Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
42 MB
2016-08-22 11:36:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
262
846
Rövid leírás | Teljes leírás (839.74 KB)

Zalai Hírlap 1915. 146-172. szám július

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I I I . évfolyam. Nagykanizsa,) 1915. Julius 1. csütörtök 146. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
Sioruatésl áraki Helyben háxhot hordva I hóra 1 K.
SK 1t* 4 tUlér Vidékre, j>o»tAn . . 1 hóra 1-30 K.
Nyllttér hlrdetéaek megAllapItott árak azerlnL **
Alapította:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal: OntenberK-nyof.d* Caengery-tit 7. aiAm.
Telefon: SzerkcaztÖRÍ* 41. Kiadóhivatal 41.
A háború 12-ik havában
sem gondolhatunk komolyan a közeli
békére, sőt az a körülmény, hogy majdnem
egy évi véres viaskodás után
Olaszország képében uj harcos jelent
meg a küzdőtéren, még a sejtettnél is
nagyobb távolságra tolja ki a béke reménységét.
Am ha nem is érkezett még el az
időpont békéről és kibontakozásról való
elmélkedésre, a meghaladott ut és az
elvégzett munka már nemcsak lehetővé,
de talán kötelességévé is teszi a komoly
kritikának, hogy a jövőt illető következtetéseket
vonjon le az eddigi eredményekből.
Nagyszerű eredményeink retrospektív
szemléletéből uj erőt és reménységet
meríthetünk a további küzdelemhez,
míglen időelőtti békereménységek
csillogtatásával vagy éppen a béke
gondolatának mesterséges avagy irány,
zatos forszirOzásával csak gyengitjük
azt a nemzeti energiát, melynek a végsőkig
való fokozása elengedhetetlen előfeltétele
a szebb jövőt biztosító győzelmünknek.
A világháboru eddigi tapasztalataiból
könnyű szerrel megállapítható, hogy a
harctéren a középeurópai hatalmak és
török szövetségesük fölényes helyzetbe
jutottak az cntent-tal szemben. Olyanynyira,
hogy már nemcsak a harctéren
diadalmaskodunk, hanem hadi sikereinkkel
az cntente-diplomácia erkölcstelen
erőlködéseit is legtöbb helyütt képesek
voltunk eredményesen ellensúlyozni.
Galiciai oífenzivánk szerencsés keresztülvitele
után már most befejezettnek
vehető Galicia teljes felszabadítása. Mivel
pedig a magyar földről és a Kárpátokból
az oroszt már két hónappal
ezelőtt sikerült kiverni, ma-holnap
Ausztria-Magyarország területén legfeljebb
csak orosz foglyokat lehet maid
látnj.
És ha, amint az joggal remélhető, a
hadi szerencse továbbra is hü marad
fegyvereinkhez, győzelmes magyar katonák
orosz földet fognak taposni, gyatapltandó
azt a szerezményf, amelyet a
tiémet szövetségessel együtt már régebben
Meghódítottunk az orosztól.
A németek azonkivül Kurlandban is
jó darab földet, fcgy egéáz kis oiszágot
vettek el az orosztól, előzőleg pedig
hieghóditolták majdnem egész Belgiumot
és kezdet óta tartják vasmarokkal tiz
francia megye területét.
És mit hódilótt tőlünk a nyolcas bűnszövetség?
Semmit, vagy majdnem semhiit.
Az a keskeny sáv is, melyet a szövetségesek
Gallipoliban tartanak megmegszálva,
annyi vérbe és egyéb nagy
áldozatába került az ostromlóknak, hogy
alaposan beleunhattak már ebbe a vendégszereplésbe
és talán nincs is messze
az idő, amikor Konstantinápoly és a
Dardanellák teljesen megszabadulnak a
kellemetlen vendégektől.
E háború az egész világ előtt fölfedte
Anglia ipari elmaradottságát és
amellett, hogy ez a vállalkozás koloszszális
pénzügyi terheket rótt az országra,
előtérbe juttatta az általános védkötelezettség
eszméjét, ami által valósággal
útját egyengették a belső forradalomnak.
Nem csoda, hogy a háború értelmi
szerzői: Grey és Churchill máris megbuktak
és Asquith csak egy koalíciós
kormány alakításával akadályozhátta
meg az egész regime összeomlását. De
a mi késik, nem múlik : két-három hónap
múlva Asquith és a liberális párt Is
megfognak bukni.
Az entente katonai kudarca ma már
annyira nyilvánvaló, hogy csak az angol
diplomácia terrorja képes megakadályozni
az igazság megismerését.
A világháború.
H Magyar Távirati Iroda és fiz Est mai táviratai. ••
A felszabaduló Galicia
tfafiy Küzdelem az utolsó uonalérf.
Sajtóhádiszállás. A Lembergtől keletre
és legutóbb a Dnjcszter mellett Halicsnál
véres és dönlő vereségeket szenvedett
orosz haderő ujabb visszavonulása
közben most már egész tömegével a Bug
és ettől délre a Gnila Lipa folyók mentén
helyezkedett el uj pozíciókban, melyek
az oroszoknak galiciai utolsó védelmi
vonalát alkotják. E vonal számos
pontján már megkezdődölt az uj küzdelem
csapataink és az orosz erők közöli
és pedig mindenütt részünkre legszebb
eredményekkel kecsegtetően. —
A front többi részen (főleg délen, a
Dnjeszternél) jelentékeny események
nincsenek. A Pflanzer-Baltln hadsereg
frontján majd.iem teljes a nyugalom.
Hóvihar az olasz határon
Szünetelnek a hadműveletek.
Az Isonzo felső folyásánál lévő Krn
hegy környékén tegnap és tegnapelőtt
szokatlanul nagyarányú nyári hózivatar
dühöngött, melynek következtében az
egész karlnthiai határon szünet állott bc
a hadműveletekben. Lejebb az Isonzo
völgyében uj olasz készülődések
észlelhetők, melyekben az olasz tüzérség
igen élénk tevékenységet fejt ki, de
minden hatás nélkül. A Plavánál tegnap
ismétlődtek az olasz támadások,
de ezeket ismét mind nagy
veszteségeket okozva visszavertük.
A bajor király Bécsben.
Bécs. Lajos bajor király tegnap este
Bécsbe érkezett és ma délelőtt fél 11
órakor hosszabb látogatást tett Schönbrunnban
őfelsége I. Ferenc J József
királynál.
Olasz beavatkozást Követel az entente.
Genf. Párisból és Londonból sürgőn
javaslatok mentek Olaszországhoz,
melyekben a két entente-hatalom
a legenergikusabb hangon követeli,
hogy Olaszország azonnal
vegyen részt a Dardanellák elleni
akcióban.
Elindultak az olasz halók.
Lugano. Az olasz hajóhadnak több
floltaegysége az abruzzói herceg parancsnoksága
alatt tegnap elindult a Dardanellákhoz,
hogy olt az Adriai tenger
őrzésére rendelt angol dreadnoughtokat
felváltsa s azokat pótolja.
Angol flottabázis az Adrián.
Berlin. Római hír szerint Olaszország
a napokban egy-két olasz kikötőt bocsát
az angol és francia flották rendelkezésére,
hogy ezek az adriai akciókhoz az
eddig flottabázisul szolgált egyptonii
Alexandria helyett az ententehajók adriai
flottabázisául szolgáljanak.
Románia.
Oroszország elzárta a román határt.
Bukarest. Hatalmas szenzációról számolnak
be a tegnapi román lapok. Arról,
hogy az oroszok a románok elől
elzárták a határt. Orosz-Ungheniből
érkezik a szenzációs jelentés, amely szerint
az orosz vezetőség elrendelte az
unghenl-1 határ lezárását és a kereskedőket,
valamint a privát utazókat, akik
Románia felé igyekeznek, egyszerűért
visszautasítja. A határon különben folyton
zavarok vannak. Az oroszok Igen
tartanak a románoktól és minden románt
kémkedéssel vádolnak, A letartóztatások
napirenden vannak: \'
Olaszok a Dardanellálnál.
A beszarábiai határról.
Predzál. A bukaresti „Dimineaca"
közli legutóbbi számában a bukovinai
orosz és román hármas határszögletből,
Szucsavából kellezcít alábbi sorokat:
Ugy az osztrák magyar és német,
mint az orosz táborban csend uralkodik.
Az osztrák-magyar csapatok vezetősége
nagy előkészületeket tesz, a muníciót
és a csapatokat folyton szállítják
Magyarországból. Jól informált körökből
értesültem — irja a tudósitó —
hogy ez a kolosszális előkészület
összefüggésben áll az osztrákmagyar
csapatok újból kezdődő
offenzivájával Beszarábia elfoglalására.
Szerbia keze
a szófiai királygyilkos tervbe.
Szófia. A Casinóbeli merénylet ügyének
mai tárgyalásán a vádlottak egyike
azt a vallomást tette, hogy a Ferdinánd
bolgár király ellen tervezett gyilkosságra
NarodnaOdbrana bujtotta
fel, mely tudvalevőleg a sarajevói gyilkosságnak,
az egész világháború közvetlen
előidézésének szerzője is volt.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér, Keletgaliciában a Gnila-
Lipánál, valamint Kamionka Strumilova alalt
a Bug mentén reánk nézve eredményes harcok
vannak folyamatban. A Bug és a Visztula
között az ellenség tovább hátrál. A viszszavonulását
fedező hátvédeit tegnap mindenütt
megtámadtuk és visszavetettük. Csapataink
átvonultak a Tanew-lapályon és Zakiikow
melletti magaslati szegélyen. Az oroszok
a szövetséges hadseregeknek a Visztulától
keletre elért sikerei által kényszerítve a folyótól
nyugatra az egyik állásukat a másik után
ürítik ki. Igy ma éjjel óta a zawichost-ozarowsiennoi
erós harcvonalukból ismét a Visztula
felé hátrálnak. Zamichostot csapataink megszállották.
Olasz hadszintér. Az olaszok az Isonzo
arcvonalon több napi szQuct után ismét élénk
tevékenységet fejtenek ki. Tegnapelőtt este
csapataink Plava mellett visszautasítottak egy
támadást. A sagrado-tnonfalkonei szakaszban
az ellenség több kis^bbMiredménytelen előretörését
az elmúlt éjjel általános támadás követte.
Ezt is mindenütt visszavertük. Épp oly
sikeretlenek maradtak az ellenségnek ma reggel
megkísérelt ujabb támadásai Selz és
Monfalkonc mellett. Az ágyuharc az egész délnyugati
arcvonalon tovább folyik és különösen
az Isonzó mentén nagyon heves.
Délkeleti hadszíntér. A szerbeknek egy Sabác
lAellettl támadására válaszul repülőrajaink
egyike tegnap reggel igen jó eredménnyel
bombázta a belgrádi hajógyárat és az Obrenováctól
délnyugatra levő orasaci csapattábort.
\' Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin, A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér. Az ellenség egy előretörését
a Labyrinthiában visszautasítottuk.
Junius hó 26-a óta az ellenség a Maas magaslatokon
Les Eparges-től nyugatra csaknem
szakadatlanul intézett támadásaival hasztalan
kísérli meg, hogy az általunk elfoglalt állásokat
Ismét visszaszerezze. Tegnap is négy
heves előretöréssel próbálkozott, amelyek
nagy veszteségei mellett mind meghiúsultak
Keleti hadszintér. Említésre méltó esemény
nem történt.
Délkeleti hadszlnt<V Támadásunk a Gnila-
Lipa mellett előrehalad. Lembergtől keletre és
északkeletre a helyzet változatlan. A Bug és
Visztula között német és osztrák-magyar csapatok
elérték Belz, Komarow és Zamosce vidékét
és a Tanew szakasz erdős lapályainak
északi szélét.\'A Visztula balpartján Zawichost
és Ozarow környékén is hátrálni kezd az
ellenség. Egy ellenséges repülőgépet arcvonalunk
mögött leszállásra kényszeritettünk, a
benne ülőket elfogtuk.
A miniszterelnökség sajtóosztálya. i
uasra.-. ;•.•* .- ,T.a-.ys» =. l — . ^ . v i M j r t - u i r ^ v \' r r ^ . r •» 1 fcccag."nrxg Zalaiak a Visztula menten.
Harctéri visszaemlékezések.
Irja: Oáci Demeter.
Ml minden van Rogowban.
Kiértünk arra a sáros, ingoványos területre,
amely boldogabb időkben alkalmasint a Fő-ut
szerepét töltötte he. Polgár megállt az uton
s olyan elfogulatlanul, akárcsak a legöregebb
velencei cicerone, magyarázni kezdett. Tudniillik
civilben építészmérnök volt s ezokból
joggal beszélhetett ugy, ahogy beszélt.
— E szürke, de egyébként nem kellemetlen
épület, amelyet valamely Klelce-beli kontár
eltorzult Manzárd-siilussal csapott pofon,
a hercegi jószágkormányzó tuszkulánuma.
Ezt egyébként jól ismered, mert ott aludtál s
különben sincs rajta sok látni való. Kivéve
tán, hogy az egyik padlásablak meglepően
eredeti, elképzelésben épen ugy, mint kiképzésben.
Ama Kielce-beli kontárnak, igy kellett
lenni, lehettek világosabb vagy — last but
slbi - - különösen részeg pillanatai. íme a
zseni néha megnyilatkozik és megfflrdik egy
pillanatra a legközönségesebb fajankó agyvelejében
Is, csakhogy kétségtelenül az ő tudta
nélkül. Máskép tán nem is lehetne ez a hitvány
kis ablak oly bájosan és meghatóan
együgyü. Szinte elképzelem, hogy a hallatta-4
nul ostoba mcsztro végig nézve „alkotását,"
(igy mondta, éreztem az idézőjelet, a macskakörmöt
a hangsúlyában,) elégedetlenül kiáltott
föl:
— Minden nagyszerűen sikerült. Csak az a
lehetetlen padlásablak rontja cl az egész tető
\'Manzard-izét.
— Ó, az ostoba, — tette hozzá valamivel
később. — Lásd, ez a kontárok legbiztosabb
ismertető jele. Minden tetszik nekik, ami a
másé, amit más több vagy kevesebb sikerrel
megalkotott már egyszer. S csak akkor esnek
kétségbe, ha véletlenül saját magukból az
egyéniségükből is belecsúszik valami szánandó
kis semmiség az .alkotásba". De végre is ez
az Ó mulatságuk lenne, hanem agyalázatosak
mindent és mindenkit igy ítélnek meg s a
legkotiokabb ostobasággal pedig minket, fiatalokat.
Ezt Budapesten még hamarább megtalálhatod,
mint Kiclcébcn.
- — Jó stílusa van a fiúnak, — gondoltam
magamban és ugy találtam, hogy első pillantásra
is nagyon derék gyerek. — Beszélgetni
hát lesz, kivel, — fűztem tovább magamban,
— azonban, ha jól emlékszem, Rogowot akartuk
megnézni.
Ezért hangosan is megszólaltam.
— Sajnálom, hogy a Kielce-beli tnüvész
nem hallhatja mindezt, mert bizonnyal kitüntetésnek
tartaná. Azonban, ha%cm csalódom,
c házról, sőt a padlásablakról is bőven lesz
még alkalmunk terécselni. Nagyon valószínűnek
tartom ugyanis, hogy ebben a házban
fogjuk föltalálni azt a szerény, de kellemes
zugocskát, amelyben itt tartózkodásunk alatt
a sors viharai elől elrejtőzhetünk. Röviden:
itt fogunk lakni fiam s nem lehetetlen, hogy
ugyané padlásablakon át nézünk majd reggelenként
az égre. Mert lakásunk alkalmasint
a padláson lesz vagy legalább is nagyon
közel a padláshoz. Mindezért most talán folytassuk
Rogow szemléletét. %
Látnivaló, hogy nem akartam a versenyben
elmaradni s magam sem hagytam föl kívánni
valót a stilus kacskaringós voltát nézve. Ez
azonban nein zavart bennünket, hiszen nem
olyan helyen és viszonyok között voltunk,
hogy valami nagy választék kínálkozott volna
az élvezetekben. Ezért hát nein volt okunk
"megtagadni magunktóf azt az örömöt, hogy
igy szerkesszük a mondatainkat, ahogy a
szivünk kívánja, hogy az illúzióról már ne Is
beszéljek. Mert hiszen a társalgás c tónusához
igazán nem volt nehéz egy jó meleg otthoni
kávéházat vagy irodalmi szalónt odaképzelni.
S cz nem utolsó vigasztalás hasonló
körülmények között.
Polgár tehát újból átvette a cicerone szerepét.
— Itt kezdődik a voltaképeni falu vagyis
az, hogy a jószágkormányzó házát ideépitették,
az országutat innen kezdve a falu főutjává
avatta. A Fő-ut, amely sohasem sárosabb,
mint ma a templomnál kétfelé válik,
két ága egy ipszilon betűt alkotva a hercegi
kastélyt fogja körül becéző szeretettel. A kastély
előtt, az ipszilon szétágazásáig kis park
van, most letartott, de látni, hogy szép lehetett
és filigrán. Ugyám, hercegi kastélyunk Is
van, pompás kis házikó; mellé bálterem,
üvegház és kilátó torony is van, mind külön,
mint egy valóságos középkori vár. Aminthogy
az is volt bizonnyal egykoron. Csak az a kár,
hogy a gránátok ide is elszemt<;lenkedtck.
De azért az üvegház még ina is nagyszerű.
Sajnos a lovak, — mert istállónak rendezték
be, — kezdik már lelegelni a gyönyörű növényzetet.
Ez az összes látnivaló itt, a falu,
az nem számit. A templomban még találsz
valami érdekeset. A kilátó toronyból pedig
ellátsz tul a Nidán és a Visztulán, az orosz
stellungokjg. Ez gyönyörű és mindent megér,
csak vigyázni kell, nehogy az öreg lépcsözet,
amelyet gránátok roncsoltak és sebeztek, leszakadjon
alattad. Aztán, ha már fönt vagy,
azért is vigyázni kell, nehogy az oroszok
észre vegyenek, mert komisz disznók és granáttal
lőnek egyetlen emberre is. No most
gyerünk I
Ezzel megindultunk.
Adakozzunk a Hadsegélyezőnek!
U R A M l A mozgókép palota.
W Ü N R F I Í I V I F I RO«R*>RI-U*C««. th«IOOM
Junius 1. 2-án^ csütörökön-pénteken A meztelen nő
Társadalmi dráma 4 felvonásban.
A tábornok tévedése, katonai bohozat. A szenvedő emberiséi áldása
Szenzációs aktuálitás.
Rendes helyáralc. — KltQnö zene.
ElÓadisok hétköznap 6 és 9 órakor, vasáréi
Onnepnapokon 3, 5. 7 és 0 órakor.
1915. junius 521. ZALAI HÍRLAP 470. oldal,
HÍREK.
f\\ kanizsai Vöröskereszt uj tagjai. Mind
nagyobb arányokat ér el a nagykanizsai Vöröskereszt-
egylet érdekében kifejtett agitációnk
hatása. Két ízben mintegy félszáz helybeli uri
család nevét közölttik már, kik a nagyszerű
hivatást betöltő kanizsai Vöröskereszt-egylet
uj tagjaiul jelentkeztek, hogy eképpen járuljanak
azokhoz az áldozatokhoz, amik az egyesületet
terhelik és amik már végső erejének
Igénybevételére kényszerltették. Ha ilyen arányban
folyik továbbra is hazafias közönségünk
lelkes támogatása, ugy valóban nem kell
aggódnunk, hogy a nagyrahlvatott egyesület
nem tudja majd egészen befejezni azt a magasztos
feladatot, amire a háború elején vállalkozott
s amit eddig minden elismerést megérdemlő
módon folytatott. Legutóbbi, alig egy
héttel ezelőtti, kimutatásunk óta uj tagokul
jelentkeztek a nagykanizsai Vöröskereszt-egyletnél
:
Anholfer Gyula, Ülankenberg Imréné, CsesznákvMlklós,
Dancs Kálmán. Dreven Lajos.
DeutSch Ede, Domáuy Ármin, Eppinger Oyula,
Freyler Adolf, dr. Fijcher lózsef, Frank Vilmos,
Fürst Sándor, Fitz Oyula, Fitos Oyula,
Oálos Béla, Orosslnger József, Hlld Ferenc,
Irmler József, Jilgcr Istváuné, Jelűnek Márk,
Kugler Antal, Klein Ignác, Kaposi Oéza, Kohn
lacques, Kollay Lajos, Kiss Ernő, Kisfaludi
Márton, Kohn Fülöp, Kerekes József, Löwenfeld
Joachim, Löwy Adolfné, Neu Lajos, Pollák
Paula, Petermann József, Petermann Józsefné,
Petrik Dezső, Petrik Dezsőné, Pollák József,
Reinitz Józsefné, Riedl Jenő, Révész Lajos,
dr. Rothschild Jakabné, Supka Béla, Sommer
Náthán, Sypniewski Györgyné, Stern Józsefné,
Strém Tivadarné, Székely Nándor, Szabados
Soma, Szabados Rózsi, özv. Szegő Gyuláné,
Wellisch Márkus. •
Az évi tagsági dij 2 korona. Tagjelentkezéseket
a Vöröskereszt-egyesület annak pénztárosánál,
Unget Ullmann Elek nagykanizsai
vaskereskedőnél kéri bejelenteni.
H 20-as honvédek köszönete a Jóléti
Irodának. Még mindig érkeznek a harctérről
kanizsai ezredektől a hála minden kifejezésével
teli levelek a nagykanizsai Központi Jóléli
Irodához, melyekben a legutóbbi óriási
tömegű cigarettákat és az azokhoz mellékelt
pünkösdi ajándékokat köszönik meg harcoló
hőseink. A 20-as honvédek legutóbb az alábbi
levelet irUsk a Jóléti Irodának :
„Az ezied legénysége nagyon örült a
messze távolból, szülőföldjéről kapott szeretetadományoknak.
A nélkülözésnek sokszor
kitett vitéz honvédeinknek mindig jól
esik a messze távolból, a magyar hazából
küldölt ajándék, mert ebben mindegy zálogát
tátia a nemesszivü adakozók további
ragaszkodásának, amelyből a további harcokhoz
a buzdítást meríti.
Fogadja a nagykanizsai Jóléti Iroda nemesszivü
és emberbaráti érzelmeiről oly
sokszor tanúságot tett vezetősége és az
egyes adakozók a leghálásabb köszönetem
kifejezését. Tábori posta 102. 1915. jun. 19.
Bugsch őrnagy, ideiglenes ezredparancsnok.
Nagykanizsai tanítók közigazgatási szolgálatban.
Jeleztük már, hogy a polgármester
a nagykanizsai tantestületnek több tagját közigazgatási
szolgálatra kérte kirendelni Zalavármegye
kir. tanfelügyelőjétől. A tanfelügyelő
•leget tett a mindennél Indokoltabb kívánságnak
és beleegyező leirata alapján a polgármester
mai napra berendelte a városházáta
szolgálattételre a kijelölt tanítókat és tanítónőket,
akik közigazgatási szolgálatukat a mai
nappal mindnyájan megkezdték. A berendelt
tanitók és tanítónők szolgálati beosztása a
következő: Kovács Miklós a polgárfnesteri
hivatalban dolgozik és a Jóléti Iroda ügyeiben
ellenőri teendőket végez. Tibolt Boldizsár
a katonai ügyosztálynál mint szállásmester
működik. Áts József, Bánekovich János és
Németh Sándor a rendőrkapitányi hivatalba
vannak beosztva, ifj. Szabó István a városi
összeírásokat végzi és közegészségügyekben
megbízotti teendőket lát el. Szalay Dénes
Ács tanácsos mellé, Nagy Lajos Benedek jegyző
mellé vannak beosztva, Havas Rezső pedig
a számvevői hivatalban helyettesíti a hiányzó
munkaerőket. A tanítónők közül JSgerné Pelcz
Ida, Mantuano Janka és Mágoth Vilma a Központi
Jóléti Irodában fognak mükődnl, Vúry
Jolán pedig a tanács irodában. Ennyi uj
munkaerővel most már könnyen végezheti a
városháza fokozott feladatait.
43 - 50 éves B) osztályú népfölkelők minden
pótdij nélkül háborúra azonnal érvényes
életbiztosításokat köthetnek az Első Magyar
Általános Biztosító Társaságnál. Felvilágosítást
ad ezen társaság nagykanizsai főügynöksége.
fl szlnlszezon és a színházi bizottság.
Nagykanizsa város képviselőtestületének szint
i (vagy ujabb néven: közmüvelődésügyi)
bizottsága tegnap délután tartott Ülésén foglalkozott
Füredi Béla színigazgatónak színjátszás
engedélye iránti kérvényével, amit a
városi tanács adott kl véleményezés végett a
bizottságnak. A bizottság a kérvény értelmében
6 heti játszási engedély adását javasolja
és kívánatosnak tartja, hogy a szlnlszezon
alatt a mozik szünetetjenek. A színigazgató
bejelentése szerint a kanizsai szlnlszezon / .
hó 6-án vagy 7-én (jövő hét keddjén vagy szerdáján)
fog kezdődni.
l i j ra épül az egerszegi fogolytábor. Nemrég
hírt adtunk arról, hogy a Zalaegerszegre
tervezett és 20ezer hadifogolyra szánt fogolytábor
építését hirtelen abbahagyták, aminek
azt a magyarázatát adták, hogy az időközben
kitört cMasz háború módosította az egerszegi
fogolytábor kérdését. Több hatalmas oarakk
készen állott már, amikor az építés abbahagyását
és a már kész barakkok lebontását
rendelték el. Amikor az utolsó barakk is eltűnt
a Zalaegerszeg—zalaszentiváni ut melletti
lankásról, akkor megérkezett a felsőbb parancs,
hogy az egerszegi fogolytábort — újra kell
építeni. Azóta ismét serényen folyik a nagy
munka s már újból egész deszkaváros — mintegy
20 hatalmas barakk, — keletkezett Zalaegerszeg
mellett. A fogolytábor építésének
legnagyobb problémája a vizkérdés, amit
artézi kut fúrásával akarnak megoldani. Mintegy
36 méter mélységben a kutató furó bőséges
vízre bukkant, de azért tovább kellett
folytatni a fúrást. Eddig már a 100 méter
mélységet Is meghaladták, de ujabb érre még
nem akadtak. Az egerszegi fogolytáborba
már az őrség is megérkezett és a napokban
megérkezik oda az első hadifogolytranszport is.
Mérlegeket a piacra I Az alábbi megszívlelésre
igen méltó sorokat vettük : Tekintetes
Szerkesztő ur! A piaci mizériák megszüntetése
mindnyájunk érdeke lévén, kérem eme
közérdekre való tekintettel jelen soraim szives
IPözlését. Saját tapasztalataim és mások véleményének
figyelembe vétele melleit határozottan
állítom, hogy Nagykanizsán a piaci
élelmiszer-uzsorának ésMsszaéléseknek mindaddig
bőséges teret enged a hatóság, amig
ugy szárnyasállatok, mint zöldségfélék, általában
konyhai vetemények árát suly szerint
nem szabályozza. Hogy ez esetben az eladók
pontos, hiteles mérleg használására köteleztessenek,
— nagyon természetes. S hogy
ennek a radikális intézkedésnek elrendelésétől
mégis fél a rendőrség, - hát ez megmagyarázhatatlan.
Nem félintézkedésre és
nem szájaskodásra, hanem őszinte jóakaratra
van\' Itt szükség s minden egyéb tekintetek
figyelembe vétele nélkül a fogyasztók érdekel-^
nek szolgálatára. Ez azon minimum, a mit
ebben a nehéz időben az óriási anyagi és
véráldozatokat teljesítő közönség a rendőrségtói
joggal elvárhat. Et>y fogyasztó.
Munkatársakat keres a Jóléti Iroda. A
nagykanizsai Központi Jóléti Iroda azul a
kéréssel fordul Nagykanizsa város mindkét
nembeli vakációzó tanuló iljuságáitoz, hogy,
közülük mindazok, akik szabad idővel rendelkeznek
és ]ó Írásuk van, — legyenek
segítségére a Jóléti Irodának, melynek tizenhét
osztályában meglehetős hiánya van a lelkes
munkatársaknak. Meg vagyunk arról győződve,
hogy a hazafiság tiszta idealizmusával eltelt
tanuló ifjúságunk és fiatal hölgyeink a legnemesebb
hivatásu nagykanizsai közintézményt,
a Központi Jóléti Irodát a legnagyobb készséggel
hajlandók munkájában támogatni és
tömegesen fognak olt szolgálattételre jelentkezni.
A lelkes ajánlkozók szíveskedjenek a
Jóléti Irodának a városház I. emeletén lévő
központi helyiségében jelentkezni.
nss -rxr.f
Felelős szerkesztő: QQrtler István.
helyett szép és tartós
munkát végez, olcsón
REISZ
dm és szobafestő, Kazlncy-u. 4.
M E.G N V I L 0 T T 1 ^ •-.--.. > éSzívós Antal mflórás és látszerész
uj üzlete a Kazinczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javitást nagy gonddal
végez.
Permetezésnél a rézgállcot teljesen pótolja a
D C D f l P I f l A Colmari borter- r L V l U U l U , melési intézet,
csász. és kir. földmlvelésügyl minisztérium
a görczi, spalatói, st. mlchclei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. AscbenbraoiHéle RÉZKÉMPOR (12% rézgfllle tartalommal),
Szicíliai párolt kénpor,
l* HoyuDfia RaíflaMoa Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak :
SCflWARZ él TAUBER aagykereikedók
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
Utcai lapelMtík
a Zalai Hirlap
kiadóhivatalában felvétetnek.
4. oldal. ZALAI H RLAP I ->15 lulius 1
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
höl^vlcözönséget és régi meghitt
vevőimet, liogy lakásomon levő
fehérnemű raktárom
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
- felfrissítettem.
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgl
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemöeket. ::
r = A legfinomabb áruk! - -----
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel Q o | ( | l ) e r Í e M t
Nagykanirsa, Eötvös-tér l.sz.
Balaton Testvérek átellenében.
M p T 5 W 0 K
A V I L Á G I T ! - *
Vezérképviselet t
1 1 1 1 m m : : UfiTUIIBJL
festi vállalata
Hasykanlua, Hasyar-u. Z3
honi S külföld! faerezés
már«di9 ntúninfik festése.
Épület-, szobafestés,
bútor,Ozlétberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szInérzékQnk
magasan fejlett Ízlésünk
és Technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégíti
Árajánlattal, szines vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 111
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
O s e h f l e r y » i i t 7 .
• M i l l
S ü r g ö n y e i m :
Gutenbergnyomda
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
mm
Nyomatod a kiadótulajdonosnál Gutenberg-nyomda (Münz i s "(ioldbcrger) Nsgykanlxía.
HL évfolyam. Nagykanizsa, 1915. julius ZL^péntek 147. szám
ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
SIOflB«t*al Araki Helyben házhoz hordva I lióra 1 K.
(gyes azáw 4 fillér Vidékre, poitán . . I hóra 1-50 K.
Nyllttér él hirdetések megállapított árak szerint
Alapította:
Dr. H A J D U GYULA.
Kiadóhivatalt UutenbtrR-r.yoir.ría Ctcngerytit T. «zán».
Teleton: Szcrke»xtóííg 41. Kiadóhivatal 41.
Győzünk fegyverrel,
győzünk kenyérrel is!
Az idei (érmés zár alá vétele és a
gabonabank megalapítása tárgyában kibocsátott
miniszteri intézkedés óla két
ujabb kormányrendelet jelent meg, melyek
mindegyike szerves összefüggésben
az előbbivel annak a nagy célnak áll a
szolgálalában, hogy egyfelől a világtörténelem
legnagyobb és legdicsőségesebb
haditetleit soha felül nem mult páratlan
vitézséggel végző seregeink élelemmel
való ellátása biztosítva legyen, másfelől
pedig az itthonmaradoltak háztartási és
gazdasági igényei is a hadiállapot lehe*
tőségének határain belül kielégítést nyerjenek.
Nehéz és nagy feladatok. Mindent
számításba venni előrelátóan egy esztendőre,
mikor ellenségeink kimóndott kajánsággal
arra törekszenek, hogy az olasz
árulással megerősödve mindjobban elzárjanak
bennünket a külvilágtól s ily
gálád módon kiéheztessenek. Ennek az
embertelen cudor ellenséges szándéknak
megakadályozása és már csirájában való
elfojtása nem csekély gondot okozhatna
akármely kormánynak.
Hála a hűséges magyar föld termőképességének,
ellenségeink ádáz terve
ezen a fronton sem fog sikerülni. Mi
fogjuk legyőzni őket ezen a harcvonalon is
A magyar kormány egymásután sorakoztatja
a nehéz ágyukat és épiti a
védőmüveket az angol kalmárésszel kitalált
kiéheztetés! álnok taktika ellen.
Ezekhez az előrelátó védelmi intézkedésekhez
tartozik a két legutóbb megjelent
kormányrendelet is. Egyik, hogy
a cséplés! eredményt be kell jelenteni.
Másik, amely megállapítja a kenyér
magvaknak legmagasabb (maximális)
árait. Számba kell venni pontosan az
idei termést, hogy arányosan elosztható
legyen. Erre szolgál az egyik rendelet.
A másik meg arra, hogy a termelők
is, meg a fogyasztók is megtalálhassák
a maguk számításukat. Az utóbbi a nehezebb.
Sokféle magán és közérdek latolgafása,
kiszámítása. Am, ugy látjuk, nálunk
mégis megtalálták a helyes, bölcs
középutat. A legmagasabb árakat aként
állapitolták meg, hogy azzal a gazdálkodók
is megelégedhetnek, viszont
azokba fogyasztóközönség is belenyugodhatik.
A maximális árak olcsóbbak a tavalyiaknál.
Ez a fogyasztóknak kedvez.
Viszont meg lehet velük elégedve a
gazdaközönség-is, mert mégis magasabb
az árhatár, mint ahogy azt általában
várták.
És aztán a rendeletnek színié meglepően
kedvező .intézkedése az, hogy
aki leghamarább tudja beszállítani a
búzát és rozsot: magasabb árat kap
érte, mint az, aki az értékesítést későbbre
halasztja.
A búzára nézve öl fokozat, a rozsra
három fokozat van megállapítva. Aki
julius 10-étől julius 21-éig szállítja a
búzát négy koronával kap többet, mint
aki augusztus 21-ike után szállítja.
Augusztus 21-én tul egyforma marad az
ár, akármikor történik a szállítás.
A rozsárak fokozatos beosztása julius
10-étől augusztus elseje után három időszakra
terjed. Az ár minden fokozatban
egy koronával csökken.
Tehát minden gazdálkodónak érdeke,
hogy minél hamarabb szállítsa terményét.
Ez azonban csak magánérdek. A
nagy célra, a nagy közérdekre kell tekintetni
mindenkinek 1 Arra, amire alapjában
és végeredményben a kormány
is gondol: hogy — győzünk.
Győzünk fegyverrel, hát győzünk kenyérrel
is!
VILÁGHÁBORU.
fl Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai. -
> Lublin felé.
Uj Sajtóhádiszállás. Az orosz hadszintéren
tegnap az erős esőzések
dacára mindenütt uj és jelentős
sikereket értünk el. Llnsingen hadserege
a Bug forrásvidéke és a
Dnjeszter között a Gnila-Llpa folyó
keleti partján az oroszokat a galíciai
visszavonuláskor előre elkészített
erős hadállásaikból sorra
verte ki és őket az egész vonalon
Ismét jelentékenyen hátrább szorította.
József Ferdinánd főhercegnek
a Frzemysl-Iembergl vonaltól
északra operáló hadserege a Visztula
keleti partvidékén már jó mélyen
benyomult Oroszlengyelországba,
ahol tegnap Krasznlk és
Zamosc között rendkivül nagy
arányú csata fejlödött. Ez a hadsereg
Lublint már 50 kilométernyire
közelitette meg. — A Visztula
nyugati oldalán a németek
Ostrowícetől északkeletre a Kamienna
folyó torkolatáig nyomultak
előre.
Az olasz határon.
Sajtóhádiszállás. Az alsó Isonzónál az
olaszok tegnap ismét heves támadásokat
kezdtek, melyeket ismét véresen visszautasítottunk.
Orsova bombázása.
városban alig tettek kárt, emberéletet
pedig egyáltalán nem pusztítottak el. —
Sokkal több szerb bomba eselt a Verciorova
körüli osztrák-magyar hadállásokra
és az Adakaleh szigettel szemben levő
dunai kikötőre. A bombázás kezdete
után félóra múlva reflektoraink kikémlelték
a szerb partot, mire a mi (Hegeink
is működni kezdtek és csakhamar elhallgattatták
a szerb ágyukat. Az éjszakai
ágyuharcban hat szerb és négy osztrákmagyar
üteg veit részt.
A blokád.
Egy uj német U-hajó.
Rotterdam. Londonból jelentik, hogy
Írország déli partvidékén tegnapelőtt
egy 200 méter hosszúságú és két ágyúval
felszerelt német tengeralattjáró a
Skotsmonarch nevü angol gőzöst elsülyesztette.
Ekkora méretű német tengeralattjárót
még nem láttak az angol vizeken.
Amerika óvintézkedései.
New-York. Az Egyesült államok kormánya
ezentúl minden egyes amerikai
hajó Európába való elindulása előtt a
hajók útirányáról és a hadizónába való
érkezésük idejéről értesíteni fogja Németországot,
hogy az tengeralattjáróit e
hajók kímélésére kellő időben figyelmez-
Orsova bombázása. telhesse.
Mozgolódnak a szerbek.
Orsova. Péter Pál napján éjjel tizenkét
órakor megszólaltak a szerb, román
és magyar határszögletben álló szerb
ágyuk a Duna fölötti magaslatokon és
ágyúzni kezdték Orsovát és annak környékét.
A város népe ijedten riadt fel
álmából, de nem sok oka volt a nagy
\'ijedelemnek, mert a szerb bombák a
Nagy angol gőzös pusztulása.
Rotterdam. Az angol admiralitás jelenti,
hogy a legnagyobb tipusu angol
személyszállító hajók egyikét, az „Armeniant"
egy német tengeralattjáró az
Atlanti óceánon elsülyesztette. A hajóval
13 utas, Jfegnagyobbrészt amwikaiak,
elpusztultak.
2. Oldal. ZALAI HiRLAH 1915. julius 2.
Öfeljfte - EizterMzl RNnttoz.
Bécs. Őfelsége I. Ferenc József ma
részvéttáviratot intézett a Itősi halált halt
fiatal magyar mágnás, gróf Eszterházy
Pál özvegyéhez, szfiletett Andrássy Ilona
grófnőhöz.
A „Vorwárts" megjelenik.
Berlin. A német szociáldemokraták
ismeretes békeproklarr.ációjának közlése
miatt beszüntetett nagy német szociálista
újságnak, a V o r ^ r t s r e k megjelenését a
kormány ma ismét megengedte.
Államcsíny Közül tanúban.
Frankfurt. A Frankfurter Zeitung Juansikkájnak,
a kinai köztársaság elnökének
nagyarányú terveiről számol be,
melyek szerint az elnök magát Kina
császárjának akarja kikiálttatni.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos) .
Orosz hadszíntér. Kelelgaliciában a Onila
* ipa mentén és a Lembergtől keletre fekvő
rületen a harcok tovább folynak. Csapataink
öbb helyen a Onila Lipától keletre emelkedő
magaslatokra nyomultunk előre és betörtek
az ellenséges állásokba, hasonlókép sikerült
a szövetséges csapatoknak elkeseredett harcok
után Roliatyntól lefelé a folyó keleti partjának
birtokába jutniuk. A Dnjeszter mentén
teljes nyugalom uralkodik. A Wicprs forrás
területén Zamosczot megszállottuk. A Tanew
síkságtól északra emelkedő magaslatokat
egész terjedelmükben birtokunkba vettük. A
Visztulától nyugatra csapataink a visszavonuló
ellenséget egészen Tarlow előttig követték.
Az osztrák-magyar főparancsnokság alatt
északkeleten harcoló szövetséges csapatoknak
juniusi összes zsákmánya 524 tiszt, 194,000
főnyi legénység, 93 ágyu, 364 géppuska. 78
lőszerkocsi, 100 tábori vasúti kocsi stb.
0l3sz hadszintér. Több ellenséges gyaloghadosztálynak
a Doberdoi íensik szélén levő
állásaink ellen tegnap délután megújított általános
támadást az olaszok súlyos veszteségei
mellett mindenütt visszavertük. Selznél és
Vermeglianonál az olaszok behatoltak legelöl
levő árkainkba, vitéz gyalogságunk ellentámadása
azonban újból visszavetette az ellenséget
a völgybe. A Monté Coricht lejtőit
olasz holttestek borítják. A görzi hidfő ellen
Intézett több kisebb előretörés hasonlókép
összeomlott. Rendithetetlcn csipataink összes
állásaikat erősen tartva, emelkedett hangulatban
készen állanak ujabb harcra.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyíöhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Champagneban Reimstöl
délkeletre a franciák eredménytelenül támadtak.
A Maas magaslatokon ésVogézekben
csak élénk tüzérharc lolyt. Ellenséges repülők
Secbrüggére és Brüggére bombát dobtak annélkfll,
hogy katonai szempontból vett kárt
okoztak volna.
Keleti hadszíntér. A helyzet változatlan. A
juniusi hadizsákmány: Két zászló, 25695 fogolyból
ezek közt 121 tisztből, 7 ágyúból, 6
aknavetőből, 52 gépfegyverből, 1 repülőgépből
és nzonkivül nagymennyiségű hadianyagból
áll.
Délkeleti hadszíntér. Linsingen tábornok
csapatai tegnap elkeseredett lurcoktjan rohammal
elfoglalták a Onila Lipától keletre Kunicé
és Lucynce közt és Rohatyntól -^zakra levő
orosz állásokat. Három tisztet és 2328 főnyi
legénységet elfogtunk és 5 gépfegyver! zsákmányoltunk.
Lembergtől keletre is behatoltak
az osztrák-magyar csapatok az ellenséges
állásba. Mackensen "tábornok hedseregci a
Bug és a Visztula közölt tovább is előnyo-,
múlóban vannak. Az oroszok szívós harcok
után helyenkint a Visztulától nyugatra is hátrálnak.
A Linsingen, Mackensen és Royrach
tábornokok vezetése alalt harcoló szövetséges
csapatok összes juniusi hadizsákmánya
409 lisztre, 140,650 főnyi legénységre, 80
ágyúra és 268 gépfegyverre rug.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Zalaiak a Visztula mentén.
Harctéri visszaemlékezések.
Iria: Gic« Demeter.
Oginslty bercefl kastélyában-
Látogatást tettünk harmadmagunkkal Oglnsky
hercegnél. A herceg ezidőtájt Pétervárott mulatott
ifjú, szép hitvesével s a kastélyában,
ahol egykor a csodás urnő selyem-szirmokba
bujtatott lábacskái tipegtek, most tüzérönkéntesek
s egyéb tudományos katonák fogadtak
bennünket. Isten látja a lelkemet, örömmel
szorítottunk kezet, de szivesebben illettem
volna csókkal a legcsudálatosabb hercegnői
kacsókat, amelynek áhítatos másai egy rokoko
képről ragyogtak ránk, a kastély legbennső
szobájában.
A kastélyban, amint mondtam, tüzérek tanyáztak,
csupa elsőrangú, pompás tiuk, épen
a borotválkozásnál csíptük meg őket. Hanem
előbb a kastély külsejét akarom leírni.
Megkapóan bizarr külseje volt ennek a/
építménynek. A közepe komor középkoriassággal,
rideg homlokzattal nézett le ránk a
kackiás renaissance-tetö alól, amely ugy festett
rajta, mint egy becsípett kúriai biró fején
a félrecsapott kalap. A folyó felé kiugró
szárnya á la Louls XIV. ingerkedő bájjal,
kacérkodva, mintha kötődne. A másik oldalon
egy kis román befolyás gömbölyítette le az
ablakokat s a tető megfontolt józansággal
árnyékozta be a vonzó külsejü bolthajtásokat.
A folyó felé félkör alakú, jóni oszlopos terrasz
őrködött a kert fölött, de olyan szép volt ez
Is, hogy az embernek sírni vagy imádkozni
volna kedve. Az egészen látszott, hogy az
épületnek valami lapidáris, középkorian tömör
belső teste van, amelyre a későbbi századok
és későbbi gazdák változó ízlése ráaggatta a
román, rcnessaince, barokk, rokoko és empire
minden becses szépségét. Olyan volt ez a
kastély, mint egy komor, öreg asszony ragyogó
ékszerekkel elhalmozva.
A bejáró komoly portikusza a középről
nyílott. A kapu mellett kétoldalt szifonyos
sörényű, asszír kőoroszlánok feszültek előre
dühös haraggal, talán a jókedvű tüzérekre
haragudtak, akik imádandó nemtörődömséggel
nyergelték meg az archaikus szörnyetegeket.
A kapuivet tartó oszlopok mellett klasszikus
fejek, méltóságú Zeüszök és fenséges Hérák
kaptak helyett, de aligha az első építkezők
idejében.
Beléptünk. Hatalmas előcsarnok léiébe jutottunk,
amelynek egyetlen ablaka sem volt.
Borongó sötétség honolt a nagy hodályban,
első pillanatra semmit sem láttunk. Később,
ahogy a sötétet megszokta a szemünk, csodálkozva
állottunk meg. Mintha Dosztojewsky.
Tolstoj, Oogoly vagy Turgenjev regényeibe
jutottunk volna. A termet tetőtől-talpig gyönyörűen
faragott faburkolat boritotta. ódon,
nemes művészet levegője fogott körül bennünket.
A faragott, kisebb nagyobb ajtók
csaknem elvesztek a gazdagon díszített keretben.
Az egész nagy teremben seinml más
bútorzat nem volt, mint két hatalmas, hosszú
karospad a két fal mellett. Mlndakettő műtörténelini
remeke a középkori faragó művészetnek.
Ezeken üldögéltek a jámbor muzsikok,
akik aggódva várták, amig a herceg ur
fölébred, hogy alázatos könyörgésüket előadhassák.
HÍREK.
Kinek kell egy jó per?
Ezt a a cimet valószínűleg nem egy ügyvéd
fogja érdeklődéssel olvasni: Hát van még
ember, aki a mai világban perel? És még
hozzá jó per? Íme a jó ötlet, amiből lehetne
jó pert csinálni.
Nagy Lajos király idejében tudvajevőleg
Velence 1380-ban a turinl békében arra kötelezte
magát, hogy Magyarországnak évi 7000
aranyat fizet. Fizette is még Nagy Lajosnak
1382-ben bekövetkezett halála után is 1403-ig.
Ebben az évben a Zsigmonddal elégedetlen
magyarok behívták Nápolyi Lászlót ellenkirálynak.
Velence megragadta a kínálkozó alkalmat
és kiegyezett Nápolyi Lászlóval, aki az
évi 7000 aranyat elengedte a köztársaságnak,
sőt még Dalmáciát is áruba bocsájtotta. Tehette,
nem volt az övé.
Magyarországnak azonban Nápolyi László
nem volt soha törvényes királya, a törvénytelen
trónkövetelő által tett engedmény tehát
nem érvényes. Ajánlatos tehát, hogy amelyik
ügyvédnek nincs jobb pere, perelje be a velencei
köztársaság jogutódát, az olasz királyságot
az 1403. óta nem fizetett adóért. A
kereset 1403. óta 7000 aranyról és járulékairól
szólana; 512 évet számítva, a végösszeg 6 százalék
kamattal együtt 1.013,139,534,883,720,930
egész és 23 századrész arany lenne. (Szóval k i -
olvasva : egytrillió tizenháromezerszázharminckilenc
billió ötszázharmincnégymilliárd nyolcszáznyolcvanhárom
millió hétszázhuszezer
kilencszázharminc egész és 23 századrész. Aki
nem hiszi számítsa után.)
Most van a legjobb alkalom a per megindítására,
mert a háboru után a taljánok még
a perköltségeket sem tudják kifizetni. Az blzonyos,
hogy a kereseti összeget az egész
Unita Itália nem éri meg, beleértve d\' Annunziót
is.
fl 20-as bonvédek parancsnokának köszönete.
Legutóbb közöltük a harcoló 20-as
honvédek hivatalos köszönőlevelét, mellyel a
Központi Jóléti Irodának a pünkösdkor részükre
küldött százezernyi cigarettáért éa
egyéb ajándékokért fejezték ki hálájukat. Az
ezred köszönetén kivül annak ideiglenes parancsnoka,
Bugsch Aladár őrnagy a Jóléti
Iroda buzgó és agilis elnökéhez, Dobrovics
Milánhoz külön köszönő levelet intézett, mely
a következő:
Kedves Barátom! A küldött szeretetadománynak
a legénység nagyon örült és hálával
gondol a zalamegyeiek jószívűségére.
Fáradhatatlan buzgólkodásodnak köszöni
tulajdonképen az ezred legénysége, hogy
már Ismételten a messze távolban kapott
kedves adon^inyokat. Az ezred legénysége
nevében köszönetet mondva, fáradságodért
1915. junius 521. ZALAI HÍRLAP 474. oldal,
az ezredparancsnokság elismeréséi van szerencsém
Veled közölni.
Sokszor üdvözöl őszinte híved,
Bugsch őrnagy,
bevonuló önkéntesjelöltek önkéntesl
vizsgája- Közöltök már a honvédelmi miniszternek
azt a Nagykanizsa városhoz érkezeti
rendeletét, mely seerint az 1897-ben született
és katonának besorozott ifjak közül azok, akik
az 1914—15. tanévbén valamely, a véderőtörvény
21 § I. 3. bekezdésében \' megjelölt
tanintézetet rendesen látogattak, önkéntes! kiegészítő
vizsgát tehetnek. A vizsgák julius
5-én kezdődnek. —\' Nagykanizsa város katonai
ügyosztálya most intézte el a 18 éves
újoncokat érdeklő fontos rendeletet, melynek
az említett törvényszakasz szerinti értelme a
következő: önkéntesl jogra kvalifikáló vizsgára
az mehet, aki a középiskoláknak (gimnázium,
reál vagy polgári) legalább 6 osztályát
vagy ennek megfelelően az egyenlő
értékű középfokú tanintézet V3gy tanítóképző
második évfolyamát mint rendes tanuló elvégezte.
A kiegészítő önkéntesl vizsga közöshadseregbeli,
vagy honvédgyalogsági hadapródiskoláknál
tehető le. Akt az előbbi helyen
akar vizsgázni (németül), az eziránti
folyamodványát az állandó tartózkodási helye
szerint Illetékes katonai területi parancsnokságnál
tartozik benyújtani, aki pedig honvédhadapródiskolánál
akar vizsgázni, az a honvédelmi
miniszterhez tartozik folyamodni. A
\' folyamodványhoz, inely bélyegmentes, csatolni
kell: A sorozáson kapott utalási lapot és az
utolsó évi Iskolai bizonyítványt. A folyamodványban
meg kell jelölni, hogy a lolyamodó
melyik városban levö hadapródiskolában
óhajt vizsgát te»ni és hogy melyik nyelvet
választotta másodiknak. — Ugyanezen önkéntes!
kiegészítő vizsgát tehetik kivételesen az
1892, 93 és 94-ben született s ujrasorozásnál
alkalmasnak talált népfölkelőkötelesek. A folyamodásokkal
azonban most már nagyon
sietni kell.
H vasmegyei kolera és a személyforgalom-
Zalavármegye alispánja a szomszéd
megyében fellépett kolerajárvány miatt rendeletet
adott ki, amelyben a járvány megakadályozására
szükséges intézkedések pontos
és szigorú ellenőrzésére hívja fel a hatóságokat.
Szombathely, Sárvár, Rohonc, Körmend
vasmegyei községekbe ctak azok utazhatnak,
akik bizonyítvánnyal igazolják, hogy
kolera ellen beoltattak. — Dr. Sabján
Gyula polgármester pedig tegnap az alábbi
hirdetményt bocsátotta ki: Értesítem a város
közönségét, hogy Vasmegye Körmend városában
a katonaság közölt az ázsiai kolera terjedése
megállapiltatván, a város zár alá helyeztetett,
a személy es áruforgalom korlátozás
alá vétetett. Figyelmeztetem a lakósságot,
hogy Körmend várost és innak környékéi
kerülje el, hacsak múlhatatlanul nem szükséges,
ne menjenek oda, akik pedig kénytelenek
odamenni, azok kolera ellen oltassák be magukat.
A tiszti orvosokat oltóanyaggal elláttam.
Nagy kabaré <i Berlin moziban. A lenge
orfeumi zsáneinek négy kiváló fővárosi kép-»
viselője igen olcsó belépődijak mellett Igen
Sikeresnek ígérkező kabaréelőadásokat rendez
holnap, szombaton és vasárnap a Szarvasszálló
épületében lévő Berlin mozi helyiségében.
Ez a kabaré azzal az üdvös újítással
lép a közönség elé, hogy a magánszámok
unalmassá való egyhangúságát kikerülje, —
azok közé négy apró kis színdarabot ékel,
melyek aktuális tárgyaiknál fogva mindenkinek
kiváló szórakozást ígérnek. Az untauglich
f*rj, — Contra-recontra, - Apuka-és a háború
cimek alatt szerepelnek a kabaré dus
műsorán ezek a kis egyfelvonásosok, melyekhez
még egy nagy táneduett is tartozik. Azonkívül
természetesen a szólószámok egész
tömegét adják elő a kabarétársulat kitűnő
tagjai, akik mind fővárosi orteumok volt tagjai-
Dorl Olza magyar-német szubretl, Nedics
Natália mü és népdalénekes, Schindlbeck Lujza
német előadónk és Fenyő Jenő grotesk és
tánckomikus a kabaré négy tagja, akik mind
szigorúan szolid családi műsor keretében
szerepelnek. Mindkét nap két előadás lesz 6
és 9 órai kezdettel. Vasárnap délután 3 órakor
a kabarétársulat kizárólag sebesült katonák
részére teljesen ingyenes előadást tart. A
6 és 9 órai előadások helyárai 1 korona és
40 fillér között vannak. A többit elmondják
a falragaszok.
43—50 éves B) osztályú népfölkelök minden
pótdij nélkül háborúra azonnal érvényes
életbiztosításokat köthetnek az Első Magyar
Általános Biztosító Társaságnál. Felvilágosítást
ad ezen társaság nagykanizsai iőügynöksége.
Megnyitás előtt az egerszegi Bárány
szálló. Közöltük azt a legujabb egerszegi
csodabogarat, hogy az ottani egyetlen elfogadható
szállodát, az Arany Bárányról elnevezettet,
mely a város tulajdona, az uj bérlő
bevonulása miatt május hó 1-én egyszerűen
b e z á r t á k . Azóta elmúlt kerek két hónap és
azóta még mindig lehúzott vasredőnyök mutatják,
hogy hol volt valamikor a nevezetes
Bárány szálló és kávéház. Időközben azonban
sikerült Zalaegerszeg városának a szállodára
uj bérlőt találni s most már a szálloda megnyitása
a közel jövő kilátásába jutott Ezt
megelőzően azonban jelentékeny átalakításokat
eszközölnek az épület mindhárom részében,
aminek munkái már serényen folynak. Többek,
között vízvezetéket is rendeznek be az épületben.
Az étterem már készen van, a kávéházban
azonban még folynak az átalakítások,
a szállóban pedig befejezték az összes kőművesmunkákat
s ott már csak a piktorok dolgoznak.
A szálloda és az étterem a jövő héten
nyilik meg, a kávéház pedig egy héttel
később.
Munkatársakat keres a Jóléti iroda. A
nagykanizsai Központi Jóléti Iroda azzal a
kéréssel fordul Nagykanizsa város mindkél
nembeli vakációzó tanuló Ifjúságához, hogy
közülük mindazok, akik szabad idővel rendelkeznek
és jó irásuk vart, — legyenek
segítségére a Jóléti Irodának, melynek tizenhét
osztályában meglehetős hiánya van a lelkes
munkatársaknak. Meg vagyunk arról gyóződve,
\' hogy a hazafiság tiszta Idealizmusával eltelt
tanuló ifjuságunk és fiafal hölgyeink a legnemesebb
hivatásu nagykanizsai közintézményt,
a Központi Jóléli Irodát a legnagyobb készséggel
hajlandók munkájában támogatni és
tömegesen fognak ott szolgálattételre jelentkezni.
A lelkes ajánlkozók szíveskedjenek a
Jóléti Irodának a városház I. emeletén lévő
központi helyiségében jelentkezni.^
I I R A M I A Rmoto«Mz7g<ó-akJcéap 1 TpHattluonL X.V
T
Junlus I. 2-án, csütőrökön-pénteken
A meztelen n ő
Társadalmi dráma 4 felvonásban.
A tábornok tévedése, katonai bohózat. A szenvedő emberiséi áldám
Szenzációs aktuililás.
Rendé* helyárak. — Kitűnő zene.
Elóadáaok hétköznap 8 és 9 órakor, vasáréi
ünnepnapokon 3, 3. 7 és 9 órakor.
Utcai lapelMtík
a Zalai Hirlap
kladóhlvatolóban felvétetnek.
Permetezésnél a rézgállcot teljesen pótolja a
rP cP. nn nu ur ii un , a Colmari borter- melési intézet
csász. és kir. földmivelésügyi minisztérium
a görczi, spalatói, st. michelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
slb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-daI permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. Ajc&enbrniiiMéle RÉZKÉNPOR
(12°o rézgdllc tartalommal).
Szicíliai párolt kénpor,
I* Hoyunga RafífoFitfacs. GépofaJ.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak:
SCHWARZ é$ TAUBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
Felelős szerkesztő: Gűrtler István.
—X-—- X -r- -
M E O N Y I L O T T 1 ==
Szívós Antal műórás és látszerész
uj üzlete a Kazinczy-utca 3. szám
alatt (Vasuti-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
őr*, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
Adakozzunk a HaÉplyzöiiek!
IHayer Károly
ruhafeató, vegy tisztító, pllsslrozó és gózmosó gyira
NAOYKANIZSA, - KÖLCSEV-UTCA 19. szám.
OyDjtőtelep: Főtér, Korona-szálloda.
Tililin\'iiám M l . MOrgtit/tlm i Mayr fest*.
Elvállal férfi- és női ruhákat festés és
tiszlitás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
A fehérneműt, inget a
I gallért és kézelőt §
t i minden eíyéb háztartási cikket
Vidéki postai megbízásokat gyorsan
és pontosan eszkOzöl Jutányos árban.
1H5 julittt 2
Tisztelettet értesítem a Tnélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
feiiéniíí raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása ajegelőkelőbb
cégek gyártmányainak,,
z^rr-.^.i-. felfrissítettem.
Raktáron tartok ^ a y és
H olfcld-íéle rumburgl
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket ét mindennemű
fehérnemüeket. :;
^ r . A legfinomabb árukl —
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel 601(11)^11)6.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz. ;.
Balaton Testvérek átellenében.
MEÓHóDiroffUK\'
A V I L A Q S T !
Vezérképviselet;
NYOMDA: IJKIUIISl
feitff vflllalofa
HoS9koiilzso,Na$9or-u.Z3
bon! S I B IM faerezés
tnttmv Dtdozatok lutéje.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szinérzékQnk
magasan fejtett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, szines vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk J11
GUTENBERG NYOMDA
N A G Y K A N I Z S A
Csengery-ut 7. <áál|k s ü r g ö n y e i m:
G u t e n b e r g n y o m d a
•••• Mi n d e n legki sebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala » *
hirdetéseket jutányosán felvesz ^Wl
Nyomaton a Kiadótulajdonosnál Gutenberg-nyomda (Milnz és üotdberger) Nagykanizsa.
Ili. évfolyam. Nagykanizsa, 1915; Julius 476. szombat 154. s z ám
t á r s a d a l m i .és közgazdasági napilap.
• I 6 f l i * t * s l * r « k | Helyben házhoz boulva J hóra 1 K.
IjnrM »zám 4-fillér Vidékre, postán . . I hóm J-30 K.
Nyllttér éa hlrdetó.ck nugAllupItott áruk izi:rhit.
Alapította:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatalt Götenber j.-nyomda Ctrtifery-nl 7. tzám.
Telelőn: Szerként.>«*« Kiadóhivatal 41.
A A szabadságos katonával együtt, aki
néhány hétre megválik, a lövészároktól
és a fronttól és a boldog polgári életet
visszaidéző kalászok közé megy, —
elhagyjuk mi is a háboru dolgait és
csfcjc az aratással, a leszedés előtt álló uj
élettel, uj Isten áldással akarunk foglalkozni.
„Jó termés legyen —• aztán semmi
baj 1" Ez az öreg mondás most lett
klasszikus igazsággá. A kedvező mezőgazdasági
esemény szinte háltérbe szorítja
a háboru gondjait. A galiciai győzelemmel
szinte egy értékű a magyar
termőföldnek ragyogó, évek-óla nem
tapasztalt diadala. A jó termés: máskor
csak a nemzeti vagyonnak gyarapodását,
az ország forgalmának élénk vérkeringését
jelentette. Most azonban még
valamit jeleni, annak az ellentálló képességnek
növekedését, hatványozódását,
amellyel a háboru egy esztendeje után
nyugodtan, aggodalom nélkül várhatjuk
a továbbiakat.
Most csak az kell, hogy amit a föld
részül juttat, azzal a magunk jóvoltára
gazdálkodjunk. Azelőtt Európa éléskamrája
voltunk ; most ennek az Európának
egy része ellenségünk nekünk, akik előtt
zárva vannak a kapuink. És ha termésünk
fölöslegéből Ausztriának és a szövetséges
német birodalomnak juttatunk;
a tulnyomO \'észe mégis magunknak marad,
a magunk ellátására szolgál. Joggal
megkövetelhető teháf, hogy a termés
elosztódásánál a gabona, a liszt, a kenyér
olyan módon jusson el mindenkihez,
hogy annak ára a bő termést ínséges
drágasággá ne változtassa.
A maximális árak meg vannak állapítva.
Magas, háborús mértékkel, — de
ha ezen felül semmise növeli a drágulást,
ezt még ellehet viselni és nem
szabad elfelejteni, hogy ezúttal a gazdág
gabonatermésnek az ára egészen itt matad
az országban. Se léha fényűzés, se
ferde spekuláció céljaira nem megy kl
belőle semmi a külföldre. Hihető, hogy
a gabonáért kapott pénz már nem fog
elrejtőzni a szalmazsákok alá, harisnyákba,
fák tövébe. Hiszen az eddig elrejtett
pénz se igen bírja már a tétlenséRet.
És igy\\az uj termés ára — körülbelül
három milliárd korona — á forgalomba
jut s életet kell azokba az
iparágakba és kereskedelmi vállalkozásokba,
amelyek a háboru kitörése óta
még nem épültek föl a bénaságukból.
Az aratási szabadságról visszamennek
a frontra a katonák. Fájni fog a kaszától,
a visszasóhajtoll polgári élettől újra
megválni, de a búcsúzás után csak
erősebb lész a harci kedv, amellyel az
ellenség elé mennek. Meglátták annak a
földnek jóságát, gazdagságát, szépségét, harckészségüket az otszág olyan hatalamelyet
meg kell védeniök és meg tud- inas anyagi eteje segíti, amelyet sohase
ták azt is, hogy az ö bátorságukat és léhet legyűrni.
fl VILÁGHÁBORÚ.
H Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai.
Folyton hátrál az orosz.
Sajtóhadiszállás, A Krasznik-Zamosc
közötti vonalon keletkezett nagy csatában
a szövetségesek támadása nagy sikerrel
halad előre. Az oroszok védekezésének
több fontos támaszpontját tegnap
rohammal elfoglaltuk. A csata nagy hevességgel
még mindig folyamatban van.
— Galíciában a Gnila-Lipa mentén megvert
orosz seregeket Linsingen csapatai
nagy eréllyel üldözik kelet felé. — A
Dnjeszternél még mindig majdnem teljes
nyugalom van.
Uj olasz támadások,
uj olasz kudarcok.
Sajtóhadiszállás. A legutóbbi napok
véres veszteségei dacára az olaszok tegnap
ismét uj akciót kezdetlek az alsó
Isonzónál, de az összes uj támadásokat
ismét borzalmas veszteségeket okozva
visszavertük. A mi veszteségeink a kitűnően
fedett állásaink ellen rohamozó
olaszok rémes pusztulásához képest alig
jöhetnek számítása.
Felfordulás
Oroszországban.
Megbukott a kormány.
A duma-bizottság kormányoz
Berlin. A Vossische Zeitung jelenti
Szentpétervárról az alábbi óriási jelentőségű
dolgokat:
Goremkin orosz miniszterelnök távozása
legközelebb várható. Ulóda Krlvosein
a jelenlegi földmlvelésügyi miniszter
lesz. A miniszterelnökön kívül távozni
fognak még az orosz kabinetből
az igazságügyi, a kultusz és a kereskedelemügyi
miniszterek is. Ezt a tömeges
változást az orosz képviselőháznak, a
dumának állandó permanenciában
levő bizottsága kívánta, mely a kormányzást
mindinkább magához igyekszik
rántani. A dumablzottságnak
akként sikerűit ily nagy erőre kapnia,
mert kézzelfoghatóvá tudta
tenni, hogy külömben nem kerülhető
el az orosz nép legrémségesebb
forradalma.
Az orosz birodalom kormányzását a
nagy kétségbeesést jellemző uj formák
szerint a duma „központi kormányzó
bizottsága" fogja végezni és annak a
kormány összes szervei alája lesznek
rendelve. A bizottság a kormányzást
teljesen ki akarja venni a korona és a
kormány kezéből és a bizottságnak
joga iesz a harctérre a hadvezetőséghez
és a front mögötti hadiintézményekhez
megbízottakat küldeni,
akik mindent felülvizsgálnak.
Gucskow, a híres oktobrista vezér a
harctérre utazóit, hogy Nikolajevlcs nagyherceggel
ismertesse az uj kormányzási •
tervet, melyet Szentpéterváron már elfogadtak.
Mikor Gucákow előadta a dolgot,
Nikolaievics /agyherceg magából
kikelve igy kiáltoti fel:
— A forradalom nem is elég nektek,
megakarjátok csinálni mindjárt
a köztársaságot is.
De azért beletörődött a javaslatba,
mint végső mentési kísérletbe. A cár
ugyancsak kijelentést tett, hogy a duma
fentebb vázolt kormányzási tervével nem
fog szembeszállni.
Mit követel Románia ?
Az J d e v e r u r szenzációja.
Budapest. Napok óla nagy izgalommal tárgyalják
országszerte azt a mindjobban terjedd
hirt, hogy Romániával a tárgyalások
a végleges megegyezés felé útban
vannak. Hogy ennek milyen nagy a valószínűsége,
arra legjobban rámutat a bukaresti
oroszbarátok vezető lapjának, az „Adeverul"-
nak legutóbbi számában feltűnő helyen és
.feltűnő belükkel megjelent alábbi közlemény:
>Marghiloman párthívei körében elterjedt
az a hir, hogy Majorescu Tilus a
királytól, Bratianu miniszterelnök beleegyezésével,
fontos diplomáciai megbízást
kapott.
Majorescu ebből kifolyólag Bécsbe
utazott. Elutazása előtt Majorescu kétszer
volt kihalgatásonta királynál s ez alkalommal
elvben megállapították a tárgyalások
alapját I
Bizonyos, hogy Mnjotcscu megbízást
kapott arra, mlsztrini tárgyaljon az osztr.-
magyar kormánnyal az oroszok elleni
akcióbalépés föltételeiről, amelyekkel
Románia kötelezi magát, formai módon
a központi hatalmakkal szemben, hogy
megmarad a végleges semlegességben.
Majorescut felhatalmazták arra, hogy
az oroszok elleni akcióbalépésért kérje:
Bukovina átengedését és Besszarábiar el-
2. Oldal. ZALAi HirLAh 1915. julius 477.
foglalását abban az esetben, )ia a központi
hatalmak lesznek a győztesek, de
a semlegességért Bukovinával megelégszünk.
Ma/orescunak ezt a megbízatást csakis
akkor adták, amikor a király Berlinből
megkapta az arra vonatkozó jegyzéket,
hogy Románia végleges semlegességéért
Ausztria részéről megkapja Bukovina déli
részét és az oroszok elleni akcióba lépésért
a központi hatalmak biztosítják
Besszarábia átengedését, fentartva Ausztria
részére ezen tartomány északi részét,
Hotint és környékét, azokat a pontokat,
amelyekel Ausztria jobban meg tud védeni,
mint Románia. E jegyzék következtében
határozta el a király, hogy Majorescut
elküld/e Bécsbe.*
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. A Linsingen hadsereg
szövetséges csapatai több napi elkeseredett
larcban kiverték az oroszokat a Firlejowtól
.efelé elfoglalt igen erős ünila-Llpa hadállásukból.
Az ellenség, mely keleti Irányban menekül
és amelyet a hadsereg egész arcvonalán
üldözünk, ismét súlyos veszteségeket szenvedett.
E harcokban 7765 oroszt elfogtunk és
18 géppuskát zsákmányoltunk. Innen északra
csatlakozólag még tovább folynak a harcok.
A Dnjeszter mentén nem történt jelentős esemény.
Oroszlengyelországban a szövetséges
csapatok a Visztula és a Btig között a Por
patak és a Wlsnica mentén nagy orosz erőkkel
harcban állanak. Mindenütt a ml hadseregeink
támadnak. A Visztulától nyugatra csapataink
megtámadták az ellenségnek Tarlownál
levö állásait. Délután öt ótakor rohammal elfoglaltuk
a helységtől északra levő egyes
támpontot/ Az esti órákban a támadó arcvonal
többi része rohamtávolságig küzdötte
magát és éjjel betört az orosz hadállásba, az
ellenség menekülésszerüen hátrál. Üldözés
közben elfoglaltuk Josefovvot. a Visztula mentén.
A Siennótól délkeletre levő állásokból
is kivertük az oroszokai; eközben 700oroszt
elfogtunk.
Olasz hadszintér. Tegnap megismétlődött az
olaszoknak a doberdoi fensik elleni.támadása.
Több órai tüzérségi tüzeléssel való előkészítés
után délután és este az ellenséges gyalogság
több előretörést intézett ellenünk
Sdraussina és Vermegliano között. Mindezeket
újból az ellenség nagy veszteségei mellett
visszavertük. A görzi hidfó egy részét és a
Krn-terOleten ellenünk intézett gyengébb támadásokat
szintén visszavertük. Derék csapataink
csak ugy, mint eddig, tartják a kipróbált,
eredeti állásokat. Az ágyuharc az összes
arcvonalakon tovább tart.
Höfer altábornagy.
A németek harcai
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Würtenbergi és elzászlotharlngial
csapatok Four de Paristól északnyugatra
rohammal elfoglalták az ellenség
árkait és támaszpontjait 3 kilométer szélességben
és 2 - 3 0 méter mélységben. 25 tisztet
1710 főnyi legénységet elfoglak, |8 géppuskát,
4 aknavetőt és 1 revolverágyút zsákmányoltak.
A franciák veszteségei Jelentékenyek.
A Vogézekben a Hllsenfflrsten két erődmüvét
elfoglaltuk. Xz ellenségnek visszafoglalási kísértetett
meghiúsítottuk.
Keleti hadszíntér. Kálváriától délkeletre heves
küzdelem után elragadtunk az ellenségtől
egy magaslati állási. Ez alkalommal 600oroszt
fogtunk el.
t . Délkeleti hadszíntér. A Kurostovlcetől keletre
Halicstól északra emelkedő magaslatokat
rohammal elfoglaltuk és az oroszokat további
visszavonulásra kényszerilettük. Linsingen tábornok
követi a megvert ellenséget. Storza
és Krasznlk- mellett az előállásokat és ezen
helységeket is még tegnap este elfoglaltuk. A
Visztulától nyugatra az oroszok támadásunk nyomása
alatt kénytelenek voltak kiüríteni a
Tartow melletti hídfőt alkotó állásukat. A
Kamienna déli partját megtisztitotluk az ellenségtől.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Harctéri visszaemlékezések.
Iria: Oáca Demeter.
Oglnsky herceg kastélyában.
Az előcsarnok hatalmas terembe nyílott. A
falakat a faragott faplllérek szabályos mezőkre
osztották, minden mezőben egy-egy elbűvölő
rokoko-freskó. Igen, itt hercegek laktak. A
terem a terraszra nyílott s gyönyörűen iveit
hármasablakain át hidegen sütött be a nap a kifosztottságában
is megindítóan szép Interieur-re.
A bútorok, — pedig milyen szépek lehettek,
— teljesen hiányoztak.
— Felfütötlék a kozákok, — mondja a
vén szolga, aki életre-halálra egyült. maradt
az elárvult kastéllyal. — Elloptak azok minddent,
uraim. A rühes k u t y á k . . . , — s szinte
sziszegett a hangja a gyűlölettől és a fájdalomtól.
Mindössze két falbaépitelt bútordarab maradt
meg, egy roppant"cserépkályha és egy
álló óra. Csudálatosan szép darabok, amiket
ma már csak katalógusokban lehet látni.
Ezeket és a freskókat nem lehetett ellopni. A
gyönyörű képeket együtt tüzelték cl a zongorával
és a hercegnő nienyezetcs nyoszolyájával.
A vén szolga sírt.
Igy van ez minden szobában; freskók és
freskók: ez az egész bútorzat. S a többi...
kérdezzétek meg a lengyelt, miért gyűlöli igy
a kozákokat? ^
Igen, előfordul minálunk is, hogy embereink
egy-egy helyről valami szerény kis emléket
visznek magukkal. De a pusztító őrjöngésnek
Ilyen dühére csak a kozák képes. A kozák,
amelynek egészen mindegy, hogy orosz vagy
osztrák-magyar alattvalót játszott kezére a
kegyetlen sors.
— Künn a kertben, — még egyszer körülnéztük
a kastélyt, — Tretter főhadnagy úrra!
találkoztunk. Nagyon tetszett neki is a kastély.
— Téged keresett valaki, — fordult hozzám.
— Engem? Ugyan ki?
Rátz főhadnagy lovagolt át hozzánk.
Sajnálta, hogy nem találkozott veled. Ha tudom
akkor, hogy itt vagy, érted küldök.
Persze szörnyen boszantott a dolog, hiszen
már az uton Is örültem annak, hogy milyen
nagyot néz^majd Rátz és PUlinger főhadnagy
ur, ha megpillant. Ezt az örömömet egyenlőre
tönkretette a véletlen.
Együtt folytattuk az utunkat a bálterem és
az üvegház felé. Egy ]ó kőhajításnyira feküdtek
a kastélytól. Mikor a bálterembe belép,
tünk, Kobléla felől heves ágyúzást hallottunk.
Szép volt a bálterem, szép az üvegház Is,
persze mindegyik már csak romja önmagának.
De igy is csodálkozni kellett. Ki hitte volna,
hogy Rogowban Ilyesmire találjon ?
Fölkerestük az üvegkázzal összeépített kilátó
tornyot is. A szegény építményt csúnyán
összeroncsolták az orosz gránátok. (Négy nap
előtt még lőtték a falut,, abban a hlszemben,
hogy csapatok vannak ott.) A roskadozó
csigalépcsőn, amelyből néhol 5—6 fok is
hiányzott, csak folytonos életveszedelemben
és Polgár kolléga szakavatott kalauzolásával
tudtunk feljutni. De a látvány, amelyet a torony
mellvédjének támaszkodva élvezhettünk,
örökre feledhetetlen marad. A Nida ezüst
szalagja olt kígyózott .az erdős faluvég alatt,
észak felé a messzeségbe kanyarogva. Délről
keletre a Visztula széles csikja keretezte a
falukkal telehintett rónaságot s a folyók partján
mindenütt, mindenütt lövészárkok, katonákkal
tele. Egyszerre látjuk az oroszokat és
a mieinket,\'természetesen, messzelátóval. Elnéztem
volna ezt estig is.
Berendezkedünk.
Tizenegy óra felé járt az Idő, amikor visszatértünk
az éjjeli szálláshoz. A termet, ahol
aludtunk, már berendezték az ezredtörzs számára.
Egyenlőre Oenzlnger alezredes és Lenz
kapitány urak laktak benne. A kapitány úrral
a kapuban találkoztunk. Feszesen, keményen
üdvözöltük, tudtuk, hogy a katonás tlsztelgésre
nagyon sokat ad. Polgárt különösen
kedvelte stramm magatartásáért. A fiu elsőrendű
amatőr-fényképész volt s főleg ezzel
nyerte meg a kapitány ur rokonszenvét. \'
A ház előtt rövid haditanácsot tartottunk.
Arról volt szó ugyanis, hogy lakást akartunk
kierőszakolni az öreg lengyeltől. A fiuk engem
bíztak meg a terv végrehajtásával.
Először a konyha mellett levő szobába
mentem, mert a fölszerelésem után kellett
nézni. Mindent rendben találtam.
Kifelé Jövet Halphen ügyvéd úrral találkoztunk
össze. Azt hiszem, őszintén örült ő Is.
Nem is tudtunk volna mindjárt beszélgetni,
annyi kérdés tolult a szánkra De időnk se
volt, neki a szakaszához kellett menni, én
pedig a vén lengyelt kerestem. Néhány sző
után, — az otthon valókról, az ismerősökről,
az ő sorsáról stb., — megbeszéltük, hogy
ebéd után ugyanitt fölkeres bennünket, aztán
elváltunk.
Egy darabig utána néztem, amint kopott,
színtelen egyenruhájában egyre távolodott.
— Szélager... — és akaratlanul keserű
lelt a szájam Ize. Hot van a báli éjszakák és
a kanizsai leányálmok petroniusl hőse? De
azért ö volt az bizonnyal s a rongyolt gúnya
alatt Is megmaradt urnák, magának.
Bekopogtam az öreg lengyelhez.
Permetezésnél a rézgállcot teljesen pótolja
Dr tC nD uf iü ni iun , Am eCl éo$lím a,rni t é bz eotr( tearcsász.
és klr. földmivelésügyi minisztérium
a görczl, spalatói, st. mlchelel csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és klr. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocid"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. iKüenImiRiMéle RÉZRÉHPOl
(12% rézgftllc tartalommal).
Szicíliai párolt kénpor,
1* Hmm RafílaMaa GfoJlaJ.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak
SCHWARZ ti taqber Hnkereskedtt
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
U j a i k k i ű J n M w k i t l
1915. julius 8 ZALAI HÍRLAP 478. oldal.
HÍREK.
Január—junius.
A félév a kanizsai anyakönyvben.
Mindenkor érdekes volt az év vagy a félév
végén Összefoglalni Nagykanizsa város ezldőröl
szóló anyakönyveinek számadatait, de a
mai rendkivül időkben, amelyek tán semmire
nagyobb behatással nincsenek, mint az anyakönyvi
bejegyzések örökös témáira: a halálozásra,
aszQletésekreésa házasságkötésekre, minden
eddiginél érdekesebb most minden anyakönyvi
statisztika. Junius 30-ával elmúlt a
szerencsétlen (vagy szerencsés) 1915. esztendőnek
első fele, lássuk csak, miként rajzolta
bele magát a világtörténelem Nagykanizsa
városának\'az 1915. év január—juniusi telében
vezetett anyakönyveibe.
A születések száma a félévben Nagykanizsán
368 volt, mig a halálozásoké 454. Tehát
az év első Jelében 86 lélekkel apadt Nagykanizsa
vd/os lakossága. Mennyivel más volt
a mult év első felének számaránya, amikor
379-en születtek Nagykanizsán éscsak347-en
haltak meg ; vagyis a mult év első felében
28-al szaporodott Nagykanizsa város iakósságának
száma. Külön a születéseket és halálozásokat
összehasonlítva, az idei első félévben
9-cl kevesebben születtek Nagykanizsán,
mint a tavalyi első félévben és 107-tel többen
haltak meg most, mint 1914. első felében.
Egészen pontos számadatok szerint ez az
Ijesztően nagy halálozási arány még kedvezőtlenebbnek
volna kimutatható, mert az idei
születések között igen sok volt a halvaszületés
is, ami azonban nem a halotti anyakönyvben
van nyilvántartva. Ennek az abnormisan
sok halvaszületésnek oka a háborús nyomorúság
által okozott hiányos táplálkozásban,
meg az anyáknak ugyancsak a háborúval járó
rendkivül nagy izgalmaiban keresendő.
A kanizsai népesedési\'statisztika igazi csökkenése
azonban még csak most kezdődik
igen nagy mértékben s e csökkenés arányai
napról-napra nagyobbak lesinek. Egy hónap
óta, a háboru kilencedik hónapjának elmulta
éta észlelhető ez feltűnően és pedig annyira
feltűnően, hogy mig ezelőtt még csak egy
hónappal is naponta 3—4 születést jelentettek
be a kanizsai anyakönyvi hivatalban, addig
most már átlag két naponként egy-egy bejegyzéssel
szaporodik a születési anyakönyv.
Nem nehéz megjósolni, hogy ez az apadás
a születési anyakönyvben egészen a háboru
teljes befejezéséig fog tartani, sőt azon tul
is kerek háromnegyed esztendeig. S rossz
vicc ide, rossz vicc oda, ezen már csak a
fraiida belügyminiszter javaslata segíthetne,
aki a francia hadseregnek résiletenkint való
szabadságolását óhajtja az — 1935. évi ujonckontigens
érdekében.
Nem volna teljes ez a közlemény az 1915.
év első felének a kanizsai házassági anyakönyvb\\
i tükröző képének Ismertetése nélkül.
Itt is nagy különbségek mutatkoznak a mult
esztendő megfelelő félévéhez képest. Mig a
mult év első felében ugyanis 131 házasságkötés
történt a kanizsai anyakönyvi hivatalban,
addig a f. év január—juniusi (elében
mindössze 56 emberpár lett ott férj és feleség,
vagyis mintegy 150 százalékkal kevesebb,
mint a mult év hasonló szakában.
Ilyen kedvezőtlen auspiciumok között léptük
át Nagykanizsán a félévi határkövet. De
reméljük, hogy mint minden egyéb téren, a
háboru ulán e tekintetben is fokozott produktivitás
fog kezdődni.
Uj kenyérliszt Nagykanizsán. Napok óta
nincs ismét aktuálisabb beszéd-téma egész
Nagykanizsán, mint a kenyér és az uj kenyérliszt
kérdése. Két Ízben is hirt adtunk arról,
hogy a Nagykanizsát liszttel ellátó Franz malom
felsőbb engedély alapján u] Usztnemeket
hoz forgalomba, melyekből a kukoricaliszt teljesen
hiányzik. Az uj kenyérliszt csakugyan
megjelent a kanizsai piacon, de annak kenyérsütéshez
való alkalmassága ellen az flső napokban
számos kifogás hangzott el! E kifő*
gások nem voltak mindig alaptalanok, mert az
uj llsztnemek előállításának első napjaiban
gyakorlat hijján csakugyan készültek olyan
kenyerek az uj lisztből, amelyek élvezhetőségéhez
szó férhetett. A tapasztalás folytán
azonban azóta a malom is változtatott az uj
liszt keverésének módján, a pékek és a gazdaasszonyok
lg jobban megtanulták az uj liszt
sütését és Így ma már egészen kifogástalan
állapotok vannak e téren. A mai naptól fogva
pedig éppenséggel kitűnő kenyérlisztek lesznek
kaphatók a kanizsai boltokban, mert a
városi hatóság ma megjelent rendeletével
egészen uj"kenyérlisztek forgalomba hozását
engedélyezte a malomnak, mely lisztekből
vagy tiszta buza, vagy tiszta rozslisztkenyeret
lehet sütni ugyanazon az áron, amibe ezelőtt
a kukoricakeverékes liszt került. — A búzából
előállított finom tésztaliszt és dara ára a
kicsinyben való eladásnál maradt 86 fillér.
Teljesen uj, tiszta búzából való Jőzöliszt Is
kapható holnaptól kezdve kilogt ammonként 70
filléréit. Marad ezenkívül az 50 százalékos
árpakeveréssel előállított főzőliszt 59 filléres
átral. Az uj kenyérlisztek a következők: Kétféle,
tiszta buziból őrölt kenyérliszt 50 és
48 fillérért, a - f l « L f l l ugyancsak kétféle, tiszta
rozsból elöállilott kenyérliszt 49 és 46 filléres
áron. Mindezek olyan minőségek, melyek
ellen aligha fog most már egyetlen
zúgolódó szó is elhangzani. Az uj lisztnemek,
mint már fentebb jeleztük, már holnaptól
kezdve kaphatók lesznek a nagykanizsai lisztkereskedésekben.
fl ma esti katonabangverseny. Negyedik
hangversenyét tartja ma este a Centrál kávéházban
a 12-ős Landsvehrezred kitűnő szalonzenekara
a nagykanizsai Központi Jóléti Iroda
hazafias céljainak szolgálatában. A zenekar
első három szereplésével a város egész intelligens
lakósságának körében a legnagyobb
népszerűségre tett szert és e népszerűségben
rejlik azoknak a nagy anyagi eredményeknek
kulcsa, amiket az uj katonazenekar segítségével
a valóban minden támogatásra érdemes
Központi Jóléti Iroda ujabban fokozott mértékben
elér. A ma esti hangverseny alábbi
remek műsora ismét egy ujabb nagy siker
biztosítékát képezi. Ez a műsora a-következő:
1. Fetráss Carmen-induló.
2. Zadrazil: A párviadal, nyitány.
3. Fuéik: A Duna regéi, keringő.
4. Oftenbach; Intermezzo és barcarola a
„Hoffmann meséi-"ből.
5. Brahms: Magyar táncok, 6. szám.
6. Urbach. Egy vig éjszaka, egyveleg.
7. Suppé: „A v\'g \'i l |k" c. operette nyitány.
8. Kálmán: Falusi gyermek, keringő a Cigányprlmás-
ból.
9. Dvorák: Humoreszk.
10. Fetrás: A jókedvű marionettek. Intermezzo.
11. Irving-Berlin: .Alexander\'. Tvostep.
12. Courquin: „Mariette", polka.
Ha az időjárás engedi, holnap, vasárnap
délután a rézfúvós katonazenekar a sétatéren
végre megtartja immár kétszer Is elhalasztott
sétahangversenyét, melyhez szintén minden
pártfogást kérünk Központi Jóléti Iroda részére.
Ui orosz foglyok érkezése Nagykanizsára.
Ma délután 3 óra 22 perckor Bécsújhely
felöl 60 ujabb orosz hadifogoly érkezett
Nagykanizsára. Az uj hadifogolytranszport :»
morvaországi Milowltzböl jött Nagykanizsára
s az egy részét képezi annak a 150 hadi
fogolyból álló csoportnak, akiket az erdő és
legelőbizottság javaslatára a kanizsai gazdák
részére7 aratómunkásokul kért a hadügyi kormánytól
Nagykanizsa város tanácsa. Az orosz
foglyokat megérkezésük utin a városház
udvarára vezették, ahol a rendőrorvosok
szemvlzsgálatot tartottak közöttük. Innét az
utca nagy érdeklődése közepette Kiskanlzsira
vonult a 60 jól megtermett muszka, ahol a
klsrácutcai iskolában helyezték el őket. Itt
Szabó István elemi iskolai igazgató parancsnokol
fölöttük, aki élelmezésükről is gondoskodik.
A 60 uj orosz mindenekelőtt a két kiskanizsai
kanális közti városi réteken a aist
kaszálja le, azután a gördövényi szőlő környékén
levő vadvizeket csapolják le és eközben
aratási munkákra is kiadják őket. Az ujan érkezett
oroszok hétfőn állnak munkába.
Felelős szerkesztő: G ü r t U r István.
M E G N Y Í L O T T ! éSzívós Antal müóris is látszerész
uj Üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol • legjobb uj áru kapható,
órs, ékszer és látszer-javttást nagy gonddal
végez.
As
ét szálloda m a i n y í l t
BALATON-KERESZTURON
(Park s a á l l ó . )
40 uj modern szobival. Szobák pensióral vagy
aiwHkül. Napi teljes pensió lakással 10 korona.
Csaliltoknak s katonatiszteknek kedvezményes ár
Kirándulóknak meglepő
mérsékelt árak!
Kitűnő ellátást garantál Széphelyi Kálmán
< >eoo»o0»oe##oosoossoosoooo»ss»os«<»
Minden pótdíj nélkül
ii íiiílioni veszélye
ellen Is azonnal
s érvényes e
rendes életbiztosításokat
elfogad 43—50 éves B)
osztályú népfölkelőktől
AZ ELSÓ MAGYAR
ÁLTALÁNOS BIZTSSITÖ TÁRSASÁG
nagykanizsai föüsynökséie.
/
4. oldal. ZALAI H RLAP U-.15 i! i f 3
helyett szép és tartós
munkát végez, olcsón
REISZ
cím és szobafestő, Kazíncy-u. 4.
F .
IV1 j L ^ i i u t J * *
aVILAG^T?
át
U R A N I A " , í 4 M " , W t Kotjonjl-ufct «. Ttlthjrt TA.
. Junius 3. 4-én, szombaton-vasárnap
i SOLANOE D\' ATTALIDE híres műlo-
! varnő első szereplése a filmen.
A linlílIovDíIís
artista és detektív dráma 3 felvonásban.
Stylesy hágó, Déltirolban, természetes.
A csuda szobor, humoros. A hőstenor,
vígjáték. Had! híradó, aktuálitás.
Rendes helyárak. — Kltflnó zene.
tilóadisok hétköznap 6 és Ö órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
festő vállalata
bk H n s y H a n í z s a , M a s y o r - u . 2 3
I
1
Vezérképviselet:
A:: ÜCÍKM
hon! J KOlíöltíl faerezés
raörvúny ulúnznlok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z ő k D n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l főlszólltásra
díjtalanul szolgálunk I 11
i e s J
G U T E N B E R G N Y O M D A
w H A G Y k A M Í Z S A
C s e n g e r y - u t 7 . Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda

3
4
3
íi
Minden legkisebb nyomtatvártyréndelést
a legnagyobb gonddal és ÍLlésöe! szállít.
«_a • : \'• - • *
T e í e f o h 4 1 . s z á m
i v m n
Z a l a i H i r S a p k i a d ó h i v a t a l a
í f i C eket jutányosán felvess
(Nyomatott a Uadótutajdcnosrái Outenbcrg-nyomda (MUnz cs üddt^Tr) Nagykanizsa.
i
I l i , évfolyam. Nagykanizsa, 1915. julius 5. hétfő 149. szám
társadalmi és közgazdasági napilap.
• lOflxatAal A r a k i Helytxm hAxhoi hord»a 1 hóra 1 K.
Bgyea tzáat 4 tlllér Vidékre, poslán . . t hóra 1-50 K.
Nfllttér é* hirdetések mcgálUptfotl Arak szerint.
Alapította:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal) Ootent>«rg-njrotnda Cíengerjr-ut 7. i z i n .
Teleforu±-Srcrke«tó»ég 41. Kiadóhivatal 4!,
Egyöntetűség nélkül.
i.
Általános a panasz, hogy a várva
várt tavasz és nyár sem hozta meg az
élelmiszerek árának oly arányú csökkenését,
mint azt a télen vártuk és reméltük.
Most, a zöldségfélék fő szezonjában
még mindig magas árakat kell
fizetnünk. Drága a zöldség, hus, a szárnyas
és sajnos, mig a mostani körülményeink
között az olcsóbbodásra nem
számithatunk, arra lehetünk elkészülve,
hogy a hu?, különösen pedig a sertészsír
ára tetemesen fog emelkedni.
Még a tél folyamán sok azó esett
arról, hogy a magyar városoknak arra
kell törekedniük: — ha már a hus árának
alakulását befolyásolni nem is áll
módjukban — a tavasz beköszöntésével
legalább olcsó zöldséggel lássák el
lakósságukat. Sokat emlegették a konyhakertészet
kultiválásának nagymérvű
^kiterjesztését s azt reméltük, hogy a
városok termelte zöldség alacsony ára
a hivatásos zöldségtermelök magas árait
is lenyomja. Sajnos azonban, amily előszeretettel
hangoztatták a fenti tetszetős
tervet, a legtöbb város ép oly kevés
energiát tanúsított megvalósításánál s a
„minden talpalatnyi földet be kell vetni"
frázis csak frázis maradt. Ellenben sokat
olvasunk arról, hogy a városok piaci
árak hatósági szabályozásával akarják
közönségünket megmenteni a kizsákmányolástól.
Sok magyar város meg Is
állapította a piaci maximális árakat s
eme cselekedete után rövid Idő múlva
nem annyira az élelmiszerek árának olcsóbodása,
mint az élelmiszer hiány be
is következett.
Tavaszkor már foglalkoztunk a közélelmezés
kérdésével és kifejtettük, hogv
a piaci maximális árak nem teszik olcsóbbá
az életet, hanem előidézik a még
elviselhetetlenebb bajt, az élelmiszer
hiányt. A termelők az illető piacokat
elkerülik, egyáltalában fel sem keresik,
miután terményeiket- saját falujukban
magasabb áron adhatják el a faluzó
élelmiszer kereskedőknek. Hiába állapltjuk
meg, hogy egy tojás ára 10 fillér,
ha a tyukászok egész raja járja a megyét
s\\nem 10, hanem 12 fillért is adnak
egy tojásért.
A magyar városok rendőrsége önzetlen
s őszinte becsülést érdemlő kitartó
munkával Igyekezett odahatni, hogy a
lakósság élelmiszerrel való ellátása olcsó
áron történjék. Nem tagadhatjuk, hogy
munkásságuknak volt is némi eredménye,
azonban korántsem oly mérvű s oly
állandó, hogy a közélelmezésre nagy
hatással lehetne. Egyes élelmiszerek árát
rövid időre olcsóbbá tették, azonban
csak addig, mig a termelők rá nem visszaéléseket s a közönséget megvéjöttek,
hogy más városok piacain dené a termelők és közvetitők kapzslvezőbb
árakat is elérhetnek. Hiányzik ságától. E háború megmutatta, hogy a
a közélelmezés kérdésének általános szervezett Németország<az egész világgal
szabályozása, mely megakadályozná a felveheti a harcot.
A VILÁGHÁBORU.
— \\ h z Est mai táviratai.
Győzelem Kraszniknál. Élethalálharc Északbukovinában.
Sajtóhádiszállás. A Lublintól délre 50
kilométernyi távolságban, Krasznik és
Zamoscz között fejlődött óriási méretű
harc reánk nézve piind kedvezőbben
alakul. Különösen a Krasznik melletti
fronUészen értünk el tegnap igen szép
eredményeket, ahol a nagy ellentámadásokkal
védekező orosz haderőt jelentékenyen
visszaszoiilolltik.
i
U l t i m á t u m
Bulgáriának.
Azonnal lepjen akcióba
Törökország ellen. =
BerJIn. A Vossische Zeitungnak
táviratozzak Szófiából:
i
A négyes antant követei holnap
uj jegyzékei intéznek Bulgáriához,
melyben felszólítják, hogy azonnal
döntsön végső állásfoglalására vonatkozólag
és rögtön lépjen fegyveres
akcióba Törökország ellen.
A négyes antant követei kijelentették,
hogy ha Bulgária vonakodnék
azonnal dönteni, ugy Francia-, Angol-,
Orosz- és Olaszország nyomban
megszakítják a diplomáciai
összeköttetést Bulgáriával. — Az
ultimátumban ujabb engedményekéről
egyáltalán nincsen szó. A szófiai
antantkövetek azt is közölték egy
újságíróval, hogy meggyőződésűk
szerint Bulgária a jegyzéket vissza
fogja utasítani.
Nagy küzdelem az Isonzónál.
Sajtóhádiszállás. Az alsó Isonzónál az
olaszok újból kezdődött folytonos támadásaiból
nagy harcok fejlődtek. Ugy az
olasz, mint az Osztrák-magyar tüzérség
a legnagyobb szivósággal folytatja itt
a harcot, mely előreláthatólag egyfolytában
több napon ál fog tartani.
A Dnjcszter és a Pruth között, Bukovinának
Cernowitztől északra fekvő legfelső
részében rendkívül szívós ütközetek
dühöngenek, melyekben az oroszok kétségbeesetten
igyekeznek pozícióikat megtartani
és seregeinket a Besszarábiába
való benyomulásban megakadályozni. —
Cernowitzban napok óta éjjel-nappal
szakadatlan ágyúdörgés hallható. Az oroszok
ezerszám dobják embereiket ágyúink
és gépfegyvereink elé, de minden eredmény
nélküi.
Esszad pasa Rómában.
Lugano. Olasz jelentés közli, hogy az
albán felkelők vezére, Esszad pasa
Rómába utazott, hogy Durazzónak a
szerbek által való megszállása folytán
előállott uj helyzetet az olasz kormánynyal
megbeszélje.
ÁMuhnrcoli D szerb határon.
Szófia. Nisből érkezett (elentés szerint
az utóbbi napokban Szerbiának az
osztrák-magyar monarchiával való összes
halárain heves ágyuharcok kezdődtek,
melyek még mindenütt tartanak.
Tengeri ütközet
az Északi tengeren (?)
Amsterdam. Holland hajósok közlik,;
hogy a Sir Monlkow szigettől északra
vasárnap hajnalban óriási ágyúdörgés
volt hallható, A hajósok előzőleg több
Zeppelint láttak a jelzett irányban repülni.
DUnkirchen pusztulása.-
Genf. DUnkirchen minapi bombázásáról
jelentik Párisból, hogy a német
ágyuk tüze a városban rettentő nagy
anyagi kárt okozott. A lakósság azóta
állandóan a legnagyobb félelemben él
és retteg a bombázás ismétlődésétől. A
hatóság egyes házakat vörös zászlókkal
jelölt meg, hogy ujabb bombázás esetén
oda meneküljenek, mcrt.ott a pincékben
menedéket találhatnak.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadsziutér. Az oroszokat, akik tegnap
Kelefgaliclában nagy erőkkel ellentállást
fejteitek ki, a szövetséges csapatok mcptámadták
és órák hosszat tartó harc után az
egész arcvonalon a Zlota Lipa felé visszavetették.
Háromezer oroszt elfogtunk és több
gépfegyvert zsákmányoltunk. Przemysl és
Gliniany tájékán és kelet felé hátrál az ellenség.
A Bug mentén a helyzet nem változott.
Oroszlengyclországban az arcvonal több szakaszán
heves harcok keletkeztek. Az orosz
kísérletek, amelyek az elvesztett teríllel viszszafoglalására
irányultak, teljesen meghiúsultak.
Eközben több mint ezer oroszt elfogtunk, 3
géppuskát és 3 ágyút zíákm\'nyoltunk. A
Kraszniklól északra emelkedő magaslatokat
súlyos harcban elfoglaltuk.
