Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
35.15 MB
2016-03-17 17:34:50
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
480
1519
Rövid leírás | Teljes leírás (452.84 KB)

Zalai Hírlap 1914. 197-221. szám szeptember

Társadalmi és közgazdasági napilap
Lapvezér: dr. Hajdu Gyula
Szerkesztőség: Nagykanizsa, Kazinczy-utcza 5. szám
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

Hiányzik: 203. szám


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

II. évfolyam.
Nagykanizsa, 1914. szeptember 10. csütörtök
204. szám
ZALAI HÍRLAP
társadalmi és közgazdasági napilap.
tflöflg*tésl árak; Helyben hAzhoz hordva I hóra 60 f. Kgyrn szám 4 (Kiér Vidékre, postán . . I hóru 1 K. NyílUér ht hlrdtoláAcU megállapított áruk szurint.
Lapvezér:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Szerkesztőség : Nagykanizsa, Knzlncxy-utcz» 5. __
Kiadóhivatal: üutenberg-nyorada Csengery-ut 7. izám.
Telefon: Szerkesztőség 149. Kiadóhivatal 41.
Párist körülzárták.
Kivertük az oroszokat Galíciából is. Két francia várat elfoglaltak.
A német hadsereg tovább folytatja diadalmas előnyomulását, minden irányban. Mint egy óriási boa konstriktor halálos ölelése, ugy szorul egyre szűkebb körre a felbomlott, rendetlenül menekülő francia sereg köré a német haderő kérlelhetetlen gyűrűje. A hírhedt francia erődsor is meggyöngült: Két hatalmas erősségét foglalták el ismét a német csapatok. Párisban úrrá lett a halálos vak rémület. Clemencau felszólítására lázas munkával fogtak hozzá a város megerősítéséhez. Az északi harctéren seregeink helyzete mindig kedvezőbb. Galíciából kivertük az oroszokat, a balszárny Dankl tábornok vezetése alatt diadalmasan üldözi az oroszokat. Hadseregünk jobb és balszárnya Isssan, de végzetszerű biztonsággal fogja körül a pozícióiban megingatott orosz hadsereget
Délután félhárom órakor érkezett távirataink olyan hirt robbantottak ki, amely a legizzóbb szenzáció erejével hat. A német hadsereg egy előretolt része a legnagyobb titokban megkerülte a francia hadsereget, körülzárta északról Párist és elvágta a franciák visszavonulásának útját, mialatt a francia sereg a vehemens tempóban támadó német fősereggel volt elfoglalva. A háború sorsa ezzel el van döntve. A francia hadseregre csak a megsemmisülés, vagy a meghódolás vár. Clemencau jóslata tehát beteljesült. Mai távirataink a következők :
Páris kapui előtt.
Berlin. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Az előretolt német hadtestek észak felől befejezték Páris körülzár ását A francia hadsereg ezáltal két tflz közé került.
Róma. Tegnap ezer méter magasságban egy német katonai léghajó röpült Párison keresztül. A bennülök bombát dobtak le, amely fölrobbant és súlyos károkat okozott. Ledobtak azonkívül egy levelet is, amelyben a következők állottak: A német hadsereg Páris kapui előtt áll. Nem marad más hátra, minthogy adjátok meg magatokat.
Berlin. A wllrtembergi herceg a Maas folyón átkelve megtámadta az ellenséget és elfoglalta a Les Ayvelles erődöt. A német trónörökös hadserege a mont-mécfy-i hatalmas erődítményt vette be s a várparancsnokot is elfogta. — A bajor trónörökös serege diadalmasan nyomul előre a francia Lotharingiában.
Berlin. Hivatalos. Stein tábornok, fő-szállásmester jelenti: Kluck tábornok Combles mellett francia hadsereget tönkre verte. Bülow tábornok hadteste Saint Quentin mellett a túlnyomó számú francia sereget teljesen megverte. Hausen tábornok hadserege Bethel mellett Aisne felé szorította vissza az ellenséget. A würleinbergi herceg csapatai átkeltek a Maas folyón és diadalmas előnyoniulá-sukban Les Ayvelles erődöt elfoglalták. A német trónörökös Montmedy erőd egész helyőrségét elfogta és a várat bevette. A bajor trónörökös hadserege francia Lotaringiában kergeti maga előtt az ellenséget. A betörő orosz sereget keleti Poroszországban nagyrészt megsemmisítették, a szétszórt seregtöredékeket pedig a határon túl üldözték.
Miniszterelnöki sajtóiroda.
A nagy ütközet hatodik napja.
A nagy harcról érkező jelen...