Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.74 MB
2019-08-26 15:07:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
725
2020
Rövid leírás | Teljes leírás (1.38 MB)

Zalai Közlöny 1942 026-048. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
82. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

82\' évfolyam, 26. u4m.
Naflykanlxsa, 1842. február 3. kedd
Am 12 flIMr.
ZALAI KÖZLÖNY
IXMimtMt to LUAÓMvotal. VW L ala.
POLITIKAI NAPILAP
FeteUS» txerkozto: Barbarlts Lajos
nlfiwiM tow
ton »áB71iftktei»p t
USA és.az észak-afrikai hadjárat
Berlin, február .\'í Az északafrikai általános katonai helyzetről megjelent nemzetközi fejtegetések egyértelműen azt az álláspontot képviselik, hogy a nagy brit (tómadá* nem érte el célját és az angol hadvezetőség tervei meghiúsullak. Az offenzíva megindulásakor elhangzott illetékes angol nyilatkozatok félreérthetetlenül megvilágították, mit akar és mit vár teljes bizakodással az angol hadvezetőség. A brit elgondolások egyes részleteiről most mogbizhafo lisszaboni információk közölnek adatokat, amo* lyak alapíján képet alkothatunk magunknak az őszakafrikai brit akció méreteiről, továbbá arról \'s meggyőződhetünk, hogy bizonyos\'Katonai és politikai célok elérésére irányuló közös angol --amerikai erőfeszítésről van szó.
Közismert, hogy az Északafrikában hasznait nadianyag legnagyobb része amerikai eredetű. A hadianyagszállitás öriási méretű és nem csupán katonai segélynyújtásra vall, hanem czen\'tulmcnőleg az USA közvetlen politikai érdekeltségét is bizonyítja amely az őszakafrikai brit akcióhoz fűződik. Az említeti lisszaboni források alapján az afrikai angol hadjárat célkitűzéséről a-következő képet alkothatjuk magunknak:
1. A közös angol-amerikai erőfeszítésok északafrikai célja egész Líbia meghódítása, Tripolisz\'városának elfoglalása és a libiaí-—tuniszi határ elérése, legtávolabbi cél a német—olasz harci erők teljes és végérvényes megsemmisítése lett volna.
2. A terv sikeres befejezése julet adott volna Tuniszban, Algírban, Marokkóban és Nyugatafrikában bizonyos gaullisla megmozdulásokra, amelyeknek tervszerű levezetése után az északafrikai,partvidék, továbbá a francia birtokban lévő i\\yu-galafrika az angol hadvezetés rendelkezésére állott volna.
3. A nagyméretű északamerikai hadi anyagszállítás észak-afrikai. útját biztosítani és te-lielőség isizerint rövidíteni kellettképpen, ezért Portugáliának az Azen szigeteket ós más közbe eső állomásokat a nyugati szövetségesek rendelkezésére kel-lell bocsátania.\' Éppen ez az a pont, ahol az északafrikai akcióhoz fűzött különleges amerikai érdekek szembetüinőeu meg-
nyilatkoznak.
Végeredményben tehát Észak-afrikűt maradók nélkül meg akarták: kaparintani, hogy a I?öldözikt$Dgtrt injjul kereske.-
Eddig ismeretlen módszerekkel, ellenállhatatlan támadást készítenek elő Szingapúr ellen
Még nem fejezték be a németek győzelmes ellentámadásukat Északafrlkában
Goring január 27. óta Rómában tárgyal
Berlin, február 3 A szovjetoroszok tevékenysége a keleti Arcvonalon — a bolsevista jelentésekkel ellentétben — már nom olyan élénk, tnint kezdetben volt, —állapítja meg az NST hosszabb összefoglaló jelentésében. ¦ Ennek okát berlini tájékozott körökben a rend-ki™! heves havazásban és abban látják, hogy a bolsevisták hihetetlenül nagy ember- és hadianyagot forgácsoltak szét. A keleti arcvonalon a hó helyenként két méter magas és a hó-fuvásos területeken még magasabb. Ezekről az arGvonalsza-kaszokról nagyobb crojü ellenséges tevékenységet nem jelentenek, noha a szovjet-hadi jelentések ezeken a helyeken számolnak be sikerekről. Egyébként a bolsevisták helyzete a keleti arcvonaton más bkokból is figyelemreméltó. Az arcvonalon vissza vonuló német élcsapatok ugyanis hadászatilag kedvezőbb terepen foglalják cl üj áUásuikat ős igy
¦ bolsevista élcsapatok ellá tása t téli Időjárás következtében a küldnböxő helyeken szinte lehetetlenné válik.
Az utánpótlási helyzet a németek szempontjá...