Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
38.72 MB
2016-08-22 13:14:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1048
2926
Rövid leírás | Teljes leírás (780.06 KB)

Zalai Hírlap 1915. 198-222. szám szeptember

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

III. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 1. szerda 198. szám
H 1 R L i A P társadalmi és közgazdasági napilap.
• Ififlaatéai Araki Halyban báxhoi hordva I bóra I K.
I f f M u A a i 6 fillér Vldákra, pottán . . 1 bóra 1-30 K.
Nfllttér áa btrd«té*<k megállapított árak sxarlnt
Alapította t
Dr. HAJDU QYULA.
Kiadóhivatal! Outvnbern-nyoroda C»eng«ry-nt 7. »iáw.
Tt laton: Sxerk«»xtA»*g 41. Kiadóhivatal 41.
Hódolat a királynak.
HoInap, szeptember másodikán, történetesen
a franciak Szedánjának évfordulója
napján, járul a király elé a magyar
vármegyék és törvényhatósági jogú
városok küldöttsége, melyben Zalavármegyét
dr. Bálás Béla főispán, dr. Hajós
Kálmán csáktornyai orsz.- képviselő,
Kroller Miksa zalavári apát és Ollay
Guidó szentgyörgyvári földbirtokos fogják
képviselni.
Nincs semmi összefüggés a két dátum
között, de akaratlanul is bizonyos
sejtelmek szállonganak a lelkekben és
keresik a hasonlatosságot ama nevezetes
szeptember másodika és a most folyó
napok közt. Akkor a germán vér és vas
szelleme egymaga ült győzedelmi ünnepet
egyetlen ellenségén. Aki akkor nekünk
nem is volt ellenségünk. És az
akkori német császár — aki később
szintén csudás pátriárkái öreg kort ért
el, mert 94 éves korában hunyt el —
1. Vilmos oldalán Moltkével és Bismarck
herceggel, diktálta a békeföltételeket.
Ma a német a magyarral és osztrákkal
meg a törökkel együtt jóformán az
egész Európa ellen harcban áll. Még
nincs meg ellenségeink végső Szedánja.
De május óla, Gorlice óta, kiváltképp
az egész augusztus hónapban majdnem
minden hétnek egy-egy napja fölér haditettek
dicsőségében a régi • szeptember
másodikával. Ma szédületesen nagyobb
arányokban folyik a háboru. Pedig az
is nagy volt. Ma még annál is nagyobb.
Ma három császár (mert idevehetjük
a török császárt is), nekünk egyik: királyunk
biztos reménységgel nézhet a
iövőbe. Meglesz összes ellenségeink
Szedánja.
Ma, e három uralkodó fenkölt oldalán
nemcsak egy Moltke, nemcsak egy
Bismarck van. Van annyi, ahány uralkodó.
Néhány nemzet egyesült ádáz
ellenségeink gálád orvíámadásainak vlszszaverésére
és letörésére. Mi nem támadtunk,
ők támadtak. Megkeserülik ! ök
fizetik a véres játék árát.
Hármasban három front ellen harcolunk.
Orosz ellen. Olasz ellen. Franciaangol
front ellen. A szerb, az már nem
számit, az már csak hozzájuk a bűnszövetséghez
tartozik. Megverjük mind a
három fronton őket. El kell, hogy jöjiön
a hármas Szedán. Legfölebb, hogy csak
majd a dátum változik.
Es akkor a ml öreg királyunk, a három
uralkodó közt életkorra ma legidősebb,
miként bibliai kort ért I. Vilmos
császár, boldogan mondhatja el:
bsakugyan jól mondtam, amit mondottam
:
— Mindent meggondoltam és mindent
megfontoltam . . .
Ebben az újkori Szedán előkészítésében
nekünk magyaroknak\' is óriási nagy
részünk van. Ezt már tudják — "nemcsak
Perllnben, hanem tudjak Bécsben is.
Az ősz király elé holnap délben Tisza
István gróf, magyar miniszterelnök vezetése
alatt olyan hódoló, de önérzetes
küldöttség kerül, amely távozni is bizonyára