Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
40.24 MB
2020-09-01 14:25:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
706
1475
Rövid leírás | Teljes leírás (981.81 KB)

Zalavármegye 1926. 075-097. szám április

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\\
Zala^crsxes, W26. április 1. Cstitörtök.v
Ara 1500 Korona,
74. száa. „
pout1js.ai nai\'xlap
lilftlntk Binden bélkfiscap délután. - ÉWUetéi: egy hónapra 25.000 K, negy«d6vie W.000 - Sierkesjlítfg ét kiadóhivatal: 7ft)t*&«rBMg, Biéchenyl-tér TeleíonM
Zalaegerszeg és a nemzeti zászló.
A sors különös intézkedését kell látnunk abban, hogy amikor a legszomorúbb időket éljük,\' akkor egymásután adódnak alkalmak elhunyt nagyjaink dicsőítésére.\' Itt voltak a centennáriumok : Petőfi, Jókai születésének, a magyar ludományoB akadémia megalapításának százéves, II. Rákóczi Ferenc születésének harmád-félszázéves évfordulOja. Azonkívül március 15-étiek és október 6-ikának> évről-évre való megünneplése szintén a, magyár történelem ki£ magasló alakjairól való megemlékezés.
A ünneplésben mindenütt elüljárnak az isko-mert ott legkönnyebb ünnepélyt rendezni. Nem kell terem után szaladgálni, nem kell előadókat keresni, hanem c&ak kiielölni, mivel az iskolák vezetői ugy is tudják, ki miré^lkalmas és igy az Ünnepélyek programmjántfk összeállítása könnyűszerrel megtörténhetik. A különféle egyesületek és körök ünnepély-rendezése már valamivel nehezebb, de azért minden akadály nélkül megtörténhetik az is. A közönség azután válogathat. Oda megy ünnepelni, ahová akar. Nein is emelhetünk Zalaegerszegen sem kitogást sem az ellen, hogy az iskolák és társadalmi egyesületek nem rendeznek a dátumok
E\':lentősegéhez méltó ünnepélyt, vagy, \'-gy a özönség nem látogatja az ünnepélyeke Csak amiatt kell szót emelnünk, hegy a váro&lakos-sága nem igyekszik megfelelő külső keretet adni az ünnepélyeknek és nem ad olyan képet a városnak, amely méltó lenne az alkalmak jeienlőségéhez. Értjük itt-azt a bizonyos zászló-diszt, amellyé] Zalaegerszeg városa sohasem dicsekedhetik/ mert amint alkalomról-alkalomra rámutattunk, két kezünkön meg tudjuk számlálni azokat a magánépületeket, amelyek nemzeti ünnepek alkalmával zászlók díszítenek. , Ha valami külföldi .ember nemzeti ünnepnap alkalmával vetődnék fcgerszegrc. bezzeg elcsudál-ko/nék azon, hogy itt a nemzet fogalma alá csak a közhivatalok tartoznak. Ahol ugyanis nemzeti zászló leng, ott rendesen van valami címeres tábla, vagy más ismertető jel, amiből meniudhaini, hogy az közhivatal. Pedig de sok háztulajdonos megtehetne azt, hogy beszerez egy nemzeti zászlót, amivel ilyen ünnepélyes alkalmakkor feldíszíthetné házát I A nemzeti becsület megkívánna, hoqy mindenki, még leg-izeKényebb ember is ellássa magát nemzeti zászlóval, de, ha már ezekben a mai gondterhes napokban nem is várjuk azt, hogy minden rongyos viskó tulajdonosa költségekbe verje magát egy zászlóéri, a jobbmóduaktól föltétlenül megköveieljük, hogv nemzeti zászlót szerezzenek be és nemzeti ünnepek alkalmával tűzzék is azt ki. Ismerünk Zalaegerszegen oly.in gazdag háztulajdonosokat, akik földig érő kortes-zászlót tűztek ki valamikor, nem is olyan régen, de ezeknek most nemzeti zászlóra nem jut néhány rdngyos korona I Ezek az urak nem szégyenlik, hogy házaik nemzeti Ünnepeken zászló nélkül állanak ; de szégyenletiék volna valamikor hátaikat kones-zászló nélkül hagyni I Persze, mert a partszeretet haszonnal járf, de a hazaszeretetet nem lehet aprópénzre fölváltani.
Hol van nagyobb szükség a hazaszeretetre és ?nnak a külsőségekben való megnyilatkozására f8\' ha nem Csonkamagyarországon ? I * S ha a ehetősebbek, a jobbmóduak, a gazdagok n...