Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
135.13 MB
2014-02-07 13:38:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
776
4606
Rövid leírás | Teljes leírás (1.37 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1902. 032-059. szám február

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

8, évfolyam. 32. szám
V
Nagy-Kanizsa, 1902. szombat február f.
Eny szám 2 fiiIfcr
m .
YKANIZSAI

Előfizetés! ára: Kiadó tulajdonosoks y Felelős Iiirkauttft
Helyben háshoi hordva egy hóra 60 fillér. .\'. f Krausz és Farkú. ttOavAX i^UOO.
Vioúbro postai küldéssel egy hóra 1 korona 20 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Krauts és Farkas papírkereskedés«
*v 1 ■ 11 • -- - - \' rT i— i ~ ÍT
Megjelenik naponta korán reggel.
Nyomatott a ,Nagykanizsai Friss Újság* szorzódét«* nyomdájában.Gyilkosság a főváBI közelében.
Katonaság a választáson.-Kifosztott olasz munkás.
Egy nap esemenyeibül.
Bécsben -egy részeg munkás folpofo-tott egy főhadnagyot, aki őt sértő szavakkal rondre utasította; bői nemcsak felpopfozta, hanoin ráadásul alaposan ol is döngölte ós a kardjai is elvetto.
Eddig a dolog egészen rendén van, mórt elvégro is akármelyikünknek neki-támadhat az ulcán ogy részeg vasgyúró és megverhet, mort a részeg ember olyan mint a fenevad, ha közel körül az om-borhoz, hiába a kard, sőt még a puska Is, a fonovad lesz a győztes.
Do ami ezután követkozik, az lesz a furcsa. A főhadnagyot minden valószínűség szerint le fogják köszöntetni rangjáról azért, mert ogy részeg munkás mogvorte. Azaz nom is azért, hogy mogverte, hanem azért, mert le nem vágta, össze nom Qprította azt a munkást, mert ha az a rószog Dck6 ma a kórházban haldokolnék, akkor * főhadnagy jól és becsületesen végozto munkáját.
Hogy az így tan, bizonyosan senki sem fogja tagadni. De ha igy van, akkor nem kell csodálkozni azon, hogy a kard minduntalan szercpol és egymásután kaszabolják öszo katonáék a békés polgárokat
A százas számú rendőr Dudapost speciálitása. Hn tüntetések vannak és ha Hermandad lovasitott védoncei nekitámadnak a tömegnek, vagy egyáltalán nincsen Bzámuk, vagy a szám nem az üvéké.
A 100-as számú rendőrre ráfogják, hogy a zsidókai szidta, még ha képviselők is és a 100-as számú rendőr nom is mont el a tüntetési viszketeget kipo rolni a dőrék honpolgárok kabátjából, mert . . betog szegénynok a lova.
Mi nem is kételkedünk abban, hogy ez tényleg igy volt és hogy azok a tanú urak akik mort facérok rá érnek tanúskodni, nem tudnak semmiről, mindezt elhisszük, do (mert <je is van) láttunk mi már valamikor rendőröket szám nélkül is a tömeg közé nyargalni éá nem tartjuk toheletlennek, hogy volt rá eset (persze csak a Taisz óra alatt t) mikor a beteg lovak ós betog vagy szolgálaton kívüli rendőrik számai kerültek tün telé ■éknél forgalomba. 4*
Ez persze csak vélollon és nőm előre megfontolt szándék.
A magyar ipnrpártolásról \'/agy nempártolásról már tnnyi mindonfélét irtak beszé.tek, hogy a téma hova-tovább unalmas lesz. Mert haszna alig van i dolognak, ami| »\' osztrák sógor korlá tozás nélkül * mi gyár ipar nyakába Ölhet.
álusi padig éppen az osztrák sógor
mutatja meg, hogyan koll a hazai ipart pártolni.
A Gráchan mogjelonő Ostdeulsche Rundschau megijedve cikkezik arról, hogy utolsó időben az ottan „német szorgalommal, némot munkásoktól" készülő gyújtókon kívül cseh, sőt magyar gyújtók is láthatók. Fölszóllitja a lakosságot, hogy utisitsanak vissza minden gyújtót, moly nom stájor gyártmány, nehogy a pénz az országból kivándoroljon.
A különbség a stájorok között é* közöttünk csak az, hogy azok megfogadják az újság tanácsát, nálunk pedig a följajdulásoknak nincsen semmi foga* natja. (II. I.)
h ország közbiztonsága.
Az alábbi kimutatást tanulmánvozra (moly kimutatást évi tevékenységünkről az ország terü!olén, a törvényhatósági városok területeinek kivételével, az elmúlt évben előfordult közbiztonsági állapotokról az egyes csondőrkerületi parancsnokságok terjesztették be a belügv-mínisteriumba), az az óhajtásunk, hogy módunkban lenno összehasonlítani Ausztria csendőri jelenlését a miénkkel, valamint egyik másik ourópai állam heaonló kimutatását.
Mert bár azt látjuk a kimutatásból, hogy a csendőrség dőrék munkát végzott és a legtöbb osotben nyomozta a töltéseket és azt is \'átjuk, hogv a büntettek szaporodása az elmúlt esztendővel szemben nom túlzottan nagy, mégis végeredményben, a számadatokat nézve, ezt az országot a bűnösök eldorádójának lehetne tartani.
A kimu\'alás szerint történt: Felségsértés 29, a király1 és a királyi ház tagjainak megsértése 21, hüt.enség 2, lázadás 8, hatóságok, vagy hatósági közogek elleni erőszak 420, a törvénv, a hatóságok vagy hatósági közegek elleni izgatás 218,\' a magánosuk elleni erőszak 274, a vallás ói annak szabad gyakorlata elleni büntettek és vétségek 38, a polgárok választási joga ellen elkövetett vétség 17, A szeméi* es szabadságnak közhivatalnok általi megsértése 14, a pénzhamisítás 260, a hamis tanuzás és hamis eskü 84, a hamis vád 52, a szemérem elleni büntettek és vétségek 884, a családi állási* vonatkozó büntettek és vétségek 0, a rágalmazás és becsületsértés 810, az omber élete elleni büntettok és vétségek 2318, a párviadal 98, a testi sértés 9258, a közegészség elleni büntetlek és vétségek 271, a személyes szabadságnak megsértése magánszeniélvek által 38, a levél- és távsürgöny titok megsértése magánszemélyek által 27, a magánlaknak megsértése magánszemélvek által 791, a lopás 28046. a rablás és zsarolás 989, a sikkasztás, zártörés és hülhn kezelés 042, a jogtalan elsajátítás 980, az orgazdaság és bűnpártolás 3792, a csalás 1090, okirat-hamisítás 844, a csa-, lárd és vétkes bukás előfordult 29, má* vagyonának megrongálásé 2058, a gyújtogatás 9705, vaspályák, hajók« távírdák megrongálása 97, a fegyveres erő elleni büntettok és vétségok 249, az állam el-lom kihágások 4* közcsenü «Utol ki*
hágások 2590, a vallás és annak szabad gyakorlata elleni kihágások 875, pénz és értékpapírok hamísitására vonatkozó kihágások 72, a családi állások elleni kihágások 18. a közbiztonság elleni kíhá/ásek 7891, a közrend és közszemérem elleni kihágások 18074, szerencsejáték által elkövetott kihágások 875, a közegészség és testi épség elleni kihágások 7388, a tulajdon elleni kihágások »941.
A kitüntetett adatok a múlt évi ha-son\'ó kimutatással összehasonlítva, a lopások száma az elmúlt évben 4572 esettel, a rablások száma 128 esettel, a tulajdon elleni kihágások száma 2A32 esettel szaporodtak. Ellenben a verekedések száma 878 esettel, a közbiztonság elleni kihágások és testi épség elleni kihágások 2781 esettel csökkenlek.
A mi pedig a csendőrség működését illeti a kiderített közbiztonsági esetek száma az 1900. évi erediqényhez kén-ját lényegesen javultak úgyannyira, nogy az összes előfordult közbiztonsági eseteknek alig 15 százaléka maradt kiderítetlenül, mig ellenben az 1901. évben több mint 25 százalék u Áradt kiderítetlenül.
Egy munkáscsalád pusztulása.
A szentlőrinci kavicsbánya lakói a minap szomorú felfedezésre jutottak.
A bánvában ugyanis állandó munkások vannak aikairaazva, akik olt is laknak.
Két hónappal ezelőtt több munkásnak beszüntették a munkáját, részlten a rossz időjárás, részben pedig a felhalmozódott készlet miatt; do megengedték nekik, hogy addig, mig a munka esetlog megindul, vagy más munkát kaphatnak, la ásaíkat megtarthatják.
Ezek között voit Panca Antal munkás is, a kinek felesége és két apró gyermeke volt. Pance hiába járt munka után, nem kanod sehol, lassankint eladogattak mindent, a mijük volt s a mult szombaton már csak az az egv pár krajcárjuk volt. a mit a munkásiár-sak adtak össze nekik. Panca akkor azt mondta, hogy családjával e\'.megy egy pár napra s addig a kis szobának nevezett Ivukal bezárják.
Vasárnap már tényleg zárva találták Pancáó* putriját, de akkor még senki sem sejtette, nogv mi történt odabent, Pancáék magukra zárták be\'ülröl az ajtói és ki nem mozdullak onnan. Tegnnp-e!őlt a munkafeltWvelö felnyitotta az ajtót s a mint a piszkos, sötét lyukba belépett, Panczát a feleségével é* két gyermekével halva találta.
• Az előhívott orvos megállapította, hogv az égész család éhotihalt. Egy cédulát találtak a ha\'oitak mellett, a melyre Paricza azt irta, hogy koldulni szégyenlett, inkább éhenhalt a család-iával együtt, mivel munkával nem tudta kenyerét mogkeresni.
SzerencsetienQI Járt gyermekeké
Sztapáról írják:
Szerdán délután néhány sztapári iskolásfiú elment a Fersnoosaioraáre korcsolyázni. .
A csatorna egy darahon be ia volt agyva l ktiáuOsen a szileken erőt volt
a jég. A gyermekek ilt kezdtek korcsolyázni s egymást hajlva futollak végig a part közeléóen a siina jégen. Futás köz« ben nem vették észre, nogy Teázod®-lemho rohannak.
Egy helyen a jég ki Tölt szedve a csatornából s a víz színét csak as újonnan megfagyott vékony jégkéreg borított«. A gvermekok noki rohantak a vékony jégnek » hatan, névszerínt: Ku-ricski István, Sipics Milovoj, SzekuÜc« Qyokó, Fröhlich Antal. Gorber Józael és Górber Károly a ióg alá merültek.
Az elmorüít flult valamennyien feljön lek a viz színére s a vékony »égkéregbe akartak kapaszkodni de az hettfrt alattuk.
Cxupán két fiúnak sikortlt a keményebb jégreleget elérifl. Nem messze a veszedeietn szinhelvé^l jégvágó* dol* gostak, özek meghallották a kiabálást s csáklyák segélyével kitúrták a két félig megdermedt (iut, a kiket igy sikerű.t a veszedelemtől megmenteni. A többi négy a jég alatt lelte halálát.
í
Katonaság a választáson.
(A kápolnai mandátum^
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, jan. 8!.
Hevesvármogvében, akápolnaí választókerületben mult óv október 3-án 8a-massa Jáno9 dr. epi jogtanárt választották meg szabadolvü programmal.
Samasiának 000 szavazattöbbsége volt Kállay Manó függetlenségi jelölttel szemben.
A mandátum ellen petiriót adtak be, a melyet a kúria X. választási tanácsa Paiss Andor elnöklete mellett ma tár-gyalu
A kérvény etetéssel, ita\'ással és vesz* legelészel vádolja a megválasztott képviselőt, a ki ugyan nem maga követte el az inkriminált cselekményeket, de atvja, az érsekség igazgatója és az érseki uradalom több tisztviselője az Ő tudtával pénzt, pénzértéket és különböző előnyöket ¡górtok a válasziókn/dc az esetre, ha szavazatukat Samassa János dr.-ra adják.
Részesnek mondja a kérvéoy dr. Sa-massál abban is, hogy nz uradaimi liszlek az ő tudtával ós ¡»eleegyezésével etet\'ék és itatták n választöxai.
A potloló 1178 válaestó szavazatát kéri érvény UlonltenL
Megém iti mó^ a kérvény, hogy Imra Miklós választási elnök utasítását a * vál*axtlsra kir ondolt katonaság megrohanta a Kállay párt tábor ho-lyét, m.nek következtében a várható vérengzés élői 240 Kállay párti szavazó hazamenekült és igy a szavazásban meg* akadályoztatott.
A felsorolt tények és okok alapját} kijelenti a kérvény, hop- Samassa dr. a* érvényes szavazatok általános többségét sem nyerte el. Állításainak bebizonyítására a kérvény többek között kiiiallgatta a megválasztott képvisetöt, sőt magát Sama-sa József egri érseket is.
Mindezeket a mai tárgyaláson szóval előadta a kérvényezők meghatalmazottja dr. Nagy Péter miskolci ügyvéd.
Ragályi Lajos dr., a választás védője, a petíciót csupán a sertett ambició lázongásának mondia. Szigorú megvizsgálását ajánlja annak, vájjon a kérvény
WO?. fnbruá • 1.
tvujt*e rl»}* alapot a tovnbbi oijárásra ? A ppticúót tíz cgy^erU pvaiítoniber írta alá, «tik n<un is\'ttaJják, hogy raftsoda uás pJú írták oda a nevüket.
Bomutat egy nyilatkozatot a malyhen négy aláirő kijelenti, hogy az okirat tnríalmát nem ismerik. A kórvény egyébként csupa valótlanságot tartalmaz.
Saow*ssa nem adott jióuzt ós nem Igort cJőnvökot a választóknak. Ezekre von.iltícölag számos nyilatkozatot nyuji bo. »Sorua-vn János <lr. különben eskü nlntt kész vallomást tenni, miáltal fö li)*k^eáüú válik az egri érsek kihallga-tilba. A védő ezután részlotesen foglal kőzik a kérvény rolntiv bizonyítékairól.
Aztán rátér úrra, hogy Kállayék voaz-trtgottek és eleitek valójában. Kállay .Manó a korcsmában maga etotte éa itatta a választókat másoknak korcsma-Múmiáit kiogycnlitotte. Többet meg félem -liiett olyképpen, hogy azokat álláwuk clvesztegotásévei fenyegette, a kik nem reá szavaznak.
Abban az cselben, ha a kúria elrendeli a l)iz<ymiásf, kéri, hogy erre js terjes íze ki n bizonyítási aljArdöt.
fclzutún kyvclkoztek a viszon válaszok, a melyek uUn a tanács elnöke kyélon-lottc, hogy holnap délben fogja lühir-doün az ítéletet.
ORSZÁGGYŰLÉS.
(XfevlMtfhi».)
A képYÍ*MMx gr. Apponyi Albort el-nóklatn alatt folytatta a költségvetés tár-
gyulását
(ir. Banyovsaky Sándor : A költség-
vetés ugyunabban a hibában szenved, mint a* előbbi évek költségvetései. Az elöro nom látható kiadásokra semmi előirányzat tyiCKcn. Ez pedig a költségvetés rcálitását bizonyítaná. Eiuián az ország közgazdasági bajairól beszól, » azt báoi, hogy nacu oly bötétek a viszonyok, mint a minőknek azt" festik. S az önálló vámterület létre boza-fala segítene n bajokon. Majd n munkás-kérdéssel foglalkozik, hosszasabban és ott-voísxecaket ajánl, a welylyul <ut rendezői loholne. Le kell KzálMtani a munkaidót, e réndtzeresiteni kell ax akkordmunkát. A köhfiépN etéít ttm fogadja oL (HelycslésJ.
Papp József román nemzetiségi képviselő ezólalt fol ezután. Beszéde rendkívül í(dokes volt. í\'örbo szállott a passivjsták ós a dákorománokkal. A Jíá» egyhangú helyeslés kőzött jclontotte ki, liogy a leg-iúteusivtbb mértékben híve a magyar iV líwncHZjnénck. Nagyon helyesnek tatálja a magyarok azon törekvését, hogy a nemzetiségi iskolákban u magyer nyelv támlását követeli. És — úgymond — ha a passivialáknak bajtik vannak, akkor jőjje-uek ide a képviselőházba, hozzák ol6 áili-tólagoa sérelmeit s adjanak alkalmat a félreértések foloszlatásáru. Az alkotmányhü és magyarbarát románok részére kéri a magyarság bizalmát Ellenben maga i» óhajtja, hogy bánjanak cl kentényen azok: hal. a kik a liaxa iulogritása ellen Jfgat-nak 1 A költségvetést elfogadja, (Zajos he Jyesléa és taps a jobboldalon.)
Hranznay Ferenc: Magyarorsrágnak nem lehpt egyedüli érdoke, hogy létozzop hanem oda kell állnia azon országok so-n\'«b;i, amelyek köiszabadsággal birnak. (ügy van 1 Ugv van! a szélsőbalon.) be arra is kell törokoduie, hogy demokrata államszervezetet szerezzen magának. A kis nemzetei: föladata kullurájtikat növelni, mert tlek hordereje a kulturában rejlik. A éves rendszer azonban nem tfcjjesi tette e föladatát. Mdrt erejét lekőtötto t n:\\gyhulalmi hóbort s hagyta érvéuyostUm ui egyéni akaratot.
Deák Ferenc 67-ben bizalmatlan veit az osztrák politika iránt, s kereste a kibont» kozús útját. 7ö«bcn azonban szövotkeztek «z udvari «r.f.loá poJitiUával, s megtagadta Deák elveit. PovlanamtUnk vezetőinek nincs egyébbre gonduk, mlpt előterjeszteni véderőre « a kölagyi költségekre szüksége pénzt Bécsben három oszlppot ewellofc u külügyét, a hadügyét, s a vámaxüvetsé-öt, » azt mondják, hogy : ,.hozzatok ma cai.iV-««^ tflrvénvt a mcanyi tetszik.
ne merjétek hántani a hárma» oazlnpot.". íj {gy is tettek. Bofelé markirozWlt a badeWttBáget, kifele padig milliókat eza\\TU-tak meg a roakc\'ónak.
A magyar parlament megszűnt ar. eszmék talajának Jönni, s ha fel is buzdul egy-ogy ellenzéki szónokban as idealizmus hangja — fanyar mosoly rá a felőlet. A társadalom pedig oda jutott, hogy nom foglalkoztatja egyébb, miut a\' felekezeti gyűlölködés. De a liberalismu«-nak mindont eltakaró köpönyego már kilyukadt. A fogyatkozásokat pedig foltozni kellett Már hallottunk is jelszavakat. „Jop, tön-éoy és igá/sé,\';". Minden termelési ágat ogyforma mértékben sogitjtlk." Uc ezek csak jelszavak maradtak, (helyeslés a szélsőbalon.) Alhtsák helyre a 12 millió föld-mivest. h\'o tukiutsék azt eeuk kiJulgúsi objektumnak. Akkor liberális és deniokrnta cselúkcdotet fognak teljesíteni\'
$zól ezután az antagonizmusról, amely az ipar és kereskedelem és a mezőgazdasági körök között fönnáll, tí az eredményo az lesz o küzdelemnek, hogy politikai olö-nyökért teljesen tönkre megy a magyar közgazdaság. Citál Bnyody Lukács egy cik-kéből, apioly szerint csak az önálló vám-torülot behozatalával lehut szanálni közgazdasági bajainkat. Sokan vanuak a töhbség-hen, akik igy gondolkoznak. Be a politikai erkölcs azt kivánná, hogy esek nyiltan is vallják magukat az önálló vámterölet híveinek. Ua valamikor, ugy most kell minden törvényes agitacionahs eszközt igénybe venni, lingy az Öntudatba átvigyük a kereskedelem és iptür fejlődésének szükségességét. Uoránsaky 96-ban azt mondotta hogy közgazdasági bajaink fokozásához nem szükséges ogyóbb, mint egy rossz kiegyezés és a quota fölemelése. Az utóbbi mogtörtént, az elpbbhick m08t vagyunk az utján. UoráiMuky mégís a többségen Qh £z azt mutatja, hogy a s*abadalvü párion oom ^vekért lolkosodflck, csak a hatalomért, Nem fogadja cl a költségvetést (Zajos helyetdés a szélsőbalon.)
Gr. Ss«lena&ky Róbert ktjelonti, hogy Azokért, a mikért eddig küzdött, ezután is kftzdeni fog E?ok: Az őrlési forgnlom eltörlése, a fedezetlen határidő eltörlése. Az előbb mog is töriánt nagy hasznára a magyar gazda közönségének ós a vidéki malmoknak. Az utóbbira pedig megjegyzi hogy a valódi kereskedelem és iparnak semmi köze a fedezetlen határidőhöz, b igy nem reszitene semmit önnek eltörlésével költségvetést elfogadja. Elnök az ülést bezárja.
még többen -megosztották véle
A minap a kvártélyotok mfott ftiaze-
vossaett a feloségével ős akkor rövidesen végzett a verekedést előidézőkkel, egy-szeiflen didobta őket.
Tegnap elment munkája után ósmun-ka vtTgoztével elindult hazafelé. Azóta senki sem látta.
Ma repgel fél 5 órakor a szeméttelepről kivezető vrtqányok mentén a kitérőnél Wodli Mihály csengotyüsflu ráakadt Frick János holttestére.
Azonnal megjclontelto a dolgot ós a ha\'ó?ág emborei moRállnpitották, hogy a szerencsétlent fokossal ütötték agyon.
A gvanu azonnal a meggyilkolt volt albérlőre irányult, egy munkanélküli molnárra és egy napszámosra akiket azonban mindoz időig nem sikerült kézre keritoni.
A molnár logúny, mint a vizsgálat kiderítette mindig fokossal járt, igy min» den valószínűség szerint 0 öltő meg Frick Jánost. ,
xagaszkodolt^iöJhitelokJie.z, „az-v^ye^ et azoabao n Í5ígyt£féfl Uátáro^atát raogfiflef&szie.
A belügyminiszter ma mogsemmisilette a közgyűlés határozatát. A miniszter el-ismoii hogy n szervoz^i föltétolekhorz való hozzájánilás utján mngánnk, mint legnagyobb adakozó a szanatórium vo-zotésábo beíolyfifit biztositson,
De nom tartja méltányosnak a telek visszaadására vonatkozó kikötést s fyi. hiv,a a várost hogy igyekozzék barát« ságos ulon megelőzni az egyesülettel.
A király Budapesten,
— -Saját tudósítónktól. —
Bécs, jen. SÍ.
A király február 4-én (keddon) este 0 ómkor érkezik Budapestre ós n budai várpalotába száll.
Heggol Gödöllőre utazik, honnan csütörtökön tér vissza, a Miikor általános kilialtgatásokat ád.
Mindössze csak két hetet tölt Buda-pastcu miután két hét múlva Bécsbe utazik vissza, hogy Eainer főherceg aranyinkodalmán réezt vegyen.
Mit beszelnek Szerbiában,
jan. 81.
A Newyork Herahl párisi kiadása több beszélgetést közöl, a melyeket a lap munkatársa Sándor királylyai, Drága királynéval ós több szerb miniszterrel folytatott
Sándor király az újságíró előtt reá mutatott az elhunyt németalföldi király példájára, a ki már öreg etnher volt a mikor gyermeke született.
— Azt remélem, mondotta Sándor király, hogy még húsz, esetleg harminc esztondoig elélek. Trónomat a karddal fogom megvédelmezni. Falsségóről, cselédjéről és lováról a, oraber nem mond lo soha, mondotta ösöm. Ez az ón jelszavam is. Ha 1912-ig nom születik gyermeáem, akkor a szkupstinával majd megegyezem a trónörökös szemó-.yérp, do ntaoiryára nem Qeorgiovics dr. kívánsága szorint, a ki Bécsben össze* esküvést szö ellenem a Karagyorgyevics családdal. Pénzügyeink állapota komoly dc 1905-bon minden jobbra fordul majd. B\'adseregemro minden körülmények kö zött számitliatok.
Drága királynő ozekot mondotta az újságírónak:
— Mielőtt férjhez mentem, el voltom készülve rá, hogy sokan ellenezni fog ják a király tervozett házasságát A mit most mondanak rólam és a királyról, hogy példás családi életünket megzavarják, az már elkésett Nem fogunk lemondani ós míg a király huszonöt évvel nem lesz lesz idősebb, nem teszek le c reményről, hogy gyermokem fog lenni
VaicB dr. miniszterelnök azt mondotta, hogy a szerbok orosz-szimpátiája igon természetes. A Vuics-kabinet mostani kereskedelmi minisztere, a kiben igon sokan a jövő miniszterelnököt látják, kijelentetto, hogy Oroszország most nagyon el van foglalva ós igy Szerbi ügyei vei nem törődhetik eléggé.
Gyitaág a főváros tizeiében.
Budapest, január 31.
A Csári-fclo szeméibánvárói nagyon sok hírt tud adni a rendőri krónika. Uol éhen halunk olt az emberek, hol roogiuéxgorik magukat a szemétdombokon talált étel hulladékokkal melyotat meg keli enniők, — ha ében halni nem akarnak, hol meg agyonütik 4ket ronjyoe Ráhány fillérükért. Szóvaí, kedves he» a Osóri-íéle szemét bánya, nemcBak szcioétn^vp, h^em & nyoutor, «öt a hűn Unyája is.
A váWto^wig bo««u
ból Ütöttek ott he valamit.
Torok János tanúi szüleUaü £2 esztendős koei&ís a cséri íéle «emétválWat-nél élit alkalmazásban.
A kocsis Kispesten lakolt, ahol feles
A főváros
Budapest, jan. 31. A főváros tudvalevőleg a tüdőbajosok szanatóriumának a Budakeszi erdőben huszonnégyezer négyszögöl területet adott. A közgyűlés a telek ajándékozásakor kimondotta, hogy ha a sza natóriumot fönntartó egyesület megszűnik, vagy a telkot nem arra a célra használja, a telket minden kártérítés nélkül visszakapja a város. Kikötötte továbbá, hogy az egfesülot köteles szervezési szabályzalát a városnak jóváha gyáü végett bemutatni.
Az egzesület annak idején a kikötések ellen nem tett kifo£úst s csak azt kérte, hogy az építést mielőbb megkezd fcesse s a szerződést majd utólag írják Alá. A város a kéroUnot toljoeitotto s az őpitést megkezdte.
A mikor a szerződés aláírására került a aor, az egyesület képviselői kifogást tettek a két kikötés ellen.
TÁVIRATOK.
Sxoolalisták oySzelma.
Berlin, jan. 81. Szásznrszág döbelni kerületóben tegnap nagy többséggel a szocialisták jolöltjo győzött a képviselőválasztáson. A szocialisták ezzel több-ségro Jutottak a szász országgyűlésen, mort huszonhárom választókerület közül tizenkettőnek képviselője szocíoleemo-kraUu
Gyaoua beteg.
Trleast, lae. 81. Egy héosi lapnak azzej a jelentésével szemben, hogy Triesztben a Bundulco gözösőn egy felvigyázó pestis gyanús tünetok közt még-betegoaett, illeték as helyről megjegyzik, hogy a beteg nem tartozott a liujó lc-pétiységőhez. A kórháziján kitűnt, hogy gégebaja van holnap már el- is be-csávák a kórházból.
HimlöjárvAny.
London, ján. 31. Tegnap itt hetvennyolc ujabb koniőoaet fordult olő.
Az ontrikok ellen. Bndwels, jan. 31. Az itteni cseh lakosság elhatározta a katonai zenekar bojkotját, mert a legutóbbi ok eh bálról a tisztek tüntetve távol maradtak.
A szultán ellensége.
Konstantinápoly, jan. 30. A Kön-
slantárisz testvérek cég tagjait az ismert görög ékszerészekot, a kik török alatt-Vuiók, ma kiutasították. Azial gyanúsítják, hogy előmoadUották Mahmud Bámád basa szökősét A porta lépősekct tett Páris-ban az ott tarlőfckodő Mahmud Dámát basa kiutasítás végett Annak idején, a mikor Mahmud Dámád Rómában tartózkodott az olaaz kormányhoz fordult a porta hasonló kérelemmel, do nem teljesítették kívánságát
Ferdinánd nem utazik«
Sxőfia. jan. 81. Ferdinánd fejedelem pétervári utazása egyelőre elmarad. Ugy látszik, hogy PóterVárott a szerb királynak politikailag lehetetlenné tett utazása miatt a bolgár tejedelmet sem akarják fogadni, nehogy a szerbek aroszbarát érzel* mét megsértsék.
A burok szabadságharca.
London, jan. 81.
A Daily Telegraph értesülése szerint Lansdowno külügyminiszternek a németalföldi kormány jegyzékére adott válasza, általános tendenciáját tekintve, azt az udvarias kijelentést foglalja magában, hogy a németalföldi kormánynak nem lévén fölhatalmazása arra, hogy akár a harcban álló burok, akár az -európai meghízottak szószólója loA-en é3 telio-sen hiányozván minden >ynkrét javaslnt közleménye gyakorlatiig nom ártéko-•tthetö.
A Standard-nak JeJfutlk Brhsszelből: A közgyűlési A németahöldi \\iUna kúálvuő
V