Olasz hadszintér. Az olaszok tegnap is
megújították erőfeszítéseiket, hogy a Doberdói
fensik szélén megvessék lábukat. Legalább 4
olasz gyalogezred intézett támadást ellenünk,
mely heves szuronyharcoklioz vezetett. A vitéz
.védőknek egy ellentámadása végfll az
ellenséget leverte a magaslatokról. Az alpesi
vadászokat, akik a Krn táján támaszpontjaink
egyike ellen előretörést intéztek, elkeseredett
kézitusa után visszavertttk. Az ellenség veszteségei
mindcnfltt ismét igen súlyosak. A
170-cs olasz torpedónaszádot julius 2-án este
az északi Adrián megsemmisítettük.
Délnyugati hadszintér. li • hadszíntéren csak
elszigetelt határcsatározások voltak.
Höfer altábornagy.-
A németek harcai.
Berlin. A nagylőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Az Argonokban csapataink
folytatták az olfenzivát. A hadizsákmány
megnövekedett. Julius első két napján 2256
foglyot ejtettünk, közle 37 tisztet s 25 gépfegyvert,
72 aknavetőt és egy revolverágyút
zsákmányoltunk. A Maas magaslatokon az
ellenség minden kudarca ellenére négyszer
kísérelte meg, hogy a Les Eparges mellett
elvesztett állásait visszafoglalja. Támadásait,
könnyű szerrel visszautasítottuk. Regniervilletől
északnyugatra a franciák állásait hatszáz
méter szélességben elfoglaltuk és Fcyen Hayctót
északra elvettünk az ellenségtől egy erdőrésílctel.
Keleti hadszintér. A helyzet változatlan.
Délkeleti hadszintér. Linsingcn tábornok
hadserege teljes erővel folytatja az üldözést.
A Zlata-Lipa irányban elfogtunk 3000 oroszt
Az ellenség az üldözés nyomása alatt a Narajow
Miastól a Przemyslanytól északra fekvő
terűidig elfoglalt\'állásaiból hátrál. Kamlonkától
a Bug melletti Krylovig a helyzet változatlan.
Mackensen tábornok hadseregeinek
támadása előrehaladt. A Visztula és Pilica
között semmi jelentős esemény nem történt.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Zalai a Visztula menten
H U
helyett szép és tartós
munkát végez, olcsón
REISZ
cím éJ Jzobölutő, KaiIncH.4.
Harctéri visszaemlékezések.
Irja: Oáei Demeter.
Berendezkedünk.
Az öreg lengyel az asztalnál ült, számadások
lölé hajolva, amikor beléptem. Köszöntöm,
visszaköszönt, aztán föl se nézett, ugy
dolgozott tovább. Mit csináljak ? Leültem én
én is az asztal mellé. A lengyel erre sem
szólt, firtatta a számjait nagy buzgalommal.
Nehéz föladat előtt állottam. Meg kellett
értetni az öreggel, hogy azl a szobát szeretnők
lefoglalni, amelyik fönt van az emeleten.
De meg ebben a szobában alkalmasint ő
maga lakott s ezért már előre cl kellett készülnöm,
hogy kézzel-lábbal kapálózik majd a
tervünk ellen. Igy is lelt. Deliát lörik-szakad;
a fejembe vettem, hogy itt lesz a lakásunk.
Aztán arra Is számítottam, hogy ellentétben
a többi szobával, neki szépen, barátságosan
berendezett kis lakosztálya lesz s ez egy okkal
több arra, hogy ne engedjek a negyvennyolcból.
Mert hát negyvennyolcasok volnánk
vagy inl.
De hogy magyarázom meg neki a szándékomat?
Ez a kemény dió. A lengyel tudományommal
aligha jutok valamire, németül
meg nagyon keveset értett az Öreg.
— Moja Pan.
Az öreg fölnézett.
— Nyemant nics kvartir, moja Pan, — és
a kezem erélyes mozdulatával mutattam, hogy
sehol se tudtunk lakást találni.
A lengyel vállat vont és kelletlenül pillantott
rám. Miköze neki ahhoz ?
De nem addig van a\'.
— Ungar, polski dvp bralim, — mondom
nagy kínnal, hogy egy kissé barátságosabbra
hangoljam.
— Tak, tak, — feleli unottan.
A ponciussál, ez igy nem lesz jó. Erélyesebbnek
kell lenni. Odamegyek az ajtóhoz s mutatok
föl az emeletre, aztán magamra, hogy
megértse, miről van szó.
Az öreg fölugrik és izgatottan magyaráz.
Gondolom, azt bizonygatja, hogy nem lehel.
Dehogy is nem. Konokul megrázom a fejem
s megint jelzem, hogy az emeleti lakás és
magam között valamiféle kapcsolatot akarok
teremteni.
AZ öreg majdnemhogy meggyilkol a szemével.
Most már németül is megtanult egyszerre.
— Dort bin ich und noch zvvei Herren, —
kiabálja átkozottul rossz kiejtéssel, mintha
tele lenne a szája furós gölödénnyel, — kein
Plalz, kein Platz.
Én nem engedek. Kérlelhetetlenül Integetek
továbbra is magamra meg az emelet felé.
Mit szaporítsam a szót? Körülbelül egy órai
viaskodás után beadta a derekát, különösen,
mikor megmagyaráztam neki, hogy mindössze
három napról van szó s ha nem adja Ide
szép szóval, hát elveszein erővel. Másik órába
került, amíg rá tudtam venni, hogy rajtam kívül
még Faiagónak és Polgárnak sTSIIást
adjon ott. A végén csurgóit a veríték az öregről.
Egészen kimerült.
Fölmentem a szobába, srfp, nagyon barátságos
kis fészek volt, az ablaka a tetőre
nyitott. Megmagyaráztam az öregnek, hogy
nekünk a kemence mellé szórjon szaimát,
azon elfekszünk. Aztán elmentem, értesíteni a
liukat az eredményről.
Flve o clock.
Délulán öt óra felé, — szépen alkonyodott
már, — kedélyes lársaság ült együtt a kisszobában,
a lehető legkényelmesebb elrendezkedésben.
Faragó, Polgár önkéntesek, Halphen
ügyvéd, Apáthy kadelt, a kis Simlcs, az újdonsült
„manlkulás* káplár és szerénységem,
b\'/zcl a kis Simiccsel nagyon megbarátkoztunk.
Csendes, ritka jó, nagyon kedves bécsi
gyerek volt, tisztára tejfeles szájú még.
Tizennyolc éves korában berukkolt, — valami
boldogtalan szerelem, — és Tuzlában lett
káplár. Most bizonyos Mariska nevezetű
kanizsai lányba volt szerelmes és egész nap
elábrándozott. Néha egyszerre dalolni kezdett,
megenni valóan rossz kiejtéssel.
Máriská, Máriská, klzs zéntém,
Én mágát oli nagon szérétém.
Állandóan ostromolt, hogy írjak neki magyar
vermeket. A kis lánynak akarta elküldeni.
Olyan gyerek, olyan ártatlan és mégis annyira
huncut volt, hogy muszáj volt szeretni. Mióta
Herlelendy megbetegedett és elhagyóit bennünket,
azóta ö vette át a manikulási tisztséget.
Egész nap n számokkal kínlódott
szegény.
A teát, amellyel a lengyel ur kínált meg
bennünket, — időközben alaposan megfőztem
az öreget s nagyon összebarátkoztunk, —
már elfogyasztottunk. Most kedélyesen beszélgettünk.
Polgár, Faragó és Apáthy a század
dolgairól vitatkoztak, Simics csendesen, ragyogó
szemmel ábrándozott a Mariskájáról, ml ketten
Halphen ügyvéddel az ágyon ültünk, nagy
Icrécselve.
Hamarosan kimerítettem mindazt, ami újságot
tudtam mondani Kanizsáról, sőt még ő
szolgáit nekem friss hírekkel. Tőle tudtam
meg, hogy a kedves, szép Mlihoffer Böske
férjhez ment.
— Mit akar? — nevetett az ügyvéd, —
hiszen még maga tanulhat tőlem.
— No tessék, — mondtam tréfás megbotránkozással,
—• a harctérre kellett jönnöm,
hogy ezt megtudjam.
Azután ő mesélt arról az öt hónapról, amit
a harciéren töltött. Szótlanul hallgattam sokáig.
T f * • — f f
H Í R E ÍLH
Frlcsay Richárd kitüntetése. Nagykanizsa
ujabbkori zenekulturális életének megteremtője,
a korábbi kanizsai filharmonikus hangversenyek
jeles karmester, Frlcsay Richárd, már jó néhány
éve elkerült a székesfehérvári honvédzenekartól
s Igy Nagykanizsától is, dc azért
még mindig örömmel halljuk azokat a jó híreket,
melyek a Nagykanizsán oly népszerűvé
vált jeles katonakarmester érvényesüléséről,
ujabb sikereiről szólnak. A hivatalos lap legutóbbi
száma közölte, hogy Ferenc Szalvator
főherceg, a Vöröskereszt védelnöke Frlcsay
Richárdot, a budapesti 1 honvédzenekar karmesterét
a Vöröskereszt II. oszt. tiszli jelvényével
tüntette ki.
Kolerablzottság Nagykanizsán- A mindjobban
fenyegető koleraveszély miatt az ország
legtöbb városában megalakultak már a járványbizottságok,
melyek tagjainak az a kötelességük,
hogy városaik területén a legaprólékosabban
ellenőrizzék a tisztaságot és mindazt,
ami »járvány terjedésének megakadályozására
elcngedhellen szükségesség. Nagykanizsára
is leirt Árvay Lajos alispán, hogy alakítson
a város „társadalmi közegészségügyi
szolgálatot teljesítő bizottságot." A városi tanács
elintézte az alispáni aktát, azonban az
elintézés, sajnos, nagyon Is — aktaszerü volt,
A nagykanizsai kolerablzottságba ugyanis egyszerűen
beleírták a képviselőtestület állandó
közegészségügyi bizottságának tagjait, (az
összes orvosokat, gyógyszereszeket, Iskola-
Hangzatos reklám
1915. junius 521. ZALAI HÍRLAP »-v. -1 ^ n r j ffat
3. oldal,
igazgatókat és lelkészeket) s ezeken kivül
még megkérdeztek öt-hat tanitót, hajlandók-e
a bizottság tagjai lenni, s ezzel készen volt a
nagykanizsai kolerablzottság. Már pedig cz a
bizottság a mai összeállításában semmiképpen
se alkalmas valódi rendeltetésének gyakorlására.
A közegészségügyi bizottság tagjai
sohasem tettek egyebet, mint hogy gyér számmal
megjelentek néha napján egy-egy bizottsági
ülésen s ezzel ki Is merült egész működésűk.
Arra nem is lehel gondolni, hogy e
bizottsági tagok állandóan naphosszat róni
lógják az utcákat és minden udvarba be fognak
kukkantani, hogy ott rend és tisztaság
van-e. Pedig mindenütt ez a járványbizotlsűgok
legfőbb rendeltetése. Az orvosok és gyógyszerészek
pedig még bizottsági ülésekre se
tudnáuak ma eljárni, ekkora a hivatásbeli elfoglaltságuk.
Ha komoly szükség van Nagykanizsán
a .társadalmi közegészségügyi szolgálatot
teljesítő bizottságra", ugy valóban
társadalmivá kell tenni a bizottságot, belefoglalva
abba az intelligens lakósság legszélesebb
rétegelt. De főleg olyanokat, akik netnncmcsak
bizottsági illéseken szokták Nagykanizsa
város közegészségügyét szolgálni, hanem
gyakorlati tevékenységgel is hajlandók
mindent elkövetni, hogy a „feketehalál* réme
minél messzebbre elkerülje ezt az amugy is
ezer háborús nyavalyától sújtott várost. Mai
formájában.egyáltalán nem felel meg rendeltetésének
a bizottság, — egészen üjra kell
azt megszervezni!
fi 48-asok watásl szabadsága. Nagykanizsa
város kafonai Ügyosztálya a 48. gyalogezred
pótzászlóaljparancsnokságától az alábbi
távirati értesítést kapta: Az eziednek 1915.
január 1. óta katonaszolgálatra bevonult legénysége,
amely aratási szabadságon itthon
tartózkodik, szabadság meghosszabbítást nem
kap és a szabadságon levők tartoznak julius
10-én Piisenben jelentkezni. — Az 1915. január
1. előtt bevonult és aratási szabadságon
itthon levő pilseni 48-as legénység kaphat
szabadság meghosszabbítást, ha eziránt holnap,
kedd délután 5 óráig jelentkeznek a város
katonai ügyosztályánál (Városház II. emelet)
• f i véres kiskanizsai bucsu. Tegnap folt
a nevezetes kiskanizsai bucsu. A fő nevezetessége
ennek mindenkor azt volt, hogy olyan
bicskázások szoktak ott megesni, aminőknek
párját messze földön nem lehetett találni. Tegnap
már-már ugy volt, hogy a kiskanizsai
bucsu egy csepp vér folyása nélkül fog lezajlani.
Este 10 órára azonban mégis akadt
egy virtusos kiskanizsai legény, aki a bucsu
renoméját egy jól irányzott bicskaszurással
megmentette. Már vége volt az egész parádés
bucsui cécónak, amikor este 9 óra tájt jókedvű
társaságok iddogáltuk a Polgár-féle
vendéglőben. Az egyik társaságban volt Varga
József 19 éves téglagyári munkás a babájával,
Borbély Julival. A harmadik asztalnál pedig
Marlinecz János szintén téglagyári munkás
néhány aratási szabadságon itthon időző
48-as bakával. Martinecz sokat meregette a
szemét Vargára és Borbély Julira, ^ignem
egyszer csak felugrott és ezekkel a szókkal
támadt a leányra: .Nesze amért a feleségemet
becsmérelted" és arculütötte a leányt.
Ennek lovagja, Varga József adta vissza a
pofont Martinecznek, mire látszólag az incidens
teljesen véget ért. Egy óra mulva Varga
Jőzsef fizetett és két társával hazafelé indult
a Varazsdl-utcában. Nem mentek azonban
még ötven lépésnyire a vendéglőtől, amikor
mögöttük termett Martinecz két bakával. A
katonák egyike szó nélkül pofon teremtette
Vargát, a következő pillanatban pedig Martinecz
bicskát vágott beléje. Varga fájdalmában
felordított. A bal alsó karját érte a szúrás,
melyből rettenetesen patakzott a vér. Volt
azonban annyi ereje, hogy a közeli rendőrszobába
tudott menni, ahol a nagy vérveszteségtől
ájultan rogyott össze. Itt a rendőrök
bekötözték, majd megérkezett Pollamann János
rendőrtiszt és dr. Qoda Lipót rendőrorvos,
aki megállapította, hogy a sebesülés életveszélyes,
mert Vargának fö ütőere van a
karján elvágva. A szakszerű kötéssel azonban
a rendörök megakadályozták a legény elvérzését.
Nemsokára megérkezett a mentőkocsi
js, amelyen az alélt legényt a közkórházba
szállították, hol éjféltájban Saúghy János
vizsgálóbíró kihallgatta. — A vérengzés után
a kiskanizsai bucsun rendőri ügyeletet tartó
Fllredi János rendőrtiszt azonnal zárórát
rendelt cl az összes kiskanizsai vendéglőkben,
melyek pedig e napon rendes körülmények
között éjfélután 2 óráig is nyitva tarthattak.
Martinecz János ellen súlyos testi sértés
büntette cimén indult eljárás.
\\ Egybuzamos hivatali órák a városházán.
Holnap reggel a rendes nyári munkarend kezdődik
a városházán. A tanács tagjat képező
referensek és az ezekhez tartozó segédhivatali
személyzet októberig egyhuzatnos hivatali
órákat fog tartani. A referensek reggel 8-tól
délután 2-ig lesznek hivatalban, a kezelőszemélyzet
pedig 7-től 2-ig. A közönség részérc
a hivatalok ezentúl is 10-től 12-ig állanak
nyitva. Marad a délelőtt és délutáni hivatali
rend a rendőrkapitányságnál, a katonai ügyosztályban,
a városi adóhivatalban és a számvevőségnél,
melyek külömbpn nent tudnának
rendeltetésüknek megfelelni. A tanácsi iktatóban
dé\'utánonként inspekciós szolgálat lesz.
Felelős szerkesztő: Gűrtler látván.
TT.tc.TP ... >
v a r r ó n ő k és k é z i - l e á n y o k
f e l v é t e t n e k , j ^ j ^ y . ^ j.
Városház palota.
MEONYILOTT t éSzívós Antal műórás és látszerész
uj Qzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Meleer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-Javltást nagy gonddal
végez.
r a r : r m t i " « » r a a
Egy csinosan bútorozott
Z szobás lakás
esetleg konyhával
Julius 15-ére kiadó. Eoülk szoba raúr most
elfoglalható. - BMiiet a klatíóblvatalbaD.
3ermetezésnél a rézgMicot teljesen pótolja
D E m f f t O i n A Colmari borterr
L n U U l U i melési intézet, a
csász. és kir. földmivclésűgyl minisztérium
a görczi, spalatól, st. michelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérlctező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért cl
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. flscbenbraad-léle RÉZRÉMPOR
(12% rézgállc tartalommal),
Szicíliai párolt kénpor,
1* Hayvaga RalliQhöacs, Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak
SCHWARZ és TAUBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szánt 23.
«s szálloda megnyílt
BALATON-KERESZTURON
(Park axálló.)
40 uj modern szobival. Szobák pensióval vagy
anélkül. Napi teljes pensió lakással 10 koron3.
Családoknak s katonatiszteknek kedvezményes ár
Kirándulóknak meglepő
mérsékelt árak!
Kitűnő ellátást garantál Széphelyi Kúlmőn E T J E E
>0000000000000000000000000 (
Minden pótdíj nélkül
n hiiaoru veszélye
ellen is azonnal
e Mnyes e
rendes életbiztosításokat
elfogad 43—50 éves B)
osztályú n é p f ö l k e l ő k t ő l I
AZ ELSÓ M A G Y A R
nagykanizsai M n ö k s i s e .
oo lo>
>a0<0000>00>»0009000»oo»o«o*
1W 1 •R M WA% N II WJ%& RmooijozugjIó-^kIcéí pt Tptlfatoloo t2a39..
Hétfő is kedd :: július 5-én és 6-án A hercejroblíj :: regényes dráma 3 felvonásban. ::
Polidor hadat üzen, rendkívül humoros.
Egy altiszt, két közlegény, VÍRJ. 2 felv.
A sweizl hadsereg szemléje Bernben.
Szerda-csütörtök nagy vígjáték-esték
színre kerül: Tőr a harisnyában.
Rendel helyárik. — Kitűnő zene.
ElA*dá«ok hétköxnap 6 ét 0 órakor, va»árt*
Onntnnannlrnn 3. 5. 7 é* 9 órakor.
4. oldal. ZALAI H RLAP
Tiszteletiét értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakááomon levö
fehérnemű rnKtúram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
—i •- felfrissitettem. =
Raktáron tartok May és
h o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regen hardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirfl Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. :;
— A legfinomabb áruk 1 — = =
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel Qö((fberíCl H6.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
MEöH9DIT9TfUKl
AV1LÁG9T!
F . ., j *\'... _
festő vállalata
HoftyKanlzso, Mafiyar-u. Z3
\'lfcf f-FN BtlATíAHDRÁ55Tül1
Vezérképviselet:
B NYOMDA: KAGYKAS1ZSA.
• M Q Ö í W ^
honi S koiroicfl faerezés
márvány ntúozotok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, Üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k D n k
magasan fejlett ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-iit 7, S ü r g ö n y e i m :
G u t e n b e r g n y o m d a
M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal ós Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatolt a kiadótulajdonosnál Gutenberg-nyomda (MOnz és Ooldbergcr) N»gykanlz»a.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. julius 6* kedd / )
1ŐO. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• I O f t * * t « s l A r a k i Helyben házhoz hordva I hóra 1 K.
• K J M u i n 4 f i l l é r Vidékre, postán . . 1 hóra 1-90 K.
Nyllttér és hirdetések megállapított árak szerint
Alapította:
Dr. HAJDU GYULA.
T
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda C«engery-nt 7. szám.
Teletöm SzerkeutöaÍR 41. Kiadóhivatal 41.
A zalai hősök A belügyminiszter rendelete a megyéim, >
Alig van még csupán egy-két törvényhatósága
az országnak, melynek közgyűlése
el ne határozta volna, hogy a
népek inast folyó gigászi harcában elesett
megyebeli hőseinek emlékét méltóképpen
fogja megörökíteni. Zalavármegyo-
törvényhatósága, tudtunkkal legalább,
még nem statuálta ezt az elmaradhatatlan
határozatot, melynek hozatalára
azonban még van némi idő, mert
az emlékek felállítására csak a nagy háború
befejezése után kerülhet a sor s
minden irányú gyűjtési akció csak akkor
fog igazán nagy arányokban megindulni
s igazán nagy eredményeket produkálni.
A vármegyék kegyeletén kivül a legtöbb
kisebb város és falu Is módot fog
arra keresni, hogy a harctéren elesett
fiainak méltó emléket állítson. Ennek az
érdekében a Hősök emlékét megörökítő
országos bizottság azt a kegyeletes célt
tűzte maga elé, hogy a mai hőstettekben
és egyéni cselekedetekben olyan gazdag
és dicsőséges háború lezajlása ntán művészi
szépségű, maradandó emlékeket
igyekszik emelni, illetve emeltetni Magyarország
városaiban és községeiben
azoknak a dicsőséges emlékű hősöknek,
akik a harctéren szerzett sebesűléslk,
vagy betegségük következtében meghaltak.
Az emléktáblák és emlékművek művészi
színvonalának biztosítására, de
másrészt azért Is, hogy ez alkalommal
istápolja a Magyar képzőművészek egyesületét,
a Magyar ipprmüvészeti társulatot,
a Magyar építész és mérnök egyesületet
és a Magyar építőművészek szövetségét
arra ké.te, hogy tagjaikat kérjék
föl emléktáblák, önálló emlékművek
tervezésére s az ekkép egybegyűlt anyagot
saját kebelükben elbírálván, a megfelelőknek
ítélteket a hősök emlékét
megörökítő országos bizottság rendelkezésére
bocsássák.
Ez már meg is történt. Ilyformán a
magyar hősiességet hirdető és dicsöilő
emlékműveket kizárólag magyar művészek
és magyar iparosok fogják készíteni.
Ebben az ügyben a belügyminiszter
a napokban leiratot intézett Zalavármegye
alispánjához azzal a fclszólilással,
hogy az alispán hivja (cl a zalamegyei
járási főszolgabirák, községi és körjegyzők
és községi elöljárók figyelmét arra,
hogy amennyiben a községek a bábomban
résztvettek emlékének ily módon
való megörökítésével foglalkoznak, a
hadi emlékművek megszerzése és mindennemű
tájékozódás céljából a Hősük
emlékét megörökítő országos bizottsághoz
(Budapest, IV., Hajó-utca 1G. sz.)
forduljanak. A bizottság az érdeklődőknek
a legnagyobb készséggel megküldi
az emlékmüvek képmását. A legszebb
emléktáblák és emlékművek aránylag
igen olcsón megszerezhetők.
Biztosra vesszük, hogy Zalavármegye
minden községe azon lesz, hogy elesett
hős fiainak emlékét méltóképen megörökíthesse.
Nagykanizsán a lehető legjobb
kezekben, a Központi Jóléti Iroda
agilis vezetőségének lelkes munkaprogrammjában
van a „Kanizsai hösök síremlékének
ügye", melyhez a füsttelen
napon egybegyűlt 2000 koronát azóta
egy igen nagy arányokban indult gyűjtési
akció máris jelentékeny összeggel
gyarapította.
A V I L Á G H Á B O R U .
Fiz Est mai táviratai.
Előre Lublin felé.
Győzünk a visztnla és Bui között.
Sajtóhádiszállás. A Ktasznik-Zamosc
között folyó óriási arányú csata a mihamarabb
javunkra való eldőléshez kezd
közeledni. A Kraszniktól északra sikerült
áttörési hadmüveietünk (melyről a mai
Höfer-jelentés "szólt) átterjedt a Visztula
és Bug közötti frontnak egészen a középső
részéig és W i e p r z folyó mindkét
p a r t j á n diadalmasan nyomulunk
előre, Lublin felé.
A Dnjeszler mentén Bukovinában
majdnem teljes nyugalom van.
Verjük az olaszt.
Az alsó Isonzónál kifejlődött nagy
csata, mely különösen Görz körül öltött
óriási méreteket, az olaszok újbóli teljes
kudarcával kezd a vége felé közeledni.
A nagy olasz támadásokat teljesen
visszautasítottuk és az olaszokat
egész támadási vonalukon óriási veszteségeket
okozva nekik hátrálásra kényszeritettük.
Összeesküvés
a cár és Nikolajevics ellen.
Az egyetemi hallgatók
az orosz forradalomban.
Berlin. Szentpétervárról közlik, hogy
Dzsunkowszky orosz tábornok a
minap az orosz belügyminiszter
megbízásából Charkowba és Odesszába
utazott, ahol nagy forradalmi
mozgalmakat kell elfojtani, melyek
célja volt a cárt és a nagyherceget
kivégezni, s velük együtt az orosz
kormányhatalmi tényezőket is elpusztítani.
Moszkvából Indult ki a
leleplezett összeesküvés, melyet 120
egyetemi hallgató szervezett. Ezeknél
nagy tömeg forradalmi röpiratot
találtak. A forradalmárok szervezkedésének
kizárólagos célja az
volt, hogy megölik Miklóst cárt és
Nikolajevics Nikolaj nagyherceget,
aks \' az orosz nép katasztrofális
háborújának előidézői gyanánt ismernek.
Az összeesküvők előbb azonban
Moszkva katonai parancsnokát és polgármesterét
akarták megölni, továbbá
Szentpétervárott a közigazgatási hivatalok
fejeit. A cárt és Nikolajevics nagyherceget
a főhadiszálláson szándékozták
a forradalmárok kivégezni.
A moszkvai kormányzóság épülete
körül számos bombát találtak elszórva.
Eddig mintegy 400 összeesküvőt tartóztattak
le, de ez a szám óráról-órára
növekszik. Vorsó eleste várható.
Rotterdam. Szentpétervárról jelentik,
hogy ott igen aggódnak Varsó sorsáért,
-mert a lengyel fővárost környező mocsaras
talajon igen nehéz feladatok várnak
a védelemre. A Visztula keleti partján,
Lublin irányába előnyomuló szövetségesek
hátulról is veszélyeztetik a várat
melynek sorsa nagyon kétséges. Bulgária a válaszuton.
Kein remél az entente.
Szófia. A legtekintélyesebb bolgár
sajtóorgánum, a »MiU határozott hangon
annak a meggyőződésnek ad kifejezést,
hogy Bulgáriának a központi
hatalmak (Németország és Ausztria-
Magyarország) mellett a helye.
A szófiai ententc-követek egyike kijelentette,
hogy holnap, szerdán utolsó
kísérletet fognak tenni arra nézve, hogy
Bulgáriát az entente mellett való azonnali
fegyveres közbelépésre rábírják.
Ha Bulgária a négyesszövatség ultimátumát
elutasítja, ugy a szófiai angol francia, orosz és
olasz Követek azonnal tüntetőleg elutaznak
Szófiából. - - A szóíial entente-ujságlrók mór
Dokkolnak, mert meggyőződésük szerlntBulgárla
mely Törökországgal mór kétségtelenül megegyezett
követendő eljárására nézve, okvetlenül
el fogja utasítani a holnapi ultimátumot. Az
elutazásra készülő entenfe-ujságlrók nyíltan
hangoztatják, hogy Bulgária máris a központi
hatalmak melll állott-
2. Oldal. ZALAI HiRLAH
m mm i — — i g — — c . r r a
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos)
Orosz hadszintér. Keletgaliciában Linsingen
hadsereg szövetséges csapatai kétheti győzelmes
harcok után az Üldözés közben elérték
a Zlota Llpát, melynek nyugati partját megtisztították
az ellenségtől. A Kamlonka-Slrumltova-
Krasnei szakaszon orosz utóvédekkel
még harcolunk, Krylovnál az ellenség kiürítette
a Bug nyugati partját és Krilov helységet
felperzselte. A felső Vieprz mindkét partján
harcolunk. A szövetséges csapatok kivetették
ax ellenséget a Por pataktól északra
elfoglalt állásaiból és Plonka felé felé nyomultak
előre. Nyugatra csatlakozólag Józsel
Ferdinánd főherceg hadserege az orosz harcvonalat
Krasznik mindkét oldalán több napi
harcokban áttörte, az oroszokat nagy veszteségei
mellett északi Irányban visszavetette
és a harcokban 21 tisztel és 8000 főnyi legénységet
elfogott és hat ágyút, hat lőszerkocsit
és hat géppuskát zsákmányolt A Visztulától
nyugatra a helyzet változatlan.
Olasz hadszintér. A doberdői fensik szélén
a harcok tegnap nem muló hevességgel dúltak
tovább. Estérc két olasz hadosztálynak a
Polazotól délre eső arcvonal-szakasz ellen
Intézett támadását vlsszavertfik. Tovább
északra a harc még /olyik. Vollschachnál és
a Krn területén is Ismét eredménytelenül támadott
az ellenség. A karintbiai és a tiroli
határterületen csak ágyuliarc volt,
Hófer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyíöhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Az angolok egy támadását
Yperntő! északra valamint a franciák
egy előretörését Souchez ellen, véresen viszszavertük.
Croix des Carnes mindkét oldalán
a Bois de Pretre nyugati szélén csapataink
tegnap rohamot intéztek az ellenség állása
elien és az árkok tömkelegén keresztül 400
méternyire hatoltak előre. A kétségbeesetten
védekező franciák kénytelenek voltak suiyof
veszteségeik mellett árkot árok ulán kiüríteni,
miközben 1000 scbesöleilcn foglyot, köztük
egy zászlóaljtörzset, 2 tábori ágyu\', 4 gépfegyvert,
3 könnyű és 4 nehéz aknavetőt
hagytak kezünkön.
Keleti h^Jsziutér. A helyzet változatlan.
Délkeleti hadszíntér. A Linsingen tábornok
parancsnoksága alatt átló szövetséges csapatok
egész arcvonalukon elérték a Zlota-Lipát,
a folyó nyugati pattját megtisztották az oroszoktól.
A Bug szakaszon az ellenség ma éjjel
kiürítette a Kryiowi hídfőt. A Bug és a Visztula
között az oroszokat tegnap újból kivertük
állásaikból.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
- — - ••• ^ ^
1U 1 IBP 9m &tr ítR J Ba mKooizgogróyl-kuétcp* i pTtaltlkojot a .
Héttő és kedd :: julius 5-én és 6-án A hercegrablás :: regényes dráma 3 felvonásban. ::
Polldor hadat llzeti, rendkivül humoros.
Ugy altiszt, két közlegény, vlgj. 2 felv.
A swcizl hadsereg szemléje Bernben.
i Szerda-csütörtök nagy vigjáték-esték
színre kerül: Tör a harisnyában.
Rendes helyArak. — Kitűnő zene.
F.löadátok hétköznap 6 ét 9 órakor, vnsár-
*s ünnepnapokon 3. 5. 7 és 9 órakor.
Zalai ak a Visztula mentén.
Harctéri visszaemlékezésük.
Ir|a: Oács Demeter.
l \\ negyvennyolcasok öt hónapja.
Az ügyvéd egy kis skatulyát tolt elém.
Olyan harmincöt dekás csomag volt, amilyet
a harctérre szoktak küldeni. Sütemények és
cukorkák voltak benne.
— Kóstolja meg.
Evésközben Halphen megkezdte az elbeszélését.
Arról a szenvedéssel és dicsőséggel
teljes öt hónapról beszélt, amelyet az utókor
valószínűleg a téli hadjáratnak navez majd.
Amennyire emlékszem, ezeket nfondotta.
— Kanizsáról szeptemberben indultunk cl.
Nem volt rossz dolgom; a lisztekkel utaztam.
Kényelmesen utazhattunk, sok kocsit kaptunk.
Öl napig utaztunk, amig Kassára értünk. Itt
nem mehettünk bc a vársoba, a dühöngő
kolera-óvintézkedések miatt. Másnap keserves
döcögés után Bártíára értőnk.
Bártfa már újból a miénk volt akkor. Elszorult
Szívvel néztük az oroszok pusztításainak
nyomát. Egy kis faluba kvártélyoztak
bennünket Bártfa mellett, ahol két hetet töltöttünk.
Akkor újból vonatra szálltunk; Galíciába
vittek bennünket.
Ez volt a második Iwangorodi előnyomulás
ideje. Az oroszok folytonosan harcolva vonultak
vissza előlünk. Vérrel kellett megfizetni
minden lépésért. Már ekkor Is sokat szenvedtünk,
inert a trén a rettenetes tflzérharc miatt
hátramaradt.
A szenvedések koszorúját azonban még
tartogatta a sors a számunkra. Mert ha nélkülöztünk
is, dc győzelmesen mentünk előre
s ez mindent póto\'t. Az oroszokat valósággal
kergettük magunk előtt. Alinden jól ment,
mindenki boldog volt. Azt hittük, hogy most
mérjük a döntő csapást az oroszokra, hogy
most vége lesz a háborúnak és jön a béke.
Csalódtunk.
Egy nap, — épen aznap vertük ki több
napos harc után az oroszokat nz állásaikból,
— megkaptuk a parancsot a visszavonulásra.
Az azonnali visszavonulásra.
Volt tiszt, aki sírva fakadt, amikor a parancsot
közölte velünk. Rettenetes kétségbeesést
éreztünk ; lehetetlen azt elmondani. De
hát miért? — kérdeztük egymástól. Hiszen
győztünk, porrá törtük az előttünk álló orosz
csapatokat.
Dehát engedelmeskedni kellett a parancsnak.
Megkezdődött a visszavonulás a legnagyobb
sietséggel. Ennél a visszavonulásnál
kínosabb napokat sohasem értünk át. Az
oroszok mindenütt a nyomunkban, mintha
csak meg akarták volna bőszülni rajtunk azt
az időt, amikor ók futottak nyulak módjára
előttünk.
A nélkülözésekről nem is szólok. Napokon
ál semmit sem ettünk, nem aludtunk. Mikor
azt hittük, hogy pár percet pihenhetünk, jött
a parancs; tovább. Az orosz tüzérség szakadatlanul
működött, hogy megbontsa a rendet
csapatainkban.
Ez azonban nein sikerült. Ez az egy, a rend,
megmaradt. Dc a lelkünket elvesztettük.
Borzasztó az, amikor egy győzelemhez szokott
és mindenütt győztes sereg a visszavonulásra
kap parancsot. S a gyáva ellenség,
amelyet játszva hajtottunk magunk előtt, most
ott vinnyog állandóan a sarkunkban s nekünk
nem lehet visszafordulni, hogy fölrúgjuk őket.
Csak a fogunkat csikorithattuk vad haraggal.
Szinte belesápadtunk a szégyenbe.
Végre, kilenc (azt hiszem, ennyit mondott)
keserves, kinos nap után megálihattunk.
Szuloszovánát voltunk ekkor.
Hej, hogy megdobbant a szivünk az örömtől.
Szenvedést, nélkülözést, fáradalmakat,
éhséget, szégyent, mindent elfelejtettünk. Csakhogy
végre szembefordulhatunk üldözőinkkel
és megboszulhatjuk magunkat minden kínért,
minden keserűséggel.
Elég\'magas dombon húzódott az állásunk.
A domb alatt völgy volt, túlnan másik domb,
onnan vártuk az oroszokat. Ott jönnek le
majd, a dombról a völgybe. Pompásabb kilövést
nem Is kívánhattunk. Most jöhet az
orosz. Minden csepp vérünk gyűlölettől és
bosszú vágytól izzott.
Egész délelőtt feszülten, izgatottan várakoztunk.
Lázasak voltunk az izgalomtól, de eltökéltek.
Ennek a donbnak, ahol most vagyunk.
nem szabad elveszni. Még ha az
egész orosz sereg belépusztul is.
Az a szuloszovai d o m b . . . Dél-felé feltűntek
az orosz előőrsök. Nem bántottuk őket
Csak jöjjetek kicsikéink.
Jöttek is. Tömött oszlopokban bontakoztak
ki előttünk az clőcsapatok. Mintha majálisra
készültek volna, ugy jöttek.
Most először éreztem sajnálatot irántuk.
Amint igy nyájastól jöttek egy csomóban,
egyszerre belémnyitlalt a szánalom. Hiszen
ezek is emberek, esendő, szánandó, szenvedő
szegény nyomorultak, akiket tehetetlenül hajt
csordában és irgalmatlanul tart kordában egy
kegyetlen akarat. OyQlölnek ök minket. Nem,
nem. Hiszen sose hallottak rólunk. S pár perc
mulva élettelenül, holtan fekűsznek itt s a mi
golyóink, — az enyém is köztük, — teszik
mozdulatlanná őket. Kis szenvedéseik, emberi
bánatuk és nyomorúságuk, állati örömeik,
mind semmivé lesznek egyszerre. Pedig hát
véiettck ellenünk ?
De ellenségek, ők voltak azok, akik kilenc
napon át hajszoltak bennünket. Minden izgalom
elszállt belőlem. Itt a leszámolás.
Most 1
inurnw sersrsa&fe .i . m
HÍREK.
A kanizsai arató oroszok.
Aki igazán érdekes látnivalót óhajt, az
menjen ki a város határába és keresse fel a
kiskanizsai gazdák gabonaföldjeit, ahol a
kánikula végleges beköszönte óta, tegnap
reggeltől kezdve nagy buzgalommal folyik az
aratás munkája. Három négy orosz kaszás
verejtékezik egy-egy kiskanizsai gazda földjén,
ahol háromannyi most a női kéz, mint a háboru
előtti boldog időben. Szanaszét vannak
elszórva az oroszok a kanizsai földek hatalmas
tábláin és mégis az volna a legnagyobb
csoda, ha valamikor egy is megszökne közülük.
Soha életükben olyan jó dolguk nem volt
az orosz muzsikoknak, mint Nagykanizsán a
föld népe körében, ahol nem mint ellenség s
még csak nem is mint fogadott napszámosok,
hanem mint családtagok, mint a legnemesebb
munkának, az aratásnak igazi osztályosai élvezik
a kiskanizsai nép legmelegebb vendégszeretetét.
Reggel tea, szalonna, linóm fehérkenyér,
délben a legjava aratóebéd, sok borral
az ellátásuk, amit igazi aratótestvéri együttlétben,
egy tálból, egy üvegből fogyasztanak
a gazdával és annak családtagjaival. Este
azután a vállukon a kaszával, gereblyével,
hangos nótaszó mellett megy haza az orosz
muzsik és a kiskanizsai menyecske és a
kurjantós magyar nóta ölelkezik a mélabús
1915. junius 521. ZALAI HÍRLAP 3. oldal,
orosz danával. Leírhatatlan jókedvvel ís buzgósággal
dolgoznak a kanizsai halárban az
orosz foglyok és soha olyan sikere nem volt
még nálunk aritásnak, mint az idéi lesz/ amit
az orosz ellenség végez. Hej ha tudnák ezt
Londonban, ahol kléheztetésOnk pokolian gaz
Ötlete megszületett! Egyszóval az aratási probléma
Nagykanizsáit, — s vaíótHnMeg éppigy
az egész országban is. — meg van oldva és
amit a zalai virtus egy éven át mutatott a
Halál aratásának nagy csatamezején, ugyanazt
a győzelmet aratja most a dúsan termő
zalai fi>ld a muszkák dc a muszkák
segítségével.
Nincs kolera Zalamegyében. Azt már
közöltük, hogy téves hiradások alapján terjedt
cl az a hir az egész megyei sajtóban,
mintha Murakirályon kolera lenne. A Nagykanizsához
közeli Muravidról is hasonló vész -
hir keletkezett. Ennek alapja szintén tévedés
volt, mely egy, a kolerához csupán hasonló
esetből eredt. Erről azonban szintéit kiderült,
hogy vaklárma voll. Zalamegye területén tehát
mindössze az alsólendval ját ás ferülelén levö
Murabaráti községben fordult elő valóban az
ázsiai kolerának egy esete junius 14-én. Mint
Zalaegerszegről jelentik, azóta sem Murabarátiban,
sem a vármegye más községében még
csak gyanús megbetegedés sem fordult elő,
a kolera Zalamegyében elfojtotlnak tekinthető.
— Itt közöljük, hogy most már Vasmegyében
sincs kolera. Ugy Rohoncot, mint Körmendet
a napokban feloldották a kolerazár alól s
igy nemcsak Zalában, de Vasmegyében is
megszűntnek tekinthetjük a kolerajárványt.
fl blvatatos órák n rendőrkapitányságon.
Tegnap közöltük, hogy a város közigazgatási
hivatalaiban a inai naptól fogra a
nyári hivatali órák rendje lépett alkalmazásba,
amenylben a tanácstagok reggtl 8 órától délután
1-ig lesznek hivatalban,a kezelőszemélyzet
pedig 7-től l-ig. Közlésünk ugy szólt,
hogy a rendőrkapitányságon marad a régi
rend. Ezzel szemben a valóság az, hogy a
Nagykanizsa város rendőrkapitány! hivatalaiban
is az egyhuzamos munkaidő lépett ma
életbe ugyanugy, mint a^városházán. Délután
1 órától kezdve másnap reggel 7-ig csupán
egy ügyeletes rendőrtiszt tart állandó inspekciót,
aki a közönségnek állandóan rendelkezésére
áll.
Adományok a kanizsai bősök síremlékére.
Éppen a mai vezércikkünk szól a
belügyminiszter áltai az elesett magyar hősök
emlékének, méltó módon való megörökítését
célzó országosan indított akcióról. Ott Írjuk
azt is, hogy a kanizsai hősök síremlékének
ügye a Közponli Jóléti Iroda kezében a legsikeresebb
uton halad, mert a kanizsai füsttelen
napon e célra befolyt tekintélyes összeget
nagyarányú gyűjtési akció is gyarapítja. E
gyűjtés adatainak közlését már most megkezdjük
és azt több folytatásban közöljük.
Öroszviiry, Oyuláné és Révész Lajosné gyűjtése
a helybeli hősök síremlékére a következő :
Berényi Elekné ? K, Szurovy Oéza 1 K,
dr. Szekeres Józsefné 10 K, Horschetzky Jenőné
t K, Fallér János 1 K, Viosz Ferencné
2 K, Kádár Lajos 2 K, Alwine von Dreger
10 K, Kollay Lajos 2 K. Josiíovich Milivojné
2 K, özv. Vörös Endréné 2 K, Sanweber 2
K, dr. Mutschenbacher Edvinné 1 K, Székács
Pál 1 K, Raft István 1 K, Hevei Flóra 2 K,
Oroszáry Gyuláné 2 K, Révész Lajosné 2 K,
Gózony Sándor 2 K, Brandlhofer Antalné 3
K, Vécsey Zsigmondné 2 K, Svastils Elemérné
I K, Welsz Mórné 2 K, Prager Ferenc 15 K.
Braum Ede 1 K, Fischer Oedeonné 2 tf,
Muth Adámné 2 K, Bitza Mariska 2 K, Ágh
Edéné 2 K, Acs Józsefné 1 K, Barabás Kálmánné
1 K.
Hadifogolytábor Tapolcán. Zalaegerszegen
nemsokára készen lesz a 20 ezer hadifogoly
részére készülő fogolytábor s mint most
értesülünk, a közel jövőben Tapolcán is létesítenek
egy nagyobbszabásu fogolytábort.
Mint Tapolcáról irják, a hadügyminisztériumtól
egy kiküldött tiszt járt a napokban ott,
hogy tájékozást szerezzen a Tapolca község
határában létesitendő nagy hadifogolytábor
felállítása ügyében. A kiküldött tiszt a községbiróval
kiszállt az e célra tervbcvelt terület
megszemlélésére s azt teljesen megfelelőnek
találta. A város hozzájárulásáról vasárnap
délelőtt tárgyalt Tapolca képviselőtestülete.
Katonák a Balatonon. A Vöröskereszt
igazgatóságának felügyelete alatt nagy bizottság
alakult Balatonfüred székhellyel, abból a
Célból, hogy a Balaton fürdőiben szervezett
katonai üdülőtelepeket gondozásban részesítse.
Ez a gondozás több irányú. Ellátja a
Balaton fürdőire jövő katonák ezreit gyógyszerekkel
és kötszerekkel, ágyneművel és
fehérneművel. A nemes cél érdekében ezért a
bizottság nemcsak készpénzbeli adományokat,
hanem használt, dc tiszta ruhát, törülközőt,
zsebkendőt, ágyneműt, takarókat és ágyakat
is elfogad. Elfogad továbbá minden olyan
adományt, amelyet katonák használhatnak. A
természetbeni adományokat a bizottság cimérc
Balatonfüredre, a pénzadományokat pedig
Balatonfüred és Vidéke Takarékpénztárnál
vezetett folyószámla javára ugyancsak Balatonfüredre
kell küldeni.
Felelős szerkesztő: Gürtler István.
M E G N Y Í L O T T ! éSzlv
1
t
Q
P
helyett szép és tartós
munkát végez, olcsón R E I S Z
dm és szobaIesUzlncy-u.4.
Egy c s i n o s a n bútorozott
Z szobi! lakás
m t esetleg konyhával
julius 15-ére kiadó. Egyik szoba mór most
elfoglalható. - Bővebbet a kiadóhivatalban.
Utcai lapelárusitók
a Zalai Hirlap
9 kiadóhivatalában feluétetneK.
Zubbony készítéshez
varrónők és kézi-leányok
felvétetnek. Kazjnczy.n ( c a t
V á r o i h é z p a l o t a .
Szívós Antal műórás és látszerész
üzlete a Kazinczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
Permetezésnél a rézgAllcot teljesen pótolja
rPcPnRu nü lnl nl . A Colmari borter- meléjl Intézet, a
csász. és klr. földmlvelésügyl minisztérium
a görczl, spalatói, st. mlchelcl csisz. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. AschentaraniMile RÉIRÉWOR
(lZ°/« rézgdllc tartalommal),
Szicíliai párolt kénpor,
I 1 Hoyunga Ratílahdaa Gépiin].
Részletes ajánlatokkal szivesen szolgálnak
SCBVARZ és TAUBER mmerertedök
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
Az
4* axAlloda megnyílt
BALATON-KERESZTURON
(Park ssAltó.)
40 uj modern szobával. Szobák pcnsióval vagy
anélkül. Napi teljes pentirt lakással 10 korona.
Családoknak s katonatiszteknek kedvezményes ár
Kirándulóknak meglepő
mérsékelt árak !
Kitűnő ellátást garantál
Széphelyi Kálmán SíT\'^S:
>0000000000000000000000000
Minden pótdíj nélkül
ti háború m é l y e
ellen Is azonnal
s érvényes e
rendes életbiztosításokat
elfogad 43—50 éves B)
osztályú 11 ép föl kel ők tői
AZ ELSÓ MAGYAR
nagykanizsai fflüíynökséie.
i©000oooo0000000000000ooooooooo»<
4. oldal. l í 15 julius 6
Tlsztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű r o U m
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
r 1 felfrissítettem.
R a k t á r o n tartok M a y és
H o 1 f e 1 d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regen l i a r d t -
f é l e d a m a s z t - á r u k a t és
a j ó h l r ü Liliom-vásznat,
z s e b k e n d ő k e t és m i n d e n -
nemű f e h é r n e m ü e k e t . :;
= = A legfinomabb árukl — =
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOlMerJeMé.
Nagykanizsa, Eötvös-tér I. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
MEGH9DIT2TTUK
"aVILAGST! festi vállalata
HagykanlzsD, Mofiyar-u. Z3
V e z é r k é p v i s e l e t :
l i i E NYOMDA: IJMIHl
llODi J külföldi faerezés
márvásy utánzatok festése
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k ű n k
magasan fejlett Ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l fölszólitásra
díjtalanul szolgálunk 111
GUTENBERG NYOMDA

NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
G u t e n b e r g n y o m d a
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.
• Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomaton a kiadótulajdonosnál OutenberK-iiyomda (.Münz ís boldbcrgcr) Nagykanizía."
ü l . évfolyam. Nagykanizsa, 1915.. julius 7. szerda 151. szám ZALAI HÍRLAP t á r s a d a l m i ós k ó z t a z d a s á g l napilap.
• tOflKBtéal A r a k l Helyben házhoz hordvn I h ó r a \' I K.
HK Tct »zám 4 tIHér Vidékit, poatán . . l hórr. 130 K.
Nyllttér és hirdetések megállapított *rhk szerint.
A l a p í t o t t a :
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatal: Qotentxrg-nyomda Caengery-ut 7. i z i m .
Telefoni Szcrk«87tó»cg 41. Kiadóhivatal 41.
Az állam azon kötelességéhez, hogy
megrokkant harcosairól gondoskodjék
és a fejedelem, azon jogához, hogy
kiváló érdemeket jutalmazhasson, csatlakozik
a korfársak azon szent kötelessége,
hogy megemlékezzenek mindazokról,
akiket a háború áldozatul követelt
s akik életükkel rótták le a haza oltárán
véradójukat.
A hadsereg főparancsnoksága a cs.
kir. hadilevéltárral azon gondolatot valósította
meg, hogy mindazokat, akik a
becsület mezején elestek, vagy később
sebükbe vagy betegségükbe belehaltak,
könyvben örökili meg. Ennek az egészen
sajátszerű könyvnek most napvilágot
látott első kötete immár előttünk
fekszik ; egyszerűsége dacára is megkapó
hatású mü. Nevek sokasága többnyire
egészen rövid életrajzi adatokkal,
amely igénytelen szöveget mintegy 500
elesett hős fényképe egészíti ki. Es minő
hősiességet burkolnak magukban c rövid
mondatok, amelyeket olyan férfiaknak
szenteltek, akik a fejedelmüknek és
hazájuknak tartozó véradójukat életükkel
fizették meg.
A hadsereg főparancsnokságának eszméje
ép oly szép, mint a minő egyszerűnek
tűnik fel a megvalósítása. Mégis
nagy nehézségekkel járt e gondolat tettre
váltása. Első sorban a tömeg nagysága
okozott bajt. Jelentékeny akadályokba
ütközött valamennyi derék harcosunk
nevének összeszedése is s csak a béke
megkötése után jóval később lesz módunk
az adatok valóságát és teljességét
tökéletesbiteni.
A kegyeletes megemlékezéssel olyanynyira
összefüggő azon tervet is, hogy
az elesettek névsorán kivül arcképüket
is megörökítsük, sok akadály nehezítette
meg. Az első nehézség volt az elesettek
fényképeinek megszerzése. A sajtó utján
közzétett ily célú felhívásnak eredménye
nagyon mérsékelt volt. Ellenben a honvédelmi
minisztériumok kezdeményezéséből
és meghagyásából minden pótcsapattest
gyűjtögette az elesettek fényképeit
és — ami ép oly fontos — az
életrajzi és egyéb adatokat is. A hadilevélfár
előterjesztésére most már a
hadügyminisztérium is hasonlóan intézkedett,
fyogy ezzel a tervezett mü kívánatos
teljességére s befejezésének elősegítésére
szilárd alap teremtessék.
A hivatalos kiadványoknál különben
magától értetődő feltétlen megbízhatóságot
c mü nem nyújthatja. Hiszen némely
adat csak a hozzátartozók hiányos
közlésén alapul, amely megfelelő források
hiányában nem ellenőrizhető, hasonlóan
áll a dolog a helységnevekkel is.
A cs. és kir. hadllevéltár mégis azon hivünk fel mindenkit, hogy eleseit hozmeggyőződésben
van, hogy az igy meg- zálartozóik arcképeit küldjék be a cs.
kezdett uton a lehetőség szerint legjob- és klr. hadilevéitár címére (Bécs, VII.,
ban tesz eleget a kegyeletes érzület Sliftgasse 2.), ahonnét az arcképet a
parancsainak. sokszorosítás után a beküldők kiván-
Ezen az uton is azon hózzáadással ságára mindenkinek visszaküldik.
——. flz Est mai táviratai. - - -
UJ h A r c o k
Lublin e l ő t t .
Sajtóhadiszállás. A krasznik-zamosci
nagy csatában elért minapi nagy győzelmünk
ufán, az orosz front áttörését
kövefőfeg a Visztula és Bug között álló
orosz haderők sietve megkezdték a vlszszavonulást
északi irányban. Tegnap
délután azonban a krasznlk-Iublini
távolság közepe tájén az oroszok
ujabb erős tartalékokat ksptak, melyek
harcbavetésével óriási erőfeszítésekkel
igyekeznek Lublin felé
való előnyomulásunkat megakadályozni.
Ennek folytán ilt ujabb rendkívül
heves harc kezdődött, melyben az
oroszok támadásainkkal szemben minduntalan
ellentámadásokat intéznek, ezeket
azonban mind sikeresen visszautasítottuk.
Ismét hangos az Isonzóvölgy.
Sajtóhadiszállás. Már nem is tudni,
hány ütközetet veszítettek el az olaszok
az Isonzónál, ahol legutóbb tegnap ért
véget egy többnapos nagy ütközet az
olasz9k legsúlyosabb veszteségeivel és
teljes visszavonulásukkal, — és ma hajnalra
ennek dacára újra heves ágyuharcot
kezdettek az olaszok az Isonzófront
egész vonalán. Egyelőre csak nagy tüzérségi
akció folyik itt újból, emögött
azonban minden jel szetint mihamarabbi
uj általános olasz lámadás tervei mutatkoznak.
Harc a montenegrói hatúron.
Főhadiszállás. Hercegovina legdélibb
csúcsában, Trcbinjétől keletre tegnap
eredményes harcaink voltak a montenegróiakkal.
A határon átjött montenegróiaknak
több hadállását elfoglaltuk és
összes ellentámadásaikat visszavertük.
A harc az est leszálltával végei ért.
Rennenkampfot klvéieztéK.
Stockholm. Szentpétervári litkos jelentés
szól arról, hogy a mazuri tavaknál
az első nagy katasztrófát szenvedett
orosz hadsereg vezérét, Rennenkampl
tábornokát, hadbíróság elé állították és
kivégezték.
Oroszország
é s a Dardanellák.
Az orosz vezetők nyilatkozatai.
Bukarest. Miliukow, az orosz kadettpárt
vezére, a „Rjecs" cimü lap munkatársa
előtt a Dardanellák kérdésére
vonatkozólag ezen kijelentéseket tette:
— Oroszország sohasem fog
hozzájárulni a tengerszorosok, —
a Bosporus és a Dardanellák —
semlegesítéséhez. Konsfantlnápolynak
és a tengerszorosoknak minden
körülmények között Oroszország
birtokába kell kerülnlök.
A „Secolo" munkatársa előtt igy
nyilatkozott Miljukow:
— A későbbi időkre vonatkozólag
Romániával és Bulgáriával szemben kötelezi
magát Oroszország, mint Konstantinápoly
leendő tulajdonosa, hogy
háború esetén nem fogja a Bosporust
és a Dardanellákat aknákkal elzárni,
hanem ezek őrizetét csupán a környező
szigetekről fogja gyakorolni.

Szasszonow, az állásában erősen megingott
orosz külügyminiszter is nyilatkozott
a Dardanella-kérdésre vonatkozólag
a >Secolóban« és a következőket
mondotta:
— Konstantinápolynak és a Dardanelláknak
okvetlen orosz uralom alá kell
kerülniök. Éppen eleget szenvedtünk
már c cél eléréseért. Olaszországnak
a szövetségi szerződés szerint sem
csapatokat nem kell a Dardanellákhoz
szállítani, sem tengeri akciónkat
nem tartozik flottájával támogatni.
Az orosz munlclfigyórtós.
Stockholm. A szentpétervári technológiai
hallgatóit hét niimiciógyárba és
az Ural hegységben levő bányákba rendelték
hadiszolgáltatás végzésére.
Morgan merénylőjének öngyilkos-kísérlete.
Newyork. Holt tanár, Morgan merénylője,
a fogházban mindkét karján felvágta
az ereket, dc észrevették és még időben
megállították a vérzést.
2. oidai. ZALAI HLRLAP 1915. iulius 7
Höfer jelentése.
Budape&t. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. At oroszok, akiket József
Ferdinánd főherceg hadserege a Krasznik-i
második csatában visszavetett, észak és északkeleti
irányban vonulnak vissza. A főherceg
hadserege a sikerült áttörés után uj eredménydus
harcok között előrenyomul és tegnap elfoglalta
Gielcew ridékét és a Wisznicától
északra emelkedő ^magaslatokat. Ennek az
előrehaladásnak nyomása alait az ellenség a
Wieprz mentén és Tarnogoran tnl visszahúzódott.
Az ezen harcokban szerzett hadizsákmány
negyvenegy tisztre és 11500 főnyi legénységre
és 17 géppuskára emelkedett. A
Bug mentén és Kelelgaliciában az általános
helyzet változatlan. A Ziota-Lipa és a Dnjeszter
mentén nyugalom van.
Olasz hadszintér. A görzvidéki harcok, amelyek
a legutóbbi napokban mind nagyobb
terjedelműek lettek, tegnap az olasz harmadik
hadsereg általános támadási közben csatává
fejlődtek, /\\i ellenségnek mintegy négy hadtestje
hatalmas tüzérségi támogatással előrenyomult
a Görzi hídfőtől a tengerig terjedő
arcvonalunk ellen. Teljesen visszavetették és
borzalmas veszteségeket szenvedtek. Hála kiváló
harcedzett csapataink, különösen vitéz
gyalogságunk minden dicséretén felül álló
magatartásának, minden hadállás változatlanul
birtokunkban maradt. Szilárdan és hiven állanak
őrt hőseink a monarchia délnyugati határán
szemben az ellenség túlerejével. Biztos
számunkra hazájuk minden népének és az
északi, győzelemről győjelemre haladó seregeinknek
hálája. Az Isonzó középső részén,
a Krn területén és a többi arcvonalon tegnap
jelentős esemény nem történt.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin, A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Az éjszaka visszautasítottunk
Les F.pargcs mellett két francia támadást.
A Bois de Pretrcben elért sikerünk zsákmánya
egy tábori ágyúval és három géppuskával
szaporodott. Azonkívül egy utászpark
nagymennyiségű anyaggal jutott kezünkre.
Repülőink az Epinaltól keletre levő Corrieuxi
repülőteret és a Vogézekben Krüettöl keletre
a Breit tirsten levő francia tábort megtámadták.
Keleti hadszintér. Ma korán reggel a Biale
Blotowtol délkeletre levő nagyon megerősített
erdőt a Suva\'ki úttól nyugatra rohammal elfoglaltuk,
miközben mintegy 500 oroszt elfogtunk.
Délkeleti hadszintér. A helyzet a német
csapatoknál változatlan.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
• m . - J w
U R A M l A P*M«< • " * * • • • HOUMTT-OTCA «. TTWWI R»
Szerda és csütörtök, julius 7. és 8-áh
szenzációs viejáték-csték. Tőt o harisnyában pikáns detektlvtörténet 3 felvonásban
Továbbá az érdekes és szenzációs
képekből álló klsérö Műsor.
Rend«« helyirak. - KltQnó i#ne.
t l 4 * d Í K ) k hétköznap « é i 9 órakor, vaiAré*
ünnepnapokon 3, 5. 7 *« 9 órakor.
Zalaiak a Visztulak menten.
Irja: Oict Demeter.
Dr. Halphen cigarettára gyújtva, mind élénkebbé
váló előadással igy folytatta elbeszélését:
— Tömött sorokban rajzottak alá a domb oldalán
az oroszok. A nap sütött rájuk, a fegyverek
csillogtak. Egy-egy pompás célpont
valamennyi.
A dombon, a miénken, e pillanatban fölhangzik
a jól ismert kerepelés. A gépfegyvereink
nótába kezdtek. Most már minket
sem lehetett türtőztetni. Minden energiánk,
minden képességünk a puskában összpontosult.
Néhány földetrázó salve után ki-ki a
saját szakállára dolgozott, de lőttünk szakadatlan
és szünet nélkül. Megfelejtkeztünk
mindenről, gépekké alakultunk át. Nem létezett
a mi számunkra semmi, csak előttünk az
oroszok és a kezünkben a fegyver.
Rettenetes mészárlás volt. Egész sorok dőltek
le. Fél óra mulva már halottak roppant
tömege borította a domboldalt.
Dc azért az oroszok jöttek szakadatlanul.
Már több órán át tartott a harc. Az oroszok
jöttek szakadatlanul, siirü csapatokban
haladtak lefelé, a borzalmas tüzelés nem ártott
meg nekik. A kipusztult csapatok helyett
ujak jöttek, bár a dombot már teljesen befödték
az elesettek holttestei. Valóságg.il a
vágóhidra hajtották őket.
Megint erőt vett rajtam a sajnálkozás. Hiszen
lehetetlen volt nem látni, milyen kegyetlen
módon kényszeritik őket az előnyomulásra.
S nekik is tudniok kellett, hogy a biztos halálba
mennek. Még a pokoli zajból is kihallottuk
itt-ott az orosz gépfegyverszót, amellyel
a tulajdon katonáikat biztatták hátba. Hát
persze... nem volt választás. Előre kellett
menniök.
Ezren és ezren hullottak el, de délután négy
óra felé leértek a völgybe s megindultak fölfelé,
a mi dombunkra.
Hát csak jöjjetek, majd elmegy a kedvetek.
Igen ám — ha csak rajtunk mullott volna.
De ebben a pillanatban tompa dördüléssel
megrázkódott a föld s nyomban rá gránátok
és Srapnel\'ek vágtak le körülöttünk. A negyedik
gránát már a fedezékünkbe csapott be.
Jól láttuk, hogy az ágyuk ott állanak a
domb mögött. Nem is nagyon titkolták. Ugylátszik
tudták, hogy nincs ágyunk s azt hitték,
hogy mire a mi tüzérségünk megérkezik,
addigra ők már elfoglalják a dombot.
Hanem egyre nem számítottak. Agyúink
valóban nem voltak, de ott voltunk mi magunk,
negyvennyolcasok. Es ha tízszer annyi
ágyúval is jönnek ellenünk, akkor se hagyjuk
cl a helyünket.
Azt már azonban nem tudtuk megakadályozni,
hogy a gránátok és srapnellek pusztítva
csapkodjanak közénk. Aki ilyet át nem élt,
annak fogalma kincs arról, hógy ml cz ?
Minden pillanatban forogva, izzva és harsogva
vágódtak soraink közé a hatalmas lövedékek.
Amelyik fölrobbant, az halált, pusztulást
és szörnyű sebeket okádott maga körül.
A fedezék megkelt sebesültekkel, halottakkal
és vérrel. A sebesültek jajgatva és átkozódva
vánszorogtak vagy négykézláb kúsztak
közöltünk. Akihez előbb még egy szót szóltunk,
túlordítva az apokáliptikus hangzavart,
az efcy pillanat mulva holtan feküdt mellettünk,
görcsös mozdulatlanságban, kimeredt szemekkel.
S mindezt behaisogta, pokoli melódiájával
átzengte az ágyuk süket, vad bőgése, a
gránátok vérszomjas kurrogása, ahogy rekedten
hasították, szelték a levegőt, mint az áldozatot
kereső tigrisek, mig az egészet tragikus
fokozással aláfestette a puskák és gépfegyverek
szünettelen összhangjá.
Az volna a zeneszerző, aki ezt ki tudná
fejvni, mert szóval megközelíteni képtelenség.
S ez a zene rémesebb és borzalmasabb lenr.e
mindennél, amit elképzelni tudunk.
Mégis, o t t . . . olt nem éreztük se a borzalmat,
se a rémületet. A valóság kiölte belölünk
az emberi érzékenységet és fogainkat
csikoritva, vad haraggal és mindenre elszánt
dühvel lőttünk tovább. A sebesültek kinorditása,
a kiömlő vér csak fokozta a dühünket,
az elkeseredésünkéi. S most már az egész
agyvelőnk egyetlen ösztönnél lelt cl. Nem
éreztünk semmit, nem tudtunk másra eszmélni,
csakhogy ennek a dombnak, ennek a dombnak,
ennek a dombnak nem szabad elveszni
s a russziknak, akik ott sorjáznak, kapaszkodnak
fölfelé a völgyből, pusztutniok kell,
cl kell pusztulniok egy szálig. Mint egy kegyetlen,
fájdalmas görcs, mint egy gyilkos
rögeszme: ez a gondolat szorította össze az
agyunkat, velőnket, minden idegünket.
Azt hiszem, én voltam az egyetlen, aki
némileg hidegvérű tudtam maradni. A gyilkos
düh engem is elfogott, de tisztán láttam, hogy
a dombot nem tarthatjuk sokáig. Nem, hogy
meghátrálunk... arról szó sincsen. De elesünk
mindannyian, ha csak segítség nem jön.
Igen, ha most ágyukhoz jutnánk valahonnan.
Ha az Isten, az Isten megkönyörülne rajtunk,
halálraítélteken.. .
De ugylátsrik, hogy elfelejtkezett rólunk.
Halálra ítéltek vagyunk s az Ítéletet könyörtelenül
végrehajtják rajtunk. Megmérettünk
é s . . . meghalunk mind. D: addig lőni kell.
HÍREK.
FI Jóléti Iroda kórbáz-osztálya. Már hetek
óta kíváncsi érdeklődéssel nézegették az
emberek a kanizsai korzó felső végén, az
Első rmgyar általános biztosító társaság palotájában
azt a virággal ékes, sárga drapériás
bútorzatú helyiséget, melynek nagy tűkörablaka
mögül állandóan nyolc-tíz bájos női fej szokott
előlüncdczni. Tegnap végre felszegezték
a legszebb személyzetű korzói bolt fölé annak
felírását s ezzel a közönség részére is megnyílt
a nagykanizsai „Központi fóléll Iroda
kótház-oszlálya". Noha a Jóléti Iroda eddigi
tizenhat osztálya a háborúval kapcsolatos
társadalmi jótékonyság minden elképzelhető
rendeltetésére be volt rendezve, egyetlen egy
dolog, a kanizsai katonakórházakról való különös
gondoskodás egyik osztálynak sem képezhette
feladatát. Ennek pótlására szolgál a
már hetek óta a legáltalánosabb érdeklődéstől
kísért uj Intézmény, mely működését ma
a legnagyobb apparátussal megkezdte. A
kórházosztály rendeltetése elsősorban az, hogy
a Nagykanizsán ápolt, legkülönbözőbb nemzetiségű
sebesült és beteg katonák mindegyike
anyanyelvén megjelent olvasnivalóval legyen ellátva.
E célból a monarchia Összes nyelvein megjelent
könyveket, folyóiratokat és napilapokat
gyűjti s azokat rendszeresen eljuttatja a helybeli
katonakórházakba. Hogy ennek a rendeltetésének
kifogástalanul eleget tehessen, pontos
nyilvántartásokat vezet arról, hogy mindegyik
helybeli katonakórházban hány magyar,
német, horvát, román, cseh stb. nemzetiségű
beteg van s ennek megfelelően ktlldi az olvasnivalót.
Az osztálynak kiváló rátermettségű
vezetője, Samuely Ottó kir. törvénysiéki biró
neje számos levelet irt a monarchia legkölömbözőbb
lapjainak szerkesztőségeihez,
1915. julius 10- ZALAI HIRLAP 7. oiclil
hogy az IHelÖ vidékekről idekerült sebesülte^
részére minél több lapot és könyvet küldjenek.
Ennek folytán az osztály máris a legkülönbözőbb
nyelvit lapok és könyvek tömegével
r e n d e l k e z i k . Természetesen a helybeli közöni
g pártfogó támogatásától vár ez az intézmény
is legtöbbe* és azért azzal a kéréssel
fordul a vezetőség at újságolvasókhoz, hogy kU
olvasott lapjait mindenki minél hamarább és
tömegesebben szíveskedjék a korzó négy sarkán
álló gyüjtöszekrényekbc bedobni, melyeket most
már naponta fognak kiüríteni. A könyv és
ujságadományok természetesen közvetlenül a
kórházosztályhoz Is kaldhetök. A lapok és
könyvek közvetítésén kivül a cigarettaadominyokat
Is a kórházoszlály juttatja ezentúl a
kanizsai katonakórházak sebesültjeihez s ezért
arra is kéri nem ;s gondolkodó kanizsai közönséget,
hogy a gyüjtöszekrényekbc minél több
cigarettát és szivart is szíveskedj ík elliílyezni.
— Természetesen mindennemű, a sebesült
vagy beteg katonáknak szint egyéb adományokat
is eljuttat a kórházoszlály a katonakórházakba
s ezért annak a Fótér legkényelmesebben
hozzáférhető helyén álló helyiségébe
bármit elküldhet a közönség, amit (ételt, Italt,
vagy egyebet) a sebesülteknek szánt. — A
kórházosztály és az egyes kórházak közötti
állandó kontaktust egy lelkes uri fiukból álló
„hadicsapat" tartja fenn, melynek vezetője
Stern Richárd okleveles ápoló. — A kórház,
osztály adminisztrációjának nagy munkáját
pedig Samuely Ottóné vezetése alatt egy sereg
bájos urilányka végzi, akik a következők:
Fischer Bözsi, Oross Stefi és Ilonka, Mathea
Mici, Lányi Manci, Topollcs MargP, Mohi
Gizi, Weisz Zsófi, továbbá Dobó Évi, Samuely
Bözsi, Flscher Manci és Lányi Lili.
Egy szombathelyi kereskedő viszontagsága
Zalaegerszegen*. Egész Zalamegyét
bejárta a közelmúlt napokban az a koholt
hir, hogy Szombathelyen is kolerajárvány van.
Ennek a hióbhirnek igen kellemetlen következményei
leltek egy tekintélyes szombathelyi
kereskedőre nézve Zalaegerszegen. Hofjmann
Ernő szombathelyi műszaki kereskedő tegnapelőtt
családi és üzleti ügyben Zalaegerszegre
utazott. Odaérkezve, érthetetlenül tapasztalta,
hogy legjobb zalaegerszegi ismerősei tüntetően
huzóckodtak tőle és szinte kerülik, mint
valami bélpoklost. Még nagyobb meglepetéssel
halotta ennek a különös viselkedésiek az
okát. Zalaegerszegen ugyanis szintén híre terjedt,
hogy Szombathelyen kolerajárvány uralkodik
és a közelmúlt napokban is két ember
esett a kolerajárvány áldozatául. Ennek a
kósza hírnek lelült a zalaegerszegi nugisztrátus
is és stante pede kidoboltatta a nagy
veszedelmet. A borzasztóan nevetséges esetről
Uoffmann Ernő, akit kicsi híján, hogy Zalaegerszegen
megligyelés alá nem helyeztek,
táviratilag jtlentést tett kellemetlenségeiről
Szombathely városának, melynek részéről
Klskos lsván polgármester azonnal interveniált
Herbst Géza vasmegyei alispánnál, hogy hivatalos
uton cáfolja meg a oolondos hírt. A
vármegye alispánja ezirányban rövid uton intézkedett
és a sok kalamitáson keresztülesett
kereskedő végre akadálytalanul elintézhette
dolgait Zalaegerszegen.
fl Király Sörfőzode Részvénytársaság
Igazgatósága báró Gutmann Vilmos elnöklete
alatt tartott tegnapi ülésén elhatározta,
hogy a folyton növekedő forgalomra való
teklntottel szükségessé vált és már folyamatban
levő kibővítések és uj beruházások következtében,
a társasáp alaptőkéjét 2500 drb
uj részvény kibocsájtása által 500,000 koronával,
vagyis 1.500,000 koronáról 2.000.000
koronára felemeli. E célból f. évi julius hó
31-ére egy rendkívüli közgyűlés egybehlvása
határoztatott cl. Az uj részvények 246 koronás
árfolyamon bocsájtatnak a részvényesek
rendelkezésére, még pedig minden 3 drb régi
részvény után egy darab uj részvény. A 246
koronából 200 korona az alaptőkéhez, 40 K
a tartalékalaphoz csatoltatik, 6 K pedig a felmerülő
költségekre fordittatik. Az esetleg át
nem vett uj részvények elhelyezése előre biztosítva
van.
Főgimnáziumi, főreáliskola!, felsőkereskedelmi
iskolai tárgyakból magántanulókat és
javitóvizsgázókat előkészít Rácz Lajos oki.
középiskolai és áll. polgári iskolai tanár.
Ugyanott egyénenkénti géphástanitás. Cim:
Csengeri-u. 1 sz. II. emelet.
fl Központi Jóléti Iroda kimutatása.
Oioszváry Gyuláné és Révész Lajosné gyűjtése
a háborúban megvakult katonák részére:
Berényi Elekné 5 K, Friedcnthal Károlyné
1 K, Fürtös Izsóné 2 K, Szurovy Géza 2 K,
Ney Józsefné 2 K, dr. Szekeres Józsefné 10 K,
Horschetzky Jenőné 1 K, Faltér János 2 K,
Hudy Józsefné 1 K, Viosz Ferencné 2 K,
Kádár Lajos 3 K, özv. Lázár lózsefné 1 K,
Alwine von Drcger 10 K. Kollay Lajos 2 K,
Joslfovich Millvojné 3 K, özv. Vörös Endréné
2 K, Jaeger Ferencné 1 K, Sanweber Józsefné
2 K, dr. Mutschenbacher Edvlnné 2 K. Bőhm
Ignác 1 K. Székács Pál 3 K, Székács Sándor
és Ernst 50 fill., Raft István I K, Hevei Flóra
3 K. Okenfusz Gyula l K, Oroszváry Gyuláné
10 K, Révész Lajosné 3 K, Oózony Sándor
5 K. Süle Antal 1 K, Székelyné 1 K. özv.
Stcinltz Károlyné 1 K, Vegelc Károlyné 2 K,
Schuch Lajosné 2 K, Neumann Aladárné 2K,
Brandlhofer Antalné 12 K, Kovács Károlyné
2 K, Vécsey Zsigmondné 3 K, Svastlls Elemérné
1 K, Weisz Mórné 6 K, Frager Ferenc 15 K.
A közp. tüzértár tisztikara 50 K 60 fillér,
Braun Ede 3 K, Wenczely Zoltánné 2 K,
Fischer Gedeonné 5 K, Mulh Adámné 2 K,
Kattauer Edéné 2 K, Bitza Mariska 3 K,
Dénes Jenőné 2 K, N. N. 60 flll., Kozáry
Kálmánné 1 K, Agh Edéné 2 K, Wohl Aladárné
1 K, Acs Józsefné 1 K, Welsz Lajosné
2 K, Bőhm Jenőné 2 K, Sárkány Mórné 2 K,
Molnár Istvánné 1 K, Barabás Kálmánné 2 K.
fl hadlszolgáltatások köröli panaszok
és kérelmek. A minisztere\'nökl sajtóiroda
közli velünk az alábbiakat;
Hadiszolgáltatásokra vonatkozó kérelmeket
és panaszokat az érdekelt felek nagy számban
intéznek közvetlenül a honvédelmi minisztériumhoz,
abban a valószinü feltevésben, hogy
kívánságaik teljesítése ily módon könnyebben
és gyorsabban elérhető. Minthogy ily kérvényéket
illetékes eljárás végett amúgy is előbb
az clsóíoku közigazgatási hatóságokhoz kell
lekflldenl, az ily közvetlenül a minisztériumnál
beadott kérvények elintézése ezáltal mindig
halasztást szenved. A közönség ennélfogva
ligyelmeztctik, hogy saját érdekében is
kérelmeivel és panaszaival közvetlenül az
első sorban határozni hivatott következő hatóságokhoz
forduljon. A hadiszolgáltatások
után járó térítések és kártérítések kifizetése,
vagy a már kifizetett térítések felemelése
Iránti kérelmek, valamint az ellátási igények
Iránt az 1912. 68 t. c. 33. § a értelmében a
községi elöljáróságokhoz ; felmentési igények,
azután jogtalan igénybevétel vagy méltány.
talan megterhelés, továbbá a hadszolgáltatásoknál
közreműködött közegek törvény és
szabályellenes eljárása iránti panaszok, valamint
egyáltalában a hadiszolgáilatisokat illető
panaszkérvények iránt pedig az illetékes főszolgabíróhoz
(polgármesterhez).
MEO N Y Í L O T T I —:
Szívós Antal möórás és látszerész
uj Ozlete a Kazinczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javllAst nágy Johddkl
végez.
Permetezésnél a rézgillcot teijesin pótolja
^ r m n n n A Colmari borter.
r t n u u i u , mC|é$i i l l t é z c t a
csász. és kir. földmlvclésügyi minisztérium
a görczi, spalatói, st. michelei csász. és klr.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
br. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Peroctd\'i\'-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. Ascbenbraod-üle RÉZfóKPOR
UZ°/o rézgdllc tartalommal).
Szicíliai párolt kénpor,
I* Hoyuiga RaMoMaa Gtooln).
Részletes ajánlatokkal szívesen sro1git:n\'<
SC8WIRZ él TAUBER nagvkercskedik
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
Zubbony készítéshez
varrónők és kézi-leányok
felvétetnek, M m j m |
V á r o s h á z p a l o t a .
Az
és s z á l l o d a mvgnyilt
BALATON-KERESZTURON
(Park szálló.)
40 uj modern szobával. Szobák pensuival vajjy
anélkül. Napi teljes lakással 10 korona.
Családoknak s katonatiszteknek kedvezményes ár
Kirándulóknak meglepő
mérsékelt árak!
Kitűnő ellátást garantál
Széphelyi Kíimőn s r —
Egy jó házból való fiu
l a n o n e z n a k
felvétetik IIEU és KLEM téj
füszerKereskeíésében. =
Egy csinoSan bútorozott
Z szoMs lakás
esetleg konyhával
Julius 15-érc Kiadd. Eftlk nőin mör mórt
t l í o M o t t . - BívtMtt u Wáhlvatoltiaa.
snrffwyt
Felelős szerkesztő: Qflrtler István.
HasEiljunk MMty-MljiegÉÜ
J W X r -a A r : - . ; Hirdetések Mtetnek e lap kiadóhivatalában.
4. oldal. ZALAI HiKLAP 1915. julius 2.
Tiszteleltet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meg
hitt vevőimet, hogy lakájomon levő
fehérnemű raktárom
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a leg
előkelőbb cégek gyártmányainak,
\' felfrissítettem. —
% Raktáron tartok May ét
Holfcld féle rumburgi
vásznakat, Regen hardt
féle damaszt-árukat és
a jóhirfl Liliom-vásznat,
zsebkendőket éa mindennemű
fehémemOeket. ::
A legfinomabb árukl = =
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönségét
raktáram megtekintésére.
T«J«. feteknei f n i t e r i e m i
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz
Balaton Testvérek átellenében.
Vezérképviselet:
üUTHH MTDHBA :: UKTUIIM
festi vállalata
Ho$ykanlzso,Hoiyor-u.Z3i
S hDirOIHl faerezés
mttrvtív Hánitik festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szinérzékűnk
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, szines vázlatrajzzal
felszólításra
díjtalanul szolgálunk t 11
7T* C V C/R^J ^ ^H ^Q ^TI ]
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
w Csengery-ui 7. ^ ^ sürgönyeim:
i H r t i u t e n b e r f n y o m d a
Minden legkisebb nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
• ^^
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
|
Nyomaton r. k.a<\'o:,:!ajC, r«.»,ul t utmbc^ i.)omcia (Münz cs Uoldbcrger) Nagykanizsa.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. junius 1. csütörtök 129. szám ZALAI HIRLAP t á r s a d u i m ! ós k ö z g a z d a s á g ) napilap.
B IOfl«»íöol \'.rak i H«iyb«n házhoz hordvn 1 hóra 1 K.
0gyc« izám 4 tlllór Vldíkrc, poatán . . I hóra 1-50 K.
NylItKr ét hirdetések megállapított árak szerint.
Alapította:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatal: Outenbcrp.-nyomda Csenjrery-ut 7. száta.
Tetcton: Szerktsr(f.t*K 41. Kiadóhivatal 41.
Seregeink diadalmas szárnyon repülnek
előre s az öröm ünnepi pillanataiban
már szinte elfelejtjük azokat a téli
borzalmakat, amelyeket hős katonáinknak
el kellett viselniök, mikor a Kárpátok
élein védelmezték a haza földjét. A sok
fagyos lábu hős nyomorúsága és szörnyű
szenvedése beszél idehaza a féli hadjárat
rémségeiről, dc sc a sajtóban, sc a
nyilvánosság előtt lefolyt mozgalmakban
nem cselt szó arról, hogy a téli harcterekről
hány hős került vissza a tüdővész
romboló csirájával mellében. A
hadikórházakban ápolás alá került betegek
legnagyobb számát tüdőbetegek
tették ki s a háboru továbbmenőleg is
egyre produkáljatubcrkulotikus betegeket.
Tudvalevő, hogy a tüdővész gyógyi- "
tására speciális gyógyitó intézetek, szanatóriumok
szükségesek. Nagy szövetségesünk,
Németország már a béke é v /
tizedei alatt több mint száz szanatóriumot
létesített, ugy hogy Németországban
a lüdővészes katonák gyógykezelése
nem okoz gondot. Minálunk c téren még
nagyon kezdetlegesek az állapotok. Négy
szanatórium van mindössze Magyarországon,
amely a tüdőbetegek gyógyításával
foglalkozik. Ezekben ma nagyobbrészt
tüdőbeteg katonák kezeltetnek.
A rendkívül nagyszámú tuberkulotikus
esettel szemben nagyon kevés az ilyen
speciális rendeltetésű intézmény és a
hadügyminiszter már tárgyalásokat is
kezdett egy tüdővész ellen védekező
társadalmi egyesülettel, a József kir.
herceg szanatórium egyesülettel, hogy
katonai támogatással tüdőbeteg gyógyitó
intézményeket létesítsen a harctéri tüdőbeteg
részérc.
A tüdővésznek, mint fertőző betegségnek
a katonák közt való terjedése
azonban erősen érinti a rokkantkérdést
is, mert a tüdőbeteg hősök közül sokan
válnak rokkantakká. Ezeknek gyógyítása
és megmentése talán fontosabb, mint a
rokkantkérdésnek sok más problémája,
miután ez a kérdés a tüdővésznek, mint
népbetegségnek mindig aktuális kérdésével
kapcsolatos. A harctérről tüdőbetegen
visszatérő hősök uj gócai a tuberkulózisnak.
Feltétlenül cl kell helyezni
hát a tüdőbeteg katonákat a megtelelő
gyógyitó intézetekben. Ez egyrészt kötelességünk
azon nagy áldozattal szemben,
amelyet hazájuk ügyének hoztak,
másrészt védekezés abban az irányban
is, hogy nc terjesszék maguk körül, a
tuberkulózist. Ha a tüdővészes katonák
visszatérnek családjuk körébe, vagy
előbbi munkakörükbe anélkül, hogy
teljesen meggyógyultak volna, a tüdővész
fertőzések egész láncolatának lesznek
láncszemei.
A József Kir. Herceg Szanatórium-
Egyesület, mint tüdővész ellen védekező
országos szervezet azt tűzte maga
elé feladatul, hogy tüdőbeteg-rokkant
katonák részére gyógyitó intézeteket
emel s erre a célra adománygyűjtést
indít. A háboru szerencsétlen tüdőbeteg
áldozatai már siralmas feljajdulásukban
kérik megmentésüket. Szivet renditők a
hősök jajkiáltásai 1 A nemzetnek, az ország
közönségének kötelessége, hogy
segítőkezet nyújtson feléjük. Gondolja
meg mindenki, hogy nemcsak a szenvedő
hősükről van szó, — ami momentónak
egymagában is elég — hanem
mindannyiunk egészségéről, családjaink,
egész társadalmunk biztonságáról. A
tüdőbeteg-rokkant katonák megmentése
tehát a nemzet egészséges jövendőjének
nagy kérdése és mindenkinek kötelességévé
teszi, hogy tehetségéhez képest
áldozzon a szent célra.
Az egyesület kéri, hogy a nagylelkű
adakozók adományaikat, legyenek azok
akárcsak fillérnyick is, a József Kir.
Herceg Szanatórium-Egyesület központjába
(Budapest, IV., Sütő-utca 2.)
küldjék.
VILÁGHÁBORÚ.
flz Est mai táviratai. Nagy harc Lublin előtt.
Sajtóhadiszállás. A Kraszniktól északra
Lublin előtt rendkivül erős uj orosz tartalékok
harcbavctésével kezdődött nagy
arányú ütközet még mindig tarf, s annak
hevessége folyton nő. Az oroszok rendkivül
forszirozolt ellentámadásokat intéztek
tegnap egész napon át állásaink ellen,
de mindenütt visszaverlük őket. A galiciai
és oroszlengyelországi front egyéb
részein aránylagos nyugalom van.
Az olasz határon.
Sajtóhadiszállás. Az Isonzó fronton
újból kezdődött heves ágyúzás közepette
az olaszok kisebb-nagyobb gyalog támadásokkal
igyekeznek^ hadállásaink
szilárdságát bolygatni, de az összes
kísérletekét, mint mindig, ezúttal is véresen
visszavertük.
Lugano. Az olaszok Isonzó-menti borzalmas
vereségeiről semmi nyomtatott
közlés nem jutott nyilvánosságra. Rómában
azonban privátközlések alapján
méfcis poziliv részletekkel elterjedt c
rettenetes kudarcok hire. Az olasz főváros
népét a legnagyobb mértékben
konsternálták ez alapos rémhírek és az
iménti háborús hangulatot általános
csüggedés és levertség váltotta fel. Az
olasz hadsereg tehetetlenségének és csúfos
kudarcainak hire a fővárosból mindjobban
terjed a vidékre is.
Blokád az esész Adrián.
Bécs. Az olasz király tegnapelőtt rendeletet
adott ki a tengerészeihez, melyben
az Adriai tenger egész partvidékére
a legszigorúbb blokádot rendeli el. —
Az intézkedés célja az albániai partvidék
szigorú szemmeltartása. Ismeretes ugyani
az az olasz lapközlemény, mely szerint
az albánokat az osztrák-magyar monarchia
láfja el a tenger felől munícióval.
Az adriai blokád kétségtelenül ezzel a
gyanúval áll összefüggésben.
Forradalom M n M M M .
Menekülnek az olaszok.
Chiasso. Görögország Délalbániában
forradalmat szított, mely mind
nagyobb mértékben kezd terjedni.
Valonából az olasz polgári lakósság
nagy számban menekül a tengeren
át Olaszországba.
A moszkvai forradalom.
Bukarest. Moszkvában napról-napra
nő a háboru folytatását ellenző orosz
nép forradalma, melyet az intelligens
lakósság legjava szit. A zavargásokat
nem sikerül a legnagyobb erőfeszítésekkel
sem megszüntetni. Tegnapelőtt
a zavargó csőcselék egy
olasz katonai attasét németnek nézett és
meglincselte. A tévedésből véresre vert
ember belehalt sérüléseibe.
ttémel U-lwlók harca.
Hága. Egy francia könnyű hajóraj
vasárnap délelőtt a La Alanche csatom
nában megtámadott két német tengeralattjáró
hajót. A harc kimeneteléről nincs
még jelentés.
Höfer jelentése,
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. József Ferdinánd főherceg
hadseregének csatavonalán a harc toyább
f o l y i k . A beérkezett orosz erődítéseket, amelyek
több helyen támadlak, nagy veszteségeik met-
let visszavertük. A foglyok száma ismét szaporodott.
A Bug mentén és Kelelgaliclában a
helyzet vállozalan. At alsó Zlota-Lipa menlén
folyt harcokban julius 3-tól 5 ig 3850 oroszt
fogtunk el.
Olasz hadszíntér. A üörzlg terjedő csatavonalon
most meglehetős nyugalom állott be.
A tegnapelőtti győzelem után csapataiknak
még néhány lagymatag éjjeli támadást kellett
visszavetniük, amelyeket az ellenség a görzi
hidíó és a fenslki állásaink ellen intézett.
Tegnap az ellenség újból heves ágyulüzelést
kezdett, amelyet éjjel ismét gyengébb erók
hiábavaló előretörése követelt. Olasz repülők
bombákat dobtak Triesztre, anélklll, hogy
kárt okoztak volna. A Krn-területen az ellenség
újból megtámadott sziklacsucsot, amely
ellen már korábban Is irányultak erófeszilései.
A derék védők, mint mindig, visszaverték a
támadást. Állásaink elölt halálmezó leríll el.
A karinthiai és tiroli határterületen helyenként
tovább tart az ágyúzás.
Délkeleti hadszíntér. A TrebinjétÖl keletre
emelkedő magaslatokon az utóbbi nirookban
csapataink sikeres (ltközetet vívtak. Néhány
támadó osztagunk rövid, heves harc . után
elfoglalt egy montenegrói előállást és a montenegrólakat
a legközelebbi magaslatokra űzte
vissza. Másnap, körülbelül egy dandár montenegrói,
erős tüzérségi előkészítés után ellentámadást
kezdett, de csapataink tüzében akkora
veszteségeket szenvedett, hogy egy idő
múlva visszavonult a főállásba, amelyből
előretört. Több repülőnk bombákkal és géppuskatűzzel
sikeresen avatkozott be a harcba.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nngyfőhadiszállás jelenti :
Nyugati hadszíntér. Yperntől északra angol
csapatok behatollak egyik lövészárkunkba,
estére ismét elüzlük őket. Souclicitól nyugatra
az ellenség két éjjeli támadását visszavertük,
miközben az Arrasban gyülekező ellenséges
csapatokra lövöldöztünk, a város kigyulndt
és a székesegyház a tűzvész martalékává
lett. A Maas és Mosel közt élénk a
harci tevékenység. Les Apargcstől délnyugatra
az ellenség folytatja erőfeszítéseit, hogy a
nemrég tőle elhódított állásokat visszafoglalja.
A franciák első támadásuk alkalmával védelmi
vonalunk egy részébe jutottak, ellentámadásunkkal
száz méternyi rész kivételével az árkokat
visszahódítottuk, az ellenség egy gépfegyvert
hagyott vissza. Az ellenség két ujabb
előretörése, válhmlnt a Tranchre ellen intézett
támadásai teljesen meghiúsultak. Az
Ailly és Apremont közt félúton mi támadtunk
és elfoglaltuk az ellenség állását 1500 méter
szélességben és eközben 300 franciát elfogtunk.
A Croix dcs Carnesnél (a Bois de Pretrében)
megtörtént a ma éjjel várt ellenséges
támadás, a támadást visszavertük. A Ludeien
(a Vogézekben) rohammal elfoglaltunk egy
ellenséges árokrészt, amelyet az ellenség védelmi
céljaira hasznavehetetlenné teltünk.
Champagneban Suiperlól délnyugatra repülőink
egy ellenséges cs<pattáboM sikeresen
bombáztak.
Keleti hadszíntér. A Biale Elqtowtól délre
ellogotlak száma 7 tisztre és kerek 800 emberre
növekedett, ezenkívül 7 géppuska és
gazdagon felszerelt utászszerfár jutott birtokunkba.
Lengyelországban a Visztulától délre
Dolovalkától keletre (Borzymowtól délre) elfoglalunk
a 95. számú magaslatot. Az oroszok
veszteségei nagyon jelentékenyek, 10 gépfegyvert
és eav revolvcráeviit zsákmányoltunk.
Tovább északra a Visztula közelében az
oroszok előretörését visszavertük.
Délkeleti hadszintér, A Visztulától keletre
nincs nagyobb változás, miközben az ellenséget
a Zlota-Lipa irányban üldöztük. Julius
3-álól 5-élg 3850 oroszt elfogtunk.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
M E G N Y Í L O T T ! r - éSzívós Antal mfiórás és látszerész
uj üzlete a Kazinczy-utca 3.\' szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez. Zalaiak a Visztula mentén. Harctéri visszaemlékezések.
I r j a : Gáci Demeter.
Az ügyvéd itt elhallgalott s néhány pillanatig
hallgatva nézett maga elé. Azután levette
a rongyos, kifakult sapkát, amely akkor is a
régi Halphen fejét takarta és tovább beszélt.
— A sapkámat, nézze csak, keresztül-kasul
járta a golyó. Nem adnám oda semmi kincsért.
Mikor nemrégen vadonatúj, szép sapkákat
kaptunk, én r.em kértem. Nem válok meg
éltől, mert minden pillanatban estembe juttatja,
hogy egy nap teljesen elkészültem a halálra,
kibékültem a sorssal és vártam a golyót,
amely életemet befejezze. S néha azt kell
hinnem, hogy meg Is haliam akkor otl, a
szuloszovai dombon, ahol végkép fölkészültem
az elmúlásra és megnyugodtam a halál
gondolatában s most egy uj ember él helyett
lem, aki ajándékba kapta az életét.
Nem tudom, elhiszl-e, de teljesen átjárt és
magáévá tett az a mélységes meggyőződés,
hogy Innen nincs szabadulás, meg kell halni
mindnyájunknak s gondolom, hogy Igy volt
ezzel ott mindenki. Nem Is lehetett máskép.
A gránátok rettenetes, rekedt hördülése; a
vér, amely mindenfelől vörösen kápráztatta a
szemünket; minden arról beszélt, hogy nincs
menekvés. S hogy belenyugodtunk a végzetbe,
azt az bizonyltja, hogy ottmaradtunk s lőttünk
tovább halálraszántan, gyilkos vadsággal.
A hadak könyvében azonban más volt megírva
felőlünk, Berghammer őrnagy ur volt az,
akinek a megmentésünket köszönhetjük, ó
volt az, aki a veszélyt a távolból is fölismerte
és mindent elkövetett, hogy kiszabadítson
bennünket siralmas helyzetűnkből. Nagynehezen
sikerült egy ütegre találnia, amely már
épen indulófélben voll s azt a saját felelősségére
ugy állíttatta föl, hogy oldalról érték az
orosz ágyukat. Ezt persze csak később tudtuk
meg.
Aki csak két hétig volt a harctéren, az is
pontosan megkülömbözteli az orosz ágyuk
hangját a mienkétől. El tudja-e képzelni azt
a torkunkig fölujjongó mámort, azt a részeg
örömöt, amikor váratlanul megdördültek a mi
ágyúink is, úgyszólván az utolsó pillanatbari ?
Még a lövésről is elfelejtkeztünk, csak néztünk
boldog lelkendezéssel, önfeledt gyönyörűséggel
arra, ahol a ml ágyúink lehettek és
biztattuk őket.
— Találjatok, pusztítsatok, kő-kővön ott
ne maradjon, ahová ti lecsaptatok.
Részegek, bolondok, mámorosak voltunk.
Az élet kitárult előttünk nagy hirtelenséggel,
váratlanul, újra. Lüktető fejjel, kábultan és
kacagva ölelkeztünk. Ordítani szereltünk volna
a halott oroszoknak:
— Hiába vesztetek, nézzétek : élünk, élűnk,
meg vagyunk mentve.
Nem telt bele egy negyedóra és az orosz
ágyuk elhallgattak, Nem bírták tovább a
mieink oldalazó tüzét. Pusztulnlok kellett.
Az oroszok, mintha mindebből semmit sem
vattek volna észre, tömött sorokban, gyanutlanul
kapaszkodtak feljebb a domboldalon.
A közepe táján jártak már a dombnak. Ekkor
egyszerre srapnellek vágódlak közéjük. A
Berghammer-igyuk miután elnémították az
orosz kollégákat, most a dombon sorjázó
ruszikat vették tüz alá.
Segítettünk mi is, a gépfegyverek is Egy
pillanat alatt fölbomlott minden rend az oroszok
között. A legtöbb fölfordult, ledőli, a
többiek rémülten ordítozva, lélekszakadtan
menekültek - - visszafelé. Egy sem érte el
közülök a völgyet. -
Este volt már, amikor véresen, kimerülten
letehettük a puskát. Az oroszok abbahagyták
a támadást, verten, összetörten lapultak a
domb mögött, ugylátszik, hogy erősítésre
várlak. Nagyon sokan hiányoztak közülünk,
de győztesek maradtunk, megvédtük a dombot.
Ez volt a szuloszovai ütközet első napja.
\'T -r—i —.-.-zrj: - - ——v^^r--v acatrjaki xx-t-nje*
HÍREK.
fl 48-asok köszönete a Jóléti Irodának
Még mindig érkeznek a harctérről a háli.
legválogatottabb kifejezéseitől dus köszönő
levelek a Központi Jóléti Irodához a pünkösdi
cigarettaküldeményekért. A 48. gyalogezred
parancsnokságának hivatalos sorai után ma
az ezred legénységétől is érkezett köszönő
levél, mely Igy hangzik:
Nagykanizsai Jóléti Iroda tek. Hadsegélyző
osztálya! Fogadják ugy magam, mint bajtársaim
őszinte köszönetét kedves ajándék
cigaretta és gyufa küldeményelkért, igazán
nem fogjuk elfeledni szeretett városunk
lelkes és hazalias cselekedetét, magunk részéről
pedig Iparkodni fogunk a belénk
helyezett bizalmat kiérdemelni.
Bajtársi üdvözlettel 48. gy. e. legénysége.
Jönnek a színészek. Néhány nap múlva
ismét bűvös-bájos melódiáktól és bősz deklamációtól
lesz hangos a kanizsai aréna,
amelyből tavaly nyáron a mozgósítás hirére
oly hirtelen szétröppent a megriadt színésztársaság,
s amely akkor hónapokon át öreg
néplölketők tanyája gyanánt szolgált. Néhány
hónapon át stagnált akkor Füredi Béla színigazgató
társulata, melynek férfitagjai közül
a legtöbbet a csaták mezejére szólított a hívó
királyi szózat. Nagysokára aztán összeverődött
a gyönyörű pécsi színházban egy uj színtársulat,
mely konzorciumi alapon birkózott a
helyzet nehézségeivel ugy Pécsett, mint utóbb
Újvidéken. Mint már jeleztük, Nagykanizsára
e héten érkezik meg a színtársulat, mely újvidéki
előadásait már a mult hét keddjén befejezte
kitűnő eredményekkel. Azóta a (társulat
tagjai rövidke vakáción vannak, dc már
holnap itt lesznek, hogy elkészüljenek a kanizsai
megnyitó előadásra, mely holnapután,
szombaton lesz. Nedbalnak pazar zenéjü operettújdonságával,
a Lengyelvér-rel mutatkozik be az
uj társulat, melynek mindössze kerek egy hónapra
tervezett kanizsai szezonja a háborús esztendőnek
teljes operett, dráma és vígjáték-termését
felöleli programmjába. — Az uj színtársulat
a karszemélyzeten klvűl és három
hölgytagnak kivételével egylől-egylk csupa uj
tagokból áll, kft mind a háború alatt egyesültek
a pécs—nagykanizsai közkereseti színtársulatban.
