Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
42.92 MB
2016-06-02 09:28:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
785
2298
Rövid leírás | Teljes leírás (399.58 KB)

Zalai Hírlap 1918. 001-025. szám január

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

Hiányzik: 7. szám 2. oldal, 8. szám 1. oldal

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Naffykanizftft, 1018. január 2 pz^ű^,
U
társadalmi és k6z«axda«4gl nap:lap.
eiMUetM árak: He»yb«i háxhos honivá I hóm 2 koroo« Ctyt« Mám 8 fMlér. Vidékre potUn . . 1 hóra 2 90 kor. Nyflttér 6a hirdetlek megállapított árik mdlett.
Aiaptotfa Dr. HAJDÚ O Y U L A.
Kiadóhivatal : Uulenbtrg nyomát C*M«wy-«< T. T«Wm: SMrkmtMg 41. T«W©«: Kkdéktatfat 41
A víftúsbdboru.
- A Magyar Távirati Iroda délatáal telefonjelentésel. ___u
Az antant és a krozt-litouszbl ieM!.
li olasz miniszterelnök mtte oz orosz lelhiyísrál.
Zürich. Az olasz szenátus titkos ülésén foglalkozott a bresztlitovszki béketárgya-líteokkal. Orlandó olasz miniszterelnök válaszolt a vitában elhangzott kijelentésekre és a következüket mondotta:
— A bre°ztlitovszki tárgyalások ügyét Olaszországnak fentarlással és kényesen kell kezelnie és a szövetségeseknek ezzel szemben követendő magatartásukat illetőleg egymással teljesen meg kell egyez-niök. Nézete szerint Itt a központi hatalmak manőveréről van szó, amelyek Igy azt a látszatot akarják kelteni, mintha az antantállamok lennének a béke akadályai. Kijelentette Orlandó, hogy az antant is akarja a békét, de csak becaü-letes, igazságos és loyális megállapodások utján. A bresztlitovszki felhívásnak úgymond — három kiemelkedő pontja van: Az első, hogy a háborúban függetlenségüket elvesztett államok függetlenségét és politikai önállóságát vissza kell adni. A második az, hogy az ellenséges csapatok által megszállt területeket azonnal kl kell üritei, A harmadik pedig, hogy azon népek, amelyek akaratuk ellenére vannak valamely állam kötelékében, ebből a kötelékből kivétessenek. Ez utóbbi pontra nézve a bolsevlki béke-tárgyalási megbízottak és a központi ha-tálmak delegátusai között nincs megegyezés. A központi hatalmak állal eióter-jesztelt békejavaslat nem Őzinte békevágyból fakadt. Ezért — úgymond Orlandó — tiltakozik minden olyan kísérlet ellen, mely a béke eszméjéből háborús fegyvert akar kovácsolni.
A szenátus elfogadta a költségvetési javaslatot és üléseit elnapolta. 1
A francia külügyminiszter nyilatkozata.
Oenf. Párlsból jelentik; A francia ka-\' marát elnapolták. A kamarának december 31-én tartott utolsó Ülésén Pichon francia külügyminiszter az alábbi tartalmú kijelentést tette:
— A bresztlitowszki békeajánlatot illetőleg Franciaország szövetségeseivel egyetértőig fog eljárni.
Ujabb 45,000 tonna
Berlin. A Wolfí-ügynökség Jelenti hivatalosan: Tengeralattjáróink az afrikai vizeken legutóbb 9 ellenséges gőzöst és 5 vitorlást elsülycsztetlek 45,000 bruttóregisztertonna tartalommal.
Az aniont vflrhotó válasza.
Berlin. A Berliner Tagblatt értesülése scerint az antantkormányok közös nyilatkozattal fognak válaszolni Oroszország felszólítására, meJy a bresztlitowszki általános béketárgyalásokon való részvételre szólították fel őket.
Trockij a békéről. \\
Stockholm. Trockij, az orosz kfll-« flgyminiszter tegnapelőtt Szentpéter várott tartott beszédében a következőket mondotta:
— Mi nem hajtunk térdet, hogy békét kapjunk a német csiszáriái, az elfogadhatatlan föltételeket az orosz nemzetgyűlés úgyis vissza fogja utasítani.
Wekerle tárgyalásai
a békéről.
Budapest. Wekerle Sándor miniszterelnök ujságirók előtt kijelentette, hogy Bécsben az oroszokkal kötendő béke föltételeiről tanácskozott, valamint az illetékes tényezőkkel a Németországgal kötendő kereskedelmi szerződésekről tárgyalt.
Odessza—a maximalistáké
Stockholm. Szei tp te váiról je\'er.tik: A maximalisták, kemény tengeri harc után megsz...