volt, kihallgatták tanukként Rönkén kivül Simon Foroncet. Garlonfeld Adolfot és lelcségét.
I
■ 5. » ..
RalHótámaűds a fővárosban.
— Saját tudósitónktóL —
Budapest, juniua 18-
A főváros határában lövő kispesti erdőben az esto vakmerő rablótámadás törtónt.
Volehil Ferenci hentessegád arra sietett haza, amidőn egyszerre 5—0 föböl álló, bemásolt képtl suhanó osapat megtámadta. Egyikük kést rántott ós elkiáltotta t
— Pénzt vagy életet!
Velőiül as utonállóknak oda adta 2 koronát kitevő pénzét, óráját és láncát, de ezek nem elégedtek meg, hanem elvették tőle összes ruháit, még ingét sem hagyták meg.
A meztelenre vetkőztetett embert igy találták meg a rendőrök, a kik most keresik a rablókat.
A kereskedösegéd bűne.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, junius 18.
A 19 esztendős boltossegéd, Wittenberg Jenő, ma egész sereg vádlottat szállított a budapesti büntető törvényszéknek. Wittenberg a Berényi és Franki rőföskereskodő cég segédje volt b ebben a minőségben mindent ellopott, amihea hozzájuthatott. A lopott árukat azután potom áron. eladta. A cég csak 100 koronányi lopást, tudott a hűtlen segédére rábizonyítani, do bizonyos, hogy jóval több az ellopott áruk értéko.
A törvényszék nemcsak Wittenberg Jenőt helyezte vád alá lopás miatt, hanem a vádtanács tulajdon elleni kihágás elmén helyezte vád alá a vovőit, s W. E. pénztárnoknőt, W. F. Gy. me-kanikust Sz. J. szücsmestort, M. K. magánzónöt, G. J.-né állami hivatalnok feleségét, H. J. vasesztergályost, özv. K. J.-né magánzónőt.
A tárgyaláson Szabó József biró elnökölt.
Wittenberg Jenő fővádlóit tagadja a lopást a többiek pedig azt tagadják, hogy lu domásuk lett volna arról, hogy Wittonborg Jenő a kínált árukat lopta volna. A bünős kereskedösegéd azt mondta neldk, hogy ö az árukat, melyek már kintentok i divatból, olcsó áron vette, -vagy bízó mányba kapta a főnökoitől.
Elnök t Hát nem tudták, hogy maga a sok holmit lopta ?
— Nem, mert a rokonain\\nal? mindip névnapra vagy szülotósnapra ajándékoztam valamit.
— És Marék Krisztina sem, aki pénzért vette magától a blúzokat, meg boákat, pláné 20 dafabot ?
— ö som tudta, hogy lopom azokat.
— Miért mondta akkor a rendőrségnél, hogy épp Marok Kriszlina biztatta a lopásokra ?
— Mert azt mondták, szabadlábra helyeznek, ha mindent megvallok. Mondtam hát, a mi csak eszembo jutott.
— Aztán Szediánszky, a szűcs sem tudta, hogy a sok prémgallér lopásból ered ?
— Szediánszky nem is vett tőlem, csak kínáltam noki, do gyanús lévén előtte a dolog, nem akart venni.
A fővádlóit kihallgatása után a káros cég visszavonván panaszát, a törvényszék dr, Bálás királyi alügyész indítványára Wittenborggel szemben megszüntette az eljárást, a többi vádlottra nézvo pedig, mivel ezek ellen csak »kihágás* t a vád, az iratokat átteszi a büntető járásbírósághoz.
Verekedés
a törvényszéken.
Budapest junius 12.
Nagy botrányt idézett elő ma délután a törvényszéken két fővároai fiatal kereskedő.
Steincer Sándor és Hell Károly fővárosi koreskodők még a múlt óv elején üzletet nyitottak a Józsof-köruton.
Egyiköknek sem volt pénzük, de szerencséjük volt.
A divatáruüzlet pompásan ment és egy óv alatt 6—6 ezer forintja volt mindkeltőnek.
— A gondnok. Ax ügyvédi kamara a fogságban lévő dr. Gríln Kde irodája részére ügygondnokul dr. Gyenos Manó fővárosi ügyvédet nev^zto ki.
— Harnla váltó. ; Az Erzsóbol-téri uzsorás-börzén tegnap délután egy altábornagy özvegyének váltóját odták kézröl-ktzre. A kétezer koronás elfogad-ványon as altábornagy özvegyén kívül ogy n«m kevésbbó jóhangzásu név viselőjének ilju sarja is szerepeit 8 a pu-pirosért a fiatal ember nem kért többet, csak a felét. Az uzsorások egyikének az üzlet megtetszett s magához vette a
— A frsnolák visszavonultak. A
Morland medes vezetése alatt a Cssb-tóhoi küldött angol expedíció teljo^ sikerrel járt. Az angolok előnyomulására a franciák visszavonultak.
>1 m
Lábizzadás
Steincer látva, hogy az Üzletet egye-! papirost azzal, hogy ogy óra múlva el-
I f .1 a » > t m 1 1 1 . ... L____ /. á . _ _ / ____ . A k__ -H M1 « i M r* .-l 1 \\ (I n
dül is vezetheti ós a jövedelmet így egyedül is zsebre vághatja, kitette a szűrét Hollnek.
Ez hivatkozott arra a szerződésre, a mit egymással kötöMok, amikor az üzletet alapitolták, amely szerint ha az üzlet fennmarad, akkor ök is együtt maradnak.
Mind a mellolt Steincer kitolle és később kilőkette üzletéből Hellt azzal az indokolással, hogy Hell nem dolgozik semmit sem és az üzlet fellendüléso tisztán az ő szorgalmának és fáradságának, a kövotkezménye és eredménye.
Mikor Hell mindamellott megkisérlotte, hogy &a üzletbe menjen, a háziszolgával dobatta ki.
Ebből a dologból kifolyólag a két társ között két becsületsértés és egy kártérítési per kolotkozott.
Hell ugyanis panaszt emeli a büntető járásbíróság előtt azért, mert a báziszolgávat-kidobatta. -...... --
A járásbiró azonban Steincert felmon-telto a mai tárgyaláson és Hellt elutasította panaszával, mert nem tudta beigazolni, hogy a szolga brutális volt, a mikor kitette az üzletből.
Mikor a két ellenfél az Alkotmány-utcai törvényszéki palota előcsarnokából távozóban volt, akkor Hell odaszólt per-nyortos társához.
— Gazember, mogkeserülöd ezt még!
Ez annyira dühbe hozta Steinczet, hogy aaolgájával, akit magával hozott, nekiesett Hollnek és kékrezöldre verte.
Csak nagy nehezen tudták kezei közül kiszabadítani Hellt, aki a mentők höz is átment, hogy visum rcperlumot kérjen, de özek az Y. kerüloti kapitányságra utasitották.
hozza érto a pénzt." Az" üzlet azonban balul ütött kí. Az uzsorás a váltót felmutatta az altábornagynénak, aki mentőn kijolentetto, hogy a papiroson levő aláírás — hamis. Nem is bocsátotta ol többé az uzsorást, hanem egyenesen a rondőrségro hajtatott velo. Itt a felügyeletes tisztviselő jegyzőkönyvim fog-lalía a történteket, majd pedig két de-tektívot elküldött az Erzsébet-térre, hogy a fiatal embert, ki a váltói hamisította, letartóztassa. A fiatal ember azonban neszét votto a fordulatnak és eltűnt. Eddig nem találták meg.
— RendSrtlsztviselők büntetéee. A főkapitány ós a közigazgatási bizottság annak idején folfüegosztotlo állásuktól Hegedűs Zoltán államrondőrségi fel-lügyelőt ós Szmrokovszky Endre rendőr-írnokot, a kik különfélo fogyelmi vétséget kövottek el. A belügyminiszter a két tisztviselő olbocsátását helybonhagyta.
— Ax igazságügyi bizottság ttléuo. A képviselőház igazságügyi bizottsága ma délolőtt fél 10 órakor Fa-binyi Teofil olnöklote alatt tartott ülésé, ben elhatározta, hogv a polgári perrend tartás megvitatását altkor kezdi cl, ami. kor a képviselőház nyári szüncto letel, ével ismét .összeül.
— A rendőrség hirei. Tököl közelében a Duna egy huszonkét évesnek látszó férfi hulláját vetetto partra. A ha lott kilétét eddig nem tudták mcgállapi tani. — Goldstein Jakab bérkocsis-segé( ma reggol gyár-utcai állomásán olyan szerencsétlenül esett le kocsijárol, hogy súlyos sebeket szenvedett.
A királynék nagyanyja-
Egy tegnapi Jondoni táviratunk nagy föltűnést kelteit; a táviratban arról voít szó, hogy Alexandra királyné megbízta a londoni érseket, hirdetné ki, hogy a koronázás utáni napon a királyi palotában a királyné 1000 cselédet vendégel meg és odaadja nékik a koronázási emlékérmet.
Aki nem tudja, hogy ez miért történik annak szolgáljanak magyarázatul a következők:
I. Károly angol király uralkodása alatt egy parasztleány jött Londonba és szolgálatot korosott. Talált is helyet egy serfőzőnél, aki a cselédleányt, mort csínos és eszes volt, feleségül vette.
Nemsokára azonban a serfőző meghalt ós fiatal özvogvo nagy vagyont &MÖkölt. E vagyon gondnoka Hydo ügyvéd, elvotto az özvegyet.
Ez a Hydo később\' Clarendon grófja lett és leányainak ogyike II. Jakab angol király felesége. Ennek leányai, Mária és Anna, mindketten királynék lettek és igy az egykori cselédleány két királynénak nagyanyja,v
Azóta kvronázások alkalmával az angol királynék megvendégelik a londoni cselédeket. Elvégro ls nom lehet tudni, melyekből lesz királyné nagyanya._

. _i__«- X
mpaaoti •» iuhi)»< róiuhr«, ótvar, a»a0r 4a börhámláa illan legjobbnak blxonyult «441* »« Erónyí-íólo IoUUol-BaUoyl. — Ara S korona ntattUaaal, JXayUató *a aattkftUUt
DIANA GYÓGYSZERT 4R
Bndapeit, Kiroly-kSrnt 8. (Dob-utea sarok.)

budapesti hírek.
— Verekedés egy koroBmában.
Ma délben Dusken István budapest ¡születésű, 25 éves műszerész és társa — szintén műszerész, neve mss ismeretlen, — egy Rákóci-tóri korcsmában egy fogadáson ogy liter borról volt szó — összeveszlek. A bort megitták s kijöttek az utcáin, amidőn Dúsként társa oldalba szúrta. A tettes elmenekült. Dúsként életveszélyos sérülésével az Üllői-úti klinikára szállították. Veséjo és mája át ven t-zurvs
hírek mindenfelől.
— Ferdinánd fejedelem a cárnál.
Pétervárról táviratozzák: Ferdinánd bolgár fojedclom tognap dólbon Poterhofbó ioeérkezclt. A fejedelem első sorban az Izsák-székosogybázba ment, azután meglátogatta a minisztereket. Lamsdorff külügymiyiszter a fcjedolom tiszteletére reggelit adott, a melyen a fojodelem kisóreto és több minister is jelon volt.
— A két éves katonai Bzolgálat. Párisból távírják nekünk I A szenátus csütörtökön tartandó legközelebbi ülésének napit endjéro első tárgyul a két éves katonai szolgálntról szóló Rolland-félo indítvány tárgyalását tüzto ki.
— Bizalom a kormánynak. Pá rísból távirják: Ribot azt mondja, hogy a kormány nyilatkozata határozatlan Tiltakozik a megtorlás politikája ellen. A kormány nem fogja tudni keresztülvinni az egyház ós az állam elválasz tását. A kormány nom meri beismorni, hogy el akarja nyomni a tanítás szabad ságát. A hadseregből ki akarják küszö bölni a politikát. Am járjon elől jó pólódéval a hadügyminiszter, A megnyugvás politikája csak olyan politika lehet, a mely Rouviornek lehdtővé teszi az államháztartás egyensúlyának helyreállítását, do ozt a politikát önök nem akarják. (Kiáltások balról: Nemi Nem!) A vitát azután berekesztik. A kamara 829 szavazattal 124 ellenében elfogadja a kormánytól ¡8 elfogadott határozati javaslatot, amely a kormánynak bizalmat szavaz annalc a niecgyőződésnok a kifojo-zósével, hogy a kormány erős politikát fog kövélni ós vógro fogja hajtani az iskolaügy világiasilását, az adóügy reformját és a társadalmi szolidaritást. Az ülés esto fél 9 órakor végződött. A legközelebbi ülés hétfőn lesz.
— A bej Ígérete. Lonbet elnök táviratára azt válaszolta Mohamed bei, hogy atyja politikájának hagyományait és a civilizáció és a haladás megkezdett munkáját Franciaország oltalma alntt folytatni kivájnia
KÖZGAZDASÁG.
Országos vásárok.
Junius 19-én : Bofcsko, ?l«fd, Gönc Kisszebon, Marikó, Süttő.
Junius 20-án : Felsőlendv.:, B-rlobig\' Jaólonkn, Murányalja, Oriszentpéier.
Junius 21-én: Fehértemplom, Mi Mezőlaborcz. i
Junius 22-én : Apostag, Aszaió, T*(?a-szentgyörgy, Birkis, Dömsöd, Jarkováo, Jászapáti, Kula. Nagyvárad, Ocsa, Po-ösonv, Slridó, Szarvas, Újfalu (Toron-tálm.), Vadász, Vári, Zenta.
Budapesti gabonatőzsde.
Szilárd irányzat és jó vovökcdv mol-lett tiz fillérrel magasabb árral 31000 mm. buza került forgalomba.
Magyar bura Juo.-ra ».«--0.30, Rom oVt.-js 0.62—8.CS, Zab okt.-ra 6.76—8,tB. T«»goti 6 13-5.1*
\' Budap.aU órtíktötart«.
QSlAisdin k6tl«UUs Otílrik httctréarr 690.50 Magyar blUltimóny 709.60 Jclxilog bank -7-t.— lUmainur.uiyi 619.60 OaiUák áltamr. 703.60 Magyar hltdiiiiTiny 70Ö.— Magyar 4 «záxaUkoíarmr.y jivr. ISO.«) Koronajáradék 97.90. -^¿¡»«ámltolébank 4?0M Jels. bank 467.03. Rlmamurinyt 619.— 0*xU magyar államraaut réaivény 702.75 Déli YMut 72.— Kimet bírod, márka 117.88. VUlamoa Taiut 811. - Uudapc jtlköxutl\' raaul 618.—
Béo.l árMkt4»*da. •■ % •
Bóo», jnntu* 12. Ositrik hit«lr. 689.29, Magyar hitolr. 70«.— Odtrák-magyar dllamvatutl ritirtay 703. . 4 »ziiaJékoí magyar aranyjiradík — Magyar korouaj.lradók »7.80 Dili vaaul TtM. ,
. J—-\' v . ; • - * i
— Közvágóhidi sertésvásár. (Hi.
yatalos jolontés.) Készlet 177 darab. Érkezet\'. 589 darab. Összesen 766 drb Eladtak 528 darabot. Maradvány 248 da" rab. Mai árak t öreg sertés, silány —* korona. Fiatal sertés nehéz 88—92 korona, középsúlyú 80—88 kor.,, könnyű 72—84 korona. Hhsíertók könnyű 80—06 korona 100 kilogramonklnt élősúlyban minden lévónás nélküL •
Vásárcsarnok árait
A mai gyönge forgalomban az élelmi oikkek ára emelkedett. Drágább lett a baromfi és a borjúhús, ellenben a vi^j és a tojás ára csökkent« A rántani való csibe darabja 80 fillér sütni Való jérce ; darabja 130 fillér, tyúk darabja 160 fillér. Tavalyi vöröshagyma kiléja 40 fllL A borjúhús olejét 144 fillérért, «ntogyot\' 2 koronáért mérték a mészárosok. Cse-resnye kilója 80 fillér, alma 160 üllér,> szamóca 120 fillér, n friss tqjásból (másodroadü ládaáru) 50 daraoot olvas-\'! lak 2 koronáért.
Nyomatot» Bz&oly Viktornál Badapwt<m tt
L
Ma^arotaUg l^a^yobk ,
ponyva- és. zsák- ■ •
kölosönintézete
ajáal a Ifgtlínyöiobb WWl.ltk niaU«U 4S 4a SS
ní^yiröginóter iingy»ág\\l knziU- ¿a vmggon-, rtlanilnl rtndklrlil méraikolt dijak faaUítt r«l)o«hf>r<5Auho* ixOkUgalt Bakér- 4a b.h^ dáal kttloaíaipouyvakat, utóbbi c4t* v6Um 7 ím 9 korona árban.
NAGEXi AIIOIiF 1
xaákdjU.t, a) ím haamált g»ák- 4m »máj TI «»»STrakSAr. v \\
BUDAPEST, V. ker., Alany János-ntoa 1«. ss.
SCrgfinycIm: NAGEL ADOLF MajJWt
i 4

igazgató,
ísrrnrr T-
--r
18.
t;..„. , Budáit, h ^
Wfisz Júztéf hitUisöTrtld liga-
ÚSaT; igoh feavaros a múltja. • , . ide >t ügyiek éUshőfflMt a mások j" i,; utoLb megunU az apróbb csal slbiUllzövátkcv\',,-,t alapított. I^azr ¿íiajf p&sze Önír.V^l tette meg. 4m£tRezet Wei*z Józsefigazgatása ¿pon\'- r.em virágzott. Kölcsönt b\' mindenkinek ígértek, t ki a te-M! hoiffttási és infbrmálá\' dijakat lzetic,\\de pénzt \'valójába egy
tr kapott: maga avr igazg.tto ur. A ttyéshak terir zvlstfwüen bűnvádi iléntés lett vége. Nem keve\'detíb, pspaszt emeltek VV\'eí«^ ltjsí ellen s a bíróság négy oszténdei Irlönnel és 1C00 korona pónzbüfilétés-^sújtotta öt. ;
ftisz József, a biró»ác Ítéletét m^g-L\'beíte s aktán hamárdsan bacsut iuott Budapestnek. Eltűnt nyomtala-fs a detektívek. akik a szélhámos hót a napokban a bíróság elé tk kitérői, nem találják sehol. Most ígszerte kőrŐx.
. Ül
±
Erőszakos városkercsztelések,
..V .
..■»< I | » ■ I) 1 C
FÉRFI INGEK !;
chiffon, o
Németországban folyton szítják ellenünk a tüzet, ,adiiért MSgvÁrország a n|fnét\' neAzetü\'égüek kőíötl is érvényre aitárjá juttatni a magyar nyelvet. S ezalatt a jó né&etek odahaza tüzzel-vas-snl irtanak mindent, ami lengyel. Igy töíjbek köiött vérig\'sértő a lengyelekre íilire az az eljárás, melyet Porosz-Léögyelorlzághan a régi lengyel hely-ái^ftiVék németesítésénél * J** Mt. Nehogy ugyani» nagyobb r adjon a . teljes névwiltoztaté Lj,, r«.-. -zerint meghagyják a lengyel helységnév elejét és.csak,a végét alakítják át au (liget), heim (otthon) vagy dorf (íalu) szóval németté. Igy lön Oszlvocsinből Ostlosau, 6?ecskovo-ból Hestau, Malcsieohovo-ból Maltzhéim, Jezsovo-ból Jesau, Otlocsinsk-Ijól Ottlasdorf, Morcsini-ból Mortsau, I%aék-ból Plaskau, Moriszcsovo-ból Mo-riseheim, .Vzrdascski-ból Vezderdorf stb. Más hélységnevek változtatása még köny-ny\'ebb«n megy, a hol ósdi néme^helyes-ifás alkalmazásával, avagy egy-egy betű béleszuíásával kész német nevet lehet csinálni; igy lelt Kumpanje-böl Kompánia, Krupcsin-ból Krupsein, Csitvid-ből Seidnied.
Figyelmet érdemel az a jelenség is, h\'ogv keleti s éjszak-nyugati Poroszországban nem is tüntetnek a magyar helységnevek ellen, hanem nagyobbár > r német birodalom déli s dél-\' -?&t. «ében fekvő városokban, mii. Wiesbadenben, Ingelsladtban, uau, a hol, mint általában a délui i\'ejade-letnségck városaiban, erős porosz expo-ziturik vannak, melyek r "lutsch jels/ó aíatt a bajorok, hesszem.-:. 4 e^yéb dél-néraetok poroszositásán d- józnak. TüdvalevŐ tény, hogy a délufuiet feje-déiráek s kormányok még egyre elkeseredett harcot folytatnak hadseregeiknek potosi katonatisztekkel s altisztekkel való elárasztása «llen, a főtisztek ott úgyis iftajd mind poroszok. Az aldeutsch. taoiéalom tehát eszköz is, meg cél is mmden tekintetben szemlén) »esztés.
24 frildatt ktnittetmk
LUSTIG EDE
fehérnemű rajüárábau
kerepesi-ütRszaw. Vidéki mőfren^léiBk gffrrtta ég pontosan e»ik5tttItetneK
RóiiletC» árjegyzék bérmeptvf
n I-, "Hi 1 ,i* . ■ «axfa-l^.
m~ _ö e\'semer* legjobb
„Habana12
Osáss. és Ur. ssab. ]é#tw*rón.¥.
QHx i araojca »óuuDr^ua
ki«aUk<IM Ur. vi*. »»1. ay«M ím* Hüti^r».
wl«k Ű—MÁ*Ift te bnUlti
Xét— iH4 fláhatnya huíhütí,
I Ü
JSí-feü^f^w; fú*
iíss-iií^
REQÉNY.
\' \\ x \' 1
A tenger titka.
» • »T| ! •
És most a leánynak háza volt a Penn-uIcában, hát elhatároatik, hogy ottan egy matrózcsapszákst nyitnák.
Meg is tették, még pedig, mert mindketten az ilyen lebujokban nagyon járatosak voltak és sok fápasztalatot szereztek ezen a téren, hát agy csinálják meg a csapszéket, hogy ez a körűimé, nyeknek és a kor igényeinek teljesen megfeleljen.
Hogy a mulatók lármája ne zavarja az utcát és ne tegys figvelmessé a rendőrséget, udvari halyiségbs tették a csap-széket, amelybe, mint már leirtok, egy szük folvosó vezetett.
A csapszékben az egtik sarokban olt állott s farácscsal magfaan körűi veit söntés, mely csak annyiban különbözött a más söntéteektől, hogy kívülről nem lehetett a belsejébe látni, mert belülről zöld posztvval v >nta bs Gaddy mester a deszkákat.
A szobának, Aelynek padlója még csak ki sem volt deszkázva, hanem vert földből állott, néhány durva laasztal, meg lóca volt az egész berendezése.
A mestergereridás menyezetről meg e^y kétága gázlámpa , lógott alá, de olyan magasban, hogy még asztalról sem lehetett elérni, a minek oka az volt, hogy vérekedés esötén el ne lehessen oltani.
ütiller József
BadapMj*
W^C\'
Gyár ós irodát VZX.kar. HsgrAlöífc-ttóOA fo WssssIáayi-tt^oA SArok.

K.riKpirokAt m<
10 ütői ciuleU«,
3O°|0
ilsén lM*AUltoU AiSM,,8 k*r4fcsir-alk*trá«Mk«l
árleszállítással
Uillltunk.
I. T. köliS lummt — — tri S W <« *■—
I. r. 1*1*5 ¿umml — — „ 8.— 4« -Ae.lTlcnlámp» — — — „ 8-M »•— C.K-lüm Ciitbld kfT. —.^r- — — Oltjtimpa - - H ÍJ
8 ii
tbld k«T.
»jliUiP» — — —-\'— M
1 plr kitünS pedU--„ — - --
Klttlnó »njol c««n<5 — —.75, —.60, —.89
ni! ui!
V«n uwu^m a n. ^!l5t4ba»l(»,VMu^tnJ(j\'hiiuil Mímbw^ Isrt
kerthelyisóg\'ot
S3SX\'fii
iU ». te»d*|«lm Mól lkot*«41» r.aiUelkeiAírt.
Naponkint zana játszik.
Rriil. h»U»ro«n fííOtt h3lr»r,riVi» t* fcomokl 61 heryt borclc. >.ibinY*i rí(i v..aji{ir mértekeit irtk nmliítt, uoUd kiiioisiU«^. lliiAlfill*\' kTPÜtforiiit kW klti»
Tóth Jóataef
1 .í ■ T«űd4;U«.
Aogol nr«««---trt.SJ2Skt.24
Telnkop-puinpn — — — „ 1.40 é« 1.10
Fomatyuk pkrj» — — „--40 é» — 84)
K flitS v*rr», niplirtl - „-.06 U -.04
. Koiókfuló címn« - — » — r
Frwjcla kulcs--— ,,-.B0 <i
dékl mtgrtndtMttk n°\'t>n potxtoun. ^«#T ltjtniék lo(y»D . í ¡.értnentT«.
Láng Jakab és fia
ktríkpAi n*íT r»ktirm Budapoiton, J¿*»»í-kJrnt 41. »cAm.
ét fióküzlet Rottcnbuioí-uto» i. j»TiUL»ok»t, fomir- leányok és fiuk lés&c minden nagy
^gban és nagy választékban kaphatók,
v4lluluxxk éd lud t«Ux¿a omUu lb pinzt
vUssskflM14%.
Szebbnél szebb
vizsgaruhák
A legjobb kasza & világon
Bor jegyű kasza
Gaddy tudta, hogy/az milyen vesze-1 törvény«.»n vódv». delmes, hiszen a koros fnai verekedések j.... Megrendelési cira:
sjWJttón 6 már akárhány pasast ki-1 ^f|(]|(|Jf QS UÍ8IJBÍ rábolt és megbicskázolt, azután riadásu! .
fizetés nélkül meg is szökött. • „Bur-XaSM
ö tehát intézkeoett, hogy nála ez mog ne történhessék.; - KuVoin.vtér
De intézkedett másról is. A folyosó \' Sürgönyeim : „Burkaaza"
\' \'só végét csapó ajtóval látta el s ha Kőbánya.
. , . i. „ii A .Bitr* jegyű kasza árai:
"ideiemben volt a a jövedelem, a
. -ől becsapta az ajtót, Crakegv I
rugyt kellett megnyomni, aztán lélek se
be, se ki.
«étkuldési vállalat. Budapest, Kőbánya
■pAVEés TEA
_70 1.--
1.U5
8<í
Tíu
Só _90_
l.lóT.20
(Folyt, köv.)
•i Ha vaFúbañ jó tintát akar\'i*
" »fy kér)«», ▼Mry T«»*»lU»«.u Ijf
kassai tintát
j! Madarspacti is Székely 18
•i t«laSAMrr*r«ns4.vt tUUsylrr \'
»I /i\'..... KASSAN.—
rU«t»rT4r4b61 ~ «
•a i Qt

85_100 etin.
1.25 1.30 frú"" 10 drb. rendelésnél egy drb. kusza ingyen. 5 darr.b rendelésnél ¡i postaköltséget n gyár fizeti. .Minden meg nem felélő kaszát kieserélüuk.
Brázay-féla sósborszesz.
Ha az ember étkesés után, tehát napjá-bmi legalább is háromszor, de lm lehetséges üWzor-liiiUtor is kiöblíti a srúját állott vízzel, amelynek a felerészc u Hrázuy-télu sósborszesz, ugy u fogak, s/.új és iny egészen tisztán tartatnak és a romlástól megvédettük.
1 nagy tlveg ára 2 korona.
1 kii

kaazakó )«¿¡ub!> ftcCk) so kr
„BUR
Eddig 75000 forgalomban.

TIRGRANI
eddig legjobbnak bizonyult a polotkák és petéi teljes kiirtásáru. Ka[>h:itó helvben és vidéken üvegekben á 2U, \'O 00 V liter 1 frt bO kr. 1 liu, i j. Tirgraui por & 10—aü kr.
Főraktár:
Tirgram Társaság
Sud.p.at, IV. k*r. Kin.if.utg» L
lúgban és nagy választékban
esetleg mérték után is készíttetnek
Mocsári Kálmán ntóda
Budapest,
IV. ker. Váol-utoa 9. azám.
u
Ksrii ruliákr
Kerti kalapok«
;;_______u.
,, , 1 lj\'0 !tA»:)ití>t (\\:tr\\ J6) pl 1 kiló Vírsttiy (Po!tor:c»i 1 í.ilú l\'oitotico (ii. íjial.) kl!6 Cuba (finom) 1 i\'6 OjónjT (finom) ki;t> nccca 1 HI6 mtKca í!»j/inJ i L!ú urany .U/* 1 kill ainiiy Jktkü;. fin.)
-a> t>
fit 1.50 irt 1.30 lit 1.50 lit l.\'/O frt 1.60 lit IAO Irt 1.00 fit 1.40 frt 1.60
ku.Onlou ajitnlom naponta filueu j,0r-
1.0H kivcima!. I kiló VefT«« l\'oik- (i4. f,t 1.40
1 kiló fiuuin Parkolt írt 1.00
I k!!ó Cub» IVirt.,it frt j.fto
Kávéhoz csomagolható
i 4 kiló MUi\'i.utá, t .Htr. k«v. m írt 1.00
S VI!.; Vaud will. C..Ü. kor. S írt 06
I 4 kili HilUit iái _öfit 1.90
18 icíló HÄituijJii r-írt e&
4gl kiló« poitazíiknál (malylitxi , n totib Uj:,i ).;iidlutd, rr.kt vidtkic toljMen b«imtul\'.o «i «Ivu\'Tiolva kUld
BALOGH LASZLO
kivé- 4a Ua kivitoli Uxl.U Budapent,
FMUlat: TU., Kottonbmvr-ntoa
FlCkUxUUk: V3X, Audr4#«jr-ttt Vt, OoUKny-utou 1S.
9-a
II. iffofyam, 166, szili).
Nagy-Kanizsa, 190?. vasárnap, junius 15.
Egyes színi ? ffllíf
A . i
Előfizetési ára:
H«Jyb»o hilhot hordva egy hóra 60 fUMfc .\'. Vkiitta póttal kuldésso! agy bóxa 1 korooa 80 fUMr.
X
Kiadó tulajdonosok:
Krauss 4a Farkas. Ss«t**sStős<g ét kiadóhivatal: Krauss ét Farkat paplr*er«k«dés*
Fsjslős saorkoaxtó: XZ.OBTAX HtraO.
Mifljölöüík oapüüta koiüu reggvi.
Nyomatott a »Nagykanizsai Frits Újság* tiazódóMl nyomdájában.
üépwiseíők a nemzetiségi izgatéls e ESrtékpapirlopás a fővárosban.
Vigyázzunk a más becsületére.
A hadiig ymlnisstsr párbajrendelete.
Titkos rendeletben közölték az összes ciapatparancsnokokkal a közös hadügyminiszter rendeletét, amely a párbajról rendelkezik. A titkos rendelet szószerinti szövoge «zj
A ,,6tandea éhre.*\'
Minden csapat-parancsnoknak egyik legnemesebb kötelessége, hogy a rábízott tisztikarnak katonai szellemét, valamint lovagias gondolkodását és cselekvése módját gondozza, célja pedig az, hogy a becsületbeli fogalmakról fönnálló fölfogást tisztázza és élénk becsű-letérzést fejleszszon. A tisztek a közös keri becsület (Standesehre) hordozói., Nekik semmiféle helyzetben nom szabad annyira elveszteniük önuralmukat, hogy kölcsönös becsületsértésekre ragadtassák magukat.
Ö felségének egy legfelsőbb parancsa értelmében a parancsnokoknak kötelessége minden eszközzel odahatni, hogy katonutisztek ogymáat booeületükbon meg: no «ártsák, meg ne bántalmazzák. Ha becsületsértések tisztek között mégis előfordulnak, ugy oly esetekben, amelyek a tiszti hivatással merőbon ellenkeznek (becsmérlések, szidalmok, tettlegességgel való fenvegotés vagy éppen tettlegesség) hamis iölfogásra, ki nem monthetö enyhesógre és félreértett bajtársi szellemre mutat, ha ilyenkor a lovagias eliutézéshez folyamodnak. ,
Az efféle súlyos becsületsertések alkalmával az egyén bántalmazásánál sokkal nagyobb mértékben kell, hogy tekintetbe jöjjön az a sérelem, melyet a kati becsülot, tehát valamennyi kartárs közös java szenvedett; ez pedig hathatós és megfelelő bűnhődést kíván. — A bUnliödés már moot ouc.lt abból állhat, hogy oly ssoinólyelc, akik saját méltóságukat toljeaen elvoas-tettók, lovagla« ellntózéro méltóknak se teklnteaaenek és hogy velük szemben azok a követkozmé-nyels lépjenek érvénybe, amelyeket » katonai törvény mogaxab.
A párbaj — utolsó eszköz.
Ha a megindított bírósági eljárás, esetleg pörbeli okokból, a kari becsületnek meg nem lelelő eredménynyol végződnék, az ügyet a kari becsület megóvására rendelt fortim elé kell vinni Csak azután, ha cz sem látna a fönnforgó esetben oly cselekedetet, a mely a tiszti rang megtartásával összeférhetetlen, foglalhat helyet a lovagias elintézés.
K helyött továbbá kl kell emelni hogv éppen a bussületi üirvek lovaeias
elintézésének, mint komoly esetokben a tiszt rendelkezésére álló utolsó eszköznek kötelező nagyrabecsülése az, ami e téren való visszaélést tiltja.
Nom lehet ós nem szabad, hogy a komoly ügy (díe ornste Sache) befejezése legyen oly kicsinyes eseményeknek, a melyek jól nevolt és tapintatos férflak között általában nem szoktak egykönv-nven előfordulni. Ha ellenben a körülmények folytán mégis ilyesmi keletkezett, a tisztnek, aki csekély okból sértegetett, különösen pedig az ügyben közbenjáró képviselőknek kötelessége higgadt módon megakadályozni azt, hogy a jelentéktelen dolrfg -— mint az sajnos, elég gyakran megesik — súlyos-esetleg tragikus befejezést ne nyerjen
A segédek viselkedése a legnagyobb figyelmet és sürgősséget teszi szükségessé. Az olvan esetek, amelyekben f fönnforgó becsületbeli ügy félreismerése ée helytelen megítélése, tapasztalat ós kellő kitanitás híján a segédek részéről sajnálatraméltó és kövekezményei-ben sokszor végzetes hibák fordulnak, elő, fájdalom, annyira gyakoriak, hogy az e részben leendő javítás szüksége fájdalom ! mindinkább szembe tűnik.
A mániákus párbajok ellen.
Segédekül mindenkor csak oly bajtársak választandók, akikre a gyakran I kényes becsületbeli ügyek megítélése j rábízható. A segédeknek mindig szemük elé kell tarlaniok, hogy intézkedéseik a pörös ügyfelek számára rendszerint irányadók és hogv ennélfogvu a teljes felelősség is őket terheli.
A gondolkodás nemességét komolysággal és méltósággal kell egyesileniök, sohasem szabad figyelmen kívül hagv-niok, hogy föladatuk egyik fontos része a csekély okokból származó párbajok elketüléso és hogy a lulzott vagy alap- j alan érzékenység eseteiben n melyekben a megegyezés a kari becsület megkárosítása nélkül lehetséges, éppen az lesz a lovagias viselkedés, ha valaki az ily megegyezésere segítőkezet nyújt.
Nehéz esetekben ajánlatos lesz, hogy a tisztek talán gyakrabban, mint eddig a becsületbirósági választmány (ehren-tréthlicher Ausschuss) bajtársi tanácsa hoz forduljanak.
•V\'T^n Kíiúramas\'os-Szíget veszedoSmet
ötven óv óta nem volt olyan árvíz Máramarosban, mfnt most. A nagy esőzések következtébun valamennyi folyó kiöntött. Visso, Dragoniér 0s más falvak már víz alatt állanak s Mármaros-Sziget alsó része is teljesen el van öntve. A közlekedés megszűnt a a vészbizottság petmanenciáóan van. A kár kiszámíthatatlan, Az áradás a Máramarosszigetről
A magyarok meggyalázása. •
Egy horvát földön működő magyar roformátus lelkész irja a következőket: Még le se csillapulhatlak^a kedélyek, melyeket Stadler püspöknek a magyar nemret ellen tett gyalázatos kífakadásai felkorbácsollak s most újra és ismételten olyan dolgok történnek, melyek határozotton mulatják azl a célt, mely felé
Stadler, Strossmayer s e díc3Ő püspökök még dicsőbb hitvány lelkű szoígá igyekeznek, t. i. c. magyarorvg, a magyar ne.iKOt óletéro, kloebbltósóre éa me£tsyalázáeára.
igy ezeket elhagyom s nom is szólok arról, hogy Strossmayer itt Nikioln egy hórmrilsio aiCuilmával n templomban hitvány, ólhelotíen, bír« tokrabló kutyáknak novoxto a magyarokat « hogy íelssóHitottn horvátja!:, t;ogy fogjanak kutya« koruéccot a vorjék Mi őhet innen { uz is már régebben történt, hogy minket reformátusokat, midón egyszer isteni tibZ\'.eletct tartottunk, rendőrökkel szétzavartattak.
Uo már azok az alább való gyaláz* tos lettek, meiyek mostanában történlek ezek szegyein és gyalázatot hoznak az egész magvar nemzetre. »
Junius tf-án Ö felsége koronázásának évfoidulója lóvén, a ref. lelkészi hivatalra kitüzouem egy hivatalos magyar ée egy hivatalos horvát zászlót, őzzel ós Gnnepbiyes istentisztelet-tartás által fo-jezvén ki bódulatunkat és tiszteletünket 0 felsége iránt. A horváth kalb. adminisztrátor padig ugyancsak junius 8-án, a délelőtti isteni tiszteletük alatt, ami hódólatunkatés tiszteletünket, a templomi közönség legr.ngyobb megbotránkozására. egósl prédikációjában kisebbítette, gúnyolta, igyekezett nevet-ség tárgyává tonni b a mi legőszintébb tiszteletünket a legaljasabb miuisnak. ámításnak és csalásnak i.viivdiii\'.nDa, :.»
Szalatnára vezető vasúti hidat elsodorta. A Tisza már hosszabb időn át roppant orővel ostromolta .Máramaros-Sziget fö-; lőtt a Tiszán átható vasúti hidat « teg- • nap délelöti 11 órakor e nagy hidat óriási robajjal el is szakította s össze-rombolia. Az \'árvíz teijed ós már a Sri-\' getkamta városrészt is elöntötte.
ugy a község elöljárósága, mint a római katholikus horvátság élükön a plébános-1 sal éi dicső adminisztrátorával tűntetlek* őf lségejo ly ee, a királlen.mt valamint"\' az elmúlt óv augusztus hó 18-án ő fel-* sége szülotéso napján, ugy most koro-náztatása évfordulóján sem egyeden 1 zászlóval, vagy barangozással, vagy istentisztelet-tartással inog nem tisztelte1 ő felségét. Söt mo3i engemet is kéidőre\' vontak, miért tűztem ki a zászlókat tf Ez az egyik.
A horvM papok Atk*.
A Dunántuli Közmivelődési ffgvlet, a legőszintébb és lerliazafiasabb órdekbő Nikincire egy népkönyvtárt küld.\'lit le e ennek vezetésével megbízott enp?m, a kiváló nemes intézménynyel mozditván olő ni én eróíelelti munkámat, t. j a Nikincin és környékén lakó circa 8—40UU lélek magyarságnak megmenténél, melynek megsemmisítésére teVea erőből törnek a horvát pupok és tan-tó*-. És ime a horvát papok a templomban átok tőrbe alatt megtiltják a népeknek, bogy olvassák a magyar könyveket s nékem n hatóság megtiltotta,\' hogy va«árnap délutánonként összegyüjtsom a magyarságot g felolvasásokat tartsak nékik.
Hegedűs Ferena
ref. miss. Jelkcss.
ORSZÁGGYŰLÉS.
A képvlselöhás tlléss.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, jun. 14.
Elnök : Dániel Gábor.
Jegyzők: Szüls, Nagy.
A kormány részérói\' jolcn vannak: Széli, Lukács, Fojérváry, Darátjyi.
A kópvlflelöház a nemzetiségi Izgatók allén.
Napired elölt Rátkay László utal arra, hogy Pavlovíts Ljubomir országgyűlési képviselő megpofozta a temes-váii internálushól haza térő gyermeke« ket azért, mert a hymnuszt énekelték. (Általános felháborodás.) Felszólítja a húz színe előtt Pavlovieset, hogy jelen-lók meg és nyilatkozzék, hogy mi igaz a dologból.\' (Helyeslés.) Ha nem igaz, akkor Pavlovícs lei van mentve,* do ha igaz, akkor nlnos helyo a házban. (Zajos helyeslés.)
Elnök kijelenti, hogy szintén elvárja Pttvlovü-stól, hogy nyilatkozni fog.
A múnkispénxtárak. I Következik a munkáspénztárról szóló törvényjavaslat tárgyalása.
Bornemissza Lajos szerint a törvényjavaslat teljes mértékben pótolja a hiányokat, a melyekol uz 1Ó00. XVI. hagyott. Elismeréssel volt a földmivelésÜgyi miniszternek az alaptörvényért még fokozottabb az elismeréso a kiegészítésnél. Elfogadja á törvényjavaslatot. (Helyeslés jobbfelől).
Visontal Soma helyesli, hogy a föld-. Snívelésügyi münster már másfél óv után siet megjavítani egy törvény hibáit. A roíormot igen üdvösnek tartja, mert minden intázkedéso csak a népnek válik javára. Határozati javaslatot ad be, hogy válaszszon . a • Ház a munkásügy tárgyalására egy társadalomügyi szakbizottságot.
Ivánka Oszkár megbotránkoztatnak mondja azt a hangot, a melyet Visontal használt. (Nagy zaj a szélsőbalon.)
Possgsy Miklós ; No leckéztessen I (zaj.)
Ivánka Oszkár: Vísontai elfogadta ugyan a törvényjavaslatot, do nekirontott a kormánynak, mintha csak az lett volna célja, hogy a szogénynópot utolsó reményétől is megfossza. (Zaj a szélsőbalon.) Felkráltások : Beszóljon a tárgyhoz.
Elnök: A tárgyhoz beszél: Vísontai-val polemizál.
Rákosi Viktor t Polemizáljon a buf-fetben.
Ivánka Oszkár elfogadja a törvényjavaslatot.
Visontal Soma visszautasítja a lec-kéztetést, Szóló mog tudja Ítélni azt, hogy mit mondhat és mit nem. (Zajos helyeslés a szélsőbalon.
Ivánka Oszkár nem érti Visonlaí haragját, bocsánatot kér tőle, mert nem akarta kioktatni, sőt készséggel elismeri, hogy Visontai sokkal többet tud, mint szóló. (Derültség.)
Plehler Győző szintén visszautasítja Ivánka lcckéztetÓ6eít. Szóló pártja olyan hangot használ, milyent jónak lát.
Ivánka Oszkár kijelontí, hogy Pichler Győző olyannal vádolja őt, amit nem tel!. Különben szívesen átengedi a függetlenségi pártnak a nngv hangot s megtartja magának a cselekvést.
Elnök felfüggesztotto az ülést.
SxUnot után Darányi Ignác föld-mivelésügyi miniszter tette meg észrevételeit s védlo meg törvényjavaslatát. Utal eddigi működésére, mel\'ylyol eddig is a szegény nép érdekeit védte. Ez a törvényjavaslat csak egyik kiegészítése eddigi tevékenységének.
De még tovább fog m*n, A munkás kérdés érdekében unir tör vényt nyújtott be, legközelebb pedig a munkás\' közvotitésro vonatkozólag fog intézkedéseket tenni. Kéri a törvényjavaslat elfogadását. (Zajos helyeslés.)
A törvényjavaslatot elfogadták.
Ezutánaz 1899. évi közösügyi zárszámadásnál mutatkozó hiányoknál szóló törvényjavaslatot vették tárgyalás alá.
Hegedűs Lóránt elfogadásra ajánlja a törvényjavaslatot.
Rátkay László, Madarán József és Várady Károly nem fogadják cl azt.
Lukáos László pénzügyminiszter kész olfogadni a törvényjavaslatot, mert az a tavalyi delogácíó határozatán alapszik.
A törvényjavaslatot elfogadták.
Elnök az ülést bezárta.
Föurl esküvő,
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, junius 14.
Az egyetomi templomban ma délben vezette oltárhoz Dessewffy Emil gróf Batthyány Ella grófnőt.
Az esküvőn fényes közönség volt jelen.
A menyasszony néhai Andrássy Gyula grófnak unokája ós Batthyány Lajoé grófnak leánya.
A pompásan feldUzitott templomban fényes közönség jelent meg, kiknek soraiban olt láttuk DossewíTy Aurél grófot, Károlyi Pálma grófnőt, Andrássy Tivodar grófot és nejét, Karácsonyi Jenő grófot és nejét, Széchenyi Aladár grófot és nejét stb. stb.
A vőfélyek diszmagyarban voltak, a nyoszolyólányok rózsaszín selyemruhában. A menetet Semsoy László gróf cs. és kir. kamarás nyitotta mog, nyoszolyólányok voltak: Széchenyi Gabriolla, Andrássy Ilona, Boriska, Mária ós Ad-ríenno grófnék, valamint Keglevich Ilona grófnő.
Az esketési szertarást báró Edelmann Sebő premontrei kananok végezte, ki előbb misét mondot, majd összeadta az ifjú párt.
LEGÚJABB. ;
Százezer koronás betörés.
Baden-Baden, iunius 14. (Saját tudósilónk távirata.) Itten feltörték a fürdőigazgatóság pénztárát é? százezer korona értékben készpénzt és értékpapírokat loplak el az eddig ismerotlen teliosek.
Földrengés.
Róma, jun. 14. (Saját tudósítónk távirata.) Caltomoban ma földrengés volt.
Sok épület romba dűlt, cmbeiéletben szerencsére nem esett kár. Fél 11 órakor a földrengés megismétlődött.
Öngyilkos tQzérhrdnauy.
Bóos, jun. 14. (Saját tudósítónk tele-fonjelentése) Wadic Guido a VI. tüzérezred hadnagya, ma nővére jelenlétébe agyonlőtte magát.
A Humborték milliói.
Párls, jun. 14. A Matin esy Lacroix nevű embernek levelét közli New-york-ból jun. elsejéről. Lacróix egy froncia uutomobil cégnek utazója. Levelében azt írja, hogy május 24-ón Pittsburg-ban látta Hnmbertnét; akkor még semmit sem tudott a nagy csalás-
ról. L a c r o i* jól ismerte Hum-hertnét, aki egy ízben négy automobilt rendolt, nála. Az automobilokat el is \' szállították neki, minthogy azonban pénz helyeit váltóval akart flzotni, újra elvetlék tőle. Laroix meg akarta szólítani Humbertnét, de ez egyszerre eltűnt és Laroix azóta nem látta ŐL
Arviz LugoseiN.
Lúgos, junius 14. A Temes tize
mu!t éjjel rendkívüli magasságot ért el, upy hogv az építés alatt lévő uj vas-hídnál megakasztotta a munkálatokat és olsocíorta az állványok egyes részeit, a molyek n közelben lévő uszodát, szétrombolták. Az ár azután az egész uszodát elsodorta a gyaloghidhoz, ahol egész éjjel folyt a mentőmunka, nehogy a gyalogközlekodés is megszűnjék. A vashíd elkészítése most már hosszú időre mog van akadályozva.
Letartóztatás Törökországban.
Konstantinápoly, jun. 14. A rend* őrség letartóztatott két csorkesz főurat, akik Száfeddin horcegnek, Abdul Aziz szultán fiának bizalmi emberei voltak.
A tábornok bOns«
Pária, junius 14. A minap a vizsgáló-tanács eló idézték Bonnal tábornokot, a hadíiskola volt igazgatóját, a gyalogsági műszaki bizottság tagját. Bonnalt, aki nagyon ismert emberésa kivel a legutóbbi német hadgyakorlaton anémot császár nagyon szívesen érintkezett, örökségjogtalnl megszerzésével vádolják. A vizsgáló-tanács határozatáról eddig még nincs hir, de valószínű, hogy a tábornokot
rendelkezési állományba helyezik. —
í Oroszallanso tüntetés«
Belgrád, ju& .14 Űszkükböl jelentik, hogy a bolgár kereskedők legnáp az oross konzulátus ellen tüntettek: a konzulátus ablakait s címerét kővel meghajigálták. A tüntetés oka az volt, hogy Markov orosz kpnzul Firmiüán mellett foglalt éllást, »
1 . • t ■ \' -_ ¥ \'» \'><\'/
A közigazgatás egyszerűsítése.
Budapest, jun. 14.
A közigazgatás egyszerűsítése dolgában ülésező értekezlet ma délelőtt 9 órakor folytatta tanácskozását. •
A mai értokezleton Gulner Gyula államtitkár elnökölt.
Vita tárgyává telték a községi és körjegyzői ügyviteli szabályzat tervozotét, a melyet igen élénk és érdekes cszmecsore után végigtár^yaltak:
A vitában leginkább a magyarországi községi és körjegyzők központi egyesületének kiküldöttet vettek részt. A ma-gánmunkállalokra vonntkozólag általános helvesléssel találkozott az a nézet, hogy azokat nz ügyeket, amelyekro az á működési terv kiterjedhet, o szabályzatban kell oiszágosan meghatározni, mig a díjszabályzat mer,állapítását az ogycs megyékre bizzák, mivel a tapasztalás nzt bizonyítja, hogy a viszonvok o tekintetben oly eltérők az egyes \' mo-gyékbon, hogy még megközelítőleg sem nyerhetne a díjazás kérdése egységos szabályozást.
Az ankét legközelebb hétfőn dólolőtt tiz órakor fog összeülni, hogy megvitassa a közigazgatási bizottság ügyvítoli szabályzatának tervezetét.
Eltűnt hadnagy,
Bndapest, jun. 14.
— Saját tudósítónktól. — Ma délelőtt a térparancsnoksá« telefonon tudtára adta a főkapitányságnak, hogv Saiv Márton 29 éves közöshadseregheíi badnagv két hét óta nyomtalanul eltűnt.
Saly három hét előtt szabadságot kért ezreidétől azzal az indokolási,".1, hogy viuékt-ü ¡akó lúkonail Jiiúpáiogalja.
Négy nappal ezelőtt levél jött Tomei-várról tőle, amolvben többok közölt azt irja:
... No várjatok engem, többé nem jövök vissza. Mejruntam nz örökös rabigát visolni és elha\'ározlnm, hogy véget életemnek. Lelkemet nom terheli semmi bün. Mocsoktalan nz életem . . .
A katonaságnál nzt hiszik, hogy Súlynak meghibbant az elméje ók tényleg öngyilkossá lesz, vngv lőtt már.
A főkapitányság megtelte a lépéseket kózrekeritéséro.
Éilökpapiiicf $ a fuvarosban,
— Saját tu ¡¡¿.silónktól —
)?ud:.pcsf, jun. 14.
Na\'gv érlékpapfriopM? törtínt ma dél-előtt egvik fővárori bankban.
Hir \'szerint 12,000 korona érlékQ értékpapír vcszott ci -5* nom lehetetlen, hogy az értékpapírokat ellopták; jelenleg, a mikor o sorokat írjuk, még nem jöttök nyomára az elvcszott értékpapíroknak.
BUDAPESTI HÍREK.
— A segédtiest tlzelmot.. Sz!a-húlyák István segédtiszt ez év január elsejétől áprilisig háromezer koronát zsebrevágott a hivatalos pénzekből, aztán Amerikába akart szökni, de Gamburg-bau elfogták. Ma tárgyalta fi", ügyet a bünlctőtörvényszék Bakonyi bíró einök-lósével. A tárgyaláson a vádlóit töredelmesen bnisnierto bűnét s elmondta, hogy nagy nyomorúsága s n laza ellenőrzés késztette őt a sikkasztásra. Utána kihallgatták dr. Lehrer Péter pénzügyi tanácsost, a vádlott volt hivatnllőnö-két. Ez is szorgalmas, jóravaló ember nok ismerto a vádlottat, a kit feleségének betegeskedése s a hitelcsők zaklatásai késztettek — szerinte —- a bűnro, A kincstár kárát 8128 korona 34 fillérben számította fel. A porheszé-dok után a törvényszék nz enyhítő kö-rülményekro való tekintettel olitélto Sztc-hulyák Istvánt hivatali sikkasztás bűntettéért egy évi és három havi böríöme. Az itélot jogorős. ; -••< \'!
— Saivbajos tolvaj. Novolny Lajos temosfári szül. 27 óv. rk. nőtlon műköszörűs ki Szombathelyről kötött útlevéllel Temesvárra indíttatott, Bpeslre érkezésekor a nyugati (>. udvaron szívbaja utolérvén alsóruhája alól 1 ezüst kés, 1 vella ós 2 evő kanál esett ki. Hol-Bzorzését igazolni nem tudta. — Nevezett utóbbi időben Komáromba Sopronba, Győrben fordult meg. — Alapos a gvanu hogy lopásból eredők. — Káros je\'lcnt-kezhotik a tárgyak mogtokintés* végett főkapitányság II. em. 71. alfttt. — A kanalak egyikén A". V. P. alatta A. M. — a másikán M. W. hetük láthatók.
— Sxeronosétlenoág a krleti pályaudvaron. Bonkó Pál Hévíz-Györgyi szül. 88 óves evang. nős nApszámos ma délelőtt a keleti pályaudvaron levő. neronon levő magas oníolvónyröl a he-Iyolt hogy a lépcsőn jött volná le, egy kötélen akart lecsúszni, de A súrlódás következtében kifejlődött és homo-lásnciu bírván ki, 17 métor magasság-
BUTOROIC
szo-
ugy készpénzért, mint részletfizetésre let\'eayi rObbtöl a legnnomabb kivitelig legjutányosabban
Ehrentren és Fnohs testvérebnél
Budapest, VI., Teréz-körut 8. az (Andrásay-ut közelébe»). v; Képes árjegyzék íngveii.
TEAVAJAT