Az uj férfitagok egyike, Gózon
Béla szerelmes színész már Kövessy társulatával
a legkedvesebb ismerőse lett a kanizsai
közönségnek, a többlek azonban egészen uj
emberek Nagykanizsán. Fs pedig a követke-
1915. junius 521. ZALAI HÍRLAP 3. oldal,
zők: Tihanyi Béla énekes bonviván, Baranyai
László jelleniszinésr, Borbély Sándor operett
bulfo és komikus, Kovács Imre apaszinész,
Böszörményi Béla énekes bonviván és Sebestyén
Jenő táncos komikus. A társulat opereltprimadonája
Peterdl Etel, Csanádi Irma koloratur
énekesnő, Fekete Irén drámai szende
és hősnő, Fekete Rózsi vígjátéki szubrett,
korábbi kitűnő Ismerőseink pedig: Zalai Margit
társalgási, Sárközy Blanka anyaszinésznő
és Sziics Irén komika. A színtársulatnak tiz
tagu, igen jól szervezett polgári zenekara van,
melynek karmestere Bruckncr László. — A
társulat falragaszokon nem ad ki előzetes
színházi jelentést s ezért itt közöljük egy hónapra
tervezett programmjának ujdonságait.
Az operettbemutatók ezek lesznek: Lengyelvér,
Tiszavirág, Tökéletes asszony, Zsuzsi
kisasszony, Mozitündér, Ikrek a háborúban,
Szibill, Vándorfecskék; — szinműujdonságok:
A Tündérlaki lányok, Délibábutca 7., Helén,
Savage, Vészek a viharban; — a bemutatásra
kerillő vigjátékujdonságok pedig a következők:
Jóéjt Muki, az Ezredes, Kapitányné,
Kék egér, Éjjeli őr, Ki v o l t ? Két jómadár,
stb. — Izsó Miklós Igazgatóhelyettes és Károlyi
Lajos titkár már tegnap Nagykanizsára érkeztek
s nyomban intézkedtek az aréna alapos
rendbehozására, ami tekintettel annak kaszárnyai
múltjára, igen alapos munkát igényel.
Károlyi titkár pedig megkezdte a bérletek
gyűjtését, ami igen kecsegtető kilátásokkal
Indult. Általában, a legszebb sikert jósolhatjuk
a színtársulat egy havi kanizsai szezonjának.
Halotti anyakönyvben egy 20-as bonvéd,
aki él. Május hó 22-én a belügyminisztertől
az ismert szövegű leirat érkezett a nagykanizsai
állami anyakönyvvezetőhöz arról,
hogy Kovács István 20-as honvéd, nagykanizsai
cementöntősegéd november 18-án Brünuben,
a Vöröskereszt kórházban lövéstől eredő
sebesülés következtében a hazáért hősi halált
halt és halálesete ennek folytán a nagykanizsai
anyakönyvbe bejegyzendő. A belügyminiszteri
leirat Kovács István Nagykanizsán az
Attila-utca 38. számu házban lakó szüleinek
pontos neveit is tartalmazta. Ihászi Horváth
István anyakönyvvezető annak rendje és módja
szerint bejegyezte Kovács István hősi halálát
az anyakönyvbe, a miniszteri leiratot pedig
kiadta a hagyatéki eljárás szokásos lefolytatása
végett Benedek József városi aljegyzőnek.
Ekkor igen fuicsa dolgok derültek ki. Kiderült
elsősorban az, hogy Kovács litván 20-as
honvéd, nagykanizsai cementöntősegéd megsebesülve
ugyan, de a legjobb egészségnek
örvend ts jelenleg szüleinek az Attila-utca 38.
szám alatt levő lakásán tartózkodik. Kiderült
továbbá az, hogy Kovács István soha nem
volt Brünnbcn,> mert sebesülésével a harctérről
egyenesen Sopronba hozták s mindvégig
ott kezelték a városi közhórházban. De kiderült,
vagy helyesebben: megállapittatotf az is,
hogy a nagykanizsai 20. honvéd gyalogezredben
Kovács István nevü cementöntősegéd
csak egyetlen egy volt. Szóval minden kide.
rfllt eddig, csak az az egy nem, hogy ki halt
meg a brünni Vöröskereszt kórházban Kovács
István 20-as honvéd nevében. Mert hogy valakinek
meg kellett halnia ez esetben, az egészen
kétségtelen, csak azt lesz nehéz most
kideríteni, hogy ki lehetett az az igazán önfeláldozó
jóbarát, aki még a halált is elvállalta
más hely^ff.
í i Vöröskereszt kérelme. A nagykanizsai
Vöröskereszt-egylet vezetősége arra kéri Nagykanizsa
és környékének hazafias érzésű népét,
hogy az egylet nagykanizsai kórházai részére
ógylepedókef adományozni szíveskedjék, amiknek
az egyesület az utóbbi időben mind nagyobb
hiányát kezdi érezni. A nemes adományok
ujnépi Elek Oéza Vöröskereszt-egyleti
megbízott Erzsébettéri lakására küldendők.
Gyermekdélután az Eflytetkertben. A
Nagykanizsán a legelőnyösebben Ismert bűvész
és humorista, Alexander M. holnapután, szombat
délután 4 órakor a Polgári egylet kertjében
részben a nagykanizsai Vöröskeresztegylet
javára mulattató nagy gyermekdélutánt
rendez, melyre már most felhívjuk mindenkinek
a figyelmét. A pompás kerti szórakozás
részleteit legközelebb ismertetjük.
Felelős szerkesztő: Q ü r t l e r I s t v á n .
+A tinta Jövedelem egy rétté JL
a magyar Vöröskereszt-Egylet T
nagykanizsai Ilók alapja javára tordlttatlk
A Polsarl-Efiylet kertiében
szombaton, Julius hó 10-én
d. u. 4 órakor, na$y hazafias
Gyermekünnepélyt
rendez a közismert bűvész
és gyermekünnepély rendező
X ALEXANDER M. :
a 12. Lonitoelir-ezred zenekoránok
közreműködéséi/el.
Bővebbet a falragaszok
Jegyek előre válthatók mérsékelt
áron a Hirschl-tőzsdében:
Gyermekeknek 40 fillér.
Felnőtteknek :: 50 fillér.
Ügyes, gépen dolgozó 35
zsűkuarrónőket
= = = = = a l k a l m a z = = =
Nagykanizsai Tárházak.
Járványos és fertőző betegségek ellen
legbiztosabb óvszer az erősen szénsavas
a legkelleneseM Izü asztali és borvíz.
Üllandóan palackcserével kapható
s l í y háztartásban a legolcsóbb.
—rr FG«lárusl»ás N»*yk«m«sán: =
ídsze<\' és csemege
kereskedésében.:: 1
Permetezésnél a rézgálicot teljesen pótolja
O C P r i O I H A Colmari borterr
t n U U I U a melésl intézet, a
csász. és kir. földmlvelésügyi minisztérium
a görczi, spalatói, st. michelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérktező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
P r . STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért cl
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Br. Aicbenbraml-Iéle RÉIRÉNPOR
( 1 Z % r é z g á l l c tartalommal),
Szicíliai párolt kénpor,
1* Hayunga Ralllahdacs, Gépolal.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak
SCHWARZ és TAUBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
helyett szép és tartós
munkát végez, olcsón
RE1SZ
dm és szobafestő. Kazlncy-u. 4.
Az
és szálloda msgnyilt
BALAT0N-KERESZTUR0N
(P«rk szálló.)
40 uj modern szobival. Szobák pcnstóval vagy
anólklil. Napi teljes pensiú lakással 10 korona.
Családoknak s katonatiszteknek kedvezményes ár
Kirándulóknak meglepő
mérsékelt árak!
Kitűnő ellátást garantál
Széphelyi Kálmán
Egy jó házból való fiu
i a n o n e z n a k
felvétetik ífEU és KLEM céí
füszerkeresKedésébeii. =
-1 z. - —i—jarrr-1 r
Egy csinosan bútorozott
Z szobás lakás
esetleg konyhával
Julius 15-ére kiadó. Egyik szoba már most
elfoglalható. - Bővebbet i klatóhlvalalbaa.
t r r ^ n - k m• f- • vrej HS.*A J»-Ü - ——. .vsa
Adakozzunk a UÉGiélpík!
4. oldal. ZALAI HRLAP
URANIA mozgókép palota. I
Koiioaji-utci 1 TtWMl 258.
Szerda és csütörtök, julius 7. és 8-án
szenzációs vlgjáték-esték. Tőr a harisnyában pikáns detektlvtörténct 3 felvonásban
Továbbá az érdekes és szenzációs
képekből álló klséró műsor.
Rendet helyárak. — Kltflnó zene.
Elóadátok hétköznap ö éa 9 órakor, vaaárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 é» 9 órakor.
Hirdetések
f e l v é t e t n e k
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7.
honi S külföldi faerezés
márvúny utánzatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k ö n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l fölszólltásra
díjtalanul szolgálunk I 11
Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda
• Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállii.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
\\
I I I . évfolyam, Nagykanizsa, 1915. Julius péntek 153. szám
HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
KIOflKwtéal á r a k i Helybon hAxboz hordva I h ó r a t K.
a g y é t t i á t a 4 fillér Vidékre, p o s t á n , . I h ó m 1-50 K.
Nyllttér ét h i r d e t l e k uicKállapItott áruk ( z e r l n t .
A l a p í t o t t a :
Dr. H A J D Ú GYULA.
K i a d ó h i v a t a l : Gutenberg-nyomda Cicngery-ut 7. ttía.
T e l e f o n : Szerhe»zt6í«p, 41. Kiadóhivatal 41.
Messze tengeren túlról, Amerikából, a „szabadság
hazájából", mely most szinte elérhetetlen
távolságban van tőlünk, egy ncwyorki
ismerősünktől komplikált utakon hozzánk jutott
az amerikai magyarság kitűnő vezérorgánumának,
a „Szabadság" cimü lapnak
egy példánya. Amilyen örömmel látjuk ebből,
hogy az ententbarát Amerikában a szabad
magyal sajtónak szavát még mindig nem lehetett
elnémítani, éppoly szomorúság vesz
rajtunk erőt c lap közleményeit sorra olvasva,
melyek tartalma csak a ketrecbe zárt oroszlán
fájdalmas bőgéséhez hasonlítható. „Mi
akiknek két hazát adott végzetünk" cimet viseli
a junius közepén megjelent Szabadság
egyik cikke, mely mindenképpen méltó és
érdemes a reprodukálásra. Amerikai véreink
jajkiáltása két közleményre osztva itt következik:
Ha tragédia már önmagában véve is
a kivándorlás, pedig kétségtelenül az,
ha az embernek vándorbotot kell venni
a kezébe és otthagyni a szülőföldjét,
akkor azért tragédia az különösen, mert
a kivándorlónak önkénytelenül, akarva,
nem akarva két hazája lesz, amint kivándorolt
az ó-hazájából és bevándorolt
az uj-hazájába. Már pedig az emberi
természet örök törvénye szerint egy
embernek csak egy hazája legyen. Abban
a körülményben, hogy a kivándoroltnak
kettő van, már benne rejlik a
tragédia magva. A sors-tragédia magva,
mert hiszen a sors telt mindannyiunkat
kivándorlókká és a sors adott igy nekünk
két hazát egy helyett.
Rendes, békés időkben ennek a tragédiának
a magva csak mag marad.
Benne van ugyan valahol a szivünk
mélyében, érezzük is talán itt-ott, de
nem búvik elő igazán, ki se hányja a
fejét, nem is mutatkozik. Keltőt szeretünk
egy helyett s cz a dupla honszerelem
épp oly természetes az adott esetben,
mint amily természetellenesnek
látszanék nagy általánosságban.
Rendkívüli, háborús időkben azonban
ez a mag, a mi kivándorlási tragédiának
magva, hamar kibúvik, nő, egyre nő s
a tragédia magvából mind inkább befejeződik
maga a tragédia.
Tapasztaljuk ezt, keservesen tapasztaljuk
tiz hónapja mi is, magyar származású
amerikaiak. Mi, akik minden
idevándorolt nemzetiség közül a józanságunkkal
és munkánkkal váltunk ki és
azzal, hogy közöttünk nem akadt feles
származású fekete kezű zsaroló bandita,
se leánykereskedő, se rablógyilkos, se
politikai kalóz. Mi, akiknek mindig az
volt a főjellemvonásunk, hogy soha sem
szűntünk meg szerető liai maradni a
magyar szülőhazánknak, de e mellett
ugy megszerettük ezt az amerikai ujhazánkat,
hogy minden percben készek
lettünk volna érte életünket feláldozni.
Tapasztaljuk 1
Azok, akik semmivel se amerikaiabbak
minálunk, de annál inkább angolabbak,
kiadták a jelszól, hogy Anglia
oldalán van az igazság ebben a háborúban
s igy minden helyes, amit Anglia
cs a szövetségesei tesznek s minden
rossz, amit Németország tesz és Németország
szövetségesei. Az utóbbiak közé
tartozik Magyarország s itt kezdődik a
mi tragédiánk. (Vége köv.)
világháború.
- • I\\z üst mai táviratai.
Sikertelen olasz támadások.
Sajtóhadiszállás. Tegnap az olaszok
az alsó Isonzó fronton a görzi hidfő
ellen két gyenge támadást intéztek, melyeket
nagy fölénnyel vériünk vissza. —
A doberdói fensikon az ellenségnek néhány
jelentéktelen előretörési kísérletét
szintén visszautasítottuk. A Km vidékén
tegnap teljes nyugalom volt. Nabresiná(ra
olasz repülők több bombát dobtak, de
minden kár okozása nélkül.
Az uj orosz front.
Rotterdam. A londoni Times irja az
oroszországi helyzetről a következőket:
Az orosz hadvezetőség elég erőt vont
össze a délről menekülő orosz seregek
megállítására. I la ezt sikerül végrehajtani,
ugy az uj orosz front a Viszlul-Narew-
Njemcn és Bobr folyók vonalán fog
alakulni. Ha azonban a lovábbi municióhiány
miatt ezt a vonalat is fel kell
az oroszoknak adniok, akkor az orosz
seregek további visszavonulása várható.
Nem biznak az oroszok.
,, U] területveszteség várható vártató. "
Stockholm. A Szentpéterváron megjelenő
Novoje Vremja előkészíti az orosz
közvéleményt arra, hogy a szövetséges
osztrák-magyar és német hadseregek
ujabb orosz területeket is elfoglalnak
és még jelentékenyen elő
fognak nyomulni. Ez esetben az orosz
haderőnek biztosabb területekre kell
visszavonulnia, — irja az orosz lap —
ahol a siker kilátásával tud védekezni.
A visszavonuló orosz seregek azonban
mindent megsemmisítenek utjukban, nehogy
élelem vagy más értékek a szövetségesek
kezére kerüljenek.
Döntő csapóstól aggódnak.
Stockholm. Szentpétervárott rendkivül
nagy aggodalommal néznek a közel jövő
fejleményei elé. Az orosz fővárosban attól
tartanak, hogy a szövetségesek a legrövidebb
időn belül döntő csapást mérnek
az orosz haderőre. Polgári egyének
Varsóba és Varsón keresztül már csak
igazolvánnyal utazhatnak, amit a legkorlátozottabb
számban adnak ki.
Nikolajevics lemondását
nem fogadta el a cár.
Bécs. A Südslavische Korrespondenznek
jelentik, hivatalos forrásból
: Nikolajevics nagyherceg lemondott
az orosz seregek fővezérletérői.
A lemondást azonban a
cár nem fogadta el, hanem egészen
szűkszavú táviratban azt közölte
vele, hogy a felelősség elől
igy nem menekülhet és azt viselnie
kell.
Három hónap alatt
befejeződik a háboru.
Egy francia miniszter Jóslása.
Genf. A Petit Párisién irja: Gousda
francia miniszter egy munkásküldöttség
előtt kijelentette, hogy a
háboru rövid időn belül be fog
fejeződni és a béketárgyalások
három hónapon belül meg fognak
kezdődni. A miniszter a lap kérdésére
- táviratilag megerősítette
szenzációs kijelentéseit.
Royalista összeesküvés Párisban
Brüsszel. A brüsszeli német kormány
értesülése szerint Párisban nagyszabású royalista
(királyságot követelő) összeesküvést
fedeztek fel, melynek társadalmi
előkelőségek a részesei.
Dannió olasz golyótol megsebesült.
Athén. A Kambana jelenti Szalonikiből,
hogy az olasz háboru felidézője,
az ántánt lepénzelt ügynöke, Dannunzói,
az olasz frontról Rómába való visszatértében
súlyosan megsebesült. Dannunzló
sebe olasz golyótól eredt és pedig nem
véletlenségből, hanem szándékosan lőtte
belé egy olasz katona. A golyót nehéz
operácáióval távolították el a sebből.
\\
4. oldal. ZALAI HiKLAP 1915. julius 2.
Durazzó okkupálása.
Szófia. A szófiai szerb követ hivatalosan
közölte Bulgáriával, hogy Szerbia
okkupálta Durazzót.
Zalaiak a Visztula menten.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér. Oroszlengyclországban a
Visztulától keletre a harc tovább tart. Az
oroszok számos heves támadását véresen
visszavertük. Az ellenséges tuleró elől, amely
Lublin fedezésére harcba vetve ellentámadást
kezdett, csapatainkat a rnüut két oldalán a
Kraszniktól északra emelkedő magaslatokra
vontuk vissza. A Visztulától nyugatra az oroszok
néhány előállását rohammal elfoglaltuk.
A Bug mentén és Keletgaliciában az általános
helyzet változatlan. Az alsó Zlota-Lipa
mentén ellenség előretöréseit visszautasítottuk.
Olasz hadszíntér. Görz vidékén az olaszok
tegnap ismét egyes előretöréseket intéztek
ellenünk. Csapataink az ellenség minden támadását,
mint mindig, visszaverték. Az Isonzó
középső szakaszán és a Krn területén nyugalom
van. A karinthial és tiroli határterületen
csupán ágyuharc volt.
Tengeri események. Tengeralattjáróink egyike
julius 7-én reggel egy Amalfi Mpusu olasz
páncélos cirkálót az északi Adrián megtorpedózott
és elsülycsztett. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Bedin.. A njy>yfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér. Soucheztől nyugatra
sikerült a franciáknak mintegy 800 méternyi
szélességben legelői levő árkainkba behatolni.
Ellentámadással ismét eldztük őket. Az ellenség
egy második támadása tüzérségi lüzünkben
összeomlott. Egy kis árokdarabért, amelyet
a franciák még tartanak, kézi gránátokkal
folyik a harc. Azokat az állásokat, amelyeket
Apremonttól nyugatra meghódítottunk,
az ellenség egész nap és egész éjjel támadta,
de minden eredmény nélkül. Az elfogottak
száma 3 tisztre és több mint 400 emberre
emelkedett. Az egész nyugati arcvonalon élénk
ágyuharc folyt.
Keleti hadszintér. Egy ellenséges támadást
Kownó irányában az oroszok súlyos veszteségei
mellett visszavertük. Stegna falunál Prasznisztól
északkeletre néhány orosz árkot elfoglaltunk
és meg tartottuk. Az ellenség előretörései
Strzego és Siarosrebi tájékán Racionztól
északkeletre és délnyugatra sikertelenek maradtak.
Az ellenség kísérletei, hogy a Dolawatkától
keletre emelkedő tegnap elfoglalt
^kilencvenölös magaslatot kezünkből kiragadja,
meghiúsultak.
Délkeleti hadszintér. A Dnjeszter és a felső
Visztula közt álló német csapatok helyzete
változatlan. A* lelső Visztulától nyugatra több
ellenséges állást rohammarcifoglaltunk.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
* . Harctéri visszaemlékezések.
Iria: Oáct Demeter.
Most már mindenki hallgatott a szobában
és feszülten figyelt az ügyvéd szavaira. Talán
csak a kis Szfmics járt az ábrándjai közt.
összebújtunk a sötét szobában, Halphen halkan
beszélt, de a hazulról megszokott, rendes
hangján, ugy ahogy az uti kalandjait szokta
elmesélni a Kaszinó pamlagos szobájában
vagy ahogy a lányokkal szokolt foglalkozni a
korzón. Ruháját, arcát eltakarta a homály,
egy pillanatra az az illúzióm támadt, hogy
otthon vagyunk, fűtött kályha, vidám mese és
cigaretta szó me lett. De az ügyvéd elbeszélése
korántsem volt oly vidám, hogy ez az
illúzió egy pillanatnál tovább tarthatott volna.
Halphen egy kis szünetet tartott, mialatt körbekínálta
a kis süteményes csomagjait, amelyek
tartalmát jóízűen elfogyasztottuk. Azután távozni
akart, de kérésünkre tovább folytatta
elbeszélését.
— Igen, ennél a szuloszovai napnál csak
egyszer éltem át borzalmasabb pillanatokat,
Karácsony éjszakáján. Rettenetes karácsonyunk
volt, hiszen Kapoli ezt már megírta a Zalai
Hírlapba. Nem akarok részletekbe merülni,
mert rövid már az idő. Folytonos harcok után,
amelyekben nem egyszer alaposan megtizedeltük
az oroszokat, dc mi is sok jó bajtársat
elvesztettünk, itt foglaltunk állást a Nida
.„.Tfthh mint két hónapja
tartjuk ezt az állást. Ma már az oroszok nem
gondolnak komoly támadásra, mert alaposan
elvettük ettől a kedvüket, de az első hetekben
kétségbeesett erőfeszítéssel támadtak. Különösen
Karácsony éjszakáján erőltették meg magukat.
De azt majd máskor mondom el, mert
most igazán mennem kell. Jó éjszakát urak,
Apáthyval együtt elbúcsúztak és eltávoztak.
Közben megérkezett az öreg lengyel is és elkészítette
az ágyainkat. Valóságos szalmazsákot
kaptunk, tömött, pompás vánkossal. Rég nem
volt ilyen nagyszerű ágyunk. Csakhamar elaludtunk.
Fiz eltévedt kozákok.
Sok kedves és jellemző történetet összegyűjtöttem
a harctéren, amelyek mindenképen
érdemesek az elbeszélésre. Itt-ott hallottam
őket, a felelősség azokat terheli értük, akik
elmondották, de nincs okom kételkedni egynek
sem a szavahihetőségében. Következzék
itt néhány ezekből az elbeszélésekből. Ennek a
történetnek egy rettenthetetlen bátorságáról és
vakmerő bravúrjairól híres ezredesünk a hőse.
— Az ezredes, aki egy hadosztálycsoport
vezérkaránál teljesít szolgálatot, szenvedélyesen
szereti a gyalogsétát. Ilyenkor minden kíséret
nélkül, órákhosszat sétál céltalanul, magányosan,
gondolataitól foglalkoztatva s gyakran
megtörtént, hogy váratlanul a lövészárkok
között találta magát.
^ Egy ilyen sétáján mintha a földből bukkantak
volna föl, egy tizenhat emberből álló
kozákjárőr termett előtte. A kozákok az ismeretlen
vidéken eltévedtek s igy történt, hogy
a ml rajvonalunk mögé jutottak.
A ezredes bátor ember volt, igazi hős, de
tizenhat ember egy ellen, azok lovon, ó gyalog:
ez a kaland még Toldy Miklósnak is
könnyen megárthatott volna. Egy pillanat
alatt tizenhat karabély és ugyanannyi hosszú
pika irányult az ezredes felé, menekülésről
szó sem lehetett.
Itt csak egy jó ötlet segíthetett. Az ezredes
nem veszítette el hidegvérét, paiancsoló hangon
szólt a kozákokra:
— Mit akartok?
Az őrjárat vezetőjét láthatóan megleple ez
a kérdés. Tanácstalanul bámult a levegőbe.
Az ezredes folytatta:
— Itt, — s a háta mögött sötétlő cserjésre
mutatott, egy egész zászlóalj van. Ha meg
nem adjátok magatokat, sortüzet adatok. Egy
pillanat alatt halottak vagytok.
A kozákok fáradtak voltak. Tudták, hogy
eltévedtek s a több napi bujkálás, az örökösen
fenyegető veszély tudata bátortalanná
tette őket. Megviselt, agyonsározott egyenruhájuk,
kimerült lovaik is mutatták, hogy sok
szenvedést állottak ki. Torzonborz, elvadult
lejüket összedugták s suttogva • tanácskoztak.
Az ezredes jól tudta, hogy nincs veszteni
való ideje. Előhúzta a sipját és fenyegető
hangon kiáltott rájuk:
— Semmi sugdolózás. Lerakni a fegyvert,
egy, kettő. Ha megadjátok magatokat, kaptok
enni, Inni és jó dolgotok tesz. Ha nem: azonnal
meghaltok. — Es a szájához emelte a
sípocskát, mintha bele akarna fújni.
A kozákok láthatóan megrémültek. A vezető
leszállott a lováról s alázatosan felelt^
— Megadjuk neked magunkat, uram. De
légy kegyelmes hozzánk.
- - Semmi bántódástok nem történik. De
szálljatok le a lóról és hányjátok le a fegyvert.
Egy pillanat alatt engedelmeskedtek. Az
ezredes visszadugta a sipját.
— A lovak Itt maradnak. Mars előre.
S a furcsa menet megindult a hadiszállás
felé. Elől tizenhat, rongyos, megviselt kozák
gyalog s utánuk az ezredes cigarettázva r
zsebredugott kézzel, lovaglópálcáját vigan
lóbálva.
HÍREK.
Dr. Kőnig fogorvos harmadik vitézségi
kitüntetése. Dr. Kőnig József nagykanizsai
fogorvos, akit csak nemrég léptetlek elő a
győri 19. gyalogezred tartalékos ezredorvosává,
eddig tudvalevőleg már két hősi kitüntetésnek
birtokába volt, úgymint a Signum laudis
bronzérmének és német vaskeresztnek. Mint
nagy örömmel konstatáljuk a Verordnungsblatt
egyik legutóbbi számából, a kitűnő kanizsai
fogorvos dicsőséges kanizsai pályája ínég
mindig nem érte cl a zenithet 6\' az még mindig
emelkedőben van. A két kitüntetéshez
ugyanis még egyet szerzett dr. Kőnig, amiről
a Verordnungsblatt ezt közli: ö császári és
királyi Feláége méltóztatott legkegyesebben
megparancsolni, hogy dr. Kánig József 19.
gyalogezredben tart. ezredorvosnak az ellenséggel
szemben való vitéz és önfeláldozó
magatartásáért a legfelső dicsérő elismeiés
újólag tudtul adassék. — Az ujabb királyi elismerés
külső jelvénye a Signum laudisnak
ezüst érme a vitézségi érmek szalagján. S ezzel
már a harmadik vitézségi érem dlszeskedik
dr. Kőnig csukaszürke katonabluzán.
Révész Pál kitüntetése. Az északi harctérről
érkezett hivatalos jelentés szerint őfelsége
Révész Lajos nagykanizsai munkásblztositó
pénztári igazgató fiát, Révész Pált, a
nagykanizsai 20. honvédgyalogezredbeli önkéntes
tizedesét az ellenséggel szemben véghezvitt
bravúros csapatvezetésért és személyes
bátorságának állandó megnyilatkozásáért a
II. oszt. ezüst vitézségi éremmel tüntette ki.
Révész Pál a kitüntetést a harctéren kapta, s
ott, a lövészárkok mögött, az egész zászlóalj
jelenlétében tKlzték azt büszkén dagadó mellkasára.
1
1915. julius 9. ZALAI HIRLAP
154. vzám
3. oldal.
H kanizsai hústalan nap. Ismeretes a
kormánynak az a legutóbb kiadott rend elete,
mely a hét két napjára, keddre és péntekre,
marha-, borjú, és sertéshusárulási tilalmat
rendelt el. Ma, pénleken volt a napja a kitűnő
kormányrendelet életbelépésének és a
gyakorlatban való első alkalmazásának. Azt
mindenekelőtt konstatálhatjuk, hogy a nagykanizsai
közönség hatósági Intézkedést még
nem logadott akkora örömmel, mint ezt a
rendeletet. Nem is történt egyetlen kísérlet
sem a közönség részéről annak áthágására.
Aki még nem tudta, hogy ma nem lehet hust
vásárolni és betévedt valamelyik mészárszékbe,
vagy hentesboltba, megnyugvással vette tudomásul,
hogy nia nem lehet hust vásárolni.
Mennyi pénz megmarad Igy s az emberek
Igazán nem lógnak egy cseppel sem rosszabb
szinben lenni. Legleljebb kevesebb lesz köztük
a reumás és a köszvényes, a túlságos
húsevés következményének részesei. A rendőrség
emberei már kora hajnalban elindultak
hivatalos köruljukra ellenőrizni, hogy a hentesek
és mészárosok betartják-e V rendeletet. A
mészárszékekben és hentesüzletekben hust
nem volt szabad elő tartani, csupán melléktermékeket,
amiknek árusítása nincs korlátozva.
A piaci sátrakba húsokat egyáltalán ki sem
vittek s ott csak szatonnát és kolbászárukat
árultak. A legtöbb mészáros és hentes azonban
üzletét ma kl sem nyitotta és a piaci
hussátrak legtöbbje üresen, gazda nélkül
állott. Délelőtt 10 óra leié a vendéglőket
vették sorra a rendőrök, hogy ellenőrizzék,
nem kapnak-e a vendégek villásreggelire
gulyást és pörköltet. Mert a tilalom tudvalevőleg
a vemírgloWe ti5" vonatKÓziK" mtkg
tízórai gyanánt ezentúl kedden és pénteken
csak virslit adhatnak a vendéglők. Délfelé az
étlapok revíziójára került a sor s nagyjában
mindenüti mindent teljesen rendben találtak.
Kissé furák voltak ma a vendéglői étlapok,
\'elyekről hiányzott a rostélyosok, lében sülik
és borjuvesések unalmas -végtelensége,
Je itt is gondoskodtak, hogy egészen éhen
ne haljanak a vendégek. Általában, az egész
hustilalmi rendeletben csajc egyet lehet kifogásolni,
azt, hogy az a hétnek két napjára
szól és nem — négyre.
Elgázolt kanizsai vasutas. Verebély Ferenc
Vörösmarty-utca 21. szám alatt lakó délivasuti
kalauz tegnap este 8 órakor egy katonavonattal
Prágerholba utazott. A kalauz ma hajnalban
a pragerhofl állomáson oly szerencsétlenül
került saját vonatjának mozdonya elé,
hogy az halálra gázolta. A szerencsétlenségről
a kanizsai állomásfőnökség értesítette a
kalauz fiatal feleségét.
Főgimnáziumi, főreáliskólai, felsőkereskedelmi
iskolai tárgyakból magántanulókat és
javltóvizsgázókat előkészít Rácz Lajos oki.
középiskolai és áll. polgári iskolai tanár.
Ugyanott egyénenkénti gépltástanllás. Cim:
Csengeri-u. l: sz. II. emelet.
Megállapíthatók a maximális árak. Félhivatalosan
jelentik: Mind erősebben nyilvánul
az a kívánság, hogy a kormány ne csak
a gabonaneinfleknek és lisztnek, hanem egyéb
élelmicikkeknek, elsősorban a hus és zsiradékféléknek
árát is maximálja. A kormány
módot kiván a helyhatóságoknak nyújtani reá,
hogy ott, ahol egyes élelmicikkek maximális
árának megállapítása a helyi körülményekből
kifolyólag szükségesnek mutatkozik, ebben a
tekintetben a saját hatáskörükben eljárhassanak.
Amennyiben tehát egyes törvényhatóságok
felhatalmazást kérnek bizonyos fogyasztási
cikkek maximális árának megállapítására,
<"> íelhataflntizást a belügyminiszter indokolt
esetekben nem fogja megtagadni. Dc
nyomatékosan ligyelmezletl a kormány a törvényhatóságokat,
hogy a megadandó felhatalmazással
a leggondosabb körültekintéssel
és csak olyan viszonyok között éljenek, amidőn
azzal valóban mérsékelhetik a drágaságot
és biztosithatják a fogyasztók szükségleteinek
olcsóbb ellátását.
Gyermekdélután az Egyletkertben. Mint
már ttgnap jeleztük, Alexander M. a Nagykanizsán
Is igen jól Ismert és elismert kitűnő
bűvész holnap, szombat délután 4 órakor a
Polgári Egylet vendéglőjének kerthelyiségében
gyermekünnepélyt rendez. A hangulatos délután
iránt általános érdeklődés támadt s biztosra
vehető, hogy annak sikere igen jelentékeny
lesz. Az ünnepély kiváló bflvészelőadással
fog kezdődni, majd a legkülömbözőbb
gyermekjátékokat fogja rendezni M. Alexander,
melyek a kicsinyeknek páratlan örömére lesznek.
A délután nagyszabású gyermekszépségversennyel
fog végződni, melyben 6 értékes
dij szerepel a nyertesek jutalmazására. A jövödelem
nagyrészét a nagykanizsai Vöröskereszt-
egylet fogja kapni. A cigányzene mellet
rendezendő gyermekdélután belépődíjai
felnőtteknek 50 f., gyermekeknek pedig 40
fillérben vannak megszabva. Jegyek előre
válthatók a Hirschler-féle tőzsdében.
H Jóléti Iroda munkaközvetítése. A nagykanizsai
Központi Jóléti Iroda Népiroda osztálya
(Csengerl-u. 5.) munkát szerez: 4 mindenes
leánynak, 2 gyerekleánynak, 1 kocsisnak,
1 mindenes szakácsnénak, 1 bonnenak,
2 malommunkásnak, 1 kovács segédnek.
Munkát keres: 3 takarítónő, 1 szolga, 1 irodaszolga,
1 szakácsnő, 1 könnyebb munkát,
1 házi foglalkozást vállaló, 1 házmester szántára.
Sürgősen felszólítjuk a t. munkaadókat,
hogy munkásszOkségletűket a Központi Jóléti
Iroda Néplroda osztályával tudassák.
\'Permetezésnél a rézgállcot teljesen pótolja
ür ntBnr iul ful fi Mu n , A Colmari borter- mcjési Intézcti a
csász. és kir. földmivelésügyi minlsztéri um
Ja görczi, spalatói, st. michelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állo-
! más stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért cl
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. Asciienbraod-íéle RÉZKÉMPOR
(12% rézgtílc M i n i ü l ) ,
Szicíliai párolt kénpor,
I* H o v u d m RttífloMoa GépolaJ.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak
SCHWflRZ éj TAUBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
Egy jó házból való fiu
l a n o n e z n a k
felületik HEU és KLEIt céí
lUszerkereskédésébeit. =
ar-tart--a^-.; -s.wr*
Felelős szerkesztő: Q Q r t l e r I s t v á n .
r.T ciaÉf s -rax:-f .- rr.-^.-.
MEO N Y Í L O T T I
Szívós Antal mflórás és látszerész
üzlete a Kazinczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett, ŐSzh
uj
ala
»xJMt0d« «m»rnyi»*
BALATON-KERESZTURON
( P a r k sxAlló.)
40 uj modern szobival. Szobák pen sióval vagy
anélkül. Napi Icljes pensió lakással 10 korona.
Családoknak s katonatiszteknek kedvezményes ár
Kirándulóknak meglepő
mérsékelt árak !
Kitűnő ellátást garantál
Széphelyi Kálmán ahhá/iai Ponsiontulajd.,
főszakács.
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható. E g y C S Í n O S a H b l l t O r O Z O tt
óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez. Z szobás lakás
URANIA mozgókép palota.
K v i r w r l - u l c i 4. T t l t K n ZW.
Csak egy napi Péntek julius hó 9-én
Ha asszonyok
gyUISInek
egy szerelem története b felvonásban.
Továbbá az érdekes és szenzációs
képekből álló kísérő műsor.
esetleg konyhával
Julius 15-ére kiadó, Egyik szoba már most
elfoglalható. — Bővebbet a kiadóhivatalban.
Rtndes helyárak. — KltCnó zene.
Előadások hétköznap 6 és 9 órakor, vasárés
önnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Utcai lapelfirusitík
a Zalai Hirlap
Kiadóhivatalában felvétetnek.
Ü g y e s , g é p e n d o l g o z ó * H Í F Ü 6 t 6 S 6 k
zsúkvarrínfiket f e l v é t e t n e k
alkalmaz
Nagykanizsai Tárházak.
4. oiaai.
Tiszlclcllcf értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget is régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
felfrissítettem. -----
Raktáron tartok May és
Holfeid-féle rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüekef. ::
=-- — A legfinomabb árukl =====
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megickintésére.
Teljes tisztelettel GOlífieríeMé.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében. !
GUTENBERG NYOMDA
• NAGYKANIZSA Csengery-ut 7. sürgönyeim:
u u t e n b e r g n y o m d a
\\ • Minden legkisebb nyomtatványrendelést
w a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
• Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz -"W
ZALAI HÍRLAP 1915. lil uj 9.
1ECiH2DIT2Itü
Vezérképviselet:
:: 1 1 I I 1
festi vállalata
HűsyKnnlzso, Mnsynr-u. Z3
hODi J külföldi f a e r e z é s múrffúny átitatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k ü n k
magasan fejlett Ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégíti
Árajánlattal, s z i n e s vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk I 11
t. : Nyomatott a Kiadótulajdonosnál Outenbcrg-nyonida (Milnz és üoldbcrgcr) Nagykanizsa.
Ili. évfolyam. Nagykanizsa, 1915; Julius 10. szombat 154. szám
ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• lOflKVttBl á r a k i Melyben háxhox hordva 1 hóra I K.
< D « 4 fülér Vidékre, poitán . . I hóra 1-30 K.
N f l l t t é r ét hlrdotÍMk megállapított árak izerlnt.
A l a p í t o t t a :
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatal: Outenber jc-njomda C«cng(ry-«t 7. Irán.
Teleton: Srerkeurt*>*<•r 41. Kiadóhivatal 41.
Az amerikai magyarok
jajkiálltása.
Vagy nem tragikus dolog az, amikor
száz és százezernyi magyar amerikai
kénytelen hónapok óla látni, hallani,
olvasni és tapasztalni, hogy az amerikai
közvélemény tótágast áll az örömében,
ha azt jelenthetik, vagy hazudhatják az
amerikai lapok ökölnyi betűs cikkekben,
hogy betört az orosz Magyarországba,
de szomorodott szívvel vesz tudomást
ugyanazon amerikai közvélemény arról,
hogy kiverte és elverte a magyar az
oroszt! ?
•Vagy nem tragikus dolog az, amikor
sok százezernyi magyar amerikai azt
látja, hogy a mi szülőhazánk ellenségeinek
mindent szabad, de szövetségeseinek
semmi ? Anglia ugy bánhatik Amerikával,
mint a kis gyermekkel, megtilthatja
neki, hogy tengeri kereskedelmet
folytathasson Európával, útját állhatja
minden hajójának és leszedheti
azokról az árukat, fütyülhet Amerika
minden tiltakozására, de Németország
azt sc kívánhatja még, hogy amerikai
utasok ne utazzanak épen olyan angol
hajókon, amelyek hadiszercket szállítanak
Angliának s igy elsülyesztendők, ha a
német tengeralattiak utolérik. Angliának
jogában áll Amerika szerint százmilliónyi
német, osztrák és magyar civil népet
éhhalálra Ítélni, de Németországnak
nem szabad egy angol hajót clsülyeszteni,
ha azon civilek is vannak I
Valljuk csak be őszintén, Igazán, hogy
fáj, nagyon fáj cz nekünk. Nagy csalódás
ez reánk nézve s akik ezt nem érdemeltük
Amerikától. Egyáltalán nem 1
Mi német, osztrák és magyar bevándorollak
tömegesén lettünk amerikai
polgárokká, amit se az angol, se a
francia bevándoroltak nem tetlek meg.
Nekünk, az igaz kél hazát adott a
végzetünk s ezt sohase is tagadtuk és
ma se tagadjuk, dc amazoknak, az angol,
a japán, a francia bevándoroltaknak
csak egyet s cz az egy nem Amerika,
hanem a szülőhazáiul.
És mégis mi ellenünk, a mi szülőhazánk
s szövetségesei ellen van az amerikai
közhangulat.
S mégis irgalmatlanul, komiszul heccel
az amerikai sajtó a német s vele az
osztrák és magyar ellen. Háborúért ordítanak,
nem azért, mert egy német
vizalatti elsülycsztette az amerikai Ounflight
olajhajót, hanem azért, mert egy
másik német vizalatti elsülycsztette az
angol Lusitánla gyorsgőzöst. Nem törődnek
ázzál, hogy .harminc millió német,
osztrák és magyar vérű, Amerikához
hü, becsülcles lakósa és polgára
van ennek az országnak, akik a leglehetetlenebb
és legtragikusabb helyzetbe
kerülnének s a mellett mégis csak anynyian
volnának, hogy nem lehetne ketrecbe
zárni őket az angolok örömére,
ők készek volnának Amerikával hadat
üzentétni Németországnak s Ausztria-
Magyarországnak.
Fáj a szivünk ennek a láttára, nagyon
csalódottan érezzük magunkat, tragikus
a helyzetünk nekünk, akiknek két hazát
"adott a végzetünk s látjuk, hogy lelketlen
izgatók s angol bérencek most ezt
a két hazát szembe akarnák egymással
terelni.
Isten óvjon meg bennünket ettől.
Egy öreg amerikás.
A VILÁGHÁBORú.
- - flz Est inai táviratai.
Lublln és Iuongorod előtt.
Krakó. Az Esti Újság haditudósítója
jelenti, hogy Lublin városában igen erősen
hallatszik az ágyudörgés. A jelentés
megállapítja, hogy a monarchia
csapatai Lublintól 40 kilométernyire,
Iwangorodtól pedig 30 kilométernyire
állanak. Az itt folyó harcok
Varsóra nézve is döntő jelentőséggel
birnak.
A németek előnyomulása.
Berlin. A nagy főhadiszállásról jelentik:
A német seregek, melyek az oroszokat
az utóbbi napokban Kclelporosz.-
országlól keletre több ízben megverték,
a menekülő oroszok üldözése közben a
Njemen folyónál jelentékenyen előre
jutottak.
Az orosz haditanács.
„Ulsszauonulús nouo-GsorSleuszkls^.
Rotterdam. A londoni Times jelenti
Szentpétervárról: Néhány nappal ezelőtt
Miklós cár elnöklete alatt az orosz hadvezérek
és miniszterek haditanácsot tartottak,
melyen a harctéri helyzetet és a
tennivalókat beszélték meg. Az orosz
haditanácson élénk megfontolás tárgyát
képezte az a terv, hogy az orosz haderő
a Bug folyóig (Lublintól keletre), a
Visztulától pedig Novo-Georgiewszkig
(Varsótól 30 km.-rc északkeletre) vonuljon
vissza és Varsó és Iwángorod
váraira támaszkodjék.
A Moldova riadója.
Románia támadja mes Oroszországot
Brassó. Corp Péter volt román miniszterelnök
és malg is vezető román politikus
harcos lapjának, a Moldovának
legutóbbi száma irja a következőket:
»Amint látszik, az oroszok legyőzetése
Galíciában teljessé lesz. Azt kérdjük tehát
ennek a megállapításánál,, hogy milyen
hatást fog gyakorolni Oroszország
szánalmas helyzete az ő szövetségeseire,
valamint a semleges államokra? Az orosz
offenzívát, amely most végleg megbukott
Franciaország és Anglia kényszeritette
Oroszországra, amelynek katonai tehetetlensége
előbbi szövetségeseink cserben
hagyását jelenti, amennyiben lehetővé
válik a felszabaduló német erőknek
Franciaország és Olaszország elleni felvonultatása.
De az orosz vereség mást
is jelent. Jelenti a semleges államokra
ránehezedő orosz nyomás szüuését. Nem
gondolja a\\román kormány, hogy ütött
Besszarábi^ felszabadilásának órája és
hogy a hábozásnak nincs többé létjogosultsága
?<
Háromezer olasz fogoly.
Sajtóhadiszállás. A doberdói fensik
ellen intézett legutóbbi olasz támadásoknál
csapataink háromezer olasz katonát
ejtettek foglyul.
Miért nem tárnod Szerbia ?
Szófia. Mint Nisből érkezik a hiteles
hir, II. Miklós orosz cár közvetlenül az
olasz hadüzenet előtt sajátkezüleg irt
levelet küldött Péter szerb királynak,
akit arra hívott föl, hogy az olasz támadással
egyidőben Szerbia is a
íegerélyesebb offenzívát kezdjen
az osztrák-magyar monarchi ellen.
Péter király hosszú levélben válaszolt
a cárnak és közölte vele, hogy Szerbia
minden óhajtása dacára nem tud eleget
tenni a cár felhivásánaR, mert Szerblát
a legrettenetesebb kolera pusztítja
és ezért minden katonai akcióra
teljesen képtelen.
Az olaszok borzalmas pusztulása.
Lugano. Egy olasz katonatisztnek
Luganoba érkezett családja borzalmas
képeket fest az olaszok az Isonzónál
szenvedett veszteségeiről. Az Isonzómenti
ütközetekben a katonailag szervezett
olasz határ és vámőrök kilenctizedrésze
szintén elesett. A vámőrcsapatokat
egy dandárparancsnok vitte a
pusztulásba, akit emiatt elfoglak és haditörvényszék
elé állítottak.
2. oldal.
semleges loboió az olasz hajókon
Luganó. A monarchia flottájának az
olasz tengerészeire folytonos csapisokat
mérő támadásai miatt az olasz kormány
elrendelte, hogy az Adrián az összes
olasz hajók semleges lobogók alatt járjanak.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. Északkeleten az általános
helyzet változatlan. Orosilengyelországban a
Kraszniktól északra emelkedő magaslatokon
tovább harcolunk. Mint az előző napokban,
ugy tegnap is az arcvonal több helyén az
az oroszoknak rendkívül heves támadásait
visszavertük. A Visztulától nyugatra az oroszoktól
elfoglalt valamenyi előállást tartjuk.
Olasz hadszintér. A partvidéki arcvonalon
tegnap viszonylagos nyugalom voll. Egy olasz
repülőt Görznél szükségleszállásra kényszeritettünk.
A karinthiai és tiroli határterületen
ágyuharc és csatározás volt. Két ellenséges
zászlóalj támadásait, amelyet a Buchstein
mellett levő Col I)i Lama ellen kísérelt meg,
visszavertük. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. A Souchezl cukorgyártól
északra a franciák egy támadását visszavertük
és állásainkba behatolt kisebb osztagokat
lekaszaboltunk. A Soucheztól nyugatra
tegnapelőtt elvesztett árokrészt még nem sikerült
az ellenségtől megtisztítanunk. A francia
hadvezetőségnek egy német ágyú zsákmányolásáról
szóló jelentése helytelen. Aillytól keletre
a franciák eredménytelen elszigetelt támadásokat
intéztek ellenünk. Bois dc Pretreben
újonnan elfoglalt hadállásainkhoz kelet
felé csatlakozólag 350 méter szélességben
több francia árkot rohammal elfoglaltunk.
Eközben több mint 250 franciát elfogtunk és
négy géppuskát zsákmányoltunk. Éjjel az
Ailly-i arcvonalon a Moselig csak jelentéktelen
járőrcsatározások folytak. Erős tüzérségi
előkészítés után az ellenség megtámadta a
Bau de Saptnál általunk junius 22-én rohammal
elfoglalt 631-es magaslati pontot. A hegycsúcson
a teljesen betemetett árkokat cl kellett
hagynunk.
Keleti hadszintér. A helyzet változatlan.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
. . _ ^ .„ I ; .
Adakozzunk a Hifagílpek!
ZALAI H RLAP — w J--Í"*. -Ti —i-- m » m mm y , n
A 48-asok
a lembergi harcokban.
Néhány nap előtt sebesülten érkezett Kani.
zsára Rarta Ferenc, a 48. gyalogezred hadapródjelöltje.
A fiatal embert, aki Barta Lajosnak,
a nagykanizsai izr. hitközség agilis és
köztiszteletben álló titkárának fia, nagyon jól
ismerik Kanizsán, ahol gyermek, majd tanulóéveit
töltölte és önkéntesi szolgálatát teljesítette.
Barta a Michnay százados parancsnoksága
alatt állott tizennegyedik menetzászlóaljjal
ment föl a harctérre, május végén. Mikor
a harctérre érkeztek, az a hadosztály, amelyhez
a 48. gyalogezred is tartozik, már tul
kergette az oroszokat a Dnyeszteren. A menetzászlóalj
a folyó pariján találkozott az ezreddel
és innen kezdve együtt üldözték az
oroszokat, akik gyors tempóban meneteltek
Lemberg alá. Atielőtt azonban Lemberget elérték
volna, csapataink az oroszokat három
nagy ütközetre kényszeritették^ amelyek fölényes
győzelmünkkel és az oroszok még rohamosabb
visszavonulásává! végződtek. Barta,
aki a második ütközetben sebesült meg,
mindvégig a tűzvonalban tartózkodott, résztvett
a diadalmas elónyomulásban s Igy tapasztalatai,
élményei méltán számot tarthatnak a
kanizsai olvasóközönség érdeklődésére.
Munkatársunk az első számú tartalékkóiház
sebészeti osztályán kereste föl Bartát, aki a
kezén és a felsőlábszárán sebesült meg. A
rokonszenves fiatal hadapród sebei szerencsére
könnyebb természetűek és örvendetesen
gyógyulnak. Barta a következőkben mondotta
el a negyvennyolcasok szereplését a lembergi
harcokban:
— Május végén - ludultuuk a harctérre
Michnay százados ur parancsnoksága alatt.
Századparancsnokaink Boskovlcz, Oszlányl főhadnagyok
és Bentzik hadnagy urak voltak.
Eleinte azt hittük, hogy az olasz harctérre
visznek bennünket s képzelhető embereink
határtalan lelkesedése. Az első csalódás Gyékényesen
ért bennünket, ahol vonalunkat az
államvasuti vonalra tolatták. Épen zászlóaljügyeletes
tiszt voltam. Éjtélután érkeztünk
Gyékényesre s itt tudtam meg, hogy nem
megyünk az olasz harctérre. Ez az állomás
külömben arról is nevezetes, hogy egy másodosztályú
vaggout kapcsoltak a vonatunkhoz,
mindnyájunk nagy örömére. Addig ugyanis
egy szűk és kényelmetlen harmadosztályú
kocsiban hózódtak meg az összes tisztek és
önkéntesek.
Innen már kényelmesebben folytattuk az
utazást, keresztül a nagy magyar Alföldön.
Ezt az utazást életűn legkellemesebb emlékeim
között őrzöm meg. Utunk a legnagyobb,
színmagyar városokon át vezetett, ahol mindenütt
a legszebb fogadtatásban részesültünk.
Az állomásokon a lakósság színe-java fogadott
bennünket és elhalmoztak k»dves figyelmességekkel.
Utunk Szegeden, Debrecenen és
Ungváron át öt napig tartott. Különösen megkapó
látvány volt egész utunk alatt a kalászos,
nagy magyar rónaság képe. Mindenütt
hullámzó, gazdag vetéseket ringatott a friss
szellő s ez a látvány a remény szent bizalmával
töltött ej bennünket, a magyar föld
diadalmas, ősi ereje nyilatkozott meg ebben
számunkra.
Ungváron tul már a Kárpátok között haladt
a vonat, a leggyönyörűbb vidéken, amelyet
elképzelni lehet. A merészen kapaszkodó
vasúti vonal mellett minduntalan előtűnt a
játékosan kanyargó Ung folyócska. Gőgös
bércek és szelid völgyek váltakoztak előttünk.
1^15 julius 10
A vidék szépsége bőven kárpótolt az utazás
fáradalmaiért.
Csontoson kiszállottunk a vonatból, mert
az uzsoki hágón gyalog kellett áthaladnunk.
Az elhagyott faluban, amelyben akkor csak
katonaság tanyászott, kellemes meglepetés
ért, ugyanis a kanizsai Miklós doktorral találkoztam
itt. Sajnos, csakhamar el kellelt válnunk,
hogy folytassuk utunkat az uzsoki
hágó felé.
Mondanom sem kell, hogy már jó előre
meghatottságot éreztünk, amint a véres és
dicsőséges emlékű hágóhoz érkeztünk. A
szoros, amely gyönyörű fekvésű, tágas völgy
katlanba nyilik, még akkor is bll^lött a sok
ezer, elesett orosz holttestétől. A halottakat
már régen eltemették, de a bomlás dögletes
szaga, amelyet maguk körül terjesztettek, még
nem illant el.
A szoros egész hosszúságában tele volt
egyszerű, dc annál meghatóbb sírkereszttel,
amelyeken ékes és megindító föliratok figyelmeztettek
elesett hőseink dicsőségére. A legtöbb
sirfelirat láthatóan egyszerű, földműves
emberektől származott, dc ékes szólóvá tette
őket az érzés melege és fájdalmuk. Lehetetlen
volt érzéktelenűl elmenni e némaságukban
is beszédes trófeák között. Mindegyik mellett
megállotlunk egy pillanatra s akárhány felirat
könnyet csalt a szemünkbe.
Sianklnál kellett újból fölszállnunk a vasútra,
odáig gyalog tettük meg az utat. Sianki az
uzsokl szoros őrzőkapuja galiciai földön. A
csinos, forgalmas városka Migyarország felőli
része teljesen elpusztult, romokban hevert,
de annál élénkebb élet uralkodott a város
épségében maradt részében A legjobban az
lepett meg, hogy a városban már javában
virágzott a békés, polgári élet. Semmi sem
mutatott arra, hogy egy nagy hadsereg háta
mögött vagyunk s hogy közvetlen közelünkben
a világtörténelem legnagyobb és legvéresebb
küzdelme folyik. A kora reggeli órákban
a városka utcái megteltek jól öltözöit, piacra
sieló uriasszonyokkal, akik oly nyugodtan
hódoltak rendes és megszokott elfoglaltságuknak,
hogy egy pillanatig valóságos illúzióba
ringattak. Mintha csak otthon lettem volna.
Külömben is a vidék megdöbbentően hasonlított
Kanizsa környékére s a katonák menetközben
minduntalan felkiáltottak :
— Ni, ott a bagolai hegy.
— Az meg a vasúti töltés.
— Akárcsak Sáncon vónánk.
(Folytatjuk.)
MEGNYILOTTI — . = éSzívós Antal müórás és látszerész
uj üzlete a Kazinczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
i •
Permetezésnél a rézgállcot teljesen pótolja
D C P f i n n A Colmari borterr
c n u u i u , melési intézet, a
csász. és kir. földniivclésűgyi minisztérium
a görczi, spalatói. st. michelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
slb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai Nanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocid"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. Asclitobraod-féle RÉZKÉMPOR
(12% rézgdllc tartalommal).
Szicíliai párolt kénpor,
I* Hayunga Rafílabdaa Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak
SC8WIR2 és TAUBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
Az
4b s z á l l o d a megnyílt
BALATON-KERESZTURON
(Park M á l l ó . )
40 uj modern szobával. Szobák petisióval vagy
anélkül. Napi teljes pensió lakással 10 korona.
Családoknak s katonatiszteknek kedvezménye* ár
Kirándulóknak meglepő
mérsékelt árak!
Kitűnő ellátást garantál Széphelyi Mimin r r —
1915. julius 10- ZALAI HIRLAP 3. oiclil
HIREK.
Előléptessek a 20-as honvédtisztlkarban-
A honvédség Rendeleti közlönyének
l e g u j a b b száma ismét több ezer honvédtiszt
előléptetését tartalmazza. A nagykanizsai 20.
h o n v é d g y a l o g e z r e d tisztikarában az alábbiakat
léptette elő őfelsége: A tényleges állományban :
Századosokká; Komlósi Gyula, Várady Lajos,
Nusai Béla és Horváth László főhadnagyokat;
főhadnaggyá-. Tomka Ferenc hadnagyot. A
tartalékban főhadnagyokká: Fodor Károly.
Eőry Üéza, Bricht Jenő, Jászovszky János,
dr. Hegedűs György, Zvarinyi János, Leszner
Manó, Haíner János, Misner János és Geiszler
István hadnagyokat; hadnagyokká: Radits
Ferenc, Kéri Gyula, dr. Berzsenyi László,
Ludovits István és Laki Sándor zászlósokat.
A m. kir. népfelkelésnél pedig a nagykanizsai
20. népfelkelőezrednél főhadnagyokká léptette
eló a király: dr. Kovács Lipót, Szandtner
H e n r i k , ur. Gottlieb Sándor, Traxier Károly
és Vilde Ferenc hadnagyokat.
Távirda Komárvárosban- A pécsi in. kir.
postaigazgatóság hivatalos közlése szerint a
Zalavármegye nagykanizsai járásának Komárváros
községében engedélyezett uj állami
távirdahlvatal f. julius hó l-én megnyílt.
Hadsegélyző hangversenyek a Cenrálban
és n sétatéren- Ma, szombat este ismét
nagyszabásu hangversenyt tart a KözponJ
kávéházban a 12-ős Landwehrek kitűnő szalonzenekara,
melynek magas színvonalú koncertjei
nélkül már el se tudnánk képzelni egy
kanizsai szombatestét. Ma estére újból 12
számból álló pompás műsort állított össze a
katonazenekar karmestere, kinek művészi
ízléséről és kvalitásairól már számos alkolommal
teljes meggyőződést szereztünk. A Centrál
kávéházban ma este rendezendő hadsegélyző
hangverseny nem éjfélig, hanem éjfél
ukín 1 óráig tart, hogy a színházi közönségnek
is módjában legyen magát előadás után
a zenekar játékában kellően kigyönyörködni.
A ma esti hangverseny kiillnó műsora a kővetkező
:
1. Král: Hoch Habsburg, i n d n l ó .
2. Verdi: Nyitány a „Nabukodonozor" c.
operából. /
3. Lehár: Keringő a „Cigányszerelemből".
4. Martell: Tengerészsors, dal.
5. Nedbal: Cinkatonák indulója. „Andersen
meséiből".
6. Fetrás: Operett-egyveleg.
7. Suppé: Nyitány a „Szép Galathea" c.
operettből.
8. Straus; Keringő a „Kis barátnők" c.
operettből.
9. Brahms: Magyar tánc, 5. szám.
10. Hiedlberg: Fata morgana, intermezzo.
11. Stolz; A bécsi babus, gavott.
12. Pitschmann : Egy víg tarokpartie, gyorspolka.
Holnap, vasárnap délután a kanizsai hósök
siremlékalapja javára a katonazenekar a sétatéren
ismét hangversenyt tart. A tartós jóidö
remélni engedi, hogy a sétahangversenynek
remek sikere lesz. A holnap délután 5 órakor
kezdődő sétatéri hangverseny belépő dijai
Isméi 20 és 10 fillérben vannak megszabva.
A kitűnő ligeti vendéglő holnap is teljes
apparátussal működésben lesz.
Fácánt kínálnak Nagykanizsának. Fgy
másik mai hírünk szól arról, hogy megérkezett
a próbarendelmény a tengeri halakból,
amiket a Magyar halkonzervgyár r. t. ajánlott
korlátlan mennyiségben Nagykanizsának húspótló
gyanánt. Még nem Is dönthettünk afelől,
hogy kell-e nekünk a tengeri hal, vagy sem,
amikor egy másik hasonló ajánlat érkezett
Nagykanizsa város tanácsához fácánokról. Egy
pápai vadkereskedő közli a városhoz intézett
levelében, hogy bécsi hűtőházában mintegy
10,000 darab fácánja van, amikből több ezer
darabot kinál Nagykanizsának darabját 2 korona
70 fillérrel számítva. Az ajánlat közli,
hogy több város (Szombathely, Kolozsvár stb.)
vett már nagyobb mennyiséget e fácánokból
és azokat a közönség mindenütt örömmel
fogadta és valósággal szétkapkodta. Véleményünk
szerint dr. Sabján polgármester igen
helyes dolgot cselekedne, ha reagálna az
ajánlatra, mert sem Szombathelyen, sem
Kolozsváron akkora husszflkség nincs, mint
Nagykanizsán, tehát még csak itt kapkodnák
igazán az ízletes fácánpecsenyét.
Lezuhant egy repülőgép fttsőlcndva
mellett. Alsólendváról írják : A lendvai járásban
lévő Hosszupereszteg község határában
nagy riadalmat keltett a minap egy repülőgép,
amely a falu fölött megjelent. A gép alacsonyan
haladt s egyszer csak lezuhant. Kaszával,
kapával rohant oda a falusi nép s talán
agyonveri az aeroplán utasait, ha egy csendőrjárőr
közbe nem érkezik s föl nem világosítja
őket, hogy a pilóták nem olaszok, mint a
hosszuperesztegiek hitték, hanem a mi katonáink.
Csakhamar kiderült az is, hogy a lezuhant
katonaaviatikusok Fischamendból indultak
el és útirányt tévesztve kerültek Zalamegye
fölé, ahol ilyen balul jártak. A repülőgép
kereke és két szárnya eltörött s vonaton
szállították vissza Fischainendbe. A két katonának,
— kik a gépben ültek, — semmi
bajuk sem történt.
f l városi közélelmezési hivatal hírei- A
nagykanizsai rendőrkapitányságnak Bánekovich
János állami tanitó kezelése aiait álló osztálya,
— melyet bátran lehelne a város közélelmezési
hivatalának nevezni — közli a következőket:
Hétfőn megérkezik a városházára a
kukorica, amelyre már korábban előjegyzések
történtek s annak kimérése hétfőn délulán
kezdődik a városház udvarán. — Ma reggel
megérkezett a rendőrkapitányságra a tengeri
halak próbaszállilinánya, melyre mintegy 20-an
eszközöltek előjegyzéseket.. Az elójegyzők a
legsürgősebben jelentkezzenek a hal átvételére.
(A próbafőzés valószínűleg mindenütt
holnap lesz.) — Azt is közli a rendőrkapitányság,
hogy 12 és fél métermázsa rézgálic
érkezett hozzá. A gazdák, akik arra előjegyeztek,
holnap délelőtt jelentkezzenek a városházán,
hol a rézgálicot nyomban átvehetik.
A kiskanizsai gazdák délután a kiskanizsai
városházán kapják meg az előjegyzett rézgálicot.
Milyen lesz az uj tiszt ? A kormány uj
rendelete kapcsán érdekelt körökben felmerült
az a kérdés, hogy az uj gabona feldolgozása
hogyan fog történni és milyen lisztfajokat
fognak a fogyasztőközönség rendelkezésére
bocsátani, miután erre vonatkozóan eddig
intézkedések nem történtek. Hir szerint a közel
jövőben ujabb kormányrendelet fog ebben
a kérdésben megjelenni, mely részletesen diszponál
a továbbiak felett. A rendelet lényegében
a kukoricát eredeti rendeltetésére uta\'ja
vissza és élelmezési célja helyett, — amire
eddig nagyrészt fel kellett használni — takarmányozási
és ipari használatra kerül. A
malmok a nulláslisztet huszonöt százalékban
fogják kibocsátani, esetleg a finom tésztaliszthez
azokat az őrleményeket is hozzáadják,
amelyeket a háboru előtt gyengébb minőségűek
voltak. A főzőlisztet a jövőben keVerés
helyett tiszta búzalisztből, a kenyérlisztet
pedig valószinüen harminc százalék árpával
állítják flő.
Hnzuljiik yiseiWélywket!
Színház.
* Játszási engedély az arénára. Tegnap
délután volt az immár teljesen felszerelt és
helyreállított arénában a tüz- és közbiztonsági
siemle, ami a játszási engedély kiadásának
föltétele. A szemlén a hatóság részéről lulredi
János rendőrtiszt és Knortzer György taroltaparancsnok
vettek részt, akik mindent rendben
találva, átadták az arénát rendeltetésének. S
ezzel ma este megkezdődik a kanizsai nyári
színházban az egy hónapra tervezeit előadások
sok sikerrel kecsegtető sora.
* Heti müaor:
Szombaton: Lengyelvér. Operett-bemutató
Vasárnap: Lengyelvér. Másodszor.
• Hétfőn: A papa kedvence. Énekes bohózat.
Kedden : A tökéletes asszony. Lehár operettje.
Szerdán : Jó éjt Muki. Énekes bohózat.
— r - 1 T w ^ - r w . t —
Felelős szerkesztő: G ű r t l a r látván.
Egy jó házból való f i u
felvétetik. BEŐSZE DÁNIEL
Zrínyi Miklós-utca 22. szám
Járványos és fertőző betegségek ellen
legbiztosabb óvszer az erősen szénsavas
a legkellemesebb IzQ asztali és borvíz.
Állandóan palackcseréi/el kapható
s í«y Mzfartdsban a legolcsóbb.,
W-T Fficlárusltás N«fyk«nlztAnt = = j
1 1 1 fűszer és csemege [!
kereskedésében.::
Megbízható nős, óvadékképp hivatalszolga
felvétetik. Ajánlatok^ a „Hungária
Általános Biztosító Részvénytársaság4\'
vezérügynökségéhez Nagykanizsa
Csengery-ut 1. sz. küldendők.
Ügyes, gépen dolgozó
zsdKuorrúnSKet
a l k a l m a z
Nagykanizsai Tárházak.
Egy jó házból való fiu
l a n o n e z n a k
felvétetik NEU és KLEM céí
fflszefkereskeilésélien. =
4 oidal. ZALAI HIRLAP ~ >915. julius 10.
URANIA mozgókép palota.
Rvttocjl-iilt* 4, Tcltton 396.
Szombat vasárnap, julius 10. és 11. A milliós kazetta nagy dctcktivdráma 3 felvonásban.
Hadnagy csínyek, katonai vígjáték 2 felv.
A Scmmerlng télen, term. felvétel.
Hadi híradó, liarcztéri aktualitások.
Rendet helyink. — Kltünó zene.
Elóadátok hétköznap 6 éa 9 órakor, vatáré>
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
itos reklám 3
helyett szép és tartós
munkát végez, olcsón
RE1SZ
cím és szobafestő, Kazlncy-iU.
M M 5 D I T 9 W Ü K
A V Í L Á G S T !
Vezérképviselet:
honi S m m \\ faerezés márvány utánzatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k ü n k
magasan fejlett ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, szines vázl
a t r a j z z a l fölszólltásra
díjtalanul szolgálunk 1 11
M E G H Í V Ó .
t. részvé%ny esei tisztelettel meghivatnak
az 1915. évi julius hí 31-én délelőtt 11 örahor nagykanlzsún
a Pesti Mfliyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai llólimtézelének
helyiségében tartandó
rendkívüli közgyűlésre
N a p i r e n d :
1. Az igazgatóság javaslata a rószvónytöko felemelése iránt.
2. Az alapszabályok 2. §-ának módosítása.
Nagykanizsa, 1915. julius 6.
Az igazgatóság.
I
Aki szavazati jogával élni kíván, tartozik részvényeit szelvényeivel együtt, az alapszabályok 13. §-a értelmeden,
legalább\' 3 nappal a közgyűlés elótt, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank főpénztáránál Budapesten, vagy
ezeil b?.p.k nagykanizsai fiókintézetének pénztáránál letenni, aminek ellenében részére igazolvány állíttatik ki,
mely ót a közgyűlésen való részvételre feljogosítja.
Nyomalolt a kiadótulajdonosnál Gutenberg-nyomda (Miinz és Goldbcrgcr) Nagykanizsa.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. julius 12. hétfő 155. azám
tár a ad almi éu közgazdasági napilap.
HOfliatéal *r«k| Helyb«a házhox hordva I bóra 1 K.
( D N tzim 4 fillér Vidékre, poKAn . . I hóra 1-30 K.
Nyllttér é« hirdetések megállapított árak vitrint.
Alapította:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal: Ontenbtric-nyorada CMflgcry-ut 7. t z á a .
*M
Telefon: SxcrketMódg 41. Kiadóhivatal 41.
A háború tanít.
Borzalmas puszlitásai és rettentő kárai
mellett, hasznos dolgokat is hozott a
háború. Ez alatt nem azt a hasznot
értjük, ami a bűnös és becsületes hadseregszállitóknak,
az élelmiszeruzsorásoknak
és élelmiszerkereskedőknek jutott.
Hanem azt az átalakítást, amely az emberek
szokásain, felfogásain történt és
amelynek remélhetően nyoma marad a
későbbi időkben.
Ezek között a legjelentősebb: az igények
mérséklése, az egyszerűség, amelyet
azelőtt hiába papoltak az emberek
fülébe. Minden drágítás azzal a következménnyel
jár, hogy az ember a lehető
határig összevonja a szükségletelt. A
drága luis megcsinálta a húshagyó napokat.
És a husevésben nemcsak azok
tartanak szük mértéket, akik nem tudják
a képtelenül magas árakat megfizetni.
— A módosabbakat valami lelki
szükség viszi rá, hogy ezzel torolják
meg a hus spekulánsainak határtalan
önzését. — Igaz, hogy a legnagyobb
szolidáritás se lenne képes a drágaságot
visszaszorítani. A csökkent szükséglet
azonban mégis ront valamit a spekuláció
számításain és annak a húsnak
a drágaságában nincs köszönet, amelyet
nem vesznek.
Drágul a sör: bizonyára leszoktat egy
nagy tábor embert az alkohol élvezetéről,
akik ma épp Ugy nem tudják az
életet sör nélkül elképzelni, mint ahogy
nem tudtuk sokan elhinni, hogyan lehetnek
ebédek hus nélkül is. Drágul a
selyem, a gyapjúszövet — bizonyára
egy, sőt két rend ruhával kevesebbet
jelent ez a férfi és női öltözködésben.
Annyi mindenről derül ki, hogy fölösleges
vagy legalább is, hogy a réginél
kisebb mértékben nélkülözhetetlen !
Arról nem is akarunk beszélni, hogy a
külföldi nyaralásnak, a drága fürdőhelyeknek
milyen könnyen el tudtunk a
híjával lenni 1 Az ugynevezett végsőkig
feszített idegek nem pattannak szét az
idén, ha nem is fürösztik meg azokat
az olasz vagy francia tengervízben. Aki
elviselhetetlennek fogja találni az itthoni
meleget, azoknak elegendő a maga
puha helyzetét összehasonlítani azokkal
akik egy esztendeje tűrik az összes évszakok
különféle viszontagságalt.
Hát az nem érdekes, hogy az adósságcsinálás
is kezd tünedeznija divatból.
A gyárosok és nagykereskedők csak
készpénzért adnak cl, aminek folytán a
vlszontelárusltó is csak készpénzfizetés
mellett árul és beszünteti a hitelezést.
Eleinte lehetetlen állapotnak tünt föl ez
is, de később belészoktunk: kiki annyit
vesz, a mennyire készpénze van, amikor
készpénze van és nem terheli 9
vőjét azzal, hogy mindenféle fölöileges
vagy nélkülözhető dolgot összevásárol,
csak azért, mert akkor, amikor veszi,
nem kell pénzt adni rá.
Egyebet is lehetne még elmondani,
de elegendő ez is annak illusztrálására,
hogy a komoly idők és a szükség uj
erkölcsöket, uj egyszerűséget neveltek a
könyelmüségben, léhaságban és fényüzéskedésben
erősen elfajult emberekre.
És ha talán még mesze van a béke,
amely meg fogja mutatni, hogy az átalakulás
maradandó lesz-e, vagy pedig
az első gondtalan perc elfelejteti, a
mit a háború alatt tanultunk: maga az,
hogy megízleltük az egyszerűséget, a
lemondani tudást, egyik nagy értéke a
háborúnak.
A VILÁGHÁBORU.
• • \' fi Magyar Távirati Iroda és fiz Est mai táviratai. ------
Nyugvóponton Galiciában.
Negállt oz oroszok üldözése.
Sajtóhádiszállás. A gorlicei áttörés óta
a sikerek végtelen láncolata között folyt
elönyomulásunk az északi hadszintéren
stratégiai nyugvóponthoz érkezett. Az
utóbbi napokban mindenütt elértük azokat
a védelmi szakaszokat, melyeken az
oroszoknak hatalmas tömegű uj erők
közbevetésével sikerült saját csapataik
rohanását megállitanlok, A Bug folyó
vonalán és Kraszniktól északra sikerült
ezen uj orosz erőknek a Gorlice óta
számos nagy ütközetben szétugrasztott
oroszokat összeszedni és azokat ellentámadásokba
belevinni. Győzelmes csapataink
a mindenült újból és újból ismétlődő
orosz rohamokat bravúrosan
verik vissza és SZÍVÓS ellentállásunkon
az oroszok minden áttörési kísérlete is
meghiusult.
A román határt
erősítik az oroszok.
Csernowitz. Az oroszok lázasan
erősitik az orosz-román határt, ahol
már eddig is számos olynn intézkedés
történt, melyekből az oroszromán
jóvÍ8zony teljes megszűntére
kellett következtetni. Az orosz katonaság
a román határon nagy
apparAtussal sáncokat és síirü drótakadályokat
épit. A határszéli lakosság
nagy Izgalommal várja az itteni
fejleményeket.
Balkáni királyok
találkozása Athénben.
Luganó. Hiteles blreh szerint a román és
bolgár királyok még e hónap folyamán Athénbe
utaznak, hogy találkozzanak Konstantin
görög királlyal. A román és bolgár királyokat
külügyminisztereik Is elkísérik a nagy
események magvát rejtő atbénl királytalálkozásraÍ
t é l e t
a szófiai bombamerénylet
ügyében*
Gbenadliw volt minisztert letartóztatták.
Szófia. Négy hétig tartott tárgyalás
után tegnap hozott Ítéletet a bíróság a
szófiai bombamerénylők ügyében, akik
a tavasszal a szófiai Munlzlpalkaszínó
bálján az előkelő báli közönség közé
több bombát dobtak, hogy a törhetetlen
semlegességpárti Radoszlavow miniszterelnököt
és hiveit megöljék. A miniszterelnök
azonban szerencsére teljesen sértetlen
maradt. A tárgyaláson kiderült,
hogy a merénylet szálai Párisig, Londonig
és Szentpétervárig vezetnek és a
merénylet egyik értelmiszerzője dr.
Ghenadlew, korábbi bolgár külügyminiszter
volt, akit tegnap az Ítélet
kihirdetése után Szófiában óriási feltűnést
között letartóztattak és ellene
büntető eljárást indítottak. A tegnap
kihirdetett itélct a kővetkező:
A fövádlottakat, Anastasow Vikentit,
Santow leót és llyew Györgyöt halálra
ítélték, Antew, Manolew és Maniw
vádlottak pedig súlyos fegyházbüntet
é s r e ítéltettek. Do"brinowicsot felmentették.
Az Ítélet elrendeli dr. Ghenadlew
volt bolgár külügyminiszternek és a fővádlott
Anastasow feleségének azonnali
letartóztatását és ellenük eljárás indítását,
mert a tárgyalás során ellenük igen
terhelő gyanuokok merültek fel. A volt
miniszter letartóztatása a bolgár fővárosban
a legkínosabb feltűnést keltette.
Lelőtt szerb röpülő.
Újvidék. Tegnap délután egy szerb
(illetőleg szerbiai francia) repülőgép jelent
meg Újvidék fölött, ahol a ,vasúti
állomást kezdte bombázni. Mielőtt azonban
bármi eredményt érhetett volna cl,
katonáink az ellenséges repülőgépet lelőtték
s utasait sértetlen állapotban elfogták.

ZALAI HRLAP
A trónörökös a királynál.
Bécs. Károly l;«renc József trónörökös
a főhadiszállásról ma reggel Bécsbe
érkezett, ahol az Őfelségének fog referálni
a harctéri helyzetről.
Repülőink sikerei.
Cormons bombázása.
Trieszt. Hadseregünknek két repülőgépe
tegnap az Isonzón tul az olaszok
által megszállva tartott Cormons határállomás
Jölc repült, ahol az olasz hadállásokra
több bombát dobtak, melyek
oli szemmclláthatóan nagy pusztítást
okoztak.
Obtenovác bombázása.
Zimony. A monarchia két aeroplánja
ma hajnalban Belgrádon át Obrcnovácig
repült, ahol bombáik több katonai raktárt
felgyújtottak és szerb tüzérségi állásokat
sikerrel bombázták. Repülőink három
óra múlva sértetlenül visszatértek
elindulásuk helyére.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
A helyzet az összes hadszíntereken változatlan.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfóhadiszáltás jelenti:
Nyugati hadszintér. Yperntől északra az
angolok tegnap megismételték julius ti-iki kísérleteiket,
hogy a csatorna melletti állásunkat
birtokukba kerítsék. A támadások az ellenség
jelentékeny veszteségei mellett meghiúsullak.
Közvetlenül a Souchez-ablaini úttól északra a
franciák este támadást kíséreltek meg. amely
a németek egy-egy eléréseivel találkozott, a
harc még nem fejeződött be. A Beau Sejour
l\'ermctöl északnyugatra az ellenségtől tegnap
éjjel elragadott árkot kora reggel ismét clvesztettük,
de ma éjjel mégis újból rohammal
elfoglaltuk és öt támadással szemben megtarlottuk.
A Hois dc Pretreben az ellenség
súlyos veszteségei mellett közvetlenül uj állásaink
előtt omlott össze Iranciáknak e*;y heves
ágyútűzzel előkészített támadása.
Keleti hadszintér. A helyzet változatlan.
Délkeleti hadszíntér. Az utolsó napokban
a Krasznosztawtól délre levő vidéken helyi
harcok voltak, amelyek mindenütt ránk nézvkedvezóen
folytak le. Egyébként a német csapatoknál
semmi sem Wrtént.
/I miniszterelnökség sajtóoszhft
t a t a i n k a Hadsegélyzőnek!
I Hangzatos reklám 3
jr helyett szép és tartós
í i munkái végez, olcsón
R E 1 S Z
Ö (lm éssiQbafeilö.KazincV\'iU,
A 48-asok
a lembergi harcokban.
Elmondja: Barta Ferenc hadaptódj.
(2) Csontoson Bogenriede/ Károllyal is találkoztam,
aki mint trénfőhadnagy szolgál. Nagyon
jól nézett ki és megelégedett volt, csak
a kocsisaira panaszkodott szörnyen.
Az előbbi elbeszélésemből szeretnék valamit
helyreigazítani. Ugy látszik, tévedésből vagy
nyelvhibából, Siankit mondtam Sambor helyett
s igy került a közönség elé Is. Samborban
pezseg olyan virágzó élet, Sianki pedig csupa
rom és teljesen lakatlan. Az egész nem fontos,
de szeretem a pontosságot. Sarabor környéke
hasonlított olyan meglepően a kanizsai vidékhez.
Samborlól azonban egyenlőre még messze
vagyunk, de miután Siankitól Samborig jó
vasút vezet, remélhető volt, hogy hamarosan
odaérünk. Ebben a reménységünkben ugyan
csalatkoztunk, dc ennek nem a vasút, nem a
gyorsasághiány volt az okn.
Siankiban nem soká időztünk. Rövid kis
sétára indultam és elborzasztott a pusztításnak,
a rombolásnak az a tökéletes munkája,
amit az oroszok végezlek itten. Még egy érdekes
látványra találtam. Itt láttam ugyanis először
szabályos tábori erődítéseket. Öröm volt
nézni, hogy milyen nagyszert)/ fejedelmi
dekungokat készítettek a katonáink. Egy főherceg
is ellakhatott volna bennük. A fedezékekben
még megtaláltam a harctéri élet
apró kényelmeit szolgáló berendezkedéseket, a
(alakon pedig mindeníélc föliratok tanúskodtak
bakáink kifogyhatatlan jókedvéről és
gazdag humoráról.
Siankiban vasútra szálltunk és azon folytattuk
utunkat.-. Mindenütt meglepett az a
csodálatos, boszorkányos gyorsaság, amellyel
a pusztítás nyomait eltüntették és a szétrombolt
életet helyreállították. A távíró és telefonvonal
már mindenütt rendben volt, de az uj
oszlopok mellett még ott voltak a régiek,
amelyeket az oroszok elfűrészeltek és ledöntötték.
Egyetlen egyel sem hagytak épen,
még tévedésből sem. Valóban ideális pusztító
munkát végeztek. A mieink igazán pompásan
dolgozhattak, hogy nvndezt olyan varázslatos
ügyességgel helyrehozták.
Éjjeli sötétség volt, amikor Slary-Samborba
érkeztünk, Sambor innen leglöljebb 15 kilométernyire
lehetett. Nemsokára egy ismeretlen,
lakatlan községhez érkeztünk, ahol a vonat
nyílt pályán megállott. Már egy félórája álltunk
s igy nem csoda, hogy nyugtalankodni
kezdtünk. Egyszerre csak bejön a vonatvezető
és jelenti, hogy felsőbb parancsra el kell
hagynunk a vonatot és gyalog kell Sainborra
menni, amelytől még körülbelül 10 kilométernyire
voltunk.
Nohát erre Igazán nem számítottunk. A
vonal/a valós/lnüU\'g szükség volt muníciószállítás
miatt s a magasabb érdekek élőit
nekünk hátrálnunk kellett. Dc viszont csöpp
kedvünk sem volt éjjel, vaksötétségben még
tiz kilométert menetelni és éjfélután beérkezni
egy vadidegen váfosba. Végre is. nem voltunk
még a harctéren, ahol az ilyesmi elkerülhetetlen
néha.
Azonnal távirati érintkezésbe léptünk a
Sambor-1 parancsnoksággal és sikerült kieszközölni,
hogy az éjszakát legalább a vonatban
tölthessllk. Ezután nyugovóra tértünk,
mert tudtuk, hogy korán kell fölkelnünk. Hajnali
három órakor lujfak ébresztői, azonnal
hozzáláttunk a reggeli főzéshez és a szokásos
reggeli után szabályos menet-oszlopokban
elindultunk.
Reggel hét órakor értünk be Samborba,
ahol annyira meglepett a virágzó polgári
élet, a lakóssíg nyugalma, amellyel hétköznapi
elfoglaltságai után járt. Különösen meglepett
a samborl nők diszkrét eleganciája. Itt,
a világtörténelmi front mögött, alig ötven
kilométernyire a világtörténelem legborzalmasabb
hadjáratától, (akkor még csak annyira
voltunk,) egy darab kulturált, zavartalan európai
életet találtam.
A vasúti vonal ekkor még csak Samborig
épült ki, innen tehát újból gyalog kellett folytatni
az utunkat. Samborban külömben újra
találkoztam kanizsaival, Szommer Imrével, aki
hadmérnöki szolgálatot teljesít. Résztvett ö Is
abban a nagyszerű és csodálatraméltó munkában,
amellyel a Militür-Bauabtcilung, (a katonai
épitészeti-osztály) ujjá alkotta az ellenségtől
visszafoglalt honi területet. Hősök ők
is, ott a front mögött: a munka magasztos
hősei.
Utunk további részében semmi érdekes
sem történt velünk. Megérkeztünk a Dnyeszter
palijára, egy kis falucskába, ahol az ezredtörzs
állomásozott. Az oroszok mára Dnyeszter
túlsó partján voltak, de hannrosan megszöktek
elölünk. A menetzászlóaljat szétosztották
a többi zászlóaljak között. Én Tomka
hadnagy ut századához kerültem, hatvan
emberrel. (Folytatjuk.)
in^.it^r v»-rr: íftnmwrnm
H i S f l E K € ,
Humor a 4S-asok lövészárkaiban. Valahol
Lemberglől keletre vannak most a kanizsai
48-as bakák, nagy harcok közepette, melyek
egy idő óta ismét nagyobbrészt lövészárkokban
folynak. Onnét küldte haza Feldmann
Károly 48-as önkéntes, Feldmann Józsefnek,
a nagykanizsai Szarvas szálló bérlőjének fia
az alábbi levelet, mely pompás humoránál és
ötletességénél fogva valóban közlésre érdemes.
A családi vonatkozások elhagyásával igy szól
a lövészárokból datált 48-as bakalevét :
Mikor faluban vagyunk, akkor lakásunk a
jó tágas és szellős udvar. Mert a pajtákba
nem eresztenek be minket a parasztok. Alsó
dunyhánk az a jó drága édes anyaföld, takarónk
a szép csillagos ég (ha van rajta csillag).
Mikor kimegyünk az úgynevezett „reserve
Stellungba", (tartalék fedezék) annak az a
nagyszerű előnye van, hogy fedett. Ennek következtében,
ha nap süt, akkor gőzfürdőben
vagyunk, de ha hideg van, akkor ugy vagyunk
vele, mint az egyszerű cigány. Ha kérdik
tőlünk, hogy milyen idő van, azt mondjuk,
még nem voltunk odakint, hololt tulajdonképpen
bent sem vagyunk. Ellenben ezeknek
a Dekungoknak a legfőbb előnye esőben mutatkozik.
Ugyanis esőben annyival jobb a
Dekungban lenni, mert legalább nem ázunk
meg egyszerre, hanem részletekben. Először
ázik meg a fejünk, mert felülről csurog, azután
a hátunk, mert onnan szivárog s legutoljára
a lábunk, mert csak akkor folyik rajtunk
le a viz, ha már a ruhánkba több nem fér
De ennek Is meg van a maga előnye. Ilyenkor
tovább aludhatunk (mivel sem hideg,
sem meleg, sem pedig az eső nem akadályoz
bennünket az alvásban) mert nem kell
mosakodnunk. Ki a fene is mosakodnék reggel,
mikor egész éjjel a (Urdóben volt. Ez az úgynevezett
..Harctéri hidegvíz-gyógyintézet \'. Mondhatom
nagyszerű Intézmény. Ha haza kerülök.
Isten segítségével, fogom egy pár kanizsainak
ajánlani.
Katonalovak a kanizsai gazdáknál. Az
orosz foglyok szerencsés alka mazásával meg
lett volna oldva a nagykanizsai határ aratási
1915. julius 12. ZALM HIRLAP 3 oldal
problémája, azonban ennek teljességéhez még
hiányzott a termés betakarításához szükséges
.óerő. Végre ezt a fontos kérdést Is sikerült
megoldani A polgármester a pozsonyi katonai
parancsnokságnál kieszközölte, hogy a kanizsai
gazdák a Nagykantazán ápolt és már gyógyulófélben
levő katonalovak közül 50 darabot
kapjanak használatra minden díjazás kötelezettsége
nélkül. Holnaptól kezdve tehát már
a lóhlány se lesz akadálya Nagykanizsán az
aratás mintaszerű lebonyolításának.
Exhumálás fltsólendván.A minap agyőri
kir. itélótábla rendeletére exhumálták az alsólendvai
temetőben néhai Oregorincsics József
szódag\'ydros holttestéi. Oregorincsics az öszszel
gyanús körülmények között, hirtelen halt
meg s most az a gyanú merült fel, hogy
külső erőszak okozta halálát. Azexhumálást
dr. Szász Gerő zalaegerszegi klr. ügyész és
dr. Szalai Imre, a zalaegerszegi kir. törvényszék
vizsgálóbírója foganatosították. Az exhumált
holttest fejét dr. Józsa Fábián járásorvos
eltávolította a törzs\'ől s mivel állítólag a fején
meglátszanak a kQlerőszak nyomai, felküldték
Pestre megvizsgálás céljából. Aznap a biróság
helyszíni szemlét is tartott Oregorincsics
házában.
Főgimnáziumi, főreáliskola! tárgyakból
magántanulókat és javitóvizsgázókat előkészít
Rácz Lajos oki. középiskolai és áll. polgári
Iskolai tanár. Ugyanott egyénenkénti géplrástanítás.
Cim: Csengeri-u. I sz. II. emelel.
Színház.
* Heti műsor:
Hétfőn: A papa kedvence. Énekes bohózat.
Kedden : A tökéletes asszony. Lehár operettje.
Szerdán: Jó éjt Muki. Énekes bohózat.
4 flz első előadás. A háboru jegyében
zajlott le szombat este a pécsi színtársulat
kanizsai bemutatkozása. Nem annyira a nézőtér
mutatta a háboru képéi, mint inkább a
színpad, mely általános meglepetésre olyan
kopársággal meredt elő a felrebbent függöny
mögül, mintha csak itt is kozákcsordák pusztítottak
volna. Ugyszóval: nem volt díszlet az
első előadáson, ami elég nagy gondot okozott
az ambiciózus igazgatóságnak. Most pedig
sietünk közölni, hogy a színpad háborús
sivárságát az okozta, hogy útközben, Újvidékről
Nagykanizsa felé kigyuladt a színtársulat
díszleteit hozó négy teherkocsi tengelyeinek
egyike s ezért valahol Szabadka táján mind
a négy kocsil leakasztották a vonatról. Négy
nap óta néhány tucat táviratot váltott Izsó
Miklós direktorhelyettes a legkülömbözőbb
államvasuti fórumokkal, csakhogy a díszletek
a kellő időre megérkezzenek, de cz semmikép
se sikerült. Ezért volt oly primitív a két első
előadáson az aréna színpada. Ámde ezt a
hiányt bőven nyílott alkalma megbocsátani a
bemutató szép szánni közönségének, mely pá*
ratlanul jól mulatott Sfein Leó pompás operettjének
kitűnő előadásán. Szinte meg valami
jó Is volt a színpadnak ebben a kopárságában:
megmutathatta az uj társulat, hogy játékával
mindent pótolni tud és a színpad
Összes primitívségeit ís teljesen feledtetni képes.
Mert a kis létszámú társulat valóban
elsőrangú erőket foglal tagjai között. A
primadonna, Peterdi Etel, egy bájos színpadi
jelenség, aki igen szépen énekel, nagyon
graciőzen mozog és táncol és elragadóan
cseveg. Partnere, Tihanyi Béla baritonista pedig
igazán férfias jelenség, igen szépen csengő
erős hanggal és meglehetős játszási képességgel.
Kelten együtt a lehető legkellemesebb
Jelenség voltak a színpadon és az operettek
részére az egész szezonra szólóan meghódították
a kanizsai publikumot. Sebestyén Jenő
olyan siheder komikus, amilyen még kevés
volt kanizsai színpadon. Egészben a jeles
Rátkaira emlékeztet. Remekül mozog a színpadon,
grimaszai kacagtatók, tánca pedig
elsőrendű. Csanádi Irina a koloraturénekesnő
szerepelt még, de csak nagyobb szerep
után alkothatunk kész véleményt képességei
felől. Borbély Sándor, a társulat apaszlnésze
is meglehetős tehetség, aki még sok derűs
percet fog szerezni a kanizsai sziveknek és
lelkeknek. Fekete Rózsi, a másodszubrett mint
táncosnő aratott sok tapsot. A zenekar, mely
10 civilmuzsikusból áll, teljesen megfelelt a
hozzá fűzött várakozásnak és egy zongorával
erősbödve majdnem teljesen pótolni képes a
háborúban levő katonazenekart. Egyszóval,
igen szép szezonra számithat Nagykanizsán
az uj társulat, mely igen elismerésre méltó
képességekkel fogja rövid idő alatt az egész
színházlátogató közönséget meghódítani.
* Színházi blrek. Ma, hétfőn mA papa kedvence"
cimü rendkivül bájos, pikáns és énekes
nagy bohózat kerül színre Peterdi Etussal a
címszerepben. A többi főbb szereplők Izsó
Miklós, Szűcs Irén, Borbély Sándor, Sebestyén
Jenő, Sárközy Blanka, Baranyai és Böszörményi.
— Kedden Lehár Ferenc világhírű
operettje nA tökéletes asszony-1" játszák ismét
Peterdivel a címszerepben, kinek partnerei
Tihanyi Béla, Sebestyén Jenő és Izsó Miklós
lesznek. A többi főbb szereplők Csanádi
Irma, Szűcs Irén, Fekete Rózsi, Böszörményi
Béla és Borbély Sándor. — „Jel éjt Muki"
rendkívül kacagtató énekes nagy bohózat
szerdán kerül színre, amelynél a közönség
soha sem fogy ki a kacagásból. A komikus
bonyadalmak oly szellemes szövevényéből
áll az egész darab, hogy a közönség nem
fogy ki a fokozatos meglepetésekből. A főbb
szereplők Izsó Miklós, Fekete Rózsi, Sebestyén
Jenő, Szűcs Irén, Zalay Margit, Papp István.
SArközy Blanka és Baranyai László.
Felelős szerkesztő: Gürtler István.
Egy jó házból való fiu lanoneznak
felvitetik tIEU és KLEIN cés
fliszerHeresKeíéséljen, =
Permetezésnél a r ézgállcot teljesen pótolja
D C P Í l P i n A Colmari borterr
E - í T U U l U , ,n e I é s i jntézet, a
csász. és kir. földmivelésügyi minisztérium
a görczi, spalatói, st. michelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „PeroCid"-űal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. Ascbenbraod-féle RÉZRÉNPOR
0 2 % rézgállc tartalommal).
Szicíliai párolt kénpor,
I" HtfviiDfla RafílahőBci, Gépolaj-
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak
SCHWARZ és TAÜBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
M E Q N Y I L O T T ! - , .-.-—-- éSzívós Antal mflórás és látszerész
uj üzlete a Kazinoty-utca 3. szánt
alatt (Vasuti-utca, Városház mellett,
Melccr ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
Ora, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
A* ,
és sxAlloda magnyltt
BALATON-KERESZTURON
(Park «*AIIÓ.)
40 uj modern szobival. Szobik penstóval ra<y
•nélkül. Napi teljes pensi<5 lakással 10 korona.
Csalidoknak s katonatiszteknek kedvezménye* i r
Kirándulóknak meglepő
mérsékelt árak!
Kitűnő ellátást garantál
Széphelyi Kmmún s s r - r s ;
Minden mennyiségű
gabonát veszek
maximális árban.
SCHERZ SAMU, Jttbona-
Dlzominyos Klnlzsy-utca 2. sz.
Járványos és fertőző betegségek ellen
legbiztosabb óvszer az ertien szénsavas
a legkellemesebb ízű asztali és borvíz.
Állandóan palackcserével kapható
s líy háztartásban a Ieíolcsóbb.
FőslArusltás Nagykanizsán:
fűszer és csemege
kereskedésében. ::
HetNzltiti nís, M W p t s
hiuatalszolfia
felvétetik. Ajánlatok a „Hungária
Általános Biztosító
Részvénytársaság"
vezériigynök$égéhez Nagykanizsa
Csengery-ut l. sz. küldendők. •—.-.- r* * i- —— • -.r.-.c
Egy c s i n o s a n bútorozott
Z szobás lakás
esetleg konyhával
IQIIQS 15-ére kiadd. Egyik szoba már most
elfoglalható. — Bővebbet a kiadóhivatalban.
Utcai lapelárusittik
a Zalai Hirlap
kiadóhivatalában kivitetnek.
festő vállalata
Hűfiyknnlzsű, Hníyar-u. Z3
MEGH2DIT2TTI
A V I L Á G 9 T !
BvegciÉblák
honi : K Iliföldi faerezés
DMBy DtűBiofok festlse.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i N é r z é k O n k
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, szines vázl
a t r a j z z a l fölszólltásra
díjtalanul szolgálunk ! 11 Vezérképviselet:
DBTEMBERO NYOMDA:: UEIUIIZU.
Tisztelcttct értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktárom
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
• - felfrissítettem.
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemfieket. ::
===== A legfinomabb árukl =====
A legmegbizhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgykőzönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOIdberíeMÉ.
Nagykanizsa, Eötvös-tér I. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA w Csengery-uf 7. <JɧÉk sürgönyeim:

i M p üutonborgnyomda
• Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.
• Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz \' V l
Nyomatott a kiadótulajdonosnál üulenbcrg-nyonida (Miinz ís Goldbcrgcr) Nagykanizsa.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. julius 15. csütörtök 508. szám
t á r s a d a l m i ós közgazdasági napilap.
<jl6Nr«t*al árak i Helyben háihoi hordva I hóra 1 K.
Bgrtt uAm 4 fillér Viűtkre, poitAn . . 1 hóra 150 K.
Nyllllér és hirdettek mcxAllupItolt Arak txerint.
Alapította:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatal: GutenbtrR-njotrd« C»ti ger j-ut 7. ixAn.
Telefon: Szerkeailó^c 41. Kiadóhivatal 41.
Maximális ár, —
minimális jövödelem.
(Két közlemény.)
Nem kell éppen a napi robotot végezni
a piaci forgalomban, a bevásárlásoknál
is éppen elég a számlák kifizetése
ahhoz, hogy az ember szomorúan
állapítson meg egy olyan tünetet, ami
már nem is a háboru okozta helyzetkép,
nem muió érzelemmegnyilvánulás, hanem
egy igen régi, végtelenül helytelen társadalmi
farkasszem nézésének szomorú
következménye.
Arról van szó, — akiknek a bőrére
megy, azok mind észrevették*— hogy
a mostani óriási drágaságban, az árak
véghetetlen felszökésének szomorú napjaiban
kint a piacon és bent az üzletek
elárusító asztalai mellett, valami fojtott
gyűlölet, valeml ki nem mondotf, de az
embertelenség kéjével éreztetett guny
nyilvánul meg azok Iránt, akik a maximális
árakkal szemben az ő minimális
jövödclmükkel állanak védtelenül, árván
és elhagyottan. Arról van szó, hogy a
kisjövödelmü, még helyesebben körülírva,
a fixjövödelmü, tehát szinte kizárólag
uri és szellemileg legmagasabb
fokon álló emberek, a drágaságnak ebben
a korszakában nemcsak a drágaságot
érzik, vagyis azt, hogy az elárusítók
mellett a vevőlársaik — természetesen
azok, akiknek a jövödelme nem
fix, sőt akik a moslani viszonyokat maguk
is ügyesen használják ki jövödelmeik
fokozására, szintén ellenséges érzületet
tanúsítanak velük szemben.
Valami elfojtott kéj lengi át ezeket az
embereket, hogy ime, eljött az idő, amikor
a szellemileg fölötte álló, dc jövödelemben
most a koldussorsnál is roszszabb
sorban levő hivatalnok slb nem
képes azt venni, ami kellene neki, nem
képes jóllakni és minden ellen legkevésbé
képes védekezni is. Számtalan és
számtalan jelenet játszódik le mostanában,
amikor a fix-jövödelmü vásárolni
akarót egyszerűen félrelöki a másik és
amig az gondolkozik, számit, vájjon
megveheti-e az árut, ő már ki is fizeti,
alkudozás, habozás nélkül, sőt gúnyos
mosollyal, mely mosoly azután azonnal
átragad az eladó ajkára Is, amiből egész
őszintén lehet kiolvasni ezt a nemes kívánságot
: dögölj éhen, ha nincs
elég pénzed I
Egy eddig ki nem fejlődhetett, kimondani
még most sem mert társadalmi
ellentét szikra kipattanása ez: az önálló,
tehát bizonytalan keresettel bírónak a
gyűlölete a iix-fizetéses iránt. A fixummal
birót — rendes időkben — mindenki
irigyli egy kissé: „Legalább a
megélhetése biztosítva van örökre 1" —
mondják rá és még azok is irigylik egy
kissé ezért, akik tizszer, ötvenszer annyit
keresnek, de ez az ötvenszeres jövödelem
mégis csak bizonytalan, egy állandó,
nehéz harc eredménye. Aki sokat keres,
de biztosítva ebből nincs a számára
voltaképen egy fillér sem és a sikert az
Borzolmos olasz vesztíséjek.
Genf. A svájci sajtó katonai szakírói
teljes egyértelműséggel konstatálják, hogy
az olaszoknak az osztrák-magyar védelmi
vonalak ellen intézett összes támadásai
összeomlottak. — Hiteles megállapítások
szerint az olasz h a d s e r e g halottakban,
s e b e s ü l t e k b e n és hadifoglyokban
Összesen 80,fl00embert veszített.