190?. február l.
kivinFiiéira Indította mag.« békaaJaeftf, \'Á kinííyttö öftgyta órássá dhiyjtfe a búhöru hafojogtól s mínhiztortenAcaot hirnlt ö«?ze, a moly olhatároirta, hogy a királynő kívánságát teljesíti b megkezdi n hékoakciót. Krügcrl nem hivatalosan, hanom bizalmason értesítették a tervezett lépésről, KrüRer kijelentette. hogy nüiQse» abban a hclyzolben, hogy a németalföldi kormányt a béko kö2v\'etf<é»é-vél nragbizza, mert ennok első f&hátelc a•/. volna, hegy az angolok elismerjék A fcur államok függetlenségét. A németalföldi kormány ennek ellenért elliatározta, hogy a bóké dolgában jegyzéket küld az angol konnánvnak.
Ma délben miniszteri tanácskozás lesz, a melyen meg fogják állapítani a németi alföldi kormány jegyzékére a válás* sző-Tegét.
A Timosnek a kővetkezőket irja t A ■kormánynak az a rendelete, a mely kél zászlóalj mozgositásáról szól, a nemzettel azt az örvendetes hatást kelti, hogv a kormánv el van tökélve, hogy a burok ellenszegülésének megtörését addig fogja folytatni, a mig vagy leteszik a fegyvert .vngy elegendő biztosítékot nyujanak arra, fcogy hajlandók ezt az egyetlen feltételt, melyet nekllpszabhatunk elfogadni A brit .nemzet őszintén óhajtja a békét, do nem oly szangvinikus, hogy a németalföldi ¡kormánynak jóakaró, bár egészen szokatlan akciójához nagy reményeket íüzne. A brit nemzet egészen más eszközökbe íiolvozi bizalmát, hogy a háburunak mi-ielőbb véget vethessen.
Egy négyszáz főnyi csapat Wilson ezredes porancknoksága alatt abban a veszedelemben forgott, hogy a Vilgc folyónál túlnyomó orejü hur csapat elvágja a többi csapatoktól. Az angol csapatból kétszáz ember napkelte előtt átkelt egy gázlón, hogy egy kis ellensége« csapatot üldözzön. Napkoltekor né-\'hánv burt el is fogtak, a mikor liirtelen minden oldalról kilencszáz főnyi csapat ,vette Cket körül.
Az angolok visszatértek a gázlóhoz s át akartak kölni, de a burok elvágták utjokat. Csak energikus előrotöréssei sikerült a főcsapattal egyesülniük. Erre azután az egész csapat dombról-dorabra harcolva visszavonult Frankfurtba.
A Daily Teleyraph jolenti Ermeléból, hogy Bnice llamiiton tábornak 27»én elfoglalt egy bur tábort s elfogott betvon embert.
keddpji ¿¿&§k» vKfefc fol a kuii? ;tjr nitíhe. A öeólUrokat awabi-n kónyörú-l^nüi vi^izautasiu».
Most föl vannak s-iwrwlve s amig a király, aki a közeli napokban érkezik Budapestre, itt tartózkodik a helyükön maradnak.
— De ö felsége elutazása ulán a csillárokat levétetem s visszadobom Siómon«-éknok — «2 volt Hauwmana tanár válasza.
TÚ^vta £${$ s í2Íic éit irta oeküf, íogy \'elemdizti masat.
— Elvágta a nyakát. Pintér János 22 éven tímár újpesti lakásán öngyilkos szándékkal elvágta a nyakát. Kórházba szállították,
— Tibád Antal állapota reménytelen. Tibád Antal, a kiről megittuk, lugy »stólhüués értő, még mindia esznié* e lenül fekszik császárfürdői lakásán. A loteunek igen heves fájdalmai lőhetnek, mert bal közével gyakrabban a fejéhez cap s ilyenkor nnevót sóhajt. Állapotát cezelőorvoxa reménytelennek tartja,
— KLrakattü* Stipuioz Gusztáv Véci-körut 16. szám alatti üzletének kirakata tegnap délben kigyuladt. Kára 000 koioua. A tüzet vigyázatlanság okozta.
"■\' ■ - \' .. i j1 ■ j i i im ni..í \', i a
Kifosztott olasz munkás,
— .Saját tud (bitónktól, -r-
Bfluppst, jon. 81.
A cstllárpanama.
Budapest, január dl.
Bergoli Antal 20 éves nápolyi szüle tésü betonmunkás, mimén bejáita a fél" világot és sobol som boldogult. Buda* peslro jött, hogy itten próbáljon szerencsét.
Még Bécsből levelet irt már évek óta Budapesten lakó öocsónok, hogy január 24-én várja a pályaudvarnál, mert jön. Ha netán nem jőhejne, akkor küldjön valakit elébe, mert nem sztrstne az ú-maretlöu városban bolyongani.
A mikor tehát Bergoli husznnnvolcadi-kán esto 10 órakor Bécsből Budapestre érkozett, akkor a nyugati pályaudvaron egy olasz embor várta, aki azt mondotta, hogy az öcscse küldte, mert nem jöhetett\' el. Vidéken dolgozott és őt kérte meg, hogy kisérjo lakására és lássa e addig, mig néhány nap múlva Budapestre jön vissza.
Bergoli elment az idoírennel a Cső-müri-ut egyik házába •» a melyrő csak utóbb derült ki. hogy szálloda — a hol a szobát mint saját lakását mulatta be. Hozatlak bort, sört, végül pálinkát ós szivarokaL Borgoli egészen lerészegedett és ali; birt a lábán állni, a midőn az öcscse kiküldötte lefektette.
A mikor másnap este telkeit negvot bámult. Mikor végre magéhoz tért, ke-reate kisérőjé:,de nem találta Behol »em.
A házbehek, akik nem nagvon tudták magukat megértolni vele, valahogy tudtára adták neki, bopv társa elment még az éjjel és azt mondta, bogy visszajön csak hagyják aludni a benn maradt ombert.
Bergoli csak későn vetto észre, hogy miiven csúfondárosan járt. A kisérö teljésen kifosztott«. Elvette tőle 000 liráját a mit évek óta kuporgatott össze nagy keservesen. Ellopta óráját, láncát és egv aranygombját.
Most a rendőrség keresi a tettest a k ellen már többen, különösen olaszok tettek feljelentést.
A nagv szenzációt keltett csillárpana* ma leleplezése után azt hitte mindenki és azt hittük mi is, hogy ha ebből Siemenseknek semmiféle nagyobb bajuk nem is esett, a magyar iparnak mé^is meglesz az a baszna, hogv ezentúl osztrák holmit magyar cégér alatt nem mérnök majd becsempészni.
De nem volt meg még ez a haszna »em.
Keddon éjszaka, a sötéMg leple alnt ismét bécsi csillárokat vittok be a budai .várlakha s a magyar király termeiben, n magyar király kifejezőit parancsa dacára, csak megszaporodtak az osztrák uullárok.
A magyar iparosok hiába zudultak fel. A közvélemény hiába tiltakozott. A kereskedői tisztesség Bécsben kovéssé ismert fogalom. A magyar iparosok ki-Játszása liáboritlanul folyik tovább. A közvéleményt félrevezetik s a koreskedói tisztességot áthatlnn ködbe vonja a ha-fczonra éhes zseb.
Az a hatezer koronát érő csillár-szállítmány, a mit kedden délolőtt hozott a magyar államvasutak egy Vonata Bécsből a nvugoti pályaudvarra, Bécsbon készült a Sípmens és ftalsko cég bécsi gyárában. Osztrák gvárban osztrák munkások osz-uák anyagbői készítették, holott a magyar ipar pang és ktlzd, a magvai munkás hetek óta foglalkozás és kenyér nélkül tengődik.
A csillárpanama tehát folyik.
hírlapíró fölkereste tt ügyben Hfcuszmann Alajos tanárt, a királyi várlak építkezésének ve»etőjét A professzor a ki a magyar Ipar buzgó támasza, Sio-«uensék panamájáról mindig felháborodással beesélt. Kijelentette, hogy tud arról az uiabb seádlitmánvról, a molvet
HÍREK MINDENFELŐL.
— Kína fUat. Londonból távlrják nekflnk: A „Times-\'-nak jelentik Sang-taiból tognapi kelettel, hogv az odavaló taotáj arról értesítene a baukbjzoliságot,
ofY a Kína részéről fizetendő kártérí-imí ö««z«g első havi részletét, a mely 1.880.000 taelt tesz, »1-én fizetik ki.
— A aáakák ím a spanyol kormány. Madridból lávirják: A kamara 142 szavazattal 84 ellenében ehetette azt az inditvánvt, hogy a pénzügyminiszternek szavazzon bizalmatlanságot, mert a Spanyolország déli részét fenyegető sáskajárás ellen való intézkedésekre nem kérte a szükséges hitelt.
— Partra vétett holttestek. Tököl határában a Duna a napokban két ismeretion egyén telemét vetette partra. Mindketten minden valószínűség szerint önszántukból mentek a balálba. Az egyik tetem 40-45 évesnek látszó férfié, a ki 10—-14 napja, hogy meghalt. Balkarján német belükből t. B. van tetoválva » a be lük közölt vasmacska látszik. A másik halott 20—24 éves qő. Arcát a viz felismerhetetlenné mosta, haja teljesen levált. Ruházata zöld Bzinü szoknya ós ugyanilyen derék.
11 1 ■" ■ 1 M
tés ezen hagyatékát valős^gal ueklyo* képen Őrizte Salamonná.
A há\'ooi kuh&aramgylklndeébedb ra «gy hétágú korona volt hiweave, alatta pedig ez a U&t betü K. 3.
A vélc\'en játéka volt, hogy az uj gyorok novének fs ugyanezek raltök a kezdő beiüi.
Az uj gyerek pedl>{ »zépen neki lódult a fejlödésnok. llgy Itta a jófajta tehéntejet, akár a vizet, evett kéuzei annyit, mint az ilyen korú gyerekek szoktak és csakhamar valóságos kiw ya»gyu>v lott belőle.
Meg is tanult azután beszélni, de hiába faggatták a múltja iránt, nem emlékezett az «emmir«».
(Folyt, kflv.)
Cwk f*T«t4T ptiUkéwn! rrndcJLIHí m* * ¿*<x}«hli-¿ láMl, V»J6di U«$>K5

