Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
39.84 MB
2016-08-22 11:04:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
249
867
Rövid leírás | Teljes leírás (835.42 KB)

Zalai Hírlap 1915. 025-047. szám február

Társadalmi és közgazdasági napilap
Lapvezér: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I I I , évfolyam. Nagykanizsa, 1915. február 1. hétfő 25. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
tpöflaatéal *r«ki Helyben házhoz hordva 1 hóra 1 K.
f.tfy«» axáw 4 fillér Vidékre, postán . . 1 hóra 1-00 K.
Nyllttér és hlrdeté«ok megállapított árak szerint.
Laprwér:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal: OutuubcrK-nyomda Csengery-at 7. ir*m.
Teletöm Szcrkcartóuég 41. Klndóhlratal 4|.
Elvész
már a bátorság os vele az erő ellenségeinknél.
Elvész a bizalmuk is önmagukban
és ezzel el is veszett minden
reményük a vógső győzelemre. Franciaország,
mely hadseregével be akart
sétálni Berlinbe, hogy ott nyújtson kezet
orosz szövetségesének, most már Ázsiában
kezd bizakodni. Szégyelni való
alázatossággal könyörög segitségért Japánnak.
A franciák most már azon lovagolnak:
japán hadsereget kell hozni a közép
hatalmak ellen. Már hogy Németország
és ml ellenünk. Hogy a japánok milliói
jöjjenek ide * verjenek le bennünket,
hogy a kedves franciák, a szájhős^ödés
és bombasztikus frázis lovagjai győzhessenek.
És ezt ugy kiabálták, lármázták,
öntelt gőggel ordítozták, mintha Japánnal
csak Ugy rendelkezhetnének, mint
azokkal a szines rabszolgákkal, kiket
Afrikából szállítanak ide. Akiknek a
tudatlanságát használják ki, hogy a saját
bőrük kímélése végett azok csereztessék
ki a harcmezőn a magukét.
A japán közvélemény megfelelt már
erre. Ugy a hivatalos mint a nem hivatalos
közvélemény. Az gtóbbi a japán,
amely föiháborodássai tárgyalta a francia
ötletet. Amely igyekezett indokolni, hogy
az angollal való szerződésük köielezte
őket Kiaocsau megszállására, de semmi
egyéb másra. A japán hadsereg pedig a
japán nemzeti érdekek megvédésére való
és pénzért nem kapható verekedésre.
Csak verekedjen mindenki a maga szakállára
s ki mit főzött, azt egye meg.
A hivatalos közvélemény pedig eléggé
megnyilatkozott az országházukban, ahol
a kormány által kivánt ujabb hadügyi
költségeket leszavazták és a törvényjavaslatot
elvetették. Ez Is az ország
közvéleményének hatása alatt történt,
amely nem helyesli, hogy a japán haderő
Kiaócsautiái belekötött a németekbe.
Ezek ugyan már eléggé érthető válaszok
és visszautasítások, de azért a
franciák csak nem akarják megérteni.
Még mindig kombinálnak afelől, hogy a
japánok álljanak ki a német szuronyok
elé ő helyettük. Szépen kicirkalmazott
tervezetek ezek. A japánoknak megigérik,
hogy tejben-vajban fürösztik őket. Hogy
a legszeretetteljesebb gondozázban részesülnek.
Az összes költségeket viselni
fogják, ,Bs készek bármikor majd a
jövőben, ha ott a messze Keleten az
érdekeik veszélyeztetve lennének, a segítségükre
sietnek. Csak most az egyszer
tessék a vásárra vinni a bőrüket,
És ez nagyon jellemzi a helyzetet, ott
a nyugati harcoknál. — A francia már
érzi, hogy csalódott mindennemű szövetségeseiben
s most Ázsiába menne
kunyorálni, ha ugyan ott adnának az csen tartaléka és a szónoklatok frázisai
Ígérgetésére valamit. Ez már a végső itt már nem érnek semmit. Az erő kikétségbeesés,
ez csakugyan az ultima merüli s utána a megroppanás követralio.
A francia hadseregnek már nin- kezik.
A világháboru.
A demoralizált Szerbia.
Szófia. Nisből érkezett jelentések szerint
Szerbia teljesen lelkészülve várja az
osztrák-magyar seregek uj offenzíváját.
A szerb minisztertanács legutóbbi ülésének
eredményeit közölték a szentpétervári
kormánnyal, ahol részletesen ismertették
Szerbia helyzetét. Szerbia minden
erejét összszedve várja az uj támadást,
de ugy érzik Nlsben, hogy mindez
napyon kevés és ezért minél hathatósabb
segítséget kérnek Oroszországtól. Főleg
katonákat es muníciót kér a szerb kormány,
mely már mindenkit fegyverbe
állitott, akit csak lehetséges volt. A szerb
polgári lakosság nagyon csüggedten néz
elébe a közel jövő eseményeinek és a
Drlna és Száva menti határokról óriási
tömegek menekültek el az ország belseje
felé. Nls és Üszküb tele vannak menekültekkel,
akiket a szerb kormány nem
tud elhelyezni. E rengeteg menekült
élelmezése Is igen nagy nehézségekkel
jár, de lakást már egyáltalán nem tudnak
nekik biztosítani Egész Szerbiában
mindenki a béke ut^n vágyik és senkinek
sincs kedve a háborúhoz.
Burján szerepe.
Rónia. Az olasz vezető körökben az
osztrák-magyar külügyminiszterváltozással
kapcsolatban az a felfogás vált uralkodóvá,
hogy báró Burián István AusztriaJJ
Magyarországnak Olaszországgal, valamint
Romániával való korrekt viszonyát
még lényegesen meg fogja javítani és a
két semleges hatalommal való teljes
harmóniát szerez a monarchiának.
Álhir Olaszország és a
monarchia háborújáról.
Róma. Az entente érdekeket lanszirozó
Havas ügynökség tegnap azt a
Rómából keltezett világszenzációt röpítette
világgá, hogy Olaszország megüzente
Ausztria-Magyarországnak a háborút.
Rómában a hir leírhatatlan megbotránkozást
kellett s mikor annak eredetét
kutatták, kiderült, hogy azt a Havas.
ügynökség koholta főleg azzal a
célzattal, hogy Romániában, melynek
megnyerésére az entente legújabban ismét
nagy erőfeszítéseket tesz, hangulatot keltsen
Ausztria-Magyarország ellen.
Magyarország a monarchia
külpolitikájában.
A német birodalmi gyűlés elnökének
nyilatkozata.
Berlin. Az Esti Újság Berlinbe küldött
tudósítója beszélgetést folytatott 3
német birodalmi gyűlés elnökével, akit
Üképpen arra vonatkozólag kérdezett
meg, hogy mint vélekedik arról a szerepről,
melyet ujabban Magyarország
az osztrák-magyar monarchia külpolitikájának
irányításában belölt.
— Magyarországgal vállvetve folytatott
közös harcaink sokkal közelebb hoír
tak bennünket a magyarokhoz, mint
ahol eddig bármikor állottunk velük
szemben, — felelte.
Az újságíró arra a kérdésére, hogy
Magyarország túlsúlya látható-e a monarchia
külpolitikájában, igy felelt a
német birodalmi házelnök:
— Kétségtelen, hogy Magyarországnak
ma sokkal dominálóbb szerepe van
a monarchia külpolitikájában, mint Ausztriának,
de nagyon igazságosan van ez
igy, mert a háboru sorsának intézéséber)
is Magyarország végzi az oroszlánrészt,
ami nem maradhat sem most, sem a jövőben
megjutaimazatlanul.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos.) A Dunajec és Nida
mentén tegnap a tüzérség mindkét oldalon
élénk tevékenységet fejtelt kl. Tüzérségünknek,
amely az utóbbi időben már több ízben eredménnyel
tüzelt, tegnap Is sikere volt. Az ellenség
néhány lövészárkot a leghevesebb tüzelésünk
közben kiürített. Oroszlengyelországban
az arcvonal többi részén időnkénti ágyuharí
folyt. A Kárpálokban a nap nyugodtabban
telt el. Az erdőshegységekben néhány közvetlenül
a szoros magaslatoktól északra fekvő
állásért még folyik a harc. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. (Hivatalos jelentés.) A nagy főhadiszállás
jelenti:
Nyugati iudszintér. Flandriában tegnap csak
tüzérségi harcok folytak Cuinchynél, Lqbesse
Betliunei egyes lövészárkokat elfoglaltuk.
Keleti hadszíntér. A kelelporoszországi határon
nincs újság. Lengyelországban Borzimownál
Loviclól kclelre az oroszoknak egy
ellenünk Intézett támadását visszavertük.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
2. oidal. ZALAI HIRLAP 1915. február 1.
A háborús
Zalamegye.
Az alispán negyedévi jelentése.
— Saját tudósítónktól. —
A jövő keddi megyegyülésre szóló meghívókkal
együtt bocsátott kl Árvay Lajos alispán
Zalavármegye törvényhatóságának az 1914.
év utolsó negyedévről szóló alispáni jelentétét.
A jelentés, noha terjedelme alig a fele a
normális idók rendes alispáni jelentéseinek,
érdekesség tekintetében minden eddigi alispáni
Jelentést felülmúl. Mi is lehetne más ez
ax érdekesség, mint annak háborús vonatkozásai.
rtz alispáni jelentés élénk képet tár fel
Zalavármegyének a háborús helyzettel való
minden vonatkozásáról s egyszersmind megnyugtat
arra nézve, hogy miként az egész
országban, Zalavármegyében sem okozott
nagyobb rázkódást a háboru, a dolgok rendben
folynak. A tartalmas alispáni jelentésnek
legtöbb figyelmet érdemlő passzusait az alábbiakban
kivonatoljuk :
A gabonarekvlrálás.
Folyó hó 18-án megjelent a m. kir. ministeriumnak
a háboru esetére szóló kivételes
Intézkedésekről és hadiszolgáltatásokról kiadott
rendelete a búzából, rozsból, árpából és
zabból meglevő készleteknek az Országos
Oaxdaságl Bizottság részére leendő átengedése
tárgyában. E rendelet szerint a földművelésügyi
m. kir. mlnister urnák a szóban
tevő gabonakészletek kipuhatolása, összeírása
átvétele és elszállítása céljából kikQldendó
közegei az egész közgazdasági szervezet részéről
a legmesszebb menő támogatásban
részesitendök. E rendelet értelmében, amelyet
t földmlvelésügyi minlster valamennyi járási
főszolgabíróval közvetlenül is közölt, a végrehajtásra
a lenforgó kivételesen fontos érdekekre
való utalással a járási fószolgabirákat
és a rendezett tanácsú városok rendőrkapitányait
felhívtam.
Egyéb, a hadiállapot következtében kiadott
kormány- és ministeri rendeletek végrehajtattak.
A kolera Zalában.
A Zalavármegye területén az utolsó negyedévben
egy koleraeset fordult elő. Herperger
János 57 éves lapányi lakos, molnár,
aki nejével és 6 gyermekével a községnek
Mura felé cső alsó vécében lakik, november
30-in este koleragyanus tünetek közt megbetegedett.
December 1-én Alsólendvára küldöttt
orvosért, aki a beteget koleragyanusnak
találván, a beteget családjától azonnal elkülönítette,
a ház elé a községblró által őrt
állíttatott és távirati jelentést küldött a Csáktornyái
járás föszolgabirájához, aki a járási
és körorvossal nyomban a helyszínére ment,
a beteget és családját elkülönítette, a beteggel
8 napon belQI érintkezésben volt egyéneket
5 napi orvosi megiigyelés alá helyezte,
a lakásban és malomban a fertőtlenítést eszközölte,
4 ragályfogó tárgyak kivitelét s a
lapányi iskolás gyermekeknek a muraszentmártoni
iskolába való járását s a községben
a koldulást éa a házalást betiltotta s mindezen
rendelkezések ellenőrzésére a ház elé s
a község bejáratához őröket és cscndőrséget
renddt kl. Miután a pozsonyi bakteriológiai
intézet ázsiai kolerát állapított meg, a beteggel
érintkezésben volt egyének beoltattak.
Miatbogy Herperger János a Mura vizéből
Ivott és az előző Időtzak folyamán kolerában
ettük Marsics Ferenc ligetfalva! molnár is
vott a Mura vizéből, a kolera a Mura vizének
fertőzöttsége volt visszavezethető s ezért
a Mura vizének ivásra, főzésre és egyéb házi
célokra való használása betiltatott. Herperger
János december hó 5-én éjjel kolerabetegségben
meghalt, családja és a vele érintkezettek
egészségesek maradtak.
Koleragyanus megbetegedéseket jelentettek
továbbá Eszteregnye (nagykanizsai járás) községből,
továbbá Nagykanizsa r. t. városból,
illetőleg egy Boszniából sebesült szállító vonaton
érkezett Stanlslcs Simon nevű polgári
kocsisról. A bakterlololgal vizsgálat azonban
ezen esetekben nem állapitott meg kolerát s
ennélfogva a kolera ellen foganatosított óvintézkedéseket
beszüntették.
A mezőgazdaság.
As őszi vetések állása egész Zalamegyében
dacára a késői vetésnek, kielégitő s noha az
egér nagyon sok helyen észrevehető károkat
tett, a vetések fejlődése rendesnek mondható,
sőt a rozs-vetések a vármegye egyes helyein
a decemberi enyhe Időjárás következtében
igen szépen kifejlődtek.
A novemberi korai fagy és hó váratlanul igen
korán beszüntette a gazdasági munkákat és
az őszi legeltetést, azonban a haszonállatok
teleltetése rendes mederben folyik, a gazdaközönség
elegendő takarmánnyal rendelkezik,
hogy állatállományát minden nagyobb gond
nélkül kiteleltethesse. -- Azon gazdáknak,
akiknek esetleg elegendő takarmány nem
állana rendelkezésükre jószágállományuk kiteleltetésére,
a földmlvelésügyi miniszter a
vármegyei m. kir. gazdasági felügyelőség utján
kedvezményes áru korpát bocsátott rendelkezésre,
miáltal az esetleges mutatkozó takarmányhiány
is teljesen pótlást nyer.
A gazdasági munkásoknak idegen vármegyékbe
való szerződtetése, a gazdasági cselédeknek
szolgálatukból való elbocsátása és
állatában véve a munkásközvetités tárgyában
a mult években kiadott rendeletek megujlttattak.
E tekintetben azonban a kívánt eredmény
csak akkor lesz elérhető, ha a gazdák,
egyesületeik szövetkezése utján önmaguk szervezik
a munkásközvetitést.
A gabona- és jószágárak.
A gabonaárak a m. klr. minisztérium rendelete
folytán Zalavármegye területére járásonként
hatóságilag, majd pedig a kereskedelemügyi
miniszter áltat egységesen megállaplttattak.
A vármegye qazdaközönségének kezén levő
gabonakészlet nem nagy, mindazonáltal a vármegye
közélelmezése nem szorul behozatalra.
A jószágárak a vármegye területén a viszonyokhoz
képest alacsonyaknak mondhatók,
egyedül a katonaság részére felhasználható
u. n. conserv állat ára magasabb. A sertés ára
a vármegyében szintén eléggé alacsony, a
hízott sertés iránt azonban nagyobb kereslet
nyilvánul meg s igy ennek ára elég magas.
(A kanizsai hizott-sertésárak feltűnő és rejtélyes
emelkedésének dolgára legközelebb részletesen
rátérünk. A szerk.)
A szőlők és a bor.
A zalamegyei szőlőgazdaságokban részben
a korai fagy ét hó miatt az őszi munkák sok
helyen nem voltak elvégezhetők, a vármegye
területén sok tzőiő van, melyben a fedési
munkálatokat nem lehetett elvégeztetni; azonban
vannak gazdák akik szándékotan elhagyták
a szőlő betakarását A bor értékesítési
viszonyai nem jók, a kereslet kicsiny, az ár
meglehetős alacsony.
A Jelentét egyéb, nem háborút vonatkozátalnak
Ismertetését legközelebb végezzük.
HÍREK.
Marzsó Tibor kettős kitüntetése. Az
osztrák-magyar armádia nagyszámú kitüntetett
hősei között Is kiválik az a ritkaságszámba
menő kitüntetés, amelyben verebélyl Marzsó
Tibor, cs. és klr. kamarás, az egykori nagykanizsai
48-as százados, ma pedig alezredesi
rangban a kassai Vilmos császár — gyalogezred
parancsnoka — részesült. Mint hivatalos
helyről közlik velünk, a kitűnő katonát az
oroszokkal szemben tanúsított hős magatartásának
jutalmazásáza őfelsége Ferenc József
király a hadlékitményes III. osztályú vaskoronarenddel,
Vilmos német császár pedig
ugyanekkor a II. oszt. vaskereszttel tüntette
kl. Nem nehéz megjósolni tehát, hogy Marzsó
Tiborból hamarosan generális lesz. E ritka
kitüntetés hire bizonyára egész Nagykanizsán
általános örömet kelt, mert Marzsó Tibor
(néhai Hertelendy ügyvéd veje) nemcsak bajtársai
között, hanem a város polgári társadalmában
is olyan népszerűségre és általános
becsülésre tett szert, melynek nem mindenki
lehet részese.
Megkezdődött Nagykanizsán a rekvirálás-
A földmivelésl miniszter express távirati
rendeletet intézett a nagykanizsai rendőrkapitánysághoz
azzal a közléssel, hogy Nagykanizsa
város területére Mészáros Ádám
budapesti lakost nevezte ki kiküldöttje gyanánt.
akit a rekvirálás munkájában a rendőrkapitányság
a legmesszebbmenő támogatásban
részesíteni tartozik. A miniszter kiküldöttje ma
hajnalban megérkezett és Füredi János rendőrtiszttel
megkezdte a rekvirálást. Mindenekelőtt
a vasúton történt intézkedés, hogy a nagykanizsai
állomásról gabonát elszállítani a mai
naptól fogva tilos, majd megkezdték a város
területén lévő gabonakészletek lefoglalását,
mely előreláthatólag holnap is egész napon
át fog tartani.
flz elesett bőtök anyakönyvezése. A
hálás utókor minden elképzelhető módon
igyekszik minél impozántabb és minél maradandóbb
emlékeket állítani a hazáért elesett
hősöknek. Az egyes városok, ahol sebeikben
elhalt katonák vannak eltemetve, egymásután
határozzák el, hogy nagy közös síremlékeket
állítanak az eltemetett hősöknek, másutt a
templomok falára az elesettek névsorával márványtáblákat
terveznek, volt város, mely már
gyönyörű emlékszobor felállítását határozta el,
stb. stb. Mint most halljuk, az elesett hősök
emlékét a magyar halotti anyakönyvek is rendkivü
i módon, gyászos ünnepélyességgel fogják
őrizni. A belügyminisztériumban serény munka
folyik ez irányban s amelyik elesett magyar
hősnek a személyazonosságát már kétséget
kizáróan megállapították, nyomban Intézkedés
történik az Illetékes anyakönyvvezetőnél a
rendkívüli anyakönyvezés iránt.
Nagykanizsára tegnapelőtt, szombaton érkezett
az első ilyen értelmű Intézkedés, melynek
alapján a Szerbiában hősi halált halt
Linziig József halálesetét a nagykanizsai elesett
hősök közül első gyanánt anyakönyvezte Ihászi
Horváth István anyakönyvvezető. Szegény,
fiatalon elhunyt Lustlg József díszes anyakönyvi
halotti lapján ezek foglaltatnak:
Az elhalálozás ideje: 1914. szepL 18.Az elhalt
családi és utó neve, katonai rangja és
csapat beosztása, polgári állása (foglalkozása):
Lusztig József, egyéves önkéntes, c. őrvezető
a cs. és kir. 37. gyalogezredben, tisztviselő,
vallása: Izr, életkora: 22 éves, a halálozás
helye: Ristopolje. Megjegyzés: A harctéren a
Hazáért hősi halált halt katona halálesete beegyezve
a B. M. által közölt adatok alapján.
196893/1914. B. M. sz.),
U 1 5 . f e b u á r 1.
Felmentett városi tisztviselők. A legutóbbi
népfölkelől sorozáson katonai szolgálatra alkalmasoknak
találták Nagykanizsa város tisztviselői
közül Vojkovlcs János adótisztet, Fjdélyl
János városi kiadót és Táncsics Béla kataszteri
nyilvántartót. A polgármester mindhárom
besorozott hivatalnoknak mint teljesen nélkülözhetetleneknek
katonai szolgálatuk alól való
felmentését kérte az Illetékes minisztériumoknál.
Ma végre megjött a rendelet, hogy Vojkovlcs
és Erdélyi felmentetnek a bevonulás kötelezettsége
alól, Táncsics Béla kat. nyilvántartó azonban
nem. Igen nagy baj ez a városi adóhivatalra
nézve, mely már amúgy Is minimumra
redukált létszámmal dolgozik s rendkívül felszaporodott
munkája most még a kataszteri
hivatal dolgaival is szaporodol fog. De első
a haza védelme és szívesen kell végezni mindenkinek
a bevonultak munkáját, ha mégannyi
is az. — A szintén besorozott két fiatalabb
városi állatorvos, Kertész Lipót és Gltnsberger
Lipót felmentésének ügyéről még nem jött értesítés
a városhoz. A két állatorvos közül valószínűleg
egyiket felmentik.
Dolgozni kell. Egy igaián talpraesett és
égetően szükséges rendeletet hozott a minap
pénzügyminiszter. Elrendelte ugyanis, hogy
azok a hadisegélyt élvezők, akikre a munkakerülést
rá lehet bizonyítani, a segélytől megfoszthatók.
A nagyszerű rendelet talán véget
fog vetni annak a bántó pökhendiséggel űzött
henyélésnek, amit egyik-másik hadbavonultnak
azelőtt siralmas nyomorúságtól megtört felesége
a legnagyobb nyíltsággal üz és valósággal
üzletet csinál abból, hogy a férj háborúban van.
Repülőposta Przemyslből — Nagykanizsára.
Nemsokára állandó rovatot nyitunk
derék katonáinknak, kik a körülzárt Prze nysl
várából oly szorgalmasan küldik haza a szabad
levegőn keresztül megnyugtató soralkat.
Tegnap megint jött Przemyslből levél Nagykanizsára,
egy selyempapír vékonyságú levelezőlap
.17240. Fllegerpost Przemysl" jelzéssel.
Péntek István őrvezető küldte haza a
feleségének, aki Nagykanizsán a Rózsa-utca
23. szám alatt lakik. Az érdekes kártya szövege
a következő :
.Kelt január 18-án. Kedves Párom, tudatiak
hogy hála Isten, ezideig élek és egészséges
vagyok. Arra kérlek, hogy ezeket a családokat
értesítsd egy-egy levéllel, mert ezen a lapon
öten Írhatunk csak. Külön nem lehet. Okvetlen
Írjad meg nekik, a kedves feleségeiknek, hogy
a férjeik élnek és egészségesek és hogy ne
nyugtalankodjanak, hogy ha esetleg 1—2
hónapig talán nem tudnának levelet küldeni.
Mihelyesl lehet, azonnal Írunk levelet. A elmeket
Igy írd: Anek Jánosné Bocska, — Szalai
Andrásné Balatonmagyarod, — Fülöp Jánosné
Szepetnek, — Kálovics Lászlóné Klskanlzsa.
Kedves párom Írjad nekik, ne busuljanak.
Bajunk hála Isten semmi. A leveledben Ird
meg a elmedet és a lakásodat A Salamon
mamájához külön menj el, s mond meg, hogy
semmit ne busuljon, Igen Jó sorban van a fia.
Nagykanizsán Atilla-utca 33. szám alatt megtalálod
őket és inond meg nekik, hogy a Pista
öcscsűk Irt Kedves párom, amint levelemet
megkapod, azonnal értesltd őket, hadd örüljenek
szegények. Ird meg, hogy ezideig semmi
baj, most már a felséges Isten megsegít bennünket.
Ezzel bezárom levelemet Maradok hö
párod millió csókkal Pista. Csókolom a papáékat
is.-
H perlaki orosz bomba. Nemrég egy
•ebesOlt tartalékos hadnagy érkezett haza a
harctérről Nagykanizsára. Mikor ezt a família
®«gtudta, jöttek bs a sógorok és komák a
vidékről sebesültet látogatni A fiatal asszony-
ZALAI HIRLAP
kát nagy munka között lepték meg a perlak
rokonok : éppen fogport akart magának készíteni.
Már készen volt e célra egy teljesen
szénné sült közönséges vlzeszsemle. Koromfeketén
ragyogott az ehédlőasztalon, s várta
hogy mozsárba törjék. Közbe jöttek azonban
a perlaklak, s a mozsár hirtelen visszakerült
a helyére. Az ebédlőbe vonulva a társaság
egyik szemfüles tagja első pillanatra észrevette
a fényes fekete gömböt az asztalon, mire az
egész társaság figyelme arra terelődött. M!
lehet ez, ml lehet ez, kérdezték, de kézbe
venni egyik se merte. Ez a félénkségük adhatta
a menyecskének az ötletet, mert hirtelen elkomolyodott
arccal Igy felelt:
— Egy orosz bomba ez, az uram hozta, de
nem kell félni tőle, mert az ekrazit már nincsen
benne.
Nossza lett erre nagy tisztelete a fekete
zsemlének. Mindenki tiszteletteljes távolságra
húzódott az ebédlő asztaltól és a sebesültnek
is alig jutott már érdeklődés. A búcsúzáskor
a társaság egyik tagja hátramadt és rimánkodva
arra kérte a ház asszonyát, adja neki
bombát, neki még hozhat az ura ilyet és ö
nem tud anélkül hazautazni. Képzelhető a
sógor öröme: megkapta a bombát. Periakra
érkezve a társaság, öt perc alatt híre ment az
egész községben, milyen szörnyűséget hoztak
Kanizsáról, ötvenen ls összefutottak a sógor
házánál és elszörnyedéssel nézték a fekete jószágot.
Egy óra múlva már az egyik perlaki
kereskedés kirakatában volt elhelyezve a
bomba, a zsemlye vagyis a fogpor, szépen
körülcicomázva hullámos papircsokorral s még
a mai napig is a kirakatablak elé járnak a
jámbor perlakiak szörnyűködni, hogy milyen
rettenetes lehet a háboru, ahol Ilyenekkel pusztítják
egymást az emberek.
Befizetések elhalasztása. A Délzalai Takarékpénztárral
Egyesűit Önsegélyző Szövetkezetnél
a f. hó 2-ára eső befizetések az ünnep
miatt 5-én vagyis pénteken d. e. tartatnak meg.
fl ma és holnap esti polgárőrök. Ma,
hétfő este az alábbi polgárőrök tesznek szolgálatot
:
Spiegel Sándor, Berdin Márton, Simon
Oyörgy, Slnkovics Sándor, Horváth István,
Varga József, Dr. Havas Hugó, Weiss Sándor,
Villányi István, Zollner Ferenc, Kaufmann
Manó, Kremsler István, Singer Sándor, Fáhn
Adolf, Bilik Ferenc, Virányi Samu.
Holnap, kedd este pedig a következők:
Fischer József, Löwy Oéza, Frank Manó,
Fischer Pál, Schreiber Adolf, österreicher
Samu, Horváth László, Bród Jenő, Fischl
Ernő, Hegedűs Pál, Vimmer Ferenc, Beck Béla,
Breuer Miksa, Oyarmatl Imre, Sziláid Jenő,
Szattler Jenő.
fl Népjóléti iroda hlrel. A hadbavonultak
hozzátartozóinak e havi államsegélyeit a központi
jóléti iroda f. hó 3-án és 4-én, szerdán
és csütörtökön fizeti ki.
Ismételt felhívásunkra már szép számú vánkos
huzat érkezett a Hadsegélyzöbe, de még
mindig szüksége van sebesültjeinknek huzatokra,
miért is felhívjuk a közönséget, hogy
Juttasa el adományait a Hadsegélyzöbe (Csengeri-
ut 2.)
fl legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brilllánsokat, régi ékszereket, tört aranyat,
eiüstöt és antik órákat. Szívós Antal
műórás és látszerész. Üzlet Szarvas-szálló
épületében.
A szerkesztésért felelős: d r . Hajdú Gyula.
Szerkesztő: Oflrtlar látván.
M i i t i i i i j i S i t i l l
Adakuiuk i Hifcijllfiiid!
3. oldal.
URAHA ZSffffffffi
BETTY NANSEN felléptével
Hétfőn, február hó 1-én kerfll színre
A hatalmas harmadik
társadalmi dráma I felvonásban.
Vezúv kráterében, természetes telvétd
Nápolyból. Nehéz a választás, humoros.
Víg lumpok, vígjáték.
Rendes heJyárak. PQtött színház. Baffett.
Előadások hétköznap 0 éa 9 órakor, vaaáré<
ünnepnapokon 3, 3. 7 éa 9 órakor.
Szims szállt pEDI INiiii^iL PlKi-ttr. • n L K L l l l l g f l i i t i e t o i
Kedden február hó 2-án A téboly széruma érdekes bünűgyl dráma 3 felvonásban.
Csak szerelemből, színezett szalon vigjáték
I felvonásban. Velence műépQletel,
természeteredeti kép. Belga és orosz
aktuális háborús képek. Oaras ur kalandjai,
rendkívül humoros kép.
Előadások 6 éa 9, vaaár- éa Bnnapnaa 3,5, 7 éa
9 órakor. Rendet helyárak. A terem tfitva van.
r — n
Rácsok, kapuk, slrkerltések, épület
vasalások, takaréktüzbelyek, szlvatytyus
kutak, fürdőszobák, vízvezetéki
berendezések. i»_«
Simon György
épület és mülakatos NAOYKANIZSA IDohAnyratrtár é« tórvényaxék kózótt.
Mindennemű javítás pontosm és jutányos
árakon eszközöltetnek. Pénzszekrények
Lg kinyílása és javítása. J rnassíBBmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimm Mayer Karoly,
ruhafestő, »egytts*tltó, ptlaalrozó éa góxmoeó
gyára
NAOYKANIZSA, KÖLCSEY-UTCA 19. szám.
Gy fljtfltelep: Pó-tér (Korona-szálloda.
T«Uf*« I N . >Bfőnyim i Mayar (M«6.
Elvállal férfi- ét nöl ruhákat lestés és tisztítás
céljából, úgyszintén fehérneműt, l«g«t, gallért,
kézelét és nyt* háztartási olkkat, báli ruhát,
menyasszonyi kelengyét, mindennemű piperét.
Vidéki peital ••fklzásskat tysrsaa
éa peatssaa sszklzll jatáayas árbaa.
a » - 4
• • • • • • • • • • • • • w i i
MANKOVITS JAKAB épltŐ és építési vállalkozó
NAOYKANIZSA, Zrínyi Miklós-utca 12.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget
hogy elvállalok minden
i ] épttkextot is ftüdűtts!* •»-«
Továbbá gőzkazán befalazást gépalapozást.
Nedves lakások szárazzá tétde
falaldaséft m u l a t t . Költségvetéseket
és terveket a legszakszerűbben készítek.
4 oldat. ZALAI HÍRLAP 1915. február 1.
CZOCZEK és DOLEZSÁL festő vállalata
Nagykanizsa- Magyar-utca 23..
• • • • • • • • • • Üvegcímtáblák
honi s külföldi f a e r e z é s
márvány utánzatok festése.
Épület, szobafestés
bútor, üzletberendezés
mázolás t i fényezés.
Művészi színérzékünk, magasan
fejlett Ízlésünk és
• legkényesebb
Igényeket is kielégítő. -
Árajánlatul, színes vázlatrajzzal
fölszólításra díjtalanul
szolgálunk » 2V! !!I
JUUUUUUUJ muijüuujüuuuüjjuuuuüi mwmv
Vezerképviselet:
R Y f l M D A : : HA6YKAK1ZSA.
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget é8 régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktárom
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
— f e l f r i s Í t e t t e m .
Raktáron tartok M a y és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat. Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhírű Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket.::
===== A legfinomabb árukl = r =
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel Goldbergerné.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
H l | N A G Y K A N I Z S A
ü l C s e n g e r y - u t 7 , SÜRGÖNYCÍ Gutanberg n y o m d a
llffl Minden legkisebb nyomtatványrendelést
111 a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.
Telefon 41. szám
H l _
Zalai Hírlap kiadóhivatala
»
hirdetéseket jutányosán felvesz
• ^ i
. i. \' i
W\'vaw** < k/wWnMüorv*. * (Jntuutotg-nronyta 4M*m (KHrt a^cu
t
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. február 3. szerda 26. szám
ALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• IOfl>«t*al Araki Helyben házhoz hordva 1 hóra 1 K.
Egyes az Ara 4 fillér Vidékre, postán . . 1 hóra 1*50 K.
Nyllttér éa hirdetések megállapított árak szerint.
Lapvetér:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatal: Otítenherg-nyomda Csengery-tit 7.
Teleton: Szcrkrgzíócí« 41. Kiadóhivatal 41.
H z „ U . 21"
bravúrja, mellyel a tegnapi hirek szerint
Anglia nyugati partján három angol
kereskedelmi hajót küldött a tengerfenékre,
egyszeriben eldöntötte azt a
világszerte folyó vitát, hogy lehetséges-e
Angliát tengeralattjárókkal blokirozni. A
német tengeralattjárók tehát csakugyan
megkezdték az angol panok blokádját.
Érdemes ehhez azt a megállapítást hozzáfűzni,
hogy ez a világraszóló technikai
bravúr egy éppen százesztendős kontinentális
politikának újjáéledését jelenti.
Akkor az az eszme egy világrengető
zseni nevében testesült meg, akit Napokon
császárnak hivtak, — tna pedig a
kontinens leghatalmasabb monarchiája,
a gazdasági és kulturális fejlődés tökéletes
kivlrágzásának legszebben nekilendülfnép,
tehát a kontinentális eszmét
a legtökéletesebben reprezentáló germán
hatalom vette át ezt az örökséget.
Napoleon tulajdonképpen egy eszme
megtestesülése volt s minden látszólag
céltalan háborúja erre az egy végső célra
tört: Franciaországot, helyesebben Európát
kiszabadítani Anglia kalmár tiranizmusa
alól. Anglia volt az első Európa
államai között, amely először alapított
szabad polgári államot, melynek kereteiben
az egyre vagyonosodó burzsoá a
világ legridegebb kalmár politikája és
legragyogóbb gyarmatosító tehetsége
révén világhatalomra jutóit. Ennek a
polgári hatalomnak szinte természetes
ellensége volt évszázadokon át a szintén
hatalmának zenitjén álló feudális francia
királyság. De még nagyobb lelt az ellentét
a két nyugati állam között akkor,
amidőn Franciaország is lerázta a feudálizmus
bilincseit. Az uj francia polgári
irányzatban látta Anglia leghatalmasabb
versenytársát éppen ugy, mint annak
idején Hollandiában és célja megint
csak az volt, Hollandia mintájára Franciaországot
is tönkre tenni s Havreból,
Boulogueból és Bordeauxból éppen olyan
angol fiókkikötőket csinálni, mint amilyenek
voltak ebben az időben Amsterdam
vagy Hamburg, vagy akármelyik kelettengeri
porosz kikötő.
Toulon visszahóditásától kezdve az
1812. évi orosz hadjáratig nem is csinált
egyebet Napoleon, mint közvetlenül
vagy közvetve küzdött ennek a világhatalomnak
megtörésén. A leghatalmasabb
ütőkártyát a brit szigetkirályság
ellen Napoleon is egy jói működő blokádban
látta. De ő ezt akkor éppen
fordítva csinálta meg. A kontinentális
zár, amelyet a jenai győzelem után hirdetett
kl nagy császár, tulajdonképpen
szintén Anglia blokádja volt, amelyet a
zseniális császár nagy lendülettel a szárazföldön
csinált meg. Az angol part
közvetlen blokádja nem emésztett volna
föl annyi energiát és nem hajszolta volna
végig máslél évtizeden át a írancia hadakat
Európa egyik szélétől a másikig.
De Napoleonnak nein volt hajóhada.
Napoleon hát megfordítva csinálta. Elzárta
a kontinenst Anglia elől s cct a
zárt sokáig legyőzetlen hadseregével
őrizte.
Ez a zár Anglia kiéheztetését jelentette,
s valóban elsőrendű érdeke lett
volna ez az egész kontinensnek, de
Európa akkor még nem volt megérve
erre a napoleoni eszmére. Ma a német
buzsoá hatalma van emelkedőben s a
napoleoni eszmét ez a hatalom van hivatva
megvalósítani. Európa talán ma
sincs még egészen megérve erre az
eszmére, de amint az előjelek mutatják,
Németországnak megvannak az eszközei
arra, hogy megcsinálja, mint blokádot
azt, ami száz évvel ezelőtt nem sikerült
Napóleonnak a kontinentális zár sokkal
komplikáltabb formájában.
A világháború.
M e M á k júniusban oz orszójgyűlési
képulselőuúlasztúst.
Budapest. Illetékes helyen közölték
lapunk tudósítójával, hogy folyó év
juniusában az országgyűlési képviselőválasztásokat
a kormány minden körülmények
közölt megtartja. Semmi ok
nincs ugyanis arra, hogy az alkotmánynak
erre vonatkozó rendelkezései hatályon
kívül helyeztessenek. A kormánynak
azonban az a határozott célja, hogy e
súlyos időkben pártharcok ne dúljanak
az országban, s ezért a juníus végén
kiírandó választásokat ugy ejtik meg,
hogy mindenütt csak egyetlen egy jelölt
lesz: minden kerületnek a jelenlegi képviselője,
akit egyhangúlag, lehetőleg
közfelkiáltással fognak megválasztani.
Ha pedig valamelyik kerületben bármi
okból nem lehetne a régi képviselőt
ni fa választani, ott az uralmon levő párt
jelölljót fogják egyhangúlag megválasztani
Az uj mandátumok érvénye csak a
háboru végéig jog szólni, s a normális
idők helyreálltával uj, végleges érvényű
képviselőválasztást tartanak.
Német elismerés
Magyarországnak.
Berlin. Az Esti Újság Berlinbe küldött
munkatársa meginterwievolta a
magyarokról Zimmermann német külügyi
államtitkárt.
— uszintén örülünk — felelt —
azoknak az érzelmeknek, amiket Magyarországon
a németek irányában tapasztaltunk,
s amiket mi is minden
igyekezettel viszonozunk. Csodálattal
vagyunk eltelve a magyar seregek hősiessége
iránt, mely legutóbb a Kárpátokban
oly bámulatos eredményeket produkált.
A magyar nemzet bebizonyította,
hogy legerősebb támasza a monarchiának
és kell, hogy Magyarország politikai
presztízse megerősödve kerüljön ki ebből
a világtnérkőzésból.
Harc a Kárpátokon tul.
Főhadiszállás. Kárpáti seregeink,
melyek eddig Ungmegyében viaskodtak
az oroszokkai, most már napok óta
legnagyobb részben Galicia területén
vannak, ahol Uzsoktól nyugatra, a Slryj
völgyében heves tüzérségi harcok folynak.
A kemény fagy nekünk kedvez,
mert lehetővé teszi nehéz ütegeink gyors
mozgását.
A helyzet Przemysl körül,
Krakó. Przemysl vára rendületlenül
és mit sem gyengülve állja az orosz
ostromot, melynek hevessége az utóbbi
napokban jelentékenyen csökkent. Ezt
az elfogott oroszok azzal magyarázzák,
ho^y mostanában az orosz hadvezetőség
nagyobb tömeg orosz katonaságot siállitotl
cl Przemysl alól Bukovinába, ahol
nagyon gyengén áll az oroszok dolga.
Bolgár-román megegyezés.
Szófia. A külpolitikai helyzet alakulásának
szempontjából óriási jelentősége
van annak a legilletékesebb helyről
származó közlésnek, hogy Bulgária
és Románia közölt végleges megegyezés
jött létre arra nézve, hogy Románia
minden megszorítás nélkül átengedi a
monarchiából Bulgáriába küldött bárminő
vasúti szállítmányokat.
Egyesült erővel!
Főhadiszállás. A harctéren legutóbb
kiadott napiparancsokban a fővezérség
emelkedett hangon szól arról a vállvetett
munkáról, amit az egyesült német
és osztrák-magyar seregek az északi
harctéren végeznek. A Kárpátokban a
porosz és bajor fiuk együtt küzdenek
a mi csapatainkkal, Oroszlengyelországban
pedig az osztrák és magyar seregek
java együtt küzd a hős németekkel.
2. oidal. lALAt HiRLAP 1915 február 3.
Az oroszok Keletfcforoszország
ellen.
Koppenhága. Szentpétervári titkos jelenlés
szerlrtt Keletporoszországban az
orosz seregek a németeket átkarolni
Igyekeznek. Fötámadásuk Tilsit ellen
Irányul s ezalatt Insterburgnál szándékoznak
bekerítő hadműveleteket végezni.
Az ellenintézkedés már megtörtént.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos). Az általános helyzet
nem változott. Lengyelországban a Pilica középső
folyásánál az oroszo<nak ay magában
álló elór.\'törési kísérletét visszautasítottuk. A
Kárpátokban a harcok arcvonal nyugati szakaszában
tovább folynak. Az a\'cvonai közepén
a német csapatok és mieink eredménnyel harcolnak.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. (Hivatalos jelentés.) A nagy főhadiszállás
jelenti:
Nyugati hadszíntér: Kfilömbözö pontokon
folyó tüzérségi harcon kivai semmi különös
esemény nem fordult elő.
Keleti hadszíntér: Lengyelországban a Visztulától
északra Lipno környékén és Slerpstől
északnyugata orosz lovassággal voltak összeütközések.
A Visztulától délre támadásaink
továbbra is előrehaladtak.
A hadi esenényekről szóló francia hivatalos
jelentések az utóbbi időben szörnyűségesen ;«
mi hátrányunkra elferdített, sót teljjíen koholt
adatokat is tartalmaznák, A német legfelsőbb
hadvezetósék.\' oféle beállításokkal természetesen
oera kiván külön-külön foglalkozni, mindenkinek
módjában áll, högy azok értékét a hivatalos
német közlések utján maga is ellenőrizhesse.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
lehetett jutni s hamarosan két hatalmas vízsugár
oltotta ai égő tetőzetet. A padlásnak
abban a részében keletkezelt a tűz, melyet
.koptatónak" neveznek, ahol sem nagyobb
gabonakészlet, sem egyéb gyúlékony anyagok
nincsenek. Igy gyorsan ment az oltás munkája
és alig tíz perc alatt a tüz teljesen lokalizálva
volt. Csak nagyon kevés gabona és
mtntegy 10 négyzetméternyi tetőzet pusztult
el. Félő volt, hogy a veszedelem átterjed a
szomszédos gabonaraktárra is, azonban Fenyvesi
Sándor tüzoltótiszt és a derék tűzoltók
megfeszített munkája ezt még idejében megakadályozta.
A tűzveszély közben a legteljesebb
rendben folyta munka a villanygyárban,
s csak egyszer, öt óra tájban aludtak el az
összes lángok pár percre az egész városban.
Ennek oka az volt, hogy az égő zsarátnok
ráhullott a fővezetékre, s ntig a tűzeső ott
meg nem szűnt, tanácsosnak látták addig az
áramot a vezetékből kikapcsolni.
Ma reggel a kir. ügyészség ment ki a helyszínére,
hogy a tűz keletkezésére vonatkozólag
hivatalos vizsgálatot tartson. Ennek
eredménye is azt igazolta, hogy a tüz egy
rosszul működő keréken keletkezett, ami a
ma\'om üzemeknél nem ritkán előfordul. A kár
egészen jelentéktelen s az eset sem a gőzmalom,
setn a villamgyár üzemében a legkisebb
fennakadást nem idézi elö.
. d t t j - t f n n T T f r r r . - n Tűz o F^anz-malomban. Nem történt nagyobb baj.
— Saját tudósítónktól. —
Ma reggel a koránkelő emberek atfcal a
hírrel lepték meg egymást, hogy az ójs/aka
nagy tüz pusztított a kanizsai Franz-féle
gőzmalomban. A hir ebben a formában nem
felelt meg a valóságnak, mert igaz mindössze
annyi volt a dologból, hogy csakugyan tüz
ütött ki ma híjnalban a malom padlásán, de
azt, háta a gyorsan érkező segítségnek, egykettőre
lokalizálták és a malmot minden
nagyobb veszedelemtől megóvták. A felizgatott
fantáziájú emberek arról is beszéltek,
hogy a tüz az ellenség bérenceinek gyujtogatása
folytán keletkezett, hogy ennyivel is kevesebb
legyen az ország népének élelmezésé*
ben oly nagy jelentőségű malmok száma.
A valóság e ponton az, hogy a tüz egy roszszul
működő gurini klgyú ása folytán támadt,
melynek csak annyi köze van a háborúhoz,
mint azoknak, akik itthon a kávéházban küzdenek
a hazáért s ilyen híreket koholnak. A
ma hajnali tűzeset ^részletei a következők:
Hajnali fél 5 órakor a gőzmalom mély búgásu
kürtje váratlanul elkezdte hallatni szavát.
Félórán át szólt a vészes hang, sakik ébren
voltak tudhatták, hogy a gőzmalomban valami
baj történt. A tűzoltó laktanyán is hallották
a vészjelet, de nem tudták mit jelenthet az.
Végre a telefon Is megszólalt — talán valami
takarító postaszolga kötötte össze — és a tüz
kitörése után pár perccel már teljes tűzoltó
készültség nyargalt végig a városon. A nagy
létrát is kivitték a malomhoz, továbbá az
OMzea lajtokat és gépeket A malomnak a
város felé néző jobbszárnyán a padláson volt
a töz. Az épület lépcsőin akadálytalanul oda
Az elesettek
családtagjainak illetménye.
Monarchiánk hadseregének, tengerészetiS
nek, mindkét honvédségének és a népfellésnek
a háborúban eleseit tisztjei és legénysége
hátramaradt családtagjainak nyugellátásáról
az 1887. évi törvénycikk rendelkezik. E
törvény az 1891., 1896^ és 1907. években
további kiegészítést is nyert. A tényleges^artalékos
és népfelkelő tisztek es rangosztályba
nem sorolt katonai személyek családja, az
elhalt és elesett rendifokozatának megfelelően
a következő nyugdíjban részesül:
1. és II. rangosztály 5.400 K, táborszernagy
5.000 K, altábornagy 3.500 K, vezérőrnagy
2.500 K, ezredes 2.000 K, alezredes 1.500 K,
őrnagy 1.200 K, százados 1.000 K, főhadnagy
900 K, hadnagy 750 K, XII. rangosztály 700 K.
Ila a férj a csatatéren esett el, ugy ez az
illetniéíty még 50 százalékkal emelkedik.
Rangosziályba nem sorolt havidjasok özvegyeinek
nyugdiját akként állapítják meg,
hogy az elhalt férj illetményeinek egyharmadát
kapja az özvegy nyugellátmányul, az
azonban évi 400 koronánál kisebb nem lehet.
Kiskorú gyermekek után azok 24 éves életkorának
betöltéséig az Özvegy nevelési járulékot
kap és pedig minden gyermek után az.
özvegyi nyugdij egyötöd részét, cz azonban
egy-egy gyermek után 500 koronánál nem
lehet több. — Ha az özvegynek több mint
öt gyermeke van, ugy az összes gyermekek
nevelési járuléka nem lehet magasabb, mint
az özvegy teljes nyugdija. Az özvegynek kötelessége
— addig, míg a neveltetési járulékot
húzza - a gyermekek ellátásáról gondoskodni.
Oly árváknál, kiknek édesanyjuk is elhal, a
nevelési járulék árvajárulékká emeltetik föl,
ugy hogy egy gyermeket a fél özvegyi nyugdíj
Illeti meg.
Legénységi állományú egyének özvegyei, ha
férjük a harctéren elesett vagy a háború fáradalroi
következtében elhalt, a következő ellátást
kapják:
gyalogos özvegye kap évente 96 koronái,
őrvezető özvegye kap évente 144 koronát,
tizedes özvegye kap évente 160 koronát,
szakaszvezető özvegye kap évente 192 koronát,
^
őrmester özvegye kap évente 240 koronát.
Legénységi ál.ományuak árvái (fiuknál a
betöltött 16, leányoknál betöltött 14 éves
életkorig) évi 48 korona nevelési Járulékot
kapnak. Az ö/.vegyi nyugdíj és az árvák neveltetési
járuléka összesen 540 koronánál
több nem lehet.
Szülők nélküli teljes árvák évi 72 korona
árvasági járulékot kapnak, több árvánál azonban
ez az összeg a 360 koronát meg nem
haladhatja.
Legénységi egyének árvái, ha honi iskolákban
tannlnak és megfelelő előmenetelt tanúsítanak,
ugy részükre havonta külön kijáró 4, 5
esetleg 6 korona pótlék igényelhető. Ezt a
havi pótlékokat 24 éves életkorig élvezhetik.
Az ellátási illetmények végleges megállapítását
a honvédelmi minisztérium végzi, a
kérvényék tehát vagy közvetlenül oda, vagy
a ml még célszerűbb: az elesett vagy elhunyt
illetékes pótzászlóalj parancsnokságának gardasági
hivata utján nyújtandók be. Minden
közigazgatási hatóság (község, elöljáróság lé)
köteles ily kérelmeket illetékes helyre leendő
továbbítás végett átvenni, vagy Írástudatlanok
ebbeli kérelmet jegyzőkönyvbe véve díjtalanul
fölterjeszieni. A kérvények bélyegmentesek.
HÍREK.
fl képviselőtestületi bizottságok jelölése.
Ma, szerdán délután 6 órakor tartja ülését az
a városi bizottság, melyet a legutóbbi városi
közgyűlés delegált abból a célból, hogy az uj
képviselőtestület bizottságainak megalakításához
szükséges jelöléseket megejtse. A jelöjő
bizottság tagjai dr. Plihál Viktor, Tripammer
Gyu\'a, dJ. Szekeres József, Sommer Ignác és
Ujváry Géza. Ez a bizottság fogja jelölni nemcsak
a városi képviselőtestület albizottságait,
hanem a központi választmány tagjait is, akiket
szintén a legközelebbi városi közgyűlés
fog megválasztani.
fl nagykanizsai gabonarekvirálás. Tegnap
és ma egész nap szakadatlanul folytatta
Füredi János rendőrtiszt asszisztenciájával rekviráló
munkáját Nagykanizsán Mészáros Ádám,
a földmüvelésügyi miniszter kiküldöttje. Tegnap
egész Kiskanizsát felkutatták a rekvirálók,
de ott meglepően kevés gabonát találtak. Ugy-?
szólván semmit. A rekvirálás előreláthatóan
még ezt az egész hetet igénybe fogja venni.
Egy kanizsai nyomdász vitézségi érme.
Epstein Alfréd 18-as baka, aki a háború elölt
egyik nagykanizsai nyomda gépmestere volt,
az északi harctéren nagy életveszélyek között
elfogott egy igen fontos ellenséges telefonjelentést,
amit zászlóaljparancsnokság rendkívüli
eredménnyel tudott felhasználni. Ezért a höo
nyomdászt a II. oszt. vitézségi éremmel tüntették
ki.
Hz özvegyek és jogiszemélyek képviselői
a városi közgyűléseken. Nagykanizsa
város uj virilistanévjegyzékének elkészültével
a lajstromba felvett özvegy asszonyok és jogi
személyek (egyesületek, részvénytársaságok
stb.) egymásután bejelentették az alispánnak,
hogy mely nagykorú férfiakat bíznak meg a
városi képviselőtestületben való Jogaik gyakorlásával.
A bejelentéseket az alispán tudomásul
vette s azok a minap érkeztek le Nagykanizsa
város tanácsához, hogy a vlrilistaiajstrom
ennek megfelelően egészítessék kL E szerint
a Nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegyletet annak
titkára Révész Lajos, a nagykanizsai görögkeleti
hitközséget Ö t v ö s Emil, özv. Leitner
1915. február 3. ZALAI HÍRLAP 3. oldal.
Józsefnél Kondor Adolf, özv. Hlatkó Jánosnél
U j v á r y Oéza, özv. Szeidmann Samunét
R o s e n b e r g Miksa és az állandóan Szombathelyen
lakó Fischer Antal uradalmi intézőt
dr. Havas Hugó fogják képviselni a
városi közgyűléseken.
Prsemystl levelek Zalában. Alsóleudváról
Írják, hogy a repülfipostával oda is több
kártya érkezett Przemysl hős védőitől. Alsólendváról
hatan vannak benn a nagyszerű vár
védőseregében és az elmúlt héten majdnem
mindegyikük küldött haza repülőgép-póstával
Üdvözletet és megnyugtató hirt arról, hogy
jól vannak, bizakodók ép egészségesek. Milhoffer
Henrik a\'sólendval ügyvédi irnok, öreg
népfölkelő, mint tüzér szolgál a védőseregben.
Azt irja január 18-iki kelettel a családjának,
hogy a jelek szerint hamarosan felszabadul a
vár s ő legközelebbi vonallal hazajön, mert
gyenge hallása miatt kiszuperálták. — Bracskó
Géza szintén éktjelt adott magáról. Néhány
sorban özvegy édesanyját nyugtatja meg afíelől,
hogy nekik otlben kutya-bajuk sincs csak
a muszkák szorulnak. — illés Józset adóhivatali
számvizsgáló, szintén Irt a szüleinek; alt
Irja, semmi bajuk s bíznak a jó istenben és
jó fegyvereikben. — Császár János szentgyörgyvölgyi
lakós Is kapott néhány sor irást
a fiatal Császár Viktoriól Przemyslből. Azt
irja, hogy él, egészséges és csak legyenek
Itthon nyugodtak, nemsokára megint lehet
levelet beküldeni a várba.
Kérelem n Mávhoz. Kevés oly család van,
amelynek hozzátartozója ne volna katona. És
ugyebár a katonák közt már sok olyan van,
aki sebesülten látta viszont a hazát vagy a
szövetségesek hónát. És az is Igaz és természetes,
hogy az anya repülni szeretne beteg
fiához, hogy ineglürössze könnyeiben. Csakhogy
könnyű a gazdag anyának, azt elröpiti
a pénz hatalma. De mit tegyen a szegény,
kinek alig van pár fillérje. Pedig az is szeretné
látni szeretett hős fiát. Bizony legtöbb esetben
nem repülhet el hozzá, inert nincs — pénze.
A kassá--oderbergi és a üéli vasút ugy igyekezett
megoldani ezt a kérdést, hogy a sebesültek
hozzátartozóinak féláru jegyet ad. Ez
mindeneseire szép és nemes cselekedet. Az a
kérdés nem tehetné-e meg ugyanezt|a Máv is?
Minden okunk megvan azt hinni, hogy a nagylelkűségben
a Máv sem marad hátra és mielőbb
módot nyújt a sebesüllek hozzátartozóinak,
hogy a Máv. vonalakon ls tölkereshessék
sebesültjeiket.
fl ma esti polgárőrök. Ma szerdin este
a következő polgárőrök tartanak inspekciót:
Acs Ignác, brnsteln Károly, Fischer Ignác,
Vidor Imre, Pavelkovics János, Pfelfer Jakab,
Szabó József, Amsteiu Sándor, MankoviU
István. Rabinek Jenő, Fischer József, Fonyó
Mihály, Török József balog, Lehovszky Mátyás,
dr. Darás László és László Ignác.
Lóosztályozás a keszthelyi lókórbázban.
Többs/ör megemlékeztünk a Keszthelyen felállított
lókórházról, hol a harctéren megsebesült
lovakat ápolják. A keszthelyi lókórházból
a háboru hosszú hónapjai alatt már több
száz ló tért vissza egészségesen a harctérre.
A legutolsó Iransport január 27-én hagyta el
a kórházat, amikor miniszteri bizottság felülvizsgálta
és osztályozta az összes ott ápolt
lovakat. Ezen aktusnál a honvédelrai minisztériumot
Wittenberg huszáralezredes, a földmlvelésügyi
minisztert Horváth [méneskari őrnagy,
a hadügyminisztert Teschler dragonyos
őrnagy képviselték. A helyi bizottság részéről
Moys százados és Csázik főállatorvos volt
jelen. Egészségesnek osztályoztak 120 lovat,
melyek az illetékes csapatokhoz visszakerülnek.
Ezenkívül vemhes és hasnálati lovakul
37 lovat osztályoztak, ezek Zala és Somogymegyék
kis gazdái között nyernek elhelyezést.
Az. egészségesnek osztályozott lovak kitűnő
kondícióban hagyták el a hadilókórházat. A
mült hóban a keszthelyi lókórházba 172 sebesült
ló érkezeti, melyek most kitűnő gondozás
alatt állnak. A hadilókórházba november 18.
óta összesen 290 sebesült lovat internáltak,
ezek közül 250 teljesen meggyógyulva visszakerült
a harctérre.
Koleraesetek Eszéken. Az illetékes nagykanizsai
tényezők különös figyelmét felhívjuk
arra a ma vett hiteles hírünkre, hogy Eszéken
az utóbbi napokban az ottani helyőrségnél öt,
a polgárságnál két koleramegbetegídés történt.
Az előbbiek közül kettő halálos volt. A
közegészségi hatóság olt is mindent meglesz
a baj elfojtására, a mi közegészségi hatóságunkról
pedig jól tudjuk, hogy e tekintetben
is hivatása magaslatán áll, de Eszékkel való
Sürü érintkezés következtében a nagykanizsai
pályaudvaron fokozott éberséget kell fordítani
az Eszékről és más koleravészes helyekről
érkező utasokra.
fl legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brilliánsokat, régi ékszereket, tört aranyal,
ezüstöt és antik órákat. SZÍVÓS Antal
niflórás és látszerész. Üzlet Szarvas-szálló
épületében.
A szerkesztésért felelős: dr. Hajdú Gyula.
Szerkesztő: Gürtler István. 1
U R A N I A mozgókép palota.
ROICOAJMILM 4 TTTETON
Szerda és csütörtök, febr. 3. és 4-én
HENNY PORTÉN első fellépte ez Idén
A boldogság völgye
nagy társadalmi dráma 4 (elvonásban.
Naueke testvérek, bohózat. Bendegúz
a n y ó s a beteg, vígjáték. Orchideák természeteredeti
felvétel.
Rendes helyárak. Fűtött színház. Buttett.
S z a r v ú szdiiú
Piaci-tér. ™ BERLIN"""01".!
Előadások hétköznap 6 ét 9 órakor, vasáréa
ünnepnapokon 3, S. 7 éa 9 órakor.
3 szobás
modern földszinti utcai l a k á s , fílrdőés
c s e l é d s z o b á v a l , t e r a s s z a l , vízvezetékkel
május 1-ére kiadó. 2 szobás modern emeleti udvari lakás és összes mellékhelyiségekkel
m í j u s 1-ére kiadó.
B ő v e b b e t Weisz Mór üzletében.
Csengerl-ut. Telefon 39. szám.
HopontaelOoil
Szerda és csütörtök, febr. 3. és 4-én A megtört sziv szerelmi dráma 2 felvonásban. A Kék gyémánt
A humor jutalma, komikus. Mester híra
d ó (10 sz.) aktuális háborús képek. -
Ágoston és a névtelen levél, humoros.
társadalm dráma
2 felvonásban. •
Előadások 6 é» 9, vasár- és ünnepnap 3,9, 7 és
9 órakor. Rendea helyárak. A terem fűtve van.
I W a y e r K á r o l y
ruhafestő, vegytlsztltó, p l l s s l r o z ó é s gőzmosó
gyára
NAOYKANIZSA, KÖLCSEY-UTCA 18. »zá«.
OytyMofep: Fó-tér <Koro«a-«xálloda.
Ttlllon 2W. »0r»»»»y«lmi M«,.r fiilí.
Elvállal férfi- és nói ruhákat festés és tisztítás
céljából, ux)szintén fehérneműt, lagst, gallért,
kéz síit és tfyéb háztartási olkkst, báli ruhát,
menyasszonyi kelengyét, mindennemű piperét.
Vidéki postai augbliásokat gyarsaa
és paatasaa aszklzSI Jatáayss árbaa.
a a 4
llj műm I g t a n !
Tisztelettel értesítem a város és vidékének közönségét, j-f-j;
tioíy ílaíykanlzsdn, a Szarvas-szálloda épületében
S Z Í V Ó S Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
írós-, ékszerész- és látszerész- = = = = = = üzletet n y i t o t t a m . •
Dusán felszerelt raktáramon Mindezek j a v í t á s á t a legújabb
tartok óriási v á l a s z t é k b a n találmányú, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget,: látazereket. HMttlUMÜM -pfcczizitással végzem.
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra uUüök, az Igen HízteHt
közönség szíves támogatását kérem
t f é k á s y K á r o l y
éfám, ék*t*fén és f á t i É l ^ s z
néhai Id. Jsck Frigyes tanítványa.
4 oldal. ZALA HiWLAP 1915. február 3.
CZOCZEK ÉS DOLEZSÁL
festő vállalata
l a n k u i z a . w r I t o p - i l c a 23.
honi s külföldi faerezés
márvány utánzatok-festése.
Épület, szobafestés
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szinérzékflnk, magasan
fejlett Illésünk és
technikénk a legkényesebb
Igényeket Is kielégítő. -
Árajánlattal, színes vázlatrajzzal
fölszólltásra díjtalanul
szolgálunk I I I » » - i
ímjüuuuüüLimimiMnMnnunnnnHH
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óla fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
= = = = = felfrissítettem. —^
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgl
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemOeket. ::
A legfinomabb áruk! —
A legmegbizhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOlMeríeNlé.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
i
GUTENBERG NYOMDA •u
IBI N A G Y K A N I Z S A .
i n C s e n g e r y - u t 7 . ^ á É m ^ s ü r g ö n y e i m :
Gutenbergnyomda
I B I
KUral Imi Ili
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
H H
t
i
^ ^ ^ Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
I I I . évfolyam. N a K y k a n l z a a . 1 9 1 5 . f e b r u á r 4 . c s ü t ö r t ö k 27. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
«IONMt*sl á n k i Helyben házhox hordva I hóra 1 K.
r . t j e t i r i n 4 fillér Vidékre, poHtán . . 1 hóra 1-50 K.
Nyllttér és hirdetésen megállapított Arak szerint.
Lapteiér:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-tit 7. szám
Telefon: Szerke«/.trts<K 41. Kiadóhivatal 41.
Kitartás.
Hozzáértők sokszor hangoztatták, hogy
a győzelejrí elengedhetetlen feltéíelc a
kitartás.. Azé lösz a győzelem, akinek az
idegei edzettebbek, a kemény küzdelmet
lankadatlanul folytatva, türelmesen betudja
várni a neki kedvező végleges döntést.
Mert egyes emberek, mint népek életében
a rendíthetetlen bátorság és el
nem lankadó tetterő mellett nagy fontossággal
bir a bölcs mérséklet es a
kitartó türelem.
Még békés időkben is nem egyszer
jutunk oly helyzetbe, mikor különféle
kellemetlen hatások sebzik meg lelkünket,
melyeket sem visszatartani, sem
tÖlük menekülni nem áll hatalmunkban,
nem marad más hátra, mint azokat békében
elviselni. Természetes tehát, hogy
nélkülözhetlen a kitartó türelem ama
számtalan akadályoknál és küzdelmeknél,
melyekkel mindannyiszor találkozunk,
valahányszor valamely magasabb célt
elérni igyekszünk. Éveken keresztül tarló
nehéz munkánk minden sikerét meghiúsíthatja
és egészen elüthet célunktól
egyetlen egy elsiettetett lépés, ha a meg
nem K kezhető türelmetlenség nem engedi
bevárni a kedvező pillanatot.
Vannak emberek, kiknek lelkét a legnemesebb
eszmék hevitik, van erő és
bátorság keblükben a cselekvésre, küzdelemre,
de évek hosszú során át tétlenségre
vannak kárhoztatva. Az ő idejüket
egy későbbi jobb jövő rejtegeti.
Kik ezt bevárni nem elég erősek, kiket
az ereikben forró cselekvési vá^y idő
előtt kitörni késztet: sikertelenül emésztik
fel tehetségeiket és visszaszerezhetlenül
eljátszották szerepüket.
Senkinek nincs nagyobb szüksége —
békében, háborúban egyaránt — a türelemre,
mint éppen annak, aki előrehaladni
akar, kit az emberiség boldogitásának
és előbbvitelének nagy igéje
lelkesít, kinek keble telve van magasztos
tervekkel és szép reményekkel.
Köröskörül sötét felleg borítja az eget,
tikkasztó lég nehezedik az élők keblére,
ármány és cselszövény titokban szőtt
hálóival igyekszik a gonosz ellenség
lekötözni kezeinket, megbénítani erőnk
kifejthetését. Óvakodni kell ilyenkor az
idöelőtti és elforgácsolt működéstől. Mert
a lelki világban is eljö biztosan a tél
után a tavasz, mikor a felszabadulás
üditő szellője megtisztítja a levegőt.
De nemcsak azért szükséges a türelem,
hogy az időelőtti hirtelenkedés
miatt a célt ne veszítsük el, hanem szükséges
még abból a szempontból is, hogy
a lélek öntüzében meg ne eméssze magét.
A türelmetlen önmaga ellen kezd
küzdelmet, önmaga ellen fordítja az
erejét, melyet más ellen nem használhat,
8 ez ellankasztja, elgyengiti a lelket.
A világháború.
Tarnow a miénk.
Krakó. A Nyugatgaliciában hetek óta
folyó szüntelen harcok eredménye kezd
mindjobban mutatkozni. Tegnap az oroszok
nehéz mozsarainknak napok óta
éjjel-nappal tartó tüzelése folytán kénytelenek
voltak Tarnow városát kiüríteni
és a város keleti oldalára húzódni, itt
a várost keletről szegélyező magaslatokon
foglaltak állást az oroszok, kiknek
tüzelése miatt csapataink a városba
egyelőre nem vonulhatnak be, de továbbüzésök
már talán csak egy vagy
két nap kérdése.
Harc a Kárpátokon tul.
Sztropkó. Az Északmagyarországból
kiűzött orosz seregek «» Biala völgyében
koncentrálódtak, ahol Tarnow irányából
nagyobb megerősítéseket kaptak. Ehikla
körül igyekeznek most az oroszok a
magyar határra nyomást gyakorolni, an.inek
céija az, hogy a Keleti-Kárpátokból,
Uzsoknálés Vereckénél előretörő osztrákmagyar
és német seregek rendkivül
vehemens offenzíváját ellensúlyozzák. A
németek bámulatos lelkességgel végzik
a kárpáti harcokban szövetségesi feladatukat
és igazi testvériességben vannak a
magyar honvédekkel.
Hét angol hajó eltűnt
Rotterdam. Anglia tengeralatti blokádja,
melyet az U 21. oly nagy bravúrral
nyitott meg, kitűnően működik és
minden reményt megad Anglia mihamarabbi
letörésére. Mint Londonból közlik,
tegnap ismét hét angol kereskedelmi hajó
eltűnését jelentették be az angol admiralitásnak,
mely tehetetlenül kénytelen
nézni az angol hajók pusztulását.
Orosz lőporraktárak
pusztítása.
Koppenhága. Szentpétervárról közlik
hiteles forrásból, hogy Breszt—Litowszk
várában, ahol a közelmúlt hetekben egymásután
három töltény és puskaporrakiár
repült a levegőbe igen gyanús körülmények
között, — a napokban isn\\éi
négy löpormagazin felrobbant, s ezzel a
várban elhelyezett összes lőporkészlet
elpusztult. Az ujabb robbanásnak ezer
áldozata van, legnagyobbrészt katonák.
Az orosz katonai hatóság nagy aparátussal
vizsgálatot indított, hogy a rengeteg
orosz muníció pusztulásának okát
felderítse, mert minden jel arra vall,
hogy a háborút ellenző katonák robbantották
fel a lőporraktárakat.
A tavaszi orosz haditerv.
Hága. A Daily Telcgraphnak jelentik
>iz oroszlengyclországi harctérről, hogy
az oroszok az igazi offenzívát csak
március táján szándékoznak megkezdeni,
amikor az időjárás már nem gördít
ez elé áthághatatlan akadályokat
Tavasszal mir nem sáncháboru fog
folyni Legyeiországban, hanem a tömegek
igazi mérkőzése. Az uj orosz haditerv
számol azzal, hogy az uj programm
végrehajtása egy fél évet is igényelni fog.
Berlini jelentés a
kárpáti harcokról.
Berlin. A nagy főhadiszállás jelentése
szerint az oroszok a nyugatgaliciai frontról
minden tartalékjukat a Kárpátokban
folyó harcokba küldötték, de ennek dacára
is az egész kárpáti fronton teljes
vereség érte őket.
Felrobbantott francia
lövészárkok.
Stockholm. Azok a sikerek, melyet a
németek az Aisne körüli harcokban a
legutóbbi napok alatt elérlek, főleg a
németeknek egy uj technikai bravúrjával
magyarázhatók. Mint a Politikennek
jelenti haditudósítója, a németek
földalatti aknákban megközelítették a
francia lövészárkokat s mikor megfelelő
közelségbe jutottak azokhoz, gyújtózsinórral
ellátott ekr?zit-bombákat helyeztek
el az aknák végében, melyek a
francia lövészárkokat a bennük levő
franciákkal együtt közel másfélkilóméteres
vonalon a levegőbe röpítették.
Varsó bombázása a levegőből.
Berlin. Varsót német repülőgépekről
három napon át bombázták. Több mint
száz bombát dobtak le pilótáink a lengyel
fővárosra, melynek népe tízezrével
menekül Moszkva és Szentpétervár felé.
A bombák óriási károkat okoztak Varsóban.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos). A Keletl-Beszkidekben
az oroszok Igen heves ujabb támadásait,
amelyek éjjel Is tartottak, az ellenségnek újból
sulyós veszteségeket okozva visszavertük. Az
Erdős-hegység középső részében a harcok
kedvezően alakulnak. A szövetséges csapatok,
amelyek tegnap az ellenségtől makacsul védett
magaslati állásokat foglalták el, ezer embert
ejtettek foglyul és több géppuskát zsákmányo\'tak.
Lengyelországban és Nyugatgallclában
a helyzet változatlan, nagyobbára nyugalom
volt. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin/\\ Mirtffclos A na«y , ö h a d i \'
szállás jelenít •
Nyugati hadszíntér: A franciáknak Perthestevő
Allá^tínK ellen intézett támadásait visszavertük.
Az arcvonal többi részén csak tüzérségi
harcok folytak.
Keleti hadszintér: A keletporoszországi határon
nincs semmi újság. A Visztulától ésra-tra
lovassági harcok az oroszoknak visszavetésével
végződtek. A Visztulától délre támadásaink
Holimowtól keletre a falu elfoglalására vezettek.
Wolla—Scidlowlecká-ért még folyik a
harc. Február elsejétől itt löbb mint négyezer
oroszt fogtunk el és hat gépfegyvert zsákmányoltunk.
Az oroszoknak Bzura menti állásaink
ellen intézett éjjeli támadásait visszavertük.
A Polgári Egylet egy esztendeje.
Gyertyaszentelő ünnepén, ezen a hagyományos
dátumon tartotta ismét rendes évi
közgyűlését, ezúttal a 79-ediket, a Nagykanizsa
városának igazán legkomolyabb közvéleményét
képviselő Polgári Egylet. Akkora
szerepe van ennek a nálunk valóban nagy
hivatást teljesítő klubnak egész városi közéletünkben,
hogy még némi kéréssel is kötelességünk
a tegnapelőtti közgyűlés ieirását
adni, mely egyszersmind a Polgári Egylet
egy évi történetének hü tükrét mulatja.
A tagok rendkívüli érdeklődése mellett
Faics Lajos alelnök nyitotta meg a közgyűlést,
meleg szavakkal köszöntvén a megjelenteket.
Dr. Hajdú Oyula választmányi tag titkári
jelentése következeit ezután, melyben
rámutatott a kivételes közállapotokra, amelyek
az egylet társadalmi működését is egészen
uj Irányú tevékenységre szorították, amiből
a Polgári Egylet is teljes mértékben kivette
a részét és hiven teljesítette fokozott
társadalmi kötelezettségeit. Előterjesztette jelentésében,
hogy az egylet a kivételes helyzet
dacára is változatlanul, megingalhatatianul
áll hivatása magaslatán, anyagi erejének biztos
egyensúlyában s ezzel a legtöbbet jelenthette
azoknak, akiket a felfogás, a lélek, az
érzés közössége tüz a Polgári Egylethez.
Rámutatott az egylet nagy hivatására, mely
szerint most a nagy időkben is va óságos
gyűjtő kö/pontja volt a társadalmi érintkezésnek.
Jelentette, hogy a lefolyt évben 29 uj
tag lépett az egyesüleibc. Fényes bizonyságát
szolgáltatta a Polgári Egylet a nehéz viszonyok
között is erejének, életképességének,
bizonyságát szolgáltatta annak, hogy képes
felszívni magába az összes társadalmi tényezőket,
képviselni kétféle társadalmi egységet
s a társadalmunk valóságos élő lelkiismerete
gyanánt állani a különböző érdekkörök középpontjában
a kiegyenlítés nagy munkáját végezve.
Mély fájdalommal mlékezett meg a közgyűlés
az egyesületnek mult évben elhunyt
érdemes, értékes tagjairól, Samu József Ipartestületi
elnökről, és a harctéren hősi halált
halt dr. B e n t z i k József és dr. V a j d a Béta
Ügyvédekről, akik a kötelességteljesítés példaképei
voltak a békés társadalmi éltthen
éppúgy, mint a harctéren való nagy feladatok
teJjesltésében ; az egylet kegyelettel őrzi Emléküket.
Meleg szeretettel emlékezett meg az egyesület
harctéren kft/dő tagjairól dr. Fercnczy
Oyörgy titkárról, dr. E t l é n y i Oéza ügyvédről
és H o f f m a n n András könyvtárosról.
, Ezután E p e r j c s s y Gábor pénztáros bejelentette
első 1914. évről a zárszámadást, a
vagyonkimutatást s az 1915. évi előirányzatot,
amelyeket a közgyűlés .egyhangúlag elfogadott
a a feimentvényt mefadta.
Majd a következő szánni kötvények sorsoltattak
ki: 534, 334, 251, 577, 503, 287. 47,
405. 532. 460, 31,3, 312, 160, 587 és 120. s
Végül a választás ejtetett meg a következő
eredménnyel: Elnök: dr. Benlzik Ferenc, alelnök
: Faits Lajos, titkár: dr. Ferenczy György,
háznagy: Sanweber József, pénztáros: Eperjessy
Gábor, ügyész: dr. Etlényi Oéza, gondnok
: Tóth István, könyvtáros: Hoffmann
András. , „ ,
Választmány: BrandHtoffer Antal, Dants
Kálmán, Csesznák Mikló*, Erdősi Bálint, Fatér
Mihály, Grünhut Henrik, dr. Hajdú Oyula,
Halvax Frigyes, Horváth György. Knorlzer
György, Miltényi Sándor, Ötvös Emil, Ro;h
Miksa, dr. Sabján Gyula, S\'uermann Mihály,
Sommer Náthán, Vellák János, Viosz Ferenc.
Számvizsgálók : Halvax Gyula, Lányi László,
Surgólh Miksa, Tripammer Gyula, Vidos
József.
HÍREK.
fírva kis lány.
Tavasszal jölt volna értem a párom,
Jó Istenem most már hiába várom.
Meghalt az én reménységem,
Fgy öldöklő csatába,
Pedig mindig imádkoztam.
Éjjel-nappal visszavártam.
Mégsem jött meg,... ott maradt
Szerbiába.
Csak azt tudnám hol van sirja megásva.
Hadd borulnék bánatomban reája.
Nincsen mostan árvább nálam,
Ezen a nagy világon.
De azért nem zúgolódom,
Nyugalmáért imádkozom,
Hisz hazánkért vérezeit
El a párom.
Dallos madár keressed fel a porát.
Dalolj el ott egy vigasztaló nótát.
Mond meg néki könnyezetten
Nem szállt alá a sírba,
Mert az a kis barna lányka
Örökre szivébe zárta.
Aki várta virágos,
Szép tavaszra.
Szabó Gyula.
Előléptetés a harctéren, őfelsége legutóbb
két nagykanizsai tartalékos 20 as honvédzászlóst,
kik az északi harctéren küzdenek, hadnagyokká
léptette elő. Az uj hadnagyok Polin
Elek állami mértékhitelesítő hivatalnok és Murányi
Mátyás áll. íögyinnáziumi tanár, kik vitéz
maga\'artásukári soron kivül léptek elő uj
rangjukba.
fl városi képviselőtestület bizottságai.
Mint jeleztük, tegnap délután 6 órakor ült
össze az a városi képviselőtestületi nd hoc
bizottság, az uján alakult városi képviselőtestület
albizottságait van hivatva jelölni, hogy a
választás e jelölés alapján ejtessék meg. Az öt
tagu bizottság ülését dr. Sabján Oyula polgármester
nyitotta meg s arra kérte a jelölő
bizottságot, hogy az egyes bizottságok eddigi
érdemes tagjait jelöljék újból a Mzottságokba
természetesen azzal a számbeli redukálással,
amit az uj szervezési szabályrendelet előír. A
bizottság tegnap nem végezett munkájával s
azt ma fogja befejezni. A képviselőtestületi
bizottságokban alig lesz változás.
Hir a 20-ns honvédekről. Schneider\\slv&n,
a nagykanizsai 20. honvédgyalogezred főhadnagya
a minap tábori levelezőlapot irt egyik
Nagykanizsán lakó ismerősének az oroszlengyelországi
lövészárkokból. Száz meg száz
Ilyen kártya jött már onnét, rendszerint semmi
uj nincs már azokban, de Schnelder főhadnagy
sorai mégis a nyilvánosságra kívánkoznak,
mert valóban nem mindennap lehet
harcoló katonákról olyat olvasni, mint amiket
ő a 20-as honvédekről Ir. A levelezőlap privát
vonatkozásait elhagyva, Így szól írtnak tartalma:
„Hála Istennek, igazán nagyon jól megy -«•
dolgunk. A kanizsai honvédeknek nincs pária.
Mind ritka jó knfona, pedig már a hatodik
hónapja, hogy itt vagyunk, de nemhogy szomorkodnának,
hanem mindig jobb kedvük lesz.
A háborunak is van sok kedves perce, ami
vlditóan hat az emberre.\'Mi újság ktnlzsán ?
Mi már ugy megszokjuk az ittlétet,, hogy nem
is kívánkozunk majd haza, de azért már jó
lenne, ha a vonatot látnánk. Minden jót kíván
szives üdvözlettel Schneider."
Istentisztelet. Az izraelita templomban a
péntek esti istenlisztetet f. hó 5-étől kezdve
további intézkedésig délután 5 órakor fog
kezdődni.
Magyar lapokat kérnek a sebesültek. A
nagykanizsai közönség .mindenkor tjec^ző gondossággal
Igyekezett az Tit ápolt sebesültek
legapróbb kívánságainak is eleget tenni. Mikor
külömböző nyelvű könyveket és újságot
kértek, azt is kaplak szegény sebesültjeink
ezrével s azóta is folyton küldik a sebesültkórházakba
a monarchia minden részéből való
kiolvasott lapokat. A furcsa véletlen azonban
ugy hozta magával, hogy az egyik nagykanizsai
katonakórházba, a Vörőskeresztegyletnek a Caslnóbait
fenntartott kórházába már hetek óta
alig jutott egy két magyar lap. Cseh, német,
horvát, sőt tót lapot is kapnak e kórház betegei,
éppen csak magyar lapot nem. Annyira
nehezen nélkülözik azonban a szegény magyar
sebesültek a lapokat, hogy nagy elszánással
hozzánk fordultak, kérjük meg mi ezt a jó
népet, küldjön az ö kórházukba is kiolvasott
újságot. A kívánságnak készségesen eleget
teszünk azzal a meggyőződéssel, hogy holnap
már a kasrinó kórtermeiben is olvassák a
magyar hősök legújabb csodatetteit.
Egy amerikai levél. Dr. Kreisler József
nagykanizsai ügyvéd a napokban egyik Amerikában
élő volt kliensétől érdekes levelet kapott.
Már magában az is érdekes, hogy manapság
valaki egyáltalán kaphat Amerikából
levelet, de ennek a levélnek a tartalma százszorosan
érdekes s különösen nekünk magyaroknak,
mert arról szól, hogy Amerikában
minő óriási sikere volt a mi érdekünkben, e
rémes háboru magyar és osztrák áldozatainak,
az elesett hősök özvegyeinek és árváinak fölsegélyezése
érdekében rendezett jótékony akciónak,
amit egyik-másik fővárosi lap már
röviden jelzett is. A levél Írója azzal kezdi
sorait, hogy dr. Kreisler címére 20 dollárt adojt
fel s arra kéri az ügyvédet, hogy azt innét
küldje majd el az amerikai kliensnek Marburgban
lakó édesatyjához. Az a szinte hihetetlen
indoklása van ennek a különös kívánságnak,
hogy Amerikában még mindig nem
vesz fel a posta Ausztriába szóló pénzküldeményeket,
mert azokat az angol hajók útközben
elkobozzák, Magyarországba azonban
veszélytelenül lehet küldeni pénzt és minden
egyebet. Amiből az következik, hogy angolok
még mindig nem tudják, hol van és hova
tartozik Magyarország s hogy ők nemcsak
Ausztriával vannak háborúban. Ezt nyilvánvalóan
monarchiánk évtizedes külügyi képviseletének
köszönhetjük most, mely Magyarországot
mindig elsikkasztotta a külföld előtt,
ahol csak Ausztria szerepelt. Amiért évtizedeken
át tiltakoztunk, lamentáltunk, az Ime
most előnyünkre szolgál. De azért a jövőben
mégse lesz igy többé, affelől bizonyosak
vagyunk. Az amerikai levélnek a newyorkl
hatalmas sikerű gyűjtésről és a* amerikai hangulattól
szóló részlete szószerint a követkeíö {
.Nekem három fivérem van a háborúban
odaát, akik mind az orosz hordák ellen küidenek.
Hogy szegények még életben yannak-e,
azt nem tudom. A német-amerikaiak, akik Itt
(New-Yorkban) nagy számmal vannak, roppant
dühösek főleg az angolokra. Természettan
19 ÍD. február 4. ZALAI HIRLAP 3. oldal
mindnyájunknak az a mély meggyőződésük,
hogy okvetlen ml fogunk győzni. New-Yorknak
magyar és osztrák asszonyai a ml szegény
elesett hőseink özvegyeinek és árváinak
javára nemrég nagy vásárt rendeztek, mely 18
napon át tartott és páratlan anyagi eredménynyel
zárult. Egy és fit millió dollár (hét és Jél
millió korona) gyűlt össze. Ez a remek siker
roppantul felbőszítette a ml itt lakó ellenségeinket,
akik szintén szép számmal vannak
New-Yorkban. De ez egy cseppet sem baj. Én
(egy marburgi osztrák asszony) az egész 18
napi időn keresztül, naponta délután 4-től
éjfélig egy magyar bódéban árultam. Végtelen
örömet leltem ebben a munkában. És igy csinálták
ezt minden lépten nyomon sok ezeren
a mi szegény tengerentúli testvéreinkért.*
fl zalai vezényszó A monarkia nagy háborúját
a magyarság dominálja. A mi honvédeink
verték ki a muszkákat Máramarosból
és Ungból és a mi honvédelnk izmos karján,
erős mellén tört meg a Przemyslt oslromló
orosz sereg iszonyatos ereje. A magyarság
dominálja a mi háborúnkat itthon is. A galíciai
mezőkön elfogott oroszok javarésze ide kerül
hozzánk, Esztergom mellé, ahol lassan-lassan
rájuk ragad a magyar szó. Az orosz hadifoglyok
a mi nap már a Himnuszt énekelték a
tábort meglátogató haditudósítók előtt, hibátlan
magyar szöveggel. Nem csoda tehát, ha a
magyar szó varázsa megejti azoknak a szivét
is. akik velünk küzdenek, velünk harcolnak a
nagy közös ügyért. Az egyik kanizsai katonakórházban
egy fiatal lengyel önkéntes fekszik
aki a betegágyban lelkes buzgósággal tanul
most magyarul. Igen természetes első sorban
a katonai vonatkozású fogalmakat tanulja.
Fölirja magának magyar és német nyelven a
vezényszavakat. A magyar vezényszavak rendkívül
tetszenek neki: „Dassind kraftlge, kurze
Ausdrücke I — mondogatja. Egy dolog azonban
sehogy te megy a fejébe. Legutóbb, közvetlenül
megsebesülése előtt a kanizsai 20-as
honvédek tőszomszédságában harcolt Lengyelországban,
akkor hallotta, hogy a zalai magyarok
valami furcsa hosszú vezényszót használnak,
amikor sturmra mennek. A kórház
orvosai megkérdezték tőle, melyik az a hosszú
szó, a lengyel azonban sehogy sem tudta kimondani.
„Majd inkább leírom" — szólt és
leirta szépen, kerekded hetükkel a Sturm
magyar jelentését, igy : „No azanád z.\'stenit 1"
fl ma esti polgárőrök. Ma csütörtök este
a következő polgárőrök tartanak inspekciót:
Berger Adolf, Balázs József, Brandl Oyula,
Büki Sándor, Reinitz Béla, Böhm Jenő, Zábó József, Vlaslts lózsef, Weltlsch Márk, Czutek
ózsef, Slnger Sándor, Nikicser József, Metz
ózsef, Fleischacker Ignác, Mafán Ödön és
üumilár Mihíly.
fl mogorva jegyzők ellen. Zalaegerszegről
Irja tudósítónk; Ismételten panaszok merültek
föl a községi elöljárók, különösen egyes jegyzők
ellen, hogy a hadbavonultak segélyre
igy támogatásra igényt tartó családtagjaival
azemben nem járnak el kellő előzékenységgel.
Több ilyen panasz érkezett az alispánhoz, de
még több a belügyminiszterhez, aki most
körrendeletet adott ki. A belügyminiszter védelmébe
veszi a jegyzői kart azok ellen a
támadások ellen, amelyeket az Itt-ott fölmerült
panaszok nyomán általánosságban kovácsoltak
vádat a jegyzők érdemes testülete
ellen. De hogy szórványosan se forduljanak
elő olyan esetek, amelyek a jegyzői kar ellen
támadásra alkalmat adnának: fölhívta az alispánokat,
hogy a hadbavonultak családtagjai
Ogyeinek odaadó intézésére és az illetőkkel
szemben való előzékeny bánásmódra az elöljáróságokat
és a jegyzőket hívják föl s abban
« nem várt esetben, ha mégis szabálytalanságok
fordulnának elő, a fegyelmi megtorlás
Iránt intézkedjenek.
fl népfölkelő diákok kedvezményei. A
vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete
értelmében azok az 1891., 1895. és 1896. évben
született tanulók, akik a legközelebbi népfölkelől
bemutató szemlén megjelenni tartoznak
az Iskolaigazgatóktól egyévi önkéntesi kedvezményre
jogosító Igazolványt kaphatnak. —
Azoknak a részére, akiket behívnak tényleges
szolgálatra, kiállíthatják az illető osztályblzonyltványt,
érettségi bizonyítványt vagy tanitói
oklevelet, ha évközi tanulmányai előmenetelük
alapján erre érdemesnek bizonyulnak.
fl legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brilllánsokat, régi ékszereket, tört aranyat,
ezüstöt és antik órákat. Szívós Antal
m A órás és látszerész. Ozlel Szarvas-szálló
épflleléhen.
A szerkesztésért felelős: dr. H a j d ú G y u l a .
Szerkesztő Gürtler U t v á n .
U^ ^ R• • AW m M l• A Hmuotjozagjról-ukltaép i. palot3a».
Szerda és éstltÖrtők, febr. 3. és 4-én
HENNY PORTÉN első fellépte ez Idén
A boldogság völgye
nagy társadalmi dráma 4 felvonásban.
Naueke testvérek, bohózat. Bendegúz
anyósa beteg, vígjáték. Orchideák természeteredeti
felvéti
Nyilatkozat.
SZÍVÓS Antal órás és látszerész üzletét megvettem,
értesítem mindazokat, akinek SZÍVÓS
Antal úrral szemben az üzletre vonatkozólag
bárminemű követeléseik vannak, azt velem 8
napon belül tudatni szíveskedjenek, mert ellenkező
esetben azok nem lesznek figyelembe véve.
Tisztelettel
Vékáay Károly.
Szarvas szálló
Placztér. BÉRŰIT"™01\'0
Rendes htlyárak. Fűtött színház. Buffett.
i lWá»yk hétköznap 6 ét 9 órakor, vasárét
flnnejrtupbkon 3, 5. 7 ét 0 órakor.
3 szobás
modern földszinti utcai lakás, fflrdőés
cselédszobával, terasszal, vízvezetékkel
május 1-ére kiadó. Z szobűs modern emeleti udvari lakás és flaszes mellékhelyiségekkel
mijus 1-ére kiadó.
Bővebbet W e i s z Mór üzletében.
Csengerl-ut. Telefon 39. szám.
Houonta előad.
Szerda és csütörtök, febr. 3. és 4-én A megtört sziv szerelmi dráma 2 felvonásban. fl kék gyémánt f . r i s r r
A humor jutalma, komikus. Mester híradó
í 10 sz.) aktuális háborús képek. -
Ágoston és a névtelen levél, humoros.
Előadások 6 ég 0, vasár- és ünnepnap 3,3, 7 éa
9 órakor. Rendes helyárak. A terem fűtve van.
Mayer Károly
ruhafestő, vegyttsztltó, pllsslrozó és gözmosó
gyára
NAOYKANIZSA, KÖLCSEY-OTCA 19. szám.
OyQJtótelep: fö-tér (Korona-szálloda.
Ttltlon 2tS SQrcAnyelmi Mar«r (M)t.
Elvállal férfi- és nói ruhákat festés és tisititás
céljából, ug)szintén fehérneműt, lapot, gallért,
k i i s l l t át sgyáb háztartási óikkal, bili ruhát,
menyasszonyi kelengyét, mindennemű piperét.
Vidéki ptltal Msgbliáaakat gyertm
át ptalttaa sazkBzBI Jttáayta árbaa.
s X> *
Ilj órásüzlet lajíz í !
é Tisztelettel értesítem a város ós vidékének közönségét, - •<
ho$9 Ifasykanlzsún. a Sznrws-szálloda épületében s í L
S Z Í V Ó S Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
órtis-. ékszerész- és látszerész- = üzletet nyitottam. ••
Dusán felszerelt raktáramon / \' M l n d e z e k J»vitását a leguj\'abb
tartok óriási választékban találmányú, tökéletes miis/aki
mindenfajta órákat, ékszere- felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszcreket. i U U l U l i l i l l préczizitással végzem.
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt &rá».4kf ét U W s r é s *
közönség szives támogatását kérem néhai Jd. Jack Frigyes tanítványa.
Vókásy Károly
i
4. oloal. ZALA HIKLAP. I. i5 február 4.
CZOGZEK ÉS DOLEZSÁL
L= festő v á l l a l a t a = =
M i m m - Magyar-utca 23.
1 DVB gcímtáblák
honi s külföldi faerezós
márvány utánzatok festése.
Épület, szobafestés
bufor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művés/I szlnerzékflnk, magtsan
fejlett ízlésűnk és
technikánk a legkényesebb
Igényeket is klelégitö. —
Árajánlatfal, színes vázlatrajzzal
fölszélitásra díjtalanul
szolgálunk 111 » r - i
X
ümmmu mmjjüüimuuuuüxuu mAJim* .u
Tisztelettet értesitem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű Műm
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
--- felfrissítettem. =—
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirö Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
A legfinomabb árukl
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. höigyközönséget
raktáram megtekintésére. "
Teljes tisztelettel GoIdberíEMé.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
111 N A G Y K A N I Z S A
1 1 1 C s e n g e r y - u t 7 . . v i l f l ^ s ü r g ö n y e i m:
- í f ^ p \' G u t e n b e r g n y o m da
111 Minden legkisebb nyomtatvány rendelést
111 a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
«f
Telefon 41. szám
111
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
lfcom«o« > n m x i o o o M O M w n l . OMn, í , Ool*c«««)
I l i . é v f o l y a m . Nagykanizsa, 1916. február ö. péntek 28. szám ZALAI HÍRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
a i ö t t K « t * « l á r a h i Helyben házhoz hordta I hóra 1 K.
tígyM urára 4 fillér Vidékre, podán . . I hóra 1-90 K.
Nyllttér éu lilriloté • * < üieicállapltott áruk i i e r l n t .
L a p r * i ± r :
Or. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Cnsngery-ut 7. teám.
Telefon: Szerkesztőség 41. Kiadóhivatal 41.
valóra válásának lehetősége óriáslépéssel
közeledett felénk azon a világtörténelmi
jelentőségű napon, amikor a németek
láthatatlan flottája, az „ U " betűs
vizalatti gigászok fürge raja elindult,
hogy a saját ötletével, a kiéheztetéssel
bénítsa meg Angliát, az összes vizek
útonálló banditáját Ha csakugyan sikerül
a német zsenialitásnak és emberfölötti
kitartásnak a háború rideg spekulánsait,
az angol nációt csak egy kicsit
is megkoplaltatni, akkor közelebb jutottunk
a béke létrejövetelének hajnalhasadásához,
mintha még egy millió oroszt
elpusztitunk Lengyelországban és Galíciában,
vagy az egész francia nemzet
elvérzik Németország sújtó csapásai
alatt. Küzdeni az utolsó francia vagy
muszka elestélg, azt tud a nagy angol,
de koplalni, csak egy napig is, arra
képtelen lesz. A koplalás nem üzlet, s
ami nem üzlet, az nem kell neki, legyen
hát inkább béke, különösen ha annak
árát úgyis a többiek fogják megfizetni.
Ki hitte volna még csak néhány napja
i?, hogy a háborúnak ez a váratlan
eseménye beköveikezhessék. Anglia, a
legnagyobb tengeri hatalom, a háború
legelején az egész világ előtt kijelentette,
hogy tengeri hadereje egykettőre végezni
fog a német haditengerészettel és ha
más nem is,, az éhség fogja kényszeríteni
Németországot, hogy békét kérjen,
ami örökre megbénította volna világhatalmi
állását. Az angol újságok kövér
betűkkel hirdették az angol admiralitás
határozatát, mely kimondotta Németország
blokádját. Vájjon nem paradoxon-
e, hogy most, a háboru második
félévének elején Németország mondja
ki Anglia blokádját? Hogyan történhetett
ez meg? Tán legyőzték már az
angol haditengerészetet? Ezt állítani
nevetséges lenne. Az angol haditengerészet
még korántslncs legyőzve és még
ma is a legnagyobb hatalom a tengeren.
A katasztrófák, melyek a háboru első
hat hónapja alatt érték, még nem mértek
rá halálos csapást, ha jelentősen
meggyöngítették Is.
Az ok egészen más. Nem újság az,
hogy az angol haditengerészet nem meri
magát eltökélni arra, hogy flottájával a
német vizekre hajózzon, s ellenfelét harcra
kényszerítse. Nem meri, mert esetleges
szerencsétlen eredmény Angliára végzetes
katasztrófát jelentene, amely megfosztaná
majdnem a félvilág fölött gyakorolt
hatalmától. Másrészt meg az egész
La Manche csatorna és környéke tele
van angol és német aknákkal. Anglia
is meggyőződhetett erről az Audaclousnak
és több más hajójának pusztulásáról.
így eshetett aztán meg, hogy amigaz
angol hajók biztos kikötőben kuksolnak,
ugyanakkor a német tengeralattjárók
blokálják Angliát és az egyik kereskedelmi
hajót a másik után semmisitik
mtfg, ha az angol parthoz mernek közeledni.
Igaz, egyelőre még némileg kérdés,
kepes lesz-e foganatosítani a német
tengerészet Anglia blokádját, de azért a
blokád bejelentésének nagy fontossága
van, mert a semleges Államok hajói
tartózkodni fognak attól, hogy Anglia
részére bármit is szállítsanak, mert
rakományuk, mint hadizsákmány, német
kezekbe kerülhetne. Angliának a szükséges
cikkekkel való ellátását a német
bravúr nagyon megnehezítette. Az utolsó
helgolantjl tengeri csat?, ha igaz lefolyását
megismerik majd Angliában, megrendítően
fog hatni az angolokra és az
éhínség rémképe, amellyel Németországot
akarták megalázni, Nagybrittániát
fenyegeti majd hamarosan, mert az elszigetelt
országnak minden ütőerét
elvágja a németek tengeralatti hatalma.
S ekkor fog megszületni a béke és pedig
a huszadik század csodás világához
méltó módon: a viz alatt
A világháború.
Uj orosz vereség Bukovinában
Mármarossziget. Tegnap és tegnapelőtt
Bukovinában KOrlibabától észokra
uj harcok Indultak meg, melyek ujabb
orosz kudarcot eredményeztek. Északra
nyomu\'ó csapataink Moldova környékén
visszaverték az erős állásokban védekező
oroszokat, kik közül 600 foglyot
ejtettek.
Megbénult az angol hajózás.
Rotterdam. A németeknek Anglia ellen
kezdett tengeralatti blokádja minden reményt
meghaladó eredménnyel kecsegtet.
Mint Londonból jelentik, eddig 27
angol hajóstársaság közölte, hogy öszszes
hajójáratait beszüntette. Anglia
kléheztetésének lehetősége immár nem
lehet kétséges.
Küzdelem Varsó körül.
Koppenhága. Szentpétervári \'jelentés
szerint a Varsó körüli állásokért mindenütt
heves küzdelem folyik. Különösen
Borzlmow mellett volt nagy vérengzés,
akol az oroszok egy német hadállást
visszafoglaltak. Ennek ellenében Vitkovicnál
a németek nyertek nagy tért az
orosz hadállásokban.
Harcok a szuezi csatornánál.
Kairó. A török seregek tegnap megkezdték
az általános rohamot a szuezi
csatorna ellen, melyet több ponton megtámadtak.
A támadásokat az angol csapatok
a hadihajók segitségével megakadályozták.
Zeppelinek Anglia fölött.
Antwerpen. Tegnap délután Anglia
Irányában több Zeppelin volt látható.
A jelentés azonban nem közli, hogy a
Zeppelinek Anglia felé repültek, avagy
onnét jöttek-e.
Előkészület a bolgár
mozgósításra.
Bukarest. Egy bolgár lap azt a hirt
közli, hogy a bolgár kormány a napokban
javaslatot terjeszt a szobranje elé,
amelyben a hadiállapot elrendelésére
szóló előkészületek foglaltatnak.
A flandriai harcok.
Stockholm. Az Aftenblated-nak jelenti
tudósítója a flandriai harctérről, hogy a
szövetségesek ismét viz alá akarják menteni
a német hadállásokat és erre nagy
technikai müveleteket folytatnak. A tengerparton
nincs semmi hadi tevékenység,
A cár a harctéren.
Koppenhága. 11. Miklós cár, mint
Szentpétervárról közlik, tegnap Carszkoje-
Szelóból ismét a harctérre utazott.
Nem hivják be a
román tartalékosokat.
Brassó. A leghitelesebb helyről vett
értesülés szerint a román kormány bizonytalan
időre elhalasztotta a román
hadsereg tartalékosainak behívását.
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos) Lengyelországban és
uyugatgaliciában nevezetes esemény nem történt.
A Kárpátokban a harcok lankadatlan
hevességgel folynak. Az arcvonal nyugoti szakaszában
az ellenséges támadásokat visszautasítottuk.
Az Erdős Kárpátok középső szakaszában
előnyomuló oszlopainknak tegnap
is sikerűit újból tért nyerni és néhány sziz
oroszt elfogni. Höjer altábornagy.
U l l n k kiM-Mlyegeket!
Muiuk i W
A németek harcai.
Berlin. (Hivatalos jelentés.) A nagy főhadiszállás
jelenti: . * ,, . X
Nyugati hadsiintér: Az Északi tenger és
Rcims közötti arcvonalon csak tüzérségi harcok
folytak. A franciáknak Perthesnél megújított
támadásait az ellenség veszteségei mellett
visszautasítottuk. Mcssigestől északra és északnyugatra
(St. Meneheuldlól északnyugatra)
csapataink tegnap támadtak, rohammal áthatoltak
három egymás mögött fekvő ellenséges
árokvonalon és három kilométernyi szélességben
megvetették lábukat a francia fóhadállásban.
