Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
43.25 MB
2016-07-22 16:55:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
936
1879
Rövid leírás | Teljes leírás (394.84 KB)

Zalai Hírlap 1918. 145-171. szám július

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

Hiányzik: 147-149, 164. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

VI. évfolyam.
Nagykanizsa, 1918. Jullu* 1. hétfő
140. szám
társadalmi és közgazdasági napilap.
&öflzeté*i áf*k: Helyb«n hiiíioz hordva I hóra 2 korona Egyea síim 8 fillér. Vidékre postán . . 1 hóra 2 50 kor. ==• Nyilttér é« hirdetések megállipltott Arak mellett. =
Alapította Dr. HAJDÚ OVÜLA,
Kiadóhivatal : Gutenberg nyomda Caeogety-ut 7. aiim.
Telefon: SzcrkcaztőséR 41. Telefon: Kiadóhivatal 41.,
* . ,
Nem lesz japán beavatkozás.
Antantík egymás között
Berlin. Az orosz halárról jelen 11k, liogy a „Petrovszkaja Qazetta" junius 28-lki számóban az antantnak Oroszország belső ügyeibe való beavatkozásáról azt Írja, hogy az erre vonatkozó elvi határortátokaí nem lehet végrehajtani Amerika miatt, mert az Egyesült Államok kormánya nem egyezik bele abba, hogy egyetlen hatalom, különösen pedig éppen Japán kapja meg ez Irányban a végrehajtó hatalmat. Másrészt pedig az angolok és franciák nincsenek abban a helyzetben, hogy csapatokat küldhe£senek Szibériába. Egyébként Amerika egyáltalán ellenzi a fegyveres beavatkozást. A japán sajtó rendkívül ideges amiatt, hogy Amerika nyugati partvidékét egyre erősíti, az amerikai sajtó pedig napról napra mind világosabban céloz a japán veszedelemre.
Orosz tlltokozti angol MM miatt.
Moszkva. A külügyi népbiztos a moszkvai angol diplomáciai képviselő előtt tiltakozást fejezett ki az angoloknak, a murman partokon való fellépése ellen valamint amiatt is, hogy angol hadihajók megjelentek a murman kikötőkben.
Csendélet Moszkvában.
Stockholm. Moszkvából táviratozzák, hogy egy felfegyverzett banda behatolt az orosz földmivelésíigyi népbiztosság épületébe, onnét elkergette a hatóságokat és a pénztárakból 2 millió rubelt elrabolt.
Ojztrik-masyar éj német hadifoglyok munkúja Szibériába-
Berlin. Reuterjelentés közli, hogy felfegyverzett osztrák-magyar és német hadifoglyok elfoglalták a szibériai Irkuck városát. E hirt Berlinben kételkedéssel fogadták, az antant ugyanis már hónapok óta terjeszt olyan híreket, hogy az osztrák-magyar és német hadifoglyok veszélyeztetik Szibériát.
Heg$mikoltiib-e a cárt?
Rotterdam. A Daily Mail jelenti Szentpétervárról: Az itteni lapok uj részleteket közölnek a cár meggyilkolásáról, a szovjetek azonban nem hajlandók erről semmit sem nyilatkozni. Lehetséges, hogy a tárt megszöktették, y
A cári család Angliában.
Krisztiánja. Miklós volt orosz cár családjának több tagja angol kikötőbe érkezett. Angol hajó szállította el a családot Archangelszkból Angliába.
A német szüvetsés elmélyítése-
Herlllná megbeszélttel.
Berlin. Herling b:roualmi kancellár kíséretével a német főhadiszállásra utazott, hol egy hétig fog tartózkodni. Utazásainak célja, hogy megbeszéléseket folytasson azokról a tárgyalásukról, melyeket a monarchiával va!-j> szövetség elmélyítéséről e hó elején Beiben \'és Salzburgban fognak me^keztleni. *
Minisztereink tanácsbozása-
Bécs. Szterényi és Popovics magyar miniszterek az osztrák fővárosban tartózkodnak és megbeszéléseket folytatnak osztrák kollegáikkal a Salzburgban e hó 8-án a német szövetség elmélyítéséről folytatandó tárgyalások előkészítéséről. A megbeszéléseken részt vett Wekerle miniszterelnök is, majd Buriánnal tanácskozott és még a délelőtt folyamán audiencián jelent meg őfelségénél.
Közös élelmezési tervezet.
Bécs. A jelenlegi élelmezési helyzetnek majdnem megoldhatatlan nehézségei vannak. Károly király Vilmos császárhoz levelet intézett, melyet junius 24-én Wtir-tenberg Egon herceg vitt el a császárnak. A levél vétele ut...