Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
47.56 MB
2016-07-22 16:58:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1090
1727
Rövid leírás | Teljes leírás (454.73 KB)

Zalai Hírlap 1918. 172-196. szám augusztus

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

VI. évfolyam.
Nagykanizsa, 1918. augusztus I. csütörtök
172. ftzim.
ZALAI HÍRLAP
társadalmi moptlap.
Előfizetési árak: Helyben házhoz hord»« 1 bóra 2 korona. Alapította
ügyes szám 8 fillér. Vidékre postán . . 1 hóra 250 kor.
Nyilttér éa hirdetések megállapított ár«k mellett — ! Dr. HAJDÚ QYULA.
Kiadóhivatal : Outontorg nyomda Caengwy-trt 7. arám. Telefon: Szerkeaitóség 41. Tekfoa KUdóhhrabű 41.
Győzelem Alitániábon.
A vezérkar mai jelentése.
Budapest. Hivatalos. Olasz harctér: A tüzérségi harc és a felderítő tevékenység tegnap a délnyugati fronton nagyon élénk volt. Tegnap egy erós bombavető repülőraj támadta meg a velencei tartományban lévő repülőtereinket. Repülőink szembeszálltak az ellenséggel és megakadályozták abban, hogy kárt tehessen.
Albániában egy héttel ezelőtt megkezdett támadó hadműveleteink arra kényszeritették az olaszokat, hogy hiábavaló ellentámadásaikkal hagyjanak fel és a Beraítól északra és északkeletre lévő vonalaikat és az \' azok mögött lévő tekintélyes telepeket 30 kilométer szélességben feladják. Derék csapataink, — melyek harci tevékenységének értékét növeli azon körülmény, hogy a nagy hőség és az időjárási viszonyok miatt nagy fáradsággal kellett megküzdeniük, — üldözik a hátráló ellenséget.
A vezérkar főnöke.
A békepárti francia szociálisták többségrejutása.
Rotterdam. Párisból jelentik : A nemzeti szocialista tanácsban az eddig kisebbségben volt ellenzéki szocialisták tegnap váratlanul többségre jutottak. Indítványukra ngyanis a nemzeti szocialista tanács 1544 szavazattal 1173 ellenében határozati javaslatot fogadott el, amelyet Lanquet szocialista pártvezér terjesztett elő. A határozati javaslat hat pontból áll, melyek a következők :
1. A haza védelme ott ahol az szükséges.
2. Az antant háborús céljait revízió alá kell venni Wilson nyilatkozatai alapján.
3. Létrehozandó a népek szövetsége. _
4. A hadügyi költségvetés megtagadása abban az esetben, ha a kormány nem ad útlevelet a nemzetközi szocialista kongresszuson való részvételre.
5. Elítélendők a/.ok a szocialista vezérek, akik támogatják a kormány erőszakos politikáját.
6. Ellent kell állni annak a törekvésnek, hogy az antant be akarjon avatkozni Oroszország belső, ügyeibe.
E határozati javaslat elfogadásával a francia és angol szocialisták között mély
>f
szakadék támadt. \' Az an^ol szocialisták többsége ugyanis azt az elvet valja, hogy a háborút a nemzet\' végső erőfeszítéséig folytatni kell. A francia szocialisták nemzetközi csoportjának ez a diadala kétségtelenül nagy hatással lesz ugy a francia nép, mint a francia parlament további magatartására.
A bajor miniszterelnök u német élethalúlbarcröl.
München, A bajor király 10 éves uralkodói jubileuma alkalmából a bajor miniszterelnök a parlamentben tegnap hosszabb beszédet tartott a politikai és katonai helyzetről. ,,Az ellenség lassan-lassan belátja, hogy Németországot a világnak semmi hatalma le nem tudja győzni, — mondotta — és az ellenség saját érdekében is igen jól teszi, ha a megegyezés álláspontja felé közeledik. Anglia meg akarja semmisíteni Németországot és egész középeurópát el akarja zárni a tengertől. Ha a legutóbbi német offenzivák nem is váltották Összes .reményeinket valóra, mégis megszüntette az ellenség győzejnii hitét, mert látniok kellett, hogy Németország minden ellenséges akciót ki tud egyenlíteni. Wilson népszövetségről beszélt, cje Anglia ugy értelmezi azt, hogy Németországot le kell verni és gazdasági és politikai önállóságát el kell rabolni. Ha Wilson a népszövetség eszméjének jelszavával ...