Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
42.66 MB
2016-07-22 17:26:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1041
1615
Rövid leírás | Teljes leírás (412.32 KB)

Zalai Hírlap 1918. 249-273. szám november

Politikai napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

Hiányzik: 253, 264, 270. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

VI. étfölyüm.
Nagykanizsa, 1918. november 2. szombat
X
49* szám.
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP
Előfizet éfti árak: Helyben házhoz hordva I höra 3 korona. Egyei szám 12 fillér. Vidékre postán . . 1 hóra 3 50 kor. ss= Nyilttér é« hirdetések megállapított árak mellett =
Alapította Dr. HAJDÚ 0 Y U L A.
Kiadóhivatal : Gutenberg nyomda Cacngery-nt 7. szán?. Telelőn: Szcrkewtöeég 41. Tefofon KU<JÓ^»«taJ 41^
■i\'f\'il... ftu.
A hadügyminiszter
a fegyverletételről.
fl horváti hatúron semmlIuMZÉIy.
Budapest. L i n d n e r Béla hadügyminiszter nyilatkozatott tett közzé Az Est-ben a fegyverletétel részleteiről. A nyilatkozat az alábbiakat tartalmazza:
— Tegnap telefonon és körtáviratban , kiadtam a parancsot az összes hadseregparancsnokságoknak. A Németországban lévő magyar csapatokat már kivonták a tűzvonalból és intézkedés történt azok sürgős hazahozatala iránt. Egyeseknek az az aggodalma, hogy a hadseregparancsnokok között akad olyan is, aki a parancsot nem hajtja végre, teljesen alaptalan. Egyébként minden eshetőségre megtörtént az intézkedés. A fegyverletételhez a kormány megbízottakat küldött ki.
Azt üzeném a magyar katonáknak, hogy emélt fővél hajtsák végré ezt a parancsot, mert ml nem farunk senkivel háborút viselni és mindenivel békességben akarunk lenni. A népkormány egy percig se vállalja ezért a felelősséget, ha egyetlen csepp magyar vér is elfólyik még ezután.
Az olaszoknak az osztrákokkal szemben való fegyverszüneti föltételeiről ezeket\' mondotta a hadügyminiszter:
— Csak annyit tudok, hogy a visszavonulás vonala Tirol és a nyelvhatár, egyébként pedig a régi ors/ ághatár. Azonkívül bizonyos hadosztályok fegyverben i^arndhötnak.
Ami a horvát-magyar határ helyzetét Illeti, a*t özenehi az országnak, hogy ne adjon hitelt semmiféle kósza hírnek, a határon semmi baj nincs. (Ugyanezt mondotta ma előttünk Petrics József. Csáktornya község volt községi bírája, aki azt közölte, hogy a Drávánál hire-hamva sincs horvát invázió szándé-kalhák. A szerk.)
Sehol semmi rendzavarás nem történt. Az sem igaz, hogy cseh bandák garázdálkodnak az országban. Mi bizalommal nézünk a jövő elé és mindenki legyen segítségére a népkormánynak a béke megteremtésében és a rend megtartásában. A front mögött a katonáknak csak szol-gálátban szabad oldalfegyvert viselniük.
Az u] Rorifiúity a lilaatalos lapban
Budapest. A Budapesti Közlöny szokatlan módon közli az uj kormány kinevezését mert ennek szövege alatt sem királyi aláírás, sem miniszterelnöki ellenjegyzés nincsen.
József íőhercet hlltfMe
o Nemzeti Tanácsnak.
%
Budapest. József főherceg és fia, József Ferenc főherceg ma déli 12 órakor letette a magyar honpolgári esküt a Nemzeti Tanács kezébe. Az ünnepélyes aktusnál Károlyi Mihály, Lindner és Kunfi miniszterek voltak jelen. József főherceg teljes katonai díszben, összes rendjeleivel jelent meg a városházán, a! ol ezeket mondotta:
— Uraim, felmentve esküm alól mint katona és mint állampolgár eljöttem fiammal, hogy letegyem a hiiségesküt.
Hock János, a Nemzeti Bizottság elnöke válaszolt a főhercegnek: Fenségedet, — mondotta, — a magyar katona József főherceg édes apámnak hivja. Fenséged iránti szeretetük segítette katonáinkat győzelmeikre, de soha oly meleg szeretetet nem érzett ni3gyar ember Fenséged iránt, mint mi e pillanatban, amikor Fenséged a nemzetnek ajánlja fel magát és aláveti magát a nemzet szuverén tekintélyének.
József főherceg ezután elfogódott hangon mondta el esküjét, mely igy hangzott:
- Én, Habsburg József, becsületem...