Mtr
r
tot. tründu
•t
on tttu
ni «I i
fim«¿fvt u iuvctíI 4« » Mr- j
árolit »41
■ tíntóST tintát
n«k frOenOta adt*¿tcL fl Wlrncot WvtArAt. An
íotoÓA. «tort»- \\
•zappan 1 ktf. > 9
Var. <0, ptder t kor. Sú «« S kor. ValMJ U«et «f k»(/U»t6 csakis »tfSWI»
liritxin. Tramti\', ft NOTS mhutf ¿xafcdS. Budupcxten " \' " MorUrtJbm. Kírttj-v
tnt¿i»ttd6. Budípwrttn ks»h»16 Tír«k-í*io nfr uk» U. és AsdriMT-wt W.
KÖZGAZDASÁG.
Bndepevtl RabcmatŐssfle.
«SíflftAílH iir^t^
foterím rnpríi ttr»: 1—1 koron« i tonif, •rajvU n). ár* 70-70 ftliér. Houl «7*rt-
miar, KapUatA inlndtnOtl, v»l*mlnt el6!cftí<!n b«-VnWöU 8 kor. értAkfl rtod JétuU Wnaontrí » BTO MATZar efáxnil Zombojb*n.
BUDAPESTI HÍREK.
— Tllo« a tüntetés. A budapesti
egvetem rektora azon tüntetések alkalmából, melvek az utóbbi napokban a fővárosban lefolytak s amelyokbtn as egy etemi ifjúság <s résztvett, a következő lúrdatménvben adja tudtára az ifjúságnak, hogy jövőben tartózkodjék a tüutetéMW>wi való réizlvételtől:
Az egyetemi ifjúság napy része tanul és dolgozik. De sajnálatul látom, hegy akadnak egyesek, akik egyetemi fogadalmaikról és kötelességeikről megfeledkezve, utcai tüntdtésekbsn szerepelnek s maghurooltaiásokeak tsaiik ki az egéaz egyetemet. Komolyan Ílgyelmeztetím az érdekel-teket, hogv a rend és csend lenturlásáre ez állami nalóság erélyes intézkedéseket tesz, figyelmeztetem továbbá az egyetemi tanáos elhatározására, mely eáeiint a tudoraisára futó minden tfvea esetben teljes szigorral fog érvénye«ittetí>í az egyetem fegyelmi büptotő hatalma.
Á királyi «Mt<yar tudomAny-egyeten) rektorv:
Dr. Véoaey «Mlia,
udv. tanácsos.
Majryeror»*ág legr»eryobb s ár- és
h ó ú 11 p <J raktára Bohottola Sraőnél, 9odapeat. VX, V4c«i.-kömt 30. Fon-oicr* palota, Harburg je<ytki áriejjríéJt ingyeix
- Eltűnt U4«y. Kováes Maifit szatmári Mületéeü 21 éves hajadon bő nagy szomorúságot okozott szüleinek, a kik a fíagyfüvatos-utca 27. számú ház-)an luknak. A leánv naDokkal ezelőtti
m

REGÉNY.
i|l Uj 11,1 ..JM, HL.r.v; ««u,i ¿■yt
Az Ardttg cimborája. V
Regény. Irta: SL Korán kezdi,
Aílán nom le törődött télö többet senki, caok megfizették érte azt a silány íorimet a mely az eltartási költség fejében járt.
Egy kodhoz Ürült a gyerek. Ez a kofa egy jóravaló parasztasszony, Rákos Palotán lakott a saját házikójában.
A férje gazdálkodott a saját portája közül, aztán volt egy kis földeeskéje, azt is megmivelte a saját két kezével, segitség nélkül és mert nem volt gyerűi »kük, hát dajkaságba fogadták ezt az egyet, no meg azért ia, mert ugy faluhelyen mindig helyo van^a garasnak.
Volt már náluk egy másik gyerek is, ugyancsak talált gyerek, de azegényké-vel sok baj volt
Beteges volt mindig, hálni járt bele a lélek, s mert otthon kellőképen gyógykezelte tni nem tudták volna ugy a hogy kell, de meg azért is, mert a beteg gyerek nagyon költséges mulatság, hát bávát ék a gyereket a városi urakhoz, akik kórházban halyatUk el, ahol szegényke mag te balt
A fehérneműjéből, a mit molletto találtak, egy ingccske, egy alsószok-nyácska meg egy fökötöcske, Salamonék-nál maradt (ígv hívták a purnwlemhc\' rekeO és a boldogialau élctü kis \'cum
ÜHft ftou ipr.-** 9M-4M, JUM
8vŰC-eiH, SUh ipr.-r» 741-TÍO, T*a*rl
Klótóxídén köUtWtti Ossteák l>IMH«nr. «01 Mamr MMriMTtey ««.0» Mxiiot tnmk 4W.2J {UvMmmáaTi 4M. O«Vik ÜUar. ei*J>0 Mi, fju hlUlréMttof 091J0. tocr« AUÍMU1UMIUM.T-jiiidék 11W.0Ű Koron»jir«d6k 08.80.
us. . jel*, txojc mjü RüluaMttAaji 0«u.
mifju itkarvamt t*mr4*i 0T8.T3 MU twi ft.—. Mmet Wiod. loátka 117.2«. VOUm« nm4 I¿fctt BWUpmU UwU yy* Ma»
»4«*,JUL «1. Ontrik fatUlr. MOJgS. Mtrru
hiUlr. m.- OtxUik-Mf«!» ilU»TM«t| üurkr 678.26. 4 náMŰikM ritfyu u*nfiitmdék 119.70, M»rr« koroo»Jirtd4k Mű nuwt 77X0. -írunko« umny 19.08 Máik* Hakjen ttT.tl oixtrtk hioik 2M.60
A YiaároHumok áraJL.
A mai forja\'em Igen ttéok rtdl is u cUIml fik-k*k ir» »m«tk*d«(t. Martulan ll^hihűja 1^8, rotUlyo» ISO, reMptotenya l5Ó ÍUHr klláj», Uf. alább & kltó* yétclníl. A »idaril fcUaj*>U Wtglt ludak 140, pulyka 120. kao«a 1» állír kilója, fajtf kipouta 15, rürí» kir»oaata ¡0, Urtioi dfbj» * tlUir, ktlkipouta 4 drb 10 tÜUr.
Hölgyek figyelmébe
AMav«» IMMMMlMiaMMMMSMn •
OrgoQa-Criffie Arczkeoi.
Mj ml«n eddif kfc*JUU uiplU 4* b<>ráp*ló r.vxtk köil a UcVuaoibb kivJU»toy a. Ortona ,,Crim" «W<l um i»n»dik. Ai «JífiM bUtpk M»iUaé k»dr*tt Ut
piló M«It.
Exyedüll hUUa atat H-SMC üiUtltrfi
Mtíhtjl
U»iC.hhitÍBÍta.
KlUtolIlja a n\'.ij/oltokal, rtmSrt. pör»w^>t hí ,it var y fa«yi» JJUU «lUdi......
_ _v ^^___l4i<U törfii fol-
tokit, kltinxltja a rin.-iokat. kiMUhtijekot, meg koiujolib M]cnakásk il Od.-,
Ujrt arcxuinl kílctóufi.
a»odÜAW* tik tita abban r*UUr. hoty » bSrra kant« t^fVln ftUútWkttíűrirt Kn>
U4r« azon Li.oinl.loj
16«, iáméi" KAny n«p
14«, líihftrflt» Tan |4i**nűa«i aña alalt í«ltcde« atraHoaik.
aitp
Kiny nap alatt Ulleac« aUiKMik.
hoaxAvald «Trena a raya a* SSkr.
■ ff I*\' ^.jp.ti I •- \' "*"
HamjF áároljr tyíimirífit\'
L\'(yar#tt bli
otfiL\'o. U> kr.
bUtoíftatálu UbUttdU «U
oW.LO. «\' tt. 4« tilftM UUM tyukMnx .Mtj U k, kaptut*.
Szomhaf, február 1,
| késtpéuxért vagy rósxletü setéare IcgolcsóbbaD ;
BUDAPEST, Jőzsef-körut 26.
árjegyiik tsgyes ét Mmaatv»,

O\' 1
!
i
Alapíttatott 1800.
Edelmann Mór
IVIicikolox
ZSS érát- és ékszerén
f^u 4a elad mtndenuemfl •»•ny-a»*bAi>áh«i fjtli órákat íi 0lW.«aMá».KyaWa». tf»w<Uaak ékíiwi
IéK óráinál jutányos áron JótáJ á»T mellett esakösöltotnek. - Pontos ki-«♦IgálÁs,
HuiUIJÍ öm -
■ falUUaa khu* ba.áni, UpdtklUabk___
kaaiujt • a*«lrVB. tmknu ii i 4»itt
_ . kr. i katO« a4*| I frt I* kr.
k«»k«u 4« luk • ciiaatl taUíli
Aa „liUiiitakM^kMiái Haiaháttfe
Újdonság!
Újdonság !
Borotváló por!
á bof otT8 foleelogesll
B M«»t»]»a te u art ira to^jtM ártalmatlan
barotválónorral bárki U
mfcborotTálhktla Bállal 4« a n*UQl,
p«rcjt aUU alm«r* magái laludcn «!£t«U« taouli« bofY borotvát kunátu. A
laffaryasarObb kaxelit. Prrthacaoaur (Uxawri tofOtváJi»he«l ht)Tb.n 6a ridikon I korona. k*t-m«H borotválUhoi oaakla halybon 84 flllir. ■VfT àabct (I kUó) « korona ftO flilír baunálati >itadtá»a»l, bouáraió
. .-------- cíoBtostWi ao flUAr. Utáa-
véttel vafr a« ¿Mim .I4í<-«< bfkaldi.a œ.lUtt biimentv*. Kliiuílaf kaphat« Rjdapa«laa t
Laiahtar ZJp4tn41 Tl, UUimUu S. uia
SZÉP BAJUSZ
»1« « firft iKtttiga.
Aki ennak birtokába akar jutni, as IkasuáUa a Wlnkler Slmoa~féi*
OLIMPIA LUSTRINT
Fa4£ fo!Ul«olhaUtl*n kéaaituénv, * Wynek alkaiwaaÁaával a bajosat il»{r-»Mbb állásba lahat hrlva^ni. ha •«•a LoHriB»»! a bajuia jól banadveaitMik. • baju.skOldral UImú laannti alakba f»lkOU«tik • a bajunskfctőt mintfad.lig
rajt* Wyjak. areig •• taljaaen cue^na-
Md. A baja.akdt* »lUvoülAua után a baj u re napokon át ■»•#í«rtja asép
«lakját, fényét 4« sslysmsssrfl lágyságát.
í tvg ára i Sor. »
(« bokttldviss mellalt béraeotve sailiUa Efyedöli kétzitéje és feltalálója
UKKLER SlXONillaUztrész
SZABADKÁN.
jF6d#4a*aW r.®gy ésk«du«inoény» ban aéasaaülnak.
ál illili it|ii3|ibl UeJfljArté ttitjt
ifj- Hodáos J ános
lMf«i faUOrárae, Kit tímárt«» 4.
Maroa-ulcca Mftalisa.
Állandó nagy raktér kész kocsikbői.
Xtoleti J. G^liopttfii; tnülutézoto > p.jtoi^a, min d»:n sérvbon ozonvoilö-
fick a logujabb í modora •rtorkczotü 1\'JüO. évbon cs és kir. szabadalmazott sórvkötöjét. Nem csu.siik nem okoz kellemetlen nyó-ipftst és rendkívül kitűnő fekvése által felülmúl min den más gyártmányt.
Keloti-félo cs. és kir. szab. gummi sérvk\'Kó rugó nélkül ára egyold. 10 kor. kétold. 20 kor
Gyárainkban teljos jótjUlás mellett kó szülnek, továl)bá müfüzők ferdéimőttel; részére. Műlábak- és kezek, haakötök stb
Illusztrált árjeg)*zékekot titoktartás mol
lett ingyen küld szét. Valódi Franczia és Angol gummi külön legessége 2 eredeti csomagolásban árok tucíatonkónt 2,, 4., 6., 8., 10, és 12 kor
orros-sohésal mtt-éa ktttsxergyára
KELETI J.
(Alapíttatott 1878.) Badapaat, IV., Koronaharossf-o. 17
és
EUA délmagyarorsságl
oltárép teseat, szobraa*at arauyoxó müiutóaet. AlapUtaioti 1890btn.=*=^ Vaa utrtudtm a nt{T\' ird»mB k4töo*é( bocin tudomá»4ra botni, hegr mlttnnuiil kibfirlUUtin, a malyben kiálltak uj ol-| tárokat, aaáu4k*k*4, »U-til* kipekat vánoora ia rlíKr« taatr* 4* fából \'uijt« dambonotban po> Uchrimlrorra mfiriwlMao kidolfoim, TalamUlrifi ol-UrokaluJMI ftttak.márvá-■TOtoki* arasf «tok. It*|l otlirkipokal kijavítok e> (atfvjltuiu. UJ oltárká-p»k*t hirnavaa faató-■Itintk kötramökí-dáaával tttyra áUltom Juat, Máila ««!»• •colrrvít PáélnAi Zc« l Btal «»obralt Iából faragta a* poüchjouiiroiT*. 1Z0 110 140 ISO
Ont 100
110
kari íoo íao t<o íeo »74 1S4
Tarracotta kfiinaaaxából polichromIroiva
Cttt._100_ IS« 140 150__
kar. 7S ÍOO ue 140 Olo«4 árak U »o«tM klaioIfáUarél (oadoakaiik aa Utáxat Jóhlraava.
Nagy J\\í^p. János
Maiannaiab»ti tak«r-f<u>oaaroxáat U káni-tok 4t a4f>karaWk*t uj^A aianyoiok jöláUáa
Temesvár-JÓKgefváros, Bouaz-utoza 6 sz
Clavethyl I
SS4M «Bm 4a b4rra«ta(*4iaaál UftiMli ) ■aar. Ára I korona. »
" Scbáfftr tanár féli
r«c- 4a ai40J«*»»aela. mtt4vl* a fof ak 4p*4-lüt, mMU a fojkurt ii «tvárolitja a f«rU<rat; a aiájtr«(«( áaíUficIÜJa ára I kor.
Báimfty aaaf«a laaaarat ajánl, k fal aatMtk ki aa áliaiai kvaaitatt
IRMA ARCKBNÓCSBBN ,
a l««Vlaabb »frWfcb«» U ártalma* nart tud i
\' ki«utatai, aiu«Q«it aaaabaa nlii^u*« alíafá- f ka« apO^a. »«Ija ^ 1
árai Ut ticair «"tf U«lf I kar. e» SL ( A katást aláaa^ti a kaaxávaU /
Irm» 8E»ppan
ám se füé*. A hozzá ta nóaé
i
Irma hölgypor i
j
CiBiürííji-TJSbír rekürios
(naaMwrtaW k««tniUa44 ama! raotak« awrfat I r-fh-*^- kJaáráU»
R«lk Gyula "^ttXSk-. J
flagykanlnnán. 1 j

