Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
38.32 MB
2016-08-22 11:14:03
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
826
2411
Rövid leírás | Teljes leírás (797.04 KB)

Zalai Hírlap 1915. 074-098. szám április

Társadalmi és közgazdasági napilap
Lapvezér: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

KM- évfolyam Nagykanizsa, 1 9 i ö . á p r i l i s I. c s ü t ö r t ö k 74. szám
J
társadalmi és közgazdasági napilap.
K<Oti*«té«l * r * k t Helyben háxhoi hordva 1 hóra 1 K.
t f j ee saám 4 Kllér Vidékre, poatAn . . 1 hóra 1-50 K.
Njrllttér ét hlrdeté*«* incRAIlapItott Arak tzcrlnl.
La prexér:
Dr. HAJDÚ GYU1.A.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Cteuftry-ut 7. »xáw.
Teletoni S*erke«ztAnoR 41. Kiadóhivatal 41.
1 cár s az ó népe.
Emberi dokumcnlumban alig termelt
c háboru olyan érdekeset mint amilyenek
az egyik németországi fogolytáborban
internált orosz tisztek följegyzései
és panaszai voltak.
A kétségbeesés, a nemtörődömség és
a fásultság hervadtvirág-lllata ömlik felénk
e szavakból, sóhajokból, elnyúlt
mozdulatokból, amelyek nagy cselekedeteknél
is jobban jellemzik az orosz nép
lelkületét. A közöny szól e szavakból, az
a szinte vallásos csüggedtség, az a
tninden-mindegy állapot, amely szinte
lelki bénultság és a melynek első Ízben
az oroszok nagy irója, Turgenyev Szergejics
Iván adott elnevezést. Nihilizmus
— igy hívják az orosz népnek ezt a
sajátságos lelkiállapotát, amelynek csak
egy párja van és ez a Nirvána, amelyet
Buddha vallása hirdet legfőbb bölcsesség
és egyetlen megváltásként.
Filozófiai tantételeknek gyönyört), ámde
a cárlzmus mást vár az 6 katonáitól,
nem a csüggedést, nem a pesslmizmust
és nem a tolsztofánus meggondolásokat.
A cárizmus, noha idegén helyről, Londonból
lódittatott bele az aktivitásba,
most aktivitást, tetterőt követel katonáitól.
Energiát és főként idegeket, amilyennel
a testileg is, lelkileg is jobban konstruált
német fajta rendelkezik.
Dc a cárizmusnak épen az a tragédiája,
hogy az ernyedtség és petyhüdtség
birodalmában egyedül maga jelent
aktivitást. Ez az aktivitás nem orosz,
amint hogy nem maga a carátus sem.
Bizánci és nyugateurópai eszmék csodálatos
keverékéből alakul ki a carátus
ideológiája, egy mesterséges eszme az,
amely a régi Pórphyrngnetis császároktól
egészen Bismarckig meglopott mindenkit
és a maga idegen szuggeszliójával
hiába akar az orosz népiélekre halni.
Egészen hiába. . . Hatalmas hadosztályok
darabonként pusztulnak el belőlük.
Itt egy szakasz\'... egy század . .
egy zászlóalj . . . aludni szeretne, pihenni,
meleg ételhez, puha szalmazsákhoz
jutni. Az orosz katona mindinkább
nem akar harcolni. Régi, aktiv tisztek a
japán háborúnál sokkal kegyetlenebb
megpróbáltatásnak tartják a mostani háborút,
a lengyelek, kik szivük ellen
harcra kényszerltletvék, eldobják fegyvereiket,
a vad szibirják első indulata is
gyorsan\' elül és az egésí frontra a csüggedtség
íátyola borul.
De ehelyett megmozdul odohaza az
Igazi, földalatti Oroszország. Romlott
lelkek lövészárkainak mélységéből támad
\'fel a pogrom. Már újra üldözik a lengyeleket/
a fineket, a zsidókat és a
munkásokat. Titkos rendőrök és huligánok
dolgoznak és a borzalmas Péter-
Pál erőd árkaiban épen olyan sürün
puífog a fegyver, mint a harctéren. A
gyilkolás üteme szaporább ott, mint a
porosz-orosz határon.
Az orosz birodalom egyetlen igazi
aktivitása ...