Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
45.58 MB
2016-06-02 10:42:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
747
2231
Rövid leírás | Teljes leírás (404.41 KB)

Zalai Hírlap 1918. 074-097. szám április

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


VI. évfolyam.
iM»tyk»n!*«a, 1918. április 2 hétfő
74.i Márti
társadalmi és közgazdasági napJlap.
HlWlWtéd ártki Helyben hálíwz hordta I hóra 2 korona.
Hgycs szám 8 fillér. Vidékre postán . . 1 hóra 2 50 k»r. Nyllllér éí hinlctÓMk megállapított Arak mellett.
Alapította Dr. HAJDÚ OYULA.
Kiadóhivatal : autofltjcrf. nyomda < C*eng«ry*ut. 7. tzám,, ■ Telefon: Szerkeaxtóaóf 41. Telefon: Kíadóhlratal 41.
CiSMCflu éi Czernin
o békéről értekeztek
Gzernln mai Kijelentései
Bécs. A bécsi községtanács tagjai ina délelőtt\' dr. Weisskirchner polgármester vezetése alatt gróf Czernin Ottokár.. kiil-ügyminiszter előtt jártak küldöttségben, hogy Bécs város lakosságának az élelmezés megjavítására vonatkozó óhajtását tolmácsolják.
Gróf Czernin külügyminiszter válaszában rámutatott arra, hogy a belsó termelés nem elég a szükségletek kielégítésére. Majd a nemzetközi helyzetről beszélt és "a következő kijelentéseket tette :
- „Keleten létrejött a béke. Nyugati offenzivánk megkezdése előtt Clemenceau franci* miniszterelnök közvetett utón kérdést intézett ihozzánr, hajlandóvoliiék-et a ^béketárgyalások meginditására? és milyen alapon. Berlinnel egyetértően rögtön válaszoltam, hogy,\\ igenis hajlandó vagyok, és a francia békének más akadályát nem • látom, mint Franciaországnak El-zász-Lotharlngiához fűzött aspirá cióit. Parisból erre az a válasz érkezett;, hogy* ezen az alapon nem lehet tárgyalni. — Ekkor megindult nyugati offenzivánk, amelyben,, az osztrák^ magyar és német csapatok\'vállvetve küzdenek, mint ahogyan együtt harcoltak Szerbiában, Romániában és Olaszországban is."
Ezutáni Czernini külügyminiszter ismertette Romániával kötött békeszerződésünk főbb\'pontjait\'és ehhez a következő\'kijelentéseket tette:
f
— A román határkiigazitások nem csupán Magyarország, hanem Bukovina biztonságát* is megóvják. A- dunai, hajózás védelmére határainkat a turnszeverini magaslatokig toltuk előre és 30 esztendőre bérbevettük az ottani hajógyárat és > több dunai szigetet.
Szerbiáról ezeket mondotta a külügyminiszter:
Szerbiában igen nagy és. általános u békevágy.
A beszéd vége lapunk zártáig még nein érkezett meg.
Az orosz-—román béke;
Szentpétervár. Az orosz—román békeszerződés elkészült és annak íöbb pontjai ezek :
Románia két hónapon belül visszavonja csapatait Besszarábiából..
Az orosz—román hadifoglyokat a legrövidebb időn belül kölcsönösen kicserélik.
Besszarábia gabonatermésének feleslegét Románia kapja.
Hadifoglyaink hazaszállítása Oroszországból.
Budapest. Orosz hadifogságban levő katonáinknak rendszeres Hazaszállítás? legközelebb megkezdődik. Evégből Vécscy Arthur vöröskeresztes főmegbizott ma Krasznojarszkba (a Szibériában lévő hadifogoly táborok egyik legnagyobbikának helyére) utazott, hogy a foglyok hazatérését közvetítse. A hazaszállítandó hadifoglyokat turnusokba osztják be és pedig az első turnusba a Ül évesnél idősebbek kerülnek, s ezek jönnek haza legelőször azután a családos emberek, végül a többi legénység.
Menekülnek Párisból
a külföldi diplomaták.
Madrid. Ideérkezett hirek szerint a Pi-ftsban akkreditált követek\\személyzeteik-kel együtt elhagyják a francia fővárost.
DUnkirohent is lőtték
a német csodaágyuk.
Genf. Dünkirchent a mult héten több ízben bombozták a németek messzehordó ágyúi. — (Dünkirchen a német fronttól mintegy 60 kilóméter távolságra fekszik.)
H vezérkar mai jelentése.
Budapest. (Érkezett d. u. 3 órakor.). Hivatalos. Nincs jelenleni .való.
A vezérkar (Ottóké.