Amerika és Németország
Nem kielégitő a német jegyzék
Rotterdam. A Times közli washingtoni
j e l e n t é s alapján, hogy az
Egyesült államok kormánya Németo
r s z á g n a k a t e n g e r a l a t t j á r ó k ügyében
a d o t t legutóbbi válaszjegyzékét
el f o g j a utasítani. Az amerikai s a j t ó
a néniét ajánlatot dölyfösnek és
citiikusnak mondja. A helyzet kétségtelenül
igen kritikus. Az amerikai
á n t á n t b a r á t o k Wilsont mindenáron
a r r a a k a r j á k rávenni, hogy
a központi hatalmakkal szakítsa
meg az összeköttetést. A h i v a t a l o s
Amerika azonban néni azonosítja
ma g á t eP ustzöturláesk Ovélassezlkenkgeyle. lországban
Bukarest. Egyik bukaresli lap londoni
jelentés alapján közli, hogy az orosz
utóvédek Oroszlengyelországban a Pilica
és Nida folyók mentén lévő orosz hadállásokból
való visszavonuláskor mindent
elpusztítottak. A visszavonuló oroszok
a lengyel falvakat felgyújtották és
a termést mindenütt legázolták, előbb
azonban az egész lakósságot elszállították
az ország belsejébe.
Orosz tengeri támadás
Bulgária ellen.
Szófia. A fekete-tengeri orosz
f l o t t a tegnapelőtt minden előzetes
figyelmeztetés nélkül megtámadott
négy bolgár hajót és azokat elsül
y e s z t e t t e . Radoszlavow b o l g á r miniszterelnök
emiatt erélyes tiltakozást
intézett az orosz kormányhoz.
állandó szorgalma, konjunktúrák és különösen
a szerencse hozza meg neki,
az mindig irigyli és gyűlöli egy kevéssé
a nyugdijképeset. És most megfordult
a helyzet.
Románia
Háborús tüntetés Bukarestben.
Bukarest. A bukaresti háboruspárt
vasárnap délután Bukarest utcáin nagy
tűntetést rendezett, mely véres összeütközéssel
végződött. A zavargásnak n
rendőrség vetett véget.
MaríMlomin — miniszter.
Bakarest- Harobtlonfti Sándor, a MBÖB konzervatívok vezére, akinek a monorcM
és Hémetorszőg Iránti szimulál közismertek,
belép az ujon alakuló romái kabinetbe.
Monstre tanácskozás Bukarestben.
Bukarest. Tegnap délután Bratianu
miniszterelnök elnöklése alatt a román
miniszterek és vezető politikusok nagy
tanácskozást tartottak, melyen Romániának
éppen otthon tartózkodó külföldi
kiküldöltei (követek és konzulok) Is részt
vettek. Ezt megelőzően a külügyminiszter
a királlyal tanácskozott.
Orosz főtisztek pusztulása.
Zürich. Oroszországi jelentés szerint
junius hó 27-én és 28-án, vagyis mindössze
két nap alatt a galiciai és oroszlengyelországi
harcokban 5 orosz tábornok
és 31 orosz ezredparancsnok esett el.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. A Bug mentén Busktól
északnyugatra csapataink Derwlanyn.il \'elfoglaltak
egy orosz támaszpontot. Az északkeleti
arcvonal többi részén tegnap sem volt liarc.
A helyzet változatlan.
Olasz hadszintér. A tengermellelti arcvonalon
az olaszok ismét néhány támadást kíséreltek
meg, amelyeket mint eddig, ezúttal is
visszautasítottuk, Igy Vermcglianonál ésRadtpuglianales
a Krn csúcstól délre több pontón.
A karinthiai határterületen az ágyuharc tovább
folyik. A Kreuzberg nyeregtől északkeletre
emelkedő határhegyen levő állásaink és néhány
tiroli erődmtlvek ellen is tdzre ment
az ellenséges tözérség. Az ellenségnek Col di
A VILAGHABORU.
•• -—\' fl Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai. - . = = - = =
2. oldal. ZALAI HRLAP 1; 15 julius 13.
Lana ellen IntéxeU ujabb támadásai ép ugy
meghiúsullak, mint a korábbiak.
Délkelell hadszíntér. Az utóbbi Időben a
montenegrólak a hercegovinál haláron élénkebb,
de teljesen sikertelen tevékenységet fejtettek
kl. Egy ellenséges zászlóalj a határon
előretöit csapataink ellentámadása ezt a zászlóaljat
is visszavetette montenegrói területre.
Trebinjétől keletre az ellenség a mult hét kudarcai
után hasztalan iparkodott nehéz tüzérségi
tűzzel hatást elérni.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfóhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Az Yperntól délkeletre
levö 61. magaslat északi lejtőjén az angol
hadállás egy részét a levegőbe röpítettük.
Souchez nyugati szélén a szuronyharc előrehaladt.
A Soucheztől délre fekvő temető birtokunkban
vaíi. Tegnap este kemény harc után
rohammal elfoglaltunk. A Bombrcsi rnagaslasikerölt
az ellenségnek vonalunkba behatolnia,
de ismét visszavertük. Az Ailly-i erdóben az
ellenséges gyalogság támadása már állásunk
előtt tüzünkben összeomlott. A Bati de Sapti
magaslattól északra cgy erdőrészt az\'ellenségtől
megtisztítottunk. Allkirchtól északnyugatra
egy ellenséges osztagon árkaiban rajtaütöttünk.
Az ellenség árkait 500 méter szélességben
betemettük.
Keleti hadszíntér. A Suwalki-Kalvarjába
vezető uton Lipina tájékán csapataink az
ellenség állását négy kilométer széleségben
elfoglalták. *
Délkeleti hadszintér. A német csapatok
helyzete változatlan.
A miniszterelnökség sajtóosztál
-f - AV*
M E 0 N Y l L 0 T T 1 ^ : -- éSZÍVÓS Antal müórás és látszerész
uj Dzlete a Kazinczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
Ax
és szálloda msgnyilt
BALATON-KERESZTURON
(Park szálló.)
40 uj modern szobával. Szobák pcnsióval vagv
anélkül. Napi teljes pcnsiA lakással 10 korona.
Családoknak s katonatiszteknek kedvezményes ár
Kirándulóknak meglepő
mérsékelt árak!
Ki 111 nő ellátást garantál
Széphelyi Kálmán
\'^"Trrt \' - \' . . ü \' r - \' - r • • f - • • .• : ö - r r v - • . v - \' « « x : i.;• y
Egy c s i n o s a n bútorozott
2 szobás lakfis
w esetleg konyhával
lollis 15-ére kiadó. Eifik szibi nftr most
tóottafoitt. - MvebwNi klrtMtvfltfllbfln.
A 48-asok
a lembergi harcokban.
Elmondja: Barta Ferenc hadapiódj.
(3) Pinlaninak hívták azt a falikskát, ahol
az ezredtörzs tanyászott. Ami a legjobban
meglepett, itt úgyszólván egyetlen jó Ismerősömmel
sem találkoztam. Ez persze f5leg
azért volt igy, mert az egész ezred a lövészárokban
kuksolt.
Fritsch őrnagy ur volt ekkor az ezredparancsnokunk.
Engem hatvanadmagammal Fellner
kapitány ur zászlóaljához osztottak be. Ide
kerültek még Boskovícz főhadnagy és Salcher
hadnagy urak. A zászlóaljtörzsig együtt mentünk,
itt azonban el kellett válnunk. Boskovícz
a 16. századot kereste, amely fölött Sc/iaschecky
kapitány ur parancsnokolt. Salchert a 13.
érdekelte, engem a 14.
SalcherrÖl szeretnék még néhány szót beszélni.
Soha életemben olyan vallásos katonatisztet-
láttam. Állandóan Imádkozott, a nyakában
olvasót hordott és minden kis faluban
fölkereste a templomot, ha csak >egy percre
is. Emellett jövcndömondással is foglalkozott.
Nekem például azt jövendölte, hogy hamarosan
„visszatérendek Jeruzsálembe, mindenek
nagy örömére l" Íme, igy Is történt.
Éjfél körül érkezteid meg hatvam emberemmel
a lövészárkainkba egy őrszem vezetésével
és jelentkeztem Jomka hadnagy urnái. A
századnál Ismerőst is találtam, a közszeretetben
álló kis Bautz zászlóst, akit mindenki
ismer 17 üde és Ifjú életévéről. Hamarosan
összebarátkoztunk az urakkal.
A zászlóaljunk ekkor már két hete volt
ezen a helyen beásva és mint önálló VerfolgungR-
gruppe, (üfdöző-csoport.) működött.
Ez a működés azonban ép aznap éjjel kezdődött
meg, amikor odaértem. •
Éjfél után balkéz felé kigyulladt előttünk
egy hid, azután pedig az egész horizonton
kigyulladt faluk ragyogó máglyája ^világítja
be az eget.
— Az oroszok menekülnek I — ez a kiáltás
hallatszik mindenütt. Azonnal indulnunk
kellett. Előőrseink úgyszólván az égő hídon
át kúsztak előre, amely egy 25—30 méter
széles folyón iveit keresztül. A rutén parasztok
néhány deszka segítségével egy-kettőre
rendbehozták a hidat ugy, hogy: az egész
bataillon megindulhatott. Szabályszerű menetformációkban
követtük az oroszokat, akik
villámgyorsan menekültek előttünk. \'
Minden faluban azzal fogadtak bennünket,
hogy az oroszok kevéssel elöltünk távozlak
el. Néhol ugy siettek, hogy eldobálták maguktól
a puskát és a hátizsákot, de még a csizmáikat
is. Igy ment ez mindenütt, némely
faluból egy negyedórával a mi odaérkezésünk
elölt szöktek meg az oroszok.
Másfél napig meneteltünk Igy anélkül, hogy
orosszal találkoztunk votna. Az ut meglehetősen
egyhangú volt. A lakósság mindenütt
kitörő örömmel, leírhatatlan boldogsággal fogadott
bennünket.
Rudkiba, az első nagyobbacska városba,
délfelé értünk be. A város körülbelül akkora
volt, mint Nagykanizsa és legnagyobbrészt
sértetlenül maradt. Gyönyörű szép, római
stílusban épült nyári lakokat láttunk pompás,
hatalmas kertek között. Nem lehet elbeszélni
azt az ujjongó, kacagó, könnyek közt mosolygó
boldogságot, amellyel ez a meggyötört
lakósság fogadott bennünket.
(Folytatjuk.)
HÍREK.
Orosz katonák.
.Hátunkon gépfegyver esője kopog,
Előttünk gyilkos magyar szuronyok,
Elől vagy hátul... a halál csak elér,
Nincs választásunk... olcsó a vér;
Olcsó a ml vérünk, van orosz elég,
Hajh pedig, élni be\' jó volna még,
Ki tudja, velünk a cár mitybkar?...
Hátul gépfegyver, elől a magyar!
Ki tudja, velünk a cár mit akar?
Dúsabb kalászt érlel-e majd az ugar?
Atyuska kertjében több lesz-e a vad,
Ha a mi vérünk mind, mind elapad ?
Olcsó a mi vérünk... de telik-e még,
Amennyi" belőle a cárnak elég ?
Nincs annyi orosz vér... és orosz anya,
Amennyit ő gyászba ne boritana I
A cárevics sima gyepen karikáz,
Mivelünk itt a halál lakomáz.
Künn a mezőkön megállt az eke,
De nem veSz el éhen a cár gyereke.
Csak a miénk s i r . . . jaj, de kinek?
Ki ád neki majd csizmát, kenyerei ?
Ki simogatja lázas homlokát?
Ki ád néki otthont... a cári család ?
Haragszik-e ránk a magyar katona ?
Hisz mi nem akartuk... nem akartuk soha.
S ott lenn, ahonnan jött a magyar sereg.
Tudják, hogy az oroszok is emberek?
Néznek-c ott majd szánón mireánk,
Vagy korbács lesz ott Is keserű vacsoránk ?
Lew Nikolájew atyánk, te tudod:
Mi nem akartunk romlást, haragot I
Mondják, hogy a föld ott csudajó, csudadus,
Lankái gyümölcse csupa iz, csupa hus.
Kenyere kalács és tűz a bora..,
De jaj, ml közülünk ki ér el oda ?
Olcsó a mi vérünk... hig, szolga-mocsok,
Sose forr, sose lázad, csak kicsorog...
Kl tudja, velünk a cár mit akar?
Hátul gépfegyver, elöl a magyar !"
(Jács Demeter.
Sypniewszky ezredes ünneplése. Meleg
ünneplésben volt része tegnap délben a nagykanizsai
honvédtiszti étkezőben a kanizsai
20-as honvédek hós ezredparancsnokának,
Sypniewszky Oyörgy ezredesnek, akik csak
nemrég tüntetett ki őfelsége a legmagasabb
vitézségi érdemrendek egyikével, a Lipótrend
lovagkeresztjével. Az ünneplő tisztikar a gyönyörű
ordó színarany eredetijével lepte meg
bálványozott parancsnokát, akitől a tisztjel
egyszersmind a harctérre indulása előtt búcsúztak
is. A tisztikar nevében Dolhof őrnagy
köszöntötte magasan szárnyalóbesz édben Sypniewszky
ezredest, akit a hősök mintaképe
gyanánt aposztrofált és az elismerés minden
lehető kifejezésével dicsőített, majd átnyújtotta
»eki a tisztikar értékes ajándékát. Sypniewszky
ezredes mélyen Jmegindulva köszönte meg az
ünneplést és ígéretet tett, hogy ezentúl is a
legigazibb bajtársa és vezetője lesz tisztjelnek
és valamennyi katonájának. Majd az egész
tisztikarral végigkocinlotta poharát A hős
ezredes ünneplése a legforróbb hangulatban
ért véget.
Gróf Batthyány Tamás — orosz hadifogoly.
Grót Batthyány Tamás huszárkapitányról
nemrég riasztó hírek érkeztek Nagykanizsára
és Somogyszentmiklósra nejéhez,
szül. Keglevich Ilona grófnőhöz. Azt jelentették
e hirek, hogy a gróf a galíciai oroszüldözés
közben vívott ütközetek egyikében hősi
halált halt. Közel két héten át tartott a szomorú
hir keltette nyomautó kétség, mígnem
tegnap örvendetes bizonysága érkezett annak,
hogy a gróf él és csupán — hadifogoly.
Cróf Batthyány Tamás Kiewből keltezett távlratában
.tudatta a hirt Somogyszentmlklóson
tartózkodó nejével és a budapesti Vöröskereszt-
egylettel, kiket arról értesített, hogy
megsebesülve orosz fogságba került. Qrót
Batthyány Tamás ct. és kir. kamarás, a háboru
kitörésekor József főherceg szolgálattevő
kamarása volt, mely pozíciójában mindvégig
elkerülhette volna a háboru veszedelmeit.
Azonban önként lemondott e helyzet
előnyeiről és a pipil 7. honvédhuszárezrednél
szolgálatra jelentkezett. Mint a 7-es huszárok
kapitányát érte el legutóbb egy orosz
golyó, mely orosz fogságba jutását eredményezte.
Orosz foglyok szabályozzák a kanizsai
vizeket. A Principálisvölgyi lecsapölótársatág,
mely Nagykanizsán mintegy két éve alakult,
közvetlenül a háboru kitörése előtt akarta
legfőbb feladatának teljesítését, a Principálisba
ömlő vizek szabályozását megkezdeni, miáltal
a kanizsa-környéki berkes rétek ái mentesítve
értékükben Jelentékenyen emelkednének. A
szombathelyi kultúrmérnöki hivatal dolgozta
ki a hatalmas munka terveit, melyek szerint
a Principális kanális egész völgyét a Murától
egészen Palinig szabályoznák. (Palintói tovább
a Kógyirberkl vizitársulat működik már évek
óta.) A háboru a szükséges munkaerők elvonásával
megakadályozta a munka megkezdését,
most azonban, tekintettel az országban
tevő orosz foglyok nagy számára, felmerült
a terv, hogy a szabályozást az orosz foglyokkal
kellene elvégeztetni. E tárgyban a minap
volt értekezlet a nagykanizsai főszolgabírói
hivatalban, ahol az összes érdekelt telektulajdonosok
megjelentek. Nagykanizsáról a
legnagyobb részben a hercegi uradalom és
maga a város vannak érdekelve mint ingatlantulajdonosok
a Principális völgyében. Az értekezleten
Viosz l:erenc főszolgabíró elnökölt.
A megjelentek részletesen megbeszélték a
terv megvalósításának lehetőségeit és abban
állapodtak meg, hogy a társulat a hadügyi
kormánytól erre a célra 200 orosz foglyot
fog kérni, aminek eszközlésére Viosz Ferenc
főszolgabírót kérték meg. Az oroszok által
végzendő vízszabályozási munkába beletartozik
az állandó panaszok tárgyát képező kanizsai
Ördögárok is. mely tehát cképpen végre
talán elfogadható állapotba fog kerülni. Noha
az Ördögárkon csak az segítene végérvényesen,
ha azt teljesen födött csatornába rejtenék.
De erról csak a városi vizvezeték és
csatornázás létesítésekor lehet majd szó. Vagyis
a jövő évszázadban.
fí nagykanizsai ipartestütet a rokkant
kalóriákért. Az alábbi felhívást véltük: A
háborúban érettünk harcolt és rokkantakká
vált katonák támogatása tárgyában felhívjuk
Iparostársainkat, hogy a mennyiben olyan
állás volna biztositható részükre, hol kisebb
munkaképességű egyén is alkalmazható volna
műhelyeikben, ebbeli szándékukat az Ipartestületi
jegyzői irodában 8 napalatt bejelenteni
uiveskedjenek annál is inkább, mert a rokkant
katonákat gyámolító és elhelyező hivatalnak
az alkalmazottak számarányáról jelentés
teendő. A nagykanizsai Ipartestület.
Katonai Intézkedés a cséptés biztosítására.
A honvédelmi miniszter értesítette a
Magyar Gazdaszövetséget, hogy felterjesztése
következtében a mezőgazdasági gépészek és
fűtők szabadságoltatása iránt a földmlvelésügyi
miniszter véleményének kikérése alapján
körrendeletileg az összes mezőgazdasági gépészek,
tehát a motorcséplőgépkezelők szabadságoltatása
iránt is intézkedett. A félreértétek
megelőzése, illetőleg a csépléshez fűződő
fontos mezőgazdasági érdekek lehető
megóvása végett már intézkedett a miniszter,
hogy a gyakorlatitag képzett moterkezelők
Is szabadságoltassanak. A mennyiben egyes
motorcséplókezelők nem szabadságoltattak
volna és azokra otthon sznkség van, az érdekelt
felek a szabadságoltatás fogonatosltása
végett forduljanak a vármegye főispánjához.
A főispánok a szükséges intézkedések megtételére
kellő utasítást kaptak.
H rongyszedés betiltása. Sándor János
belügyminiszter értesítette Zatavármegye alispánját,
hogy a rongyszedést és rongyszállltást
betiltotta arra az Időre, mig koleramegbetegedések
fordulnak elö.
Színház.
* Heti műsor:
Kedden: A tökéletes 3sszony. Lehár operettje.
Szerdán: Jó éjt Muki. Énekes bohózat.
Csütörtök : Zsuzsi kisasszony. Operett-bemutató.
Péntek: Fészek a viharban.
* fl papa kedvence. Tegnap mutatkozott
be a kanizsai színházt közönségnek az uj
színtársulat második harmada, a vígjátéki
ensemble. Ez a bemutatkozás teljesen egyenlő
eredményeket ért el az első est pazar sikerével,
amit akkor az operettszemélyzet aratott.
A tegnapi előadás élénk bizonyságot adott
arról, hogy Füredi Béla színtársulata a súlyos
körülmények dacára most is a régi Jó és
minden részében kifogástalanul teljes. A címszerepben
Peterdi Etel, akit tegnapelőtt mint
szubrettprimadonnát láttunk,\' ezúttal mint vígjátéki
színésznő bizonyította be sokoldalúságát.
Izsó Miklós igazgatóhelyettesről elég anyit
mondani, hogy ő még mindig a régi Izsó
mester. Az est falrengető sikerének négyötöde
az ő isteni művészetéből fakadt. Sebestyén
Jenő ismét élénk Rátkai-impressziókat keltett,
ami a legnagyobb dicséretnek is éppen elegendő,
Szűcs Irén pompás anyósalakitása is
frenetikus hatást tett. Kisebb szerepeikben is
jelentékenyen hozzájárultak az est meleg sikeréhez
Borbély Sándor, Baranyai László, Böszörményi
Béla, Gózon Béla és Pap István.
* Megérkeztek a díszletek. Még tegnap
is be kellett konferálni előadás előtt a színház
közönségének, hogy a vasúti baleset folytán
lemaradt színházi díszletek még mindig nem
érkeztek meg Nagykaniszára s igy a harmadik
előadást is a legprimitívebben felszerelt szín- ,
padon kénytelen a társulat végigjátszani. A
színészek kiváló játéka ugyan mindhárom este
erősen feledtette mindenkivel a színpad technikai
fogyatékosságait, de azért a kanizsai
színházlátogató publikum mégis csak más
színpadi látványokhoz volt szokva az arénában.
Mondhatjuk, hogy a második és harmadik
előadásról direkt amiatt maradtak számosan
otthon, mert a színpad ilyen sivár volt az
első este és azt mondták, illúzióik érde-,
kében megvárják, mig a díszletek megérkeznek.
Nos^ hát jelenthetjük: Füredi direktor
gyönyörű\'színpadi díszletei ina reggel szerencsésen
megérkeztek Nagykanizsára és ma este •
már a megszokott pazar környezetben megy
a különös, korhű dlszletezést éppen megkívánó
remek Lehár operett, a „Tökéletes asszony."
• _ , . T . . M
Felelős szerkesztő: Qflriier István.
UW R A M MA m » o z K ó k é4p T rUp(aMto au .
Szombat vsárnap, julius 10. és 11.
Szenzációs
uj műsor!!
Rendat helyárak. — Kttünö zene.
Előadások hétköxnap 6 éa 9 órakor, vasárél
Bnatpnapoko* 3, 5. 7 ás 9 órakor.
Minden mennyiségű
gabonát veszek
maximális árban.
SCHERZ SAMU, JabOnöblzomanyos
Klnlzsy-utca Z. sz.
I Járványos és lertözö betegségek ellen
legbiztosabb á w e r n ertsen széüsms
I II í
a I t M m e s e b b ím aztal! és borvíz.
Állandóan palackcserével KPPhatö
s líy háztartásban a legolcsóbb.
••••.• P6«lárusitAs Nagykanizsán i r főszer és csemege
kereskedésében 1 1 osdS
NeiMzM nos, Míkftftits
hivatolszolía
felvétetik. Ajánlatok a „Hungária
Általános Biztosító Részvénytársaság"
vezérügynökségéhez Nagykanizsa
Csengery-ut 1. sz. küldendők.
Permetezésnél a rézgálicot teljesen pótolja
rD cE .T nD ful uO il Vu l . A Colmari borter- mciési ilUézet> a
csász. és kir. földmivelésügyl minisztérium
a görczi, spalatói, st. michelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kjr. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld<#-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. IscbenbraniMéle RÉZRÉHPOR
(12% rézgállc tartalommal).
Szicíliai párolt kénpor,
iR Noyuigo Rofílihína GépilU.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak
SCIVUZ él TftüBER Mffkeruktfik
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
M u l l l i É n i l f - M W !
4. oldal. ZALAI HlRLAP 1915. julius 13.
festő uálldlata
HofiyKnnlzsn, Masyar-u. Z3
hoil ! külföldi faerezés
Didrvúny uttfniofok feitéie.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z I n é r z é k Q n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket Is kielégíti
Árajánlatul, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l fölszólltásra
díjtalanul szolgálunk 1 11
Tisztclcttet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levö
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
• felfrissítettem. • 1 1
Raktáron tartok May és
* H o l f eld-féle rumburgl
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
===== A legfinomabb árukl =====
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel soldberfiemé.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. S ü r g ö n y e i m :
G u t e n b e r g n y o m d a
w Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyonmloll a kiadótulajdonosnál üulerbcrg-nyomda (MŰnz és (Joldbcrgcr) NagykanUs*.
i
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. julius 14. szerda 157. szám
társadalmi és Közgazdasági napilap.
• lOflaatési A r a k i Helyben háxhox hordva 1 hóra I K.
Kgyet » IAM 4 ílllér Vidékre,\' postán . . I hóra 150 K.
Nyllttér él hirdetések megállapított árak íxerlnt.
Alapította:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal: OntcnbcrK-nyotnda Ocngerj-ut 7. «xA«.
*Yelelon: Sxerke*itÓRéK 41. Klndóhlvalal 41,
/
Maximális ár, —
minimális jövödelem.
H.
Amikor mindenki azt kéri a portékájáért,
amit ép akar, amikor a munkaerő
megfogyatkozásával drága lett az ember
ereje is, ma, amikor egy vékony szelet
sonka egy korona, amikor permetező
napszámos hat koronát kér egy napra,
de ezek az árak is olyanok, hogy mire
leirjuk, már nem is igazak, mert megint
emelkedtek, ma a íixílzetéses nagyon nyomorult
helyzetben van. Most meg lehet
rúgni, képletesen és valósággal a megszégyenítés
minden tortúráját alkalmazni
lehet rajta, hadd érezze, hogy voltaképpen
mégis csak senki, mert a pénz, lám
mégis csak a minden I
És ez a szerencsétlen társadalmi osztály
némán tűr? Olyan természetes. Az
url szegénységben van önérzet, több
mint kellene és aztán ugy is tudja, mit
érne cl, ha panaszkodna és lázadna?
TIz percenttel, husz percenttel emelnék
az ő különben is igen mérsékelt fizetését,
most amikor száz, kétszáz és háromszáz
percenttel emelkedett mindennek az
ára. A permetező napszámának arányában
ő nem emelheti jövödelmét. Háromszor
olyan drága lett az élet, a permemetező
háromszoros napszámot követel.
Hat koronát egy napra, vagyis olyan
jövödelme van, mint egy főiskolát végzett
és már uri állásba jutott harmincharmincöt
éves férfinek. Csakhogy ez
akkor már családos és tizenhat évig tanult
a pályájára, amaz pedig suhanc
korában van és előképzettsége csak a
káromkodásban és verekedésben van.
Szomorú állapot ez, a háború igazi
szomorú martirjai azok, akiken nem
hogy segítenének, de még az igazán
meg nem érdemelt guny és megalázás
fájdalmain Is keresztül kell menniök. A
régi frázisok, hogy ez az osztály a nemzet
szellemi krémje, a magyarság ereje,
az őserő, a gerinc, hova lettek, hogy
festenek most! Pedig a drágaság, a
drágulás tul fogja élni a háborút is.
Egy skatulya gyufát soha többé nem
fognak adni egy krajcárért, soha többé
nem fognak két krajcárért akkora darab
kenyeret adni, mint még ma egy évvel
is, a húsárak évekig talán még Inkább
romlani fognak, a mostani horribilis érak,
ha le is szállnak, de ki fognak kerekitődni
és soha többé a régi — a tavalyi
idők és árak vissza nem jönnok.
A nemzet szellemi krémje szégyenkezve
húzódik össze és éhezik. De vájjon
a magyarság ereje és gerince lesz-e
ez az osztály a jövőben is, ha a fiuk
felnőnek, ha minden pályán csak fellendülés,
nagyszerű perspektívák nyílnak ?
Megromlott, szellemileg értéktelen és Vájjon akkor is gúnyos kacajjal fog-
Isten mentsen — korrupt is lehet ám a ják félretolni őket a vásártér kosarai
tisztesség mártir koszorúját hordó osztály, mellől ?
VILÁGHÁBORÚ.
v A Magyar Távirati Iroda és flz Eat mai táviratai. . —
Békehangok Angliában.
Interpelláció a Mketársyalúsrúl.
Rotterdam. Londonból táviratozzák,
hogy hétfőn az angol alsóház ülésén
cp;y képviselő a következő kérdéseket
intézte Asquith miniszterelnökhöz:
— Az ellenséges államok kormányai
mily föltételek alatt volnának
hajlandók békét kötni ? Volt-e
erről szó egyáltalán ? Bizonyos
békepontok érintették-e Belgium
függetlenségének helyreállítását és
az ellenséges álhmok hajlandók-e
erről a kérdésről tárgyalást kezdeni?
Asquith miniszterelnök röviden annyit
válaszolt, hogy semmi tudomása sincs
mindezekről.
Az angol fővezér kijelentései.
Genf. Londonból jelentik: Lord
Kilchener az angol parlament folyosóján
képviselőkből álló társaság előtt a következő
feltűnést keltő kijelentést tette:
A calaisi angol-francia konferenciáról
semilyen közlést nem tehetek. Ami a
békét illeti, erről majd száz nap
múlva beszélhetek.
Genadiew a fogságban.
Öngyilkosságot kísérelt mej.
Szófia. A szófiai álarcosbálon elkövetett
merénylet ügyében hozott Ítélet
folytán letartóztatott volt bolgár külügyminiszter,
Genadiew a vizsgálati fogságban
öngyilkosságot kísérelt meg, ami
azonban nem sikerült, mert azt megakadályozták.
A letartóztatás és az ántánt.
Róma. A szófiai bombamerénylet egyik
értelmi szerzője gyanánt leleplezett antantbarát
Genadiew, volt bolgár miniszter
letartóztatása Rómában a legkínosabb
hatást keltelte. Az olasz főváros vezető
politikusai körében az a meggyőződés
alakult kl, hogy Genadiew letartóztatása
azt jelenti, hogy Bulgária
végleg az oroszok és ezek szövetségesei
ellen fordult.
Nyugalom északon.
Krasznlknál Is csönd m-
Sajtóhadiszállás. Az orosz hadszintéren
még mindig tart a hadműveletekben
beállott szünet. A Krasznlktól északra
történt részleges és rövid távolságú
visszavonulásunk után ezen a tájon is
majdnem teljes a nyugalom, mert az
oroszok még csak meg sem kísérelték
a kraszniki frontrészen v i s -
szavonult csapataink üldözését Az
orosz hadvezetőségnek az a józan meggyőződése
világlik kl ebből, hogy az
osztrák-magyar frontot egyetlen egy
ponton se lehet visszaszorítani.
A mérsékletre Intő oroszok.
Koppenhága. A >Daily Telegraph*
jelentése szerint az orosz katonai körök
óva intik a közvéleményt azon eredmények
túlbecsülése ellen, amiket a Krasznik
és Lublin közötti harcokban az oroszok
legutóbb elértek, mert amiről itt szó
van, az alig 40 angol mérföld szélességű
terület, aminek semmi jelentősége sincs
az ezer mérföldnél nagyobb kiterjedésű
egész frontra. Ezenkívül a front más
pontjain a német és osztrák-magyar csapatok
legújabban Ismét igen élénk tevékenységbe
kezdettek, melyek ismét uj
meglepetéseket rejthetnek.
Uj török győzelmek.
Konstantinápoly. A török főhadiszállás
jelenti: Vasárnapról hétfőre virradó
hajnalon Ismét óriási kudarcokat szenvedtek
a Dardancllafronton harcoló egyesült
angol és francia szárazföldi seregek.
Az Ariburnu erőd előtt lévő vonalunk
jobb szárnya ellen rendkívül heves tüzérségi
előkészítés után óriási erővel
kezdett gyalogsági rohamokat intéztek
az angolok, de több órás küzdelem után
fejvesztett menekülésre kényszeritettűk
őket, miközben a sebesültek és halottak
tömegét hagyták hátra. -— A Dardanellák
záróerődjét kípező Scddil Bahr
előtt mindkét szárnyon hasonló hevességű
támadást intéztek hadállásaink ellen
az angolok, de itt is vérLs kudarcokkalveretlek
vissza.
2. oldal. ZALA! H RLAP l í 15 július 14
Megszűnt a lisztkeverési
rendelet.
Budapest. A hivatalos lap ma reggeli
száma miniszteri rendeletet közöl, mely
megszünteti az összes kiadott lisztkeverési
rendeleteket. A mai naptól fogva
tehát Ismét tiszta buza és rozslisztet
lehet kenyérsütési és főzési célra használni.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. Az általános helyzet változatlan.
Olasz hadszíntér. A tengermelléki arcvonalon
tegnap helyenkint heves tüzérségi harc
volt. Több olasz gyalogezrednek Redipugliánál
ellenünk intézett támadásait visszavertük.
A karinthiai és tiroli határterületen a helyzet
változatlan. altábornagy.
A németek harcai.
Beilin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér. A Souchezi cukorgyár
mellett a franciáknak egy kézi gránáttámadását
visszavertük. A temető ellen intézett rohamunkkal
kapcsolatban a temetőn tul állásunkat
G00 méter szélességben előretoltuk s
az Arras felé vezető ut mentén fekvő Rot\'get
is elfoglaltuk. A foglyok száma 3 tisztre és
215 főnyi legénységre emelkedett. Az ellenséget,
mely időközben támadásnak indult, tüz
alá vettük és igy a támadás végrehajtását
meghiúsítottuk. A Maas és Mosel között az
ellenség élénk tüzérségi tevékenységét fej\'ett
ki. A Bois de Prelrebcn az este és éjjel folyamán
négy támadást intézett állásaink ellen,
amelyek nagy veszteségei mellett állásaink
előtt tüzünkben összeomlottak.
Keleti és délkeleti hadszíntér. A helyzet
változatlan, A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Ultt- -
A 48-asok
a lembergi harcokban.
Elmondja: Barla Ferenc hadapiódj.
(4) A városba vezető utón asszonyok és
lányok százai virágokkal, mirtusszal és csókkal
halmozták a katonákat. Mindent kihordták
elénk, amijük csak volt. Rengeteg mennyiségű
enni-innivalót és cigarettát osztottak ki a legénység
között ugy, hogy a végén a bakák
már semmit sem akartsk elfogadni és kijelen.
tették, hogy nem bírnak el többet. Aki pedig
a bakát ismeri, az tudhatja, hogy cz már
igen nagy szó.
De nem is lehetett csodálni a lakósság
kitörő örömét. Hiszen reggel még kozákok
kancsukázták, tipratták őket és rajtafeküdt a
városon az a halálos ijedelem, amely hónapok
óta fogva tartotta őket. S délben már a szabadság
szimbólumaként lengtek minden házon
a féltve őrzött fekete-sárga és piros-fehérzöld
lobogók, amelyek boszorkányos gyorsasággal
kerültek elő rejtekhelyeikről.
Zsidókon és ruténeken kivlll alig maradt
valaki a városban, az előkelőbb lakósság és
a városi tisztviselők még az oroszok bevonulása
előtt eltávoztak. Lépten-nyomon értelmes
arcú, öreg zsidók tartóztattak fül bennünket
és boldogan hálálkodva mesélték, milyen
rémuralmat gyakoroltak fölöttük az oroszok.
Ha nem ismernék az olvasók a fővárosi lapokból
az ilyen brutális kegyetlenségeket,
most magam is elbeszélnék néhányat
Nagyszerűen megebédeltünk egy jobbmódu
zsidó családnál, aztán mivelhogy egy kis pihenőt
kaptunk, elindultunk széjjelnézni a varosban.
Egy rokonszenves kfllsejü orosz zsidó
elvezetett bennünket ahhoz a házhoz, ahol
Grubiischeff orosz tábornok lakott ittléte alatt.
A tábornok ur maga is a délelőtt folyamán
menekült, a legnagyobb sietséggel. ELz lehetett
az oka, hogy lakásán olyan pokoli rendetlenséget
találtunk. A szőnyegen szanaszét garmadával
hevertek az orosz újságok. Volt köztük
néhány francia és aránylag friss német újság
is. amelyeket kíváncsian kezdtünk tanulmányozni
és legnagyobb örömünkre számos érdekes
újdonságot halmoztunk ki belőlük.
Többek között, hogy csapataink már a Szan
fölött is orosz területen nyomultak előre.
Ekkor éreztük először megdönthetetlen bizonyossággal,
hogy Lcmbcrgnek újra a miénknek
kell lenni, még pedig hamarosan.
Az íróasztalon és a falakon számos fényképet
találtunk, köztük a cárnak saját aláírásával
ellátott fényképét. A többi fölvételek
legnagyobb része a kitűnő Grubitscheff tábornokot
ábrázolta, vezérkara körében. Csak az
látszott különösnek, hogy a vezérkarnak számos
hölgytagja is volt. Bár szó ami szó, kifogástalan
cleganciáju. nagyon csinos hölgyikék
voltak, akármelyik vezérkarnak díszére
válhattak volna.
A tábornok ur szekrényei is lárva-nyitva
állottak és riadtan mutatták feldúlt belsejüké\'.
Két lampasszos tábornoki nadrágon és egy
diszkabáton kívül gallérok, keztyük, harisnyák,
cigaretta és szivardobozok zilált tömegét, egy
csomó káaitó illatú, habos-csipkés női fehérneműt
és két selymes, párizsi fűzőt találtunk,
olyan rózsaszínű szalagocskákkal, hogy egy
percig az egész világot rózsaszínben láttuk
tőlük. Nem akarok álszenteskedni, bizony
megdobogott a szivünk a sok titokzatos rendeltetésű,
csábos holmi látására s csak nehezen
tudtunk uralkodni a képzelőteheiségűnk
fölött.
Deltát hogy került ide mindez a tábornok
ur szekrényeibe V Nagyon is valószínű, hogy
nem ő viselte ezeket a bűbájos ruhadarabokat.
öreg ciccronénk egy pájeszos Talleyrand
ravasz és finom mosolyával mutatott a drága
semmiségekre:
— Ezeken a rongyokon akadt fönn az orosz
gőzhenger, meine Herren. Ezeken a rongyokon
és az önök vitézségén. Isten nagy és hatalmas.
Délután öt óra felé indultunk tovább Rudkiból,
az előretolt biztosító őrsök után. A
lakósság messzire cikisért bennünket a város
határán tul és hálálkodva búcsúzott tőlünk.
Lángoló falvak között nyomultunk előre. Alkonyatkor
mindenütt izzóveres volt az égbolt.
A legnagyobb tüz néhány kilométernyire előttünk
lobogott. Az oroszok ott egy óriási
gyártelepet gyújtottak föl, amely messzire
bevilágította a környéket. Elképzelni sem lehetett
ennél szebb borzalmasabb és nagyszerűbb
látványt. A tengiteg kiterjedésű gyártelep
minden pontja égett és a roppant lángok
a felhőket szaggatták. Nagy üggyel-bajjal haladtunk
át az égő gyártelepen, amely akkora
volt, mint egy város. Ugy néztünk ki a hatalmas
lángok között, mint ezernyi gonosz,
apró ördög. Felejihetetlen látvány volt. Az
arcunkat kiverte a veríték a borzalmas hőségtől,
Néhány kilométernyire innen egy nagyobb
tisztáson legnagyobb csendben és a legfeszültebb
óvatosság mellett tábort ütöttünk.
Sátrakat nem verhettünk és halálos csendben
kellett maradnunk, mert nem tudtuk, hol vannak
az oroszok?
Kísérteties csönd borult a rétre. A katonák
pisszeni sem mertek, cigarettázni sem lehetett.
Az emberele bornyustól, fegyverestől hevertek
a fűben és csakhamar elaludtak. A zászlóalj
nyugodtan, halk, de erőteljesen ütemes lélekzetvétellei
alud\' a tábori őrsök eleven gyűrűjében.
A megkapó képet halvány vörösen
világította meg az égő gyár távoli tüze. Hajnal
felé Miklóssy önkénteskáplár, aki aznap
tábori-őrsparancsnok volt, (jelenleg szintén a
Hamburger-kórházban fekszik sebesülten,) azzal
keltett föl bennünket, hogy az ellenség a
Vereszyczán tul, védelmi ál ásaiba vonult vissza.
(Folytatjuk.)
HÍREK.
Dr. Krátky István — rendőrfőkapitányhelyettes.
A nagykanizsai rendőrkapitányság
mizériái sokkal közismertebbek, semhogy azokra
bő részletességgel kellene rámutatni. Tudja
mindenki, hogy Deák Péter főkapitány katonai
szolgálatra vonult be, a két alkapilány pedig
közvetlen nyugdíjaztatása előtt nagy rábeszélésre
rövid időre vállalta csak a háború kitörésekor
hivatalának továbbvezetését. Hajós
Ferenc rendőibiztost nemrég hivatali szabálytalanságok
miatt állásából felfüggesztették é«
azóta már rég katonamundérban van. Nem
szólva arról, hogy a régi hivatásos rendőrlegénységből
mindössze alig öt-hat embert lehet
ma a kapitányságon találni, a háború
folytán jelentékenyen felszaporodott összes
hivatali munkát mindössze két ember, Füredi
János és Pollerman János végzi hosszú idő
óta a kapitányságon. Ezt a tarthatatlan helyzetet
végre a városi tanácsnak is tudomásul
kellett vennie és gondoskodnia valami megoldásfélén,
mely a rendőrkapitányság mizériáit
legalább ideig-óráig szanálni fogja. (Mert végleges
rendről az uj alkapitányok megválasztásáig
szó sem lehet.) Igy határozta cl a legutóbb
tartott tanácsülés, hogy az immár föltétlenül
nyugalomba vágyó Farkas Ferenc
főkapitányhelyettes munkakörének ellátására
és általában az egész rendőrség vezetésére
dr. Krátky litván városi főjegyzőt küldte ki.
aki emellett főjegyzői teendőinek is java részét
végezni fogja. Dr. Krátky István tegnap délután
vette át ideiglenes uj hivatalát, melyben
ma reggel kezdte meg működését. Farkas
Ferenc alkapitány még egy-két napig marad
hivatalában, amíg az uj főkapitányhelyettesnek
mindent átad és bevezeti őt tennivalóiba. —
Farkas Ferenc teljes 40 évet meghaladó szolgálat
után betegen és 68 év terhével vállain
vonul az igazán jól megérdemelt nyugalomba,
ahova a város egész közönségének az a meleg
szeretete kiséri, melynek .Farkas bácsi"
egész életpályáján szerencsés részese volt.
Minden bürokrata vaskalaposság nélkül való
igazi liberalizmusa és demokratasága szerezte
meg az egész város Farkas bácsijának ezt az
osztatlan, általános rokonszenvet, melyet a
túláradó lélek melegségével viszonzott mindenkivel
szemben. Ncin csökkent ez a rokonszenv
irányában akkor sem, ha hivatalának kötelességei
arra kényszeritették, hogy valakivel
szemben a törvény szigorúságával járjon el.
Ekkor is mindig igazi ember volt Farkas
bácsi, akiben a rendőrkapitány mindig mögötte
állott az embernek, az igazi méltányossággal
érző embernek. Ez a titka Farkas Ferenc szép
életpályájának és ez a titka ragyogó öregségének.
Fa*as Ferenc ismételt nyugdíjazási kérvényével
a legközelebbi városi közgyűlés fog foglalkozni.
— Most azonban még néhány szót a rendőrkapitányság
ügyeihez. Dr. Krátky István főjegyző
két hivatalt képtelen lesz viselni. Mir 1 a kettő
1915JuUus_J4 ZALA! HÍRLAP 3 oldal.
— különösen ma — egész embert követel.
Jól mondta valaki: Vagy jó rendőrkapitány
tesz és rossz főjegyző, vagy jó főjegyző és
rossz rendőrkapitány. (Arról most egyáltalán
nem is beszélünk, hogy dr. Krátky főjegyző
már hónapok óta az árvaszéki ülnöki és a
tiszti ügyészi teendőket is egyszeinélybcn
egymaga végzi.) Itt csak egy segit: mlhamarább!
végleges rendezés. Amig a háború
fart, addig érthető okokból nem lehet kiirnl a
pályázatot az alkapitányl állásokra. Ellenben
fel kell irni a belügyminiszterhez, hogy Deák
Péter főkapitányt, aki mint 48-as kapitány
amúgy is csak helyiszolgálatot teljesít, a legsürgősebben
mentesse fel katonai szolgálata
alól és rendelje hivatalába szolgálattételre.
Mert ha ez nem történik meg, akkor beszélhetünk
majd igazán a kanizsai rendőrkapitányság
csődjéről.
Katonai előléptetés. Még a mai rendkívüli
viszonyok között is szinte ritkaságszámba
megy az a gyors emelkedés, mellyel Kövesdl
Boér Gusztáv nagykanizsai 20-as honvédezredes
katonafia pályáján előrehalad. Kövesdi
Boér Viktor mint 19 éves ifjú mult év augusztus
elsején tüzérhadnagyi ranggal lépett ki a
katonai akadémiából s két nap múlva már
Indult a harctérre. Onnét kétszer jött vissza
sebesülten, s mielőtt most mint a budapesti
4. tábori tarackezred egyik ütegének parancsnoka
harmadszor is visszaindult volna a
harctérre, főhadnaggyá léptette elő a király.
H galíciai termés. Székely Béla volt kanizsai
lapszerkesztő, az egykori Mikula-ezred
zászlósa barátjához, Malics Lipót nagykanizsai
gabonakereskedőhöz a ma érkezett alábbi
sorokat intézte :
Kedves Halics, tegnap benned voltam (azaz
Haticsban) ma már nagyon messze vagyok
tőled. Vonulunk szépen előre. Miért nem
irsz ? Te, olyan szép itt a gabona, hogy
csuda s hozzá niuszkáé volt a magja s muszka
katona dolgozta meg. De mi aratunk, ölel
Székely Béla.
Erélyes Intézkedések n piaci uzsora
megszüntetésére. A nagykanizsai piacon még
mindig nincs teljes rend. Sőt egyáltalán alig
van rend. A falusi menyecskék semmikép se
akarják respektálni a megállapított maximális
árakat, s a közönség maga a legtöbbször szó
nélkül türi a nyakló nélkül továbbüzött élelmiszeruzsorát,
mely csak ott szünetel néha
a piacnak egy-egy kisebb területén, ahol
rendőr áll a vékák fölött. Ámde husz rendőr
is kevés volna ahhoz, hogy ily módon az
egész piac ellenőriztessék s az Összes kofák
és falusi árusok féken tartassanak. Dr. Krátky
Istvánnak, oz uj főkapitányhelyettesnek uj
hivatalában való első Intézkedése e tarthatatlan
piaci állapotoknak megszüntetésére irányul.
Hirdetményt bocsát kl evégből, mely megállapítva,
hogy a piacon dühöngő visszásságok
uzsorát képeznek, arra hívja fel a
közönséget, hogy ha a hatóságilag megállapított
áraknál magasabbat követel valaki a
piacon, azt azonnal jelentse be a szolgálatot
teljesítő rendőrnél, azonkívül a rendőrkapitányi
hivatalnál is. A feljelentés folytán ugy a
rendőrkapitányság, mint a kir. ügyészség a
legerélyesebb eljárást fogja indítani. A holnap
megjelenő rendőrkapitányi hirdetményre már
most felhívjuk a város egész lakósságának
figyelmét.
H polgárőri szolgálat. Ma, szerdán este
az alábbi polgőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Szvetecz Lajos. Sárvári János, Dávid István,
Kovács János, Spitzer Mór, Koller Jenő, Barbély
József, Csányl Elek, Horváth László,
Katona István, Tollár János, Mancsek Ferenc,
Farkas József, Oábor György, Nagy Antal,
Freischmiedt István, Danis Lajos, Németh
József.
Szinház.
* Heti műsor:
Szerdán : Jó éjt Mukl. Énekes bohózat.
Csütörtök : Zsuzsi kisasszony. Operett-berrmtató.
Péntek: Fészek a viharban.
H tökétetes asszony. Egy premiernek
is diszére vált volna az a szép számú és
előkelő közönség, mely tegnap a tavaiyi kitűnő
Lehárdarabnak talán hatodik, vagy
nyolcadik kanizsai reprlzére kíváncsi volt.
Valószínű az is, hogy jelentékenyen hozzájárult
a tegnapi est nagy sikeréhez az a hírünk
is, hogy végre kalandos utazás után
megérkeztek a társulat díszletei, melyek tegnap
már egész ékességükben szerepeltek az
aréna színpadán. A címszerepben f\'eterdi Etel
primadonának ismét őszinte meleg sikere volt,
amit kélszcmélyü szerepének tökéletes illúziót
kellő megjálsrásával ért el. Csanádi Irmának,
a koloraturénekesnőnek végre alkalma nyílott
pompás hangját a maga teljes valóságában
bemutatni és kiváló játszási kvalitásairól is
bizonyságot szolgáltatni. Az öltözködésben
való izlése külön említést érdemel. Szűcs Irén,
Izsó Miklós, Sebestyén Jenő és Tihanyi Béla
tették teljessé az est nagy sikerét, mely ismét
kiváló reklámjául szolgált a társulatnak.
* Besorozott színigazgatók. Legközelebb
katonai szolgálatra vonulnak be Nádasdy
József, volt szabadkai és /anovlch Jenő dr.
kolozsvári színigazgatók. Nádasyt nem zavarja
meg most a katonai szolgálat, mivel amúgy
sincs nyári állomása, mert a bajai szinkör
megnyitását tűzveszélyessége miatt nem en*
gedte meg a helyi hatóság, Szabadkán pedig,
ahol tudvalevőleg leégett a városi szinház,
még nem gondoskodtak télre helyiségről a
szabadkai színtársulat részére.
Seprökötök Jó fizetéssel, havonkénti lakbérpótléUal
felvétetnek KfiKDSZl LAJOS seprögyártóan
SZEGED, VtMrltfyl SQi&r-u.
13. sz. m Jelentkezők e címre Írjanak-
Permetezésnél a rézgillcot teljesen pótolja
• p p n o i r i A Colmari borterr
s : n u i / i u ( mC|ésl intt4et> a
csász. és kir. földmivelésügyl minisztérium
a görczl, spalatói, st. mlchelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növényklsérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. Ascbenbrand-féle RÉZRÉMPOR
(12% rézgöllc tartalommal).
Szicíliai párolt kénpor,
la Mavunoa RalflabAncs, Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgilnak
SCHWARZ és TAÜBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
Egy jó házból való fiu
tanoneznak
felvétetik HEü é s KLEltt c é í
fOszerKereskedésélien. =
Felelős szerkesziő: Gürtlor István.
M m ú i Hadsegé/yzöneJí / [ UBAHA
Szombat vsárnap, jullus 17, és 18.
Szenzációs
u j műsor!!
M E G N Y Í L O T T !
Szívós Antal müórós és látszerész
uj üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
I
r
helyett szép és tartós
munkát végez, olcsón
REISZ
dm és szobafestő, Kazlncy-a. b,
Rendet helyárak. — Kitűnő zene.
Előadások hétköznap 0 éa 0 árakor, vaiárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 éa 9 órakor.
Egy jó házból való f i u
tanoncnak
felvétetik, BEŐ\'SZE DANIEL
Zrínyi MIktós-utca 22. száai
Járványos és fertőző betegségek ellen
legbiztosabb óvszer az erősen szénsavas
a legkellemesebb IzD asztali és borvíz.
Á l l a n d ó a n palacKcseréuel k a p h a t ó
s l í y h á z t a r t á s b a n a legolcsóbb.
F 6 « I A r u s l t A a N * * y k * . i i x » A n )
fűszer és cjemege
kereskedésében. ::
Hirdetések felvétetnek
e lap kladóhivatalábnn.
4. oidal.
i.-.w- - s-a. * - v».--y»..tta&iXX^+KUKUWC
ZALAI HtKLAP 1915. julius 14.
f e \'isi i lni imi rlí ,
HDíyKontoD, Masyor-u.
ír
bon! J hDIfOVdl faerezés
nór«úny utániatok fejtése.
Épölet-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k ü n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l fölszólitásra
díjtalanul szolgálunk I I I
r
w
8
® ( Í E R f f i f N BÉLA:
Vezérképviselet:
1
Tisztelcttct értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
felfrissítettem.
Raktáron tartok May és
H o l f c l d - f é l e rumburgf
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Lilfom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemöeket. ::
= = — A legfinomabb áruk 1 — = =
A legmegbízhatóbb olcsó árak!
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel G o l ö f t e r s e r n é.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
iLJ 1 ÜL;*, ÜSS 13 L 1 1 t,i _
Csengery-ut 7.

w
S ü r g ö n y e i m :
ö u t a n b e r g n y o m d ;
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.
Telefon 41. szám
felvesz
Nyomatott a kiadótulajdonosnál Gutenberg-nyomda (Münz is Goldbcrger) Nagykanizsa.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. julius 15. csütörtök 158. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
glAffaetéel *r«k i Helyben házhoz hordva 1 hóra | K.
t g jM l i á n 4 fiUAr Vldekte, poitán . . I hóra IM K.
Nylltlér i * hirdetlek megállapított érek izcrint.
Alapította:
Dr. H A J D U G Y U L A .
Kiadóhivatal: Gutenben-nyomda Cs«ngtrjr-*t 7. izám
Telefon: Sz*rkt»í\'tó»éi: 41. Kiadóhivatal 41.
A köélelmezés.
Az aratás munkája meglódult és az
eddigi kilátások szerint minden reményünk
lehet arra, hogy kellően megállapított
intézkedések és azoknak preciz
végrehajtása és" betartása mellett a kenyérmagvakat
illetően a közfogyasztás
terén a jövő évi termés esedékességéik
nem lesz hiányunk semmiben s ezen
felQl Ausztriának is igen jelentékeny
gabonamennyiséget bocsáthatunk rendelkezésére.
De hogy a termés remélhető hozamából
mindezekre kellő mértékben telik,
az egymagában még nem nyújthat telÍes
megnyugvást. Ha az elosztás muntája
nem végeztetik a szükséges körültekintéssel,
energiával és hozzáértésiel,
a legnagyobb bőség mellett Is súlyos
zavarok, fennakadások következhetnek
be az ellátás körül Ugy a termelők,
mint a fogyasztók kárára. Szomorú tapesztalataink
vannak erről a most lefolyt
nónapok élelmezési nyomoruságainak
aktáiból. Dacára az 1914. esztendő silány
termésének, sok átszenvedett közfogyasztási
mizéria elkerülhető lett volna,
ha az Intézkedések kellő Időbén és átgondolással
történnek és főként, ha a
rendelkezések végrehajtására hivatott
szetvek nem bizonyultak volna e feladatuk
teljesítésénél annyira gyengéknek.
A Városl polgárságot hónapokon keresztül
valósággal koplaltatták és ime,
most sorban kerülnek elő a községekben
a kisebb-nagyobb eldugott gabonakészletek,
a városi pincékből az elrothadt
burgonya, az elromlott zsir nagy
tömegei. Az idei termésnek megfelelő
elosztása, vagyis a népségnek liszttel,
azaz kenyérrel való elosztása még nagyot
nyer most jelentőségében azáltal
Is, hogy előreláthatóan hosszabb időre
a hust is részben a kenyérnek kell pótolnia.
A húsfogyasztással most már
ugy állunk, hogy anaak minél nagyobb
mértékű csökkentése egyenlőre egyenesen
közérdek. Szakkörökben állat-állományunkrfak
a háborús állapot ideje
alatt való visszaeséséről a legnagyobb
mértékben aggasztó becslések vannak
forgalomban, ugy hogy a további hanyatlást,
amennyire ez a hadsereg szükségletének
természetesen legeslegelsősorban
álló kielégítésének kötelessége
mellett lehetséges, minden rendelkezésre
áftó módon, — a heti két húshagyó
napra vonatkozó korlátozásokon
tul is — megakadályozni: valósággal
életbevágó gazdasági érdekünk.
Nem «evezhető félrendszabálynál
egyébnek e téren az a kormányintézkedés
sem, mely megtiltja, hogy a hét
két napján tilos a mészárosoknak és
henteseknek hust mérni, valamint a vendéglőkben
husnemüeket kiszolgáltatni.
A tilalom egyedül csak a vendéglőkben
ért el eredményeket, de a magánháztartások
semmi korlátozást nem szenvednek
általa. A külömbség csak az, «hogy
most minden háziasszonya keddi és
pénteki husszükségletét előző nap szerzi
be. Kontingentálni kell az egyes megyék
és városok területén levágható állatok
mennyiségét és ami a Jegfőbb, olcsóvá
kell tenni a kenyeret és lisztet. Ez Is
egyik biztositéka lenne annak, hogy a
háborút valóban diadallal fejezhessük
be.
H VILÁGHÁBORU.
• — 1 — ~ fi Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai.
Előnyomulunk o Dnjeszternél.
Csernowitz. A legészakibb bukovinai
határon a Dnjesztertől délre a folyót
védő orosz állásokat tegnap egész éjszaka
a legnagyobb hevességgel bombáztuk
és a gránátok óriási tömegével árasztottuk
el, Az ágyúzás még az egész délelőtt
folyamán is tartolt, majd tegnap
délután hirtelen szünettel Usclc-Biskuplnál
többszörös rohamot Intéztünk az
oroszok ellen és kikényszerltettük a folyón
való átkelést. A több óráig tartó
borzalmas harcban az ellenség óriási
veszteségeket szenvedett, miközben rendkívül
sok fogoly jutott kezeink közé.
Visszavert olasz támadást.
Sajtóhádiszállás. Tegnap este a doberdói
fensikon Strausinál az olaszok erős
gyalogsági támadást kezdettek állásaink
ellen. A tüzérségi munkával előkészített
támadás azonban csapataink heves
ellentámadásain a legrövidebb Idő alatt
teljesen összeomlott. Ma reggel az olaszok
ismételten, de már sokkal gyengébb
erőkkel támadlak ugyanezen a
ponton, azonban ez a kísérlet is teljes
kudarcot vallott.
Nabresinára (a tengerparton, Trieszttől
13 kilométernyire) tegnap este olasz
repülők több bombát dobtak, de jelentékeny
kárt nem okoztak.
Szerbía és Otaszorszúg
Pasics az albán ügyről.
Genf. Pasics, a szerb miniszterelnök
a következőképpen nyilatkozott egy
svájci lap munkatársa előtt Szerbiának
albániai akciójáról és ezzel kapcsolatban
Olaszországhoz való viszonyáról:
Szerbia nem akarja Albánlát annektálnl
és e kérdés körül Szerbiának
Olaszországgal semmi konfliktusa
nincsen. Szerbia az Adrián
csupán gazdasági megélhetését
akarja magának biztosítani.
Döntés előtt a Balkán.
Rotterdam. Londonból közlik, hogy
a balkáni angol diplomaták távirati
jelentése szerint a balkánválság
elérte tetőpontját ét a végleges
döntés a Balkánon már csak órák
kérdése. Az orosz forradalom.
Stockholm. Azok a riasztó hirek, melyek
az orosz hadsereg katasztrófájáról
egész Oroszországban elterjedtek, az
óriási orosz birodalom minden részében
napról-napra érlelik a forradalmat. Éhnek
fő fészke Moszkva,, ahol néhány
napi csend után fokozott erővel tört ki
a népnek rövid időre mesterségesen elnyomott
dühe. A moszkvai csőcselék uj
pogromot rendezett, mely ezúttal borzalmas
méreteket öltött. Most már válogatás
nélkül rabolták ki az üzleteket és a
Moszkvában tartózkodó idegeneket, —
tekintet nélkül nemzetiségükre, — tömegesen
a Moszkva folyóba dobálták.
Az embervadászat több éjszakán
át tartott. Moszkvából elmenekült svédek
beszélik, hogy az általános hangulat
egész Oroszországban a legkétségbeesettebb
s mindenütt az
orosz hadsereg végső katasztrófád
járói beszélnek. Mint Ilyenkor mindig,
a hatalom a forrongó közhangulatot Ismét
a zsidók ellen irányítja és ma már
az a helyzet képe, hogy a kormány
kénytelen több zsidóellenes törvényjavaslatot
előkészíteni.
Forradalmi jelenségek
a francia lövészárokban
Genf. Egyik párisi lapban Írja Hervé,
hogy Párisban és a vidéken mindegyre
növekedő köztársaságellenes mozgalom
észlelhető. A fronton, a francia lövészárkokban
riasztó hirek terjednek, melyek
a csapatok harci szellemét nagyon
csökkentik. E hirek terjedését csak a
legnagyobb erőfeszítésekkel tudják némileg
gátolni.
2. otdaf. ZALAI H KLAP 1 á 15. fullus 15.
Burián a királynál.
Bécs. Báró Burián Islván külügyminiszteri
tegnap délután őfelsége külön
kihallgatáson fogadta, mely egy óra
hosszáig tartott. A kihallgatáson a külügyminiszter
a külpolitikai helyzetről
referált a királynak.
Höfer jelentése,
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. Az általános helyzet változatlan.
Olasz hadszíntér. Tüzérségi harcoktól és
csatározáioktól eltekintve a délnyugati hadszíntéren
semmi sem történt.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Ma éjszaka a Souchezt
cukorgyár mellett ujabb kézigránáttámadást
utasítottunk vissza. A franciák Trcyan és Perthcs
vidékén eredmény nélkül robbantottak fel
néhány aknát. Kézigránáttüzünk megakadályozta
őket abban, hogy a robbantási helyen
megvethessék lábukat. Az Argonnokban egy
német támadás sikerrel járt. Boureuillestöl
délnyugatra csapataink rohammal elfoglalták
az ellenség magaslati állását 3 kilométer szélességben
és 1 kiloméler mélységben. A 285.
magaslat birtokunkban van, 2581 francia, köztük
51 tiszt jutott sebesülellenül fogságunkba,
azonfelül 3-400 sebesült foglyot vettük ápolásba,
zsákmányunk 2 hegyi ágyu, 2 revolverágyú
f> géppuska és nagymennyiségű hadiszer.
Keleti hadszintér. A Njemcn és a Visztula
közt csapataink Kaívarja tájékán Kolnótól
délnyugatra l\'rasznisz mellett és Mlavától
délre néhány helyi siker! értek cl.
Délkeleti hadszintér. A német csapatoknál
nincs változás.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
A 48-asok
a lembergi harcokban.
Elmondja: Barta t-erene hadapnhlj.
(5) Az oroszok tehát megállottak. Abban
hagyták a menekülést és elfoglalták védelmi
állásaikat, hogy fölvehessék újból a harcot
velünk. Annyi bizonyos, hogy vakon nem rohanhattunk
utánuk, mert pompás fedezékeikből,
(amelyekről nem is tudtuk, merre vannak,)
halomra lőhettek volna bennünket. Ilyenkor,
háromirányú feladata van a katonaságnak
Először is teljesen ismerni kell az ellenség
hadállásait, hogy ahhoz képest csoportosuljunk
mi is. Ezt a „földeritést" elvégzik a járőrök,
az előőrsök, a portyázó különítmények,
a kémek és a repülők. A második kötelesig
az, hogy maga az üldöző sereg ezalatt a tehető
legnagyobb biztonságban legyen. Harmadszor
lép a tüzérség akcióba, abban az
esetben, ha az ellenség nagyon erős hadállást
foglalt el. A tüzérség gyöngíti az ellenséges
állásokat és előkészíti a talajt a gyalogsági
támadás részére, amelynek csak ezután
kezdődik a szerepe.
Miután meggyőződtünk arról, hogy az
oroszoknak tényleg nagyszerű állásaik vannak
a Veresziczán tul, az első intézkedésen hamar
tul voltunk. A bataillont egy nyomorúságos
kis lengyel faluban helyeztük cl, ahol
négy-öt házacska annyira-amcnnyirc, épen
maradi. Mindegyik század egy házat kapóit,
az udvaron és a pajtában a legénységet szállásolták
el, a ház egyetlen szobáját a tisztek
foglalták le, miután bölcsen megosztoztak
rajta a maszatos lengyel gyerekekkel. •
A mi századunk egy szegény özvegy aszszony
házába került. Egy félnapot és egy
éjszakát töltöttünk et Itten. Az Idő meglehetősen
unalmasan telt el, mert nem lehetett a
házat elhagyni. A legénység is szigorú parancsot
kapott, hogy senki se merjen kimozdulni
az udvarról. Csak igy lehettünk ugyanis
biztonságban az orosz tüzérség elől, amelynek
megfigyelői könnyen észrevehettek volna bennünket.
Akkor pedig tűzesővel árasztják el
az egész falut.
Azért csak eltelt a nap ugy, ahogy. Vártuk
a jelentéseket és a további parancsokat.
A szobában, amelyben voltunk, nem sok
leirnl való van. Amolyan szegényes, rideg kis
kunyhó volt, istálló, konyha és szoba egy
fedél alatt. A szoba bútorzata úgyszólván
csak egy asztalból, kemencéből, ágyból, padokból
és néhány szenlképből állott. Az ágy
egészen eredeti volt, amilyent még sohasem
láttam. A kemencének körös-körül padkája
volt. 5 - 6 lépésnyire innen, a falra merőlegesen
egy fabakot helyezlek cl, amely olyan
magas volt, mint a padka s amelytől a bakig
a fallal párhuzamosan néhány hosszú deszkát
raktak. Ezeken a deszkákon, lejjel a fal felé
10 ember is elfért egymás melleit. A kemence
fölött, a falban valami sötét nyilás volt, otl
aludtak a gyerekek. A sokgyerckes özvegy
asszony pedig kint aludt a konyhában.
Mi természetesen óvakodtunk attól, hogy a
deszkákra vessünk ágyat, — érthető okokból.
A padlózaton friss szalmát szórattunk el: ez
volt az ágy. Tiz óra felé esle már nagyobbrészt
feküdtünk, csupán B.iutz zászlós irt az
asztalnál egy hitvány kis lámpás világa mellett.
Egyszerre nagy zajjal egy tüzértiszt robban
bc közénk. A jó ur odavolt sf izgatottságtól.
—• De uralni, az isten szent szerelmére, —
kiáltott ránk, — hogy lehetnek Ilyen könnyelműek
?
— Ugyan mi az ?
— Hogy lehet itt lámpát égetni? Hiszen
az orosz tüzérek minden percben észrevehetik
önöket. Azonnal el kell oltani a lámpát.
Noha csak ennyi a baj, azon könnyű segíteni.
Egy perc mulva sötétség, borult a kis
szobára. A tüzértiszt azután még bejelentette,
hogy ne ijedjünk meg, az éjszaka tüzérpárbaj
lesz, nehéz ágyukkal.
— Nem ijedünk meg, kamerád 1
Nem is ijedtünk meg. Éjfél felé tényleg
dörögni kezdtek az ágyuk, de nem nagyon
zavartattuk magunkat. Csakhamar elaludtunk.
Másnap reggel megjött a parancs, hogy
vonuljunk ki a stellungokba. Ekkor kaptunk
először tüzérségi tüzet. A srapnellek vidáman,
szünet nélkül csapkodtak körülöttünk. .
Figyeltem magam, érzek-e valami hatást?
A legerősebb érzés a csodálkozás volt. Csodálkoztam,
hogy olyan nyugodt vagyok, mint
otthon, egy gyakorlaton. A srapnelleső külömben
nem nagy kárt tett bennünk. Egyetlen
emberünk sebesült meg és etjől eltekintve
HIREK.
Három 4í-as tiszt vitézségi kitüntetése.
Harctéri tudósítóink hősi történetei között
gyakran szerepelt három kanizsai 48-as tiszt
neve, kéf-tartalékosé és egy aktívé. A tartalékosok
hadnagyi rangban dr. Bartha István
nagykanizsai ügyvéd és Lusztig Dezső kereskedő
voltak, az aktiv tiszt pedig Dollinger
Nándor főhadnagy. Szinte csodálkozni kellett
azon, hogy ami Kapoli Pál pompás krónikájában
róluk minduntalan olvasható volt, mindezideig
nem eredményezte részükre a hőstettek
clismerésére\'< szemmel látható jeleit. Különösen
vonatkozik ez LusztJg Dezsőre, aki
a háboru első napja óta egyfolytában egyetlen
napi megszakitás nélkül van a harctéren,
ahol bátorsága sokak csodálatát szerezte meg
részére. Ami késik, az nein mulllc. A mi kiváló
földünk legmagasabb elismertetésének
megjött az ideje. A Verordnungsblalt legutóbbi
számának közlése szerint Lusztig Dezső hadnagyot
a hadiékitményes III. oszt. katonai
érdemkereszttel, DoUinger Nándor főhadnagyot
és dr. Bartha István hadnagyot pedig a
Signum laudis érmével tün\'ette ki a király.
H kanizsai hadastyánegylet végleges
feloszlása. Ismeretes e lap olvasói előtt,
hogy a nagykanizsai hadastyánegyletet tagok
hiányában Zalavármegye alispánji feloszlatta.
Az alispáni határozat azonban felső jóváhagyást
kivánt. Az ékes ruháju, kakastolíal díszes
fövegíl veterán-egylet a végtiszteségnek
ezen az utolsó aktusán a minap esett át, amikor
a belügyminiszter jóváhagyta az alispáni
határozatot. A belügyminiszter elrendeli a
megszűnt Nagykanizsai hadastyán egylet vagyonának
árverés utján való értékesítését és
az igy befolyó összeget a „Magyarországi
rokkant és nyugdijegylet nagykanizsai fiókjának"
adományozza.
Uj utóbemutatószemle Nagykanizsán-
Tegnap a honvédelmi minisztériumtól rendelet
érkezett Nagykanizsa városához, mely
szerint f. julius hó 22. és 23-án utóbemutató
szemlét kell tartani. Ezen mindazok a B. osztályú
népfölkelésre kötelezettek tartoznak megjelenni,
akik az eddigi népfölkelői szemlékről
bármi oknál fogva elmaradtak.
Életveszélyes lórugás. Majdnem halálos
sérüléssel hozták be ma reggel a bagolai erdőből
a városi közkórházba Gerócs István
Petőli-utcai fuvarost Oerócs fát akart Bagoláról
a városba szállítani s miközben ott a
lovak körül foglalatoskodott, ezek egyike ugy
hasbarugta gazdáját, hogy az eszméletlenül
terült el a földön. A közelben dolgozó embe*
rek siettek Oerócs segítségére és a saját kocsiján
hozták be a közkórházba. Itt Saághy
János vizsgálóbíró ma délelőtt kihallgatta a
súlyosan sérült embert, aki élet és halál között
van.
Éleslövészet és robbantási gyakorlat a
Tölgyesben- A nagykanizsai katonai állomásparancsnokság
értesítése szerint holnap, pénteken
reggel 6 órától kezdve a Nagykanizsa
—Palin és Récse között elterütő Tölgyes erdőben
a katonák harcszerű lövészetet és robbantási
gyakorlatot tartanak. A rendőrkapitányakadálytalanul
értünk be a stellungokba. Csak ság arra figyelmezteti a lakósságot, hogy a
itt kezdtem ráeszmélni, hogy milyen veszedelmes
helyzetben voltam s tulajdonképp
egészen véletlen, hogy még élek. Nagyon
könnyen ugy eshetett volna, hogy ott maradok
a mezőn.
Dehát nem sokáig elmélkedhettem efölött,
mert nagyon el voltunk foglalva.
(Folytatjuk.)
jelzett területen és annak 6—8000 lépésnyi
környékén való tartózkodás életveszélyes.
Nagykanizsa a vak katonáknak. Markó
Nándorné és Székely Nándorné úrasszonyoknak
a Központi Jóléli Iroda állal a vak katonák
részére kezdeményezett gyűjtése:
Barta és Fürst 1 K, dr. Merkly Betűs József
5 K, dr. Szuklts Nándorné 15 K, Pran-
1915. julius 15. ZALAI HlRLAP 3 Oldal.
gcr Karolin 1 K, Pusofszky Béláné 50 f.,
Kohn Lajosné 1 K. Jack Frigyes 50 L, Stampl
Zsigmond 50 f., Frank Vilmos 5 K, dr. Vajda
Márkné 2 K, özv. Fischcr Ignácné 2 K, Király
Sándorné 2 K, Ármuth Sándor 1 K,
Altstádter Ignácné 1 K, Mathea Károly 4 K,
Barla Alfrédné 1 K, N. N. 50 f.( özv. Schön
Fülöpné 3 K, Barla Lajosné 2 K, Goldman
Samu 1 K. Dávldovics Mariska 20 f., Erdős
Lajosné 50 L, Rosenleld Adoll fiai 10 K, özv.
Rosenfeld Adollné 5 K, özv. Dobrovlcs Dö.
mölörné 10 K. Miltényi Sándor 5 K, Hirschler
Teslvérck 2 K. Schweitzer 50 I., Hirschler 50
f., AU és Bőhm 2 K, Luszlig Józsefné 1 K,
Oazdasági taharékpt, 5 K, Berényl József 1
K, Lang Miksa I K, Pollák Ede 50 f., Mlihoffer
Ödön 1 K, Sörlei 1 K. Schwarc Dezsöné
2 50 f., Mayer festő 50 f., Hirschler Miksáné
1 K. Weiser Józsefné 150 f., Fischer és Báder
2-50 f.. Kreiner Oyula 2*50 f., Elsinger Samu
1 K, Helmler Józset 2-50 f.( Wajdits József
I K., Mersils Ede 50 f. (Folyt, köv.)
H polgárőri szolgálat. Ma, csütörtök este
az alábbi polgőrök lógnak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Takács Gyula, Deutsch Pál, Léránt Péter,
Páll János, Kengyel Ferenc, Gödinek József,
Heffer Géza, Hege Jenő, Andri István, Vellák
Lajos, Pollák Alajos, Somogyi Ferenc, Biczó
Aladár, Kozinczy Dezső, Vincze István, Sidó
Lajos, Szűcs Ferenc, Borbély József.
M - - T - T " - , \'•*<*• i Színház.
* Heti m i i s o r :
Csütörtök: Zsuzsi kisasszony. Operett-beinutató.
Péntek: Fészek a viharban.
Szombat: Tiszavirág. Operett-bemutató.
* Jó éjt Muki. Két ismeretlen nevü német
szerző falrengető kacagásban tartotta tegnap
este a meglehetős számú színházi közönséget.
Még néhány ilyen jó darab és ilyen pompás
előadás s aztán a zene nélkül való színházi
eslék sikere is teljesen biztosítva lesz. A tegnapi
előadás ismét Izsó Miklósnak, a társulat
legfőbb erősségének nagyszerű sikereit gyarapította
egy ékes gyöngyszemmel. Szűcs Irénnek
is alkalmat nyújtott ez a pompás darab,
hogy Nagykanizsán oly sokszor elismert
talentumát végre igazán újból megcsillogtathassa.
A bohózat! házaspárt játszották ketten
pazar ötletességgel és tökéletes betanulással,
ami a gyorsan pergő bohózat előadásának
első kelléke. Zalay Margit disztingvált játéka
volt még a tegnapi előadás külön említést
érdemlő mozzanata. Kivülűk Baranyai László,
Fekete Rózsi és Sebestyén Jenő vitték teljes
sikerre a pompás darabot.
* Színházi hírek. „Zsuzsi kisasszony-
Kálmán Imre szenzációs legújabb táncos nagyoperett
újdonsága ma csütörtökön kerül Nagykanizsán
először szinre Peterdi Etussal a
címszerepben. Tihanyi és Sebestyén lesznek
méltó partnerei. Az operette egyik érdekessége,
hogy Gózon Béla, a társulat drámai
művésze játsza benne a vezető szerepet.
Hálás szerepekhez jutottak még a darabban
Szűcs Irén, Borbély Sándor és Böszörményi
Béla. — Pénteken egy rendkívül szenzációt
keltő darab, a sziniirodalom egyik remeke,
a,Fészek a viharban" kerül szinre.Előkészületben
van „Kapitányné" Konrád Ilonka felléptével
és a „Tiszavirág" szenzációs nagy
operette újdonság, mely szombaton kerül
színre. Szorgalmasan készül ezeken kivül a
társulat a „Nemtudomka" cimü bájos operett
bemutatójára. Szerdán lesz az első nagy
kabaré előadás.
* Matány és Oaletta sikere a fővárosban.
A kanizsai színházi közönségnek még
élénk emlékezetében van Füredi társulatának
két kiváló talentumu fiatal tagja, Matány Antal
és Galetta Ferenc, kiknek éveken át ml is
egyengettük az érvényesülés útját. Matányban
és Galettában nem csalódtunk, mindkettőjük
művészi pályája tekintélyes magaslatok felé
kezd kanyarodni. A két fiatal szinész a minap
Budapesten Komjáthy igazgatónak Fővárosi
Nyáriszinkörében lépett föl a Tökéletes aszszony
c. operetteben. Mint az egyik fővárosi
lap irja, Matány Don Gilt játszotta és igen
nagy sikert ért el. A kritika szerint igen jót
táncol és szépen énekel is. Friss, ötletes. Ismeretlenül
jött és a budai közönséget első
fellépésével meghóditotta. Ha Komjáthy szerződtetési
célból léptette föl, a fiatal szinészszel
határozottan jól jár. Galetta diszkrét
Pablója is teljes sikert aratolt és biztosította
részére a budai szinkör közönségének állandó
tetszését.
Felelős szerkesztő: QQrtlar I s t v á n .
MEONY1LOTTI = = éSzh
1
r - r x í - c s • tr i r i a T - t u r f T a r:
itos reklám s
helyett szép és tartós
munkát végez, olcsón REISZ
dm és szobafestő. Kazlncy-u. 4.
Az
és szálloda majnyilt
BALATON-KERESZTURON
(Park szálló.)
40 uj modern szobával. Szobák pensióvat vagy
anélkül. Napi teljes pensió lakással tO korona.
Családoknak 8 katonatiszteknek kedvezményes ár
Kirándulóknak meglepő
mérsékelt árak !
Kitűnő ellátást garantál Széphelyi Kálmán s z r z z z
Permetezésnél a rézgállcot teljesen pótolja
rD LCÜnUnUnl Um , A Colmari borter- mdé$i intézeti a
csász. és klr. földmlvetésügyl minisztérium
a görczi, spalatói, st. michelei csász. és klr.
borászali felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai lanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. JUcH&flbrand-Wt RÍHÍIPIIR
(12% rézgdllc tartalommal).
Szicíliai párolt kénpor,
1* Havanna Ralflabúia 6épolaJ.
Részletes ajánlatokkal sziveden szolgálnak
SCflWMZ és TAUBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
. ^ - T i i ; : . - . xzxzJ
SZÍVÓS Antal mflórás és látszerész
üzlete a Kazinczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javitást nagy gonddal
végez.
Egy jó házból való fiu
Ianoneznak
felvétetik tlEII ís KLEIN c t i
füszerkereskedésében. =
l i f t A M I A mKgoifzonKjiÓutCVíé 4p T tplilaolto ta2V.
Szombat vsárnap, julius* 17. és 18.
Szenzációs
uj műsor!!
Rendes helyirak. — Kltünö zene.
Előadások hétköznap 6 é» 9 órakor, vasirés
ünnepnapokon 3, 5. 7 é» 9 órakor.
,, Járványos és (ertözö betegségek ellen
| legbiztosabb óvszer az erősen szénsavas
a legkellemesebb IzD untai! és borvíz.
Állandóan palackcserégel kapható
s I{y háztartásban a leiolcsóbb.
:: Fflslárusltás N a g y k a n i z s á n : =
Mszer és csemege
kereskedőében.::
Egy c s i n o s a n bútorozott wy« 1 a ^
i szobás lakos ö i r n e t e s e K
esetleg konyhával
Julius 15-ére kiadó, Egyik szoba mór most
elfoglalható. — Bővebbet a kiadóhivatalban.
felvétetnek
v
4. oldal. ZALAI HiKLAP « t • . • TI;-;Tjrt-i - r —r--\'-! » • 1915. julius 15.
F: P J MÉöHóDIToitUK I
festi vúllalata
_ HasyKanlzso, Magynr-u. Z3 .
#AVILÁG9T!
$
honi $ kmföídl faerezés
márvány utászotok festése.
Épölet-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k Q n k
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l fölszólitásra
díjtalanul szolgálunk I 11
f
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
~ felfrissítettem. -—•—i—?
Raktáron tartok May és
H o l f c l d - f é l c rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
Vezérképviselet:
===== A legfinomabb árukl —
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOltiberSeMé.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOM
NAGYKANIZSA
Csengtery-ui 7. Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda
w
i 1 Q _< _ \' A i .
Minden legkisebb nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
i i i i \' i i\'
Telefon 41. szám I
Zalai Hiriap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz m
I I I , évfolyam. Nagykanizsa. 1915. julius 16. péntek 159. szám ZALAI HlRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
grarivatéil * r a k ( Halyban háihoa bord»a 1 bóra 1 K.
f f j e i tzáü 4 Hliér Vldékrt, po»tán . . I hóra 1*50 K.
Ny fittér éa hirdetek megállapított Irak szerint.
AJapItotta:
Dr. HAJDÚ QYULA.
Kiadóhivatal: Oatanberz-njcnwJa Caniery-at 7. axáw.
Telefon: Szcrkaaztótég 4». Kiadóhivatal 41.
A Balkánon
a világ sorsát eldöntő események vannak
készülőben. Napok óta erről ir a
világsajtó s erről beszél a legparányibb
kávéházi külpoütikustól kezdve mindenki.
„A balkánállamok döntése csak
órák kérdése" jelentik Londonból, délről,
a nagy események fészkéből pedig
újból megerősítik a balkáni uralkodók
találkozásának hirét. Nem kell hozzá
különös jóslás! tehetség, se ravasz furfangosság,
csak éppen tárgyilagos megfigyelése
az eseményeknek, hogy rájöjjünk,
ml készül a Balkánon ?
A diplomácia gigantikus birkózása
hónapok óla tart, hogy a maga.részére
nyerje meg a semlegesek támogatását.-
Az első megütközése a diplomáciának
Görögországért volt, amelynek semlegessége
már a ml sikerünket jelentette.
Bulgária népének érzéseit ismerjük, ott
az orosz csábilás és ravaszság, meg az
angol arany nem tudja megkeríteni sem
a kormány akaratát, sem a nép hangulatát.
A legerősebb birkózás Romániáért
tolyt. Oroszország mindent megkísérelt,
hogy rávegye a román kormányt az ellenünk
való fegyveres közbelépésre. Ígéretekben
nagy volt Oroszország, talán nagyobb,
mint valaha és az orosz pénz
káprázata épp ugy munkába fogott
ellenünk, mint a véresszájú pánszláv
agitáció, amely már az egész Erdélyt
odatette csábitásának csillogó hazugságai
elé.
Az enlente csalódott. És e csalódás
valószínűleg végzetes lesz számításaira.
A balkán-blokkot ellenünk gondolta és
ahogyan a fejlemények mutatják, mellettünk
és velünk készül az újszövetség.
Kétségtelen, hogy ugy Romániában, mint
Bulgáriában mellettünk van a többség
hangulata. Igaz ugyan, hogy Bukarestben
fegyveres katonák őrzik az utcasarkokon
kiragasztott semlegességi plakátokat,
de hát ez csak annyit jelent, hogy
az orosz rubel még mindig gurul itt-ott.
Bulgáriában a hivatalos világ a régi
Stambulov-politika mellel! van, amely
szerint Bulgária mit sem várhat az orosztól,
ellemben életérdeke a központi hatalmakkal
való együttérzés és működés.
A kaszinóbeli politikai gyilkos merényletbe
belekevert ántántpárti bolgár exminiszternek,
Genadlewnek minapi, habozás
nélkül való letartóztatása Is ennek
kétségtelen jelét viseli.
Tisztul a helyzet. Kinyiinak a szemek,
amelyeket eddig az orosz Izgatás és az
hipnózis csukva tartott. Bulgária látja
az orosz politika eszközeit, amely nála
is bombákkal, gyilkosságokkal próbálkozott.
A szófiai Ítélet még azt a kevés
russolil hangulatot is elsöpörte, ami meg
volt Kóburg Ferdinánd országában,
Románia leikét még fájdalmasan égeti
Beszarábia elrablása és mindnyájunk
előtt fut megverve, lezüllötten az orosz
hadsereg.
Minden azt mutatja, hogy közeledik
a világháború egy uj fázisa. Uj erőkkel
gyarapodunk meg, uj legyv«rek fognak
velünk küzdeni a közös igazságért. A
balkán-blokk erőteljes tényezője lesz a
világháború irányításának. És bizonyos,
hogy a józan, becsületes Balkán-államok
majd velünk diktálják a békét, amely
meghozza vágyaink teljesedéséf.
VILÁGHÁBORU.
H Magyar Távirati Iroda éa Fiz Est mai táviratai.
1 németek előnyomulása.
Rigától 40 kilométerre.
Stockholm. A kovnói kormányzóság
területén Hindenburg seregei diadalmasan
nyomulnak előre a rlga—szentpétervári
irányban. Az orosz kormányzat Mitau
város lakósságát előkésziti arra, hogy
a németek be fognak nyomulni a nagy
orosz vasúti gécpontba. Az oroszok a
városban és annak környékén az összes
élelmiszert elpusztították, vágóállatokat
pedig mind elhajtották. Mitau városa a
nevezetes orosz tengeri kikötőtől, Rigától
mindössze 40 kilométernyi távolságra
van, viszont a németek által már rég
elfoglalt Libautói való távolsága több
mint 150 kilométer.
Mért mondott le
a nisi orosz követ?
Szólia. Szentpétervárról jelentik, Oroszországnak
állásáról lemondott nisi követe,
Trubeckoj. herceg hazaérkezése után kihallgatáson
volt a cárnál, kinek jelentést
telt legutóbbi működéséről. Közölte a volt
nisi orosz követ a cárral, hogy már
sikerült Szerbia és Bulgária között
teljes megegyezést létrehoznia, de
azt Sándor szerb trónörökös és a
szerb katonai párt meghiúsította.
Wilson elnök
és a német jegyzék.
Washington. Az Egyesült államoknak
nyári üdülése.! levő elnöke, Wilson,
táviratozott a titkárának, hogy behatóan
tanulmányozza Németország válaszjegyzékét
és a külügyi államtitkárral állandó
érintkezésben van. Közölte még az elnök,
hogy mihelyt végzett a munkával,
visszatér Washingtonba s azonnal összehívja
a kormányt, hogy a Németországnak
adandó választ sürgősen megállapítsák.
Smmw nyilatkozni íog.
Berlin. A Vosslsche Zeitung jelenti
Szentpétervárról: Szasszonow orosz kQl*
ügyminiszter á dumának legközelebbi
első ülésén a cár engedelmével nyilatkozni
fog Oroszországnak a semleges
államokkal és a szövetségesekkel való
viszonyáról.
Repülőnk bravurja,
Belgrád fölött lelőtt francia repülő.
Újvidék. Hadi repülőink hamarosan
visszaadták a szerbeknek azt a látogatást,
amit francia avialikusaik a minap Újvidék
fölött tettek. — Kedd délután két
pilótánk Belgrád fölé szállt, melyre számos
bombát dobtak. Repülőinket 2000
méter magasságban három francia repülő
gép közrefogta és leszállásra akarta kényszeríteni.
Erre egyik aviatikusunk eleresztette
gépének kormányát és karabélyával
rálőtt az egyik franciára, akit eltalált,
mire az gépével együtt lezuhant Belgrádra.
A mi repülőink sértetlenül tértek
vissza elindulásuk helyére.
Tengeri csata a Keleti tengeren. t
Koppenhága. A Keleti tengeren tegnap
orosz "és német hajók között nagy
tengeri csata volt, melynek eredménye
itt még teljesen ismeretlen. A német
hadihajók bombái Windai orosz kikötővárost
(Libau és Riga között) felgyújtották.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. Az általános helyzet nem
változott. A Dnjeszter mentén Niznlowtól lefelé
a folyó északi partján több helyütt
csapatainkra nézve eredményes harcok fejlődtek,
miközben az ellenségtől tizenegy tisztet
és 550 főnyi legénységet elfogtunk.
Olasz hadszíntér. A doberdői fensik egyes
pontjai ellen az olaszok ismét élénk ágyutüzet
intéztek. Több gyalogsági támadást is megkíséreltek,
különösen Sdraussina és Polazzo
között, de ezeket, mint mindig, nagy veszteségeik
mellett (visszavertük. A karinthiai é<s
tiroli határterületen temml jelentős esemény
nem történt. \' Höfer altábornagy.
oldal. ZALAI H RLAP 1515 iulius 16
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőliadiízállás jelenti:
Nyugati hadszíntér. Souchez vidékén a franciák
különböző részben nagy erőkkel lámadtak,
dc mindenütt visszavertük őket. A franciák
tegnap az éjszakába is benyúló ismételt
kísérleteket tettek, hogy az Argonnei erdőkben
általunk elfoglalt állásokat visszahódítsák.
Támadásaik nagy tömeg lőszer felhasználása
és erős újonnan is oda vezényelt csapaiok
harcbavetése ellenére is megtörtek a megingathatatlan
német arcvonalon. Sok helyen
elkeseredett kézigránátharc és kézitusára került
a sor. Az ellenség szakadatlanul nagy
veszteséggel fizette meg eredménytelen erőfeszítéseit.
A francia foglyok száma 68 tisztre
és 3668 közemberre emelkedett. Csapataink
sikere annál figyelemre méltóbb, mert a foglyok
egybehangzó vallomásai szerint a franciák
nemzeti ünnepük napjára, julius 14-re
az Argonnei arcvonalunk ellen nagy támadást
készítettek elö. Az Argonoktól keletre is élénkebb
volt a harci tevékenység. A maiancourti
erdőben ellenség támadási kísérleteit tüzünk
megakadályozta. Bois de Prctreben egy francia
előretörés állásaink előtt franciák nagy
veszteségei mellett összeomlott.
Keleti hadszintér. A windau mellett Kurschangtól
lefelé kisebb ütközetekben két tisztet
és 425 közlegényt elfogtunk. Franciskowt
és Ossovat bevettük és heves támadásokkal
szemben megtaj toltuk azokat. Suwalkitót
északkeletre az olaszomkai magaslatokat rohammal
elfoglaltuk. Háromszáz oroszt elfogtunk
és két géppuskát zsákmányoltunk, 2400
fogoly és 8 géppuska jutott kezünre. Prasznisz
vidékén a harcokat sikeresen folytattuk.
Több ellenséges vonalat elfoglaltunk és megszállottak
magái Prasznisz városát is, mely
február utolsó napjaiban heves vetélkedés
tárgya volt és a melyet az oroszok erősen
kiépítettek.
Délkeleti hadszíntér. A helyzet általánosságban
változatlan.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Amerikai teru
a világháború megszüntetésére.
Egy furcsa röpirat.
Nemcsak a német szociálistákat és a francia
minisztereket foglalkoztatja már a világháború
gyors megszüntetésének gondolata, Innein
Amerikában is komoly békehangok hallatszanak,
pepiig Amerika polgárai közül eddig alig
néhány százan estek áldozatául a nemzetek
viszályának. Az a röpirat, amely ma érkezett
meg egyik kanizsai közhivatal cimére, azt
igazolja, hogy Amerikában is megsokallották
már az európai népek borzalmas vérontását.
A dán, angol, francia, német, olasz és spanyol
nyelven megirt röpirat szerzője L. Bernhaimer
Károly, a newyorki kereskedelmi kamara
választott bíróságának elnöke, aki az
Amerikai Egyesült Államok minden foglalkozási
rétegének képviselőihez kérdést intézett;
kivánják-e a világbékét és mi módon gondolják
annak megvalósítását? A newyorki
Franklin-utca 120. sz. alatt lakó Bernhaimerhez
körülbelül ezer levél érkezett, amelyekből
az derül ki, hogy az amerikai polgárság
kívánja a háboru megszűnését és a tartós
békére törekszik. Amerika népei nemcsak
humánus érzésüknek adnak kifejezést amikor
a vitágbékét követelik, hanem gazdasági
okokból is, mert Amerika termékeinek nagy
fogyasztói az összes hadakozó államok, amelyekbe
most Amerika igen kevés cikket szállíthat.
Bernhaimer röpiratában béketervet is ajánl,
amelynek kivonala a következő:
Az Amerikai Egyesült Államok népeiből
Wilson elnök alakítson nyolc tagu bizottságot,
amelyben minden foglalkozási ág képviseltessék,
sőt még egy nő is legyen. A bizottság
elnöke Wilson. Ez a bizottság lépjen érintkezésbe
a hadviselő és a semleges európai
hatalmakkal, hogy azok küldjenek Amerikába
megfelelő számu követeket (katonákat, diplomatákat,
belpolitikusokat.) Az ezekből alakítandó
nagygyűlés kilenc tagból álló bizottságot
küldene ki: Hármat a hadviselők, hármat
Amerika és hármat a többi semleges állam.
A bizottság legelőször arra a kérdésre felelne :
Akarják-e a felek a fegyverszünetet, meddig
és milyen föltételek mellett? A választ a
nagygyűlés letárgyalná és aztán a tárgyalás
folyamán elhangzott indítványok ismét a
kilences bizottság elé kerülnének, amely a
felett döntene: szavazás alá bocsáthatók-e
az indítványok ? Ez a bizottság permanenciában
maradna és ha meg van a fegyverszünet,
tárgyalásokat folytatna a békekötésről a hadviselő
államokkal és igyekeznék az összes
ellentéteket igazságos módon megszüntetni.
Bernhaimer szerint mindaddig nem oszolnék
föl ez a bizottság, amig hosszú évekre kiható
békét nem kömének a felek.
A röpirat szerzője már ha benne van a
munkában, az állandó világbéke fenntartása
érdekében is szól egy-két szót és mindjárt
javaslattal is előáll. Szerinte állandó bizottságot
kellene alakítani, amely kiegyenlítené a
nemzetek között fennálló vitákat és megakadályozná
a háborúkat. Azonban a hágai békeegyesülésnek
is fönn kellene maradnia és az
amerikai állandó bizottság disponálna a fölött,
hogy milyen ügy tartozik a hágai konferencia
elé. E bizottság működésének költségeit mindig
az az állam fedezné, amelynek területén
azt tanácskozásra hívják össze. A mostani
háboru megszüntetésére alakuló amerikai
gyűlés, illetve békebiróság működésének költségeit
azonban az amerikai nép fizetné.
Amint ebből látható, Bernhaimer Károly
kiváló teoretikus elme lehet, de az elnöklete
alatt hozolt Ítéletekből igazán nem kérnénk.
Permetezésnél a rézgálicot teljesen pótolja
D K T D l l f M f l A Golmari borterr
u l l U U l U i melési intézet, a
csász. és klr. földmivelésügyi minisztérium
a görczi, spalatói. st. michelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
(D1r2. °Aos chreoébzrgaíQllűc- íélet aRrtÉaZtKoÉmMmPaOlR).
. Szicíliai párolt kénpor,
P Hayuagn RaKiabáacs, Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak
SCHWARZ és TflüBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Teleforj szám 23.
Hirdetések felvétetnek
e lap kiadóhivatalában.
HIREK.
Uj rend a kanizsai piacon- Ma jelent
meg az uj rendőrfőkapitányhelyettesnek, dr.
Krátky István főjegyzőnek falragaszokon kiadott
hirdetménye a kanizsai piacon burjánzó
uzsoráról és a közönségnek ezzel szemben
követendő magatartásáról, amit már tegnapelőtt
ismertettünk. A rendőrség uj főnöke
azonban nem bizza pusztán a közönségre a
maga bajának orvoslását, hanem a rendőrség
körében is a tegerélyesebb intézkedéseket
foganatosította, hogy a hatósági közreműködés
a leggyorsabban végét vesse á kanizsai
piac tarthatatlan állapotainak. A legelső és
talán a legfontosabb e/ intézkedések között
a piaci árusok elhelyezésének uj rendje, amit
ma foganatosítottak először. Ezentúl a viszontelárusítók
(a kofák) teljesen elkülönített helyen
lesznek a kanizsai piacon, aminek a gyakorlatban
az lesz a jótékony hatása, hogy a
kofáknak nem lesz többé alkalmuk ugy mint
eddig, a közöltük szanaszét elhelyezett termelőket
folyton bujtogatni, hogy drágábban
adják a portékájukat. Ma reggel az a meglepetés
érte a kanizsai piac elárusítóit, hogy
mindenkinek a rendőrség jelölte ki a helyét.
És pedig a következőképpen : Az első sorban
helyezték cl a kukorica, kukoricaliszt,
hajdina s más hasonló termények elárusítóit.
A második sorban foglaltak helyet a tejtermékek
árusai. Ez a két sor a termelőké. A
harmadik fs negyedik sóiban ülnek a viszontelárusítók
{a kofák) és a keteskedők. A következő
öt sor ismét termelőké és pedig három
sor a zöldségféléket árusilóké, az utolsó két
sor pedig a gyümölcsösöké. Mindez a tulajdonképpeni
piacteret tölti be. A baromfipiac
régi helyén, a posta előtti járda és a kocsiút
szélein van és pedig szintén két kategóriába
osztva: a termelők a piactér szélén húzódó
sorban, a baromfikofák pedig a kocsiúton
tul, a posta járdája és a kocsiút közötti útpadkán.
Így már kissé bajos lesz a kofáknak
a termelőket bujtogatni. Dr. Krátky főkapitányhelyettes
szigorú utasítással látta el a piacon
ügyeletet teljesítő rendőrlegénységet arra nézve,
hogy minden, a közönség érdekei ellen irányuló
próbálkozást azonnal feljelentsenek. Igy
került ma mindjárt egy kiskanizsai asszony a
főkapitányhelyettes elé, aki az izgága menyecskét
amiatt, mert közbeszólásaival megnehezítette
a megegyezést egy vásárló és egy piaci
árus között, kihágás cimén 5 korona pénzbüntetésre
ítélte. S ez csak mutatványszám a
nagytakarításból, amit a piacon a kiabálók,
izgatók és a legkisebb rendzavarás elkövetői
között is rendezni fognak.
Hősi halál. Deák Ferenc előkelő famíliája
is meglehetős számban vesz részt a világháború
véres mérkőzésében. A haza bölcsének
egyik unokaöccse, Deák Antal zalatárnoki földbirtokos,
a 11. huszárezred főhadnagya junius
11-én Besszarábiában hősi halált hait.
fiz iparkamara a kanizsa —budapesti
közlekedés javításáért. Most érkezett meg
hozzánk a soproni kereskedelmi és iparkamara
legutóbbi, elnökválasztó közgyűlésének
összes részleteit tartalmazó kamarai jelentés.
Ennek sürtln nyomott vastagocska füzetében
lapozgatva szemünkbe ötlött egy indítvány,
melyet Heltai József nagykanizsai gabonakereskedő,
kamarai tag terjesztett elő a közgyűlésnek,
kérve javaslatához a kamara támogatását,
amit a közgyűlés teljes mértékben
meg is Ígért. — Heltai József Nagykanizsa
város vasúti menetrendi sérelmére hivta fel a
kamara figyelmét, iflely sérelmet semmiféle
hadászati érdek sem Igazolja. Junius l ével
1915. julius 24. ZALAI HI\'KLAP 3 oldal
ugyanis a déli vasút szombaton és Qnnep
«lőtt való napon délután uj személyszállító
vonatot Indít Budapestről Balatonszentgyörgyre
honnan a vonat eloltott lámpákkal, de teljes
vonatkísérő személyzettel Nagykanizsára fut
be s ugyaninnen tér vissza teljes személyzettel
Budapestre, de Balatonszentgyörgyig Ismét
utas nélkül. Annak kleszközlésére kéri a kamarát,
hogy a kérdéses vonatok Nagykanizsáig és
Nagykanizsától szállítsák az utasokat s ezzel
legalább hetenkint egyszer javítsák Nagykanizsának
Budapesttel való összeköttetését. A
kamara, inint emiitetttik, az Indítvány értelmében
határozott és Heltai javaslatának elfogadására
kért meg a Déllvasutat.
