Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.42 MB
2015-03-19 15:34:03
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1144
3910
Rövid leírás | Teljes leírás (303.56 KB)

Zalai Közlöny 1909. 001-008. szám január

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


MAOTKANIZSA, 1908
NEGYVENNYOLCADIK ÉVFOLYAM, 1. SZÁM
■iljiliilh bétlii ét cilrtlhia iillii.)
UMhMiI árak: Kgéti ém 10 karon«, féMx* ft koron*. aafyWUtra > korona 50 Ml. E|Tn >Um ár* 10 Ali.
Fümitwit: Dr Vtlláajrl Hrarlk
•pMii\'yv! . NűvedúÁncpló
rayle* T«. ..
.c7ái1 ía S
Zalai Közlöny.
— Ntgyvtn nyolcadik évfolyam —
Újévtől kezdve lapunk helenkint kétszer b élfőn és csütörtökön jelenik meg Az ujitas-• »1 régi óhaját teljesítjük lapunk előfizetőinek. Teltük ezt ama reményben, bog) közönségünk célunkat helyesli, munkánkat méltányolja.
A .Zalai Közlöny\' előfizetési ára
kétszeri megjelenőn esetén is marad:
Negyedévre .... a kor. 50 fill.
Félévre.....5 .
Egészévre .... 10 P — „
Előfizetések igy oimzendók:
Zalai Közlöny kiadóhivatala
Nagykanizsa.
Tisztelettel kérjOk vidéki előfizetőinket. hogy az illető postahivatalnál az előfizetés megújítása iránt lehetőleg gyorsan szíveskedjenek intézkedni.
bogy a lap küldése fennokudást ne szenvedjen.
befektetésekkel rendelkezi intézetek, értem e befektetések slatt s nsgyobb értékpapír-készleteket, a rövid lejáratú és esedékeségkor befolyó követeléseket ¿epvíseló váltóanyagot — és idesorozbstom, ha szorosan nem is befektetés, az idegen intézeteknél elhelyezett kisebb-nsgyobb készpénzkészleteket.
Sok más tanulság ifiellett, e kél nagy tanulságot meríthették bszai pénzintézeteink az elmúlt válságos időkből, mert alig hogy a vihar elolt és lasan lassan normális napok virradlak reánk, tőkeemelési mozgalmat tapasztalhattunk intézeteinknél. Hí évben körülbelül 140 pénzintézet emelte föl nlap-tökéjét. mintegy 25 millió koronával gyarapítva saját tókéjét.
Ami a nagykanizsai pénzintéseteket illeti, ugy hiszem az országban nem sok inlezet érezte meg oly kevéssé az elmúlt válságot, mint a mienk, a minők magyarázata a fentebb előadottak igazolása: tekintélyes aaját tókével és elég mobil befektetésekkel rendelkeznek. Dicséretükre szolgál, bogy alig vonult el a vihar felettünk, elsók voltak, akik levonták magukra nézve a válság tanulságait, tóke-felemeléH utján ujab^ és ujabb tókeerót vonva magukttaz. .. ...
Az elsó volt a Néptakarékpénztár. mely még tavaszkor szaporította alaptőkéjét 260,000 koronáról 400.000 koronára. Ezen intézetnek tartaléktőkéje alig van, inidóssze 10,000 korona; kár. bogy a tőkeemelést nem hasznalta föl tartalék alapjának nagyobb dotálására. A szakavatott és gondos vezetés, mely a* időn. mint halljuk szép merleget fog produkálni, minden valószínűség szerint gondoskodni fog mihamarabb 0 szepen fejlődő liatal intézetünk üzleti terjedelmének és alaptőkéjének megfelelő tartalékok teremtéséről.
A Neptakarekpenztárt követte sorban a Zalamegyei gazdasági takarékpénztár Alaptőkéjét, mely eddig 500.000 korona volt. felemelte l.OOO.OUO koronára, gondoskodva egyben a tartalékokról is. melyek eddig is 20o.000 koronám rúgtak és melyek a tőke-szaporítás után ca 350,000 koronát fognak kitenni, ugy uojtv ezen intézetünk saját tőkéével K. 1,350,000-t reprezentál Üzletének terjedelme: ernyedetlen munkásságnak, mostani tőkeemelése: bölcs előrelátás nak bizonysága. Kár, hogy az uj részvény-kibocsátásnál nem maradt meg az eddigi 200 koronás típusnál. Az olcsó típus előmozdítója a részvények szélesebb körű ellerjedottsógé-nek és közvetve egy tágabb érdekeltség keletkezésének, viszont a nagyobb típus akadályozza a részvények könnyebb tovább-ada.sat és egy korlátoltabb keieslet folytán könnyen nyomja azok arát
A Zalamegyei gazdasági takarékpénztár után következett a Delzalai takarékpénztár. rmelynek tőkeemelése folyamatban van Alaptőkéje eddig 375.000 korona volt, mely