Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
38.39 MB
2016-08-22 14:22:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
273
628
Rövid leírás | Teljes leírás (778.54 KB)

Zalai Hírlap 1915. 223-248. szám október

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.

Hiányzik: 227. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. október 1. péntek 223. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
SIOflaottBl Arufci Htlybea bAzhox hordva 1 hóra I K.
KOM 9xkm 6 fillér Vidékre, postán . . 1 hóra 1-50 K.
Njrllttór i>9 hirdetitek eiegAUapItott órak aierlnt.
Alapított* t
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatalt Outenberjc-njrotnda C««njc»ry.ot 7. szán.
Te<lMef oni Szerko**t«.«jR 41. Kiadóhivatal 41. A drágaság. IA fius és zsír problémái.
A legutóbbi napokban még a rendőrkapitány!
mérséklés mellett is megdöbbentő
módon emelkedett Nagykanizsán
a legszükségesebb élelmicikkek, különösen
pedig a zsírnak és a húsnak az
ára. A marii hus és bor/uhus átlagos
ára 5 korona, a sertéshúsé még drágább,
a zsir ára pedig a 6 koronát is
meghaladja. Nem fér kélség hozzá, hogy
ha ez továbbra is igy halad, akkor a
legnagyobb kétségbeeséssel nézhetünk a
tél elé.
Különösen aggasztó és érthetetlen a
zsir árának minden képzeletet felülmúló
emelkedése. Annyi a sertésünk, — irják
a hivatalos közlemények, — hogy még
éveken át is kibírjuk behozatal nélkül,
annyi kukoricánk termett az idén, hogy
Dunát lehetne rekeszteni s mégis tlz
kiló szalonnáért egy egész vagyont kell
kiadnunk. Két évvel ezelőtt 1 korona
20 fillér volt a zsir ára, a háboru első
hónapjaiban 2 korona. Ma 6—7 korona
s mondják, a közel jövőben 10 korona
lesz. Talán több is.
Né netország rettentő mennyiségű sertés!
vágatott le s ez az oka annak,
hogy a hatalmas birodalomban még ma,
a háboru tizennegyedik hónapjában
2—3 márkáért lehet a disznóhús és a
zsir kilóját venni. Nálunk, aki birja,
marja, ez a Jelszó éi sokan marnak, de
mindig kevesebb lesz olyan, aki ezt a
marást kibírja.
Oktalanság volna a bajokért bármely
helyi hatóságot okolni, mert a drágaság
országos jelen ég, amin csak országos,
kormányintézkedések segíthetnének. A
kormány maga fs azon van, hogy segítsen
valamikép ezen a helyzeten s védelmet
nyújtson a fogyasztó közönségnek
a kiuzsorázás ellen. Nemrég kormányrendelet
jelent meg, amely felhatalmazza
az alispánokat, hogy vármegyéjük
területén a legszükségesebb élelmiszerek
árát állapítsák mc .
Zalamegye alispánja ezt a jogát még
nem gyakorolta, de az állapotok Javulását
úgysem várhatjuk ettől a rendelettől
sem. Mert hiába állapltunk meg piaci
árakat, hiába kötjük ezerféle g-izsba a
közvetítő kereskedelmet, ha a termelőnek
módjában van a terménveiért ugynevezett
„fantázia árakat" követelni, legfeljebb
azt éri el a piaci ármegállapítás,
hogy nem lesz a piacon élelmiszer, mert
mikor egy marha ára 1500 korona, akkor
igazán nem lehet 3 K-ás hust mérni.
Az élő állat legmagasabb árát is meg
kell határozni, a termelők, gazdák túlkapásai
ellen éppen olyan erőteljes repdszabályokkal
kell megvédelmezni a fogyasztót,
mint a közvetitő kereskedelem
s a piaci uzsora piócáítól. ./
Mit tehet az alispán, a polgármester,
rendőrkapitány, akármilyen okos rendeleteket
hoz Is, ha a termelők egy része
odaszökik, ahol nem a hatóság árgus
szeme vigyáz a fogyasztó közönség érdekeire
? Országos törvénynyel kell leszállani
az emberi komiszság tengerfenekére.
Tessék utána nézni, jogos-e ez a
drágaság ekkora mértékben. És a rendszabályozást
ne a krajzlernál tessék kezdeni,
ott csak végezni lehet, mert hiszen
a krajzlernak a becsületes munkájáért
meg kell kapni az ellenértéket, különben
ebben a drágaságban felkopik az álla.
A VILÁGHÁBORU.
fl Magyar Távirati Iroda és fiz Est mai táviratai. —
A Dardaneimiitól visz
az antant csapatokat
Bulgária ellen
Genf. Párisból jelentik: A Temps
mai számában az antantnak azt a
tervét jelenti be, hogy az angol és
francia expedíciós csapatok a Dardanellák
ostromát a legrövidebb
Idő múlva abba fogják hagyni és
az ottani antantseregeket Bulgáriának
az Aegel tengeren lévő kikötőjében,
Dedeagacsban fogják kihajózni,
hogy azokkal Bulgáriát támadják
meg, Ugyanekkor 81 egységből
álló orosz flotta fedezete
alatt Várnában, Bulgária feketetengeri
kikötőjében orosz csapatok
kisérllk meg a partraszállást és a
bolgár hadsereg elleni akciót. A
Temps további közlései szerint
mindezen tervekkel egyidejűleg az
összes balkáni, államok is offenzívát
kezdenek Bulgária ellen..
(A kitűnő párisi világlap katonai szakértője
néhány egészen apró dologról
megfeledkezett. Többek között például
arról, hogy Bulgária uj szövetségesének
és szomszédjának, Törökországnak két
millió katonája van, azután meg arról,
hogy Románia gyengén védett hátában
a diadalmas Ausztria-Magyarország őrködik
a Balkán eseményei fölött, végül
arról is, hogy Oroszországnak még a
német és osztrák-magyar hadseregak
ellen sincs elég katonája. Igazán minden
aggodalom nélkül nézhetünk a Balkánon
történendőknek elébe. A szerk.)
*
A bolgár hadsereg felkészült
Luganó. A milanói Corriere della
Sera közli azt a szófiai táviratot, hogy
kedden, szeptember hó 28-án Boris
herceg, a bolgár trónörökös a Szófiában
állomásozó mozgósított csapatok
fölött szemlét tartott. A bolgár mozgósítás
befejeződött és a csapatok fegyelmezettsége
csodás.
Bulgária
akcióbalépésének küszöbén
Bukarest, Az Unlversulnak jelenti tudósítója
Glurgluból: Ruszcsuki értesülés
szerint a katonaság lefoglalta a város
összes raktáraiban levő első szükségleti
cikkeket, s a lakosságnak megtlltották,/
nogy ezen árucikkekből vásároljon.
Tekintettel a közeli csapaleltolásokra,
a ruszcsuki kikötőben és vasúti
állomásokon levő összes vaggonokat kiürítették
és rendeletet adtak kl, hogy
árut szállításra ne vegyenek át. Ugyancsak
rendeletet kaptak az összes állomások
a Ruszcsuk—szófiai vonalon,
hogy az összes vaggonokat ürítsék ki
és tartsák készenlétben.
Brassó. Predeáli jelentés szerint a mai
román lapok különböző forrásból nyert
egyöntetű megállapítás alapján közlik,
hogy a bolgár hadsereg bevonulása
Macedóniába közvetlenül küszöbön áll.
ASzerbiaelleni sereg vezére
Szófia. Ferdinánd király a Szerbia
határán álló bolgár hadsereg főparancsnokává
Poljasiev tábornokot nevezte ki.
A japán beavatkozás.
Koppenhága. Szentpétervárról közlik
azt a londoni jelentést, hogy az angol
trónörökös (a walesi herceg) legközelebb
Japánba utazik, hogy a japán kormánnyal
a japán császárral személyesen
tárgyaljon a japán segítségről és a mihamarabbi
japán csapatszállitás kérdéséről.
A walesi herceg már a közeli napokban
elutazik,\' hogy még a japánok
nagy nemzeti ünnepe, november 6-lka
előtt Jokohamában legyen.
Az orosz és szerb határokon
Sajlóhadlszállás. Tegnap északi frontunkon
csak Keletgaliciában volt némi
feljegyzésre méltó mozgalmasság, ahol
az orosz gyalogság próbálkozott sikertelen
támadásokkal. A délkeleti (szerbiai)
hadszintéren mind szélesebb\' fronton
növekvő ágyuharc folyik.
2. oldal. ZALAI HRLAP 1915. október 5
Höfer jelentése.
\' Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér: Keletgaliciában, valamint
ax Ikwa és a Putilowka mentén a helyzet
változatlan. A Kormin patak vidékén
osztrák magyar és német csapatok rohammal
foglaltak el tObb támaszpontot és ez alkalommal
négy orosz tisztet és ezer fónyi legénységet
elfogtak. Két ellenséges repülőt lelőttünk.
A Litvániában küzdő cs. és kir. csapatok
orosz támadásokat visszavertek. A harcok
he\'.yenkint kézi tusává fejlődtek. Az ellenség
nagy veszteségeket szenvedett.
Olasz hadszintér: A tiroli nyugati harcvonalon
az elmúlt éjjel az Adamello-szakaszon
voltak harcok. Az ellenségnek a Cima Prcsenától
nyugatra levő szoros ellen megkísérelt
támadását tüzérségünk utasította vissza. Az
olaszok a Mandron-llOtténél is kénytelenek
voltak több órai harc után visszavonulni. A
vilgereuthi fensíkon szintén éjjel támadták meg
két ízben ugyancsak sikertelenül hadállásainkat.
Hasonlókép meghiúsultak a karinthiai
harcvonalon a Bomlasch-Grabentől (Pontafelnél)
nyugatra levő megerősített állásaink
elIcH intézett éjjeli támadásaik. Tolmeinnél és
odább északra a harcok még tartanak. A
Mrzli Vrh előtt az ellenség korábbi hadállásaiba
vonult vissza. Dőlje ellen ismételt támadást
intézett, dc mindig visszavertük. Az
olaszok a tolmeini terület ellen intézett tüzérségi
tüzelést, amely már tegnap igen élénk
volt, ma reggel újra megkezdték.
Délkeleti hadszíntér\': Nincs újság.
Hó/er .ilt.ibornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagytőluidiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: Az ellenség áttörési
kísérleteit tegnap rsak Champagneban folytatta.
A mesnil--yperní úttól délre levegőbe
röpítettünk egy állást, amelyet két angol század
tartott megszállva. Loostól északra ellentámadásunk
lassan előrehaladt. Soucheztől
délkeletre sikerült a franciáknak két kisebb
helyeii vonalainkba benyomulniok. Ott még
folyik a harc. Arrastól délre a franciáknak
egy részleges támadását könnyen visszavertük.
Rcims és az Argonnok között elkeseredett
harcok folytak. St. Maric a Pytól délre
egy ellenséges dandár áttört legelső árokállásunkon
és tartalékainkkal került szembe, amelyek
ellentámadásban az ellenségből 800 embert
elfogtak, a többit pedig megsemmisítették.
A Somme—Py—Souain ut és a Challerainge—
st. menehouldi vasút között tegnap a
franciák összes támadásait részben elkeseredett
közelharcban az ellenség sttlyos veszteségei
mellett visszavertük. Ma reggel egy ellenséges
támadás a Mastigestől északra az
oldalozó ellenséges tűznek vr/ösen kitett 191 - cs
magaslat elveszett. A többi arcvonalon váltakozó
erejll tüzérségi és aknaharcok tolytafc.
Keleti hadszintér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja : Dünaburgtól délkeletre az ellenséget
a Vesselovtól keletre fekvő keskeny
tó közökre szorítottuk vissza. A Dryswjaty
tó és Postawy vidéke között vivott lovassági
harcok sikeresek voltak. Smorgontól keletre
az ellenséges áWást rohammal áttörtük. Ezer
orosz;, köztük hét tisztet elfogtunk és hat
ágyút, négy géppuskát zsákmányoltunk. SmorgonkM
délre még tart a harc. Lipót bajor
kerceg tábornagy hadcsoportja : Az ellenségnek
az arcvonal számos szakasza ellen liányuló
részleges támadását véresen visszavertük.
Mackensen tábornagy hadcsonortía: A
helyzet változatlan. Linsingen tábornok hadcsoportja;
Az oroszokat a Kornin felső folyásánál
keleti irányban visszavetettük. Mintegy
800 foglyot ejtettünk, két orosz légi jármüvet
lelőttünk.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Kolera volt Kiskanizsán.
A Járvány terjedését elfojtották.
- Saját tudósítónktól. -
A minapi riadalomra, amit a mult liét végén
Kiskanizsán észlelt Koleragyanus halál,
eset városszerte keltett, tegnap uj riadalom
keletkezett, midőn hire járt, hogy részben
idegen urakból álló hivatalos bizottság kocsizott
Kiskanizsára. a Rozmaring-utca 50. számú,
őrizet alatt tartolt házhoz. Uj rémhirek kezdtek
ismét szállongani láthatatlan szárnyakon,
de nem egészen ismeretien ajkakon is. Pedig,
aki a tegnapi bizottságjárásnak igazi okát
ismerte, csak örülhetett és csak örvendetes
híreket kolportálhatott volna. Annak megállapítását
eszközölték tegnap Kiskanizsán az ott
járt hivatalos személyiségek, hogy nincs koleta
Nagykanizsán, mert azt a precízül működő
közigazgatási szervezet csirájában lefojtotta
s a mult szombaton meghalt Kálmán
Jánosnén kivül azóta a kolerának egyetlen,
még csak gyanús esete sem fordult elő.
Mindezekhez tudni kell, hogy a pozsonyi
bakteorológiai intézet a Rozmaring-utca 50.
számú házban meghalt Kálmán Jánosné szili.
Szerccz Juli 35 éves asszony váladékaiban
az ázsiai kolera bacillusait fedezte fel, amiről
táviratilag értesítették dr. Sabján Gyula polgármestert.
Ennek a közlésnek azonban már
most csak elméleti jelentősége van, mert
amint mult szombaton dr. Goda Lipót
rendőrorvos a koleragyanus megbetegedést a
Rozmaring-utca 50. számú házban felfedezte
ott, mint megírtuk, azonnal az összes óvintézkedéseket
foganatosították, melyek eredménye
az, hogy ina már a kiskanizsai kolera
a mult szombati egyetlen esettel megszűntnek
tekinthető.
A pozsonyi bakteorológiai intézet értesítésére
azonnal Kanizsára utazott Zalaegerszegről
dr. Halász Miksa, megyei tb. főorvos, aki
tegnap délelőtt dr. Sabján polgármesterrel,
dr. Krátky főkapitány-helyettessel, továbbá
dr. Rátz Kálmán és dr. Goda Lipót városi
orvosokkal együtt Kiskanizsára kocsizott. Ilt
mindent rendben találtak és a Rozmaring-utcának
szigorú zár alatt tartott 50. számú házából
az ott elkülönítve és gondos orvosi
felügyelet alatt tartott három egyént — annak
dacán, hogy az öt napos megfigyelési idejük
már letelt, — túlságos óvatosságból ujabb öt
napi megfigyelés végett a járványkórliázba
szállítottak. A megfigyeltek a kolerának még
csak a gyanújától is teljesen mentesek s ezért
arról mar szó sem lehet, hogy az ujabb öt
nap alatt mutatkozzék rajtuk a betegség. —
A Rozmaring-utp 50. számú házat tcgqap
szigorú alapossággal fertőtlenítették, ma újra
fertőtlenítik s akkor az őrizet alól is feloldják.
Egyébként abban már senki sem lakik.
A kolerában elhalt Kálmán Jánosné szül.
Szerecz Juli egy cukorkát áruló szegény
embernek a felesége, akiről csak annyit tudtak
megállapítani, hogy a mult héten Sormáson
és Murakereszturon járt. Noha e két
helyen kolerának nyoma sincs, mégis valószínű,
hogy Kálmánné a kolera csiráit a
Mura mellékéről hozta. Talán a Mura vizéből
ivott, mely a tavasszal már az alsólendval
járásban is többeket kolerával megfertőzött.
E tudósítást annak az örvendetes megállapításnak
ismétlésével zárjuk, hogy
Kanizsán volt kolera, de annak már nyoma
sincs.
Értesítés.
A magyar kir. szab. Osztálysorsjáték igazgatósága
a magy. klr. pénzügyminisztérium
hozzájárulásával elhatározta a húzások újrafelvételét"
s igy a 34-ik sorsjáték még hátralévő
V. osztály húzása f. évi október hó
7—8-án, a Vl-ik pedig november hó
3-tól december 1-lg tartatik meg.
Erre való hivatkozással ezennel felkérem
igen t. vevőimet, hogy az V-ik osztályra szóló
megújítást nálam legkésőbb o k t ó b e r h ó 2 - 1 *
szíveskedjenek befizetni, mert a rendkívüli
helyzetre való tekintettel ezúttal cz a legutolsó
határidő a beváltásra.
Egyszersmind ajánlok vételre
V-lk ősit. sorsjegyet egész . K 136.—
fél „ 68.—
negyed „ 34.—
nyolcad „ 17.—
Milbsffer Kálmán osztálysorsjsQy i m i t t
ItBSykanlzso, Zrlnyl-MlkUs utca 42
HIREK.
Háztartási örömök.
— Erzsi, Erzsi, gyorsan fölkelni és tejért
rohanni!
— Hiszen még csak három óra van, nagysága
kérem.
— Éppen azért. Tegnap félnégykor mentél
és már elkapkodták.
— Dehogy kapkodták cl. Nem volt. Ma
sem lesz.
— Hátha... hiszen eső volt az éjjel.
— Annál inkább nem lesz. A viz elvitte a
kannákat.
— Kívülről ?
— Nem, belülről. Kérek négy koronát.
— Hiszen tegnap még csak három korona
volt.
— Mára biztosan fölment az ára az eső
miatt.
(Hajnali öt óra.)
— Nagysága kérem, nincs tej, de hoztam
kivonatot.
— Kivonatot a hivatalos lapból ?
— Nem, hanem tejből.
— Miért csináltak belőle kivonatot, mikor
egészben is adhatnák ?
— Mert ez kiadósabb.
— Hiszen ez közönséges krétapor.
— Két koronáért igazán nein adhatnak
púdert. Különben a kivonatos asszony azt
mondta, ha nem veszünk tőle tiz kiló zsírt
husz koronájával, akkor tejet sem fog többet
adni.
— Libazsír?
— Nem.
— Disznózsír?
— Nem. Kókusz.
— Kókusz, kókusz... Mintha már hallottam
volna ennek az áltatnak a nevét.
— Igen. A fán tenyészik és fészekben
lakik.
— No jó. Hát hozzál cukrot: a reggelihez.
— Mikor nem kapható. Nem zizeg többé
arra alá a cukornád.
— Talán a csemegéstiél...
1915. október 1. ZALAI HlRLAP 3 toldnl
— Az adna egy negyedkllót, de csak avval
a foltétellel, ha tiz doboz szardiniát veszünk
még.
_ Mit csináljunk annyi szardiniával ?
— Tegyük el télre. Talán az is drágább
lesz.
— Nem bánom.
(Dél felé.)
— Erzsi, hamar a piacra paradicsomért.
Levest főzünk.
— Nem lehet kapni paradicsomot.
— Talán a bulgároknál...
— Azok adnak, de csak akkor, ha száz
zöld paprikát veszünk tőlük.
— Tegyük el télre ?
— Igen.
— Hozzon már, vigye el az ördög. Menjen
a mészároshoz is egy kiló húsért.
— Akkor kérek még 80 koronát.
— Tessék, csak siessen, mert mindjárt
itthon lesz az ur.
(Az ebédnél- Őnagysága igy szól a
f é r j b e a : )
— Édes fiam...
— No, mi az megint?
— Van egy kis pénzed ?
— Hiszen tegnap adtam kétszáz koronát.
— Éppen azért.
— Mi az, hogy éppen azért?
— Hát éppen azért. Nagynehezen tudtam
csak máma kijönni belőle.
— Megőrültetek ? Kétszáz koronából.
— Kérlek, gyere ki a spájzba, az utolsó
fillérig bebizonyítom, hogy mire költöttem.
— Elköltötted ?
— Igen. Szardínia, gyömbér, zöld paprika
annyi van, mint a szemét. Nem éhezünk a
télen, édes fiacskám, nem félünk többé a
téli háborútól.
— De hát a holnapra nem gondolsz ?
— Éppen a holnapra kellett gondolnom,
mikor bevásároltam.
f l 20- honvédgyalogezred gyásza- A
nagykanizsai in. kir. 20. honvédgyalogezred
tisztikara mély fájdalommal jelenti, hogy bajtársai
közül az északi harctéren külömböző
népfölkelő alakulások diadalmas harcaiban a
királyért és hazáért hősi halált haltak: Lugossy
Miklós szkv. főhadnagy 1914. szeptember
7-én Ratosynnál; Obál Rezső tart. főhadnagy,
Gombocz János népf. hadnagy és Koréin Jenő
népf. hadnagy 1914. november 22-én Koczykowánál;
Kulcsár Oyula népf. főhadnagy
1915. február l én Bukowlecznél; Blczó János
tart. hadapród harctéri sebesülése folytán
1915. augusztus 21-én Csernovitzban és
Könlgmayer Iván tart. hadapród 1915. szeptember
3-án Oleksince mellett. Vitéz katonák,
jó hazafiak és derék bajtársak voltak. Emlékük
előtt tisztelettel hajtjuk meg ezredünk véráztatta,
dicsőséges lobogóját. Nagykanizsa,
1915. szeptember havában. (A gyászjelentés
csupa olyan elesettekről szól, akik a háború
alatt a 20. honvédezred kötelékéből más
ezredekbe kerültek s ott estek el.)
A balatoni szövetség illése. A balatoni
szövetség október hó 10-én, vasárnap déli
12 órakor Balatonfüredfürdőn a Kisfaludy
Sándor társaskör helyiségében ülést tart a
következő tárgysorozattal: 1. Uj tagok fölvétele.
2. Köszönő iratok bemutatása. 3. Adományok
bejelentése. 4. Földmivelésügyi miniszter
leirata a balatoni piacok zöldségellátása
tárgyában. 5. A kerületi kereskedelmi és
Iparkamarák és a vármegyei gazdasági egyesületek
átiratai a balatoni érdekek fölkarolása
ügyében. 6. Zalavármegye alispánja átirata
gyógydij alól való fölmentés tárgyában. 7.
Pécsi postaigazgatóság átirata rendkívüli
postajárat beállítás ügyében. 8. Jelentés a
.Háztartás" szövetkezet működéséről. 9. Intézkedés
az 1916. évi fürdőidény alatt a fürdók
liszttel való ellátása tárgyában. 10. Folyó
ügyek.
fl 43—50 évesek tlsztirangja. M i délelőtt
sürgős átirat érkezett a nagykanizsai honvédhadklegészitő
parancsnokságtól dr. Sabján
Qyula polgármesterhez, kit arra kértek fel,
hogy a legszélesebb körben publikálja azon
felhívást, hogy az 1865—1872. évben szQletett
(43 - 50 éves) katonai szolgálatra alkalmasnak
talált népfölkelők közül mindazok,
kik annak idején tartalékos tisztek voltak \' és
tisztirangjukat a bevonuláskor visszanyerni
óhajtják, eziránt! folyamodványaikat október
hó 5-lg közvetlenül illetékes népfölkelő! parancsnokságaikhoz
adják be.
Megbüntetett piaci uzsorások. Ma ismét
közel négyszáz koronával gyarapitolta dr.
Krátky István rendőrfökapltányhelyettes az
élelmiszeruzsorások irhájából Nagykanizsa város
szegényalapját. A mai rendörblról ítéletek
regisztrálásának sorát egy vagyonos kereskedő
példás megbüntetésének esetével kezdjük.
A nevének elhallgatását igazán meg nem
érdemlő kereskedő egy közeli község pékjének
9 zsák lisztet detaill-forgalmi áron adott
el, ami lényegesen nagyobb összeg volt, mint
a nagybani eladási ár, amit ez esetben a kereskedő
a jog és tOrvény alapján számithatott
volna. A dolog a rendőrkapitányság elé került,
s a főkapitányhelyettes 200 korona pénzbüntetéssel
(illetve 5 nap és 100 koronával)
büntette a jeles lisztuzsorást, amit az megnyugvással
vett tudomásul. — Három kiskanizsai
tejuzsorás is szerepelt ma a kapitányság
előtt. Mindhárman a maximális árnál 4,
illetőleg 2 fillérrel drágábban akarták a piacon
a tejet árulni. Egyikük 30 korona, a másik
20, s a harmadik 10 korona pénzbüntetést
kapott beismerésük mértéke szerint. — Egy
érdekes és rendkívüli eset is szerepelt ma a
kapitányságnál. Végre a vásárló közönség
köréből is hurokra került valaki, aki a maximális
árak áthágásával szintén egyik okozója
a drágaságnak. Egy úriasszony volt ez, aki
állítólag két tojásért 26 fillért akart fizetni.
Szerencséje volt azonban, mert ez az ajánlata
nem volt teljesen bebizonyítható és ezért felmentették.
Mindazonáltal szolgáljon esete intő
például a vásárló közönségnek.
Köröztetik n hős hatottak fényképét.
> Zalaegerszegről irja tudósítónk: A belügy- \'
minisztériumból most érdekes közlés érkezett
Zalavármegyéhez. A monarchia megakarja
becsülni hős harcosait a haláluk után is,
gondoskodni kiván hozzátartozóikról és teljes
bizonyosságot adni arról, hogy mi történik
velük és minden egyes katonájáról számot
akar adni népének, a rákényszeritett óriás
háború után. Nem ritkán előfordul, hogy a
harctéri vagy katonai kórházi halottakról
semmiféle személyi adat nem marad hátra,
leválik a parolin, a rangjelzés, szétfoszlik a
ruha rajtuk, ugy, hogy csak arcukról lehet
következtetni. Ilyenkor lefényképezik Őket a
hadvezetőség rendelkezésére és a fényképeket
az egész monarchiában Időnkint körözni fogják,
hogy a hozzátartozók, Ismerősök fölismerhessék
övéiket és legalább megszerezhessék
a szomorú bizonyosságot. A többezer
példányban sokszorosított fényképeket az
egyes közigazgatási járásokban is szétviszik
elosztás s megszemlélés végett. Zalavármegye
alispánjához is megérkeznek majd a napokban,
sekkor az alispán közzé téteti falragaszon
és a hírlapok utján, hogy hol és meddig tekinthetők
meg az arcképek. A fölismerésről a
bécsi Központi Tudósító Irodába kell küldeni
értesitést.
Felelős szerkesztő: QQrtlar István.
CÍMRE OüYELNl TESSÉK t m«rt csakis a
Kazinczy (Vasutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL mflórás
Őés látszerész uj üzlete, ahol kitflnó
hadlemlék-órák Is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
Naponta előadás
Uránia MOZGÓKÉP-PALOTA
Rozgonyt-ut4. Telefon 2 S0
Október 1-én pénteken kerQI szinre : Fehér fátyol,
fekete fütyöl dráma 4 felvonásban.
Almos álma vígjáték. A nagynéni öröksége
humoros. Messter hét a heti események
aktuálisai. A jól megőrzött
házaspár humoros.
Előadások hétköznapokon 6 it 9 órakor,
vasár- és ünnepnapon 3, 5, 7,9 órakor.
Szabadalmazott és törvényesen védett
55 »fíntispora-Vita« =
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az ,Antispora-Vita\'
az összes vetőmagfélék, de első sorban
az üszög által hazánkbai állandóan
fenyegetett búzának csávázására a legmegfelelőbb
s igy a mezőgazdaságban
= = = = = nélkülözhetetlen. •
Kilója 1 korona 4 0 fillér.
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vezérelázusitók
W A R Z & TAUBER
naoyksrssksddk Kagjküiiizriü.
i — i .••isssssat
Mindenes
felvétetik
Gutenberg nyomdában
nagykanizsa Cseníerl-ut J,
4. oldal. ZALAI HiKLAP 19)5. oklóbcr 1,
Tisztclettct értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktárom
mely 23 ev óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
• • i -— • felfrissítettem. — « -
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemfieket. ::
===== A legfinomabb árukl - - - - -
A legmegbtehatóbb olcsó árak 1
Kérem a 1. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOI(íbeTSeTílé.
Nagykanizsa, Eötvös-tér I. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
M E 6 H 9 D I T 2 T T U K \'
\' a V I L Á G S T !
festő vállalata
HisyKanrzsa, Masyar-u. Z3
*
Vezérképviselet:
EITEIIEIG HMU : USTUIiZSJL
binl S kDlfiidi faerezés mdrvúav utánzatok íeitéie.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k O n k
magasan fejlett IzlésDnk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l fölszólltásra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
W
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
G u t e n b e r g nyomda
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomaton a MaMWajB.MMÜ! •utenfcerg-ny.mda Mftnz é* Q.ltf^erfef) Ná«y1(MlM«.
III* évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 11. szombat 200. szám ZALAI HlRLAP rársadatml és közgazdasági napilap.
• lOfliaiéal *rak| Helyben názhoi üorűvH 1 hóra 1 K.
Kgyes txáar 6 fillér Vidékre, pottán . . I hóra ISO K.
Njrdttér t-k hlrúetéick megAlUpltoM ar.ik szerint.
Alapította:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal: (Julenber*-nyorrd« Caengrry-at 7. »zám
Telefon: Sicrke? hóh+K -II. Kiadóhivatal <1.
A japán segítség.
Tegnap újra világgá röpítette Londonból
a táviró a japán segítség sürgős
szükségességének hírét. Ez a hir ezúttal
abban a formában jelent meg, hogy
most már az angol világuralom várományosa,
a walesi, herceg fog a felkelő
nap országába hajózni, hogy ami eddig
nem sikerült az angol, orosz és
francia diplomaták seregének, ő, a ragyogó
herceg főzze meg a kis sárga
császárt és még az angoloknál is ravaszabb
minisztereit. Igen nagy lehet a
baj antantéknál, hogy ilyen előkelő uraknak
kell erre a fölötte kétséges eredményű
vigéci világutazásra menniök. Az
izgalom Londonban, Párisban, Szentpéterváron
mindegyre nagyobb, s a segítség
mindegyre sürgősebb. Úgy látszik
azonban, hogy nemcsak aa élelmiszerek
drágulnak a ködös Alttíonban,
hanem a japán mentőövnek Is egyre
jobban fölmegy az ára. A sárga angolok
szoroznak, osztanak, mérnek és
számolnak, hogy mit kell kapniok minden
egyes katonáért, minden ágyúért,
minden municiós ládáért, amivel az ántánt
lehanyatló csillagának még egy kis
fényt tudnak kölcsönözni.
AZ ántántnak föltétlenül szüksége van
arra, hogy a Balkánon való befolyásának
elvesztését keletről kárpótolja és a
bomló orosz hadsereget Japán friss erőivel
egészítse ki. Ez a szükségesség
kétségkívül fönáll és annyira égető,
hogv drága javakról is készek lemondani
érte. Japánnak a kínált ár nem
elegendő : most akarja egyszer és mindenkorra
világhatalmi pozíciójának alapjait
megvetni, most akar úrrá lenni
Ázsiában és ezzel a szerződéssel akarja
Európát Európába visszaszorítani.
Az ántánt a saját világhatalmi tCrckvéseit
bénítja meg, amikor Japánnal lép
egyezségre. Ezt jól tudják Londonban,
Párisban és Péterváron és tudják azt is,
hogy ez a szerződéi lehe\'etlen és erkölcstelen
és az európai szabadság és
jog gondolatával semmiképpen össze
sem férő. Tudják azt is, hogy japánnal
előbb vagy utóbb föltétlenül konfliktusra
kerül a sor, tehát azokat a koncessziókat,
amiket Japán követel és amiket
végeredményben mégis csak meg
fognak adni, az ántánt a maga legfájóbb
érdekeinek a föláldozásával teszi
meg. Mindent tudnak és mindennel leszámoltak,
csakhogy a pillanatnyi szükségen
s\'gltsenek és hogy Németországot
megtörjék.
A japán segítség nem döntheti el a
háborút és nem változtathatja meg az
erőviszonyoknak ma már határozottan
megadott arányait. A központi hatalmak
legyőzhetetlenek és csak az időpont
lehet kétséges, amikor ezt a tényt és
\' ezt/a fölényt maga az ántánt ís elismfcrní
kénytelen. A japán horda legföljebb
reakciót Idézhet elő, még egy világrészt
keverhet bele a világháborúba,
végső soron ujabb ellenséget szerezhet
az ántántnak: A erikát, amely kedvetlen
izgalommal nézi Japán készülődéseit
és nagyhalalmi hóbortjait. Az ántánt
ügyetlen sakkhuzása eldöntheti a játszmát,
de az utolsó lépés a mienk cs nekünk
van türelmünk és erőnk ahhoz,
hogy végigjátszuk, még a sárga angolok
ellen is.
A VILÁGHÁBORÚ.
fl Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai. 1 —•••—••• Csend az orosz harctéren
Sajtóhadiszállás. Wolhyniában, az
lkva mnntén levő orosz haderőknek
teljes kifáradása észlelhető. A legutóbbi
napok nagy harcait itt tegnapra már
úgyszólván teljes nyugalom váltotta fel.
Az oroszok most, jelentéseink szerint,
az utánpótlásokról gondoskodnak és az
egész wolhyniai fronton csapataik átcsoportosítása
van folyamatban. A Styr
vonalon előnyomulfeunkat egyrészt az
oroszok makacs ellenállása, másrészt a
sok esőtől még inkább megnövekedett
és teljesen úttalanná vált mocsarak nehezítik
meg óriási mértékben. A Bolliún.
A román kormány velünk ?
Támadiák az oroszbarát lapok. i
Bukarest. A romániai oroszbarát sajtó,
mely eddig csak Carp Pótért és Marghlllomái)
Sándort, a Németország és
Ausztria-Magyarország mellett agitáló
román politikusokat támadta, néhány
nap óta mind elkeseredettebb^ sajtóhadjáratot
kezdett Bratianu miniszterelnök
ellen Is, kit a russzofll
lapok szintén a központi hatalmak
mellett való politizálással vádolnak.
Görögország
csak önvédelemre fegyverkezik.
Szaloniki. Egyik athéni lap nia Venizelosz
görög miniszterelnök döntő jelentőségű
é§ világszenzációra számot tartó
alábbi nyilatkozatát közli:
— Görögország mindaddig nem mozgósított,
mig Bulgária mozgósítása be
nem fejeződött. Ekkor is csak azért,
mert végre is Görögország nem várhatja
be, mig valaki reá támad. A görög
hadsereg semmi néven nevezendő
háborút nem fog kezdeni,
mig Görögországot meg nem tá^
madják.
Bulgária háborús előkészületei
Szerbia ellen.
Bukarest. Ruszcsukból jelentik, hogy
onnét tegnap kilenc élelemmel és hadiszerekkel
zsúfolt vonatot indítottak
Szófián keresztül Szerbia határára, ahol
ínár telies felkészültségben áll egy nagyszerűen
felszerelt bolgár hadsereg.
Angol ö francia csapatok
i/annak már yzerülőünn (?)
Bukarest. A IJoyd Otloman közli: Az
antant fegyveres segítséget igért Szerbiának.
Nem lehetetlen, hogy ez nem
is marad puszta ígéret. Szerbiában
ugyanis már több helyen láttak angol
és francia katonaságot s igy nincs kizárv.\'
«, hogy az antant első csapatszállitmányai
már meg is érke/tek Szerbiába.
Megegyezés lehetősége
Szerbia és Bulgária között
Szófia. A Mír jelenti: A szerb - kormány
hir szerint elfogadta az antantkormányoknak
minap vele közölt azon
javaslatát, hogy Macedóniát átengedi
Bulgáriának azonnali megszállásra azzal
a kompenzációval, hogy Szerbia Albániában
kap ugyanekkora területet és
Albánián át lesz összeköttetése Görögországgal.
Itt egyszersmind az Adriai
tengerhez is utat fog nyerni Szerbia.
Az antantkörökben remélik, hogy ez
alapon a szerb-bolgár háború elkerülhető
lesz. Bukik az antantpárti
Görög kormány.
Bukarest. A „Dimineata"-nak jelentik
Athénből: A törhetetlen semlegességpárti
volt görög miniszterelnök, Gunarisz
tegnapelőtt párthíveivel értekezletet tartott.
liír szerint az antantpárti Veniszelosz-
kormány bukása biztos és helyette
Gunarisz miniszterelnökségével az összes
pártokból álló koalíciós kabinet veszi át
Görögország kormányzás át.
2. oldaJ.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér: .Keletgaliciában nincs
jelentősebb esemény. Az oroszoknak Novoalexiniecnél
megkísérelt támadása már az előkészületek
közben meghiusult tüzérségünk
tüzében. Az Ikwa mentén és a wolhiniai várterületen
a helyzet nem változott. A Kormin
patak mentén a szövetségesek újra tért hódítottak.
Az oroszok ellentámadásait visszaverték.
Az ellenségnek egy ilyen előretörése alkalmával
öt osztrák-magyar tovasszázad két
tisztet és négyszáz főnyi legénységet fogott
el és egy gépfegyvert zsákmányolt. Ezen a
területen a két legutóbbi harcnapon két tisztet
és 2400 főnyi legénységet fogtunk cl.
Olasz hadszintér: A tiroli és karinthiai
harcvonalon tegnap csak tüzérségi harc volt.
Az Abombasch Grabentől nyugatra levő megerősített
hadállásunk ellen intézett, s a tegnapi
jelentéiben említett támadásokat derék
salzburgi lövészeink visszaverték. Az olaszok
tegnap reggel a Mrzlivrht és e hegy délnyugati
lejtőit nagy haderővel háromszor támadták
meg sikertelenül. Ez alkalommal Igen súlyos
veszteségeket szenvedtek. A tolmeini
hidfő egyes pontjai ellen megkísérelt támadásokat
szintén visszavertük, mint mindig.
Délkeleti hadszintér: Nincs újság.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyíöhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: Ellenséges monitorok
eredménytelenül lőtték Lombartzyde és Midet
kerke környékét. Tegnap az angolok nem kJ- ^
jérellek meg ujabb támadást. Ellentámadásaink
Loostól északra az ellenség heves ellenállása
mellett tovább haladtak előre. Néhány fogoly,
két géppuska és egy aknavető jutott kezünkre.
A franciák kísérletei, ho^y Soucheztól keletre
és Neuvilletöl északra tért nyerjenek, nem
sikerültek. Champagneban az ellenségnek egy
nagy erőkkel kezdett támadása Auborivetöl
keletre meghiusult. Épily sikertelenek voltak
a franciák összes támadásai a Mastigestől
északnyugatra levő vidéken, amelyekben hét
különböző hadosztály csapatrészei vettek
részt. A champagne! támadások alkalmával
eddig ejtett foglyok száma 104 tisztre és 7019
főnyi legénységre emelkedett. Eredményes
aknarobbantások megrongálták a Vauquois
melletti francia hadállást.
Keleti hadszíntéri\' Hindenburg tábornagy
hadcsoportja : Dünaburgtól nyugatra Grendsennél
rohammal még egy ellenséges állást
foglaltunk el. A Madziortól keletre folyt harcokban,
valamint a Smorgon és Wischner
közti arcvonalon az orosz támadások az ellenség
súlyos veszteségei mellett összeomlottak.
tiz a hadcsoport tegnap 1360 oroszt elfogott.
Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja
: Az ellenség megismételte hiábavaló
részlettámadásait, összes előretöréseit visszautasítottuk.
Hat tiszt, 494 főnyi legénység és
hat gépfegyver maradt kezünkön. Mackensen
tábornagy hadcsoportja: A helyzet nem változott
Linsingen tábornok hadcsoportja: Támadásunk
tovább haladt. A német csapatok
szeptember havában a keleti hadszintéren 42
tisztet, 95,464 főnyi legénységet fogtak el, 37
ágyút, 298 géppuskát és egy repülőgépet
zsákmányoltak.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
aiuiiiailisíiélflÉliiÍBÍ!
Robkertéjzet Nagykanizsán.
jöuő tawuzal már lendít nagykanizsa közélelmezési problémájún.
(Saját tudósítónktól.) mindjárt az első esztendő termésében meg-
Nagykanizsa város közélelmezésének óriási
problémáját nagy lépéssel van hivatva a
megoldás utján előrevinni az a terv, amit a
nagykanizsai kir. ügyészség vezetője, hegyeshalmi
Fischer Imre kir. főügyészhelyettes
szándékozik saját hivatali hatáskörében megvalósítani.
Egy nagyszabású, bolgárreiidszerű
konyhakertészet ötlete ez a terv, melyet a
nagykanizsai kir. ügyészségi fogh\'áz lakói
müveinek majd ugy,(mint ahogyan azt már
nem egy magyarországi városban megvalósították.
Ha a nagyszerű terv a maga egészé,
ben kibontakozik és a kanizsai rabkertészet
olyan fejlődést kap, mint a minőre az föltétlen
számithat, akkor az minden hatósági árszabásnál,
minden maximális tarifánál hathatósabb
szabályozója lesz a kanizsai piacnak
és az ott uralkodó tűrhetetlen drágaságnak.
A minap Nagykanizsa város tanácsához
hivatalos beadvány érkezett, melynek noha
mindössze csak nyolc gépirásos sor volt az
egész terjedelme, mégis kellőképpen elárulta
nagy jelentőségét és megvalósulásának szép
perspektíváit. A beadványt hegyeshalmi Fischer
Imre kir. fóügyészhelyettes intézte a városi
tanácshoz, melyhez azt a rövid kérdést intézte,
van-e a városnak egy, a rabok által
művelendő konyhakertészeti telep • létesítéséhez
elegendő nagyságú és arra alkalmas ingatlana
és mi módon volna az a jelzett célnak
rendelkezésére bocsáthaló. Minden kanizsai
újságolvasó tudja, hogy Nagykanizsa
városának 5000 katasztrális holdat meghaladó
ingatlanai vannak s tekintettel a rendkívüli
jelentőségű közcélra, amit a főügyészhelyettes
terve szolgál, — nem férhetett egy percig
sem kétség ahhoz, hogy a városi tanács okvetlen
a legmesszebbmenő s támogatásban
fogja részesíteni a kitűnő tervet.
Nagykanizsa város tanácsa tegnap délben
tartott rendes heti tanácsülésében behatóan
foglalkozott a kir. főügyészhelyettes beadványával,
mely, mint magától értetődik, a
legkedvezőbb elintézést nyerte. A tanácsnak
erre vonatkozó határozatáról dr. Sdbján Gyula
polgármester az alábbi közléseket\' tette
előttünk:
— A városi tanács teljes mértékben felfogja
a rabkertészet tervének szociális és
várospolitikai jelentőségét. Éppen ezért
minden módon és minden eszközzel lehetővé
akarjuk tenni annak minél tökéletesebb
módon való létesítését A város részéről,
— ugy gondolom, — teljesen elegendő támogatás
az, ha korlátlan nagyságú ingyen
területet biztosítunk a rabkertészet részére.
Minthogy azonban a város szempontjából
csak akkor lesz igazán nagy jelentősége a
tervnek, ha az állandó Intézményt fog
képezni, ezért még végleg nem határozhatott
a városi tanács arra nézve, hogy
melyik ingatlanrészt bocsáthatja annak
állandó rendelkezésére. Mindenféle szempontból
legalkalmasabbnak vélném erre a
célra a Felsőerdőnek (a békástói erdőnek)
azt a részét, ahol a közeljövőben a soronkivüli
fakitermelést fogjuk végezni a város
téli tüzifaszükségletének biztosítására. Ez a
városhoz is aránylag igen közel van s a
most kiirtásra kerülő 72 holdnyi területből
korlátlan mennyiség állhatna a rabkertészet
rendelkezésére. Azonkívül talaja, az erdei
televény, oly kitdnrt Wmőföld, hogy. az
mutatja kiváló értékét. A jelzett ingatlannak,
mint állandó erdőgazdaságra rendelt területnek,
e rendeltetéstől való végleges elvonása
ugyan csak félsőb\'o jóváhagyásra
lehetséges, de alig lehet kétséges ez a jóváhagyás
oly nagy és Igazi közérdek mellett,
mint amit a rabkertészet jelepe képviselni
fog.
Hegyeshalmi Fischer Imre kir. főügyészhelyettes
a kanizsai rabkertészet létesítésének
tervére vonatkozólag a következőket közölte:
— Hogy honnan vettem az Ideát? Hát
onnan, hogy láttam azokat a tűrhetetlen
állapotokat, amik a kanizsai piacon uralkodnak
és hogy a fogházudvarnak egy kis
szögletében, amit az idén burgonyával beültettettem,
meglepő mennyiségű kitűnő
burgonya termett Igazán örfllök, hogy a
városi tanács oly nagy támogatásban részesít.
A kiirtandó békástói erdőrészt a
konyhakertészet céljára a legkiválóbban
alkalmasnak tartom. Természetes, hogy
állandó jellegűnek tervezem a dolgot, mint
ahogy mindenütt állandósult a rabkertészet,
ahol azzal próbálkoztak. Egyelőre 24 holdnyi
területet szándékozom munkába vétetni,
egy holdat számítva egy-egy ember munkája
részére. Tehát eleinte 24-en dolgoznának
a kertben, melyhez néhány legszükségesebb
gazdasági épületet is kell majd
létesíteni, természetesen egyelőre csak
deszkából Kezdetnek ez éppen elég lesz és
ha az alap megvan, akkor lehet nagyöbbitani
s ha kevés lesz hozzá a kanizsai fogház
létszáma (mert csak megbízhatóbb
rabokat lehet ott a szabadban alkalmazni,
akiknek szökésétől nem kell tartani), akkor
lehet más fogházakból is kapni munkaerőt.
A jövő tavasszal, — biztosra veszem, —
a rabtelepről mindenféle kerti vetemény
nagy tömegben fog már a kanizsai piacra
bevonulni, hogy ott az árak nivellálásának
feladatát megkezdje. Arról ugyanis talán
beszélnem sem kell, hogy a rabkertészet
úgyszólván minden nyerészkedési szándék
nélkül, a minimális haszonra fog dolgozni,
hogy valóban az legyen, aminek tervezem :
a város legigazibb közérdekét szolgáló
intézmény.
Naponta előadás
Uránia MOzaóKtp-FALOTA Rozgonyl-ut 4. Telefon 259
Október 2., 3. szombaton és vasárnap
dráma 4 felvonásban.
A dopingolt boxoló humoros.
Hadi hiradó harctéri események.
A lelkiismeret szava
Előadások hétköznapokon 6 ét 9 órakor,
vasár- éa ünnepnapon 3, 5, 7, 9 órakor.
ZALA! HlRLAP 3 oldal.
HÍREK.
Signum laudis. őlelsége az ellenséggel
szemben tanusitott viléz magatartásáért a signum
laudis éremmel járó legfelső elismerését
nyilvánittatta Stockhammer Rezső 48. gyalogezredben
századosnak, kinek nevét nemrég
egy Pilsenben történt jogos kardafférral kapcsolatban
emlegették városszerte.
Kinevezések a kanizsai póstánál. A minap
nagyszámú postatiszti előléptetést közölt
a hivatalos lap. Ezek közQl Nagykanizsát illető
kinevezés szorosan véve csak egy van;
Pintér Nándornak, a jelenleg a harctéren
postai szolgálatot teljesítő II. oszt. postatisztnek
I. oszt. tisztté való kinevezése. — A kanizsai
postáról a pécsi posta- és távírda igazgatósághoz
szolgálattételre berendelt Burkovics
Gyula I. oszt. tisztet p. és t. főtisztté
léptette elő a kereskedelmi miniszter.
Nagykanizsa téli tűzifája. Részletesen ismertettük
nemrég Nagykanizsa város tanácsának
nagyjelentőségű feliratát, amit a földművelésügyi
minisztériumhoz intézett avégett,
hogy a város tulajdonát képező Békáslói erdőből
a programszerű Üzemtervektől eltérően
ez év folyamán 72 holdnyi területet kiirthasson,
hogy eképpen biztosittassék Nagykanizsa
város lakósságának ezidei téli tüzifa-szűkséglete.
A felterjesztés a rendes hivatali uton, a
vármegyeházán keresztül ment fel a kormányhoz.
Az alispán azonban előbb azt véleményezés
vegett a közigazgatási bizottság erdóűgyi
alosztályának adla ki. Ez a minap tárgyalta
az ügyet és a legmelegebben javasolta
a városi tanács tervét és csak arra nézve kívánt
némi kikötéseket, hogy a kiirtandó terület
5 év alatt újból erdősitve lesz. (Ha ezt a
kikötést elrendeli a miniszter, a rabkertészet
24 holdját nem lesz nehéz annak idején kivétetni
e rendelkezés alól.) A városnak a
Békástól erdő fakitermelési ügyiben szerkesztett
felirata a törvényhatóság lehető legkedvezőbb
véleményezésével tegnapelőtt ment fel
Zalaegerszegről a földművelési minisztériumhoz,
ahonnét, — tekintettel az ügy rendkivüli
sürgősségére — a kedvező válasz a legrövidebb
időn belül várható.
Oyászrovat- Egy olyan név viselője szállt
a minap sirba, mely valamikor fogalom volt
Nagykanizsán és annak messze környékén.
Sokan tudják, hogy Nagykanizsán az első
cukrászdát Wittinger Antal cukrász létesítette
a főúti Littke-háznak abban a helyiségében*
ahol most a Orósz-féle mészárszék van. A
népszerű öreg cukrász, Wittinger Antal már
rég elköltözött édességei közül a másvilágra,
özvegye, a jótékonyságáról és nemes szivéről
ismeretes úrinő pedig rövid idö múlva feladta
az üzletet és Pacsára költözött leányához,
aki dr. Fodor Qyula járási orvos neje.
özv. Wittinger Antalné itt élte öregségének
derűs napjait, mignem tegnapelőtt 73 éves
korában rövid betegség után meghalt. Temetése
nagy részvét melleit tegnap délután volt
Pacsán.
Zalamegyeiek az elpusztult kárpáti
falvaknak. A soproni kereskedelmi és Iparkamarának
az elpusztult kárpáti községek
újraépítésbe indított gyűjtési akciójában legutóbb
Nagykanizsáról és Zalamegyéből az
alábbi jegyzések történtele: A nagykanizsai
Király Sörfőzde részvénytársaság 600 —, Grün- \'
hut Fülöp fiai Nagykanizsa 200 —, Ujlaky
Hirschler és fia Alsódomboru 300\'—, A
Balatonnielléki takarékpénztár r. t. Tapolca
600-—, Tapolcavidéki gazdasági takarékpénztár
r. t. 200-—, Leszner M. Fia Tapolca 100—,
Keszthelyi takarékpénztár 100 —, Polgári takarékpénztár
Zalaegerszeg 100-—, Csáktornyai
takarékpénztár 150—, Neményl Oéza tapolcai
kereskedő gyűjtése 1269 — korona. A kamara
gyűjtési akciójának eddigi eredménye 18,351
koronát tesz.
— Ma este katonabangverseny. A 12.
Landwehrezred zenekara ma este ismét nagyszabású
katonahangversenyt tart a Központi
Jóléti Iroda hadsegélyző céljaira a Centrál
kávéházban. A hangverseny teljesen uj műsora
a következő:
1. Bűttner: Hindenburg-induló.
2. Suppé: „A költő és paraszt\'. Nyitány.
3. Malys: .Abiturienten"-valcer.
4. Mascagni: Előjáték és sicilianó a
„Parasztbecsület" c. operából.
5. Fetrás: Operett-egyveleg.
6. Zadrazil: .A párviadal*. Nyitány.
7. Straus Oszk.: .Kis barátnők". Keringő
a hasonló cimű operetlböl.
8. Offenbach : Intermezzo és barcarola a
„Hoffmann meséi" c. operából.
9. Klose: Nász-szerenád.
10. Courquin : .Mariette". Polka.
Fi kiviteli tilalom. Több törvényhatóság
élelmiszerekre saját területük^ kiviteli tilalom
engedélyezését kérte, sőt a tilalmat el is rendelte.
A belügyminiszter most Zalavárm»*yéhez
Intézett leiratában közli, hogy ilyen tilalmat
nem engedélyez, mert a vámterületen
belül való kiviteli tilalom elrendelésének semmiféle
törvényes alapja nincs. Nagy elismeréssel
van a miniszter a közélelmezés biztosítására
vagy javítására irányuló törekvések iránt, de
ez a gondoskodás nem történhetik a törvényesség
ellenére célszerűségi okokból sem.
A kiviteli tilalom ugyanis - irjá a miniszter
— ugy a termelő, mint a kereskedő közönség
károsításával jár, mert annak áruját elzárja
a piactól. Ennek következtében előbbutóbb
a termelés csökkenésére vezet s ezzel,
árt magának a védeni kívánt körzet közélelmezési
érdekeinek. De árt különösen az országos
árukicseréléshez fűződő érdekeknek és
ha terjedtebb körben kap lábra, hamarosan
maga után vonhatja a közélelmezés országos
megbénulását. A termelés csökkentésén kivül
ugyanis a kiviteli tilalmak egyes helyeken
való árutorlódásokat, más piacokon meg az
áru teljes elfogyatkozását vonhatják maguk
után s az elzárkózó törvényhatósággal szemben
az ő árujára szokottak részéről más
cikkekben megtorló intézkedéseket hívhat ki.
Felelős szerkeszd Gúrtler látván.
o =
MTisztelettel
értesítem a nagyérdemű hölgyközönséget,
hogy bécsi utamról már
visszatértei s alkalmam volt a legdivakalapokat
olcsó áron beszerezni. — A legszebb
nnfDi!I lfflfűlilufipnunfkl «r«agkytá vráolans ztgékyöbanny;ö r-ű
legdivatosabb fátyolok.
Gyermckkalapok már 3—4 koronáért
kaphatók, felnőtteknek pedig már
8 koronától feljebb. Gyászkalapokban
és divatos szörmekalapokban,\\ valamint
menyasszonyi fátyolokban és
koszorúkban állandóan nagy raktár.
Különösen felhívom a t. höloyközönség
figyelmét szőrmemuDkálmra.:: Elvállalok
szőrme-sapka, boa és muff átalakításokat
.. a legszebb kivitelben. =====
Tisztelettel ROTHJLHURfl
VártlIÍZ-palltl. nól-dlvatkalap üTletc
Ö
Olcsó sertéshús.
A maximális áraknál 40 fillérrel
olcsóbban adom
mindenfajta sertéshús kilóját.
Kiskanizsán, Templomtér 1 b.
flnek László hentes.
CÍMRE ÜGYELNI TESSÉKt mert csakis a
Kazinczy (Vasuti)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL müórás
Őés látszerész uj üzlete, ahol kltOnfl
hadlcmlék órák is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kljavit. —
Felkérem a sorsjegy vásárló
feleimet. Hogy
sorsjegyeiket
folyó hó 6 \'áig
átvenni szíveskedjenek. Miután
az idő rövidsége miatt
házhoz hordani nem tudom
lü. HIRSCHLER MIKSA
lluiis i! ositílysírsjcQj árisiti
Szabadalmazott és törvényesen védett
2= »ftntispora-Vita« =
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az ,Antispora-Vita\'
az összes vetőmagfélék, de első sorban
az üszög által hazánkban állandóan
fenyegetett búzának csávázására a legmegfelelőbb
s iny a mezőgazdaságban
===== nélkülözhetetlen. = =
Kilója 1 korona 4 0 fillér.
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vezérclázusitók
SCHWARZ & TAUBER
naflykertskedók Naoykiiiináo. ^
Mindenes
felvétetik
Gutenberg nyomdában Nagykanizsa Csenjerl-ut 7.
4. ©\'dal. ZAlAI HlKLAP 1915. október 2.
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 cv óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
• i - - felfrissítettem. —
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgl
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirfl Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemöeket. ::
===== A legfinomabb áruk!
A Icgmcgbizn«vibb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközoi.c4pet
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GoltfberíeMÍ.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
M E 6 H 9 D 1 T 2 T T U K \'
Vezérképviselet:
GHTEHBEfiG KYBMBA:: KASYKAKIZSA.
festi uúllülntn
Hitykonlzsa,Mo$9or-u.Z3
I MmMl
I
bOD! \'S KOlfildl faerezjjs
raúNduy utániatok fűtése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Mffvészl s z i n é r z é k Q n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l ffllszólltásra
díjtalanul szolgálunk 1 11
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
W Csersgery-uft 7» <dlllk sürgönyeim:
" ^ j a j S ^ Guténbergnyomda
X Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal ésí ízléssel szállit.
^ ^ ^ Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz m
1
Nyomaton a kla*dtulajuopasmH «utenberi:-ny©mda AtSnz és doldberger) Nagykanltsa.
I l t . é v f o l y a m . Nagykanizsa, 1915. október 4. hétfő 22áT szám
ZALAI HIRLAP társadalmi é s közgazdasági napilap.
BietlKwUil * r * k i Helyb«n házhox hordva 1 hóra 1 K.
Kffyo* tráor 6 fillér Vidékre, poatáa . . I bóra 1*50 K.
Nyllttér t» hirdetések wegAlUpltott áruk szerint.
AUpItotu:
Dr. HA2DU GYULA.
KUdóbhratalt Oatcnbtrg-nyomda C»ingery-nt 7. »iim.
Telefonj SierketztcW* 41. Kiodóhl»«UI 41,
Segítséget a Kárpátoknak!
Élénk visszhangja támadt Nagykanizsán
is a háboru folytán elpusztult kárpáti
falvak újraépítésére gróf Khuen-
Héderváry Károly elnöklete alatt alakult
országos bizottság akciójának. A minap
alakult meg a kanizsai helyi bizottság
ós a közeli napokban mennek szét a
névre szóló, adományt kérő felhívások
Nagykanizsa város tehetős társadalmának
tagjaihoz. Ahogy a közhangulatot
ebben az Iránvban megismertük, nem
volt túlzás a bizottságnak abban a reménykedésében,
hogy a hivatalos város
3000 koronás adományával legalább
10, ooo korona fog jutni Nagykanizsáról
a háborús jótékonyságnak erre a mindennél
nemesebb céljára. Az országos
bizottság szlvet-lílket megfogó felhívásának
hadd álljon itt egyik legszebb
részlete:
Magyarország vármegyéihez, városaihoz
és tehetős társadalmához szólunk.
Mindazokhoz akiket megkímélt a világháboru
pusztító forgataga, akik bár megfeszült
Idegzettel, de mégis távol minden
veszedelemtől, dolgozhattak önmaguknak,
kedveseiknek.
A nagy magyar Alföld, a Dunámul
már be volt vetve, a gyárakban folyt a
hasznot hozó munka, az üzletember
megkötötte az üzletét, mig a Kárpátokon
élethalálharc dult, hogy minden
élet, minden munka, minden üzlet, minden
család minden otthona a mienk
marad-e?
A magyar katona es nagy szövetségesünk
világraszóló ereje visszavetették
az ellenséget. Lengyelországot felszabadítottuk,
bent Oroszország szivében
kergetjük már az oroszt és a fenyők
Ujra szabad napfényben fürödve állanak
a zérlepett szabad Kárpátokon.
Mienk a győzelem: - óh, de milyen
lehetett volna a pusztulás, ha a gyözele
i is ennyibe került. Községek, falvak
mentek tönkre százszámra a Kárpátokban,
a kis helvségek lakóinak nincs lakóhelye,
a tűzhely üszkös téglahalom
és hamu lett. Gránátok fúrták át az
ereszt, ahol máskor a fecske fészkel,
tüz égette fel a gerendát, ahol aranyfényben
csillogó kukoricasor mesélte
eddig, hogy élet, béke, nyugalom volt.
A Kárpátok népe egész Magyerországért
szenvedett, a Kárpátok falvai azért
pusztultak el, hogy Magyarország megmaradjon.
Sáros vármegyében 20, Zemplénben
20, Ung vármegyében 5 község és falu
pusztult el telfesen; töméntelen ezenkívül
a községek és falvak száma, amelyéit
részben szenvedtek. Több mint
5ooo ház semmisült meg.
Nincs Igavonó állat, nincs marha,
nincs baromfi, mindent elhajtott,elpusz- Ha azok a vármegyék, azok a várotitott
az orosz. A mezőt nem lehet fel- sok és az a társadalom, amelyet megszárítani,
a földet bevetni, a gyermeke- kiméit, sőt üzlethez juttatott a háboru,
ket Iskolázni. engedelmeskednek a szív és az ész
Siessünk az érettünk szenvedő Kár- szavának, a Kárpátok elpusztult vidéke
pátok segítségére. jobb és magyar lesz.
A bolgár beavatkozás küszöbén
A Balkán eseményei rohamlépésben
közelednek a végső kifejtéshez. Ha tegnap
még akadtak, akik kételkedni hajlandók
voltak abban, hogy Bulgária
csakugyan mellénk fog állni és fegyveres
erejével fogja siettetni saját nemzeti
aspirációinak , kielégítése mellett
végső győzelmünk minél hamarabb való
bekövetkezését, — ma már a balkáni
szfinx nem rejtélyes többé és nem lehet
kétséges, hogy a világháboru ott,
ahol gyújtó szikráját fellobbantották, a
Balkánon, elérkezett utolsó felvonásához.
A világtörténelem legnagyobb drámája
a vége felé jár, s aki a balkáni erőviszonyoknak
ctak némileg tiszta képét
látja, egy percig se kételkedhetik abban,
hogy a dráma vége az antant összes
reményeinek letörését eredményezheti
csupán, mely után már csak annak
belátása következhet ellenségeink lankadó
soraiban, hogy minden további
erőlködésük csak végzetük súlyosságát
növelheti. Elérkezett Bulgária akcióba
lépésének döntő órája, a nagy dráma
utolsó felvonásának első jelenete, melyről
az alábbi távirataink szólnak:
Oroszország ultimátuma
Bulgáriához.
Szófia. Ma reggel a szófiai orosz"
követ, Szawlnszky, megjelent Radoszlawow
bolgár miniszterelnöknél
és az orosz kormány megbízásából
ultimátumot nyújtott át neki.
Az orosz jegyzék azzal kezdődik,
Hogy a legutóbbi Idők eseményei
arra nézve szolgáltattak bizonyítékokat,
hogy Bulgária Németország
kezébe tette le sorsát. Igazolják
ezt a német birodalmi és osztrákmagyar
tiszteknek nagyszámban
való jelenléte a^bolgár hadügyminisztériumban
és a vezérkarban, a
Szerbia határán eszközölt nagyarányú
bolgár csapatösszevonások
és Bulgária által Németországtól és
Ausztria-Magyarorszfigtól legutóbb
kapott nagy pénzsegélyek. Mindezek
annak bizonyságául szolgálnak,
hogy Bulgária már végleg
döntött követendő magatartására
nézve.
Azt követeli mindezek után Oroszország
Bulgáriától, hogy
a bolgár kormány 24, óra alatt
szakítsa meg a viszonyt a
szláv ügy és Oroszország ellenségeivel
és haladéktalanul távolítsa
el állama területéről a
német és osztrák-magyar tiszteket.
Ha mindezek nem teljesíttetnek,
ugy a szófiai orosz követ
24 óra muiva elhagyni
tartozik Bulgáriát.
A tőrök hadsereg
támogatja Bulgáriát.
Berlin. A berlini lapoknak jelentik
Szófiából: Bulgárlát az antantcsapatok
klhajózásával való fenyegetőzések egyáltalán
nem rémítik meg, mert bárminő
nagyok lennének is ezek a csapatok,
BülfliWo nfatttat a Trádábaa imwittított
mllflói mi haúerön
Az antantkövetek távozása
Szófia. A szófiai angol és francia követek
kikérték útleveleiket és azt megkapva
elutaztak Szalonikibe.
Venizelosz lemondott.
Athén. Az antantbarát görög miniszterelnök,
Venizelosz, tudvalevőleg állandóan
szemben találta háborús törekvéseivel
a göiög vezérkar főnökét, aki
Oörögország törhetetlen semlegességének
híve. Az ellentétek odáig fejlődtek,
hogy tegnap a vezérkari főnök beadta
lemondását Konstantin királynak, amitez
nem fogadott el. Erre Venizelosz
miniszterelnök lemondott* E
lemondás elfogadásáról még nem döntött
a király.
Románia - még vár.
Bukarest. Bratlanu miniszterelnök elnöklése
alatt tegnap a román kormány
tagjai minisztertanácsot tartottak, melyben
a Grey angol külügyi államtitkárnak
a londoni román követhez Intézett előterjesztéseivel
foglalkoztak. A román
minisztertanács kimondotta, hogy Q QICI|
ZALAI H RLAP 1915 október 4.
öelyzetfien nem látja szQHségesneh a kormány,
íiogy a királynak a mozgósításra
nézve legyen Javaslatot. Amig az események
fejlődése nem követeli ezt samig
Bulgáriának és az antantnak viszonya
teljesen nem tisztázódik, Románia várakozó
állásponton marad.
Az antantajánlatot visszavonták.
Páris. A Temps jelenti Athénből: A
négyesantant követei közölték tegnap
a görög kormánnyal, hogy Macedóniára
vonatkozólag Bulgáriának tett javaslatokat
(melyekben Bulgáriától Törökország
megtámadását várták) visszavouták.
Közli még a lap, hogy az angol és
francia balkáni expedíciós csapatok kihajózása
Szaloniki kikötőjében legközelebb
meg fog kezdődni.
A Dardanellaakció fővezére Szlovákiában.
Szófia. SzálonikibőI jelentik, hogy a
Dardanellakat ostromló angol es francia
seregek fővezére, Hamilion angol tábornok
odaérkezett.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orusz hadszíntér: Az ellenség előző napi
eredménytelen és sulyo* veszteségekkel járó
támadásai által elcsigázva tegnap odahagyta
a Kormin patak alsó folyásának nyugati partját.
Egyébként északkeleten nincs jelentősebb
esemény és a helyzet változatlan.
Olasz hadszíntér. Az olaszok teg.iap hajnalban
a doberdói fensik északnyugati szakasza
ellen nagyobb támadásra csoportosultak.
Tüzérségünk meglepte a támadáira készenálló
csapatokat s tüzelésével nagyrészt
szétugrasztotta. így az ellenség vállalkozása
egy zaszlóiljnak a Sdrausina—St. Martino ut
mentén véghezvitt előretörésévé zsugorodott
Össze. Ezt a támadást, valamint egy másikat,
amely*.t déltájban kíséreltek meg, visszavertük.
Hasonlókép meghiúsult az ellenségnek
arra irányuló kísérlete is, hogy Redipugliátót
keletre előrenyomuljon. Bizonyos, az ellenség
harcvonal* mögött végbemenő mozdulatok,
valamint a velencei vasutakon észlelhető élénk
forgalom nem kerülték cl figyelmünket. A délnyugati
harcvonal többi pontján nincs jelentősebb
esemdny.
Délkeleti hadszíntér: Nincs újság.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin, A iiagytőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér: Ellenséges monitorok
délután hatásos tüzelést intéztek Westendc
fürdő környékere. Az angolok ismételt kísérletei.
hogy az éjszaka folyamán Loostól
északra elvesztett területet ismét visszanyerjék,
teljesen sikertelenek maradtak. Az ellenség
súlyos veszteségek és helyenkint tlkeseredelt
közelharcok után felhagyott támadásaival.
Soucheztől keletre a franciáknak egy előretörése
jelentékeny embertömegek és gázgránátok
harcbavitele ellenére meghlusult az ellenségnek.
Neuvilleből a keletre fekvő magaslati
állások ellen intézett támadási kísérlete
az ellenség súlyos veszteségei mellett
visszavertük támadását. A követő éjszakai
kézigránátharcban egy negyven méter hosszú
árokrészt elvesztettünk. A franciák tegnap a
Champagnebau gyalogsági támadási kísérleteiket
nem ismételték meg. Az ellenség ágyúzása
váltakozó hevességgel tovább tartott.
Le Mesniltől északra kivertük az ellenséget
egy állásaink irányában előreugró árokból,
miközben foglyokban is jelentékeny veszteséget
szenvedett. Vllle sur Tauzbélől északnyugatra
levő állásért folyt kézigránátharcban
mi maradtunk felül. Az ellenség megismételte
repülőtámadásait Laon és Vousiecs ellen
mindkét helyen ismét több polgári személy
esett ledobott bombák áldozatául. Rethel környékén
leszállásra kényszeritettük az Alsace
nevll francia léghajót s B bennülöket elfogtuk.
Ma délelőtt nyolc óra harminc petekor
egy luxenburgi katona, egy munkás és
egy elárusitóleány megsebesült.
Keleti hadszíntér:" Hindenburg tábornagy
hadcsoportja : Kocianytól délre lefolyt lovassági
harcokban ellenséget Mjadepalkán tut
vetettük vissza. Egyébként lényeges esemény
nein történt. Lipót bajor herceg tábornagy
és Mackensen tábornagy hadcsoportjainál a
helyzet változatlan. Llnsingen tábornok hadcsoportja
: A bzernycl vereség és ettől a
helységtől északra levő arcvonal ellen intézett
összes orosz támadások meghiúsulása
után az oroszok a Kermyn nyugati partját
egyes átkelési pontokon való kisebb őrállások
kivételével feladták. A német csapatok
által ejtett foglyok száma kétezernégyszázra
emelkedett.
A miniszterelnökség sajtóosxtúlya.
HIREK.
E l ő a k ö t ő t ü k k e l ,
mert küszöbön áll az uj téli háboru. Hihetetlen
volt, de nemzetünk szívóssága, áldozatkészsége
s hőseink önfeláldozása mindeddig
kitartott az ellenség romboló akaratával
szemben s most már határainkon kivOl folyik
a megvert ellenség megsemmisítésének munkája.
A végső akkord, mely a pokoli zenemO
után befejezéskép csendül, talán nincs már
messze, de nekUnk, akiknek nem akaratától,
hanem fegyverétől függ a béke — cl kell
készülnünk a jövőre Is és nem szabad megfeledkeznünk
az ujabb teli háboru lehetőségéről.
Tudjuk pedig, hogy a harcosnak az ellenség
ellen való küzdelmében arra vau szüksége,
hogy először a természetet győzze le.
Emlékezetes az a szép emlékű mozgalom,
amely a mult év hasonló időszakában dolgos
kezek ezreit mozdította meg, hogy katonáinknak
meli-g ruhát biztositson a téli hadjárat
nehézségéinek elviselésére. Ez az idCszak
most újra elkövetkezik s így újból időszerűvé
vált a harctéren küzdő katonáknak a hadvezetőség
által adott meleg ruhanemüeken
felül társadalmi utón nyújtandó meleg óvóruhák
adományozása.
Tudjuk, hogy most súlyosabb a helyzet
minden családnál, mint tavaly, dc a segélyakciót
arányosan kell fölosztani. A szegények
adják a munkát, a tehetősebbek a pénzt.
Sokait vannak, akik a háboru révén nem
remélt vagyonhoz jutottak: ezektől joggal
várja cl a társadalom és katonaság, hogy
áldozzanak valamit a fontos célra. Hisszük,
hogy mindenki megteszi kötelességét s akkor
lesz pénz pamutra, amelyet a pénztelenek
majd szabad óráikban meleg ruhákká formálnak.
Ezért kérjük a közönséget, hogy az adakozást
minél előbb kezdjék meg. És fölhívjuk
különösen az iskolák vezetőit, hogy
indítsanak gyűjtést növendékeik körében err«
a rendkívül nemes és fontos célra és hogy
a leányokkal a kézimunka óra alatt ne holmi
csecsebecséket, cifraságokat, drága hímzéseket
végeztessenek, hanem a beérkezendő,
vagy általuk bevásárlandó pamutot dolgozzák
föl katonáink részére. Az iskoláknak is a
háborús célokat kell előmozditanlok, mert
csak akkor érhetjük el a békét, ha minden
erőnket megfeszítjük s minden rendelkezésünkre
álló eszközzel fokozzuk seregeink
harci készségét.
Hősök halála. Az egész városban Őizinte,
mély részvétet keltve terjedt el a tegnap este
érkezett szomorú hir, hogy Löke Emil joghallgató.
dr. Lőke Emil nagykanizsai ügyvéd
fia, az egyik tiroli vadászezrednek I. oszt. vitézségi
éremmel dekorált zászlósa, az északi
harctéren hősi halált halt. — Rátkal (Rathmann)
Lajos nagykanizsai kéményseprőmestert,
a 48. gyalogezred őrmesterét Is a hősök
mezején érte el a vég. A hősi halált halt őrmester
fia Rethmann Menyhértnek, aki a hadköteles
koron tul önként jelentkezett katonai
szolgálatra, hogy együtt harcolhasson négy
fiával, kiknek egyikét most elragadta a háboru
szörnyetege.
FI piacon Inzultált urlnő. A maximális
árak miatt a kanizsai piacon burjánzó szenvedélyességnek
ma egy gyönyörű esete bimbózott
ki. Egy Nádor-utcai úriasszony, Scherx
J. Mórné, ma reggel a piacon tejet akart
venni. Végzete Vajda Józsefné kiskanizsai
asszony vékájához vitte, akitől félliter tejet
vett. A tej már az urlnő edényébe volt Öntve,
mikor az annak megszabott árit, 14 fillért át
akarta adni a tejárusitóuak. Vajdáné azonban
a pénzt nem fogadta el, hanem még két
fillért követelt, kijelentve, hogy ő a tej literjét
ax Atyauristennek se adja 32 fiUérnél
olcsóbban. Erre Scherzné a tejet vlsazaöntötte
az asszony kannájába, miközben néhány
csepp tej kiömlött. Emiatt az elkapatott tejtulajdonos
éktelen haragra gyulladva leikapta
bádogból való félliteres mérőjét és aztScherz
Mórné arcába vágta, mi úriasszony kék-zöld
foltokkal arcán hagyta el a piacot és nyomban
a rendőrkapitányságra ineut, hol testi
sértés vétsége miatt bűnvádi feljelentést telt
a megkótyagosodott kofa ellen. Sérüléseiről
dr. Ooda Lipót rendőrorvos vett fel látleleletet,
amit a bünűgyl Iratokhoz csatoltak.
Oroszok szökése ax egetszegi fogolytáborból.
Csáktornyáról jelentik: Tegnapelőtt
Murafüred község határában két orosz
katona akarta magát a Mura déli parijára
csónakon átvitetni. Tudomást szerzett azonban
az oroszokról Alt István községi biró
és még idejében elcsípte az oroszokat, kikről
kiderült, hogy a zalaegerszegi fogolytáborból
szöktek meg hatodmagukkal, kik kOzQI azóta
már ötöt elfogtak. A Murafüreden elfogott
oroszok egyike, Drigori öaravko 28 éves
szakaszvezető, egy kozákezredból való, a
másik Tyerentyov Janek 23 éves gyalogos
közrmber. A szökevények Szerbia felé törekedtek.
Hátizsákjuk tele volt élelmiszerrel,
mit a jólelkű lakósoktól kaptak. Eléggé
furcsa, hogy a zalamegyei nép igy segiti elő
a ruhájuk miatt magukat nem leplezhető
oroszok szökésének lehetőségét.
Menetdíj kedvezmény a Déli Vasúton
harctéri sebesültek látogatására- Zalaegerszegről
Írja tudósítónk : A belügyminiszter
értesítette Árvay Lajos alispánt, hogy a sebesült
és beteg katonák látogatása céljából a
m. kir.^államvasutakon engedélyezett 50 százalékos*
nienetdijkedvezményt engedélyezett a
sebesült és beteg katonákat látogató családtagok
részére a es. kir. szab. Déli vaspálya-
1915. október 1. ZALAI HlRLAP 3 toldnl
társaság is. Azonban ezen menetkedvezmény
elnyerésére a Délivasut csak oly igazolványokat
ismer el érvényeseknek, amelyek a községi
elöljáróság által állíttatnak ki. Miután a
Déli vaspályatársaság vonalaira nézve megállapított
fenti határozmányok a m. kir. államvasutakra
nézve fennállóktól eltérnek, a hatóságok
esetleges elnézése az utazó közönség
felesleges zaklatásival járhat abban az esetben,
ha pl. a községi elöljáróság által kiállított
igazolvány nincs a járási főszolgabíró
láttamozásával ellátva, vagy pedig ha az
igazolványt városokban nem a polgármesteri,
hanem a rendőrkapitányi hivatal állitja ki. A
közönség tehát nem megfelelő kiállított igazolvány
birtokában kellemetlenségeknek lehet
kitéve és kedvezményes menetjegyekhez ily
esetekben nem juthat.
Ötszáz hatott tanító. Uj tanügyi ujtág
jelent meg a fővárosban „Iskolák Újságja"
elmen. Annak szerkesztősége már jóval a lap
megjelenése előtt szorgalmasan gyűjtötte a
hadba vonult tanárokra és tanítókra vonatkozó
adatokat. Eddig több mint 500 tanár és tanító
nevét gyűjtötte össze, akik hósi halált haluk .
A mai számban meg Is kezdi a névsor költését.
Azonkívül nagyon sok hadifogságba került,
sebesült és hadbavonult tanitó nevét is
közli a tap.
Adományok a kanizsai hősök síremlékére.
A Központi Jóléti Iroda kimutatása
Reichrnleld Üyuliné ét Köröskényi Piroska
által a kanizsai hősök siremlékalapji javára
eszközölt gyüjKsról: Marton Ferenc — JO,
Hlal Ferenc - 20. FischI Jánoané - 4 0 .
Pollák Izidorné - 3 0 . Eppinger Lajosné P—.
Merei Dénes - 20. Migasiné - 30, Szettkr
Irma p—, J. P. P—. K. P. P—, Somogyi
Lajosné —\'40, Özv. Rosenfetdné —*38.
Pummcrné —-20. Reisz Zsigmond —"20,
Krausz Ignác —-40, Riedi Jenőné 4 - .
Oauscha Ottóné Zerkovltz l.a|o*né 2 0 " - .
Schlesinger Mór 2"—. Weisz Ignác 3 - .
Orünfeld N. P—, Dobrin Benőné 2-—. Róm.
kath plébánia hivatal 3\'—. Somogyi Menrikné
2-—. Kaulmann Adotlné 2-—, Rítter Testvérek
p—, Weisz berger Kálmán 3 - , N. N. P—.
dr. Fischer Józsefné 2 - . Erdőay Bálint 2 * - .
Bum Samuné 2"—, Günaer Samuné
Lodner Ferenc 4 —, N. N. - 40. Dénes
Jánosné 2-—. Mornk DávWné P—, Weisz
N. N. N. P - . Kostyákné P - , Moshammer
Ferenc —\'20 bliért.
Csomagfelvétel a kanizsaiak tábori
postájára. A kereskedelmi minisztériumnak
ma megjelent hirdetménye közli, hogy mintegy
kétszázötven tábori postára a mai naptól
kezdve ismét felvétetnek magán csomagok.
A felsorolt tábori postaszámok között vannak
a kanizsai és zalamegyei bakik tábori postaszámai,
az 59., 63. és 102. számok Is. ahová
hetenként 3 napon, hétfőn, kedden és szerdin
lehet magáncsomagokat feladni. Aki tehát
szeretteinek téli holmit akar küldeni a harctérre,
siessen ezzel, mert nem lehet tudni,
meddig maradnak a csomagforgalom részére
nyitva a most megnyílott tiborl postik. A
részletes hirdetmény a postaépület bejirata
alatt a maga teljességében olvasható.
Apagyilkos parasztlegény. Tapolciról
jelentik: Szabó Kiroly balatonhenyei 23 éves
suhanc már régen hadi lábon állt édes apjával,
aki őt többször megdorgálta. A fiu ezért
bosszút forralt és a mult héten, midőn este
édesatyja a szőlőből hazafelé tartott, megleste
és kővel agyonütötte. A gyilkos liut letartóztatták
és bevitték a zalaegerszegi kir. ügyészség
fogházába.
fl Jóléti Iroda munkaközvetítése. A
Néplroda (Csengery ut 5.) munkát keres 5
takarítónő és 3 szakácsnő részére. Tisztelettel
fölkérjük a t. munkaadókat, amennyiben
rokkant katonákat alkalmazhatnak, szíveskedjenek
a Néplrodában bejelenteni.
Végetes játék a fegyverrel. Végzetes
szerencsétlenség történt péntek este egy
keszthelyi urirsalád házában. A ház urainak
távollétében a cselédszobában a szakácsnő és
a szobalány, Kálmán Rózsi sümegi leány
vendéget fogadtak, a szakácsnő vőlegényét.
Polozgai Lajos közhuszárt. A katona beszélgetés
közben egy k i i Flaubert pisztolyt vett
ki 1 zsebéből és tréfálkozva a szobalányra
szegezte azt. E pillanatban a pisztoly elsült
és oly szerencsétlenül találta a szobaleányt,
hogy annak nyakaterét átlőne. A szobaleány
ijedtében az ablakon át az utcára ugrott és
izlvettépó hangon kiabált segllaégért Kinos
vergődéssel az Amazon-kávéházig vonszolta
magát folyton segitségért kiabálva. A szerencsétlen
leány a kávéház előtt elesett, ahonnét
jajveszékelésére kirohantak a vendégek, s
ezek egyike, dr. Meller lengerészorvos nyújtotta
az első segélyt a vérében
leánynak. Gyorsan Hordágyat hatatott,
lyen a sebesültet a városi kórházba szállították.
hot dr. Mojzer György kórházi lóocvc*
vette kezelésbe. Sajnos, a szerencsétlen leányt
a leggondosabb ápolás mellett MM tehetett
megmenteni, néhány órai kinos vergődés
után meghalt. Az orvosi bontottat dr.
Sziget hy Károly nagykanizsai törvényszéki
orvos és dr. Simon Sándor keszthelyi orvos
végették. A gondatlan katonái |
letartóztatta.
Sugár-ut 1
PJO ML]
helyet létesített, ahol ige a
uzsona 90 fillér, egy hideg
lehet friss ételeket
bor és ásványvíz.
Felelős «<*rfc*4tté
CIM R t ÜGYELNI TESSÉK I
(V—H) utcában vas, • f
házban & I V Ö S ANTAL 6éa tátaaeréaj «j üzlet*,
hadlcmlék * á * Is
é« r e e u árÉhat. éfewttt é*
r
KMLMPMKM*
Tiszteleltet értwNen a nagyin
kAtönségtt. hogy bécsi uiámról már
visszttérte 1 s alkalmam volt a legdivatosabb.
legelegánsabb
olcsó áron beszerelni. - A legszebb
i H KQIQPOK r.ktAro^"üö^Ívrtl
legdivatosabb fátyolok.
Gyermek kalapok már 3 4 koronáért
kaphatók, felnőtteknek pedig már
8 koronától feljebb. Oyászkalapokban
és divatos s z ő r m é k alapok ban, valamint
menyasszonyi tátyolokban és
koszorúkban állandóan nagy raktár.
m m * (elhívom i L M N r t t t S i s t l
figyelmét s i f t n a e s u A k i l a r a . : E M U M
siürae-sopku, boa és mail átulakltiUokit
a legszebb kivitelben. =
Tisztelettel
láriilái-pilitL
ROTH LflURft
nől-dlvatkalap üzlete.
N a p o n t a e l é a d t o
( | * • MOZOÖ KÉP-PALOTA urania Roigouyt-utL Teleion US
Október 4. éa 5-én, hétffa és kedden
vígjáték 4 felvonásban.
A győztes amazon dráma 2 Mtr.
A hősök hegye természeti kép
Felkérem a sorsjegy vásárló
feleimet, hogy
sorsjegyeiket
f o l y ó h é 6 ~ é i §
átvenni szíveskedjenek. Miután
az idő rövidsége miatt
házhoz hordani nem tudom
HL M K S Q U Í M I S I
*
f « h n i 1 " j i Ww 1 m r t i
f s t ím oáráziusr
• -flntispora-Vlta- m
Hazat és kSMMI »i AtekMtety.k
állapitolták, hogy az . U l t a p n a
az összes vrt.\'.msgtélék. dc d a l
az ftszög itta) hazánkban üt
i M M t t t t i busásak. caévésáaárs « IM*
• w g M a l i É É M j ^ a m g t g M á a i M i 1
Kilója 1 korona 40 fillér.
Ítész leles hmeftetóvel és
utasítással szolgálnak a vezérel I r n a ^ k
SCÍIÜAR21 TAUBER
Hirdetések felvétetnek
e laplá kladóhlvataban.
Tisztelettel értesítem a mélyen tiszteit
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktárom
mely 23 év óta lennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
mmm... felfrissítettem. »
Raktáron tartok May és
H olfeld-féle rumburgi
váaxnakat* Regen hardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket éa mindennem
0 fehéroemOeket. u
rnmmmm A legfinomabb áruk! «
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel fi0||||)erierfit.
Ntfykanírsa. Edfvte-tér t. st.
fU\'aion Tfífvérrtt átellenében.
i E i H ^ D í T ő l f Ü R l f l
AVÍLÁQ2T!
Vet érképviselet t
mm: UETIUIZIi
festő vállalnia
Hafiykonlm Hosyar-u. Z3
boni I külföldi faerezés niörvfidy utánzatok festése.
Épület-, szobafeatéa,
bútor, üzletberendezés j
mázolás ét fényezés.
Művészi s z I n é r z é k O n k
magasan fejlett IzlésQnk
és technikánk « legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 11!
í i m m i
GUTENBERG NYOMDA
N A G Y K A N I Z S A
C e e w g e r y - M t 7. S O r g A n y c I m i
O u t a n b a r c n
M indán legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Talafon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
I
hirdetéseket jutányosán felvesz
Ili. évfolyam. Wn^ykanlzsa, 1915. október 5. kedd 22# szám
társadalmi ós közgazdasági napilap.
AlöNxttfrtfl *r«fc| lielybca Jiáxhox hordv» t ItOra I K.
tgjtt uám 6 «U4r Vidékre, pottAn . . ) hóra 1-50 IU
NyllWr í» CttrdoUMX mcgAllapitott «r»x u«riot.
Alapította i
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatalt Oot«nb«rg-njroo»<l* Cfcngery-at7. i
Ttlcíom SzerktuztÖRcg 41. KUdóhtraUI 41.
Jobb volna írni
a győzelmekről, fegyverben álló testvéreink
legendákba való hősi Önfeláldozásáról.
jobb volna époszba foglalni a
magyar fiuk vitézségét és hősi énekek
zengése közben fonni homlokuk köré a
magyar, föld legszebb virágaiból a hősi
koszorút. De mielőtt tekintetűnk odasiklik
a véres dicsőséggel szentelt harcmezők
felé, megakad figyelmünk itthon,
a magunk portáinál. Ugy vannak ott is
az emberek, mint mink, akik krónikáiról
vagyunk a nagy zajlásnak. Szeretnének
ók is lelkesedni, örvendezni, harsogó
örömben élni, hiszen az Úristen
győzelmi ajándékai elegendő okot adnak
erre. De elszoritja a sziveket a szomorúság,
fásulttá teszi a nyomor és a
két éíjbeesés, amely a mi örömeink
mögé rejti mindig a holnapok folyton
súlyosbodó gondjait. Amig testvéreink
dladalmasw törik össze az ellenséges
világ túlerejét, addig itthon nem bírunk
azxal a túlerővel, amit a spekuláció állit
a drágás, g szüntelen fokozásával a
polgári élet «lé. Testvéreink fegyverei
előtt összeomlik a legerősebb vár, itthon
a drágaság várai minden támadást
szilárdan allnak és a spekuláció szeges
dró\'íövényein már rengeteg kispolgári
ekzlsitcncia kihalt hullái lódnak.
Soha társadalom nem adta Ugy oda
minden javát a háborúnak, mint a miénk.
ÉJ cl vagyunk szánva, hogy lefolytatjuk
a leszámolást a ránk tört ellenségekkel
az utolsó csepp vérig, ez
utoláó meleg leheletig. De mit tegyünk,
ha a vérünket és a leheletünket Itthon
a leghitványabb elemi spekuláció sajtolja
ki? Mit tegyünk ezrei és százezrei
a kisembereknek, ha kiszolgáltatnak védtelenül
nagybankok és nagys\'pekulAnsok
fosztogató akaratának? Honnan teljénk
erőnk, hogy lelki és testi megpróbáltatásait
a kegyetlen időknek elbírjuk, ha
itthon csapolja le vérünk a piaci rablógarázdálkodás.
Hogy örvendjünk teli
szívvel, tiszta örömmel győzelmeinknek,
ha üres a gyomor és nincs tej a gyerekeknek?
Németország nemcsak a háboru, hanem
a szociálpolitika fegyvereit is a
Jegtökéletesebbre csiszolja. Miért nem helyen tidomásul vegyék a piaci rabló
kérünk kölcsön c fegyverekből? Minek uralom mérhetetlen következményű gakell
még történni, hogy végre Illetékes rázdálkodását? . . .
A V I L Á G H Á B O R -—-- •--• n Magyar Távirati Iroda és flz Eat mai táviratai. «===r=s»«
A B a l k á n .
Bulgária várja a Támadást
Bukarest Hivatalos jelentés még nem
érkezett arról, mit válaszolt Bulgária
Oroszországnak 24.órás ultimátumára,
de az összes jelek arra utalnak, hogy a
válasz föltétlenül elutasító, mert Bulgária
minden intézkedést megtett, ami az országnak
ellenséges támadásokkal szemben
való kdeimére szükséges. Oroszország
cdy percig se gondolt ultimátumának
elfogadására a kétségtelen, hogy
annak semmi egyéb célja nem volt,
mint &z, hogy előbb kényszerítsék Bulgáriát
háborúba, mint mieiőtt hadseregének
mozgósítását teljesen befejezte
volna. A csapatok megfelelő iránybsn
való tömeges szállításán kivd a tengeren
is a leggyorsabb háborús előkészületeket
les*! Bu\'j.irla. A Fekete tengeri
bolgár tcngcrpar;on tegnap nagy töncg
aknát helyeztek cl, hogy Bulgáriát az
oroszok váratlan tengeri támadása ellen
megvéd,éK.
Hol a görög semelegesség?
Szállítják már a Dardanellasereget.
Athén. A Dardinelfáknál operáló
angol és francia hadseregek egy
részének a görög kikötőkbe való
szállítása megkezdődött. Tegnap
este már jelentékeny angol és
francia csapatok érkeztek Görögország
Szalonlkl és Kavala kikötőibe,
ahol azokat kihajózták, hogy
Bulgária ellen induljanak.
Görögország gyanús.
Athén. Tegnap délután megjelent királyi
dekrétum megtiltja a görög-bolgár
határ átlépését. A görög határőrségeket,
melyek • eddig öt kilométernyire voltak a
határtól, két kilométerrel előretolták és
megháromszorozták őket.
Az oroszok készülődése.
Lugano. Az olasz Corrlere della Scra
jelenti Szentpétervárról; A fckctengcrl
orosz flottát a krimi félsziget csúcsán
levő Sebastopol kikötőjében vonták
össze, ahol orosz seregeket fognak behajózni,
melyeknek rendeltetése lesz a
közeli napokban Bulgáriát Várna és
Burgas kikötőkben megtámadni. *
Romániában
dolgozik a háborús párt
Bukarcit A román hábortts párt napok
óta országszerte óriási tüntetéseket
rendez, hogy terrorizmusával kierőszakolja
a királynál és a kormányrál a
központi hatalmak ellett való mozgósítást.
Tegnapelőtt, vasárnap több mint
100 népgyűlést httottak Romániában,
ahol mindenütt az Antantállamokat roag4.L
ztiló beszedek hangzottak cl. Bukarestben
volt vasárnap h.*b"tu« népgyűlés,
melynek befcjczUvci a tömeg
az o<zt ák-msgyar és a német követségek
ellen merényletet akart megkísérelni, de
az ciős katonakordon ezt megakadályozta
Rémet konzulátus BnafiUm.
Brassó. A német kormány a minap
Brassóban német konzulátus létesített,
mely a közéli napokban megkezdi működését
• ^^ A I I I . N e m z e t i H a d i - k ö l c s ö n r e
2. oldal. ZALAI HRLAP 1915. október 5
. Az angol király remél.
Rotterdam. A Reuter ügynökség jelenti
Londonból; György angol király
tegnap a cárhoz intézett táviratában azt
közli. hogy n nyugati hidszintéren történt
események igen nagy küzdelem
előjátékát képezték csupán és teljes
bizakodással reméli a további győzelmeket.
Lengyelek visszajelzése Amerikából.
Krakó. Az itt srékelő lengyel segítő
biiöttsig elhatározta, hogy a Galíciában
és Lengyelországban elnéptelenedett vidékek
benépesítésére az Amerikába kivándorolt
h. ifüín milliónyi lengyeleket
fogía visszatelepíteni.
Spanyolországban
legyen a béketárgyalás.
