Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.06 MB
2020-05-06 14:11:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
515
1183
Rövid leírás | Teljes leírás (424.41 KB)

Zalavármegye 1923 064-075. szám június

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

K, évfolyam
Zalaegerszeg, 1923 lantos 3. Vasárnrp
Felelős szerkesztő: N. SZABÓ GYULA Szerkesztő: HÜBN GYULA.
7AH8A1AL1I B8 POUTIIAl LAP tFPIELMII HETEHIÉWT I1ABOM3ZOB. Ildlitítéí 1« Atth 7W I. BtfM a tán 26 K
Szerkesztőség Kisfaludy-u. 8. Telefon 162 sz Kiadóhivatal Széchenyi-tér 5. Telefen 131 si
„Hiiiek w ktenbm. hb«rlt egy luuiban
HtUek W Utrnl ftr&k ijarváxf»«!».
Hisrrfc feHftnadátában ÁmryMu> <
Wapper Ignác ünneplése.
A ,.Zalavármejí>x* tudósítóiétól. —
ÜÁknyetsztii, május .?/. Wapper Ignác zalaegerszegi köfuragóniester és temetkezési vállalkozó már negyven éve lelkes katonája a magyar dalnak. S ezen a téren — a német ajkú, de magyar szívű Wapper Ignác hervadhatatlan érdemeket szerzett, ó volt a kezdeményezője s megalapítója a Zalaegerszegi Daloskörnek is Azóta annak valóságos lelke és ügyvezető elnöke Történhetett bármi, de Wapper Ignác nem csüggedt el soha Wapper Hfcnác mindig megmaradt a dal terjesztőjének és a daloskör példaképének.
Az áldásos munkának ma volt a 40-ik évfordulója A Zalaegerszegi Dalosköi fél 9 tarakor, Csák Károly dr. vármegyei főügyész vezetésével, az őszülő dalos lakására vouult és dallal — neki a legkedvesebbel ~ köszöntötte M. A meghalódott Wapper Ignácot azután Csák Károly dr. üdvözölte a Kör nevében, amire Wapper kedves szavakkal válaszolt és kérte Csflk dr főügyészt, hogy ezután is támogassa a daloskört Azután ismét a dalárda énekelt el pár szép dalt.
Este 9 órakor a Daloskör látta veiidégíll Wapper Ignácot és családját az Ipartestület helyiségében. Általános megilletődés között mondotta el Wapper 40 éves dalos működésének történetét. Csák Károly dr. újból egy j gondolatokban gazdag és érzésekben teljes bestédet tartóit Az ünnepeltet felköszöntötte jády Károly az Ipartestület, Tischler István az
Iparoskör nevében Schmidt Viktor az ünnepelt feleségét, Rusznyák Antal karmestert, Jády Károlyt és Tischler Istvánt köszöntötte fel. Kakas Ágoston pedig az iparosok egyetértésére ürilette poharát. Közben a dalárda szebbnél-szebb dalukkal szórakoztatta az ünneplő közönséget. A Daloskör azután levélben üdvözölte gróf, Batthyány Pálnét és Kutas Kálmánt a kör társelnökét. Jády Károly a dalárdának 1000 koronát adományozott.
A Zalaegerszegi Daloskör Wapper Ignácnak egy művészies emléklapot adott át, amelynek találó szövegét Schmidt Viktor irta, remek rajta pedig Lacher Antal ícstÖt dicséri Schmidt szövegét pedig Németh József irta bele gyönyört!
belükkel. )
_ ——. ,i .. i ■ ... i i... i. i
Hazahozták a Csényl szóból* kő-mellékalakjait.
Hosszas tusakodás után ennyi már sikerült. Most ez olyan nagy lépé«, mint volt 1910-bwt a versenypályázáí Ez a másötiik nagy lépé», remélhetőleg — közelvisz minket e megvalósuláshoz Három hatatmfcs WMömb. S ezekből kifaragva négy ember-alak. Egy-egy tömb körülbelül negyven métermázsa.
Ezek a mellékalakok ezelőtt 10 évtel rtiár készen voltak s azóta Pestért he*Críék. Rendé* körülmények között csak az egész műnek felállításakor kerültek volna a helyszínére. De újabb időben kibírhatatlan „fekbéreket" kezdettek követetni. A bízottság fúnak látta haza-hozalni. Amúgy is ki vannak fizetve. De ugyancsak nagyra növekedett a vasúti hozatal díja is. A bizottságnak tavalyi 1922. folyamodására a keresk. miniszter ur a vasúti díjnak a felét elengedte De a bizottság a másik felét sem
tudta kifiz...