meSoÓtdtBÍö/.^VfrIUt e„de" \' bármely mennyiségben, ké.apóna\'hsaté.
maUett vesz és tejgazdasági telepeket(s3Övetkesotekat) réssletflsetésrebar^des
FUCHS és SCHLICHTER
^»»J gazdasági gépgyár
Budapest, Ví. kerülőt Jász.utcza 7. sz.
:.. ZTzirsszL ^xsr.
ból leesett. Bőrülése.,, életveszélyes. A
montök a Rókusba szállították
—Véren karapárbaj. Ma délelőtt a fővárosban véres kardpiirbaj volt ma Zenner Antal tartalékos hadnagy és Al-kér Géza műszaki hivatalnok1 állottak egymással szemben. Zenner súlyosan megsebesült.\'Két erős\'vágást kapott jobb karján. Súlyosan sérült állapotban azál-liluiiúk el u lakására, A párbajra összo-szólalkozás adott okot. -——---i a» .....
A biztosifó közönséflhez!
Tudomásomra jutott, hogy a ».Transyl* vánia" novet visolö oláh bizlositó társaság ogy névrokonomat, Kossuth Ist* ván urat budapesti íőtisztvisclőjóvó ne* vozto ki; kérőm az igon tisztelt közönséget, amely az én elnökletommel működő „Hazai általános biztosító r, tár. saság" — mint teljesen magyar vállalat iránt — érdeklődik, no tévosszo összo som a két biztosító társaságot, som éngomot Kossuth István névrokonommal.
1902. május 30. .
Kossuth Ferono s. k. a „Hazai általános biztosító r. társelnöke.
ság"

•i
LáfoSzzsdás
klpAUott ¿o Vclsoi.eroilott vtszkatd tast-rdazokro, ótvnr, cSmOr úa böirhAmlA« eUon lojjobbnnk bizonyult oildljr nt Erónyl-íélo Xchtlol-Ballryl. — Ar» 3 korona. ntaaitAokiü.
Kapható <5* «xítKOldlt DIANA GYÓGYSZERT AB
Enriapoat, Hároly-kCrnt 6, (Dob-Utoa narok.)
HÍREK MINDENFELŐL.
— A király megelég-odéeo. Uécs-ből jelentik telefonon: A király ma reggel Ottó főherceg, a hadügyminiszter ós sok katonai előkelőség jelenlétében szemlét tartott a bécsi helyőrség tiizér-ségo felett és megelégedéssel nyilatkozott a csapatok magatartasáról.
— A pánj-ormtm ügyvéd bünto-téflo. Dr. Kremling Lajos fehértemplomi ügyvéd, tartalékos honvédtiszt, a városnak egy határozatát német nyelven fe-lel)bczto meg a tcmesmegyei alispánhoz, aki a beadványt áttetto nz ügyvédi kamarához, A tomosvári ügyvédi kamara elhatározta Krcmling vád alá bolyodé-sót, mert magyar ügyvéd létére német beadványával mogsértetto loütüloto méltóságát." Kremling a határozat ellen a kúriához fclebbozott.
— Az oroszok dolgoznak. A flnn szenátust császári parancscsal utasitot-tak, hogy hirdesse ki az orosz, íinn ós svéd nyelvnek a bíróságok ós más állami hatóságok előtt való használatára vonatkozó rendelkozéíiokot. Azoknak a hivatalnokoknak, akikro uz orosz nyelv tudása kötelező, kívánatra orosz nyelven kell elintózuiök nz ügyekot, u többieknek pedig, ha a fél orosz nyelven kiváltja a2 elintézést, a fél költségeire orosz fordítást kell mellékelniük kiadványaikhoz.
— xtgry torpodóhajónk utja. Vil-helmshafenból jolonti a távíró. A Szigetvár osztrák-magyar torpetló-ciikálóhajó -fla délután néhány napra ideéi kőzett.
— Turlstaszeronosótlcnsóg;. A Tátrában turistaszorencsétlonáég történt, a moiyröl Jolontik : Braun a mult héten fent járt Tatralürcden, onnan pedig a Csorba-tóhoz ment, hogy az ottani vendéglősükkel üzletet kössön. Itt találko
zott egy régi ióbaráljával, Kux Lipóttal, nki éppen odahaza időzött szüleinél. Kux a viszontlátás őrőméro ott tartotta barátját Hibbén lakó szülőinél s két napi szórakozás után elhatározták, hogy a turista-kirándulást rendeznok a bogyók közé. K hó 10-én indult el a két fiatal embor egy ottani parasztomber, Bochnicska Antal vezetése mellett. Az-üüp e»í« áxuuban ueni a kéi Hatol ember sem a vozető nem tért vissza, Kuxék aggódtak a két llalal ember kimaradásán s kerosőket küldtek utánuk, akik azután fel is találták mind á hármat, do Braun akkor mái halott volt. Kux és a vezető pedig alélt ália-potbsn voltak. A kirándulókat ugyanis a hegyek között nagy vihar érte s az álnedvesitolt talajon lecsúsztak é* po-dig oly szerencsétlenül, hogy Braun esés közben fejét ÖSszc?,uzta s ez okozta halálát. A másik ko\'.tőnok esés közben sikerült fatörzsekben megkapaszkodni, do a kiűllélt veszedelem és a hideg cső annyira tönkretetto ökot. hogy félépülé-sük alig remélhető.
— Albert sz&z király állapota. Sybilonortból jolentik: A száz király állapotáról ma reggel 7 órakor a következő orvosi jelentést adták ki: A mult éjszakát kissé jobban töltötto a beteg, mint az előző éjszakát. A király részbon nyugodtan aludt, a mells/.orongás ritkább ••3 gyöngébb volt, (le n legkisebb mozdulatnál ismét mogujult, ugy hogy még folyton szigorúan kell ügyelni, hogy a beteg nyugodtan faküdjék. A beteg erejének gyatapodása nem vehető észre.
ZárdUnnopóly a Rüaer-fóle tan-ós nevelő intézetben. Az 1858-ban alapított, tehát fennállása -l\'J-ik évében lovö előnyösen ismert Röser-íélo tan- és növelő intézetben a záróvizsgák a polgári osztályokban f. hó 20-ával kezdődnek. Az érettségi vizsgák azonban a felső kereskedelmi iskolában f. hó 27-én lesznek megtartva. Ezen intézet vizsgái eredményére annuk idején majd visszatérünk.
Biatoa eredmény érhető ol Rheuma \'«sttz, köszvény, ideges fojlájús, meghűlés idegbaj htldéses és mindennemű csont-bántalmak eseteiben á S*abady-féle iavitott Capcino kenőcs használata után, mely már ogyuzori bedörzsíyés utána logkinosabb fájdalmak«* is cnybiti. Jigy. tégely ára Ü K. Kapható a legtöbb gyógj^ertárban, meg
Legcélszerűbb és tező a
legolcsóbb perme-
„SIMPLEX"
Klosterneubui-gl és Vermorell szóróval, legttnomahban portit —• Kapható t
Schottola Ernőnél
BUDAPEST, VI. ker. Andráaay-ut 8.
Gyakorlati útmutatással ellátott ismer-totö fílzot ingyon küldetik mog.
7"—
Lábizzadás
ellon kipróbált, legjobb, orvosilag isi ajánlott ártalmatlan és legbiztosabb] batásu szer a folyékony
ANT1SUD0R.
Használata nagyon egyszeri\' t kényelmes. néhányszori ecseteié* után a| lábizzadás s a vole Járó k«U«-|
Ítétlen szag: teljesen moarazttutk
ra: kis üveg X kor. 20 fillér, nagyi üveg 2 korona. Vidékre nz összeg és 4."» fillér ajánlási dij beküldése mellett bérmentvo küldetik meg — Egyedül ] kapható
HUNNIA gyégysieriirban
Budapoat, VU. kar. £r*sib«t-k6mt döf».
KÖZGAZDASÁG.
Budapesti gabonatőzsde.
Hanyatló vovőkeúv, do változatlan árak mellett 12000 mm. buza került forgalomba.
.Va;y;ir bura Jun..ra Í.I0—9.1Í, Itoia okt.-to 0.02- 8.C0, i-\'ob okt.-ra 5,75—5.72, Tengeri 5 07-6.0J Euúapoatl órtéhtözad*.
Klilíxtdén kfitletclt- Oaxtrik hllelrémO C89.05
Magyar hitcltífrvóny 703.50 Jchdloj bank--.—
IllmamwAnyi Mf.59 OuUák Allamv. 703.75 Ma-jyar l.iteltiixYény 706.— Mapyar 4 náriOékoaarai.y
Ur. 120.W KoronnjAradék W.85.-UaxámitolObMik
436.60 Jeli. bank 4CC.50. nimamurányt 617.— Ukü magyar dllamrajiul réirrény 702.75 Déli Tttul 72.— Német bírod. mArka 117,38. Viiiamoa tatul 811. - Eudapoatl kíiutt taaul 014.50
Bioat értúktőzad*.
Béoa, Jutilua 14. Oaztt*k hitelr. CS9.—. Maryar liltalr. 70?^— CHztiék-inncyai aliamvatutl réuvény
4 iiizsK\'koi inisynr aranyjiradék Majyar koionajiradék 87.8? Déli tant 7S.
f
rendelhető közvetlen js Saabady iánoa gyógyszerésznél patrOfia ftungária gyógyszertár, Ihidapcst, Diunjanieh-utca.
Lábizzadás ellerr melegen ajánljuk a mai számban hirdetett folyékony Anti-su dort.
OSAN
a legjobb óvszer azáj«, íoy«, to I pok és tUdü részére. Osan ezAj I
Iz eazonozia 1 üvo¿ 88 kr.- i osan fogpor dobozokban 44 kr "Czerny-íáto a legiobb és íegked-1
Keleti Rózsatej SSK r^»\'1
HvoloR\' Balstnniititiapparl ;tü kr. Frltscíi-íclo naprafiorgó;
olaj szappan 60 éa U6 krnjczár.i
Taññínosñe
Iszet?. Sülét, szőke, barna éa fekote | 2 frt 60 kr
CatEflHY i. ANTAL,
Ttf.C.S, XVI II., Carl Ludwigstrasso 6
faraktár: Türík J6r.oo<i]
VI.,
WnjyftrorocAs\'., Í8r;vl
syópyzoitiin, Undapcit, .. KaphU ftionkivftl: Efftor »zcitiiUbaii, VI., VAoil-kí NAnrtor, IV., Kosiuih Uj,)!-ul.ya. haly, IV.. MuxciMi-kQtut IXoW.M ror. iV . Koijiiali-fi-tcc-nti-js. zroak
KirAly-utc/a ii; WArtcr" t,<i;f-VCrul 17. líoi-adri tu* M¡-ój Ko
r.or, IV.. KoionaiWf\'ifg-i»«s. A.ookt ikses-^íob, IV. Kéroly-Urnt M. KcwUoh;a«vvoal 3 VII., Keicpctl-ut 8«. fii tillo r X U Kowna
Ilicrcics-uU/a. Jj^ott Hindor, utexa ¿J, valamint mindsn cyd«tf*e»tftrt»»n cj nagyobb i;l.il«-ctkuicsk»d»ibon.
Prospoktrn JP
NÍH. iigyaix íj biriucutvo. j&f
Els6 ot. ós kir. o»ztrik-nar7*r kiztxilag szab.
omlokzaí-fesíék-
gyár
Hronsteiuer Károly
BÉCS, lll„ Hauplsfrasse \'l20.
(Baját háziban.)
Arany-érmekkol kitüntelve
3?<>her030Kl ¿a horozoftl nrftdnlmaU ca. «s kir. katonai lutózösiírok, vnantak, ipnvi- biUy.\\ és ¡ryiri tArjulatok, dpIWai vAlialatok, épl-tPmtNtsr.ic njrytziutón icyArl ón ü:j,»tlan tnlaJCtcnoBoh o^áilltója. K Kiliarriicütcs bomlokial-fMtúkrk, inctyok 111\'Síbe 11 írloNllirttík. i/.\'.ra/ állapotban, iwial-kbati új 4iJ kiiliinbö.-5 mlnUbaii kilénktnt 10 krtil fólMÍ fxállltlr.tnal: n mi n ío*lék MÍnll>/ta4Íirtt <fs tar-luítiljiit lllati, .H0I1O4 nr. olajfoatúkkol
200 korona jutalék után-xások kímuiatáaáért.
Bliatakái\'lya, D£y3&intén ntasitással kívánatra ingyen óg bérmentve.
REGÉNY. A tenger titka.
A pőnjésben a aaokásos pohárszékek és a hordó-bakok mellett egy nagyobb íordó volt csapra ülve.
Ez a hordó fzintén bakon feküdt, csakhogy ez nem egy kereszlíás lábas-jak, hanem egy.alacsony, félkörben ki-it, egy darab fából álló tömör bak volt.
F.s ez a bak volt a Baddy koma szo« rencséjc, f ■ \\ -
Mert aki í«merte ennek a baknak a titkát, az hordostól egyfltt egy pillanat alalt kl is mozdíthatta, mog vissza is tolhatta helyéből, a közbeeső időt pedig arra használhatta fel, hogy a bak alatti mélységbe beleugorhatott és abban cl-tflnnetclt. *r~v.
Mert Garddy jól lutltn, liogv abból, | amit a vendégek a torkukon leeresztenek, moR lehet ugyan ugvnn élni, do meggazdagodni nem lehet, már pedig Gaddy nek az volt n célja, hogy hamarosan moggazdagodj ék.
Holmi kisebb fajta gazemberekkel fóliát szóba som állt, csak ax egészen nagyszabásúnkkal szövetkezett és Göd» dvnek nemsokára nagy hire volt ezen a téren.
És most ha rejtekhely kellett, az csak Gaddvnél lehetett megkapni, a fé-lelmotos Gaddy nemsokára tudta minden Londonban é3 környékért történt gazságnak a titkát. (
Nemcsak n piszkos, hanem az uri gazságokat is.
Abban az időbon, mikor felkeresték a Gaddv csapszékét, annak tulajdonosa már többszörös milliomos volt, csakhogy oly jól mog tudta biznl a titkát, hogy mindenki szogény embernek tar* totta.

(Folyt. köv.).
Nyomatott Sxúkoly Viktornál Duda^aataa
A Szinye-Lipóczi Lithion-forráa
¿abator
kitűnő sikerrel használtatik
vese, húgyhólyag, liúgydara ós köszréiiybántalmak ellon vlzclett uehezae^okncl,-továbbá a lógző és emósztósí szervek huruton bántalmaináL
Hú^yhajtó hatáaú \\
Vasmontec! Könnyön omészthető l Csiramentes I
kittit éMiqtünttilK^Uwt Ujj i silular-twréi i«»ij»líti9i»il [ptrjae.
N •£>?
■mm
G m
O»» A NÍ akármit is beszélnek, ŰUfl B IS, az árukat kieresztem a

Rfflsjj edililtj ne Sil Eéiezeti •loadaáR.TWékr« «z¿tkttid¿« naponta utánvétel moUatt. Mofr nam í»íoW árnk\\^««a\'róUtnak.
•Sí i.
0rÓf Báuiől Józsoivácosi nagy áruháza
2 drb. kJpper al»ó n»Urá« — — — V), 48, 50 1 dib. roinck )iiinié«cl — — ■\'•— — 69, <W, 1.18 1 drb. kék kópper — —y— — , — 69, 7»
1 pár uri hurlwiya ir/anái dl«n — \' — — . o 1 pur kötOtl feilüiaiUori — — —\' — 16, 22 O U ü/b. kitdnfi »sebk.ndíj . — — — 83, 47, «) na
JO.űüU aieUr divat «inka — — — — — —.3 » fJUi uii cailér — — — — — — — .12 » r«ta uri tczcli — — — — _. _;• — ^ 1 toh. Hlooí nfoa Inf — — —/— 1.18, 1.4\'J t (UK llDum »nun íí.j igdó. — 28, l.W, l.«¡, 1..V) I drb. Ic-ü;übl> axiuc. b.Muxt molici — l.W, 1 Ui t <1/1 K\'tfjj&bb axlaoa aviycnuucll«! — l.M 1 dtb franci* pika puha mellel — 1.1 V l.W, l-"5 J drb. aiuur aalf.m mell — —■ — — 1.78 1 tanUf u* Uaon kitt in* — — - .VT
Tvr
BUDAPEST,
— — . — V—J-—13, ttú Inj------46, 6«, t«
1 drK Ȓcl^lyoj
1 drb. .lton n)l — — _ — Wf w
1 drb tálibii kéii bioutotl — — — v<9, i.KI
I <irb. kiiui.0 liibtú Hour — — 56, 38, Itt, 1.18
RukaiiZüvuU\'k, ÍUjgöüyök, uőay«gek és uuideu •
TOttortltt «T6>Mf-lcSrot 7*.
1 drb. r«m«k b»li»jl rtfj kloti 1^3
.1 drb xclycm batiytf — — — — — _
1 drb ai/uu altó tiokoya remek klmxéxiel
l«4f 1.78
• 1 drb. elolt al«á »xoknya fodorral /• l\'.aol-l\'.Tö! a.18
1 pAr néi liariiny* ----13. 18. ii 2S
1 par íckelo tUdikoa t¿rdbari»dy» — — 49\' ¿7 -Vixtiltcnti — — — — — — 60 u«. »7\' ují
ti aiatnély«* kárí.teriték---\' Us, l.E
1 niéier filr.tarlé
siainiAla vájó cü;kok bámulatos okié Crbau kazalét
• W
0 azomélye* eéroa daaaaaat — — t.OJ, f.58, «J»
1 drb. duplcuélea lef »dó, rarráa aélkol — — ft Váaaon, dauaaxt, aujdn rxgy kanatáaMua Mmulatoa
oleó árban. ..
1 drb, batlaxt ajur t«énr — - ---8»
1 drb dixxea kiot kitéay Ónom ktavréíMJ — 47 1 drb mplifűxó — — — — — 87. 7S, 1.14 1 drb vrJódi halcsontul — — — — M», »•«"
- - ^JÜLÜt
IfJ. KOTZO PAL
K a"\'dmnúal Bópr»k«ár » Bpest, V., Llpót-kÖrut 18.
HIRN"*N!fl FEHENCZ ^
Budapest, Vit kor , Caányi-ntoaa
yjliiMikWíWQ\'W^owv kopható minden
noriabergi nagykereskedés ós m. kir. dohány ióza-dében bádoglemezzel ellátott dobozban. Parafa- és aranyszopókával is kapható. _
Bnrinpest. Dob-ütCl 90.
cs. 6» Ur. szabadalmazottjégszekrény-gyárosok. Ajánlják 1e,T»t^bb és legjobb szerkezet« Jéfjrel hQtbetfl ^leljényeiket a ltgjutáayosabb , árban. Axjegyzákkol díjmentesen
aiolftálnuk.
Készít gö«-, Vl*- él légeaeasveseiék-hex aztlkaóges rézárukat, bor- éa sörnilvattyukkal, sörklmérö kéaatt-lékekot légnyomással, valamint min-dennemQ réxoaapokat. Elvállal rés-, éroz-. horgany* és pakfbnöntvénya* ket minta vagy rajz »zerint, úgyszintén horgany diaaöntvényt bádogosok ró-Bzóro. — Felirati táblákat czüníestők részérő.
Alapíttatott 1880-
Sze nzáolös találmánj^
Látványosság és alkalmi vétel!
—a—a—a—MWa mtmm—>wi auwa i- aaa»^^««.\' iMaaniMneaMWMiaéaMSsaMa^atMMaa
•0 mlntauzoba fölállítva könnytl megtckinthetésre.
SaétkÜldés sut orszác n<iitd«n rSexóbe három évi jótállás
mállott*
km^tlmM ágy. Kx u áxr \' flia I —t
m«ty nappal HT Ua ttakiba h->tr«tk«l& te UUW kteyejmaa kgy. K« ai kxy fSlftalag««»* twcl ad Arynoniüt Bcflk liUÍttokbaa magbvtttlhaiiflol Vandter-, ryannok- te cs«14d*aob4kban, rala. mint kirándulóknak néUtaK/ibetetlea, v JCaplmíA.1
FREUDIGER
»udapoat, Vl_ Zrfindoimfcö»\' VUkdi»\' «1. jánultók kanoatotuok te Wrwmtey
¡bon niiojilUH\'k. Talaiock —MTB.
Atfwik te Wirte MTteatm-JMm^-AaSS«
Szabó Ferencz és Társa SSSI
Meglepő nagy raktár srigoruan szolid kivitelben elkészített sálon«, háld-, ebédlő-, leány- és uriszobn! berendoz*sokbon minden stílben bámulatos oloso árakban. — Vidéki r< ndelmények vászonban és rekeszekben csomagolva biztosítva szállíttatnak.
Kívánatra a vidéki vároaokban lakó t. os. vovök megbízottunk által rajaokkal éa dna tartalma »/.övet é» szőnyegminta gytljto-ményuyel meglátogathatók.
V Szebbnél szebb
vizsgaruhák
\' r
leányok és fiuk részére minden nagy ságbari^é? nagy válaaztékban kaphatók, esotleg mérték után is üttetnek
Mocsári Kálmán uióda
Budapest,
XV. ker. Váol-ntoa 0. számú \\ Kerti ruhák. \'V-ww^ Kerti kalapok«
Hallatlan olcsóság "mm
\\i(o immár « polo»k:iTailá«iattal eltöltőd ¿IjatUon Vj«íuk i\\ijuk. Nem kall túbliS tUrui rr.cn virmopd ill.MyU klnzá-
2 FORINT
SO kra|cár
i,Darányi" Vászonkabát PUTSCHET YHJIOS
férfi- ée gyamakrnha áknhásában 1 Uz^qU rtrwbáz (Kárafc-MOU í
Sitikre kiirtja arotat. — .Sok é\\! ftrado-rúílm\'ulin v*|i-e tlkcrail tyy oly n/eft fellalütfoM iiníly pelc.:v«l ejy.Ht kiirtja a polotkak • ii :,nnik riar&i* nom mar nem plukit ci a mi a ló, n»m kill-j:n«t-len txazii. Minden mi- poloikaiitó •■»:t hanfiatoi n«-. -V «IaU ántwoít, U0.ló«i-tett eootia^lj«! .itt, amely n»efi\'<atja a bútort, «npi-mtlt elb., ío\'.lot hat? a id-nyoft-n ú» teiiion, lin«rn.\'Uata ut.\'m pcUij hetekig orwhetó, Átható k>>tlcmetlrn
inarnd liAtta. 1 liter«» Ore; OOUYOS polovkaiitó-llu.tara ^korona, léi lili-tr» ftvoj 2 ko-rvMf iu-f yed llt<-i*>i (lvívj I \'<oionn. próba-tlllfr. — i rmjy »/oiwloboz OORIOM rovarirtó p°r \'«tio»;. bunrak, moty lian,y..k t.u«/lita-4ra l koron«, 1 kCrómloIxi.\' rrt filKr, l kl<-doliet 80 fillér. Knoli.it» fiiv-dlll a Vi-S/iUtwl: rF.XROVXOB MIKLÓS ilio-nM» ilt»t«erí*i Budupoat, IV., B»«*l-ntoA 3.
A legjobb kasza a világon
Bor Jegyű kasza\'
törvóayaaon vódv*.
Megrendelési cím:
gondosan csomagolva bérmentve küldőm
I forintért
GRÖNBAUM ÁRMIN
BÜDAPXÄT, VI* SsOóa-ntoxa 1H.
12 frt-órt I 16 frt^órt
flnoxsi I \' \' MrixM .
dírtU* OlWtnyt rarr MAltM kterlUk rwate wite
W. Pm tiOTvtyiluatte. VUUkH HUUk. toWAk nUkUjMt UaUaht k
AVOOZ. SZABÓ IPAR
, ■ AlkotmArry-oto^ k7. • V"
„Bur-kísza
szétkttldési vállalat
Budapest, Kőbánya
Kápolna-tér.
Sürgönyeim : „Burkasza" Kébínya.
A .IJnr* jejyit kasza árai:
?0 7o 80 85 90
1.- 1.05-JTIÜ Í;ÍB 1.20
95 100 ctm. Í.26 L8Ö frt. " 10 drb. rendelésnél egy drb. k-iízii ingyen. 5 darab rendelésnél a postaköltséget a gyár lizeti. Miudon meg nom fololő kaszát kicserélünL
„Bt/R- kftoc.^lco l«2j»bb feuikJ
20 kr.
Eddig 75000 forgalomban,
Kxto D\'or« W r.it1« alapot (y<^yr jk«i«l íohl vn kitaliámait JdWaá rendelj laUiat kOJ\'Ovieu aJlalbaU.
mmmmmmmmtaammmmmmmmmrnm ..........mm—mwrw
Titkos betegségeket,
l)i:rrc*ífolTá«t, macímtélt, bólfo^b.ijak«\' iobo-kJ. typldlia N:to;<íjeket éi u\'.-l,aj-.it, a «/tl. trA eljy, tijülíié\', az onferliíés AÍitet^fíiacrjeil, n6k Íel.é-lolyaíál bÁnnilí uul női h.\'tefíi-tt.t, bJrktUUaekal, jMiii^- ¿1 Idcsl^oka*. j -i.kit r*f«U UanilU ta a legMitotabb, t/omu, atapo-■an it dkerMcu iija
Dr. Czmczár J.
«gymt. orv»totuitor
Lakik: Budapest, VH.Korepesl-ut la. «m X. am.
R«*4*l i 4. •. 1« Aritól 4 árit« 4« tat« «-S-%. Kttlftn Tinitennek. kolin b«- «akiji-at. UTelekrt
aaoncal Tilaaxü. Gj jfyaruTvl (o^áotkodik.
Itejot\'b í« lefl\'l*tOMl-li )i;it-t«i| arc«/cpit4 »:er a i\'áy-uróm. mely liAvcm nap Rlutt »/. an-ol b&f»OIIT pjflAvá te«-/», ft Hi:»Jf iIUl. píi\'J.-j. ■«( rl ¿V«. 1111», knimitja a? nrrinrok.it a\' ;iiiTak iíju . i ílűo «/jn! liW\'M. K^y na:;y leycly J tot»M, howAVaU Mi sFúy-Exupjpan 1 ko.jiui. Kayy-Mto moatlóvU. A inovli\'>vI«.-S kir.\'.l,;^ nitly a • aioot !.vtck.\'-itó te«/.« m k4p«« a U-yb:>«n Vuh rt ot ii liú-rom nap alatt l-AíoturrM .i bit"iny puhuvA t.-nni. l.\'er n-U\'i\' - korona. — Knphatd cyyet\'ul .. IcfnajYobb titoktarlÁi null\'tt a f-Hutiló i-t
örósz Nagy Fereao
IT>\'-!íy»MilAtáU.it If.-V/\'jSntxIOn. t\'jyanott Vunnató a hii<< Ur.)daaARÍ padró 1 dobot ¿0 fillér ei a kipróbált líh és kei Í//-J». ölteni
Anasmin-po r 1 doboz 1 kor.
Ha az ember étkezéa utá*, tehát napjában legalább ls háromszor de ha leheti ségos ötszor-halszor is kiöblíti a axáját Ülott vixzelL amelynek a, felerésze a nrázay.féle sóubonzesz, agy a fogak, «záj és inv egészen tisztén tartatnak éa a roinláatói megvédelnek.,, . }
.,-• v-f|lf - f\'V
1 nagy üveg ára S korona ..
J 1 klS . v ^ 1 ,;
Ajánlják gyártmányaikat és pedig i
II. Wsfysa. 167, szám^
ffajy-Kani*$a, 1902, heifa, jutás 16.
saCMBX
örtzíi rm
NACYKANIZ
Klöílxst*«! ára:
Httybtra húxbot hordv» egy hór» 60 ftQéc. VkUkre pátíH küldáwHjy^Jwirv.
K•1•16• iitikiiítj: D.OIVAI MVQÓ.
I Kiadó tulajdonotok; "tí * Krtaii éa Farka«. rS
W kAírotóVitttl: hüoss n rum p*pirt»r»»k*}e«c ||
Megjeleni!: naponta korát reggel.
NfMMfcrtt a .Najtyk*nis«*i Fri« 1)1***\' uu*6dí*f nyomd^ab^.
Egy fővárosi szerelmi tanya titkai.
• v. " * ■■■■ ;
Kiugrott a vonatból.
Eltiltott lapok.
A belügyminiszter a minap egy rendeletet küldött szét ; ebben a rendeletben figyelmeztette a törvényhatóságokat, hogy a Magyar Figaró és a Kis Előlap cimü hetilapokat szeméremsértö képeik miatt a kirakatokból kitiltja és elrendeli, hogy a rendőrközegek e rendeletről órositendők.
Ahol nem névleges, hanem ténvleges a sajtószabadság, ott az ilyen dolgokat másként kezelik, nem tiltják el a lapot a kirakatból, az utcáról, tehát nem .adják annak tanújelét, hogy a belügyminiszter hatalma fölötte áll törvényen is, sajtószabadságon is, hanem ha egy lap erkölcstelen üzelmeket folytat, erkölcsöket ront, vagy bármi olyast követ el, ami n törvény szakaszaiba ütődik (mert hiszen az erkölcstelenség is beleütközik), a szerkesztőt, kiadót törvény eló állítja ós a bíró által monda ítéletet, gyakoroltat igazat.
Nálunk ex rendeleti uton történik ; nálunk még az is lehetséges, hogy a jog, törvény és igaztág jelszava mögé bújva, egyes vállalkozók és vállalatok kedveórt rendeletekkel már évek óta fennálló lapokat igyekeznek lehetetlenné siteni. És
tenni, megsemmisíteni badságnak nevezik.
ezt sajtóaza-
A formától eltekintve, melyet a sajtó-azahadság minden híve a leghatározottabban kell, hogy elítéljen, be kell ismernünk : a miniszternek igaza van.
A francia szellemes pikantéria nálunk az utánzásban drasztikummá lesz, célja nem az, hogy szellemes csevegéssel, pi-kéns ötletekkel mulattasson, hauem képben és írásban az óriékiséget keltse fel, izgasson.
Ami a franciánál illat, nálunk büz, ami ottan éle, nálunk durvaság és amit olt a pikantéria leple takar, itt durva meztoleiiség.
Hát ez tényleg nem való az utcára. Még a szellemes pikantéria is csak kiválasztottnak való, azoknak, kik szórakoznak vele, mulatnak rajta, de nem iz gátnak általa.
A fejletlen testű és eszű gyermekeket távol kell tartani az ilyen dolgoktól, női nemnek is tartozunk annyi tisztelettel, hogy nem kényszeritjük pirulásra, nem t rjuk a miditást és cochonériát röhögve szeme elé.
Tehát igaza van a belügyminiszter nek, mikor az u. n. »pikáns* lífpokat eltiltja as utcáról.
a
Csakhogy ez a tilalom Budapesten mindeddig írott malaszt m^adt. Vagy talán csak a vtdAknek szólt a rendelet, csau a vidék kapta meg és Budapest államrendőrségének nem jutott belőle egyetlen példány sem ?
•Mert tegnap még olt díszelegtek ezek a lapok, a kirakatokban és iskoláslluk, táskás leánykák meredt szemmel bá multák a színes képeket.
Ha már ilyen u mi sajtószabadságunk é9 rendeleti uton kell, vagv lehet az ilyen dolgokat végezni, legaíább lássuk hógv a rendeletnek részrehaj Iái \' nélkül tesznek elegot a végre hajtó közegek.
\\
Tót okvőtetienkedés.
Hogy a tót túlzóknak vakmerősége mennyire terjed, hogy agitácíójukat még a temetőbe is behurcolják, arra fényes példa a következő : J
A rnult héten Ivánkófalun elhalálozott Kloszkeny gondnok, aki egészen a közelmúltig a magyar pártnak volt hivo. Az utóbbi képviselőválasztások alkalmával azonban sikerült öt a tót túlzók karmai tözé keríteni, minek folytán szavazatát tót nemzetiségi jelöltre adta le. Körül-bolül ez volt uz összes szolgálata, melyet a tót túlzóknak tett.
De a pártszervezet ezt is honorálta, mert temetésére küldöttséget menesztett, nmeivel Dula Máté ügyvéd vezetett.
Az egyházi szertartás \' befejeztével azután Bzót emelt Dula Máté ós amikor az ö kedves testvéroihez, nővéreihez,, kedves népéhez intézi^ szavait és elmondotta volna, hogy ő is a nép gyermeke ós azért dobog a sziye a népért és sajog, ha a nép közül oly derék hazafinak a halálát ke\'.l elsiratnia, mint íleszkeny volt, — összetartásra, egymás iránti szeretetro buzdította a népet, a melynek nyilvánulnia kell a családban, a községben és a nemzeti törekvésekben. Szavait igv fejezte be : és most legyon neked könnyű a föld. oa a tót föld.
A kir. ügyészség föladata lenne tulai-donképpen megmagyarázni Dula Máté ügyvédnek, hogy lvánkófalu Magyarországhoz tartozik, de mi is olmondjuk, hogy a törvény szigorúval kell kiianituni a fészkelődő pánszláv ügyvédeinkét a töld-rajz legelemibb ismereteire.
na
A* orvos, szereelkapta a melv kellett
jártak
A mikor egy-egy