A BARTOS-féle ka/lsbadi porcellán,
A v •
0ed9nTraIstf f
VII., Erzsébet körút 32. sí \\ZZ"\'.\'°\'Í-
ateza
»
KávékéMlet . 4 trt 4a Mltlk
TeakéaaUt : . M S UO-4.HO m XahhaktfaalM . „ : 4L-4.S* m Kvakiaalai M 4rb4t,, ,. é.ie-SJS „
. 4 (éldlUál» M.—IO.S*~ia „ m v (4» 4rbbAl) ll.-ie.-M ,, Wtaita kii r*«rít. «Ire» HMàUtt
i«koko h ba\'tkk fa\'anbaa ■•atfóktf aalet (4-7 4>rakk4l> ./»pni f*«t*«
(iiJtfoa iiiüT«««! 4 IS- tlO 1« trt Ki*-, Ui., woUa.tákik, fa..kuk, <*riarf*lájtk, «•iaaatl 4a »iftkb Sv-iirok, knlvakisS a4Aai*k a UiojaUk mintákba*.
liegoUaóbb béVáaáfláei forrás. Iimételadóknak és miada» hástaxtás «aánáis asgjban 4e kicslnjb«.
■ .« ..v-i.\'» ■ i;-\'v,\'i\'.v..,,>v-.t-V. ¿\'W -..
Mi» randaaartt vaaaka tail^ákat átalakltáara aWállatnok -.t^
3 8
! shwium utmt
„B 0 NI" eketaliga
L"Cüjibb mrkíntl ^f Büfr* LíKnjabb íxerteuif4\'
Tartóa, *aUár4, a.m kopik, n*m dől, domboldalon nem farai, aa akit •(«MloUllB vanotl, Uan<Vae folytouoa éa gfiadatároa, kavia T—4\' •r«t tr«nr*l- - FUlanat a^att állitkatót KagrandoUtató: OTÖBÖTT, a donántaU kiprluolftaknil t
SOItfítfKItfFKIsO Ím. HfíWlUK
-- " 4a HTtHBATORBANt 1 -
..ttAvi" ^rvártalaa 4« mattfr-va^aaift ró»TV*nytár<&»á1rnM. JH.HfXti.Uk, JWP-JII *UJf HEU
Sxámtalaa kí«/m»t tral 4a 4riU4 nakarltl Wftáa «aaa S7 t> au fanilU rtadaU Ial4«*>a< teejobbaa aJánUiaguJL
R«nd*lAlntés«t
BiíiitsLVLAiilrissj-it 24. szia
M «»ara Mtlltit.
Dr GABAY A ti í A L
•.a«» mtiVy \'4.r»«a a inraH b*t*|«cf*k M makarr««. n»-
fftl M-.W» tutrral ff ont». tlipMU m: i.:*a-»-" 4 Irrft M ak aatai *«tar<i-j«k>it kurrr«i-(•», («k«lr*kai ai ia/«rU(M .«tibijalt. kr\'a-kort <» uuaJmormO bVIxx.r\'OfH. «>ir«n|lll farH^rit iaUiuknal ♦« i<ti*iki>«<»-< açfirnut kt.-
tnaa •raUiurinrafaJ kj»>iobalt ojdd\'Mr* «\'«ánt. — (Jva(T*aar«kr«l |*iid»*k»dr» la*r. I.eodatif • aa-^WU 10—»•!« K MU »—4 l<
Lsvslskre * a asxoi----aa
Cyosyaierek/(l gaadeskedlk
<rtn

BUTOR
Vásárlók figyelmében, ki jól és ol-
oto\'i akar vásárolni as JÖJÖn és STY^*
CJ in meg: roniük háló, ebédlő, vulódi bör.izokek, limpa, ingó óra valamint különféle uj és keveset használt bútorokat, emek előszoba szekrény Lesierzési áron kaphatók használt liutorok bpcseréltetnek \'Urály-ntoia 64. aaátnvolt vakok laUaaUbaa ftldaslat balra.
rtai kasai ioar«ra ryt.r
\' 1 ■ \'.■ ■ \' ntila ===========
BARKAI M.
••ár*" r"iraa,
J11 ami itkvtdM nállUóJa. AJáalJ. »ajit kiarltmáaT« «o«»->r*l<. varatar*« aárwaly kftitoidl »a.>a»r«üi«i
0«7
t»164J 2Lá«*a 4« r far-tála ««rák U kapUa.ik.
Bodrait, Deák-tér 8. (ltktr ItfíIf.)
Aiaytttatatt 1100-kajL
•mraarwl aafr 4r*maa«I, ktttsi ¡4 4a mUp raaaika. kaU44a Já IhUo v^.aar><4-H^lWt, 1SSS. i*árarra«ftte4t Mkt
árammal kttHaUw». IMIaltk mUím a aaakmába titi Jaii-UM, kao«aUat ia Uváfáak

Törköly-, szilvórium-, ram-
és finom UkOröket bárld
hideg ulon, minden előkészület nélkül
kitűnő minőségben előállíthat. Xasalésl könyv és árlapok lngyaa,
WATTERICH JL Budapest^
VII. kerület Doliány-ntosa 6. «»km. Sönnérő készülékek, cr.ikkek a borkezelés-hez, minded bőrbetegség elleni szerek. Clsö és legrégibb üzlet a ssakmábóL
Fannál SO óta. ■ i ii»\' ——
Szálloda és vendéglő megnyitás,
Van szerencsém a m. tisztelt nagyérdemű közönség becset tudornAKára hozni, miszerint Nagy vásár-téren 683. alatt T
Fe ete Sas ssáUodát ^
újonnan, fényeíen a legnagvobb kényelemmel berendeztem és azt február nó a-án azaz vasárnap mognyitom. Kényelmes vendégszobáim a meg8záUÓ vendégeknek a le^jutányosubban. Egy koronáért állanak rendelkezésre a pontos és rendes kiszolgáJutert kezoskeaik uiély ti^ztelettél
Jffatkovlos János,
szállodás és vendéglős.
Zöld koszorú szálloda Budapesten.
a fiSvirotban u;«nnan át-natyubbilva. tüceani, Uuta, kúuratiiia» «obik krtól följebb. •tl pályaudvaiWl. 1 kávibáa. - Kfáaa áJJal ny Tflafo» 67—tl.
Laroloóbb «sal oda a alakítva 80 »iubiv.il
e o
• paroa a kalatl pályaudvaitál. V«ud4ffl4 4a
lyltva.
Tttufoo 57—41.
J* kUIJM (WM* HIX-llliOlAJI**
BUDAPEST. VH.KIR1PISI ÚTB652
Ha J4 4a
han^zart
akar vannl, kirjaa kápa a árjaryaákat
aaak Írja ■•( aaUyan barraaa»*!
ktUdjtUk.