AUdrld. A spanyol miniszterelnök a
külföldi ujsigtudúsitók <IÖW a spanyol
népnek és a kormánynak azon óhajtását
kpjW ki. hogy a háború fegyveres
részinek befejeztével Spanyolországban
t»rtUk a béketárgyalás!, mert valamennyi
hsJ.i^iO féllel *zemb:n a legszigorúbban
meg»5fi>tL I^azi semlegességénél
lógva erre SpJ&yolország a íeghi.atolUbb
Höfer jelentése.
ll^apesC. (lUtaW**)
vsi ha»*z*nt?*: A tegnjp. Bip je\'entó*
sebb t+tmini »<!«öl telt A hoy/et váltwií\'M
r?arait.
OUu bhlui\'Ur: A tv«li hncvonalon ax
*4«u<*fc HfrtrM tevékenységet fűtenek kl,
mely a a Útra unt lesükön na*
és IMtá* horttfcba frjlődött kt. A Tonali!
e>»;ak»tt»-i eüenaégnek az Albidoo
k i rcté/eít he*e* tazérségl türiel
cl«4c»M? n ta*uO>U( legn»p c»ií vérrten
«t*e/a*<n&k. A vJgeieutiu Kulikon a I*taiton
(Hu wM töltőt északra) levó hadállásaink
kor* ttrffl wfcíi és kStépkthfcefft lőve*
gtk Sfa„t urc alait SiMUk. D» felén rohamra
késre** efletmégr* gyalogság kisebb csapatai
eredmtoytrU* támadást kibéreltek reg.
Este az «U«s*íjj cit a umadátt nagyobbsziotu,
brisagÍMrri Cs a\'p»» csapatokba
öts/fá&Ml h*&tó«t! megújította és meg*
k&4*.» <r.« ákaJilyawuat. fjuaka sikerült «gy
táhvnurtSet megrióf&tft támpontunkat ettogU\'juz,
d* cvapoutnk szívós harc után.
amely a rvggcü órákig tartón, uj\'a kiszoritot.
ták osunt i* igy d nm ü»dá«Ut4ik birtokunkban
nur aduk. A Latrauaí Untikon már
t&térscg&ak súlyos veszteséget okozott az
olasz gyatogtágue. melyet visszavonulásra
Uayutiúctiftnk. A Uuch*t> in-szakasz is
kisebb *flctt«ég«S csapatok előrenyomulását
k&wye megakadályoztuk. A többi arcvona-
Ion /Kocttack lényegesebb eicmények.
Dé keleti hadszíntér: A Drina aisi folyásánál
élénkebb csatározás. E/yibként csend.
Hójer altábornagy.
A németek harcai.
Berfcn. A nagjrtóhadis/állás jelenti:
Nyugati hadszíntér: Scebrügge előtt tegnap
reggel öt monitor jelent meg, amelyek a tengerpartot
hatás nélkül tüz alá vették. Három
belfchim! lakós esett ágyútűz áldozatául Parti
tüzérségünk eltalált egy monitort, amelyet sulyosan
megsérülve, et kellett vontatni. Loostól
északra levő angol arcvonalról Hairnestot
nyugatra levő állásaink ellen az kéjjel sikertelen
kirohanást Intéztek. Támadásműveletelnk
ez arcvonal ellen ismét előbrehaladtak. A
franciák Souchez pataktól délre, Civenehytól
északnyugatra eső magaslaton egy kis árokrészben
megtudták vetni a lábukat. Ettől a
magaslattól délre a franciák támadásalt vlszszavertflk.
Neuvilletől északkeletre Ismét elfoglaltunk
negyven méter hosszú árokrészt. A
Champa^ncban a franciák .tegnap délután
MassigestŐI északnyugatra cs Ville sur Toubctól
északnyugatra hasztalanul Indultak támadásra.
összpontosítás közbcn.koncentrlkus
tüz alá vettek őket. Ville sur Tourbetol
északnyugatra állásunk clhn intézett erős éjjeli
támadásuk ágyú és »;éppuski tüzünkben
súlyos veszteségeik mellett összeomlott. A
chílonl pllyauJvart, am»íly a champagnel
francia tánudócsoport utánpótlásának tő
gyűjtőhelye, c^yik léghajónk ma éj|el látható
sikerrel bombázta.
Keleti hadszíntér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja: Az oroszok tegnap bőséges
tüzérségi előkészítés után Postawi és Smorgoo
kőzött CMknem az egesz arcvonalon sQríl
tömegekben Indultak támadásra. amily szokatlanul
nagy veszteségük mellett Összeomlott.
Ugyancsak sikertelenek maradtak részleges
éjjeli vállalkozásaik. A Dana menti Lennewadentő:
délnyugatra is visszautasítottuk az ellenség
előretörését. A többi hadooportnál a
helyzet változatlan.
A nirJsUertinökség saj:óotttáfya. A honvéd lábadozó osztag analfabéta tanfolyamának záróvizsgája.
Lélekemelő ünnepség keretében folyt le a
tanfolyam záróvizsgája Valóságos családi
ünnepély volt az. amelyet a lábadozó osztag
átlominyához Urt>zó legénységnek 7///László
»le/r«de«. !>tzt»gp*Mne»ttrtk irinl " é r e t ! ragaszkodása.
MtTtldí, és h\'ialnu a leg bensőségesebbé
varázsol; az az Myai gondoskodás,
amellyel Tyll alezredes a legénység minden
Cgyít. bajat felkarolja, ittápolja. döntő tényező
gyanánt járult a legény*. lg. körében napról-napra
eme?kedó moraüs eró j f irapilásához, amelynek
hátiba számos léUkemelő tényben megnyBvánnlL
Köztudomásu, hogv TyU László alezredes
volt a/, aki elsőként vetette fel az országban
az analfabéta tmfolyam eszméjét s valósította
a/t meg. amelyet azután a felsőbb
kitonai hatóságok kötelezővé tettek az egész
országban. *
A tanfolyamon a legteljefebb eredménnyel
taníttatott az ifi*, olvatás, a számolás elemei
elméletben és gyakorlatban, földrajz s egészségtan
különös tekintettel a háboru követelményeire.
TyU László parancsnok kiváló egyénisége
rányomja bélyegét az osztag legénységének
egész közszeliemére. amely a nemesalt felfogásnak.
iz embertárs! szeretetnek és bajtársi
szeretetnek és bajtársi érzésnek számos tényben
adott kifejezést, igy többek között ezer
koronát tetemesen meghalad azon összeg,
amelyet a legénység rövid három hét alatt
Tyll László alezredes ur hivó szózatára összegyűjtött
a háboru által sújtottak támogatására
s ez az önzetlen készség állandóan és folytonosan
ujabb és ujabb adakozásban nyilvánul
meg s az ügyenként önmaguktól szívesen
elvont fillérek az idők folyamán Immár ezrekre
fognak emelkedni.
Most tartatott meg a második analfabéta
tanfolyam záróvizsgája, amelynek fontosságát
városunk fenkölt lelkű közönsége is felismerte
és méltányolta, amidőn megjelenésével valóságos
ünnepéllyé avatta azt.
A vizsgáló-bizottságban voltak Tyll László\'
alezredes, parancsnok mint elnök, Jókuthy
Béta őrnagy, állomásparancsnok, Nagy Zoltán
főhadnagy, dr. Weltner Sándor főorvos, dr.
Hajdú Oyula és Radó Nándor hadnagyok.
A vendégek sorai kőzött láttuk Farkas
Vilma. Tibold Uold.zsárné, Jaegerné Pelcz
Ida és Farkas Jolán állami iskolai tanítónőket,
Szalay Sándor áll. iskolai igazgatót, dr. Neumann
Ede főrabbit. Halász Jenó izr. hitközségi
tanitót és Csányi László róm. kath. káplánt s
még többeket.
Az ünnepélyes záróvizsgát Tyll László alezredes,
parancsnok nyitotta meg, bensőségtcljes,
lelkes szavakkal, majd a tanfolyam
hallgatói a llymnuss eléneklése után egyenként
vizsgáztak le a már fentebb ismertetett
tárgyakból. A jelenvoltak nagy megelégedéssel
hallgatták végig a vizsgálatot s általános
feltűnést keltett a hat hét alatt elért óriás
eredmény.
A vizsga befejezése után Tyll László parancsnok
tőle megszokott szeretetteljes és
bizalomgerjesztő beszédet intézett a tanfolyam
hallgatóihoz, buziitva őket ismereteik tovább
fokozására, majd pedig szétosztotta a tisztikar
által felajánlott emléktárgyakat. Hogy mily
morilts erőt és érteket rejt magában ezen
intézmény, amelynek létesítése egyedül Tyll
Líszló alezredes tetterejének köszönhető, legfényesebben
igazo\'ja azon beszéd, amelyet a
hálás tanfolyam hallgatok nevében Kálmán
István honvéd intézett a parancsnokhoz a
amelyet értékességénél lógva egész terjedelmében
ide iktatunk:
Nagyságos Alezredes Ur I
Örömmel ragadjuk meg ai alkalmat, hogy
hálás köszönetet mondjunk Nagyságodnak,
kt apánk helyett apánk lett a mint jó apa.
gondoskodott fiainak nemcsak testi, hanem
szellemi életéről is. Lehetővé tette nekünk,
hogy az írást, olvasást, számolást és más
hasznos tudományokat megtanulhassunk.
Sokszor éreztük tudatlanságunk hátrányait
Csak többit ne említsek: mikor a harctéren
kapott levelet csak könnyes szemmel néztük,
de annak elolvasását már egyik bajtársunk
végezte. Most kiemelkedtünk ebből a
sötétségből, uj emberek lettünk s ezt szeretett
Alezredes Urunknak, második apánknak
kötzönhetjük.
Áldja meg érte a magyarok Istene s igen .
sokáig éltesselll
Meg kell említenünk még, hogy a tanfolyam
előadói Tibolt Boldizsár állami is*, tanító vezetése
mellett Tóth Lajos, Polgár Jenó és
Uinczy Dániel tanítók elismerésre érdemes
munkát végeztek, akiknek Tyll Liszló alezredes,
parancsnok köszön :tet fmondott. Különös
elismerés illeti a tanfolyam vezetőjét
Tibolt Boldizsárt, aki szakszerű, helyes beosztással
fáradhatatlanul dolgozott a magasztos
célért s a szellemi vezetők az elér! nagy
eredményben találták meg önzetlen láradozásuk
egyik jutalmát. (• •)
CÍMRE OOYELNI TESSÉKI mert csakis •
Kazinczy (Vasuti)-utcában van, a Főúttól
• második házban SZÍVÓS ANTAL mflórás
látszerész uj üzlete, ahol kitűnő
hadiemlék-órák Is kaphatók. Hibás
rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
éés
1915. október 5. ZALAI HÍRLAP 3 oldal.
HÍREK.
Háborús strófák.
Dal a drága trafikról.
Nemcsoda, hogy a finánccal szemben
Mindig volt egy adag ellenszenvem,
Most Is ezt a rut tényt követék el
ök a magy. kir. dohánjjövedékkel.
Rendelet jött és tegnapról mára
Oda lett a dohány potomára,
S reményemből fuccs a legutolsó:
Nem is lesz már soha többet olcsó.
Jaj, mivé Is vedlett most a
Trafik át,
Lepipálta árakban a
Patikát.
S elválaszt a végigégd
Szivartól egy égig érö
Barrikád.
Egy tragédia a dráma ára
Vastag szivar, vékony szivar drága
S annyit srófoltak a cigaretten,
Hogy az ember szinte visszaretten
S még a finánc e rut bűnre kényes,
Hogy a tout-tőzsdeár tüneményes
S csak foghegyről beszél hozzám Hirschler,
Ha látom, elfog a dohányinger.
Jaj, mivé is vedlett most a
Trafik ár,
Lepipálta árakban a
Patikát.
S elválaszt a végigégö
Szivartól egy égig érö
Barrikád.
A trafikba nem volt mostanába,
Csak a trafikos kis lány a drága
S ezt e nagy husdrágaságba kérem.
Nem lehet nagyon csodálni mégsem.
Drága most a must, a bör s az üst is,
S ezután már drágább lesz a füst is.
S alig van merszem gondolni rája,
Mi lesz most a füstölt húsnak ára.
Jaj. mivé vedlett most a
Trafik át,
Lepipálta árakban a
Patikát.
S elválaszt a végigégö
Szivartól egy égig érő
Barrikád.
Fogadjunk, hogy én már holnap számra
Nem veszek többé szivart a számba,
S nem hoz kísértetbe szőke, barna,
Karcsú, kedves, illatos szivarka.
Fináncnak s trafiknak megbocsátok,
S az orromon ki füstöt nem bocsátok.
Egy szippantás sok, szám annyit se vesz be,
Hiszen nem is vagyok dohányos, persze.
Jaj, mivé is vedlett most a
Trafik át,
Lepipálta árakban a
Patikát.
S elválaszt a végigégö
Szivartól egy égig érö
Barrikád.
Zsekk•
flbonyl flndor elesett. A baráti érzés
minden fájdalmával jelentjük, hogy a kanizsai
lapoknak hosszú időn át volt házi poétája,
dr. Abonyi Andor ujdombovári ügyvéd, a\'
kaposvári 19. honvédgyalogezred hadnagya
az orosz harctéren szeptember 14-én ellenséges
golyótól találva, élete 28. évében hősi
halált halt. Csak nemrég közöltünk tőle egy
remek háborúi verset, melyet a harctérről
küldött. A gyönyörű vers, melyben rajongva
szeretett apjának Is emléket állított, ugylátszlk,
hattyúdala volt Abonyi Andor életének és
nem közönséges lírájának. Dr. Abonyi Andor
halála fiatal özvegyét, kis árváját és szülőit,
Austerlltz Adolf yoit jankapusztai intézőt és
földig sújtott nejét borítja mély gyászba.
UJ Iparengedélyek Nagykanizsán. Nagykanizsa
város tanácsa legutóbbi tanácsülésében
az alábbi iparengedélyeket adta ki;
Matton Jánosnak imakönyv, papiráru és naptár
kereskedésre, Kutl Sándornak ésSpitzkopf
Mórnak marhakereskedésre és Dukász Manónak
sertéskereskedés gyakorlására.
Orosz fogságban. A háboru eleje óta a
harctéren volt a 29. vadászezred zászlósa,
dr. Miklós Sándor nagykanizsai ügyvédjelölt,
dr. Miklós Dezső ügyvéd testvéröccse. A
harcok és üiközetek végtelen sorában vett
részt, mignem a közelmúlt napokban a wolhyniai
harcok egyikében orosz fogságba* került.
Erről dr. Miklós Sándor tiszttársai levélben
értesítették dr. Miklós Dezsőt és Rosenberg
Bernátot, a fogságba jutott katona
édesapját.
Életbe léptek az uj cukorárak. A kormány
cukorszabási rendelete értelmében tegnap
léptek életbejországszerte az uj cukorárak.
Mielőtt dr. Sabján Oyula polgármester
a nagykanizsai cukorárak árlistáját kibocsátotta
volna, értekezletre hivott néhány nagykanizsai
kereskedőt és fuvarozási vállalkozót,
hogy a cukorfuvar árát megállapítsa, melynek
nagyságától függ, hogy mennyi haszna marad
a törvényesen megállapított cukorárak mellett
a kereskedőnek. A fuvarárak méltányos megállapítása
után tegnap megjelent a polgármesteri
hirdetmény a cukornak Nagykanizsán a
kiskereskedelemben érvényes árairól, melyek
a következők :
i
Egész süveg cukor vételénél
annak kilogrammja . . 1 K 00 fillér;
egy kilogramnál nagyobb, de
egész süveg vételnél kisebb
beszerzésnél a cukor kilója 1 K 08 fillér;
egy kilogramnál kisebb menynyiség
vásárlásánál kilónkint
a cukor ára Kanizsán 1 K 09 fillér.
A cukorártarifát az üzletekben ki kell függeszteni.
Tanügyi birek. Rácz Lajost, a nagykanizsai
polgári és felsőkereskedelmi iskolák tanárát
a közoktatásügyi miniszter még a nyár
folyamán áthelyezte a késmárki\' felsőkereskedelmi
iskolához. Ezen áthelyezést a minisztérium
Rácz tanár saját kérelmére most visszavonta.
A magunk részéről csak örülni tudunk
a kitűnő pedagógus visszahelyezésének, mert
annak jeles képességet a nagykanizsai iskolák,
különösen a mai körülmények között,
nehezen nélkülözhetnék.
A kultuszminiszter SvűsMsfl^ Svastits Janka,
nagykanizsai áll. polgári leányiskolái tanítónőt
saját kérésére ideiglenesen nyugdíjazta.
Életunt Öregasszony. Tegnap délután eszméletlen
állapotban szállították be a mentőkocsin
a Csengery-ut 63. számu házból a
közkórházba Jecs Sándorné 57 éves asszonyt.
Konstatálták, hogy meg akarta magát mérgezni,
de a gyorsan alkalmazott gyomormosás segített
állapotán. Ma délelőtt Pollermann János
rendőrtiszt kihallgatta az életunt asszonyi,
aki-keservesen elpanaszolta, hogy gyógylthaflan
és bénító reumája miatt határozta el magát
az öngyilkosságra. Lugkövet olvasztott és
azt megitta. Ma már tul van minden veszélyen.
Gyászrovat. Az elmúlt héten elhunytak
Nagykanizsán: Karafiát Ferenc 20 hónapos,
Qrefll Péter földműves 45 éves, Heltlnger
Rozália 5 hónapos, Berecz Julianna 13 hónapos,
Nagy István 19 hónapos (ihászi* Horváth
István utolsó bejegyzése), Samu Mária
4 hónapos, Varga Oyörgy napszámos 45 éves,
Ihászi Horváth István anyakönyvvezető 53
éves, Orsós Mári 20 napos, özv. Sárecz Józsefné
58 ^ves, Farkas Ferenc földműves 53
éves. Vida Oergelyné 40 éves, Vankó Ignác
Izr. hitközségi házmester 73 éves, özv. Farkas
Józsefné szül. Fülöp Katalin 64 éves,
Martinecz Károly 28 napos, Szever Katalin 2
éves, Hockmann Oyörgy 20 napos, Vegele
Józsel körjegyző (Orosztony) 38 éves, Trauper
Borbála 14 éves, Bertalan János napszámos
55 éves és Kaufer József korcsmáros 42
éves korában.
Felelős szerkesztő: G ü r t l e r I s t v á n .
E
g S ö g j o n í s i e l ö & d á s
| | * • MOZaÓKÉP-PALOTA
U P a i & r B i S i Rozgonyl-ut 4. Telefon 259
Október 4. és 5-én, hétfőn és kedden
vigjáték 4 felvonásban.
A győztes a m a z o n dráma 2 felv.
A hősök hegye természeti kép.
V
Előadások hétköznapokon 6 és 9 órakor,
vasár- és ünnepnapon 3, 5, 7, 9 órakor.
J )
JT
Szabadalmazott és törvényesen védett
ti t t t
= »Rntispora-Vita« =
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az ,Antl5pora-Vita\'
az összes vetőmagfélék, de első sorban
az üszög által hazánkban állandóan
fenyegetett búzának csávázására a legmegfelelőbb
s igy a mezőgazdaságban
===== nélkülözhetetlen. =»
Kilója 1 korona 4 0 fillér.
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vezérclázusitók
SCHWARZ & TflUBER naoikcriskidök Nagjkinlufa
I — i ••• - 1 I1 I ff- \' "• ••• >mmml I »•••!•• " —•m M| CjATbT
4. óidat. ZALA! HÍRLAP 1915 október 5.
Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raKtűram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési fonása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
--- feifrissitettem. ==*=-—=
Raktáron tartok Mhy és
H o l f e l d - f é l e rumbürgl
vásznakat, Regenhardt--
féle damaszt-árukat és
a jóhirD Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérncmüekeL :?
= = A legfinomabb áruk l =•«=
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Tcíjcs tisztelettel Goldberfierné.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
. Balaton Testvérek átellenében.
mmnsmK\'
festő vállalata
Ifasykonizsffs H afiyar-u. Z3
hon! ! külföldi faerezés
möri\'úny utániatok íestése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k f l n k
magasan fejlett Ízlésűnk
és technikánk alegkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l fölszólitásra
díjtalanul szolgálunk 1 11 r
GUTENBERG NYOMDA
%
W
W
W A G Y K A i a f i Z S i l
Csengery-ui 7. Sürgönyeim:
G u t e n b e r g n y o m d a
Minden legkisebb nyomtatványrendelést \' i
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz H M
i
Kywniaiou a Ma«ftiala]„Mgna 0»tc»bcrj-j>)«m4a Mtnz és Qoldbtrjcer) NinykaaUsa.
III. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 7. csütörtök M 203. szám
társadalmi és közgazdasági napilap.
BtlOflastéal áraki Helyben háxhox hordra I hóra 1 K.
KffM txAw 6 fül ér Vidékre, poitáa . . I bóra 1-50 K.
NjrltH4r éa blrdeté«ek mezAllapItott A r i k izerlnt.
Alapította:
Dr. HAJDÚ GYULA. I
Kiadóhivatalt Gutenberg-nyomda Caenfetynit 7. txáa.
Telefoni Szerkeeztóség 41. Kiadóhivatal 41.
L
Meleg ruhát
A Hadsegélyező Bivatal felhívása.
Itthon ragyogó napsugár köszönt ránk
délelőttönkínt, de a messzi harctereken
már beállott a rideg, esős őszi Idő s a
hegyek között a hó Is leh íllott. Aki itthon
az eső elől meghúzódhat és a hideg
ellen védekezhet, gondoljon csak
az átázott és didergő harcosokra, akik
érettünk, a hazáért küzdenek és szenvednek
szeretettel és panasz nélkül. Ne
is engedjük, hogy panaszra okuk legyeh,
hisz oly kis áldozattal lehetünk
segítségükre.
A kincstár ad ruhát minden katonának,
de a sok viztől-sártól bizony az
lassanként elpusztul, meg is férgesedik.
Pótolni kell mással. Ez meg Is történik.
De sok más apróság van, ami megkönnyíti
a nehéz szolgálatot, különösen
a most következő esős téli \'időszakban.
Mily jól esik például egy pár uj gyapjú
kapcát felhúzni a régi helyetti A hazulról
küldött jó meleg térdvédő és érmelegltő
is kitűnő szolgálatot teszi Ha
minden család csak néhány darabot ad,
elláthatjuk az összes magyarországi csapatokat.
Magyar asszonyok, magyar
leányok! Hozzátok szól kérésünk elsősorban.
Kössetek érmelegitőt, térdvédőt,
sálat.
Aki jobban szeret varrni, mint kötni,
az is hasznára lehet a katonaságnak.
Készítsenek vízmentes szövetből lövészkeztyüt,
jó meleg béléssel, vagy csináljanak
olyan basllkot, amelyik nemcsak
a fejet, hanem a vállakat is védi a hó,
az eső, a szél ellen. Van a basliknak
egy olyan fajtája is, amelyiket a sapka
alatt viselnek, ez* könnyebb\'csinálni, a
hozzávaló vékony flanel előkerül minden
ruhaszekrényből. Kötött hósapkák
most nem kellenek, részint, mert kevés
gyapju-fonál van, részint, mert még van
belőle készloL Most egy nagyon vékony,
rugalmas szövetű anyagból csinálják
a hósapkákat; ennek olyan az
alakja, mint egy zsák, mely mindkét
végén nvltva van. Egyszerű, de jó és
hasznos darab.
Ez Is becses adományt nyujt> aki kötött
sál helyett puha, vékony gyapjúból
(gyapjú szövetből) készít sálat, elhasznált,
megunt vagy divatját mult selyem
ruhadarabból is készíthető Ilyen sál, a
maradványból pedig egy pár kapca is
kikerül.
Hogy mit, hogyan és milyen anyagból
kell készíteni, arra nézve minden
felvilágosítást megad a honvédelmi minisztérium
Hadsegélyző Hivatala. E hivatal
tájékoztatót bocsájt ki, ebből mindent
megtudhatnak azok, akik érdeklődnek
katonáink sorsa iránt. Főispáni
és főszolgabírói hivatalok, községi elöljáróságok
fogják elsősorban megkapni
ezt a rajzokkal ellátott tájékoztatást, de
szívesen megküldik mindenkinek, aki
kéri. A Hadsegélyző Hivatal (Budapest,
képviselőházi épület) külűnben is nagy
készséggel válaszol minden hozzá Intézett
érdeklődésre és szívesen áll rendelkezésére
azoknak, akik a jótékony
munkában támogatni akarják. A felsorolt
meleg óvóruhákhoz való gyapjufonál
nemsokára már kapható lesz Budapesten
a „Pesti Hazai Első Takarékpénztár" és
a „Magyar Leszámítoló és Pénzváltó
Bank" összes Intézeteinél, továbbá vidéken
a főispáni, főszolgabírói és polgármesteri
hivataloknál.
— A Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai. — - •
Az uj balkáni háború.
Ma délelőtt vette a Zalai Hirlap a
Magyar Távirati Iroda jelentését, hogy
a bolgár Vormányelnök tegnap délután
2 órakor nyújtotta át Oroszország szófiai
képviselőjének Bulgária válaszát az
orosz ultimátumra, "\'melynek olvastára
az orosz követ bejelentette a Bulgária
és Oroszország közötti diplomáciai viszony
megszakítását és elutazott Szófiából.
— A válasz részletes tartalmáról
nincs a tudósításban szó, de mindent
megmagyaráz az orosz követ elutazása.
Ezzel tehát uj szövetségesünknek, Bulgáriának
reményteljes háborúja Szerbia
és az antanthatalmak ellen megkezdődött.
Ami még némileg kérdéses a balkáni
krízisben, Görögország és Románia
várható magatartása, az is mindinkább
kezd reánk nézve örvendetes fordulatok
között eldőlni. A háboruspárt!, Bulgáriaellenes
görög miniszterelnöknek, Venizelosznak
lemondása, amit már két nappal
ezelőtt jelentett a „Zalai \'Hirlap",
egymagában döntő jelentőségű esemény
Görögország semlegességének kérdésében,
ami pedig Romájiia semlegességét
illeti, annak szigorú fentartására nézve
tegnap közöltük a román miniszterelnöknek
a bukaresti szerb követ előtt tett
határozott kijelentéseit.
Az uj balkáni háború első órairól az
alábbi távirataink szólnak:
Angol parancsnok Szalonikiben.
Szaloniki. A Dardanellákat ostromló
szövetséges seregek főparancsnoka, Hamilton
angol tábornok tegnap délután
. átvette a Szalonikiben székelő III. görög
hadtest parancsnokától a szalonikii katonai
tábort, az összes hadügyi berendezéseket,
az egész itt talált muníció és
fegyverkészletet és a katonai raktárakat.
Hamilton tábornok bejelentette a görög
hadtestparancsnoknak, ho$y az antantseregek
csak keresztülvonulnak Szaloníkin
s táboruk másutt lesz.
Folyik a csapatszállitás.
Róma. Venizelosz görög miniszterelnök
nagy meglepetéstkeltő lemondásával
egyidőben érkezett meg Rómába
a Stefaní ügynökségnek azon jelentése,
hogy Bulgária ellen Irányított angol
és francia csapatok első kontingensét
(mintegy 50,000 embert) Szalonikiben
már partra szállították. A csapatokat a
Dardanelláktól hét angol szállltógőzös
vitte kétszeri fordulóval Szalonikibe,
A rejtélyes Görögország.
Athén. A Venizelosz ° kormány
bukása óta az athéni angol és
francia követek több izben megkísérelték,
hogy Konstantin király
elé jussanak audienciára, de mindeddig
még nem juthattak a király
elé. Elénk feltűnést kelt Athén utcáin,
hogy az olasz követ nem jár
együtt az angol és francia követekkel
Orosz szállítmányok Szerbiának
Bukarest. A Dunán napok óta mennek
a Feketetengerből Szerbia felé
uszályhajók, melyeken Oroszország nagymennyiségű
muníciót, élelmet és egészségügyi
kellékeket szállít Szerbiának.
A municiószállltás Románián át
Bukarest A román államvasutak
igazgatósága azt a kormányrendeletet
kapta, hogy muníciót, katonai
felszerelési tárgyakat, hadicélra
szükséges nyers anyagot, gépeket
és gépalkatrészeket csak a román
pénzügyminiszter engedélyével lehet
Románián át szállítani. (Szóval,
lehet már Románián keresztül muníciót
szállítani. A szerk. )
Olasz hadigajók Szalonikinál.
Szaloniki. Tegnap délután 6 olasz
páncélos \'hadihajó érkezett Szaloniki
kikötője elé.
oldal. ZALAI H KLAP 1*15 oklóber 7. ..
Olaszország és. a Balkán,
Lugano. Sonnino olasz külügymlnisz-
(cr napok óta éjjel-nappal a legélénkebb
távirati összeköttetésben van az angol,
francia és orosz kormányokkal. A szüntelen
táviratozások Olaszországnak az
uj balkáni helyzettel szemben való tennivalói
körül folynak.
Felrobbantott angol
csapatszállító hajó.
Lugano. A Corriere dclla Sera jelenti
Cairóból: Az indiai Kalkutta és Bombay
között egy angol csapatszállító hajót
annak mohamedán gépésze felrobbantott.
Az önfeláldozó gépész a hajóval
és az azon volt két ezred angol katonával
együtt elpusztult.
Höfer jelentésé.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér: Nincs változás.
Olasz hadszintér: A vilgercuthi ícnsikon
éjfélkor az olaszoknak egy erős támadását,
mely helyenkint megközelítette akadályainkat,
véglegesen visszavertük.
Délkeleti hadszíntér: Nincs újság.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyíöhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: Neuvillctől északkeletre
emelkedő magaslatokon a franciáknak egy
kézigránáttámadását visszavertek. A Champagneban
a franciák tegnap megkísérelték,
hogy eddig támadó arcvonalukon az offenzívát
megújítsák. Az ellenség azt hitte, hogy
erős ágyútűzzel, amelyet délután a legnagyobb
hevességig fokozott, állásunkat a tervezett általános
támadfc céljából k-lpes lesz rohamra
megérlelni. Ezen közben pedig az egész arcvonalon
rohamcsapatait készenlétbe helyezte.
Az ellenség kiinduló állásaira nehezedő ágyutüzünk
alatt a franciáknak csak egyes helyeken
sikerült csapataikat rohamra előrehozni.
Ahol rohamot intéztek, ott súlyos veszteségeik
mellett visszavertük őket. Igyasomme—
Ipy—soualnlinent mellett több Ízben megismételt
rohamaik teljesen összeomlottak és
támadásaik Ceansejour temetőt északra és
északkeletre, valamint Ville sur Tonaletoul
északnyugatra is teljesen sikertelenek maradtak.
Az angolok 1915. október elsejéről keltezett
jelentésükben azt állítják, hogy a légi
harcban repülőinkkel szemben fölénybe jutottak.
Erről a következő összeállítás adja a
legjobb tájékozást: Szeptember havában a
németek hét légijármüvet vesztettek. Ugyanezen
idő alatt az angolok nyolc, a franciák
huszonkettőt, összesen harminc légijármüvet
vesztettek.
Keleti hadszintéj: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja: Az ellenség a Dryswjaty tó és
Kzewo közt újból nagyobb támadásokat kezdett.
A támadások egy részét visszavertük,
másik .része tüzünkben összeomlott. Az ellenség
Kozlanynal és a Wysnewstotol közvetlenül
délre cleinie sikereket ért cl, dc ellentámadással
a helyzetet az ellenségnek súlyos
veszteségei metlctt l^mét javunkra fordítottuk.
Lipót bajor herceg tábornagy és Mackensen
tábornagy hadcsoporlja; A helyzet változatlan.
Linsingen tábornok hadcsoporlja: Czartofysktól
nyugatra harcok fejlődtek.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Tudnivalók MEREK.
a hadiadótárgyalásra.
Hit vigyenek a megidézettek magukkal ?
— Saját tudósilónktól. —
Nemrég köröltük annak az, őszintén szólva,
irigylésre érdemes 92 nagykanizsai polgártársnak
névsorát, kiket A városi és a vármegyei
pénzügyi hatóság hadiadó fizetésére
jelölt ki. A h3diadólárgyalások, mint azt
egyébként az összes érdekeltek jól tudják, a
nagykanizsaiak részérc holnapután, szombaton
kezdődnek Zalaegerszegen a városház tanácstermében
és kerek három héten át tartanak,
mely három hétnek minden napjára 5—6
nagykanizsai hadiadóíizelő-jelöltet idéztek meg.
Mert a zalaegerszegi pénzügyigazgatóság a
hadiadótizetésre kijelöltekkel szemben azt az
előzékenységet gyakorolta, hogy minden egyes
adózót külön-külön Is értesített az adótárgyalások
idejéről és helyéről, ahol érdekeit védelmére
megjelenhetnek.
Nem nyújtott azonban tájékozást a városi
adóhivatal meghívója arról, hogy mik azok
az adatok, iratok, könyvek stb., amikkel a
hadiadókivetésre telt vagy ott teendő észrevételeiket
támogathatják. Erre nézve az alábbi
tudnivalókat közöljük;
Az adóalap megállapításához, hogy ugy az
államkincstár, mint az ndózó érdekei kellően
megóvassanak s a tárgyalis akadály nélkül
történhessék, magával kell vinni minden adózó
félnek az alább fölsorolt Igazoló adatokat,
okmányokat, melyek nélkül Igazolás el nem
fogadható s azok későbbi bemutatása végeit
a tárgyalás cl nem halasztható. Ily igazoló
iratok s okmányok a következők:
Az 1914. évi üzleti eredményt föltüntető
részletes nyereség- és veszteségszámla, a
netán szükségei üzleti könyvek, ingatlanok
bérjövedelmét igazoló bérszerződés.
A nyersbevéfel megszerzésére, biztosítására
és föntartására fordított kiadásokat igazoló
okmányok.
> Épületeknél a rendszerint szükséges tartozási,
karbantartási költségeket s a tulajdonos
által a lakókra át nem hárított vízvezetéki,
kéményseprési, világítási, járdatisztítást s
egyéb mellékköltségek összegét igazoló okmányok.
A netáni üzleti (üzemi) 1914. évben szenvedett
veszteségek, kamat, járadék, bér és
haszonbér veszteségek, kárblztositással nem
fedezett s magát a jövedelmet érintő elemikár
veszteségek hitelt érdemlő Igazolási okmányai.
Az 1914. éyben tényleg fizetett kereskedelmi
s iparkamarai, ügyvédi kamarai illetékek
és kárblztosítási dijak, valamint az üzletet
(üzemet) terhelő állami és községi közvetett
adók, illetékek, vámok, a gazdisági, ipari s
egyéb alkalmazottak után fizetendő járulékok
összegét igazoló íratok.
Az adóköteles által fizetendő, még tartó-
, zásban lévő jelzálogilag akár biztosított, akár
nem biztosított adósságok kamatait, haszonbéreket
s egyéo magánjogi címeken alapuló
terheket, vízszabályozási járulékokat Is összegszerüleg
s a hitelezők neveit s a keletkezés
idejét s a kamatszázalék nagyságát igazoló
bárminemű okmányok.
Életbiztosítás esetén az 1914. évben tényleg^
fizetett dijakat Igazoló dijnyugták, váltók,
s a biztosítási kötvények.
Az 1914. évben tényleg fizetett állami
egyenes adók s az azok titán járó törvényhatósági
s községi adók összegét igazoló
1914. évi adófizetési ivek vagy külön nyugták.
Cscrnocb hercegprímás kltüntéae. Bécsből
táviratozzák: Őfelsége ma délelőtt kelt
elhatározásával Csernoch János esztergomi
bíboros hercrgprlmásnak n Szent István rend
nagykeresztjét adományozd.
Kitüntetett 20-as bonvédek-CA nagykanizsai
20. honvédgyalogezred, mely a vitézségi
érmekkel dekorált hősöknek már egy
légióját produkálta, legutóbb ismét kapott
egy csomó vitézségi kitüntetést Ezek között
vau boldogult emlékezetű Révész Pálnak általunk
már közölt kitüntetése a II. oszt. ezüst
vitézségi éremmel. Kivüle II. oszt. ezüst vitézségi
érmet kaptak még Csatlós Mihály és
Bognár Kálmán szakaszvezetők, Lénárth Vendel
tizedes, Hoiváth Pál és Horváth Rezső
őrvezetők; bronz vitézségi érmet kaptak pedig:
Bicsák István és Kovács Oábor közhonvédek.
flbonyl flndor b5sl halálának blre a
D. H.-batt. Közöltük már, hogy feledhetetlen
emlékezetű jóbarátunk és poétánk, az egykori
kanizsai ügyvédjelölt, dr. Abonyi Andor
ujdoinbovári ügyvéd, a kaposvári 19. gyalogezred
tartalékos hadnagya hősi halált halt.
Tragikus esetéről a „Budapesti Hírlap" legutóbbi
száma az alábbi szomorúan meleg
sorokban emlékezik meg:
Egyetlen hivatalos mondat jelenti, hogy
Abonyi Andor dr, szeptember 14-én Galíciában
hősi halált halt. Egy sírdomb valahol az
idegenben s egy mondat a jelentésben: nagy
temetések Idején ennyi jul az egyesnek, de
azért, bár egyenlők ők áldozatuk teljességében,
néha mégis huzamosabban megállunk
egy név, egy sírdomb előtt. Az általános nagy
gyász közepette megvan minden falunak,
minden utcának s talin minden családnak is
a maga gyásza; megvan nekünk Is, az újságnak,
az irás mesterségének. És boritja fekete
leplét Abonyi Andor nevére," ki foglalkozására
liatal, kezdő ügyvéd volt Ujdombovárott, dc
lelkében poéta és igaz magyar. Ezt a nevet
még nem kapta szárnyára a hir, nem ragyogta
be a dicsőség fénye, de már Ismerték, kik
szívesen szánják figyelmüket a tehetség bontakozásának.
Talán két hónapja, hogy a harctérre
ment, egy héttel azután, hogy kis fia
megszületett. Ettől kezdve gyakran küldözte
hozzánk verseit a harctérről s mi közöltünk
néhányat, né/n törődve vele, hogy a hely,
a honnan származnak,.ártalmára van a költemények
csirtasságának, külső formájának.
Lelkessége tüzének, magyar hazája szeretetének
ugyanis nem ártott meg a galiciai köd s
a nedves lövőárok. (S itt Abonyi Andornak
azt a gyönyörű hattyúdalát közli a .Budapesti
\' Hírlap", mely eredetileg a „Zalai Hirlap"
hasábjain jelent meg, mintegy két-három héttel
ezelőtt s amelyben közeli végét ls megérezte.)
E l i t é i t é ka piacot \'drágító kiskanizsai
képviselőket. Emlékezetesek azok a sorozatos
botrányok, amiket a kanizsai piaci
maximális árak miatt négy kiskanizsai képviselő
rendezett. Lázítottak, rendőröket Inzultáltak
és tettlegesen megakadályozták a kiskanizsai
menyecskéket abban, hogy portékájukat
a piacra behozzák. Hatóság elleni erőszak
vélségc miatt emelt az ügyészség vádat
ellenük, s tegnap tárgyalta nagy \' érdeklődés
között a nagykanizsai klr. törvényszék dr.
Kened! Imre táblabíró elnöklete alatt a garázda
városi képviselők ügyét. Mind a négyet
bűnösnek mondották kl és egész napi tárgyalás
után a törvényszék a következő itéle-
1915. október 908 ZALAI HIRLAP 3 Oldal;
tet hozta cllenök: Anek Józsefet 2 havi fogházra
és 500 korona pénzbüntetésre, Plander
Boldizsárt 1 és fél havi fogházra és 400 K
pénzküntetésre, Kdllovlcs Józsefet 1 havi fogházra
és 200 K pénzbüntetésre, Mötés Józsefet
pedig 2 heti fogházra és 100 korona
pénzbüntetésre Ítélték. Az ítélet ellen ugy az
ügyész, mint az elitéltek fellebbeztek. —
Ezek után pedig kíváncsian várjuk, miféle
határozatot fog hozni Nagykanizsa város képviselőtestülete
a megbecstelenítő fogházbüntetésre
Ítélt városi képviselőkkel szemben,
mit szólnak majd ott e dolgokhoz a ml, folyton
a tiszta erkölcsöket hirdető vicinális Cátóink,
s végül, hogy meddig lesznek ezek az
urak a képviselőtestület tagjai.
Huszonkétfllléres tej Nagykanizsának.
Minden dicséretet és elismerést megérdemel
az az igazi altruizmus és önzetlen áldozatkészség,
aminek Keltz Sándor cs. és kir.
kamarás, palin! földbirtokos azzal az ajánlattal
szolgáltatta bizonyságát, amit ma Nagykanizsa
városának tejszáltitásra vonatkozólag
telt. Az foglaltatik ajánlatában, hogy Palinban,
a helyszínen a város naponta 60—80
liter tejet, vehet át gazdaságától 22 filléres
áron, tehát literenként 6 fillérrel olcsóbban,
mint a tejnek Nagykanizsára megállapított
maximális ára. Minő kfllömbséget mutat ez
az áldozatkész ajánlat azon urak törekvéseivel
szemben, akik nemcsak a 28 filléres tejárakkal
nincsenek megelégedve, hanein az
agyonszlpolyozott városi közönség bőréből
még 4—6 fillérrel magasabb árakat szeretnének
kivágni, ha a főkapitányhelyettes erélyes
kézzel útját nem állná ezeknek a kísérleteknek.
Keltz Sándor palini földbirtokos mlndep
nélkülözhető tejet a minimális áron felajánl a
városnak, azzal, hogy azt a város saját kocsiján
szállíttassa el Palinból. összes termeléséből
mindössze háztartásának szükségletét,
a cselédek illetményeit és a borjuk részére
szükséges mennyiséget fogja csak megtartani,
s a többi (télen naponta 60 —80 liter,
nyáron pedig 100—130 liter) 22 filléres áron
mind a város közönségéé lehet. Képzelhető
örömmel fogadták a városházán ,a nemes
ajánlatot,- melyet föltétlenül elfogadnak és erre
való hivatkozással felkérik a környékbeli öszszes
uradalmakat, hogy gyakoroljanak hasonló
méltányosságot, amit ha megtesznek, akkor
városi kezelésben levő központi üzem venné
át egész Nagykanizsa város tejjel való ellátásának
gondját.
Dr. Csák tfrpád — a Balatonvidék szerkesztője.
Az egykori kanizsai ügyvédjelölt,
dr. Csák Árpád, aki a zalamegyel hlrlapirásnak
egyik leghivatottabb iftüvelője, közel tiz
éyig szerkesztette nagy gonddal és hozzáértéssel
a Keszthelyi Hírlap cipiü hetilapot,
melynek Keszthely város fejlődésében és a
balatoni kultusz megteremtésében Igen jelentékeny
szerepe volt. Ezelőtt mintegy másfél
évvel a kiadó és szerkesztő között támadt
véleménykülömbségek folytán dr. Csák Árpád
megvált a laptól s azóta pihentette értékes
tollát örvendetes meglepetésünkre szolgál
most a másik keszthelyi hetilapnak, a „Balatonvidék"-
nck a vezércikk helyén közölt azon
bejelentése, hogy a lap szerkesztését dr. Csák
Árpád vette át. Lendületes és.meleg közvetlens^
gü beköszöntőjében dr. Csák Árpád többek
között a következőket irja: „E kedves
fészek (t. I. Keszthely. A szerk.), a szép Balaton
és kies partvidéke Iránt érzelt szeretetem
ösztönöz hírlapiról munkásságra. Tollal Is
akarom újból szolgálni e várost, melyhez
gyermek- és Ifjúkori édes emlékek fűznek és
szolgálni ez Istenáldotta vidéket Is, hol oly
sok munka vár az alkotni tudó és alkotni
vágyó emberre. A most (folyó világháború nem
kárhoztathat bennünket, itthon levőket tétlenségre
; sőt fokozottabb tevékenységre serkent.
Munkálkodni akarok, buzdítva másokat
is a munkálkodásra, akikből még nem halt ki
a nemes idealizmus érzése s akiknek lelkében
a jogos önérdek njellett méjL él a közdolgok
és közügyek Iránti lelkesedés Is".
Hz untaugllcbok ujrasorozása Zalában.
A minap közölte a hirt az egész magyar
sajtó, hogy a népfölkelés Igénybevételéről
szóló törvény alapján a kormány újra sorozza
mindazokat, akiket a népfölkelők mult évi
sorozása alkalmával a népfölkelői fegyveres
szolgálatra alkalmatlanoknak találtak, vagy
mint alkalmatlanokat a hadsereg kötelékéből
elbocsátottak. Az erre vonatkozó rendeletet
tegnap kapta meg Nagykanizsa város katonai
ügyosztálya, hogy a szükséges Intézkedéseket
megtegye. Az uj sorozáson,a 19 évestől 42
évesig vesznek részt a népfölkelők, A sorozásokat
az egész ország területén december
31-élg be kell fejezni. Az uj sorozáson alkalmasnak
nyllvünitotl 19—42 éves népfölkelők
minden valószínűség szerint előbb tartoznak
bevonulni, mini a nemrég sorozott öreg legények,
a negyvenkét és ötven év közötti népfölkelők.
Az újonnan elrendelt népfölkelől
bemutató szemlére vonatkozó hirdetményt a
városi hatóság a legközelebbi napokban
teszi közzé. A rendelet értelmében az 1892—
1894. és 1878—1890. évi születésü népfölkelésre
kötelezettek október 27-től november
30-ig, — az 1891., 1895., 1896. és 1873-
1877. évi születésű népfölkelésre kötelezettek
december 6—31-e között kerülnek ujrasorozásra.
Nem tartoznak jelentkezni a katonailag
kiképzett A) alosztályu, valamint azon népfölkelésre
kötelezettek, akik\' a népfölkelési
bemutató szemlén alkalmasaknak nyilváníttat*
\' tak, de még be nem hivattak. Kivülök nem
kell megjelenniük bizonyos, a fölhívásban
részletesen fölsorolt tisztviselőknek, állami
alkalmazottaknak, az orvosoknak, a rokkantaknak,
a nyilvánvalóan alkalmatlanoknak.
Keresnek egy gyanús nőt. Az országban
kóborol egy nő, aki mint vándor kintornás
és énekes jár a kisebb városokban és nagyobb
községekben. Harci dalokat énekel s
dalait kintornával kiséri. Vasárnapokon a kisebb
vendéglőkben Igen sok hallgatója van.
Egy napnál tovább sehol se szokott maradni.
Mire a hatóság kezd a személye IMnt érdeklődni,
már eltűnik. Több helyen figyelemmel
f kisérték a harci dalokat éneklő kintornásnőt
s gyanúsnak tűnt föl a viselkedése. Csinosnak
látszó, fiatal nő, aki erősen festi magát,
de nem az előnyére, mert a ráncok festésével
eltorzítja magát. Azt hiszik, hogy elmebajos
szinésznő. Most országosan körözik.
Amint a Rendőri Közlönyben megjelent a
körözése, elnémult a kintorna s elhallgatott a
harci dal. A vándor kintornásnö nyomtalanul
eltűnt. Zalamegyében ma tették közzé a gyanús
nő körözését.
Tnnortcok felszabadítása. A hivatalos lap
közli h kormány rendeletét az iparos és kereskedőtanoncok
tanviszonyának a háború
következtében szükségessé vált kivételes szabályozása
tárgyában. A rendelet szerint mindazoknak
az iparos és kereskedő tanoncoknak
tanidejét, akik a háború alatt katonai szolgálatra
vonulnak be, befejezettnek kell tekinteni,
ha a szerződésszerű tanidőnek legalább kétharmadrésze
letelt, vagy ha a tanonc e mlnC
ségben legalább huszonegy hónapig működött.
Munkatársakat keres a Jóléti Iroda-
A nagykanizsai Központi Jóléti Iroda arra
kéri városunk hazafias hölgyközönségét és
Ifjúságát, hogy aki közülük egész napi szabad
idővel rendelkezik szíveskedjék a Jóléti Iroda
nemescélu munkájához segégkezet nyújtani.
E végből jelentkezni leltet bármikor a városháza
tanácstermében.
Bodcga megnyitás. Szabó Antal főtér és
Sugár-ut sarkán levő csemege üzletévet kapcsolatban
egy csinosan berendezett ozsonázó
helyet létesttett, ahol igen olcsón (l Zona
oz\'sona 50 fillér, egy hideg vacsora 1*20 fill.)
lehet friss ételeket venni. Jégbehütött sör,
bor és ásványviz.
Felelős szerkesztő: G Q r i l o r I s t v á n .
CÍMRE ÜGYELNI TESSÉKI mert csakis a
Kazinczy (Vasutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZIVÓS ANTAL műórAs
és látszerész uj özlete, nhot kitűnő
hadtemték-órák is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre k i j a v í t —
M\\
N a p o n t a e l ő a d á s
I I M M M . M MOZQÓ KÉP-PALOTA
U P Q I T u l í B Rozgonyt-ut4. Telefon259
Október 6. és 7-én, szerdán-csütörtökön
kalatitljQi regénye: dráma
VHk, sorozat
5 (elvonásban.
ÉKSZERCSEMPÉSZEK
dráma 2 felvonásban.
Ha az apa a fiával, humoros.
Előadások hétköznapokon 6 és 9 órakor,
vatár- é* ünnepnapon 3,3, 7, 9 órakor.
Tisztelettel van szerencsém
a n. é. közönség és b. rendelőim
tudomására hozni, hogy
kényelmükre a mai napon a
= = t e l e f o n t = =
sütödémbe bevezettem.
Sütemény rendeléseket pontosan
eszközlök. Kérve a n. é.
közönség szives pártfogását
vagyok teljes tisztelettel
BZO. LEÍÍK JŐZSEFHÉ
sütff Bazárépület mellett
I n f n M
Egy jó házból való fiu
• •• fl •• * rr I t o n y v k o l o
tanoncnak felvétetik
a Gutenberg
nyomdában. z===:
4. oidal. ZALAI HLFCLA*
Tisztelcttet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
,,..L -=.= felfrissítettem. =
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgl
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrfi Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mlndennemü
fehérnemQeket. :t
===== A legfinomabb áruk I -
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel G O l d b e r í e M É .
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Bilaton Testvérek átellenében.
Vezérképviselet:
HTUIE1S MYIHIA:: ü m m i L
1915 október
= festő cúliplnto =
. Magyhonízsa, Masynr-u. Z3
boni ! kDIfiM! faerezés
raórsóny utánzatok föléje.
Épület-, szobafestés,
bútor, flzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k ü n k
magasan fejlett IzlésQnk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, s z i n e s vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 1
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
w Csengery-ut 7. sürgönyeim:
^WMr Gutenbergnyomda
t Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
* ^ ^ ^ Telefon 41* szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Ny»Jnit.tt a »*a<*i.rtHjMM8nfl •••<mfc.cg-ny.in* Mtnz é* Qoldbergcr) NigyktnUsa.
UJ. évfolyam. Nagykanizsa, 1915, október 8. péntek 227. tzám
társadalmi és közgazdasági napilap.
SI0f(H«t6sl Arak 4 Htljbeo bAihoi hordva 1 hóra I K.
9zÁar 6 ttltér Vidékre, po.tái . , i h6r» 1*0 K.
NjrUttér «» o.egAIUpttott Arak »x«rlnt
Alapított*:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal L Oatvabcrg-njoad* C»en*erjr-ut 7. SZAOL
leitton> SiorkoarfőWg 41. Kladöhlratal 41.
A NO&M Z M I Bünkesyesaiet
= ítészuényíírsasóg =
mint hivatalos aláírási hely
már most\'elfogad Jegyzéseket
a harmadik 6%-os
magyar nemzeti
MMMMMMAMRNMMMMMM
hadifefiicsSnrey
eredeti feltételek mellett.
Dr. Sabián Gyula polgármesterre vár a
feladat, hogy a városnak ez a kegyeleles
kötelessége okvetlen lel(ésitlessék.
Senkinek egy szava nán ienne ellene,
hogy a kanizsai katonasirok kivilágításának
költségeit a város-fizesse. A jóérzésű
közönség pedig annyi virágot és
koszorút hord majd e sírokra, hogy annál
kOlömbfll még c szegény haiott
katonák tulajdon hozzátartozói sem tudnák
azokat feldíszíteni. Szó eshetne arról
is, hogy valami csendes gyászünnepélyt
tartsanak halottak napján a kanizsai
katonasirok fölö\'t. •
Egy bizonyos; nem szabad, hogy a
kanizsai katonasirok halottak estéjén elhagyatottak
legyenek, — ezer meg ezer
résztvevő érdeklődése fog akkor azok
felé fordulni, s ugyanennyi tanuja lenne
a város szégyenének, ha a kanizsai katonasirok
fertálya a közöny sötétségébe
lenne burkolva, amikor az egész temető
fényárban fog úszni.
Kanizsa Kegyelete.
Ii i n k l i l t i t i n i b l u á M I ?
Mindössze három hét választ el már
csak bennünket a legnagyszerűbb, a
Iegegyetemesebb ünneptől, a halottak
napjától, melyet Nagykanizsán minden
felekezet egyforma szomorúsággal szokott
megünnepelni. Ezen a napon minden
gondolatunk a tőlünk eltávozottaké.
Elhalt rokonok, Ismerősök és Ismeretlenek
sírjaihoz szoktunk zarándokolni,
hogy egy esztendő egy órájában teljesen
átadjuk magunkat a fájdalomnak, a
szomorúságnak és visszaemlékezésnek.
Nagykanizsán ebben az esztendőben
nagyon nagyon megszaporodott a sirok
száma. Különösen azoké a síroké, amelyeken
halottak napján nem sirhat majd
az elköltözött özvegye, édesanyja és az
árvák, — nem tehetnek rá borostyánkoszorút,
nem gyújthatnak apró gyertyácskákat.
Sok, nagyon sok, talán
300-nál Is több katonasirt hozott a háboru
Nagykanizsára és ezeknek a katonasiroknak
nagy részét bizony a
messze idegenben levő- hozzátartozók
— még ha tudják Is meghalt hősük
sírjának hollétét, — a legtöbben ,nem
képesek meglátogatni.
Ezeknek a messziről ideszakadt névtelen
hősöknek hozzátartozóik legfeljebb
otthon, valamelyik tiszamentl vagy felvidéki
bogárhátú házikó lakószobájának
homályában égethetnek gyertyát, de a
slr/uk üres és kopár maradna, ha a
kanizsalak kegyelete nem gondoskodna
arról, hogy nekik is csakúgy, mint a
többi halottaknak sirját, égő gyertya és
koszorú diszitse.
Mily szép és Igazán nemes dolog
volna, ha a Kanizsán elhalt hős katonák
sírjai, melyek már egy Ijesztően
nagy táblát foglalnak el a kanizsai temetőben,
halottak napján nem lénnének
kopárok, hanem azokat Is, mint közelünkben
pihenő szeretteink sírjait, halottak
estéjén gyertya és virág díszítené.
A VILÁGHÁBORU 4
r • - - - - - F\\ Magyar Távirati Iroda és l\\z Est mai táviratai. =
Belgrád a mienk.
Sajtóhádiszállás. Tegnap reggel
csapataink, melyek a Duna és Száva
torkolatánál több helyütt átléptek
a két folyón és szerb területre jutottak,
leírhatatlan borzalmasságu
harcok közben benyomultak Belgrádba,
melynek utcáin a város
birtokáért minden képzeletet meghaladó
küzdelem folyt. E»tére a
város legnagyobb része aZimonynyal
szemben, a Duna fölött meredő
belgrádi fellegvárral, a Kalimegdánnal
egy Ott birtokunkba jutott.
(Ezen, éjfélkor k it jelentés óta a Belgrádban
történtekről nem jölt ujabb
jelentés.)
példa. A szerb határ egész vonalán
történt sikeres áttörésünk a szerbeket
máris a legkétségbeesettebb szituáció
elé állította, melyet csak fokozni fognak
a legközelebbi jövő eseményei. Románia nem mozdul.
Bukarest Tegnap délután Costinesku
pénzügyminiszter lakásán a
román kormány minisztertanácsot
tartott, melyen Bratlanu miniszterelnök
kijelentette, hogy
a balkáni helyzet Románia
szempontjából nem lett súlyosabb
8 ezért arra utalva, hogy
Románia hátárai teljesen kielégítően
meg vannak erősítve,
semmiféle ujabb kfllön Intéz-
Az antant mindent kedésre nincs szükség.
elkövet Szerbiáért.
Roíferdam. A Párisból és Londonból
vett jelentések szerint az antanthatalmak
kormányai kijelentették; hogy a legnagyobb
erőfeszítések árán is megakadályozzák
Szerbia teljes megsemmisítését
és meggátolják a németeknek Konstantinápolyba
való jutását.
Minden erővel Szerbia ellen.
Sajtóhádiszállás. Hadvezetőségünk felismerve
a balkáni hadszintérnek a világháboru
egész további sorsára való
döntő jelentőségét, teljes erővel indult
meg Szerbia ellen. Az elkövetkezendő
nagy akció bejelentéseként két héten
át folyton fokozódó agyutüz alatt tartották
az egész Drina, Száva és Dunavonalon
húzódó, szerb frontot, melynek
védmüveit mindenütt össze-vissza rongálták.
A két heti elkészítés után a
minap olyan apparátussal Indult meg az
általános támadás az egész szerb határ
ellen, mint aminőre csak a . Dunajecnél
(Gorllcénél) és Hindenburg hadseregénél
Oroszlengyelországban volt eddig
A Balkán - a főhadszintér
Berlin. A legmagasabb katonai körökkel
szoros összeköttetésben lévő Deutsche
Tageszeltung Írja, hogy az utóbbi idők
eseményeinek alakulása következtében
az északi harctér meilékhadszlntér lett
és az eddig alárendelt jelentőségű
Balkán lett a főhadszlntér.
Menekül a szerb kormány.
Nisből jött jelentés szerint a szerb kormány,
a szkupcsina, a bankok és\' a főbb
állami hivatalok lázasan hurcolkodnak
a bolgár határ közelében levő Nisből
a Montenegróhoz közeli Prlstlna városába
M e g k e z d ő d ö t t
a bolgár-szerb ellenségeskedés.
Bukarest. Az Echo de Balkan jelenti;
A bolgár portyázó csapatok több helyütt
átlépték a szerb határt és viszonozták
a szerb őrség lövöldözését. Ennek célja
nyilvánvalóan az, hogy a szerbeket
provokálják a rendes hadi müveletek
megkezdésére.
2. nida\'. ZALAI H RLAP Ib 15. október 15
ffurcolKotfnaH a szófial Követek.
Szófia. A Szófiában székelő antantkövetségeknél
tegnap dél óta lázasan
csomagolnak és készülnek a ma vagy
holnap történő hurcolkodásra. A nagy
sürgés-forgás azt a benyomást kelti,
hogy a távozó követek távozásukkal
nagy hatást akarnak kelteni a bolgár
főváros lakóssága előtt.
folyik az aataat csapatszállító*
Koppenhága. Tegnap athéni forrásból
az a hir szállt világgá, hogy Szalonikiben
egyelőre beszüntették az angol és
francia csapatok további kih3józását.
Ez a hir valótlan, mert szünet nélkül
ujabb és ujabb antantcsapatok érkeznek
Szalonikibe.
Iljra az orosz különbébe (?)
Egy bolgár lap Cyrill orosz nagyherceg
berlini útjáról.
Br3ssó. A „Bra^ói Lapok" jelenti
Bukarestből; A Szófiában megjelenő
„Dnewnlk" irja legutóbbi számában a
következőket:
„Cyrill nagyherceg a legszigorúbb
Inkognitóban két nap óta Berlinben tartózkodik.
A nagyherceget azzal a megbízatással
küldték Berlinbe, hogy Németország
vezető személyiségeinél puhatolódzék,
vájjon mily föltételekkel ienne
hajlandó Oroszországgal külön békét
kölni ? A „Dnewnlk" szerint az oroszok
lemondtak arról a reményről, hogy
megvcit hadseregüket ismét akclfo
képessé tehescék"..
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér: A besszarábiai határon
és Krfemieniecnél Wolhiniában több orosz támadást
vertünk vissza. Egyébként a keletgaliciai
harcvonalon és az Ikwa mentén csend
uralkodott. Dubnótól északra és a Putilovka
mentén az ellenség számos helyen nagy lőszerkészlet
igénybevételével nagy haderőyel
támadott. Mindenütt nagy veszteségükkel utasítottuk
viss?a. Mintegy nyolcszáz főnyi legénységet
és több tisztet elfogtunk. Kolkitol
északkeletre a Sarny-ból Köveibe vezető vasút
mindkét oldalán az ellenség egyes helyeken a
Styr nyugati partjára nyomult előre. Az osztrák-
magyar és német csapatok ellentámadása
itt sikeresen halad előre. Német csapatok elűzték
az ellenséget Cartorijsknál levő állásaiból.
A Szcara (első folyásánál levő osztrákmagyar
csapatoknál nincs újság.
Olasz hadszintér: A délnyugati harcvonalon
a harci tevékenység tegnap a szokásos
tüzérségi harcra szorítkozott, csak a doberdói
íenslk északi részel ellen kíséreltek meg egy
olasz mobillz ezred qsztagai Peteano mellett
támadást. Ez a vállalkozás teljesen meghiusult.
Csapataink az ellenséget éjjel az előőrsi vonalop
tul űzték vissza.
Délkeleti hadszintér: Az osztrák-magyar és
német csapatok tegnap a Drina torkolata és
a Veskapu közt számos ponton kényszeritették
ki az átkelést a Duna—Száva vonalon.
A szerb előcsapatokat visszavetették.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyíöhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér: A Champagneban a
francia offenzíva tovább folyt erős é« lassankint
a legnagyobb Hevességre fokozódó ágyútűz
után tegnap virradatkor Ismét megkezdődtek
a támadások. Souaintől nyugatra a franciák
hat tömegtámadása igen súlyos veszteségeik
mellett összeomlott, miközben két tisztet
és egyszáznyolcvan főnyi legénységet elfogtunk.
A Soromé Py Souain országúttól
nyugatra két ujonan érkezett hadosztály részelnek
egy helyen St. Marié irányában sikerűit
legelöl levő vonalunkon tul előrenyomulni.
Nyomban megindított ellentámadásunk
az ellenséget Ismét kiverte. Tizenkettő tisztet,
huszonkilenc altisztet és ötszázötven főnyi
legénységet elfogtunk és két gépfegyvert
zsákmányoltunk. Nevezett országúttól keletre
az ellenség tömegtámadása nem tudott említésre
méltó sikert elérni. Egy a Nawarm majortól
keletre fekvő kis árokrész ellen, amelyben
az ellenség a lábát megvetette, támadásunk
folyamatban van, csak Tahure mellett
és attól északra tudott az ellenség ide-oda
hullámzó harc után körülbelül nyolcszáz méternyi
tért nyerni. A támadást ellentámadásainkkal
megállítottuk/ Az ellenségnek arra
irányuló kísérletei, hogy állásunkat Beau. Sejour
majortól északra és északkeletre áttörje,
meghiúsultak. Ahol az ellenség árkainkba behatolhatott,
ott megsemmisítettük, vagy elfogtuk.
Az állás- egész terjedelmében birtokunkban
van. Háróm tisztet és háromszázfőnyi
legénységet elfogtunk és három géppuskát
zsákmányoltunk.
Keleti hadszíntér: Hiudenburg tábornagy
hadcsoportja : Dünaburg előtt csapataink öt
kilométeres szélességben benyomultak az ellenség
állásaiba. A Dryswaty tótól dé\'re az
ellenséget ismét hátrább szorítottuk. Egy rohamra
Indult orosz lovas dandárt Összelőttünk.
A Boginskve tó és Smorgon vidéke között
az oroszok megismételték veszteségteljes áttörési
kísérleteiket, melyek kivétel nélkül részben
közelharc után meghiúsultak. Tizenegy
tisztet és egyezerháromszáz főnyi legénységet
elfogtunk. Linsingen tábornok hadcsoportja:
A Czartorysk melletti harcokban az ellenséget
a helységtől nyugatra elterülő erdőkből kivertük.
Balkánhadszlntér: A német és osztrák-magyar
csapatok több helyen átkeltek a Drinán,
a Száván és a Dunán és a Drina keleti és5 a
Száva és a Duna déli partján megvetették \' a
lábukat.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Tisztelettel van szerencsém
a/n. é. közönség és b. rendelőim
tudomására hozni, hogy
kényelmükre a mai napon
217. számu telefon állomást
sütödémbe bevezettem. Rendelé.
seket potosan eszközlök. Kérve
a n. é. közönség szives pártfogását
és vagyok
teljes tisztelettel
m LEHK JÓZSEFHÉ
sütő Zrínyi HfklóMi. 3?.
Kik l ü k és kik m.
nem soroznak 50 km fal,
A 43-50 éjesek bevonuldsa.
— Saját tudósítónktól. —
Tizenötödik hónapja tart a háboru s ez
nagyon sok Idő, főteg miután még csak sejteni
sem lehet, hogy mikor lesz vé^e. Már
ez maga is érthetővé teszi és Indokolná,
hogy a közönséget némi nyugtalanság fogja
el, mert mind jobban és mind határozottabban
kezdjük érezni a háborúnak azokat a
hálásait, amelyeket előreláttunk s amelyek,
ha nem is mindjárt a háboru ellő hónapjaiban,
de lassanként mind érezhetőbben és
mind világosabban lépnek föl. Ezek egyrészt
arra vonatkoznak, hogy mind többet és többet
vonnak el közülünk békés foglalkozásától,
mind magasabb és magasabb korúak kénytelenek
bevonulni, másrészt arra, hogy az élelmiszerekkel
való ellátásunk mind több gondunkba
kerül a drágaság és amiatt, hogy a
piacra kevesebb kerül, mint amennyire szükség
volna.
Ezek a kérdések ma a legégetőbb kérdései
életünknek és épp ezért Illetékes helyen módot
keresnek arra, hogy az ujabb tömeges
bevonulások a gazdasági élet menetét
meg ne bénítsák. Jól informált helyen erre
vonatkozólag a következőket jelentették ki;
— Néhány nap múlva országszerte véget
ér a 43—50 évesek sorozása, de megnyugtathatjuk
azokat, akiket illet, hogy ezeknek a
bevonulására, ha csak valami rendkívüli esemény
közbe nem jön, csak hosszabb Idő
múlva kerül a sor, semmint azt a közönség
általában hiszi. Mert hiszen a besorozott
43—50 évesek most és az egész vonalon való
behívása nagy gazdasági hátrányokkal járna.
A kormány, mint értesülünk, számol azzal,
hogy a fiatalabb évjáratúak közül igen sokanv
voltak kénytelenek bevonulni s hogy ennek
folytán a földek müvelése, a gazdaságok elfutása,
sőt egytís ipartelepek és műhelyek
üzembentartása Is az öregebbek föladata lett.
Ezért megvan a kormányban a szándék, hogy
a .gazdasági nélkülözhetetlenség• címén a
43—50 évesek közül nagyobb lesz a főimentések
szama, mint volt t elmen a fiatalabbak
közül, hogy ke\'vésbbé lesz rigorózus, mint
ezeknél volt s hogy a gazdasági parancsoló
helyzet lesz e tekintetben irányadó. Ez különben
nagyon helyes Is, mert hiszen, miután
a fiatalokat elvitték katonáknak, ha most az
öregeket is elvinnék, sok helyen nem volna,
aki az Ipartelepeket, a gazdaságot vezesse, a
szükséges munkát elvégezze, vagy elvégeztesse
s ezzel a földek megmivelését s a jövő évi
termésünket is veszélyeztetők. Megnyugtatásul
közölhetjük tehát, hogy ahol a gazdasági
érdek a 4 3 - 5 0 évesek fölmentését fogja
szükségessé tenni, ez inkább meg fog történni,
mint ahogy az a fiatalabbak fölmentéi
n é l történt. És az iránt is megnyugtathatjuk
a közvéleményt, hogy, amint értesülünk, a
kormány nem szándékozik az országgyülés
elé törvényjavaslatot terjeszteni, mely az
50—5G évesekre is kiterjesztené a katonai
szolgálat kötelezettségét.
. t U M M M M w ^ a H H M , ^ , , ^ ^ , ^ ^ , ^ ^ ^ ^ MMMMMMM^MMMTM-M-IRNUM
CÍMRE ÜOYELN1 TESSÉK I mert csakis a
Kazinczy (Vasutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL mfiórás
és látszerész uj OÍlete, ahol kitűnő
hadiemlék-órák is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
1915. október 8 ZALAI HIKLAP 3 Gidai.
HÍREK.
Megyéspüspökünk a badlkölcsőnre. A
háborús áldozatkészségnek gyönyörűen ériékes
példáját szolgáltatta a veszprémi egyházmegye,
melynek bíboros püspöke, Hornig
Károly báró az első és második hadikölcsönból
két millió koronát, a főkáptalan pedig
négy millió koronát jegyzett. A veszprémi
főpapság, áthatva a példaadás fontosságától,
a még csak ezután kibocsájtandó harmadik
hadikölcsönből is jelentékenyen kiveszi a
részét. Bíboros megyéspOspökünk ugyanis
egymillió korona, a székeskáptalan pedig két
millió koronás ujabb jegyzést jelentett be.
fl 20-as honvédtisztek a veszteségi listában.
A legutóbb megjelent 249—251 számú
veszteségi lajstrom nagy számban tartalmazza
elesett és megsebesült 20-as honvédtisztek
neveit, melyek a következők: Elesett: Bolla
László zászlós; megsebesültek: Ehrllch József,
Ferenczy Sándor, Imre Oyula (7 század),
Imre József, Imre Qyula (5. század), Sólyom
Oyula hadapródok, Csecsinovics Aladár hadnagy,
Oábor Ferenc hadapródjelölt, Oyutal
István zászlós, Híjdu János és Supka Ferenc
hadapródok. — Említésre méltó, hogy a
fentebb megjelölt három veszteségi lajstromban
igen nagy számmal vannak hadifogságba
jutott külömböző czredbell tisztek felsorotvs,
dc közöttük egyetlen egy húszas honvédtiszt,
vagy tisztjelölt neve sem olvasható.
OyŐr város a rokkant katonáknak- A
rokkant katonák részére egy egész telepet,
egy kertvárost tervez Qyőr városa a közvagyonból
és magánosok áldozatkészségéből.
Rlchatd Richárd naturalizáit angol gyáros,
Oyőr egyik leglelkesebb és leggazdagabb
polgára, aki az összes helyi hadsegélyezési
célokra már egész vagyont áldozott, 10.000
koronát adományozott a kertváros költségeihez.
\' Városi tejkőzpont Nagykanizsán. Városszerte
ismeretesek azok a szomorú állapotok,
amik Nagykanizsán egyik-másik tejtermelő
nagybirtokosnak kapzsisága folytán
előállottak, s amiknek következtében közel
száz kanizsai család van úgyszólván teljesen
x megfosztva a mindennapi tejtől. Mintha csak
valami jó szellem küldte volna tegnap az előkelő
palin! földesúrnak, Keltz Sándor cs. klr.
kamarásnak Önzetlen ajánlatát a városhoz,
melyben — mint már tegnap közöltük, —
gazdaságának minden nélkülözhető tejprodukcióját,
napi 60—70 litert 22 filléresáron ajánl
fel a városnak, azzal, hogy azt a város szállítsa
cl Palinból. Soha a közélelraezés terén
még fontosabb és érdemesebb feladatot nem
végzett a városi hatóság, mint amit ebben az
ügyben váltat! magára. Dr. Krátky István
rendőrfőkapitányhelyettes néhány napi gyengélkedés
után ma hivatalában megjelenve,
ennek a dolognak révbe hozását is erélyes
kézzel kezdte intézni. A jelek után ítélve arról
vagyunk meggyőződve, hogy néhány napon
belül teljesen normális rend lesz ezen a
téren is. Dr. Krátky főjegyző részint levélben,
részint személyesen fordul a környékbeli uradalmakhoz,
hogy azok lehetőleg a Keltz
Sándor által nyújtott föltételek mellett adjinak
Ide minden nélkülözhető tejet. Ezt városi
tejközpont hozná forgalomba Nagykanizsán,
még pedig hatósági tejutalványokra, amiket
elsősorban a gyermekek, azután a betegek és
a szegény családok részére fognak kiadni. A
terv az, hogy a piacon egy rendőri szolgálatot
végző népfölkelő méri majd ki a • városi
tejet, melynek vasúton és kocsin való beszállításáról
és annak megfelelő módon való kezeléséről
szintén dr. Krátky István főkapitányhelyettes
fog hivatali kötelességein messze
túlmenő áldozatkészséggel gondoskodni. Tekintettel
arra, hogy mindössze 5—600 liter
tej hiányát kell ilyképpen pótolni, a dolog
teljes megoldása a legrövidebb Idő alatt, már
néhány napon belül várható.
fl pesti magyar kereskedelmi bank
nagykanizsai f i ó k j a ezen uton tudatja, miszerint
a nála jegyzett ll-ik Hadikölcsön-kötvények
zárólt címletei, folyó hó 9-től kezdődőleg,
a vonatkozó elismervények ellenében
a szokásos hivatalos órák alatt átvehetők.
ö t kanlesakőrnyéki község marbakivitelének
korlátozása. Semmi rossz nincs
valami jó nélkül. A minap a járási állatorvos
a Homokkomáromhoz tartozó Zslgárd pusztán
a marhák száj és körömfájásának néhány
esetét fedezte fel. Az emiatt alkalmazóit rendszabályok
folytán Homokkomarom egész közigazgatási
kerületének marha és sertésállományát
teljes zár alá helyezték és elrendelték,
hogy a homokkomáromi határtól 5 kilométernyi
távolságra eső nagykanizsai határban nem
szabad sem heti, sem országos marhavásárt
tartani. Már tegnapelőtt szerdán nem volt a
hetivásár keretében marha- és serUsvásár s
éppúgy elmarad az a jövő hétfői (f. hó 11-1)
kanizsai országos vásárból is, amit pedig a
nagyvásár egész forgalma rendkívül nagy
mértékben meg fog érezni. Eddig azonban
még semmi Jót nem mondottunk. A jó most
következik : Az emiitett rendszabályok azt is
előírják, hogy a száj és körömfájástól inficiált
és teljes zár alá vett községek szomszédságából,
a környező községekből Ausztria területére
nem szabad marhát és sertést szállítani,
amig a járvány meg nem szűnt. Már
pedig a határszéli Zalamegye marhaállományának
rohamos csökkenését főként az Ausztriába
való kivitel idézte elő. Az inficiált Homokkomárommal
határos községek Sormás, Korpavár,
Hosszúvölgy és Nagykanizsa (Kiskanizsa).
Mindezen helyekről a zsigárdi száj
és körömfájás teljes megszűntéig nem lehet
Ausztriába marhát és sertést kivinni, amiből
azt az erősen indokolt reményt meríthetjük,
hogy a jelzett környék állatállománya főként
Nagykanizsán kerül eladásra, ami talán még
a húsárak Időleges csökkenését is eredményezheti.
Beszüntetik a vasutak vasárnapi munkaszünetét.
Értesülésünk szerint a Délivasut
és a Máv. igazgatóságai legközelebb felfüggesztik
a vasárnapi munkaszünetet. A készülő
rendelkezés szerint a rendkívüli viszonyokra
való tekintettel [vasárnapon és ünnepnapon
is fel kell venni, Illetve ki kell szolgáltatni
az élőállatokat és teherárut. Kétségtelen, hogy
a teheráruforgalom sokat fog nyerni ezzel az
intézkedéssel, amely Ausztriában már meg is
történt.
Hevesvármegye a feldúlt kárpáti tűzhelyekért-
A Khuen-Héderváry Károly gróf
elnöklete alatt álló Országos Bizottság nemrég
közölte, hogy Hevesvármegye közgyűlése
2000 koronát szavazott meg egy ujrafelépitendő
kárpáti falu községházának költségeire.
Ennek a közlésnek kiegészítéséül Hevesvármegye
alispánja tegnap azt közölte Khuen-
Héderváry Károly gróffal, hogy a vármegye
egy egész Sárosmegyei falunak ujrafelépitésérL
vállalkozik. A költségeket a vármegye
gyűjtés utján Eger városának és a vármegye
községeinek hozzájárulásával fogja megszerezni.
Ez a gyűjtés az alispán közlése szerint
eddig már körülbelül 55000 koronát eredményezett
és miután ezek az összegek a vár- .
megye egyik felében adattak össze, tehát
előrelátható, hogy Hevesvirmegye adományi
végeredményben meg fogja haladni a 100.000
koronát Hevesvármegye hazafias közönsége
tehát ezekben a nagy napokban is azt a kiapadhatatlan
áldozatkészséget tanulltja, mely
oly lángoló betűkkel van beírva ennek a
megyének dicső történetébe. — Kíváncsiak
vagyunk ugyanezen akció nagykanizsai és
zalamegyei eredményeire.
fl besorozott községi bírák felmentése-
A kormány rendeletileg Intézkedett arról, hogy
mindazok a köjségi bírák, akik a legutóbbi
népfelkelő szemléken alkalmasoknak találtattak
katonai szolgálatra, ezen szolgálat alól
való felmentésüket kérelmezhetik, ha igazolni
tudják, hogy a községben tisztüket mással
pótolni nem lehet.
Tizenháromezer badlárvá helyzete. A
mult év november 20-án adta kl a belügyminiszter
körrendeletét az ország összes árvaszékeihez
a hadlárvák különös védelmére.
Az árvaszékek most már beszámoltak mindazokról
az intézkedésekről, amiket a védelem
céljából junius végéig tettek. A jelentések
szerint 1915. évi junius 30-án a hadiárvák
létszáma 13.394 volt. És pedig vármegyei
törvényhatóságokban 11.016, városi törvényhatóságokban
1058, rendezett tanácsú
városban 1320. Arra. hogy hol vannak elhelyezve
a hadlárvák, a következő adatok
nyújtanak felvilágosítást: A 13.394 hadiárvából
el van helyezve édesanyjánál 91*35« százalék,
kirendelt gyámjánál 3 százalék, egyéb
hozzátartozójánál 4-29* százalék, jótékony
családnál 0\'15 százalék, örökbetogadónál 0.04
százalék, állami gyermekmenhelyben 201 százalék,
jótékony egyesületeknél 0*12 százalék.
Jelenleg tehát a hadiárváknak 98 83 százaléka
családi körben van elhelyezve, ami dicséretére
válik a magyar társadalomnak.
Munkatársakat keres a Jóléti Iroda.
A nagykanizsai Központi Jóléti Iroda arra
kéri városunk hazafias hölgyközönségét és
ifjúságát, hogy aki közülük egész napi szabad
idővel rendelkezik szíveskedjék a Jóléti Iroda
ncmescélu munkájához segégkezet nyújtani.
E végből jelentkezni lehet bármikor a városháza
tanácstermében.
Bodega megnyitás. Szabó Antal főtér és
Sugár-ut sarkárt levő csemege üzletével kapcsolatban
egy csinosan berendezett ozsonázó
helyet létesített, ahol igen olcsón (l Zona
ozsona 50 fillér, egy hideg vacsora 1\'20 fill.)
lehet friss ételeket venni. Jégbehütött sör,
bor és ásványvíz.
Felelős szerkesztő: G f l r t l e r István.
Naponta előadás
lQ Jl rn Sá u nl Íl Ma RMoxOgZonOyÓl-uKt T4.P T-PelAefLoOn 2T3A9
Csak egy naplj okt. 8-án pénteken
lm formába jón nagy vlgjAtók 4 felvonásban.
A megcsalt f é r j , amerikai dráma.
Dóra mint detektív, nagyon hum.
Ki az ur a házban ? komikus jel.
Messter híradó, faktuális felvétel.
Miatyánk, drámolett.
V
Előadások hétköznapokon 0 és 9 órakor,
vasár- és ünnepnapon 3, 5, 7, 9 órakor.
4.0J•d h2m U>"i -
ZALAI HiKLAti i916. Október 8.
rTteztclettet értesítem a mélyen tisztel
\\ faölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
m m r n roRtóram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
felfrissítettem. •—-r—
Raktáron tartok May és
H o l í e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat éa
a jóhlrO Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüekeL ::
~ •A - le\' ug f(i nomabb árukl
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel ( j O l d Ö e í í e N l é.
Nagykanizsa, Eötvös-t«r 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
t.ri •••• ">)\'
Vezérképviselet:
8YBMIA:
festő vállalata
IfasyKanlzsa, Hadyar-u. 23
bODl I k p i d l faerezés
múrvúns lUdBialok ( t s t é i e .
Épület-, szobafestés,
bútor,Üzletberendezés
mázolás és fényezés.
^övészl s z l n é r z é k ö n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, szlaes vázl
a t r a j z z a l fölszólitásra
díjtalanul szolgálunk 1 11
GUTENBERG NYOMDA
w
N A G Y K A N I Z S A i _
Q s o n g e r y - u t 7 .
V
Sürgönyeim:
G u t e n b e r g n y o m d a
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és "ízléssel szállit-
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
* III. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. október 9. szombat 228. szám
társadalmi és közgazdasági napilap.
*!6fU»t«»l árafc r . Helyben házhoz hordva i hóra 1 K.
ECJW txátr 6 tíllér Vidékre, poitAn . . I hóra 1-50 K.
Nyllttér ( t ülrdeléd*;/ megAIlupItott urnk azerlnt.
Alapította s
Dr. HAJDÚ QYULA.
Kiadóhivatalt Gutenberg-nyomda Caengery-nt 7. azétn.
Teletont Szerke»rtó«ég 41. Kiadóhivatal 41.
A M n m i z n i l BDnResyesülel
= Részi/énylőrsasög =
mint hivatalos aláirási hely
már most elfogad jegyzéseket
rémségben klrálylyá koronázták a szerbek
Györgyét : . . S most? Kell-e .arról
beszelnünk, hogy állunk most? Az
ut, ami» még a békéig hátra van, a diadal
utja, az bizonyos, hogy még életek,
küzdelmek és rettenetes fáradalmak vannak
odáig, amíg ezt az utat megtesszük,
de ha eddig álltuk ezeket a fáradságokat,
majd csak elbírjuk ezután Is. Igazságunk
diadalának biztos tudata megsokszorozza
erőinket s megkönnyiti
szenvedéseinket. a harmadik 6%-os
magyar nemzeti
hadikfllcsSnre,
eredeti feltételek mellett.
- fl Magyar Távirati "iroda és flz Est mai táviratai.
Itina oly bosszú, »
aminek egyszer vége ne lenne, mondja
egy jó magyar példabeszéd. A világnak
háborús őrülete, a vérnek és tűznek ez
a tobzódása, életek és értékek rettenetes
pusztulása is hosszura nyúlik már,
de minden jel arra vall, hogy nem sokára
vége lesz. Az entente már belátja,
hogy a Balkánon elvesztette a játszmát.
Japán, a háború sárga-iesl puskása, békére
gondol. Olaszország elkedvetlenedett
s az orosz pénzügyminiszter ümár
ultimátumot adott át Angliának. Ha Angolország
oda Is adja a féltve őrzött
millióit megszorult szövetségesének, ez
az ultimátum és az orosz fenyegetődzés
kétségtelen jele annak, hogy a szövetségesek
szent egysége felbomlott. Vegyük
még ezekhtíi a jelenségekhez hozzá
azt az értesülésünket, hogy a főhadiszálláson
várják a követet, aki a megvert
s pusztuló Oroszország részéről
békeajánlatokkal jön, hogy lent, a Balkánon
Is, döntő eseményeket rendez a
szövetséges hadsereg — s nyilvánvaló,
hogy a hosszú háború diadalmas vége
nem is lehet már olyan nagyon messze.
Dátumokat Jósolni nagyon hálátlan
feladat lenne, hiszen a dátumokban
annyiszor csalódtunk már. De felesleges
is reményeink teljesülésének határnapját
akár közelre, akár távolra kitűzni. A
béke nem nekünk sürgős, hanem ellenfeleinknek.
Tavaly Ilyenkor Magyarországon
bent voltak az oroszok s a Sze-
Görögország nem
tartozik sehová.
Rotterdam. Athénből jelentik,
hogy az athéni angol, francia, olasz
és orosz követek közvetlenül kineveztetése
után felkeresték Zaimiszt,
az uj görög miniszterelnököt, akit
arra nézve kérdeztek meg, milyen
lesz az uj kormány politikája. Zaimisz
ezt a feleletet adja:
— A kérdésre csak,á minisztertanács
után fogok részletesen válaszolhatni,
de annyit már most is
mondhatok, hogy Görögország kizárólag
görög politikát fog folytatni
és sem az antant, sem a központi
hatalmak érdekeinek szolgálatába
nem fog szegődni. Görögország
megváltoztathatlan álláspontja
a fegyveres semlegességhez
való ragaszkodás.
A sörös Ultóly Kijelentései,
Athén. A görög kormány félhivatalos sajtó
orgánuma közli Konstantin görög királynak
hiteles kijelentését, mely szerint Görögország
sem az antant, sem a központi hatalmak érdekelnek
nem vetheti alá a saját íemzetl
érdekelt és Görögország törhetetlenül ragaszkodni
fog a semlegességhez.
Zaimisz és Venizelosz
tárgyalásai.
Rotterdam. A Havas ügynökség jelenti
Athénből: Zalmlsz miniszterelnök tegnap
hosszasan tárgyalt Venizelosz volt
miniszterelnökkel arról, hogy a görög
kamara (képviselőház) bizalmat szavazzon
Zaimisz politikájának. Zaimisz kijelented
Venizelosznak, hogy ha a
kamara többsége nem fejezi ki bizalmát,
hanem csupán tűri az ő. terveit,
ugy Zaimisznak nem lesz elég ereje
szándékainak keresztülvitelére. Románia végleg semleges.
Szófia. Radoszlawow bolgár miniszterelnök
tegnap délutáni audienciáján
azt a világszenzációra
igényt tartó bejelentést tette Ferdinánd
királynak, hogy Románia a
szerb kérdésben teljesen és végérvényesen
az érdektelenség álláspontjára
helyezkedett.
Sajtóhádiszállás. Szerbia északi részének
összes városaiból a legnagyobb
pánik közepette menekül a lakósság a
Dunán és a Száván keresztül feltartóztathatlan
előnyomuló hadseregeink elöl.
Belgrád, Szemendrla, Obrenovác, Pozserovác
ugyszólván teljesen üresek. Mindezekből
ezer és ezer család menekült el
déli Irányban. — A bolgár határ közelében
levő Nisben a minap francia főtisztek
jártak, akik megtekintették a város
erődítményeit. Nist a legmodernebb
erődgyürü veszi körül.
Szalonikiben folyik a csapatszállitás.
Genf. A párisi lapjelentések szerint a
görög kormányválság nem befolyásolja
az antantcsapatoknak Szalonikiben való
partraszállását, mely állandóan folyamatban
van.
1 —
I I I . N e m z e t i H a d i - k ö l c s ö n r e !
BSF* legközelebb közzéteendő eredeti aláirási feltételek mellett
• mint Kivátalos IIZS9I UUnjU a l á i r á s i hely
már most fogad el bejelentéseket.
A Jegyzések megkönnyítésére a bankfiók magas kölcsönöket nyújt rendkívül előnyős teltételek mellett.
Az uj balkáni háboru.
2. oldal. ZALAI HRLAP 1915. október 5
Római jelentés szerint az adriai olasz
kikötőkben nagy olasz csapatok vannak
készenlétben, hogy adott jelre a Balkánra
induljanak.
Offenzivánk és Bulgária.
Szófia. A német és osztrák-magyar
hadseregek Szerbia elleni sikeres offenzivájának
hírét egész Bulgáriában határtalan
lelkesedéssel fogadták és a bolgár
katonaság alig várja, hogy részt vehessen
a közös ellenség letörésében.
A balkáni akció végcélja.
. Rotterdam. A londoni Times legutóbi
számában közli, hogy a központi hatalmak
Szerbia elleni hadjáratában már a
legközelebb Bulgária is fegyveresen részt
vesz és hogy Németország balkáni
akciójának végcélja Egyptom elérése.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér: Az ellenség tegnap az
egész keletgaiiciai és wolhynai harcvonalon
támadott. Nagy haderővel és hatatmas lőszerkészlet
Igénybevételével véghezvitt támadásai
eredménytelenek maradtak. A besszarábiai
határon a Dnjestertől északra fekvő magaslatokon
és a Strypa mellett az oroszok rohamoszlopai
akadályaink elérése előtt omlottak
össze. Tarnopoltól északnyugatra az oroszok
két helyen nyomultak be lövészárkalnkba,
de ma reggel oda siető osztrák-magyar és
német segitőcsapatok újra kiverték őket. Hasonló
véget ért a Kremieniectől északkeletre
fekvő Sapanow falu elleni támadás is. Hasonlókép
kézi tusában vertünk vissza Olikától
északnyugatra a túlerőben levő orosz
haderőt. Ebffai a harcban a 89. számu gyalogezred
és a tescheni 3 i . számu Landwehrgyalogezred
tűnt ki. Különösen Olikától
északra Is Igen heves volt a harc. A tegnapi
és tegnapelőtti harcokban wolhyniai területen
összesen 4000 oroszt elfogtunk. Az ellenség
Igen súlyos veszteséget szenvedett.
Olasz hadszintér: Az olaszok a vilgereuthi
fensik ellen tegnap délután az egész harcvonalon
nagy haderővel uj támadást Intéztek.
Ezt is az eddigiekhez hasonlóan véresen viszszavertük.
Különösen hetesen tombolt a harc
a Maronia hegytói északkeletre levő <:gyik
támpontunk körül. Itt három olasz zászlóalj
szorosan zárkózott tömegben ment rohamra.
Behatolt a szétrombolt akadályokon át, dc a
felsőausztriai 14. számu gyalogezred osztagai
szuronnyal verték újra vissza. Az egész támadás
azzal végződött, hogy az olaszok viszszamenekültek
állásaikba, amelyekből kiindultak.
Délkeleti hadszíntér: Az osztrák-magyar és
német csapatok folytatták az átkelést a Drina
alsó folyásán, valamint a Száván és a Dunán.
A szerbek ama kísérletei, hogy , vállalkozásainkat
megzavarják, minden ponton meghiúsultak.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: A franciák október öt
és hatodik! sikertelen áttörési kisérletei után
a tegnapi nap a Chatnpagnéban aránylag
nyugodtan telt cl. A Nawarin-majortól keletre
levő árokrészt, amelyet a franciák még megszálva
tartották, délelőtt ellentámadással megtisztítottuk
az ellenségtől. Az ellenséges ágyútűz
este felé ismét fokozódott. Éjjel egyes
helyeken gyalogsági támadásokra került a
oor. Valamennyi támadást visszautasítottuk.
Egy sikeres e\'őretörés alkalmával, melyet St.
Marié a Py-től délre az ellenségnek tgyik
előretolt állása ellen Intéztünk, hat tisztet és
250 főnyi legénységet elfogtunk. Az Argonoktól
keletre Maloncourt mellett robbantással
több ellenséges aknatárnát szétromboltunk.
Keleti hadszintér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja: Az oroszok támadásait Kosjanytól
északra és a Vischniew-tótól délre
visszavertük. Lipót bajor herceg tábornagy
hadcsoportja: A helyzet változatlan. Linsingen
tábornok hadcsoportja: Newelnél és Omytnál
(Pinsktől délnyugatra) orosz előőrségeket elüztünk.
Bothmer gróf tábornok hadseregének
német csapatai több orosz támadást visszavertek
Balkáni hadszintér: A Drinán, a Száván és
a Dunán való átkelés kedvezően folyik. Belgrádtól
délnyugatra négy tisztet és 296 főnyi
legénységet ellogtunk és két géppuskát zsákmányoltunk.