A franciák éjjel is folytatott valnmennvi
ellentámadásait visszavertük, hét tisztet és
hatszázegy főnyi legénységet fogtunk el és
kilenc gépfegyvert, kilenc kisebb kaliberű
ágyút és sok hadianyagot zsákmányoltunk.
Ezenkívül még csak annyit érdemes megemlíteni,
hogy a Rözépvogézekben első ütközetét
vivtá egy ski-csapat francia vadászok ellen.
Az ütközet reánk nézve eredményes volt.
Keleti hadszíntér: Keletporoszországban az
oroszoknak Ménéitől délre levő állásaink ellen
intézett gyenge támadásait visszautasítottuk.
Lengyelországnak a Visztulától észa<ra cső
részében a már emiitelt lovassági harcokhoz
csatlakozóan kisebb vegyes csapatosztagok
csatározása folyt. A Bzura mentén Sochacewtől
délre az oroszoknak egy éjjeli támadása
at ellenségnek súlyos veszteségei mellett öszszeomlott.
Bolinowtól keletre támadásunk az
ellenség heves ellentámadásaival szemben is
etőbbrehaladt. A foglyok száma nő. A Kárpátokban
néhány napja a német haderők
vállvetve küzdenek az osztrák-magyar határseregekkel.
A szövetséges csapatok a nehéz,
behavazott hegyi terepen a szép sikerek egész
sorát érték el.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
A zalai népfölkelők.
120-asok hurcol o Kdrpúíokjban.
Ott hagytuk el a nagykanizsai 20 népfölkelő
ezred dicsőséges hadikrónikájának közlését,
amikor Münz Jenő levelei alapján arról
adlunk értesítést, hogy a zalai népfölkelőket
visszavezényelték gyönyörű győzelmeik színteréről,
Oroszlengyelországból a Pilica folyó
partjáról és amikor a mi hőseink Sziléziában
pihenve éppen mái uira készen állottak a
Kárpátokba való indulásra. Münz Jenő ezidőtájt
megbetegedvén, elkerült a harctérről s ml
és velünk együtt a nagykanizsai és zalamegyei
olvasóközönség többé nem kapott értesítést
a zalai néplftlkelők további dicsőséges harcairól.
Hosszú idők után végre megint életjelt
adtak magukról vármegyénk hős fiai és krónikásuk
az alábbi szép levélben számol be a
Kárpátokban véghezvitt hősi munkájukról.
Igy szól a levél:
November 20-án kezdtük és december
8-án bevégeztük. A parancs szerint a Dukla
körül kijelölt magaslatokat elfoglaltuk, az
orosz védősereg halálmegvető bátorsága és
gyilkos, mindent megsemmisítő tüze mellett
is. Előttünk két osztrák ezred két napig nem
tudott el okból előre jutni. Huszadikán délben
indultunk ml, a zalai 20-as népfelkelők támadásra
lés 22-éji hajnalban a magaslatok
cl voltak foglalva. De a magaslatokat tartani
is kellett, mig az egész vonalon megtörik az
oroszok ellenállása.
Itt ismertük meg a tiroli Landesschützökct.
Találkoztunk egymásssal azelőtt is, nem egy
véres csata előtt, vagy után. Csodálattal párosult
tisztelettel tekintetlünk rájuk, hisz tudtuk,
hogy ők a monarchia legjobb lövői,
kitűnő katonái. Itt volt az alkalom megmutatni,
hogy ml is kemény legények vagyunk. Soha
sem fogom elfeledni a LandesschQtz tiszt
csodálkozó tekintetét és szavait, mikor ml
rohamra mentünk.\' .Nézzetek fiuk, valamennyi
népfelkelőnek pipa van a szájában s az ezredesük
megy legelői I- Pipaszó mellett vertük
szét a muszkát, csak ugy jókedvűen s bizony
még csak nem is haragudtunk rájuk. De a
tirollak is keményen dolgozlak. Mi puskatussal,
csak a fejét, hogy meg ne sántuljon, ők
a puskáról levett bajonettel bicskáztak. Mondogatták
is az öregek, tévén ők a somogyiak
után a legjobb bicskások, hej, hogy ez előbb
eszünkbe nem jutott!
Három napig dühöng a hóvihar, az orosz
burána hideg szele odáig hozza az éles, metsző,
mindenünnen behatoló száraz havat s mi kitartunk
rendületlenül, hisz itthon vagyunk,
most már Magyarországot védjük.
A Landesschützök bámulnak, hogy lehet
azt kibírni, hisz nálunk otthon az Alpcsekben
sincs ilyen Ítéletidő soha. „Ja Kamerád, Ungarn,
Vaterland I" mondogatják az öregek s
most már érlik a tiroliak. Hofer András juthat
az eszükbe. A kamerádok fölszerelése
elsőrangú, a miénk csak népfölkelő. ók el
vannak látva géppuskákkal, telefonnal, alpesi
fölszereléssel, szkiosztaggal. Mégis csoda tárténik.
Egy 1200 méteres gerincen járóőrbe
kell menni, jó messzire, előre az oroszok
közé. A mieink mennek, sőt fontos jelentést
is hoznak vissza. A Landesschütz-Skypatrouille
pedig az ut első ötödén megakadt és visszajött,
persze jelentés nélkül. Egy másik 1200
méteres hegyet kellett megmászni, nekik lehetetlen
volt, sőt a járóőreiket szanitéc-patrullal
kellett lehozatni, hogy meg ne fagyjanak. Mi
zalalak, kiknek legmagasabb hegye a Badacsony,
melynek tetejére nem hófúváson, szakadékon,
hanem szőlőkön át lehet följutni,
négy napja már éjjel-nappal megszállva tartjuk
a hegyet. j
Lieb Vaterland, magst ruhit sein, — mint
a német kamerádok, a Vilmos katonái dalolták.
S az öregek mulatnak, ha a szél élőiről
fuj, odatartja neki a hátát is, ne mondhassa a
nyavalyás, hogy én azt hiszem, hideg van.
Igy védjük mi zalaiak a mi édes hazánkat.
Az ezred már csak hétszáz puskát számlát,
leapadt immár másodszor. Várjuk az erősítést,
a mely minden órában inegérkczhetik s aztán
hajrá előre, hogy ujra^ diadalmasan utána
mehessünk, kiverjük, elpusztítsuk az ádáz
ellenséget, jaj lesz neki, ha összekerülünk;
a tiroli bajtársak eszünkbe Juttatták a bicskázást
és ebben igazán, otthon vagyunk.
HÍREK.
A föld megmunkálása. Mindent be kell vetni.
A földmivelési miniszter körrendelete. ^
(Saját tudósítónktól.) t\\ fóldmivelésUgyi mW
niszter hazafias szellemtől áthatott, de a mellett
gyakorlati rcnd-\'lkezéseket és útmutatásokat
tartalmazó leiratot küldött a vármegyék és várokok
törvényhatóságához. /Salamegye törvényhatósága
tegnap kapta meg a rendeletet, melyet
rendkivüll fontosságára való tekintettel részletesen
ismtrtetünk.
A földmlvelésl miniszter hangsúlyozza, hogy
a mostani Időkben, dacára hogy a hadbavonultak
nagy száma a munkaerőt megcsappantotla,
még sem szabad egy talpalattnyi termöjöldnek
sem megmunkálás nélkül maradni. Ennek keresztülvitele
céljából at alispán elnökléséVel
gazdasagi intéző bizottság alakítását rendeli
el; egyidejűleg községi gazdasági bizottságok
is alakítandók, amelyek .1 főszolgabíróval való
állandó eriétkezésben, a gazdasági munkák
végzését biztosítsák. Ott, ahol föltétlenül szükségesnek
mutatkozik, hajlandó a miniszter felhatalmazást
adni a körerő kirendelésére, a
személyes szolgáltatást megengedő törvény
alapján. Ami a vetőmagot illeti, ulasitotta a
Magyar Mezőgazdák Szövetkezetét (Budapest,
V. Alkotmány-utca 29. sz.), hogy nagyobb
készleteket szerezzen be s azt megrendelésre
szállítsa. A vetőmag beszerzésére a jelen viszonyok
között nem áll módjában előleget
adni. A községek es a törvényhatóság nyújtsanak
módot, egy esztendőre szóló kölcsönnel
a vetőmag beszerzésére. A kapálás, kaszálás
és aratás elvégzésére, ahol szükség van,
megfelelő gépeket vegyenek igénybe; e tekintetben
a Magyar Gazdák Egyesülete és Szövetsége
szívesen támogatja a gazdákat. Mindenki
dolgozzék, legyenek az itthonmaradottak egymás
segítségére a föld megmunkálásában. S
főként azok dolgozzanak, akik azon a elmen,
hogy a mezőgazdaságban nélkülözhetetlenek,
a bevonulás alól felmentést kaptak. Mert tapasztalt
hanyagság esetén a felmentést visszavonják.
A földmivelésügyi miniszter emelkedett
hangú leirata e sorokkal végződik :
„Végül megkérem alispán urat Is, szíveskedjék
feljegyzéseket csinálni a folyó évi termés
biztosítása érdekében megindított nagy
munka egyes mozzanatairól és azok kiváló
ténykedéseiről, akik különös elismerésre teszik
magukat érdemessé. A békés Idők elkövetkeztében
e feljegyzésekből össze lehet majd állítani
a háborús esztendő gazdasági küzdelmeinek
történetét s így a harctéren küzdők aranykönyvével
együtt az utódok kezére adhatjuk
majd a gazdasági munkák vezérelnek és a
munka hőscinek aranykönyvét isi
Szegényház és munkaképtelenek menháza
Nagykanizsán. A háboru szülte szükségességek
közfitt fog szerepelni mindenütt,
ahol még nem volt, a munkaképtelenek menházának
létesítése. Sajnos, bármily nagy eredményekkel
végződjék is a háboru, sok-sok
ezren lesznek az országban, akiket kenyérkeresőjüktől
fosztott meg a nagy rém, a háboru,
s akik a társadalom vagy az állam könyördletességéből
tudnak már csak megélni. Azoknak
száma sem lesz csekély, akik — azelőtt
erős, dolgoskezü emberek, — sebesülésük
következtében örökre munkaképtelenekké válnak
s akikről szintén a dolgozó társadalomnak
lesz kötelessége gondoskodni. Ezek a
gondolatok nem kerülhették el dr. Sabján Qyula
polgármestert se, akinek városából, Nagykanizsáról
szintén sok ezer délceg katona ment
az ellenség elé s akik között szintén éppen
elegen lesznek, akik soha többé nem látják
viszont teljesen az ő dolgos kezűkre utalt
övéiket s azok is elegen lesznek, akik nyomorék,
tehetetlen testtel élhetik már csak
további életüket. Nagy feladatok várnak Nagykanizsa
városára is a háboru kanizsai áldozatainak
istápolásában. Erre már most kell
gondolni. A polgármester a minap értekezletre
hívta meg a város szegényügyi bizottságát,
hogy nekik egy, a vázolt kérdésekkel
kapcsolatos ötletét előterjessze. Egy nagyszabású,
az eddigi tervektől lényegesen eltérő
szegényház és munkaképtelenek menhelyének,
egy egész ilyen telepnek terve ez, melynek
váza a következő : Klskanlzsának Sormás
felé néző végén, az országút baloldalán a
városnak óriási telke van (ennek végében van *
a Gördövény is/ Ezen a telken egy egész
telep létesülne, melynek lakói a rendelkezésükre
álló hatalmas területen olyan arányú
kertgazdaságot létesíthetnének, hogy abból
megélhetésüket mindenkorra biztosithatnák. A
telep lakói több pavillonban laknának, melyek
mindegyike 40 ember részére épülne. A telep
i«Mö fcbriuir 5.
igazgatója a harmadik városi orvos lenne, akinek
ai uj szervezési szabályrendelet szerint
amúgy is Kiskanizsán kell majd laknia s akinek
lakása a templom táján, a telephez elég kö/el lesz.
Nagykanizsa város szegényalapjából és szegényházi
alapjából mintegy 150 ezér korona
áll e cél rendelkezésére, s ez az összeg kezdetnek
éppen elég lesz, mert hisz a telep
városi telken létesülne, s az egész összeget
el lehet építkezni. A nagyszabású, városi
s z o c i á l p o l i t i k á i szempontból is e l s ő r e n d ű jelentőségű
terv kellő méltatására még rátérünk.
Polgárőrök őrzik n Franz-matmot. Arvay
Lajos Zalavármegye alispánja tudomást szerezve
a Franz-féle gőzmalom tegnapelőtti
tűzesetéről, elrendelte, hogy a malmot szigorúan
őriztetni kell. Farkas Ferenc nagykanizsai
rendőrkapitány-helyettes a polgárőrség
parancsnokságához fordult azzal a kéréssel,
hogy a polgárőrség tagjai közül naponta hat
embert a gőzmalom őrzésére rendeljenek ki.
A polgárőrség parancsnoka köteles készséggel
vállalta az uj terhet s holnaptól kezdve
már polgárőrök vigyáznak a malomra minden
este 8 tói reggeli 4 óráig. Holnaptól kezdve
tehát az eddigi 16 helyett 22 polgárőr tesz
naponta szolgálatot. Csak ne siettesse szolgálatunknak
ez az ujabb megterhelése a
kitűnő intézmény megszűnését. Csakugyan
erélyes kézzel kell itt most már valamit cselekedni.
Háborús album a dzslu-mesternél. Willy
Curly, az a nagyműveltségű és szimpatikus
dzsiu-dzsicumester, aki tavaly a nagykanizsai
rendőrséget oktatta, a trlestl gyalogezreddel
vonult a háborúba, ahol a hatalmas erejű ember
ugy megrokkant, hogy ma alig az árnyéka
önmagának. Ezért ezredétől szabadságolták s
az összetört atlétát a hadügyminiszter vette
pártfogásába, amikor az osztrák-magyar hadsegélyző
és az osztrák-magyar Invalidus egylet
céljait siolgáló háborús album eladását
neki megengedte. Curly mester tegnap óta
Nagykanizsán van és a potom áru remekmüvet
városi intellicenciánk tagjainak bemutatja.
Meleg pártfogásába ajánljuk mindenkinek az
amerikai származású hőst, aki a magyar haza
védelmében jutott a megélhetésnek erre a
nehéz kényszerére.
Helyreigazítás. A Polgári Egylet egy esztendeje
cimü tegnapi közleményünkben egy
értelemzavaró sajtóhiba csúszott be, mely okvetlenül
helyesbítésre szorul. A helyesbített
mondat igy szól: „Fényes bizonyságát szolgáltatta
a Polgári Egylet a nehéz viszonyok
között is erejének, életképességének, bizonyságát
szolgáltatta annak, hogy képes felszívni
magába az összes társadalmi tényezőket,
képviselni ki/elé társadalmi egységet
s társadalmunk valóságos élő lelkiismerete
gyanánt állani a különböző érdekkörök középpontjában
a kiegyenlítés nagy munkáját végezve.
fl ma esti polgárőrök. Ma péntek este
az alábbi polgárőrök tartanak inspekciót:
Hodics István, Gábor István, Benczc Sándor,
Csöndör János, Pecsics István, Sipos Uoldizaár,
Süle István, Schlujtner József, öedekovks
István, Poszovecz István, Steinicz Gyula.
Varga Sfridor, Eisinger Aladár, Artner Sándor,
Poszovecz János, Poszovecz József.
Hitka IAtványosaáobau lesz része szombaton
és vasárnap a Szarvas-szállóbüi Berlin
(Uranus) mozgóképszínház látogatóinak. Ekkor
mutatja be ugyanis a színház a világhirü amerikai
„Selig" filmgyár nagysikerű és mindenütt
feltűnést keltő „A dsungel királya" elmü nagy
drámáját. A rendkívül érdekes és mindvégig
izgalmas dráma az afrikai őserdőkben játszik
és telve van a legveszélyesebb helyzetekkel.
Különösen érdekes és lebilincselő a képnek
a* a része, mely egy hatalmas him oroszlán
élve elfogatását ábrázolja. A műsor többi [•]-
X/\\LAI^ HlkLAP
képel is szerencsésen vannak összeválogatva.
Különösen említésre méltó a .Szöktetés\'cimü
amerikai humoreszk, melynek főszerepét az itt
is annyira kedvelt newyorki moziszinész
Maurice Costello játsza.
3. oldal.
A szerkesztésért felelős: dr. H a j d ú Qyuli
Szerkesztő: Gürtler István.
Köszönetnyilvánitás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen nőm, illetve
édesanyám elhunytával részvétük nyilvánításával
és végtisztességén való megjelenésűkkel
nagy fajdalmunkon enyhíteni Igyekeztek, hálás
köszönetünket ft jezzük ki.
Nagykanizsa, 1915. február 5.
Déváth Frigyes és fia.
í l l i i t i í i g l i M t és jó fiuttet k p
ügyes kefekötősegéd aki minden szakmájába vágó munkát
jól ért é» azonnal belép. Cim:
Türk Józs»f kefek&tö, Szétafebtrvtr.
Bővebb felvilágosítást ad:
B f l l í s z Jenő, helyben 7N"2m
utca
I I H U M I A mozgókép P«,0 * * • * • * * Ko«ton t«* rt-iriM Trkfc* 7A
Pénteken, február hó 5-én. Uljyúzz a férjre! vígjáték 3 felv. Főszerepben Carl Alstrup.
A szerelem Iskoláin íefvonásb.
Trohlsnd völgye, természeti kép. A mellőzött
udvarló, dráma 1 felvonásban,
Rendes helyárak. Fűtött szinháx. Bntfett.
Elóadások hétköznap t é t t órakor, marét
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
H » Jt I. í
Szarvas S Z U I I Ö B E Q T fflnagymozBó.
! Piaci -tér. «üLKLIIl
3 s z o b á s
modern földszinti utcai lakás, fürdöés
cselédszobával, terasszal, vízvezetékkel
május 1-ére kiadó. I szobás modern emeleti udvari lakás és összes mellékhelyiségekkel
m^Jus 1-ére kiadó.
Bővebbet Weisz Mór üzletében.
Csengerl-ut. Telefon 39. szára.
Hoponto előad.
Szombat és vasárnap febr. 6. és 7-én A dsungel királya afrikai dráma 3 felvonásban.
humoreszk, a frt-
V J ^ V J t t l t l C D , szerepben M a i n k é Costello.
BQnhődés, dráma 1 felvon. A hadsereg
felkészült, aktuális. Ml jön még ? ?
Előadások 6 és 9, vasár- é« ünnepnap 3,3, 7 é t
9 ó r a k o r . Rendes helyárak. A terem tütva van.
Mayer Károly
nüüÚMtA, vefyttaztitó, pllwtroió H göxwosó
gyára
NAftVlUNWSA, KÖ4XSEV-UTCA 19. axám.
Oyüjtötelep: Pö-tér (Korona-szálloda.
M i l t n Wt. SBrgSwylm i Mayar t*«(4.
Elvállal férfi- és nöi ruhákat festós és tisztítás
céljából, utfysxintén fehérneműi, Isgst, gallért,
kéisttt és sjyék háztartási olkkst, báli ruhát,
menyasszonyi kelengyét, mindennemű piperét.
Vidéki postai Megblzásskat gysrsaa
és psatsssa s u k l i l l Jatáayss árbaa.
S 4
Tisztelettel értcsilem a város és vidékének közönségét, f - ^ r
tioSy Nuíyktinlzsín, a Szaruns-szdlloda épQIetébsn A T A
S z í v ó s Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett őrös-, ékszerész- és látszerész- üzletet nyitottam.
Dusán felszerelt raktáramon
tartok ó r i á s i v á l a s z t é k b an
mindenfajta órákat, ékszereket,
szemüveget, látszereket.
Midfln még csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt
közönség szives támogatását kérem
> ; Mindezek javítását a legújabb
találmányú, tökéletes műszaki
felszerelésemmel a legnagyobb
preczizitással végzem.
Ifókásy Károly
órás, ékszerész és látszerész
náiial Id. Jack Frigyes tanítványa.
4 nlfal. ZALA HiKLAH. l í ) I 5 . február 5.
festő vállalata
Iwkaiizsi. Magyar-utca 23.
i f t i • ifl Tri 81
honi s külföldi f a e r e z é s
márvány utánzatok festése.
Épület, sxobafestés
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szlnérzékünk, mágusán
fejlett Ízlésünk és
technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégítő. —
Árajánlattal, színes vázlatrajzzal
felszólításra díjtalanul
szolgálunk 111 W2\\-l
ÜJÜÜÜUÜJÜŰi jüjtujuuuüüüuüuüuüuüuiu UUJUUÜÜU1
MEöH9DIT2TfUK
AVILÁG2T!
V e z é r k é p v i s e l e t :
A::
Tisztelettet értesitem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
feltérnemü róttam
mely 23 ev óla fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
- felfrissítettem. — ^
Raktáron tartok M a y és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a j ó h i r ü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
A legfinomabb árukl
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
„ Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel G O l d b e r { e N l é .
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
Gutenberg nyomd a
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nrrvn .fr • . UrdOtaUdor,^* O o t e - h ^ n ^ d , (Ml.* O . ^ ^ eO
V
I I \' . é v f o l y a m . Nagykanizsa, 1915. február 6. szombat 2 9 . s z á m ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
ftlOflx«t*«l AraJu Helyben házhoz hordva 1 bóra 1 K.
Egyet szám 4 fillér Vidékre, postán . . 1 hóra 1*90 K.
Nyllttér ét hirdetések megállapított árak »zerlnt.
Lapvezér:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatalt Outenbcrg-nyomda Ctengery-nt 7. txán
Telefoni Szerkesztőig 41. Kiadóhivatal 41.
Hirdetmény.
A nagykanizsai takarékpénzt
á r r é s z v é n y t á r s a s á g saját házá^j
ban, intézeti helyiségeivel kapcsolatban,
az általában elsőrendűnek
Ismert A r n h e im budapesti pénzs
z e k r é n y és t r e z o r g y á r által a
kor minden igényeinek megfelelő
páncélszobát építtetett.
Az ezen pánczélszobában levő
acélból készült betétpénztárakban,
különböző nagyságú, a bérlő fél saját
zárja alatt lévő még külön zárakkal
is ellátható rekeszek, előnyös árban
akár egész évre, akár rövidebb időszakra
is bérelhetők.
A rekeszek a hivatalos órák alatt
állanak a bérlők rendelkezésére.
A berendezés megtekintésére az
intézet a közönséget szívesen látja.
véres sebeket. Uri hölgyeink közül azok,
akik a jótékony egyesületek által fentartott
katonai kórházakban önként vállalták
ápolónői terhes feladatukat majdnem
ugyanabban a teljes létszómban és nem
csökkent, hanem gyarapodott ambícióval
végzik fárasztó munkájukat, melynek
terhességénél csak a szépsége nagyobb.
Nem is ezekről szólnak c sorok, akiknek
neveit szintén a hősök márványtábládra
kellene majd vésetni. A tömegekről,
a népről, egész Nagykanizsáról
beszélünk . . .
Csak emlékezzünk! Mikor elmentek
ők, a kanizsai és zalai hősök vérezni és
meghalni mindnyájunkért, akkor a lelkesedés
izzott mindnyájunk szivében. Minden
jóval elláttuk, elhalmoztuk őket,
ételt, italt garmadával hordottunk ki a
vasúti állomásra . . . S most, mikor
visszajönnek, — némelyek már nem is
először, hanem másodszor és harmadszor
Is — megtörten, betegen, lázas\'
beesett szemekkel, mikor egy-két jó szó»
egy pohár tej, egy kis bor, cigaretta oly
jólesnék nekik, ugye most mily kevesen
gondéinak reájuk . . .
Mondjuk, nincs szükség a közönség
ilyen támogatására, a hivatalos appáratus
mindent kifogástalanul, nagyszerűen elvégez.
Ez hála nekik, igaz is. Dc azért
szükség van a mi lelkesedésünkre, a mi
megértésünkre, a mi önbizalmunkra és
lelkicrőnkre is, azért nem szabad csüggednünk,
félnünk és megijednünk, s nem
szabad magunkat a megszokás és megunás
ördögének átengedni.
Amelyik félnek erösebbek lesznek az
idegei, amelyik nemcsak piros vérrel és
pénzzel, hanem lelkesedéssel, bizalommal
és jószívűséggel is tovább birja, az
viszi el a győzelem babérját, s annak
lesz áldás a béke pálmája.
A világháború
Hogy orosz ueresfs DUklMI. Szueznél döntés készül.
Apadó jótékonyság Mindennek megvan a határa, s nincs
oly forrás, mely soha ki ne apadna. Az
a jótékonykodási láz, mely a háboru
elején oly vehemens erővel ragadta el
az bmbereket, sajnos, nemcsak hogy
lelohadt, hanem egyszerűen teljes kimúlással
is fenyeget. Egyik szélsőségből a
másikba estünk s e két szélsőség jellemzi
legjobban a ini minden mozgalmunkból
hiányzó, vagy hamar kimúló
„komolyság" kevés és gyenge voltát.
Mi már elernyedtünk, s elernyedtségünkben
megtanultunk panaszkodni, mig
például a németek most is meglevő, sőt
inkább fokozódó lelki erejét legjobban
jellemzi utolsó határozatuk, mely szerint
takarékossági szempontból ezentúl cukor
nélkül isszák a kávéjukat. Ezek a németek,
de nem mi, akik maguktól semmit
se tudunk elhatározni, ha pedig a
viszonyok kényszerítenek a takarékosságra
"és lemondásra, akkor panaszkodunk,
sirunk és kétségbeesünk. Igy volt
a jótékonykodással, igy fáradtunk bele a
jószívűség gyakorlásába, igy a betegek
ápolásába, igy untuk meg a háborút,
mert azt igazán sohasem vettük komolyan
és soha nem éreztük át igazán.
Nem szól ez azokra, akik még ma is
komoly lelki támogatói a piszkos ruháju,
beesett arcú hősöknek, akik még ma ís
jólélekkel, lelkesedéssel, a legszentebb
eszmének áldozva mossák a gennyedő
Sztropkó. A Kárpátokban az ország
határán tul operáló seregünk tegnap
Duklánál jelentékeny győzelmet aratott
a Magyarország felé törő orosz seregen.
A győzelem eredménye még teljesen
nem volt áttekinthető, a foglyok száma
óráról órára nő.
Uj orosz offenziva-terv.
Rotterdam. A Times irja, hogy Keletporoszország
ellen a legrövidebb időn
belül uj orosz offenzívát kezdeni igen
alkalmas volna. A befagyott Njemenen
most a nahéz ütegek könnyen átszállithatók,
amik nélkül néni lehet támadni.
Ennek a tervnek célja a németek hátbatámadása
volna a Keleti tenger közvetg
len közelében. A lap tudósítása szerint
az oroszok a legutóbbi napokban felhagytak
minden offenzív mozdulattal és
óriási tömegeket visznek a frontra.
A z angol csapatszállitások
biztosítása.
Hága. Londonból vett hir szerint az
angol flottatanács tegnapi ülésén azt a
javaslatot terjesztették elö, hogy az angol
csapatszállitások biztosítására az angol
és ir vizektől a francia és belga partokig
aknasort rakjanak le a La-Manche csatornába
a csapatszállitások idejére.
Churchill tengerészeti miniszter ellenezte
ezt a tervet és azt kívánja, hogy
be kell várni a német tengeralatti flotta
támadását s akkor kell intézkedni a
körülményeknek megfelelően.
Stockholm. Az Aftenblatednek jelentik,
hogy Szueznél döntő jelentőségű események
vannak küszöbön. A keletről
előrenyomuló török seregek java már
megérkezett a csatornához, ahol az angolok
is nagy erőfeszítéseket tesznek a
döntő ütközetek előkészületeire. A tegnap
jelentett szuezi harcok jelentőség
nélküli előcsatározások voltak.
A bombázott Cetinje.
Cattaró. Tegnap és tegnapelőtt több
osztrák-magyar repülőgép szállt Montenegró
fővárosa Cetinje fölé és bombákat
dobott, melyek a városban nagy
pusztítást vittek végbe. A montenegróiak
azzal viszonozták a bombázást, hogy
katonatemetéseinkre lövöldöztek a Lovcenről.
Uj francia hadihitel.
Genf. Párisból jelentik, hogy a francia
pénzügyminiszter a szenátustól ujabb
kit milliárd frank hadihitel megszavazását
kérte.
Harc a flandriai partoknál.
Berlin. Tegnap a legszélső Flandriában
felállított belga sereg Westendnél
heves támadást intézett a német hadállások
ellen, de. mindenütt visszaverték
a belgákat. Az Yser-vonalon is uj
harcok kezdődtek, melyekben az angol
hajókról e napokban szállított friss tartalék
is részt vett. Westendét az angol
hajók hevesen ágyúzták.
)
A bukovinai orosz kudarcok.
Máramarossziget. A legutóbbi napokban
Bukovinában, Moldova környékén
aratott nagy győzelmeink annál jelen
tőségteljesebbek voltak, mert az orosz
sereg folytonos megerősítései dacára
sem tudott a legkisebb sikert sem elérni.
Az orosz ellentállás ereje Bukovinaban
teljesen megtört s visszavonulásuk mindegyre
tart.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos.) Lengyelországban és
Nyugatgaliciában a helyzet változatlan. A támadások,
melyeket az oroszok a Kárpátokban
helyenként naponta ismételtek, a legsúlyosabb
veszteségeik mellett összeomlanak. Az Erdóskárpátokban
saját támadásaink előbbre hal
a d n a k . Bukovinában az orosz offenzíva január
közepéig a Motdova-völgy legfelsőbb részéig
jutott. Itt a harcba vitt nagyobb ellenséges
erők további előrenyomulását a Kárpátokon
át legelőször Jakobeni és Kiflibabánál elfoglalt
állásainkban állítottuk meg. Január 20-ika
körül több napos támadásokkal megkísérelte
az ellenség, hogy a fóátjárókat fedező csapataink
ellentámadását megtörje. Minden arra
irányuló kísérlete, hogy magaslati állásainkat
rohammal elfoglalja, meghiusuH, a mi csapataink
pedig tánndásba mentek át és február
2-ikán K\'rlibabát az ellenség birtokából elragadtuk.
Az orosz a következő napokban
Kimpolung és Moldva irányában vonult viszsza,
hol meg is maradt. A napokban azután
ujabb harcot kezdettek csapataink, melyek a
terep és időjárás okozta nagy nehézségek
leküzdésében itt is kiváló teljesítményekkel
tűntek ki. Benyomultak a Moldova völgyébe,
visszavetették az ott levő ellenséget és birtokukba
vették Izwor, Moldova és Breazon
községeket. A kárpáti harcokban elfogott
oroszok száma 4000 emberre szaporodott.
Höfer.
A németek harcai.
Berlin. (Hivatalos jelentés.) A nagy főhadiszállás
jelenti:
Nyugati hadszíntér. Az egész arcvonalon
csak tüzérségi harcok folytak. Egy Perthestől
északnyugatra levő állásaink ellen intézett
elszigetelt előtörés sikertelen maradt.
Keleti hadszíntér: A keletporoszországi határon
az oroszoknak a Menteitől délre ellenünk
intézett ujabb támadásait visszavertük,
szintúgy kudarcot vallottak az oroszoknak
Bolimowtól keletre ujabban elfoglalt állásaink
ellen intézett erős támadásai. Itt február elseje
óla összesen huszonhat tisztet és mcgközeli.
tőleg hatezer főnyi legénységet fogtunk el.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
A20.MdMíezretl
a világháborúban. •
Dr. HegedOs György tart. hadnagy nnplójegyietel.
ii.
1914. aug. 17.
Kaqizsa szeretete s ismerőseink őszinte
IstenluLzzád-ja mellett az északi harctérre indultunk.
Itt hagytuk apáinkat, anyáinkat, imádott
hitveseinket s el nem feledhető emlékeinket.
Vonatunk csupa lobogó és virág volt.
Ezen felül maid minden honvéd egy zászlót
hozott. Feleségem az én szakaszomnak egy
nagyonwép fehér csokrot küldött. A derék
fiuk szétszedték és szálankint elosztották
egymás között. ígérték, hogy haza hozzák még
a messze muszkafördról is. Mi tisztek két
külön kocsit kaptunk. Kanizsa elhagyása után
búcsúzás hatása alatt kissé elcsendesedtünk,
mindegyikünk övéire gondolt aztán hirtelen
mintha lelkünk egy hur lett volna: felhangzott
a „Hazádnak rendületlenül" . . . Átvette
ezt a legénység Is — s jött a „megbűnhődte"
után egymásnak tett közös eskünk, hogy történjen
bármi, jöjjön a szenvedések mérhetetlen
tömege: mi kitartunk s elvérzünk valamennyien,
de a honvéd névre szégyent nem
hozunk. Ily hangulatban értünk Vasvárra, ahol
fellobogózva, zenével, borral s minden jóval
^yártak bennünket szebbnél szebb leányok és
asszonyok. Kedves érdekességet adott ottlétünknek
az, hogy Vasvár búcsúztatta egyetlen
tényleges tiszt fiát: Szita Jenő hadnagy bajtársamat.
Indulás elölt telepakkoltak bennünket
minden jó ihatóval és ennivalóval. Dömötöriben
egy megható és végtelenül bájos jelenetünk
volt. Itt b»csuzott el a mi közszeretetnek
örvendő zászlóaljparancsnokunktól
Eróssy alezredes úrtól bájosan szép felesége.
Hozzánk is volt sok kedves intő és buzdító
szava az ifjú méltóságos asszonynak. Ebédünk
Szombathelyen volt. ahol ismét végtelen lelkesedéssel
fogadlak és bocsájtottak el bennünket.
További utunk is valóságos diadalmenet
volt. Mindenütt zászlódisz, mindenütt
vir.ii;. A legénység pedig csak dalolt, dalolt
és lengette a zászlói, mint az itlhomaradottaknak
tett ígéret zálogát. De semmi oly különösen
nem kapta meg lelkünket, mint az éj
megjötte. Hazai, de ismeretlen mezőkön rohantunk
előre, hogy minél előbb találkozzunk
azokkal, akiket szintén igy hoznak valahonnan
Ázsia határairól a csendes, holdvilágos éjszakában.
aug. lö.
Budapesten Dlabik rokonaivártak bennünket.
Szerelő figyelmeztetésekkel váltak el c kedves
fiútól. Alig pár percnyi megállás után utunk
Hatvan felé vitt, ahol megebédeltünk s megünnepeltük
legfelsőbb Hadurunk születése
napját. Itt kapta meg a legénység az első
kincstári bort és cigarettát. Ivás előtt összecsördültek
a kulacsok s biztatták egymást az
öreg poros fülűek: igyál koma, ne busttlj,
hiszen csak egyszer kő meghalni I Szól a
másik: ha meghalunk, hát hadd haljunk, de
ingyen nem adjuk! Aztán: aki először szagolja
az Ibolyát alulról, az majd üzenjen,
hogy milyen az a szag I slb. E nap is kedvesen
záródott: vacsorára Miskolc szépei vártak.
""6\' \'
Az Eperjesen elfogyasztott reggeli után újra
előkerültek a vásott „bibliák" s zörögtek egész
nap. Egyik csoportban dr. Ehrllch, dr. Alt
zászlóaljbeli orvosok, Dobrovics hadnagy és
Endródy kapitány, a másikban Krátky Gyuri,
Gál főhadnagy, Gabsovics százados és Rajháty
zászlós verik az istenverte alsóst. A legénység
is letelepedett a kocsi fenekére s ment a
„bankozás* állomástól állomásit?. Hogy itt-ott
megszakadjon e közkedvelt zsoltározás, a kirendelt
figyelőnek csak annyit kellett beszólni
gyerekek, az állomáson leányok vannak!
Nossza ugráltak le az öreg csatárok fészkükből,
mint a tyúkok. A tiszt urak se különben
s kezdődött a felvonulás és „gusztálás" persze,
a ii) erők mindig csak az orvosok és zászlósok
voltak. Kisszebenben oly hangosan hangosan
szólt a brácsa, hogy a pályaudvaron
muszáj volt táncra pendülni a felvidéki leányokkal.
Nős tiszt csak magam voltam, azért
ily rögtönzött bokázásnál én vittem a rendezési.
No persze, ha a tiszt urak mulatnak, a
vén csontok se maradhatnak tétlen. Előkerültek
hamarosan a Kalicák, Julcsák, Pannik stb
s megforgatták őket a zalai bakák ugy, hogy
Tótországban igy soha. Erre a vidék gyönyörű.
Pompás jókedvben futott be fellobogózott
vonatunk Orlóra. Nemzetiségű vidék, de mindenütt
hatalmas éljen fogad bennünket. Itt
fogyasztottuk cl utolsó ebédünket a drága
hazai földön. Megható volt, amikor zászlóaljp.
ajrancsnokunk köré gyűlve közöltük a legénységgel,
hogy néhány kilométer, után elhagyjuk
Magyarországot. A szemekben csillognak a
könyek, az arcok elhalaványodnak s kitör
száz és száz szívből a kegyetlenül bizó, megnyugtató
igéret: megálj muszka megbánod!
A határon, mikor vonatunk egy nagy vasúti
hídon haladt: én Dlabik és Dobrovics összeölelkeztünk,
behunytuk szemünk és sírtunk,
mint a kis gyermekek. Amikor az utolsó „Isten
veled hazánk" után feltekintettünk: mára
sárga fekete határoszlopokat pillantottuk meg.
Hideg szél fujt be Ausztria felé s vitte előre
vonatunk előtt a tiszteknek és legénységnek
egybeolvadt imáját s királyunknak küldött
üzenetünket: most „mindnyájunknak el kell
menni"!
fl 20. bonvédezred kltflntett bősei. A
nagykanizsai 20. honvédgyalogezred vitéz 8.
századát nagy kitüntetés érte. November 20.
óta ugyanis ez a század felderítésre a 10. lovashadosztályhoz
volt beosztva. Ezóta ez a
század Pápai hadnagy, később pedig dr. Hegedűs
György hadnagy parancsnoksága alatt
oly vitézül s haláltmegvető elszántsággal küzdött
amely ritkítja párját. Igy a többi között
Szcz. faluba Marton Boldizsár szakaszvezető
harmad magával bement akkor, amikor abban
egy hadosztály orosz volt s 300 lépésről elkezdtek
tüzelni. Vagy husz orosz eleste után
a három honvéd nyugodtan távozott a legrettenetesebb
orosz tűzben s jelentést tett az
oroszok számáról és helyéről ugy parancsnokának,
valamint a tüzérségnek. A jutalom nem
is maradt el. Ma ugyanis dr. Hegedűs György
hadnagy az ezredparancsnokságtól a következő
értesítést kapta:
„A m. kir. nagykanizsai 20. honvédgyalogezred-
parancsnokság meghagyása folytán értesítem
hadnagy urat, hogy a csász. és kir. 4.
hadsereg parancsnokság folyó évi 80/125. sz.
rendeletével 1915. évi január hó 20-ával Marton
Boldizsár 8. századbeli szakaszvezetőnek
az arany vitézségi érmet, Hegedűs Elek 8.
századbeli tizedesnek és Maisterics István 8.
századbeli honvédnek az I-ső osztályú vitézségi
érmet adományozta." Molnár százados.
H kanizsai csendőrbadnagy orosz fogoly
Rátz László csendőrhadnagy, a nagykanizsai
csendőrjárás parancsnoka a háború végéig
zavartalanul Kanizsán maradhatott volna, de
igazi katonaérzése nem tudta elviselni azt a
gondolatot, hogy összes kanizsai bajtársai és
barátai mind a harctéren vannak, nemrég hadbavonulásra
jelentkezett ő is parancsnokságánál
és december közepén már a galiclal harctéren
volt. Itt heteken keresztül a leghősiesebben
küzdött s hamarosan egy század parancsnokságát
bízták rá. Krakon tul, Bochnia körül
folytak ekkor a nagy harcok, melyek egyikében
a vitéz csendőrhadnagy karján és lábán megsebesült
és tehetetlen állapotban orosz fogságba
került. Rátz hadnagy Moszkvából irt
levelében tudatta, hogy hadifogságba került
és hogy onnét továbbszállitják kelet felé.
fl ma és holnap esti polgárőrök. Jeleztük
tegnap Zalavármegye alispánjának azt a rendelkezését,
mellyel a nagykanizsai Franz-féle
gőzmalomnak éjszakai őrzését rendelte el. Csak
Osztrák földön első megállónk Musinán
volt. Nagy meglepetés. Hangos „éljen" és
nemzeti szinü lobogó fogadja vonatunk it. Az
osztrák sógor megszelídült. Ne félj rokon,
nem ver meg a muszka, — ígérgettük jobbra
és balra. Már itt, de később Ausztriában mindenütt
láttuk a feltétlen bizalmat, amellyel a
honvédek fegyvereire tekintenek. Stary-Ssczban
kitörő öröm, bukéták és először látott
együttes nemzeti és sárga fekete zászlók várnak.
Németül, lengyelül és csehül csacsogó
igazán kedves asszonykák és lányok ugy
megteáztatták k legénységet is és ugy teletömték
a nagy zsebeket, hogy még muszka
földön is ettünk belőle. Itt mindenáron meg
akartuk egyik tartalékos hadnagy bajtársamat
házasítani. Szabadkozott az öreg, de végre a
muszka kardnál is élesebb lengyel szemek
megtették hatásukat. No, ne gondolkodj, biztattuk,
— a magyar-lengyel barátság emlékére
elö a vallomással! Magába mélyed a bajtárs,
végre megkéri egyik tisztet, hogy tolmácsolja
németül a lengyel leánykával azt, amit mondani
akar. Díszkíséretül és tanukul köréje
állottunk, azonban a beszállást parancsoló
kürtjel mindent félbeszakított. Tán helyesebb
is, hogy igy töitént, mert az én szerelmes
bajtársam Zameknél bevonult szolgálattételre
a másvilágra.
1915. f e b r u á r 6. ZALA! HIRLAP 3. oldal.
helyeselni lehet azt az Intézkedést, mert habár
kétségtelen, hogy a minapi tűzesetet egyáltalán
nem gyújtogatás idézte elő, — a közelmúltban
annyi malomtüz volt Magyarországon,
hogy nagyon kézenfekvő az a feltevés, hogy
ezek nagy részét ellenséges bérencek gyujtogatása
okozta. Ha még nem kísérelték is meg
Zalavármegye legnagyobb gőzmalmának elpusztítását
az ellenségek, ez még eszükbe juthat
s ezért szigorúan őrizni kell a malmot,
amelynek most Zalavármegye közélelmezésének
szempontjából minden eddiginél sokkal
nagyobb fontossága van. Mindezt az okból
mondtuk el e közlemény keretében, mert kitűnő
polgárőreinkre vár ez az uj feladat, akik nemes
munkájuk ez ujabb terhének viselését a mai
napon kezdik ineg. A fölemelt létszámu szolgálattevő
polgárőrök ma szombat este a következők
lesznék:
Büki Géza, Frank Jenő, Fried Józsel, Eppinger
Lajos, Gerócs István, I lés István Kengyel
Ferenc, Viola Ferenc, Kőbán János,
Németh István, Páll János, Tóth István, Mandlbaum
Oszkár, Martincsevics Imre, Muzikár
Vince, Bayer Vince, Neumann József, Osskó
József és Billik Ferenc.
Holnap, vasárnap este pedig az alábbiak
tartanak szolgálatot:
Pálfi Sándor, Péter Jenő, Paár Oszkár,
Zákonyi Lajos, Gerócs Boldizsár, Ágoston
Flórián, Steiner József, Hoffmann Oyula, Gc-^
rócs György, Gerócs Jenő, Rechnitzer Mór,
Szecsó Károly, Szabados Soma, Spitzer Samu,
Löwcnfeld Árpád, Weisz Bódog, Kohn Samu,
Wébcr Ferenc, Horváth sánta lózsef, Wieland
János, Koller Nándor és Horváth Oyörgy.
fl mai katonabangverseny. Ma szombat
este rendezi a Központi Jóléti iroda ötödik
hangversenyét a Centrál kávéházban. Minden
egyes alkatommal vázoltuk, milyen gyönyörű
eredményeket hozott az első négy hangverseny
a magasztos célnak : a harctéren küzdő
48-as és 20 as hősök cigarettával való ellátásának-
Sok száz koronára rug az összeg,
amit e hangversenyek belépődijaként fizetett
közönségünk és sok tizezer cigaretta jutott
már a pénzből a Kárpátokba, Oallciába, Lengyelországba,
ahol csak 48-as bakák és 20-as
honvédek vannak. Nem kell túlságos nagy
zeneéttés annak megítéléséhez, hogy a 48-as
zenekar kitűnő dirigense, WIrnitzer karnagy ma
estére olyan műsort állított össze, melynek
szépségei felülmúlják mindazt, amit e hangversenyek
eddig összevéve nyújtottak. Ez a
remek műsor a következő:
1. Strauss I . : Ünnepi Induló.
2. Kéler Béla: Magyar vigjáték nyitány.
3. Waldteufel: Szirénvarázs keringő.
4. Verdi: Nagy fantázia az „Aida" c. operából
5. Eysler: Egyveleg az „Asszonyfaló" cimü
operettből.
6. Bizet: Fantázia a „Carmen" c operából.
7. Lehár: „Edelweiss-lied" az Endlich alléin
elmü operettből.
8. Richter: Virágcsokor magyar dalokból.
9. Wirnitzer: „Studentenherrlichkeit" induló
Levél az orosz fogságból. Közöltük pár
hete, hogy Szűcs (Satller) Géza nagykanizsai
ügyvédjelölt, a 48. gyalogezred zászlósa az
északi harctéren orosz fogságba jutott. Kievböl
Írott levelében tudatta ezt hozzátartozóival,
amikor azt közölte, hogy az oroszok tovább
viszik kelet felé, Szibériába. A napokban aztán
ujabb levél érkezett Szűcs Oézától, aki
már megérkezett végleges helyére a Bajkál-tó
melletti Berczowka nevü városba, Illetőleg a
városon kivül épített fogolytelepre. Ujabb
levelében többek között a következőket irja
Szűcs Géza, a censura miatt persze németül:
.Négyen lakunk itt egy szobában, csupa riagyar
tisztek, s meglehetősen jól űzzük az időt.
Külön konyhánk és szakácsunk van, aki igen
ízletes jó ételeket készit. Képzelhető mint ízlett
hat heti hercehurca után az első meleg leves.
Egy nagy táborban vagyunk együtt hadifoglyok,
a városhoz meglehetősen közel, ahova
néha-néha be is mehetünk. A napokban be
is megyek, hogy egyetmást, amire még szükségem
van bevásároljak. Mert fizetésünket
rendesen kapjuk s igazán nincs okunk a
pmaszra."
A szerkesztésért felelős: d r . H a j d ú G y u l a .
Szerkesztő? Q Q r t l e r I s t v á n .
Állandó foglalkozást és ji fizettet kapna
ügyes kefekötösegéd aki minden szakmájába vágó munkát
jól ért és azonnal belép. Clm:
Türk József kefekötő. Székesfebérvúr.
Bővebb felvilágosítást ad:
H a l á s z Jenő, h e l y b e n ?áííX™utc*
*1 *1 •R • " •A•l •I ü RmooijozngyiHórkieéap 4. Tprirafol®o ta.
Szombat és vasárnap, febr. 6. és 7-én
Nagy farsangi nevető-est I
R a f a e l a c i g á n y S Ö . J . 7 , fl battyubál
ma jöttök lesztek, ha Hoztok esztek.)
nagy vigjáték 3 felvonásban.
Rendes helyárak. Fűtött színház. Buffett. __
Előadások hétköznap fi és 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
I Szarvas s z ú l i ú p E D I IMnagyniozfló.i
Piaci tér. Ü L I v L i n 1 naponta előad.
Szombat és vasárnap febr. 6. és 7-én
A dsungel királya
afrikai dráma 3 felvonásban.
ftvrslifz>fác amerilía\' humoreszk, a fök
J A V J K l t l t ö , szerepben MauticeCostello.
Bűnhődés, dráma 1 felvon. A hadsereg
felkészült, aktuális. Mi Jön még ? ?
Előadások 6 és 9, vasár- és ünnepnap 3,5, 7 i»
9 órakor. Rendes helyárak. A terem fűtve van.
3 szobás modern földszinti utcai lakás, fürdőés
cselédszobával, terasszal, vízvezetékkel
május 1-ére kiadó. Z szobás modern emeleti udvari lakás és összes mellékhelyiségekkel
m^Jus 1-ére kiadó.
Bővebbet Weisz Mór üzletében.
Csengeri-ut. Telefon 39. szám.
Özvegy asszonynak
szövetséget ajánl
legényember.
IVlayer Károly
ruhafestő, vegytlsxtitó, pllsslrozó és góxmosó
üA\'a
NAOYKANIZSA, KÖLCSEY-UTCA 19. szám.
OyQJtötelep: Fő-tér (Korona-szálloda.
Talsfon 209. Sürgönyeim i Maytr )••)«.
Elvállal férfi- és női ruhákat festés és tisztítás
céljából, úgyszintén fehérneműt, Inget, gallért,
kézelit él egyéb háztartási cikket, báli ruhát,
menyasszonyi kelengyét, mindennemű piperét.
Vidéki postai Negbliáeekat gyorsan
és pontosan eizkízíl Jutányos árban.
8 »—4
t\' .\'••.* ^QHBHBBBBiBBBBBBBBBBBBBBKaB a
I Mlel Nagykanizsán! . . . i, , afc
Tisztelettel értesítem a város és vidékének közönségét, s - j -s
lioíy Naíykanlzsán, a Szarvas-szálloda épületében fel
S Z Í V Ó S Alttal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
órás-, ékszerész- és látszerészüzletet
nyitottam.
Dusán felszerelt raktáramon j j ^^ Mindezek Javítását a legújabb
tartok óriási választékban O . T ^ t találmányú, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- \' felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszereket. M t t M M t t U * preczizitással végzem.|j-
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt
közönség szives támogatását kérem
Vókásy Károly
órás, ékszerész és látszerész
néhai Id. Jack Frigyes tanítványa.
m
4. oldal. ZAuA rim\'LAr\'
tnu o-d-aM wwurx
19.5. február 6. Czoczek és Dolezsál
= = = = = f e s t ő v á l l a l a t a =
l i p h i i i M . Nip i t u 23_j s honi s külföldi faerezés
márvány ulánzalok festése.
Épület, szobafestés
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szinérzékflnk, mágusán
fejlett ízlésűnk és
technlkénk a legkényesebb
Igényeket Is kielégítő. -
Árajánlattal, színes vázlatrajzzal
fölszélltásra díjtalanul
szolgálunk 111 » r - i
öjuuuuüjuuuut ü w m m m v u u m j u u w j 1
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
f e h é r n e m ű rnktáron
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányaínak,
— felfrissítettem. = =
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtf
é l e damaszt-árukat és
a jóhírü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. :;
= - = A legfinomabb áruk! =====
A legmegbízhatóbb olcsó árak !
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOldbergeNlé.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
C s e n g e r y - u t 7. m S ü r g ö n y e i m :
G u t e n b e r g n y o m d a
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
, trsmJd^ao^^ Qvtonberg-nyontri* t.w,-,„> Clol.t;,Wíc;) N«ftyk*alm*
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. február 8. hétfő 30. szám ZALAI HÍRLAP társadalmi és köz«azdaságl napilap.
« l ö f l * * t é « l á r a k i Helyben h&zhoz hordva I hóra 1 K.
szám 4 fillér Vidékre, postán . . 1 hóm 1*50 K.
Nyllttér ét blrdeté*ek megállapított árak szerint.
L»ptrxér:
D^. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatalt Outenbcrg-nyomda CMngery-wt 7. txám.
Telefon: SzerkM/»fl»íK 41. Kiadóhivatal 41.
A csataterekről
mostanában nem igen érkezett egyéb
jelentés, mint hogy tüzérharcok folynak
mindenfelé. Magántudósítások mondják
el, hogy ezek a tüzérharcok is elég kegyetlenek,
néhol egész ezredek pusztulnak
el bennük.
Ugy látszik azonban, a lövészárokharcokkal
egyidőben, a papirsáncok mögül
is igen mérgesen lövöldöznek egymásra
az ellenfelek. Az angol, meg az
orosz és francia, a nagyszerű szövetségesek,
akik sajtójukban sokkal elkeseredettebb
sturmokat intéznek egymás
ellen, mint odakint a harcmezőkön mi
ellenünk. Eddig kissé rendszertelen volt
ez az ujságháboru, hol az egyik a másikat,
a másik az egyiket, hol mindenik
külön-külön a másik kettőt. Most azonban
már határozott rendszer észlelhető
a barátságos egyetértésben; orosz és
francia egyformán angolban látja a megrontóját,
a nemzetek nagy temetkezési
vállalkozójában. Annyira jutottak immár
az egyetértésben, hogy a Times, a legelőkelőbb
világlap, a háború leghangosabb,
mert legjobban megfizetett csahosa,
jónak látná, ha megújítanák azt
a bizonyos békeszerződést, amiért akkor
is ágyút kellett szegezni Poincaréra.
Az ősgyülölet tehát kitört s már nem
is éppen fojtott dühvel veti magát az
angol politikára. Ez a gyűlölet nagyon
méltánylandó dolog és még érdektelenül
nézve is egyike a legérdekesebb látnivalóknak.
Az angol politikának ez a csupaszra
vetkőztetése tulajdon fegyvertársai
által. Most már látják, hogy az
entreprise des pompes peuplesnek használja
fel mindannyiukat. Most már látják,
hogy annak morálja az erdők vadjának
morálja és evangeliuma a haiács. Most
már látják, hogy az uralkodó princípiuma
annak a Darwintétele: aki nem csáppal,
méregfoggal, krokodilbőrrel született
annak el kell pusztulni. — Most már
látják, hogy Anglia, a barát és Anglia,
az ellenség tulajdonképpen : egy. Most
jöttek rá, hogy az angol rablópolitika
optikájában az orosz és a francia is
csak: gurka és turkó.
A Times szorongva veti fel a kérdést,
hogy a szeptemberi egveség-Ievelet,
melynek alapján Anglia folytathatná a
háborút az utolsó francia és az utolsó
orosz ele8téig, meg kellene újítani. Tehát
bizonyosan attól fél, hogy szövetségesei
az emberiség legbecstelenebb
diplomáciai okmányát elakarják tépni.
S bizonyos, hogy ha valami véletlen, —,
például az angol partok tengeralatti
blokádja, — gyorsan véget nem vet a
háborúnak, el is fogják azt hamarosan
tépni.
A világháború.
Óriási orosz vereség
Duklánál. •
Magyar honvédek bravúrja
Főhadiszállás. A galíciai orosz haderő
kétségbeesett erőfeszítéseket tesz, hogy
az egyesült osztrák-magyar és német
seregeknek a Kárpátokból való rettenetes
erejű előretörését feltartóztassa. —
A legforszirozottabb ellenoffenzivát kísérelték
meg napokon át az oroszok ez
előretöréssel szemben, melytől igen alapos
okuk van rettegni, mert annak célja
elsősorban Przemysl felmentése és galíciai
még megszállott részeinek felszabadítása
az orosz járom alól.)Az oroszok
napok óta Sáros és Zemplém-megyék
határánál, Dukla körül erőlködnek, s több
kisebb-nagyobb kudarc után tegnap e
ponton döntő jelentőségű, óriási vereséget
szenvedtek s kénytelenek voltak
seregeink előtt utat nyitni Przeniysl irányában.
Különösen a magyar honvédség ért
el olyan sikert a Dukla körüli harcokban,
mely a háború történetének egyik
legfényesebb lapján lesz megörökítve.
Olyan bravúrral dolgoztak a magyar
seregek, hagy ehhez fogható vesztességet
^z oroszok csak Przemysl első
ostromakor szenvedtek. Kivált két momentum
emelkedik magasan e bravúros
harcokból.
Az egyik az a pusztítás, amit az előre
törő orosz sorokban gépfegyvereikkel
vittek végbe a mieink. Az általános
rohamra az oroszok hat egymás mögött
felállított rajvonalban jöttek s ezek körül
géppuskáink három rajvonalat teljesen
lekaszállak. A hátrább álló orosz
rajvonalak az óriási tömegű orosz hullák
miatt gátolva voltak az előrenyomulásban
s ezeket csapataink kézipuskákkal
kergették vissza.
A másik különös feljegyzést érdemlő
mozzanat a Dukla melletti rémséges orosz
pusztulásból az a harcmodor, mellyel csapataink
először kisebb-nagyobb támadásokkal
24 órán át halálra fárasztották az
oroszokat s mikor ezek étlen-szomjan,
meggémberedett tagokkal tehetetlenül
dülöngtek, akkor katonáink általános rohamot
intéztek ellenük és halomra lőtték
és szúrták őket. E rémes harcban az
oroszok tömegesen adták meg magukat
s amit még nem jegyzett fel ennek a
háborúnak krónikája, az orosz tisztek is
könyörögtek, hogy fogják el őket csapataink.
Rengeteg orosz pusztult el a tegnapi
diadallal végződött duklai harcokban,
de ennek a sikernek legnagyobb
eredménye nem ebben áll, hanem abban,
hogy a Kárpátok ellen Intézett legerősebb
orosz támadás végleg megtört és
csapatainknak szabad utja van Galícia
szivébe.
Az entente pénzügyi
erejének egyesítése.
Hírül adták már a lapok, hogy az
összes háborús ententebeli államok pénzügyminiszterei
Párisban közös konferenciára
gyűltek össze, hogy megbeszéljék,
miként lehetne Franciaország, Angla,
Oroszország és a németek által még
el nem foglalt Belgium financiális eszközeit
egyesíteni, hogy ezzel biztosítsák
a maguk javára a háborúban való győzelmet.
A pénzügyminiszteri konferenciáról
ma a következőket jelentik:
Rotterdam. Londonból közlik, hogy az
entente pénzügyminisztereinek Párisban
folyó konferenciájának célja nemcsak
az, hogy a háborús entente államok
egyesítsék pénzügyi erejüket, hanem
hogy közösen kölcsön előlegeket adjanak
azoknak a semleges államoknak,
melyek az entete-hatalmakkal barátság
ban élnek. Ezzel a financiális támogatással
igyekeznek most entente-ék a
semlegesek szivét maguk felé hajlítani.
Anglia blokádja és Amerika.
Berlin. A német tengernagyi hivatal
hivatalos nyilatkozatot adott ki arról,
hogy a német tengeralattjárók nem fogják
bántani azokat az amerikai hajókat,
melyek a hadszintérnek nyilvánított vizeken
polgári lakosság részére élelmiszert
visznek. Az Unió a blokkal szemben
egyelőre tartózkodó állásponton van, de
azt már kijelentette a washingtoni kormány,
hogy a hadi dugárut nem vivő
hajók elsülyesztéséhez hozzá nem járulhat.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos.) Oroszlengyelországban
és Nyugatgaliciában a helyzet változatlan.
A kárpáli arcvonalon heves harcok folynak.
Bukovina déli részében csapataink előnyomulása
sikerteljes, mig az oroszok teljes visszavonulásban
vannak. Tegnap ezerkétszáz fogolyról
kaptunk jelentést és nagymennyiségO
hadiszert zsákmányoltunk. Délután csapataink
a lakosság nagy örömujongása közben bevonultak
Kimpolungba. A déli hadszintéren nincs
változás. Az Adrián derék repülőinknek a
jrandia szállítmányok ellen intézett légi támadása
sikerrel j á r t ; bombavetéssel több találatot
értek el. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. (Hivatalos jelentés.) A nagy főhadiszállás
jelenti:
Nyi:gati hadszintér: Iperntől délkeletre elfoglaltunk
egy francia lövészárkol, amely alkalommal
két angol géppuskát zsákmányoltunk.
Mabasse mellett a csatornától délre az ellenség
behatolt lövészárkaink egyikébe, ott a h.irc
még folyik. Egyébként tüzérségi harcokon kivíll
lényeges esemény a harcterek egyikén sem
fordult elő.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
A polgárőrség
ujja szervezése.
Dr. Kovács táblabíró javastatai.
Heteken át panaszoltuk azt a szégyenletes
közönyt, azt az eléggé nem jellemezhető nemtörődést,
mellyel Nagykanizsa város jómódú
népe a háborús helyzet Sfülte legfontosabb
közintézményünk, a polgárőrség irányában viseltetik.
— Hiába volt minden irás, minden
nyomtatott panasz, csak nem akarták megérteni,
hogy a polgárőrség nem felnőtt emberek
játéka, valami éjszakai katonásdi, amiben
azok vesznek részt, akiknek jobb dolguk nincsen.
Nem birták megérteni az emberek, hogy
azt a harmincnál több rendőrt, kik Nagykanizsa
40 tagu rendőri személyzetéből háborúba
mentek, okvetlenül helyettesíteni kell, különben
megszűnik Nagykanizsa városában minden
személy- és vagyonbiztonság. Mindenki helyeselte
felszólamlásainkat és mindenki — otthonmaradt
s n^m jelentkezett polgárőrnek. Dehát
jött a Franzgyári malomtflz, s jön február
15-ike és március l-e, a két ujabb bevonulási
terminus. Tudjuk, hogy az alispán elrendelte
a malom szigorú őrzését, mert ha a minap
semmi köze nem volt is a szerbnek, vagy a
muszkának a malom elhárított katasztrófájához,
de mi biztosit, hogy a jövőben sem tesz
valaki kísérletet a malom felgyújtására, ha arra
minden alkalmat megadunk. De mit tehetett
az alispán által felszólított rendőrkapitány
egyebet, mint hogy tiszteletteljes átiratban arra
kérte a polgárőrség parancsnokságát, rendeljen
ki a polgárőrség tagjai közül naponta hat
embert a malom éjszakai őizésére. Ezzel tehát
napi 16 polgárőr helyeit 22 kénytelen este
8-tól hajnali 4-ig tartó szolgálatot végeziitf
vagyis most már nem havonta háromszor, hanem
legalább négyszer (tehát legalább minden
héten egyszer) rákerülne a sor derék polgárőreinkre,
akik között egy malomtulajdonos
sincs, s ház- és takarékpénztári tőketulajdonos
is csak alig egy-kettő. Február 15-én és március
1-én a polgárőrök száma ismét jelentékenyen
meg fog csappanni, mert közülük számosan
katonának vonulnak be. Egészen bizonyos,
hogy akik még itthonmaradnak közülök,
ezek már oly kevesen lesznek, hogy ha naponta
22-en tesznek szolgálatot, egy hétig se bírják
ezt az önként váltalt, hálátlan feladatot, mely
talán birVinek érdekeit ]obban szolgálja, mint
ax övékét. A legjobb kilátás meg lenne ilyenformán
arra, hogy af ejjész gyöpyőrű és nélkülözhetetlen
Intézmény csődöt mondjon.
Szerencsére közbejött a polgárőrség parancsnokának,
dr. Kovács Gyula klr. táblabírónak
nagyszerű ötlete, mely máris kiállta a gyakorlati
vizsgát, a amely hivatva var] a nagykanizsai
polgárőrség intézményének Ifltét végleg biztosítani.
Az Ötlet így keletkezett (mert azt. is érdemes
elmondani):
Dr. Kov/cs Gyula táblabíró, a parancsnok
a minap e$yik este bemegy a rendőrkapitány!
helyiséibe, hogy,.egy kicsit körülnézzen, a derék
polgárőrök között, kik ép ekkor jöttek össze,
hogy aznapi szolgálatukat megkezdjék. Véletlenül
csupa szegényember volt ezúttal szolgálatra
kiírva. Amint igy együtt van az érdemes
16 ember, előáll egyikük és igy szól a táblabiróhoz:\'
— Mind. itt vagyunk, akik ina szolgálatra
vannak kiírva és őrizzük a várost, bár mitőlünk
igazán semmit se lehetne ellopni. De hol
vannak azok, akiktői lehet topni?
Mellékes, hogy mit\\válaszolt a táblabíró és
hogy még mit beszélgettek erről egymás között
a polgárőrök. A fontos csík az, hogy félóra
se tellett bele s a táblabíró rendes napi társaságának
tagjaitól havi 100 koronát meghaladó
összegről szóló aláírásokat szerzett be,
amit az illetők mindaddig fizetnek, amíg a
háboru tart s ez összegek fizetésével váltják
meg ók a vagyonosok, akiktől lopni is lehet,
polgárőri kötelességüket. Mert pénzért már
lehet polgárőrt kapni amennyi jól esik.
Már most dr. Kovács Gyula táblabíró
javaslata az, hogy mindenki, akinek csak
a legcsekélyebb érdeke (s kinek nem az ?)
hogy Nagykanizsa város köz- és vagyonbiztonsága
a rendőrség hiányával is biztosittassék.
ha személyesen nem tudja, vagy nem
akarja a polgáróri kötelesség terhét vállalni,
tetszése szerinti havidij fizetésével váltsa
meg kényelmét. Ezen összegekből az önkéntes
polgárőrök mellett fizetéses (mondjuk
: hivatásos) polgárőrséget is szerveznének
s a fizetéstelen, önkéntes polgárőrök
csak éjfélig, a fizetésesek, pedig éjfél után
teljesítenek szolgálatot. Igen tekintélyes
összegnek kell igy egybegyűlnie, mert az
aláírásokban a rengeteg számit magánosokon
(mondhatnók: az összes ház- és üzlettulajdonosokon)
kivül minden pénzintézet,
a biztosító társaságok és egyéb hivatalok
kell, hogy kivétel nélkül részt vegyenek.
Fizetéses polgárőrükül Is természetesen csak
kifogástalan előéletű, komoly polgárokat
fognak alkalmazni. A havidij fizetésére vonatkozó
nyilatkozatokat szíveskedjék mindenki
„ A nagykanizsai polgárőrség parancsnoksága"
címén egy levelezőlapon közölni, még pedig
lehetőleg egy-két napon \'belül, mert a dolog
rendkivül sürgős.
Dr. Kovács Gyula táblabirónál az emiitett
alkalommal a következő jegyzések történtek:
Hirschler Sándor bankigazgató 10 kor., Aczél
Pál 5.—, Goldhammer Károly 10.—, Gutmann
S. H. 10.—, Ebenspanger Leó 10.— Rolschild
Samu kereskedő 5.—, Rosenfeld József 10.-,
Zcrkowltz Ujos 10.—, Radnai Jenő 10.—,
Kertész Lajos 10.—, Stelner Zsigmond 10.—
és dr. Pancera István táblabíró 5 korona havi
összegek fizetésére kötelezték magukat a háboru
egész további tartamára, Bettjheim Győző
pedig maga helyett helyettes állítására kötelezte
magát.
Fontos még az említésre dr. Kovács Oyula
potgárörségl parancsnoknak a Franz-féle gőzmalom
őriztetésének ügyével kapcsolatos javaslata.
Kétségtelen, hogy a mai kivételes időkben
megyei és elsősorban nagykanizsai közérdek,
hogy a malmot semmiféle veszedelem
ne érje. Tehát indokolt, ha polgárőrök vigyáznak
arra. De a malom őrzése a tulajdonos
részvénytársaságnak is legalább ugyanakkora
magánérdeke, mint amekkora az emiitett köz.
érdek, tehát annak is hozzá kell az őrzés feladatához
járulni. Dr. Kovács e tárgyban azzal
a javaslattal fordul a Franz r. t. Igazgatójához
Pongor Henrikhez, hogy a malom minden
éjszakai őrzéséhez kirendelendő fizetéses polgárőrök
honoráriumát a malom fizesse, amivel
a jelleg (a polgárőrök) és a lényeg (a költség)
kérdése az Igazi paritás elve szerint lenne
megoldva.
Ennél azonben most sokkal fontosabb és
előbbre való az, hogy minél többen s minél
nagyobb összeggel jelentkezzenek a város
összes érdekeltjei a pólgárőrség parancsnokságánál.
Az összes jegyzéseket naponta regiszttrájuk
a Zalai Hirlap hasábjain.
H I R E K *
Magamról
vájjon irhatok e még szerénytelenség nélkül
egyszerű közkatona létemre, aki egy vagyok
a tízezrek szürke rengetegében. Jogom már
bizonnyal nincs, hogy itt, a nyilvánosság előtt
mondjak, mint annyiszor, — milyen régen is
volt, — köszönetet azoknak, akik jók és gyöngédek
voltak hozzám. Ha mégis megteszem,
számitok jóindulatára a kedves kanizsaiaknak,
akik két éven fogadták türelemmel betűkbe
formált cselekedeimet s még ez egyszer bizton
megajándékoznak elnézésükkel. Engedelmükkel
tehát a kis és nekem nagyon kedves könyvről
óhajtok szólni, amely egyszerű köntösében
e hó folyamán kerül a ki a nyomdából, a lármás
és kedves pincéből, amely annyi tépddésem
és izgalmam emlékeit őrzi. A vaskos
kis kötet, versekkel, két év jó és rossz termésével
telten mutatkozik be mindenkinek,
akinek ez az ismeretség nem lesz ellenére.
Szeretnék őszintén irnl e versekről; de félek,
hogy szerénytelennek tartanak majd, mert, —
tnea maxlma culpa, — közűlök több végzetesen
tetszik nekem. A bizonytalanságba, az olvasók
kritikája elé ugy bocsájtom el őket,
miut az utolsó becses holmikat, amiket valaki
az amúgy is tul gazdag s mégis oly szegény
életnek adhat. Talán lesznek, akik megtalálják
bennük azt, amit másut sehol és később Is
szívesen gondolnak majd a percekre, amelyeket
e verseknek áldoztak. Egy vers vagy több,
_ tudom, hogy mindez nagyon csekély dolog
a minden értékek véres fölkavarodásában. De
nem tehetek róla, — meg kellett Írnom őket,,
ahogy főlkivánkoztak a fáradt ujjakig, melyeket
az örökös tollforgatás csontig kínzott.
Megírtam őket s hiszem hogy nem hasztalanul
s majd jön egyszer, mindegy, hogy mikor,
valaki vagy valakik, hogy Igazság osztassék
nekem is. Most pedig hálás köszönetemet
azoknak, akik ezt az igazságot előlegezték
nekem s olyan kedves buzgalommal és nem
kevésbé kedves sikerrel fáradoznak értem. —
Barátságuk és jóságuk nagyon meghatott.
Ugy kellene éreznem, hogy egy tartozó kötelessége
irántam a sorsnak, a magyarságnak
és Kanizsának, de annyira kipottyantam már
az irodalomból, hogy a parnasszusi büszkeségnek
ezt az öntudatát egészen elfelejtettem
Köszönetem tehát mindenkinek, akik olyan
meglepő és váratlan sikert szereztek eddig
is könyvemnek, amely mellől — remélem
a jövőben sem marad el ez a siker. Ennyit
igazán megérdemlőnk: én is, a verseim Is.
Oács Demeter.
Húszas bonvédek kitüntetése, őfelsége
legutóbb kelt rendeletével az ellenség előtt
tanúsított kiválóan vitéz magatartásuk ellsmeréseül
a II. osztályú vitézségi érmet adományozta
a nagykanizsai 20-as honvéd gyalogezred
alábbi hős katonáinak : Murányi László,
Haszmann József, Horpdcsl Béla és Szűcs
István zászlósoknak, Takács István és Szabadi
Károly törzsőrmestereknek, Hajmást Lajos
őrmesternek, Boldizsár Márton és Baj István
aeakaszTezetőknck, Miatta János tizedesnek
és Wéket István közhonyidnek.
1915. február 8. 3. oldal.
Kitüntetett 20-as honvédtiszt. A Rendeleti
közlöny legújabb számának adatai szerint
őfelsége megparancsolta, hogy hertelcndi ós
vindornyalaki Hertelendi Béla 20. honvéd gyalogezredbeli
századosnak az ellenséggel szemben
tanúsított vitéz magatartásáért legfelső
dicsérő elismerése ludtul adassék. Hcrtelendy
százados, a nagykanizsai civil társaságnak is
egyik közkedvelt tagja, a galiciai harctéren
mint géppuskásosztag-parancsnok szerzett érdemet
a legmagasabb helyről jövő elismerésre.
Egy levél. Nem lehet minden meghatódás
nélkül olvasni az alábbi levelet, amelyet egy
csesztregi szegény parasztasszony irta VöröskereszU-
gylet budapesti Igazgatóságához, ar
ura után tudakozódván, aki 20 as honvéd, de
már régesrég nem adott életjelt magáról. —
Tiszta lira ez a levél, a magyar néplélek gazdag
kincstárának egyik igazán szép terméke.
Érdemes a közlésre. íme:
Kelt Cseszireg 1915. I. 3.
Felkérem Tekintetes Vöröskerest Igazgató
Urakat legyenek ojan szívesek adjanak erői
nekem fölvilágosítást és Szeretet férem ről
márnégy holnapja hogy nem adot magáról
életjelt. v
Vas Sándor őrvezető Nagykanizsai 20 honvéd
gyalog ezrednél szolgált 3 harmadidig.
Tábori század 102 számú tábori posta. Márszegény
az e\'ső mo/gósitáskor elmet és igazi
sziveimet és fölemelt fővel mert mondota
keresztény kötelesége a hazát védeni és ó
mikor elment is azt mondota hogy soha sem
jöntalán az ő családjához. Es igen nagyon
könyörgöm az Igazgató uraknak legyenek
ojan szívesek adjanak e«y i^azi megnyuktatás
mert már szeptembertől fogva nem kaptam
tőlelevelet és adig még élet adigmindig irt
és most mártaián meg hasad a szivem egy
igazi jó ember volt és soha élnem lehet felejteni.
És pajtásai azt mondják már szeptember
8 meghalt és tudósítás még nemjöt és
most már kénytelen vagyok önöktőlmeg kérdezni.
És azt mondják ha az oroszok keziben
vaholva a koraszt nem lehet meg tudni
adig a míg vég nemlesz háborúnak és jó
igazi hüférjem volt és azért kész volnék az
életemet áldozni ért, de még egyszer könyörgöm
Tekintetes urak legyenek szívesek Vállaszt
adni ere a levélre. Hogy már nekeljen
ő tudatlanságának az áldozatának lenem.
Maradok tisztelettel
Vass Sándorné Csesztreg zala megy.
fl ma esti polgárőrök. Ma, hétfőn este
a következő polgárőrök tartanak inspekciót:
Sárdi Géza, Kalmár Henrik, Molnár Jenő,
Schütz Manó, Török Ferenc, Sáfrán Ferenc,
Reznicsek József, Ternei István\' Maschanczker
Jenő, Wellisch Jenő, Müller Károly, Szűcs
Ferenc, Rózsa Lajos, Horváth mikó Péter,
Pavelkovics Ferenc, Rosenhelm Oyula, Slnkó
Károly, Mózsi Lajos, Hirsch Oszkár, Mersics
István, Wehry Hugó, Németh Zoltán.
fl harctérről megszökött 2(M8 honvéd.
Vázoltuk azt a vaskos btlnkrónikát, melynek
hőse Fehér Miklós, egy Alsólendva melletti
fajúból származó kocsis, aki a 20-as honvédek
közül Galíciából szökött meg és rengeteg
klpebb-nagyobb gazság elkövetése után vergődött
a szülőfalujáig. A jeles alakot még
m|ndlg nem tudták elfogni, dacára annak, hogy
az alsólendvai járásban még mindig egyremásra
követi el a lopásokat és betöréseket s
hol itt, hot ott tünlk fel immár legendássá
v^jt alakja. Szeretőjét, egy rédlcsi leányt, aki
szökésében egy Ideig kísérte Fehért, tegnapelőtt
az alsólendvai csendőrség elfogta. Fehér
elfpgása Iránt pedig az ottani csendőrőrmester,
széleskörű Intézkedéseket tett, ugy, hogy
hihetőleg hamarosan hurokra kerül a parasztg^
ember, aki gaztetteivel állandó rettegésben
tatfja a fertály vármegye lakosságát.
levelezés a Przetnyalben levő védő-
8<feggel. Egy nagykanizsai urlhölgy, kinek
félje Przemysl védőseregében szolgál, a katopai
léghajóosztály parancsnokához, Uzelac
E*Il ezredeshez Intézett levelében azt kérdezte,
hogy milyen módén lehet levelezni a przemysli
védősereg tagjaival. A levélre a napokban
érkezett válasz, amelyben a kérdezőt Uzelac
ezredes megbízásából a ról értesitik, hogy a
Przemyslben szóló levelek a krakói várparancsnoksághoz
intézendök, ahol azok továbbításáról
repülő posta utján intézkednek.
Szlnészszerelem elmen rendkívül érdekes
és magas irodalmi színvonalon álló 4 felvonásos
drámát mutat be keddi és szerdai \\mflsorában
a Szarvas-szállóbeli Berlin ÍUranus)
nagymozgó. A dráma a németek egyik legnagyobb
filmgyárának legújabb produktuma s
az érdekes meseszövés keretében, nagy harci
jelenetek, tömegfclvonulások között poétikusan
bonyolódik le egy színész szerelme. Különös
érdekességemégaz 1600 méteres ragyogó tisztaságú
filmnek, hogy a főszerepet Susanne
Marris a berlini közönség kedvence alakltja
nagy művészettel.
A legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brilliánsokat, régi ékszereket, tört aranyat
e üstöt és antik órákat. Szívós Antal
müórás és látszerész, Király-utca 5. s/ám.
A szerkesztésértMelelős: dr. Hajdú Gyula.
Szerető- GQrtler Utvárw
1W 1 •R • a •H• I• A mKooir»z>gr4ó-«ktcé4p « . TptXatoloa t*.
Hétfőn és kedden, febr. 8. és 9-én
Egy rejtélyes eset
detektív színmű 3 felvonásban.
Az ellopott furúlya, művészi pikantéria
Mezőgazdaság Norvégiában, természeti
kuüurkép. Baby életveszélyben, amerikai
dráma. Péterke, humoros.
Rendet helyárak. Fűtött színház. Buttett.
Előadások hétköznap 6 és 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Szarvas szúllúpEQV 1 U naagmoigó.
Piaci-tér. Q L I l L i n i Naponta elOol
Kedden és szerdán, febr. 9. és 10-én
vagy A színész szerelme
dráma 4 felvonásban.
Adolár istáló tulajdonos, vígjáték. Mester
híradó, aktuális. Dr. Recept módszere,
komikus jelenet. Náczl leányt
szöktet, humoros, muszáj nevetni.
3 s z o b á s
modern földszinti utcai lakás, fQrdöés
cselédszobával, terasszal, vízvezetékkel
május 1-ére kiadó.
2 szobás modern emeleti udvari lakás és összes mellékhelyiségekkel
nOjus 1-ére kiadó.
Bővebbet Welsz Mór üzletében.
Csengerl-ut. Telefon 39. szám.
Előadások 6 és 9, vasár- és flnnepnapS.3, 7 és
9 órakor. Rendes helyárak[.. A terem fűtve van.
M l a y e s * K á r o l y
ruhafestő, vegytlsztltó, pllsslroxó és gózmosó
gyára
NAGYKANIZSA, KÖLCSEY-UTCA 19. szám.
Qyöjtőtelep: Fő-tér (Korona-szálloda.
T i l t h n I N . ftOrgS«r«lMi May*r Ualó.
Ö z i / B j y a s s z o n y n a k
s z f l u e t s é í e f a j á n l
legényember.
Elvállal férfi- és nöl ruhákat festés és tisztítás
céljából, úgyszintén fehérneműt Inget, gsllért,
kéislét és egyéb háztartási cikkel, báli ruhát,
menyasszonyi kelengyét, mindennemű piperét.
Vidéki postai Megbízásokat gyorssá
él pontosan eeiköiöl Jatáayss árban.
8 »—< I
I Mint Maisán!
Tisztelettel értesitem a város és vidékének közönségét,
h o í y n n í s k a n l z s í n , a S z a r o a s - s z ú l l o d a é p ü l e t É t o n
S Z Í V Ó S Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
6rís-, ékszerész- és látszerész- üzletet nyitottam. i ií íV
Midőn még csak nagykanizsai szár
mwásotnra s hosm kMQMi
gyakorlatomra utalok, az igen tisztel
irrtrflnRéir szíves támogatását kéreti
Mindezek a legújabb,
találmányú, tökéletes m f l s ^ i
fefejseititacfwnel a lögpagyobb
»preczizitással végzem.
órás, é k t i a r é a x é« látsseréss
•éhai id. Jack Frigyet tanítvány*.
Dusán fei&zerelt raktáramon
tarlók óriási v á l a ^ H ) * "
m i n ^ t a j t ó éfcewc^
ket, szemüveget, látszereket.
4. oiclai. ZAUA Hi kLAi . I9i5. február 8.
I mm is D Ü L
I\' = f e s t ő v á l l a l a t a = =
lagykanízsa. Magyar-utca 23.
••OTItJ n » M » M » t M M M « » X « « » » » M « M »«
| J| • J I I I I
honi s külföldi f a e r e z é s
márvány utánzatok festése.
Épület, szobafestés
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészt szlnérzékűnk, magasan
fejlett Ízlésünk és
technikánk a legkényesebb
igényeket Is kielégítő. —
Árajánlattal, színes vázlatrajzzal
fölszólltásra díjtalanul
szolgálunk I I I » 25-1
UUULUUUUUUŰ Jüuuüuuuuuuüuüuuuuumi JUUUUUÜUUUUI
GUTENBERG NYOMDA
Ili
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
G u t e n b e r g n y o m d a
Minden legkisebb nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zaíai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nvo»*ott « k/td^Míoootoéí (Mcwberv-nromdí (Mftni U < JoMvrjer) N*«ykjnla»«
Tiszteleltet értesitem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
•• felfrissítettem. = = = = =
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
===== A legfinomabb áruk! =
A legmegbízhatóbb olcsó árak !
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram meg tekintésére.
Teljes tisztelettel G0|(H)er$eMé.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
H Ű L é v f o l y a m . NagykunlMH, 1915. f e b r u á r 9 . kedd 31. sxAitv ZALAI HIRLAP tiraadalml 4a k ö z | a z d a i i | l napilap.
J|OflK«té*l Araki Melyben héihoK hordva I hóm I K.
BtyM lián 4 Kitér Vidékre, po»táu . . I hóra K.
Nyllttér éa hirdetések monAlUpftott árak •xerlnt.
Lapvnér:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal) Gutenberg-nyomda C«engery>ut 7. iziei
Telet<>n: SLerkegihUí-K 41. Kiadóhivatal él.
A jövő érdekében.
Immár fél éve dul a véres világháború
és hovatovább elérkezünk a segítő
akció legégetőbb és legfontosabb pontjához
: az árvák és Özvegyekről való
köteles gondoskodáshoz. A harcosok
elhalnak vagy meggyógyulnak, de az
árvák az édesatyát többé vissza nem
kapják. És mivel a róluk való gondoskodás
nem lehet egy pillanat müve, hanem
jól előkészitett terv szerint történhet
csupán, már m o s t szükséges, hogy
a hadsegélyezésre alakult szervezetek a
társadalommal karöltve a segélyezés
biztos alapokra való fektetésén fáradozzanak.
Nemzetünknek szine-virága küzd
és megy tönkre a csatatéren. Részben
elhalnak, megrokkannak, csonkán, nyomorékként
térnek vissza, vagy elbetegedesednek,
főleg a vészes tüdőbetegség
csiráit hozzák magukkal. E miatt
még a születendő gyermekekben se
lehet valami sok reményünk.
Meg kell tehát mentenünk a most növekedő
generációt, nemcsak a humánlzmus
nevében, a nemzet háláját róva le
az elesett hősök iránt, midőn árváikról
gondoskodunk, hanem a nemzet létfentartásának
érdekéből is. És főleg ezért:
erős, fajfentartó nemzedékre lesz itt
szükség, hogy a most elvérző emberanyag
pótolva legyen.
A hadsegélyezés tehát nemzetmentő
munkát végez, midőn főfeladatául az
elesett hősök árváiról kiván gondoskodni.
A különböző módozatokról még folyik
a tanácskozás az illetékes körökben.
Egyelőre alapot kell teremteni, melynek
segítségével a gondoskodás megoldható
legyen. E célból országos gyűjtést rendez
a Hadsegélyező Hivatal, melyet
Nagykanizsán "a Népjóléti iroda hadsegélyző
osztályaHíjjpr.
Az árvákról való gondoskodásban az
Ifjúságnak Is részt kell vennie, annak az
ifjúságnak, melynek tagjai oly szerencsések,
hogy jövőjük, exlsztenclájuk
biztosítva van. De más okból is szükséges,
hogy az ifjúság és a gyermekek
háborús jótékonysága szervezet keretében
történjék. E gondtalan fiatalok most
folyton\'a háborúval összefüggésben álló
mozgalmat Iái jók maguk körül, gondolataikat,
egész lelki világukat a háboru
foglalkoztatja. Képzeletük szerte csapong.
Lelkes tettvágy csapong bennük,
hogy ők is részt Vehessenek a háborús
jótékonyságban Tért kell nyitni e nemes
hevületnek és szabályozni, vezetni kell\'
azt, hogy kielégülést nyerhessen.
És ml lehetne a legszentebb, legáldásosabb
célpontja ennek az ambíciónak,
ha nem a hősök árváiról való köteles
gondoskodás? De a gyermekek
és serdülő ifjúság fantáziáját helyes
irányba terelni is •ontos feladat. E célból
leghelyesebb volna az ifjúság körében
háborús előadásokat rendezni,
mint más városokból olvassuk naponta,
ahol egy-egy komoly előadó megmagyarázná
a háboru okait, következményeit
és várható eredményét, valamint
az ifjúság miheztartását és kötelességeit
a háborúval és következményeivel
szemben.
Legutóbb Székesfehérvárott alakult
meg az Ifjúsági hadsegélyző bizottság,
melyben az összes ottani fiu és leányiskolák
részt vesznek, s amely tulajdonképpen
a városi hadsegélyzőnek egy
albizottsága. — Olyan követésre méltó
példa ez, mely semmivel sem kevésbé
fontos, mint volt az, hogy az iskolai
tanév bárminő nehézségek árán is megnyitható
legyen.
A világháború.
Döntő harcok Varsó előtt. Az ostromra készlilő Varsó.
Berlin. Vái\'só előtt napról-napra növekvő
erővel és harckedvvel folytatja a
német hadsereg támadásait a lengyel
fővárost védő erős \' orosz hadállások
ellen. Tegnap óta ismét az összes német
nehézütegek \'munkában vannak,
mert döntő támadások folynak. Az oroszok
kétségbeesetten védik hadállásaikat.
i \'
Kész a félmilliós
angol sereg (?)
Rotterdam. Londonból jelentik, hogy
Angliában teljesen harcra kész állapotban
van egy félmilliós hadsereg, mely
csak a franciaországi harctérre való átszállítást
várja. A hir szerint az uj angol
hadsereg felszerelése talntaszerfl s annak
harci ketjve bámulatra méltó. (Talán
aggályos lenne éz a híradás, ha nem
tudnók, hogy az állítólagos félmilliónyi
angol sereg ellenében Németországban
kétmillió főnyi katonaság várja a harctérre
szállítást. De talán még az is kérdés,
merészelik-e az angolok a német
tengeralattjárók miatt egyáltalán átszállítani
csapataikat a kontinensre. A szeik.)
Vilmos császár adománya
a hadiköltségekhez.
Berlin. Vilmos német császár 1915.
évi civillistájából hadicélokra négy és fél
millió márkát utaltatott át a katonai
kincstárnak. A császár bőkezűségét a
német főváros népe a legnagyobb lelkességgel
ünnepeli.
Burián báró kitüntetése.
Bécs. Az uj osztrák-magyar külügyminiszternek,
báró Burián Istvánnak a
német császár a főhadiszálláson a legnagyobb
német rendjelek egyikét, a fekete
sas-rendet adományozta, őfelsége
ma megengedte a külügyminiszternek a
rendjel viselését.
Koppenhága. Szentpétervári hírek szerint
Varsóban igen közeli terminust jósolnak
a város ostromának megkezdet
déséhez. Minden intézkedést megtesznek,
hogy a várost egy esetleges hoszszabb
ostrom kibirásához berendezzék.
Rengeteg mennyiségű élelmiszert halmoznak
fel a városban, melyet állán-,
dóan nagy tömegekben hagy el a jobbmódu
íakósság. A minap sötétség-próbát
tartottak a városban, amikor nemcsak
az utcák világítása szünetelt órák
hosszat, hanem az összes üzletekben
és lakásokban is sötétség volt, hogy
kipróbálhassák, miként lehetséges a nagy
város életműködését igy lebonyolítani.
Bukovinában hátrál az orosz.
Máramarossziget. Az oroszok még
mindig erősen hátrálnak Bukovinában,
ahol már Radautz városát is átengedték
csapatainknak. Bukovinában három nap
alatt ismét 120 kim. tért nyertünk.
Anglia és a német blokád.
Hága. Az összes angol kikötőkben
lázasan készülnek február 18-ára, amikorra
a német admiralitás Anglia általános
blokádjának kezdetét jelezte. —
Minden angol kikötőt megerősítenek és
egész Anglia izgatottan várja a rettegett
dátumot, amikor uj és borzalmas meglepetésektől
tartanak.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos.) Oroszlengyelországban
és Nyugatgallclában az általános helyzet
nem változott. A Dunajecné! működő nehéz
tüzérségünk célzásnak kedvező feltételek mellett
eredménnyel lőtte a Tarnow körüli területet
és élő célok ellen Is láthatólag jó hatást
ért el. A Kárpátokban tegnap Is mindenütt
harcoltak. Bukovinában további előrenyomulásunk
során hadoszlopunk a Suczawa felső
völgyébe jutottak és négyszáz embert elfogtak.
Höfer altábornagy
J — >
A n é n i e t i k h a r c a i ,
ii .ladis/á
Berlin,\' A Mflv (öÜllHIíáHás htvaiiiMfcntlt
a cilornlt«él<áÍlre|tttlllHlnk^ UÁVk még
« harc. Ar olllttséj áHal eitftglaM fövW á.oi
egy részét visszafoglaltuk. Ax Argonnokban
elragadtuk az ellenségtől erődítésének e g y *
részelt, egyébként lényeges esemény nem történt
* KéTell nadsxlntér. Keletporoszország határán
éizaktol détkéletre él Lengyelországban a
Visztulától Jobbra eső részében néhány kisebb
helyi jelentőségű, reánk nézve sikere? összetűzés
történt, különben keletről nincs -jelenteni
való. MinlutertlnOMg sajtóosztálya.
Tegnap, hétfőn d. e. pontban 10 órakor nyitotta
meg Zalavármegye törvényhatósági bizottságának
közgyűlését dr. slpekl Bálás Béla
főispán. — A bizottsági tagok szép számban
jelentek tneg. A háborús időkre néhány srines
uniformis emlékeztetett. A karzaton előkelő
hölgyközönség jelent mtg és pár katonatiszt
Az alispáni jelentést felolvasó\'(nak vették.
Herttlenúy Ferenc sjóíi\'hotzá a tárgyhoz és
gazdasági intéző bizottságok megalakítását
javasolta.
, i , > l , >
A zalai termés biztosítása.
*fíariha László ugyancsak az alispáni jelentéihez
szól. Talpraesett, pompásan mogaiapo^
zoti braédben mutat rá, ítogy a mostani Idő
rendklvflH kor, a rendkívüli viszonyok
rendkivOfl áldozatokat kívánnak és rendkívüli
intézkedéseket igényelnek. Kötelességét mindönki
megteszi, csupán magyar népünknek egy
rétege, a merógazdnságf munkásosztály vonja
kt magát a küzdelemből. Sür» helyeslés köti
főtte tovább beszédét a szónok. Rámutatott
arra* hogy ellenségeink ki akarnak bennünket
éheztetni. A gazdák panaszkodnak, hogy a
mezőgazdasági munkások leszerződni nem akart
nak, vagy csak rettenetes magas áron. (A temperamentumos
beszéd minden szavát helyeseljük,
csak art nem írjuk alá, hogy a nemzeti
erőfeszítések viselése alól kizá/ólag a mfzógaW
««ági, nmoki»í>k: így^emek. nabnd»lá»
Van egy másik osztály, amely pozitív irányban
követ et haeafiatlanságot: azoknak a CÍ
portja, aktk a mostani súlyos Időkben minden
áfon és mennél őrttletesebb arányban csak
gazdagodni ét> meggazdagodni akarnak.)
Hartha zajosan meghelyeselt l>eszédje végén
határozati javaslatot terjeszt be, hogy a katoini
járásonként összelrassanak s már most kötelekíetwenek
« leszerződésre. Összdrandók továbbá
a flMafabb mindkét nembeli mezőgazdasági
munkások n kötderendők, hogy amig
ily munkásokta stftkség van, addig más törvé
«yh*tfoég területére el ne szegődhessenek.
•A kérdéshez Arvay Lajos alispán Is horzájárul.\'
Felhívás ment kl a mezőgazdasági munkásokhoz,
hogy szerződjenek el, mert szükség
esetén a közerő fog klfendeltelnj, akikor nők
is munkára kA*U*l4ff«lú! Ha elsietlődni vonakodnak,
a nélkülözhetetlen clme/i hazabocsátott
munkások Ismét behívatnak katonai szolgílalrá.
Az állami és társadalmi segélyt Is megvonják
az Ilyenektől. Az elszerződésl kötelezésre
azonban jogi alap nincs.
Csertán Kár.oly hozzászólására újra .reflektál
az atlspán. Kár, hogy s nagy zsongásban, zajban
atlg érteni szavát- Az elnöklő főispán
hlábá kér csendet és csenget Ismételten, a zaj
néni nagyon iíkar elülni. Mikor aztán mégis
elcsendesedik á zsongás, válik ismét hallhatóvá
sz aUst>á« s/ava, Elmondja, hogy most ősszel
(dftfeft vottftek, flllnt miikor szoktat Osswirjáí
» p)ily (É|zd|CÍ(i erők Alinak rendelkezésre.
VeiÓ$»gv«L gá^MfT* g*P<* lesznek.
FójtfcytfhatátJfatl jsWUlatot olvss fel, hogy
a sttlkségtt péntt a hárfártásl alap clőlegez-
^ e#ctkg köleséül v é -
settek fel. Erre a célra egy bizottságot küldcr
nek ki. Elnök alispán, tagok Csertán Károly,
Nagy László, Gráaer Qéza, Udvardy I f n l t ,
Fischer Pál és Kroselz Qyula.
Az alispáni jelentést elfogadják.
Eitntr Zsigmond helyesli a közerő kirendelését.
A hadifoglyok felhasználása mellett éri<eL
A m«\'óg?zdas.iggíl foglalkozó hadifoglyokat
össze kell írni s vármegyénklnt központokba
beosztani. Megfele\'ő napszám raeUeü 20O-náJ
kevesebb hadifogoly. Is klreiWklhctó legyen-
Helyes vplna, ha a azegődményeaek áprilisbsa
nem költösfcödnének — amúgy is igen kevés
az igás erő, — hanem mostani helyükön maradnának.
Ily irányban felírást javasol a kormányhoz.
i
Hartha Indítványát, valamint az EBher indítványát
elJogadják, utóbbit a Hertelendy pót-
Indítványával.
A jegyzők katonai szolgálata.
Bosnyák (Jéza a jegyzők katonai szolgálat
aluji. felmentését ( e l l i s*pvá, A jfgyxö ívttkAlözfieteílen
a szemtékiftf, adőÖiSzeirásokrttH,
fogatok rekvirálásánál.j Tollal többet használ,
mint puskával. Békébpt Is uélkülözbekUen,
hát még most. — A tpgjitxekvirálásnál nagyobb
körültekintés tanúsítandó. — Javasolja, Írjon
fel a vármegye a kormányhoz,, hogy mivel a
vámőrlő malmokra vonjtkojó reádekt dalában
kivihetetlen, végrehajtásától tekintsen el. Az
indítványt elfogadják.
A jegyzők katonáskodására vonatkozó kérdésre
az allsp^o frlyiM^s-sitó vályút, ad. —
A főispán Is-kljctetitl, hogy a dolognak utána
járt, a»ok»a^ a j ^ y z ^ n e k ,«. bebocsátása
azonbafV, akik már a harctéren vannak, több
okból, kivihetetlen. Afokuak ia jegyzőknek; a
föknenlése érdekében, akik még nem vonultak
be, mindent megtett és van remény, hogy
az illetők felmentetnek.
A közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul
a futuil&/XM&il̀nlral
A közp. választmAny m e g a l a k í t á s a .
Fél 12 volt, mire sor került a második
pontra. A központi választmány tagjainak
megválasztása titkos szavazással történt. A
szavazatszedő bizottság etrtöke Mesterházy
Jenő lelt, tagjai Dervalics János és dr. Barczs
László. 12 óra uíáo A folytatólagos gyűlésen
felolvasták a* eredményt. A központi választmány
tagjai lettek :
l . AlsóUmtvai vál»6itó kerttktben > ixtas
Nándor, Ewnfnrerth Nártdür, tanbhalrntt\'Otekár,
Isoó Fer«i«. L C s i k t o ^ y f i választó kerületben
; VÓHi Isf/átt, Wollák
Rezsó. 3. Keszthelyi választó kerületben : MalatlnsxVy
Ferenc, gróf Batthvtfny Jó?se<,
Tr9Ztyánszky Öüön^ dr. Lénárd [ónos. 4,
Letenyei választó kerületben : Dr. Zolán O/ula-,
Stxomszky Ernő. 5, Pacsal választó kerületbea
: Vizlendvay Sándor, Bosnyák Géza, Szlly
Kálitrán. 6. Tapolcai választó kerűletbtn:
Békeffy István, Takách Jenő, Ofazer Sándor.
Vlrlus Vince. 7. Zalabaksai választó kerületben
: Dr. Jlajős. Nábrfczky JHH, Baícz,Alfréd.
8. Zalaegerszegi választó IceríWben: Cáerfán
Károly, Boschán Qyula, Hajlk István, Szűcs
Dezső, Legáth Kálmán, dr. Berger Béla, Nagy
László, Mesterházy Jenő, Bartha László, dr.
Czinder István. 9. Zalaszentgróll választó kerülethen:
Schneller Jenő, dr. Tarányi Ferenc
I.ilner Zsigmond, dr. Barcza Lás<JÓ.
Alispán, mint a választmány elnöke, leteszi
az esküt.
ügyei
között, mo)j$k a megJMfjiydlésefl ézercpeltek,
«|yedül csélfc az uj r t H H t \' S s / stíbiiyrtndelet
éfdemel ertlUMst, * megfelóKJ átdolgojtá
« után a törv6öyhaló«ái tnotl már, — másodszorra
— helybenhagyott s eztel a nagy
(D«nka késznek mondható. Dr. Rácz Kálmán
áft-ür. üoda Lipót városi orvosoknak a szervezési
\'stabályrendetet ellen saját sérelmeik
miatt beadott felebbezéselt a megyegyfllés
elutasította.
Egy^b ügyek.
AtMKjtttgye Ka^M. ^tíraUMt a H c n u f U
állum t o i f ^ b fejlwt)é$e, Jlletvá fc. Uadbavo,
nullák adóügyei iárgyában hozzászólás nélkül
tudomásul veszik, illetve hasonló értelemben
felknak a kormányhoz. • • . « / .
Kecskemét város átirata kapcsán elhatározz
zák a cs. kir. 48. közös és 20. honvéd és 20.
nfpfölkyló gyalogezred, a 6. huszárezred, a &
népfölkelö osztály s a 11. cs. és kir. huszárezred
üdvözlését. !,
A Vörös f é l h o l d : í j a i r a 500 K-t,, a hadifoglyok
támogatására 300 K-t, a balatonfüredi
Erzsébet - izerclethá* segélyezésére 5 óvre
600—6001koronát szavaznak meg.
Az adóUlszólamlAsI bizottság tagjaiul megválasztották
CsertánI Károlyt, Malatinszky
Lajost. Póttagok lettek Etek Ernfl,öélley Pál.
Bgy rendea és egy pólingot az ügyvédi kamara
választ.
Welsz és Kovács megyei szállítók egységárak
emelésére irányuló kjeimét teljesítik.
Keszthely—hévizi fürdőbitfosul Karácsony
Kálmán keszthelyi főbírót rendelik kl
A milleniumi ösztöndíjat Lányi László nagy*
kanizsai főgimn. tanuló, takarékpénztári pénzkét
telebbezését eluUsitják. . A
í\'ár c&ckélyebb jelenlőségt^ ügy letárgyalása
után a közgyűlés délután 1. őrskor véget
éfI, A pótiárgysorozat tárgyalása ma délelőttre
maradL
- - "
HÍREK.