ff. frfofym 33. szám
Hagy-Kanlzsa, 1902. vasárnap, íaírnir 2.
Ejt szfcn ? ffflír.)
NAGYKANIZ
Előfizetési ára:
Fairben háshos hordva egy hóra 60 fillér. .\\ Vidéki« póstal küldéssel egy hóra 1 korona 20 ftlWr.
Kiadó tulajdonosok: 6 Felolós ssorkesstó:
Krauss és Farkas. U.OSVA1 uugo.
S»«rk«sst6ség ét kiadóhivatal} Krauss és farkas pnr>rk»r«sk»<lése
Megjüönlk naponta korán reggel.
Nyomatott s , Nagy karnisai Friss Újság* sxcriődéses
nyomdájában.
\\
Tiisád MaitaS meghalt.
Változások egy hiróságnáB. — Az álhSrlapiré^
Erkölcs.
fgaza ran az aradi szinügyi bizottságnak : ami sok az sok ós még a jóból is megárt a sok. Nem vagyunk ál-szenteskedók akár egy angol miss, ki még a nadrág szóró ia elpirul, do hogy az űzloti s z e 11 o m egészen raeztolenro votközteti a prudériát ós kilöki a piacra, dobszó és harsona mellett kiáltva: .álszenteskedö, a ki szégyenkezve elfordul, nézzétek és vásároljatok !• hát őzen minden jó érzésű ember kell, hogy megbotránkozzék.
Nagy baj nálunk az, hogy a vidéki szinpadoknak semmi önállóságuk nincsen, valamonnyi a budapesti szinbázak műsorán élösködik. Egészen különleges helyzet ez a miénk, a vidék színházaiban a közönség nem láthat mást, mint a mi a budapesti színpadok valamelyikén már kiáltotta a tűzpróbát, a vidéki közönség műizlésének e szerint alkalmazkodni kell a budapestihez és hozzá kell romlani ehez.
És szent Igaz, hogy a közönség kívánja ezt, nem igaz, hogy vidéken csak akkor járnak színházba, ha olyan mű kerül előadásra, melyet Dudapesten már előadtak, tessék csak önálló és jó műsórfól gondoskodni, annak épp ugy do talán még jobban meg lesz a közönsége, mint a Budapestről származó disznóságoknak. Csakhogy kísérletet kellene tenni, arai eddig még nem történt\'meg, mert hogy néha napján olőadják egyik-másik helyi szerzőnek drámai szárnypróbálgatását, ez még nem mondható kisérletnok.
Nem a közönség kívánja a budepesti műsort, hanem az igazgatók kívánják, nékik könnyebb és hasznosabb munka az utánzás, miért is erőltetnék meg a találékonyságukat? így készen kapnak mindent ós abban válogatnak, a mit Budapesten jónak találnak.
Ennek pedig megvan nemcsak az a szomorú kövelkczményo, hogy a vidéki erkölcsöket lesűlyeszti a budapesti sáros színvonalra, hanem az is, hogy a hazai szini irodalom egészségos fejlődésnek nem indulhat. «t
Németországnak (pedig mi mindenben Németországot majmoljuk) akármelyik kisebb 6zinháza vállalkozik eredeti művek előadására qp Berlinben szinro kerülő száz újdonság közül legalább 60 van olyan, a melyet már vidéki színpadokon „ sikerrel boinutattak. így van ez különben mindenütt a világon, csak nálunk nincsen így. Mi a hazai sziniroda-lom fejlődését ilvon módon lehcteüenné tesszük, a vidéki\' erkölcsöket pedig alap* jában elrontjuk.
i)e talán mégíem rontottuk még «1
teljesen, bizonyítéka ennek, hogy vidéken még mindig találkoznak olyanok, a kik megbotránkoznak a budapesti színházak műsordarabjain.
Bizony üdvös dolog lenne, ha itt is találkoznának olyanok, kik ha nem is álsznnteskedök, de a cédaságot mégsem kedvelik som az életben, sem • színpadon.
Arany he\'yelt vas.
Meglepő furfanggal végbe vitt csa\'á* foglalkoztatja a brassói és budapesti rendőrséget.
Brassóba néhány nappal ezelőtt jól öltözött uri ember érkezeit s az etrvik szállóban kétszobás lakást Imreit. Ilás-nap az idegen, aki a bejelentő lapra csak a vezetéknevét Weisz-t irta. heá\'-litott Crehnvszky ékszerész üzletébe és miután 1200 koronát érő aranvórákat és lántokat választott ki magának, azzal tWozott, hogy küldjék el a holmit a szállóbeli lakására.
Az ékszerész segéde később elvi"te az ékszereket az idorenhez, ki kis zsákba hengerelt aranyokkal fizetett. A kis zsák mindkét vépo lo volt pccsé-telve s a rajta logó ragcódulán egy bank pecsétjo volt rányomva.
A segéd gvnnuilanul hazament s paz-dája csak otthon vette észre, hogv a zsákban hengerelt vasdarabokat kapott a barátságos idegentől.
Mire a szállóba ért, hogy • csalót fe-lelőssérre vonja, ez kihajtatott a palva-udvo-ra s a Budapestre indult gyors-vona ra ült.
A brn?fó\' rendőrség a csa\'ó személy-leirását a következőkben adja : sovány növésű, fekete haju. beesett arcú. közép magas ember, 30—32 évesnek létezik és beszel magvarul ós német-zsidóul. A budapesti rendőrség kézrokeritéso iránt minden intézkedést meglett.
és nöszabó, könvvkö ö, kéménys-nrö, fodrász- és sfliőmesterek, kereskenők, nvomdák és gyárak; tanulóleányokat pedig: könyvkötők, varrodák, nyomdák és gvárak.
Je.entkezni kell az intézetben: VIII. ker.. Józsoí-körut 80. szám alatt.
Változások egy bíróságtól.
A VII. korületi járásbíróság sokat be-«éltetett magáról az utolsó időkben. Súlyosabb \'ermészetű vádak merültek fel a bíróságnál működő dr. Farkasa Gvuln albiró. majd dr. Virágh György járásbinS ellen is.
Az előbbit már hónapok előtt felfüggesztették állásától és a mult héten dr. Viráah ellen is fegyelmi vizsgá\'atot indito\'tak. a tegnapi napon pedig őt is felfö;zgo«7.tet»ák, De oz nem minden.
A szóban fortfó járáshirósáimál uralkodott tarthatatlan állapotoknak követ-kezménve, továbbá, hogy a hivatal főnöke. Cserv Kálmán jártübiró már a legközelebbi napokban nvugalomha vonul. \' Csen* ellen flom merült fol a legcsekélyebb adat sem. de ety hivatal vezetésére gvöntrekezünek és igy alkalmatlannak bizonvnlt.
Uirtdia a b\'róság vezetésében a VIIT—X. kerületi járásh\'rósági főnök, dr. Schmör Gvula lesz. a ki: csak n minap ruházták föl nz ítélőtáblai bírói oimmel.
Ez a változás — ugy értesfilünk —-már egy-két nap múlva megtörténik.
\\
Munkást karesnek.
Budapest, február 1.
A budapesti (ipari) munkaközvetitő-intézetnél az e licli kimutatna szerint 7007 munkás kercB foglalkozást, kik közt majdnem minden iparág képvi-solve van.
Hiányzik azonhan és munkát kaphat helyben ; egy gyakorolt aranyműves, 1 lószerszám munkában jártas rézöntő, 2 szitakötő ;
A vidéken : 1 reszelővágó, 1 órás. 1 hangszerkészítő hegedü-munkéra, 2 ti már. 1 szűcs üze.vezető, 10 kémén vsepö. 7 fa-esztergályos, B kádár, 7 bognár, 1 kosárfonó, 1 szövő mester, ,1 harisnyakötő, 2 szedő-nyomó, 1 vonalzó kézi géphoz.
Keresnek továbbá könyvkötőnőt, nyomdai fűző- és berakónőt. élővirág-munkásnőt, kórházi ápoló- és segédápolónöket, varrónőket, férfi- és ndszabó:iághoz, himző-nöt, szókfonó-nöket, kortésznőt, vasaló és mosónőket.
Inasfiukat felvesznek: asztalos, bádogos, fényoző, kárpitos, kovács, cipész, iaesnorgályos, lakatos, müszeréas, iérű-
Az áiltlrlapírúk.
Budapest, február 1.
A mult évben Hazai Fülöpöt, az Osztálysorsjáték igazga\'óiát három szélhámos me-zsarolni próbálta.
Egy birh\'pi cikknek tözzétételóvel fe-rvege ődzött a jeles triumvirátus, rög-iőn fel is\' mutatva a cikke*. Persze a a három s\'nk ogyike sem hirlapiró s a mikor ez kisült, megszöktek Budapestről.
^ Am köz ülök Mezei Jenőt e\'fogták KnrUbadban s miután hazahozták, a biiósár ma ült felette törvénvt.
A kifogástalanul öltfizkődő és jól fésült urat liamis kártyázás gyanúja alapján \'artóz\'atták le, de ez a gyanú . nrra redukA\'ódott a mai tárgyaláson, hogv Mezei nem ham:s kártyás,\' hanem csupán hazardjáték miatt Ítéltek el Karl»bndban száz kotona pénzbüntetésre.
Mezeinek a két vádlottársa: Ligeti An\'al és Branner Sándor volt. Mind a ketten magánhiva\'nlno\'mk voltak. Ligeti pláne az, Osz-ílvrorsjáték igazgatóid-gánál állt szolgálatban, do onnan elcsapták.
A revolverezésre szánt cikket Brauner irta s aztán Ligeti és Mezei vitték el.
A mai táigvaláson, melyen Agorasztó bíró elnökölt, miu\'án a másik két szö-kovénv máig sem került elő, csak Mezei ült a vádlottak padján.
Mezei azzal védie magát, hogy ö csak azért ment a cikkel Hazaihoz, hogy meggyőződjék arról, vájjon tud-e Ligoli — a kivel lapot akart alapitani — imi. Zsarolni azonban nem akart.
Uazai vezérigazgató azonban előadta,
hogy a vádlottak a »Hazánk* munkatársainak mondották magukat s miután fölmutatták a cikkei, igy szóltak:
— Ha előzékeny esz igazgató ur, • cikk közzététele megakadályozható.
Erre ő — Hazai — telefonált a Hazánk szerkesztőségébe, honnan persze oz a válasz jött, nogy a vakmerő zsarolókat nem is i«merik és le kell tartóztatni.
Igv vallottak ma Korbuly József, a lao vnlt szerkesztője és Jancsó Dezső volt szerkesztő ia.
A töivénysték dr. Geszti Andor kinVyi flgvész vád- és dr. Weisz Ödön védőbeszéde ut£n Mezei Jenőt zsarolás vétsége cimén húsz napi fogházra Ítélte, de ezt a bflnte ését a^ anna« idején e szenvedett viz\'^álati fogsággal kitöltöttnek vették.
A másik két vádlottnak körözésé: ren* dőlte el a bíróság. Az elitélt és a közvádló is felehbezett.
ORSZÁGGYŰLÉS.
(XépviaelShii.)
Szavazással kezdfdltt a mai Ülés. A, képviselők beadiák szavazó listáikat, a Ház két jegyzőjére • a regnikoláris bizottság tagjaira.
Jegyzőkké megválasztanak: Dedovlch György horvát képviselő és Szőts Pál, a ki az elhunyt Molnár Antal örökébe lépőit. •
A Horvát-Szlavonországgal kötendő
fénzflgyi egvozménv elökészitésére kis flldött országos bizottság tagjai lettek í gróf Andrássy Gvula, Barta Ödön. Ber-
zeviczy Albert, Falk Miksa, Horánszkv Nándor, Ko*suth Ferenc. Láng Lajos. Nemén vi Ambrus, Tisza Kálmán és gróf Zichy János.
Ezután az egyes hiznMságokhaa hiányzó tagokul választottak meg: «
Az A-ik hiráló bizottságba: Kubinyl Géza ; a fü/gö államadósságokat ellen* őrző bizottságba rendos tagnak: Angval József, pót\'ngoknak: Adamovics B<Ma és Zsámhokréthy Emil ; a gazdasági bizottságba : Lázár Árpád ; az igazságilirvi bizottságba: Gvőry Klek és TommaBich Miklós; á kérvényi bizo\'tsácba: Nedeljkovirb Tir«-» dar; közgazda«á«i bizottságba: Dedovich Gvörry; közlekedésügyi hizottságtiai KovnCTevirss Ntván: közoktatásügyi bi-. zottságba; Werner Gyula; mentelmi bi« zot"ságba: Popovics Vazul Isiván: naplO-biráló bizottság: Csincsek Flórián; összeférhetetlenségi bizottsá-iha: gróí Pojacvevich Tivadar ; pénzügvi hizott-Mágha : Josi|>orich Géza, Schmidt Józ«ef; számvizsgáló biy/\'ttsápbn: Adhmovics Béln; véderő bizottságba: Domahidy Elemér, Josipovicli Géza: ▼izügyi bizotű ságba : Kovacsovics látván ; zárszáinat •lás-vizsgáló biz.ot ságba: PopovicsVaz.uk István; dicsőült Erzsébet királyné szobo^ bizottsákába; Dedovich Gyorgv.
Ezután a csurgovai alkonzulátusnak konzulátussá történi elölépteiéséröl ázé.tk javaslatot fogadta el a Ház. 0
Majd Anglia és a romén királysággal ■ bűntettesek kiadásáfa vonatkozó szerződés módosítását tárgyalták, itt nagy vita támadt
Molnár Jenő, Hadarás* József, Vluoníat Soma és Hátkay László vr
<?8 . 1
^»tV f,
tatfék " ho^a ««T^mWHtofeisk
uojp fölei ioík . hofcy. > igazság-«gyi Mwz^ekel»kűlüwiinrtüí?TéH\\im utáa UWWk me*. A fiában .«fclsaöTíaU jgazaágü^ymilii\'Höjr\'is, 3 a jpréc«-dcnsekro hivatkozott, a mfcly szerint az ily stcrefidfceket ozolőlt is i>. külügy-nuoistarium ntjdn kitöltünk mog,« törvényjavaslatot dfngadtált. rtjy
A* ülés résén HareAflcVmák«H«lm1 mimsztor vúlqsrolt br. Solymossy Ödönnek mterpelUciójaira. az uiaxö ügynökökre vonatkozólag. A Ház, u miniszter megnyugtató felvilágosítása után tudó máiul Vette a választ. \\c
Elnök ezután bezárja ez ülést.\'
csak\'touló, ^oiVcto.-^ kik, vátfazndc a» öxök jgOfj^algilUtdffligl- iűSüíüi aífnK*« ■ smmmm
> A pápa njflaMa,
... ***** W* 1.
Aibi püspök « Swnaine róligíouse cimü tagban oly beszélgetést közöl, a melyet
a pápával folytatott Albi püspök u«Miirég kihallgatáson volt a pápánál, a ki oz alkalommal igy szólt hozzál
— Alit fart, monsognore, azokról a hfresztriősekről, hogy Franciaországban egyházszakadás kövctkkzhetik be.
A püspök: A mostani körülmények között az egyházszakadás kevéssé valószínű.
A pópa: Tudia-e, hogy most oly szakadás, u minő Luther, vagy Vili Henriké volt, horaiAZtó dolog volna?
A püspök: Hogy ilyen szakadás lehet-síiffos legyen, a népnek eokkal vallásosabbnak kellene lennie és érdeklődnie kellene egyházi kérdések iránt A mai viszonyok között Franciaországban senki som venne részt ily egyházszakadásban.
A pápa: Komolyan hiszi ön ezt ?
A püspök: Bizonyos vagyok benne. Azt a püspököt, a ki elszakadna a pápától, a kinek oly nagf presztízse van, eretneknek tokinteoék és senki ecm csatlakozna hozzá.
Végül nzt mondta a pápa, hogy boldognak érezné magát, ha legközelebbi jubileumára az összes francia püspököket Rómában láthatná. A mikor a püspök eltávozott, találkozott a pápa orvosával, Lapponi dr.-ml o ki Így szólt, hozzá:
— Ha valami rendkívüli véletlen nem küvotbezik be, a pápa még évekig elélhet.
sál
«."Sí
tárgyalás
fó-
\' Nem lesz béke,
(A burok •tabiáeágkerM.)
. London, febr. 1.
• ív:*
A Daily Mail értesülése szerint az angol kormány «Intasitá választ adott a németalföldi kormány k*zv«tH0 Javaslatára.
Az angol kabinet visszautasítja Hollandia jó szolgálatát s n«m engedi meg, hogy küldőtUéx utazzék Bél-Afrikába a bur tábornokokkal való gott .;!>•;
Az angol kormány ezt az olutasiló válaszát azzal okolta meg, bogy a biurok nem hatalmazták meg: Hollandiát közvetítő lépések megtételére, do egyúttal hozzátotto, hogy kellőképen meghatalmazott tényezővel .készségesen fog tárgyalni. A Standard azt Írja, hogy a németalföldi kormány jegyzékét bizalmasan közölték az ösz-tioa nagyhatalmakkal, Bülow gróf nzt felülte rá, hogy Németország szigorúan ragaszkodik oddigi semleges álláspont-jóhoz. Kuyper németalföldi ministcrelnük reméli, hogy a burok föl fogják hatalmazni a béketárgyalás megindítására. Kgy németalföldi állam férfiú a következőket mondta egy Hágában élö ongol újságírónak í -<*
i — Igyekezetünk hiábavaló volt, mert nem tudtunk a hurok részéről semmiféle meghatalmazást fölmutatni. Kuyper miniszterelnököt különösen ez indította nrra, ho«y a mostani pillanatban közvetítő indítványával előálljon, mert az angol parlamentben határozottan felülkerekedett az a fölfogás Auglia nem hagyhatja ugyan meg a bur államok függetlenségét, de viszont hajlandó azoknak a buroknak, a kik legyőzőUnek nyilvánítják magukat, mindeu kedvoxményt megadni és irányukban u legnagyobb nagylelkűséget és nemesswvüséget tanúsítani.\'
Párls, febr. 1. Diplomáciai körökből jelentik, hogy a németalföldi kormány békcjavnslatának hivatalos előlerjoszlése előtt meggyőződött, hogy Angiíahajlandó, Hollandia közvetítő szolgálatát megfontolás tárgyává tenni, s hogy Kuyper ezenkívül biztosította magúnak más hatalmak támogatását. Kuyper maga tette meg az nlókészitő 16pé«okct. Londonba utazott, a hol szernélyosou tapogatózott n hivatalos köröknél s azután Párison keresztül visszautazott Hágába. Párisban beavatta tervébe a francia minisztériumot.
Kiüger a Le Journal egyik munkatársának a következőket mondta:
— Mi nem harci kedvből verekedünk, bonem azért, mert meg akarjuk tartani szabadságunkat; miért harcolunk, mert n békét akarjuk. Szivünkből üdvözölünk mindon lépést, a moly bennünket célunkhoz közelebb ltoz a az, aki ehhez az első lépést megteszi, őrök hálánkra t arthat számot,
A bur nép nem fog kétségbeesni, még ha ujabb és még nagyobb csapások érnék Is. Istenbe vetett bitünk bátorságot ad nekünk és megfékezhctetlenné tesz bennünkot Mindon el fog múlni. Isten nagy megpróbáltatásokat ró ugyan né-£érp, de még sohasem hagyta M. Hitünk a mi erősségünk. A szerencsétlenség
msz^njár kteorol a tw rö?¿ífmputtót, Kiín{, Ei&éx & ^IfbrdOTOÍ^okba, a hrfl u}»L«wiwit áf«pi«íkx. Ezsnfl az uj résaezcl egvütt, a mely közigazgatásilag teljesen különálló. London lakossága tulajdonképpen hotcdfél inilliO, mig n London grófság lakoesága caak 4,586.841\' lélek.
Száz esztendővel czolőtt London grófságnak összesen 959.810 lakosa volt. A ronlt század első felében a lakosság egyre növekedett s 1841-től 1851-ig a szaporodás 21.8 százalék rolt. Azóta a szaporodás aránya egyre csökkent s 1890-tól Í901-ig a szaporodás már csak 2.4 százalék volt
London középpontjában a munkások már alig kapqak lakást vagy pedig csak drága pénzért
Drágább lett a viz.
Budapest febr. 1,
oz
de
Bablógyitkosság Bécsben.
■ \' **«■. február U
Az Untere Autfartenstrasso 01 számú házában rablógyllkosság történt
Ebben a házban narminq év óta lakik Ilogenborst Teklái nyolcvonnégy éve« özvogyasfzony.A férje flzenegy évtcl ezelöit halt meg és a férje halála után az asszony kegydijat kapott. A hatóság azonbqn megtudta, hogy az özvegynek néhány ezer forint vagyona van ós ezért megvonta a kngydijat
Az a»szonv lakásából égy szobát bérbo adott Höífinger postaoílenör öz-vogyéJok. Tegnap este Hcgenliorstnéegvc-dül volt otthon; llöffingerné egy másik lakónál volt látogatóban. A lukás ajtaja nem volt bezárva, mert a házban, ahol széztlzenkilcnc lakó van, nem szokás éjjelro bezárni. A lakók ugyanis mind ismerik egymást és bíznak egymásban.
Ma reggel Hegenhorstné nem mutatkozott. Bementei? a szobájába, a hol halva találták. Téglával agyonütötték és a nyakán fojtogaiás nvomá látszott. A gyanú a házban laké egyik fiatal emberre irányul.
A budapesti vízvezetéki viz, mint alábbiakbői olvasható, drágább lett, nem lett jobb.
A főváros ugyanis ma léptette életbo .oz uj víz díjszabályzatot. Az uj szabályrendelet sokban megváltoztatja a mostani eljárást A közönséget az uj szabályzatból a következők érdeklik: -
Minden háztulajdonos, kinek a tolko mentén vizvozeték és csatorna van, kö-telos a vízvezetéket bevezetni. A szabályzat pontosan megállapítja, hogyan kell megcsinálni a magánvezetéket A vizvozetéket a háztulajdonos csak kivételes esotben, közbiztossági okokból zárhatja el.
A vizelienörök csak reggel 9 órától est« 7 óráig mehetnek be a lakásba a viiífcgyaaztást ellenőrizni. Foptoa ujitás hogy a hol vízmérő óra van, általányt nem vetnek ki s a haz tulajdonosok csak az óra áltai mutatott viz diját köteles mngfizetni
A tizmérő őra sehol sem kőtelező, viszont mindenki kérheti oz óra felállítását. Vendéglők, kávéházak, szállók és kertek után, ha vizórát nem állítanak föl, a vizdij hatszorosát kell fizetni, társaskörök, egyesületek a kerti helyiség után a vizdij háromszorosát fizetik. Az üres lakások vízdíját törlik. A hátralék utáu azonban a jövőben késedelmi kamatot szednek.
A forumokat ís megváltoztatja az uj szabálvzat. A jövőben elsőfokú batoság az elöljáróság, a második a tanáos, harmadik a bclügyminiszU\' lesz.
A vlsdijak*t az uj saabAlysat fölemeli, még pedig a negyven négy-szügmétcruél kisebb helyiségüknél hus/ fillérrel, a nagyobbaknál minden husz nógyszögméter után öt fillérrel, a vízcsappal fölszerelt házi díszkerteknél és udvaroknál négyszógméterenkint hat fillérrel s végül az építkezéseknél minden köbméter fal után két és hattízed fil-lérreL
- London hanyatlása.
Egy rövid távirat nyomán már közöl, tük a legújabb londoni népszámlálás eredményéi, a melyből kitűnik, hogy az angol főváros lakossága tulajdonkénen fogy, mert a szaporodás, a mely 1801. óta tapasztalható, kisebb, mint a menynyi a tomiészotes szaporodás következtében lehetne.
Egész Londonban tíz .esztendő óta 491.Ü0Ö-el többen születtek, mint ameny-nví a halátozások száma. A szaporodás ellenben 1891. óta csak 808.224 lélek s ebből látható, hogy London tir. esztendő alatt több mint 181X000 lakost vesztett el a kivándorlás következtében.
London grófságban már nincs hely uj lakosok számára, s így a lakosság egy
. 1902. február 2.
fabét«\' volf.\'iW, I m hapcik, a£ uzsora ojfoH egyén közül 62, \'tehát 65« szd tuaott inii-olvn-ini.
Magasabb iskolai képzettsége 0.8 wá-zalékának volt és pedig, termöasetcícu, legtöbbnek a pái-v íadul miatt eUtéltek között.
A többi bűncselekmények elkövető! közt a politikai doiiklumoknál, a hü> kasztásnál, zártörésnél, és hütloa k»z»-léenél, a csalásnál, a hamis és vétke-s bukásnál, az okirathamisitásnál, valamint a liivalali büncselokménycknél szerepednek a magasabb ísko.\'ai képzettségüok nagyobb aráuyban.
A bűncselekményeknek egy-egy oso-portját tekintve, kiderül, hogy asaamélv ellen való dcliklumok elkövotői közül 45.65 százalék, a vagyon elleni delíktu-mok elkövotői közül 47.85 százalék az analfabéta, mignem az egyéb természetű bűncselekményeknél 80.10 százalék nom tud Írni-olvasni. Azok közül, kik kihágás miatt szenvedtek szabadsáabünle-tést, 88.21 százalék volt anallíibéta.
A javító intézetekbe az 1900. év folyamán fölvett 507 növendék közül 70 nem járt annak előtte iskolába.
TÁVIRATOK.
A kik Bem tudnak Imi olvasni,
Budapest, febr. L
Tegnap kimutatást közöltünk a mult évben a osendőrség által kidoritett vagy csendőr vizsgálat tárgyát képező bűntettekről és kihallgatásokról.
A jelentésben találjuk még a követ kező érdekes adatokat
Kitűnik, hogy az 1900. évben a letartóztatni intézetekből kiszabadult egyének 52.7 százaléka tud írni-olvasni, 1.8 százaléka csak olvasni tud, 16 százaléka pedig analfabéta.
Egyos büntetendő cselekmények ezektől eltérő arányszámokat mutatnak. Ii a rágalmazás és becsületsértés, továb a gyújtogatás, tűzvész- és vizáradásoko-zás miatt valamint a lopás és jogtalan elsajátítás miatt ezabadságbüntotést szenvedet egyéneknek több mint fele anal-
Himntlftfl millió rubel kőtosön.
Pétervár, febr. 1. A Novoje Vremja jelontése szorint a. cár megengedte Pétervár városának, hogy hanninfc milUé rubelnyi ötödfél százalékos kölostiot vegyen föl Ebből az összegből 4,100.000 rubelt a városi telefonra, «,500.000 rubelt a Troicki-hidnál építendő t&Héare, 6,500.000 rubelt két Néva-hid éjpítésére, 2,500.000 rubelt a betegápolás javítására és 1,700.000 rubelt gyermekkórház építésére koll fordítani. Azonkívül wmy összegűket forditanak forgalmi c«ska»ök, a tűzoltóság, a csatornázás ós oz iskolaügy javítására, továbbá a városi vflgéliid
újjáépítésére. _ ,
;<«",. Aranypénz« Bécs, febr. L A bécsi lapoknük az a lure, hogy az Osztrák-Magyar-.Baak me«-fjzüntette a tiz és huszkoronás kisobb bankjegyek kibocsátá»át s helyeUÜ^ cpak koronaértékü aranypénzeket boiwá-tolt forgalomba, tévedésen alapsxik. A bank csak folytatta a huszkoroaás folyó aranypénz kiadásának tavaly augusztusban megkezdett müyöletét, ae tekintettol az ultimó alkalmából fthneríút nagyobb fizetési forgalomra ós a ház-bérnegyedre, ozattal többet bocsátott ki mint jannár olső hetében.
Koholt aterényfothlK Béos, febnnlr 1. KoJiolt rablóíöOtény-letről is bőszéinek ma a bécsiek. Ma IMge) Hernalsban Bittér Teréz őtveii szivaráruanőt a mikor a boltját ki-nyitottu, egy ismeretlen férfi mogtámadta, fojtogatni kezdte, a füldro teperte és o2y kosárkát a melyben kétszáz korona volt elrabolt. Az uj ságkihordónő az asz-Bzonyt eszméletlenül találta a bobban. A rendőrség mogindttotta a vizsgálatot és délro kideritette, hogy a szivararusfiő az egész históriát csak koholta. Az élénk fantáziájú, ravasz asszonyt elfogták és átadták a bíróságnak.
v i. 1
Tibid Antal meghalt.
Budapest febr. 1.
»r
Tíbád Antal ma röggel meghalt császárfürdői lakásán.
Tíbád a volt nemzeti pártnak egyik legtekintélyesebb tagja volt ós ámig a Háznak is tagja volt ott is mindig megvolt az egyéni súlya. Az utolsó években távol állott a politikától és mint közigazgatási bíró működött A következőkben adjuk életrajzát: Tíbád Antal, politikus, született K-dicsfalván (Udvarhely) 1848. jómódú, nemes lófő-székely szülőktőL
Az udvarhelyi, azután a marowásár-