Rohammal szemben harc után
három ágyu jutott kezünkre.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Levél Cseh-Kanizsára
Két hete is elmúlt már annak, amikor a
Csehkanizsára szóló levelek második porcióját
az újságírói és szerkesztői lelkiismeretnek
megfelelően (ha ugyan létezik ilyen) meg
kellett volna Írni, de annak ezer és egy oka
volt. Nem lehet rossz néven venni, ha én
csak azt az egyet .sorolom fet". Ez pedig
abban állott, hogy éppen e hetekben Ugy
ellepték\'Kanizsát a Pilsenből hosszabb-rövidebb
vakációra hazaküldött zöld parolis
48-asok, hogy az ember szinte nem tudta,
Pilsen városa esett-e bele Nagykanizsába,
vagy megfordítva. Ezek az oly szives örömmel
látott bakagyerekek ugy jártak-kdtek
mostanában ide-oda Pilsen és Nagykanizsa
között, mintha csak Kiskanlzsa innenső végére
rándulgattak volna ki. Valóságos élő távirdavonal
volt Csehkanlzsa és Nagykanizsa közölt
ez a sok utazgató 48-as baka, akik ott bizonyára
minden újságcikknél élénkebben és
alaposabban elreferáltak azokról a kanizsai
újságokról, amik nem voltak a Zatai Hírlap
mindennapos rovataiba lenyomtatva. De most
már mind elmentek az élő levelek és bátran
lehet irni a Csehkanizsára szóló levelet, ismét
lesz, aki olvassa. A vakációra itthon járt
48-asokról szólva nem lehet emlités nélkül
hagyni az ezrednek két kiválóan rokonszenves
tartalékos tisztjét, a Bartha Pistát és a
Révész Jancsit (vagy ahogy ott nevezik őket:
a „hadnagy ur doktor Barthát" és a .hadnagy
ur Révészt), akikre a kanizsai korzó
népe a tulajdon városukban mint vendégekre
nézett ezernyi becéző pillantással. Azóta már
ők is elmentek .haza" Csehkanizsára,
Ott hagytam el a múltkor, hogy a következőkben
a korzóról lesz szó. Hát ha valaki
ugy véletlenül, mint Rlp van Winkle a színházban,
átaludt volna vagy másfél esztendőt,
s felébredve nem tudná, hogy világháboru
van, jöjjön csak a kanizsai korzóra s menten
megtudja azt. Olyan katonavilág van itt,
amilyen talán még az ostromlott Przemyslben
sem Igen voit. Honvédtiszt, tüzérönkéntes,
cieh Landwthrtiszt, honvédönkéntes, c$ehönkéntes,
tüzértiszt, mindenből van, amennyi
jól esik, sőt még -annál is több. Megy a tlört
és a „szemezés- az Első Magyartól az Alt és
Böhm sarokig, mint a kirikacsapáf. A civilre
rá se néznek most * kanizsai lányok, ha még
olyan szép fiuk vagyunk is egynéhányan, akik
— nem Is tudom, hogyan, —- valahogy kívül
maradtunk a csukaszürkén. De nem baj. leszünk
még ml civilek többségben, akkor
bosszút állunk. Egy újfajta „bállrend" honosodott
meg mostanában a kanizsai korzón.
Ha már a báli hasonlatnál vagyunk, akkor
folytathatjuk az onnét vett frazeológiával:
egy olyan ,majom«zlgef (vagyis kettő) alakult
kl és állandósult a korzó felső végén,
az Első Magyar Biztositó palotája előtt. Ugy
kell ezt elképzelni, hogy a mindig fess és
snájdíg 20-as honvédönkéntesek a fal mellett
állnak sorfalat és velük szemben a legnagyobbrészt
ugyancsak igen jóvágású, főleg bécsiekből
álló Landwehrtisztek (kapitánytól lefelé)
sorakoznak az aszfalt szélén. E sorfalak közé
merészkedjék be valamely gyengeszivü nő 1
Az objektív igazság érdekében meg kell azonban
itt jegyezni, hogy cz a kis utcai játék
soha nem megy a jóízlés és az uri modor
határain tul s abban még a legöregebb erkölcscsőszök
se találhatnak indokolt kifogásolni
valót.
Dehát nemcsak a korzóból áll a kanizsai
élet, azért legyen Itt néhány szó például az
intimebb sétaparthlkra a túlságos fényárban
uszó korzónál sokkal alkalmasabb Kizinczyutcáról.
De nem az esti, hanem a nappali
utcáról, mely hetek óta egy rejtélyt rejteget.
Azt a rejtélyt, hogy mért nyirják most, október
közepe táján, annak gyönyörű hársfasorait.
Talán csak azért, mert azt annak rendes
Idején, a tavasszal elmulasztották ? Szinte
azt hihetné az ember, hogy a derék kiskanizsai
hársfaoperatőrök a háboru végét akarják
ezzel siettetni, tekintettel Vilmos császárnak
állítólagos szálló Igéjére, mely a háboru befejezését
a levelek lehullásával hozta szoros
Időrendi összefüggésbe. Sietni kell azonban
a buzgó fanylrással, mert az ősz veszedelmesen
közeledik á tél felé és a Kazinczy-utcai
hársak levelel mind rohamosabban kézdenek
önmaguktól lehullani s nem akarják bevárni,
mig ollókkal vágják le őket. Most pedig
bocsássanak meg a kedves csehkanlzsaiak,
hogy ezzel a nagykanizsai specialitással ily
részletesen megismertettem őket, de már egy
hete a tollam hegyén volt az s nem tudtam,
mit kezdjek vele.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű hölgyközönséget,
hogy bécsi utamról már
visszatértem s alkalmam volt a legdiva- kalapokat
olcsó áron beszerezni. — A legszebb nöl holapoK S T S s
legdivatosabb fátyolok.
Oyermekkalapok már 3—4 koronáért
kaphatók, felnőtteknek pedig már
8 koronától feljebb. GyAszkalapokban
és divatos szőrmekalapokban, valamint
menyasszonyi fátyolokban és
koszorúkban állandóan\'nagy raktár.
Különösen felhívom a t. Mlgyközönség
figyelmét szőrmemankúlmra.:: Elvállalok
szőrme-sapka, boa és muff átalakításokat
= a legszebb kivitelben. =====
Tisztelettel R O T H L R U R R
Tirosbáz-palsta. nől-dtvatka1«p üzlete.
: 0
--Ú
1915. október 908 ZALAI HIRLAP 3 Oldal;
HÍREK.
Sassék badijótékonysága. Az Immár országos
nevü nagykanizsai művészpár, Sass
Ferenc és neje Faikas Böske követendő példát
mutató áldozatkészségéről tesz tanúságot
az a kicsi méretű, de á legmagasabb művészi
igényeket is kielégítő kiállítás, amit a mai
nappal a Központi Jóléti Irodának az uj
Bogenrleder palotában lévő kórházi osztályában
rendeztek. A kirakat nagy tükörablakán
át az utcáról Is Jól látható gyönyörű festmények
minimálisan megállapított árának 50
százalékát a kitűnő művészek a hadsegélyezés
céljaira ajánlották fel. Aki tehát e pompás
képekből vásárol, nemcsak szobáját disziti
fel potom pénzért a legművészibb festményekkel,
hanem a haza iránt tartozó kötelességét
is teljesíti.
Tanári áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi
miniszter rokonszenves földinket, Noll
Józset oki. rajztanárt a nagyszebeni állami
főgimnáziumtól a kecskeméti állami főreáliskolához
helyezte át.
Egy világhírű gondotatolvasó Nagykanizsán.
Nem kell hosszan beszélni a kanizsaiaknak
Ben Arolly Beyről. Beszéltek helyettünk
két évvel ezelőtt azok a csodálatos
dolgok, amiket a Korona szállóbeli lakásán
tömeges látogatói elölt produkált ez az érde-
Kes ember, — aki Nagykanizsa utcáin két
nap óta teljesen magára vonla a közfigyelmet.
— Bizonyára százan és százan vannak
Nagykanizsán, kik óhajtva várták már Ben
Arotly Bey ideérkezését, hogy az emberi
lélekbe és a jövendő alakulásaiba látó csodálatos
képességeivel tanácsukra vagy megnyugtatásukra
legyen. Soha nagyobb és fontosabb
szerepe nem volt e képességeknek,
mint e rettentő világomlás napjaiban, amikor
mindenkinek vannak ismeretlen sorsba vetődött
kedves hozzátartozói. Ben Arolly Bey,
aki két évvel ezelőtt is ámulatba ejtett mindenkit
az emberek múltjába és jövőjébe látó
csodás lélekfejtéseivel, amit látogatóinak tenyeréből,
Írásából vagy arcvonásaiból eszközölt,
_ ezúttal minden eddiginél nagyobb
érdeklődésre tarthat számot. A rendkívüli
ember holnap, vasárnap reggel kezdi meg
működését a Korona szálló 7. számú szobában
lévő lakásán (ugyanott ahol két éve),
ahol délelőtt 9 órától 12-lg és délután 3-tól
este 9-lg fogad látogatókat.
fl Délzalai takarékpénztár értesíti t. ügyfeleit,
hogy a második hadikölcsönre nála
Jegyzett 6%-os szabad s zárolt és 5>/,%*os
végleges kötvények a pénztári elismervények
ellenében a mai naptól kezdve átvehetik.
Hatósági tojásárulás Nagykanizsán.
Azoknak a dus eredményű Intézkedéseknek
sora, amiket Nagykanizsa város hatóságai a
városi lakosság közélelmezése körül foganatosítottak,
— a mai nappal megint egy jclentőséges
fejezettel gyarapodott. A tűzifa és
a tej beszerzésének gondjai mellett arra is
kiterjedt a hatóság figyelme, hogy a kanizsai
piac napról-napra úgyszólván teljesen hljjával
van a legnélkűlözhetlenebb élelmicikkek egyikének,
a tojásnak. S amit hoznak a piacra,
azt is majd mindig pesti és bécsi ügynökök
csípik el és elszállilják. E nehéz állapotok
megszűntetése céljából a város közélelmezési
hivatalát képező rendőYkapitányság a környékbeli
községekben megbízottakat szerzett,
akik gondoskodnak arról, hogy Nagykanizsa
városa naponta megfelelő mennyiségű tojással
legyen ellátva. Az igy szerzendő tojást a
hetivásárok napjainak kivételével egy rendőri
szolgálatot végző népfölkelő fogja a piacon
a megállapított maxlmálii áron árusltarii. A
hatósági tojásárusitás holnap, vasárnap reggel
fog kezdődni.
flz Első Magyar Általános Biztosító
társaság és a harmadik badlkőtcsőn. A mai
napon megtartott Igazgatósági ülés Ormódy
Vilmos vezérigazgató, főrendiházi tag Indítványára,
e társaságnál hagyományos hazafias
érzéstől áthatva, elhatározta, hogy a harmadik
hadikölcsönből Ismét 25 millió korondi fog a
magyar királyi Pénzügyminisztérium utján jegyezni.
Az előző két hadikölcsönből a társaság
32Vt millió korona értékű címletet vett
át és Igy a ma határozatba ment jegyzés
összegét is beszámítva, az .Első Magyar"
összes jegyzései — leányintézeteinek Jegyzéseitől
eltekintve — 57 és fél millió korondra,
vagyis oly összegre rúgnak, melyet eddig
Magyarországon és Ausztriában egyetlen
pénzintézet sem jegyzett Ezen fontos határozat
meghozatalánál az intézet vezetőségét
azon erkölcsi és hazafias szempont vezérelte,
hogy a társaságnak, az utolsó évtizedekben
követett szigorú tartalékolási elvének következményeképen
hatalmassá vált anyagi erejét
a legmesszebbmenő mértékben az állam
által kibocsájtott, teljes biztonságot nyújtó és
előnyösen kamatozó címletek nagymérvű vásárlása
által a haza szolgálatába állitsa. Ezen,
a társaság által eszközölt ujabb! Impozáns
összegű hadlkölcsön-jegyzés, mely a Jövőbe
vetett hit legfényesebb bizonyítékát nyújtja,
mint példaadó hazafias cselekedet a legszélesebb
körökben Is bizonyára a legjobb hatást
fogja kelteni. Ha a mai nehéz időkben,
összes gazdasági tényezőink és pénzügyi vállalataink
ugyanoly hazafias áldozatkészségtöt
áthatva, a harmadik hadikölcsön kibocsátását
anyagi eszközeik teljes Igénybevételével hasonló
mértékben mozdítják elő, a harmadik
hadikölcsön sikere végeredményében minden
bizonnyal az előzőket Is messze tul fogja
szárnyalni.
Pályázat a város Deák Ferenc Ösztöndíjára.
Négy év után Ismét megüresedett a
Nagykanizsa város közönsége által Deák Ferenc
születésének 100. évfordulóján létesített
5000 koronás alapítvány kamataiból álló főgimnáziumi
ösztöndíj, melynek legutóbbi élvezője
junius hóban leérettségizve hagyta el
a gimnáziumot. Az ösztöndíjra a nagykanizsai
főgimnázium V—VIII. osztályaiba járó jeles
előmenetelő, segélyezésre jogosult tanulók
pályázhatnak és az 5000 korona kamatainak
mindaddig élvezői maradnak, mig végleg el
nem hagyjak az InJézetet, föltéve, hogy tanulmányi
eredményükkel arra állandó érdemet
szereznek. A pályázati kérvények november
l - i g a városi tanács iktató hivatalába nyújtandók
be.
öyászrovat. Az elmúlt héten elhunytak
Nagykanizsán: Dani József 3 hónapos,[Ralhmann
Boldizsárné szül. Kollarlcs Rozália 29
éves, özv. Horváth Jánosné, szül. Simoncslcs
Rozália 38 éves napszámos, Kregál Mária 1
órás, Kregál Józsefné szül. Berke Julianna
32 éves (anya és gyermeke), Vild Imre 19
napos, Horváth János 7 éves, özv. Horváth
Andrásné szül. Píeffer Mária 84 éves, Sipos
Anna 8 hónapos, Pfeifer Mária varróleány 17
éves, Pávé Ilona 15 hónapos és Horváth József
16 napos.
Hadsegélyző katonabangverseny a Centrálban.
Uj műsort tanult be ma estére a
Nagykanizsán állomásozó Landwehrezred zenekara,
hogy a Cenlrál kávéházban tartandó
nagyszabású hadsegélyző hangversenyen bemutassa
folyton tökéletesedő képességeit. A
hangverseny 50 filléres bevételeiből ezúttal is,
mínt mindig, a harcoló kanizsai ezredeknek
cigarettát küld a Körponti Jóléti Iroda.
Betörés egy Csengery-utcal bázban. A
Csengtry-utca 56. számú (Hlatkó-féle) ház
pincéjében ma éjszaka betörők Jártak. A betörök
a p!nc« külső ajtaját álkulccsal nvitották
ki, majd annak mélyében a faléccel elkerített
helyiségek egyikét felfeszítették és
onnét 2Vt métermázsa szenet es I métermázsa
burgonyát és «gy nagy üveg savanyu ugorkát
vittek el. A károsult Sörley Zsigmond szabó.
A rendőrség nyomozza a betörés tetteseit.
Felelős szerkesztő: GOrtlar István.
CÍMRE ÜGYELNI TESSÉK! mert csakis a
Kazinczy (Vasutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL mflóráa
és látszerész uj üzlete, ahol kitűnő
hadiemlék-órák Is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre k i j a v í t —
Napszámosok
munkára felvétetnek
n Patria nagykanizsai
p ó t i i M M n .
Tisztelettel van szerencsém
a n. é. közönség és b. rendelőim
tudomására hozni, hogy
kényelmükre a mai napon
217. számú telefon állomást
sütödémbe bevezettem. Rendelé.
seket potosan eszközlök. Kérve
a n. é. közönség szives pártfogását
és vagyok
teljes tisztelettel
ÖZQ. LENK JÓKEFÍ1É
sütő Zrínyi Hlklósu. 37.
Naponta előadás
I I » • MOZQÓKT P-PALOTA
U P a m a Roxgoayl-ut4. Teltfon259
O k t 9. 10-én szombaton és vasárnap ária remek társadalmi dráma 3 felvonásbnn.
A VADORZÓK
nagy dán szinmfl 2 felvonásban.
Az arcjáték-verseny, nagyon humoros.
A malmöi király találkozás, aktuális,
Harctéri hiradó aktuális A hasonmás vigj.
Klőadáiok hétköznapokon 6 ét 9 órakor,
Tatár- ia ünnepnapon 3,5, 7, 9 órakor.
^ - J H - - \' " . ^
Adakozzunk a I M ^ l y z i M 1
4. oldal. ZALA! HjRLAP 1915 október 9.
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raKtűrani
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
..•••••• - felfrissítettem. •
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgl
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat éa
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérneműiket ::
===== A legfinomabb áruk! •
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel G O I d b L T f i f l é .
Nagykanizsa, EÖtvOs-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
Vezérképviselet:
CHTEKBERG RYBHBA:: UNMIIZU.
lMH5D!f2TfUK*
A V I L Á G I T !
festö vállalata
_ MflSyfcnnlzsa, Masynr-u. 23
I v e g c i i i
tón! S k c i í í l í l faerezés
raúrsőny utúBriQtok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z í n é r z é k f l n k
magasan fejlett IzIésOnk
és technikánk a legkényesebb
igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, szines vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk t 11
Sasa
GUTENBERG NYOMDA
t NAGYKANIZSA t
Csengery-ut 7. Jj^ sövényeim:
G u t e n b e r g n y o m d a
X Minden legkisebb nyomtatványrendelóst
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
• ^ ^ ^ Telefon 41. saám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
N^mat.K . flTawtaa}^,** • m * i f f . n y t » * m,n H a o I - H r t e f ) VtgykAnhsK
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. oktábar 11. hétfő 2 2 9 . azámg
társadalmi ós közgazdasági napilap.
SI6flK»t««l Arait I H«lyb«n bájhoz hord™ 1 bórt 1 K.
* « rw Máa 6 tuiáf Vl<3ékr», portán . . 1 hóra |*M K.
NjlltUr •« fclvdetóolc ra«gÁllapított Arak »*«rint.
Alapította i
Dr. HAJDÚ GYULA.
XUdóhlraUli Ont»nb«rf-nyomda C***g*ry-«t 7.
T«!«font Szerkesztőség 41. KUdófalvatal 41.
..itt. M I I . I
nagykanizsai Bankegyesület
mint hivatalos aláírási hely
már most elfogad Jegyzéseket
a h a r m a d i k 6 % - o s
m a g y a r n e m z e t i
H a d i k S l c s S n r e ,
eredeti feltételek mellett.
igazi magyar háború ez, melyben ma- a béke virága kihajt, amit szerb gazság
gyar karok ütnek a magyar fájdalom temetett el. A békéért mennek seregeink
keserű dühével és bosszúvágyával. Szerbiába, hog/ kiássák a földből,
Vér. és köny ez utolsó dus harmat- amelybe a szerb bérgyilkosok elevenen
esőjét mohón issza a szerb főid. Vér eltemették . . .
és köny termékenyíti a magot, melyből
Az uj balkáni háború.
I I • —•••!• I ni II Dana—Száva—Drina
mentén zajlik le az utolsó felvonása a
nagy tragédiának. — Az események
visszatértek oda, ahonnan kiindultak, a
háborús emésztő tüz újra azt a földet
égeti, ahol először vetett lobbot, ahol
első táplálékát kapta. Az események
sebes perdüléssel váltogatják egymást,
mint a kaleidoskop színei, tegnap még
a lengyel és orvsz síkokon forrtak, azután
átlendültek a francia Champagne
és Flandria földjére és most a szerb
hegyeknél végzik a véres aratást. Szerbia,
a legvéresebb kataklizma felidéző/e,
halálos ölelésében seregeinknek és a
már akcióba lépő bolgár hadseregnek,
összeroppan, hulláján majd marakodnak
a hollók, de mögöttük jönnek majd a
fehér galambok, a béke hírnökei, hogy
újra virág nőjjön a pusztulás fekete
földjein.
A háború energiája, a rombolás ereje
elérte tetőpontját. — A küzdők megfeszítették
minden erejüket, a döntés mérlegébe
vetették minden akaratukat. Es
útban van már az élet, a mindeneknél
nagyobb rendező, mondván a bűvös,
megváltó szót: nincs további És a parancs,
mely e mostani legvéresebb tusákban
már nem késik tovább, megállítja
a vértengert, lehanyatlanak»a kardot
forgató izmok, eltűnik a tekintetekből
a gyűlölet és a béke első harangszavának
szelíd hullámai ömölnek széjjel
a levegőben, amely most még fekete
te ködös a hosszú háború füstjétől.
A végsőkig feszitett energiák utolsó
Összecsapása bennünket a régi kedv
frisseségében, a lankadatlan akarat acélos
erejében és régi erőinkhez kapcsolt
uj szövetségesünk, a bolgár nép erejével
való meggyarapodásában talál.
Nekünk, akiket különösen érzékenyen
sebzett a szerb gazság és akiknek van
fizetni valónk mások hibájából elpusztult
sok magyar testvérünk véréért, ez a
mostani leszámolás minden kis részletével
belekapaszkodik\' érzéseinkbe. Az
A szerbek vesztett.
Bukarest. Az itteni lapok hiteles értesülései
szerint a szerbeknek az osztrákmagyar
és német seregek offenzivájának
első napjain szenvedett veszteségei óriási
méretűek. A szövetségesek a Dunafrontot
védelmező szerb nehéz tüzérségnek
legnagyobb részét megsemmisítették.
A Zimony és Belgrád
közötti Cigányszigeten hatszáznál több
szerb katona holttestét temették el. A
Belgrádban. levő katonai kórházakat az
osztrák-magyar hadvezetőség átvette. A
kórházak legnagyobb része a belgrádi\'
utcai harc szerb áldozataival van zsúfolva*
A fő védekezési vonal
a hegyekben van.
Stockholm. A Beriingske Tidende
cimü lap jelenti Párisból: A szerbek fő
védekezési vonala a Dunától 20—30
kilométernyire húzódó hegyekben fan,
éppen ezért előre számoltak a dunai
frontról való visszavonulás szükségességével.
Szerbia nem volt elég erős a
Duna-front védelmére, de a hegyekben
sokkal több kilátással fogia a harcot
felvenni a túlerővel előnyomuló szövetségesekkel.
Az egész Dardanella-sereget
Bulgária -ellen viszik.
Lugano. A római Secolonak táviratozzák
Londonból: Azantaní-hadvezetőség
a Dardanellákról az egész angol és
francia ostrmoló sereget el szándékozik
vinni és Bulgária ellen irányítani. Azt
mondják az antant-vezérkarok, teljesen
mindegy, hogy melyik uton érik el
Konstantinápolyt.
Görög segítséget
kérnek a szerb lapok.
Szófia. A szerb lapok napok óta a
szerb-görög véd és dac-szövetségi szerződés
magyarázatával vannak tele és
mindegyre követelőbb hangon sürgetik
Görögországnak Szerbia mellett való
azonnali fegyveres közbelépését.
Bulgária akcióban.
A Danin elíoíott munltiós halók.
Qalac, A „Belgrád" nevű orosz
gőzöst öt uszályhajóval együtt, melyek
a Dunán Szerbia részére rengeteg
muníciót vittek, Lompalaaka
bolgárvdunai kikőtö előtt a bolgár
határőrök feltartóztatták és lefoglalták./
Majdnem még két. orosz
munlcíöszállltmány, mely 8 uszályból
állt, hasonló sorsra jutott, de
ezek még idejében visszamenekültek
a Dunának mindkét oldalon
román partoktól határolt részére.
Montenegró
is fél az offenzivánktól.
Rotterdam. A londoni Central News
jelenti Rómából: A montenegróiak a
Cattaro fölötti Lowcen magaslatait lázas
sietséggel erőíltlk, mert számolnak a
német és osztrák-magyar hadseregek Itt
is várható támadásával, mellyel szemben
a Iegkétségbeesettebb védekezésre készülnek.
A Dardanelláknál
elsülyesztett angol hajók.
Konstantinápoly. A török nagy főhadiszállás
jelenti: A minap a Dardanellák
körül cirkáló német tengeralattjárók
egyike egy óriási angol szállítógőzöst,
majd az „Arabia" nevü 8000
tonnás segédcirkálót elsülyesztette. k
Románi semlegessége
ós a görög sajtó.
„Románia Besszarábia megszállásnak alkalmas
pillanatra vár"
/
Brassó. A ma Ideérkezett bukaresti
lapok jelentik: A görög kormány lapja,
a „Halll", reprodukálja az athéni sajtó
információit részint szaionikii forrásokból,
amelyek szerint at román kormány
ismételten kijelentette, hogy amennyiben
Bulgária Szerbiával, vagy Görögországgal
hadi állapotba lépne, akkor is fenn-
tartaná eddigi semlegességét. Abba ti az
esetben azonban, há az oroszok teljesen
kiürítenék Be$sLaráblt és a németosztrák-
magyar csapatok oda bevonulnának,
Románia e/érkezettnek látná K
pillanatot, hogy semlegessége jutalmául
Besszaráblára vonatkozólag kinyilatkoztassa
Igényét.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér: Az oroszok tegnap se
tiagyták abba támadásaikat, amelyek mint eddig,
ugy most is eredménytelenek voltak.
Keicfealiciában, ahol a legutóbbi napokban
véghezvitt támadások alkalmával egyes orosz
csapattestek létszámuk felét vesztették, el a
Strypa harcvonalat támadták meg. A visszavert
ellenség egyes helyeken rendetlen menekülésben
hagyta el a csatateret. Wolhiniában
egyik hadosztályunk akadályai előtt egy támadás
visszaverése után 500 orosz hullát
számláltak meg. A foglyok tegnap jelentett
száma ujabb ezerrel növekedett. Az ellenség
ama szándékát, hogy Cartorljszktöt északra
újra a Styr nyugati partjára jusson át, tüzeléssel
meghiúsítottuk.
Olasz hadszíntér: A helyzet az egész harcvonalon
változatlan. Az ellenség már nem
szánta rá magát a vllgereuthí fensik ellen nagyobb
támadásra. Kisebb csapatok előretörései
összeomlottak. Az olaszok itt az utóbbi
napokban mintegy 2000 embert vesztettek.
Délkeleti hadszintér: A cs. és kir. csapatok
a Macsvábán és Obrenovácztól északra
sikeresen nyomulnak elő. A Belgrádba bevonult
osztrák-magyar és német ezredek a várost
elkeseredett utcai harcok után megtisztították
az ellenségtől és most a délkeletre és
délnyugatra fekvő magaslatok ellen intéznek
támadást. A folyam mentén lejebb szövetségeseink
nagy haderővel jutottak már át a
Duna déli partjára és az ellenséget több állásból
vetették ki. A parancsnokok és a csapatok
a nagy kiterjedésű folyamterületen való
átkelés nehézségeinek legyőzése után jelentéseikben
meleg elismeréssel emlékeznek meg
derék hidászaink fáradhatatlan hősies tevékenységéről
és a Duna flotüla önfeláldozó
közreműködéséről.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin, A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér: A Soucheztől keletre
emelkedő magaslatokon a franciák elvesztettek
néhány árkot. Egy géppuskájuk is kezünkre
jutott. A Champagneban Tahurenál
elvesztett területből négy kilométer szélességben
ellentámadással száz métert szereztünk
vissza.
Keleti hadszintér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja: Az oroszok megkísérelték, hogy
Harbulowkánál Dünaburgtól nyugatra a tőlük
elragadott állásokat ismét hatalmukba kerítsék.
Heves közelharcokra került a sor, melyek
az ellenség visszaverésével végződtek. A
Dünaburg—Poniewieczi vasúttól északra llukstól
nyugatra körülbelül nyolc kilométer szélességben
.elfoglaltuk az ellenség állásait. Hat
tisztet és hétszázötven főnyi legénységet elfogtunk
és öt géppuskát zsákmányoltunk.
Lipót bajor herceg tábornagy, hadcsoportja:
Ujabb esemény nem lörtent. Linsingen tábornok
hadcsoportja: Hinsktól délnyugatra rohammal
elfoglaltuk Síncyszy községet. —
Kuchocka—Wolánál, valamint jeziercl környékén
a lovasharcok tartanak. Rafalowka és
a Kowel—rovnát vasút köttl arcvonalon az
ellenség többszörös előretörését visszavertük
es hAromsiáínyolcvanhárotn oroszt elfogtunk.
Bólhmer gról tábornok hadjerege Tarnopoltól
északnyugatra nagy erőket vert vissza.
Balkáni hadszintér: Belgrád város, valamint
a délnyugatra és délkeletre emelkedő magaslatok
küzdelem után birtokunkban vannak.
Tovább keletre szintén visszavertük at ellenséget,
aftol ellentállott. Csapataink tovább
nyomulnak előre.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
A Néptakarékpéíiztár Részvénytársaság
Nagykanizsán
mint a m. klr. PénzQgymlnlster által
— kijelölt hivatalos aláírási hely —
elfogad jegyzéseket a 6%-os IILhaiiire eredeti feltételek mellett.
A jegyzés céljaira 10% készpénz
lefizetése ellenében, 90% kölcsönt
ad az intézet bárkinek 1—2 évi időtartamra,
6% kamat mellett.
H B R E B L
A harmoülU IurölKMn.
Tegnap bocsátotta nyilvánosságra a magyar
kormány a harmadik hadikölcsön jegyzésére
vonatkozó aláírási felhívást. Harmadszor fordul
a nemzet a magyar társadalomhoz, hogy
anyagi erejét állitsa az ország élet-halál küzdelmének
szolgálatába s áldozatkészségével
és okosságával segitse elő a végleges győzelem
kivívását, és a béke eljövetelét. Minden
alap megvan a reményre, hogy az ország
teljességében átérti és átérzi a harmadik
állami emisszió impozáns sikerének végtelen
nagy fontosságát s minden t erejével azon lesz,
hogy a hármadik hadikölcsönt még az első
kettőnél is fényesebb győzelemre segitse.
Elsősorban a polgári társadalom lelkessége,
áldozatkészsége és önfeláldozása kell. hogy
melegét .és erejét éreztesse az uj hadikölcsön
akcióban. Északon magyar szuronyok erdeje
csillog, délen hős katonáink nyomulnak előre
szerb földön, nyugaton rendületlen áll a német
ércfal és a Dardanelláknál büszkén ragyog
a török félhold: lehetetlen, hogy Ilyen
körülmények között elmaradjon az ország lelkes
tettrekésxsége s ne érezze mindenki,
hogy a front mögött dolgozó polgárságnak
méltónak kell bizonyulni győzelmes hadseregünkhöz.
Meg kell adni a módot, hogy katonáinknak
elegendő municlójuk, élelmük, meleg
ruhájuk legyen: bőségben és könnyen kell
előteremteni az ezekhez szükséges anyagi
eszközöket.
De nemcsak a társadalom önfeláldozására
appellál a nemzet a harmadik járadékkölcsön
kibocsátásakor: hanem a polgári okosságra
és józanságra is. A harmadik hadikölcsönre
jegyezni ugyanis nemcsak hazafias kötelesség,
de jó üzlet is. A gyümölcsőzetlenül heverő
tőkék biztos és rentábilis elhelyezésire sohasem
volt jobb alkalom, mint most: a kibocsátásra
kerülő adómentes járadék-kötvények:
6%-kal kamatoztatnak. Ha a jegyzés alkalmával
az egész összeg befizettetik, a kötvények
árfolyama: 97 K 10 f. Ha a befizetés
Október 30-tól novéWbér 17-ig történik: 97 K
40 fillér, ha pedig a jegyzés részletfizetéssel
történik: 93 korona. Ez árfolyamok alapján
a harmadik hadikölcsönkötvények tulajdonképpen
6.22% kamatozást nyújtattak. Az öt
éven át megtartott zárott kötvényeknél a hozadék
6.80%-ra emelkedik. «
Senkinek nem szabad hiányozni a hadikölcsön
jegyzők listájából: gazdagnak és szegénynek,
világi é$ égyházi embernek, kicsinek
és nagynak egyaránt részt kpír vennie a jegyzésben,
hogy az emisszió sikere nagy és
döntő, barátaink előtt felemelő, ellenségeinket
pedig megfélemlítő legyen. Skent a hitünk,
hogy a nagyszerű német példa lebegve előttünk,
anyagi erőkifejtésünk eredménye tulfogja
szárnyalni a pénzügyi korraáry várakozását.
Krátky György kitüntetése a vaskoronarenddeL
A legmagasabb katonai kitüntetések
egyikében részesítette őfelsége Krátky József
nagykanizsai telekkönyvvezető fiát és dr.
Krátky István városi főjegyző testvéröccsét,
Krátky Györgyöt, a 20. honvédgyalogezrednek
amputált hős főhadnagyát. A hadlékltményes
111. oszt. vaskoronarendet adományozta neki
az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása
elismeréseül. A Zalai Hirlap olvasói jól tudják
ennek a sablonosan h\'angző Indoklásnak
mélyebb érteimét és teljes jelentőségét. „A
20-as honvédek a világháborúban" clm alatt e
lap hasábjain megjelent napló k maga egész
nagyszerűségében ismertette Krátky főhadnagy
(akkor még csak hadnagy) katonai érdemelt,
azt a haláltmegvető bátorságot, azt az öfökös
jókedvvel párosult elszántságot mellyel végzetes
megsebesülésének pillanatáig valósággal
fanatizálta századának diadalra szomjazó legénységét.
Ily példaadás valóban megérdemli
ezt a rendkívüli elismerést és kitüntetést.
Kovács táblabiró fia orosz badlfoaságban.
Több Ízben megemlékeztünk már dr.
Kovács Oyula kir, Ítélőtáblai bírónak, a nagykanizsai
kir. járásbíróság vezetőjének két
aktiv katonatiszt fiáról, Tiborról és Zoltánról.
Kovács Zoltánról, a győri 19. gyalogezred
főhadnagyáról nemrég azt az értesítést küldték
tiszttársai dr. Kovács Oyula táblabírónak,
hogy fia szeptember 13-án Wolhyniában, az
Ikva folyó melletti frontrészeit csapatával
együtt orosz fogságba került. Az aggodalmas
apát a minap hadifogságba jutott fiának saját
távirata nyugtatta meg, melyet Moszkvából
küldött, közölve, hogy semmi baja nem történt.
Nagykanizsa tejszükségletének biztosítása.
Jeleztük legutóbb, hogy dr. Krátky
István rendőrfőkapltányhelyettes pár napi
gyengélkedése után pénteken hivatalába érkezve
erélyes kézzel látott a kanizsai tejmizériák
megszűntetéséhez. Belátva azt, hogy e
téren csak a személyes közbenjárásnak lehet
eredmér\\ye, szombat délután Füredi János
rendőrtiszt társaságában több környékbeli
községbe kocsizott, s mindjárt első utjának
eredménye 150 liter tejnek Nagykanizsa részére
való biztosítása lett. Dr. Krátky és
Füredi először Magyarszerdahelyre kocsizta*,
ahol a háboru előtt tejcsarnok elnevezés
alatt egy tejgyüjtő központ működött. Ennek
tulajdonosa háborúba vonult, de a felesége
készséggel bocsátotta hatóságunk rendelkezésére
ugy összeköttetéseit, mint az üzletnek
jelenleg teljesen használatlan felszereléseit
Magyarszerdahelyről Hosszúvölgyre, majd
Fűzvölgyre, végül Korpavárra kocsizott a főkapitányhelyettes
és a rendőrtiszt, ahol mindenütt
a tanítókkal és jegyzőkkel tárgyaltak,
akik készséggel ajánlották fel szolgálatalkat
Mindezen tárgyalások és megállapodások
1915. október 908 ZALAI HIRLAP 3 Oldal;
•lapján a Jelzett négy községből összesen
napi 15Ó liter tej biztosíttatod Nagykanizsa
város lakóssiga részére. Ma délelőtt Szpndy
László zalaszentbalázsi körjegyzö kereste fel
a főkapitányhelyettest ennek kérelmére és 300
liter tejre vonatkozólag folytatolt Igen eredményesnek
Ígérkező tárgyalást Ezeken kivDl
még további utánjárást Is foganatosít más
vidékeken a főkapitányhelyettes, mert a tejből
a legnagyobb mennyiség sem tesz <ok és
bármennyinek is akad bőven gazdája.
fl 19—42 éves untaugllcbok Jelentkezése
Nagykanizsán. Teggap délulán nagy érdeklődés
közepette megjelent a már napokkal
ezelőtt bejelentett uj plakát, mely az ujrasorozandó
unlaugllchok Jelentkezéséről szól.
Nagykanizsán holnaputántól, í. hó 13-tól
16-ig terjedő időben kell jelentkezniük a felhívottaknak
és pedig évek szerint az alábbi
napokon: Az 1890-1896. évek között születettek
13-án, szerdán, az 1885—1889. köztlek
14-én, csütörtökön, az 1876—1884. köztiek
15-én, pénteken és az 1873—1875. évbeliek
16-án, szombaton délelőtt 9—12 és
délután 3—5 óráig a város katonaügyl osztályában
(Városház, 11. emelet.) A sorozás,
mint ismeretes, í. hó 27-én kezdődik s tekintettel
arra, hoRy előbb vatószinüleg ismét a
kanizsai járásbelleket sorozzák, Nagykanizsa
város 19—42 éves untaugllchjalt november
hó első napjaiban sorozzák. — Nem kell
jelentkezniük sem az összeírásra, sem pedig
a sorozáson a pénzügyőrségi szolgálatban
levőknek, a vasutaknál, az államvasutak gépgyárában
vagy állami vasgyárakban alkalmazottaknak,
á posla és távírda, valamint a
Dunagözhajózás, a m. klr. folyam és tengerhajózás,
a Délnémet Dunahajózás s más külön
megjelölendő tengerhajózási vállalatok, ezek
gyárainak és műhelyeinek alkalmazottainak.
Nem tartoznak továbbá megjelenni a szemlén
a nyilvánvalóan alkalmatlanok, az orvosok,
katonai havidíjasok és rokkantsági nyugdijasok.
Aki jelentkezési kötelezettségének nem
tesz eleget, kihágást követ el és 15 napig
terjedő elzárással és 200 koronáig terjedhető
pénzbüntetéssel büntetendő.
Előjegyzések a harmadik badikőlcsönre.
A Délzalai takarékpénztár r. t. mint hivatalos
aláirási hely, elfogad előjegyzéseket a harmadik
6%-os nemzeti nadikölcsönre, az eredeti
aláírási feltételek mellett.
Népvándorlás a Koronába. Némi túlzással
egész kis népvándorlásnak lehet nevezni
az általános érdeklődésnek azt a rendkívüli
méretű megnyilatkozását, mellyel az emberek
százai indultak meg tegnap, hogy az európai
hlrü okkultistának, Ben Aroliy Beynek lélekbelátó
bölcsességét hallhassák. Az érdekes
ember látogatói elragadtatással nyilatkoznak
arról a bámulatos képességről, mellyel Ben
Aroliy Bey legrejtettebb gondolataikat, szellemi
és lelki életüknek hajszálnyi pontosságra találó
jellemzését tárja eléjük kezük vonásaiból,
néhány sornyi írásról arcról vagy fényképről.
A rendkívüli ember látogatói mind azzal a
mély hitlel és meggyőződéssel hagyták el
lakását, a Korona szálló 7. számú szobáját,
hogy Ben Aroliy Bey valóban tudja, ml történik
ezer és ezer kilométerekre lévó emberekkel
és látnoki képességei előtt a jövendő
titkain sincsen fátyol.
Pécs felé sincs már badimenetrend.
Nagykanizsáról még a legutóbbi napokban Is
úgyszólván tetjes lehetetlenség volt Pécsre
utaznf, mert Barcson tul még mindig életben
volt a hadlmcnetrend. Mint ma értesitenek
bennünket, a hadimenetrend a barcs-pécsl
vonalon Is megszűnt s ott Ismét a rendes
menetrend lépett életbe. E szerint délután 3
órakor Nagykanizsáról elindulva e s t e ^ - k o r ,
vagy reggel 5-kor elindulva délelőtt 10-kor
Pécsett van az utas. Visszafelé pedig este
*/»8-kor Pécsről elindulva, éjfélkor lehet
Nagykanizsára érkezni Természetesen Oyékényesen
tul, — a külső hadterQleten, — az arcképes
Hgazolványkényszer változatlanul fennáll.
fi 18 évesek bevonulása Nagykanizsán.
Dr. Sabján Oyula polgármester tegnap hirdetményt
bocsátott kl, mellyel a honvédelmi
miniszter f. évi szeptember hó 20-án kelt
körrendelete alapján felhívja mindazon 1897.
évi születésű népfölkelőket, kik folyó hó 15-én
a hadsereghez bevonulni tartoznak, hogy folyó
hó 15-én reggel legkésőbb d. e. 11 óráig a
kiegészítési kerületi parancsnokságnál jelentkezzenek.
Felülflzetések a hadsegélyző hangversenyeken.
A Központi Jóléti Irodának a
Centrál kávéházban f. hó 9-én tartott hangversenyén
felülfizettek: N. N., 1-50-1-50 K,
N. N. 1 K, N. N. 50 fillér. — A f. hó 10-én
tartott hangversenyen: Kohn Márkus 1-50 K,
Vértes Antal 1 K, Toch Miksa, N. N„ N. N.
50—50 fillér. A Jóléti Iroda köszöni a szlv«s
felülfízeléseket
Daleset a Franz malomban. Tegnap este
7 óra tájban egy bepójyázott kezű ember
érkezett a rendőrkapitányságra, hogy bajára
orvost kérjen. Ballcza Antal 31 éves molnár
volt a szerencsétlenül járt, kit a Franz malomban
ért baleset. A molnár egy szíjat dobott
az egyik hajtókerékre, de a szíj lejött onhét,
mire ő utánakapott, de oly szerencsétlenül,
hogy a szíj bal kezét elkapta és a mutató ujját
eltörte. Az első segélyt dr. Ország Lajos
nyújtotta a szerencsétlenül járt embernek, aki
ezután saját lábán a közkórházba ment, ahol
gyógyulásig marad.
Agyonszúrt orosz fogoly. Barcsról jelentik
lapunknak: A közeli Péferfa-pusztán
végzetes kimenetelű szerencsétlenség történt,
amelynek maga az áldozat, egy orosz fogoly
volt a fölidézője. Az történt ugyanis, hogy
a Blcdermann-féle birtokon munkálkodó egyik
orosz hadifogoly valahol bepálinkázott s
belekötött a fölűgyeletre kirendelt katonai
őrbe. Az őr eleinte szép szóval igyekezett a
magáról megfeledkezett foglyot kötelosségteljesltésére
Inteni, de mivel az ellenszegült,
az ór fegyverét használta. A szurony a fogoly
szivén hatolt keresztül s nyomban megölte.
A vizsgálat megindult.
Bömb5l5 Plku .munkában". A 20. honvédgyalogezrednek
szökéseiről híressé váll
közlegénye, Fehér Miklós (haramianeve:
Bömbölő Piku) még mindig siabadon jár
valahol Alsólendva környékén, noha a léi
vármegye csendőrsége nyomoz utánna. Tegnapelőtt
a megrögzött gonosztevő Trelber
József gosztolal szőlőtulajdonos hajlékába
tért be és enni kért. Adtak neki, mire Bömbölő
Piku hálából még aznap éjjel betört
hozzájuk s nagy mennyiségű zsirt és egyéb
élelmiszereket rabolt cl. Azóta megint nyoma
veszett.
Baranyában elfogott zalatncgyel orosz
hadifoglyok. Pécsről közlik velünk: A Drávasztaral
vasúti híd katonai őrsége a napokban
észrevette, hogy a Dráván két orosz, katona
közeledik egy csolnakban Barcsról Eszék felé.
Amikor közelebb értek, rájuk kiáltottak, hogy
kössenek k l ; az oroszok azonban csak tovább
eveztek, amire az őrség fegyverét használta,
az oroszok felé lőtt. A golyók ugyan
nem találták, de a fegyveres figyelmeztetés
már használt, észretéritette a\'muszkákat: kikötöttek.
Elfogatásuk alkalmával kiderült, hogy
már egy hónapja szökésben vannak, a zalamegyei
Akaii község köreiében lévő uradalomban
dolgoztak. Folytonos csavargás közben
éítek a Drávához, melynek partja közelében
akadtak a csolnakra. Beismerték, hogy céljuk
a* volf, hogy hazaszökjenek. — Ugyanex a
tudósítás jelenti azt Is, hogy a baranyamegyei
Csonkamindszentről két, Sellyéről pedig három
orosz hadifogoly szökött meg a napokban.
Felelős sierkesxtó: Q ü r t l « r l á t v á n .
CÍMRE OűYELNl TESSÉK 1 mert csakis »
Kazinczy (Vasutí)-utcában van, • Főúttól
« második házban SZÍVÓS ANTAL roflórás éés látszerész uj flzlete, ahol kltönö
hadiemi ék-órák Is kaphatók. Hibás
éa rossz órákat, ékszert és látszert
Olcsón, gyorsan — felelősségre kljavit —
N a p o n t a e l ő a d á s
I I m m m J m MOZQÓ KÉP-PALOTA
U r ^ n l Q Rozgonyl-ut4. Teltfon 159
Október hó 11., 12. és 13-án hétfőn,
kedden és szerdán kerül színre.
A ripacsfalvi
h o r h p i v ? m m 3 D O l D e i y {üoondsönn
Mukl elvesztette a feleségét, humoros.
Füstbe ment házasság, nevetető bohózat.
Végig a brixenl országúton, természeti,
Blóadátok
m á r
I
tok hétköznapokon 6 ét 9 órakor, I
és ünnepnapon 3,5, 7,9 órakor. L
Tisztelettel érteiitem a nagyérdemű hölgyközönséget,
hogy bécsi utamról már
visszatértem s alkalmam volt a legdlvak
a l a p o k a t
olcsó áron beszerezni. — A legszebb
n f i l HfllaPOK raWáron51 gyönyörű
legdivatosabb fátyolok.
Gyerniekkalapok már 3—4 koronáért
kaphatók, felnőtteknek pedig már
8 koronától feljebb. Gyászkalapokban
és divatos szőrmekalapokban, valamint
menyasszonyi fátyolokban és
koszorúkban állandóan nagy raktár.
Különösen felülvom a t. bülroközönség
figyelmét szőrmemimkálinra. n Elvállalok
szönne-sepka, boa és muff átalnkllásokat
===== a legszebb kivitelben. =
Tisztelettel RQTH LRURR
TíniNl-paletl. nól-dlvatkalap Dzlete.
Egy jó házból való fiu
könyvkötő
tanoncnak felvétetik
a Gutenberg
nyomdában.,
4. oldal. ZALAI HiRLAP 1915. október 11.
Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt
hölgyköz^nséget és régi meg-
•hltt vevőimet, hogy lakásomon Itvő
feíiérnemü raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmeg-,
bizhatóbb beszerzési forrása a legelőkelőbb
céfjek gyártmányainak,
Raktáron tartok May éa
H o l f e l d - f é l e rumburgl
vásznakat, Regen hardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
===== A legfinomabb árukl «=
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgykőzőnséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel G o l d b e r $ e r n é .
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
\' A V Í L Á & 2 T !
Vezérképviselet:
G8IEUEÍI RItMIA:: MIMIM.
festO v á l l a l a ta
M a n l z s a M a r - u . 23
tenl S küifíííl faerezés
mdrvőag Dlőaiötek festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k f i n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, szises vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 1 11
GUTENBERG NYOMDA
HAGYKANIZSA
C s e n g e r y - u t 7. S ü r g ö n y e i m :
G u t e h b o r g n y o m d a

Minden legkisebb nyomtatványrendelést # a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
»
^ ^ ^ Telefon 41. s z á m

Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a ktatíétulaju.pasnál «üterrfceri:-ny»mrfa Míhii és Qoldberger) Nagykanbaa.
III. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. október 11. hétfő 229. számS
társadalmi és közgazdaság) napilap.
SI6flK»t««l Arait I Helytwn bájhoz bordra 1 bórt 1 K.
Efyw Máa 6 tuiáf Vidékre, portán . . 1 hóra |*M K.
NjlltUr •« fclvdetóok ra«gÁllapított Arak s*«rint.
Alapította i
Dr. H A J D l i G Y U L A .
Kiadóhivatalt Ootenbtrf-nyomda C**ag*ry-«t 7.
Teletont Szerkesztőség 41. Kiadóhivatal 41.
..itt. M I I . I
lMonlzsol Bankegyestllet
Mszuénylteóg
mint hivatalos a l á í r á s i hely
már most elfogad Jegyzéseket
a harmadik 6%-os
magyar nemzeti
hadikölcsönre,
eredeti feltételek mellett.
igazi magyar háboru ez, melyben ma- a béke virága kihajt, amit szerb gazság
gyar karok ütnek a magyar fájdalom temetett el. A békéért mennek seregeink
keserű dühével és bosszúvágyával. Szerbiába, hogy kiássák a földből,
Vér és köny ez utolsó dus harmat- amelybe a szerb bérgyilkosok elevenen
esőjét mohón issza a szerb főid. Vér eltemették . . .
és köny termékenyíti a magot, melyből
A z u j b a l k á n i h á b o r u .
ü Magyar Távirati Iroda és fiz E«t mai táviratai. - \' • 1 • -
a O H n e s M f i . BulSúrlo akcióban
I I • —•••!• I ni II Oui-SÉMrii
mentén zajlik le az utolsó felvonása a
nagy tragédiának. — Az események
visszatértek oda, ahonnan kiindultak, a
háborús emésztő tüz újra azt a földet
égeti, ahol először vetett lobbot, ahol
első táplálékát kapta. Az események
sebes perdüléssel váltogatják egymást,
mint a kaleldoskop színei, tegnap még
a lengyel és orvsz síkokon forrtak, azután
átlendültek a francia Champagne
és Flandria földjére és most a szerb
hegyeknél végzik a véres aratást. Szerbia,
a legvéresebb kataklizma felidézője,
halálos ölelésében seregeinknek és a
már akcióba lépő bolgár hadseregnek,
összeroppan, hulláján majd marakodnak
a hollók, de mögöttük jönnek majd a
fehér galambok, a béke hírnökei, hogy
Ujra virág nőjjön a pusztulás fekete
földjein.
A háboru energiája, a rombolás ereje
elérte tetőpontját. — A küzdők megfeszítették
minden erejüket, a döntés mérlegébe
vetették minden akaratukat. Es
útban van már az élet, a mindeneknél
nagyobb rendező, mondván a bűvös,
megváltó szót: nincs további És a parancs,
mely e mostani legvéresebb tusákban
már nem késik tovább, megállítja
a vértengert, lehanyatlanak»a kardot
forgató Izmok, eltűnik a tekintetekből
a gyűlölet és a béke első harangszavának
szelíd hullámai ömölnek széjjel
a levegőben, amely most még fekete
te ködös a hosszú háboru füstjétől.
A végsőkig feszített energiák utolsó
Összecsapása bennünket a régi kedv
frisseségében, a lankadatlan akarat acélos
erejében és régi erőinkhez kapcsolt
uj szövetségesünk, a bolgár nép erejével
való meggyarapodásában talál.
Nekünk, akiket különösen érzékenyen
sebzett a szerb gazság és akiknek van
fizetni valónk mások hibájából elpusztult
sok magyar testvérünk véréért, ez a
mostani leszámolás minden kis részletével
belekapaszkodik\' érzéseinkbe. Az
Bukarest. Az itteril lapok hiteles értesülései
szerint a szerbeknek az osztrákmagyar
és német seregek offenzlvájának
első napjain szenvedett veszteségei óriási
méretűek. A szövetségesek a Dunafrontot
védelmező szerb nehéz tüzérségnek
legnagyobb részét megsemmisítették.
A Zimony és Belgrád
közötti Cigányszigeten hatszáznál több
szerb katona holttestéi temették el. A
Belgrádban. levő katonai kórházakat az
osztrák-magyar hadvezetőség átvette. A
kórházak legnagyobb része a belgrádi\'
utcai harc szerb áldozataival van zsúfolva*
A fő védekezési vonal
a hegyekben van.
Stockholm. A Berllngske Tidende
cimü lap jelenti Párisból: A szerbek fő
védekezési vonala a Dunától 20—30
kilométernyire húzódó hegyekben fan,
éppen ezért előre számoltak a dunai
frontról való visszavonulás szükségességével.
Szerbia nem volt elég erős a
Duna-front védelmére, de a hegyekben
sokkal több kilátással fogla a harcot
felvenni a túlerővel előnyomuló szövetségesekkel.
Az esftz Dunfoneim-sereaet
BulSúrlo ellen viszik.
Lugano. A római Secolonak táviratozzák
Londonból: Az antaní-hadvezetőség
a Dardanellákról az egész angol és
francia ostrmoló sereget el szándékozik
vinni és Bulgária ellen irányítani. Azt
mondják az antant-vezérkarok, teljesen
mindegy, hogy meljlk uton érik el
Konstantinápolyt.
Görög s e g í t s é g e t
kérnek a szerb lapok.
Szófia. A szerb lapok napok óta a
szerb-görög véd és dac-szövetségi szerződés
magyarázatával vannak tele és
mindegyre követelőbb hangon sürgetik
Görögországnak Szerbia mellett való
azonnali fegyveres közbelépését.
A Danin elíoíott munltiós halók.
Galac, A „Belgrád" nevü orosz
gőzöst öt uszályhajóval együtt, melyek
a Dunán Szerbia részére rengeteg
muníciót vittek, Lompalaaka
bolgárvdunai kikötő előtt « bolgár
határőrök feltartóztatták és lefoglalták./
Majdnem még két. orosz
munlcftiszállltmány, mely 8 uszályból
állt, hasonló sorsra jutott, de
ezek még idejében visszamenekültek
a Dunának mindkét oldalon
román partoktól határolt részére.
Montenegró
is fél az offenzivánktól.
Rotterdam. A londoni Central News
jelenti Rómából: A montenegróiak a
Cattaro fölötti Lowcen magaslatait lázas
sietséggel erőíitik, mert számolnak a
német és osztrák-magyar hadseregek Itt
Is várható támadásával, mellyel szemben
a Iegkétségbeesettebb védekezésre készülnek.
A Dardanelláknál
elsülyesztett angol hajók.
Konstantinápoly. A török nagy főhadiszállás
jelenti: A minap a Dardanellák
körül cirkáló német tengeralattjárók
egyike egy óriási angol szállítógőzöst,
majd az „Arabla" nevü 8000
tonnás segédcirkálót elsülyesztette. k
Románi semlegessége
ós a görög sajtó.
„Romínlif Beuzorúbla megszállódnak clkalmax
plllanslúra vAr"
/
Brassó. A ma Ideérkezett bukaresti
lapok jelentik: A görög kormány lapja,
a „Halll", reprodukálja az athéni sajtó
Információit részint szalonikii forrásokból,
amelyek szerint at román kormány
ismételten kijelentette, hogy amennyiben
Bulgária Szerbiával, vagy Görögországgal
hadi állapotba lépne, akkor Is fenn-
tartaná eddigi semlegességét. Abba ti az
esetben azonban, há az oroszok teljesen
kiürítenék Be$sLaráblt és a németosztrák-
magyar csapatok oda bevonulnának,
Románia e/érkezettnek látná K
pillanatot, hogy semlegessége jutalmául
Besszaráblára vonatkozólag kinyilatkoztassa
Igényét.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér: Az oroszok tegnap se
tiagyták abba támadásaikat, amelyek mint eddig,
ugy most is eredménytelenek voltak.
Keicfealiciában, ahol a legutóbbi napokban
véghezvitt támadások alkalmával egyes orosz
csapattestek létszámuk felét vesztették, el a
Strypa harcvonalat támadták meg. A visszavert
ellenség egyes helyeken rendetlen menekülésben
hagyta el a csatateret. Wolhiniában
egyik hadosztályunk akadályai előtt egy támadás
visszaverése után 500 orosz hullát
számláltak meg. A foglyok tegnap jelentett
száma ujabb ezerrel növekedett. Az ellenség
ama szándékát, hogy Cartorljszktöt északra
újra a Styr nyugati partjára jusson át, tüzeléssel
meghiúsítottuk.
Olasz hadszíntér: A helyzet az egész harcvonalon
változatlan. Az ellenség már nem
szánta rá magát a vllgereuthí fensik ellen nagyobb
támadásra. Kisebb csapatok előretörései
összeomlottak. Az olaszok itt az utóbbi
napokban mintegy 2000 embert vesztettek.
Délkeleti hadszintér: A cs. és kir. csapatok
a Macsvábán és Obrenovácztól északra
sikeresen nyomulnak elő. A Belgrádba bevonult
osztrák-magyar és német ezredek a várost
elkeseredett utcai harcok után megtisztították
az ellenségtől és most a délkeletre és
délnyugatra fekvő magaslatok ellen intéznek
támadást. A folyam mentén lejebb szövetségeseink
nagy haderővel jutottak már át a
Duna déli partjára és az ellenséget több állásból
vetették ki. A parancsnokok és a csapatok
a nagy kiterjedésű folyamterületen való
átkelés nehézségeinek legyőzése után jelentéseikben
meleg elismeréssel emlékeznek meg
derék hidászaink fáradhatatlan hősies tevékenységéről
és a Duna flotüla önfeláldozó
közreműködéséről.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin, A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér: A Soucheztől keletre
emelkedő magaslatokon a franciák elvesztettek
néhány árkot. Egy géppuskájuk is kezünkre
jutott. A Champagneban Tahurenál
elvesztett területből négy kilométer szélességben
ellentámadással száz métert szereztünk
vissza.
Keleti hadszintér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja: Az oroszok megkísérelték, hogy
Harbulowkánál Dünaburgtól nyugatra a tőlük
elragadott állásokat ismét hatalmukba kerítsék.
Heves közelharcokra került a sor, melyek
az ellenség visszaverésével végződtek. A
Dünaburg—Poniewieczi vasúttól északra llukstól
nyugatra körülbelül nyolc kilométer szélességben
.elfoglaltuk az ellenség állásait. Hat
tisztet és hétszázötven főnyi legénységet elfogtunk
és öt géppuskát zsákmányoltunk.
Lipót bajor herceg tábornagy, hadcsoportja:
Ujabb esemény nem lörtent. Linsingen tábornok
hadcsoportja: Hinsktól délnyugatra rohammal
elfoglaltuk Síncyszy községet. —
Kuchocka—Wolánál, valamint jeziercl környékén
a lovasharcok tartanak. Rafalowka és
a Kowel—rovnát vasút köttl arcvonalon az
ellenség többszörös előretörését visszavertük
es hAromsiáínyolcvanhárotn oroszt elfogtunk.
Bólhmer gról tábornok hadjerege Tarnopoltól
északnyugatra nagy erőket vert vissza.
Balkáni hadszintér: Belgrád város, valamint
a délnyugatra és délkeletre emelkedő magaslatok
küzdelem után birtokunkban vannak.
Tovább keletre szintén visszavertük at ellenséget,
aftol ellentállott. Csapataink tovább
nyomulnak előre.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
A Néptakarékpéíiztár Részvénytársaság
Nagykanizsán
mint a m. klr. PénzQgymlnlster által
— kijelölt hivatalos aláírási hely —
elfogad jegyzéseket a 6%-os IILhaiiire e r e d e t i feltételek mellett.
A jegyzés céljaira 10% készpénz
lefizetése ellenében, 90% kölcsönt
ad az intézet bárkinek 1—2 évi időtartamra,
6% kamat mellett.
H B R E B L
A harmoülU IurölKMn.
Tegnap bocsátotta nyilvánosságra a magyar
kormány a harmadik hadikölcsön jegyzésére
vonatkozó aláírási felhívást. Harmadszor lordul
a nemzet a magyar társadalomhoz, hogy
anyagi erejét állítsa az ország élet-halál küzdelmének
szolgálatába s áldozatkészségével
és okosságával segitse elő a végleges győzelem
kivívását, és a béke eljövetelét. Minden
alap megvan a reményre, hogy az ország
teljességében átérti és átérzi a harmadik
állami emisszió impozáns sikerének végtelen
nagy fontosságát s minden t erejével azon lesz,
hogy a hármadik hadikölcsönt még az első
kettőnél Is tényesebb győzelemre segítse.
Elsősorban a polgári társadalom lelkessége,
áldozatkészsége és önfeláldozása kell, hogy
melegét .és erejét éreztesse az uj hadikölcsön
akcióban. Északon magyar szuronyok erdeje
csillog, délen hős katonáink nyomulnak előre
szerb földön, nyugaton rendületlen áll a német
ércfal és a Dardanelláknál büszkén ragyog
a török félhold: lehetetlen, hogy Ilyen
körülmények között elmaradjon az ország lelkes
tettrekészsége s ne érezze mindenki,
hogy a front mögött dolgozó polgárságnak
méltónak kell bizonyulni győzelmes hadseregünkhöz.
Meg kell adni a módot, hogy katonáinknak
elegendő muníciójuk, élelmük, meleg
ruhájuk legyen: bőségben és könnyen kell
előteremteni az ezekhez szükséges anyagi
eszközöket.
De nemcsak a társadalom önfeláldozására
appellál a nemzet a harmadik járadékkölcsön
kibocsátásakor: hanem a polgári okosságra
és józanságra is. A harmadik hadikölcsönre
jegyezni ugyanis nemcsak hazafias kötelesség,
de jó üzlet is. A gyümölcsözetlenül heverő
tőkék biztos és rentábilis elhelyezésire sohasem
volt jobb alkalom, mint most: a kibocsátásra
kerülő adómentes járadék-kötvények:
6%-kal kamatoztatnak. Ha a jegyzés alkalmával
az egész összeg befizettetik, a kötvények
árfolyama: 97 K 10 f. Ha a befizetés
Október 30-tól novéWbér 17-ig történik: 97 K
40 fillér, ha pedig a jegyzés részletfizetéssel
történik: 93 korona. Ez árfolyamok alapján
a harmadik hadikölcsönkötvények tulajdonképpen
6.22% kamatozást nyújtattak. Az öt
éven át megtartott zárott kötvényeknél a hozadék
6.80%-ra emelkedik. «
Senkinek nem szabad hiányozni a hadikölcsön
jegyzők listájából: gazdagnak és szegénynek,
világi é$ égyházi embernek, kicsinek
és nagynak egyaránt részt kpír vennie a jegyzésben,
hogy az emisszió sikere nagy és
döntő, barátaink előtt felemelő, ellenségeinket
pedig megfélemlítő legyen. Skent a hitünk,
hogy a nagyszerű német példa lebegve előttünk,
anyagi erőkifejtésünk eredménye tulfogja
szárnyalni a pénzügyi korraáry várakozását.
Krátky György k i t ü n t e t é s e a v a s k o r o n a -
r e n d d e L A legmagasabb katonai kitüntetések
egyikében részesítette őfelsége Krátky József
nagykanizsai telekkönyvvezető fiát és dr.
Krátky István városi főjegyző testvéröccsét,
Krátky Györgyöt, a 20. honvédgyalogezrednek
amputált hős főhadnagyát. A hadlékltményes
111. oszt. vaskoronarendet adományozta neki
az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása
elismeréseül. A Zalai Hirlap olvasói jól tudják
ennek a sablonosan h\'angző Indoklásnak
mélyebb érteimét és teljes jelentőségét. „A
20-as honvédek a világháborúban" clm alatt e
lap hasábjain megjelent napló k maga egész
nagyszerűségében ismertette Krátky főhadnagy
(akkor még csak hadnagy) katonai érdemelt,
azt a haláltmegvető bátorságot, azt az öfökös
jókedvvel párosult elszántságot mellyel végzetes
megsebesülésének pillanatáig valósággal
fanatizálta századának diadalra szomjazó legénységét.
Ily példaadás valóban megérdemli
ezt a rendkívüli elismerést és kitüntetést.
Kovács t á b l a b i r ó fia o r o s z b a d l f o a s á g -
ban. Több Ízben megemlékeztünk már dr.
Kovács Oyula kir, Ítélőtáblai bírónak, a nagykanizsai
kir. járásbíróság vezetőjének két
aktiv katonatiszt fiáról, Tiborról és Zoltánról.
Kovács Zoltánról, a győri 19. gyalogezred
főhadnagyáról nemrég azt az értesítést küldték
tiszttársai dr. Kovács Oyula táblabírónak,
hogy fia szeptember 13-án Wolhyniában, az
Ikva folyó melletti frontrészeit csapatával
együtt orosz fogságba került. Az aggodalmas
apát a minap hadifogságba jutott fiának saját
távirata nyugtatta meg, melyet Moszkvából
küldött, közölve, hogy semmi baja nem történt.
N a g y k a n i z s a tejszükségletének biztos
í t á s a . Jeleztük legutóbb, hogy dr. Krátky
István rendőrfőkapltányhelyettes pár napi
gyengélkedése után pénteken hivatalába érkezve
erélyes kézzel látott a kanizsai tejmizériák
megszűntetéséhez. Belátva azt, hogy e
téren csak a személyes közbenjárásnak lehet
eredmér\\ye, szombat délután Füredi János
rendőrtiszt társaságában több környékbeli
községbe kocsizott, s mindjárt első utjának
eredménye 150 liter tejnek Nagykanizsa részére
való biztosítása lett. Dr. Krátky és
Füredi először Magyarszerdahelyre kocsizta*,
ahol a háboru előtt tejcsarnok elnevezés
alatt egy tejgyüjtő központ működött. Ennek
tulajdonosa háborúba vonult, de a felesége
készséggel bocsátotta hatóságunk rendelkezésére
ugy összeköttetéseit, mint az üzletnek
jelenleg teljesen használatlan felszereléseit
Magyarszerdahelyről Hosszúvölgyre, majd
Fűzvölgyre, végül Korpavárra kocsizott a főkapitányhelyettes
és a rendőrtiszt, ahol mindenütt
a tanítókkal és jegyzőkkel tárgyaltak,
akik készséggel ajánlották fel szolgálatalkat
Mindezen tárgyalások és megállapodások
1915. október 908 ZALAI HIRLAP 3 Oldal;
•lapján a Jelzett négy községből összesen
napi 15Ó liter tej biztosíttatod Nagykanizsa
város lakóssiga részére. Ma délelőtt Szpndy
László zalaszentbalázsi körjegyzö kereste fel
a főkapitányhelyettest ennek kérelmére és 300
liter tejre vonatkozólag folytatolt Igen eredményesnek
Ígérkező tárgyalást Ezeken kivDl
még további utánjárást Is foganatosít más
vidékeken a főkapitányhelyettes, mert a tejből
a legnagyobb mennyiség sem tesz <ok és
bármennyinek is akad bőven gazdája.
fl 19—42 éves untaugllcbok Jelentkezése
Nagykanizsán. Teggap délulán nagy érdeklődés
közepette megjelent a már napokkal
ezelőtt bejelentett uj plakát, mely az ujrasorozandó
unlaugllchok Jelentkezéséről szól.
Nagykanizsán holnaputántól, í. hó 13-tól
16-ig terjedő időben kell jelentkezniük a felhívottaknak
és pedig évek szerint az alábbi
napokon: Az 1890-1896. évek között születettek
13-án, szerdán, az 1885—1889. köztlek
14-én, csütörtökön, az 1876—1884. köztiek
15-én, pénteken és az 1873—1875. évbeliek
16-án, szombaton délelőtt 9—12 és
délután 3—5 óráig a város katonaügyl osztályában
(Városház, 11. emelet.) A sorozás,
mint ismeretes, í. hó 27-én kezdődik s tekintettel
arra, hoRy előbb vatószinüleg ismét a
kanizsai járásbelleket sorozzák, Nagykanizsa
város 19—42 éves untaugllchjalt november
hó első napjaiban sorozzák. — Nem kell
jelentkezniük sem az összeírásra, sem pedig
a sorozáson a pénzügyőrségi szolgálatban
levőknek, a vasutaknál, az államvasutak gépgyárában
vagy állami vasgyárakban alkalmazottaknak,
á posla és távírda, valamint a
Dunagözhajózás, a m. klr. folyam és tengerhajózás,
a Délnémet Dunahajózás s más külön
megjelölendő tengerhajózási vállalatok, ezek
gyárainak és műhelyeinek alkalmazottainak.
Nem tartoznak továbbá megjelenni a szemlén
a nyilvánvalóan alkalmatlanok, az orvosok,
katonai havidíjasok és rokkantsági nyugdijasok.
Aki jelentkezési kötelezettségének nem
tesz eleget, kihágást követ el és 15 napig
terjedő elzárással és 200 koronáig terjedhető
pénzbüntetéssel büntetendő.
Előjegyzések a harmadik badikőlcsönre.
A Délzalai takarékpénztár r. t. mint hivatalos
aláirási hely, elfogad előjegyzéseket a harmadik
6%-os nemzeti nadikölcsönre, az eredeti
aláírási feltételek mellett.
Népvándorlás a Koronába. Némi túlzással
egész kis népvándorlásnak lehet nevezni
az általános érdeklődésnek azt a rendkívüli
méretű megnyilatkozását, mellyel az emberek
százai indultak meg tegnap, hogy az európai
hlrü okkultistának, Ben Aroliy Beynek lélekbelátó
bölcsességét hallhassák. Az érdekes
ember látogatói elragadtatással nyilatkoznak
arról a bámulatos képességről, mellyel Ben
Aroliy Bey legrejtettebb gondolataikat, szellemi
és lelki életüknek hajszálnyi pontosságra találó
jellemzését tárja eléjük kezük vonásaiból,
néhány sornyi írásról arcról vagy fényképről.
A rendkívüli ember látogatói mind azzal a
mély hitlel és meggyőződéssel hagyták el
lakását, a Korona szálló 7. számú szobáját,
hogy Ben Aroliy Bey valóban tudja, ml történik
ezer és ezer kilométerekre lévó emberekkel
és látnoki képességei előtt a jövendő
titkain sincsen fátyol.
Pécs felé sincs már badimenetrend.
Nagykanizsáról még a legutóbbi napokban Is
úgyszólván tetjes lehetetlenség volt Pécsre
utaznf, mert Barcson tul még mindig életben
volt a hadlmcnetrend. Mint ma értesitenek
bennünket, a hadimenetrend a barcs-pécsl
vonalon Is megszűnt s ott Ismét a rendes
menetrend lépett életbe. E szerint délután 3
órakor Nagykanizsáról elindulva e s t e ^ - k o r ,
vagy reggel 5-kor elindulva délelőtt 10-kor
Pécsett van az utas. Visszafelé pedig este
*/»8-kor Pécsről elindulva, éjfélkor lehet
Nagykanizsára érkezni Természetesen Oyékényesen
tul, — a külső hadterQleten, — az arcképes
Hgazolványkényszer változatlanul fennáll.
fi 18 évesek bevonulása Nagykanizsán.
Dr. Sabján Oyula polgármester tegnap hirdetményt
bocsátott kl, mellyel a honvédelmi
miniszter f. évi szeptember hó 20-án kelt
körrendelete alapján felhívja mindazon 1897.
évi születésű népfölkelőket, kik folyó hó 15-én
a hadsereghez bevonulni tartoznak, hogy folyó
hó 15-én reggel legkésőbb d. e. 11 óráig a
kiegészítési kerületi parancsnokságnál jelentkezzenek.
Felülflzetések a hadsegélyző hangversenyeken.
A Központi Jóléti Irodának a
Centrál kávéházban f. hó 9-én tartott hangversenyén
felülfizettek: N. N., 1-50-1-50 K,
N. N. 1 K, N. N. 50 fillér. — A f. hó 10-én
tartott hangversenyen: Kohn Márkus 1-50 K,
Vértes Antal 1 K, Toch Miksa, N. N„ N. N.
50—50 fillér. A Jóléti Iroda köszöni a szlv«s
felülfízeléseket
Daleset a Franz malomban. Tegnap este
7 óra tájban egy bepójyázott kezű ember
érkezett a rendőrkapitányságra, hogy bajára
orvost kérjen. Ballcza Antal 31 éves molnár
volt a szerencsétlenül járt, kit a Franz malomban
ért baleset. A molnár egy szíjat dobott
az egyik hajtókerékre, de a szíj lejött onhét,
mire ő utánakapott, de oly szerencsétlenül,
hogy a szíj bal kezét elkapta és a mutató ujját
eltörte. Az első segélyt dr. Ország Lajos
nyújtotta a szerencsétlenül járt embernek, aki
ezután saját lábán a közkórházba ment, ahol
gyógyulásig marad.
Agyonszúrt orosz fogoly. Barcsról jelentik
lapunknak: A közeli Péferfa-pusztán
végzetes kimenetelű szerencsétlenség történt,
amelynek maga az áldozat, egy orosz fogoly
volt a fölidézője. Az történt ugyanis, hogy
a Blcdermann-féle birtokon munkálkodó egyik
orosz hadifogoly valahol bepálinkázott s
belekötött a fölűgyeletre kirendelt katonai
őrbe. Az őr eleinte szép szóval igyekezett a
magáról megfeledkezett foglyot kötelosségteljesltésére
Inteni, de mivel az ellenszegült,
az ór fegyverét használta. A szurony a fogoly
szivén hatolt keresztül s nyomban megölte.
A vizsgálat megindult.
Bömb5l5 Plku .munkában". A 20. honvédgyalogezrednek
szökéseiről híressé váll
közlegénye, Fehér Miklós (haramianeve:
Bömbölő Piku) még mindig siabadon jár
valahol Alsólendva környékén, noha a léi
vármegye csendőrsége nyomoz utánna. Tegnapelőtt
a megrögzött gonosztevő Trelber
József gosztolal szőlőtulajdonos hajlékába
tért be és enni kért. Adtak neki, mire Bömbölő
Piku hálából még aznap éjjel betört
hozzájuk s nagy mennyiségű zsirt és egyéb
élelmiszereket rabolt cl. Azóta megint nyoma
veszett.
Baranyában elfogott zalatncgyel orosz
hadifoglyok. Pécsről közlik velünk: A Drávasztaral
vasúti híd katonai őrsége a napokban
észrevette, hogy a Dráván két orosz, katona
közeledik egy csolnakban Barcsról Eszék felé.
Amikor közelebb értek, rájuk kiáltottak, hogy
kössenek k l ; az oroszok azonban csak tovább
eveztek, amire az őrség fegyverét használta,
az oroszok felé lőtt. A golyók ugyan
nem találták, de a fegyveres figyelmeztetés
már használt, észretéritette a\'muszkákat: kikötöttek.
Elfogatásuk alkalmával kiderült, hogy
már egy hónapja szökésben vannak, a zalamegyei
Akaii község köreiében lévő uradalomban
dolgoztak. Folytonos csavargás közben
éítek a Drávához, melynek partja közelében
akadtak a csolnakra. Beismerték, hogy céljuk
a* volf, hogy hazaszökjenek. — Ugyanex a
tudósítás jelenti azt Is, hogy a baranyamegyei
Csonkamindszentről két, Sellyéről pedig három
orosz hadifogoly szökött meg a napokban.
Felelős sierkesxtó: Q ü r t l « r látván.
CÍMRE OűYELNl TESSÉK 1 mert csakis »
Kazinczy (Vasutí)-utcában van, • Főúttól
« második házban SZÍVÓS ANTAL roflórás éés látszerész uj flzlete, ahol kltönö
hadiemi ék-órák Is kaphatók. Hibás
éa rossz órákat, ékszert és látszert
Olcsón, gyorsan — felelősségre kljavit —
N a p o n t a e l ő a d á s
IU I rm ^m nm lJ Qm RMoOzgZoQnyÓl -uKt4É.P T- PelAtfLoOn 1T5A9
Október hó 11., 12. és 13-án hétfőn,
kedden és szerdán kerül színre.
A ripacsfalvi
horhpiv? m m 3
D O l D e i y {üoondsönn
Mukl elvesztette a feleségét, humoros.
Füstbe ment házasság, nevetető bohózat.
Végig a brixenl országúton, természeti,
Blóadátok
m á r
I
tok hétköznapokon 6 ét 9 órakor, I
és ünnepnapon 3,5, 7,9 órakor. L
Tisztelettel érteiitem a nagyérdemű hölgyközönséget,
hogy bécsi utamról már
visszatértem s alkalmam volt a legdlvak
a l a p o k a t
olcsó áron beszerezni. — A legszebb
n f i l H f l l a P O K raWáron51 gyönyörű legdivatosabb fátyolok.
Gyerniekkalapok már 3—4 koronáért
kaphatók, felnőtteknek pedig már
8 koronától feljebb. Gyászkalapokban
és divatos szőrmekalapokban, valamint
menyasszonyi fátyolokban és
koszorúkban állandóan nagy raktár.
Különösen felülvom a t. bülroközönség
figyelmét szőrmemimkálinra. n Elvállalok
szönne-sepka, boa és muff átalnkllásokat
===== a legszebb kivitelben. =
Tisztelettel RQTH LRURR
TíniNl-paletl. nól-dlvatkalap Dzlete.
Egy jó házból való fiu
k ö n y v k ö t ő
tanoncnak felvétetik
a Gutenberg
nyomdában.,
4. oldal.
ZALAI HiRLAP 1915. október 11.
Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt
hölgyköz^nséget és régi meg-
•hltt vevőimet, hogy lakásomon Itvő
feíiérnemü raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmeg-,
bizhatóbb beszerzési forrása a legelőkelőbb
céfjek gyártmányainak,
Raktáron tartok May éa
H olfeld-féle rumburgl
vásznakat, Regen hardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
===== A legfinomabb árukl «=
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgykőzőnséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel Goldber$erné.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
\'AVÍLÁ&2T!
Vezérképviselet:
G8IEUEÍI RItMIA:: MIMIM.
festO vállalata
M a n l z s a M a r - u . 23
tenl S küifíííl faerezés
mdrvőag Dlőaiötek festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k f i n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, szises vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 1 11
GUTENBERG NYOMDA
HAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
G u t e h b o r g n y o m d a

Minden legkisebb nyomtatványrendelést # a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
»
^ ^ ^ Telefon 41. szám

Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a ktatíétulaju.pasnál «üterrfceri:-ny»mrfa Míhii és Qoldberger) Nagykanbaa.
III* évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 11. szombat 200. szám
társadalmi éa közgazdasági napilap.
• lOriKvtéal * r a k i Helyben hixhox hordra 1 bóra 1 K.
KUN tUa 6 lillór Vidékre, poítán . . 1 bóra 1*50 K.
Nj\'Jtltr *t hlrdetének mo^llapltott Arak axerlnt.
Alapította t
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatalt Ontenberfc-nyomda Cienzery-flt 7. tráw.
Telefont SxerkeMtóíé* él. KladóhlraUI 41.
T HniyRoital Bnnhesyesület
= RÉSíl/énytúKDSúg =
mint hivatalos aláírási hely
már most elfogad jegyzéseket
a harmadik 6%-os
magyar nemzeti
hölgy: én már nem merek a piacra
menni, mert ha 10 t fillért Ígérek egy
tojásért, leQtik a kalapot a fejemről.
Igy van: a rendőrség nemcsak a kofákkal,
hanem a vásárlók egy részével
is harcba keveredik, ha követeli a maximális
árak betartását. Es — a közönség
eme bőkezű része meg is érdemelné,
hogy a zsaroló kofákkal egyenlő
bánásmódban részesüljön s a piacon
való vásárlástól eltiltsák. A kímélet, tapintat
Itt keveset használ. Büntetésre,
megtorlásra van szükség, mert ha az
élelmiszerek árát továbbra is ily hallatlan
arányban drágítják, akkor aki a télen
majd egy tojást tud venni, kiírják a
nevét az újságba.
eredeti feltételek mellett.
A piaci maximális azt az árt Jelenti, amelyen nem lehet
vásárolni. Vagyis maximális árak volnának,
de nincsenek, akik azért árusítsanak.
Es hlgyjék el, hogy a közönség
egy nagy része akarta e lehetetlen állapotokat,
amelyek a többi* vásárlót is,
teljesen kiszolgáltatják az eladók önkényének.
Á vásárlók egy részének nagyon
sok pénzük van, annyira sok,
hogy minden árt megfizet a piacon,
csak kapjon elég tojást, vajat, tejfölt,
csirkét, zöldséget, gyümölcsöt. Nem azt
kérdezi: mennyiért adja, hanem ; mennyi
van belőle. És a kofáknak jó érzékük
van, alapos emberismeretük már a közeledő
vevőről is megmondja, hogy az
ő emberük-e, vagy „smucianer" a nagysága,
aki a maximális árakon akar vásárolni.
Mert az a legnagyobb gonosztett,
a legför\'elmesebb cselekedett, ha
valaki a maximális árakra hivatkozik.
Ugyancsak siessen elhordani az irháját.
Es igy a maximális árak jól festenek
papiron, de gyakorlati jelentőségük
ugyan kevés van. A rendőrség bizonyára
szintén tudja ezt, de nem sokat
tehet ellene, mert mint fentebb irtuk, a
közönség egy részének nem kel\'enek a
meghatározott árak, neki az az egy-két
korona nem „dlíferál", a vásárlók má-
*lk része pedig hallgatva, nyugodtan
türi a kofák garázdálkodását, mert ha
szól, ugyancsak szégyenletes botrányban
lehet része. Ezért jegyezte meg egy
Az uj balkáni háború. — n Magyar Távirati Iroda és fiz Est mai táviratai.
Négy irányból
támadjuk Szerbiát.
Bukarest. Az »Unlversul« jelenti: Az
osztrák-magyar monarchia és Németország
haderői négy Irányból törnél
előre északról dél íelé Szerbiában,
négy elönyomulásl vonal a következő
1., Obrenováctól a Kolubara foly<!
völgye. 2., a BelgrácU~S;.cú;cndria vonal,
3., a Macsva és Pozserovác
vidéke. — A Macsvában állandóan
rendkívül heves harcok folynak. Odébb
keletre a monarchia csapatai áthaladtak
a Belgrádtól délre emelkedő magaslatokon.
Itt már a legközelebbi órákban
Igen heves és nagy arányú harcok várhatók.
A szerbek kétségbeesetten
védik a belgrád—nisl vasutat,
melynek megszerzése a monarchia
és Németország Szerbia elleni hadjáratának
legfőbb célját képezi.
Bulgária akcióbalépés előtt.
Bukarest. A Dimineata jelenti Szófiából
; A kormány környezetéből származó
hírek szerint a bolgár kormány elhatározta,
hogy a legközelebb állást foglal
Szerbia ellen. Bulgáriának Szerbiához
Intézendő hadüzenete a legrövidebb
időn belül várható.
A kétségbeesés háborúja.
Szófia. Bulgária volt nisi követe,
Csapraslkow egy szófiai lap szerkesztője
előtt a következőket mondotta a
már folyamaiban levő és a bolgárok
közbelépésével folytatódó szerb háborúról
:
— Éz a háború a kétségbeesés háborúja
lesz. A szerbek utolsó csepp
vérükig védeni fogják országukat, de a
háborúnak más vége nem lehet, mint
teljes nemzeti megsemmisülésük. A
Karagyorgyevics dinasztia Albánián és
Olaszországon át Svájcba lesz kénytelen
menekülni/ ahol Péter király ismét
bérelhet Oenlben egy hónapos szobát,
honnét tizenhárom évvel ezelőtt eli .dult,
hogy álmait megvalósítsa.
A bolgár király
figyelmeztetése Franclaorszúshoz.
Szófia. Ferdinánd bolgár király néhány
órával eltávozása előtt fogadta a szófiai
francia követet, akinek a következőket
mondotta;
— Vigasztalhatatlan vagyok, hogy
excellenciád Is eltávozik s hogy ily—
képpen Francikországot is ellenségeink
között kell látnom. Az én ereimben is
francia vér folyik, de azért szilárd meggyőződésem,
hogy Németország és
az osztrák-magyar monarchia fognak
győzni. Adja át figyelmeztetésemet
a-francia kormánynak, hogy
kössenek mielőbb békét, mert csak
ez mentheti meg Franciaországot
a végső pusztulástól.
Három bolgár hadsereg.
Rotterdam. A Times közli, hogy a
bolgár hadsereg mozgósítása teljesen
befejeződött és már a hadseregek fel-
AIII. Nemzeti Hadi-kölcsönre a magy. kir. kormány által közzétett eredeti aláírási feltételek mellett
isti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai fiókja
már most fogad el bejelentéseket!
fl Jegyzések megKfinpMsérg a üiiiük magas MmflnöKet nyalt rendklyfll elönydi \'leltételek mellitt.
vonulása is megtörtént. Három bolgár
hadsereg van. A Szerbia ellen induló
hadsereget Boljaslew tábornok vezeti s
annak fő iránya Üszküb, első célja pedig
a Ni?—szaloniki vasúti összeköttetés
elvágása. A jnásodik bolgár hadsereg a
görög határon ál! s a harmadik Románia
határán figyeli az esemenyeket.
Bulgária kész a háborúra.
Szófia. Naidenow bolgár hadügyminiszter
egy újságíró kéfdésérc a következőket
mondotta:
— A beszédek ideje elmúlt s elérkezett
a cselekvés, a tettek ideje. Bulgária
teljesen készen Ali immár, hogy ellenségeivel
leszámoljon.
Kétségbeesés Nisben.
Rotterdam. A londoni Daily Telegraph
jelenti Nisből: A szerbek háborús fővárosában,
Nisben már nem tagadják,
hogy a német és osztrák-magyar seregek
az egész Duna és Szávafrontot átlépték.
Nisben leírhatatlanul nyomott a
hangulat és az a meggyőződés kezd
uralkodóvá válni, hogy-a szövetségesek
offenzívája legközelebb teljes eredményre
fog vezetni.
Höfer jelentése.
, Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér: Az otoszok tegnap az
egész északkeleti harcvonalunkon lényegesen
alábbhagytak támadásaikkal. Az ellenség csak
a Strypa melletti hadállásaink ellen intézett
néhány támadást, melyek ép mint az előző
napokon, ránézve teljes balsikerrel végződlek.
Delcznicn és az alsó Styr közötti szakaszon
az ellenséget északdél felé vetettük vissza.
Qtosz hadszintér: Tegnap a délnyugati
harcvonalon sem voltak nagyobb harcok. Az
olaszoknak a Mrzli Vrh ellen intézett támadását
már tüzérségünk tüzelése meghiúsította.
Délkeleti hadszíntér; Macsvában és Obrenovácznál
az osztrák-magyar és német csapatok
kiűzték a szerbeket a várostól délkeletre
és délnyugatra ievó elsáncolt állásokból.
Itt-a ml csapataink rohammal vették bc a
Zöldhegyet és a Veki Vracart. Szemendria éj
Pozsarevác körül szövetségeseink hadosztályai
ismét tetemesen tért nyertek. Belgrád bevételénél
a cs. és kir. csapatok kilenc hajóágy
ut, huszonhat tábori ágyúcsövei, egy fényszórót,
számos puskát, sok lószert és egyéb
hadianyagot zsákmányoltak. Tiz tisztet és
hatszáz főnyt legénységet elfogtak. Az ellenség
véres vesztesége igen nagy volt. A dunai
tlottilla számos folyamaknát és orosz íengeri
aknát emelt kl.
Hőíer Altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyíöhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: Soíjchez, Neuville környékén\'
és Champagneban Le Mesnlltól északkeletre
visszavertük az ellenség kézigránát
támadásait. Somme Pynél a Champagneban
és a Maas magaslatokon Hapchantetöl nyugatra
légi harcban egy-egy Irancia kétledeiü
repülőgépet lőttünk lc. Bois de Pretretöl délre
egy megfigyelő repülőgépet vesztettünk.
Keleti hadszintér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja : A DOnaburg előtt és Vysytől
északkeletre visszavertük az oroszok támadásalt.
Smorgontól nyugatra lelőttünk egy ellenséges
repülőgépet. Lipót bajor herceg tábornagy
. hadcsoportja : A Kuchoka—Wola
környékén vivott lovasharcokban az ellenséget
a Bezlnlnja és Wiesislucka szakasz mögé
vetettük vissza. Az ellenséget elüztük. Óról
Bothmer tábornok hadserege újból visszautasított
erős ellenséges támadásokat. A német
csapatok elfoglalták Hlodyktél délre, a Sereth
mellett Tarnopoltól 15 kilométernyire északnyugatra
emelkedő magaslatot és a Hlanky
faluból ellenünk intézett három orosz előretörést
visszaverték.
Balkáni hadszintér: A Drina mellett további
harcok fejlődnek. A Sabac és Gradiste közti
arcvonalon a dunai átkelés befejezést nyert.
Belgrádtól délre elfoglaltuk a magaslatokat.
Zarkowow és Ninjewó között tovább keletre
támadás folyamatban van. A rami Dunahajlásban
rbhamma! elfoglaltuk Anathema állását.
Tovább lefelé hclyenkint ágyuharcok vannak.
A német csapatok eddig tizennégy tisztet,
1542 tőnyi legénységet fogtak cl cs 17 ágyút,
köztük 7 nehezet, valamint öt géppuskát
zsákmányoltak.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Az uj sorozások
Háromféle minősítés lesz.
— Saját tudósítónktól. —
Amióta vasárnap délután megjelent a városháza
kapuján és az utcasarkokon a legújabb
honvédelmi miniszteri rendelet, mely a 19—42
évesek ujrasorozásáról szól, cz az ügy nemcsak
az érdekelteket, hanem kívülük is mindenkit
még a szerbiai eseményeknél is jobban
érdekel. Minden körben, minden társaságban,
ajiol csak kél^ emberi,lény együtt van, minduntalan
csak erről van szó. Dchát lehet is
most az egyszer erről a plakatról sokat és
érdemeset beszélni! Ne:n tudjuk, hányan
vették észre a vasárnap délután kiragasztott
plakátoknak egy az eddigi felhívásoktól és
rendeletektől lényegcsen eltérő passzusa van.
A miniszter ugyanis nem azt mondja, hogy a
megjelenő népfölkelőket besorozzák, ha alkalmasnak
bizonyulnak, hanem azt, hogy
alkalmasságuk szerint a szemlén osztályoztatni
fognak.
Ebből a kitételből többen azt a hitet merítették,
hogy az uj népfölkelől bemutató szemlén,
nein is lesz tulajdonképpen sorozás, hanem
mindenkit alkalmasnak nyilvánítanak,
csupán a beosztásuk lesz különféle. Erre
vonatkozólag beavatott helyre fordultunk,
ahol a következő érdekes felvilágosítást kaptuk:
— Az uj sorozási felhívás valóban azt
mondja, hogy a jelentkezőket alkalmasságukhoz
képest osztályozni fogják. Egy legutóbbi
miniszteri rendelet ugyanis kimondja, hogy a
.lépfölkelői szemlén ezentúl háromféle kategória
szerint kell véleményt mondani a jelentkezőkről.
A: orvos kimondhatja, hogy valaki mindennemű
katonai szolgálatra alkalmatlan, hogy
fegyveres szolgálatra alkalmas és végül, hogy
segédszolgálalra alkalmas. Az eddigi gyakorlat
szerint csak a bevonulás után a szupervizitációkon
állapították meg, .hogy valaki
csupán segédszolgálatra alkalmas-e, — ezúttal
azonban mindjárt a .sorozáson rámondják a
szentenciát, hogy katonának beveszik ugyan,
de csak scgcdszolgálalra alkalmazzák. Ez
azonban nem azt jelenti, hogy most már
mindenki taugllch lesz, mert hiszen a féllábú
ember Is jó az Irodában. Nem. Az alkalmatlanságot
ezeken a sorozásokon Is megállapítják,
mert lehet valaki ép, de azéij katonai
szolgálatra, fegyelmezett munkára, még segédszolgálatban
sem felel meg.
A plakátokat megelőzőleg külön rendeletet
is küldött a honvédelmi miniszter Nagykanizsa
város tanácsához. E rendelet, mely a maga
egészében nincs a nyilvánosságnak szánva,
többek között arról is intézkedik, hogy
a sorozójárásonként működő népfölkelésl
bemulató pótszemlebizottság leendőit vegyes
bizottság fogja végezni.
A népfölkelési bemutató pótszemlén bármily
születési évfolyambeli népfölkelésre
kötelezett, akinek a népfölkelési fegyveres
szolgálatra való alkalmassága tekintetében
véleménykülönbség keletkezett, népfölkelésl
felülvizsgáló bizottság által is meg fog
vizsgáltatni.
Mind a népfölkelési bemutató szemlebizottság,
mind a népfölkelésl felülvizsgáló
bizotiság hatásköre és összeállítása tekintetében
a honvédkiegészitő parancsnokságokhoz
és a városi tanácshoz legközelebb
megküldendő körrendeletben fog a miniszter
Intézkedni.
Ugyanebben a rendeletben a miniszter intézkedik
a besorozott, de a katonai szolgálat
alól felmentett népfölkelők összeírására nézve
is. Erre nézve a miniszter ezeket mondja :
Különös figyelem fordítandó arra, hogy a
községi elöljáróságok, (városi hatóságok)
a legpontosabban irják össze a népfölkelési
tényleges szolgálat alól felmentett népfölkelésre
kötelezetteket és a felmentési jogcím
fennállásának igazolása körül az utasításban
előirt módon lelkiismeretesen járjanak
el, nehogy egyesek a jogcim megszűnése
dacára jogtalanul élvezzék a felmentés
kedvezményeit.
Szigorú intézkedéseket tartalmaz a rendelet
a népfelkelésről elmaradt egyének kipuhatolására
nézve.
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság
Nagykanizsán
mint a m. k i r . PénzDgyminlster által \'
- • kijelölt hivatalos aláírási hely —
elfogad jegyzéseket a B%-os III, h a ű i É r e
eredeti feltételek mellett.
A jegyzés céljaira 10% készpénz
lefizetése ellenében, 90°/o kölcsönt
ad az intézet bárkinek 1—2 évi időtartamra,
6% kamat mellett.