Przemyalben elfogott kanizsaiak távirata.
Przemysl várában tudvalevőleg nagy
számmal voltak az oroszok ostroma idején
kanizsalak is, akik 117 ezer főnyi várvédő
sereggel együtt orosz fogságba jutottak. A
przemysli kanizsaiak között volt Nóvák Vince
Deáktéri cipész is, kinek felesége hosszú hónapok
óta keserves aggodalmakat állott ki
férje sorsának bizonylalansága miatt. A legutolsó
értesítés, amit Novákné kapott, februárban
jött egy repülőgépes vékony kártyán.
Nemrég Winhofer Oyula nagykanizsai nyugalmazott
«vasutas, aki szintén Przemyslben volt
tüzér, a Himalája melletti Samarkandból táviratozott
családjának hogylétéről. Winhofer
Przemyslben csoportvezetője volt Nováknak,
tehát Novákné uj reménységgel Winhofernek
táviratozott, kérve, hogy tudassa vele, mi van
férjével. Képzelhető Novákné öröme, inidőn
tegnap este Winhofer válasza helyett férjének
táviratát kapta meg, mely ugyancsak Szamarkandból
van keltezve. Nóvák Vince távirata
igy szól:
Wir sind gesund, Drahtantwort U*ŰS neues
zuhan se Vince, Winhofer, József Knausz, lózsef
Gödinek, Slefán Kovács.
Nóvák Vincéné öröme tehát még három
aggódó csatádnak boldogságot jelent, mert
a távirat többi aláírói, Winhofert kivéve, kiskanizsai
polgárok, akik ugyancsak Przemyslben
kerültek orosz fogságba. A messze
Ázsiából érkezett távirat ma délelőtt kézrőlkézre
járt Kiskanizsán. ahol már lemondtak
a három derék ember viszontláthatásának
reményéről.
Lemaradt népfölkelők jelentkezése. Tegnap
közöltük, hogy julius22. és 23-án Nagykanizsán
utóbemutatószemle lesz, melyen
mindazokat a B. osztályú népfölkelőket fogják
megvizsgálni, akik az eddigi szemlékről
bármi oknál fogva lemaradtak. Erre vonatkozólag
ma Nagykanizsa város polgármesterének
hirdetménye jelent meg, mely azt a
felhívást tartalmazza, hogy mindazon népfölkelői
szemlére kötelezett egyének, akik még
ez ideig a bemutató szemléken meg nem je*
lentek, julius hó 20-áig a város katonai ügyosztályánál
jelentkezzenek, hogy ennek alapján
a julius 22. 23-án a Polgári Egylet helyiségében
délelőtt 8 órakor kezdődő utó bemutató
szemlére előkészíttessenek.
öngyilkosság a felsőtemplomban. Ma
rtggel 8 óra tájban csendes mise közben a
felső templom jobboldali kórusán egy uriasan
öltözött ember Browninggal főbclőltc magát.
Nagy riadalom támadt a templomban, ahonnét
valaki a rendőrkapitányságra szaladt, mire
egy rendőrtiszt dr. Szigethy Károly orvossal a
tett színhelyére sietett. Az ismeretlen öngyilkos
bal halántékán nagy seb tátongott, orrán és
száján pedig patakzott a vér. Eszméletre téríteni
nem sikerült s igy kilétét csak nála lévő
okmányaiból tudták megállapítani. Lat Jaroslaus
csehországi gimnáziumi tanár volt az exotikus
öngyilkosjelölt, aki tegnap érkezett Nagykanizsára,
hogy bevonuljon ezredéhez, a 12-ős
Landwchrekhez, ahol zászlósi rangot visel. A
személyazonosság megállapítása után az öngyilkost
beszállították a városi közkórházba,
ahol élet és halál között fekszik, de állapota
menthetetlen. Az öngyilkosság okát egyelőre
nem sikerült megállapítani. A szerencsétlen
ember nem k:s kellemetlenséget okozott azzal,
hogy a templomban lett öngyilkos. Emiatt a
templomban mindaddig semmitéle egyházi
funkciót nem lehet végezni, mig azt újra be
nem szentelik. Ehhez pedig püspök jelenléte
szükséges.
Nagykanizsa a vak katonáknak. Markó
Nándomé és Székely Nándorné úrasszonyoknak
a Központi Jóléti Iroda által a vak katonák
részére kezdeményezett gyűjtése :
(2) Mersits Ede 50 f.; Vári Zoltánné 210 K,
Brandl 50 f., ürünhut Henrik 10 K, Iliid cég
5 K, özv. Eisingerné 50 f., dr. Orosz Dezsőné
3 K, Pfeifer István 50 f., Valenstein Frigyesné
1 K, Lászlóné 50 f., dr. Ferenczy Oyörgyné
50 f., Fran Dornovszky 1 K, özv. Tuboly
Oyuláné 5 K, Véber Károlyné 2 50 f., dr.\'
Fábián Zslgmondné 5 K, Sáfrányné I K,
özv. Vusztl Lajosné 5 K, Sleiner Oizella 50 L,
Veisz Adolf 2 K, Sieger Ferencné 50 f., özv.
Stelner Hermánné 50 f., dr. Krausz Atadár 2 K,
Leitner Ernőné 1 K, Türk Mihályné 50 f.,
Kultner Irén 1 K, özv. Keész Józsefné 3 K,
Kaposy Gézáné 2 K, dr. Fodor Aladárné 2 50 f.,
Köő Józsefné 1 K, Deutsch Jánosné 50 f.,
özv. Simon Zsigmondné 2 K, Rosenthal Jakab
1 K, N. N. 30 f„ Mikovényi Árpád I K, dr.
Havas Hugó 2 50 f., Rosenberg Salamon I K,
Polák József 2-50 f., Vojkovicsné 50 f., Martincsevicsné
50 I., Mozol Oyuláné 5 K, Németh
Józsefné 20 I., Berkes Józsefné 50 I.,
Bauer Ferencné 50 f., Hitzelbergerné 50 f.,
dr. Ábrányi 1 K, Schveighoíer Tamásné30 f.,
Tamás József 50 f„ Benedek Juli 50 f., Szabady
Károlyné 40 f., Sopronyiné 50 (., Por
Jenőné 40 f., Hlmfy Lajosné 50 f., Markek
Mihály 50 f„ Ács József 1 K, özv. Németh
Ignácné 1 K, Filák Ferenc 20 f., Mikó Jánosné
50 f., Siabó Ferencné 50 f., Adamekné 50 f.,
N. N. 20 f., Bruiicsics I K, Milhofer Józsefné
50 f., Farkas Ferencné 50 f , V.irga Vendelné
50 I., Szakonyl Péterné 20 f., Pál Sándor 50 f.,
Takács Sándorné 30 f., Cigány László 20 f.,
Kis Aranka 50 f., Péter Jánosné 20 f., Szuknainé
1\'50 f„ Szabó Józsefné 20 f„ Dolmáuyos
30 f., Deutsch és Eichner 150 I., Kopál
Mihály 1 K, ilj. Stern Mór 50 I., Valics és
Deutsch 250 f, Makoviczky Oyuláné 5 K.
Somogyi Zsigmondné 3 K, Breuer bőrkereskedő
1 K, Szabó Antal 2 K, Pálos Zsigmond
2 korona.
n polgárőri szolgálat. Ma, pénteken este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Katona István, Horváth László, Malek Lajos,
Stróbl László, Fekete Imre, Meskó József,
Kajdi Oyula, Horváth Vendel, Mátyás István,
Benkő József, Vellák Bódi, Benkő János,
Csányi László, Engelmann Sándor, Vellák
Lajos, Németh Gyula, Sándor István, Bezák
Antal.
Színház.
Egy jó házból való fiu Ianoneznak
felvétetik NEU és KLEIN céj
fOszerkereskedésében. =
* Heti műsor:
Péntek: Fészek a viharban.
Szombat: Tiszavirág. Operett-bemutató.
Vasárnap: Tiszavirág. Másodszor.
* Zsuzsi kisasszony. Kálmln Imre operettslágerének
nagykanizsai bemutatója végre meghozta
az idei sziniszezon első zsúfolt házát.
Sót keveset mondunk azzal, hogy zsúfolásig
megtelt tegnap este az aréna, mert igen szép
zámnnl voltak azok is, akiknek már egyáltalán
nem jutott jegy és lemondással telkükben
mentek vissza a szinház kapujától, melyre ki
lehetett volna tenni a Pesten szokásos, — dc
ott is már rég szerepelt — táblát: Megtelt.
Megállapíthatjuk, hogy nemcsak a valóban
pompásan sikerült operett érdemelte meg az
érdeklődésnek ezt a mértékét, hanem az előadás
is, mely méltó volt a közönség nagyarányú
pártolásához. Aminek igy is kell lennie,
mert ma nem csupán igazgatói érdek, hogy a
szinház jól menjen, hanem a konzorciumos társulat
minden egyes tagjának saját külön érdeke
is az, lévén a fizetés akkora, amennyi pénz
begyül a kasszába. Ehhez pedig jó előadások
kellenek. Olyanok, amilyen a tegnapi is volt.
Pcterdi Etel, Szllcs Irén, Tihanyi Béla, Sebestyén
Jenő és Gózon Béla páratlanul derűs
órákat szereztek tegnap a közönségnek, melynek
mind nélkülözhetetlenebb szórakozásává
kezd lenni a mindennapi szlnházbajárá*.
FeleíŐs szerkesztő: GOrtler István.
M E G N Y Í L O T T !
Szívós Antal mflórás és látszerész
uj üzlete a Kazinczy-utca 3. szátn
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol n legjobb uj áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
Az
és szálloda msgnyilt
BALATON-KERESZTURON
( P a r k szálló.)
40 uj modern szobával. S/obák pensióval vagy
anélkül. Napi teljes pcitsió lakással 10 korona.
Családoknak s katonatiszteknek kedvezményes ár
Kirándulóknak meglepő
mérsékelt árak!
Kitűnő ellátást garantál
Széphelyi Kálmán; ahbáziai IVnsionulajit,
főszakács.
Járványos és fertőző betegségek ellen
legbiztosabb óvszer az erősen szénsavas
a legkellemesebb Izü asztali és borvíz.
Állandóan palackcseréoel kapható
s I$y háztartásban a leíolcsóbb.
Pdelárusltás N a g y k a n i z s ám
fűszer és csemege
kereskedésében.:;
tRtffSSSESSESSSSS gSSESBSi -•*«*<
4. oldal. ZALAI HIKLAP 1915. julius 17.
festő vállalata
HafiyKanlzso, Mafiyar-u. Z3
I
BÓDI S kOimidl faerezés
márvány utániatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szi n é r z é k ü n k
ningasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, szines vázl
a t r a j z z a l fölszólltásra
díjtalanul szolgálunk I I 1 Vezérképviselet:
HMXMÜ.
Tisztclettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
- felfrissítettem.
Raktáron tartok May és
H oI f eId-féle rumburgi
vásznakat, Regenhardt-
• féle damaszt-árukat és
a jóhirO Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
===== A legfinomabb áruk! =.-s=
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel Goidberíerní.
Nagykanizsa, Eötvös-tér I. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda
• Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.
Zalai Hirlap kiadóhivatala
Telefon 41. szám
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatolt a kiadótulajdonosnál Gutenberg-nyomda (Miinz í»[) oldbcígcr) Nagykanizsa.
III. évfolyam. Nagykanizsa, 1916. j u l i u s 22. csütörtök 164. szám ZALAI HIRLAP I m r ^ m S P U P I t m ^ m P l W ) ffi^k m s w k i \'
társadalmi ós közgazdasági napilap.
• (Oflxitésl * r a k i Helyben háxhoz hoidva 1 hóra t K.
Kgyea Mám 4 fillér Vidlkre, postán . . I hóra 1-50 K.
Njrllttír (a hlrdctÓK\'k mcgállnpltott árnk izcrint.
Alapította:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatal: Ontcnbtrg-nyotnda Ctengcry-ut 7. nAm.
Tclíton: Szer kei/tóbO^ 41. Kiadóhivatal 41.
Takarékoskodjunk
Az az öröm, mely az idei kedvező
termésbecslésre országszerte, sőt a monarchia
második államában is támadt,
egészen jogosult. — Abból a szempontból
ugyanis, hogy lelketlen ellenségeink
kiéheztetési politikája, amely sok önmegtagadásunk
révén nem sikerült idáig,
az előttünk álló gazdasági évre is teljes
kudarcnak néz elébe.
Ezen a ponton tul azonban a magunk
és kockán forgó életérdekeink iránt váló
kötelesség azt parancsolja, hogy örömünk
tulcsapangása adjon helyet a szigorú
gondosságnak s várható termésünkkel
bánjunk a lehető legtakarékosabban.
Mert erre is igazán meg van
minden okunk. Elsőül is az, hogyha
utolsó izéig is beválik a kedvező termésbecslés,
lebegjen állandóan szemeink
előtt, hogy idén az uj termésre minden
terméskészlct nélkül megyünk át. Máskor
a régi termésből állandóan jókora menynyiséget
hozhattunk át az uj gazdasági
év számlájára, amit azonban ezúttal az
utolsó szemig elfogyasztottunk s így a
jövő aratásig kizárólag az idei termésre
leszünk utalva.
Aztán ne feledjük, hogy a lisztkeverés
felemésztette a kukoricatermést is
és igy a kukoricafogyasztó tekintélyes
országrés/.ek késő őszig szintén kenyérre
vannak utalva. Ez egymaga már nagyot
von le a kilátásban levő buza és rozstermésnek
különben is még sok veszélytől
függő végösszegéből. Ezzel egyforma
súlyosan esik a mérlegbe még az Is,
hogy Ausztriára is kell gondolnunk. Jól
tudjuk, hogy ott a haditerülctbe esett
Galíciában alig terem valami, már pedig
miként újoncokban, hát termésben is
onnan kell pótolni a hiányt, ahol fölösleg
van : Magyarországból. Már most,
ha ml áradozó túlzással jogosulallan
magasra emeljük odaát az igényeket,
micsoda visszahatása lesz annak, ha
majd a köteles takarékosság folytán minden
igényt nem elégíthetünk ki.
Végül még csak egyet. Azt, hogy
bárminő kedvező a termésbecslés, hát
kétségtelen adatok bizonyítják, hogy
bárha valóra is válik, azért az idei terítés
mögötte marad az 1910-ikinek 0\'2,
az 1911-iklnek 16 és az 1912-iklnek
2\'2 millió métermázsával. Ilyen viszonyok
között érthető, ha a vezető köreink
minden befolyásukat latba vetik, hogy
józan belátásra ösztönözzék az ország
lakósságát, amely a várható 45\'9 millió
métermázsa buza és 12 9 métermázsa
rozsterméssel szemben egymaga 42 millió
métermázsa fogyasztási kvantumra
tárt igényt. \'
Ha valaha, ugy ma égetően parancsoló
kötelességünk, hogy* szigorú takarékossággal
nyuljunk \' termésünkhöz.
Egyrészt gazdasági okból, nehogy a káros
optimizmus kitudjon bennünket a
tényleges szükségletből és abból, hogy
minden tartalék nélkül nézzünk elébe
a jövő év bizonytalan termési eredményének.
Másrészt hazafias szempontból,
amely veszélyesztetett nagy érdekeink
folytán soha nem lépett föl követelőbben
velünk szemben, mint éppen most és
amely minden egyestől joggal elvárhatja,
hogy köteles takarékosságával óvja és
örökbitse azt, amire ma a legnagyobb
szükségünk van: az ország gazdasági
fölkészültségét.
A VILÁGHÁBORU.
fl Magyar Távirati Iroda és Hz Est mai táviratai.
Az olaszok és a téli háboru.
Kristiania. A Morgcnpostennek irja az
olasz hadszintéren tartózkodó haditudósítója,
hogy az olasz hadsereg egyáltalán
nem alkalmas téli háborúra,
még más terepen sem, nem pedig a
nyáron is hófedte sziklákon, melyek az
osztrák-magyar—olasz front kilenc tizedrészét
képezik. — Olaszországban mind
általánosabbá válik az a vélemény, hogy
a kormány oktalanságot követett
el, midőn Ausztria-Magyarország
nagy engedményeket tartalmazó
békés ajánlatát elutasította.
Olaszország és a Dardanellák.
Nézeteltérés Viktor Emánuel
és Cadorna között, —
Lugano. Római jelentés közli, hogy
II. Viktor Emánuel király és Cadorna
vezérkari főnök között nagy véleményeltérés
van Olaszországnak a Dardanellaakcióval
szemben követendő eljárásra
vonatkozólag, .Cadorna azt kívánja, hogy
az olasz hadsereg a legsürgősebben
vegyen részt a Dardanellák ostromában,
ellenben a király hallani sem akar erről
a tervről. Döntés a nevezetes kérdésben
még nem történt.
Szerbín és Románia.
Szerb aííodalmak Románia miatt.
Lugano. Romából jelenlik: Riszlics,
az uj római szerb követ a „Ruskoje
SJovo" itteni tndósitója előtt nyilatkozott
a román ügyről.
— Szerbia már igen türelmetlenül
várja Romániának a bábomba való beavatkozását,
— mondotta Risztics. Szerb
i a már teljesen összeszedte magát,
de mindeddig nem kezdhet
uj aktivitásba, amig bizonyságot
nem szerzett afelől, hogy jobbszárnyát
(a Románia felé eső) oldaltámadás
nem fenyegeti. Az a körülmény,
hogy Románia a fegyveres beavatkozásra
való az összes eddigi kedvező
alkalmat — Przemysl elestét, a kárpáti
harcokat stb — elmulasztotta, kétséget
támaszt Szerbl&ban Románia követendö
magatartása felől és Románia
habozása nagyon nyugtalanítja egész
Szerbiát.
Nagy előkészületek
a Dardanelláknál.
Athén. Mythilenéből jelentik, hogy a
Dardanelláknál mindkét részről olyan
óriási arányú előkészületek folynak,
mint aminők olt április hónapban történtek,
s amik akkor a szövetségesek
reltenfő kudarcaival végződtek. Most
újból kettős, szárazföldi és tengeri
nagy offenzívára készül a Dardanellák
ellen, ahol a törökök is
óriási seregeket vonnak össze.
Az angliai sztrájk.
A ma délutáni lapok jelentik, hogy
Délanglia walesi kerületében 150,000
szénbányamunkás sztrájkba lépett, mert
munkabéremelési követelésüket nem teljesítették.
A kormány a sztrájkolók ellen
a legerélyesebb intézkedések foganatosítására
készül. A sztrájk Angliát igen
súlyosan érinti, -mert a haditengerészetnek
és a gyáraknak csak alig pár heti
szénkészletük van. Az angliai bányamunkások
óriási sztrájkjáról mai távirat ezt
jelenti:
Rotterdam. Az angol munkásszövetség
elrendelte, hogy a sztrájkolók
tárgyalást kezdjenek a kormánnyal.
A sztrájkolóknak tegnap
este tartott értekezlete a munka
felvétele ellen határozott.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér. A Dnjeszter mentén tovább
harcolunk. Az oroszok kísérletei, amelyek
arra irányullak, hogy a folyó északi partján
előnyomult csapatainkat heves ellentámadásokkal
visszavessék, teljesen eredménytelenek
maradtak. 12 tisztet ésy1300 főnyi legénységet
fogtunk cl és 3 géppuskát zsákmányoltunk.
A Dnjcszteren való átkelés kényszerilése alkalmából
és az arra következő ut közelében
:>. O\'f\'.I\'. ZT LAI H RLAP 1.-15 julius 17
a karinthiai 7. szánni gyalogezrednek Ismét
alkalma nyilt arra. hogy vitézségének különös
jelelt adja. Sokai tájékán szintén mindkét
részről élénkebb harci tevékenység fejlődött
kl. Csapataink rohammal több támaszpontot
elfoglaltak, igy a közvetlenül Sokai mellett
levö Bernát-kolostort is. A többi arcvonalon
a helyzet változatlan maradt.
Obsz hadszintér. Tegnap ugy a tengermelléki
arcvonalon, mint a karinthiai határon is
ellenséges tüzérség fokozottabb tevékenység
volt észlelhető. A Dolomitok arcvonalán több
olasz zászlóaljat, amelyek Rufledonál és a
schlorierbach—peutolstelni-ut menlén, a határterületen
levő állásainkat megtámadták, jelentékeny
veszteségeik mellett visszavertük.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Julius 14-én a Souchez
körüli támadások egyikénél a temetőtől délre
levő lövészárkunk egy részét elvesztettük. A
franciák ismételt kísérletei, hogy az Argonokban
tőlük rohammal elvett hadállásokat viszszafoglalják,
meghiúsultak. Ez állásokat erősen
tartjuk. Tegnap és tegnapelőtt szorosan az
Argonnoklól nyugatra ellenünk intézett erős
támadásai megtörtek. Junius 20. óta csapataink
az Argonnokban és az erdőségtől nyugatra
rövid megszakításokkal sikeresen harcoltak.
A területnyereség és a zsákmányolt hadiszer
mellett a foglyok száma eddig 11G tisztre és
7009 főnyi francia legénységre emelkedett.
Az Argontiokhoz kelcl felé csatlakozó arcvonalunkon
élénk tüzérharc volt. Az ellenség
támadásait könnyű szerrel visszavertük.
Keleti hadszíntér. Popeljangtól északra
csapataink .-JfWindau folyón keled irányban
átkeltek. Kolnotól délnyugatra és Prasznisztól
délre győzelmes harcok között előbbre haladtunk.
Délkeleti hauszintér. A német csapatoknál
a helyzet változatlan.
A miniszterelnökiét! sajtóosztálya.
A 48-asok
a lembergi harcokban.
Elmondja: Barla Ferenc hadapiódj.
(6) Nem soká tartott a srapnelleső. az oroszok
őrült tüzelése nagy meglepetésünkre
mindjobban gyengült és végre kétségtelenné
vált előttünk, hogy ők ismét tovább vonultak
kelet felé. Pár óra múlva a magyarázata is
megérkezett ennek: A tőlünk északra, egyenesen
a przcmysl-lembergi vonalban operáló
Mackcnsen sercgnek e pap hajnalán sikerült a
Lemberg előtti utolsó orosz védelmi vonalat,
a grodekit, áttörnie s ennek a lutása volt,
hogy előttünk is, ürodektől mintegy 40 kilométernyire
délre, ugyancsak újból felkerekedett
a folytonosan hátráló orosz tömeg és
ismét meglépett elölünk. Tehát az aznapi
grodekl diadal gyümölcsét élveztük mi is ezen
a napon. Nem maradhattunk azonban mi sem
tétlenek és csakhamar útnak indultunk tovább
a muszka után. A nevének klasszikus szépségével
merő ellentétet képező félig elpusztult
, galíciai falucskában, Katharynicében volt most
már az első raszt, mely már Orodek és
Lemberg között van, mindkettőből délre egyformán
mintegy 35 kilométernyi távolságban,
öreg este volt már, amikor elhagytak ezt a
falut is és kivonultunk annak kelcli határába
fedezéket ásni. Attól a vonaltól, ahol ekkor
a muszka svarmlénia húzódott, mintegy 1000
— 1500 lépésnyire állapodtunk .meg és a legnémább
csendben, minden világítás nélkül
kezdődött meg újból, — két hét óta Isten
tudja, hányadszor, — a di\'kungásis lázas
munkája.
Derékig érő dus gabonában helyeződött cl
az én szakaszom s az arcomba csapódott a
hűs éjjeli harmat a nyers buzakalászokról,
amint ott hosszú ideig ide-oda ugrálva minden
emberemnek kijelöltem a helyét, ahol
dekungját ásni fogja. Korán virradt s igy csak
nagyon kezdetleges fedezéket tudtunk ásni
napkeltéig. Ekkor mindenki belebujt a maga
ásta gödörbe, ahonnét egész nap nem volt\'
szabad előjönni. De ez nem is jutott senkinek
eszébe, mert igen ránk fért ez a reggeltől
estig tartó alvás és pihenés. Másnap éjszaka
aztán olyan dekungokat konstruáltunk előzf
éjszak.ii primitív alkotásunkból, hogy még a
Tolnai Világlapjában se rajzoltak külömbet.
Pazar tetőt építettek rá a bakák gerendázattal
és vastag földmenyezettel, azonkívül elsőrendű
lőrések adták meg azok abszolút biztonságát.
Reggelre egyetlen kívánságom volt
már: szerettem volna néhány napot jól eltölteni
ebben az ideális harctéri kényelemben.
De a háború istene és Nikolajevics őfensége
másként határoztak, ók ugy döntöttek, hogy
a muszkáknak tovább kell futuiok s ml jó
szomszéd lélünkre, mit tehettünk egyebet,
továbbra sem maradhattunk cl tőlük. Reggel
8 óra sem volt, mikor megjött a parancs a
továbbindulásra. Délután 2-ig haladtunk a
muszkák nyomában, mígnem egy egészen
jelentéktelen falucskába érkeztünk. Újból feléledő
idegekkel vonultunk Ide be, mert megtudtuk,
hogy ott az egész 48-adik ezreddel
találkozni fogunk. Ez azonban csak alig sikerűit,
mert az ezred javarésze nem várt meg
bennünket, s Igy csak egy zászlóaljhoz volt
szerencsénk, de beszélni, ezekkel se beszélhettünk.
éppen csak vonulni láttuk őket.
Itt ismét pihenőnk volt. Mi, a század tisztjel
a görögkeleti pap házába tériünk be. A
kenetes modorú és színleli előzékenység!!
pap tejjel és kenyérrel kínált meg bennünket,
dc mi ezt visszautasítottuk, mert tudtuk, hogy
nyomunkban vannak a konyhakocs;k és vártuk
a meleg ebédet. Nagyot nézett a zsugor!
pópa, mikor mi kínáltuk meg a pompás tiszti
menázslval. Csak borunk nem volt, pedig
igen jó lett volna néhány korty. Olyan szigorú
alkoholtilalom volt itt, hogy a papnak
a miséhez szükséges bor minden 5 literje
miatt Leinbergbe kellett mennie egyenesen
Bobrinszky gróf főkormányzóhoz, aki egyedül
adhatott csak borvásárlási engedélyt. Tehát
bor, az nem volt. Ellenben ebéd után lefeküdtünk
a pap összes ágyaiba és diványjára,
s alig tudtunk felébredni, midőn délután 6-kor
továbbindulásra jött parancs. Este 10-ig marsoltunk
ismét, amikor egy nyomorult lalucskában
korom sötétségben elszállásoltuk magunkat.
Én nem kívánkoztam egyik piszkos
lengyel paraszt ház fedele alá sem és egy
pajta ereszc\'alatt velleltem magamnak ágyat
jó vastagon felhintett zizegő szalmából. Kár,
hogy olyan rövid volt az éjszaka. Mert bizony
alig volt félhárom, amikor felkötöttek bennünket.
Ekkor még nem is sejtettük, hogy
miiyen nagy napra virradtunk, hogy c napon
lesz újra a miénk Lemberg, az annyira fájlalt,
s az oly sokszor cmltgetelt Lemberg.
(Vége köv.)
HI RE Ki
Hustilalom.
Ugy látszik, hogy hittudósok
Ülnek kormányszékeken,
elrendelték: ne együnk hust
se kedden, se pénteken.
Kevés nekik a sok böjtnap,
mit előír a pápa,
nem akarják, hogy a sok zsír
menjen a nép hasába.
Az is lehet: miniszterek
cgytől-egyig orvosok,
és azt tartják, hogy a húsból
— istók uccse — árt a sok;
hu5evésnek járuléka
köszvény, csuz meg podagra,
s leszállítják porciónkat
a legkisebb adagra.
Nagy az öröm, nagy a vígság
az állatok körében,
a sok öKör, borjú, disznó
alig fér meg bőrében,
csókolgatják a lábait
a kormánynak e miatt,
és fogadjunk, hogy maholnap
megy a hála felirat.
Csak épen, hogy egyben tévedt
bö!cs atyánk, a miniszter,
nem eszik ma már húsételt
se herceg, se filiszter,
hisz nincs is hus s ami vau is,
oly drága, hogy siralom,
s igy egy kicsit Iáin megkésett
a húsevő tilalom.
No, de sebaj, tnajd ezentúl
mást, mint csuszpájszt nem eszünk,
s mit a húson megspórolunk
minden garast elteszünk
s ha együtt lesz ezer pengőnk,
csapunk egy nagy dáridót,
hisz annyiért már kaphatunk
marhahúsból egy kilót.
Ezer pengő egy kiló hus,
fillérrel sem kevesebb,
és ha van jó protekciód :
csak akkor ád hentesed,
hogyha jól tudsz to\'akodni,
kaphatsz talán pár kilót,
de siess, mert mind elkapják
a hadseregszállítók.
K. P.
M i k i u u k a D É q t l n í n t !
Bisiiálink i i É t t M w k i t !
Orosz foglyok, akik Kanizsán akarnak
maradni. Az orosz hadifoglyok nélkül s/inte
már alig képzelhetők cl magyar mezők. A
kanizsai utca esti képéhez is szinte szervesen
hozzátartozik a kaszával gereblyével vállukon
hazafelé vonuló orosz katonák számos kisebb
nagyobb csoportja. Az esti sétálók dehogy is
az ellenséget látják ezekben a joviális viselkedésű
nagy darab emberekben, akik alig
győzik eltenni a sok apró ajándékokat, amivel
az egész városon keresztül traktálják őket.
Azt hisszük, egész Magyarországon Igen jó
dolguk van az arató orosz foglyoknak, de
hogy Kiskanizsán ugy érzik magukat, ahogy
még az édesanyjuk ölében se voltak, az egészen
bizonyos. Hosszabban megírtuk már azt
az igazán vendégszerető bánásmódot, amiben
a derék kiskanizsai nép részesiti az aratás
nagyszerű munkájában osztályos társait, az
orosz hadifoglyokat. Most csak arról akarunk
szólni, hogy mit eredményezett az oroszokez
a vendégszeretet. Egyszerűen azt, hogy
nem akarnak még a háború után se visszamenni
többé Oroszországba. Szeretnének Itt
maradni, Illetőleg majd visszajönni azok a
kiskanizsai orosz foglyŐk Is, akik feleséges
és gyermekeket hagytak otthon, de. azok, akik
legényemberek közölflk, még a tájékára se
1915. julius 21. ZALAI HÍRLAP 3 -oldal.
akarnak menni többé Oroszorsiágnak, ahol
minden ellenkezője annak, amit Itt látnak.
Fájó szivvel beszélnek a kiskanizsai oroszok
arról a rettenetes elnyomatásról, ami otthon
volt osztályrészük, ahol „még pipázni sem
szabad, csak az öreg embereknek". Mind itt
szeretnének maradni, a szabadság hazájában
és négyen köztllOk már egy hatóság személynek
is bejelentették, hogy a háboru után el
se mozdulnak Kiskanlzsáról. Sevcsenkó Iván
szakaszvezető, Cscblukov Vaszll, Llpinszkt
Uzer és Leüt Mihael közemberek azok, akik
már most szeretnének magyarországi, kanizsai
állampolgárok lenni, hogy örökké itt élhessenek
ebben a szép és boldog országban. Azt
mondták, hogy mielőbb nősülni Is szeretnének
Kískanlzsán, ami elé, értesülésünk szerint, a
kiskanizsai leányzók se fognak akadály
gördíteni.
fl jövő heti piaci árak. Dr. Krátky István
rendőrfőkapitányhelyettes ezentúl minden hétre
uj árszabályt állapit meg a nagykanizsai piacon
követelhető maximális árakról. A jövő
heti piaci árakat ma állapította meg s azok
hétfőn reggeltől jövő hétfőig lesznek érvényben.
A jövő heti árszabásban változatlanok
maradtak a marhahusárak. Ellenben a konjunktúrák
némi rosszabodása miatt valamivel
emelni kellett a disznó és borjuhusárakat és
pedig mintegy 15 százalékkal. A disznóhús
piaci áremelkedése a következő: a zsir és
háj ára 4 K 20 f-ről 4 40-re, a szalonna (bürke
nélkül) 3\'80-ról 420-ra, a comb és karaj
(nyomaték nélkül) 3G0-ról 4-rc, a többi részek
pedig 3 K-ról 360 emelkedett. A kocsonyahús
ára maradt 2 korona. A borjúhúsnál
a comb, sal és lapocka ára 4 koronáról
4\'GO-ra, a többi részek pedig 350-ről 4 koronára
emelkedtek. A piaci termények árszabásában
a jövő hétre az alábbi lényeges változtatásokat
eszközölték : A szemes cukorborsó
literje 60 fillérről 30 fillérre száll alá, egy fej
kelkáposzta 6 f.-ről 4-re, fejes káposzta 40
f.-ről 20-ra, a tök drbja 30 f.-ről 20-ra csökkent.
Ellenben a fiatal liba párjának ára (mert
a libák is nőnek) 8 koronáról 9 koronára
emelkedett, szintúgy a tojás ára is a kínálat
csekélysége miatt 10 fiiléről 12 fillére. Uj
tételek is bevonultak a jövő heti piaci tarifába :
a paradicsom, melynek kilója 80 fillér, a tejes
kukorica darabja 8 fillér és a zöldpaprika
darabja 4 filléres áron.
Hadsegélyző hangversenyek a Centrálban
és a sétatéren. Ma este ismét nagyszabású
hangversenyt tart a Központi Jóléti
Iroda lyjdsegélyzési céljaira a Centrál kávéházban
a 12. Landwehr-zenekar. A kitűnő cseh
katonamuzsikusok hétről-hétre tökéletesednek
művészetiekben és Nagykanizsán szervezett ui
zenekaruk játéka már a legmunitiózusabb
kritikát is kiállja. Ma esti műsoruk ismét néhány
olyan programpontot foglal magában,
mely a zenekarra valóban művészi feladatok
megoldását rójja. A hangverseny a színházra
való tekintettel, ma este is éjféiuián I áráig
fog tartani. Annak műsora a követiező:
1. Komzák: A császárért éí hazáért, induló.
2. Blnder: Oífenbach „Orpheus a pokolban"
c. operájának nyitánya.
3. Zlehrer: Valcer a „Schatzmeister" c.
operettből.
4. Dvorák : Szláv táncok 1. sz.
5. Mlchlels : Rákóci csárdás.
6. Conradl: Háborús rakéták. Hazafias
dalegyveleg.
7. Kéler Béla: Magyar vígjáték, nyitány.
8. Kremser: „Alt-WIen", valcer.
9. Strauss: Egyveleg a „Cigánybáró" c.
operából.
10. Bendix j Bum, már megint lőltek. Humorosvalcer.
11. Llndsay: Aischa Indiai Intermezzó.
12. Chrlstine: Ninette, polka.
Holnap, vasárnap délután a sétatéren koncertez
a kitűnő Landwehrzenekar a kanizsai
hősök siremlékealapja javára. Ai 5 órakor
kezdődő sétahangverseny belépődíja 20 fillér,
gyermekeknek és katonáknak 10 fillér, sebesülteknek
pedig szabad bemenet.
Bevált a tengeri bal Nagykanlrsán.
Mintegy húszan eszközöltek Nagykanizsán
próbafőzést a konzervált tengeri halból, amit
egy fővárosi cég ajánlatára a kanizsai rendőrkapitányság
rendelt, hogy kipróbálható legyen,
használható-e az Nagykanizsán a tömegélelmezés
kérdésének megoldására. Egyhangú az
a vélemény, hogy a tengeri halak pompásan
beváltak és olcsóságuknál valamint kiváló
Izletességüknél fogva hamarosan Igen nagy
mennyiségek fognak abból Nagykanizsán elkelni.
Egyelőre a hatóság még nem rendszeresíti
a tengeri halaknak üzleti árusítását, csak
ujabb próbarcndelésekre logad el előjegyzést,
ami Banekovich Jánosnál, a rendőrbiztosi irodában
jelentendő be. A tengeri hal kilója a
szállitásl díjjal együtt 1 korona 40 fillér. A
kiváló élelmlszeit ismételten mindenkinek figyelmébe
ajánljuk.
Színház. >
# Heti müsoc:
Szombat: Tiszavirág. Operett-bemutató.
Vasárnap: Tiszavirág. Másodszor.
Hétfőn: A kapitányné. Földes Imre szinmüujdonsága.
Kedden: Zsuzsi kisasszony. Másodszor.
Szerdán: Nagy kabaré előadás.
Csütörtökön : A cigányprímás. Repriz.
Pénteken : Jönnek a németek. Életkép.
• Fészek a viharban. Tegnap nem operettet
játszottak az arénában, tebát megint csak
ugy lézengc{t imitt-amott a padsorokban néhány
tucat ember, akik hajlandók vottak magukat
alávetni annak a martiriumnak, hogy
egy valceroktól és hopszpolkáktól teljesen
mentes színdarabot végignézzenek. S csodálatosképpen
mindenki egészen jól érezte magát
a színházban tegnap is. Lega.ább olyan jól,
mint előző este, a Zsuzsi kisasszony bemutatójánál.
Gázon Béla és Fekete Rózsi uralták
tegnap a színpadot, továbbá egy öreg orosz
zsidónak egészen különleges szerepében
Kovács Imre, akik arról adtak bizonyságot,
hogy a társulat drámai enscmbléja is egészen
tökéletes.
Felelős sicrkcsztő: G ü r t l e r látván.
Permetezésnél a rézgálicot teljesen pótolja
n r n n P l í l A Colmari borter- r U l l U u l l l i meIési intézcti a
csász. és kir. földmlvelésügyi minisztérium
a görczi, spalatói, st. michelei csász. és klr.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletcző állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „PerocId"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. AxcüfBDroiiHéie EÉ2IÉHMR
<12°/o rézgállc torfnsnmai).
Szicíliai párolt kénpor,
Ia Mnyunga Rafflabáncs, Gfrolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak
SCHWARZ és TAUBER nwrtewledők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
M E G N Y 1 L O T T 1 ^
> éSzívós Antal mflórás és látszerész
uj Üzlete a Kazlnczy-utca 3. szára
alatt (Vasuti-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
ór», ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
U R• ® A" mN I • Am * Kmuoif<zwK^-ólilrk*^ «p T tlfploaalo tttaí..
Szombat vasárnap, julius 17. és 18. De Frofundis
vojy dr. Casson szisztémája
Regényes nagy bűnügyi dráma 6 felv.-ban
És méíeíy remcK kísérő kép
Rendet helyárak. — Kltfinö zene.
Előadások hétköznap 6 él 9 órakor, vaiárét
ünnepnapokon 3, 5. 7 é« 9 órakor.
Egy jó házból való f i u
litoshoz tanoncnak
felvétetik, BEŐSZE DANIEL
Zrínyi Miklós-utca 22. szám
4b szálloda magnyilt
BALATON-KERESZTURON
(Park szálló.)
40 uj modern szobával. S/obák pensióval vaicy
anélkül. Napi teljes pensió lakással 10 korona.
Családoknak s katonalis/leknek kedvezményes ár
Kirándulóknak m e g l e p ő
mérsékelt árak!
Kitűnő ellátást garantál
Széphelyi Rdlmún SeprőkötökU U H n
Jó fizetéssel, havonkénti lakbérpótlékkul
felvételnek KAKUSZI LAJOS seprő-
BVárában SZEGED. Vásárhelyi sugúr-u
13. s z . J e l e n t k e z ő k e címre írjanak.
Járványos és fertőző betegségek ellen
legbiztosabb óvszer az erősen szénsavas
ii iBitye forrásvíz
a legkellemesebb IzQ asztali és birvlz.
Állandóan palackcserrel kapható
$ Ií9 ftóztartdsban a legolcsóbb.
Főslárusltái Naffyknnlxsán\'
fűszer és csemege
kereskedésében.::
4. oldal. ZALAI HIKLAP 1915. julius 17.
festi vállalata
W 5 D Í T W
AVILÁGST!
HnayKnnlzM,Mo$ynr-ii.Z3
boni 5 klllííWI faerezés
márvány utániatok festése.
Épület-, szobafestő®,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k O n k
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk I 11 Vezérképviselet:
GUTENBERG NYOMDA: I M I I M
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
\' felfrissítettem. — .
Raktáron tartok May és
H o l f c l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
= = A legfinomabb árukl —
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GoiMerserné.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-uf 7. Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda
M inden legkisebb ny omtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zaíai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatolt a kiadótulajdonosnál Gutenberg-nyomda (Miinz í»[) oldbcígcr) Nagykanizsa.
III. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. augusztus 19. hétfő 173. s z á m
t á r s a d a l m i 6a k ó r g a z d a a é g l n a p i l a p .
* I O * l x * U » l Aruk ( Helyben hftzhox hordva 1 hóra 1 K.
*tyc» «zAni 4 ÍIIKr Vidékre, postán . . 1 hóra 1-50 K.
NylHKr ív hlrdeté\'t- :ncg<lllnpltott trr.k szerint.
Alapította:
D r . H A J D Ú G Y U L A .
Kiadóhivatal: Oulcnlierft-nyomda Cscngrry-ot 7. szitu.
Telrfoii: SztrkesztOKK 41. Kiadóhivatal 41.
Békekombinációk
hemzsegnek néhány nap óta Ismét a
levegőben. Mindannyiszor, amikor csak
a legkisebb csend van a harctereken,
rendszerint fölröppennek a békehírek,
amelyek azonban komoly alap hiján
vannak. Az egyik ilyen kószán röpködő
békehír csak elmélet, a másik nemzetgazdasági
vonatkoztatás, a harmadik
csak egyszerű jövendölgetés, akár mint
valamely piaci jósnőé, de a természetrajzuk
abban az egyben közös, hogy
egyik sem ér semmit, vagy legalább
is egyiknek is csak annyi értéke van,
mint a másiknak. Eddig ifgy volt, hogy
akkor kezdett a békekötés ideje közeledni,
amikor az egyik hadviselő fél
belátta, hogy nem birja tovább, a másik
fél pedig olyan erősen maradt felül,
hogy diktálhatta a békét, amit amaz
kénytelen volt elfogadni, minden kikötésével
egyetemben. Legfeljebb alkudozhatott
egy, Ideig, vagy pedig segítségül
hívhatta a háborún kivül áiló semleges
nagyhatalmak konferenciáját. Ha csak
ketten verekednének, ez talán most is
állna. Ma azonban tiz európai állam áll
egymással szemben, viseli a háborúknak
legvéresebbikét s köztük van minden
európai nagyhatalom.
A régi alapokon itt hát nem lehet
jövendölgetni. Azaz, hogy jövendölgetni
lehet, dc nem ér az egy hajító fát sem.
Látható is, hogy milyen szélsőségek között
mozognak ezek a prófétálások. A
francia szocialista azt mondja, hogy
három hónapig tart még a háború, tehát
októberben meg lesz a béke. AZ
angol hadvezér azt mondja, hogy majd
csak száz nap múlva mondhat jövendölést
afelől, hogy mikorra várható a háborúzók
részéről a békéhez való közeledés.
Egy francia nemzetgazdász pedig
az ő tudományos konjunktúrái és csalhatatlan
horoszkopjai alapján kifejti,
hogy ha minden vitás kérdést el akar
intézni a háború, akkor három esztendeig
tart, dc öt évnél tovább semmiesetre
sem tart. Ez legalább jól megmondta.
Ebből kombinálhat mindenki,
ahogyan akar.
A másik elmélet az, mely a háború
tar^mát attól teszi lüggővé, hogy a
hosszú hadviselés különböző terheinek
a nyomása alatt a hadviselő országok
közül melyikben mutatkozik először villongás
akár államforma, akár kormányformaváltozás,
akár kenyérforradalom
alakjában.
Ezekről való hir hol egyik, hol másik
országból elég gyakran felüti a fejét,
de hát ezek a hirck a mostani
hullámzó hirtengcrekből fel-felbukkantak
már három hónappal ezelőtt is anélkül,
hogy valami látszatuk lett volna. — S
akármikor lesz is a béke, az az egy bi«
zonyos, hogy nem lesz olyan,\' mint a
francia nemzetgazdász elmélete, hogy
egyszersmindenkorra elintézzen a nemzetek
között minden elintézetlen kérdést.
Ez az örök békét jelentené, amely azonban
csak egy nagyon szép frázis, amely
él, de fönt lakik a csillagokban és nem
is jön le addig lakni a földre, a mig
az emberek élnek és tusakodnak itt.
Időnként, ugy látszik, rászakad az emberiségre
e véres átok, amit irigykedés,
gazdasági féltékenykenység ébreszt fel.
De az ilyen nagy pusztulás után legalább
hosszú békének kell következni.
A mi győzelmünk ezt a hosszít és áldásos
békét van hivatva megteremteni.
H Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai. —
Uorsó ostroma előtt. A b o , B á r «««<««.
Két millió német szabadul lel.
Rotterdam. A londoni Daily Mail
cimü lap közlése szerint a német seregek
a legnagyobb sikerrel kecsegtető
erélyes offenzívát kezdtek Varsó ellen.
A lap katonai szakértője szerint, ha
Varsó elesik, két\'millió német katona
szabadul fel a keleti hadszintéren
és ezekkel a német hadvezetőség
nyomban Párls és Calais ellen
f o g . vonulni. Az angol világlap
szerint a németek terveinek keresztülvitelét
most már semmiféle ellenintézkedéssel
sem lehet megakadályozni.
A Dnleszter-meiitl sikerek.
Csernowilz. Megállapítható immár,
hogy Bukovina területén már megint
nincs egyetlen egy fegyveres orosz sem.
Bukovinának teljes megtisztítása és csapatainknak
az alsó Dnjeszteren való átkelése
hadvezetőségünk nagyszerű taktikájának
eredménye gyanánt tekinthető.
A legszélső galiciai orosz balszárny
tüzérségünk megsemmisítő munkája folytán
volt kénytelen pozícióit elhagyni és
helyet adni a hidászainknak, akik a
Dnjeszter több pontján hidat verhettek,
melyeken a Pflanzer-Baltin sereg nagy
része átkelhetett a Dnjeszter északi partjára,
hogy a hátbatámadás veszélyével
fenyegesse a Keletgaliciában magát erősen
clsáncolt orosz haderőt.
Robbanás o Queen Elisabethen.
Lugano. A római „Messagero" cimü
lap jelenti, hogy a Dardanellák előtt
operáló legnagyobb angol hajók egyikén,
Queen Elisabeth nevű hiperdreadnoughton
egy 38 centiméteres ágyú töltés
közben felrobbant. A robbanás következtében
a hajó egy része hasznavehetetlenné
vált és a hajót emiatt egyenlőre
ki kellett vonni a szolgálatból.
Hit jelent Toncsev jóslása?
Szófia. Toncsev bolgár pénzügyminiszter
egy szófiai lap Intervlewjában
a következő kijelentést tette-.
— A bukaresti és konstantinápolyi
szerződések nem soká fognak létezni.
(Tudvalevőleg az 1912. évi konstantinápolyi
és bukaresti szerződések hozták
létre a Balkán mai térképét és adták oda
Macedóniát Szerbiának, a bolgár Szilisztriát
pedig Romániának. Vájjon Macedóniára
és Szilisztriára vonatkozik-e a
bolgár miniszter rejtélyes, de sokat sejttető
kijelentése ? A szerk.)
A szerb haderő.
Szófia. Riszlicsnek, az uj római szerb
követnek a szerb hadsereg nagyszerű
hadi felkészültségéről és offenzív szelleméről
telt nagyhangú kijelentéseivel
szemben ez a hamisítatlan valóság: A
szerb hadügyminiszter a szkupcsinában
tett hivatalos jelentése szerint a szerb
haderő jelenleg 10 divízióból áll, vagyis
összesen 160,000 emberből. Ehhez tartozik
még G divízió, mely újoncokból és
műszaki csapatokból, összesen 96,000
emberből áll. Vagyis az egész szerb haderő
létszáma alig haladja meg a 250,000
embert.
A cár hazautazott.
Stockholm. Szentpétervári jelentés szerint
II. Miklós cár, aki az utóbbi heteket
az oroszlengyelországi harctéren töltötte,
tegnapelőtt Carszkojc Szelóba tért vissza.
Genadlew szabadlábon.
Szófia. A kaszinóbeli gyilkos merénylet
ügyében hozott itölct folytán letartóztatott
volt bolgár külügyminisztert,
Genadiewet, a bolgár minisztertanács
tegnapi határozata alapján szabadlábra
helyezték.
2. oldal. ZALAI H RLAP U15 Julius 19.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)\'
Orosz hadszíntér. A harc a Visztula és Bug
közölt javában (olyik. Az oroszok rendkívül
szívós ellentálást fejteitek ki s a harcvonal
több pontján kézi tusára engedték jutni a
dolgot, mielőtt állásaikat feladták volna. A
Búgnál Sokai vidékén csapataink az ellenséget
a makacsul védett helységek egész sorából
kiűzték. Krasznosztow városát és a Dolkiewkától
északra fekvó magaslatokat német erók
elfoglalták. A szövetségesek a Visztulától
nyugatra is lámadnak. Siennotol északkeletre
is áttörték az orosz arcvonalai. Az ellenség
ennek a nyomásnak engedve kiürili a Visztula
és a Klelce-radomi vasút közötti állásait.
Keletgaliciában a helyzet nem változott.
Olasz hadszíntér. Az ágyútűz az összes
arcvonalakon még tart. A Col di Lana ellen
intézett több gyengébb támadást visszautasítottunk.
Az ellenség súlyos veszteségeket
szenvedett. Höfer altábornagy.
A 48-a%pk
a lembergi harcokban.
Elmondja: Baria Ferenc hadaptódj.
ö l perc alatt utrakészcn állott az egész
század. Az emberek a tenyerük alsó sarkival
dórzsólték ki az álmot szeműkből s további
Őt perc alatt már nyonn sem látszott senkin,
hogy mily rövid volt a pihenő. Ellenkezőleg,
mindenkinek arra az uj sikerekben való bizakodástól
sugárzott. Különös, de valóban ugy
látszott, mintha minden egyes ember e szürke
hajnalon előre megérezte volna, hogy a történelmi
nagy nap, Lemberg visszavételének
napja előtt állunk, ami 24 óra múlva csakugyan
be is köveikezett Ml Divisionsreserv
voltunk ekkor s ehhez képest a már tegnap
óta heves harcban álló más csapatok (két
egészen idegen ezred) megerősítésére küldtek
ki bennünket a faluból. A közös cél volt: a
lemberg—slryji vasutat elvenni az oroszoktól
s a még orosz kézen álló Lcmberget ez oldalról
(délről) megfosztani orosz erőforrásaitól.
mege csapódott az utcára, megdöbbentő veszteségeket
okozva sorainkban. Bujkálva, bukdácsolva
igyekeztünk e rémes helyei elhagyni.
.Nekem azonban ez nem sikerült. Még a falu
közepén voltam szakaszommal, mikor közvetlenül
a fejem fölött explodált egy srapnell
és a következő másodpercben éreztem, hogy
a ballábam felmondja a szolgálatot. Egy ház
tövébe kúsztam, ahonnan órák mulva juttattam
el a Divisíonssanitátsanstallba. Ez délelőtt
11 órakor volt és délután 4 órakor mindnyájan,
— sebesültek, orvosok és ápolók —
túláradó örömmel és minden fizikai fájdalmat
feledtető boldogsággal hallottuk, hogy Lemberget
elfoglalták az osztrák-magyar seregek
és ^ 48. gyalogezred is gyönyörű bravúrral
megoldotta ezen világtörténelmi jelentőségű
eredményhez tartozó feladatát, a lemberg—
stryji vasútvonalnak az oroszok kezéből való
kiragadását.
HIREK.
Attiuiik i BabtteliiMI
Signum laudis. őfelsége Morandini Bilint
20. honvédgyalogezredbeli főhadnagyot, Morandini
Román csáktornyai, azelőtt pedig
nagykanizsai építőmester fiát, akinek polgári
foglalkozása építészmérnök, az ellenség előtt
tanúsított vitéz magatartásáért legfelső dicsérő
elismerésével tűntette ki.
Dr. Plllltx — ezredorvos. A honvédség
Rendeleti Közlönyének közlése szerint őfelsége
dr. Plllitz Sámuelt, a nagykanizsai katonakórházak
főorvosát a honvédorvosi tisztikar állományában
ezredorvossá léptette elő. A népszerű
orvos előléptetése a háboru szolgálatában
szerzett kiváló érdemek méltó elismerését
jelenti.
Jövő héten adótárgyalás Nagykanizsán.
A jövő csütörtökön és pénteken, f. hó 29. és
30-án adótárgyalás lesz a nagykanizsai városházán
Mindazoknak III. osztályú kereseti
adóját fogják ott megállapítani, akik a mult
évi megállapítás óta szereztek iparuk vagy
kereskedelmi foglalkozásuk üzésére feljogosító
iparigazolványl s igy még nem fizettek kereseti
adót. Ezeknek száma Nagykanizsán mintegy
60. Csütörtökön, 29-én a nagykanizsai
m. kir. adóhivatal kerületébe tartozó vidék uj
adófizetőivel tárgyalnak és másnap, pénteken
a nagykanizsaiakkal. A bizottság előadója mint
évek óta rendszerint, ezúttal is Mérő Oéza
zalaegerszegi m. kir. pénzügyi titkár lesz, az
adókivető bizottság tagjai pedig Unger Ullmann
Elek elnöklése alatt dr. Fábián Zsigmond,
Miltényl Sándor, Scherz Richárd, Weisz Tivadar
és Horváth István adóellenőr. A bizottság
jegyzője Vojkovlcs János városi adótiszt
lesz.
flratősztrájkok Somogyban. Hogy a zalai
nagyobb gazdák teljes tudatában legyenek
annak, mit jelent reájuk, hogy orosz hadifoglyok
aratnak nálunk, rámutatunk a szomszédos
Somogyvármegyére, ahol Rácegresen
a kaposvári mezőgazdasági és ipari részvénytársaság
aratói sztrájkba léptek. Sey Oszkár
igali főbíró karhatalmat volt kénytelen igénybe
venni, hogy a sztrájkot megszűntesse. —
Somogyszilben azok a nőmunkások, akik a
Hunyady gróf féle birtokon aratnak, léptek
sztrájkba, hogy Igy béremelést érjenek el. Az
igali főbíró itt is erélyes Intézkedéssel szüntette
meg a sztrájkot. Rövid ideig tartó aratósztrájkok
voltak még Batéban és Kéthelyen.
Fáber Oszkár balesete a Balatonon.
Keszthelyről Írják: Szombaton délelőtt Igen
izgalmas jelenetnek volt a balatoni fürdőközönsége
a tanuja. A radikális szellemű
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér. Az Argonnei erdőségben
birtokunkban jutott vonalat kisebb sikerekkel
még megjavítottuk. A Les Eparges
melletti magaslatokon folyik a harc. Lotharingiában
visszaverték csapataink az ellenségnek
Embermenylnél és Bau de Sapt környékén
történt előretöréseit.
Keleti hadszíntér. Below tábornagy hadseregének
részei az oroszoknak sietve harcbavetett
erősítését Alt-Auznál megvertek, elragadtak
tólUk 3620 foglyot, 6 ágyút és három
gépfegyvert és most keleti irányban (lldözik
őket. A Píssa és Visztula közölt az oroszok
folytatták visszavonulásukat. Scholtz és üaltivítj
tábornokok csapatai sarkukban vannak.
Ahol az ellenség előkészített állásaiban még
benlállott, ott megtámadták és kiverték. A
foglyok száma jelentékenyen növekedik, s
további négy ágyút zsákmányoltunk. A Pilicától
északra egészen Visztuláig az oroszok
szintén visszavonuló mozdulatokba kezdtek.
Utánuk nyomuló csapataink tövid üldöző
harcok közben 620 oroszt elfogtak.
Délkeleti hadszíntér. Woyrisch vezérezredes
hadseregének offenzívája a következő eredménnyel
járt; csapataink julius 17-én délelőtt
heves ellenséges tűzben az ellenségnek minden
eszközzel kiépített főállása előtt keskeny
helyen kereszlttlküzdötték magukat a drótsövény
akadályon és ezen résen át előretörve
2000 méler szélességben elfoglalták az ellenség
árkait. A nap folyamán az áttörés helyét
szívós közelharcban kitágították és az ellenséges
állásokba mélyen behatoltak. Estére a
moszkvai gárdahadtest Landwehr és tartalékcsapatainak
ellenfele meg volt verve. Éjjel
megkezdték a visszavonulást az Jl^anka szakasz
mögé, miközben súlyos Veszteségeket
szenvedtek. 2000 embert elfogtunk és 5 géppuskát
zsákmányoltunk. A felső Visztula és
Bug szakasz között a harc Mackensen tábornagy
vezérlete alatt folyik. Az oroszokat német
csapatok a Pilackowíce és Krasznoszlaw
közötti magaslatokról leverték. Mindkét helységet
rohammal elfoglalták. Egy újonnan
harcbavett szibériai hadtest nem tudta elhárítani
a vereséget, megvertük. Több ezer oroszt
elfOfftiink. A minit ?i*r0lnfllr*Ao *n i I Antit Al\\) n
Nagy feladatunk tudatával lázasan hagytuk
el a falut és gyors tempóban haladtunk a
stryjl vasútvonal felé, egészen az utolsó
dombra, mely a vasúti síneken tul lévó orosz
hadállásokon innen állott s ahol az oroszok
még nem láthatlak bennünket. Itt egyelőre
más dolgunk nem akadt, mint gyönyörködni
a magasan fejünk felett, reánk nézve teljesen
veszélytelenül ide oda röpködő srapnellek és
gránátok gyönyörű Ívelésében. Eszembe jutott
az otthon oly sokszor olvasott stereotip
frázis: tílzérpárbaj. Ez hát a tüzérpárbaj. A
mi tüzéreink mi mögülünk, a domb aljáról
lőttek amoda át az orosz tüzérekhez, akiket
még ml, a domb tetején lévők se tudtunk
sehol felfedezni s akiknek hollétét cs«k „forró
üdvözleteik" röptének irányából sejtettük. Igy
ment ez egész nap, egészen az unalmasságig.
Szinte már nem is bánluk volna, hogyha a
sok ide-oda surranó ágyúlövedék közül egy*
kettő a változatosság kedvéért fölöttünk
pukkant volna szét. Df ez nem történt meg s
azért, hogy némi uj szórakozásban legyen
részem s mert egyclóre szó sem volt arról,
hogy akcióba kell lépnünk, körülnéztem a
magaslaton elhelyezett löbbi csapatok között.
Természetesen a többi 48-asok után kutattam,
akik bennünket megelőzve helyezkedtek cl
ott. Nagy örömömre egész sereg kedves ismerősié
bukkantam, akiket Kanizsa óta nem
láttam. Ott voltak Bentzik Ferenc és Salcher
hadnagyok, Boskowitz Ernő főhadnagy, Fatér
kadett, az építőmester fia, Metzger Pisla és
még néhányan. A\\olnár Miskát is kerestem,
de felőle csak jó hireket hallottam. Miről lehetett
volna egyébről szó, mint Kanizsáról és
a kanizsai hírekről. Annyi otthoni újságot
hallottam, hogy szinte meglepett. (Én ugyanis
hazulról való elindulásom óta egyetlen egy
sor Írást nem kaptam hazulról. Ugy látszik
nem találta zászlóaljunkat a tábori posta.)
Igy ment ez estig, amikor ott a domb tetején
pihenőre tértünk, hogy másnap annál nagyobb
munkába kezdjünk.
Reggel 9-kor volt indulás le a dombról az -
oroszok felé. A domb alján lévő faluba vo- *
nultunk be először, ahol már egészen közel s
voltunk a hajnalban megindult gyalogsági üt- i
közét színhelyéhez. Itt már messziről látszót- t
tak az orosz steltungok is. Éppen el akartunk s
Indulni a faluból a frontra, amikor nagy meglepődéssel
azt vettük észre, hogy a falut oroszok ^
az a legprecízebb ágyútűz alá vették. Ahol egy I
rés volt a házak közölt, ott a srapnellek tö- V
1915. julius 21. ZALAI HÍRLAP 3 -oldal.
előadásairól Nagykanizsán is jól ismeri Fáber
Oszkár budapesti tanár, aki fivére családjánál
időzik Keszthelyen, fürdés közben rosszul
lett és hirtelen elmerült a Balaton vizében. E
válságos pillanatban fivére. Fáber Sándor
akadémiai tanár egész erejével a már fuldokló
Fáber Oszkár felé uszotf, kezét megragadta
és nagynehezen kimentette a mély vízből.
Eközben azonban maga a mentő - is annyira
kimerült, hogy csaknem öccsének sorsára jutott.
Szerencsére sikerült neki a sekélyebb
vizet elérni és igy öccsével együtt megmenekült.
Pusztító jégeső a Balatonnál. A minap
Keszthely környékén rettenetes jégeső pusztított.
Mintegy 8—10 percig esett galambtojás
nagyságú jég, olyan sürüen, hogy a zivatar
útin marokszám lehetett szedni. Ot darabból
egy deciliter vizet lehetett olvasztani. Szokatlanul
nagy területen esett a jégeső egylorma
erővel, de szerencsére esővel keverten, ugy,
hogy a szőlőkben kevesebb kárt tett. Sok
helyütt azonban különösen Szentgyörgyváron
igen nagy kárt okozott a jégeső. A gabonát
annyira elverte, hogy az aratás néhány napot
késett.
fl Jóléti Iroda munkaközvetítése. A nagykanizsai
Központi Jóléti Iroda Népiroda osztálya
(Csengeri-u. 5.) munkát szerez: 4 takarítónőnek,
2 kocsisnak, 7 malommunkásnak,
1 gépésznek, 1 almolnárnak, 2 gyerekleánynak,
1 kovács-segédnek, 5 mindenesnek, 1 nevelőnőnek,
1 szakácsnőnek, 2 szolgának, 1 házmesternek;
az irodánál munkát keres: 1 hivatalszolga,
5 könnyebb munkát vállaló, 1 szakácsnő,
1 szolga, 3 takarítónő, 2 házmesternő
számára.
fl polgárőri szolgálat. Ma, hétfőn este
au alábbi polgárőrök fognak rendőri Inspekciót
teljesíteni :
Sinkó Károly. Hirsch Oszkár, Sidó Lajos,
Borbély József, Horváth László, Kovács Oyörgy,
Allesch József, Gumilár Kálmán. Tóth Ferenc,
Ofenbeck Károly, Egry Oyula, Halász Ödön,
BOki Sándor, Pint József, Kulcsár Boldizsár,
Orbán János, Vellák Lajos, üodinek József.
Szinház.
* Heti mflsor:
Hétfőn : A kapltinyné. Földes Imre szinmtlujdonsága.
Kedden : Zsuzsi kisasszony. Másodszor.
Szerdán: Nagy kabaré előadás.
Csütörtökön : A cigányprímás. Repriz.
Pénteken: Jönnek a németek. Életkép.
Szombat: Mozitündér. Nagy operettbemutató.
Vasárnap : Mozltündér. Másodszor.
* Tiszavirág. Két nagysikerű estéje volt a
színtársulatnak a szombati és vasárnapi.
Szombaton, a premieren kisebb volt a darab
közönsége, mint tegnap, a második előadáson,
azonban ez indokolt és érthető, lévén a
vasárnap a legszélesebb néprétegek szórakozásának
napja. Pedig a szombati premier. is
ünnepi előadás volt. Azzá avatta a háború;
aktualitásu pompás darab és az a nagyszerű
betanulás, mellyel azt színészeink játszották.
Peterdi Etel, a napról-napra mind népszerűbbé
váló kitűnő primadonna mellett Borbély Sándor
aratott ezúttal nem közönséges sikert
egy paralitikus öreg francia grófnak valósággal
pathológiai tanulmányt kivánó szerepében.
Annyival nagyobb elismerés illeti meg Borbély
Sándort legutóbbi nagy sikeréért, mert a társulat
kitűnő uj apaszinésze, aki csak most,
Nagykanizsán lett tagja Füredi direktor jeles
gárdájának, napról-napra neki teljesen uj
szerepeket játszik és pedig ugy, hogy valóban
nem látszik meg e játékon a gyors és
tömeges tanulás, melyben Bihari pusztán munkának
is igen elismerésre méltó „leisztungot"
végez. 7Uiauyl Béla, Sebestyén Jenő (egy
tőrülmetszett huszárgyerek pazarul megjátszott
szerepében) és Csanádi irma vitték teljes
sikerre a szezon egyik legsikerültebb opereUslágerét.
* Színházi hírek. Mj, hétfőn nevezetes
előadása lesz a nagykanizsai színtársulatnak.
Egy uj és mégis oly ismerős névvel találkozunk
a mai est szinlapján, akit eddig nem
sorolhattunk fel az uj kanizsai színtársulat
tagjai között, mert csak egy-két nap óta tagja
e társulatnak: Kondrdth Ilona, a jeles drámai
hősnő. A kitűnő művésznő Földes Imrének,
a .Hivatalnok urak" és a .Császár katonái"
szentjének legújabb remek irodalmi alkotásában,
a „Kapltányné" cimü aktuális tárgyú
pompás vígjátékban lép ma ismét a kanizsai
közönség elé, mely Kondrátli Ilonát szeretetének
már annyi Jelével elhalmozta. Igaz örömmel
köszön\'jük Kondráth Ilonát újból a nagykanizsai
színtársulat tagjai között. — Holnap,
kedden általános közkívánatra a Nagykanizsán
minapi bemutatójakor frenetikus sikert aratolt
remek operett, a „Zsuzsi kisasszony* kerül
ismét szinre az első előadás szereposztásában.
— Szerdára nagy kabaréelőadás van
előkészületben, mely gazdag és változatos
műsorával tarthat a legáltalánosabb érdeklődésre
számot. — Csütörtökön a „Cigányprimást"
elevenili fel a társulat Tihanyival a
cimszeiepben, mig a két fő női szerepet
Peterdi Etus és Csanádi Irma játszák benne.
— Pénteken egy végtelenül érdekes, aktuális
hazafias életkép kerül szinre, „Jönnek a németek".
— Szombaton és vasárnap a világhírű
„Mozitündér", szenzációs táncos nagy
operette kerül szinre Peterdi Etussal a címszerepben,
kinek partnerei Tihanyi, Sebestyén
és Csanádi Irma lesznek.
Felelős szerkesztő: Qűrtler István.
M E G N Y Í L O T T
éSzívós Antal tnűórás és látszerész
uj üzlete a Kazinczy-utca 3. szám
alatt (Vasuti-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
r -wa
4 helyett szép és tartós
munkát végez, olcsón
REISZ
Egy jó házból való fiu
Ianoneznak
felvétetik HEH és KLEIN céí
. faszerkereskedésében.
Permetezésnél a rézgállc
PEROCID.
Permetezésnél a rézf álicot teljesen pótolja
A Colmari bortermelési
intézet, a
csász. és kir. föidmlvclésüeyi minisztérium
a görczi, spalatói, st. michelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár. udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. Ascbenbrand-félt RÉZEÜ1P0R
az°/o rézgfillc tfrtiionnii),
Szicíliai párolt kénpor,
I\' Hnvnnga RűHIoMbcs, Gépslaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak
SCBVIRZ és TAUBER nagykerexkedűk
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
i* *l •R • A MVV II ^AV nHmtogoxagrt-ótttekaé Ip T tlprtaoalo 2ta9a..
Szombat .vasárnap, julius 24. és 25.
egy hatalmas és csodás fim sorozat első
képe kerül színre:
A szép Kathlyn
kalandjai
dráma 5 felvonásban.
És a szenzációs kisérö mflsor.
Rtndct helyárak. — KUQnó zene.
El&adiaok hétköznap 0 éa 9 órakor, vaUrés
ünnepnapokon 3, 5. 7 é» 9 órakor.
Jdrvdnws és fertőzi betegségek ellen
legbiztosabb óvszer oz erőien szénsavas
a legkellemesebb IzD asztali és barrlz.
Állandóan palackcserével kapható
s liy háztartásban a legolcsóbb.
= = P6«tArualtáa NftgykanlxcAn t •
u
lösze; és csemege
kereskedésiben.::
S&BB9SSSDZaaaSBB^HESraaBB9Bdi
Hirdetések felvétetnek
e lap kiadóhivatalában.
éa szálloda njagnyilt
BALATON-KERESZTURON
(Park szálló.)
40 ui modern szobival. Szobák pentióval vagy
anélkül. Napi teljes pensló lakással 10 korona.
Családoknak s katonaliszteknek kedvezményes ár
K i r á n d u l ó k n a k m e g l e p ő
m é r s é k e l t á r a k !
Kitűnő ellátást garantál
Széphelyi Kálmán
4. oldal. ZALAI HIRLAP l<H5 julius 19 jkmI.j.\'Í i » v»«
festi! vállalata
HasyKanizso, Mofiyar-u.
Üvegcimlaölak
honi 5 külföld! faerezés
mdrvdfly utániatok festése.
Épfllet-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k ü n k
magasan fejlett Ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégíti
Árajánlattal, szines vázl
a t r a j z z a l fOlszólitásrti
díjtalanul szolgálunk I 11
Tisztelcttct értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
- - : felfrissítettem. = = = = =
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtfélc
damaszt-árukat és
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
FehérnemQeket. :;
— A legfinomabb áruk!
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel G01ÚeTSeTIIÉ.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery«ut 7. Sürgönyeim:
G u t e n b e r g n y o m d a
w M inden legkisebb nypmtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zaíai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomaton a ki.nlóIutojtlonosn.U OuteiibcrK-iiyoind.i (Aliin* im> ohlbeiRCr) Nagykanizsa.
KI, óvfolynm. rJa^ykanlxtsa, 1915. julius 20. kedd 162. szám ZALAI HIRLAP társadalmi 6s közgazdasági napilap.
A r a t u Heljpban háihox htoidvn I hóra 1 K.
S f f y e t u Aw 4 t»)lé» Vldékra, poatin , . | hórn 1*30 K.
NylItUr 4i h l r d e l é . j * ™*K*H«pltott Aruk axarlnt.
Alapította:
Or. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatal: OutcnbtrK-njom<1« C t e n f t t r y - u t 7. •rám.
Telefon: Sxerlce»7t<\\*<K 41. Kiadóhivatal 4!.
Orosz hadvezetés.
Száz esztendő előtti taktikával próbál
szerencsét az orosz hadsereg. Akkor az
volt a Napoleon fölött szerzett győzelem
titka, hogy a francia seregek elől
visszavonultak az ország belsejébe s
útjukban fölégettek és pusztítottak mindent,
ami ember és állat eltartásához
szükséges, élelmet, takarmányt és egyebet.
A kifáradt, elgyengült, magát táplálni
nem tudó, téli faggyal küzdő franciákat
azután könnyű volt visszavonulásra
kényszeríteni.
Lehetetlen, hogy az embernek ez
eszébe ne jusson az oroszok azon rendeleteinek
hírére, amellyel az orosz-lengyelországi
községeket sorra kiürítik és
azon az uton, amelyen visszavonulnak,
minden készletet fölégetnek és elpusztítanak.
Ha majd a németek nyomukba
jutnak, ne találjanak semmire, — akár
csak Napoleon.
Szánalmas hadvezetés, amely annyira
se tud a fejlődéssel lépést tartani, hogy
a száz esztendős stratégiai elméletekhez
ne legyen kénytelen nyúlni. Azóta a
németek bámulatos módon állították be
a vasut-technikát, a közlekedési vívmányokat
a hadviselésbe; azóta a hadseregélelmezés,
a mozgó csapatok ellátása
olyan tökéletes rendszerré van fölépítve,
amelyben egyetlen egy tábori
konyha, vagy lisztes szekér nem téveszti
el a beosztását, vagy rendeltetését. Az
eddigi hadviselés is megmutatta, hogy
a német előnyomuló sereg nyomában
csoda gyorsasággal épülnek a vasutak,
amelyek az összeköttetést az élelmezések
középpontjaival fentartják és közvetítik.
Amint a német birodalmat és az
osztrák-magyar monarchiát nem lehetett
kiéheztetni, ép oly badar gondolat az,
hogy a központi hatalmaknak hadseregét
lehet kiéheztetni, mivel oly területekre
jutnak, amelyen rekvirálni, önmagukat
ellátni nem tudják.
Ha az oroszoknak gyönyörűségük telik
abba, hogy a németek már csak
romokat és üres városokat hódithalnak
el tőlük, ezt a célt el fogják érni. De
ezzel csak önmagukat, a maguk polgárait
nyomorgatják meg. A németeknek az a
céljuk, hogy az orosz hadsereget semmisítsék
meg és e mellett a cél mellett
eltörpül az, hogy ép vagy fölperzselt
N falvak jutnak az előnyomuló sereg birtokába.
A német előnyomulás sehol se
volt az ö n f e l e d t győzőnek mámoros diadalfutása,
amelyet a csapda veszélye
érinthetett. Minden terület, amelyet a
szövetségesek akár nehéz ostrommal,
. akár akadálytalan offenzívával szereztek,
erős kapoccsal kötődött a győzők
zónáihoz és a visszavonuló ellenséget
is az a biztos erős megfontolt üldözés
követte, amely meglepetésektől nem
tarthatott. \' r
Nemcsak a katonák szelleme, ligyelme,
harcedzettsége és b á t o r a tekintetében
válik ki a német hadsereg az oroszok
fölött, de a hadvezérek dolgában is. A
németeknél egv-egy Hindenburg, Mackensen,
Linsingen végeznek csodákat, döntik
fel az álló harc elméletét, a lövészárkok
biztonságát, — az oroszoknál
pedig nem jutottak előbbre Kutuzow
generálisnál, a száz esztendő előtti
orosz győzőnél. Es azt hiszik, hogy
az ellenségük még abból se okult, ami
száz év előtt okozta egy hadvezérnek,
egy világhódítónak vesztét.
Mi még nem tudhatjuk, hogy a németek
fegyvere mi lesz ezzel az ódon
taktikával szemben. De az bizonyosra
vehető, hogy a német lángész, amely a
hadvezetésnek brillláns sikereit mutatta
föl, már föl van készülve ezzel a fordulattal
szemben. Az bizonyos: hogy
a hadseregben, amely Varsó elé vonul,
egyetlen éhező, egyetlen lerongyolódott
katona nem jut, hanem ugyanolyan vlg,
mindennel ellátott hadsereg, aminő Lembergbe
vonult be.
A V I L A G H A B O R 5 Magyar Távirati Iroda és Hz E«t mai táviratai.
Előre Lublin felé.
Nagy események küszöbén.
Sajtóhadlszállás. A krasznosztavi minapi
frontáttörés következtében a Visztula
és a Bug folyók között Volhyniában
megkezdődött az oroszok
általános visszavonulása, mely az
utóbbi napok örvendetes eseményei
között a legnagyobb jelentőségűek egyike.
Üldöző csapataink mindenütt szorosan a
sarkában vannak a Lublln felé és attól
keletre menekülő oroszoknak. Az üldözés
folyamányaképpen legközelebb az
északi harctéren Igen nagv és örvendetes
változások fognak beállni.
A Lublin-cholmi vasút irányában vaió
rohamos előnyomulásunk biztos reményt
nyújt arra, högy Iwangorodnak a nevezetes
orosz várháromszöggel való
összekötö vasútja hamarosan a kezünkre
jut, ami az oroszlengyelországi
harctér eseményeinek igen
nagy fordulatot fog adni.
Románia.
Hivatalos cáfolat a muníciószállítási
tilalomról.
Bukarest. A román kormány hivatalos
lapja, az Independance Roumaine a következőket
irja:
A bukaresti „Epoca" jelentése szerint
az osztrák és magyar kormányok néhány
nappal ezelőtt azzal a kéréssel
fordultak a román kormányhoz, hogy
engedtessék meg Románián keresztül a
Törökország részére szükséges muníció
átvitele. Mikor c kívánságot elutasították,
az osztrák és magyar kormányok
megtagadták a Románia részére szükségelt
cukor és gyógyszerek szállítását. A
román kormány erre hatályon kivül helyezte
azokat a rendszabályokat, amelyeket
a terménykivitel megkönnyítésére
határozott el.
Az Epoka mindezen kijelentései
~f irja a román hivatalos lap — a
mesék országába valók. Ami pedig
a terményklvltel megkönnyítésére vonatkozó
szabályrendeletet illeti, a közmunkaügyek
minisztere ma küldte meg az
arról szóló rendeleteta hivatalos lapnak.
Nem lesz
balkáni királytalálkozás.
Szófia. A bolgár Távirati iroda
cáfolatot adott ki arról a napokban
elterjedt szenzációs hírről, mely
szerint Ferdinánd bolgár király
Athénbe szándékozott volna utazni,
hogy részt vegyen a balkáni királyok
találkozóján. A jelentés közli még,
hogy az athéni kiráiytalálkozó egyáltalán
nem is lesz megtartva.
Az orosz Lemberg
utolsó napjaiból.
Lemberg. Az orosz hadvezetőség az
orosz csapatoknak Lembergből való kivonulása
elölt néhány nappal Lembergben
két orosz ezredest és több orosz
főtisztet felköttetett. Nikolajevics nagyherceg,
aki hosszít időt töltött Lembergben,
az onnét elmenekült Potocky grófnő
palotájában lakott. Lemberg visszafoglalásával
12, 000 orosz fogságban
lévő osztrák-magyar katona szabadult
ki a fogságból és jutott vissza
csapataihoz.
Tárgyalás az angol sztrájkolókkal.
Rotterdam. Londonból jelenlik, hogy
Lloyd George, az angol muníciós miniszter
a közoktatásügyi és keieskedclmi
miniszterek kíséretében Cardiffba
utazott, hogy a 2oo,ooo sztrájkoló bányamunkás
képviselőivel a munka megkezdésének
föltételeirő1 tárgyaljon.
Z/^LAl HRLAP 1.15 julius 20.
Az angol veszteségek
a Dardanelláknál.
Rotterdam. Asquith angol miniszterelnök
az angol parlamenttel hivatalosan
közölte az angol expedíciós seregnek
a Dardanelláknál szenvedett veszteségeit,
melyek a kővetkezők:
Meghalt összesen 8o84 angol, megsebesült
26814 és eltűnt 4326.
Az olasz sebesültek nyomora
Lugano. Milánóból jelentik, hogy Gamborotta
olasz szenátusi képviselő nyilt
levélben kérdést Intézett az olasz hadügyi
és tengerészeti miniszterekhez arra
vonatkozólag, hogy azok az olasz sebesült
katonák, akik családoknál vannak
elhelyezve, miért nem kapnak zsoldot és
élelmezési pénzt.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér. A szövetségesek olfenilvája
Lengyelországban és Wolhyniában tegnap
tovább lolyt. A Krasznosztowtól nyugatra
emelkedő magaslaton német csapatok
kemény harcok között diadalmasan nyomultak
előre és 3000 loglyot ejtettek. Sokaitól
északkeletre és délkeletre változó harcok után
északmorvaországi, sziléziai és nyugatgaliciai
Landwehr a Bug keteti partján megvetette
lábát. A Kirchbach lovassági tábornok parancsnoksága
alatt álló erőink itt 12 tisztet
és 1700 főnyi legénységet elfogtak és 5 géppuskát
zsákmányoltak. Azon sikerek, melyeket
a szövetségesek Ilyenképen 18-án az egész
arcvonalon kivívlak, megrendítették az ellenség
etlentdlló erejét. Bár nz oroszok a legutóbbi
napokban minden elérhető erősítésüket
harcba vonták, nem tudtak tovább helytállani.
E hónap 18-ról—19-rc virradó éjjelen az egész
arcvonalon megkezdték a visszavonulást és a
győzelmes szövetségesek seregének átengedték
a harc mezejét. Kelctgaliciában a helyzet
általánosságban változatlan maradt.
Olasz hadszíntér. A görzi grófságban tegnap
nagyobb harcok kezdődtek. Makacs, az
éjszakán át is tartó, több ízben kézitusára is
menő harcokban csapatainknak sikerült az
olaszokat, akik helyenkint legelöl levő árkainkat
elérték, mindenütt visszaverni. Mozsaraink 5
nehéz üteget elhallgattattak. Ma reggel a harc
újra lobot vetett. Most is visszautasítottuk a
görzi hídfő ellen intézett elszigetelt ellenséges
előretöréseket. A középső Isonzónál, a Krn
területén és a karinthiai határon az olaszok
élénk tüzérségi tevékenységet lejtettek ki,
mely részben éjjel is tartott. A tiroli határterületen,
több zászlóaljnak támadását visszavertük.
* Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin, A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér. Az Oiscés az Argonnok
közti arcvonalon többszörös élénk tüzérségi
és aknaharcok voltak. Az argonnei erdőségben
az ellenség jelentőség nélküli gyenge
támadásokat kísérelt meg. A Maas-magaslatokon
Les Epargestől és a TrancliétŐl délnyugatra
váltakozó módon tovább harcolunk.
Keleti hadszintér. Német csapatok Tuchumot
és Schluztót elfoglalták. Windaut megszállották.
Az Elt-Auznál megvert ellenség üldözésében
tegnap elértük a Hotzumbergc körül és az
4 attól északra elterülő vidéket. Milántól nyugatra
az ellenség tartja egyik előre elkészített
állását. A Pissa és a Szkwa között az oroszok
állásaikat, amelyeket többszörösen áttörtünk,
kiürítették és a Narew felé visszavonultak.
Qallvelz tábornok hadserege tovább előrenyomult,
ezen hadsereg most a maga teljességében
Osztrolenka—Nowopcorgiewsktől délnyugatra
a Narew vonalán áll, ahol az\'oroszok
erősségeikben és hídfőikben nem találtak védelmet
s a Narewen át máris visszavonullak.
A foglyok száma itt 101 tiszt és 28760 főnyi
legénységre emelkedett. Lengyelországban és
a Visztulától és Pilicától nyugatra oroszok
tövábbra is visszavonulnak kelet felé.
Délkeleti hadszíntér. Az ellenség, amelyet
julius 17-én a Siennotól délnyugatra elterülő
vidéken Woyrsch vezérezredes Indserege megvert,
az llzanka szakasz mögött előre elkészíteti
állásaiban kisérli meg az üldözést (megállítani.
Pilaszkovice—Krasznosztawnál, ahol
a német csapatok áttörtek, aí oroszok a Icgkétségbeesettebb
erőfeszítéssel iparkodtak a
vereséget elhárítani. Egyik érintetlen gárda
hadosztályukat harca vetették, de csapataink
ezt is megverték. Sokai mellett és attól északra
osztrák-magyar csapatok a Búgon át előrenyomultak.
Ezeknek a sikereknek kényszerítő
hatása alatt az ellenség a Visztula és Bug
közötti egész arcvonalon visszavonult. A német
csapatok és az Arz altábornagy parancsnoksága
alatt küzdő hadtest csupán julius
17. és 18. között 16350 embert elfogott és
23 géppuskát zsákmányolt.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Bontzik Sándor
négyszeres vitézségi kitüntetése.
Egy 44-es k\'áplár levele.
Már a fővárosi sajtót is bejárta az a minap
közölt hirünk, hogy fíentzik Sándor okleveles
gazdászt, dr. Bentzik Ferenc nagykanizsai
ügyvéd legiljabb fiát, a kaposvári 44. gyalogezred
hadnagyát a napokban már a negyedik
vitézségi kitüntetéssel dekorálták azokért a
páratlan hősi bravúrokért, amiket a hosszú
háború alatt számtalan esetben véghezvitt.
Tudomásunk szerint mindössze hárman vannak
az egész osztrák-magyar ármádiában, akik
négy vitézségi kitüntetésre tettek szert. Bentzik
Sándor dicsősége az egész Nagykanizs városának
is dicsősége, mely büszke lehet arra,
hogy a világháború egyik legnagyobb hőse e
városnak szülötte. Bentzik Sándor csodás
katonapályájáról és négy kitüntetésének történetéről
a legnagyobb részletességgel szól az.
alábbi levél, amit Bentzik Sándor századának
egyik káplárja a Somogyi Hirlap szerkesztőségének
küldött a harctérről s amely szószerint
igy hangzik:
Tekintetes Szerkesztő urlAz alábbi história,
•lit közlés végeit elküldök, szórói-szóra megtörtént
s örök dicsőségére fog szolgálni a
44-esek hősi szelleminek. Ahol ilyen Msök
teremnek, az az ezred dísze lehet a hadseregnek.
Század sorakozó van. Egyszerre meglök
infanteiist Kovács.
— Te, srzinész ! . . .
— No mi az?|
— Ott jön a hadnagy ur Bentzik I . . .
Hadnagy Bentzik? Ki ez? Kérdeztem én,
s fogja kérdezni a nyájas olvasó...
Nekem megmondták, részben személyesen
ő maga mondta el hadnagy Bentzik. Sajnos,
tőle keveset tudhatlam mep, hiszen szerényebb
embert világéletemben nem láttam. Annál
többet beszél róla a legénység, mely imádja
és rajong érte az egész ezred és főleg a
tisztikar, mely büszke rá.
Hősies bátorsága, férfiassága és jó szivt,
meleg egyénisége folytán az egész 31. hadosztály
tisztjei mintaképül állítják ezt az egész
férfit, kl a mozgósításkor mint tartalékos
hadapródjelölt rukkolt be Kaposvárra. Jelenleg
mint soron kivül előléptetett hadnagy, az
arany, a nagy ezüst, kis ezüst és végül a
bronz vitézségi érmek tulajdonosa. Négy egymásutáni
kitüntetés. Hadd írjak meg mindent
róla szép sorjában. Szülelett 1891. évben
Nagykanizsán. Iskoláit a gimnáziumig szintén
Nagykanizsán végezte. Majd Keszthelyen elvégezte
a gazdasági akadémiát, önkéntes!
évét a 14. gyalogezrednél Budapesten, 1912.
év októberében kezdte meg. Mindenkinek
feltűnt magas, karcsú alakja, csillogó fekete
szeme s főleg magyaros arca. Akik vele szolgáltak,
mint önkéntesek, már akkor ugy beszéltek
róla, mint a megtestesült jóságról. Az
önkéntesl éve lejárt és mint hadapródjelölt
szerelt le.
Az 1914. julius 26 iki részleges mozgósításkor
berukkolt a hadkiegészítőhöz Kaposvárra
s az ezreddel le ment a szerbiai harctérre. A
44. rosseb bakák halált megvető hősies harcaiban
részt vett s augusztus 21-én a lábán
könnyebben megsebesült, öt heti szabadság
után ismét a harctéren látjuk. 1914. szeptember
26-án jött vissza s a mai napig, 1915.
julius 7-ig részt vett a 44-esek összes harcaiban.
Első kitüntetését, a II. osztályú vitézségi
érmet december 20-án, Oroszlengyelországbait
Sulajovnál kapta. Bekerítés fenyegette az
első zászlóaljunkat s ő, mint a II. század
egyik szakaszparancsnoka, észrevette az egész
bekeritési mozdulatot és saját felelősségére
megkerülte a támadó orosz balszárnyat s
erős és hatásos tüzelés által visszavonulásra
kényszeritette a túlerőben levő ellenséget.
Az arany vitézségi érmet ápr. 13-án kapta,
mikor a 44-esek Szurmay hős honvéd altábornagy
vitéz csapatai közölt a Kárpátokban
küzdöttek és a drága hazánk belsejébe benyomulni
akaró ellenséget a világháború eddigi
levércsebb harcaiban sorra véresen verték
vissza. Mint tiszthelyettes, századparancsnok
lévén, megparancsolták, hogy Cheremhánál,
Magyarország és Ga\'icia határán a legmagasabb
hegyhátot századával szállja meg s 24
órán át az előnyomuló ellenséget verje vissza.
A parancs 24 óráig szólt, ö hat éjjel és hat
álló nap állta az oroszok rettenetes és veszteségteljes
ostromát. Hétszeres rajvonalban
jöttek az oroszok egymás mögött. Ha az első
rajvonal elhullott, jött helyette kettő, sőt több.
Állta ezen rettenetes rohamot a somogyi baka,
élén a hós hadnagygyal. A rettenetes, velőkig
ható hidegben öt katonája megfagyott. Huszonkét
embernek a keze vagy lába fagyot el,
30 százaléka megsebesült vagy elesett. 105
emberből 60 százalék harcképtelen lett I A
magaslatot azonban megtartotta. Az ellenség
halottainak és sebesültjeinek százai feküdtek
a magaslat előtt a hegyoldalban.
Az ezred pár nap múlva megvált a hős
tábornoktól, a vezér pedig gyönyörű, könnyekig
meginditó hadsereg-parancsban búcsúzott
hő* ezredétől, melyet nagyon megszeretett. A
parancsában kijelentette, hogy minden 44-es
bakát hősnek tekint.
— A hős katonáknak Ilyen hősök a tisztjei 1
Az első osztályú vitézségi és bronz-érmet
most a május és junius hónapok győzelmes
előnyomulásaiban kapta. Rettenhetetlen bátorsággal
vezette rohamra minden egyes támadáskor
a századát,
összes fényes haditetteit hflen csak a had-
1915. julius 24. ZALAI HI\'KLAP 3 oldal
sereg aranykönyve fogja megörökíteni. Én
kötelességemnek tartom réstben elóre a közönségnek
megírni, hogy ilyen hösök egyflttvéve
képesek csak megverni a kőrös ellenséget.
Még egyet. Bentzik hadnagy kétszer
megsebesült s saját maga kötötte bc mindkétszer
könnyű sebét, az Istenért, nehogy az
orvos hazaküldje ! . . .
Most, a minap kapott 2 heti szabadságot.
Ezt a kél hetet is ugy kellett ráerőszakolni!...
Remélem, az otthonlak fogják kötelességüket
tudni s megadják neki azt a tisztelettel
teljes csodálatot és szeretetei, amt az ily
hősöknek kijár.
Körmend/ (Kuttner) Árpid
44-e» káplár.
turó csomóját pedig 4-ről 6 fillérre emelte
föl. Mét igy is aligha akad párja Tés községnek,
ahol ilyen áron tehetne ma tejet és
túrót beszerezni, E boldog község^termelóihez
aligha jut el sok a világ zajából, a nyuzási
törekvésekről, melyeknek következménye, hogy
maholnap inegkopasztva állanak majd az utcán
a fogyasztók, mig a termelőket vagyonhoz
juttatja a háboru.
MEG N Y Í L O T T I - - - éSzívós Antal műórás és látszerész
uj Ozlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
Óra, ékszer és tátszer-javltást nagy gonddal
végez.
IkVOtUMU
Szinház.
Katonai kinevezés. A hadügyminiszter
Nagy Győző 48. gyalogezredben hadapródot,
Nagy Lajos nagykanizsai állami elemi iskolai
tanitó fiát, a harctéren szerzett érdemei elismerésed!
soronkivtll zászlóssá léptette elő.
Pl főjegyző hivatalos órái. Dr. Krátky
István városi főjegyző tudvalevőleg mint
rendőrfőkapitányhelyettes is működik s e
minőségében hivatalos óráinak jelentékeny
részét a rendőrkapitányi hivatalban tölti. Intézi
azonban a főjegyző régi hivatalának dolgait
Is, amikor a főjegyzői hivatalban van elfoglalva.
A főjegyző hivatali időbeosztása ennek
megfelelően a következő: Reggel 8 órától
9-ig. továbbá déli 12-től 1 óráig a főjegyzői
hivatalban dolgozik és olt található, délelőtt
9-től 12-ig pedig a rendőrkapitányságnál.
Mindezt célszerűnek tartottuk a jogkereső
közönség tájékoztatása végett ideiktatnl.
Voltak-e azEmke csalói.Nagykanlzsán ?
Zalavármegye főispánja sürgős leiratot intézett
Nagykanizsa város polgármesteréhez azzal
a kéréssel, hogy az Erdélyi magyar közművelődési
egyesület Illetőleg a Vöröskereszt
egyesület megbízottjai gyanánt hamis igazolványokkal
működő szélhámosok grasszáltak-c
Nagykanizsán. A csalók teljes névsorát is
közli a főispáni leirat és pedig a következőket:
Antal Nándor, Freunt Ármin,y\\dler Samu,
Vida Vilmos, Fischer Elek, Lóránt Géza. Bá.
lint Sándor és Andor Gyula dr., akik hadijótékonysági
számalócédulákkal és bélyegekkel
üzérkedtek a saját zsebük részére. A főispán
sürgős jelentést kér arról, hogy a felsorolt
nevek viselői közül garázdálkodott-e valaki
Nagykanizsán. A rendőrkapitányság aktái szerint
két ilyen szélhámos volt Nagykanizsán,
dc nagyobb érvágást itt nem sikerűit eszközölniük.
Megbüntetett kiskanizsai tejuzsoráaok.
Ma került a rendőrbiróság Ítélőszéke elé az a
14 kiskanizsai asszony, akik még junius hó
elején arra a vakmerőségre vetemedtek, hogy
a tejet a piacon a megállapított 28 filléres
maximális ár helyett literenként 36-40 fillérért
árulták, amig ebben a rendőrség meg nem
akadályozta őket. A jeles élelmiszeruzsorások
ma megkapták méltó és jól megérdemelt büntetésüket.
Dr. Krátky István főkapitányhelyettes
fejenként 10—15 korona között váltakozó
pénzbüntetéssel sújtotta őket. A kitűnő kiskanizsai
honleányok fülsértő hangokon tiltakoztak
a büntetések ellen, de csakhamar
elnémították őket és fizettek, mint a köles.
Hhot van még olesóság. Tés, veszprémmegyei
község képviselőtestülete az élelmi
cikkek árának korlátozására bizottságot küldött
ki, mely ugy kezdte meg működését,
hogy a tejnek 16 filléres árát 20 fillérre, a
Felelős szerkesztő: Gürtlar István.
r
helyett szép és tartós
munkát végez, olcsón
REISZ
dm és jzoüűíestő.KazIncy-iU.
* Heti nülsor:
Kedden : Zsuzsi kisasszony. Másodszor.
Szerdán: Nagy kabaré előadás.
Csütörtökön : A cigányprímás. Repríz.
Pénteken : Jönnek a németek. Életkép.
Szombat: Mozitündér. Nagy opcrcttbemulató.
Vasárnap: Mozitündér. Másodszor.
* fl kapitányné. Földes Imre egészséges
humorral és jó színpadi érzékkel megírt s az
orosz harctéren lejátszódó vígjátékának, a
Kapitánynénak címszerepében lépett tegnap este
ismét a kanizsai közönség elé Konáráth Ilona,
kinek hősnői sikerei minden kanizsai szinházbajáró
előtt élénken emlékezetesek. A nagy
drámai esték kiváló főszereplője ezúttal mélyen
a képességeinek teljessége alatt járó szerepet
kreált, de azért hatása és sikere tegnap is
ugyanaz volt, mint az egykori nagy tanulmány-
szerepekben. Méltó partnerének bizonyult
a társulat hőse, Gázon Béla, aki mellett
még Pap István szerzett sok tapsot és elismerést.
* Sebesült katonák a színházban. A
szinházbajáró közönség néhány nap óta jóleső
érzéssel látja, hogy esténként egész sereg
felkötött karu, bepólyált feji) vagy mankón
bicegő sebesült katona jelenik meg a színházban
és nézi végig az előadási. A szegény,
meggyötört katonák arcán látszik,- mennyire
örülnek sivár kórházi élelük e pazar változásának,
amit rájuk nézve a szinházbajárás
jelent. De hogy az egész közönségnek is még
nagyobb öröme legyen derék sebesültjeink
élvezetében, közöljük, hogy a sebesülteket
ehhez a szórakozáshoz nem valami társadalmi
jótékony intézmény pénztára juttatja, hanem
kizárólag a szinház igazgatóságának hazafias
és emberbaráti áldozatkészsége. Naponta 15
—20 ingyen jegyet küld a színházi direkció
a tartalékkórház parancsnokságához, — annyit,
amennyi üres hely éppen mutatkozik az előadás
előtt, — és a kórházi parancsnokság
kész örömmel ad .kimenőt" a sebesülteknek,
hogy színházba mehessenek. Eddig már több
mint 100 sebesült katona élvezte a szinigazgatóság
gavallériáját, mely derék katonáinknak
mindennél nagyobb örömet és élvezetet
jelent.
Permetezésnél a rézgálicot teljesen pótolja
D I T D r i f l ^ l f f l A Colmari borterr
c . n u u i u . mei é s i Intézet, a
csász. és kir. földmlvelésügyi minisztérium
a görczi, spalatól, st. mlchelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár. udv. tanácsos
szintén igsn kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. Ascüenbrand íéle RÉZRÉMPOR
(12% rézgállc tartalommal).
Szicíliai párolt kénpor,
la Hagungn RaMaháncs, Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak
SCHWARZ és TAUBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
IwIiRi nAHMa IiAn mKooi«oz<gijiuótck«é<p T tpkaklxoizta»..
Szombat vasárnap, julius 24. és 25.
egy hatalmas és csodás fim sorozat első
képe kerül színre:
A szép Kathlyn
kalandjai
dráma 5 felvonásban.
És a szenzációs kísérő műsor.
Rendei helyárak. — Kitűnő zene.
Előadások hétköznap 6 és 9 órakor, vasárét
ünnepnapokon 3, 5. 7 éa 9 órakor.
Járványos és fertőző betegségek ellen
legbiztosabb óvszer az erősen szénsavas
a legkellemesebb IzO asztali és borvíz.
Állandóan palackcserével Kapható
s líy háztartásban a lesolcsúbb.
—— Fűslárualtás Nagykanizsán t =
II
fűszer és csemege
kereskedésében.::
és szálloda matnyllt
BALATQN-KERESZTURON
(Park szálld.)
40 uj modern szobival. Szobák pensióval vagy
anélkül. Napi teljes (vnsió lakással 10 korona.
Családoknak s katonatiszteknek kedvezményes ár
Kirándulóknak meglepő
mérsékelt árak!
Kitűnő ellátást garantál Széphelyi Mintán s x \' ^ r , :
festő vállalata
HnijfionlBO,MnMBM.Z3
honi J RCIlfOISfl faerezés
márvdn? ntflniatok feiléje.
Épfllet-, szobafestés,
bútor, Üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi sz i n é r z é k ü n k
magasan fejlett Ízlésünk
éa technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l fölszólitásra
díjtalanul szolgálunk 1 I 1
M E ö H 9 D í T 9 T T U K
"AVÍLÁ69T!
Vezérképviselet!
NYOMDA:: I H T U I i Z U .
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktárom
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégck gyártmányainak,
felfrissítettem.