KII\'
m
m<kUzcr *Sertnt édes tejsminbM bármely mennyiségben, ¡(¿*spín»fi»eU* _j r**UifUve*j és t«J^uadUisági telepek** {~tOv*tke>xeieket) rés*l*ijisu:ié#re bcrenden
|F,U C H S,és S C H LIC HT E R
- •.•iir.Vu
. v\'telJ*a«d»«4*i »épcyfcr • , ,
BÜBAPEai\', tX KEBÜI.ET, JÁ8Z-UT0ZA 7. 3*im.
legfelsőbb
helyf «ikerrel, hogy
ffftiuTmiírí\'al fajul mindig az első voltj Mtertóssal « JtíteviíffTTryal telje« fiatal ember, Ml atflix célszerűnek tartott a budapesti egyetemre küldeni; onnan •vipswihertfew, ügyvédsegéd lett Udvarhelyen s osakhnniar keresetté telt egy elhanyagolt irodát.
VármorryAjn l«67-ben alügyészszé, 1868-ban ttjMtysővé, 1860. nlkírálybí-róvá vábuuAoUa. ^yancsak 1872. nevezték kt ne uj szervezés időjén, királyi törvényszéki birónak is, dc ő királybíró maradt a 1878. a kolerajárvány alkalmával kfíojtott buzgalmáőrt cliasw>ré«ben részesült. *
A községi 8 vármegyei közigazgatás újjászervezése, szolgálati szabályzat kidolgozása s keresztülvitele az ő érdeme volt 8 alsö jelo ebbeli hivatottságának. 187B*bnn owwéQgyülési képviselővé választatott s nzóta áUandó tiigja a háznak, melynek 1881—89-ben jegyzője is volt.
Tevékeny részt vett 1880-iki közigazgatási onquet«-ben s mint ugvan o bizottság olőadója több idevonatkozó tör-vényiavuslutot képviselt a ház előtt. Tisza Kálmán kormányolnöksége s gróf Teleki üáza belügyminiszter alatt államtitkár vok b ezzel együtt ő dolgozta ki az első Uö^ozgatási reformjavaslatokat,
Cuví Telekivel együtt elhagyván állását, giőf Szapáry Gyula belügyminister által a kftzifpugnlási bíróságról szóló törvényiavnsUu tervezésével bízatott me?. Az egybéapolitikai törvényjavaslatok szőnyegre kurökisével a szabadelvű párt-bői, melyhos addig tartozott, kilépett Í1894. jaa. 10), hoycs ellenzéki magatartást í«jteU ki, majd a nemzeti párthoz csatlakozott s mint ilyen 1896. újra uiegválusttUuott, • du már á ciklus folyamata ulctt kinevezték n közigazgatási birósáfthoz, hol azóta egészen bolegeége bekövetkeztéig mint rendes biró működött.
Tibád Antal két csztendejo lakott a ü«ávaá>-/**dő noíyszállodájábsn, a melynek első oneeletún kétszobás lakást bérelt. A szálló vendéglőjében étkezett is és soha semmi baja nem volt.
A különben is kövér embernek hatalmas étvőgyn volt és szerdán még igen
Í\'ódzűen mogvaeeorázott Étkezés után iorán tért nyugalomra.
Heggel hat óra felé bement hozzá a fürdőszuiga, hogy befütsőn a kályhában. \'Jíibád akkor már eszméletlenül feküdt ágyában és mélyet sohajtott, de szólni riem tudott. A szolga jelentéséro besie telt hozzá dr. Físcher fürdőorvos és csakhamar megállapította, hogy Tibádot jobUrklaU szélhűdés érto.
A betog tsz idő óta szakodatlan orvost ápolás alatt áliott, do állapota, sajnos, uem javult. Tíbád nem nyerte vissza eszméletét s ma éjszaka egy órakor kiszenvedett. \' A tcimetőso Iránt a Császárfürdő gondnoksága már intézkedett. A ravatalt a fürdő kápolnájában állítják föl s innen temetik cl hétfőn délelőtt. A temeléson n közigazgatási bíróság testűleulog mz részt

Um
hnc-ttl
VázsooyJ a képviselázlm
■ -i — .Saj<(it tudósítónktól. —
n Budapest, február 1.
van nem jelentők meg az TCmer-ling-télo lúrdetcsí oszlopokon, azokon a bolyokén, hol a minap pro és contra Vá-r.sonyibeszélgettok egymással, még pedig Bora a legudvnrkópcsobb és udvariasabb hangon néppárti ifiak és demokraták, hiondom nom jelentok mog uj falragaszok ozzol a szöveggel:
»Gvcro hasa Vilmos, minden mog van bocsátva," mindazonáltal V\'ázsonvi Vnmos hia ismét megjelent a képviselőházban, itol a minap annyi kellemetlenség érto. Az utca ez ogyszor nom készült fo-
{¡adtatására, valószínűleg nem tudta, logy megjelenik. Vázsonyi cgyideig a folvosön tartózkodott, majd bement áz\' ülésterembe, helyére, do — és fcz a feljügywiaro méltó momontum — Gém arra a helyro, a melyről a minap héliány képviselő hntározolt kívánságára eltávozott, Unnom régi holyére. a mely Ott van a néppárt tőszomszédságában, igy találkoznak az clieuiéicL
Lábizzadás
klpillott «1» kisebesedett visakotí Uti rótzcVr*, 6tv«r, sőui8r is börhimMs •!-len legjobbnak bizoayv.lt «ddlir&x Erényt-Wl» XohUol Balloyl. — Ara 3 korona«ta-ftltisaa.il BtiUtftldl:
ERÉNYI gyógyszerész.
BtftWdnxAlUa 0. mim. Föraktir: TSrSk 3. Klrily-utoxa 13. as.
nft«éf»ban a Rnitfir^ffi nw\'omé\'pjtéaxet és fép.tyár Pnpvinccr. 6s íjciflrr créj sryárt melyek gaidaEtgos mukydé*Uk » künnyo ke/elésok által mind nagyobb kCtben tor-jodnek é3 áltoláno« kodveltségnok? örvondc-nuk, mivel a közönség belátja, hagy az ide-(¡énből bcövönlő áruval szemben u hámi ipart kelt támogatnia, mimellett minden cpyos hasznát is látja, minthosv o/cn h.aíai C7.ég motorjai, l)ár minden tokintfltben síkoson versenyéinek a külföldi syáftmányt nyal annál sokkal olcsébbuk mivel vátno-fuvart ueui k«li vigtluiúk
:-• . \' . - . .-tt^-1..ipil
- A ftti javílh*tstrart^ Berme van u ördög. Már pedlff nű itten rem vállalkozhatunk őrdögOrésre. Adják kendtek a flut a javító intézetbe kttlöuben szégyent l;oz a fejűkre.
Do hamarosan észrevették rajta, hogy bizony nem jó vér van ennek az ereiben* Kezdetben csak nyalakodott. Knnivalót olyan helyre nem állíthat tak, hogy a fiu ol nom érte, meg nem dézsmálta volna.
Majd \'¿szokott a hazudságTa. Akár miről v.Mt sző, uCm lehetőit annak egyetlen igaz szavát t^nni. s hiába verték, büntették ezért, minél \'.öbhet bün-. tették, annál konokabb, megátolkodottabb lett a gyerek. Később, mtfcv; jskoiiV a ke/dett járni,
i.\'ii\'
l
\' budapesti mbek.
A kápolnai választás. A Kúria mr hirdetto ki döntését a kápolnai vala«ztá dolgában. Kápolnán Samassa János dr. választották meg a függetlenségi Kátlu\\ Manóval szemben, a kinek választói megtámadták a választást. A Kúria el-rcndelto a vizsgálatot és nyolcszáz tana kihallgatását.
— A fcözoktatásügryl bizottság A
képviselőház közoktalásftgvi bizottság-" ma délben egv órakor Berzeviczy A mer elnöklétével ülést tartott, a melyen a kormányt W!assícs kuitiwzminiaisr képviselte. A bizo\'.tság a ministernek a la nítói nyugdíjalapra és az országos nvug-díjalapra vonatkozó kél jelentésén ok előadójává ogvbangulag Szőts Pál bizo.t-sági jegyzői választott« meg.
— Népgyűlés. A demokrata-kör küldöttsége ma délelőtt testülelileg járt a főkapitánynál és bejelentelte, hogy holnap d. u. fél 8 órakor a Kirélv-utoa 71. szám alatt levő Somossv-orfeumbau népgyűlést szándékoznak tartani. Hudnay Béla főkapitány a bejelentést tudomásul vottc. \'
Sok pénz lonno megtakarítható, ha előforduló ruszullétnél a mepfoleló gyógyszer alkalmaztatnék. Egy kitűnőnek bizonyult gyógy- és báziszer a Yéríe» gvógysz. Fe-renczpúlinkája, melynek euaélíogva egy házban som kellene hiáuyoziii.
— Leesett a koostről. Sorvát György kociis a Délibálj-utcában leesett a kocsijáról és súlyos sebosülésekei szenvedett. A mentők bevitték a Rókus-kórbázba.
Magyarország loffnapyobb b ár- és h ó c z i p ö raktára Boliottola, Ernőnél, Budapest. VI., V;i ozi-ktrut 20. Kon-cícro palota, Hurburg India Rubber Co. jegytl; árjegyiék ingyen.
Rlieuma és köszvéuyes hajnál ajánljuk Nagy bnro mai hirdetményét.
— Szánkázás a halálba. Massauor József 17 éves asztalos-segéd félítlasan szánkóra ült s a Kiscelli-ul 80. szám a. lakásáról a meredek hegyoldalon vígan csúszott lefelé. A szán beleütközött az egyik útszéli lámpaoszlopba ésMaxsauer alaposan összotőrte magát. Boszállilollák a Szt.-Margit-kórházba.
Biztos eredmény érWetá el Rhenma, mos, kö.*»én» ideg*« (»•
fai is, wogh0l«4s, id«<b»j, hOd^tss miDdenneDitt osontl>ánt»lm»k etetőién a 8*ftb>dr féls javított 0»p«»n® keoöc« hft«*nií»U otia, melj már ■>«y»*«ri be-dönuölé« oUn is s l©gkino»aob fáidal-Dftkat is eavhitL E«y tétel/ Lr* « koron» — kapbaté s legiöbb gyégjrsser-tárbsui, meRr-indelheté kftsvet en U Si.bndy János |jé«3r«seri»snál — pUroD» Honjraria g/égysseíU*. Buds-pest DsmjaaioA-
OSZmCfOSSAG
frirrttbaU u »hr nliM< eeeT
b*n ffny»« erodmioynyel ktprAbAH. t lnr>«t Saia rr^ST*
SsortArbnn kdlftvlafM orros\' rtiKl«l*l n«ríal készített .
kosc&r «Uftal mntl. 1 sda« 4 kor. 40 flll*», I ksttii Dllaci tujftW « kor. \'Ulfr,
\'----- rfí\'«**» b.V0!.t**é
UUu< ZAB irrír»"""
Uuruol, U(*> 187.
KÖZGAZDASÁG.
- EIbö X.eányklháxaBltási Egylet
m. sx. Leány-és llu-biztositó intézet. Kolyó évi január hóban 1&12 jutalékrész írattatott be és aászjuUlékok fejében 280.14 K. 33 f. fizettetett ki
Budapesti gabonatőzsde.
Cror.dfi hisiulrt mc&*U c/«k othiny titr tn. m. tújui kttdU (oitalcmba 6-7 fillttwl mt»aul)l) ilik cutlWlb
\' KéixiruSiUt.
UíITM buta ipr.-ra O.tó-o.í^ Rom ipr.-tk
Í.02-8.M, Zab ápr.-i« 1 M-T.47, Twjtri
< ..
Budapoatl «rtiktSssde.
EMIStídto kStteloUj Ositiilc hltebí«r. fttJM Makrai Wt«lrí«Téaf M2.tO JcUiloj bank 480.Ü núnainiuinyi iSA. Ositrik iliamr. 674^0 Ma IT»\' UtelrtMrtaT Wt.M. Mafyar 4 axixaiikoiarur tXn<Uk 119.C0 Korona]Iradéi 95.90. LMriraitolóbank 443.—. Jeli. banJk 480/0 Rlmamnrln>1 496. Oaxlr. m.i£|»r illamratut ríurény 676.76 DiU vasul 77.—. N\'imel bir^l. mirka I1T.Í9. Vlliaaoe Tarol Slfl^O Kudapcitt LCiott tinit ttO.n
Béosl irtéktdasd*.
84oe, f«br. 1. Owtiik httíü. M9JS. Magyar bit«tr. 680.- Owbik-ioafya/ állomraiuU risrrtay C73.S6. 4 ufealtko« raacyar araayjiradík 119.70. Magyu kuonsjiradik M.7S. Déli vanl 77.60. — 20 (rankoa arany 19.03 Mirka b^nJtj«rr 117.2S. Aafl cutrik bank ZC6.60
A Vásárosarnok áraL
A maJ forj* om lycn rltnk Tolt is as OtbaJ clk krk ira cmclk«delt Marbabus et«J* llS.UtulJa 128, io»tclyo« 120, TíMpecícny« 160 fltUr küója, Uj atAbb 6 kilói TélctnM. A rMMrít fetkOldöU bltoU ludak 140, pulyka 1», kacsa ISO OIMt kilója, fejt. kipoaxta 16, Töri« kApósat» >0, karfiol drbja 30 fillér, kollcipoirta 4 drb 10 fU14r. Frtrs tokából 86 darabot, uaaxos tojiából 40 darabot olrasUk I ko-onifrt
hírek mindenfelől
_ a kínai udvari titkár lemondása. Pekingből távirják nekünk tegnapi kelettel: Junglu értesiielto az idegen kö-votokot, hogy hétfőn meg akarja őket látogatni. Az özvegy császárné rondelotot bocsátott ki, a melyben azt mondja, hogy Junglu le akar mondani az udvari titkár tisztéről. Dicséri szolgálatait, különösen a logutóbbl zavarok idején szerzett é> domoit, a mikor ő volt a trón egyetlen okos tanácsadója. Az özvegv császárné nem akarja elfogadni Junglu lemondó (érvényét. A rendelet tartalmáról szóló C Özléíi fönntartással koll fogadni
SxAmtalan («iylia
k8«6o«t Ind «s óriW cyakortal 27 4t óta (snUló rAnJttli lalitaU) I«(Jobban ajinlluguk.
Bendsl01nt*sst
Budapest. VL. Aadrássy-ot 24. szám
M ep«M mellett.
Dr. GARAY ANTAL
klr Malily fJsrras • nenü bet««i(»k is Mrbajek rtakerrose- ni-
jyit bLxtoj ukorral, no"M. alapoaae míndoa-uenoQ férfi if nü ücmi betgeteket hvixyció-(olyist, fekólMktt. as «ofexUiót utóbajalt. buja-kört és «tnJfJiiicjiO birbítepin1*. aln«»<OU UrfiorÜ. flaUiokni) is Mi*«bbsku«l «fyarinl U-tftnó ervdménnyel kipribilt atdn«« nwiat — Uyo<ru«r«król (oadoakedra lau. Rendalis: a*.
Levelekre
peeta 10—4-Is váiasxel.
is e*te 7-s-l*
gyégyszerekrél 0Mdeeked)k
tolt
mei
de bámuiatos fc
int at ony izével parasztcso-
többet járt az U; kólába.
többel tanult, mír>t a meték egy hét alatt.
De amit tanult, as csak ros. hajlamait fokozta, minél okosabb leti, atnál furfangosabb.
Amíg csak otthon járt rá az idegei) holmira, nem volt baj, nevelőnzülel megbüntették érte, aztán azzal vigasztalták magukat: — Majd megjavul. De hát ozt nem akartak magtemü. Inkább otthon tartották. Nem sokáig tartották. Tiz osztendös korában a nevelőszülők távollétében feltörte a ládákat, szekrényeket, a mi készpénzt talált elvitte magával, de elvitte azokat a nemesi koronával megjelölt ruhácskákat is.
Salamonék rögtön bejelentették a dolgot az elöljáróságnál, az meg megtette a rendörségnél a följelentést
Keresték a gyereket országssarte, de nem tudtak nyomára akadni (Folyt lcöv.)
Gyomorbetegeknek
drir» fUnük^meoMk, kort nwmekai klfí?
rriUák, anélkOl, bofy kÍTÍxA tiljukat sUnik. K* VMsilTM gyemorkftlibil kl akar rTÜTmlal ii a driVa ftHiiluáiM w« aka^a
morburutot.
^Chlnapeptol\'-t
ie bit-mlly r4gi l*sy«a te a nr*m«rfeft)a, * Ohlnapoptol róTld W6 alatt Wilo^n Llfyó-a ; kOlúaöíau i iWisrytalana&r°t, resaa stist, uUtart, hinyial Inc®", rr»-»morrAroaSt, cyomorfi]A«<, lywraawt, ímVbiCigitt, (tk. I Ith átm S kor. SO aiL, a Ith »fi«
karira S ke*. A sok kteBl srr bllaJral: .Háia Meaaak, a
.....bo««*as (yomotbvUe-
. . k6.r6n.tMHt NiUv
OeodeaUuO, Kiektor A/
Síi-
EfTMtU kaphaUt
Hogátsy p. Kálmán
•Iitvin ci»0 nírr»M»ti»iba« ».-KUdftSil
REGÉNY. Íz ördög cimborája.
Regény. Irta: EL De aztán már az iskolában is elemelt mindent a mi kezeügyébe akadt Egy párszor megbüntotték érte, aztán
az iskolaigazgató elhivatta Salamont és azt mondoita *
«ranos-réie
Magyar RtsMis Fiaid
Urak ie
Ai iUatok k(«w*tM fokos**. ktWrtdvA» •rSaai toaal, me«t*toIJa ¿libák
t>ak Mer«V imtwsl
binolAsAt, fta t»tA«uUst e pók«*»éirt.
Ars i korona. Poétán 9.60 kerOM.
kSkU
lenes Vilmos gyógyszrtfi
Budapest, HL ker., |M H
Förablár: ^^^¡Sír^-
kJ! Jt 17. «s.
VMiratp, Msreir 5.
BUDAPESTI
MALOMÉPITESZET is GÉPGYAfí
PODVIHütZ és HUliLGR
Budapest, Váczl-nt 14l|K. Ajánlja benzin» éa légmxomx-motorjait, kisipar-, gtudaaág-, malom- és etépláti eaAlokr» ■ I«Uolo«óbb blatos tizem.
xOLÖs odzqtr. ¿a----------- -----
I *JXOMáTrTÍBXKTI BZjJgQ>XTÍXY.
I készpénzért vagy részletfl-tetősre legolcsóbb«
r •
BUDAPEST, József-körut 26.
Ktpce árjegyzék fjjjy« él Mraootv».
iM*—ifc——
30 fóla
luttaaa tartat frfk«r«t\' Irr*-Ut, ry4o»61oaít éa rixks* vá-Ugatva tus* áa abból áll a Uraa
Csermák-féle
gyofnor és vértlsztítö thca,
nwjy mUdankü kigyógyít a kinek nlacs ítvsgya arm tud araétrtcnl, kínok fi] a faja ájutáia van. kinek aJnca rúd«» *t\'ü*. kiutk bóil«:!»r-liga vagy vf«kaUg»4ga vaa klnik k6.xrio7 cttu ngj bármint mi* " Mxlmaí vannak.
Vraa tfoa ai awlHeU HrUial» kljró«yttja, aiárt ha bárki thbtn a bajba* vaa Inon MM« ét haaaiwjjk «1 H*\'-1****1 Imi. mm Bapbatii
CtfrroíK Káretj
nrén«<*réinél
NRGY-KIKINDAN.
A legényétet bstegségei
gondosan csomagolva bérmentve küldöm
fi f@B»i&i$éi*t
6R0NBMIM ÁRMIN könyvkereskedése
BUDAPEST, VI., Hékjóa-ntc** 15.
Et«n no™ ti mégii atipof nógyjiVtrM («lytáa .....kliúuó i-iiiUlainU\'zil kOlóoó««a
Uialúiaart
aJájüliaW.
I
Titkoa betegségeket,
hugycaófclvájt, mafOmléit, ljóly*ch-«joxal. v«bx-k»l, ayphUJ* ti utobalail. a Úrfi-
tri ílrior.fOlíí.% at um«,IW« lóvíU«.iio«i>yfllt, núk f«.ivfu!}v al ai bá.-aitly ni»i nii k.t«£ao- | f«t. bttkiautikel. (trisra- o* Idcgbijakat; >iu rigók» laaaA !ó ti a U\'IUtojabl.. aUpa-
•u ti tiv\' rf4«a n\'rrttj*
Dr. özíncssár J.
ffftfri. urvo»iutior
uütlk: Budapest, V11 Kereposl-ut
X«.. mm X. om
1 flaaial l 4. 10 órától 4 óráig ái aata «-S-ig. | Salin váróUrmck, killón bt- ás kljirat. l.«r«kkje I »jouc iJ vilauol (.T«Vltr«n4l jond jrkadik.. ^
A nagy Krach!
New-York és London
• 8 aorótol a-árvi\'Oldet >tl«Dl
íra-giár kátijritarilia ián ««ráai kii»
HtlláUlíl
Km baffTták ua/r e«tui-
nDI, *» •»»
____ k*.ijr«»vriu • löi
loi»» * innukarrö naitrro c««k(l/ mf/ láriláaa alUcában »Udn1. Éu v»fji k falbalalmaava. **«n turf k»ra»nll-
rlu>Urv. SnotUo^ra mloU«DkluCk oioic
kUlddm a kOT>lk»iA Ukry7all*t r*ap«D forint «.SO aacUrlU«* «ilaotban,
e drb l*zt. antUi kftl valódi aofro]
v» >1 é*«-l, *, M aMonxrt «;ab nört rUlét *tJ
dar.\' b4l,
• - » r.etikai »«»l. ,»e»l arSíioalat, 12 M „ w Maa»4a<aualat,
| „ „ ie»«»m»r6U
• „aotoi „Vlon la"al«6ti!o«\'i.
S „r«llliDéat kallO aaitaU ff*ciff »ar . ót, ^ Uaoürbt, i , Ugfluomabb •»ukorblaiót,
43 arb. <>««•••« 41 ** efrt 60 kv.
«1111 .. tiTZJ «>< tb 40 léirlnlba k«nlli li nixi r<il S fii Ultr. i..iaiaUll* krcokapiatd. —Tlaititópir buiaA 10 Hí.
Ai antcrnai «ab. ciU«\'. «»y klvUV> UIU1 fa hír Um, ttul.v «Oat oluit 2 S MiUO\'Uly i. i. ejU\'ija, ail*rt lOU\'.lo k. Annak bUonjr Ug.d, hoirr •<•<> nlrti *U •
nem csalás
K0lal«xom uuram. birktotk klotk i*
ára aam UUtUi, a péatt fUataadill, flonkl •« mulaaaia al á kodviaS alkalmat, hogy ataa dlaita farnllurií n«|uir«ur, aial/ gj0n;6rfl
Niii él alkalmi ajándék.
tavibbá Blod*D jobb bátarUaba kl-vilóaa alkalma*.
Egyes egyedül kapható HIR80HBEB& A-ná)
aatrUal iut>. aiaaUruk klrtUil fl«lau.
■4««, n,B«akruttotnii*U.
HaitkttlJi* uUn»ítt«l »agy aa .f, p m r. tlitef tOitcUa bakdidi.» után.
Valódi oaitk ex oldalt lát- \'k
ható védJegygyeL >CÍA IgLa
(•r«(>a«rl fáin). Vs" ff ^
aal aa allamarO Iratokból.
• nar-már agy
kétbaia <v>
ttlToaat
A kUldamáDTt tntgkapu varrok «iár*dva, kírvk to kr«Jcárárt.
Koloiavir. Báró Bánffyaá.
Ai alaó kUldimánynyíl t«lj«««n mi(va«7«k all r»dva, kárak mág *gy garnitúrát.
Xalocax. Uajoroaa/ J. kaaaaak.
A káailatat markaptam • Iran mat vagyok val« aláradra, K«xak Uo\'l kOldaal. Baaaviaa Karaaaiaa Siodor fíaaalrabir*.
Frimm, hülyék intézete
BUDAPEST
VII, Erzsábat klrilyné-tit 15-17.
• VAraaUf etban.
Klk<ra»k«U«n ktuyók, rr®«lfa aknAjSak éa •akóroaok riuóra, uUt m év óU áU tana a la* lobb «redmíanr«!.
Ai lírtáiat mindán ktitUlAaon ki IMt tOalMva, uám«* alltmei* Irat birtokában van; kSlénAaon O »a. áa ay. ktr. ralaég« taffaaaaaabb aUa-ataráaóoak. Kddi| tóbb mint «00 aórandik 1«H a to|jubb arvdiaáanyal »Ibociálva, kik magukat tiu-U*aá(et«n fvnlarUn) kipaiek.
A koronJrV!. a t«eu|abb A* U tfé«S*tl11<YÍ ki r»Uh»«nftkn«k m«af«l«U.
CalrAtolfV a taJUala kotra való ta%Intet nélkül <MKkfrjAHe<n«k. Éh« váróit 1*. ldói«hb halják alá má/a állandó orvaaj frlO<T«lct á* kr \'.oUi ó* a ler-uaraUtt*lj«a«bb épalia mclUU kálón auUlr van bwacdttva.
Kllátáa márvákéit án k«Ua uobik kUóa ápoló Tal a»r* reiéa axérinL
Al intoxat Ulafun áaaa«kttUti*ii«l bt/ át a vtlla-Tion vasul (M Mum kórut UUtó-iUalkert) állal kóny-uvan dóHioló.
ICiTánatra proapaktnat áa,falv4Utt falUUUkaá te-tjtn éa kiaacaO*« UJ4 MLcklnak
aa ífifa*oat<Sidff.
P
ÍH7T kSleaSabo kaphatnak Bomerrl bank
loniil Irodála álial Hudaput. VI., T\'róféla-u.
Irodija kadók, ipiaroaok is\' iiig
t i., rroieia-u.
5 al. hivatalnokok, katouatlaztak, kar«»-
tad«
jedlialó lórleaiUaael.
Hásakra, földekro ós telkekre 4 »¡a - S °lo -oat. -.......... UtódUazáa.
Hltelbo éa réasletflxotésre ingyen
iimhOílüin izálliláaál óka/oreh, bútorok, Uilny-vak, (mAvak) lró|f«pok, vaxróff^pak. nnto-mobUok, borákpúrok, gazdaa^l gópvk, tüimontoa ponxaxe\'iróuyok, con^orkk, oülm-balmok. axoval ci&knaui aaiadaanak. n-;-
t|a»BU> OilaUk, földbirtokok, adáa-Vitelénuk Urvctilésr. Muyynr klr. axabad. oaatályaorilitók olAroaltó Uolya Dlacrát bltal-tudakoaOdAaok. Xétaa kóvet«lá-aak bahajtAaa.
!! URAKAT ÉRDEKEL !!
hoey a lofifinomabb franczia é» angol jpimmi különloiessé^okot felléUenöl bizty» óvszerl Eredeti p&rusi csomiigolásban tuczatja: 1 frtól 6 írtig
Holhólyag | larfnamabb » friil a frtí*,
HATSCHEK NÁNDOR «reciau. tanárnál
BUDAPEST,
IV., Károly-kbrut o. aa. a. lábat ▼AaárolaL
Sok újdonságok!
pálinka (aósborszosx).
Wép>ie&
használatban a leghatásosabb.
Föltétlen tisztasága kövclkoilébcn nry kOlsfl mint bulaö hatzoúlatra mindeuek elöU legjobban alkalmas kUlftnftsen is a inost annyira kedvelt gyúrómódszerro (maasage) Kilünő gilter-rel használtatik köszvény csuz- meg-h diósok ellen, bénulások, ficamoknál, gyulladás és kelésnél továbbá a fcjöör eröntésére, valamint a a/Áj tisztítására; belsőleg, gyomor-kürc». roszszullét, fojíáj&s a!í>. elleu. Katonáknak. vadászoknak, turistáknak, levélhordóknak, s általán svkat gyaloglóknak nélkOlözhetotleji. Valódi csak a mellé-kelt nétjojyryp.l. Egv üveg 30 ÍIIL 1 óa 2 kor. Kapható jyögy»zerlArakban, drogueriákban éa íüszerkereskedésokben oll nlinl plakátokafenti védjegygyelláthatókvalamintközvetleu:
^VEHTES L Sas gyógysz- Lúgoson, 187. szám,