\' • \' i
— Blllot gróf és n sebesültek. A. sok
között, akik követésre méltó nemes buzgalommal
fáradoznak napróUnapra azon, l)o*y sebesült
hőficlnkuek gyöngéd figyelmükkel örömet
és kellemes pillanatodat szeruzzenek, A mindig
áldozatkész Billot Ferdinánd gróf jár elől jő
példával. A nemes gróf kifogyhatatlan előzékenységgel
. ajándékozza meg a, Nagykanizsán
üdülő sebesülteket s különösen azokat tünteti
kl figyelmével, akik hősiességükkel kitüntetést
szereztek. S z á i n ^ » f v értéke* ajándéktárgyat
osztott már széjjel a sebesültek között,
akik szeretetteljes hálával fogadják a nagylelkű
gróf figyelmességének ez^r jelé^.
f \\ naöykanlfcsni üabonarekyiirátás. Tegnap
délután bcfejezle NaKyk|niiaa városában
rekviráló munkáját a földmlveléaflgyi miniszter
megbízottja. Mészáros Ádám s ma már ? járásban
kezdett dolgoani, ami elórelájhatól&g
két-három hetet fog igényelni. Nagykartlrsáö
összesen mintegy 125—130 vaggont kitevő
készletet foglalt le a miniszteri megbízott Ez
a mennyiség már nem változik, mert abból
már le van számítva mindaz, smU a lefoglalás
alól, fel kellett oldani. A bilnisaterl megbízott
egyáltalán nem rekvirált a Fraa^z-léle gőamar
lomban és a sörgyárban, amelyek mlnlstfe/i
rendeletek alapján mentesítve vannak a rekvirálás,
a|ól. Buzát ugyszólván semmit nem találtak
Nagykanizsán a rekvliálók- Alig hat w»ggon,
pontosan, 581 métermázsa ap egész,
amit lefoglalhattak. Legtöbb volt az árpsv
valamint a rozs. Zabot is rekviráltak, amit
Mrmesyel m miiéi
Háboríts határozatok.
1915. február Ö. ZALAI HIRLAP
1
3. otdU. —
H l ü \' . lU - UJI 1 U . . I
jflár előzőleg mindenki bejelenteni tartojottk
^nnyl már kétségtelen. hogy N ^ . l t j j / s á i f
Hcm találtak olyan mennyiségtan gahoí)át}
S mennyi a városi lakosságnak hí ilj term^slfj
való szíiksógletét kielégíthetné. Reméli^ Wiel
szopt*t>, b W * t
rt fcbrüát .l*lki\'beVü»t«tM* NéMftf ftatf
óta városszerte az a kószn hir jár **ájiól.
ázájra, tiojr^ a hadvezetőség a . b ^ o r ^ p U B,
Osztályú népfÓlHetfik február 15 bevonulási
terminusát bizonytalan Időre elhalasztotta,
fchát a 28—32 éves újoncoknak nem kell
l e v o n u l t o k , Efról k.Ihm*! . megiai Wderfllt,
ltogy agyrénV.4»,pMclyp^yM vqU Nagykatizsa
vá<os, fca*ona,Ulgyosztá^|Wtf>.--\'
4 leglIlQtákesqbb:» Itflyen semmit
Sem tudnak a bevonulás e.Hfa^vM^áróli ellenben
a tcau^iJótfáíoM UpvHV** » wékesfőyáros
hatósága, az/a, liay^Urte*ctt*pc»*l újoncokat,
hogy február 15-én a kora reggeli
<)rákban az oióíft kellékekkel felszerelve mfh-
<|enki pontosa? jelenjék mofc!rt*tt Igieri Szigorú
büntetés vár a mulasztókra. Ugyanez
Vonatkozik i» nagykanizsai népfölkelö újoncokra
is. i 1
i Pedagógusok ü g y e i m é b e . Mind
4zon tanítók, tanítónők és óvónők, klkitek
állásuk nincs és helyettesítésre vállalkoznak.
küldjék okmányaikat Zalamegye
kir. tanfelügyelőségéhez.
Izraelita szenteoylet- A nagykanizsai izr.
saenfegyfet nemes célú és kegyeletes hlvatásu.
-ft- Hathatósan támogatja, ugy a közismert,
rflint a szemérmetes szegényeket; kórházában
ingyen gyógykezelteti a szegény betegeket s
a, kiket a Mindenható magához szólít, azoknak
yéKtisztesség megadásáról kivétel nélkül gondoskodik.
— Ezen kiválóan humánus egyletbe
a tagok felvétele évenként egyszer történik.
. Akik tehát oda belépni szándékoznak, azok
f« évi február hó 18-álg jelentkezzenek az izr.
hitközségi irodában.
, f l ma esti poluítŐcök- Ma, ke,dd«n este
af alábbi polgárőrök tartanak inspekciót :
Mankovlcs János, Mózsi Sándor, Kovács Oy.
Aílesch József, Gumllár Kálmán, Mészáros
Jt«ió, Altstadter lgnácz, Baisó József, Ofenbfek
Vilmos, üióssy Béla, Faragó Miklós,
Aíitalics Ignác, Szondi Aladár, Pahocsa István,
Ifejrváth Boldizsár, Zapletál Simon, Wöllner
Vilmos, Halász Ödön, Tóth József, Vojnovics
Jenő, Bofdls Károly, SchOffler József.
l \\ h a d i u l tfedábrm. Zalaegerszegi t«dkSsitónk
irja, hogy a pénzügyminiszter a zala-
<gcrS7egi pémügyigafgatósághoi rendeletet
intézett a hadsegélyezés céljait szolgáló jövedelemadógak
Ideiglenes és részleges életbeléptetéséről.
Ezt az uj jövedelemadót az 1914,
évi XLVI. törvénycikk állapította meg a húszezer
koronát meghaladó jövedelmekre nézve.
A^minlszteri rendelet ennek megfelelően az
erfdeti utasításokat átdolgozza s a következő
alapelveket állapltja meg: Változatlanul érvényben
marad a mai egyenes adórendszer, a
njflvános számadásra kötelezett vállalatok és
egyletek adója, a bányaadó, a keresetadó, az
álfciános jövedelmi pótadó, a pénzintézeteknél
elhelyezett tökékből folyó jövedelmek megadóztatása
és a hadmentességi dij. Ezután
következik a hadsegélyezés céljait szolgáló
jövedelmiadó életbeléptetéséről szóló törvénycikk
végrehajtására vonatkozó utasítás. A legfőbb
módositás az, hogy vallomást adni csak
azok kötelesek, akiknek összes jövedelme
1914-ben a húszezer koronát meghaladta.
E n g e d é l y e z v e . Katica levelet kap vőlegényétől.
A levél nagyon messziről jött Galíciából
s onnan is egy árokból, ahol a vőlegénye
már hat hete les az ellenségre.
K«<«* jptftrtvftlevairt, a*«tyn«k
kdlftpá^n atvíg* jlnjwgtat)* < meg » fittét.
r . foer c«óktit^ii*gí<Ulti»urnegyek.
i Ez a jirtN^yHo* kemény hivatalos
Irásadl uM ,van Jegyezve :
K^jía ^IpifUi és ugy s u l i p ^ fttagába;
l-KW/en szIgMzmt tartják mostaniban a Ita-
U>fték?i. A Uvi\'iak íogedályt
Mk# kérni, bogy a háboftl után megcsó-
\'ttlaátméMlem ttroen rendkívül érdekes
és M*jj(j úcHim «|itiVOftal«n álló 4 felvonádrAmát^
nttot béltwddt é* szerdaj1 műsor
á é i a Szajvas-siittóbeTf B«lia {(j(anus)
iraffisozgó. 4 drámi^í németek eayik íegna-
Ifutto lilmgMiának legújabb protfttlttntna t
i értkkes w^eazövAr kertíébto, nagy hi/cl
JíMíéfck, KtofcjfMvomdáiok között poétikqsan
boiryoWcfií k fgy fe*nHz »zcrela*<>KnldáÖs
éed c ^ m ém fttfflfi* HOO m étrres ragyogó tisztasága
ftlft«*v a főjierepet Snsatttre
Míms, *a»tfnl közönség kedvence alakítja
*ágy irtKhr^szcttfL
A legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
bWWánaokat, régi ékfcercktt. tört aranyat
tjtb«vi órákat. Szívó* Antal
rnOórái éa látKierén, Király.utca 5, szám.
• j ., detektív ixlnmü 3 Ulvonáaban.
Áx ellopott Uirulya, wövészi pikatit«íia>
Meíöfiida$áfNöf*é»UlMk«3 tfrráésietl
kulttirkép. Báttf amerikai
tiráma. Í*é4trke, hitmortfs.
Hee^H wtáhljt. thrtfétt
Etöadátfok rtMp fl éi » órtk&t, VmUr-
«t - - 3 szobás i (i
A szerkesztésért felelős: dr. Hajdú Oyuli
Szerkesztő: QOHUr tatyAn.
f */z»« amwtk*
A i v n s n d l i ó n p D I I N QBBvm oztó.
Hici ttr. - Ü L f l L l l l H a p c n í Q H Ö f l t í
Kedden és ^ w d á i t , febr. 9. és 10-6a
vagy A szlnéax szerelme
dráma 4 felvonásban.
Adolár Istáló tulajdonos, vigjáték.
tor Híradó, aktuális. Dr. Recept mód*
szere, komikus jetepet. Náczí leányt
szöktet, humoros, muszáj nevetni.
Elöadiaok 6 é» 9, ruAr- é« ünnepnap 3,5, 7 é«
9 órakor. R«nd*s helyárak. A terem fűtve van.
m ó d i r a fOWwintl Mtpal lakás, fOrdflJés
c í e { é 4 3 ^ o b ó v a U < e r ^ r a | , , v l z v 6 -
tetékkc^ m^Jus 1-ére kl^tdó.
emeleti udvari l a k ^ í ö a w c « i n t i -
l é ^ h c í y l ^ ^ e l m ^ u s l - ^ . H l ^ .
Bővebbet Weisz Mór flzfetében.
Cicngeri-ut, TaWaa dft. u4m«
M p y e r K á r o l y
rtffialeeto, fe^yftfctfW, uttaalrotó éa
\'••• íré\'*
ffWTlWTfTZSA, CSFY-UTCA 19. ázám.
W Oyflitőlclcp: tér (Korea* aiálloda.
r*i»i*« JW B*rj$mn»m$ M»r«f fMt«.
tüváiUri férii- é> női raháJttt Itatni é* tliztitia
eAjlbőt, un«Intea tehéroemot, l»««t, «allAr«,
Mltílt él *«yM káxtartáil otkkot, bili ruhit,
menytuzonyi kelcagyW, mlndefioemO piperét
Vldttl M*ta) aefklzáteliat fyertaa
4» MZklzIt J«táay#« árfcaa.
I »~» ?
Hl iránit Waisán!
Tisztelettel értesítem a város és vidékének közönségét,
h o j t y H f l í y K a n l z s d n , a S z a r v a s - s z á l l o d a é p ü l e t é b en
SZÍVÓS Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
őrös-, ékszerész- és látszerész-
H Qzletet nyitottam. • • —
»
Dusán felszerelt raktáramon Mindezek Javítását a legújabb
tartok ó r i á s i válaaztékban O ^ . ^ taUla^nvu,tökéletes mOszakl
mindenfajta órákat, ékszere- ^ v> fetezerelésemmel a legnagyotrt)
ket, szemüveget, látszereket. a m u u i l l M preczizitással végzem.
M é U é m j K á f o i y
órás, ékszerész és látszerész
néhai Id. Jack Frigyes tanítványa.
Midőn még csak nagykauiisal származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt
közönség szives támogatását kérem
Ma kedden, febr. ft-én arlnre k«rül
Egy reitólyas eset
4. oldal. ZALA HI\'KLAP. 19 I 5. február 9.
CZOCZEK ÉS DOLEZSÁL
= = f e s t ő v á l l a l a t a =
l i j j k i i i i u * r i i i j a r i l c i 1 1
taiitálilák
honi s külföldi faerezós
márvány utánzatok festése.
Épület, szobafestés
-bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi filnérzékflnk, magasan
fejlett IztésQnk é«
technlkétik « legkényesebb
Igényeket Is kielégítő. -
Árajánlattal, színes vázlatrajzzal
felszólításra díjtalanul
szolgálunk I M * r- i
JUUUUJULLM m m m m j u t m m u i l m u m i i .
•5J
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levfl
f e h é r n e m ű raktáron
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
- felfrissítettem.
Raktáron tartok May éa
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat* Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrö Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemOeket. :;
A legfinomabb árukl = i = =
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel (J()I(lI)g[Jefílé,
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
111 N A G Y K A N I Z S A
«
111 C s e n g e r y - u i 7 . jMmk. s ü r g ö n y e i m:
^ ^ j p p ^ O u t e n b e r g n y o m r la
1 1 1
ü l
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
. UaMwr-nroM. (MOni t i I W n M N ^ t n k .
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. február 10. szsrda 32. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
« ( • * « • • • * • < é r a H i Helybe* hárhox korára I köm I K.
ff*?** u t n 4 Vtdékrs, po«Un . . I bóra | -M K.
Ny lltlé* é« MMatéaHi a«j(állapltott árak narint.
Kiadóhivatal: Owt»tib«r*-nyom(ia CiMgrry-at 7. t t i a
Talafont SstrktaitAUg 41. Kiaoóklvalal 4|,
II vílágháború mérlege. mint a zavartalan bajtársi támogatásban hetik a monarchia hadai, — mindezekés
összhangzatos együttműködésben, ben lelünk biztató reménységet a végmelynek
legszebb diadalaikat köszön- leges győzelemre.
Az entente-hatalmak nagy elbizakodottsága,
mellyel belekényszeritették a
középeur^pai szövetségét a létért való
küzdelembe, már kezd alábbhagyni.
Auglia sem fenyegetödzik többé a háborúnak
két-három évre való kinyitásával,
Oroszországban, Franciaországban
és Belgiumban pedig napróFnapra
erősödőben van a háborúellenes áramlat.
És ha az elégületlenek szava oly
könnyen visszhangra találna a párisi
sajtóban, mint a francia államférfiaknak
a japán segítséget követelő cikkei, a
publikummal együtt régen fellázadt
volna már a francia hadsereg is. Az
autokrata Oroszországban is, ahol még
nehezebben juthat kifejezésre a nép igaz
hangulata, mint a köztársasági és demokrata
Franciaországban, egyre fokozódik
a közelégületlenség.
Valószínű, hogy az eddigi tapasztalatok
uián Angliában Is, haegyállalán lehetséges
volna, szívesen visszacsinálnák
a dolgot. És ha Londonban még talán
a német admiralitás vészes terminusának,
a február 18-nak felállítása sem
idérte volna elő még a fájdalom és
kétségbeesésnek azt a fokát, amely
Franciaországban, Belgiumban, sőt Oroszországban
is minden kétségen felül
konstatálható, — ennek többrendbeli
okai közül utalunk arra, hogy eddig az
angolok még tizedrésznyi áldozatot sem
hoztak a háborúért, mmt amennyit —
főleg emberekben — áldoztak szövetségeseik.
Másfelől pedig a politikailag
kellően iskolázott brittek teljes tudatában
vannak annak, hogy ez az utolsó alkalom,
amikor az elvakult kontinentális
hatalmak véröket ontják Anglia tengeri
szupremáciájáért.
Ha pedig ezzel szemben azt látjuk,
hogy a nagy célért és a biztató sikerért
hozott áldozatok nem hogy csökkentenék,
hanem még csak fokozzák a német
katonaság hősiességét és az eddiginél
nagyobb áldozatkészségre sarkalják
a német polgárságot, valóban azt kell
mondanunk, hogy a győzelmi mérleg
serpenyője nem a csüggedő és kétségbeesett
entente-csoport, hanem a középeurópai
szövetségesek felé hajlik. A kérdés
csak az, vájjon eddigi küzdelmeink
és sikereink alapján jogot formáihatunk-e
arra, hogy szolgálatainkat s diadalainkat,
mint a németekével egyenértéküeket,
a mérleg serpenyőjébe vessük ?
Erre a nagyfontosságú kérdésre az
erre legilletékesebbek: maguk a németek
rég megadták megfelebbezhetctlen
válaszukat. És mi éppen abban az őszinte
8 nagyszeiü elismerésben, mellyel a németek
Ausztria-Magyarország katonai
jelentőségét eddig is honorálták, vala-
A világháború.
A visszavonuló oroszok
Altalúnos elOnyomiiIűs a Kárpátokban
Főhadiszállás. Varsó körül mind szőkébbre
szorul a német és osztrák-magyar
hadseregek vasgyürüje. — Az oroszok
tegnap Zaklycnntől északkeleti Irányban
hat kilóméternylre visszavonultak. —
I Rimfitflk i B b z wnffJóa tort seregeink
irizeiisu eiöDwawIáJi.
A felszabaduló Bukovina.
Máramarosszlget. A lakósság óriási
lelkesedése közepette a magyar huszArok
tegnap bevonultak Sucsavába, melyet az
északra menekülő oroszok Radautz után
szintén átengedtek csapatainknak. —
Bukovina minden részéből menekülnek
az oroszok Csernowitz felé.
Közös miniszteri tanácskozás Budapesten..
Budapest. Tegnap este az osztrák
kormány öt tagja érkezeit Stflrgkh gróf
miniszterelnökkel az élükön Budapestre,
ahol az osztrák miniszterek a magyar
kormány tagfaival ma délelőtt 11 órakor
közös tanácskozásra gyűltek össze.
A tanácskozás a háborús viszonyok
s/ülte közös szükségletekkel állott összefüggésben.
A helyzet Franciaországban.
Berlin. A belga tengerparton tegnap
nagy harcok kezdődtek, melyek eredménye
egyelőre még eldöntetlen. —
Felső-Elzászban Belfortnál a trancia
csapatok jelentékeny erősítéseket kaptak,
melyek ellensúlyozása már megtörtént.
Thannál és Giesenheimnél heves tüzérharcok
folynak.
Nen sikerült az entente hadikölcsöne
Milánó. Egy héten át tartott Párisban
a francia, angol, orosz és belga pénzügyminiszterek
konferenciája, melyen egy
közös hadikölcsön felvételének lehetőségeit
beszélték meg. A hosszú tanácskozás
teljes eredménytelenséggel végződött
amennyiben 3 közös hadikölcsön
terve meghiusult. A fiaskó közelebbi okai
ismeretlenek és azokat csak kombinálni
lehet.
Görögország mozgósít
Róma. Görögország mozgósítása mindegye
tart. Az összes mértékadó görögországi
körökben azt hiszik, hogy a
mozgósítás inkább Törökország, mint
Bulgária ellen irányul, noha az uj bal-\'
káni helyzet szülte ellentétek összes kér-\'
dései Görögország és Bulgária között;
nincsenek még tisztázva. , .
Stockholm. A Dagblad már *«p<*k|l
ezelőtt be jelentett! a törOk stregciü*k
Egyptom elleni nagyarányú előnyomulását.
Már napok óta heves előőrsi
csatározások folynak a szuezi csatorna
környékén, amelyek nagy számából arra
lehet következtetni, hogy a török fősereg
már Igen közel jár a csatornához.
A szórványos jelentésekből lehetetlenség
pontosan megállapítani, hogy hol vannak
a török seregek.
A cár utja a harctérre.
Koppenhága. Oroszországi jelentéi
szerint Miklós cár a Carszkoje-Szelóból
harmadszor elindult a harctérre.
Tegnap Kievben megszakította utazását
a cár és az ottani ezredek fölött szemlét
tartott.
A megnémult Anglia.
Rotterdam. A háboru kezdete óta
egyszer sem történt meg, hogy Londonból
naponta hosszú jelentések ne
jöttek volna a harctéri helyzetről és az
angol flotta sikeres manővereiről. Tegnap
történt meg először, hogy egyetlen
Reuter-jelentés sem jött Angliából, amiből
nem túlságos merészség azt következtetni,
hogy az angoloknak okuk
van hireik terjesztését megakadályozni.
A Times legutóbbi számában ismét egy
óriási kereskedelmi hajó elmaradásáról
közöl jelentést és annak az indokolt
feltevésének ad kifejezést, hogy a hajót
valami katasztrófa érte.
A németek harcai.
üerlin. A nagy főhadiszállás hivat, jelenti:
Nyugati hadszíntéri nincs lényeges jelenteni
való.
Keleti hadszintér. A keletporoszországi határon
ismét néhány kisebb helyi sikert értünk
el. Különben a helyzet változatlan.
Miniszterelnökség sajtóoszlülyu.
4. oldal. ZALA HI\'KLAI\'. 1915. február 20.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos.) Lengyelországban és
Nyugatgaliciában nincs változás. — Tüzérségi
harc folyt Ai Erdós hegységben sikerült tegnap
délután a szövetséges csapatoknak egy
az oroszok által makacsul védelmezett községet
a Voloci nyeregtől északra több napi harc
után elfoglalni. Szá.nos foglyot ejtettünk, sok
lőszert és hadi anyagot zsákmányoltunk. —
A kárpáli arcvonal többi részén heves harcok
folynak. A nyugati szakaszon több orosz támadás
meghiusult, miközben háromszáznegyven
embert ejtettünk foglyul és három gépfegyvert
zsákmányoltunk. Előrenyomulásunk
Bukovinában tovább halad, Wamat megszállottak.
Török sikerek Szueznél.
Konstantinápoly. A török főhadiszállás a
következőket közli: At Fgyptom ellen operáló
hadsereg előőrsei sikeres felderítő utat
tettek a sivatagon át és az elóre tört angol
őrsöket a csatorna felé szorították vissza.
Egyes gyalogos csapatoknak Tossum és Serapium
között sikerült a csatornán átkelni az
angol cirkálók és páncélvonatok tüzelése ellenére.
Csapataink egész napon át foglalkoztatták
az ellenséget és teljesen sikerült kifürkészniük
annak védekezési módját. Egy angol cirkáló
tüzérségi tüzelés folytán súlyosan megrongálódott.
Előcsapatalnk fentartják majd at összeköttetést
az ellenséggel és mindaddig, mig
főhaderónk offenzívába mehet át, a csatorna
keleti partján felderítő szolgálatot fognak végezni.
Elottánk egy része eredménnyel bombázta
Yaltát és egy másik helyen elsfllyesztett
egy orosz hajót.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
V U y e l közgyűlés.
Kisebb megyd ügyek.
Tegnap, kedden tartotta Zalavármegye törvényhatósága
folytatólagos közgyűlését, amire
már csak a jelentéktelen ügyekről szóló póttárgyalás
maradt
A közgyűlést d. e. 9 órakor nyitotta meg
dr. slpekl Bálás Béla főispán. Tegnapelőtt tele
volt a terem; tegnap alig volt ott a hivatalból
megjelenteken kívül 1—2 tag.
A póttárgysorozat 1. pontját, az alispáni
előterjesztést a mezőgazdasági munkák ellátásának
biztosítása tárgyában, már tegnap
elintézték.
A borellenőrzó bizottság megalakítása után
Slnger Tóbiás zalaegerszegi lakos, vármegyei
szállítónak minden öl fa után 4 K felemelést
szavaztak meg.
Horváth Eerenc bérkocsitulajdonos kérésére
a bérkocsi-szabályrendeletet a folyó év végéig
módosítják.
Zalaegerszeg képviselőtestületének a mozgósítás
folytán szükségessé vált intézkedéseit
jóváhagyják.
Letenye községei kötelezik, hogy az iskola
részére utalt segélyt mindaddig fizesse, mig az
iskola jellegkérdése el nem dől.
Drávavásárhely szervezési, közsegélyezési,
köztemetői szabályrendeleteit jóváhagyják, a
községi rendőrség szervezetéről szólót ellenben
nem hagyják jóvá.
Berkes Sándor nagybecskereki közs. közigatási
tanfolyamhallgatónak 50 K segélyt utalnak
a közművelődési alapból.
Csesztreg községnek a járványkórház építése
tárgyában hozott határozatát jóváhagyják,
úgyszintén Zalaszentgrót községnek az anyakönyvi
dijak hovaforditása tárgyában hozott
határozatát is.
Tótszerdahely községnek Dobos Imre korcsmáros
fogyasztási adójának leszállítása tárgyában
hozott határozatát megsemmisítik.
Nagykanizsa képviselőtestületének s egy
csomó más községnek hadikölcsön jegyzése
tárgyában hozott határozata jóváhagyást nyert.
Gombás István zalaegerszegi lakósnak vm.
pótadó befizetésére halasztást adnak.
Az alispánnak Viosz Ferenc nagykanizsai
járási főszolgabíró szabadsága tárgyában tett
jelentést tudomásul veszik.
Horváth Pál muraszerdahelyi utkaparónak
20 korona segély szavaztatott meg.
Zalabesenyó község képviselőtestületének
a községi iskola ingatlanának telekkönyvi
rendezése tárgyában hozott határozatát feloldják.
Pár kisebb jelentóségi ügy elintézése után
a közgyűlés fél ll-kor véget ért.
Ahol d 20-os honvédek és a
48-os hflKtó Küzdöttek.
1 DtmM-baíttret fflM munkája.
Minden kanizsai és salamegyei újságolvasó
tudja azt, hogy a mi hős fiaink, a híres 20-as
honvédek és 48 as bakák Dankl tábornok
sokat emlegetett hadseregének keretébe tartoznak,
mely a nagykanizsai ezredekre is oly
emlékezetes kraszniki győzelemmel nyitotta
meg tulajdonképpen a nagy viaskodást ott
északon. Azóta rengeteg mende monda járt a
nevezetes hadsereg sorsáról, melyről csak anynyit
tudtak az emberek* hogy az hol Oroszországban,
hol Galíciában vivta véres harcait
az orosz sereggel. A DankWiadsereg, t vele
a két kanizsai ezred több mint ezer kilométernyi
utat tett meg a háboru tartama alatt, s
igazán nem tudnánk érdekesebb olvasmányt
elképzelni, mint ennek az ezer kilométernek,
• a hozzá tartozó hat hónapnak a leírását. A
Dankl-hadséreg egyik generálisa adott erről
leírást, mely némi rövidítéssel itt következik:
A Dankl-hadsereg, amely Oaliclában Lembergtól
északra a San alsó folyásának területén
fejlődött fel, azt a parancsot kapta, hogy
nyomuljon előre Lubliu irányába. Ennél az
elónyomulásnál katonai szempontból rendkívüli
akadályokat kellett leküzdeni: áthatolni
a Tantrw-vidékén, ezen a homokos, erdővel
sürün benőtt, mocsaras lapályon, amely híján
van r f országutaknak. A Tanev-vidék áthatolását
azelőtt teljes lehetetlenségnek mondották,
nagy seregekkel kilátástalan dolog el is indulni
erre az útra. Az oroszok csakugyan nem is
számítottak erre. Kétségtelenül meg voltak lepődve,
mert más arcvonalból vártak minket.
A vidék áthatolása rendkivül nehéz hadműveleti
teljesítmény volt, amely talán páratlan a
háborúk történetében. Nincsenek utak, a kocsi
tengelyéig ér a homok, mocsaras erdők, a járómüvekkel
csak tolás utján lehet előbbre jutni
és .közben természetesen sok veszteséget kell
szenvednie a lóanyagnak.
Mindazáltal sikerült gyorsan és zártan keresztül
jutni és a vidék északi szélén elhelyezkedni,
ami jelentékenyen hozzájárult a kraszniki
sikerekhez. Augusztus 21-én kezdődött az
előnyomulás, 23 án indultak meg a Tanewvidéklól
északra emelkedő magaslatokon azok
a csatározások, amelyeket a kraszniki és gorai
ütközetnek neveznek összefoglalóan és amelyek
szinte szakadatlanul tartottak egészen szeptember
10 ig.
Az első három csatanap után az ellenség
visszavonult Lublintól délre levő megerősített
hadállásába, ahol már jó előre alaposan megerősítette
hadállásait, ami az orosz hadviselésnek
egyik sajátsága. Mindjobban álló harc
jellegüekké vállak a csatározások. — Szívós,
lassú előretörés kezdődött a lublini hadállások
felé. Ebben aztán közrejátszódtak a kmbergi
események. Zamosc-től az oroszok több hadtestek
toltak le. Eleinte egyenlő erők állottak
egymással szemben, de most megváltozott a
helyzet és ujabb nagy erők oéaözönlése következett.
A Dankl-hadsereg csapatai és a fóhadsereg
között csak gyönge erők tartották a San-menti
utvonalat, az ellenség ott előre nyomult és
arra kényszeritette hadvezetőségünket hogy
vonja vissza a Dankl-sereget. Ai első seregnek
tehát még egyszer keresztül kellett vergődnie
a Tamw-región. ami igen jól sikerült
és amelynek folyamán ismét bebizonyult a
sereg hadműveleti lölénye. A hadtáprendszer
kitűnően bevált, nagyun mozgékonynak bizonyult,
minden intézményt vissza lehetett szállítani
és a sereg a legjobb rendben és veretlenül
tért vissza a nehéz terepen keresztül és
szeptember 14-éu, tehát négy nap múlva, jó
hangulatban érkezett vissza a San mögé. Az
ellenség annyira megérezte a kraszniki harcokat,
hogy nem tudott kárt tenni a seregben és
a híres orosz lovasság nem mutatkozott.
Szeptember 14-én és 15-én az oroszok megjelentek
a San mentén, két napos harc következett,
rmjd megkezdődölt a felvonulás a Dunajec
felé. Közvetlenül a San-mentl mozdulat
után beállt az első esőzést időszak. Szeptember
30-án a sereg fölkerekedett a második offenzívára,
a, balszárnyon német erők is vettek
részt, amelyek egyébként már jelentékenyen
közreműködtek a lublini harcok utolsó szakaszában.
A Dankl-sereg zöme a német csapatokkal
együttesen offenzívára Indult Ivangorod
és Varsó ellen, mig egyes résiek makacs harcokat
vívtak a San mentén. Ivangorodtól délre
az október 22. és 26 ika közt levő napokon
került ütközetre a sor. Az Ivangorod és Varsó
ellen intézett előretörés arra kényszerftette az
oroszokat hogy lóerejüket eltolják ebbe az
irányba. Ilyenformán a Dankl-sereg, amely a
harc első napjaiban itt is egyenlő erőkkel mérkőzött,
iz utolsóelőtti és utolsó napon jelentékeny
túlerővel került szembe és ép ugy, mint
a német csapatokat, vissza kellett vonni déli
irányba. Teljes rendben ment végbe ez a mozdulat.
Közben még volt egy sereg kisebb csatározás,
különösen Opatow környékén. Majd
folytatódott a menetelés a Krakótól északra
elterülő tájak felé. Itt a Dankl-sereg visszaszorította
az ellenséget Krakótól északra, aztán
beszüntette a támadást — Közben a déli
szárnyon keresték a döntést, amit Limanovánál
el is értek. Erre az időre esnek Hindenburgnak
lodzi hadműveletei, azok a nagyszerű
vasúttechnikai és hadműveleti teljesítmények,
amelyeknek során osztrák-magyar erők fedezték
a déli szárnyat és igy elősegítették a fényes
siker kivívását. Az orosz seregek offenzívája
megállapodott * bochnla-limanovai csata után
az ellenség visszavonult a számára kedvező
Nida—Dunajec—Bzura terepszakaszra. Jelenleg
a Nida mentén állunk az ellenséggel szemközt,
ahol a mocsaras talaj bokros akadályt
ielent mind a két félre nézve. A hadállások
kitűnőek és nem lehet másként, minthogy a
mienk lesz itt a végleges siker.
HÍREK.
Megsebesült 20-as honvédtisztek. A minap
jelent meg a 122. számú veszteségi lajstrom,
mely több megsebesült 20-as honvédtiszt
nevét is tartalmazza, akik a következők :
Fodor Károly hadnagy, Haraszti József hadnagy,
Szűcs Géza hadnagy és Paulics Gyula
hadapród jelölt. Ugyanez a veszteségi kimutatás
közli boldogult Rosenberg Lajos 20-as
honvédhadnagy elhunytát is, kinek hősi haláláról
már megemlékeztünk.
Megbüntetett termény.uzsorás. A nagykanizsai
rendőrség ma tettenért egy magyarszentmiklósi
gazdát, amint másfélmétermázsa
kukoricáját 50 fillérrel a maximális áron felül
akarta eladni. A kitűnő magyart rögtön bevitték
a rendőrkapitányságra, ahol Farkas Ferenc
főkapitány-helyettes 20 korona pénzbüntetésre
ítélte, amit az elitélt azonnal lefizetett A közönség
jól tenné, ha minden ilyen gálád esetet,
mely tudomására jut, azonnal bejelentené a
rendőrkapitányságnak.
t
1915. február 10. ZALAI HIRLAP 3. oldal.
Etetjei egy \'hatott* bőstől. O y a r ni a 11
József nagykanizsai származású tanítóról, a
48. közös gyalogezred póttartalékosáról már
hetekkel ezelőtt az a hir volt elterjedve Nagykanizsán,
hogy az északi harctéren hősi halált
halt. A szomorú hir oly hitelesnek látszó
formában érkezett, hogy a tanító kanizsai rokonsága,
a Gomhert család Is rég elsiratta őt
* mint halottról emlékezett meg róla. Nagy meglepetést
keltett tehát az a tábori levelezőlap,
mely minap érkezett Gyarmati tanítótól a
harctérről s melyben nemcsak életjelt ad magáról,
de határozottan céfolja halálának hírét,
mely ő hozzá magához, a harctérre Is eljutott.
Tóth Lajos nagykanizsai szabóhoz Intézi érdekes
sorait s többek között ezt Irja: „Mostanában
hallottam, hogy\' Nagykanizsán azt
híresztelték, hogy elestem Itt a harctéren.
Bizonyságul, hogy élek és egészséges vagyok,
íme e lap szolgáljon. Nagy és erős Ütközeteink
voltak eddig, dc Isten megóvott minden
veszély közepette, bár részemet mindenből
bőven kivettem... Fő az, hogy élek még és
még csak náthám sincs. Hogy ezután ml történik
velem, azt nem tudom. Ln mindenesetre
bízom, hogy továbbra Is igy * lesz.*
Nagykanizsai cégváltozások. A soproni
keresk. és iparkamarának legutóbb kiadott
havi jelentése közli az alábbi adatokat: A
Kardos Sándor és társa nagykanizsai kefegyár
cég kültagja Böhm Emil 20.000 korona betétével
a társaságból kitépett. — Oeltch ét Oraef
nagykanizsai droguista cégnél a társaságba
tagul önálló képviseleti joggal Teutsch Ágoston
gyógyszeráru- és vegyeskereskedő belépett.
Mint uj nagykanizsai cég szerepel a kamarai
jegyzékben Szabó Antal. Cégbirtokos Szabó
Antal fűszer-, csemege- és gyarmatáru-kereskedő.
Ipartestűlet Zalaapátlban. A legélénkebb
zalamegyei községek egyike ZilaapátL Ki
hinné, aki még nem tudja, villanyvilágítása is
van s mióta ott vezet keresztül a balatonszentgyörgy—
törjél vldnálit, egészen lendületes
élet fejlődik a rendkívül szorgalmas népű
községben. Zalaapáti község iparosainak minden
ambíciója abban kulminál mostanában,
hogy Zalaapátlban Ipartestületet szervezhessenek,
mert semmikép se hajlandók a pacsal
Ipartestületbe belépni, ahova terület szerint
tartoznának. Több sikertelen kísérlet után
legutóbb ismét kísérletet tettek a vármegyeházán
a zalaapátil derék Iparosok, hogy vágyuk
teljesedésbe menjen. Ez azonban most
is aligha log sikerülni, legalább erre kell következtetnünk
a soproni keresk. és Iparkamara
véleményadásából, amit a kamara Zalavármegye
alispánjának adott s amely Igy
hangzik: „Véleményünk oda Irányul, hogy a
zalaapáti Ipartestület szervezése céljából végzett
előmunkálatok megsemmisítendők volnának
az érdekeltség oly figyelmeztetésével,
hogy a testület létesitése érdekében a hazai
közállapotok normális mederbe történt visszatérése
után is csak abban az esetben Inditson
mozgalmat, ha a pacsal járási ipartestülethez
tartozó községek mellőzésével a minimális
taglétszámot meghaladó képesített iparosnak
testületi kötelékbe való bevonását biztosítani
tudja."
KI tud róla? Fiam, Kovács j<álmán a cs.
és kir. 48. gy.-e. 5. századának tényleges
szolgálatban levő közlegénye, aki augusztus
hónapban, tnlnt tiszti szolga ment az északi
harctérre, nagyon hosszú idő óta nem ad
életjelt magáról. A kinek hollétéről vagy esetleg
haláláról pozitív tudomása volna, kérem,
közölje azt velem, Kohn Mór, Szentantalfa,
Zalamegye.
H ma esti polgárőrök. Ma, szerdán este
az alábbi polgárőrök tartanak Inspekciót:
Spiegel Sándor, SJrnon Oyörgy, Slnkovics
Sándor, Horváth l$tván, Varga József, Dr.
Havas Hugó, Weiss Sándor, Villányi István,
Zollner Ferenc, Kaufmann Manó,- Kremsier
István, Singer Sándor, Fáhn Adolf. Bilik Ferenc,
Virányi Samu, Berényl Árpád, Neu mark József,
Zsidi János, Fischl János, Jászai Lajos, Fischer
József, Frank Manó.
Nagy est a Berlin-moziban. Hiv a császár
elmen egy rendkívül érdekes és hangulatos
drámát mutat be csütörtöki műsorában
a Szarvas-szállóbeli Berlin nagymozgó. Az
aktuális tárgyú 2 felvonásos dráma a németek
legendaszerü lelkesedéséből meritl tárgyát
ét meghatóan mutatja be szövetségeseink áldozatkészségét.
Ugyancsak a műsor keretébea
szerepel a .Hiénák" című három felvonásos
detektiv-dráma is, mely egy zsarolóbanda
üzelmeit és üldözését mutatja be fordulatokban
és izgalmas Jelenetekben gazdag képekben.
,A sivatag gyermeke" cimű 2 felvonásos
cowboy-eráma pedig egy megható farmertörténetet
visz vászonra. A három nagy slágerkép
és a kísérő humoros képek bizton számithatnak
a közönség legteljesebb elismerésére.
A legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brilllánsokat, régi ékszereket tört aranyat
ezüstöt és antik órákat Szívós Antal
müórás és látszerész, Király-utca 5. szám.
A szerkesztésért felelős: dr. Hajdú Qyula.
Szerkesztő: OOrtler Ialván.
URANIA
Szerda ét csütörtök, febr. 9. és tO-én
Gábort Inptnaon renet fllaftrdnáji Atlantis látványos filmdráma 6 felvonásban.
Dunamentl szakadékok, aldunal felvét.
Readea helyárak. Fűtött színház. BnflttL
Előadások hétköznap 6 éa 9 órakor, Tatárét
ünnepnapokon 3, 5. 7 és t órakor.
A Rapoch-KIe házban (Csengery-út)
ejy 3 szolra, előszoba és az összes
mellékhelyiségekből átló
lakás rögtöni átvételre kiadó.
SZ-E- TCIZ- f-l Q***ü*
Kiex-tér. 2BHLBI 1,1
l U m t i t M .
Kedden ét szerdán, febr. 9. ét 10-én
II MárliD! M m vagy A színész szerelme \'
dráma 4 felvonásban.
Adolár Istáló tulajdonos, vígjáték. Mester
híradó, aktuális. Dr. Recept módszere,
komikus jelenet. Nácw leányt
szöktet, humoros, muszáj nevetni.
Elöadáaok I éa 9, raaár- éa Innapnap S.8, 7 éa
9 órakor. Rendea halyárak. A teraia tfltva raa.
Mayer Károly
rahafaató, vafytiaxtltó, pllaairoxó éa g&moaó
NAOYKANIZSA, KÖLCSEY-UTCA 1L axAm.
Oyfljtötalep: Fó-tér (Koroaa-axálloda.
•vállal lédl- 4a sói ruhákat totéa éa tlutitla
céljából, ugyazlntéti fehémemOt, »M*t, tallért,
kézatét é« iiylb kiztartUl tfkk«t bátl ruhát,
maiiyaaaxonyl kel«acré<, mtodaunewa piperét
Vidéki M*t*J aMykliéaalut fyaraaa
\' éa pantaaaa Miklill JatáayM áriaa.
I »—4
Hirdetések fMetneh e lap kiadóhivatalában.
f i t F f •• 1 J í v a • R III o « l E t M a r n i a ! I i \' i i i i i i i m c c x e \' i » ,i •\'«•»"" \' 1 • i i - 1 \' *
Tisztelettel értesítem a város és vidékének közönségét, j - ^ -j
tioi9 HQiykanlzsún, a Szarvas-szálloda épületében 4 1 2
SZÍVÓS Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
átás-, ékszerész- és látszerész- • özletet n y i t o t t a m . = = = = = = = = =
Dusán felszerelt raktáramon Mindezek j a v í t á s á t a legújabb
tartok óriási választékban találmányú, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- <><> felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszereket. m m u m i H preczizitással végzem.
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt
közönség szives támogatását kérem
Vékásy Károly
ó r á t , é k t z e r é t z é t l á t t z e r é t s
néhai Id. Jack Frigyes tanítványa.
4. olüal. Z A L A HÍ K L AK 1915. február 10.
= festő vállalata
m i m i m r N w i r - i í H 2 3 .
t i
Oveociifitiák
honi s kölföldi faerezés
márvány utánzatok festése.
Épület, szobafestés
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szlnérzéktlnk, magasan
fejtett iztésünk és
technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégítő. -
Aráján tattal, színes vázlatrajzzal
fölszólltásra díjtalanul
szolgálunk JIl a® ás—l
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
— • — f e l f r i s s í t e t t e m . —
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
A legfinomabb áruk! =====
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel G o i d f i e r í e r n é ,
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
•a*
GUTENBERG NYOMDA
| 1 | j N A G Y K A N I Z S A
I I I S C ® e n g e r y - u t 7« Sürgönyeim:
Gutenbergnyomda
Minden legkisebb nyomtatvány rendelést
I l i S a legnagyobb gonddal és illéssel szállít.
1 0 1
Zalai Hirlap k i a d ó h i v a t a l a
hirdetéseket jutányosán felvesz 40Wn
Telefon 41. szám
\'\'•"»\'•\'• " - :«V«.lm Otitert;\'rre-:ivnm<iA \'M»:«/ tol • ^r.rí Nnv>(c»nl»a*
Czoczek és dolezsál
I I I . ó v f o l y a r n . 1915. február 11. csütörtök 33. szám ZALAI HÍRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• IOflK«téBl AmKi Helyben hA/.!ior hordva t hóra 1 K.
Egyei szám 4 fillér Vidékre, postán . . 1 hóra 1\'50 K.
Nyllttér és blrdetéick megállnpltott Arak izerlnt.
Lap v « í r :
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Caengery-nt 7. a z i n .
Telefon: Szerkcaxlóiéi 41. Kiadóhivatal 41.
Takarékoskodjék a város.
Ebben a három szóban foglalható
össze annak a nagyfontosságú rendeletnek
tartalma, melyet Sándor lA\'nos belügyminiszter
tegnap Nagykanizsához s
ugyanekkor az összes magyar városokhoz
intézett. A belügyminiszter az utóbbi
hetekben több városban telt látogatást,
megvizsgálta a háborns közigazgatás
.menetét és főkép azokat az intézkedéseket
tette tanulmány tárgyává, melyek
a hadsegélyezés érdekeivel kapcsolódnak
össze. Az igy szerzett tapasztalatokat
rendeletben szűrte le, melyet most
mi is megkaptunk. Nem egy pontja
igen alaposan vonatkozik Nagykanizsa
városára is s azért látjuk jónak, hogy
a belügyminiszter érdekes, minden aktaszerüségtől
ment, mondhatnók : irói lendülettel
megfogalmazott rendeletét lapunk
vezető helyén közöljük. A rendelet igy
hangzik:
Városaink a haladó kor parancsszavát
megértve, főleg az utolsó években
rendkívüli fejlődésnek indultak. Ezt az
örvendetes fejlődést azonban a háboru
s a vele járó gazdasági és pénzügyi
válság egyelőre megakasztotta. A háboru
kitörés után, mult év augusztus hó 7-én
kiadott körrendeletemben a lehetőség
legszélsőbb határáig érvényesített takarékosságot
és a tervszerű beosztást jelöltem
meg, mint azokat az irányelveket,
amelyeket a városoknak háztartásuk
berendezésénél és vezetésénél szem előtt
kell tartaniok. A takarékosság és a tervszerű
beosztás egyrészt a reánk kényszeritett
megpróbáltatás jelenlegi időszakában
a fizetőképesség jönntartásának
egyik biztositéka. másrészt azonban egyúttal
erőgyűjtés és alapozás a bizalommal
várt jobb jövő számara.
Kétségtelen, hogy a háboru a közés
a magánélet terén egyaránt béniiólag
hat. De ez nem jelenti azt, hogy a háboru
tartama alatt a tevékenység egészen
szüneteljen. Sőt éppen a tervszerű
beosztás egyenesen kötelességévé teszi a
városoknak is, hogy a rendekezésre álló
erőforrások korlátai között, előrelátó megfontolással
előkészítsék azokat a munkálatokat,
amelyek alapján akkor, amikor
a mindennapi élet folyamata a maga
rendes medrébe ismét visszatér, a fejlődésnek
megszakított útját továbbépítsék.
A természetes és egészséges fejlődésnek
sarkalatos előfeltétele a közszükségletek
megállapításának helyes sorrendje
és mértéke.
Közvetlenül a helyszínen szerzett tapasztalataim
is megerősítik azt a sajnálatos
tényt, hogy egyes városokban a
fényűzési Igények kielégítése megelőzte
az elsőrendű közszükségletek kielégítését;
más városok pedig a belterületet
csaknem erejükön felül magas nivóra
fejlesztették, mig a városi külterületet —
a forgalmi és közegészségi érdekeknek
a mostani nehéz időkben különösen
nagy kárára — teljesen elhanyagolták.
A külterületeken nem a nagy költséggel
járó beruházásokra, hanem főleg olyan
aránylag csekély eszközökkei végrehajtható
munkálatokra (kavicsolás, árkolás
stb.) utalok, amelyeknek megvalósítását
közegészségi és forgalmi szempontból
fontos, lényegileg azonban elemi közszükségletek
kielégítése követeli.
E rendeletem célja, hogy az említett
visíásságok lehető megszüntetésére a
város közönségét figyelmeztessem és
utasítsam, hogy már az előkészítő munkálatoknál
is a szükségletek helyes sorrendjének
megállapítására és a városi
külterületekre megtelelő gondot forditson,
mert jó városigazgatás egyik alapföltétele
az, \'hogy a közszükségleteket
kellő fogékonysággal fölismerje s ennek
alapján a polgárság egyetemes érdeke
és a városigazgatási tevékenység között
az egyensúlyt biztosítsa.
A világháború.
Az oroszok a kárpáti
helyzetről.
Beismerik gyengeségüket.
Stockholm. Az Aftenblated közli az
orosz vezérkarnak \'a kárpáti harcokról
kiadott jelentését, mely az oroszokra
nézve kellemetlen beismeréseket tartalmaz.
Beismeri a jelentés, hogy a kárpáli
frontnak mintegy kétharmad részén,
annak Uzsoktól keletre eső egész vonalán
kénytelenek defenzívára szorítkozni,
mert ott igen erős ellenséges haderőkkel
kell mérkőzniük. E több mint kétszáz
kilometer hosszú vonalon az osztr.-
magyar és német seregek nagy számbeli
túlsúlyban is vannak és igen nagy
nyomást gyakorolnak a sokkal tysebb
számú orosz haderőre.
Mikor lesznek döntő csaták ?
Genf, Most már a hármas entente
köreiben sem javasolnak hosszú háborút.
Párisból vett jelentés szerint ugy
Franciaország, mint Anglia és Oroszország
hadvezetősége márciusban döntő
ütközetekre számit, melyek a háborúnak
mihamarább! végét fogják létrehozni.
A helyzet a Kárpátokban.
Főhadiszállás. A kárpáti szorosokban
hadvezetőségünk csapatainkat jobb hadállásokba
vonta vissza, honnét rövidesen
nngy megerősítésekkel uj offenziva
kezdődik a határokat birtokukban tartó
oroszok ellen.
Budapest. Egyik fővárosi esti lap katonai
munkatársa azt fejtegeti, hogy a
kárpáti harcok jelentősége sokkal nagyobb,
mint általában gondolják. Óriási
fronton, Duklától Bukovináig, vagyis
négy vármegye határán igen nagy csaták
folynak, melyek minden figyelmet
megérdemelnek. A katonai szakiró kifejti,
hogy az oroszokkal való mérkőzés
a Kárpátokban nem tartozik a nehéz
feladatok közé, mert frontunk mögött
olyan vasúthálózat van, mely részünkre
minden sikert kétségtelenné tesz.
Szerbia és Nlontenegro
egyesítése.
Roma. Nikita montenegrói kirá/y egy
inteiwievban kijelentette, hogy a háború
után Szerbia és Montenegro egyesülni
fognak s az uj királyságnak egy királya
lesz. Hogy kit értett ezalatt Nikita, önmagát-
e, vagy mást, arról nem szólt
nyilatkozatában.
Egy barbár angol javaslat.
Rotterdam. A Times közlése szerint
angol képviselők azt követelik, hogy
azokat a németeket, akik a nyilt angol
városokat bombázzák, nyilvánítsák közönséges
gonosztevőknek s ha sikerül
elfogni, nyilvánosan végezzék ki őket.
/
Francia visszavonulás.
Berlin. Solssons környékén a németek
tegnap újból heves támadást kezdtek,
melyben különösen a gVánáttüz volt
rettenetes hatású. Felső-Elszászban Meseuse
és Hurles között a franciák visszavonulóban
vannak, amit az Argonnokban
szenvedett kudarcaik miatt kénytelenek
eszközölni.
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos) Lengyelországban és
Nyugatgaliclában az általános helyzet nem
változott. A Kárpálokban a harcok tovább
folynak. Bukovinát egészeit a Síicawa folyóig
megtisztítottuk az ellenségtől, amely némely
helyen menekülésszerllcn visszavonul. A lakósság
előnyomuló csapatainkat leírhatatlan
örömmel üdvözli. Höfer altábornagy.
2. Otdal.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
^Nyugati hadszíntér. Csapatainknak ai Argonneokban
a Vogézck nyugati lejtőjén Ban det
Saptnál és a hirzbschl erdőben elért kisebb
sikerein kivüi nincs jelenteni való.
Keleti hadszíntér. A keletporoszországi határon
folyó egyes külön ütközetek itt-olt nagyobb
terjedelmű harcokká fejlődnek ki. Lefolyásuk
mindenütt normális. Lengyelországban
a Visztulától jobbra és balra változás
nem állott be.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
ZALAI ríiK^AH i915. február 11.
Első nap a harctéren.
egy 20-as honvédtlszt levele.
Mesteri leírást küldött a galíciai harctérről
a nagykanizsai 20. honvéd gyalogezrednek
egyik fiatal tisztje, dr. Balassa Miklós pécsi
ügyvédjelölt, katonai rangjára nézve pedig
hadapród, aki mostanában hosszabb Időn át
Nagykanizsán szolgált, ahol a civiltársaságnak
Is Igen kedvelt és népszerű tagja volt. A legutóbbi
honvéd menetszázadok egyikével ment
el január végén a harctérre, ahonnan első
impresslóit a szerkesztőnkhöz Intézett alábbi
levélben irta le olyan színesen, hogy nagy
mulasztás volna sorait nem közölni. A pompás
levél egész terjedelmében itt következik:
—, 1915. január 29.
Kedves Barátom/ ígéretemhez hiven, referálok
neked a harctéri életről.
Holnap lesz egy hete, hogy elhagytam Nagykanizsát,
de e pár nap alatt többet láttam és
éltem át, mint otthon talán hosszú éveken keresztül.
Amily mosolygó arccal búcsúztam el tőletek
s hagytam el piros szegfű bokrétával feldíszítve
a kanizsai állomást, ép oly szorongó
szivvel néztem a hóval borított bércekre, mikor
az ország határán áthaladt vonatunk s
megpillantottam azt a kőoszlopot, melynek
egyik oldalára még Magyarország, másikra már
Sziléziai Nagyhercegség van felírva. Mielőtt a
határon átmentünk volna, Uj-Zsolnán ebédeltünk,
ahol cigánybanda fogadott bennünket.
Ebéd után kivittük a bandát a vonathoz s elhuzattuk
a legénységnek a legszebb magyar
nótákat. Majd fütyölt a vonat s a Rákócziinduló
hangjai mellett bucsuztunk az édes
anyalöldtől. Nyomott kedélyhangulat uralkodott
az egész tiszti kocsin. Senki sem szólt egy
szót sem, talán maga is elmerengett, talán a
másikat nem akarta gondolataiban zavarni.
Így elmélkedve szunnyadtnnk el s aludtuk
át a hétlőre virradó éjszakát. Amint reggel kitekintettünk
a vonat ablakán, a krakól vár külső
erődítményeit láttuk magunk előtt. — Hííroinnégyszeres
drótsövények, lövő-\' és lutóárkok
végtelen sorozata mered szemünkbe. Néhol
egy-egy néma sírkereszt, mindez Krakó ostromára
emlékeztet bennünket. Érezzük most már,
hogy a harctéren vagyunk, mindenki önkénte^
lenül az iránt érdeklődik, mikor fogunk már
a vonatból kiszállni. De választ senki sem
tudott adni, a vonat csak robogott velünk addig,
ameddig a vasút egyáltalában közlekedik.
Délután négy órakor érkeztünk a végállomásra,
mely a tüzvonaltól hat kilométernyire^ fekszik.
Itt elszállásoltuk" a legénységet pajtákban, ml
pedig szobákban helyezkedtünk el. Bárhova
állítottunk be, még csak meg sem szólaltunk,
máris azzal fogadtak, nincs semmi, a muszkák
mindent fölettek. Csak nagynehezen tudtuk
magunkat megértetni, hogy mi nem rekvirálni
jöftünk, hanem hajlékot keresünk. Miközben
szobáért futkostam, egy kis ház oldalán egy
felírást pillantottam meg: Német dandárparancsnokság.
Bántott a kíváncsiság, vájjon ki lehet
a dandárparancsnok. Érdeklődni kezdtem és
sikerült megtudnom nevét: X. gróf, Vilmos
császár szárnysegéde.
Esti Hz óra volt, mikor végre sikerült egy
fülledt szobában lakást szereznem. A szegény
család épen vacsoránál Olt, négy kis gyerek
lógott az asszony oldalán. Szalmát tetettem a
földre és lefeküdtem.
Reggel bucsut mondtam a családnak s a
kapott parancshoz híven megindultam szakaszommal
a tűzvonal felé. Amint a lövészárkokat
az országútról megpillanthattam, abban a
percben éktelen golyózáport zúdított felénk az
ellenség.
Először vagyok a harctéren. Képzelheted,
micsoda érzés vett rajtam erőt, mikor a golyók
csak ugy lütyültek mellettem és fölöttem egyaránt.
Egyszer csak elkiáltja magát egyik emberem:
„Jaj, meglőttek 1" Oda megyek hozzá
a sebesültvivőkkel, keressük a lövést, de nem
találunk rajta semmit. Végre felfedezünk egy
lyukat sajkáján (evőedényén) s a golyót is
megtaláljuk a hátizsákban, ahol megakadt. —
Szóval, az ijedtségen kivül semmi baja nem
történt.
Beérünk B. faluba. Egy pajta mellett rendezem
embereimet. Egy sem sebesült meg.
Tovább megyek, keresem a községben lévő
futóárkot, melyen keresztül a rajvonalba jutok.
Rémes látvány tárul elém. Ablakok, ajtók
összelőve, házak rommá döntve vannak, lovak
szarvasmarhák megvadulva ide-oda futkosnak.
Egy ajtó küszöbén öreg anyóka ül összekulcsolt
kezekkel. Odamegyek hozzá, hogy megvigasztaljam
s már-már szólni akarok, mikor
észreveszem, hogy mozdulatlan. Közelről megnézem:
halántékon lőtték, meghalt. Egy másik
ház ajtajából egy leányt dugja ki frjét. Megnézem,
mozdulatlan. Szívszélhűdés ölte meg.
Ritka pelyhekben, lassan hull a hó alá, mintha
csak szégyenlené tiszta, fehér ruháját ezen a
véres, piszkos földön bemocskolni.
Megtalálom a futóárkot. Most már védve
vagyok az ellenséges golyózápor elől és szerencsésen
megérkezem embereimmel századomhoz.
Csodálatos látvány tárul szemeim elé. Valóságos
földalatti várost varázsolt ide katonáink
ezreinek két keze munkája. Egy hosszú, kanyargós,
két méter mélyre .beáSQ^ ut vezet,
melyből ismét apró mellékutak és futóárkok
ágaznak kl. A főút baloldalán földalatti kuny.
hók vannak beépítve, melyekben lakunk. —
Nyolc-tlz embernek van egy fedezéke. Az ágyat
friss szalma helyettesíti, a vánkos szerepét a
hátizsák tölti be. Eltekintve attól,% hogy télen
a földalatti kunyhó, akárcsak a pince, amúgy
is meleg, mindenütt kályha van, melyhez\' a
szükséges fűtőanyagot a legénység maga szerzi
be. magának. Nekem szintén ilyen földalatti
odúm van, csak a berendezése elegánsabb kissé.
Egy fényezett, csinos asztal, három szék, fotel,
két diván, tükör és fogas alkutják kisded lakásom
bútorzatát, melyhez hasonló kényelemmel
berendezett szobával itt senki más nem
dicsekedhetik. Bútoraim a régi, jó, békés időkben
a mögöttünk elterülő, de jelenleg teljesen
lakatlan B. község polgárainak képezték tulajdonát.
Ami az élelmezést illeti, ez a tiszteknél s a
legénységnél egyaránt kifogástalan. Mindenünk
megvan, amit szemünk-szánk kiván. Annyi
élelmet hoztam magammal, hogy egy málhás
állatnak is elég lett volna hurcolni, de mindeddig
egy falathoz sem nyúltam belőle. A reggeli:
kávé, tea, vagy csokoládé, tetszés szerint,
az ebéd három-négy, a vacsora két fogásból
áll. Bort, rumot, befőttet és cigarettát
többet kapunk, mint amennyit bárki is el tud
fogyasztani.
Ilyen színben ugyebár elég szépen fest a
háború, csak az a baj, hogy a siapnell, gránát,
dum-dum golyó és egyéb Jófajla nyalánkságokban
sincsen hiány.k
Nappal elég csend van, alig röpköd egy-egy
golyó, csak éjjel van cirkusz. Vacsora után
rendesen megkezdődik az első felvonás, s á
játék többnyire reggelig tart. Egy hiba van az
egészben, hogy ugyanazt a darabot közkívánat
nélkül is naponta előadják 8 így bizonyos
közönnyel vagyunk már Iránta. Egyben azonban
mégis változatos. Gyakran tragédiává fejlődik
kl, melyben a hós szerepét naponkint
mások szolgáltatják.
Tudnék még sok érdekeset Írni, de a titoktartás
kötelessége bilincset rakott ajkamra.
Szívélyesen üdvözöl Igaz barátod
Dr. Balassa Miklós.
23CUE m i
HÍREK.
Ünnepély o 48-as Iaktanyában.
Egy bős hadapród dekorálása.
(Saját tudósítónktól.) Olyan esemény színhelye
volt tegnap a nagykanizsai 48-as közös
laktanya, mely még a háborús viszonyok
között sem gyakori. Elég sok aranyérmet feltűztek
már az osztrák-magyar monarchia területén,
amióta a háború tart, de olyan érdemes
mellkasra még keveset, mint aminőt tegnap
a kanizsai kaszárnyában dekoráltak ezzel
a magas kitüntetéssel. Grelner Oyörgy hadapródjelölt
volt a magasztos ünnepély hőse,
akiről elég csak annyit elmondani, hogy a
háború előtt postatitkár volt s noha feleséget
cs három kis gyermeket hagyott otthon, önként
jelentkezett hadiszolgálatra, pedig hivatalánál
fogva a bevonulástól mentes maradhatott
volna. Az északi harctéren óriási hősiességet
tanúsított s ezért kapta a magas
kitüntetést.
Tegnap délben volt a magasztos ünnepély
a kanizsai közös laktanyában, amikor Koch
alezredes az egész itthon tartózkodó tisztikar
jelenlétében az alábbi, pompás lendületű be-(
széddel tűzte fel az ezred leghősibb katonájának
mellére a vitézségi nagy aranyérmet:
Uraim! Bajtársaim/
Ez a kincs, amely kezemben van abból a célból,
hogy egy derék és vitéz katonának mellére
tűzzem, a legszebb díszjelvény, amelyet egy
katona a becsület mezején hősies harcával
megszerezhet.
Ez a vitézségi aranyérem.
Minden katonasziv hevesen feldobog ezen
kitüntetés láttára. Ezer és ezer katona igyekszik
ezt megszerezni, de sokan vannak a hivatottak
és kevesen a választottak.
A kevés hivatottak közül előttünk áll Grelner
bajtárs, akit a király, a legfelsőbb Hadúr
kegyelme a hősiesség ezen dlszielével kitűn- •
tetett. Amidőn felséges cssászárunk és királyunk
hívó szavára mindnyájan a zászlónk alá sereglettünk,
vitéz Greiner bajtársunk is ott hagyta
polgári foglalkozását és mindazt, ami neki drága
volt, hogy a 48. gy. e. dicső zásilaja alatt
a becsület mezején legjobban és legvitézebben
viselkedjék, mint ahogy azt egy derék katonától
elvárni lehet. Hogy mit végzett bajtársunk,
tudjuk mindnyájan. Nagy volt az áldozat, de
méltóbb a jutalom.
Kedves Greiner I Vitéz mellére tűzöm ezen
díszjelet azon kívánsággal, hogy jövő életpályáján
vezércsillagként ragyogjon, hogy óhajait
és céljait elérhesse, ön ezennel felvonul
a 48. gy. e. legjobbjai közé és neve ott fog
tOnkökölni örökké ezredünk vitéz hősei között
és arany betűkkel lesz neve megörökítve a
hadsereg történetében. Szívből szerencsét kívánok
önnek a jelenlevő tisztikar és ai egész
ezred nevében.
í y i ö . február I I . ZALAI HlKLAP 3. oklal
Orcincr György kitüntetéséhez még megkell
emliteni, hogy a javaférfikorbell hadapród postatitkár
valamikor a 48. gyalogezrednek akliv
hadnagya volt, s akkor Sarajevoban egy árvízből
több emb.crt menteit ki, amiért őfelsége
annak idején a Signum laudis felírású arany
éremmel tüntette ki. A kiváló ember a napokban
visszatér a harctérre, ahonnan több sebbel
jött nemrég Kanizsára.
Személyi blr. Sipckl Bálás Béla dr. Zalavármegye
főispánja ma reggel Nagykanizsára
érkezett és a délelőtt folyamán hivatalos látogatást
lett dr. Sabján Gyula polgármesternél.
A főispán Nagykanizsáról az éjjeli személyvonattal
Budapestre utazik.
n nagykanizsai ortrosl dijak- Nem tudjuk,
milyen konkrét esel folytán kérték a
városi tiszti orvosok a városi tanácsot, hogy
hirdetményben hozza nyilvánosságra a Nagykanizsán
járó orvosi dijakat, de mindenesetre
nagyon általános érdekö ez a közlés, mely
Igen fontos felvilágosítást ad az egész város
közönségének. A nagykanizsai orvosi-dijak a
következők: A v. tanács a tiszti orvosok kérelmére
közliirré teszi, hogy a 135000/900. sz.
belügyminiszteri rendelet értelmében Nagykanizsa
város területén magán orvoslás esetén
egy orvosi látogatásért reggel 7 órától este
10 óráig 3 korona, egy orvosi látogatásért
este 10 órától reggel 7 óráig 4 korona s az
orvos lakásán adott első tanácsért vagy rendelésért
2 korona" fizetendő és az orvosok
ezen dijat felszámíthatják.
• Kétezer cigaretta a sebesülteknek. Ezt
á szép summa füstölnivalót, — kétezer darab
cigarettát — a Makovlczky-cukrászda kisaszszonya,
a közkedvelt, sőt mondatni városszerte
páratlan népszerüségü „Picike" (más
nevét senki sem tudja) vásárolta összegyűjtött
pénzecskéjéből és a minap küldte cl a
Nagykanizsán ápolt sebesült katonákhoz. Nem
hagyható feljegyzés nélkül ez az adomány
már csak azért sem, mert a nagykanizsai hadsegélyző
bizottságnak számos helyen elhelyezett
szivar és cigaretlagylljtő urnái közül egyik
sem telelt meg oly sokszor, mint az, amelyik
a Makoviczky-cukrászdába van s mondani sem
kell, hogy ez Is a fentebb körülrajzolt kislány
érdeme, aki soha nem lankadó türelemmel
pumpolja napról-napra a cukrászda férlivendégelt
cigarettáért és szivarért, sőt a ncindohányos
kuncsaltokat Is megfelelő aprópénzért.
Sok ilyen kislány kellene Nagykanizsán, akkor
talán vigabb élet folyna a kanizsai sebesültkórházakban,
ahol oly kevés a „Niclitrauchcr"
szakasz, de még kevesebb a szivar és cigaretta.
, Kosxorupótló adomány. Folyó hó 8-án elhunyt
özvegy Récsei Miksánó született Blumen*
scheln Jerta úrasszony iránti kegyelet jeléül
adakoztak: Blumenschein Vilmos és neje 20.—,
Blumenschein Jakab és neje 20.—, Dukász
Dávid és nej^, Kasler Miksa és neje, Löcwy
Arnold és neje, Mayer Gyula, Récsei Samu és
neje, Rosenfeld József és neje 10—10 Kor.
Allstadter Ignác és neje, Dr. Fried Ödön és
neje, Goldberger József és neje, Kluger József
és neje 5—5 K., Stvcrtka Ignácné 4.— K
összesen 124.— K. Az izr. szentegylet.
fl Jóléti Iroda köszönete. A Központi
Jóléti Iroda hálás köszönetét fejezi kl ez uton
is Pongor Henrik igazgató urnák a Hadsegélyző
munkaterem 1914. november és december
havi 9 K 96 flll. összeget kitevő
villany világítási számlájának kifizetéséért.
H ma esti polgárőrök. Ma, csütörtökön
este Nagykanizsán az alábbi polgárőrök teljesítenek
rendőri inspekciót:
Kisfalud! Márton, Csányl ülek, Beck Béla,
Flschcr Pál, Breuer Miksa, Fischer Ignác,
Gyarmati Imre, Szilárd Jenő Schlozarek István,
btelner Fülöp, Puschofszky Sándor, Ehrnstein
Károly, Acs Ignác, Pinczlnger Mihály, Lőwy
UCza, Bród Jenő, öszterreicher Samu, Schrel-
J5f. Adolf, Vimmcr Ferenc, Szattler Jenő, Horváth
László, Berdln Márton.
Izraelita szentegylet. A nagykanizsai Izr.
Szentegylet nemes célú és kegyeletes hlvatásu.
— Hathatósan támogatja, ugy a közismert,
mint a szemérmetes szegényeket; kórházában
ingyen gyógykezelte!! a szegény betegeket s
a kiket a Mindenható magához szólít, azoknak
végtisztesség megadásáról kivétel nélkül gondoskodik.
— Ezen kiválóan humánus egyletbe
a tagok felvétele évenként egyszer történik.
Akik tehát oda belépni szándékoznak, azok
f. évi február hó 18-áig jelentkezzenek az Izr.
hitközségi irodában.
Nagy est a Berlin-moziban. Hiv a császár
cimen egy rendkívül érdekes és hangulatos
diámát mutat be csütörtöki műsorában
a Szarvas-szállóbeli Berlin nagymozgó. Az
aktuális tárgyú 2 felvonásos dráma a németek
legendaszerü lelkesedéséből meriti tárgyát
és meghatóan mutatja be szövetségeseink áldozatkészségét.
Ugyancsak a műsor keretében
szerepel a .Hiénák" clmQ három felvonásos
detektlv-dráma Is, mely egy zsarolóbanda
üzelmeit és üldözését mutatja be fordulatokban
és Izgalmas jelenetekben gazdag képekben.
„A sivatag gyermeke" cimü 2 felvonásos
cowboy-eráma pedig egy megható farmertörténetet
visz vászonra. A három nagy slágerkép
és a kisérő humoros képek bizton számithatnak
a közönség legteljesebb elismerésére.
A legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brUJiánsokat, régi ékszereket, tört aranyat
e.üstöt és antik órákat. Szívós Antal
müórás és látszerész, Király-utca 5. szám.
>66
99
COONAC LEPÁROLÓ R. T.
= FIUME. =
• u a u r \' v *
A szerkesztésért felelős: dr. H a j d ú Qyula.
Szerkesztő: Gflrtler István.
t. HlrifetM feli/étetnek
Szarvas-szdJló
Placz-tér. «=>
PPDI INnaoymozgó.
D L K U n M a előad.
Hív D csűszúr! Ma csütörtökön, február 11-én,
Aktuális háborús
dráma
2 felvonásb.
Izgalmas detektív
dráma 3 felvon.
fí sivatag gyermeke
dráma a Cowboy-ok ílctóból 2 (elvonásban.
A mama szemefénye, humoros. Egy
különös kaland, kacagtató bohóság.
Elóadáaok 6 éa 9, vasár- és ünnepnap 3,5,
Bórakor. Rendes helyárak. AteremlQtve
3.5, 7 és
van.
IW I •R A M I A Rmuoitozngjió-iiklcéa p4. TprUatolofl tDaB. .
Ma csütörtök, febr. 11-én színre kerül
G e r t i t HaaptmaaD reméli N l f f l á M a . Atlantis látványos filmdráma 6 felvonásban.
Dunamenti szakadékok, aldunal felvét.
Rendes helyárak. Fűtött silnház. Butlett.
Előadások hétköznap 6 és 9 órakor, vaiárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Tisztelettel értesilcm a város és vidékének közönségét, s-^-jj
Iiosy flasykanlzsún, a Szarvas-szálloda épületében
S Z Í V Ó S Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
írós-, ékszerész- és látszerész-
= = = = = = = Qzlotot n y i t o t t a m . =
Dusán felszerelt raktáramon Mindezek javítását a« legújabb
tartok óriási választékban U ^ A ^ találmányú, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- ° ^ felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszerckct. HMMMMA preczizitással végzem.
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hosszu külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt órás, ékszerész és látszerész
közönség szíves támogatását kérem néhai ld. Jack Frigyes tanítványa.
Vékásy Károly
H=
4. oltíai. ZAi.A hircLAH n 5. február 11.
= festő vállalata = =
lagikiiiisi. m - Map-afca 23.
honi s külföldi faerezós
márvány utánzatok festése.
Épület, szobafestés
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szlnérzékflnk, magasan
fejlett Ízlésűnk és
technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégítő. —
Árajánlattal, színes vázlatrajzzal
fölszólltásra díjtalanul
szolgálunk 111 » » i
hmiiimjt jüuuuutjuuuüuuuuuütjüuüuut mjuuutMi x
M!öH2DIT2TfUK\'
AVILÁG2T!
Vezérképviselet:
•a
Tisztelettet értesítem a mélyen tlsz- i
telt hölgyközönséget és régi meg- I
hitt vevőimet, hogy lakásomon levő Jrtínuirű rchttírnm
mely 23 év óla fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
-- felfrissítettem. -
Raktáron tartok M a y és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regen hardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemQeket. :;
===== A legfinomabb árukl =====
A legmegbízhatóbb olcsó árak!
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel QOl(H)erSeNI&
Nagykanizsa, Eötvös-tér I. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
Ml
111
Ml | NAGY K ANI Z S A
111| Csengery-ut 7. sürgönyeim:
G u t e n b e r g n y o m d a
1H
111
mi
Minden legkisebb nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
1H
111
mi
Telafon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz " V I
NvomsKiM i W»dőtvíif:!r\'ii.nil Owtryiberc-nyonKh (Mórz *s Qol<l.>i*eji
1*1. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. február 12. póntek 34. szám
t á r s a d a l m i és k ö z g a z d a s á g i n a p i l a p .
HO{ifc#ttsl Arakt Helyben hir.hox liordvn 1 hóra I K.
K/Xfr.a «xim 4-fillér Vidékre, poattn . I hóra 1-50 K.
Nylltlér éa hirdetések mcgillapltott irak azeriut.
Lap<eiér:
Dr. H A J O U GYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Ciengery-ut 7. ixAm
Telefon: Sierki»*ióMK 41. Kiadóhivatal 41.
A győzelem felé.
Bizonyára nem ennek a háborúnak
tapasztalataiból szűrték le azt az igazságot,
hor> manapság a túlerőnek gyors
előretörésével nem lehet az ellenséget
döntően megverni. A hadvezetés titkaiba
beavatottak elméletben tisztában voilak
ezzel,, dc mert a gyakorlat szerencsés
tielyzetekben sokszor rácáfol az elméletre,
természetes, hogy helyenkint megkísérelték
az ilyen szerencsés helyzetek
megteremtését.
Az orosz taktika tudvalevőleg az volt,
hogy néhány millió embert egyszerre
dobtak Németország és monarchia határaira,
azzal a célzattal, hogy futólépésben
gázolják le a számbelileg éppen
nem egyenértékű ellenséget s aztán hajrá,
meg se álljanak Berlinig, Budapestig,
Wienig. — Nem Ismeretlen ennek a vállalkozásnak
eredménye. Hidenburg világraszóló
győzelme 6 a mazuri tavak
sokat beszélhetnek arról, úgyszintén a
Kárpátok északi lejtői, ahol a hömpölygő
áradat másik része talált kemény gátra.
Szomorú, de hasonló vállalkozásunk
nekünk is volt, amelynek eredménye
nem lehetett külömb amannál, legfölebb
annyi külömbséggel javunkra, hogy a
mi vesztességeink aránylag jelentéktelenek
voltak. Az elhirtelenkedett szerbiai
offenzívára gondolunk, amely ideiglenesen
ugyancsak visszadobta seregeinket
az ország határai közé.
Ennyi tanulság után érthető, hogy a
harcoló felek a józanabb útra tértek s
úgyszólván lépésenkirjt akarják elhódítani
az ellenséges területet, nem pedig
rohammal bevenni egész országokat. Ezt
cselekszi az orosz, de ezt a taktikát
követi a mi hadvezetőségünk is. Már
hetek óta folyik, vagy Igazabban : áll
a harc és nem kell elfogultság ahhoz,
hogy azt hirdessük: ami most történik,
az reánk nézve kedvező.
És ez igazán természetes. A pozlcióháboruban
annak a félnek kell győznie,
amelynek képzettebb, intelligensebb tisztikara
8 szellemiekben magasabb fokon
álló katonasága van. Ezzel pedig elsősorban
Németország rendelkezik monarchiánkkal
egyetemben, amit a háboru
eddigi folyamata fényesen igazolt.
Ezekkel szemben az orosz tisztikar
messze elmaradt a német mögött s ha
itt a különbség talán nem is döntő, dc
bizonyos, hogy a legénység kilencven
percentje abszolút műveletlen elemekből
rekrutálódik, amellyel háborút viselni is
bajos, ryerni szinte lehetetlen.
A jövő fejleményei elé hát nyugodtan
nézhetünk. Ha egy csapásra nem
is * tudunk döntő eredményeket fölmutatni,
a lépésről-lépésre való álló harcban
bizonyára felülkerekedünk.
fi uilóshóborii
Boroeulcs o kárpáti harcokról.
Főhadiszállás. Boroevics Szvetozár
táborszernagy kassai hadtestparancsnok,
aki a gyönyörű eredményekkel operáló
kárpáti hadseregek fővezére, Az Est
tudósitója, Molnár Ferenc előtt nyilatkozott
a^ kárpáti harcokról. — Minden
szépre és jóra reményt nyújtó nyilatkozata
igy hangzik:
— A helyzet a Kárpátokban a legjobbnak
mondható. Az oroszokat majdnem
teljesen kiszorítottuk a Kárpátokból,
ahol minden hadműveleti bázisukat elvesztették.
Mint katona soha sem tulajdonítottam
túlságosan nagy jelentőséget
az oroszok magyarországi betöréseinek,
mert jól ismertem e kísérletek leküzdhetetlen
nehézségeit. Itt semmi veszély
nem fenyeget.
Délgalicia is tisztul az
orosztól.
Máramarossziget. Az az óriási nyomás,
amit a Kárpátokban működő seregeink
az egész velük szembenálló orosz haderőre
gyakorolnak, már nemcsak Bukovinában,
hanem Galicia déli részében
is érezteti hatását. Mint onnan érkező
meneküitek előadják, az orosz seregek
kezdik már Délgalicia legnagyobb városát,
Kolomeát is kiüríteni, mely Czernowitz
másodszori elfoglalásával egy
időben került orosz kézre.
Ujbfil meghiusult oz oroszok
keletporoszorszógl olfenzluújű.
Berlin. Az oroszoknak ezelőtt másfélhónappal
Keletporoszország ellen bejelentett
harmadik offenzívája is végleg
meghiusult. Az volt itt az uj haditerv,
hogy a befagyott Mazuri-tavak jegén
fogják az orosz seregek a német védelmi
vonalat áttörni. Néhány nap óta a Mazuri
tavak jege már olvad és ezzel szemben
Hindenburg mai jelentése igy szól:
Wilkowszky és Lick között a német
seregek tegnap óta offenzívába
mentek át. Az oroszok a Mazuri tavak
egész vidékéről a leggyorsabb visszavonulásban
vannak.
OOrSgorszáfi és az angol balözss.
Róma. Az athéni kormány elnöke
annak a reményének adott kifejezést
Anglia görögországi követe előtt,. hogy
Anglia a német tengeralatti veszedelmek
dacára sem fog visszaélni a semleges
országok lobogóival.
Lesz elég gabona.
Budapest, Botlik, földmlvelésügyi miniszteriumbeli
államtitkár kijelentette,
hogy az ország minden részéből beérkeztek
már a gabonakészletek hivatalos
összeírásának pontos adatai, melyek
alapján megállapítható, hogy az uj termésig
Magyarországnak teljesen elegendő
gabonakészlete van és semmi
aggodalomra nincsen ok. Az államtitkár
még azt is közölte, hogy most az
eddiginél sokkal nagyobb területeket
vetnek be gabonával s az uj termés
minden eddigi méretet jelentékenyen
meg fog haladni.
Anglia blokádja.
Az angol tengerészet készülődése.
Rotterdam. Londonban és egész Angliában
még semmit sem enyhült a: a
kétségbeesésig fokozódott izgatottság,
mellyel a brit szigetország lakói a febr
ruár 18-ára bejelentett német blokádot
várják. Nem csökkentik ezt az angol
admiralitás megnyugtató közlései sem,
melyek a német blokád ellen készülő
intézkedésekről szólnak. A tengernagyi
hivatal közzétette, hogy február 18-án
száznál több angol torpedónaszód és
torpedózuzó indul felderítő szolgálatra
Anglia körül, hogy a német tengeralattjárókat
elűzzék a partvidékről.
A törökök Dija Egyptom felé.
Konstantinápoly. Már csak néhány nap
kérdése, hogy az Egyptom ellen Kemal
pasa fővezérlete alatt elindult óriási török
sereg a szuezi csatorna vidékére fog
érkezni. A technikai nehézségek javarésze
már mind le van győzve, s néhány
nap múlva Szueznél olyan arányú harcok
fognak kezdődni, melyek az egész
világ érdeklődését magukra vonják, s
amelyek eredménye az egész világháborúra
elöntő jelentőségű lesz.
Höfer jelentése.
BmlapesJ. (Hivatalos.) Oroszlcngyelországban
és Nyugatgaliciában tüzérségi harcokjói
eltekintve semmi sem történt. A kárpáti liarcvonalo"
az uzsoki szorostól nyugatra cső szakaszban
orosz támadásokat és egyes részleges
előretöréseket az ellenség nagy veszteségei
mellett visszautasítottuk. Az Erdős hegységben
és Bukovinában ismét előrehaladtunk, több
száz oroszt elfogtunk és gépfegyvereket zsákmányolniuk.
i Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
jelenti :
Nyugati hadszíntér. Az Argonneokban egy
támadásunkkal térj nyertünk. Az ellenség 6
tisztje, 307 főnyi legénysége, 2 géppuskája és
6 kisebb ágyúja maradt a kezünkben. A közép
és déli Vogézekben is volt néhány helyi
sikerünk.
Keleti hadszintér. A keletporoszországi határon
tegnap is reánk nézve mindvégig kedvező
eredménnyel folytak a harcok, noha a
magas hó akadályozta csapataink mozdulatait.
Az ellenséggel való összeütközés eredményei
még nein tekinthetők tisztán át. A lengyelországi
hadszintéren a Visztulától jobbra,
Sierdztő) északnyugatra egy előretörésünk,
amellyel az ellenséget mindenfltt, ahol találtuk,
visszaszorítottuk, néhány száz foglyot szerzett
nekünk. A Visztulától balra különös események
nem fordultak elő.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
Zolmnesye és D hadiadó
Nyilatkozat a legújabb
jövedelmi adóról. =
Saját tudósítónktól.
A hivatalos lap egyik minapi száma közölte
a pénzügyminiszter körrendeletét a .jövedelemadónak
a hadsegélyezés célja;ra való Ideiglenesen
és részlegesen történő életbeléptetéséről".
Ez a körrendelet szabja meg a hadiadó
kivetésének és behajtásának módozatait.
Tudósítónk ma kérdést Intézett ebben a
tárgyban a zalaegerszegi pénzügyigazgatóságnak
egyik Nagykanizsán tartózkodó főtisztviselöjéhez,
aki a hadiadó ügyéről a következőkben
nyilatkozott:
. — A napokban megjelennek mindenütt
egész Zalamegyében a hirdetmények, melyek
tájékoztatni fogják a közönséget a hadiadó
kivetéséről. A tőrvény értelmében mindenkinek,
akinek összes jövedelme az 1914. évben a
20.000 koronát meghaladta, hadiadót kell
fizetnie. A kivetés a következőképpen történik:
Az adóköteles a megállapított vallomás! íven
benyújtja vallomását. Adóköteles az, akinek
bármely forrásból eredő és akár tényleg befolyó,
akár őt megillető pénzbeli vagy értékkel
biró egyéb bevétele meghaladja a 20.000
koronát. Ezt a vallomást február 28-ig büntetés
terhe alatt be kell szolgáltatni. — Ettől
egészen különállóan az összeíró bizottságok
az 1915. évi általános kivetésre összegyűjtött
és már rendelkezésükre álló adatok alapján
megállapítják, hogy kinek volt a mult évben
20.000 koronánál nagyobb összjövedelme és
elsőfokulag megszabják kinek-kinek a hadiadóját.
Ez összeíró bizottságok elnöke egy pénzügyi
tisztviselő lesz. Már a bizottság összeállítása
garancia arra, hogy az adómegállapltás
egyrészről meg fog felelni a törvény céljainak
és a közérdeknek, másrészről a közönséget
sem teszi ki zaklatásoknak és jogtalanságoknak.
Lesz adófelszólamiásl bizottság is, amelynek
előadója az Összeíró bizottság elnöke lesz.
Csak itt, az előadónál találkozik az adóköteles
vallomása az összeíró bizottságok kivetésével
és ezek alapián az előadó beterjeszti
javaslatát az adókivető bizottság elé.
Ennek elnökét a belügyminiszter nevezi ki,
három rendes és három póttagját a pénzügy-
Igazgatóság ajánlja kinevezésre a pénzügyminiszternek.
Ugyanennyit választott a hétfői
megyegyülés is. — A bizottság megbirálja az
előadó javaslatát és kiveti az adót.
V Z C U ^ \' S . 2-3CC.GC0 korona
várható a 20 ezer koronán felüli jövödelmek
után befolyó adóból. Arra a kérdésre,
hogy Nagykanizsára mennyi esik ebből az
összegből, nem válaszolt illusztris informálónk,
de annyit mégis mondott, hogy igen jelentékeny
összeggel fog szerepelni Nagykanizsa is
az uj hadiadó jegyzékében.
A kémek hadteste:
• Telefonközpont a Kaiban.
Ei? k u l i u l ttot elbeszélést
A napokban érkezett haza Nagykanizsára az
északi harctérről egy sebesült tiszt, aki igen
érdekes részleteket beszélt el arról, hogyan
üldözték honvédelnk és népfölkelőink a menekülő
oroszokat és mennyire nehéz a mi
helyzetünk az oroszok kémrendszere miatt. A
főhadnagy közléseit az alábbiakban adjuk: \'
Azokban a harcokban, amelyeket az oroszokkal
folytattunk, ismételten bebizonyult, hogy
az oroszok hiányos földerítő szolgálatukat és
az offenzív szellem gyöngeségét csakis kémszolgálatukkal
tudják pótolni, amely valóban
sokoldalú.
Egy Ízben magamnak Is alkalmam volt meggyőződni
arról, milyen furfanggal és elszántsággal
dolgoznak az orosz kémek. Egyik ütegünk
mellett, amely nagy pusztításokat vi^t
végbe az oroszok lövészárkaiban, gránát csap
le, amely közvetlen közelemben másfél méter
mélyen fölturta a földet. Amint egy pillantást
vetettem az ütegre, egy drótszálat láttam meg
benne. Természetes, hogy ki akartam kutatni
ennek a sodronynak a rendeltetését és négy
önként jelentkező huszárral sikerült is egy
kutig vezetni a nyomát, amely tövészárkaink
és ágyúink közt, a ml Ütegeinktől alig egy
kilométernyire volt. A négy huszárral leereszkedtem
a kútba. Fogunk közé vettük a revolverünket
és kézi villamoslámpával világítottam
az utat. — Közvetlen a viz tükre fölött egy
üregre bukkantam, amely szoba nagyságú
nyilásba vezetett Abban a pillanatban, amikor
óvatosan beléptem az üregbe, egy markos legény
rohant rám, akit azonban sikerült leterítenem.
Utána még hárman, közülök ketten
orosz katonaruhában rohantak ránk, legényeim
azonban val^ennyit ártalmatlanná tették, AZ
egyik, ki gyalogos altiszt volt, elmondotta,
hogy itt már. hetek óta berendezkedtek és
telefonösszeköttetést létesítettek a maguk tüzérségével.
Igy tudták elérni az oroszok, hogy
— amíg le nem lepleztük ravasz cselüket —
ütegeink ismételten kénytelenek voltak pozíciót
változtatni, mert az orosz gránátok és srapnelek
folyton közvetlen közelünkben csaptak le.
Természetes, hogy az oroszok találékonysága
egy ilyen tervben nem merült ki, hanem
a legkülönbözőbb módon igyekeznek bennünket
kikémlelni. A legnagyobb előnyük az, hogy
egy egész orosz hadtest, körülbelül 30—40
ezer ember van a kémkedésre kiképezve s igy
ebben a tekintetben nehezen tudunk versenyezni
velük. Csapataink rendkivül! hősiességére
és áldozatkészségére van szükségűnk,
hogy az oroszok agyafúrtságát ellensúlyozni
tudjuk. Rájövünk kémkedési fogásaikra, amelyek
meglehetősen egyformák és Igy ártalmatlanná
tesszük eleinte meglehetős kellemetlen
ravaszságukat.
Hjmk liM-ijtgekttl
JMikemik i btqtlniull
K í i i R E K .
fl polgármester Budapesten. Dr. Sabján
Gyula polgármester ma reggel a gyorsvonattal
Budapestre utazott, ahol dr. Bálás Béta főispánnal
és Árvay Lajos alispánnal találkozva,
együttesen eljárnak a Zalamegye és Nagykanizsa
gabona- és Hsztszükségletének biztosítása
tárgyában. A belügyminisztérium városi osztályát
látogatják meg, ahol ugyanekkor megjelenik
a földmivelésügyi miniszter kiküldötte
is. A főispán, alispán és a polgármester főváros!
utjukkal siettetni akarják azon feliratok
kedvező elintézését, amiket az illetékes minisztériumokhoz
ugy Nagykanizsa város, valamint
Zalavármegye intézett avégből, hogy a folyamatban
lévő gabonarekvirálás eredményét képező
zalamegyei gabonakészletekből a vármegye
területéről semmit se lehessen elszállítani,
mert a vármegye élelmiszerszükséglete
az uj aratásig csak igy biztositható.
Hős! halál. Kulcsár Oyula zalaegerszegi
állami főgymnáziuml tanár, tartalékos honvédhadnagy
az oroszlengyelországl harctéren hős!
halált halt. Kulcsár Qyula ezelőtt mintegy nyolc
évvel a nagykanizsai főgymnáziumbin működött
mint civiltanár s halála nemcsak Zalaegerszegen
keltett mély részvétet, hanem itteni
régi barátai és nagyszámú tanítványai is bizonyára
mélyen fájlalni fogják tartalmas, tevékeny
életének derékon törését. Fiatal özvegye
és két kis árvája siratják.
fl 19. 20 és 24 évesek zalamegyei soro-
«ása. Ma érkezett le a vármegyeházáról Nagykanizsa
város katonaügyi osztályához a 19,
20 és 24 éves népfölkelők sorozásának időbeosztásáról
szóló rendelet, melyből eddig
csak annyit tudott mindenki, hogy az uj sorozás
február 18-án kezdődik. Ezúttal nem lesz
stabil sorozó bizottság Nagykanizsán, mint
november—decemberben volt, hanem két mozgóbizottság
soroz, melyek minden járási székhelyen
megjelennek. Eléggé bánják ezt a kanizsai
vendéglősök és kereskedőit, kiknek a
legutóbbi újoncozás szép pénzt hozott. Nagykanizsán
február 18-án, (Jövő csütörtökön)
kezdődik a sorozás, s kerek egy héten át,
24-élg fog tartani. Ugyanez a sorozó bizottság
i4lsólendván folytatja munkáját február 25-től
március 3-lg, majd Letenyén március 6-ától
8-ig, Perlakon március 10—13-lg és végül
Pacsán március 13—17-ig. — A másik bizottság
Keszthelyen február 18—20-Ig, Balatonfüreden
február 22-én, Tapolcán február 23—
25-lg, Sümegen március 3—4-ig, Zalaszentgróton
március 5—6-án, Zalaegerszegen március
8—13-ig, Nován március 15—17-Ig éa
Csáktornyán március 19-24-ig fog sorozni.
A bizottságok elnökei mindenütt a főszolgabírók
illetőleg a polgármesterek lesznek.
Nagykanizsa és a Vőrös-félbold mozgalom.
Minden újságolvasó tudja, hogy Magyarországon
Is általános akció indult meg a
török Vörös-félhold érdekében,. mely a ml
Vöröskeresztünknek felel meg. Bennünket nagykanizsaiakat
pedig annál inkább érdekelhet ez
a mozgalom, magyarán: gyűjtési akció, mert
.annak a törökországi bizottságnak, mely
evégett a magyar kormánnyal és közélet vezéreivel
tárgyalt, egyik tagja ZI a B a I d j I, a
kitűnő konstantinápolyi közéleti férfiú volt.
aki évente többször megfordul Nagykanizsán,
ahova erős baráti kötelékek fűzik. Ez a propaganda
eljutott Nagykanizsára Is, a Vörösfélhold
támogatására alakult országos bizottság
(elnökei Khuen-H^derváry Károly gróf és
özv. gróf Károlyi Istvánné) lelkes felhívását
megkapta Nagykanizsa város tanácsa is, mely
a napokbhn a Vörös-félhold javára való adat

19 i 5. február 12. ZALAI HIRLAP 3. oldal.
kozásra liivja lel a város közönségét Dicső
{s hűséges szövetségesünket, a török nemietet,
me!y messzi keleten gyöngíti az orosz
tömegeket, kötelességünk tőlünk telhetőleg
támogatni egészségügyi intézményünk szervezésében.
Miiuienkinek kell, hogy akadjon még
némi adománya err$ a magasztos célra. Külön
gyüjtőivekct nem bocsát ki a város, de
adományokat ugy a helybeli sajtó, mint a
polgármesteri hivatal elfogad, nyilvánosan
nyugtat és illetékes helyére juttat. Egyébként
pedig igen helyén való volna, ha a város
képviselőtestülete is megszavazna a legközelebbi
közgyűlésen megfelelő összeget a Vörös
Félhold javára, melyet ha segítünk munkájában,
ugyanúgy a saját érdekünkben cselekszünk,
mintha csak a Vöröts kereszi tet tám* ogatnók. •
f l holnapi katonabangverseny. A kitílnő
48-as katonazenekar holinp szombat este tartja
a Centrál-kávéházban hatodik nagyszabású
hangversenyét a 48-asok és 20-as honvédek
cigarettával való ellátásának jótékony céljával.
A hangverseny remek műsora ezúttal a következő
:
1. Wirnitzer: „Jobst ezredes" induló.
2. Strausz: Nyitány .Cigánybáró" operettből
3. Evsler: Keringő .A nevető .férj- cimű
operettből.
4. Wagner: Fantázia „Lohengrin" c. operából
5. Richter: Magyar népdalok, egyveleg.
6. Verdi: Fantázia a „Rigoletto" c. operából.
7. Stróbl: „KSrtner Lleder" variációk két
vadászkürt-szóló.
8. Oiesser: „Dies und das, fürjeden was"
egyveleg. *•*
9. Stritzel: Magyar dalok, induló.
Színtársulatunk uj zenekara. Közöltük,
hogy jobb sorsra érdemes színészeink Pécsett
a háboru miatt milyen óriási nehézségekkel
küzdenek a létért. A konzorciumi alapon dolgozó
társulat, melynek öt legjobb tagja van
a harctéren, hónapokon keresztül alig tudta
a létminimumot megkeresni, aminek legfőbb
oka az volt, ho«y a színház zenekarát, a
69-es katonabaudát is elvitték a harctérre.
Zene nélkül pedig nincs operett, operett nélkül
pedig nemcsak Nagykanizsán, hanem
Pécsett sincs publikum. Végre Valentinhez,
az ismert bécsi színházi ügynökhöz fordult a
társulat, aki egy kisebb zenekart állított össze
a pécsi színház részére. A Tökéletes asszony
előadásával mutatkozott be a minap a pécsi
színházban a várva várt zenekar, mely a
pécsi lapok szerint egészen jól bevált és
fjaranciát nyújt arra, hogy színészeink sorsa
s jobbra fordul általa. „A zenekar nem oly
nagy, mint a katona zenekar, de ott látjuk az
orchestcrbeti az összes hangszereket, a zongora
előtt pedig fiatal, hozzáértő bécsi hölgy
ül. Mind gyakorolt zenész, akiket a különböző
bécsi színházaktól hódított el — drága pénzen,
a mindent tudó színházi ügynök, Valentin.
Többet ér egy tiztagu finom, mint egy nagy,
lármázó zenekar, mely agyonüti a partitúrákat
és túlharsogja az éneket. Ez a zenekar a
háborús Igényeket teljesen kl fogja elégíteni."
Igy Ir róla a Pécsi Napló.
fl Nyugat, Ignotus, Ady Endre és Fenyő
Miksa szerkesztésében megjelenő szépirodalmi
folyóirat 1915. évi február 1. száma a következő
nagyrészt aktuális és igen érdekes tartalommal
jelent meg ; Tartalom : Ambrus Zoltán:
Háborús jegyzetek, Szász Menyhért:
Husz évesek. Lovak panaszkodnak. KVersek),
Füst Milán: Boldogtalanok (Négyfelvonásos
színmű 3 felvonása), Kosztolányi Dezső: Monolog,
Lakatos László: Primerose, Schőpflln
Aladár: Magyarok és németek. Figyelő : Ignotus
: Irodalmi dijak, Schőpflin Aladár: Arany
János angolul, Felvlnczl Takács Zoltán: A
Szendrci-Szentiványi-féle művészlexikon, Bálint
Aladár: Hangversenyek, Bálint Aladár:
A kilencedik szinfónia és más egyebek, Lenfyel
Menyhért: Halál Velencében. Disputa:
zabó Dezső : A francia lélek keresztmetszete.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: X., Lónyayutca
18. Szerkesztőségi órák d. u. 4—6-lg.
Előfizetési ára: egy évre 24 K, félévre 12 K,
egyes szám ára 1 K 20 fill. Megjelenik minden
hónap 1-én és 16-án. Telefon: József
40—60. Mutatványszámot kívánatra díjtalanul
küld a kiadóhivatal.
H tna esti polgárőrök. Ma, pénteken
este Nagykanizsán az alábbi polgárőrök teljesítenek
rendőri inspekciót;
Vidor Imre, Pavelkovics János, Arnstein
Sándor, Mankovics István, Rabinek Jenő, Fischer
József, Fonyó Mihály, Török József
balog, Lehoczky Mátyás. László Ignác, Ber.
ger Adolf. Balázs József, Brandl üyula, Büki
Sándor, Zábó József. Wellisch Márk, Czulek
Józ <*f, Sin ger Sándor, Fleischacker Ignác,
Balog Ágoston és Sáfrán József.
Ünnepi műsor. A Szarvas-szállóbeli Berlinmozi
s/oinbati és vasárnapi műsorát ismét a
legérdekeseob képekből állította össze, ugy,
hogy előadásai akármelyik fővárosi mozival
kiállanák a versenyt .Az elveszett fiu" elmen
egy rendkivül érdekes amerikai történetet mutat
be, melynek tárgyát egy kalandos vérű
fiatalember élete, küzdelmei és szenvedései
adják. Az előadó amerikai színészek játéka
csak még élvezetesebbé teszi az előadást. —
„Glgetta nevenapja" pedig egy bájos poétikus,
szellemes szinmö, melynek üde levegője Igazi
műélvezetet nyújt a nézőknek. S hogy az erős
dráma kedvelői Is megkapják a magukét, a
.Nagy titok\' clinű dráma egészíti ki két humoros
kép társaságában a nagy, két órás
műsort s igy báiran. ajánlhatjuk olvasóinknak
az előadás megtekintését.
A legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brilllánsokat, régi ékszereket, tört aranyat
e\'Üstöt és antik órákat. Szívós Antal
mflórás és látszerész, Király-utca 5. szám.
A szerkesztésért felelős - dr. H a j d ú Gyula.
Szerkesztő: Gürtler István.
A v i l á g h i r ü b a j o r Salvátor-sör
palackokban
megérkezett
s az a
Korona M á z és étteremben
a mai naptól kezdve kapható
\'Szorvo! szállú\'
IPlKi-tér.
*U* R• aA» M» aI A« "a mozgió.„ktcé«p t Tpraifhloat am.
Ma pénteken, febr. 12-én színre kerQl
MENYDÖRÖG AZ ÁGYÚ
! CSATTOG A KARD !
aktuális háborús drá<na 3 felvonásban.
Derűs szerelem, szincs vígjáték. Kázmér
tangólázban, humoros. Alfonzónak
éjjeli inspekciója van, humoreszk. Háborús
aktuálltások. harctéri felvételek.
Rendet helyárak. hűtött u l n h á z . Buffett.
Előadások hétköznap ő í i 9 órakor, vaaárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 ég 9 órakor.
IHopoDtaelOal!
Szombat és vasárnap, febr. 13., 14-én
Elveszett fiu
nagy cowboy dráma 2 felvonásban.
GIGETTA nevenapja
uagyhatásu színmű 2 felvonásban.
A NAOY TITOK, dramolett 1 felv. Oyula
a d ó s s á g a i , humoros. Norvég hegyek,
természeti. Kérek egy kis tűzet, komikus.
Mayer Károly
ruhafestő, vegyttsztltő, p l l t s l r o z ő é a KŐzmosó
gyára
NAOYKANIZSA, KÖLCSEY-UTCA IS. Mám.
Oyüjtőtelep: Fő-tér (Korona-szálloda.
T•!•(•« 2M. IQf|t«r«lni Miytr I m I Í .
Előadások 6 é« 9, vasár- é« ünnepnap 3,3, 7 éa
9 órakor. Rendes helyárak. A t e r em ffttve van.
