Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.55 MB
2020-04-14 14:30:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
518
1231
Rövid leírás | Teljes leírás (490.65 KB)

Zalavármegye 1922. 014-025. szám május

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I. évfolyam.
r
Elöttsetésl ár:
Kléu ém . 411 f NI éWS . . 340 t Kfftt ím . IN | *IYM üáa . 4 t
Hirdetések
ttllllméter dijiiabt» rnrlit astaittatul
• MHItMHtHtm
• HMMMMHHMl
Zalaegerszeg, 1922 májas 3.
..................".......................
14. szám.
!
Szerkesztőség
imieKiui«,
KbUhlyltc« S. |t.
Telefon 56 si.
j Kiadóhivatal: f AWKIIIIIKjl,
lifcknyMfe- 5. »«.
| Tfelelon 131 sz.
UMMMH«>l>UIHMKHn1X«»i|l|MtMni|. !
U«wiM.iM;HZalavármeoye"UpWaWtám$áa i««„T.Í^V^r^^^oitLu \\ Felelj szerkesztő: KORBA! KÁROLY dr.

iasoiBLiiiK ziTcnÉir aAfcoissoi.
„Hluek rty lUtflfcra, M»ztk v tuUb«« Hlnik cti Itfeal írOk Ifiu^ku, Hbiek MÍcrftromif ftltinudAUbo

it"
»H i.
A legfőbb teendő.
Jézus 1922 évvel ezelőtt az egész világ számára feltámadt, de főpurancsa: „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat14 ma is csak óhajtás.
A történelem e balsiker okát abban látja, hogy az emberi nem egyik vezér-faja : ¿z árja* csak a magú (aját szereti, mig a másik: a turáni, főkép a magyar, csak a maga faját gyűlöli.
Vagyis a krisztusi szeretet magasztos elvét teljes egészében egyik kulturfaj sem hajtja végre.
Ezért elérhetetlen ideál kétezer év óta Krisztus tanítása, ezért nincs béke földön, ezért kínszenvedés ma egész Európa élete.
Ha majd az árja, szémi ugy fogja szerelni az idegent, mint ahogy szereti saját magát,ha a^ turáni magyar olyan hévvel öleli magához a maga faját, mint ahogy idáig gyűlölte, akkor megszületik az emberszeretet s vele együtt az elérhe^ világbéke. Különben Krisztus fölséges tanítása örök elméletté légiesedik, hogy szines szivárványként égi ideálul lebeg jen felettünk s elhitesse velpnk, hogy összekötfl hid az ég és föld között.
Mi tehát a teendő ? Az, hogy a turáni magyar tanulja meg az árja fa/szeretet művészetét a/ :irja. pedig lássa be a turáni emberszeretet szükséges voltát.
Mindenik tanuljon egymástól, mind a kettő vetkőzze le faji bűneit, különben mind a kettő elpusztul.
Ma erős akarattal az iszákos az italról, a dohányos a dohányról letud mondani: <J gyilkos önösseg es pártoskodás is leküzdhető, ha beesületszóra megfogadjuk.
Széchenyiként az apagyilkosnak is meg kell bocsátani^ mert halálra itélt nemzet vagyunk. Magyar a magyart soha meg ne bántsa, mert ezzel kettős bünt követ el: sirját ássa nemzetének s vele együtt saját magának/Nem elég baj, hogy a fél világ ellenünk esküdött, még saját magunkat is halálba kergetjük?
* Arja a francia, olas/. spanyol, angol, német. -«/trák, szert), cteh, oláh sít» Sz/mi n «»«M. turáni : * \'»agyar. Iftrök, boltfár, finn. cs/t, talár, japán, kinai « immla/ a hatszáz milliónyi kisíbb-nagyobb nép, a,nely öntudatra óbrclvc turáni fajjá tflniÖrUlt. L\'z k »iövetkcjrés nekünk óriás hasznot jelent is a viíág-MírieV is tftrfflbh hi/tosilíka.
A jézus szerelméért, nagyjaink dicső emlékéért, a háborúban ércünk elesettek mártirvéréért kérünk mindenkit, halgassuk meg a történelem intő szavát: Szeresd a magyart, mint tenmagadat, meri felebarátod. De szeresd azért is, mert minden hibája ellenére különb legyőzőinél. Igaza van Zrinyi Miklósnak : egy népnél sem vagyunk alábbvalók.
Magyar újjászületésről, magyar feltámadásról csak úgy zenghet az ének, ha
megtanuljuk egymást sze...