Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
42.05 MB
2020-09-11 15:25:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
617
1506
Rövid leírás | Teljes leírás (1009.43 KB)

Zalavármegye 1926. 147-172. szám július

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


1 t J
f-t
A ;
Ararf1500 Korona.
V évfolyam
Zalaegersieg, 1926. JoJios 2. Péntek
147. siáB.
POLITIKAI ISJ-^X^ir^P
A város 135 éven At megfeledkezett , N . egy jótevőiéről.
Horthy Miklós-tér marad a Horthy-tér. — A városi bérház lakásbéreit megállapították.
Az apácák megkapták az új telket.
Illlitwik nli4e» bétWnap éélitái. — Blttlutéa: «n hónapra 25.000 K, negyedévre 75.000 K. - 8ierkeaxt6aég ia kiadóhivatal: Salaeierauf, SxétbenyMér 5. Telelőn 131
nőképző nemcsak azért, hogy tanítónőket képezzen, hanem, hogy magasabb műveltséghez juttassa leányainkat. Majd a vásártérre is áttér 9 a tanács javaslatát fogadja el.
Dr. Halász Miksa megjegyzi, hogy, mivel a javaslatot elválasztották a kórházügytől, szívesen szavazza meg azt. Olcsóbb is e szerint a megoldás. Kimondani kivánja azonban, hogy az apácák iskolájába felekezeti különbség nélkUI é* teljesen egyenlő feltételek mellett vétetnek fel a növendékek.
Dr. Fülöp Jenő a szerződés megkötésénél a jogi szempontok pontos figyelembevételét ajánlja a közgyűlés figyelmébe s a javalatot egész terjedelmében elfogadja.
A közgyűlés a javaslatnak a zárda- és iskolaépítésre vonatkozó részét, -mely szerint a kért telket 500 ezer darab téglával együtt átadják az apácáknak, egy szavazattal szemben elfogadta, a vásártér elhelyezésére nézve pedig bizottságot küld ki.
Az elfelejtett jókvfi.
A kultuszminiszter a Fintér Málé Aggápolda Alapítvány Ügyének rendezésére szólította fel a városT Amikor aztán elökeresgették az erre vonatkozó aktákat, kitűnt, hogy az alapítólevélben kikötött feltételeket a város 135 éven át nem teljesítette. Pintér Máté püspöki tiszttartó ugyanis, aki 1790-ben halt meg, ugyanezen év májusában iiegyvenezer forintot hagyományozott jóté-kony célokra a városnak. Az alapítványból az ö lelkiüdvéért minden évben halála napján miséi kellett volna szolgáltatni, a jövedelem harmadrészét az egyházi ének- és zenekar támogatására, a többi részt pedig keresetképtelen aggok gyámolitására kellett volna fordítani. A végrendelet csak ez utóbbi vonatkozásban nyert végrehajtást. Misét sem szolgáltattak, mert m^g az adományozó halála napját is\'elfelejtették.
A városi tanács jóvá kivánja tenni az elődök mulasztását és azért javaslatot terjesztett a közgyűlés elé, amelyet dr. Udvardy Jenő tiszti ügyész ismertetett. E szerint Pintér Máté lelki-üdvéért minden év szeptember 23-án misét mondanak (az elsőt már el is mondották), az Aggápoldát, mely a régi postaépület, „Pintér Máté Aggápolda Alapítvány" nevéii jegyzik be a telekkönyvbe, az épület átalakítási fordított
Czobor Mátyás polgármester a régen beígért" rendkívüli városi közgyűlést tegnap délután 4 Arára hívta össze. A képviselőtestület tagjai nagy számban jelentek meg a gyűlésen és rendületlenül ki íb tartottak 7 óráig, amikor nagyobb csapatokban távozni készültek, de mlelfflt eltávozhattak volna, a polgármester bezárta a közgyűlést s annak folytatását ma délutánra halasztotta. A közgyűlésen meglehetős élénkség mutatkozott. A kórházi élelmezés, a városi bérház lakásbérei és a marhavásártér áthelyezésének ügye váltott ki nagy vitát, amely aionban megmaradt a maga megengedett medrében. A szenvedélyesség terére nem csapott át.
j A Horthy-tér.
Dr, Szász Oerőnek indítványa volt az etső tárgy, mely annak a térnek véglegesen Horthy-lér-re való keresz...