Elvállal férfi- és női rubiluü festés és tisztítás
céljából, úgyszintén fehérneműt lapt, faliért,
kézelőt ét egyéb háztartási elkkst, báli ruhát,
menyasszonyi kelengyét, mindennemű piperét.
Vidéki postai megbízáaekat (yersaa
él panttsin sazkdzll Jatáaysi árbaa.
s Ö-4
Új órás-üzlet Tisztelettel, értesítem a város és vidékének közönségét,
O nojy ttaíykDnlzsán, a Szarvas-szálloda épületéin
S Z Í V Ó S Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett órás-, ékszerész- és látszerész- i ü z l e t e t n y i t o t t a m . — . . •
Dusán felszerelt raktáramon Mindezek Javítását a legújabb
tartok óriási választékban ( J J r . ^ találmányú, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- < felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszereket. M M i m ü l l preczizitássai végzem.
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt
közönség szíves támogatását kérem
Vékasy Károly
néhai Id. Jack Frigyes tanítványa.
4. oldal. ZAl^A HIROAK h\'15 február 12.
mim ÉS DOLEZSÁL
= f e s t ő v á l l a l a t a = —
lanluiiu. w r Magyar-uíca 23 I
. nness
DvBOGímtáblák
honi s külföldi faerezés
márvány ulánzalok festése.
Épület, szobafestés
bufor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szlnérzékünk, magasan
fejlett IzlésQnk és
technlkénk a legkényesebb
igényeket is kielégítő. —
Arajánlatlal, színes vázlatrajzzal
felszólításra díjtalanul
szolgálunk III i
uwwmnmxxiiwyiMxuMwmvh
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgy közönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy* lakásomon levő
; mely 23 év óta fennáll és legmeg-
• bizhatóbb beszerzési forrása a leg-
• előkelőbb cégek gyártmányainak,
-- felfrissitettem. •••• —
R a k t á r o n tartok M a y és
H o i f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtfóle
d a m a s z t - á r u k a t és
a j ó h l r ö Llllom-vósznat,
z s e b k e n d ő k e t és m l n d e n -
nemfl f e h é r n e m ö e k e t . ::
==<=- A legfinomabb árukl =====
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
| raktáram megtekintésére. „
Teljes tisztelettel G0l{IbGr$GM&
\\m.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. S ü r g ö n y e i m :
G u t e n b e r g n y o m d a
i i i
n i
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.

Zalai Hirlap kiadóhivatala
Telefon 41. szám
hirdetéseket jutányosán felvesz
I \' l . évfolyam. Ma^ykanizaa, 1915. február 13. szombat 35. szám ZALAI HÍRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
4i0flK«t*«l Arwki Helybwn Jiázhoí tiordvM I hom 1 K.
«(Cye» •zii" 4- flll«r Vlő*k»c. poatin . 1 linrr. 1-50 K.
NyIHttr it tilrdci4»oH •>». ^állapított JK MENNI
L*p\\e/«t:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal: OutenberK-ojromda Ctcngery-ut 7. tzim
Tcloton: Sz«rkc»/iAkítf 41. Kiadóhivatal 41.
Iflriietinény.
A nagykanizsai takarékpénztár
részvénytársaság saját házában,
intézeti helyiségeivel kapcsolatban,
az általában elsőrendűnek
ismert Arnheim budapesti pénzszekrény
és trezorgyár által a
kor minden igényeinek megfelelő
páncélszobát építtetett.
Az ezen pánczélszobában levő
acélból készült betétpénztárakban,
különböző nagyságú, a bérlő fél saját
zárja alatt lévő még külön zárakkal
is ellátható rekeszek, előnyös árban
akár egész évre, akár rövidebb időszakra
is bérelhetők.
A rekeszek a hivatalos órák alatt
állanak a bérlők rendelkezésére.
A berendezés megtekintésére az
intézet a közönséget szívesen látja.
ltasyraliiiiatottali vagyunk, — nyilatkozott a minap egy
előkelő katonai méltóság. „Egy nemzet,
mely ezer ér rettenetes, ádáz küzdelmei
közt megtudott maradni, az nagyrahivatott".
Ezek voltak a generális rövid
és tömör szavai. Reánk nézve ez annál
örvendetesebb, mert a világ legkomolyabb
és legalaposabb nemzetének sarja
mondta. És ezen szavakat visszhangozza
az egész német közvélemény. Annak a
népnek közvéleménye, mely mindig látott
bennünket, de soha sem vett észre.
Nem akart bennünket észrevenni, mert
nem volt meggyőződve, vájjon a népek
nagy harcában, melynek eljövetelével
minden okos koponya tisztában volt,
meglátjuk-e a helyes utat? Van-e politikai
érettségünk ? S talán kételkedett,
hogy a széthúzó erők nem képesek egy
cél érdekében tömörülni. Most midőn
látja, hogy minden pártérdek hallgat s
minden szívnek egy a vágya: — megtanult
bennünket tisztelni, sőt csodálni.
S tulajdonképpen, csak most lett Igazán
barátunkká, szövetségesünkké. Először
hozzánkfüzte a közös cél: a kultura védelme,
a jogtalanság megbüntetése.
Most már hozzánklüzl a szeretet. Kezdetben
tisztelt bennünket, mert látta,
hogy érzésben és tettben egyek tudtunk
lenni. Azután, midőn látta a magyar
csapatok hőstetteit, majd a nemzet áldozatkészségét,
elkezdett bennünket csodálni.
Majd midőn látta, hogy a szövetségi
hűséget álljuk és megismerte erényeinket
is: megszeretett bennünket. S
ez a tiszteleten alapuló szeretet jelenti
a tulajdonképeni szövetséget. Ez az
alapja a mi örök barátságunknak.
S ez a mi legnagyobb kitüntetésünk,
midőn a világ első nemzete nyújtja a
testvér kezét. És midőn a kezét ölelésre
nyújtja ez a kéz, megremeg egy
belső érzéstől, melyben a bocsánat van,
hogy idáig nem vett bennünket észre.
S midőn a világ első nemzete megszeretett
bennünket, a világ más népei
többé nem Ázsiát látnak hazánkban,
hanem az erős és lelkes nemzetet, mely
a csatatereken páratlan vitézségü, a
gyániolltásban nagylelkű s az önmegtagadásban
példás. Az elismerés a nemzetnek
: a hatalmat, az örökéletet hozza
meg. Tehát nem volt hiába ezer év titán!
küzdelme. Amit csak félig értüuk
el a török harcok Idején, azt most a
népek harcában teljesen elértünk, még
pedig ugy, hogy azon küzdelmeinkért
Is most kapjuk a babért. (az. gy.)
A világháború.
Menekül az orosz
Czernowitzból.
Raüautz. Északbukovinából érkezett
pontos jelentések szerint a Cernowitz
kiürítéséről szóló hirek megerősítést nyernek.
Az orosz bank, mely Bukovina
fővárosában fiókot rendezett be, Összes
ériékeit egy páncélos vonaton Kievbe
küldte s a bank személyzete is elhagyta
Cernowitzot. Az összes orosz közigazgatási
hivatalok Is mind sietve pakolnak
s az orosz tisztviselők feleségeikkel
együtt elhagyják a bukovinai fővárost,
hol már egész otthonosan érezték magukat.
Szueznél csend van.
Gairo. A szuezi csatorna vidékén egy
hetet meghaladó idő óta teljes csend van.
Azok az előőrsi csatározások, melyek
január utolsó napjaiban oly nagy hevességgel
kezdődtek, február 2-án váratlanul
véget érlek s a nagyszámú török
lovasság, mely ez ütközeteket provokálta,
visszanyargalt kelet felé. Ugylátszik, csak
felderités volt küldetésük célja. Azok a
jelentések, melyek a csatornához közel
eső Izmaila város bombázásáról szólottak,
nagyrészben túlzottak voltak. A város
sokkaj kevesebbet szenvedett a török
bombáktól, mint első izben látszott, mert
a bombák nagyré6ze a város melletti tóba
esett. Az angol repülők jelentése szerint
a Sinai félsziget felől igen jelentékeny
haderő közeledik a csatornához, melynek
akciója már a közeli napokban megkezdődhet.
OsztBDds És M r ö p bombázása.
Berlin. Tegnap angol repülőgépek
bombázták Osztendét és a város pálya
udvarát felgyújtották. Sccbrügg belgiumi
kikötővárost a tengerről bombázták az
angolok, de katonai intézményekben nem
tettek kárt, csupán a belga lakósság
szenvedett súlyosan a bombázás által.
Románia semlegessége.
Szólla. A Dnevnik irja, hogy az
egyik Szófiában székelő követ értesítést
kapott a román kormánytól, mely szerint
Románia nincs semmi lekötöttségben
a hármas entente-val és semlegességét
Ausztria-Magyarországgal és Németországgal
szemben Is a legszigorúbban
megőrzi. Ezt a semlegességet szükség
esetén fegyveresen is kész megvédeni.
OralenplorszáQ német kormányzója.
Berlin. Oroszlengyelországnak a németek
által megszállt területén mintaszerű
közigazgatás működik s a lakósság
érdekeit olyan mértékben szolgálja,
hogy ahhoz hasonlót sem tapasztaltak
még az orosz kormányzás alatt. Szükgessé
vált ide is már német kormányzó
kinevezése. A megszállott oroszlengyelországl
területre kormányzóul a császár
Twelf tábornokot nevezte kl, akinek
szervező képessége már a háboru eddigi
folyamán kitűnt.
26.000 orosz fogoly.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
jelenti:
Keleti hadszíntér. A császár Őfelsége a
keletporoszországi határ harcterére érkezett.
Az ottani hadműveletek az oroszokat a Mazuri
tavaktól keletre állásaik gyors feladására kényszeritették.
Egyes helyeken a harc még tart
Eddig körülbelül huszonhatezer oroszt fogtunk
el, több mint husz ágyút és harminc gépfegyvert
zsákmányoltunk, a kezünbe jutott hadiszer
mennyiségét azonban ma még megközelítőleg
sem lehet áttekinteni. Lengyelországban
a Visztulától jobbra a német csapatok
folytatták a tegnap bejelentett offenzívát, elfoglalták
Slerps városát éa megint pár száz embert
fogtak el. A lengyelországi hadszintéren
a Visztulától balra nincs .változás.
Nyugati hadszíntér: A franciák tegnap
Souain mellett gyalogos támadást kíséreltek
meg, ezt azonban visszautasítottuk és százhúsz
embert foglyul ejtettünk. Az Argoneokban elfogott
franciák tegnap jelentett száma egy
tiszttel és száztizenkilenc emberrel gyarapodott.
Verduntól északnyugatra több ellenséges lövészárkot
elfoglaltunk. Verdun várára német
repülők száz bombát dobtak.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos) Oroszlengyelországban
és Nyugat Galíciában a helyzet nem változott.
A kárpáti arcvonalon a harc mindenütt
továbh folyik. A szövetségesek támadása
ellenség elkeseredett ellenállásának és
minden irányban összevont erősítésének lia\'cba
vetése d?cára lépésről-lépésre tért hódit. Bukovinában
hadműveleteink kedvezően hajadnak
előre, a hegység völgyén át előrenyomuló
hadoszlopaink nap-nap melletti harcokban
vívják vissza a hazai földet. A Sereth vonalat
elértük. Höfer altábornagy.
A ZO. honuédTsy alosezred
a ullüsiidlioruban.
ír. BeuedűJ Györw tart. fiodnes? naplójegyzetei.
in.
Aug. 20.
E nagy magyar ünnepet is a vonaton ültük
meg végtelen jókedvvel. Bőven koccintottunk
egymás egészségére is, — s hangos kíváncsiság
mellett huztunk sorsot arról, hogy ki esik
el legelőször. (A véletlen jelöltje még most is
él.) Ma láttunk először a va?ut mentén lengyelzsldó
népfölkelőt. Tény, hogy a mi népfölkelőink
jobban ki vannak öltöztetve, mint
ezek, azonban amikor beszélgetésbe elegyedtünk
velük, kiérzelt minden szavukból, hogy
teljes odaadással és mély\'gyűlölettel akarnak
ők Is harcolni a közös ellenség ellen. Meg Is
tették. — Oaliciai utazásunk sok rossz fogalmunkat
is eloszlatta. A köztudatban Qalicia
egy műveletlen, gazdaságilag értéktelen, elszegényedett
és semmi természeti szépséggel nem
bíró tartomány hírében áll. Nagy csalódás 1
Szebb és festőibb területe alig vari Európának,
mint Galíciának Magyarország felőli része.
Remekül hegyes vidék, óriási erdőgazdaságokkal.
Földje is jó, s nagyon Is megérdemli,
hogy minden ellen megvédjük.
Aug. 21.
Hodyniében laktáboroztunk. Hideg éjszaka
volt. Rajháty zászlóssal aludtam a falu vége
felé egy udvar közepén sátor alatt. A falu
kicsiny, rendkívül szegény, a szobák pedig
annyira telve vannak mindenütt családbeliekkel,
hogy nem volt lelkünk őket onnan kiszorítani.
Oroszország szomszédságában vagyunk.
A nagy prosz propagandának s az orthodox
egyház működésének hatása mindenütt erősen
érezhető. NlncS szoba, amely telve ne lenne
orosz mintájú szentképekkel. Áruházat és arcszabás
mindenütt az orosz parasztra emlékeztet,
a kezembe került köilyvek között pedig
egy sem.volt, amely ne cirlllbetükkel lett volná
nyomva, szóval, kezdünk összeköttetésbe lépni
ax ellenséggel. Mindenünnen kozák járőrök
közeledését jelentik. A legénységnek hosszasán
képekkel megmagyaráztuk az ellenség
összes fegyvernemüinek ruháit, fegyverét, harcmódját
és szokásait.
Az utazás és a menet után jól esett volna
egy alapos alvás, bele Is kezdtünk már, azomban
megjött az első muszka s ez akkora mulatságot
szerzett, hogy reggelig mosolyogtunk
rajta. — Ugy történt, hogy a vonatról a leghosszabb
honvédnek leesett a sapkája; minthogy
pedig azonnal nem tudtunk másikat
keríteni elő: sapka nélkül járt. Éjszakára azonban
valami földszínű kendővel bekötötte a
fejét. Miért-mlértse: éjféltájt felkelt s magára
terítette a sátorlapot is, amely szintén földszínű,
— akárcsak az orosz egyenruha. —
Valamelyik buzgó honvéd azomban észrevette,
s minthogy a fejére csavart ruhával ugy nézett
ki. akárcsak egy lapos sapkás orosz katona,
a honvéd felugrott, átnyalábolta a^sapkánélkűlit,
földhözteremtette, meggyonfrozta s
— csak azután — elkezdett rendben bennünket
költögetni: százados ur, hadnagy ur, egy
muszka van itt, megfogtam, kémkedett stb.
Több se kellett I Körülfogták s alaposan helybehagyták
a többiek Is. A .muszka \'pedig rúgott,
kapátódzott. s csak akkor sült ki a tévedés,
amikor kézilámpával megvilágítottuk az
arcát. A „muszka" nevet azomban netn lehetett
róla lemosni. Az uhnovi ütközetnél, mikor
már az ellenséges tűzben mentünk előre, még
akkor Is odabökték néki: nézd koma, ott vannak
a rokonaid, hallod hogyan „pesszog" a
puskájuk? A bemutatkozás azomban nem jól
sikerült, mert a ml szegény „muszkáuk"-nak,
itt végleg lefújták a nagygyakorlatot s most
valahol egy szebb hazában keresi a sapkáját.
Aug. 24.
Pár nap óta nagy meneteink vannak. Sietünk
erősen az orosz határ felé; korán reggel
Javorovba ériünk, s itt hallottuk, hogy a mieink
már több helyen megmérkőztek az oroszszal
— sikerrel. Azt hittük, hogy e közlés a
legénységet felhangoljá, s épp az ellenkezője
töriént, majd mindegyik sértődötten mondta:
„Hadnagy ur, néni kellett volna Hödyolében
két nap maradni, mpst már legalább ml is
megfoghattuk volna azt a fajzatot 1 Kl az\'Isten
éri most el?" s
Fogadtatásunk itt is nagyon szívélyes volt
de jól is esett, hogy annyi falu után végre egy
rendes városba értünk. Több tlszttársammal
bementünk- egyik templomba, hogy Imádkozzunk
otthonmaradt szeretteinkért. A legénység
is hasonlóképen.
Javorow után hatalmas orosz repülőgép jelent
meg. Nagy lett egyszerre a lövöldözési
szándék, ezt azonban eltiltották. Itt már minden
háborús színezetű. Nagyobb lovas csapatok
vágtatnak előre, erős tüzérség jött közelünkbe,
a? éneklés is el volt tiltva, — mind
olyan dolgok, amelyek az ellenség közeledtét
•jelzik. - - 26^n reggel Kamienagora elé értünk.
Ez is tipikus galíciai városka, nagy padoga
formájú fatemplommal. Tovább menet
Lípnik előtt bementem Pogány tizedessel a
paphoz s pénzért bort kértem tőle. Személyesen
nem volt ptthon, azomban jokona — egy
igen bájos falusi szépség — kijelentette, hogy
ők nem borivók, ezért csak annyival rendelkeznek,
amennyi a templomban szükséges.
Nagy felbuzdulásában azomban hallgatott szépmondásainkra
s ebből is adott három jókora
üveggel. Egyiket hármasban mindjárt el Is fogyasztottuk.
Kitűnt, hogy tokaji. Na — gondoltam,
otthon vagyunk, Itt Is tokaji mellett
imádják az Istent.
\' . . ! . : Aug. 27.
Úttalan utakon, eidőn-mczőn siettünk előre:
Ágyúzás hallatszik. Az a hir, hogy ma már
szólnak a fegyverek. A legénység csendes,
mindegyik el-elgondolkodik, összehúzzák szemöldökeiket,
az arcok néha elhaloványodnak, s
szúrós szemmet tekintgetnek előre. Ez az .általános
hatása a várt ütközetnek. Az éjjel Dlabik
már találkozott orosz járőrökkel. Kölcsönösen
jól szemügyre vették egymást. Menet
közben hozzám jött Pogány tizedes — civilben
iró — s arra kért, hogy eleste ésetén
ezt közöljem valakivel. Szakadatlan taenet van;
A vidék változatos, — de a hegy-völgy, apró
falvak stb. megemlítésre nem méltó tucatképek.
H f l R f K .
Tanácsülés. Nagykanizsa város tanácsa
tegnap, pénteken dr. Sabján polgármester távollétében
is megtartotta rendes heti tanácsülését,
melyen dr. Krátky István főjegyző,
polgármesterlielyettes elnökölt. A tanácsülés
ezúttal sem foglalkozott a nyilvánosságot érdeklő
nagyobb városi ügyekkel, hanem csupa
sürgős hivatali folyó ügyeket, főleg egy csomó
számla utalványozását intézte él.
fl hadiadó Nagykanizsán. Legutóbbi lap-;
számunkban részletesen ismertettük a háború
tartamára szóló uj adót, a 20.0C0 koronáig
felüli jövödelein megadóztatását s a zalaeger-»
szegi pénzügyigazgatóságnak e tárgyban Zalamegye
területére fett intézkedéseit. A pénzügy-
Igazgatóság utasítását ma megkapta Nagykanizsa
város Lnácsa és Horváth István adóellenőr
van hivatva a hadiadó nagykanizsai
kivetésének előkészítését Intézni. A legközelebbi
tennivalóé dologban az adatgyűjtés, melyből
megállapítható lesz, kik azok Nagykanizsán,\'
akiknek jövödelmére az uj adót kl fogják vetni.
De már most Is tudják a városi adóhivatalban,
körülbelül, hány ilyeji boldog ember van
Nagykanizsán, akik 20,000 koronát meghaladó
jövödelmet élveznek. Szinte hihetetlen ez a
szám: 60-nát többre becsülik azokat, akilc
ennek az „élvezetnek" v41óban Irigylésre méltó
részesei. Ezek megadóztatásából legalább
100.000 korona hadiadóbevételt várnak, aminél
többet Nagykanizsától aligha várt valaki.
fl vágóhídi állatorvos nem vonul be.
A novemberi népfölkelől-sorozáson tudvalevőleg
öt városi tisztviselőt soroztak be katonának,
köztük a két fiatalabb állatorvost. A három
hivatalnok közül, mint közöltük, kettőt
nélkülözhetlenség cimén felmentettek a katonai
szolgálat alól, a harmadikat, Táncsics Béla
kataszteri nyilvántartót azonban nem. Tegnap
a két állatorvos egyikének, Kertész Lipót közvágóhíd!
állatorvosnak mint nélkülözhetetlennek
felterjesztése ügyében Is megjött a honvédelmi
miniszter határozata, hogy Ker(é?f
Lipót nem tartozik bevonulni. — Gflnsberger
Lipót második városi állatorvos ügyében, aki
most a francia fogságban lévő Etschleger
Elemér nagykanizsai járási állatorvost helyettesíti,
még nem jött meg a miniszter határozata,
noha Oünsberger Lipót bevonulási te*
minusa már holnapután hétfőn Iész, amikor a
28—32 éves besorozottak fognak bevonulni.
fl badsegélyző hangversenye. A nagykanizsai
népjóléti Iroda vezetősége azzal a
panasszal fordult hozzánk, hogy a Centrálkávéházban
minden szombat este rendezett
jótékonycélu katonahangversenyek alkalmával
sokan vannak, kik nem váltják meg potom
50 filléres beléjegyeiket. Ez ellen joggal lehet
tiltakozni, nemcsak azért, mert heti 50 fillér
valóban nem áldozat ahhoz a mérhetetlen
szenvedéshez, amit katonáink a harctéren elviselnek
és kötelessége mindenkinek a hadsegélyző
iroda ezen akcióját támogatni, mely
tisztán a küzdő 48 ások és 20-as" honvédek
érdekeit szolgálja, hanem azért Is kifogás alá
esik a bliccelők eljárása, mert egyszersmind
a jólnevellség kérdése is azok eljárása.
Köszönet a harctérről a Jóléti irodának.
A nagykanizsai városházán gyönyörű munkát
végez a Dobrovics Milán vezetése alatt működő
Központi népjóléti Iroda, mely nemcsak a
hadbavonultak itthonhagyott családjairól gondoskodik
igaz humánlzmussal, de amit lehet,
a harctéren küzdők érdekében Is minden lehetőt
elkövet, A Centrálb^n rendezett katonazenekari
hangversenyek bevételéből sok tízezer
cigarettát juttatott már a Népjóléti Irocfa
1015. február 13. —.t\' r.i-.atrraxrgs ZA* »L.-• A- tsIre og-s^Hr IvRrt-i vLrrA ..P t 3. oldal.
a hős 48asoknak és 20-as honvédeknek,
akik a harctéren vannak. Legutóbb pedig a
rengeteg cigarettán kivül Igen nagy mennyiségben
egyéb szükséges holmikat is küldött
az iroda a 48, ezredhez, melynek a Lenk
kapitány parancsnoksága alatt álló 9. százada
kapta meg a küldeményt. Ezt a század a
Népjóléti Irodához ma érkezett, következő
szövegű levelében köszöni meg Nagykanizsa
város áldozatkész közönségének :
„A nagykanizsai közönség fogadja szives
megemlékezéséért a 48. gyalogezred 9.
század legénységének hálás köszönetét,
Nodrai Mihály í1 inester, káplár Kovács
Antal, Cser Lajos szakaszvezető, Anda üyula,
Őrmester, Polgár Ferenc önkéntes káplár,
Zalai József káplár, Tóth Ferenc káplár,
Zugsfflhrer Szabó, Zugsführer Vidákovics,
Korporai Böröczky.Gergely, Garzol Zsigmond
káplár, Zugsführer Sipos József,
Tornai János, Major György és Bedő Sándor
infanteristák."
Kapoli Pál levele. A nagykanizsai 48.
gyalogezred hősi cselekedeteinek porrtpástoílu
krónikása,. Kapoli Pál ma érkezett levelében
néhány rövid, de annál érdekesebb közlést
juttatott ismét hzozánk a harctérről. A szerkesztőséget
illető privát vonatkozások elhagyásával
igy szólnak sorai:
„A Zalai Hírlapnak közléseim nyomán megírt
azon harctéri tudósításai, melyek „A 48-asok
véres karácsonya" címen jelentek meg a lapban,
itt a haictéren is óriási hatás gyakoroltak
az olvasókra, amit csak szóval tudnék
elmondani. Alig voltam képes a elmemre
érkező lapokat megkapni, ugy kapkodták, pedig
az ezredhez ide több példányban is jár a
Zalai Hírlap. Hamarosan megint igen érdekes
dolgokat fogok írni, bár most éppen meglehetősen
csendes napokat élünk s csak a
folytonos ágyúdörgés emlékeztet igen élénken
arra, hogy háborúban vagyunk. Január
25-től február 4-ig kegyetlen hideg és mintegy
20 centiméternyi hó volt itt, de ma 5-én már
olvad. Csak e rémesen hideg napokban láttuk
a külömbséget a magunk felszerelése és az
oroszoké között. Olyan csodásan fel vagyunk
ugyanis szerelve, hogy ha még annyit fekszünk
is a hóban, lehetetlenség, hogy megfagyjunk.
Semmi hideget nem szenvedtünk,
de nem ugy az oroszok, akik még mindig
a foiró nyárban magukkal hozott mondurban
vannak és semmi meleg ruhával nincsenek
ellátva. Harcok, ütközetek már egy hónapja
nem voltak a ml frontunkon, mindkét fél
beásta magát s a Nldán keresztül nézünk
farkasszemet. Én és a 7. század legénysége
őszinte üdvözletét küldi a Zalai Hírlapnak és
a tekintetes Szerkesztő urnák s maradok kiváló
tisztelettel a mielőbbi viszontlátásra Kapoli
Pál tartalékos szakaszvezető a 48. gyalogozredben."
Fi Jóléti Iroda köszönete- Krausz Józsa
III. elemista leányka megtakarított pénzét —
2 kor. 00 fillért ajánlotta fel a sebesülteknek
cigarettára. A kis adományozónak köszönetét
fejezi ki a Központi Jóléti Iroda.
Fi ma és bolnapesti polgárőrök. Ma szombaton
és holnap vasárnap este az alábbi polgárőrök
fognak Nagykanizsán rendőri Inspekciót
teljesíteni:
„ Ma szombat este: Bőhm Jenő, Vlasics József,
Nikicser József, Matán Ödön, Gumilár Mihály,
Gergye Sándor, Hodics István, Gábor István,
Bencze Sándor, Csondor János, Pecsics István,
Sülé István, Schlujtner József, Bcdekovics
István, Poszovecz István, Stcinitz Gyula, Varga
Sándor, Elsinger Aladár, Poszovecz József,
Stcinitz Márton
Holnap vasárnap este pedig: Büki Sándor,
Frank Jenő, Fried József, Eppinger Lajos
Gerócs Isjván, Illés István, Kengyel Ferenc,
Ifj. Gerócs István, Viola Ferenc, Páll János,
Tóth István, Mandlbaum Oszkár, Mauer Lipót.
Bruncsics József, Martíncsevics Imre, Muzlkár
Vince,- Bayer Vince, Neumann József, Osskó
József, Bllllk Ferenc, Halvax Lajos, Stagl Ede.
Ünnepi műsor. A Szarvas-szállóbeli Berlinmozi
sromball és vasárnapi műsorát ismét a
legérdekesebb képekből állította össze, ugy,
hogy előadásai akármelyik fővárosi mozival
kiállanák a versenyt. „Az elveszett Ilu" címen
egy rendkivül érdekes amerikai történetet mutat
be, melynek tárgyát egy kalandos vérű
fiatalember élete, küzdelmei és szenvedései
adják. Az előadó amerikai színészek játéka
csak még élvezetesebbé teszi az előadást. —
„Gigelta nevenapja" pedig egy bájos poétikus,
szellemes szinmfi, melynek üde levegője igazi
műélvezetet nyújt a nézőknek. S hogy az erős
dráma kedvelői is megkapják a magukét, a
„Nagy lilok" ciirtfi dráma egészíti ki két humoros
kép társaságában a nagy, két órás
műsort s igy báiran ajánlhatjuk olvasóinknak
az előadás megtekintését.
A legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brilliánsokat, régi ékszereket, tört aranyat
ezüstöt és antik órákat. SZÍVÓS Antal
mfiórás és látszerész, Király-utca 5. szám.
A szerkesztésén felelős dr. HaJdu Gyula.
Szerkesztő: Gürtlor István.
A v i l á g h í r ű bajor PoluáMr
palackokban
megérkezett
s at a
Korona kávéház és étteremben;
a mai naptól kezdve kapható ,
IWI "B * kn sünH I aI tnIk RmooikozöitIk-uéIopi l . TPtltafol ont a2*30 .
if
Horcnlll Általános Tükörékpztúrl
részvényeket
a jelenlegi árfolyam szerint Ü eszek.
Levélbeli értesítéseket a kiadóhivatal
továbbit.
Szarvas-szálló g n a g y m o z s ó.
Placz-tér. Maoonla előad.
Szombat és vasárnap, febr. 13., 14-én
E l v e s z e t t fiu
nagy cowboy dráma 2 felvonásban.
G I G E T T A nevenapja
nagyhatású szinmrt 2 felvonásban.
A NAGY TITOK, dramolett I felv. Gyula
adósságai, humoros. Norvég hegyek,
természeti. Kérek egy kis tüzet, komikus.
Előadások 6 és 9, vasár- és ünnepnap 3,5, 7 és
9 órnkor. Rendes helyárak. Atercm
Szombat, vasárnap febr. 13. és 14-én
A „Vörös kigyóklub"
detektív-dráma 3 felvonásban.
Még a hold is kacag
pikáns vigjáték 3 felvonásban.
Nem szabnd csókolódznl, humoros.
Mester-hlradó, aktuális felvételek.
Rendes helyárak. Fűtött színház. Buffett.
előadások hétköznap 0 és 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
at \'•""\' IBBfiBBBBE1
nap 3,5, 7 és H
m fűtve van. Q
•Js I \'• ." •1 \'.v r1g ,ia .n. .\'1ti\'n T ii\'T J. rI-W••flJ.i ;•« • I. «• .-. .rr-..^ v•\'»y rú~ • a w^X
Mayer Károly
ruhafestő, vegytlsxtltó, pllsslrozóés gőzmosó
gyára
NAOYKANIZSA, KÖLCSEY-UTCA 19. szára.
OyQJtőtclep: Fő-tér (Korona-szálloda.
T«l«fon 380. Sürgönyeim i Mayir f»»t3.
Elvállal térti- és nói ruhákat festés t i tisztítás
céljából, úgyszintén fehérneműt. Inget, gallért,
kézelit ét egyéb háztartási cikket, báli ruhát,
menyasszonyi kelengyét, mindennemű piperét.
Vidéki postai megbliáiokat gyorsan
él pontosan oizkifztyl Jutányos árban.
8 2 5 - 4 uj Ml --tfl »j Büít mm Tisztelettel értesítem a város ós vidékének közönségét, -
hogy Haiykanlzsőn, a Szaruüs-szállodű épületéöen
S Z Í V Ó S Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
órás-, ékszerész- és lőtszerész- \' üzletet nyitottam. —
Dusán felszerelt, raktáramon n Mindezek javítását a legújabb
tartok óriási választékban (?>. . 1% találmányit, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat/ékszere- " y \' <> felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszereket. m i M M M preczizitássai végzem.
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt
közönség szives támogatását kérem
Wékásy Károly
órás, é k s z e r é s z é s látszerész
néhai Id. Jack Frigyes tanítványa. I
4. oldal. ZALA hn<;.AK Ibi5 február 13.
1869 915.». Versenytörgynlúsi hirdetés.
A városi közkórházi fertőző-osztály 2. sz. betcgpavillonjának építésével
kapcsolatos munkálatok cs szállítások biztosítására versenytárgyalást hirdetek.
Előirányzati összeg 37617 korona.
Befejezési határidő 1915. május 10.
Ezen határidő túllépése esetén vállalkozóra mindennapi késedelemért
100 kor. kötbér rovatik ki, — ha pedig vállalkozó az építkezést a határidő
előtt teljesen befejezi, ugy a befejezés napjától 1915. május 10-ig számítandó
napi 50 korona jutalomban részesül.
Az ajánlati végösszeg 5%-a bánatpénzül a városi pénztárnál leteendő,
s a nyugta az ajánlathoz csatolandó.
A zárt írásbeli ajánlatok a városi iktatóba nyújtandók be folyó évi
február hó 22-én délelőtt 10 Óráig, amikor az ajánlatok a városi
tanácsteremben fel fognak bontatni.
Tervek, költségvetés és feltételek a városi mérnöki hivatalban
tekinthetők meg, ugyanott az ajánlati űrlap díjtalanul megszerezhető.
Ajánlatot csupán az összes munkálatokra és szállításokra lehet beadni.
A város közönsége szabad rendelkezési jogát minden tekintetben fentartja.
Nagykanizsa, 19I5. február 10.
Dr, Sabján Gyula
polgármester.
06
10 16—
Különlegesség:
„FIUME COGIISC MEDICIHAL"
(.Fl»w«*sxájeíyr« kDISoBsen ijyelsl.)
GUTENBERG NYOMDA
B
H A G Y K A W ü Z S A
C s e n g e r y - u t 7 . Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda
M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott , mcMtaLiüonosnil Outenborg-nyomdi (MOni 4t Ooldr^or) Ntgykaoiasa
III. évfolyam. Nagykanizsa, 191 fi. február 20. szombat 41. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
4 I O f l x « t t * l Arak i Helyben házhoz hordva 1 hóra 1 K.
Egyes sxám 4 fillér Vidékre, postán . . 1 hóra 1-50 K.
Nyllttór ós hirdetések megállapított árak szerint.
Lapvtiér:
Dr. H i V J D U G Y U L A .
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengerjr-ut 7. azára.
Telefon: Szerkesztőig 41. Kiadóhivatal 41.
(2 utolsó ISIIEIIEIII.
Abban az óriási küzdelemben, melyben
szövetségesünk Féleurópával birkózik,
eljutottunk ahoz a ponthoz, mikor
az ellenfél dereka már megroppanva,
félválla a földön s erejének utolsó erőfeszítésével
próbálkozik még felülkerekedni.
Mi pedig minden erőnket latba
vetve feszülünk neki az utolsó nyomásnak,
hogy végleg leverjük a már megtört
ellenséget.
Ez a háboru legterhesebb fázisa. A
kezdet lelkes, pazarló energiabősége és
a diadalmas vég üldöző harcai a hadjárat
szórakozásai a vajúdó döntés erőfeszítéseihez
képest. Az országok vállai
most feszülnek egymásnak; országok
Izei, részei, rendszerei recsegnek-ropognak
a küzdelemben.
E nehéz napok biztató fénnyel derültek
hazánkra és szövetségesünkre.
Nagy ellenségünk koiosszus teste száz
sebből vérezve, rengeteg veszteségektől
megtörve hanyatlóan. Belgium sorsa
már feketével van megpecsételve. Anglia
rettegve néz a jövő elé, melyben majd
London felett lesz olyan kormos, tűzpiros,
perzselő az ég, mint volt Antwerpen
felett és az most Páris felett.
Eljutottunk odáig, hogy ellenségeink
ereje megtörve, vesztett csaták egész
sora után erőlködnek még az utolsó
csapás erejét némileg felfogni, mérsékelni.
Kemény, hősi munka volt, mig
idáig jutottunk. Azonban még nem volt
elég az áldozatból, az utolsó csapásokat
ugy kell oda mérnünk, hogy érezzék
belőle ellenségeink, hogy erőnk szilárd,
megdönthetetlen.
A befejezésnek méltónak kell lennie
a derék munkához. Félmunkát nem szabad
végeznünk. Olyan békét kell kicsikarnunk,
mely legalább is ötven évre
biztosithassa utódaink boldogságát.
A jövőért küzdünk. Nem kerülhettük
el a háborút csak azért, hogy megmentsük
a saját bőrünket, mikor holt bizo
nyosra tudtuk, hogy ezzel utódainkat,
azok vagyonát, életét, hazáját szolgáltattuk
ki az ellenségnek. Ezt a háborút
ránk erőszakolták s nekünk kötelességünk
volt elfogadni a kihívást, felvenni
az élet-halál harcot. Egyetlen előnyünk
ebben az, hogy jobb volt most, mint
lett volna később. . .
Ezért nem szabad nekünk félmunkát
végeznük. Ha várunk a harccal, vagy
megalkuvó békét kötünk, egy pár év
múlva a helyzet sokkal veszélyesebb
reánk nézve, mert időt adtuk ellenségeinknek
a megerősödésre. Oroszországnak
az uj véderőtörvénye alapján másfélmilliónyi
békelétszámu katonasága lett
volna. Ez pedig béke időben olyan óriási
hadsereg, mely állandóan fenyegette
volna Európa népeinek békéjét. Évek
multával f pedig ehez a hadsereghez a
kiképzett tartalékos sok milliónyi tömege
is járult volna még.
Oroszországnak ezt a tehetetlen hatalmi
túltengését már le kellett törnünk.
Erre az igazi alkalom most jött el csak.
Oroszország soha sem lesz ilyen gyönge
mint épen most. Seredének szine-java
a Mazuri tavak lápjaiban és Przemysl
kemény földjében s a Kárpátok völgyeiben
alusza álmát az atyuska nagy birodalmáról,
vagy fogságban töpreng sorsáról,
vagy sebeit kötözgeti. A hatalmas
orosz hadsereg ereje megroppant,a mienk
pedig megoldotta a hatalmas feladatot,
mig ide juttatta. A megtört ellenséget
végleg megsemmisíteni még a feladatunk,
ez lesz a mi dicső küzdelmünk méltó
befejezése.
Bukovina felmentése.
Menekülnek oz oroszok.
Beszterce. Egész Bukovinának az orosz
megszállás alól való felmentése már csak
a legközelebbi idő kérdése. A szucsavai
nagy vereségek után az orosz vezérkar
Cserriovitzba költözött, s itt azt a
parancsot adta ki, hogy az Jösszes bukovinai
csapatok Hatnáig (Szucsától 15
kilóméternyire északra) vonuljanak vissza
és ott koncentrálódjanak. Az orosz hadvezetőség
itt akart ujabb ütközetet provokálni,
de a szucsavai orosz vereség
sokkal nagyobb volt* semhogy ily rövid
távolságra meg lehetett volna állítani a
fejvesztett meneküíés. Ezért ujabb parancsot
kaptak az oroszok, hogy vonuljanak
tovább Csemowilz felé. Egyelőre
még^ nem állapitható meg, hol akarnak
az orosz seregek megállni és döntésre
készülni. Mindenesetre nagyon jellemzi
helyzetüket az a lázas kapkodás, mellyel
a bukovinai orosz vezérkar és a csernowitzi
helyőrség Csernowitzot elhagyni
készül. Most már ők maguk sem biznak
abban, hogy sikerülni fog az osztrákma^
yjir seregek hatalmas előretörését
feltartóztatni. — Teljesen megpecsételték
a bukovinai oroszok sorsát azok a hatalmas
sikerek, melyeket Középmármarosban
küdő csapataink arattak a délgaliciai
határon felettük, s amelyek folytán
nyugat felől is feltartózhatatlan előnyomulásban
vagyunk Csernowitz felé.
A Pruth völgye hamarosan nagyszerű
események színhelye lesz.
Bontóé jelentés a bukovinai helyzetről.
Bukarest. Az osztrák és magyar seregek
útban vannak észak felé, hogy Bukovina
fővárosát Csernowitzot felmentsék.
Az orosz seregek makacs védekezésre
készülnek, de a legutóbbi napok
eseményei után nem lehet kétséges,
hogy az osztrák-magyar csapatok végleges
győzelmet aratnak a bukovinai
orosz haderőn és egész Bukovinát fővárosával
együtt felszabadítják az orosz
járom alól. A Délbukovinában megvert
orosz sereg a Pruth mentén vonul vissza
Hiteles hirek szerint az oroszok Csernowitz
után már Koiomeát, adélgallcial
nagy várost is kiürítették, azonban az
orosz csapatok hátrálása e két stratégiailag
fontos hely kiürítésével még nem
ért véget.
A Kiürített CsernoBllz.
Mármarossziget. Szucsavából érkezett
katonai jelentés szerint Evrelmor tábornok,
a bukovinai főváros katonai parancsnoka
elhagyta Czernowltzot és a bukovina-
orosz határon fekvő Nowosiellcára
költözködött. Vele együtt a csernowltzi
orosz helyőrség legnagyobb része is elhagyta
a várost. Az oroszok sok hadianyagothagylak
Csernowilzbanmert nem
rendelkeztek megfelelő számú szállítóeszközök
fölött. Á lakósság meglepően
nyugodt és nagy reménykedéssel várja
ugy délről, mint nyugatról az osztrákmagyar
seregeket,
A fővároson kivül Északbukovina
minden városát lázas sietséggel hagyja
el az orosz helyőrség, dc a parancsnokok
előbb minden polgármestertől pecsétes
nyilatkozatokat vesznek ki arról,
hogy az orosz katonák jól bántak a
lakóssággal. Bármi van is azonban a
kikényszeritett nyilatkozatokban, mindennél
ékesszólóbban beszélnek az orosz
vandalizmusról az ezrével rombadőlt
házak, az elpusztított templomok, a megsemmisített
telefon és táviróvezetékek,
az égnek meredő vasúti sinek és a felrobbantott
hidak tömege. A hónapokkal
ezelőtt elmeneküli bukovinai lakósság
mind nagyobb számban tér vissza elpusztult
lakóhelyére.
A „Presse" jelentése.
Bécs. A Neue Freie Pressének jelenti
haditudósítója: Az osztrák-magyar seregek
helyzete Bukovinában óráról-órára
mind kedvezőbben alakul. A legutóbbi
két napon az Erdős-Kárpátokban is
ujabb igen jelentékeny sikereket értünk
el. Dukla körül még mindig szünet van.
A Dunajec, a Nida és a Pilica táján is
még mindig csend honol, melyet csak
néha szakit meg egy-egy ágyudörrenés
s itt-ott néhány puskalövés.
h kormány a rokkant katonákért.
Budapest. Tisza István gróf miniszterelnök
ma körrendeletet intézett az
összes főispánokhoz, hogy a háborúban
megrokkantak állapotát kisérjék élénk
figyelemmel és szükség esetén azonnal
Intézkedjenek, hogy a keresetképtelen invalidusok
rögtön megfelelő segélyben
részesüljenek.
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos) Oroszlengyelország-
Jban és Nyugatgaliciában a helyzet változatlan.
Harcvonalunk egy része a Dukla szakaszon,
amely ellen az oroszok eddig heves tárnadásokat
intéztek, maga ment át támadásba.
Visszavetette az ellenséget t\'s pedig a szibériai
csapatokat két uralkodó magaslatról és
rohammal bevett Vlzköz mellett egy hetységet
hasonlókép sikeres volt a szövetségesek támadása
az Erdóskárpátok középső részében.
Itt is kiragadtunk az ellenség kezéből egy
magastatot, amely erős vetélkedés tárgya volt.
A tegnapi harcokban ismét 970 embert fogtunk
el. Délkeleti Galíciában és Bukovinában
diadalmas ütközeteink voltak. Nadvornától
délnyugatra a város fedezése céljából ellenálló
oroszokat visszavertük. A Delatynál északra
fekvó magaslatokat elfoglaltuk és ezen alkalommal
számos oroszt foglyul ejtettünk. Höfer
altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
Jelenti:
Nyugati hadszintér. Pont a Mousontól északkeletre
elfoglaltuk a franciáktój Norroy falut
és a helységtől nyugatra fekvő háromszázhatvanöt
méteres magaslatot, 2 tisztet és 151
főnyi legénységet elfogtunk. A Vogézekben
Hilsen és Obersengen helységeket rohammal
bevettük. Itt 135 fogoly jutott kezeinkre.
Keleti hadszintér, A keletporoszországi határ
mentén és a határon tul hadműveleteink ugy
folynak le, mint várluk. Lengyelország Visztula
jobbparti részében- csapataink Bacionc
irányában előbbre haladtuk Lengyelország;
Visztula balparti részében nincs változás.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
A polgárőrség
újjászervezése
Fizetni sem akar s e n k i !
GyüJtöivek vngy szaMlyrendelet?
(Saját tudósítónktól.) Nem lehet szavakat
találni a nagykanizsai jómódú közönség végtelen
közöjíyének jellemzésére. Mikor öles
cikkekben mutattunk rá azokra a nehézségekre,
amelyekkel az a minden dicséretet megérdemlő
150 ember, a nagykanizsai polgárőrség küzd,
s amelyek a ma Itthon elsőrendű fontosságú
kitűnő közintézménynek csődjével fenyegettek,
— ^mindössze négy-öt kötelességét ismerő
ember jelentkezett, hogy segit megosztani e
terheket. Mikor aztán felmerült a polgárőrség
lelkes parancsnokának, dr. Kovács Gyula
táblabírónak pompás ötlete, hogy mindazok a
Jómódúak, akiknek vagyonát éjszakánként a
legnagyobbrészt teljesen vagyontalan polgárőrök
őrzik, ha már nem akarnak maguk polgárőrök
lenni, legalább némi pénzbeli kompenzációval
tegyék lehetővé, hogy, legalább
éifél után, fizetéses, hivatásos polgárőrök működjenek,
— erre a kitűnő és praktikus ötletre
azzal feleltek a nagykanizsai egy- és
kétemeletes házak és takarékpénztári tőkék
tulajdonosai, hogy a felhívás szerinti módon,
levelezőlapon jelentkezett 4, mondd: négy
tehetős ember, hogy pénzzel hajlandók polgárőri
kötelezettségüket megváltani.
Ez a négy jelentkező volt: Schwarz és
Tauber cég, mely havi 20 korona, Dauscha
Ottó, aki havi 5, Bérénél József és fia ékszerészek
szintén havi 5, és Steiner Miksa magánzó,
aki havi 4 korona fizetését jelentette
be a polgárőrség parancsnokságának. Dr. Kovács
Oyula kávéházi asztaltársaságának tagjai
közül a már felsoroltakon kivüt még jegyeztek
a táblabíró Ivén: Rapoch Gyula, Elek
Géza, Elek Ernő 10—10, dr. Rotschild Jakab,
dr. Ország Lajos, Halics Lipót, Fischer Sándor,
dr. Krausz Aladár és Faics Lajos 5—5,
s dr. Sarlory Zsigmond és dr. Villányi Henrik
3—3 korona havi összeget. Ez az összes
áldozatkészség, amivel Nagykanizsa város tehetős
polgársága a város vagyon- és közbiztonságáért
áldozni hajlandó. Ellenben csak
tegnapelőtt közöltük, hogy Nagykanizsán mintegy
60-an vannak, akik 20,000 korona évi
jövedelemnél többet élveznek, s akiket hadiadóra
kiszemelt a városi adóhivatal. Ez az
adat mindennél ékesebben szól.
Már most egy utolsó kisérlet következik,
aztán ha az sem sikerülne, igen komoly fordulatot
vesz a polgárőrség ügye. A mai nap
folyamán öt gyüjtöivet készített a polgárőrség
parancsnoksága, s a városi adóhivatal alkalmazottai
ezekkel mindenkit meg fognak látogatni,
aki nem tagja a polgárőrségnek, s aki
még fizetni sem jelentkezett, — természetesen
a város tehetős polgárságát, elsősorban is az
üzlettulajdonosokat, az iparvállalatokat és az
intézeteket érlve ezalatt. Ha pedig Így sem
lenne elérhető a szükséges összeg, mintegy
havi 1200 korona, akkor jön a — szabályrendelet.
Az, amit Ungváron csináltak az ottani
hasonló közöny miatt, s amit a belügyminiszter
sietve jóváhagyott.
Ungvárott körülbelül ugyanugy viselkedtek
az emberek, mint Nagykanizsán. Nem igen
tódultak a polgárőri szolgálatra, akik jelentkeztek,
azok nagyrésze is folyton bliccelt,
megváltást fizetni, azt szintén -nem akartak.
Olt mindjárt kezdetben erélyes kézzel nyúlt
bele a városi hatóság a dologba. Sürgősen
csináltak egy egészen rövid kis városi szabályrendeletet,
mely a háboru tartamára minden
otthonülő férfilakóst polgárőri szolgálatra
kötelez, amitől ha valaki szabadulni óhajt,
egyenes adója arányában tartozik bizonyos
összeget fizetni, amit a közadók módjára
lehet behajtani. Ami lehetséges volt Ungvárott,
lehetséges lesz Nagykanizsán is, s a belügyminiszter
Nagykanizsa város hasonló polgárőri
szabályfendeletét Is jóváhagyná 24 óra
alatt. Erre azonban nem kerül a sor, mert a
gyüjtőiveken okvetlenül mindenki kötelezni
fogja magát viszonyaihoz mért havi összeg
fizetésére, aminek bejelentését eddig is bizonyára
legtöbben nem közönyből, hanem kényelmességből
mulasztották el.
Lubaczov ostroma elmen a Szarvas-szállóbeli
Berlin mozgóképszínházban kedd és szerdai
műsorában egy óriási, a galíciai harctéren
Lubaczovnál Rawaruska mellett felvett eredeti*
harctéri felvétel kerül bemutatásra. A hároin
részből álló körülbelül 1500 méter hosszú kép
lelve van a legizgalmasabb háborús jelenetekkel,
harcokkal s legnagyobb érdekessége, hogy
ez az első igazi háborús film, melyen magyar
katonák szerepelnek. — Ugyané műsorban
szerepel Szoyer Ilonkának, a budapesti Népopera
hírneves művésznőiének első filmfellépése
is Faragó Jenő „JULISKÁI JULISKA!"
cimü bájos álomképében. — Mind a két kép
megérdemli a közönség pártolását.
H I R E K.
Halott katonák.*)
A harcnak vége és a két sereg
Halottal a hóban fekszenek.
Mind vérben és mind temetetlenek.
Elnémultak a szilaj harsonák,
Melyek riadtak annyi harcon át.. .
De a halottak most Is marconák.
Öklükben rtres puskatus mered,
Még céloznak a megvakult szemek,
Fülükben rég elhangzott dob pereg.
Ók nem hallják a csöndet, mely megállt,
Torz arcuk mosolyogja a hátúit,
Kezük a puskán görcsösen szilárd.
Egy pillanat... s rándul ezer nagy ujj,
Megdörren újra a sortűz vadul . . .
De csitt . . . a sikon a Halúl az úr.
S már messze, lent, az ólmos ég alatt
MegUbben néhány imbolygó alak . . .
Temetni jönnek a dögmadarak.
OÁCS DEMETER.
*) A szerzőnek készülő verskötetéből.
Nagykanizsa lisztszükségtetének biztosítása.
Jeleztük a minap, hogy dr. Sabfdn
Gyula polgármester pénteken Budapestre utazott,
hogy résztvegyen a belügyminisztérium
városi osztályában tartott értekezleten, melyre
Zalavármegye lisztszükségletének biztosítása
ügyében dr. Bálás Béla főispán és Árvay Lajos
alispán már előzőleg a fővárosba utaztak.
Három vármegye, Zala, Vas és Békés vármegyék
fő- és alispánjait és polgármestereit fogadta
pénteken az ügv referense. Klszely osztálytaoácsos.
M tanácskozásnak tulajdonképen
csak informatív jellege volt, mert az országos
rekvirálás eredményeit még nem ismerik
a minisztériumban és igy csak a tennivalók
általános körvonalazására szorítkoztak. Nagykanizsára
vonatkozólag annyit mégis megállapított
a miniszter megbízottja, hogy mérsékelt
fogyasztás mellett 150 vaqgön liszt fedezni
fogja az uf termésig a nagykanizsai lakosság
llsztszllkségletét s határozott kijelentés hangzott
el arra vonatkozólag, amennyiben a zalamegyei
rekvirálás erenményéből futja, ez a tfsztszükséglet
okvetlenül fedezve lesz. (A rekvirálás
pedig hatá.ozottan többet produkál Zalában,
mint amekkora a szükséglet, erre pozitív Információnk
van. A szerk.) Közölte a miniszter
helyettese a vármegyék és városok küldötteivel,
hogy a fogyasztás csak szigorú beosztás
és mérték szerint folyhat. Minden család tartozik
majd bejelenti a hatóságnál, hogy melyik
kereskedőnél akarja lisztszükségletét beszerezni,
a hatóság megállapítja, hogy minden család
hetenklnt mennyi lisztet kaphat s a bejelentett
kereskedő az illető csatádnak tartozik ezt a
megállapított mennyiséget (de egy grammal se
többet) kiszolgáltatni. Más vevőnek nem adhat
el senki, csak az előrj bejelentetteknek, viszont
a hatóság gondoskodik arról, hogy a bejelentett
vevők részére szükséges lisztkészleteket az
egyes kereskedők a malmoktól megkapják.
Részletes intézkedések csak a rekvirálás eredményének
pontos megállapítása után lesznek.
Ezek a polgármester fővárosi utjának eredményei.
Üdvözlet PczemyslbŐl — a kanizsalaknak.
A „Fliegerpost Przemyl" megint hozott
egy lenge, habkönnyüségü kártyát az ostromlott
Przemysl várából Nagykanizsára. Dr. Sabján
Gyula polgármesternek van címezve a világ
legérdekesebb helyéről küldött üdvözlet,
dc az Pauk Vilmos nagykanizsai mérnök öszszes
Ismerőseinek szól. A 27054. sorszámot
viselő zöldszinű és selyempaplrvékonyságu
tábori kártya, mely a cenzúra jelzésével is
i y i ö . február 15.
szigorúan cl vau látva, szószerint a következő
lendületes szavakat tartalmazza:
Igen tisztelt Polgármester ur!
Fogadja az orosz tengerben szilárd szirtként
álló magyar szigetről, Przemysl erődből
szívélyes üdvözletemet és szíveskedjék
ezt szeretett szűkebb hazám, Nagykanizsa
város polgárainak tolmácsolni.
Adja az ég, hogy a háboru viharát mihamarabb
béke váltsa fel.
Hazafias üdvözlettel, tisztelő hive
Pauk Vilmos, népf. hadnagy
cróditési mérnök.
H háboru és n vidéki lapok. Nehéz napok
járnak mostanában még az újságírásra
és az ujságkiadásra is. Nemcsak a sajtószabadság
redukálódott a katonai érdekek szüntelen
respektálásának kötelessége miatt a
minimumra, nemcsak hirdetései nincsenek a
lapoknak (pedig ha valamikor, ugy most vannak
hirdetni való igazi „szezoncikkek") hanem
még a szerkesztőket és kiadókat, sőt a nyomdák
személyzetét is sorba elszólítja nagy hivatásuk
mellől a mindennél nagyobb kötelesség
: a haza védetnie. Nekünk is már a harmadik
szerkesztőnk vanVkatonasorban : szegény
jó Keleti Armand Szerbiában elesett,
dr. Strém István orosz hadifogoly, Gács Demeter
szintén katona, sőt már a marskompániába
is be van osztva. Ritka vidéki lap részesült
abban a szerencsében, aminek a háborúval
kapcsolatban a zalamegyei vidéki lapok
közül a legjobban szerkesztettek egyike,
az Alsólendvai Hiradó vált részesévé. A lap
szerkesztőjét Oszeszly Viktort a decemberi
népfelkelői szemlén katonai szolgálatra alkalmasnak
találták és holnap kellene katonai
szolgálatra bevonulnia. A honvédelmi miniszter
azonban Oszeszly Viktort felmentette a katonai
szolgálat alól és pedig azon a cimen,
hogy az Alsólendvai Híradó az ország halárszéli
vendvidékén magyarositási és kulturális
szempontból fontos szolgálatot teljesít s arra,
mint ilyenre közérdekből továbbra is szükség
van. A miniszter e határozatával szép
elismerését adta annak, hogy az Alsólenval
Hiradó munkája a magyarság perifériáján,
Zalamcgye határvidékén nélkülözhetetlenné
vált. — Mennyivel kevesebb szerencséje volt
a szintén közeli Muraszombatban szerkesztett
Muraszombat és Vidéke cimü derék hetilapnak,
mely a háboru tartama alatt niult vasárnap
jelent meg utoljára. Ennek oka a háború,
mely miatt nemcsak a főszerkesztő és
a felelősszerkesztő, hanem a főmunkatárs s a
kiadóhivatal személyzete is bevonult. A lapot
tehát a leküzdhetetlen technikai akadályok
miatt a háboru tartamára beszüntették.
fl nagykanizsai 19, 20 és 24 évesek sorozása.
Közöltük a minap a legújabb sorozási
rendeletet, mely szerint a 19, 20 és 24
éves népfülkelők sorozása Zalamegyében f.
hó 18-ától március 24-éig fog tartani és hogy
minden járási székhelyén megjelenik a sorozó
bizottság. Tegnap megjelentek Nagykanizsa
város utcáin a kanizsai sorozásra vonatkozó
tudnivalókról szóló plakátok. E szerint Nhgykanizsán
tartoznak sorozásra jelentkezni mindazok
a 19, 20 és 24 éves ifjak, akik Nagykanizsán
szüléitek és itt bírnak illetőséggel,
valamint akik bárhol a monarchia területén
születtek, dc jelenleg Nagykanizsán tartózkodnak.
A sorozást a Polgári Egylet nagytermében
tartják s az csütörtökön reggel kezdődik
5s szombaton ér véget. És pedig az 1896.
-vben születettek febr. 18-án, az 1895. évben
Jzületettek febr. 19-én, az 1891. évben szlletettek,
valamint az eddigi népfölkelő szemlékről
bármi ok folytán lemaradt 24—36 évesek
(1873—1890. évbeliek) február 20-án
délelőtt 8 órakor tartoznak sorozásra jelentkezni.
fl kanizsai gyomoruzsorások. Ma délelőtt
Farkas Ferenc rcndőrfőkapitányhclyettes
15 napi fogházra átváltoztatható 300 korona
pénzbüntetésre ítélt egy Nagykanizsa környékbeli
tejgazdaság tulajdonosát, aki hosszú
időn át lefölözött tejjel nyomorította meg a
kanizsai gyomrokat. Tekintettel arra, hogy ez
ZALAI HlKLAP 3. oldal.
az első büntetése, neve nem közölhető. Két
nagykanizsai kereskedő ellen ma feljelentés
érkezett a rendőrkapitánysághoz amiatt, hogy
a maximális áron leiül akartak lisztet eladni.
A rendőrség a kihágás! eljárást megindította
ellenük.
fl ma esti polgárőrök. Ma hétfőn este az
alábbi polgárőrök fognak Nagykanizsán rendőri
inspekciót teljesíteni:
Pál fi Sándor, Paár Oszkár, Zákonyi Lajos,
Gerócs Boldizsár, Ágoston Flórián, Steiner
József, Hoffmann Gyula, Gerócs György.
Oerócs Jenő, Rechnitzer Mór, Szecső Károly,
Spitzer Samu, Löwcnfeld Árpád, Weisz Bódog,
Kohn Samu, Véber Ferenc, Horváth sánta
József, Wicland János, Kollcr Sándor, Horváth
György, Mandlbaum Ferenc, Krausz Lajos.
A legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brilllánsokat, régi ékszereket, tört., ara-,
nyat ezüstöt és antik órákat. SZÍVÓS Antal
műórás és látszerész, Király-utca 5. szám.
I
Kostreinitz Királyforrás
Rohltach mellett.
A kostreinitzi királyforrás vize szénsavtartalma
a leggazdagabb. Legerősebb szénsavas
natriuma folytán az orvosok mint a
legjobb frissítő italt ajánlják. A legelőkelőbb
orvosok bizonyítványa szerint kiváló
hatással bír emésztési nehézségeknél, gyomor
és bélhurutoknál, veseköveknél, májbetegségeknél
és cukorbetegségnél.
Tulajdonos Nouackh Ignácz örökösei
Kostralnili Posta Podlat, <JHE PSlUcktcb nsllitl.
Kapható Nagykanizsán minden
nagyobb fOszerkereskedésben I
\'••5WM ••
A szerkesztésért felelős - dr. Hajdú Gyula.
Szerkesztő: Gürtler István.
MorcolH Általános TaKarékpztárl
részvényeket
a Jelenlegi árfolyam szerint J eszek.
Levélbeli értesítéseket a kiadóhivatal
továbbit.
w0 I HR L I IMV II A Rmooitozngjl-óuktcéap 4. Tptlatlolont a26.0.
Hétfőn és kedden, febr. 15. és 16-án Minden hiúba (Egy vőlegény kálváriája.)
pikáns vigjáték 4 felvonásban.
Az arany bálványa, dráma 1 felvonásban.
Cincsinló és a fekete kéz. A lokomotív
készítés, természetes felvétel.
Rendes helyárak. Fűtött színház. Butfett.
Szarvas-szálló
Placz-tér. ® PPDI VMnagvmozgó.
Q L R L I I I Haponta előad.
Kedden és szerdán, febr. 16., 17-én
L u l r a w ostroma
aktuális háborús felvétel 3 részben.
Szoyer Ilonka felléptével
J U L I S K A ! J U L I S K A !
nagy álomkép, irta FARAGÓ JENŐ.
(Ezenkívül a kitűnő kísérő műsor.)
Előadások hétköznap 6 és 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Mayer Károly
ruhafestő, vegytlsztltó, pllsslrozó és gSzmosó
gyára
NAOYKANIZSA, KÖLCSEY-UTCA 19. szára.
Gyfljtötelep: Fö-tér (Korona-szálloda.
T«l»fon 289. Sürgönyeim i May«r U»tó.
Előndások 6 és 9, vasár- és Dnnepnap 3,5, 7 és
9 órakor. Rendes helyárak. A terem fűtve ran.
Elvállal férfi- és nói ruhákat festés és tisztítás
céljából, úgyszintén fehérneműt. Inget, gallért,
kézelőt ét egyéb háztartási olkket, báli ruhát,
menyasszonyi kelengyét, mindennemű piperét.
Vidéki posta! megbízásokat gyorian
ét pontosan e i z k ö z í l Jutányas árban.
0 8 25-4
Tisztclettel értesítem a város és vidékének közönségét,
h o j y najyKanlzsán, a Szaruas-szílloda épületében S ®
S Z Í V Ó S Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
áfás-, ékszerész- és látszerész-
= = = = = = = = Qzletet nyitottam. —
Dusán felszerelt raktáramon Mindezek javítását a legújabb
tartok óriási választékban O . . - ^ i találmányú, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- O - O felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszereket. preczizitássai végzem.
Midőn még csak nagykanizsai szár-, l f Á l r á c w l í á v i n R v
mazásomra s hosszú külföldi (Svájc) W ® K a 5 I i V a F O S y
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt órás, ékszerész és látszerész
közönség szives támogatását kérem néhai !d. Jack Frigyes tanítványa.
11
4. oldal. ZALA HÍKLAK h.,5. február 15.
1669915. sx. Uersenytdrsynldsi hirdetés.
A városi közkórházi fertőző-osztály 2. sz. betegpavillonjának építésével
kapcsolatos munkálatok cs szállítások biztosítására versenytárgyalást hirdetek.
Előirányzati összeg 37617 korona.
Befejezési határidő 1915. május 10.
Ezen határidő túllépése esetén vállalkozóra mindennapi késedelemért
100 kor. kötbér rovatik ki, — ha pedig vállalkozó az építkezést a határidő
előtt teljesen befejezi, ugy a befejezés napjától 1915. május 1 O-ig számítandó
napi 50 korona jutalomban részesül.
Az ajánlati végösszeg 5%-a bánatpénzül a városi pénztárnál leteendő,
s a nyugta az ajánlathoz csatolandó.
A zárt írásbeli ajánlatok a városi iktatóba nyújtandók be folyó évi
február hó 22-én délelőtt 10 óráig, amikor az ajánlatok a városi
tanácsteremben fel fognak bontatni.
Tervek, költségvetés cs feltételek a városi mérnöki hivatalban
tekinthetők meg, ugyanott az ajánlati űrlap díjtalanul megszerezhető.
Ajánlatot csupán az összes munkálatokra és szállításokra lehet beadni.
A város közönsége szabad rendelkezési jogát minden tekintetben fentartja.
Nagykanizsa, 1915. február 10.
Dr. Sabján Oyula
polgármester.
a.) 11JTJ. U-.••vnwL t ,
0
66
991
COONAC LEPÁROLÓ R. T.
= FIUNIE. =
IO l a -
ti
Különlegesség:
FIUME COGNAC MEDICIÍIAL"
( . F l n n e * szójegyre külünBien ügyelni.)
Hirdetések [elvétetnek
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. # Sürgönyeim:
Gutenberg nyomd a
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállit.
Telefon 41. szám
Zalai \'Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
N/OOJ.VOM , R!*dohrt»|(.\'ono»nál ümenberg-nyorads (Mflat és Ooldbcrgw) Nagyktalau
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. 16. kedú 37. szám ZALAI HÍRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• löflsatésl árafci Helyben bizboz hordva 1 hóra 1 K.
Egye* K á n 4 fillér Vidékre, poatén . I hóra 1-50 K.
Nyllttér éa hlMctéach - -.Mlnpltott farm nxcrlnt.
Kiadóhivatal: OatenberL-nyonida Caengery-at 7. axáai.
Telefon: Sícrkeaziónég 41. Kiadóhivatal 41.
Az öres újoncok.
Szól ez a nyájas bucsuzlató-féle írásunk
azokhoz, akik tcgnúp, vagy ma
szakadlak cl szerető szivektói, a besorozott
népfölkelőknek most bevonult,
már legszebb férlikorbeli csoportjához,
az egynapos öreg újoncokhoz.
Kanizsáról és Zalamegyéből sok száz
olyan fiat;«l férfiú hozta be kis ládáját
a kaszárnyakba, akik eddig a családi
körben éltek, akik a katonai élet keménységét
nem ismerik. A megszokott
talán kényelmes életet, barátságos szobát,
a jó puha ágyat, a jól szabott ruhát
kénytelenek elhagyni s helyeltük a
kaszánya rideg falai közé vonulni most,
télviz idején, hogy a kemény, sokszor
talán könyörtelenül szigorú katonai életet
megismerjék.
A falvakból ezer és ezer magyar férfi,
még mindig fiatalok és erőteljesek vonultak
be a kaszárnyákba. Ók d nélkülözést
és a kemény életet jobban megszokták,
de azért az ő áldozatuk se kisebb,
mint a városok kényelemhez szokott
fiaié. Ók is, éppúgy, mint a városiak,
elszakadtak e nehéz időkben talán
még jobban szeretett, még jobban a
szivükhöz nőtt családjuktól s talán ifjú
feleséget és gyönyörű kis gyermeket
hagynak odahaza ezer gond és aggodalom
között.
De mélyen meg vagyunk arról győződve,
hogy mindenki emelt fővel, férfias
büszkeséggel és igaz magyar emberhez
méltó elszántsággal szakadt el
eddipi életétől és ölti magára a dicsőséges
csukaszürkét, melynél nemcsak
divatosabb nincs ma az egész világon,
de tiszteletreméltóbb se.
Az Igazság követeli, hogy ők is oda
álljanak a százezer sebből vérző hősök
mellé, kik már félévet meghaladó idő
óta küzdenek nemzeti létünkért, fenmaradásunkért,
mindnyájunkért. A haza
ezer jótéteményét, áldását a most bevonuló
öreg regruták is csakúgy élvezték
egész életükön keresztül, mint azok, kik
már augusztus óta küzdenek. Mi jogon,
vagy mi okon állna félre bárki is közülük
a küzdelemből? Vegye ki részét
egyformán mindenki, aki ép testtel van
megáldva, mert ők semmivel sem másodrendübb
katonák a már harcban
állóknál, semmivel sem voltak mostohább
fial ennek a hazának az eddigi
hősöknél és szivükben bizonyára ép
oly élénk és lelkes visszhangra talált a
harcos idők hívó szava, a „Mindnyájunknak
el kell menni I"
Magasztos, dicső hivatás vár rátok,
hadbavonuló ifjú családapák, fiatal férfiak.
A legnagyobbért, a legdrágábbért,
a hazáért, a családi tűzhelyért, apáitok
sírjáért, feleségért és a gyermekekért
öltöztök fegyverbe. Ennél szebbet s
nagyobbat nem tehet egy férfi se s bizonyára
senki sem akarja ezekben a
nagy és magasztos időkben a férfiatlanság
bélyegét viselni a homlokán.
A kis családokról, kiket itthon hagytok,
a nemzet fog gondoskodni éppuiiy,
mint az eddig bevonultak családjairól.
Félcv alatt ezer alkalmatok volt látni és
tapasztalni, hogy a család jelene és
jövője miatt egy katonának sem kell a
harctéren aggódnia. De fölöttetek is, meg
az itthon maradottak fölött is mindennél
jobban az Isten hatalmas, győzhetetlen
karja őrködik.
A világháború.
i f e n É l o Bukovina.
Két w járásra taowitzl
Radautz. Bukovinába^ óráról - órára
mindnagyobb tért vészit/az oiosz megszállás.
Délről előnyomuló hadseregünk,
mely a Szereth folyó vonalán halad
előre, már csak két napi járásnyira van
Csernowitztól. Seregeink nagyobb erővel
még nem lépték át a Csernowitz előtt
25 kilóméternyire folyó Szerethet, de
felderítő járőreink már egészen Csernowitz
külvárosáig elkalandoztak. Bukovinában
az időiárás, a hóolvadás és az
eső hátráltatják előnyomulásunk gyorsaságát,
főleg mert a municiópótlást nehezítik,
de ez nem bir jelentőséggel
Rompás lendiiletü akciónkra.
Csernowitzot védi az orosz.
Beszterce. A minap egy olyan értelmű
jelentés érkezett Északbukovinából,
hogy az orosz sereg minden ellenállás
nélkül feladja Csernowitzot és átengedi
csapatainknak. Erről a jelentésről
megállapították, hogy az téves, mert
az oroszok északról, Galícia felől erősítéseket
kaptak és a végsőig védeni
szándékoznak Csernowitzot, mely valószínűleg
heves ostromnak lesz áldozata.
Maromorica. Csernowitzba orosz segitőcsapatok
érkeztek, melyekkel nehéz
tüzérség is jött a bukovinai fővárosba.
A nehéz ütegeket a város előtti vársáncokban
helyezték el. Az oroszok Csernovitzot
a legnagyobb áldozatok árán is
készek védeni, de nem titkolják, hogy
maguk sem bíznak a védelem sikerében.
Hol lesz a döntés?
Radautz. Délbukovinában oly nagy
sikereket elért seregünk délfelől a Szereth
folyó mentén halad Csernowitz felé,
mig az Erdős-Kárpátokból keletre előretörő
osztrák-magyar sereg, mely délkeleti
Galíciában legutóbb Delatynt foglalta el,
már Szeremosba érkezett és a Pruthvölgyén
át fenyegeti a Csernowitz körül
felállított orosz haderőt. Az északbukovinai
döntő ütközetek Csernowitztől délre
és nyugatra fognak lefolyni és pedig
a Szlinica—Mihalca és Tereznia közti
vonalon.
A németek Unná közeiében.
Krisztiánia. Az Aftenpostnak jelentik
az orosz sajtóhadiszállásról, hogy a Visztula
mellett az utóbbi napokban ismét
igen heves harcok indultak, melyek folytán
a német seregek Ismét jelentékenyen
közelebb jutottak Varsóhoz. A megenyhült
időjárás nem kedvez a támadásnak,
de azt csak lassítani • tudja s nem feltartóztatni.
Az utóbbi hetek óta Varsó
erődítményeiben lázas munka folyik, melyeket
sietve igyekeznek modernizálni.
Varsó ostromának kezdetét az orosz
főhadiszálláson már csak igen rövid idő
eseményének jósolják.
A helyzet északon.
Főhadiszállás. A harctéri helyzet az
egész vonalon a legkedvezőbb. I Mindenütt
előrehaladunk, habár lassan, de
a föltétlen siker minden biztositékával.
Dukla körül, ahol a legnagyobb erővel
támadtak az oroszok, nenicsak feltartóztattuk
a mérhetetlen erejű inváziót, hanem
itt olyan előnyös pozíciókra tettünk
szert, melyek minden további orosz
előretörés lehetőségét kizárják.
A német jegyzék AmerlMlioz.
Berlin. Hiteles helyről vett információ
szerint Németország egy-két napon belül
megadja válaszát az Égyesült Államoknak
ismert jegyzékére, melyben az Unió
a semleges hajók veszélye ellen óvást
emelt. A német válaszjegyzék igen barátságos
hangon fog szólni, de szilárdan
megmarad az eiedeti elhatározások mellet,
melyeknek kizárólagos célja, hogy
Anglia szigorú blokádját elérjék. A válaszjegyzék
figyelmezteti az amerikai kormányt,
hogy a semleges államok hajói
károsodásukat csak ugy kerülhetik el,
ha nem mennek a hadiszintérnek nyilvánított
vizekre. A német jegyzék ismé-
2. oidal.
telten és Hy\'ötnatékosan hangsúlyozza,
hogy 8tó sem lehet ártól, hogy Németország
létérdekeivé azonos eredeti elhatározásától
a legkisebb mértékben
Is elálljon.
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos.) Oroszlengyelországban
és Nyugatgaliciában semmi sem tftrtént.
A kárpáti harcok tovább is teljes erővel folynak.
Délkeleti Galíciában tegnap elfoglaltuk
Nadvornát. Az ellenséget Stanislau irányába
visszanyomtuk. A déli hadszintéren nincs változás.
Jelentéktelen harcoktól eltekintve nyugalom
van. . Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
jelenti:
Nyugati hadszintér: Yperntól délre St. Eloínál
elragadtuk az ellenségtől hadállásának
mintegy kilencszáz méter hosszú részét; ellentámadásai
sikertelenek voltak. Éppúgy meghiusult
az ellenségnek Labassétől délnyugatra
ellenünk intézett támadása. Néhány tucat fogoly
maradt kezeink közt. Azt az előárkot, amelyet
Sudelkopfon február tizenkettedikén elvesztettünk,
visszafoglaltuk. A Lauch völgyében Sengernhőt
a; ellenséget kivertük, mire Ramspach
helységei önként kiürítette.
Keleti hadszíntér: Tilsitlől északra az ellenséget
Piktupönenből elüzlük és Tauroggen
irányában tovább szorítottuk. A keletporoszországi
határon innen és tul a tavaktól keletre
az üldözési harcok még tartanak. Csipataink
mindenütt gyorsan haladnak elóre. Lomzán át
előnyomuló ellenséges haderők ellen a német
csapatok Kolno környékén törtek előre. A
Visztula területén továbbra is tért nyertünk.
Racionzot megszálloituk. A megelőző harcokban
számos foglyon kívül hat ágyút zsákmányoltunk.
Lengyelországnak Visztula balparti részében
nincsen lényegesebb változás.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
a -
Az u] termés biztosítósa
01 kormányrendelet Zalamejyéliez.
A háboru diadalmas befejezésének egyik
legfontosabb feltétele, hogy a hadseregnek és
a népnek elegendő élelmiszere legyen, jffcgódó
gondoskodással tekint előre a kormány és
mindenre kiterjedő nagy gondossággal törekszik
biztosítani a most kezdődött év termését.
A földmlvelésügyi miniszter rendeletben fordult
a végtelenül fontos cél érdekében a vármegyékhez,
és Zalavármegye minden egyes hatósága
máris hozzáfogott mindazokhoz a rendszabályoknak
megvalósításához, melyek a miniszter
Intencióinak megvalósításához szükségesek.
A kormány minden eszközzel hirdetni kívánja,
hogy hazafias és önmagunk iráni való kötelesség,
hogy minden talpalatnyi löld\\negmiveltessék
és embernek vagy háziállatnak élelmet
teremjen. Ezért csakis olyan mezei munkát
végezzenek a gazdák, amelyek az idei termés
előkészítése és betakarítása érdekében szükségesek
és most ne tekintsék azt, hogy a gazdasági
rendszer minő mlvclést kivánna, hanem
az őszi alá meg nem munkált földet minden
eszközzel dolgozzák meg tavaszi alá.
Ezekről is gondoskodni kiván a kormány.
Különösen segítségére akar lenni a kormány
a gazdáknak az igaeró megfelelő áron való
beszerzésében. De az emberi erő kellő menynylségéről
is gondoskodik.
Felhívja a kormány a mezei munkásokat,
hogy ne akarják a munkaerő hiányát spekulációra,
a munkabérek aránytalan emelésére
kihasználni, — tegyék meg ők is a hazafias
Z A L A I H l K i A P
kötelességüket, kössék meg a bekövetkező
idényre izóló szerződéseket, vállaljanak munkát
és lássanak munkához, mert ha ezt nem
teszik, elsősorban maguknak fognak súlyos
károkat okozni.
A kormány ugyanis fel fogja jogosítani az
alispánt, Illetve a főszolgabírót a közerő kirendelésére,
minélfogva módjában fog állani
a hatóságnak minden 18—50 éves munkabíró
embi rt, férfit,3nőt egyaránt kényszeríteni, hogy
az általa megjelölendő helyen gazdasági munkát
végezzenek és ennek ellenében csak a
hatóság által megállapítandó térítést kapják a
kirendeltek. Aki tehát már most leszerződik,
az sokkal jobb keresetet biztosithat magának
és kikerüli a hatósági kényszer alkalmazását.
Ugyanez a figyelmeztetés szól a gazdasági
cselédeknek is. Ezeket figyelmezteti a hatóság,
hogy az egyes községek a szolgálatba nem
álló gazdasági cselédek telepedését nem fogják
megengedni. Ugy a munkások, mint cselédek
nagyon is a saját érdekükben cselekszenek
tehát, ha leszerződnek, Illetve elszegődnek,
annál Is inkább, mert a kormány a
gazdasági munkák végzésére a hadifoglyokat
Is felfogja használni, különösen nagyobb gazdaságokban,
megtörténhetik tehát, hogy a spekuláló
munkás és cseléd kereset nélkül marad.

Különös figyelmet fordítanak a hatóságok
arra, hogy a hadiszolgálat] alól felmentett
emberek és a hadisegélyben részesülők a gazdasági
munkából kellőképen kivegyék részüket
és pedig a \'.felmentettek saját munkájuk
elvégzése után mások segítésében Is, mert
különben kedvezményeik megvonásával sújtja
őket a kormány
A közerőt szükség esetén egyes emberek
kisebb gazdaságai részére is ki fogja rendelni
a hatóság. Az ezért járó térítést természetesen
az illető gazda fizeti, azonban a községeket felhívja
a kormány, hogy a pénzben szűkölködő
gazdák helyett előlegezzék a térítésre szükséges
pénzt, valamint segítsék a községek a kisebb
gazdákat abban is, hogy a szükséges
gépeket egyenként, vagy esetleg többen összeállva
megszerezhessék.
HÍREK*
L e v e t e k j ö n n e k . . .
Levelek jlnnek mostan hozzám . . .
Mind olyan szépen mesél:
Dörgő csatákról, csendes falvakról,
Sok drága katona-levél . . .
Sok édes katona-levél I . . .
Levelek jönnek mostan hozzám . . .
S elszorul néha a szivem:
Él-e még vájjon ki megírta?
Vagy azóta már rég pihen ? . . .
Virágos hant alatt pihen . . .
Levelek jönnek mostan hozzám . . .
Mind régi dalként ugy zenél,
Vidám kacagó szép napokról,
Sok édes katona-levél . . .
Sok drága katona-levél . . .
Németh Böske.
Kész az 1915. évi városi költségzetés. A
máskor nagy-nak nevezett munka, a város
évi költségvetéselőirányzata elkészült és azt
a számvevői hivatal már beterjesztette a városi
tanácshoz. Távol áll tőlünk a szándék,
hogy a városi számvevőség munkáját kicsinyelni
akarnók a soraink elején alkalmazott
kitételekkel, melyeknek csak az az értelme, hogy
ez 1915. évi városi költségvetés megszerkesztése
jelentékenyen kevesebb munkát adott,
mint más években. A minap lapunk vezető
_ i91o február 16.
helyén Isnertetlük a belügyminiszternek Nagykanizsa
városához is megérkezett körrendeletét,
mely takarékosságra inti a városi ügyek
Intézőit s arra, hogy e nehéz Időkben a városi
háztartásban csak a legszükségesebb uj
beruházásokra szorítkozzanak. De ennélkül a
rendelet nélkül is már hónapok óta ez volt
a jelszó a városházán: SfcltMU UjRládáSt, csak
a legszükségesebbet. Áz Í9l5. évi városi
költségvetéshez pedig egyenesen azt az instrukciót
kapta a városi számvevői hivatal, hogy
az lehetőleg minden részében az 1914. évi
költségvetés képére készüljön s annak kereteit
lehetőleg ne lépje tul. A parancs első részét
többé kevésbé pontosan be Is tartották, csak
pótadókulcs bicsaklott meg egy kissé s mindössze
7 százalék emelkedést Ígér a múlt esztendőhöz
képest. Vagyis az I9i4. évi 73%
pótadó az előirányzat szerint 80%-ra fog felkapaszkodni,
bizonyára nem kis örömére az
általános megélhetési nehézségektől sanyargatott
városi polgárságnak. Azt azonban be kell
látni, hogy a számvevőség nem kerülhette ki
a pótadóemelést, mert annak oka a tisztviselői
javadalmazásoknak a törvényben gyökerező
emelkedésében rejlik, továbbá azokban
a kikerülhetetlenné vált építkezésekben, amiket
a háborús viszonyok parancsoltak ránk,
mint pl. a közkórház uj ragályosbetegosztálya,
a járványkórház mellett épített megflgyelő-ba- *
rakk stb. Ezzel szemben a bevételeket most
egy fillérrel se lehetett szaporítani, bár a városi
fogyasztási adóhivatal szép eredményeket
Ígér, amit a kocsmák és vendéglők rendkívüli
forgalma magyaráz. Egyébként az áment még
a pénzügyi bizottság fogja a 80°/0 pótadóval
garnírozott városi költségvetésre rámondani s
talán ott ta\'álnak valamit a szakértők, amivel
mint oly sokszor tudták ezt már megcsinálni,
ismét a régi magasságra lehet csökkenteni a
félelmetes pótadékulcsot. Az uj pénzügyi bizottság
egyelőre még nincs Is meg azonban,
mert azt a legközelebbi városi közgyűlés
fogja megválasztani.
Elesett hősök anyakönyvezése Nagykanizsán.
A belügyminisztérium értesítése alapján
Nagykanizsán a mai napon a következő
elesett hősök dicső halálát vetették be a
halotti anyakönyvbe: Hajdú Károly c. őrvezető
a cs. kir. 48. gyalogezredbe, kőműves r.
kath., 30 éves, 1914. aug. 23-án Strany-nál a
harctéren a hazáért hősi halált halt katonát.
— Nagy Károly c. tizedes a cs. és kir. 48.
gyalogezredben, fésűs, r. kath., 26 éves, 1914.
aug. 23-án a Stany-l harctéren a hazáért hősi
halált halt katonát. — Blndinger Oottfried
tizedes a cs. és kir. 48. gyalogezredben, sörföző,
r. kath., 29 éves, a Stany-i harctéren a
hazáért hősi halált halt katonát. — Gudlln
Ferenc, őrvezető a cs. klr. 48. gyalogezredben
földműves, r. kath., 30 éves 1914. aug. 23-án
a Stany-i harctéren a hazáért hősi halált halt
katonát. — Miilei József közlegény, a cs. és
klr. 48. gyalogezredben, lakatos, r. kath., 23
éves a Pamos-i harctéren a hazáért hősi halált
halt katonát és Modrovics Lajos közlegény a
ts. és kir. 48. gyalogezredben, pénzügyőr r.
kath., 30 éves, a Pisnlca-i harctéren a hazáért
hősi halált halt katonát.
fl 20-as honvédek segélyakciója a harctéren.
Egy 20-as honvédtiszt leveléből való
az alábbi részlet, mely igazán gyönyörű világítást
vet a nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred,
á zaldmegyel fiuk ezredének egész erkölcsi
és lelki világára. Olyan példát statuált
a harctéren a hős 20-as honvédezred, mely
IgaAn példájául szolgálhat a mélyen érző
léleknek és valódi hazafiságnak. Egyébként
a levélrészlet önmagát magyarázza s az igy
1915. február 10. Z A L A I HIRLAP 148. oldal.
szál: „Ezúttal csak egy példát akarok Írni a
mi 20-as honvédeink jó szivéről. Ugyanis van
egy borbélyunk, akinek az indítványára minden
borotválkozásért és nyírásért Önként adakoznak,
mely összegyűlt pénzeket a harctéren
elesettek özvegyei és árválnák Segélyalapjára
adják. Az első nap mindjárt 5 kor. íelbll bevételt
eredményezett. Ez a 10. század.*
Zalavármegye népoktatásügye 1914-ben.
Zalavármegye kulturális állapotairól Igen érdekes
képet fest Szirmai Miksa kir. tanfelügyelő
a vármegyei közigazgatási bizottságnak legutóbb
tett jelentésében. — Az ebben felsorolt
adatokból az alábbiákban közlünk néhány
általánosabb vonatkozásút, hangsúlyozván,
hogy a jelentés á világháború Idején mutatja
be a zalai tanügyi állapotokát. A vármegye
területén 55 óvólrttézel, 60 állami, 72 községi,
268 rkat., 21 ref., 16 ág. ev., és 7 Izraelita,
összesen 445 elenii Iskola volt az 1913—14.
tanévben 814 tanítóval. A mindennapi iskolába
57404, az ismétlőiskolákba 18990, összesen
76394 tanuló volt beiratkozva. Iskolába
be nem iratkozott 6 - 1 1 éves 3996, 12-14
éves 2541 tanuló. A felmentettek száma 1281.
Igazolatlan mulasztás 396831, igazolt 577566
félnap fordult elő. — Bírságpénz kirovatott
12172 korona, ebből befolyt 3658 korona.
Uj Iskolák felállítása és a meglevők fejlesztése,
valamint a hiányos épületek helyett uj
épületek emelése a kir. tanfelügyelő szerint
sürgősségi sorrendben volna keresztülviendő.
És pedig elsősorban a Muraközben és a vendvidéken.
Az óvóintézetek száma is csekély.
Minden nagyobb iskola mellett, különösen a
nemzetiségi vidéken, kívánatos volna egy-egy
óvóda felállítása.
fl jótékonykodó Nagykanizsa. A nagykanizsai
népjóléti iroda kimutatása szerint a
hadbavonultak gyermekei részére felállított
karácsonyfára játékokat adományoztak: Valigurszky
Alisé, Fekete Oyörgy, Josifovics Mici,
Eppingger Erzsike, Stelner Liza, Hoffmann és
Frank, Székely Lyli és Sándor, Szabadi Jolánka
és Zoltán, Sinter Ilonka, Liclit Rózslka Letenye,
S/abó Margit, Dobó Erzsike, dr. Mutschenbacher
Edvin, Lőke Lajos Alsódomboru,
Plichta Mancika Letenye, Bartos Iduska Letenye,
Gombos Lacika, Fabró Irénke. Folytatjuk
fl mozik a hadbavonultakért. .Akiknek
megadatolt, hogy otthonukban szórakozzanak,
gondoljanak azokra, akik Idegen országokban
érettünk küzdve véreztek el", — ezt a
becsülésre méltó elvet ttlzte zászlajára a József
főherceg védnöksége, gróf Tisza István mlnisterelnök
és gróf Zichy János elnöklete alatt
működő Alföldi Magyar Közművelődési Egyesület
Hadi Jótékonysági Osztálya, amikor a
mozgószinházakkal karöltve a hadbm elesettek
árvái és özvegyei javára országos akciót
Indított. A Hadi Jótékonysági Osztály a mai
napon az ország összes mozgoszinházában,
Igy a nagykanizsai mozikban is, olyan jegyeket
hoz forgalomba, amelyek kétfilléres jótékonysági
bélyeggel vannak ellátva, mely kétflllérek
a katonák árváinak segélyezésére fordíttatnak.
Fogadja mindenki jószivvel e nemes
mozgalmat, mely minden-látogatótól csak
kétjilli\'r adományt kér, amely összeg azonban,
tekintettel az akció országos voltára, sok ezer
árva gyermeknek és özvegynek fogja könnyeit
enyhíteni.
fl ma esti polgárőrök. Ma kedden este az
alábbi polgárórök fognak Nagykanizsán rendőri
inspekciót teljesíteni:
Sárdi Géza, Kalmár Henrik, Scliütz Manó,
Molnár Jenő, Török Ferenc, Sáfrán Ferenc,
Reznicsek József, Teznár István, Maschanzker
Jenő, Wellisch Jenő, Müller Károly, Szűcs
Ferenc, Rózsa Lajos, Horváth mikó Péter,
Pávelkovics Ferenc, Rosenheim Gyula, Slnkó
Károly, Mózsi Lajos, Hirsch Oszkár, Mersics
István Wehry Hugó, Németh Zoltán.
Izratlltp szentegylet. A nagykanizsai izr.
Szentegylet nemes célú és kegyeletes hlvatásu.
— Hathatósan támogatja, ugy a közismert,
mint a szemérmetes szegényeket; kórházában
Ingyen gyógykezelteti a szegény betegeket s
a kiket a Mindenható magához szólít, azoknak
végtisztesség megadásáról kivétel nélkül gondoskodik.
— Ezen kiválóan humánus egyletbe
a tagok felvétele évenként egyszer történ k.
Akik tehát oda belépni szándékoznak, azok
f. évi február hó 18-áig jelentkezzenek az Izr.
hitközségi irodában.
Lubactov ostroma elmen a Szarvas-szállóbeli
Berlin mozgóképszínházban kedd és szerdai
műsorában egy óriási, a galictal harctéren
Lubaczovnál Rawaruska mellett felvett eredeti
harctéri felvétel kerül bemutatásra. A három
részből álló körülbelül 1500 méter hosszú kép
telve van a legizgalmasabb háborús jelenetekkel,
harcokkal s legnagyobb érdekessége, hogy
ez az első Igazi háborús film, melyen magyar
katonák szerepelnek. — Ugyané műsorban
szerepel Szoyer Ilonkának, a budapesti Népopera
hirneves művésznőjének első fllmfellépése
is Faragó Jenő .JULISKÁI JULISKA!"
cimü bájos álomképében. — Mind a két kép
megérdemli a közönség pártolását.
A legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brilllánsokat, régi ékszereket, tört aranyat
e»üstöt és antik órákat. Szívós Antal
mfiórás és látszerész, Király-utca 5. szám.
A szerkesztésért felelős: dr. H a j d ú Gyula.
Szerkesztő: Gürtler István.
Szarvas s z á l l ó p c n i IMnaavmozoó.
Placz tér. - ü C n L I l l
Kostréihitr királyforrás
WoHltich m e l l e t t ~
A kostrelnitzl királyforrás vize szénsavtartalma
a leggazdagabb. Legerősebb szénsavas
natriuma folytán az orvosok mint a
legjobb frissítő italt ajánlják. A legelőkelőbb
orvosok bizonyítványa szerint kiváló
hatással bir emésztési nehézségeknél, gyomor
és bélhurutoknál, veseköveknéj, májbetegségeknél
és cukorbetegségnél.
Tulajdonos Nouackh Ignácz örökösei
KntnlilH Pisti Pidlit ^IZEI Nltnhid nllill.
Kapható Nagykanizsán minden
nagyobb füszerkereskedésben 1
URANIA
Rendet helyárak. Fűtött színház. Bnffett.
Előadások hétköznap fl é» fl órakor, vasárét
ünnepnapokon 3, 3. 7 és 9 órakor.
iHopontaelöal
Kedden és szerdán, febr. 16., 17-én
Lubaczow ostroma
aktuális háborús felvétel 3 részben.
Szoyer Ilonka felléptével
J U L I S K A ! J U L I S K A !
na>ty álomkép, irta FARAGÓ JF.NÖ.
(Ezenkívül a kitűnő kísérő műsor.)
Előadások 6 és 9, vasár, és ünnepnap 3,5, 7 és
9 órakor. Rendes helyárak. A terem fűtve van.
Elvállal térti- és női ruhákat festés és tisztítás
céljából, ug> szintén fehérneműt Üget, isiiért,
kézelit 4i egyéb káitartásl cikket, báli ruhát,
menyasszonyi kelengyét, mindennemű piperét.
Vidéki postai negblrásekat gyersaa
ée pentesa* s s z k C i B I J a t á s y t s árban.
s »-<
m ^ E I B W I W W W W B — — —
Ili Mm Nikaií!
Tisztelettel értesitem a város és vidékének közönségét,
hoiy Haíykűnlzsón, a Szaruas-szálloda épületéin álé
S Z Í V Ó S Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
űrús-, ékszerész- és látszerész-
= üzletet nyitottam.
Dusán felszerelt raktáramon Mindezek javítását a legújabb
tartok óriási választékban U,-. találmányú, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- > felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszereket. mmmAMM preczizitássai végzem.
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hosszti külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt
közönség szives támogatását kérem
Vékásy Károly
órás, é k s z e r é s z és látszerész
néhai Id. Jack Frigyes tanítványa.
mozgókép palota.
Rotfooyi-tftc* 1 Tttetoa J9BI
Hétfőn és kedden, febr. 15. és 16-án Minden hiába (Egy vőlegény kálváriája.)
pikáns vigjáték 4 felvonásban.
Az arany bálványa, dráma 1 felvonásban.
Cincsinló és a fekete kéz. A lokomotív
készítés, természetes felvétel.
Mayer Károly
ruhafestő, vegytlsztltő, ptlsslrózó és gőzmosó
gyárm
NAbrkÁNlZSA, KÖLCSEY-UTCA 19. szám.
Oyűjtötelep: Fő-tér (Korona-szálloda.
T«l*f*n 219. SOrgS nyel m i May«r )MI ( .
M
4 oldal. ZAL.A HmLAl* l v . 5 . február 16.
0 S i e g t i n t á k l i k
honi s külföldi f a e r e z é s
márvány utánzatok festése.
Épölet, s z o b a f e s t é s
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szinérzékOnk, magasan
fejlett Ízlésűnk és
technlkínk a legkényesebb
Igényeket Is kielégítő. —
Árajánlattal, színes vázlatrajzzal
főlszólitásra díjtalanul
szolgálunk III »
ma fs DOLEZSÁL
= festő vállalata = =
h0m. u r Magyar-utca l i \\
jtuüüuuuuum Jüuuuuuum umjuuuiujti uuuuum A:: I!
• a
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
[eliérnemft rnhtúram
*
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cépek gyártmányainak,
• felfrissítetten).
Raktáron tartok May és
Holfeld-fél e rumburgl
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
===== A legfinomabb áruk! ——r
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram meglekintésére.
Teljes tisztelettel GOltUJCríeNlé.
Nagykanizsa, Eötvös-tér I. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
H l NAGYKANIZSA
in Csengery-ut 7. .^Éllk sürgönyeim:
Gutenbergnyomda
• . in
n i
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
t
JkL. Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
^ *UJótt.UMo«>oA«if OiHenberfr-nyonidJ /MAPÍ U Ortist.C-I gtr) Nwrvk%cl»«
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. 17. szerda
i
38. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• I 6 f l i « t é s l A r a i n Helyben házhoz hordva 1 hóra 1 K.
Igya* Mám 4 fillér Vidékre, postán . . 1 hóra 1-50 K.
Nyilttér és hirdetések megállapított árak szerint.
Upmér:
Dr. HAJDÚ QYULA.
Kiadóhivatal] Gutenberg-nyomda Cs«ugery-«t7. szája.
Telefon: Szerkesztőség 41. Kiadóhivatal 41.
Hár csak egy nap
választ el bennünket attól az időtől, amikor
a német bejelentés szerint megkezdődnek
Anglia kereskedelme ellen a
legerélyesebb hadműveletek. Február
18-át érthető izgalommal várják világszerte.
Különösen az amerikai jegyzék
óta lett valamivel izgalmasabb a kérdés.
Németország azonban szilárd és megingathatatlan
abban, hogy Angliát a tenger
felöl elzárja.
A békés kereskedelmet, mint már
annyiszor bebizonyult, Németország nem
akarja zavarni és amikor bejelentésében
tudtára adta a semleges hatalmaknak
Anglia blokádját, csakis a tengeralatti
hábotu elkerülhetetlen veszedelmeire célzott
s barátait és a többi semleges államot
azzal akarta ezektől a veszedelmektől
megkímélni, hogy Idejében figyelmeztette
őket, maradjanak a haditérnek
nyilvánított vizektől távol. A tengeralatti
hajók semmiesetre sem fogják bántani
a békés kereskedelmet, egyrészt, mert
Németországnak nem célja ez, másrészt,
mivel maguk a semlegesek Is keresik a
módját annak, hogyan lehetne a veszedelmeket
elkerülni.
Ez többféleképpen lehetséges. Távol
maradnak a haditértől. Németországnak
ez elég. Angliának pedig mérhetetlen
károkat okoz kereskedelmében. Ismerjük
az admiralitás rendeletét, amely a
semleges zászló használatára vonatkozik,
tudjuk továbbá, hogy az angol hajók
külsőleg is békés kereskedelmi gőzösök
ábrázatát igyekszenek fevennl, de épp
ez az a pont, amely a semlegeseket a
legérzékenyebben érinti s ha a semleges
államok összefoghatnak, ez a szövetkezés
csakis Anglia ellen történhetik.
Ha Anglia idegen vizitkártyát használ,
ez ellen a galádság ellen a névjegy
tulajdonosának kell tiltakoznia. Az eddigi
jelek biztatók és bizonyos, hogy az
Unió és a skandináv államok után minden
olyan állam tiltakozni fog Anglia
eljárása ellen, amely tengeri kereskedelme
révén az ügyben érdekelve van.
A semlegesek további védekezési
módja — és ez holland kezdeményezés
— az lesz, hogy a semleges hajó,
mihelyt megpillantja a tengeralatti naszádot,
megáll. Ez a védekezés egyike
a legkitűnőbbeknek Hiába mázolja gőzöseire
az angol a semlegesek legrlkltóbb
színeit, hiába von fel árbocára
gyáván és nemtelenül Idegen lobogót:
a német tengeralatti naszádok rá fognak
ismerni Anglia gőzöseire abból,
hogy az első ilyen hadihajó feltüntekor
a menekülésre fognak gondolni. A német
tengeralatti támadás irányelve tehát
az lesz, hogy minden olyan hajó, amely
nem áll meg, gyanús. Vagy azért gyanús,
mert angol, vagy azért,Inert tiltott
dugárut szállít az ellenségnek.
Mindkét esetben jogában van a német
tengeralattjáróknak erélyesebben
fellépni, hisz a semleges államok felfogása
is az, hogy a németek nem sértik
meg a semleges lobogót, ha ezt angol
hajó használja. Nem sértik meg továbbá
a békés semleges kereskedelmet, ha
minden eszközzel a hadiszercsempésző
kereskedelmet iparkodnak megtámadni.
A február tizennyolc mellékes problémái
tehát meg vannak oldva és Anglia joggal
remeghet a haditörténelemnek ettől
a fatális dátumától. A világháború.
Küzdelem Varsóért.
Francia jelentés az oroszországi harcokróll
Genf. A tegnapi párisi lapok az oroszlengyelországi
harcokról szóló legfrissebb
jelentéseikben egyértelműen megállapítják,
hogy azok a csaták, melyek a Visztula
és Rawka-folyók közti területen folynak,
páratlanul állanak a világtörténelemben.
A szövetséges osztrák-magyar és
német seregek Lengyelországban, Galíciában
és a Kárpátokban párhuzamosan
és a legteljesebb összhangban operálnak.
A francia jelentések szerint a németek
a Bzura-Rawka szakaszon hátrább
vonták csapataikat, de csak azért, hogy
a Visztula-fronton menjenek át támadásba.
Az óriási harcvonalnak e részén 10
német hadtest áll, s azonkívül nagyszámú
nehéz ütegek, melyek nagyon
kétségessé teszik, hogy sikerült e az
orosz haderőnek az e pontra koncentrált
óriási nyomást ell^isulyoznl.
Oroszország blokiroz bennünket.
Tiltakozás a román export ellen.
Sófia. A Kambana cimü lapnak jelentik
Bukarestből: A gazdasági háboru,
mely a nagy, véres harcterektől távol
szintén megindult a hadviselő államok
között, egy ujabb fejezetéhez érkezett.
