Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.62 MB
2016-08-24 13:33:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
308
1217
Rövid leírás | Teljes leírás (135.5 KB)

Zalai Hírlap 1921 025-031. szám február

Politikai napilap
Szerkesztőség: Csengery-ut 7. szám, telefon 41.
Kiadóhivatal: Deák-tér 1. szám , telefon 182.

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Zalai Hírlap
W»eJ**etrtk naponta (Miután 4 ómkor. I|y«« szint ára 2 korona.
MylItUr éa hlrd«t黫fe dl jai«bá« sr.erlnt.
POLITIKAI NAPILAP
IX. évfolyam.
Szerkesztőség: C*«ng«nr-nt 7. szám. — Telefon 41. Kiadóhivatal.
_____Deák-tér 1. - Teletoa 182.
Nagykanizsa, 1921.\'február 1. kedd AvX^\\ i szám.
i i ...........> Ér-- ■ 1
Zolnvünneiiie o beltlíynilnlszter ellen-
Budapesl. Zalavármegye ma délelőtt rendkiviili közgyűlést tartott azon leírat megfelebbczése tárgyában, amellyel Per-dinándy belügyminiszter a megye ismeretes határozatát megsemmisítette. Minthogy a minhzter határozatát a letelt idő alatt nem változtatta meg, a rendkivfill közgyűlés elhatározta, hojjy a miniszter határozatát megfelebbezi a közigazgatási bírósághoz.
Igazoltatnak a csehek.
Pozsony. Az egész felvidéken szombaton és vasárnap általános igazoltatás vujt. Az utcákon feltartóztatták a járókelőket és a vasutakat is átkutatták. Poz^órtybae az igazoltatás nem járt eredménnyel, KáS-sán azonban mintegy 200 egyént letar-* tartóztattak, de másnap ezeket is szabadon bocsátották.
a hdw nóta kouetliezményel.
Pozsony. Az elmúlt éjjel a Modern Kabaré helyiségében jelen volt Eszterházi magyar herceg Is. A herceg a cigányokkal magyar nólát húzatott, amit a jelenlevő csehek nem jó szemmel nézlek. Mikor a herceg távozni akart, nekiestek és meg akarták verni. A jelenlevő csekély számú magyar védelmére kelt és körülfogták, de a túlnyomó többségben levő csehek legyUrték ellenállásukat és véresre verték őket. Egy jelenlevő detektív letartóztatta és a rabkórházba szállíttatta a több sebből vérző herceget.
Károlyi Mihtílyné tartásdíja.
Budapest. Károlyi Mihályné tartásdija ügyében Grecsák Károly ma kijelentette, hogy szerinte a felebbezésnek a kir. kincstár minden bizonnyal helyt ad, a megítélt tartósdijat hatályon kivül helyezi, mert jogilag nem képzelhető cl, hogy fix összeget állapítsanak meg egy olyan vagyontömeg terhére, melyet számszerűleg és pontosan nem Is Ismernek.
. Orosz-romún tárgyalások.
V I
Bukarest. Csicserin orosz külügyi népbiztos távirati megkeresésére a román kormány azt a választ adta, hogy hajlandó azonnal tárgyalásokba bocsátkozni, ha Oroszország elismeri Besszarábiának Romániához való tartozását.
Attila éj a Habsburgok.
Basel. A budapesti angol főmegbizott, Cooler Genfben kijelentette, hogy Anglia semmi körülmények között nem fogja tOrnl Károlynak királlyá választását. Anglia azt ajánlja a magyaroknak, hogy sem hercegi vérből származót, sem arisztokratát ne válasszanak királlyá.

A noM Döntettek, g
Budapest. A belügyminiszter rende tó" adott ki, hogy a budapesti államrendőrség is, épen ugy mint a vidéki kapitányságok, a nagyobb bűncselekményeket azonnal jelentsék be a belügyminisztériumnak
k lufi! mmmúl ÉikjÉlljei.
Budipest. A kormányzó elé most terjesztették a legfőbb számvevőszék három elnökjelöltjét: Hencz Károlyt, Simonyi-Semadam Sándort és Kenéz Bélát. A kormányzó fog a három jelölt közül választani.
Varjassy paplrpanamója.
Bukarest. A román kormány Clienoju ezredest bi/ta meg, hogy vizsgálja meg bukaresti Hírlap papiiügyét\'és ezzel kapcsolatban Varjassy papityanimáját. A miniszterelnök kijelentette, hogy minden intézkedést megtesz az állam kárának az elhárítására.
Puslcs állapota rosszabbodott-
Belgrád Pasics szerb miniszterelnök állapota rosszabbodott. Az orvosok megállapították, hogy a miniszterelnöknek spanyolnáthája van, ami könnyen veszélyessé válhatik az öreg államférfimra.
Esküsznek a kommunisták.
Belgrád. Az alkotmányozó ...