Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
41.27 MB
2016-06-02 11:16:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
805
2025
Rövid leírás | Teljes leírás (379.94 KB)

Zalai Hírlap 1918. 121-144. szám június

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

Hiányzik: 135, 139. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

VI. évfolyam.
Nagykanizsa, 191S. Június 1. szombat
121. iiám
ZALAI HÍRLAP
társadalmi és közgazdasági napilap.
Bófiietéd árak: Helyben háxhoz hord** 1 hóra 2 koron*. Egye* síim 8 Vidékre postán . . I hóra 2-50 kor.
^^ Nyilltér és hirdetések megállapított árak mellett. =
Alapította
Dr. HAJDÚ ÜVÜLA.
Kiadöhiratxl : OnteAberf aytmda Cacagory-ut 7. Mára.
Teldon: Szerktsitöség 41. TeJefen: Kiadóhivatal 41.
_ «<
Az u] marneí csata.
Veszélyben a francia
főhadiszállás.
V
Berlin. Illetékes katonai helyről jelenlik: Az uj marnei csata lassankint kialakult a világtörténelem legnagyobb győzelmévé. A németek 75 kilóméter mélységű előrehaladás után elérték a Marnet és harapófogó alakban karolják át a francia frontot. Szakadatlanul hátráló ellenség sarkában vannak és fenyegetően közel jutottak a francia főhadiszálláshoz: Ciiateau-Thlerryhez. Reménytelenné vált Reims helyzete is azáltal, hogy a várostól nyugatra sikerült a németeknek néhány helységet elfoglalni. Az ellenfcég hiányzó gyalogtartalékai pótlására kénytelen volt lo vásságot vetni a németek elé. A foglyok száma folyton növekszik.
A leshatalmasűtJü áttörés.
Berlin. Illetékes katonai helyről jelentik: Csapataink megszakítás nélkül folytalják injukat dél felé. A Marne folyó elérésével offenzivánk a leghatalmasabb áttörési csaták egyikévé fejlődött ki. Még nem volt arra példa, hogy támadó fél így kihasználta volna sikereit. A franciák gyaloghadosztályaikat tnem tudva gyorsan a fenyegetett pontokra vetni, nagy kapkodásukban lovascsapatokat dobtak az előnyothuló németek elé. — A német támadás frontja már 100 kilométerre szélesedett ki. Reims harapófogó módjára van körülvéve és már alig tarthatja magát. Biztos, hogy az ellenség ezen a szakaszén mindent elkövet a helyzet megjavítására és a francia hadvezetőség minden tartalékját ideveti. A francia csapatok ellenálló ereje észrevehetően ellankad.
A francia fővezér Amlensnél uilrla a németek főlnmatósút.
Genf. A Reuter ügynökség jelenti: Foch generallssjflnius, a francia fő-, parancsnok nem fogja tartalékjait Franciaország északi részéről elhozni. Nincs kizárva, hogy a németek mostani támadási frontján további területeket lesz kénytelen átengedni. Foch tábornok tartalékjait a bekövetkezendő német főtámadás ellen tartogatja, a melyet Amlens Irányában vár.
A mai antanl-lelentések.
Berlin. A Reuler-iigynökség jelenti a francia frontról: A németek folytatják elő-nyomulásukat déli irányban. Reims három oldalról be van kerítve. Tartalékseregeink kezdenek megérkezni a veszélyeztetett
frontszakaszra. A rémetek ötszörös túlerővel harcolnak. A legközelebbi napok a döntés jegyében fognak lefolyni.
Genf. A Havas-ügynökség közli: Tegnap óta a német előnyomulás meglassub-bodása észlelhető.. Az antant mindkét szárnyon erősen tartja magát. A németek Soissonsnál nem tudnak elóbbrejutni a fensik szélénél. Reimstől északkeletre a franciák keményen tartják magukat.
A fenyegetett Páris.
G.-nf. Páris város tanácsa kérdést intézett Clemenceau miniszterelnökhöz, hogy a németek további előnyomulása a Marne mentén veszélyezteti-e Párist. Clemeníeau válaszában azt mondotta, hogy csak Foch főparancsnokkal való tanácskozás után fog erről nyilatkozhatni.
ÍZ antontgenerilis elveszett-
i
Genf. A németek legújabb •ffenzivájá-nak megkezdése óta az antant részéről tűdig 12 tábornok es:tt el. sebesült meg, vagy került német fogságba.
Franciaország forrong,
Madrid. Párisi jelentés szerint Clemenceau -nem mer Párisból elutazni, m...