Ohletzky bukaresti orosz követ tegrap
lépést tett a romány kormánynál, követelvén,
hogy Románia vonja vissza azt
az engedélyt, mely szerint Ausztria-Magyarország
és Németország Romániából
élelmiszerszállilmányt kaphat. Az orosz
kormány azonban be sem várja, hogy
lesz-e foganatja ennek a felszólításnak,
hanem már a legközelebbi • napokban
orosz őrhajókat helyez cl a Dunán,
melyek minden Magyarország felé haladó
román hajót át fognak kutatni, hogy
az élelmiszerblokádot érvényesítsék a
központi hatalmakkal szemben. (A semlegesség
elemeit sértő ujabb orosz erőszaknak
semmi gyakorlati jelentősége
nincs, mert Románia több mint 500
kilométernyi vonalon határos Magyarországgal,
mely határt a Duna egyáltatalán
nem érinti. Nem kevesebb, mint
nyolc vasúti vonalon szállíthat Magyarországba
Románia anélkül, hogy Oroszországnak
módja volna ezt magakadályoznl.
A szerk.)
Jopún fegyveres készülődése.
Stockholm. Szentpéterváron keresztül
érkezett toklói jelentés szerint Japánban
a hadsereg tartalékénak három évfolyamát
behívták és Koreában kihirdették a
hadiállapotot. A japán kormány ezekkel
a katonai intézkedésekkel akar nyomást
gyakorolni Kinára, mellyel a németektől
elfoglalt Cslngtau birtokba vétele
óta mind jobban kiélesedő differenciái
vannak.
A márciusi bevonulás elhalasztása.
Budapest. A főváros tanácsa ma hirdetmény
utján hozza köztudomásra
mindazoknak az 1878., 1879., 1880.,
1881. és 1882. évben született népfölkelésre
kötelezett magvar állampolgároknak,
a kiket a népfölkelésl bemutató
szemlén népfölkelésl fegyveres szolgálatra
alkalmasaknak találtak, hogy a
népfölkelői tényleges szolgálatra nem
1915. évi március 1-én, hanem 1915.
március 15-én tartoznak bevonulni.
(Nagykanizsa város katonai ügyosztályához
még nem érkezett le hasonló
Intézkedés, de az okvetlenül ide Is meg
fog érkezni, mert ez csak országos, sót
az egész monarchiára vonatkozó intézkedés
lehet. A szerk.)
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos) Oroszlengyelországban
és Nyugatgallclában az általános helyzet nem
változott, csak tüzérségi harcok tolynak. A
kárpáti arcvonalon hevesen harcolnak. Az
oroszoknak a szövetségesek állásai ellen intézett
több nappali és éjjeli támadását az
ellenségnek nagy veszteségeket okozva visszavertük
és négyszáz oroszt oltogtunk. Bukovinában
a hadműveletek kedvezően alakulnak.
A Szereth vonalat átléptük, az oroszokat folytonos
ütközetek között a Pruth felé visszaszorítottuk.
Kolomeától délre nagyobb harcok
fejlődtek. Itt tegnap több mint ötszáz
oroszt foglyul ejtettünk. Höfer altábornagy.
2, C"üai. Z.ALAI riiRü\\>\' I9i6 február 17.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
elenti:
Nyugati hadszintér. AZ általunk St. Elinál
elfoglalt angol lövészárkok ellen intézett ellenséges
támadásokat visszavertük. Ezenkívül
nincsen különösebb jelenteni való.
Keleti hadszíntér. Az üldözési harcok a
keletporoszországi határ mentén és a határon
tul továbra is igen kedvező lefolyásúak. Lengyelországnak
a Visztulától északra eső ;étzében
rövid harcok után elfoglaltuk Bjelsk
és Ploch helységeket. Mintegy ezer hadifogoly
jutott kezünkre. Lengyelországnak a Visztulától
délre eső részében nevezetes dolog nem
történt. A külföldi sajtó n legkalandosabb híreszteléseket
közli arról, hogy a németek február
elején a Balymowtól keletre vivott harcok
alatt mérhetetlen vesztességeket szenvedtek
volna. Megállapítjuk, hogy a németek
vesztességei e támadásoknál elért sikerekhez
képest csekélyek voltak.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
A Í M rehuirőlöSíí.
A unrosl tanács hirdetménye-
Minden újságolvasó többé-kevésbé ismeri
azt a miniszteri rendeletet, mely a fémek és
ölvözetkészletek kötelező bejelentéséről szól.
Február hó 7-ikc óta senkinek feldolgozatlan
fémkészleteit ipari vagy más célokra felhasználnia
nem szabad, mert azokat iiadi célokra
veszik igénybe, természetesen az érték teljes
összegénik megtérítése ellenéb n. Kissé rövid
terminust szabtak — mindössze 24 órát, —
Nagykanizsán a féinkészletek bejelentésére,
de az igaz hazafiság még rövidebb (dó alatt
Is tudja kötelességét teljesíteni. Nagykanizsa
város tanácsának a fémek kötelező bejelentéséről
ma kiadott rendelete a következőképpen
szól:
Hirdetmény.
A városi tanács mint iparhatóság közhírré
teszi, hogy a m. kir. minisztérium 504/915.
M. E. számú rendelete értelmében a következő
fém- és ötvözet-készletek, u. m.
1. aluminium, antimon, ólom, chrom és ferrochrom,
vörösréz, sárgaréz, molydban, és
ferromolydban, nikkel és ferronikkel, vörösfém,
vanádium és ferrovanádium, wolfram és
ferrowolfram, ón és ónötvözetek, amennyiben
ezek a fémek és ötvözetek feldolgozatlan állapotban
vannak;
2. a fent nevezett fémek és ötvözetek ércvagy
féltermék, nyers öntés, hengerelt lap,
tábla, lemez, rud, cső, drót, ócskaanyag, ipari
hulladék, egyéb hulladék és hamu alakjában;
3. a fentnevezett fémek egyéb ötvözetei
ócskaanyag, ipari hulladék, egyéb hulladék és
hamu alakjában, amennyiben nem a saját üzemben
dolgoztatnak fel;
4. fehérbádoglemezek és hulladékaik;
a városi tanácsnál (városháza tanácsi iroda)
legkésőbb f. évi február hó 18. napjáig bezárólag
a február hó 7. napján volt állapot szerint
és azontúl hónaponkint legkésőbb a hónap
8. napjáig bezárólag az előző hónap utolsó
napján volt állapot szerint bejelentendők.
A bejelentéshez a városi tanácsnál kapható
bejelentő lapokat kell ^felhasználni. Az iparhatóságnak
jogában áll a bejelentésre kötelezettek
készletelt, raktárait és üzleti könyveit
megvizsgálni.
A m. klr. honvédelmi miniszter 1597/eln.
20/b. 915. számú rendeletével a bejelentés alá
eső készleteket hadi célokra igénybevetteknek
jelentette ki, ezek tehát el nem Idegeníthetők
és fel nem dolgozhatók.
Az igénybevett és a szakértői megvizsgálás
alkalmival hadi célokra alkalmasnak talált
készletek a katonai igazgatás részére a megállapítandó
térítés ellenében végleg át fognak
vétetni. \'
A bejelentés elmulasztása és a valóságnak
meg nem felelő bejelentés kihágás, amely az
1914. L. t-c. 9. §-a értelmében két hónapig
lerjedhetó elzárással és hatszáz koronáig terjedhető
pénzbüntetéssel büntethető.
További felvilágosítás a városi főjegyzőnél
nyerhető.
Nagykanizsán. 1915. évi február hó 16-án.
A városi tanács mint iparhatóság.
Dr. Sab/án Gyula s. k.
polgármester.
HÍREK.
j m e M t t 20-as honvéd
ujabb bűnfistója
Vésiírafiolla o fél oflrmesyét.
(Saját tudósítónktól.) Részleten ismertettük
annak az alsólertdvakörnyéki rakoncátlan parasztlegénynek
páratlanul álló gaztetteit, aki
Oaliciából, a harctérről szökött meg ezredétől,
a 20-as honvédektől és az egész országot
végiglopva érkezett meg faluja mellé, ahol heteken
át rejtőzve szeretkezett a babájával, egy
hozzá méltó parasztlánnyal. — Az alsólendvai
csendőrök megneszelték hollétét, de mielőtt
el tudták volna fogni, a háboru szökevénye
az alsólendvai erdőből is sikeresen megugrott
s azóta se tudták elcsípni, noha az egész megye
csendőrsége hajszolja. Persze, mikor alig ötödrészt
annyi csendőr teljesít ma itthon szolgálatot,
mint békeidőben, s ezeknek is a fele öreg
népfölkelő baka, nem lehet hát csodálkozni,
hogy az agyafúrt zsivány ily soká el tudja
kerülni sorsát.
Azt már közöltük, hogy Fehér Miklós (igy
hívják a jeles firmát) a nagykanizsai honvédlaktanyából
harmadszor is megszökött, s már
másnap a bánokszentgyörgyi határban követett
cl betörést. Azóta ez az újkori Sobri Jóska
a gaztetteknek ismét egész légióját követte cl.
Bűntettei közül a vármegye csendőrsége eddig
a következőket állapította m^g:
Január 28-án éjjel Fehér felhatolt Kósa Jánosnak
a csentel hegyen levő istállópadlására,
honnan a lakás padlására ment át. Itt Kósa
füstölthuskészletét alaposan megvámolta s
odébb állott. Az itt elért eredmény azonban
nem elégíthette kl, mert még azon az éjjelen
Szarjas Vendel, Lebár Ferenc és Horváth
Ferenc présházait is feltörte és megdézsmálta,
Ritter József, Kopinya P.il és Süveges Ferenc
présházába pedig betörést kísérelt meg. Két
nap múlva Fehér mát a csáktornyai uradalmi
erdőben ütött tanyát, itt egy erdőői felismerte
üldözőbe vette, de nem tudta elfogni.
Február ífsején Fehér Alsólendva környékén
operált. Éjnek Ideján behatolt Biró Mária
radamosi lakós házába, itt a szekrényt feltörte
és körülbelül 20 korona készpénzt és
ruhaneműt lopott el. Egy nappal később már
Belatincon követett el lopást. Murarév községben
a korcsmában összeismerkedett Deutsch
Ede belatinci korcsmáros kocsisával, Török
Oyörgygyel. Török meghívta helatincl lakására
éjjeli szállára, amit Fehér akként hálált
meg, hogy éjjel feltörte szállásadója szekrényét
és onnan 38 korona értékű ruhát lopott,
azután megszökött. Azóta nyoma veszett.
Sherlock Holmes, a világhírű detektivnek
egy nagysikerű nyomozási történetét mutatja
be a Szarvas-szállóbeli Berlin mozgóképszínház
csütörtöki műsorában. A kép Sherlockregények
nagynevű szerzőjének, Conan A.
Doyle-nak egyik legsikerültebb detektiv regénye
„A Reygate-i gyilkosság" után van megjátszva
és felvéve, telve Űgyesebbnél-ögyesebb fordulatokkal.
Hogy nálunk is nagy sikere lesz,
biztosítja a képnek budapesti előadásaival
elért óriási sikere, mely összes előadásain kisérte.
Ugyané műsorban szerepel „Az első
szerelem" cimü poétikus szépségű társadalmi
és egy amerikai prőrl-dráma, mindkettő érdekes
tartalommal, valamint egy Igen sikerűit
humoros kép !s. A műsor csak egy nap, csütörtökön
lesz látható. F
H 20-as bonvédek dicsérete. Említettük
már, hogy a mi 20-as honvédgyalogezredünk
8-ik százada hosszabb ideig Pápay Oéza, később
pedig dr. Hegedűs Oyörgy hadnagyok
parancsnoksága alatt az annyiszor kitűnt cs.
és kir. 13. huszárezred mellett, nagy hősiességgel
harcoll, s legutóbb Altsandecznél és
Llmanovánál szaporította ezredének fényes
haditetteit. — Llmanovánál a harcokat nagy
iészben nagybányai Horthy István huszárezredes,
a cs. és kir. 13. huszárezredparancsnoka
vezette, aki a korábbi, valamint az itt kifejtett
nagyeredményü tevékenységeért ó Felségétől
magas kitüntetésben részesült s amelyért a
nagytehetségű katona számtalan gratulációt
kapott az ország minden részéből. — Többek
között dr. Hegedűs Oyörgy is üdvözletét
küldte Horthy ezredesnek, aki az alábbi rendkivül
szives és érdekes levélben válaszolt dr.
Hegedűsnek:
„Kedves Hadnagy úr! Szívből köszönöm
kedves sorait és szerencsekivánatait kitüntetésemhez.
Annál nagyobb örömmel vettem
sorait, mert azok a 20-lk honvéd gyalogezred
tisztjétől jöttek, azon ezredétő1, melynek
minden egyes tagját megtanultam tisztelni
és becsülni azután a hősi magatartás után,
melyet minden egyes ütközetben tanúsítottak.
Nem csak mindenfelé beszéltem el, mily
remekül küzdenek a zalai bakák huszárainkkal
vállvetve, hanem Marton káplár, címzetes
szakaszvezetőt, aki parancsnoka maradt
a hozzánk beosztott csapatnak s aki
minden tekintetben egy kitűnő ember, megtetiem
valóságos őrmesternek, beadtam dokorációra
s épen ma lett 4C0 huszár és az
ő 36 gyalogosa jelenlétében mellére lüzve
az arany vité?s?gi érem.
Rendkívül sajnáltam, hogy szolgálatilag
távol kellett lennem s nem vehettem részt
a dekoráción, de délután hazatérve felkerestem
Martont, hogy kezet szoríthassak
ezzel a derék emberrel.
Ha találkoznék Ezredparancsnokával, kérem
adja át neki ösmeretlenűl is szívélyes
üdvözletem és őszinte szerencse kivánatalmat
ahhoz, hogy oly kiváló ezredet vezet, .
mint a 20 honvéd gyalogezred, stb. stb,
Szívélyesen és igen mel\'gen üdvözli s
mielőbbi teljes felgyógyulást kíván őszinte
igaz híve Horthy István ezredes."
Büszkeségére lehet mindenkinek, aki e sorokat
olvassa, hogy lovag Sypnlnwszky ezredes
parancsnoksága alatt oly ezredünk van a
harctéren, amelyről mindenünnen csak dicséretek
jönnek.
Egy kanizsai kereskedősegéd vitézség
érme. A mozgósításkor a nagykanizsai üzleteknek
is számos alkalmazottja rohant a kaszárnyákba,
hogy eleget tegyen a király hivó
parancsának. A kanizsai kereskedősegédek is
nagy számban vesznek részt a dicső kanizsai
ezredek legendás hőstetteiben ésmint ma vesszük
a hirt a harctérről, közülük egy (vagy azóta
talán már több is) vitézségi nagy ezüst érmet
kapott. A Hoffmann és Frank Csengeri-utcal
cég alkalmazottja a hős kereskedősegéd, Radványi
Andor a 48. gyalogezred októberi rekrutája,
akiről egyelőre csak a kitüntetés híre
érkezett meg, de azt még nem volt szabad
közölni, hogy mi volt az a hősi cselekedet
január 14-én, amiért a havi 7 korona 50 fillér
életjáradékkal összekötött vitézségi érmet
kapta. E kitüntetés hírével vesszük azt az értesítést
is, hogy ugyanez atkalommal az ezred
9. századának Bereczky nevü káplárja is I. o.
vitézségi érmet kapott. Radványl Andor kitüntetéséhez
még azt is meg kell jegyezni, hogya
48. gyalogezred október 26-án bevonult
újoncai közül ő volt az első, aki vitézségi érmet
kapott.
1<)15. február 24. Z A L A I HIRLAP 3. oldal.
Nem volt februárban esküdszék Naaykanizaán.
A gyér számú előnyök között,
amiket a véres világháború magával hozott,
foglaltatik az is, hogy általában sokkal kevesebb
gonosztett történik itthon, amióta minden
épkézláb ember a harctéren van a gyilkolással
elfoglalva. Ez a hatás meglátszik a
árásbiróságok és törvényszékek ügymenetében
s, ahol a bünügyek száma a minimumra csökkent.
Lopni még csak lopnak az emberek, hisz
a nyomor semmivel se csökkent, amióta háboru
van, de a testi épségnek most sokkal
kisebb itthon a veszedelme, mint a régi „békés"
időkben. Mutatja ezt az is, hogy a rendes
negyedévi esküdtszéki időszakban, most
febiuár hóban nem volt esküdtszéki ciklus a
nagykanizsai kir. törvényszéken. Egyetlen egy
ügy lett volna, az egy évnél régebben húzódó
sormásl titokzatos gyilkosság esete, amit tárgyalhatott
volna az esküdtszék, de amiatt
nem akarták a nagy költséggel járó esküdtszéket
összehívni s igy ez is májusra maradt.
Reméljük, hogy akkorra se fog szaporodni
a tárgyalás anyaga, habár azt is hőn
óhajtjuk, hogy a háboru még addig se tartson.
Ntcket és Kóborlt halálra Ítélték. Budapestről
telefonálja tudósítónk: A Kurla két
napi tárgyalás után meghozta ítéletét Mágnás
Elza gyilkosainak Ügyében, kik közül annak
idején az esküdtek Kóbori Rózát halálra. Nick
Gusztávot pedig élelfogytiglanl fegyházra Ítélték.
A Kuriu mindkét gyilkost kötéláltali halálbüntetésre
ítélte.
Ki akar gazdasági munkásokat? Nagy
jelentőségű miniszteri rendelet érkezett tegnap
Nagykanizsa város tanácsához. Nagy
könnyebbségre szolgál ez azoknak a környékbeli
gazdáknak, kiknek nincs még elegendő
• számú gazdasági munkásuK, vagy cselédük.
De mindent részletesen megmond a polgármester
hirdetménye, a melyet e rendelet folytán
kiadott s amely igy hangzik:
Nagykanizsa rendezett tanácsa a m. kir,
Földmlvelésügyi Miniszter Ur 15347/Vl-l,
1915. számú rendelete alapján közhirré
teszi, hogy a nagyváradi miniszteri kirendeltség
körzetében nagyszámmal jelentkeztek
elszegődni hajlandó mezőgazdasági
munkások (férfi és nő vegyesen) kik hónapos
vagy éves cselédeknek esetleg más
vidékre is hajlandók elszegődni. Felhívja a
v. tanács azon munkaadókat, hogy akiknek
ily munkásokra szükségük van, illetőleg,
akik a nagyváradi kirendeltségből akarnak
munkásokat fogadni, azok f. évi február
20-ig a v. tanácsi irodában jelentkezzenek,
mert a később jelentkezők kérelme figyelembe
vétetni nem fog. — Nagykanizsa,
1915. évi február hó 16-án. Dr. Sabján
Gyula s. k. polgármester.
H rekvirálás kiterjesztése. A kormány
a hivatos lap tegnapi számában ujabb rendeletet
adott ki a rekvirálás dolgában, amelyben
a bejelentési kötelezettséget kiterjeszti a
tengerire és az előbbi rendeletében nem említett
egyéb mezőgazdasági terményekre is. Ezeknek
maximális árát egy legközelebb megjelenő
uj rendelet fogja megállapítani. A tengerire
nézve a rekvirálás március 1-én fog megkezdődni,
de a Gazdasági Bizottság a földmlvelésl
miniszter által megszabott árért az önként
jelentkezőktől addig is megvásárolja az
önként felajánlott készleteket.
H ma esti polgárőrök. Ma szerdán este az
alábbi polgárőrök fognak Nagykanizsán rendőri
inspekciót teljesíteni:
Mankovics János, Mózsi Sándor, Kovács
György, Allesch József, Oumilár Kálmán, Mészáros
Jenő, Altstadter Ignác, Bazsó József,
Ofenbeck Károly, Dióssy Béla, Faragó Miklós,
Antalics Ignác, Szondi Aladár, Pahocsa István,
Horváth Boldizsár, Zapletál Simon, Völner
Vilmos, Halász Ödön, Tóth József, Vojnovlcs
Jenő, Boldls Károly, Schöfler József.
Fi jótékonykodó Nagykanizsa. Á nagykanizsai
népjóléti iroda kimutatása szerint a
hadbavonultak gyermekei részére . felállított
karácsonyfára játékokat adományoztak :Sch!ess
László, Fonyó Mihály, Hajdú testvérbe, Pásztor
Mlksáné, Fillpovlcs Gyuri és Nussl, Ötvös
Magdus és Bözsi, Fatér Katuska, Heltal
Beatrix, Fábián gyerekek, N. N., Dobó Bözslke,
Barta Pista, Remete Iluska, Unger Ferencné,
Pllhál nővérek, Kenessey Gizi, Barta Pál,
.Heltay Beáta, Mathea Micike, Orünfeld Manci,
Németh Erzsike, Kósz Nándor, Ármuth Mariit,
Rácz Ilonka, Ney Katuska, Müller Izabella,
Horváth Lajos, Sánvéber Ilonka és Magda,
N., Káncz Mancika, X. Y., Vécsey Ida,
•orbát Harry, Krammer Valéria, Barcza Erzsike,
.ányl Mancika, Lendvay Reneé,v .Orünhut
Erzsike, Klein Erzsi, Kostyák Ella, Gross
-dlth, Ney Klári, Junker .Berta, Blumenschein
?ózsl, Fodor Juliska, Kaufmann Gizi, Mosíammcr
Bella. Pollák Oizi, Keleti Janka, Kovács
Klári, Lőrlnczy Lajos, Guttentág Sári,
Horváth Szidi, Horváth Lili, dr. Szekeres Józsefné,
Fischel Ernő, Deutsch Mici, Fischel
Ferike, Stern Böske, Szabados Irénke, Horváth
Ilonka, Szilly Gizike, Imiek Magdus. Híry
Lujzika, Knszter Bözsike, Horváth Mariska,
Lendvay Reneé, Fodor Bözsike.
A legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brilllánsokat, régi ékszereket, tört aranyat
e<0stöt és antik órákat. Szivós Antal
mflórás és látszerész, Király-utca 5. ázám.
A szerkesztésért felelős: dr. Hajdú Gyula.
Szerkesztő • Gűrtler István.
Király-utca 34. szám alatt
e g y b o l t h e l y i s é s
esetleg raktárral egyOttt kedvező
feltételekkel kiadó.
Bővebbet ugyanott a IMk emeleten.
Kostreinitz Királyforrás
• \' Rohltsch m a l l a t t . •
A kostreinitz! klrátyforrás vize szénsavtartalma
a leggazdagabb. Legerősebb szénsavas
natriuina folytán az orvosok mint a
legjobb frissítő italt ajánlják. A legelőkelőbb
orvosok bizonyítványa szerint kiváló
hatással bir emésztési nehézségeknél, gyomor
és bélhurutoknál, veseköveknél, máj- I
betegségeknél és cukorbetegségnél.
Tulajdonos Nouackh Ignácz örökösei |
Kutrtlilti Posta Padlat. {E2E Piliseitek i i l l i t ! . 1
Kapható Nagykanizsán minden H
nagyobb füszerkereskedésben 1 I
Szarvas szúiló g g j j y | | n a g y ni o i a ó.
URANIA mozgókép palota.
Koifoayi-utca 4. TeUloo » .
Szerda és csütörtök febr. 17. és 18-án
„A CILOSBAH..."
szenzációs vigjáték 4 felvonásban.
Tragikus viszontlátás, dráma. Betyárbecsület,
cow-boy dráma. Dömötör
mint mflbarát, humoros. Húsvéti repülő-
verseny, természetes felvétel.
Rendes helyárak. Fűtött színház. Buffett.
Előadások hétköznap 0 és 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Piacz-tér. i Haponta előad.
Kedden és szerdán, febr. 16., 17-én
LubaczoG) ostroma aktuális háborús felvétel 3 részben.
Szoyer Ilonka fellóptóvel
J U L I S K A ! J U U S K A !
nagy álomkép, irta FARAGÓ JF.NÖ.
(Ezenkívül a kitűnő kísérő műsor.)
Előadások 6 és 9, vasár- és ünnepnap 3,5, 7 és
9 órakor. Rendes helyárak. A terem tQ
5Vlay®r Károly
ruhafestő, vcgytlsztltó, pllsstrozóés KŐZ mosó
BT*™
NAOYKANIZSA, KÖLCSEY-UTCA 19. szára.
OyQJtötelep: Fő-tér (Korona-szálloda.
Tilihn 211. •QrgSnfcIm i Mayer f»»!4.
Elvállal férfi- és női ruhákat (estés és tisztítás
céljából, úgyszintén fehérneműt, Inget, |allárt,
kézelit é* egyéb háztartási elkkst, báli ruhát,
menyasszonyi kelengyét, mindennemű piperét
Vidéki psttal megblzáiekat gysreia
és psatossa sszklzll Jatáayss árbaa.
S s 2S-4
M-1 játtt mm
Tisztelettel értesítem a város és vidékének közönségét, lioíy Hüsskonlzsín, a Szarvas-szúlloda épüleféD2n AIs
S Z Í V Ó S Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
ó r á s - , é k s z e r é s z - é s l ú t s z e r é s z -
üzletet nyitottam.
Dusán felszerelt raktáramon
tartok óriási választékban O g ^ }
Mtodezek j a v í t á s á t a legújabb.
_ találmányú, tökéletes műszaki
mindenfaíta" órákat, ékszere- felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszereket. UMJUUtlim* preczizitássai végzem.
S o l ^ l f s s ^ l d f S V ó k á s y K á r o l y
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt órás, ékszerész és látszerész
közönség szives támogatását kérem néhai ld. Jack Frigyes tanítványa.
4. oldal. Z A L A HiitLAi\'. 5. február 17.
GZK2EK ÉS DOLEZSÁL
= festő vállalata =
lankuini. Magyaratca 23.
t i
Ivejcimtállálí
honi s külföldi faerezés
márvány utánzatok festése.
Épület, szobafestés
b ú t o r , üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szlnérzékünk, magasan
fejlett Ízlésünk és
technlkénk a legkényesebb j
Igényeket Is kielégítő. -
Árajánlatul, színes vázlatrajzzal
fölszólltásra díjtalanul
szolgálunk Itt
f i m m H » m m i i i m i i m i i m > * i i m i i i ]
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű rnhttírom
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
felfrissítettem. = = = = =
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrQ Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
A legfinomabb áruk! =====
legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOldÚerSeMé.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
I I
NAGYKANBZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
f-VoojKort 4 «(.«MfW»MofHwo* Chnw»be»«:-«roovio «» now-.gtr) Nany.k*ni»M
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. 18. csütörtök 39. szám ZALAI HIRLAP t á r s a d a l m i és k ö z g a z d a s á g i napilap.
I I O f l > * t « s l * r » k | Helyben házhoz hordva I hóra 1 K.
E 0 N izám 4 fillér Vidékre, postán .. . I hóra 1-50 K.
Nyllttér éa hirdetések megállapított árak szorlnt.
Lapvetér:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal: Ootenberg-nyomda Cteogery-at 7. ttim.
Telefon: Szerkesztőség 41. Kiadóhivatal 41.
A Vörös Könyv
a jövendőnek van szánva és a semlegeseknek
s valóban meggyőződhetik
belőle a semlegestelen is, a jövő Is,
hogy a háborút, melyet az angol politikus
a diplomaták háborújának nevezett
el mindjárt a kezdetén, nem a mi
diplomáciánk csinálta. Annak nem az a
bűne, hogy most háborút csinált, —
legföljebb az, hogy egy pár esztendővel
ezelőtt nem csinált háborút.
De ki csinálta hát akkor ezt a háborút,
amit senki se vall magáénak? A
francia nép békés hajlandóságairól minden
utazó és minden diplomáciai irat
egyként bizonyságot tett. Az orosz muzsiknak,
akit most is revolverrel és kartáccsal
kell támadásra hajtani, — semmi
Ize sem kívánta és követelte a háborút.
S mit szóljunk magunkról, mit Németországról?
Azt, amit a Vörös Könyv
mond. Nemcsak mi, hanem a magyar,
az osztrák, a német kormány is számtalanszor
hangoztatta a magyarországi,
az ausztriai, a német nép békés hajlandóságát
s tiltakozott az ellen, hogy akár
a nép, akár a kormány akarta, vagy
követelte volna a háborút.
Mindenki mint szerencsétlenségről,
mint az emberiség ellen való rettenetes
vérbünröl, mint a művelődés elleni merényletről
beszélt róla s a kormányok
erőfeszítése az utolsó pillanatig arra
irányult, hogy a háborút meggátolják.
Igy olvasható ez minden kormánynyilatkozatban,
minden diplomáciai iratgyüjteményben,
minden felelős helyről
elhangzott beszédben. S nemcsak :i hadi
állapot sajtójoga tiltja meg azt, ho^y
a kormányoknak ezekben a kijelentéseiben
kételkedjünk. — Valóban senki
sem akarta, senki sem kívánta a háborút.
I. Ferencz József kiáltványában azt
hangoztatta, hogy legforróbb kívánsága
volt, hogy életét békében fejezhesse be
8 azokban az országokban, amelyeken
uralkodott, ebben senki sem akarta őt
megakadályozni. A háboru nemcsak a
népek, nemcsak a kormányok, hanem az
uralkodók akarata, kívánsága ellenére
következett el. Ezt Igy mondja mindenki
8 ezt igy el Is kell ma hinni.
De minél Inkább igaz ez s minél
inkább elhiszi az ember, annál inkább
föl kell vetni a kérdést: hogy lehet az,
hogy minden emberi kívánság és akarat
ellenére igy kénytelenek az emberek
egymás ellen törni és egymás elpusztítása
utján és árán keresni boldogulásukat?
Minő rejtelmes és hatalmas erő
az, amely az embereket akaratuk ellenére
háborúba sodorja, amely ásó és
szerszám helyet fegyvert nyom kezünkbe,
amely békés családapákat más békés
családapák megölőivé avat, amely megszünteti
a munkát és kitörli az emberek
szivéből az irgalmasság ösztönét? Valahol
a mai világberendezkedésben kell
a hibának v lennie. Az állami és társadal.
nj intézményekben, amelyek az emberiség
igazi kívánságának és akaratának
érvényesülésére nem alkalmasak.
Népek, kormányok, uralkodók, alattvalók
nyilatkozataiból egyformán ez tűnik ki.
Vájjon a háboru utánra megmarad-e ez
a tanulság?
A világháború.
1 felszabaduló Bukovina. t japán-kínai konfliktus.
Csernowitz ostroma előtt.
Bukarest. A bukovinai határról érkezett
megbízható jelentések szerint az
oroszok Csernowitzot a végsőkig szándékoznak
védeni. A város előtt sebliben
nagy védelmi müveket létesítettek és a
legnagyobb ellenállásra készülődnek. —
Tegnap két orosz gyalogezred és két
nehéz üteg érkezett Csernowitzba. A jelentés
szerint Laurenliew orosz generális,
Csernowitznak a közelmúlt napokban
a román határra, Novosielicába menekült
parancsnoka visszatért Csernowitzba
és átvette a várost védő orosz csapatok
kommandóját.
Olasz lap a iikovinai J
Róma. A Corriere Della Seranak jelenti
a bukovinai harcokról haditudósítója
: Semmi alapjuk sincs az oroszoknak
arra a reményre, hogy sikerül Csernowitzot
megtartaniok. További visszavonulások
egész Bukovinát hamarosan
az osztrák-magyar seregek kezéie fogia
visszajuttatni, bár az oroszok minden
talpalattnyi területet a legnagyobb elszántsággal
megvédeni szándékoznak.
Ök mindenesetre abban biznak, hogy
ha át kell is engedniük további nagyobb
területet, ez csak ideig-óráig lesz igy,
mert Csernowitz után újból meg fogják
vetni a lábukat és megkísérlik mindazt
visszaszerezni, ahonnan kiűzettek.
Bukovina felszabadul.
Borbujeni. Bukovina teljes fölszabadulását
maguk az orosz katonai szakértők
Is kikerülhetetlennek jelzik s ezzel
együtt azt, hogy délkeleti Galíciának
egész Staniszlauig terjedő része is hamarosan
a két irányból előnyomuló
osztrák-magyar seregek kezére fog jutni.
Bukovinának már tulajdonképpen kilenc
tized része nincs orosz kézen és csak
Csernowitz körül van nagyobb orosz
haderő. Magában a városban azonban
egy orosz katona sincs, hanem mind a
város körül vannak elsáncolva.
Japán ultimátum Kínának,
Koppenhága. A Novoje Vrcmja irja,
hogy a pekingi japán nagykövet tegnap
két ultimátumot adott át a kínai kormánynak,
melynek válaszát U napon
bel\'ül várja. A Csingtau elfoglalásával
megkezdődött konfliktus tehát könnyen
egy ujabb háboruru vezethet, melynek
résztvevői Kina és Japán lennének.
Japán mozgósított.
Koppenhága. A Kínához intézett japán
ultimátum híre után pár órával az a
jelentés érkezett Szentpétervárról, hogy
Japán egész haderejét mozgósította.
A jelentés néni szól arról, hogy a mozgósítás
az ultimátum pontjainak nyomatékos
támogatásául akar-e szolgálni,
vagy már a küszöbön álló japán-kínai
háborút jelenli-e.
A szuezi csatorna elzárása.
Rotterdam. Londonból jelentik, hogy
az ausztráliai posta hetek óta nem érkezett
meg Londonba. Kétségtelen jele
ez annak, hogy az egyptomi török haditerv
első része: a szuezi csatornában
az angol hajóforgalom megakasztása,
teljesen sikerült. Az ausztráliai hajók
kényteicnek egész Afrikát megkerülni,
mert a szuezi csatornát a törökök tartják
megszállva.
Kolomea elfoglalása.
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos) Két napi harc után
tegnap késő délután dlloglaltuk Kolomeát. A
várostól délre Myszynél az oroszok a 15-e
óta tartó harcokban szemenláthatóan nagy
erőfeszítéseket tejtettek ki, hogy a várost megtarthassák,
nagyszámú erősítéseket vetettek
harcba. A müut mindkét oldalán előnyomult
csapataink ellen intézett Heves ellentámadásokat
több liben vissza kellett vernünk,
mely alkalomkor ágyúink hatása az ellenségnek
nagy vesztességeket okozott. Délután 5
órakor sikerült az ellenséget elkeseredett vé-
10 d • ZALAI HiR^AP 1915 február lg
dekezése ellenére általános támadással a város
előtti elfoglait utolsó állásából kiverni és
a menekülő oroszokkal együtt Kolomeát egy
Iramban elérni. A Pmth hídjának elpusztítását
megakadályoztuk, a várost a menekülő
oroszoktól megtisztítottuk és me^szállottuk,
2000 oroszt ^fogtunk, több gépfegyvert és
két ágyút zsákmányoltunk. A kupát! szakaszon
egészen Wyskow tájékáig a harcok nagy
makacssággal tovább folynak, Üt ujabb 4040
foglyot szállítottunk be. Az oroszlengyelországi
és nyugatgaliciai arcvonalon, csak ágyuharc
folyik. Hofer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
jelenti:
Nyugoti hadszíntér. A franciák és angolok
nyilván keleten elért nagy sikereink által indíttatva
tegnap és mult éjjel különböző helyeken
különösen SZÍVÓS harcokat kezdtek. Az
angolok, akiknek kisérlete, h »gy február 14-én
elveszett hadállásaikat visszafoglalják, meghiúsult,
eközben Isnét négy tisztet és sztzhetven
főnyi legénységei veszteitek. Az ellenségnek
Reimstől északkeletre ellenünk intézett támadásait
visszavertük s két francia tisztet és
százhetvenkilenc főnyi legénységet fogtunk el.
Különösen hevesen tört az ellenség a champagne!
vonalaink ellen; sok helyen nagy elkeseredéssel
közvetlen közelből folyi a harc.
Egyes rövid szakaszainkban az ellenség betört
és ott a harc még tart. Egyébként az ellenség
támadásait mindenütt visszavertük s mintegy
háromszáz franciát foglyul ejtettünk. Az
Argoneokban fönlarljuk oflenzivánkat. A/ ellenség
főhadállásából Ismét elfoglaltunk egyes
részeket, háromszázötven franciat foglyul ejtettünk
és két hegyi ágyút és két géppuskát
zsákmányoltunk.
Keleti hadszíntér. A Njemcr.tól északra csapataink
az ellenséget, amelyet mindenütt viszszavetetettünk
Tauroggen irányában a határon
tul vetették. Az Augusiovtól keletre eső erdős
vidéken még sok helyen üldözési harcok folynak.
A Lomzától Kolno felé előre nyomult
orosz hadoszlopot megvertük; kétszáz fogoly
és hét géppuska került birtokunkba szintúgy
Crajevonál egy ellenséges osztagot Üssowiecre
visszavetettünk. A Plo:k Craievoial Racions
között elfoglalt arcvonalon (Lengyelországnak
a Visztulától északra eső részében) ugyláiszik
makacsabb harcok kezdődnek. L-ngyelországnak
a Visztulától délre eső részéből nincsen
újság. Miniszterelnökség sajtóosztálya.
BoyKotí Q U r u k r a .
Mindenütt intézkednek
Csak Kanizsán nem.
tása után azonnal rákerül a sor a husáruk
maximális ármegállapítására is. Vagy ha mégis
Igy lenne, bizonyos, hogy itt is ugy járnánk,
mini a gabonánál, hogy a húsáruknak is olyan
maximális árat szabnának,. amelynél magasabbra
már úgysem mehetnének ezek az árak,
mert már az összes polgári zsebek teherbíróképességének
hatolt amúgy Is túllépték. —
A kilogrammonként 3 korona 80 filléres borjwhusárakat,
a 3 kor.-ás sertéshusárakatyi 3\'40-es
zsir és a 2 80-as marhahusárakat Nagykanizsa
város fogyasztó publikumának 95 százaléka
nem képes fizetni, s Igy csak egy módja van
mindenkinek ezen az abnormális és Indokolatlan
gyomoruzsorán segitenl, az, amivel másutt
segitenek: a husáruk boykottjával. Föltéve,
hogy városi hatóságaink sietve nem tesznek
valamit, szintén ugy, mint egyebütt cselekedték.
felemelték az árakat. Varjassy polgármester
értekezletre hívta össze a huslparosokat és
garanciát kért tőlük, hogy leszállítják a húsárakat,
ők azonban ezt megtagadták. Ezért a
városi tanács elhatározta, hogy a város legforgalmasabb
helyén uj hatósági mészárszéket
nyit.
Éppen e\'ég ékesen szónokló példa, hogy
^zo(c plyastárg Nagykanjz$án j? lehessen yalamjt
cselekedni. Közügyek apostolai, most tessék
indítványozni, soha ennyire igazán közügy
nem volt a közügy I
Mindkét módszerre egész példagyUjteménynyel
szolgálunk. íme: •
A bécsi háziasszonyok szervezete, mely
20.000 tagot számlál, sztrájkra szervezkedett
és tekintettel a sertéshús árának folytonos
emelkedésére, melyet a mindenképen kielégítő
felhajtás sem indokol, hétfőtől kezdve boykottálja
a sertéshúst. Egyelőre 14 napotv át nem
vásárolnak sertéshúst és hatalmas szervezetükkel
reményük, hogy mozgalmukhoz csatlakozni
fognak az összes btesl háziasszonyok. Annyi
eredménye máris volt a bécsi ^boykottnak,
hogy annak folytán a bécsi hentesek Is
sztrájkba léptek. Addig nem vesznek sertést,
amig nem adják olcsóbban. Ez a kettős mozgalom
erősen éreztette hatását a tegnapi bécsi
sertéspiacon. Az elsőrendű áru 30—60, a gyöngébb
minőségű 20—30 fillérrel csökkent. Bár
a hatóság közbelépett, alig volt vásárlókedv.
Az árak valószínűleg még tovább fognak hanyatlani,
meta sertéshusboykotthoz a szállótulajdonosok
és vendéglősök Is csatlakoztak.
Sopron város lakossága szintén energikusan
lépett fel az élelmismuzsora ellen. Különösen
a hus, és főképen a disznóhús ára emelkedett
jelentékenyen a soproni piacon. A soproni
postatisztviselők mozgalmat szerveztek, amelyhez
több mint kétszáz pos\'atis\'tvlselő csatlakozott
eddig. E határozták, hogy mindaddig
nem vásárolnak disznóhúst, amig a felsrófolt
árakat nen^fogják kellően redukálni.
Nagyváradon a húsárak horribilis emelkedése
miatt értekezletet tartottak a városházán,
melyen részt vett a földmive\'ésügyi minisztérium
ottani kirendeltsége is. Megállapítást nyert,
hogy a mészárosok normális árakon veszik
az élő marhát és annak piaci ára mégis 1*90
K kilogrammonkint. A tanácskozás folyamán
megállapították, ha a város maga vágatná a
marhahúst, azt 140 K.-ért bocsáthatná a fogyasztóközönség
rendelkezésére. Most kísérletet
tesznek még a mészárosmesterekkel, hajlandók-
e az árakkal lejebb menni; ha ezt
megtagadnák, miként több más városban, ott
is megindul a városi huskimérés.
Debrecen város tanácsa elhatározta, hogy a
drágaság ellensúlyozására hatósági hushlzlalót
állit, .\'ihol vagy kétezer sertést fog állandóan
hizlalni. A sertéseket saját kezelésben vágatja
le és hozza forgalomba. Ai üzem már a napokban
megindul.
Újvidéken is lesz hatósági mészárszék; itt
márciusban házlnyu/tenyésztést kezd a város.
Arad város egy évvel ezelőtt hatósági mészárszéket
állított fel az egyik mellékutcában,
mert a mészárosok és hentesek tulmagas ára- "
kon árusították cikkeiket. Az utóbbi hetekben
a hus ára normális volt, mire a város hatósági
mészárszéke beszüntette működését. Erre
a mészároáok és hputp^v v i AH l ^ ^ u m , . !
Ml
. . .
Az általános drágulás között, mely különösen
az utóbbi hetekben valósággal ijesztő
méreteket öltölt Nagykanizsán, a húsárak, s
ezek között is főleg a sertéshús és a zsir ára
ért el olyan felhőkarcoló magaslatokat, hogy
Igazán a legrendezettebb háztartásokban is
mindjobban kezd problémává lenni a mindennapi
hus kérdése. Tagadhatatlan, hogy a háborús
helyzet a kereslet és kinálat dogmatikus
közgazdasági törvényeinek megfelelően okvetlen
von maga után drágulást elsősorban Is
az élelmiszerek forgalmában, de százszor megállapították
már az ahhoz értők, hogy a mi
élelmlamdrágulásunk csak kisebb részben a
fokozott kereslet és fogyasztás természetes
következménye, hanem fokkal nagyobb részben
a termelők lelketlen gazdagodási vágyának,
a helyzetei kihasználó kapzsiságának
eredménye, mely soha akkora bűn nem volt,
mint éppen ma, amikor ez az eljárás épp oly
súlyos erkölcsi beszámítás alá eső hazafiatlanság,
mint volna az, ha valaki fegyveres szolgálatát
tagadná meg az annyi ellenség által megtámadott
hazától. Hiába való itt a türelmes
várás, azok a jóslások nem váltak be, hogy
a gabonanemüek maximális árának megállapih
í r e k .
A polgárőrség újjászervezése. Ma kezdődött
meg az a nagyarányú gyűjtési akció
Nagykanizsán, mely a polgárőrség létét véglegesen
biztositani van hivatva. A polgárőrség
parancsnoksága eredeti szándékától eltérőpu
nem öt, hanem tizenőt gyűjtőivel állított ki,
melyekkel a városi adóhivatal emberei megkezdték
a munkát, a város egész vagyonos
népinek felhívását az aláírásra, melynek mindennapi
eredményét regisztrálni fogjuk. Mint
már közöltük, összesen mintegy havi 12X K
az az összeg, mely a polgárőr-parancsnokság
számításának megfelel, hogy éjfél után csupa
fizetéses polgárőrők végezhessék a rendőri
feladatokat a város területén, ami az Intézmény
fennmaradásának egyik sarkalatos feltételét
képezi. E számitásnak vázlata a következő:
összesen 12—13 hivatásos polgárőrre
van szűkség, hogy a város köz- és vagyonbiztonsága
éjféltŐl-hajnallg is oly jól meg
legyen védve, mint éjfél előtt, amikor az önkéntes,
polgárőrők tennének továbbra Is szolgálatot.
Minden fizetéses polgárőr napi díjazása
3 koronában lenne megállapítva, vagyis
fejenként havi 90 koronában, ami 12 embernél
1080 koronát, 13 embernél pedig 1170
koronát tenne ki havonta. — Többször bőven
kifejtettük, hogy a teljesen nélkülözhetetlen
közintézménynek, a polgárőrség fennmaradásának
egyetlen bázisa az, ha az önkéntes
polgárőröknek éjfél utáni szolgálatot nem kell
végezniük. Másnap szorgos munkával elfoglalt
emberek nem képesek a hajnalig tartó szolgálatra.
Ezért kellenek fizetéses polgárőrök, s
azért kell mintegy havi 1200 korona, amit biztosan
le fognak jegyezni, mert mindenki restellené,
ha Nagykanizsa is Ungvár példája
szerint járna, ahol városi szabályrendelettel,
kényszereszközökkel teremtettek polgárőrséget
és ahhoz való költséget. — E helyütt tolmácsoljuk
végül a polgárőrség lelkes parancsnokának,
dr. Kovács Qyula tábhbirónak azon
kérelmét, hogy a polgárőrség intézményét
Illető pénzösszegeket ne az ő elmére,\' hanem
a .Nagykanizsai polgárőrség parancsnoksága\'\'
elmén adják fel, vagy küldjék el.
Kanizsai diákok a sorozáson. Ma reggel
óta megint spinesek és hangosak a kanizsai
utcák. Ismét lobognak a kalapokon a nemzeti
szinü pántlikák és kurjongatnak a legények.
Umugy igazán szívből: hisz alig 20 éveseket
soroznak. A két nagykanizsai középiskola, a
főgimnázium és a felsőkereskedelmi iskolák
tanulóifjúsága is szép számmal szerepéi a forozáson.
A gimnázium VIII. osztályából lO^n,
a Vll-ből 4-en, a kereskedelmi iskola fel$ő
osztályából 7-en, a középsőből pedig 2-pn
mennek a sorozó bizottság elé azzal a\'bizakodással,
hogy kivétel nélkül alkalmasok lesznek
katonának.
Istentisztelet. Az Izraelita templomban a
péntekesti Istentisztelet folyó hó 19-től kezdve
további intézkedésig dljután félhet órakor.fog
kezdődni. . • » • » . . . . , „ .
1915. február 18. 3. oldal.
Klskanlzsán egy egész utca lakólt beoltották.
A város közönségének nyugalma
érdekében szándékosan elhallgattuk, hogy
Kiskanizsán a Körmös-utcában a mult hónapban
egy hólyagos himlő eset fordult elő. Már
éppen konstatálták, hogy a veszedelmesen
ragályos betegség ezzel az egy esettel szerencsésen
véget ért, amikor ugyanabban az utcában
megbetegedett egy másik asszony is
hólyagos himlőben. Erre a polgármester, mint
közegészségügyi hatóság elrendelte, hogy a
járvány terjedésének megakadályozása végett
az egész Körmös-utca lakóit be kell himlő
ellen oltani A minap volt ez az aktus, mely
váratlanságával és rejjelmességével óriási
ribilliót kejtett a népes kiskaqizsal utcában.
Mert előre nem lehetett bejelenteni, hogy
oltás lesz, különben senkit sem találtak volna
otthon a városi orvosok. S igy aztán óriási
heccel járt az eset. A városi orvosokkal 8
polgárőr és 8 szuronyos népfölkelő, összesen
16 fegyveres ember vonult ki Kiskanizsára,
akik nemcsak az utcavégeket blokirozták,
hogy senki az utcából se kl, se be ne inchessen,
mig az oltást be nem fejezték, hanem a
kertek alját is őrzés alá vették, mert jól számítottak,
hogy főleg a megriadt kiskanizsai
menyecskék erre fognak egérutat keresni. S
csakugyan alig ment hire az utcában, hogy
mi készül, minden kerítésen megjelentek a
mozgékony kiskanizsai lányok és menyecskék
és valóságos cirkuszi látványosság volt, amint
másztak át a deszkafalakon. Az öreg népfölkelők
és a derék polgárőrök egy negyedórára
Muszkaországban képzelhették magukat, amint
puskatussal kergették vissza a kerítések szirtjelről
a rémes csatakiállással menekülő aszszonysereget.
A városi orvosok pedig szépen
elvégezhették dolgukat s azóta az öreg néplölkelők,
ha jót akarnak nevelni, csak a Körmös-
utca kertjeinek ostromát hozzák elő.
Betörés egy Ualapüztetbe. Az éjszaka betörők
jártak Brónyai Lajosnak a Kazinczyutca
6. szám alatt levő női kalapüzletében A
betörők az üzletnek az udvarra nyíló ajtaján
levő ablakot törték be s azon keresztül jutottak
az üzletbe, ahol azonban csak néhány
korona készpénzt találtak. Nem ez volt itt
ugyanis az első ilyen eset, s azért az óvatos
gazda úgyszólván semmi pénzt nem szokott
esténként az üzletben hagyni. Mindazonáltal
megint elég kárt okoztak a betörők, mert egy
szép Íróasztalt teljesen összeromboltak. Az
asztalnak öt lezárt fiókját felfeszítették, azonkívül
még két fiókot, de a pár koronán kivül
semmi egyebet nem vittek el. A rendőrség
kutat a tettes után.
f i ma esti polgárőrök. Ma csütörtök este
az alábbi polgárőrök fognak Nagykanizsán
rendőri Inspekciót teljesíteni:
Spiegel Sándor, Simon György, Horváth
István, Varga József, Dr. Havas Hugó, Weiss
Sándor, Villányi István, Zollner Ferenc, Kaufmann
Manó, Krcmsier István, Singer Sándor,
Fáhn Adolf, Bilik Ferenc, Virányi Samu Berényl
Árpád, Neumark József, Zsidi János,
Fischl János, Jászai Lajos, Fischer József,
Frank Manó.
Sherlock Holmes, a világhírű detektivnek
egy nagysikerű nyomozási történetét mutatja
be a Szarvas-szállóbeli Berlin mozgóképszínház
csütörtöki műsorában. A kép Sherlockregények
nagynevű szerzőjének, Conan A.
Doyle-nak egyik legsikerültebb detektív regénye
„A Reygate-i gyilkosság" után van megjátszva
és felvéve, telve ügyesebbnél-ügyesebb fordulatokkal.
Hogy nálunk is nagy sikere lesz,
biztosítja a képnek budapesti előadásaival
elért óriási sikere, mely összes előadásain kisérte.
Ugyané műsorban szerepel ,,Az első
szerelem" cimü poétikus szépségű társadalmi
és egy amerikai pr3rl dráma, mindkettő érdekes
tartalommal, valamint egy Igen sikerült
humoros kép ís. A műsor csak egy nap, csütörtökön
lesz látható.
A legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brilllánsokat, régi ékszereket, tört aranyat
ezüstöt és antik órákat. Szívós Antal
möórás és látszerész, Király-utca 5. szám.
A szerkesztésért felelős: dr. H^Jdp Gjfulp.
Szerk*S7iő: G ü r t l e r István.
Kostreinitz Királyforrás
Rohltach m t l l i t i
A kostreinitzi királyforrás vize szénsavtartalma
a leggazdagabb. Legerősebb szénsavas
natritima folytán az orvosok mint a
legjobb frissítő italt ajánlják. A legelőkelőbb
orvosok bizonyítványa szerint kiváló
hatással bír emésztési nehézségeknél, gyomor
és bélhurutoknál, veseköveknél, májbetegségeknél
és cukorbetegségnél.
Tulajdonos Nouackh Ignácz örökösei
loitrtjilti ftiti m i UHU MlusM miiti.
Kapható Nagykanizsán minden
nagyobb füszerkere&ketfés^en 1
Király-utca 34. szám alatt
eM bolthelyisés
esetleg raktárral együttt kedvező
feltételekkel kiadó.
Bővebbet ugyanott a Il-lk emeleten.
9 • • Hirdetések felvétetnek
e lap kiadóhivatalában.
jjgsss^sT-n-r v
f|I SPzloacrvza-lsé rs. z á l lBó DEERDLI IINl i nagymozgó.
Naponta előad. I
URANIA mozgókép palota.
Rutgunjl utc» TcMoa 238.
Szerda és csütörtök febr. 17. és 18-An
„JUHOSBAN..."
szenzációs vigjáték 4 felvonásban.
Tragikus viszontlátás, dráma. Betyárbecsület,
cowboy dráiin. JDömötör
mint mQbarát, humoros. Húsvéti repülő-
verseny, természetes felvétel.
Rendet helyárak. Fűtött színház. Butfett.
Előadások hétköznap 6 ét 9 ónkor, Tatárét
ünnepnapokon 3, 5. 7 ét 9 órakor.
Csütörtökön, február 18-án
Sherlock Holmes sorozoat I. kép
A R e y í Dte-i gyllkossűfi
érdekfeszítő detektív dráma 2 felvonásban.
AZ ELSŐ SZERELEM, dráma 2 felvonásban,
Charles Krausz a főszerepben.
A VIHAR, dráma az aranyásók életéből.
EMadátok 6 ét 9, vasár- ét ünnepnap 3,5, 7 ét
9 órakor. Rendet helyárak. A terem fűtve van.
Nfpyer Károly
ruhafestő, vegytlsztttó. pllttlrozó ét RŐzraotó
gyára
NAOYKANIZSA, KÖLCSEY-UTCA 19. szita.
Oyüjtötetep: Fő-tér (Korona-azáltoda.
Talafan I N , »tlrtttnjr«lm i Mayar faat4.
Elvállal férfi- é t nöl ruhákat festés és tisztítás
céljából, uf^szintén fehérneműt, Ingat, gallért,
k j z s l l t ét t g y é l háztartási olkkat, bili ruhát,
menyasszonyi kelengyét, mindennemű piperét.
V i d é k i pattal aiegbltátokat g y t r t t a
ét p o n t o s í t t t l k l z B I Jatányaa árbaa.
Q 9 » i
Ili ro-ml Nagykanizsán!
Tisztelettel értesilem a város és vidékének közönségét, - • ~
hogy Nagykanizsán, a Szarvas-szálloda é p ü l e t é i n &TÁ
S Z Í V Ó S A n t a l megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
úrús-, ékszerész- és lútjzeréjzüzletet
nyitottam.
. í - o
Dusán felszerelt raktáramon Mindezek javítását a legújabb
tartok óriási választékban : . találmányú, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- " 5 \'f-> felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszerekct. ttWMmm preczizitássai végzem.
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt órás, ékszerész és látszerész
közönség szives támogatását kérem néhai Id. Jack Frigyes tanítványa.
líékasy Károly
-a
4. oldal. ZALA HI\'kLAP. 19 i 5. február 18.
M E G H Í V Á S .
Délzoloi Talioréhpénzlár Részvénytársaság
1915. éul március hó 1. naplón délelőtt 10 órakor M o n l z s ú n so]út helyiségében tortln
XLV. évi rendes közgyűlését,
melyre o t. részvényesen tisztelettel meshtvatnok.
T Á R G Y S O R O Z A T :
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések az üzlet
eredményéről, az 1914. évi számadások előterjesztése - ezek
alapján a mérleg vcgmegállapitása, a számadók felmentése és a
mutatkozó nyereség felosztása iránti határozat.
2. A társaság hivatalos közlönyének az 1915-ik üzleti
évre leendő kijelölése.
3. A megbízatásuk lejárta következtében az igazgatóságból
kilépő Grünhut Alfréd, Rothschild Samu, dr. Szabó Zsigmond
és az évközben elhalt Fischcr Ignác helyett az alapszabályok
értelmében 4 igazgatósági tagnak 3 évre, — ugy a felügyelőbizottsági
tagok számának meghatározása és 1 évre való megválasztása.
Kelt Nagykanizsán, 1915. február 15-én
A Z I G A Z G A T Ó S Á G .
Vagyon Mérleg 1914. évről. Teher
-.\'. •. ..-•; .\'i m" t\'t.. i\'.J\'
ö s s z e g
fatmLÍ
Pénztári készlet
Jelzálog! kötelezők . . . .
Törlesztéses jelzálogi kötelezők
Kezességi kötelezők . . .
Váltók
Ingat!, birtok lntézetlház25000C egyéb ingátl. 7145.80
«. klr.
arany
4
849
6
1393!
értékpapírok
Értékpapírok függő kamatai .
Kintlevó kamatok . . . .
Aranyok és frankok . . .
Osztrák-magyar bank glró .
M. kir. postatakarékpénztár .
Adósok
Óvás és bélyeg költségek .
korona
61599
931712
2992723
15193
1035620
257145
2056845
29359
23 112345
24] 5336
3000
2490
37183
700
858 144® 7541255
T
Kelt Nagykanizsán, 1914. december hó 31-éti.
•iii.
71
34
67
52
80
20
03
14
97
34
56
34
62
-r •.;• w.. \'J\'JE\'JJUJ-It-J- u
ö s s z e g
ll.trulj w. Ilr. "
Részvénytőke
Tartalékalap
Nyugdijalap . . . . . . .
Tiszti nyugdijalap
Betétek és betétkamatok . . .
Betét kamatadó
Visszleszámitoft raltó....
Letétek
Elóre felvett kamátok. . . .
Aranyok és frankok . . . .
Hitelezők
Eperjesy Sándor iskolaalapítvány
Árvaházalap
Szinházalap
Katonatiszti akadémiai alap . .
Napibiztosi díj
Felügyelő-bizottsági dij . . .
Fel nem vett osztalék . . .
Nyereség
Étíiiil 1113. frril 27II Mm, 41 ir SfU.11 j
ím <TI WTRIKI SÍ „ U MSINI 85
I
a i a n y b a n
r
94 1345
korona
5 0 0 0 0
700000
100000
72064
4625890
12001
464616
17485
46994
782478
10000
41915
20399
12175
2384
14U0
330
871 131121
fiu.
858 1446 7541255
26
21
96
51
60
23
17
22
16
30
62
Dr. Bentzik Ferenc 8. k.
lárs. iga/g, elnök
Eperjesy Oábor s. k.
főpénzlárnok.
R e l n i t z József s. k.
igazgató.
Ezen zárinérleget a fő- és egyéb üzleti könyvekkel összehasonlítottuk és mindenben megegyezőnek találtuk.
Kelt Nagykanizsán, 1915. február 15-én.
Halphen Mór s. k.
telOgy. biz tag.
Falc?, Lajos s. k.
,\'fclllgy. biz. tag.
T á t
Rapoch Oyula 8. k.
felügy. biz. tag.
Nr-Jmafoft a aJ»ddP6Uiö«v.r«r4i •w<a«b«rr-nToimlA (MQ.»/ (luldfcaigef) Mgyk<rUs«
Löwe Adolf s. k.
felügy. biz. tag.
A t. c. részvényesek kéretnek szavazólapjainak részvényeik elömutatása melletti
átvételére a takarékpénztár helyiségében 1915. évi m á r d u s G-án megjelenni.
A társulati igazgatóságnak a közgyűlés elé terjesztendő jelentése a közgyűlést
megelőző 8 napon át a t részvényesek által az intézet helyiségében betekinthető.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. 19. péntek 40. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• lOflaatéal ArsJo Helyben házhoz hordva 1 hóra 1 K.
Egyes szám 4 fillér Vidékre, poatán . . 1 hóra 1-50 K.
Nyllttér és hirdetések megállapított árnk szerint.
Lapvezér:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatalt Gutenberg-nyomda Csengery-ot 7. szár*.
Telefon: Szerkesztőség 4). Kiadóhivatal 41.
II trializmus oráiÉlöja.
Tiszának ^ szövetségi hangversenyen
két héttel ezelőtt mondott beszéde még
ma is élénk megbeszélés tárgya mindenütt,
de legkivált Horvátországban. A
hang erős volt és tiszta; erősen és tisztán
felel rá a visszhang is, még pedig
sokszorosan. A horvát politikai testületek
és körök, sajtóorgánumok és közéleti
szerepvivők egyenként nyilatkoznak
meg, hogy kifejezést adjanak annak
a jóleső érzésnek, amelyet bennük Tiszának
a horvát hősiességről mondott
elismerő szaval keltettek.
De nemcsak azt lehet megállapítani,
hogy a magyar miniszterelnök lojális és
szives kijelentése a horvátoknak örömet
okozott s őket lojális és udvarias válaszolásra
inditotta. Ezen messze tulmenőleg
az a feljegyzésre méltó, hogy a
horvát nemzetnél teljes megértésre és
őszinte viszonzásra talált az is, amit
Tisza a horvát-magyar testvériségről
mondott. Igen nagyjelentőségű az a tény,
hogy ellenségeinknek merőben balul
ütött ki az a számítása, mely a háboru
kitörésétől magyar-horvát ellentétek kipattanását
várta, hogy épen ellenkezőleg
tökéletes egyetértés állott elő a két
testvérnemzet között s a magyarok és
horvátok egyenlő vitézséggel, együtt
hullatják vérüket a drága közös hazáért.
De ennek a ténynek a fontossága csak
azzal válik teljessé, hogy azt örömmel
és egybehangzóan méltányolja a magyar
kormány feje és a horvát közvélemény.
Megállapíthatjuk továbbá, hogy a horvátok
nem keresnek Tisza beszédében
különös politikai tendenciát. Jól látják
ők, hogy a magyar nemzet nem ötletszerű,
alkalmi politikát folytat, hanem
mélyen átgondolt, nemes hagyományokon
alapuló, hosszú idők gyakorlatában
kipróbált programmhoz ragaszkodik álhatosan
— a horvát kérdésben is. A
magyarok és horvátok már Zrínyi idejében
megtalálták a testvéri összeférés
és együthaladás útját; Tisza pédig, aki
Zrínyire hivatkozik, maga is erre a
közös útra lépett.
A legörvendetesebb megállapítás azonban
az, hogy a horvátok a köztük és
köztünk létrejött összhangnak a háboru
befedése után is megmaradását óhajtják
és remélik erőinknek a háborúban
való teljes egyesítését, mert érdekeink
azonosak, multunk, jövőnk, hivatásunk
és édes hazánk közös, mindez pedig
elválaszthatatlanul íüz minket együvé.
Ha igy áll a dolog, — már pedig
nincs okunk benne kételkedni — akkor
az összhang, amely Tisza beszédéből
s a ráadott horvát visszhangból csendül
felénk, egy felől a politikai eltévelyedés
torzszülöttjének, a trlalizmusnak gyászindulója,
— másrészről azonban harsány
himnusza a dualizmusnak, mely a világháború
tüzpróbáját is diadalmasan állotta
ki. A uilóshóboru. Bevonulásunk CsevnoraltaAn. Francia tábornok Szerbiában.
Radautz. Csernowitz vértelen elfoglalásáról
az alábbiakat jelentik a csapataink
által tegnapelőtt birtokba vett
bukovinai fővárosból. Szerdán délután
lovas előőrseink Csernowitz alá érkeztek
és tapasztalták, hogy az orosz seregek
kivonulnak Csernowitzból, azonban
azt is megállapították, hogy a várostól
északra fekvő hegyeken nehéz ütegeket
állítottak fel a visszavonuló oroszok,
nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy
ha csapataink bevonultak Csernowitzba,
akkor a hegyekről megkezdik a város
bombázását. Miután e szándékukat a
magyar huszárság felderítette, délről előnyomuló
hadseregünk nem vonult be
mindjárt a városba, hanem attól kellő
távolságra átkelt a Pruth folyón s csak
miután a város egész környékéről elűzték
katonáink az oroszokat, északi és
nyugati irányból vonultak be a városba,
melyet egy puskalövés nélkül elfoglaltak.
A varost seregeink meglepően jó
kondícióban találták.
Az orosz beismerés.
Stockholm. A bukovinai harcokról
szóló orosz hivatalos jelentés beismeri,
hogy az oroszok kénytelenek voltak a
Pruth mögé visszavonulni.
Az Est jelentése.
Budapest. Molnár Ferenc, Az Est
harctéri tudósítója jelenti ma lapjának:
Csernowitz visszafoglalása katonai szempontból
nem valami nagy jelentőségű
esemény. Sokkal nagyobb a politikai
jelentősége, mint a stratégiai, mert különösen
Romániára nagy erkölcsi suliyal
nehezednek bukovinai sikereink.
A kárpáti harcok nagy hevességgel
tovább folynak s mindenütt úgyszólván
kizárólag ember-ember ellen küzd. A
kárpáli harcokban is óráról-órára a mi
előnyünkre alakúi a helyzet. Csapataink
folytonos előnyomulásban vannak.
Athén. Pau francia generális, aki nemrégiben
az orosz főhadiszálláson járt
kormánya küldetésében, ma hajón Salonikibe
érkezett, ahonnan vasúton Nisbe
utazott. A francia generális szerbiai utja
a Szerbiának nyújtandó francia segitség
ügyével áll összefüggésben.
A nyugati harctérről.
Krisztiánia. A német nehéz ütegek
tegnap Arras francia várost rettenetes
erővel kezdték bombázni. A város 50
ezer főnyi lakósságából 4000 ember —
kőztük az érsek — nem hagyta el a várost.
Berlin. Angol repülők tegnap Seiburg
német városra több bombát dobtak, de
csak jelentéktelen kárt okoztak.
II
Budapest. Politikai körökben a legnagyobb
fegyelmet köti Ic mostanában
a képviselői mandátumok meghosszabbításának
kérdése. Az a terv, hogy a
mandátumok lejárta ütőn a képviselők
lemondanak napidijukról. Ezt «igyik
ellenzéki képviselő fogja indítványozni,
amikor majd a mandátumok meghoszszabitását
jelentik be s azt fogja javasolni,
hogy az 5 évi cikluson tuli időre
járó képviselői napidijakat mindenki
ajándékozza az elesettek családtagjainak
segélyezésére.
Csernowifz elfoglalása,
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos) A kárpáti arcvonalon
Duklától egész Wyskow tájákáig a helyzet
általánosan nem változott. Tegnap is csaknem
mindenütt hevesen harcoltak a szövetségesek.
Az állásaink ellen intézett számos orosz támadást
az ellenségnek nagy veszteségeket
okozva visszavertük. Ezekben a harcokban az
ellenségünk háromszázhúsz embere került fogságba.
Kolomca elfoglalásával elragadtuk
h
Tisztelettel meghívom a H f l Y l I l A I f i n f d ^ l l f V í S és egyúttal tiszteletin.
i közönséget a ma esti l l K I I I l | M I U l l U B l l l i l U tel tudatom hogy a
ölIÉíhlrü SALVATOR-SÖRmeí érkezett és a mai naptól Kezdve Rlmércm.Tiszteiettci KISSERHÖ a .Rorona^szóiioda w m
J
2. oidal. ZALAI HiRLAP í915- február 19.
Keletgaliciában a Dnjestertől délre az oroszoknak
egy fontos támaszpontját. Az ellenséges
erősítéseknek Staniszlau Irányából történt
előnyomulása Nadvornától északra és Kolomeától
északnyugatra ujabb nagyobb harcokra
vezetett, amelyek még tartanak, Bukovinában
az ellenséget Pruth mögé vetettük vissza. Csernowilzot
csapataink tegnap délután megszállották.
Az oroszok Novosielica irányában vonullak
el. Oroszlengyelországban és Nyugatgaliciában
csak ágyuharcok és csatározások
voltak. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
jelenti:
Nyugati hadszíntér. Az ellenségnek tegnap
emiitett támadási kísérletei hasonló sikertelenséggel
tovább tartottak. Az Arras-Lillei utón
még folynak a harcok a mi árkunk egy kis
darabjáért, melybe az ellenség tegnapelőtt
hatolt be. Reimstő! északkeletre az általunk
tegnap elfoglaltak száma szaporodott.. A
franciák itt is különösen erős véres veszteségeket
szenvedlek és a további előretörésekről
le is mondottak. Cliampagneban Perthestől
északra még folyik a harc. Ettől keletre a
franciákat súlyos veszteségeik mellett visszavertük.
Már csak legelői fekvő árkaink némely
részein tartják magukat. A foglyok tegnap
bejelentett száma tizenegy tisztre és hélszáznyolcvanöt
főnyi legénységre emelkedett. Teljes
balsikerrel jártak az Argoni erdőségtől és
Verdimtől keletre Boureuille-Vauquois közti
hadállásunk ellen intézett támadások is. A
Pont a Mousontól északra fekvő háromszázhatvanötös
magaslatot és Norroy helységet,
amelyet február 13-án elfoglaltunk, a francia
erődítések alapos szélrombolása után ismét
kiürítettük. Azt hogy ezt a hadállást fegyveres
erővel visszafoglalja az ellenség, nem kisérlelte
meg. Egyébként niticsMényeges jelenteni
való.
Keleti hadszíntér. Tauroggennél és a Gordontól
északnyugatra eső területen az Üldözési
harcok még tartanak. A Kolonnái megvert
ellenséges hadoszlopot Lomzától északra
friss csapatok váltották fel. Az ellenség ellen
újabb támadást intéztünk. A Plock-Racionzi
arcvonalon a harcok a mi javunkra dőltek el.
Eddig háromezer oroszt elfogtunk. Lengyelországnak
a Visztulától délre eső részében
nincs nevezetesebb jelenteni való. A keletporoszországi
határon vívott harcok hadizsákmánya
szaporodott. Az eddigi eredmény hatvanezer
hadifogoly, hetvennégy ágyú, több
száz géppuska, három kórházvonat, légi jármüvek,
százötven teli lőszerkocsi, fényszórók
és számtalan megrakott fogatolt jármű. E
számok fovábbí^cmelkedése várható.
Mintszícrclnökség sajtóosztálya.
A 2 0 . M ( M M
o i l f f l i o f i i í m
DlnöIK fölMdnflSy oJoM levele.
Ujabb leirás jölt a harctérről, amely a mi
dicső katonáink harci kedvéről, kitartásáról és
utánozhatatlan bátorságáról szól. Ugy éreztük,
hogy szivünkbe mártják a tollat, amikor csak
kevés hirt is irnak az ejpusztitott Galíciából
azokról a honvédekről, akik immár honvédő
csapataink legszínesebb s legdrágább gyöngyeit
képezik. Az alábbi levél arról is szól,
hogy a mi házi ezredünket vitéz parancsnokával
együtt nagy elismerés érte magas helyről,
Hogy azonban olvasóink csak magánlevélből
értesülnek erről, ne csodálkozzanak, mert minden
kísérletünk, hogy az ezred életéről s harcairól
valamit megtudjunk, megtörik lovag Sipniewsky
ezredes szerénységén. E kiváló katona
ugyanis nem engedi meg katonai dolgokban
a lármás nyilvánosságot.
Az alábbi levelet Dlabik főhadnagy ismét
dr. Hegedűshöz irta, — s azt az intimebb •
baráti vonatkozások kihagyásával itt közöljük ..
1915. II. 6. Kedves öreg bajtársam mogul!
3ocsáss meg, hogy nagy örömmel vett leveledre
pár napi késéssel válaszolok, de nagyon
el voltam foglalva. Képzeld, főúri lakosztályomból
ki lettem lakoltatva, s a nagy építkezés
foglalta le időmet. Kastélyom ugyanis egy szép
napon egyszerre, minden felmondás nélkül
összedőlt, talán az épületfák korhadt volta,
vagy pedig az a gránát volt az oka, amelyik
egészen mellette robbant fel, nem tudom. De,
mert nekem mindig szciencsém van a szerencsétlenségben,
az az egy elégtételem-volt, hogy
én is akkor bent tetszettem lenni, de régi
közmondás: rossz pénz nem vész cl.
Kérded, hogyan vagyunk, s hogy igen érdekel
bajtársaid élete. Nagyon egyhangú itt minden;
a mi világunk az a 2—3000 lépés, amit
átlátunk, ebben mozog egész létünk. De mert
minden nagy esemény apróbb epizódokból
áll, hát egyes kisebb dolgokat elmesélek. —
Egyik nap ugyanis olyan mint a másik. Délben
kelünk, eszünk, iszunk, harcolunk, éjszaka
azonban nem igen alszunk, mert nagy sötétség
van s igy fokozott éberségre van szükség.
Már öt hete éljük a vakondok életét, Te pedig
tudod jól, hogy a jó honvéd vagy eszik, vagy
alszik, vagy harcol, s most mind a háromból
bőven kivesszük részünket. Tegnap azonban
egy kis változatosság kedvéért átmentünk
Boda főhadnagy téli pavilonjába rövid kártya
partira. Javában folyt már a szellemes filkófogás,
amikor hozzámszólt a házigazda, ki
nyugodtan feküdt ágy nélküli szalmaágyán:
no, de most már jó lesz leszállani arról a ládáról,
igen közel van a tűzhöz s fel talál robbanni,
tele van gránáttal és kézi bombával! Ha
már eddig rajtaülfem — mondok — addig
nem kelek fel, mlg a kis Leónak (Endrődy
százados) be nem adom a vörös filkót. Mikor
pedig ez sikerült, viribus unitis barátságosan
elvertük a házigazdát, aki vendégel számára
ilyen fotelről gondoskodott.
A muszkálék velünk szemben 120—800 lépés
távolságra vannak. Ugy látszik, tisztelnek
bennünket s nem szeretnék, ha váratlanul vizitet
kapnának tőlünk.
A napokban a muszkálék egy szép sötét
éjszaka állásuk elé spanyol lovasokat állítottak,
ez olyan, mint a kecskebak, összefonva
tüskésdróttal s igy lakás-előtt küszöbnek elég
szokatlan. Azonban parancs jött, hogy ez tűrhetetlen\'
s ezert a muszkálék elől minden áron
el kell távolítani; vakartuk a fejünket, hogyan
lehessen ezt megtenni, mert a távolság 120
lépés itt kettőnk között. Végre a kérdés megoldást
talált, mert néhány jóképű zalamegyei
gyerek a muázkák orra elől szerencsésen ellopta
a lovakat, s most ezek a mi állásaink
előtt díszelegnek. Várjuk azonban éberen, hogy
onnan túlról mikor akarják majd visszalopni.
Kogutoviczot egy kis baleset érte, lakásán
tűzvész pusztított s szerencsétlenségére mindene
ott égett. Most halósági engedéllyel
gyüjtőlvezik, tőlünk telhetőleg támogatjuk a
hilsorsost, egyik ad inget, másik nadrágot,
sapkát, narancsot, cognacot s igy lassankint
majd felszereljük. Kardot és pisztolyt nem
adunk neki, majd szerez a muszkától.
Egyik szép napon felszólítást kaptunk magasabb
parancsnokságtól, hogy aki megállapítja
a velünk szemben levő oroszok ezredeinek
számát, az igen szép jutalmat kap. Ennek
reményében persze megindultak az előkészületek.
Egyszerre csak megjelentek a fedezékek
felett a reklámtáblák: Felhívás! 500 rubel,
20 cigaretta és két kenyér annak, aki ma átjön
hozzánk. Elég kecsegtető ajánlat, de konkurensünknek
akadt az orosz tüzérség, amely
igyekezett az ötletet elrontani gránát záporával,
amely közvetlenül mielőttünk fiaskót is
vallott.
A napokban egyik altisztünk, mint Önként
jelentkező, egy kis teknőn keresztül vitorlázott
a nagy folyón, iiogy az oroszokról egyetmást
megállapítson. Mikor már visszatérőben volt,
a muszkálék észrevették és erősen tüzelték,
amire a honvéd „élénken kilépett" és a meredek
parton szán nélkül leszánkózott, de a motor
oly erős volt, hogy ő szépen beleusztatott
a folyóba. Egy kissé szokatlan fürdő januárban
itt, ahol a hó is jó nagy és igazán galíciai
tél van, de legalább praktikusan oldotta
meg a fürdés és tuhamosás kérdését. Semmiféle
következménye sem lett, még náthát sem
kapott. Olyan vas bőre van neki, mint Neked.
Apiig a honvédségnek Ilyen erős szervezetű
fiai vannak, addig odahaza nyugodtan alhatnak.
Talán érdekel, ha megírom, hogy ezredünk
a napokban magas kitüntetést kapott. Különben
az egész igy hangzik: . . Kiváló szellemeért
és hősiességeért, nehéz helyzetekben
tanúsított kitartásáért és különösen a
menti harcokban kifejtett öntevékeny eredményes
magatartásáért különös elismerésemet
fejezem ki . . X. Y. főherceg, gyalogsági
tábornok.
Csapataink mindenütt verik ellenségeinket,
hogy délről nem kaptok hirt, azért ne aggódjál,
jobban állunk ott is, mint gondoljátok,
majd a kész munkát, ami már nincs messze,
meghalljátok. — Még sem hagy el bennünket
a magyarok Istene, — igaz ügyünk csak biztos
győzelmet hozhat. Most valósul meg csak
e nagy mondás: Magyarország nem volt, hanem
csak ezután lesz.
Hanem édes mogulom, — elég volt már a
gyógyulásból, jöjj ide, ha kicsit sántán is. —
De csak tréfálok, tudom jól, hogy lelked itt
van velünk s jössz hozzánk, amlhelyt csak
teheted.
Isten legyen velünk s gondolj reánk sokat,
ha pedig néha ugy titokban összeütitek a j j
stara vinával telt poharakat, igyatok a ml
egészségünkre is.
Nagyságos asszony kezeit és kis fiacskádat
csókolva, ölel szeretettel Igaz bajtársad
Dlabik.
- T-V--- -. - r.r ;-.••. .-.••_•- .. - I I -m —T. -TTT*. .-
IH1 i IR1 SL K .
Előléptetett 48-as tisztek. A Verordnungsblatt
tegnapi számának közlése szerint őfelsége
a nagykanizsai 48. gyalogezred alábbi
tisztjelt részesítette március 1-től érvényes
ranggal előléptetésben: Wisinger Ferenc kapitányt
(a hadügyminisztériumba beosztott) őrnaggyá,
Schwarz Károly, John Károly és Peklc
Béla főhadnagyokat kapitányokká, Oszldnyl
József, Steinbrecher Frigyes és Luksics Lukács -
hadnagyokat főhadnagyokká nevezte ki. —
Az ezred tartalékos tisztjeinek csoportjában
pedig: Glázer József hadnagyot főhadnaggyá,
Élő József, Haniffel Károly, Visy Kálmán,
Weisz Sándor, Schimetitseh. Gyula, Heincz
János, Salgó Géza, Klein Miklós, Simonis Vilmos
és Prnscha József zászlósokat pedig hadnagyokká
nevezte ki a király.
Kinevezések a 20. bonvéd gyalogezredben.
A honvédség Rendeleti Közlönyének legutóbbi
száma nagyszámú tiszti előléptetésekről
szól, A nagykanizsai 20. honvéd gyalogezreg
tényleges tiszti állományában Ő felsége
századosokká nevezte k l : dr. Gőcze Bertalan
és Vértesy Iván főhadnagyokat, a tartalékban
pedig főhadtiagygyá Wilcsek\'Gyula hadnagyot,
hadnagyokká: Cavalloni Sándor (a nagykanizsai
főgimnáziumi tanára) és Szombathelyi
Zoltán zászlósokat. A nagykanizsai 20. nép-
1915. február 19. ZALAI HIRLAP 3. oldal.
fölkelő gyalogezredben az alábbi kinevezéseket
eszközölte a király : népfölkelő főhadnagyokká
nevezte ki: Babochay György, dr. Lakó Imre,
Strausz Miksa, dr. Molnár Imre, dr. Körös
András, Strausz Kornál, Schwarz Lajos, Ncufeld
ndolf, Pesthy Béla, Fendrik józsef (Zalaegerszeg
város számvevője) österrclcher Aladár,
Krajcsovics Ignác, Havas Ernő, Langer
Ernő, Molnár Géza és Szóld Manó hadnagyokat.
Gazdasági bizottságok a kanizsai járásban.
A legnagyobb probléma a háboru fegyveres
részének sikeres elintézésén kívül a
a mindennapi kenyér biztosításának kérdése.
Közöltük már, hogy a legutóbbi megyegyülés
minő intézkedések foganatosítását határozta
el Zalamegyére vonatkozólag c tekintetben.
Ezek között a legfontosabb az, amit kormányrendelet
is parancsol: a gazdasági bizottságok
szervezése. Ezeknek rendeltetése, -hogy
a népet a rendkívüli helyzethez szükséges
tanácsokkal ellása, a fokozott mértékben szükséges
mezőgazdasági munkák elvégzésére
segítségről gondoskodjék, a vetőmag beszerzését
közvetítse a gazdáknak, stb. stb., Megyeszerte
sorba alakulnak a körjegyzőségek gazdasági
bizottságai, melyek a rendes járási
mezőgazdasági bizottságoknak mintegy kirendeltségeit
képezik és a megyeközpontból
irányított járási bizottságok utasításai szerint
tartoznak óriási jelentőségű feladataikat végezni.
A nagykanizsai járásban is mindenütt
folyamatban van a körjegyzői székhelyeken
létesülő gazdasági bizottságok alakulása. A
beteg főszolgabírót helyettesítő Polgár Ferenc
szolgabíró már kiadta a rendelkezéseket a
bizottságok megalakítására, melyek már a
jövő héten megkezdik vidékünkön a legnagyobb
itthoni feladat teljesítését: az uj termésnek
minden eddiginél nagyobb bőségben
való biztosítását.
fl boinapi katonabangverseny. összesen
hatvanötezer cigaretta tellett már annak a hat
hangversenynek eredményéből, amiket 48-as
katonazenekar hat egymást követő szombaton
a Central kávéházban rendezett. E hat hét
alatt nemcsak arról szerzett bizonyságot Nagykanizsa
város uri közönsége, hogy valóban
nemes jótékonyságot cselekszik, amikor filléreivel
növeli azt az akciót, mely a harcoló
48-asok és 20-as honvédek cigarettával való
ellátását tűzte ki céljául, — hanem arról is
meggyőződést szerzett mindenki, hogy e sivár
háborús időkben, — amikor tudjuk : inter
arma silent musae — Nagykanizsán ezek a
hangversenyek mentik meg némileg a kulturális
élvezet után szomjazó lelkeket az eltikkadástól.
Wirnitzer karmester sokszorosan
kiáltotta annak a próbáját, hogy valóban
mestere szakmájának és minden heti programmja
kitűnő müizlésről tesz tanúságot. A
holnap esti jótékonycélu katonahangverseny
műsora a következő:
1. Novacek: „A hoj* induló. 2. Doppler:
„A két huszár" nyitány. 3. Strauss: „Bécsi
vér" keringő. 4. Puccini: Fantázia a .Nyugat
lánya" c. operából. 5. Lehár: Egyveleg az
„Éva" c. operettéből. 6. Müller: „Zeneszerző
kongressus" egyveleg. 7. Heldelberg : „Tavaszi
álmok" dal. 8. Gisser: „Amit a verebek csiripelnek"
egyveleg. 9, Fucik : „Az ezred gyermekei"
tnduló.
fl ma esti polgárőrök. Ma pénteken este
az alábbi polgárőrök fognak Nagykanizsán
rendőri inspekciót teljesíteni:
Kisfaludi Márton, Csányi Elek,\'Beck Béla,
Fischer Pál, Breuer Miksa, Ffceher Ignácz,
Szilárd Jenő, Schlossarek István, Steiner Fülöp,
Puschofszky Sándor, Ehmstcin Károly,
Ács Ignácz, Pinczinger Mihály, Lőwy Géza,
Bród Jenő, öszterrcicher Samu, Schreiber
Adolf, Vimmer Ferenc, Szattler Jenő, Horváth
László, Berdin Márton.
Egy vétkes anya szenvedéseit mutatja be
a Szarvas-szállóbeli Berlin mozgóképszínház
szombat és vasárnapi műsorának .Bűnhődés"
cimü ké\'.fclvonásos drámájában. A moder társadalmi
életből kikapott dráma eleven erővel
adja vissza egy családnak a nő önfeledtségéből
származó családi drámáját, a felháborodott,
vérig sértett férj kitörő szenvedéseit
és boszuját, mely a nőnek óriási lelki kínokat
okoz. A mfisor másik drámája „A lelenc"
pedig egy kis apja-anyahagyott gyermek
könyekig megható kálváriáját mutatja be. -
Nagy sikert biztosit mindkét képnek az, hogy
a világhírű Gaumont-gyárból kerültek ki és
a szerepeket a legkiválóbb művészek alakitiák.
Ugyancsak érdekesek a Messter-Hiradó
legújabb harctéri felvételei is.
A legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brilllánsokat, régi ékszereket, tört aranyat
ezüstöt és antik órákat. Szívós Antal
mfiórás és látszerész, Király-utca szám.
n Kostreinitz Királyforrás
Rohltsch m a l l v t t
A kostreinitz! királyforrás vize szénsavtartalma
a leggazdagabb. Legerősebb szénsavas
nátriuma folytán az orvosok^ mint a
legjobb frissítő italt ajánlják. A legelőkelőbb
orvosok bizonyítványa szerint kiváló
hatással bir emésztési nehézségeknél, gyomor
és bélhurutoknál, veseköveknél, májbetegségeknél
és cukorbetegségnél.
Tulajdonos Nouackh Ignácz örökösei
Ksslrtlilli Posta MIK. f ü I E PJitulirt •tllitl.
L Kapható Nagykanizsán minden
nagyobb fOszerkereskedésben 1
A szerkesztésért felelős: dr. H a j d ú Gyula.
Szerkesztő: G ü r t l e r István.
• • • -• • \'I • -•-•
Király-utca 34. szám alatt
e $ y b o i t l i e l y í s é í
esetleg raktárral együtt kedvező
feltételekkel kiadó.
Bővebbet ugyanott a Il-ik emeleten.
Szarvas szúJló
Piaci-tér. SJ
D E Q I nagymozgó.
ü L i t L i n Naponta elOal
*U* R• • Á* * N I • A Rmooxi<z*g>ról-»kiteé«p 4 . Tpraktloont a29.81
Pénteken és szombaton 19. és 20-án
A w o l é n i n f i j z Filmdráma a hasoncimű opera után 5 felv.
Világháborús aktualitások
Képes hiradó a harctérről.
r S u i l h n n Katonai tárgyú bo-
O l V l i n C n i hózat 2 felvon.
Rendet helyárak. Fűtött színház. Buffett.
Előadások hétköznap 6 és 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Szombat, vasárnap február 20., 21.
AlH ae il Ca Inl Cr i E ggyé dKlyáej ra m2e k f etlrvm.-
Felvételek a háborúból.
( M E S S T E R - H I R A D Ó )
D í \' l K I U fi n C C Dráma a t á r s a d a l m i D U l l i l U ü L O életből 2 ( e l v o n á s b a n
Ezeken kivül 2 humoros kép.
E l ő a d á s o k 6 ós 9, v a s á r - és ü n n e p n a p 3,5, 7 és
ó r a k o r . R e n d e s h e l y á r a k . A t e r em f ű t v e t a n .
Ili ttttt Nagykanizsán!
Tisztelettel értesítem a város és vidékének közönségét,
hos» Haíykanlzsán, a Szaruas-szúlloía épületében
S Z Í V Ó S Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
ó r á s - , é k s z e r é s z - é s i ú l j z e r é j z -
= = = = = üzletet n y l t o t t a r \\ i . ==
Dusán felszerelt raktáramon Mindezek javítását a legújabb
d
tartok óriási választékban O találmányú, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszercket. Mmwmm* preczizitássai végzem.
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hosszít külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt órás, ékszerész ós látszerész
közönség szives támogatását kérem néhai id. Jack Frigyes tanítványa.
Vékásy K á r o l y
M a y e r K á r o l y
ruhafestő, vegytlsztttó, pllsslrozóés gözmosó
gyára
NAOYKANIZSA, KÖLCSEY-UTCA 19. szám.
Oyfljtőtelep: Fő-tér (Korona-siálloda.
T . l . t o n 299. *Ur,»nr e l m i M * r « r »•••«.
Elvállal férfi- és női ruhákat (estés és tisztítás
céljából, úgyszintén fehérneműt. Inget, gallért,
Kézelit ét egyéb háztartási olkket, báli ruhát,
menyasszonyi kelengyét, mindennemű piperét.
Vidéki postai megbízásokat gyorsas
és pontosan eszkQzBI Jutányos árban.
S 25-4
4. oldal. ZALA HiRLAP. 1915. február 19.
MEGHÍVÓ.
A t n é p t a k a r é k p é n z t á r R é s z v é n y t á r s a s á g Nagykanizsán
1915. éol feínidr hó 28. délelőtt 9\'/» órakor saját helyiségében tartja
i I I évi rendes közgyűlését
melyre a tisztelt részvényesek ezennel meitüjatnak.
T Á R G Y S O R O Z A T :
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések az
1914. évről.
2. Az 1914. évi zárszámadások előterjesztése, a mérleg
megállapítása, a nyereség hovaforditása iránti határozat és
a felmentvény megadása.
3. A felügyelő-bizottság díjazásának megállapítása.
4. Az intézet hivatalos lapjának kijelölése.
5. 6 Igazgatósági tagnak 3 évre való megválasztása.
6. 4 felügyelő-bizottsági tagnak egy évre való megválasztása.
7. A választmány létszámának megállapítása és-a megá
l l a p í t a n d ó létszámban 3 évre való megválasztása.
Nagykanizsán, 1915. február hó 18-án.
Az Igazgatóság.
J e g y z e t . Az alapszabályok 16. § - a értelmében, a közgyűlésen azon
részvényes bir szavazati joggal, kinek részvénye a közgyűlés napját megelőzőleg
b a r om hónappal máz nevére Íratott s részvényét 3 nappal a közgyűlés
előtt a társaság pénztáránál, vagy a M a g y a r o r s z á g o s központi takarékpénztárnál
Budapest, ÖV., Deák Ferenc-utca 7.) felmutatja.
A részvények felmutatásáról elismervény adatik, mely igazolásul szolgál
a k ö z g y ű l é s e n való részvételre.
Tartozik Mérleg-számla. Követel
Pénzkészlet
Osztrák-magyar bank giró .
Váltótárca . . . .
leírás
Adósok fedezet mellett
Jelzálog kölcsön . .
Kötelezvény köfesön .
Kézizálog
Értékpapír . . . .
Ingatlan
F o ü g y n ö k s é g . . . .
Felszerelés . . . .
Különfélék . . . .
í Korona HU. j Korona j fill. I \' . "" |
55.436 63!
| < . 1 3 . 9 0 3 28
! 2.585 81 ij 71.925 72
i2,835.877Í45f
8.570197 2,827.306 48
! 741.11193
221.359,50
8.794 — 230.153 50
, 56.418 86
! 122.870 -
< 35.460 75
1.850 28
1 -
1.209 20
1 i I
i !
i I J I
4,088.307 72
Alaptőke
Tartalékalap*
Külön tartalékalap**
Betét
Visszleszámitolt váltók . . . .
Hitelezők
Fel nem vett osztalék és részv. kamat
Átmenő tételek:
Függő betéti kamatadó . . .
Függő tiszteletdijak
Jövő évet ill. előre beszedett kam.
Egyenleg mint tiszta nyereség
a> áthozat 1913. évről . . .
b) folyó évi nyereség . . . .
Keit Nagykanizsán, 1914. december hó 31.
K o r o n a
17.196
83.316
fill. Korona
1,300.000
135.249
6.386
801.718
1,551.145
153.831
88
2.285
2.866
34.222
J
66
30 100.512
•A folyó évi nyer. kiegészítve 140000 kor.-ra
•• . . 10.000 .
fill
92
16
74
78
6
5 0
32
32
39
96
4,088.307 72
Remete Oéza s. k.
elnök.
Dr. Keltz Sándor s. k. Dr. Krelsler József s. k. Gellért Henrik s. k.
helyettes elnök. helyettes elnök. ügyvezető igazgató.
Ezen mérleg-számlát megvizsgáltuk, az intézet fő- és segédkönyveivel összehasonlítottuk és azokkal mindenben megegyezőnek találtuk.
Kelt Nagykanizsán, 1915. január hó 15-e\'n.
Dr. Rosenberg Mór s. k.
felügy. biz. elnök.
Barta Lajos s. k.
felügy. biz. tag.
Nyomatott a kiailótülaldonotn*! fhitenberjr-nyomda fMVm és Oo!<!t>er>crt Natrvk«H7«t
Ötvös Emil s. k.
felügy. biz. tag.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 191 fi. február 20. szombat 41. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és kfixcazdasáffl napilap.
•IOtt««tésl Araki Helyben házhoz hordva 1 bóra 1 K.
Kgyes s/áta 4 Nllér Vidékre, postán . . 1 hóra 1-30 K.
Nyllttér é* hirdetések megállapított árak szerint.
Lapvezér:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal: Outenberg-nyomda Csengery-ut 7. i
Telefon: Szerkesztőség 41. Kiadóhivatal 41.
Keríoazdasagot Kamzsara
Néhány hét és itt a tavasz, a magcsiráztató
március. Ma, akik itthon vagyunk,
valamennyiünknek józan komolysággal
tudnunk kell, hogy Európa közepén
százötven millió ember körül van
zárva. Ellenségeink a gyomrunkra spekulálnak
s aki nyitott szemmel olvasta
és tanulta az emberiség történetét és
gondolkodott Is az eseménnyek rugóin,
tudja, hogy milyen óriási tényező az
emberiség történetében a gyomor. Hogy
tovább ne menjünk az illusztrálásban,
ennek a háborúnak Igazi szülő oka
ugyancsak közgazdasági, népies nyelven
szólva : gyomor-probléma volt. Bátran
lehet igy nevezni az angol kapzsiságnak
és tehetetlenségnek ezt a rémes eltévelyedését,
mely ennek a borzalmas világháborúnak
gyújtó szikráját hatalmas
lánggá élesztette.
A legszentebb hazafiság ma helyzetünk
komoly felismerése s annak a kötelességnek
józan megértése, hogy harcoló
hós seregeink mögött egy óriási
szervezetben kell összefognunk, hogy
minden talpalattnyl földünket, minden
darab kis kertünket ternlí földdé varázsoljuk.
Hogy pedig ne maradjunk a
nagy általánosságoknál, amelyeknek a
konzekvenciát nem igen szeretik az emberek
levonni, — konkrét javaslatot teszünk
Nagykanizsa számára.
Közludomásu, hogy Nagykanizsa vezetősége
sokat mulasztott a város élelmezése
köröl. De még mindig nem késő,
hogy az elkövetkezendő tavaszi hónapokban
az élelmiszerrel való ellátás
dolgában intenzív hazafias munkát kezdjünk.
Nagykanizsa városának olyan kiterjedésű
ingatlanai vannak, ahol bolgárrendszerű
kertgazdaságot lehetne létesíteni,
hogy e területről az egész város
lakósságát igazán olcsó és elsőrendű
főzelékanyaggal, s egyéb növényi táplálékkal
bőven el lehetne látni. Ha a város
vezetőségének komolyan a szivén fekszik
Nagykanizsa polgárságának érdeke
és valóban segíteni akar a város népének
élelmezésén, ugy a városi földeken
elkerülhetetlenül meg kell kezdeni a
kerti gazdálkodást: burgonyát, konyhaveteményeket
keli termelni minél nagyobb
mennyiségben.
De van még egy javaslatunk, mely
ugyan egyáltalán nem teszi mellőzhetővé
a fentebb vázolt indítványt, csak az általános
helyzetnek mégis némi könyitésére
szolgálna. Országszerte hangzik
most a legmagasabb szakhelyről, a földmivelésügyi
minisztériumból elindított
jelszó : minden házban minden virágágyat,
minden legkisebb helyet be kell
ültetni veteménnyel: burgonyával, káposztával,
salátával és többi hasonlóval.
Igen ám, de hol kapni ehhez való p a-
1 á n t á t olyan tömegben, hogy minden
virágágy főzelékes kertté legyen változtatható.
A kanizsai kertészek és a kiskanizsai
polgárasszonyok egy tizedrészt
annyi palántát sem tudnak termelni,
mint amennyi e bölcs tanács végrehajtásához
Nagykanizsán szükséges lenne.
Ismételjük: a városnak óriási Ingatlanai
vannak s van két kertésze, akik most
pláne semmi néven nevezendő tennivalóval
nincsenek elfoglalva. A bolgárkertészet
mellett a z o n n a l , a legsürgősebben
csinálják meg a tömeges palánta-
tenyésztő telepet, ahonnan minden
háziasszony elláthassa magát annyi palátával,
amennyivel valóban „minden
talpalattnyi földet" be lehet ültetni.
Ezek a javaslatok igen komolyak és
a város urait lelkiismeretükre appellálva
kérjük, vegyék igen komolyan fontolóra
azokat és ne Ijedjenek meg egy kis külön
fáradtságtól, melyet a dolog megkezdése
igényel. Ha minden reményünk
ellenére még a nyáron át is viselnünk
kell a háboru terhét, megváltó áldás
lesz a városra az itthon termelt élelmiszer.
Németországban a sétaterek pázsitjait
is feltörik, hogy élelmiszert termeljenek,
mert csak igy biztosithatjuk győzelmünket
s csak igy hiusithatjuk meg
ellenségeink kiéheztetés! politikáját. fi világháború. A kárpáti harcok.
Csak hetek múlva várható a döntés.
Sajtófőhadlszállás. A kárpátok egész
vonalán váltakozó hevességgel szakadatlanul
folynak a harcok, melyek végződése
egyenlőre még beláthatatlan. El
kell készülve lenni arra, hogy döntés
csak egy-két hét múlva, vagy tán még
ennél is később lesz, de annyi mármost
is egész bizonysággal megállapítható,
hogy a kárpáti harcok nem végződhetnek
reánk nézve kedvezőtlenül. A Przemysl
és Tarnow felé nyíló duklai kapunál
seregeink már határozott fölénybe
jutottak az oroszokkal szemben, de még
itt sincs teljes győzelem. Emberi számítás
szerint a Kárpátok vonalát nem veszíthetjük
el és csak az lehet a kérdés,
hogy meddig bírja az orosz a folytonos
pótlásokkal magát tartani.
Przemysl felszabadul.
Orosz visszavonulás Galíciából.
Bécs. A Fremdenblatt mai száma egy
Przemyslből repülőpostán érkezett levelet
közöl a vár sorsáról. A levél szerint
a vár őrsége arról van meggyőződve,
hogy két héten belül nem lesznek oroszok
Przemysl körül és a vár felszabadul
az ostrom alól. Azzal magyarázza
ezt a levél irója, hogy az a hármas
nyomás, amit a szövetséges osztrákmagyar
és német seregek Krakó felől,
a Kárpátokból és Bukovina felől intéznek
a galíciai orosz hadakra, túlságosan
fenyegeti őket s máris meg kezdődhetett
az orosz csapatoknak Przemysl alól
való elvonása, mert néhány nap óta az
ostrom ereje jelentékenyen csökkent.
A Keletporoszorszdal diadal.
Stockholm. Az Aftcnbladed haditudósítója
jelenti az orosz sajtóhadiszállásról,
hogy a legutóbbi keletporoszországi orosz
vereségekről kiadott orosz hivatalos jelentés
szerint az oroszok a Njemen vonalra
vonultak vissza. A lap ehhez megjegyzi,
hogy ez pontosan Hindenburg számításának
felel meg, mert neki egyidejű célja
volt az oroszokat Ide visszavetni, ahonnan
tObb támadást nem tudnak kezdeni.
A németek átlépték az oroszlengyelországi
Lomza tartomány határát és most
Osztrolenka váro3 irányába nyomulnak
előre.
Qreu l i m n n i l í s - M i | .
Koppenhága. A Varsó elérése végett
folytatott középlengyelországi harck mind
jobban a szövetséges német és osztrákmagyar
hadseregek előnyére alakulnak
kl. A Bzura és Rawka vonalon folyó
tüzérharc is Igen eredményesnek kezd
mutatkozni és az oroszok a legrövidebb
idő alatt kénytelenek lesznek Varsónak
belső erődítési vonala mögé visszavonulni.
Sikerek Franciaországban.
Genf. Azok a jelentős sikerek, amiket
a németek az Argonneoktól nyugatra
elértek, a francia frontnak óriási kiterjedésén
megnehezítették a francia tápvonalak
működését. Az uj helyzet folytán
a németek jelentékenyen közelebb
jutottak Verdun körülzárásának lehetőségéhez.
A Dardanellák bombázása.
