Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
42.69 MB
2016-07-22 17:30:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
807
1265
Rövid leírás | Teljes leírás (408.28 KB)

Zalai Hírlap 1918. 274-297. szám december

Politikai napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

Hiányzik: 288. szám 2. oldal, 289. szám 1. oldal

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

/ < . -«
Nagykanizsa, I918J d*c«rtiber 2. hétfő
• (
274. sttlfft.
POLITIKAI NAPILAP
lilöllzctésl árak: Helyben hirhox hordva I hóra 3 korona, egyes sxám 12 fllieir. Vídékrt posUh . . I hóhi 3 50 kor. = NylUfér és hirdetések megállapított árak" mellett: =
Alapította Dr. HAJDÚ OYULA.
Kiadóhivatal : Uutenberg nyomda\' CWWKWV^e\' 7 Telefon: SzerteSztó^ 41. TelWwl KladÓHlVaüJ 41.
Mnsynrorsziíí sorsa.
Elszakadtak tőlünka románok
fl íyulafehÉrüárl romín nemzetjyülés
Gyulafehérvár. Tegnap délelőtt 10 órakor kezdődőit meg a román nemzetgyűlés, amelyen Erdélyből és Magyarországnak románlakta területeiről1 összes 80,000-en veitek részt. A nemzetgyűlést Pop Csicsó István nyitotta meg nagy beszéddel,\'mely ezeket tartalmazta:
— Mi magyarországi románok eddig igen sokat szenvedtünk. Testvéreink kő1-zül sok százat és ezeret börtönbe cipeltek. Nagy-Románia segítségünkre jött, hogy felszabadítson bennünket, de a barbár német militarizmus leteperte. Románia lizsztr nagyobb áldbzatot hozott, mint bármely tnásJállam! De möst ütött- fl szabadság órája. A kezdeményezés Wilsoné, aki azt követeli, hogy a népeknek joguk legyen saját sorsuk fölött rendelkezni A mostani magyar kormány is épp olyan ellénsége a magyarországi román népnek, mint a régi kormányok voltak, mert ez sem hajlandó az önállósághoz való jogukat elismerni. Mi semmi körülmények köbölt sem vagyunk hajlandók magyar u alom alí»t maradni.
A nemzetgyűlés ezután egyhangúlag elfogadta G old is László határéptí /-javaslatát, mely igy szól:
Erdély, a üanu es Fftagyaromág
összes románjainak nemzetgyűlése kimondja az Összes románlakta területeknek Romániával való egyesítését és a románoknak az egész Bánáthoz való jogát a Maros, Tisza és a Duna közölt. A végleges nemzetgyűlés összeültéig ezen nemzetgyűlés autonómlat biztosit a rendelkezése alá tarlo/ó összes területeknek. Elhatározza\' a nemzetgyüles, hogy e területeken lakó > többi összes nemzeteknek és népeknek teljes önrendelkezési jogát biztosit és pedig ugy a vallási és sajtószabadság, mint a gyülekezési és egyesülési szabadság terén. Végrehajija a demokratikus reformokat: minden 21 éves férfi és nő szavazó, radikális agrárreformok lesznek és a nagybirtokokat felosztják.
A román nemzetgyűlés üdvözlő táviratot adott fel a volt monarchiának eddig rabságban tartott összes nemzeteihez: a csehekhez, szlovénekhez, lengyelekhez,. dóJszlávokhoz, ruténekhez és osztráknémetekhez, valamint a felszabadult és Romániához csatlakozott Bukovinához. Hódoló táviratot küldtek az antantnak, mely megmentette a civilizációt a barbárok ellen. A román területek ideiglenes közigazgatására 120 tagu Nemzeti Tanácsot választottak. A román nemzetgyűlés Pop János aradi román püspök imájával ért véget.
A 120 tagu Román Nemzeti\' Tanács ma delelőtt ülésezett, melyen arról kellett dönteni, hogy a Magyarországtól elszakadt* román- nemzet kormánya Aradon, Nagyszebenben vagy Kolozsvárott! székelj en-e.
Gyulafehérvár. Ma délelőtt a 120 (agu Nemzeti Tanács gyűlésén közölték, hogy a román hadsereg két héten belül megszállja a felszabadítóit 26
vármegyéi. Ezt megelőzőleg azonban átadják e terület közigazgatását ar ideiglenes román kormánynak. Ennek elnöke: Pap Csicsó István, külügy- és hadügyminisztere: Maniu Gyula, kultuszminisztere: Goldis László, a többi tárcák betöltéséről még ezután határoznak^ A kormány egyelóie Nagyszebenben székeL
A ifodQfiyminiszter moi jelentése-
Budapest. A magyar hadügyminisztérium sajtóosztálya közli:
A Vág völgyében előnyomuló cseh\' csapatok m...