1915. október 908 ZALAI HIRLAP 3 Oldal;
H Í R E K .
Az utolsó vers.
Dr. Abonyi Andor hattyúdala.
Közöltük a minap tragikus véget írt kitűnő
barátunknak, dr. Abonyi Andor volt nagykanizsai
ügyvédjelöltnek hősi halálát. Még ezt
megelőzőleg közöltünk tőle egy remek verset,
melyről a Budapesti Hírlap Abonyl Andorról
szóló nekrológjában megállapította, hogy az
a jeles költőnek hattyúdala volt. Most ez a
megállapítás némi korrigálásra szorul. Lehet
ugyanis, hogy csakugyan az „Itthon vagyok"
cimü pazar szépségű költemény volt Abonyi
Andor utolsó verse, de hogy hattyúdalának
nem azt szánta, arra nézve bizonyságot szolgáltatnak
az alábbi szomorú strófák. Ezt a
veráet még Pécsett irta korai sirba szállt
drága Abonyi Andorunk, amikor ott, mint a
19. honvédgyalogezrcd önkéntese regrutáskodott,
s azt egy ottani ujságiróbarátjának adta
át az esetben való közlésre, ha nem térne
vissza a dicsőség mezejéről. Abonyi Andor
látnoki szemmel előre látta, tulfinomult érzékekkel,
— egy költő sejtésével előre érezte a
halált. A véres förgeteg, mely annyi emberderékot
zúzott ketté, ezt a zengő aeolhárfát
sem kimélte: keresztül száguldott rajta.
A vers, ami itt következik, egy csöndes,
szépségekkel teli lélek utolsó megnyilatkozása.
Az utolsó vers.
ÓI) tnért nem éltem ?
Ob mért nem éltem a szivem szerint,
szabadon, büszkén nótákat dalolva?
A multam vádolón reám tekint,
hogy miért, miért sínylődtem robotba ?
Asszonyt hagyok itt és egy csöpp babát,
egy csonka éltet és tengernyi álmot.
Oh mért nem hallgattam szivem szavát ?
Csukott szemekkel néztem a világot.
Köröttem minden kacagott, örült,
Jókedvű fiuk szürcsölték a kedvet —
az én örömöm mindig könnybe fult,
szegény, szegény szivem csak hitt, esengett.
Isten veled ibolyás szép tavasz,
enyhe szeptember, nyári napsugár 1
Az én szivemben csendes bu havaz
s varjak károgják: minden veszve már.
Én meghalok — de áll majd a világ...
s talán az asszony sir majd néha-néha.
Hogy fák susognak, nyilik a virág
s egy csúf gödörben nyugszik egy poéta...
Abonyi, Andor.
Dr. Batthyány-Strattmann hercegnek
Ikrei születtek. Köpcsényből jelentik: A
körmendi és nagykanizsai hitbizományok urának,
dr. Batthyány-Strattmann László hercegnek
felesége tegnapelőtt két gyönyörű Ikernek,
egy fiúnak és egy leánygyermeknek
adott életet. A boldog hercegi anya és ikrei
a legjobb egészségnek örvendenek.
Elesett és megsebesült 20-a» honvédtisztek-
A ma megjelent 263. és 264. számú
veszteségi lajstrom a nagykanizsai 20.-honvédgyalogezred
tisztikarának legutóbbi veszteségeit
közli.* E veszteségek között van
Salamon Ernő százados hősi halála, amit
annak idején már közöltünk. Az ujabban
megsebesült 20-as honvédtisztek pedig a
következők: Nagy Lajos hadapród, Barna
Andor zászlós és Jeszenszky Emil hadnagy.
UJ iparengedélyek. A városi elöljáróságnak
legutóbb tartott tanácsülésében ismét
négy marhakereskedői Iparengedélyt adtak ki.
És pedig a következőkntk : ifj. Gödér István,
Simon Lajos, Simon István és Kati József
nagykanizsai lakósoknak. Mégsem lehet ilydnformán
valami kétségbeejtően rossz üzlet a
marháknak a termelőktől a\'közönség gyomrába
való eljuttatás* s mégsem lehet olyan rémltően
csekély a marhaállomány, mikor marhakereskedőnek
ilyen szép tömeg pályázik.
Városi tojás a kanizsai piacon. Közöltük
nemrég, hogy a város közélelmezésének biztosításáról
a lehetőségig gondoskodó és
mindent elkövető nagykanizsai rendőrkapitányság
a környékbeli falvakból naponta való
behozatalra *agy mennyiségű tojást szerzett,
amit a rendőrkapitányság emberei adnak cl
a beszerzési áron, mely a piaci m>xlmális
árakkal azonos. Már vasárnap megkezdődött
a piacon 150 darabbal a városi tojásárulás,
mely tegnap és ma is folytatódott. Tegnap
100, ma pedig 300 darab tojást adott cl e*
e célból a piacra kirendelt népfölkelő. Mondani
is felesleges, hogy ugy mentek az emberek
mindhárom alkalommal a városi tojásra,
mint a legyek a cukorra. Dehát itt nem használt
a tolongás és a licitálás: a szoborarcu,
csukaszürke népfölkelő szenvtelen komolysággal
adta a tojást szép sorjában mindenkinek,
minden protekció nélkül, amig az tartott,
egyedül csak arra vigyázva, hogy ügynökök
és más városokból ideküldött kufárok
ne kapjanak belőle. Alig tartott azonban félóránál
tovább a tojásvásár, ha háromannyi
lett volna, az Is elkelt volna egy óra leforgása
alatt.
Adományok a kanizsai Vöröskeresztnek.
A nagykanizsai Vöröskeresztegylet 31-ik
kimutatása szerint az egyesület pénztárába
legutóbb az alábbi adományok folytak be:
Dr. Szekeres József koszorupótló adománya
Belus Lajos elhunytával 15 K, a nagykanizsai
két postahivatal gyűjtése 36-10 K, Fonyó Mihály
egy utazótól 10 K, Remete Géza 50 K,
Weiss Ignác szeptember havi adománya 10
K. ujnépi Elek Ernő ifj. Lőke Emil hősi halálával
50 K.
A vak katonák részére a Vöröskeresztegylethez
juttattak: A nagykanizsai 5. számú lógyűjtő
állomás tisztikara és legénysége 202 K
50 f. és Kohn Pipiske Pacsa 20 koronát.
Házastársak drámája az egerszégi pályaudvaron.
Zalaegerszegről irja tudósítónk:
Véres esemény színhelye volt tegnap a zalaegerszegi
vasúti állomás. Fehér Józsel zalaegerszegi
»napszámos pár percnyi hangos feleselés
után zsebkésével nagy csomó ember
szemeláttára öt borzalmas szúrást ejtett a feleségén,
midőn ez a celldömölki vonatra akart
szállni, hogy Budapestre utazzék. A merénylet
oka az volt, hogy a 31 éves asszony és
jóval idősebb férje közt gyakori volt a civódás,
ami miatt az asszony cl akarta hagyni
az urát s Pestre készült utazni. A súlyosan
sérült asszonyt a közkórházban ápolják. A
rendőrség a merénylő férjet letartóztatta.
flz olasz szakácskönyvből. „Frutti d\'Itália"
a hires olasz nemzeti eledel. Végy egy marék
elvetemültséget, tégy h<^zzá állandó lassú
keverés közben kétannyi alattomosságot,
azután egy parányi finomra fölapritott bccsűletérzést;
az egészet keverd össze jó nagy
adag szellemi szegénységgel, miután ez
utóbbit egy késhegynyi ravaszságon fölgőzölted.
Az igy nyert k«veréket öntsd a hálátlanság
tégelyébe, tölts még hozzá egy kávéskanálnyi
elromlott költői szellemet s az egészet
azután a kapzsiság bosizutüzén tiz hónapon
keresztül hadd rotyogni. A véletlenül
felszínre kerülő szégyenérzetet óvatosan félözd
le s azután a felsült Fruttl d\'Itállát tedd Jégre.
fl 43—50 éves volt tisztek tanfolyamának
elhalasztása. A honvédelmi miniszter f.
hó 8-1 kelettel sz alábbi körrendeletet bocsátotta
k l : A beserozott 43—50 éves volt tisztek
és tisztjelöltík négy hetes kiképzési tanfolyamának
felállítása elhalasztatott, miért Is
a kiképzési tanfolyamba való felvételre, valamint
a népfölkelő lisztté való egyldejt\\ kinevezésre
és az idő előtti behívásra vonatkozó,
a honvédelmi miniszterhez címzett és a tartózkodási
hely szerint Illetékes népfölkelő
parancsnokság utján benyújtandó kérvényekbeérkezési
határideje 1916. évi január hó
5-ik4ig meghosszabbittatik.
fl szökevény hadifoglyokat nem szabad
segíteni. A belügyminiszter az összes vármegyei
és városi törvényhatóságokhoz, a
ciendőrkerüleli parancsnokságokhoz és a
budapesti főkapitánysághoz körrendeletet intézett,
amelyben arról értesiti őket, hogy a •
katonai hatóságok a megszökött hadifoglyok
kézrekeritése alkalmával több esetben azt
tapasztalták, hogy a közönség köréből egyesek
élelemmel és útbaigazítással támogatják
és elősegítik a hadifoglyok szökését. Minthogy
a hadifoglyok szökésének szándékos
elősegítése a büntető törvénykönyvbe ütköző
bűncselekmény, ennélfogva a belügyminiszteri
rendelet utasítja az összes közbiztonsági közegeket,
hogy a szökevény hadifoglyok kézrekeritése
alkalmával abban az irányban is kötelesek
nyomozni, vájjon a hadiloglyok szökését
egyesek előscgiictték-e. A közönséget
tehát figyelmeztetik, hogy ha a nyomozó hatóságok
biztos adatokat szereznek arra nézve,
hogy\'valaki a hadifoglyokat, dacára 3nnak,
hogy őket felismerte, szökésükben szándékosan
támogatta, az illetőt nyomban te fogják
tartóztatni s átadják az ügyészségnek.
Munkatársakat keres a Jóléti Iroda-
A nagykanizsai Központi Jóléti Iroda arra
kéri városunk hazafias hölgyközönségét és
ifjúságát, hogy aki közülük egész napi szabad
idővel rendelkezik szíveskedjék a Jóléti Iroda
nemescélu munkájához segégkezet nyújtani.
E végből jelentkezni lehet bármikor a városháza
tanácstermében.
Bodega megnyitás- Szabó Antal főtér és
Sugár-ut sarkán levő csemege üzletével kapcsolatban
egy csinosan berendezett ozsonázó
helyet létesített, ahol igen olcsón (1 Zona
ozsona 50 lillér, egy hideg vacsora 1*20 fill.)
lehet friss ételeket venni. Jégbchütött sör,
bor és ásványvíz.
Felelős szerkesztő: Gürtler István.
CÍMRE OöYELNI TESSÉK! mert csakis a
Kazinczy (Vasutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL műórás éés látszerész uj üzlete, ahol kitűnő
l^adlemlék-órák Is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
Egy jó házból való^fiu
tanoncnak felvétetik
a Gutenberg
nyomdában. :
4. oidal. 21LAI Í A K L A f 1915 oklébcr 12.
^isztelettet értesítem a mélyen* ti w -
telt kölgyközönséget és régi meghitt
vavőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű rohíáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
—•— felfrissítettem. =
Raktáron tartok May éa
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirö Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
=== A legfinomabb áruki .
legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOltUjgrJeNlé,
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
festő Mllalatn
Nagykanizsa, MflggoML 23
Vezérképviselet:
EBTEIIEIS NYIMHA: KABYKA1IZIJL
HÓDI I kDlfMl faerezés
mdryflay utóaiatik íeilése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
MQvészi s z i n é r z é k f l n k
magasan fejlett Ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégíti
Árajánlattal, szines vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 1 11
ni ni ^
GUTENBERG NYOMDA
B S A Q Y B Í A S a t I Z S A
w Csengery-ut 7. <áÉllk süreönycim:
#• Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
\\
• Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Ny»m«t«it a Matítulajwtposnál •utenberg-nyomda MOnx 6H Qoldbírger) Nagykanizsa.
III. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 29. szerda 221. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
IIOriB»t«sl «r*ik« Helyb«n házhoz hordva 1 bóra 1 K.
«gye« azlwyff fillér Vidékre, postAn . . I hóra 1-50 K.
Nyllttér és blrdeUn«-k megAllapItott Arak szerint
Alapította:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal i Gutenberg-nyomda Csengery-vt 7. axAsm.
Telefont Szerkesztőség 41. Kiadóhivatal 41.
A núsyhonlzsal B a n k e M e t
= Részvénytűrsasűg =
mint hivatalos aláírási hely
nz adómentes 111.6%-os
magyar nemzeti
hadikölcsönre,
eredeti feltótelek mellett jegyzéseket
elfogad és á Jegyzések
megkönnyítésére
olcsó kamat melleit magas elöíeost nyniL
hetővé tette*ingatlana kihasználását és
békés birtoklását.
A családapa hitelezzen a hadseregnek
és köszönje meg, amiért asszonyát
és lányait nem tiporják vad kozákok.
A papság dicsérje vele istent, hogy
istent háborítatlan nyugalommal dicsérheti.
A kereskedő vigye oda hasznát, amit
a vérforgatagbói húzott.
Hálás fölbuzdulás legyen az ország,
a szivek emelkedettsége hiába fog győzelemért
könyörögni a templomokban,
ha a nemzeti áldozatkészség oltárára
nem hordja fel kincseit.
Gondoljuk meg: őseink nem egyszer
adták oda aranyaikat, értékes dolgaikat
a hazának, — a modern haza számol
fiai anyagias gondolkozásával is — hat
százalékos kamatozást biztosit ajándékkölcsönünk
után.
Az uj balkáni báboru.
— fl Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai. = = = = = =
— • • \' l-l III • • II I ... • Mindenki
Jegyezzen hadikölcsönt.
A kormány tegnapelőtt kibocsátotta a
harmadik hadikölcsön jegyzésére vonatkozó
felhívást,
A hadikölcsön nemcsak azért nagyfontosságú
.háborús esemény, mert képét
adja gazdasági helyzetűnk szilárdságának,
hanem általa valóságos népszavazás
folyik afölött, hogy a nép kivánja-
e a háboru folytatását a győzelmes
befejezésig.
A háborút birnl kell vérrel Is, pénzzel
is. Az emberanyag föláldozásával
járó előnyöket nem szabad kockáztatni
a háboru íoly\'atására szükséges anyagi
eszközök megvonásával és az Itthonmaradt
társadalom állandó mementója
az legyen, hogy amiért milliók, vérüket
hullatják, annak előmozdítására és megvalósítására
végtelenül kevés áldozat
minden anyagi érdek mellőzése.
" Mindenkinek földjét, családját, erkölcil
javait, jövő ekzisztenciájának biztonságát
és fejlődését védi a háboru,
mely borzalmas rendcsináló, de a békés
emberi fejlődésnek eddig ki nem
küszöbölhető létrehozója. És mert a
háboru mindenkit egyformán szolgál,
legalább költségeit egyforma áldozattal
kell viselni mindenkinek, aki teheti.
A német önbizalom bizonyára nem
fog nálunk sem hatás nélkül maradni.
Erőforrásaink aránytalanul kisebbek az
övékénél, de kisebb mértékben utánoznunk
kell példájukat! Az erkölcsi erő
nem abban jut ;najd érvényre, hogy a
nép menn/it adott, hanem abban, hogy
odaadott mindent, amennyit adhatott.
A magyar gazda arra gondoljon, hogy
Lengyelország földje nem terem az
orosznak negyven koronás búzát. Áldozzon
annak a hadseregnek, mely le-
Meskezdődött a
bolgár-szerb háboru.
A világtörténelmi nagy drámának
utolsó szereplője, Bulgária is megjelent
a tettek színpadán, hogy a harcok tüzében
edzett fegyvereivel és világszerte
elismert harci erényeivel gyors munkával
segítsen végérvényesen javunkra —
és a saját javára — billenteni a nagy
világmérkőzés mérlegét. Párison keresztül
jön a hire annak, hogy megkezdődött
a bolgár-szerb háboru és pedig
Knjazevactól délkeletre előretörő bolgár
támadásokkal. Egyetlen pillantás a térképre
elégséges ahhoz, hogy ennek a
támadásnak teljes jelentőségét meglehessen
érteni. A szerbiai Knjazevactól
délre húzódik a belgrád-nis-szóliai vasút,
melynek egész hosszában való elfoglalása
tudvalevőleg a német és
osztrák-magyar hadseregek Szerbia ellen
intézett uj offenzivájának legelső és legfontosabb
célját képezi, hogy ilyképpen
meglegyen kapcsolatunk Bulgáriával és
Törökországgal. Messze délre fekszik a
knjazeváci iránytól Macedónia, a bolgárszerb
háboru tulajdonképpeni tárgya. S
hogy mégis északon támadta meg a bolgár
hadsereg Szerbiát, ez nyilvánvalóvá
teszi a velünk való kooperáció tervét
és föltétlen bizonyossággá ama reményünk
valóra válását, hogy most jnár
néhány hét alatt megérdemelt sorsára
juttatjuk Szerbiát.
A legújabb nagy világeseményről ezek
a távirataink szólnak:
A hadüzenet
Berlin. A Berliner Tageblattnak jelentik
Szóliából, hogy tegnap, kedden
délelőtt 11 órakor Bulgária megüzente
a háborút Szerbiának.
A hatás Nisben.
Zürich. A bolgár hadüzenet leírhatatlan
kétségbeesést keltett a mindjobban
üresedő második szerb fővárosban,
Nisben. Itt még mindig rendületlenül
biztak abban, hogy az antantseregeknek
a Balkánon való megjelenése eltérítette
háborús szándékaitól Bulgáriát. A hadüzenet
hírére pánikszerű meneküléssel
kezdték az emberek elhagyni NIst, mely
a bolgár határtól mindössze alig 60
kilométerre fekszik.
Megkezdődött a támadás.
Párisi Jelentés.
Genf. Párisból jelentik: Nisből
táviratozzák október 12-éről (tegnapról).
hogy a Bulgária észak*
nyugati szögletében álló bolgár
haderők a Knjazevácz vonalon megtámadták
Szerbiát.
Berlini jelentés.
Berlin. A Vossische Zeitungnak
jelentik Szófiából: Nistől keletre
és Knjazevácztól délkeletre két
divizló megkezdte a Szerbia elleni
háborút.
"Az albánok is támadják a
szerbeket.
Lugano. Rómából jelentik, hogy Albániában
a Durazzótól 30 kilométernyire
keletre fekvő .Tirana környékén levő
szerbekkel az albán seregek három napon
át kemény harcokat vivtak. Végül
az albánok megfutamitották a szerbeket
és megszállták .Tiranát.
Német jegyzék
Görögországhoz.
Athén. Az athéni német követ
kormánya nevében jegyzéket adott
át Zaimisz görög miniszterelnöknek,
melyben Németország tiltakozik\'
az antantcsapatok kihajózásának
Szalonikiben való riiegengedése
ellen. Ezt Németorsyág a görög
semlegesség megsértésének
deklarálja.
2. nida\'. ZALAI H RLAP Ib 15. október 15
Német tengeralattjárók védik
a feketetenger bolgár partokat.
Koppenhága. A Birsevija Vjedomosti
clmü szentpétervári lap közli, hogy Vár-,
nába, Bulgária feketetengeri kikötőjébe
nyolc nemet tengeralattjáró hajó érkezett
és még hármat várnak oda. A
feketetengeri bolgár partokat a német
tengeralattjáróknak egész hajóraja védi
egy esetleges támadás ellen.
Venizelosz a görög kamarához.
Athén. A görög kamara (képviselőház)
tegnapi ülésén Venizelosz a következő
kijelentéseket tette:
— Nem arról van szó, hogy háborút
viseljünk-e vagy sem, hanem csupán
arról, hogy mikor, mely időpontban kell
megindulnunk. Görögországnak mindennél
nagyobb érdeke Bulgária
letörése és semmiképpen sem tűrhető,
hogy Szerbia megsemmisíttessék.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér: A helyzet változatlan. A
Burkanowtól délre fekvő területen három orosz
támadást vertünk vissza. Egy körülbelül kéthárom
kilométernyi kiterjedésű harcvonalszakasz
eilen irányított negyedik, támadás
visszaverése még folyamatban van. Az ellenség
a Kormin pataknál és Bafalovkától északra
a Styr mellett szintén megkísérelt néhány támadást,
de nem ért el eredményt.
Olasz hadszintér: Nincs\'változás.
Délkeleti hadszintér: A Szávától és Dunától
délre, valamint a frrina alsó folyásánál a
támadás az egész harcvonalon folyamatban
van. A Bnlgrádból előnyomuló osztrák-magyar
csapatok a várostól és a Laudon-sáncoktól
keletre emelkedő Ciparhegy rohammal való
elfoglalásánál három löveget és egy fényszórót
zsákmányoltak. A Belgrádot környező öszszes
magaslatok, amelyek a folyam átkelés
pontjai felett tábori iőtávolon belül uralkodnak,
a szövetségesek birtokában vannak. A
németek elfoglalták Szemendriát és az ellenséget
Pozsarovác felé szorítják vissza. A Hercegovina
és Montenegró közti határon több
helyen montenegrói csapatokkal csatározásokra
került a sor.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin, A nagylőhadiszállás jelenti:
NyuLáti hadszintér: Arrastól északra a franciák
folytatták támadásaikat. Két részleges
támadásukat, amelyet az október 8-án Loostól
délnyugatra tőlük visszafoglalt árkok ellen
Intéztek, visszautasítottuk. Arcvonalunknak
Soucheztól északra kezdődj és Neuwllletől
keletre végződő része ellen Intézett erősebb
támadások helyenkint az ellenségnek Igen súlyos
veszteségei mellett omlottak össze. A
franciák csak két csekély kiterjedésű helyen
Jutottak első vonalunkig. A franciák támadásai
a Champagneban Is a Takure mindkét
oldalán az ellenségre nézve érzékeny visszahatással
jártak. Az erős tüzérségi előkészítés
ellenére sem voltak képesek tegnap este sehol
sem területi előnyhöz jutni. Az ellenség
arra irányuló kísérletei, hogy állásunkat ma
reggel ugyanazon a helyen átlörjék, meghiúsultak.
Keleti hadszintér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja : A nyugati arcvonalon támadásunk
erc^ményekép két és fél kilométer kiterjedésben
rohammal elfoglaltunk az ellenség
iluksll állásait. Három tisztet, 367 főnyi legénységet
elfogtunk, egy géppuskát zsákmányoltunk.
Az oroszok ellentámadásait visszavertük.
Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja
: Ujabb esemény nem történt. Linsingen
tábornok hadcsoptríja: Az ellenséges
lovasság Juzlercynél eltakarodott a harcmezőről.
Gróf Bothmer tábornok hadseregének
német csapatainál a helyzet változatlan.
Balkáni hadszíntér: Előnyomulásunk az
egész arcvonalon jól halad. Szemendria városát
és erődjeit csapataink tegnap elfoglalták.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
M M M W M a n a M M — M • • • » I — • t - - - - - - - 1 • I M — Mcmac — a — I —
A megélhetés
Nagykanizsán és -- Oroszországban.
Egy orosz hadifogoly összehasonlító adatal.
— Saját tudósítónktól. —
Nagykanizsán, a Teleky-ut végén épülő,
sőt már legnagyobb részében fel Is épült hatalmas
uj laktanya munkáinál százával dolgoznak
orosz foglyok. És pedig nem a Kanizsán
széltében-hosszábá.i oly jól Ismert oroszlengyclzsldók,
akikkel csak a sörgyár munkáslétszámát
pótolták, — hanem valóságos,
törzsgyökeres oroszok, a .szent Oroszország"
földjéről való földmlves emberek. Ezek között
a tipikus muzsikok között felfedeztünk a
minap egy németül tudót, aki noha egyszerű
munkás ember, éppen mert annak idején
Németországban töltött jó néhány évet, igen
alaposan gondolkodik és nagyon okosan
bészél. A pár hónap alatt, amit Magyarországon
és főleg Nagykanizsán töltött, itt is mindenről
alaposan tájékozódott és meglepő
összehasonlításokat tett a magyarországi- (s
különösképpen a nagykanizsai) és az oroszországi
viszonyokról.
— Lennt-e kedve Magyarországon maradni,
ha lehetne ? — kérdeztem tőle.
—- Soha, de soha sem 1 felelte nagy meglepetésemre.
— A magyarok igen nemes emberek
és nagyon előzékenyek Irányunkban,
mindenhol bőven kaptunk enni és Igen ízletesen
tudják elkészíteni az élelmet, _ az
orosz parasztasszony nem tud Ilyen jól főzni,
— de azért soha, de soha sem maradnánk
Magyarországon, mert Itt tuldrdga minden l
Itt minden bőven terem, még bővebben mint
Oroszországban, de azért az oroszok mégis
könnyebben élnek, mint a magyarok l
Oroszországban egy font fehér kenyér
6 fillér, a barna kenyér 4 fillér, egy font
cukor 26 filíér, egy font hus 34 fillér, egy
font vaj vagy szalonna 90 fillér, egy liter tej
4 Uüér, egy lud 2 korona, egy tyúk 1 kor.,
egy réce 60 fillér, egy üveg sör 12 fillér, egy
font hal 12 fillér, egy font sertéshús 40 fillér,
egy font só 2 fillér, egy pár csizma 12 kor.,
egy nagy fejős tehén, amely a magyaroknál
1200 korona, az az oroszoknál 150 korona,
egy pár ló. amely Itt 3000 korona, az náluk
300 korona, egy pud zab 1 korona, egy nagy
zsák burgonya 1 korona, eg^ nagy szekér fa,
amelyet 4 ökörrel visznek a piacra, 4—5 koronába
kerül. Akinek 20 fillér van a zsebében,
már ehetik ebédet; vesz halat, krumplit,
kenyeret, van ebédje. Egy font mák 16 fillér,
egy pud (20 kg.) buza 2 korona, (vagyis egy
mm. buza.10, kor.) Faluhelyen kap szép lakást
bérletbe 50 koronáért. Városban 100 koronáért.
Egy^arab marha legeltetése íáluhelyen
30 fillér, városban 10 korona. Egy font turó
10 fillér. Egy szál deszka, mely Itt 2 korona
40 fillér, Oroszországban 40 fillér. A házak
sem drágák náluk, a földek sem. Azt állítják,
hogy a földek nagyon jók, de a magyarok
nem tudják ugy művelni, mint az oroszok. A
magyar foglyok sokat fognak tanulni Szibériában.
Egy gyenge föld hatszor annyit terem
ott, mint nálunk. Egy hold földön terem 2—300
zsák krumpli; a zabszemek Is sokkal nagyobbak,
mint itt.
Szibériában egy pud (20 kg.) buza ára
• 1 korona 20 fillér, (tehát egy métermázsa 6
korona) egy pud zab 1 korona. Egy közlegény
egy napra kap fizetést 5 fillért,, egy
frejter 71/* fillért, egy szakaszvezető 40 fillért
és ezt a lizetést havonként kapják egyszer.
A kisiparosok Oroszországban a kisebb városokban
és faluhelyeken nem fizetnek adót
az iparuk után.
A kovácsok szépen keresnek, naponta
20—30 koronát; a cipészek 20—25 koronát
hetenként. A napszámosok 2—3 koronáig
naponta.
Szibériaiak beszélik, hogy ő náluk jó fekete
termőföld van él fizetnek egy deszet tine
után (annyi mint nálunk 2 hold) 6 korona
bérletet és terem egy deszet tine föld 200
pud búzát; egy pud búzának 1 korona 20
fillér, egy pud zabnak 1 korona, egy zsák
burgonyának 1 korona, egy pud mák 6 korona,
egy üveg sör 6 fillér, mig ellenben a
vutki és a bor rém drága, / i petróleumnak
6 fillér literje.
A szibériai földmlvesek tizedrészt sem dolgoznak
annyit, mint a magyar földmlves,
mert mindent géppel végeznek; a kaszálást,
aratást, cséplést géppel végezik. A napszám
Szibériában 3—4 korona. Férfit nem lehet
látni kapálni; csak az asszonyok kapálnak.
A bort Besszarábiából szállítják.
A hideg télen 50-60 fok. A tél 7 hónapig
tart Szibériában. Nyáron 5 hónapig dolgoznak
a mezőn,\'télen az erdőben dolgoznak.
Egy deszet tine földtől fizetnek 6 korona
bérletet, amely terem 200 pud (40 métermázsa)
búzát. E dus termés mellett a trágyázást nem
Is ismerik.
Elmondta végül, hogy milyen rothadt állapotok
vannak Oroszországban, különösen a
falukban az egyéni szabadság, a közművelődés
és az egészségügy terén. Hajmeresztő
dolgok történnek és rettenetes a hivatali urak
önkényuralma. Tűrhetetlen állapotok vannak
ott uram, fejezte be hosszú mondókáját, de
azért mégis csak —\' haza kívánkozunk.
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság
Nagykanizsán
mint a m. klr. Pénzügymlnlster által
- kijelölt hivatalos aláírási hely -
elfogad jegyzéseket
eredeti felt4telek mellett.
A jegyzés céljaira 10% készpénz
lefizetése ellenében, 90% kölcsönt
ad az intézet bárkinek 1—2 évi Időtartamra,
6% kamat mellett.
1915. október 908 ZALAI HIRLAP 3 Oldal;
HIREK.
Osztályfőorvosi Állás a közkórbázban.
A városi képviselőtestület közegészségügyi
bizottságának tegnap délután tartott bizottsági
ülésén dr. Szekeies József elnök bejelentette
azon korábbi tervét, hogy a városi közkórházban
a belgyógyászatot külön osztályba
szándékozik elválasztani a sebészettől. A
belgyógyászat osztályföorvosává dr. Szabó
Zsigmondot, a közkórháznak évtizedek óta
működő jeles orvosát javasolja a bizottság
kinevezésre, amit a főispán fog eszközölni.
(A közkórház sebészeti osztályának vezetését
dr. Szekeres József igazgató főorvos saját
részére tartotta fenn.)
Tifuszesetek Nagykanizsán- A közegészségügyi
bizottság tegnapi ülésén dr. Szekeres
József jelentést tett a koleraveszélynek Nagykanizsán
való teljes megszűnéséről, de ugyanekkor
közölte azt is, hogy az utóbbi Időben
tífuszjárvány kezdett fellépni Nagykanizsán.
Ennek okát abban látja, hogy ar ürüléket a
vállalkozók a mezőkre hordják kl, ahonnét a
tífusz csirái könnyen elterjednek. Ennélfogva
a lakósságQak nyomatékos figyelmeztetésére
kérte fel a polgármestert és arra, hogy a hatóság
az előirt óvrendszabályokat szigorúan
ellenőrizze. Aki fertőtlenítés céljára nem kap
meszet, ha ezt a kereskedők ily tartalmú Írásával
Igazolja, forduljon a város mérnöki hlvatalához,
hol erre a célra szükséges meszet
mindenki megkapja.
Száz korona egy piaci botrányért. Nagy
ramuuri volt ma délelőtt a kanizsai piacon.
Egy szemenycl polgártárs egy szekér krumplit
hozott, be eladni,\\de sehpgy, se akarta respektálni
a piaci maximális árakat s mikor emiatt
Szakonyl János rendőr is közbelépett, a szemenyel
krumplluzsorás a rendőrnek is nekitámadott.
Éktelen orditozással vitatta jogait
és szidalmazta a rendőrt, mire az utca hangos
asszisztenciája mellett kocsijával együtt
beterelték a városházudvarra, hol a rendőrség
a maximális áron eladta a krumpliját. Ezalatt
pedig fenn az emeleten dr. Krátky István főkapltányhelyettes
statáriumot tartott felette és
a botrányért 100 korona pénzbüntetésre
Ítélte. Éppen ennyit tett ki a krumpli ára,
ugy hogy a jeles atyafi egy vörös krajcár
nélkül hajtott haza Szemenyére.
Tűzifát vásárló ipartestület. Nagyvárad
város gazdasági hivatala több száz vasúti
kocsi tűzifát vásárolt a lakósság részére,
hogy ezzel útját állja a magánspekuláció határ
nélküli pénzéhességének. A megvásárolt
tűzifának azonban nagy fogyatkozása, hogy
nem akar megérkezni Nagyváradra. Annyira
nen. jön, hogy a nagyváradi ipartestület megunván
a várakozást, 20 vasúti kocsi tűzifát
vásárolt, melyet beszerzési áron bocsát tagjainak,
a nagyváradi iparosoknak rendelke*
zésére.
öngyilkosság a Csengery.utcában. Nemrég
közöltük, hogy a Csengery-ut 63. számu
házban lugkőoldattal megmérgezte magát Jecs
Sándorné szül. Rizsán Ilona 57 éves asszony,
egy mázoló özvegye. Akkor szerencsésen sikerült
őt az életnek megmenteni, de a szerencsétlen
asszony, akit csak a minap bocsátottak
ki a kórházból, ma délelőtt felakasztotta
magát és meghalt. Csak most derült kl,
hogy a boldogtalan teremtés, aki búskomorságban
szenvedett,, már negyedik Ízben próbált
meg öngyilkos lenni. Először önkezűleg
megakarja magát fojtani, azután a vonat elé
feküdt, majd a minap méiget\'ivott, de mindig
sikertelenül, mig végre ma sikerült meghalnia.
Egy üres ruhaszekrénybe akasztotta fel magát
a szoknyája fodoiszaltagjával, s midőn
agg édesatyja hazaérkezett, már csak megmerevedett
holttestét találta. A rendőrség részéről
dr. Goda Lipót rendőrorvos é» Füredi
János rendőrtiszt jelentek meg az öngyilkosság
színhelyén és a hullát a temető halottasházába
szállíttatták.
Ben Hrólly bey még két napig marad.
Az a nagyarányú érdeklődés, mely a Korona
szálló főúti részében lakó híres . gondolatolvasó,
Ben Arolly Bey Iránt különösen tegnap
megnyilatkozott, arra indította őt, hogy Itttartózkodását
két nappal meghosszabitsa. Igy
tehát még holnap és holnapután lesz alkalma
mindenkinek a bey csodálatos képességeivel
megismerkedni.
H 40—42 évesek behívása. A hivatalos
lap tegnapi száma bevonulási hirdetményt közöl,
amelynek értelmében az 1873., 1874. és
1875-ben született alkalmasoknak talált népfölkelőknek
1915 november 3-án tényleges
szolgálatra be kell vonulnlok. Ugyancsak riovember
3-ára hívták be azokat a 40—42 éves
és fiatalabb A) alosztályu népfelkelőket, akik
népfelkelési fegyveres szolgálatra egy Ízben
már behivattak és bevonultak, de szabadságoltattak,
továbbá azokat, akik önkéntes belépés
folytán a honvédségbe vagy a hadseregbe
már besoroztattak, tekintet nélkül arra,
hogy mikor születtek. A 40—42 évesek szemléjén
alkalmasnak osztályozott, valamint még
be nem vonult és föl nem mentett A) alosztályu
népfölkelésre kötelezett hivatásos gépészek
és fűtők tényleges szolgálatra való bevonulása,
akik Ily gépeknél tényleg alkalmazva
vannak, 1915 november 30-lg elhalasztatlk.
A rendelet tájékoztat végül frról, mit kell a
bevonulóknak magukkal vinnlök, hogyan
utaznak a vasúton s hogy az Újvidékre behívott
közös hadseregbeliek Pécsre, a honvédek
Szabadkára kötelesek bevonulni.
Egy gyanús ember. A zágrábi rendőrség
átiratára a nagykanizsai rendőrség nyomoz
egy állítólag Mann József nevű egyén személyazonossági
adatai után. Ezt az embert
Barcson elfogta a rendlrség, ott Mann Józsefnek
mondotta magát, de a következő kihallgatáson
Kotzbeck Teodor nevet használta
és azt állította, hogy 1889-ben Friedauban
született, litográfus, apját Andrásnak, anyját
Zelner Johannának hívták. Marburgban nevelkedett,
ott végezte a kereskedelmi Iskolát,
azután Ausztriában, Horvátországban és Magyarországon
utazott és házalással tartotta
fönn magát. 1910-ben sorozták Ciliiben, majd
pedig PÓIában szolgált, onnan 1911-ben megszökött.
A háboru kitörésekor önként jelentkezett
a 87. gyalogezredben. xHat hónapig az
északi harctéren volt, majd beteg lett, azután
Marburgba került és onnan az olasz hadszintérre
utazott. Ismét beteg lett elment
Ciliibe és onnan a Pragerhof—Csáktornya-
Gyékényes vonalon Barcsig jutott, ahol elfogták.
Miután azt mondotta, hogy Zágrábban
ismerik, Barcsról átküldték Zágrábba. Ott
azonban a bemondott személyadatai szinten
valótlanoknak bizonyultak. A rendőrség most
azon buzgólkodik, hogy a gyanús embernek,
aki minden valószínűség szerint büntetendő
cselekményeket követett el, megállapítsa személyazonosságát.
Adományok a megvakult katonáknak.
A nagykanizsai Központi Jóléti Iroda által a
háborúban megvakult katonák részére Indított
gyűjtési akció keretében RelcliBnfeld Gyuláné
és Köröskényt Piroska gyüjtőivén adakoztak:
Szalay Anna 6 —, Balaton Testvérek 5 —,
Pfaff Teréz 3\'—, Krausz Vitmosné 1-—, .
Rosenthal Sári 2 —, Szállnger Antal 1\'-,
Koller Nándor 1\'—, Török Nándorné —\'20,
Köhler Testvérek 5.—, Blfl ezredesné 5\'—,
Németh Györgyné 1\'—, Blauhorn nővérek
—•70, Fischl Adolf 2-—, Fischer Károlyné
!•—, Sommer Edéné 2—, Klstóth Etelka
—•40, Simoncslcs Antalné —\'40, Leitner
Ödönné 1\'—, özv. Lengyel Lajosné 1\' —,
ifj. Döme Ferenc —-60, Horváth Istvánné
3-—, Sabján Terka —\'40, Golenszky Jánosné
2—, Fehér Szldi —*80, Sermánn asztalos
r—, dr. Rátz Kálmánné 3\'—, Olvashatatlan
2"—, Zadubánszkyné 3—, Rácz Ödönné
—.80, Berger Adolf 1\'—, Török Ferenc !•—,
Ország Kálmánné !•—. Kunlcs Péter —«20,
Magyar Lajos —-50, Szegő űyuláné 5*—,
Oroszváry Lujza 2—, Szleger Istvánné 3\'—,
Pichler József 1 \' - , Relchenfeld Oyula 250,
Winter Ferdinánd 2*50, Ordelt János 2—,
Fatér Mihályné 5.—, Honvéd tiszti étkezde
tiszti kara 36 —, Schvarcz Samu 2\'—, Kugler
Antal 2-—, özv. Hirschlerné —"40, Bankegyesűlet
10-—, Schercz Lujza utóda 2—, Relchen- •
feld Ede 4\'—, Olvashatatlan !•—, Sommerné
2-—, Kabos és Böhm 2\'—, dr. Szabó Zsigmond
2•—, Kaufmann Mór 10-— korona.
Felelős szerkesztő: QQrtlar István.
CÍMRE OGYELNI TESSÉK! mert csakis a
Kazinczy (Vasutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL műórás éés látszerész uj üzlete, ahol kitűnő
hadiemlék-órák Is kaphatók.. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
Bevonulás miatt
o M a l i Márkus-féle
hdlap Dzlet beiendezéssel M i t azonnal eladó.
N a p s z M o i k
OTF- felvétetnek -WJJ » .
KOHN FÜLÖP szappansydrában.
4. oldal. ZAlAI WiRLAr 1^15 óktéber 13.
\' Tisztelettet értesítem a mélyen tiwtelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon l«vő
fehérnemű raktárom
mely 23 év óta fennáll és legmeg-.
blzhatóbb beszerzési forrása a legelőkelőbb
céf>ek gyártmányainak,
felfrissítettem. •
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgl
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérneműiket.
A legfinomabb árukl =
legmegbízhatóbb olcsó árak I
Ké;cm a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOltUjeríBMé.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
aWLMST?
Vezérképviselet:
CITEIIEIfi RY8MBA:
festő uíilolifn
. MnfiyRanlzso, Masyar-u. Z3 m feu _ j
boni J kOifiíti faerezés
raárffőnp DtáBzotik festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
m á z o l j és fényezés.
Művészi sz 1 nérzékflMk
magasan fejlett Illésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket Is kielégíti
Ar ajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l fölszólltásra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
W
N A G Y K A N I Z S A
C s e n g e r y - u t 7 . S ü r g ö n y e i m :
G u t e n b e r g n y o m d a
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállit.
T e l e f o n 4 1 . s z á m
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Ny.m,..„ « UtuéMzlu;ptsni] •„enb^rg-nyomda MBnz és QoMbene,) N.gykinb.7
r,
társadalmi és közgazdasági napilap.
• IflftKvUMl «r«ki Helyben bAxhox hordra ! hóm 1 K.
(gyet >xáw 6 fillér Víd4kr«, pottáa . , l hóra 1-50 K.
Njrlltt4r át >ii/<íelé«ck uicgAUapItott Ar«k rtcrlnt.
Alapította j .
Dr. HAJDU QYULA.
Kiidóhlvatajt Ontcnbtrí-nyomdt Cteflfery-nt 7. tzAw.
Telefoni Szerkesztőiig 41. Kiadóhivatal 41.
szor elfelejtették; rossz időjárás állott\'
be, előbb nagyon meleg volt, azután
nagyon hideg lett; hiányzottá muníció,
kevés volt a va?utl kocsi és sok" volt a
rossz generális, végre azután most kiderült,
hogy Oroszország még sem fog
\'várni tavaszig az uj offenzívával? Hát
meddig fog várni ? Novemberig, decemberig,
vagy talán egész márciusig?
Az orosz vezérkar még remél, az
orosz népnek már nincs más reménysége,
mint a saját gyöngesége.
magyar nemzeti f\\Z U j b a l k á n i b á b O t U .
A nagykanizsai B o n k e M e t
= Részvénytársaság =
mint hivatalos a l á í r á s i hely
az m m m 111.6%-os
magyar nemzeti
hadikölcsönre,
eredeti feltótelek mellett jegyzéseket
elfogad és a jegyzések
, megkönnyítésére
olcsó fámat w M w m elétet m i i
••\' \'•\'•\'• a i • i in ii
Az orosz tavasz.
Oroszország nem vár tavaszig az uj
offenzívával — ezzel szeretne ijesztgetni
az orosz vezérkar. Az Ijedtséget nem
Igen vesszük észre magunk közt: inl^
ább ugy gondoljuk, hog/ Oroszország
az ántánt rémüldöző országalt szeretné
elkábítani, hogy a balkáni katasztrófáról
elfordítsák tekintetüket. Valahányszor lesujtolt
öklünk jobbra vagy balra, mindig
derűs vagy legalább is bizakodó
arcbt Igyekezett vágni megpofozott ellenfelünk:
semmi baj, semmi baf, ez
csak taktika volt,-holnap jön az uj offenzíva
Berlin és Bécs ellen.
Nyugaton rendületlenül áll a német
vaskorlát, az orosz front mélyen bekanyarodik
a szent birodalom testébe, a
Dunán és Száván átrohantak csapataink,
Olaszország az ötödik hónapban Is csak
reményekkel terhes, a Dardanelláknál
egy éves akció után visszatakarodnak az
ántánt csapatai, hogy az utolsó próbára
induljanak Bulgária ellen. Gyász és romlás
borii a négyesszövetség horizontja
fölé, de Oroszország nem fog várni tavaszig
az uj offenzívával; ez a vékony
és áttetsző fátyol leplezi a halál szövetségét.
.. Május óta készül ez a nagy és döntő
offenzíva, hófiapról-hónapra halasztották
: moratóriumot kértek rá; egy pár-
A bolgár-szerb háboru
teljes erővel megindult
A szerbek első támadása.
Szófia. A Bolgár távirati iroda
jelenti f. hó 12-ről: Szerb csapatok
kedden délután Knyazevactól keletre
átlépték a bolgár határt és
megkísérelték a»<!orica, Mlava,
Rodzivitti és Kavasz körüli magaslatok
elfoglalását és Bjeiogradziktól
nyugatra eső bolgár határterületek
megszállását. A harc egész
napon át tartott s végül is a bolgárok
mindenütt visszaverték a
szerbeket és az általuk megszállt
területekről kiűzték őket.
>
A második nap.
Szófia. A Bolgár távirati Iroda közli
a bolgár főhadiszállás következő hivatalos
jelentését: A szerbek első napi
harcaik után tegnap hajnalban ismét
több bolgár községbe be\'örést kíséreltek
meg. Trn, Possllegrad és Küstendil
vidékén jelentek meg ezúttal portyázó
csapataik azzal a szándékkal, hogy
azokat a stratégiailag fontos határpontokat
megszállják, melyek a Szófiába vezető
utakat védik. Egyes helyeken rövid
csatározás után sikerült a bolgár
csapatoknak a szerbeket elüzniök, de
másutt még folynak az ütközetek. Az
első két napi előcsatározások vesztesége
bolgár részről 18 halott, 30 súlyosan
és 160 könnyebben sebesült.
Törökország Bulgáriáért készül fegyvert fosni
Lugano. Rómán keresztül érkezett
az a hir, hogy a tőrök hadvezetőség
bolgár határ közelében
két hadtestet koncentrált abból a
célból, hogy /Bulgária segítségére
legyenek abban az esetben, ha az
antant az Aegei ttngerl bolgár kikötőben,
Dedeagacsban, seregeket
akarna kihajózni.
i
Mit foglaltunk el
eddig Szerbiában ?
Szófia. A bolgár fővárosban pozitívnek
mondott hírek szerint Németország
és Ausztria-Magyarország csapatai eddig
Szerbiában Belgrádon és Szemendrián
kivül még elfoglalták ObreaOVÚCOt, SabŰCOf,
a boszniai botár felé eső Krupanjet és Orsovűvnl
szemben Teklát. így tehát a központi
hatalmak offenzívája minden oldalról
jelentékeny eredményeket mutat.
Ostromállapot Szalonikiben.
Szaloniki. A városban napról-napra
növekedő felfordulás és általános Izgalom
következtében Szalonikiben tegnap
kihirdették az ostromállapotot.,
Albánia Bulgária mellett.
Lugano. Rómából közlik: Albániában
napról-napra nő a forrongás. Az albán
nép határozottan Bulgária mellett érez
és azt tervezi, hogy Albánia földjéről
T I AIII. Nemzeti Hadi-kölcsönre (24T- a magy. klr. kormány által közzétett eredeti aláírási feltételek mellett i Bank nanvkanizsai lia már most fogad el bejelentéseket.
A jegyzések mejkönnyltésére a bankfiók magas kSIcsönfiket nyújt rendkívül elönyBs feltételek melleit. = J
elűzi a szerbeket és montenegróiakat
és visszahívják a volt albán királyt,
Wied herceget, aki a határ közeiében
tartózkodik.
Petár lemond.
Zürich. Nisből jelentik: Petár szerb
király közölte a Szerbiában lévő antantdiplomafákkal,
hogy eltökélt szándéka
az uralkodásról a legrövidebb időn
belQl lemondani.
A szerbiai harcok.
Genf. A Havas ügynökség jelenti
Nisből: A, központi hatalmak hadseregei
különösen hatalmas tüzérségi apparátussal
támadták meg. Szerbiát és rengeteg
munictópazarlással folytatják a munkát.
A veszteségek mindkét részről borzalmasan
nagyok s különösen tisztek pusztulnak
Igen nagy számban. Az egész
német-osztrák-magyar—szerb fronton
szüntelenül óriási harcok vannak folyamatban.
*
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér: Burkanownál a Strypa
mellett a tegnapi jelentésében emiitett támadások
során osztrák-magyar és német zászlóaljak
a negyedik támadást is visszaverték.
Egyébként északkeleten nincs jelentősebb
esemény.
Olasz hadszintér: Az olaszok tegnap nehéz
és középkaliberü lövegeiből a Lafraunl fensik
ellen élénk tüzérségi\' tüzelést kezdtek. Az ellenség
tüzérsége a tengermelléki harcvonal
egyes szakaszai ellen is fokozott tevékenysí/.
get fejtett ki. Olasz gyalogsági osztagok ama
kísérleteit, hogy a Vrsici és a tolmcini hidfőt
megközeljtsék, meghiúsultak. A doberdói fensik
északnyugati részén az ellenséget meglepetésszerű
tüzeléssel támadva meg, arra kényszeritettük,
hogy elöl levő fedezékeit menekülve
hagyja cl.
Délkeleti hadszintér: Támadásaink az ellenség
leghevesebb ellentállása dacára mindenütt
előrehaladunk. A Drina alsó folyásánál csapataink
a szerbeket több lövészárokból kiazték.
Belgrádtól délre az ellenségtől több
szívósan védelmezett\' támpontot ragadtunk el.
A szerbek ellentámadásai minden esetben az
ellenség súlyos veszteségeivel hiúsultak meg.\'
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: Az angolok előretörését
Vcrmellestól északra könnyű szerrel viszszautasitottuk.
Soucheztől keletre a franciák
Ismét elvesztettek egyes árokrészeket, amelyekben
október 11-én még képesek voltaK
tartani magukat. A Champagneban tegnap
este meghiusult egy francia támadás. Ugyanazon
a helyen ma reggel egymást követő
több vonalban megismételt támadásuk teljesen
összeomlott. A Vogézekben a franciák
állásuk egy részét elvesztették.
Keíeti hadszintér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja : Dünaburgtól nyugatra az oroszok
támadásai ágyutüzünkben összeomlottak.
Az ellenség ama kísérletei, hogy a Madziolatinak
részünkről m^szállott szigetét hatalmukba
kerítsék, meghiúsultak. Smorgontól
északkeletre az oroszok támadását, amely
akadályainkig jutott, visszautasítottuk. Egyik
léghajónk az elmúlt éjjel erre a megerősített
és csapatokkal megrakott városra bőségesen
hajított bombákat. Lipót bajor horceg tábornagy
hadcsoportja: Semmi újság. Linsingen
tábornok hadcsoportja: Az ellenséget elűztük
Rutka—Bleloka—Wolskija mellet! állásaiból
és at Alexandria major és az e majortól
északra húzódó magaslatok közti vonalon tul
visszavetettük. Bothmer gróf tábornok német
csapatai az ellenséget Hajwormakától északnyugatra
több állásából kivetették.
Balkáni hadszintér: A szerbek ellentállása
előrehaladásunkat csak kissé tudta feltartóztatni.
Belgrádtól délre Zelsznlk falut és a
Topcsiderskától mindkét oldalt keletre emelkedő
magaslatokat rohammal elfoglalták. A
Pozsarevácz elleni támadás kedvezően halad
előre. A Pozsarevácz—gradlstei országutat
déli irányban átléptük.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Levél Cseh-Kanizsáról.
Pilsen, 1915. okt. 8.
Bár az olvasóknak valószínűleg nincs okuk
kétségbeesni emiatt, sajnálattal állapítom meg,
hogy egy teljes — és elég hosszú levelem
elkallódott a postán. Sok újság riem volt
benne, inkább csak szószaporítás volt az
egész, de mégis sajnálom, mert most már a
szószaporitásra is képtelen vagyok. Lehetetlen
leirni, hogy milyen eseménytelen és üres
most már a magyarok élete Pilsenben. Ebbe
az unalmas egyhangúságba az egyetlen változatosságot
a menetzászlóaljak szabályos
időközökben ismétlődő eltávozása hozza.
Hogy azonban minden szabály alól van kivétel,
azt épen a legutóbbi „mars* igazolja,
amely majdnem három héltel menetkésszé
avatása óta még mindig itt van, Pilsenben.
Ez egyszersmind biztató és megnyugtató tanúsága
az \'entente azon híresztelésének, hogy
„kétségbeesett erőfeszítéssel és rohamossággal
vetjük a frontra legvégső tartalékainkat Is I"
A napokban egy menetszázad indult az
olasz harctérre, a mindenki által forrón szeretett
és rugyon becsült Hős hadnagy parancsnoksága
alatt. (Itt egy meglehetős porció
törlés, a pilseni cenzúra működésének
nyoma következik Mezei hadnagy jelzéssel;
A szerk.)
Nagykanizsa közönsége bizonyára őszlrrte
és mély sajnálkozással értesül arról, hoby
Grans Cecd alezredest, akit szolgálatának
Nagykarjjzsán töltött ével alatt az egész város
szeretni és tisztelni tanult páratlanul kedves
és közvetlen egyéniségéért és humánus érzelmeiért,
- más ezredhez helyezték át. Az
ezred tisztikara nagyszabású bankettel búcsúztatta
a -rajongásig szeretett alezredest, aki
szellemes ötleteivel és ragyogó jókedvével
felejthetetlen szépségűvé varázsolta az estélyt.
Az ezred tisztikara nevében Koch Antal ezredes
ur búcsúztatta baráti, meleg szavakkal a
távozó alezredest. Grans alezredes a bucsu
tájdalmas pillanatában is méltó maradt önmagához.
Oyönyörüen kedves és nobilis ötlettel
számos, nagyszerűen sikerült fényképét
árverezte cl a tisztek között az ezred rokkantalapjának
javára. Természetes, högy a jelenlévők
lelkesen versenyeztek az árak fölverésében
s hős rokkantjaink alapja ujbóK szép
összeggel gazdagodott.
Általában bámulatra és a legnagyobb elismerésre
méltó az a nemes és fáradhatatlan
buzgalom, amellyel ezredünk tisztikara és
legénysége a rokkant-alap szaporításán fáradozik.
Az üdülőtelepen ép ugy, mint az ezrednél,
szakadatlanul folyik a gyűjtés és az alap 1
összeg gyönyörű arányokban növekszik nap.
ról-napra. Különösen s vetési szabadságra
ment és menő katonák áldoznak a szent
célra fölemelő nagylelkűséggel. Egyedül a
harmadik század katonái több, mint 800 ko-
, rónát adtak össze Deák Péter kapitány ur
lelkes fölhívásának hatása alatt. Az adakozók
élén cugszfa\'rer ur Hering Artúr, (civilben
fiumei építesz) szerepel, aki egymaga 200
koronát adományozott. Az üdülőtelep katonái
pedig több, mint 3000 koronát adtak össze.
Ez Impozáns és meglepő példaadást bizonnyal
megszívlelhetné a polgári társadalom is.
• Végezetül, mivel Pilsenről most igazán nincs
semmi mondanivalóm, magamról néhány szót,
— talán vannak még néhányan, akiket csekélységem
is érdekel. Hosszas üdülés és rövid
kórházi intermezzo után vissza kerültem
a századhoz, ahol most az Irodában markírozom
a leglázasabb tevékenységet, még pedig
őszinte elismerésérc fölötteselmnek, — ami a
markirozást illeti.
Szerencsém van, mert elsőrendűen jókedéiyü
és jólndulalu urak közé kerültem. Egyedül
Kalmár őrmesternek van meg az á kellemetlen
tulajdonsága, hogy hallatlanul szorgalmas
férfiú x ezáltal arra kényszerít minket, hogy
legalább is akkora szorgalmat színleljünk,
ami elég nehezen megy. Kivétel köztünk a
föntebb emiitett Hering, aki mint kényelmes
természet és filozóf hajlandóságú lélek megveti
a hívságos tülekedést és nem mutat
hajlandóságot a színlelésre, azonban annál
nagyobb buzgalommal pusztítja a pilseni
trafikosok virginlakészletét. Az iroda gyönge
Pista, az ordonáncok bajnoka, akinél jámborabb
embert elképzelni sem lehet. Az az ősz
és tiszteletreméltó ügyvéd, akit Kanizsán mint
a szelídség apostolát Ismernek, vérengző
tigris a ml Pistánkhoz képest Elsőnek kellett
volna említenem Löwinger őrmestert, a szolgálatvezetőt,
a tápolcaiak mindig jókedvű
Löwinger bácsiját, akit monumentális bajusza
mellett főleg az jellemez, hogy bllllárd-partlt
sohasem szokott elveszteni. Amennyire szeretjük
mi az irodában, annyira félnek tőle odakünn,
a századnál, mert szolgálatban nem
érti a tréfát.
Mást magamról sem irhatok. Átadom a
szót jóbarátoin és bajtársam, Priviczky Qyula
önkéntesnek, aki a Skoda-gyár megbízásából
nemrég beutazta a meghódított Oroszlengyelországot,
Varsón és Lembergen keresztül.
Útjából rendkívül érdekes fftljegyzéseket hozott
haza, amelyeket a Zalai Hírlap részére
engedett át közlés céljából. Meggyőződésem,
hogy az izgalmas és színes útinaplót szivesen
fogadja a Z. H. minden olvasója. S ezzel
zárom levelemet, szívből Üdvözölve minden
kanizsai jóbarátomat S\' elsőbben is téged,
Csicsám Gács Demeter.
- " * • •• 1 írni mi m^mim ! r»n— — wmmam •
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság
Nagykanizsán
mint a m. kir. PénzDgymlnlster által
• — kiielölt hivatalos aláírási hely —
elfogad Jegyzéseket a 6%-os III. hadikölcsönre * .
eredeti feltétele!; mellett.
A jegyzés Céljaira 10% készpénz
lefizetése ellenében, 90% kölcsönt
ad az intézet bárkinek 1—2 évi Időtartamra,
6% kamat mellett.
1915. október 908 ZALAI HIRLAP 3 Oldal;
HIREK*
Egy 48-as zászlós második vitézségi
<rme. Nemrég közöltük, hogy Metzger litvánt,
a 48. gyalogezred zászlósát, Metzger Ferenc
nagykanizsai kereskedelmi, ügynök fiit a
nagy ezüst vitézségi éremmel tantették kl.
Mint most vesszük a harctérről érkezett hivatalos
értesítést; Metzger István hősi bravúrjainak
szüntelen sorozatáért a minap második
kitüntetését érte el. A II. oszt. ezüst vitézségi
érmet adományozta neki a hadseregparancsnokság,
amit ünnepélyes tormaságok között,
az egész zászlóalj jelenlétében tűztek Metzger
István büszkén feszülő csukaszürke blúzára.
Egy Kapoli f l u bősl batáta. Nagy szomorúság
és gyász érte jeles hadi krónikásunkat,
Kapoli Pál 48-as szakaszvezetőt és agg
szüleit, kiknek három szép szál fiuk (mindhárman
a 48. gyalogezredben) Indult neki a
világháborúnak. A legkisebbik Kapoli fiú, Kapoli
János mflasztalossegéd, a 48. gyalogezred
vitéz káplárja, szeptember hó 12-én a
doberdól fenslkon hősi halált halt. Kipltánya
közölte a gyászos hirt a szülőkkel, s - levelében
az elismerés minden kifejezésével halmozza
el Kapoli János emlékét. A pompás
katonákat nevelt szülők rendületlen megnyugvással
vették tudomásul legkisebb fiuk hősi
halálának hirét, amit velünk a jelenleg rövid
szabadságon otthon Időző Kapoli Pál közölt.
Korai halálát igaz hazafiul szent lelkesedésének
köszönhette Kapoli János. Az ambiciózus
fiatal asztalossegéd, aki Nagykanizsán
tanulta mesterségét, mindössze nemrég lett 20
éves, s igy csak mostanában kellett volna
katonának bevonulnia. Ehelyett Kapoli János
rögtön a mozgósitáskor.jelentkezett katonának
és már a mult esztendőben résztvett a Szerbia
elleni háborúban. Onnét szerencsésen elkerülvén,
at olasz frontra ment, ahol mint elismert
jeles lövő nem egy taliánt küldött a
másvilágra, mígnem őt is halálos lövés érte.
Hatodmagával, hat 48-as bakával van közQa
sziklasírba eltemetve a doberdól fenslkon
hős Kapoli János.
A 48>asok rokkantatapja. Gács Demeternek
ma már a második pilseni levelében
szerepel a 48. gyalogezred rokkantalapja.
Erre nézve tudni kell, hogy azt az ezred
tisztikara létesítette 2000 koronás adományával
és Zalamegye s Nagykanizsa áldozatkész
közönségétől várja annak minél nagyobbra
vató növekedését. Az alapítvány rendeltetése
az, hogy a hadjáratban teljesen kereset- és
munkaképtelenné vált 48-as bakákat, akik
egyéb rokkant-ellátásban nem részesülnek, a
lehető legnagyobb segélyben \' részesítse. Az
ezredparancsnokság a nagykanizsai Központi
Jóléti Iroda utján közölte Nagykanizsa város
és Zalamegye legnagyobb nyilvánosságával
az alapítványhoz való adakozásra szóló felhívást,
melynek Nagykanizsán nagyszerű eredménye
mutatkozott Jelentkezett összesen —,
2, mondd: két adományozó. Nagykanizsán
tehát összesen ketten voltak, akiknek eszébe
jutott, hogy az a sok tízezer szegény kanizsai
és zalamegyel ember, akik a muszka, szerb
és olasz golyók milliárdjai elé dobták magukat,
hogy a föld- és háztulajdonosok, a kereskedők,
az iparosok, a pénzintézetek, szóval
a városi érdekek összességét, megvédelmezzék,
—• nemcsak arra valók, hogy meghaljanak
vagy egész életükre nyomorékokká váljanak,
hanem azt is megérdemlik, hogy a háborútól
testi bénasággal megnyomorított életüket ne
legyenek kénytelenek majdan koldusbottat
tengttnl. Ez a két adomány Nagykanizsa
város élethű fotográfiáját mutatja.
Elitéit kanizsai élelmiszethlénák. Ma
tgy válogatott társaság állt a rendőrblról ítélőszék
előtt. Nem a piac kii uzsorásai voltak
ennek tagjai, akiket péha-néha- mégis
némileg ment az Intelligencia tiljes hiánya,
hanem csupa városi emberek, akik tökéletes
tudatában voltak annak, hogy amit müveinek,
az tulajdonképpen hazaárulás és merénylet
embertársaik zsebe ellen. Elsősorban egy
Józseffőhercegutl vegyeskereskedő felett ítélkezett
dr. Krátky István főkapltányhelyettes.
A kitűnő krajzler a kenyér kilóját a törvényes •
50 fillér helyett 64 lillérért árulta, a zsemle
darabját pedig 4 fillér helyett 5 fillérért Ezt
a nagy hazafiságot 60 koronás pénzbüntetéssel
ismerte el a főkapltányhelyettes. —\' Két
pékmester következett ezután, akik az előirt
40 grammos zsemlék helyett 30 grammos
zsemlékkel akarták a maguk részére kamatoztatni
a világháborút. Mindketten 20—20 koronát
fizettek büntetés gyanánt. — A ma délelőtt
szerepelt élelmlszerhlénáknak díszpéldánya
azonban egy kanizsai délivasuti kalauz
volt, aki valószinüleg pusztán Ausztria iránti
rajongó lelkesedésből, ezrével szokta Nagykanizsáról
a Iriss zsemléket Öécsbe csempészni
Nemrég, egyik hajnalon 3 zsákba
rakva 1750 darab zsemlét akart magával vinni
Bécsbe, de a kanizsai pályaudvaron szolgálatot
teljesítő rendőr megakadályozta a rengeteg
zsemle elszállítását. A kitűnő vasutasra
a megtelelő kihágási paragrafus alapján 40
korona pénzbüntetést sózott az élelmiszerhiénák
üldözésében fáradhatatlan buzgóságu
főkapltányhelyettes.
A Nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság
mint hivatalos aláírási hely már
most elfogad Jegyzéseket a Ill-lkhadlkölcsönre.
fl péntek esti izr. istentisztetetek. A
nagykanizsai izraelita templomban a péntek
esti istentisztelet f. hó 15-étőt kezdve további
Intézkedésig d. u. 5 órakor fog kezdődni.
Nem lesz burgonyái Ezt a következtetést
kell és lehetséges csupán Jevonni a kormánynak
a napokban kiadott azon rendeletéből,
amely fokozódó emelkedéssel állapítja meg
a burgonya maximális árát. A rendelet ugyanis
a burgonyá árát 100 kilogrammonklnt a következőkép
állapítja meg: Október 31-ig 9
korona, november 30-ig 9 korona 50 fillér,
december 31-ig tiz korona, február 29-ig tiz
korona 50 fillér, végül május 31-ig tizenegy
korona. Ennek a fokozódóan megállapított
maximális árnak a következménye az lesz,
hogy az uj burgonya-termést egy termelő
sem fogja forgalomba bocsátani, hanem —
momentán nem lévén szüksége pénzre —
Inkább várni fog az eladásával, Inkább kitéve
magát a burgonya esetleges minőségi romlásának
és sulyapadásának. Ma, amikor más
hivatalos helyről hallunk oly nyilatkozatokat,
amelyek mint sajnálatos és szomorú, de egy-\'
ben elvitathatatlan tényre mutatnak a termelók
hazafiatiau antiszolidáris és önérdekű magatartására,
a termelők jóhiszeműségében és
altruizmusában bízni oktalanság és ha a kormány
mégis erre a jóhiszeműségre épit, ugy
igen nagy tévedés áldozatává teszi a fogyasztó
közönséget.
Nagy offenzlvák a kanizsai piacon. Aki
fogalmat akar alkotni magának egy offenzift
mlbenillásáról, az ne rösteljen felkelni a kora
reggeli órákban és menjen kl a kanizsai
csirke-piacra. Itt láthat olyan harcot, aminőhöz
képest például a llmanovl ütközet csak
amolyan másodrendű hadgyakorlat számba
mehetne. Leírni azt képtelenség, hogy ml történik
ott, ha véletlenül hoz valaki egy pár
csirkét vagy más egyébb baromfit eladás céljából.
ötvenen rohanják meg á szerencsétlen
elárusítót és öklökkel törnek utat feléje és
kapják kl keiéből a csirkét vagy a libát. A
tegnapi hetivásáron az is megtörtént, hogy
egy ilyen attak alkalmával egy csirkét a szó
szoros értelmében szét szedtek ugy, hogy a
szegény párának a combja az egyik, a szárnya
a másik vevő kezében maradt. Ilyen és hasonló
jelenetek vannak a tejes piacon is, ahol
a tejes kannák néha csak ugy röpködnek a
„nagyságák" fejel körűi,*ha nem akarják átengedni
egymásnak az etsőbbséget. Így axtán
nem lehet csodálkozni, ha ilyen dolgok láttára
az eladók nem igen akarják respektálni a
maximális piaci árakat.
k. •».••« Xf-.II
Felelős szerkesztő: QQrtUr Utván.
CÍMRE OOYELNI TESSÉK! mert csakis a
Kazinczy (VasutJ)-utcában tan, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL mflóris
és látszerész uj Üzlete, ahol kitűnő
hadiemlék-órák is kaphatók. Hibás
rossz órákat, ékszert és tátszert
olcsón\', gyorsan — felelősségre kijavít. — éés L
Beuonulűs miau
a Míscti M ó r M I e
inimp üzlet nerenilezéssel eftyatt azonnal eladó.
N a p o n t a e l ő a d á s
• MOZaÓKtr-PALOTA
U P a m a , RoxfooyS-at 4. T«l«foa 2 »
Okt. 14 és 15-én, csütörtökön-pénteken AZ EDLCRSBURQI
f f A T A Háborús dráma 3
l A H l f t [Máéban.
A dzsungel rabja, életkép az óserdők
világából. Mikor a virágok nyílnak,
nagyon humoros.
Szombaton és vasárnap:
\' FAGIN a tolvaj mester
bönflgyl és apacsdráma.
Előadások hétköznapokon C ét 9 órakor,
vasár- ét ünnepnapon 3, 5,7,9 órakor.
" SSggSB HB - z g y napszámosok
> felvétetnek -ws
i
K O H H F 0 L 0 P szappanjyániaan.
Kitűnő X elsőrendű
F é n v j s z é n
magas hőfejlesztésö, házitdzelési és ipari
célokra, házhoz szállítva, kicsinyben és
nagyban jutányosán kapható
Pnllálr Irinán m é s z " é s szénnagykeres- r U l l d K igildb kedőnél Nagykanizsán.
Király-utca 49. (Berger-féle ház).
4. Oldal. ZALAI U1RLAH 1915. ektéber 14.
Tiszteletiét értesítem a mélyen tisetelt
kölgyközönséget és régi mejhltt
vevőimet, hogy lakásc/non Isvő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
- felfrissítettem. --
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regen hard tféle
damaszt-árukat és
a jóbirQ Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
= ~ A legfinomabb árukl :
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a L hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel Goidberíérné.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
BaJaton Testvérek átellenében.
"a
Vezérképviselet:
I
festő uállfliaiü
MasyHnnlzsa, Masyar-u. 23
bOB! J illlrtlil faerezés
raírv\'ósy M a i s t e k íwtése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Mflvészi s r l n é r z é k Q n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 1 11
r<r - r - r1. —A i •i . •I iv XT~T l •\'a • .I M p "o1
MIM
GUTENBERG NYOMDA |
NAGYKANIZSA
W Csengerjf-uf 7. Sürgönyeim:
G u t e n b e r g n y o m d a
i
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
i
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz "Wi
Ny»mittH j Wa^lutaj.^gnál •ut^r^erg-nyomda Mftnz é« Qoldberger) N.gykanhsa.
III. évfolyam. Nagykanizsa, 191Ő. októbor 15. péntek 235. szám
társadalmi és közgazdasági napilap.
aiflflK*Cósl Arnkt HelyNm háaho* hordva l hóra 1 K.
BS/M txánr 6 ílllír Vldékra, pottAa . . I hóra 1-50 K.
Nyííttér és hirdetések megalapított árak exerínt
Alapította:
Dr. HAJDU GYULA.
T
Kiadóhivatal: Ontenberg-nyomda Ctengerjr-nt 7. IZÍRL.
Telefon: Szerkesztőség 41. Kiadóhivatal 41.
A HasyHonlzsal BanKegyesfllet
= Részuényíársoság =
mint hivatalos aláírási hely
az adómentes III. 6%-os
magyar nemzeti
hadikölcsönre,
eredeti feltételek mellett jegyzéseket
elfogad és a jegyzések
megkönnyítésére
olcsó kamat mellett mm előlenel mail
\'•I • • — •••-• győzünk pénzzel is
Érős \'a íhjtür^v.hogy a harmadik magyar
hudlroksön eredményében az első
kettőt jóval fölül fogja múlni.
Ézt a hitünket a következő számításra
és egybevetésre alapítjuk;
Az első két kölcsön aláírása óta eltelt
Idő teljesen elegendő volt arra,
hogy a ml nemzeti kölcsönünk megbízhatóságáról,
realitásáról, nagy hasznot
hajtó, gyümölcsöző voltáról még azok
is meggyőződjenek, akik előbb talán
bizalmatlanok voltak iránta, fáztak, húzódoztak
tőle. Máig már átszivárgott a
társadalom legellentállóbb rétegeibe is
az a tudat, hogy hadikölcsönt jegyezni
egyike a legjobb üzleteknek, melyből
noha nem is lehet ugy eg/szerre hirtelen
felgazdagodni, mint tán például a
kadseregszállitásokból, de lehet tisztességes
és dicsérni való uton elegendő
szép becsületes jövedelmet szerezni
hosszú évek sorára, még a maradékainknak
is, akiknek szemében bizonyára
legszebb emlék marad egy-egy ilyen
nemzeti kölcsönről szóló kötvény. „Ezt
még a nagy háborúból hagyták ránk a
szüleink 1" — mondogatják majd halálunk
után Ittmaradt fiaink, unokáink .
Es az a papír, amit ivadékaink tőlünk
örökölnek, már jóval többet fog érni,
mint amennyiért mi vettük. Olyanforma
rohamos értéknövekedése lesz ennek
évről-évre, mint például az Első Hazai
Takarékpénztár részvényeinek, amelyek
kibocsátáskor 100 pengő forirftot értek,
ma pedig ezrekért is alig lehet kapni.
A harmadik hadikölcsönre való aláí
r á s annyira meg van könnyítve, hogy
akár a legszegényebb zsellérem,ber s a
legínségesebb napszámosasszony is vclíet
magának egy kötvényt. Mert részletfizetésre
is lehet jegyezni. Kétségen
kívül nagyban fokozza .az aláírásokra
vállalkozó kedvet az a lobogó lelkesedés,
mely minden harctéren/ elért fényes
győzelmnink hirére gyúlt lángra mindnyájunk
lelkében, hazaszeretetünknek
eddig is hevitő szent tüze mellé!
Mintha csak a Gondviselés keze működött
volna. A kormány éppen akkor
bocsátotta kl a harmadik hadikölcsön
jegyzésére való felhívást, mikor diadalmas
hire érkezett Belgrád újra való bevételének.
Kl kételkedhetik többé az
erős, megverhetellen nagy német nemzet
hősi katonáival egyesült vitéz és
dicső hadseregeink végső győzelmében?
Senkii Ellenben mindenki sietni fog a
győzelmet még fokozni s a békekötést
közelebb hozni azzal, hogy a harctéren
küzdő katonáink segítésére,« erősítésére
szolgáló • hadikölcsönben megtakarított
pénzével résztvegyei>. Ns feledje senki:
csak így győzünk vérrel és fegyverrel,
ha győzünk pénzzel és áldozatkészséggel
ist
A világháború. fl Magyar Távirati Iroda és fiz Est mai táviratai. — A balkání háboru.
Elindult a franciák első
csapatszállítmány Szerbiába
Szalonikl. \' Ma, péntek hajnalban Szalonikiből
a Nis felé vezető vasúti vonalon
elindult a Szalonikiben kihajózott
francia gyalogság első csapatszállitmánya
Szerbiába, A francia segitség első csapata
csupa afrikaiból áll, kik nem valami
nagy harcikedvvel mennek a mindinkább
téiiesre forduló Balkánra.
Görögország nem segíti Szerbiát
Athén. A tegnap Athénben tartott
minisztertanács határozatából kifolyólag
Zaimisz minisztere\'nök azt közölte az
athéni szerb követtel, hogy Görögország
semmikép se támogathatja Szerbiát,
mert a cssus foederis esete nem forog
fenn. A Görögország és Szerbia között
1913-ban létrejött véd és dacszövetségi
szerződés csak kizárólag balkáni háboru
esetére szólt, a jelenlegi háboru pedig,
noha Bulgária megtámadta Szerblát,
nem speciális balkáni háboru, hanem a
világháborúnak egy epizódja, amelyben
Szerbiával szemben is mint fő támadó
fél nem Bulgária, hanem Ausztria-Magyarország
és Németország szerepel.
ElSnyomulűsunk Szerbiában.
Sajtóhádiszállás. A szerbek Belgrádtól
délre és a Macsvában rendkívül
makacsul védekeznek és törhetetlen
energiával előnyomuló seregeinknek minden
méternyi területet külön kell meghóditaniok.
\'Csapataink lassan, de megállás
nélkül nyomulnak mind előbbre s
nincs mes-ze az idő, amikor a szerb
seregek a mi ágyúink és a bolgár
ágyuk kereszttüzébe kerülnek. A szer -ek
veszteségei rettenetek. A Belgrádtól
délre fekvő Avalahegyet igen megerősítették,
ahol azt remélték, hogy seregeinket
hosszú időn át sikerül feltartóztattok.
Ez az idő azonban mindössze
két nap volt.
A bolgár háboru.
Lugano. Rómán keresztül Nisből érkezett
hivatalos jelentés közli, hogy a
tegnapi nap folyamán a bolgár hadsereg
Is mind rendszeresebbé váló támadásokat
kezdett a Szerbia délkeleti határán
lévő szerb hadállások ellen. Noha
még csak tegnap érkezett meg Bulgária
formális hadüzenete, a szerb-bolgár határon
már mindkét részről teljesen kialakult
hadműveletek folynak, melyek
néhány napon belül már igen jelentős
eseményeket vonhatnak maguk után. A
bolgárok főleg a szerbiai vasúti vonalakat
támadják.
Az olasz segítség ára.
Lugano. Rómából jelentik: Az olasz
kormány közölte Paslccsal, hogy Olaszország
csak abban az esetben lesz hajlandó
Szerbia "segítségére a Balkánra
csapatokat küldeni, ha Szerbia minden
albániai és adriai aspirációiról lemond.
Grey és Szaszonow bukása
Grey lemondott.
Rotterdam. Londonból jelentik,
hogy a világháboru legfőbb szerzője,
Orey Edwárd angol külügyi
államtitkár tegnap György angol
királynál külön klhalgatáson megjelenve
felajánlotta lemondását. A
király fentartotta döntését.
Az oroszok és franciák
követelik Jfirey bukását,
Amsterdam. Párisból\' és Szentpétervárról
érkezett táviratok szerint Ugy a
francia, mint az orosz kormány igen
2. ftida\'. ZALAI H RLAP Ib 15. október 15
nagy fontosságú tanácskozásokat folytat.
Mindkét kormány követeli Grey ango)
külügyi államtitkár lemondását azért,
mert a balkáni államokkal folytatott és
teljes kudarcot szenvedett diplomáciai
tárgyalásoknál nem hallgatta még tanácsaiét.
Szasszonov is bukik.
Koppenhága. S z e n t p é t e r v á r r ó l Jelentik,
hogy a balkáni diplomáciai
v e r e s é g e k miatt a v i l á g h á b o r ú n ak
r a n g s o r b a n való második felidézője,
S z a s s / o n ow orosz külügyminiszter
a f ő h a d i s z á l l á s o n beadta a
cárnak lemondását. A cári udvar
Miljukowot, a kadetpárti vezért
szeretné utódóul, de e kinevezésnek
elhárithatlan akadályai vannak,
mert Mlljukow b o l g á r b a r á t érzelmeiről
ismeretes.
Nagy győzelmünk
a bukovinai határon.
Csernowitz. Az oroszoknak a bukovinai
határfrontunkon több napon keresztül
folytatott szüntelen áttörési kísérletei
teljes kudarccal végződtek. Az összes
támadó kisértetek az oroszok leírhatatlan
pusztulása közepette végleg, meghiúsultak.
Dubrunánál ellentámadásunkkal
az oroszoktól két igen fontos támaszpontot
ragadtunk el, melyek eddig
jobbszárnyunkat a legnagyobb mértékben
veszélyeztették.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér: Az ellenség tegnap támadást
intézett Tamopoltól nyugatra levő
hadállásunk ellen. Háromszoros oszlopokban
ment rohamra, s az első sorban levőket csak
védő pajzsokkal szerelte tel. Csapataink viszszaverték.
Súlyos veszteségeket szenvedtek.
Északkeleten egyébként\' nincs jelentősebb
esemény.
Olasz hadszíntér: A lafrauni és vilgereuthi
fensikokon levő hadállásaink és a dolomitharcvonal
egyes támpontjai ellen intézett élénk
tüzérség! tüz még tart. Egyik, Riválól délre
levő hadállusunk ellen előnyomuló alpini
zászlóaljat tüzérségünk tüzelése űzött el. A
tengermelléki harcvonalon a Javorcek szakaszon
egy olasz lövészárok egy részét megszállottul
A Mrzli Vrch ellen intézett két támadást,
amely heves előkészítő tüzelés után
akadályainkig jutott \'el, visszavertük. Az Isonzó
harcvonal többi pontjain, mint rendesen, tüzérségi
tüz.
Szerb hadszírftér: Csapataink tegnap Belgrád
környékéről délkeletfelé előnyomulva,
rohammal vették be az Erinobrdon, a Cunakon
és a Slrazán levő erőditményszerüen
elsáncolt hadállásokat. Az ellenség, amelynek
a foglyok előadása szerint parancsa volt,
hogy az utolsó szál emberig, kitartson, rendetlen
futásban menekült az Ávala hegy felé
és az ettől keletre fekvő területre. Vesrteségei
rfpdkivül nagyok. Nehéz tüzérségünknek, mint
hasontó haditényeknél, minden esetben e siker
kivívásánál is dicső része volt. Hasonlóan
kedvezően haladnak szövetségeseink támadásai
a.tyorava alsó folyásánál. Elragadták az
tenségtől a Pozsarevác nyugati, északi és
keleti harcvonalon lévő elsáncolt hadállásokat.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér: Mialatt ellenséges monitorok
Westendésél a tengerpartot, — ellenség
tüzérségepedig állásainkat Yperntől északra
sikertelenül ágyúzta, — az angolok Ypern és
Loos között csaknem az egész arcvonalon
füst és gázfelhők mögölt támadásba fogtak.
Támadásuk teljesen meghiúsult. Angrestöl
délre ellentámadásunk közben az ellenségtől
két géppuskát vettünk cl. Azoknak az apró
fészkeknek megtisztítása alkalmával, melyeket
a franciák a Soucheztől keletre emelkedő
magaslaton megszállva tartottak, négyszáz fogoly
maradt kezünkben. Champagnéban a
franciák támadásaikat a Tahure mindkét oldalán
végső elkeseredéssel folytatták, öt támadás
a tahure—soualni országúttól délre,
kettő északra, a támadók súlyos veszteségei
melleit összeomlott. Éjjeli támadó kísérleteiket
tüzérségünk csirájában elfojtotta. A Combres
magaslaton az ellenségnek egy 120 méter
hosszú árkát felrobbantottuk. A Vogézekben
a franciák megkisérelték, hogy a Schratzmaenlen
tőlünk október t2-én elfoglalt állást
visszavegyék. Támadásaik akadályaink előtt
omlottak össze.
Keleti hadszíntér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja : Illtkstóf nyugatra és délnyugatra
az ellenséget egy további állásból kivertük.
650 oroszt elfogtunk és három géppuskát
zsákmányoltunk. Az oroszok támadásait
Dünaburgtól nyugatra és délnyugatra
visszautjsilottuk. Lipót bajor herceg tábornagy
és Linsingen tábornok német csapatat
elfoglalták Hajworonkát. Curkanowtól délre
az oroszokat a Strypán tul vetették vissza.
Balkáni hadszíntér: Belgrádtól délre csapataink
tovább nyomulnak előre. A várszerüen
kiépített Pozsarevác nyugati, északi, keleti
és délkeleti arcvonalnak erődmfiveit elfoglaltuk.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
-i «B il F-M
A piaci kérdések
Szemle a vidéki városokban
— Saját tudósítónktól. —
A piaci panaszokhoz és kesergésekhez
mindig hozzákapcsolódnak azok a töprengések,
hogyan lehetne segíteni a bájon ? Ezer
és ezer gondolat, sz^z és száz indítvány
merül fel, hogy a hatóság igy vagy Ugy
intézkedjék, a hatóság ezt rendelje el. a hatóság
ezt vagy azt tegye. Mint a múltban
már ismételten megtettek, most is ismertetjük
azokat az eszközöket, ^melyekkel más városok
igyekeznek ellentállanl a mind kiblrhatatlanabbá
váló élelmiszerdrágulásnak. Bajok és
panaszok tekintetében a pécsi, székesfehérvári,
vagy aradi és debreceni piac hü kópiája
mindenben a kanizsainak, vagy megfordítva,
mindegy. Ezeket a közös bajokat szükségtelen
bemutatni, ellenben érdemes foglalkozni azokkal
a hatósági intézkedésekkel; amelyek
hivatva lesznek ezek leküzdésére.
H városok küzdelme
a huablány ellen.
Szinte minden város abban a legfőbb betegségben
szenved, mint a mienk. Nincs hus
és ami van, az rettenetes drága. Legnagyobb
a hiány a sertéshúsban és leginkább megakad
a kereskedelem a szalonnával.
Arad vátps közélelmezési bizottsága tudomást
szerzett arról, hogy a katonaság élvezhető,
sózott dán hússal rendelkezik, amely
kellő elkészítés után éppen olyan ízletes,
mint a friss hus s beszerzési ára jóval olcsóbb.
A bizottság a hadügyminiszterhez fordul, hogy
az aradi helyőrség részére szállított dán húsból
engedjen át tO hordóval, hogy a lakósság
között árusítsák.
A hatósági élelmezési Üzlet hollandiai sózott
halat árul s ez bevált. Egy kiló hal 1 korona
80 fillér s kitűnő tápláléknak bizonyult, a
közönség pedig nagy mennyiségben vásárolja.
Debrecen ezer juhot vásárol s ennek olcsó
kimérésével igyekszik az árakat leszorítani.
Székesfehérvár városi hatósága dán marhahús
konzervet, gulyáskonzervet, kolbászt
rendelt.
Miskolc városa a nagy husdrágaság enyhítésére
vadászterületet bérelt ki, ahonnan
nagy mennyiségű vadhús, különösen vaddisznó
és őzhus kerül a városi piacra. A
vaddisznóhús kilója 3 korona, az őzhus
kilója 3 korona 20 fillér.
Szegeden az iparosok fogyasztási szövetkezete
sertéshizlalótelepet létesit. A tervezet
szerint minden iparos, aki megfelelő részletekben
200 koronát fizet be a szövetkezeti
pénztárba, egy teljesen kihizlalt\' sertést kap.
Nagyváradon a város 400 darab libát vásárolt
előnyös áron, azonkívül egy vagon
vöröshagymát mélérmázsánként 76 koronáért.
Tárgyal az élelmezési ügyosztály egy városi
sertéshizlalda felállítása érdekében, s Győrhöz
hasonló módon akarja a kérdést megoldani.
Szövetkezik egy vagy több vállalkozóval, akik
számára közvetítik a sertést és szereznek
kukoricát. Ezzel szemben a sertéshizlalda a
város áltat megszabott áron látja cl a közönséget
zsírral és hússal.
Debrecenben a főkapitány leleplezte a henteseket,
hogy eldugják a szalonnát és a zsirt,
hogy később magasabb áron kiárulják. A
hatóság szigorúan jár el velők szemben.
Pécs város vezetősége még a jobb időkben
900 darab sertést vásárolt, azokat kihizlalta
és most olcsón bocsátja a közönség
rendelkezésére. Élő súlyban 2 korona 85 fillér
az ára ezeknek a sertéseknek. A városi zsir
kilója 4-48 K. De a most hizlalóba vett sertést
élősúlyban 5-20 K-ért kapja.
Arad is megakarja ezt tenni. A közélelmezési
bizottság javasolja a tanácsnak, hogy a
város a hentesektől vegyen át sertéseket, a
zsirt olvassza kl és olcsóbban mérje ki a
közönségnek. Erre a város 4800 koronát
fizetne rá.
Hatósági élelmiszerüzletek.
Sok város állított fel, különösen a háborúban
hatósági élelmiszerüzletet. Most épen az
aradi élelmiszerüzletről plvassuk, hogy a
forgalma annyira megnövekedett, hogy fióküzletet
kelt nyitnia.
Ide Iktatjuk Temesvár város lejközpontjának
1914. évi zárszámadásait is, mely szerint
bevételek 198.518 K 60 f-t
a kiadások 196.269 K 27 f-t
tettek ki, minélfogva a
tiszta jövedelem volt ... 2.249 K 33 fill.
fl városok ankétja.
Az aradi közélelmezési bizottság ugy határozott,
hogy ankétra hívja meg Szeged,
Temesvár, Nagyvárad tanácsának azt a tagját,
ki a közélelmezéssel foglalkozik. Az
ankétet, melynek célja az, hogy megismerjék
más városok intézkedéseit is, legközelebb
meg is tartják Aradon. Soha igazibb közérdekben
való cselekedetet nem végezne Nagykanizsa
város tanácsa, mintha erre az ankétre
elküldené p^cl problémáink gyakorlott és
ambiciózus oldozgatóját, dr. Krátky István
főjegyzőt, aki onnét bizonyára Igen értéke*
tapasztalatokkal jönne haza.
1915. október 908 ZALAI HIRLAP 3 Oldal;
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság
Nagykanizsán
mint a m. klr. Wnzügymlnlster által
— kijelölt hivatalos aláírási hely —
elfogad jegyzéseket
a 6%-os III. M i i o s m
eredeti feltételek mellett.
A jegyzés céljaira 10% készpénz
lefizetése ellenében, 90% kölcsönt
ad az Intézet bárkinek 1—2 évi Időtartamra,
6% kamat mellett.
HIREK.
fl honvédség helyettes parancsnoka
Nagykanizsán. Valóságos generálisinvázió
van néhány nap óta Nagykanizsán. Csak
tegnap reggel utazott el innét két tábornok,
kik a kanizsai katonaorvosoknak (kettő kivételivel)
a harcteri szolgálatra való alkalmasságát,
állapították meg s ma megint két ujabb
tábornok kelt élénk feltűnést Nagykanizsa
város utcáin. Az egyik Schay Gusztáv altábornagy,
a m. kir. honvédség helyettes
parancsnoka, aki Lendvay Oszkár vezérkari
százados parancsőrtiszt kíséretében a 20.
honvédgyalogezred imént kiképzett legénysége
felett szemlét tartani jött Nagykanizsára. —
A másik előkelő vendég Laubt Ernő vezérőrnagy,
aki a Nagykanizsán állomásozó
tüzérség fölött tart szemlét. - Schay altábornagy
tiszteletére tegnap este a Centrál szálló
souterraiu-éttermében a katonazenekar játéka
mellett nagy vacsora volt, melyen az összes
Nagykanizsán tartózkodó honvédtisztek résztvettek.
Schay altábornagy mindenkit elragadtatott
lekötelezően szíves modorával és közvetlen
egyszerűségével, aminek ugy a honvédtisztekkel,
mint a vele érintkezett civilekkel
szemben számos jelét mutatta.
Nagykanizsa Iisztszükségletek biztositása.
Részletesen Ismertettük annak idején
a Nagykanizsa város egy évi lisztszükségletének
biztosítására tett hatósági intézkedéseket.
Pontos számitások szerint 350 waggon
mennyiségű gabonára van szükség Nagykanizsa
város közélelmezésének 1916. augusztus
15-ig való biztosítására. Ily értelemben kötött
a város a Franz-malommal szerződést és erre
a mennyiségre kért a város a kereskedelmi
minisztertől Zala- és Somogyvármegyék területére
szóló gabonavásárlási engedélyt. Még
a Franz-malommal való szerződés megkötése
előtt engedélyezte a miniszter 20 waggon
(2000 métermázsa) gabonának beszerzését. A
város végleges és teljes szükségletéről szóló
felterjesztés már több mint egy hónapja elment,
de annak elintézése még mindig késett,
s eközben már komoly aggályok kezdtek felmerülni
aziránt, hogy a kereskedések nem
fognak elcgondí lisztet kapni a malomtól. A
polgármester távirati sürgetésére a kereskedelmi
miniszter a minap ujabb 4000 métermázsa
(40 waggon) gabona vásárlására adott
a városnak engedélyt azzal, hogy ez a menynylség,
éppúgy mint a korábban kiutalt 2000
métermázsa a Nagykanizsa város részére megállapítandó
évi összes szükségletbe be lesz
számitva. Tegnap érkezett meg a városhoz
-az erről szóló kereskedelmi miniszteri leirat,
mely a 4000 métermázsa gabona beszerzését
csupán Zalamegye területére korlátozza és
annak időbeli határt is szab: október hó
31-ét. A bevásárlást természetesen a szerződéses
Franz r. t. tartozik végezni. A miniszter
által ujabb előlegként kiutalt 4000 métermázsa
gabona további két hónapia biztosítja Nagykanizsa
vdros közönségének lisztszükségletét.
flz összes koteraóvlntézkedéseket beszüntették
Nagykanizsán- Nemrég azt jelentettük,
hogy a Kiskanizsán előfordult kolerahalál
után a járványkórházban megligyelés
alatt tartott nyolc egyént (a kolerában elhunyt
Kálmán Jánosné családtagjait) a pozsonyi
bakleorologlal intézet jelentése alapján kétszer
5 napi megfigyelés után szabadon bocsátották.
Közöltük ugyanakkor azt Is, hogy
az elhunyttal annak halála percéig együtt volt
térjét, Kálmán Jánost, aki a járványkórházban
ágynak dőlt, még további megfigyelés alatt
tartolták, mert betegsége nem volt egész pontossággal
megállapítható. Tegnapra Kálmán
János váladékainak másodszori górcsövi megvizsgálásáról
szóló távirali jelentés Is megérkezett
Nagykanizsa város polgármesteréhez,
annak ismétlésével, hogy Kálmán János teljesen
koleramentes. E jelentés folytán ma
reggel dr. Rdtz Kálmán városi tiszti orvos
előterjesztésére dr. Sabján Oyula polgármester
a Nagykanizsán a koleraveszély ellenében foganatosított
összes óvóintézkedéseket beszüntette
s a 20. honvédgyalogezredtől . Kiskanjzsára
kirendelt fegyveres őrséget is visszarendellette.
Hivatalosan léhát még csak most
van konstatálva, hogy Nagykanizsa városa
teljesen koleramentes.
Ben flroliy Bey, a nagyszerű telepatikus
produkciókat végző jeles tenyérvonalfejtő ma
a rendőrkapitányságtól\'ujabb és utolsó két
napi meghosszabbítást nyert itt tartózkodására.