Apa ás fiu,
(Egy szegedi orvos drámája.) Sokat esik most szó Szegeden egy orvosról, aki, hacsak a Gondviselős keze nem segít rajta, aligha áldozatul nem esik hivatásának és annak a nagy aze-retetnek, melvlyel gyermeke iránt vísel-tetell. Részvéttel, a szomorúságba borult uri család iránti aggódó szeretettel tárgyalják már pár nap óta az esetet és mindenki őszintén kivánja, hogy a Szegeden általánosan tisztult uri család telől mihamarább vonuljon el a fenyegető sötét veszedelom, helyet adva annak a zavartalan tiszta boldogságnak, melvnek eddig hűséges tanyája volt az uri bajlék.
Az esof, a melyről szó van, a következő :
Néhány héttel azelőtt nagy beteg lett Rex Izsó dr. szegedi orvos négy éves kis gyermeke. Egy veszedolmes betogség a gyeriyekek ijesztő réme, u vörhény támadta meg a kis llut. A megriadt szülők azonnal ágyba fektették a kin Viktort, a többi gyermeket pedig, nehogy a járvány reájuk is átragadjon, hamarosan eltávolították betegen fekvő testvérkéjüktől.
A beteg gyermeket maga az édes apja ápolta szerelő, féltő gonddal, fci-szakákat virrasztott gyermeke ágyánál, azért fohászkodva, hogy a jó Isten mielőbb adja vissza gyermeke egészségét.
A kis gyermek állapota egyre súlyosabb: a fordult, eközben pedig másik nagy szerencsétlenség történt. Súlyos
így beteg lett az apa is miközben odaadó gonddal, féltő lettel ápolta kis gyermekét, beteg gyermekétől a betegséget, őt is leverte a lábáról és ágyba feküdnie.
A legjelesebb szegedi orvosok a házhoz, de a gondos gyógykezelés nek nem látszott eredménye. Á fiu is, az orvos it napról-napra betegebb lelt és a múlt hét végével mindkettő már pnnyira volt, hogy az orvosok minden reményt feladtak. Tegnap valamivel jobbra fordult a beteg állapota, de ma ismét súlyosabbra vált a betegség. Az orvosok, alak mindent elkövetnek, hogy legalább az orvost a család lentartóját megmentsék az éleinek, reménytelenül állanak a betegek ágyai körül.
A végtelenül szomorú családi drámában rendkívüli fájdalmas szerep jut az orvos fiatal, szép hitvesének, teljesen mogtőrt és kétségbeejtett övéinek nagy betegsége. Szegény asszony hűségesen, állandóan ott őrködik a betegek mellett, szórakozással tartja a gyermekét és vigasztalja, biztatgatja a férjét.
Rettenetes lelki erő kell ehez a szerephez, — így mondják ezt azok az orvosok is, a kik megfordulnak a házban. Szegény asszony takargatja, rejtegeti bánatát, sokszor még mosolyogni igyekszik betegei előtt, csakhogyazokban fentartsa a reményt. Pedig alig is bírja elviselni fájdalmát\', pillanatra ki-kijut talanul esik össze nye.
Az uri család esete szóbeszéd térgya a városban. Igaz részvéltei ejtenek a beteg orvosról szót és kívánják őszintén, nogy már a legközelebbi nap vigasztalást és örömet hozzon a könnyeket hullató, szenvedő fiatal assznynak.
Öngyilkos merényit),
Az aaszony miatt halt meg.
A napirenden lévő családi drámák között is szokatlan és gyászosan tragikus az a dráma, amely a minap játszódott lo Mikepércs községben.
A férj elvált feleségót revolverrel lövi meg bűnös cselekedetéért, letartóztatják. Nehéz lelki tusát vív önmagával a börtönben — aztán a legkínosabb módon öngyilkosságot követ el.
A legizgatóbb drámákban sem képzelhető komorabb szituáció és csattanósabb vég.
Magán viseli ez a dráma is a paraszt drámák megdöbbentő komorságát és félelmetessógét.
Tudósítónk az esetről különben az ¿Obiakat írja.
Nagy József 23 év c-s mikepércsi lakos különválva élt pár hónap óta a feleségétől. Valami falusi pletyka választolta el a házastársakat egymástól. A rideg, magános élőt nem tetszett Nagy Józsefnek, annál kevésbbé sem, mert nagvon szerette feleségét.
El is tervezte magában, hogy véget vet a rideg életnek és egy szép levélben megkérleli elvált feleségét. Irt is
..............——r.
Ehelyett tegnap este revalvert vett magához s elment a felesége házához\' Az udvaron találta az asszonyt, aki valami házi dolgot végzetté""
Nem jösz vissza hozzám — kérdezte töle. ■ "r>
— Nem — volt a válass.
Nagy József erre előrántotta revoíf véré: és rálőtt az asszonyra.
A golyó szerencséjére nemesebb résst nem talált, a karját fúrta koreaztül. z"
A lövés zajára hamar összelátott a« — utca népe, csendőrök is jöttek nem* sokáru, akik Nagy Józsefet letartóztatták" és elvitték a községháza börtönébe. Ügy volt, hogy uia reggel hozzák be a u\\%J rénvlő férjet az ügyészség fogházába. ** Dó eru már nem\'került a sor. Reggel, miko/ kinyitották az ajtót, holtan talál* iák a hörlbn közepén. -
Kötőjét összecsavarta és ezzel fojtotta meg magát. Hosszas vivódás után\' szenvedett ki. n
Zsebében mogtalálták ast a levelet, amelvet feleségéhez intézett, de neoá küldőit el. »
A holttestet dr Altmann Béla kft***3Í orvos, aki hivatalos látogatását végez ti Mikepércsen, vizsgálta meg, de mar 6 is csak a beállott halált konstatálhatta/ Világos azonban, hogy az asszony hűtlensége volt tragikus sorsának okozója,\' aki különben a lövés okozta sebbőj hosszas botegség után fog kigázolni. \'*
a szobából, hang-és omlik köny-
egv levelet az asszonyhoz, amelyet azonban, nem tudni mi ok miatt, nem küldött el.
Mepbolta a saját fia.
Érdekes rablási esetben fejezte be a
nyomozást e napokban a bozsoki csend« őrség. £ hó elején történt —• így írják nekünk — hogy egy vasárnap éjjel bei kormozott arcú rablók törtek be Girai István házába, a két öreget leszorította^ a rablók az ágyba, Girainénak a nvaká* ból levágták a láda kulcsát s azzal * ládát felnyitva, onnan 485 korona késs* ■pénzt elvitték.
A rablók a pénzen kivül semmihez sem nyúltak s a két megrémült öreget sem bántalmazták.
Girai másnap jelenteest tett a csendőrségnél, mely a nyomozást megindította; E napokban azután végre rájüvt a dolog nyitjára. Giraínak van egy 18 éves legényfia, a kit legénypajlésai folyton csábi\'.anak a mulatásra, a mire a legénynek hajlama is van, de pénzt nem tudott szerzeni hozzá, mert as anyjt elzárta előle.
A fiatal legény elpanaszolta ezt társai előtt, mire azt tanácsolták neki, hogy rá kell ijeszteni az öregre és el kell venni tőlük a pénzt.
A terv végrehajtáson* véUs\'koztak ?» Masa Imre. Dobrik György, Kuno* ;.,.\'.al ós Petkó Józsi odavaló legények, a kik a fiatal Giraíval álöltözethen éa bekormozott arccal ójnek idején betörtek Giraiékhoz és a pénzt elvitték.
Az elrabolt pénz egy részét még azon éjjel elmutatták \' e éppen ez a nagy költekezésük vezette nyomra a csendőrséget, meiy a mult szombaton letartóztatta a fiatal rablókat, a kiket vasra veive kisértek a járásbíróság bőr» lönébe.
---:-1----
Egy fővárosi szerelmi tanya titkai.
Válópa* u „egészségi lap" alatt.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest erkölcstelenségeiből egy tnegrenaitö képet tárunk itt fel. Nom á ¡»ineelakások mélységeiből, sem a külvárosi utcák házaiból merítettük az fsemény anyagát, urak és hölgyek sze-ropolnok itt, akik hat szobás lakásban laknak, külsőleg duskálkodnak a jólétben, intelligens, képzett emberek, rangban és társadalmi állásban. A nőket a fényűzés, a szép ruha sodorja a posványba, a férfiakat az élhetetlenség és • munkától való irtózás. Kényolmesen, uriasan akarnak élni mindon áron s a külszint megvédelmezni minden poklokon ke:észtül s o célok érdekében ocsmány bünökot követnek el nop-nap Után.
As egészségi lap.
Mielőtt belefognánk az esemény leírásába, némi magyarázgatással szolgálunk az olvasóknak, akik nem ismerik Budapest pro8tituczionális speciálitását, az egészségi lapot. Egyszerű kurton lap ez, >ielvlycl a rendőrség mogengedi X. Y. Isszonynak vagy leánynak, hogy a szerelemmel iparszerülog loglalkozhassék. Ezt az engedélyt a rendőrség megadja jninden olyan nőnek, akinek Budapesten bejelentett lakása van s a büntotő biróság el nem Ítélte.
E lap tulajdonosait a rendőrség a prostituáltakat megillető védelemről és a mi a fő, titoktat tásról biztosítja. A rend-őeségtől soha senki meg nem tudhatja, hogy kinek van egészség-lapja.
Nem régi keletű a rendőrségnek ez az intézkedése, milynek egyébként mélyreható közegészség! okai vannak. Az utóbbi években úgyis roppantul elszaporodott a rossz leányok és rossz asz-szonvok seáma, akik pénzéit -szerettek és ezt természetesen titokbau űzték. Leányok, akik a\'szülői házhoz tartoznak, asszonyok, kiknek férjük, gyermekük van, becstelen életet folytatnak s hogy a titkos kéjjelgés ezen fajtája monnvire elburjánzott a főváros társadalmában, ast uz uri osztályokban megdöbbentő mérvben elharapódzott betegségek mutatták. S miután a rendőrség nem képes ellenőrizni minden rossz asszonyt és rossz leányt, mert hiszen az ilyen dolgot nem igen lehet bizonyítani, a rendőrség azt a politikát követte, hogy ezeket a nőket az orvosi vizsgálat számára biztosítsa. A nő. akinek ilyen egészségi lapia van, köteles magát hetenként többször is orvosi vizsgálatnak alá vstni b ennek fejében a rendőrség diskréciót biztosit neki. A politika helyesnek bizonyult, a titokban rosz budapesti nők már csaknem kivétel nélkül biraak ilyen lappal s a métely azóta nem is terjed olyan nagy ménben a fővárosban.
A hivatalnok falas«**.
Egy ilyen egészségi lapot talált a mult héten R. S. gépgyári hivatalnok a felesége Íróasztalának fiókjában.
R. S. hat hónap előtt nősült s nejével a mult év őszén ismerkedett meg «gy társas vacsorán. Szolid polgári szülők gyermeke volt a leány és R. S. szerelemből vette el. H. Irma—így hívják a nőt — jóravaló menyecskének bizonyult s már a házasság harmadik hónapjában csodálkozásra indította az urát gazdálkodási művészetével. A 90 forintos fizetésből nemcsak selyemruhákra telt az aaazony-kának, hanem szép divatos bútorokra is s azonfelül arra is, hogy férjét havonta uj ruhával, ingekkol, nyakkendőkkel lepje meg.
ü. 3. el volt ragadtatva. Ilyen csinos okos feleség másik talán nincs is a világon.
S a mult héten rájött a dolog nyit-
Íára. Most már értette, honnan veszi a
is menyecske a pénzt, a finom, elegáns ruhákra. A szegény ember majd mogőrült fájdalmában.
Este elővette az asszonyt. Felmutatt neki a bün jelét s az asszony « rémü lettől az egyik ájulásból a másikba aiett. - --
A kétségbeesett férfi revolvert fogott rá, miro az asszony látván, Jiagv a tagadás már úgysem használ — töredelmes vallomást tett.
Elmondta, hogy még leánykorában váltotta azt a lapot. T. Ilona nevü barátnője tavaly nyáron elvezette egy aze-recsen-utcai házba, egy elegáns, pazar berendezésű, sok szobából álló lakásba. Est a lakást egy fiatal házaspár bérli. Itt ölték meg a \' lelkét a leánynak. Tilos szerelmi tanva az a lakás, melyben rosz nők, akik a külszint meg akarják óvni, a gavallérjaikkal találkoznak. Mikor R. felcségo először volt ott, találkozott egy menyecske ismerősével. K. S. fűszerkereskedő\'feleségével, aki már akkor megszokott rendes vendégo volt a háznak, találkozott azonkívül II. Anna és K. Róza nevü leányismerősével, akik varróleányok.
S azóta hetenként ellátogatott Irma a büntanyára. S mikor férjhez ment s látta, hogy a férjo havi gázsijából nem tud rendes háztartást vezetni, T. Ilona biztatására megint csak visszament a büntanyára. Délutánonként 8 és 6 óra között szokott odamenni, amikor az ura az irodában volt elfoglalva.
A férjet, aki halálosan szerolmes volt a feleségébe, irtóztatóan lesújtotta a bűnös feleségo vallomása s ebben az állapotban még csak ujjal sem tudta bántani az asszonyt.
Még aznap kiköltözött a lakásból s az asszony ellen megindította a váló-pört.
A szereosen-ntoai büntanya.
Négy óv előtt Patód Krassó-szörény-mogyei község jegyzője volt T. András Akkor nősült ós egy ottani parasztgazda Stutescn András Anica novü szép barna leányát vette el. Történt, hogy valami kicsiny sikkasztáson érték a jegyző urat, aki erre lomondott állásáról s nejével együtt feljött Budapestro. N«>« volt egyébb vagyona Anica szépségénél s ezt a jóravaló ember értékesitotte is.
A fiatal falusi asszony fólesztendő alatt teljesen elzüllött. Nem is csoda, hisz maga a férj hozta neki a gavallérokat. Anica asszony ez életmódja révén nagy ismeretségre tett szert a fővárosi pipörök és rossz nők között s ezt értékesíteni is tudta. Amikor ugyanis összehozott vagy kétezer forintot, azzal a tervvel lepte meg férjét, hogy 6 ezentúl becsületes asszony lesz, megunta már, hogy nap-nap után alkalmat adó asszonyságod randevúkra berendezett lakására járjon, inkább ö nyit ilyen holyiséget. így is lett
Két év előtt bérelték R. T-ék a see-recsen-utcai lakást, amelynek hiro hamarosan széjielment azon körökbon, ehol az ilyen bolyokét értékelik. Reggeli 8 órától esti 9-ig tart a párok találkozása Anicáéknál: többnyire szép, fiatal úrhölgyek és 40 évon felüli gavallérok. Szinésziskolai növendékektől fel a nagyságosnak titulált államhivalalnokok féleségéig mindenféle társadalmi állású nő megfordult itt — egészségi lapokkal fol-azerolve.
A válóperben számos hölgyet és gavallért megidéztet a R. S., akik ebben a házban megfordultak, amiből aztán olyan nagyszabású botrány fog keletkezni, amelynek pártját még a mi botrányokhoz hozzászokott íővárosi közönségünk sem látta.
Megvádolt orvos.
A legutóbbi napokban egy boadvány érkezett Szeged városa tanácsi iktató .hivatalába, egy eérélem, mely bizonyára a közönség legszélesobb körében nagy {eltűnést fog kelteni.
Az irat beadója Cserey Zsigmond dr. kerületi orvos s a kérelem az, hogv a hatóság inditson rágalmazás! pert Pil-lich Kálmán ellon, azon alaptalannak bizonyult vádaskodása miatt, molyot a márciusi közgyűlésen az orvos kezoléso alatt álló járványkórház s az orvos seomélye ellen is emelt, akit nem elég vilá-
Kson, de érthetően azzal vádolt mog, (t lálesetfölvétel tanúsága szerint teljeset \' alaptalanul), hogy a kórház személyzetének gondatlansága által elkövetett emberölést a kiállított halotti látlelet által elpalástolni segitott.
Ezt a vádat Pillich Kálmán a vizsgálat befejezte u\'.án újból iölclevenitotte. midőn egy hangkitörésében „bűnbandának" nevozte a törvényhatóság színe előtt az egész kórházi személyzetet.
Erre kér elégtételt a hivatali minőségében és emberi jóságában egyként megtámadott orvos; midőn Pillich Kálmán alaptalannak bizonyult vádja ellenében a büntotő biróság védelmét igyekezik igénybe vonni,
Agyonütötte feleségét- •
Érdekes és egybon szomorú esetről kaptunk tognap értesítést tenkei tudósítónktól.
Az értesítés szerint egy tenkei parasztgazda\'halálra verto a feleségét, mert ez az Ő tudta ós boleegyezése nélkül a r>aznrénus hitre akart áttérni. Az asszony ugyanis a férj távollé\'ébon jelentkezett a nazaronus papnál, hogy kerosztclje meg őt. Ki is mentek a Kőrös hídja mellé, hogy ott a nazaronus rítus szerint a vizbe való mártással megkeresztelje.
Éppon o pillanatban véletlenül arra jött a férj ós észrevevén, hogy miben sántikálnak, az asszonyt hajánál fogva a vizből kihúzta s ugy őt, mint a keresztelő papot a vele volt kaszával addig verto, mig csak élettelenül össze nem rogvtak.
Most mindketten élet-halál közt le-
bőgnek.
Az eset részletei a kövotkezök i
Ujlaky János tenkei parasztgazda fe-feleségo már régóta ápolta magában az óhajtást nazanérussá lőhetni. Ebbeli vágyakozását azonban titokban kollott, hogy tartsa, mort már ismerte ferjének kimondhatlan ellonszenvét az Ur névé-heh élő nazarénusok iránt.
Ugy gondolta, hogy megkereszteltctóse alán egyelőro, csak titokban fog »eljárni /u gyülekezotbe, majd késóbb talán sikerülni fog neki férjét kibékíteni a naza-rénus vallással s talán \\ reá is venni, hogy ö is lépjen be közéjfik.
El is ment Gubás András naáarenus paphoz s közölte velő szándékát. A pap délutánra rendelto magához, hogy végrehajtsa vele a vizbe mártást.
E pillanatban mintha a föld alól pattant volna olő, egyszerre ott termett Ujlaky János, a férj. A mozőről jött haza, kaszája vállára volt-vetve. , /.
Meglátva feleségét a víz alatt s elötto az imádkozó nazaronus papot, egyszerre tisztába jött a helyzottel. Elfutotta a méreg, a folyóhoz ugrott és feloségét a vizből a hajánál fogva előrántotta s amúgy, csuroh vizesen a kasza üy elé vei ütlegelni kezdte. . : ,
Gubás András a nazarénus pap védeni akarta az asszonyt, do vesztére, íjaert Ujlaky ekkor nagy dühösen neki ugrótt a kasza nyelével ós ugy végi{,vert*\\ ho^y a nazarénus pap, kinok. vallása tiltja a verekodést, nom védvén aia-gát, a szonvedett erős Qtésekro összerogyott. ^
A brapzai herceg Afrikában,
Foreno József braganzai herceg a nagyváradi Vilmos huszárok daliái ílfju hadnagya ez év március havában tud-valovőleg Szudánba ment oroszlán vadászatra. A hercegot Pick Rudolf bécsi festőművész is elkisórto érdekos útjára, aki most Bécsbo visszatérve, a bécsi-vadászklub egyik estéién igen érdekes felolvasásban számol be a vadászkirán-dulás eseményeiről.
Ha kirándulásunkat — mondta többek közt a felolvasó — vadászati szera-pouthól ítéljük mog, akkor határozattan crcdménytolonnok kell azt mondanom. Kétségbeesett vadászszerencsétlenség üldözött bennünket. Azután rátér a szudáni vadászatok jellemzésére és Igy folytatja: Az első osztrák vadásztársaságban, amely Szudán belsojébo hatolt, gróf Eszterházy Miklós, gróf Pálfíy János és Lichstenstein Henrich herceg vettek részt mintegy húsz évvel ezelőtt.
" A társaság zsálcmánynyal tért ugyan haza, de a vállalkozás nem volt menten balesettől.
Egy meg6ebzott oroszlán ugy anis Eszterházyt sulyoiau meiísebositette.
Mi eredetileg a Kék-Nilus mentín nknr. tunk fölfelé haladni, de el kellett ejtenünk eredeti tervünket, mert ugy értesültünk, hogy a Kék-Nilus vidéke nem biztonságos. Társaságunk tehát a Kék-Nilus folyását követte. Ghartumból elindulva három napig gőzhajóval mentünk, mig karavánunk \'25 tevével és a szükséges élelmi szerekkel ellátva a folyó konvarulatait követte. Később tudtuk meg, hogy az az nilitoiagos angoi vadász senki más nom volt, mint Fürsten-borg herceg, aki Liclilonstein Henrikkel, nz ismert nevű Afrika-utazóval három héttel előttünk ugyanazon az uton haladt fölfelé. A sötétség beálltával a vad mind közelebb környékezte meg karavánunkat; mikor tábort vertünk, az oroszlán olyan közel merészkedett, hogy emboreink kénytelenek voltak tüzesóvák-kal ijeszteni el a közelből.
Szercncso kell, ahoz, hogy az ember lövésro kapja nz oroszlánt. Amig mi eredménytelenül csatangoltunk az ember nom jária sűrűségben, FüisUnbcrg herceg társasága nom kevesebb, mint öt oroszlánt ejtett el három héttol korábban, ugyanazon az uton haladva. Végre egészen kedvünket vesztettük s mikor embereink között ismételten tiphusZos megbetegedések fordultak elő, elhatároztuk, hogy visszafordulunk. Aki részt vett már valamikor ilyenforma expedíciókban, as tudja csak, hogy milyon a visszatérőben lövő expedíció hangulata. A vidék nem nyújt töubó szórakozást s véghetetlen unalomban a civilizáció utáni vágy mindinkább erősbödik s utóbb csaknem türhototlennó válik. A gyilkos forróság ás a mosquitok üldözéséi valóságos gyötrelmekké\' válnak, amelyek a teBtot-lelkot egyaránt kimerítik, végűi pedig az eredménytelenség, a csalódott romények tudata tompa apáthiába rü-lyesztík a lelket. Az álmodott kalandokból, a férfiasan legyőzött veszedelmekből, a győzolmi trófeákból csak egy unalmas turistakirándulás kollemotlon emlékei maradnak meg. Az egész utazás legkellcmosebb napjait — végzi felolvasását az olőadó — a kairói angol tisztek szeretotreméltó társaságában töltöttük cl.
Vasúti hivatalnok mint sztrájkfelbojté
A szegedi ^üzlelvezetőség fegyelmi vizsgálatot indított" egy hivatalnoka ellen, mivel följolontóst tettek ellőne, hogy a, Szegeden kőz<jl egy héten át\' tartott ácsok ós kőmivesok bérmözgalmának 0 volt a kezdeményezője. A hivatalos órák után naponként találkozott a hivatalnok a szegedi ácsokkal ás kőmivesekkel, akiket biztatott a bórmozgalomra, mikor pedig már az megtörtént, állandóan kitartásra lelkeaitoUe a munkásokat.
A szegedi üzletvozetősóget egy »övta-len levél voze^to nyomára ennek a titoknak. Amikor Szegeden megkezdődött a bórmozgalom, Kropelka Károly űzletve-zotő egy levelet kapott, amelyben árta-aitottik, hogy az egész bérraozgalom kezdeményezőjo Horváth Endre szegedi üzlelvczetőségi hivatalnok. Elmondotta a levél azt is, hogy a hivatalnok naponkint találkozik a Gsikós-fóle vendéglőben a szegődi munkásokkal, kiket a bórmozgalom alatt Is folyton kitartásra buzdított.
A levél vétele után az üzletvezető megbízta Mészáros Zoltán dr. államvas-euti titkárt és Szoles József dr. s. fogalmazót\', hopy látogassonak el Csikós--félő vendéglőbe, kezdjenok beszédet ott a munkásokkal és tudakolják ki, igaz-« az, mit a lovél állit. Ugy a titkár, mint a s. fogalmazó több" Ízben meg is fordultak a Csikós-féle vendéglőben, a hol a munkásoktól megtudták, hogy a bérmozgalomra Horváth Endre biztatta föl a szogedi ács- és kőmíves munkásokat.
As üzletvezető orro elrendelte a hivatalnok ellen a fegyelmi vizsgálatot A hivatalnokot már kt is hallgatták, aki annyit bo is ismert az elleno emelt vádból, hogy több izben megfordult a mun* kások közt.
A hivatalnok mielőtt a vasút szolgálatába jutott volna, ácsmester volt. Olvasott tapasztalt ember, aki szakiskolákban tanulta ki az ácsipart. Később szolgálatba állott a torontáli b. ó. va-
\'il ■ Éi ifcVn mi nuim i
-
útnál, hol rövidesen hivataln&fcá »e-
vezte ki. |
A magyar államvasút a mxátj árban kezelésébe vette a torontáli valtat éa ugyanakkor szolgálatába vette \'at b. é. vasút összes személysetét. IgyJkerült IIorMth Rudro hivatalnok a magtár államvasút szolgálatába. ^
1 ■ - II . i. . I ...........
Fiu-8 vagy lány? i
Férfiruhába öltözött ssélhá^rosnö.
i debreceni rendőrség körö^wlovelo folytán nagystílű szélhámos Ioáq^t tartóztatott lo a nyíregyházi rcndoigég. A loány, aki minden tudatlansága és ta-nulallansága mellott is olyan nagystílű gazságokat követ el, mint Alexi Julianna: kissó több értelmiséggel azokkol ai nagyúri szélhámos asazonynópségokkdii rale-kednék leleményességben és ifcvasz* ságban.
Alexi Juliánná ellen pár hiVnappal ezelőtt egé?z sereg feljelentés élezett a debreceni rendőrséghez Amt ai t^n fo-letto bonyodalmassá avatta az qsotet az ▼olt, hogy Ale\\i Juliánná szemíplyleirá-aával kapcsolatoson íériiakat is kö\'y&ztok, hol Tóth Márton, hol pedig JD&róczy József néven. Sötétvörös haj volt a legfőbb ismertotő jele ós noha ilyen» ismertető jele vo.t Alexi Juliannának} mégsem sikerűit ót m>nd tt tegnapi , napig kézrekeriteni. Amikor megnőtt nemileg a haja : leánynak öltözve szolgálónak szögödön. Ott aztán lopott, rabolt, s<3t betö-résoket is követett ol, aztán leniirva a haját, férfinak öltözött és mfy bolti szolga vagy hotes szegődött el, ftogy a rendőrségei könnyebben tévútra\', vezethesse nyomozás közben.
Alexi\' Juliánná Budapestről .1 került Debrecenbe, a hol egy Sz, Tótíl -Mária nevű cselédleány könyvét ellopta ¿a azon a nevet Sz. Tóth Mártonra hueíaLsitotta meg. h
Miután igy egy férfi és íoay női munkakönyv volt a kezében: ..Monyén üzhetto ravasz szélhámoskodások- Debrecenben először mint szolgáló j|Sny szegődött ol egy uri családhoz, ahol nnndon ellopni valót ellopott, majd Zelűlger Ede cimfeslöhőz szegődött el belesnék és ott heteken át szolgált sz. Tóth Mái Oüii néven, amig egyszer alkalma nyildtt a lopásra és Zelinger Edétől 20 koroiia pénzt ellophatott, A lopás után aztán nyomtalanul eltűnt. A
Zelinger feljelentette a rendőrségén es a azoinélyleirás alapján kit<Sn|t, hogy Sz. Tóth Márton azonos egy a fővárosból körözött Alexi Juliánnávol, aki Tóth Mária cselédloánv könyvét há^msitotta meg, eltekintvo attól, hogy többrendbeli betöréses lopás is terheli a lelkiösnjeietét. A debreceni rondőrség annak íd«in ki-ndta elleno a kőrözőlovelet, decseucmost «¡került Alexi Juliánnát kózro keríteni Nyíregyházán, ahol hasonló szélhámoskodásai nűatt gyűlt meg a baja a^ rend-őrséggel. Az ellogatásról órtesitrtiék a dobreceni rendőrséget és valószínig, hogy ide toloncolják, hogy folelősségrjw vonhassák debreceni elintézetlen öjjyeiért.
\\

HÍREK.
— Kiugrott a robogó vonatból. A
nagybecskerekí rendőrség nem .régiben egy Strakily Milán novű csav^Vfeót és nacystilű tolvajt tartóztatott 1<£ aki eleinte konokul eltagadta nevét, majd a rendőrség erélyos vullalására rjíjmcsak nzt, hanem illetőségi bolyét is mogne-vezte. A rendőrség erre elrendelt^ hogy Tovanicára toloncolják. A napokiban indították utnnk Strakilyot. A Vonaton eleinte csendesen víselkedott, do minél közelebb vílto a vonat szülővárosához, annál izgntoltabb. lelt. Újvidék közelében otrakity hirtelen felszökött ülőhelyéről s mielőtt a kísérő rendőr megaltfÜályoz-hatta volna, logugrolt a robogó vonatról. Szerencséiére nom törtónt bajq és igy eluienekülhotett. Azóta nyoma ve«zett.
— Kéakőolflatot ivott. Debrecenből Írják : Frider Sámuel József királyi-horceg-utcai lakosnál hosszabb ídő óta szolgál Vinczo Mari cselédlaftny. A szemérmetes hajadonnak már r|lgebben akadtak szerelmi viszonyai, legutóí b pedig egy közös huszár lobbantolta llrngra a
szerelmetes leányzó szivét. A közös huszár azonban olyan volt, mint a honvédhuszárok, bakák és minden fegyvernemben katonák : hamarosan oda hagyta a boldog terveket szövögető Marit. A bánatos szívű leányzót nagyon mogha-totta szive bálványának csalíoaága és kénkőoldatot ivott.
— Tanárok kongresszusa Szabadkán. A jövő hó 2-dikán lesz Szabadkán a középiskolai tanárok kongreszzusa, Beöthy Zsolt egyetemi tanár elnőkleto alatt. A kongresszus előkészületeinek végzésére még a március havi közgyűlés egy bizottságot küldött ki. Bs a bizottság, Schmausz Endre főispán elnőklelo alatt tegnap délelőtt tartotta első értekezletét, s megállapította a programmot, mely. a kövoikező :
Julius 2-án : Délután 6 órakor a vendégek érkozése, fogadása az állomáson. A vendégek elszállásolása. Esto 8 órakor ismerkedő estély a Nemzeti Kaszinó éttermében.
Julius 8-án délelőtt 9—10 óráig a középiskolai tanárok osz. egyesületo közgyűlése a főgymnáziumban. Déli egy fél 2 órakor ebéd a Bárány éttermében. Délután sznkfliósek, 4 órakor kirándulás villamos vasúton a palicsi földmives iskolába, onnan Pnlics fürdőbe, hol este vacsora les/..
Julius 4-én a közgyűlés befojezéso és délután a vendégek elutazása. Az értekezlet megalakitotta a különböző bizottságokat is.
— Az Ismeretlen örült asszony. A brassói rendőrkapitányság ertesiteite a budapesti főkapitányságot, hogy az ottani vasútállomásnál egy körülbelől 85—40 éves nőt tartóztattak le, aki föltűnő viselkedésóvol vonta magára a flgyelmot. Az úrias öltözetű nő nyakában arany nyakék volt e felírással : ,Isten áldjon" I Ujjain karikagyűrű „R. M. 1884." jelzéssel. A szerencsétlen nő valószínűleg elmezavart, mert nevét sem tudta megmondani. Bevittók az ottani kórházija, hol mogfigyelós alatt áll.
— Összeütközés Ó-Beosénél Tiszán. A rohamosan áradó, sebes folyású Tisza rövid nctliánv nap alatt a második bajóösszeütközésnok volt okozója. Kedden délután a ,.Villám" nevű vontató gőzhajó Ö-Becso alá érkozelt, hogy a 20. számú uszályhajót, amely kukoricával volt megrakva, elvigye. Az uszályhajót két sodronykötóltél kötötték a vontató gőzöshöz. Midőn a „Villám\'* a parttól a Tisza közepére vontatta a 4000 métermázsa kukoricával megrakott hajót, a\'zsilip előtt hirtelen kanyarulatot akart tenni. Az egyik kötél a sebes rántás következtében elszakadt és az uszályhaját a sebes víz nokivágta a vontató gőzös kormányának. Előro látható volt, hogy az uszályhajó léket kapott. Azonban a vontató gőzös tovább cipelte, egész a kanyarulatig, ahol észrevette a kapitány, hogv az uszályhajó sülyed. Ekkor mellé állott ós kitolta a parthoz. Az uszályhajó oldalán hatalmas lók tátongott. Mégis sikorült nagv erőfeszítéssel a hajót az elsülyedóstőí meg-mentoniéBbelőlo 3000 métermázsa száraz kukoricát egy odavontalott üres hajóba átrakaüii. A többi kukorica alaposan átázott.
. — Akit az anyósa kerget a halálba. Csongrád felől jövő két vándor legény a Tisza partján, a szentesi oldalon egy embert látott ruhástól a hullámok közó ugrani és azokban nyomtalanul eltűnni. A parton csak egy kalapot és egy szelet papirt talállak. Csendes Flóriánnak hívnak. Feleségemmel nom voltsemmi bajom. Az anyósom és apósom kergettek a halálba. A szerencsétlen Üatal ember csak a tavasszal nősült meg ós máris megunta ezt az anyósokkal tele világot. Az eltűnt hulláját még eddig nem sikerült mogtalálni.
— Szégyen miatt a halálba. Székelyhídi tudósítónk írja, hogy a cso-kolyi református temetőben Fényes Sán-der beretttyó-ujfalui 19 éves bankhívatal-nok szivén lőtte magát. Az öngyilkos fiatalemger Fényes Géza volt berettyóújfalui ügyvédnek fia, annak a Fényes Gézának, kiről a minap megírtuk, hogy a nagyváradi kir. ügyészség letartóztatta, mert az elleno sikkasztás miatt folya-
matba tett bünpörben a két iiben kitűzött főtárgyalások egyikén som jelont meg. Az öngyilkos fiatal embor valószínűleg azért követte sl végzetes teltét, mert nem tudta túlélni a szégyent, mely édes apja szomorú sorsa folytán öt is órto.
— Vallásos szekeresek. Szép dolog ugyan a vallásosság/s az ahoz való
törhetetlen ragaszkodás, do nem olyan formában, mint a mikepes azt két szekeres kimagyarázgatla egymásnak. A Homokkertbon diskurálhattak együtt a szentirás felöl* az ágostai Szourai István s a kálvinhitű Fülöp Mihály. Mindenik a maga igazát akarta érvényre juttatni 8 ugy belomelegedtek a hitvitába, hogy utóvégro a felebaráti szeretet szent törvényéről megfeledkezve, egymásnak rontottak s ökleikkel igyekeztek szentirás-niagyarázáat gyakorolni. A nqgy kiabálásra a 99-es rendőr is odakerült, aki aztárt végét vetette a hitvitának s a két vallásos férfiú ellen megtette a feljelentést.
— Megszökött primadonna. Érdo kos levelet irt Kövessy Albert, a kecs-kométi színház igazgatója a P. Hl-nak. A levél igy szólt T. szerkesztő ur 1 Most olvasom, hogy Szíklay Szeréna, ki a Postás fiu és buga cimü bohőzatban a Magyar színházban fellépett, véletlenül tartózkodik Budapesten és hirtelo-nül ugrott be a szeropbo. Az igazság kedveért meg kell jogyeznem, hogy Szíklay Szeréna nem véletlenségből tartózkodik Budapesten, hánem ép 12 nappal ezelőtt szökött meg társulatomtól, hova 1903. évi virágvasárnap szer-ződve volt A kisasszony már napokkal ezelőtt megkapta a szerepét újvidéken, tehát elég idejo volt a szerep betanulására. Miután Szíklay Szeréna előleg és adósság hátrahagyáséval távozott Újvidékről bejelentés nélkül, fegyelmi. eljárást kértem ellene a magyar színész egyosületnéi Kiváló tisztelettel JKösessy Albort színigazgató.
—Halál a vasúton. Ma röggel Miskolcról jött f vonat egy ÜL ; osztályú kupéjában halva találták Braun Sándor 00 éves hétvani lókupooeU ;A vizsgálat
konstatálta, hogy szívszélhűdés\'ölte.meg
A ma hirdetett Juno Rapid hajfesték az egyedüli, mely teljes ártalmatlan és fémmentes, hűen utánozza a terméasetet, tehát legjobban ajánlható.

Humbertné cimbora.
Sopron, junius 18,
Ma délelőtt Tihany Irma bécsi ügy védje : Rosenfeld Viktor dr. Sopronba érkezett ós hbsazabban tanáoakozoU Szilvágy Márton dr.-ral. A két ügyvéd ezután elmont az ügyészséghez, a hol Tihany Irma kliensüktől bővebb információt kórtek. — Több bécsi és budaposti lapban az a hir yplt, hogy 26000 K. érkezett Tihany Irma részére. Ez a hir egyáltalában nem folel meg a vaióságnak, Tihany Irma cimóre mndösszo pár száz forint érkezett a sürgős szükségletek fedezéséra. A váltóhamisítás tokintelében sem tett positiv vallomást Tihany Imrmo, hanem igenis megnovezto azokat, kiket a váltóhamisításban ludasoknak tart
Lábizzadás
kipAUott *a kliobaaodatt vUxkatA Umt-t* i«ekr«, ótvar, aímBc ém bérbkmlÁm otlcn legjobbnak bUonyult *44UJr Krényl-féU Ichtlol-8aUoyl. — Ára S
»*ph*tt uétlcaiait DXAVA CnróCttTSZEBTAH
xarotr-Mrat a. (BoV-oto* MTOJL)
Lefcélszerübb és tezö a
legolcsóbb permc-
„SIMPLEX"
Klosterneuburgi és Vermoroll szóróval, lnfűnomabban porzit. — Kapható :
Schottola Ernőnél
BUDAPEST, VI. kcr. Andráaay-ut fi.
Gyakorlati utmutatásssl ellátott isntor-totő (Űzet ingyen küldetik mog.
* rj«* «tri
l-.JJ tendolJAk ai \'\'• ^»u, »»léUl, >(j.\'tctl, V
»-\'ÍOí i
ho/f »umWtodf-tiM »lo .1 el iTollt az«
foltot, mindenfele .»xU. lanaácot u arcúit a Mf-n*k n^BTiiü adeaigvt, fi«-Ulii««t k81r*Aa$x. Ara t korona. ValWi asfol u,oika-auppan 1 kor. 3 dax^b S kor. 40, p«dcr 1 kor. 20 és 2 kor. Yal£41 anjot ak n&t4<beo kaphat« ctaki* TSalamn Kornél it^IT-lér&ban. TomoaTir, a hort miudon twítalrcud*!/« tntouidS. Dudapontcn k&pUaU Tdrök-lóU fíiir-(/tiÚriban. Klrilr utca U. ú Á»lria«T-«t aj.
tóla »jiridnl,* "
Magyaroraxác Irgnugyobl»
ponyva- és zsák-
bölosönlntézete
ajánl a l«f«l&nyOiM-bb ftHAtoltk mtltoU 48 06 litor n»j^K..gu ka**i- «a vaairoi.

HU KUM.1- V. V"Bft
rrmlklvni mfm\'-Volt dijak mellett r*yo*bw<iaaUoa utakté-celt törtkor- ¿a behordani kSloatnponyv&kat, utúbbl c41ra vótolr« 7 4» S korona árban.
NAttEX ADOLF
ssÁMUUst, nj 4« haacnilt nák- és ponyva
. . nag-yraktir.
BUDAPEST, V. ker., Arany János-nt»a IS. SS*
Sftfllqcta; KASEL ADOLF Budapest. |
Nyomatott Székely ViVtomil Itudapeatcn
Ingyen
I
I
s 5
•o
4m bérmantv* kap mindenki «fy kruUil kOnjrvocakót, melyből bitki k^y
a legfinomabb
likőröket és rumot
bld«y uton mlndin k«*zCLlík nélkfil ttU( a legkisebb mcimji-ígbeji I« a« oriiipzerí« iimert aiómiÍDini»t cIMUItanL
W ATTERICH JL
BUDAPEST, (
▼IX. k«r., Oohiny-utoa a. «adúa uimtL
» A • ; N
alapíttatott 180».
KUOmUteUÜ 8 érpinmej In «ilml.1.»\' meri ok lo vallói.
Hólgyftk figyelmébe OrgoBa-Gróme Arczkené.^
ilrndoa Midi« k«*aiUU uépltt 4« bitiuali »arak kiit a le«kilUnibk kuaaitin4trt a* Orzoaa „Crim" mivol nem uiiuUk. ,
Ax aletin« Uil»,^. UtíUM UdttU u4-plw tut re.
krreaull buta« m U mm rIrl il
tUrUnUrlAtiia. "
Kllároliy» a mijfoltokat. «¿nArt,^Scmkísí. h4f«i Tafir fatyii által «UidiMlt |«1-
tokaL kliiimitja a rinciokat, hlnUkUyeket, »H koio.abb e<y.oekatk is Mím, Sdc. l/]u arcúi Ilit k8lri6nflx.
Cíodilalo« h»U-u. abban wUtk, hogj a Wrra kenre r^Wu íabulTMlk U a^rtian* *U« azon Mtnulaloi haUtt, hojy » aer-
cS
«J
!
hociivAlo ortona a**pBat> 9* kr.
Orgona pouder Ï nlnben, Mtir. r4a»a 4» — aiisft ki. 4obt kr. 1 M,
Bareaay íároly ryiiJUUlifiïl» mmKtim-T. >
L\'cranMI bixto. batAra l4Mwa<t*« *0ea Mnliror SO kr. 4« Mtto« haUm Ipt«««-
taiilo 10 Upbkté.
6
REGÉNY. A tenger titka. 1
r«\' Az asszony már szerette volna, ha a werzett vadonnal odább állanak, de Uaddv mindig az mondotta :
Még nagyon sokan vigyáznak reánk. nagyon »¿kan tudiák. houv részünk volt ebben, vogv abban feltűnés nélkül tthát odább nem Adhatnánk. Várjük m«g a kellő és alkalmas pillanatot.
Vártak tehát.
Ma «»te a tawerne tele volt emehe-rfkkel, volt ottan mindenféle fajta ha-l«ndó ós a társaság joggal nagyon is vegyesnek volt mondható, de különösen sok volt á matróz.
Ittak, kurjongattak, danollak. 1 A gőz a szobában tűrhetetlen volt és aki az ilyesmit meg nem szokta, ez félórát nem tudott volna itten eltölteni.
Akkora volt a gőz, hugy a két gáz-löuc alig tartott rajta keresz\'örni és a szoba holmi kékes félhomályban volt. ráhit a londoni külvárosi utoék egy novemberi ködös éjszakán.
Kgy pár leányzó is volt a lebujbhn, egyfltt KurjonSottak a féríra.kul és gyüt-Wvekettók velük a szemérmetlen szövegű nótákat. \'
Azt mondjuk, látszóld?, mert a hány szór a külső ajtó csengotyűje megszólalt és ujabb vendég került a lolyosóra, az alvó ugyanannyiszor figyelmesen nézlo •z uj jövevényt és egyiket, wáiikat köszöntötte is.
Az érkezettek kőiül azok, kiket a sarokban ülő köszöntőit, mind azt mon-dották :
— AH rigthl (Minden rendben.) és mentek befelé.
A folyosóra nyiló csapóajtó uvitva volt •z ajtpfélfa mellett, Idvül a folyóson egy falmélyodésben, mélyro a figyelmes kendőző ráfoghatta, hogy nem vélotlanól\'készült, egy matrőzforma ember Olt és látszólag aludt.
Értették pedig ezalatt, hogy az utcán, a melyről jönnek, minden rendben van, 63 ott ők seauni különöset nem vetlek észre.
A sarokban ülő pedig tovább bóbiskolt és e mellett a legnagyobb éberséggel gyakorolta a portási éj őri tisztet.
Most valami feltűnhetett néki, mert szemeit összehunyorgatva, nézte az uj jövevényt. •
Olyan ombor volt, ki még sohasem járt itten és abból a fajtából, kik sohasem jönnek ide, az uri fajtából.
Az őrnek gyanúsnak tetszett ez az alak. A háta mögé nyúlt és a söntésben ebben a pillanatban megszólalt egy kis csengety <L
(Folyt. kőv.).
V^jyfcs! f&St Saroküílat!
\' v. B*ndktvfll aload
pcrcöllán étkező-készlet
kflmplelt C személyre, dúsan aranyozott és remek festésű
átkaxö káaxlat 3 98
Ktkox raod*. ii 7.88 Hihmv, rokoko a.oo Ktkaxó.i .uaxánax 10.00
TeaMaalat, finom 3.70 Ti-ak^ailtt rok«,!» 4.70 karikítjlft 3.60
KÁt.iW«>!»t mVaV\'o 4.7/» Mocea, pliúutal 4.60 Movti «lenrix 4.76 VíitU qt«( txarrlx 7.60
ttkaxö 13 axomályro 36, So 4a S6 txt
Ortner Rezső és Társa
poro«U6u frat.-^yár raktára
Teréa-kdrut 32. sarokdilst
VUUU randalíanil kérjük * rMoUUlonUU t
Torony-órák.
kaiUlyok 4a ópUlati órák biron !cíó»«t Ujaló-nyí.cbtaj Wíkt/li Major Károly utóda
MOnLER JÁKOB
•Ili najrar ¿r^jyir |5*-b«r*nd»iéH«l í lupKt VXL, fcuüuoxy-utoa 3. as. Kípai irj^yzak *
k&lliíjjcnriik MnnaatT«.
Brázay-féle sősborszesz.
lla az ertibor étkezés után, tehát napjában legalább is háromszor, de ba lehetséges ütszor-hak-\'/or is kiöblíti a száját állolt viziel, amelynek a felerészo a Brázay-íéle sósboiszosz, ugy i^fogak, száj és íny egészen tisztán tartatnak és u romlástól mogvédetnek.
1 nagy üveg ára 2 korona. 1 kis „ „ 1
fcarákpárokat mályan laaxáltltott ái*«tt, X »,« 10 irtva léultUt, korékpiv-alkatréaíok«. t
30 !0 árleszállítással
a* Állítunk.
I. r. kOIO jumini — üt \'•.."0 ft A.— 1. r. beM rumul — „ :i ot t. -ActyUnJurap« — — — „ «•» 2.— Cal\'.mtn Carbid kp. — — — — -.83 OliijUinpa — — — — „ I.SJV c. 1.— 1 pir kllűnj pclkl — — „ ».— «s ÍM\'\' Kitüni aufo! c«eo|J — —.75, • -//). —.",\'< Aajfol nyárig ~ — — itt. 3.\'J"> it S.ü". T*)ctkuj>-pulii|>a — — — 1.40 <« 1.10 Ftíjínivuk parja — — „—.40 «» —.3» KnlfA vinn, nlpUral — „~M 4a —.04 K.rtWuto i iuufü —. — „ —• — 1 15 Fi.incia kulca — — — ,,—M /•* .—31 ÍUrki n-.tfitndal4.tic gyorian 4» poit»-an. Kan atjctfitk inyf«u .* b4»tti»:itv«,
1 Utig Jakab én fia
ktitkj .ir najy iill.it Bu4op«nt«u, Jiiriaf Xorut 41. axin.
fluktlil«l r.otur.t\'lücr ntca I. Ja*lt4«okat, iomin-tolult ii Ilikéil.ij. cr.rt otraóu ÚH .laKp^ciOro c»l-/liliink. - As irvU kttúnoa4g*4rt t«l»lo»a»r*t vállalunk 4« nem t«t«xéa aaatán * yiuxt vltaxokttldjük
~ 1 K»»xu4)j» Un --------
a (alUtlaa klxtoa n> . ., Ufi4**ll«att ara». 1m<míI a SalraM areskr4aa->t 1 Mm
<« kr. ; k«tt4( »dac 1 írt !a tr. Krr*401 ka»kal4 U c«ak • alanti vaMdl!
mm „Imi^mutvíuMtm^Mj^uAm luijűtia\'U
Szerencsés korcsmáros.
Korűsmárc -oX és vendéglősök könyve.
A gyárak sokoldalú tanulmányozása következtében, ahol a pálinkát késíítik meggyőződtem, hogyan kell kaVán nélkül k«\':s/i-teni olcsó, jó és ártalmatlati pálinkát. Kzen mód által ntog van köiinyitve a vendéglősök dolga.
Az én könyvem megtanít, hogyan kel! szilvóriumot, törkölyt, kukorica és nteggy-j^álinkút, konyakot,\' rostoprziut és ntus jú féle pálinkát Késííteni. limit, hogy hogyan kell savanyu, romlott és szín nélküli borokat javítani. Borkóstolást és megismerést melyikben van víz. Az egész korcstnáro-sokra vonatkozó törvény, a pálinkafőzésről is büntetésről 6tb. Miuuztori rendelet, a felügyelet ügvében, hogyan szerkesztendő kUlöntéle kérvények.
A könyv irm 6 korona.
Aki a pénzt elöw küldi, kap 10 százalékot ós bérmentve ktlldön». Az összes szükséges szere1, beszerezhetők az én sze</.üz!e-lemben. Kgy akós hordó pálinkához való kzesz áru 4 kbrona.
Hadován Popovács
vegyesk<ireskodéso a ,liattyu*-boz.
Újvidék (Bácunogye.)
Aceiyien-
lámnák
■aját fejlosz tövei, vazetúk nélkül
kertek, lürdőb^lyek,
munkatelepek stb. vilá-
gituiára.
Áltnlánoa viUiflUal vállalat
GöiíBOSésMAEER
EUOikPEST, TL, Váel-*6na* M.
99

""TT .......
ollsmert legjobb
szivarkahüi/ely, kapható minden

ISI
noi inbergi nagykereskedés éli m. kir. dohánytozs-dóben bádogSemezxel clíátotH dobodban. Parafa- ós aranyszopúkáva! Síi kapbatA. _
JIRGÜAM
eddigre/jobbnak bizonvull a poloskák és petéi teljes kiirtására. Kaphaló helyben és vidéktui Üvegükben á ¿0, 40, 61) kr. Fél liter 1 frt 80 kr. 1 liter 2 írt 60 kr. Tirgrark-por á 16-80 kr.
Főraktár:
Tirgram Társaság

Szabadalmazott
kosárbotétek
fösoséplőgópek számára
kaphatók a feltalálónál, teljos folelősség mellett, hogy tiszta oeéplést lahet vele végozni\' a legrosszabb oaotbon is. A kosárbetétek árai i .
4 ló erejű géphes 60 hot.
5 • - Í2 • 8 » 80 9
10 - „ 90 m
i2 „ , 100 ,
Megrendelés esetén a kosár szál—tógának
mórote beküldendő.
Bajzáih Ignác, székaiyhid.
Építkezők számára
tégla és habarcs-felvonók, állvány kapcsok, kutak,
csSvekr; vészgerendák, faBikStŐ vasak, daruk, emelőgépek stb«
Gazdaságok számára
mesei tiiiiok • bllls><^< h\'icsih) locomobilux wiLí.
IparválEaiaiok sxáAiara
yöz tszerszáinyópck,
tranumiuaiók atb.
Malmok számára
hcncurKKÓkok, szitúk, felworiók, kÖfáratók, hü válaszlókban, huaználf
du jó állapotban vannak készletben
SCHLES1NGER ALAJOS
Uudar-aat, V., Vócl-ut.SO.
181 idapMit, IV. k#r. Káraly-ntoa í,
;
-i ..........
i
•I \' ■«
a legfőbb a*áj- óafoaápol ) szerek.
A líí azt akarja, hogy fogat tiszták, egészségesek és jók legyenek, az használjon :{
rBíTOMATIN-fogportf líTOMi».TIP!-fo{ipaez1At nagyi STOMATIN-foukrómet.
A kii azt akarja, hogy szija tiszta, szagtalHn ós üde legyen, hasznáJion :
^TOMATIN-szájvizet An
ftTOMATIN-szájizt (Oacltau),
utóbbi ai/mttí<i,ík okox\'.a i >• ■a\'s\'. i» »¡unUtl, Honi K*|Várlmátiy. — Xcipliatú i.Jndanltl, HuüapjslS í&aktár: Töröl:, Klr41>--utoa ÍJ. di dr. B|rt-jr B-yúifyaxortára. Vtcl-köirnt 17. — MtigrcmT.j intő a aaátktUddat ídrakUr»ál 1*
8T OMATm-gyár, Zombor.
Mtnlaínr mlntAt kívánatra lngyo«.i 1 koro-uáárt btí rw*lylkböl or»<t«tt rolntadob«xt b*r> uioutvo kUldüuk.
Fiatalsiioot az HszOllezOsttia]n^!
Urak és hólgyok a csodás hatású
Janó-Rapid
hajfesték
Által tetszés szerint, szőke, barna vagy fekete tzlnben ^ tormészethüen festődjek. (Teljeseit jV.nientesen.) Hivatalos szak-vegyósziic áltól atnili/.álva, teljesen ártal-matiaunt k találtatott. Tartósságáért jótállok t ínég fürdésnél k.
m«zkr.4.t klaxol«:áláa I
Bxolld árak I
Kgy ki (rlon ára ctéu&ral U ksiáral afjQtt H I korona.
Di^nkovszky István
BTTDAPEST, XV. ker. Warm-otes ».
FORINT
5U) krajcár
„Darányi" uászonkabái rij 12 fir t.-ért I 16 frt,-ért
M iflilOIU I ö;;¿AA f1lH>M
PLATSCHKK VILM08 H diratoa «llsnvt vaf* W5HM k^/ttok ra.
.. , f, , , , , , ■I ban. Du» »iCTel»ila*«t4k.
fórfl- óe ^yormoUruha áruháziban ^ i vidíkr« ujjtik, wiiUV uLuitá>aat kátmaatra 4*
I J,i innen.
!ABíCIOZ. BZABO I?AB
l Aikotmány-utca S7.
Küzpanli városiig (Károiy-korut.)
II. évfolyam, 168, szám,
ri-ñ\'Tiwwi
lajy-Kanlzsa, 1902, keid, JubIk 17,
" " .i . 1 . 1
Egyes szám \'t fillér
üYKANIZSAI FRISS
I?
X
tm
Felelős sserkaaatéi
xzioarAx aruoó.
Megjelenik naponta korán rtflflel.
£ 1 0Hz 6 té>sI ára: 1 Kiadó tuUjdonosoki
Helyben hájhoz hordva egy hóra 60 flUfe A .> A j * ^ ^ ------- \' I K7*«** * *NWkunusaI Friss Újság« Szerződé»*
Mdélov póstai küldéssel «gy hóra 1 koron« tO fiüír. fl Sz«rke»*t<5s<g ét kiadóhivatal: Kraou és Farka« paplrtwMkedés«. || nyomdájkban.
iiii . — i i iHÉdirii Mrt» k^Htá
sama
Pestisgyanus utas a fővárosban.
Törökország Bulgária ellen, Felfedezett betörőbanda
Ingyen patika.
Kitiikuiu koronás adomány,
N. N. ur — mert tilos a nevét megírnunk ma — belepett szombaton a főváros valamelyik VYeirnann Fülöpjéhez és igy szóit:
— Közjegyző ur ! Átadom önnek ezt a takarékpénztári betét-könyvet. Kétszázezer koronáról szól s az első hazai takarékpénztárban kamatozik. Olyan célra szántam, a minőre még nem szántak jótékony adományt Magyarországon, Azt mondják, néni is érhetek célt. Mert a mire szántam, meg nem valósulhat soha.
Ebből a kétszázezer koronából gyógyszertárt ukarok létesíteni, ahol minden szegény, utánjárás hijján gyógyszerhez jusson ingyen. Jogtanácsosom tartóztatott az adománytól. Azt tanácsolta : \'adjam ingyen tejre vagy ingyen kenyérre. Mert a gyógyszertári jog ingyen patikára meg nem szerezhető, mert gyógytá-rat csuk azoknak adnak, akik vagyont akarnak szerezni. Megindokolt egészségi bizonyítvány alapján pedig a liatósági gyógyszertárban is adnak orvosságot díjtalanul. Teszem u2t, ha ether injekciót akarnak ÍÖcs-kendezni a huldokló bőre alá, a halálesetet követő harmadnapon már ki vau Utalványozva a dijtalau orvosság.
Az én- ingyen patikám ott lesz ahol a belügyminiszter ur engedélyezi, Nern bánom, ha a Ferencvárosban; azt se bánom, ha 0-Buüán. A lóvá-rosoak abban a kerületében óhajtanám, ahol legnagyobb a nyomor, legnagyobb a szegénység.
A gyógyszertár vezetésére alkalmazok : 2 gyógyszerészt egyenként b\'000 korona fizetéssel. Xyolc gyógyszerész gyakornokot hatvan-hetven korona lizetéásei esetleg helynélkül vuló gyógyszerész segédeket teljes ellátásért. -
A kiadások fedezésére szükséges Oiszeget társadalmi uton, gyűjtessél szerzem be. Sőt, ígéretekben az elsó évi kiadás teljes összege fedezve
»»
van.
A közjegyző az adomány levelet > meüirta, masolatot adott róla s holnap kérvény megy Széli Kálmán v. b. t. t. belügyminiszter úrhoz egy uj, patikít. egy ingyen patika engedélye--teá1.\' irápt.
Ujabb botrány a kaszinón.
— Saját tudósítónktól. — A kaszinói kedélyeket egy ujabb affér izgatja. Ivánka Oszkár országgyűlési képviselő a kőv.pontja caoek az nffémek, aki egy lovagias flgvhen való segédoske-dósé révén abba a furcsa helvzetbo jutott, hogy feljelentést tettek ellene párbajra való kényszérités olmén. Az ügy hátterét, amelv messzire elnyúlik, egy polgári per kénezi s a dolgot a pereskedő felek gyűlölködése mérgesítette el ilyen nagvon. Itt elmondjuk, atn az esetről tudomásunkra jutott."
XQ. Zsembery István gyámjai.
Ifj. Z*emberv István, aki néhány évelőit Hontban és Nógrádban tekintélyes földbirtokokat örökölt, dscára annak, hogy elmúlt huszonöt esztendős, még mindig gyámság alatt áll. Eay időben dr D e a i n s z ky Béla • hudaposti ügyvéd volt a gyámja, aki é tisztsépró lemondott s az Ipolysági tŐrVénysrék Okolicsánvi Lászlót bízta meg a gvámsággal. A lemondás utén-Dedmseky 79000 forint erejéig pört indított Zsembery ellen, azt állítván. ■ hogv neki ezen összeggel tartozik. A pör folyamén az ipolysági árvaszék egyezkedésre Utasította a pörös feleket, s ez ellen Okolicsánvi, mint Zsembery syimjá, egész a belügyminiszterig felebbezétt. de a leg felsőbb fórum is az egyezkedés mellett határozott, Okolicsánvi\' végül 30.000 fo1 rintot ajánlott fel s ez alapon a mull év augusztus 31-én meg is történt ar. egyezség, amikor abban állapodtak meg hogy Okolicsánvi az összeget szeptem, ber 22-éig kifizeti. Okolicsáuyi azonban e terminnst nem tartotta be, hanem újra megfelebbezte az egyezséget s a miniszter most Kaffka László min. tanácsos véleménye alapján igazat adott Okoli-csányinak, aki azt állította, hogy De-dinszkv a pénzt perköltségek fejében kéri Zsemberytől olyan pörök után, amelyek a gyámolt vagyoni állapotára nézve károsak voltak.
Folyt tehát a pör a bíróságnál Dedinszky az ipolvsági törvénvszéknó 40.000, a budapestinél 19.000 forint erejéig perelte Zsemberyt, illetve Oko-hcsányit.
Történt e hónap elején, hogy De-dinszkv és Okolicsánvi egy igazolási árgyaláson hevesen \'összeszólalkoztak ós egymással szemben sértő kifejezéseket használtak. Erre aztán Okolicsánvi Ivánka Oszkár képviselő és Buncel Alfréd ügyvéd ál\'.alprovokáltatta Dedinszkvt.
Lovagias ügy bonyodalmakkal.
Dedinszky a segédek előtt kijelentette, hogv a kinivást eí nem fogadja, mert Okolicsánvi neki adósa s ezenfelül ugy tudja, hogy Okolicsányinal; elintézetlen ügvei vannak. Az ügy elintézésével H í av k a v Jenő bárót \'és H e 11 e-b r o n t h Jánost bízta meg, akik az Ivánkával és Bunczellol való tárgyaláson abban állapodtak meg, hogy bécsü\'.et-biróságot hívnak egybe annok megállapítására, hogy kötelés-e Dedinszky Oko-licsányival megverekedni.
A becsületbíróság, melynek tagjai N a g y Dezső. Ku.binyi Géza és S 2 e n t i v á n v i ¿rpád voltak, o hónap 10-éu deleiéit uit óisze a kúp-
Gyervnekek m szekrényben.
3 \'
Budapest, junius 16. A minap történt, hogy az Appsffv-utca egyik házának Wollmann Jozefln tulaidonát képező lakásán két .örökbe fogadéit" gyermeket talált a rendőrség, feljelentés folytán kutatva a gyermekek után, egy szekrénybe zárva.
A lelketlen Wellmann Józefln zenére akarta a leánykákat tanítani és mert
víselőbáz egyik termében s kimondotta, hogy Dedinszky igenis tartozik fegyveres elégtételt adni Okoliosá-nylnak.
Dedinszky kifogásolta ezt a határozatot, azzal az okádással, hogy a becsületbíróság őt ki sem hallgatta.
Nvomban a becsű letbiróság ülése után összeültek a segédek a Muzeum kávéház egy külön szobájában, hogy a párbaj feltételeit megállapítsák.
S itt kezdődik a bonyodalmas ügy főbonyodaima.
Hlavkay báró ugyanis nem vett rószt e tanácskozásban. A báró mialatt a másik három secéd tanácskozotl Dedinszkvt kereste fel, hogv vele a dolgot .előbb megbeszélje. S mire visszajött a kávéházba, a három segéd Ivánka, Buncel és Hellebronth már megállapodtak "a párbai feltételeibon. E feltételed szerint a párbaj méc ugyanaznap délutánján 5 órakor a Fodor-téle vivóterembon történt volna mej?. teljes bandázzsal, Bzurás nem volt kizáivtt. A jegyzőkönyv is készen volt, a három segéd már alá is irta.
Hlavkay báró azonban vonakodott aláírni a Jegyzőkönyvet s ennek okául az: Jmtn lel, hogy ő nem vett részi a lutiucskvíaibun.
ezeknek ehez hajlamuk nem . volt, há mindenféle kínzással igyekezett szetető-jével együtt a gyermekeket a „jobb útra" téríteni. Meleg vizet itatott # velűl és egész napon át szekrénybe zárta őket. A gyermekeket megszabadították a gonosz emberektől, akik megszöktek és eddig kézrekerithelők nem voltak.
. , • <
Egyoldalú allntéaéa.
i
Délután öt orakor Okolicsányi és segédei megjelentek a Fodot^fóle vivá-letemben. De akit vártak, az ellenfél nem Jött el. Helyette levél jött Hlavkav hálótól, Ivánka Oszkárhoz cimezve. A báró azt irta levelében, hogy miután a párbajt az ő távollétében határozták el s ő a jegyzőkönyvet sem irta alá, annálfogva felóro Dedinszkyra nézvo a párbajt kötelezőnek nem tartja
Ivánka és Bunczel erre Okolícsánylnak levelet írtak, melyben kijelentik, hogy miután Dedinszky \'a megállapított pÁvbaj színhelyén nem jelent meg, az ügyet a maguk és felük részérői befejezettnek tekintik s egvuttul felhatalmazták Okoli-csányit arra, hogy a levelet terjaéz-sze.
Dedinszky a minap levelet Intézett a nemzeti kaszinó, az országos kassinóét a belvárosi domokrata kör választmányához, amely levélben elmondta esetet.
Hlavkay báró pedig • tflntelő járásbíróságnál Ivánka Oszkár e)l»n tett feljelentést a. btk. 1878. ic. gátiak 294—05 pontjaiban ütköző pár-viudaira való kényszerítés ólmán. ^
2
\' Agyonlőttek egy tiszthelyettest.
Kesathelyről jelentik: Putheány Zdenkó bAró tini helyettest nem rég helyezték át Keszthelyre a 8. honvédhu-szárezred második osztályához. A rokonszenves husz esztendős kadétot hamarosan megsreretto a keszthelyi társaság. G hónap 14-én a fiatal kadét szolgálati mulasztás miatt néhány napi ka-•zárnyaáristomot kapott. Mindjárt első este engedelmet kélt az őrmestertől, hogy kimehessen a folvosóro, de alig hogy künn volt egy önzetlen pillanatban megszökött
A kaszárnyából rögtön értesitették a színházban időző tisztikart és a tiszthelyettes elfogatására mozgósították a huszárörjáratot és a csendőrpéget
PutheÁny lakására ment, magához vette revolverét, azután a színházba mont, hogy fölkeresse Kunhegyi színtársulatának egyik tagját, Molnár Bellát, akibe néhány napi ismeretség után beleszeretett. De a színházban a kulisszák mögé akart jutni, de oz igazgató nem bocsátotta be. Erre a kadét a színésznő lakáfára ment, a melyet nyitva talált. Az * igazgató és a csendőrh\'adnagy ezt megsejtvén, utánna ment, hogy rábirja a fogházba való visszatérésre. A tiszthelyettes a függöny mögé bujt s amint az igazgató és a csendőr-hadnagy bolépett, halántékához cmolto revolverét. A két jóbarátnak sikerült a fiatal embert lecsillapítani.
A mikor a színésznő lakását elhagyták, a kadét egvezerro otthagyta kísérőit és az Atnazon-szájló ebédlőjéco rohant, ahol barátai a színésznővel mulattak. Egy ideig ő is ott maradt közöttük, Mikor hazafelé tértek, a vendéglő előtt kísérői figyelmeztették, hogy jön az őrjárat. Kérve-kérték, térjen ki az őrjárat elöl. A kadét azonban dühöngeni kozdett, ellökte macától Kunhegyi igazgatót, a ki vissza akarta tartani és eliramodott a Ko«suth Lajos-utca irányában.
CaskhamAr négy csendőrrel találkozott, Megállította Őket\' és kérdezte, hogy őrjáraton vannak-e. A csendőrök veze-tőio igennel válaszolt, mire a kadét elkiáltottta magát:
— Zdenkó kadét vngvokI
A csendőrök erre keresztben elállták az utcát. A csendőrhadnagy azt kiáltotta :
— Lefegyverezni I Add meg magad 1
— Sohal si^lt a kadét és abban a pillanatban eldördült revolvere.
A csendőrök veszélyt láttak és mind a négyen lőttek. A lövések zajára nagy embertömeg verődött össze a kis csoport körül. A kadét átlőtt fejjel ólot-tclenül feküdt a kövezeten. A csendőrük két golyójának nyomát megtalálták az egyik ház kapuján és a Hadó-féle üzlet kirakatának vastábláján. Hogy a kadét élotét a csendörök golyója ol-tolta-o ki, vagy maga lőtto-o niog magát, azt még nem derítették ki.
LEGÚJABB.
Humberték Páriában vannak.
Párl«, jun. 16. (Saját tudósítónk távirata.) A Matin mai ssámában óriáal feltünéat keltő köale-mény jelont meg. A lap azt írja, hogy kéteégtolon bizonyítékok éa adatok birtokában • legbla-toaabban tudja éa a leghatározottabban kijelentheti, hogy a Humbert család 3 tagja jelenleg la PáHaban tartózkodik.
Megmérgezett emberek.
Essék, jun, Itt. (Saját tudósítónk távirata.) Filingor Károly korcsmárosnál tegnap borsóleves került az asztalra, molyből 9 ember ovott. Éjjelre valamennyien megbetegedtek mérgezési tünetek között, néhányan olyan súlyosan, hogy életbenmaradásukhoz nincsen remény, hogy milyen méreg volt a borsólevesben, eddig még nem tudják.
Őngyllkoa uriaaaaony.
Kolozsvár, jun. 10. (Saját tudósítónktól.) Marossv Józsefné szül. Nádassy Ella, ma Őngvilliosságot kövotett el és meghalt. Az\'öngyilkos úriasszony vgy Nagyszebenben állomásozó hadnagynak a felesége. Hogy mi adta a gyilkot kezébe, ngm tudják.
Egy keleti kereakedft «ngyükoe-aága.
Oalats, juníus 16. (Saj. tud. távirata.) Madzsi Soliman Yey egy itteni szállóban először 14 .éves í\\át. azután önmagát lőtte agyon. Madzsit Budapesten is jól ismerik, ahol csak keleti hónukkal kereskedtek, — Madztival állottak összeköttetésben, ki a legtöbb magyarországi kereskcdöuek a koleti holmikat szállította.
A takarékpénztár preaaziója.
Budapest, június 16. A Kúria első választási tanácsa ma a bofojezett vizsgálat után folytatólag tárgyalta a I.endl Adolf dr. temes-rékási mandátuma ellen beadott petíciót. A kérvénvt a kisebbségben marad Ivanovics Sándor pártja adla be. Beck Hugó kúriai biró, az ügy olőadója ismertette a vizsgálót erodmé-nyót, amely főképpen a körül forgott, igaz-e hogy a temes-rékási első takarékpénztár és az ottani népbank adósaikra Lendl érdekében pressziót gyakoroltak. A kihallgatott tanuk közül a legtöbben semmit sem tudtak a dologról, de találkoztak olyanok, akik határozottan kijelentették, hogy tudnak a takarékpénztárák állal kifejtett presszióról. ítélet holnap lesz.
A miniezterelnflk hazajfin.
Budapest, junius 16. Széli Kálmán miniszterelnök rátóti birtokáról holnap reggel érkezik a fővárosba. Kossuth Ferenc tehát a képviselőház holnapi ülésén előadhatja interpellációját a kores-kedolmi szerződések ÍÖlmondása ügyében ; valószínű, hogy a mínisztorelnök nyomban válaszolni fog neki.
Binffy Dezeő klhallgatáeon.
Béos, jun. 16. A király ma délelőtt az általános kihallgatás során Bánffy Dezső báró főudvarmestert is fogadta.
A hőeflk emlékeért.
Turóoszentmárton, junius 16. Turóc-mogve törvényhatósági bizottsága leg-ntóbbi közgyűlésén az állandó választmány javaslata alapján egyhangúlag elhatározta, hogy föliratot intéz a képviselőházhoz Rákóczyt Thökölyt és Bercsényit diffamáló törvény eltörlése tárgyában. A közgyűlés tót nemzotiségü tagjai közül senki sem szólalt föl az állandó választmány javaslata ellen, a mi nagyon jó benyomást tett, mort ozzol hallgatólag ők is elismerék, hogy a diííámált szabadsághősök harca nemcsak a magyarság, hanoin az egész magyar nemzet szabadságáért folyt. A nagv harcokból különben a tótok is kivették részüket.
Agyonlőttek egy ftfldbtrtokoat.
Xdppa, junius 16. A város közeiébon tegnap este agyonlőttek egy földbirtokost. Az áldozat Schaeffer Albin viznmi földesúr, Schaoffor Samuol földbirtokos fia. Tegnap esto a feleségével és tiszttartójával, Kaul Jánossal vacsorázott, amikor ogyszorre lövés dördült cl és a következő pillanatban Schaoífer Albin balva bukott le a székről. Az ablakon keresztül lőtték le. Ki a gyilkos, még nem tudják, do egy kocsist gyanúsítanak, a kit Schöffer nemrégen elbocsátott a szolgálatból.
- Inaég Kuba aalgaten.
Kewyork, jun. 16. A Newyork Herald jelenti Havannából, hogy Kuba szigetén a gazdasági helyzet hétről-hétre rosszabbodik. Ezerszámra vannak foglalkozásnélküli ültetvényesek, akiimek sem tőkéjük, sem hitelük nincs. Az odavaló lapok éhínségtől és zavargásoktól tartanak.
Uj ágyuk - uj hadtest,
Bécs, junius 16.
Mióta a nyolcvanas évokben a X-ik hadtestét Brünnből stratégiai okok miatt áthelyezték Przcmyslbe, azóta a közös hadügyminisztérium már sokszor tervezte egy uj hadtest szervesését. Brünn szók-heíylyel. . .. .
A bécsi Roichswchr, moly katona! ügyekben igen jó forrásból kap bireket azt irja, hogy e tervnek a megvalósítását már meg is kezdették.
A modern hadseregnok a tüzérség a csonlvAza s e tüzérségi csontváz szerint itélík meg a hadseregek szervezetét. Most, amikor nálunk ujjászervozík a tábori tüzérségek már gondoskodnak az uj, brünni h&dtost tüzérségi szükségletéről is.
Az ágyukíndás ily módon igen nagyra fog nőni pár esztendő múlva; egyelőt* csak a ma már fönnálló ezrodokbeo szoporitják az Agyukat négy-négy darabbal ezredonként, s így összesen 163 ágyúval.
Amint ezzel elkészül a hadügyminisztérium : a brünni hadtest számára három uj tüzérozredet szervez 86—86 ágyúval, s ezonkivül még egy tüzérségi iskola-ezredet is, mely szintén az uj hadtesthez fog tartozni.
A hadseroRszaporitás és az ttj hadtest szorvezése a Reichswehr szerint már elhatározott dologi hogy mikor állítják föl a brünni hadtestet, az nem függ a két állam törvényhozásától, sem a delogácíótól, hanem a ReichBwebr szerint csakis attól, hogy a tüzérségi iskolák mikor novolnek annyi tisztet, a mennyi az uj hadtest számára szükséges ?
Gondoskodni fognak róla, hogy a tisztek száma minél hamarább elegendő legyen.
tf.BW «-\' 1 ■ -- ■ ■ . ,.-. ■\'■ .
A házasságközvettö.
— Saját tudósitónktóL —
Budapest, junius 10.
*
A fővárosban számtalan ember, mÍ9 jobb ós okosabb foglalkozás hiányában házasságközveliléssel foglalkozik, de Vannak igen sokan, kik nem is foglalkoznak vele, csak élnek belőlo. Ugyanis egyszerűen olhitetik a házasulni akarókkal, hogy a házasságok náluk és nem a monnybeh köttotnek, fényesebbnél fényesobb partiekat ajánlanak, aztán, ha a médium tovább nom kop-pasztható, akkor a partié valami címen fuccsba megy.
így közvetítette á há" isságokat Balogh Ferenc is, aki ezt csak „mellékfoglalkozás" cimén űzte, mort névjegyei szerint ő Rákócv Balogh Fereno igazgató-tanár / ••
volt.
Hány áldozata lehetőit a derék urnák, eddig még bizonytalan, mort csak egy jelentotto fel Szondy Kálmán hndnngy személyében, kitől 340 koronát csalt ki a derék házasságközvetitö, kit a rendőrség most keres.
Nyomor mfatt a bűnbe. ;
— Saját tudósítónktól. — :
1 1 ■>/*" * V
Budapost jun, 16.
A nagy nyomor ós általános szogény ség oka annak, hogy Budaposlon soha annyi szélhámos, szédolgő és egyéb ilyen fajta ember nom volt, mint most nap-nap után fog el egynohány jobb sorsra is érdemes embert," akit nyomorúsága vitt arra, hogy csaljon vagy lopjon.
Ma megint egy ilyen ernbort tartóztatott le a rendőrség.
Lorch Adám vidéken jómóda földbirtokos volt még noliánv évvel ezelőtt
Tomes-Szormatin volt földjo ós gazdasága, amiből továbbra is becsületesen mog-élhPatt volna, hogyha nem lelt} volna olyus mostoha sors.
A jég egymásután 8 osztondóhon el-verto .érmését, a serlésvész elvitte a sertéseit. Az ezolútt jómódú ember
uzsorAsok kezei kősó kerüli és züllölt, míg végre koldusbotra jutott.
Nőtlen ember létére könnyen vette a a dolgot. Vagyona romjAból felutazott Budapestre és itton állás után nézett.
De nom kapott. Naphosszat futkosott ösmeréReihez, do mindon hiába volt.
Végre is valamelyik napilap kis hirdetései kőzött ajánlatot olvasott el, a melyben valoki bolliszolgát keres havi ötven forint fizetéssel Lorch kétségbeesésében elfogadta ezt az ajánlatot onnyivalinkább, mert nem Budapesten, hanoin Bécsben kellett ezt a hivatalát olíoglani.
Tehát boltiszolga lett egv bécsi nagy-theakereskedő üzletébon. Külsejo és jó modora miatt fönöke nem is bánt velo ugy mint egy szolgával.
Itten aránylag dolga lelt volna, do alig egy hónapi szolgálat után bsteg lett.
Két hónapig feküdt a kórházban és amikor onnan kijött, már mással töltötték be állását.
Hiába, kérte főnökét, hogy vegyo vissza.
Ekkor érlelődött meg benne a bűn.
A mult vasárnapon álkulcscsal behatolt volt főnöko szobájába, ahol tudta, ogy sok pénz van ós folíeszitotto a ókokat.
De csalódott. Pénz nem volt egyik fiókban som.
Ellenbon talált egy aranyórát, láncot 09 egy fonográfot. Ezeket magához vetto ós az utcán 140 koronáért eladta.
Az igv szerzett pénzen jegyet váltott magának Budapestre ós elutazott.
A mikor a pályaudvaron ma röggel kilépett a kupéból, már ott várta őt a bécsi rendőrség által táviratilag kiadott elfogató parancscsal a kezében egy detektív, aki letartóztatta.
Megszökött kávóháztulajdoncs.
— Saját tudósítónktól. — ; • \'.)•; ¿ Budapost, jun. 16.
Szép magyar fővárosunk többek között a kávéházak városa is, mert sehol a világon annyi kávéház nincsen, mint Budapesten. Annyi itt nálunk n kávéház alapítási mániában szenvedő ember, hogy szinte nevetséges. Perszo a legtöbb kávóházalapitó vagy egyáltalán pénz nélkül vagy más emberek pénzéből alapit kávéházat .\'...,,,>. \'
Az ilyen kávéház alapifásnak egyik barátja volt Nagy JánoB tapolcai születésű 42 éves nős, nejétől elváltán élő kávóháztulaídonos,- alu Budapesten előbb a József-körúton, majd a Király-utcában nyitottt kávéházat, de csakhamar tönkrement. \'
Legutóbb az O-utca 84. •*. alatt vett ki ogy üzlethelyiséget azt berendezte kávéháznak és mognyitotta.r. ■ A kávéház rosszul ment és mivel Negynak ezüksége volt pénzre, eladta 800 komáért a berondezést éa egyik alkalmazottjának elsikkasztotta StoO ko-ronánvi kaucióját. . >
Azután megszökött A rendőrség ma délben körözést adott ki ellene.
A mogszőkött középtormetü, pockos, kerek, egószszségos arcú, őszes, szőke, rövidre nyirt hajjal, szürkés kékszemű ós gondozott szőke bajuszu.
$ v Kiszúrta a szemelt >
> — Saját tudósitónktóL — .
. - Budapest, Jun. 10.
Borzalmas módon akarta magát egy munkakóptolon az omborek könyörülő-tébo vinni. Hogy ongodelmot kapjon koldulásra ós hogy az omberek megszánják, ma délelőtt kiszarta mind a két szemét • . • • / .
Matíner Mihály ( ezV szerencsétlen ember. Vnlamikorxgyári tűzoltó volt, do meghűlt és Bulyos Jdogbajt kapott. — Vissza sem fogadták tübbé a gyárba, munkát, pedig sehol Bem kapott , Ez nagyon elkeseritotte a sajnálatra méltó embert. Több ízben koldulni próbált, do vagyoniéin jutott így sommihez sem vagy a rendőr csípte eí és vitto be.
Mikor már látta, hogy másként nem boldogul, borzasztó tettre határozta ol magát-
8
« .
■ * .111 * " * ....... " ■" ■■■\'
Ma röggel erzsébotfatvai lakősSn egy •Hóval kiszúrta mindkét szemét.
A szerencsétlenhez orvost hivtak, aki bekötözte véres szemeit és az István lór-házba szállították.
— Miért tette azt ? kérdezték tölo az orvosok. v
— Most megvakultam,, majd kapok koldulási engedélyt, amivel niögkeioshe-tem kenyeremet, amihez különben nem jutottam volna soha Kom.
A szerencsétlen ember azonban alighanem csak egyik szemevilágát fogja elvosziteni, mert az egyik szemen a szemgolyó sértetlen.
Szocialisták es a rendörsig,
,A marhák
Budapest, junius 16. cimcn" a szocialisták
Népszava cimtl lapjában egy cikk jelent meg, mely által a fővárosi rendőrség magát sértvo érezte. A terjedelmes közleménynek egész során emlitve so volt á rendőrség, de az félreérthetetlenül mégis reá vonatkozott, Íródott pedig cikk akkor, amidőn a rendőrség ez óvi május 25-én razziát tartott ké; munkás olvasókörben. A razzia ténye feltűnést koltett. A szóban forgott olvasókörök alapszabályait ugyanis a belügyminiszter jóváhagyta s így a rendőrségnek vajmi kevés oxa volt odamenni a jelenlevőket összefogdosni és bekísérni a kerületi kapitánysághoz.
Mindez azonban, amint ismeretes megtörtént, s erro látott napvilágot ,A marhák cimü cikk, a mely kimólotlenü" támadja és nevetség tárgyává teszi í fővárosi rendőrséget. Miatta a főkapi tány, illetőleg a bolügyminister megbízásából a királyi ügyészség sajtópört indított nyilvános becsületsértés címén,
— A tenyószmarha-csorda — ugy. mond a bevádolt cikk — világosságot lát az éjszakában. A Krisztinavárosban és a Klauzál-utca egyik kávé mérésében csillogott ez a fény. Nem volt erősebb, mint egy petróleum-lámpa által terjesztett világosság. De talán n maga valóságában nem is volt más, mint egy egy ilyen igénytelen petróleum-lámpás. S a marha-csorda mégis neki esett. Mert mit ért a csorda \' a lámpáéhoz ? Láttátok, ismeritek azt a képet amelyen néhány négylábú állat egy esernyőre akad ? Lovakból, ökörből, vagy szama rákból való az a szerencsés \' társaság, nem tudom. Do hiszen végre is tolicsen mindegy a mi tenyészmarháinkra, hogy lóval, ökörrel, vagy Bzamárral hasonlítjuk-e össze. Nos, a tudatlan barmok nekiesnek az ernyőnek. Tépik, ráncigálják. Azt hiszik, hogy ennivaló. Mort a barom mindent a gybmrán keresztü nézeget s mindent a gyomor szompont-jóból.itél meg. Mit törődik ő azzal,hogy a talált tárgy az omberiség kultúrájának a terméko ? Mit törődik a marha-csorda a lámpással, ha ilyet talál az utcán ? Néíi, forgatja jobbra, balra. S mert, ez a marha-csorda is mindent a gyomrává néz és a gyomrával szagol, ki-iszsza a pelroleumot : összeiog-dossa az embereket s viszi őket előre. Az utou állati vihogással és vi gyorgással. (• ad kifejezést! azon való örömének, hogy sikerült kihörjilptonic a potrolcumot.
S a nép nézi, tflrl, hogy a marhák minden szent helyhez odadörzsöljék mocskos csülkoiket s istállószagot terjesztonok ott is, \' ahova a bolügymi niszter világosan kiirla : Magyar király állami tenyészmarháknak tilos a be-monet.
De mit ért a marba az olvasához ? Nokí ront a kapónak. Mert csak a tinó áll meg bámészkodva a kapu előtt Ez a csorda pedig régen vólt tinó.
Mort dobj b o egy ti nót a Zrinyi-utcai istállóba, ökör iön ki bolöle. Ökör, még pedig szörnyűségesen rossz ökör. Itt mondták ki először azt a szenzációt, hogy nincs olvan jó tinó, amelyből rossz ökröt no csináluának a Zrinyi-utcai palotában.
A sajtóügyi vizsgálóbíró, dr. Kállay Miklós már megidézto a lap felelős szerkesztőjét, hogy megnovezze a szerzőt. De a szerkesztő nem ielent ma meg a vizsgálóbíró előtt, miután foqy-vorgvakorlaton van. Ui»» C-«jak tehát megidézni.
BUDAPESTI IffltEK.
— Egy izgalmas közgyűlés.
lolnapután szerdán rendkívüli közgyűlés esz a fővárosnál, mely/izgalmasnak ígérkezik kővetkező napirendje folytán: 1. Dr. Rózsavölgyi Monó bizottsági tag urnák indítványa, polgármester ur jelentése, az állandó vízvezetéki bizottság és a tanács előterjésztései és a m. kir. belügyminiszter umak leirata a vízszolgáltatás körül legutóbb felmerült zavarok tárgy á ban. 2. A tanáén előterjesztése Kossuth Lajos születésnapjának 100. évfordulója alkalmából tott indítványra. 8. Bízott-mányi és tanácsi előterjesztés a székesfőváros fürdőinek íoiépitósi ügyében. 4. A tanács előterjesztése: a VII. ker. Dob-utca kiszélesitéso ügyében érkezőit közmunkatanácsi átiratra. Ciglcr Győ?£ Kötvényére, illetve felebbezéséro VII. ker. Dob-utca 5285. hrsz. telken tervezett épitkozés ügyében. 0. Bízott-mányi és tanácsi előterjesztés a kegyes tonltórend intézetének elhelyezése kérdésében.
— Poatlsgyanus uta» a fővárosban. A fiumei gyorsvonattal tegnap délután a érkezett Budapestre Sulmann Salamon Anna. Alig szállt lo a vonatról, amikor a keleti pályaudvar rendőri kirendeltsége táviratot kapott Fiúméból, amelyben a kikötőváros rendőrfőnöke jelzi, hogy Sulmati Salamon Anna pes-tisgyanus vidékről jött Magyarorszácba ós ajánlja, hogy vegyék szigorú egészségügyi felügyelet alá. A tisztviselő in lézkedésére a pestisgysnus keleti utas a rendőrorvos menten megvizsgálta ó intézkedett az iránt, hogy amig n fővá rosban marad, állandó megfigyelés alatt tartsák, A rendőrség az esetet közölté a tiszti főorvosi hivatallal.
— A főispán elégtétele. Dr. Farkas János deési ügyvéd Szolnok-Dokoka megye főispánját, báró Bornemissza.Ká rolyt azzal vádolta a belügyminiszter előtt, hogy a középitkezéseknéí a összejátszik a vállalkozókkal; hogy a közpénzekből elkallódott alatta \'8—10.000 korona s ho#y főorvossá egy gazdag zsi dónak a fiát nevezte ki, mert az apa pénzzel segitetto az osztrák Földhitelintézetnél lévő adósságai rendozésekor. Szemébe vágía az ügyvéd báró Bornemisszának még azt is, hogy erőszakos kodásával tönkretette már Dcís egész polgárságát. A főispán rágalmazás cimén pört indított ugyan vádlója ellen, de azért valami nagy vérontás nem lett a dologból. A mai tárgyaláson ugyanis kijelontette dr. Fatkas, bogy téves információk" alapján támadván, bocsánatdt kér. Ezt elégnek tartva, a főispán panaszától elállott s mivel a kijelentése után dr. Daróczy ügyész is elejtette a vádat, a bíróság megszüntotte az eljárást.
— Felfedezett betöxöbanda. A fő
város közelében levő nyrtrnló-telepek lakóit a kora tavasz óla állandó rettegésben tartotta eity betörői anda, mely hol a Mátyásföldön, hol a Rákoskeresztúr Zsófia-telepén kövotott el vakmorő rablásokat. Ez a bonda április végén Szacsvay Imro puszta-szont-mihálvi nyaralóját törte fel, május hóban pedig ugyonott Büfchncr Nándor nyaralóját fosztotta ki, eközben pedig Rákoskeresztúron a Zsóliu-tclcpen hat nagyobb szabású betörést, Pocclen pcdi<? öl betörést-és két rablást követett el. A csendőrség kiderítette, hogy a botörósből származott tárgyak Budapestre kerüllek és hogy a betörőbanda is Budapesten tartózkodik. A csendőrség tehát a fővárosi rendőrséggel együttesen kezdto meg a nyomozást ós pedig uikerrcl, amennyiben sikerült a banda fejét Tomasitz Jánof házmester személyében kideríteni és letartóztatni. Az elfogott házmester lakásán nagymennyiségű értékes tárgvakat és ruhaneműt/találtak, melyek mind betörésből származtak. Totnasitz vonakodik megnevezni bűntársait, de a csend-Őrség már ezeknek is nyomában van. Tomasily, mint a nyomozás kiderítene, állandó összeköttetésben állott néhány ószeressol, akik a lopott tárgyakat átvették és értékesítették. A budapesti rendőrség valószínűleg még ma vagy holnao ezeket is letartóztatja.
— Budapesti osoua. Liehtrvann Sándor posztó kiviteli osztálya (Uudapos
VI. Teréi-körut 4 M. **ém 1. tm.) t*r*m tette meg ezt a l>ndapn*ti csodát, melyeit közlomóny elméül használunk. Megtorem tette pedig nz?al, hogv nz üílcfvílágban ortdíg még nom létezett árhan 8 frt M) krt-rt szétküld az orsz$z bármely részébo után véttel egy teljes férfi Öltönyre elegendő 8 méter jó tartós cheviott szövetet sxOrkc barna, drapp. zöld, fekete és sütétkék szín ben ós 5 frlérl finom fekete vajy sütétkék sima posztét, vagy barna, fekete f-t .sötétkék kantgarn stövatei F.z a hallatisíi olcsó ár méltán mogérdemli a budape»\'; csoda címet, mert a céghez érkozö srámttdan elismerő levél fényosen igazolja art, hogy a vevőközönség meg vau elégedve a Szövetek jo minőségével. Ajánljuk tehát a nagyközönségnek, hogy minél sUrgősebbon rendeljen meg ezen szövotckhfll néhány öltönyre valót, mert ilyen olcsó árban csak rövid jdoig szállít a nevezett cég egy férfi öltönyt kiudó ¡1 méter szövetet. Mintákat a nagy számban érkező mcgrendelésckro való tekintettel, nem küldhet.
tusban nemrégiben összetűzött Ütolotti belügyminiszterrel, nyugdijazUk^. OloUltt arzal fenyogetődzőtt, hogy lomond, ha elégtételt nem ad. *
— Az uj miniszter. A borlínl lapok jelentése szerint a visszavonuló Thielen belyébo Buddo tábornokot fogják rasnti miniszterré kinevezni.
r
Legcélszerűbb és tezö a
legolcsóbb penne-
„SIKV1PLEX"
Klosterneuburgi és Vermorell szóróval, legfinomabban porait. — Kapható:
Schottola Ernőnél
BUDAPEST, VI. ker. Andrácay-ut 2.
Gyakorlati útmutatással ellátott ismertető füzet ingyen küldotik mog.
HÍREK MINDENFELŐL.
— öngyilkos rablógyilkos. Kél
évvel ezelőtt Gottlieb kékfestő szörnyű módon moggyilkolta Cserebogár Jóskát, a íöváros éjjeli világában jól ismert ku-csébert. A szegény embort befullasztolta a forró kékfestő medencébe, a hol a tehetetlen öreg kucsóber iszonyatos kínok között meghalt. Gottlieb azután elrabolta Cserebogár megtakarított vagyonkáját. A gyilkosságot Gottlieb leánya fedezte fel." -
A gyilkost a pestvíddkr törvényszék életfogytiglani fogságra ítélte. Gottlieb ma éjjel, mint Nagy-Envodről táviratozzák, az ottani fegyházból mog akart szökni, Szándékát az őrség észrovetto, lefogta és magáncollába zárta. Reggelre Gottlieb holton feküdt colllájában. Valahonnan mérget szorzott és elpusztította magát.
— Az angol király botogaége hír
szerint egészen jelentéklolon. A tegnapi nap folyamán már ószrovohetőon javult az állapota.
— Meghódoló burok. Egy protóriai távirat szerint eddig 1G000\' bur adta meg magát.
— Karavánok pusztulása. Duvirier-böl jelentik, hogy pénteken éjjel Haci-El-Begribcn rablók felkoncoltak egy nyolc bennszülöttből álló karavánt. Egy hónappal ezelőtt ugyanott megölték egy karavánnak öt kísérőjét. Fidid környékén mostanában nagvon sok rabló garázdálkodik. - -
— Hógi mintára. Aachonből lávir-ják: A német császár junius 19-én ido-érkezík: A város kapuja előtt, mint hajdan Nagy Károly, lóra fog ülni ós középkori jelmezokbo öltözött heroldok kísérőiében n városon át fog lovagolni. A városházán a városi tanácsosok nagv pompával fogadják és a császár bort fog inni Nagy Károly^kürljébol, melyet most is Aachenben őriznek.
— Törölíoruság Bulgáriában. A Pétervári török nagykövet tiltakozott az orosz külügyminiszternél ama terv ellen hogy ülugárín szeptember havában II. Sándor cár szobrának Szófiában való lelople?éso alkalmával királysággá proklemáltassók. A porta azzal fenye-getődzik, hogy a berlini szerződés s?ig-naláritis hatalmához fog fordulni és özeket intervoncióra fogja felhívni.
— A tábornok btintetése. Egy rómoi távirat jolenti: Poillono tábornokot. volt n i tisztercli.ököi. nki a szóim-
GézBák-Grém!
A hölgyök kedvonec I A log-
hirosebb szakemberektől ajánlt arc-kcnöcs, eltávolít az arcból mindennemű tisztátalanságot úgymint szeplöt, atkát, (Mitesser), mAjíoltókat stb.
Ara egy tégelynek 90 fillér. Kgy doboz gézsák.&appan fillór. Egy doboz púder (nigy) 80, 60 fillér,
Kapható kizárólagosan
WATTERICH A. taftttibl
au>í/.P80T, vn, ker., Boh&ny-uto« asAu »latt
Mp Ugyanott ■. C.» • bel- és lüd-Földí illatszerek, .o\'petecitíírck.^yóijy-píperoszappajiok ^ophaté
KÖZGAZDASÁG.
Budapesti gabonatőzsde.
Hanyatló vevőkedv, de változatlan árak mellett 12CC0 mm. buza került forgalomba.
M*sr«f t«\'»» Jun.-u 9.20—0.t8, nox« Oki-ts 0.M-6.&3, Z«b okt.-r» 6.71—6.72, lent«ti 6.0i-».M-BndapoiU értéktől,il*.
Elütitíáín katlctít\'.: Oítlrik hítchí,r»6 M8.7J
\'•M»;yac hiUlréíivinf M6.7S Jcli^Oí t«1"--•—
Rlmamurinyl 6t0.~ 0„tt4W itlan-.v. 701.75 M»-H»f t>U,lrc,2vcny 703.70 Ma^for 4 «íéí»lík«l arar.y Ar. tíO.OO Koronnjárnii\'k 07.W. - jVíiAmltolibank 430.60 Jeli. Huk m U). nim»mutí.i»Tl 616.— U,íU írujrnr »Unny»««-r«,rvíny 0VS.S6 Oíll t»iul 73.— Níni«t bhed. uiárk* 117.8?. VUiamo, ruut 311. - BudApcIi kiitull ra.utCH.60 .V\' *?r-
Béoat értéktdííd«. . V-\'
Béo*. Junin, 16. CixUAk hltclr. CM.-. M»jr«> hitele. 704.— OfiliAk-niafYiir ÜJ»mv»»oU ríttrtny 699.CO 4 nitnUkot jnajyar aranyjAi adik —* Magyar korcnaj&radjk V7.M DéU varul 71.50
— Közvágóhidi sertésvásár. (Hí-
yatalos jelentés.) Készlet 190 darab. Érkozett 188 darab. Üsszoson 378 drb. Kiadtak — darabot. Maradvány — darab. Mai árak: öreg sertés, silány —- korona. • Fiatal sortés nehéz —92 korona, középsúlyú \' — kor., könnyű —- korona. HízottáortéskünnyU — korona 100 kilogramonkint^ élősúlyban minden levonás nélkül.
Váaárcearnok árall
A mai gyenge forgalomban az élelmi cikkek ára csökkent. Olcsóbb lelt a baromfi ós a borjúhús, ellenbon a vaj é« a tojás ára csökkent, A rántani való csibo darabja 80 fillér, sütni való jérce darabja 110 fillér, tyúk darabja 160 fillér. Tavalyi vöröshagyma kilója 40 flll. A borjúhús olojét 144 fillérért, szegyet 2 koronáért mérték a mészárosok. Cse-resnye kilója 80 fillér, alma 160 fillér, szamóca 120 fillér, a friss tojásból (másodreadü ládaáru) 50 darabot olvastak 2 koronáért.
ÏTyomatôtV: 8*tkoiy Viktornál, Bpúloiu
C»ak trymr
rendeljék mtf i c»od» Uju, yalódl iofol M«plUí „ért, Uporkfc t«J»t .^f rnei tojnak tél* ;fó/Mci,j bo-y vt%b ctod»«t«r a»on-nai vl afolit tioBldt máJ-| foltat, orin<ltn.\'uie tl.rtá*- ( y arazrét <>■ » bír- f nek Hd«<«(«t, fl*-
UI«á(ot \\i.l<-,»ón«*. Ara Sl korona. Valódi ao(ol ujt^tk*-1 axappaa | kor. 8 dank 9 kor. 40, padot 1 kor. » U a ké/. VaJ4* m Htí^tcn kaphaU caaki, SulMin Köt»41 fT+tf-llrÁban. Toja*»vAr. a bor» inindan po»tair»odal4»
inli\'ntndő. Uodarx^ten t,Apti*!é T0r«-f*U •ii rUr\'.bui. K.i.ly u\'.C» C. u AodnUay

1/il
, > I...V 1 •
- A kamatoztatott feleség.
\'"J41 tudósítónktól. — •

Szeged, június 14. •
1» . •
$ Síörnyö részletei vannak annak n tálópörnek, amolyet a napokban indított meg egy feltűnő szépségű szegedi iparos H*nyecske-felesé«e. Iszonyatos váddal terheli az urát,», megengedi a legszélesebb blionyitást is. Olytn azonbnn maga a vád, hogy fölösleges olt a bizonyítást, hiszen megtört büszkeség, önérzot kell oda, hogy a lélek feljnjdulásában ilyesmiket ismerjen be valaki önmagáról.
A fiatal asszony szép volt, az ura kényelmes dologtalan. Azt tartotta, hogy a,magyar ipart ugy sem sem pártolják valami túlságos módon, pártolja hát 6 i korcsmát. Minthogy pedig arra pénz kell. ha nem is sok, de egynéhány korona okvetlenül napjában, — megfelelő tőke után nézett. A feleségén akad meg aizeme és ilyenféleképen okosko-dolt:
■ h*» Mi hasznom obböl a szépéből ? A mosolygása nem terem ebédet, éhc3 tbaradok a csókja után is.
Slolnoru napok virradtak szép dietyecskére. Csak sírt eleintén, ^ilta-ktotótt a kitanítás ellen fellázadt becsületének minden parányával, azután las-lábkint megtört. (Elmondják azt is az akták, hogy miképen.) Rflrideson megjelent alkonyatkor az utcán ott, ahol elegáns urak azoktak sétálni. Csupa fájdalom volt a mosolygása, erőltetett a kacérsága, de azért ismi rkedett mégis. Kellett ismerkednie, mert r.* ura biztos távólságból kísérte és leste, hogy helyesen alkalmazza-e tanítását. A következő pontokat a levelezések képezték. Az ember diktált, az asszony pedig irt, mintegy hipnotikus álomba merülve, lángoló szerelemről, elhanyagolásról, boldogtalan családi életről.
A jó férj még a levelekot Is kézbesítette, ő tűzte ki a találkái \'dojét, szabta meg az együttlét nagyságát, — szórni kiaknázta teljesen a holt tokét, ami ugy is luxus volt reá nézve.
Végre pedig — mert sokáig nem mehetett ez igy — belátta az aBszonvhogy fnictoda ingőványha került az ő jóságos ura jóvoltából, oki ennyire félrema^a-gyarázta azt a törvényt, hogy az asszony mindenüvé tartozik követni emberét.•
Mikor már eltolt a lelke undorral mindeniránt, kezdte &yjtölui CiunagáU* nem csupán ax urák —• beadta a válókeresetet a szegedi tőrvényst ,éL
Nagyon szomorú akták cz\'V, de nem meglepőek a huszadik századba;, amely igen dicíéretreméltóan halud előre minden téren, főleg a közei kőlcaiség tercn.
. Megszűntetett kiskorúság..
"v- Trank Boriska és aa ő grófla.
Csoda esott egyszer. Szivo szerint házasodott ogy dúsgazdag gróf. Nőül vett egy vagyontalan zsidó prímadonnát, aki abban az időben a Népszínházban aratott jelentékeny sikert. Károlyi György gróf nőül vette Frank Boriskát.
Rangon alul tudvalevőleg csak a szerb királynak szabad házasodnia, egy Károlyi grófnak nem. Néhai Károlyi Gábor gróf is azért szenvedett vértanuságdt egy egész életen át, mert rangon alul házasodott. Szinósznőt vett feleségül ő is.
Károlyi György gróf az apai zaklatás elől feleségestül Amorikába zarándo kolt. Ott éltek a már előttünk doxenget az a kép, hogy egy Károlyi\' gróf, aki Amerikában ólt, hazatérve meghonosítja itthon is a munka becsét s a nemzet kaszinóban a kártya abszolút uralma helyett • munka uralmiak szerez alattvalókat. .
0
Károlyi István gróf, György gró npja, az apai támogatást függővé tette attól, ha a fia, akit az inség haza kergetett, Frank Boriskától, aki már unokát is adott o grófi nagypapának.
Mi történt Károlyi hWéft gróf és menyo: Frank Boriska közt nem tudjuk ; nem kutatjuk. Nem is emlékezünk meg cz esetről ha ma a hivatalos közlöny nem szólítja a figyelmünket a kővetkező hirro:
Kiskorúság megszűntetése.
16318 | 1902. A budapesti kír. törvényszék ezennel közhírré teszi, hogy gróf Károlyi György 31 éve», . rómi kath. bpesti lakos a 25231, | 895. sz. ítélettel meghosszabbított kiskorúságát a 8094 \\ 1902. sz. jogerős ítélettel megszüntette. Bud.;jn\'sten, 1902. évi május hó 28. napján. A bposli kír. törvényszék
Egy szenzációs találmány.
Nemrégen a lapokban elterjedt az a hir, hogy Palmosban (a K^uári szigeteken) egy Figueras nevű Ágoston-rendi tanár olyan szenzációs kétzüléknt talált fel, amelylyel a légköri villamosságot ipari célokra tudja összegyűjteni ét fölhasználni. A hir szerint a tudó* t.múr készülékével 700 volt völamo- <á(-ot tudott előállítani. Most Londonból jelentik, hogy a szenzációs tatalmán) róí szóló hir — mese. Mint egy távirat jo-lenti, Figueras tanár, aki hires oleklro-Vknikus hírében áll, csak akaxja ennek készüléknek a feltalálását, de sike-Abu mér eddig nem sikerű.t neki.
Herceg Farcac nemzetiségi poll-. tikája.
A JJtütiő iió bevált kitűnő politikusnak. Heroeff Ferono- néhány cikket irt a Budapesti Uirlafban ; rítfszló cikkek a magyarság védelmére. Rendkívül érdekes a cikirójónak ajánlata a nemzetiségi agitátorok ellen:
,Föltétlenül szükséges, hogz az ülepen fűidről a Bánságba szakadt agitátorok, n kik kenvérkeresetbül uszítják a népei mindea ellen, a mi magyar, eltávolíttassam.:«: a déli vármegyékből. A magyar közjog nem zárja ki az ilyen kitiltást, igaz azonban, hogy a .hiányos kormányintézkedések alapján lejlö-dött gyakorlat csak a közbiztos-r\'^ra veszedelmes és kereset-| nóiküll egyénekre vonatkozik. Azok j n nzell^ml proletárok azonban, akik ma i délvidéken csavarognak, jóval vészé-I Ívesebbik oa állam közbiztonságává, mint ogy szocialista apostol, életüket pedig grtimis eredetű pénztorrásokból tengetik. Szabadelvű ember van ?ok, de seraralféle doktrinór-ltberal./.uma nem akadályozhat meg abban, l:^gy örömmel na fogadjak egy törvény-novellát, mely a btlntetöblróaé jot va{,-y esetleg a randőrbiróságot fKlWtalmaxsa arra, hogy ilyen békétlenkedőket kitiltson egy-egy Jári® területérŐL
HaaanAlJa 0«
a t«U4t!.n kJuo« hita.a, Uttd«Ali*al>fc irw kaai^ot a Melyem nrcikrém-il 1 <Ut>«(
«0 kr. ; k.tt j. »daS 1 frt 10 kr. K<í»dei kapható tt ewk • olmmtl T.lidJi
SZÍUKi,* <3. ary**y.«e*i4r» mm „laieuuemUes" ftLaaa4u Süabis*tt
i ....... i i i ..........1 \' "" —g
rFÉRFI INGEK g
ohlffon, proton, botlaat, lophlrból mtnU 1 vary miftók a Karín t ^
24 óra alatt készíttetnek
LÜSTIG EDI
fehérnemű raktárában . KEREPES»-UT 2. SZÁM. Vidéki megrendélések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
Részletes árjegyzék bérmentve.
REGÉNY. A tenger titka.
Az uj jövevény azonban ugylátszik ezen a helyen ha nem is járt még, mégis teljes jártassággal bírt.
Odalépett a csengotés után alvást színlelő őrhöz és azt mondotta t
— Tini, megadtad az óvatossági jelt ?
És mert Tim nem felelt, hát megrázta
— Ne okoskodj Tim, úgyis .tudom, hogy csengettél már egyet. .v,-> u ..
Tim a számára jónak látta a folóbredést.
— Mit akar uram ? — kérdezte és
*
fürkeszve nézte az • idegent, ki annyira beavatott az itteni dolgukba, hogy még a jeleket is Ismeri. . -
„Kétségtelenül árulás történt" gondolta magában és készült újra, do kétszer csengetnr, ami a vészjel volt
Hanem az uj vendég megölte. 1 >
— Nincsen semmi baj Tim, mondotta, engem Willem küld a gazdádhoz, egy nagy ügyben jövök. De nem szeretnék fent a megjelenésemmel feltűnést okozni. Beszélni akarok a gazdával. <. \'
— Majd kiszólítván, mondotta Irma, kit ez a kíjelentéa,\'; és a Wittetn^ név említése megnyugtatott,^ most háromszor egymásután csengetett .
A tawerne-tulajdonos azonnal odasietett és mikor az uri embert meglátta, levette a sapkáját. , ,
Parancsol uram ?


— Négy szem kőzött kék egymáiwal beszélnünk, de nem akarok bemenni Wiltem küld Önhöz. : • , j
Szebbnél szebb
wizsiaaruhák
A legújabb os lecjobu különlegesség
kftMVényea-. rheum&s-, lsohiau iüogfájdalmak ollou
Herkulesfürdői
Bheumaflmd
dVi«t<Hb
Fordulion Schwab gyógyszerár .. . , hez Herkulesíürdőn.
Ha megpróbálja, meg nem bánja
I , 1 ttve» áí* 1 forint.
Orázay-fúls sósborszesz.
•V. •. é
Mint orösitő37.or megbecsulhotetleií a sósborszesz gyenge egyéneknél, vgla-\';-mint idősobb embereknél, Rogy minéí
olőbb testi erőhöz jussanak , .
»: \'
1 nagy üveg ára 2 korona. • 1,
1 kis
1
a
Hallatlan olcsóság itta
1 leljM ruliúhoi való feit(k bármely »tinben 60 fll^t
UJ aranyozó 1 övej eoicUcl--—--80 tUUl
1 kt. borontyán padló festék-----100 „ •
1 kgr. olaj U»Uk-----J---«0 ,,
t kpr. príma paUat fúnl.t----— — 78 „_.
Kaptató: 1; V. ^ \\
Brüll TestYérekB^^o^\'
KorikpUrokftt mélyen los»/OUtott ótbon, S H 10 fitos rúr/letr«, karikpir-alkatxéaaoko*
3O°|0 üHeszállitással
J, .. ; Milütunk.
■ ti. r. kQl»8 pimml —bt. 6.M él 4.— ; . r. b«]«3 fumml 1 —\\f— >\' „ t — é< 2. -Acctylirüimpa — —: — ■>.„ tM kt 8.—
Calcmm CaxlJd kfr. - - ,--, -.85
Olalliinpa — —. \'■--w • 1.Í8 ée 1.-
< 1 t.lr tílOnó podAl —. ».- i* 2.40
KltOnS aojol ««ng8 — —.74, —//). —.85
Fraacia kulc« —\' —■ é* .—M
VldéU mogrondeH.tk n«"«» pontosan. iN«H. irjeiyxik lágyon ím Mratntv*. j.
: Léna Jakab és fi#?■;
• f , katikpir nacr raktál* BndAp NtM, Jó*M*t-kfottl 41. estia, ■.;
ós nóktlxlat Rott«nbtll«MiU* 1 J.TttáankU, lomio-tozi»t nJkkaloií.okel olctón *» »«akM«rOen csl-nklünk. — Am in* kltünáaic^r» falalö.áég«» vülalan* 4* c«m totaxAa Mwtio * pénst viaaxokfiiajüJ»


V 1 >v
leányok és .fiuk részére minden\' nagy ¿ágban és nagy választékban kaphatók, esetleg mérték után is készíttetnek
. £
Mocsári Kálmán utóda.
■A
Budapest, ^ v ¿;^ .^-„BuT-laszi^Vv ;;;
XV. kar. Váol-utea szám. Ví^\'^tsétküldési váftOÁ^rv,,
A legjobb kasza & 1
Bor Jegyű
, %»rr4»r«aaa véávd.; ^
Megrendelési oimij f
Winkler és Grauer
Kerii ruhék. "wwv Kerti kalapok.
3
F OEINT
50 krajcár „Darányi" vászonkabátj PLATSCHEK VILMOS
férfi- óa gyermekruha áu^ihásában
Koipontl városház (Kirolj-kúraL)
Badapest, Köbénya
XipoLua-t4i\\ <
■4 .\'
Sürgönyeim: „BurkstaxaM Kőbánya.
A »Bor* jegyű kasza árali 70 75 80 86 90

jtíV-5
r U)ő 1.10 L16 1557"
ÖÖ 100 ctm^j- .v
Í J& í^iíCt^v-. ^
10 drb. rendelésnél egy drb. kasza ingyen. 6 darab rondo-lésnél a pöstdköltséget a gyár űzeti. Minden mog nom íaiolő kaszát kicserélünk. .
*BUSU kaaankfl legjobb fanikS 20 kr. L
Edtllfl 75000 fomalombaiL
• ■ Srelismert legjobb szivarkahüvely, \' kapható minden norinbergi nagykcT«^vMkf dés ét m. kír- dohénytözs-dóben bádogion ei-áe! látott dobozban. Parafa« éa arauybjtujíókáwal ia kaphaió. •
II. MWjm, (69, szám,
Raiï-Kanlzsa, 1902, szerte, fmib 18.

EfftS S2fk ?
\'I *
x
Felslôs uirkiiitó:
xx.obtax kuqó.
Megjilinlk naponta korán raggei.
Előfizetni ára: I Kiadá tulajdonosok:
Mtíyoen nktao« hordva hóra 60 üllér. X 8 Kraass W Farka*. % I Nyomatott a ^agjkanitMl Friss Ujsáf Monődíses
Víiiikr« p óit ai külde\'YVrt egy hóra 1 korona ÍO flOét. fl Si«ke»*t<5*^g és kiadóhivatal: Krauss «S Farkas papirktmksdé*- fl nyomdájában.
—1 \' —a — w —¡maa
Y\' • ï
A naijfkîkîndaî botrány a képviselőházban«
a tadapissti torvényházi
Előléptetések a budapesti postánál. .
? A kereskedelemügyi m. kir. miniszter Nikolits Mihály posta- és távirdasegéd-titkárt, a VIII. fizetési osztály 3-dik fokozatába, posta- és táviixlatitkárrá; Meiszner Ágoston, György Vilmos posta-es távirdafogalmazókat, a IX. fizetési osztály 3-dik fokozatába, posta- és táv-irdasegédtitkárokká; Dezső Endro, Ko-pácsy Zsigmond, Fridrieh Antal, Szüts Ferenc, ötrasser Lajos, Wolf Ferenc, dr. Czerán Adám, Petry János, Zarics Pétej, Bakcsi Antal, Tárnok Márton, Mitskó Ferenc posta- és táv irodatiszteket, a VIII. fizetési osztál fokozatába, posta- és távírdafelügvelőkké Berencsy Károly, Hollander Mikié», Alt mann Samu, Lénárt József, Ritter Sámuel, Sarric György, Hackmüller Sándor, Hawel Antal, Öztranvovszky István, Csanádi Bélo, irj. SlroÜl \'Antal, Gáspár Géza, Viclora Ferenc, Soós Jenő, Bertók Héla, Bauer József, Blauborn Dávid, Féth Agostou, Lajos Zoltán, Schusztor János, Karczag György, Erlich József, Biácsi Imre, Sipos Gyula, Daumé Károlv, Farkas János, Gaál Gyula, Németsv János, Molnár István, Miíiálka László, Hody Imre, Maácz János, Széprétby Szilárd\', Dénes Iván. Ritt Józset, Scheffberger Gusztáv, Csobánczy Domomokos, László Vilmos, Csia Albert, Kertész Gyula, Kii-mes Ottó, Oltai Aladár. Kilián Károly, Matterny Miklós. Majercsák József, Pelic Józsof, Selinébli János, Felomesser Sámuel posta és távit datiszteket, Haltén-berger Samu posta és tAvirdanegédmér-nököt a IX. fizetési osztály 3-ik fokozatába posta és távirdafőtisztékkó nevezte ki
Rabok az egi) fegyDázban,
• A bukaresti fogház égéi*.
— Saját tudósitónktóL —
Tégnnpelőtt délután fél három órakor kigvulladt Bukarestben a bukaresti nagy logiiáz, mely legnagyobb Romániában. A tüz a padláson a kosárfonó műhelyben kelolkezett ós rohamos gyorsasággal erjedt. A fogházban jelonleg 000 rabot cfupa súlyos büntetésro itélt ember Őriznek.
A foíházlgazgató nyomban tisztában volt a holvzot komolyságával. A tüz ugyanis a lesrjobb alkalmat szolgáltathatta a raboknak arra, hogy a fogházból kitörjenek.
A íogházigazgató, hogy eloiét vegye a rablázndásnak, azonnal "telefonált a belügyminiszternek ós a bukare3ti had-testpi «ncsnokíágnak nagyobb katonai kkendeluóget kérvo az égő fogházhoz
S rnig a katonaság jött, a rabokat n munkatermekbe gyűjtötték s a hatalmas ujtókat rájuk zárták. A tüz ezalatt egyre terjedt. Legmagasabban, közvet- i lenül a padlás alatt a kosárlonó rabok\' munkaterme van, ide vagy kétszáz em-bert zártak. Halálos rémület közt vártak ezek a szerencsétlenek, mikor nyitják ki az ajtókat, hogy a tűztenger alól szabadulhassanak. A tűz már akkor az egész padláson pusztított.
Egvszerro füstölni kezdett a piafond a tüz keresztülógotie u piafond s a uadlás közötti ^gyagroto^Q:. Néhány
Eerc alatt fojtó füst töltötte el az em-erekkel telt bezárt termet s lángnyelvek
villogtak elö a piafond gerendái közül. Mikor n rabok azt észrevették, irtózatos ordításban törlek ki. A füstben, fulasztó hőségben már azt hitték, hogy el kel-puszluluiok s vadállatias dühvel rohan tá^ meg az ajtókat, de azok nem engedtek.
— Mag: akarnak sütni bennünket I
— Elégotnok 1 Miért nem akasztottak fol inkább t
Az őrök remegve hallották a borzasztó félelem kitöréseit, de nem segíthettek, meit szigorúan meg volt nekik hagyva, hogy akárnli történik is, a termeket csak a katonaság megérkezte után nyissák ki. <
Végro megérkezett a katonaság és csendőrség erős kordont vontak a fogház épüle\'.o körül ákkorra már elhallgatott a kosáríonók termében az or-ditozásuk, a szerencsétlen emberek felett lángban állt már uz egész Piafond s fuldokollak valamennyien.
Egy rab se szökött meg 8 a tüz el-eltása után a vad tömeget .visszaterelték a börtönbe.
Szfrsjk a Koizer aruházban.
— Saját tudósilónktól. —
Budapest, jun. 17.
Tegnap délután óta ismét üresen állnak a Holzer Simon és tár<a Koüulh Lajos-utcai női divatáruházűnak műhelyei. A cég szabóalkolmazotlai sztrájkba léptek.
A torzsalkodás a cég főnöke és a munkások között már régi keletű. Dacára annak, hogy a főváros összes nagyobb női szobö-mühely tulajdonosai javították már a legutóbbi évek folyamán a béreket, a Ilolzer-cég nem akart tudomást venni a béremelésről. A inun kások látván, hogy szép szóval nem boldogulnak, már két hónap előtt í/.\'rüjkba léptek, de akkor .\' hamarosan megegyeztek. . *
A főnökök azonban nem tartották be a megállapodásokat s mind jobban nyomták a szabók és szabóriők béreit s ennek folytán most a munkások ismét sztrájkba állották.
Igaz, akadt köztük egy-két sztrájktörő. aki most is dolgozik s a főnökök abban biznak, hogy ezekkel majd kiéheztetik a tzlrájkolókat.
A munkásoknak leginkább a darab szám munkabérek ellen van kifogásuk s most 20 százalékos bérfelemelést követelnek, amit n Holcot-cég semmi szín alatt nem akar uekik megadni.
Száznát több a sztrájkoló segédek és varróleányok száma, akik ma a cég fő núkeiriek kívánságán egy bizoitságo bíztak meg azzal, hogy a céggel ta-ii okozzanak s esetleg kiegyenlítsék az cUen\'.éteket.
A bizottság s a cégfőnők égési délelőtt tárgyaltak, de megegyezni nem tudlak, miután a sztró|kolók semmit nem akarnak engedni követeléseikből.
Ez a szezon a legalkalmasabb a 8Ztrá)kolókra nézve, mert a cég tul van halmozva megrendelésekkel 9 a megfe lelő munkaerő hiányában nagy kényszor helyzetűim van.
Eskftfü a halálos ágyon.
. — Saját tudósitónktóL —
Budapest, jun. 17. _
Kartschok Gyula szabómester a mul hét szombatján akarta lelesúgül venni Reuter Borbálu varrónőt. Az esküvő előtt néhány nappal azonban a monyasszony nagybeteg lett. Tüdőgyulladásba esett és épen az esküvő napján lett oly rosszul, hogy az orvosok lemondottak róla.
Zöldi Marciból Fregoll.
Az Rmko kávéház főhadnagy muzsikusa immár sokfajta mesterséget vezet Amerikában.
A hozzánk érkező amerikai lapok egész hasábokat szentelnek Zöldv Marci new-vorki sikereinek. A honvédfőhadnagyból hegedűmüvészszó lett fiatal honfitársunk odaát is nyomban meg tudta nyerni mindazokat,\' akik vele megismerkedtek. Mür az első napokban egy Surbrug nevű milliomos gyufagyáros telt neki hízelgő ajánlatot.
— Mága tetszik nekem, — mondta a a gváros — alkalmazom a gyáramba ós fizetek hetenkint 20 dollárt\'(100 koronát) s ha majd megtanul angolul ós megismerkedik a helyi viszonyokkal, külön Ozletet rendezek be magának az ötödik avenuen . . . Elfogadja ? . . .
Azért esténként hangversenyezhet, ha ugv tetszik.
Zöldy Marci örömmel kapott az ajánlaton s most van neki — egyelőre — 400 korona havi jövedelme, amiből az 6 szerény igényeivel fényesen megél, es\'.énkén: pedig New York legelőkelőbb köreiben \'.útzov aii;i}h kacs a hegedű-
Kartschok efelett nagyon elkeseredett és mivel nagyon szerette menyasszonyát* elhatározta, hogy elveszi feleségül mé| mielőtt meghalná. A józsefvárosi plébá* nia s. lelkószo elment a leány Öröm» völgy-utcában levő lakására és ottan szombaton délután összeadta a jegy»* seket.
Reuter Borbála tegnapelőtt est*
meghalt.
jövel. A többek közt Morritt tábornok1» nak volt ismételten vendége, játszott Reginald L. Fosler, Cornélius Vander* bilt és más milliomosok előtt. A „Plei* ades-Club" a (new-yorki legelőkelőbb művészek és írók köré) szinti* felkérte, hogy lépjen fel egyik estélyén és a magyar tnüvész olvan szivhezszólón húzta nekik a kuruc-nótákat s a többi magyar hallgatót, hogy nem gvözták elégszer ujráztatni s végre egyhangulaj beválasztották a kör tiszteletbsli tagjá-, nak. De Zöldi Marci nemçsak mint üzletember, gentleman ós mint müvés* imponál a yankeeknek, hanem a katonai bravourjaival is. így például az „Ormory of the 12. Régiméét*-ben sendezet céllövés alkalmával a kezébe adot Winschester-Hikával öO lövés köztnegv-venháromszgr talált a centrumba. Hogy mindezeken kívül a nyalka fiu a nők körében is hódit, az valószínű, ámbár erről az amerikai lapok diszkréten hallgatnak, mig viszoni egyik magán levelá» ben igv aposztrofálja Zöldy • ne»* yorki hölgyeket :
— Mindenütt lehet stép nőket látni, nálunk oláne sokat, de nnnvii és ilyen luói \'o.j.wt, nuit Ut. «hol a világon.
\'\'W :i>


ORSZÁGGYŰLÉS.-
— Saját tudósítónktól. — Elnök: Dániel Gábor. Jegyíök : Nvegre, Ferke*, Illés. Jelen voltak: Széli, Lukács, Fejér-ry, Láng, Cseh.
A nagyklklndal botrány. Paviovios Lyubomér szót kér a Mpírend elölt « \' becsületszavára kije* Jt;iti, hogy a Budapesti Nnpló nr.on
Íjkke, amely szerint szóló Nagykikindai júkokat Inzultált volna, nem felel meg t valM.gnak. Majd igy folytatja:
Azt írták, hogy szegény védtelen gyorsok átutazván Nagv-Kiktndán . . . Véost József s Ugy\' tOrtónt. (Zaj.) Pavlovios Lyubomir . . . amidőn H<-n tápintézeti növendékek ott a pálya-fllvaron hazafias énekeket énekellek, ifi eüen felbőszülvén, inzultáltam nem-(link szóval, hanem tettel is. Becsület-javamra kijelentem, hogy ez nem igaz. Különben méltóztassék hirói vizsgálatot fjrendolni ellonem s felfüggeszteni mentelmi jogomat. (Zaj a szélsőbalon.)
Vészt Józsof kijétenti, hogy az üdvben Vasárnap lent járt Szegeden\' és Nagv-Xikindán s meggyőződött, hogy az •gész dolog lg«*\' igy nyilatkozott a fcét növendék ií, akiket Pf.vlovits meg-
Íofozolt, igy nyilatkozott Hönig igaz-ató és ugy a Kalauzok is. Favlovlto Lyubőmir: Mindegekből •fgy szó sem igaz.
Vészi József: Brankovskv Dezső ur |s szemtanuja volt az esetnek.
Pavlovlta Lyubomir: Mondom, nem fflnz. (Znj.)
Ivánka Oszkár: Mondja el há> maga « valót.
Vésal József: Ezek után utálatomat fejezőm ki Pavlovita iránt. (Felkiáltások $ szélsöbaloldalon : Ki vele 1 Ki\'kell ¿obni.)
Pavlovita: Ismételten kijelentem fernrni sem igaz a dologból. (Zaj.) Nagy Mihály : Meserősit mindent, a
Ínit Vészi mondott. Kérdi mi jogon ül tt a Házban Pavlovita ? ,
Hátkay Ferenc: Pavlovits nyilatko-gatai után megadna neki a íelment-fénvt, de az elhangzott ellen nyilat-
{ozatok után nem lehel azt. Kérdem a örményt, miért nem szólalt íel az flsvben.
/ Széli Kálmáh i Kijelenti, hogy a kor-piánv meg Nfogja tenni a kötolcsségót. Vizsgálatot indít meg s ha igaz a dolog, akkor az ügyészséget utasítani fogja hirói eljárásra.\' (Helyeslés.)
Qlay Lajos: Figyelmezteti a miniszterelnökül, hogy \' Mileticset elfo-
f;atla a nélkül, hogy mentelmi jogát elftk\'gesztelte volna.\'Jelentse ki Pavlo-vjlv, liogv lemond n mandátumáról, ha a dolog bebizonyosodik róla. Különben Jciboiozza őt Lurli Károlyival együtt, (Zaj.)
Pavlovita becsületszavára kijelenti, hogv lemond a mandátumáról, ha bebizonyosodik róla, hogy a nemzeti ér-ZÜlot ollen cselekedott. (Helyeslés.) Kraoznay Ferenc kijeléuti, hogy
{»arlamenti bizottság kiküldését fogja nditvánvozni.
Vícináliák.
Ezután áttértek a napirendre. Először a Sziszek—cpprag—urgín-mosti vicinális engodélyezéséi tárgyalták s Plohler Győző elutasító felszólalása után a törvényjavaslatot elfogadták.
A második vicinális törvényjavaslat, hódmezővásárhely - makó -nagysztmiklós helyiérdekű vasút tárgyalásánál
Plohler Győző határozati javaslatot nyújt be, amely szerint utasíttassák a kereskedelmi miniszter a vicinális vasutak reformjára vonatkozó törvényja vasiat beterjeszteséro.
Endrey Gyula elfogadja a törvény javaslatot, mért az az Alföld felvirágoz-tátára vezet.
Ling Lajos kereskedobni miniszter nem fogadja el Pichler határozati ja vaslalát.
A ház elfogadta a törvényjavaslatot, ellenben elvetotte Pichler \' határozati javaslatát.
Interpellációk.
Ezután az interpellációkra tértek át.
Kosiuth Ferenc azt kérdezte a miniszterelnöktől, hogy hajlandó-o az 1890. XXX. te.« értelmében felmondani o hó végén lejáró külföldi szerződéseket.
Siéll Kálmán miniszterelnök kijelenti, hogy a régi szerződéseknek ujakkal való kicserélése kívánatos volna. Kijolenti egyébként azt is, hogy az elhatározást o tárgyban lentartja magának. (Zaj a szélsőbalon.)
Kossuth Ferenc nem veszi tudomásul a választ, mert a miniszterelnök nem nyilatkozott, hogy íelmondja-e a szerződést vagy nem.
Széli Kálmán kijelenti, hogy az ország érdekéhen fog cselekedni.
A ház tudomásul vetto a választ. Barta Ödön a kivándorlás irányítása ügyében interpellálta meg a belügyminisztert.
Széli Kálmán miniszterelnök rendkívül fontosnak találja a dolgot és kijelenti, hogy javaslatokat fog előterjeszteni a kivándorlás biegakadályozása végeit.
A ház tudomásul votte a választ, mire elnök berekeszti az ülést.
LEGÚJABB.
A fővárosi tanáos a martlníque-l károsultaknak.
Budapest, jun. 17. (S. t.). A főváros tanácsa a Martiniquo S7igeti károsultaknak 2000 koronát adományozott.
\\
Elitéit Igazgató.
Gazdátlan pénz.
Béoi, junius 17. (Saj. tud. telefon-jelentése). A bécsi letéti hivatal (Depó-Biten Font) 80 év óta kezeli az elhunyt Mavr Johanna 117500 korona vagyonát, anélkül, hogy mindeddig örökösök jelentkeztek volna. Most újra felszólítja a? igényt tartókat a jelentkezésre, mer:J különben a vagyon a fiskusó lesz.
38400 korawa ksrsshotő
Budapest, jun. 17. (Saját tudóoitónk-161.) A Sct. loucsi rendőrség körözi Kratzer Károly missonoi lakost családi sikkasztás miatt és 1000 font (38400 korona jutalmat ád annak, kí a „drága1* urat kézre adja. Erről a budapesti rendőrséget is értesítették.
Edward király ezrede.
Bécs, junius 17. (Saját tudósítónk telclonjelentése.). A Lembergben állomásozó, Edward király tulajdonát képező és nevét, viselő 12. huszárezred küldöttsége, meiy u londoni koronázási ünnepségen részt vesz, ma indult ol innen. A küldöttséget Belnay ós Rock ezredesek vezetik.
A román tróndrököspár Budapesten.
Bndapest, junius 11. A román trónörökös és feloíégo ma kereszlülutazott a fővároson. A keleti pályaudvarra reggel 7 óra 50 perckor érkeztek kisére-tükkol, egv óra hosszáig itt időztek, aztán tovább utaztak a bécsi vonattal.
A Relehsrath ülduo.
Béos, junius 17. A képviselőház mai Ülésén Stein sflrgős indítványt nyújtott be egy munkaügyi minisz.éríum szervezése ügyében. Bareuther is adott bo egv sürgős inditvánzt a német nyelvet állam-nyelvvé deklaráló törvényjavaslat dolgában. A földmívelésügyí minisztertöbb interpellációra válaszolt. Napirenden van a vasuij menetjegyek megadóztatásáról szóló törvényjavaslat." Kihesch a kisebbség szónoka azt indítványozza az első. és második osztályú jegyekre ötvon Bzázálókos adót vessenek ki, s a szegény népet igy mentsék meg az uj tehertől.
Sssrelml dráma. \'
Béos, junius 17. (Saját tudósítónk telofonjelentóso.) Bohér András vasesztergályos ós Varrjnga Anna varrónő széngézmérgezéssol akarták magukat elpusztítani. Haldokoltak, inikor a kórházba kerültek.
Szeged, jun. 17.
Korn Artúr a hírhodt pángermán agitátor ügyében a sze gecii esküdtbíróság ma reggél kilenc érakor kezdte meg \'a tárgyalást.
Korn Artúr ezúttal azért került az esküdtszék elé, mert 1901. dscemb.ll-én Gedenke dass du ein Doutscher bist címmel költeményt irt, amolvbon az ügyészség nemzotíségi izgatást látott
A tárgyalás elején az elnök kérdésére Korn Artúr olmondja, hogy 1860-ban született, író és szerkesztője a Grosski-kíndaer Zeitung című hetilapnak. Magát és őt gyermekét állítólag a lap jövedelméből tartotta fenn. Kálvinista vallású, a 07. gyalogezrednél szolgált, büntetve volt becsületsértésért és sajlórendőri vétségért.
Az elnök azután fölolvasta ai inkriminált költeményt, amelynek tartalmát Bainer iMór dr. mondotta el magyarul a közönség mozgolódása közepette.
Korn Artúr kérte az elnököt, hogy németül beszélhessen, do az olnök ezt csak abban az esetben engedte meg neki, ha nom tudja magát jól kifejezni. A vádlott azután kíjelentotto. hogy nem érzi magát bűnösnek. Csodálkozik azon, liogv az inkriminált közleményben izgatást látnak.
Ezután védője. Khrllch Miklós dr kéri
bizonyítás mellőzését és követeli, hogy a tanukihalpatáslól álljanak el. A rirályí ügyész szerint a tanukra éppen azért van szükség, mert ők fognak fölvilágosítást adni az izgatásról és Komnak jelleméről. A bíróság erre elrendelto a tanuk kihallgatását. A tanuk mind terhére vallottak.
^ Egy órakor befejezték a bizonyító el-
A bíróság míndőssie csak ezt a? egy Wrdést terjesztette az esküdtek elé:
Vétkos-o a vádlott abban, hogy a Gedenke dass du cin Deutscher bist cimü verssel izgatott a magyar állam ollen ?
Az esküdtek nyolc szóval négy ellen kimondották a vétkességet, mire á bíróság Kom Artúrt hat hónapi államfogházra ítélte.
Uj tanítók.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, junius 17.
A fővárosi tanács ma töltötte be vá-\'tisztás utján a megüresedett igazgató tanári ós tanítói áll/ jok egy részét
Négy jelölt kivételével azokat válasz-\' totta meg, kiket a tanügyi tanács efeő holven jelölt.
bfogválasztaltak a kővetkezők i Bog. nár Dávid dr. ós Rózsa Mihály dr. tanárok, Tano László és Szécskay István igazgatók, Földes Gábor, Halász Gyula, Wolf Ágoston, Agh Géza, Székoly László, Kandó István, Spidzander Mária Szalkay Elvira, Szemere Elvira, Kovács
Józsi, Sztoanovíts Jenő, Zenkáué, Bel" kovits Domctru, Grordes Hormína, délután a tanügyi bizottság folytatta a megüresedett néptanítói állásokra a jelölést.
A választás pénteken lesz.
Harc a csavargókkal.
— Saját tudósítónktól, —
Budapest, junius 17.
A budapesti rendőrség kérlelhetetlen* szigorral tisztítja meg a fővárost a közi voszólyes csavargóktél. Rzézt naponkin razziákat tart, főként az oly helyeken, a hol ezek az emberek gyülekozni szoktak.
Egy ma hajnalban a Védgát-utcában «üy korcsmában tartott razziánál került kézre Csató Gyula 22 éves kövező, Ba-chenszky Károlv 20 éves és Lábát Jó-
zsef ecseki 10 éves asztalos, valamenny kitiltott és rovott multu egyének.
A mikor a rondőrök megjelentek a láthatáron, akkor éppen osztozkodtak a lopott holmin. ;;•
A rendőrök láttára elzárták az ajtókat és eltorlaszolták magukat. Ide nem iőn bo rendőr! Kiáltotta Bachenszky, aki vezérük volt és 20 éves kora dacára már 4 eszton. deig fogházban ült.
Bachenszky kést rántott, amitől Lábát vórszemet kapott és szintén elővette kését.
A rendőrök az ajtó kifenzitéséhez fogtak, do talán vérrel járt volna vállalkozásuk, hogy ha a harmadik C3avargő, Csató Gusztáv megnem riadt volna és a rendőrök pártjára r.em állt volna,
Csathó ugyanis, hogy a rendőrök eny. hítő körülménynek számítsák bo neki, noki pselt hirtelen a meglepett Ba-chenszkvnok és elvette tőlo kését. Ba* chonszkv társát ez annyira xneglcpto hogy megadta magát.
A rendőrök a három tolvajnál a kő vetkező tárgyakat találták.
Egy 1 fedelű vas óra, fedelén sárp pajzszsal, egy szélos tiszti ozüst Őralánc közepén monogramra hely, rajta irányit és függelék, 80 korona kész pénz, egy fedelű ezüst óra, 2 drb ísuzcu A tolvajok azt állilják, hogy találták Bizonyos azonban, hogy lopták. A fóka pitányság az illető tárgyak tulajdonosai felszólítja, hogy jelentkozzenok Gegmi rendőrfogalmazó\'nál a főkapitányság épü leiében.
Árvíz.

Szatmár, junius 17.
Szatmár városát három nap óta állán, dóan veszélylyel fenvegoti az esőzései kövelke7,tóben kiáradt Szamos folvó.
Szatmár határában, ahol a Szamoj vízállása 5 méter, már árvízveszélye? jolloget ölt. Folyó hó 18-a óta a fii magassága 6 méteren felül van£ A je-lonlogi vízállás 5\'89 cm.
A víz nyomása oly erős, hogy három helyen szivárog a töltés és pedig a város alatt a jobb parton, aminek következtében három utcában a közlekedés a víz miatt megakadt A rések betömésén éjjel-nappal katonák dolgoznak.
A Szamos bal partján fokvő községek roppant kárt szenvednek; a rétek és az összes vetések viz alatt állanak.
Közvetlen Szalmái- határa, a Szamos bal partján, viz alatt áll és itt is tönkre mentek az összos vetések. A város alatt a part mentén végig ezer meg ezer ember dolgozik az ár megfókozósén, míg a rendet a katonaság tartja fenn.
Most látszik csak, mily szűkség vol a Svatmár városa által ujabb időben épitelt, kőből készült körtöltésre ; ha ez nincs, ma az egész város viz alatt \' ál lana.
Déli 12 órakor konstatálható, hogy a vízállás nem emelkedik.
Szathmár, jun. 17. (d. u.)
A Szamos vize kezd apadrii. Déli 12 órakor 5 centiméter az apadás. Az erdélyi részekről is apadást jelentenek.
Gyermekgyilkos uiileány.
Bndapest, jun\' 17.
A budapesti törvényszók valószínűleg még ebben a hónapban egy gyermekgyilkos utlleány iölött log ítéletet mondani.
Az illető T. Jeanelte, egy jómódú fővárosi keroskodő leánya. A papa, mama féltő gonddal vigyáztak a ktcsikóro s, mégis a logféltoltebb kincsét vesztetted valahogy: a becsületét Nem használt a felügyelet, mivelhogy raogejtette kis szivét a szerelem. A leányka napról-napra szomorúbb lett s az arca halovány. A tavasszal csehországi rokonai látogatóba hívták a »betog* kisasszonyt birtokukra Rothkostelitzbe. Szívesen látták a szülők a meghívást, talán jót tesz majd a lég-változás a vérszegény leánykának és Jeanelte is örömmel kapoti \' az ulkalmon, hogy eltávozhatik abból a körből, hol titka tudatában oly kínosan tőitek napjai. Elutazott hát s két hét múlva újra Bu-
§ pesten tolt, de még hnlványahban, bulát) — ho<ry is mondjuk csnk — srosubb is leit. A rothkostelitzi park kertészei pedig p pnrk valamelyik félreeső holyén ép o
5apókban egy kis holttestre bukkantak. Icgindult a bűnvádi nyomozás azzal a pioglenő eredtnénynyel végződött, hogv az psztráK ügyészség megkeresésére itthon lotartóztaUa a rendőrség a kis T. Joan-pettet. i
Súlyos gyanú morölt ugyanis ellene, az, hogy egy gyermeknek adott életet s szégyeno élő bizonyságát megölte. Néhány hétig volt a kisasszonv a fogságban, de aztán dr, Várkonvi Oszkár védő kérésére a királyi tábla elrondello a szabadonbocsátását.
A vizsgálat azonban tovább folyt a kényes ügyben és T. Jcanetlot vád alá helyezték gyermokölés\' bűntettéért.
v.
Megszakadt a szive.
Halál a vasúton.
— Saját tudósítónktól. —
Eudapost, jun. 17.
Krompeclier József 48 éves tísza-ujlnkí születésű vőrösvárí jegyző, nkí ma délelőtt Budapestről elutazott a Hatvan felé indult vonnton, egy másod osztályú ku-
Séban hirtelen rosszul lett és meghalt.
olttestót elszállították a morguebn.
Krompechernek k»\'«t héten bolül halt meg az anyja és egy 5 esztendős fia Budapesten 03 ide tegnap azért jött, hogy koszorút tegyen sírjukra.
Már ma röggel, amidőn bátyjával távozott a temetőből, nngvon rosszul lett és búcsúzáskor azt mondta neki :
Azt hiszom, nem látsz többé életben!
E szavai miatt először azt hitték, hogy öngyilkossá lott. Később azonban konstatálták, hogy szívszélhűdés őlto meg a
nagy bánat miatt, ami őt érte.
__________
Felvágta az asszony ereit.
— Saját tudósilónktól. —
Budapest, jun. 17.
Szalay József velencei születésű; 56 éves napszámos évek hosszú sora óta együtt ólt egy Molnár Erzsébet nevű 08 éves nővel.
Szalay azonban részeges ember volt és különben az utolsó időben minden keresményét elitta.
E miati napirenden volt a két vadházas társ között a veszekedés.
Szalay a síró usszonyt ütölte-verte, a hol érte, ami azt arra indította, hogy faképnél hagyja.
Tegnap esto Suinden holmiját össze-szedto és re-rgelro félroraktu. A Része-gos férfi durván ízolt hozzá:
— Minők csomagolsz, ugy som mehetsz cl. mert élvo innen kí nem kerülsz!
Az asszony azért mégsem mondott le szándékáról és csto, amikor Szolay távozott hazulról, hogy a korcsmába menjen, lefeküdt.
Mikor ma délelőtt 9 órakor felébredt, éles fájdalmat érzett mindkét keze csuklóján.
Elölte férjo állott egy nagy konyhakéssel és azzal vagdalta ^ol a szerencsétlen nő ereit. 4
— Most nioghalsz ;
Ordította a pálinkától dühös ember, de az asszony egy ugrással fennter-melt és segítségért kiáltott.
A szomszédok berohantak erre és kivették Szalay kezéből a kést.
Az asszonyhoz a mentőket hivtákCsc-gilséjjül, akik bekötözték soboit és a Rókus-kórházba Szállították a Nádor-utca 8. szám alatt lövő lakásáról, ahol az a gyilkossági kísérlet történt.
Szaláyt a rendőrség letartóztatta.
A torvényszéki palota veszedelme,
Düledezik a budapesti törvényház.
Budapest, junius 17.
Nem uj dolog, hogy a százezorekbo korült alkotmány-utcai törvénykezési palotát nagyon gyöngén építették. Ha katasztrófától tartani nem is volt ok, do a gyöngo álkotmány folyvást javításokra szorult. Most azonban nagyobb veszély enyoget.
Az épület némely részein repedeznek
a falak, majdhogy\' le nem szakad a bolthajtás. Különösen a második emeletnek nzon n részén tettek ilv tapasztalatot, a hol fölötio n harmadik emeleten n kereskedelmi és váltótörvényszék irattára van.
Az irattárban fölhalmozott rengeteg akták sulva alatt a polgárt törvényszék másodemeleti kiadóhivatala termóbon a bolthejt&s annyira össze-vinza repodozett, hogy azonnali Intézkedésre volt szükség:.
A palota gondnoka nz államépilészeti hivatalhoz fordult, ahonnan Benedícty főmérnök n helyszínére sietett s elrendelte a barmartomoleti Irattár rög-tönÉB kiürítését.
Hozzá is láttak a munkához azonnal, nehogv .öoköveikezzék a katnsztr\'ófa, mpvvtől immár nagvon is lehetett tartani.
Jjfey.incsak u mai napon hozzáfoglak a falak és a bolthajtások megerősítéséhez uay, hogy a veszélyes helyekre vasgerendákat tesznek.
■---1 ■\'":\'■■ \'>i % \' 1 \' 1
— öngyilkos bérkooals. Ma reggel
Ercsiben egy férü holttestét fogták ki a Dunából. A holttestnél talált adatok alapján kiderítették, hogy nz illető Mühlper-col Mihály bérkocsis, aki minden valószínűség szerint öngyilkossá lett-_

rrerrr.-rm
í biztosító közönséghez!
Tudomákoima iutotl. hogy a „Transyl-vánia" nevet visolö oláh biztpsitó társaság egy névrokonomat, Kossuth István urat budapesti íőtíszlvisolőjévé ne vozte ki; kérem az igen tisztelt közönséget, amely nfc én elnökletemmel mü-ködö „Hazai" általános biztosító r. tár. saság" — mint teljesen magyar vállalat iránt — \'""érdeklődik, ne tévossze össze som a két bíztositó társaságot, sem éngornet Kossuth István névrokonommal. .• ? 1902. május 80.
Kossuth Fereno s. k. a „Hazai általános biztosító r. társaság" elnöke,
Mm ¡vvnil » t*«t*,lia «Cmuiö«, h» íre» izzan Vrkltit黫! Tannak, lí.ik CfY tíjtlj- Erónyt-félo
ICHTIOL SALXGYLT
vcgf,n. Sia{tal;.n. Át« 3 koron* nU-■itáunL
Kapható 6a postán nxótkCUdl:
DIANA GYÓGYSZEBTAB Budapest,
KAroly-körnt S. (Dob-uton aarok.l
budapesti hieek.
— A közlekedés szabályozása.
Általánosan folhnngzott az a-panusz a Belvárosban azért, hogy nz eskütéri hid környékén nz ott nagy terjedelemben elzárt épitési terület miatt a közlekedés csak nagy kerülővel történhetik. Láng Lajo? kereskedelemügyi miniszter, hogy ezon a bajon legalább egyelöro sogítsen, intézkedett, hogy nz emiitolt területen át a pyalogközlekedés egyfelől, az elzárt alsó rakpart megnyitása által, másrész a bolvárosi toraplom elölt a hid-foliá-t róra vezető lépcső közvetítése által lolie-tővé télessék. Fölhívja a miniszter egy-pttal a fővárost, hogy az alsó rakpart szóban forgó szakaszának megfolelö világítása iránt egyelöro és sürgősen petróleumlámpák, utóbb pedig a tűzve szélv clkcrüléso végott villamos lámpák felállítása áltul gondoskodjék.
— Egy leányt keresnek. Taubcr Renó szülőinél lakott a Gyár-utca 46. b. számú házban. Tegnnp délután valami fölött összecivakodott az édes anyjával, Taubor Leónéval s hirtelen kifutott a lakásból. Azótn sem vissza nem tért, som életjelt nem adott magáról. A rendőrség mindenfelé keresi,
— Elfogott betörő. A Józsof-körulon cirkáló rendőr ma éj el észrevotte, hogy Szita István fűszerkor eskedő üzletében világosság van. Szemügyre vette a helyi-ségel és Játtá, hogy oda valaki betört. Másodmagával behatolt az üzlotbo s ott nyakon csípte Dragos Ferenc busz éves boltiszolgát, amint nz üzlet pénzes szekrényét feszegette. A rendőrök- mentőn összok\'öfözték sbevitték a főkapitányságra. Mikor megmotozták, mintegy háromszá:: koronát érő éuéktúrgynkat találtak nála, amit már a Szita boltjában szedett össze.
— A rendőrség htrol. Az újpesti esztergomi vasúti hídról tegnap délután egy Ili—17 évesnek látszó leány leve-tet\'to magát a Duna hullámai közé s menten elmerült, llogv ki volt, azt mnjd csak okkor fogják megállapítani, ha telemét ji viz fölveti. — Klein Sarolta huszonötéves napszámosnö öngyilkos szándékkal marólúgot ivott és súlyosan összoógotto belső szerveit, A mentők vették ápolás alá. — Hegyi Mórné, született Szántó Anna kővágóőrsi 50 éves kifőzőnó az éijel Csángó-utca 4. szám alalti lakásán lugkőoldalot ivott, mert el akarta pusztítani magát. A méreg vesző-dolnieson összemarta bolső szervoit s állapotát az orvosok életveszélyesnek mondják. A Hókus-kórbázbnn ápolják.
Ha azt akarja, hogy\\ biztosan elmúljon a láblsxadásWf-nkkor használja a
folyékony
„ANTI SODOR"-T,
amely néhányszori boecsctelés után teljesen megszünteti a lúbizzaúúst és az ezzel járó kellemetlen szagot i». Ara I.SO és 2 korona, ügyedül kapható
„Hunnia" gyógyszertárban
BUDAPEST, VH, Ersaábet-körnt «8 | F. sz.
Vid» ife as Összeg és áö fillér postaköltség bokáid-\'.»«» mellett bérmentve.
NyomatoU: Sriktly Vlkton.il, Bpwten.
hírek mindenfelől
—A szász király utolsó napjai. A
szász király állapotáról ma reggel T órakor a következő orvosi jelentést adták ki: A boteg aránylag nyugodtan töltötte az éjszakát és kissé jobb ótvágygyal reggelizett. A szív működése tegnap még iapiótollen izgatásra szorult. 8ziv-gvöngeségl rohamok nem mutatkoztak. Áz érverés száma iqgadozó.
—Lázadók és kormányokapatok. Willemstadi.ól jelenti egy távírat, hogy a vonozuelaí lázadék junius 7-én megtámadták La Guayra várost. A kormánycsapatok Marquetia külvárost bombázták. Néhány asszonyt megöltek. A lázadókat, akiknek számá négyszáz volt, végre visszaverték, de visszavonulások közben felgyujtólták a Catraoasba vivő vasút hídját és elvágták a francia kábel- és távíró-drótokat. Carracas lakosságát nagyon izgatottá teszi az ostromtól való lételem. A venezuelai helyzet e távirat feladásakor válságos volt.
—• Vámemelések Angliában. Az angol alsóház toguapi ülésén a pénzügy törvény folytatólagos tárgyalása során llícks-Beach\'pénzügyminister azt mondta, hogy ha lőhetne, különbséget tenne a tengeri éff más gabonanomüek között és a tengeri vámját leszállítaná. — A ház azután több határozati javaslatot fogadott el, amelyek szerint a behozott szeszes Italok vámiát holnaptól kezdve egy pennyvel, a szilárd szőlőcukor vámját 8 sh. 8 p-re 03 a folyékony szőlőcukor vámját 2 sh. 6 p-re emelik. Híoks-ücach azt hangoztatta, hogy ezeket a vámemeléseket az teszi szükségessé, hogy a gabonavám kövotkoztében az angol gvátosok termelési költsógoi, n külfüldi gyárosok költségeihez viszonyítva, nagyobbodtak.
— Politikai gyilkosság Konstantinápolyban. Egy tegnapi keletű konstantinápolyi távirat szerint Izan bég ezredest, a macedón iskola főfelügyelőjót, ma regol egy albán ember nyilt utcán hat revolvcrlövéssel megölte. A gyilkost latartóztatták. Izan bég, ugy lát* szik boszu áldoznia
— Az aoéltruszt ellen. A new-joreoyi alkaneollár nemrég kibocsátott ideiglenes rondelétot, amelylvel az ncél-trusztítak megtiltotta 200 millió dollárnyi elsőbbségi részvényeinek 150 millió dollár értékű homlokra való konvertálását, véglegesre változtatta. A truszt ügyésze felebbezett o határozat ellen.
KÖZQA2DASÁG.
■••V /
Budapesti gabjMaössA*.
Megtartott <uck íjtilett 8000 m. m. buza került forgalomba. Később szálli* tandó búzát nem eladni.
6.M-Í.6S, Zab okL-r» 6.71-5.72, T«i|«ct 8 04-0.0»*
EMUisMn kölUUtt t OmUU . WUkkwt« SS1.8S WmTM hlUU*»,TÍaT TOS— Jílxák* b»nk-.-
lUmaiuutiuyl 617.~ Owlitk 4ll»mr. ess.80 M»-|Ttr hltctrcMTény T03. H»rT»r « ukuUko*utx.1 t Ar. JS0.60 Koionajiradék VJM\'60 U»«4»Uol6bfcok ♦S6.60 Jeli. bank 4W.60. RlaiMnuiiwyl 617.— Oazlt man»f iUam»a*at riMTény «»«.60 D*U txví\\ 70.- Némtt bírod, rnirka 117.17. VUU«ot vawt SlU - Budapcti kftiutt ta«ut ÍU.W ^
Béoat értékMuO*. -í\'
B4e>, Juntua 17. OaxUik httalr. 6W.-. Man»* httetr. 704.— .Oaetrik-inarf" iUMnrawü riwvént
698.60 4 txiialéko* ma|Tat «rtmyjáí»a4k -
Magyar koxonajiiadék 97 86 Dili VMUt TtN
Mnjyarnr»»ág lejna^yobb
ponyva- és zsáb-
kölosőnlntézete
ajánl a letclínyúítlb fottétalek mellett 48 ¿a M tucytiOiniítcr Kasai- 4a TUtoo-,
vJnmlnt rondkivOl nu\'i»<!l>olt dijak mrtlati íoposhordiahoz n;tk(i|elt ,t«kir- ii tohor-d.\\ii k61oa6nponyvákat, utóbbi ctlra v4Ulr« 7 oi e koivnu Aihan.
MGEL ADOLF
»»áhÜBlot, nj 4» haaxnAlt Mik- 40 ponjm
nagyroktAr.
BUDAPEST, V. kar., Arany János-utea U. ss.
Sürgönyeim; MAGEL ADOLF Budintt,
— Közvágóhíd! sertásvásár (Hl
vatalos jolentós-) Készlet 878 darab. Érkezett 848 darab, összesen 1226 drb. Kiadtak 991 darabot Maradvány 285 darab. Mai árak: öreg sertás, silány
— korona. Fiatal sertás nehéz •— korona, középsúlyú 80—90 kor., könnyű 68—86 kor. Hizottsertés könnyű
— korona 100 kilogramonkint élősúlyban minden levonás nélküL
Váeárcearaok árali
A mai igen gyenge forgalomban az élolmi cikkek ára valamivel ősökként. Olcsóbb lett a baromfl és a gyors romlásnak kitett élelmi cikkek. A rántani val csibe darabja 80 fillér, sütni való jérce, darabja 110 fillér, tyúk darabja 160 fillér, éló liba 6 korona, leölt, liba aprólék nélkül 840 fillér. Cseresnye kilója 76 fillér, literje 50 fillér, szamóca literje 60 fillér, ananászeper literje 80 fillér, alma kilója 160 fillér. Tök da-darabia 60 fillér. Salátauborka darabja 40 fillér, savanyitott nborka darabja 10 fillér, idei paradicsom kilója 80 fillér, zöld borsó literje 60 fillér, zöld bab literje 70 fillér. . ^
Legcélszerűbb és legolcsóbb permetező a
„SIMPLEX"
Klosterneukurgi ée Vermorell szóróval, legfinomabban portit — Kapható:
Sohottola Ernőnél
BUDAKBT, VI* kar. Asrfréssyvt É,
Gyakorlati útmutatással ellátott tető füzot ingyen küldetik msg.

miro való, hiszen a i»ft£ <ket a szoba-leáuv is elker^\'luMi. Cáak épen ar n>.Ör-nCl ís^het ebből okőrffcrkiev^st kó^z.«teni, mini mór a nevéből is látható ts ez nagvon ízletes. Ha n tehén\'valamit akar ttkkór bőg, példán), ha enni akar, vagy ha a mészáros elviüe a hornyát, do ez oitobasáfr. mórt ha a mészáros egyszer megfizette n bórjut, akkor úgyis hiába bőg. De u tehén káros tulajdonságokból is áli, nev-^esen a szarvn, amívei uöfi\'ii ".oko\'.t, 1/. üohös és a lábaival is szét-tépi í.2 embereket. De vad olyan tehén is, airély ¡¿aiábsn nem tt tehén, csal; xxerencsétlenség és wnojft például, ha vafcVit egy k);ete tehén megdöf, ami nétt elv vidéken és sok könyvben valósáéi»? közmondás. — Irta j H. Károlyka 11 éves.

REGÉNY. ó A tenyer titka,
\' A ^hd.^\'.Oi ílgyehueton szemlélte a\'. ^<nt; n^wícún ar.t mondotta néki:
t $irpeni/ a: utcára és a kapun be nestve, lakfiúba vjircite. , \'^rd IBraddy vagyok, nondolta a? ^i\'.íor Iet\\lt .és h tawert:* tu ;d ose^y ).>hir jófajta olilcbrrvt toii t\'.obe.
jöttem, hogy szolgáiú Jt igénybe fvgytu»\'. 1
Hof. s^r, vagy pálinkát akar vásárolni mylord V
4 p; Egyiket $em, de megbízható em-tyr^kre van szöksegem, kik nem keresik mit\' miért cselekszenek, do akik ac ^jütte? .h.uiás haszonért vakon engedelmeskednek önnek.
— Nekem ? iliért épen nekem ?
— Mert ön nekem fog engedelmeskedni é* kár azok az emberek en.berek qagem ismerni nem fognak, me-t n -m |2fbad, ^ogy ismexjenek, mégis 1;jz-^tve a; én parancsaimat fogják teljesíteni.
i -7- mit kell ezeknek az emborek-gek teani ?
- — Ks»k az emberek az ón utasitá-jom* ,szerint előfognak készíteni egy íagyüzabfUu betörést s abbao a pillámban, melyben rendelem, be fognak örQi és elhozzák \' nékem azt, amit ki-JdflWlfc
— Mi az K; . ~ Arany. ^v; - .
— Hol történjék a betörés ?
— Az angol bankba. $ w >
, ■ (Folyt löt.)
Károlyka a tohénröi.

s
Budapest;; egyik gymnfeiumában, a ,-mnázium első osztályában i«ri$beli
házi állatok,kózftl kíválasztolta a tehenet. A tehénről irt 11 esztendős fcdrolyka, még pedig ilyeténképen: • -»,\'•
Kétféle tehén vanelevenné* döglött Mind a kettő-1 egyformán haaanoe, amint már a marha névből is*látható, atnoly a lovakhoz, birkákhoz, kutyákhoz és más fontos háziállatokhoz tartónk. Ha a tehén eleven/ akkor • arravaló, hogy megédesítse a keserű. kávét, , hogy \' húzzon én megszántsa a a földet r.még .més aol. dologra, mint pl. a vaj ós sajt. A\'«ebén tulajdonképpen nagyon \\. furcsán néz ki, ha nézi az ember, mart-, elől kút nagy szarva van ós azzal döf ti hátul hosszú farka van a logyek^ miatt és a hasából ríégy láb ^ lóg .. . le, H ami., sem az Embereknél,r> más madaraknál, mint n iiba, a keaalyü.éa,. kniibrí, nem fordul elő. A hátulaó, lábánál van a tőgye, a ráely bőrből éa tejből áll, amelyet meg ip lqhet sütni, akkor a, vendéglőben nagyon drága. iNégy gyomra is van a tehénnek, amit azonban némelyek. nem his^nek.- banam eok gyermek nevet rajta, pedig igaz és könnyen ki lehet számítani, mert minden lábra jut egy gyomor, ami nem is »ok., A tehén K tulajdonképpen nem is olyan /Utálatos, mint ahogy kinéz, csak rendoson kell táplálni és nem mindig szal-mft más \\ ilyesmit kell adm neki ánijitől a csontjai,olyan csúnyán kiálla-nák, auiint ahogy sokszor teszik és ő m^ga aztán nem tehet erről, csak
amely csak mindig fejni al:arja, h.áh\'em tákarmánvt nem ad nuki. A ikiglött tehenet cipőnek, csizmának, sár-emőneJt, marhahúsnak, zsebtáivának, ¿e^envének és levesnok Használják, Akiket belőle készíteni lehet, de a S7«rvából fésűt iaicsinálnak, , hanem ezt ma inkább gumuubéi készítik é|li, így még sokkal jobb éa oloeóhb Es igy az egész tehénből fehet valami csinálni, csak a farkából nem, mert erről nem te todják, bogy wajdoaképaa
h kt a hirdetések alapján valamit rendel, kérjük, hogy a moflrsndeléao/il lapunkra hivatkpzni 02.Í* veskedjék.
TIRGRAM
eddi? legjobbnak bironyult a poloskák és }>< i túljes kiirtására. Kapható helyben és vidéken üvegekben ú \'20, 40, 60 kr. Fél
liter 1 frt 80 kr. 1 liter
lírjn-am-por á 15—30 kr. ;
Főral.\'Ar i
•2 ht 60 kr.
Tirgram Társaság
Bndapait. IV, k«r. KAr*ly-ct«a 1.
nzá^Iós találmányI
i
t^mmjatuiv ¿«k^Hirtíh.nliwtbaléaMlMjhisSrt
h««r rr\\; r«l trí Ho UikiNui hótv<sifc«t« r4t\'íjj«»íi ».Aay^jae« Aay. llt it ifj Wl6aleg«t»é t^irl Vrteir n»pp«l *sr helyejb«:6 í« íjjflr«
Wn>»lm«« Ify. Rju In f31<fel«jfoBs4 t**zl m tKvi^íullt. Bxftk W.A.ok! \\\'i mMlx.r«Qlh»U«a| Vr>ná*B-, ry«nn«k- 4« o»oló<l«zobikbftn, ta!^. • ri/M Ur..iu.it«>kniJc niJ(6löíti«l«tifn, K»pható
FREUM MÓZES és FIAI
mm*7Ar í»h*r- éa re-
l\'iÖMmaXn. -r*™. . -í/v v ., .VF Jludfcpf tf. VX. • rjinJoa-at«« 9.\' VUroat AmiltóV; t one.Utnok m aefWclí k»4Twmíny i«M<i.t!iKk. TíJafoa —2979.
M U\\rU ki ri&ltr* \'j tirm t átrakóid étik-
2FOBINT
50 krajcár
„Darányi" vászonkabát
PLATSCHEK VttBIOS
férft- és fjyormekrnha áruházában
Központi liiostóz (Károiy-kőrut.)
KAVÉ és TEA
I kii A lUíUrliíl (i-en jó) tr1. 1.80
1 kiló \\>r«»nr (Portorico) ín I SO
1 kiló l\'ortorico (l*. ajánl.) w fit l.SO
l kltó C\'ub» ((iuom) > Irt 1.70
I kiló CiyBDff (Ónom) íit 1.60
I IJló morca- Irt 1.40
1 kiló mocc» (lentin.) ^ fit 1.60
1 kiló arany Jáva V frt 1.40
1 kiló arany Jávaflf. Un.) írt 1.00 kqióqsmo ajánlom naponta fiittta pör-
kSlt VArélm»!.
1 kiló V*rr«< l\'örk. (ij. IÓJ írt 1.40
l kiló tloom t\'örkOlt frt 1.60
I I\' \' Cuba Pörkölt frt 1.50
Kávéhoz csomagolható
1 4 klió Mandarin, cián. kav. m írt 1.00 H kltó MuncUrln, ctiu k«r. ),, fit 85 1 4 kiló Háztartáil ® fit 1.96
i s kiló HáltartiH H írt 66
kilói poiti/\'áinil (inolyberi
2f)bb faj la U klllUhetó, Biá. VÍdikr« ia lel LArmantv*
é> o\'.uuio.va kuid
BALOGH LÁSZLÓ
kávé- 4a taa klvitaU 0»UU
Budapest^
F68z:et V1X, H yUanbUléf-ttto* UtT. nákUleUkTVBU Ar\\\'\'rkamymt éV
VI., »ohluy-u.« 1«.
4\'
n
abana"
elismert legjolbb •xivarkaiiüWbly. kapható minden norinbergS nagykereskedés és m. kir. dohánytA*t|,
dében bado(|lemezzel ellátott dobozban. Parafa. {9
ar&nyszopókával ís kapható.
jo o
s
B
r-t
n •4»
XI A
Uj! A poloskák alkonya. Uj!
V<|í Immár a polofkavadátiattal áltól-toti áimatiaa «¡¿¿akákr.sü:. Nem k-tt Wbhi tUrní «-<n v^ntopó állatok ktnia-
*Mt, n
COKYOS
fttóltr« kiirtja aioknt. — Sok éri fáradó-r.Uairn után rójru aikcrült ffy oly ir«rt foltaUtlnom, nmely pct*lvtl ejytlU lalitja a poloskákat éa annak «lócára nem in»r nem piizkit íi a ml a fó, m-m kollemct-len ajafu. Minden mái poloakalrtó ner hanjiatoa n«»ík alatt ¿mállott, büdoal-tett ícetiavból Ml, amoly mej\'J"1tja a bútort, áfyncmm »tb., foltot bajy a m5-nyren óa terlt&a, haaználata után peüL| beteklj irezhctö, átható ktllomttltn tx»í
marnd hátra. 1 )i(tr«t Otí^s OOaVOB poloalslrtó-tlnotura l korina, f :l literea tlv«t 2 koron«, r.cjyfd liUroa üvog 1 koiona, príba-tl\\cir íüWr. — 1 nagy axóródoboi OO&IOS rovarirtó por legyek, «»Ali-bojarak, moly in hanjry*k puaiUtáaira 1 korona, l köxírxloboz CO filUr. 1 kla-doboí SO flIMr. Kapható wednt a ká-
H »
o? o
. H.
: O •>
0-cr* o4
pussu
1 korona, t köxép<lobox CO fillár. 1 kla-
• " — " \' dnl
• il^nál: PETROVIOB MIltLÓS dro-pii<ta 4a illataztráu Budapaat, XV? Bíoal utca 3.
Országszerte

ax iac. il t alti^»-
l»7jolib 4<t te;blMs>ialb lictáau aK«z«pltó i\'iVy-oróm. moly bárout uop Albtt *x
báraony p«nává learl, a jnnjfotlot, pfirtenért tii.w, l.himltja ax rrerincokut ía « • r.ronak Ifjú\'«« uds srlii\'. kütciőníf. Kjy na«y tie>í!y Ű korona, tiozxttVuló l!Íi««FAy-nsr.ppttM 1 korona. Magy-Mla nosdOvI/fk királya, mely ax awot
moadoviz. A
hófeMrrii tori • \' l ípn n
le,\'Lariiál>b arcot it há-
rom aup ainlt h.ifelí\'cirró it b.\'.r«or.f fcuhÚYá t«an J\'jy najv Uvoi ü \' .rona. — K.aphftW
ílT«^\'- » 4a ki
*ixitl
üsnajiToltib titXtftiC ■■ ricllatt a fílUláló
Grósz Nagy Fereno
fyójyrerlAzában H.-Síoboiz!6n. Ugyanott kapható (i lilic haiíusari pedió 1 d«. l.oi 60 fltlór át a kipróbált ii\\> 01 kii tuadáa eU«ni
t « »
Anasmln-por 1 doboz 1 kor.
************************** Szebbnél szobb
vizsgaruhák
leányok és fiuk részére minden nagyságban és nagy választókban kaphatók, esetleg mérték után is készíttetnek
Mocsári Eálmán utóda
Budapest, , XV. kar. Váol-ntoa 0. si.Xm. Kerti ruhák, -v^^v^v Kerti kalapok.
Brázay-léle sóslioiszesz,
Mint \' erősltőszer megbecsűlbetatlen a
tíó»bor3zesz gyenge egyéneknél, vak-mint idősebb embereknél, hogy minél
előbb testi erőhöz jussanak. ^ ,
.(♦«« fa\'-\'\'"
1 nagy üveg ára 2 korona. 1 kis „ „ 1
S2 j ¡8 frt.-ért
finom I .3:<4a* Ónom
dlvatoa fiitjnyt r*tr f«!JU4t kíaxltak r»iMlt «»abáa-
ban. Dua azCreUálauták. Vldákra minták, mirttk u\'ailtáual kirmantrt ia
tnry*n. . ANGOL. SZABÓ IPAB \\
>\'■" i Alkotmány-utó* 07. ,
Látványosság\' és alkalmi vételi
80 mlntaszoba fölállítva könnyű me^Uldnthetésra. .
Menyasszonyi kelengyénél megfelelő\' engedmény,
Szétküldés ax ország minden részébs három 4«! Jótállás
■»•Jlst«.
Szabó Ferencz és Társa
Budapest, VII.. Kerepesl-ut 12.
Hiputozaaarok, a,,Fehór ló" szállodával ezsmben.
Meglepő nagy raktár szigorúan szolid kivitelben elkészített sálon-, háló-, tibódlö-, leány», és uriszobal berendezésekben mindon sülben bámulatos olcsú árokban. — Vidéki reudelmányek vászonban óa rekeszokbea csomagolva biztosítva szállíttatnak.
Kívánatra a vidéki városokban lakó t oz. vovök megbízottunk által rajaokkal és dua tartalmú szövet óa azőnyogminta gryttjta-mónynyol meglátogathatók.

II. évfolyam. 179, srim,
«agy-Kanizsa, !902. csütörtök, Junlns 19.
ím szám ? fillér

i
Előfizetési ára:
Helyben hashoz hordva egy hóra 60 ftlléf. Vidékre postai kuidéss«! egy hóra ) korona 20 fUJér.
Kiadó tulajdonosok« Kraunz és Farka*.
X
Felelős i*etk»*il{:
tooavAi hoqo.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kransz és Farkas paplrkereakedÍH
ÉBB
Megjelenik naponta korán reggel. ,
Nyomatott * .Nagykanizsai Friss Újság* szerző Jcrr»
nyomdájában. ,
Újra a Pavlovics botrány.

ilkos fegyenc«
Hogyan történt a Pavlovics eset.
Tehát Pavlovics Lvubomir képviselő becsületszavát adta, hogy nem vert meg tanulókat a .Hymnus" éneklése miatt.
Xgazat mondott.
Pavlovics becsületszavára fogadta, hogy leteszi mandátumát, ha rábizonyulna. hogy a Hymnus éneklése miatt akárkit inzultált.
Nem fogják rábizonyítani. Mert Pavlovics Llyubomir nom a szózat ének-léso miatt inzultált növendékeket, hanem azért mort azok
a .Kossuth Lajos azt izente" nólát énekelték.
Ezt nem merte Pavlovicsnak a szemébe vágni Vészi Józsoí képviselő. Pavlovicsnak most már nem lesz bántódása.
A bosnyák komité aldozata,
Miért lett öngyilkossá Pereica százados 1
— 8aját tudósítónktól. —
Amilyen feltűnést keltett Perslos Rókus tüzérkapitány öngyilkossága, olyan titokban tart mindont a katonai hatóság az öngyilkosság körülményeiről. Némely újság azt irja, hogy adósság, idegesség, szóval a sablonos kutona-katasztrófák képezik az öngyilkosság okát. Ez nom igaz. Mert értesülésünk szerint politikai háttere vau az öngyilkosságnak. P e r s i c s százados ugyanis egyik legtevékonyebb tagja volt annak a bosnyák komi-ténoii, amely a török dlplomáoia által titokban támogatva a Jelenleg Boszniában uralkodó rendszor megdöntósén dolgozik.
A két Perelee bosnyák bízott-eágban.
Ennek a titkos politikai bizottságnak Konstantinápoly a székhelye, de van üókja Budapesten és Párisban is. Per sicsHokus ugvn budapesti mint a Konstantinápolyi bizottsággal élénk összeköttetésbon állott.
Persics Rókus tüzérszázados atyja, Persics Ozmán efíendi egyike volt Bosznia legtekintélyesebb ós legvagyonosabb földbirtokosának. Az okkupálás idejér. az elíendi a lölkelők vozórei közöv szerepelt, az utolsó volt azok között, i kik a fegyvert lerakták, Persics Arman azután megbékült sorsával, fogadalma tett, hogy politikai mozgalomban nem vesz részt és fiát, Róku»t a bécsi hadapródiskolába adta.
Rókus kitűnő katona lott, a ranglétrán gyorsan emelkedett, az alig 38 óves katona most mint I. osztályú százados volt beosatva a stájer-karintliiai 5. vár-tüiérozredhez, melynek törzse Cattoró-. b.n v»!.
Hanem az öreg Periics nem tudott belenyugodni a tétlenségbe. Néhány esztendő előtt a bosnyák közös kormánynak egy titkos bizottságról jött tudomása, mely az állapotok felforgatásán dolgozik. Ez volt az a bosnv&k komité, moly annak idején sok vizot zavart fel. E bizottságnak Persics Ozmán effendi is tagja volt s ezért kollett Boszniából családostul kivándorolni. Az Öreg pénzzé tevén birtokát, Konstantinápolyba ment ahol mint a bosnyák bizottság legtevékenyebb tagja, kedvelt embere a szülőnek.
olégodtek azzal, hogy figyelmeztették a tüzérszázadost, szüntesse be konstantinápolyi utazásait.
Persics azonban nem törődött a figyelmeztetéssel. Az idén már kétszer volt Konstantinápolyban, ahonnon Calice báró,az osztrák-magyarnagykövet jelentést tett arról, hogy Persics szorgalmasan részt vesz atyjával együtt a bosnyák bizottság ülésein.
Az öngyilkosság.
Ugv kell lennie, hogy Persics komoly fordulattól tarthatott, mert három héttel ezelőtt hirtelen szabadságot kért, a mit
Fia, Rókus itt maradt, mint katona. Persics Rókus nemtudott lemondani pályájáról, de az apjáról sem. Mindon követ megmozgatott, hogy apjának Boszniába való visszatérését lehetővé tegye, de ez nem sikerült neki. A dolognak az lett a vége, hogy az osztrák-magyar katonatiszt is tagjává lett a komiténak.
A konatantlnápolyl utazások.
Persics Rókus valahányszor szabadsá got kapott, minden alkalommal, Konstan tinápolyba utazott, ahol a bizottsággal ¡rintkezett.
Párisban is volt néhányszor, az ottani bizottsággal is élénk összeköttetésben
állott.
Néhány hónap előtt Persics Rókus politikai szereplését feljelentették a katonai hatóságnak 8 Persicset felhivták Bécsbo, a hadügyminisztériumban ki-haligutták, de meri a vizsgálat kom» ptonti\'táló adatokai nem tudóit nap-* • •<■ i.< ; - .»\'iiU\'/i«iriiifnltnn Iz-
órákban vetődött haza szállodai lakására. A délelőtt folyamán nem jött elő szobá-\' jából, ami a szállodai alkalmazottaknak-fel sem tünt, mivel tudták hogy hajnal« \' ban jött haza. A délután folyamán azon-"\' ban már aggódni kezdettek, annál is\' inkább, mert a bosnyákok sürün kórde-"1 zősködlek utána, hogy fölkelt-e már?^ Végre 4 órakor feltörték szobája ajtaját.; Megrendítő látvány tárult a belépők elé a délceg kapitány a szoba közepén fe*\' küdt, áüőtt halándékkal, körülötte nagy
vértócsában, holtan és díszruhában.
• ?
Az öngyilkos holttestét ma délelőtt boncolták a XVI. sz. belyérségi kórháa, itullakamrájában. A boncolás konstatálta, hogy Persics még tegnapra virsadé éjjel-1 óra tájban lehetett öngyilkossá és igy-egész tegnap délután G óráig feküdt1
engedétyezte\'c is neki. Konstantinápolyba utazott s innen tegnap délután érkezett meg Budapestre, az itt működő bosnyák-bizottság meghívása folytán, melynek irodája Páris-szálió második emeletén van. Itt bérelt szobát, ugyancsak a második emeleten.
P o r 8 i c s e t megérkezésekor már egy Konstantinápolyból érkező sürgöny várta, amelyet édes apja küldött. Ebben a táviratban az volt elmondva, hogy az elutazás után közvetlen báró Galice konstantinápolyi nagykövet kerestette, azzal, hogy megkeresés érkesett aa 5. számú tüzérozrod parancsnokságától, melybon felssólitják Persics kapitányt, hogy állomáshelyáro Oattaróba haladéktalanul térjen vissza.
Persics megrendülve olvasta a sürgöny tartalmát. Világos volt elötta, hogy Qsrodének tudomására Jutott kouspiráolója a bosnyák nemzeti párttal és tudta annak szomorú következményeit, a lefokozás! és a fogság keserveit.
A tegnapi nap egész délutánját és es\'éjét az itteni bosnvák bizottság tag-
iűivmi epvün tO\'t\'Vto oi a cg-tk n haj\'taíi
felfedezetlenül. A golyó iebb halántékát fúria át és rögtön b iáit «okozott. A* öngyilkosaak holnap délután ketsz a te meiése a Huugáiy.-utikatpnai kórházból Meghalt a s*ámQzőtt apja
Más oldalról a következőket jelentik«: Persics tüzérkapitány öngyilkosságának oka végtelen elkeseredés volt Elkeseredését az okezta, hogy szüleit, a kik Konstantinágotyfcan laknak és oda politikai vétségüknél fogva, a mit 1879-ben követtek el, szán» üzvo vannak és asss térhetnek vissz» hazájukba. \'
Persics mohamedta vattása, szülei ezelőtt harminc évvel Hidzse környékén nagy kiterjedésű földbit tok tulajdonosai voltak. Az annetio alkalmából azonban a legnagyobb ellenállást fejtették ki é* a mikor látták, hogy minden veszve van, akkor menekültek először Monté* negróba, később pedig Konstantiné*\' polyba.
Az öreg Persics lelke veit ezeknek a
vad bandáknak, amelyek annyi vérengzést követtek el az annektáló katonáink között. Tanácscsal és pénzzel segítette őket, annyi ártatlan vér ontá-sokban is több mint fele vagyona ment \' reá erre.
Monekülésekor fiát egy közeli férQ rokonánál hagyta, mert azt hitte, hogy nemsokára visszatérhet. Az annokiáláS megtörténte után fiát. akit rokona beié* egyezésével megkereszteltek és a kereszt» sécben Rókus névre kereszteltek, atyja beleegyezésével katonának nevelték.
Az aránylag fiatal századosnak az volt a főtörekvése. hoay szülei vissiatérhes-senek hazájukba. Minden törekvöse azonban meghiusult atyja konokságáu, aki nek oly kívánságai\'voltak, amiket illeté kes körök nem akartak teljesíteni. Siülei ügyében Per»ic9 gyakran megfordult Budapesten. Bécsben é9 Konstantinápolyban. Legu ót)b is Kállay péntügyminisx-térnél ós Calice báró konstantinápolyi nagykövetnél járt.
A levél, amit a katonai hatóság vett mayához nehánv sorból áll és magyarra fordítva igy hangzik:
„Kedves apám ét anyáin, réjen tervezem halálomat, amit\' most (vagy ma) előidéztem önkezűleg. Bocsássátok meg a fájdalmat, amit okoztam.
Períte.\'\'
Dátum nincsen a levolen és külsej-.
u á- itélvo *\'»"rti-; holdhatta majtáv*1.
j ti..i . ; flji^ui\'w» Wtl.
ORSZÁGGYŰLÉS.
— SajAt tudósilónktól. —
Budapest, junius 18. Xlnök: Apnonyi. Jegyzők: Nyegre, Farkas, Illés.
Jelen voltak : Széli, Fojérváry.
Újra a Pavlovioa botrány.
Kraauiay Ferenc napirend olőtt ki.
Í"elönti, hogy eláll úttól a szándókától, logy a Pavlovics ügyében parlamouti vizsgálóbizottság kiküldését javasolja. Ellenben indítványozza, hogy yogyenek fel az összeférhetetlenségi törvénybe oly szakaszt, mely lehetetlenné teszi, ho&y a hazafiúi érzületek ellen cselekedő képviselő a házban helyet fog. lulhasson.
ftzéll Kálmán miniszterelnök érti a felháborodást, amely az ogósz házat uralja, do az indítvány dolgában most még uein nyílatkozhatik.
A népfelkolés felfegyverezéso.
Münnich Aurél előadó elfogadásra ajánlja a népfelkelés tolje* felfegyverzéséhez ezükséges ismétlő fegyerek beszerzéséről szóló tőrvényjavaslatot. (Zaj a szélsőbalon.)
Piohler Győző a föggetlenségi és 48-as Kossuth-párt nevében kijelenti, hogv n tönrónyjavaslatot visszautasítja. Elérkeztünk azon határhoz, hogv ma már nincs polgár Magyarországon, aki az omberi kor legvégső koráig no volna alávetvo katonai szabályoknak. Csak 25 százaléka az omberiségnek éri el nálunk azt a kort, amelyben mások védelme alatt biztonságban érezheti magát.
A népfolkelós szervezésénél az az éhaj volt a vezéreszmo, hogy egy oly haderőt teremtsünk, amely kizárólag a haza földjét védelmezze, — E törvény tervezője éa támogatója Deák Ferenc volt, kinek szintén végszükség lebegőn a szeme előtt amidőn a 68: 42. tcikket meghozták. Deák szellemo azonban nem hatja át utódait. Már a BG-iki törvény a nemzetközi jog védelme alá helyezi a népfelkelést, s a közös védelem kiegészítő részóvó teszi. Tévedés azt elhinni, amit a honvédelmi miniszter mond. Hogy t. i. háború esetén először a kösös hadsereg, azután a honvédség végül a népfelkelés következik. Külön-külön megverik mind a hármat. Egyszerre fogják óket mozgósítani.
20, majd 15 milliót áldoztunk már a népfelkelés szervezésére. Most ismét 5 milliót kérnek. FelvedXa kérdést ily követeléseknél figyelembe veszik-e a nemzet képességét. A törvényjavaslatot nem fogadja el. (Helyeslés a szélsőbalon.)
br. Solymos y Ödön a szélsőbal tajos ellenmondása között jelenti ki, hogv elfogadja a törvényjavaslatot, mert azt humánitárius szempontok követelik.
Buxátk Ferenc időszerűtlennek tartja a javaslatot most, a midőn a delegáció ágyukra 33 milliót szavazott meg. Norn vigasztalja meg az sem, hogy a költséget pénztári készletekből fedezik, mert h& nomzeti ügyről van szó, a pénztári készlet mindig el van zárva. Miért fegyverkezünk egyszerre dorüie-borura ? Kitől ijedt meg egyszerre a honvédelmi miniszter ? Olyan csodabogarat sem hallott még soha, hogy öldöklő fegyvo-rek beszerzését humanitárius szempontokkal indokolják. KülOnben ha any-nyira humánus a honvédelmi miniszter. akkor szállitsa lo a három évi szolgálati időt. Envhitso a katonai büntetések szigorát, reformálja a katonai büntető törvénykönyvet. Mit ómek i miniszter urnák fegvverei, ha évonto ez lek hagyják itt a bazát s háború esetén nem lesz kii.ek a kezébe adni i puskát. Kérdi Ausztriában is felfegyverezték hasonlóan a népfelkelőket ?
Fojérváry Géza báró honvédelmi miniszer: Igen,
Busáth Fereno i Milyen törrény-ftyel ?
Fajérváry Géza báró honvédelmi miniszter : Oaztták törvénynyel.
Busáth Ferenc: Aegályát fejezi ki, hogy nagyon messze el talál iák vinni a fegyvereket. Nem fogadja el a törvényjavaslatot. (Helyoslés a szélsőbalon.)
Elnök az Ülóet ielfüggesztolte.
Szünet után
Bakonyi Samu megjegyzi, hogy Krisztus által hirdetett nézet terjedését nem óldöklő fegyverekkel koll előmoz-ditani. Polemizál az előadó beszéd egyes részleteivel s bejelenti pártja nevében, hogy a tüzérségi létszámnak a póltar-talÓK behívása révén való növelését, teljes erővel visszautasítja. És küzdeni fog a íüggetlenségi párt mindon katonai követolménye ollen, mig a nemzeti követelményed a hadseregnél mellőztetnek, a meddig a közös hadsereg magyar ezredeit a magyar alkotmányra is föl nem esketik. A törvényjavaslatot nem fogadja el.
Várady Károly kéri báró Fejérváry honvédelmi minisztert, hogy járjon közbe a katonai terhek enyhítésében. A javaslatot nem fogadja ol.
Elnök a Ház hozzájárulásával a tárgyalás folytatását holnapra halasztja s az ülést aélután 2 órakor berekeszti.
LEGÚJABB.
Megsztf bfitt szállodás.
Béos, junius 18. (Saját tud. telefon-jelentése.) Kollwitzer József a Zur Post szálloda tuluidonosa 150.000 korona adósság hátrahagyása és 50.000 korona értékű váltók hamisítása után megszökött.
A Humbsrt ftfy.
Párle, junius 18. (Saját tud. távirata.) Sanglois ós Daurignac jegyzőket biztosíték ellenében ma szabadlábra helyezték. Az illetőknek Párizsbél távozni nem szabad.
A király m Hsohsohnehbergsn.
Béos, jun. 18. (Saját tudósitónk te-lefoniolentése.) A király ma reggel 7 óra 80 perckor innon elutazol\', hogy a Höchschnehberget meglátogassa. Puch-bergbén impozáns fogadtatásban része-siistiék, a polgármester beszédet mon* dott, melyre a királyválaszolt,majd henm tattatta magának a puchbergi honoráció tagjait és többekkel beszélgetott, beszéd közben nagy sajnálatát fejezve ki Albort király betegsége fölött. A polgármester leányának, ki csokrot adott át a királynak, a király arany karperecet ajándékozott. 11 óra 20 porckor a király a fogaskerekűn felvonult a Hochschnehbergre, hol Hoyos Porinzenstein grófnak, egy gyermekkori játszótársának volt vendége. A király d. u. F órakor tért vissza Bécsbe.
Psstlsbeteg Triesztben, .
Trieszt, junius 18. (Saját tudósiténk távirata,) Az Imperátor hajón, mely 24 utassal Bombayből jött ide, egy utas pesüsgyanus tünotek között megbetege dott. A hajónak a hatóság nem adta meg a libeia practicát és az összes utasok Triesztben vesztegzár alatt vannak.
Az anno) király koronázása.
London, juu. 18. A királyi ázsi&i társaság a koronázásra ide érkezett indiai hercegek tisztelotéro lakomát rendezett, amelyen jelen volt a connsughii hercog, Roherts lord ós más méltóságok. A con-naughti herceg beszédében megemlítette hogy a walesi herceg ós nője legközelebb meglátogatja Inaiét. A Londonban élő új-zélandiak Seddon uj-zélandi miniszterelnök tiszteletére rendeztek lakomát, amelyen Seddon azt kívánta, hony a gyarmatoknak kereskedelempo litíkai kedvezményeke adjanak. Az újzélandi kormány nevében azzal a kére-lemmoi fordult Chamberlain miniszterhez, hogy kedvezményes tarifákat léptessenek élotbe, egyrészt Angliában készült és angol hajókon a gyarmatokba behozott áruk vámjának leszállításával, másrészt az anyaországban a gyarmatok, termékei után szedett vámok leszállításával.
A lovász merénylete.
Belgrád, junius 18. Egy elbocséjtolt udvari lovász tegnap revolverrel rálőtt Manulov udvari lovászmesterre, s aztán agyonlőtte magát. Manulov a karján sebesült meg. A lovász boszut akart állni amiért öt Manulov as udvari azolgálat-ból olbucsátolla.
Választás Pécsváradon.
Péosvárad, jun. 18. A mult hónapban volt a pécsváradi kerületben uj választás annak folytán, hogy Egry Dezső. Mandátumát a Kúria megsemraisitettee Ez alkaiommal a három jelölt egyik sem kapott abszolút többséget, miért i a legtöbb szavazatot nyert dr. Egry Dezső Kossuth-párti éí Vodella Mihály uúp*
Siárti közt pótválasztás szüksége merül1 el. A pótválasztást mára tűzték s a szavazás teljes rendbon kezdődött reggel. Délig a Kossuth-párt jelöltjére 349, Vedellára 126 szavasat, esett.
Rltohensr ellsmsréss.
Pretórla, jun. 18. Kitchener táviratot küldött Bolhának, Delareynek ós Devolt-nok; nagy elismeréssel szél arról az energiáról és tapintalról, a melvlyel a megadás munkáját szervezték. , A királyt, mondja a táviratokban Kitchener, nagyon kollemesen órintetto a burgerek fegyverletételének módja s a brit nemzetre is nagy benyomást telt". Kitchener erősen hiszi, hogy most mér a béke korszaka kezdődik Dél-Afrikában.
ÍII »W
Buflapest, junius 18. A mrnap gyors szóváltás támadt egy régen huzóaó ügyből Nosz Gyula országgyűlési képviselő és Kullmann János volt képviselő között. A két fél segedei becsületbíróság elé vitték a dolgot, amely tegnap ült össze Szentiványi Árpád elnöklésével. A becsületbíróság lapjai ezek az urak voltak: Ivánka Oszkár, Őemsey Boldizsár, Szi-vák Imre és Olay Lajos. A I ecsülotbiró-ság eredmény nélkül oszlott löl, a mire a segédek lemondtak. Most ujabb megbízottak szerepelnek a lovagias ügyben. Az uj segédek: Nagy Mihálv dr., Komjáthy Béla, Vörös László \'és Kristóffy József képvisolök valószínűleg még ma végleges megállapodásra jutnak.
A íitoasságközvetitök, •,
Budapest, junius 18.
Nagy Jenő Jakab Ügynöknek házas, ságközveütö irodája volt a fővárosban, mig egy sereg följelentés folytán lo nem tartóztatták. Vele a vádlottak padjára került, mint bűnsegéd, a volt .üzletvezetője is : Satller Miksa. Panaszt tettek Nagy Jakab Jenő ellen, főkép külföldiek. Első sorban Hűmmel József strass-burgi vasúti. hivatalnok, majd Halász Ferencnó, Peusler Gyula, Soltész Sándor, Szilágyi Béla, Bogácsi Lajos, Hointz Karoly, Jakab Zsigmond, Bezse Lajos és Döbrácy György.
Az iroda líummelnek- egy 135.000 márka hozománynyal rendelkező menyasszonyt ígért, de apránként dott előlegeiért csak egy fotográfiát kit|joit. Ellenben járta a bolondját, hol Prágába, Becsbe és egy fürdőhelyre utazgatva azért, hogy jövendőbelijével lalálkozzék Am valamely „közbejött akadály" miatt a találkozás mindig elmaradt.
Még jobban becsapta Nagy Halászi Ferencnót, egv nagykőrösi földmives asz-szonyt. Ennolt a fia részére olyan »árva-leányt" kommendáli, akinek 200.000 írt hozománva lett volna. Perazo ebből a házasságból sem lelt semmi, valamint auhól sem, amelvet Hointz Károly bécsi kereskedőseaédnek ajánlt. Már Heintz-nak 800.000 forintos hozományu menyasszonya volt, do persze csak a papiroson. Nem is látott belőle soha többet, mint a fotográfiát.
A vádlottakat; Nagyot ós Sattlert idöközhen szabadlábra helyezték s igy tartották ma meg ellenük a főtárgyalást Szabó bíró elnöklésével. Kimaradt a panaszosok nagyreazo is, mert pénzükot visszakapván, olálltak a további eljárástól. A megmaradt öt panaszos is visz* szavonó nyilatkozatot tott, két külföldi: Hűmmel és Peusler Írásban : de ez csak Sat\'.ler vádlott sorsára lehetett befolyással, mivel Nagy Jakabbal sxemben az eljárás hivatalból folytatandó.
De dr. Bálás Elemér alügyész még Saltlotre nézve is fontartotta a vádat Hűmmel és F msler panasza tekintetében mivel ezok nt>ta hitelt érdemlő módon vonlák vissza b pancs/t. Sattlor védője
lehetetlennek mondva ily határosa» tot, azt a kérelmet terjesztetto elé, hogy a törvényszék tudja meg 4 strassburgi és bécsi biróBágok utján, hogy csakugyan az illőtök küldték-« Budapestre a kérdéses Írásbeli bead« vánvokat, addig pedig fűgtreszszo fol Salílerre nézve az eljárást, Ha uztán « tér.v valónak bizonyul, az ó vódancengH végképp szabadulnia kell a vád aló!.
A törvényszék helyt adva a védő elő. (erjesztésének. Sattlert elbocsátotta s a lőlárgyalá8t ezúttal csak Nagy Jakab Jenővel tartotta mag, illetve ujabb tanuk kihallgatása céljéMl tárgyalást olnapolta
Raktárfosztogató unokatestvérek.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, junius 18.
A Dunagőzhajózási társaság füljelen« tést tett a rendőrségnél, hogy a Duna partján levő raktárait egy idő óla fősz« lógatják.
Egy év alatt közel 1000 frt értékű tárov tünt el a raktárakból, ahol nem csak a társaság, de a magánosok lulaj donát képező áruk is vesztek el nyomtalanul.
Mivel betörés nyomai nem voltak láthatók, kézzel fogható volt, hogy a lenes csak olyan lehet, aki a viszonyokkal ösmerős.
A rendőrség vizsgálatot indított léhát ós ennek alapján ma letartóztatta Kolos Gyula 15 éves csavargót és ennek unokabátyját Kolos József 21 éves csavargót.
Ezek olyan vakmerőek voltak, hogy a Rudolf rakpart 3|s>zám oluiti földszintes zárt házat is kirabolták.
A rendőrség lakásukon a lopott holmiknak égés/, garmadát találta : volt ottan bor, sör, pálinka auuyi, hogy egész esztendőre lolt volna elég. A lopott holmikból valóságos íüszerüzlelot lehetett volna kinyitni.
A tolvajok Vörös Kálmán hivatalnok padlásán is követtek cl lopást, ahonnan 400 korona értékű ruhaneműt vitiek el
Öngyilkos fegyenc.
— Saját tudósítónktól —
Szeged, junius 18.
Ma reggel Kendics József 29 éves szabólegény, aki csak tegnap délelőtt téit haza a börtönből, a hol 4 esztendeig üli emberiUés kisérleto miatt, meg-akarla látogatni egyetlen rokonát, do az kiutasította a lakásából.
— Fegyenc nálam, ne tegyon látogatást I
Szólt neki távozóban. F.z annyira két-ségbeoj elto a szerencsétlent, hogy lorgó-pis7toiylyal agyonlőtto magát.
Vandalizmus a váiosligetben,
— baját tudósítónktól. —
Budapest, jun. 18.
A főváros kertésze panaszt emelt a rendiségnél, hogy u városligetben a parkokat egy idő óla ismeretlen tettesek rongálják.
A bokrokat összotörik ós a virágágyakat megdézsmálják, noha az öröK a legóberobb figyelőmmel vigyáznak.
A rondőrsóg szigorú intézkedéseket telt, hogy a tolvajokat kézre körítse.
Végzetes tréfa.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, junius 18.
Végzetes szerencsétlenség történt tegnap este a lőváros közelében levő Csepel szigeten.
Karchner Aladár 19 éves gimnáziumi tanuló atyjának inasával Jónás Bélával a szigeten Yorebekot ment lőni.
A szeroncsn azonban nem igen kedvezett neki, mert két órai oaerkészéa után alig láttak néhány verebet.
A könnyelmű flu hazamenet hirtelen felkapta fegyverét," amelyről azt bitté, hogv kilőtt* belőle a sorétet.
A fegyvert Jónás íeje felé kapva igy szólt:
— Vigyázz mert lövök I
A ravaszt lepattantotta é* a következő pillanatban dördülés hangzott el.
Jónás, uz inas ájultat« rogyott össze.
A könnyelmű tiu megdermedten állott egy pillanatig és aztán látva, hogy a szolga arcát vér borította el, segítségért kiáltott.
h szerencsétlenül járt szolgához orvo9t hívtak, aki konstatálta, hogy 11 sőrét érte arcát és ezek közül három jobb szemébo fúródott, minek következtében örőkro mogvakul erre a szemére.
A könnyelmű fiatal ember ellen vizsgálatot indítottak.
Key másik vorzió szerint a flu boszu-ból lőtt az inasra.
A vizsgálatot ebben az iránybau is kiterjesztették.
Betörés a fővárosban.-
Budapest, jun. 18.
Az éjjel botörés történt a fővárosban A betörők igen ügyesen dolgoztak, . muukájúk részleteiről a következő tudó" sitás számol bo: . •
A Scitovszky-tér 1. számú ház piu-cójébon van Dárday Aladár könyvkötő müholyo. A sarokház kapuja a József utcára nyílik.
.Ma röggel öt óra felé a húzméstor a járdát i»öpörte, araikor úszrovotle, hogy a pincóbo nyiló helyiség vasttjluja nyitva áll. Fölfedezéséről rögtőn érlesilelto Dárday Aladárt, aki a szomszédos házban lakik.
Dárday hamar lejött a a közeli rendőrrel éa a házmesterrel lement a műhelyébe. Vaskasszája n helyén volt, do a bal oldalán a bolörök \' megfúrták. Kivül tizenkét centiméter szélos nyílást fúrtak, a belső falon pedig egy igon kicsiny, alig hat centiméter szélea, szép kerekro megfúrt lyukat nyitottak,
A kasszából kivették a benn volt kétezer korona készpénzt s két takarékpénztári könyvöt, A pénzt a betörők elvitték, ám a két takarékkönyvet otthagyták az egyik asztalon, mert észrevetlek, hogy a két könyv fcntartással van elhelyezve s pénzt csak a betevő maga voheú fel.
A rendőri vizsgálat megállapította, hogy a betörést ketten követhették el. Az egyik tettes egy igen apró emberke lehet, mert felnőtt ember normális karja nem fér keresztül a kassza belső falain fúrt kicsiny nyíláson.
A vasajtón erőszak nyomai nem láthatók s valószínű, lto^-y á tettesek a különben könnyen nyitható, do két kulcsra járó ajtót álkulcsokkal nyitották ki. A betörők olvittek magukkal ogy revolvert is Kózrokoritósük iránt a rondőraég minden intézkedést megtett.
lakossáp most védtöllések húzása által iparkodik az ár terjedésének elejét lenni, ami azonban csak ugv remélhető, ha az esőzés megszűnik.\' A lakossag kitűnő termését az ár teljesen tönkte-tetto.
Szatmár, junius 18. (S. t.) Az árviz-
vcszedclcm elmúlt. A Sa»uíú» «u!«uuú<ui apad.
-^.WVJJ
Az árvíz pusztításai,
A folytonos esőzés nemcsak az apró folyókat nyomta ki medréből s ez által óriási károkat okozott, de most már a nagyobb folyók mentén is általános rémület fogta el a lakosságot.
A fölső tiszamenti községek is veszélyben vannak.
A hegyek közül lefutó nagy vistömeg ugyani9 a Maros vízét kiszorította medréből h tegnap már iszonyú rombolást vitt véghez. Zám, maroaparti községben lévő nagy fürésztolepot elsodorta az ár s magával vitle a telepen felhalmozott nagy faanyagokat, a mit azután oly erővel zúdított n Soborsin ós Kápolnás között lévő fa-hidnak, hogy annak egyes részei összeomlónak.
A lakosság, amint észrevette a veszedelmet, hogy az egyetlen összekötő hidat, amely krassó-Szöróny- és Arad-megye között van, megmentsék, tömc-
Í;esen futottak a vészhelyre, hogy a elhaimesódott faanyagot loliocsássák. A mi csak óriási küzdelem után sikerült is némileg.
A Maros vize s krassó-szörénymegyoi oldalon lévő alacsonyabb fekvésű Birkis, Kápolnás, Valaamáré és Lalasuic községek alsó részét már teljesen elöntötte s ha még tovább tart az áradás, attól lehet tartani, hogy az említőit községeket teljesen el fogja pusztitani.
Fopsssku Aurél főszolgabíró a veszélyeztetett holyeken tartózkodik, hol a
BUDAPESTI HÍREK.
— Életunt napszámot^; Ma délután fél 1 órakor az István ul és Almássv-utca sarkán Gergely József békéspyulni születésű 45 éves napszámos öngyilkossági szándékból zsebkésévél felvágta erőit s balkarján. A mentők a Rókus-kórházba szállitolták.-
— A h8e. Véres harc folyt íe 1900\' évi augusztus - 4 —5. közti \'>■ éjjelén a Dob-utcai 104. számú bézban. Csere Sándor a központi tejcsarnok kocsisa összeveszett három leánynya), akit előzőleg ír már durva szitokoKkal illetett. Hogy a küzdőiéin rövid lefolyású legyen, Csere elörántotja zsebkését s azzal mind a három leányt megsobesitotte. Koller Mária és Dömötör Erzsébet holt Kig tartó sérülést szenvedtek, míg Simon Anna csak jelentéktelenül sérült meg. A budapesti büntető törvényszék ma vonta felelősségre Agorasztó biró elnöklete alatt két rendbeli sulvos tosti sértés bontottéért Csero Sándort. A vádion kihallgatásakor ozzal védekezett, hógy semmire sem emlékezik, mert teljeson részeg volt. A bíróság dr. Hodászv királyi ügyész vád- és dr. Török Sándor vódő-heszédo után a vádlottat félévi börtönre ítélte. Az ítélet jogerős.
— Osztályjorsjáték. Az osztálysorsjáték mai húzósán a kövotkezö nagyobb nvereménveket sorsolták ki •
\' sooo koronát nyert: 82999.
3000 koronát nyert: 12486.
2000 koronát nyerlek : 8217 12779.
1000 koronát nyertek: 10029 38214 38539 51720 72277 78192.
600 koronát nvertek : 11504 36619 67866 58754 69623 95554 815555 86830.
800 koronát nyertek : 975 4304 5922 7289 14566 19149 20789 21356 28884 29119 34840 39186 42059 43449 44560 4728» 47554 56743 58356 62721 64149 66005 74201 79131 8121-1 84043 84619 88920 89938 91144 92870 97635 99702
A többi kihúzott számok 80 koronát nyerlek.
— Vér a borbélyüzletben. Izgalmas jelenet játszódolt lo ma délben az Aréna-ut ssrkán lövő borbélyüzletben. Néhány perccel tizenkettő előtt támolygó részeg ember lépeti az üzletbo. A járókelők összecsődültek, egyik másik bátrabb ember be is merészkedett a kis üzletbo. Odaben az ember nagy vértó-csában feküdt s a rémes lálvány azl a hitet kellette, hogy a sobesilltet a borbély vágta meg. Mire azonban a mentők kiértek a sebesülhöz s eszmélotre hozták az illető megvallotta, hogy öngvilko szándékkal maga vágta fel a balkarját Eles zsebkését olyan erővel döfte a kar jába, hogy az izomzatát is átvágta. Ger goly Józsefnek hívják, az ilka-utcában Jakolt. A Rókus-kórliázban ápolják.
— Pénzhamisítók. Hamis pénz forgalomba hozása miatt kerültek vád alá a bvtk. 206. §-a alapján Bakos Jőzsei napszámos, Hoffmann Lajos ko-roskodősogéd, Kuthy Erzsébet cseléd-leány, Pupp Józ9ofnó hivatalszolga neje és Nagy Bálint cipész. A vádlottak, kik mind Papnénál laktok albérlőiben, a hamis pénzt a fővárosban, do különösen a vidéken Esztergom, Kassa és Miskolcon értékesítették. Kuthy Erzsébetet toltenérték Budapesten s az ő vallomása alapján tartóztatták le Bakost ós Holfmant a miskolci vásáron, a hol a hamis pénzen tulidni megjelentek. A mai tárgyaláson, a melyen Oláh biró elnökölt, Bakos vádlott, kinól letartóztatásakor 177 darab hamisítványt találtak, azt vallot\'a. hogy a hamis ferintosokat valami Kiss László nevű embertől kapta. De többet róla mondani nem tudott, illetőleg nem akart. Kisse], állítása szerint, az volt a megállapodásuk, hogy minden értékesített forintosból negyven krAieáit VnpnaV
— Megmérgezte magát. Grosztnan
Mihalyné 30 éves asszony tegnap délután Viola-utca 5. ,«/.ánt alatti lakásán maró-lugga. megmérgezte magát. A súlyosan összeégeti belsejü életuntat a mentők boritték a Róku«-koriiázba.
— Budapesti osoda. Lichtmanu
S/inrlnr L-íyitMJ (TXit/9«tv><»ut
VI. Te réz-körűt é\'M. szám i! enü Teremtette meg eit a budapesti csodát, melye-a kft\'lemény címéül hawtnálunk. Mefter^m tette pedig azzal, hogy av tlxletviláfban eddi;: még nem létezett árban 8 ftrt 50 krér\' «»¿tkflld az ország bármely réftzébn után véltei egy toljcs férfi Wv.\'jvo elegendő 3 méter jó tarlós cheviott követet szűri.»: barna, drapp, zöld, fokot« és sötétkék szín hun és lt Írtért finom fekete vágy gfitétkék Rima puaidól. vu;;y huinu, fukoto és sötétkék katrgarti szövetet.\'Ez a hallatlan olcsó ét- méltán megérdemli a budapesti csoda citiiet. mort a céghez érkező azúmtalan elismerő levél fényotjen igaiOba azt, hogy a vevőközönség inog van elégedve a szövetek jö minőségével. Ajánljuk tebát a nairrközönsépnek, ogy minél sürgősebben rendeljen meg őzen \'szövetekből néhány öltönyre valót, mert ilyen olcsó árban csak rövid ideig szállít a novezelt cég ogy férfi öltönyt kiadó ft méter szövetet. Mintákat a nagy számban érkező megrendelésekre való tekintettel, nem küldhet.
Az előnyősön ismert cégDr. Itoos I. Frankfurt h j M. lapunk mai számában hirdeti a sokféle emésztési zavur, u. m.: fol-luvódás, savanyu folbüfögés etb. ellen többszörösen kipróbált .Klatulin labdacs"» okat. Mi e bolyon különösen felhívjuk t olvasóink figyolmét ezen kitüiiő szerre és ezen eé;? jónirnove kezeskedik készítmény ciné\',; kitűnő eredményéről.
— Kire Jó etouee«. Madridból jelentik : Avilesben (Asturía) a Szenu Antal ünnepen valóságos harcra került"a dolog a búcsúsok között. Tizenegy em* bért puskalövéssel megsebesítettek, né h tavakat súlyosan. Tizenkét emba." letartóztattak.
Ingyen
én MmntW* k»p mindenki en iBSMM
k«DTT*Mk44, mellWI biiki MpM
a legfinomabb
UkőrAket és rumot
hldaf utou minden kiszSMk t>4ltSl wA» n l-;kl»ibb m*airriW«b«n U u wjtlaiwie lmut »ró máim mű »UMtíUnL
W ATTtElt ICW A.
3SUL/JPKS*. Ttt D*U4i> »to* S. ezájs sOatt.

iii)>tt»tnii taee.
• Íremmel ét mm* *U«TÍtK<.
Wis-
legcélszerűbb és legolcsóbb permetező a
„SIK1PLEX"
Klosternouburgi és Yermorell szóróval, logtlnomabban porait. — Kapható:
Schottola Ernőnél
BUDAPEST, VI. ker. Andrássy-ut C<
Gyakorlati útmutatással ellátott ismertető füzet ingyen küldetik meg.
ar*-. vt.ysx
közgazdaság
Budapesti gabonatőzsde.l
Megtartott árak mollett 8000 m. nt. buza korült forgalomba. Később szállítandó busát nem eladni. M*rr<u tuii juu.-<» ».ís—o.is, n«»« oktws
ZJÜ, okl-r» S.7&-S.T6, ».aa-tWM
EJMÍzsdin kOtUUtt t Outxik klUMnr,« (HA Mmtw hIUlrészTinv 703.50 JnlUloj b»nk—.— (Umunuiányl 619.60 OstUik álUmr. «»e.76 hU-nu hlielrisrt^Qy TOS. Miffu 4 uiuUkoa aruf Iái. 180.80 Km*m^énMk *7.».— UuAnltoMVaek 486.— Jnla. bnnk 4M.76. Rlaiun«x*QTt 61«.— Outi mísviJt iUunvasut tériéai 70J.26 OéU yuu Te.— N4»«t Urod. aUrkn 1MNST. VUlnno. nnd I1U - BuferwtfkfcutU TWI 611.—
BA«*, Jonhw tS. dntd^ hHsfc SSá^-. Mim» hit«Ír. 104.— Ossttik-maf}«! UUavamU rAurinf 698.60 4 Hiaaláko* BU«rw —-
Umpu k—sjtnééÉ nM-QMl umX ÍXM
HÍREK MINDENFELŐL.
— Lónyaiék utja. Gróf Lónyay Elemér ós neje, Stefánia hercegaaszony tegnap délután hat órakor hajón Visegrádra utaztak, ahol a gróf nénjének, gróf Pálffy-Daun Vilmosnénak vendégei. A Lónyay-pár Visegrádról szombaton1 ismét visszatér a fővárosba, de még az nap tovább utazik Bécsbo.
— Báró Puttheány öngyilkos. Egy hesztholvi távírat szerint báró Putt-hoány Zdonkóról, a tragikus véget ért kodéiról a vizsgálat kiderítette, hogv ö maga eltotta ki életét. A csendőrökkel váltott szavai után íöhelötte magát. Mikor a csendőrök, akik a koromsötétségben — az oeet éjjel 1 órakor történt — azt hitték, hogy rájok lő, négy lövést tettek felójo, a kadét már átlőtt fejjol feküdt a kövezeten, Puttheány különben, mint leveléből kitűnik, már hetekkel ezeHőtt foglalkozott az öngyilkosság gondolatával. Állítólag már a Kadétiskolában is emlegette, hogy öngyilkossággal fog kimúlni.
— Albert király állapota. A szász király állapotáról uia regget 7 órakor a következő orvosi jelentést adta ki : A nagvobb zavar nélkül elmúlt tegnapi napra nyugtalan éjszaka következett be. A király keveset aludt. Lélegzése időnkint nehéz. Érverése 100, szabályos. Láztünetek uincsenek.
— Pusztuló osaládok. Keszthelyről jelentik nekünk : Karmaoson a tegnapi zivatar alatt a mezőn dolgozó munkások közül egy három hetes és egy idősebb házaspár az egyik fa alá vonult. A villám béütött a fába és Kása Annát, öt gyermek anyját s a fiatal asszonyt menten agyonütötte. A fiatal házasembert nagyhetogon vitték haza, ellenben az idősebb liáxatemhurnok semmi baja nem ytrtént.
— Közvágókldl sertésvásár. (Hivatalos jelentós.) Készlet 235 darab. Érkezett 603 darab. Összeses 838 drb. Eladtak 798 darabot. Mssadvány 40 darab. Mai árak : öreg sertés, silány. 64—68 korona. Fiatal sertés nehéz
— korona, középsúly« 88—90 kor., könnyű 68—86 kor. Hfretuertés könnyű
— kososa 100 kiiogramonkiat él*-»súlyban minden levenás nélkül.
VásárossrMk árall
A bum feegalom igen élénk volt és as élelmi cikkek mennyiségre ár. minőségre teljesen megfeleltek a keresletnek, az árak alig vái. «tak. A marhahús elejét 114 fillér, sz-gyat 112 fillér, hátulját és rostélyost 1& fillér, a borjúhús elejét 144 fvlUr, hátulját 168 fillér, szeletet 180 fillérért mérték a huskereskedök. Friss tojásból (másodrendű ládaáru) 50 darabot olvastak 2 koronáért. Teavaj kilója 240 fillér, Msövaj 180 fillér édes turó 60 fillér, száraz túré 40 fillér, tejföl literje 70 fillér. Cseresznye kilója 70 fillér. Amerikai alma kilója\' 160 fil-
lér, szamóca 80 fillér.
Mromitott! Sa4k«Iy Vikiméi, BptsUo.
SSltjSTíü? a___
Uml mifctt Mfti M4»M •tori, Utf*rk* t«ia* «• M*f f«o«X tilt nrixMw. horf IIU ÜMIUHI uon-nu *1 iroüt ■*«pl4t mtj-. folUt, ■Und.níe). tUitM-luuitot u ucutl ét » Mr-1
nok irkrM H»■*»>, fle-WinAfOt muérnü. in S koconn. VsUdt ofork*. ( nnppna t kor. S 4sM S kor. W. Hm I br. N ü t kor. rtM* »»Hl«* nJeftber» iftplu* cMkis MtJmmm ST»»»*l ri^ij UriUo • hot» minden ffeU»no4*m
Hyter-IJ P\'id^r.-lí, ».»het* .fí**T"
*(«iUiA|>ta lt *é AnJfiwT "
REGÉNY. A tenger titka.
— Oreun, engedj «a meg egy őlxinte
szét
_ »»_ •
— Vagy. ön bolond, tagy engem tart •bolondnak; egyik esetben aem beszélhetek tan el tovább. És mert az idö pénz, engedje meg, hogy viasza térheesek vendégeimhez.
— Annyi bizonyos barátom, hogy maga nagyon goromba fráter, de erre is jligyelmaztettek. Azonban, hogy lássa, .miszerint sem én nem vagyok bolond, sem önt nem tartom annak, majd elmondok egyet-mást.
Tegnapelőtt a Westminster street 28. számú házába betörtek.
A betörést elkdveték jó előre megfon, tolhatták a dolgot, mert egy púpos, kék szcmfireget hordó, teljesen kopasz, gyér fehér aya^szakállal birp gentleman, ki magát Propp Paulnak nevezte, > erre a ^évre borkereskedési joggal, • 21-es számú házban egy álló étkezőt nyitott, .melyet egész nap és égési éjjel nyitva .tartott.
Sok ember jött be abba ai üzletbe, (mert jó volt az étel meg a aör, ráadásul még olcsé is.
És dacára annak, hogy ez az üzlet fényesen jövedelmezett, tulajdonosa teg-,napolőtt bezárta éi U nem nyitja töb ¿eu-
Ma nyitotta ki a rendőrség ?
— A csendőrség ? — kérdezte a de* fék korcsmáros ée egy kis nyughatatlanságot lehetett rajta észre venni, de ezért összeszedte magát ée nyugodtan kérdezte:
— De hát miért csendja «1 azt nekem mylord?
— Nagyoa jól tudja, hofy miért
— Dehogy tudom.
— Hát akkor hallgasson meg tovább p tudja, talán kifejlődésében érdekli ez az án történetem.
Folyt. köv.
__
A- ki a hirdetések alapján walamit rendel, kérjük, hogy a megrendelésnél lapunkra hivatkozni szíveskedjék.
Építkezők számára
tégla és habarcs-felvomik, állvány kapcsok, kutak,
esilvek. vásamerendák.
fal kötő\' vasak, daruk, emelőgépek stb.
Gazdaságok számára
itisxsl álnak • billenő kocáik, looomobilok stb. ">
Iparvállalatok számára
gőz sxsrszámgépak,
transmissiók stb.
Malmok számára
hsnasps»áksk, sziták, fshronék, kfijáratok, bő választékban, hasznán de Jó állspotban vannak kéizlctben
SCHLESINGER ALAJOS
Budapest, V., VAcJ-ut 80.
BLÚZOK
foulardinból 1.69, 2 frt,
diszitve Liebertibél 8.50, 2.75. Mosó pongyola 3.50.
Remek Levantine mosó bhizok I írtért.
Mérték:
Nyak* és mellböaég elegendő.
Horovioz Sándprnál
BUDAPEST,
Erzsébet körnt ft. szám.
SK»aaa*U* 6b
• WUIIu kUl«J halála. l.gl(i«illa»bk area-tanlwai a Mol rem trftkHmtl 1 4oke«
M kr.; kettt» I fr« 10 kr. ■CT«4QI k»pha«4 éa tuk • cilrnme) »alédl:
SKKKKI,Y «I. KTtgJ«rrUr» mm -■■(0M>MiaMl\'7kA«kÄJi bxUSUtir
Rxon rj«r» te nágia alapoa rrófTilWel folyt in .....ldULu6 rtadelílnttiat kolónóeem
k6i«Ha»«rt
Titkos betegségeket,
hujycaííelyáit, ra*«4inUat, h61yigbíj<xkat, ««ke-kel. s-yphUi. bet«g»¿c«ket i» uUbalait, a férfi-«16 tv>-«djOM«*% u oufetUaée kófeUeuaényeit, 116k fehirfolritit is blrmilv mi« nil beUg«4-C\'t. WrkiBt.Wket, geriacz- 4a idegbajokat; akti r<(4W feanUM cx a le»Mxt»«aí>b, gyonae, alapo-aaj> éi ríkerei«a rrfreritja
Br. Gzinczár J.
«sryel.
Lakik ¡Budapest, VU.Keropaal-ut
Z-S. Ml. X.
Roadelt «. 10 «rttól 4 «ritt H «st« KttMn váróUnn«*, kftWn b«- kijárat. L«Tel«kr» aietthal ridatiol. Uyégyaaerril t«»de«ke41k.
•I Ha salüDaa jó tintát akar &
~ 1 tn k*r)«n, rnfy (míiIImm* If
KASSA! TINTÁT
5! Maderspack is Székriy 8
|1 11
ZSTZttttTSZZZl ¿STTSr.
Szabadalmazott
kosárbetétek
gősoséplőgépek számára
kaphatók a feltalálónál, teljes felelősség mellett, hogy tisita cséplést lehet vele vágéeai a Iogrosszabb esetben is. A kosárbetétek árai:
4 lóerejü géphez 60 kor. 8 „ „ 70 „ 8 „ i) M 80 „
10 „ ■\' „ 90 „ 12 „ „ 100 „
Megrendolés esetén a kosár szélességének mérete beküldendő.
Bajzáth IgBáC, Székelyhíd.
Kerepeal-ut 10. (earokhás.)
SS*—S a a*kiar-lU«ikU
Í-Ui*f«n raJrtAH* «Inden Jel"
Ajánl\'« •>
:<Tfl k4aa____ .
M»koT„ A gyirw.i :.y )* mmííét» ti ed-lAftWUrl We»kedik a a*t r«fi }é hlr-newa. JaTfUwt .U.0« •aakAiíltetonk, kui a*« k«oaik kMMtil^atk éa kocáik Wak r= tár.riar. .t*f»<tt»t»ak
j Feifuvások, felbiifögés,
aavfcéiwMétt, ei teHsttság érzstsp swistisl Mbé*. ■Agak orvosi szak tekintély ele ítélete szerint leggyoraabbaa és
I\'ÄÄ Flatulin-labdaosok SS Ä
eredeti dobozokban I korona 20 fillérért gyógysiertárakban kaphatók. KOaelebbit esetleg Dr. Koos I. által Frsísskfsurt slH.
AUatri.rok: 4—4 rm. k.ttA. ma»»«»,
g S-S CJ. ola), fudwmaalMlaJ, kóininy olaj.
Miliiá LSljrv •
„FEEOLIN"-*.
Urim» «Mk kftUrr^A«. »«0 «
.ísEoun" * \'»«Mk »••■Äfi
«rr a ktiaek, • 4« Nf«kamSI
valóban Jó tlzsSát vagy rauda
ugy kérjél ea
Klaeeai-TintAt
Maderspaeh is Székely \'ST»äIT. Svájci óra-IpPf.
(UultUUUH ara 4* » Uf iiBBvikb keitk «Iftktia, Od«, flno« 4|ot ti »lakol n»«r a „7««^U" h»«« Illata által. A JNwtta" « lítnem» itbb <» t«t<rll((bb növíaybOl «10 lllltott itappan. JótlUunk tovlbbá, íoiy ai ar* r»4tl 4« rfcackL ktJraUU mlUiMt) <« IwtaiaxtUI
itb. a „F«««IIb" haunálaU által nyomtalanul «U0nn«k. A „r««att«» «»Jobb hajtlsitltó - hajápoló — ét najirépItCizer, rn«iaVadályoia a haJVI-nulláit, a mtgkopasiodáit (t a f«)b«t«j Ureklöl mefóv. A „P«f«lln" «|vb«a i Itit«rro<siít«*«bb <» l»r]obb fojlíanl lötitr. A kl a „VíO^U\'1-! ál andóa» itappan helyet baitnálja, fiatal át uáf marad. KSteUttúk maiunkat • pány iionnall vlmaicljlra, ha a „Fteolla\' tastná ata nem «Iker«». Kfy ¿arab ári |\'k«r., J darab Í.5S k«r., 6 darab 4 kar. 12 datab 7 k«f. Egy darab utáoi p«fU 10 llller, J darabon (»1011 60 tiller. Utá« ,<ttel 60 (Illírrel tftbb. Merrendelhe« IJUTtt M. ««raktárában B<c»,\\U. Mwia hllfittlt. iá.
¡takrvaa, p«a\'v, yu iV
_______ík»«k, raUmlat rnlo.
«fc, kinafc U ítisa mUi<ii dw»yaU« htautk, hot?
Siakárt6knek, tUíUkoaH, 4a r»n(Wrtto«t»ta«t- \' d«nlrln«tr, raja, ol>M
tOaa. aá«Wtiv tmhirík .Ola» \'hattM mlaur «fredOB
•UnHátSatt itraMflk Eita
órák iNatWiLgurtlkui prek o Ízt 6« HM )L.x*it*l vannak oUát»a, Ulpo»l»««bb»a ▼aaaak axabilroira ál klprtkalra 4*minden erjn drUrt kirom 4*4 Iráibeli. JitáUiit váJlalaok. Ai óra tokok, M«W«k hiMi fedélből, 4(7 ru4<# f*dálb«l (SaroMtt«) állanak, potipia 4alacdlralMaJkMUirháji»ak 4t ai ujonnaa (ahaUli ab-aaolot vÁltoaatlaa aoierln
rl4ia 4««V61 k4asUlneW.
_ _ rácnak raiiltal
Olv eredeti &áaoolatoaaágoak a valádl aránj Srikbox, hogy n-ét •xakártSk által Mm kUlönbOtt«tb«t4k meg egr >00 korona ártéki árától A világ «gytdUU órája, m«ly aoha aeca 1<Sdi arany klaáiáaát 10.000 utiar«nd«láit t» körülbelül 3000 dlcfiró levelit kaptunk 4 bdnap lalorgáaa alatt /Ara *gy url vafj nál órának eiak IS kor. rám- i* bármentv*. Minden órából gáoaabb Láncok
▼alódl arany órától r.iiltl el valódi aran
órából egy bírtok Ingyen. L«gdlvatoi > aranv-pfaque-láncok arak 4e hölgyek la) k f, 6 éa S korona. Minden meg ■
dlvatoaabb áa legel». riffáre (ny^k* nem Nieló ¿ra
kifogás nélkül vliaiavétetlk, miáltal aemral koekáitatáa. Sjfc-vagy a pena elólegea bekuUiaa «llea»4ben. —
Rendetmányek lntát«nóókt
k01 dia utánvil
Ukren-VaraandthauB.,Ohronoa" Basel X.(8chwelr).
UvtUk tviMi* V> nil.. levalexóUpok 10 Ollérea káljrSM^ *UáMB
koidiDiUk. — Umjm Uvéluáe.
elismert^\' legjobb
■qdtttfaiV^W V^H^blaSk^aC^ Qsi¡vfi¡;HkoliiJve5y,vi
\'3f minden!
norinbergl nagykereskedés és m. kéav cíoSnáwj/iöai;^-dcfcsn bádoglemea^ol üolbo^iben. Parafa- Ó9
x,gf(Mtflso»úkával is knahaté. \'
K«r4kpAroknt" radlyan loaKAllltoit árban, 8 éi 10 fnoi renleUe, k«r4kpár-»lkatr4»r*k«t
301 árleszállítással
eiiUJtaak.
I. r. kQlfó rumiul — — H. 6.50 4« 4.— I. r. belső g\\imtnl — — ,, 8.— 4« 2. -Acotyleniampn — — — „ a 26 ««^L— Calcium Carbld kgr. — — — — —.85 OlalUuapn — — ——.„ LK óa l.— 1 par kltüni prdál — — 8.— éa 1.40 Kl\'.ünó aajjl csengó — —.76, —.60. —,S& Ar.fol nyereg " " "*
Tclctkop-pumpa — — -Fcretntyui pfctjn — — KU\'ly vágva, nipliv«t —
-. IU, -—.00
frt. S.29 éa 2.25 „ 1.40 éa 1.10 „-.40 éa ~M „-.OS ée -.0« ., - - 1.16 ..-.60 4«
Karukfulo cactigd Frauciakulce — — — „ VidOki mefrendoléíi-k grorean éa p«e«tvaan\'. Nagy árjojyivk Ingyen él btrrnvntvo.
Láng Jakab és fia
kerékpár nagy raktára BnrtapaaUn, Jóaaer-kórnt 44.
4« fiókurlet Hottenblllor utca 1. .latitátókU, zomán-cozátt é> nlkkeleiéiekct ol^iin <>* eiokmrerflrn elinalunk. — Ae árak lU\'.UnosC je>4rí Jolol6««éK®t vAUalnuU 4» n«m t«tcr.4a oaot«*\' a púnat vUaxttküiclJük
Hallatlan olcsóság
I teljes ruháhox való feiték bírmely irinben 80 fillér
U) arar.yoró I ürey ecaelt«!---— — CtO fdlúr
1 kg. burustjin iiuiilo leitek-----:oo ,,
1 kgr. olaj fenik--------bo
1 kgr. prína pat«nt firniu------7a
Kapható:
**************************
Szebbnél szebb
leányok és fiuk részér^^lndcn na|;y.-Ságban és nagy választókban kaphatók, esetleg mériok után is készíttetnek
Mocsári Kálmán utóda
Budapest, XV. kor. Váol-utoa 0. szám. "Kerti rubáfe.
k.\'W^^ Kerti kaSapok*
A lesujaíjb ás iBgjobb kíilönlesassóg
kftusvirvyau-. rhoumáo-, laohlaaz és ia«Kfájd«amak eUsn
Herkulosflrdöi
- Kheuma/íluid
Forduljon Scbwab g^ó^ssorész-íiez iíerkalosíili\'űöü.
na megpróbálja, mog uoa bánja
1 ttvof 1 furlat.
Brüll
K««ték gyári rr.ktá,ál>a Bp«at, VI., X>ob>utoa.
F o
Sy krajjeá:?* „Darányi" wásaronkabát ^ PLATSCfíEK TOKOS
férfi- és gyermekruha Áruháziban
Ktepoftll városház (Kaioiy-torut.)
mnzBSKrjmnaat;:
! Brázay-féls "sósijorszesz.
I Mint erösitöszer mepberstllhetetlon a i sósbor?ze3z gyenge egyéneknél, voJa-1 mint idOücbb embereknél, hogy ir.iotl ulóbb testi eróhös jussanak.
1 najry üveg ára 2 korona 1 kis „ „1
r

f 4
II. évftíyam. 171. szám*
Ifagy-Kanlzsa, 1902. péntek, Jübíibs 20.
Egyes számffflér
Előfizetési ára:
H*lyb«a hásho* hordva egy hóra 00 fQlia. .*. Vktékr* pórtai küldéssel egy bór* 1 koron* 20 AQ&r.
BSfe
Kiadó talajdonosok: y
Krtui k Fark**. rS
S*erk«sitőség és kiadóhivatal: Kraass és Farkas paptrk«r*sk*<Jé*e
Felelő* sseiksasU: OOSTAX BTDOÓ.
ütfJilfDtk naponta kerán rsjoel.
• .Nagykanizsai Friss L\'Jiág* »leriődéitl
nyomdájában. ihi\'ii ■ i aaüta wim 1 n i
atu
Gyilkossági merénylő
Anarkisták Londonban. A k
rendfőnök ellen
ázást elhalasztották.
S
Nyaralás.
Utolsó remény.
Tekintetes kéregetők, nagyságos koldusok, méltóságos hajléktalanok : gyerünk nyaralni. Az idő annyira megérett a nyaralásra, jómódtól ugy puffadozunk, hogy a falakkal körülbástyázott város levegőjet nem tűrjük ; de meg, ha tűrnénk is, minek türjük ?
A bank-kamatláb olcsó. Mese ós kincs gyiilemlik a takarékpénztárak graná-riumában. Tiz takarékpénztárunk van : tehát ugyanannyi milliomosunk. A munkaközvetítő-intézet is közzétette mérlegét erről az esztendőről, örvendetes mérleg. 81.000 ember volt raunkahijján csupán.
Az ipari vállalatok egymásután dobálják ki a munkást, a kereskedő a boltja ajtaja előtt Ődöng, vagy a légyfogdosás sportját üzi szenvedély-lyel; a népesebb utcaszögleteken soha nem hallott olcsó áron kínálják a piaci szerelmet ; kávéházak előtt családok telepednek le cigánymódra, sátor hijján, de sok gyerekkel. A boldog iparos, a még boldogabb kereskedő és a legboldogabb vállalkozók irigykedve nézik azokat, akik testi fogyatkozásuk jussán jogot váltottak\'az emberek könyörületes-ségéhez s nem kényszeríti Őket a távol nyaralásra senki.
Mert, nemzeti nagyzási hóbort nálunk, hogy nyaralni muszáj. Ha kinok, ha szenvedések ha zálogházi forgalom emelkedése árán is, de el kell vonulnunk legalább svábiáig. A mely külön birodalom, ha nyaraló nmgyurok jóvoltából hizik pocakossá, •válik nittgyargyülölÓYé.
Kint, Svábiában, összehúzódnak egy szobában tizen, uvus ételeket fizetünk meg méregdrágán, s törülvén üz izzadságot homlokunkról meg van uz a jogunk, hogy szánukozzunk a városban rekedt véreinken.
Ebben a nyomorúságos esztendőben, ó ón munkátlan, keresethijján boldogtalan véreim, ne gondoljunk a nyaralásra. Csak maradjunk itthon, nehogy távollétünkben árverezzék a bútorainkat.
Ebben a szörnyűséges állapotban egvetlen és utolsé reményünk a termés És az az égy reményünk is foszladoz Az alföld legnagyobb búzatermő vidékéről, Hódmezőváíárhelyről, küldik ezt a riasztó hirt :
Hódmezővásárhelyről valóságos katasztrófát jelent levelezőnk. nem lesz búzatermés, a vetés teljesen össze dől. A hatóság megindította a vizsgálatot. Berek tanácsos vezetésével egy bizottság megállapította, hogy a szikes talaj kivételével az egész határ vetésének egyharmada telje-aen, kétharmad.*, pedig 60 ssáza-léknylra elpusztult, a megmaradt vetés pusztulása is csak idő kérdése. A bajt a törzsgomba okozta. A búza gyökere a gyönge tél által kipállott, a szár rostszálu gvőkorén 2—3 rostszál ma radt és a szár az első bütyökig elrothadt.
-
Huszonöt-harminc holdas táblát vágtak le szénának. A lehangoltság óriási és a következmények beláthatatlanok. A bizottság sürgősen intézkedett adóelen-gedék érdekéhen. A baj c ozomszéd kttaoágekben és vármegyékben is kőzd föllépni. Többek közt a szegvári határban is elpusztult a vetés. \'
A hivatalos lapbúi.
Kitüntetések.
— 1902. junius bó 19-én. — A király Foriav Ferenc ós Martono-vich Elek osztálytanácsosoknak a miniszteri tanácsosi címet és jelleget ado-máuyozta.
Kinevezések.
A magyar ígazságügyminiszter dr. Béffy Zoltán zalaegerszegi ügyészségi alügyészt a komáromi, ügyészséghoz ügyészszó, Gergely József esztergomi járásbirósági albirót a muzslai járás, birósághoz járásbiróvá, Linczinger Gvula zoiubori járásbirósági albirót a zombori ügyészséghez alügyészszé és Simonví Dezső lugosi törvényszéki jegyzőt a a csákovai járásbírósághoz albiróvá nevezte ki.
A belügyminiszter Végluő László titkári cimmel és jelleggel fehuházott miniszteri segédtitkárt miniszteri titkárrá, Serbán János eegédtitkári cimmel és jelleggel felruházott miniszteri fogalmazót miniszteri segédtitkárrá. Szekér Andor miniszteri segédfogalmazót miniszteri fogalmazóvá,- dr. Tatits Árkád fize-tésnélküli segédfogalmazót valóságos minisveri segédfogahnazóvá nevezte ki
Pavlovics hazudott,
— Három ,tanu vallomása. —
L. Horváth Mór, nagykikindai vasúti vendéglős: Emlékszem az esetre. Körülbelül hat hete lehet, a napot nem tudnám megmondani. Az étterem ajtajából láttam, hogy Pavlovics Lyubomir képviselő, akit személyesen régóta ismerek, az egyik fiúnak lekapta a fejéről a sapkáját, megnézte, hogy hívják — mert a fiuk neve a sapkájukra van írva — és mikor meglátta a nevét, erősen meghúzta a flu fülét, dühös, szitkozódó szavak kíséretében. Hogy mit mondott, azt nem hallottam. Hogy az ének miatt hántotta-e, azt nem -tudom, de hallottam, hogy a fiuk a Szózatot és egyéb hazafias dalokat énekeltek.
Horváth Mórnó, a vendéglős neje: A perronon, a vendéglő előtt állva, láttam, hogy Pavlovics ur, akit személyesen ismerők, megcibálta az egyik flu fülét és megmondta, hogy a nóta miatt teszi. Szavaira pontosan már nem ein lékszem, mert régen volt, de ac tudom, hogy a nóta miatt.
Goldberger Jenő, a vasüti vendéglő pincére : Körülbelül április 26—27-ike körül lehetett, a délután fél háromkor érkező budapesti személyvonatnál. A vendéglő ajtajában állva, láttam ¡ízeseiét. Egy harmadik osztályú kocsiban egy csomó egyenruhás flu utazott át, akikről mogtudtam, hou, a szegedi vasúti internátus növendékei. Mikor a vonat megállót», a \' fiuk kijöttek a kocsiból és a Hymnuszt énekelték s utána más hazafias nótákat is daloltak.
Egvszerre csak felpattant a harmadik
osztály mellett levő elsőosztályu fülke ajtaja és dühösen kirontott belőle egy ur, akit régen ismerek látásból, mert gyakran megfordul a vendéglőben, de csak most tudtam meg róla, hogy Pavlovics Lvubomir képviselő. A képviselő ur rátámadt az egyik fiúra ós aia-bálva kérdezte tőlo : — Hogy hivnak ?
Azután lokapta a flu sapkáját és mikor meglátta benne a nevét, elkezdte a-fülét ráncigálni. Hogy e közben mit-mondott neki, azt nem tudom, csak nzt láttam, hogy nagyon dühös volt. A fiuk. ezután a Szózatot kezdték énekelni, mire Pavlovics ur dühökén bement a kocsiba és erősen becsapta maga után a kocsi ajtaját. Ekkor a vonat elindult és én egvebet nem láttam, nem hallottam.
Még azt is láttam előbb, hogy Pavlovics ur, mielőtt a fiúhoz hozzányúlt, körülnézett, hogy nincs-e a közelben valaki, s osak mikor látta, hogy oonkl oinos ott. Akkor kezdte olbál-ni a f\'-yírmok fülét.
ÜSaBáB a szószéken*
Lemberg, juu. 19.
A Szent János ev. templomban icg nap délelőtt lludome? Antal dr. thooló gus, a szónok hirteien rosszul lett és meghalt. Szívszélhűdés ölte meg. A ha lál a szent beszédo elmondásánál érte utói. A hivők között nagy pánik tört ki Hudomoc 40 éves és »zivbalo« volt.
Dal a tanitúválasztísokról.
Kinek a komáia Hűvös József? Kinek a barátja EhrUch Gusztáv, ki a kedvence Radocának % a többi apró tói;«*» \' főnököknek. Ol-e atyafiad a városi képviselőtestületben. Ha ül: pályázz tanítónak, vagy tanítónőnek. Ne törekedjél kitűnő bizonyítványra s ne hozakodj elő azzal, hogy sok esztendőn át vártáL Csak keress magadnak protekXort. íme, két oset.
Nagy volt a csodálkozás a kijelölő bizottságban, hogv kicsoda Wolf Ágoston,hogy eztaz egyikmegválasztottat senki sem ismerte.
Ez a megválasztott volt Volf Ágost, aki a németnyelvi tanszékek egyikét kapta meg. Ki ez a Vqtf Ágost; kérdezték egymástól a szeeaélyi dolgokra kiváncsi professzorok. Kitűnt, hogy sehol a fővárosban ilv,n nevü tanár ideiglenesé« nem volt rikalmazva. Sem azaleóbb iskolákban,\' ahonnét a tanárok előlépni szoktak, ilyen nevü ember nem volt. Ki tehát 6 és merre van hazája ? Legjobban az kutatta u ismeretlen kilétét, akit megfelelő ideigleoes állásából buktatott ki az ismeretfen. Végre nagvae-hesen as egri főgimnázium értesítőjében sikerült egy Volr Jfost nevü tanárt főlfedezm.
Igen ám, de az egd fógymnázium* ¿ben cistérciták tanítanak és a széke«főváros tekintetes tanácsa «ésterckát talán még sem választott meg? Nos, hát ebben az esetben a fővárosi tanács valóban megtette, hogy az egri cistercita rendű tanárát, Volf Agostánt, megválssz-totta székesfővárosi polgáÜ iskolai tanárnak. Az illető még ma is tanára a gymnáziumnak, még ma is reverendában jár, hogy aztán pár nap múlva isten hozzádot mondjon Egernek és a reverendának.
Az végre is nem szokatlan, hogy szerzetesrendből kilépettek nyernek s fővárosi községi iskolákban alkalmazást, mert hiszen legalább 50—80 ilyen rend bői kilépett tanár a félénk állami iskoláktól elutasítva, a községi iskolákban talált katedrát. Mindezek a tnnárok azonban előbb léptek ki a rendből és csak hosszabb-revidebb helyettesi évek után juthattak rendes katedrához. Hogy Volf Ágost még csak nem is jött As nem is látott, mégis győzött s méj hozzá reverendában győzött, annak magyarázataképen beszélik, hogy a tanácsban egy iskolatársa van, aki maga tudta csak, hogy a megválasztott még ma is a cistercita rendben van,
A minösitvényi táblázatból persze nem tűnt ki a kiléte, a rendtől pedig bizonyítványt sem csatolt folyamodványához, nehogy Egerben megtudják a dolgot. Persze, most már tudhatják, mort Egerben is bevégződött a tanöv é* Volf Ágost igy rendes állásból jöhet budapesti rendes katedrájába, ami azért fontos, mert igy egyezerre kerülhet a Icg»
magasabb űxoiési Jokoxaiba.
ORSZÁGGYŰLÉS.
Képviselőház.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, juniuf 19.
Elnök • Annonví AlbcrL Jegyzők t\' Özücs, Nyegres, Farkas. » A kormány részéről jelen »annak: Fejérváry, Cseh. A népfőikelés felvegyverzése.
Bakó Jómf t Minden magyar ember kebele mély bánattal Tan tele, mert a honvédelmi\' miniszter, mint az éhos holló, rácsap a nemzeiro s kárára dolgozik. Mit vétett a honvédelmi miniszternők e szép ország. Teljesen íölösle-gos a nép/őlkolők felfegyverzése. Másra nincs pénz, csak Manlicherr e ós ágyura. Egyetlen egy puskát som szavaz meg s kéri a szabadelvű pártot, bogy tekintsen el a rendszabálytól s szavazzon a miniszter ellen. (Zajos helyeslés a szélsőbalon.)
Tóth János : A most együtt ülő országgyűlés feliratában azt a reménvét fejezte ki, hogy a katonai költségek kivetésénél a hadügyi kormány nem fog a legszigorúbb szükség mértékén tul menni. E javaplat ellentmond az óhajnak, mert a népfelkelés felfegyverkezése nem képez legvégső szükséget. A népfölkelés a legsúlyosabb megterhel-tetése a nemzetnek. Á nípfölkolői törvények kaszárnya államot csináltak az országból. (Lígv van I ügy van a szélsőbalon.) Magyarországon 8 millió ember van fegyverben. Tiszta dolog tehát, hogy • népfelkelés felfegyverzésével csak a hadi létszám emelkedését akarják elérni. Ez ollen pedig szóló pártjával együtt tiltakozik. A törvényjavaslatot nem fogadja el. (Zajos éljenzés ós helyeslés a szélsőbalon.)
Oabányl Miklós azt tartja, hogy a háborúban nem kerül sor a népfölke-lökrc. A törvényjavaslatotnom fogadták ol. Elnök bezárta az ülést. Fejérváry Géza báró azt tartja, hogy régi közmondásai ris pacem parabellüm. Kérdi, hogy van-e állam Európában, a mely 16 esztendeig várt a népfölkelés fölfégyvorezésével. Ha az ellenzék azt mondotta volna, hogy a 16 év kihúzásával mulasztást követett el, akkor igazuk lett volna. Kéri a törvényjavaslat elfogadását. A tőrvényjavaslatot általánosságban elfogadták. Elnök az ülést felfüggesztette. Szünet után a Bégacsatorna rendezéséről szóló törvényjavaslatot tárgyalták.
Hovák József előadó elfogadásra ajánlotta a törvényjavaslatot.
Major Feranc örömmel üdvözölte n törvényjavaslatot, mert abban Temes-megye régi óhaja ment teljesedésbe.
Hieronyml Károly részletesen fejtegeti a csatomázás szükségességét.
Kossuth Ferenc pártja nevében kijelenti, hogy a törvényjavaslatot elfogadja.
Dtorányl Ignác köszöni a bizalmat, amelvlvol a törvényjavaslatot ío-gadták.
A Béga hajózhatóvá tétele is folyamatban van. Kéri a törvényjavaslat elfogadását. (Helvo9lés.)
A törvényjavaslatot elfogadták ugy általánosságban, mint részloteiben.
Végül Molnár Józsiás interpollálta meg az igazságügyminisztert az aiá< nyo*itási törvény végrehajtasa tárgyában Flóss Sándor megígérie, hogy oivo solni fogja Molnár Józsiás által felhozott bajokat.
A választ tudomásul vették. £lnök bezárta az ülést.
Főrendéhez.
A főrendiház ma déielőtt 11 órakor gróf Csáky Albin elnúkleto alatt ülést tartott. Az elnök mindjárt az ülés megnyitása után három főrendi tagot paren-tált el: báró Vécsey Józsefet, Páve\' Mihályt és gróf Hunyady Imrét.
Ezután átértek a napirendre s letárgyalták és elfogadták az 1893. évi IV. törvénycikk 14. §-ának kiegészítéséről, a Sopron szabad királyi vároa részére en geuólyezett rendkívüli bázoadómentosség ről, a királyi József-műegyetem állandó elhelyezésére szolgáló államáDÜletek léte-
sítéséről, a gazdasági munkás és cseléd-pénztárról szóló 1900. évi XVI. t.-cikk kiegészítéséről, az 1899. évi közösügví zárószámadásra alapított végleges leszámolás szerint Magyarország terhéro mutatkozó tartozás fedezéséről ; továbbá 1897., 1900. és 1901. évi közö\'sügyi kiadásokra Magyarország által pótlólag fizetendő összegekről szóló törvényjavaslatokat.
A „részeges pópa"
Az ülés végén Gróf Eiz\'.erházy István egy interpelláció keretében megtámadta Mangra Vazult, az újonnan megválasztott püspököt 8 kíméletlen bírálatot mondott Mangra múltja fölött. Miután ismertette Mangra magyarellenes működését, memorandislákkal való szereplését és azokat az utcai botrányokat, amelyek-nok központja volt, felemlíti, ho^y Mangra, ha választását megerősítik, itt fog helye foglolni a maRvar főrendek sorában. Meggyőződése nz, hopy Mangrát, ki ellen erkölcsi és nemzeti szempontból sulvos és alapos vádakat omeltek, nem szabad niegerősitoni, Mangrát a magyarellenes agitátort, még Romániában 6cm bocsülik. Ott ugy beszélnek róla, mint a „részeges pó-páról". Kérdi, hajlandó-e a vallás- és közoktatásügyi miniszter abból a szem-jontból is elbírálni Mangra megválasztását, hogy abban az esetben, ha püs-)öki móltóságában megerősítik, tagja lesz a magyar képviselőháznak is.
Gyilkossági merénylet egy rend-fonok ellen.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, jon. 19.
óriási izgatottságot keltett ma a eroncrendi barátok kőzött az a hir, nogy Mészáros Kálmán budapesti rendfőnök ellen egy elvetemült ember gyilkossági merényletet akart elkövetni. Szerencséro azonban idejekorán észrevették és a gyilkos merénylőt letartóztatták.
Áz esetről rendőri tudósítónk a kövot-cczőket jelenti:
E hó 16-án este a Ferenciek bnzárának nncéjében egy gyanús alakot találtak a öldön ősszekuporodva. Körülötte öt pincorekosz volt feltörve.
Kérdőre vonták, hogy kicsoda és mit teres ott.
- Sajcos István vagyok — szólt a jvauuB alak — 8 most nincs lakásom is foglalkozásom, azért húztam itt meg magam.
Rendőrt hívtak, aki a gvanus alakot )ekisér\'o a IV ker. kapitányságra, a lonnan átszállították a főkapitányságra. Mogmotozása nlkalraával egy Sajgós István névre szóló cselédkönyvet találtak a zsebében, amelyből kitűnt, hogy 15 hónapig szolgált a Ferencrondi barátoknál, mint házi szolga. Kiderült róla az is, hogy azonos azzal az egyénnel, aki a napokban a hajnali órákban Mészáros Kálmán rendfőnök ojtaja mellett volt elrejtőzve ós minden való szír.üaég szerint uyilfcoa merénylőiét akart ellene elktívetni. És miután terwo nttti sikerült, ugy látezik, most akarta gyükoc tervét vógrohajiani. Mint a helyi viszonyokkal isméié* egyén, tudta ugyanis, hogy a pincéből fel lehet jutni a rendfőnök lakosztályába.
A további nyomozás azt is mogálln-pitotta Sajgosról, hogy a nála talált cselédkönyv lopott ós ő maga azonos Ludas István Pestmecye naovkártali születésű 80 éves róm". katli. vallású nőtlen, lopásért mér ötször büntetett és Uudapeslről kitiltott napszámos és kocsissal, aki a mult év január havában szabadult utoljára 8 röviddel reá a fotoncrendi hat átok szolgálatába állott.
.Megállapította a nyomozás Snjgos-Ludasról azt is, bogy az az állitásu sem felel mog a valóságnuk, hogy tíincs a fővárosban lakása, mert amint megállapították Sajgos-Ludas Sajgóli István néven lakást bérelt, ahol a mogtartott házkutatás alkalmával egv finom, nagy börőndöt találtak, amelyben tömérdek a Ferenc-rendioktől lopott holmi volt. Azonkívül •aléltak a böiöndiébon 350 korona kész-
pénzt is, amelynek holszerzése tekintetében Sajgos-Ludas nem tudott felvilágosítást adni.
Ludast ezek alapján előzetes letartóztatásba helyezték ós átkísérték az ügyészséghez.
Érdekes, hogy Ludas-Sajgos egy harmadik néven is _szerepelt. Ugyanis a rendtagoK eiou karácsonyi Istvánnak
nevezte msgát,
-» * \' ■_^_.\'• .
......
Londonban anarkista bandát fedeztek fel.
A koronázást elhaBasz->. „ tóttá lu
— (Saját tudósítónk távirata.) —
London,jnn. 19. , Az angol király egészségi állapota Javult, de sí utcára nem megy kl, mivel a londoni rendfir-aég a Hamburgi (endfirség útba* Igazítása kflvetkeztébenagy nagy szabású anarkíata bandát fedezett fel és annak néhány tagját már le Is tartóztatták. Az anar-kisták széleskflrD clőkószölete-ket tettek Edwcrd király és a királyné elleni merénylethez.
Az e hó 21-ére tervozett koronás! ünnepélyt bizonytalan Ideire elhalasztották.

LEGÚJABB. >
■ «.■/■. \' y-V •\'
Pavlovioa mentelmi joga«
Budapest, junius 10. (Sáját tudósítónktól.) A nagykikindai törvényszéktől a szegedi törvényszék utján ma délelőtt a képviselőházba érkezeit a Pavlovics Lyuhomir képvisolő montolmi jogának fólfüpgesztése iránti kérelme. Apponvi Albert gróf házelnök az összehívás dol-gában rögtön intézkedett és a mentelmi bizottság holnap délelőtt 9 órakor fog ez ügyben dönteni.
A Nosz-Kulmann párbaj.
Budapest, iunius 19. (Saját tudósítónktól). A Nosz-Kulmann félő párbaj ma déli 12 órakor ment végbe. Kulmann János segédei voltak Vörös László és Komjáthy Béla Nosz Gyula képviselő segédei voltak Nosz Mihály és Kristóffy Józsof. Mint párbaj-oivosok dr. Guz .Mihály és dr. Borszékv szerepoltek Kulmann lőtt először, dc fegvvero csü\'törlÖv kot mondott. Nosz ennek következtében nem élt a lövés jogával.
Az országgyűlést elnapolják.
Budapest, jun. 19. A képviselőházban ma véget ért a népfölkelés\' fölfegv-verkezésétöl szóló tőrvény javaslat vitája 8 ezzel befejezte a képviselőház azt a munkát, amelyet még a nyári szünet előtt el kellett végeznie. Holnap még remlos ülés Írsz, meiven a ma eltogadot javaslatokat 3-szor is. leiolvassák, Pavlovics Lyubomir mentelmi jogát felfüggeszti s interpellálhatnak, alöknek ez a kívánságuk. Szombaton vagy esetleg később már csak formális ülést tart a képviselőház, amelynek üléseit azután elnapolják, hir szerint, szeptember ha-odikáig.
Fsvcdinánd fejedelem Klevben.
Efav, junius 19. Ferdinánd bolgár fejedelem tegnap meglátogatta a nietro-iitát, azután megnézte a gyulogsági csa-
patok táborát és a tisztokkel reggol izeit" Délután kirándult a Dnjper mellé ét meglátogatott néhány templomot. Este a fojedelcm Varsóba utazik.
Elutasított petloló.
Budapest, jun. 19. A Kúria ma }>ir. doiiA fcí UAlofA» « for^osrék!1."» VálíCZíAj ügyében. A peticíót elutasította a Kut^a, mert a kérvényezők nem igazolták, hógv Lendl Adolf törvénytelen u\'.on jutott á képviselői megbízólevélhez.
Az uj rektor«
Budapest, junius 19. Wlasics Gyula vallás ós közoktatásügyi miniszter, mint jó forrásból tudjuk, tegnap irta alá a döntést, amoly szerint Ajtai K. Sándor egyetemi tanárt ncrezto ki a budapesti egyelem uj rektorává. Mint ismoteles, az egyetomí tanács Ajtai K. Sándor és Hőgycs Endre között kótszori azarazás-sal sem tudott választani. így került a roktorválasztás dolga a miniszter elé, aki azzal a mogokolással tette mog a döntést, hogy Ajtai K.« Sándort már 1872-ben novezték ki nyilvános rendkívüli tanárrá Kolozsvárra és 1873-ban rendes tanárrá, holott Hogyes Endrének egyotemi tanárrá való kinevo" zéso csak 1875-ben kelt.
Dálafrikából.
London, junius 19. Rileliio holílgymi-nister tegnap Crydonban bsszédot mondott, a melyben ezt hangoztatta, hogy Anglia eddigi ellenségei olyan bánm-
latraméltómagatartáBttanusitottai;,
hogy a kormány a délafrilial ősapátok nagy részének viessahivá-üára készül.
Protórla, iunius. 19. Calviníánál 600 ember, uagyobbára fokföldi lázadó, meg-adts magát. Eddig összesen 18.400 ember tetto lo a fegyvert.
Pretória, iun,\'l8. Calviníánál 6900 ember, nagvobbái a fokföldi lázadó, mog-adta magát.\' Eddig összesen 18.4000 embor tette lo a fegyvert. ^
Egy züllött ember merénylete.
Budapest, junius 19.
Egy elzüllött, iszákos ember került ma a budapesti esküdtbíróság elé gyilkosság kísérletévol vádolva. A vádlott Gallai Antal tönkremont asztalosmester, aki az idén március 5-én a. Józsof-utca 32. számú házában meg "akarta ölni Kiss Máriát, akivel azelőtt tlz esztendőn át közös háztartásban élt. Mult óv augusztusban az asszony otthagyta GalH»t, aki kevóssol utóbb í; eladta üzletét l nap nap után kocsmázolt. Március 5-én aztán elment Kiss Máriához, ahol a mitsem sejtő asszonyra és ennek leányára reá lőtt, de a golyók célt tévesztettek.
Gallai már egy izben emberölésért két évig fegyházban volt. .A mai tárgyaláson először Gallait hallgatták ki, aki kijolentotto, hogy csak rá akart ijeszteni az asszonyra a revolverrel. Különben is teljewm\' részeg volt. A revolver csak akkor sült el véletlenül, amikor az asszony karját megragadta s dulakodés közben azután még néhányszpr elsütötte a revolvert, de a golyók a\' falba fúródtak. Tagadja, hogy <»lrt7.M<>p«m többek előtt kijelentette volna, hotfv az asszonyt meg fogja ölni, valamint azt is, hogy Kiss Mária leányát a morénylot elkövetése olőtt mindenféle üiügy alatt l elfakarta távolítani.
Egészen másként vallott Kiss Mária, aki elmondotta, hogy Gallai téliesen józan volt, amikor haza jött. Kiőbb elakarta küldoni kis leányát ,s mikor ez nem sikerült, fölszólította\' .az asszonyt, hogy kösse meg a nyakkendőjét. Gallai azután egyik karjával átkarolta az nsz* szonyt, a másikkal pedig n. revolvert asszony lialántékáuak szegezte. Szerencsére fólreütötte a revolvert s igy s lövés nem érto testét.

MÉM
........
Nagy betörés eqy vasúti pénztárba.
¥ \' \\
Orsova, jun. 19.
Az orsovoi vasuli állomáson oary idő óla nagyobb lopások történtek. Valaki éjnek idején bejárt a vasúti pénztár-
é* éllnnitónn fn«7.tnr«tla a
pénztárt. Alkulcsok segélyével felnyitotta a vasszekrényt és onnét több izben nagyobb összegekot lopott cl.
Hónapokkal nzclótt történt n pályaudvaron nz olső lopás. A vasúti pénztárnok számadást készített és ekkor roájött, hogy a vasszeltrénvből, ahol a vasút napi bovétolót tartja, Ó000 korona eltűnt.
Rcndkivül izgalmai vizsgálat indult meg, mert ast hitték, hogy valaki a hivatalnokok közül lopott.
A vasúti pénztáros jelentéjt telt az állomásfőnökségnck és egyben bojolon-totto, hogy a hiányzó összeget megtéríti, do a főnökség engedje meg neki, hogy a tolvaj kózrckeritéso iránt meglehesso a lépésekot.
Egy héttel ezelőtt megint lopás történt. Ezúttal még több, 11,000 korona készpénz hiányzott.
A lopást a vizsgálat érdekében titokban tariották, mert nrra számítottal*, hogy a botörő tolvaj megint jelentkezik, mert azt fogja hinni, hogy a lopást nem fedezték fel.
A pénztáros, aki, szerencse ro jómódú emlíer volf és a 20.000 koroi^i hiányt . fedezte, mag* látott a tolvaj elfogatásijához. .
Titokban lynkat fúratott a pénztárral szpmszédos szoba falán és ottan elbújt.
Ma éjjel fél 3 órakor gyanús neszt hallott.
A pénztáros loshe állót. Látta a lyukon át, hogy ogy asszony óvatosan kinyitja az ajtót, benyit a pénztárszobába és kulcsosai kinyitja a vas-szokrónyt a melyhez csak a pénztárosnak volt kulcsa.
Az nszony ogv kendőt terített a földre, amelybe marékszámra rakta az ezüst és papitpénzt.
Ezután gondosan bczérla a varezek-rénvt és kifelé Indult.
L\'gv Makarik Károlyné nevü: asszony járt ugyanis a lakásán, aki oly módon jutóit a pénztári kulcsokhoz, hogy lenyomatot volt a pénztárosnak, akinek esténkint ő nézto át a ruháit, a zsebéből vett kulcsairól ós igy csináltatott magá nak kulcsokat.
Az asszony lakásán megtalálták egy padló alatt ellejtve az ellopott 20,000 koronát 03 több értékes tárgyat, amiket az asszony lopott.
Makariknét letartóztatták.
Az eset nagy feltűnőikéit.___
A lovag ur és lakásadónöje.
Kieskovszky Gyula mint tiszt szolgált n hadseregben, do lo kollolt mondania és azóta nagyon rossz rorsba jutott.
Bornstein Antalnénál bérolt egy kis hónapos szobát, do még azt sem volt képes fizetni. Mivel pedig a kvértélyos asszony nagyon szorongnlta, azzal csitította el, hogy tartozásáról egy 200 koronás váltót\' adott. Annyi esze volt az asszonynak, hogy \'„ a váltó csupán a Kieskovszky aláírásával nem : sok^t ér, do megnyugodott, amikor szoba ara a váltót aláíratta a nővérével, Kieskovszky Zsófiával is, akiről azt liiroszlolto, hogy menyasszonya báró Madeiszkynek, a volt osztrák miniszter fiának, akivel hamarosan meg is esküszik.
Do a fényes partiéból persze semmi sem leit. Erro Dornsteinné följelentette a lovagot csalás miatt, ám a bíróság megbüntette az eljárást, konstatálva azt, hogy Kieskovszky Zsiga még kiskorú 8 igy váltó aláírására joga nem volt « erről Bornsteinnó könnyű szerrel meggyőződhetett volna. Ennél kedvezőbb eredményt nom várhatott lovag Kieskovszky és amikor igy fordult a dolog, vérszemet ^kapott. Ö jolentette ugyanis fel most Bornsteinnét rágalmazás cimén.
Panaszát ma tárgyalta dr. Schmidt biró a büntető járásbíróságnál. A bíróság azonban, raérlogelve az ügy előzményeit, dr. Düshegyi Gyula védelme után Borneteinnét, akinek végre is igaza volt o a pénzét sem kapta meg, fölmontclío a rágalmazás vádia alóL
A nyaralók fiiAnál.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, junius 19.
A főváros környékén levő nyaralók-nak nemcsak télen, amikor nem lakik ottan sonki, hanem nyáron is vannak rémei, akik minden kínálkozó alkalmat
ícilius/.uúlvu lupuuk ¿a bütuiűCk.
Ilárom ilyen rémot tartóztatott le ma a rendőrség. Ezek: Kubik Adám 21 éves vasöntő, Móriét Nándor 20 évos cserepező ós Fodor Lajos 22 évos ci-pészlegény.
Ügy fogták cl őket, hogy Neuhauser Lajos ólomgvári igazgató lakásába a Csongor-nton, ahol n nyitott ablakon ál bomászvo, ozüstgyertyatartót loptak.
tolvajok számos betörést köveitek cl, do cs\'^k egyet akarnak beöBnicrni, a mit tegnapelőtt\' éjjel követlek el a Froh-ner-féto villában, A honnan míndcnfélo ágyneműt loptak cl.
Kalandvágyó fényképész inasok
Budapest, junius 19.
Szabó Islván ós Kopac Ernő tizenöt és tizenéngv évos gyerekek a Szabó István Izaíjella-utcai fényképészeti műtermében innskodtak.Nvolc nappal ezelőtt meguulák a mesterségüket s ogy harmadik társukkal egyetemben eltűntek. Gazdájuk mindenícló keresletto az elmaradt fiukat, de csak nem akadt nyo mukra. Tegnap, végre, rongyosan, ázva, dideregve beállított o harmadik és ro-megő hangon beszélte el az utóbbi na pok történetét:
— A Szabó Pista haza\' akart menni a rokonaihoz Nagy-Szebcnbc. Azt mondta neknm és az Ernőnek, hogy tartsunk velo. Pénzünk nem vvlt, hát gyalog in> dultunk útnak, ügy gondoltuk, hogy útközben majd csak kapunk enni is, inn is, hálni pndig az isten szabad ege alat fogunk. Elmentünk velo. Soroksár vpl1 az olső állomásunk, onnét Kecskemétre majd pedig Szegeden keresztül Nagy\' Szebcnbo igyekeztünk. Do már a másó dik napon sokat szenvedtünk. Nappal i nap hevétől fáradtunk el,-éjszaka a hideg szól gyötört kegyetlenül.
Nem bírtam tovább a fájdalmas fáradságokat, elszöktem tőlük s haza-jöttöm.
Ma aztán életjelt adoít magáról a két elmaradt fiu is. Levelet irtak főnöküknek s ezt mondják benne:
— Öngyilkosok löszünk, öngyilkos fiuk öngyilkos szülőktől származnak. Nem kerülhetjük el sorsunkat.
A rendőrség a ,kót kiskorú kalandor szcmólvleirását cltelografálta abna az\' utiránvba, a melyet harmedik társuk megjelölt s valószínű, hogy kézrekerülnek, mielőtt még bejelenten öngyilkosságukat végrehajthatnák.
BUDAI\'KSTI BIBÉK.
— Életunt asztalos legény. Tegnap délután az összekötő vasuii híd budai oldalról Lucay József sepsi-szent-győrgyi születésű 24 éves nőtlen aszla-loslegény öngyilkossági szándékból a Dunába ugrott és nyomtalanul eltűnt.
— Osztálysorajáték. Az osztály-sorsjáték mai húzásán a kövolkczö nagyobb nyoromónyeket sorsolták ki: 70.000 koronát nyert: 71487. 25.000 koronát nyert: 22705. 10.000 koronát nvert: 28728. iíOOt) koronát nvert: 10962. 2000 koronát nvortek: 1896Ó 35204 91341. 1000 koronát nvortok: 28005 30481. 500 koronát nvort\'ek: 30347.41135 54020 54Í107 tí(J878 71UU0 72954 73125 74980 76010. 800 koronát nyertek: 8385 0921 7917 13417 10041 17188 18005 29008 82665 41862 45474 50874 53177 58660 59048 05022 65792 67823 71899 73889 74742 7545(^84780 85365 84480 87411 91180 98691. A többi kihúzott számok 80 koronát nyertek.
— A kés Budán, a fehérvári-úti téglagyár udvarán László József huszonhat éves asztalos összekülönbözött Menyhárt Mihály huszonegy éves malom-munkással. A vita hevében mind a cctten kést rántottak ós súlyosan Osszcszuikálták egymást.
— Bolonddá tett munkások. At
angol konzulátus fyitdapesti épülete elölt tonjor nép hullámjlk már nnpok óta. Többnyire szegény mnnkanélküli munkások, akik szoronfló szlvvol lesik órák-hosszat, hogy mikor jelentkezhetnek a konzul előtt,\'ki Őket nagy flzotéssol a délattikai vérrel áztatott Eldorádóba fogja elszállitanf, Az emberoket azóta, hogy nz angol-bur békekötés mre eiju-jott\'Eurépábfi, lelketlen ügynökök tévútra vezetik á azt híresztelik, hogv az angol kormánv ezerszámra szerződteti a munkásokat. íla olyan nagy tömeg csoportosult konzulátus épülete előtt, hogy a konzul a rendőrség segítségét vetto igénybe. Az elbolonditott emberek a rendőrök fölhívására som igen akarlak eltávozni és sehogysem lehetett Velük megértotni, hogy az elszállítás tisztán mese.
A biztosító közönséghez!
Tudomásomra iulott, hogy a „Transyl-vánia" nevet viselő oláh biztosító társaság egy névrokonomat, Kossuth István urat budapesti íőtiszlviselőjévé nevezte ki; kérem az igen tisztolt közönséget, amely nz én elnökletommel mü. ködő „Hazai általános biztosító r. társaság" — mint toljesen magyar vállalat iránt — érdeklődik, ne tévessze össze sem a két biztosító társaságot, sem óngemet Kossuth István névrokonommal. 1902. május 30.
Kossuth Fereno s. k.
a „Hazai általános biztosító r. társaság" elnöke.
hírek mindenfelől.
— Magyar urak a királynál.
Bécsből jolentik : A király ma délelőtt kihallgatáson fogadta Szalay Irmrét, a Nemzoli Muzeum, Radisics Jonöt, az Iparművészeti Muzeum és Győry Árpádot, a levéltár igazgatóját, Ugyancsak ma járult a -király eló Ferenc Ferdinánd főherceg londoni kísérője gróf Fostotics Taszillo.
— Agyontaposott ember. Szögedről távirják nekünk : Vlassics Pál íöld-mivos tegnap ójjol az országúton a városba akart jutni. Útközben négy ember ismerollon okból megtámadta és földhöz vágta a szó szoros értelmében agyon taposta. A szerencsétlen ember móg ólt, a mikor mogtalálták, do a kórházba való szállításakor meghalt.
A tottesekot keresi a rendőrség. .
— Felhőszakadás és vlllámoaa-pás. Csongrádi tudósítónk távirja: .Ma ójjel nagy felhőszakadás vonult át a városon és környékén, amely több óráig tartott. A felhőszakadás a vetésbon óriási kárókat okozott. Sok gazda koldusbotra jutott. A villám két liázba sújtott lo ós ogy holvütt ogy kocsist ütött agyon. A kár közel fél millió korona.
— Bányászok kongrosBzusa. New-Yorkból sürgönvzi tudósítónk ; Michell, a bányamunkások egyesületének titkára Indianopolisba nemzeti kongrosszusra hivta összo a bányamunkásokat, hogy hnlározzanok arra nézve, vájjon célszerű-e a barnaszénnuinkásokat felszó litani, hogv sztrájkoljanak. A bányamunkások indianopolisi nemzoli kongresszusát összehívó hirdetmény szorint a tanácskozás célja az amerikai szénbányamunkások sztrájkjának megvitatása nz antracit-bányászok mostani sztrájkjának támogatása végett. A gyűlés julius 17-én ül összo.
— Fareno Ferdlnád főberoeg uíja. A király holnap fogadja Feronc Ferdinánd Íőlíercegct, aki tudvalevőleg az uralkodó képviseletében Londonba utazik a koronázási ünnepekre. A király holnap adja át a főhercegnek azt a sajátkezű lovelót, amolylvel királyi barátját, Edwardot, koronázása alkalmából üdvözli.
— Földrengés. Egy meráni távirat jolentl, hogy olt ma délelőtt 10 óra 24 perckor heves földrengés ejtette rémületbe Merán lakosságát. Menydörgésszerü zaj elözto mog a földrongést, amely a házak mindon borendozésót megingatta. Eavéb kár nzonban nem történt.
— A halyatt««. Koponhágából távirják : Minthogy a király Wicshadenbeh van és a trónörökös pénteken I-ondonba megy a koronázásra, Kerosztély herceg veszi át az uralkodást. \\
— Letartóztatások Athénban. --athéni rendőrség letartóztatott néhány Macedóniába való embort, a kik álllté* lag a macpdón-bizottság ügynökei. Allilé-
kaiSr.íiio kespresuttiri\'.ok»! láttak nála.
II. • tcftí>,ha «taftit», ha
na izzaa Máiot*»* n»Mk,
I.1*k «ÍT tóf^T Erínyl-wu
IOHTIOL SAUGYLT
Tf(|«B. St»íUlan. Ara 3 ««r«aa nta-
Kapható 4a pootin ac4tkUdlt DIANA GYÓGYSZERT AB,
KAroijr-kírut 5. (BoV«U* -arok.)

NfoaiatoU: Szike!y VlK-mY BpMtea.
Majprornif i. jTa^obíi É
ponyva- és zsák- / köícs^ülntpiato
»JAnt a lf(|<;l5nT5«ebb foltólolck mollett tó ói :ió«ys/ű;métcr n>i(T«á;;u knerxl- ¿a Vttígrot v.ilmnlnt rcndkivQl nifiKÍkclt dijak incllfiU rayoohordAahos (lOkróielt niíkír- í>% Jji\'hof-dúl köloaönponyvdkAt. utóbbi citia vételi« 7 ét t korpoa iiban.
MOEIi ADOLF
zaáktUlot, éa hnaanMt saéik- ¿a ponyva DMTridUAr.
• BUDAPEST, V. kar., Arany Jánoa-ntoa U. sx.
Sürgönyein: NAGEL ADOLF Budait.
KÖZGAZDASÁG.
Budapesti gabonatőzsde.
A Határozott irányzat éa 7 fillérrel ma* ga6abb árak mollóu, forgalomba került 14.000 mm. huza.
Mttjyar buta jun.-ta MS-0.23, lton okt-r« O.flt-O.OT, Zab okt.-ra 6.W-C.86, T«ag«ii G 08-C.ÖS BudapaaU SrUktSud*. •,
KIÍUr»d«fn k3U«!«tt: Owtrik hltelti«ir. 6«.— Matr«r hiloltéfívtny Í03.76 *Je!zilo» bank--.— lUroarourányj 610.— Oaitrik állarar. 703.60 Ma< tyar hltctréaxviny 704.- Map^ar i «/úi*líkoiaj»r,y !ár. I20.C0 KoionajAiadik 07Lc»Aásjlto)ÚL.%pk 4S3.JO Jftlx. bank iK.W. itimAtnuxáayl 619.— 0«Unu;yar üliunvaiut r«uv«ny 700.— Dili T»m 70.— Kimet bírod, mátka 117.87. YUlan.o» vuut 309.50 Uudapcili kíiull ranit «10.— Btíoal drtóktöxa«*.
B4o«, Junta« 19. Oailrák hi!«lr. Cí^.25. Majyat hltetr. 704.— OiztiAk-majyai iltatnriuuU rv\'iivíny 700.— 4 KArntí-koi magyar atanyjAi adók — Majyai kot?uaJAradók 07.W Déli vaaut 7I.GO
— Közvágéhidl sertéovásár. (Hivatalos jelentés.) Készlet 40 darab. Érkezett 014 ilarnb. Összesen 054 drb, Eladtak 520 darabot. Maradvány 128 darab. Mai árak: öreg sertés, silány 76—80 korona. Fiatal gertés noliéz — korona, középsulvu 80—90 kor., kőnnvü 08—80 kor. IlizottscrtÓ3 könnvtt —• korona 100 kilogramonkint élősúlyban minden levonás nélküL •
LogcélszerObb és legolcsóbb permetező a
„S!E»PLEX"
Klostcrnouburgl\'és VennoreU szórévai, legfinomabban porzit — laphaté;
Schottola i Ernőnél
* BUDAPEST, Vf VI. kar. Andráaay-ut 2. M
Gyakorlati útmutatással ellátott ismertető füzet ingyen küldetik bm^.
;Sa&

¡Román zsidók ptoe Budapesten.
V
Néhány nap óta Dudapesten időzik a romániai zsidóknak egy küldöttsége hogy érintkezzék az itteni zsidó hitközséggel és azzal a segitöbizoltsággal, amely két évvel ezelőtt kétszázezer forintot gyűjtött a Budapesten rekedt fWttánisi kivándorlók számára.
At idén, szeptember 1-én lép életbe Koiuáuiábau az uj ipari törvény, amelynek intéskedései arra kényszerítik asidókat, hogy kivándoroljanak. Minden nasyobb városban helyi bizottság alakult, amely a kivándorlókat itányitja At Őiztxsl legalább százezer zsidó fog kivándorolni Romániából, nagyrészt Budapesten kerosztűl. Céljuk Argentína.
Erre a célra a Londonban székelő zsidó gyarmatosító társaság minden kivándorlónak 80 frankot ad. Ez azonban keréj, mert az útiköltség szemé Ivenként 160 frank. A iomániai helyi bizottságok ezt a hiányt gyűjtésből akarják kipótolni. E célh\'ól jött a fővárosba a zsidó küldöttség. A bpcsti hitközség kijelentette, hogy nem adhat segítséget a kivándorlóknak. A deputá-ció még itt marad, mert kéri annak az 50.000 koronának a kiadását, amelv a két óv előtti segitő bizottság gyűjtéséből még meg van az országos izraelita iroda kezelésébon.
ÜSEaeac:
ftoysUdtler Flóra férjhez megy,
Báró Splényi Árpád Freystfldtler Flóra második férje, tudvalovőleg a válópőr alkalmával arre kérte a bíróságot, hogy a hátasság végleges felbontásával egvüú mondják ki azt is, bogv a szép asszony nem viselheti tovább a báró nevét. Á házastársak között a válópőr folyama alatt emiatt, elkeseredett barc fejlődött, I több rendbeli becsületsértési pör is keletkezett, a győztes azonban az asz-szony maradt, a bíróság ugyanis kimondott*, hogy Freystádtler Flórának joga v*a a báró\'Sp\'.ényi Arpádnó névhez.
Ma délelőtt a május óta Olaszországban tartózkodó Freyst&düer Flórának jogtanácsosa jirt Balmos János polgármesternél egy kérelemmel, amelyből kitűnik, hogy az elvált asszony nem kíván sokáig a törvény adta joggal élni, nem ragaszkodik a báró Splényi Arpádnó névhez, mert hát ó nem anny:ra az elvált férj neve után, mint inkább férj Után vágyódik.
A kérvényben elmondja, hogy külföldi kőrútjában Rómában megismerkedett egy heves vérű, szép olasz emberrel, akinek a felesége akar lenni. Tekintettel ana hogy ő már kétszer elvált az urától, a harmadik férj-jelölt pedig fiatalabb nálánál, a házasságot lehetőleg sürgősen meg akarja kötni ezért kéri, hogy a polgármester adja meg neki a dispenzációt, nehogy a házasság kihirdetése hosszabb időveszteséget ozozzon. Minthogy pedig a kérelem teljesítésének semmi akadálya nincsen, a polgármester a fölmentést meg is adta.
Freystadder Flóra jövendő férje a római „Roe Montenegro\'-szálloda főpincére.
, A kivándorlási bizottság.
Fejérvármogye közigazgatási bizottsága által a kiváudorlás ügyének tanulmányozására kiküldött három tanú bizottság kiszáll azokba a községekbe, ahol az Amerikába való kivándorlás leginkább elterjedt. A bizottság három tagból áll Kollor Pál elnöklete alatt dr. Paízs Gvulából és Burcbard Bélaváiy Rezsőből\'.
A három kiküldött tegnap kiszállt Bakony-Sárkányba ós Isztimérre s az a jelentés, amelyet erről az érdokos re-portról lógnak a legközelebbi közig, bizottsági ülés eló terjeszteni, előre jelezzük, bő ós rendkívül érdekosanyagot fog szolgáltatni, a kivándorlás ügyének tisztázásához.
A bizottság először Bakony-Sárkányba ment s ott a plébánián kérdezősködött a viszonyokról, majd a postára mont, ahol összeszedte az adatokat, onuan a községházához b itt is első sorban n •utiszúkai adatokat irta össze. Azutá
előhívták azokat, akik már jártak Amerikában, vagy oda késeülnek. Először is megnyugtatták. az emboreket — oly jellemé\' ez a mi viszonyainkra, hogy
nem adóba jöttek----sőt épon azért,
hogyan lehetne az általános nyomorúságon sogitoni.
Lassankint felmelogcdtek az Amerikában nagvobbára különben is kimüvelő-dött emberek s elboszélték az okokat, a melrek flkot kiváüdorlí.sra kéütették. ottani viszonyokkal egyetemben. Nem akarunk a jelehtés eló vágni, a mely özeket mind elő fogja terjeszteni, de mégis két földmives megjegyzését el mondjuk mintegy mutatóul.
Az egyik a gazdasági viszonyokra vonatkozik. A szegény embert, úgymond, szoritjál: az ádóval s kénytelen oladni búzáját olyankor, amidőn hét forintot kap métermázsáját. Mikor aztán már drága a buza, akkor neki kell venni legtöbbszőr a korpát veszi meg öt forinton.
A másiknak a megjegyzése a közigazgatásra vonatkozott s a következő. A mult héten, úgymond, egy szomszéd községbe mentem szekéren. Dolgom volt a. boltosnál, a piac-téren lövetettem az istrángot, ahol a többiek áiltok és elmentem. Mikor visszajöttem, kisbiró-csak hajtja ám a lovamat a községházához. Megállj, mondok, miért viszed te az én lovamat a községházhoz, nem bitang az. Azért viszem a községházhoz, feleli a kisbíró, mert ott nem szabad lóval ácsorogni. Meg is büntettek érte 2 lórintra, még felebbezni sem lehetett, lát tekintetes urak, ha nem szabad azon a bolyén állani, honnan tudja az szegénv ember, hogy ott nom szabad állani?
Hát közigazgatás ez kérem, jegyezte meg a müveit paraszt szórói-szóra . . . Is oly nagy igazsága volt ennek az em-lernek.
E két epizóddal csak jelezni kivántuk tanulmányozás közvetlenségét és gya-corlati őszinteségét, a jelentés sokkal jehatóbban fog e dolgokról beszámolni valamint a kivándorlás káros és hásznos eredménveiről.
W felismert legjobb;, iiy, \'^Kszivankahiively. , „ kapható -minden 1) I
nccínbergS nagykerasketSis és m. kar. dohánytőzs. , dében báfiioglemouzel elBáioü dobozban. Parafa, éi, v aranyszopókáwal ís kapható.\'
REGÉNY.
v
A tenger titka.
A rendőrség az üzlet és a betörés lözötti összefüggést ugy találta mog, íogv megnézte, hogy kerültek a betörők a Westminster street 23-ik számú lázba és onnnek a háznak a pincéjében egy lyukat talált.
Bemászott a lyukba és kijöttök a 21. szárnu ház pincéjének egy rekeszébe, melyből lépcső vozotett fel ai;ba a bizonyos két nap óta becsukott üzletbe.
És akkor kitűnt, hogy Propp Paul ur ogy nem létező alak, volt — nincs.
— De igazán nem értem uram, miért.
— Hanem én tudom, hogy tulajdon-képen ki ez a Propp PauL
— Do uram.
— ón.
A korcsmáros már régen nom jól érozte magát, most felpattant:
— Tossék ezt bebizonyítani is.
— Majd bebizonyítom Timmel.
— Tim hazudik.
— Helyes 1 De nom hazudik a fotog-rafáló masina. íme.
És a lord egy gömbölyű dobozkát vont elő. melyből egy hosszú papírtekercset húzott elő.
— Tudja mi oz ?
— Nom.
— Ez egy bgynevezett films. Egy mozgó fénykép fölvétel.
(Folyt, köv.)
Manr.nAIJa Ön--
■ foltot;«« kisloj hi.au>, U-.>ü<»li»ifck arci-baaáMSt • Melyein arctkai-.t 1 Mii
(0 kr. ; í*\\u, «Jaj I frl 10 kr.
*rr»\'ttl >»pli»U *» ok • e*imia«l vaMA:
•ir.fttíKl.V «. KT*KY»«<rlArn •a „I*tr»**uiuhea" JUo.dn ¡»»ivih.i\'lt
A k« a hlpdatéssk alapján valamit rendel, kénjük« hogy a megrendelésnél lapunkra hivatkozni szíveskedjék. ****J&********?***********
l Szebbnél szebb
vizsga^ u hák
leányok és fiuk részére mindon nagyságban és nagy választékban kaphatók, esetleg mértél: után is készíttetnek
Mocsári Kálmán utóda
Budapest,
XV. kor. Váol-utoa 9. szám.
Kerti ruhák, ^wv^^ Kerti kalapok.
Tit^ilM
eddig legjobbnak bizonyult a poloskák és pótéi teljes kiirtására. Kapható helvben és vidéken üvegokbeu á 20, 40, 60 kr. Kél liter 1 frt 80 kr. 1 liter a írt 50 kr. Tirgranvpor a 15—«0 kr.
Főraktár :
Tirgram Társaság
Budapatt, IV. ker. Kiroly-utoa 1.
FORINT
50 krajcár „Darányi" vászonkabát
PLATSCHEK VÍXJEOS
férfi- és gyennokruha áruházában
Központi városház (Károly-tómU
Ober- Selterol
| ásványvízforrás.
I
^ Az Obor-Seltersi ásványforrás vito hlrnovos gyógyvíznek van elismerve
* kulftnüson a
i mell, gége és tüdő &
^ betegségeinél. Az idegeket erősiti és í az omés/.tési szervek működését helyre % áüitja. Kapható mindon tfyógy- to szói-tárban ós fitsiorkeiouka- *
f. .. dósben. u
Főraktár Maiyyurornzáf riexdro: &
$ BUDAPEST, VII. kv. Hüszár-otoa 5, sz. *
Brázay-féle sósborszesz.
»Minden munka után, akár szellem!, akár testi furadlsággal jár is, Oditü hatással van az emberre a Brázay-féle Bvsbor-S7.csz. Ha ilyenkor jól bedörzsöljük a nyakszirtet, a vállat ós a hát felső résrét, vagv súsborszcszfördöt veszünk, a bágyadlság megszűnik.
1 najry üvef ára 2 korona. 1 kis „ „1
Olcsó szabott árak! Olcsó szabott árek! <}
BluxOk és pongyolák legolcsóbb <• áruháza.
Deutsch Kálmán és lm
BUÖAPEST, VXZ. ker. Klrályutoa 511 B. ss.
Mosó blúzok drbja \'$1 frt Bátlát (., ,. 1 „ 60 kr,»
Divatos pongyolák dbja 3 „ 60 kr ■
Vidéki megrendelésekhez a nyák-, mell- és ujj hossza elegendő.
UtánvéteSüel!
Meg nem felelS áruk készséggel Jf
ktooeréltetnek.
Í2 fí*t.-ért | W frta-ért {
finom I ®f5\'ío« finom
divato4 Oltínyt rop íolöltöt kalitok temek wabi»-
. bin. Duií wOvtlválaulál". Yldikia minták, inártók uUuiláufcl birmaolT« U
lnn«n- . ANGOL SZABÓIPAB
Jtlkotmány-ntca 07.
Kovácsoki lakatosoki
gazdaságokr iparvállaflatok figyelmébe!
Rendkívül olosó bevásárlási forrás
mlndoanomü radva*, lomecok, tArlría-■ oOLronyok bokorlUal cilolura, ajdlkcra-kok, tranamlaatók, nKnra3Ímir<)p»k, fúrók, • attnk, fllök 4a »ryéb i«orn*4mokJxu« ba«xnátt állapotban la.
EOHN A. IH
«M- ii tóm DA£7-
BUDAPEST, VI. ker., Moxsáp-ntoa 9. s*.
áa araMrSk ráuára fal
I fe ryvffrak r tűnő oUMÓn

fÜHOfSjdffB
rMogbao van vifr •«"JífTW*
IcXcsü.il •lt»r. kírl» . utbaijíiltá
/Tomtslri-f "funkít.
UKOHT bankház, r„ nnAapoot,//\'!
t«ro 0. tlctUi Ijit-j kSrot Ol.Av uáav. /fi)
JProspckhc« íit ffj/en.
Odíititecbolkil iabtraloriu«.
Fosorvosi aSterea,
lFOSAKI
irány lulkanlllian. saját raídszer szvht.
Hyrltnüm (KaeUlfln) i< «ItJrhMctlín, kjf«v«( w»ílelt Kofxnkiat • frt. KMiUciiukban frjin-kin» a frt. Bzájpaclüa nólk\'^l 1». Kotlivuá« cccalnnal o űrt. Porc »Ilin ío|U"m»» 0 íorlxit. ar»uylú:néa 4—5 frt. kzoil vojy com.ul tí. aiA» 9 írt. FotU«xtilá» 3 fi-t. U.u\'Jfló« lam».
FITZYJLE fogorvos.
Ji UJJ APUST
JKo—ulh JLaJot-Mto** lO^ftUwUt. UakaiSBrt farsarak jarltáea * frt. ÁM*l-_jocá« i n-t ),o kr.
11, évfolyam, 1??, szám.
Nagy-Kanizsa. 1S02. szombat, Junius 21,
Egyes 2 fillér
miau- ■ . -......:r.-itwmiT
M

Előfizetési ára:
Helyben házhoz hordva egy hóra 60 fillér. Vidékre póstai küldéssel egy hóra 1 korona 20 fillér.
• • • • • «
Kiadó tulajdonosok: y Fel.lőa as.rkaastó:
Krauat éa Farkú. VLOUVA1 HUCJO.
Scerkesstőség ¿3 kiadóhivatal: Krauss és Farkas paplrkereskadfee.
Megjelenik naponta korán reggel.
Nyomatott a .Nagykanizsai Friss Ujait* ssersédéset
nyomdájában.
i i
? i.
M;
zesizácisés fordulat a EPairBowÍGS-fi§g3?!!iei&
»
ly csal főwárosban.
Allwrt király halála.
Drezda, jun. 20.
Albert v király holttestét balzsamozni fogják. Halotti maszkjának felvételére mára várják Konstanc berlini szobrászt. Az orosz, az angol §s amerikai berlini nagykövetségek még az éj folyamán küldtek kormányuk nevében részvéttáviratokat.
Albert király és a feltaláló.
Az elhunyt öreg szá«?z királyról sok érdekes anekdota kering. Talán a legérdekesebb valamennyi között az, amit egy ambiciózus, fiatal feltalálóval hoznak kapcsolatba.
Albert királynál egyszer egy Peífka nevü 27—30 éves mekanikus jelentkezet1 audienciára.
— Felség —. mondá Peffk* — nagy találmányom van. A kormányozható léghajó problémáját oldoy&ttt meg. Ezzel elővett a hóna alól egy nagy bőrtáskát, amelyben csupa raja van.
— Engedje meg folség, hogy elma gyarázzam röviden, miben áll ez a találmány.
A király tetőtől talpig végignézegette Peffka urat és aztán igy szólt:
— Látja uram, nem hiszek az ön találmányában. Jobb volna magának, ha szatócsboltot nyitna.
De felség — motyogott a feltaláló.
Igen, igen, szatócsboltot nyisson — szólt a király és megsem hallgatva Peffke könyörgését, hogy hallgassa végig, udvariasan bár de szépen kituszkolta
Albert király ugyanis óriási ellensonv-,vel viselkedett minden feltaláló iránt, mert százával kérestók fel és sokszor igon érzékenyen pumpolták meg.
Egy két évvel ezután az eset után. fekele szalon ruhába öltözött, mosolygó képű ur jelentkezett audienciára. Peffka volt. Mellényén vastag aranyláncot és ujjain vastag aranygyűrűket viselt.
— Felség —■ mondá — megköszönni jöttem szives tanácsát, fűszeres leltem és rövid idő alatt kis vagyonra tettem szert.
A király mosolyogva szólt a boldog i\'offkéhez, aki találmányára szánt kis "vagyonkáját egy szatócsbolt nyitására adta és találmányáról mindonkorra lemondott, gót meg is házasodolt ős elvett égy jómódú leányt.
— Látja, hogy jobb volt magának szatócskodni, mint találmányokkal bíbelődni.
Királyunk ét Albert király. 4
Az elhunyt egész jó barátságban volt Ferenc József királylyal. ltjukon barátok voltak és őfelsége állandó lovelozésben állon vele.
Hogy mennyire szeretto királyunk az elhunytat, mutatja az az esőt, ami éppen tegnapelőtt történt.
Királyunk — mint akkor jelentettük — Schneebergre tett kirándulást.
Puchbergben a cercle alkalmából szóba került Albert király aggasztó be-betogségo.
— Bizony — szólt királyunk kőnyos szemekkel Vielman kormányzóhoz lor-dulva — nagyon aggaszt engem jó-barátom betegsége. Halála — az Isten no adja — nagy csapás volna mindnyájunkra nézve.
A mikor az este 9 órakor Bécsben az olsö távírat jelentette Albert király halálát, akkor ő Felsége rögtön kondoláló táviratot küldölt az elhunyt családjához és környezete is levertségot vett észre rajta, amit az elhunyt halála feletti fájdalom idézett ciö.
A király jó szíva.
Nagyon jószívű ember volt az elhunyt király. Az igazi nyomor elöl soha sem zárkózott ol.
A lapokban olvasta egyszer, hogy egy pallérl agyonzúzott egy vascsiga építkezés közben és a pailér beteg asszonyt ós négy apró gyormoket hagyott hátra.
— Ezen az asszonyon sogiteni koll!
Szólt udvarmesteréhez és utasította, hogy keresse fel utókban az özvegyet és referáljon helyzotéről. Az udvarmester jelentése teljesen megegyezett a lapokéval, mire a király rendes évi kegydijat utalványozóit ki a szegény asszonynak, amit az tizenegy esztendőn át húzott, addig, mig meghűlt. A gyermekeiről is gondoskodott a jószivü király. Ezek azóta felnőttek (s az elhunyt királynak köszönhetik, i-ogy sorsuk jóra fordult.
Rcbbnirta egy gyufagyárban. ■
Az (Mai pörköltek,
Budapest, jun. 20.
1897-ben, a hirhedt Báníly-választások idejében illatoztak azok a pörköltek, melyek tegnap a királyi kúria polgári tanácsát foglalkoztatták. Akkor történt, hogy Vészi József lépett fel Országh Sándor ellen Ó-Budán s az utóbbinak válaszlói többek között nyolcszáz pörköltet .fogyesz\'nttak el. Kersoh vendéglős konyhájából kerültek ki az adagok s olmulván a választás, nem kapta meg értük a pénzt. A nyolcszáz pörkölt föló homályt bontottak az Országit kortesei és Kersch közel hat esztendőn keresztül fáradozott azon, hogy ezt a homályt eloszlassa. S ment a pör fórumról-fórumra, mjg. vépre a kúria elé jutott, ahol tegnap Országh Sándort marasztalták el a nyolcszáz pörkölt mecílzetésébou, 800 koronában. Egy pörkölt tehát egy koronába került I hizonv a logutóbhi választáson olcsóbban | mérték.
Boroszló, junius 20. A Sperling testvérek gyulagyárában tegnap veszedelmes robbanás történt, a molvnek követ-l eztében a gyár egy része leégett.
tgy magyar nábob Dukasa Indiában.
Világhírű hazánkfiáról T e 11 ó r y r ój az indiai Tollérycég megalapítójáról ós tulajdonosáról a következő szomorú hirt
közlik:
T e 11 é r y S. T. indiai nábob volt Óriási palotában voltak elhelyezve szőnyegei, melyek az egész világon kapósak voltak. Később kiterjesztette üzletét és amit India és a tengerentúli világ rész produkál, a pompás és értékes spe\' ciális cikkeket potom áron vásárolta ós drágán adta el.
Mngyor származású ember volt: ós nagy vagyonának gyümölcsét élvezték itthon, maradt rokonai és azok a magvarok, a kiket utjok Bombay felé vitt. A legvagyonosabb kereskedők sorából való volt. Néhány év előtt Magyarországon ós pécsi rokonainál is járt és ez alkalommal meglátogatta a pécsi polgármestert is. M«jo™«»y Imre polgármesterünknél már sokan bekopogtattak, de még kevés kéz-szoritásra volt oly büszke mint az indiai nábob ismeretségére, a kivel mogigónette, hogy az ö kedvenc alkotásától (in futurum), a pécsi muzeumról nem fog megfeledkezni. Amióta iímét visszatért Tel-léry uj hazájába, folyton terjesztette uj üzletét. Delhi, Simía és Kalkuttában nyitott fiióküzleteket. De az elmúlt évben, mint tudva van, a pestis borzasztó pusztítást vitt végbe Indiában, ahol az éhinség is ezrével szedte áldozatait. — Ennek következménye volt a teljes üz-
A robbanás a gépházból történt, a hol a gépész ós két munkás életveszélyesen megsérült.
leitelenség. melynek csapásait csakba
mar megérezte Tellóry is. f} ♦
Egy másik tudósítás szerint ft
hir nem felel meg a valóságnak. Tellóry budapesti ismerősei és azok, akii; velo üzleti összeköttetést tartanak, azi állítják, hogv Telléry óriási ■ vállalata virágzón működik R bár az indiai ébiniég-nagy károkat okozott neki is, unól «¡cú sem lehet, hogv a vállalatot csak me^ is ing."Ua volna. A Kereskedelmi Muzeum igazgatósága, mely állandó üzleti összeköttetésben van Telléryvel, sokkal kisebb külföldi céuok bukásáról is értesül, s erről nem kapott eommi hirt, különben csak három héttel ez.lőtt kapott levolot a Londonban lövő Tellóry expoiiturától. Ebben a levélben azt irják, nogy épen most, a koronázás elölt, rendkívül föl-iendült az üzlet meneto. Ép oly kevéssa Igaz az, hogy Teliérv tapyona íoncsaivól hazaküldte családját. Telléry né és gyermekei övek óta Magyarországa tartózkodnak, hogy a gyermekese jé magyar nevelésben részesüljenek a különösen hogy a magyar nyelvben »aló jártasságukat tökéletesítsék. Maga Telléry is nemsokára Budapestre érkezik azzal a szándékkal, hogy