Raktáron tartok May és
Holfeld-féle rumburgl
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. :;
===== A legfinomabb árukl ---
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel G o i d b e r g e r n é .
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
W
Csengery-ut 7- Sürgönyeim:
G u t e n b e r g n y o m d a
M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomaton a kiadótitlajrfonoünil (julcnbcn;-i>yomda (.Mlinz 0«o oklbcfKCr) Nagykanizsa.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. julius 21. szerda 163. szám
RLAP r % wm i
t á r s a d a l m i és közgazdasági napilap.
«I0/Ia*t*si *r»fc t H«lyb*n háxboi hordva *l hóra I K.
I i r r t aiáv 4 Hllér Vldíkra, poatáa . . I bóra 1-30 K.
Nytlttír <» nlrdclé.rk mi (kilapított «ruk nerint.
Alapította:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatali Onttnberg-nyoHtda Ctengery-at 7. itkm.
Tataion: Sxcrkcn/ir.KCit 4). Kiadóhivatal 41.
Az elgurult rubel.
Addig gurult z balkánon a hirhedt
orosz rubel, mig egészen kicsúszott a
gazdája kezéből. Az orosz hadvezetőség
még kétségbeesett kísérleteket tesz, hogy
leplezze az orosz hadsereg összeomlását,
dc ma már jajgató valóság hirdeti
az oroszoknak, hogy Itt a vég. Az utolsó
hetekben a rubel pénzértéke negyven
százalékkal e»ett.
És ezzel Oroszország jóformán pontot
is tehet az embcrtelenség, az átok
és tömeggyilkosság mögé. A rubel szédületes
árhanyatlása minden ingó vagyon
katasztrófáját jelenti. Jólétből koldusvilágot
csinál s a pénz vásárlóképességét
annyira csökkenti, hogy az árak elérhetetlen
magasságba szöknek. A rubel
bukása nem maradhat mélyen járó következések
nélkül. A nyomor fel fogja
emelni szavát s vele szemben a cárizmus
tehetetlen lesz. Jeles fináncpolltikusok
számítása szerint Oroszországnak
kamat törlesztésekre, a hadsereg s a
hadiflotta szükségleteire s az Idegen
tőkével szemben való egyéb kötelezettségeinek
fedezésére évenkint legalább
háromszáz millió rubelt kell fizetni.
Honnan vegye Oroszország ezt a rettenetes
összeget? A kivitel"majdnem egészen
megszűnt, a gabonát a tengerszorosokon
át nem szállíthatja, az északi
utak majdnem használhatatlanok. Oroszország
ma önmagára van utalva. S cz
a pusztulását jelenti. Hiába kér segítséget
Londonban és a newyorki Morgan
cégnél. Ki vesz magára évi háromszáz
millió rubelnyi terhet a megvert Oroszországért
? t
A rubel értékének majdnem felére
való leszállása hangos vád a könnyelműen
okozolt háború szerzőivel szemben,
kegyetlen megbélyegzése annak a
politikának, inely a büdzsébe tizenkét
millió rubelt állit bc elemi iskolákra és
tizenötöt fogházakra. Ez a negyven
százalék meg fogja törni a cár gőgjét s
cllenállhatlan erővel ébreszti föl az egész
óriási birodalomban a vágyat a boldogtalan
háború befejezésért. A negyven
százalék a reménytelenség bevallása. A
frázisok még meg akarják téveszteni a
közvéleményt, de a kérlelhetetlen számok
megmondják az Igazságot. A rubel ára
őszintébben beszél, mint a nagyherceg
harctéri jelentései. Oroszország szántára
elérkezett a vég. A rubel értékcsökkenése
fölér egész sor gorlicei győzelemmel.
Mert ez nem tür ujabb kísérletekei és
kényszeríteni fogja a .földig sújtott kolosszust,
hogy minden módon fejezze
be a háborút. — A rubel a béke felé
gurul . . .
fl VILÁGHÁBORÚ.
-.r ^ n Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai. "
Az oroszorszúsi előnyomulás.
Sajtóhadiszállás. A legutóbbi napok
eseményeinek legközelebb várható következménye
lesz az egész orosz front
benyomása és az összes orosi pozícióknak
gyökerükben való megingatása.
Az arányaiban napról-napra növekvő
orosz visszavonulás közvetlen következménye
lesz az, hogy az orosz hadsereg
akcióképessége végérvényesen
meg fog semmisülni.
Varsó agóniája.
Elmenekült az érsek.
Koppenhága. Szentpétervárról érkezett
jelenlés szerint Nikolaj patriárka, Varsó
érseke julius 16-án hajnalban a székesegyház
ereklyelárgyaival és kincseivel
vonaton titokban elhagyta Varsót és
Szentpétervárra utazott. Reggel, midőn a
város népe megtudta az érsek szökését,
egész Varsóban nagy pánik támadt, mely
napokig nem csillapult le.
Varsó vasutak nélkül.
Krakó. Katonai forradalmárok a Brcszt-
Litowszk ös fwangorod közötti Rutkahidat
felrobbantották és ezzel elvágták
Varsónak Kiew felé való vasúti összeköttetését.
A. forradalmárok Varsónak
többi vasúti vonalait is mind megrongálták
és ennek következtében Varsónak
minden irányban vaió vonatközlckedése
súlyos akadályokat szenved.
Az orosz forradalom.
A kronstadtl pusztulás.
Bukarest. A Birsewija Vjedomosti jelenti,
hogy az a borzasztó pusztulás,
ami Oroszország feketetengerparti Kronstadtnevü
kikötővátosában több katonai
raktár felrobbantásával történt, forradalmárok
müve volt. A forradalom szelleme
mindjobban terjed Oroszországban
és azzal szemben a legtöbb helyen már
tehetetlenek a hatóságok.
Az nnjol sztrájk uése.
Rotterdam. Curdífíból jelentik Londonon
keresztül, hogy az angol bányatulajdonosok
és a 2oo,ooo sztrájkoló
bányamurkás között megegyezés jött
létre és a szrájkolók a mai nepon munkába
líptek. A megegyezés egyik pontja
az, hogy az egész megállapodás a békekötés
után 6 hónap múlva megszűnik s
akkor uj tárgyalások kezdendők a munkások
és munkaadók között.
Románia.
Az antant ujabb elutasítása.
Bukarest. Az itteni antantmegbizottak
a minap Romániának ujabb
ajánlatot tettek, melyben az osztrák
magyar monarchia testéből uj darabokat
helyeztek részére kilátásba,
ha javukra fegyveresen beavatkozik
a háborúba. Bratianu miniszterelnök
az ujabb csábításra kitérő választ
adott, s azt hozta fel Románia további
passzivitásának indoklása
gyanánt, hogy Romániának még
legalább három havi időre van szüksége,
hogy a háborúra felkészQlhessén.
Román-bolgár-görög blokk
Oroszország ellen (?)
Bratianu román miniszterelnök terve.
Bukarest. A Dimineata legutóbbi száma
irja a következőket: A Novoje
Vremjá-nak jelentik Szófiából; Az angol
diplomácia egyik képviselőiével folytatott
beszélgetés alkalmával Ghenadiev az
alábbi érdekes kijelentést tette a Románia
és Bulgária közötti tárgyalásokról, a
melyeknek célja a bolgár-román-görög
blokk, Oroszország és Szerbia
ellen Irányítva :
»Britianu román miniszterelnök kezdeményezésére
tárgyalás indult meg
Románia, Görögország és Bulgária között.
Bratianu kifejtette, hogy Oroszország
jelentkezése a Boszporuson nagy viszályt
jelent Románia, Görögország és Bulgária
részére; továbbá Szerbia megnagyobbodása
Ausztriával szemben és az a segítség,
amit Oroszország nyújt neki, állandósítaná
a szláv diktaturát a Balkánon.«
Egy rism bank menekülése.
Stockholm. A folytonos német előnyomulás
már Rigát is komoly veszéllyel
fenyegeti. Ennek egyik jele az, hogy a
rigai kereskedelmi bank tegnap éjjel egész
vagyonával Oroszország belsejébe szökött.
Midőn ezt a bank betevői megtudták,
megostromolták a bankot s mielőtt a
rendőrség megakadályozhatta volna Őket,
az egész bankot összcrombolták.
felél
1. 15 Julius 21
A „Giuseppe Garibaldi"
elsülyesztése.
Tengeri bravucunk részletei
Berlin. Luganóból Jelentik a Berliner
Tageblattnak a „Giuseppe Gailbald,"
olasz cirkáló chülyesztésének részleteiből:
Midőn az olasz hajóraj a dalmát partok
ellen intézett nagv támadás után
hazafelé úszott az Adrián, az oszlrákmagyar
tengerészeinek három tengeralattjáróból
álló flotliilájával találkozott.
AZ olasz hadihajókról több lövést teltek
a tengeralattjárókra melyek kCzül keltő
sietve elmenekült, egyik azonban észrevétlenül
ottmaradt és leselkedett. E tengeralattjárónak
csakhamar sikerült a
Giuseppe Garibaldi közelébe férkőznie,
melyre két torpedót lőtt kl. A torpedók
közül egyik talált és elpusztította az
olasz flottának egyik legnagyobb hajóját.
A páncélos 600 főnyi legényt éje kö2Ül
az olasz hajók 500-at megmentettek.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér. A Visztula és a Bug között
a szövetséges hadsereg tegnap a hátráló
ellenség nldözése közben az utóbbi napok
csataterein tul nyomult előre. Arz altábornagynak
a sikerben kiválóan részes csapatainál a
beszállított hadifoglyok száma 50 tisztre és
3500 emberre emelkedett. Csapataink Sokainál
is több, mint 3000 embei r ejtettek foglyul.
A Visztulától nyugatra szövetségeseink hősies
küzdelemben megtörték az oroszok ellentállását.
Az llranka mellett délre és nyugatra
osztrák-magyar ezredek heves harcokat vivtak.
Radontot ma délelőtt csapataink megszállották.
Keletgaliciábin a helyzet változatlan. A
bukoyinai és beszarábiai határon egy orosz
Palstina-dandáron rajtaütöttek és szétugrasztották.
Olasz hadszintér. A gf.rzi grófságban a
csata tovább tart. A támadások, amelyeket az
olaszok most már nagy hevességgel a görzi
hidfő ellen is intéztek, tegnap és reggelre virradó
éjszaka megint eredménytelenek maradtak.
A doberdoi fensik szeléért a küzdelem
elkeseredetten tovább folyik. Tegnap délután
vitéz magyar honvédek visszavertek egy erős
támadást, amelyet az ellenség Sdrassuina
mellett levő állásaink ellen intézett. A középső
Isonzó mentén a Krn • vidékén és a karinthiai
határon a tüzérségi harcok még tartanak. A
Kreuzberg vidéki ütközetekben az olaszok
több mint 200 halottat és körülbelül mégegyszer
ennyi sebesültet vesztettek, ezzel szemben
ottani összes veszteségünk 42 ember volt.
A Schilerbachtól délre levő állást csapataink
ismét visszafoglalták.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyíöhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Kapcsolatban az aknarobbantással
a Hooge kastélynál, Ypemtől
keletre az angolok a Hooge-yperni-ut mindkét
oldalán támadásba fogtak. A támadás állásaink
előtt összeomlott. Helyenkint tüzérségi
tüzünk miatt egyáltalán nem is hajtották végre.
Soucheznél kézi gránáttámadásokat visszautasítottunk.
Albert tájékán a franciák élénk
ágyúzás után előretörést kíséreltek meg Fricaurtl\'állásaink
ellen, az ellenséget visszavertük.
Keleti hadszintér. Kurlandban az oroszokat
Gross-Schwardennél (Tuchumtól keletre) ürflndorfnál
és Uslngennél visszaszorítottuk.
KurschinfóI keletre is hátrál az ellenség támadásunk
elől. A Narewmenti Nowogorodtói
északra a német csapatok hatalmukba
kerítették az ellenséges állásokat. A • Skroda
és Pissav patakok egybefolyásától északra
újonnan érkezett népfölkelő csapatok, amelyek
itt először kerültek tűzbe, különösen kitüntették
magukat. A Szkwa torkolatától északra
elértük a Narcwet. Osztrotenkának az északnyugati
parton épült állandó erődítményeit
megszálloituk. A Visztulától délre csapataink
egészen Blanie grojeci állásig nyomultak előre.
11 az oroszok utóvédliarcokban 560 foglyot
és 2 géppuskát veszítettek.
Délkeleti hadszíntér. Woyrsch vezérezredes
Landwehr és tartalékos csapatai az ellenséges
túlerőt teljesen kiverték az llranka-állásból.
A sietve harcba rendelt tartalékosoknak minden
ellentámadását visszavertük. / Több mint
5000 fogoly jutott a németek kezére. Csapataink
a vert ellenség sarkában vannak. Lovasságunk
elérte a Radotu lvangorodl vasutvonalat.
A felső Visztula és n Bug között üldözik
a hátráló ellenséget.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
A 20-as honvédek
harcai Oroszleníyelorezúilian.
Jellinek Miklós hadapród levele.
A mult hó elején ment el az északi harctérre
a 20 as honvédek egyik menetzászlóaljával
jetiinek .Miklós hadapród. Jetiinek
Lajos nagykanizsai állami polgári iskolai
tanár fia. Számos érdekes levelet közöltünk
már a háboru tizenkét rémesen hosszú hónapja
ala t a nagykanizsai 20 as honvédeknek
a világháborúban való dicsőséges szerepléséről.
de ezek mind régibb keletű írások
voltak, melyek a már szinte feledésbe
ment első harcokról, majd az ugyancsak
már-már feledésbe vesző emberfölötti Kárpáti
küzdelmekről szóltak. A 20-as honvédeknek
az ujabb harctéri eseményekben való részvételéről
ilt következik az első irás, mely
nyomtatásban megjelenik. Jellinek Mikló.s
20 as honvéd hadapródnak tökéletes i\'ásmüvészcttel
megírt levele ex, mely gyönyö.
rüen számol be a 20-as honvédeknek c
napokban folyó életéről és diadalmas szerepléséről.
íme a levél:
Kedves Szerkesztő Urain !
Milyen könnyelmű voltam akkor, midőn a
Centrál kávéház előtt megígértem, hogy Imi
fogok az ezredről, a harcoktól, amikben részt
veszünk. Azóta persze rájöttem, hogy a harctér
kevés alkalmat ad .vra, hogy egy íróasztal
szükségessége aktuálissá váljék. Fáradságos
menetelések után a galiciai országutakon az
izzó ég alatt, mintegy 2 hete átléptük az orosz
határt és már tiz napja üldözzük a muszkát.
Az egykedvűség és unalom, mely a verejtékes
menetelések alatt ugy beborított bennünket,
mint az országutak stlrü, nehéz pora, eltűnt,
mihelyt az első lövedék elbugott a fejünk
felett. Es e perctől kezdve állandó az üldözés;
néhol megáll a muszka, ellentállást kísérel
meg, aztán tovább folytatja Visszavonulását,
melyhez kitűnően ért. Ebben állnak a mostani
harcok. E hó 3-án és \'4-én véres harcaink
voltak; jó néhány zalai legény találta meg itt
az orosz földben az örök béke nyugalmát.
Ez a terület egyébként már fájdalmas ismerőse
a zalai harcosoknak. A világháború
megindulásakor erre vonullak népfölkelőink s
talán ugyanazokban a fedezékekben feküdtek
akkor, melyekben mi most. A napokban, már
az üldözés alatt, egy szinte gigantikus temető
mellett vonultunk el. A roppant temetőben
százával sorakoztak a fakeresztek, mieink,
rauszkáké vegyest Szerencse, hogy az ember
eltompul itt a harctéren a lelki benyomások
iránt s ebben a tisztán testi életben még megindulni
sein tud az ilyen látványon. Egyáltalában:
azok, akik a harcokban tényleg részt
víznek, hiába keresnek itt benyomásokat. A
líra itt meghalt s vele a szentimentális érzékenykedés.
A harcos nem költő és nem filozófus.
Ahol sok a szenvedés és nagy a nélkülözés,
ahol halálos suhogással repülnek a
lövedékek s hol a karból és jodoforni illata
ugy száll, mint\'holmi divatos parfümé: ott a
lélek nem bizonyul termékeny talajnak az
impressz ók befogadására.
Egy valami van, 3mi nem hal ki belőlünk:
a humor. A kedély a harc-erek isteni adománya.
Ha „elcsendesül a harci zajmicsoda
kedélyes plpázgatások és m\'csoda sütés-főzés,
ó hadak istene! Ellenséges földön vagyunk
s bár Bugsch őrnagy ur, a 20. ezred parancsnoka,
nagy súlyt fektet arra, hogy a lakósságnak
bántódása ne essék, sőt a harácsolást
sem engedi meg, az elhagyott falvak árván
maradt lyukjai, libái, disznói között sűrűn
dul a halálozás, jóllehet kozák bajtársaink
előlünk való menekülésük közben mindent
elpusztítanak és sok helyütt valóságos csirkehekatombák
beszédes nyomaira bukkanunk.
Az ellátás kitűnő, csak vízben nagy a hiány;
a mult napokban valóságos szaharai hangulat
dühöngött. De azon is segített az ezredparancsnokság:
ugy szállították utánunk a
vizet. A legénység a XI. menelzászlóaljjal küldött
szeretetadományokat kegyesen és nagy
örömmel fogadia. Szeretné, ha a drága kanizsai
közönség aranyos szeretetét mentül sűrűbben
gyakorolná.\'
Szóval jól vagyunk. Trcibet százados ur, a
II. zászlóalj parancsnoka nagy szeretettel gondoskodik
rólunk; Heitelendy száiados ur, az
5. század parancsnoka, nemcsak jó katona,
hanem a legjobb konyhája van az egész ezredben.
Cavallonl hadnagy ur, a 7, század •
parancsnoka, imponáló szakált eresztett, már
a földet sepri. Amely körülmény, — tekintettel
hatalmas termetére, —• nem is oly lehetetlen.
A fiuk pedig, ha kardot nem is, de annál
több kanizsai hölgy arcképét hordozzák. Ugy
esténként, mikor odahaza kivirul a korzó s a
felsőtemplom szilhuettje élesen rajzolódik az
égre, beszélgetünk itt, a messze orosz földön
a kanálisparti városról, valami végtelen epedéssei
a hazai rög után. Hja, amikor garzon
lakásunk egy lyuk, minden kényelmünk egy
csomó szalma: akkor ugy szeretjük a várost,
mint egy fiatal,\' Szép kedvesünket, aki elhagyott
bennünket.
A viszontlátás reményében valamennyien
szívélyes üdvözletünket küldjük Kanizsának
és önnek hive, jetiinek Miklós, Nóvák Jenő
hadnagy, Mezgát Ferenc zászlós, Bau Ferenc
hadapród és Tóth Lajos.
tos reklám 3
helyett szép és tartós
munkát végez, olcsón
REISZ
* CÉéSttOllBftStUQZlOaMU.
1915. julius 21.
HOREK.
Csinálják a kanizsai járványkórházat.
Hónapokkal ezelőtt hírt adtunk már a hadügyi
kormánynak arról a tervéről, hogy Nagykanizsán
3000 beteg katona részére órláil
járványkórházat szándékozik létesíteni. Már a
helyét is kijelölték a tervezett kórháznak és
pedig a Patria pótkávégyár és Somogyszentmiklós
közMti hatalmas területen. Már-már
azt hihettük, hogy Nagykanizsán nem lesr
semmi ebből a nem éppen tulságosan kívánatos
grandiózus inéretfl intézményből, midőn
tegnap váratlanul megérkezett a városházára
a hadtcstparancsnokság leirata, hogy azonnal
vegyék birtokba hadiszolgáltatásként a járványkórházhoz
szükséges, közel 30 holdnyi
területü ingatlanokat, amiket a tavasszal e
célra kiszemeltek. A városi tanács jövő hétfőre,
f . hó 26-án délelőtt 10 órájára rendelte el a
helyszíni tárgyalást, melyre az összes telektulajdonosokat,
számszerint 132-őt. megidézik.
A várost a tárgyaláson dr. Sabján üyula
polgármester, dr. Krátky István főjegyző, továbbá
Ujváry Géza, Dauscha Ottó és Ötvös
Emil városi képviselők fogják képviselni. A
katonai kincstár részéről ar.nak jogügyi képviselője,
dr. Pajor Rezső kir. tanácsos, budapesti
ügyvéd és a hadtcstparancsnokság katonai
megbízottai lesznek jelen. A 132 telektulajdonos
közül 90-nél többen somogyszentiniklósi
gazdák, a többiek nagyobbrészt kiskanizsaiak
és néhány nagykanizsai. A járványkórházat,
melybe külön vasúti vágány fog
bevezetni, 82 darab épületből létesitik. Ezek
mindegyike favázas betonfalakbői készül, ugy,
hogy a kórház összes helyiségeit fűteni Is
lehet. Az óriási építkezést augusztus hó első
napjaiban fogják kezdeni.
Nagy hadsegélyző ünnepély Nagykanizsán-
A nagykanizsai Központi Jóléti Iroda
főúti fiókhelyéségének kirakatában mintegy
100 darab zsebóra és óralánc pompás látványa
vonja magára tegnap óta a járókelők
figyelmét. A sok értéktárgy közé illesztett
magyarázó tábla csak annyit mond meg,
hogy egy nagy néptombola nyereménytárgyai
ezek a csillogó szép holmik, de nem szól
arról, hogy milyen rendkívüli kerelek között
fog ez a legújabb hadijótékonysági ötlet megvalósulni.
Pedig valóban érdemes azt részlete/
ni* Óriási szabású nagy népünnepélyt rendez
néhány héten belül a nagykanizsai Központi
Jóléti Iroda s annak egyik részletét
fogja képezni a tombola is, melynek főnyereménye
egy igen értékes színarany férfi
zsebóra. Az egész ünnepélynek általános keretét
a katonanap adja meg, melyet a régi
gyermeknapokhoz, vagy az idei füsttelen naphoz
hasonló - de csak hasonló — mintára
rendez meg Dobrovics Milán rendezői zsenialitása.
A kanizsai katonanaphoz eddig ismeretlen
mértékben fogják mozgósítani egész
Nagykanizsa városát. Körülbelül délig tart a
nevezetes napnak a város utcáin lezajló része
s aztán a folytatás a katonaréten történik,
meri semmi egyéb hely nem alkalmas Nagykanizsán
akkora néptömeg befogadására, uint
amekkorára ott szátnilani kell. A nagyszabású
népünnepélynek egyelőre csak a vázáról
szólhatunk, mely a színtársulat tagjaival rendezendő
kabarét, footballmérkőzést és az
Igazi népünnepély elengedhetlen járulékait,
pl. a zsákfutást, lepényevést, szépségversenyt
s még egy tucat hasonló bolondságot foglal
magában. Itt lesz a tombola is, melynek nyereménytárgyal
a következők. A legkisebb
nyeremények (arnbóra): 75 darab férfi lógólánc,
azután (ternóra): 50 drb férfi zsebóra
ZALAI HÍRLAP
őfelsége és Vilmos császár relielképével,
továbbá (a quaternóra): 19 drb még" értékesebb
férfi zsebóra, végül (qulntemóra): 25
darab női karkötő óra és 5 drb kiváló müvü
férli zsebóra. A főnyeremény, mint már jeleztük,
egy férli aranyzsebóra lesz. — A nagy
nap jövödelmeit a Központi Jóléti Iroda a
legkülömbözőbb hadijólékonyságl célokra fogja
fordítani. És pedig a tombola jövödelmét a
Nagykanizsán ápolt sebesültek javára, a katonanap
urnáinak gyűjtését a kanizsai hősök
slremlékalapja javára, végül a népünnepély
összes jövödelmét a harctereken küzdő nagykanizsaiak
és zalamegyeiek, a 48-JS bakák és
20 -as honvédek megajándékozására. A nagyszabású
katonanap és népünnepély rendezésének
pontos ideje még nincs megállapitva,
de az minden valószinüség szerint augusztus
hó elejének egyik vasárnapján lesz.
fl Vöröskereszt taggyüjtőlhez- A Vöröskereszt-
egyesület nagykanizsai fiókjának vezetősége
azzat a kéréssel fordul mindazokhoz,
akik uj tagok gyűjtésére vállalkoztak, hogy a
taggyüjtő iveket e hét folyamán szíveskedjenek
Unger Ullmann Elek egyesületi pénztároshoz
juttatni.
önkéntesl karpaszomány. Oly kereskedők
és iparosok, kik annak idején az önkéntesi
karpaszomány viselésére feltétlenül jogosító
középiskolai képzettséget nem szerezhették
meg, de kellő önmüveltséggel birnak,
megfelelő társadalmi állást foglalnak el és
nagyobb üzlettel rendelkeznek, e karpaszomány
viselésére — amennyiben most mint néptölkelők
bevonulni tartoznak — a következő
módon szerezhetnek kivételes engedélyt. Kérvényt
kell benyujtanlok az Illetékes kereskedelmi
és iparkamarához a népfölkelési igazolvány
csatolása mellett s a kamara véleménye
kíséretében a kírvényt a kereskedelmi
minisztériumhoz továbbítja. A kereskedelmi
miniszter javaslata alapján dönt a kérelem
tárgyában a honvédelmi miniszter, Illetve a
hadügyminiszter s az eddigi gyakorlat szerint,
a döntés igen liberális szokott lenni.
fl 20 as honvédek éleslövészete. Rendőrkapitányi
hirdetmény jelent meg arról, hogy
f. hó 23. és 24*é», pénteken és szombaton
reggel 5 órától kezdve a Klskaulzsa, szepetneki
major, Vöröshegy. Bajcsa és a Principális
kanális által határolt területen a nagykanizsai
20. honvédgyalogezred harcszerű
céllövészetet tart. A jelzett területen és annak
6000 lépésnyi környékén pénteken és szombaton
életveszélyes lest a tartózkodás.
fl polgárőri szolgálat. Ma, szerdán este
az alábbi polgárőrök lógnak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Csányl Elek, Metz József, Fischer Ignác,
Schlossarek István, Varga Sándor, Steiner
Fülöp, Ács Ignác, Czieber János, Szattler
Jenő, Szűcs Ferenc, Mályás István, Tóth
István, Borbély József, Török József, Mankovics
István, Zábó József, Sáfrán József,
Horváth Ferenc.
Seprőkötök s
jó fizetéssel, havonkénti lakbérpóllékkal
[elvétetnek KAKUSZI LAJOS seprőflyórában
SZEGED. V d s d r M sugdr-n
13. sz. ::: Jelentkezők e dinre írjanak.
3 -oldal.
Szinház.
• Heti műsor:
Szerdán: Nagy kabaré előadás.
Csütörtökön: A cigányprímás. Repríz.
Pénteken: Jönnek a németek. Életkép.
Szombat: Mozitündér. Nagy operettbemutató.
Vasárnap: Mozitündér. Másodszor.
• fl ma esti kabaré. Ma este pazar változatosságu
kabaréelőadást rendez a színtársulat.
A kabaré conferencierje Sebestyén Jenő,
a kitűnő komikus lesz, kinek e szerepben is
nagy sikert jósolunk. Az énekszámokat Bruckner
László karmester kiséri zongorán. Egyetlen
tekintet a mai szinlapra meggyőz mindenkit
arról, hogy a mai színházi est a szellemi
élvezetek olyan tömegét fogja produkálni,
melyek három rendes színházi előadás élvezetét
felülmúlják. A kabaré műsorán a társulat
legjobb erői vannak válogatott , szólószámokkal
képviselve, melyek majdnem kivétel
nélkül mind .1 Megyaszay kabaré magas
repertoirjáról kei Ültek a kanizsai arénába. A\'
szólószámok közé Anatol Francé remek egyfelvonásos
vígjátéka, „A néma asszony1\' van
ékelve, mely üditő nyugvópontot képez a sok
magánszám között.
Felelős szerkesztő: QOrtlar István.
MEO N Y Í L O T T ! --. éSzívós Antal mCórás és látszerési
uj üzlete a Kazinczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javitást nagy gonddal
végez.
Gséplési idényhez
rendkívül szükséges BENZDLINE az uj hajtóerő motorüzemekhez, a benzint
teljes értékben pótolja. Minden mennyiséget
katonai és pénzügyőii engedély
nélkül, azonnal körmendi raktáramból
utánvéttel szállítok. Ajánlok továbbá
HOTORKEItöOLflJAT bármilyen mennyiséget
a kannák árának felszámításával.
Egyedárusltó és főraktár:
HAAS ALADÁR, KÖRMEND.
E g y jó házból való f i u
kárpitoshoz tanoncnak
(elvétetik. BEÖSZE DÁNIEL
Zrínyi Miklós-utca 22. szám
Egy jó házból\'való fiu
Ianoneznak
felvétetik HEU és KLEIN (ét
HlszerkeresRedésében. =
4. oldal. ZALAI HIRLAP 1<J15. julius 21.
festi vállalata
Mnsyhnnlzsa, Masynr-u. 23
boni S külföldi faerezés
möNúny uttaiatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor,üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z I n é r z é k ü n k
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l íölszólitásra
díjtalanul szolgálunk I 11
I M H 2 D I T 9 T T U K
A V Í L Á G 9 T !
f l g
Vezérképviselet:
m m m .
Tisztelettet értesitem a mélyen tisztelt
hölgylcözönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
••— felfrissitettem. •
Raktáron tartok May és
Holfeld-fél e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemp
fehérnemOeket.
===== A legfinomabb árukl —
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel (folÚIjeríerné.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA w Csengery-llt 7. .íállik Sürgönyeim:
/is. • • aM ilnedgenna gyloegbbk isgebonb ddanly oéms taÍztvléásnsyerle nsdzeállélístt.
*
Telefon 41. szám •
Zalai Hirlap kiadóhivatala •
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a kiadótulajdonosnál Gutenberg-nyomda (Miim C»o oldbcrgcr) Nagykanizsa.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1916. julius 22. csütörtök 164. szám
ZALAI HlRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
«l6; i K » l * f t l Ara* « H«ljrb«n házhoi hordv» I hóra I K.
t i r « uám 4 fillér Vidékre, poítán . . I hóra 1-50 K.
N j l l t t é r éi Mrdetérck megállapított i t n k tzcrlot.
Alapította:
Dr. H A J D Ú Q Y U L A .
Kiadóhivatal: Oaienberjc-nyomda C»eng«ry-«t 7. azáa.
Telefon: Szerkeiztóntg 41. Kiadóhivatal 41.
A moratórium vége
A kormány április elsején léptette
életbe a hatodik moratórium rendeletet,
melynek rendelkezései értelmében annak
hatálya julius 31-én megszűnik. Ez a
dátum nemsokára elkövetkezik, azonban
a kormány még mindig nem tájékoztatta
a kereskedelmi és gazdasági köröket
arról, hogyan akarja keresztül vinni.
Március végén, amikor jogi és gazdasági
körökben az akkori moratórium
megszüntetésének kérdése felmerült, a
kormány szócsövei azzal nyugtatták meg
az érdekelteket, hogy a moratórium megszüntetése
nem okoz nagyobb gazdasági
megrázkódtatásokat, mert ez a megszüntetés
tulajdonképen csak azt jelenti, hogy
a halasztás formája lesz más.
Eddig ugyanis halasztást kapott mindenki
tartozásának bizonyos nemére,
aszerint, hogy tartozása mikor járt. le és
milyen cimen keletkezett. Julius
31-lke után azonban a biról halasztás
rendszerére térnek át, mely szerint az
adós vagyoni viszonyai mérlegelésével
a bíróság mondja még, hogy ki milyen
halasztásra tarthat igényt. Ez a módja a
halasztásnak Németországban a háború
eleje óta érvényben van és olt, ahol a
gazdasági életbe sikerült ki- és beilleszteni,
Igen jól be is vált. A moratórium
első két hetétől két hónapként szűkítették
nálunk is annak terjedelmét, mert a
háborús krízisben tünt csak ki, hogy ebben
az országban olyan gazdasági erő
van, amilyent a békés évtizedek során
senki még csak sejteni sem merészelt
volna. Ennek a krízisnek súlyos napjaiban
kitűnt, hogy az ország fizetőképességét
áz egész rettenetes megrázkódiatás nem
érintette olyan mértékben, amint eleinte
elképzelték.
Az őstermelőknek, továbbá a kereskedők
bizonyos körének a fizetőképessége
pedig ebben a válságban egyenesen fokozódott,
ugy, hogy a földművelők, állattenyésztők,
élelmiszerkereskedők, meg a
hadseregszállitóknak a halasztásra nincs
is szükségük. Az pedig a többi osztálynak
érdeke, hogy ezek halasztásban ne
részesüljenek és a\' forgalomba kerüljenek
azok a tőkék, amelyek igy improduktive
hevernek.
Fonlos érdeke lenne a társadalomnak,
.hogy legalább hetekkel előbb köztudomású
legyen, hogy hogyan rendezik
majd ezt a kérdést, ami a gazdasági
élet vérkeringését szabályozza, hogy az
átmenet ne okozzon nagy rázkótltalást.
De lennének itt tennivalói a helyi gazdasági
köröknek is. Az ország különböző
vidékein a kereskedelmi, meg ügyvédi
kamarák már korábban felterjesztéseket
Intéztek a kormányhoz, hogy az ő
gazdasági körzeteik érdekét a moratórium
további rendezése hogyan érintené, resztűlvitelél. Ilyenformán nincs kizárva,
mi lenne az érdeke a moratórium to- hogy a halasztást vidékenként kütönvábbi
szabályozása körül, hogy a speciá- féleképen szabályozzák ugy, amint egyes
lis körülmények miként kívánnák mora- vidékeket a háborús állapot érint,
tórium fentartását, vagy az átmenet ke-
A VILÁGHÁBORÚ
fl Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai. ^ ^
A uégsö győzelem felt.
A svíjcl sajtó megállapításai.
Zflrich. A semleges svájci sajtó
teljes egyértelműséggel megállapítja,
hogy a német és osztrákmagyar
szövetségesek diadalmas
offenzívája napról-napra mind közelebb
hozza a békeklláfásokat. A
lapok katonai szakértőinek megállapítása
szerint az oroszok ellent*
állása még ez évben okvetlenül teljesen
meg fog tömi, 8 akkor a többi
harctereken gyors tempóban következik
a döntés és a szövetségesek
végső diadala.
Besszarúlílűliaa hurcolunk.
Csernówitz. A bukovinai haláron napok
óta ismét óriási arányú tüzérségi
harcok folynak, melyek hatalmas gyalogsági
erők támadásának előkészületeit
képezik. Délkeletgaliciának legszélső
csücskében és részben Beszarábia határszéli
területein folynak ezek a hadműveletek,
ahol mindkét részről rendkívüli
csapatmegerősitések történnek. Az orosz
hadvezetőség a besszaráblai halárról
mindenünnen eltávolítja a zsidókat, ami
itt nagy események előkészületét jelenti.
A bukaresti orosz
követ bukása.
Szasszonow Is megy.
Stockholm. Szentpétervárról jelentik a
Dagbladetnek :Poklewszky bukaresti orosz
követet legközelebb visszarendelik Szentpétervárra.
A nagy missziókra hivatott
bukaresti orosz követ bukását az Idézte
elő, hogy Pokltwszky Indlszkrét magatartásával
elvágta a megértés
fonalát Szentpétervár és Bukarest
között. Poklewszky löbb Ízben nyilvánosan
pezsgőzött Take Jonescuval és
Filipescu Miklóssal, miközben gyakran
igy kiáltott fel: Éljen a háború! Kinos
feltűnést keltett az is, hogy több Uben
Fllipescu Poklcwszky aláírásával megjelent
a bankoknál és nagy összegű pénzeket
vett fel, s ilyenkor mindjárt másnap
megkezdődött a román sajtóban Oroszország
érdekében a háborús agitáció.
Poklewszky helyére Trubeckoj herceg,
a volt nisi orosz követ kerül.
Az utóbbi napokban a világháború
egyik felidézőjének, Szasszonow orosz
külügyminiszternek pozíciója I s
Igen megrendült. A cár tegnapelőtt
Szasszonowot kihallgatáson fogadta és
azzal bocsátotta el, hogy minden attól
ittgg> mit tud elérni a bukaresti és
szólal kormányoknál. Szasszonow
elhatározta, hogy az orosz célok
elérése érdekében személyesen
utazik Bukarestbe ét Szófiába.
A török-olasz
viszony gyöngülése.
Uj háború küszöbén.
Szófia. Török és Olaszország között
a már május óla amúgy Is Igen gyenge
lábon álló jóviszony napról-napra gyengül.
A szíriai és palesztinai parton már
majdnem teljesen megszűnt a hajózás
és az olasz konzulok közül mind többen
hagyják el Törökország területét.
Minden jel arra mutat, hogy a török-
olasz háború kitörése már csak
igen rövid Idő kétdése.
A dumn -osszehívdstL
Koppenhága. Szentpétervárról táviratozzák:
Cári ukáz jelent meg, mely az
orosz dumát augusztus elsejére összehívja.
A miniszterelnök Bécsben.
Bícs. Tisza István gróf miniszterelnök,
aki tegnap Bécsbe érkezeti, ma délelőtt
báró Buridn István külügyminiszterrel
tanácskozott, majd őfeségéhez ment kihallgatásra,
nfiol hosszan referált a folyó
ügyekről. A királyi audencia után gróf
Stürgkh osztrák miniszterelnökkel és
a közös miniszterekkel tanácskozott,
majd délután a gyorsvonattal visszautazott
Budapestre.
2. oldal. ZALAI H RLAP
M M * , . W í l l H •
1^15 Julius 22.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér. Az ellenség a Cholmtól
Lublinon keresztül Ivangorodb\'a vezető vasúttól
délre ismét állást foglalt. Makacs ellenállása
ellenérc a szövetséges haderőknek sikerült
az ellenség arcvonalát több ponton
áttörni. Rozanánál az Arz-hadtest német zászlóaljakkal
egyesülve utat tört az ellenséges
vonalakba. A Bistrlca és Visztula között József
Ferdinánd főherceg hadserege erős ellentámadásra
talált. Ezen hadsereg tegnap 30
tisztet és 6000 főnyi legénységet elfogott és
9 géppuskát zsákmányolt. A Visztula és Pilica
közölt folytattuk az üldözést. Német
Landwehr Zwolentől északkeletre áttörte az
Ivangorodi hidfő előállását. A csatlakozó állásokért
még folyik a harc. Keletgaliciában Sokainál
ismét heves harc fejlődött. A Zlota
Lipánál és a Dnjeszternél a helyzet változatlan.
Olasz hadszintér. Oörz vidékén az olaszok
tegnap is folytatták általános támadásaikat.
A doberdói fensik szélén és a görzl hídfőnél
egész napon át dúlt a csata. Straussinától
délkeletre csapataink nagy szívóssággal tartják
állásaikat. Csapataink a fensik egész délnyugati
szélét is szilárdan birtokukban tartották és
a görzi hídfőnél minden ellenséges támadást
véresen visszavertek Az olaszoknak olyan rettenetes
áldozatokkal megfizetett erőfeszítései
ismét eredménytelenek maradtak. A többi
partvidéki arcvonalon viszonylag nyugalom
volt. A karinthiai határon nem történt lényeges
esemény. Schulderbachtól keletre három ellenséges
zászlóalj támadást intézett a Monté
Piano ellen. Visszavertük őket és elvesztették
állományuknak kétharmadát.
\' Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti :
Nyugati hadszintér. Az Argonnok keleti
szélén csapataink uj állásuk megjavítása céljából
rohammal elfoglaltak még néhány francia
árkol. Egy tisztet és háromszázhatvanöt főnyi
legénységet és egy géppuskát zsákmányoltak.
A Vogézekben Münster környékén makacs
harc folyt. Egyes helyeken az állásainkba behahatolt
ellenséget elkeseredett kézi tusába kellett
kivernünk. A megtámadott arcvonal és
szomszédos állásunk Diedolshausenig és a
Hilsenfirstig éjjel nappal heves ellenséges tüz
alatt voltak. 4 tisztet és mintegy 120 főnyi
legénységet nagyrészt alpesi vadászokat elfogtunk.
Colmar városra ellenséges repülők
bombákat dobtak. Tiz bomba a város házaira
és utcáira esett, egy polgár meghalt, egy
asszony megsebesült.
Keleti hadszíntér. Az ellenség Popeljanytó!
és Kurschanytóí keletre előnyomuló csapataink
elől visszavonul. Szawletól nyugatra
rohammal elfoglaltuk és megszáltottuk az
utolsó ellenséges sáncot és öV üldözést keleti
irányban folytattuk. A Dublssa mellett Ros-
Sienietöl keletre a németek egyik támadása
áttörte az orosz vonalakat. Az ellenség itt is
hátrál. Ugyancsak teljes sikerrel járt Landwehrünknek
a támadása, amelyet a Nowogrodtól
északra védett ellenséges állások ellen
intézett. Az oroszok 3000 fogoly és 2 géppuska
visszahagyásával meghátráltak. Tovább
délre a Narew mellett a Rozani előállás egy
erős müvét rohammal elfoglaltuk. Az ellenség
e folyó mentén makacs ellentállást kísérelt
meg. A blonel grojeci állás az ellenségnek
csak rövid megállást engedett. Az oroszok
minden oldalról erősbödő nyomásunk kényszere
alatt Orojectól nyugatra megkezdték
erődítéseik feladását é$ kelet felé kezdtek
visszavonulni. Csapataink nyomon követik
őket.
Délkeleti hadszintér, Woyrsch vezérezredes
német csapatai üldözés közben* tegnap elérték
tvangorodtól délre az előretolt hídfőállást."
Azonnali támadással elfoglalták Wladislawow
mellett az ellenséges vonalakat. A szomszédos
állásokért még harcolnak. A Visztula felső
folyása és a Bug mellett az ellenség ismét
szembefordult Mackensen tábornok seregeivel.
SZÍVÓS ellentállása dacára az osztrák-magyar
csapatok Skrzynice-Niedrzvica malánál (Lublintól
délnyugatra) német osztagok pedig
Piaskitól délkeletre és Krasznosztowlól északkeletre
betörtek állásaiba. A támadás előrehalad.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Zalaiak a Világ mentén.
Harctéri visszaemlékezések.
Egy kis tévedés.
A zászlóalj a harcvdnal felé menetelt. Estefelé
megállapodtak egy lengyel faluban, hogy
ott töltsék az éjszakát.
A faluban urasági ház is volt, ideszállásolták
az alezredes ural, meg a többi tiszteket.
A tisztek, miután udvariasan bemutatkoztak
a házigazdának, — asszony nem volt a házban
— visszavonultak a szobájukba. Nyolc
óra tájban a lengyel uraság magából kikelve
ront be az alezredeshez. Eleinte szót sem
lehet érteni izgatott, dühös beszédéből, azután
apránként kiderül, hogy az asztalfiókjából
elloptak valami pénzt,\' sőt, — mondta, —
megismeri a tolvajt. \'
Nem sok pénzről volt szó, — -mindössze
talán nyolc korona, osztrák papírban, — dehát
magyar katonának semmit sem szabad
lopni. Az alezredes fölállittatta a századot, a
lengyel sorra elment előttük, az egyiknél fölvillant
az arca.
—- Ez az. Láttam, amikor kijött a szobából.
A legényt nyomban előveszik, vallatják, a
lelkére beszélnek, de hiába. Tudni sem akar
a nyolc koronáról. Igen, bent volt a szobában,
mert tejet akart kapni, de a pénzt nem
bántotta. Kihallgatják * társait, megmotozzák,
de a pénz nein kerül elö s a többiek sem
tudnak semmit a lopásról. Hiába tagad a
legény, mindenki biztosra veszi, hogy ő lopta
cl a nyolc koronát, de megbüntetni nem lehet,
mert bizonyíték nincsen.
Másnap a zászlóalj tovább megy, köztük a
mi legényünk is, rosszkedvűen, komoran, leiiorgasztott
fejjel. A többiek rosszindulatúan
nézik, hiszen gyanúba keverte az egész
századot.
Jó délután már, egyszerre sürü porfelleg
verődik föl a csendesen bandukoló zászlóalj
mögött. A porfelhőből egy sárga kocsi bontakozik
ki, a lovak izzadtak, csurogva szakad
róluk a tajték, a kocsi torpanó lovakkal áll
meg az alezredes előtt, aki csodálkozva nézi,
hogy száll ki belőle a tegnapi házigazdája.
A lengyel ur pár pillanatig zavarodottan
babrál a kalapjával, aztán bizonytalan hangon
kezdi.
— Kérem, alezredes ur, az a legény ártatlan.
Ma megtaláltam az egyik szolgámnál a
pénzt. Beismerte, hogy ő lopta el.
Látszik az alezredesen, hogy jól esik neki
a hir. Az arca földerül, odalép a lengyelhez
és kezet nyújt neki.
— Köszönöm, uram.
Aztán hátra szól a mögötte álló őrmesternek.
— Küldjék ide azt a fiut.
A legény jön, az arca izgatott, kipirult,
sejti, hogy valami nagy dolog történt és boldogan
szorul össze a szive, amikor az alezredes
mosolygó arcába néz.
— Pihenj, — mondja „ az a fiúnak, aki
cövekként áll előtte. — Tudd meg fiam,
hogy alaptalanul gyanusitottunk. Ez az ur
azért jött utánunk, hogy ezt megmondja, hogy
az egyik szolgája lopta el a pénzt. Köszönd
meg neki, a becsületedet adta vissza.
A legény arca egészen elváltozik a nagy
boldogságtól. Feszesen tiszteleg a lengyel ur
felé, aki elpirulva köszön vissza s hebeg valamit,
hogy nagyon sajnálja a dolgot. A legény
még egyre áll s látszik rajta, hogy nagyon
szeretne mondani va\'amit.
i — Akarsz tnég valamii? — tudakolja szelíden
az alezredes.
— Csak azt szeretném alássan jelenteni,
alezredes ur, - kezdi bátortalanul, de folyton
szilárduló hangon, — hogy a becsületem
nem adta vissza, mert az mindig megvolt.
Meg aztán tessék megmondani ennek az urnák,
hogy ha már igy van, ne büntesse meg
azt a szerencsétlen polyákot.
És halk hangon teszi hozzá:
— Eleget megszenvedtem már én is érte.
HIREK.
Kitüntetett 45-as kadett. Az északi harctérről
érkezeit jelentés szerint őfelsége Fatér
József cs. klr. 48. gyalogezredben kadettet,
Fatér Mihály nagykanizsai építőmester fiát, az
ellenséggel szemben tanusitolt hősi magatartásának
jutalmazására a II. oszt. vitézségi
ezüstéremmel tüntette ki.
Huszonötezer cigaretta a 12-ős Landwebreknek.
A 48 as katonazene\'<aruak Nagykanizsáról
való távozása óta tudvalevőleg a
12-ős Landwehrezred zenekara muzsikálja
össze szombat esténként a Centrál kávéházban
a zalai hősök részére küldendő cigaretta
árát. Még meg sem kezdte Nagykanizsán
nívós hangversenyeit a csaszlaui katonazenekar,
midőn a Központi Jóléti Iroda saját
iniciativájából azt az ajánlatot tette a zenekarnak,
illetőleg az ahhoz tartozó 12-ős
Landwehrezrednek, hogy ezentúl az összemuzsikált
cigarettát nemcsak a 48. közös és
20. honvédgyalogezredek hatcoló hőseinek
küldi, hanem megfelelő arányban részesiti
abból a 12-ős Landvvehreket is. A minap
ment cl a 12-ős Landwehreknek Nagykanizsáról
az első ilyen cigarettaküldemény, mely
összesen 25,000 cigarettát tartalmazott. A
Központi Jóléti Irodárnk Farkas Vilma vezetése
alatt álló hadsegélyző-osztálya készítette
el a cigarettákat, melyek egy hatalmas ládát
megtöltöttek. Boscarolti alezredes, a 12-ős
Landwehrek parancsnoka hálái elismeréssel
vette át a cigarettákat, melyek azóta már talán
a harctérre is megérkeztek. — Itt emiitjük
meg, hogy a Hadsegélyző-osztályban még
100,000 cigaretta van készen, amiket egyenlő
arányban még e hó folyamán fognak a harcoló
48-asnknak és 20-as honvédeknek elküldeni.
Tizennyolc piaci kihágás. Az uj rendőrkapi<
ányhelyeltes erélyessége végre talán
csakugyan meghozza annak annyira óhajtott
gyümölcseit a kanizsai piacon. Ennek az oly
rágen nélkülözött erélyességnek köszönhető,
hogy a tegnapi hetivásár alatt nem kevesebb,
mint 18 kihágási feljelentést tettek a rendőrposztok
és a piaci biztosok a piacon a közélelmezés
hátrányára történt legkülönbözőbb
1915. julius 24. zalai hI\'klap 3 oldal
ncvü kihágások miatt. A feljelentettek körött
volt néhány szájaskodó kiskanizsai menyecske,
kik részint a vásárló közönséget illették gyalázó
kifejezésekkel, midőn az nem akart uzsoraárakat
fizetni, részint pedig az ezen esetek
miatt közpelépett hatósági személyeket inzultálták.
És utóbbiak között volt Luszl Miklósné
magyar-utcai kofa is, aki nem kisebb dolgot,
«nint hatóság elleni erőszakot követett el,
amiért a büntetőjárásbiróság elé fog kerülni.
Luczi Miklósné nemcsak gorombáskodott egyik
rendőrrel, hanem még a körmével is megsértette
a kezét, amiről orvosi látlelet tanúskodik.
Kiváncsian várjuk az erre hozandó járásbíróság!
Ítéletet. — Buksz Oszkár ügynök .iparigazolvány
nélküli üzérkedés miatt került a
rendőrbiró tlé, mert más nevére szóló járlatlevelek
alatt 6 sertést hajtatott el a vásártérről.
20 korona pénzbüntetést kapott. — A
feljelentett esetek legtöbbje azonban piaci
uzsorára, a piaci maximális árak áthágására
vonatkozik, illetőleg olyan eseteket sorol fel,
hogy ezek elkövetői nem akarták portékájukat
a hatóságilag megállapított árakon odaadni a
közönségnek. Egy-két piaci botrány is szerepel
a feljelenlések között, sőt egy tettleges
affér Is, noha ennek tettesei már egymástól
megkapták méltó büntetésüket, mikor jól
agyba-főbe verték egymást. Mindezekre 1—20
korona között váltakozó pénzbüntetéseket
hozott dr. Krátky István rendőrfőkapitányhelyettes,
aki ugylátszik, valóban képes lesz
a kanizsai piacon végre rendet teremteni.
fl csurgói szolgabíró — orosz fogoly.
Csurgóról Írják: Dr. Kovács Dénes csurgói
szolgabíró, aki mint a 19. honvédgyalogezred
tartalékos hadnagya szolgált a déli, majd az
északi harctéren és hősiességéért az I. oszt.
vitézségi éremmel is kitüntették, orosz fogságba
került. Kovács Dénest az oroszok egy
Volgamenti városba, Pensába internálták.
Nagykanizsa a vak katonáknak. A vak
katonák részére a nagykanizsai Központi Jóléti
Iroda által kezdeményezett gyűjtési akcióban
Markó Nándomé és Székely Nándorné
úrasszonyok gyüjtöivein a már felsoroltakon
kivül adakoztak;
öveges Adolf 1\'—, özv. Halász Lajosné
—•20, Döme Ferenc — 50, Kis Aranka
—•20, Dani Oyörgyné —\'30, Péter Jánosné
—•20, Szuknayné 1-50, Szabó Józsefné —\'20,
Deutsch és Eichner 1-50, Kopál Mihály 1 - ,
ifi. Stern Mór —-50, Valics és Deutsch 2-50,
Makovlczky Oyuláné 1\'—, Breuer bőrkereskedő
1-—, Szalay János —-40, Szabó Antal
P—, Pallos Zsigmond V—, Kircjenny —50,
Kiss Ernő 5 —, Székely Nándorné 5 —, Markó
Nándorné 3-—, Belus Lajos 10—, Osztrákmagyar
bank nagykanizsai fiókja 10 —, Délzalai
Takarékpénztár 50—, Tripammer Rezsőné
5-—, Nagy Lajos, Deutsch Gusztáv,
Székely Nándorné 3 - 3 K„ Markó Nándorné
5-—, N. N. --40, Sopmnyiné - 5 0 , Kreft
József —-40, Preininger —\'20, Benedekné
—•20. Ivány János —\'40, Lustg.lrlncrné —\'40,
Varga Sándorné —\'40, Por Jenő —40,
Hlmfy Lajos - 50, Márkek Mihály - 50, Ács
József ! • - , ÖZV. Németh Ignácné 1 Filák
Ferenc —\'20, özv. Magoryné —\'20, Mikó
Jánosné _-50, Jambrovicsné —\'20, Keneseyné
—"20, Balog Józselné —\'10, Koronczy^Mariska
—•20, Pankósz Ferencné —40, Csapó. István
—•30, Szabó Ferencné - \' 5 0 , N. N. } — 20,
Fischer Ádámné —\'20, Adamekné —50, N.
N. —20, Bruncslcs T - , Milhofer József-\'50,
Kamarné —\'40, Farkas Ferencné —\'50, Varga
Vendelné - 5 0 , Szakonyi Péterné —-20,
Szentjpörgyl —-30, Pál Sándor — 50, Cigány
Lászk •20 fillér.
fl polgárőri szolgálat Ma, csütörtök este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Kaufmann Samu, Sárecz Kálmán, Sárecz
Oyörgy, Zsupán István, Kengyel Ferenc, Páll
Jánof, Zsidi Lajos Bogátz Antal Vellák Lajos,
Nikicser József, Oábor István, Bence Sándor,
Borbély Lajos, Krausz Lipót, Radl József,
Katona István, Eislnger Aladár, Artner Sándor.
Szinház.
• Heti műsor:
Csütörtökön: A cigányprímás. Repriz.
Pénteken: Jönnek a németek. Életkép.
Szombat: Mozitündér. Nagy operettbemutaló.
Vasárnap: Mozitündér. Másodszor.
* Színházi hírek. A .Cigányprímás\',
Kálmán Imre legnépszerűbb bájos zenéjü
táncos operettje ma, csütörtökön kerfll ez
idényben először színre Tihanyi Bélával a
címszerepben. A két tő női szerepet Peterdi
Etus és Csanádi Irma \' játszák a darabban,
mig a grófnét Zalai Margit játszi, kinek ez
egyik parádésszerepe. Oaszton gróf szerepét
Sebestyén kreálja, ki remek játékával ét
brilliáns táncprodukcióival e szerepben mindenütt
legnagyobb sikereinek egyikét aratta.
— Holnap, pénteken * Jönnek a németek"
cimü látványos életkép vonul Kanizsán először
színpadra. A darab nem a jelenkor aktuális
háborúi helyzeteiből van merítve, hanem
ez Stoblczernek egy kiváló remek müve,
amely az ország minden elsőrangú színpadán
határtalan tetszéssel került színre. Előre Is
jelezhetjük, hogy a „Jönnek a németek\'4 elsőrangú
előadásban kerül nálunk is színre. Nagy
előkészület folyik a „Mozitündér" táncos nagy
operette bemutató előadására, amely szombaton
és vasárnap kerül nálunk először szinre
Peterdlvel a címszerepben.
Felelős szerkesztő: GOrtlcr István.
ádakozziak a Hidsegélpek!
M E O N Y I L O T T I éSzívós Antal múórás és látszerész
uj üzlete a Kazinczy-utca 3. szám
alatt (Vasuti-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb u j á ru kapható,
ó r a , ékszer és látszcr-javltást nagy gonddal
végez.
Katonai szolgálattól mentes
magyar levelező
aki a német nyelvet is birja,
azonnali alkalmazást nyer.
AJdnlatok Stnlner Gyula Körmend
(Vasmegye) cimre inlézcndők.
Egy jó házból való fiu
Ianoneznak
felvétetik IIEU és K l E C c é i f fiiszerkereskedésében.
helyett szép és tartós
munkát végez, olcsón
RE1SZ
cin és szobafestő, Kailncw.4.
Utcai l o p e l M l í k
a Zalai Hirlap
kiadóhivatalában felvitetnek.
URANIA m o z g ó k é p palota.
HuMu*yt »tca « TcMaa Z».
Szombat vasárnap, julius 24. és 25.
egy hatalmas és csodás fim sorozat első
képe kerül színre:
A szép Kathlyn
kalandjai
dráma 5 felvonásban.
És a szenzációt kísérő műsor.
Kendet helyárak. — KltQnA zene.
Elóadátok hétköznap 6 és 9 órakor, vatárét
ünnepnapokon J, J. 7 éi 9 órakor.
Hirdetések felvétetnek
e lap kiadóhivatalában.
Járványos és fertőzd betegségek ellen
legbiztosabb óvszer az erősen szénsavas
tai TBttve Forrásvíz
a legkellemesebb IzD asztali és borvíz.
Állandóan palackcserével kapható
s I}y háztartásban a legolcsóbb.
= s FöalArusltás Nagykanizsám i — -
(úsze; és csemege
kereskedésében.::
Aa
és szálloda mognyilt;
BALATON-KERESZTURON
( P a r k szálló.)
40 uj modem szobával. S/ob.tk pensióval vagy
antMkÜl. Napi teljes penzió Ukással 10 korona.
Családoknak s katonatiszteknek kedvezményes ár
Kirándulóknak meglepő
pr* mérsékelt árak
Kitűnő ellátást garantál
Széphelyi Kálmán
4. oldal. ZALAI HlRLAP 1915 julius 22.
HöSykonlzJB, Moíyur-u. 23
HagffDdP^
,S külföldi faerezés
raúriíöDü ntdnioiok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor,üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k ö n k
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is klelégttl
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l tölszólltásra
díjtalanul szolgálunk I 11
•ssá
MEGH9DIT9TÍUK
\' A V I L Á G 9 T !
Vezérképviselet!
DUTEKBEBGI M l : : H M M iirlHKfi I|I|W»V «•••\' ••!•• HIVI" VI l\'inr>
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
—— felfrissítettem. - - - - - - -
Raktáron tartok May és
. H olfeld-féle rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemfleket. jj
:==_-=.- A legfinomabb árukl : - =
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel Goldberserné.
Nagykanizsa, EOIvös-tér 1. sz.
Balalon Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
A MAGYkANIZSA
Csengery-ut 7. ^Élk sürgönyeim:
• Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal é6 ízléssel szállít.
^ ^ Telefon 41. szám •
Zalai Hirlap kiadóhivatála
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a kiadólulajdonoinál Outenberg-iiyomda (MOnz é»o oldberger) Nagykanizsa.
I: i. évfolyam. *
Nagykanizsa, 1915. julius 23. péntok 165. szóm ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• I6f)«»té»i ftrati ticiyi>«n tiázhoi bor.lv* I hOf« I K.
t t j M tzáni 4 fillér Vidékre, postán . , I hóra 1*50 K.
í j r l l t t l r MrdttéHeii u<v^állapított mh* ízerlnt.
Alapította:
Dr. H A J O U GYULA.
Kiadóhivatal: Gutenbcrg-rjomtí* Cifnccry-ut 7. nára.
Telelőn: Szerkeiít\'.»*c 41. KUdóhlvatal 41.
A békeredmények
közelebb jutnak a megvalósuláshoz-rninden
győzelemmel, amelyet a jóságos
Isten enged seregeinknek. Minél nagyobb
csapásokat mérünk ellenségeinkre, annál
gyorsabban következik bc a nagy dráma
utolsó felvonása, amely most már kétségtelenül
a mi számunkra hozza meg
a tel)es és végleges győzelmet. A legnagyobb
ellenség, az orosz kolosszus,
amellyel az entente végig akarta hengerelni
a központi hatalmak földjeit, már
ezer sebből vérzik, fegyvereink vitézei
és belső láz gyötrik az óriást, amely
nemiégen még rémülete volt a világnak.
A béke, amit mi várunk és akarunk,
nem lehet más, mint alapkőtétele annak
az alkotásnak, ami jövő nyugalmunknak,
uj történelmünk grandiózus fejlődésének,
régi dicsőségünk uj hajnalhasadásának
kezdetét jelenti. Az entete pedig, amely
eleinte Berlinbe, Bécsbe és Budapestre
akart bevonulni, hogy itt diktálja a megalázó
békét, most már siránkozva-emlegeti,
hogy visszá kell foglalni tőlünk
az elhódított területeket és azután lehet
már békéről beszélni. Milyen változása
az időknek, milyen nagy fordulása a
sorsnak, amely az igazság erkölcsi alapját
menti meg győzelmünkkel a jövő
világ számára. A jó Isten dus aratást
enged nekünk itthon a mezőkön, ahol
bőségesen fizet a megszentelt hazai föld
a sok vérért, ami hősi fiaink szivéből
hullott el védelmében. És dus az aratásunk
a gránicoknál, a vértől ázott
harctereken, ahol a mesék varázslata
önt erőt katonáink lelkébe, hogy fáradhatlanul
rohanjanak előre a győzelem
utján, amig ellenségeinket porba sujtjuk
és visszaadjuk- a világnak az elrabolt
békét.
fLz a nyár — óh, miiyen emlékezetes,
forró nyara lesz ez a történelemnek —
érleli győzelmeink és ezzel a béke gyümölcseit.
Most folyik északon, a galiciai
és lengyel sikságokon és feljebb az
orosz zord hegyek között a legnagyobb
munka. Fiaink, ezek a csodálatos erejű
magyar gyerekek, meg a rengő léptű
német sisakosok, most vivják a már
tántorgó orosz kolosszussal a végső
tusát. Mintha idehallanánk csatakiáltásuk
zengését, mintha fülünkbe csendülne
az orosz földön^ zugó magyar Hymnusz
és a német Wacht atn Rhcin isteni muzsikája.
Gyönyörű harmóniába olvad
Össze a két nagy nemzet imádsága,
közben pedig a végét vonagló ellenség
hörgésc adja a nehéz disszonanciát.
Figyeljünk most északra. — Nagy
események napjainál vagyunk. Hőseink
most vivják a világ legnagyobb és legkeményebb
tusáját, most csavarják ki
az orosz ellenség kezéből a gyilkos
^ránktörők mérgezett kardját. Már inog
a megvert muszka óriás. Még csikorgatja
dühében a fogát. De harapni már
nem tud. Csak hörög és liheg a tehetetlen
kintól. Megkezdődött az utolsó
felvonás. A befejezést a nagy drámairó,
az isteni végzés már megállapította. A
német-osztrák-magyar hadak fejére már
megérlelte " az idő a győzelem babéros
glóriáját. A végső erőfeszítés legnagyobb
munkája nemsokára készen lesz, de ami
vér elhull még a lengyel földeken, az
csak dúsabbá teszi a mi biztös győzelmünk
legszebb virágját.
A Világháború.
- fl Magyar Távirati Iroda és flz Est\'mai táviratai. ~
M o r o d ostroma. Sajtóhadlszállás. Az északi hadjárat
elérkezett végső kifejlésének egyik legnevezetesebb
fejezetéhez, az oroszlengyelországi
védelmi váröv ostromának
kezdetéhez, melynek legelső eseménye:
Iwangorod ostroma. A mai német jelentés
szólt arról, hogy az egyesült német
és osztrák-magyar seregek már körülzárták
a rangsorban rögtön Varsó után
következő hatalmas orosz erősséget, Iwangorodot.
E jelentés óta ilt már ujabb
igen nevezetes fejlemények voltak. Nyugatról
már tegnap este megkezdődött
Iwangorod ostroma. Nehéz
tüzérségünk a vár külső védelmi
müvei előtt áll és egész éjszakán át
a legnagyobb kaliberek ontották
tüzüket Iwangorod sáncaira. A vár
eleste rövid időn belül várható.
Előre Lublin felé.
Sajtóhadiszállás. Kraszniktól és Krasznosztawtól
északra nagy és feltartóztathatlan
lendülettel törnek előre seregeink
Lublin és Cholm irányában, hogy a •
lublin-cholnii vasúti vonalat hatalmukba
kerítsék. Mindjobban kiderül, hogy az
orosz hadvezetőség itt, ezen a vonalon
egyesítette a fő védelmi erőt, mellyel
iwangorod és Varsó elleni előnyomulásunkat
feltartóztatni igyekszik. A világháború
legborzalmasabb ütközetei ismétlődtek
itt, ahol mindennap ember
ember ellen viaskodik. Az oroszoknak
ez a kétségbeesett védekezése teljesen
indokolt, mert a Kiew feié vezető lublin-
cholmi vasútvonal elvesztése igen
jelentékenyen rontaná az oroszok általános
helyzetét és az Iwangorod sorsára
is döntő befolyást fog gyakorolni.
Románia - mellettünk.
Berlin. A Berliner Tageblatt a
legbeavatottabb forrásból közli,
hogy a Dardanellák helyzete, az
antanthatalmaknak a Dardanelláknál
szenvedett, s folyton növekedő
kudarcai Romániát arra inditják,
hogy végleg a központi hatalmak
(Németország és Ausztria-Magyarország)
mellett foglaljon állást.
Óriási küzdelem
a bukoolna—besszaráblal határon.
Csernowitz. A bukovinai és besszarábiai
határon napok óta emberfölötti
küzdelmek folynak a rendkivül nagyszámban
magyar honvédséget magába
foglaló Pflanzer-Baltin hadsereg és az
oroszok között. Az oroszok minduntalan
kétségbeesett áttörési kísérletekkel
próbálkoznak, de ezek
csapataink szívós ellenállásán mind
sorra megtörnek. Az oroszok e frontrészen
mostanában óriási veszteségeket
szenvedtek és az utóbbi hetekben többször
hosszabb fegyverszünetet kértek,
hogy borzalmasan nagy számu halottalkat
eltemethessék.
A vajudú Oroszország.
Köln. A Kölnische Zeitung jelenti a
leghitelesebb orosz forrásból a következőket
:
Az orosz hadsereget ért óriási vereségeknek
és mérhetetlen emberveszteségeknek
nyilvánosságra jutása nemcsak a
hadsereg vezetésének irányításában eredményezett
nagy változást, hanem a birodalom
egész politikai életében is. Az
orosz oktobrista és a kadettpárt egyesültek
abban a törekvésben, hogy az
állam kormányzását magukhoz ragadják.
Tervük, ugy látszik, teljes mértékben
sikerülni is fog, mert a cár és a tluma
nagy része szeretnék az orosz birodalmat
ért szerencsétlenség miatti felelősséget
magukról minél jobban másra
áthárítani.
A trónörökös Budapesten.
Budapest. Károly Ferenc József trónörökös
augusztus hónap első felében
Budapestre fog érkezni, hol hosszabb
időn át tartózkodik. A trónörökös egyenesen
a király kívánságára jön ezúttal
Budapestre, hogy kellő alkalma legyen
a császári és királyi háznak a magyarság
iránt érzett háláját és szeretetét kifejezni,
amikre a magyar nemzet e háború
folyamán tanúsítóit páratlan áldozatkészségének
és ragaszkodásának \'ündöklő
példáival tett szert.
V
2. olda! ZALAI H KLAP 1915 julius 23
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. A Visztulától nyugatra\'
fekvő terűlet tegnap ismét a szövetségesek
nagy sikereinek színhelye volt. Az ellenség
főállását, melyet az oroszok tvangorodtól
nyugatra és délre a Kozienice-Janowiec vonalod
emeltek és váfSzerüen kiépítettek a
német csapatok a Badom-Nowoalcxadriai ut
mindkét oldalán áltörték. Az oroszok Ivangorodra
és a Visztula jobb partjára hátrálnak.
A visszavonulókat és a Nowoalexadriaí hidat
német tüzérség már tűz al.tt tartotta. Nyugatról
osztrák-magyar, délről német csapatok
harcolva közelednek tvangorod trődeihez. A
Visztulától nyugalra menekülő oroszok sok
falut felgyújtottak és a Viszlulától keletre a
harcok lankadatlan hevességgel tovább tartanak.
Az ellenség a legmakacsabbul védekezik.
József Ferdinánd herceg hadseregének
részei Chadelnél. és Borzechownál kemény
tusa után az oroszokat töjb állásból kivetették.
Aí\'etlenség veszteségei nagyok. A főherceg
hadseregénél foglyoknak tegnap jelzett
száma 8000-re, a zsákmány 15 géppuskára
és 4 lőszerkocsira emelkedett. Tovább keletre
a Bug felé német és osztrák-magyar
. csapatok szintén több helyen betörtek az
ellenséges vonalakba. A felső Bug mellett
Kamionka-StrumHovától északra magyar ezredek
rohammal elfoglalták a Dobrotvori hídfőt.
A Ztota-Lípa és Dnjeszter mellett a helyzet
változatlan. „
Olasz hadszíntér. A görzi grófságban teg-
. nap is lankadatlan heveséggel tombolt a
csata. A doberdói tensik a tengerpartig tegnap
egész napon át különösen nehéz tüzérségi
tömegtűz alatt volt. A hós védők helyt állottak
és az ellenség minden rohamát fényesen
• visszaverték. A Atoute Psichtól Polazzóig terjedő
szakaszoit az olaszok estig közelebb
nyomultak állásainkhoz. Éjjel etőbb Sctznét,
majd az említett helység és Vermeglianó közt
•az egész arcvonalon újból támadtak. Ma kora
reggel az összes rohamokat véresen visszavertük.
A derék magyar népfelkelés itt ismét
hősiesen ellentállolt. A görzi hidfó ellen, nevezetesen
Podgoré irányában az olaszok szakadatlanul
uj erőket vetettek harcba. Egymásután
tiz gyalogezred támadott e helyen hiába.
A küzdelemből csaknem mindenütt kézi tusa
lett. Három roham hiusult meg tegnap állásaink
előtt. Páratlan lelkesedéssel és szívóssággal
harcoló csapataink tehát négy napig
tartó csata u\'án ugy a doberdói fensikon,
mint a görzi hídfőnél megtartották állásaikat.
A harcoknak azonban még nincs vége. Piavánál.
Tolminonál és tovább északra az ellenség
tegnap élénk ágyúzást folyatott. Kra területén
az ütközetek tovább tartanak. A
karintiai és tiroli határvidéken a helyzet változatlan.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Iwangorodot körülzárták.
\\
Berlin, A nagyfőhadlszállás . jelenti:
Nyugati hadszíntér. Az Argounok nyugati
részében csapataink előbbre hatadtak. A Vogézekben
Reixackerkopftól délnyugatra az ellenség
tegnap hatszor támadott. Bajor csapatok
na^y véres veszteségekkel visszaverték. Este
Sondernachnát is visszautasítottuk az ellenség
támadását *
Keleti hadszíntér. Szawlétöl északkeletre
koncentrikusan előnyomuló csapataink sikeres
harcok közben 1130 oroszt elfogtak. Ezenkívül
öt gtyiuskát sok podgyászt és egy
utásztelepet zsákmányoltak. Az alsó Dubissa
menti áltörés eredményeképpén az előretörő
német oszlopok Orynszki-Pudriuny vidékéig
jutottak, útközben több ellenséges állást szereztek
meg és az oroszok a Rokicvo-tótól a
Nyemenlg terjedő egész arcvonalon hátrálnak.
Itt négy tisztet és 1210 főnyi legénységet
elfoglunk és négy géppuskát zsákmányoltunk.
A Visztulától délre az oroszokat Varsó megnagyobbított
hídfő állásába, a Blonie-Nadarzyngora
üalvaria vonalba szorítottuk vissza.
Dé.keletl hadszíntér. Woyrsch vezérezrede}
hadseregének német csapatai merész nekirohanással
megakadályozták az ellenség kísérleteit,
hogy megvert csapatait Iwangorod érődéi
előtt megállítsa. Déltájban vitéz sziléziai
katonáink rohamnnl elfoglalták a Lugow*
Lugowoholai nagy hidfó állást. Nyomban utána
osztrák-magyar csapatokkat vállvetve az ellenséget
az egész arcvonalon visszavetettük
twanqoiod várába, a metyet immár szorosan
körülfogtunk. Iwangorodtó! északnyugatra osztrák-
magyar csapatok a Visztula nyugati partján
még harcolnak. Tegnap több mint \'3000
oroszt elfogtunk és tizenegy géppuskát zsákmányoltunk.
A Visztula és Bug között a csata
Mackensen táborszernagy fővezérlete alatt
tovább tart. Lubllntól délnyugatra az osztrákmagyar
csapatok előbbrehaladtak.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Zalai a Visztula mentén.
Harctéri visszaemlékezések. -
flmlkor jó zsidónak lenni-
Az alább következő, jóizü kis történet egy
nagyobb vidéki városban játszódott le. Zsidó
húsvét idején a hitközség itt is a saját költségén
élelmezte nyolc napon át a zsid^hitü
sebesülleket és betegeket, egy nyilvános étteremben.
Mondani sem kell, hogy a hitközség
dicséretes áldozatkészséggel jtrt el s az csténkint
hazatérő makkabeusok ragyogó arccal
dicsekedtek el otthonmaradt bajtársaknak,
hogy milyen pompás - dolguk \'volt. micsoda
nagyszerű ételekkel traktálták őket. A zsebük
tele voltak süteménnyel, pászkávat, sülttojással
és hideghussal. amit nagylelkűen és testvériesen
megosztottak a többiekkel. Ez azon*
\'ban nem szüntette meg a derék harcosok
bosszúságát, akik a sovány kórházi koszt
mellől mi tűrés, mí tagadás, erősen irigyelték
a zsidó kamerádokat Egyikük, aki sohase
titkolta, hogy nagy ellenszenvet érez Palesztina
iránt, kl Is kelt alaposan, hogy a zsidóknak
még itt is jobb dolguk van, mint a jámbor
keresztényeknek, mintha nein is ők emésziették
cl volna a mi urunk Jézus Krisztust.
A zsidók egy darabig megszeppenve hallgatták
az antiszemita Demosthenes dörgedelmes
fillppikált, amelyeket a többség erélyesen
helyeselt. Egyszerre egy huncut képű, zsidó
káplár állott a néptribun elé.
— Tudod mit, — mondla neki, — nem
kell azért ugy ordítani. Ha fáj njked, gyere
el holnap velünk te is.
A bakának megakadt a szó a torkán. A
hangja egyszerre meghalkult, amint bátortalanul
kérdezte:
— Oztán lehet azt ?
— Hogyne lehetne, — lelet a káplár. —
Csak jössz és azt mondod, hogy zsidó vagy.
Senklsem kéri a születési bizónyitványodat.
Mitőlünk se kérték az „Igazságot". Akkor ozt
téged ts azok a finom fehérnépek fognak
kiszolgálni. .
Másnap reggel tényleg a zsidókkal tartott
a fiók-lslóczy. A többiek izgatottan várták az
estét, hogy ml történt. Leleplezték-e a jámbor
szélhámost ?
• De nem <»/Vrtént baj. Este épen olyan ragyogó
arccaf tért haza. mint a hamisítatlan
izraeliták, A zsebe tele volt mindenféle földi
jóval. Hallgatagon tűrte ostromló bajtársai
zápor módjára fölhangzó kérdéseit és végtére
Is csak ennyit mondott nagy titokzatosan :
— Na nem mondom, .néha jó zsidónak
lenni. Különösen így húsvét táján. Hiába, csak
a zsidók tudják, hogy ml a jó.
Másnáp lizett is kiszöktek a .zsidókkal.
II ÍREK.
Gyermekszinbáz A sebesültek javára.
Egy kanizsai kisfiú, Bágyoni Szabó Endre
négy pajtásával és két kis leánykávai színtársulatot
alakított, mely apró színdarabok
előadásával szolgálja a nagy háború szent.
llfcyét. A gyerekek, névszefint Bágyoni Szabó
Endre, Krausz Rózsi, Strasser Ilus, Beck
Miklós, Bágyoni Szabó György," Krausz Sándor
és Strasser Józsi, nagyszámú pajtásaik
részére a minap rendezték egy kertben az
első színielőadást, melynek 6 koronát kitevő
bevételét a nagykanizsai hadsegélyzőhöz vitték,
hogy azt a sebesült katonák céljaira fordítsák.
A száz centiméternél alig magasabb színházi
publikumnak nem egy tagja egész « vagyonát
odaadta ez alkalommal a haza oltárára. Valóban
tanulhatnának tőlük a nagyok.
Betörések a kanizsai pályaudvaron- A
Délivaspálya társaság nagykanizsai állomásfőnöksége
azt a jelentést tette á minap a rendőrkapitányságnál,
hogy egy lezárt teherkocsit
a kanizsai pályaudvaron ismeretlen tettesek
feltörtek és abból számos süveg cukrot
elloptak. Alig hogy ezt a jelentést tudomásul
vette a\' rendőrkapitányság, a mozgópostafőnökség
ís értesítette a kapitányságot, hogy a
pályaudvaron tegnap éjszaka egy csomaggal
telt postakocsit Is feltörtek és abban nagy
garázdálkodást vittek véghez. -A kapitányság
emberei a het,színen megjelenve a feltört
postakocsiban az ezernyi csomagot a legnagyobb
rendetlenségben összevissza dobálva
találták és azok között számosat felszakítottak
a betörők, hogy előbb meggyőződjenek,
mit érdemes közülük ellopni. A postakocsiból
ellopott értékek nagyságát és mennyiségét
megközelítőleg sem lehetett megállapítani s
az csak akkor lesz megállapítható, ha majd
a rendeltetési helyükre meg nem érkező csomagok
címzettjei, vagy feladói reklamálják
azokat a postánál. A feltört postakocsiban
kizárólag csomagok voltak, mert a pénzesleveleket
nyomban .megérkezésük után a hivatalba
szokták vinni. A vasúti teherkocsiból
ellopott tárgyakat pontosan megtudták állapítani
és pedig a fuvartevelek adatai alapján.
Pollermann János rendőrtiszt, a bünűgyl osztálynak
ezidőszerintl referense nagy apparátussal
kezdett a vasúti betörések tetteseinek kiderítéséhez.
Nem kevesebb, mint 17 tanút és
gyanúsítottat idézett meg kihallgatásra; melynek
eredménye egyelőre a nyomozás sikere
érdekében nem közölhető,
Cserkésztóborozás Balatonbogláron. A
fővárosi Markó-utcaP állami főgimnázium
cserkészcsapata ezldei nyárt táborozását Balatonbogláron
tartja, ahol a Vasúti szállódig
ban van elszállásolva a csapatnak 30 taj
két felügyelő vezetése alatt. Bár megállapodó
szerint a táborozás augusztus 1-éig tart,,
szülők legnagyobb részének kívánságára]
1915. julius 23.
vezetőség meghosszabbítja az ott tartózkodást
augusztus 15-éig. Egyúttal pedig, hogy azoknak
Is, kik a julius havi táborozásban nem
vehettek részt, most alkalmat nyújthasson
ojcsó üdülésre, uj jelentkezőket vesz fel. de
csak korlátolt számban. A második táborozás,
mely augusztus 1-től 15-ig tart, részvételi
dija 70 korona, amelyben bennloglaltatlk teltes
ellátás és fürdés az emiitett időre, azonkívül
három balatoni kirándulás (Badacsony,
Keszthely, Tihany, esetleg Siófok) összes
költségei. Jelentkezhetnek középiskolai tanulók,
akár tagjai valamely cserkészcsapatnak,
akár nem. Jelentkezési határidő augusztus 1.
Mindennemű felvilágosítást nyújt a cserkészet
és táborozás ügyében a „Cserkésztábor Fő*
parancsnoksága" Balatonboglár.
Tizennyolc piaci kihágás cim alatt tegnap
köz«Wt liirünk szólt löbbek között ártól is,
hogy a piacon Luczy Miklósné MagVar-utcal
kofa nemcsak a maximális árak rendeletét
nem akarta respektálni, hanein még egy rendőrt
is inzultált, amiért hatóság elleni erőszak
miatt büntető biróság elé fog kerülni. Ma
Luczy Miklósné szerkesztőségünkben megjelenve
igazolta, hogy ő nem kofa, hanein
Magyar-utcai háztulajdonos, aki a saját terményét
árulta, helyesebben áruitatta a piacon,
ahol a megtörtént botránynál is csak véletlenül
volt jelen.
Nagykanizsa a vak katonáknak. A nagykanizsai
Központi Jóléti Iroda kezdeményezésére
dr. Tatmis Jánosné és dr. Rotschild Jakabné
úrasszonyok gyiljtőivein az alábbi adományok
gyűltek össze Nagykanizsán a vak
katonák részére:
Stern József P—, Schleifer Imréné !•—,
Berger ignácné 2—, FischI Ernőné 10 —,
Rotschlld Zsigmond 50*—, Rotschild Samu
40.—, Hazai biztosító 5 —, ,Labor Arnoidné
5—, Hacker Vilmos 2—, Kohn 2—, Weisz
Lajos 2-—, Szeidman Samu 2 —, Hein Lajos
10-—, Gutman J. H. 50 —, özv. Vidor Samuné
10—. Hirschler Sugár 2\'—, Löwy Adolfné
8\'—, dr. Kovács 2-—, Hegyeshalmi Flscher
Imre 20—. Kaiser Jakab 1—, Bati Udrika
P—, Tuboly 5-—, Maschanszker—MO, Petermann
József 10 —, dr. Eöri Szabó Jenő 5 —,
Sonnenbirg Frigyesné 3\'—, Lehr Oszkár 2 —,
Milhofer Gyuláné 120, Belllheim és Guth
10—, Rosenbcrg Jánosné P—, Wellisch
Márkus 3-—, Adriai bisztositó 2 —, Stern
Sándor 10—, dr. Tamás J^lnos és dr. Tamás
Jánosné 10—, Aczél Pál 5 - Risó Lászlóné
P—, Dukász Dávidné 2 —, dr. Kerlészné
5—, Knortzer Györgyné3 —, Steíner Simonné
2-—, Pallos Zsigmondné 4 - - , Schmidt Miksa
3\'—, Kovács János P—, d/. Rotschild Jakab
10 —, Fahn Adolné P—, Beck Józsefné P—,
Platschek Aladárné — 60, Feldmann Józsefné
5*—, Amerikai Áruház P—, Fodor Józsel P—,
Vékásy Károly P - , Fitzkó János P—, Kreisz-
, ler Albert P—, Számck Lajosné p—, Szilárd
Jenőné P—, Elek Ernő 10 —, Lackenbaeher
Ede 2 - , Steiner Mór P—, Reik Gyula 3 \' - ,
tórschner Mór 5\'—, Síréin Vilmos 2 - , Stern
József 2—, Grűnfeld Márkné 2—, Kardos és
Steiner 5—, Weiszfeld és Fischer 5—, Reik
Péter 5—, Keller Mátyás 2—, Májon testvérek
2 —, Keleti Mórné 2 - , N. N. 2\'—,
Petrics György P—, Fleischacker József és
fia 2—, özv. Deutch Albertné P— korona.
fl polgárőrt szolgálat. Ma, pénteken este
ax alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni; . ,
Szvetecz Lajos. Sárvári János, Dávid István,
Kovács János, Spitzer Mór, Kollcr Jenő, Barbély
József, Csányi Elek, Horváth László,
Katona István, Tollár János, Mancsek Ferenc,
Farkas József, Oábor György, Nagy Antal,
Freischmledt István, Danis Lajos, Németh J.
ZALAI HiRLAP 3 Oldal
Szinház.
* Heti műsor:
Cséplés! idényhez
rendkívül szükséges
Pénteken : Jönnek a németek. Életkép.
Szombat: Mtf$Ondér.Nagy operettbemulató.
, Vasárnap : Mozitündér. Másodszor.
• fl Cigányprímás. Nagy színházi esték,
tomboló sikerek remineszcenciája szállt tegnap
este a kanizsai aréna gyéren benépesedett
padsorai fölött. A két év előtti sziniszezon
pazar sikerű slágerét, a Cigányszerelcm cimü
operettet elevenítette lel a társulat s aki azt
megnézni elment az arénába, inkább a régi
emlékek kedvéért meni, semmint az erősen
lejátszóit darabiuk Isten tudja hinyadszori
reprize iránti kíváncsiságból. Mindezek dacára
a tegnapi előadás éok Önmagában Is érdemes
látni és hallani valót nyújtott. Ezek között
mindenekelőtt említést érdemel, hogy szebb,
sikerültebb cígánytipust még keveset láttak a
^ kanizsai arénában a tegnapi cigányprímásnál,
Tihanyi Bélánál, kinek meleg éneke talán soha
még ilyen közvetlenül nein hatott. Peterdi
Etel, a primadonna Is meggyőzött arról, hogy
annak idején rendkívüli sikere lehetett a cigánylány
hálás szerepében. Csanddi Irma finom
modulációkban dus éneke volt még az,
ami jelentékenyen feledtette a darab elcsépeltségét,
valamint Böszörményi Béla és Sebestyén\'
Jenő rutinos játéka. Zalay Marcit szépsége
pedig az előadás végén az összes netáni elégedetlenkedőket
kiengesztelte és kárpótolta
őket az előadás egynémely fogyatékosságaiéit.
Felelős szerkesztő: Gürtler István.
» Í.-V- A r. II VM
E G N Y Í L O T T ! —~
Szívós Antal müórás és látszerész
uj üzlete a Kazinczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
Katonai szolgálattól mentes
magyar levelező
aki a német nyelvet is bírja,
azonnali alkalmazást nyer.
Ajánlotok Stalner Gyula Körmend
(Vasmegye) címre intézendők.
URANIA m o z g ó k é p palota.
Koxfoar>-utc«:< Trl<*un 2V».
Szombat vasárnap, julius 24. és 25.
egy hatalmas és csodás fim sorozat első
képe kerül szinre:
A szép Kathlyn
kalandjai
dráma 5 leivonásban.
És a szenzációs kisérö műsor.
Rendet helyár«k. — Kltünó iene.
Elóadátok hétköznap 0 ét 9 órakor, vatárét
ünnepnapokon S, 5. 7 él 9 órakor.
BENZDLINE az uj hajlóerő motorüzemekhez, a benzint
teljes értékben pótolja. Minden mennyiséget
katonai és pénzügyőri engedély
nélkül, azonnal körmendi raktáramból
utánvéttel szállítok. Ajánlok továbbá
HOTORKEHÖOLÍJAT bármilyen mennyiséget
a kannák árának felszámításával.\'
Egyedárusitó és főraktár:
HAAS ALADÁR, KÖRMEND.
É
r
helyett szép és tartós
munkát végez, olcsón
REISZ
Ö elmés szobafestő, Kazlnc?-u. 4.
Családi báz
a Fő-utca közelében előnyös
feltételek mellett eladó. ~1K9
A ház 4 szobából és mellékhelyiségekből
áll. — Cim megtudható
a kiadóhivatalban. —
Járványos és fertőző betegségek ellen
legbiztosabb óvszer az erősen szénsavas
a legkellemesebb Izd asztali és borvíz.
Állandóan palackcserével kapható
s isy háztartásban a lcsolcsőbb.
——: Főalárumltáa Nagykanlzaánt =====
faszer és csemege
kereskedésében.::
Egy jó házból való fiu
Ianoneznak
felvétetik NEU és KLEItlIcéí
füszerkerejHedésében. = =
Utcai lapelúrusltók
a Zalai Hirlap
kladóhlvatalíban felvitetnek,
-t. oidal. ZALA! HIRLAP 15. julius 2t.
. • • V L - . \' ^ l
festfi vállalata
HofiyHanízsn. Mnfiynr-u. Z3
» boni J IBIfllíl faerezés
mdríöny Dtűnzotok f u t ó t
Épület-, szobafestés
bútor, flzlelberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k Q n k
magasan fejlett IzlésQnk
és technikánk a legkényesebb
igényeket ts kielégíti
Árajánlatul, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 1 11 Vezérképviselet:
KYOMDA: XAGYKAIZSJL
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram / / -
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
* felfrissítettem. =•
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgl
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. :?
— A legfinomabb árukl
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GoldberíeMÉ.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
V.
GUTENBERG NYOMDA
% NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. sürgönyeim:
Q u t o n b o r a n y o m d a
* •• Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.

V
Telefon 41. szám
* Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a kiadótulajdonosnál Gutenberg-nyomda (MUni Í IQ oldbcrger) Nagykanizsa.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. augusztus 19. hétfő 173. szám ZALAI HlRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
I I O f l i a t é B l * r a k i Halyban bázhoz hordva I bóra 1 K.
Igyca «xá« 4 fillér Vidékre, poatán . . I bóra 1-50 K.
Nyllttér éa hirdetések megállapított árak azertnL
Alapította:
Dr. H A J D Ú QYULA.
Kiadóhivatal! Outenbtrfc-njomda Cacngery-nt 7. izán.
Ttlefon: Szerkeaztóaé* 41. Kiadóhivatal 41.
Az izzó szuronyok
Két vezérkara van a;német hadseregnek.
Az egyik, amely a harcok óriási
gépezetének középpontjában a mozdulatokat
egy-egy billentyű-nyomással kormányozza,
bekerítésre irányítja, vagy
döntő csapásokra szögezi, szinte napnap
után hirt ad magáról. A ragyogó
győzelmek hosszú sora teszi bámulttá
és rettegetté ezt a vezérkart.
A másik vezérkar a fronttól távol
csöndben dolgozó szerve a hadviselésnek,
de-azért sikerekben, dicsőségben
ép oly hatalmas, mint az előbbi. A német
technika szervezte meg ezt a vezérkart,
amely a hadviselésnek fenomenális
eszközeit szolgáltatta eddig a német elszántság
és hősi kitartás számára. Ez a
vezérkar, ép ugy, mint az előbbinél,
már a békében kezdte hatalmas munkáját
és a háború alatt szakadatlanul doldozik
s uj, meg uj meglepetéseket dob
az ellenség elé. Ez a vezérkar csinálta
meg a Zeppelineket, az óriási tengeralattjárókat,
a negyvenkettős mozsarakat;
ez a vezérkar csinálta meg lövészárok
harcnak olyan védő-eszközeit, amelyekkel
szemben a franciák fél év óta hiába
erőlködnek. A maguk találmányai mellett
nem sajnálják a fáradságot, hogy az
ellenség okos ötleteit alkalmazzák, amint
azt a repülőgépek „Invention írancaise
produktion allemande" feliratú acélnyilai
mutatják.
Most megint uj, zseniális haditettét
hozzák hirül ennek a második hadseregnek.
Az izzó szuronyok ötletét. A hosszú
álló harcokban, amelyek különösen a
nyugati hadszintéren fárasztják az ellenfeleket,
a franciáknak egyik legbiztosabb
védőeszközük a többszörös drótsövény,
amely a váratlan támadások és rohamok
ellen fedi őket. A szuronyokra húzott
drótvágó Ollók tehetetlenek az ilyen
drótsövényekkel szemben. Amig az ellenséges
katona az első, második sor drótot
átnyesi, a sövények mögötti lövészárokból
a gépfegyver lekaszálja.
Ez ellen készültek a német szuronyok.
Ugy látszik, már javában használják
őket, mert a német sajtó elárulta a titkukat.
A szurony végére erősített kis
fémhenger ez, amelyből hatalmas nyomással
öt-hat tűzsugár tör kl s ezek
forró lángja a legerősebb drótot egy
pillanat alatt megolvasztja. A katonának,
aki ily izzó szuronnyal megy előre, nem
akadály az ötszörös drótsövény; ja támadás
gyorsaságát meg nem állítja; a
tüzsugarak ellenállhatatlanul nyitnak utat
az ellenséges lövészárok felé.
Ott, ahol minden gondolat, minden
érzés, minden pénz, minden akarat és
minden erő egy célt szolgál: a győzelmet,
ragyogóan teszi meg a magáét a
német technika. A békében is ennek a hogy mi jön ezután, de minden ujabb
technikának nagysága gyűrte le az angol- hadi találmány után ,megértjük és begyártpart,
a háborúban is ez arat az csüljük a németek mondását: Még taregész
világ felett diadalt. Az iz?ó szu- tunk néhány meglepetést mélyen tisztelt
rony bizonyára nem utolsó remeke ennek ellenségeink számára,
a technikának. Ma még nem sejtjük,
A VILÁGHÁBORÚ.
i 0 Magyar Távirati Iroda és Az Est mai táviratai. •—
Az ébredő Balkán.
Oroszországi és galíciai diadalmas elónyonyomulásunkkal
párhuzamosan és e diadalokkal
egyenlő tempóban térnek sorra egymásután a
Balkán népei a józanáág egyenes útjára. Tegnap
arról szólt egy rotterdami hiteles hir, hogy
a szerbek már nem óhajtják az antant győzelmét
s minden erejükkel Olaszország albániai
törekvései ellen akarnak sikra szállni. A román
kormány félhivatalosa pedig erélyes hangú
közleményben utasítja vissza azokat, akik
Románia ügyeibe minduntalan beleavatkozni
és fölötte mindenféle ugrató tanácsokkal gyámkodni
akarnak. Gyönyörűen egészifik ki c híreket
a mai alábbi táviratok, melyek a tegnapiakkal
együtt mind arról tesznek tanúságot, hogy
a balkán nemzetei józan öntudatra ébrednek,
mérhcfetelen gyászára az antanthatalmak orgyilkos
szövetségének és örök dicsőségére
az igazságnak és a központi hatalmak erkölcsi
és fegyveres erejének. A balkáni nagy fordulatról
szóló mai távirataink itt következnek :
Olasz tiltakozás
a balkáni államoknál.
Szófia. Olaszország követei Nisben,
Athénben és Cettlnjében a
szerb, görög és montenegrói kormányoknak
egybehangzó jegyzéket
adtak át, melyben Olaszország tiltakozik
Albániának és Epirusnak
hadseregeik által való megszállása
ellen. Hangsúlyozza a jegyzék, hogy
Olaszország ez ügyben az összes
antanthatalmakkal egyetértésben
jár el.
Balkán blokk
Oroszország ellen.
Négy nappal ezelőtt hirt adtunk arról,
hogy Bratianu román miniszterelnök
kezdeményezésére tárgyalás Indult meg
a Balkánnak a háború fergetegén kivül
álló három állama, Románia, Bulgária és
Görögország között arra vonatkozólag,
hogy egyesült erővel védekezzenek
Oroszországnak balkáni aspirációi ellen.
Ezt a feltűnést kellő privát értesülésünket
megerősíti ma az alábbi hiteles helyről
származó jelentés:
Köln. A KÖlnlsche Zeitungnak
táviratozzák Szófiából, hogy Románia,
Bulgária és Görögország között
uj balkánblokk van készülőben melynek
célja Oroszország balkáni törekvéseivel
való erélyes szembeszállás.
Bolgár riadó
Szerbia ellen.
Bukarést. A szófia „Kambana" legutóbbi
száma feltűnést keltő cikkben
sürgeti, hogy Bulgária indítsa meg a
háborút Szerbia ellen. A Kambana,
melynek a bolgár kormánykörökkel való
összeköttetése közismert, többek között
ezeket irja:
Szerbia ma a nemzetiségi eszme hirdetése
dacára, benyomul Albániába és
ezzel elvágni igyekszik azt az egyetlen
utat, mely alkalmas volna arra, hogy
valamikor kissé közelebb vigye Bulgária
gazdasági életét a nyugati államokhoz.
Hát ilyen körülmények között nem volna-e
egyenesen bűn, ha továbbra is megmaradnánk
tétlen egykedvűségűnkben ?
Hát nem követnek el bünt azok, akik
ebben a döntő pillanatban Bulgária hősies,
harcedzett hadait nem vezetik a
Oolubin magaslataira, a Homol hegységbe
és a Leskowecbe?
itt az ideje, hogy felébredjünk mai
veszedelmesen hosszúidéig tartó álmunkból.
Most kell felébrednünk, amig nincs
későn. Bulgária most éli talán fennállásának
legfontosabb, egész jövőjére kiható
óráját.
Görögország azon fáradozik, hogy
visszanyerje Németországnak már-már
veszendőbe ment régi és igen értékés
rokonszenvét. Szerbia benyomul Albániába,
nem nagyon törődve azzal, vájjon
ez az akciója tetszik-e Olaszországnak.
És ki tudja, nem következik be rövidesen
az az időpont, amikor a monarchia
elfogadja Szerbiának békéért esedező
kezét ?
Nekünk nemzeti kötelességünk, hogy
véget vessünk Szerbia cinikus kihívásának
azáltal, hógy a bolgár Morawa
partjait birtokba vesszük.
2. olua!. ZALAI H RLAP I: 15 julius 24.
Orosz erőfeszítések
a bukovinai fronton.
Csernoviiz. Az oroszok a Dnjeszter
mellett szenvedett legutóbbi rettenetes
vereségeik fölött való kétségbeesett elkeseredésükben
minden erőik megfeszítésével
tegnap u| támadásokat kezdtek a
Bukovina északi határán lévő fronlszakaszon
és azt mindenáron áttörni igyekezdtek.
Az Összes orosz támadásokat
véresen visszavertük, dc a támadások az
éjszaka megismétlődtek. Csapataink ekkor
egészen közel engedték magukhoz az
oroszokat, majd rettentő, gyilkos erejű
puska és ágyutüzclást indítottak ellenük,
öt óra hosszat özönlött hadállásaink felé
az orosz áradat, de hasztalanul, az éjszakai
támadás is az oroszok tökéletes
visszaveretésévél végződött. Az oroszok
itteni veszteségei "felbecsülhetetlen nagyságúak.
Az éjszakai harc rémes ágyudörgése
erősen ha Iható volt Csernovicban
is.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér. Déllcngydországban Wolhiniában
és a Bug felső folyásánál a harc
tovább folyik. A Kamionka-Sirumilova-Kriszlinopol-
Sokal közötti Bug szakasz ellen amelynek
keleti partján néhány hídfőállást rendeztünk
bc, az ellenség igen nagy erőket vitt
harcba. Egyes pontokon lövészárkainktól 300
lépésnyire küzdötte magái, másutt kézitusára
került a sor. Az oroszokat mindenütt nagy
veszteségeik mellett visszavertük. A Bisztrica
és Visztula között József Ferdinánd főherceg
csapatai az ellenséget Belzijrc Belizceböl
Vronon tul vetteték vissza. A Visztulától
nyugatra a Pilica torkolatától felfelé a szövetségesek
a folyamig és az ivangorodi várövig
nyomultak előre. Kozimierz melleit csapataink
ellenséges hátvéddel még harcolnak.
Az arcvonal egyéb részén a helyzet változatlan.
Olasz hadszintér. A görzi grófságban a
csata még mindig nem ért véget. Az olas/ok
a görzi hidfő ellen tegnap mérsékelt tüzelést
folytattak. Podgora előterén százával hevernek
az ellenség hullái. Csapataink a hidfő eredeti
állásait kivétel nélkül birtokukban tartják. A
Pcteano Sdrausslna szakasz ellen mult éjjel
az o\'aszok három támadást intéztek. E támadásokat
visszavertük. Az ellenségnek ujabb
előretörése Sclz és Vermegliano mellett, valamint
a Monie Cosich ellen ép ugy, mint
Összes előző kísérletei, hiábavalók voltak. Az
Isonzo középső ^folyása mentén csak ágyuharc
volt. A Km területen csapataink tegnap
továbbá éjjel és ma reggel több támadást
visszavertek. Höferaltábornagy.