Az utóbbi napokban rengeteg számú
fényképet vittek hozzá lélekelemezés végett
és a kitűnő gondolatolvasó minden egyes
fényképről frappánsul találó jellemzést adott.
Ben Aroliy Bey vasárnap estig fogad még
látogatókat a Korona 7-es számú szobájában,
hol eddig már több százan felkeresték.
Monstre-barakkórbáz Pécsett. Óriási,
szinte gigantikus méretű barakkórház épitése
kezdődik meg a közel napokban Pécsett.
Mig a már majdnem elkészült nagykanizsai
barakkórház óriási méretei dacára is csak
3000 beleg kátona részére készül, a pécsi
barakkórház, mely 70 pavillonból fog állni,
10.000-nél több beteg és sebesült befogadására
alkalmas lesz. Nemrég készült már egy
másik, több ezer ágyas barakkórház Pécsett,
melyet az épülőfélben betegek és sebesültek
részére rendeztek be. Ezt most kiüresítették,
tnivel ez a betegek megfigyelő és szűrő állomása
lesz, ahol öt napig maradnak Pécsre
érkezésük után és azután lesznek elosztva,
gyógykezelés céljából. Itt a sebesülteket hozó
vonatok részére már a vágányt is lefektették
és a betegeket a vasuli kocsikból közvetlenül
ezen kórházba fogják beszállítani.
Adományok a vak katonáknak. A nagykanizsai
Központi Jóléti Iroda kezdeményezésére
a háborúban megvakult katonák részére
Reichenfeld Oyuláné és Köröskényi Piroska1
gyüjtőivein a már közölteken kivül még adakoztak:
Lasky Pálné 3-—, Rohrer Károly 1—,
Oláh Pál —-20, Pauk Vilmosné 1-—, Gürtler
Ferencné 2\'—, Plncinger MIhályné 2-—,
Köröskényiné 2\'—, Goldfinger József 2 - - - ,
Flumbort Oyörgyné 2.—, özv. dr. Bartha
Oyuláné 3 \' — R a d a Mariska 1 \' - , Kardos
Sándor és Tsa 10 —, Luna Sándor 1*—,
Menzel Jancsi —\'20, özv. Verhánovlcsné 2*—,
Lackóné —\'50, Nolt János ! • - » Varga Istvánné
1-—, Körösné 1\'—, Riedl Jenőné 4-—,
Dauscha Oltóné 5\'—, Weisz Ignác 5\'—, •
Gutmann Gyula 4-—, Olvashatatlan 1\'—,
Dobrln Benőné 2-—, Róm. kath. Plébánia
3\'—, özv. Vidn Lajosné 2-—, Mádai Lázá
2-—, Weiszbergcr 2 —, Fischer Józsefné 3 —,
Olvashatatlan 2\'—, Meserna Ferencné —\'20,
Szalóky Elekné 1—, Simon Lajos —\'50,
Pfeifer Elek 2—, Bugsch Aladárné 5\'—,
Schilhan János 10--1 Aigner Géza 1\'—,
Petek 2\'—, Nagykanizsai Takarékpénztár 50 —,
Kaiser József 10 korona.
fl burgonya télre való eltétele- Most az
ideje, hogy a közönség télre beszerezze a
szükséges élelmiszerek során a burgonyát Is.
Rendszerint a pincehelyiségekbe szokták elhelyezni,
vagy az éléskamrákba s a burgonya
csakhamar elkezd csírázni s a csírázással
nedvtartalma kiapad, a gumó megtöppedtté s
ehetetlenné válik. A közönség ez ellen ugy
szokott védekezni, hogy időnként letördeli a
burgonya csiráit, atní fáradságos munka s
célra se vezet, mert a csira tovább hajt. Most
e rémdrága világban, amikor a burgonyának
kétszeres az ára, jó szolgálatot vélünk teljesíteni
azzal, ha a csírázás megakadályozásának
módját ismertetjük. A burgonyát le kell
forrázni, aztán jól megszárítani s ugy elhelyezni.
A leforrázás megöli burgonya csiraképességét
s Igen szépen eláll a leforrázott
burgonya az uj termésig.
1 —be—C——MMMaaPBBM a it wa i un xwm mt t— >JTH\'.nw n
Felelős szerkesztő\'; Gürtlor István.
*>• WV* WCRA •WI^WIW.IM\'.M— •!\'. NI UT. IRI\'« »: AW RV .- JRT>.*^MIM
CÍMRE OOYELNI TESSÉK! mert csakis a
Kazinczy (Vasutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL mflórás éés látszerész uj üzlete, ahol kltOnö
hadlemlék-órák ts kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít —
vmmummmmmamm mrr.^ jt r naan aaaehfc——s —a i, ;m a^aaM—ap—mb— Üres üvegek mindenféle fajta
^ í Gopacgyárian
ló úrban i M é t e H .
Hirdetések felvétetnek
e lap kiadóhivatalában.
\\
4. Oldal. ZALAI USRLAP l9lb oktéber 15.
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
• •• • -= felfrissítettem. .
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
===== A legfinomabb áruk! a— «=
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tiszteletiéi GoIdberse rné.
Nagykanizsa, EötvOs-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
MEG H9 DIT9TTU K*
"aVIL festő vállalata
HagyHonlzsa. Hasyar-u. 23
Vezérképviselet:
fii
honi S BDIÍÖIJI faerezés
márvány utánzatok festése.
ÉpDIet-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k Q n k
magasan fejlett Ízlésűnk
és technikánk a legkénye*
sebb igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l fölszólltásra tu
díjtalanul szolgálunk I l l ő
« • g g g g ^ B B f f l
GUTENBERG NYOMDA
W
M A G Y K A H B Z S A
Csengery-uf 7.
M
Sürgönyeim:
Gutonborgnyomda
V Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz ~1P2
Ny*m»(#lt a M a ^ l a j , ^ , „ 4 | Mfnc ót Qoldberger) Nac y k a n l » a .
UJ. *wtolytttn. Nagykanizsa, 1915. október 16. szombat 236. .szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
S(IOflB»t«a>\' 6r«ki Helyben háxhox borúra 1 hóra 1 K.
> 0 H txÁm 6 flllír Vidékre, potUn . . 1 hóra 1-50 K.
Nyllttér é* hirdetőik megAIUpItott Arak ixtrinL
Alapította i
Dr. HAJDU GYULA.
Kia\'dóhlTatalt QntenbcrK*H70mda Caeogrry-ut ?. »Mra,
Telefoni Sxerketztótég 41. Kiad^hivstnl «l.
A NajyRanizsal BanhefiyesQlet
Részuénytdrsaság =
mint hivatalos aláírási hely
a z a d ó m e n t e s 111.6°/o-os
m a g y a r n e m z e t i
A magyar honvéd azonban jó és becsületes
diplomatának nevelte a szuronyát.
Nem vállal fél munkát. Ahogy elvégezte
dolgát az oroszszal, lemegy a
déli határra, beledöf a "szerb testbe és
ahogy ez vértől hörögve vonaglik, nyomban
csend lesz a erkekben. A román
izgatókat a diplomácia nem . tudta elhallgattatni.
A magyar katona szuronya
azonban, amely ott a szomszédban, a
szerb hegyek között átvette a munkát, a
torkára forrasztotta a szót az utca politikusainak.
Bizzuk a bonyolult kérdéseket
tovább is a szuronyra. Ahogy a
magyar honvéd, a bajor Óajtárs és bolgár
testvér kezet fognak, nem lesz román
kérdés sem . . .
h a d i k ö l c s ö n r e , uj balkáni háboru.
ereiddefttíií ffretllftáéftAeIAleUk- mmenllllnettft \\jmegtryv-- J
zéseket elfogad és a Jegyzések
megkönnyítésére
olcsfl tajjil wllEll magas Előleget mait
H Magyar Távirati Iroda és Hz E«t mai táviratai.
l magyar honvéd szuronya
ügyesebbnek bizonyult minden angol,
francia és orosz diplomata furfangnál
és ravaszkodásnál. A balkáni probléma
megoldhatatlannak látszott, gordiusi csomóját
nem tudták kigöngyölileni. Az
antant elküldte a legravaszabb diplomatáit,
akik a szó erejével és az aranycsengés
bóditó varázsos muzsikájával
csábították az Igére\'ek versengésében
megszédült balkáni népeket. A bolgár
zászló, amelyet csábításaival s fenyegetéseivel
éppen az antant igyekezett kibontani,
már büszkén leng a bolgár
seregek felett, melyek már lesújtottak a
szerbekre. Görögország kényszerült helyzetében
Is a semlegesség utján vezeti
szekerét. Romániára vetette hát magat
az antant és Ilt sikerült a megpénzelt
tömeget piacra \'vetni, hogy lármájával
próbálja a józanságot is mámorba hajtani.
Nekünk Románia ellenséges Indulataitól
lehetett csak tartani, ott minden
pillanatban felülkerekedhetett az utcai
anarkla. A forró helyzetben vágott a
csomóba a magyar honvédszurony és
minden diplomáciánál ügyesebben olpotta
meg a kérdést. A magyar honvéd
halálosan sújtott az orosz ellenségre és
ahogy ez vérezve megingott, egyszerre
elhallgattak a balkáni töme&ek, mslyek
az orosz erőből táplálták indulatukat.
II boloár-szerb l i o r n .
Szerbia hadüzenete.
Rotterdam. Londonból jelentik, hogy
az ottani szerb követség bejelentette az
angol kormánynak, hogy miután Bulgária
Zajecárnál megtámadta SzerbláL
Szerbia megüzente a háborút Bulgáriának,
Bolgár támadások
a z egész vonalon.
Észak-Szerbia ellen.
Rotterdam. A londoni Times közli,
hogy Igen nagy bolgár haderő Zajecárnál
betört Szerblába és a Tlmok völgyében
húzódó szárnyvasut mentén
Igyekszik a belgrád—nlsi vasut! vonal
közepét elérni. (Zajecár Bulgáriának
Magyarország felé néző legszélső, északnyugati
határpontján van, ahonnét Orsoválg
nem több 60 kilométernél a távolság.
A szerk)
Macedónia ellen.
Lugano. A római Secolo jelenti Nisből
: A Szófiától nyugatra álló bolgár
haderő tegnap délután megtámadta a
macedón határon, Orajine környékén
levő szerb hadállásokat. Az ellenség
roppant vehemens támadással kezdett
munkához.
A szaloniki-nisi vasút ellen.
Athén. A bolgárok csütörtök délután
50,000 emberrel Dolrán kerületben,
Szerbia legdélkeletlbb csúcsában
megtámadták a szerbeket
és rendkívül véres harcok közben
nyomulnak előre a szalonlkl—nisl
vasútvonal felé, mely a bolgár határtól
Itt alig 20 kilométernyire van.
A bolgár hadüzenet.
Athén. Bulgária athéni követe hivatalosan
bejelentette tegnap a görög miniszterelnöknek,
hogy Bulgária háboru?
üzent Szerbiának.
Anglia hadat üzent Bulgáriának
Amsterdam. Londonból kábelezik:
Anglia ma reggel hadat üzent Bulgáriának,
A cár a bolgárokhoz.
Lugano.. A Secolo jelenti Párisból:
II. Miklós cár, mielőtt Bulgáriával szemben
az ellenségeskedést megkezdené,
mint a szlávok fővédnöke manifesztumot
Intéz a bolgár néphez. Kiáltványában
a cár a szláv ügy elárulásával vádolja
meg a bolgár nemzetet, mely
Ausztria-Magyarországgal és Németországgal
szövetkezve saját testvérei ellen
fog fegyvert. A kiáltványnak Bulgáriában
való megérkeztével a párisi jelentés
szerint az oroszok nyomban megtámadják
Bulgárlát. (Nem szól azonban arról
Lz. a híradás, hogy mikor két év előtt
AIII. Nemzeti Hadi-kölcsönre!
a magy. ktr. pénzügyminisztérium által közzétett eredeti aláírási feltételek mellett
• mint hivatalos ir m n c u G i i i l l U K DBQyKOIllZSai uunju a l i r á s i h e i y
^jT* jegyzéseket elfogad>
A liwzéjek ncBkönnfitfcstre a bankfiók magas kölcsönöket nggjt rendklvDl elSnyü feltételek meiutt.
«• VIUK\'I
a szerbek támadták meg Bulgáriát és
rabolták el tőle Macedóniát, akkor a
cár intézett-e a szerbekhez hasanió rovócéduiát.
A szerk\'.)
Szerbia az antant segítségért.
Páris. Nisből jelentik: A szerb kormány
felszólította az angol és francia
követeket, hogy intézkedjenek arra nézve,
hogy az antantseregek a lehető leggyorsabban
jöjjenek Szerbia segítségére,
mert később már a tízszeres gyorsaság
sem tudja majd jóvátenni a késedelmet.
A görögök és az
antantcsapatok összeütközése.
Szófia. A „Kambana" jelenti Szalonikiből:
A Szalonikl mellett táborozó
francia és angol különítmény
egyik csapata és görög csendőrök
között csütörtök délben véres öszszefltközés
volt, mely több halálesettel
végződött.
Előre Szerbiában.
Sajtóhadiszállás. Az egész szerbiai
fronton szakadatlan küzdelem folyik.
Tegnap délután a Belgrádtól keleti irányban
előrenyomult haderőink Szemendriátói
délre elfoglalták Lipát.
Höfer jelentése,
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér; Nincs jelentősebb esemény.
Olasz hadszintér: A tiroli harcvonalon az
ellenség érős tüzérségi tüzelése még tart. Az
ellenség csak a vilgereuthi fensikon kísérelt
meg gyalogsági támadásokat. Éjfélkor több
olasz század nyomult elő állásaink ellen, de
rövid tűzharc után visszavonulásra kényszerültek.
Hasonlóképpen meghiusult egy ujabb
közeledési kísérlet a reggeli órákban. A karinthiai
határon és a tengermelléken az általános
helyzet változatlan. A harcvonal egyes
szakaszai az ellenség tüzérségének tartós tüíelése
alatt állanak. Kgy a fensik szélén Peteanó
közelében előnyomuló olasz csapatot
ellentámadásunk visszavetett. Az ellenség súlyos
veszteséget szenvedett.
Szerb hadszíntér; Az brino-Brdon át előnyomuló
osztrák-magyar csapatok az ellenséget
a Vincánál a Dunába szakadó Bolecica
patakon tul vetették vissza. Az alsó Morava
mindkét partján előnyomuló német csapatok
harccal elfoglalták Pozsarevácot. A bolgár
első számu hadsereg megkezdte a támadást a
szerb keleti határon át és birtokába vette a
szorosok magaslatait Belogradzik és Knazev\'flc
körül.
Höfer altábornagy.
A németen és bolgárok harcai.
Berlin. A nagyíöhadiszállás jelenti :
Nyugati hadszintér: Vermellestöl északkeletre
és keletre az angolokat állásaikból ismét
kivetettük, csak az úgynevezett Tiefginbe
nyugati szélén tudták magukat egy kis árokrészben
megtartani. Az október tizenhatmadikról
tizennegyedikére virradd éjjel a folyamat,
ban levő hadműveletekre nézve katonai szempontból
fontos Chalons és Vitry Le Francoisi
Pályaudvarokra egyik léghajónk bombákat
dobott.
Keleti hadszíntér: Hiodrnburg tábornagy
hadcsoportja: Dünaburgtól délnyugatra és
délre az oroszok tegnap több Ízben megújították
támadásukat. A Dünaburg—Nowoalexandrowszkí
műúttól délre szokatlanul nagy
veszteségük mellett vertük vissza őket. Weselowótól
északkeletre hasonlókép összeomlott
két támadásuk. A harmadik előretörésük
alkalmával az oroszoknak itt sikerült zászlóalj
szélességben állásunkba behatolni. Ellentámadásunk
folyamatban van. Léghajóink
egyike bőségesen dobott bombákat a mlnski
pályaudvarra, ahol cz Idő szerint nagyszámú
csapatot raknak vonatra, öt hatalmas robbanást
és egy nagy tűzvészt figyeltünk meg.
Lipót bajor herceg tábornagy és Linsingen
tábornok hadcsoportjainál nincs ujabb esemény.
Balkáni hadszintér: Mackensen tábornagy
hadcsoporljatnál a hadműveletek tervszerűen
folynak. Belgrádtól és Semendriától délre hátrább
.-szorítottuk a szerbeket. 430 szerbet elfogtunk,
3 ágyút, ezek között egy nehezet
zsákmányoltunk. Ma éjjei elfoglaltuk Pozsarevác
déli arcvonalának eródmüveit is. Ezzel
a megerősített város birtokunkba jutott. A
bolgárok elsé számu hadserege megkezdte a
támadást a szerb keleti határon át és birtokba
vette a szorosok magaslatait Belogradzik és
Kna^evác között.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Nínc; M m m
fl legszomorúbb kanizsai
anyakönyvi statisztika.
— Saját tudósítónktól. —
Azt hinné az ember, hogy csak a halotti
anyakönyvből lehet „szomorú" statisztikát
csinálni. Ez tényleg mindig Igy is volt, amig
nem jött a világháború nevezetű kis felfordulás,
mely sok minden egyéb között ezt a
tételt is a feje tetejére állította. Nem tudjuk,
hogy van másutt, de bizonyára másutt is
csak igy lesz, mint Nagykanizsán, ahol a
legszomorúbb anyakönyv most a — házassági
anyakönyv. Dc térjünk csak a dolgok rendjére.
A szép, okos és kedves kanizsai lányok, a
korzón sétáló szőke, barna, molett és sudár
kanizsai lányok keserűen panaszkodnak. És
ugyan miről panaszkodnának, ha nem arról,
hogy — nem mehetnek férjhez. A nők, a
lányok titkos óhaja tudvalevőleg mindenkoron
a férjhezmenctel volt és inoi* egy véres,
nagy világháború közepette, amikor százezrével
pusztulnak el a délceg, vidám és élfterős
legények, ugvan mitől félhetnének jobban a
a fiatat lányok, mint attól, hogy ha vége
lesz a háborúnak, — pártában maradnak,
Ezért állanak a nők mind valamennyien a
béke pártján és bizony, ha tőlük függne, már
rég béke lenne, ami — valljuk be mi is, —
talán nem is ellenkezne a mi kívánságainkkal
sem.
— Istenem, mind elviszik a fiukat I —
sóhajtják titokban naponként a kanizsai leányok
és az első pillanatra gondolkodóba
esünk mindannyian. Tényleg, mi lesz ezzel a
sok szép leánnyal, — kérdezzük önmagunktól.
Hiszen a partik, amelyek körül az álmok
és számitások hálóit szőtték, legnagyobbrészt
szétfoszlottak, elmultak.
És mégjobban kiül a homlokunkra a gond,
ha megnézzük a statisztikát, a béke és háboru
évének statisztikáját: a leányok komolyan
félhetnek itt, Nagykanizsán. Amint a háboru
kitört, nyomban mintha elvágták volna a hivatalos
megpecsételésre is kész szerelmet, egyszerre
a minimumra redukálódott a kanizsai
anyakönyvi hivatalban a házasságkötések
száma. Szomorúbb farsang, mint a tavalyi,
még sohasem volt Nagykanizsán. Megszűntek
a gyakori házasságkötések. Elmultak, nyom
nélkül. A férfiak a harctérre siettek, anélkül,
hogy szerelmeseiket az oltár elé vezethették
volna. A házasságból nem, legfeljebb a bucsucsókból
ha kértek.
A nagykanizsai anyakönyvi hivatal adatai
szerint 1913. augusztus 1-től 1914. julius 31-ig
(a háboru kitöréséig) 228 házasságot kötöttek,
viszont 1914. évi augusztus 1-től 1915.
évi julius 31-ig már alig 120 volt Nagykanizsán
a házasságkötések száma. És, ha megfigyeljük
a havonkénti kimutatásokat, láthatjuk,
hogy a házasságkötések száma fokozatosan
csökken.
Két teljes esztendőnek statisztikai adatait
jegyeztük össze és pedig a háborút közvetlenül
megelőző 12 hónapot s a háboru első
12 hónapját. Az érdekes összehasonlítás, mely
mindennél jobban beszél, itt következik:
1913—14. 1914-15.
Békeév Háborús év
Augusztus 20 13
Szeptember 14 6
Október 17 18
November 25 9
December 13 9
Január 20 14
j\'ebruár 46 . 9
Március 4 7
Április 13 7
Mijus 31 14
JnnlUS 15 5
Julius 10 13
össiesen: 228 124
Kerek számban tehát 50 százalékkal csökkent
a házasságkötések száma Nagykanizsán,
mióta a világháború bórus napjait éljük. Dc
tudni kell még e szomorú statisztikához azt
is, hogy a nagykanizsai házassági anyakönyvek
adatai szerint évről-évre emelkedőben volt a
házasságkötések száma. Hogy ez a háboru
után sem lesz igy jó néhány esztendeig,
ahhoz azt hisszük, semmi kétség nem férhet,
ha még oly nehezen és tiem szívesen írjuk
is le ezt a megállapítást.
a/, x jx-\'jl
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság
Nagykanizsán
mint a m. kir. Pénzügyminister által
— kllelölt hivatalos aláírási hely -
elfogad Jegyzéseket a B%-ös III. hadikolcsonre
eredeti feltételek mellett.
A jegyzés céljaira 10% készpénz
lefizetése ellenében, 90% kölcsönt
ad az intézet bárkinek 1—2 évi időtartamra,
6% kamat mellett Beuonulús miatt
a Miscfi m m m
Kalap üzlet berendezéssel egy att azonnal eladó.
ZALAI H1KLAP 3 oldal
HÍREK.
Készül a városi költségvetés. Ai esztendő
tizedik hónapjának is tul vagyunk már
a közepén s még mindig nincs egybeállítva
Nagykanl/sa város 1916. évi költségvetésének
előirányzata. Ennek a késedelemnek is a háborús
heiyzelben rejlik az oka, mely előidézte
azt, hogy Nagykanizsa város 1914. évi bevételeinek
és kiadásainak főkönyvei még mindig
nem voltak lezárhatók, ezek összegezett
adátai nélkül pedig a jövő évi költségvetés
előirányzata meg nem állapitható. Anhoffer
Gyula városi főszámvevő, hogy a tanács két-
Izbenl sürgetésének a jövő évi költségvetés
beterjesztésére nézve eleget tehessen, — maga
zárla le az emiitett két főkönyvet és most
már a legrövidebb Időn belül elkészül a nagy
munkával, a város 1916. évi költségelőirányzatával,
amit számítása szerint már november
hó első napjaiban a pénzügyi bizottság Is
tárgyalás alá vehet. Így tehát tulajdonképpeni
késedelemről alig lehet szó a jövő évi költségvetés
munkájában, mert azt más években
sem tárgyalta a bizottság októbdr vége, vagy
novemner eleje előtt. Tavaly pláne februárra
maradt az 1915. évi költségvetés előirányzatának
elkészülése, mert novemberben még javában
tartolt a háború első hónapjainak zűrzavara.
Uj anyakonyvvezetőbelyettes Nagykanizsán.
A nagykanizsai állami anyakönyvi
hivatal teendőit Ihászi Horváth István halála
óta a mai napig Ideiglenesen Áts József városi
tanácsos látta el. Ezt azonban a tanácsosnak
amúgy is rendkívül felszaporodott
aktái sínylették meg, melyek elintézésének a
városházi nagy személyzethiány miatt már eddig
Is akadályai voltak. A polgármester felkérésére
a mai naptól fogva Zalatárnok község
nyugalomba vonult körjegyzője, Puly Gábor
működik a nagykanizsai anyakönyvi hivatalban,
aki néhány hónap óta Kiskanizsán
lakik, ahol felesége postamesternő. Az uj helyettes
valószínűleg a háború végéig ellátja
az anyakönyvi hivatal összes teendőit.
flz ui badikőtesön. Négy napja annak,
hogy a pénzügyi kormánynak a harmadik
magyar hadikölcsön jegyzésére szóló felhívása
megjelent s ez az idő éppen elég volt annak
megállapításához, hogy a közhangulat után
Ítélve Nagykanizsán a harmadik hadikölcsön
jegyzése meg fogja haladni az első két kibocsátásnál
eszközölt jegyzések nagyságát.
Uton-utlélen érdeklődnek a kanizsaiak tőleg
aziránt, hogy tulajdonképpen ml a külőmbség
Ü zárolt vagy szabad jorgalmi kötvények között?
A -legilletékesebb információ alapján a
közkeletű kérdésre itt adunk választ, melyet
röviden akként lehet formulázni, hogy felmondási
joga csak az államnak és a zárolt
kötvények tulajdonosainak van, mig a szabad
forgalmú kötvények birtokosai nem élhetnek
a felmondás jogával. Ennek a jognak abban
van gyakorlati értéke, hogy Öt év multán
— a mikor tudniillik a felmondás bejelenthető
— az állam a kötvény névértékét tartozik
visszafizetni, tehát a kl most 1000 korona
(ez a legkevesebb) zárolt kötvényt 971 koronáért
jegyez, az a • felmondási Idő letelte
után még 29 korona árfolyamnyereséghez Is
jut. Nagyon természetes, hogy az esetben, ha
az árfolyam a névérték lölé emelkednék,
akkor a kötvénybirtokos nem felmondással,
hanem szabadon értékesítheti darabjait. A
zárolás tulajdonképpeni célja az, hogy egyrészt
kevesebb kötvény kerüljön az első Időkben
eladásra s másrészt pedig, hogy olyan
aláíróknak, a kik netán a kötvény későbbi
árfolyama miatt nyugtalankodnának, teljes
biztonság szereztessék aláirt pénzük visszaszerzésére
nézve. Megjegyzendő, hogy az
állam akár az egészben, akár részben szintén
felmondhatja a kölcsönt, de ez esetben
ugyancsak a teljes névértéket köteles visszafizetni
a kötvény birtokosának.
Ma este hadsegélyző katonabangvecseny.
A 12. Landwehrezred zenekara ma este
Ismét nagyszabású hangversenyt tart a Centrál
kávéházbah a Központi Jóléti Iroda hadsegélyezési
céljaira. A hangversenyre, tekintettel
az itt Időző tábornokokra, nagy ambícióval
készül a katonazenekar.
flz üsző és borjuvágásl tilalom Nagykanizsán-
Az újságolvasók előtt nem ismeretlen
a földmivelésügyi miniszternek az az
országos rendelete, mely a 3 éven aluli
üszők és üszőborjuk levágásának engedélyezését
a lehető legszűkebb korlátok közé szabja.
Árvay Lajos, Zalavármegye alispánja tegnap
érkezett határozatában közli Nagykanizsa
város tanácsával a nevezetes rendeletet, mely
az általános hushlányt még sokkal érezhetőbbé
fogja tenni. Az alispán közli, hogy a
3 éven aluli üszők és borjuk levágásra való
eladásának és szállításának engedélyezését
ezentúl csakis kivételes és kellően Igazolt
esetekben, akkor fogja megadni, ha a levágni
szándékolt állat fejlődési hibánál fogva, vagy
valamely bántalom és betegség miatt továbbtenyésztésre
alkalmatlan, avagy ha urodalml
cselédek üszőborjulkat maguk fel nem nevelhetik
és azokat továbbtenyésztésre nemcsak
lakhelyükön, de egyáltalában nem értékesíthetik
és ha ezen körülmények elfogadható
módon, minden kétséget kizárólag Igazoltatnak.
A mészárosok és hentesek részére Uy
• általános engedélyeket egyáltalában nem ad
ki az alispán. Bucsuzzunk el hát szépen a
borjúhústól.
fl fiume—budapesti vonal második vágánya.
A napokban tartották meg a közigazgatási
bejárást Karlovac-Ostarla között
(Ogulln mellett) a budapest—fiumei vasúti
fővonal második vágányának kiépítésére. Az alépitésnél
körülbelül 2000 orosz hadifoglyot
fognak alkalmazni. Minthogy ezen a vonalszakaszon
sokféle nehézséggel kell megküzdeni,
az építési költség elég magas lesz,
amennyiben kilométerenkint 160,000 koronát
irányoznak elő. Nincs kizárva azonban, hogy
az építkezés még többe is fog kerülni. A
Karlovac-Ostarie közti vágánylektetés megvalósítása
annak a nagyszabású vasúti programnak,
amelyet g kormány néhány évvel
ezelőtt elhatározott. Mint ismeretes, a kormány
néhány év előtt elhatározta, hogy a Budapest—
Fiume közti vonalon, annak nemzetközi
vonatkozásai miatt, megépítteti a második
vonalat. Az építésre 10 évet tűztek kl, ami
bőven elég ityen nagyarányú munkára is. Ezt
a programot részben megvalósították, amennyiben
a Budapest—Adonyszabolcs közti részen
a második vágány már régen kész. A Donbovár—
Gyékényes közti vonalszakaszon a második
vágány kiépítését tervfrzik, Karlovac-
Ostarie között, mint fentebb közöltük, az
építéshez is rövidesen hozzáfognak, mig a
Bakar (Buccari) Fiume között levó részének
a vágányfektetési tervei már készen vannak.
fl fegyelmi elől az öngyilkosságba.
Zalaegerszegről jelenti tudósítónk: Polcza
József, a zalaegerszegi m. kir. adóhivatal
szolgája egy önfeledt pillanatában erőse.i
összekülömbözött a hivatalfőnökkel. Magához
térve felindultságából megrettent cselekedetének
következményeitől s a fegyelmitől való
félelmében a lakásán főbe lőtte magát. A
revolvergolyónak azonban több esze volt,
mint neki, mert nem oltotta kl életét, hanem
mielőtt az agyvelőt érte volna, egy csontban
megakadt. A szerencsétlen hivatalszolga állapota
súlyos, de nem életveszélyes.
Felelős szerkesztő: G ü r t l e r I s t v á n .
CÍMRE ÜGYELNI TESSÉKl mert csakis •
Kazinczy (Vasutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL műórás
és látszerész uj üzlete, ahol kltÜnö
hadiemlék-órák Is kaphatók, Hibás
rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít —
Ú O
M i n n a v u i éés sr
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű hölgyközönséget,
hogy bécsi utamról már
visszatértem s alkalmam volt a legdlva- kalapokat
olcsó áron beszerezni. — A legszebb
nagy választékban; —
raktáron, gyönyörű nfil halnpoK
legdivatosabb fátyolok.
Gyermekkalapok már 3—4 koronáért
kaphatók, felnőtteknek pedig már
8 koronától feljebb. Gyászkalapokban
és divatos szőrmekalapokban, valamint
# menyasszonyi tátyolokban és
koszorúkban állandóan nagy raktár.
Különöjea (elhívom a t. bBlgyköiünség
lignitnél stüfraemaakálmra. u Elvállalok
jiírme-sapka. m é : maii úialaUlfittkat
= = s a legszebb kivitelben. =====
Tisztelettel RQTH LflURft
riruUl-MlftUt n<3í-dlvatkalap üzlete Ü
i l v e s e k
mindenféle fajta
a nagykanizsai
jó árban meMetoeR.
- • Naponta előadás
|u| r a»n i •a mo z g ó k é p - p a l o t a Roxgonyl-ut 4. Telefon 259
Okt. 16. 17-én, Szombaton, vasárnap
Fagin a tolvpsler
nagy büuugyi és apacs dráma 5 felvonásban
Borgazdászat, természetercdeli felvétel.
Városban és falun, nagyon humoros.
Még e g y M i l l i ó é r t sem, vígjáték.
Hadi híradó aktuális felvétel.
Hétfőn és kedden kerül színre:
Á feküd H í r és Ke jáísi a tel
WALDEMÁR PSILANDER felléptével.
Előadások hétköznapokon 6 és 9 órakor, .
vasár- és Gnnepnapon 3, 5, 7, 9 órakor.
MMNLI mihím !
4. oidnl. ZALAI HIRLAP 1915 oktéber 16.
Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
\'. felfrissítettem. • ••
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l c rumburgl
vásznakat* Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
= = \' A legficomabb ámkl ranrac:
i legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
\' » T Teljes tisztelettel Goldbersemő.
Nagykanizsa, Eötvös-tér I. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
i m ^ i m r i rÁVILAGST?^
feStfíDElft
Vezérképviselet:
festff vállalnia
HnsyhonlzsD, Mnsynr-ii. 23
ton! S k M í l faerezés
Múrvdny ufóniűtok fMtéie.
Épfllet-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k Q n k
magasán fejlett Izlésönk
és technikánk** legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, s z l a t s vázl
a t r a j z z a l fölszólltásra
díjtalanul szolgálunk 1 11
á l
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Ösengery-ut 7. Sürgönyeim:
G u t o n b e r c n y o m d a
M ind en legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.
Telefon 41. szám
—alai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Hi. évfolyam. Nsgyfcaniasa, 1915. október 18. hétfő 237. »rám
társadalmi és közgazdasági napilap.
•löfiaatftal Arafcf Helyben háxho* bord»« 1 bóra 1 K.
KCTM sxáar 6 tlllór Vidékre, portán . . 1 bóra 1*90 K.
Njrllttér ét Hirdetések meeAiUpItott Aruk azerint.
Alapította:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatalt Oatenberg-nyomda Cícofcrj-at 7. »iiw,
TeUton! Szerkeaztöiég 41. Kla4óhlvatal 41.
A nosüKaniml BDnResyesüIet
= MszuényláKtisőg =
mint hivatalos aláírási hely
dz ntfőmenígs 111.6%-os
magyar nemzeti
hadikölcsönre,
eredeti feltételek mellett jegyzéseket
elfogad ős a Jegyzések
megkönnyítésére
olcsó Ingat mellen mm elClenet m i t
buzdittassanak, annak a meggyőződé- tanáraknak a szava bizonyára megtalálja
semnek adok kifejezést, hogy az ifjúság az utat az eszményekért hevülő ifjúság
hivatás«o s nevelőinek: a tanítóknak és nemes szivéhez.
Az uj balkáni báboru.
= = • = rt Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai. • • • • -••
Románia
mozgósítás előtt.
Lugano, A Secolo jelenti Londonból
: Az angol diplomáciai körökben
biztosra ve«zik, hogy aromán
kormány a legrövidebb Időn belül
elrendeli a román hadsereg áltafános
mozgósítását. A zalai tanítókhoz.
A miniszter a hadlkfllesDiM
A legutóbbi német hadikölcsön minden
várakozáson felQl való sikerének
egyik biztosítója volt a német tanuló
ifjúság. Hogy milyen óriási propagandát
tudott csinálni a német tanárok és
tanítók felvilágosító munkája, arról még
a német pénzügyi szakemberek is álmélkodva
beszélnek. A német tanítóság
és tanári kar munkájára rámutatva, most
dr. Jankovich Béla kultuszminiszter a
harmadik hadikölcsön érdekében felhívást
intézett a zalamegyei Iskolák tanáraihoz
és tanítóihoz. É lelkcshangu
felhívás egyebek közt a kővetkezőket
mondja:
— A nemzet heroikus küzdelméből a
tanuló ifjúság is kiveheti g részét és
vétkeznénk nemzetünk jövője elleri, ha
a jövő letéteményeseinek nemes idealizmusát,
ezt a felette nagy erkölcsi erőt
leklcslnyelnők s azt akkor, amikor a
nemzet minden erejének megfeszítésére
szükség van, parlagon hagynók. Ez okból
kívánatosnak, sőt szükségesnek tartom,
hogy a hadikölcsönjegyzés érdekében
a tanárok és tan:tók hazafias érzésük
égész melegével csináljanak propagandát
a tanulók között, megmagyarázván
nekik, hogy e jegyzés által cselekvő
részesel lesznek a most folyó
nagy küzdelemnek és hogy ezzel olyan
hazafias kötelességet teljesítenek, amely
nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag
Is bőségesen visszatérői. Mert bár a
haza a mostani nagy Időkben vitéz harcosainak
életét és vérét is követeli, tőlünk
csak azt kívánja, hogy készpénzünket
jól k-matozó állampapírokba helyezzük
el. Midőn végül kívánatosnak
Jelzem, hogy a most kibocsátandó hadikölcsönjegyzésre
a tanulók révén azok
szülei is az elmondottak értelmében
Szerbia katasztrófa
Szorul a hurok északon és délen.
Szófia. A Bolgár Távirati Iroda jelenti;
A bolgár csapatok a legnagyobb
erőfeszítések lebirásával lassan, de folytonosan
előrenyomulnak Szerbiában. A
szerb hegyek között napok óta viharok
dühöngenek, melyek még jobban megnehezítik
offenzivánkal. A bolgár haderő
már elérte a Nagy Balkán hegység vonalát
és a Nisava völgyében Nls Irányában
több igen fontos stratégiai pontot
elfoglatt.
Északon az osztrák-magyar és német
haderők Is lépésről-lépésre szorítják
vissza a szerbeket, akik emberfölötti
erőfeszítések dacára Is folyton hátrálni
kényszerülnek. Belgrádtól keletre a szerbek
már egészen Golubacig elhagyni
kényszerültek a Dunapartot.
Az angol jelentés.
Rotterdam. A londoni Times jelenti:
Az osztrak-magyar haderők a Morava
völgyében (Szemendrlától délre Nis felé)
a Dunától eddig már 15 kilométernyire
jutottak előre. Ezzel párhuzamosan a
Mlava völgyében is állandóan előnyomulnak
és ott számos fontos pozíciót
megszereztek.
Román jelentés.
• ^
Bukarest. A Macsvában előrenyomuló
osztrák-magyar jobbszárny tegnap megszállta
Ostrumnicát. A Duna mentén
előnyomuló osztrák-magyarok megteremtették
az összeköttetést az északkeleti
Szerbiában operáló német haderővel.
francia jelentés,
Genf. A párisi Temps jelenti Nisből:
A Knyazevacnál szerb területre tört
bolgár haderő balszárnya dél felé fordult
és a belgrád-nís-szófiai vasútnak
nagy szerb határállomásához, Pirot városának
tart. A rohamosan előnyomuló
bolgárok már a város előtti külső hadállásokat
is elérték.
fiatko Dimitriew - katonaszokeveny.
Szőfla. A bolgár bntívezelöség QZ orosz
hadseregben harcoló Rotkó Dimitriew bolgár
tábornokot katonaszökevénynek minősítette.
Románia megbízhatatlan.
Szófia. Adorján Andor jelenti Az Estnek:
Bukaresti beavatott körök véle-
\'ménye szerint Románia nem lesz elég
bátor ahhoz, hogy a központi hatalmakkal
szsmben nyíltan fallépjen, de titokban
hajlandó lesz az oroszokat
Bulgária ellen Dobrudzsán keresztül
ereszteni. A román kormány
és az antantkabinetek között élénk
tárgyalások vannak folyamatban.
Az orosz seregeknek a dunai ut
szabadon rendelkezésükre áll s mihelyt
az orosz hadsereg helyzete
megengedi, Oroszország meg fogja
támadni Bulgáriát.
Oroszország hadat
üzent Bulgáriának.
Bukarest. A Dimlneata jelenti-
Oroszország hadat üzent Bulgáriának.
(A négyesantant hatalmai közül
tehát Anglia és Oroszország üzentek
eddig háborút Bulgáriának. A szerk.)
Hol A SZERB FŐHADISZÁLLÁS?
Szófia. A bolgár hadsereg rohamos
előnyomulása következtében a szerb
főhadiszállást Üszküből Szerbia legdélnyugotlbb
sarkába, a szerb, görög és
albán hármas határszögletben levő Monasztir
városába helyezték át.
Franciaország és Bulgária.
Zürich. Hivatalosan jelentik Párisból:
Minthogy Bulgária Franciaország ellenségeinek
oldalán Franciaország szövetségesei
ellen harcol, ez a helyzet minden
formális bejelentés nélkül is megállapítja,
hogy Franciaország hadiállapotban
van Bulgáriával.
2. oldal. 1515. október 18
Visszarendelték az
antantcsapatokat.
Szófia. Hivatalos jelentés szerint a
"Szalonikiből Szerbiába útnak indított öt
hadtestnyi ántantsereget ismeretlen okból
visszarendelték Szalonikibe.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér: A Kormyn patak mellett
erős orosz támadásokat utasítottunk vissza.
Egyébként északkeleten nincs újság.
Olasz hadszintér: Az olaszok legnap reggel
erős tüzérségi előkészítés után a doberdói
fensik északnyugati szakasza ellen több gya.
logsági támadást intéztek, amelyek akadályainkon
omlottak össze. Az ellenség súlyos
veszteségeket szenvedett és előbbi állásaiba
ment vissza. Egy a délutáni órákban megismételt
támadást már tüzérségünk tüzelése
kényszeritett megállásra. Este és az éj folyamán
.az ellenség gyalogsága újra több támadást
kísérelt meg, dc ezek is az összes korábbiakhoz
hasonlóan meghiúsultak. Odább
északra a görzi és tolmelni hídfőkben állásaink
egész napon át az ellenség tüzérségének
tüze aiatt álltak. Karinthiában és Tirolban
helyenkiiit heves tüzérségi tüz. — Esemény
niocsen.
Délkeleti hadszintér: Osztrák—magyar és
német zászlóaljak tegnap átkaroló támadással
északról és nyugatról rohammal vették be az
Avala hegyen levő szerb állásokat. A Belgrád—
grockai ut mindkét oldalán előrenyomuló
császári és királyi csapatok elragadták az
ellenségtől a Velky Kainlen és Pusulllste magaslatokat.
Szemendriától délnyugatra és Pozsareváctól
délkeletre a németek újra visszavetették
az ellenséget. A bolgárok Zajecar
alatt éltörtek a Timokon és rohammal vélték
be \'á-Knjaceváctól keletre emelkedó Giogovica
magaslatot. Kétszáz embert fogtak el és
nyolc löveget zsákmányoltak. Támadásuk
mindenütt előrehalad.
Höfer altábornagy.
A németek és bulgárok harcail.
Berlin, A nagyfőhndiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: Vermel és Raclingourt
környékén ellenséges kézigránát támadások
eredménytelenek voltak. A Hartmahnsweilerkopf
nyugati lejtőjét ma éjjel tervszerűen ts
ahélkül, hogy az ellenség 2avart volna, ismét
kiürítettük, miután az ellenséges állásokat alaposan
szétromboltuk. Sonplctől és Souaintől
északnyugatra Boolke hadnagy léji hircban
egy francia repülőgépnek és ezzel rövid időn
belül az ötödik ellenséges repülőgépnek lezuhanását
okozta.
Keleti hadszintér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja : Mitautól keletre csapataink az
ellenséget .kiverték állásaiból. Oros-Echuntól
északra és északkeletre az oroszokat a Nisse
folyón tul szorítottuk visszS. öt tisztjük és
ezer főnyi legénység foglyul maradt. Dünaburg
előtt az oroszok erős támadásait vertük
vissza. Az oroszok eközben négy tisztet és
440 főnyi legénységet vesztettek. Hadiloglyokban
szintúgy. Smorgontól délre az oroszok
előretöréseit részben kézilusában mindenült
visszautasítottuk. — Lipót bajor herceg tábornagy
hadcsoportja: Az oroszokat Milciecnéi
és a Styren át vetettük vissza. Kormyn mentén
megkísérelt támadásaik meghiúsullak.
Balkáni hadszíntér: A belgrád—pa\'ankai
vaSUI mindkét olda\'án Petrowgroho és a környék
felett uralkodó Avala hegy, valamint
Avk—Kainen é3 a Ripotektől a Duna mellett
dél/T eső hegyvidék kezünkbe került. Oillwitz
tábornok hadserege az ellenséget Podunavljetől
a Rajla mögé Szemendriától délnyugatra
vetette vissza és a Saplni—makcij i
magaslatokról elűzte. Bojadjow bolgár tábornok
hadserege kikényszeritelte az alsó Timokon
az átkelést és rohammal elfoglalta az
1198 méter magas Glogowice hegyei. Knjazeváclól
kjrletrc, miközben nyolc ágyút zsákmányolt
és 700 szerbet elfogott. Plrot irányában
is előrenyomulnak a bolgár csapatok. A Mackensen
hadsereg eddig 68 szerb ágyút zsákmányolt.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Győrött
négy korona a sertéshús.
Nagykanizsán a sertéshizlalók és kereskedők
azon versengenek, hogy mentül drágább
legyén a hus és menlül jobban panaszkodjék
a közönség. A halóság a maximáláson kivül
nem tud segíteni a rémes husmizérlákon,
melyek úgyszólván percről-percre növekszenek
és nincsen ember, nincsen segítő eszköz,
mellyel meg lehetne akadályozni, hogy az
egykor, békeidőben dúslakodó Nagykanizsa
ne nyomorogjon.
Más városokban Is már rémesek kezdtek
lenni az élelmezési és főleg a husmlzériák.
Győr városa is többször azon fáradozott az
utóbbi időben, hogyan tudna enyhíteni a
drágaságon. Mikor már úgyszólván végképpen
lemondott erről, jclenfkezett az egyik győri
polgár, Nirnsee Ferenc gazdag földbirtokos
és előadta, hogy ő ad a városnak ezer sertést
kilónként négy koronáért. A beadvány,
melyben megindokolja nagylelkűségét, igy szól:
.Tekintetes Tanács! A manapság uralkodó
nagyarányú drágaságra és nehézségekre való
tekintettel, melyek az élelmicikkek beszerzése
körül Győr város közönségére nehezednek,
különös tekintettel a sertes-, zsir- és hus beszerzésérc,
mely a mostani nagyarányú áremelkedések
mellett rendkívüli nagy kiadásokat
s emellett nehézségeket ró a város közönségére
s annak különösen kevésbé módos
részére — elhatároztam, — hogy tehetségemhez
képest városom közönségének oly előnyöket
biztosítsak, melyek által a sertés-zsír
és hus beszerzését tetemesen megkönnyítsem.
Ezen elhatározásomból kifolyólag Győr
város közönségének átengedek ezer ilaiab
hízott sertést, még pedig a mai áraknál lényegesen
olcsóbban, azaz kilogrammonkint négy
koronz árban oly módon, hogy a város tanácsának
hetenkint 28 darab hízott sertést adok
át, a hatósági husszék vagy egyes megbízandó
hentesek által való leölés és kimérés céljából.
Az ezt és a továbbiakat érintő módozatokat
közösen megállapítandó eljárás utján óhajtom
szabályozni, még pedig annak különös szem
előtt tartásával, ho^y ezen előnyben főleg a
drágaság által legjobban érintett osztály részesüljön.
Nirnsee Ferenc
A város természetesen elfogadta Nirnsee
Ferenc ajánlatát. Négy koronáért fogja árusítani
a sertéshúst. A kiadásait a saját pénztárából
fogja fedezni. A nagylelkű példán felbuzdulva,
már többen jelentkeztek, hogy
szintén adnak sertést a közönség részére.
Győrben tehát ezentúl olcsó lesz az élet.
Akad-e Nagykanizsán ember, aki felbuzdul
ezen a példán. Nem hisszük, pedig akadhatna...
H Í R E K .
Bevonultak
és nagy részben «I Is utaztak szombaton a
fiuk, a tízennyolc évesek, ki Pilsenbe, kl
máshová. Sok aggódó szülő szive feldobogott
az elrobogó vonat után, amely pelyhes állu
gyermeküket vitte a kényelmes és puha életből
a nehéz katonasorba. Gond és aggodalom
szállt nyomukba, de csüggedés és kishitűség
nem ült az arcokon. A fiukén különösen
nem.- Isten tudja, az iljuságunk elpuhulásáról
és horpadt melléről terjesztett hírek, — hála
Istennek I — n«m bizonyultak Igazaknak. A
magyar ifjúság, amely látszólag a dekadencia
felé sülyedt, ezekben a nagy Időkben Megemberelte
magát, ledobta válláról a könnyű
szórakozások köntösét s acélosan, üdén, rózsás
arccal állt a sorozó bizottság elé és
felragyogott a szeme, amikor a tauglich elhangzott
a sorozó bizottság ajkán. Számos
esetet tudunk, hogy az Ifjak a szülői aggodalom
és az orvosi vélemény dacára szinte kierőszakolták
a bevételt. —Juventus ventus,—
mondja a latin közmondás. A Ifjúság csélcsap,
könnyenhevülő, szeleburdi, de most ezt
nem lehet mondani. Az egy évesnél hosszabb
háború ezer és ezer borzalma megtanította
őket, hogy nem romantika a háború, nem
kalandos mulatozás és könnyű időtöltés, hanem
komoly, szent kötelesség, amellyel a
haza, apáink földe iránt tartoznak. Látják,
hogy a szent eszmék, melyekre a hazafias
iskolák falai között buzgó tanárok tanították
őket, nem frázisok, hanem élő valóságok,
amelyeket szolgálni kötelesség s amelyekért
meghalni dicsőség. Az a fél fogja elveszilenl
a háborút, amelyik elszakította a lelkek világát
az örök igazságok szilárd sarkkövétől.
Az ifjúságot, ame\'.y most bevonult, ne Is
sirassuk. Boldog az a nemzet, amelynek liai
igy mennek a háborúba. Bízzuk őket az
Istenre, aki őrködik a nemzet virágán.
Bírói kinevezés. A hivatalos lap legutóbbi
számának közlése szerint őfelsége dr. Dettre
Pál pécsi kir. Ítélőtáblai "tanácsjegyzőt, aki
nemrég még a nagykanizsai klr. törvényszéknél
jegyzősködölt, a baranyaszentlőrinci kir.
járásbirósághoz alblróvá nevezte ki.
Eoy többszörösen kitüntetett alsólendva 1
hadipilóta. Az alsólendvalaknak nagy büszkesége
mostanában Huzlán István, a Pílanzer-
Baltin hadseregnek nagy sikereket aratott
hadlpilólája. Alsólejidva szülötte, az egykori
kis szurtos lakatosinas repülőgépjén nagyszerű
bravúrokat visz végbe, melyekről a
Hőfer-jelentések is több ízben megemlékeztek.
Legutóbb akkor, amikor Csernowic fölölt
kétezer méter magasságban párbajra kelt
egy orosz repülővel, akinél fontos jelenlések
voltak és lelőtte. E bravúrjáért az aranyéremre
lelt Huzián felterjesztve. Nyomban az aranyéremre
való felterjesztés után a hős alsólendvai
pilóta egy ujabb hőslettet vitt véghez
s ezért most PIlanzer-Ballin hadseregparancsnoktól
dicsérő oklevelet kapott. Huzlánnak
ez Igy már a harmadik kitüntetése s az aranyérem
lesz a negyedik, mert még a tavasszal
megkapta a kis és nagy ezüst vitézségi érmeket.
A világhíres hadipilóta a minap levelet
Irt az Alsólendvai Híradó szerkesztőjéhez s
ebben Igy mondja el egyik, kitüntetéssel honorált
bravúrját:
„A Dnyeszter-fonton azt a parancsot kaptam,
hogy repüljek et Besszarábla fölé s ott
az ellenséges repülőtérre bombát dobjunk.
1915. október 18 ZALAI HIRLAP 3 oldal,\'
Én a megfigyelő tisztemmel felszálltam s a
parancsot teljesítettük: a bombavetés sikerűit.
Amikor azonban hazafelé jöttünk, Öt ellenséges
repülőgép veit üldözőbe bennünket. Ml
nem gondoltunk menekülésre, hanem felvettük
velük a harcot $ Vözülök kettőt csakhamar
leszállásra kényszeritettünk, egy harmadikat
pedig telitalálattal eltaláltunk s lezuhant Erre
a másik kettő jobbnak látta a ml gépfegyverrel
felszerelt gépünket nem üldözni tovább.
Azóta nem merészkednek üldözőbe venni
bennünket, mert meg vannak róla győződve,
hogy cz a halált.jelenti számukra. Annál jobban
üldöz azonban a tüzérség, néha egész
srapnell-esőt zudit reánk, de az ellenségnek
nincs direkt «rre a célra elég ágyúja s ml így
elég biztonságban érezzük magunkat. Mondhatom,
hogy a muszkák legtöbb muníciót mireánk,
repülőkre pazarolnak, de ez nem baj,
csak pazarolják a muníciójukat, legalább
annál nagyobb lesz a munlcIóhlAnyuk".
H balatoni fürdők élelmezése. A balatoni
szövetség Ói\'úry Ferenc dr. képviselő,
ügyvezető alelnök clnöklésével Balatonfüreden
igazgató-választmányi Ülést tartott. Elhatározta
a szövetség, kogy a Balaton ellátására
nagy élelmiszer-ellátó üzemet- fog fölállítani.
Az elmúlt fürdőszezon alatt a liszthiány sok
bajt okozott a Balaton fürdőiben. Hogy ez
meg ne Ismétlődhessék, a szövetség bekéri
az adatokat az érdekelt járási főszolgabíróktól,
fürdőegyesületektől és fürdő-igazgatóságoktól
a következő nyár lísztellátása dolgában.
Miután a választmány több fürdő lisz^-
ellátására vonatkozó intézkedést nem találta
olyannak, mely kielégítő volna, a szövetség
jelentékeny mennyiségű gabona vásárlására
kért engedelmet.
Döglött sertés busát^ árulta egy Honvéd-
utcai asszony. Az élelmiszerinségnek
egy hátborzongató fattyuhajtását fedezte fel
raa reggel a rendőrkapitányság. Szombaton
délelőtt Tóth Györgyné Pelőfi-ut 11. szám
alatti lakósnak megdöglött két süldő malaca.
Tóthné nem hivatta a gyepmestert, hogy az
elpusztult állatokat annak előirt módja szerint
elvitesse, hanem cigányokra várt, hogy
azoknak adja. Cigányok azonban nem vétődtek
éppen e napon arra a tájékra, s igy tegnap
az elpusztult sertést özv. Harsai Ferencné
Honvéd-utca lő. szám alatti lakós kapta mep.
Harsainé azonnal széttrancsírozta a döglött
sertéseket, s a szép piros husu sonkákat és
lapockákat szomszédjainak kínálgatta a mai
húsáraknál lényegesen olcsóbb áron. Horvátit
Károly fiakkeros, Kovács Andrásné és Faics
Oyörgyné vettek kisebb-nagyobb mennyiségeket
a húsból. Ma reggel azonban a rendőrkapitányság
tudomást szerzeit a két állat elhullásáról
és arról, hogy azokat nem adták
át a gyepmesternek. Nyomozni kezdtek tehát
azok holléte után, s igy derült ki az egész
undorító kufárkodás. Az ehetetlen húsokat
mindenünnen sebtiben elkobozták, özv. Harsai
Ferencné ellen pedig a megfelelő kihágási
paragrafus alapján eljárást indítottak, mely
egy havi elzárás és 200 koronáig terjedő
pénzbüntetés alkalmazására .nyújt lehetőséget.
Gyászrovat. Az elmúlt héten elhunytak
Nagykanizsán: ózv. Wortmann Adolfné szül.
Stem Miksa magánzónő 86 éves. Jámbor
Mátia 1 hónapos, Mlhálecz József 20 hónapos,
Horváth Mária 7 éves, Kálovics Lászlóné
szül. Knausz Anna 62 éves, Holl Boidizsámé
szül. Máikus Júlia kőmtves neje 1^39
éves, Stöger József uépfölkelő az 1. gyalogezredben
19 éves (a tartalékkórházban), Gassmann
Ferenc 10 éves, Tálos Ferenc 16 napos,
özv. Jets Sándorné szül. Rizsán Ilona
magánzónő 57 éves, özv. Kangor Ferencné
szül. Kis Verona 84 éves koldusasszony,
Kránicz Mária t éves, Kolonicz Oyula 3 hónapos,
özv. Gutman Andrásné szül. Kálovics
Anna földmivesnő 66 éves Kreiner Vilma
24 éves napsrámoslány és Goldschmld József
szabó 63 éves.
flgyonruflta a ló. Alsólendváról jelentik:
Tragikus halál érte a minap Stmonka Ferenc
felsőlakosl földmívest. Simonka kocsiján trágyát
akart szállítani a mezőre. Útközben a
nagy sárban a kocsi megrekedt, mire Simonka
a kocsiról leszállott s az ostorral kezdte nógatni
a lovakat. Eközben az egyik ló Simonkát
agyonrugta. Az esetet bejelentették az
alsólendval klr. járásbíróságnál, mely a temetésre
az engedélyt megadta.
f i gordlusl csomó. A legtöbb ember panaszkodik,
hogy a legfontosabb háborús térképeket
nem értik meg. Ez különben az
egész,világon igy van. A térképolvasás egészen
külön gyakorlatot Igényel. Végre sikerült
megtalálni a módját annak, hogy a legkomplikáltabb
térképet Is ugy lehet olvasni,
hogy annyira leköti a flgyilmünket, mint egy
kitűnő tárca. Tolnai Világlapja e heti számától
kezdve minden héten közöl „Hogy állunk"
címmel egy-egy ilyen végj«gy«zUtett térképet.
Nem tesz marónl és narancs. Az idén
előreláthatólag le kell mondanunk két igen
megszokott és kedves téli vendégünkről, a
marónlról és a narancsról. A marónl nagyobb
részét eddig Olaszországból hozták, a kisebb
részét pedig Déltirol és Oörz vidékéről. Az
olaszországi behozatal megszűnt, Tirolból és
Oörzből pedig Igen kevés gesztenye jöhet.
Ugyanez tog történni a naranccsal ts, bárha
Dalmáciában is terem, de a szállítás innen is
nehézkes.
Bodega megnyitás. Szabó Antal főtér és
Sugár-ut sarkán levő csemege üzletével kapcsolatban
egy csinosan berendezett ozsonázó
helyet létesített, ahol Igen olcsón (1 Zona
ozsona 50 fillér, egy hideg vacsora 1*20 fill.)
lehet friss ételeket venni. Jégbehűtött sör,
bor és ásványvíz.
Felelős szerkesztő: G ö r t l e r l s t v á n .
CÍMRE OQYELNI TESSÉK l mert csakis a
Kazinczy (Vasutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL műórAs
és látszerész uj üzlete, ahol kitűnő
hadiemlék-órák Is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan-— felelősségre kijavít. —
Naponta előadás
I I M Á M I H MOZGÓKÉP-PALOTA u r a m a Rozgonyl-ut4. Telefon259
(Október 18. 19-én, hétfőn és kedden
WALDEMÁR PSILANDER felléptével.
A feKeíe kancellilr
dráma 3 felv. egy kiráiyi udvar intrikáibot He Ktsz o tűzzel vlg szerelmi történet 3 felvonásban.
Elko Hét. aktuális felvétel.
Előadások hétköznapokon 6 és 9 órakor,
vasár- és flnnepnapdn 3,5, 7,9 órakor.
•J
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság
Nagykanizsán
mint a m. klr. PénzQgymlnister által
- kijelölt hivatalos aláírási hely —
elfogad Jegyzéseket
a 6%-os III. hadikölcsönre
eredeti feltételek melleit.
A jegyzés céljaira 10% készpénz
lefizetése ellenében, 90% kölcsönt
ad rz Intézet bárkinek 1—2 évi Időtartamra,
6% kamat mellett.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű hölgyközönséget,
hogy bécsi utamról már
visszatértem s alkalmam volt a legdiva-
Hegánsabb f a l a p o k a t
olcsó áron beszerezni. — A legszebb nöl KnlnpoK " " C 1 ^
legdivatosabb fátyolok.
Qyermekkalapok már 3—4 koronáért
kaphatók, felnőtteknek pedig már
8 koronától feljebb. Gyászkalapokban
és divatos szőrmekalapokban, valamint
menyasszonyi fátyolokban és
koszorúkban állandóan nagy raktár.
KQISnOsen felhívom a t. hSIgyköiüMég
nmeimét szőrmcraanxóímra.: Elvállalok
iiörme-sapka, boa és mull átalakításokat
===== a legszebb kivitelben. =
&
Tisztelettel
Vinüii-pilitt
ROTN LflURfí
nöl-dlvatkalap üzlete.
Bevonuld: miatt
a WelliscU MűrKus-féle
kalap azlti btreníezísse] esjott ozonnoi eladó.
üvegek mindenféle fajta
Q nagykanizsai
iHrbnn meSüéteW.
Egy jó házból való fiu
könyvkötő
tanoncnak felvétetik
a Gutenberg
nyomdában. = = z
4. óidul. ZALAI litKLAH l91i>. okiéber 18
Tisztelettet értesítem a mélyen tisctelt
hölgyközönségct és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon l«vő
fehérnemű raktárom
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
felfrissítettem. -
Raktáron tartok May és
H olfeld-féle rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérneműiket. ::
A legfinomabb árukl
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel G O M b e ^ M é .
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
MEöH9D!T2TrüK
A V S I Á G 2 T !
festő uőllnlüta
MnsyHonlzsD,MDíynr-u.Z3
Vezérképviselet:
honi S Mlfflld! faerezés
raőrvt!D9 iitíDiDíok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k H n k
magasan fejlett ízlésűnk
és technikánk a legkényssebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, szines vázl
a t r a j z z a l fölszólltásra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
&3AGYKA&9BZ5A
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
G u t e n b e r g n y o m d a
W Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállit.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz "Wt
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. október 19. kedd 238. szám ZALAI HIRLAP
• !0flaet*«l Arákig? jtjben báxho* hordva 1 hóra I K.
KOM txám 6 fillér Vidékre, po«Oa . . 1 hóm 1-50 K.
Nyíltlér U hlrdetéick megAllapitott árak »xerlnL
társadalmi és közgazdasági napilap.
Atftpttotlai
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal i Ontenberg-n)roiadrfCe«Bgtry-«t7. uáa.
Teltfont Sxerkeutóség 41. Kiadóhivatal 41.
A DossHonizsal BunHeíyesülol
= RÉszuénylúrsösúg =
mint hivatalos aláírási hely
Az adómentes III.6%-os
magyag* nemzeti
hadikölcsönre,
A temesvári példa igazolja, hogy a
rekvirálás első napján 260 métermázsa
elrei|t;tt zsir került elő s a zsír árát
egyszerre 6 koronában és a szalonnát
5.50 koronában állapíthatta meg a belügyminiszter
Temesváron. Az egész országban
a temesvári példa követését
kell a; közvéleménynek követelnie.
Az első lépés a probléma megoldásához
a rekvirálás, fínnek kell a köztudatban
megerősödni. Ezért kell az
országj összes törvényhatóságainak föliratot
intézni a kormányhoz, mert amíg
nem rekvirálja az élelmiszereket, minden
hiábavaló.
Az uj balkáni háboru.
eredeti feltételek mellett jegyzéseket
elfogad és a jegyzések
megkönnyítésére
olcsó tol n•l leli maga•s elitet BIBÍL
Hogyan segítsünk
az egyre elvlselhetlenebb élelmlszer-drágaságon?
Ez az országos probléma
foglalkoztatja ma az egész ország közvéleményét
s mindenki tudatában van
antiaK, hogy az ország közélelmezésének
helyes megoldása éppen olyan háborudöntő,
mint dicsőséges hadviselésünk
eredményei. .
A közvélemény fulnyomó része nem
látja és nem akarja tudomásul venni a
drágaság alapokát, egyes társadalmi
osztályok ellen fordul s a legnagyobb
rész csak a közvetitő kereskedelem túlkapásaiban
keresi a baj okát, holott a
baj forrása sokkal mélyebben gyökerezik.
Az áremelés a termelőnél kezdődik.
A készletek forgalomból való elvonása,
az élelmiszerek elrejtése, a szállítási nehézségek,
a paraszt-termelők bizalmatlansága;
a nagytermelők spekulációja
mind hozzájárul ahhoz, hogy a közvetítő
kereskedelem kénytelen az árak további
emelésére. Itt csak az országos
kormányrendelkezéssel lehet segíteni.
Németország példája gyönyörűen mutatja
az egyetlen megoldási módot. Az
ország közvéleményének a kormánytól
csak egyetlen Intézkedést kell követelnie;
az általános rekvlrálást s az általános
országos ármegállapítást.
fl Magyar Távirati Iroda Fiz E«t mai táviratai. A bolgárok óriási sikerei
Húrom szerb uóros elfosiaMsa.
Szófia. A bolgár főhadiszállás
hivatalosan jelenti: „A Szófiatói
nyugatra és délnyugatra operáló
bolgár hadserég tegnap elfoglalta
Vranja, Egrlpalanko és Kocsana
szerb városokat" — Szófiában leírhatatlan
az örötn és a lelkesedés.
A bolgár főváros népe a boldogság
mámorában ünnepli a bolgár
hadsereg diadalait, melyek eddig
már három macedóniai város felszabadítását
eredményezték.
(A bolgárok által elfoglalt. három
szerb város közül legnagyobb jelentősége
Vranja elestének van. Es pedig
nemcsak azért, mert az a három közül
a legtávolaob (35 kilométernyire) van a
bolgár határtól s azért sem, mert Vranja
egy várszerüen megerősített fontos katonai
gócpont, hanem elsősorban azért,
mert Vranján át vezet a NIs—szalonikl
vasut, Szerbiának a tengerrel való egyetlen
összekötő vonala. Vranja elfoglalásával
közép és észak Szerbia el van
vágva Szalonikltől s Igy az onnan várható
antantseregektől és muníciótól is.
A másik két elesett szerb város, Egrlpalanka
10 és Kocsana 25 kilométernyire
van a bolgár határtól. A szerk.)
Az oroszok Bulgária ellen.
Stockholm. A Dagblad tudósítója előtt
Ruskii orosz generális, a cár hadsegéde
kijelentette, hogy az orosz csapatok legközelebbi
napokban a feketetengerl bolár
partokon lesznek. Az a meggyőzőése
az orosz tábornoknak, hogy az
oroszok megjelenése Bulgárlát háborújának
abbahagyására fogja rábírni.
Előnyomulásunk Szerbiában.
Sajlóhadlszállás. A Belgrádtól délre
fekvő Avala hegy küzdelmes elfoglalása
után a menekülő szerbek már Ripanjig
vonultak vissza, vagyis 25 kilométernyire
Belgrádföl. Üldözés közben a
szerb halottak és sebesültek tömegén
kívül nagyszámú sebesülellen tiszt és
legénység Is jutóit tegnap kezeink közé.
Antantcsapatok
a bolgár-török határon.
Lugano. A római Messagero jelenti,
hogy tegnap Dedeagacstól délkeletre,
a bolgár-török határnak Aegel tengeri
végpontján, Enosnál Is megkezdődött az
antantcsapatok kihajózása. (Most már
tehát várható Törökország beavatkozása
is Bulgária oldalán. A szerk)
Oroszország
nsm tűmad Románián Kérésztől.
Koppenhága. A szentpétervári
távirati iroda megcáfolja azokat a
híreket, mintha Oroszország Románia
semlegességét meg akarná
sérteni azznl, hogy Románián keresztül
támadja meg Bulgárlát.
A l i t N e m z e t i H a d i - k ö l c s ö n r e
a magy. klr. pénzügyminisztérium által közzétett eredeti aláírási feltételek mellett Bank nagykanizsai fiókja"r
BBP* jegyzéseket elfogad.
DEIj
fl jegyzések megkönnyítésére a bankfiók magas Kölcsönöket nvuit renüklvai előnyős feltételek meiutt. ^
2. oldal. ZALAI H RLAP október 19.
Az első boisór seDesDltelL
Szófia. Tegnap érkezett meg a szerb
\' határról az első bolgár sebesültszállit-
\' mány Szófiába. A íebesültek, kiket nagy
ünnepléssel fogadtak, elbeszélték, hogy
a szerbek igen vitézül, de minden stratégiai
terv és rendszer nélkül harcolnak.
A szaloniki antantcsapatok.
Athén. Szaloniklben állandóan folyik
az antantcsapatok kihajózása. Eddig
összesen 35,ooo angol és \'francia katona
szállt Itt partra. Az antantseregek a
szerbiai Kumanovóban gyülekeznek,
ahova már több vonattal elindultak.
Az antantkövetek Prisztinában.
Rotterdam. A szerbiai francia, angol,
orosz, olasz és belga követek tegnapelőtt
a bolgár hadsereg által mindinkább
fenyegetettebb Nisből a montenegrói
határhoz közeli Prisztinába költözködtek,
ahova a szerb kormány már előzőleg
elhurcolkodott.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér: Keletgaliciában az Ikwá
mellett és a wolhyniai várterületen tegnap
sem volt jelentősebb esemény. A Kormyn patak
mellett és a Styr alsó folyásánál az ellenság
több heves támadást Intézett ellenünk.
KulikoYecénél, Novosjelkinél és Rafalovkánál
még folyik a harc. Az összes többi ponton
már tegnap estig véresen visszavertük az ellenségei
Veszteségei súlyosak. A Kormynnál
teljesen rendetlenül, fegyverek és felszerelési
tárgyak hátrahagyásával menekült. A Scara
felső folyásánál álló császári és királyi csapatok
is vj.^zavertek egy erős orosz támadást.
» 0
Olasz hadszintér: Az olaszok az Isonzó
harcvonalon újra élénk tevékenységet fejtenek
kl. Tegnap este is meglehetősen, heves 1 küzdelmek
fejlődtek ki. Peteanonái, a doberdói
fensik északnyugati szakaszán ottani állásainkat
újra nagyobb számu olasz gyalogság támadta
meg. Helyenklnt megközelítette az akadályokat,
s végül visszavertük, súlyos veszteséget
okozva az ellenségnek. Egyébként a
tengermelléken és a tiroli határvidéken ágyuharc.
Délkeleti hadszintér: Az Avala-szakaszon
megvert szerb hadosztályok a délfelé vezető
ut mindkét oldalán vonulnak vissza. Csapataink
támadják a Baljatói északra álló ellenséges
csapatokat. Az ellenséget a Macsvában
is visszavonulásra kényszerltettük. Az Alsó-
Morava mindkét partján német hadosztályok
tolytatólag tért nyertek. A bolgárok megszálták
Muslin Percin és Babin-Zub magaslatalt.
Odább délre Egripalánkán tul nyomulnak
előre.
Höfer altábornagy.
A németek és bolgárok harcai.
Berlin, A nagyíöhadiszállás jelenti;
Nyugati hadszíntér: A Wermellestől északra
messze ellenséges állásokba kiszögelő erődmüvet
az angolok nagy erőkkel Ismételten
megtámadták, valamennyi támadásuk súlyos
veszteségeik mellett kudarcot vallott. Az erődmüvet
biztosan tartjuk. Tahure mellett a franciák
támadási kísérleteit tüzelésünk elnyomta.
Schraetzmaenlen az ellenség támadásával bár
jelentékeny mennyiségű lőszert áldozott, egy
talpalattnyi földet sem tudott visszaszerezni.
Német repülőrajok tegnap megtámadták Belfort
várat, elüldözték az ellenséges repülőket
és a várra nyolcvan bombát vetettek, amelyek
több helyen tüzet okoztak.
\' Keleti hadszintér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja : Rigától délre támadásunk jól
halad. Luctól nyugatra mintegy három kilométer
szélességben hatalmukba kerítettük az
ellenség állásait. Tovább délre egészen Smorgon
vidékéig az oroszoknak többszörös nagy
erőkkel megindított előretöréseit az ellenségnek
súlyos veszteségével visszavertük. Két
tisztet és 575 főnyi legénységet elfogtunk. —
Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja:
Az oroszoknak a Llakowice—baranovicl vasútvonal
mindkét oldalán ellenünk intézett támadása
négyszáz méternyire állásaink előtt
tüzelésünkben összeomlott. Linsingen tábornok
hadcsoportja: A Styr folyó mentén Rafalowkától
Kulikovicéig ujabb helyi harcok\'
fejlődtek.
Balkáni hadszintér: A Macsvában az ellenség
hátrálni kezd. A* Belgrádtól délre elterülő
dombvidéken csapataink előnyomulóban
vannak. Zwetkow-Grob és Vrcinu helység
felé Pozsareváctól délre Crnlcet es Bozc-
•vacot elfoglaltuk. A bolgár csapatok megszállták
Muslin Percin és Babin-Zub magaslatait.
Odább délre Egripalánkán tul nyomultak
előre.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
A 20-as honvédek
frontja mögött wolhyniában.
Jellinek Miklós 20-as honvédzászlós levele.
Kedves Szerkesztő Urán I
Két hete van már, vagy annál is több, hogy
elhagytam az ezredet s szolgálati ügyben
Ideiglenesen egy kis orosz városkába jöttem,
Wladimir-VolinskiJ-ba, jó hátul a Iront mögött.
Irigykedtek a fiuk szörnyen a nagy búcsúzáskor,
mondván: „fene nagy szerencséd van
édes öregem". És most, egyedül ülve az
. irodában", isten uccse lelklismeretfurdalásokat
érzek s mintegy a magam megnyugtatására
sürün kérdezgetem, hogy: vájjon mit
csinálhatnak most a fiuk?!...
Meit idefönt már jó ideje ősz van, kedves
Szerkesztő Uram, s roppant felhőtömegeivel
szinte mozdulatlanul lóg az égbolt a város
felett, állhatatos kitartással permetezve reánk
kifogyhatatlan nedveit, ó, az ősz megfojt
bennünket s már Dreszt-Utovsk körül, ahol
az ősz hirtelen és rutul szakadt reánk,-a tábortüzek
körül üldögélve nagy hallgatásokkal
bámultunk bele a tűzbe... A levegőben már
érzett az ősz nedves, fanyar Illata s már finoman
színezte az erdők fáit az ősz. Nyári
hangulatok keltek a szivünkben : az Izzó mező
a támadás előtt; izzadt menetelések a süppedő
homokban végtelen utakon át; hűs fák alatt
az erdők csendje - délben pihenőkkor; nyáfl
éjszakák s a csillagos ég — hanyattfekve a
fedezékben S most Itt az ősz és vele
az eső, meg a sár, hogy az ember lelke Is
lucskos lesz belé.
Milyen nagy szenzációval hatott volna
reám, hogy végre 5 hónapi harctéri élet után
városban élhetek, de egy hónappal ezelőtt
Lublinban voltunk s tizenegy nap alatt fenékig
élveztük a kulturá gyönyörűségeit. Még meg
Is fürödtünk, bizony, sőt szinházba jártuk,\'
egy lengyel operett-színházba, vigan találgatva,
hogy vájjon ml a csudát beszélhetnek összevissza
ezek a „fanyelvü cselákok* I Korzóztunk
is, biz isten, rettentő elegánsra nyalva
ki magunkat és Impozáns szemtelenséggel
kacérkodtunk a nőkkel, az édes, aranyos
lublini nőkkel. Megálltunk a korzó egy pontján
— comme chez nous a patika előtt —
és odáig voltunk a gyönyörűségtől. Háboru—
szinház—korzó—eleg gs nők—gumin! kerekű :
szinte meghatott mlnó amit ezen belül elgondolhattam.
A szállodában, a selyempaplan
alatt, amikor jó későn hazajöttem s felgyújtottam
szekrényemen a zöld ernyős villanylámpái
és cigarettám kék füstje vékony csíkban
kígyózott fölfelé, végiggondolhattam a
háboru minden véres nyomorúságát. Bár
istenemre mondom, a mozdulatban, mellyel
számhoz\'emeltem a cigarettát, nyoma sem
volt 4 hónap véres gyötrődéseinek.
Wladlmlrban mindezekben nincs részem. A
város szive leégve, füstösen merednek az
égre a-kémények; jól Ismert kép oroszországi
előnyomulásalnkból. Az utcák holtak, lépteim
alatt kong a kövezet s csak néha-néha zuhan
a kövezetre egy-egy meglazult balkon, kísérteties
csörömpöléssel. A zsidó negyed csodálatosan
"épen maradt, de micsoda piszok
és nyomorúság, ó Áesculap t Sivár és elhagyott
itt minden, csak a train döcög az
utakon, melyek hihetetlenül sárosak, hololt a
mellékutcák járdái — orosz szokás szerint —
deszkából vannak. De összeégve, összetöre-.
dezve. Itt a háboru az ur.,^s most az ősz is,
s a rombolás a hervadásfal ölelkezve, valami
romantikus, zord bájt ad a holt városnak; a
sárga fákkal az üszkös roaiok felett.
Egy orosz kapitány épen maradt házában
van a tanyám ; kis piros ház egy nagy kert
közepén, üres szobák hatalmas kandallókkal,
egy-két otthagyott kép a falaken, katonai
jeleneteket ábrázolván; egyiken egy nagyon
mérges kinézésű ur, gondolom Rettenetes
Iván lehet. — A kert valamikor gondozott
útjait elborítja a fákról lehullott falevél s a
lugast beborító vadszöllő levelei pirosan
rlkitanak a hervadásban. Madár sehol sincs
és elhagyott és elárvult a kis ház, a kert elvadulva,
busán áll az őszben, s az eső bámulatos
kitartással permetez egyre. — Vájjon
ki járhatott egykor az üresen maradt szobákban,
tűnődöm, mert hiszen ősz van és nekem
egyébként semmi dolgom — és egy
karcsú, szőke nőre gondolok, aki néhány
hete még sírva csomagolt s tán az utcáról 1$
vlssza-visszanézclt az elhagyott otthon felé.
ó, ez a háboru!...
Kiülök a verandára; az oszlopokat sürQn
fonta be a vadszőllő s levelei mintha az üres
szobákba leskelődnének. Szinte a torkomban
érzem e furcsa, szomorú mllliő izét. Vájjon
mit csinálhatnak most a fiuk? kérdezem s
bár alig van 4 óra, máris alkonyodik.
0
Ne haragudjék kedves Szerkesztő Uram,
hogy szentimentáliskodor* s hangulat-képet
küldök kedves lapjának I De most vagyok
először a front mögött és a frotmögöttlség
határozottan degenerálja.az embert. A dolgom
kitűnő, egy alezredesnek vagyok a segédtisztje
és kiképzésre várjuk a hadosztály
menetzászlóaljait L hó vége felé vonulok
csak be az ezredhez, mely jelenleg bizony
harcban áll, holott ugy volt, hogy délre megyünk,
keresztül a hazán, melyet 5 hónapja
n«m láttam. Üdvözlöm Kanizsát I
Szívélyes üdvözletét küldi Igaz híve
leülnek Miklós.

1915. október 908 ZALAI HIRLAP 3 Oldal;
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság
Nagykanizsán
mint a m. klr. PénxOgymlnUter által
— kijelölt hlvitalos aláírási hely —
elfogad jegyzéseket
a 6%-os III. hadikölcsönre
eredeti feltételek mellett.
A jegyzés céljaira 10% készpénz
lefizetése ellenében, 90% kölcsönt
ad az Intézet bárkinek í—2 évi Időtartamra,
6% kamat mellett.
H B R E K .
Kétszázötven waggon gabonát kap
Nagykanizsa. Néhány nappal ezelőtt közöltük
a kereskedelmi miniszter leiratát, melyben
arról értesítette a város tanácsát, hogy a már,
korábban engedélyezett 20 waggon (2000 métermázsa)
gabonán klvOl egyelőre még 40
waggon (4000 métermázsa) gabona bevásárlását
engedélyezi Nagykanizsa város lisztszOk-
Ségletének Ideiglenes biztosítására. Megjegyezte
a miniszteri leirat, hogy ezt a 60 waggont
kitevő mennyiséget a város részére véglegesen
megállapítandó mennyiségből le lógják
vonni. Sokkal hamarább, mint bárki is
gondolta volna, már tegnap megérkezett a
kereskedelmi minisztériumtól a végleges menynylség
megállapításáról szóló távIraN értesítés.
E Szerint- a miniszter további 190 waggon
(19,000 métermázsa) gabonamennyiség
vásárlására ad Nagykanizsa városának engedélyt,
azzal, hogy további engedélyezés többé
már nem lesz. Mindent összegezve ^ehát:
a miniszter 250 waggon gabonái utalt kl Nagykanizsa
városnak 1915. évi augusztus 15-től
1916. évi augusztus 16-Ig való létszükségletének
biztosilására. A miniszter tehát kerek
25 százalékkal redukálta kiutalásában azt a
mennyiséget, a 360 waggont, amit a városi
tanács hozzá intézett fölterjesztésében Nagykanizsa
város egy évi lisztszükséglete gyanánt
megjelölt. Ebből pedig az következik,
hogy a város minden egyes lakójának is ennek
megfelelően 25 százalékkal redukálni kell
e téren való Igényeit, bár, meg kell hagyni,
a helyi hatóság nem fukarkodott a városi
lakósság lisztszükségletének megállapításakor.
A tegnap érkezett miniszteri értesítést nyomban
közölték a \'Nagykanizsa lisztellátására
nézve a várossal szerződéses viszonyban levő"
Franz Lajos és Fiai gőzmalmi részvénytársasággal,
mely a bevásárlást is eszközölni tartozik.
A cég már a mai nappal Igen fontos
beadvánnyal fordult a városi tanácshoz, melyet
arra kér, hogy az országosan okióber
31-ében megállapított bevásárlási terminust
^Nagykanizsa város ujabb 40 és 190 waggon
gabonájára vonatkozólag illetékes helyen 30
nappal, vagyis november 30-lg hosszabblttassa
meg. Az október hó végéig még hátralévő
12 nap alatt ugyanis képtelenség ezt a nagy
mennyiséget beszerezni.
MI tesz a kanizsai katonasirokkal? Közeledünk
november elsejéhez és tudtunkkal
még nem történt Intézkedés a kanizsai terne-^
tőben százával domborodó katonaslrokra vo-\'
natkozólag, hogy azok Mindenszentek napján
ne maradjanak jeltelenek és klvilágltatlanok.
Nem "hihetjük, hogy evégett a polgármesterhez
adresszált közleményünk hatástalan
maradt, volna. Isméiellen kérjük az Illetékei
tényezőket, ne feledkezzenek meg a városnak
erről az elmulaszthatallin kötelességéről. A
szeretteiktől távol porladó hősök sírjainak
még szebbeknek, még díszesebbeknek kell
lenniök, mintha maguk a boldogtalanul hátrahagyottak
díszítenék fel azokat. Igy követeli
ezt a becsQlelérzésünk és a hálánk, mely
akármily nagy, még mindig Igen kicsi ahhoz,
amivel ezeknek az Időnekelőtte, java életerejükben
elhalt drága katonáknak tartozunk,
kik a ml jövendő boldogságunk martlrjaivá
váltak.
I f j . Lóké Emil rekviemje. Dr. Lőke Emil
nagykanizsai ügyvéd hősi halált halt fiának,
Ifj. Lóké Emil tartalékos vadászhadnagynak
lelkiüdvéért f. hó 12-én tartatott ünnepélyes
gyászmise Taliándörögdön, a róm. kath. plébánia
templomban.
fl harmadik hadikölcsön és Nagykanizsa.
A harmadik hadikölcsön egész Nagykanizsán
a legörvendetesebb, általános és nagy érdeklődést
támasztotta. «Az egész város minden
rendű és rangú lakója, szegény és gazdag
átérzi és tudja, hogy honpolgári kötelessége,
anyagi erejének megfeszítésével Is hozzájárulni
a kölcsön sikeréhez, hogy a végső sikerig
győzelmesen folytathassuk a megkezdett élethalál
harcot Minden korona, amit az államnak
kölcsön adunk, a mellett, hogy busás
kamatot hoz, újból a közforgalomba kerül s
harcba szálló csapataink kifogástalan felszerelését,
a míg szükséges, lehetővé teszi.
Mindezeknek tudatától át van hatva a kanizsai
közönség legszélesebb rétege. Most folynak
az előjegyzések a hadikölcsönre s máris
hallunk felemelő és szivet Indító példákat:
apró exlsztenclák, kis emberek sietnek Nagykanizsán,
hogy garasonkint összerakott, féltve
őrzött pénzecskéjüket költsön adják az államnak.
A borbélysegédet és tanoncot együtt
látjuk borravalókból megtakarított pénzecskéjükkel
a bankba sietni, hogy előjegyezzenek
a harmadik hadikölcsönre. A pincérek,
borfiuk, kereskedősegédek, iparoslegények
sem maradnak mögöttük, mindenki sietve és
szívesen adja kölcsön amije van, a nagy napokban
az államnak. Mikor a kis embereknél
ezt a lelkes felbuzdulást látjuk, méltán számithatunk
rá, hogy ott, ahol a háború esetleg
még szaporította Is a Jövedelmi forrást,
ott éppúgy fognak sietni, hogy tőkéjüket
hadikölcsönkötvénybe helyezzék, mint az a
kis borbélyinas, aki hosszú időn át kuporgatott
ötven koronáját, minden vagyonát, tétovázás
nélkül adta kölcsön a hazának.
Hot lehet Nagykanizsán pálinkát főzni.
Tudvalevőleg nemrég Nagykanizsán a hadsereg
céljaira az összes szeszfőző Dstököt elrekvirálták
s azokat már el is szállították.
Tegnap polgármesteri hirdetmény jelent meg,
mely közli, hogy hol vannak azok a közhasználatra
rendelt üstök, amik minden szeszfőző
gazdának rendelkezésére állanak. A főzőkészülékek
közül négy a Cserlő hegyi hegyközség
házában, egy szabadhegyen Metz
Ferencné pincéjében, 2 pedig4 a város területén
és pedig Benedek József Honvéd-utca
30. szám, valamint Liplin Oyörgy Szepetneklutca
16. számú házában fog üzembe állani
október hó 25-től kezdődőleg. - - A főzőkészülékek
használata céljából jelentkezni lehet
délelőttönkínt 9 - 1 2 óráig a rendőrkapitány!
hivatalban. A főzőüstök használati dija 24
óránként és 10 literenként saját termésű gyümölcsnél
3 fillér, vásárolt gyümölcsnél pedig
6 fillér.
Adományok a vak katonáknak. A Központi
Jóléti Iroda kezdeményezésére Reichenfeld
Oyuláné és Köröskényí Piroska gyüjtö-
Ivén a már közölteken kivüt még adakoztak:
Dr. Rotschild Samuné 2\'—, Helfer Oyula 1\'—,
Olvashatatlan 2 —, dr. Rosenberg Mór 2\'—,
Skorjavec —\'10, Fitos Oyula 5—, dr. Bród
Tivadar 3\'—, Klein József és Testvére 2\'—,
Somogyi Ede 2—, Olvashatatlan 1 \' - , Róth
Laurfl 1\'—, Fonyó Mihály 2\'—, Neumann J.
!•—, Klein Ignácné 1\'—, Havas Rezsőné
—•50, Dobrln Richárd.íé 2 — Nerber N.3 —, >
Poszovecz Mária 2\'—, Tripammer Oyula 8 - ,
Sommer Ignác 10*—, Balog Oszkárné 1\'—,
dr. Krelslcr Józsefné 10—, Rapoch Oyula
10-—, Stelner Zsigmond 20 —, Neu és Klein
10-—, Hoifmann és Frank 5\'—, N. N. 2\'—,
Kovács Mihályné 2 —, EpptngerJ. f—,Kundl
Imréné 1\'—, Maschler Istvánné 2-—, Oombos ,
Imre 5—, Király sörlőzde r. L 50" Pátria
pótkávégyár\'30 —, Dürr Vilmos 5\'—, Olvashatatlan
10 - , Olvashatatlan 10-—, Buváry
Lajos 1\'—, ö/v.\' Lövlnger Lajosné 10*—,
Szeszlinomitó r. t. 50 —, Kertész Lajos 10*—,
Mtschancker Ignácné 2-—, Preisz Jenő 1\'—,
Dolmányos László 2\'—, Hlrlenderné - 60,
Sommer Ignácné 1\'—, Péter Lajosné 1\'—,
Radics Istvánné 1-—, Halász Józsefné 3 —.
Petrlcs Ödönné 3 —, Frk Jánosné —\'80,
Ungár Sándor 1\'—, Sárdy Ferencné —\'50,
Halphen Mórné 1\'—, Schwarz Ousztáv 20 —,
Lövenbachné 1\'—, Biach Lipót 1—, Schuhel
Lajosné —60, Holczer Ferencné —\'30,
Varga Sándor —\'20, Wittmann Mátyás 1\'—,
Ottő Lászlóné 2\'—, Kardosné 1\'—, Löwe
Adoll 5—, Oeltl Viktor 2"—,Menzel Atlrédné
5 korona.
Felelős szerxesnó : Q O r t l o r l » t v i n .
CÍMRE OOYELNI TESSÉKl mert csakis a
Kazinczy (Vasutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL mflóris
és látszerész uj üzlete, ahol kitűnő
hadiemlék-órák Is kaphatók. Hibás
rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít —
• i i i u u u éés
ís*
e Naponta előadás
| | * . MOZQÓKá P-PALOTA
u r a flll a Rozgonyl-ut4. Telefon 239
{Október 18. 19-én, hétfőn és kedden
WALDEMÁR PSILANDER f e l l é p t é v e l .\'
A feKete Kancellár dráma 3 felv. egy kiráiyi udvar intrikáibol He látsz o tűzzel
l
víg szerelmi történet 3 felvonásban.
Elko Hét, aktuális felvétel.
Előadások bétkOznapokon 0 és 9 órakor,
vasár- éa ünnepnapon 3, 5, 7,9 órakor.
-J Szarvas szálloda é p ü l e t é b e n , s z é p üzlet helyiséi november 1-től
kiadó
B i t e m e t : FELDHBHH JÓZSEF K d v M I .
4. oldal. ZALAI UtBLAP 1^15. cktéber 19.
Tlsztelcttet értesítem a mélyen tisztelt
kölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
febérnemfi rahtűram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
...i felfrissítettem. —
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgl
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat 4a
a jóhlrfl Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérneműiket. :i
A legfinomabb árukl •
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t, hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel ÖOltfberSCMÍ,
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
ME<iH9DIT91TUK1
a V 1 L Á G 2 T ! ^
Vezérképvls^et:
:: MMRN
fesíö Díllqintd
_ Ifosyhanlzsa, Maáyar-u. 23 -
hODl í Mliflül faerezés
mársúny clónialok festése.
Épület^ szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás ós fényezés.
Művészi s z l n é r z é k Q n k
magasan fejlett IzlésQnk
és technikánk a legkényesebbigényeket
Is kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 111
& ál
GUTENBERG NYOMDA
N A G Y K A N I Z S A
C s e n g e r y - u t 7 . Sürgönyeim:
G u t e n b e r g n y o m d a
Minden legkisebb nyomtatványrendelésf
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz ^PJ
III. tfvfoiyum. Nagykanizsa, 1916. október 20. szerda 239. szám
társadalmi és közgazdasági napilap.
Oiatliatö*\' -Vraiti Helyben hAihox bordva l hóra I K.
KcjMRirr 6 ffllér Vítííkre, poetAn . . I hóra 1-50 K.
Nyíltitr «o li!idetétek wcgAllapított árak ixerínt
AUpltotla:
Dr. HAJDÚ QYULA.
Kiadóhivatal» Outenberg-njomda Cwagery-at 7. u i n .
Telefont Sxerkeertőiég 41. Kiadóhivatal <1.
A NosyKanlzsol BonkeMlel
= HéKuénytöKuíilg =
mint hivatalos aláírási hely
cz adómentes 111.6%-os
magyar nemzeti
hadikfllcsSnre,
eredeti feltételek mellett jegyzéseket
elfogad és a jegyzések
megkönnyítésére
.clüo tot MM magas előleget mail
• • • . ... • i i A hadikölcsön és a rabbiegyesület.
Dr. tleDDionn Ede orszúsos felhlolsa.
Az első két hadikölcsön pazar sikerében
bizonyára nem kis része volt az
országos rabbiegyesületnek, melynek
tag]al a magyar rabbik ékesszólásuk és
tekintélyük egész nagyságát érvényesítették
annak érdekében. Igy lesz ez
harmadszor is, aminek bizonysága az a
szárnyalóan stilizált körlevél, amit dr.
Neumann Ede nagykanizsai főrabbi, az
Országos rabbiegye ?ület ügyvezető alelnöke
a mai nappal Magyarország valamennyi
rabbijához intézett. Ebből
idézzQk az itt következő sorokat:
Három csatatéren kQzdő véreink tudatában
vannak a magas feladatnak,
mely osztályrészül jutott nekik. Csodálatos
hősiességgel, törhetetlen kitartással,
lángoló lelkesedéssel teljesitik szent és
súlyos kötelességüket a nemzet védelmében,
annak soha el nem halaványuló
dicsőségére. Le fogjuk gyűrni ellenségeinket
és győzelmes harcaink után a
tartós béke és az erőmegujulás boldog
napjai virradnak majd édes hazánkra.
De a nemzetnek meg Is kell adnia a háború
győzelmes folytatásához és dicsőséges
befejezéséhez szükséges segédeszközöket.
Meg kell védenie az eddig kivívott
sikereket és ujabbakra segítenie hőseinket.
Akik a csatatereken nem vehetnek
részt a nagy nemzetvédő küzdelemben,
itthon tartoznak fegyvereink diadalát
előmozdítani. Gondoskodniok kell arról,
hogy vitézeink, akik a hazáért életüket
kockáztatják, Niiányt ne szenvedjenek,
hogy harcaink folytatására mindenütt
meglegyenek a nélkülözhetetlen eszközök.