SíQMltí
t»rcrém ttifrii -tájvii (ftóbanl. <uány. Kapható
leejatb uájéa fotápolé
A
at«r«k. «••ci-oi, iukh a«*|vt» , Ara: 1—1 kor ma; fonpcp. Ara TO-TO fi; ér. Moul iryirt-rolnd«nOtt, valftiiaul 0lólf|c«cn b«-kaldftít 8 kor, órlt\'ku rondc.lémól bónuentva a BTO-XATIN CT&roél ZomUorbaa.
•a
!
Alapíttatott i860.
• Edelmann Mór
Miakolcz
órÁth ós ékszeróss JTÜT
vtii. éi elad mtndfnnema anany-aaüat, Bsabé^Ah«« fali órákat és QÍka*aM4i>({y*!>at. Javltáioli ékarer^
es óráknál jutányos áron jotáüáa mállott ascközDltninak. — Pontos ki-
H/fluál^.
- fc aa • *
V
f
Meglep ödik mindenki
az Ara oloaó Aa 14 mlaOaécéUU.
I darab bécil plroi paplan — — —• — 1 frt 80
f darab bordó plroa paplan — — — —• J frt 80
8 darab Satln Cachmlr paplan — — — I frt «0
l darab aUa«» Cachmlr paplaa — — — 6 Irt 20
I dkrab »alr«m alláaa — — — — SfrtW
} ré.fO volin inatraU — — —— — áfrtiO
l rintt CHn da afriqua— — — — — 7 frt -
I réaiO nór — — — — — 10 frt -
i ráatO Mór — — — — — — — 14 frt 20
I maimanák letOive — — — — — 2 frt —
I darab arái aodruuy árybatát — — — 0 frt —
I dar.ib párnirolt rufauyoa matrati— — 15 frt —
■ ómehalthaló vaiá|y t«>njerifO tnalraUal 10 frt —
I darab flanel Ukaro —— — — — I frt 50
i aittal 2 ¿rrlariió — — —• — — — 6 fit 60
aiOHVER MÓXt éB TESTVÉBE
Badapaat, OUSt-at t. asAm.
Zöld koszorú szálloda Budapesten.
Lacolosóbb «talioda a fóvároiban újonnan át-alalötva 60 axobAval naiyobbltTa. Klrgilos, Uaila,
Laroloaóbb «tanoda a
va B0 uobnv,\\| naiyobbllra.
knnyolme« azobák
00 krtól följebb.
S paroa a kalaU pAlyandvartól. VandóalS és
kAvóbAa. - E*úaa ájjal nyitva, telafon ST-41. Talofon ST—A1.
—Segítség—
et nyújt minden
tiidő és mell-bajban
a kiválóan kipróbált és orvosok . Állal ajánlott Spooldenm Cudovsoyn pllnla-alakban 6s pf>dig: asztino, köhögés; mell-hurut kezdődő tüdővé»*, tüdöhurut, szamárhurut,, gyermekeknél és gégebajoknál minden rosz utóhatás nélkül, a mint
több kórház bizonyít. Ara: 1 próbadobox 1 kor.,1 nagy dohos 3 korona.
Az ön gyógyuzerét, „HndovBcln" ajánlbatum mint biztos lutásu szert köhögés és melllioteksé-ir-knél. engem
ezekből teljesen ki, yóg< itotu (Erdovik) Soohiuayor A. | |,|, ..... plel\'ánoa.
Kapható egyedül a feltalálónál:
HuitS©vs2ki7 J.
gyógyszerész Dálja (Szlavónia).
kerti mafitak
é. {
kitűnő gazdasági magvak
lofjutányosabban kaphatókig
RADWANER J. L<
ezelőtt
RADWAHER és RÓKÁI
mngkercakcdésóbon j
Bpest, V„ Nádor-ö, 8.\'
Árjag-yaék kivonatra la*r«é
Aa b»im >nlva.
Olcsó pénzkölcsönt
közvetitdnk, do csakis földbirtokra betálv lázás mellett öt Bxáxalékra, több évi
törlesztésre,előleges díjazás nélkül Várad« éa Markovit«, Budnpost, József-körut 49—2. Levelekhoz válaszbé\'.yeg csatobuidó. Találhatok délután 8—6-ig.