A németek harcai.
Berlin, A nagyíöhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Soucheztöl északra és
délnyugatra az ellenség éjszakai kézigránát
támadását visszautasítottuk. A Vogézekben
tovább folyt a harc. A Relchsackerkopfon is
eredménytelenül támadtak a franciák. Metzeral
mellett kivertük őket egy előretolt állásból,
amelyet azután veszteségek elkerülése céljából
tervszerűen kiürítettünk. Thiáucourt és a Maas
és Mosel Űzött fekvő más helyséffek többszöri
lövtésére válaszul tüzérségünk tegnap
Pont a Moussonttüz alá vette. Conflans mellett
légi harcokban egy ellenséges hadirepülőgépet
megsemmisítenünk.
Keleti hadszintér. Kurlandban folytonos
harcok közölt követjük a kelet felé hátráló
oroszokat. E harcban tegnap 655(J oroszt elfogtunk
és három ágyút, sok lőszerkocsit és%
lábori konyhát zsákmányoltunk. A Narew és a
varsói hídfőállás felé seregeink közelebb nyomultak
Rozan előtt Míluny falut és a syai erődítményt
szuronyrohammal elfoglaltuk. Az
utóbbi helyen 290 oroszt elfogtunk. Az oroszok
nowogeorgiewszkyi éjjeli kitörései meghiúsultak.
Délkeleti hadszintér. A Visztula nyugati
pariját Janoviectől üranicáig megtisztítottuk
az ellenségtől. A Kozimierztől délkeletre elterülő
erdőségben orosz hátvédekkel még folyik
a harc. A szövetséges csapatoknak a
Visztula és a Bug között sikerült az ellenség
szívós ellenállását különböző pontokon megtörni
és őt ott visszavonulásra kényszeríteni.
At oroszok véres veszteségei rendkivül nagyok
(Granica 10 kilométernyire van Ivangorodtól
délre). A miniszterelnökség sajtóosztálya.
^.rs-fg u K- xrs xsluwu
HIREK.
Gabonát vásárol Nagykanizsa város. A
városok közélelmezése körül az elmúlt télen
és tavaszon át tapasztalt visszásságok és
mérhetetlen panaszok arra indították a kormányi,
hogy a rekvirálásáról szóló rendeletet
megváltoztassa olyképpen, hogy az uj termésből
mindenki beszerezhet ez év szeptember
15-éig annyi gabonát, amennyi jövő évi
augusztus 15-ig való szükségleteinek kielégítéséhez
elegendő. A magyarországi- városok
sorra gondoskodnak lakósságuk lisztszükségletének
ily módon való biztosításáról. Nagykanizsa
város tanácsa is oku!t a mult tapasztalatain
és szintén vásárol az egész város
részérc egy évre elegendő gabonát. A földmivclési
miniszterhez intézett föliratában Nagykanizsa
város 315 waggon gabona vásárlására
kétt engedélyt, mely mennyiség Nagykanizsának
éppen elég lesz. A számítás kulcsa a
következő: Összesen 26000 embert számítottak
a városi gabonára rászorulónak., Ehhez
még hozzávettek 300 idegent, akik legalább
ilyen számban vannak állandóan Nagykanizsán.
A 26300 főre átlagban havi 10 kiló gabonát
számítottak, ami egy évre (12 hónapra) összesen
3 millió 150 ezer kilogrammot, vagyis
31,500 métermázsát, avagy 315 waggon mennyiségét
teszi, összesen tehát 315 waggon gabonára
van szüksége Nagykanizsa városának
a jövő évi termésig. A város felterjesztésében
arra kérte a minisztert, hogy ezt a mennyiséget
közvetlenül a termelőktől és pedig a
nagykanizsai, letenyei és csurgói járásokból
szerezhesse be. A városi hatóság természetesen
maga nem vásárol, hanem megbízást ad
erre a Franz Lajos és fiai gőzmalmi részvénytársaságnak,
mely az említett mennyiséget
jövő termésig tartozik majd a kereskedők
utján a városi közönség rendelkezésére bocsájtani.
Ami pedig a 315 waggon városi
gabona költségeit illeti, erre nézve a jövő
szerdán ( f . hó 28-án) fog a városi közgyűlés
határozatot hozni, amikorig a miniszter jóváhagyó
válasza valószínűleg szinte le fog érkezni
Nagykanizsára.
Egy főldlnk kettős vitézségi kitüntetése.
Krausz Fülöp nagykanizsai üveges fii, Krausz
józsef fővárosi banktisztviselő a székesfehérvári,
Hindenburg nevét viselő 69-es bakákkal
mint kadettőrmester vonult az északi harctérre.
ott hazafiul kötelességét, hogy a minap az
I. és ff. osztályú ezüst vitézségi érmekkel
tüntették kf, azonkívül soronklvül zászlóssá
léptették elő. Hős földink fivére Kanizsai
Elzának, a Füredi-színtársulat volt tagjának.
A 43—50 évesek sorozása Zalában. Ismeretes
az a legutóbbi kormányrendelet, mely a
43-50 éves népfölkelők összeírásáról és sorozásáról
szól. Mint Zalaegerszegről jelentik,
az összeírásra és sorozásra vonatkozó nyomtatványok
tegnap érkeztek le a vármegyéhez,
honnan azokat holnap továbbítják Nagykanizsára
és a járásokba. A 43—50 évesek sorozása
Nagykanizsán augusztus 23-án fog megkezdődni.
A sorozás a megyében legkésőbb
szeptember 7-ig tarthat. Amint a hirdetmény
megérkezik Nagykanizsára, nyomban kiírják
ai összeírásra szóló jelentkezés terminusát.
fl városi tisztviselők drágasági pótléka.
Nagykanizsa város tisztviselői a mindegyre
nyomasztóbbá váló megélhetési viszonyok
miatt drágasági pótlék Iránt adtak be kérvényt
a városi közgyűléshez. A városi tanács
tegnapi ülésében foglalkozott a mindennél méltányosabb
kívánságot tartalmazó kérvénnyel
s azt véleményezés végett a pénzügyi bizottságnak
adta ki, mely ma délután 5 órakor fog
összeülni, hogy a szerdai városi közgyűlés elé
terjesztendő drágasági pótlék-ügyről határozzon
Katonabangverseny a Centrálban és a
sétatéren. Mind jobban bővül, hétről-hétre
változatosabbá válik uj katunazenekarunk, a
12-ős Landwehrzenekar művészi programmja.
Ma este ismét hangversenyt tart a kitűnő
zenekar a Centrál kávéházban a harcoló
48-asok, 20-as honvédek és 12-ős Landwehreknek
cigarettával való ellátására. A zenekar
eddigi kanizsai működése, mint azt a minap
kimutattuk, 150,000 cigarettát eredményezett,
tehát állag hangversenyenként mintegy 30,000
cigarettát. A ma esti rendkivül nagy sikerűnek
Ígérkező hangverseny pazar műsora a következő:
1. Komzák: Albrecht főherceg induló.
2. Suppé: A vig pajtások c. operett nyitánya.
3. Nedbal: Gavallér valcer a .Lengyelvériből.
4. Wagner R: Dal az esticsillaghoz a
„Tanhüuser* c. operából.
5. Felrás: Tirol táncban és dalban. Egyveleg.
6. Urbach: Egy berlini éjszaka. Egyveleg.
7. Suppé: Nyitány a .Költő és paraszt"
c. operából.
8. Mntys: Abiturienten valcer.
9. Brahms: Magyar táncok No. 6.
10. Morse: .Joshivara" japán hangulat.
11. Klose: Lakodalmi dal. Szerenád.
12. Ertl: .Hoch und Deutchmeister" induló.
Holnap, vasárnap délután 5 órától 8-ig a
kanizsai hősök sirémlékalapja javára a sétatéren
hangversenyez a kitűnő zenekar, ahol a
pompás ligeti vendéglő egészíti ki a művészi
élvezeteket. A sétahangverseny belépődija 20
fillér, közkatonáknak és gyermekeknek pedig
10 fillér. Sebesültek tiszteletjegyet kapnak.
Ruesz Antal meghalt. A régi Kanizsa egy
érdekes, tipikus alakja halt meg ma reggel
egy Eötvös-téri kis legénylakásban: Ruesz
Antal rövid betegség után ma elhunyt. Sokan
ismerték a városban azt a tipikus megjelenésű
öreg urat, ki télen-nyáron virággal a
gomblyukában gyakran volt láthatd a korzón.
Az érdekes agglegény erőltetett fiatalos léptekkel
rótta mindig a\' korzó aszfaltját sehogy se
akarva elismerni, hogy elmúlt már hatvan
éves. Az életkora volt a gyengéje. Fiatalnak
érezte magát és nagyon megbántotta az, ki
„öreg urnák" szólította. A városi közkórháznak
volt a szerény fizetésű .hivatalnoka, de
Krausz József olyan vitézi bravúrral végezteannyaaggylú rsi oarsllbűarönk kéeltl. Aakpajart féőlenrid. éVtca lavmoilkt orP ajotlbnb

1915. julius 24. ZALAI Hi\'KLAP 3 oldal
ban és Ruesz Antal elvégezte a gimnáziumot
Nagykanizsán, érettségit tett és jogásznak is
beiratkozott. A megkezdett jogászpályán azonban
akkor is minden tizedik ember ha végigment.
— Ruesz Antal tanulmányai is abbamaradtak
és magántitkára lett az annak idején
Nagykanizsán löuri életet élő palini földesúrnak,
Clement uraságnak. Ekkor pompásan
ment Ruesz Antal sora és Igazán uri
módban volt része. Clement később elment,
titkára itt maradt és közkórházi hivatalnokságot
vállalt. Az egyszerű hivatalnok sorsát
bearanyozta a multak csillogó emléke. Ha
öntudatánál volt mikor meghalt, nem lehetetlen,
hogy az volt az utolsó kívánsága: tegyenek
egy rózsát halotti ruhájának gomblyukába.
fl Jóléti Iroda munkaközvetítése. A nagykanizsai
Központi Jóléti Iroda Népiroda osztálya
(Csengeri-u. 5.) munkát szerez: 2 takarítónőnek,
2 kocsisnak, 7 malommunkásnak,
1 almolnárnak, 1 gépésznek, 1 gyereklánynak,
1 kovácssegédnek, 3 mindenesnek, 1 nevelőnőnek,
1 szakácsnőnek, 2 szolgának ; munkdt
keres-. 1 hivatalszolga, 3 könnyű munkát vállaló,
1 szakácsnő, I szolga, 2 takarítónő, 3
házmesternő, 1 házmester, 1 gépész és 1 kereskedelmi
alkalmazott számára.
Kovács Lajos pincemester, 48. gyalogezredbali
katonának legközelebbi hozzátartozóját,
esetleg jóbarátját vagy ismerősét tisztelettel
fölkérem, szíveskedjék cimét velem tudatni.
Krizsó Kálmán ta/t. káplár Kolozsvár, 11.,
Zápolya-u. 24.
O Jóléti Iroda perselygyüjtése. A nagykanizsai
Központi Jóléti iroda a hadbavonultak
szegény gyermekeinek továbbá az elesett
katonák árváinak felruházására számos helyen
gynjtőperselyeket is helyezett el. Ezeket ,legutóbb
ürítették ki s azok tartalma a következő
volt:
Kardos és Steiner 2816, Makoviczky üyula
22-70, Szattler Lajos 1610, Berger Ignác 15 23,
Feldmann József 1329, Beck Béla 1010,
Blaskovics János 814, Szabó Antal 770, Barta
Alfréd 7-32, Rosenfeld Adolf 7-20, Bettlheim
és üuth 7-10, Weinberger Jenő 707, Matán
Ödön 578, Mikovényi Árpád 510. Milhofer
Ödön 5 06, Kis Ernő 4 29, Petermann József
419, Dióssy Béla 419, Kohn L. Lajos 4 J8,
Srieger István 406, ilj. Hirschler Miksa 405,
Schwarz és Tauber 3 59, Frank Vilmos 358,
dr. Merkly József 319, Stampf Zsigmond 318,
Berény József 316, Bojkor Uéláné 314, Kőrös
Géza 3-13, Ungár Sándor 305, Schwarcz
Dezső 3 01, Rotschild Albert 273, Hamburger
Miksa 2 39, Reik Gyula 2 37, Kreiner Gyula
2-22, Neumann Aladár 217, Weiszfeld és
Fischer 214, Miltényi Sándor 2 08, Kaufmann
Mór 2—, Pusovszky Sándor 1*97, Tóth
Lajos 178, Halász Ödön 171, Barta és Fürst
1-66, Buksz Ignác 163, Neu és Klein 158,
Alt és Böltm 151. Váry Zoltán 151, Wollák
Mór 1-45, Fonyó Mihály t\'36, Fischel Fülöp
lia 1-26, Eichner Sándor 124, Walics és
Deutsch 112, Zapletál Simon IMI, Keleti
Mór 1-08, Róth Laura 107, Fickó János 106,
Mezriczky József 1*03, Hirschler testvérek
—•99, Fodor József - 86, Platsek Manó - - 7 3 ,
Sveitzer József —.70, Mair József —J65,
Dedovácz Béla —-55, Sugár Adolf —\'45,
Welsz Miksa — 34, Szabó István —-28 fillér.
H polgárőr! szolgálat. Ma és holnap este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri Inspekciót
teljesíteni:
Szombaton;
Takács Oyula, Deutsch Pál, Léránt Péter.
Páll János, Kengyel Ferenc, Oodinek József,
Vasárnap:
Katona István, Horváth László. Malck Lajos,
Stróbl László, Fekete Imre. Meskó József,
Kajdi Oyula, Horváth Vendel, Mátyás István,
Benkő József, Vellák Bódi, Bínkő János,
Csányi László, Engelmann Sándor, Vellák
Lajos, Németh Gyula, Sándor István. Bezák
Antal.
Szinház.
* Heti tnüsor:
Szombat: Mozitündér. Nagy operettbemulató.
Vasárnap: Mozitündér. Másodszor.
* Színházi blrek. Ma, szombaton ismét
igazi nagy estéje lesz a kanizsai arénának.
Az idei operett-termés - legkiemelkedőbb példánya,
a „Mozitündér" (Die Kinokönigin)
vonul be ma arany szekerén Nagykanizsára,
hov^ azt ennek a lenge színpadi zsánernek
nagyszámú hívei már oly régen várják. A
Mozitündér a legújabb operettek valóságos
szenzációja, mely világszerte hódító körutat
járt. De nem szabad azt összetéveszteni a
„Mozikirállyal", mely Nagykanizsán e szezonban
szintén még szinre fog kerülni. A „Mozitündér"
Gilbertnek páratlanul jól sikerült legújabb
opeiettje, mely hemzseg a szebbnél
szebb és hangulatos énekszámoktól és igéző
táncoktól. Prózai részei pedig csupa ötletből
és szellemességből állnak, melyek egyik kacagásból
a másikba fordítják az egész nézőteret.
Mindezt, ugylátszik, a közönség is tudja és
nemcsak a szombati, hanem a másnapi, vasárnapi
előadásnak jegyeiért is valósággal ostromolja
a szinház jegypénztárát. — Hétfőn a
nagy sikeréről emlékezetes s ma aktuálissá vált
kitűnő drámairodalmi alkotás, a „Takarodó"
kertll szinre, melyben Gózon Béla, Izsó Miklós.
Tihanyi Béla, Kovács Imre, Papp István,
Sebestyén Jenő s az egyetlen női szereplő,
Fekete Rózsi jutottak elsőrangú szerepekhez.
— Előkészületben vannak még a „Nemtudomka"
operett, továbbá a „Kék egér"
cimü végtelenül bájos, pikáns bohózat s az
„Ikrek a táborban" cimü operett-újdonság.
* Színtársulatunk Őszi problémája. Színészeink
a hó elején azzal búcsúztak el Újvidéktől,
hogy szeptember l-től ott ujabb
négy heti színiidényt kezdenek. Ugy értesülünk,
hogy az ottani főispán, Matkovics Béla
buzgólkodott a színtársulat ezen tervének
megvalósítása érdekében s most az Országos
Szinészegyesület támaszt nehézségeket színészeink
újvidéki őszi szezonja ellen. A Színészegyesület
tanácsülése ugyanis ugy határozott
a minap, hogy Nádasdy József szabadkai
színtársulata október elsején Újvidékre vonuljon
be. Ettől ugyan szeptember elsején a
kanizsai színtársulat kezdhet Újvidéken négy
heti szezont, de már nagyobb kérdés az,
hogy Újvidék városa elfogad-e két hónapon
belül két színtársulatot, különösen midőn
színészeink alig pár hete jöttek el Újvidékről.
Mindenesetre nagy méltánytalanság érte színészeinket
a Szinészegyesületben, melynek
pedig nem szabadna egyik társulatot sem
különösképpen favorizálni és a másiknak létezése
elé a legnagyobb akadályokat görditeni.
Felelős szerkesztő: Gürtlar István.
M E O N Y I L O T T I = - =
Szívós Antal mflórás
Ő üzlete a SzI és látszerész
Kazinczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Hefter Oéza, Hege Jenő, Andri István, Vellák , j á ^phiM.
^ ^ ^ n c ^ z s t ^ ^ i / ^ T n , "§S$ óra, é k J r \' é s látszeíjavltáit n a g y i d -
Lajos, SzflcS Ferenc, Borbély József. dal végez.
Egy jó házból való fiu
Ianoneznak
felvétetik HEU és K L E I O í
Iflszerkeresketlésében.
Katonai szolgálattól mentes
magyar levelező
aki a német nyelvet is birja,
azonnali alkalmazást nyer.
Ajánlatok Stalner Gyula Körmend
(Vasmegye) cimrc intézendők.
Családi ház
a Fő-utca közelében előnyös
f e l t é t e l e k m e l l e t t eladó. IKfl
A h á z 4 s z o b á b ó l és mellékh
e l y i s é g e k b ő l áll. — Cim megt
u d h a t ó a k i a d ó h i v a t a l b a n . —
Járványos i s lertöző betegségek ellen
legbiztosabb óvszer az erősen szénsavas
Seprőkötők •• •• •• ••
• • • •
Ji fizetéssel, bavohkéntl Jakbérpótlékkal
(elvétetnek KARUJZ1 LAJOS seprűgyárában
SZEGED. Vásárt elyl.\'sügflr-a
13. s z . : : Jelentkezők e címre írjanak.
URANIA m o z g ó k é p palota.
Roifoajl-ulcaM TftehM 2W.
Szombat vasárnap, julius 24. és 25.
egy hatalmas és csodás fim sorozat első
képe kerül színre:
A szép KCafthlyn
kalandjai
regényes dráma I. és ll-ik sorozat 5 lelv.
A szerencse fia, vígjáték. A fiatalító por,
humoros. Strassburg, természeti.
Rendea helyárak. — KltOnö zene.
Etőadáaok hétköznap 6 ét 9 ónkor, vasáréi
ünnepnapokon 3, 5. 7 éa 0 órakor.
Járványos és lertöző betegségek ellen
[ legbiztosabb óvszer az erősen szénsavas
Pécsi Tettye Forrásvíz
I a legkellemesebb Izfl asztali és borvíz. \\
Álandóan palackcserével kapható |
s Ijy Mzfartísban a legolcsóbb, j
• Fűalárutitám N * g y k * n l * » á n : |
Szabó Antal
4. oldal. ZALAI HlRLAP 1915. julius 24. »»«r. i - u n
festő vállalata
WEöH9D!T9ItUK
AVILÁG9T!
IfafiyKanfzsa, Masyar-u. Z3
boni S Külföldi faerezés
márvány utániatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k ű n k
magasan fejlett ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégíti
Árajánlattal, szines vázl
a t r a j z z a l fölszólitásra
díjtalanul szolgálunk t I !
# 7 v &
1- >
Ml
u, /
\'\'v y
: \' / f c j & K - ismÉim
Vezérképviselet:
wmm nyomda : mm\\m.
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
— • -• felfrissítettem. ..
Raktáron tartok May és
Holfeld-féle rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket.
===== A legfinomabb áruk! =====
L legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel Goldber$em&
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. SQr«ö"yclm:
^ É p ^ Qutenbergnyomda
X Minden legkisebb nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomaion a kíadólulajdonosnll Ouler.berg-nyon.da (Míl.u t i 0 oldbcrgTr) N.gykanlzw.
I I ! . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. julius 26. hétfő 167. szám ZALAI HIRLAP társadalmi én kóz«nxdaságl napilap.
4 i ú t l s » ( * » * r t k * i f>«iyb«u liáxhox b o i t l ta 1 nora 1 K.
C(7«.1 fillér Viüekru, poitán . . I bor* i-50 K.
N y l l t t i r «» tiír.leté«• « m*«Allapltott <iri-.it uerint
Alapította:
Or. HAJDU ü YU LA.
Ktndóblvatat: (iutcnhcrK-nyooirta Cfenjfífy-ut 7. (Zita.
Ttletnn: r<«•«/•\'••••»: M. Kifi\'OMvataMl,
Egy éve
annak a napnak, hogy Szerbia megtagadta
ama föltételek legtöbbjének teljesítését,
amelyeket tőle a monarchia trónörököspár
meggyilkolása miatt követelt.
Azután rá három napra következett a
hadüzenet s megjelent a nemzethez a
magyar kormány szózata. Azóta, ez alatt
az egy rövid esztendő alatt, évszázadokra
kiható események történtek és
oly tömegesen, hogy a történetírók majdan
köteteket rónak össze belőlük.
Nem elbizakodva, nem dicsekedve,
csak komoly, nyugodt önérzettel, elfogugulatlanul
megállapíthatjuk az évforduló
mesgyéjén, hogy a nemzetek e\'véres
nagy harcában nekünk van és kezdet
óta nekünk volt igazunk. Ezt a háborút
nem ml akartuk. Ezt ellenségeink mesterségesen
erőszakolták reánk. Diplomáciai
akták kétségen felül bizonyítják,
hogy a háborút ml el nem kerülhettük.
Okosság és hadvezéri számítás meg
előrelátás dolga volt, hogy hirtelen elhatározással
mi kezdtük, nehogy amazok
még jobban összeszedhessék magukat.
Ami azóta történt, mind\' Igazolja
nagy német szövetségesünk egész vezérkarával
együttműködő hadvezetőségeink
kijelentéseit: lassanként megőrölni a
számbeli túlsúlyban levő ellenséget, hogy
az erők kiegyenlítődjenek, akkor jön el
aztán a mi időnk.
Mikor jön el számunkra ez az utolsó
kedvező pillanat, annak jóslásába nem
volna komoly dolog belebocsátkoznunk.
Talán még hösszu türelemre van szük-,
ségünk, sok megpróbáltatásnak lehetünk
kitéve s még sok áldozatot követelhet
tőlünk hazánk fönmaradásának szent
ügye, de annyit már ma is nyugodtan ^
megállapíthatunk, hogy bizalommal nézhetünk
a jövőbe s hogy ami áldozatot
eddig hoztunk : az viszont már eddig is
meghozta a maga gyümölcsét.
Az egy éves háború mérlege határozottan
javunkra billent. Ellenségeink,
még szaporodva is, gyöngébbeknek látszanak,
mint mi vagyunk. Győzelmünk
előbb vagy utóbb okvetlenül bekövetkezik.
Ebben szilárd meggyőződéssel
bizhalunk.
Ez egy. A másik az, hogy a magyar
nemzet erkölcsi ereje, államfentartó kiváló
tulajdonságai, katonáink páratlan
vitézsége a magyar nevet az egész világ
előtt, még ellenségeink elölt is oly tiszteltté,
naggyá és ismertté tették, aminő
még Mátyás király óta soha egyszer
sem volt.
Oly sziklabástyákká tömörült ódon
válaszfalakat omlasztottak le diadalróldiadalra
szálló hős katonáink világraszóló
vitézi tettei ez egy esztendő alatt,
amelyeknek sarokköveit azelőtt évtizedekig
hiába« feszegettük. Ma az egész
világ tudja, kik vagyunk. S végül a
hadban levő nemzetek között nincs egy
sem, amely egységesebb, összetartóbb
volna ma, mint az ezelőtt annyira széthúzó
magyar.
Mindezek oly kedvező eredmények,
amelyeknek tudatában az évforduló napján
megelégedéssel tekinthetünk vissza
az elmúlt háborús esztendőre s bizakodó
reménységgel várhatjuk a jövendőt.
R VILÁGHÁBORU.
fi Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai.
Uarsót feladják.
Hagy megrökönyödés Párlsban
Berlin. A Lokalanzeiger jelenti Párisból,
hogy összes párisi lapok előkészítik
olvasóközönségüket Varsó
mihamarabbi feladásának elkerülhetlenségére.
Az oroszok uj védelmi
vonalat készítenek elő a Bug vonalon,
melynek legfőbb pontja Breszt-Lltowszk
vára. Ezek a hírek a legnagyobb megrökönyödést
keltelték Párisban, melynek
lakóssága mindjobban felfogja az orosz
gőzhenger katasztrófáját. Egy Pártéhoz
közel fekvő faluban a minap e fordulattal
kapcsolatban nagy tanácskozás volt,
melyben Poincaré elnök, Joffre a francia
fővezér és Castelnau olasz tábornok
vettek részt.
A sikerült grandiózus hadicsel.
Sajtóhádiszállás. A német és oszfrákmagya^
haderők" oroszlengyelországi uj
offenzívája a legnagyobb szabású meglepetések
haditerve volt, Ott kezdődött
ez, hogy a szövetségesek látszólag a legnagyobb
vehemenciával nyomultak délről
Lublln irányában, s mikor az oroszok
óriási haderőt csoportosítottak József
Ferdinánd főhercegnek ez oldalról előretörő
hadserege ellen,\' váratlanul megindult
északon Hindenburg offenzívája.
És pedig elsősorban a Balti tengernél
Kurlandban, másodsorban pedig a Narew—
Visztula vonalon, Alig kezdődölt
meg az orosz tömegeknek ez ujabb
hadműveleteinkkel szemben való csoportosítása,
mikor ujabb meglepetés érte
őket és pedig nyugati irányból a közvetlenül
Varsó és Ivangorod ellen Irányuló
offenzivánk képében, ami ellen
ily körülmények között már a legkevesebb
módja és alkalma volt a folyto- -
nos meglepetésektől össze-vissza zavart
orosz haderőnek védekezésre. Az elmúlt
hét eredménye e nagyszerűen bevezetett
hadműveletek folyamányaképpen az,
hogy a sokat emlegetett híres orosz
várnégyszőg két oldalát elértük és szorongatjuk,
Varsónak "közvetlen közelébe
\'jutottunk, Ivangorodot pedig nyugatioldalról,
oslromoljuk.
Lugano. A Secolo cimü római lapnak
jelentik Kragujevacból: Szerbia
a többször megismételt orosz felhívás
dacára Kern kezdhet uj hadműveleteket,
Ausztria-Magyarország
ellen, mert a galíciai orosz vereségek
Szerbiát teljesen Izolálták,
azonkívül mert Románia semleges,
Bulgária pedig fenyegető magatartást
tanusit Szerbiaval szemben.
Riga ellen.
Berlin. A nagy főhadiszállás jelenti:
Riga ellen a német hadvezetőség fokozott
erővel kezdett uj akciót. Libau kikötőjében
legutóbb egy egész német hadtestet
hajóztak ki, melynek rendeltetése,
hogy a riga—kownói vasutvonalat megszerezze
és ezzel a legfontosabb orosz
kikötővárost, Rigát fő összekötő vasúti
vonalától megfossza.
Uj orosz kudarc
a bolgár kormánynál.
Bukarest. Savinsky szófiai orosz követ,
aki már annyi elutasítást kapott a bolgár
kormánytól, nem hagy fel kísérleteivel.
Ismét felkereste Radoslavov miniszterelnököt
és megkérte, közölje vele
Bulgária azon legminimálisabb követeléseit,
amelynek teljesítése esetén akcióba
lépne az entente oldalán. Radoszlavov
miniszterelnök, amint politikai körökben
beszélik, még az eddigieknél Is ridegebb
választ adott Oroszország követének.
Román hang mellettünk.
Brassó. Romániában mindinkább megerősödik
az a felfogás, hogy a románoknak
a saját érdekükben akcióba kell
lépni a központi hatalmak mellett C.
Árion, Károly király volt bizalmasa egy
nagy népgyűlésen pálcát tört a legyőzött
Oroszország fölött és kimutatta, hogy a
franciák, angolok és olaszok is csak saját
érdekeiket nézik, midőn Romániát ugratják,
pedig Románia csak a maga érdekeire
l^het tekintettel. Végül meggyőző
szavakban Sürgette az oroszok "elleni
háború megindítását.
Szerbia tehetetlensége.
ZALAI H KLAP mmmtm - 1 Ta&?m?ti JX.* v.J.-ié
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. Az orosz hadszíntéren a
tegnapi nap viszonylag nyugodtan telt el.
Csapataink Iwangorodnál az ellenség néhány
gyenge előretörését, visszautasították. Krilevtől
délre meghiusitottuk az oroszoknak ama kísérleteit,
hogy a Búgon átkeljenek. Egyébként
a helyzet változatlan.
Olasz hadszintér. A görzi grófságban az
ellenség egész napon át erős ágyutüzelésre
szorítkozott. A dobcrdói fensik szélén állásaink
ellen intézett kétségbeesett éjjeli fámadások
az olaszok súlyos veszteségei\' mellett
ismét összeomlottak és niitsem változtattak
azon, hogy a partvidéki arcvonal megrohanása
hiábavaló. - Höfer altábornagy/
A németek harcai.
Berlin. A nagyíöhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér. Az Argonnok keleti
szélén az ellenség egy erődházát felrobbantottuk,
Laumoisnál Ban de Sapplól délre a
franciák legelői levó árkaink egy kis részében
megvetették lábukat. Dünkirchcn várára
néhány bombát dobtunk.
Keleti hadszintér. Below tábornok hadseregénél
a harcok tovább folytak az ellenség
utóvédjével. Itt tegnap további Y 6000 oroszt
elfoglak. A Jesla menté*.Kownótol délre és
Demborgó vidékén Suwalkitól északkeletre
ellenség ellen intézett előretörések alkalmával
orosz lövészárkokat toglaltunk el. A Narewet
Ositrolenkától délre eső vidéktől kezdve Pultuskig
az egész arcvonalon állépitlnk. Pultusktól
délkeletre csapataink a Búghoz közelednek.
E vártól délnyugatra noha az ellenség
S Z Í V Ó S ellentállást fejtett ki, eWrtűk a Nasiclk-
Gzowo-i vonalat. Blonietől nyugatra az ellenség
több állásál elfoglaltuk és Varsótól délre
rohammal bevettük U.tanow Lbiska és Jazgarzew
helységeket.
Délkeleti hadszíntér. A német csapatoknál a
helyzet változatlan. (Ustanow Lbiska és Jazgerzew
helyiségek mintegy huszonöt kilométernyi
távolságban vannak Varsó központjától
déli irányban, üzowo tiz kilométerre van
Pultusktól, a Pultusk-Scrock-i ut mentén.)
A minlszlerelnOksrfg sujtóúsztalya.
M E G N Y Í L O T T ! éSzívós Antal mQórás és látszerész
uj Qzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), altol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javitást nagy gonddal
végez.
\\> \'
U R ^ ^ I ü mozgókép paloU.
m m • ») • Ku»*vn/i-uic« « Teitton tt-.
Szombat-vasárnap, jul. 31 és aug. 1-én
nagy kinematogrfiai
szenzáció!!
RendM helyárak. — KltOnö zene.
Elóadátok hétköznap 6 ét 9 órakor, vatáré
» Ünnepnapokon 3, 9. 7 és 0 órakor. \'
H Í R E K - .
Szerdán városi közgyűlés.
Nagyfontosságú tárgysorozat.
Jeleztük legutóbb, hogy holnapután, szerdán
délután 3 órakor rendkívüli közgyűlést tart
Nagykanizsa város képviselőtestülete. A holnaputáni
városi közgyűlésnek nagyfontosságú
városi dolgokat tartalmazó teljes tárgysorozata
a következő:
1. Városunk közélelmezésének biztosítása.
(Mint közöltük, Nagykanizsa város részére
egy évre elegendő, — 315 wjggon, — gabona
vásárlása. A szerk.)
2. A magyar városok országos kongresszusának
megkeresése a városi közélelmezés
tárgyában.
3. Az I—V. kerületi rom. kath. köztemető
kibővítéséhez szükséges ingatlanok kisajátítása.
4. A „Mercur vasmüvek r. t.«* Csengeryuti
gyártelepének kisajátítási eljárás utján való
megszüntetése.
5. A városi alkalmazottak anyagi helyzetének
javítása tárgyában tanácsi javaslat. (A
tisztviselők és napidijasok drágasági pótlékügye,
amiről legutóbb tudósítottunk. A szerk.)
6. A Principális völgyi lecsapoló társulat
kérelme 3000 kor. kölcsön előleg iránt.
7. A Rosenberg örökösökkel kntött adásvételi
szerződés bemut.-yása.
\' 8. Kornégh Pálné síül. Lakatos Anna nagykanizsai
lakóssal kötött adásvételi szerződés
bemutatása.
9. A foglalkozást közvetítő és cselédszerző
üzletekről szóló szabályrendelet módosítása.
10. A fogadó, vendéglő, étkezde, kávéház
és kávémérés Iparokról szóló szabályrendelet
módositása.
11. Parkas|Fer«nc rendőralkapítányságLnyugalombahelyezése.
12. Hajós Ferenc rendőrbízlos helyettesítése.
(Pollermann János rendőrkopilányi hivatalnok
véglegesítésének ügye. A szerk.)
13. A vármegye közigazgatási bizottságának
határozata ihászi Horváth István anyakönyvvczetőhelyeltes
hipnotikus gyógykezelési cselekménye
tárgyában.
14. Kertész Lipót v. állatorvos kérelme a
küzvágóhidi felügyelői teendők elvégzéseért
díjazásban való részesítése iránt.
15. A gyámpénzlár 1914. évi számadása.
16. Tárgyváltozás cimén törlésbe és szapo*
rodásba hozandó nugyei és községi pótadók
tárgyában tanácsi javaslat.
17. Pávelkovics János és Horváth Sándor,
volt csoporiházi bérlők hátralékos bértartozásának
leírása.
18. Tévesen előirt és behajthatatlan legelőbérek
leírása.
19. és 20. Mílller Károly, Ágoston Flórián,
Kalmár Henrik, Zsiga János, Kreiczer Samu
és Szabó András terhére fennálló gimnáziumi
tandijhátralékok lyirása.
21. Ofenbeck Károly, Matán Ödön, Fonyó
Mil>ály, Botdics János, Krámer Ignác, Ágoston
Flórián, Orünvald Samu, Szigeti (Schwarz)
Dávid. Mágics Ferenc, Rácz János, özv. Singer
lgnácné, Larnpel Adolf, Pinty Sándor, Klein
Adolf, Mathea Károly, Tamás Ignác, Németh
Anna, Szabó Sándor községi kötelékbe felvétele,
— Péler Gizella Illetőségének elismerése.
22. Molnár József és Engel Ferenc illetőségének
megtagadás* tárgyában tanácsi javaslat.
• Molnár Mihály vitézségi kitüntetése-
Hivatalos értesítés közli, hogy Molnár Mihály
cs. kir. 48. gyalogezredbeli kadettet őfelsége
az ellenséggel szemben tanúsított hősi magatartásának
elismeréseüi az I. oszt. .vitézség!
ezüstéremmel tüntette ki. Molnár Mihály, az
országos nevű komponista hosszú hónapokon
át volt Nagykanizsán és a város uri társadalmában
egyéni és művészi kvalitásaival páratlan
népszerűségre tett szert. Vitézi bravúrja
és annak gyönyörű elismertetése ennélfogva
egész Nagykanizsán a legszélesebb körben
igaz örömet kell.
( Slflnum laudis. A honvédség Rende\'et
Közlönye közölte, hogy őfelsége dr. Lakó
Imre 20. honvédgyalogezredbell népfölkelő
hadnagynak, aki a polgári életben Letenyén
ügyvéd, az ellenség előtt tanúsított vitéz
magatartásáért legfelsőbb elismerését nyilváníttatta
és ennek megfelelően a Signum laudis
éremmel tüntette ki.
öyászrovat. A napokban hosszú szenvedés
után cllnínyt Bécsben szentkirályi Nagy Valér
cs. kir. nyug altábornagy 66 éves korában.
Nagy Valér huszárezredes korában hosszú
időt töltött Nagykanizsán, ahol mini a lóavató
bizottság méneskar parancsnoka működött. A
Csengery-uton lévő pompás házát állandóan
előkelő vendégek látogatták, akik a város
idegenforgalmában Is számottevő tényezők
voltak. Nagykanizsáról mint vezérőrnagy ment
el Nagy Valér, majd altábornagy! \' ranggal
vonult nyugdijba. özvegye, két férjnél lévő
leánya és huszárkapitány fia gyászolják. Holttestét
Bécsből Pécsre szállították és ott szombat
délulán helyezték örök nyugalomra. Katonai
kitüntetései közöU van a hadlékitinényes
katonai érdemkereszt is. mit mint hadnagy a
könlggrétzi csatában szeactt.
Tengerészeti Iskolát a Balaton mellé.
E elmen á Budapesti Hirlap egyik legutóbbi
száma igen figyelemreméltó cikket közöl. Az
egész Zalamegyét közvetlen közelről érintő
közlemény elpanaszolja, hogy a magyarság
eddig sem a szárazföldi, sem a tengeri hadseregben
nem igyekezett elfoglalni azt a helyet,
amely rátermettségénél, számarányánál fogva
jogosan megillette volna. Legnagyobb volt a
magyarság idegenkedése a tengerészeitől és
pedig nemcsak a hadi, hanem a kereskedelmi
tengerészettől is. Ezért óhajtja a Budapesti
Hirlap, hogy a Balaton mellett, Keszthelyen
állítson fel a kormány tengerészeti előkészítő
iskolát, amely iskolától rendkivül üdvös eredményeket
lehet várni.
Augusztus 8-án katonanap Nagykanizsán-
Jeleztük már azt a nagyszabású tervet,
amit Dobrovics Milán ötletéből a nagykanizsai
Központi Jóléti Iroda szándékozik katonanap
cime atatt mihamarabb megvalósítani. A terv
azonban nem soká marad csupán terv, mert
annak keresztülviteléhez a Jóléti Iroda agili«
elnöke már a legnagyobb apparátussal hozzálátott.
A minap volt a kanizsai katonanap
előkészítő értekezlete a városházán, ahol már
a katonanap rendezésének terminusát Is megállapították
és pedig a két hét mulva követknző
vasárnapban, augusztus 8-ában. Soha
nem látott mozgalmaság közepette fog e napon
a nagykanizsai katonanap lezajlani, melynek
méretei messze felülmúlják "mindazt, amit
ebben a zsánerben valaha csak Nagykanizsán
rendeztek, az összes gyermeknapokat és hasonlókat.
A tegnapelőtti értekezleten résztvettek
megállapodtak abban, hogy a rendezéshez
felkérik a nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred
egész tisztikarát is, amire nézve
előzőleg már biztató kijelentések hangzottak
cl. Az egész itthon levő 20-as honvéd tiszti-
1915. julius 24. ZALAI HI\'KLAP 3 oldal
kar részt fog venni eszerint a nagyszabású
népünnepély rendezésében, melynek annyi
részlete lesz, hogy egy egész vezérkart kell
összeállítani, hogy minden részlet- tényleg
megvalósíttassák. A katonanap pazj/r tömeg -
mulatságának előkészületei most már naponta
folynak és annak elhaladásáról sürü Időközökben
fogunk tájékoztatást nyújtani.
fl keszthelyi matróziskola ünnepe. Közöltük
már. hogy a sebenleói matróziskola az
olasz háború kitörése után négyszár növendékével
együtt Keszthelyre \'tette át székhelyéi.
A matróziskola a minap a monarchiának az
Olaszok fölött 49 évvel ezelőtt aratott lissal
nagy győzelme évfordulóján szép ünnepélyt
rendezett Keszthelyen. Az ünnepélyen megielent
Festetlch Tasziló herceg és neje, Hamllton
Mária és a város előkelőségei. Az üpttepség
tábori misével kezdődött, amelyen a
misét dr. Gotzy premontrei kanonok, tengerészlelkész
mondotta. Délután regattaverseny volt
a Balatonon, utána pedig népünnepély a
huszárkaszárnya melletti gyakorlótéren.
LetŐtte az apját. Perlakról írják: Pecsák
Lukács drávaegyházi Illetőségű katona a minap
betegen érkezett haza a harctérről falujába,
Drávaegyházára. Otthon az apja beszámolt
neki a gazdaságról és arról Is, hogy egyik
üszőjét eladta. A katona ennek az árát követelte,
de az apa sem a pénzt nem tudta előadni,
sem elszámolni nem tudott az üsző
áráról. Ezen aztán összevesztek. A szóváltás
hevében a fiu lekapta a falról apja vadászfegyverét
s azzal az öreg emberre l$tt. Á
golyó halálosan találta az öreg. Pecsákot. A
gyilkos katonát a perlaki csendőrség letartóztatta
és behozta a nagykanizsai honvédlaktanyába,
hol további Intézkedésig őrizet alá
helyezték.
Hz orwadászat áldozata. Kósa Károly
50 év körüli zalaszántói íöldmives pénteken
este 10 órakor kiment a zalaszántói szőlőhegy
melleit elhúzódó uradalmi erdőbe szarvaslesre.
Végzetes tévedésből Czibor Móric zalaszánlói
lakóst, aki az erdőben egy part mellett
ugyancsak szarvaslesen ült, ;v sötétségben
szarvasnak vélve agyonlóite. A tettes cselekményének
elkövetése után azalaszántói csendőrőrsön
önként jelentkezett és a nyomozás során
tettét beismerte.
Katonák kirándulása a Balatonon. A
Batatontavl Gőzhajózási Részvénytársaság engedélyt
adott arra, hogy a Batatonmentén
üdülő katonák a társaság hajóin 20-as csoportokban,
vezetők mellett díjmentesen kirándulásokat
tehessenek. A katonák igy élvezni
fogják a kitűnő vízi levegőt, amely egészségük
helyreállítására bizonyára kitűnő hatással lesz.
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon azonban
a katonák a díjmentes kirándulást Igénybe
nem vehetik.
l \\ Jóléti Iroda munkaközvetítése. A nagykanizsai
Központi Jóléti Iroda Népiroda osztálya
(Csengeri-u. 5.) munkát jzerez: 2 kocsisnak,
6 malommunkásnak, 1 g&pésznek, 1 almolnárnak,
3 gyereklánynak, f kovácssegéd- 1
nek, 2 mindenesnek, 2 nevelőnőnek, 2 szakácsnőnek,
2 szolgának; munkát keres: 1 hivatalszolga,
3 könnyű munkát vállaló, 1 szakácsnő,
1 szolga, 3 takarítónő, 2 házmesternő, I házmester,
1 gépész és 1 kereskedelmi, alkalmazott
számára.
fl munka halottja. Mint zalabaksai tudósítónk
Írja, súlyos szerencsétlenség történt a
minap a Zalabaksa községen átvonuló iparvasuton.
Horváth Kálmán 49 éves baksal
munkást szállítás közben \'egy röngfa megütötte
ugy, hogy a szerencsétlen ember néhány napi
szenvedés után belehalt szülésébe. Az esetet
bejelentették ugy a zalaegerszegi kir. ügyészségnek,
mint az alsólendvai kir. járásbíróságnak.
Dr. Szász Qerő zalaegerszegi kir. ügyész;
és Metz József alsólendvai járásbl rósági albiró
pénteken kimentek Zalabaksára, hol a kihallgatott
tanuk vallomásából azt állapitolták
meg, hogy Horváth haláláért senki sem felelős.
fl nagykanizsai 43—50 éves népfőikelők
jelentkezése- Tegnap jelent meg a városháza
kapuján a 43—50 éves népfölkelők összeírásáról
szóló hirdetmény, mely szerint a nagyJ
kanizsai 43—50 éves népfölkelők közül az
1865-66. évben születtek julius 29-én
az 1867-68. „ „ ,. 30-án
az 1869-70. „ „ 31-én
az 1871—72. „ „ augusztus 2-án
mindenkor délelőtt 8—12 óráig tartoznak jelentkezni
a város katonai ügyosztályánál. A
felsorolt korosztályba tartozók jelentkezni
tartoznak, akár voltak annak idején katonák,
akár nem voltak.
fl polgárőri szolgálat. Ma, hétfőn este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Büki Béla, Epplnger Lajos, öreg Gerócs
István, Keigyel Ferenc, ifj. Gerócs István,
Páll János, Tóth István, Mandelbaum Oszkár,
Stagl Ede, Hazai János, Horváth Sándor,
Horváth László, Radl József, Szakálos János,
Gerócs György, Rechnitzer Mór, Szecsó Károly,
Rosenfeld Miksa.
$zinház.
Egy jó házból való fiu
ianoneznak • \\
felvitetik HEU és KLEIN cti
fQszerkereskedésében. =
• Heti műsor:
Hétfő: A"takarodó. Katonadráma.
Kedden: Tündérlaki lányok. Heltai Jenő
szinjátékujdonsága.
Szerdán: Nemtudomka. Operettrepriz.
Csütörtökön: Kék egér. Pikáns bohózatsláger.
\'
• fl mozitündér. Az idei háborús esztendőnek
egyntlcn igazi nagy operettslágere, a
Mozitündér tegnap és tegnapelőtti kanizsai
bemutatóján e város közönségét is meghódította.
Mindkét este zsúfolásig telt nézőtér
előtt zejlott le a tüneményes sikerű operett,
mely még jó néhány telt házra számíthat
Nagykanizsán. A* cimszerepben Peterdi Ete|
ragyogtatta a pompás darabhoz méltó művészetéi,
a férfitagok közül pedig Borbély Sándor
volt a kanizsai premier pazar sikerének
legnagyobb osztályozása, Tihanyi Béla és
Sebestyén Jenő arattak még legtöbb tapsot.
Szllcs Irén pedig mint komika mutatkozott a
darabb tartós sikerének egyik leglőbb biztosítéka
gyanánt.
• Német színházi előadás Kecskeméten.
Most már csakugyan kifordult a világ a tengelyiéből.
A legmagyarabb város, ahol a magyar
vidéki színészet bölcsője ringott és ahol
megszületett Bánk-bán, ott most a városi
színházban német nyelvű színielőadást rendezett
a magyar színigazgató a most ott állomásozó
relchenbergi 94. sz. gyalogezred tiszteletére.
Ámde mindenki ott volt a színházban,
éppen csak az ezred tisztikara és legénysége
maradt el, mivel megfeledkeztek arról, hogy a
legénységnek belépőjegyeket bocsássanak rendelkezésére.
E német előadásokat Kecskeméten
most minden héten megismétlik. Leg-i
érdekesebb a dologban, hogy a kecskeméti*
színházban magyar szinész\'ek ropogtatják a
német nyelvet, ami nem csekély fáradságukba
kerül szegényeknek.
r
helyett szép éi tartós
munkát végez, olcsón
REISZ
dm és szoboíestö, Razlncw. 4.
Cséplési idényhez
rendkívül szükséges BENZOLING az uj hajtóerő motorüzemekhez, a benzint
teljes értékben pótolja. Minden mennyiséget
katonai és pénzügyőri engedély
nélkül, azonnal körmendi raktáramból
utánvéttel szállítok. Ajánlok továbbá
H&TORREHÖOLflJAT bármilyen mennyiséget
a kannák árának felszámításával.
Egyedárusitó és főraktár:
HAAS ALADÁR, KÖRMEND.
és szálloda mctnyilt
BALATON-KERESZTURON
(Park szálló.)
40 uj modern szobival. Szobák pcnsuWal vagy
antílkül. Napi teljes pensió lakással 10 korona.
Családoknak s katonatiszteknek kedvezményes ár
•Kirándulóknak meglepő
mérsékelt árak!
Kitűnő ellátást garantál Széphelyi Külön
Családi ház
a Fő-utca közelében előnyös
feltételek mellett eladó.
A ház 4 szobából és mellékhelyiségekből
áll. — Cím megtudható
a kiadóhivatalban. —
v * * u i . .m r r a - : s
n a r s M M r w i i f • - -I
Felelős szerkesztő: GCutl^r István.
Utcai lapelfMók
a Zalai Hirlap
kiadóhivatalában felvétetnek,
festő oóllűlata
liosyhflnlzso,HQ$9or-u.Z3
imtá boni S külföldi faerezés
nírvdn nMiiotok feitése*
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k f l n k
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l fölszólltásra
díjtalanul szolgálunk I 11
MEM5D!T9TTUK
a V 1 L Á G 9 T ! ^
í l E R P P f N D É
Vezérképviselet:
GUTENBERG NYOMDA: UBTKIIIZU.
«
Tisztelettet értesitem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
fellrissitettem. —= ~
Raktáron tartok May és
Holfeld-féle rumburgl
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
===== A legfinomabb árukl = =
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOldbeííeNlí.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
••
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
• Telefon 41. szám
Zafai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz - p j
I I I . évfolyam. N a g y k a n i z s a , 1915. Julius 2 7 . kedd 168. szám
Z ^ k L ^ ^ I H I R L A P társadalmi és közgazdasági napilap.
fllOflBattsl Arsifct Helyben b i z h o z hordva 1 bóra 1 K.
I | T « szám 4 fillér Vidékre, postán . . t bóra 1*54 K.
Nyllttér és hirdetés megállapított arak szerint
v Alapította:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-nt 7. s z á n .
Telefon: Szerkesilóotg 4). Kiadóhivataléi.
Közgyűlés előtt. Ha egyáltalán lehet ma valami fontos,
antf nem maga a háború, vagya háborúval
a legszorosabban összefüggő dolog,
ugy kijelenthetjük, hogy a holnap
délutánra egybehívott városi közgyűlés
valóban nagyfontosságú városi ügyekről
lesz hivatva határozni. Nemcsak személy
szerint, hanem valóban a legtágabb közérdek
szempontjából nagyfontosságú
ügyekről. Éppen . ezért, — ha netán
valaki a.városatyák közül a közgyűlési
meghivó puszta láttára erre reá nem jött
volna — Nagykanizsa város összes képviselői
élénk figyelmébe ajánljuk a holnapi
közgyűlést és az azon való okvetlen
részvételt. Igaz ugyan, hogy a 22
pontból álló tárgysorozatnak mindjárt
az első és legnevezetesebb pontja, a
város lakóssága részére szükséges egy
esztendei gabonának vásárlása, nem
olyan ügy, amiről sokat lehetne, vagy
kellene beszélni. Inkább csak formaság
kell hogy legyen erre nézve a közgyűlési
határozat, amit ennél okosabb és
életrevalóbb tanácsi javaslat részére még
nem kértek a-városi képviselőtestülettől.
(Igaz, hogy a városi gabonavásárlás
nem kanizsai találmány.)
Ott van azonban „a városi alkalmazottak
anyagi helyzetének javítása
tárgyában hozott tanácsi javaslat" vagy
mindenki által érthető nyelven: a városi
tisztviselők és napidijasok drágasági pótlékának
ügye, Itt már nem hagyható
kritika nélkül a közgyűlés elé terjesztendő
javaslat. Es pedig az okból, mert
semmiképpen se érthető, mért kapjanak
csak e hó elsejétől kezdődően drágasági
pótlékot a városi hivatalnokok és
alkalmazottak, mikor a drágasági pótlékra
elsősorban azért van szükségük,
mert már.a fülük se látszik ki az adósságbokól,
amiket a háború alatt kellett
cslnátnlok. Legalább ez év január elsejéig
visszamenően meg kellene nekik
adni a drágasági pótlékot, hogy necsak
ezután ne merüljenek még mélyebbre
az adósságok óceánjában, hanem a január
1. óta szaporodott adósságból is
tudjanak minél többet törleszteni. Nem
orvosság az, mely a meglevő bajt nem
gyógyítja, hanem csak ujabb bajok ellen
akar immunizálnl. •
A képviselőtestület minden figyelmét
felhívjuk a tárgysorozat szerényen meghúzódó
10-ik pontocskájára, ahol „a
fogadó, vendéglő és kávéházi Iparok
szabályrendeletének módosításáról" szóló
jelentéktelen szavak mögött szigorú ellenőrzést
kívánó dolgok rejtőzhetnek. Valóban
a közügynek tenne szolgálatot az
a városatya, aki a holnapi közgyűlésen
kérdést Intézne a demokrácia jegyében
megszületett mai városi elöljárósághoz,
hogy akkor"is módosítani kellene-e
a kávéházj szabályrendeletet, ha a bankfőnökök
«nem volnának oly végtelenül
sokkal nagyobb urak, mint teszem a
külvárosi kis cipészmesterek.
Hajós Ferenc rendőrbiztos helyettesítésének
szintén e közgyűlést foglalkoztató
ügye ugyancsak megérdemel néhány
szót. Hlr szerint Pollermann János rendőrségi
napidijast akarják e helyettesítéssel
megbízni, olyképpen, hogy napidijait
felemelik a XI. fizetési osztály nívójára,
anélkül azonban, hogy a rendőrségnek
ezt a kipróbált képességű régi
alkalmazottját tényleg megválasztanák
a hivatalnoki státusba. Pollermann Jánost
Zalaegerszeg város rendőrkapitánya hetek
óta invitálja egy XI-es hivatalnoki
állásba, ahol garantálja a közeli tlsztujltáskor
való végleges megválasztását.. Ki
garantálja azonban ezt Nagykanizsán
Pollermannak ?, Vagy ha garantálják,
mért nem írnak ki rendes pályázatot
már most valamelyik rendőrhivatali állásra,
hogy öt évi vergődés után biztos
révbe evezhessen. Az nem lehet kifogás,
hogy háború van, mert a Városok Lapja
minden héten beszámol néhány Ilyen
részleges tisztujitásról.
Szóval érdemes egy kevéssé érdeklődni
a holnapi közgyűlés egyik másik
programmpontja Iránt.
Á VILÁGHÁBORU.
= = fl Magyar Távirati Iroda és Hz Est mai táviratai. - - - - - - - -
Varsó előtt
ZZ Kilométernyi körien.
Sajlóhadlszállás. A szövetséges német
és osztrák-magyar haderők az oroszlengyelországi
fronton mindinkább közeledik
Varsóhoz. Az itt történt legutóbbi
nagy események arra vezettek, hogy
Varsó Immár három oldalról van a
legközvetlenebbül fenyegetve. Hadműveleteink
következtében Varsónak
az orosz front mögötti terűletekkel való
összeköttetése a legnagyobb mértékben
meg van nehezítve, sőt majdnem lehetetlenné
van téve. A szövetségesek
Varsó elleni előnyomulásának legfenyegetőbb
vonala északról déli irányában
húzódik s fő kiindulópontja Prasznisz,
ahol Hindenburg először törte át az
oroszlengyelországi orosz frontot. A
helyzet ma az, hogy Varsót a szövetségesek
a város közepétől számított
22 kilométeres sugaru körben fogják
körül három oldalról.
Iwangorod ostroma.
Sajtóhádiszállás.. Mocsaras környéke
miatt még mindig nem volt kellő erővel
megközelíthető a Visztula és Wieprz
szögletben épült hatalmas orosz vár,
melynek ostroma igy még teljes apparátussal
nem kezdődhetett meg, hanem
a vár körűi inkább csak előőrsi csatározások
folynak. Az iwangOrodi várőrség
teljesen felhagyott eleinte sűrűn megkísérelt
kitöréseivel, melyeket a vár ellen
felvonuló seregeink mind véresen visszavertek.
— Az oroszoknak a Bug folyónál
kezdeményezett ellen-offenzlváját Is viszszaverve,
ott több uj és igen fontos
támaszpontot szereztünk.
Varsót feladni —
vagy orosz Szedán jön.
Koppenhága, A szigorú semlegességéről
ismert dán lap, a „Politiken" Írja
mai számában, hogy Oroszország a legnagyobb
világtörténelmi szerencsétlenség
előtt áll abban az esetben, ha az
óriási várháromszöget (Varsót, Ivvangorodot
és Breszt Kitowszkot) az orosz
hadvezetőség fel nem áldozza. A katasztrófa
már kikerülhetetlen, csupán
két szerencsétlenség közölt választhatja
az esetleg kisebbiket az orosz hadvezetőség.
Románia és Bulgária
végleg semlegesek.
Rotterdam, Románia és Bulgária
semlegessége a legutóbbi napokban
teljesen és véglegesen biztosíttatott.
Ennek oka az, hogy a
Törökország és Bulgária között
hosszú Időn át folyt tárgyalások
teljes megegyezést eredményeztek.
Bulgária további magatartása eszerint
végérvényesen eldőlt, Románia
pedig tudvalevőleg csak Bulgáriával
teljesen egyöntetűen járhat el.
Nincs megegyezés
Szerbia és Bulgária között.
Szófia. Az itteni orosz követ, Szavinszky
visszaérkezett Nisből, ahol avégből
járt, hogy megegyezést hozzon létre
Bulgária és Szerbia között s utóbbit
bizonyos területi engedményekre bírja
Bulgária részére. Az orosz követ közvetítése
Szerbiában a legerélyesebb
visszautasításra talált. —Szavinszky
1915 iulius 27.
szerint a hangulat Szerbiában igen nyomott
és >Pa?ics közei várható lemondásáról
is beszélnek. A munldólilllny - Hlfosős.
Sajtóhadlszállás. Az Est haditudósítója
beszélt egy elfogott magasrangu orosz
tiszttel, aki az orosz municiókérdesröi
szólva azt mondolta, hogy az orosz
hadvezetőség csupán borzalmas ktidar-
. cainak leplezésére, ürügyül terjeszti azt
a hirt, hogy az orosz hadsereg munícióhiányban
szenved. Nincs olyan bőség
munícióban, szólt az orosz főtiszt, mint
a háboru elején, dc municióhlányról szó
sem lehet.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. Sokaitól délre csapataink
a Bug keleti pariján hídfőinkre nézve értékes
támaszpontot foglaltak cl, mely alkalommal
1100 fogoly cs 2 géppuska jutott kezünkre.
Orubieszowtól északnyugatra német erők újból
tért nyertek. Az arcvonal többi részén
nem állott be a helyzetben változás.
Olasz hadszintér. A doberdoi fensik széle
körül folyó harc tegnap újból feléledt. ^Az
olaszok az egész arcvonalon éjjel-nappal szakadatlanul
a legnagyobb hevességgel tamadtak,
dc az ujabb erők és áldozatuk igénybevétele
hiába való voli. Az ellenség csak átmcnetellleg
ért el helyi sikereket. Ma szürkületkor az
eredeti állások kivétel nélkül újból a hós
védők birtokában voltak. A görzi hiúló ellen
az ellenség nem kísérelt meg ujabb támadást.
A görzi grófságban az ellenséges tüzérség ma
reggel ismét tömegtüzet indított. A Km vidékén
tegnap délután egy ellenséges támadást
kézi tusával és kőzáporral visszavertünk. A
visszavonuló olaszok ágyutüzünkben súlyos
veszteségeket szenvedtek. Egyik repülőnk
Veronára bombákat dobott. A karinthiai és
tiroli arcvonalon nem történt jelentős esemény.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyíöhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Különösebb esemény
az arcvonalon sehol sem történt.
Keleti hadszintér. A Njemcntől északra
Below tábornok hadserege elérte Poswol és
Poniewitz vidékéi. Az ellenséget mindenütt
visszavetettük, ahol még ellenállott, több mint
1000 oroszt ellogtunk, A Narew-arcvonalon
csapataink Oszlrolenka felé is kikényszeritették
az átkelést. Az Osztrolenka alatt \'elkeseredetten
ellentálló ellenséget lassan a Bug
felé szoriiják vissza. Néhány ezer oroszt elfogtunk
több mint 40 géppuskát zsákmányoltunk.
Körülzáró csapataink közelebb hazádnak
a novageorgicwszki és varsói várcsoport
északi és nyugati arcvonalához.
Délkeleti hadszintér. A Wojilavlce (Cholmtól
délre) Hrubieszow (Bug mentén) vonaltól
északra német csapatok a legutóbbi napok
harcaiban visszaszorították az ellenséget
észak felé. Tegnap 11 lisztet és 1457 főnyi
legénységet lógtunk el és 11 géppuskát zsákmányoltunk.
Egyébként a Visztulától nyugatra
és Mjfckensen tábornagy szövetséges hadseregeinél
a helyzet változatlan.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Mtauuk aBMimk!
Egy magyar pap
jzenzíclój találmánya.
Uj tlpuSu ágyu és bombavető.
— Saját tudósítónktól. —
Dr. Vezér Lászlóról, a kolozsvári egyetemi
hallgatók internátusának igazgatójáról a háborúval
kapcsolatban egy nagyszerű találmány
hírét vesszük. Vezér László dr. már évek óta
van Kolozsvárt s a legnagyobb visszavonultságban
élt és szünet nélkül dolgozott mintaszerűen
felszerelt műhelyében, lakásának erre
a célra berendezett szobájában. Már a háboru
kitörése előtt sok érdekes mechanikai találmánya
volt s különösen az elektrodynamikával
foglalkozott nagy előszeretettel. Közvetlenül
a háboru kitörése előtt egy olyan zseniális
Írógépet konstruált, amely szakértők véleménye
szerint az Összes csddigi gépeknél
tökéletesebb és gyakorlatiasabb.
Éppen ezen találmányának részvénytársasági
alapon leendő értékesítésével foglalkozott,
amidőn a világháború kitört és Vezér dr. tevékenységének
is egészen uj irányt adott.
Minden Idejét hadtechnikai kérdések tanulmányozására
fordította. 1914. december végén
már készen is volt egyik nagyjelentőségű
találmánya.
Ismeretes a laikus közönség előtt is, hogy
a modern háborúban az ágyu és a lövészárok
játsza a legnagyobb szerepel. Az ágyukkal a
lövészárkok ellen operálni igen nagy nehézségekkel
jár, sőt sokszor a kedvezőtlen terepviszonyok
miatt szinte lehetetlen. Az ellenség
elássa magát s az úgynevezett állóharcok
keletkeznek. Óriási hátránya az ágyúnak, hogy
aránylag kis lövedék (6—10 kg.) kilövéséliez
is több métermázsa sulyu ágyu szükséges,
ami a szállítás szempontjából igen hátrányos
és sokszor nagy nehézségeket okoz. •
Hadititokról lévén szó, — részletes leírást
nem nyujthatunk — annyit azonban elárulhatunk,
hogy Vezér dr. egy olyan tlpusu ágyút
konstruált, amellyel jóval nehezebb lövedéket
lehet kilőni, mint amilyen nehéz maga az
ágyu. Például az átala konstruált\' 20 kilogramm
összsúlyú ágyúval egy 40 kilogrammos
gránát lövedék minden nehézség nélkül kilőhető.
Szakértők e pár mondatból is megértik
a találmány rendkívüli jelentőségét.
Vezér dr.. találmányának különös . előnyei:
hogy igen könnyen hordozható, a katonák
magukkal vihetik kézben is, gyorsan és bármilyen
terepen felállítható és szétszedhető.
Vezér dr. különösen a lövészárkok szétrombolására
konstruálta ágyuját, amelynek hatása
a próbák szerint rettenetes. Vezér dr. ágyúi
a lövészárkokban könnyen felállithatók s az
ellenséges lövészárok távolságának megállapítása
után kellő beállítás mellett elegendő
például egy 200 méter hosszú lövészárok
szétrombolására hat drb. 15 kilogramm sulyu
ágyúnak egyszeri elsütése.
Vezér dr.*karácsonykor hosszabb sürgönyben
jelentést tett találmányáról a bécsi hadügyminisztériumnak.
Mivel azonban választ
nem kapott s a hazai illetékes körök sem
érdeklődtek az ügy iránt, Vezér dr. a berlini
birodalmi hadügyminisztériumhoz fordult, ahol
a legmelegebb érdeklődést tapasztalta.
A Krupp-gyár érthető okokból nem foglalkozhatott
az uj ágyuk gyártásával, azért a
német birodalomnak egy másik igen híres
gyára vállalta el az uj ágyuk készítését a dr.
Vezértől nyert szemétyes utmulatás alapján.
Vezér dr. azóta tovább dolgozott ágyuja
tökéletesítésén s azonkívül még két uj nagyszerű
találmányát dolgozta ki s készítette el
azok modelljét. Az egyik a légi jármüvek elpusztítására
alkalmas ágyu, amelynél a találat
eshetősége — éppen- a zseniális konstrukció
folytán, — majdnem 100 százalék. A másik a
drótsövények és hasonló akadályok elpusztítására
alkalmas.
Vezér dr. találmányait már patentiroztatta.
A napokban jött azlán a gyárnak az az Örvendetes
híradása, hogy a Vezér dr. tervezte
ágyukból az első 1000 darab már szállítva s
a világháború két igen nevezetes csatájában
már alkalnnzva is volt.
Egy német tábornok, aki az uj ágyút ismeri,
igy nyilatkozott: „Magyarország büszke
lehet dr. Vezér Lászlóra". Meg vagyunk győződve,
hogy az arra illetékes körök most már
felismerik Vezér doktor kiváló feltaláló képességeit
s mindent el fognak követni, hogy az
ő nagy tudását, csüggedést nem ismerő kitartását
valamely gyárban a magyar ipar érdekében
használják.
HIREK.
Polin Elek temetése Nagykanizsán. Közöltük
<mnak idején a szomorú hirt, hogy
Polin Elek állami mértékhitelesítő, a 20. honvédgyalogezred
tartalékos hadnagya,\' február
26 án hajnalban a duklai szorosnál egy általa
vezetett roham alkalmával- orosz golyótól
találva hősi halált halt. A mindössze 25 évet
élt ifjú hőst, aki halála után 1. oszt. vitézségi
érmet kapott, a galiciai Balnici község
határában temették el. Mélyen sújtott családja
azonban a minap exhumáltatta holttestét, mely
tegnap érkezett meg Nagykanizsára, hol Polift
Eleket örök nyugalomra fogják helyezni.
Holnap, szerdán délután 5 órakor lesz a temetés
a r. kath. temető halottasházából, az
engesztelő szentmise áMozatof pedig csüiörtök
délelőtt 9 órakor tarlják a Ferencrendlek
templomában.
flz uj piaci árszabás. Tegnap reggel uj
maximális ártarifa jelent meg a nagykanizsai
piacon, melynek érvénye augusztus elsejéig
szól. A legutóbb megállapított maximális húsárak
nem változtak c héten. A piaci holmik
legtöbbjének ára is maradt a régi, egyik másik
cikk azonban részint olcsóbb lett, mint
egy héttel ezelőtt, részint valamivel drágább.
Ezen árváltozások a következők: A hüvelyes
cukorborsó literje 16 fillérről 20 fillérre emelkedett,
a szemes cukorborsóé pedig 30-ról
40-re. A zöldbab ára azonban némileg alászállott
és pedig tányéranként 16-ról 12 fillérre.
Lényegesen olcsobb lett a fejtskáposzta:
20-ról 12 fillérre szállt alá egy darab ára. A
tejes kukorica darabja, mely a mult héten
még 8 fillér volt, most 5 tillér, a kisebb fejé
pedig 4 fillér. A piac legkeresettebb cikkének,
a paradicsomnak árát kerek 50 százalékkal
leszállította a hatóság és pedig 80 fillérről 40
fillérre, egy tányér vargányát pedig 20 fillérről
12 fillérre. Egészen uj cikkek az e heti
árlistán: a hízott kacsa 7—lOkoronás árban,
a fiatal hízott liba 10—16 koronáért, a rétes
alma darabja 2—4\' fillérért, a sóska tányérja
4 fillérért és a körte, még pedig az apró
körte literje 16 filléres, a nagyobbfajtának
pedig darabja 2—4 filléres áron.
Szenetvásárló város. Nagyvárad városa a
fogyasztó közönség részére 300 vaggon szenet
vásárolt a téli fűtési szükséglet kiegészítésére.
Emellett Nagyvárad polgármestere figyelmezteti
városának lakósságát, hogy akinek
módjában van, szerezzen szenet, mert a
faárak oly magasak lesznek, hogy fára csakis
a módosább embereknek telik majd.
1915. julius 21. ZALAI HÍRLAP 3 -oldal.
Hősök hátramaradottjainak Illetékei. A
harctéren elesettek, eltűntek vagy meghaltak
után fizetendő járandóságok a következők:
Az elesett özvegye és árvái részére járó törvényes
évi nyugdijak. Rendfokozat: gyalogos
özvegyi nyugdíj 120 K. Nevelési járulék az
apátlan árváknak 48 K. Nevelési járulék a
szülőtlen árváknak 72 K., őrvezető özvegyi
nyugdíj 144 K. Nevelési járulék az apátlan
árváknak 48 K. Nevelési járulék a szfllőtlcn
árváknak 72 K., tizedes özvegyi nyugdíj 180 K.
Nevelési járulék az apátlan árváknak 48 K.
Nevelési járulék a szOlőtlen árváknak 72 K.,
szakaszvezető özvegyi nyugdíj 216 K. Nevelési
járulék az apátlan árváknak 48 K. Nevelési
járulék a szfllőllen árváknak 72 K., őrmester
kisebb illetékkel özvegyi nyugdíj 270 K. Nevelési
járulék .az apátlan árváknak 48 K. Nevelési
járulék a szfllőllen árváknak 72 K.,
őrmester nagyobb illetékkel özvegyi nyugdij
3(30 K. Nevelési járulék az apátlan árváknak
48 K. Nevelési járulék a. szűlőtlen árváknak
72 K., törzsőrmesfer özvegyi nyugdij 450 K.
Nevelési járulék az apátlan árváknak 48 K.
Nevelési járulék a szülőtlen árváknak 72 K.
Ezenkívül az özvegyek és árvák ideiglenes
évi segélyt kaphatnak, tekintet nélkül a rendfokozatra.
A segély az özvegy részére 120
korona lehet és a gyermekek járuléka 12 koronától
36 koronáig változik.
Gyermekek szerencsétlensége. Két borzalmasan
össze-vissza roncsolt kisfiút hoztak
be ma délben szekéren a nagykanizsai közkórházba.
A gyerekek a Récse melletti 65.
számú őrházban lakó vasúti ór fiai, kik közül
az egyik, Horváth János 7 éves, a másik,
JJorváth Ferenc pedig 10 éves. A fiuk ma
délelőtt a Nagyrécse melletti katonai gyakorlótéren
játszottak, ahol, mint már ml Is többször
közöltük, a katonák robBantási gyakorlatokat
szoktak tartani. A két fiu jálék közben
egy fémtokra akadt, melyet fel ,akartak
feszíteni, E munka közben egyszerre csak a
fémhenger irtózatos dörrenéssel felrobbant és
a két fiút a robbanás ereje magasan felhajította
a levegőbe. Mindkét fiu igen súlyos
sérüléseket szenvedett és az egyiknek állapota
különösen életveszélyes. A szerencsétlenséget
a közelben dolgozó arató munkások vélték
észre s azok hozták be szekerükön a szerencsétlenül
jártakat a közkórházba, ahol kora
délután Saághy János vizsgálóbíró kihallgatta
őket az eset körülményeire nézve. A vizsgálat
arra irányul, hogy nem terhel-e valakit vétkes
mulasztás amiatt, hogy «"\' vasúti őr fiai ilyen
borzalmas erejű katonai robbantószert találhattak
a nyílt mezőn.
Mit loptak ei a mozgópostán V Közöltük
a uiinap, hogy a Délivasut nagykanizsai állomásán
egy vasúti teherkocsiból több süveg
cukort elloptak s ugyanekkor a mozgópostának
egy kocsiját is megdézsmálták. Azóta már
sikerült megállapítani, hogy mit loplak el a
mozgóposta csomago\'s kocsijából. E megállapítás
szerint az eset jelenlősége igen összezsugorodik.
. mozgóposta kocsijából ugyanis
mindössze néhány pár cipőt emeli el a tettes,
kinek már a nyomában vannak. A nagyszabású
vasúti betörésről szóló jelentés tehát
erősen túlzott volt s az abban a formában
csak a ritkán előforduló eset keltette első
zűrzavarban keletkezett.
Garázda katonalovak Kiskanizsán. Tegnap
reggel Kiskanizsán, a Jakabkuti utcában
egy ápolás alatt lévő kincstári ló megvadult
és ápolóját, egy osztrák katonát, aki rajta ült,
ievetette magáról. A katona oly szerencsétlenül
esett le a lóról, hogy a jobb karja eltörött.
Ugyanekkor arra haladt a Jakabkuti utcában
Vajda Ferenc kiskanizsai gazda 11
éves leánya, Apollónia egy frissen dagasztott
kenyérrel a fején. Az elszabadult ló a leányt
fellökte és keresztülgázolt rajta. A leány súlyos
belső sérüléseket szenvedeti. Az eset
után rövidesen Kiskanizsán termet dr. Goda
Lipót rendőrorvos, aki ugy a törölt kant katonát,
mint a leányt az első segélynyújtás
után a kórházba szállíttatta. — Ugyancsak
egy ápolás alatt levő katonaló okozott tegnap
reggel nagy riadalmat Kiskanizsán, a
Ptvárl-utca 28. számú házban. Olt Mátés
László 13 éves Jóska nevű fia járta meg a
kincstári lóval. A fiu az istállóban a lovak\'at
etette, midőn ezek egyike, a kincstári ló hirtelen
mindkét lábával kirúgott és a fiút jobb
karján és jobb lábán találva, annak igen fájdalmas
sérülést okozott. A liut otthon ápolják.
Orosz foglyok szökése Borsfáról. A Letenyéhez
közel fekvő borsfai uradalomban is
nagyszámú orosz foglyok dolgoznak. Tegnapelőtt
az ottani orosz foglyok közül négyen
megszöktek, de csak alig huszonnégy óráig
élvezték az arany szabadságot, mert egy
csendőrjárőr rájuk bukkant és behozta Őket
Nagykanizsára, ahol az oroszok a rendőrség
cellájában töltötték az éjszakát. Mielőtt bevonullak
volna a priccsre, az ügyeletes rendőrök
egyike tót nyelven beszélt velük sekkor
a szökevények elmondták, hogy azért szöktek
meg, mert koplalnlok kellett és a sok éhezéstől
mát alig bírták a nehéz munkát. Az oroszokat
ma Nagykanizsáról visszaszállították a
somorjai fogolytáborba, ahonnét Zalába hozták
őket.
Pl polgárőri szolgálat. Ma, kedden esle
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Kohn Samu, Véber Ferenc, Horváth sánta
József, Horváth György, Stocker Ferenc,
Fábián Sándor, Maitz József. Jászai Lajos,
Csányi Elek, Csányi József, Katona István,
Török Ferenc, Sardi Géza, Perger Béla, Kalmár
Henrik, Ternai István, Szűcs Ferenc,
Horváth mikó Péter.
Szinház.
* Heti műsor:
Kedden: Tündérlaki lányok. Holtai Jenő
szinjátékujdonsága!
Szerdán: Nemludomka. Operettrepríz.
Csütörtökön: Kék egér. Pikáns bohózatsláger.
• fl takarodó. Beyerlelm nagyhatású katonadrámája
meglehetős ház előtt zajlott le
tegnap este Nagykanizsán és fogta meg a
sziveket jobban, mint valaha. Ennek a foko.
zalosságnak egyedüli oka Kondrdth Ilona hatalmas
erejű drámai művészetében rejlik, mely
gyönyörű lendületlel vonult végig a tegnapi
előadáson és ragadta magával a darab összes
többi szereplőit is. Ezek között első sorban
Gázon Bélát, aki különösen néhány erőshatásu
jelenetben emlékeztetett a kanizsai arénában
elért egykori nagy sikereire. Baranyai László
volt a harmadik, aki különös említést érdemel
a pompás előadás kitűnő együtteséből, melyet
ugy ahogy volt, bármelyik fővárosi színpadra
be lehetett volna állítani. Tihanyi, Sebestyén
és Pap István tették teljessé az előadás sikerét.
Felelős szerkesztő: QQrtlar István.
MEG N Y Í L O T T I
Szívós Antal rnöórás és látszerész
uj Qzletc a Kazinczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszcr-jnvllást rtagr gonddal
végez.
Járványos és fertőző betegségek ellen
legbiztosabb óvszer az erősen szénsavas
a legkellemesebb IzD asztali és borvíz.
Állandóan palackcserénél kapható
s Ijy háztartásban a legolcsóbb.
Föelárusltás Nagykanizsán:
fűszer és csemege
kereskedésében. ::
Családi ház
a Fő-utca közelében előnyös
feltételek mellett e l a d ó . r i c f l
A ház, 4 szobából és mellékhelyiségekből
áll. — Cím megtudható
a kiadóhivatalban. —
és szálloda msgnyilt
BALATON-KERESZTURON
(Park szálló.)
40 uj modern szobával. S/<>lük pensnival vagy
anílkül. Napi teljes pensió lakással 10 korona.
Családoknak s katonatiszteknek kedvezményes ár
Kirándulóknak meglepő
mérsékelt árak !
Kilünó ellátást garantál Széphelyi Kálmán abbiziai Pensiontulajd.,
főszakács.
Egy jó házból való fiu
ianoneznak
felvétetik NEU\'és KLEIN céí
füszerkereskedésében. =
B J i f f i & R S l A Kmuot*ozng)i-uólekaé;4p T tlptfoanlo Ttati..
Szombat-vasárnap, Jul. 31 és aug. 1-én
nagy kinematogrfiai
szenzáció!!
Rendes helyárak. — Kitűnő zene.
Előadások hétköznap 6 és 9 órakor, vasárét
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 0 órakor.
4. oldal. ZALAI HiRLAP 1915. julius 27.
r mtL". vtartt * *rxx»*c -- .-x.. jj^ju-xnsg-- .-.-x: . c
festő uúllalQta
MasyKanizsn, Mnőynr-u. Z3
, s i
iillltá
ÜOni J külföldi faerezés
márvány utániatok fútéit
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k ű n k
magasan fejlett Ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégíti
Árajánlattal, szines vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 11!
MEöH2DIT2TfUK5
A V I L Á G 9 T !
Vezérképviselet:
NYOMBA:: H M M
GUTENBERG NYOMDA
w
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7.
Tiszteleltet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközőnséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktúrom
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
- • • ••» felfrissítettem. --
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumbur^i
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirfl Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
febérnemüeket.
A legfinomabb árukl =====
A legmegbízhatóbb olcsó árak!
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel G o i d b e r f i e r n &
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
S Q r g ö n y c i m :
G u t e n b e r g n y o m d a
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvess
Nyomaiolt a kiaűótiilajdonos/iAI Gutenberg-nyomda (Miinz ÍSQ oldbcrRcr) N»gykan!zsa.
l í f . évfolyam. Nagykanizsa, t915. julius 28. szerda t 6 9 . szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
i • > •
t lötlsateni irrtk i helyben názboz bórdvn l horn 1 K.
Kgyei *t%xú 4> M l * f Viíickie, poitán . . I hórn 1*50 K.
syt.\'tíCr is Mrrietft** .ncKallapItott nr,.k »zerint.
Alapította:
Dr. H A J D U G Y U L A .
Kiadóhivatal: Outenbcrj{-nyomdn Csengery-ut 7. izám.
Telefon: Sz*rkir»ri<\\*i»: 4J. Kiadóhivatal 41.
46 millió
Ez nem harcoló hadseregek száma,\'
nem elpusztult értékek összege, nem
esetleges hadisarc, hanem ez ami értékes,
mindennél többet érő vagyonunk,
ez a mai erőtartalékunk, ez az, amiből
erőt meríthetünk a háború nyugodt folytatására,
ez a mi legerősebb fegyverünk,
ez a szám a mi amúgy is bizonyos győzelmünk
mindennél biztosabb záloga,
ez a 46 millió az idei termés összege.
Negyvenhat millió métermázsa búzát
termett idén a magyar föld. Pedig alig
volt munkáskéz, amely szántott-vetett,
dolgozott volna és bizonyos, hogy a
földnek az idén nem voit belterjesebb a
megmunkálása, mint az utóbbi években,
de a magyar föld, amelyet fiatal vérük
hullásával, minden erejükkel megvédelmeztek,
nem hagyta el őket, busásan,
igaz magyar gavallérossággal fizetett
meg nekik és mindnyájunknak.
Negyvenhat, millió métermázsa buza
az már szaknyelven szólva „jó" termés,
hiszen Magyarország termelési maximuma
56 millió métermázsa. De az
idei termés nagyszerűsége rtiég jobban
kiemelkedjk akkor, ha megállapíthatjuk,
hogy a mulf évi búzatermés 28 millió
métermázsa volt, tehát az idei termés
teljes 18 millió métermázsával múlja
felül a tavalyit.
A toagyar föld, a magyar haza tehát
szeretettel, melegséggel, odaadásssl,
„élettel" fizeti vissza a nekiadott szeretetet
és életet. A magyar haza nem
hagyja el a fiait.
És ennél az eredménynél a csü\'ggedőknek
és kételkedőknek Is el kell némulniok,
el kell tűnnie minden arcról a
borongásnak, a hitetlenségnek, hógy a
biztos győzelem sugárzó kifejezése ragyogjon
le minden arcról, minden
szemből.
Mert a győzelem ezzel á hatalmas
földdel biztos már. Mi volt az entente
legerősebb fegyvere. A kiéheztetési politika,
El kell zárni a középeurópai kettős
szövetséget minden külső összeköttetéstől,
minden importtól, akkor az éhség
folytán magától fog összeomlani az
ellenálló képességük. Ez volt a nagyszerű
terv, amelyet azonban még a tökéletes
elzárásig sem tudtak teljesen
megvalósítani. Hát még a kiéheztetéstől
milyen messzi voltak. Ha a mult évi
28 millió métermázsa mellett tudtunk
magunkon segíteni, pedig eleinte nem
is takarékoskodtunk, akkor az idei termés
mellett jól beosztva a készletet,
semmi reményt nem nyujthatunk az
ententenak arra, hogy szívesek leszünk
kiéheztetési politikájának áldozatául esni.
A harctereken inoghat, változhat
jobbra-balra a helyzet, hiszen ez a háború,
az orosz még összegyüjthet min- szövetségesnek az erejét semmiféle földi
den erőt egy utolsó erőfeszítésre, a fr^n- hatalom nem tudja1 megtörni.
ciák és angolok talán behatalnak ismét) Ez a 46 millió métermázsa buza, ez
néhány német lövészárokba, de a leg- a legnagyobb győzelem, amit az entente
nagyobb szövetséges az „élet" a mi felelt arattunk.
oldalunkra szegődött és ennek az égi
Az o r o s z o k
élethalál -küzdelme.
Sajtóhádiszállás. Az orosz hadsereg
zöme Osztrolenka és Cholm között mintegy
harapófogóba van beleszorítva,
melynél az ellentállásra irányuló minden
kísérlet rájuk nézve teljesen reménytelen.
Feltartóztathatlan előnyomulásunk Novogeorglewszket
és Varsót a legközvetlenebb
veszéllyel fenyegeti. Az orosz
hadsereg, hogy a harapófogó szorításából
valamikép kimenekülhessen, ennek
déli részén igyekszik bennünket visszanyomni,
ahol Mackensen tábornok hadserege
szorítja őket Lublin irányában.
Ha ez a terve -nem sikerül az orosz
hadvezetőségnek, ugy ez a legrövidebb
idő alatt igen végzetes következményeket
hoz az orosz hadseregre, mert akkor
Breszt Litowszk vára is közvetlen veszélybe
jut, pedig az oroszök mindenkori
összes hadműveleteinek egyik legfőbb
bázisa gyanánt szolgált. Az oroszok
további nagy erőfeszítései a galíciai
Zlóta-Lipa front ellen irányulnak,
ahol naponta a leghevesebb mérkőzés
folyik. A Pflanzer Baltin hadsereg frontrészén
majdnem teljesen elcsendesültek
a harcok, ami politikai okokból történt,
mert az oroszok c tájon most minden
rendelkezésre álló erejükkel Besszarábiát
akarják fedezni az ellene tervezett előnyomuiási
szándékaikkal szemben.
A német trónörökös /
a háború befejezéséről.
Berlin.* A német trónörökös az Argonnok
belsejében álló néniét csapatokhoz
a minap beszédet intézett, melyben
ezeket mondotta;
— Ml most itt a távol keleten küzdő
bajtársak hátát fedezzük és ha Isten ugy
akarja, addig maradunk Itt, amíg keleten
döntő csapást nem mérnek az ellenségre
s aztán itt vetjük végét a háborúnak.
Lemondás a Dardanellákon.
Bukarest. A szentpétervári Rjecs
cimü lap Miljukow, orosz kadettpárti
vezérnek világszenzáció keltésére
alkalmas kijelentését közli.
E szerint augusztus hó 1-ére elsősorban
azért hívták össze a dumát,
az orosz parlamentet, hogy azokat
a békeföltételeket megvizsgálja,
melyek alapján Oroszország a központi
hatalmakkal békét köthetne,
r i . - g . T . \' m j u . i a t j y j - ; ; j y ^ - .t t r / t T T r Adakozzunk a Hadsegélyzőnek!
Használjunk tóisefrüélmeket!
Az nnsol íöuezér Jelentése,
Rotterdam. A leghitelesebb helyről
származó jelentés szerint Hamilton
tábornok, a Dardanellákért
harcoló angol és francia haderő
parancsnoka külön futárt küldött
Londonba Lord Kitchener hadügyminiszterhez
azzal az értesítéssel,
hogy a Dardanellák elleni akció
folytatására gondolni sem lehet.
A bolgár Követelések.
Szófia. Azok a követelések, amiket
Bulgária Szerbiával szemben az antant
által sürgetett megegyezés föltétele gyanánt
támasztott a következők:
Bulgária egész szerb Macedóniát követeli
magának Monasztirral és Üszkübbel
továbbá Pirot és Nis városokkal.
Az utóbbi időben feltűnő szélcsend van
Görögország és Bulgária sajtójában a két
állam egymáshoz való viszonyát illetőleg.
Illetékes helyen ugy mondják, hogy ennek
dacára minden, a két ország közötti megegyezésről
szóló hir korai.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. A\\ióta csapataink Sokait
rohammal bevették, a várostól délkeletre egy
ctagaslat birtokáért harcoltunk, amely a Búgátkelések
megtartása szempontjából különösen
fontos. Tegnap vitéz ezredcink ezt az
állást rohammal elfoglaltak, miközben 20 tisztet
és 3000 főnyi legénységet foglyul ejtettünk
A V I L Á G H Á B O R U .
~ fl Magyar Távirati Iroda <ís fíz Est mai táviratai.
2. oldal. ZALAI H RLAP 1915 iulius 28
és 5 géppuskát zsákmányoltunk. Cubieszowtól
északra a harcok sikeresen haladnak előre.
Egyébként ésxakkelelen a helyzet változatlan.
Olasz hadszíntér. Tegnap reggel megkezdett
tüzérségi tömegtflzelés védelme alatt az olaszok
a doberdói (ensikot megerósitett csapatokkal
újból megtámadták. A támadás meghiusult.
Az olaszok nagyobb veszteségeket
szenvedtek, mint eddig bármikor. Elkeseredett
tüzérharcok után csapataink a csata e kilencedik
napján is a fensik szélén elfoglalt régi
hadállások teljes birtokába maradtak. A tengermelléki
arcvonal egyéb részén, továbbá a
karinthiai és tiroli határterületen jelentős esemény
nem történt. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyíöhadiszállás jelenti:
Nyugati hadsziniér. A franciáknak gyenge
kézi gránát támadásai Soucheztől északra és
robbantásaink a Champagneban Lemesnil
környékén eredménytelenek voltak. A nyugati
Argonnokban megszállottunk néhány ellenséges
árkot Thiacourt lövetésére ismét Pont
a Mouson bombázásával leleltünk. A Vogézekben
az ellenség tegnap eslc legelői levő
árkainkat Lingtkopíon (Münstertől északra)
Rouge mellett (Turcoingtól északnyugatra)
egy francia, Peronnes melleit pedig angol
repülőgépet leszállásra kényszeritettünk s a
benne ülőket elfogtuk..
Keleti hadszíntér. Egy Mitauból ellenünk
intézett előretörést visszautasítottunk. A Mitautól
détre fekvő Poswol és Njemen között
nyomon kivetjük a hátráló ellenséget. Az
oroszok tegnap megkísérelték, hogy a Narewcn
át előre nyomult csapatainkat a üorowo
(Rozantól keletre) Viszkow Seroch (Pultuszktól
délre) közti vonalból kiindult nagy és
egységes támadást visszautasítsák. Az oroszok
offenzívája teljesen meghiusult. 3319 oroszt
elfogtunk és 13 gégfegyvert zsákmányoltunk.
Rozantól keletre és délkeletre csapataink a
megvert ellenség mögött kelet felé nyomultak
előre. Pultusktói délkeletre még makacsul
harcolnak. Nowogeorgiewszk és Varsó előtt
nincs változás.
Délkeleti hadszintér. Ivangorod előtt semmi
újság. Grubieszowtól északra több helységekből
kivetettük az ellenséget és 3094 oroszt,
közte 10 tisztet elfogtunk. Mackensen tábornagy
csapatainál a helyzet változatlan.
/I miniszterelnökség sajtóosztálya.
HIREK.
U R Á N I A mozgókép palota.
Szombat-vasárnap, jut. 31 és aug. l-én
nagy kinematogrfiai
szenzáció!!
Rendet helyárak. — Kttünó zene.
Etóadások hétköznap 0 és 9 órakor, vasárét
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor. Utca! lapelárusítők
a Zalai Hirlap
kladóMoatalíbon letoétetneK.
A katonanap.
A Jólétí\'lroda proklamációja.
Többször megemlékeztünk már arról az
óriási szabású nagy mozgalmasságról, melyet
katonanap elnevezés alatt a nagykanizsai Központi
Jóléti Iroda vasárnaphoz egy hétre
rendez és pedig délelőtt a város összes utcáin,
délután és este pedig a katonaréten. A Jóléti
Iroda holnap proklamációt fog Szerte röpíteni,
mely pazar halmozásban foglalja össze mindazua
rengeteg szórakozást, amit Nagykanizsán
cz a minden idők legnagyobb szabású tömegmulatsága
csak nyújtani fog. Az augusztus
8-iki nagy napot a Jóléti Irodának az alábbi
szövegű repülő cédulája jelenti be igazán sikerült
stilszerüséggel. És pedig:
A Központi Jóléti Iroda 1915. évi augusztus
hó 8-án, vasárnap délelőtt 9 órától kezdődőleg
katonanapot rendez a harctéren hősiesen
küzdő zalai katonák, a helybeli sebesültek, a
hősök síremléke és a harcban elesettek árváinak,
sebesült katonáink szegénysorsu gyermekeinek
felruházására, mely alkalommal a
katonatéren délután 3 órától kezdidöleg nagy
néptombola, labdarugó-verseny, kabaré, népünnepély,
katonazene hangverseny, dalárdahangverseny,
gyermekünnepély, tűzijáték, aszszonyok,
leányok, gyermekek szépségversenye,
hadi vásár, világposia, confetti és szerpentin
csata, bohócok előadása rendeztetik.
A népünnepélyen az összes helybeli cigányzenekarok
hangversenyeznek.
Nagy látványosságot fog képezni a szabadban
rendezendő mozielőadás, Paprika Jancsi
szinház, lövölde, az edénytörő csarnok, halászat
a fürészporban, enyveshát fényképészet,
hajóhinta, a cilinderes francia, a felütő és erőhuzó,
zsákban macska, az óriási szerencsekerék,
karikadobálás késekre, jux tombola,
virágsátor, hadiérmek sátra, a Galíciából hozatott
jósnő, a magyarok bejövetele és kimenetele,
a vízi hajók és vizi gyertyák szájjal
való kihalászása, gátfutás, lepényrágás, dijverseny
mászás, kötélkapkodás, versenyfutás,
fazéktörés stb.
A népünnepélyre a Deák-térről külön ez
alkalomra hadi lóvasut, autó és omnibusz járat
fog közlekedni.
Ezen nagy szórakoztató és mulattató népünnepély
belépődíja 40 fillér, katonák és
gyermekek részére 20 fillér, a sebesültek
tiszteletjegyben részesittetnek.
A hangversenyekre, labdarugó, kabaré és
bohóc-előadására és a mérkőzésre külön ülőhelyek
válthatók. •
Felülfizetések a nemes. célra köszönettel
fogadtatnak.
Uj evangélikus lelkész Zalaegerszegen\'.
A Király Mátyás elhunytával megüresedett
zalaegerszegi evangélikus lelkészi állást választás
utján vasárnap töltölték be. Istentisztelet
után, a melyen az esperes prédikált, volt a
választó közgyűlés. Zalaegerszegi lelkésznek
egyhangúlag Kutas Kálmán pesti segédlelkészt
választották meg, kinek beiktató ünnepélye
augusztus hó 29-én lesz.
Készül az egerszegi fogolytábor. A zalaegerszegi
fogolytáborról több Ízben hirt
adtunk. Egyszer akként, hogy annak építését
beszüntették s ami kész volt belőle, azt Is
szétbontották, majd ugy, hogy újra elrendelték
annak megalkotását s azóta ismét serényen
folyt a 20 ezer hadifogolyra (Zalaegerszeg
város lakósságának kétszeresére) tervezett
egerszegi fogolytábor építése. Mint
most közlik velünk, a zataegerszegi fogolytábornak
javarésze már megépült és annak
már mintegy 2000 főnyi lakója is megérkezett
oda, akik a további barakkok építését végzik.
Megérkezett azonkívül Zalaegerszegre a
fogolytábor parancsnoka is, Neszveda Richárd
tábornok, valamint helyettese, Radl Emánuel
huszárezredes. Eddig összesen 20 barakk
van készen a fogolytáborból, melynek már
egy 100 méter mély ártézl kútja is van. A
2000 orosz rendkivül szorgalmasan dolgozik
és ennyi munkaerővel most már a legrövidebb
idő alatt készen lesz a rengeteg fogoly részére
szükséges barakktábor, melybe villanyvilágítást
vezetnek be és vízvezetékkel is
ellátják. Egerszegi tudósítónk nagy megnyugvás
hangján közli, hogy az oroszok az egerscegi
élelmiszerpiaccal semmiféle vonatkozásban
nincsenek, mert élelmezésüket egy központi
nagy vállalat látja el, mely semmit sem
vásárol Zalaegerszegen.
fjiume Zalában szerez gabonát. Mint
hivatalosan közlik, a fiumei kormányzóság
engedélyt kapott a földmlvelésügyi minisztertől,
hogy Fiume város 10 ezer métermázsa
gabonaszükségletét Zala és Somogyvármegyék
területén szerezze be. A vásárlások Fiume részére
már a legközelebbi napokban megkezdődnek.
Leégett a csurgói lengyár. Óriási tüz
pusztított tegnapelőtt éjjel a csurgói lengyárban.
A tüz a IcnWkészitő- és tnOfaipar-vállalat
gőzfürészében támadt és csakhamar egyetlen
lángtengerben állott az egész telep. Hogy és
miként támadt a tüz, azt még most nem tudják.
A kár közel 50 ezer koronára rug.
Közveszélyes őrült a város utcáin. Nagykanizsa
város utcáin évek óta kóborog egy
fogyatékos öltözetű, vallási tébolyban szenvedő
ember, akit általában csak ,.szüz Béla"
néven ismernek. A mezitlábon gyakran sarkantyút
viselő, Béla, mint a vallási tébolyodottak
szoktak, mindig igen jámboran viselkedett
és éveken át semmi jelét nem mutatta
annak, mintha teljes mozgási szabadsága
a közönségre a legkisebb mértékben is veszélyessé
válhatna. Az utóbbi hónapokban azonban
szűz Bélát- mind gyakrabban elhagyta
kenetteljes ájtatossága és eleinte csak kitartó
pénzkérésekkel molesztálta az utca népét, az
utóbbi időben azonban már a tettleges fel
lépéstől sem riadt vissza, ha valaki nen
volt > hajlandó teljesíteni ebbeli kívánságát.
Legutóbb pedig már egészen tűrhetetlenné
kezdett válni a Béla modora. Minden ok nélkül
is belekötölt a járókelőkbe, kikre nem
egyszer bicskát is rántott és már a legnagyobb
bajok is történhettek volna, ha véletlenül nem
akad mindig valaki, aki ilyenkor szerencsésen
megfékezte. Ez a türelmes közönség azonban,
bizonyára puszta szánalomból, nem telt soha
panaszt ezekről a dolgokról és a Béla továbbra
is szabadon garázdálkodhatott. A minap újra
kitört a téboly szűz Bélán, éppen akkor, midőn
a szállása gyanánt szolgáló városi szegényház
előtt dr. Pllhál Viktor klr. közjegyző
hajtatott el kocsiján. Szűz Béla a kocsi láttára
éktelen ordítással kirohant a szegényház udvarából
és hatalmas kövekkel dobálta a fogatot,
melyet azonban szerencsére egy dobás
sem talált el. Erre a közjegyző irásos feljelentést
tett a hatóságnál, mely most már tovább
nem hagyhatja szűz Bélát garázdálkodni. A
szerencsétlen embrirt egyelőre megfigyelés alá
helyezték és ha az orvosok is megállapítják
róla, hogy csakugyan közveszélyes őrölt akkor
helyet keresnek neki valamelyik elmekórházban.
Talált pénz. Markotán József városi rendőr
tegnap délelőtt a piacon 232 korona összeg!)
pénzt talált. Igazolt tulajdonosa azt a rendör-
* kapitányságon átveheti.
1915. julius 28 ZALAI HiRLAP 3 oldal
Három orosz szőkevény körözése. A
szomszéd Somogyvármegye Gamás községéből
három orosz hadltokoly szökött meg;
névszerint Kasejev Semjon, Rinschu Áchim
és Dolda Iván. A szökevény oroszok, amint
a hivatalos jelentés szól, magukkal vitték az
őrző katona szuronnyal ellátott fegyverét 20
drb. tölténnyel. A szökevények nyomozása
megindult. Külörös föltűnést keltett, hogy a
szökevények fegyvert is vettek magukhoz.
Ugylátszik, nemcsak a szabadulásra gondoltak,
de az ellentállásra.is. A meggondolatlan hadifoglyok
bizonyára hamarosan hurokra kerül,
nek s a fegyver elvitele csak sulyosbitani
fogja büntetésüket. Magyarországon a szökevények
nem sokáig bujdoshatnak, mert a
csendőrőrjáratok oly sürün közlekednek, hogy
hamarosan kénytelen beléjük botlani s a
községi rendőrintézmény is jobb, mint régen
volt, amikor a bujdosók minden faluban
könnyen meghúzhatták magukat.
