Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
83.9 MB
2014-04-11 14:57:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1277
3505
Rövid leírás | Teljes leírás (740.71 KB)

Zalai Hírlap 1914 001-025. szám január

Társadalmi és közgazdasági napilap
Lapvezér: dr. Hajdu Gyula
Szerkesztőség: Nagykanizsa, Kazinczy-utcza 5. szám
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

Hiányzik: 11. szám


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

i 0 fi : \' ^ II. évfolyam.__Nagykanizsa, 1914. január 2. X 1. azám.

■ lOflxatésI ár»K t Helyben házhoz hordva 1 hóra 60 f. Ugye* szám 2 fillér Vidékre, postán . . 1 hóra I K. Nyllttér és hirdetések megállapított árak szerint.
társadalmi 4* közgazdasági napilap.

\\>Mr
Laprczéf ?f
Dr. HAJDÚ GYULA.
Szerkesztőség: Nagykanizsa, Kfcxlnczy-utcza 5. szám. Kiadóhivatal: Outenberg-nyomda Coengery-Mt 7. nzám.
Telefon: Szerkesztőség 13«.
Kiadóhivatal 41.
Az éu krónikája.
Irta: B.Wels*r Kitty.
A műszaki tanácsnok főmérnök\'á mérnöki hivatal főnöke s mint ilyen ¿hivatal Ügyköréhez tarto/ö teendők helye^ésíiontos ellátásáért felelős, a hivatalához tyK>z<yszemélyzettel rendelkezik, teendőiét m«szama si azok pontos ellálása körűi CftucetlA ^(i^yc/ letet gyakorol." / ~ J f J
A hiatal (önöké a szinűgyiJtozcKjpzségűiy], villamos és építési bizoragnak t\\gja jfi az utóbbiak előadója, A \\ /
A helszlni sztéléken *» mérnökVe^elváltva jelenik meg. Szer^Jékért az uj épij/St szabályrendelet végleges n*t£zkedésjj#»Simagánfelektől « következő . .. . öaSTéfjár.
Nagyobb városi középitkezéeek után (mint például iskolák, kaszárnyák, kórház, színház, általános csatornázás, vízvezeték nagyob városi bérházak) az építési költségek terhére a mérnökök az építkezés művezetéséért a tényleges épitésl költség . . %-át kapják, a melynek . . % a műszaki tanácsnok főmérnököt . . »/o-a pedig a mérnököt illeti.
107. §. A műszaki tanácsnok főmérnök közvetlenül a polgármesternek van alárendelve, akadályoztatása esetén a mérnök helyetteiltL
108. §. A mérnök s a hivatal többi alkalmazottja a műszaki tanácsnok tömérnöknek vannak alárendelve s utasításai szerint végzik hivatali teendőiket.
A mérnökök magángyakorlatokat nem folytathatnak, a polgármester engedélyével birói szakértői teendőket végezhetnek.
A kipontozott részek összege, illetve °/<HU még nincs megállapítva.
Mit dolgoztak
a városházán?
- Sajál tudósítónktól —
\' i , » Nagykanizsa, jan. 2.
az itt leirt számok bőven illusz\'rálják a városházában a lefolyt év alatt a polgárság érdekében végzett munkát. Ezek az egyszerű számok ezernyi meg ezernyi embernek ügyesbajos dolgait, a köznek száz meg száz ügyét jelentik. Bizonyságai, hogy jól megérdemelt fizetést ad a polgárság a tisztviselőinek.
A rendőrség ügydarabjalnak száma a következő; rendes közigazgatási 12006, bűnfe-nyitő 565, kihágás! 3025, összehasonlitva a tavalyiakkal 1912. évben 1789 kihágást ügy volt, 1913. évben 3025 kihágási ügy került iktatás alá, tehát 1236-tal szaporodtak a kihágási ügyek. 1912, évben 608 bünügy volt 1913. évben 565 bünügy került elintézésre, tehát a bünügyek statisztikája örvendetesen fogy, amiben minden bizonnyal része van a rendőrségnek. A rendőrségi iktatóba 1913. évben 15596 Ügyet iktattak be. Kiadott a rendőrkapitányság 1913. évben 207 cseléd-könyvet, 4 pásztorkönyvet, 10 gazd. cselédkönyvet, 41 munkás IgazoMnyt, 44 útlevelet, 608 méreg engedélyt, 93 türelmi bárcát. Bejelentő hivatalban 1913. évben 9327 egyént jelentettek be, 9050 egyént jelentettek ki. A la-
Szeretnék Önöknek beszélni, röviden vázolni Kanizsót lakóival egyetemben, szeretnék az elmúlt év krónikása lenni és ha kisded előadásomat a történelmi liflség nem is fogja teljesen jellemezni, annál több lesz benne a lelki igazság.
Hol volt, hol nem voltr volt egyszer egy város, amelynek hét vármegyeben, de még azon is, még az operepciás tengeren tul is olyan hire volt, hogy öre...