Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
65.92 MB
2014-04-11 15:33:35
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
831
3121
Rövid leírás | Teljes leírás (733.3 KB)

Zalai Hírlap 1914 099-122. szám május

Társadalmi és közgazdasági napilap
Lapvezér: dr. Hajdu Gyula
Szerkesztőség: Nagykanizsa, Kazinczy-utcza 5. szám
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


II. évfolyam. Nagykanizsa, 1914. május 2. szombat.
99. szám.
. .......r
társadalmi és k6zgazdaságl napilap.
■ I6flxatésl Arak i Helyb*n házhoz hordv« I hóra 60 f. ügye* aziro 2 fillér Vidékre, postán . . I hóra 1 K. Nyllttér éa hirdetések megállapított árak szerint.
Lapveztr: Dr. HAJDÚ GYULA.
Szerkesztö»ég: Nügykanlzaa. Kazlntzy-utcza 5. szánt Kiadóhivatal: Gutenberg-nyotnda Cstngery-ut 7. izém.
Taltiont Szerkesztőség 149. Kiadóhivatal 41.
A villamos világítás kérdése
Irta: Dr. Sz. Zs.
Nagykanizsa, május 2. «
A villamos világítás ügye t. i. az a kérdés, vajon a jelenlegi egyenáram megmaradjon-e, vagy az forgó áramma változtassék-e át azon alkalomból, hogy a villamos részvénytársaság szerződésszerűig nagy befektetéseket fog a városi villamos* hálózat uj modern lefektetésénél eszközölni, most fog eldőlni. Az tény, hogy a forgó áramú villamos világításra való áttérés eminens és nagy horderejű érdeke első sorban a részvénytársaságnak, de tagadhatatlanul érdeke a városnak is. Bővebben ezt nem is kell magyarázni.
A dísztelen oszlopok eltűnése, azok a kedvezmények, melyeket a részvénytársaság már is felajált a városnak t. i. a bruttó bevételből való 5% részesedés, az áramfejlesztő központ elkülönitése s a város területére való épitése s 20 év múlva a város tulajdonaba való átmenetele mótorikus erővel együtt mind nem megvetendő dolgok, viszont a részvénytársaság előre látható felvirágzása is óriási perspectivát nyújt és erre való tekintettel kér a villamos bizottság a részvénytársaságtól a bruttó jövedelemből 7% részesedést.
Ne fázzunk a kérdések hírlapi megbeszélésétől, mert a nyilvánosság előtt kell megérni az ilyen közügyeknek, hugy a képviselőtestület ne szavazzon csak egyszerűen hangulat szerint, pro, vagy contra, hanem ismerje mindenki alaposan, miről van szó.
Merev álláspontra helyezkedni egy üzlet megkötésénél egyik félnek sem sz.ibad, mert annyi bizonyos, hogy ha „csak azért sem" álláspontra helyezkedik akár a részvénytársaság, akár a város, az az egy bizonyos, hogy mind a kettő negativ eredmény esetén — károsodik.
Már pedig ugy-e bár az nekem nem vigasztalás, hogy a szomszéd is károsodott, tehát nem baj ha én is károsodom.
A részvénytársaságnak igen fontos és hasznot hozó, ha meglesz a forgó áram, amely távvezetékre is alkalmas.
De azért abból kiindulni, hogy a végletekig feszítsük a húrt nem opportunus.
A városnak is jelent mindjárt az 5% is 6—7 ezer korona évi hasznot, amely évről-évre a tapasztalat szerint 5—6%-al emelkedik, t. i. a bruttó bevétel, sőt később/\' ha a níotoricus erőre való kihasználás intenzivebb lesz évi 10%-os -bruttó bevétel emelkedés remélhető. Hogy az 5%, vagy a 7% az igazságos-e, azt mi la>cusok meg nem állapithatjuk. Itt
ínindenesetre a szakértőket kell mérvadóknak tartanunk.
Hollós műszaki tanácsos régebben 5 jelenlegi Ittléte alkalmából 7%-os részesedést a bruttó bevételből — nem tar-» tott méltánytala^érésnek. Ezért kért Is a villamos bizottság 7%-ot,
Az a 2% eltérés igai jelentékeny összeget tesz ki 10 év alatt, de viszont precizirozni a világ egy szakértője se tudná, hogy 5 kevés-e vagy 7 százalék sok-e.
Annyi bizonyos, hogy mind a két fél érdeke, hogy egyezzünk ki, ne kössük meg magunkat mi se, de a részvénytársaság se, mert csakis egyedül így lehet ezt az ügyet elintézni ugy, hogy a város is, meg a részvénytársaság is jól jöjjön ki. És ez legyen az óhaja min-" den elfogulatlan városi képviselőnek
És mi híssiQk, hogy mindkét részen egy Itlft jóakat mihamar m...