Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.76 MB
2016-08-24 13:32:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
868
2048
Rövid leírás | Teljes leírás (97.49 KB)

Zalai Hírlap 1921 020-024. szám január

Politikai napilap
Szerkesztőség: Csengery-ut 7. szám, telefon 41.
Kiadóhivatal: Deák-tér 1. szám , telefon 182.

Hiányzik: 1-19. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

M»«J»l«nlk naponta délután 4 őrnkor. Egyes szám ára 2 korona.
NjrlltWr és hirdetések díjszabás szerint..
Szerkesztőség: Csengcry*ut 7. szám. — Telefon 41. Kiadóhivatal i /gTíg^ér I. - Telefon 182.
IX. évfolyam.
A magyar szén biztosi
i^küití
mL
20. szám.
Páris. A nagykövetek tanácsa utasította a cseh kormányt, hogy 240,o00 tonna gázszén kiutalása érdekében haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat a magyar kormánnyal. Tudomására adta adta a cseh kormánynak, hogy a békeszerződés szerint neki járó sziléziai szenet csak akkor fogja megköpni, ha a magyar kormány iránti kötelezettségének eleget tesz.
ü közszolgálati ialrattikat m érinti iijj. lalásrittt.
Budapesl. Az ujonnan megjelenő lakásrendeletben a közszolgálati alkalmazottakra nézve az előbbi rendeletben foglalt és a felmondásra és a lakbéremelésre vonatkozó rendelkezések teljes egészükben érintetlenül megmaradnak.
A cukor 1921-ben.
ismerik el azt a tényt, hogy Magyarországnak törvénycsen megkoronázott királya van, az forradalmi álláspontra he-Iyeskedik. — Ezt a tényt feltétlenül tisztába kell hozni, ezért a nemzetgyűlés február 4-iki ülésén felszólalok a király-kérdés megoldása tárgyában.
D\'Annunzió bucsuzása.
Zürich. D\'Annunzió Fiúméból való távozásáról a következőket jelentik\'. Az összes üzletek zárva voltak, az üdvözlésié nagyszámú tömeg és katonaing gyűlt össze, kik D\'Annunziót a városházára kisérték. Itt 44 városi tanácsos fogadta s nevükben a nemzetgyűlés elnöke mondott köszönetet azért, hogy Fiumét oly kitartóan védelmezte és a város olasz jellegét megmentette. D\'Annunzió válaszá ban kijelentette, hogy Fiume sorsát mindig a szivén fogja viselni s bármi ellenséggel szemben is kész lesz megvédeni.
Az utúddHamok íazdasdilulszonyalrtl
— Egy angol közgazdász nyomán. —
E;>y barátom beszélt n keleteurópai kis országokról melyek gazdaságilag annyira függnek egymástól, de amelyeket a büszkeség é» a politika széthúzásra készlet, ő ezen országok egyikéből való és |ó ideig hirdette saját liazájáb.m és a szomszéd országodban a gazdasági megegyezés sflrgős szükségességét. Mindenütt igazat adtak neki, de sehol sem tettek semmit. Egy alkalommal egy magas-á lásu román személyiség elölt fejtegeite Magyarországhoz való közeledés szükségességét. „Igaz, — felelle a román, — teljesen egyetértek önnel. De mi hódítók vagyunk és természetesen iiern tehetünk ajánlatot a meghódi-toltaknak." — Rövid idő múlva ez a békeköz-vetitő egy magyar államiériiuva! beszélt a kér-déiről. „Késégtelen, — felelte nz államtértiu, — hogy Önnek igaza van. De Magyarország a vesztes és igy nem tehet ajánlatokat a. hódítónak.* — igy húznak szét ez államok és következésként egyaránt szenvednek.
Angliának most Közép- és Délkeleti Európával jóformán semmi forgalma sincs, holott Magyarországon ciös kcrcskt vaa angol textiláruk után, ámde a magyar importőrök csak hosszúlejáratú hitel mellett tudnak Angliában rendeléseket tenni. És ezt az angol cégek nem adhatják meg, mert az országban elég pénz van ugyan, de nem ott, ahol szokott lenni.
A gazdáknál igen sok a pénz és óhajtanak Is költekezni, nemcsak ruhanemüekre, de fényűzési cikkekre is, Igy például nem szokatlan dolog Budapesten, hogy egyszerű gazdák 2—3 prérnkabátot vesznek, darabját 50,000 koronáért. Söt megtörtént •— és ez sem szokatlan dolog, — hogy egy gazda három fürdőszobát vásárolt. Ez a vevő egy évben csak 2-3 szor lü.dik ugyan, de megvitte a fürdőszobákat, mert azok értéket képviselnek. Ezek után képzelhető, hogy milyen kereslet van textiláruk után. De Budapesten csak selejtes olasz és Irancia...