Konstantinápoly. A török főhadiszállás
közli: Ma reggel angol és francia
hajók támadást intéztek a Dardanellák
ellen, melynek külső erődeire négyszáz
lövést tettek, de mindössze annyi eredménnyel,
hogy egy katona könnyebben
megsebesült
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos) Az oroszlengyelországi
arcvonalon tegnap élénkebb volt a harci tevékenység,
mert az oroszok a harcvonal mögött
folyó mozdulatok leleplezésére a tüzérségi
gyalogsági tüzelést fokozták. Ebből több
szakaszon harcok fejlődtek, amelyek az előretolt
orosz osztagok elűzésére vezettek. Nyugalgaliciában
harcvonalunk egyes részei támadásba
mentek át és az ellenséges lövészvonal
egyes ejőretolt állásalt elfoglaltuk. A
tiroli császárvadászok saját szakaszukban
meglepő rohammal elfoglalták egy helységet,
amelyet az ellenség hetek óta megerősített és
akadályokkal vett körül. Itt háromszáz oroszt
fogtak cl. A Kárpátokban a harcok nagy makacssággal
folynak tovább Nodwornától és
Kolomeatól északra az oroszok előretöréseit
csapataink az ellenségnek nagy vesztességet
okozva visszautasították.. A harcok hevessége
fokozódik. A déli harctéren a szerbek az
utóbbi időben határunkon ismételten ágyúztak
nyilt városokat, igy e hó 10-én nehéz ágyúból
Zimonyra körülbelül száz lövést teltek.
Ezzel több épületet, köztük a főpostát megrongálták,
polgári egyéneket megsebeztek és
két gyermeket megöltek. Tizenhetedikén Mitrovicára
lőttek. Erre a balkáni haderő parancsnoksága
Belgrádot rövid időn át nehéz lövegekkel
bombáztatta és a legfőbb parancsnokot
parlamentair utján értesítette, hogy a
jövőben a nyilt városok minden lövetésére
hasonló bombázással fog válaszolni. Höfer
altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
jelenti:
Nyugati hadszintér, Arras-Lillei uton a franciákat
árkunknak általunk e hó 16-án elfoglalt
részéből kivertük. Champagnében a franciák
újra előre nyomultak, részben nagy tömegekkel.
Támadásaik tüzelésünkben teljesen
összeomlottak; további száz hadifogoly jutott
kezünkre. A franciák által c hó 16-én elfoglalt
rövid árokrészeket részben visszafoglaltuk.
Bouerille Vaugugis elleni támadásnál, amelyet
már jelentettünk, öt tiszt és 479 főnyi legénység
sebcsületlenül fogságunkba jutott. Verduntól
keletre Combresnél a franciákat kezdetben
kivívott sikereik után súlyos vesztességcik
mellett visszavertük. A Vogezekben rohammal
elfoglaltuk a Lussetól délre fekvő hatszázas
magaslatot és két géppuskát zsákmányoltunk.
Keleti hadszintér. Tauroggent tegnap megszállottul
Grodnótól északnyugatra az üldözési
harcok befejezésük elfltt állanak Kolnótól
északnyugatra még folyik a harc. Mysznlectől
délre az oroszokat néhány helységből kivertük.
Lengyelországban a Visztulától északra
a Wkra mindkét partján kisebb összeütközések
voltak. Lengyelországnak a Visztulától
délre eső részéből nincsen újság.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
Grff Batthyány László - herceg
A Kanizsai Mftliomíny u] ura.
A hivatalos lap egyik legutóbbi száma közölte,
hogy a király a nagykanizsai hitbizomány
uj urának, dr. gróf németujvári Batthyány
László császári és királyi kamarásnak mint a
gróf Batthyány-család legidősebb agnátusának,
valamint elsőszülöttségi joggal törvényes fiutódainak,
illetőleg a gróf Batthyány Lajos 1746-
ban alapított hitbizomány mindenkori haszonélvezőjének
a már bírt örökös főrendiházi
tagsági jog változatlan fentartása mellett a
magyar hercegi méltóságot a „főméltóságu"
címmel díjmentesen adományozta. Megengedte
egyszersmind őfelsége, hogy dr. gróf Batthyány
Lásaló, valamint az emiitett hitbizomány mindenkori
haszonélvezője a Batthyány-Strattmann
nevet viseljék és a Batthyány és Strattmann
elmert egyesítve használják.
A rang emeléséről szóló királyi kézirat legérdekesebb
passzusa az, hogy a Batthyány-
Strattmann hercegi cim ezentúl nem rómainémet
szent birodalmi, hanem magyar hercegi
cim lesz. A magyar közjog tudvalevőleg a
hercegi rangot nem ismerte s a magyar családokból
származó hercegek római-német szent
birodalmi hercegi timet viseltek. Mint tudjuk,
két évvel ezelőtt, gróf Festetics Tasziló rangemelése
alkalmából kreálta a király a magyar
hercegi méltóságot.
Mielőtt a körmendi és nagykanizsai hatalmas
kiterjedésű ingatlanok uj urának számos
milliói mellett erkölcsi és szellemi javakban
is páratlanul dus egyéniségét vázolnók, érdekesnek
véljük annak történetét leírni, miként
lett gróf Batthyány Lászlóból Batthyány-Strattman
herceg és ez óriási birtokok majorcscója.
Ez a történet a következő :
A nemrég elhunyt herceg Batthyány-Strattmann
Ödönnel kihalt a nevezetes magyar főúri
családnak, a németujvári Batthyány-nemzetségnek
második vonala. A herceg kétszer
nősült, mind a kétszer rangján alul. Második
felesége a polgári származású Holzman Amália
volt. Mindakét házassága gyermektelen volt.
A kettős családi nevet az ág leszármazói 1755.
óta viselték, a Strattmann-család kihaltával.
A kettős név gróf Batthyány Adám országbírónak
az osztrák Strattmann Eleonora grófnővel
való házasságából ered. A leszármazottak
haszonélvezői voltak a Strattmann-félc felsőausztriai
hitbizományi javaknak. Ugyanennek
az ágnak birtokában volt a nagyszerű, műkincsekkel
teli körmendi várkastély s a 29.400
katasztrális holdat kitevő vasmegyei körmendi
hitbizomány, melyet az említett gróf Batthyány
Ádám legidősebb fia, gróf Batthyány Lajos,
Magyarország utolsó nemzeti nádora alapitott
1746-ban. Batthyány Lajos nádor testvéröcscse
gróf Batthyány horvát bán tábornagy, Mária
Terézia jeles hadvezére és II. József császár
katonai nevelője érdemei elismeréseül 1763-ban
cseh hercegi, 1764-ben pedig római-német
szent birodalmi hercegi rangot kapott a maga
és elsőszülött férfiutódai számára. Károly herceg
ágazata azonban már fiaiban kihalt, mire
artiercegi rang átszállott bátyjának, Lajosnak
utódalra. Ugyancsak elsőszülöttségi joggal s
igy a hercegi rang a Batthyány-Strattmann
kettős névvel egyesülve illette meg az Ádám, 1
Illetve Lajos ágából való elsőszülött férfit.
Ennek az ágnak s a nemzetség egész Kristófvonalának
volt az utolsó sarja az elhunyt
herceg Batthyány-Strattmann Ödön. Az ő elhalálozásával
a Batthyány hercegi cim megszűnt
volna, a király azonban most ugy intézkedett,
hogy továbbra is fennmaradjon, még
pedig olyan formában, hogy a Batthyány-nemzetség
grófi rangot viselő első, vagyis Pál
vonalából eredő legidősebb férfisarjának,
Batthyány László grófnak a főméltóságu címzéssel
a magyar hercegi rangot adományozta.
László grófra, azaz most már hercegre, száll
át a hitbizományi törvények értelmében a majorátus
és a Strattmann-hitbizomány is a kettős
névvel együtt.
At uj Batthyány herceg jelenleg harminchét
éves és egyike a magyar főúri világ ama tagjainak,
akik életüket teljesen a tudománynak,
irodalomnak és az emberbaráti tevékenységnek
szentelik. Eddig is ura volt az oroszlámosi,
horthl és köpcsényi birtokoknak. Köréplskolai
tanulmányainak befejezése után egy évet a
bécsi gazdasági főiskolán töltött, ugyanekkor
bölcsészeti és orvosi tudományokkal is foglalkozott
és megszerezte a filozófiai, kémiai és
orvosdoktori cimet is. Lakóhelyén, Köpcsényben,
1902-ben huszonnégy ágyas teljesen modern
berendezésű kórházat alapitott s tart fenn
azóta is, ;ahol a szegénysorsa betegeket ingyenes
kezelésben és ellátásban részesíti. Főleg
szemészeti és sebészeti operációkkal foglalkozik,
házában naponta rendel, orvosi tanácsokkal
és gyógyszerekkel látja cl a messze
vidékről hozzá sereglő betegeket. Irodalmi
közleményeit évi jelentésekben teszi közzé. —
Jótékonyságában hatalmas munkatársa fenköltlelkü
felesége, Coreth Mária Terézia grófnő,
csillagkeresztes és palotahölgy. Két fiu- és
egy leánygyermekük van. László herceg néhai
gróf Batthyány és Batthyány Ludovika grófnő
fia. Olga nővére gróf Batthyány Tivadar országgyűlési
képviselő felesége. Másik sógora
gróf Bethlen Aladár. m
Nagykanizsa város sokat vár az uj földesúrtól.
Legalább, amennyit elődje, az öreg herceg
— mulasztott a várossal szemben. Tudja
mindenki Nagykanizsán, hogy a város fejlődésének
legnagyobb akadályai közé tartozik
az a néhány óriási épületkolosszus, amiket
hercegi házak néven ismerünk és a város legforgalmasabb
utcájába cső urodalini major,
mely düledező kerítésével, e kerítés mögül
áradó penetráns illatokkal és egészen lezüllött
külsejével maga a város élő kétségbeesése
afölött, hogy voltaképpen lehet-e valamikor
Igazán város Nagykanizsából, melynek fejlődését
ilyen középkorbéli monstrumok akadályozzák.
Az a haladó szellem, a legmodernebb
világfelfogás és az a minden szépre és jóra
oly fogékony erkölcsi érzék, amiket az uj
hercegtől még tán millióinál is jobban lehet
Irigyelni, biztos zálogát képezik ama vágyunk
teljesülésének, hogy herceg Batthyány-Strattmann
László birtokba lépésével egészen uj
etappja kezdődik Nagykanizsa város fejlődésének.
Régi vágya ez a városnak, de régi érdemei
is vannak ehhez a városnak a Batthyány grófi
és hercegi famíliával szemben.
*
Nagykanizsa város tanácsa tegnap az
alábbi szövegű táviratban üdvözölte herceg
Batthyány-Strattman Lászlót, Nagykanizsa
uj földesurát:
Főméltóságu dr. herceg Batthyány-
Strattmann László urnák Köpcsény.
Nagykanizsa város tanácsa mély
tisztelettel üdvözli Főméltóságodat a
magas kitüntetés alkalmával s ama
őszinte kívánságának ad kifejezést,
hogy Főméltóságod és családja a
magyar hercegi cimet nagyon soká
zavartalan boldogságban viselhessék.
Dr. Sabján Gyula
polgármester.
H Í R E K .
H hadiadó Nagykanizsán. Részletesen ismertettük
már a 20.000 koronánál magasahb
jövödclem megadóztatásáról — a hadiadóról
szóló törvény alkalmazásának elrendelését
s azt a munkát, amit Nagykanizsán a városi
adóhivatal az uj adó kivetésének előkészitésével
végez. Horváth adóellenőr elkészült a 20
ezer koronánál nagyobb jövödelmet élvező
boldog kanizsaiak teljes névsorával, mely egy
híján pontosan annyi nevet tartalmaz, mint ar
előzetes becslés jósolta, ötvenkilenc név van a
listán, akik közül kettőnek se fog sikerülni
annak igazolása, hogy nem haladja meg évi
jövödelmük a 20 ezer koronát. A napokban
hírlapi hirdetményekben fogja a városi adóhivatal
felhívni (nevek fölsorolása nélkül) önként
jelentkezésre a 20.000 koronán felüli jö-
1915. február 10. ZALAI HIRLAP 166. oldal.
vödelemmcl bíró nagykanizsaiakat. Az önkénles
bevallás terminusa február 28, vagyis
jövő vasárnap lesz. Aki nem jelentkezik önként,
arra hivatalból vetik kl a hadiadót, melyet ez
esetben 1%-kal még külön is megterhelnek.
Tájékoztatásul érdekesnek tartjuk a hadiadó
skáláját már most közölni, mely a következő:
20.000 K-tól 22.000 K-ig 730 K.
22.000 „ 24.000 „ 810 „
24.000 » 26.000 „ 890 „
26.000 . 28.000 » 970 „
28.000 „ 30 000 „ 1050 .
30.000 „ 32000 . 1130 „
32.000 „ 34.000 „ 1220 .
34.000 . 36.000 . 1320 .
36.000 „ 38000 . 1420 „
38.000 „ 40.000 „ 1520 .
40.000 „ 42.000 „ 1720 „
és igy tovább. A hadiadót részvénytársaságok,
vállalatok, szövetkezetek is mind tartoznak
fizetni.
Uj 20-as bonvéd badapródok. A nagykanizsai
20. honvéd gyalogezred önkéntesei
közül a minap egész sereg őrmestert léptetett
elő a honvédelmi miniszter hadapródokká.
Az uj 20-as hadapródok a következők: Jellinek
Miklós, Szij László^ Paczner Vilmos,
Huszti Jenő, Lenner Károly, Vajda Lajos,
Rajkó Antal István, Gosztonyi József, Németh
Ferenc, Faragó Zsigmond és Farkas Jenő.
Gács Demeter a harctéren. Lapunknak
katonai szolgálatra bevonult korábbi szerkesztője,
Gdcs Demeter, 48-as baka, aki azóta
már a freiterségig felvitte, a legutóbbi marskompániának
egyikével a harctérre utazott. ígérete
szerint, ha módja és alkalma lesz hozzá,
gyakran küld hadi leveleket a Zalai Hírlapnak,
melyek bizonyára igen sok uj szinét és
érdekességét fogják felderíteni ennek a rémes
emberpusztitásnak, s ezért Gács Döme harctéri
Írásai rendkivül érdeklődésre számithatnak.
Itt kérjük mindazokat, kik Gács Döme készülő
verskötetéhez, az „Egy közkatonai
versei" cimü értékes műhöz előfizetők gyűjtésére
voltak szívesek vállalkozni, ezt most
fokozott buzgósággal kegyeskedjenek végezni
s munkájuk eredményét mihamarabb szíveskedjenek
szerkesztőségünkkel közölni, nehogy
a kötet megjelenése emiatt akadályt szenvedjen.
fl Cbewra - kadisa közgyűlése. Holnap
vasárnap délután V45 órakor tartja n nagykanizsai
izr. szent egylet (Chevra kadisa) az
izr. hitközség tanácstermében évi rendes közgyűlését.
melyet megelőzően 4 órakor ünne- Eélyes istentisztelet lesz a templomban. A
özgyülés tárgysorozata a következő : 1.EIŐIjárósági
jelentés az 1914. évről. 2. Az 1914.
évi zárszámadások előterjesztése. 3. Hat választmányi
tag és 3 számvizsgáló bizottsági
tag választása. 4 Netáni Indítványok tárgyalása.
— A hat visszalépő választmányi tag:
Fischer Ignác (elhunyt), báró Gutmann Vilmos,
Halphen Mór, dr. Neumann Ede, Schwarz
Ignác és Wclser József, — a 3 számvizsgálóbizottsági
tag: Loewy Arnold, Radnal Jenő és
Rothschild Samu, akik újból megválaszthatók,
Illetve helyettök mások választandók.
fl ma és botnap esti polgárőrök. Ma,
szombat este az alábbi polgárőrök fognak
Nagykanizsán rendőri inspekciót teljesíteni:
Vidor Imre, Pavelkovics János, Pfcifer lakab,
nrnstein Sándor, Mankovics István, Rabinek
Jenő, Fischer József, Fonyó Mihály,
Török József, Lehoczky Mátyás, László Ignác,
Bcrger Adolf, Balázs József, Brandl Gyula,
Büki Sándor, Zábó lózsef, Velisch Márk, Culék
József, Singer Sándor, Fleischackei Ignáe,
Balog Ágoston, Sáfrán József.
Holnap vasárnap pedig: Böhm Jenő.-Vlaslcs
József, Nikicser József, Matán Ödön, Gumilár
Mihály, Gergye Sándor, Hodics István, Gábor
István, Bencze Sándor, Csondor János, Pecsics
István, Süle István, Schlujtner József, Bedekovics
István, Poszovecz István, Steinitz Gyula
Stcinitz Márton, Varga Sándor, Elslnger Aladár,
Artner Sándor, Poszovecz János, Poszovecz
József.
Nem jelentek meg háromszori behivásra:
Breuer Miksa és Bród Jenő, akik a polgárőrök
névjegyzékéből töröltettek, mert elmaradásukat
nem igazolták.
Egy vétkes anya szenvedéseit mutatja be
a Srarvas-szállóbeli Berlin mozgóképszínház
szombat és vasárnapi műsorának .Bűnhődés"
cimü ké felvonásos drámájában. A inoder társadalmi
életből kikapott dráma eleven erővel
adja vissza egy családnak a nő önfeledtségéből
származó családi drámáját, a felháborodott,
vérig sértett férj kitörő szenvedéseit
és boszuját, mely a nőnek óriási lelki kínokat
okoz. A műsor másik drámája „A lelenc"
pedig egy kis apja-anyahagyott gyermek
könyekig megható kálváriáját mutatja be. _
Nagy sikert biztosit mindkét képnek az, hogy
a világhírű Gaumont-gyárból kerültek ki és
a szerepeket a legkiválóbb művészek alakítják.
Ugyancsak érdekesek a Messtcr-Hiradó
legújabb harctéri felvételei is.
A legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brilliánsokat, régi ékszereket, tört aranyat
ezüstöt és antik órákat. SZÍVÓS Antal
müórás és látszerész, Király-utca 5. szám.
26 éves hadmentes önálló
magyar-német levelező
KI az összes Irodai mankíban Jártas
f. éul március hó 1-ére
:; megfelelő állást Keres. ::
Szíves megkeresések „MEGBÍZHATÓ" Jeligére
e lap kladóMalúfia kéretnek.
A szerkesztésért felelős: dr. Hajdú Gyula.
Szerkesztő: Güriler István.
• m
Király-utca 34. szám alatt
e$y b o l t i i M
esetleg raktárral együtt kedvező
feltételekkel kiadó.
Bővebbet ugyanott a ll-lk emeleten.
Szarvas szálló
Placz-lér. ^ BERLIÍT""10110
Naponta előad.
Szombat, vasárnap február 20., 21.
Al a l a n r E*y gyermek trm-
I t S B C B l i r i gédlája 2 tel*.
Felvételek a háborúból.
(MESSTER-IURADÓ)
D M M U n n C C "ráma a társadalmi
D U l l n U U L O életből 2 felvonáíban
Ezeken kívül 2 humoros kép.
Előadások 6 és 9, vasár- és ünnepnap 3,5, 7 és
9 órakor. Rendes helyárak. A terem tütve ran.
WH R• •f MlBl HIl II A Rmozoszong jról-ck téea p 1 Tpcaltlfooot aZ.A
Pénteken és szombaton 19. és 20-án A valéni nó jz Filmdráma a hasoncimü opera után 5 felv.
Világháborús aktualitások
Képes hiradó a harctérről.
n S w a l l f t f f t n K a , o n a i tárg>\'u bo~
U l V l i n 6 l | i hózat 2 felvon.
Rendes helyárak. Fűtött színház. Botfett.
Előadások hétköznap 0 és 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
1 5 - 1 8 é v e s
m u n k á s o k
állandó foglalkozást kaphatnab
a Patria pótRúi/Mr
nitt/kanizsai Svörúüan.
I iránt Nagykanizsán Tiszteletid értesítem a város és vidékének közönségét, j
y ) hosy ItaíyKanlzsún, a Szaruas-szAIIoda épületében
SZÍVÓS Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
órás-, ékszerész- és látszerész-
= = = = = = Qzletet n y i t o t t a m . = = = = = = = = =
Dusán felszerelt raktáramon jO\'%. Mindezek javítását a legújabb
tartok óriási választékban u T r ^ k , találmányú, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszereket. M m m m M preczizitássai végzem. ^ f r Q
Midőn még csak nagykanizsai szár- | | A | r « S i f E f á p n l l v
maz&somra s hosszú külföldi (Svájc) W O K a s y B f V a r U Ü J
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt órás, ékszerész és látszerész
közönség szives támogatását kérem néhai ld. Jack Frigyes tanítványa.
4. oldal. ZALA HI\'kLAI\'. 1915. február 20.
= = festő vállalata = =
Magyar-utca 23.
MLGH9DIT2TrUK1
\' A V I L Á G 2 T !
DVB Dcímtáblák
honi s külföldi faerezős
márvány utánzalok festése.
Épület, szobafestés
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szlnérzékflnk, magasan
fejlett Ízlésűnk és
technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégítő. -
Árajánlattal, színes vázlatrajzzal
fölszólitásra díjtalanul
szolgálunk t! I » 25-1 Vezérképviselet:
juuutiwxrm wmmiiwmim uumm
Különlegesség:
,FIUME COGHAC MEDICINÁI"
(.Fiume" 11 AJ egy re kOIOaBienJJgyelil.)
Hirdetések feluétetneK
GUTENBERG NYOMDA
i o i
N A G Y K A N I Z S A
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
i hirdetéseket jutányosán felvesz
i
Nrv< » t \' : ; i a k.\'ydótalaJttcnoínAI Ga<eiH)crg-nyon»<L-» (Müru 4 , üolcU>ír8er< N e g y l u s í l z n
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 191 fi. február 20. szombat 4 1 . szám ZALAI HIRLAP társadalmi éa közgazdasági napilap.
•lOflaattal áraJn Helyben báxbox taord»e ! bóra 1 K.
| 0 H K im 4 fltlér Vidékre, poétán . . 1 hóra 1-80 K.
Nylltlér és hlrde<ée«k mtgállepltott érek txerint.
Kiadóhivatalt Gutenberg-nyomda Cteagery-at 7. uátn,
Telefont Sxerkeaitfiség <1. Kiadóhivatal 41.
i Gazdasági perspektívák
Azt a gigászi küzdelmet, amelyet
a monarchia immár hosszú hónapok óta
folytat, a mi részünkről nem gazdasági
okok idézték elő. Amíg Anglia és Német-,
ország küzdelme — a világháborúnak\'
ez a voltaképeni magva, — gazdasági
okokból Indult kl és szemmel látható
célja az, hogy Németország gazdasági
terjeszkedésének útját állja, addig nálunk
a háboru kitörésénél gazdasági törekvések
nem játszottak szerepet. Létünkről,
fennállásunkról, békés megélhetésünk
lehetőségéről van szó. Természetes azonban,
hogy a háboru a gazdasági problémák
egész légióját vetette fel és hogy
az elkövetkezendő békekötésnél a gazdasági
kérdések előtérbe fognak lépni.
A béke nemcsak idehaza fogja a gazdasági
munka mcgakadtkörforgalmát megindítani,
hanem a világgazdasági összefüggéseket
is tisztázni fogja és nincs
kizárva az, hogy egészen uj gazdasági
alakulatok lépnek a maiak helyébe.
Természetes, hogy a háboru után
meg fognak szűnni a nemzeteket elválasztó
éles ellentétek, be fognak hegedni
az emberi gyűlölet ütötte sebek, az
államok között kölcsönöB forgalom meg
fog Indulni. Azonban jobban, mini eddig,
szem előtt kell tartanunk azt, hogy a
nagy leszámolások perceiben minden
nemzet saját erejére van utalva. Ennek
a kétségtelenül helyes kiinduló pontnak
megfelelően kell berendezni gazdasági
életünket. Ezért nagy beruházási polititikát
kell kezdeni, vasutvonalainkat
Németország mintáiára nagy arányban
ki kell fejlesztenünk, hogy ezzel megteremtsük
azt az eszközt, amely a békés
gazdasági hódításnak és a háboru*
nak egyaránt legerősebb fegyvere. Szükséges,
hogy mezőgazdasági termésünket
az eddiginél erősebben fokozzuk, mert
Immár elérkeztünk oda, hogy a monarchia
nem rendelkezik export-feleslegekkel.
Az Iparfejlesztés terén is nagy munka
vár reánk. A háboru bizonyosságot tett
arról, hogy milyen döntő szerepe van
az országok iparónak. A kellően felszerelt
Ipar biztosithatja a háborúhoz szükséges
eszközök előteremtését és a munkások
foglalkoztatása révén levezető csatornája
a háboru nyomán járó szociális
elégedetlenségnek. Ha az előjelek nem
csalnak, az ipari életre még egy speciális
feladat is fog várni. Nyilvánvalóvá
lett ebben a háborúban a nyersanyagpótló
szereknek nagy szerepe. A tudomány
bizonyára rá fogja magát vetni
érte a térre és a gyakorlatnak kell majd
hásznosltanik az itt leszüremlő tapasztalatokat.
\'Kétségtelen, hogy a háborút a nagy
gazdasági munka és hitel nyomán a nagy
gazdasági fellendülés korszaka fogja
követni. A helyreállítás munkája már
magában véve Is évekre terjedő foglalkoztatást
ad a gazdasági életnek. Legnehezebbek
lesznek talán a háborút közvetlenül
követő hónapok, amikor megszűnvén
a nagy katonai megrendelések
egy bizonyos űr fog előállni mindaddig,
mig a helyreállítás munkájához szükséges
ipari tevékenység meg fog indulni.
Ebben a közbeeső időben fokozottan
gondoskodni kell arról, hogy a visszatérő
munkások számára azonnal megadassék
a kereset lehetősége és az
államnak, törvényhatóságnak és a társa*
dalomnak össze kell fognia, hogy ez
az átmeneti idő könnyűvé tétessék, hogy
mindjárt meginduljon az újjáépítés munkáia.
Nehéz feladatok várakoznak a gazdasági
életre. Egy nagy előnyünk azonban
lesz a múlttal szemben. A háboru vlszuaadta
mindannyiunknak a monarchia
fennállásába és erejébe vetett hitet. A
monarchlá visszaállított presztízse minden
Iparost, minden kereskedőt kísérni
fog hódító útjában és meg fogja nekik
adni azt a bátorságot, azt az önbizalmat,
amely minden vállalkozásnak alapfeltétele.
A világháború.
A fölszabaduIó Galícia.
Megkezdődöttt a harc Stanlsilauéit
Főhadiszállás. Bukovina teljes fölszabadítása
után győzelmes seregeink leírhatatlan
harci kedvvel és energiával
folytatják az oroszok továbbüzését
és megkezdték Galícia felszabadítását
is az orosz járam alól. A Kolomea és
Csernowitz visszafoglalása után északfelé
szorított oroszok már egészen Staniszlaulg
(délkeleti Galicia legfontosabb
vasúti csomópontjáig) húzódtak vissza,
ahol miután északról Ismételt erősítéseket
kaptak, megálltak és a Staniszlau
körüli magaslatokon helyezkedtek el.
Lovasságunk, mely nyomon követte a
visszavonuló oroszokat, itt elérte őket
és harcot kezdett velük. Eközben megérkezett
tüzérségünk és gyalogságunk
Is Staniszlau alá, melyek szintén azonnal
támadás alá vették a város előtti
orosz hadállásokat. A harc azóta, mintegy
24 órája változatlan hevességgel
folyik és minden remény megvan ahhoz,
hogy az seregeink ujabb hatalmas győzelmét
és az oroszoknak Lemberg felé
vzló továbbszoritását fogja eredményezni.
Romtánla -
Oroszország elIensége.
Stockholm. A szentpétervárott megjelenő
legnagyobb orosz lap, a Novoja
Vremja szenzációs cikket közöl, mely
annak bizonyságául szolgál, hogy Románia
végleg az entente ellen fordult.
A román kormány, szól a cikk, elárulta
a román nép érdekelt és
Oroszország ezentúl a legelkeseredettebb
ellenségének tekinti Romániát.
Az Angliát
fojtogató blokád.
Tegnap végre megérkezett az Immár
négy napja tartó angliai blokád első nagy
eseményének híre: egy német tenger*
alattjáró elsülyesztett egy angol csapatszállító
hajót kétezer angol harcossal,
kiket a francia harctérre akartak szállítani.
A véres világháború felidézésében
leginkább vétkes Anglia tengeri uralmának
letöréséről szóló mai távirataink,
a blokád ujabb eredményeinek dokumentumai
itt következnek:
Genf. Párisi jelentés szerint a Boulogne-
Folkestone, valamint a Dleppe-
Newhafen angol-francia hajózási vonalakon
négy nap óta megszűnt a hajózás. Genf. Párisból jelentik, hogy a londoni
posta két nap óta nem érkezett
meg Párisba. A távirati kérdezősködésre
Angliából kitérő válasz érkezett, világos
jeléül annak, hog^ a póstát nem merték
a tengeren elindítani.
Rotterdam. A blokád előtt már híre
járt, hogy mintegy 30 angol hajótársaság
bejelentette, hogy ? blokád miatt
beszünteti hajójáratait. A tegnapi napig
17 angol hajóstársaság beszüntette hajóinak
forgalmát.

Dánia nem tiltakozik.
Kappenhága. A dán kormány félhivatalosa
közli, hogy Dánia nem fog
tiltakozni a német tengerészet által foganatosított
angliai blokád ellen.
2. oidal.
Az angol perfidia.
Rotterdam. Egy holland gőzös kapitánya
bejelentette parancsnokságának,
hogy Anglia 100 font sterlinget ígért
neki arra az esetre, hogyha hajóját önmaga
elsQlyeszti és azt jelenti kormányának,
hogy a hajót a németek sülyeztették
el.
Boencke admirális nyilatkozata.
Bécs. Égy újságíró nyilatkozatot kapott
Boencke admirálistól, az osztrákmagyar
tengerészeti vezérkar főnökétől
Anglia blokádjára vonatkozólag. Az
érdekes nyilatkozat igy hangzik: Anglia
blokirozása nemcsak a szigetország
élelmezésében íogelviselhetetlen hiányokat
előidézni, hanem Anglia egész nemzeti
életét meg fogja állítani. Az igazán
semleges hajókat nem fenyegeti veszedelem
a blokád miatt, mellyel csak a
háboru befejezését siettetjük és pedig,
meggyőződésem szerint igen hatásosan.
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos) Lengyelországba és
és Nyugatgaliciában a helyzet általában változatlan.
A tegnapi nap nyugodtabban telt el.
A kárpáti arcvonalon a Dukla és Vyszkow
közt folyó harcokban az ellenségnek súlyos
vesztcsségeket okozva Ismét több orosz támadást
vertünk vissza és eközben hétszázötven
oroszt elfogtunk. A hadműveletek a Dnjestertől
délre tovább folynak. Bukovinában
nyugalom van. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
jelenti:
Nyugoti hadszintér. Nieuportnál egy ellenséges
hajó (hihetőleg egy aknakutató) aknára
futott és clsfllyedt. Az ellenséges torpedónaszádok
midőn lőttünk rájuk, eltűntek. AGhelovett
Ipernl uton és Iperntől délkeletre a
csatorna mentén elfoglaltunk egy-egy ellenságes
lövészárkot és néhány foglyot ejtettünk.
Champagneban a legutóbbi napok súlyos
harcai után aránylag nyugalom volt. Combresnál
a franciáknak nagy erővel és szívóssággal
ellenünk intézett három támadását az
ellenség súlyos veszteségei mellett visszavertük.
A Vogézekben támadásaink előbbre haladtak.
Sulzerntől délkeletre elfoglaltuk Hoclirolberget,
a Hort melletti magaslatot és a Prisl
és Widontól majorokat.
Keleti hadszíntér. Orodnótót északnyugatra
tegnap sem állt még be nevezetesebb változás.
Ossowlctztől északra, Kolnótól délkeletre
és a Prasznlsz és Visztula közti arcvonalon
(Ploctól keletre) a harcok tovább folynak.
Lengyelországnak a Visztulától délre eső részében
nincs újság.
. Miniszterelnökség sajtóosztálya.
A duklai sátoros
1849-ben.
.A duklai szorosnál folyó óriási arányokat
Öltő küzdelem visszaidézi emlékünkben az oroszok
részéről hatvanhét év előtt, az 1848-49-
lkl szabadságharc Idejében ugyanazon a helyen
kierőszakolt betörést.
Maga a szoros a Kárpátok galíciai oldatán,
Krosno galíciai kerületi kapitányságban fekvő,
ritintegy háromezer lakossal bíró Dukla városától
veszi nevét Innen indul ki az északkeleti
Kárpátok ez egyik legjelentékenyebb hágója,
a mely Sáros vármegye felső Komárik községe
és a galíciai Barvinek közt vezet át. A
duklai hágó magassága 502 méter és rajta két
irányú országút vezet át az Ondava és Ladomerka
völgyéből a galíciai Jaslolka völgyébe.
ZALAI HIRLAP
A orosz sereg 1849-ben junlus 14-én kezdte
meg előrenyomulását a cár személyes vezetése
alatt. A betörő orosz sereg 194*000 főből
állott, közte 307 lovas század és 587 ágyu.
Az orosz fővezérlet már május elején Sasz
tábornok vezetése alatt egy 6—7000 emberből
álló dandárt, mint különítményt küldött előre,
a mely Spltkovlcén szállott táborba s feladata
volt az utak klkutatása, rendbehozása, valamint
élelmezési raktárak felállítása. A fürkésző
kozák csapatok tájékozatlanságából már május
16-án egész az árvamegyei Lemnálg portyáztak.
Az itt levő száz magyar nemzetőr megtámadta
őket, de a túlerő elől kénytelenek
voltak elmenekülni. Erről a betörésről Hajnik
Pál másnap hivatalos Jelentést tett a miniszterelnöknek.
Muravjev orosz tanár, mint szemtanú, lépésről-
lépésre leírta a cár útját. Eszerint:
Junius 15-én a cár szemlét tartott a Dukla
felé felállított csapatok felett.
Junius 18-án Labinzov tábornok hadosztálya
képezte az elővédet, mely 17-én éjjel
indult cl Orabról. A cár maga pont nyolc órakor
Indult el a Kárpátokhoz vezető hegyes
uton. Épen délre harangoztak a völgy faluiban,
midőn Boriatinsky herceg parancsőrtlszt egy
utfordulónál a cár elé vágtatott s Jelentette,
hogy őfelsége a magyar határt jelző kettős
dombhoz ért. Miklós cár óriási alakja sötét
pejlován e pillanatban felemelkedett s egy pár
percnyi hallgatás után parancsára mindenki
Imára térdelt, mire ő felemelt karokkal megáldotta
csapalak, amelyek néhány perc múlva
a dobok pergése mellett átlépték a határt. —
Ezután Konstantin nagyherceg, a cár kisebbik
fia, aki szintén részt vett a hadjáratban, odalépett
atyjához és bucsuzóul kezet csókolt
neki. A cár megölelte és azt mondta:
— Jegyezd meg, hogy a Romanovok hadjárataikból
csak győzelmesen szoktak visszatérni
1
— Ugy lesz most is, felséges atyám 1 —
válaszolta a herceg.
Aznap délután hat óráig már 45.000 orosz
volt magyar területen, a cár a fővezérletet
Eriváni gróf Paskievics tábornagy, varsói hercegre
bizván, még aznap visszatért Grabba és
olt kocsira ülvén, visszautazott Varsó felé.
Junius 19-én már határszéli vármegyéink
tele voltak kozák csapatokkal Egy-két hős^
lelkű pap, mint Krellh József gróf matiszeval
görög-katolikus lelkész,és Hokky István rozsnyói
plébános népfölkelő csapatokkal megpróbáltak
ellent állani, de elsöpörte őket az
áradat. — Északi hadseregünk, mintegy 17.000
ember, Llptószentmlkióstól Máramarosszlgetlg
tehát mintegy ötven mérföldnyi-hosszú vonalon
elszórva, szintén gyengének bizonyult és
e hadtest vezére, Vlsotzkl tábornok kénytelen
volt mindenütt visszavonulni.
Junius 19-én Lófalu mögött volt előőrsi
harc, 20-án Héthársnál nagyobb összeütközés,
Junius 22-én Turócszentmárton utcáin szurony
csata, junius 23-án pedig Somosnál ütközött
meg honvédségünk egy orosz dandárral, amikor
is huszárságunk viselkedett szokott hősiességgel.
Dessewffy Arisztid honvéd-tábornok
JeteHtl ez utóbbi ütközetről, hogy ez alkalommal
Stubnlczky százados, Biró és Dániel
huszárfőhadnagyok és két vadásztiszt hősi
halált halt és harmlnkét emberünk elesett
Ez volt az utolsó ellenállás. Vlsotzkl Miskolc
felé hátrált és Paskievics gróf 24-én már
a kassal püspöki palotában ebédelt.
Akkor a duklai szoros nyílt kapu volt, amelyen
csak az ég felé meredő sziklák és fenyők
álltak őrt. Ma a fenyők és sziklák megelevenedtek
é$ százezernyi katonánk fegyvere veri
vissza az oioszt . . .
1915. február 22.
H Í R E K .
L e v é l í r á s .
Kemenesen egy kis házba,
Azt hozta a pósta:
„Szegény özvegy, Jóska fiad
Ne várd többé vissza;
Egy rohamnál golyó érte
Szép, nemes homlokán . . .
Csendben halt meg. Csak azt súgta :
Anyám, . . . kedves anyám I . .
Olt volt egy kis barna leány
És elfakadt sírva,
Aki ép a tisztes asszony
Bús levelét Irta:
.Meghasad a szivem fiam,
Pista öcséd, lelkem
Elvérezett lent Sabácnál . . .
Isten vezéreljen."
Kiesett apró kezéből
A kis irószerszám.
Keservében ott csüngött már
A vén anya ajkán:
„Meghasad az én szivem is
Kedves asszonynéném
Jóskáját, mióta vagyok,
Titkon szerettein én."
Szabó Gyula.
fl harcoló 4 S - a s o k köszönete Nagykanizsának.
A Központi Jóléti Iroda Hadsegélyző
Osztálya a következő tábori levelezőlapot
kapta a cs. és kir. 48. gyalogezred parancsnokságától
a harctérről:
A legutóbbi menetzászlóalj utján hozzánk
juttatott gazdag téli ruhanemű és még gazdagabb
cigaretta-küldeményeiért fogadja.ezredem
legénységének leghálásabb köszönetét
kiváló tisztelettel ~ Halper alezredes.
özombaton városi közgyűlés. Talán soha
annyira sürgős nem volt a városi képviselőtestület
összehívása, mint éppen most, amikor
már hetek óta esedékes a képviselőtestület
uj bizottságainak megválasztása. Már hetekkel
ezelőtt elkészült ugyanis a jelölés munkájával
az öttagú jelölő bizottság s azóta már több
képviselőtestületi bizottságnak lett volna
hivatalos funkciója, de elhalasztották a bizottsági
üléseket, mert nem akartak a mandátumát
vesztett régi bizottságokkal dolgoztatni.
Az uj kórházi építkezés halaszthatatlan sürgőssége
folytán azonban holnapra mégis
kénytelen volt a városi tanács a régi pénzügyi
bizottságot egybehivni, hogy a beérkezett
pályázatok fölött döntsön. Minden valószínűség
szerint azonban e hétnél tovább
nem tart ez a féligmeddlg exlexes állapot,
mert szombaton, /. hó 27-én meglesz a várod
közgyűlés, melynek tárgysorozatán mindössze
két pont fog szerepelni^ a bizottságok megalakítása
és a közkórházi pavillon építésére
beadott ajánlatok fölötti döntés.
. fl városi közbörbá* uj építkezései. Ma
délelőtt 10 órakor járt le az az építési pályázat,
amit dr. Sabján Oyula polgármester a
városi közkórházi fertőző-osztály második
pavillonjának építésére hirdetett 37617 korona
előirányzattal, összesen négy ajánlat érkezett
a városi tanácshoz^melyek közül két pályázó
helybeli, kettő fjedig vidékről való. A pályázók
közül a legolcsóbb ajánlatot adta Berényl
Béla keszthelyi vállalkozó, aki 7-5%-os engedményt
ad az alölrányzatból; Fuchs és Oross
zalaegerszegi cég 2%-ot, Fatér Mihály nagykanizsai
építőmester pedig 1\'7%-ot engedett,
ellenben Qeiszl Viktor nagykanizsai építőmester
5%-kal magasabb ajánlatot adott, mint
a 37617 koronás előirányzat — Az alán-
1915. február 10. ZALAI HIRLAP 32. oldal.
latokról a pénzflgyl bizottság Jog szakvéleményt
adni, melyet holnap, kedd délután hat
•órára hívott össze a polgármester. A pénzügyi
bizottság és a tanács javaslata alapján a
szombati városi közgyfllés tog a pályázatok
sorsára nézve végérvényesen határozni.
Nyolcvanezer felmentési kérvény. A nélkOlözhetlenség
ciinén Nagykanizsáról Is több
iparos folyamodványát terjesztette fel a városi
hatóság a kereskedelmi minisztériumhoz a
folyamodóknak a katonai szolgálat alól való
felmentése végett. E kérelmek még január hó
első felében felterjesztettek s immár be Is
kellett a B. osztályú népfölkelőknek vonulniok
és a kérvények egy része még mindig nem
nyert elintézést. A folyamodók nyugtalanok,
íllhöz-fához folyamodnak, a hatóságoknál kilincselnek
s nem tudják, mit tévők legyenek,
hogy Ozteteik fenállását megmentsék. Pedig
igen érthető oka van annak, hogy minden
kérelmet nem Intéztek még el a minisztériumban.
Egész Magyarországról ugyanis nem kevesebb,
mint 80,000 ilyen folyamodványt
intéztek a minisztériumhoz. Ennyi beadványt
megbírálni, elintézni és azokra a választ is
megírni akkora munka lehet, aminőt még nem
sokat láttak a magyar minisztériumok hivatalai.
Nem lehet itt egyebet tenni, mint türelmet
tanácsolni a türelmctlcnkedőknek.
Filharmóniai bangversenyNagykanlzaán
Közöltük már, hogy a Nagykanlzán tartózkodó
48-as katonazenekar az összes helybeli muzsikusok
részvételével Wlmitzer karmester vezetése
alatt március 6-án, szombaton nagy filharmóniai
hangversenyt rendez. Holnap kedden
kezdődnek meg a hangverseny próbái a
városház dísztermében, melyet e célra dr. Sabján
Oyula polgármester szives készséggellát-
«ngedett a zenekarnak, mely a koncertet
hadijótékonyság céljával fogja rendeznlJEtla
híradás egyszersmind a zenekar clvllmuzsikus
tagjainak szóló értesítés, hogy a holnap délután
6 órakor tartandó próbán pontosan megjelenjenek.
Oltási kísérletek a keszthelyi tókórbázban.
Többször Irtunk már a keszthelyi hadi
lókórházról, mely messze földön páratlan a
maga nemében. Most azt- írják Keszthelyről,
hogy a lókórházban érdekes oltási kísérleteket
végeznek a lovakon. A legutóbb odaérkezett
190 sebesült és beteg lovat a ragályos
takonykór elleni Mallein-szérummal oltották
be. A Mallciri-szérum az állatorvosi tudománynak
legújabb vívmánya, mely arra szolgál,
hogy megtudják, hogy az állatban benne
van-e már a kór, vagy sem. Ha a mikroszkópiai
vizsgálat a takonykór baclllusalt megállapítja,
ugy azt az állatot azonnal kiirtják.
A mult hét folyamán a szerb harctérről 50,
a kárpáti harctérről 100, Pécsről pedie 51
sebesült ló érkezett a keszthelyi lókórházba.
A korábban ott ápolt sebesült lovak közül
most 110 már annyira helyreállt, hogy legközelebb
már harcképesek lésznek. Az összes
jelenlegi állomány a keszthely hadi lókórházban
567.
Felülfizetések a katonabangversenyen.
A 48-as bakák és 20-as honvédek cigarettával
leendő ellátásának jótékony céljával a
Central kávéházban a Központi Jóléti Iroda
által rendezett 7-lk hangversenyen felülfizettek :
Strérn Károly, Toch Miksa 1-50-1\'50 K,
Kaszter Miksa, Stelner, Fischer, Rosenberg,
Ernő 50-50 fillér, N. N. 50 fill., N. N. 50
fill., N. N. 50 fill., N. N. 50 fill., N. N: 50
fill., N. N. 50 fill., N. N. 50 fill.. A felülflzeiöknek
ez uton mond hálás köszönetet a
Közp. Jóléti iroda.
H ma esti polaárőrök. Ma hétfőn este
az alábbi polgárőrök fognak Nagykanizsán
rendőri inspekciót teljesíteni:
Thurl Pál, Rosenthál József, Steszlin Sándor,
Brück Sándor, Pichler József, Horváth József,
Takács János, Szvetecz Lajos, Martlnec Lajos,
Vleland Ferenc. Erilch Béla, Sásvári János,
Gábor János, Qábor József, Csanádi János,
Major István, Qábor Oyörgy, Tollár Bódl,
Vadász Oyörgy, Vadász István, Oábor Lajos,
Dávid István.
H fejjyenc cim alatt rendkívül érdekes és
minden izében lebilincselő 3 felvonásos nagy
bünügyi dráma kerül kedden bemutatóra a
Szarvas-szállóbeli Berlin mozgóképszínház előadásain.
A dráma nagy művészi és irodalmi
szépségével az olasz Socletá Cinematograflci
Idei nagy diját érdemelte kt és nyerte el, ami
— Ismerve az ojaszok nagy hozzáértését és
rafflnált művészi Ízlését _ biztos garancia
arra, hogy a nagykanizsai közönségnek páratlanul
élvezetes estét fog szeretni. E drámán
kiyül műsoron van „Az Istennő rózsái" cimü
bájos 3 felvonásos szerelmi történet is, mely
szintén a klnematografia egyik jelenlegi legszebb
alkotása. Két humoros és egy aktuális
kép egészíti a két órás érdekes műsort, mely
valóbon megérdemli a közönség érdeklődését.
A legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brilllánsokat, régi ékszereket, tört aranyat
ezüstöt és antik órákat. Szívós Antal
műórás és látszerész, Király-utca 5. szám.
— — — W a — t f i f - v- >» ii i i ————————_
A szerkesztésért felelős: d r . H a j d ú Gyula.
Szerkesztő: G f l r t l e r István.
•• s •
Király-utca 34. szám alatt
egy bolthelyisés
esetleg raktárral\' együtt kedvező
feltételekkel kiadó.
Bővebbet ugyanott a II-lk emeleten.
• m
26 éves Jiadmentes önálló magyar-nemet levelező
kl az Összes Irodai munkdban Jártas
í. évi március hó 1-ére r :; meífelelö úllíst keres. ::
Szíves megkeresések „MEGBÍZHATÓ" miit
e lap kladtoivfltaldlja kéretnek.
1 1 R A M I A mozgókép palota. * * • 1 KuLConrlatca 1 TtWhja 230.
Hétfőn és kedden, febr. 22. és 23-án
A íllm-vlgjátékok remeke.
A szobacziczus grandiózus vígjáték 3 felvonásban.
Harctéri hiradó, eredeti felvétel. A világító
torony, ramek dráma 2 felvon.
Csavargóból ur, humoreszk.
Rendet helyárak. POtött tzlnháx. Buffett.
Elóadátok hétköznap A ét t órakor, vasárét
ünnepnapokon 3, 5. 7 ét 0 órakor.
| Szarvú siölló
Piaci-tér. ES BERLII"0"\'01
Haponta elOad.
Kedden, február hó 23-án.
A fegyencz
pályadíjat nyert dráma 3 felvonásban.
Az istennő rózsái
Házasodjunk, bohózat. Dolfi szerelmes,
komikus. Amerikai államférfiak, term.
Elóadátok 6 él 9, vatár- ét ünnepnap 3,5, 7 ét
9 órakor. Rendet helyárak. A terem fűtve van.
15-18 éves
m u n k á s o k
állandó foglalkozást kaphatnab
a Patria p M M
níjyKonlzsnl jyúrában.
ÚJ órás üzlet nagykanizsán !
Tisztelettel értesítem a város és vidékének közönségét, 3 ho$í ltDísKanlzsún, a Szaroas-szdlloda épületéüsn
SZÍVÓS Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
órás-, ékszerész- és lútjzeréjz-
= = = = = = üzletet n y i t o t t a m . • •
•Dusán felszerelt raktáramon Mindezek j a v í t á s á t a legújabb
tartok óriási választékban ^ i j x m találmányú, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszereket. M M M m u preczizitássai végzem. " ^ M
Midőn még csak nagykanizsai szár- U Á k f l A i r Kflnnlv
mazásomra s hosszú külföldi (Svájc) »
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt órás, ékszerész és látszerész
közönség szives támogatását kérem néhai Id. Jack Frigyes tanítványa.
4. oldal. ZALA HIRLAP. 1915. február 22.
festő vállalata
Üvegcímtáblák
honi s külföldi faerezés
márvány utánzatok festése.
Épület, szobafestés
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szlnérzékünk, magasan
fejlett IzlésOnk és
technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégítő. -
Árajánlattal, színes vázlatrajzzal
felszólításra díjtalanul
szolgálunk I I I » 2V-1
n
Í V i ) j U M m » m m j t m m m m m H m H » m
Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
I M í r n e m f i raRtúram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
= = = = = felfrissítettem. •
\' Raktáron tartok May és
Holfeld-féle rumburgí
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirű Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérneműeket. ::
A legfinomabb áruk! —
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel G o l d b e r g e r n é .
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
fcJl.V-\'J
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda
Minden fegkisébb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
\\
Nyomatott a kladótoJa|dono»nil Outenbcrg-ojfcmda (Müna éi Goldberger) N*gykaal»««
CZOCZEK ÉS DOLEZSÁL
III. évfolyam. Nagykanizsa, 191 fi. február 20. szombat 41. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
K l ö t l * a t é « l * r a * i Helyben Uáxhox hordva 1 bóra 1 K.
Égyoa axAa 4 llllér Vidékre, poétán . . 1 bóra l*M K.
Nyllttér éa hirdetések megállapított árak axerint
Lapmér:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatalt Outenberg-nyouda Caengery-ut 7. azé*.
Telefon: Szerkesztőség 41. Kiadóhivatal 41.
A nagy ítélet.
Most, cz a nagy világháború az a
nagy Ítélet, amikor emberek és nemzetek,
kuiturák és irányok megméretnek
és könnyűnek találtatnak, vagy megméretnek
és nem találtatnak könnyűnek.
Hogy mi lesz a nagy mérés végső
eredménye, azt ki tudná ma még belátni,
nekünk magyaroknak azonban egy
tekintetben meglehet az az elégtételünk,
hogy bizonyos szempontból a mi országunk
megméretett és nem találtatott
könnyűnek.
Évtizedek óta folyik már a hirlapi
csata, a politikai harc részben az osztálytagozódás,
részben pedig a nemzetiségek
ellen. A két harcot éppen a két
szemben álló politikai irány intézte. Az,
aki az osztálytagozódás ellen harcolt,
pártolta a nemzetiségeket és az, aki az
osztályharcot támadta, aki az osztálytagozódást
vette fontosnak, az támadta a
nemzetiségeket. E nagy háboru nagy
értékmérője lett a világnak. Mindenki
a mérlegre kerül és ml e mérlegen,
ugyláíszik, nem kis súllyal estünk a latba.
Ami az osztálytagozódást illeti, arról
rövidesen kiderült, ha az csak békében
van meg, amikor az emberek nem is
törődnek egyébbel, minthogy a maguk
életnívóját minél magasabbra tudják
vinni, hogy minél jobban el tudjanak
válni a néptől, amelyben tulajdonképpen
saját magukat, vagy ha azt nem, de az
apjuk múltját látják. A múlttal pedig
az emberek közül csak nagyon kevesen
szeretnek törödni. A békeidőben mindenki
arra törekedett, hogy minél többet keressen,
esetleg másokkal szemben való kegyetlenség
árán is és arra törekedett,
hogy pénzét és pénze hatalmát éreztesse
mindenkivel, aki közelébe került.
A háborúban azonban azt láttuk, hogy
az osztálytagozódás egy csapásra megszűnt.
Igazzá vált az a régi-régi közmondás,
— ha egy kicsit uj formában
is — hogy a halál előtt nincs külömbség.
A szocialista munkásember épp
ugy meghal, mint az arisztokrata, Conrád
fiát épp ugy eltalálta egy golyó,
mint a legutolsó közlegényt. Itt mindenki
egyenlő lett, Itt nincs osztálytagozódás,
csak emberek vannak. Ebben
a tekintetben tehát Magyarország nyugodtan
nézhet végső Ítélet kimondása elé.
Ámde ugyanilyen nyugodtan nézhetünk
az elé a megméretés elé is, amelybe
nemzetiségi kérdéseink kerülnek. A nemzetiségekkel
szemben elkövettünk sok
hibát mi is, de elkövettek hibákat ők is.
fe hibák kiegyenlítődtek, elsimultak a
háboru első szellőjére.
Ellenségeink e részen bizakodtak leginkább,
mert már a háboru előtt évtizedeken
át dolgoztak a lázitásnak és izgatásnak
összes titkos fegyvereivel, hogy
nemzetiségeinknél előkészítsék a talajt
erre a háborúra. Az első legnagyobb
diadalt akkor arattuk, amikor kiderült,
hogy a pánszlávok által agyondolgozott
nemzetiségeink igaz hazaszeretettel álltak
a közös ellenség ellen fegyverbe.
A nagy és sok éven át izgató nemzetiségi
problémát is elintézte a háboru.
Minden ítélet elé, minden mérlegre kerül,
már sok probléma méretett meg
eddig is és Magyarország két életbevágó
problémája ime már megméretett
és nem találtatott könnyűnek.
A háboru eddigi eredményéül ez is
teljesen elég. \' A világháború.
Kimerült az orosz Dukánál
A kárpáti harcok.
Főhadiszállás. Duklánál az oroszok
egészen tegnapig kétségbeesett erőfeszítésekkel
folytatták áttörési kísérleteiket.
Miután azonban meggyőződtek arról,
hogy a legnagyobb áldozatok [árán sem
sikerült rohamaikkal célt érni, felhagytak
a folytonos rohamzásokkal és most
rendkivül megerősített lövészárkokban
néz egymással farkasszemel a kél ellenséges
front. A duklai szorosban heteken
át emberfölötti megerőltetésekben volt
részük csapatainknak, s most az oroszok
kimerültével a mi seregeink is élvezik
a pihenőt. Tüzérségünk kitűnő állásokban
van a duklai szorosban elhelyezkedve,
trénünk működése pedig kifogástalan,
ugy hogy diadalmas csapataink
ellátása mintaszerű. A határmenti lakósság
teljesen nyugodtan várja a fejleményeket
és meg van győződve arról, hogy
a döntő győzelem Itt is a miénk lesz.
Wyskow körül megujuló küzdelem
fejlődött, de az oroszoknak itt is minden
erőfeszítése megtörik csapataink
hihetetlen szívósságán és nagy elszántságán,
melyek teljes reményt nyújtanak
arra, hogy ezek a dicső erények itt is
meghozzák megérdemelt gyümölcsüket.
Küzdelem Staniszlauért.
Sajtóhadiszállás. A harc Staniszlau
birtokáért szakadatlanul tart csapataink
és a Bukovinából kiszorított orosz seregek
között. Az oroszok a város körül
megerősített állásokban helyezkedtek el
és különösen a Nadworna és Staniszlau
közötti rövid uton igen makacs ellentállást
fejtenek ki. Az oroszok Staniszlau
megtartásáért kétségbeesett erőfeszítéseket
tesznek, aminek oka abban rejlik,
hogy Staniszlau igen fontos stratégiai
pontjuk. A Galíciába és főleg a Kárpátokba
irányuló szállításoknál a Staniszlauon
átvezető s ott elágozó vasúti
vonalak nélkülözhetetlenek az oroszok
részére, s igy Staniszlau elvesztése több
száz kilométeres Ironton éreztetné közvetlenül
a hatását. A harc kimenetele
elé a legnagyobb bizakodással tekintünk,
mert a helyzet óráról-órára a ml javunkra
változik.
Tüzérségünk fölénye.
Zürich. A Neue Züricher Zeitung irja:
Orosztengyelországban és Galíciában,
ahol az oroszok a háboru kezdetén minden
sikerüket tüzérségük/nagy fölényének
köszönhették, teljesen megfordult e
téren is a helyzet. A német és osztrák-magyar
tüzérség óriási fölénybe jutott az
orosz tüzérséggel szemben s ha semmi
más nem, ez a körülmény egymagában
teljes garanciáját képezi az osztrák-magyar
és német szövetségesek végső győzelmeinek.
A pápa uj békekisérlete.
Róma. A Glornale d\' Italia jelenti,
hogy XV. Benedek pápa ujabb békeajánlattal
fordult Vilmos némel császárhoz.
A császár vélekedése a pápa békekisérletéről
még Ismeretlen.
Calais légi bombázása.
Berlin. Tegnap egy Zeppelinről három
bombát dobtak az angol katonasággal
zsúfolt Calalsra. A bombák megállapíthatólag
nagy kárt okoztak a kikötőben
és több embert megfitek.
100.000 orosz fogoly.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
jelenti:
Nyugati hadszintér. Yperntől keletre elfoglaltunk
egy ellenséget lövészárkot. Az ellenségnek
az általunk elfoglalt állások ellen intézett
ellentámadásai sikertelenek maradtak.
Champagneban tegnap is aránylag nyugalom
uralkodott. Az általunk ott a legutóbbi harcokban
elfogottak száma 15 tisztre és több
mint 1000 főnyi legénységre emelkedett. Az
ellenségnek véres veszteségei rendkivül nagyoknak
bizonyultak. Ellenség Verduntól
északra levő állásaink ellen tegnap és ma
minden eredmény nélkül támadott. A Vogézekben
harc után elfoglaltuk Hochrod és
Stosswetr helységeket. Egyébként nevezetesebb
újság nincs.
2. Oldal. ZALAI HiRLAP 1915. február 23.
KcleU hadszintér. A maxiiri téli csáta utáni
üldözés befejezést nyert. Grodnótól északnyugatra
ai erdők nitfiOritésc alkalmával, valamint
a Bobr és Narew területéről a legutóbbi
napokban jelentett harcokban eddig 1 parancsnokló
tábornok, 2 hadosztályparancsnok,
4 más tábornok valamint megközelítőleg
40,000 főnyi legénység esett hadifogságba és
75 ágyú és még meg nem állapított számtl
géppuskát, valamint sok egyéb hadiszert zsákmányoltunk.
A Mazuri téli csata összes zsákmánya
ezzel a mai napig 7 tábornokra, több
mint 100,000 főnyi legénységre, 150 ágyura és
megközelítőleg sem áttekinthető számú géppuskára
és egyéb hadiszerre emelkedett. Nehéz
ágyút és lőszert az ellenség több helyütt
elásott vagy tavakban elsfllyesztett. Igy tegnap
Löizennél és a Widmini tónál 8 nehéz
ágyút kiástunk vagy a vizből kiemeltünk. A
Slovars tábornok parancsnoksága alatt álló
lö. orosz hadsereg megsemmisitettnek tekinthető.
Uj ütközetek kezdenek kifejlőnl Qrodnónál és
Suchavolától északra. Az Ossowiectől és
Lomzától északnyugatra, valamint Prasznisznál
már jelentett harcok tovább folynak. Lengyelországnak
a Visztulától délre eső részében"
nincs njság. Miniszterelnökség sajtóosztálya.
Höfer jelentése.
Budapes (Hivatalos) Az oroszlengyelországi
és nyugatgaliciai arcvonalon tüzérségi harcok
és csatározások folytak. Az ellenségnek egyes
elsürgetett előretöréseit könnyen visszavetettük.
A Kárpátokban számos orosz támadás
volt, amelyek a nyugati szakaszon éjjelen át
is tartottak. Mindezen kísérletek, amelyeknek
célja volt akadályainkig előrenyomulni^ az
ellenség súlyos veszteségei mellett meghiúsultak.
A Dnjesztertől délre a harcok terjedelme
növekszik. Tegnap az ellenségnek e^y crősebb
csoportját hosszabb karc után visszavetettük.
Kétezer oroszt elfogtunk, négy ágyút
és sok hadianyagot zsákmányoltunk. A kárpáti
harcokban csapataink által január végétől
néhány nap előtti időpontig elfogott oroszok
29,000 főnyi létszáma, amelyet egy hivatalos
orosz jelentés hamisnak jelzett, időközben
megnövekedett és 64 tisztre és 40.860
főnyi, legénységre emelkedelt, Ehhez járul
még 34 géppuska és kilenc ágyu. Höfer
altábornagy.
Az u] Batthyány herceg.
A nagyszivü mágnás
élet- és jellemrajza.
Nagykanizsa város lakósságának minden
rétegében, de a város határain messze lul is,
mindenütt, ahol Batthyány hercegi birtokok
vannak, legnagyobb örömet, sőt mondhatni
örömujongást kelteti az a hir, hogy a legnagyobb
szlvü magyar mágnás, dr. Batthyány
László gróf lelt a Batthyány-Strattmann hercegi
hitbizoniányok majorescója. Ujjá éledt
ez az öröm, mikor « hivatalos !af> tudatta,
hogy a legnemesebb rfelkü főúrra, az uj majorescóra-
a királyi kegy a hcjce^l méltóság
fényét 1$ kiterjesztette. De százsxorosan Indokolt
ez az öröm kiváltképpen Nagykanizsa
város lakósságánál, mely enuek a rég stagnáló
városnak egész közel jövőbeli fellendülését jó
nagy részben a kanizsai hitbizomány uj urának
oly hiressé vált alkotó kedvétől várja, —
Biztosak vagyunk abban, hogy a haladás és
modern fejlődés eszméinek apostolává és lelkes
művelőjévé szegődött főúr, a kanizsai uj
fötdesur, nagy alkotásokra hivatott lelke ambícióit
itt, Nagykanizsán, „ebben az elhanyagolt
miliőben tokozott mértékben fogja kielégíteni.
Rég megérdemelte ezt Nagykanizsa a hltbizománytól,
de Batthyány László herceg se fogja
megbánni, ha valóban ugy cselekszik, ahogy
jósolni merészek vagyunk.
Beavatott helyről vesszük azt a pazar jellemzést,
mely Nagykanizsa uj hercegének fenkölt
személyéről szól, 3 mely ismételten csak
arról győzhet meg mindenkit, hogy a kanizsai
hitbizomány olyan kezekbe került, melyek
nyomán eddig csak áldás és üdvösség fakadt.
A legmagasabb királyi kinevezés a Batthyány
család hercegi méltóságát örökiti meg a család
azon sarjadékának a kitüntetésével, akit
egyéni kiválóságai már eddig is magasra emeltek
ki és az emberi érték jogán kvalifikállak
a hercegi bibor fényére, a Ballhyány-család
első méltóságának a betöltésére. — Az uj
herceg a komoly munkálkodás, az elmélyedő
tudomány embere, de talán legtalálóbban ezzel
az egy szóval jellemezhetjük: emberbarát. —
A grófi cimnél mindig többnek tartotta adoktori
okleveleit. A középiskolákat nyilvános intézetben
végezvén, már ifjú korában összeforrott
a polgári társadalommal s az életnek
későbbi fejlődése, majd maga elé tűzött programmja
eredményezték azt, hogy egész lényén
demokratikus vonás uralkodik.
Középiskolai tanulmányainak befejezése
után egy évet a bécsi gazdasági akadémián
töltött, majd a bölcsészeti és az orvosi karnak
lett a hallgatója. — Előbb a bölcsészeti
és kéniLi doktorátust szerezte meg s 1900-
ban orvosdoktorrá\'avatták. -— Ezzel a nagy
készültséggel, amelyben oly szerencsésen egyesitette
az elvont és a tapasztalati tudományok
minden ismeretét, lett az a nagy önzetlen emberbarát,
a szenvedő emberiség egyik nagy
jótevője, ritka melegszívű istápolója, aminőuek
őt Nyugat-Magyarország népe ismeri és tiszteli.
— Legelső dolga volt, hogy földbirtokán,
Köpcsényben teljesen modern berendezésű
és felszerelésű kórházat alapitott. A kórház a
főúri kastély mellett áll, hogy igazgató orvosa
legrövidebb szabadidejét is betegjeinek szentelhesse.
Tizenhárom esztendő óta teljesíti
már ez a kórház gyönyörű hivatását. A szegénysorsu
betegek e menedékhelyén ennyi
időn keresztül szárították fel a szenvedők
könnyeit 5 adták vissza testi épségüket. A
gyógykezelés, az ellátás ott teljesen ingyenes.
Akit máskülönben a rideg tudomány meg nem
menthetne s a leggondosabb ápolás ép emberré
nem lehetne, azt itt lelkén keresztül
járja át a szeretetnek balzsamos melege. A
nemes főúr főleg szemészeti és sebészeti operációkkal
foglalkozik, naponta rendel, orvosi
tanácsokkal és gyógyszerekkel látja cl ajneszsze
vidékről hozzá sereglőket. S dolgozik
Isten adta aranyos jókedvvel, a legszentebb
lelkesedéssel, a betegjei utazási költségeit
megtéríti s az operációktól félőket fájdalomdíj
osztogatásával bírja rá a műtétre. Buzgóságát
megkettőzte, amióta a háboru annyi áldozatot
követel, ötven ágyra berendezett kórházát
a kétszeresére bővítette s most a monarhla
legkülönbözőbb vidékeiről való sebesült
hö$ök ismerik és áldják a köpcsénylek
urát. Mint minden nemes törekvésében, ugy
a kórházi szolgálatban segédkezet nyújt neki
angyali lelfcíl felesége, Coreth Teréz grófnő,
kinek a betegek megjutalmazása a legkedvevesebb
foglalkozása. Mikor a kórház kápolnájában
ájtatosságok tartatnak,- a grófnő ül a
kis orgonához s fiai a minisztránsok az oltárnál
a pap mellett. A család vallásos lelkületére
vall a körülmény, hogy üdülőhelyüket
Máriacell közelében építtették föl. A hivatásává
lett jótékonysága mellett Batthyány
László herceg a középosztály minden nemes
törekvésében osztozik.
Batthyány László herceg néhai Batthyány
József Oyörgy grófnak Batthyány Ludovika
grófnővel kötött házasságából született hét
testvér közül ötödiknek 1870. október 28-án
Kilitiben. Házasságra tépett Corcdoi és Starkenbergi
Coreth Máríi Terézia grófnő, csillagkeresztes
és palotahölggyel Bécsben 1898.
nov. 10-én. Házasságukból hat gyermek származóit:
Ödön (1900), Ludovika-Otilla, László
(1904), Anna-Mária, Iván (1910) éj Mária-
Blanka.
Batthyány László herceg Köpcsény, Horth
. és Oroszláiuos ura, férfikora teljében nyerte el
uj méltóságát 8 vele a hitbizományi.
HÍREK.
Katonai üdülőtelepek a Balaton mellett.
A balatoni szövetség a honvédelmi miniszterhez
intézett fölterjesztésében kinyilatkoztatta,
hogy készséggel hajlandó a Balaton fürdőiben
szervezendő katonai tavaszi üdülőtelepek felállításában
hatékony módon közxemunkálnl.
A beteg katonák ügyét gondozó magyar vöröskereszt-
egylet külön megbízottja, Forgách
Károly gróf nagybirtokos, népfölkelő huszárhadnagy
már Balatonfüreden időzik és intézi
a balatoni szövetség titkárával a katonai üdülőtelepek
szervezését. Az e tevékenység nyomán\'
fakadó első üdülőtelepet 200 katona részére
Badacsonyban szervezték meg. A badacsonyi
üdülőtelep megszervezését követik a kilitli,
balatonalmádii, balatonberényi, fonyódi stb.
helyek intézményei és a terv az, hogy a tavaszon
ininden balatoni fürdőnek meg legyen
a, maga külön katonai üdülője. Az üdülőtelepeken
már nem beteg, de még üdülésre szoj
rult katonák lesznek. Egy-egy üdülőtelep a
legkevesebb 50—100 katonából áll, kik után
fejenként és naponként a vörös-kereszt-egylet
2 koronát fizet. Hihetőleg minden üdülőteleppel
kapcsolatosan meg lesz alakitható a vörökereszt-
egylet helyi fiókja Is, melynek a hivatása,
hogy a íürdóhelyen üdülő katonák további
gyárnolltásáról gondoskodjék.
Pásztor Irma fővárosi sikerei. Pásztor
irma zongoraművésznő, Pásztor Miksa zenetanár
kitűnő talentumu leánya, jelentékeny
sikerekkel gyarapította ismét a művészi karrierjéhez
fűződő számottevő eredményeket —•
Az országos hadsegélyző a fővárosi Rltz-szállóban
február hó folyamán számos „ötórai
teát" rendezett, ahol naponta, a legmagasabb
színvonalú művész-előadások szolgálták a célt:
a hadjáratban elesett katonák özvegyei és
áivál javára szolgáló alap gyarapítását. —
Többek között Dömötör Ilona, Beregi Oszkár,
Medgyaszal Vilma neveit láttuk ez előadások
műsorán, kik közölt a legnagyobb sikerek
egyikét egyikét Pásztor Irma zongoraszámai
érték el. A fővárosi sajtó kritikája ismét a legmelegebb
• elismeréssel adózott a kanizsai
művésznőnek, kinek neve ma már a legjobban
értékelt magyar művészek listáján szerepel.
H ma délutánt zenekari próba. Tegnap
közöltük, hogy a március hó 6-án Nagykanizsán
tartandó filharmónikuí koncert első próbája
ma délután lesz a városház nagytérmé-\'
ben. A közlemény azonban sajtóhibát tartalmazóit,
amennyiben ugy szólt, hogy 6 órakor
kezdődik a próba. Ez téves, mert a próba
ma délután 5 órakor kezdődik, s kéretnek a
zenekar civil tagjai, hogy ehhtz mérten 5
órakor szíveskedjenek pontosan megjelenni.
H ma esti polgárőrök. Ma kedden este
az alábbi polgárőrök fognak Nagykanizsán
rendőri Inspekciót teljesíteni:
Vídovlcs József, Bedenek Ferenc, Bedenek
József, Tollár János, Fodor Oyula, Mancsek
Ferenc, Farkas József, Oábor Oyörgy, Verbovecz
Oyörgy, Kolongya István, Töllősi Péter,
Dávid Oyörgy, Tomasics János, Vass József.
Merslcs Oéza, Totola L^jos, Nagy Antal, Pol-
János, Turek Oéza, Frelschmled István, Danis
Árpád, Horváth József.
1915. február 23. ZALAl\'HIRLAP 3. oldal.
Hir egy elesett 4S\'fl8ról Ki tud róla —
clm alatt egyik e hó eleji lapszámunkban közöltük,
hogy Noc Oyula 48-as bakát keresi
a testvéröccse, aki fivéréről hosszú hónapok
óta hirt sem hallott. Közleményünknek -(fogantatja
lett, de szomorú eredménnyel. A keresett
katona már nincs az élők között: A
harctérről közli ezl Noe Gyulának másik öccse,
aki szintén 48-as baka és közvetítésünkkel
a szomorú újságot az alább reprodukált sorokban
közli öccsével:
„Tekintetes Szerkesztő ur I Minek folytán
a harctéren a Zalai Hírlapot olvsstam, meg-\'
találtam benne, hogy öcsém a bátyánkat, Noe
Oyula 48-as katonát keresi. Tudatom, hogy
szegény bátyánk elesett és Lublintól jobbra
van eltemetve. Én öcsémnek ezt megírtam,
de talán lapjaimat nem kapja meg, mert én
választ tőle nem kapok. Maradok hazafias
üdvözlettel Noc István tfzedes 48. gyalogezred
a század, 59. tábori posta."
Hadifoglyok alkalmazása Badacsonyban.
A badacsonyi bazaltbánya vezeiősége a munkások
hadbavonulása miatt orosz hadifoglyokat
kérelmezett az üzem további folytathatása
céljából. Igy kettős célt ér cl, mert az üzem
tovább folyik, másrészt pedig a foglyok eltartását
is megkönnyíti.
fl disznózsír rekvirálása. Tudvalevőleg
a kanizsai disznózsír és a hízott sertés ára c
hó elején azért szökött fel hirtelen olyan felhőkig
érő magasságra, mert lelketlen üzérek a
kanizsai hentesek összes zsir és szalonna
készletét olcsó áron összevásárolták és pincékba
raktározva spekulációra tartogatják. A
ma mindenható hadsereg azonban rövidesen
véget vet ennek az erkölcstelen üzérkedésnek
is. Hiteles értesülésünk szerint a hadsereg a
disznózsír folytonos drágulásával szemben azt
határozta, hogy a nagyobb szalonna és zsirkészleteket
lefoglalja. Több fővárosi raktárban
már összeírták az árut, még pedig 2 korona
10 filléres áron. Hogy ez az intézkedés milyen
jótékony hatással lesz Nagykanizsára nézve,
ahol a disznózsír ára ma 3 korona 40 fillér,
azt magyarázni is fölösleges.
" Halálra gázolt kanizsai vasutas. Borzalmas
szerencsétlenség érte az éjszaka Murakeresztur
állomáson Göncz Lajos nagykanizsai
délivasuti kalauzt. Amint egyik pragerhofi tehervonattal
útban volt hazafelé, a murakeresztiiri
állomáson tolatás közben egyik váltónál
megakadt a lába és a vonat kerekei alá került.
A kerekek tóbtll levágták a bal lábát és bal
karját s összezúzták az egyik medencecsontját.
Rettenetes állapotával beszállították a kanizsai
állomásra, ahol dr. Szlgethy Károly pálya orvos
vette gondozásba és bevitette a közkórházba.
Itt a boldogtalan ember ma délelőtt 10 óra
tájban kiszenvedett. Harmincnégy évet élt.
Piatal özvegye gyászolja.
Lefülelt betörő. A győri rendőrkapitányság
napokkal ezelőtt országos körözést adott xi
Aengcsz Antal ellen, aki Oyőrben több betörést
követett cl. Tegnap délelőtt Varga Vendel
nagykanizsai polgári rendőr felismerte Nagykanizsa
utcáin a betörőt, akit elfogott. Dengesz
a rendőrkapitányság fogházában várja a győri
rendőrkapitányság intézkedését.
Köszönetnylluínltís.
Mindazoknak, kik felejthetetlen férjem
elhunyta alkalmából a véglisztességen
megjelenésükkel, és egyébként
szives részvétükkei fájdalmamat
enyhítették, ezúton hálás köszönetet
mondok. özv> f m i Gyínn/né#
Fl fegyenc c«m alatt rendkívül érdekes és
minden Izében lebilincselő 3 felvonásos nagy
bűnügyi dráma kerül kedden bemutatóra a
Szarvas-szállóbeli Berlin mozgóképszínház előadásain.
A dráma nagy művészi és Irodalmi
szépségével az olasz bocietá Cinematograficl
Idei nagy diját érdemelte ki és nyerte el, ami
i— Ismerve az ulaszok nagy hozzáértését és
rafflnált művészi ízlését _ biztos garancia
arra, hogy a nagykanizsai közönségnek páratlanul
élvezetes estét fog szeretni. E drámán
kívül műsoron van „Az istennő rózsái" cimü
bájos 3 felvonásos szerelmi történet is, mely
wintén a kinematografla egyik jelenlegi legszebb
alkotása. Két humoros és egy aktuális
kép egészíti a két órás érdekes mfisort, mely
valóban megérdemli a közönség érdeklődését.
A legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brilliánsokat. régi ékszereket, tört aranyat
ezüstöt és antik órákat. Szívós Antal
müórás és látszerész, Király-utca 5. szám.
* n « M M M M M unkMHt • "a » i ii i mm i * •
A szerkesztésért felelős : dr. H a j d ú Qyula.
Szerkesztő: QOrtler István.
—•• • — "—• 1 •• s
Király-utca 34. szám alatt
egy bolthelyiség
esetleg raktárral együtt kedvező
feltételekkel kiadó.
Bővebbet ugyanott a 11-ik emeleten.
r . Kostreinitz Királyforrás
n o h l t t c h m v t l e t t . — —
A kostreiuitzi klrálytorrás vize szénsavtartalma
a leggazdagabb. Legerősebb szénsavas
natriuma folytán az orvosok mint a
legjobb frissítő Italt ajánlják. A legelőkelőbb
orvosok bizonyítványa szerint kiváló
hatással bír emésztési nehézségeknél, gyomor
és bélhurutoknál, veseköveknél; májbetegségeknél
és cukorbetegségnél.
Tulajdonos Nouackh Ignácz örökösei
Xoilnlilti Poita pjiíit, nren- Nlticlitfc isiim.
Kapható Nagykanizsán minden
nagyobb fflszcrkereskcdésben l
Szarvas-szálló
PlacMér. =
nagymozgó.
Naponta előad.
U R A M l A Rmo9Xf<W«rló-OkKé*p <. Tprlatklo* taau..
Hétfőn és kedden, febr. 22. és 23-án
A fllm-vigjátékok remeke.
A szoboczlczus grandiózus vígjáték 3 felvonásban.
Harctéri híradó, erédétf fefvétef. A vllágltó
torony, ramek dráma 2_ felvon.
Csavargóból ur, humoreszk.
Rendes helyárak. PütStt azlnház. Buffett.
Etöadások hétköznap 9 ét #• órakof, Tatárba
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Kedden, február hó 23-án.
A fegyencz
pályadijat nyert dráma 3 felvonásban.
Az istennő rózsái TüuZZ:
Házasodjunk, bohózat. Dolff szerelmes,
komikus. Amerikai államférfiak, term.
Előadások 6 és 9, vasár- és ünnepnap 3,5, 7 és
9 órakor. Rendes helyárak. A terem tütve van.
15-18 éves
m u n k á s o k
állandó foglalkozást Raphatnalt
a Patria pótkávégyár
nflsyKanlzsal gyárában.
Tiszteidtől értesítem a város és vidékének közönségét, (p hoí9 Haíykanlzsún, a Szarvas-szálloda épületében
SZÍVÓS Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
gJflT- a legmodernebb technikával berendezett " " • S
őrös-, ékszerész- és látszerész-
= = = = = = = üzletet nyitottam. = « •
Dusán felszerelt raktáramon / T f ^ ^ Mindezek Javítását a legújabb
tartok ó r i á s i választékban ( f j C ^ ^ találmányú, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- O - O felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszereket. i m m u m u preczizitássai v é g z e m . ^ * * "
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt
közönség szives támogatását kérem
Vékásy Károly
órás, ékszerész és látszerész
néhai Id. Jack Frigyes tanítványa.
4. oldal. ZALA HI\'kLAP. 19 i 5. február 175.
|CZOCZEK ÉS DOLEZSÁL
===== f e s t ő v á l l a l a t a =
h f j k u i n i . m - H i p i t t i 2 3 . honi s kQlföldi faerezés
márvány utánzatok festése.
Épület, szobafestés
bútor, özletberendezés
mázolás é® fényezés.
Művészi szlnérzékflnk, magasan
fejlett ízlésűnk éa
technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégítő. -
Árajánlattal, színes vázlatrajzzal
fölszólltásra díjtalanul
szolgálonklll Vezérképviselet:
GUTENBERG NYOMDA:: HAGYKAIIZSA.
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
felfrissítettem.
Raktáron tartok May és
Holfeld-féle rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirö Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemQeket.
===== A legfinomabb árukl =====
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel (]Oldber$eNl&
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
B l l NAGYKANIZSA
111 Csengery-ut 7. .^dwÉit. s ü r g ö n y e i m :
^MsW^ Qutonbergnyomda
BHB
Bll
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
I I I
^ ^ ^ T e l e f o n 4 1 . s z á m
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
N roauton a l*Jt«*toi4*>a«*o4 Sa>»>«t-«yada fMtnx é« Qoidb«rc«r) Naerfcaafaaa
n i . é v f o l y a m . Nagykanizsa, 1910. január 23. azombat 18. szám
t á r a a d a l m i é a k ö z g a z d a s á g i n a p i l a p .
• l O f l a s t t a l A m f t i Halyban básfeoz hordra | hóra I K.
• O T M ttám 4 fillér Vldékra, postán . . I hóra I - M K.
NylItU? 4a hlrd*té««k Megállapított árak axarlnt.
Lapracér:
Dr. H A J D Ú G Y U L A .
Kladóhlratali OnUnb«r|-njomda Ci«ng«ry-Ht 7. i s f t « .
Talafon: Szerketz(Até( 41. KladóhlTalal 41.
Vilmos csöszúr születésnapját ünnepelni utazott trónörökösünk
Berlinen át a német nagy főhadiszállásra.
Ötvenhetedik születésnapját
ünnepeli a XX. század Napoleonja, kinek
bizonyára soha nem volt és nem is lesz
többé ilyen szép születésnapja, mint
amilyent most ül, minden uralkodói pompa
és lény nélkül, ágyuk zengő koncertjének
közepette. Olyan embert ünnepel
most hős szövetségesünk s velük együtt
mi, Ausztria-Magyarország minden apraja-
nagyja, aminőknek ma már a tipusa
sincs meg, csak legendás emlékeinkben.
Ebben a mai blazirt korban, amikor az
ideálok a Hamupipőke szerepét játszották
az emberek életében, már ugy tudtuk,
ugy éreztük, hogy azok az igazi
nagy emberek, akik valamelyes irányú
tehetségükkel a fél világot tudták kezükben
tartani, kipusztultak. Azt hittük,
hogy ez a kor, ^amelyben az állam, a
társadalom, az összeség annyira fölébe
nőtt az egyéneknek, már nem termel
hösöket, nagy embereket. És ime, csak
egy nagy, világraszóló eseménynek kellett
következnie, hogy egyszerre egy
hatalmas félistenné nőtt emberrel találkozzék
össze az események tömege.
Vilmos csáuzár, az Imperátor Rex, aki
eddig csak a németek szemében volt a
Világ legelső embere, most egyszerre
mindnyájunk, az egész világ szemében
az lett. Mint egy félisten, ugy magaslik
ki Vilmos mindenek feje fölött. Közember,
polgár, katona, vagy fejedelem,
uralkodó, mindegy. Mindenki eltörpül
mellette. Mindenki, akár barát, akár
ellenfél, most azt nézi, azt lesi, hogy
Vilmos császár, a világ legelső embere,
mit tesz, mit akar.
És a nagy Imperátor meglep mindenkit.
Meglepi azokat is, akik az ő oldalán
állanak, akiket vezet, de meglepi
azokat is, akik összefogtak ellene. Ami
nekünk az események váratlan fordulataiban
meglepetés, azt ő — ugy látszik
mindig — már belevette a számításba,
mindig megvan már a válasza rá és ez
a válasz mindig a tromf.
Az ókorban a hősök ezerfelé harcoltak,
száz csapást osztottak és Vilmos is
ugy harcol, mint az ókor hősei. Mert
harc az, ha ő maga nem is áll ki a
harcmezöre. Harc, amelyben — legalább
egyelőre — ugy osztja a csapásokat,
hogy azok ellen lehetetlen védekezni és
nem is védekezik senki.
Emberfeletti nagyságra nőtt meg a
német császár a lehető legrövidebb idő
alatt. A német impérium mintha benne
testesült volna meg és ez tette olyan
igen-igen naggyá.
Nekünk, magyaroknak van egy szép
és nagy emiékünk a német császártól.
Az a beszéd, amelyet budai tartózkodása
alkalmával mondott rólunk. Ez beszéd
bennünket, magyarokat, tüntetett ki a
császár igazi és meleg barátságával.
Talán a nagy imperátor már akkor számított
ránk. Es mint tudjuk, nagyon jól
számított. A magyar lelkesedést az ösz
királyunk szeretetén kivül a nagy császár
rendithetetlen, fáradhatatlan bátorságába
vetett hit dominálja és lüti.
Az orosz offenzíva csődje.
Hónapokig tehetetlenaz orosz haderő
Zürich. A Neue Züricher Zeitung tudósítójának
óriási jelentőségű kijelentéseket
tett az oroszlengyelországi harctéren Hindenburg
vezérkarának egyik legmagasabb
rangú tisztje.
— Amit ön most itt lát — úgymond
— az a nafcy orosz offenziva
tökéletes csődje.Biztosíthatom, hogy
az orosz hadsereg nemcsak most,
hanem hosszú hónapok tartamára
képtelen lesz minden aktivitásra.
Ebből a kOzelebbi jövö fejleményei
Ónként adódnak.
Uj győzelmünk Bukovinában
Máramarossziget. Tegnap jelentettük,
hogy f. hó 17. és 18-án bukovinai hadseregünk
szétverte a táínadó orosz haderőt,
mely, hogy csapatait rendezhesse,
azóta szüntelen ágyuharcot folytatott. A
napokon át tartott ágyuharc is tegnap a
mi győzelmünkkel végződött. Az orosz
tüzérség védelme alatt újból előnyomulni
készülő ellenséget heves ágyutüzünk ismét
szétzavarta és általános megfutamodásra
kényszeritelte. Az oroszok üldözése
folyik.
Tersztyánszky a helyzetről
és magyar katonákról.
Budapest. Az Esti Újság holnapi
száma fogja közölni, hogy a lap haditudósítója
beszélgetést folytatott a harctéren
Tersztyánszky budapesti hadtestparancsnokkal,
a Galíciában operáló
egyik hadseregünk vezérével.
— Csak türelem, — szólt Tersztyánszky
— a nagy sietség nem jó. Inkább
lassan, de biztosan. Stary Sambornál
éppen akkor kaptam parancsot a
harc megszakítására, mikor már a döntés
perceit vártam. Életemnek legszomorúbb
napja volt ez, de be kellett
látnom, hogy az együttes célok szempontjából
ez volt a helyes. Embereim
Ennek a nagy embernek elbuknia
nem lehet és nem szabad. Ha semmi
más chancea nem volna a két szövetséges
haderejének a győzelemre, az is
elég volna, hogy Vilmos császár áll az
élükön.
Az Imperátor Rex megindult egy nehéz
uton és ezen az uton végig is fog
menni.
mind egy szálig hősök, akiket nem
győzök eléggé bámulni. Technikai csadataim
jellemzésére pedig nincs elég
dicsérő szóm. Ezek egyszerűen csodákat
művelnek. Három nap alatt a legnagyobb
hidat abszolút tökéletességgel
megcsinálják. Ilyen hadsereggel csak
győzni lehet.
Ujabb Zeppelin támadás
Anglia ellen.
Hága. Londonból jelentik, hogy tegnap
este fél 11 órakor több Zeppelin léghajót
vettek észre az angliai Cromer város
fölött. A Zeppelinek, noha hevesen tüzeltek
rájuk Cromerból, a városra nem
dobtak bombát, hanem Anglia belseje
felé repültek. A Zeppelinek további útjáról
még nem érkezett jelentés.
Repülőgépek és Zeppelinek
mindenütt.
Belga,angolé8 német légitámadások
Koppenhága. Szentpétervárról közlik
az orosz főhadiszállás jelentése alapján,
hogy a legutóbbi hét leforgása alatt
Varsó fölött ötször láttak Zeppelineket.
A számos léghajóról azonban mindössze
csak egyetlen egyszer dobtak le bombát.
Ugylátszik a Zeppelinek v a r s ó i j á -
nak csak földerítő célja volt.
Rotterdam. A Daily Telegraph jelenti:
Szerdán reggel Zeppelin jelent meg a
franciaországi Boulogne fölött, bombákat
azonban nem dobtak róla.
Rotterdam. Tegnap délután Heist német
város fölött egy belga repülőgép
akart átsiklani, de lelőtték. A pilóta
szörnyet halt.
Amsterdam. Kedden a németektől megszállolt
Belgium területén a Schelde folyó
jobbpartján egy ellenséges repülőgép
jelent meg, melyről több bombát dobtak
le, azonban ezek semmi kárt nem tettek.
A repülőgép már-már elmenekült, amikor
végre sikerült a német gyorstüzelő ágyuknak
lelőni. A gép vezetője és utasa, kik
holira zúzták magukat, angolok voltak.
A világháború.
J H XÍA**i Mm H4.-.Í R• rL . A. Pw\\m *** .
Az U 19. hőstette.
Amtícídw.. Tagnap JelentettQk, hoj/y
az angol flottit ismét óriási csapás érte.
Egyik legnagyobb angol csatahajó, a
Dulwardo elsfllycdt Most már pontosan
megállapítható, hogy az elsülyesztett
angol hadihajót az U. német tengerálátiiáró
lartózíátfa fö! és kQldte a tengerfenekére.
Az U. 19. hollétéről még
nem híd a német admiralitás.
A nónwtek harcai.
Berlin. (Hivatalos jelenti!*.) A naKy főhadisráHás
jelenti:
Nyugati hadszíntér: A tengerpart és a
Labassci csatorna között tartós eső lehetetlenné
telte a nagyobb harci tevékenységet.
Airasnál líUiSrsi^gí harcok folytak. A Berry
au Baclól délnyugatra tegnapelőtt elfORlalt
lövészárkok egyikét, mivel a gyárnak beomló
falai részben betemették, feladtuk és felrobbantottuk.
A franciáknak Verdimtől északra
ettenonk intézett támadását könnyű szerrel
visszavertük. A St. Mihiellöl délre tegnapelőtt
lefolyt harcok óta kisebb francia osztagok
«nég hadállásaink kőidében vaunak. Pont a
Moussontól északnyugatra még folyik a harc.
A franciáknak állá*ikaak általunk vissiafog-
1alt része ellen intézett erős támadását az
eJJenség súlyos veszteségei mellett visszavertük.
A Vogezckben Sennhcimtól északra
Cttpatatnk az ellenséget a Hartmanweilerkopf
Magaslatáról visszavetették és két tisztet és
125 főnyi legénységet foglyul vjlellek.
Keleti hadszíntér. Ketetporoszországban a
be)*zd változatlan. A Sucha s/akaszon támadásaink
lassan előbbre haladnak. A Falcától
keletre nincs semtal újság. 1
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
— Saját, tudósítónktól. —,
Minapi vezércikkünk, mely a közönyök .közönyének
városát, Nagykanizsát, arra hlvla
(el, hogy jelentkezzék e város férfinépe minél
nagyobb számban polgárőrükül, — nem maradt
hatás rtélkOt; csakugyan jelentkezett a
(elhívásra 8, mondd nyolc elszánt ember. A
30 ezer lakósu y^ros eg^sz adófizető, ház- és
üzlettulajdonos polgárságából csak nyolcan
W t Í M Sfcónalf\'jelentöségét, hogy
a városi polgárOrség feloszlásának imminens
veszedelme lenyelt annak alacsony létszáma
s ennek folytáp az fgy-egy polgárőrre eső nagy
terhek miatt. A 164 régi polgárőrön kivül
csak nyolcan értik meg Nagykanizsán, hogy
<nl az, ha a zegzugos város utcáit éjjelente
nem cirkál az a 16 fegyveres ember, akik
arra vállalkoztak, hogy örködnek a polgárság
éfjeH nyugalma fölött és nem engedik át annak
ingd és ingatlan holmiját a kétes exisi-
Jenciák szabad prédájául.
Igazin tanulhatna a Nagykanizsának nevezett
első öt kerület \'a második három kertHet,
Kiskanizsa egyszerű népétől, ahol. a kötelességteljesítés
ezen a1 téren\' igazán példát mutatóin
nyilatkozott fneg. Míg ugyanis a 24 ezer
lakóst számláló Nagykanizsán 160 an jelentketlek
polgárőrükül, addig az alig 5000 lakóju
Kiskanizsán \' lOO-an, vagyis aránylag
ö t s z ö r annyian, mint Nagykanizsán. Ami
annyit jelent, hogy ha\'Kiskanizsán 100 polgárőr
van (mint ahogy tényleg annyi van),
akkor emtek arányiban Itt |Nagykanizsán
500-nak kellene lennie a polgárőri létszámnak.
Annii érthetetlenebb ez az aránytalanság,
meft Nagykanizsán éppen azok hiányzanak
ugyvtólváti teljesen a polgárőrség listájából,
akiknek társadalmi klasszisa a kiskanlzsai polgárőrség
100 percentjét teszi: a f ö l dm i ve l ő
o s z t á l y . Földműves, gazdálkodó tagja összevissza
három van a városi polgárőrségnek*
S hogy ez mekkora abszurdum, arra elég
csak annyit konstatálni, hogy a polgárőrök;
munkájának a (elénél jóval nagyobb része a
külső városrészekre, azokra az utcákra esik,
ahol nem a diplomások,- nem a nagykereskedők,
sőt még a kishivatalnokok\'Is .alig laknak,
hanem annál nagyobb számmal a földműves
osztályhoz tartozók. Ha mégannyira
szép is a demokrácia s mégannyira a legigazibb
demokrácia napjait éljük is, azt mégsem
kívánhatják a legszélső Honvéd, Vörösmarty,
Petőfi, Teleky és a többi kültelki ufeák lakói,
hogy csupa belvárosi kereskedő, ügyvéd, hivatalnok
és iparos Őrködjék az Ő éjjeli nyugalmuk
s a házuk tájának biztonsága fölött.
Pedig a két közeli ujabb bevonulási határnapon
a jelenlegi polgárőrök közül ismét számosan
távoznak, hogy ezt a kötelességteljesítés!
a még nagyobb kötelesség végzésével, a
haza megvédelmezésével váltsák fel.
Ugylátszik, a polgárőrség létszámának hiányosságán
újságcikkek már egyáltalán nem
fognak segíteni. Itt radikális intézkedésekre
les/, szükség, de sürgősen, mielőtt lelkes
polgárőreink végleg elkedvetlenednek és csakugyan
csődöt mond ez a legszebb nagykanizsai
közintézmény. Hi lehet gabonát hatósági
kényszerrel rekvirálni, In iskolákat és
kaszinókat kórházaknak lehetett lefoglalni,
akkor rendőiséget is lehet kényszereszközökkel
szervezni egy ekkora városban, mint
Nagykanizsa. Aki nem akar polgárőr lenni,
noha testi állapota nem. akadályozza, váltsa
meg bizonyos összeggel kényelmét. Pénzért
már akad lu-lyette akárhány „hjvalásos" po|.
gárőr. Kell valami ilyes szabályrendeletet
rögtönözni. Nftics ölyJif\'miniszter ma Magyarországon,
aki ezt jóvá ne hagyná.
A mai nappal uj rovatot nyitunk : hetenként
egyszer összefoglalóan s naponla Is közölni
fogjuk azoknak a polgárőröknek névsorát,,
kik e napokra szolgálat/u vauink • kUendelve^
Az e heti inspckciós lista a következő:
Ma szombat este: Spiegel Sándor, Berdin
Mártyn, Tóth Mihály, L>HiRovit» Sándor, PoH
ftár Manó. Vargaif4zs*1.< *dr. Havaa Hug<V
Weiss Sándor, Villányi István, Zolner Ferenc,
Kaufmann Manó, Kremsier István, Singer
Sáudor, Fáhn Adolf, Bilik Ferenc, Virányi
Samu.
Holnap, január 24-énFischer József, Lówy
Qéza, Frank Manó, Fischer Pál, Schrelber
Adolf, öszterrelcher Samu, Horváth László,
Bród Jenő, Fischl Ernő, Hegedűs Pál, Vimmer
Ferenc. IJeck Béla. Breuer Miksa, Gyarmati
Imre, Szilárd Jenő, Szattler Jenő.
Hétfőn, janudi 25-én: Acs Ignác, Ernstein
Károly, Fischer Ignác, Vidor Imre, Pavelkovics
János, Pfeifer Jakab, $zabó József, Árnsteln
Sándor, Mankovlcs István, Rablnek Jenő,
Fischer József. Fonyó Mihály, Török József
balog Lehotzky Mátyás, dr. Darás László,
László.. Ignác. .
Keiden, jqnudr 26-én : Ö e r ^ A^olf, Balázs
lózsef Brandi Oyala, Bfllri Sándor, *elnltz
Béla Bő hm Jenő, Zábó lózsef, Vlaslls József,
Wfllisch Márk, Czulek József, Singer Sándor,
Nikicser József, Metz József, Flelschacker
Ignác, Matán Ödön, QumUár Mihály.
Szerdán, január 27-én: Büki Béla, Frted
Andor, Frank Jenő, Fried József. Bppinger
Lajos. Tóth István, Qerócs István, Halmos
József, Illés István, Klsfaludl Márton, Kengyel
Ferenc, Kőbán János, Németh István, Páll
János, Viola Ferenc.
CtQlöftökön, január 28-án: Mandlbaum
Oszkár, Mauer Lipót, Bruncslcs József, Martincsevics
Imre, Mnzikár Vince. Németh Mihály,
Neumann Jótseí, Oskó lózsef, PáJfy Sándor,
Péter Jenő, Hoffmann üyula, Paár Cfczkir,
Zikonyl Lajos, Qerócs Bódi, Ágoston Flórián,
Stelner József.
Pénteken, január 29 én: Pfeifer Sándor,
Reisz Zsigmond, Rechnitzcr Mór, Szecső
Károly, Stréfti Imr^ Szabados Soma, Spltzer
Samu, Weisa Lajos, Lővenleld Árpád, Weiss
Bódof,-, Kohn Samu, Somogyi Ede, Sárdi
Qéza, Perger Béla, Kalmár Henrik, Molnár
Ernő.
Szombaton, január 30-ón: Schíllz Manó,
Török Ferenc. Sáfrán Ferenc. Reznicsek lózsef,
Tanai Islvin, Wellisch Jchő, Rózsa Lqos,
Horváth Mlkó Péter, PavelkoWcs Ferenc
\\Rosenlieim Gyula, Sinkó Károly, Mózsi Lajos\'
llrsch Oszkár, Mersics István, Mankovlcs
ános, Halász Ödön.
Repúio-po&ta fríernyaböl — Nagykanizsára.
Magori Vendel, a Pesti Magyar Kereskedelmi
Bank nagykanizsai banképületének
házmestere, aki mint vártüzér az ostromlott
Przemysl várában tesz szolgálatot, a Csengerlut
4. szám alatt lakó nejének repülő-postával
egy levelezőladot küldött, mely azonban tulajdonképpen
hat külömböző levélnek felel meg.
A nagy nehézség miatt, ugyanis, mely Przemysl
postaforgalmában fenáll, azt a szabály statuálták,
hogy borítékos levél onnét egyáltalán
nem irható, egy levelezőlapra pedig legalább
öt embernek kell irnla és a címzettnek kell
az összes üzeneteket itthon továbbítania. Magori
Vendel levelezőlapjára hatan írtak. Az érdekes
kártya szószerinti tartalma a következő:
I. Kelt 1915. év I. hó 8-lk nap. Kedves
szeretett feleségem f Tudatom veled, hogy hála
Isten egészséges vagyok. Miattam légy nyugodt,
nincsen semmi b^jom. Mamát, Pista
testvéremet, Lajos fiamat csókolom. Üdvözlöm
az összes rokonokat, Stelner bácsit és az öszszes
lilvatalbeli urakat. Kérem őket ne aggódjanak
értem. Most arra kérlek, hogy alulírott
bajtársaim hozzátartozóit, mihelyt e lapot megkapod
azonnal ludasd egy levélben, hogy
élnek és semmi hajuk sincsen. Ezzel zárom
soraimat és csókollak számtalanszor.
II. Császár /ónos, Szentgyörgyvölgy Zalamegye,
ez az apám elme, én pedig Császár
Viktor élek és egészséges vagyok,
III. Ez .» lelejtyeip cime Kákonyt Lojotné
Keszthely. Vásártér-utca 37. szám, én pedig
Kákonyi Lajos élek és egészséges vagyok.
Arra kérem, hogy azonnal tudassa csalásainkat,
mert igy kívánja helyzetünk, hogy egy
lapra többen ij-pnk.
IV. Mlleji Nreqcné Kisrécse cimre tudassa,
hogy bátya Kovács István él és egészséges.
V. Németh Mlhályné Petőfi-utca 89. szám,
Nagykanizsa Elek és egészséges vagyok.
VL Most pedig én kérem Farkas János, aki
Vendellel együtt vagyok, hogy az én Anyámat
is tudassa Nagykanizsán Rózsa-utca 3. szdm,
őzv. Farkas lónosnét és pedig kérem, hogy
ezen levelet mulassa meg az én ló Anyámnak,
hogy meg legyen győződve, kedves, jó
Anyám csak nyugodtan legyenek, egészséges
vagyok. Maradok a jó Isten nevében Farkas
János.
