Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
91.49 MB
2014-04-11 15:28:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1272
5277
Rövid leírás | Teljes leírás (794.1 KB)

Zalai Hírlap 1914 074-098. szám április

Társadalmi és közgazdasági napilap
Lapvezér: dr. Hajdu Gyula
Szerkesztőség: Nagykanizsa, Kazinczy-utcza 5. szám
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

II. évfolyam.
Nagykanizsa, 1914. április 1. szerda
74. szám.
társadalmi és közgazdasági napilap.
■ lOflxvtésI Araki Helyben házhoz hordva 1 hóra 60 f. Egyet «zám 2 »IHér Vidékre, postán . . I hóra 1 K. Nyllttér éa hirdetések megállapított árak szerint
Lapvfzér:
Dr. HAJDÚ GYÚLA.
Szerkesztőség: Nagykanizsa, Kazlnezy-utcza 5. szám. Kiadóhivatal: Ontenberg-nyomda Csengery-ut 7. szán.
Telefon: Szerkesztőség 136. Kiadóhivatal 41.
* -
I
által teremtett megváltozott viszonyok hatása alatt természetes szaporodása
Nagykanizsa, április 1.
A Magyar Tudományos Akadémia egyik ülésében Bernát Islván felolvasást iartott a nemzetek fejlődése szempontjából oly fontos népesedési kérdésről. Támaszkodva Wolf Gyula boroszlói egyetemi tanár, Leroy-Beaulieu és az angol Hubbard nemkevésbbé Werner Sombart adataira, kimutatja, hogy a születések apadása nemzetközi jelenség s hogy a társadalmak felfogását átható kapitalizmus erősen befoly a népesedés irányítására is. Bő és kimerítő adatokkal mutatja be a különböző művelt nemzetek születési aránystatisztikáját, amelyekből kitűnik, hogy a halálesetek tagadhatatlanul nagy apadása qsak bizonyos fokig képes ellensúlyozni-a születések csökkenését.
Tapasztalatok bizonyítják, hogy a falusi, tehát kevésbé vagyonos és értelmileg is alantabb álló népnél a szaporodás nagyobb, mint a városi népesség körében. A városi népesség rétegei szinte versenyeznek az apadó sucresccntiá-ban. A felsőbb rétegek élvezetvágya és a gyári munka eredménye hasonló. A születések csökkenése feltűnő a kultura embereinél, a színészek, művészek, bürokratáknál és a liberális pályák művelőinél. A kereső nép számának növekedése még jobban apasztja a gyermekek számát.
Sorra nézve Európa országait, szinte mindenütt bebizonyult, hogy a vagyon, a jólét és szellemi műveltség nem hat előnyösen a népesedésre, sőt ennek éppen az ellenkezője áll. Leroy Beaulieu szerint a jólét bizonyos fokán a demokratikus gőg, az önzés s a régi erkölcsök elhagyása egyengeti a népesedés megakadályozásának útját Hubbard és Wolf a szocializmus eszméjének terjedését okolja.
Hazánkban a zsidóság legújabb fejlődése bizonyít ez állitások mellett. Ez a szívós és bizonyos tekintetben bámulatos faj az utolsó 50—60 évben nagy részük természetes tehetségét a művelődés segélyével fokozta is. A vagyon és a műveltség megszerzése után azonban a zsidóság elveszti azt, ami sokáig ereje és büszkesége volt: a prolificitást. Dr. Ruppin szerint Bulgária és Románia kivételével a más hiten levőkre több születés esik, mint a zsidókra. Amily mértékben emelkedett a mult században a zsidók vagyonossága, épp oly arányban csökkent a születések száma. Kovács Alajosnak a Közgazdasági Szemlében közölt tanulmánya szerint az izraeliták nagy természetes szaporodása meg volt a 90 es évek végéig, az emancipáció
rohamosan csökken zsidók városbatódu kulturában való eme
Ennek két oka a ása és a vagyoni kedésük A Sloniz-
mus egyik vezető eleme, Max Nordau Is hirdeti, hogy a gyermekektől való idegenkedés az egyén jogainak bátrabb "érvényesítésétől fakad, ami maga a haladás, a művelődés.
Felolvdsó megállapítja, hogy a vagyon és művelődés, melyeket a közfelfogás a haladás legbiztosabb emeltyűinek, sőt magának a haladásnak tart, s népesedés tekintetében ellentétben állanak a nemzetek érdekeivel. Az orvoslást Leroy Beaulieu adminisztratív intézkedéseken kivül a régi, egészségesebb erkölcsökhöz való visszatérésben keresi, Wolf a sokgyermekes családok favorizálását, agglegény adót, a pornográfia és a. prostitúciónak ...