Erre hívja fel a kormány a nemzetet.
Bízva minden magyar ember hazaszeretetében,
harmadízben fordul hozzá, kérve
támogatását, segítségét, áldozatait. A
háború okozta költségek fedezésére a
harmadik hadikölcsön kibocsátását határozta
el. És joggal bizhatik a nemzetben.
Akik eddig megállották helyüket
és fényes tanujeleit adták a magyar nép
erejének és áldozatkészségének, most is
meg fogják tenni kötelességüket. A harmadik
hadikölcsön sikere a végső győzelem
kivívását jelenti. Győzni akarunk,
győznünk kell, nem tagadhatjuk meg a
kért áldozatokat.
Á magyar rabbikar nagyon szűkös
anyagi helyzetben van. Csak filléreket
adhat a hazának. De nagy tőkéi vannak
lángoló honszerelemben. Ezt a bőséget
használjuk fel most is a haza szent
ügyének szolgálatában! Buzditsuk, lelkesítsük,
sarkaljuk híveinket, gyülekezetcinket,
egyesületeinket, mindennemű intézményeinket,
hogy a harmadik hadikölcsön
sikerének biztosításához a magis
célt megillető áldozatkészséggel járuljanak
hozzál
- A Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai.
Riga végórái.
Rotterdam. A Iondoni Times je-^
lenti Szentpétervárról ; Riga tarthata
tlan. A németek folyton uj meg
uj megerősítéseket kapnak, melyeknek
az oroszokkal szemben való
túlsúlya mindjobban érezhetővé
válik, A Rigát védő orosz seregek
ennél fogva északra elvonulni kényszerölnek.
A németek a jelek szerint
Rigát dél felől akarják bekeríteni
Küzdelem Dünaburgért.
Rotterdam. Szentpétervárról jelentik
hivatalosan: A németek ismét a legkomolyabb
előkészületeket teszik Dünaburg
ostromára. A kreusburg—mítaui
vonalon hat hadtestet gyűjtöttek össze,
mel/ek rendeltetése Dünab trg ellen előrenyomulni.
A németek Dünaburgtól mindössze
egy és félnapi járásnyira vannak. b uj balkáni háború.
Knyazevác eleste előtt.
Szófia. Knyazevác elestét a bolgár
hadvezetőség már szinte percről percre
várja. A szerb-bolgár hadüzenet napján
már Knyazevác alatt volt a bolgár sereg,
de a rendkívül megerősített város mely
a Nist a Dunával összekötő vasutat védi
— mindeddig tartani tudta magát. Tegnapelőtt
német repülők bombázták
Knyazevácot, a melyet számos ponton
felgyújtottak. A bolgár repülők tegnap
a Nls-szóíial vasút mentén a határtól 20
kilométernyire fekvő Pirot szerb várost
bombázták.
Orosz—bolgár badüzenet küszöbén.
Genf. A Petit Parisicnne jelenti Szentpétervárról;
Oroszország hadüzenete
Bulgáriához küszöböli van„Ezzei egyidej
ű l eg a cár manifesztumot intéz a bolgár
néphez.
Uranla elfoglalása.
Fehérzászló és puskalQz.
Szófia. A Bulgár távtratl Iroda hivatalosan
közli: Vranja városának tegnap
jelentett elfoglalásával a bolgár seregek
elvágták Nisnek — Szalonikivel való
vasuli összeköttetését. Vranja kIakóssága
fehér zászlók lengelésével és dörgő
zsivló kiáltásokkal fogadta a bevonuló
bolgárokat, majd az összes házakból
fegyvertűzet zúdítottak reájuk, mire a
bolgárok irtózatos megtorlásban részesítették
ezt az álnokságot.
Egripalankától nyugat felé rohamosan
nyomulnak előre a bolgár csapatok,
melyek tegnap egy teljes szerb zászlóaljat
elfogtak.
A „Havas" cáfol.
Rotterdam. A Havas ügynökség athéni
kelettel nyilvánvaló köntörfalazással tagadja,
hogy a bolgárok a Nis-szalonikli
vasúti összeköttetést megszakították
volna. A bolgárokkal vivott ütközetek
első szerb sebesültjei ugyanezen
jelentés szerint megérkeztek Szalonikibe.
A román jelentés.
Bukarest. A bukaresti Mlrava irja: A
bolgár hadsereg offenzívája nagyszerű
előhaladáSt tesz Szerbiában. A szerb
hadsereg a megsemmisülés küszöbén áll.
A bolgár katonák bámulatos hősiességgel
küzdenek. Pirot előtt tegnap fegyvereiket
is eldobták és marokba vett
szuronyokkal ugrottaka szerb fedezékekbe
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér: Az oroszok tegnap az
alsó Styr mocsár és erdöövezetében folytatták
támadísalkat. Tüzeléssel és közelharcban vertük
vissza. A mieink három tisztet és több
mint 500 főnyi legénységet fogtak el, vala-
2. oldal. ZALAI f1RLAP 1015. október 20
mint két gépfegyvert zsákmányoltak, Czartorysk
környékén az ellenség egyes pontokon
átjutott a Styf nyugati partjára. Itt még folyik
a harc. A helyzet Keletgaliciában egyébként
változatlan.
Ofasz hadszíntér r Az Isonzó arcvonalon
folyó harcok kiterjedése növekedik. Tegnap
délben erös tüzérség heves tüzelést kezdett;
A tüzeléstől fedezve az olasz gyalogság számos
helyen támadott a Kmen, a Mrzll-Vrchen
és a tolmeini hídfő állásai ellen. Az ellenség
gyalogsága, ahol támadott, legsúlyosabb veszteségek
mellett menekült vissza lövészárkaiba.
Délkeleti hadszintér: A szövetséges hadsereg
támadásai tegnap is mindenütt előrehaladtak.
A Macsva legnagyobb része birtokunkban
van. A Kolubara torkolatának; mindkét
oldalán a folyón átszállított cs. és kir.
csapatok éjfél körül elfoglalták Obienovác
városát és az attól délkeletre fekvő magaslatokat.
A Belgrádtól délre, előnyomuló szövetséges
csapatok az ellenséget üldözve Ripanj-on
tul nyomultak elő. Egy osztrák-magyar hadosztály
szuronyrohammal foglalta cl a Grockától
délre levő Cigányhegyet és összeköttetést
létesített az .alsó Morava .mindkét partján
előrenyomuló német hadosztályokkal. Az Avala
körül s a Grockátói északnyugatra levó állásokért
folytatott harcokban csapataink tizenöt
szerb tisztet és 2000 főnyi legénységet elfogtak.
A bolgárok elragadták az ellenségtől a
Pirót-tól keletre levő első védelmi vonalat és
Vranja vidékéig nyomultak c\'ő.
Hofer altábornagy.
A németen és öolsúroH harca!.
Berlin, A nagyíöhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: Lényeges esemény nem
volt.
Keleti hadszintér: Hit\'denburg taoornagy
hadcsoportja : Rigától délre csapataink rohammal
elfoglaltak több orosz állást és Borkovitschtól
keletre elérték a Danát. Egy tisztet
és kettőszáznegyven főnyi legénységet elfogtunk
és két géppuskát zsákmányoltunk. Jakobstadtól
északkeletre egy orosz támadást
visszavertünk. Smoloy vidékén egyik harci
repülőnk lelőtt egy francia kétfedelű gépet,
amelyet egy orosz törzskapitány vezetett és
amely egy angol géppuskával volt felszerelve.
Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja :
Ujabb esemény nem volt. Linsingen tábornok
hadcsoportja: A tegnap már jelentett
Styr menti harcok ránk nézve kedvezően
folynak.
Balkáni hadszintér: Mackensen tábornagy
hadcsoportjánál Kövess tábornok hadseregének
osztrák-magyar csapatai elfoglalták Obrenovác
városát. Belgrádtól délre német és
osztrák-magyar csapatok küzdelem után elérték
a Vranictól keletre, Ripanj-tó! délre és
a Duna melletti Grockátói délre emelkedő
magaslatokat. Gallwitz tábornok hadseregének
jobbszárnya harc árán elfoglalta a Seonetól
nyugatra fekvő vidéket, valamint Vodanj és
Mala Krsn-i helységeket. Luoiqiál valamint
BozcVactól délre és kdeire egészen Misljelovacig
a dombvidéket elragadtuk az ellenségtől.
Bojadjeíf tábornok hadserege: Zajtcar
Knjazevác felé Inowon tul és a piroti katlan
Irányában tovább nyomult előre. Más bolgár
csapatok a felső Morava völgyében elfoglalták
Vranjat és tovább délre átlépték az egripalánka—
stipi vonalat.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
i t t a l a k a H a i M z ö i É !
Lengyelországon át.
Irja: Privieky Gyula cs. klr. 43-as önkéntes.
(Cenzúrázva.)
I.
Néhány rövid szóval bemutatom magam a
Z. H. olvasóinak, akik bizonyára most hallják
először ezt a furcsa, felvidéki nevet,
aminővel csak Mikszáth ts Krúdy Gyula kedélyes
írásaiban találkoztak eddig. Nem vagyok
olyan kitűnő ember, mint az örökké
vidám és mókás kedvű Zathurecky vagy a
vén kópé Kopeczkv, de megvan bennem h a
fö\'vidékiek kalandos természete s igy örömmel
kaptam az alkalmon, mikor a Skoda-gyár
megbízásából egy értékes ágyurészt szállíthattam
az orosz frontra. Annál is Inkább,
mert civilben jegyző vagyok s igy meglehetősen
egy helyhez kötött embér. A kellemes
megbízatás pedig azzal kecsegtetett, hogy
beutazhatom egész Oros?-Lengyelországot,
eljuthatok a legendás Varsóba is; sőt, ha
egy kis szerencsém van, visszafele Lembergbe
is kirándulhatok. Ennyi csábitásnak nem tudtam
ellenállani s egy szép napáit, mint a 48.
gyalogezred önkéntese utrakeltem, hogy a
megbízatásnak végére járjak. Mindössze egy
kenyérzsákot vittem magammal, telve jóféle
elemózsiával, amelyben számos zöld paprika,
egy nagy rud pnprlkás szalaQjji és becses,
hazai fehér-kenyér is bőven\' találódott... Természetes,
hogy $ kiadósan megtöltött, kövér
bütykös sem hiányzott. "Ezenkívül vcsak azt
az ágyurészt vittem, amely körül az utazás
forgott. Fölösleges holmik cipelésétiek sohasem
voltam barátja. , •
Hallgatással mellőzöm az útnak azU a részét,
amig Piisenből a lengyel határt elértem,
mert uről Igazán semmi különös mondanivalóm
sincsen. Galicia regényes földjén szerencsésen
kcresztfllutaztunk és Granlca állomásnál
léptünk a futárra. A* állomás két
részében német és magyar-osztrák katonák
teljesítenek szolgálatot, a legszebb egyetértésben.
Csak mellesleg emlitem föl, liogy a
gyönyörű egyetértés következtében a varoska
üzleteiben állandóan «\':$ fenyegetően növekszik
az ital-hiány. Kaftános, rőtszakállu Jbennlakók
még mindig igen nagy számmal találódnak
Galíciában, ami imponálóan cáfolja
meg a rsidók {élénkségéről terjesztett hireket.
Granicán például úgyszólván mást se láttam,
mint katonát és zsidót.
A német bajtársak, mikor meghallották,
hogy Csehországból jöttem, egyszerre, —
nem tudom miért? — áliig bezárkóztak
előttem s ugy keresztül niztek rajtam, hogy
magam is tűnődni kezdtem, nem valami légnemű
tünemény vagyok-e csupán ? Hogy
bizonyosságot szerezzek, no meg mert a
gyomrom szinte hallhatóan korgott, elővettem
a piros szalonnát, a fehér kenyeret, a zöld
paprikát és egy korlátnak dőlve jóizüen falatozni
kezdtem. Alighogy megpillantották a
kamerádok ezt a zamatos trikolórt, nevetve
és barátságosan fogtak körül.
Ach, Síe slnd magyar ? Warum habén
Sie das nlcht gesagt?
Szent volt a barátság s a megpecsételés
kedvéért körútra indítottam jól táplált butykosomat,
amely mindenütt lelkes fogadtatásra
..találva, kalandos utazás \'után szerencsésen
visszaérkezett hozzíRn.
Ez tehát rendben\' volt. A kamerádok szívesén
fogadták bennem a fajmagyart s ezért
nem is törtem azoa a fejem, miért néztek
rám olyan rossz szemmel, amikor azt mondtam
nekik, hogy a dombos Bohémiából jöttem.
Elmagyaráztsm nekik, hogy színmagyar
ezredeink javarésze most Csehországban és
Galíciában állomásozik.
— Ühüm, — mondták erre a németek,
amit én elég értelmes megállapításnak találtam.
Hogy igy barátságba keveredtünk, kikérdeztek
utam céljáról s irigykedve hallgatták,
hogy Varsón is át kell utaznom.
— Ja, Warschau, dort muss unbedingt
recht hübseh sein, — mondotta egy pompás
bajszú, öreg poseni, — Dorthin inöchte ich
auch gern.
, Az órák gyorsan és kellemesen múlottak
a kedélyes kvaterkázással s valósággal fájdalmas
bucsut vettem uj, de máris nagyon
kedves ismerőseimtől.
A legközelebbi állomás, Straniszbye, elég
csinos kis hely volt. Vörös téglából épült,
érdekes templomát első pillantásra valami
jóképű zsinagógának néztem. Csak ép a vörös
épülettömb közepéből kimagastó karcsú
torony mutatta aranyozott kérészijévé hogy
katholikw&-tímplommal van dolgom.
Innen kezdve mind regényesebb és változatosabb
képet mutatott a vidék. A vasúti
vonal mindkét oldalán pompás fenyőerdő
húzódott. A háboru pusztításainak első nyomait
a határtó! 35 kilométernyire Lasy áilo;
más után láttam. Folyón haladunk át s it\'t
egy kisebb vasüti hid íölrobbantott roncsalt
láttam. Mindjárt mellette állóit a szilárd pilléreken
nyugvó, uj vasúti hid, amelyen vonatunk
áthaladt. A pusztulás nyomában boszorkányos
gyorsasággal támadt uj élet, hála
műszaki csapataink nagyszerű tevékenységének.
Egyáltalán minden uj kilométer ujabb
meglepetést hozott ezen a téren., Mindenütt
az elvégzett, hatalmas munka diadalmas alkotásaival
találkoztam.
Ezentúl már földúlt lövészárkok és fedezékek
közölt haladt mindenütt a vonat; a
vidék tragikusan szemléltető képét nyújtotta
nehéz tüzérségünk borzalmas erejű működésének.
. . (Folyt köv.)
— r r- 1- • t— t t~~iti <itttt m t m a b m m m m m m m i i m h m m m m h h i e a m
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság
Nagykanizsán
mint a m. klr. PénzOgyminlster által
— kijelölt hivatalos aláírási hely —
10o/,-lfoosga d1 jegMyzéislekieőt ire eredeti feltételek mellett.
A jegyzés céljaira 10% készpénz
lefizetése ellenében, 90% kölcsönt
ad az intézet bárkinek 1—2 évi időtartamra,
6% kamat mellett.
épületében, szép üzlet helyiség november 1-tol
kiadó
Bővebbet: FELDHAHN JÓZSEF kúvésnúl.
1915. október 20. mZA1L» A^-IA MHMlRnLiKAltPM aM 3 oldal.
M Ü S t E S L
fl bonvédkerületl parancsnok Nagykanizsán.
Tegnap este Nagykanizsára érkezett
a pozsonyi honvédkerület parancsnoka, Cicch
Józset altábornagy (az egykori 20-as honvédezredes),
hogy a 20. honvédgyalogezred kiképzés
alatt álló újoncai, valamint a most
bevonultak felett szemlét tartson. A honvédkerületi
parancsnok, aki a Centrál hotelban
szállt meg, ez évben már vagy ötödször van
ezúttal Nagykanizsán.
fl jogügyi bizottság ütése. Tegnapelőtt
hosszú szünet után ismét ülésezett Nagykanizsa
város képviselőtestületének a fontosság
rangsorában második helyen álló bizottsága,
a jogügyi bizottság. A már rég elkészült,
sőt már gyakorlati alkalmazásba Is
vett városi detektivszabályrendeletnek revíziója
képezte a bizottsági ülés tárgyát, de
azt megelőzőleg uj elnököt választott a bizottság.
Annak elnöke, a nemrég Ideiglenes
városi ügyésznek megválasztott Falcs Lajos
ugyanis az Inkompatibilitás folytán lemondott
az elnökségről. A megjelent tagok a jogügyi
bizottság elnökévé egyhangúlag dr. Fried
Ödön ügyvédet választották, A detektivszabályrendeletbén
a bizottság a belügyminiszeri kifogásoknak
megfelelően mindössze néhány
lényegtelen stiláris módosítást eszközölt, egyébként
az maradt a régiben.
Behívták a főjegyzőt. Dr. Krátky István
városi főjegyzőt, akt cs. kir. tartalékos hadnagy,
a mozgósilás kezdetén egészségi okok folytán
egy esztendőre szabadságolták katonáék.
Ez az egy esztendő vasárnap, í. hó 24-én
jár te. Azok a rendkívül nagyarányú feladatok,
amik Nagykanizsa város közigazgatásában a
négyszeres hivatalt viselő főjegyzőt terhelik,
szükségessé tették,\'hogy végleges felmentését
kérelmezzék. Ez Idejében meg Is történt, de
a kérelem elintézése csak nem akart megérkezni.
Ma aztán ingy meglepetést keltve megérkezett
dr. Krátky István — katonai behivója.
Mondani is felesleges, hogy a főjegyző bevonulásával
teljes lesz a zűrzavar a városházán
s többek közölt pl. a rendőrkapitányság, mely
az utóbbi időben annyira hivatásának magaslatára
kezdett emelkedni, ismét vezető nélkül
marad. Most valószínűleg megindul a nagy
kapkodás és az egyedül üdvözítő személyes
közbenjárás, hogy ha már vasárnapig nem
lehet visszacsináltatni a főjegyző katonai behívását,
legalább belátható Időn belül hazabocsássák
őt.
Mi lesz a kanizsai katortaslrokkal ? A
mai postával vettük-az alábbi sorokat:
Tisztelt Szerkesztő Uri A .Zalai Hirlap"
tegnapi számában .Mi lesz a kanizsai katonasirokkal
?" cim alatt megjelent közleményre
megadhatom a választ. A polgármester ur
azon hivatalos felszólítására, hogy a Ker. jót.
nőegylet vállalja el a katonasirok feldíszítését
halottak napján, — mi természetesen a legnagyobb
készséggel vállalkoztunk s munkába
Is fogtunk. Elmenvén <azonban a honvédlaktanyába
a helybeli állomás parancsnoksághoz,
bejelenteni az akciót, — ott elutasításban
részesültünk. .A katonai parancsnokság
disziti a sírokat s katonai pnnepélyt rendez.
A civil publikumnak csak a katonai ünnep-
• ség befejezte után lesz megengedve hogy
kegyeletét lerója s akkor díszítheti is a sírokat,
— ha akarja"; — ezen felvilágosítást
kaptuk. Ezen okból a legnagyobb sajnálattal
kell lemondanunk hőseink sírjainak feldíszítéséről.
Tisztelettel dr. Szekeres \'lózsefné, a
Ker. jót. nőegylet elnöke.
Nagykanizsa és a harmadik hadikölcsön.
Három napja mindössze annak, hogy a harmadik
hadikölcsönre szóló jegyzés megkezdődött
s ez a három nap teljes bizonyságot
szolgáltatott arról, hogy Nagykanizsa város
összes társadalmi osztályai és vezető tényezői
mind felemelkedtek a hadikölcsön jegyzésében
rejlő óriási nemzatí feladat megértésének
magaslatára. A legkisebb exlszteficlák
összekuporgatott fillérei éppúgy megmozdultak
a nagy cél érdekében, mint a dus magánvagyonok
és vállalati tőkék. Ez utóbblak között
Nagykanizsán ismét a Király sörfőzde
részvénytársaságé a kezdés elsősége, mely
ezúttal, harmadszor Is 100,000 koronás jegyzéssel
mutat minden elismerést érdemlő példát.
Bizonyosra vehető, hogy Nagykanizsán a
harmadik hadikölcsön jegyzéseinek össztge
meg fogja haladni mindkét korábbi hadikölcsön
jegyzéseit. E három nap alatt egyedül a
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai
fiókjánál egy millió koronát megközelítő jegyzés
történt (köztük a Király sörfőzde emiitett
jegyzése), élénk igazolásául fentebb vázolt
legszebb reményeinknek.
Ezer korona pénzbüntetés egy nap
alatt. Tegnap rekordot csinált dr. Krátky
István, Nagykanizsa város rendőrlőkapitányhelyettese.
Egyetlen délelőtt folyamán összesen
1000 korona pénzbüntetést rótt ki kűlömböző
kihágás! ügyekben, melyek mind a
háború okozta helyzet folytán merültek fel.
Volt köztük néhány kisebb piaci ügy. de a
nagy summákat a közerő kirendeléssel szemben
renitenskedó kanizsai gazdákra rótta ki
az erélyes lőkapitányhelyettes. Ez ügyek között
volt egy gyönyörű szép háromlevelű lóher:
Gerócs István Teleky-uti, Ágoston József
Attila-utcai és Dávid Oyörgy Teleky-uti gazdák.
— Gerócs nemcsak negligálta a hatósági
felhívást, hogy szántsa fel lovaival egy másik
gazda földjét, hanem a hatósági közegnek ily
választ adott: „Szerelném látnl^azt a hatóságot,
akár a földművelési miniszter legyen
Is az, ákl engem arra kényszerithetne, hogy
másnak a földjét felszántsam". A lelkes hazafi
400 koronára büntetve hagyta el a rendőrkapitányi
hivatalt. — Ágoston József csak részben
szegült ellene a közerő kirendelésnek,
amennyiben a megszabott 2 nap helyett csak
1 napi munkát végzett el, s csak a letét
szántotta fel annak az Ingatlannak, amelynek
felszántására kirendelték. — Dávid Oyörgy
ugy bujt ki kötelezettsége alól, hogy két és
léi hónapig huzta-halasztotta mindenféle Ígéretekkel
kötelességének teljesítését, mígnem
azt az előrehaladott Idő teljesen lehetetlenné
tette. Ezért a ravaszságért 100 korona dijat
fog fizetni. Mindhárom elitéit felebbezett. —
Hasonló ügyben szerepelt a rendőrbiróság
előtt Hoiváth János magyarutcai lakós is, akit
gabonahordásra rendeltek kl egy másik gazdához,
kinek lovait elrekvlrálták. A hat kereszt
gabonából azonban csak négyet hordott
be, kettőt pedig kinn hagyott a mezőn,
s az ott heteken át ázva végül is elrothadott.
Horváth János 80 korona pénzbüntetést
kapott.
Rekvirálják a kukoricát Zatában. Zalaegerszegről
jelenti tudósítónk : Igen jelentőségteljes
és nagyfontosságú távirati utasítás
érkezett tegnap Zalaegerszegre, az alispáni
hivatalhoz. A rendelkezés közli a vármegye
alispánjával, hogy a kormány elrendelte a
tengerikészletek összeírását s egyben meg is
jelölte azokat a közigazgatási szerveket, amelyek
az összeírás munkáját végezni kötelesek.
Az összeírás előkészítése annak a tervnek,
amelyet a földmivelésügyi és Külügyminisztériumban
már huzamosabb Idő óta készítenek
el4. A kormány ugyanis rövid Időn belül
elrendeli a tengerikészletek rekvirálását. A rekvlrálást
a Haditermény részvénytársaság utján
végezteti a kormány s ezenkívül tgyes rekvirálási
központokon kormánybiztosok fognak
fölügyelni a rekvirálás meneiére. Igen komoly
gazdasági érdekek teszik szükségessé, hogy a
kormány a tengerikészlet igazságos elosztása
érdekében az országbs rekvirálás módszerét
vegye igénybe. A tengeri-rekvirálás szükségessége
leginkább az állattenyésztés érdekelnek
megóvása céljából történik s ezzel kapcsolatosan
természetesen a fogyasztó közönség
szempontjait is szem előtt tartotta a kormányhatalom,
mert az állattenyésztés támogatásával
akar az esetleges hushiányon stgitenl.
Zalamegyében, tekintettel a muraközi, speciálisan
kukoricatermesztö vidékre, igen nagy
eredményeket lehet várni az idejekorán elrendelt
tengerirekvirálástól.
• m m b m a m h \'«naaammania-«.\'m^-? a M—— a — — — m — —
Felelős síerxestiO: G ü r k l e r I s t v á n .
CÍMRE OOYELNI TESSÉKt mert csakis »
Kazinczy (Vasutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL müórás
és látszerész uj üzlete, ahol kitűnő
hadlemlék-órák Is kaphatók, lllbás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre k i j a v í t—
H a p o n i a e l ő a d á s
| | í - MOZGÓKÉP-PALOTA
( L l a M l V l i a Roigonyl-ut4. telaton2Jfl
Okt 20. 21-én, szerdán és csütörtökön
kalandor és detektív dráma 4 felvonásban
Muki mint kinai, hum. Kacér vőlegény,
• nevettető vígjáték,
Pénteken csak egy nap kerül szlnr«:
R & m f E U N É S C
pikáns vígjáték.
Elöadáaok hétköznapokon 0 éa 9 órakor,
vaiár- é» Dnnepnapon 3,5, 7,9 órakor.
üvegek •mindenféle fajta
a nagykanizsai
ló úrban m e M M . t
E l ő k e l ő irodában
alkalmazást nyerhet középiskolát
végzett egyén. Gépi
Írásban jArtas előnyben részesül.
— cím a kladóblvotoJban.
4. oldal. ZALAI BULA Unb dktébtr 20.
Tisztelettet értesítem a mélyen tlsetelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon I t v ö
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
— f e l f r i s s í t e t t e m . \'
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l c rumburfi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat 6e
a jóhlrO Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
febérnemüeket. ::
A legfinomabb árukl
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOldfieríeMÉ.
Nagykanizsa, Eötvös-tér I. sz.
\\ flalaton Testvérek átellenében.
fi8EGH2DIT2TfUK1
A V R Á G S T ! ^
Vezérképvlsőett
GUTEKBERG NYOMDA MGYKAKIZSA.
festO vflloloto
HasyHanlzso, Hasyar-u. Z3
boni 5 kniraitfl faerezés
DiórJőny Dtűnzatgk festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i a é r z é k ü n k
magasan fejlett Ülésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégíti
Árajánlattal, s z i n e s vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 111
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengcry-ut 7. S ü r g ö n y e i m :
G u t e n b e r g n y o m d a
legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.
Telefon 41: szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala .
hirdetéseket jutányosán felvesz
III. óvfolyaim. Nagykanizsa, 1915. október 21. csütörtök 240. szám
társadalmi és közgazdasági napilap.
Blöfliatéal AraKi Helybtn háxhox hordta I hóra I K*
I ^ M uám 6 fillér Vldékta, poatáa . . 1 hóra 1-90 K.
Nyllttér e» hlrdatének roagAllapItott árak arcrint
Alapított* i
Dr. HAJDU ÖYULA.
KUdóhlraUlt Gutenberg-nyomda CMBfery-at 7.
Telefon: Szerkeartótéf 41. Kiadóhivatal 41.
az állam a petróleum finomítókat, a
cukorgyárakat, az összchalmozott rizs,
burgonya, zöldség készleteket s egyszerre
olcsóságot teremtene. Ehhez azonban
a legnagyobb uzsorásoknak, a legnagyobb
vállalatoknak a ráncbaszedése
szükséges. Azokat kellene becsukni, akik
monopóliumot teremtettek az államban,
akik a maguk készleteivel és szervezettségével
megállapítják az árakat. Be lehet
ezeket Is csukni, csakkogy — sajnos—
ehez az állam nem elég erős.
Az u j b a l k á n i h á b o r u .
A No$9kanluol Bnnkesyesülel
= . Részvénytársaság =
mint hivatalos aláírási hely
dz mjftnenfgJlL" 6%-os
magyar nemzeti " 1 11 \' " " " •"•• hadikölcsönre,
eredeti feltételek mellett jegyzéseket
elfogad és ajegyzések
megkönnyítésére
olcsú —la—ma—t •m ellett ma—na s «elsl—Bpe—t H—ye—ft
Be kell csukni
valakit emiatt a \'hallatlan élelmiszeruzsora
miatt, ezzel tisztában . vagyunk,
csak azt kellene tudni, hogy hol kezdjük
el. Már azt körülbeim eldöntöttük,
hogy nem a kofa a gazember, aki tizenhat
fillérért adja a tojást, mert neki is
tizenötbe van/ most már a gazdákat
szld(uk, mert nem adják el a tojást, a
tejet, a tyúkot, disznót s ha eladják,
kétszáz vagy háromszás percentes haszonra
adják. Pedig talán az sem segítene
az élelmiszeruzsorán, ha a gazdákat
becsuknák. Milyen kevéssé árdrágító
tényező a kisgazda a maga öt,
vagy ötven disznójával, amikor egyik
nagybankunknak százezer disznója hízik.
Az árdrágítás Igazi tényezői a nagyvállalatok,
a nagy gyárak, a nagy hizlalók,
a nagy kereskedői házak, ame-
1/ek központosítják az ország élelmiszer .
ellátását. Milyen olcsó lenne egyszerre
a sertéshús, ha a kormány kisajátítaná
a legnagyobb hizlalók két vagy háromszázezer
darab sertését, — adva kilónként
érte 3 koronát, — amennyibe a
hizlalónak kerül s holnap elkezdené
ugyancsak három koronán árulni. Mindjárt
adná három koronáért a maga öthat
hízóját a vicináljs hizlaló is. S ha
Lengyelországot birtokba lehetett venni,
— aránylag könnyen birtokba vehetné
fl Magyar Távirati Iroda és Hz Est mai táviratai.
A bolgár király a fronton.
Szófia. A Bolgár Távirati Iroda jelenti:
Ferdinánd bolgár király a frontra utazott.
A király tegnap előtt jelenvolt az Egripalánkától
nyugatra, -Stracs,innál vívott
győzelmes ütközetnél, mely a bolgár
hadseregnek Kumanovo felé nyitotta meg
az utat.
Török Dedeagacsban.
... Athén. Négy napja nem érkezett Nisből
semmi értesítés. Az antant hírforrások
cáfolatai" dacára kezdik már elhinni,
hogy a Nis—szaloniki! vasut! összeköttetést
tényleg elvágták a bolgárok. Hiteles
hír szerint Oedeagacsban
70,000 főnyi török hadsereg., van
elhelyezve, hogy megakadályozza
az antantseregeknek a bolgár partokon
vaió esetleges partraszállási
kísérleteit.
Az antantcsapatok szállítása
Athén. Szalonikiben folytonosan uj
meg uj antantcsapatokat hajóznak kl és
Indítanak el északra, Sjerbla fele. Minthogy
nagyon kevés vonat áll rendelkezésükre,
a csapatok legnagyobb részét
gyalog indították el és azok erőltetett meneteléssel
sietnek rendeltetési helyük felé.
Tiltakozásunk Athénben.
Szaloniki. Az osztrák-magyar monarchia
athéni követe tiltakozását jelentette be a
görög kormánynál az antantcsapatok
Szalonikiben való kihajózásának megengedése,
valaminl a szaloniki-üszkübi
vasútnak a csapatok elszállítására való
rendelkezésre bocsátása ellen. A. monarchia
athéni követségének egész személyzetét
elbocsátották.
Előre Szerbiában.
Sajtóhádiszállás. Belgrádtól délre
szinte meglepő gyorsasággal haladnak
előre győzelmes csapataink. Ma reggel
óta az osztrák-magyar csapatok a parajevól
magaslatokat támadják. A belgrád
—nisi vasútvonal men\'én a tegnap szerzett
7 kilométernyi térnyeréssel most már
40 kilomLéteérnyliree jkutothtupak an Dg iná tól.
a szkupcsinában.
Pasics tauazolt Javaslata:
tárgyalni a központi hatalmakkal.
Bukarest. Négy nappal ezelőtt a
szerb szkupcsina történelmi nevezetességű
ülést tartott, melyen Pasics
azt a javaslatot terjesztette
elő, hogy Szerbia kezdjen tárgyalást
Ausztria-Magyarországgal és
Németországgal arra nézve, hogy
Bulgária elégedjék meg Macedóniának
a Vardarig terjedő részével.
Pasics javaslatát azonban a
szerb parlament nagy többsége leszavazta.
Pasics miniszterelnök három
órás beszédben vázolta Szerbia
helyzetét,
— Szerbia jövője az, hogy szépen
meghaljon, mondta többek
között. Beszéde végeztével a szer >
képviselők legtöbbje hangosan sirva fakadt,
az angol követ és a katonai
AIII. Nemzeti Hadi-kölcsönre í «* i \' \' 1 \' \\ * 1 • • • • a magy. klr. pénzügyminisztérium által közzétett eredeti aláírási feltételek mellett tai Bank nagytanra Sokja jegyzéseket elfogad.
A jegyzések megkönnyítésére n bankfiók magas hCIcsSnöket ni/ült renúktvül előnyős feltételek melittt.
2. oldal. ZALAI f1RLAP 1015. október 20
attasék pedig megölelték Pasicsot.
A szociálUták tiltakozása dacára a
többség ugy határozott, hogy utolsó
leheletükig ki kell tartani antant
mellett.
A cár Bulgáriához.
Stockholm. Mint Szentpétervárról jelentik,
tegnap végre megjelent II. Miklós
cárnak Bulgáriához intézett kiáltványa.
A cári manifesztum megbélyegzi Bulgáriát
árulásáért, amit az a szláv ügy ellen
elkövetett. Ezenkivül a legsúlyosabb hálátlansággal
is vádolja Bulgáriái, melyet
nemrég az orosz nép szabadította fel a
tőrök Iga alól. Bulgáriának módjában
lett volna, — szól tovább a cári manifesztum,
— hogy nemzeti kívánságait
Oroszország és szövetségesei révén kielégíthesse,\'
de hagyta magát Németország
által elcsábítani. Vérző szívvel
látja ezt a cár\' és most már sorsára
bízza Bulgáriát.
A hercegprímás felajánlotta
Magyarosiig összej harangjait.
Budapest. Csernoch János esztergomi
hercegprímás közölte a kormánnyal,
hogy a nemzet nagy küzdelméhez
Magyarország összes katholikus templomainak
harangjait felajánlja a hadsereg
céljaira, még mielőtt azok rokvirálására
sor kerülhetne.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér: Kolki körül tegnap is
folyt a harc, anélkül, ho^y az általános helyzet
változott volna. A Putilowka mellett a 49.
gyalogezred egy . portyázó osztaga leszerelt
egy orosz páncélvonatot, melynek mozdonyát
pár lépésnyire állásaink előtt egy gránát telibe
találta és ez alkalommal két gépfegyvert, számos
japáni kézilőfegyvert, sok lőszert és
nagymennyiségű hadiszert zsákmányolt. Egyébként
északkeleten nincs újság.
Olasz hadszintér: Az Isonzó harcvonalon
lévő hadállásaink ellen intézett erős tüzérségi
tüz tegnap is egész nap tartott. A doberdói
fensik elleni tüzelés hevessége délután még
fokozódott. Az olasz gyalogság a Km szakaszon
a tolmelni hidfó ellen, azonkívül a
Monté Sabolina, a Monté san Michele és a
Vermeglianótól keletre fekvő terület ellen intézett
támadásokat, de mindenütt visszavertük.
A tiroli harcvonalon nagyobb\' harcok
voltak. Csapataink Tre-Sassinál és a vilgereuthl
fensikon két-két támadást vertek Vissza.
Tre-Sassinal a harc helyenként kézitmára fejlődött.
A Judikanlen-szakaszon, ahol az ellenség
az utóbbi Időben szintén fokozott tevékenységet
fejtett ki, előretolt osztagaink a fő
védelmi vonalra vonullak vissza.
Délkeleti hadszintér: A Macsvában előnyomuló
osztrák-magyar csapatok Sabáchoz
közelednek. Ripanjnál és Orockától délnyugatra
az ellenséget kivertük erősen megszállt
magaslati állásaiból. A német csapatok Semendrlától
délre kierőszakolták a Rakja alsó
folyásán az átkelést és Pozsareváctól délkeletre
Petrovác irányában újra tért nyertek. A
bolgárok elragadták az ellenségtől a Sultántepen
(Egripalánkától délnyugatra) levő erős
állásait. Kumanovo leié előnyomulva 2000
szerbet elfogtak és 12 löveget zsákmányoltak.
Höfer altábornagy.
A némelek és bolgárok harcai.
Berlin. A nagyfőhadlszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér: Champagneban Prunaytól
északkeletre egy felderítő előretörésünk
alkalmával 4 tisztet és 364 főnyi legénységet
elfogtunk, három géppuskát, három aknavetőt
és sok hadiszert zsákmányoltunk. Mlddelkerkenél
lelőttünk egy angol légi jármüvet. A
benne (Hőket elfogtuk.
Keleti hadszintér: Hiodrnburg tábornagy
hadcsoportja : Mifautól északkeletre és északnyugatra
csapataink tovább is előrehaladtak ;
több ellenséges állást elfoglaltak. Lipót bajor
herceg tábornagy hadcsoportja: Semm! ujabb
esemény nem történt. Linslngen tábornok hadcsoportja
: A Styr mentén még tartanak a
helyi harcok.
Balkáni hadszintér: Az osztrák-magyar csapatok
Sabác irányában nyomulnak előre. Rlpanjtól
délre további harcok vannak folyamatban.
Lucica-Bozevadól délre újból visszavetettük
az ellenséget. A bolgár csapatok
gyors lendülettel hatalmukba kerítették Sultántepet
(Egripalánkától délnyugatra). Kumanovo
irányában való előrenyomulásuk alkalmával
2000 embert foglyul ejtettek és 12 ágyút
zsákmányoltak.
A miniszterelnökség sajlitsztdlya.
H U R E K .
Az ántánt.
I. A „grandé nation".
Ordíthatod már teli tüdővel
Adta népe, fránya franciája,
Hogy hizád ai emberiességnek,
S művészetnek büszke pátriája.
A tudomány csődbe jutott nálad
És belőled megmaradt az állat.
Isten uccsel.Darwin majma lettél!
Rosz szivedben, ez ősember szívben,
Nincs egyéb a laji gyűlöletnél.
Szeretőid ölelő karjában
Báb vagy csupán, hősi allűrökkel;
Nem nagyságod hajnaltámadalja,
Csak a sárba bukó napod jött el.
Pusztulóra vált az ősi nemzet,
Most szakgatja le a homlokáról
Azt a babért, mit a múltban szerzett.
Így válott a „grandé nationból"
Idóval az emberiség fattya
Most ácsolja önnön koporsóját,
S nem akad majd, aki megsiratja...
c II. Modern farizeus.
Bibliát bord a kejében,
Élete:- szemlorgatás
A világnak azt kiáltja,
Hogy a népjogért csatáz.
Nála olyképp nyilvánul meg
A krisztusi szeretet,
Hogy a hal öl torkába küld
Naponta százezreket.
ó h Krisztus, nagy a türelmed,
S e türelem kár pedig!
Mért nézed el, hogy neveddel
L nép szemtelenkedik ?
Tarkón rúgnám én helyedben
S leköpném e szemtelent;
Aztán harcolhatna értté
A szoknyás skót regement
III. A makaróni-Hősök.
Van nekik egy D\' Annunciójuk
Aki nagy és híres gyerek,
Kit költővé avattak egysrer
Tévedésből, — az istenek.
Pedig világcsaló a jámbor,
Mint hona valahány fia;
Büszke lehetsz nágy hírnevedre
Szegény, szegény Itália 1
Rut hitszegők szépséges földjét
Gyakran megrázza valami —
És látjuk a mult alkotásit •
Romokként összeomlani.
A megtorló kéz sujt azonnal
Ahogy az Ur rájok lenéz;
De bűnük mértékéhez képest
A büntetés mindig kevés.
IV Kancsukás megváltók.
A kulturáért küzd, aszongya I
Van-e e földnek oly bolondja,
Ki ezt el is hiszi nekik ?
Kik a mezítlábas nép hátát
Kancsukával kenegetik!
Kulturáilam lehet belőle,
Ha ur lesz népe és szabad,
Ha egyszer a cári önkénynek
Ökleivel határ! szabat.
Addig csak kutyabörtön marad
A szent orosz birodalom,
S hazug jelszó nála: művészet,
Kultura és Irodalom.
NAGY LA/06.
n magyar városok közös küzdelme az
élelmlszerlnség ellen. A városok polgármesterei,
miként azt az Összes fővárosi lapok
részletesen megírták, a napokban a közélclmezés
kérdéséről tanácskoztak Budapesten.
Az értekezlet eredményeképp memorandumot
nyújtottak át a kormánynak, amelyben egyes
Intézkedések sürgős foganatosítását kérik.
Értesülésünk szerint, amennyiben a közélelmezés
egyes ágaiban az eddig tapasztalt viszonyok
két hét múlva sem szűnnének meg,
a városok polgármesterei ujabb értekezletre
jönnek össze, hogy a megteendő lépéseket
megbeszéljék. Erre az Időpontra eselleg már
a városok kongresszusát fogják összehívni,
ahol remélhetőleg Nagykanizsa városa is
érdekeinek megfelelőleg képviselve lesz.
Felszabaduló kanizsai iskolák. Kellemes
meglepetés éri a nagykanizsai tanulóifjúságot,
ezek szülőit és a tanari karokat egyaránt A
közel napokban a két legnagyobb kanizsai
iskola, a főgimnázium és a Rozgonyi-utcal
elemi iskola, továbbá a Nádor-utcai ovoda
felszabadulnak kerek 15 hónapja tartó kórházi
rendeltetésük alól. A nagykanizsai tartalékkórházak
parancsnoksága arról értesitette
ugyanis Nagykanizsa város tanácsát, hogy a
Teleky-ut végén, az uj gyalogsági laktanya
mögött épülő barakkórház elkészültével valószínűleg
még e hó lolyamán a nagykaniisai
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság
Nagykanizsán
mint a m. klr. Pénzügyminlster által
- kijelölt hivatalos aláírási hely —
elfogad Jegyzéseket
a 6%-os III. hadikölcsönre
eredeti feltételek mellett.
A jegyzés céljaira 10% készpénz
lefizetése ellenében, 90% kölcsönt
ad az intézet bárkinek 1—2 évi Időtartamra,
6% kamat mellett.
1915. október 908 ZALAI HIRLAP 3 Oldal;
CS. és kir. tartalékkórházak egy része a most
elfoglalt Iskolákból a barakkórházakba fog
áthelyeztetni. A terv szerint a fentebb emiitettek,
a sujáruti főgimnázium, a Rozgonyiutcal
elemi iskola és Nádor-utcai oYoda ez a
kiszemelt három intézet, melyek ilyenformán
újból a békés idők állapotát fogják élvezni.
Nem kis előnyére lesz ez a változás a nagykanizsai
tanügynek, melynek eredményeit felette
kétségessé tette az, hogy a főgimnázium
három, a Rozgonyl-utcal iskola pedig legalább
is öt külömböző helyen, s egyébként
Is teljesen alkalmatlan helyiségekbe vott decentralizálva.
Ozoray Izidor végleges slrbatétele. Tegnap
volt négy hónapja annak a borzalmas
vasúti szerencsétlenségnek, mely a nagykanizsai
szenlferencrendi zárda országos nevü
kitűnő gvardlánjának, Ozoray Izidornak rettentő
halálát okozta. A vasúti mozdonyok által elgázolt
Ozoray Izidor holttestét május 22-én
temették el Nagykanizsán, de tudvalevőleg
nem végleges helyre, hanem csak Ideiglenesen,
az Epei jesy családnak e célból átengedett
sírboltjába. A kanizsai szentferencrendl rendház
ugyanis Ozoray Izidor halálával nyomban
elhatározta, hogy a rend tagjai részére a
kanizsai köztemelőben nagy sírboltot építtet.
A sírbolt elkészült, s azt a rendház bejelentette
a polgármesteri hivatalnak, arra kérve
ezt, hogy Ozoray Izidor holttestének áthelyezésére
adjon engedélyt. Dr. Sabján Qyula
potgármester ma kelt határozatával a kért
engedélyt megadta. Ozoray Izidor holttestét a
jövő hét egyik napján fogják áthelyezni annak
végleges helyére, a nagykanizsai szentferencrendl
zárda sírboltjába, melyet a temető
hátulsó, uj részében, a temető tengelyét képező
főút bal oldalán építettek. A temetők
ünnepén, halottak estéjén tehát már a szentferencrendiek
sírja is a temető gyászos látványosságai
közé fog tartozni.
Elitéit csáktornyai királysértő. A minap
két királysértésl pert tárgyalt a pécsi klr.
törvényszék. A két ügy egyikének vádlottja
egy csáktornyai kovácssegéd, Pasarics Lajos
volt, aki a mult hó 24-én egyik Csáktornyái
korcsmában sértőleg nyilatkozott a királyról.
A vádlottat egy és fél havi államfogházra és
40 korona pénzbüntetésre itélte a bíróság.
Az ítélet ellen az elítélt felebbezett.
Megharapott egy rendőrt egy piaci
uzsorás. Már szűkség volt egy kis változatosságra
a nagykanizsai piac botrányai között.
Nagyon unni lehetett már azt a sok egyforma *
apró csetepatét, amik a maximális árak be
nem tartása körül a kanizsai piacon majdnem
napról-napra lejátszódtak. Ma végre egy kis
ünnepi díszelőadás volt a piaci botrányokból.
Az előadás nyitánya az volt, hogy Kdlcslcs
Teréz, Honvéd-utca 39. szám alatt lakó
leányzó, aki az apja portékáját árulta a piacon,
a gesztenye literjét a megállapított 24
fillér helyett 28 lilléres áron akarta eladni. A
vevőközönség Kiss József városi rendőrt kérte
a közbelépésre. Ez meg is történt, de Kálcslcs
Teréz magából kikelve hangosan tiltakozott
a hatósági beavatkozás ellen és kijelentette,
hogy 24 fillérért semmi körülmények között
se hajlandó adni a gesztenyét. Durva kifejezésekkel
garnírozott ordítozására óriási csődület
keletkezett körülötte, mire a rendőr fel
akarta jegyezni a nevét. Ezt azonban a leány
nem akarta bemondani, mire karhatalommal
bevitték őt a kapitányságra. Kiss József rendőrnek
ebben a nem klrsl munkában Flldk
János, egy rendőri szolgálatot teljesítő népfölkelő
segédkezett. A megvadult honleány\'
kézzel-lábbat Igyekezett ellenlállnl, miközben
Filák arcát összevissza karmolta, de a két
markos rendőrrel szemben nem sokra ment,
ezek az utca nagy mulatságára vitték be őt a
városházára. Most már a harmadik védelmi
eszközhöz, hibátlan fogsoraihoz folyamodott
Kálcsics Teréz és a Drogéria előtt ugy beleharapott
Filák János kezefejébe, hogy abból
kiserkent a vér. Végre azonban mégis síkerütt
őt a kapitányságra beszállítani, ahol
megtörtént az Igazolás. A fenti tényállásról
szóló jelentést a dr. Rátz Kálmán által készített
orvosi látlelettel együtt a királyi ügyészséghez
tette át a rendőrkapitányság, ahol hatóság
elleni erőszak elmén teltek Kálcslcs
Teréz ellen feljelentést.
Ne legyen virágos sir. Mint a mult évben,
ugy az Idén Is löbb oldalról kifejezésre
jutott az a megszívlelésre, méltó gondolat,
hogy halottak napján ne díszítsük fel virágokkal
a sírokat. A temetők éppei komorságukkal,
a sirok feldíszítetten rldegségükkel
bizonyítsák, hogy ezúttal gyászosabb a halottak
emlékezetének napja, mint békében volt.
Ne tegyünk külömbséget halottaink közt. Ha
azoknak nem juttathatunk a gyászpompa komor
fényéből, akiknek síri nyugalmát messze
Idegenben fegyverek ropogása, ágyuk menydörgése
zavarja meg, — ne virágozzuk fel
az itihoni sírokat sem. Ellenben gondoljunk
azokra az élőkre, akik értünk nélkülöznek,
szenvednek a harctereken, vagy azokra, akik
a haza védelmében munkaképtelenekké váltak,
— s halottak napján szokásos áldozatát
vadjuk a nyomor enyhítésére. Adjuk a kegyelet
obulusait rokkantjainknak s hadban álló
fiaink nyomorgó hozzátartozóinak. Csak igy
tudjuk hálánkat leróni azokkal szemben, akik
megakadályozták, hógy az ellenség vad hordái
ollhonunkat feldúlják, temetőinket megszentségtelenítsék.
Ez lesz a legszebb megengeiztelése
az Örök Birónak is.
fl badmentességl adó reformja. Azok,
akik ezelőtt semmiiéle katonai szolgátatot
sem teljesítettek, a katonakötelezettség éveiben
hadmentességi adót fizettek. Enn«k az
adónak a célját, terjedelmét és hatályát azonban
a világháború gyökeresen megváltoztatta.
Azok, akik hadmentességi adót fizettek, ma
mégis katonai szolgálatot teljesítenek. Minthogy
az államnak a nagy haditerhek kamatainak
törlesztéséhez a jövőben uj jövedelmekre
lesz szüksége, a hadmentességi adó lesz
egyike azoknak az adóalapoknak, a melyekből
a kormány lényeges bevételekhez akar
jutni. Az a terv, hogy mindazok, akik a mostani
háborúban semmiféle katonai szolgálatot
nem teljesítettek, jóllehet katonaköteles korban,
tehát 18—50 év között voltak, anyagi
szolgáltatással pótolják a bármily okból elmaradt
véráldozatot. Igy mindenkire, aki adót
nem fizet, de a háborúban semmiféle katonai
szolgálatot nem teljesített, a háború után reá
kivetendő összes adók egy bizonyos százalékát
mint rendkívüli hadmentességi adót
több évre elosztva fogják kivetni és pedig
progresszív alapon. Azok között az adónemek
között, amelyeket a felszaporodott állami terhek
törlesztésére igénybe fognak venni, minden
bizonnyal ott szerepel majd ez az újfajta
hadmentességi adó, amely megfelelő hivatalos
elnevezést is fog kapni és amely kétségtelenül
a legjogosabb és a leghelyesebb adónemek
egy (ke lesz, a mellyel az állaga maga
terhein enyhíteni igyekszik.
fl kihall gyümölcsfákat adjuk oda fegyveragynak.
A cseresznye-, alma-, körte-,
szilva- és szelíd gesztenyefából készítik a
hadsereg számára a legjobb fegyveragyat s
mivel folytonos munkában vannak "a fegyvergyárak
s százezrével készítik a küzdő sereg
számára a lőfegyvereket, a kormány körrendeletet
bocsátott kl az országban, hogy a tulajdonosok
elértéktelenedett gyümölcsfáikat
engedjék át a hadvezetőségnek. Zalavármegye
alispánt hivatala, — mint zalaegerszegi tudósítónk
irja, — tegnap \'kapta meg az erről
szóló miniszteri -rendeletet, melyet az alispán
legközelebb továbbít az összes járásokhoz és
az összes községekhez. Remélhetőleg sikere
lesz a fölhívásnak. Zala gyümölcstermő vármegye
s a szőlőhegyekben minden évben
nagy számmal vagdalják kl a megöregedett
gyümölcsiákat, amelyek már nem Igen hoznak
termést. A hadvezetőség ezeknek Igen Jó
hasznát veheti.
Felelős szerkesztő. Gürtlor István.
CÍMRE OQYELNI TESSÉK! mert csakis a
Kazinczy (VASutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL rnOórás
és látszerész uj üzlete, ahol kltünö
hadiemlék-órák is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre k i j a v í t—
Előkelő irodában
alkalmazást nyerhet közép-
Iskolát végzett egyén. Gépírásban
jártas előnyben részesül.
— cim fl klfldáhlvfltntliűa.
Sertés zsirt
tiszta jó minőségben
minden mennyisében
veszünk
Strém és Klein! Hngykmlzsti.
Naponta előadás
Uránia MOzaóKtp\',l*ALOTA
Rozgonyl-ut 4. Te!«íon259
Okt 20. 21-én, szerdán és csütörtökön
kalandor és detektív dráma 4 felvonásban
Muki mint kinai, hum. Kacér vőlegény,
nevettető vígjáték,
Pénteken csak egy nap kerül színre:
PARVEUNÉK _
pikáns vígjáték.
Előadások hétköznapokon 0 éa 9 órakor,
vasár- és ünnepnapon 3,5, 7, 9 órakor. Szarvas szálloda épületében, szép üzlet helyiséi november 1-től
kiadó
Bővebbet: FELDHAHN J Ó Z S E F J i M n ú ! ,
4. Oldal. ZALAI U1RLAH 1915. ektéber 14.
Tisztelettel értesítem a mélyen tii2-
telt bölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon I b tő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardt- ,
féle damaszt-árukat és
a jóhirö Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
febérncmQekeL ::
A legfinomabb árukl «
A legmegbízhatóbb olcsó árak l
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel Goidberierné.
Nagykanizsa, EOtvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
MEüH9DlT2TrUK1
AVILÁG2 festő wJilnlüta
( l í F i P L l b í
Vezérképviselet:
EÜTEMBEBfi HYOHBA: KAGTKAR1ZSA.
, HafiyKonlzsa, Maöyar-u. 23
OvBDCimtáblák
boni J külföldi faerezés
mőrvőny nlönzcíok f t t t e .
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szí n é r r é k f l n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 1 l-l
GUTENBERG NYOMDA
• NAGYKANIZSA
Csengery-uft 7. /álfll^ Sürgönyeim:
" 1 Q u t o n b o r s n y o m d a
í
•» r
f < Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
/
^ ^ ^ Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala • *
1 hirdetéseket jutányosán felvesz " ^ í
N y - « « i t • tfüéhfijMft« fe Ooldb,f f e i í N«gyk»nfesa. \'
III. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. október 839. szombat 242. szám
társadalmi és közgazdasági napilap.
8l0fla«ft«i fcr«kt Helyben háxiox hordva I bóra I K.
* r r e « u i a 6 fillér Vldékra, pottén . . I lióra 1*50 K.
VyfUtír «»> »i»r«1oiív.V n.eZAJlapltott ér«Sc tzerluL
Alapította:
Dr. H A J D Ú QYULA.
Kiadóhivatalt Outenberg-nyomda Ca«agery-at 7. liára.
Teletöm Szerkesztőség 41. Kiadóhivatal 4!.
A Nagykanizsai Bankegyesület
= Részvénytársaság =
mint hivatalos aláírási hely
m ntfómentes Hl. 6%-os
magyar nemzeti
hadikölcsönre,
eredeti feltótelek mellett jegyzéseket
elfogad és a jegyzések
megkönnyítésére
olcsó lamal melíett magas Elölea—Bt— n—yn iL
Harangok
temetlék a békét, régen, másfélesztendővel
ezelőtt, amikor trónörökösünk kihűlt
holtteste felett gyászt hirdettek egy szomorú
nyári alkonyaton. És most, hogy
a véres zivatar második őszének hideg
lehelletét érezzük, újra szóhoz jutnak a
harangok, újra véglgömlik a végtelen
földeken zugó ércizavuk. A nagy Idők
elkérik tőlünk a harangokat, amelyeknek
érce eddig szelíd Imádságra hívott. A
harangok lekerülnek a templomok tornyaiból,
ágyukat öntenek belőlük és
torkuk zengő szava most odagyüjtl a
nagy leszámoláshoz a nép javát, hogy
zengésüknél rohanjanak a pokoli csaták
tüzébe, megdicsőülni nemzeti jövőnkért,
utódalnak nyugalmas boldogságáért.
Ragyogó szimbólumai a harangágyuk
küzdelmünk Igazságának és céljának.
Kivertek minket ellenségeink a béke
fészkeiből és azóta minden csepp vérünk
azért hull, hogy kicsavarjuk a kardot
kezükből és visszaadjuk az embereknek
az áldott békét. E csodálatosan
nagy és nemes munkákoz adják a kíséretet
az ágyuk, melyeknek szava azelőtt
imádkozásra gyűjtötte a hivő népeket,
most pedig ércnyelvük mélyen
bugó szava temeti el ott künn azokat,
akik megdicsőülnek a nagy küzdelem
tüzében.
Soha nem hitt és nem hallott erőmegíeizltéseket
mutat ez a nép áldozatkészségével,
amelyet pedig óriási
arányokban vesz igénybe ez a háború,
a népeknek a jövőre nézve döntő mérkőzése.
Erényeink csodálatos fénynyel
tündökölnek. — A háború szobra ott
áll országunk szivében és milliónyi ember
vándorol hozzá, hogy lerakja lábánál
legszebb javait, legdrágább kincseit.
Oda vezeti fiait, testvéreit, odamennek
az igazságtól áthatott szivek mámorában
őszülő családapák, serdülő gyermekek
a legnagyobb eszméért való önfeláldozás
vágyától áthatva, hogy testük
és lelkük legszebb értékeivel szolgálják
c nemzet legnagvobb ügyét. Jöjjenek
ellenségeink és nézzek e nemzet nagyságát
a komor időkben. Kihull kezükből
a fegyver . . .
Az uj balkáni háború.
fi Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai. —
A monasztir-szaloniki
(jriűsí bolgár sikerek. vasút viz alatt
Kumanovo a bolgároké,
a Uarúar-üösut fittflrése.
Szófia. A Bolgár Távirati Iroda
jelenti: Az Egripalánkán keresztül
előrenyomult bolgár haderő tegnap
elfoglalta Kumanovót. A másfélnapos
borzalmas ütközetben megvert
szerbek vad futással ÜszkÜb
felé menekülnek, — A délebbre,
Kocsanán keresztül elöretört •bolgár
haderő eljutott a Vardar
folyóig és elfoglalta Velezt (Köprülüt),
a szalonikiki—üszkübi vasútvonalnak
egyik legnagyobb állomását.
A megvert szerbek Innét
Prilep felé futnak. Velez (Köprülü)
elfoglalásával az Oszküb-Szalonikl
közötti vasúti összeköttetés
megszakadt.
(Nemcsak stratégiai szempontból, de
még a laikus megítélése szerint is eléggé
fel nem becsülhető jelentősége van a
bolgár hadsereg tegnap kivívott diadalainak.
Elég ránézni a térképre s ez
mindennél jobban megmagyarázza ezt
az eredményt. Kumanovo egyenlő távolságra
van Szerbiának ugy Bulgáriától,
mint Albániától való határaitól. Vagyis
a bolgár hadsereg Ujszerblának pontosan
a közepéig nyomult már előre. Sokkal
nagyobb azonban ennél a külső
látszatot reprezentáló eredménynél annak
valódi jelentősége. Kumanovo az üszkübnisl
vasúti vonalnak Vranja után Immár
a második nagy állomása, amit a bolgár
hadsereg elfoglal, A nls-üszköbl összeköttetés
tehát kétszeresen lehetetlenné
van téve. Most már azonban Üszköbbe
sem mehetnek Szalonikiből az onnét
állítólag elindítóit antancsapatok, mert
a Vardavölgyben. húzódó üszköb-szalonikl
vasutat is elvágták Köprülütiél (vagy
régi nevén: Vcleznél) a diadalmasan
előrenyomuló bolgárok, akik Szerbiát
immár teljesen két részre vágták szét.
Il> sikerek után a jövendőmondás minden
ódiuma nélkül megállapítható, hogy
Szerbia végső katasztrófájának teljes
bekövetkezése legfeljebb egy hét kérdése
csupán. A szerk.)
Athén. A görög határtól Szerbiában
mindössze 30 kilométernyire fekvő Monasztlr
városát Szalonikivel közvetlenül
összekötő vasútvonal, melynek végállomása
Monasztlr, több helyen vlz alatt
áll s Így a közlekedés azon teljesen
megakadt.
Bogdanovics pátriárkát
a szerbek ölték meg.
Sajtóhadiszállás. Az elfoglalt Belgrádban
csendőreink sok helyen házkutatást
tartottak s ekkor egy izgalmas tartalmú
levelezés irataira bukkantak, mélyekből
az derül ki, hogy a két év előtt Oasteln
fürdő mellett egy patakban holtan talált
Bogdanovics Lucián karlócai pátriárkát
kétségkívül a szerbek tették el láb alól.
Megállapítható ez írásokból, hogy Bogdanovlcsot
törhetetlen magyar hazafisága
miatt Szerbiában rendkívül gyűlölték s
elhatározták, hogy elteszik láb alól,
ami tudvalevőleg meg is történt.
Petár manifesztuma.
Sajtóhadiszállás. Belgrádba való benyomulásunk
előtt Petár király több manifesztumot
bocsátott ki katonáihoz. Az
október hó 2-án kelt királyi szózataban
ezek foglaltattak; Jól tudja, hogy minden
szerb kész meghalni hazájáért. 0 öreg
és törődött testével, melyet betegségek
is kínoznak, nem vehet részt a szerb
nemzet élet-halál harcában, de áldását
küldi a szerb harcosokra. A manifesztum
ugy a hadsereg, mint az egész szerb
nép körében rendkívül hálást tett.
Francia jóslás
Szerbia katasztrófájáról.
Genf. A párisi Petit Journal irja; A
szerb hadsereg emberekben és hadianyagokban
óriási veszteségeket szenvedett,
de sehol nem tudta ellenségeit
feltartóztatni. Az osztrák-magyar, német
és bolgár haderők egészen be fogják
keríteni és napról-napra közeledik Szerbia
végórája.
/
oldaf. 7ALAI HRLAP ic 15 október 22
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hads^rttér: Cartorijszklót nyugatra
és délnyugatra tegnap ts egész nap hevesen
folyt a harc. Kulikovicetől délkeletre az osztrák-
magyar és német csapatok erős orosz
támadásokat vertek vissza. A Styr melletti
tegnapi harcokban 1300 oroszt elfogtunk és
három gépfegyvert zsákmányoltunk. Nowo-
Alexinlecnél ma reggel az ellenségnek egy
előretörését meghiúsítóttuk. Egyéb újság nincs.
Olasz hadszintér: Az egész "délnyugati harcvonalon
nagyszabású harcok folynak. Tirolban
tegnap az olaszok számos erős támadása
omlott össze erős hadállásainkon. Csapataink
a vilgcreuthi-fensikon a tegnapelőtti éjszakán
hat támadást vertek vissza és tegnap napközben
a támadó ellenséget háromszor visszavetették.
Ugyanez volt a sorsa ma éjjel az
ellenség egy nagy haderővel végrehajtott támadásának
is. A Dolomitokban uj olasz támadásokat
utasítottunk vissza. A tengermelléken
az olasz tüzérség tüzelése legnagyobb
hevességre fokozódott és napközben az egész
Isonzó harcvonalon tartott. Ellenséges gyalogsági
és mflszaki csapatok közeledési kísérleteit
gyalogsági és gépfegyver tüzünk meghiúsította.
Délkeleti hadszintér: Csapataink bevonultak
Sabdcba. A Macsva Iapályát megtisztítottuk
az ellenségtől. Kövess gyalogsági tábornok
hadserege és a Morava mindkét partján előrenyomuló
német haderő csatlakozva egymáshoz,
egyre mélyebben nyomul előre Szerbia
földjére. Kövess tábornok osztrák-magyar
csapatainak nyugati csoporttá a Kolubara
magaslatain a Túrija torkolata körüli terület
i nyomult eJ4, mig a keleti csoport Grockitól
délre harcolva kelt át a Ralja völgyén.-
A bolgáfok Zajecár és Knjazevác közt a Titnok
völgyében nyomultak elő és Pirottói
keletre a fővédmüvekhez ágyútűz távolságra
közeledtek. Egyik hadseregük előcsapatal tegtíepelőtt
a harcot kierőszakolták a Kumanova
medencébe való kilépést és a Vardar völgybe
való bejutást.
Höfer nttábornagy.
A németek és bolgárok harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: Lényeges esemény nem
volt.
Keleti hadszintér: Hiodrnburg tábornagy
hadcsoportja : Mitautól északkeletre Borkowitztől
Bersenunadeig elértük a Düna partját.
Az ottani harcokban eddig összesen 1625
oroszt fogtunk el és hat gépfegyvert zsákmányoltunk.
Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja:
Baranovicitől keletre az oroszok támadását
ellentámadásunkkal visszautasítottuk.
Linsingen tábornok hadcsoporlja : A Styr mellett
Cartorljsk vidékén a helyi harcok terjedelme
megnövekedett. Az egyik ott harcoló
német hadosztály egy részének jelentékeny
túlerő elől hátrább levő állásba kellett visszavonulni,
miközben elvesztett néhány ágyút,
mely állásban utolsó pillanatig kitartott. Ellentámadásunk
folyamatban van.
Balkáni hadszintér: Szövetséges csapatok -
az epést arcvonalon követik a lassan hátráló
ellenséget. Ripanjtól délre és keletre a szerbeket
nagyon megerősített állásukból déli
Irányba vetettük vissza. Előcsapataink elérték
a Stepojevac, Lcskovac, Baba vonalat. A Moraválól
nyugatra a német csapatok Selevácon
és Saraorán át, a folyótól keletre pedig Vlaskldon
és Rasanacon át Ranovac felé nyomulnak
ciórc. A bolgár csapatok Negotinnál
harcolnak. Tovább délre elérték a Zajecár—
knjizevád országutat.
A miniszterelnökség sajtéisetdlya.
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság
Nagykanizsán
mint a m. k l r . PénzOgyminlster által
— kijelölt hivatalos aláírási hely —
elfogad jegyzéseket a 6%-os III. A a M i É r e
eredeti feltételek mofletf.
A jegyzés céljaira 10%, készpénz
lefizetése ellenében, 90% kölcsönt
ad az Intézet bárkinek 1—2 évi időtartamra,
6% kamat mellett.
A hivatalnoknyomor.
Miből él egy tisztviselő-család?
Hogy mily heroikus küzdelmet viv a háboru
alatt az ítlhonma\'radt fixfizetésü városi
polgárság, arról beszédes képet ad, ha >egy- "\'
szerűen leírjuk két jobb viszonyok között élő
tisztviselő-család megélhetési adatalt a háboru
előtt és most.
Nézzük először egy IX. fizetési osztályba
tartozó állami tisztviselő családját. Ebbe a
fizetési kategóriába tartoznak az alblrák, az
adóhivatalnokok, a postai és egyéb állami
tisztviselők, de ebbe a\' kategóriába lehet sorozni
az u. n. magánhivatalnokok legnagyobb
részét is. Ezeknek javadalmazása 2400 korona
törzsfizetés, 200 korona személyi pótlék és
800 korona lakásbér.
A nagykaniisaí lakásviszonyokat ismerve,
a tisztviselő kénytelen a lakáspénzét a fizetéséből
megtoldani s Igy átlagban marad havi
200 koronája az összes életszükségletekre.
De tegyük ftl, hogy még 100 korona mellékes
jövödelmet tud etőteremteni s igy a lakbérkiadáson
felül van összesen havi 300 korona
jövödelme.
Ha a család három t3gu: tehát apa, anya
és egy gyermekből áll s az utóbbi mellett
van egy kis cseléd. A négy személy táplálkozására
szükséges naponta két liter tej, békeidőben
naponta 1 kiló hus, másfél kiló kenyér.
Ha a tej árát 24 fillérre tesszük, békeidőben
havonta ez 14 korona 40 fillér, most,
mikor a tej ára literenkint 28 fillér, egy hónapban
ez 17 korona. Havonta a hus a normális
1 korona 40 filléres árat számítva 41
korona. Most, mikor a hus ára 5 korona, egy
hónapban ez a család csak nyolcszor, tehát
hetenkint legfeljebb kétszer eszik hust ezért
az árért. D e nem ehetik egyáltalán, mert kell
neki havonta 6 kiló zsír. Ez ma 40 korona.
Kell 10 kiló liszt, ez ma 8 korona 80 fillér.
Ha fűszerre, szappanra normális időben elegendő
volt 15 korona, ma 30 korona kell.
És mivel ma a húsról kénytelen lemondani,
több lisztet és főzelék-félét kénytelen fogyasztani
s ha a bab 50 filléres alapárát s a
hagyma darabját 20 fillérbe számítjuk, ami
cseppet sem túlzás és a tojás ára 14 fillér
dárabonkint és minden személyre a főzelékre
huspótlékul egy tojást számítunk, akkor ennek
a családnak a napi főzeléke 50 - f 56 f i l - f
lér = 1 korona és 6 fillér. Egy hónapban
tehát átlag 32 korona.
Ez ideig a nélkülözhetetlen reggeli és
ebedkiadás, amiben azonban nincs még szó
egyáltalán vacsoráról. Erre igazán minimálisan
napi 1 koronát csak lehet számitani. Lássuk
csak mit tesz ki mindez egy hónapra összegeive
:
Tej 17-— K
Kenyér (napi 1 kiló) 15\'— „
Nyolcszor 1 kiló hus ... 40\'-
Zsir 40— .
Liszt 830 .
Fűszer, cukor, kávé 30 — „
Főzelék 32-— „
Vacsora 30-— .
Összesen: 212 30 .
Tehát a IX. fizetési osztályú tisztviselő, ha
egy gyermeke van és két szobás lakásban
lakik s a havi 200 korona fizetésén kivfll
nincs mellékjövödelme, akkor a lehető legegyszerűbb
életmód mellett teljesen megette
a fizetését és még adósságot is csinált, vagy
ha nem, ugy egy héten kétszer helyett csak
egyszer evett hust.
De mert fűteni is kell s ez havi két köbméter
fát számítva 30 korona és világításra
is kell 5 korona, a cipőjét Is talpaltatni kell
s talán szlvaroxlk Is, sőt — a szabóról nem
is szólva, — a mosónőt i« fizetni kel! s
mindezeken kivül ezer más apró kiadása
van, az élelmezés fenvázolt minimumát is redukálja
és nemcsak a vacsorát törli, hanem
Xz ebédjéből a hust egészen kivonja s akkor
megtakarít 50—60 koronát Ebből fűt, világit,
mosat és éhezik.
Ha pedig egy VIII. osztályú törvényszéki
bíró családját nézzflk, akinek már összfizetése
3500 koronára és lakpénze 1130 koronára
emelkedik, dc két iskolás gyermeke van és
tandiját, ruhát, könyvet kénytelen vásárolni a
gyermekeinek, s az öttagú családjának zsír
és kenyér fogyasztása, tej és cukor szükséglete,
az elébb felsorolt adatok felével emelkednek,
talán még rosszabb helyzetben van,
mint szerényebb fizetésű kollégája.
HIREfil.
Treiber Kálmán — ezredparancsnok. A
mult héten holt hire érkezett már 7teiber
Kálmánnak, a Nagykanizsa civil társadalmában
is kiváló népszerűséget élvező 20-as
honvédszázadosnak. A hír, mindenkinek örömére,
valótlannak bizonyult, mert Treiber
százados habár súlyos sebekkel, de élve
került haza. Azóta már ismét régen a harctéren
van, ahonnét most azt az örvendetes
hirt vesszük róla, hogy Treiber Kálmán a
veszprémi 31. honvédgyalogezred parancsnoka
lett, mely ezred a nagykanizsai 20-as
honvédgyalogezreddel együtt közös dandárt
alkot, azt a dandárt, melynek, mint már közöltük,
Sypnlewszky Oyörgy ezredes a parancsnoka.
Treiber százados kiváló katonai
képességeinek elismerését jelentik a fentebb
közöltek s az is bizonyos, hogy e képességek
felismerésével Treiber százados részére a
legragyogóbb katonatiszti karriér perspektívái
nyíltak meg.
Nem vonut be a főjegyző. A kanizsai
piaci paraziták nagy szomorúságára mégsem
válik valóra az a tegnapi hírünk, hogy dr.
Krátky István városi főjegyző holnapután katonai
szolgálatra fog bevonulni. Vázoltuk tegnap
azt a végevárhatatlan és ismeretlen utakra
tévedt kérvényezési müveletet, mely a városházán
négyféle hivatalában ezldőszerint Igazán
nélkülözhetetlen főjegyző felmentését célozta.
Emiitettük, hogy holnapután, f. hó 24-én jár
le dr. Krátky litván egy évi katonai szabad-
* .
t<)15. október 22 ZALAI HlKLAP 3 oldat.
ságolása és a felmentési kérvényre még semmi
válasz nem érke?ett Ma aztán, az ügynek
éppen már a tizenkettedik órájában, jött egy
— felvilágosító magyarázat, melynek lényege
az, hogy a főjegyzőnek személyre szóló behívásig
nem kell bevonulnia. Azt közli ugyanis
Nagykanizsa város tanácsával a pozsonyi
katonai parancsnokság, hogy a főjegyző bevonulás
alól való felmentés Iránti kérvényét
érdemlegesen elintézni nem kellett, mert a
mozgósításkor be nem vonult közigazgatási
tisztviselők bizonytalan Időre szóló felmentését
tartalmazó mult evi rendelet a főjegyzőre
is vonatkozott, s ezt a rendeletet azóta nem
változtatták meg.
fl városok közéletmesésének részvénytársasága.
A városok kongresszusának állandó
választmánya legutóbbi ülésén ugy határozott,
hogy a városok közélelmezése kérdésében
közös és egyöntetű eljárást követnek és sürgős
segítséget kérnek a kormánytól. Beavatott
helyen nyert értesülésünk szerint, a kormány
átérezve a kérdés fontosságát, nagyszabású
terv megvalósításával keresi a segités módját.
Fővárosi nagy pénzintézetek bevonásával, a
kormány támogatásával és a városok és vármegyék
aktiv részesedésével, országos közélelmezési
részvénytársaság van alakulóban.
E részvénytársaságnak lesz feladata megoldani
a városok közélelmerésének nehéz
kérdését \'
HadikölcsŐnjegyzések a Kereskedelmi
bank nagykanizsai fiókjánál. A Pesti magyar
kereskedelmi bank nagykanizsai fiókjánál
eddig többek között a következő nagyobb
jegyzések eszközöltettek : Jézustársasági Nagykapornaki
Apátság 100.000 K, Király Sörfőzde
r. t. Nagykanizsa 100.000 K (harmadik jegy-
*és), Pollák József bőrnagykereskedő Nagykanizsa
62.700 K (a korábbi jegyzés klegészitése
100.000 K-ra), Nagykanizsai izr. nőegylet
10.000 K (az előzőkkel együtti összegen
30.000 K), Patria nagykanizsai pőtkávé-
^yár 10.000 K, Hegyeshalmy.Fischer Imre kir.
főügyész Nagykanizsa 40.000 K (az előzőkkel
együtt 80.000 K), Tyll László csendőralezredes
2000 K. Ezeken kivül a kisközönség sok
apró tételben eszközölt a bankfióknál Jegyzéseket.
Megjött a ptakát. Ugyan melyik plakátról
is lehetne szó, mint arról, amelyik a 39—42
éves öregregrutáknak november 3-ára szóló
behívását tartalmazza. A plakát, a várvavárt
plakát ma délután Zalaegerszegről megérkezett
Nagykanizsa városához és az délután
négy óra óta a városház kapuján, valamint
az utcasarkokon olvasható. Egyébként annak
tartalmát már az újságok előző közléseiből
mindenki ismeri.
Uí Iparengedélyek. A városi elöljáróságnak
legutóbb tartott tanácsülésében az alábbi
két iparengedélyt adták ki: Weisz Somának
marhakereskedésre és Redjéb Haszlp török
cukorkaárusnak piaci élelmiszer árusítására.
Nem tesz több szardínia. A kik megszokták
az.olajos pisztrángot s a szardiniát,
az idén nélkülözni fogják, mert ahonnan rendesen
kapták kereskedőink az olajos halkonzerveket,
olt most nem halásztak s nem
készítettek konzerveket. Qrádó-ról s ennek
vidékéről került hozzánk a legtöbb olajos
pisztráng és olajos szardínia. Innen az idén
egy doboz se jöhet. Németországból került
hozzánk kisebb mennyiség, ez azonban megfizethetetlenül
drága. A háboru előtti idők
áraihoz képest ezek a halkonzervek 150 százalékkal
megdrágultak. A mi kevés forgalomba
kerül, minőség tekintetében Is alul marad. A
klknék még van a mult évről csekély kész-*,
létük az elsőrendű konzervgyáraktól, azok
drága pénzen adhatnak most tul dobozaikon.
A legfinomabb francia gyártmányból, könnyen
érthetöleg még Swájcon át se jöhet olajos
halkonzerv, de ha jöhetne, se volna szabad
magyar piacon francia gyártmányt forgalomba
hozni, mert ez ellen tiltakozik a hazafias
érzés. Az idén nélkülöznünk kell a finom
olajos halakai éppúgy, mint sok más gyarmatárut.
H novemberi költözködés. A kormány a
novemberi költözködésre vonatkozó lakásbérleti
szabályrendeletet Ideiglenesen módosította.
Eszerint a hónápos lakásokat november
2-ikán este hat óráig, a kétszobás lakásokat
legkésőbb november 3-ikán ette hat
óráig kell az uj bérlő rendelkezésére bocsájtani.
A két szobánál nagyobb lakásokat fokozatosan
kell kiüríteni ugy, hogy az uj lakó
legkésőbb november 6-lkán este az egész lakást
birtokba vehesse.
Igástóárverés Nagykanizsán. A nagykanizsai
keretméntcleposztály parancsnokságának
ertesitése alapján dr. Sabján Oyula polgármester
közli, hogy november 7-én (vasárnaphoz
két hétre) d. e. 10 órakor Nagykanizsán
az igazságügyi palota előtt a legnagyobb
terhek húzására alkalmas két darab
herélt nehéz igáslovat fognak árverezni. Az
egyik ló clydesdale fajú 7 éves, a másik
belga fajú 6 éves.
Adományok a vak katonáknak. A Központi
Jóléti Iroda kimutatása Kayser Elekné
és Oál Oyuláné gyűjtéséről a vak katonák
részére: Tassaly Tamásné 1\'—, özv. Vicentlné
2-—, Sommer Nátbánué 2-—, özv. Szalmay
Károlyné 1\'—, Egry Oyuláné —-20, Séber
Betti —-60. Fischel Magdolna —\'20, Horváth
Anna —-20, Steher Mariska —-20, Néma
József 1-—, özv. Venczel Rezsőné 1\'—, Erdélyi
Jánosné !•—, Reznlcsek Józsefné 1-80,
Vincéné —-40, Varga Imréné —\'50, Sinort
Istvánné —.20, Olvashatatlan -*50, Olvashatatlan
—-30, Novákovlcs Kálmán !•—j N. N.
—•20, Billigné —30, Martinék Fáni 5\'—,
Pilczer Albert 1—, Wtlszné —-10, Reitmann
Alajos —40, Kos Antalné 2\'—, Pestag László
és neje —\'20, Stern Ignác —-50, N. N. —-20,
N. N. —-30, N. N. —\'10, Kaschmiterné
— 20, Merbl Arnold —•50*-— Kayser Elekné
és Oál Oyuláné gyűjtése\' a helybeli hősök
síremlékére: Tassaly Tamásné 1*—. dr. Horváth
Tivadarné —\'40, özv. Szalmay Károlyné
1 korona.
flki nem műveli meg a. földjét, a hatóság
művelteti\'meg. A hatóság fülébe Is eljutott
a községekben Itt-ott hangoztatott hazafiatlan
kifakadás, mely szerint egyesek nem
akarva termékeiket és állatjaikat a maximált
árakon forgalomba bocsátani, a szabad rablás
korlátozása miatt csak annyit termelnek,
amennyi éppen saját szükségleteikre elegendő.
A piacra, a közfogyasztásra nem munkálkodnak.
A hatóság éber figyelemmel. kiséri a
községeket s ahol azt tapasztalja, hogy valaki
megmunkálatlanul hagyja a földjét, azt hatóságilag
munkáltatja meg s a termés jövödelrnéből
levonatja a megmunkálás költségeit.
Amennyiben általánosabb jelleget öltene e
makacsság, következik a vagyon elkobzáskényszerűsége,
mert lehetetlen megtűrni, hogy
a föld birtokosai ne teljesítsék kötelességeiket,
amelylyel a haza, a nemzet iránt tartoznak.
Polgári, hazafiul kötelessége a földművesnek,
a föld megművelése, mert ez hivatása,
rendeltetése az állam társadalmában. A
rut önzés, önérdek, kapzsiság nem emelkedhetik
uralomra. Remélhető, hogy meggondolatlan
fenyegetésnél nem egyéb a hangoztatott
„parancssztrájk"; amint a múltban teljesítette
a falu népe hazatias kötelességét: jövőben
Is teljesíteni fogja.
Munkatársakat keres a Jóléti Iroda.
A nagykanizsai Központi jóléti Iroda arra
kéri városunk hazafias hölgyközönségét és
ifjúságát, hogy aki közülük egész napi szabad
Idővel rendelkezik szíveskedjék a Jóléti Iroda
nemescélu munkájához segégkezet nyújtani.
E végből jelentkezni lehet bármikor a városháza
tanácstermében.
Felelős szerkesztő: G ü r t l e r I s t v á n .
CÍMRE ÜOYELN1 TESSÉK I mert csakis a
Kazinczy (Vasutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL mflórás éés látszerész uj Dzleta, ahol kitűnő
hadlcmlék-órák is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert éa látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít—
Előkelő Irodában
alkalmazást nyerhet középiskolát
végzett egyén. Gépírásban
jártas előnyben részesül.
— cim Q kladóhlyataRsan.
Sertés zsírt
t i s z t a j ó m i n ő s é g b e n
minden msnnylst&en
mr veszünk
Strém és Klein HogyKonlzso.
Naponta előadás
«L - _ MOZaÓKtP-PALOTA
Uránia Rozgonyt-ut4. Telefon 230
Csak egy nap toktóber 22-én, pénteken
Parveünék
vigjáték 3 felvonásban.
A f é l é n k k é r ő , rendkívül humoros.
Földön kötött házasság, aktuális katonai
dráma 2 felvonásban. Messter hét,
aktuális felvételek a hadszintérről.
Szombaton és vasárnap kerfll színre
Lóverseny és kártya
Előadások hétköznapokon 6 és 9 órakor,
vasár- éa ünnepnapon 3, 5, 7,9 órakor.
Szarvas szálloda épületében, szép üzlet helyiséi november 1-től
h t Kiadó
m m : FELDHANH JÍZSEFtkAvésndl.
4. oidai. ZALAI NlRLAH 191b október 22.
Tlsztelettet értcsitem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
» « = - - » : felfrissítettem. =«
Raktáron tartok May és
H olfeld-féffc rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirQ Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. :;
— A. - legDf inomabb árukl
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram- megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOldÖeríeNlé.
Nagykanizsa, EOtvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
JE<SH2BIT2TfUK\'
\'aVILÁGST!^
( i f R f B fN BfÍAi
Vezérképviselet:
\\m.
tetű umialota
- Mafiyhanlzso, Mnsyar-u. 2 3 «
ÍMbbbi feaiUlB^s rrPnséüJÍ
boni l kninidl faerezés
mdnúny mániátok (ejtése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z I n é r z é k ü n k
magasan fejtett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l fölszólltásra
díjtalanul szolgálunk 1 11
g a s s a g s a s B E B B g ^ l
GUTENBERG NYOMDA
4
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7.
P
S ü r g ö n y e i m :
G u t e n b e r g n y o m d a
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállit.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz "Wi
Nytmtvlt a M»4ét0(*}a«pt">A •rg-nyowda Mt»c és Qoldborgci^ Nagykanizsa.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. oktéber 23. szombat 242. szám
társadalmi és közgazdasági napilap.
• löflB»t**< t r a k i Helyben hAxhox horj»« 1 hóra I K.
lOUMior 6 flllór Videkte, poetAa . . 1 hóra 1-50 K.
Nyllttór ok l»lrtfr.t黫*k rscicAUapItott *r»k arerlut.
Alapította:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatalt Ontenberj-nyomda Ceetifery-Ht 7. tzám.
Telefont Szerkesztőség 41. KUdóhlratal 41.
A nagykanizsai Banke&yesülel
= RÉszi/énytúrsasőg =
mint hivatalos aláírási hely
nz adómentes 111.6%-os
magyar nemzeti
hadikölcsönre,
eredeti feltételek mellett jegyzéseketelfogad
és a jegyzések
megkönnyítésére
olcrt kamat melleit inas előleg n y f
• MMMMMMMM—MTMAMAMMMMMRN Napired!
A piros-zöld-fehér bolgár zászló megint
megfordult, fehér-zöld-piros lobogó
lett belőle. Ez a háboni Bulgáriában.
Már Szerbia kellő közepén, — valamikor
csupa bolgár vidék, — dörögnek a
bolgár ágyuk és végigzug messzi tájakon
az előre I . . . Napred I
Napról-napra közelednek egymáshoz
az uj szövetségesek, csupa rokonnép.*
német az osztrákkal, a magyar a bolgárral
é? a törökkel. Amikor összeér a
magyar és a bolgár határ, testvérnépek
találkoznak, akár Bulgária érjen föl Orsováig,
akár Magyarország Viddin felé.
A slivnical, klrkilisszei, lüleburgaszi
győzők, a soha meg nem vert bolgár
hadak a Balkánt egyszersmindenkorra
réndbe hozzák most. N3gy idők kellettek
ahhoz, hogy a 900 év előtt egymás
mellett élő két testvérnép, a magyar
és a bolgár megint találkozzék, de
a találkozás nagy időkig megmarad.
A Balkán uj nagyhatalma váratlanul
kialakulóban van és nekünk, magyaroknak
sokszoros öröm, hogy egy testvérinépé
a jövő odalenn, a szláv-nyelvü,
de turáni tipusu4 t iráni észjárású és
turáni szívű bolgár fajé.
Sok évszázad óta elzáró, fojtogató.
Vaspánt pattan le most a turáni népek
testéről, — a világháboru végleges le-
Az uj balkáni háboru.
_ fl Magyar Távirati Iroda és fiz Est mai táviratai. ========:
és üldözik a szerbeket. Délen, Vlassinánál
és Kocsánánál nagy csata folyik,
A bolgár csapatok itteni előretörésének
iránya Monasztir.
Szalonikiböl
nem Indul töfifi antantcsapat.
Rotterdam. Miután a szerb hadsereg
Szalonlkitől teljesen el van
vágva, a Szaloniklbél Szerbiába
való angol és francia csapatszállításokat
beszüntették, sőt az Innét
legutóbb Szerblába elindított csapatokat
is visszarendelték.
Kicsi azt antantsegítség..
Athén. Szalonikiben, ugy látszik, már
véget ért a Szerbia segítségére od3küldött
angol és francia csapatok kihajózása.
A Szalonikibe érkezett antantcsapatok
sokkal kisebb haderőt képviselnek,
mint ahogy, azt előre jelezték.
Nincs visszavonulási utja
a szerb hadseregnek.
Athén. Már Vranja elfoglalása után
Görögországnak NIssel való minden
összeköttetése megszakadt. A szerb főhaderő
eiől a visszavonulás utja el van
vágva és azt rövidesen a legnagyobb
katasztrófa fenyegeti.
Ujra főzik Romániát.
Lugano. A római Secolo jelenti: A
négyesantant bukaresti képviselői uj
ajánlatot tettek Románia megnyerésére
a román kormánynak.
Uj bolgár sikerek.
Előnyomulás Nis felé.
Délen is átvágva a szaloniki vasut.
Berlin. A Localanzeiger jelenti
Szófiából: A bolgár hadsereg legszélső,
délen operáló balszárnya,
Strumicától nyugatra, a görög határtól
mindössze 30 kilométernyire
tegnap elérte a Vardar folyót s az
annak völgyében vezető szaloniki!
vasutat most már legdélibb Szerbiában
is etvágtar Az itt megvert
szerbek között nagyszámmal voltak
franciák is. — A bolgár hadsereg
északi jobb szárnya tegnap megszállta
Vlodókovszkát és Leskovác
irányában tör előre. Bojadjev tábornok
északon Knjazevác és délen
Leskovác felől bezárta Nis vonalait
és most már három oldalról,
északról, délről és keletről nyomul
előre Nis felé. — Plrot elfoglalása
küszöbön van.
A bolgár partok bombázása.
Szófia. A Bolgár Távirati Iroda jelenti:
Tegnap délután 12 -;ngol és francia
hadihajó jelent meg Bulgáriának acgel
tengeri partvidékén és délután 1 órától
estig szünet nélkül bombázták Porto
Lagos, Aronia, Akra és Dedeagacs,
aegei tenger melléki nyilt helységeket.
A flottatámadásnak semmi katonai jelentősége
nem volt.
A hivatalos jelentés.
Szófia. A bolgár főhadiszállás hivatalosan
jelenti: Csapataink a felső Timok
völgyében elérték a folyó jobb partját
r
HU
III. Nemzeti Hadi-kölcsönre a-magy. klr. pénzügyminisztérium által közzétett eredeti aláírási feltételek mellett ii Bank nagykanizsai Í j a
figgp" j e g y z é s e k e t e l f o g a d , - ^ p g
A jegyzések megkönnyítésére n banktlök magas KQMfet nyújt rendkívül előnyős feltételek mellett.
« *
számolásán talán még sokkal több lesz tositani, akkor ezek a népek Keletaz
ő nyereségük, mint a germánoké. Európa vezérei lesznek.
Ha a magyar-bolgár-török közvellen A magyar „Rajta I", meg a bolgár
összeköttetést meg lehet 4artanl és biz- „Napred I" hozza meg á döntést.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér: Keletgaliciában csend
uralkodott. Alexlnecnél az oroszok folytatták
támadásaikat. Harcvonalunkat a túlnyomó
haderő nyomása elől öt kilométernyi szélességben
ezer lépéssel hátrább vontuk. Az öszszes
támadások, melyeket az ellenség ezen uj
hadállás ellen intézett, ütegeink kereszttüzében
összeomlottak. A Styr melletti harcok
hevessége fokozódott. Az oroszok a legutóbbi
napokban Carioryjsktól nyugatra a német és
osztrák-magyar csapatok közé "nagy haderő
Igénybevételével éket verlek. Tegnap erősítések
beérkezése után ellentámadást Intéztünk
ellenük. ...OkonsknáJ három oldalról fogtuk
körül az ellenséget és visszavetettük. A Kormin
és a Styr melletti, még be nem fejezett
harcokban október 18-tól máig összesen
tizenöt orosz tisztet és háromezerhatszáz főnyi
legénységei fogtunk cl, égy ágyút és nyolc
gépfegyvert zsákmányoljunk. Az ellenség Litvániában
küzdő csapataink ellen is több támadást
intézett. Helyenkint eljutott hadállásainkig,
de az összes támadásokat végleg
visszavertük.
Olasz hadszintér: Mint vártuk, tegnap délelőtt
több mint ötven óra hosszat tartó tüzérségi
előkészítés után megkezdődött az
olasz hadsereg főerejének általános támadása.
A Krnen és a tolmeini hldfó állásainál különösen
a doberdól fensik szélen elkeseredett
harc folyik. A 119. számu oiasz ezrednek a
Krn támpont ellen intézett támadása az ellenség
rendkívül súlyos veszteségei közt omlott
össze. Egy másik támadás ugyanezen a szakaszon
bátor védőcsapataink tüzében rövid
idő alatt szintén meghiusult. Hadállásaink
előterét olasz hullák borítják. A Monté San
Míchelen erős ellenséges csapatok délután
benyomulták lövészfedezékeink közé. Ellentámadással
mindenütt visszavetettük. Többszörös
támadások után az olaszoknak a déli
szomszédos szakaszon is sikerült lövészárkainkba
behatolni. Egyikük sem tért vissza.
Karintiában a Piöcken-szakaszon és Seebachtalban
gyengébb támadások voltak, amelyeket
visszautasítottunk. A tiroli harcvonalon, mint
eddig, ugy njost is heves tüzérségi harcok
folytak.
Délkeleti hadszintér: A szövetségesek támadása
Szerbiában tegnap Is mindenütt előre
haladt. A Kövess tábornok által vezényelt
hadsereg osztrák-magyar csapatai a kosmaji
hadállás ellen előrenyomulva, rohammal vették
bc a Raljától délre emelkedő Slatina magaslatot.
A Morava mindkét partján előrenyomuló
német hadak elélték a Palánkálól és
Petrováctól északra fekvő területet. Vranje,
Kumanowo és Velez (a Vardar-völgyben) a
bolgárok birtokában vannak.
Höfer altábornagy.
A németek és bolgárok harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér: Különös esemény nem
volt.
Keleti hadszintér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja: Sadevenál elfoglalt állásaink
ellen intézett erős orosz támadásokat visszavertük.
Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja:
Az oroszok Baranovlcitőt északkeletre,
keletre és délkeletre széles arcvonalon támadtak,
visszavertük őket. Baranovlcllöl keletre
sikeres eilentámadásunk folyamán nyolc
tisztet és 140 főnyi legénységet ejtettünk foglyul.
Linsingen tábornok hadcsoportja : Cartorijsktől
nyugatra megindított átkaroló ellentámadásunk
sikerrel járt. Az oroszokat Ismét
visszavertük. Az üldözés megindult. Az utolsó
napok harcaiban Itt 19 tisztet és több mint
3600 főnyi legénység jutott fogságunkba, egy
ágyút és nyolc géppuskát zsákmányoltunk.
Balkáni hadszintér : Mackensen tábornagy
hadcsoportjában Kövess tábornok hadserege
általában elérte az Arnajevo—Slatina hegyvonalat.
Galhvitz tábornok hadserege Zelevácig,
Savanovaclg és Trnovcáig, valamint a Renováctól
északra fekvő területig nyomult előre.
Bojadjeff tábornok hadserege Knjazevactól
északra tovább nyomul előre. A hadsereg
egyéb részeiről a jelentések még nem érkeztek
bc. Más bolgár ,sereg részek megszállották
Kumanowot. Velezt elfoglalták. Strumlcától
délre a bolgárok az ellenséget a Vardaron
tul vetették vissza. ,
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Házat egy tehénért.
Hit keresnek a disznótílzlalók ?
(Két korkép a világháborúból.)
Két esetet volt alkalmunk feljegyezni, melyek
mindennél jobban jellemzik, hogy a mai rettenetes
élelmiszerdrágaság mennyire nem természetes,
a dolgok rendjéből folyó jelenség.
Az egyik eset arról szól, hogy ml ma egy
tehén ára s mint szerzett egy tehén árán egy
sormásl zsellérember egy egész házat. A másik
pedig egy Nagykanizsán gyakran megforduló,
környékbeli\' disznóhlzlaló hirtelen
meggazdagodásának Szinte regénybe, de inkább
rablóregénybe való töVténctét tartalmazza.

K. M. sormási parasztgazdának alig volt.
betevő falatja, abból élt, a mit kezemunkájával
keresett. Szorgalmas ember létére a nehéz
gazdasági viszonyok mellett alig tudott
előre haladni, de erős munka mellett mégis
szert telt egy tehénre.\' A tehén valósággal
szemefénye volt és — mint mesében szokás
mondani - a tehén még is hozta neki a
szerencsét.
A parasztgazda ezerkétszáz koronáért adott
tul a tehenén és ezen az összegen azonnal
egy kis házat is vásárolt.
Az öieg paraszt érdekesen mesélte el a
különös üzletet:
— Hát a szegény embert csak nem hagyja
el az Isten — kezdte — akármit beszélnek
az urak. Itt van ez a nagy világfelfordulás,
de valami jó mégis csak van benne. Már
régen szerettem volna venni egy kis házat,
hogy öreg napjaimra a magaméban lakjam,
de eddig minden törekvésem meddő maradt.
A tehénkét már régebben szereztem és abból
mindig meg volt a hasznom. Vigyáztam is rá,
mint a két szememre. A múltkor találkoztam
valakivel, az emiitette meg:
— Bizony öreg, maholnap házat kap azért
a tehénérti
Ez a mondás szeget ütött a fejembe és
elkezdtem gondolkozni. Utána néztem a dolognak
és kiderült, hogy tényleg lehetséges.
Tárgyalni kezdtem az emberekkel és tényleg
ezerkétszáz koronát Ígértek a tehénért. Mss.t
már csak ház után kellett nézni. A ház értéke
most errefelé leszállt, szép kis viskót
kaptam azért az összegért. Az üzletnek igy
már nem volt semmi akadálya. Megkötöttem :
most van házam, de nincs tehenem...
De mi ez az eset annak tanulatlan, egyszerű,
toprongyos, csizmás dlsinóhizlaiónak
hirtelen, meggazdagodásához képest, aki főleg
a kanizsai hetivásárokon összeszedett disznócskákkal
Mán mindössze egy félév alatt
háromszáznegyvennyolcezer koronát keresett,
még pedig a következő, nem is komplikált,
csak lelkiismeretlen módon.
A kiváló szimatu férfiú vett félév alatt 600
darab egy-egy métermázsa sulyu disznót,
darabonkint 350 koronáért. Ahhoz, hogy a
sertések darabját két mázsásra táplálja, kellett
neki darabonkint kétszáz korona áru kukorica.
A kukoricát 26 koronás maximális ár helyett
40 koronáért vette. Egy két métermázsás
hízott disznó tehát 350-{-200=550 koronájába
került. Eladta a disznóit s egy disznóért kapott
1160 koronát. Ebből vonjuk le az 580
koronát, maradt haszna egyj disznón csekély
580 korona, vagyis ugyanannyi, a mennyibe
neki a disznócska került. Volt pedig ennek a
„közepes" sertéshizlalónak 600 darab disznója,
amelyen 348.000 koronácskát keresett félév
alatt. És könyek között panaszolta el, hogy
ha csak egy napig vár a disznókkal, — fene
egye meg, — 24 000 koronával többet kapott
volna. Megjegyzendő: a 600 disznóból egyetlen
egy sem pusztult el.
íme, ilyen pénzeket keresnek ma az intelligens,
a szakadatlan munkától görnyedő tanult,
szegény emberek bőrén önmagukat hizlaló
sertés-spekulánsok, mig a kisfizetésű emberek
zálogba küldik legkedvesebb házi fölszerelési
tárgyaikat, hogy fél kiló zsirt vásárolhassanak,
mert a gyerek enni kéri — Ilyen derék
sertéshizlaló bizonyára, sok van az országban,
aki minden szellemi munka nélkül többet
keres egy félév alatt, mint amekkora példának
okáért a magyar összkormány évi fizetése
t És annak a derék dzsentlmennek még
az a 24.000 korona fájt, amennyivel kevesebbet
keresett, mivel nem várt az eladással
másnapig.
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság
Nagykanizsán
mint a m. klr. PénzQgyminister által
— kijelölt hivatalos aláírási hely —
elfogad jegyzéseket a 6%-os III. Mikiire eredeti feltételek mellett.
A jegyzés céljaira 10% készpénz
lefizetése ellenében, 90% kölcsönt
ad az intézet bárkinek 1—2 évi Időtartamra,
6% kamat mellett.
Sertés zsirt
tiszta jó minőségben minden mennyiségben
mr veszünk
Strém és Klein Hagykonlzso.
a-W^.MW |. • • • • M W M ^ M M M W ^ M M W ^ i
m a m
1 Adakozzunk a M n i \\ ) M I
1915. október 23 ZALAI HIRLAP^ 3 oldal.
HIREK.
Mikor tesz az uj sorozás Nagykanizsán ?
Végre erre a ma mindennél aktuálisabb kérdésre
Is megadhatjuk a feleletet. Zatavármegye
alispánja a katonai parancsnoksággal egyetértve
tegnap megállapította ,a zalamegyei
19—42 évesek uj sorozásának programmját
Zalamegyében az uj sorozást két mozgóblzottság
fogja végezni, melyek minden járást
székhelyen megjelennek. ^ sorozás a jövő
hét szerdáján,\' október 27-én kezdődik és
december végéig tart. Az egyik blzbttság
Nagykanizsán, a másik pedig Alsólendván
kezdi meg működését. Nagykanizsán először
a járásbeli állitásköteleseket vizsgálják meg
s aztán kerül a sor Nagykanizsa város
19 - 4 2 éves civilruhás férfilakósságára. A
kanizsai járásbellek sorozása október 27—30.
s aztán a kettősünnep kihagyásával november
hó 2—4. napjain lesz. Nagykanizsa város
hadköteleseinek sorozása novembei hó 5. és 6.
napjain, pénteken és szombaton lesz. A kanizsai
sorozást a Polgári egylet nagytermében
tartják, s mint már közöltük, a katonai orvoson
kivül egyik városi clvilorvos 1* közreműködik
azon. *
Hatszázbusz waggon gabonát kap Zala-
• megye. Néhány nappal ezelőtt közöltük,
hogy a kereskedelmi miniszter Nagykanizsa
város részére annak egy évi gabonaszükségletét
a kérelmezett 360 waggon helyett 250
waggon mennyiségben állapította meg s annak
Zala és Somogymegyék területén való bevásárlására
engedélyt adott. E határozatával
egyldöben jelent meg a kereskedelmi miniszternek
Zalavármegye egy évi gabonaszükségletének
utalványozásáról szóló rendelete Is.
Zatavármegye törvényhatóságának (a külön kielégített
Nagykanizsa kivételével) 62.000 métermázsa
(620 waggon) gabonát utalt ki a
miniszter s e mennyiség beszerzésére adott
engedélyt. Ennek beszerzésével és megörlésével
öt zalamegyel malomvállalat van megbízva
és pedig az alábbiak: A nagykanizsai
Franz Lajos és fial részvénytársaság 41.200
métermázsára, a Csáktornyát gőzmalom és
villanytelep r. t. 5873 métermázsára, a zalabéri
Keszler Bernát és Mór cég 12.627 métermázsára,
Döhm testvérek malom vállalat Zalaegerszegen
10.000 métermázsára és a Böhm
és Kepplch sümegi cég 2398 métermázsára
kapott megbízást. Árvay Lajos alispán e
miniszteri határozatot közölte a vármegye
összes főszolgabíróival, kiket arra hívott fel,
hogy a hatóságaik területén lévő uradalmaknál,
földbirtokoknál és kisgazdáknál járjanak
közbe abból a célból, hogy azok Zalavárraegye
gabonaszükségletének fedezésére gabonakészletüket
a maximális árban a fentebb
felsorolt malomvállalatoknak bocsássák rendelkezésére.
UJ Iparengedélyek. A városi tanácsnak
tegnap délben tartott rendes heti tanácsülésében
az alábbi, Nagykanizsára szóló uj Iparengedélyeket
adták kl: Reisz Zsigmondnénak
étkezde létesítésére, Engldnder Dávidnak vegyeskereskedés,
Vindis Józsefnek önálló marhakereskedés
és Milhofei Linának élelmiszerkereskedés
folytatására.
fl sebesült zászlós érettségije. Csehi
János 19. honvédgyalogezredbeli tartalékos
zászlós nemrég sebesülten tért vissza a harctérről
Kaposvárra. Csehi János, ki Kaposváron
végezte a főgimnáziumot, még ezt az Időt
sem akarta tétlenül tölteni s engedélyt kért a
kultuszminisztertől, hogy mielőtt újból visszamenne
a harctérre, letehesseaz érettségi vizsgálatot.
A kultuszminiszter a kivételes engedélyt
megadta és Csehi az épen Kaposvárott
időző Kárpáti Kelemen székesfehérvári tankerületi
főigazgató, miniszteri biztos elnöklése
mellett jó sikerrel tette le az érettségi vizsgálatot.
Ma este katonahangverseny. Ma, szombat
este ismét nagyszabású katonahangversenyt
rendez a Centrál kávéházban a nagykanizsai
12. Landwehrezred zenekara. A hangverseny
jövödelmét a\' Központi Jóléti Iroda,
mint mindig, ezúttal is a harcoló nagykanizsai
•zredeknek cigarettával leendő ellátására fordítja.
Tekintettel a dohányárak legutóbb történt
rendkivül nagy emelkedésére, szüksége
van a Jóléti Irodának\'a közönség minél fokozottabb
érdeklődésére. A ma esti kitűnő
programmból különösen két számot tartunk
kiemelni valónak : a \' Strauss „Cigánybáró"
cimü operettjéből való nagy egyveleget és
Kéler Bélának a „Takarodó" cimü kompozícióját
a „Katonaélet" cimü nagy revüből.
fl 3-Iki bevonutáshoz. A honvédelmi minisztérium
azon rerxlcletének kihirdetésére
hívta fel Nagykanizsa\' város polgármesterét,
hogy a november hó\'3-án bevonulni tartozó
népfölkelők az Igazol^ányl lapjaikon feltűntetett
helyeken (a hadkiegészítő parancsnokságoknál)
november 3-án legkésőbb délelőtt
11 óráig okvetlen jelentkezni tartoznak. A
mulasztók szigorú büntetésben részesülnek.
Főgimnázium, főreáliskola és női kereskedelmi
tanfolyam tárgyaiból magántanulókat
előkészít Rácz Lajos tanár. Ugyanott gépüdstanfolyam.
Clm: Csengerl-ut I.sz. II. emelet.\'
Gyászrovat. Az elmúlt héten elhunytak
Nagykanizsán: Tóth József 15 hónapos,
Benkő Jánosné szül. Köbll Julianna földmüvesné
37 éves, Kis Vendel napszámos (Somogy-
Sand) 70 éves, Munkácsi Rozália napszámosnő
17 éves, Kovács Lajos csizmadiasegéd
26 éves, Kugler János bélhurut, Magyar
Rozália 13 hónapos, Németh Mihály
koldus (Kilimán) 73 éves. Auer Anna 17 éves,
Kosek János 4 hónapos és Oláh Borbála
szül. Horváth Györgyné 98 éves kolduíaszszony.
fl kanizsai kávéházak szélhámosa. Egy
kétes alak tegnap és ma több nagykanizsai
kávéház főpincérjét beesapta. Rendelt, jóllakott,
megírt egy Uvelet és — fizetés nélkül
megugrott. A szélhámos középtermetű, sovány
alak, beesett, sápadt arccal, bajusztalan,
borotvált, haja fekete, 22—24 év körűt! ember,
felöltő és télikabát nélkül, csupán kiskabátban
jár, feketeruha van rajta. Nem lehetetlen,
hogy a kávéházak után a kisebb
vendéglőkbe teszi át működését, s ezért felhívjuk
reá a vendéglősök figyelmét.
Jön a tüzkereszt. Hónapokkal ezelőtt beszélték,
hogy a király rendjelet alapit, melynek
tüzkereszt lesz a neve. Most már egészen
biztos forrásból hírlik, hogy rövid időn
belül meg lesz a tüzkereszt. A tüzkereszttel
akarják elejét venni annak, hogy azok, akik
nincsenek kitüntetve, ne érezzék magukat
többé kevesebbnek, mint a kitüntetettek. Kétféle
kereszt lesz; első és másodosztályú. Az
első osztályú tüzkeresztet azok kapják, akik
a tűzvonalban voltak és vannak. A másodosztályút
pedig azok, akik a belső hadtápterületen
teljesítenek és teljesítettek szolgálatot.
A tüzkeresztet a katonák, ugy a tisztek, mint
a legénység a gomblyukban fogják hordani és
pedig ugy, hogy teljesen látható >legycn. Ezzel
a rendjellel el lesz Intézve egyúttal a kávéházi
konrádok igen gyakori kérdése : volt
a fronton ?
Felelős szerkesztő: G O r t l e r I s t v á n .
CÍMRE ÜGYELNI TESSÉKI mert csakis a
Kazinczy (Vasutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL müórás éés látszerész uj ü z l e t e / a h o l kitűnő
hadlemlék-órák Is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít.—
< 1 1 tfaponta e l ő a d á s
I U^ I IrmaA mn^i*a* mo z a ó k t p - p a l o t a Rozgonyí-ut4. Teltfon259 \'
i1 : \'
i
I
i
t
i:
Dkt, 24, 25-én, szombaton és vasárnap
L i f M f t S É F t p
Sport dráma 3 felvonásban.
\\ végzetes névjegy, nagyon humoros.
\\ HEGEDŐ MŰVÉSZ, vigjáték 2 felv.
1al Híradó, aktulis felvételek a hadszinérröl.
Sebastopol, bombázása aktuális.
\\ megakadályozott kettős házasság,
nevettető bohózat
Hétfőn és kedden kerül színre:
CSflK fíLOM VOLT
Előadások hétköznapokon 6 és 9 órakor, !
vasár- éa Ünnepnapon 3 , 5 , 7 , 9 órakor.
% ; — " - - -- » r-TTT - d " Szarvas szálloda
épületében, szép
üzlet helyiséi november 1-től
* * * K i a d ó
Wfebbel: FElDHflNH JÓZSEF,"MléHÚI.
Egy jó házból való fiu
tanoncnak felvétetik
a Gutenberg
nyomdában. ,
4. Oldal. ZALAI U1RLAH 1915. ektéber 14.
I Tisztelettet értesíteni "a mélyen tiszteit
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levö
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési, forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
r —- felfrissítettem. —
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
á Jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindtnnemü
fehérnemQeket. u
A legfinomabb árukJ ^
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközőnséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GolífleríeMé.
Nagykanizsa, EfltvÖs-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
M 5 D I Í 9 T Í U K \'
Á V I L Á G S T Í ,
t*
festO vállalata
. MasyKanizsa, Mafiyar-u. Z3
Vezérképviselet:
bODl S külfljWI f a e r e z é s
márvány utászotok festése.
É p ü l e t - , szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szi nérzékQak
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
G u t e n b e r g n y o m d a
i • i
Minden legkisebb nyomtjaiványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
alai Hírlap kiadóhivatala
irdeiéseket jutányosán felvesz
a eimf MDk * Q»Mk»rte* Xajykanlaaa.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. október 25. hétfő
»
243. szám
társadalmi és közgazdasági napilap.
«iefli»t*al Ar»b| Helyben házfcox hord»a 1 bóra 1 K.
I f j e e n á » 6 fillér Vidékre\', poetáa . . 1 hóra 1-50 K.
Nyflttér 6i,hlrdetf*. \\t *regAHapItott árai »zerlnt
, Alapította:,
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal! Gatenbcrf-nyomda Ciragerj-«t 7. azám.
Telefont Sxcrkea/tón^? 41. Kiadóhivatal 41,
fi NtttyKonlual Bankcsyesület
= Részvénytársaság =
mint hivatalos aláírási hely
cz gflómenles 111.6%-os
magyar nemzeti
tiadikblcgfinre»
eredeti foltételek mellett jegyzéseket
elfogad és a jegyzések
megkönnyítésére
tárt liBil mellett magas előleget unit
• ii
I M l & e k
1 M I M W t t t t a .
A harmadik hadikölcsön jegyzésére
kibocsátott felhívás hullámzásba hozta
az ország egész társadalmát. Vezető
köreink erős hazafias érzéso és fáradhatlan
buzgósága egyre nagyobb lendületet
ad az immár országossá vált
agltáelónak. A hivatalos szervek és a
íársadalmi alakulatok mindenike -versenyre
kelve munkálkodik azon, hogy
a harmadik kölcsön nagy nemzeti fontosságú
ügyét teljes diadalra vigye.
Püspökeink pásxtorlevelekben, papjaink
a szószékről, tanítóink az Iskolákban
é& a népkörökben, a pénzintézetek körlevelekben,
az érdekképviseletek és a
hivatási körök, a vármegyék é3 városok
a különböző alapok az e célra összehívott
közgyűléseken buzdítják a nemzet
minden rétegét a kőlcsönjegjzésben való
részvételre^ Kétségtelen, hogy a miként
az előző két hadiköítsönnél Ugy most
U. nagyon becses szolgálatot fognak
tenni a kölcsön ügyének az.országszerte
tervezett népgyűlések. Ezeken rendszerint
az egész község lakossága résztvesz
és a lelkesedés tüzében az áldozatkészség
hatványozott mértékben nyilvánul
meg.
A népgyűlési agitáció, az ott történő
jegyzések példaadó hatása, élő szó hatalma,
a közvetlen felvilágosítás és tájékoztatás
alkalmasnak látszik arra, hogy
az ország minden részében, ezer meg
ezer községben az anyagi erőfeszítés
harmadik nagy próbatételére sorompóba
állítsák a nemzet apraját-nagyját. Különösen
nagy jplentősége van a népgyűlések
rendezésének a falukban, ahol a
nép természetes vezetőinek, a papoknak,
tanítóknak, jegyzőknek oda kell törekedniük,
hogy a nagy tömeget megmozgassák,
oda kell hatnlok, hogy a legkisebb
ember Is megismerje, átérezze
a hadikölcsön lényegét, jelentőségét és
azt az előnyt, ami belőle az egyesre és
az államra háramlik.
Ezeken a népgyűléseken, a nemzeti
együttérzés megannyi kohójában bizonyára
megértésre talál az okos, lelkes,
buzdító szó- S hazafls érzéstől fogékony
lelkekben is a magyar nemzet a maga
törhetetlen életerejéről, rendithetetlen\'
bizalmával és kifogyhatatlan áldozatkészségről
újra fényes bizonyságot tesz.
Hz uj balkáni háboru. \\ —. fl Magyar Távirati Iroda és fiz Eat mai táviratai. ===== —
Lugano. A Corrlera della Sera jelenti
Szalonikiből: Húszezer főből álló francia
és angol sereg védi az Üszköb-szalonikl
vasutat. A szövetségesek mellett két
hadtest szerb küzd, akik napok óta tartó
óriási csatában leírhatatlan ellenállást fejtenek
ki, hogy a mLg kezükön lévő kis
vasutrészt megtarthassák.
Dedeagacs romokban.
A lejüjafiD antant Romlszsds-
Szófia. Dedeagacsot és a többi aegei
tengeri bolgár helységeket az angolfrancia
flotta minden előzetes értesítés
nélkül és a polgári lakósság iránti minden
kímélet mellőzésével kezdte a minap
lőni. A flottatámadás annlyra hirtelen
jött, hogy a lakósság már menekülni
sem tudott. Dedeagacs legnagyobb része
romokban van. Eddig a városban 25
nő és gyermek holttestét találták meg.
A török vezérkar
a bolgár határon.
Lugano. A Balkán ügynökség jelenti:•
Nagyszámú török csapat érkezet Dedeagacsba.
A török vezérkar a bolgártörök
határon rendezte be főhadiszállását.
A törökök Dedeagacsban.
Bukarest. Athénből táviratozzák: Dedeagacsba
60,000 főnyi török sereg érkezett,
melynek rendeltetése, hogy Bulgáriának
aegei tengeri partvidékét az
angol és franciák várható partraszállási
kísérleteivel szemben az itt elhelyezett
bolgár haderővel együtt védelmezzék.
A flottaakció célja.
Bukarest. Athénből jelentik, hogy az
angol-francia flotta Bulgária aegei tengeri
partvidékének, s különösen Porto
Lagosnak bombázásával a szövetséges
csapatok, partra szállítását akarja elősegíteni.
\' Athén. A\' „Nea HImera" jelenti:
A görög vezérkar Szalonlklbe érkezett
és oda várják a közeli napokban
Konstantin görög királyt Is.
(A feltűnést keltő hír magyarázatát nem
tartalmazza a szenzációs jelentés, pedig
a kommentár, hogy mit akar a görög
vezérkar és pláne a görög király a francia
és angol csapatoktól\' hemzsegő
Szalonikiben, a világháboru összes eseményelnél
nagyobb érdeklődésre tart
számot. A szerk.)-
III szerződés Konstontínűpolyről
Lugano. A római Corrlera della Sera
feltűnést keltő cikket kőzöl, melyben\'
azt-tanácsolja a négyesantant hatalmainak,
hogy ha a Balkán államokat aggodalmaiktól
meg akarják szabadítani és
ez államokkal valóban megegyezésre
akarnak jutni, a Konstantinápolyra vonatkozó
szerződést meg kell változtatni;
„Oroszországnak le kell mondania Konstantlnápolyról"
— fejezi be közleményét
a Corriere — mert csak Így lehet megmenteni
a balkáni helyzetet.
Német búvárhajó bravúrja
Elsülyesztett angol csapaszúllltú hali
Berlin. A Vosslsche Zeitung jelenti
Athénből: A szalonlkai öböl
bejáratánál három nappal ezelőtt
egy német tengeralattjáró hajó fenékbe
furt és elsülyesztett egy angol
csapatszállító gőzöst. Az elpusztult
hajóval 800 angol katona veszett a
tengerbe.
Sflenekillés
a szerb Dunaszögletből.
Bukarest. Az Adeverulnak jelentik
Turn Severinből.\'A szerb hadvezetőség
a román határral szomszédos Orsovától
dél/e fekvő szerb Duna?zögletet az
osztrák-magyar és bolgár haderők északról
és délről történő váratlan előnyomu-
Franciák és angolok védik
az Üszklib-szalonikii vasutat
A görög vezérkar
Szalonikiben.
2. oldal. ZALAI H RLAP 1915. október 25.
lása miatt sietve kiüriti. Krapovo lakóssága
a romániai Turnszeverinbc menekfllt.
Egy orosz tűzérkapitáuy, aki orosz
ütegével Orsozával szemközt Teklánál
volt elhelyezkedve, borzalommal beszélt
az osztrák-magyar nehéz tüzérség tüzelésének
megsemmisítő hatásáról.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Grosi hadszintér: Novoatexinlcnél viszszaszereztQk
a Lopusnótól keletre fekvő magaslatokat,
melyekről tegnap visszavonultunk.
Támadásaink Cartorysknál haladnak. Azelleséget
Komarovnál visszavetettak. A helyzet
egyébként változatlan.
Olasz hadszintér: Az Isonzó mellett az
általános csata még folyik. Tegnap a példátlan
elkeseredéssel folytatott gyalogsági harcok
a görzi hídfőre is kiterjedtek. Az ellenség rohamai
újra rémítő veszteségük mellett omlottak
össze. Bátor gyalogságunk szívós védekezésén,
amit lövegeink hatalmas tűzhatása remekül
támogatott. Az olaszok főtámadása a
tiroli harcvonal ellen nagy haderővel Intézett
előretörések kísérik. A Vilgercuthi és Lafrauml
fensikok heves tüzérségi tüz alatt állnak. A
karintial harcvonalon csak tüzérségi harcok
voltak és kisebb csatározás folyt. Az ellenség
a Flitschl medencében és a Krn szakaszon
délelőtt egyes előretöréseket kísérelt meg
eredménytelenül. A Mrzli Vrch harcvonal ellen
a tolmeini hídfőig bezárólag az olaszok még
mindig kétségbeesett erőfeszítéssel intéznek
támadásokat. Különösen a Santa Liciálól
nyugatra fekvő magaslatot támadják újra
szakadatlanul. A görzi hidtó előtt tegnapetőtt
több a Monté Sabotino ellen megkísérelt tá-.
madás omlott Össze. A doberdő fensik szélén
csata változatlan hevességgel tombolt tovább.
H Az ellenségnek friss erőkkel tnlndujra előre
hajszolt támadásai teljesen meghiúsultak.. Az
olaszok csak átmenetileg tudták \' magukat
egyes előllekvő - árkainkba befészkelni.
Qyalogságunk, Igy a derék 39. számu gyalogezred
San Martinótól délre hadállásait kézi
tusában mindig újra visszahódította.
Délkeleti hadszíntér: Kövess gyalogsági
tábornok hadserege az ellenséget az Aranygyelováctól
északra levő magaslatokon tul
szorította vissza. Zászlóaljunk visszavetette a
Slatina hegyről délre harcba bocsátkozó szerb
utóvédeket A Morava mindkét partján előrenyomuló
német csapatok elfoglalták a Palánkától
délre és Petrováctól északra levő magaslatokat.
Az a hadsereg csoport, amely
Orsovánál kelt át a Dunán, elűzte az ellenséget
a Klandovától nyugatra levő hegy vidékéről.
A bolgárok Negollnon tul nyomultak
előre a Knyazeváctól északra előnyomuló
- csapataik átkeltek a Tlmok középső szakaszán.
Höfer altábornagy.
A németek és öolsóroh harcai.
Berlin, A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: Soucheztől északkelete
visszautasítottuk az ellenség előretöréseit. Az
állásainkba benyomult osztagokat onnan
nyomban kivertük.
Keleti hadszíntér; Hindenburg tábornagy
hadseregcsoportja. A Domesneesnél partr3-
szállitott orosz erők a német csapatok előrenyomulása
elől ismét visszamentek hajóikra.
Dűnaburgtól északnyugatra csapataink az
oroszokat az ellenség nagy vesztesége mellett
kivetették schossbergl állásaikból és rohammal
elfoglalták lluxtol Az oroszok 8 tisztet 2940
főnyi legénységet, 10 géppuskát valamint egy
aknavetőt hagylak kezűnkön. L\'pót bajor
herceg tábornagy hadcsopotja: Nincs uj esemény.
Llsingen tábornagy hadseregcsoportja :
A Wygonowskoje tótól \'délre ismételt támadásokat
visszavertünk. Ellentámadásunkkal,
két tisztet és több mint 300 főnyi legénységet
fogtunk el. Czartorijszktői nyugatra Komarownál
ellenséges állásokat foglaltunk el. Számos
orosz ellentámadást visszavertünk, Három
tiszt és 458 főnyi legénység esett fogságunkba.
Balkáni hadszíntér: Mackensen tábornagy
hadseregcsoportjában Kövess tábornok hadserege
Lucovlcától keletre a szerbeket tovább
vetette vissza déli irányban. Oallwltz tábornok
hadserege Palánkánál elfoglalta a Jazenlra
déli partját. Tovább keletre elérte azt a vonalat,
amely Rakináctól kezdve Petrováctól
északra Renovácig húzódik. A csapataink által
eltemetett szerb halottak nagy számából következtetni
lehet az ellenség súlyos veszteségeire.
Orsovánál átkeltünk a Dunán és elfoglaltuk
Slava Bozla magaslatot. Három
tisztet és 70 főnyi legénységet fogtunk el.
Bojadjeíf tábornok hadserege Prahovónál
(Negotintól északkeletre a Duna mellett) egy
orosz lőszerraktárt zsákmányolt és ma Zajecsar
és Knjazevác közt fele uton megszállotta a
Timok nyugati partját. A többi bolgár seregrészről
ujabb jelentés nem érkezett be.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
HBRE&.
Közhuszár Kovács.
Megsebesült a közhuszár Kovács
Reásimult egy szép bokori bogáncs.
S a vitézt szelíden befödte. .
Sebéből bőven bugyorgott a vér;
Érezte, hogy már nem sokáig él.
S ezer golyó repült fölötte. ^
A közhuszár estéiig Igy feküdt,
Szagolta a bogáncsoi meg a füt
S a jó szagtól szive megfájdult.
Fején vlritó rózsa volt a seb,
Körötte csufomvéres lett a gyep
És közhuszár Kovács etájult.
És megtalálták a bogáncs alatt,
Egy szanltécszekér épp ott haladt
S egy szanltéc őt rája tette.
A szanitéc a bakra felszökött,
A szekér lassan tovább döcögött «
S a hold szendén sütött felette.
Mehettek Igy tán félnapig is már;
A kerék alatt cuppogott a sár
És közhuszár Kovács fölébredt.
Megállíttatta most a szekeret,
A szanitécnek szeme kimeredt,
Azt hitte róla, hogy kísértet.
Kovács megszólalt: .Fene egye meg!
Be rossz álmom volt, elmondom neked
Megölt egy golyó s folyt a véiem...
...Megállj orosz, majd adok én nckéd I—\'
És közhuszár Kovács fölnevetett
S meghalt boldogan a szekéren...
Somlyó Zoltán.
Milliós hadlkölcsőnjegyzések. Országszerte
páratlan lelkességgel és minden eddigi
fogalmakat meghaladó áldozatkészséggel indult
meg a harmadik hadikölcsön jegyzése.
A fővárosi pénzintézeteknél történt milliós
jegyzések közléséből vesszük át az alábbi,,
bennünket közetebbről érdeklő-négy adatol:
Herceg Festetics Tasziló egy millió koronát
Jegyzett (az I. és II. hadikölcsönnél összesen
600,000 koronát tett kl a jegyzése), herceg
dr. Datthyány-Strattman László egy millió
koronát, a Outmann S. H. cég 400,000 koronát
és a Dunántuli helyiérdekű vasutak (melyhez
Zalamegye vicinális vasútja! Is tartoznak)
600,000 koronát.
Nagy ékszerlopás Nagykanizsán. Szombat
este 8 órakor közvetlenül űzletzárás előtt
egy katonaruhába öltözött alak ment be
Berény József és fia nagykanizsai ékszerész-,
nek a Fő-uton lévő üzletébe, miköaben az
ékszerész a kirakatot rámolta be, hogy értéktárgyalt,
mint minden este tenni szokta, a
Wertheim kasszába helyezze. A katona tört
magyarsággal azt mondta, hogy órát szeretne
venni, mire az ékszerész elébe tett néhány
olcsóbb órát, de folytatta a kirakat berámolását
is. Pár pillanat.mulva a katona kijelentette,
hogy most már késő van, majd másnap
jön órát venni és már kinn is volt az utcán.
Az ékszerész csak ekkor vette észre, hogy a
furcsán viselkedő katonával együtt eltűnt a
kirakatból beszedett ékszerdobozok egyike,
mely 5 pár, arany és ezüstfoglalatú, gyémánt
és kis brilliáns kövekkel kirakott fülbevalót
tartalmazott, melyek összesen mintegy 1000
korona értéket képviseltek. Hasztalan sietett
most már a tolvaj után az utcára, ott nyoma
sem volt. Sietve becsukta hát,.üzletét és átszaladt
a rendőrkapitányságra, hogy annak
segítségével juthasson a tettes nyomába. A
kapitányság azonsai a szokásos módon intézkedett,
de a tolvajt sem a vasúton, sem
egyebütt megtatálnl nem lehetett. Ttgnap dél- \'
előtt és délután á Nagykanizsán tévő összes
katonák legénységi állományát glédába állítva
végignézették az ékszerésszel, ez azonban
senkiben sem ismert rA a vakmerő tolvajra.
Az öászes helybeli kaszárnyák, kórházak és
a lábadozó-osztag legénységét Is megnézte,
de eredménytelenül. A rendőrkapitányság
gyanúja\'az, hogy a tolvaj nem Is volt katona,
hanem egy civil csirkefogó, aki a katonaruhát
c«ak álruha gyanánt használta. — \'Jutalom a
nyomravezetőnek: A károsult ékszerész illő
jutalomban részesiti azt, aki a tettes nyomára
vezet. A tolvaj magas, vézna termetű, beesett
sápadt arcú fiatalember, ritkán nőtt pödrött
bajusszal. Haja és bajusza vöröses szőke,
törve beszél magyarul.
Gyászrovat. Nagy csapás érte a minap
Wehry Hugót, a nagykanizsai állami polgári
Iskola tanárát. Édes atyja, Wehry Ferenc 53
éves korában Karániebesen elhunyt, özvegye
és öt fia gyászolja.
Cngyilkos cseb katona. Tegnap délután
práteren tul, nem messze Bajcsa községtől
egy tehénpásztor a Principális kanális vizében
egy csukaszürkébe öltözött ember hulláját
fedezte fel. Hamafosan segítséget szerezve
másodmagával kihúzta a rejtélyes hullát a
vízből és besietett a dalogról jelentést tenni
Kiskanizsára. A kiskanizsai rendőrkülönltmény
telefonon jelentést tett a Landwehrkaszárnyában,
honnét ma reggel bizottság ment kl a
helyszínére s azután a hullát elszállították a
városi köztemető halottasházába. A bizottság
megállapította, hogy a kanális vizében talált
hulla Stanja Lajos prágai Illetőségű közle-\'
génnyel azonos, aki már több mint tíz napja
eltűnt. Kétségtelen, hogy a szerencsétlen ember
öngyilkosságot követett $1, mert társai
előtt már hosszabb Idő óta emlegette étetuntságát
s több ízben kijelentette, hogy öngyilkos
lesz. Hullája már erősen feloszlásnak
indult s nyilvánvaló, hogy eltűnésekor mindjárt
öngyilkos lett. Csak az érthetetlen némileg,
hogyan tudta magát a boldogtalan ember
a kanális sekély vizébe beleölni. A katonai
hatóság eltemetésére megadta az engedélyt.
IÜI5. október 25 ZALAI HIRLAP 3 Oldal
Véres botrány a korzón. Ma reggel fél
6 órakor egy kapatos társasig — {két fírfl
és két nő — Jött Jár Erzsébet királyné-tér
felöl a Főútra. A Centrál kávéház előtt Sdkovlts
József rendőri szolgálatot végző népfölkelő
másodmagával a járda szélén állt. Az
iliuminált társaság egyik tagja nekiment a
rendőrnek és e szókkal: „Mit állsz az utunkba\'4
mellbe lökte azt. A népfölkelő erre Inzultálóját
be akart kisérni a városházára, mire társa
is nekiugrott a népfölkelőnek, aki kirántotta
oldalfegyverét és azzal védekezett. Nagy verekedés
támadt, melyben a népfölkelő egyik
támadólát, egy helybeli szálloda portását az
arcán a bajonettet .súlyosan megsebesítette.
Erre már több readőr termett az utcán s az
egész társaságot lefogták ét bevitték a kapitányságra.
Ide lehívták dr. Ooda Lipót rendőrorvost,
aki a súlyosan sérült portást bekötözte
és a társaságot csak alapos Igazolás
után bocsátották szabadjára. A póruljárt portásnak
az egész arcát véglghasitotta a bajonett
s egyik szemfoga is kitört. A díszes társaság
ellen a rendőrkapitányság többrendbeli kihágás
és vétség (hatóság elleni erős/ak, utcai
botrány stb.) miatt eljárást Indított.
ker Ignác szeptember hóra 10\'—, Kövesd!
Boér Qusztávné junlus, jullus, augusztus és
szeptember hóra 20 —, Kertész József október
hóra 2 — korona. A sebesültek részére
adakoztak: Toch Miksa 4 — korona. A rokkant
katonák részére adakoztak: Toch Miksa
4\'—, Feszti Antal 12-31. A hadi özvegyek és
árvák részére adakoztak: Fülöp Oyörgy hadapród
a 20/11. h.-gy.-e. nevében 20*-,Lőwy
Imréné Komárváros 10\'— korona.
Miért nem jegyzel?
Félsz?
Támaszd alá a házadat, hogy rá ne dőljön.
Spekulálsz?
Itt biztosabb helyen van a pénzed és legjobb
kamaton.
Unod már a háborút?
Siettesd a végét azzal, hogy a harmadik
hadikölcsön sikeréhez minden erőddel hozzájárulsz!
Győzelmet akarsz ? Jegyezz 1
Meg akarod torolni ellenségeink bűneit?
Jegyezz | A szerb orgyltkosok miatt, az orosz
bujtogatók ellen, az angol kufárság, a francia
ravaszság ellen — jegyezz 1
Ha kl akarod venni részedet a titánl munkából
és halhatatlan dicsőségből, Itt az alkalom
és a mód. Ha nő vagy, azért, mtrt el
nem mehetsz a harcmezőre. Ha férfi vagy,
azért, mert Itthonmaradhattál. Ha fiad, hitvesed
harcol ott, az ő koszorújáért. Ha halottaid
vannak ott, az ő emiékükért, életükért,
hogy kárba ne vesszen a kiontott vér.
Ha lelked van, hitedért; ha magyar vagy,
hazádért 1 Ha hiszel a jövőben, a jövendőért,
amelyet kötelességed előkészíteni, mert az a
jövő megátkoz, ha elmulasztod kötelességed,
de meg áld téged, ha érette dolgozol I .
f \' 1
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság
Nagykanizsán
mint a m. klr. PénzOgymintster áttol
— kijelölt hivatalos aláírási haly —
elfogad Jegyzéseket
10 rös III. lÉiftiÉre
eredeti feltételek melUtt.
A jegyzés céljaira 10% készpénz
lefizetése ellenében, 90% kölcsönt
ad az intézet bárkinek 1—2 évi időtartamra,
6% kamat mellett.
Sertés zsirt
tiszta jó minőségben minden mennyiségben
w veszünk
Slrém és Klein NngyKanlm
E l a p o n f a e l ő a d á s
l l n Á H i n MOZOOKfP-rALOTA U r a n i Q Roxjonyl-\'uti. Telefon »59
Okt 25 és 26-án, hétfőn és kedden.
Csak álom volt
színészek életéből merítve 3 felvonásban.
A c s i b é s z e k
vígjáték 2 felvonásban.
Egy féltékeny szerelmes álma, humoros.
Amerikai lovasság, természeti felvétel.
Szerdán és csütörtökön kerül színre:
EIIIQ Igcrtoli ÉS Ritka Saccbettú dán művésznők felléptével.
V
ElőadAaok hétköznapokon 8 éa 9 órakor,
va*ár» éa ünnepnapon 3,5,7,9 órakor.
Irodaszolga
felvétetik helybeli pénzintézetnél.
=
Cim a kiadóhivatalban.
SZÁTOK szállotta
épületében, szép
üzlet h e l y i s éi
november 1-től
kiadó
mmu FELDHflHH JiZSEFflMvfanfl.
Egy jó házból való fiu
könyvkötő
tanoncnak felvétetik
a Gutenberg
nyomdában. t
CÍMRE ÖOYELN1 TESSÉK 1 mert csakis a
Kazinczy (Vasuti)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL mflórás éés látszerész uj üzlete, ahol kitűnő
hadiemlék-órák is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és Iátszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít —
Rendelet « badbavonult alkalmazottakr
ó l A .Budapesti íilrlap" arról értesül, hogy
a kereskedelmi miniszter a háboru esetére
való kivételes Intézkedések alapján legközelebb
rendeletet bocsát kl, melyben kimondja,
hogy a háboru után az állandó szolgálati
viszonyban való kereskedelmi alkalmazottak
jogviszonya munkaadóikhoz automatlce újra
föléled és a fölmondásl Idő továbbra is érvényben
marad. Ez az Intézkedés tehát arra
kötelezi a munkaadókat, hogy a hadbavonult
alkalmazottaikat a háboru után újra szolgálatukba
kell fogadnlok.
Főgimnázium, főreáliskola és női kereskedelmi
tanfolyam tárgyaiból magántanulókat
előkészít Rdcz Lajos tanár. Ugyanott gépbdsianfolyam.
Cint: Csengerl-ut I.sz. II. emelet.
Halálos szerencsétlenség. Alsólendváról
köztik velünk: Kepe lstván völgyifalusi öregember
felment a padlására, hogy ott kissé
szétnézzen. Amint le akart onnan jönni, véletlenségből
a létra mellé lépett s a magasból
a földre zuhant A szerencsétlen, embernek
mindkét lába eltörött s azonkívül súlyos
belső sérüléseket is szenvedett A szerencsétlenül
Járt öregember közel két hétig élet és
halál között feküdt, mígnem tegnapelőtt reggel
belehalt sérüléseibe.
Adományok n Jóléti Irodának. A nagykanizsai
Központi Jóléti Irodához külömböző
hadijótékonysági célokra legutóbb az alábbi
adományok érkeztek be :
A harcoló katonáknak szeretetadományokra :
Toch Miksa 4-—, Slnger. József 10"—, Petrics
\' Oyörgy 10\'— korona. Oyermekek felruházására
adakoztak: Franz Lajos és fial cég 200-—, <
Tibott Boldizsár 2 60, Deutsch és Elchner
2-60 kor. A háborúban megvakult katonák 1
részére adakoztak: Toch Miksa 4\'—, Kaszter
Miksa 10--, N. N. 8—, Lőwy Imréné Komár- •
város 10*—, N. N. 3-—, Springer Ilona l\'—,
Kéri Lujza 5-—, Kéri Steff 5-— korona. A
helybeli hősök síremlékére adakoztak; Plébánia
hivatal gyűjtése 20-—, Csizmadia Vilma
I0-— korona. A hadbavonultak családjai
segélyezésére adakoztak: Maschanzkar Ignác
május, junlus, Jullus és augusztas hóra 40—,
dr. Szabady Lőrinc Jullus hóra 6"—, Szendrey
Károly jullus és augusztus hóra 4\'—, Orosz 1
Albertué augusztus hóra 4\'—, Toch Miksa ^
A\'—, Kovács Antal szeptember hóra 2*—,
Pusovszky Béláné szeptember hóra 1 - — •
Kertész József szeptember hóra 2-—, Maschanz- d
4. óidat. iALAl UlRtAK 19)5 öktébcr 25;
Tisztejettct értcsitem a mélyen tii»-
\' lelt hölgykflzönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon UtŐ
fehérnemű roktúrom
I mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
felfrissítettem.
Raktáron tartok May éa
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regen hardtfélc
damaszt-árukat és
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehémemüeket ::
= =— A legfinomabb drukl
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. bölgyközöoséget
raktáram megtekintésére.
Tíiies tisztelettel Goldfierjerné.
Nagykanizsa, EOtvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
Ü i g i j M K \'
AY!LÁG2TÍ festő cíilniüta
HDSyhnnlzsa, Masynr-u. 23
Vezérképviselet:
hODl J MIMI faerezés mftrván? ntdnzatok fwtéje.
Épület-, szobafestés, |
bútor, üzletberendezés,
mázolás és fényezés*
Művészi s z i n é r z é k f l a k
magasan fejlett Ízlésűnk
ás technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégíti
Árajánlattal, szlnas vázl
a t r a j z z a l fölszólitásra
díjtalanul szolgálunk 1 ! 1
G U T E N B E R G M Y O I V S DA
NAQYKftSaiZSA
Csengery miit 7. Sürgönyeim:
Qgtonbergnyomda
Minden legkisebb nypmtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41vszám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
v
ru
&
I Ny*«<art«tt a Afetoc te Ct»Mb«rii«l Nanykanlisí.
Ili. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. október 26. kedd 244. szám
társadalmi és közgazdasági napilap.
IIOfla«té«l Araki Helyboa báxhoi horif* 1 bóra ! K.
| 0 U Mái* 6 ftilér Vidékre, poetAa . . 1 hóra 1-50 K.
Njrdttér «« hirdetések racgAlUpItott *rak szerint.
Alapította:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatalt Gutenberg-nyomda Csengcry-ot 7. i
Teletont Szerkesztőig 41. Kladóblratal 4!,
A Niisykantoni B o n k e M e i
= Részuénytársasőg =
mint hivatalos aláírási hely
az adómentges III.6%-os
m a g y a r n e m z e t i
h a d i k ö l c s ö n r e ,
eredeti feltételek mellett Jegyzéseket
elfogad ás a jegyzések
megkönnyítésére
olcsó kamat mellett magas előleget nyújt
•"\'• I I •• II •! MM I A falusi nép
kezei közt ez Időszerlnt rendkivüll nagy
mennyiségben hever, a szó legszorosabb
érteimében hever a pénz s mégis tartózkodik
a hadikölcsön Jegyzésétől, mert
amint számos falusi előttünk kijelentette,
attól tartanak, hogy ha. állami kötvényekbe
fektetik, amikor elkövetkezik az
ideje, hogy, földet, vagy lovat, czarvasmarhát
akarnak vásárolni: nem lesz a
kezünkben pénz s kötvénnyel nem vásárolhatnak.
Magában Zalavármegyében
közel I2,ooo,ooo korona olyan pénz
liever a falusi gaidák ládafiában, almárlomjában,
amelyet az allamnak 6 százalékos
kölcsönre adhatnának s inkább
gyümölcsözetlenül hevertetik, semhogy
a\' legbiztosabb helyre, a lehető legnagyobb
kamatra adnák, mert attól félnek,
hogy pénznélkül maradnak s. alkalomtán
nem vásárolhatnak szabadón. A lelkészek.
tanítók, községi jegyzők, a falukon
elő intelligensebb elemek fölvilágosíthatnák
Őket, hogy az állami kölciönkötvényekre
\' bármikor bármelyik
pénzintézetnél kapnak pénzt ét tetfzés
szerint vásárolhatnak. Alig van jobb
módú falusi polgári család, amelynél
pár ezer korona nem heverne. Valóságos
bün, hazaellenes tartózkodás, amelylyel
a faluslak a fölhalmozott] pénzeket
a lovak, szarvasmarhák, sertések és az
idei termés árát otthon elrejtve tartogatják.
Házról-házra járva kell a népet fölvilágosítani
s akkor megnyilanak a rejtekhelyek
s dül a falusi bankó a harmadik
hadikölcsönre, a haza pénzügyi erejének
gyarapítására, a győzelem biztosítására.
A nép tudatlan, bizalmatlan és
tartózkodó; föl kelt világosítani.
Az uj balkáni báboru.
— H Magyar Távirati íroda és fiíz Est mai táviratai. = = = = =
Repülőink Velencében.
Rotterdam. Rómából jelentik : Tegnap
este három ellenséges repülőgép jelent
meg Velence fölött és háromszor megújított
támadást intézett a város ellen.
A repülők Velencére számos bombát
dobtak, melyek néhány embert könnyebben
megsebesítettek.
György görög herceg
Szalonikiben.
Genf. Reuter jelentés közli Athénből;
György görög herceg, Konstantin király
fivére, egyik görög hadtest parancsnoka
ma reggel Szalonikl :e érkezett.
A macedón városok
és a bolgár hadsereg.
Szófia. A bolgár hadsereg által elfoglalt
macedóniai városok az egy
Üszküb kivételével aránvlag csak keveset
szenvedtek. Csak Üszkübben volt*
utcai harc, de a lakósság legnagyobb
része itt is a bevonuló bolgárokat támogatta.
Emiatt a uerb katonaság közülök
sokat magával hurcolt, azonkívül
közülük számosat meggyilkolt és súlyosan
megsebesített.
Az orosz sajtó
és a szerbek háborúja.
Koppenhága. A Szentpéterváron megjelenő
Ruskoje Slovo irja; Az orosz
katonai és politikai tényezők teljes mértékben
átérzik a szerbiai harctér jelentőségét
és mindent meg fognak tenni
Szerbia érdekében. De az egész antantnak
haladéktalanul teljesíteni kell kötelességét.
Arangyelovác Bécs, Az osztrák-magyar főhadiszállás
hivatalos távirati jelentése
közli:
Arangyelovác ma dél óta csapataink
birtokában van.
Arangyelovác elfoglalása.
Tul a Kolubara-hegyláncon.
Sajtóhádiszállás. Több napon át tartott
emberfölötti küzdelemmel sikerült
ma reggel Kövess tábornok hadseregének
az Arangyelováctól északra húzódó,
rendkívüli szívóssággal védett szerb
állásokat elfoglalniok és Arangyelovácba
bevonulnlok. Közvetlenül a városban
már csak lényegtelen hgrc folyt. A megvert
szerb védősereg Bánján keresztül
Arangyelováctól délkelet felé menekül
Topola irányában. Az osztrák-magyar
sereg elhagyta a Kolubara-hegylánc nyugati
magaslatait és a visszavonuló szerbeket
a Jageníca hegységben üldözi.
Kladovó elfoglalása.
Romániába menekülnek a szerbek
Bukarest. A Dimineatának jelentik Turn
Szeverinböl: A legszélső északkeleti
Szerbiába a Dunán Orsovánál napokkal
ezelőtt átkelt osztrák-magyar csapatok
szombat este bevonultak Kladovóba s
ezzel a szerb-román határt képező Dunavonalnak
mintegy 20 kilométernyi szakaszát
szerezték meg. Kladovóba elsők
gyanánt a magyar huszárok vonultak be.
A szerbek a várost legnagyobbrészt kiürítették
s annak lakóssága a Dunán át
román területre menekült, főképpen Turn
Szeverlnbe.
A I l i . N e m z e t i H a d i - k ö l c s ö n r e
a magy, kir. pénzügyminisztérium által közzétett eredeti aláírási feltételek mellett
• • mint hivatalos
II • i i a O P n i l U n j U a l á í r á s i hely
jegyzéseket elfogad,
A Jewzések megkönnyítésére a bankfiók magas kölcsönöüet nyújt rendkívül előnyős feltételek mellűt.
\'J. \'ilt\'n\'. ZALA! H RLAP 1916 október 26
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér: Cartorijsktól nyugatra
támadásaink kedvezően haladnak. Az ellenséget
leghevesebb ellenállása dacára a Sfryj felé
szorítjuk vissza. Egyébként északkeleten nincs
újság.
Olasz hadszintér: Az Isonzó csata még
folyik. Tegnap a,nagy gyalogsági harcok negyedik
napján is az ellenségnek legsúlyosabb
veszteséget okozva vertük vissza az ohszok
összes támadásait. Csapataink mindenOlt megtartották
álIásaikat^A tiroli arcvonalon Vilcgercuth
fensikon levő védelmi vonalainkat
több zászlóalj, mint eddig, most is eredménytelenül
támadta meg. A Mrzli Vrh ellen két
előretörés meghiusult az olaszok rendkívül
súlyos veszteségei közt. A Tolmeini hidfő
előtti támadások főkép a Santa Luciától nyugatra
levő hegyháton és Selonál levő hadál-
, lásalnV ellen Irányullak. Valamennyi állás
birtokunkban maradt. A Plava szakasz nehéz
tüzérségi tüz alatt áll. Tüzérségünk szétugrasztott*
az ellenségnek Plavánál gyülekezett
csapatalt. Zagoránál az olaszok napközben
birtokukba kerítették árkaink egy kiugró szakaszát.
Éjjel kiűztük onnan. Tegnap délelőtt
a Monté Sabalino elölt tüzérségünk tüzelése
fojtatta el az ellenség egy ujabb támadását.
Ezután ellenség már nem is sietett azoo irányban
komoly kisérlctet, hogy görzi hídfő hadállásait
megközelítse, leghevesebbek voltak
harcok doberdó fensik északi szakaszán, ahol
igen nagy olasz haderő tömegesen előnyomulva
többször támadott Mindig újra meg
újra megsemmisítő tüzeléssel fogadtuk, ugy
hogy az ellenség kénytelen volt fedezékeibe
visszamenekülni.
Délkeleti hadszintér: Az osztrák-magyar
lovasság bevonulj Valjevóba. Kövess tábornok
hadserege harcolva közeledik Arangyelováchoz.
E hadsereg a Kolubara mindkét partján
előnyomulva, cs. és klr. csapatai a Lazareváctól
délre és délkeletre fekvő magaslatokat
támadják. Egy másik osztrák-magyar seregtest
visszavetette a szerbeket Ratarinál tiz
kilométernyire Palánkától délnyugatra. Német
csapatok rohammal vették be a Palánkától
délre elkeseredelten védelmezett állásokat és
a Mlava völgyében Petrovácba jutottak el.
Az Orsovánál átkelt osztrák-magyar és német
csapatok a Klissura vonaltól keletre fekvő
hegységben nyomulnak elő. Az ellenség elmenekült.
Puskákat és lőszert hagytak hátra. A
bolgárok a legutóbbi napokban a Tlmókon,
a folyó forrásvidékétől torkolatáig számos
helyen keltek át. A folyam balpartján levő
magaslatok, valamint Zajecár, Knjazevác és a
Pirót ellen intézett támadásaikelőre haladnak.
Höfer altábornagy.
A németek és bolgárok harcai.
Berlin, A nagyíőhadlszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér: Champagneban a franeiák
igen erős tüzérségi előkészítés ulán
támadást Intéznek ellenünk. Tahurenál, úgyszintén
Lemesnlltől északra támadásaikat tüzeléseinkben
nem voltak képesek teljesen
végrehajtani.
Keleti hadszintér: Hindenburg tábornagy
hadseregcsoportja : Rigától délkeletre az oroszok
előretöréseit visszavertük Dünaburgtól
északnyugatra a f. hó 23-án elfoglalt állásaink
ellen Intézett ellentámadásaik meghiúsultak. A
foglyok száma 22 tisztre ís 3705 főnyi legénylégre,
a zsákmány pedig 12 gépfegyverre és
egy aknavetőre emelkedett. A detonl határvölgy
mellelli állásaink ellen Intézett orosz
támadások eredménytelenek maradtak. Lipót
bajor herceg tábornagy hadseregcsoportja:
A helyzet változatlan. Llnsingen tábornok
hadseregcsoporlja: Komarovtól nyugatra
osztrák-magyar csapatok négy és fél kilomélernylre
behatoltak az ellenség állásaiba.
Balkáni hadszíntér: Visegrádnál kiszélesítettük
az elfoglalt hídfőt. Kövess tábornok
hadserege elérte általában azt a vonalat, amely
Lazarevácnál kezdődik és Aranygyelováctól
északra Rataritól nyugatra fekvő vidékig húzódik.
Oailwitz tábornok hadserege addig a
vonalig jutott el, amely a Bresedna magaslatnál
kezdődik a Pelrováctól délre egészen a
Meljnlcálól nyugatra fekvő területig húzódik.
Az orsovánál átkelt csapatok tovább nyomultak
előre déli irányban és balszárnyukkal
elérték Sipet.
A miniszterelnökség sajtitsztúlya.
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság
Nagykanizsán
mint a m. klr. PénzOgymlnlster által
- kijelölt hivatalos aláírási hely —
< elfogad Jegyzéseket
a 6%-os III. M i l c É r e eredeti feltételek mellett.
A jegyzés céljaira 10% készpénz
lefizetése ellenében, 90% kölcsönt
ad az Intézet bárkinek 1—2 évi időtartamra,
6% kamat mellett.
WK , J — . 4 % — — •• • II C — — I — —
A fémtárgyak beosztásasz a uárosl taníts felhMsa.
— Saját tudósítónktól. —
Mindenki tisztában van azzal, hogy ellenségeink
mily óriási erőfeszítéseket tesznek,
hogy lőszerkészletüket emeljék és a lőszergyártást
a végsőkig, fokozzák. Kl ne gondolkozott
volna már arról, hogy a mi utolérhetetlen
hadseregünk és nagy szövetségeseink
hogyan képesek ezt a rengeteg mennyiségű
lőszert előteremteni, amelynek, — nem utolső
sorban, — köszönhetjük győzelmünket? Meg
lehet nyugtatni mindenkit: a legmesszebbmerő
gondoskodással van Időtlen-időkig biztosítva
a hadsereg szükségletének ez a része. Ennek
a gondoskodásnak keretébe tartozik az a már
ismert honvédelmi miniszteri rendeletet, mely
a háztartási összes megfelelő fémtárgyaknak
a hadsereg részére való igénybevételéről szól.
Kl ne adná szívesen rézmozsarát, gyertyatartóit,
vagy egyéb fémből való háztartási cikkeit a
fenyegetett hazának, mikor a legdrágább kincsei
az apák, a fiuk, a legderekabb férfiak egészségükkel
és életükkel már rég annak szolgálatában
állanak?
Most aktuálissá vált a háztartási fémek
hadicélokra való Igénybevétele s rengeteg az
a mennyiség, amit ez monarchlaszerte képviselni
fog. Nagykanizsán holnap Jelenik meg
a városi tanácsnak erre vonatkozó hirdetménye,
mely közli, hogy november hó 30-ig szabadkézből,
suly szerint, megállapított árakon
veszi meg a hatóság a pontosan felsorolt
tárgyakat, november 30-ika után azonban
megkezdődik a rekvirálás, amikor *már alacsonyabb
árak lesznek érvényben. A hirdetmény
nagy aggályokat fog eloszlatni, melyek
főleg akörül csoportosultak, hogy különösen
a rézbutorok is rekvirálás alá esnek-e. Kiderül
ebből, hogy a szobaberendezési tárgyak
közül csak a függönytartók és efféle fémrudak
vétetnek igénybe. Nem kerülnek rekvirálás alá
sem a kilincsek, sem az ötvösmunkák, sem
pedig a rézbutorok. Egyébként a legszélesebb
köröket érdeklő városi hirdetménynek erre
vonatkozó része a következő:
Beszolgáltatandók:
1. Főzőedények, egyszerű asztali készletek
(hűtők, tálak, gyertyatartók és hasonlók) vörösrézből
;
2. ugyanezen tárgyak tiszta nikkelből;
3. konyhaszerek sárgarézből;
4. mosóűstök, a tűzhelyekbe bcépitett vízmelegítők,
egyszerű víztartók, fürdőkádak
vörösrézből;
5. gyümölcsbefőző üstök vörösrézből és
sárgarézből;
6. egyszerű parázstartók és kályha-előtétek
vörösrézből, sárgarézből, bronzból és tombakból;
7. félkilogrammos és ennél nehezebb sárgarézsulyok
s végül
8. egyszerű tüggönyrudak s tartók, szőnyegfogantyú
és védőrudak sárgarézből.
Az igénvbevett tárgyak beszolgáltatásukig
birtokosaik használatban maradnak, akik
azokat változatlanul megőrizni kötelesek.
Mint említettük, november 30-lg mindenki
eladhatja fent felsorolt háztartási fémtárgyait
az országos fémközpont helybeli megbízottjainak
s november 30. után jön a rekvirálás.
Ezt azonban egyetlen becsületesen gondolkodó
magyar férfi Yagy nő sem fogja bevárni.
November 30-lg a felsorolt tárgyakért az
alábbi, Igen méltányosan megszabott árakat
fizetik: kgonként:
Tiszta nikkel tárgyakért 15-— K
Tiszta vörösréz tárgyakért ... 550 „
Vörösréz tárgyakért más anyagból
való alkatrészekkel ... 5\'— „
Tiszta sárgarézből vagy toinbakból
való tárgyakért 375 .
Ugyaneztkből, de más anyagból
való alkatrészekkel ... 3\'- „
Tiszta öntött sárgarézből való
tárgyakért 2-50 „
Ugyanabból^ de más anyagból
való alkatrészekkel 2\'— »
- A nikkellel, vörösrézzel, < vagy sárgarézzel
bevont, vagy lemezeit, de lényegükben más
anyagból való tárgyakat nem veszik meg.
. *
Egyenesen a hadiérdek parancsolja a kastélyok
és kunyhók fémanyagainak behívását I
Tradicionális szokások, kényelmi, vagy hiúsági
szempontok, melyekkel esetleg egy-egy becsesebbnek
tudott, vagy hitt tárgyhoz talán
egyesek ragaszkodnak, malélreteendők. össze
kell fognunk mindnyájunknak a közös cél
érdekében, mert történelmi Időket élünic és
az egyes egyének érdeke teljesen «ltörpül
ama nagy cél előtt, hogy hadseregünk mindnyájunk
létérdekéért küzd és a hadseregnek,
— bármilyen áron Is meg kell adni annak
lehetőségét, hogy ügyünket diadalra vigye. Szarvas szálloda épületében, szép üzlet lielyiséí november 1-től
Kiadó
MieMiels FELDHAHH JÓZSEF U M u f i l .
I
ilJ!5. október 25. ZALAI HIKLAP 3 oldal.
Kitüntetett 20-as honvédtisztek. Őfelsége
legutóbb kelt rendeletévet a hadidiszltményes
111. oszt. katonai érdemkereszttel tüntette kl
Treiber Kálmánt, a nagykanizsai 20. honvédgyalogezred
századosát, kiről csak a minap
közöltük, hogy a veszprémi 31. honvédgyalogezred
parancsnoka lett a harctéren. A 20-as
honvédtisztek közű! vitéz magatartásukért kitüntette
még a király: Mayer László hadnagyot
(néhai dr. Mayer Ferenc nagykanizsai
járásorvos fiát) és Klopfer Ferenc tartalékos
hadnagyot a Slgnum laudissal, F.ckhatdt Lajos
gazdászati tiszthelyettest (Eckhardt Antat
keszthelyi karnagy fiát, kinek fivére, 20-as
honvéd hadapród a minap esett el) pedig
a vitézségi érem szallagján függő arany érdemkereszttel.
— A 20-as népfölkelő ezred tisztjei
közül legutóbb az ellenséggel szemben való
vitéz magatartásuk elismeréseül Slgnum laudissal
tüntette ki őfelsége: Vizkelety Ferenc
őrnagyot, az I. hadtápzászlóalj parancsnokát
és Tóth Jenő hadnagyot.
Hz uj sorozások rendje. Legutóbb közöltük,
hogy a Nagykanizsán holnap, szerdán
kezdődik az untauglichok ujrasorozása és
pedig a két ünnep kihagyásával november
4-ig a járásbeileké és 5—6-án Nagykanizsa
város hadköteleseié. Ez a közlésünk egyetlen
egy pontjában téves volt, amennyiben most,
az október—novemberi sorozáson nem fognak
19 évtót 42-ig sorozni, hanem e 24 évfolyamból
e,zen a sorozáson csak 16 évfolyamot
vizsgálnak meg, 8 évfolyamot (azokat a
fiatalokat, akik ez évben már voltak sorozáson,
továbbá a legöregebbeket, a 38—42
éveseket) pedig december hónap folyamán.
Az október 27-től november 6-ig Nagykanizsán
sor alá kerülő évfolyamok a következők: Az
1892—93—94, évbeliek, továbbá az 1890—
1878. években születettek. December hónapban
tartandó uj sorozáson mennek sor alá
az 1891., 1895. és 1896. évbeliek, továbbá az
1873-1877. években született népfölkelésre
kötelezettek. A decemberi sorozás programmja
most készül s azt a napokban terjesztik fel
esetleges módosítás végett Zalavármegye alispánjához.
Tüzoltógyütés Nagykanizsán. Vasárnap a
Zalamegyel Tűzoltó Szövetség Nagykanizsán
rendkívüli közgyűlést tartott, mely azonban
ezúttal a háboru előidézte okok folytán a
szokottt érdekes programm (a nagyszabású
tüxoltógyakorlat) nélkül folyt te. Ugyanezen
okok folytán nagyon gyéren jelentek meg a
szövetségi tagok is a tüzoltógyülésen, melyen
a nagykanizsai tüzoltóegyleten kívül még csak
hat zalamegyei község tűzoltótestülete képviseltette
magát. A rendkívüli közgyűlésen
Knortza Oyörgy szövetségi elnök, a nagykanizsai
tűzoltó főparancsnok elnökölt s annak
egyetlen tárgyát a zalamegyei tűzoltószövetség
alapszabályainak pótló módosítása képezte.
fi Magyar Palzs — vezércikk nélkül.
Borbély Oyurka bátyánknak élénk szellemben
szerkesztett tartalmas egerszegi hetilapja a
.Magyar Palzs" legutóbbi száma vezércikk
nélkül jelent meg. A vezércikk elme (Legyenek
emberséges emberek) és az aláírás
(Borbély Oyörgy) között másfél hasáb üresség
tátong. Vájjon mit írhatott a mi általánosan
kedvelt Oyurka bátyánk, a zalamegyel hírlapírók
nesztora, ebben a cikkében, amitől a
cenzor megvonta a világrajövetel jogát, hogy
a cikk még halva sem születhetett meg 1 ?
Igy csak a „születendett* gyermek és az apa
neve ismeretes.
fi kávéházból. A Centrálban az egyik
asztalnál két ur beszélget. Azt mondja az
egyik vésztjóstó hangon:.
— Nagy baj van.
— No, ml az ?
— Pszt. Csendesen. Hadi titok.
— Mi az?
— Mackensen nagybeteg.
_ Nem lehet. MI baja ?
— Pszt. Csendesen. Súlyos mániája van.
— Mániája ? 1
— Igen, üldözési mániában szenved...
Adományok a Jóléti Irodának. A nagykanizsai
Központi jóléti Irodához külömböző
hadijótékonysági célokra legutóbb az alábbi
adományok érkeztek be:
A harcoló katonáknak szeretetadományokra:
Bala Ferenc gyűjtése Letenye: Doroghy Kornélia
Szentadorján 1\'—, Wolford Márthuska
Szentadorján — 50. H. Y. 5 —, N. N. 1\'—,
Weisz József 1\'—. — Plánder Oyörgy gyűjtése
a háborúban megvakult katonák javára:
Kálovics József 3-—, Aner László 1\'—, Artek
István 1*—, Mucer László 1*—, Anek László
vendéglős 5y-, Nováth István 1\'—, Buncom
Ferenc 5- Bala Ferenc gyűjtése Letenye
a sebesült katonák részére: Doroghy Kornélia
1-—, Wolford Magduska —-50, N. N.
1* A rokkant 48-as. katonák részére
adakoztak: Toch Miksa 200-— és Singer S.
. Co. varrógép r. t 5\' A Központi Jóléti
Iroda f. hó 24-iki hangversenyén felültizettek:
Jung Hugó 10-—, Kohn Márkus 150, Olvashatatlan,
N. N„ N. N., N. N. 50-50 fillér.
A Jóléti Iroda ezúton köszöni a szives felülfizetéseket.
fl bólapdarendszer i megint grassaál
Zalában. Bécsi és más qsztrák cégek nagy
pénzbőséget sejtve Magyarországon, ujabban
igen erős?n elárasztják a falvakat, községeket
hólapdzrendszerü tömeges vásárlásokra
csábító fölhívásaikkal. Jobbára asszonyi csecsebecse,
cifraság, tarka holmik és haszontalanságok
ezek a dolgok, amelyekpek az elárusltását
ezek a külföldi megbízhatatlan helyek
mostanában különösen könnyűnek és gyümölcsözőnek
tartják. A kanizsai és zalamegyei
szegényebb néposztályok közé szórják ezerszámra
csábító nyomtatványalkat és képes
pár szavas körleveleiket, hogy azonban honnan
szerzik meg a tömérdek elmet, azt még nem
lehet tudni. Bizonyos, hogy most a férfiak a
harctéren lévén, az otthonmaradt asszonynépnél
van a pénz, az Is lehet, hogy nagyon
jól jövedelmez ezeknek a bpvásárlásl fölhívásoknak
az ötlete, azonban mivel a hólapdarendszerü
vásárlást Magyarországon a törvény
szigorúan tiltja, ezért mindenütt\' megindult az
eljárás az idegen csalók ellen. A hólapdarendszerü,
kedvezőnek látszó vétel tulajdonképpen
nagyon drága, legalább négy-ötszöröse
az értéknek, ezért a falusi jegyzőknek,
elöljáróságoknak és az elsőfokú iparhatóságoknak
mindenütt figyelmeztetés érkezeit a
kereskedelmi kormánytól ezekre a csalásokról.
A közönség Is nagyon jól teszi, ha az ilyen,
vagy legalább gyanús nyomtatványokat azonnal
a rendőrségre, vagy az elöljáróságokhoz
viszi, amelyek rögtön megteszik a szükséges
lépéseket.
Felelős szerkesztő: Gürtlor István.
CÍMRE OOYELNI TESSÉK! mert csakis a
Kazinczy (Vasutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL műóráa
és látszerésl uj üzlete, ahol kitűnő
hadiemlék-órák Is kaphatók. Hibás
rossz órákat, ékszert és látszcrt
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít —
Sertés zsirt
tiszta jó minőségben
minden mennyiségben
veszünk
Strém és Klein HngyKanlzsa.
Naponta előadás
» • » - M o z d o k f t ^ Á L a tA
u r a m a Roxgonyt-ut4. T»ltfod359
Okt 25 és 26-án, hétfőn Ls kedden.
Csak álom volt
színészek életéből meritve 3 felvonásban. A c s i b é s z e k
vigjáték 2 felvonásban.
Egy féltékeny szerelmes álma, humoros.
Amerikai lovasság, természeti felvétel.
Szerdán és csütörtökön kerül színre: Ellen Aaerbalin és Ritka MM dán művésznők felléptével.
Etfiadáaok hétköznapokon 6 ét 8 órakor,
vaaár- éa ünnepnapon 3,5,7,9 órakor. *
Irodaszolga
felvétetik helybeli pénzintézetnél.
=====
Cim a kiadóhivatalban.
éés ír
Egy jó házból való fiu
könyvkötő
tanoncnak felvétetik
a Gutenberg
nyomdában. ,
4. oidal. ZALAI HlRLAP
: T
1915 sktéber 25..
Tiszteletiét ériesitem a mélyen tisztelt
höJgvközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon Utö
fehérnemű raktűram
mely 23,év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
felfrissítettem. \'
Raktáron tartok May éa
« H o l f c l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regen bardtféle
jJamaszt-árukat éé
a jóhlrö Liliom-vásznat,
zsebkendőket éa mindennemű
febérnemüeket
A legfinomabb árukl •
A legmegbízhatóbb eicsó írak 1
Kérem a t hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel fiOlÖÖCÍíernÉ.
Nagykaolzsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek áíelleníbea.
i E ű H 9 D l T 9 m J K Í
AVILÁGSTL*
festő Bfliinmta
Ha^yKanlzsa. Mo^yar-u. Z3
Vezérképviselet:
GBTCKIEIG11011: I M I I É I
bcnl 5 kDIÍSIdl faerezés
márvány atúniatok íeslése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z I n é r z é k O a k
magasan fejlett izIásQnk
és technikánk a legké«yesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 1 11
GUTENBERG NYO
f9&6YKAN1ZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
G u t e n b e r g n y o m d a
W W1 ifiden legkisebb nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala \\
Hirdétéseket jutányosán felvesz
Nyomatéit a »»« •SlwAets-nyo-i* Mh* * Űoldtíwger) Nanykantx.a.
Ilit évfolyam. Nagykanizsa, 1915. október 27. szerda 2 4 5 . szám
Z Ü ^ M e ^ M frí I ti ifl^l^
társadalmi ós közgazdasági napilap.
• IOflK»té«l Araki Haljrben báxbo* hordva 1 bóra 1 K.
K«rw tsáai 6 fillér Vidékre, po«Ua . . 1 hóra 1-90 K.
Nyllltér U hlrdatéwk meglapított Arak izcrlnt.
Atepttoiwii
Dr. HAJDU GYULA.
Kladóhlvabüt a«t«nbérf-njromda CMflf«7-«t 7. exám.
Telefon: Sxerka«ztö»*K 41. KUdóftlratal 41.
magaslatán állóknak mutatta be. A múltnak
ez a tapasztalata és az uj kölcsön
kibocsátásánál a betétek szükséghez
mért védelmére tett ihtézkedések, nemkülönben
a harctéri Helyzetnek és pénzpiacnak
egyaránt rendkívüli kedvező
volta jogosulttá teszik azt a várakozást;
hogy\' pénzintézeteink a nélkülözhető
tőkeerő készséges rendelkezésre bocsátásával
ezúttal is nagy súllyal fognak
közrehatni gazdasági erőpróbánk minél
teljesebb sikerére.
Az uj balkáni háboru.
A HasgKanlzsol B o n h M l e t
s = = Bzuényltaúg =
mint hivatalos aláírási hely
cz ntfómentes 111.6%-os
magyar nemzeti
hadikölcsönre,
eredeti feltételek mellett jegyzéseket
elfogad és a jegyzések
megkönnyítésére
linó \\ml millill eaga•i i—W—w—l m—i«t
Pénzintézeteink a hadikölcsön szolgálatában.
- A tömegeien és országszerte mindenütt
aláiráii helyekül jelentkezett pénzintézetek
épp ugy, mint az előző két
kölcsönnél, moit Is kiváló közgazdasági
megértéssel él hazafias lelkesedéssel
bocsátják hatalmas hálózatukat a harmadik
hadikölcsön nagy nemzeti fontosságú
ügyének szolgálatába. A hadikölcsön
sikeréhez fűződő egyetemes érdeket
teljesen átérezve, egymással ver-,
senyre kelnek abban, hogy a kölcsön
jegyzésébe minél szélesebb rétegeket és
minél nagyobb tőkéket vonjanak be.
Már az első hadikölcsönnél kitűnt, hogy
alaptalan volt azoknak az aggodalma,
akik a takarékbetétek nagyobbtömegü:
elvonásában különösen a kisebb vidéki
pénzintézetek létfeltételeinek veszélyeztetését
látták. Egyrészt a nagy katonai
beszerzések révén, másrészt a hadiképességének
természetszerű csökkenése
folytán bizonyos mértékű pénzbőség
állott elő, amely a régi tartozások
visszafizetésében és bététek emelkedésében
nyilvánult meg, sőt az otthon
tartogatott heverő tőkéket Is jelentékenyen
megnövelte. Gyümölcsöző és biztos
elhelyezés hiányában és másrészt a
betétek kölcsönjegyzés céljából leendő
felhasználásának célszerű korlátozása
folytán pénzintézeteink mindkét előző
kölcsönnél abbin a helyzetben voltak,
hogy a kölcsönre szánt betéteket feleiknek
bizonyos fokozatossággal ugyan, de
akadály nélkül rendelkezésre bocsátották,
sőt a két hadikölcsönre saját számlájukra
Is félmilliárdot jóval meghaladó
összeget jegyezhettek.
Pénzintézeteink igen jelentős részvétele
a jcét előző hadikölcsönnél a legszebb
világot veti szilárd megalapozottságukra
és őket közgazdasági hivatásuk
n Magyar Távirati Iroda és Rz Est mai táviratai.
Detfeaíaaban m ? M i l ö t t
oz antantcsapatok kHwlózősa.
Koppenhága. A szövetséges flotta
tegnap is folytatta Bulgária aegei
tengeri partjain Dedeagacsnak és
Porto Lagosnak bombázását. A
hadihajók támogatásával tegnap
délután megkezdődött Dedeagacsban
az antantcsapatok klhajózása.
A várost török csapatok védik.
Bolgár győzelem délen.
Athén. A bolgár-szerb határnak Görögországgal
szomszédos legdélibb csúcsában,
a Strumlca és Rabrowo között vívott
két napos ütközetben a szerb-francia
sereg nagy vereséget szenvedett. Az uj
diadal folytán a bolgár sereg Szerbia
legdélibb pontián is birtokába jutott a
szaloniki! vasútvonalnak.
Szerbia bébét Kér (?)
Genf. Párisi lapok jelentik azt a
világszenzációt hogy a szerb kormány
a görög kormányhoz azt a
bizalmas kérdést Intézte, hogy hajlandó-
e Szerbia és a központi hatalmak,
valamint Bulgária között a
békét közvetíteni,
A tehetlen szerb hadsereg.
Athén. A szerb hadsereg semmiféle
támadó akció kezdeményezésére még
csák nem is gondolhat, mert minden
erejével defenzívára van kárhoztatva. A
szerbek Vranja és Gribovec között csak
Igen gyenge csapattesteket állíthattak a
bolgárokkal szemben s ez mindennél
jobban megvilágítja a szerb hadsereg
helyzetét.
Bolsúr hézen a szerti szénbányák
Bukarest. A Timok folyón keresztül
Északkeleti-Szerbiába átnyomult bolgár
haderők Negotintól északra elfoglalták
a praovól szénteiepeket. A tüzérségi tüzelés
következtében a telepek egy része
kigyuladt.
Az otttrúMynr és bolgár
Haderők elérték egymást.
30 kilométerre OrsojátúL
Bukarest. Turn Szeverinböl jelentik:
Az Oraovánál a Dunán átkelt osztrák-
magyar haderők hétfőn délután
elfoglalták Brza Palánkát. A
várostól tovább délre előrenyomult
osztrák-magyar előőrsök bolgár
csapatokkal találkoztak. így tehát
északkelet Szerbiában az osztrák-mtgyar
és bolgár haderő közvetlen érintkezésbe
jutott egymással.
Radkó Dimitriev
a balkáni orosz expedíció vezére*
Lugano. Diplomáciai forrásból jelenflk,
hogy a cár a hazaárulóvá lett bolgár
tábornokot, a szerencsétlen kárpáti hadjárat
volt fővezérét, Radko Dlmltrlevet
bízta meg a Bulgária ellen Indítandó
orosz expedíciós sereg parancsnokságával
A görög király
Görögország mMelmezéséröl
Athén. Konstantin görög király egy
újságíró előtt a következő kijelentéseket
tette:
— Görögország nem tűrheti, hogy az
események állami sértetlenségét veszélyeztessék.
Ezt nem Is fogjuk engedni,
mert kötelességünk a pusztulástól megvédeni
a görög nemzetet.
AMn Í M ; Szerbiában.
Lugano. Rómából jelentik í Az albán
határtól 20 kilométernyire levő szerbiai
Kostovóban a szerb alattvalókként élő
albán nemzetiségű lakósság fegyvert
fogott a szerbek ellen. A lázadás a
határvidéken erősen terjed.
Nem lesz elhalasztva
a nov. 3-iki bevonulás.
Budapest. Illetékes helyen a leghatározottabban
megcáfolják azt a hirt, mintha
a 39—42 évesek november 3-lki bevonulását
elhalasztanák. A bevonulási terminus
nem lesz elhalasztva.
2. oldal. ZALA! H RLAP Ivl5 október 27.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér: Cartorysktól délnyugatra
küzdő cs. és klr. csapatok orosz lövészhaderők
több támadását verték vissza, mely alkalommal
két tisztet és 500 főnyi legénységet
r elfogtak és egy gépfegyert zsákmányoltak.
Német ezredek visszavetették az ellenséget a
délnyugati Irányból, Cartorysk ftlé vezető ut
mindkét oldalán. Ezen területen a szövetséges
csapatok tegnap összesen négy orosz tisztet,
1450 főnyi legénységet elfogtak és tiz gépfegyvert
zsákmányollak. A helyzet egyébként
északkeleten változatlan.
Olasz hadszíntér: A doberdói fensikon
levő harcvonalon a nap aránylag csendesebben
telt el, ellenben a görzi és tolmeini hidfő
állásainknál és Tohnelntől északra a Km-ig
terjedő szakaszon rendkívül heves harc folyt.
Mindezek a harcok a támadók teljes balsikerével
végződtek. Csapataink késő este egy a
Santa Luciától nyugatra levő állás elleni
ujabb támadását verték vissza, az ellenségnek
legsúlyosabb veszteségeket okozva. Az utóbb
említett támadás kézilusává fejlődött. Az ellenség
a Monté Síbotino ellen, mely előtt a
legutóbbi napokban legalább 2500 embert
veszített, tegnap már nem intézett támadást.
Tegnap helyenként átlchetett már tekinteni a
veszteségeket, melyeket az olaszok a Doberdó
fensik ellen Intézett támadásaiknál szenvedtek.
Igy egyik gyalogezredünk harcvonala előtt
. 3000 olasz hulla fekszik.
Délkeleti hadszíntér: A Belgrádtól keletre
előnyomuló osztrák-magyar csapatok az ellenséget
a határig vetették vissza. Kövess tábornok
hadseregének Szerbia északnyugati szögletébe
előnyomuló cs. és kir. csapatai a Kolubara
felső folyásához közelednek és Valjevóhoz,
amelyet a szerbek lovasságunk elől kiürítettek.
Az Obrenováctól dér felé külíött
osztrák-magyar hadosztályok elkeseredett harc
után elragadták az ellenségtől a Lazarevactól
détre és délkeletre levő magaslati állásokat.
Német csapatok az ellenséget Arangyclovácon
tul űzték vissza. Topolában Cs az attól
keletre fekvő magaslatokon osztrák-magyar
csapatok állanak harcban. A Morava mindkét
partján előrenyomuló német hadsereg elfoglalta
a Rácától északra fekvő magaslatokat,
Markovác községet és más Petrováctól délkeletre
levő szerb hadállásokat, A Kilsura
szóróstól keletre levő dunametlék! földszalag*
ban fekvő hegyvidéket az ellenségtől nagyobbára
megtisztítottuk. Itt három, az ellenség
által visszahagyott löveget találtak katonáink ;
ezek egyike nehéz löveg.
Höfer altábornagy.
A németek és bolgárok harcai.
Berlin, A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér: Soucheztől északkeletre
az ellenség kézigránát támadásait visszavertük.
Az október 24-iki harcokban Champagrteban
a Lertiesnlltől északra kiszögelő szögletben
állásunk mintegy 250 méternyi arcvonalon
átmenetileg az ellenség kezére jutott.
Tegnap az ellensége* innen ismét kiüzlílk.
Öt tisztet és több mint 150 főnyi legénységet
elfogtunk. Lcmcsnlltöl északkeletre az ellenség
még egy kis német árkot megszállva tart.
A Combres magaslaton robbantásaink jó sikerrel-
Jártak. A franciáknak Bois de Pretreben
végzett robbantásai eredménytelenek maradtak.
Keleti hadszíntér: Hindenburg tábornagy
hadgeregcsoportja: Az llluxtól északra eső
llluxt-szakaszt ismét átléptük. A Kasimlrsclikímajort,
amelyet már tegnap elfoglaltunk, biztosan
tartjuk. Lipót bajor herceg tábornagy
hadseregcsoporlja: Visszavertük, az oroszok
támadásait, amelyeket Baranovicitól keletre
és~a Wykonoskoje-tólól délre a csatorna
mentén levő hadállásaink ellen Intéztek. Llnsingen
tábornok hadcsoportja: Kuklitól keletre
(Cartorijsktól nyugatra) az október 25-re
virradó éjjelen az ellenséges állásokat rohammal
elfoglaltuk. Az oroszok általános ellentámadása
sikertelen maradt. Tegnap tovább
előrehaladtunk. Az ellenségnek négy tisztjét
és 1450 főnyi legénységét fogtunk el és tiz
géppuskát zsákmányoltunk.
Balkáni hadszíntér: Visegrádtól keletre elértük
a Suha-Oora panosl magaslati vonalat.
Kövess és Oallwitz tábornokok hadseregeinek
támadása jól halad. Palánkától délre a Racavölgy
északi lejtől birtokunkban vannak. Továbbá
keletre elfoglaltuk Markovácot,.< Vk.
Laolet és Kucovét. A legutóbbi három nap
alatt 960 szerbet ejtettünk foglyul. Bojadjieff
tábornok hadseregétől ujabb jelentések nem
érkeztek.
A miniszterelnökség sajti$sztdly*.
Magykanizsa
a denunciánsok városa.
Tömeíes névtelen feljelentések
A feljelentési mánia, amely egy darabig
szünetelt, néhány hét óla ismét teljes erejében
grasszál Nagykanizsán. Egy-két hónappal
ezelőtt egyes, foglalkozásuk, vagy hivatásuk
természeténél fogva a fórumon szereplő nagykanizsai
polgárok má^ megülhették huszonötödik,
vagy ötvenedik.fellelentés\'ük jubileumát.
Vannak sok idővel rendelkező munkátlan
feketemáju emberek, akiknek a szemében
mindenki gyanús, aki Itthon él, végzi a háborur
munkát és teljesiti A kötelességét. Az
itthon produktív munkát végzők, akik megadják
az anyagi alapot a háború folytatására
és a győzelmes befejezésére, a háborút Viselő
állam gazdasági élete folytonosságának fenntartása
szempontjából éppen olyan nélkülözhetetlenek
Itthon, ralnt a kombattahs csapatok
a Jronton. Az iparnak, a közvetítő kereskedelemnek.
a pénzügynek, a. közoktatásnak,
a közigazgatásnak, a sajtónak vannak olyan
funkciói, melyek a háború dacára, vagy éppen
a háború miatt feltétlenül szükségesek. Vannak
emberek, akik felöltözve egészségeseknek
látszanak, arra pedig egyáltalán nincsen
kedvük, hogy a hátukra tűzve a kórházi leletet,
ország-világnak kihirdessék betegségük
természetét. Elég baj az, hogy betegségük
dacára ugy kell dolgozniok, küzdeniök, mintha
egészségesek volnának.
Ezek ellen a nélkülözhetetlen munkát végzők
ellen, a betegek ellen adják be följelentéseiket
a denunciánsok, nem gondolva arra,
hogy eljárásukkal a sordzóbizöttságok orvosés
katonatagjait a legsulyósabb gyanúval
illetik.
lírtesüléscink szerint minden alaptalannak
bizonyult följelentés ügyében a legszigorúbb
vizsgálatot fogja megindítani a rendőrség,
mert a munkájukat lelkiismeretesen végző
katonai hatóságok megtorlással kivánnak élni
az Őket meggyanúsító denunciánsokkal szemben.
Illetékes helyen az eddigi följelentések természetrajza
iránt való érdeklődésünkre az
alábbi felvilágosítást nyertük:
— Hogy hány feljelentés érkezett a mozgósítás
óta, azt nem lehet megmondani. Annyi
bizonyos, hogy némely hónapban tömegével
érkéznek a feljelentések főképpen a honvédelmi
minisztérium és a kerületi parancsnokság
utján, de alig múlik el nap közvetlen
feljelentések nélkül.
Minden feljelentést megvizsgálnak alaposan,
mert ez kötelesség. Jegyzőkönyvet vesznek
fel és ezt a jegyzőkönyvet az illetékes fórum
elé terjesztik. Megtörténik, hogy a vizsgálat
során megcsípnek egy-két bujkálót, azt azonban
meg lehet állapítani, hogy a legtöbb
feljelentés alaptalan, rossz akarat, vagy bosszú
müve.
A denuncláns nem Irja nevét a feljelentés
alá, vágy fundált nevet ir, vagy pedig egyes
ismertebb kanizsai polgár nevét Írja alá.
— Hogy mennyi munkát adnak ezek a
denunciálások, arrói külső embernek fogalma
sincs.
A denunciánsok azt kívánnák, hogy feljelentéseik
elintézéséről külön hirdetmény tétessék
közzé, mert ha azt látják, hogy kiszemelt
áldozataik még mindig itthon vaunak és nem
szenvedtek hósi halált — uj feljelentéssel
zaklatják a hatóságot.
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság
Nagykanizsán
mint a m. klr. PénzDgymlnlster által
- kijelölt hivatalos aláírási hely —
elfogad Jegyzéseket a fi%-os III. M M t í m eredeti feltételek mellett.
A jegyzés céljaira 10% készpénz
lefizetése ellenében, 90% kölcsönt
ad az intézet bárkinek 1—2 évi időtartamra,
6% kamat mellett.
Kétszázezer korona hadikölcsönt Jegyet
Nagykanizsa város. Nagykanizsa város képviselőtestületének
pénzügyi bizottsága tegnap
délután bizottsági ülést tartott, melyen azt *
javaslatot hozták, hogy Nagykanizsa rendezett
tanácsú viros a harmadik hadikölcsönből
200,000 korona összeget jegyezzen. Ezt
az összeget a gimnáziumépitési alapból veszik,
mely több nagykanizsai pénzintézetnél
van elhelyezve. Nagykanizsa városa az első
hadikölcsönből 300 ezer, a másodikból 200
ezer koronát jegyzett, s igy a harmadik hadikölcsönre
történő 200 ezer koronás jegyzéssel
összesen 700,000 koronával járul hozzá a
nagy háború sok milliárdos kiadásaihoz.
Dr. Pancscra István — nyugalomban.
Az „arbiter eleganciarum", dr. Pancstra István
kir. ítélőtáblai bíró, a nagykanizsai kir. törvényszék
bírája 32 évi hivatali szolgálat után
mai nappal nyugalomba vonult és etköltözött
Nagykanizsáról. Távozása érzékeny vesztesége
a város társadalmának, mely meglehetősen
hljjával van azoknak a minden hétköznapiságtól
ment, mindig igazán emberjen és par
exccllence uriatj gondolkodó egyéniségeknek,
aminek dr. Pancsera Islván mindenkor bizonyult.
Lehetetlen rövid jellemzést adni az Ő
világrészeket átfogó és emberek százezretnek
kvalitásain felülemelkedő zseniális egyéniségéről,
dc legjobban jellemzi talán az az igazi,
1915. október 908 ZALAI HIRLAP 3 Oldal;
nemesik szavakban, hanem lettekben is minduntalan
megnyilatkozott színtiszta liberalizmusa,
mellyel mindenkit lebilincselt, aki vele
akár hivatalosan, akár a magánéletben csak
egyszer it érintkezett. S végül, minden írásnál
jobban őrzik emlékezetét Nagykanizsán
tüneményes szellemének azok a megnyilatkozásai,
melyek Ismerősei és barátai körében
szájról-szájra terjednek. Dr. Pancsera István
eeyelőre Qrácba utazott, honnan jobb idők
clérkeztével kedves városába, Fiúméba fog
költözködni, ahol 32 évvel ezelőtt magasba
lendüli pályáját kezdette.
Egy 20-as honvédőrmester kitüntetése.
Hivatalos értesítés szerint a hadvezetőség
Böcskey Ferencet, a nagykanizsai 2a honvédgyalogezred
őrmesterét az ellenséggel szemben
tanúsított vitéz magatartásáért az I. oszt.
vitézségi ezüst éremmel tüntette kl.
Katonai blrek. Dr. Balla János nagykanizsai
orvost, aki mint a 31. honvédgyalogezred
tartalékos főorvosa hosszabb Időn át
volt a harctéren, majd súlyos betegsége után
, Nagykanizsára jött, — a Honvédség Rendeleti
Közlönye szerint parancsnoksága mint .Jelenleg
szolgálatképtelent" f. évi november hó
l - t ő l számítandó hat hónapra szabadságolta.
Ugyanezen hivatalos közlemény szerint dr.
Balla Jánosnak szabadsága tartamára választott
Jakhelye: Nagykanizsa. - Hantke Emil
20 •a$ népfölkelő őrmestert, a zalaegerszegi
pénzügyi segédtitkárt (beosztva a pancsovai
megszálló különítményhez) a honvédelmi miniszter
népfölkelő hadapróddá léptette elő.
Mindenszentek! slrdlszltés betyelt —
támogassuk a Vöröskeresztet. A nagykanizsai
Vöröskereszt-egylet a háború ötnegyed
esztendeje óta páratlan tevékenységet fejtett
W á nagy, a szent háborús ügy szolgálatába.
Lehet-e csodálkozni azon, hogy anyagi erői
raár fogytán varnak, noha éppen most volna
legnagyobb szükség ez erők felfrissítésére.