H mai katonabangverseny. A Nagykanizsán
mflködO 48-as katonazenekar jeles képzettségű
karmestere, Wimitzer mintha csak
egyenesen didaktikus programmal készítené
elő a Ccntrál kávéházban hélről-hétre rendezett
hangversenyek sorozatát. Hétről-hétre
magasabb művészi értékeket hoz a pubUkpm
elé,, melyet mintha csak (okozatos művészi
oktatásban akarna részesíteni. Ma esti programja
a következő:
1. Striczl .Magyar dalok" induló.
2. Tbomas: „Raynjond" opeteite nyitánya.
3. Kremser .Alt Wien- keringő.
4. Puccini: Fantasia .La Bohémé" c. operáből
5. Thost .Vlg és komoly- dalegyveleg.
6. Fudk. „Mlramare nyitány."
7. Qleisner: Szemelvények Öfíenbach müveiből.
8. Lavotta: .Szerenád a Tisza-báz előtt-
Ocskav brígadérosból.
9. Klltnach: Német dalegyveleg.
10. W«ralyay: .Regimentsml- induló.
ZALAI , HÍRLAP 3. o l d *
Olyan mflvésrl élveretet igér et a dus mflsor,
mely igazán alkalmas arra, hogy minden
kulturembernek igényeit kielégítse. Még ha
nern volna is oly szent célja (a 48-as bakák
és 20-as honvédek cigarettával való ellátása)
ezeknek a hangversenyeknek, még\' altkor is
mimiriikl leljcs érdeklődéssel lehetne a jeles
zenekar kitllnő prugraminja irínf.
fl Déli vasút szanálása- Hécsböl jelentik:
A déli vasut igazgatótanácsának tegnapi Qlésén
szóba ketalt a vasut szanálásának kérdése
Is. Az elsőbbségi kötvények tulajdonosainak
alternatív megegyezések közül az a
módozat, a mely bizonyos foku tiszta jövöde-
Icmnck garantálására vonatkozik, elesik, mert
a parlament nem volt abban a helyzetben,
hogy e kérdésre nézve Állási foglaljon. E
tekintetben bizonyos jíóhtgkra nézve az osztrák
és a magyar kormány közt Is szflkséges a
megegyezés, a melyei azután nemsokára a
befejező tárgyalisok fognak követni a két
kormány és a déli va&ut között a dijfzabási
biztosítást szabályozó rendelkezések aktiválása
tekintetében. A forgalom fejlődéséről Weber
lovag osztályfőnök annyit közölt, hogy általában
a szállítási viszonyuk ismét kedvezően
alakulnak, hab^r normális viszonyokról természetesen
nem lehet szó. Az dzletév eredményéről,
a mely az előző évi mögött maradt,
még nem alkotható tiszta kép, mert a bevételek
ideiglenes megállapítása is kevésbé szar.
batosan végezhető, mint máskor.
Ujabb földrengés Olaszországban- Kómái
jelentés alapján telefonálja tudósítónk: A multbeti
óriási olaszországi földrengés által legsúlyosabban
sújtott olasz városban, Avezzanóban
tegnap ujabb földrengés pusztított. Az
aj katasztrófáról még nincs részletes jelentés.
FI sodrófa. Két Rákóci-utcai szomszéd-aszszony,
névszerint Csizmadia Simonné és Szintai
jenöné, valami pletykaság miatt szóváltásba
keveredett, aminek vége az lett, hogy mindkét
asszony kontya lekerfllt a helyéről, azonkívül
Szintainé arcán véres nyotnai it maradtak a
nézeteltérésnek. A barátságos mérkőzés eredményének
ezt a kis differenciáját Szintainé
egy sodrófával egyenlítette ki. Tegnap reggel
férje oldalán átment Csizmadiáné lakására és
ellenfelét a magával hozott sodrófával ugy
könyökön sóhajtotta, hogy Csizmadiáné a bal
alsókarján súlyos csontrepedést szenvedett.
Minthogy most viszont Szintainé jutott nagy
fórba, Csizmadiáné sem hagyhatta annyiban a
dolgot és a rendőrkapitányságra bizza annak
eldöntését, hogy melyik a tlszleségesebb fegyver,
az asszonyi köröm-e vagy a sodrófa V
flkl a kolera ellen biztosítva van. Mulatságos
jelenet játszódott le a minap egyik közeli
megyeszékhelyen, az ottani népsegélyzó
tejkiosztó helyiségében. (Ott még ilyen is van)
Egy asszony amikor megkapta a porcióját,
azzal a kívánsággal állott elő, hogy holnapra
is megkaphassa a tejet gyerekei számára, mivelhogy
elakar utazni a férjéhez, — aki katona
— Rumára. A tejkiosztó hölgyek felvilágosították,
hogy oda most nem lehet utazni látogatás
okából. Ezt betiltották. De az asszony
csak erősködött, hogy ezt Ó már elintézte a
vasútnál és a rendörségen.
— De a kolerát is megkaphatja . . , próbálták
mégis eltéríteni a kilátástalan próbálkozástól.
— Az nem lehet, áltól nem félek — felelte
mély meggyőződéssel és rendületlen komolysággal
a derék nő — a kolera ellen is Írást
kaptam a kapitányságon.
ft sebesült-vonatok és a közönség. A
belügyminiszter arról értesítette a vármegye
alispánját, hogy a hadügyminiszter a harctéren
föllépett hólyagoshlmlő esetekre való tekintettel
az összes katonai és vasúti vonal par.
incsuokslftQkfiAl Intézkedett, hogy a sebesültsz^
üHó Vonatoíf mcgétkezcsekor a perrotton
csakis oly katonait és polgári személyek tartózkodiu-
vlnak, akiknek Jelenléte föltétlenül
sztlkségatf Továbbá a sebesültek szállítására
és üdltésérc csakis oly egyének alkalmazhatók,
akik im-gbi/ható hlmlőellcr* védőoltással és
fertöllcniló ruhával vannak ellátva.
FI loghingasabb árban veszek *4loycédulákat,
brllliánsokat, régi ékszereket, tört aranyat,
ezüstöt és anti« órákat. Szívós Antal
mflórás és látszerész. Üzlet Sza/vas-szálló
épületében. *
A szerkesztésért felolös : dr. Hatjdu Gyulai.
Srcrkés/iő: Q ü r t U r látván.
S m n ű i B E D i í M n a i y m o n ó .
Placs-ttr. - Ü L K L l l í f l a w i t ű t i t e
Szombat, vasárnap, január 23., 24-én
QHiornok teinyoi
remek tái&hlidnii diáma 4 felvonásban.
A L E L K I I S M E R E T , dráma ! (elv.
Róma látképe, term észetercdati felvétel.
Guruló hollandi, muszáj nevetni.
flétlö D és kedden mm érdekes mflsor.
Elóadátok 6 éa 9, Tatár- éa Bnnapnan 3,9, 7 éa
9 órakor. Rendet halyárak. A tártra lfltr« ran.
Mtíyer tCároly
rudafeató, vegytlftztitó, pllaairozóéa gózraoaó
gyára .
NAOlfKANIZSA, KÖLCttUT-UTCA IA.
Oyfljtótelep: Pö-tér (Korcma-aaálloda.
aa* II • r(4R|tfm i h.M
Elvállal térti- és nói ruhákat (estés és tisztítás
céljából, uk) szintén fehérneműt li|«t, fillért,
kézslét 4* i f y ih háztartási olkkst, báli ruhát,
menyasszonyi kelengyét, mlndennemQ piperét.
Vldákl ptttai aifklzéttkat gyartaa
ás psatssaa s u k l i l t JaMayat árkaa.
i »-4
URAWA mozgókép palota.
MtxM akt *. T<M<*
Kfirletie Weter btu! rrimBdonnfl (eülnte.
Szombat, vasárnap, január 23., 24-én
Meghalt o gálya
finom pikáns vígjáték 6 felvonásban.
VII.AuHÁBURU MLR AD ÓJA, eredeti
felvételek a harctérről.
Kendet helyárak. PQtött azlnház. Uutfatt.
hlóndátok hétkGzhap 0 és 9 órakor, tatárét
finnepnapokon 3, 5. 7 éa 9 órakor.
r Rácsok, kápuk, sirkéHtééek, épület
vaialások, takaréktüzhelyek, szlvatytyus
kutak, fürdőszobák, vízvezetéki
berendezések. t » 4
Simon GyBrgy
épület és mtltakatoi NAOYKANIZSA
Dohányraktár és tOrrényszék kfltÓtt.
Mindennemű |avitás pontosan és jutányos
árakon esrköiöltetnek. Pénzszekrények
kinyitása és javítása.
1
L > < J
Bevonulók figyelmébe!
KésvitQnk katonai előirts aierlntl fiátl-
•aék<W cattk—iflrha vlihatlaaaifiwatből
darabonkint 7 koronáért, ugyanilyen
minőségit kenyérrtákot 3 koronáért.
Úgyszintén kUlötnbOzrt méretű kocsltakaró
ponyvák, abrakos tarisznyák,
lenzsákok és !»• tó-vedrek állandóan
legolcsóbbnn beszerezhetők
HIRSCH ÉS SZEGŐNÉL.
Nagykanizsán. iSrtényazékl palota raallatt. J
I " -
I Kostreinitz Királyforrás
Rohltach m a l l a t t . •
A kos^iciditzi királyforrát vize szénsavtartalmh
a leggazdagabb. Legerősebb szénsavas
nalritima folytán az orvosok mint a
legjobb frissítő Italt ajánlják. A legelőketŐnb
drvosok bizonyítványa szerint kiváló
hatással bir emésztési nehézségeknél, gyomor
és bélhurutoknál, veseköveknél, májbetegségeknél
és cukorbetegségnél.
Tulajdonos Noitackh Ignácz örökösei
I w t n l i l t i Pitti M i t . - Z 2 H Nlittkick n l l i t i .
Kapható Nagykanizsán minden
nagyobb fű&zerkereskedésben I
m m m jakab
épitö és.ípitéai vállalkozó
NAOYKANIZSA, Zrínyi Miklós-utca 12.
Tisztelettel é/tesitem a tt. é. kötflnséget,
hogy elvállalok ifaiaücb
aj Mttnást ás ttflfíiMHIrt
Továbbá LÖIkazán befalazást, gépalapozást.
Netfves f«VAíok \\ t i r h t i tétele
fclelőaaés mallatt. Költségvetéseket
és terveket a legszakszerűbben készítek.
4f oldal. ZALA HIKLAP. JLi5. január 23.
L
= festő vállalata =—
bpUiiui Ibnir-itca 23.
Dvegciitállák
honi s külföldi fasrszés
márvány utánzatok festése.
ÉpOlst, szobafestés
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
MQ vészi szín érzékünk, magasan
fejtett ízlésünk és
technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégítő. -
Árajánlattal, színes vázlatrajzzal
fOlazólltásra díjtalanul
szolgálunk 111 » 2> - l
RAVILHAÖSSTI M
u m m m m n i m m m j ü t m m u m i i i á>
Vezérképviselet t
mm neuBA: mmu
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktárom
mely 23 év óta. fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
•-- felfrissítettem. -
Raktáron tartok May és
H olf eld-féle rumburgi
vásznakat, Regen hardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemOeket. ::
===== A legfinomabb áruk! ===_
A legmegbízhatóbb olcsó árak!
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOld&erSeMÍ.
Nagykanizsa, Eötvös-tér I. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
I I I NAGYKANIZSA
I I I Csengery-ut 7. ^ ^ sürgönyeim:
^ • ^ r Gutsnbsrgnyomds
Bll
I I I
Minden legkisebb nyomtatványrendelóst
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállit.
I I I
^ ^ Telefon 41. szám
Zaiai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
« > • •. •
i f i
fon . ^clocuUiaoTi.Hnál ífattfTbcrK-BTOoifla (Wüna ta (Joldbargct) MgyluoJaM
Ili. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. január 25. hétfő 19. szám ZALAI HÍRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
K I O U * * t t « l A r a k i Holyben háabox hordva I hóra 1 K.
fiC7*t txAm 4 fillér Vidékre, potUn . . I hófa I -M K.
NfUttór tn hlrdrl* -i-eállapltotl 4rn< luerint.
Lípveiír:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatal: OntenbcrfC-njronida C»«ngcry-wt 7. IXÍM.
Telefon: SzerkettttősÍR 41. KiadAklvalal 41.
A virrasztó Európa ezen a héten nem igen alszik
majd. Akár lövészárkokban fekszünk,
téli göröngyön, akár ruganyos drótmatrácon,
tollas párnán, a fejek, a fáradt,
lázas fejek nem tudnak elzsongulni a
jótékony álomtól s a szemünket esik
félig tudjuk lehunyni, azon a vékonyka
résen pedig, amit a két szemhéj alkot,
táncoló képeket látunk, piros, kékruhás
katonákat rohamokat, csataképeket. Ehhez
az ütközethez a szivünk veri a dobot.
Rohamra, előre, győzni, drága véreink.
Alom és alvás: arra ráérünk később Is.
Nincs időnk még kinyujtózni sem a
paplan alatt, mint békeidőben, amikor
tárt karral öleljük az álmot. Most Összehuzószkodunk,
csakhogy éppen ledőlünk,
szinre ugrásra készen pihenünk, mint a
leopárdok, az álom ópiuma nem eléggé
erős. Minden érzékünk fájón, intenziven
működik. A várakozás idegcsigázó napjai
ezek, melyekben alighanem eldől a
ma két legnagyobb és legsürgetőbb kérdése:
mi lesz Varsó és Solssons körül.
Mi, akik csak távoli, gúzsba kötött
szemlélői lehetünk csak a világot rengető
harcoknak, újra legyünk elkészülve
p i r heti izgalmas várakozásra, amely a
hadseregünk döntő operációját kiséri.
Izgatott lesz ez a várakozás, de grandiózus
az izgalmában, a forró aggodalmában,
a reszkető vágyakozásában. Hogy
mi a jelentősége északi offenzivánknak,
azt nem kell erre a papirra lerajzolnunk,
érezzük a messzire érző idegeinkkel.
Ami megtörténik, szentesíti az, ami
eddig történt, az okos, számító defenzívát,
a taktikai fogást, amely most érik
majd tetté. Bukovinától Varsóig kemény
öv feszül a magyar, osztrák és német
katonákból. Nemsokára talán beszámolhatunk
arról is, hogy egyetlen orosz
csizma se tapossa a monarchia földjét.
Minden a nagy cél szolgálatában áll.
A világ leghatalmasabb ármádiája, a
német hadsereg, szorosan fogja a mi
katonáink testvéri kezét. Itt a nagy cél,
a végső leszámolás, a döntés. Emberek,
akik eddig nyugodtan éltetek s hallgattátok
csöndes szobátokban az ingaóra
ketyegését, vagy egy kanári csipegését,
ne sajnáljátok az álmot, adjátok oda a
méla örömet ezért az edző, acélos látványért,
ezért a sohase kínálkozó élményért,
hogy ml most igazat teszünk,
férfimódra változtatunk a világtörténelmen
s belekapaszkodunk — mindkét
kezünkkel — a rohanó küllőkbe. Ne
hátra forogjon a kerék, de előre. Tanuljatok
meg nem aludni, hinni, aggódni,
bízni, szeretni, várni, virrasztani. Aki
virraszt, az a hajnalt várja.
Európa Is virraszt.
A világháború.
A német tengeri győzelem.
Anglia óriási kudarca.
A ma délután érkezett fővárosi lapok
hírt adnak egy óriási tengeri ütközetről,
mely az angol hajóhad és egy kisebb
német flotta között,szombat délelőtt folyt
le, s amelyben az angol flotta nagy
vereséget szenvedett. A német erőnek
erről az ujabb gyönyörű eredményéről
a következőket jelentik:
Berlin. Az Északi tengeren lefolyt
tengeri íjtközet naey sikereinek hire
Berlinben éá egész Németországban leírhatatlan
örömet keltett. Mint most már
pontos jelentések közlik, az angol flotta
jelentékeny túlerőben volt a német flottával
szemben, melyet a parti ütegek
sem támogattak vakmerő vállalkozásában.
A német flotta merészsége nem
várt eredménnyel járt: egy angol hajót
elsülyesztett, a megmaradtakat pedig
menekülésre kényézentette. Az angol
flotta Anglia felé vette útját. Az admiralitás
szerint ennek a tengeri ütközatnek
a háború egész további folyására kiható
jelentősége van, mert az nem egy tengeri
ütközet volt, hanem a tengeri ütközet,
melyre mindkét flotta hónapok óta
készült, s mely az angol tengeri túlerő
legyőzésével végződött. Belátható időn
belül most már a német hajóhadnak
nem kell az angol flotta támadásától
tartani, mert Anglia összes dreadnoughtjait
partjainak védelmére kénytelen alkalmazni.
Az angol-német tengeren e sikeres
ütközet után tavaszig semmi ujabb akció
nem várható.
Az orosz beismerés
az offenzíva kudarcáról.
Koppenhága. A pétervári távirati ügynökség
hivatalosan beismeri, hogy az
orosz hadak offenzívája az egész harcvonalon
megállott. A Kárpátokban való
előnyomulás akadályául az orosz jelentés
a nagy havazást említi, azonkívül azt a
körülményt, hogy a Bzura és Rawka
folyók közti területen a németeket nem
tudják előhaladásukban feltartóztatni.
A soissoni eredmény
angol világításban.
Rotterdam. A Mornlng Post azt irja,
hogy Soissons-nál a francia haderőt
végzetes csapás érte, melyet már az
egész háború folyamán Is aligha lehet
reparálni. Kluck tábornok éket vert a
francia seregek közé. A soissoni kudarc
12.000 francia katona életébe került.
A bukovinai győzelmek.
Menekülnek az oroszok,
Beszterce. A Bukovina határszéli városának,
Kirlibabá\'nak elfoglalásával történt
győzelmes harcaink után az oroszok
a legnagyobb rendetlenségben menekülnek
Moídován át Radautz-felé, mely
már az orosz határ mellett van. Csapataink
lankadatlanul üldözik Őket.
Máramarosszlget. A kedd óta tartó
bukovinai harcokban az oroszok rengeteg
sokat vesztettek emberben és anyagban
egyaránt. Nagyon sok orosz katona
sebesülten került csapataink kezére, de
még sokkal többen önként megadják
magukat. Ezek között főleg kirgizek, cser
keszek és kalmükök vannak. Azt mond
ják, hogy megunták a háborút és hama
rosan még többen leteszik a fegyvert, A
ml csapataink vesztesége a minimális,
dacára az elkeseredett harcoknak, melyek
ben különösen a népfölkelők és a len
gyei ^egionárisok csodával határos dolgokat
müveitek. Az elfoglalt orosz lövészárkokban
rengeteg élelmet és hadifelszerelést
találtak csapataink.
Megkezdődött Anglia blokádjá
Berlin. A B. Z. am Mittag hivatalos
helyről vett értesülést közöl, mely szerint
Anglia általános blokádja megkezdődött.
A német tengeralatti flotta egész Angliát
körülövezi láthatatlan gyűrűjével, mely a
német admiralitás meggyőződése szerint
végzetesen érinti Anglia egész kereskedelmét,
sőt a szigetország élelmezésének
lehetőségét is a legnagyobb mértékben
korlátozza.
Vasúti forgalom
Lodztól—Liliéig.
Berlin. A Wolf ügynökség jelenti Orosz
Lengyelországból: Breslau és Lodz között
a vasúti személyforgalom megindult és
megfelelő igazolvánnyal e vasúti vonalon
civilutasok is utazhatnak. Ezzel a német
vasutak most már Lodztó!—Liliéig közlekednek,
beleértve egész Belgium területét.
A portugál hadügyminiszter
lemondása.
Lissabon. A portugál hadügyminiszter
a tegnap tartott minisztertanácsban bejelentette
lemondását, melynek oka az,
hogy nem tudta háborús javaslatait a
parlamenttel elfogadtatni.
2. óidat. ZALAÍ HiKLAP\' >915. ianuár 25
A trónörökös németországi
utja.
Berlin. Károly Ferenc József trónörökös
a német nagy főhadiszállásról visszautaztában
Frankfurt am Malnban találkozott
a német főhadiszálásra utazó uj
osztrák-magyar kMügyminíszterrcI, báró
Burián Istvánnal, kivel hosszabb megbeszélést
folytatott A trónörökös Mainból
tegnap este utazott el Bécsbe, honnét
rögtön folytatja útját az osztrák-magyar
főhadiszállásra.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos). A galíciai és lengyelországi
arcvonalon nincs változás. Egyes szakaszokon
ágyuharc és kisebb csatározások
folytak. Ellenséget tüzérségünk tüze arra kényszeritetle,
hogy Tarnowtól délre megint néhány
lövészárkot kiürítsen. A helyzet a Kárpátokban
is változatlan. Az oroszokai több, a szorosok
magaslaitol délre előretolt állásukból visszaszorítottuk.
A déli hadszíntéren nincsenek események.
Höfer altábornagy a vezérkar főnökének
helyettese.
A németek harcai.
Berlin. (Hivatalos jelentés.) A nagy főhadiszállás
jelenti:
Nyugati hadszíntér: Január huszonharmadika
általában minden különösebb esemény
nélkül telt el. Az argonnei erdőben a franciáknak
két támadását könnyedén visszavertük.
A Vogézekben Hartsmannsweilerkopfnál és
Steinbachtól északkeletre előbbre haladtunk
és ötven francia vadászt elfogtunk.
Keleti hadszíntér: Kelelporoszországban és
Lengyelország északi részében semmi változás
sem állott be. Borzymownál a Sucha szakasz
ellen intézett támadásunk sikeres volt. Az ellenség
ellentámadásait az oroszok nagy veszteségei
mellett visszavertük. Opocnótól északnyugatra
az oroszoknak ellenünk intézett
támadásai meghiúsultak.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
Ejnye!
A nagykanizsai telefonnal ma is csak ugy
vagyunk, mint az egyszeri zsidóval. Mikor a
földesúrnak a legégetőbb szüksége volt az
összes megmozgatható pénzekre, akkor a
zsidót sehol sem lehetett megtalálni. Mikor
azután megperdült a dob az ősi kúria udvarán
s a végrehajtó unottan darálta le a stereotip
„először, másodszor, senki többet, harmadszor"
monológot, akkor egyszerre előkerült
valahonnét a derék izmaelita s miután a
legártatlanabb arccal adta elő, hogy ő menynyire
kereste mindenütt a megszorult nemes
és nemzetes vitézlőt, de seholsem találta és
mennyire fájlalja, hogy az ősi birtokot emiatt
most igy elbltangolják, — szépen megvette az
uradalmat az utolsó lábas jószágig a kikiáltási
áron. Ez pedig a világért sem akar antiszemitizmus
lenni, csak ép a helyzet illusztrálását
célozza. A kanizsai telefon is akkor
mondja föl a leggyakrabban a szolgálatot,
amikor a legnagyobb szükségünk l«rtne rá.
Olyankor a világért sem tudunk kapcsolatot
kapni azzal, akivel beszélnünk kell, sót az is
gyakori eset, hogy a telefonközpont egyáltalán
nem jelentkezik. Persze nagyon sürfl eset az
is, hogy a központ hibátlanul, sőt tökéletesen
működik s egy-kettőre, megdöbbentően rövid
idő alatt összeköt a keresett számmal. Ilyenkor
megelégedetten állapltjuk meg, hogy
milyen páratlanul nagyszert! és pompásan
bevált bevált intézmény a kanizsai telefon.
Azonban másnap már, ha véletlenül néhány
percig tovább kell várnunk a megszokott időnél
a telefon előtt, akkor a XX. század gyérmekének
mérhetetlen Idegességével a poklok
mélységes lenekére kívánjuk Edison mestert
összes találmányaival egyetemben. Nyilvánvaló
tehát, hogy hibásak vagyunk mi is, akik telefonálunk,
de tagadhatatlan, hogy maga a telefon
is sQrün próbára teszi, keresztve feszíti
az ember idegeit. Tévedést csak akkor követünk
el. ha ezért a telefonközpont közegeit,
a telefonos kisasszonyokat és a központ vezetőit
tesszük felelőssé, akik mindent elkövetnek,
minden emberileg lehetőt megtesznek,
hogy c rendellenességeket kiküszöböljék és
eltüntessék. A központban lévő alkalmazottak
emberfeletti munkát végeznek s hogy igyekezetük
gyakran mégis meddő marad, annak az
okát egész más helyen kell keresnünk. Ezeket
a hiányokat a közpdnt technikai tökéletlenségei
idézik elő s csak technikai uton lehet
segíteni rajtuk, ami nem is ütközne olyan
borzalmasan nagy nehézségekbe. S ezért jogosnak
kell tartanunk minden energikus sürgetést,
amely a telefonközpont várvavárt
reformját és megjavítását követeli az illetékes
tényezőktől. Az ő kötelességük, hogy a közvélemény
követelésének eleget tegyenek.
—r m - " t - -n .mrmpmi mtr - . - mm
Katonaszökevény
20-as honvéd.
Hazahuzta a szive Galíciából.
— Saját tudós/tónktól. —
A háború kezdete óta naponta százával
hallottunk eseteket, hogy katonáinkat milyen
vonzó erővel csábította a háború. Fiatal tartalékosok,
öreg népfölkelők, akiket a háború
első heteiben még nem oszlottak be a marskompániába,
türelmetlenkedtek Itthon a kaszárnyában
s boldogok voltak, mikor végre
beszállhattak a 36 embernek 6 lónak felírású
luxusvaggonba, mely vitte őket vágyaik földjére,
Szerbiába, Oaliciába, Oroszországba, kinek
ahol több kedves pajtása, vagy atyafia küzdött
a hazáért. A sebesültek között Is akadt
százával Nagykanizsán is olyan, akinek még
ahhoz se volt türelme, hogy sebe gyógyulását
bevárja: ment vissza a harctérre. Olyan
esetet azonban, hogy magyar honvéd megszökött
volna a harctérről, csak most hallottunk
először. Egy 20 as honvéd volt ez, de
sietve ineg kell jegyeznünk, hogy egyáltalán
nem a gyávaság hozta Vissza (hisz akkor
nem a szülőfalujába szökött volna,) hanem
akinek még a király szavánál is nagyobb hatalma
van: a szive. De különben is egy fegyelmet
nem türó, rakoncátlan ember a megszökött
20-as honvéd, -aki a harctérre is
egyenesen a fogházból került, jó későn, november
közepén, amikor büntetése letelt, Szökése
közben, hazajövet, ismét egész sereg
kisebb-nagyobb bűntettel gyarapította eddigi
gonoszságainak sorozatát.\' A páratlanul álló
eset részletel a következők:
Fehér Miklós hármasmalomi (Alsólendva mellett)
32 éves kocsist 1913. év őszén betöréses
lopásért a zalaegerszegi törvényszék 1 évi fogházbüntetésre
Ítélte. Büntetése leteltével 1914.
novemberében az egerszegi kir. ügyészség
fogházából egyenesen Nagykanizsára kisérték,
a honvédlaktanyába, mert Fehér tartalékos
honvéd volt. A kaszárnyából azonban mádnap
megszökött. Harmadnapra otthon Alsólendván
a szerelmesénél elfogták és visszahozták
Kanizsára, ahonnan az első menetszázaddal
elindították a harctérre. Krakóig szerencsésen
el Is jutott, ott azonban még mielőtt ellenséséget
látott volna, társának péuzét ellopva
ismét megszökött az ezredétől. Napokig bolyongott
étlenszomjan az erdőkben, de legnagyobb
baja a csukaszürke ruhája volt. Ettől
ugy szabadult meg, hogy egy parasztkunyhót
feltört s az ott talált civilgunyát vette magára
Ekkor nekivágott a Kárpátoknak és két heti
barangolás után végre sikerült Kisbérre jutnia.
Itt mint csavargó csendőrkézre került és
rövid szabadságbüntetés után haza akarták
toloncolni. H°gy ez meg ne történhessen, a
kisbéri szolgabiróság börtönének küszöbét kibontva
innen is megszökött és tovább bolyongott.
Tárkány községben egy vasúti pályaőrnél
kért és kapott éjjeli szállást, ámít ugy
hálált meg, hogy ellopta az őr biciklijét és
egy csomó élelmiszert. Most már biciklin folytatta
útját. Győr mellett azonban kilyukadt az
egyik kereke s mert egy krajcár pénze se
volt, hogy azt megcsináltassa, hát inkább
eladta a vadonatúj biciklit 6 koronáért.
Közel egy havi bolyongás után, december
20 án megérkezett Zalamegyébe és Alsólendva
közelében, a rédicsi erdőben ütött tanyát Ar
erdő sűrűjében ágakból és földből kunyhót
épitett magának s ott tartotta — pásztoróráit
a kedvessévei, egy rédicsi leánnyal, akinek a
szerelméért egész vakmerő szökését elkövette.
A leány hordott neki ennivalót, de karácsony
előtt összevesztek. Emmiat haragjában karácsony
éjjelén, mikor mindenki templomba volt,
belopózott a faluba és szeretője szüleinek
lakását feltörte s ott mindent összetört.
A karácsonyi ünnepek alatt azonban a szerelmesek
kibékültek s mert már a falu
népe is megsejtette Fehér hollétét, együttes
szökésre határozták el magukat. Szombathelynek
vették utjukat, miközben a megrögiött
gonosztevő egy betörést s több kisebb-nagyobb
lopást követett el. Szombathelyen néhány
igen vig napot töltöttek, de pénzük
elfogytával hova Is mehettek volna máshová,
mint vissza Rédicsre. Még odasem értek, amikor
a lentii csendőrök felismertékés bekísérték
Kanizsára, hol átadták a katonai hatóságnak.
A csattanó azonbin csak most következik.
Január 12-én adták át a csendőrök Fehért a
20. honvédezred parancsnokságának s 14-én
már csak hült helyét találták a kaszárnyában.
A javíthatatlan gonosztevő éjszaka egyik népfelkelőtől
ellopta a clvilruháját és kimászott
a kaszárnya ablakán. Másnap már Bánokszentgyörgy
röl jelentették, hogy ott betörést
követett el a megszökött katona, kit most
egész Dunántul rendőrsége lázasan hajszol.
HÍREK.
Brurmay tábornok kitüntetése. Szurmay
Sándor a nagykanizsai 20. honvédgyalogexred
volt ezredese, kiről eddig a háború krónikájában
még nem hallottunk, végre szintén belekerült
a hősök galériájába. Mint ugyanis a_
honvédség Rendeleti közlönyének legutóbbi
száma közölte, a király Szurmay Sándor altábornagynak
a magy. kir. 38. honvéd gyaloghadosztály
parancsnokának az ellenséggel
szemben vitéz és eredményes magatartása elismeréséül
a hadldiszitményes 2. osztályú katonai
érdemkeresztet adományozta.
fl tisztviselők felmentése. Most, amikor
a hazának minden polgárára szükség van, e
legendás időkben egy szívvel s lélekkel sorakoznak
a szent ügy zászlaja alá a legmagasabb
állású egyénektől a (öld kérgét turó munkásig
mindenki, mint hatalmas vezető oszlopot
látjuk e legyőzhetetlen, feltartózhatlan áradatban
a tisztviselőket. Nincs a magyar tisztviselői
karnak, ép ugy a köxigazfatásnak egyetlen
tagja, aki egy percig vonakodott volna\'
«
1915. mnuar 25. ZALAI HÍRLAP 3. olflal.
kardot kötni s felajánlani vérét a hazának. A
hadügyi érdekek mellett azonban ugy kell
gondoskodni az ország közügyeinek menetéről
Is, hogy azok Jennakadást ne szenvedjenek.
Ezért a tisztviselők egy részét mentesíteni kellett,
még pedig hivatalból a katonai szolgálat
alól. A belügyminisztertől, mint Zalaegerszegről
Írja tudósítónk, tegnap rendelet érkezett Zalavármegye
törvényhatóságához a mentesített
tisztviselőkre vonatkozólag. A rendelet szerint
a mentesitési tervezetet meg kell változtatni.
Mentesíteni egyáltalán nem lehet senkit. A nélkülözhetetlen
tisztviselők helyett olyan egyé-,
neket kell alkalmazni, akik nem katonakötelelesek,
illetve nem is B) osztálybeli besorozott
katonák. Ez az intézkedés a tisztekre vonatkozik.
Az uj beosztás alapján mentesülő tisztviselők
pár nap multán megkapják behívóikat
és bevonulnak csapataikhoz.
I\\z Inspekclós polgárőrök. Lapunk legutóbbi
számában közöltük Nagykanizsa város
inspekciós polgárőreinek egész heti szolgálati
beosztását, melyet ezentúl naponta is közölni
fogunk. A 16 polgárőr közül nyolcan éjfél
előtt, nyolcan pedig éjfél után teljesítenek
szolgálatot és pedig az egyik turnus este 9-tölv
éjfélig, a másik pedig éjféltől hajnali 3-ig.
Hajnali 3 óra után annyira megélénkül a legkisebb
kanizsai utca is, hogy akkor már nincs
szükség azokban fegyveres őrökre. Az egyes
napokra berendelt polgárőrök közül mind a
16 este 8-tól 9-ig előadást hallgat a rendőrségi
hivatalban s ekkor állapítják meg, kik
lesznek az éjfél előtti és kik az éjfél utáni
szolgálattevők. Ma este a következő polgárőrök
lesznek szolgálatban :
Acs Ignác, Ernstetn Károly, Fischer Ignác,
Vidor Imre, Pavelkovics lános, Píeifer Jakab,
Szabó József, Arnsteln Sándor, Mankovlcs lstván,
Rablnek Jenő, Fischer József, Fonyó
Mihály, Török József balog, Lehotzky Mátyás,
dr. Darás László, László Ignác.
Védekezzék a vármegye az árvizek ellen-
A földmivelésügyl miniszter rendeletet
küldött Zalavármegyéhez, amelyben fölhívja az
alispánt, hogy haladéktalanul tegye meg a várható
tavaszi árvizek elleni védekezésre az előintézkedéseket.
A miniszter által előirt rendelkezések
ezek: a védőmflvek megerősítésére a
hiányok és mulasztások pótlása s a védekezési
munkálatokhoz a közerő biztositása, mivel
a háboru miatt katonai segedelemre számítani
nem lehet. Ml ismételten csak azon véleményünknek
adunk kifejezést, hogy a zalamegyei
.folyóvizek medertisztitási munkálatait s a védmflvek
megerősítését a rendkívül olcsó hadifoglyokkal
kellene végeztetni.
fl polgármester hirdetménye a buza é®
lisztárakról. A maximális gabona- és lisztárakat
már rég megállapította a kormány, de
Nagykanizsa város fogyasztó közönsége mindeddig
nem nyert azokról hivatalos értesítést,
s igy akik visszaéléseket szenvedtek, a legtöbben
közülük azt se tudták, hova forduljanak
panaszukkal. A hirdetményre, melyet ma
plakátoznak Nagykanizsa utcáin, igen nagy
szükség volt. >\\nnak leglényegesebb pontjait
a következőkben közöljük:
Közhírré teszem, hogy a kereskedelemügyi
mlnlster Zalavármegye területére nézve a búzának
métermázsánkéntí legmagasabb árát 40
koronában, a rozsnak métermázsánkéntí legmagasabb
árát 32 kor. 50 fillérben, az árpának
métermázsánkéntí legmagasabb árát 29 koronában,
a tengerinek métermázsánkénti legmagasabb
árát pedig 22 korona 50 fillérben
állapította meg-
A lisztárak métermázsánként a következők :
1. búzából előállítóit finom tésztaliszt 67 kor.,
2. búzából elóállitott tésztaliszt 63 korona.
3. búzából előállított kenyérllszt 46 kor. 96
fillér. 4. búzából élőállitott egymlnőségü (slmaöflésö)
liszt 48 kor. 80 fillér, 5. rozsliszt 43
kor. 97 fillér, 6. árpaliizt 45 korona 76 fillér,
7. tengeriliszt 32 kor. 62 fillér.
Ha a fenti gabonanemüek vagy liszt árusítása
a közvetlen fogyasztás céljait szolgáló
forgalomban történik (kicsinyben vagy részletkereskedésben),
az eladó csak olyan árakat számíthat,
amelyek a megállapított legmagasabb
áraknál nem aránytalanul magasabbak. Az ez
eMen vétők az 1914. évi augusztus 5. napján
kelt belügyminiszteri rendelet értelmében lesznek
büntetve. 1
Felhívom a város fogyasztó közönségét,
hogy a visszaéléseket a rendőrkapitányságnál
jelentse fel.
Nagykanizsán, 1915. évi január hó 21-én.
Dr. Sab/án Gyula, polgármester.
í\\ badsegélyző zeneestély. A Központi
Jóléti Iroda szombaton este tartotta harmadik
hangversenyét, amelyen tekintettel a rossz
időre, a szokottnál kevesebben voltak jelen.
A hangversenyen a következők fizettek felül:
Rátz Ottó, 4.50 kor., N. N. 4.50 kor., Pollák
Emil 3.50, kor., Welsz Ignác 2. kor., Molnár
százados, dr. S3rtory Zsigmond 1.50—1.50 K.
Kremsier N. 1 kor., X. Y. 80 fül.. N. N., N.
N., N. N., Holcer László, N. N., Kohn Márk
50-50 fill. A felüllízetók logadják a Központi
Jóléti Iroda hálás köszönetét.
Lengyel iskola Körmenden- n Galíciából
elmenekült lengyel lakósság közül mintegy 60
család került Körmendre, akik ott egész kis
kolóniát képeznek. Jórészt hivatalnok családok,
akik leginkább azt fájlalják, hogy lengyel
könyvekhez nem jutnak. Mindazáltal, mivel
tanitók és tanárok is vannak köztük, szép
számban levő tanköteles gyermekeiket és a
középiskolai tanulókat megfelelő lengyel nyelvű
oktatásban részesitik.
Vánkosbuzatot sebesültjeinknek. A helybeli
tartalékkórházban fekvő sebesülteknek
még mindig nincs clegepdö tiszta vánkosuk.
Áérjflk a közönséget juttassa el a vánkoshuz
«it-adományait a Központi Jóléti Iroda Hadsegélyző
Osztályába (Csengeri-ut 2.), hol a
szükséges méretekről is felvilágosítás nyerhető.
Megszűnt a sóblány. Kereskedőinknek az
elmúlt hónapokban sok bajt okozott a sóhiánv.
A káposzta-savanyitás és disznóölés idején
nagy a sófogyasztás és kereskedőinknek ugyancsak
sok utánjárásba került, hogy minduntalan
kifogyó sókészlelüket pótolhassák. Ha a só
rendkívüli keresletre csökkent Is, a sószflkséglet
természetesen állandó és igy a kereskedőket
érdekelni fogja a pénzügyminiszter ama
legújabb rendelkezése, mellyel a soproni m.
kir. sóhivatalt fölhatalmazta, hogy megbízható
ismert nagyobb sókereskedök részére hetenként
tizenöt métermázsa sót Is adhat.
f i legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brilllánsokat, régi ékszereket, tört aranyat,
ezüstöt és antik órákat. Ssivós Antal
möórás és látszerész. Ozlel Szarvas-szálló
épületében.
A szerkesztésért felelős : dr. Hajdú Gyula.
Szerkesztő: GQrilar István.
S u r v u siúDÓ
Mm- tér . -BERLIHIeTpo\'n"tiel"öm"L
Hétfőn, kedden, Január 25., 26-án A bűnjel társadalmi dráma 3 vagy 4 felvonásban.
Onoep a harctéren, szalon vígjáték.
Mester híradó, háborús aktualitás.
MI jón még??
Bdadátok
9 árakor.
ok • ét 9, vasár- és taa«paapS,5,7 és
\'. Rtadtt htlyárak. A ttrtw fttva vaa.
I^ ^I R 1 HWi I• A" KkmoooiivfovzangHjtóa wtkCkéái p «4 .T pcUaklwo t3a00..
Hétfőn, kedden, január, 25., 26-án A táncosnő szerelme Egy művésznő regénye 3 felvonásban.
Teddy és a plque-partie, vígjáték 2
felvonásban. Crlstiániától Bergenlg, természetes
felvétel. Pali szenvedélyes dohányos,
humoros. A világháború humora,
karrikaturák a harctérről.
Rendet helyárak. Fttött axlnháx. Bnftett.
Előadások hétkOznap 0 ét B órakor, vasárét
ünnepnapokon 3, 5. 7 ét 9 órakor.
Mayer Károly
ruhafeató, vegytltxtltó, pllttiroxó ét góztaotó
fyára
NAGYKANIZSA, KÖLCSEY-UTCA 19. uáa.
Oyftjtötetop: F6-tér (Konmatxálloda.
SQfglnydiii i Miyír IM14«
Elvállal (érti- és nói ruhákat lettét és tiszUUt
céljából, UJO aiintén fehérnemű I t f t t , faliért,
kéztlét ét t«yéh háztartáti olkket, báli ruhát,
menyaatzonyi kelengyét, mindennemű piperéi.
Vidéki pattal aMfkhráttkat «ytrtaa
ét peitttaa tazklzll Jttáayta árfcaa.
• 23—I
Rácsok, kapuk, sirkerttések, épület
vasalások, takaréktflzhelyek, szivatytyus
kutak, fürdőszobák, vízvezetéki
berendezések. i
Simon György
épület és mQlakatos NAOYKAN1ZSA
Dohányraktár ét tOrvén ytxék kátfltt.
Mindennemű javítás pontosin és jutányos
árakon eszközöltetnek. Pénzszekrények
kinyitása és javitása.
L .
Bevonulók figyelmébe!
Készitünk katonai előírás szerinti hátizsákot
csukaszürke vízhatlan szövetből
darabonkint 7 koronáért, ugyanilyen
minőségű kenyérzsákot 3 koronáért
Úgyszintén külömböző méretű kocsitakaró
ponyvák, abrakos tarisznyák,
lenzsákok és Itató-vedrek állandóan
legolcsóbban beszerezhetők
HIRSCH ÉS SZEGŐNÉL.
Nagykanlztán. Tórvéaytzékl palota mellett.
1
J
MANKOVITS JAKAB
építő és építési vállalkozó
NAQYK ÁNIZS A,\'Zrínyi Miklós-utca 12.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget,
hogy elvállalok minden
oj építkezést is átalakítást- .
Továbbá gőzkazán befalazást, gépalapozást.
Nedves lakások szárazzá tétele
falalőaaág mallati. Költségvetéseket
és terveket a legszakszerűbben készítek.
4. oldal. ZALA HiKLAP. 11;. 5. január »25.
A Nagykanizsai Bankegyesület
Részvénytársaság
1919. évi február Hó 9-án délután 3 órakor saját helyiségében tartja
41. évi rendes közgyűlését,
melyre a t, Q, részvényesek tisztelettel meghívatnak.
A k ö z g y ű l é s t á r g y a l :
a) Igazgatóséi felögypló bizottsági jelentések.
b> A z 1914-lki mérleg fölötti határozat,
c) A társaság hivatalos közlönyének kijelölése.
d> a felügyelő-bizottság 1915. évi járulékának megállapítása.
e) 1 igazgatósági tag választása 3 évre a sorrend szerint
kilcpó Weisz Tivadar ur helyébe, aki újból megválasztható.
f> A felügyelő bizottság és pedig 3 rendes és 2 póttag
megválasztása 1 évre.
g> Egyéb — alapszabályszerüleg bejelentett inditvi-^
nyok tárgyalása.
Kelt Nagykanizsán, 1915. évi január 25-én.
Vagyon.
érvényesíteni óhajtják, felhivatnak, miszerint az alapszabályok 12.
§-áltoz képest még le nem járt szelvényekkel ellátott részvényeiket
a közgyűlést legalább 5 nappal megelőzőleg az egyesületi pénztárnál
íetéteményezzék.
M é r l e g - s z á m la. Teher.
f K f
Értékpapírok, érezpénzek és szelvények .
Ingatlanok
Váltó tárca
Előlegek értékpapírokra
Folyószámla követelések
71,469
133,079
15,000
2 145,695
95,335
?f 003,667
62
37
44
56
Részvénytőke: 3000 drb á K 200. ~ . .
Tartalékalap*
•Ujnépi Elek Lipót* tiszti segélyalap . .
Betétek könyvecskékre és folyó-s?ámlára .
Visszleszámitoít váltók számlája . . .
Fel nem vett osztalék
Átmeneti kamatok
X 1 , j áthozat 1913. évről 26,896 65
Nyereség j {dej n y e r e s ^ . 79,93270
600,000
215,000
20,000
41,787
1,075
3.429,376
6,226
1,106
42,845
106,829
04
96
89
42
33
35
Í
4.464,246 99 j 4.464,246 99\'
! • Az Idei dotációval 230,C00.- koronára \\ fog í
** Az idei dotációval 50,000.— korooára i emelkedni. ;
Hirschler Sándor s. k.
igazgató.
Nagykanizsa, 1914. december 31-én.
A Z I G A Z G A T Ó S Á G :
Welsz Tivadar s. k.
ig. elnök.
Szigeti Soma s. k.
titkár.
Ujn6pi Etek E r n ő s k, GsapH Sonimer Ign4c s. k.
lg. tag. ig. tag.
Síern Sándor s. k.
lg. tag.
Weíser József s, k.
ig, tag.
Jelen mérleg-számlát mindenben megegyezőnek és helyesnek találtuk.
A F E L ü G y E L Ő 13 1 1 O T T S Á G : .
Pongor Henrik s. k. Radnal Jenő s. k. Dr. Rottohild Sam^ s, k.
Nvomfott a fr|»dót^leldr>noíi>í| OHlfTttjere-nyomd* f.Münz OoMh.sT-j.crt Na<rvkJ>f»aip
n
III. évfolyam. Nagykanizsa, 1015. január 2fi. hétfő 10. szám ZALAI HÍRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• l a r i i v t f t a l * r « k i Helyben bálhoz hordva 1 hóra I K. Bcrm 4 fillér Vidékre, potUn . . 1 bó<a 1-M K.
Njílttér én I t l M H * - \' - i-e^llhpltotl Merínt.
Ljpverír:
D r . H A J D Ú G Y U L A .
Kiadóhivatalt OatenberK-nyomda Cacagery-Ht 7. i i i a t .
Teleion: Sxerte«*töi*g 41. KladókJvalal 41.
1 virrasztó Európa.
Európa ezen a héten nem igen alszik
majd. Akár lövészárkokban fekszünk,
téli göröngyön, akár ruganyos drótmatrácon,
tollas párnán, a fejek, a fáradt,
lázas fejek nem tudnak elzsongulni a
jótékony álomtól s a szemünket esik
félig tudjuk lehunyni, azon a vékonyka
résen pedig, amit a két szemhéj alkot,
táncoló képeket látunk, piros, kékruhás
katonákat rohamokat, csataképeket. Ehhez
az ütközethez a szivünk veri a dobot.
Rohamra, előre, győzni, drága véreink.
Álom és alvás; arra ráérünk később is.
Nincs időnk még kinyujtózni sem a
paplan alatt, mint békeidőben, amikor
tárt karral öleljük az álmot. Most Összehuzószkoejunk,
csakhogy éppen ledőlünk,
szinre ugrásra készen pihenünk, mint a
leopárdok, az álom ópiuma nem eléggé
erős. Minden érzékünk fájón, intenziven
működik. A várakozás idegcsigázó napjai
ezek, melyekben alighanem eldől a
ma két legnagyobb és legsürgetőbb kérdése:
mi lesz Varsó és Solssons körül.
Mi, akik csak távoli, gúzsba kötött
szemlélői lehetünk csak a világot rengető
harcoknak, újra legyünk elkészülve
p4r heti izgalmas várakozásra, amely a
hadseregünk döntő operációját kiséri.
izgatott lesz ez a várakozás, de grandiózus
az izgalmában, a forró aggodalmában,
a reszkető vágyakozásában. Hogy
mi a jelentősége északi offenzivánknak,
azt nem kell erre a papírra lerajzolnunk,
érezzük a messzire érző idegeinkkel.
Ami megtörténik, szentesíti az, ami
eddig történt, az okos, számitó defenzívát,
a taktikai fogást, amely most érik
majd tetté. Bukovinától Varsóig kemény
öv feszül a magyar, osztrák és német
katonákból. Nemsokára talán beszámolhatunk
arról is, hogy egyetlen orosz
csizma se tapossa a monarchia földjét.
Minden a nagy cél szolgálatában áll.
A világ leghatalmasabb ármádiája, a
német hadsereg, szorosan fogja a mi
katonáink testvéri kezét. Itt a nagy cél,
a végső leszámolás, a döntés. Emberek,
akik eddig nyugodtan éltetek s hallgattátok
csöndes szobátokban az ingaóra
ketyegését, vagy egy kanári csipegését,
ne sajnáljátok az álmot, adjátok oda a
méla örömet ezért az edző, acélos látványért,
ezért a sohase kínálkozó élményért,
hogy ml most igazat teszünk,
férfimódra változtatunk a világtörténelmen
8 belekapaszkodunk — mindkét
kezünkkel — a rohanó küllőkbe. Ne
hátra forogjon a kerék, de előre. Tanuljatok
meg nem aludni, hinni, aggódni,
bizni, szeretni, várni, virrasztani. Aki
virraszt, az a hajnalt várja.
Európa is virraszt.
A világháború.
A német tengeri győzelem. A bukovinai győzelmek.
Anglia óriási kudarca.
A ma délután érkezett fővárosi lapok
hiri adnak egy óriási tengeri ütközetről,
mely az angol hajóhad és egy kisebb
német flotta között .szombat délelőtt folyt
le, s amelyben az angol flotta nagy
vereséget szenvedett. A német erőnek
erről az ujabb gyönyörű eredményéről
a következőket jelentik:
Berlin. Az Északi tengeren lefolyt
tengeri ütközet naey sikereinek hire
Berlinben éá egész Németországban leírhatatlan
örömet keltett. Mint most már
pontos jelentések közlik, az angol flotta
jelentékeny túlerőben volt a német flottával
szemben, melyet a parti ütegek
sem támogattak vakmerő vállalkozásában.
A német flotla merészsége nem
várt eredménnyel járt: egy angol hajót
elsülyesztett, a megmaradtakat pedig
menekülésre kény&entette. Az angol
flotta Anglia felé vette útját. Az admiralitás
szerint ennek a tengeri ütközatnek
a háború egész további folyására kiható
jelentősége van, mert az nem egy tengeri
ütközet volt, hanem a tengeri ütközet,
melyre mindkét flotta hónapok óta
készült, s mely az angol tengeri túlerő
legyőzésével végződött. Belátható időn
belül most már a német hajóhadnak
nem kell az angol flotta támadásától
tartani, mert Anglia összes dreadnoughtjait
partjainak védelmére kénytelen alkalmazni.
Az angol-német tengeren e sikeres
ütközet után tavaszig semmi ujabb akció
nem várható.
Az orosz beismerés
az offenzíva kudarcáról.
Koppenhága. A pétervári távirati ügynökség
hivatalosan beismeri, hogy az
orosz hadak offenzívája az egész harcvonalon
megállott. A Kárpátokban való
előnyomulás akadályául az orosz jelentés
a nagy havazást emliti, azonkívül azt a
körülményt, hogy a Bzura és Rawka
folyók közti területen a németeket nem
tudják előhaladásukban feltartóztatni.
A soissoni eredmény
angol világításban.
Rotterdam. A Mornlng Post azt Írja,
hogy Soissons-nál a francia haderőt
végzetes csapás érte, melyet már az
egész háború folyamán is aligha lehet
reparálni. Kluck tábornok éket vert a
francia seregek közé. A soissoni kudarc
12.000 francia katona életébe került.
MenekQlnek az oroszok,
Beszterce. A Bukovina határszéli városának,
Kirlibabá\'nak elfoglalásával történt
győzelmes harcaink után az oroszok
a legnagyobb rendetlenségben menekülnek
Moldován át Radautz-felé, mely
már az orosz határ mellett van. Csapataink
lankadatlanul üldözik Őket.
Máramarosszlget. A kedd óta tartó
bukovinai harcokban az oroszok rengeteg
sokat vesztettek emberben és anyagban
egyaránt. Nagyon sok orosz katona
sebesülten került csapataink kezére, de
még sokkal többen önként megadják
magukat. Ezek között főleg kirgizek, cser
keszek és kalmükök vannak. Azt mond
ják, hogy megunták a háborút és hama
rosan még többen leteszik a fegyvert. /
ml csapataink vesztesége a minimális,
dacára az elkeseredett harcoknak, melyek
ben különösen a népfölkeSók és a len
gyei ^egionárisok csodával határos dolgokat
müveitek. Az elfoglalt orosz lövészárkokban
rengeteg élelmet és hadifelszerelést
találtak csapataink.
Megkezdődött Anglia blokádja
Berlin. A B. Z. am Mittag hivatalos
helyről vett értesülést közöl, mely szerint
Anglia általános blokádja megkezdődött.
A német tengeralatti flotta egész Angliát
körülövezi láthatatlan gyűrűjével, mely a
német admiralitás meggyőződése szerint
végzetesen érinti Anglia egész kereskedelmét,
sőt a szigetország élelmezésének
lehetőségét is a legnagyobb mértékben
korlátozza.
Vasúti forgalom
Lodztól—Liliéig.
Berlin. A Wolf ügynökség jelenti Orosz
Lengyelországból : Breslau és Lodz között
a vasúti személyforgalom megindult és
megfelelő igazolvánnyal e vasúti vonalon
civilutasok is utazhatnak. Ezzel a német
vasutak most már Lodztó!—Liliéig közlekednek,
beleértve egész Belgium területét.
A portugál hadügyminiszter
lemondása.
Lissabon. A portugál hadügyminiszter
a tegnap tartott minisztertanácsban bejelentette
lemondását, melynek oka az,
hogy nem tudta háborús javaslatait a
parlamenttel elfogadtatni.
2. Gidai. Z A l A Í HiKLAP\' »915. ianuár 25
A trónörökös németországi
utja.
Berlin. Károly Ferenc József trónörökös
a német na^y főhadiszállásról vlsszautaztában
Frankfurt am Malnban találkozott
a német főhadiszálásra utazó uj
osztrák-magyar kfllügyminiszterrel, báró
Burlán Istvánnal, kivel hosszabb megbeszélést
folytatott A trónörökös Malnból
tegnap este utazott el Bécsbe, honnét
rögiön folytatja útját az osztrák-magyar
főhadiszállásra.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos). A galíciai és lengyelországi
arcvonalon nincs változás. Egyes szakaszokon
ágyuharc és kisebb csatározások
folytak. Ellenséget tüzérségünk tüze arra kényszeritetle,
hogy Tarnowtól délre megint néhány
lövészárkot kiürítsen. A helyzet a Kárpátokban
is változatlan. Az oroszoka! több, a szorosok
magaslattól délre előretolt állásukból visszaszorítottuk.
A déli hadszintéren nincsenek események.
Höfer altábornagy a vezérkar főnökének
helyettese.
A németek harcai.
Berlin. (Hivatalos jelentés.) A nagy főhadiszállás
jelenti:
Nyugati hadszíntér: Január huszonharmadika
általában minden különösebb esemény
nélkül telt el. Az argonnei erdőben a franciáknak
két támadását könnyedén visszavertük.
A Vogézekben Hartsmannsweilerkopfnál és
Stelnbachtól (szakkeletre előbbre haladtunk
és ötven francia vadászt elfogtunk.
Keleti hadszíntér: Keletporoszországban és
Lengyelország északi részében semmi változás
sem állott be. Borzymownál a Sucha szakasz
ellen intézett támadásunk sikeres volt. Az ellenség
eltentámadásait az oroszok nagy veszteségei
mellett visszavertük. Opocnótól északnyugatra
az oroszoknak ellenünk intézett
támadásai meghiúsultak.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
Ejnye!
A nagykanizsai telefonnal ma is csak ugy
vagyunk, mint az egyszeri zsidóval. Mikor a
földesúrnak a legégetőbb szüksége volt az
összes megmozgatható pénzekre, akkor a
zsidót sehol sem lehetett megtalálni. Mikor
azután megperdült a dob az ősi kúria udvarán
s a végrehajtó unottan darálta le a stereotip
.először, másodszor, senki többet, harmadszor"
monológot, akkor egyszerre előkerült
valahonnét a derék izmaelita s miután a
legártatlanabb arccal adta elő, hogy ő menynyire
kereste mindenütt a megszorult nemes
és nemzetes vitézlőt, de seholsem találta és
mennyire fájlalja, hogy az ősi birtokot emiatt
most igy elbltangolják, — szépen megvette az
uradalmat az utolsó lábas jószágig a kikiáltási
áron. Ez pedig a világért sem akar antiszemitizmus
lenni, csak ép a helyzet illusztrálását
célozza. A kanizsai telefon is akkor
mondja föl a leggyakrabban a szolgálatot,
amikor a legnagyobb szükségünk lertne rá.
Olyankor a világért sem tudunk kapcsolatot
kapni azzal, akivel beszélnünk kell, sót az is
gyakori eset, hogy a telefonközpont egyáltalán
nem jelentkezik. Persze nagyon sürQ eset az
is, hogy a központ hibátlanul, sőt tökéletesen
mQködik s egy-kettőre, megdöbbentően rövid
idő alatt Jlsszeköt a keresett számmal. Ilyenkor
megelégedetten állapltjuk meg, hogy
milyen páratlanul nagyszert! és pompásan
bevált bevált intézmény a kanizsai telefon.
Azonban másnap már, ha véletlenül néhány
percig tovább kell várnunk a megszokott Időnél
a telefon előtt, akkor a XX. század gyérmekének
mérhetetlen Idegességével a poklok
mélységes fenekére kívánjuk Edison mestert
összes találmányaival egyetemben. Nyilvánvaló
tehát, hogy hibásak vagyunk mi is, akik telefonálunk,
de tagadhatatlan, hogy maga a telefon
is sOrün próbára teszi, keresztve feszíti
az ember idegeit. Tévedést csak akkor követünk
el. ha ezért a telefonközpont közegeit,
a telefonos kisasszonyokat és a központ vezetőit
tesszük felelőssé, akik mindent elkövetnek,
minden emberileg lehetőt megtesznek,
hogy c rendellenességeket kiküszöböljék és
eltüntessék. A központban lévő alkalmazottak
emberfeletti munkát végeznek s hogy Igyekezetük
gyakran mégis meddő marad, annak az
okát egész más helyen kell keresnünk. Ezeket
a hiányokat a közpdnt technikai tökéletlenségei
idézik elő s csak technikai uton lehet
segíteni rajtuk, ami nem is ütközne olyan
borzalmasan nagy nehézségekbe. S ezért jogosnak
kell tartanunk minden energikus sürgetést,
amely a telefonközpont várvavárt
reformját és megjavítását követeli az illetékes
tényezőktől. Az ő kötelességük, hogy a közvélemény
követelésének eleget tegyenek.
Katonaszökevény
20-as honvéd.
Hazahuzta a szive Galíciából.
— Saját tudósítónktól. —
A háború kezdete óta naponta százával
hallottunk eseteket, hogy katonáinkat milyen
vonzó erővel csábította a háború. Fiatal tartalékosok,
öreg népfölkelők, akiket a háború
első heteiben még nem oszlottak be a marskompániába,
türelmetlenkedtek itthon a kaszárnyában
s boldogok voltak, mikor végre
beszállhattak a 36 embernek 6 lónak felírású
luxusvaggonba, mely vitte Őket vágyaik földjére,
Szerbiába, Caliciába, Oroszországba, kinek
ahol több kedves pajtása, vagy atyafia küzdött
a hazáért. A sebesültek között is akadt
százával Nagykanizsán is olyan, akinek még
ahhoz se volt türelme, hogy sebe gyógyulását
bevárja: ment vissza a harctérre. Olyan
esetet azonban, hogy magyar honvéd megszökött
volna a harctérről, csak most hallottunk
először. Egy 20-as honvéd volt ez, de
sietve meg kell jegyeznünk, hogy egyáltalán
nem a gyávaság hozta Vissza (hisz akkor
nem a szülőfalujába szökött volna,) hanem
akinek még a király szavánál is nagyobb hatalma
van: a szive. De különben is egy fegyelmet
nem tűrő, rakoncátlan ember a megszökött
20-as honvéd, *aki a harctérre is
egyenesen a fogházból került, jó későn, november
közepén, amikor büntetése letelt, Szökése
közben, hazajövet, iismét egész sereg
kisebb-nagyobb bűntettel gyarapította eddigi
gonoszságainak sorozatát.\' A páratlanul álló
eset részletel a következők:
Fehér Miklós hármasmalomi (Alsólendva mellett)
32 éves kocsist 1913. év őszén betöréses
lopásért a zalaegerszegi törvényszék 1 évi fogházbüntetésre
Ítélte. Büntetése leteltével 1914.
novemberében az egerszegi kir. ügyészség
fogházából egyenesen Nagykanizsára kisérték,
a honvédlaktanyába, mert Fehér tartalékos
honvéd volt. A kaszárnyából azonban mádnap
megszökött. Harmadnapra otthon Alsólendván
a szerelmesénél elfogták és visszahozták
Kanizsára, ahonnan az első menetszázaddal
elindították a harctérre. Krakóig szerencsésen
el is jutott, ott azonban még mielőtt ellenséséfet
látott volna, társának péuzét ellopva
ismét megszökött az ezredétől. Napokig bolyongott
étlenszomjan az erdőkben, de legnagyobb
baja a csukaszürke ruhája volt. Ettől
ugy szabadult meg, hogy egy parasztkunyhót
(eltört s ai ott talált civilgunyát vette magára
Ekkor nekivágott a Kárpátoknak és két heti
barangolás után végre sikerült Kisbérre jutnia.
Itt mint csavargó csendőrkézre került és
rövid szabadságbüntetés után haza akarták
toloncolni. Hogy ez meg ne történhessen, a
kisbéri szolgabiróság börtönének küszöbét kibontva
innen is megszökött és tovább bolyongott.
Tárkány községben egy vasúti pályaőrnél
kért és kapott éjjeli szállást, ámít ugy
hálált meg, hogy ellopta az őr biciklijét és
egy csomó élelmiszert. Most már biciklin folytatta
útját. Győr mellett azonban kilyukadt az
egyik kereke s mert egy krajcár pénze se
volt, hogy azt megcsináltassa, hát inkább
eladta a vadonatúj biciklit 6 koronáért.
Közel egy havi bolyongás után, december
20 án megérkezett Zalamegyébe és Alsólendva
közelében, a rédicsi erdőben ütött tanyát Az
erdő sűrűjében ágakból és földből kunyhót
épített magának s ott tartotta — pásztoróráit
a kedvessévei, egy rédicsi leánnyal, akinek a
szerelméért egész vakmerő szökését elkövette.
A leány hordott neki ennivalót, de karácsony
előtt összevesztek. Emmiat haragjában karácsony
éjjelén, mikor mindenki templomba volt,
belopózott a faluba és szeretője szüleinek
lakását feltörte s ott mindent összetört.
A karácsonyi ünnepek alatt azonban a szerelmesek
kibékültek s mert már a falu
népe is megsejtette Fehér hollétét, együttes
szökésre határozták el magukat. Szombathelynek
vették utjukat, miközben a megrögzött
gonosztevő egy betörést s több kisebb-nagyobb
lopást követett el. Szombathelyen néhány
igen vig napot töltöttek, de pénzük
elfogytával hova Is mehettek volna máshová,
mint vissza Rédicsre. Még odasem értek, amikor
a lenti!csendőrök felismertékés bekísérték
Kanizsára, hol átadták a katonai hatóságnak.
A csattanó azonban csak most következik.
Január 12-én adták át a csendőrök Fehért a
20. honvédezred parancsnokságának s 14-én
már csak hült helyét találták a kaszárnyában.
A javíthatatlan gonosztevő éjszaka egyik népfelkelőtől
ellopta a clvilruháját és kimászott
a kaszárnya ablakán. Misnap már Bánokszentgyörgyröl
jelentették, hogy ott betörést
követett el a megszökött katona, kit most
egész Dunántul rendőrsége lázasan hajszol.
HÍREK.
Szurmay tábornok kitüntetése. Szurmay
Sándor a nagykanizsai 20. honvédgyalogezred
volt ezredese, kiről eddig a háború krónikájában
még nem hallottunk, végre szintén belekerült
a hősök galériájába. Mint ugyanis a
honvédség Rendeleti közlönyének legutóbbi
száma közölte, a király Szurmay Sándor altábornagynak
a magy. kir. 38. honvéd gyaloghadosztály
parancsnokának az ellenséggel
szemben vitéz és eredményes magatartása ellsmeréseül
a hadldiszitményes 2. osztályú katonai
érdemkeresztet adományozta.
fl tisztviselők felmentése- Most, amikor
a hazának minden polgárára szükség van, e
legendás időkben egy szívvel s lélekkel sorakoznak
a szent ügy zászlaja alá a legmagasabb
állású egyénektől a (öld kérgét túró munkásig
mindenki, mint hatalmas vezető oszlopot
látjuk e legyőzhetetlen, (eltartózhatlan áradatban
a tisztviselőket. Nincs a magyar tisztviselői
karnak, ép ugy a közigazf atásnak egyetlen
tagja, aki egy percig vonakodott volna\'
«
1915. wnuir 25. ZALAI HÍRLAP 3. olplal.
kardot kötni s (elajánlani vérét a hazának. A
hadügyi érdekek mellett azonban- ugy kell
gondoskodni az ország közügyeinek menetéről
is. hogy azok fennakadást ne szenvedjenek.
Ezért a tisztviselők egy részét mentesíteni kellett,
még pedig hivatalból a katonai szolgálat
alól. A belügyminisztertől, mint Zalaegerszegről
irja tudósítónk, tegnap rendelet érkezett Zalavármegye
törvényhatóságához a mentesített
tisztviselőkre vonatkozólag. A rendelet szerint
a mentesítési tervezetet meg kell változtatni.
Mentesíteni egyáltalán nem lehet senkit. A nélkülözhetetlen
tisztviselők helyett olyan egyé-,
neket kell alkalmazni, akik nem katonakötelelesek,
illetve nem is B) osztálybeli besorozott
katonák. Ez az intézkedés a tisztekre vonatkozik.
Az uj beosztás alapján mentesülő tisztviselők
pár nap multán megkapják behívóikat
és bevonulnak csapataikhoz.
Hz Inspekclós polgárörök. Lapunk legutóbbi
számában közöltük Nagykanizsa város
inspekciós polgárőreinek egész heti szolgálati
beosztását, melyet ezentúl naponta is közölni
fogunk. A 16 polgárőr közül nyolcan éjfél
előtt, nyolcan pedig éjfél után teljesítenek
szolgálatot és pedig az egyik turnus este 9-töl
éjfélig, a másik pedig éjféltől hajnali 3-ig.
Hajnali 3 óra után annyira megélénkül a legkisebb
kanizsai utca is, hogy akkor már nincs
síükség azokban fegyveres őrökre. Az egyes
napokra berendelt polgárőrök közül mind a
16 este 8-tól 9-ig előadást hallgat a rendőrségi
hivatalban s ekkor állapítják meg, kik
lesznek az éjfél előtti és kik az éjfél utáni
szolgálattevők. Ma este a következő polgárőrök
lesznek szolgálatban :
Acs Ignác, Ernstetn Károly, Fischer Ignác,
Vidor Imre, Pavelkovics lános, Pleifer Jakab,
Szabó József, Árnsteln Sándor, Mankovlcs István,
Rablnek Jenő, Fischer József, Fonyó
Mihály, Török József balog, Lehotzky Mátyás,
dr. Darás László, László Ignác.
Védekezzék a vármegye az árvizek ellen-
A földmivelésügyl miniszter rendeletet
küldött Zalavármegyéhez, amelyben fölhívja az
alispánt, hogy haladéktalanul tegye meg a várható
tavaszi árvizek elleni védekezésre az előintézkedéseket.
A miniszter által előirt rendelkezések
ezek : a védőmflvek megerősítésére a
hiányok és mulasztások pótlása s a védekezési
munkálatokhoz a közerő biztosítása, mivel
a háború miatt katonai segedelemre számítani
nem lehet. Ml ismételten csak azon véleményünknek
adunk kifejezést, hogy a zalamegyei
.folyóvizek medertisztítás! munkálatait s a védmflvek
megerősítését a rendkívül olcsó hadifoglyokkal
kellene végeztetni.
H polgármester hirdetménye a buza és
lisztárakról- A maximális gabona- és lisztárakat
már rég megállapította a kormány, de
Nagykanizsa város fogyasztó közönsége mindeddig
nem nyert azokról hivatalos értesítést,
s igy akik visszaéléseket szenvedtek, a legtöbben
közülük azt se tudták, hova forduljanak
panaszukkal. A hirdetményre, melyet ma
plakátoznak Nagykanizsa utcáin, igen nagy
szükség volt. nnnak leglényegesebb pontjait
a következőkben közöljük:
Közhírré teszem, hogy a kereskedelemügyi
mlnlster Zalavármegye területére nézve a búzának
métermázsánkénti legmagasabb árát 40
koronában, a rozsnak métermázsánkénti legmagasabb
árát 32 kor. 50 fillérben, az árpának
métermázsánkénti legmagasabb árát 29 koronában,
a tengerinek métermázsánkénti legmaÍ
asabb árát pedig 22 korona 50 fillérben
llapitotta meg.
A lisztárak métermázsánként a következők :
1. búzából előállított finom tésztaliszt 67 kor.,
2. búzából előállított tésztaliszt 63 korona.
3. búzából előállított kenyérllszt 46 kor. 96
fillér. 4. búzából élőállitott egymlnőségü (slmaflrlésü)
liszt 48 kor. 80 fillér, 5. rozsliszt 43
kor. 97 fillér, 6. árpaliizt 45 korona 76 fillér,
7. tengeriliszt 32 kor. 62 fillér.
Ha a fenti gabonaneműek vagy liszt árusítása
a közvetlen fogyasztás céljait szolgáló
forgalomban történik (kicsinyben vagy részletkereskedésben),
az eladó csak olyan árakat számíthat,
amelyek a megállapított legmagasabb
áraknál nem aránytalanul magasabbak. Az ez
ellen vétők az 1914. évi augusztus 5. napján
kelt belügyminiszteri rendelet értelmében lesznek
büntetve. \'
Felhívom a város fogyasztó közönségét,
hogy a visszaéléseket a rendőrkapitányságnál
jelentse fel.
Nagykanizsán, 1915. évi január hó 21-én.
Dr. Sab/án Gyula, polgármester.
H hadsegélyző zeneestély. A Központi
Jóléti Iroda szombaton este tartotta harmadik
hangversenyét, amelyen tekintettel a rossz
időre, a szokottnál kevesebben voltak jelen.
A hangversenyen a következők fizettek felül:
Rátz Ottó, 4.50 kor., N. N. 4.50 kor., Pollák
Emil 3.50, kor., Welsz l^nác 2. kor., Molnár
százados, dr. S3rtory Zsigmond 1.50—1.50 K.
Kremsier N. 1 kor., X. V. 80 fiII.. N. N., N.
N., N. N., Holcer László, N. N., Kohn Márk
50 - 5 0 fill. A felüllizetők logadják a Központi
Jóléti Iroda hálás köszönetét.
Lengyel iskola Körmenden- n Qaliciából
elmenekült lengyel lakósság közül mintegy 60
család került Körmendre, akik ott egész kis
kolóniát képeznek. Jórészt hivatalnok családok,
akik leginkább azt fájlalják, hogy lengyel
könyvekhez nem jutnak. Mindazáltal, mivel
tanitók és tanárok is vannak köztük, szép
számban levő tanköteles gyermekeiket és a
középiskolai tanulókat megfelelő lengyel nyelvű
oktatásban részesitik.
Vánkoshuzatot sebesültjeinknek. A helybeli
tartalékkórházban fekvő sebesülteknek
még mindig nincs elegepdö tiszta vánkosuk.
.\\érjük a közönséget juttassa el a vánkoshuzjt-
adományait a Központi Jóléti Iroda Hadsegélyző
Osztályába (Csengeri-ut 2-), hol a
szükséges méretekről is felvilágosítás nyerhető.
Megszűnt a sóhlány. Kereskedőinknek az
elmúlt hónapokban sok bajt okozott a sóhiánv.
A káposzta-savanyitás és disznóölés idején
nagy a sófogyasztás és kereskedőinknek ugyancsak
sok utánjárásba került, hogy minduntalan
kifogyó sókészlelüket pótolhassák. Ha a só
rendkívüli keresletre csökkent is, a sószflkséglet
természetesen állandó és igy a kereskedőket
érdekelni fogja a pénzügyminiszter ama
legújabb rendelkezése, mellyel a soproni m.
kir. sóhivatalt fölhatalmazta, hogy megbízható
ismert nagyobb sókereskedök résiére hetenként
tizenöt métermázsa sót Is adhat.
H legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brilllánsokat, régi ékszereket, tört aranyat,
ezüstöt és antik órákat. SZÍVÓS Antal
mflórás és látszerész. Ozlel Szarvas-szálló
épületében.
r * . \\ - . JBJUI r > t-m. r ^ v •
A szerkesztésért felelős: dr. H a j d ú Gyula.
Szerkesztő: Q f l r i l a r István.
JurwMiűflöDEDl I N u i v m o z i ó .
Micz-ttr. • • D C K L i n Hooflti KMDIL
Hétfőn, kedden, január 25., 26-án A bűnjel társadalmi dráma 3 vagy 4 felvonásban.
Onnep • harctéren, szalon vígjáték.
Mester híradó, háborús aktualitás.
MI Jön még ? ?
EMadások I é i 9, vasár- és taaapaap S, 5 , 7 ét
9 árakor. Raadat h e l y á r a k . A t i r t a I t t v a vaa.
I I R A M I M mozgókép palota. " • • • ^ Koiroaxl-atcJ «- Trkfc* 339.
Hétfőn, kedden, január, 25., 26-án Atáncosnő szerelme Egy .művésznő regénye 3 felvonásban.
Teddy és a plque-partie, vígjáték 2
felvonásban. Cristlániától Bergen lg, természetes
felvétel. Pali szenvedélyes dohányos,
humoros. A világháború humora,
karrikaturák a harctérről.
Rendet helyárak. • n t O t t színház. Bnffett.
Előadások hétköznap ( é l i órakor, vasárét
ünnepnapokon 3, 5. 7 éa B órakor.
Mayar Károly
rahafeatA, vegjrtlsxtltA, pllssiroxA éa f AxtaosA
gyára
NAOYKANIZSA, KÖLCSEY-UTCA I I . azAau
OyIJtótetep: Pft-tér (Korooa-vzálloda.
Siralay*l••> Mi|w ImM.
Elvállal férfi- ét nól ruhákat lestét ét tisztítás
céljából, úgyszintén tehérnemOt, la«at, faliért,
kézalét éa agy** háztartási sikket, báli rahát,
menyasszonyi kelengyét, mindennemű piperét.
Vidéki p i i t i l sMfftlxáMkat gyarsaa
és peitssaa a a i k l z l l |stáayta ártsa.
I 19-4
Rácsok, kapuk, sirkerítések, épület
vasalások, takaréktfflzhelyek, szivatytyus
kutak, fürdőszobák, vízvezetéki
berendezések. i »_4
Simon György
épület és mQlakatos NAOYKANIZSA
Dohányraktár éa törvényszék hóifltt.
Mindennemű javítás poalosin és jutányos
árakon eszközöltetnek. Pénzszekrények
kinyitása és javítása.
L -
B e v o n u l ó k figyelmébe!
Készítünk katonai előirás szerinti hátizsákot
csukaszürke vízhatlan szövetből
darabonkint 7 koronáért, ugyanilyen
minőségű kenyérzsákot 3 koronáért
Úgyszintén különböző méretű kocsitakaró
ponyvák, abrakos tarisznyák,
lenzsákok és Itató-vedrek állandóan
legolcsóbban beszerezhetők
HIRSCH ÉS SZEGŐNÉL.
Nagykanizsán. Törvényszéki palota mellett.
MAHKOVITC JAKAB
épitö és építési vállalkozó
NAOYKANIZSA, \'Zrinyl Miklós-utca 12.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget,
hogy elvállalok minden
oj ipltktztst ts átalakítást- . »
Továbbá gőzkazán befalazást, gépalapozást.
Nedves lakások szárazzá tétele
f « l « I Ő M á f m a l l a t t . Költségvetéseket
és terveket a legszakszerűbben készítek.
4. oldal. ZALA hiKLAP. 1^.5, január »25.
A Nagykanizsai Bankegyesület
Részvénytársaság
1915. évi február hó 5-án délután 3 érakor saját helyiségében tartja
41. évi rendes közgyűlését,
melyre a t, C, részvényesek tisztelettel meghívatnak.
—www \'i 33
A közgyűlés tárgyal:
a) Igazgatósági és felűgypló bizottsági jelentések.
b> A z 1914-lkt mérleg fölötti határozat.
c> A társaság hivatalos közlönyének kijelölése.
d> a felügyelő-bizottság 1915- évi járulekának megállapítása.
e> 1 igazgatósági tag választása 3 évre a sorrend szerint
kilcpó Weisz Tivadar ur helyébe, aki újból megválasztható.
Vagyon.
f> A felügyelő bizottság és pedig 3 rendes és 2 póttag
megválasztása 1 évre.
g> Egycb — alapszahályszerüleg bejelentett inditvi-^
nyok tárgyalása.
Kelt Nagykanizsán, 1915. évi január 25-én.
Azon t. részvényesek, kik a közgyűlésen szavazati jogukat
érvényesíteni óhajtják, felhivatnak, miszerint az alapszabályok 12.
§-ához képest még le nem járt szelvényekkel ellátott részvényeiket
a közgyűlést legalább 5 nappal megelőzőleg az egyesületi pénztárnál
letéteményezzék.
é r l e g - s z ám la. Teher.
Pénzkészlet
Értékpapírok, érezpénzek és szelvények
Ingatlanok
Váltó tárca
Előlegek értékpapírokra
Folyószámla követelések
K f
71,469 62
133,079 37
15,000 —
2.145,695 44
95,335 —
3.003,667 56
4.464,246 99
nnmm *mm
K
Részvénytőke: 3000 drb á K 200. ~ . .
Tartalékalap*
Osztaléktartalékalap
Nyugdijalap**
•Ujnépi Elek Lipót* tiszti segélyalap . .
Betétek könyvecskékre és folyó-s?ámIára .
Visszleszámitolt váltók számlá/a . . .
Fel nem vett osztalék
Átmeneti kamatok
XT , \\ áthozat 1913. évről 26,896*65
Nyereség j i d e j ^ ^ ( . 79,93270
600,000 —
215,000 —
20,000 —
41,787 04
1,075 96
3.429,376 89
6,226 42
1,106 —
42,845 33
106,829 35
4.464,246
• Az Idei dotációval 230,C00.~ koronára \\ fog f
•• Az idei dotAcióvnl 50,000.— korooArn i emelkedni.
99
H i r s c h l e r Sándor s. k.
igaignló.
Nagykanizsa, 1914. december 31-én.
A Z I G A Z G A T Ó S Á G :
Weisz: T i v a d a r s. k.
ijj. elnök.
Szigeti Soma s. k.
titkár.
U j n 6 p i El/eV Eri?ö s k. Csapii Sonimer Ign4c s. k.
lg. t«g. ifi- UR.
Stern Sándor s. í<.
lg. tag.
Welser József s, k.
ig, Ing.
Jelen mérleg-számlát mindenben tijegegyczónek és helyesnek találtuk.
A F E L ü G y E L Ó h l Z O X T S Á G :
Pongor H e n r i k s. k. Radnai Jenő s. k. Dr. R o t s c h i l d Samu s. k.
Nvomfott a Midótykldnnotiiii OHlfrnhcre-nvomdi f.Mün/ *« OoMhsr"kc.ri «a<rvfcji>;l;*i^
r
III. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. február 24. szerda 44. szám ZALAI HÍRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
C I 0 f l K 9 t é « l á r a H i H«lyb«n házhoi hordva 1 hóra 1 K.
Baj— 4 fillér Vidékre, postán . . I hóra 1*50 K.
Nyllttér ét hfrdotéiofc megállapított árak »z«rlnt.
lapvexér:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatal: Outenberjc-nyomdn C*tnKcty-ut 7. itáat.
Teleion: S z e r k e í / í r t t í * 41. Kiadóhivatal 41.
H é t h ó n a p j a
lesz már, hogy a vér elöntötte a világot
és a gyilkolás borzalmai tombolnak rajta.
Félév egy fél percet sem jelent az emberiség
fejlődésében, de a pusztulásban
milyen rémületesen, milyen hátborzongatóan
sokat. A milliárdos Belgium
összeomlott, régi városok csipkés házait
döntötte halomra a gránát és a romokat
nehéz katonacsizmák túrták szét.
Páris másodszor is megreszketett a hóditó
előtt, óceánjárók sülyedtek a tengerfenekére,
az orosz síkságon milliók —
rettentő, hány ember! — vére ömlött;
a Kárpátok lejtőin hullák emelkedtek
egymás fölé. Keletázsia sárga homokján
fölütötte fejét a japán rabló, csak
egy félesztendő, nem csalódás, nem álom,
nem, csak egy félesztendő alatt történt
az egész. Mi minden omlott össze
ezalatt, hány asszony hord gyászfátyolt,
hány leány zarándokol el jegyese sírjához,
hány embernek a csontját dobta
messze földre a vihari És mennyi gyönyörű
hitünk, mennyi emberi vívásunk
omlott össze, boldogságok, nagy békék
és mély érzések e rettentő debacléja
alatt. A hitünk az emberben, magunk
fejlődésében, a jövőben, a büszke elméletünk
az emberiség fejlődéséről:
mindezt eltemette ez a hét hónap.
S az eredmény micsoda? Sok milliónyi
hadseregeknek hat hónapi páratlan
harcai és mérhetetlen emberáldozatai
után a helyzetet még csak odáig sem
sikerült megérlelni, hogy a háború mérlegének
határozott jobbra vagy balra
billenését, valamelyik félnek szemmel
látható felülkerekedését ugy lehetne konstatálni,
hogy annak hitelességét az se
vonhassa kétségbe, akinek rovására a
megállapítás történik.
Nem hisszük, hogy a hadviselésnek
Ilyen menetét akár a legavatottabb hadászati
szakértők előre látták volna. Általában
éppen az a felfogás uralkodott,
hogy a roppant létszámú hadseregeknek
és az annyira tökéletesített fegyvereknek
hamar kell a végső döntéshez
vezetniök.
Ezek a modern hadseregek a levegőben
is, a föld alatt is oly uj taktikai
módokat képesek alkalmazni, annyi eszközzel
rendelkeznek hadmozdulataik kölcsönös
megbénítására, hogy végeredményül
egymásnak teljes parallzálása
állhat elő. A háború Igy még a háborúnak
szükségét hirdető filozófusok előtt
h elvesztheti természetes célját és megszünhetik
az a rendeltetése, hogy a
népek kezében az ulíima ratlot jelentse,
ha a rettenetes áldozatok fejében
még csak az erőpróba döntését sem
tudná meghozul.
Egy vezető csillagot látunk kideren- emberiség két termékeny korszaka kögeni,
tul, a rettenetes sötétségben. Biz- zött. Hosszú béke gyűjtötte össze ennek
hatunk abban is, hogy ez áz általános a háborúnak néperőit és gyújtó anyaföldforradalom,
amit ez a világháború gait, még tartósabb és tevékenyebb
jelent, elválasztó mesgyévé válik az békének kell reá következni.
A világháború.
nyát és a szerb fellegvár falain óriási
réseket ütöttek. Majd a városra irányították
tüzéreink az ágyuk torkát és Belgrádban
egész utcasorokat lőttek össze.
A híres Moszkva-szállót teljesen rommá
ágyúzták és rengeteg pusztítást vittek
végbe a belgrádi dunaparton is. Azóta
csend van és Zlmony megriadt népe
ismét kezdi normális életét élni.
Egy szemtanú a bombázásról.
Zimony. Kronstein Jenő, a zimonyi
Central-szálló tulajdonsosa elmondta,
hogy amikor az első ágyulövések érték
szállodáját, ő és összes vendégel a pincébe
menekültek s mindaddig ott voltak,
amig hajnalban a ml ágyúink nem kezdtek
szólni. Ekkor a szerbek tüzelése alább
hagyott és alig feleltek a ml tüzéreinknek.
Egy bomba tett nagyobb pusztítást
a szállóban, egy pedig a postaépületben.
A staniszlaui küzdelem.
Sajtóhadiszáliás. Az oroszok által kétségbeesett
erőfeszítésekkel védett Staniszlau
birtokáért még mindig tart az
elkeseredett küzdelem, melynek állása
sokkal kedvezőbb részünkre, mint az
ellenfél részére. A már négy nap óta
tartó harcban igen szép részletslkereket
értünk cl.
Amikor az első harcvonallg eljutott
Hidenburg keletporoszországi uj óriási
győzelmeinek, valamint bukovinai nagyszerű
sikereinknek hire, leírhatatlan
lelkesedést keltett katonáinkban.
A felmerülő orosz hadsereg.
Stockholm. Hiteles szentpétervári értesítés
szerint Oroszország már legutolsó
tartalékjait vonja össze a további küzdelemre.
Beszterce. A Kolomea körüli harcokban
elfogott oroszok közül való négy
orosz tiszt utazott át Besztercén, akik
már az orosz-japán háborúban Is részt
vettek. Ezek elmondták, hogy azért van
mostanában a sok orosz csatavesztés,
mert az orosz hadsereg zömét most már
részben rég kiszolgált katonák, legnagyobb
részben azonban) teljesen kiképzetlen,
egész fiatal újoncok alkotják. —
A Mazurl tavaknál szenvedett óriási ku-
Zimonyt újból bombázták.
Tiz n a p o n át garázdálkodtak a szerbek.
Zimony. Emlékezetes az a pár nap
előtti hir, hogy a szerbek mintegy száz
ágyúlövést tettek a nyílt városnak deklarált
Zimonyra és Mitrovicára. Parlamentalrünk
eljárása folytán arra a fenyegetésre,
hogy mi is bombázni fogjuk
Belgrádot, beszüntették a bombázást.
A lakósság ekkor visszatért a városokba,
ahol újból rend és nyugalom váltotta
fel a rémületet.
A szerbek azonban mindössze két
napig állották szavukat és 10-én délután
4 órakor számos ágyúlövést adtak le
Zimonyra a szerb fellegvárból, a Kalimegdánról.
— A szerb tüzérek főleg a
Hunyadi-tér környékét keresték fel lövedékeikkel,
ahol a posta, a Central és az
Orient-szálló épületei vannak. Feltűnő
volt, hogy egyetlen gránátot sem lőttek,
hanem csupa srapnellt, melyek között
több francia gyártmányt is találtak tüzéreink,
világos jeléül annak, hogy a Kalimegdánban
ismét francia tüzérség dolgozik.
Az első lövés a Centrál-szálló előtt
robbant fel és az Orient tulajdonosának
fiát, Táncos József 15 éves gimnázistát
találta, akit a srapnell darabokra roncsolt.
Erre a tér egyik üzletéből egy
szabósegéd rohant ki, akinek egy ujabb
srapnell-lövedék az egyik combját szakította
le. Ez is nyomban meghalt.
Vasárnap, 14-én délután ismét megszólaltak
a szerb ágyuk és félórán át
ontották a vasat és ólmot Zimonyra,
Szerdán, 17-én az ismételt figyelmeztetés
dacára újból ágyúzni kezdték Zimonyt
s ugyanekkor Mitrovicát is újólag
bombázták.
Csütörtökön, 18-án délelőtt megint
parlamentair ment át a Dunán és az őt
fogadó szerb tiszteknek ismételten bejelentette,
hogy ha ezzel a galádsággal
fel nem hagynak, kő kövön nem marad
Belgrádban.
Pénteken, 19 én a szerbek Ismét 5
lövést tettek Zimonyra. Ezt már misem
türtük tovább tétlenül és megkezdtük
Belgrád bombázását. Az első lövések
mindjárt kitűnően sikerültek, mert szétrombolták
a Kalimegdán megfigyelő tor-
darcuk híre teljesen konsternálta a fogoly
tiszteket, aki a kudarcért az orsz
legénység általános elkedvctlenedését
a háborútól, dc majd Inkább a rossz
taktikai vezetést okolják.
Japán csapatok Mandzsariában.
Koppenhága. A közelmúlt napokban
20 japán csapatszállító hajó érkezett
Portarturba, Csintauba és Koreába. A
japán-kinai konfliktus ezzel igen komoly
fordulatot vett.
Wilson békét közvetít.
Róma. Kínának amerikai követe az
Unió elnökét, Wilsont kérte fel a Japán
és Kína között felmerölt konfliktusban
a béke közvetítésére.
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos) Oroszlengyelországban
lényeges esemény nem történt. Nyugatgaliclában
a tüzérségi és egyéb harci tevékenységet
a látást megnehezítő időjárás akadályozta.
A kárpáti arcvonalon az orosz támadások
az ellenség jelentékeny veszteségei
mellett a szokott módon összezuzódtak. Hét
tisztet és ötszázötven főnyi legénységet elfogtunk.
A Dnjesztertől délre a harcok tartanak.
A csatatéren kipróbált horvát csapatoknak
sikerült eredményes támadással az oroszokat
több helységből kiverni, az erősen megszállott
magaslati állásokat az ellenségtől elfoglalni
és délre nyomulva tért hódítani,
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
jelenti:
Nyugati hadszíntér. Calais várára február
21-iícétól 22-ére virradó éjjelen számos légi
bombát dobtunk. A franciák tegnap Champagneban
Perthesnél és attól északra tijból, habár
csökkenő erővel támadtak, dc tOzelésünkben
összes előretöréseik összeomlottak. Ailiy-
Apromontnái a franciákat, akik kezdetben kisebb
sikereket értek cl, állásaikban visszavettettük.
A Vogézekben a Mülbach helyiségtől
északra fekvő nyeregmagaslatot rohammal elfoglaltok.
Egyébként nincs nevezetesebb újság.
Keleti hadszíntér. Az oroszoknak gyorsan
összeszedett, újonnan kiképezett erőkkel Orodnótól
északnyugati irányban megkísérelt előretörése
az oroszok megsemmisítő veszteségei
mellett összeomlott. A Mazuri téli csata utáni
Üldözés alkalmával zsákmányolt ágyuk száma
több mint háromszázra emelkedett, köztük
titennyolc nehéz ágyú van. Ossowietztől északnyugatra
Lomzától északra és Prasznisznál a
harcok még tartanak. A Visztula mentén Plocktól
keletre Wyszogrod irányában tovább nyomultunk
előre. Lengyelországnak a Visztulától
délre eső részében egy orosz hadosztálynak
a Rawka mentén levő állásaink ellen intéiett
előretöréseit visszavertük.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
A ftont mögött.
Levél a 48-asok trén-csupatából.
Eddig ami levél érkezett a harctérről, az
úgyszólván mindig valamely hősi eseményről
szólt, mely a lövészárkok környékén történt,
vagy legalább is a lövészárkok izgalmas életéből
közölt, ha nem is mindig nagyjelentőségű,
de mindig Igen érdekes adatokat. —
A trónt mögött folyó életről még alig volt
ötvasható nyomtatott írás, pedig ami ott történik,
az Is majdnem van olyan fontos, ha
nem még tontosabb, mint a front előtti események.
— Hiszen egész hadseregek élete és
harcképessége függ attól, hogy a harcvonal,
a front mQfölt a munlclós és ax élelmezési
trén hogyan síuperál. Az ellenség jobban
tudja ezt, mint az újságolvasók nagy tömege
és bizony minden! elkövet, hogy az ellenséges
hadseregnek ezt a fő ütőerét elvághassa
s igy szerezzen kevés vérontással nagy diadalokat.
A trénre mindig nagy hajtóvadáázat folyik
s igy az ottani élet sincsen a háború nagy
izgalmai nélkül.
Az alábbiakban közlünk egy érdekes levelet,
melynek Írója a 48. gyalogezred élelmezési
ctappjának egyik altisztje, Qünsbergcr József
zalabéri kereskedő. Érdekes levele élénk bepillantást
enged a front mögötti életbe, mely
szintén nem mindig veszélytelen s a hol a
hősi virtus megnyilatkozásának szintén igen
tág tér kínálkozik. A levél közérdekű részel
itt következnek:
A második visszavonulásunkat megelőző
napokban (amikor Ivangorod alól húzódott
vissza Krakóig ezredünk) egy orosz uradalomban
voltunk szálláson, ahol marhavásárlással
foglalkoztunk. Egy hadnagy, két csendőr, az
őrmester és mi nyolc ember voltunk együtt
mindössze. Az uraság, egy finom modorú ur,
osztrák-magyar érzelmű volt. Megmutatta ezt
azzal is, hogy ugy a segítségünkre volt a vásárlásnál,
hogy három nap alatt a környékbeli
uradalmakból 252 darab tehenet tudtunk
összevásárolni 20—100 koronás árban. Már
négy napja ment ez Igy, amikor megengedte
hadnagyom, hogy a kilenc kilométernyire levő
városkába bemehessek a postánkért. Vo\'.t az
uraságnak egy szép orosz mén lova, melyen
néhányszor már lovagoltam. Ezt elkértem
utamra, s az uraság készséggel át Is engedte
s az ő útbaigazítása nyomán lóháton elinduftam
a város felé. Egyéb fegyverem nem volt,
mint a hadnagy revolvere.
A várostól nem messze voltam már, midőn
az ut melletti hegyeken nagyszámú lovasságot
véltem észre, dc szentül azt hittem, hogy
a mi huszárjaink. Vígan fütyörészve ügettem,
miközben a lovasok leereszkedtek a völgybe.
Csak akkor döbbentem meg kissé, mikor egy
oroszzsidó utamon megállított és figyelmeztetett
hogy kozákok jönnek, meneküljek tehát egy
másik uton, melyet nyomban megmutatott. —
Dc nem hittem neki, hanem bementem a városba.
Csak vettem komolyan a dolgot,
amikor csupa Ijedt arcú zsidókat találtam a
városbar, j|kik remegve néztek az orosz bevonulás
elégia most vissza 1 Lovamban és a
jó útban bíztam. Alig hagytam el a városkát,
lövés dördült meg nem messze tőlem. A golyó
egy útszéli lába csapódott mellettem. Rögtön
ezután egyik lövés a máslkat követte s én a
ló nyakára feküdve nekieresztettem azt a vágtatásnak.
Észrevettem, hogy üldözriek. Izgalmas
hajsza keletkezett, miközben a kozákcsapat,
mely utánam száguldott,.egyszer lováról
ts leszállt és sortüzet eresztett rám. Nem találtak
most sem és most mái mind nagyobb
lett a távolság köztem és üldözőim között.
MezŐn-erdŐn, hegyen-völgyön keresztül, ahogy
csak a ló blrla, mentem vissza óriási kerülővel,
hogy embereinket és a marhákat megmentsem
az oroszok elől. — Mikorra visszaérkeztem,
szegény ló olyan szánalmas állapotban
volt, hogy gazdája, az uraság majdnem
sírva fakadt, amint meglátta.
A hadnagy nem akarta elhinni, hogy kozákokkal
találkoztam. Képtelenségnek tartotta
jelentésemet és szigorú büntetéssel fenyegetett
arra az esetre, hogyha hamis alármot csinálok.
De bizony jó volt, hogy felkerekedtünk,
mert alig egy óra múlva már az oroszok tanyáztak
a majorban, ahonnét mi egy lengyel
gazdatiszt kalauzolása mellett a rengeteg marhával
együtt szerencsésen megmenekedtünk.
Egy nap él két éjjel marsoltunk a 48. ezred
ezidőszcrlntl állomáshelye felé, ahol végre
átadhattuk a marhákat egy „Sahlachtviehdepot*-
nak.
llgy kl voltunk ekkor már fáradva, hogy
egyikünk S^m tudott tovább menni. — Egy
itteni uraságot kértünk meg ekkor, hogy fogasson
be és küldjön el bennünket Opatowig,
de nem akarta kívánságunkat teljesíteni, mert
úgymond, kevés lova van és rosszak. Befogtuk
a legrosszabb gebéit, mert csak ezek
voltak otthon, mire azt mondta azt uraság,
hogy ezeket ne Is vigyük vissza, mert Örüljünk,
ha Opatowlg bírni fogják szuflával. Elhoztam
hát a lovakat és azok csodák csodájára,
ma a mi trénünk főhadnagyának hintós
lovai.
HÍREK.
fii! uj fertőző pavllton építése. Mint már
jeleztük, tegnap délután tárgyalta a városi
képviselőtestület pénzügyi ^bizottsága a városi
közkórház uj fertőző-beteg pavillonjának építési
pályázatát, melyben tudvalevőleg négy
pályázó vett részt. A bizottsági ülés, melyen
dr. Pllhdl Viktor elnökölt, szokatlanul népes
\'volt, összesen tlz bizottsági tag jelent meg
azon. Székely Nándor városi mérnök előtere
jesztése után a bizottság a négy ajánlat közül
Berényi Béla keszthelyi vállalkozó ajánlatát
fogadta el, mint legelőnyösebbet. A helybeli
pályázók egyike a harmadik, a másik pedig
a negyedik helyen állott árajánlatával s igy
ezekről egyáltalán szó sem lehetett, annyival
is kevésbbé, mert Berényi ajánlata igen jelentékeny
Összeggel olcsóbb valamennyi ajánlatnál.
A 37617 korona előirányzattal szemben
34800 koronáért vállalja az építkezést, vagyis
6—13%-kal olcsóbban, mint a többlek. A
pénzügyi bizottság a tavasszal fehyegetŐ járványokra
való tekintettel sürgősen Szükségeinek
véli az építés azonnali megkezdését.
Végül dr. Sűbjún Gyula polgármester a költségekre
nézve adott igen megnyugtató nyilatkozatot.
E szerint a fertőző pavillon építésének
költségei uj terhet nem jelentenek a városra
nézve, mert azokat abból a Jövödelemből
javasolja fedezni, amit a háború tartama alatt
a katonai beszáilásolások hoztak a városnak.
Annyival indokoltabb, hogy a költségek igy
ledeztessenek, mert ezt az egész építést a há*
ború tette szükségessé. A pénzügyi bizottság
ezt a javaslatot is elfogadta és mindezek fölött
a legközelebbi városi közgyűlés fog dönteni
Uj lisztár megállapítás Nagykanizsán.
Ismeretes az a pár nappal ezelőtt kiadott
kormányrendelet, mely szerint március hó elsejétől
Jcezdve az eddig engedélyezett kenyérllsztből\\
em lesz szabad többé kenyeret sütni,
hanem a kenyérnek fele részben kukoricalisztet
kell majd tartalmaznia. A keverést már a
malmoknak kell elvégezniük a igy már a kereskedésekben
sem lesz más kenyérliszt kapható,
csak aminek fele kukoricalisztből van.
Ennek folytán Zalamegyére és Nagykanizsa
város területére hatóságilag megállapított lisztárakat
módosítani kell. Adott Is erre nézve
a rendőrkapitányság a polgármesternek nagy
alapossággal megszerkesztett javaslatot,\'ámde
az uj llsztárak mindeddig nem voltak megállapíthatók,
mert mint szintén ismeretes, nemrég
megengedte a kormány, hogy az Országos
gazdasági bizottság a kukoricát a megállapltoti
maximális áron felül is requlrálhatj\'a.
Ilyenformán tehát nem lévén egységes ára a
kukoricának, az uj lisztáraikat nem lehet addig
Nagykanizsán sem megállapítani, mlg a kukorica
ára újból egységesen szabályozva nincs.
1<)15. február 24. ZALAI HÍRLAP 3. oldal.
Ez tegnap végre megtörtént, megjelent a hivatalos
lapban a tengeri ujabb maximális
.árát megállapító kormányrendelet 8 néhány
nap múlva megjelenik Nagykanizsa város
utcáin az uj plakát, mely a március 1-töl kapható
lisztek árait fogja közölni. Reméljük,
hogy a polgármesteri uj hirdetmény egyszersmind
minden tekintetben tájékoztató közléseket
Is tesz ebben az*ügyben, melyben már
annyi mindenféle intézkedés történt, hogy ember
legyen, aki azok között kiismeri magát.
Célszerűnek véljük e helyütt a tengerillszt
ujabb maximális ármegállapítását tartalmazó
kormányrendeletet ismertetni, mely a következő
: A rendelet szerint a tengerillszt árát a
tengeri beszerzése, szárítása ós íelőrlése körül
tekintetbe" Jövö összes árbefolyásoló körülmények
figyelembevételével kell kiszámítani.
A tengerillsztért követelhetö legmagasabb árat
az e célra újból összehívandó drmegdllapitó
bizottságok kötelesek meghatározni és határozatukat
legkésőbb február 28-ig az Illető városokban
és községekben közhírré ter\\ni. Az
ármegállapítás ellen nyolc nap alatt fölébbeznl
lehet a kereskedelmi nlniszterhez. A miximálls
árra vonatkozó határozat március elsején
lép életbe. Ezen a napon tul tengerilisztet az
Újonnan megállapított árnál drágábban árusilani
tilos. Visszaéléseket szigorúan büntetnek.
Ha a tengerilisztet kicsinyben vagy részletkereskedésben
árusítják, az eladó csak olyan
árakat számíthat, amelyek a maximális áraknál
nem aránytalanul magasabbak.
Fi polgárőri szolgálat megváltása. A
városi adóhivatal embereinek eddigi akadályoztatása
miatt még csak tegnap kezdődhetett
meg azoknak az aláírásoknak gyűjtése,
amelyek folytán mindenki bizonyos havi összeg
fizetésével válthatja meg polgárőri kötelezettiégét.
E nagyszámú aláirások közlését holnap
kezdjük meg, az alábbiakban pedig azokat a
már beérkezett havi ögszegeket nyugtázzuk,
melyek fizetésére a felsoroltak már régebben
kötelezték magukat, fo pedig február hóra
Szóló járandóságukat beküldték: Orünhut
Fülöp és fial 20 K, Guttmann S. H., Qoldhammer
Károly, Ujnépi Elek Oéza, Kertész
Lajos, Stelner Zsigmond, Rosenfcld József
Radnal Jenő, Ujnépi Elek Ernő, Ebenspanger
Leó, Hischler Sándor, Zerkowitz Lajos és
Blau Lajos 10-10 K, Rotschild Samu 5 K,
Mllhoffer Ödön 4 K, dr. Sartory Zsigmond és
Kreisler és Schlesinger 3—3 K, továbbá lebfuár
és március hóra 2-szer 5=10 koronát
dr. Oross Dezső és február, márcis és április
hóra összesen 6 koronát Kauímann N.
FI Zalamegyel gazdasági takarékpénztár
r.-t. adományai. A Nagykanizsán székelő
vZalamegyei gazdasági takarékpénztár legutóbb
tartott közgyűlésének határozatával az 1915.
évre az alábbi adományokat szavazta meg:
Szlnházalapra 200 koronát, Szegényházépltésl
alapra 200, Városi szegényalapra 50, Szépítő
egyesületnek 50, Keszthelyi gazdasági
akadémiának 50, Ker.iót. nőegyíetnek 30, Izr.
jót. nőegyíetnek 30, Tűzoltó testületnek 25,
Felső keresk. Iskolának helyben 20, Főglmn.
segélyegyletnek 20, Főglmn. önképzőkörnek 20,
Községi ipariskolának 20, Állami elemi Iskolának
40, Patronage egyesületnek 20, Nagykanizsai
népkönyvtárnak 20, Nagykanizsai
ipartestület menházalapra 20, Nagykanizsai dispensalre
részére 20, Nagykanizsai népkonyhának
50, Evangélikus nőegyíetnek 10, Vörös
félhold részére 40, Nagykanizsai magántisztv.
ügyletének 25 koronát.
FI ma esti polgárőrök. Ma szerdán este
az alábbi polgárőrök fognak Nagykanizsán
rendőri inspekciót teljesíteni:
Krausz Lajos. Oerócs Boldizsár, Orünvald
László, Kálcslcs József, Dervalics Islván, üedenek
József, Bedenek Ferenc, Horváth József,
Dávidovics József, Dávidovics János, Kálovics
András, Sebestyén Ferenc, Horváth Vendel,
Vollák Bódi, Ladiszlau Jenő, Benkő János,
Mátyás István, Mikulecz István, Benkő József,
Malek Lajes, Toniasics József, Stróbl László.
Henny PORTÉN és S. CARINI fellépte
képezi a Szarvas-szállóbeli Berlin mozgóképszínház
fierda és csütörtöki előadásainak főszenxációját.
Mindkét dráma: Papa, miért nem
szeretsz? Henny Porién, és a „Testvérbosszu"
S. Carinl felléptével olyan érdekessége a klncmatográflának,
amelyet minden mozljáró — mint
ritka élvezetet — kell, hogy megbecsüljön és
megtekinteni el ne mulasszon, — Különösen
érdekfeszítő S. Carinl ábrázolása, amint egy
minden érzéséből kivetkőzött női furiát
ábrázol.
A legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brilliánsokat, régi ékszereket, tört aranyat
ezüstöt és antik órákat. Szívós Antal
mflórás és látszerész, Király-utca 5. szám.
A szerkesztésért felelős: dr. H a j d ú Gyulai.
Szerkesztő: GOrtler látván.
Király-utca 34. szám alatt esy bolthelylsés esetleg raktárral együtt kedvező
feltételekkel kiadó.
Bővebbet ugyanott a ll-ik emeleten.
26 éves hadmentes önálló umiMíut levelezi kl az összes irodai munkúban Jártas
L évi március hó H r e
:: meífelelB úllUst keres* ::
Szíves megkeresések „HE0B1Z1I&TÓ" Jelisöre
e lap kladúblvataidlia kéretnek.
Szarvas-szálló BEB| IN nagymozgó.
Placz-tér. ^ U L R L I I I NapontaelOad.
Szerda és csütörtök, febr. 24., 25-én lestoérbotfzu társadalmi dráma 4 felvonásban.
Henny Portén felléptével színre kerül
Papa miért nem szeretsz ? dráma 1
felvonásban. Éjjel 12 órakor 1 vígjáték.
Magyar-német fegyverbarátság, eredeli
harctéri aktualitások felvétele.
ElőadAiok 6 és 9, vasár- és ünnepnap 3,5, 7 és
9 órakor. Rendet helyárak. A terem fűtve van.
U R A N I A R-oiojonjl\'-ii(*c4^ «. THeton 2A
Szerda és csötörtök, febr. 24 , 25-én
Éljen a k i r á l y !
látványos és regényes dráma 4 felvonásb.
Felvevögéppel a tűzvonalban, eredeti
helyszíni felvétel a göröR-bolgár háborúból
3 felvonásban. 2000 méter hosszú
bravur-lilm. Téli utazás, termésíeti kép.
Rendes helyárak. Fűtött silnház. Buffett.
Előadások 4, 6 és 9 órakor.
38 15-18 éves
munkások
állandó foglalkozást kaptiatnalt
a Patria pótkMyár
nasyhanlzsal gyárában. \'
- -m
Tisztelettel értesítem a város és vidékének közönségét, =.
C? tiojy Ifafiykanlzsún. a Szaroas-szűlloda épületében
SZÍVÓS Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
gjm a legmodernebb technikával berendezett
órás-, ékszerész- és. lőtjzeréjz-
= = = = = = üzletet n y i t o t t a m . —
Dusán felszerelt raktáramon Mindezek javítását a legújabb
tartok óriási választékban találmányú, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- 0~ < > felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszereket. m m u m i W preczizitással végzem/i-\'
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok; az igen tisztelt
közönség szives támogatását kérem
V ó k á f t y K á r o l y
órás, ékszerész és látszerész
néhai Id. Jack Frigyes tanítványa.
4. oldal. ZALA HÍRLAP. 19 i 5. február 24.
= = festő vállalata
b n t a l i s i
fiíESpiT9i™
A V I L Á G 2 T ! A
Haqyar-itBB 2 3 j
honi s külföldi faerezős
márvány utánzatok festése.
ÉpQlet, szobafestés
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szinérzékdnk, magasan
fejlett Ízlésünk és
technikánk a legkényesebb
Igényeket fs kielégítő. —
Árajánlattal, színes vázlatrajzzal
fölszólltósra díjtalan
u l S Z O l g á l u n k I I I 39 23-1
i m m u n u m w w w i > n m n mimjuü
Vezérképviselet:
NYOMDA:: NAGYKANIZSA.
Tiszteleltet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
• felfrissitettem. .
Raktáron tartok M a y és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a j ó h i r ü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemOeket. t:
A legfinomabb árukl —
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GO]dbeTSCFné.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
Bll NAGYKANIZSA
111 Csengery-ut 7. ^llll^ sürgönyeim:
Gutenbergnyomda
111
111
M inden legkisebb nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
111
Telefon 41. szám
1 Zalai Hírlap kiadóhivatala
i
Hyocnatntt * MMMfoUjaoaoinA Sutenbog-nyonida (Mütu ím (Jokfcttguj Ntfykatilm
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 191 fi. február 20. szombat
\\
41. szám ZALAI HIRLAP társadmimi és közgazdasági napilap.
• l*ftB«<«sl á r » * l Helyben házhoz hordva I hóra I K.
•gyee « U a 4 tüléf Vidékre, postán . . 1 hóra 1-90 K.
Nylltiér éa hirdetések megállapított árak azerlnt.
Laptwér:
Dr. HAJQU GYULA.
Kiadóhivatal: Ontenberg-nyomda Caengery-nt 7. tzáta.
Telefon: Sserkeeitóség 41. Kiadóhivatal 41.
Uj fegyverek. /
Az északi harctér\' felé fordul most
az egész világ figyelme. A szövetségesek
seregei teljes erővel zúzzák az
orosz harcvonal mindkét végét, hogy
összeroppantsák közepét is. Galíciában
elönyomuiásunk állandó, de sokkal kevesebb
véráldozatot kiván, mint a legészakibb
harctér csatái. A Mazuri tavakban
százezrek holttestei hevernek. Az
oroszok veszteségei második vereségük
alkalmával is majdnem annyi volt, mint
augusztusi vereségükkor, de ki tudja,
nem inditanak-e ismét ujabb akciót makacsságukban
e rájuk nézve oly végzetes
terület ellen?
Az elveszelt milliók helyett ujabb
milliók özönlenek, azok, akikről eddig
senki sem tudott s a harc folyik tovább.
Nem csoda tehát, ha az a gondolat
kezd előtérbe nyomulni, hogy ebben a
rémes háborúban nem a fegyverek, nem
a puskák* nem az ágyuk fognak dönteni.
íme, Németország és Anglia között
már megkezdődött a gazdasági háboru.
Egyik a másikat gazdaságilag akarja elnyomni,
hogy igy kényszerítse megadásra.
Mindenekelőtt Anglia tengerészetének
sikerült némileg elzárni Németországot
a világtól és megbénítania\'kereskedelmét.
Igy megcsappant azon élelmicikk és
egyéb áruk behozatala, amelveket Németország
békeidőben is külföldről hozott
be. Természetes, hogy ezt maga is
érezte. Németország erre bámulatos
energiával és csodálatos hazafiassággai
egész államát szervezte az élelmezés
terén. És minthogy nem sikerült neki
áttörni az angol abroncsot, nem sikerült
felszabadítania a kereskedelmét, elhatározta,
hogy egyenlő fegyverekkel
fog küzdeni és tenger alatt áró hajólnak
segítségével, Angliát elfogja zárni
az egész világtól. Anglia jobban függ a
külföldtől:8 kléheztetése előbb kényszeritheti
megaiázkodásra. A béke föltételeit
Németország szabja meg ekkor.
De mikor ezek történtek az Atlanti
óceán- vizein, ugyanakkor Pau tábornok
Pétervárott dolgozott s az ő jelenlétében
hozták meg a< határozatot, a melynek
értelmében az orosz nemzeti képviselet
tanácsolja a. kormánynak, pihentesse
időnkínt a; fegyvereket és kezdje meg
a közgazdasági háborút.
Ml lesz mindennek a vége, azt a
jövő mutatja majd meg. A kérdés pedig
az, vájjon a monarchia és Németország
közgazdasági szervezete oly erősnek és
szilárdnakbizonyul-e, mint a hadseregeinek
intézménye s Így ellenségeinek
ez az uj fegyvere is kudarcot vall-e ?
A háboru uj fázisa elé értünk. És
ebben a fázisban előtérbe lépnek a semleges
államok, amelyeknek állásfoglalása
a közel jövő döntésében nagy szerepet
fog játszani.
Ezzel az uj fegyverrel , azonban foglalkozunk
azért, mert vele bevonattak
a küzdelembe az itlhonmaradottak is.
Ezeknek az erkölcsi ereje együtt harcol
már a hadsereggel. Az itlhonmaradottak
erkölcsi erejének fontos szerep jut a
győzelem kivívásában. Harcol tehát már
az egész nemzet becsülettel.
Fogadjunk minden megszorítást lelkesedéssel,
ne bírálgassuk a kenyér izét,
szinét. Takarékoskodjunk, mert minden
megtakarított fillérrel gyöngítjük az ellenség
uj fegyverét. Dolgozzunk, mert miniden
szál palántával erősítettük a nemzet
gazdasági ellenálló erejét.
De másrészt emeljük klLazt is, hogy
tekintetbe véve ezen uj fegyver alkalmazását,
— minden élelmiszeruzsorás,
de minden uzsorakereskedelem Is a harctéren
elkövetett árulás rettenetes bűnét
követi el. Ha ezeket az árulókat a harcnak
ezen uj fázisában nem tudja megtéríteni
a lelkiismeret szava, a hazaszeretet,
akkor bánjon el velük közvélemény,
de különösen a hatóság ugy,
amint elbánnak a csataterek árulóival.
A világháború.
Anglia blokádja.
Eltűnt angol hadihajó.
Rotterdam. Londonból jelentik, hogy
a Glaumonaughten angol segédcirkáló
február 3-ika óta nem adott életjelt magáról.
Nagyon aggódnak, hogy a hajót
németek pusztították el, mert az északi
tengeren hajóroncsokat találtak, melyek
között az eltűnt hadihajóról származó
tárgyak is voltak.
Elsülyesztett angol kereskedelmi gőzös.
Hága. A Reuter ügynökség jelenti,
hogy egy halászbárka az Oklay nevü
angol kereskedelmi gőzös legénységének
17 tagját szállította partra. A hajót
egy német tengeralattjáró megtorpedózta
s az több mint félszáz főnyi legénységgel
elsülyedt.
Aknára szaladt hajók pusztulása.
Koppenhága. A Charid amerikai gőzös
Anglia északnyugati partvidékén
aknára szaladt és elsülyedt.
Hága. A Marié angol aknakutató hajó
Dűnkirchen mellett uszóaknába ütközött
és elpusztult. nem indult el egy norvég hajó.
Krisztiánia. A norvégiai Seeland hajóstársaság
„Dultsland" nevü postagőzösének
legénysége megtagadta az engedelmességet,
mikor a hajót Anglia felé
el akarták indítani. Azzal indokolták ezt,
hogy a hajónak csak két vízálló kamrája
van.
Anglia a semlegesekkel szemben.
Rotterdam. Londonból jelentik: Az
angol kormány kereken visszautasította
a semleges államok tiltakozását,
amit ezek a semleges lobogókkal
űzött visszaélések miatt intéztek
Angliához.
A kárpáti harcok.
Sójtóhadiszállás. Dukla körül a helyzet
változatlanul kedvező csapatainkra
nLzve. Tegnap az oroszoknak ismét
két szuronytámadá8át visszavertük és
ellentámadásba is átmentünk. Tüzérségünk
állandóan fölényesen érvényesül.
A kárpáti harcvonal egyéb részeiből
nincs jelenteni való.
A japán-kínai konfliktus.
Megszakad a diplomáciai viszony.
Stockholm. A japáni követ közlése
szerint hétfőn, március hó elsején a
japán kormány megszakítja diplomáciai\'
összeköttetését Kinával.
Az amerikai akció.
Stockholm. New-Yorkból jelentik, hogy
az Egyesült államok külügyi hivatalatárgyalásokat
kezdett a Kinában érdekelt\'
összes hatalmak képviselőivel Kina sértetlenségének
megóvása érdekében.
A román-bolgár megegyezés
Sófia. Beavatott helyről jelentik, hogy
a Bulgária és Románia közötti megegyezés
a közeli perfektuálás stádiumába jutott
és azt a kormányok holnap aláírják.
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos) A lengyelországi és
galíciai arcvonalon egyes élénk ágyuharcoktól
és helyenklnll csatározásoktól eltekintve nyu-.
galom van. A kárpáti helyzet általában változatlan.
A legfelső San mellett tegnap lefolyt
harcokban egy magaslatot foglaltunk cl és az
ellenség öt lisztjét és 198 főnyi legénységét
elfogtuk. A Volozl nyeregtől északra az ellenség
felhasználva az erős hóvihart, megkísérelte,
hogy makacs támadással csapatainktól \'
megszállolt állásokig jusson. Az előretörés
az ellenségnek súlyos vesztességeket okozva
visszavertük és hátomszáz oroszt elfogtunk.
A Dnjesztertől délre a harcok méretekben és
kiterjedésben mindig nevekednek.
Höfer altábornagy.
1915. február 25.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
jelenti:
Nyugati hadszintér. Perthcs környékén
Champagneban a franciák tegnap délután két
gyaloghadoszláltyal támadtak s több helyen
közvetlen közelből való elkeseredett harcok
fejlődlek, amelyek mind a mi javunkra dőltek
el. Az ellenséget súlyos veszteségei melleit
állásaiba visszavetettük. A Vogézekben Stossweiertől
nyugatra Sulzern és Ampferbach
ellen intézett támadásaink előbbrehaladtak. A
legutóbbi napok harcaiban ötszáz foglyot ejtettünk.
Különben nincs nevezetesebb jelenteni
való.
Keleti hadszintér. Az ellenségnek Grodnóból
ellenünk Intézett ujabb előretöréséi könynyedén
visszavertük. Augustowtól délre az
oroszoknak tegnap két helyen sikerült Bobron
át előrejutniok. Sztabinnál az ellenséget ismét
visszavetettük. Krasznybor táján még folyik
a harc. Sraszuisznál 1200 hadifogoly és két
ágyú jutott a kezünkre. Skiernieviceiől keletre
az oroszoknak egy éjjeli támadását visszavertük.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
- . j t j :
Kik lesznek \' . . . v
a városatyák közül
- - uj bizottsági tagok?
Jelölések a bizottsági
tagválasztásra. =====
SaJAI
tudósítónktól.
Közöltük, hogy a december hó utolsó napjaiban
újjáalakít városi közgyűlés öthgu bizottságot
küldölt ki, . hogy az ujau alakult
képviselő-testületből alakítandó biA)ttságok
választására a jelöléseket megejtse. Azt is
közöltük nemrég, hogy a jelölő bizottság elkészült
munkájával s a legközelebb (valószínűleg
hétfőn) tartandó városi közgyűlés fog e
jelölések alapján három esztendőre bizottsági
tagokat választani. — Kiváló érdekességtlnek
véljük a jelölő bizottság munkájának eredményét,
a bizottsági tagságra jelöltek névsorát
közölni, hogy a városatyák már most tájékozva
lehessenek, kiket tár eléjük választásra
a jelölő bizottság. A jelöltek a következők:
Villamos ellenőrző bizottság. •
Bunczom József, Ooldhammer Károly, Grünhiit
Henrik, Josifovié Milivoj, ifj. Köő József,
Plánder Bódi, Rauschcnbcrger Adolf, Sanvéber
József, Schilhan János, Strém Tivadar,
Unger Ullmann Elek és dr. Weisz Lnjos. —
(A régi bizottsági tagok közül nincsenek jelölve:
Kertész Lajos, Sótnmer Nálhán, Hegedűs
László, Eperjessy Oábor, Kondor Adolf,
dr. Fábián Zsigmond, dr. Ollop Mór, és dr.
Bentzik Ferenc.)
Jogügyi bizottság.
Dr. Bród Tivadar, dr. Dómján Lajos, Faics
Lajos. dr. Fried Ödön, dr. Hajdú Gyula, dr.
Krciszlcr József, dr. Málék László, dr. Miklós
Dezső, Rapoclt Gyula, dr. Rothschild Samu,
dr. Tamás János és dr. Weisz Lajos. (Nincs
jelölve az eddigi bizottsági tagok közül: dr.
Rosenberg Mór.)
Legelő és erdőgazdasági bizottság.
Anek József, Bolf Iván József, Bolf László
dózsl, Dauscha Ottó, Dolmányos Antal, Elek
Ernő, Győri László, ,ifj. Hegedűs György,
Horváth György Gáspár, Kiss István, Knausz
Kolec György, Major József, Mátés József,
Mátyás Ferenc, Pálffy Alajos, Plánder Oyörgy,
Plemmer József, |Sásvári János, Sneff László,
Sommer Ignác, Sfern Sándor, Tólh István,,
Ujváry Géza és Wimmer Ferencz. (Nincsenek
jelölve az eddigi bizottsági tagok közül: Blau
Ottó, Dénes Lajos, Sommer Ignác, Kálcslcs
János, Hegedűs László, Schmiedt Frigyes, Kis
József ferus, Konold Frigyes, Dolmányos Oy.
és Auer László.)
Kisdednevelő ügyre felügyelő
bizottság.
Gycrgyák József, Horváth György főgymn.
igazgató, Matán Ödön, dr. Neumann Ede, Nith
Norbert, Orbán István, Sanvéber József, Sneff
László, dr. Szigethy Károly és Remete Géza.
(Nincsenek kandidálva a régiek közül: Pore-
\'* dus Antal, dr. Fodor Aladár, Perger Károly,
Horváth László csizmadia és Kiss István ferus.)
Közegészségügyi bizottság.
Erinek összesen 32 tagja van^kik között
hivatalból helyet foglaltak az összes kanizsai orvosok
és gyógyszerészek, akár városalyák, akár
nem. A jelölő bizottság itt mindössze öt tagot
jelölt, dc a választás napjáig még pótolva lesz
az egész névsor. Az eddig jelölt öt városi
képviselő: Erdősi Bálint, Kárlovics József, Nith
Norbert, Tóth Lajos és dr. Villányi Henrik.
Szegényügyi bizottság.
Dedovácz Béla, Kárlovics József, Kayser
József, Keller Mátyás, Ledofszky Ernő, dr.
Neumann Ede, Nith Norbert, id. Orbán János,
Rotschild Samu, dr. Szekeres József, Schwarz
Ottó és Tóth Lajos. (Nincsenek jelölve a régiek
közül: Sneff László Péter, Goldhammcr
Károly, dr. Fried Ödön, Hirschler József és
Hegedűs László.;
Ipariskolai felügy. bizottság.
Fatér Mihály, Orünhut Henrik, Heltai József,
Miltényi Sándor, Josifovié Milivoj, Keller Mátyás,
Kohn Samu, Mógcr Károly, Muzikár Vince,
Pongor Henrik, Weiser József és Weisz Tivadar.
(Nincs jelölve réglek közül Dancs Kálmán.)
Számvizsgáló bizottság.
Barta Lajos, Eperjessy Gábor, Lányi László,
Lendvai Samu, Schertz Richárd és Szigeti Soma,
vagyis egytől-egyig a régi bizottsági lagok.
Kórházi bizottság.
Elek Ernő, Eperjessy Gábor, Horváth György
főgymn. igazgató, lrmler József, Knnusz László,
Miltényl Sándor, Móger Károly, dr. Ollop Mór,
Remete Géza, dr. Szabó Zsigmond, dr. Szigethy
Károly és Tripammer Oyula. (Nincs jelölve
a régiek közül: dr. Rátz Kálmán v, tiszti
orvos.)
Főgimnáziumi bizottság.
Babóchay György, Faics Lajos, Elek Géza,
Horváth György, Knausz László és Schertz
Richárd. (Nincs jelölve a réglek közül: dr. Szekeres
József.)
Közművelődési (színházi) bizottság.
Babóchay György, Ebenspanger Lco, Elek
Ernő, Dobrovics Milán, Deák Péter, Grttnhut
Henrik, br. Oultmami Vilmos, dr. Lőke Emil,
dr. Pllhál. Viktor, dr. Neumann Ede, Radnai
Jenő és Zerkowitz Lajos. (Nincsenek .jelölve
az eddigi biz. tagok körül: Dénes Lajos, Závody
Albin és dr. Plllitz Samu.)
Pénzügyi bizottság.
Dr. Bentzik Ferenc, Blau Lajos, Bunczom\'
József, Dobrovics Milán, Elek Ernő, Eperjessy
Oábor, FMcs Lajos, dr. Fábián Zsigm., Grünhut
Alfréd, Győri László, dr. Hajdú Gyula,
Heltai József, Knortzer György, dr. Lőke Emil,
Mátyás, Ölvös Emil, dr. Pllhál Viktor, dr. Rotschild
Jakab/ Schwarz Guszláv, Sommer Ign.,
Tripammer Gyula, Ujváry Géza, Viola József
és Weisz Tivadar. (Nincsenek jelölve a régi
biz. tagok közül: dr. Rotschild Samu, Mllté-
Sándor, Bogenrieder József. Halphen Mór és
Rosenfeld József.)
Építési bizottság.
Babóchay György, Blau Lajos, EJek Géza,
Fatér Mihály, Gelzl Viktor, Knortzer György,
Knausz Kolec György, Major József, dr. Máték
László, Muzikár Vince, Petrik Dezső, Plánder
Boldizsár, Pongor Henrik, Rapoch Gyula, Rauschenbcrgcr
Adolf, Reichenfcld Gyula, Sartory
Oszkár, Stern Sándor, Szálinger Antal, dr. Szekeres
József, Ujváry Géza, Unger Ullmann Elek
Weisz Bódog és Weiszberger Kálmán. (Nincsenek
jelölve a régi tagok közül: Szommer
Náthán, Horváth László csizmadia, Dancs Kálmán,
Rosenberg Richárd, Kiss ferus József és
dr. Fried Ödön.)
Nyiigdljkezelő választmány.
Dr. Bród Tivadar, dr. Fábián Zsigm., Forbáth
Arthur, dr. Ferenczy György, dr. Fried
Ödön, dr. Pllhál Viktor és Reinitz József, az
összes régi tagok.
TIszteletb. árvaszéki ülnökök.
Dr. Bród Tivadar, dr. Fried Ödön; Fleischner
Miksa. dr. Hegedűs Gy., dr. Havas Hugó,
dr. Hoch Oszkár, dr. Máték László, dr. Ollop
Mór, dr. Rotschild Samu, dr. Rltecz József,
Viola József és dr. Villányi Henrik, vagyis az
összes régi tagok és néhány uj tag.
Pénztárvlzsgáló bizottság.
Krátky József, Lőwy Arnold, Schercz Richárd
és Unger Ullnunn Elek. (Nincsenek jelölve a
régi tagok közül: Kondor Adolf és Kardos
Sándor.)
Községi segélyalap vélem, bizottság.
Major József, Mátés József, Id., Orbán Ján*
Szavári Sándor, Tőliősy Péter és Wimmer
Ferenc. (Nincsenek jelölve a régiek közül:
Tandory Antal és Patri János.)
Végül egész uj bizottság, mely eddig nem
volt, a gyermekmenhely felügy. bizottság,
melynek tagjaiul jelölték : Aigner Géza, Bazsó
József, Bunczom Ferenc, Gsóka Ferdinánd,
Diósy Béla, Kardos József, Kaszter Miksa,
László József, Lodner Ferenc, dr. Ország Lajos,
Szabó István és UngorUlimann Elek képviselőtestületi
tagok.
HÍREK. •
Kitüntetett kanizsai tisztek. A nagykanizsai
48. gyalogezrednek városszerte páratlan népszerűségit
alezredesét, Mikula Antali, valamint
a 20. honvédgyalogezred parancsnokságához
beosztott Böckl József vezérkari • századost
őfelsége az ellenséggel szemben tanúsított
vitéz magatartásuk elismeréseül a hadiékitményes
111. osztályú katonai érdemkereszttel tüntette
ki.
H kanizsai fllbarmónlkus koncert. Több
ízben megemlékeztünk arról a készülő nagyszabású
hangversenyről, melyet a 48-as katonazenekarral;
egyesült nagykanizsai műkedvelő
muzsikusok jövő szombaton rendeznek
a Polgári Egylet nagytermében különböző
hadi jótékonyságok céljával. Három nap óta
folynak a zenekari próbák a városház nagytermében,
ahol naponkint 5 órától 7-ig közel
50 muzsikus tanulja az zeneirodalom három
legnagyobb óriásának, Beethovennek, Griegnek
és Lisztnek három grandiózus zenekari
müvét. Ezeken kivül két szólistája is lesz a
hangversenynek: Molnár Mihály zeneszerző,
a 48. gyalogezied hadapród-őrmestere, aki
mint hegedűművész produkálja magát több
számban, azonkívül egy helybeli urihölgy,
Lukács Ernőné, aki zongorajátékávai fogja
komplett művészi eseménnyé kiegészíteni a
hangversenyt. A részletes műsor a következő :
A zenekar játsza: Beethoven V. symphoniáját,
Grlegnek „Sigurd forsalfar" cimü sültjét,
Eduárd Kremsernek óhollandi népdalátiratait,
a Kriegeslied, a Berg op zoom és a Dankgebet
címűeket és Lisztnek óriási hatású Rákócziindulóját.
Molnár Mihály^ Pugnani-Kreisler:
Preludium és Allegrót, továbbá a saját szer-
1915. február 25. >
zeményü Mazurkáját játsza Lukács Ernőné
zongorakiséretével, zenekari kísérettel pedig
saját szenzeményü Andante-ját. Lukács Ernőné
magánszáma Chopin as-dur balladája lesz.
Tekintettel arra, hogy egész télen át egyetlen
hasonló zsánerű előadás, sőt még csak
egyetlen bál se volt Nagykanizsán és különösen
mert a koncert jövödelméből a harcoló
4Ő-as bakák és 20-as honvédek kapnak Ismét
sok tizezer cigarettát, a hangversenynek kétségkívül
óriási sikere lesz.
ft hadiadó Nagykanizsán. Megérkezett
Nagykanizsa város adóhivatalához a zalaegerszegi
pénzügyigazgatóságnak n 20.000 koronán
felüli jövödelem megadóztatásáról, a hadiadóról
szóló rendelete, mely valószínűleg még a
mai nap folyamán plnkátozva Is lesz.\' Ezzel
egyidőben jelent meg a pénzügyminiszternek
is a hadiadóról szóló ujabb rendelete, mely a
hadiadó-vallomások benyújtására egy havi
halasztást ad. Eredetileg ugyanis február hó
28-áig kellett volna a hadiadó-vallomásokat
benyújtani, a pénzügyminiszter azonban most
ezt a határidói a hadiállapot folytán (elmerült
nehézségekre való tekintettel ez évi március
hó 31-ig bezárólag meghosszabitja, azokra az
adózókrn nézve, akik február 28-áig ott, ahol
vallomásukat beadni tartoznak, szóval vagy
írásban bejelentik, hogy jövedelmi vallomást
adni szándékoznak, dc ezt csakis, cz évi március
havában állithatják ki és adhatják be.
Ezek az adókötelesek menekülnek a törvényben
említett egyszázalékos pótlék fizetése alól.
Egyéves önkéntes-Jelöltek. Zalaegerszegről
Írják lapunknak: Hazai Samu honvédelmi
miniszter a kö/ös hadügyminiszterrel egyetértésben
Zalamegye törvényhatóságához körrendeletet
intézeti arról, mily föltételek mellett
szerezhetik meg az 1895. és 1896. évben született
hadkötelesek az egyévi tényleges szolgálat
kedvezményét. Az 1895. évben született
hadköteleseknek igazolni kell a rendelet szerint,
hogy a folyó tanévben valamely az egyévi
tényleges szolgálatra jogositó tanintézetnek
utolsó, vagy utolsóelőtti tanfolyamát látogatják.
Azoknak a hadköteleseknek pedig,
kik 1895-ban születtek, azt kell a kedvezmény
elnyeréséhez igazolni, hogy a most folyó tanévben
ugyanilyen tanintézetnek utolsó vagy
utolsóelőtti fanfolyamát, vagy legalább is olyan
évfolyamát látogatják, amelynek elvégzése esetén
a véderótörvény szerint a kiegészítő vizsgához
igényt szereznének. Ezek a hadkötelesek,
ha a csapattest választásának jogát biztosítani
akarják maguknak, kérvényüket az
önkéntes belépés iránt az illetékes hadkiegészítési
kerületi, vagy a honvédkiegészitő parancsnokságnál
nyújtsák be aszerint, hogy a
közös hadseregnél, vagy honvédségnél kívánnak-
e szolgálni. — A kérvény benyújtásának
határideje az 1895-ös születésüeknél március
31, az 1896-os születésüeknél pedig április 30.
A kérvényhez az előtanulmányra vonatkozó
előbb említett igazoláson fölül ugyanolyan okmányokat
kell csatolni, mint rendes körülmények
között az egyéves önkéntesi kedvezmény
elnyeréséhez. Az egyévi tényleges szolgálat
kedvezményeinek föltételes megadása fölött
azok a katonai, illetőleg honvédhatóságok
döntenek, az illetékes járási tisztviselőkkel
egyült, kikhez a kérvényt be kell nyújtani. —
Elutasító határozat esetén véglegesen a honvédelmi
miniszter dönt a kérvény fölött. Akik
a kedvezményt elnyerték, azokat egyéves önkéntes
jelölt elnevezés illet meg, szolgálatuk
tekintetében az egyévi önkéntesekkel egyforma
elbánásban részesülnek. Az egyéves önkéntes
jelöltek a rendelet szerint később megállapítandó
időpontig kötelesek lesznek igazolni,
hogy az egyévi önkéntességhez a törvényben
előirt tanulmányaikat elvégezték. Véglegesítésük
csak ezután következik be.
A legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brilllánsokat, régi ékszereket, tört aranyat
ezüstöt és antik órákat. SZÍVÓS Antal
mfiórás és látszerész, Király-utca 5. szám. —
Nagy javító műhely.
ZALAI HIRLAP y. oldal.\'
Vöröakeresrtegylet Badacsonytomajban.
A kicsiség mellett is kulturális Törekvéseiről
ismeretes zalai községben, — Badacsonytomajon
muW szombaton Forgách Károly gróf
és Cséplő Ernő a Balatoni szövetségi titkár
közreműködésével megalakult az országos
Vörös Kereszt Egyesü\'et tiókja, Az egyesület
már eddig 120 tagot számlál, köztük 6 alapító
40—40 kor.-val. Elnöknek Horváth József
plébánost és Vajda Eleket választották, alelnöknek
Tormássy József nyug. tanítót ésMórocz
Józsefnét birtokos nejét. Céljuk az, hogy
Badacsonyban 150—200 fldfllő katonát helyezzenek
el, országos Vöröskeresztegylet
az egész Balatonpartot felhasználja erre,
ahol mintegy 20 —30,000 ember fogja visszanyerni
életerejét.
H ma esti polgárörök. Ma csütörtök este
az alábbi polgárőrök fognak Nagykanizsán
rendőri inspekciót teljesíteni:
üodinek József, Heffer Oéza, Bárány András,
Veszter József, Schlesinjier Károly, Polgár
Manó, niogáti Antal, Dolmányos György,
Mecz József, Vellák Lajos, Mer6dorf Jinos,
Pollák Alajos, Ludvig Konstantin, Sipos szalai
Bódi, Schcibcr Adolf, Weiss Aladár, Bruncsics
Bódi, Schőnbcrgcr Samu, Pollák Gyula,
Koziuczky Dezső, Kosek Ferenc, Bicó Aladár.
Henny PORTÉN és S. CARINI fellépte
képezi a Szarvas-szállóbeli Berlin mozgóképszínház
Sícrda és csütörtöki előadásainak főszenzációját.
Mindkét dráma: Papa, miért nem
szeretsz? Henny Porlen, és a „Testvérbosszu"
S. Carini felléptével olyan érdekessége a kinematográfiának,
amelyet minden mozijáró — mint
ritka élvezetet — kell, hogy megbecsüljön és
megtekinteni cl ne mulasszon. — Különösen
érdekfeszítő S. Carini ábrázolása, amint egy
minden érzéséből kivetkőzött női furlát
ábrázol. —
A szerkesztésért felelős : dr. H a j d ú Qyula.
Szerkesztő: Gürtler István.
Király-utca 34. szám alatt
ejy tolthelyfói
esetleg raktárral együtt kedvező
feltételekkel kiadó.
Bővebbet ugyanott a H-ik emeleten.
ISzarvas s z á l l á D d n V I l i n a g y m o z g ó .
Plucz-tér. BERLINHn ponta elöai
Szerda éa csütörtök, febr. 24., 25-én
társadalmi dráma 4 felvonásban.
Henny Portén felléptével színre kerül
Papa rtilért nem szeretsz? dráma 1
felvonásban. Éjjel 12\'órakort vigjáték.
Magyar-német fegyverbarátság, ere--
deti harctért aktualitások felvétele. \'
Előadások 6 és 9, vasár- és Ünnepnap 3,5, 7 és
9 órakor. Rend«| helyárnk. A terefp Ifltvo van.
K I R A I I I A kmü»oez»«grót-«kXé»p 4 Tptalítloont a23U. .
Szerda és csütörtök, febr. 24 ,\' 25-én Éljen a király!
látványos és regényes dráma 4 (elvonási).
Felvevőgéppel a tűzvonalban, eredeti\'
helyszíni (elvétel a göröij-bolgár háborúból
3. (elvonásban. 2^00 méter hosszúbravur-
dlm. Téli utazás, terniészefi kép."
Rendes helyárak. FOtött «i»nhá*. Baffett.
Előadások 4, 6 és 9 órakor.
15-18 éves
m u n k á s o k
dllontfó foglalkozást haphatnnli
a Patria pótkdi/Myiír
nagykanizsai gyárában.
Tisztelettel értesilern a város és vidékének közönségét, J ^ J
hogy Nagykanizsán, a Szamos-szálloda épületéin M h
S Z Í V Ó S Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
úrús-, ékszerész- és lútjzeréjz- t
= = = = = = üzletet nyitottam. —
Dusán felszerelt raktáramon Mindezek j a v í t á s á t a legújabb
tartok óriási választékban u találmányú, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- y * felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszereket. W1WUMW preczizitássai végzem. • - " ^ C f
Midőn még csak nagykanizsai szár- I f A k s á t t í r K n i t n l w
mazásomra s hosszú külföldi (Svájc) Ri^roiy
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt órás, ékszerész és látszerész
közönség Szives támogatását kérem néhai Id. Jack Frigyes tanítványa.
I I
4. Oldal. ZALA HiRLAP. 1915. február 25.
: festő vállalata
fcpir-ita 25.
honi s külföldi faerezés
márvány utánzatok festése.
Épület, szobafestés
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Müv&zl sxlnérzékflnk, magasan
fejlett ízlésűnk és
technikánk a legkényesebb fl|
; Igényeket Is kielégítő. - *
Árajánlattal, színes vázlatrajzzal
felszólításra díjtalanul
szolgálunk 111 30
jjuuttum* M H i M n m u a u n m a m ü J ü i t
ÖSRFIfN BÉIAT ÁNORÁSÖT-Úll
Vezérképviselet:
GUTENBERG NYOMDA:: 1A6YKMIZSA.
Tisztelettet értesitem a mélyen tisztelt
hölgyKözönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fetórnemíí raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
— felfrissítettem. .
Raktáron tartok May és
H olf eld-féle rumburgl
vásznakat, „ Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirű. Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket.
===== A legfinomabb árukl —
i A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel Goldbergerné.
Nagykanizsa, Eölvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
1
GUTENBERG NYOMDA
1DI 4 •
NAGYKANIZSA
111 ] Csengery-ut 7. ^lilk sürgönyeim:
11
Gutenbergnyomda
H l
111
[ Minden legkisebb nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
*
Telefon 41. szám
[mi Imi Imi 11! 11
Zalai ^ » Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott i Mri4ttii*l<«n*4<iJI BJrteobc^-flyorachi (Mtlri é« üokKv; f9T) Naujkmiaia
CZOCZEK ÉS DOLEZSÁL
46*1. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. február 12. póntek 34. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• IÖf1a»t4sl Arak) Helyben házhoz hordva 1 hóra I K.
CfyM izára 4 fillér Vidékre, poatAn . . I hóra 1*50 K.
Njrllttér ét hlrJetéfii-i megállapított Arnk szerint.
Lapvezér:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda C*engery-ut 7. tzán.
Telefont Szerke»ttflséK 41. Kiadóhivatal 41.
Anglia blokádja
az az esemény, mely a világháború
gigászi jelenetei között is az egész világ
figyelmét magára tudta koncentrálni.
Érzi mindenki, hogy ennek sikerétől,
vagy sikertelenségétől függ legnagyobb
mértékben a világháború egész további
folyása és végződése. Kerek egy hete
annak, hogy a németek nagy várakozást
keltő tengeralatti akciója megkezdődött,
nézzük meg, mit lehet ez egy
hét eredménye gyanánt leszegezni. Az
angol hajúsvállalatok, a tengeri kereskedelem
vonalai, az üzletemberek nyilatkoztak
meg elsősorban, hogy igenis félnek
a német tengeralatti támadástól.
Egymásután jelentették be a révtulajdonosok,
hogy hajójárataikat beszüntetik s
ma már csaknem harcminc fontos tengeri
vonalon tökéletesen kihalt a tenger.
Azok a hajóvállalatok, amelyek már
hozzáccruzázták üzleti rizikóikhoz az uj
kockázatot, kezdenek szintén tudatára
ébredni, milyen veszedelmes valóság a
németek Ígérete. Egyre-másra érkeznek
jelentések tengeralatti katasztrófákról,
melyek Anglia blokált vizein viszik a
pusztulásba az élet százait és az értékek
millióit. Annyi már most is megállapítható,
hogy a német blokád bizonytalanná
tette Anglia tengereit, a tengeralattjárók
és az aknák megteszik kötelességüket.
A tengeralattjárók körültekintően
és lojálisán, vigyázva, hogy
semleges értékben kár ne essék : az
aknák buta könyörtelenséggel. Az akna
nem respektálja a semlegeseket sem s
igy megtörténnek azok a sajnálatos
szerencsétlenségek, amelyek hol amerikai,
hol holland, spanyol, vagy skandináv
gőzöst juttatnak a tenger fenekére.
Anglia mindez eseteknél a művészetig
köszörült hazudozás tudományát használja
fel arra, hogy a semleges országokat
a németek ellen uszítsa. Minden
aknaszerencsétlenségnél, még azoknál is,
miket angol akna okozott, teli torokból
kiáltja: jogsértés, a németek megtorpedóztak
egy semleges hajót 1 Az alávaló
eszközökben odáig megy Anglia, hogy
idegen hajóskapitányokat horribilis pénzígéretekkel
akar arra bírni, hogy maguk
sülyesszék el hajóikat s vallják azt,
hogy német búvárhajó pusztította el.
Angliának ez nem is olyan diszkvalifikált
módszere, hiszen Churchil maga
vallotta be a napokban, hogy az angol
politika pénzzel harcol.
A semlegesek azonban nem állnak
kötélnek. Hollandia bünteti azt az angol
hajót, mely idegen lobogóval jelentkezik
kikötőiben. Dánia kijelentette, hogy
nem tiltakozik a német fellépés ellen.
A skandináv államok legközelebbi összejövetelükön
előreláthatóan csatlakoznak
a dán állásponthoz. Amerika is sokat Amerikának véres és verejtékes munkát
veszített merevségéből, amióta a Csen- ad, hogy kikászálódjon abból a bonyodes-
oceán vizei felé fenyegetőleg és dalomból, melyet Anglia diplomáciája
kajánul szökött fel a sárga faj napja. Tókióban és Pekingbe bonyolított köréje.
A világháború.
A dUklaÍ harcok. Az ewnyomulő Hindenburg.
Visszavert orosz rohamok.
Sajtóhadiszállás. Tegnap és ma az
északi Kárpátokban a csatározások tovább
folytak, de lényeges változás nem
történt.
Dukla körül Ismét több heves orosz
támadás meghiusult és csapataink az
orosz rohamok visszaverése után mindenütt
ellentámadásba mentek át, melyek
folytán az itteni harctérnek isméi több
fontos pontja jutott csapataink birtokába.
A Kárpátokban ismét óriási havazás van,
mely megnehezít minden nagyobb akciót.
Különösön a trén működését zavarja a
megváltozott időjárás, főleg a muníciópótlást
és az élelmezést s ezért több
napon át jelentékeny változás itt alig
várható. Sáros és Zemplénmegyéken át
naponta nagy sereg orosz foglyot szállítanak,
kiket a duklai harcokban fogtak
el katonáink.
Staniszlaunál és BulioMon.
Főhadiszállás. A délkcletgaliciai harctéren,
Staniszlau városáért egy hét óta
folyó küzdelem még mindig nem ért
véget. Dicső hadseregünk óriási hősiességgel
küzd, hogy a győzelmet magának
biztosítsa. Az oroszok kétségbeesett
erőfeszítésekkel igyekeznek pozícióikat
tartani, folyton uj meg uj segitőcsapatokat
kapnak Lemberg felől, dc semmi
kilátásuk nincs a győzelemre. Staniszlau
visszafoglalása már csak rövid idő
kérdése lehet.
A Bukovina nyugati részében még
folyó harcoknál helyzetünk változatlanul
jó és biztos sikerrel kecsegtető.
Oroszország inti Szerbiát.
Szófia. Az orosz kormány nisi követe
utján tudatta a szerb kormánnyal, hogy
nem nézheti nyugodtan azt, hogy a szerbek
az albán felkelés leverése után tovább
akarnak az Adria felé előnyomulni.
A Dardanellák bombázása.
Konstantinápoly. Az angol és francia
flotta tegnap ismét nagy erővel kezdte
a Dardanellák bejáratát őrző erőségeket
bombázni, de ismét teljesen hatástalanul.
Katasztrófa fenyegeti a Varsó előtti
orosz seregeket.
Zürich. A Keletporoszországban aratott
óriási győzelem után az itteni német
hadseregek előnyomulása a Kovnó és
Grodnó közti várvédelmi vonal felé immár
teljesen akadálytalan. Hindenburg
seregei rohamosan nyomulnak előre és
ha dél felé fordulnak, ugy a Visztulától
nyugatra elhelyezett, Varsót védő orosz
seregeket az a veszély fenyegeti, hogy
Yarsónál el lesz vágva visszavonulásuk
utja. Ha ez bekövetkeznék, ez az egész
lengyelországi orosz haderő katasztrófáját
jelentené.
ansol csapatszállító hajók.
A német tengeralatti blokád kápráztató
eredményekkel dolgozik. Nemcsak
Anglia egész tengeri forgalmát s ezzel
együtt a szigetország élelmezésének
lehetőségét bénította meg végzetesen,
mint arról nap-nap után érkező távirataink
szóltak, dc az angol csapatszállító
hajókat is egymásután sülyesztik
cl. Mai jelentésünk szerint ismét két
angol csapatszállító hajót pusztítottak
el a németek s ezzel már három angol
hadseregszállitmány jutott cl a franciaországi
harctér helyett a tenger fenekére.
Az angol hajózás ujabb katasztrófájáról
az alábbi távirataink szólnak:
Stockholm. A >Hcmlard« nevü svéd
kereskedelmi gőzös váratlanul Sunlandba
érkezett, aminek oka az volt, hogy egy
német tengeralattjáró hajó az angol partok
mellett elsülycsztett egy angol csapatszállító
hajót. A göteborgi »Patrik« nevü
hajó tanuja volt az angol katonahajó katasztrófájának,
melyet a Patrik kapitánya
közölt a Hcmland kapitányával, aki nem
folytatta útját, hanem visszatért hajójával
a svéd kikötőbe.
Rotterdam. A La Manche csatornában
közvetlenül Anglia partja mellett Eastbournenél
egy német tengeralattjáró hajó
torpedót lött egy angol csapatszállító
hajó fenekébe, mely 1800 angol harcost
akart a franciaországi harctérre sz Állítani.
Az angol katonák közül egy sem
menekült meg.
2.\'-oidal. 1915. február 26.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos.) Oroszlengyelországban
nincs változás. A nyugatgallclal arcvonalon
egyik harci csoportunk előretörésével
Grybowtó) keletre az oroszoktól néhány támaszpotot
elragadott, ötszázhatvan oroszt foglytü
ejtett és nat géppuskát zsákmányolt. -
A Kárpátokban ismét erősen esik a hó, ami
a harci tevékenységet befolyásolja. Az általános
helyzet nem vállozott. A Dnyesztertől
délre folyó ütközetekben csapataink támadása
sikeresen halad előre. A folyó hó 21. és 22-ikl
narcokban tiz tisztet és háromezerháromszázharmincnyolc
főnyi legénységet fogtunk el.
— Bukovinában nincs változás.
Höfer altábornagy.
A nemetek harcai
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
j?lentl:
Nyugati hadszintér Champagneban az ellenség
folytatta kétségbeesett támadásalt, a melyek
azonban, épugy mint az előzők, a harcba
vetelt nagy erők ellenére Is, a legcsekélyebb
siker nélkül maradtak. Különben nevezetesebb
jelenteni való nincsen.
Keleti hadszintér: A Njemen, Bobr és Narew
mentén a harcok tovább folynak. Prasznlsz
várszerű klépllett várost tegnap a keletporoszországi
tartalékcsapatok SZÍVÓS harcok után
rohammal elfoglalták. Több mint tízezer hadifogoly,
több mint husz ágyú, egy gépfegyver
raktár és igen sok hadiszer jutott kezünkbe.
A Visztulától északra vivott egyéb harcokban
a legutóbbi napokban 5000 oroszt ejtettünk
foglyul. Lengyelországnak a Visztulától délre
eső részében az oroszok ötszörös lulerővel
végrehajtott támadás után elfoglalták Bollmozotól
délkeletre eső Moglly külső erődöt. —
Egyébként nincs újság. Megemlítésre érdemes,
hogy az 57-ik orosz tartal^khadosztálynak
Augustownál elfogott parancsnoka a német
tisztektől azt kérdezte, igaz-e, hogy a németek
által ostromolt Antwerpen nemsokára el
fog esni. Midőn azután felvilágosították őt a
nyugati hadszintéri helyzetről, nem akarta elhinni,
hogy a német nyugati haderő francia
földön áll. Miniszterelnökség svjlóosztdlya.
Levél Varsó alól.
Pdlfly Gézo a németek magyar-
Imídósóról, az orosz feegyetlenkedésekrö!
és Varsó sorsiról. * =
Pdljfy Oéza kultuszminiszter! fogalmazó,
Pálffy Alajos nagykanizsai uradalmi erdőinester
fia, mint trénhadnagy a háboru kezdete
óta az északi harctéren van. E lap hasábjain
már több levele volt olvasható, melyek igen
érdekes adatokat tartalmaztak az orosz háborúból.
• Hosszú hallgatás után ismét irt egy terjedelmes
levelet Pálffy Géza egyik kanizsai jóbarátjának.
A levél, mint e közlemény elmei
|s mutatják, az esetben Is megérdemelné Ismét
a nyilvános közlést, ha Írója nem lenne a
kanizsai url társaságok egyik közkedvelt tagja.
Ue annak adatai valóban annyira érdekesek,
hogy mulasztást követnénk cl annak mellőzésével.
Az Intim baráti vonatkozások elhagyásával
igy szól Pálffy Oéza ujabb levele:
« . . . Ml a népietekhez vagyunk beosztva
és már mindegyikünk kapott Hindenburgtól
Cgy-egy keresztet. (Már t. 1. a tisztek.) A németekről
szólva eszembe jut, micsoda óriási
lelkesültség ésszlmpáthia van irántunk, magyarok
Iránt a németeknél. - Én novemberben,
amikor Ivangorod alól visszajöttünk, az esős
Időjárás miatt 40 fokos lázzal egy német kórházba
kerültem. Pless németsziléziai városban
feküdtem a német vöröskereszt tábori kórházban.
Nagyon sok Hindenburg seregéből való
német katonatiszt feküdt ott sebesülten.
Egyik délután villámgyorsan elterjedt a .hire
annak, hogy magyar huszárok (lote Teufeln,
orostul pedig: íervenl íert) jönnek a városba.
Egyszerre csak patkó-dübörgés hallatszik és
.feltűnnek a kórház ablakain keresztül huszárjaink.
A beleg német katonák kimásztak ágyaikból
és az utcákon az összes* ablakok kitárultak.
A nők virágokat dobáltak huszáraink elé
és az úriasszonyok rengeteg süteménnyel és
minden jóval elárasztották őket. A németek el
voltak ragadtatva a huszárok snájdigságától
és a német hölgyek per szervusz üdvözölték
örömujongás közölt a honvédhuszártiszteket.
Uricsaládok seregestül szólítgatták meg tisztjeinket
és lakásaikat felajánlották nekik szállás
gyanánt.
Leírhatatlan, hogy tud ez a nép hazájáért
lelkesedn\'. Még a legutolsó német közlegénybőt
Is csak ugy árad a nagy nemzeti önérzet. —
Terminusom lejárta elölt egy nappal kieresztettek
a kórházból. Ezt a napot Kattowltzban
(határszéli nagy német város) töltöttem, ahol
jól kistaféroztam magamat, majd másnap Oroszországba
utaztam a német igazgatás alatt álló
vasúton. Kattowltzban majdnem minden második
nyilvános hely Hlndenburgról van elnevezve.
A lllndenburg-kávéházban egy kórházbeli
német tisztismerösöm révén összejöttem
előkelő német uricsaládokkal. — Valósággal
ünnepeltek magyar katona tétemre s még a
vonathoz is kikísértek hajnali három órakor.
A napokban aztán kaptam egy csomagot
Kattowitzból. FeiDontom, a nagy meglepetéssel
konstatálom, hogy a német tiszt családja
küldi a csomagot, tele minden jóval és egy
kedves levéllel, melyneic utolsó szava Igy
hangzik: .Vorwarts*.
E nép előtt kalapot kell emelni I — Itt jut
eszembe, Kattowltzbep vettem pár száz „Vorwftrls"
elnevezésű jófajla cigarettát.
Oroszországban általános az clégületlenség,
az orosz hadseregben Igen nagy a fegyverhiány,
s még nagyobb az általános demoralizáció,
ugy hogy a lomha orosz kolosszus
összeomlását biztosra lehet jósolni. Az orosz
gárda-chort, amely elöltünk állott, már vlsszadirigálfák
a zavargások mlalt Szentpétervárra.
Ezer hála Istennek, hogy enyhébb Idő van.
A mull hóban 15—20 fokos hidegek voltak.
Igen sok embernek elfagyott a lába. Nekem
az egyik lábamon csak két ujjam fagyott ie.
Csak .már jfeint legyünk a télből, mert a téli
háboru az egyszerűen leírhatatlan. Pláne az
itteni lakásviszonyok mellett. Oorkij Maxim
fantáziája semmi azokhoz a lakásokhoz képest,
amikben itt néha mi lakunk, maga a
divizlonárlua, a seiner Excellenc sem különbül.
A tetőről már nem is beszélek, azt ugy
megszoktuk, hogy már talán meg se tudnánk
lenni nélküle. Legborzasztóbb, ha oda kerülünk,
ahol előttünk orosz katonaság Járt. Ott
abszolúte nem lehet lakni. A disznók a házakba
kötötték be a lovakat és kimondhatatlan
nyomort és pusztulást hagytak maguk után
ezek a vadállatok.
Talán érdekel, micsoda bestiális kegyetlenségeket
müveitek ezek a lengyel, de főleg a
lengyelzsidó lakóssággal. Én szemtanuktól
tudom. — L. oroszlengyelországi városban a
szibériai tatár és cserkesz ezredek egy tojás
nagykereskedőnek 30,000 koronát érő tojását
nyersen megették. Minthogy sok volt közte
a rossz tojás, több talár belehalt ez állati,
zabálásba. Ugyanebben a városban a katho-
Jlkus templomba Is beállították lovalkat. Egy
magasrangu orosz tiszt pedig bement a zsidó
imaházba és a sábeszen levő zsidókat kancsukával
kergette ulat javítani és fedezéket
ásni. Három zsidót felakasztottak egy emeletes
ház erkélyére, mert eldugták a tenenüket.
Ott hagyták őket lógni és a mi katonáink
ízedlék le őkef, mikor bevonultunk.
A lengyel érzelmű gróf Tarnowszkynak
tízezer holdas birtokát elárverezték az orosz
tisztek saját kastélyában, öt rubelért (12 K
50 fillért) adtak el egy holdat a parasztoknak.
A visszavonuláskor aztán a tisztek a pénzzel
megugrottak. A grófot magukkal vllték azért,
mert állítólag pénzzel segitetle a lengyel önkénteseket.
A Bécsben tartózkodó grófnőnek
összes ruháit, közte menyasszonyi kelengyéjét
elrabolták és halálos fenyegetésekkel drága
pénzen a zsidókkal vetették meg. Ilyen nóbel
ellenseggel állunk szemben. Isten óvjon meg
mindenkit hogy ezek kezébe kerüljön.
Ha Isten továbbra Is ugy segít, mint eddig,
akkor remény van rá, hogy nemsokára otthon
lehetünk. Sokat tudok Itt a front mögött, de
nem Irhatok a legérdekesebbről semmit. De
azt a jóslatomat talán mégis keresztül engedi
a cenzúra, hogy március elején Varsóban leszünk.
Ezt a németek mondják s tudják, ml
alapon.
A viszontlátásig slb.B
\'a legújabb kanizsai húsárak. A vágómarha
árának folytonos emelkedése a nagykanizsai
mészárosokat Ismét a húsárak stájgerolására
kényszeritette. Erről a következő
értesítést adták ki:
A nagykanizsai mészárosok és hentesek
csoportja folyó hó 24-én tartott értekezletén
történt határozata folytán a t. vevőközönségnek
becses tudomására hozzuk,
hogy tekintetbe véve a napról-napra emelkedő
étőállatok árait, március 1-töl
az elsőrendű marhahús
nyomtaték nélkflt . . 2 K 72 fillér
nyomtatékkal . . . . 2 K 20 fillér
a másodrendű marhahús
nyomtaték nélkül . . 2 K 20 fillér
nyomtatékkal . . . . 2 K — fillér
a harmadrendű marhahús
nyomtatékkal . . . . 1 K 90 fillérért
lesz árusítva.
HÍREK.
Dr. Kőntg József kitüntetése a vaskereszttel.
A kitűnő nagykanizsai fogorvos, dr.
Kőntg József, aki mint a győri 19. gyalogezred
főorvosa tudvalevőleg szintén a harctéren van,
a napokban hősiességéért már]a második kitüntetésben
részesült. Első kitüntetése a hadlékitményes
,Signum laudis" volt, most
pedig, mint értesülünk, a dicső Hldenburgtól,
kinek hadseregében van a győri ezred is, a
legszebb német vitézségi kitüntetést, a vaskeresztet
kapta a vitéz kanizsai fogorvos, kinek
Ismételt kitüntetése Nagykanizsán bizonyára
általános örömet kelt.
Mergentbater Lajos as 0. M. bank titkára.
A hivatalos lap mai száma közli, hogy
az Osztrák-magyar bank főtanácsa Mergenthalcr
Lajost, a nagykanizsai bankfiók egykori
és a sarajevol bankfiók jelenlegi főnökét a
jegybank bécsi főlntézetének titkárává nevezte kl
Hétfőn városi közgyűlés. Az általunk már
napokkal ezelőtt jelzett városi közgyűlést hétfőn,
március hó 1-én délután 3 órájára hívta
egybe dr. Sabján Oyula polgármester. A ma
délelőtt kibocsátott közgyűlési meghívó tárgysorozata
a következő pontokat tartalmazza:
1. A központi választmány megalakítása.
2. A képviselőtestületi bizottságok tagjainak
választása.
3. A v. közkórház fertőző osztályának második
kibővítése
19 i 5. február 12. ZALAI HIRLAP 26. oldal.
4. A Franz L. és fial céggel az áranwáltoztatás
kérdésében folytatott tárgyalások során
.alkalmazóit szakértő dijának megtérítése.
5. Előzetes utalványozási felhatalmazás az
1910- évi költségvetés terhére.
6. özv. Hernyovics üertalanné nagykanizsai
lakóssal kötött adásvételi Rzerződés bemutatása.
7. Tévesen kirótt közmunka-bírságok leirása.
8. Elschtéger Elemér,\'kiskorú Lachenbacher
Imre illetőségének elismerése, Hargllay Bertalan,
Székely Vilmos, Paár János, Kulcsár
Sándor, Nei Ignác, Juranlcs Béla, Pétertty Pál,
Blaskovics János, Muth Ádám és Brónyai
Lajos községi kötnlékbe való felvétele. 9.
Csonka Károly és Adél, Major Ferenc és családja,
Molnár Miklós, Funtek József, htvánés
Jenő nevü fia, Qottics István továbbbá Prucker
Gyula és kiskorú gyermekei illetőségének
megtagadása.
Húsvéti pászka. Miután a f. évben hus-,
véli pászka csak korlátolt mennyiségben süthető,
a nagykanizsai Izr. hitközség elöljárósága
ezúton is felhívja tagjait, hogy pászkarendelését
mindenki legkésőbb f. hó 28-áig
a hitközség irodájában jelentse be. A bejclenés
a megrendelőre kötelező.
Hadi beszédek. A honvédelmi minisztérium
Hadsegélyző Hivatala népszerű füzetekben
kiadja azokat a tanulságos és lélekneme-
Sitő beszédeket, amelyeket a háboru óta legkiválóbb
államtérfiaink, főpapjaink, tudósaink,
iróink és politikusaink tartottak a nyilvánosság
előtt, az országos Hadsegélyző Bizottság
felolvasási sorozatán. A hazafias, igaz magyar
tzeilemtől áthatott beszédek retorika szempontból
is rendkivül becsesek. Gondolatokban
gazdag, gyönyörű munka valamennyi; a közönség
jól teszi, ha a 10 filléres füzeteket
megvásárolja és összegyűjti. Nagyszerű és
maradandó emlékei lesznek e füzetek annak
a hazafias föllángolásnak és együttérzésnek,
amely a nemzet minden rétegét oly megható
módon egyetlen táborba terelte a magyar
nemzeti becsület és a magyar nagyság védelmére.
Eddig gróf Aoponyi Albert, Csernoch
János, báró Hazai samu, gróf Tisza István,
gróf Andrássy Gyula, Proliászka Ottokár és
Rákosi Jenő hadibeszédei jelentek meg. A
füzetek az Általános Beszerzési és Szállítási
R. T. utján (Budapest, V. Kádár-utca 4.)
rendelhetők meg, de kaphatók a dohánytőzsdékben
is. A befolyó tiszta jövödelmet a háborúban
elesett vagy a kapott sebek következtében
elhalt katonák özvegyei és árvái
javára fordítják.
Falusi mesék a kanizsai piacon. A hetivásáros
asszonyok a jó vidékről bejőve, a
kanizsai piacon a vevőközönségnek cifra mesét;
mondanak. „Azért olyan drága a baromfi, —
mesélik — mert már alig van; az állam tyúkokat
is rekviráltat. Minden falubjn uj fehérneműt
kell beszerezni, mert amit a harctéren
levő katonák után küldtek, az mind odaveszett
a postán s a Vörös Keresz Egylet számára
a községi jegyző" urak mind összeszedették
a ruhaneműt s valamennyit — muszáj
volt Ingyen odaadni. Elszednek a faluban
mindent; kocsit, élelmiszert, ruhát és —
semmiért sem fizetnek 1 A falusi menyecskék
szerint — ez okozza a drágaságot I" Az egészben
az a legbosszantóbb, hogy ezek a falusi
asszonyok olyan tudatlanoknak tartják a
városi népet, hogy ilyen meséket, Ilyen hazudozásokat
be mernek neki adni. Tény az,
hogy a kanizsai piacon nincs szárnyas és
ami van, méreg drága. Ennek az oka az,
hogy az egész megye területén tyukászok
szedik össze a szárnyasokat és azokat Bécsbe
szál itják. Erre a körülményre felhívjuk a főszelgablrák
figyelmét. Az esetleges szárnyas
hiányon segíteni fog Bulgária, honnét hamarosan
meg fogják engedni a szárnyasok kivitelét,
mely most tilalmas.
Fl ma esti polgárőrök. Ma pénteken este
az alábbi polgárőrök fognak Nagykanizsán
rendőri inspekciót teljesíteni:
Büki Béla, Frank Jenő, Fried József, Eppinger
Lajos, Gerócs István, Illés István, Kengyel
Ferenc, ifj. Gerócs István, Viola Ferenc, Páll
lános, Tóth jstván, Mandlbaum Oszkár, Mauer
Lipót, Öruncslcs József, Martincsevlcs Imre,
Muzikár Vince, Bayer Vince, Neumann József,
Oskó József, Billik Ferenc, Halvax Lajos,
Stagl Fde.
Egy titokzatos aktalopás ügyében lefolytatott
rendkivül izgalmas és bonyolult nyomozást
ábrázol a Szarvasszállóbell Berlin
mozgóképszínház szombat és vasárnap bemutatásra
kerülő Sherlock Holmes képe, mely
a nagy detektív egyik legszenzációsabb sikerét
hozta meg. „Az elátkozott ország* elmen
pedig egy, az Amerika vad pusztaságaln, a
PrJtrfn játszódó cow-boy dráma kerül bemutatásra,
telve szebbnél-szebb lovas üldözési Ielenetekkel és indián támadásokkal. — Érde-
[esek továbbá a legújabb háborús aktualitások
is, melyek legújabb sorozata van müsorqn,
valamint a kisérö humoros apróságok is.
A legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brilliánsokat, régi ékszereket tört aranyat
ezüstöt és antik órákat. Szívós Antal
müórás és látszerész, Király-utca 5. szám. —
( • K A A N M M H M I U U I U C R W -- M W R A M B . • — I m M M I • _
A szerkesztésért felelős: dr. H a j d ú Gyula.
Szerkesztő: QQrtler István.
Egy három szobís
emeleti utcai lakás, vízvezetékkel
és a hozz&tartozó mellékhelyiséggel
azonnal vagy május 1-ére kiadó.
— Ugyanott — egy hét szobás
udvari lakás, vízvezetékkel és hozzátartartozó
mellékhelyiséggel május
I-ére kiadó. *
Felvilágosítást ad Csengeri-a. 67. báztnlajdonús
Egy kisasszony
ki a könyvelésben jártas
irodai esetleg pénztári
állást azonnal elfogadna.
a -
e R5» M V111—WÉÉMA* -L-L;\'... \'. .W
Szarvas s i ú H t i p r n v itinogyinozgO.
PiocMér. ^UtnlJIltfotMtaefm
Szombat, vasárnap, febr. 27. és 28-án
SCHERLOCK >10LMES a főszerepben
A titokzatos aktalopás
érdekfeszítő detektív történet.
Az elátkozott ország.
amerikai cow^boy dráma 2 felvonásban.
Duci bácsi golf-játékos, humoreszk. Az
óplumszlvó, bohózat. Háborús híradó.
Előadások 6 és 9, vasár- éa ünnepnap 3,5, 7 ét
9 órakor. Rendet helyárak. A terem fűtve van.
Király-utca 34. szám alatt
egy bolthelylség
esetleg raktárral együtt kedvező
feltételekkel kiadó.
Bővebbet ugyanott a H-lk emeleten.
I I R A I I I A m t & t e p r n t m r
t t Aktuális háborús dráma t j l
Pénteken, február hó 26-án
L B D P A T R I A
aktuális háborúi színmű 3 felvonásban.
Feleségem meg ón X 2 1
Bicikli kaland, humoros. Hadszintéri
híradó, aktuális háborús felvételek.
Rendet helyárak. FBtött tzlnh&z. Buttett.
Előadások hétköznap 0 ét 9 órakor, vatárét
ünnepnapokon 3, 5. 7 ét 9 órakor.
m
Tisztelettel értesítem a város és vidékének közönségét,
© hojy Nagykanizsán* a Szarvas-szálloda épületéin
SZÍVÓS A n t a l megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
órás-, ékszerész- és lútjzeréjz-
=============== üzletet n y i t o t t a m . = »
D u s á n felszerelt raktáramon Mindfczek javítását a jegujabb
tartok óriási választékban a T ^ ^ m találmányú, tökéletes műszak\\
mindenfajta órákat, ékszere- 0 ~ 0 felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszereket. IMMMAMM* preczizitássai végzem.,
Midőn még csak nagykanizsai szár- U A L A « V If n n r f t 3 v
mazásomra s hosszú külföldi (Svájc) IV U I U J J
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt órás, ékszerész és látszerész
közönség SzivCS támogatását kérem néhai Id. Jack Frigyes tanítványa.
4. oldal. ZALA HI\'kLAP. 19 i 5. február 26.
= festő vállalata = =
linbiiiiL Mip-iKi 23.
honi s kfliföliii faerezés
márvány utánzatok festése.
Épület, szobafestés
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szinérzékÜnk, magasan
fejlett Ízlésűnk és
technlkénk a legkényesebb
Igényeket Is kielégítő. —
Árajánlattal, színes vázlatrajzzal
felszólításra díjtalanul
szolgálunk 111 » ZJ-I
muuuuuj) nmmmwmxm wmm
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
\' felfrissítettem. !
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgí
vásznakat, Regenhardtf
é l e d a m a s z t - á r u k a t és
a j ó h l r ü LIHom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
—-=:. A legfinomabb áruk! =
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOldfieríeMÉ,
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
1 D 1 NAGYKANIZSA
1 1 1 Csengery-ut 7. sürgönyeim:
G u t e n b e r g n y o m d a
I H 1
H l l
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
1 1 1
</||É||Pk > Telefon 4t. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz —
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 191 fi. február 20. szombat 41. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• IOflK*t«sl árait i Helybea házhoz hordva 1 hóra 1 K.
f f T H szám 4 fillér Vidékre, postán . . I bóra 1*90 K.
Nyllttér és hirdetések megállapított árak szerint.
Upvtaéf:
Dr. H A J D Ü G Y U L A .
Kiadóhivatalt Gutentxrg-njromds Cseagery-vt 7.1
Telefoni Szerkesztőség 41. Kiadóhivatal 41.
Hogy ÉLJÜNK ARATÁSIG
A maayar korraány írása a magyar néphez.
Igy tél úíolján, tavasz kezdetén, még
béke időben is meglehetős nehéz gondot
szokott okozni ez a minden évben
visszakerülő töprengő kérdés: Hogy
leszünk ki újig?
Mennyivel aggodalomkeltőbb ez a felsóhajtás
most, mikor a megszokott, rendes
szűkös állapoton felöl még a háborús
időkkel mindenha -együttjáró Ínséges
napok réme is ijeszteget bennünket.
Pedig hát nem kell megijednünk.
Ahogyan kiteleltünk eddig, bátran kimondhatjuk
minden nagyobb nyomorúság
nélkül, azonképpen, merjük állitani,
hogy Isten . segitségével, ha nem is
zsíros nagy jólétben, dc éhség, koplalás
nélkül kibírhatjuk aratásig, ha magunk
is ugy akarjuk, ha mindenki akarja, ha
minden itthonmaradt ember a nap minden
óráján ehhez a szigorú parancshoz
igazodik: Ezt az országot, ennek az
országnak népét sem Időjárásnak, sem
semmiféle ellenségnek kiéheztetnie nem
szabad I Ebben az országban nem veszhet
éhen senki. Ebben az országban
meg kell, hogy legyen mindenkinek a
maga mindennapi kenyere. Nem sok,
csak éppen amennyi szűkösen elég.
Minden étkezéshez egy-egy karéjka.
A németek törvénnyel, hatósági és
társadalmi intézkedésekkel rákényszerítik
önmagukat a szigorú takarékosságra,
beosztják a készleteket ugy, hogy akinek
merőben üres a kamarája, Németországban
még az sem fog éhezni. Lesz
mindenkinek kenyere. Bizony nem fehér,
de lesz. Bejárta német sajtót mostanában
egy csodálatos szép irásmü, mely valóságos
himnusza, tízparancsolata és
kiskátéja ennek a zordon, katonás kiáltásnak
: Muszáj kenyérnek lenni!
Kivonatosan igy szól emez írás:
Németország (mondhatjuk: Magyarország
is) egy-egész ellenséges világgal
áll szemben, amely megakarja őt semmisíteni.
Diadalmas dicső seregeinket
nem tudja leteperni. Hát, mint egy
ostromlott várat, ki akar bennünket éheztetni.
Ez ?em fog neki sikerülni.
Miért nem? Azért, mert.elég kenyérmag
van az országban, hogy aratásig
kibírja a lakósság. Csak nem szabad
prédálni, pazarolni.
Ne etessétek marháitokat a kenyérnek
gyümölcsével.
Takarékoskodjatok a kenyérrel, hogy
ellenségeink kaján reménye szégyenné
váljon.
Ne vessetek meg egy darab kenyeret
sem azért, mert már nem friss. Neszeljetek
egy karéjjal se többet a kenyérből,
mint amennyit éppen enni akartok.
Qondoljatok mindig katonáinkra, akik
sokszor az őrhelyen, vagy a lövészárkokban
boldogok volnának, ha tarisznyájukban
volna a ti elprédált kenyérdarabkátok.
Egyék mindenki\' hadikenyeret, éppen
ugy táplál és éppen ugy jól lehet vele
lakni, mint a másikkal.
A krumplit mindig hámozatlanul héjában
főzzétek. Ezzel sokat spóroltok.
Az előzőleg nyersen hámozott krumpliból
sok ennivaló rész elpocsékolódik.
Ne dobjátok szemétre az ételhulladékokat.
Gyűjtsétek össze, jó lesz takarmánynak.
Ha magatoknak nincs lábasjószágtok
: adjátok a takarmányanyagot
annak, akinek van.
Szoktassa mindenki magát és családját
a kukoricaliszt használatához. Ebből
is lehet ízletes ételt főzni. Csak tudni
kell a módját. Gazdaasszonyaink tanulják
el egymástól a készítés titkait.
Lélekbe írott törvény legyen, hogy
gabonát a forgalomtól elvonni: haza
árulás !
Jó, ha egyes tehetősebb vagy előrelátóbb
családok még kellő időben zsákszámra
raktároztak el lisztet éleskamráikban.
nmde akiknek ilyen liszttartalékjaik
vannak, ne kövessék el azt a
kapzsiságot és lelkiismeretienséget, hogy
bár odahaza van elegendő lisztkészletük,
mégis a boltokban*vásárolnak s valósággal
kiveszik a szegényebb nép szájából
a kenyeret, akik kizárólag csakis
a boltokban való vásárlásra vannak
utalva.
Ne csak az imádság tartson tehát
fenn minket, hogy add meg Uram a
mindennapi kenyerünket, hanem erős
akarattal magunk is arra törekedjünk,
hogy mindenkinek meglegyen a mindennapi
kenyere.
Ilyenképpen minden tömegéhség nélkül
meg fogunk élni aratásig.
A világháború.
a duklai harcok
Héj mlndli nincs döntés.
Főhadiszállás. Dukla körül nagyjában
niég mindig nyugalom van és a hetek
véres küzdelmeiben kimerült csapatok
még mindig pihennek. Ezt csak jelentéktelen,
kisebb részletharcok zavarták,
melyek során azonban csapatainknak
ismét több kilünő állást sikerült az oroszoktól
elhóditaniok. Ezek visszafoglalására
az oroszok több rohammal tettek
kísérletet, de összes támadásaik összeomlottak
ellenállásunk gyilkos erején.
Az orosz előnyomulás a Kárpátok
egész vonalán meg van gátolva és
az oroszok rengeteg veszteségeivel szemben
alig számottevő a mi veszteségünk.
Az oroszok már csak az úgynevezett
sárosi háromszögből tudnak előretöréseket
intézni, de minden meglepetés veszedelme
nélkül. A mai nap folyamán
Dukla körül már ismét csak tüzérségi
harcok folytak.
A kárpáti harcokban csapataink néhány
nap óta uj találmányú szárazföldi
torpedókat alkalmaztak, melyek hatása
borzalmas. AmerIKA élelmezl Németországot
New-York. Wilson elnök kijelentette,
hogy az Egyesült államok kormánya
hajlandó Németország polgári lakósságát
élelemmel ellátni és ez
élelmet szállító amerikai hajók biztonságát
minden rendelkezésre álló
eszközzel megvédelmezni. Az Unió
elnökének kijelentése nagy megdöbbenést
keltette a hármas entente diplomatái
körébe, mert abban az entente
tengeri hadereje túlsúlyának kiegyenlítését
látják. Az entente diplomatái máris
annak a meggyőződésüknek adlak
kifejezést, hogy Amerika ezzel Németország
javára súlyosan megsértené a
semlegességet.
A helyzet északon.
Sajtóhadiszáliás. Az ellenség tisztában
van azzal, hogy a keletporoszországi
kudarc után jobbszárnyának pozícióját
megmenteni nem lehet s ezért most a
balszárny legnagyobb megerősítésére
tesz meg Staniszlau körül minden lehetőt,
mert ha a balszárnyat is olyan
katasztrófa éri, mint aminő a jobbszárny
veresége volt, akkor Oroszország a had*
járatot azonnal feladhatja.
A Dnjesztertől délre Sztaniszlau körül
már olyan arányokat öltött a sik területen
folyó csata, melyhez fogható küzdelem
csak a háboru első fázisában volt,
amikor a seregek még sik területen nyílt
csatákban mérkőztek. Csapataink lelkessége,
elszántsága, harckészsége, ereje
egyformán érvényesül most a Dnjesztertől
délre fekvő területen és a hadvezetés
művészetének szintén módja van az
érvényesülésre. Támadásaink állandóan
sikerrel haladnak előre, a csapatok nagyszerűen
teljesitik a kapott parancsokat
és az oroszok makacs és szívós védekezése
ellenére is sorra megszállják a
jelentősebb támaszpontokat. — Várható,
hogy erről a harctérről most már állandóan
a legjpbb hirek fognak érkezni.
Teljes erfővvel a Dardanellák ellen
2030 őgynlövéj bdromoesved óra oltít.
Milano. A Corriere Della Serának
jelentik, hogy tegnap az egyesűit francia-
angol flottának 22 páncélosa és 2U
torpedónaszádja \'megjelent a Dardanellák
előtt és óriási bombázást kezdett a
parti erődökre. A hajók akcióját három
hydroplán támogatta, melyek a levegőből
dobtak granátokat az erődökre, öszszesen
150 ágyú háromnegyedóra hoszszat
okádta tílzét az erődök felé, melyekre
2000 lövést tettek, de ezek
nagy része a tengerbe hullott.
Höfer jelentése.
Budipest. (Hivatalos) Oroszlengyelországban
tegnap Przedlarztól keletre eső ütközetszakaszokban
élénk ágyuharc folyt. Az arcvonal
többi részén a Visztulától északra és
Nyugatgallciábaa legnagyobbrészt nyugalom
volt. A Kárpálokban az ellenségnek azOndava
völgyében, valamint a Volod nyeregtől északra
fekvő állásaink ellen indított támadásai meghiúsultak.
Délkeleti Galíciában folyó harcokban
egy magaslat elfoglalása alkalmával újólag
1240 oroszt elfogtunk.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
jelenti:
A hadiszinterek egyikéről s:ncs lényeges
jelenteni való.
Kész a kanizsai rekvirálás
Kétszerannyl a készlet,
mint a szükséglet. =
(Saját tudósítónktól.) Közel egy hónapon át
dolgozott Nagykanizsán és a nagykanizsai
járásban Mészáros Ádám. a földművelésügyi
minisztérium kiküldöttje, mig a város és a já-,
rás összes gabonakészleteinek felderítésével
és hatósági lefoglalásával elkészült. Tegnap
lett készen a nagy munka, minek elő|te Nagykanizsa
városában már mintegy jiárom hete
befejeződött, a rekvirálás, melynek\' eredméynyeit
annak Idején részletesen ismertettük. —
Mig a városban a rendőrkapitányság kiküldöttje,
Füredi János rendőrtiszt nyújtott hatósági
segédkezést a rekviráló miniszteri,kikül-,
döttnek, addig a járásban a községi és körjegyzők
funkcionáltak mellette,)!mindegyik a
maga körzetéhez tartozó községekben. AÍ nagy
munkának felette Örvendetes eredménye, mutatkozik,
mely röviden ebbp a mondatba foglalható
össze: Nagykanizsán és a járásban annyi
lefoglalható gabonát találtak, hogy jóval meghaladja
azt a mennyiséget, amelyet a polgármester
a misztériumoknál Nagykanizsa,^ környékének
közélelmezési szükséglete gyanánt
megjelölt 8 amelynek kiszolgáltatását á belügyminiszter
attól ,tette függővé, hogy talál-e a
rekvirálás ekkora mennyiséget itten. Tekín-j
tetbe véve azt, hogy március hó elsejétől kezdve,
minden kenyérlisztet felerészben kukoricaliszttel
kell keverni, nemcsak annyi gabonát találtak
Kanizsánkét a Járásban, amennyi a miniszteri
föltételt kielégíti, hanem (a kukoricakeverési
rendeletet alapul véve) löbbet mint mégegyszer
annyit.
összesen 150 waggon gabonában állapította
meg dr; Sabján Oyula polgármester azt a
mennyiséget,-ami\' Nagykanizsa és a városra
utalt környék közélelmczésének az uj termésig
való biztosítására elegendő. Ezzel szemben a
városban és a járásban 197 waggon gabonát
találtak a rekvirálók. Ámde a kukoricalisztkeverési
rendelet után már 150 waggon gabona
sem keli Nagykanizsának, hanem átlagban
számitva 40%-kai kevesebb, vagyis csak
90 waggon. (Azért nem pontosan 50%-kal
kevesebb, mert a főzőHszthei nem kell kukoricalisztet
keverni.) Tehát végeredményben az
itt talált 197 waggon gabonából többet, mint
a fetét átengedhetjük más felületeknek, elsősorban
persze Zalaegerszegnek és Zalavármegyénck,
melynek szükségletét az alispán 300 waggon
gabonában terjesztette elő a belügyminlsztériumnál.
Természetesen, ha a nagykanizsai
és a kanizsai Járásbeli rekvirálás igy sikerült,
akkor a megye egyéb, óriási részeiben is hasonló
arányban sikerülhetett a rekvirálás, mely
tehát legjobb reményeinket Is meghaladta.
A Nagykanizsa városában és a kanizsai
járásban tartott gabonarekvlrálás pontos eredménye
a következő:
buza rozs árpa zab
Nagykanizsa városban 581 311 15,260 600
a kanizsai járásban 1130 562 85 1300»%.
Waggonszerinli mennyiségben: Nagykanizsa
városában 167 waggon gabonát rekviráltak,
a járásban pedig 30 waggonnal, vagyis összesen
197 waggont.
Ezenkívül még öt kiküldött működött Zalavármegye
területén, de ezek munkájának eredményeit
még nem ismerjük. Március hó elején
kezdődik megyeszerte (illetőleg országszerte)
a tengerirckvirálás a napokban megállapítandó
uj maximális árakon. Akik tengerikészletüket
március 1-lg bejelen\'ik, azoktól a
ma érvényes maximális tcngeriáraknál jóval
drágábban (27—30 koronáért métermázsáját)
veszi meg készleteiket az Országos gazdasági
bizottság, de március l-től már uj (alacsony)
tengerlárak lesznek, s a be nem jelentett kukorica-
készleteket már cz árak molett fogják
rekvirálni.
Nagykanizsán és Zalamegyében nem sokat
lehet várni a kukoricarekvirálástól. Ennek oka
az, hogy nálunk tuég njnes jól kiszáradt (tehát
liszté .őrölhető) kukorica, mert c vidéken
nem divatosak a jól szellőző, tehát jól és
gyorsan szárító, lécből^ való kukorlcagórék,
hanem itt mindenütt ágból fonott kukorlcagórék,
vannak,\'melyekben még nem száradt
meg teljesen azok tartalma. Zalamegyq tehát
kukoricíAftztben behozatalra fog szorulni, de
ezt sokkal könnyebben szerezhetünk máshonnét
mint gabonát, melyből, hála a véletlen szerencsének,
oly, szép mennyiséggel, rendelkezünk.
HÍREK.
A Kanizsai diákokhoz!
A tanuloiFJusós mozgalma.
A Zajai Hírlap szerkesztősége cimére ma
levelét hoiott a posta a kolozsvári felsőkereskedelmi,
Iskola tanulóitól, akik arra kérnek,
hogy,a Whtisal diákságot 14 nyerjük meg az
ő mozgalmuknak, melyet országszerte sikerrel
szeretnének! \' keresztülvinni; — A kolozsvári
diákok egy, a kanizsai diáksághoz Szóló felhívást
is njejlékellelf levelükhöz, <mqJy Igy p i f i :
Nagykantziot dldkkoUegákt * - ;
Egy «í. egy szent kötelesség szólít harcba
minket t Nemzetünk jövőjéről, van szó :
Lét és nem. lét kérdése forog kockán I És
mi mégis.habogunk? Ki né gondolt volní
arra, hogy győzelmesen haladó seregeinket
egy rettenetes fegyver, az éhség visszatarthatja.
Ellenségeink is a kiéheztetés lelketlen
fegyverével akarnak minket legyőzni
Feleljünk a civilizáció barbár nemzeteinek I
Mulassuk meg, hogy nem ijedünk meg fenyegetéseiktől.
Hazánk termékeny földjét
vessük be kenyeret, életet adó magvakkal
és kezünkben a fegyver, mivel ellenük küzdhetünk.
Kenyerünk, tehát életünk még az
Idei termésig tartani fog. Ettől a terméstől
függ tehát minden. Dc Tesz-e termés ? Hiszen
kik eddig az életet adó magvakat vetették,
most halált osztogatnak. Nem lesz
termés, megszününk létezni, ha nem mi
fogjuk meg az eke szarvát 1
Álljon léhát mindenki zászlónk alá és
amit a német ifjúság már rég megtett, tanuljuk
meg a füldmivelés alapmunkáit és
az Isten áldást hoz munkánkra, Átkozott
az, aki csupa kényelemszeretetbőr kivonja
magát ezen szent kötelesség alól 1 De tud- \'
juk, h\'Jgv a nemesebb érzés győtelmeskedik
mindenütt és ml egy gyönyörű sereget
alkotva felkeressük a legeldugottabb
helyeket is és nyomunkban nem halál, hanem
élet fakad. Lelkesüljünk ezen magasztos,
ezen szent eszméért és ne engedjük,
hogy hazánk az éhségtől pusztuljon cl!
Nem tür fontolgatást cz a kérdés I A ta-
<vasz nemsokára beköszönt és jaj nekünk,
ha cl nem készültünk. A legnagyobb, a
legszentebb forog moát kockán: Hazánk
léte. Mi ássuk meg Hazánk sírját, ha nem
fogunk késedelem nélkül munkához Minden
érdek eltörpül c mellett a kötelesség
mellett. Nem találhat akadályt seregünk,
mert hisz aki célunk keresztülvitelét gátolni
akaíná, a haza legnagyobb ellenségének
vallaná magát ! Oondoljuk meg mégegyszer,
hogy minden tőlünk függ. Félre minden
önzéssel 1 Átok a megalkuvásraj Fel
tehát dicső seregünk 1 Bontsuk ki zászlónkat
és egy szívvel-lélekkel kérjük a Magyarok*
Istenét, hogy áldja meg munkánkat.
A kolozsvári felsőkereskedelmi Iskola tanulói.
Szívből kívánjuk, hogy Nagykanizsán és a
megyében minél nagyobb visszhangja legyen
e soroknak és a kolozsvári diákok eszméje
öltsön testet és hirdesse, hogy minden téren
az tud lenni a magyarság, aminek a harcok
emberfölötti küzdelmeiben mutatták magukat
az egész világnak a magyar hősök.
t \'
• Kitüntetett 48-as tisztek. Őfelsége Oszlányi
Józsefet, a 48. gyalogezred pár nappal ezelőtt
kinevezett főhadnagyát az ellenséggel szemben
tanúsított hősi magatartásának ejlstneréseül
a hadiékltményes „Signum laudfs* éremmel
tüntette ki. A vitéz főhadnagy, kl jelenleg
már másodszor \'megsebesülve van itfion,
Nagykanizsa város polgári társadalmában is
páratlan\' népszerűségnek részese s igy kitüntetése
a legszélesebb körben Őszinte örömet\'
keltett. A királyi elismerést azzal szerezte meg
magának Oszlányi főhadnagy, hogy az oroszországi
Szuloszova község közelében elhelyezett
orosz hadállások étlen intézett éjjeli szuronyrohamban
haláltmegvető elszántsággal vezette
szakaszát, melyet teljes díadalrá vitt. A
rohamban átlőtték balkarját, mely még máig
sem gyógyütt meg. Meg kell Itt jegyezni, hogy
ugyanebben a rohamban követte el az ezrednek
híres\'pöstatltkár-kadcttja, Qretner Oyörgy /
azt á hőstettet, • melyért\' vitézségi aranyérmet
kapott s amelynek átadási ünnepélyéről nerrtrég
részletesen tudósítottunk. — Oszlányi főhadnagy
kitüntetésével érkezett meg egy posthumus
kitüntetés Is, a hősi halált hált nagykanizsai
klr. közjegyzőhelyettesnek, dr. Bergmann
Andornak ugyancsak á^Sfgnum laudis"-
szal való megajándékozása. De ezt már csak
a mélyen gyászoló család kaphatta meg.
H hadiadó Nagykanizsán. Maradta kl a
városi adóhivatal, a 20 e*er koronán felüli
jövödelem megadóztatásáról, a hadiadóról
szóló hirdetményt, mely lapunk 4. oldalán blvasható.
Mint ^egnap .jeleztük, a 20. ezer ko-.
rónán felüli jövödelem bevallásának terminusát
egy teljes hónappal meghosszabbította a pénzügyminiszter
s e határnap március hó 31-e.
Egyébként mindent Tnegmond a hirdetmény.
19 i 5. február 3. ZALAI HIRLAP 26. oldal.
H ma esti katonahangverseny. NyolcadBc\'hangversenyét
rendezi ma este a Centrál
kávéházban a 40. gyalogezred kitűnő zenekara
a 48-asok és 20-as honvédek cigarettával
leendő ellátására.\' Ennek a nyolcadik koncertnek
eredményével megles* az első ezer
korona s talán az. első százezer cigaretta,
amit a bős zalamegyei és kanizsai katonáknak
a harctérre küldhetünk, illetőleg nagy
részben már cl is küldöttünk. A jövő szombati
filharmónikus koncert rengeteg munkát
adó előkészületei között arra is ráért a jeles
zenekar s annak kitűnő karmestere, hogy ma
estére ismét egy magas nlvóju műsort állítson
össze, mely a következő:
1. Blankenberg: Vitéz csapatok bevonu\'ása.
Induló.
2. Suppé: Könnyű lovasság.
3; Strauss: Olthon.
4. Leoncavalló: Ábránd a Bajazzó operából.
5. Bsciio: Magyar ábránd egyveleg.
6. Verdi: Miserere és börtönjelenet a Troubadour
operából.
7. Fali: Egyveleg a Dollárkirálynő clnü
operából.
8. Eilenberg : Schw.uzwa\'dl malom.
9. Komzak: Keringő egyveleg. V
10. Brijck: Montebello induló.
fl százéves piarista. A budapesti piarista
rendház tegnapelőtt ritka ünnepség színhelye
volt. A rend legöregebb tagjának, Malusik Jánosnak
századik születésnapját ünnepelték. A
piarista rend nesztora a nagy történelmi évben,
1815. február 24-én született Tatán. —
A róla szóló megemlékezés különösképpen
azért érdekli e lap olvasóit, mert a százéves
piarista 1842-ben Nagykanizsán kezdte meg
tanári pályáját, melyen közel félszázadon át
a legnagyobb elismeréseket szerezte meg magának.
Azt hisszük, a matuzsálemi korú piarista
nagykanizsai tanítványai közül már egy
sincs életben, pedig bizonyára igen sok talpig
ember volt köztük, hisz azokból kerültek ki az
1848-iki szabadságharc kanizsai és zalamegyei
hősei. A százéves piaristáról az egyik fővárosi
lapoan e sorokat olvassuk: Félszázados tanári
pályája alatt szerető atyja volt a tanuló
ifjúságnak Sok szegény diák az ö támogatásának
köszönhette boldogulását. Az érdemes
aggastyán megőrizte szellemi elevenségét és
korához képest meglepő emlékezőtehetséggel
beszélget a rég elmúlt idők eseményeiről.
Kinek kell ültetni való krumpli? A polgármester
az alábbi hirdetményt bocsátotta kl:
Zalavármegye alispánjának rendelete folytán
értesítem Nagykanizsa város közönségét, hógy
burgonya vetőmaggumót a közönség részére
métermátsánkínt 8 koronáért bocsát a mlnlsteritim
rendelkezésre. Felhívom mindazokat,
kiknek vetőmaggunióra van szükségük, ebbe li
szükségletüket a város I—V. kerületében a
városi kiadóhivatalban, a VI—Vili. kerületben
a kiskanizsai rendőrkülönitményen legkésőbb
/ . évi március 8-ig jelentsék be. Dr. Sabján
Oyula s. k. polgármester.
fl ma és holnap esti polgárőrök. Ma
szombaton és holnap vasárnap. este az alábbi
polgárőrök fognak N.igykanlzsán rendőri
inspekciót teljesíteni:
Szombaton: Páifi Sándor, Paár Oszkár, Zákonyi
Lajos, Qerócs Boldizsár, Ágoston Flórián,
Hoffmann Oyula, Oerócs Oyörgy, Oerócs
lenö, Rechnitzer Mór, Szecső Károly, Spitzer
Samu, Lőwenfeld Árpád, Weiss Bódog, Kohn
Samu, Véber Ferenc, Horváth Sánta József,
Vleland János, Koller Nándor, Horváth Oyörgy
Mandlbaum Ferenc, Baján József, Stocker F.
Vasárnap : Sárdi Oéza, Kalmár Henrik, Molnlr
Jenő, Schfltz Manó, Török Ferenc, Sáfrán
Fernnc, Reznicsek lózsef, Ternal István, Maschanczker
Jenő, Welllsch Jenő, Müller Kár.,
bzücs Ferenc, .Rózsa Lajos, Horváth Mikó
O. , x\' Pave,kovlcs Ferenc, Rosenhelm Oyula,
blnkó Károly, Mózsi Lajos, Hirsch Oszkár,
Mersics István, Wehry Hugó, Németh Zoltán.
Egy titokzatos aktalopás Ügyében lefolytatott
rendkivül izgalmas és bonyolult nyomozást
ábrázol a Szarvasszállóbell Berlin
mozgóképszínház szombat és vasárnap bemutatásra
kerülő Sherlock Holmes képe, mely \'
a nagy" detektív egyik legszenzációsabb sikerét
hozta meg. „Az elátkozott ország" elmen
pedig egy, az Amerika vad pusrtaságaln, a
Prárln játszódó cow-boy dráma kerül bemuatásra,
telve szebbnél-sztbb lovas üldözési
elenetekkel és indián támadásokkal. ~ Érdecesek
továbbá a legújabb háborús aktualitások
is, melyek legújabb sorozata van műsoron,
valamint a kisérö humoros apróságok is|
A legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brllliánsokat, régi ékszereket, tört aranyat
ezüstöt és antik órákat. Szívós Antal
möórás és látszerész, Király-utca 5. szám. —
ImiittáOóBEDT m n a g y n o z g ó .
Piacitér. BERLINna ponta elönt
Szombat, vasárnap, febr. 27. és 28-án
SCHERLOCK HOLMES a főszerepben
A titokzatos aktalopás
érdekfeszítő detektív történet
Az elátkozott ország.
amerikai cow-boy dráma 2 felvonásban.
Duci bácsi golf-játékos, humoreszk. Az
óplumszlvó, bohózat. Háborús híradó.
Elóadások 0 ét 9, vasár- ét ünnepnap 3,5, 7 ét
9 órakor. Rendet helyárak. A terem Ifttve van.
A szerkesztésért felelős: dr. H a j d ú Gyula.
Szerkesztő: Q Q r i l t r látván. K- r*»~ JA. ^-.ttr taiuen
Egy húrom szobás
emeleti utcai lakás, vízvezetékkel
és a hozzátartozó mellékhelyiséggel
azonnal vagy májút 1-ére kiadó.
— Ugyanott —
egy két szobás
udvari lakás, vízvezetékkel éshozzátartartozó
mellékhelyiséggel május
I-ére kiadó.
Felvilágosítást ad Cseagerl-a. 63. Mztalaldoros
Király-utca 34. szám alatt
egy bolthelyiség
esetleg raktárral együtt kedvező
feltételekkel kiadó.
Bővebbet ugyanott a H-lk emeleten.
Egy kisasszony
ki a könyvelésben jártas
irodai esetleg pénztári
állást azonnal elfogadna.
I I R A M I A n ^ ^ é p p*l0t». Roifooyt-etca 1 TcMoa 330.
Szombat, vasárnap, tebr. 27. és 28-án Robin a gentleman zsivány detektív és ap, és dráma 3 Jelvonásban.
Dömötör örökölt, humoros. X íM megvan
babonázva, remek vígjáték. A szent
zászló, dráma 1 felvonásban. Hadi híradó,
a világháború heti aktualitásai.
Rendet helyárak. Fűtött színház. Buftett.
Előadások hétköznap 6 és 9 órakor, vasárét
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
II
Tisztelettel értesítem a város és vidékének közönségét, ~ ^
hofiy Htiigkanlzsán, a Szaroas-szílloda épületéin I T A
SZÍVÓS A n t a l megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
órás-, ékszerész- és látszerész
= = = = = = = üzletet nyltottata. — • • •
Dusán felszerelt raktáramon Mindezek javítását a legújabb
tartok óriási választékban » találmányú, tökéletes műsnk \\
mindenfajta órákat, ékszere- • < X > felszeretésemmel a legnagyobb
ket szemüveget, látszereket. m M ü l i m preczizitássai végzem.
Midőn még csak nagykanizsai szár- l f Á l r a A V I C Á n n l i f
mazásomra s hosszú küllőid! (Svájc) Htsroiy
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt órás, ékszeréi* ét látszerész
közönség szives támogatását kérem néhai Id. Jack Frigyes tanítványa.
4. oldal. ZALA HIRLAP. 19I* 5• . \' f•e bruá\' r •2 7-.
372519I5. Hirdetmény
a jövedelemadó alá tartozó jövedelmek bevallása éa jövedelemadó
kivetéséhez a 15000 koronát meghaladó szolgálati Illetmények
jegyzékének beszolgáltatása tárgyában.
1. Hadsegélyezés céljaira a jövedelemadónak ideiglenes és részleges életbeléptetéséről
szóló 1914. évi XLVI. t.-c. 1. §-á*>an foglalt rendelkezések alapján
mindenki, akinek összjövedelme az 1914. évben a 20.000 koronát meghaladta,
ezen ót, illetve a vele közös háztartásban levőket megillető összjövedelméről
származzék az akár a magyar szent korona országainak területéről akár a külföldről
1915. évi március hó 31-élg
bezárólag vallomást adni tartozik.
2. Azok a természetes vagy jogi személyek, kereskedelmi, ipari és gyári
vállalatok, nyilvános számadású és egyéb vállalatok, a kik illetve amelyek a náluk
alkalmazásban álló egyének részére egyenként 15.000 koronát meghaladó szolgálati
illetmény kifizetésére vannak kötelezve, szintén tartoznak a fenti határnapig
név- és illetmény jegyzéket benyújtani.
3. Az ingyen kiszolgáltatandó vallomás! Ív a félnek hivatalból
kézbesítve nem lesz, hanem azt az adóköteles ez:n városi
adóhivatalnál maga vagy megbízottja veszi át.
A városi Adóhivatal.
Nagykanizsán, 1915. évi február hó 26-án.
Horváth
adóellenőr.
Halvax
péruhlrnok
66
99
COGNAC LEPÁROLÓ R. T.
S FIUME. 5
10
Különlegesség:
„FIUME COGHAC MEDICIHAL"
(,Flia«a i i i j n y r i U l l r tm Ifytlal.)
Hirdettek fMeínelr
GUTENBERG NYOMDA
iypíi
ű i i
Dfil
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7, Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz *"p|