Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
140.26 MB
2014-03-03 13:18:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1472
11311
Rövid leírás | Teljes leírás (1.36 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1901. 154-183. szám november

Hiányzik: 159. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


I. ávMpH WL
w
Naüf-Xafiizsa, 1901. líéiiiek, n-.waniDer I,
r-j
Ejy szátn ír« 2 1H.
;.rMTtmrirrivr jag;
ÍM
NAGYKA
AI FRISS UJ
rjÄTSTi
.■■uiljl .
Előfizetni ári:
Helyben házhoz hordva egy hót» 60 fillér. .4. .*. Vidékre póstai küldéssé» egy hóra 1 korona 20 fillér.
Ki Adó tulajdonosok: y Felelős szerkesztő: Krausz ¿a Farka«. í^» Krámer Lajos.
I-Szerkesztőség és kiadóhivatal; Kiausz és Farkas papirkereskedésc.
Megjelenik naponta korán reggel.
Nyomatott,» „Nagy kanizsai FrUs 1\'jsig* szmődcí«» \' nyomdájában.

A Ház elnöke Apponyi Albert gróf.
Katonáék és a magyarság.
Budapest, okt. 31.
A polgármester megkereste a
hadtestparancsnokságot, hogy a budapesti kaszárnyákat, tehát azokat a melyeket nagyrészt a székes-főváros épített, de mind a főváros telkén épültek, lássál el magyar fölirattal is.
Tessék jól megérteni a dolgot, csak „is."1
És mit felelt erre a hadteatpa-rajjesnokság ?
Egyszerűen azt, hogy a „megszokott" formáktól nem térhet el.
Fölírtak ez ügyben a honvédelmi ipiniszterhez, az u. n.„m. kir." honvédelmi miniszterhez, de ez annyira kényesnek taiálid a kérdést, hogy
egyelőre nem válaszolt, rá.
i i ♦
Magyarország fő, a magyar király
székesfővárosa, végre, hosszú idők után megütközik azon, azaz talán nem is ütközik meg rajta, csak feltűnik neki, hogy vannak középületek Budapesten, melyeken a feliratok a magyarnak leggyülöletesebb a német nyelven vaunak alkalmazva, nem azt követeli, hogy a német felírás pusztuljon onnan, hanem azért könyörög, hogy tegyék mellé a magyart is; erre pedig holmi megvetéssel azt válaszolják: igy tolt mindig, igy legyen ezentúl is.
A po gármester elmondja ezt a •zékesfőváros közgyűlésén, azon a közgyűlésen, ahol állítólag magyarok ín\'ézik a magyar főváros ügyeit, elmondja egy jjrandseigneur nyu-godtságával, mintha azt mesélné, hogy a kaszárnyabeli poloskák kiv irtására uj szert ajánlóit a poloskákat millió számra tenyésztő had-testparancsnokságuak, de ez azt felelte : elég jö a régi módszer is.
Ö referál a magyar kudarcról olyan hidegvérrel, hoj;y nincsen az a John Hull, aki meg ne irigyelné erte, a többi „magyarok" pedig, akik hallgatják, kedélyesen egymásra mosolyognak, mint a Frim-inté&etbeli növendékek, amikor valami nekik jó viccet hallanak és maradnak nyugodtan.
Hát tessék az ilyen dolgot megkísérlem Csehországban. Ük persz« azt mondják, hogy különb legény/^ mint a milyenek mi vitgyuuífi-^ Mondják és sajnos, igazuk van.
Hol a hires magyar virtus, hol a régi magyar becsület? Mikor a polgármester olyan kijelsntést tolmácsol, erre Magyarország főtáro-sanak képviselőtestülete nem ad £rmmi választ ? Nem forr fel az a csepp magyar vér, arnely még uem degenerálódott. n4m gyujija lángra a kedelyekeL nftto *6pe»ek megértetni a szoldaieszkával, hogy itten mi vagyunk az urak, itten az történik amit mi akarunk 6s ba
kink üoui kell a magyar txú,
akkor mi nem adunk néktek he* lyet, nem adunk néktek pénit ói semmit sem adunk amit tőlünk kértek.
De ugyau, oktalan kívánság! A sükettől azt kiváiyii, hogy hallgasson a jó sióra, a vaktól, hogy különböztesse meg egymástól a színeket , az ütleghoz, rúgáshoz, becsmérléshez szokottat, hogy háborodjék fel, ha szemtelenül lenézik!
Ez nem az a város, mely hajdan példáját adta a magyarságnak, a hazafiságnak; ez süket is, vak is és hozzászokott a rúgásokhoz.
.Szegónv Magyarország, melynek ilyen a fővárosa!
WM
Pedig hát azt mondják, hogy közös ez a hadsereg.
Magyar is, meg osztrák is. De még ha előbb osztrák is, akkor is magyar-
Már miért ne...