Küszöbön a tél, s a téli háború és a nagy.
kanizsai Vöröskereszt-egyletnek rengeteg egyéb
kiadásaihoz külön nagy pénzösszeg kell ahhoz
i f , hogy kórházának termeit füthesse. A rendes
és állandósult támogatás nagysága kicsi
ehhez. Itt valami rendkívüli adikozási módot
és alkalmat kell keresni. De minden keresés
nélkül Is megvan ez: itt a mindenszentek!
slrdiszités, mely a kanizsai temetőkben óriási
összegeket szokott felemészteni. Ha ez összegnek
csak a fele a Vöröskeresztnek jutna,
hosszú hónapokra- minden anyagi gondtól
menten végezhetné az tovább Is nemes hivatását.
Adjuk ez egyszer a kegyelet filléreit és
koronáit a Vöröskeresztnek. Minden virágdísznél
é» koszorúnál nagyobb ékessége
lenne a kanizsai síroknak az, ha minden
keresztre a nagykanizsai Vöröskereszt-egylet
pénztárának egy-egy nyugtáját ragasztanák rá
e sirok kegyeletes gondozói. Világhíre lenne
a kanizsai temetőnek. Mindenszentekig még
öt nap az idő. Vigye ez öt nap alatt mindenki
kegyeletének adóját Unger Ullmann Elek
Vöröskereszt-egyleti pénztároshoz és szerezze
meg azt a nyugtát, melyet mindenki büszkén
tehet koszorn és virág helyett szeretteinek
sírjára.
Hányan nyaraltak az idén a Balatonon.
Somogyvármegye alispánjának évnegyedes
jelentése szerint az elmúlt nyáron 79G9-cn
nyaraltak a Balaton somogyi fürdőiben. Út
pedig Balatonberénybcn 757, Balatonkereszturon
902, Fonyódon 1101, Balatonbogláron
1535, Balatonlellén 1137, Balatonszcmesen
833, Őszödön 75, Batatonfőldváron 1142,
Szárszón 411 és Kililiben 77 volt a nyaralókszáma.
Eszerint a balatoni nyaralók száma a
békés Idők nyaralóinak óriási tömegeihez képest
lényegesen esökkent. Zalavármegye alispánja
nem adott kt jelentést a Balaton zalaiparti
fürdőhelyeinek látogatottságáról.
Főgimnázium, főreáliskola és női kereskedelmi
tanfolyam tárgyaiból magántanulókat
előkészít Rácz Lajos tanár. Ugyanott gépüástanfolyam.
Cim: Csengeri-ut l.sz. II. emelet.
Színház Zalaegerszegen. Rácz Dezső
jól szervezett stagglone társulatával néhány
nap óta Zalaegerszegen, a Bárány szálló
nagytermében tart előadásokat. A társulat
három heti egerszegi szezon után Alsólendvára
megy játszani.
H nagykanizsai VÖrőskereszt-egylet
közgyűlése- A Magyar Szent Korona Országai
Vöröskereszt-egyletének nagykanizsai városi
választmánya f. évi november hó 4-én
(jövő csütörtökön) délután 6 órakor a Nagykanizsai
Takarékpénztár helyliégében tartja
évi rendes közgyűlését az alábbi tárgysorozattal:
1. Elnöki megnyitás. 2. Jelentés a lefolyt
évi működésről. 3. A számvizsgálóbizottság
jelentése. 4. 18 nő és 18 férfi tagból
álló választmány megválasztása. 5. Netánl
Indítványok.
Adományok a vak katonáknak. A nagykanizsai
Központi Jóléti Iroda kezdeményezésére
Útvös Emilné és Dreven Lajosné
gyüjtőivén a vak katonák részére adakoztak
Nagykanizsán: Sartory Oszkár 3*—, Olvashatatlan
1-—, König Valika 2\'—, N. N. 1-—,
Fischer Mári 1\'—, Perlaki Józsefné !•—, N.
N. 1 \' - , Strém Tivadarné 10-—, Kohn Jakabné
1-—, Ádám Róbertné 10—. Ádám
Gyurika gyűjtése 5\'—, Weisz Sománé 1*—,
Cár János 2-—, Petrics Ferencné 3\' — , özv.
Babóchay Oyörgyné 20"•—, dr. Fenyves Ferenc
5\'—, Fischer Benőné 2\'—, Kohn Fülöp
2\'—, Relch Samuné 2 —, N. N. 1\'—, Sós
Leóné 1\'—, Kaszter Miksa 3—, Hlld Ferencné
2\'—, Kovács Lajosné 1*20, Pongor
Henrik 20—, Virt László 2\'—, Rubint Károlyné
10-—, Hevey Flóra 10—, Ármuth
Sándor és Fia 5\'—, Szenesy Ferencné 4 K.
fl csapatválasztásl Jog. A mai reggel
megkezdődölt uj sorozás ismét aktuállisá
tette azt a kérdést, hogy a sor alá kerülők
hogyan választhatják meg maguk a fegyvernemet
és a csapatot, amelynél szolgálni akarnak.
A honvédelmi miniszter némi korlátozással
megadja a csapatválasztási jogot mindazoknak,
akik az általános szemle előtt önkéntes
belépés utján besoroztatják magukat.
A közös hadseregben a gyalogságnál és vadászcsapatoknái
nincs kcrlátozás, ide mindenki
beléphet. A lovasságnál ezredenként
csak 9 embert vesznek fel. A tábori és hegyi
tüzérségnél az 1873—91. évfolyam közül nem
vesznek fel senkit, az 1892—1896. évfolyambeliek
közül pótütegenként két embert. A
vártüzérségnél zászlóaljanként összesen 15
embert vesznek fel, a vonatcsapatoknál osztályonkint
16 embert, az árkászcsapatoknál
zászlóaljanként 12 embert, az utászcsapatoknát
zászlóaljanként 9 embert.
•••flHMWMaMMBt \'»• MMMMMMBMMMMMMI C
Felelős szerkesztő- G ü r t l e r I s t v á n .
Sertés zsirt
tiszta jó minőségben minden mennyiségben
w veszünk
Strém és Klein HngyRnnlzm
CÍMRE ÖOYELNI TESSÉKl mert ssakls a
Kazinczy (Vasutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL müóris éés látszerész uj Üzlete, ahol kltQnő
hadlemlék-őrák Is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és\'látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre ktjavlt —
zzr.
Btaponia előadás
Uránia MOMOK"-MLOTA
Roxgonyl-ut4. TelefoaMÖ
Október 27.28-in, szerdán-csQtörtököu
Artista dráma 3 felvonásban.
Április Ki5ű552ony
Vígjáték 2 felvonásban.
\' E I k o hét, aktuális hadi tudósító.
Polldor mint vigözvegy, humoros,
Előadások hétköznapokon 6 él 9 órakor,
Y M á r - és ünnepnapon 3, 5, 7, 9 órakor.
Irodaszolga
felvétetik helybeli pénzintézetnél.

Cim a kiadóhivatalban.
Q a =n
Tisztelcttfcl értesítem a nagyérdemű hölgyközönséget,
.hogy bécsi utamról már ,
visszatértem s alkalmam volt a legdiva-
S kalapokat
olcsó áron beszerezni. — A legszebbnfil
Kalapok
legdivatosabb fátyolok.
» 1
Gyermekkalapok már 3—4 koronáért
kaphatók, felnőtteknek pedig már
8 koronától feljebb. Gyászkatapokban
és divatos szőrmekatapokban, valamint
menyasszonyi fátyotökban és
koszorúkban állandóan nagy raktár.
KDIQnOsen felhívom a t. tiBIgyközöaség
figyelmét szőrmemunkáímra.:: Elvállalok •
si6rme-sapka, boa és muff átalakításokat\'
===== a legszebb kivitelben. = =
Tisztelettel ROTH LftURft |
Városhál-palou. nől-dtvatkalap üzlete.
• I — ,— , , g Szamu szálloda épületében, szép üzlet helyiség november l-től >
s w kiadó
l i t e b b c t : FEUHAHH JÓZSEF kávÉsai!,
A. oidal. ZALAI HIRLAP 191 ^ aktéber 27. -
Tisrtelettet értesítem a mélyen tiiztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vtvőlmet, hogy lakásomon levő
fehérnemű roRlóram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
i felfrissitettem. — — *
Raktáron tartok May éa
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat U
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemQckcL ::
*=—— A legfinomabb áruk! > .
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOldber$emL.
Nigykanlzsa, Eötvös-tér 1. »z.
Balaton Testvérek átellenébea.
A V 1 L Á 6 2 T !
festő BflllDlalD
HafiyKanlzsa. Masyar-u. Z3
Vezérképviselet:
IBTEDEIfi mm: IHIUIBU.
kODl l HMMT faerezés
n í T f ő i y utánzatok feitéM.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázrtás és fényezés.
Művészi s z l a é r z i k l a k
magasa* fejlett Ízlésűnk
és technikánk a iegkéayasebb
ifényaket Is kielégíti
Árajáalattal, s z l a a s vázl
a t r a j z z a l fölszótltáara
dijtalaaal szolgálnak 1 I !
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7 Sürgönyeim:
O u t o n b o r g n y o m d a
í
í
legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.
Tolofon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
/ hirdetéseket jutányosán felvesz ^
i
Mf»MM«K a utMM4itf*Ni mtmm*rprtm+i mm* * « ni^mUil
Ili. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. október 28. csütörtök 246. szám
társadalmi és közgazdasági napilap.
•I0fla»<*«l Arain He/jrb*o hájhoa borira 1 hóra 1 K.
RgjM KAM 6 flllér Vidékre, portán . . 1 hóra 1*90 K.
NyilMér la (aejtAJlapltott árak a^rlnt
AJapltottai
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal! Oatenbtri-njromda Csengery-at 7. txám.
Telefon: .Sz«rko«ztóa6ft 41. Kiadóhivatal 41.
A tMaiílzsol BankesyesQlet
= Részuényíörsasúg =
mint hivatalos aláirásl hely
oz adómentes 111.6%-os
magyar nemzeti
hadikSlcsSnre,
eredeti feltótelek mellett Jegyzéseket
elfogad és a Jegyzések
megkönnyítésére
litji tilt-BBlÍBtt Km BiÓlegBt mit
nyugtalanul gügyögnek a gyerekek, fcá- hervadástól tarolt mezőkön, üszkös falnatosan
simogatja forró fejüket az asz- vakban, a győzelmek melyik utjaban
szony, akinek a tekintete gondoktól sö- találja gondolatunk messzejáró kedvetéten
fúródik a sötét éjszakába. Hideg, sünket a nehéz, hideg őszi éjszakákon ?
Az uj balkáni háboru.
fl Magyar Távirati Iroda és I\\z Est mai táviratai.
Hideg októberi éjszakák
álmaiba besurran a nyugtalanság és
ahogy felriadunk a mély altfásból, egy
ismerős, sokszor visszasírt arc van előttünk,
testvér, férj, fiu, rokon,\'barát tekintete,
ahogy utoljára itt volt . . . utoljára
. . . mikor elindult a vérzivatarok
nehéz útjára. Minden fűszálon csillog a
vér és mindnyájunk szemében a könny,
ahogy gondolatunk elslklik a harcmezökre,
a nedves rideg lövészárkokhoz,
édes testvéreink harci tanyáihoz, ahol
érettünk átverekedik ezt a hideg őszt
is, talán a telet is, hogy végre meghozzák
nekünk a győzelmes, .nyugalmas
békét.
Hol vannak testvéreink, akik elmentek
tőlünk a maguk nemes életével oltalmazni
a miénket, védelmezni a tűzhelyeket,
mel/ek körül nélkülük hideg
szomorúságban ülnek a magukra hagyott
kicsinyék? Hol vannak a testvérek,
akik az egész világ ellen viaskodnak
az Igazság hitének acélnál keményebb
fegyverével? — Északon gyűrik
az orosz óriást? Délen sújtanak le a
bosszú és gyűlölet vasával a végzeté-,
ben vonagló ellenségre? A tiroli hómezökön
állanak őrt a határok mellett?
Honnan szállanak gondolataik haza,
honnan suhannak vágyódásaik vissza
az árván maradt fészekhez, melyben
Prizren A BOLGÁRNÉ
Szerbia teljesen kettévágva . \'
Lugano. A „Stampa" londoni tudósítás
és a „Gazette dcl Popolo"
athéni tudósítás alapján közlik,
hogy a bolgár hadsereg bevonult
Prlzrenbe,
(Prlzrcp Közép-Szerbiának legnyugatibb
pontján, az albán határtól alig 6
kilométer távolságra fekszik. Annak a
bolgárok által való elfoglalása tehát
annyit jelent, hogy közép és észak
Szerbiának Szaloniklvél s Így az antanttal
nemcsak vasúti és országúti összeköttetése
nincsen, hanem immár egy
gyalogösvénye ?lncs, amelyen keresztül
hü szövetségeseivel érintkezhetne. Prlzrent
csak az Üszkübön át előrenyomult
bolgár haderő foglalhatta el, mely tehát
Immár elérte el ?ő célját, Szerbiának
derékban való kettévágását s most már
ennek a hadseregnek is uj működési
programja következik. A szerk.)
Kragujevácot
kiürítették.
előnyomulásunk Szerbiában.
Bukarest. Kragujevácot a szerbek
kiürítették és annak egész polgári
lakósságát eltávolították. A Belgrádtól
délre előnyomuló osztrák-magyar
haderő már jóval maga mögött
hagyta Arangyelovácot és
rohamosan közeledik Kragujeváchoz.
(Kragujevác Belgrádtól délre 95
kilométernyire fekszik, tehát egyenlő
távolságra Ugy Belgrádtól, mint Nistől.
Ez annyit jelent, hogy Kragujevácnál
immár fele utján leszünk Nisnek, mely
körül a bolgár vasgyürü is napról-napra
mind szűkebbé válik. Kragujevácról
egyébként minden újságolvasó tudja,
hogy az Szerbiának legfontosabb katonai
gócpontja, ahoLtöbbek között az egyetlen
szerb arzenál is van. A szerk.)
Olaszország nem segit ;
Lugano. A római „Stampa" irja: A
helyzet a Balkánon a négyesantantra
nézve változattanul komoly, Szerbiára
nézve pedig a legrosszabb kilátásokat
nyújtja. Görögországtól most már egyáltalán
nem lehet segítséget remélni. A
Montenegrón át vezetendő expedidó
tervéről megállapították, hogy az teljesen
kivihetetlen De mindentől eltekintve,
Olaszország egyetlen egy embert- se
tud adni a balkáni expedícióhoz.
Kiadovót a szerbeK fegyújtották.
Bukareft. Turn Szeverinböl jelentik:
A szerbek, mielőtt a Turn Szeverinnel
szemközti Kladovót elhagyták volna, a
város nagy részét, különösen a fontosabb
épületeket és raktárakat felgyújtották.
Az osztrák-magyar csapatok a vámsorompók
között vonultak be Kladovóba.
Bolgár-magyar ünnep
Kladovóban.
Orsova. Az Orsovánál a Dunán át
Szerblába nyomult csapataink Kladovóban
bolgár járőrökkel találkoztak. Óriási
öröm támadt a várvavárt találkozásra.
A magyarok es a bolgárok hurrá és
éljenkláltásokkal üdvözölték egymást és
csókolózva összeölelkeztek. Csapataink
közül az elsők, akik a bolgárokkal találkoztak,
a szegedi honvédek voltak. —
Adolf meklenburgi herceg, aki Romániá-
AIII. Nemzeti Hadi-kölcsönre
a magy. klr. pénzügyminisztérium által közzétett eredeti aláírási feltételek mellett
: D n t i l r MAHiilvnMififiní fíAInn mint hivatalos
a l á í r á s i hely
fgjP" jegyzéseket elfogad, ^ggj
A Jegyinek meBkönnyltésérc a banKflóh magas kölcsönöket ngujt renühlvDl előnyős feltételek mellitt. J
ban tartózkodott, c hirrc azonnal Kladovóban
termeti, ahol üdvözölte a szövetségeseket
és az összes katonákat pazarul
megvendégelte.
Riga elesik.
Koppenhága. A Novoje Vremja jelenti:
Riga már c*ak órákig tarthatja magát.
A német 42-ős és az osztrák-magyar
30 és felesek a város összes \'erődítményeit
szétlőtték és azokat alig lehet
védeni.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér: Cartorysktól nyugatra
ő i oroszok visszaszorítása az ellenség leghevesebb
ellenállása dacára tovább halad.
Egyéb újság nincs.
Olasz hadszíntér: A tengermelléki harcvonal
ellen intézeti olasz támadásokat tegnap
már-nem folytatták oly nagytömegű ember és
lőszer igénybevételével, mint a csata előző
napjain. Az ellenség habozva tartogatja eddig
visszatartott csapatait. A Krn hadállás elleni
több támadás a kezdeten nem jutott tul. A
tolmeini hídfő ellen intézett támadásokat mint
eddig visszautasítottuk. A Plava-szakaszra
Időnként dobpergésszerü tüzérségi tüz zudult.
OlObninái egy támadási visszavertünk. Plavánál
az ellenség gyalogsága már képtelen
volt előnyomulni. A még mindig nehéz tüz
alatt álló görzi hidlő déli szakaszán az ott
támadó ellenség egy kis ázakaszon behatolt
e*yik árkunkban, melyet azonban még az éj
folyamán cl kellett ujta hagynia. A doberdói
fensik ellen intézett tüzérségi tüz lényegesen
csökkent. Dolomit harcvonalon az olaszok
még egyre támadnak. Az ellenség erős csapatainak
Col di Lana és Sief-nyereg ellen
Intézett előretörései meghiúsullak. Roverettóben
levő kórházunkra robbanó gránátokkal
lőttek.
Délkeleti hadszíntér: Visegrádtól keletre
csapataink elragadták az ellenségtől Dobrunj
határszéli falu két oldalán levő magaslatokat.
Kövess gyalogsági tábornok hadserege az
ellenséget Grn Milanováctól északra fekvő
hegységbe szorította vissza. Osztrák-magyar
csapatok sturonnyal űzték ki az ellenséget a
Topolá.ül levő magaslali állásaiból. A Morava
mindkét partján előnyomuló német hadsereg
a Rácától délre fekvő magaslatokat elfoglalta
Mlaváig felfelé nyomul előre. Az Orsova-csoport
bevonult Brza Palánkába. Kladovóban
tizenkét nehéz szerb löveget, nagymennyiségű
lőszerkészletet, valamint élelmiszereket és ruházati
felszereléseket zsákmányoltunk. Negotintól
küzdő bolgár csapatok osztagjai helyreállították
az osztrák-magyar és német csapatokkal.
Knjazevác ellen küldött bolgár csapatok
tegnap c város keleti részén harcoltak.
Höfer altábornagy.
A németeK és bolgárok harcoi.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti r
Nyugati hadszíntér: A Lille—arrasi uton
tegnap este egy francia robbantás után jelentéktelen
ütközet fejtődött ki, mely ránk nézve
kedverően folyt le. Mastlgestől északkeletre a
franciák kézlgránátltarcban egy keskeny helyen
behatottak legelső árkainkba, de éjjel ismét
visszavertük Őket. Légi harcban Immehnan
hadnagy már az ötödik ellenséges légi
járművet lőtte le, egy francia kétfedelüt angol
tisztekkel, akiket elfogtunk, másik két ellenséges
repülőgép ellenséges vonalak mögött
lezuhant, egyiket tüzérségünk teljesen elpusztította,
másik SoücheztŐI északra hever kerekeivel
a i ég felé.
Keleti hadszíntér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja: Az abbeli—dünaburgi vasútvonaltól
délre Tyrschany vidékén csapataink
mintegy két kilométeres szélességben benyomultak
az oroszok állásaiba. Hat tisztet és
450 főnyi legénységet elfogtak, egy gépfegyvert
és két aknavetőt zsákmányoltak. Ar fgy
kivivolt állást az oroszok több támadásával
szemben is megtartottuk.
Balkáni hadszíntér: Visegrádtól keletre elfoglaltuk
Dobrunjt. Kövess és Galwitz tábornokok
hadserege visszavetették az ellenséget
mindenütt, ahol ellentállt. Az Orsovától
keletre előretörő erőink Kladovóban 12 nehéz
ágyút zsákmányoltak. Ljubicevaenál (Duna
mentén Brze Palánkától keletre) tiszti járőrök,
közvetlen összeköttetést létesítettek Bojadjieff
tábornok hadseregével. Ezen hadsereg keleti
szárnya nyomában van az ellenségnek Negotintól
északnyugatra és délnyugati Irányban.
A miniszterelnökség sajtéasztdlya.
• • • h m h h h M M H M M W mmmmm * 9 •• 1 «» • • mi wi • i • • • i » i i i i • \'m • -*
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság
Nagykanizsán
mini a m. klr. Pénzügymlnlster által
- kijelölt hivatalos aláírási hely —
elfogad jegyzéseket a 6%-os III. laiölcÉre eredeti feltétetek mellett.
A jegyzés céljaira 10% készpénz
lefizetése ellenébén, 90% kölcsönt
ad az intézet bárkinek 1—2 évi időtartamra,
6% kamat melleit.
Nanizsa szén nélkül.
A kanizsai szénhiány - országos jelenség.
— Saját tudósítónktól. —
A zsírban való hiányt harmonikusan egészíti
ki Nagykanizsán a szénnek legnagyobb mértékben
való hiánya, amit túlzás nélkül lehet
szénlnségnek is nevezni. Hetek óta egyik
szénkereskedőtől a másikhoz fulkoznak az
emberek s midőn egy helybeli füszerűgynökségnek
egy arról szóló kis hirdetése jelent
meg a helyt lapokban, hogy nála egész
waggonnyi szén megrendelhető, olyan invázió
zudult reá és irodájára a szén miatt, hogy a
fűszerre heteken át még gondolni is alig
tudott, mintha az évtizedek óla űzött füszerügynökség
csak amolyan mellékfoglalkozása
lelt volna. Nem szólunk arról, hogy csakugyan
megkapták-e az emberek ezeket a
waggon szeneket, eléggé beszél helyettünk
az a szomorú valóság, hogy három nappal
a tél tulajdonképpeni első hónapja, november
előtt a legnagyobbfoku szénhiány uralkodik
Nagykanizsán.
Hogy ennek a lehetetlen állapotnak okait\'
és hogy várható-c annak javulása, megtudjuk,
— egyik tekintélyes nagykanizsai szénkereskedőhöz
fordultunk felvilágosításért. Bár nc
halottuk volna a felvilágosítás, akkor lalán
még tudnánk valami biztatót irni e sorok olvasói
részére, de igy csak türelemre tudjuk
őket inteni, s legfeljebb azt a tanácsot adhatjuk
nekik, hogy a legközelebbi városi
közgyűlésen Indítványozza valaki,-hogy a városi
tanácsot utasítsák a város közönsége
részére megfelelő mennyiségű szén megvásárlására
s hogy e vételt a helyszínen, valamelyik
bányaigazgatóságnát, záros határidőre szóló
szerződéssel a tanácsnak valamelyik tagja
személyesen eszközölje. Csak igy remélhető,
hogy Nagykanizsán az előttünk álló télben
nem fognak az emberek lakásaikban megfagyni,
vagy legalább is a halálos betegségek csiráit
ezerszámra megszerezni.
A szénkereskedő, kit a helyzetre nézve
megkérdeztünk, ezeket mondotta :
— A kanizsai szénlnség oka az, hogy a
bányák alig szállítanak valamit Nagykanizsára.
Ez leginkább azért van, mert a szállítási
szerződések, amiket velünk kötöttek,
mind a háborús vts majorról szóló záradékkal
(Kriegsklausul) vannak ellátva s akár
tényleg fennáll az a vls major, akár nem,
ők c«ak akkor száaitanak, ha akarnak.
Ellenőrizni a vls major íenforgását lehetetlen.
Ha a velünk való szerződések megkötése
után másutt nekik előnyösebb szerződéseket
csináltak, ugy miránk fütyülnek
és máshová szállítanak, hliz ott a Kriegskiausula,
nem perelhetjük őket. Kétségtelen,
hogv e csalafintaságokon Jclvűl komoly
okok Is fenforognak. melyek mUtt nem jöhet
szén. Bz okok között van elsősorban
az általános wiaggonhtány, vagy pl. a legutóbbi
nagy esőzések, amikor a trlfaiti
szénbányákban a talajvíz beszivárgása rtttitt
napi 70 wagonnal kevesebb szenet bányászhattak,
mint rendesen. Ami a kilátásokat
illeti, a helyzet javulását alig lehet jósolni.
A\'bányák\'munkásszetnélyzete csak kisebb
lehet a jelenleginél, a waggonhlány is
AllandA Jelenség t a szénben való kffesletcsak
nóhH, amint beljebb megyünk a télbe.
Igazolja a kanizsai kereskedőnek szavalt
egy nagy kereskedelmi szaklapnak az áttaUSnos
szénhiányról szóló terjedelmes közleménye,
melynek avatott szakszerűséggel megírt
részleteiből vesszük át a következőket:
A szénpiacon kiváló üzletek volnának, ha
a szállítás a minduntalan megismétlődő vonalzárlatok,
forgalmi zavarok, óriási waggon--
hiány és a rendelkezésre álló munkásoknak
nemcsak csekély száma, de kl nem elétfttő
volta miatt is leküzdhetetlen akadályokba
nem ütköznék. A fogyasztás meglehetősen
nagy, áruban hiány van. Magától értetődik,
hogy ha ez a ma nagyon kiélesedett helyzet
megváltoznék, Illetőleg a forgalmi zavarok
szembetűnően enyhülnének, a szén árai rohamosan
hanyatlanának. Csakhogy erre semmi
kilátás nincsen.
Felsőszilézidban a bányavállalatok minden
erejűk megfeszítésével azon vannak, hogy lehetőleg
forszírozott szállításokkal kielégíthessék
a szükségletet. A budapesti nagykereskedő
cégek képviselői állandóan ott tartózkodnak
a bányakerület központjában, sürgetik az expedíciókat
és Igyekeznek minél több alkalmi
vételt lekötni. Persze, az ilyen alkalmi vételek
már csak igen magas árak mellett lehetségesek.
Még rosszabbak a viszonyok az oszlraudombrau-
kaiwtni bányaterületen, ahol a vonalzárlaton
kivül még érzékenyebb a waggonhiány.
Az osztrák Arbeits-Ministerium állandó
ellenőrzés alatt tarlja az osztrák-sziléziai bányákat
arra kényszeríti őket, hogy a rendelkezésre
álló kevés waggonnal elsősorban a
vasutak szükségletét tartoznak kielégíteni, azután
következnek a katonaság és a hadsereg
részére lőszereket előállító ipari üzemek, harmadsorban
a hadsereg részére szállító különféle
ipari vállalatok és csak nagyedsorban
következik az általános polgári szükséglet.
Magától értetődik, hogy a negyedrangunak
1915. november 28. ZALAI HIRLAP 3 oldal.
osztályozott polgári fogyasztás részéri aligalig
lehet egy waggont kierőszakolni.
Még legjobban képesek a szállítási kötelezettségeiknek
a magycu bányák regfelelnl,
ámbár állagban ezeknél is 50%-kat redukálódott
a termelés, illetőleg a kiszállítások menynylsége,
aminek szintén a részleges vonalzárlatok,
munkáshiány és különösen a legutóbbi
Időben mind érzékenyebbé váló waggonhiány
az oka.
Tekintetbe jöhetne még az okkupált Oroszlengyelország
területén levő dombrovai szénvidék.
Ez a bányaterület azonban most már
a polgári közönség fogyasztása elől egészen
el van zárva, mert a termelésnek körülbelül
kétharmad részét a bányákat kezelő katonai
hatóság Bécs városának kötötte le, egyharttadát
pedig a Máv. veszi igénybe.
HIREK. • J l a im *» «...
fl 20-ns bonvédek parancsnoka — a
vaskereszt lovagja. A nagykanizsai 20. honvédgyatogezred
örök dicsőségének egyik
ujabb dokumentuma az a kitüntetés, amiben
a német hadvezetőség az ezred jelenlegi parancsnokát,
Bugsch Aladár alezredest részesítette.
Egy óriási sikerű szuronyroham személyes
vezetéseért a vaskereszt I. osztályával
tüntették kl a jeles katonát, kinek mellére az
egész ezred jelenlétében Ünnepélyes formaságok
között Sypniewszky ezredes, dandárparancsnok
tűzte a német hadvezetőség elismerésének
ezt a gyönyörű jelvényét.
Nagykanizsa és a hadikölcsön. Három
millió korona.felé jár már az az összeg,
amit eddig a nagykanizsai pénzintézeteknél a
harmadik hadlkölcsönre jegyeztek, noha mindössze
alig egy hele mult annak, hogy a jegyzések
megkezdődtek. Most már Igazán minden
optimizmus nélkül megállapíthatjuk, hogy
a harmadik hadikölcsön jegyzéseinek mértéke
jóval meg íogja haladni mindkét előző hadikölcsönét.
A minap már egy szivet-lclket felvidító
listát közöltünk a Pesti Magyar Kereskedelmi
Bank nagykanizsai fiókjánál legutóbb
történt nagyobb jegyzésekről. Azóta ugyanezen
intézetnél imég az alábbi jelentősebb
jegyzéseket eszközölték : Hőhn Dávldné 30,000
K, Schwarz és Tauber nagykereskedők 30,000
K, Forbát Arturné Nagykanizsa 10,000 K,
Galamb József ügyvéd Pápa 10,000 K. Rónai
Jenőné 15,000 K, Scherz Oéza Wien 10,000
K, Klein Vilmos pékmester Nagykanizsa 10,000
K, Nagy István földbirtokos Pusztamagyaród
5,000 K, Singer József és Társa Nagykanizsa
5,000 K, Stolzer Testvérek Nagykanizsa 5,000
K, Jókuthy Béla honvédőrnagy 4,000 K, Berény
József és Fia ékszerészek 3,000 K, lovag
Sypniewsky Oyörgy honvédezredes a
harctérről 1,000 K. Rátz Ottó cs. és kir. százados
a harctérről 1,250 K, Gublcs József
kántor-főtanitó 1,000 koronát.
Gyászrovat- Tegnap este a Csengeri-uti
Blau-tetepen levő lakásán váratlanul elhunyt
özv. Oszeszly Antalné szül. Tretter Karolin.
A megboldogult urlnőnek este 8 óráig semmi
baja nem volt, akkor hirtelen rosszul lett,
annyira, hogy orvosért kellett küldeni, de
mire dr. Goda Lipót városi tisztiorvos megérkezett,
már csak a beállott halált konstatálhatta.
özv. Oszeszly Antalné, kit szívszélhűdés
ért, 56 éves volt. Férje, kl ezelőtt mintegy
20 évvel halt meg, Nagykanizsa városnak
igen nagy tekintélyt képviselő adóellenŐre
volt. A váratlanul elhunyt urinőt öt felnőtt
gyermeke, közöttük Oszeszly M. Viktor,
az Alsólendvai Híradó szerkesztője és Oszeszly
Márta, a nagykanizsai rendőrkapitányság tisztviselőnője,
gyászolják. Temetése holnap,
péntik délután 3 órakor lesz.
Abonyi Andor dr. utolsó napjai. A hősök
halálát halt felejthetetlen barátunk s egykor
munkánk osztályosa, dr. Abonyi Andor
utolsó napjairól és halálának körülményeiről
a Pécsi Naplóban ezeket Írja egyik bajtársa :
Abonyi Andor szeptember 14-én esett el.
egy rendkivül erős orosz támadás alkalmival.
Ekkor kapott robbanógolyótól haslövést,
őszintén elsirattuk mint a legkedvesebb bajtársat,
ki annyi derűs percet szerzett nekünk
apró verseivel, melyekkel mindenkit megtréfált
s megénekelt. Ugyancsak megmutogatta harctéren
Irt verseit is. melyeknek szépségét s
Írójának tehetségét a fővárosi lapok azzal
ismerték el, hogy leközölték azokat. Utoljára
szeptember 13-án beszéltem vele. Vígan szivarozva
s nevetgélve csevegett mindenről.
Hosszú fekete szakált növesztett a szegény
.kl* fiskális". Ez délután volt. Este kimentünk >
az állásba — s hajnalban meghalt.
Csalás Rauscbenberaer Dv. fetügyetö
nevével. Tegnap délután egy Javakorbeli,
jobbfajta Iparosklnézésű férfi ment be Orüníeld
Márknak a Centrál-szállóban levő ruhakereskedésébe
és egy németül Irt levelet adott
át, melyben Rauschenberger Adolf Dv. felügyelőnek,
a nagykanizsai vasúti osztálymérnökiég
főnökének aláírásával az állott, hogy
a levél átadójának adjanak egy 70—90 korona
értékű lódenkabátot A magát Helmter
pátyamesternek nevező Idegen megkapta á
kabátot, de gyors távozásával mégis magára
vonta Grünfeld Márkné gyanakodását, akt
utánaküldte az inait. A gyanú alaposnak bizonyult,
a „pályamester" a Zrínyi Miklós-utcába
térve, ott a kabátot kipakolta a csomagból
s a papírt eldobva, azt m3gára öltölte.
Midőn pedig e pillavatbari észrevette,
hogy az Inas figyeli, futásnak iramodva a
Király-utcában eltűnt. Nyilvánvalóvá lett a
csalás, amit Rauschenberger felügyelő is megerősített.
A rendőrkapitányság, melyet Grűnfeldné
nyomban értesített az esetről, hamarosan
megállapította, hogy a szélhámos a fenti
módon szerzett télikabátot több helyen
próbálta értékesíteni, mígnem áz utcán valakinek
20 koronáért eladta. A csalóra a személyleírás
alapján hajnaltájban egyik éjjeli
kávéházban akadtak rá meglehetősen Illumlnált
állapotban. A 20 korona java részét már
elitta. Gábrielt Ottó, hivatalától megfosztott
állomáslcezelőnek vallja magát, de azt nem
mondta meg, honnét jött Kanizsára. Holnap a
rendőrkapitányságról átkísérik az ügyészség,
fogházába.
fl temetkezési egylet rekviemje. Az
Első Nagykanizsai Temetkezési Egylet halottak
napján, november hó 2-án délelőtt fél 9
órakor elhunyt tagjaiért a szentferencrendiek
templomában nagy gyászmisét tarttat, melyre
ezúton hivja meg az egylet tagjait az Elnökség.
Főgimnázium, főreáliskola és női kereskedelmi
tanfolyam tárgyaiból magántanulókat
előkészit Rácz Lajos lanár. Ugyanott gépl/dstanfolyam.
Cim: Csengeri-ut 1. sz. II. emelel.
Sertés zsirt tiszta jó minőségben
m i n d e n n r c n n y i s M veszünk
Síréin és Klem ifoípKtmlzia.
i • " \' ) t t ; 23:
Naponta előadás
Uránia MOZOOK,l,\'-PALOTA Rozgonyt-ut 4. T«Uf»ad$9
Október 27.2S-án, szerdán-csűtOrtökOu,
Éjjeli kaland
Artista dráma 3 felvonásban. Április Ri5ö55zony
Vigjáték felvonásban.
E i k o hét, aktuális hadi tudósító.
Polldor mint vigözvegy, humoros,
Előadások hétköznapokon 0 i* 9 órakor,
vasár- is ünnepnapon 3, 5, 7, 9 órakor.
Szarvas szálloda
épületében, szép
ü z l e t Helyiséé
november 1-től
kiadó
m m : fElDHAHK JÓZSEF Uttáúl.
>.-•..•••:•;«.<ft^jmwkv^:•• ••»•
>z Elek-udvarban
raéí csnK k i t n a p
íü kapható az olcsó tfö
portelán edény
Felelős szerkesztő: GQrtler István.
CÍMRE ÜGYELNI TESSÉK! mert csakis «
Kazinczy (Vasutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL műórás
és látszerész uj Dzlete, ahol kitűnő
hadlemlék-órák Is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít,,—
Egy jó házból való fiu
Könyvkötő
tanoncnak felvétetik
a Gutenberg
nyomdában. •
•S^LM.. YCMRWMM M * a
a I
Vonalozó intézet i Üzletikönyv gyár
NAGYKANIZSA
CSENGERY-UT 7. SZÁM.
* - •
Minden legkisebb riyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Saját gyártmányú üzleti könyvek
minden nagyságban kaphatók.
Sürgönyeim:
Gutenbergnyomda.
41. számú
Telefon interurbán.
HÍRLAP" Miit l
hirdetéseket jutányosán felvesz.
Nyomatott a kiadótulajdonosnál Gutcnbcrjj-nyomda (Münz és Ooldbcrger) Nagykanlraa.
III. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. október 29. pőntek 247. szám
társadalmi és közgazdasági napilap.
«IMI«»t*ii 4rnk| H*iyb«a háxfcox hordva I bóra 1 K.
Mánr 6 fillér Vidékre, potMn . . 1 hóra 1-W K.
Nylltlér t i l>Jrdt»6**k mcgAlliipItott Arak »xarloL
AJapUoUa:
Pr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatalt Outertb«rg-nyonida Caengcry-ot 7. szán.
T«l«loat Szerkesztőség 41. Kiadóhivatal 41,
A HDSyhnnlzsdi BnnReayesület
= Részuényttaúg =
mint hivatalos aláírási hely
n z ptfőmentes 111.6°/o-os
magyar nemzeti
hadife5lc©5nref
eredeti feltételek mellett Jegyzéseket
elfogad és a Jegyzések
megkönnyítésére
ilssí I n i t n•l l•i tl siflas• e lalemt mi t
A uilúfihlstória
végtelen forgatagában csak tnuló pillanat
az a tizenöt hónap, amelyet halálos
küzdelemben harcolt végig a világ;
mégis ezer esztendő alig halmozhat föl
annyi ragyogó alakot, mint amennyit ez
az ötnegyed év hozott, És most dél
felöl ujabb név csendül felénk. Bojadjeíf
tábornok hadserege — mondják a
hivatalos jelenlések - - áttört a Tlmokon,
Bojadjeif itt vagy amott támad,
Bojadjeff megverte a szerbeket. — Tegnap
még senki sem tudta, ki áll a vad
viharként előretörő bolgár hadsereg
élén, ma minden kávéházban Bojadjeffről
beszélnek, boldog bizalommal tekintenek
ismeretlen alakja felé és szinte
kéjesen ismételgetik a szláv csengésű
nevet százszor is: Bojadjeff, Bojadjeff,
Bojadjeff.
Mert eddig sötéten és vigasztalanul
hangzottak számunkra a szláv nevek:
orvul gyilkoló fanatikusok, ármányos és
sima politikusok, embertelen hadvezérek,
vérünkre és országunkra éhes nagyurak
alakja elevenedett meg nyomukban. Sőt
volt egy hazulról kiebrudált, megtagadott
bolgár is, aki ellenségeink végtelen
táborába állott. Radko Dimitrievről szól
az ének, \'aki mig hazája igaz ügyéért
küzdött, mig mögötte állott a tiszta és
szent bolgár lelkesedés, a legnagyobb
bolgár hadvezér volt. Napoleonhoz hasonlították
és neve dlc«őségcsen hangzott
a bolgár határokon tul. Mikor
azonban orosz zsoldba állott, a becsülettel
együtt elhagyta a szerencséje,
hadvezető zsenije és most, oly sok kudarc
után, a feledésbe és szégyenbe
merült neve.
Csodálatos végzet nehezedik arra a
táborra, amely a végjltéleti fekete serege
ként áll velünk szemben. Részükön az
ármány, orgyilkos tőr, bomba, a megvesztegetés,
a terror, rut önérdek, irigy- átok. Ellenségeink végzete miatt buknak
ség, halálos gyűlölet, részünkön csak a le ájultan az olasz anyák, ezért kell
becsület és katonáink fegyverei. Aki halálra morzsolódni a szerb hadseregmelléjük
sorakozik, annak feje fölött nek. Törökország dicsősége föltámadt \\
megjelenik a halál angyala és a sötét virrad Nagy-Bulgária hajnala.
Hz uj balkáni báboru.
= fl Magyar Távirati Iroda és flz Est mai, táviratai. —
A szerbek körülzárása.
Előnyomulásunk a szandzsákban.
Lugano. A „Stampa" jelenti Cetinjéből:
A boszniai osztrák-magyar
8«regek, melyek néhány nappal
ezelőtt a szerb-montenegrói határszögletnél,
Visegrád táján kezdettek
óriási erejű offenzívát Szerbia ellen,
délkelet felé tartanak és a novlpaiárl
szandzsákban törnek előre.
Ezzel egyldöben a bolgárok délről
Prizren, Üszkflb és Kumanovo
felöl MItrovica Irányában északnyugatra
törnek előre, hogy a két
szövetséges hadsereg Szerbia és
Montenegro határvonalában egyesülve
a szerb haderőnek Montenegróba
való visszavonulását elvágja.
(A novlpazárl ízandzsák, mely Boszniának
1878-ban történt okkupálásától
1912-ig, az annexióig osztrák-magyar
katonai kormányzat alatt állott, a szerbmontenegrót
határ mentében húzódik és
teljesen a két ország közé ékelődik.
Annak elfoglalása teljessé tenné a szerb
hadsereg katasztrófáját, mert az Albániának
északkeleti határszögletében lévő
Prlzrennek bolgár kézre jutásával (amit
tegnap jelentettünk) a szerb visszavonulásnak
Albánia felé való lehetősége már
elzáratott és ha Igaz a „Stampa" híre,
Ugy Szerbiának és a szerb hadseregnek
teljes körülzárása és annak nyomában
ezek teljes katasztrófája a legrövidebb
Idő problémája lehet csupán. A szerk.)
Uj bolgár győzelmek,
Szófia. A Bolgár Távirati Iroda hivatalosan
jelenti: A Timok völgyében és
a Pirottól lefelé operáló bolgár hadseregek
négy napi elkeseredett harcok
után az egész fronton diadalt arattak a
makacsul védekező szerbeken, kik mindenütt
rohamos visszavonulásban vannak.
A nyugati irányban menekülő szerbeket
a bolgár csapatok üldözik. Tegnap 16
ágyút és rengeteg muníciót zsákmányoltak.
Pirotban és a bolgárok áltál
elfoglalt többi határszéli városokban
a bevonuló bolgárokat mindenütt örömrivalgással\'
fogadták. A Délszerbiában
Valandovo -irányából Csepelbalkinlg
előnyomult francia csapatokat is megverték
tegnap a bolgárok és azok nagy
veszteségekkel voltak kénytelenek visszavonulni.
A boííór föuezér nyliatbozata.
Szófia. Zsekow, a bolgár haderők fővezére
azt a kijelentést tette Az Estnek
a bolgár főhadiszálláson lévő tudósítója
Adorján Andor előtt, hogy az eddig
elért eredménnyel nagyon meg van elégedve.
Minden a megállapított haditerv
szerint megy előre és eddig a terv
minden részlete megvalósíttatott.
Görögország
törhetetlenül semleges.
Athén. Zaimisz görög miniszterelnök
tegnap délután az athéni
antantkövetek előtt kijelentette, hogy
Görögország a háború végéig ragaszkodik
semlegességének megőrzéséhez
. A göiög vezérkar Szalonlkibe
helyezte át székhelyét,
Flottatámás Várna ellen.
Egy orosz hydroplán pusztulása.
Szófia. Tegnapelőtt 20 egységből
álló orosz flotta támadást Intézett Várna
ellen. Az orosz hadihajók hevesen lőtték
a varost és a kikötőt és három hydroplán
is dobott ezekre bombákat. A támadásnak
Várnában 9 áldozata van. A bolgár
partvédők egyik repülőgépet lelőtték.
A román-orosz
határt erősitik.
Bukarest. Az onsz-romún batir mentén,
agy a Pruth. mint a Duna vonalon lázasan
dolgoznak a hatúrerődltéseken. A romín
hadvezetőség Galatznól kél hadtest koncentrált
nehéz lBzérséggel, hogy minden eszközzel
megvédje Romőnla semlegességét.
Orosz előkészületek.
Stockholm. Szenlpétervárról jelentik,
hogy Odesszában és Btsszarábiában
60,000 főnyi orosz sereget koncentráltak,
melyek várják a. lelet a Bulgária
elleni indulásra.
oldal. ZALAI HRLAP 1M5 október 29.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér: Cartorysknál küzdő
szövetséges csapatok tegnap rohammal vették
be Rudka falut. Északkeleten egyéb uj.
ság nincsen.
* Olasz hadszintér: Az Isonzó harcvonalon
az ellensíg tüzérségének tüzelése tegoap újra
élénkebb volt. Az olasz harmadik hadsereg a
Doberdó-fensik elleni támadásait eddig nem.
ujitotta meg, ellenben az északon hozzá csatlakozó
második hadsereg erős állásaink -elten
hasztalan erőfeszítését több cselben folytatta.
Ezenfelül egy egy további hadsereg a Dolomit
harcvonalat és Déltirolt támadta. Col di
Lana előtt tegnap délután az olaszok hat rohama
omlott össze. Hasonlóképp meghiúsultak
az ellenségnek a Tre Sassi Fancs hadállás
és a Travemuzes völgy északi kijárata
ellen intézett kisebb támadásai. A Flitsch körül
a védő csapatok a Javorcek nyugati lejtőjén
egy támadást akadályainkon véresen
visszavertek. Az ellenség egy, az est folya-
• mán Selótól északra fekvó terület ellen intézett
támadása Is összeomlott. Kanaleiől
északra meghiusitotluk az olaszok átkelési
kísérleteit. A görzi hidíő újra nehéz tüz alatt
ált. Az ellenségnek egy a Monté Saboslnó
ellen Intézett elszigetelt támadása teljesen
meghiusult. Több, a Monté San Micheletől
északra fekvő terepszakasz elíeni előrenyomuló
olasz zászlóalj kénytelen volt tüzérségünk
és a gépfegyvereink tüzében fedezékeibe
visszavonulni.
Délkeleti hadszintér: Visegrádtól keletre
előrenyomuló cs. és kir. csapatok az ellenséget
a Karaula Balván mindkét partján a határon
tul vetették vissza. Egy moritenegról
dandárnak szárnyaink ellen oldalról intézett
két ellentámadását visszavertük. Kövess tábornok
hadseregének osztrák-magyar csapatokból
álló jobb szárnya a Kolubara felső
folyásán széles harcvonalon átkelt. Ettől keletre
ugyanabban a vonalban osztrák-magyar
oszlopok a topola—kragujeváci ut mindkét
oldalán nyomulnak elő. Gallwitz tábornok
hadserege elérte a Lapovo vasútállomástól
nyugatra fekvő területet és nehéz harcok közt
elűzte az ellenséget a Svilajnactól délre és
délkeletre fekvő magaslatokról. A bolgár első
hadsereg bevette Zajecárt és Knyazevácot és
eredményesen harcol a Timok balpartján levő
magaslatokon. Knyazevácban négy löveget és
hat lőszeikocsil zsákmányoltak.
Höfer altábornagy.
A németek és bolgárok hurcol.
Berlin. A nagyíöhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: Lényeges esemény nem
történt.
Keleti hadszíntér; Hindenburg tábornagy
hadcsoportja: Garbunowka helységtől északkeletre
uj előretörésünket af orosz támadásokkal
szemben megtartottuk. A szaszali temető
újra a mienk. Két tisztet, 450 főnyi legénységet
fogtunk el. Qarbunowkától délre
tüzérségi tüzünW miatt egy ellenséges támadás
nem fejlődhetett ki. Lipót bajor herceg tábornagy
hadcsoporlja: Schescherssynál (a
Njeineu mentén, Nowo-Grodektől északkeletre)
meghiusult egy erős orosz támadás.
Linsingen tábornok hadcsoportja: Cartorysktól
nyugatra Rudkát elfoglaltuk.
Balkánt hadszintér: Kövess és Gallwitz
tábornokok hadseregei tovább haladnak előre.
Gallwitz tábornok hadserege október 23 óta
2033 szerbet elfogott és több gépfegyvert
zsákmányolt. Bojadjieff tábornok hadserege
elfoglalta Zajecárt. Knyazeváctól északra a
Timokot széles arcvonalon átlépték. Knyazevác
a bolgárok birtokában van. Több ágyút
zsákmányoltak. A Drcnova-Glava magaslatát
(Pirottol 25 kilométernyire északnyugatra)
megszállták.
Sofia. A Bolgár távirati ügynökség jelenti:
Hosszú, véres harc árán a bolgárok elfoglalták
Pirotot, ahova ma bevonultak a győzelmes
hadak. A bolgár hadsereg megteremtette
az összeköttetést az osztrák-magyar és német
hadsereggel.
A miniseterelnSkség sajtitstíúly
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság
Nagykanizsán
mint a m. klr. Pénzügymtnlster által
— kijelölt hivatalom aláírási hely —
elfogad jegyzéseket
a 6%-os III. fiadikolcsonre
eredeti feltételek mellett.
A jegyzés céljaira 10% készpénz
lefizetése ellenében, 907o kölcsönt
ad az intézet bárkinek 1—2 évi Időtartamra,
6% kamat mellett.
A városok és a drágaság
A polgármesteri memoranduma «
Kormányhoz*
— Saját tudósttónktól. —
Közöltük, hogy a magyar városok polgármesterei
mintegy két héttel ezelőtt ülést tartottak
Budapesten, ahol a drágaság ellen
teendő Intézkedések dolgát beszélték meg. A
gyűlés megállapodásait, — mint illetékes helyről
közlik velünk, most memorandumba foglalták
ós azt a kongresszus vezetősége az
összes magyarországi városok nevében a
legközelebbi napokban küldöttségileg adja át
a kormánynak. A fölterjesztés fonlosabb
pontjai ezek:
A hadsereg élelmiszükségletének biztosítására
a kormány állítson föl közérdekű központot.
Ugyanezen beszerzési központ lássa
el a városokat is ctsfirendü • élelmicikkekkel.
E központ szükség esetére a maximális áron
való rekvirálási jogával is fölruházandó lenne.
Mivel a haditermény részvénytársaság utóbbi
időben nagyobb mennyiségű gabona szállítását
elvállalni vonakodik, a városok kérik a
rekvirálás elrendelését.
A kormány támogassa a városokat azon
törekvésükben, hogy lakósságuk részére sertést
hizlaljanak s evégből szükséges árpát,
tengerit részükre elsősorban biztosítsa.
A városok tejjet való ellátásának biztosítása
végett hozasson a kormány a semleges
államokból nagyobbszámn fejősteheneket s
ezeket a nagyobb gazdák között osztassa
szét. Egyszersmind a tejért a termelő által
követelhető legmagasabb árat is mielőbb
állapítsa meg.
A tojáshiányra és drágaságra való tekintettel
tiltsa meg a Nemetországba való tojáskivitelt
és intézkedjék akként, hogy a megszállott
vidékekről a tojás elszállítható legyen.
Tétesse már most tanulmány tárgyává^ a
kormány, hogy mik azon mezőgazdasági termények,
amelyekben legnagyobb hiány mutatkozik
(zöldségfélék, főzelékek) s rendelje el,
hogy minden termelő köteles legyen ezen
terményekből bizonyos mennyiséget termelni,
miként ezt Németország a zabra nézve elrendelte.
A kormány a fontosabb élelmicikkek, valamint
a fontosabb háztartási cikkek legmagasabb
árait országosan és valamennyi cikkre
nézve egyszerre mielőbb állapítsa meg és
pedig külön a termelőre és külön a nagykereskedőre,
mig a kisárusra nézve a helyi
ársza\'aás legyen irányadó.
Rendalje el a kormány a legmagasabb árral
megszabott cikkekre nézve a készpénzfizetés
ellenében vájó eladási kötelezettséget és
egyúttal a helyi hatóságokat hatalmazza föl
arra, hogy azoktól, akik az áru ekként való
eladására nem hajlandók, az árut hatósági
kényszer utján -átvehessék és az Illetőt megbüntethessék.
A kormány szabályozza az eddigi tapasztalatok
nlapjá* a bantető rendelkezéseket.
A közös vámterületre való tekintettel ugy
az ármegállapitó, mint a tiltó és a megtorló
rendelkezések hatályainak biztosítása végett
hasson oda a kormány, hogy hasonló rendszabályok
Ausztriában is életbelépjenek.
Történjenek oly Intézkedések, hogy a városok
közélelmezési tevékenységükben az államhatalom
részéről támogatásban részesüljenek.
Végül 3 közételmezésl ügyek állandó figyelemmel
kisérésére, tanulmányozására a kormány
teremtsen egy országos szervezetet.
HIREK.
Vaskeresztes 20-as bonvédszázadosok.
Legutóbb megemlékeztünk Bugsch Aladár
honvédalezredesnek, a harcoló 20-as honvédek
ezredparancsnokának I. osztályú vaskereszttel
való kitüntetéséről. Mint utólag értesülünk,
ugyanekkor, midőn a hős ezredparancsnokot
a legszebb és legértékesebb német
hadikitüntetéssel, a vaskereszttel dekorálták,
— az ezrednek két zászlóatjparancsnokát is
kitüntették az I. oszt vaskereszttel. A kitűntetett
zászlóaljparancsnokok Nagy Sándor és
Konkoly Jenő 20-as honvédszázadosok, akik
szintén aktiven részt vettek azoknak a gyönyörű
eredményeknek kivívásában, amiket a
nagykanizsai 20. honvédgyalogezred a német
hadsereggel való együttműködésben legutóbb
elért.
Gyászrovat. Hosszas szenvedés után ma
hajnalban elhunyt Nagykanizsán Schlosser
Károlyné szül. Koller Éva 42 éves koiában.
A megboldogult halálában Schlosser Károly
cs. klr. huszárőrmeiter, a nagykanizsai V.
számu lóavató bizottságnak 15 éven át volt
szolgálatvezető őrmestere nejét gyászolja. Temetése
holnap, szombat délután fél 5 órakor
lesz a köztemető halottasházából.
f i kanizsaiak ujrasorozása* Három nap
óta megint pántlikás kalapoktól tarkáilik a
kanizsai utcai és borizű kurjantásoktól hangos
a Polgári Egylet tája. Újra soroznak,
sőt „ujraioroznak", ahogy a duplán untauglichok
minap megkezdődött .bemutató
szemléjét a hivatalos írásokban is nevezik.
Több Ízben közöltük már, hogy november
hó 4-éig tart Nagykanizsán.a járásbsliek sorozása
és utána két napon át, 5-én és 6-án
a Nagykanizsa városban lakó állitásköteleseké.
Most ezt a két napot ís osztályozza a tegnap
megjelent polgármesteri hhrdetmény, mely a
következőket mondja: Pénteken, november
5-én kell a sorozótjizottság előtt megjelenniük
• »
1015. október 29. ZALAI HlRLAP 3 oldnl
a Nagykanizsán lakó és nagykanizsai illető*
ségli 1892-03-94. és 1878-1890. években
szülelett (21—23 és 25—37 éves) állilásköteleseknek,
— másnap, november 6-án, azaz
szombaton pedig ugyanezen évfolyamokbeiI
Nagykanizsán lakó mindazon állitásköteleseknek,
akik nem nagykanizsai illetőségűek, hanem
az oszlrák-magyar monarchia bármelyik
más községében vagy városában van illetőségük.
— A 19, 20, 24, továbbá a 38-42
éves unlaugllchok ujrasorozása. mint egyizbeti
már említettük, december hó folyamán lesz
megtartva.
Kétszáztlzenkét rendőri kihágás két
nap nlatt- Szép summa aktával szaporodott
tegnap és na a nagykanizsai rendőrkapitányság
tennivúlóinak tömege. Kétszáztixenkét kihágásról
szóló kisebb-nagyobb panasz érkezett
c két nap alatt a kapitánysághoz, mely
bizonyára néhány «:er korona pénzbüntetést
hoz össze ez ügyekből a rendetlenkedő kanizsaiak
terhére. A kétszáztizenkét kihágás
között a legkülömbözőbb tárgyú esetek foglaltatnak.
A piaci elővásárlási tilalom áthágásától
kezdve az állatkínzáson keresztül
egészen a törlőrongyoknak a járdákra való
kirázásáig minden elképzelhető szabálytalanság
benne foglaltatik, amit csak a kordát
nem tűrő városi lakósság elkövethet. Van
azonban vagy 50 egyforma feljelentés Is a
nagy csomó panasz között, amiket mind
Cslgaházy Antal városi erdőmester szállított a
kapitánysághoz. Az erdőrendőri kihágások
tömegéről szólnak e jelentések, melyek élénk
világítást vetnek a már-már katasztrófaszerü
tüzifahlányra. Mert azt talán mondani se kell,
hogy az erdőmester panaszainak 90 százalékában
falopásról van szó. Minden esztendőben
lopták a fát a város erdeiből, de amit e
téren ez évben már eddig elértünk, az valósággal
rekordszámba megy. Mint ahogy a
212 kihágás! akta is rekordot jelent a soha
meg nem álló rendőrségi taposómalomban.
Fejetlenség vagy Indolencia 7 Nap-nap
után érkeznek hozzánk panaszok arról, hogy
a balatonszentgyörgyi állomáson a Keszthely
felé közlekedő vicinális vonatok elindításával
nem várják be a Nagykanizsa felől érkező
vonatokat, ha azoknak csak a legkisebb késésük
Is van^. hanem gyakran egy-két perccel
előbb elindítják azokat, ugy hogy a kanizsai
vonat Balatonszentgyörgyön kiszálló utasainak
gyakran félnapig is várakoznlok kell, mig
Keszthely felé vonatot kapnak. Igy van ez
hetenként négyszer-ötször. Azt kérdezzük :
azért van-c a keszthelyi vicinális, hogy üresen
szaladgáljon a Balaton partján, vagy hogy
lebonyolítsa Balatonszentgyörgynek Keszthely—
Tapolca felé Irányuló forgalmát. S ez a
forgalom miből áll, talán a Balatonszentgyörgy
nevQ nádfödeies világváros lakósságának
utazó tömegeiből, vagy azokból-e, akik más
vonatokon (főleg Nagykanizsa felől) érkeznek
Balatonszentgyörgy állomásra. Nem tudjuk,
a fejetlenség-e ennek a lehetetlen állapotnak
okozója, vagy a balatonszentgyörgyi
vasutasok humoros hajlama, mely naponta
áprilisi tréfát járat az oda érkező kanizsai és
megyebeli utasok seregével. Talán\'akad valaki,
aki ezeken a tűrhetetlen állapotokon segíteni
fog.
M i l y e n lesz az Idei tél 7 A régiek Mártonnapkor
szokták megjósolni, hogy milyen lesz
a tél; a Márton ludjának a mellcsontjáról.
Amikor a hagyományos Mártonnapi ludpecsenyé!
elfogyasztották s kellő mennyiségű
ürmössel öblítették le a zsírosát, akkor a iud
mellcsontját szemügyre vették s ha sok (világos
foltot találtak rajta, .íz volt a jóslat,
hogy havas lesz a tél I Márton napja még
csak november hó 11-én lesz, de a mi saját
külön időjósunk, akinek jóslásai Mindig be
szoktak teljesedni, kivéve amikor nem, már
most megjósolta, hogy a közeledő tél túlságosan
havas lesz. Korán beállanak a havazások
s egész télen át havazni fog. Az egész télben
alig lesz pár derült, napsugaras, száraz hét.
Soha ennyire ttle nem volt a légkör csapadékkal,
mint az Idén. Nem képes kiderülni s
felhő nélkül csak egy hélig se maradhat me,;
az ég. Állandóan borul és esik.
Főgimnázium, főreáliskola és női kereskedelmi
tanfolyam tárgyaiból magántanulókat
előkészít Rdez Ijijos tanár. Ugyanott gépiidstanfolyam.
Cim: Csengeri-ut I. sz. 11. emelet.
Adományok a Jóléti Irodának. A nagykanizsai
Központi Jóléti Iródának külömböző
hadijótékonysági célokra legutóbb adakoztak :
A hadiárvák és özvegyek részére: A m. kir,
20. honvédgy-e. Konkoly százados által 160-—,
Szlgnltx főhadnagy, Kabica Olga által 50—,
Fatér Mihály 20—, Wellák János gyűjtése:
Ferenczy Oyula 6\'—, Wellák János 6\'—,
Barabás Kálmán 5—, Fehér Lijos 45Ó, Nagy
István 4-50, Pintér Sándor 4 50, Thury Ernő %
450, Böhm Ignác 4\'—, Janda Károly 2—,
Szántó Oyula 4-— kor. A háborúban meg-
. vakult katonák részére : Deutsch Vilmos 6\'—,
Székely Józsa 10-—, Miltényi Oyula 2 5 \' - ,
N. N. 5\'— koronát. A hadbavonultak családjai
segélyezésére: Ármuth Sándor és fia julius,
augusztus, szeptember hóra 15\'—, Kovács
Antal okt., nov. hóra 4\'—, Orosz Albartaé
szept., okt. hóra 6\'— kor. A rokkant katonák
részére: Miltényi Qyula 25 — kor. — Végül
a kárpáti falvak felépítésére: A nagykanizsai
V. sz. lógyüjtő bizottság tisztikara és legénysége
202 kor. 50 Iliiért.
fl dobánydrágitás hatása. Körülbelül
egy hónapja annak, hogy az uj, a jelentékenyen
emelt dohányárak élelbeléplek. Énnek
az egy hónapnak tapasztalataiból már érdemes
egy kis mérleget csinálni, miként vált
be a dohánydrágitás. Annak előrelátott következménye
volt, hogy a dohányfogyasztás
jelentékenyen csökkent. Az egyik legnagyobb
forgalmú kanizsai trafik tulajdonosától hatottuk,
hogy a dohány árának felemelése után
még sohasem tapasztalt méretű reakció állott
be. Volt nap, amikor a legnagyobb forgalmú
nagytőzsdében mindössze tizenegy doboz
purzicsán fogyott cl. Ennek nemcsak a vásárlók
passziv rezisztenciája az oka, hanem az is,
hogy az árftlemelést még idejekorán közzétették
s igy elég idő volt arra, hogy készletet
régi ároa lehessen beszerezni. De amilyen
mértékben csökkeni a dohány forgalma,
annyira növekedett a kész cigaretta iránt való
kereslet. Különösen a világos dohányfajtákból
való trafikcigarettát vásárolják azok, akik
\' eddig otthon töltöttek cigarettát, megnehezült
a hivatalokat járó cigaretta csempészek dolga
is, akik a nagy dohányár melleit már nem
adhalnaf olcsón „hamisított* cigarettát. A
dohányjövedék igazgatóságának véleménye
szerint a dohányfélék forgalmának csökkenése
nem lesz tartós. Mihelyt elfogynak a készletek,
megint normális mértékben fogják vásárolni
a dohányt.
Felelős szerkesztő: G ű r t l o r I s t v á n .
CÍMRE OOVELNI TESSÉK I mert csakis a
Kazinczy (Vasutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL mflórás
éS* látszerész uj üzlete, ahol kitűnő
hadlemlék-órák Is kapliatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert is látsxert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
Szarun szálloda épületében, szép üzlet helyiség november l-től
MT kiadó
Bővebbet: FELOHAHH JÓZSEF kavísnül.
N a p o n t a © S ö a d á s
I H — MOZOOKBP-PALOTA
u r & m a Rozgonyl-«t4. Telefon 350
Október 29. |30-án, péateken-stombatoa
Társadalmi dráma 4 felveaásbaw.
Hat PinkeHton
Detektív vaudvlle 2 felvonásba*.
HADI HÍRADÓ, aktaálls felvitelek.
SPALATÓ, természetes látkép.
Előadások hétköznapokon fl és 9 órakor,
|j vasár- ét ünnepnapon 3 , 5 , 7 , 0 órakor.
Egy jó házból való fiu
könyvkötő
tanoncnak - felvétetik
a Gutenberg
nyomdában. :
Tlsctelettet értesítem a mélyen tisztelt
höJgyközönséget és régi meghitt
vsvőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktárom
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a •legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
— felfrissítettem. —™—
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regcnhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirfl Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
= « = A legfinomabb áru{c! =*=-=
A legmegbízhatóbb olcsó árak!
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOltUjerSeMé.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
> Vunalozri intézet i Üzletikönyv gyár
C S E N G E R Y - U T 7 . S Z A I H
n *
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Saját gyártmányú üzleti könyvek
minden nagyságban kaphatók.
Sürgönyeim:
Gutenbergnyomda.
41. számu
Telefon interurbán.
fi! 1 1 1 99
Eper- hirdetésekei jutányosán felvesz.
Nyomatott a kiadótulajdonosnál Gutcnbcrjj-nyomda (Münz és Ooldbcrger) Nagykanlraa.
III. évfolyam. Nagykanizsa, 191Ő. október 30. szombat 248. szám
társadalmi és közgazdasági napilap.
•l«flK»f4*i ftraki h*yo«« tuü*«x horá»» 1 hóra I K.
Kctm —Lm o ftllér Vidékre, po«táa . . 1 bóra 1-90 K.
NylIMi/ o» hlsdttt«*k magAllapItott Arak szariot
AJapitotto:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal: Ontenbarg-nyonHla C*«acerr-«t 7. tzAm,
Teltfoa: SxorkesxtAiitf 41. KladóblTatal 41.
fl ílDSShnnlzjol BonhejyejDlet
= RÉszuénytúrsűsilg =
mint hivatalos aláírási hely
pz ptíúmentes 111.6%-os
m a g y a r n e m z e t i
h a d i k S I c e S n r e ,
eredeti feltételek mellett Jegyzéssket
elfogad és a jegyzések
megkönnyítésére
iltd Uiil cilleít aiaas ililimi init
goznak a világtragédia nagy fináléján a
Balkánon, mind bele vannak foglalva
ebbe a magyar nemzeti . karácsonyünnepbe.
Senkise akarjon külön ajándékot
küldeni a maga hősének, mert tudjuk
a tavalyi karácsonyról, hogy az
ilyen küldemény nehezen jut céljához a
karácsonyi postaforgalom százszorosan
megdagadt áradatában. A Hadsegélyxő
Hivatal és a Vörös Kereszt saját elmért
kéri a pénzbeli adományt, mert Így
mindenki egyszerre kapja meg. Nem
lesz panasz, zokszó és mellőzé j. A karácsonyi
nagy mü szervezői praktikusan
és okosan oldották meg a kérdést; egy
helyre terelik a jósziveket, egy helyre
gyűjtik az adományokat. A nagy központból
azután egyszene Indul útjára a
magyar lélek csodálatos kincsestára, a
pénzre váltott szeretet, aggódás, Jóság,
féltés, büszkeség, gondosság, a magyar
szivek minden nagyszerűsége,
H z u j b a l k á n i h á b o r u .
=t= n Magyar Távirati Iroda és Ha E«t mat táviratai. —
Hősők karácsonyfája.
Mindennap alázattal és büszkén vándorolnak
a magyar szivek a világ négy
táján ásott lövészárkokba, hódított országrészek
ismeretlen csatamezőire, mindenhova,
ahol magyar vitézség áll őrt,
ahol a mi fiaink, testvéreink testén akad
fönn az [életünk ellen esküdt népek
fegyvere. Van-e ember, kiben nem csap
fel a megindultság oltári lángja, ha
küzdő katonáinkra gondol? Van-e lélek,
mely illetetlen maradhat, odagondolva
szenvedő, harcoló, értünk, életünkért
és javunkért mindenüket feláldozó
magyarjaikra? A szeretet országútján
fog hömpölyögni az Idei karácsonykor
a nemzeti áldozatkészség karavánja,
megrakodva minden földi jóval
és ami több mindennél: magyar szívvel.
A honvédelmi minisztérium Hadsegélyző
Hivatala és a Vörös Kereszt szeretetadomány-
osztálya együttes iölhlvással
fordul a nemzethez, hogy minél hatalmasabbá
tegye az ország karácsonyi
áldoiásának megnyilatkozását.
Hangsúlyozza a fölhívás, hogy az
idei második, háborús karácsonyra jól
megkoncipiált egységes terv szerint kell
Intézni a szeretet művét. Nagy karácsonyi
testvériség lesz ez; —úgymond
— a magyar, az osztrák, a német, a
bolgár s a török, akik együttesen dol-
Sajtóhádiszállás: AZ osztrák-magyar
és német seregek óráról-órára mind közelebb
jutnak Kragujeváchoz. Előnyomulásunk
két irányból, Belgrád és Pozsarevác
felől történik, Gallwltz német
tábornok csapatai Moravába ömlő
Lapenlca folyása mentén törnek feltartóztathatlanul
előre Kragujevác felé,
melyet a másik oldalról Kövess táborr
nok csapatai az Arangyelovác-kragujevácl
országút keleti és nyugati oldalán
közelítenek meg. A közvetlenül
Kragu/evác elleni támadás a ielek szerint
valószínűleg már holnap megkezdődik.
A szerbek terve.
Berlin. A szerb hadvezetőség terve
az, hogy mindaddig a legnagyobb erőfeszítések
árán is ellentállanak az összes
támadásoknak, mlg a nekik újból nyomatékosan
megígért antantsegitség megérkezik.
AZ északon küzdő szerbek
visszavonulási vonalául Montenegró, a
macedóniai szerb csapatok visszavonulási
iránya gyanánt pedig Monasztlron
át Albánia van megállapítva, mely irányokból
a szerb hadsereg a tenger
felől máig is élelmeztetett.
Ostromállapot Üszkübben.
Genf. A Petit Párisién jelenti Szalonikiből:
A bolgár hadvezetőség Üszkübben
elrendilte az ostromállapotot.
Lesz-e antant^eM ?
Londonban elkésettnek
tartlik a segítséget-
Rotterdam. Az angol felsőház tegnapi
ülésén lord Ashmed Martiev felszólalásában
annak a meggyőződésének adott
kifejezést, hogy mielőtt Szerbiának megfelelő
segítséget küldhetnének, Szerbia
végzete már be fog teljesedni, Szerbia
részére most már nem marad más hátra,
mint hogy szemébe nézzen az igazságnak.
Szalonikiben
folyik a csapatszállitás
Athén. Szalonikiben minden ellenkező
híresztelés dacára mindegyre
tart az antantcsapatok klhajózása.
Az eddig kihajózott csapatok létszáma
már elérte a 70 ezret. Minthogy
a Szerbiába vezető vasut már
Ghevghellnél (közvetlenül a görög-
»zerb határnál) a bolgárok kezén
van, a csapatoknak gyalog kell
megklsérelniök a Szerbiába való
jutást.
Az olasz sajtó követeli
az olasz segítségnyujtást.
Lugano. A Giornale d\'ltalla az antant
nevében követeli, hogy Olaszország
legalább 5o,ooo embert küldjön a szorongatott
Szerbia segítségére. A barbár
németeknek a Földközi tenger felé való
AIII. Nemzeti Hadi-kölcsönre
a magy. klr. pénzügyminisztérium által közzétett eredeti aláírási feltételek mellett
mint hivatalos
a l á i r á s i hely
BUjT* jegyzéseket elfogad.
1
a Festi Maovar Imié Imi Bank nanykanizsai fokja
A Jegyzések megKönnyltésére a bankfiók magas kölcsönöket nyiüt rendkívül előnyős lelíéielek mellttt.
2. Oldal. • ZALAI HRLAP ISIS. októbtr 30.
előretörését megakadályozni, — irja a
római lap — az antantállamok exisztenciáiis
érd;kc.
Semleges kormány lesz
Romániában,
v
Rotterdam. A londoni Daily Telegraf
jelenti. A romániai kormányválság akuttá
vált, de az uj kormány nem lesz németbarát,
hanem Bratianu marad a kormányerők;
aki a kabinetet semlegesekkel
egészíti ki.
A franciák pusztulása
Szerbiában,
Szófia. A bolgár csapatoknak Valandovóban
a francia csapatokkal val$
minapi véres ütközetéről Adorján Andor
ezeket jelenti Az Estnek:
A francia csapatok meglehetősen
hiányosan voltak felszerelve, de meglepő
szívóssággal harcoltak. A lefolyt ütközet
borzalmasan véres volt és abban a
megfutamodott franciák rettentő nagy
veszteségeket szenvedtek.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos) •
Orosz hadszintér; Ujabb esemény nem
történt.
Olasz hadszintér: A második és harmadik
oltsz hadsereg tegnap teljes erővel újból
megkezdte az általános támadást. Ezzel a
csata az egész tengermelléki harcvonalon ismét
mrglndult. A gyalogsági támadásokat
tüzérségi előkészítő tüz előzte meg, amely
több szakasz ellen dobpergésszerü tüzelésig
fokozódott és különösen a görtl hídfő ellen
még soha sem tapasztalt hevességet ért el.
Azonban sem a tüzérségi tüz, sem a rákövetkező
rohamok nem vollak képesek csapatainkat
megingatni. Az egész harcvonalon ismételten
véresen visszavetették az ellenséget és
kiyétel nélkül megtartották keresztül-kasul lőtt
állásaikat. Mihelyt itt, vagy amolt behatolt
valamely árokrészbe az ellenség, haladéktalanul
ellentámadásunkkal" ismét eltávolítottuk.
A nehéz napot, amely az olaszok teljes kudarcával
végződött, nyugodtabb éj tfáltottá
fej. A Dolomit harcvonalon Is nem csökkenő
hevességgel tart az ellenség fámadó tevékenysége.
Egyik olasz repülő a miramarei kastélyra
bombákat dobott.
Délkeleti hadszintér:\'• A Visegrádtól délkeletre
fellépő montenegrói zászlóaljakat Drinskonál
és Suha Goránál megvertük. Kövess
tábornok hadseregének német hadosztályai
Rudnlk vidékére nyomultak előre. Ennek a
hadseregnek osztrák-magyar csapatai támadásuk
közben a Raca legfelső folyása mentén
harántirányban vágtak keresztül és a tartós
esőzéstői majdnem járhatatlanná lelt lapályokon
az ellenséget elkeseredett harcokban elűzték
a Curnlskó magaslatról. E rohammal
elfoglaltak a Cumic templomot és a falut.
Oallwitz tábornok hadserege Lapovónál átkelt
a Lepenlcán és Swilajnactól délkeletre
tovább nyomult előre. A bolgár első hadsereg
elfoglalta Pirotot. Az ellenség az egész
arcvonaluk, előtt megkezdte a visszavonulást
. Höfer altábornagy.
MljHk í i M M M !
M t a É a M M 1
A németek é5 boisőrok harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér:. Az arcvonal egyes
pontjain élénk tlzérségi tevékenység, akns és
kézigránátharc volt. Lényeges esemény nem
történt.
Kdeti hadszintér: A,helyzet mindenütt változatlan.
Balkáni hadszintér: Drlnskonál (Visegrádtól
délre) visszavertük az ellenséget. Ettől
keletre pedig a haláron tul szorítottuk vissza.
A slavkovlce—rudnlk—cumic—batlclna mindkét
oldalán rohammal elfoglaltuk az ellenség
állását. Több mint 1300 szerbet elfogtunk.
Bojadjeff tábornok hadseregének arcvonala
eiött az ellenség hátrál. A hadsereg üldözi.
A miniszterelnökség sajtétsztily*.
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság
Nagykanizsán
mint a m. klr. Pénzügymlnlster áltat
- kijelölt hivatalos aláírási hely -
elfogad jegyzéseket
a 6%-os III. t i a t t i i r e eredeti feltételek mellett.
A jegyzés céljaira 10% készpénz
lefizetése ellenében, 90% kölcsönt
ad az intézet bárkinek 1—2 évi Időtartamra,
6% kamat mellett.
A kanizsai közkorház
uj szervezete. — A kórház! bizottság
ölése. — Tífuszjárvány Nagykanizsán.
— Szükséges a közkórház
további kibővítése.
— Saját tudósítónktól. —
Röviden megemlekeztünk már arról, hogy
dr. Szekeres József, Nagykanizsa város közkórházának
igazgató főorvosa azzal a s ürgős
javaslattal fordult a városi tanácshoz, hogy a
városi közkórhátat két .alosztályra keli szétosztani,
hogy az továbbra Is kifogástalanal
megfelelhespen a háború óta jelentékenyen
fokozódott feladatának. Már régi fogyatékossága
volt a kanizsai közkórháznak, hogy ott
egymás hegyén-hitán volt sebészet, szülészet.
szemészet, belgyógyászat, s éppen csak
néhány regályos beteg részére volt külön
épüiete annak. Azok a nagyarányú építkezések,
amik a háború óla a közkórház kibővítése
gyanánt folytak, végre olyan nagy tömeg
beteg befogadására kvalifikálták a köxkórkázat,
hogy az egyetlen egy közös osztály keretében
tovább fentartható nem volt, másrészt
pedig lehetővé telték azt Is, hogy a közkórház
nagyszámú polgári és katonai betegei a
betegségek szerint helyeztessenek külön csoportokba,
ami már egymagában annyit jelent,
hogy a közkórhái osztályokra decentralizáltatok.
A városi tanács haladéktalanul intézkedett
az igazgató főorvos javaslatára nézve, aminek
jele, hogy a minap már a közkórházi bizottság
Is foglalkozott azzal. Ezen az ülésen
effektuálta a bizottság a nagykanizsai közkórhárnak
a belügyminiszter állal jóváhagyott
alapszabályok szerint két főosztályra való beosztását,
melyek: a sebészeti osztály és a
belgyógyászati és szülészeti osztály. A sfbéfzetl
osztály vezető orvosa a közkórház igazgatója,
dr. Szekeret József, aki mltői képesítéssel
bír, arai törvényes előfeltétele a» sebészeti
osztály vezetésének. A közkórház másik
osztályának, a belgyógyászatnak t a szülészetnek
vezetője a kórház uj főorvosa, dr.
Szabó Zsidmond lesz, aki már 29 év óta
helyettes igazgatója a közkórháznak s aki e
helyettesi tisztséget az Igazgató távollétében
ugy az adminisztrációban, mint a műtőasztalnál
továbbra Is viselni fpgjj. Arol még e
ponthoz tartozik, »7 egyelőre csak papíron
létesült s ez az, hojpr wlndkét osztályon egyegy
bennlakó segédorvos fog szolgálatot teljesíteni,
akinek állását ez Idő szerint dr.
Pollák Ernő orvos tölti be.
, A kanizsai közkórháznak itt vázolt uj beosztása
folytán, ami most van jóváhagyás
végett az alispán elé terjesztve, — értesülésünk
szerint - a közkórházban mintegy
specializálódik a sebészet és a belgyógyászat,
ami nélkül a kanizsai közkórháznak semmi
lehetősége sem lett volna ahhoz, hogy valóban
modern Intézménnyé fejlődhessen. A* háború
elkerülhetetlenné, tehát Igy akadálytalanul
megvalósíthatóvá tette a közkórháznak az
eredeti bővítési progratnm izenni való megnagyobbitását.
Ami még bálra van, a két uj
kórházi épülethez még két épület létesltésp,
az már csak nagyobbá teszi a kanizsai közkórbázat,
de annak modernizálását már fokozni
nem fogja. Egyébként, hogy sürgős
szükség van a harmadik»uj közkórházi pavlllon
mihamirabb való megépítésére, azt Indokolja
az alátyb következő -szomorú eset.
, A 20 ágyas kanizsai közkórház zstifolva
van betegekkel és Nagykanizsán néhány hét
óta mindjobban terjedő tífusz, sőt talán túlzás
nélkül mondva: tífuszjárvány grasszál es
szedi mind nagyobb számban áldozatait. Nemrég
közöltük, hogy Nagykanizsán a Petőfi-ut
vége táján több tifuszeset fordult elő. A
tífusz eleinte egészen szórványosan mutatkozott,
de aztán más utcákra is kezdett átterjedni
s ma már a\' város minden részében
vaunak tifuszesetek. Az összes védekezés,
amit a tífusszal szemben kifejteni tudnak,
abban áll, hogy a megfertőzött kutakat lezárják.
Mintegy 30 tifuszesetet fedeztek fel
hat héten belül Nagykanizsán és e betegek
legnagyobb része az egyik újonnan épült
közkórházi pavillonban van elhelyezve. A
közkórházba azonban már egyetlen egy ujabb
seteg se helyezhető el, mert az teljesen zsúfolt.
Pedig a járvány, most már megállapítható,
terjedni fog és máris óriási gondot
okoz a közegészségügyi hatóságnak, hol fogják
az ujabb tifusz betegeket elkelyezni. Itt
csak egy segít: azonnal hozzáfogni a közkórházbővitésl
program további keresztülviteléhez
és legalább a harmadik uj ragályosbeteg
pavillonl a legsürgősebben megépíteni,
mert enélkül a kanizsai közkórház megint
csak ott lesz, ahol a háború előtt volt, midőn
azt csak a „nyomor és szenvedés* szállóigévé
vált elnevezésével lehetett jellemezni.
A nagykanizsai Izr. hitközség
óvadékképes pénzbeszedőt
kere*. Pályázók jelentkezhetnek
a hitközség titkári hivatalában.
1915. ektdber 30. ZALAI HIRLAP 3 oldal
HÍREK.
Nem volt szabályszerű!
— Párbaj a harctéren. —
Egy kaniisal származású tartalékos tiszt,
aki az olasz froston harcol, önnél egyik kanizsai
jóbaritjához Intézett levelében a következő,
szinte regénybe, vagy még inkább
talán balladába Illő történetet közli:
IJárom órai rettenetes gránát tűz után a
. századunkkal szembenálló ofasz csapatok
megmozdultak. Tudtuk, hogy rohamra jönnek,
te h i t nem lepett meg a talján vakmerőség.
Ax olasz ármádia egyik legkiválóbb zászlóaüa
áJlott velőnk szemben. Csupa tollas bersaglierek
voltak. Mikor már nekünk is meg
kellett mozdulni és az ellenség fogadtatására
kellett sietni, elóbb még hatalmas gépfegyvertflzzel
Odvözöltettem a rohanó tollasokat,
aztán:
— Előre 1
— Jobb kezemben kivont karddal, balban
töltött revolverrel vezényeltem századomat
rohamra. Mikor már 20 lépésre lehettünk az
ellenségtől, egyszerre kiugrott az olaszok sorából
egy magas, vékony alak. Egy szál
kard volt nála. Olasz tiszt volt. És mintha
valami pompás olasz vívóteremben lett volna,
egyenesen elém ugrott. 8—10 lépésre lehetett
tőlem és ott .állást" foglalt Kifogástalan vivó
állásban volt. Szabályszerű testtartással, hátra
tett balkarral, behajlitott térddel. Kardját
védöleg tartotta maga elé és várta a támadást.
Szerencsétlen talján, ez valószínűleg
meg volt bolondulva, vagy pedig togalma
sem volt a világháborúról. — Természetes,
hogy nem bocsátkoztam bele a pá/bajba már
csak azért sem, mert nem voltak segédeink,
hanem egyszerűen elintéztem balkézzel a fontos
ügyet. Egy jól irányzott revolve/lövéssel
leteritettem a vlvómestert. Mikor az ütközet
után összeszedtük a sebesülteket, ott volt
közlűk az olasz tiszt is. A kötöző helyen
találkoztam vele. Nem volt súlyos sebe, de
olyan szemrehányóan nézett rám, mintha azt
mondotta volna:
Nem volt szabályszerű. Ez a párbaj nem
volt igazságos.
Szegény talján. Vájjon mit csinált volna,
ha egy kiskanizsai legénnyel találkozott volna.
Vájjon a gyenge olasz penge megvédte volna
a koponyáját a puskatus halálos csapásától ?
Kitüntetett 20-as bonvédbadapród. A
harctérről érkezett hivatalos értesítés szerint
a hadvezetőség Stelner Kálmán 20-as honvédhadapródot,
Stelner Ármin nagykanizsai pékmester
legidősebb fiát, aki a polgári életben
Budapesten magánhivatalnok volt, az ellenséggel
szemben való vitéz magatartásáért a
minap a II. oszt. ezüst vitézségi érepimel
tüntette ki. Stelner péknek összesen négy fia
teljesit katonai szolpálfttot, kik közül már
kettő a harctéren van.
Mit produkált eddig a Központi Jóléti
Iroda? Nem lehet számokban kifejezni azt az
óriási munkát, axiit a hadsegélyezés állami
feladatainak lebonyolításában a nagykanizsai
Központi Jóléti Iroda a háboru ötnegyed esztendeje
alatt kifejtett. Habár nem. Ismeretlenek
előttünk azok a pénzösszegek, amik a
Jóléti Irodán keresetül az állami kasszából a
hadbavonultak hozzátartozóinak, özvegyeinek
és árváinak, valamint ujabban a háboru nyomorékjainak
kezéhez jutottak, a nagy munka
azonban nem e kifizetések eszközlésében,
hariem az ezzel járó, rendkívüli türelmet és
Igaz emberi szivet Igénylő adminisztrációban
jutott kifejezésre. Külön, hangsúlyozott figyelmet
érdemelnek azok a gyönyörű, izátpokban
kifejezett eredmények, amik a Jóléti Irodának
társadalmi téren kifejtett nagyszabású
tevékenységéről nyújtanak Igaz elismerést parancsoló
Impozáns képet. Minden kommentár
helyett önmaguktól beszélnek etek a számok,
mefyek sorra itt következnek:
A Központi Jóléti Iroda a hadbavonultak
családtagjainak segélyezésére 30,507 K 59 f.
készpénzt és 1204 K 26 f. értékű természetbeni
adományt, összesen 31711 K 85 fillért
gyűjtött. Hadsegélyezés céljára 32263 K 66 f.
készpénzt, természetbeni adományt pedig
23492 K 40 fillér értékben összesen 56755 K
C6 fillért gyűjtött. Ezenkívül gyűjtést eszközölt
a Vörös Kereszt részére 9107 K 24 f. és
a helybeli hősök síremlékére 7204 K 69 f.
összegben, végül a Vörös Félhold részére
518 K 84 fillérnyl eredménnyel. Mindez 105,297
K 68 fillér összegnek felel meg, ami a hírneves
kanizsai közöny mellé áltitva valóban
piramldálls eredménynek nevezhető.
Oy&szrovat. Ma éjfélkor hosszas szenvedés
után elhunyt Nagykanizsán Kaufmann
Mórné szül. Guttmann Johanaa 67 éves korában.
A megboldogult halálában Kaufmann
M$r, a Korona szállóban lévő dohánytőzsde
évtltedeken át volt tulajdonosa feleségét
Kitinjeid Ignáené pedig édesanyját veszítette
el. Temetése holnap, vasárnap délután 3
órakor lesz * KIsfaludi-utca 12. számu hizbóL
Befizetések elhalasztása. A Nagykanizsai
Takarékpénztár által álapltott önsegélyző
Szövetkezetnél a november hó 1-ére (hétfőre)
esó bellzetéseX az ünnep miatt november hó
5-én, azaz: pénteken délelőtt tartatnak meg.
Hadsegélyző hangverseny * Centrálban.
A 12. Landwehrezred zenekara ma este a
CentráJ kávéházban uj műsorral Ismét nagy
katonahangversenyt tart a Központi Jóléti
Iroda hadsegélyezési céljaira.
Ui iparengedélyek. A városi tanácsnak
tegnap tartott rendes heti tanácsülésében
Iparlgazolványokat adtak ki a következő
nagykanizsai lakósoknak: Stern Dávidod szül.
Singer Karollnnak és özv. Straszbergtr Oyuláné
szüL Löbl Teréznek élelmiszerkereskedések
nyitására, DOllesbach Péterné szül. Nagy
Áznának porcellánkereskedés és Scherz Jenőnek
fagyu és bélkereskedés gyakorlására.
Katonalovakat kérnek a kanizsai gazdák.
A kiskanizsai gazdák az utóbbi időben azzal
a mind gyakrabban megismétlődő panasszal
fordultak Nagykanizsa város tanácsához, hogy
az Igavonó állatokban való nagy hiány következtében
az őszi vetési munkálatokat nem
képesek elvégezni s ezért néhány hétre megfelelő
számu kincstári lónak részükre való
kleszközlését kérelmezték. A tanács meggyőződött
a panaszok aggasztó valódiságáról.
Tényleg, a kanizsai határban a lóállomány
nagy részének hadiszolgálatra való bevonása
és a kedvezőtlen Időjárás miatt az őszi szántási
és vetési munkálatoknak csak kis része
volt elvégezhető. Ezért a tanács azzal a kéréssel
fordult a pozsonyi katonai parancsnoksághoz,
hogy a kanizsai gazdaközönség részére
mintegy 3 heti időtartamra legalább 30
pár lovat bocsásson rendelkezésre, mert csak
igy remélhető hogy valóban minden be lesz
vetve.
Nagykanizsa és a hadikölcsön. Ma járt
le a harmadik hadikölcsön jegyzésére kiirt
időszak első szakasza (amelyben egy 100
koronás kötvény ára 97 korona 10 fillér vqlt),
ami az utóbbi napokban fokozott buzgóságot
Idézett elő a kölcsönjegyzők körében. Uj
lendületet nyert ai utolsó két nap alatt Nagykanizsán
Is a hadlkölcsönjegyzés. Lzt mumtja .
az az érdekes jegyzési lista is, ami a H>itl
Magyar Kereskedelmi Jiank nagykanizsai fiókfánál
e napokban eszk$**Jt jegyzésekről szó),
8 amely, itt következik: v*etch Samu, rum éa
likőrgyáros, pálinka najtvfőzde tulajdonos,
Nagykanizsa i*0;000 K, Krausz József Fl*
bór1 és gépszijgyár, Marcau .00,000 K, Young
Hugó kávénagykereskrHA THest 60,000 K,
Ivánkái Kherndl Imre nagybérlő Sárszentmlklós
25,000 K, Ivánkái Kherndl Imréné 25,000
K, Scheffer Rezió katonai kincstári szállító,
Csáktornya 20,000 K, (10,000 K a Muraközt
takarékpénztár utján, 10,000 K a Csáktornyai
takarékpénztár utján, korábbi Jegyzéseivel
együtt 40,000 K), dr. Viola Ignácnt Utse
13,000 K, (más jegyzésein kívül) Barcsi kereskedelmi
r.-t. Barcs 12,000 K, Löwfnfeld
Joachim nagybérlő, Sánc 10,000 K (más Jegyzésein
kivül), Orünhut Nelty, Annle, |Erzsi.
Andor és Elemér egyenként 2000 K, össxeserv
10,000 K, Molnár Ferenc gazda Fütytyps
(Zalamegye) 7000 K, Kreiner Oyula kereskedő
5000 K (más Jegyzéséin kívül), Rosenthal
Oéza pékmester 5000 K,\' Ksrczag Fülöp felső
ker. Isk. tanuló (dr. Villányi Henrik tanár utján)
2000 K, dr. Pollák Ernő főorvos Nagykanizsa
1000 K, Halics Lipót gabonakereskedő,
Nagykanizsa 1000 K.
Bo4*ga megnyitás. Szabó Antal főtér és
Sugár-ut sarkán levő csemege üzletéve\' Kapcsolatban
egy csinosan berendezett ozsonázó
helyet létesített, «ahol igen olcsón (1 Zona
ozsona 50 fillér, egy hideg vacsora 1\'20 titl.)
lehet friss ételeket VennL Jésbehűtött sör,
bor és ásványvíz.
Felelős szerkesztó: aflrtler Utván.
n • . . -.
CÍMRE 0OYELNI TESSÉKI mert isakis a
Kazinczy (Vasuti)-utcában van, a Főütfól
a második házban SZÍVÓS ANTAL mflórte éés látszerész uj üzlete, ahol kltüo*
hadiemlék-órák ls kaphatók. Hlb*s
és rossz órákat, ékszert és látszat*
olcsón, gyorsad — felelősségre kllavu. —
2 fiataléiért teljes ellótújrn. Cim a kiadóhivatalban.
J " fci\' • •\' •\'. I í D t \' iW .*V \' \' *.
Hapqnia előadás
l l n n n i n MOXaOK«P-i»ALpTA
U f i a H l l a Rozgonyl-ut 4. T«Ufon35lj>
Október 29.l30-án, pénteken-szombatoa
Társarfalaii dráms 4 felvsnásban.
Hal Pinkerton
Detektív vatidvile 2 felvonásba*.
HADI HIRADÓ, aktuális felvitelek.
SPALATÓ, természetes látkép.
Btőadáaok hétköznapokon 6 és 9 órakor,
jl, vaair- és ünnepnapon 3,5. 7.9 órakor.
1 — — — .
\\ Vonalozó intézet S ttzletikonyv gyár
NAGYKANIZSA
cseng e r y - u t 7. szám.
Minden legkisenn ijyomtatványrendelést • ^ a legnagyobb gondcjal és ízléssel szállít.
Saját gyártmányú üzleti könyvek
» minden nagyságban kaphatók.
Sürgönycím:
Gutenbergnyomda.
41. számú
Telefon interurbán.
99 fii H í 99
/ 1 v [pr hirdetéseket jutányosán felvesz.