Lassúbb lesz a tábort posta. A közel jövőben
az éddiginél valamivel késedelmesebb
lesz a harcterek és a békés területek között
való postai közlekedés. Enhek magyarázata
az, hogy az egyes helyeken támadó járványok
tovaterjedésének meggátlása végett a katonaiparancsnokságok
a harctérre küldött levelek,
ievelezőlapok és csomagok minden egyes
példányának vegyi és technikai uton való
fertőtlenítéséről gondoskodnak. Ezért tehát
ne okozzon a tábori posta késedelmeskedése
esetleg felesleges aggodalmakat az itthonmaradottak
körében.
Nagykanizsa a bősök síremlékére. A
Központi Jóléti Iroda által a kanizsai hősök
slremlékalapja javára kezdeményezett gyűjtési
akcióban Markó Nándorné és Székely Nándorné
úrasszonyok gyüjtőivein az alábbi adományok
szerepelnek:
Szamuely Ottóné \\ —•, dr. Merkly Belus
Lajos 5\'—, dr. Szukits Nándorné 5*—, Pranger
Karol in 1—, N. N. —40, dr. Veltnerné 1 —,
Pusovszky Béláné —\'50, Kohn L., Lajosné
!•—, Jack Frigyes —-50, Stampf Zsigmond
—•50, Frank Vilmos 5\'—, dr. Vajda Márkné
2\'—, özv. Fischer Ignácné 1\'—, Frau Major
Blansira 2—, Ármuth Sándor I—, Székely
Vilmos 4 —, Altstítdtcr Ignácné I—, A\\athea
Károly 4\'—, Barla Alfrédné 1—, N. N. — 50,
Bartha Lajosné 2 —, Dávidovics Manci —\'20,
Hamburger Miksa P—, Erdős Lajosné — 50,
özv. Rosenfeld Adolfné 5 —, özv. Dobrovics
Döriiötörné 10—, Miltényi Sándor 5\'—,
Miltényi Gyula 5-—, Hirschler testvérek 2-—,
Schweitzer József —50, Alt és Böhm 2—,
Kardos és Steiner 5-—, Lusztig Józsefné P—,
Gazdasági Takarékpénztár 5-—, Vollák Mór
—•60, Ber^nyi József P—, Lang Miksa P—,
Pollák Ede —-50, Milhofer Ödön P—.Sörley
Jenő P—, Schvarcz Dezsőné 2*50, Mayer
Károly — 50, Hirschler Miksáné P—, NVeiser
Józsefné P50, Fischer és BíUter 2 50, Kreiner
Gyula 2 50, Eislnger Samu P—, Heimler József
2 50. Wajdits József P—, MersiU Ede
—•50, Váry Zoltánné 250, Brandl —\'50,
Grünhut Henrik 10 —, Grünhut Alfréd 10\'—,
Hild E. L. 5\'—, Pfeifer Ignác \' cipész —20,
özv. Eisingerné —\'50, dr. Grosz Dezsőné
3\'—, Pfeifer Istvánné —50, dr. Grosz Dezsőné
3\'—, Lecter Mórné - 50, Vallenstein
Fcigyesné P—, Lászlóné —\'50, dr. Ferenczy
Gyprgyné —-50, Frau Doruszovsky 1\'—,
özv. Tuboly Gyuláné 5 \' - , Wéber Károlyné
250, dr. Fábián Zslgmondné 5-—, Sáfránné
P—, Biró József 2-— korona.
Fi polgárőrt szolgálat. Ma, szerdán este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Sinkó Károly, Hirsch Oszkár, Sidó Lajos,
Borbély józsef, Horváth Láwló, Kovács György,
Allesch József, GumiPár Kálmán, Tóth Ferenc.
Ofenbecíj Károly, Egry Gyula, Halász Ödön, :
Büki Sándor, Pint József, Kulcsár Boldizsár,
Orbán János, Vellák Lajos, Gödinek József,
Színház.
* Heti műsor:
s
Szerdán: Nemtudomka. Operettrepriz.
Csütörtökön: Kék egér. Pikáns bohózatsláger.
Pénteken: Sybill. Bemutató.
Szombaton: Sybill. Másodszor.
Vasárnap: Sybill. Harmadszor.
FI Tündértaki tányok. Heltay Jenő kitűnő
színjátéka ríkatta meg tegnap a kanizsai aréna
közönségét, mely dacára annak, hogy már
tavaly egészen .lejátszották" a darabot, szinte
meglepően nagy érdeklődést tanúsított a tartós
sikert válóban meg is érdemlő jeles szinmü
iránt. Kondrúth Ilona pazar művészete tette a
tegnapi előadást is elsősorban vonzóvá. Papp
István zamatosait karikírozott tornatanárja
állandóan derültségben tartotta a nézőteret,
mely a kitűnő színészt mindvégig hálásan
tapsolta. Fekete Rózsi bájos jelenség volt a
16 éves lány naiva-szerepében, mely bizonyára
legjobb szerepelnek egyike. Kovács
Imre és Gázon Béla nagy ambícióval és te*
helséggel tették egészen tökéletessé az előadást,
melyet maga Heltay Jenő is örömmel
végignézhetett volna.
* 8zinbázi blrek. A Nejntudomka táncos
nagy operette újdonság ez idényben ma kerül
nálunk először színre. A kitűnő Huszkadarab
már tavaly olyan fényes, jó előadásban
adatott elő s előre is jelezhetjük, hogy zsúfolt
házat fog ezúttal Is vonzani. A vezető
szereplők Peterdi, Csanádi, Tihanyi és Sebestyén.
Csütörtökön Engel és Horst legbájosabb
s rendkívül kacagtató pikáns nagy
bohózata, A kék egér adatik. A darab oly
szellemesen van megírva, tele remek, jobbnál
iobb ötletekkel, a szellemes pikantéria oly
finom szálakon vonul keresztül a bohózat
cselekményén, hogy a nézőközönség soha
ki nem fogy a folytonos kacagásból. Nagy
előkészületek folynak a Sybill világhírű szenzációs
táncos nagy opereltre, mely pénteken,
szombaton és vasárnap adatik. .A Sybill
Budapesten a tél folyamán egyfolytában száz
előadást ért. Jakobi zenéje pedig már is oly
nagy népszerűségre tett szert, hogy a zongorák
és cigányzenekarok egyébről sem regélnek,
mint a Sybillről. A darab pompás címszerepét
Peterdi Etus kreálja, ki elsőrangú
alakítást produkál, Zalay Margit pedig a hercegnőt
játsza utolérhetetlen bájjal. Tihanyi és
Sebestyén egymással vetélkednek parádés
szerepeikben. Elsőrendű szerephez jutottak
még Borbély, Csanádi és Böszörményi. A
társulat igen nagy súlyt fektet a Sybill előadására,
melyből serényen folynak az előkészületek
és a színpadi próbák. V. *
Felelős szerkesztő: GOrtler lstván.
és s z á l l o d a mvgnyilt
BALAT0N-KERES2TUR0N
( P a r k szálló.)
40 uj modern szobával. Szobák pcnsióval vagy
anélkül. Napi teljes pensió lakással 10 korona.
Családoknak s katonatiszteknek kedvezményes ár
Kirándulóknak meglepő
mérsékelt árak!
Kitűnő ellátást garantál
abbáziai í\'cnsiontulajd.,
főszakács. Széphelyi Knlmön
MEG N Y Í L O T T l —
SZÍVÓS Antal möórás és látszerész
uj üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszcr-javltást nagy gonddal
végez.
Járványos és fertőző betegségek ellen
legbiztosabb óvszer az erősen szénsavas
Pécsi lettje Forrásvíz
a legkellemesebb Izü asztali és borvíz.
Állandóan palackcserével kapható
s Ijy háztartásban a legolcsóbb.
Főslárumltás N a g y k a n i z s á n : • "
C7nhn Untai,Qszcr éJ í m m
ü/iflUU H11 Luft kereskedésében.::
WWVo agg W-M WiK
Cséplési idényhez
rendkívül szükséges
BENZOLINE
az uj hajtóerő motorüzemekhez, a benzint
teljes értékben pótolja. Minden mennyiséget
katonai és- pénzügyőri engedély
nélkül, azonnal körmendi raktáramból
utánvéttel szállítok. Ajánlok továbbá
HOTORKEH0OLAJAT bármilyen mennyiséget
a kannák árának felszámításával.
Egyedárusltó és főraktár:
HAAS ALADÁR, KÖRMEND.
r
helyett szép és tartós
munkát végez, olcsón
REISZ
dm és szobafestő, Kozlncy-u. 4.
Családi ház
a Fő-utca közelében előnyös
feltételek mellett eladó. ~«KS
A ház 4 szobából és mellékhelyiségekből
áll. — Cim megtudható
a kiadóhivatalban. —
Egy jó házból való fiu
lanoneznak
felvétetik ItEU ésiKLEttl cés
füszerkereskeíésé&en. = =
4 ^IF\'A ZALAI HLKLAP 1915. julius 28 y.- rex » - .
festO vállalata IfafiyKnnlzsa, Masynr-u. Z3 J
r
hon! S külföldi faerezés
mörvúny utániatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor,üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z I n é r z é k f l n k
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l tölszólltásra
díjtalanul szolgálunk I 11
iffiggD
MEGHODITeTTUK*
AVILÁG2T!
GUTENBERVGezé rkNépYvOisMeleDt: A:: NAGYKARI
Tisztelcttet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű r o k t n
mely 23 cv óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
1 felfrissítettem. =====
Raktáron tartok May és
Holfeld-féle rumburgi
vásznakat, Regen hardtféle
daiftaszt-árukat és
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
— A legfinomabb áruk!
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOldberíBNIÉ.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz. v.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
% NAGYKANIZSA w Csengery-ut 7. .álllk sorgönycim:

••
— ~ ~ ^ ^ f ^ U u t a n b o r t n y o m da

•• Minden legkisebb nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállit.
V-
«
Telefon 41. szám
Zala*. Hírlap kiadóhivatala
U W ZtM
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomaton a kiadótulajdonosnál Gutenberg-nyomda (Miinz oldbcrRcr) Nagykanizsa.
IH. évfolyam. N a g y k a n i z s a , 1915. julius 29. c s ü t ö r t ök 170. szám ZALAI HIRLAP t á r s a d a l m i és k ö z g a z d a s á g i napilap.
K l ö t l v » t é * l á r a k i Holyhon háxhot hordva 1 hóra I K.
I f y t a s z i a 4 tlllér Vtdtkre, postán . . I hóm 1-50 K.
Nyllttér ét blrdatówk in«gA)]«pltott ar*V szerint.
Alapította:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Cfengtry-ut 7. » i i r a .
Teleton: Sítrkeartrtfcéf! 41. Kiadóhivatal 41.
A cár éjszakái
vájjon milyenek lehetnek a fehér Néva
partján, ahol a hullámokba a végét érző
orosz nép tenger könnye ömlik ? Nem
zavarja-e a cár álmát a panasz és sóhaj,
mely oktalanul elvérzett ezrek szeretteinek
szivéből fakad?
Az orosz cárok, emberemlékezet óta,
nem tartoznak az acélldegzetü férfiak
közé. A história megrázó jelenetekről
tud, melyek vesztett csaták után tomboltak
a cári palotában. Vájjon milyenek
lehetnek most a cár éjszakái? A Bug,
a Visztula és a Narev felől ellenállhatatlan
rohamban közeledik az ellenség
Oroszország szive felé. Minden idők
legnagyobb csatái folynak s ezekről
csak gyász és siralom híre érkezik az
orosz nép közé. Elvesztett ütközetek,
folytonos visszavonulások, borzalmas
veszteségek, melyek közt egyik folyó
ágyától a másikig kergetik a kétségbeesett,
elrongyolódott, lezüllött, valamikor
olyan félelmes és hatalmas hadsereget.
Milyen éjszakái lehetnek a cárnak,
aki világosan látja a helyzetet és akinek
ablakaiba odahallatszik a szivén döfött
nép felhördülő dühének és haragjának
szava is. Minden nemzet a balszerencsét
csak bizonyos mértékig birja elviselni.
Minél ártatlanabbnak tudja magát,
annál inkább szembe akar szállani a
gonosz végzettel. Az orosz nép látja,
hogy a gaz játék áldozata. Tudja azt
is, hogy még a cár sem akarta a háborút
s a külső kényszerűség vitte ebbe
a borzasztó kalandba. A cár is menekülni
szeretne, de ott van a hires szeptemberi
megegyezés, mely szerint a
szövetségesek nem köthetnek külön békét.
A cár álmatlan éjszakáin mérlegelheti,
meddig köll őt ez a megállapodás ?
Birodalmának jelentékeny része már
ellenséges kézen, az elégedetlenség kazánja
felrobbanás előtt s a belső erőszak
a külső erővel viaskodik.
Milyen éjszakája lehet most a a cárnak,
amikor ágyúink Varsó, Iwangorod,
Osztrolenka ércfalait döngetik s seregeink
viharként söprik cl az orosz sereg
összetört maradványait. Milyenek lehetnek
most a cár éjszakái? Gondol-e
arra, hogy ha egy nép lelkét mindennap\\
vérig korbácsolják, végre nem birja
elnyomni ezt a kérdést:
— Meghaljanak azért gyermekejnk,
mert vezéreink nem bírnak győzni ?
Rettenetes lesz, ha erre a kérdésre
az orosz nép fog válaszolni 1 S ha a
cár végiggondolja nehéz éjszakáin mindezeket,
lehetetlen, hogy a Bug, a Visztula
és. a Narev közt folyó csatáknak
ne legyenek hamar világraszóló következései
!
fl V I L Á G H Á B O R U .
fl Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai. —-
Novogeorgievsk körüllzarva
Sikertelen orosz erőfeszítések.
Sajtóhádiszállás. Hindenburg seregei
nyugatról és északról való előnyomulásukban
már mindenütt elérték a Visztula
és Narew szögletben épült Novogeorglewsk
várának külső érődéit és Novogeorgiewsk
teljesen körül van zárva és
annak már csak a Varsó felé vezető utja
van az oroszok kezében. Egyébkent az
oroszok az egész fronton mindenütt
napról-napra megujuió ellenoffenzivával
kísérlik meg offenzivánk megállítását.
Legnagyobb erőfeszítéseik tegnap a front
déli szakaszán, a Visztula és Bug közében
zajlottak le, de támadásaik épp oly sikertelenek
voltak, mint Galicia északkeleti
sarkában Bkezudett lágttöráési rkíiséarlet-eiks. zövetségesünk
Megtámadja Szerblát.
Lugano. A Giornale d\' Italia londoni
távirat alapján valódi világszenzációt, a
háborúnak könnyen döntő fordulatot
adható óriási külpolitikai esemény hirét
közli az alábi táviratban:
Bulgária, T ö r ö k o r s z á g és Ausztria-
Magyarország között legutóbb
szövetség j ö l t létre. A legmesszebb
menő véd és dacszövetségre alakult
uj négyesszövetségben Bulgária
kész megtámadni Szerblát.
(Ennek az örvendetes uj hatalmi alakulásnak
következményei egyelőre még
szinte beláthatatlanok. Közvetlen hatása
Bulgária fellépésének az lesz, hogy Románia
semlegessége immár végérvényesen
biztosíttatott általa másodszor Szerbia
esetleg támadó szándékai felől Is Immár
egészen nyugodlak lehetünk, harmadszor
a Dardanellák most már Igazán semmi
körülmények között nem lesz az antanté,
mert nemcsak hadseregével támogathatja
a szomszédos Törökországot a védekezésben
Bulgária, hanem ha Románia
tényleg nem akarná Törökország részérc
átenge.dni országán municióküldeményelnket,
ugy Bulgáriának módjában
lesz Szerbia testén át határainkig utat
nyitni a Törökországnak szánt német
és osztrák-magyar muníció részére. Végül
Bulgária fegyvereivel állván oldalunkra,
Oroszország többé nem szállíthat
bolgár-román határt képező Dunán
Szerbiának katonát, élelmet és muníciót.
Bulgária állásfoglalásának politikai hatása
pedig egyszerűen kiszámíthatatlan és a
legtulzóbb reményekkel sem mérhető fel.)
Angol hódolat Oroszországnak.
Rotterdam. A Times legutóbbi száma
hódoló cikkben magasztalja Oroszországot
és azt Írja róla, hogy Oroszország
ismét feláldozza magát a valódi világszabadságért.
(A legérdekesebb a dologban
az, hogy a Times állítólag nem
vicclap, hanem az angol közvéleményt
a maga egész komolyságában kifejező
legnagyobb világlapok egyike. A szerk,)
Az olasz offenzíva
és az antant:
GenL\\A francia lapok szerint az antant
Összes hatalmai az olasz offenzívától
Görznél rövidesen nagy eredményeket
várnak és siker esetén Szerbia is uj
offenzívát kezd Auszlria-Magyarország
határai ellen. (Ami a szerb offenzívát
illeti, lásd a Bulgáriáról szóló mai táviratunkat.
A szerk)
Orosz vigasztalások.
„Illába foglaljuk el Rigát. "
Stockholm. A Stockholm Dagblad
szentpétervári kelettel közli az alábbi
félhivatalos jelentést:
Riga városa, a rigai öböl és a vasutak
akkor is az orosz flotta uralma alatt fognak
maradni, ha a németek mégannyi
csapatot szállítanak is a város alá.
„Nem-boldogulhatnak a németek."
Bukarest. A pétervári Rjecs Írja: Az
orosz sereget a németek soha nem fogják
körülfogni, hiába szállják meg az
összes vasutakat és hiába rongálják meg
az oroszok visszavonulása előtt a vasúti
vonalakat. A németek csak vasutak segítségévei
boldogulhatnak, de az orosz
haderőnek soha nem kellettek vasutak,
hogy szabadon mozoghasson.
Zsidóüldözés Besszarábiában.
Brassó. Az Univerzui írja mai számában
: A besszarábiai zsidók üldözését
nagy rettegés között tovább folytatják
az oroszok. Hír szerint a napokban a
zsidóság nagy küldöttsége interveniál
Szentpéterváron a besszarábiai hitsorsosaik
érdekében, akiket felelőssé tesznek
az orosz hadsereg összes vereségeiért.

648. oldal. ZALAI HIRLAP l<H5 julius 19
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér. A helyzit változatlan. Az
ellenség a Visztula és Bug között, valamint a
Sokainál egész sorát Intézte a heves, dc sikertelen
ellentámadásoknak. Iwangorodtól
nyugatra egy ellenséges előretörés tüzünkbcn
összeomlóit.
Olasz hadszintér. Tegnap az olaszoknak a
doberdói fensik ellen intézett támadása is
ellanyhult. Helyenként még hevesen ágyuztak,
egyébként erőlködésük már csak szórványos
és erőtlen előretörésekre szorítkozott, amelyeket
könnyedén visszautasítottunk. Ezzel a
nagyarányú harcokban szilnél állott be. A
görzi grófságban tehát, miként az első, hasonlilhatatlanul
hatalmasabb második csata is
a támadó ellenség teljes kudarcával végződött.
Az olaszok ezúttal a Monté Sabotina és tengerpart
közli mintegy 30 kilométeres széles
területen legkevesebb 17 gyalog és népfölkelőhadosztályból
alakított hét hadtestet
vetettek harcba és ember és anyagáldozatra
való tekintet nélkül minden áron át akartak
törni. Az olaszok összes veszteségei 100,000
emberre becsülhetők. Csak a történelem
fogja megállapítani azon haditettek értékét,
amelyeket diadalmas csapataink és védőik e
védelmi csatában véghezvittek. Rendületlenül
és rendithetetlenül állanaK csapataink még
miniig ott, ahol két hónappal ezelőtt az
ellenséggel szembenéztek. Ez szól nemcsak
görzi állásainkra, amelyekért két csatában
heves vetélkedés folyt hanem a monarchia
délnyugati határainak védelmére választott
egész harcvonalunkra. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyíöhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Soucheztől északnyugatra
sziléziai csapatok éjjel rohammal visszafoglalták
állásunknak ama részeit, amelyek az
előbbi harcokból még a franciák birtokában
maradtak. Négy géppuskát zsákmányoltunk.
A Vogézekben a Lingc Kopl-Barcnkopí vonalon
elkeseredett harcok voltak. A franciák
támadásait ellentámadással több órás közel
harc ulán visszavertük.
Keleti hadszíntér. Mitau és a Njemen közt
tegnap még mintegy ezer szétugrasztott oroszt
ellogtunk. Rozantól keletre és délkeletre támadásunk
előrehaladt. Goworowot elfoglaltuk.
Serocktól északra a Narew mindkét oldalán
és Nasielsktöl délre az oroszok folytatták támadásaikat,
melyek teljesen meghiúsultak. Az
ellenség itt és Rozannál 2500 foglyot és 7
géppuskát hagyott kezünkön. Varsó előtt
Blonietől nyugatra rohammal elfoglaltuk
P\'erunow helységet üora Kálváriától délnyugatra
folyik a harc.
Délkeleti hadszintér. A német csapatoknál
a helyzet általában nem változott. Ezzel aj
ezredik táviratban küldi a vidéki sajtónak és
hatóságoknak haditudósitásait.
A miniszterelnökseg sajtóosztálya.
Egy jó házból való fiu
tanoncznak
fizetései felvétetik
VÉRTES RNTFLL fény-
Gépésznél Nagyknizsán
A város gabona-ellátása. — Kisajátítják
a „Mercur" gyárat. — Nagyobbítják
a temetőt. — Farkas
. kapitány nyugdíjazása.
— Saját tudósítónktól. —
Tegnap délután tartotta Nagykanizsa város
képviselőtestülete minap jelzett rendkívüli közgyűlését,
mely, miként azt a fentebbi cimek
mutatják, valóban elsőrangúan fontos várospolitikai
kérdésekről határozott. Más kérdés,
hogy jól határozott-e mindenben a közgyűlés,
de hisz ezen most már úgyis bajos dolog
volna segíteni. Vonatkozik ez a mogyjegyzés
kiváltképpen a ,Mercur" gyár ügyében hozott
határozatra, ahol kár volt a közgyűlésnek a
tanács szélsőséges álláspontját, a kisajátítási
eljárásnak azonnali megindítását magáévá
tenni és kitenni a várost annak a könnyen
megtörténhető eshetőségnek, hogy egy nagyszabású
iparvállalattal kevesebbje lesz Nagykanizsának.
Igazán nem annyira sürgős cz a
kisajátítás, hogy annak elhatározása etőtt ne
lehetett volna barátságosan megbeszélni a gyár
igazgatóságával, hogy megfelelő városi támogatás
(ingyentelek, stb.) mellett nem volna-e
hajlandó valamelyik kültelki ingatlanon felépíteni
a gyárat, amit nem tür a tanács a"
régi helyén.
Egyébként a tegnapi városi közgyűlésről ez
a részletes tudósításunk szól:
Elnök: dr. Sabján Gyula polgármester.
Előadó: dr. Krátky István főjegyző.
Napirend előtt bejelenti a polgármester,
hogy a 3000 ágyas katonai járványkórháznak
Nagykanizsán való létesítése a megvalósulás
stádiumába jutott és arra kért felhatalmazást
a képviselőtestülettől, hogy az e célból szükséges,
mintegy 40 holdnyi ingatlannak a kaonal
kincslár részére leendő megvásárlását a
város pénzén tszközölhesse. A felhítalmazást
szó nélkül megadták.
Egy évi gabonasziikségletünk.
„A város közélelmezésinek biztosítása" címén
szerepelt a közgyűlési tárgysorozat első
pontjában a ma legfontosabb városi ügy:
Nagykanizsa város népének a jövő (1916. évi)
termésig szükséges gabonával való ellátása.
Tudvalevőleg a kormány lehetővé tette, hogy
f. évi szeptember 15 ig egy egész évi gabonaszükségletét
(havonként és fejenként 10 kilót)
mindenki beszerezhessen. A tanácsi javaslat
arra kért felhatalmazást, hogy mindazon nagykanizsaiak
részére, akik rövid idő leforgása
alatt nem akarnak, vagy nem tudnak egy
évre szükséges gabonát vásárolni maguknak,
a városi tanács vásárolhassa meg ezt a
mennyiséget, mely maximum 315 waggon
gabona lehet.
Dr. Miklós Dezső és dr. Rotschild Jakab
szóllak hozzá a javaslathoz s utóbbinak indítványára
az összes eizel a tárggyal összefüggő
kérdések állandó intézésére városi
élelmezési bizottságot választottak, melynek
tagjai lettek:
Plánder Boldizsár és Ujváry üéza mint
termelő-szakéítők, Heltai József és Weisz
Tivadar mint gabonakereskedők, Matán
Ödön detailista, Lodner Ferenc pék és ár.
Rotschild Jakab.
Ez a bizottság fogja megállapítani, hogy
hiny lélek részére vásároljon a város gabonát,
miként őröltessék azt, miképpen jusson
az a közönséghez és ez a bizottság fogja
ezentúl a város közélelmezésének egész gondját
viselni. Egyébként általánosságban megadták
a tanácsnak a felhatalmazást a gabonavásárlásra.
Ezzel az üggyel függött össze a 2. pont
Is: „a magyar városok orsz. kongresszusának
megkeresése a városi közélelmezés tárgyában".
\\A városok közélelmezésénck multhan tapasztalt
sok baját sorolja fel a leirat és igen
praktikus javaslatokat ajánl a kormánynak. A
tegnapi közgyűlés határozatából Nagykanizsa
városa hasonló felirattal fordul a kormányhoz.
A kongresszusnak sok okos dolgot tartalmazó
leiratát legközelebb részletezzük.
fl\'temetőbővltés.
\' \'A városi temető Ismét kezd betelni és szükségessé
vált annak újbóli kibővítése. A tanács
mintegy 10 holdnyi területet akar e célból kisajátítani.
Nith Norbert javaslatának elvetésével
(mely a bővités helyett a József főherceg
uton tul egy uj temető létesítését kívánta)
elfogadták a tanácsi javaslatot a temetőbővitésre
vonatkozólag.
fl Mercur gyár kisajátítása.
Az immár három évvel ezelőtt leégett
Csengery-utcai .Mercur" vasgyár már régen
éoitésl engedélyt kért a gyár újra való felépítésére.
Az elutasítás azóta már a magasabb
fórumokat is megjárta s most a tanács,
mielőtt az alispáni határozat szerint újra kezdené
tárgyalni az építési • engedély ügyéi,
azt javasolta a közgyűlésnek, hogy a leégett
gyárat közérdekből sajátítsa ki a város.
Privát becslés szerint összesen 68,000 korona
értékel képvisel ma a gyár és annak telke.
Dr. Villányi Henrik semmiféle közérdek sérelmét
nem látja abban, ha a Mercurgyár inal
helyén marad és ott újra üzembe helyeztelik.
Éppen elég kisajátított ingatlana van már a
városnak, amiket nem fordítanak megjelölt
rendeltetésükre. Ellenzi a kisajátítást.
. Révész Lajos abban látja a közérdeket, hogy
a gyár mihamarabb felépüljön, mert a munkások
százainak adna ismét kenyeret. Ajkisajátitási
törvény citálásával bizonyítja, hogy
nincs törvényes jogalap a kisajátításra.
Dr. Fried Ödön szerint semmikép sem alkalmas
ez az idő e kérdés tárgyalására, annak
napirendről való levételét javasolja.
Josifovics Milivoj, dr. Miklós Dezső, dr.
Rotschild Jakab, Bnn Samu és Kohn Samu
szóltak még bele a mind szcnvedelmesebbé
váló vitába, mely niost már főleg akörül forgott,
hogy a Mercur r. t.-nak valóban komoly
szándéka-e újra felépíteni a gyárat, vagy az
építési engedély forcirozásával csupán jó
áron üzletet akar-e csinálni a kisajátítás formájában.
Annélkül, hogy ezt tisztázni lehetett
volna, n közgyűlés 35 szavazattal 25 ellenében
elfogadta a kisajátítási javaslatot és az eljárás
megindítására felhatalmazást adott.
fl hivatalnokok drágasági pótléka.
A pénzügyi bizottság javaslata sztrint a
városi tisztviselők közül csupán a X. és XI.
fizetési osztályban levők ajánltattak drágasági
pótlékra. Az egyhangúlag meghozott közgyűlési
határozat szerint a nőtlenek egy havi, —
a nősek, de gyermektelenek két havi, — s a
nős és gyermekes hivatalnokok három havi
fizetésüket kapják drágasági pótlék gyanánt.
A dijnokok napidiját e címen maximális 50
fillérrel emelheti a tanács, a szegődr.iényesek
bérét pedig havi 15 koronával. Mindez szorosan
a háboru tartamára szól.
fl rendőrségi személyváUozások.
Farkas Ferenc rendőralkapitány nyugdíjazás
iránti kérvényét is elintézte végre a városi
közgyűlés. Farkas Ferencel, aki 1874. óta
volt a város szolgálatában és 1832. év óta
1915. julius 24. ZALAI HI\'KLAP 3 oldal
volt rendőralkapilány. negyven szolgálati év
betöltése után teljes fizetéssel nyugdíjazta a
közgyűlés. E nyugdij 3200 korona fizetésből
és 760 korona lakbérből áll. Eperjesy Oábor
Indítványára Farkas Ferenc érdemekben dus
működését jegyzőkönyvi elismeréssel örökítette
meg a városi közgyfllés.\' . I
Bejelentette a referens főjegyző a közgyűlésnek,
hogy Hajós Ferenc rendőrbiztost az
ellene elrendelt fegyelmi ügyekből kifolyólag
állásától felfüggesztelték és szükséges a helyeltesiléséről
való gondoskodás. A tanács
javaslatára a kapitányság bűnügyi osztályában
évek óta nagy megelégedést keltve működő
Pollermann Jánost bizták meg a rendőrbiztoshelyettességgcl
és ennek megfelelően a XI.
fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő javadalmazást
(1400 koronát és 560 K lakbért)
állapítottak meg részére. \\
Egyéb ügyek,
Hétről nyolcra emelte a közgyűlés hosszas
vita után a foglalkozást közvetilő és cselédszerzői
iparengedélyek számát és ezzel módot
adott arra, hogy Mallersdor/er Ignác nyug.
honvédőrmester pincérflgynökl foglalkozását
jogszerűen űzhesse. — Helybenhagyták a
városi gyámpénztár 1914. évi számadását és
a közgyűlés teljesen elnéptelenedve egy csomó
Illetőségi Agy elintézése után 6 óra tájban
ért véget.
egyelőre a háborup tanítás eddigi módon
való tovább folytatása mellett döntöttek. A
kultuszminiszter most leiratot intézett az or-,
szág összes középiskoláihoz, melyben tudatja,
fiogy a szeptemberben megkezdődő uj tanévben
a mult tanév elején kiadott utasítások
értelmében mindenütt az eddigi Ideiglenes
helyiségben a rendelkezésre álló tanerők
maximális óraszámmal való igénybevétele
mellett; a mult tanévben történt módon kezdjék
meg a tanítást, mert a mai helyzet lényeges
változásokat előrelátható időn belül nem
enged.
fi polgárőr! szolgálat Ma, csütörtök este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri Inspekciót
teljesíteni:
Nlkicsei József, Oábor István, Bencze Sándor,
Steinltz Oyula, Varga Sándor, Elslnger
Aladár, Artner Sándor, Sárecz Oyörgy, Borbély
Lajos, Krausz Lipót, Radl József, Katona István,
Páll János, Szűcs Ferenc, Flscher Ignác
Deutsch Pál.
MEO N Y Í L O T T I
üt*.-, teliu.-v~-.tr*
Szinház.
JV -*•- Í-S." -i*.
HÍREK.
fidótárgyalás a városházán. Ma délelőtt
kezdődött meg a városházán az egy éves uj
adófizetők III. oszt. kereseti ádótárgyalása.
Ma a kanizsai járásbeliek adóját tárgyalták és
pedig 36 (ételt. Ezek legtöbbje korcsmai és
szalócslparról szól és az egész ma kivetett
adóösszeg mintegy 3000 koronát tesz. Az
adótárgyaláson Unger Ullmann Elek bizottsági
elnök elnökölt, a pénzügyigazgatóságot pedig
Mérő Géza p. 0. titkár képviselte ott mint •
előadó. A tárgyalás minden különösebb mozgalmasság
nélkül zajlott le, mert nagyobbrészt
nem uj iparok gyakorlásáról volt szó, hanem
csak régiek átvételéről és az adókivetés tulajdonképpen
a régi adatok alapján \'történt.
Holnap Nagykanizsa város uj adólizelőinek
adótárgyalása következik, mintegy 60 tétel.
Polln Elek temetése. Nagy részvét kisérte
utolsó útjára tegnap délután Polln Eleket, a
20. honvéd gyalogezrednek nagykanizsai származásit,
hősi halált halt fiatal tartalékos had-*
nagyát. A temetésen, mely teljes katonai parádéval
folyt le, az egész Nagykanizsán tartózkodó
20-as honvédtisztikar megjelent, a diszszázadot
pedig az ezred összes önkénteseiből
álló csapat képezte, mely mellett a gyászoló
közönség nagy tömege osztozott a mélyen sújtott
család gyászában. Polin Elek immár hazai
földben pihen és virágos sirja a kanizsai temetőben
fájdalmas emlékeztetője lesz a világháborúnak.
.
Villám gyújtotta fel a csurgói lengyárat.
Hirt adtunk tegnap arról, hogy szombaton
este a csurgói lengyár kigyulladt ésjteljesen
leégett. Mint most utólag jelentették,\' a tűzet
villámcsapás idézte elő.
Ml lesz az Iskolákkal? A háborús tanév
befejezése után több oldalról felmerült az a
hir, hogy az uj tanév már uj beosztással és
legalább is részben az iskolák otthonaiban
lehet megkezdeni. Több oldalról portálták azt
a hirt is, hogy a közoktatás érdekében a tanárokat
és tanítók egy részét fölmentik a katonai
szolgálat alól. Tudomásunk szerint folytak
Is, ilyen megbeszélések a kultuszminisztériumba,
de a mai hadihelyzetre tekintettet .
Szívós Antal müórás és látszerési
uj üzlete a Kazinczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható:
óra, ékszer és látszer-javttást nagy gonddal
végez.
WURl lAn Nn ImA RmuonozogrVóBktfíé 4p T ckpfcaXloI Tt*a>.
Szombat-vasárnap, jul. 31 és aug. 1-én Az aranybandita bűnügyi dráma 3 felvonásban. Az (pcstívornyn vígjáték 3 felvonásban.
Hadi KIAlltás, látványos. A német erő,
variete kép. ,
Rendet helyárak. — KltünÓ zene.
Előadások hétköznap 5 é l t órakor, vasárét
ünnepnapokon 3, 9. 7 és 9 órakor.
* Heti műsor:
Csütörtökön: Kék egér. Pikáns bohózatsláger.
Pénteken: Sybill. Bemutató.
Szombaton: Sybill. Másodszor.
Vasárnap: Sybill. Harmadszor.
* Nemtudomka. Huszka gyönyörű zenéjű
operettjét a Nemtudomkát adták tegnap. A
nézőtér egészen megtelt s a közönség Igazán
sokat mulatott az elmés szövegen és a színészek
játékán. A főszerepet Csanádi Irma
játszotta. Szép éneke és bájos játéka sokszor
nyilt színen is tapsra ragadta a közönséget.
Partnere, Tihanyi Béla a tőle megszokott rutinnal
játszott és énekelt. Peterdi Etel (Mici)
és Sebestyén Jenő (Lencsés) olyanok voltak
és ugy játszottak, mint mindig, őket már
dicsérni sem lehet. Egy epizód szerepben
(Ponty tanár) igazán kabinelalakitást nyújtóit
Borbély Sánuor. De a többi szereplők iínagyban
hozzájárultak a Nemtudomka fényes sikeréhez.
* Színházi birek- Mint már tegnap is jeleztük,
a Kék egér Horst rendkívül szellemes,
ötletes és kacagtató pikáns bohózata ma
csütörtökön kerül nálunk először szinre. A
remek bohózatban oly finoman vannak szőve
a pikantéria szálai, hogy az sehol a jóizlést
nem sérti és emellett kifogyhatatlan bőségét
nyujlja a legelmésebb ötleteknek. A „csak
felnőtteknek" szignaturáju darab Iránt páratlan
érdeklődés mutatkozik a közönség körében.
— Lázas előkészületek folynak a „Sybill"
szenzációs táncos nagy operettből is, mely
pénteken, szombaton és vasárnap kerül nálunk
először szinre. A darab pompás címszerepét
Peterdi Etus kreálja, ki elsőrangú alakítást
produkál, Zalay Margit pedig a hercegnőt
játsza utolérhetetlen bájjal. Tihanyi és
Sebestyén egymással vetélkednek parádés
szerepeikben. Elsőrendű szerephez jutottak
még Borbély Sándor, Csanádi és Böszörményi.
A társulat igen nagy súlyt fektet a „Sybill"
előadására, melyből serényen folynak az előkészületek
és színpadi próbák. A „Sybill"
mindhárom előadására szóló jegyek már most
válthatók.
Felelős szerkesztő: QQrtlar látván.
Családi ház
a Fö-utca közelében előnyös
feltételek mellett eladó. 1K9
A ház 4 szobából és mellékhelyiségekből
áll. — Cim megtudható
a kiadóhivatalban. —
ás szálloda m»cnyllt
BALATON-KERESZTURON
(Park szálló.)
40 uj mudern szobival. Szobák pornóval vagy
anélkül. Napi teljes pensió lakással 10 korona.
Családoknak s katonatiszteknek kedvezményes ár
Kirándulóknak meglepő
mérsékelt árak!
Kitűnő ellátást garantál
Széphelyi Kálmán r r —
Utcai lapelfirusitúk
a Zalai Hirlap
Rladóhluatalúban felvitetnek.
AdakozzHQk a BadscBÉIyzouek!
Járványos és fertőző betegségek ellen
legbiztosabb óvszer az erősen szénsavas
Pécsi Tettye Forrásvíz a legkellemesebb IzD asztali és borvíz.
Állandóan palackcserével kapható
s Ijy háztartásban a legolcsóbb.
- Főalárusltás Nagykanizsán i •
faszer és csemege
kereskedésében. ::
B s B S H B g E g S H E g fl SBgBggBB9BSHMBE3j
4. oidal. ZALA! HIRLAP 1915. julius 29.
festO vállalata
M E 6 H 9 D Í T 9 7 t U KI
A V I L Á G 9 T ! ,
Ilafiykanlzsa, Masyar-u. Z3
"A •anHn^-
i i i
boni J knifőítfl faerezés
dM9 tífdmiTíolc (ütésé.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szinérzékOnk
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégíti
Árajánlattal, szlaes vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 11 f
Tisztelettel értesitem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
T™—- felfrissítettem.
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regen hardtféle
damaszt-árukat és
a jóhírö Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket ::
- A legfinomabb árukl
Vezérképviselet:
GDTCRBEBG NYOMDA:: M l M S I
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOldÖeríeNlé.
Nagykanizsa, EOtvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
\\ NAGYKANIZSA w Csengery-ut 7. jáÉ^ sürgönyeim:
^^jjj^r Gutenbergnyomda
• M inden legkisebb nyomfatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket j tá\'nyo an felvesz m
Nyomaton a kiadótulajdonosnál Gutenberg-nyomda (Münz Í-5Q oldbercer) Nagykanizsa.
Ilt. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. julius 30. péntek 171. szám ZALAI HÍRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
CIOMaat+sl Arak i Melyben bálhoz hordva I hóra 1 K.
t*yw azáon 4 fillér Vidékre, poitifl . . I hóra 1-50 K.
NjflIH6r tt hlrdcté^tk. m»-({állapított firr.lt ixtrint.
Alapította t
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal: OnlcnberR-nyonidB C«rngefy.nt 7. fzit*.
Teleion: SjcerkraztMeu 41. Kiadóhivatal 41.
Zalamegye közélelmezése
Kisküküllőmegye átirata.
Eddig csak a városok közönsége panaszkodott
a háború tűrhetetlen hiénái,
különösen az élelmiszeruzsorások ellen,
de most már a falvak is megmozdulnak,
mert a helyzet már ott sem rózsásabb,
mint a városokban. Kezdenek a vármegyei
törvényhatóságok Is észretérni és
nem várják be, mig az emberek fölhasználva
a válságos helyzetet, egymást kifosztogatják.
Klsküküllő-vármcgye törvényhatósága
e hó 12-én a közélelmezés biztosítására
szabályrendeletet alkotott, melyet a kihirdetését
követö huszonnégy óra leforgása
után koimányhatósági megerősítés
bevárása nélkül hatályba léptetett.
E szabályrendeletet Kisküllő-vármegye
a napokban megküldte Zalavármegye
törvényhatóságának Is azzal a kéréssel,
hogy hasonlatos szabályrendelet jóváhagyását
kérje belügyminisztertől.
Az érdekes szabályrendelet első paragrafusa
azt mondja, hogy az élelmiszeruzsora
üldözése céljából szükséges
közhatóság! preventív és megtorló intézkedések
gyorsabb és sikeresebb hatályosulása
érdekében tilos: baromfi, húsfélék,
zöldségnemü, gyümölcs, tojás, tejnemü
stb., általában bárminő piaci elárusitás
tárgyát képező és emberi eledel
gyanánt szolgáló élelmicikkeknek, gabonanemüek
kivételével házalás utján való
üzletszeiü beszerzése, valamint elárusitása
s azok értékesítése helyhez és időhöz
köttetik. A házalással egy tekintet
alá esik az a sok helyen szokásos eljárás,
mely szerint kiskereskedők, pálinkamérők
élclmicikkek, főleg tojás ellenében
szolgáltatnak szesztartalmu Italokat,
árucikkeket.
Egy másik paragrafusban azt mondja
a szabályrendelet, hogy kihágást követ
el és büntetendő, aki a piacon kívül
szerez be élelmiszert a termelőktől és
akár saját háztartása, akár elárusitás céljából.
Piaci élelmiszereket csak a piacokon
lehet vásárolni s csak meghatározott
időben.
A piacok baromfi-árdrágítását ma főleg
a tyukászok idézik ciő, akikegyben
a tojásokat 1? mindenütt összevásárolják
és ezek legnagyobb részét elszállítják
az országból. Ennek az üzérkedésnek
föltétlenül véget kell szakítani, mert egyegy
megye közélelmezési kérdése sokkal
fontosabb és elsőrendű, mint néhány
tyukász üzleti érdekének megvédése.
A megküldött szabályredelethez mellékelt
átirat a többek között azt mondja,
hogy végre véget kell vetni az élelmiszerekkel
való üzérkedésnek, mert á
nemzet nemcsak agráriusokból és merkantilíslákból
áll, akik abból a szem- azok ellen, akik most embertársaik bőre
pontból indulnak ki, hogy csak ők él- árán akarnak kapitálisták lenni. Ebből
hessenek; a fogyasztó hadd vergődjék a küzdelemből a sok százezer fogyasztó
s küzdjön a nyomorral. érdekében vegye ki Zalamegye is a ré-
Egyre crősebben támad a nyomor szét és alkosson hasonló szabályrendeletet
északon.
A V I L Á G H Á B O R U .
==-——- fl Magyar Távirati Iroda és fiz Est mai táviratai.
i pápa uj tteakoiója.
Lugano. Rómából jelentik, hogy
XV. Benedek pápa egy kihallgatáson
bizalmasan kijelentette, hogy
uj békeakciót Indított, melynek sikerében
föltétlenül bízik. A békeakció
következtében hamarosan
fegyverszünetet remélapápa. Egyéb
/ként — ugymond őszentsége — a
\\ világ a legrövidebb Időn belül mindent
meg fog tudni erről a minden
eddiginél nagyobbszabásu békeakcióról.
Aitilln és Görögország.
Angol jegyzék a Hytllenaerfil.
Szófia. Az angol kormány a napokban
Jegyzéket intézett Görögországhoz,
amelyben a Görögországhoz íartozó
Aegei tengeri Mytilenea sziget megszállásáról
közöl magyarázatokat. A jegyzék
szerint az antant elhatározta Mytilenae
sziget ideiglenes megszállását arra
az időre, amig a Dardanella-akcióban
arra flottabázis gyanánt szükség van.
Ez idő alatt is tiszteletben tartják azonban
a szigeten Görögország felügyeleti
jogát és a szigetet nyomban kifogják
üríteni, ha azok az okok megszűnnek,
melyek a jefenlegi megszállást szükségessé
tették.
Göröi flotta Kisfiúidnál.
Rotterdam. A Daily Mail jelenti Rómából;
A görög kormány\'egy flottillát
küldött a burnai és szmirnai vizekre,
hogy tiltakozzék az ottani görög állampolgároknak
az angolok által való zaklatása
ellen. Görögország és Anglia között
a legnagyobb feszültség észlelhető.
A francia offenzíva összeomlása.
Rotterdam. Londonból jelentik, hogy
Margham államtitkár az alsóházban kijelentette,
hogy a franciák offenzívája
teljesen összeomlott s ennek oka az,
hogy Anglia Franciaországnak októbertől
februárig nem küldött muníciót.
• :..•.•• r tf—i r j ma r 1 ntm rr m •—m-wmmmm^
tanáljiDk tiadisBQély-bélyssBkBt!
Bukarest. A Rjecs cimü oroszországi
lap több orosz vezérkari tiszttől szerzett
információt közöl, mely szerint az oroszlengyelországi
és galíciai harctereken
mostanában csak előkészítő ütközetek
lesznek, melyek egyelőre döntő jelentőségre
nem számíthatnak. Most mindkét
fél a Bug és Narew körüli harctereken
gyűjti erÖIt, ahol a legközelebbi
döntö ütközetek lesznek. Az
természetesen még nagy kérdés — szól
az orosz lap — hogy milyen kimenetelük
lesz e nagy mérkőzéseknek.
A Dnjeszter-menti
harcok mérlege.
Csernowitz. A Dnjeszter mentén és
a Bukovina határán húzódó fronton
állandóan tartó nagy tüzérségi harcoktól
eltekintve majdnem teljes a nyugalom.
Az itt heteken át folyt emberfeletti harcok
eredménye még csak most tekinthető
át egész nagyságában. Amikor
Pflanzer Baltin hadseregének hős honvédéi
a Dnjeszteren való átkelést és az
orosz front áttörését kierőszakolták, az
oroszok kétségbeesett erőfeszítésekkel
igyekeztek csapatainkat visszaszorítani.
Ezek azonban az összes oroíz el\'enlámadásokat
visszaverték és az összes
Dnjeszteren tul lévő orosz pozíciókat
elfoglalták, miközben ooöo orosz gyalogost,
köztük számos tisztet elfogtak
számos gépfegyvert zsákmányoltak.
Kánikula a harctéren.
Sajtóhádiszállás. Az óriási oroszlengyolországi
és galíciai front legtöbb részén
tűrhetetlen hőség uralkodik, melynek
következtében a katonák tömegei
dőlnek kl naponti a sorból. A hőség a
meneteléseket rendkívül megnehezíti.
Riga végórái.
Koppenhága. Az itteni >Poiiliken« cimü
lap haditudósítója Rigából nagy viszontagságok
után hazaérkezett és leírja
azt a nagy rémületet és fejetlenséget, amit
ott a németek közeledése folytán keletkezett.

2. rrtdaL ZALAI H RLAP 1&15 iulius 30
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. A Bukovina és Besszarábia
közti határon horvát honvédek is magyar
népfölkelők rajta ütöttek egy erősen kiépített
orosz álláson. Az elenséget teljesen
meglepte a támadás ugy, hogy véres kézitusa
után 170 hatott hátrahagyásával menekülni
volt kénytelen sáncaiból. Kanionka Slrumllo
válói keletre csapataink eltogtak rj;y alezredest,
7 tisztet és 500 főnyi legénységet.
Sokainál az eltenség ismételt heves támadásait
visszautasítottuk. A helyzet az északkeleti
arcvonalon egyébként változatlan.
Olasz hadszíntér. Az olaszok a partvidéki
arcvonalon, csak a fensik szélén Straussina
ás Vermegiiano mellette kíséreltek meg eredménytelen
előretöréseket. Az ellenség a görzi
hídfő előterén kiürítene előállásait és azokr;
a vonalakra vonul vissza, melyeket a csati
előtt tartott megszállva. A karlnthiai határon
tüzérségi harc és csatározások voltak. A tiroli
határterületen Marco mellett az Elsch völgyében
visszavetettünk egy ellenséges zászlóaljat,
a Tolatta vidékén pedig szétszórjunk egy
olasz századot. Hoff altábornagy.
HIREK.
Gondoskodás^
Nagykanizsa téli tüzifafaszükségletek
A rendőrkapitányság Intézkedései.
A németek harcai.
Berlin. A nagylőliadiwáIláK ,cteiUi:
Nyugati hadszíntér. Flandriában tüzérségünk
a Fourwbs csatomán fenékbe turt egy kompot,
amelyben egy nehéz hajóágyú volt beépítve.
Soucheztől nyugatra a iianciák egy
támadását visszavertük, Givenchinél az Argonnokban
és Vaupuvisnál eredményes aknarobbintásokat
végeztünk. A francia robbantások
Champagneban sikertelenek voltak.
Keleti hadszíntér. A Njemeutől északra a
helyzet változatlan. Suvalkitól északkeletre az
Otilá felé vezető vasút mindkét oldatán csapataink
megoltották ai ellenséges áltások
egy részét. Eközben 2910 oroszt elfogtunk és
2 géppuskát zsákmányoltunk. Tegnap és mára
virradó éjjelen az oroszok megismételték támadásaikat
a Narewlől délre lövő arcvonalunk
ellen, összes előretöréseik, az. ellenség súlyos
veszteségei ine;le:t meghiúsultak. Novo-üeorgiewszktől
nyugatra, a Visziula déii partján
egy német félszázad egy rajtaütés alkalmával
120 oroszt toglyul ejteti. üora-Kalváriától délnyugatra
az oroszok a julius 27- röl 28-ra
virradó éjjel megkísérelték, hogy nyugat felé
előrenyomuljanak. Tegnap megtámadtuk és
visszavetettük őket.
Délkeleti hadszíntér. A német csapatoknál
a helyzet általánosságban változatlan.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Mindazok, kik felejthetetlen,
forrón szeretett testvérünk és
rokonunk: RUESZ ANTAL temetésén
megjelenni szíveskedtek
és őszinte részvétükkel mérhetetlen
fájdalmunkat enyhíteni
Iparkodtak, fogadják ez uton leghálásabb
köszönetünket.
A gyászoló család.
A háború előidézte megélhetési problémák
között nem a legkisebbek egyike Nagykanizsán
a tüzifakérdés sem. A háboru előtt
Nagykanizsán egy öl fa befuvarozással együtt
48 koronába került. Már tavaly ősszel 60
koronánál magasabbra emelkedett ez az ár,
mert a fuvarozás dija olyan iramban kezdeti
nőni, hogy szinte hihetetlen. Amig ugyanis
közvetlenül a hánoru előtt 16 korona volt
pl. Bánokszcntgyörgyről egy öl fa beszállításinak
dija, amint a háborít kitört és megcsappant
itthon a lóállomány, nyomban 32
koronára emelkedett a fuvar ára, majd 44-re
és ma már 48 koronánál olcsóbban alig lehet
egy öl fát behozatni a környékbeli erdők
bármelyikéből. Szóval annyiba (48 koronába)
kerül most Nagykanizsán egy öl fának csupán
a befuvorozása, mint azelőtt a fa és a
fuvar ára együttvéve. Tekintve, hogy egy öl
fa ára az erdőben 32 korona (ami egészen
normális ár) ilyenformán a városi ember kerek
80 koronát fizethetne ma egy öl tűzifáért,
ha nem akarna majd a télen részint megfagyni,
részint pedig meleg élei liiján éhenhalni.
A kanizsai rendőrkapitányságnak, mely a
közelmúltban oly dicséretreméltó mintaszerüséggel
oIdoüi meg a város közélclmezésének
problémáját, már hónapok óta nagy gondot
ad, miként lehetne a város közönségének
tüzifaellátását is normális keretek közé szorítani.
Többtéle terv merült fel erre nézve. A
legkéznéltekvöbb az, hogy maximalizálni kell
a fuvar árát és ez okvetlenül meg is lesz.
Attól nem kell aggódni, hogy a maximális
árak mellett nem akad bőven fuvaros. A íirvart
nem lehet a keszlhtiyi és csáktornyai
piacokra, vagy a budapesti vásárcsarnokba
szállítani, mint a kalarábé! és a káposztát,
ahogyan a piaci árak maximalizálásakor fenyegetőztek
a kiskanizs;i menyecskék. Aki majd
keveselli a maximális fuvardijakat, az egyszerűen
nem fuvaroz i s — fHkopik az álla. Ilt
tehát nem kell renitenskedéstől tartani. Nagyobb
baj az, hogv a fuvarosok útközben
sokat elszórnak rakományukból, hogy lovaik
terhén könnyítsenek. Ezen pedig már bajosabb
segíteni. Azaz, nem is.
Es éppen ezen segítene elsősorban a rendőrkapitányság
ama másik terve, hogy feliratot
intéztet a várossal a földmivelésügyi miniszterhez,
arra kérve azt, adjon el a miniszter
valamelyik állami erdőben megfelelő mennyiségű
ölfát Nagykanizsa városának. Ki van
számítva, hogy a vasúti szállítással együtt
jóval olcsóboa kerülne az. ha akár Erdély
legszélső sarkából hozzák is, mint ha a mai
fuvarárak mellett a bánokszentgyörgyl, vagy
surdi erdőből hozatjuk. A vasúti állomásról
aztán már nem le$z nehéz minden házba eljuttatni
a szállítmányt. A fuvardijak maximális
ártarifáját már a legközelebbi napokban kibocsátja
Nagykanizsa város rendőrkapitánysága,
a miniszterhez intézendő felirat pedig
reméljük, szintén hamarosan el fog indíttatni.
tanúsított vitéz magatartásának elismeréseOl
az I. osztályú ezüst viléiségi éremmel tüntette
ki a király.
Bay kapitány hivatalában. Dr. Krátky
István rendőrfőkapltányhelyeltes holnap tartandó
esküvője után néhány heti szabadságra
elutazik Nagykanizsáról s ez idő tartamára
fíay üyörgy rendőrkapitány vette át ma reggel
a rendőrkapitányt hivatal vezetését. Bay
kapitány gyógykurával egybekapcsolt vakációját
szakította meg e helyettesítéssel, mely
után még másfél havi vakációra megy és
azután a liáboru egész további tartamára visz-
•zatér régi hivatalába, a kapitányság bünfigyl
osztályának élére.
Neusledler Jcnó nagy ezüst vitézségi
érme. Neusledler Antal dr. pécsi Ítélőtáblai,
korábban pedig nagykanizsai klr. törvényszéki
bíró fiát, Neusiedlet Jenőt, a pécsi 69. (Hindenburg)
gyalogezred hadapródját a harctéren
Vidéki újságírók a háborúban. Magyar
szivünk dagidó büszkeségivel reprodukáljuk
az alábbiakban Gyulának, a vidéki
hírlapírók országos szövetség elnökének a
legutóbbi szövetségi ülésen közölt adatait,
melyekkel a haza védelmében a harctéren
szolgálatot végző vidéki hírlapírókról emlékezett
meg. Ez adatok szerint a vidéki újságírók
táborából 143 vonult hadba, közülük tiz
van szabadságolva, 3 felmentve, I rokkant s
katonai szolgálatot teljesít 129, Soraikból
— vett éltesülésünk szerint — hősi halált
haitak tizen: Zoltán István (Debrecen),Darvas
Gyula (Zalaegerszeg). Király Sándor (Erzsébetfalva),
Földes Lipót (Szeged), Keleti Armand
(Nagykanizsa). Aczél Oszkár dr. (Erasébetfalva),
Perjéssy László (Muraszombat), Fábián
Tibor dr. (Brassó), Jurescu Péter (Nagyvárad),
Darvas Riclurd (Miskolc), Cwrkoszoniba
foglalva tesszük el nevüket az újságíró-nemzetség
Panlheon-márványa számára s fájdalmunkban
is büszkén és a szeretet minden
virágával borítva őrizzük meg emlékükéi.
Harctéri sebesüléseket szereztek a vidéki újságírók
közfll — hézagos értesülésünk szerint
- 14-en: Liugaue.\' Albin (Szombathely),
Tóth Aladár és Mülner Lajos (Erzsébetfalva),
Hollósi Ödön és Reéz Pál (Szeged), Irinyi
Jenő (Arad), Bach Gyula (Temesvár), Pálfy
József (Debrecen), Czebe László (Zalaegerszeg),
Rácz Rónay Károly (Nagyvárad), Fakler Alfréd
(Brassó), András F.rnő dr. (Szabadka).—
Hadifogságba jutottak 7-en és pedig orosz
fogságba: Gyóni Géza a harctér költője és
Forgács Dezső dr. (Szabadka), Macselár
Gyula és ifj. Nagy Lajos (Kolozsvár), szerb
fogságba: Vukov Lukács (Szabadka), Blázsity
György (Szeged). Eltűnt: Somogyi Vilmos
(Erzsébeifalva), Kénosi Béla dr. (Brassó). —
A dicsőség kitüntető keresztjeit hordják mellükön
: Balassa József (Szeged), kitüntetve a
nagy és kis ezüst vitézségi éremmel, Franyó
Zoltán (Arad), a nagy arany- nagy ezüst
érem és vaskereszttel, Brenner Alajos (Máramarossziget),
Kánitz László (Eger), Kénosi
Béla dr. (Brassó), Malagurszky Lőrinc ezüst
vitézségi éremmel.
ö n g y i l k o s s á g egy kasszírnő lakásán.
Baján József 19 éves nagykanizsai kereskedősegéd
ma reggel 8 órakor a Zrínyi Miklósutca
31. számú házban egy kávéházi felirónó
lakásán agyonlőtte magát. A fiu, aki az Eisinger
S. L. utóda rőfösüzletében volt alkalmazva,
tegnap felvette fizetéséi, bizonyítványt kért és
kilépett állásából. Az éjszakát átmulatta és
hajnalban a kaszlrnővel ennek lakására ment,
ahol néhány óra múlva Velodog-revolverrel
íőbelötte magát. A telefoni jelentésre dr. Goda
Lipót rendőrorvos ment az öngyilkoshoz, akit
még életben, de eszméletlen állapotban talált
és a közkórházba szállíttatta. Ilt a szerencsétlen
ifjú rövid vergődés után kiszenvedett Az
öngyilkos semmiféle Írást nent hagyott hátra,
de barátai, kiket a rendőrség már kihallgatott
1915. julius 21. ZALAI HÍRLAP 3 -oldal.
elmondották, hogy mindig igen exaltállnak
ismerték. A fiu már két évvel ezelőtt is öngyilkos
akart lennf. akkor levágták a kőtélről,
nemrég pedig egy kávéházban barátai a
revolvert csavarták ki a kezéből, amikor szintén
öngyilkos akart lenni.
f l kanlMalak Hl. oszt- adótárgyalása.
Ma délelőtt tárgyalta le az adókivető bizottság
a nagykanizsai tij adófizetők III. osztályú
kereseti adójának megállapítását. Hatvanegy
tételben összesen 49 adózó egyén szerepelt
a mai adókivető tárgyaláson, melyen az érdekelteknek
alig a fele jelent csak meg. Az uj
adólizetők közül legtöbben marhaalkuszok,
korcsmárosok (átvett üzletek), szatócsok és
piaci árusok voltak. Ma összesen 2344 korona
58 fillér adót vetett ki a bizottság, mely öszszeg
a tegnap közölt nagykanizsai járásbeliekkel
együtt Összesen Í178 korona\'38 fillért tes:.
fl nagykanizsai cselédszerzők megrend
szabályozása. A tegnapelőtti városi közgyfllésen
valamelyik városatya röviden szóvátette
azokat a visszaéléseket, amiket a nagykanizsai
helyjzerzők (Íznek olyképpen, hogy
Üzleti forgalmuk növelése végett a már elszegődött
cselédeket lebeszélik helyükről, elcsalják
és a szegődtetéseknél a városi szabályrendeletben
megállapított dijaknál többet
szednek. A közgyűlésen főjegyzői minőségben
jelenvolt dr. Krátky István főkapitányhelyettesnek
megütötte fülét ez a panasz és
alig 24 óra mulva már intézkedett is, hogy
annak oka meg legyen szüntetve. A főkapitányhelyettes
felhívást fog kibocsátani, melyben
felkéri a város közönségét, hogy ezeket a
rejtve burjánzó visszásságokat nála szóval, vagy
írásban Jelentse be, hogy ezekkel szemben eljárhasson.
A főkapitány ez alkalommal közölni
lógja a cselédszerző üzlet szabályrendeletének
idevonatkozó rendelkezéseit, melyek a következők
:
Az üzlethelyiségekben hatóságilag megállapított
árszabály tartandó kifüggesztve. A jelentkezés
alkalmával bárminemű dijat szedni tilos.
Az árszabály szerint megállapított dij a
tettleges szolgálatba lépéstől számítandó 8
nap ulán esedékes.
A szedhető dijak a következőkben állapíttatnak
meg:
1. Cselédszerzés után: a) a cselédtől minden
esetben 40 fillér, b) a gazdától egy évi
szerződésnél l korona, egy éven tüll szerződésnél
2 korona.
2. Iparossegéd és gyári munkásoktól: a) a
segéd- és gyári munkásoktól 40 fillér, b) a
gazdától 2 korona.
3. ügyéi) foglalkozás közvetítésénél az elhelyezettől
az első havi Illetmény IO«/o-a.
Az ezen árszabályban meghatározott dijaknál
többet szedni tilos.
Evengellkus egyházkerületi közgyűlés.
A dunántuli evangelikus egyházkerület ezévi
rendes közgyűlését augusztus 18-án tartja
meg Celldömölkön. A közgyűlésen, melynek
tárgysorozatát a napokban küldik szét, Berzsenyi
Jenő dunántuli felügyeli), főrendiházi
tag és Oyurátz Ferenc püspök fognak elnökölni.
Muraközi tanítók megjutalmazása. A
magyar nyelv sikeres tanitásában kitűnt muraközi
és vendvidéki tanitók, valamint a magyar
nyelv elsajátításában jeleskedő tanulók részére
Zalavármegye törvényhalósága 600 korona
jutalmat adományozott. E jutalomból
60—60 koronát kaptak: Fekete Géza lendvarózsavölgyi,
Rántes Menyhért drávavásárhelyl,
Csere Sári stridóvári, Steinauer József muracsányl,
Poleslnszky Emil Csáktornyái áll. és
Szép János mikíavári rk. tanítót. A tanulók
közt 240 kor. osztatott ki. — A zalamegyei
nemesi pénztár által adományozott 240 koronából
60—60 kor. jutalmat nyertek: Hadi
Jenő királylaki, Miszer Mária muravidl, Oerstner
Margit muraszerdahelyl és Bíró Mária
alsódomborui áll. tanitók.
Miért drágább ma a bus? Egyik közgazdasági
irónk mondja a következőket. Hogy
a marhahús miért drágább ? Azért, mert az
országban ma háromszázezer marhával több
van a rendes marhaállománynál. Értsük meg
jól: több és nem kevesebb. Ugyanis békében
Magyarország évi szarvasmarha kivitele másfél
millió. Az idén ebből nem vittek ki egy
darabot se — ellenben a katonaság fftlevett
egy millió kétszázezer darabot. A fölösleg
tehát, a mi meg van : háromszázezer darab.
Már pedig nincs annál természetesebb nemzetgazdasági
doktrina a világon, hogy minél
több van valamely áruból: annak annál olcsóbbnak
kell lenni. — Az évenkénti magyaf
sertés-kivitel kétmillió, de ebből a háboru
miatt az Idén nem vittünk ki egy darabot se,
— és minthogy a katonaság se eszik sertéshúst
; ez mind itt maradt az országban. Mint-*
hogy pedig ma kétmillió sertéssel több van a
rendes sertés állománynál: megint csak termésretes,
hogy a sertéshúsnak szintén drágábbnak
kell lenni... (T. i. a termelők kiskátéja
szerint.)
Aratási szabadság. A kanizsai 20-as honvédlaktanyában
történt, amikor a legénység
egy részét aratási szabadságra bocsájtották.
A katonák egyenkint jelentkeztek a parancsnok
előtt:
— Alázatosan kérek két heti szabadságot!
— vágja ki keményen az egyik ftre^ regruta,
aki civiléletben bolto«
— Minek ? — kérui a parancsnok.
— Kaszálni akarok.
— Hát vannak rétjei ?
— Azok nincsenek, de vannak kintlevó követeléseim
és azokat akarom kasszálnlf —
nyomta meg most már erósebben a szót.
fl polgárőri szolgálat. Ma, csütörtök este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
t e l j e s í t e n i :
Csányi Elek, Metz József, Fischer Ignác,
Schlossarek István, Varga Sándor, Stelner
Fülöp, Ács Ignác, Czieber János, SzattUr
Jenő, Szűcs Ferenc, Mátyás István, Tóth
István, Borbély József, Török József, Mankovics
István, Zábó József, Sáfrán József,
Horváth Ferenc.
Szinház.
* Heti műsor:
Pénteken: Syblll. Bemutató.
Szombaton: Sybili- Másodszor.
Vasárnap: Syblll. Harmadszor.
* fl kék egér. Egyetlen üres hely sem
volt tegnap este az arénában. Zsúfolt nézőtér
kacagta végig a „Kék egér" előadását. Magáról
a darabról csak annyit mondunk, hogy
egyike a legjobbaknak a hasonló zsánerű
vígjátékok között. Finom pikantéria, leleményes
fordulatok, páratlanul groteszk helyzetek
és csillogó szellemű párbeszédek jellemzik a
darabot. A színészekről és játékukról különkülön
írni lehetetlen, mert valamennyien annyira
tökéleteset, annyira művészit produkáltak. A
főszerepekben Konáráth Ilona, Gázon, Borbély
és Kovács vetélykedtek egymással a
művészi játékban és sikerben egyaránt. Fekete
Rózsi, Papp és Sebestyén is tudásuk legjavát
nyújtották és osztozkodtak a főszereplőkkel
az est impozáns sikerében.
» x r* »• * i
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : QÜrtler lutván.
Egy jó házból való fiu
tanoncznak
fizetései felvétetik
VÉRTES ANTAL fény.
Uépésznél Nagyknizsán
mozgókép palota.
Hvi(un,i-utt. 4 Telefon
Szombat vasárnap, jul. 31 és aug. l-én Az aranybandita bűnügyi dráma 3 felvonásban.
Az apacstivornya
Hadi Klálltás, látványos. A német erő,
variete kép.
Rendes helyArak. — Kitűnő zene.
Előadások hétköznap B él 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 3. 5 7 és 9 órakor.
? w% a - a <
Jobb házból való és legalább
15—20000 K hozománnyal bíró
leány vagy fiatal özvegy
(esetleg korcsmárosné) Ismeretségét
óhajtja házasság céljából egy tovább
szolgáló hon».-őrmester, aki 26 éves.
Cim a kiadóhivatalban megtudható.
M E G N Y Í L O T T ! -\'• -—a
SZÍVÓS Antal tnűórás és látszerész
uj Üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasuti-utca. Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
- +-J ..-» ti A J
•JW V.JSTJL
Hangzatos reklám s
* Családi ház
a Fő-utea közelében előnyös
feltételek mellett eladó.
helyett szép és tartós
munkát végez, olcsón
REISZ
dm és szobafuld,Xazlnc9-Q.4.
A ház 4 szobából és mellékhelyiségekből
áll. — Cim megtudható
a kiadóhivatalban. —
ki? —* ;«4T.i •wv- —* MU M T-T —n-frt.1*® m-m Hirdetések felvétetnek
e lap kiadóhivatalában.
4. oiüal. ZALAI HlRLAP i L l ! L i í í ! í í i L J 2 ;
festfi vállalata
. MnfisKonlzsa, Hnfiynr-u. Z3
iiti
boni S kunim faerczés miírvín? ofdnifftok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szInérzékOnk
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 111
f ü l.H L f i i l .. f *"""•"• ~ i" > 1 I T , j _ - r 1
ME6H2DIT2TTUK1
A V I L Á Q 9 T S
esSS8ͮN\\
\' w . m
Vezérképviselet:
RYOMDA:: NAGYKAI1ZSA.
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű róttam
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
- felfrissítettem. ^
Raktáron tartok May és
Holfeld-féle rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrfi Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehémemfieket ::
— A legfinomabb árukl
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOltUjeríeMÉ.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
A NAGYKANIZSA
w Csengery-ut 7. JÉk^ sürgönyeim:
^ q j j j p ^ Űutenbergnyomda
• Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
• Telefon 41. szám
Zaiai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz "Wi
)
Nyomatott a kiadótulajdonosnál üulenbcrs-»yumda (Mlinz"«[)\' oldbergef) Nagykanizsai
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. Julius 31. szombat 172. szám
ZALAI HIRLAP társadalmi 4s közgazdasági napilap.
• I0na»t*«i «r*ki Hcijrton bAxfaoz hordva l h\'óra 1 K.
4 tUlér Vioakre, po.tán . . I hóra 1*50 K.
Njfllttér <» hlrdaté\'ci °ic|<a|íapitott arak szerint.
Alapította:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Ciengcry-nt 7. i z i r a .
Telefon: Szerkes/tóne* 4t. Kiadóhivatal 41.
Kezdettől kezdve SÍ. volt ami erősségünk,
hogy magunkban biztunk és nem
az ellenség gyöngeségében. Mi rólunk
azt a hirt terjesztették, hogy a háboru
első szelére száz részre szakadunk, sőt
Budapestet magyar forradalom középpontjává
tették meg. Azalatt pedig a
magyar katona, az osztrák katona, meg
a német katona visszaszorították az orosz
túlerőt és kimerítették, amig végre alkalmas
pillanatban Galicia keleti határáig
rúgták vissza.
Most sem akarunk ellenség divatjába
kezdeni. Lehetetlen észre nem venni
az ellentéteknek mind élesebb szinét az
entente sajtójában: mind egyre barátságtalanabb,
érdesebb lesz a hang,
amellyel egymás közötti ügyeiket tárgyalják.
Lehet, hogy ezek tényleg a
szakitáshoz vezetnek. Ez már az ő dolguk.
A mi dolgunk lélekemelően, ragyogó
tökéletességgel végzik: Mackensen,
Linsingen, József Ferdinánd királyi
herceg, Szurmay, Pflanzer-Baltin, akik
vetekedve viszik seregeiket a végső
ellentállásra gyürkőző oroszok ellen.
Az azonban kétségtelen, hogy a vérszerződés
veszített erejéből. Az az egyezmény,
amelyhez keméiy pontozatokba
foglalták, hogy csakis együtt köthetnek
békét, külön egyik se. Ehhez bizonyára
hozzá kellett kötni magát az entente
társaságába belépett harmadiknak,
Olaszországnak Is. íme, a híradások,
amelyek az egyes entente-álíamok hangulatáról
számolnak be: Anglia megunta
a háborút. Természetesen csak ugy léphetne
attól vissza, ha a presztízsének,
a nagy látszatnak megóvása mellett történhetnék.
Erre most lenne az alkalom.
Amerika beszünteti a munició-szállltást,
miután nem tud elzárkózni a hangulat
elől, amely Bryan lemondó levelében
Is kifejezésre jutott — és erre Anglia,
a tengerentúli faitestvérekre hárítva a
felelősséget, szakit a háborúval.
A legnagyobb az elkeseredettség Oroszországban.
— Valóban, a legtöbb vért
cz áldozta a háborúban. A pétervári
lapok nyíltan, a szigorú cenzúra tűrésével
panaszolják, hogy Angliára csak
játék a háboru, Franciaország megelégszik
az álló harccal, Oroszország azonban
a legjobb emberanyagát pazarolja
az entente érdekében. Sőt állítólag már
a cár is csodálkozásának adott kifejezést
afölött, hogy szövetségesei semmi
eredményt nem tudnak elérni.
Olaszország pedig, a nagy csaló, ugy
érzi, hogy be van csapva. Neki azt
mondták, hogy a központi hatalmak teljesen
kimerültek, hogy Ausztria-Magyarország
éhinség előtt álló, ellentállásra
teljesen képtelen ország, amelytől gyermekjáték
lesz elvenni mindent, amire
csak Olaszországnak étvágy? arra,
hogy egyenlő erejű, fegyverbi^o és kemény
ellenféllel kerüljön szembe, —
Olaszország aligha vállalkozott volna
Világos, hogy a ravasz Itáliát megtévesztették.
Szerbiáról nem is kell említést tenni.
A szerb lapok egyre eregetik a ballon
d\'essaikat a monarchia békeajánlatairól,
amelyek nincsenek, de amelyekről a
szerbek nagyon szivessen vennék, ha
lennének.
Hogy sikerülni fog-e az entente bomlását
föltartóztatni és hogy meddig sikerül,
azt nehéz megjövendelni és mi
nem sokat törődünk vele. A harcot folytatjuk
és a Hadak istene állandó kedvezésével
segiti elszánt csapatainkat. Az
orosz foglyok rohamosan növekvő száma
mindjobban illusztrálja Nikolajevics Miklós
hadseregének enormis gyöngeségét.
Előre megyünk. És a nehéz, diadalmas
ut végén mindegy lesz, hogy az égési
ententeval kötünk békét, vagy annak
egyenkint letört országaival.
A VILAGhaBORU.
- fl Magyar Távirati Iroda éa fiz Est mai táviratai. Varsó eleste előtt.
A varsél vasutak elvájfisa.
Rotterdam. A londoni >Dally MalU
irja, hogy a németek Varsónak Szentpétervárral
való összeköttetését megszakították.
— A >Times< katonai szakértője
a németek oroszlengyelországi haditervét
stratégiai remekműnek nevezi. A
Times jóslása szerint, ha az oroszok a
Njementől északra közeledő német sereget
nem tudják visszaverni, » német
seregek a legrövidebb idő alatt eljutnak
Vllnába és az oroszok visszavonulási
útját igen könnyen elvághatják.
„Oarsí eleste Küszöbön".
Rottendam. A londoni lapok Varsó
elestét küszöbön állónak mondják.
A párisi lapok is teljesen lemondtak
Varsó megtartásának lehetőségéről és
már csak annak a reményüknek adnak
kifejezést, hogy az orosz hadsereg el
fogja kerülni a bekerítés veszedelmét.
A Times mélabús hangú cikkben foglalkozik
Varsó elestének kérdésével és
megállapítja, hogy annak elvesztése
nagy erkölcsi csapás lenne az antantra.
az orosz terv.
Lugano, A római Stampa cimü lap
szentpétervári jelentés alapján közli,
hogy az orosz hadvezetőség nem Varsóra
fekteti a német és osztrák-magyar
offenzíva elleni védekezésben a fősúlyt,
hanem jóval Varsó előtt szándékozik
felvenni a döntő harcot Hindenburgnak
északról és Mackensennek
nyugatról és délnyugatról előretörő hadseregeivel.
Iwangorod ostroma.
Stockholm. A szentpétervári Novoje
Vremja közli, hogy a németek naprólnapra
erősbödő támadásokat intéznek
Iwangorod ellen, melynek különösen
északi erődítményei ellen rendszeres
ostrom kezdődött. Tegnap éjjel itt száznál
több német ágyu Ontotta megsemmisítő
tüzét a vár külső erődítményeire.
Lublin a mienk.
A diadal Jelentésse.
A fővárosban nagy lelkesedést keltett
és a lapok által is lelkesen kommentáltatik,
mint döntő győzelmünk biztos
jele Höfernek éjfél után érkezett jelentése,
mely szerint lovasságunk tegnap
kevéssel dél után bevonult Lubllnba.
A miniszterelnökség sajtóosztája.
Lublin Iángokban.
Sajtóhadiszállás. Már ma regge) kiadott
hivatalos jelentés közölte, hogy diadalmas
seregeink tegnap öélután elfoglalták
Lublin városát (ahova a 48-asok mult év
szeptemberében már nem tudtak bejutni.
A szerk.) A Lubiinból elmenekült oroszok
a város nagy részét, közte a gyönyörű
zsinagógát felgyújtották. Fél Lublin lángokban
áll.
Amerika es Nemetrorszag
Biztos a békés megegyezés.
Hága. Itteni diplomaták biztosan tudják,
hogy az Amerika és Németország
közölt felmerült ellentétek folytán nem
\' kerülhet sor a diplomáciai viszony megszakítására,
még kevésbé háborúra. A
két hatalom békés megegyezése teljesen
biztosítva van.
Románia és a municiószállítás.
Brássó. A Braillában megjelenj •Románia*
cimü lap vezércikkben köveleli,
hogy a román kormány engedje meg a
Törökországnak köldölt muníció Románián
keresztül való szállítását. A tilalom
a cikk megállapitása szerint egyenesen
népjogcllenes.
A nemetek harcai.
Berlin. A nagytőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér. Perthesnél Champagneban
mindkét részen aknákat robbantottak,
miközben\' egy francia oldalárkot az emiitett
helységtől északra széjjelromboltunk. Bois dc
Pretreben, Croix de Carnes mindkét oldalán
egy francia támadás gyalogsági éfi tüzérségi
tűzben összeomlott állásaink előtt. A Vogézekben
az ellenség tegnap délután újból megtámadta
a Llngenkopf-Barenkopf vonalat. A
közelharc az állás birtokáért még nem ért
véget. Két angol repülő kénytelen volt a tengerpart
közelében a vizre leszállni. A repülőket
elfogtuk.
Keleti hadszíntér. A helyzet általában változatlan.
Délkeleti hadszintér. Woyrsch vezérezredes
hadseregének csapatii julius 23-án kora reggel
a Pilica torkolata és Kozienice közt több
helyen kikényszerltették az i kelést a Visztulán
A keleti fronton még tart a harc. Eddig 800
foglyot ejtettünk és 5 géppuskát zsákmányoltunk.
Mackensen tábornok szövetséges hadseregei
tegnap újra megkezdték az olfcnzivát.
WieprztŐl nyugatra. A német csapatok áttörték
az oroszok állásait. Este elérték a Piaski
Btokuptce vonalát és attól keletre a vasutat.
Sok ezer fogoly és 3 ágyú julott kezünkre.
Az osztrák-magyar és német csapatok a Visztulától
keletre fekvő területig törtek előre. A
porosz gárdacsapatok Krupiennél (Krasznosztawtói
északkeletre) mis német csapatok
pedig Woislawice vidékén nyomultak előre.
Mindezen sikerek megingatták az orosz frontot
a Bug és a Visztula között. Ma reggel
az oroszok sz egész vonalon elhagyták állásalkat,
csupán Grubleszowtól északra állanak még.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér. A szövetségesek tegnap
a Visztula és Bug között több napos szünet
után az egész arcvonalon újból támadásba
fogtak. Wleprztől nyugatra Chmiel vidékéig
az ellenség arcvonalát több mint 25 kilométer
szélességben áttörtük. A 17. osztrák-magyar
hadtest Chmieltöl északra ötszörös roham
után megszállotta az orosz állásokat. A német
csapatok este Plasd-Biskupice vonalat
és áltól keletre a vasutat megvívták. Kova-
Iánál, Belzlcénéi, Krasznosztawtól *s Woislawicétól
északkeletre a szövetséges seregek
szintén benyomultak az ellenség vonalaiba.
Ma reggel az oroszok az egész fronton megkezdték
a visszavonulást, miközben minden
lakótelepet elpusztítottak és még a gabonát
is felégetik a mezőn. Az ellenséget üldözzük.
Iwangorodtól északnyugatra a Radomka torkolatáig
mindkét oldalon súlyos harcokban
az átkelést a Visztulán julius 28-án több helyen
kierőszakoltuk. Egész Oaliciában a helyzet
egyébként változatlan.
Olasz hadszíntér. Sagradótól keletre és
Ke*pugUánál olasz csapatok kísérletet tettek,
hogy tért nyerjenek. Valamennyit visszavertük.
Hasztalanul törte magát az ellenség különösen
a Monté Del Sel Busi-ért, amelyet biztosan
tartunk. Délnyugati arcvonalunk egyéb
részein semmi lényeges nem történt. A Comenl
fensikon a legutóbbi mpokban egy
olasz repülőt egy léghajó ellen védő ágyúink
teli találattal leszedett. A vezetőt ésmegligyelőt
a repülőgép égő ron;jii alatt holtan találtuk
meg. Höfer altábornagy.
HÍREK.
Nagykanizsa tűzifája.
Maximális fuvar és favaíásl árak.
Tegnapi lapszámunkban részletesen beszámoltunk
a nagykanizsai tűzifamizériáról és azokról
a tervekről, amikkel a rendőrkapitányság
e mizériák megszüntetése céljából foglalkozik.
E tervek között szerepelt elsősorban a fuvardijak
maximális mértékének megállapítása,
mert mint közöltük, a fogattulajdonos falusi
zsebrákok, kik közvetlenül a háború előtt
még 16 koronáért szállítottak be egy öl tűzifát
a bánokszentgyörgyi erdőből, a háború
kitörésekor nyomban a duplájára, 32 koronára
emelték e dijit. A 32 koronából hamarosan
40 korona lett s legutóbb már 48 koronán
alul nem akadt fuvaros, aki Bánokszentgyörgyról
egy öl fát behozott volna.
Vagyis a háború alatt nem kevesebbel, mint
300 percenttel emelték a fuvardijakat a kiskanizsai
gazdák. A r\'endőrpitányságnak lapunk
hasábjain tegnap bejelentett rendcsináló terve
mára már testet is öltött és megjelent a rendőrkapitány!
hirdetmény, mely ugy a fuvardijakat,
mint a tűzifa felmetszésének maximális
árit megállapítja. (Mert az utóbbi körűi
is lehetetlen követelések támasztattak).
A főkapitányi rendelet még mindig Igen
gavalléros ármegállapítást tartalmaz, mert
nem kevesebbet, mint 60 százalékos áremeléssel
toldja meg a háború előtti 16 koronás
fafuvarozási árat. llyképpen e rendelet szerint
a bánokszentgyörgyi erdőgondnokság
kezelésében levő erdőkből egy öl fa
beszállítása Nagykanizsára 26 koronába
kerülhet.
Egy öl fa ejfürészelése, felvágása és
elrakása pedig 10 korona maximális
árban van megállapítva.
Mindezek az ármegállapítások a belügyminiszterhez
5600/1914. számú rendelete alapján
történtek, melyet a közszükségleti cikkek
árának és az ezzel kapcsolatos szolgálatok
díjazásának indokolatlan emelése ellen adott
ki a miniszter. A ma megjelent rendőrfőkapitány!
rendeletben pedig ez a passzus szerepel:
A közönség kizsákmányolásának meggátlása
céljából szükségesnek tartom a fa fuvarozásának
és felvágásinak azon összegét
megállapítani, mely összegnél magasabb árak,
Illetve dijazások szedése az 5600/1914. számú
B. M. rendelet értelmében 15 napi elzárásra
és 600 koronáig terjedhető pénzbüntetésre
bünteihető.
A rendelet végül felhívja Nagykanizsa város
lakósságát, hogy a tűzifa befuvarozisa és felvágása
körül lapasztalt minden visszaélést a
rendőrkapitány! hivatalban szóval, vagy írásban
jelentsen be.
Esküvő. Ma délelőtt kötölt házasságot dr.
Krátky István, Nagykanizsa város főjegyzője
Lajpczig Jolánnal, Lajpcxig Antal nagykanizsai
klr. Járásbiró leányával. A család rövid
keletű gyászára valótcklntettel a házasságkötés
a legszűkebb családi kör részvételével, minden
külső psrádénélkOl folyt le. A házasságkötésedé
Sabján Oyula polgármester eszközölte
s annak tanúi dr. Eiry Szabó Jenő
kir. törvényszéki elnök és Beriin Ágoston
Csáktornyái kir. járásbiró, dr. Krátky sógora
voltak.
fl nagykanizsai Vöröskereszt taggyüjtése-
Ismételt felhívásainkat, amiket a nagyszerű
hivatását immár közel teljes egy éve
teljesitő nagykanizsai Vöröskereszt-egyletnek
uj erőforrásokhöz juttatása érdekében intéztünk
6 város és környékének Intelligenciájához,
— eleinte igazán szinte várakozáson
felnli siker kezdte koronázni: gyönyörű tempóban
gyűltek az egylet uj tagjai és az egyletnek
s/ánt pénzadományok. A magyar lelkesedés
szalmaláng-természete azonban Itt
sem tagadhatta meg önmagát és rövid Időközökben
közöit kimutatásaink arról tettek
tanúságot, hogy a lelkesedés hélről-hétre
apadt és hogy még Igen-Igen sokan vannak
e városban, akiknek benn kellene lenniök a
Vöröskereszt tagjai között és nincsenek benn.
A 28,000 lakóst számláló Nagykanizsán a
Vöröskereszt-egyletnek a mii nap!g összesen
340 tagja van, holott hivatalos adatok vannak
kezünkben arról, hogy 6—7000 lakóju községekben
7—800 Vöröskereszt-egylet! tag Is
van. A Nagykanizsához hasonló méretű városokban
pedig mindenütt legalább 1800 —2000
tagot számlálnak a Vöröskereszt-egyletek.
Érthetetlen, hogy pl. minden háztulajdonos
nincsen benn Nagykanizsán a Vöröskeresztegyletben,
midőn annak évi tagdija mindössze
2 korona. Újból felhívunk mindenkit, aki e
város intelligens lakósságából e sorokkal
csak találva érzi magát, hogy ezzel a potom
tagsági dijjal támogassa a leghumánusabb és
leghazafiasabb egyesületet. Legutóbbi kimutatásunk
óta beléptek tagokul a nagykanizsai
Vöröskereszt-egyletbe:
Brandlhofer Antal, Brandlhofer Antalné,
Bauer Ferencné, Otő Llszlóné, FischI Ernő,
Fenyő Mihály, Halvax Gyula, Halvax Oyuláné,
Halvax Frigyes, Halvax Frigyesné, Halász József,
Halász Józsefné, özv. Kárpáti Lajosné,
Pilczer Albert, Práger Ferenc, Ney Ilka, Schertz
Richárd, özv. Simon Zsigmondné, Svastlcs
Elemér, Svastlcs Elemémé, Soós Pongrác,
Vlosz Ferenc és Welsz Tivadar.
A háború tartama alatt a nagykanizsai
Vöröskereszthez érkezeit adományok 27. ki.
mutatása pedig a következő :
Kaufmann Mór 6 ik adomány 10*—, Práger
Ferenc 18\'—, Trlpammer Oyula lepedőkre
20 —, Zerkowitz Lajos 400—, Löwenstein
László Pogányszentpéter 50\'—, Weisz Tivadar
50 —, Weisz Ignác havi adománya 10 —
korona.
A vak katonák részére adományoztak a
Vöröskereszt-egylet pénztáránál: Simal Imre
Frigyes 50-- és Csigaházy Antal 25 koronát.
Tagbejelentések (telefonon is) Unger Ullmann
Elek egyesületi pénztároshoz Intézendők,
aki a kinn levö összes taggyűjtő ivek szives
beszolgáltatását is kéri.
Gyászrovat. Tegnapelőtt Budapesten szívszélhűdés
következtében hirtelen elhunyt
Huckstedt Qocsárd nyűg, nagykanizsai járásbíróság!
irodatiszt 63 éves korában. Az érdemes
multu öregúr kerek 40 esztendőt töltött
Nagykanizsán, mindvégig állami szolgálatban
s nélküle szinte el sem lehetett képzelni a
kanizsai járásbíróságot. Tavaly ment a jól
megérdemelt nyugalomba, melyet ily rövid
időn át élvezhetett csak. Temetése ma délután
volt Budapesten a farkasréti temetőben.
H jövő heti piaci árak. Ma állapította
meg a rendőrkapitányság a nagykanizsai piac
jövő heti árait, melyek augusztus J-ig lesz-
UJ15. julius 31 ZAL\'M Hir«< TLt VA.p 3 oííIM?.
nek érvényben. A jövő heti piaci ármegállapítás
alig mutat valami eltérést az e héten
érvényben volt árakhoz képest. A legtöbb
piaci cikk ára maradt a régi s ami eltérés
lesz, az is csak néhány fillér. A hüvelyes
cukorborsó literjének árát 20 fillérről 24-re
emelte a rendőrkapitány, a szemes cukorborsóét
pedig 40 ről 48 fillérre. Viszont az
uj burgonya kilogramjának árát 20\' fillérről
16-ra szállították le hétfőtől kezdve. A fejes
káposzta eddig csak darabonként 12 fillérrel
szerepelt az árjegyzékben, mig ezentúl a kisebb
fej káposzta ára már 6 fillérnél kezdődik.
Rántani való csirkét is már 2 K 60 fillérért
lehet kapni. A paradicsom kilójának árát
40 lillérről 36 fillérre szállította le a rendőrkapitány,
a tejes kukorica darabjának árát
pedig 5 és 4 fillérről 4 és 3 fillérre. A húsárak
maradtak ugy, mint e héten voltak.
Főgimnáziumi, főreáliskolai és felsőbb
leányiskolái tárgyakból magántanulókat és
javitóvizsgázókat előkészít Rácz Lajos oki.
középiskolai és áll. polgári iskolai tanár.
Ugyanott gépírás lan/olyam. Cím Csengeriutca
1. sz. II. emelet.
f l ma esti katonabangverseny. Nagyszabású
uj programmal készalt el a 12-ős Landvehrzenekar
ma esti hangversenyére, melyet a
Centrál kávéházban a Központi Jóléti Iroda
hadsegélyezési céljaira rendez. Az uj műsornak
különösen az 5. száma az, mely magas
műélvezet minden kilátását nyújtja. Egy valóságos
kis miniatűr opera ez a pompás zenekari
mű, melynek zenei érdekességét legjobban
megmagyarázza a műsorban ahhoz fűzött
kommentár. A szokásos 50 filléres belépődíjakkal
rendezendő ma esti katonahangverseny
kitűnő uj műsora a következő:
1. Winterfeld: Fennen lobogjon a zászló.
Induló, (uj)
2. Kéler Béla: Vígjáték-nyitány.
3. Strauss János: Duna-valcer.
4. Orth: Bízzunk Istenben, nem hagy el.
Dal. (uj)
5. Czibulka: Falusi lakodalom. Mangulatkép.
(Magyarázatát I. alább.)
6. Drescher: Ml újság? Bécsi dalegyveleg.
7. Lincke: Nyitány az ,lndrák országában"
c. operettből.
8. Koschat: A wörthi tónál. Karlntiai valcer.
9. Liede; „Sefira". Intermezzo, (uj)
10. Strauss Oszkár: Egy kis borgőz. Valcer
az „Utazás a szerelem körül" c. operettből
11. Gilbert: Az éjszakában. Dal a .Mozitündér"
c. operettből.
12. Christine: „Ninette". Polka.
(Az 5. számhoz: Lakodalmas menet közeleg.
Lakodalmi zene. A menet bevonul a templomba.
Orgonaszó és ének a templomban. Az ujházasok
fogadják a lakodalmi vendégek szerencsekivánatait.
Kezdődik a lakodalmi tánc.
A tánc közben nagy veszekedés támad. Az
éjjeli őr megjelenik és csendre inti a társaságot,
mely csakhamar elszéled.)
Gyalogsági kiképzőkurzus volt tisztek
számára. Bécsből jelentik: A Wiener Zeitung
hivatalos közleménye szerint az 1865—1872.
között született (43—50 éves), továbbá az
annak idején a népfölkelő szolgálatból idő
előtt kivált, 1873. és 1874-ben született ^ népfölkelésre
kötelezettek között nagyszámú \'volt
tiszt és hadapródjelölt fog az annak idején
megtörténő felhívásoknál bevonulni. Ezek
közül az előbbiek korábban viselt rangjukat,
az utóbbiak pedig hadnagyi rangot fogunk
kapni. Hogy ezek a volt tisztek a k3touai
szabályzatnak $ rendeleteknek legutolsó katonai
szolgálatuk óta bekövetkezett változásait
megismerjék s hogy a gyalogságnál gyakorlatilag
oktathassanak s a velük egykorú népfölkelőkötelesek
katonai kiképzésénél használhatók
legyenek, a katonai Igazgatás négyhetes
gyalogsági kiképző kurzust állit fel, metybe
a volt tisztek és hadapródjelöltek saját kérvényükre
felvétetnek.
f l polgárőri szotgálat. Ma és holnap este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri Inspekciót
teljesíteni :
Szombaton:
Kaultnann Samu, Sárecz Kálmán, Sárecz
Oyörgy, Zsupán István, Kengyel Ferenc, Páll
lános, Zsidi Lajos Bogátz Antal Vellák Lajos,
Ntyicser József, Oábor István. Bence Sándor,
Bórbély Lajos. Krausz Lipót, Radl József,
Katona István, Eisinger Aladár, Artner Sándor.
Vasárnap:
Szvetecz Lajos. Sárvári János, Dávid István,
Kovács János, Spitzer Mór, Koller Jenő, Barbély
József, Csányi Elek, Horváth László,
Katona István, Tollár János, Mancsek Ferenc,
Farkas József, Oábor Oyörgy, Nagy Antal,
Freischmiedt István, Danis Lajos, Németh J.
Jobb házból való és legalább
15—20000 K hozománnyal bíró leány un$y fiatul özvesy
(esetleg korcsmárosné) ismeretségét
óhajtja házasság céljából egy tovább
szolgáló honv.-őrmester, aki 26 éves.
Cim a kiadóhivatalban megtudható.
Szinház.
* Heti műsor:
Szombaton: Sybill. Másodszor.
Vasárnap: Sybill. Harmadszor.
Sybill. A szakadó eső dacára telt ház
gyönyörködött tegnap este .Syblll" bemutaló,
ján. Bródi és Martos érdekes meséjü és rendkivül
szellemes szövegére Jakóbi Viktor szerzett
zenét. Jakóbi a legfiatalabb konponistánk,
ki a .Leányvásár" muzsikájával világhírre tett
szert. A Sybill zenéje azonban jóval felülmúlja
eddigi összes szerzeményeit. A darabban
előforduló kupiéi érdekes és változatos
motívumnak ; néhány zeneszáma nagy lendülettel,
szinte opera-szerű áriával Indul, majd
lassan bársonyos, „andalító keringövé simul
át. — Sybill! Peterdi Etel alakította. Brilliáns
énekét és elragadó játékát mindannyiszor
óriási tapsvihar jutalmazta. Táncalt, melyeket
a mindig kitűnő Sebestyén-nel lejtette mind
ismételni kellett. A nagyherceg szerepében
Tihanyi Béla aratott zajos sikert. Éneke is,
játéka is igazi művészi produkció. Hosszú
szünet után végrt Zalay Margitot is egy
pompázó, nagy szerepben láthattuk a színpadon.
Valóságos tünemény a nagyhercegnő
szerepében. Elragadó bájjal játszott és énekelt.
A többi szerepekben Csanádikm», Böszörményi,
Borbély és Torkos járultak hozzá a teljes
sikerhez.
CIMRE ÜGYELNI TESSÉK! mert csakis a
Kazinczy (Vasutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL mflórás
és látszerész uj üzlete, ahol kitűnő
hadiemlék-órák is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
-v». — , • • e " m • *>—* t^ | t * \\
Felelős sierkesrtrt: G ü r t l e f I s t v á n .
Mindazok, akik felejthetetlen jó
fiam, Illetve tcstvórünktemetésín
résztvettek, különösen a m. klr.
20. honvéd gyalogezred tisztikara
és a többi helyben állomásozó
Parancsnokságok tisztikara,akik
szíves megjelenésükkel mély fájdalmunkat
enyhíteni Igyekeztek
— ezúton fogadják hálás köszönetünket.
Nagykanizsán. 1915. julius 29.
ÖIV. POLIN PÉTERRÉ
és családja.
URANIA m o z g ó k é p palota.
k i u « w < i , i - u K * 4 TtWIo-i 2 X
Szombat-vasárnap, jul. 31 és aug. l-én
Az aranybandifa bűnügyi dráma 3 felvonásban. Az Dpocstiuornya vigjáték 3 felvonásban.
Hadi Klálltás, látványos. A német erő,
varieté kép. Képes újság harctéri felvételei
Rendet helyárak. — Kltünó zene.
Előadások hétköznap 6 e» U órakor, vatárés
ünnepnapokon 3, 5 1 ét 9 órakor.
Ax
és szálloda megnyílt;
BALATON-KERESZTURON
(Park szálló.)
40 uj modern szobival. Szobák pensióval vagy
anélkül. Napi teljes pensió lakással 10 korona
Családoknak s katonatiszteknek kedvezményes ár
Kirándulóknak meglepő
mérsékelt árak!
Kitűnő ellátást garantál Széphelyi Kálmán SSFJEZ.
Utcai lapelárusifók
a Zalai Hirlap
kiadóhivatalában felvétetnek.
Vidéki szülök figyelmébe! Értesítem a nagyér! közönságef, hogy a kftünö hírnévnek örvendő
Pécsi Leányinternátusban
már most előjegyezhetni a Jövő tanévre. — A növendékei ló és meghízható elhelyezését ezen otthonban a női felsőkereskedelmi
^ ^ S S R S Ü S S í GJerner Szeréna Pécs, m m ±
1IU3-USI3
1915.
h e l y e t t szép és t a r t ó s
munkát végez, olcsón
REISZ
cliMJ JMÍPIHIMKIDCH.*.
Gséplési idényhez
rendkívül szükséges 1ENZ0LINE az uj hajlóerő motorüzemekhez, a benzint
felles ériékben pótolja. Minden mennyiséget
katonai és pénzügyőri erigedély
riéikOl, izonnal körmendi raktáramból
utánvéttel szállítok. Ajánlok továbbá jtfORKEHtOLliíT bármilyen mennyiséget
a kannák árának felszámításával.
Egyedárusltó és főraktár:
HAAS ALADAR, KÖRMEND.
(
Hirdetmény.
Nagykanizsa város tanácsa részéről közhírre tetetik, hogy
Nagykanizsa város 1915. évi tökekamat és házbéradó
kivetési lajstroma
az 1909. évi XI. t.-c. 4. értelmében a inai naptól fogva 8 napon ál
a városi adóhivatal helyiségeben közszemlére kitétetett oly célból, hogy a hivatalos
órán belül bárki által betekinthető legyen s hogy az ellen észrevételét
megtehesse és pedig
azon adózók, kik az illető lajstromban megállapított adónemmel már
a mult évben is megvoltak róva, a lajstrom közszemlére kitételének
napját, — azon adózók, kik a kivetési lajstromban megállapított adóval
folyó évben először rovattak meg, adótartozásuknak az adókönyvecskében
történt bejegyzését követő 15 nap alatt írásban a
zalaegerszegi magyar királyi pénzügyigazgatóságnál benyújthatják.
Nagykanizsán, 1915. évi augusztus hó 1-én.
Horváth s. k.
adóellenőr.
Dr. Sabján s. k.
polgármester.
GUTENBERG NYOMDA
M l l l l n l . NAGYKANIZSA
G$engery-ut 7. Sürgönyeim:
Gutenberg nyomd a
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz