Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
138.26 MB
2014-03-03 09:23:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
616
2632
Rövid leírás | Teljes leírás (1.46 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1902. 213-243. szám augusztus

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

. Előfizetés! ára:
H«lybín háxhoa hordv« egy hóra 60 fillér. Vidékro póstal küldésiéi egy hói* 1 koron« 20 fllJór.
Kiadó tulajdonotok: «& Fililói n«tk«iit<i:
1(rausi én Farka*. ü-obtai ruuo.
Sscrketatfcég és kiadóhivatal: Kraus* «4 Farkas paptrktrvskodéee.
a*
Megjelenik naponta korán reggel.
Nyomatott a .Nagykanizsai Friss Újság* asorsóuése« nyomdájában.
q
Elfogták a kisleányok csábitóit. Harminc aEiarcSiislál letartózfattaka
I rendőrség bűnpártolása.
Budapeit, juliu^80. A nö. Jelenti ez a szó a becsil-lést. A magyar törvényhozás minden időben tiszteletlel intézkedett a nőről, még akkor\'is, ha megalázott sorsra kárhoztatta a végzete.
A budppesti rendőrség életbeléo-tetéséről rendelkező törvény utasítja a rendőrt, hogy bűnös nőszemély-nek a megmotoztatását is asszony-személjflyel végeztesse. Persze, mint sok mindenről, erről is sokszor megfeledkezik a rendőri gyakorlat.
Az a botrány, hogy a piacra vitt szerelem dijából a rendőrorvosok hízzanak pocakossá s a perdita másoknak legyen a kereső rabszolgája: nem volt szándoka azoknak, akik ozt a törvényt csinálták, s csak a fordítás révén süppedt mog benne cz a német förtelem.
De példátlan, de szégyenletes, de arcpirító az egészségi lap. Megírtuk egyszer s meg fogjuk irni százszor, ezerszer. Nem tilrhetjük, hogy a közrend őrei álljanak be bünpárto-tolóknak.
Mert, nyilvánvaló, hogy a rendőrség férjes asszonyoknak is kiállított egészségi lapot. Nyilvánvaló, hogj »2 olyan férjes nő, aki egészségi *apot váltott és .birtokon belül1, fajtalankodik, elkövette a házasságtörés vétségét. Nyilvánvaló, hogy a mikor a rendőrség egészségi lapot adott, segédkezet nyújtott a házas-őügtöréshez.
Jog-e ez ? Törvény-e ez ? Igazság-e ez ? A rendőrség szenyezze bc^cgészségi lappal a liázas élet tisztaságát,\' amely annak védelmére állíttatott ? Angliának nincs erkölcsrendé^ete. s láttuk, hogy a legelőkelőbb fa alans ?, is napfényro derül s met ori érik, akár braganzai, akár mnaMjta. Nálunk ? A rendőrség alkalmat ad házasságtörési drámákhoz és vigasz-talásunkra jelenti, hogy az egészségi lap életbelépése óta jelentékenyen emelkedett « titkos prostituáltak sáma.
Gyilkos suhanc.
— Saját (udósitónRM. —
Szendrő, juliui 30.
Vérlázító gyilkosság tarlja icgatot\'a&g bari városunk lakosságát. Saikovic József, itteni jómódú gazdaember betér Mdrkus Sámuel vásártéri korcsmájába békésen iddogált egv kisebb társaságban. Időközben botért kuruc Lackó Sándor 19 éres községi csordás is és Salkovics-tól 2 koronát kért kőlcnón. Salkovics megtagadta a kölcsönt, mire veszekedés támadt közöttük, mely azonban a ko csmáros köznelépése folvian csakhamsr lecsendesült és tovább iddo;áltaK.Lackó Sándor azonban boszui lorrah a gazda
Találka-helyek.
A rendőrség; évi Jelentésébíl.
Az elmúlt évben összesen 36 magánlakáson levő találkahely bejelentését rette tudomásul a rendőrség. Ezek közű. évközben három megszűnt, ugy hogv az év végén összesen 33 találkahely volt a fővárosban.
Kzen találkahelyek tulajdonos«! kivétel nélkül oly nők, akik a rendőrség előtt mint szokásos keritőnők és közvetítők ismorotesek a ügyük rendezése azon célból tőrtént, hogy ők is szigorú ellenőrzés alá legyenek vethetők.
Rendelkeaéseím nem teremtettek uj állapotokat, - nem statuállak uj jogokai, hanem csak a prostitúció egy régen ismert, mindig létezett és teljesen ki nem irtható kinövésének: a közvetítésnek hatósági rondszabálvozására szolgálnak. 8 ép azért, mart a tapasztalat, a nagyvárosi élat ezer példája és a prostitúció története azt mutatja, hogy minden időben és mindenütt, ahol prostitúció léiezik. ott, mint ennek kóros türe\'e, azonnal meaieieuik & kantéi és kőzve
ellen, ki veszekedés közbe...