mt
1000-féle
ksaxvtay éa rbauma at-. laol Mar ■em baasaAlt,
vaa foifalo nban él ha aaylk
uf y próbáljuk n«| huiaálnl aa
„Ezereum"
kfiarvíny 6» rhotima eltMit »ia«rt. «»«IfBók kltOno liaUn.it ujabban a kóvottotS lfcnert aló-kelóaégok ma#axztalj4k áa ajánlják a axaavadó ambarUjaAlnknak.
örflmmal todatom, hojy al „Eiaracia\'\' kllioó eredmriiynyol haaznált. PuMUvaca, IU01. d«ra. 14.
Uoluilk JAnoa, plcbiaoj.
McffT««Mtem az „Exfiríium" kltOn« |é hati-
•áról, a arak uég ü »»«-»ecl.
KArán latváo, p\'ábtoaa.
Kértk t 0r«x „Kiaroam\'-ot kW*» axaí, »*•"
érdemli a pártolást. Km ód, 1901 vkt. 10.
UartAnTl Károly, pUbáüoa,
Jónak bizAnvult Krerouinbál rógtóa kárak. Oobvka, IVOt oki IS.
üarolaa Bxabtn, aifxraa.
M«CTT5»Wt«n ai „Kraroum" ndvói h»U»áról. károk meg küldeni -tb T -l^k 1001 luo. íl.
AgAoay JAnoa. plabinoa.
Ai ..KmAumot" kiinni naUatal baitaáltaca. K.-Ituivtlul, IW1 juninl 6 -n
buiua^k Clok, plabáaoa.
Miután ..rtwwmja" Jó baUtunak blzonpiM be, kétuk Untét küldeni ath. Tr>n»u, 8<«poa m.
Xloro« FaraMax, pl«ban»a.
RWrandalhetó ogy^al a káarttóntí Wa»y Intra yógyUrábau Csorbán. Ara nagy Ovejn.k
i uUn ajánlva, bárkova
rr*rytárábnu Efforbau. Ara nagy
•i kuriwia. >í kur. 7u fiU^r bvkUldóau ulan bóruiaulva, 0 Qvc; t* ki>r»n«<<rt moaluaan ka Id .tik,
f
02830099
ff. írfolyam, 34, szám
Nagy-Kanizsa, 190?. IMA, fttnrtr 3,
Eif srim 2 fCIOr
SAGYKANIZSAI
Előfizetési ára:
Helyben hizhos hordva egy hóra 60 Altér. Vidékre póstal küldésiéi egy hóra 1 korona 20 fUtór]
•m
Kiadó tulajdonosok: &
Krausi én Farkas. Sxerkei*tó»ég és kiadóhivatal: Kraust ós Fark« p»plrk«reske<fé»e.
Fo 1 e 1 <5a Iliik(iit4: 1I.OSTAI nuoo.
MflöJaanlk naponta korán reggel.
Nyomatott a »Nagykaniiaal Friss Újság\' umtiMsm nyomdájában.
Egy magyar ember pusztialásas
Rejiélyes gyilkosság. Gyilkos vonat. Milán király Eeány
Fegyenc a búrok közölt.
A mult óv őszén az esküdtbíróság két napig tnrtó tárgyalás után 7 óvi fegyházra itélto Taflan Juon szebeni .Albina\'-bankhivatalnokot, ki kedvesénél özv. Munteánnénál lclőtto riválisát, Bojér Klementot. Mikor az itólot kíhir-detéso után kót fogyverőr börtönébo visszakísérte Tallant, már teljosen sötét wte volt. A sürü sötótsógot Tallan ügyeson felhasználva, egy alkalmas pillanatban eliramodott.
A szökevény üldözésére azonnal széleskörű intézkedések tétettek, de hasztalan. Taflan eltűnt, mintha a föld nvelto volna cl Általános volt a hiedelom, hogy a havasokon át Romániába menekült.
A Tallan szökóso óta hónapok teltek el s ogészon a mult napokig semmiféle hir som érkezett felőle.\'\'
A mult napokban Tnflan egyik közeli rokona, ki árukat szállít Brassóból Szo-benbe, megint Brassóban járt 8 elbo-szólte, hogy nem régobben levelet kaptak Romániából Juontól. A lovólben Juon a többek között azt Írja:
»Mikor soraimat olvassátok, már rég útban vagyok Afrika felé, hogy a búrokhoz szegődjem . . *
Taflan Juon tehát e lovél tanúsága szerint eddig már el is érhetett Dél-Afrikába a ott már bizonyosan érvényesítheti is ember-vadász hajlamait. Nincs kizárva azonban, hogy sem a burok Taflant; rera Taflan a bútokat sohasem fogja látni, hanem csak azért írta levelét, hogy tévútra vozosso a kutatókat, s míg azok hamis nyomon hiába fáradnak, csendesen és békében ólhessen Romániában. lizt a Taflin furfangós észjárásáról bátron föl lehet tenni, ámbár lehetséges, hogy kalandos hajlamai a bur-harctérre vitték, hogv ott feledjen és feledtossék.
Mulatságos bikaviadal.
Nem Spanyolországban történt, hanem a müncheni udvari színházban, melynek nézőterét egy estéro báltorommé alakították, hogy a gazdagok a szegények javára mulassanak. Mert tudvalovő, hogy a szegények már régen éheznek a gazdagok javára. I
Hát, elég az hozzá, hogy a nevezett estén a színházat stilszerflleg dekorálták. A háttér mór stílusban arénát mutatott hé, amfltheatralíku9an elrendezott ülőhelyekkel. Az arénába n^panyol öltözetű közönség várta a látványosságot. Megérkezett a régcnnhercog is, a kit a jolen-»•oltak zájos tüntetéssel fogadtak.
Kit® előlépett az alkalde trombitás-kl«érettol s kötött beszédben üdvözölte » iMicegeu Azután norancívii ággal <ii-
\\
Bzitett ifjak léptek a porondra és szemfényvesztő dolgokat mulattak be. A kikiáltók és ujságelárusilók után pedir, bovonultak a viadorok: négy alguazil, gyalogszerrel, ó-spanyol jelmezben, ma-gasszáru csizmában, kót matador aranyszegélyű sötétkék bársonyzekében, tizenkét compeador és banderillo piros ós ibolyaszínű jelmezben, nógv picadoro lóháton (tudniíük lábnélküli mülovakon). végül kót szamár és négy hajló. Az alkaldo megadja a jolt, hogy bocsássák be a bikát.
Megszólalnak • trombiták • a fekole, rövid szarvú andaluzi bikát berezotík. Természetes, ez is csak amolyan műbika, melynek belsejébo kót tornász van bt,j-tatva. Különben egész kedélyes állatnak látszik, a mely néha suttogva tárgyal az egyik picadoreval.
A viadorok ingerlik az andaluzi-vad állatot, aztán menekülnek a közönség közé. A lova9 campeadorok megtámad ják a biklt. Az egyik lovas leesik lováról, a mááík ló hortyogva hőköl vissza a dühös vadállattól. (A közönség oldalát tartja a nagy novetóshen.) A banderillok mindenféle szines, píros dolgokkal in-gorlík a bikát, közbokőzho felugranak a hátára. Végre a matador egyedül veszi föl a harcot a bikával. Többször egy-
Kellematlon válet
Párisban történt a kővetkoző óset: L. R. ur megtudta, hogy a folosége mog-csalja öt s egy M. . . nevű úrral a ruo de Romé egyik házában szoktak találkozni.
A férj rendőrbiztossal ós kél delek-livvel becsöngetett tehát a csábító házába. Sjrmészotesen, este volt s ami még természetesebb, az ágyáhól fölvert házmosler álmos.
— Itt lakik M... "r?
— Igon. Második emelet, a lépcsőházban, balra az olső ajtó.
Nesztelen léptekkel a második emeletre s a .törvény nevében I" elhangzott kopogtatásra csakugyan asszonyi sikoltás telelt a fonásból, Egy rendellen öltözékü ur nvitott ajtót; a háttérben pedig ájultan feküdt a bűnös asszony. A megcsalt férj meglepetten állt meg az ajtóban. — a pongvolás hölgy oem az ö folesége volt. Már épon bocsánatot akart kérni a háborgatásért, mikor váratlan dolog történt. A rendőrbiztos egy pillantást vet a bűnös hö gvro és — fölkiált:
— A feleségem I Itt I . . , SopLio I.. Ab, ah I Óh! . . .
— Bocsánat, ... — hebegte L. R. ur. aki a hűtlen feleségét nyomozta a
másnak szaladnak, végro pedig a viador házban. — Mi M , . . ur lakását keres-
leszurja az andaluzi vadállatot. A győztest virággal, trombitával üdvözlik. A szamarakat elölről, hátulról hozzákötik a bikához s imo a vadállat kétfolé válik s vadul rohan a közönség sorai közé. A jó kedv valóságosan tombolt őzen a vidám farsangi estén.
Végre nz egész menet ünnepélyes spanyol zeno hangjai mellett visszavonul s a bál megkezdődik.
Letartóztatott betörök.
Debrctuonből írják: Két veszedelmes betörőt tartóztatott lo a csendőrség Porcsin Abrus lovas rendőrőrsparancsnok felfedozése folytán, kínok előzetes nyomozása terelto rá a csendőrség figyelmét.
A kót veszedelmes botörő neve Stern-berg Lajos téglási fokos és Szálkai András csavargó, ki már hasonló bűnért négy óvi fogvházat ült.
A betöiésoket rendesen Szálkai kö-votte el nagy furfanggal, Sternberg ez alatt kocsival kivűl várakozott rá. A zsákmányt kocsira téve mindég Téglásra menekültek.
A vidéken számos betörést követlek ol, Dcbrcczenben pedig ők kő . ették el a Link Lipót ós Schwartz Fülöp bőr-kereskedők kárára elkövetőt! betörést, mint azt tegnap a rendörségnél be is ismerték. A két veszedelmes betörőt n csondőuCj fogta el és Uu\'.óziuUa lo.
sük, ahol az én feleségem van e pillanatban. \'
— M ... úr? Óh az itt a folyosón jobbról van. uram ! , . .
A rendőrbiztos azonban, a kit a tévedés a maga kellcmotlen fölfedezésére juttatott, nem akart most már hivatalos szereplésre vállalkozni. Rdvetelto maját nz ismeretlen ur lakásán talált hilvcséro s hirtelenében olyan verekedést rögtönzött, hogy Összefutott a ház ós rendőrök siettek elő, a kik a rendőrbiztost letartóztatták. L. R. . . . asszony M. ur lakásáról eközben eltűnt s igy férje, akinek biztos tudomása volt a házasság-tói ésről, válókeresetet s>m indíthat ellene, mert hát — hiányzik ahoz a tettenérés bizonyítéka.
Ez nggn.x a is az augot szülölco\'. a kik buzgón keresnek olyan eszközüket, a melvek segedelmévol gyermeküket a nikotin korai élvezetétől távol tartsák. Iste of Man törvényhatósága szabályrendeletet hozott, araelv fogbázbüt.ietéa-sel sújtja azt a kereskedőt, a kí tízen-nvolc esztondősuél fiatalabb embernek dohányt ád el, a fúttal pípáal pedig — megboU>zásra ítéli. .
Másformán áll a dolog as ángo! nők* nél, a kik ugyancsak hódolnak a niko.in élvezésének. Eleinte csak a íelaőbb tiz* ezer hölgyei cigarettáztak, de az előkelő módi hamarosan hódUott \'efelé is; Huszonöt eszteneeje dohányoznak aa angol dámák és ma már nme» olyan nöi-k!ub Londonban, a melyben — dohányzó-tereit; nem volna. Es ex a dohányzó-terein a klubnak talán a leg-látogatottá^» holvísóge.
Az elő,\'.élő körökben általános divat, hogy r. ajándék közölt, amikkel a vő, legény menvaH**onyának kedveskedik, legyen egy drágaköves cígareua-lárca ós apró, arany gyujtö\'.artó U. *
Londonban "van egész csomó előkelő ós drága dohányosbolt, amelyben csak nök számára kéazült, könnyű és finctn oiwreltál árulnak. Akadnak azonban dumák, akik efozivják a legerősebb szi-vart is.
A polgári osztály hölgyeinél a dohány« zás divatja egészen ujkeletü. Kezdték azok a nök, akik irodai alkalmazásban dohányzó férfiakkal dolgoznak együtt. Ezek megszokták a füstöt, azután fos. sankínt — meg is kívánták, ók telték ,hőlgyképes»é* az olcsóbb fajtájú cigarettái és szivart is.
Az utcán azonban csak a gvári mun-ká-nóK dohányoznak, a kiknek ninca nfódjuk rá. hogv ezzel a gyönyörű?égük» kel a női klubok előkelő termeibe rejtőzzenek.
íz angol nök és a doMn/zás.
Anolia egyáltalában nem olcsó ország a lüs Mní váló in?t éppen drága a hármas királyságban. Szivarnak, donánvnak. cigarettának borsós árát kérik. Ennek megvan az a nagy haszna, hogy az if-iu«ag Ang iában sokkal kevesebbet dohányzik, mint akármelyik más országban. .
Londonban ugyan elég tflrűn látni füstölő ifjoncot, de már a vidéken a d diánvzó gyermek meglehetős ritka. A számuk csak azóta kezd szaporodni, amióta a nagy verseny rákényszeríti a do\'iánykcrpskédőket. hogy olcsóbban méijök a por.éUjukat,
Magyar szökevények Amerika&ao,
Egy szombathelyi kereskedő érdekes levelei kapott Newyorkhól Dautlich Gyula lőpincóitől, a ki eímondte, hogy a ma» gyar szökevények milyen élotet folytat* tatnak Amerikában. Giillorich volt budapesti törvényszéki albiró. a ki tudva* evölog egy héttel az esküvője után ífju felesége íiozomántával ós legénykori zereiöjével Amerikába szökött, jelenleg Newyorkban — hente«
Rósenberg Lajos, a szomorú emléke* zejü kiscelli taKaiékpénztár volt igazgatója. a kinek viaell dolgával éppen a nútup foglaihozott a szomoalhelyi tör-vényszék, Newyorkban fonyes maiolika-, gipsz szobor-, porcellán- ós arnnyóra-kerpskodóst nyitóit, a melynek iövedel-mól\'ől angol társával együtt gond nélkül mf><»«\\|,
CzleléSen egé«z sereg elárunltóhőlgyet tart s valószínűleg musoivogni fog. a m kor meg a ja. hogy bűntársát, Rítt főkönyvelőt uaroin óvi (egyházra ítélte a törvénvnzék. A mint tehát ebből látszik, Hoscnberg, a kit a celli takarékpénztár bukása Állítólag egészen töukretelt, mégsem táiozott üres készei*
A levél hírt ad Pálffy gróf roh sxom-bnthelyi, majd kikmdai huszárkapitányról, a ki tnvalv völegénykorában szökött meí hitelezői élői. Pálll\'y gróf mo«t ne-Aéz uunkávnl keresi a koiiArét, mint | a. e^uk ut.»4v/.ki fo^.tdó alJu»lws»0 tja.
t«.

100?.

mi m»> .................. ..
Gyilkos vasút,
■ "V
— Saját tudósítónktól. —
New-York, január IC.
New-Yorkban, a város szivében jobban mondva a város gyomrában, szörnyű vasúti 6Zoronc«ÓÜouség törtónt, melynek máris 17 emberélet esett áldozatul és negyven egynehány sebesültjo közül több \'még élet-halál kört lebeg, mások egész óletükrc nyomorékok lettek,
Hogy o katasztrófát megérthessék olvasóink, elmondjuk, hogy magában Now-York városban csak ogy vasúti állomás van, a Grand Central Dopot, a 42-ík utcában, a New-York Central és véle egybekötött vasutak vonatai számára,
A többi vasúinak New Jersey államban, Jorsey Cityben, Hobokonban és Weehawkenban vannak végállomásai, honnan feiTy-hajók viszik aa utasokat New York városba.
A Grand Central Depol-iól a llG-ik utcáig földalatti vasút, azaz a vonatok a Park avenue alatti alagúton át haladnak,
libben aa alagútban történt a szerencsétlenség, vagy husz lábbal az 66-ik utcától északra.
A Harlem Railroadnak „Whito Fiains Local" név alatt ismert vonata, moly C kocsiban vitt utasokat Whito Plains -Mount Vernon, Bros Park éa 125-ts Street állomásokról, nekiment a sinekon álló South Norwalk-i express vonatnak, mely Danbury, Btomford, Greenvioh, Port Chester és New Rochelle állomásokon vett föl átasokat, többnyiro olyanokat, kiknek New Yorkban van üzletük vagy állások és vidéken laknak.
A new yockiak „suburbanito(\'-aknak nevezik ókeL Ka a vonat U hat kocáiból állott, As utolsót osak New Rochellen a hol igen sok new yorki üzletember lakik, — nyitották meg utasok számára ás meg U telt nowrocbeUe-iekksL
Ks utolsó kocáit érte a baj 6a a ka» tasztrófanak csupa New Rochelle-1 lakos osett áldozatul,
A Whito Plains^ vonatnak reggel* 8 ára 14 perckor a South Norwalk-inak három perccel később kollelt volna menetrend szerint a newyorki központi állomásra érni.
A White Plains-i vanat azonban késvén néhány percet, Mott Haven Juncti-ónból előre bocsátották a South Nor. walki vonatot, moly rendes gyorsasággal haladt, mig az 50-ik utcánál lovö jelzőtoronyból jelet nem kapott a lassításra.

Az 5B*ik utcánál a mozdonyvezető meglátta a veszélyt mulató vörös jolzést és megállította vonatát, majd megjelentén a lassú haladásra intéző jelzés, lassan elindult, de az GÖ-ik utcánál ismét meg kollott állítania vonatát, hogy tért engedjen váltórondezéuro.
A South Norwalk-i vonat fékezője, ki as utolsó kooüit gondozta, visszament a unnelba, hogy Joli adjon minden esot-;og közolgö vonalnak.
Ez tulajdonképpen csak tölös-ovalos-sági intézkedés, mert a „block-rendszer*, mely a tunnelban működik, úgyis megadja a jelzést. Egyszerre csak latja a fékező, hogy ugyanazon a sínpáron, molyen vonatja áll, közeledik a White Plaüj-i vonat. Jelt adolt a kezében lovö vörös lámpával, de a közelgő vonat mozdonyvezetője nem vett tudomást a jelzésről és folytatja útját. Kővetkező piUauRtbau a Wiiho Plains-i vonat oe-
■ <■ \' ■ 1« Hj^H
lűoMCBl a Stftílh
A
katasztrófa megtörtént.
Az összoütközés rémes robajt okozott, mint mikor egy tucat ház dől bc egyszerre.
A Park ave. lakói e robajból nyomban tudták, hogy odalenn szerencsétlenség történt és mig némelyek siettek le a tunnolnek az utcára nyíló kürtőin, mások telefonoztak a tűzoltóknak és csakhamer megtelt a tunnol a mentőkkel.
Odalenn horéalmas kép tárult elébök.
A második vonat mozdonya valósággal izzé-porrá zúzta az első vonat utolsó kocsiját és első percben azt kellett hinni, hoyy e kocsi valamennyi utasa életét vesztelte. .r
Szerencsére e föltevés nem valósul meg, de épségben alig monokült egy is az utolsó kocsiból s a kl nem is vesztette cl életét súlyos sérüléseket szen-vodett
Legtöbb halott ős legsúlyosabban sérültek odaszorult a mozdoy alá és emberfölötti fáradtsággal járt onnan hihuz-ni őket. Murphy Péter, nowrochellei vállalkozónak lábai voltak a mozdony alá szorítva. Mikor már azt hitte, hogy sikerül kiszabadítania lábbait, rájuk esett a kocsi teteje, Igy találták a mentők : fejő kilógott a kocsiból és kezével csaknem érintette a földet, Végro eljutotta!* hozza a mentők.
— Emeljék lo a fát a lábmról — jajgatott és talán ki tudok szabadulni.
— De ba ezt tejszűk — felte a men tők parancsnoka —• félek, hogy a tető egészen beszakad és sok embert [megöl a kocsi belsejében.\'
— Erre nem gondoltam — szólt most Murphy — majd csak kiállóm még. &
És nagy lelki nyugalommal, bár iszonyúan szenvedve, megvárta mig rákorült a sor. A kórházban megállapították, hogy mindkét lába össze van zuxva és aligha maradoéletbeo,
A 1E halott kö*t volt Hinsdalé E. C. a Morloo Trust Company managere, Ho-ward E. C. gyáros és neje, Leys Vilmos a Altmann & Co. new-yorkí nagy czég üzlotvevetője, Moyrowit? W. Oszkár, egyik legismertebb newyorki optikus, Wash-bume Fereno, a National Paper Bag Company elnöke és Perrín M. Alfréd, ugyanazon társaság titkára. A többi halott és valamennyi seboeült is a logjobb társadalmi körökhöz tartoznak. New Ro-chelle, molynek legkiválóbb lakosai voltak, gyászt öltött ós az utcákon szivot-rázó jelenetok játszódtak lo.
A sebesültek közül hétfőig kettőé haltak meg 8 igy az áldozatok száma már is 17, A vasúttársaságnak előre láthatólag közel egy millió dollár kártérítési összegbo fog kerülni a katasztrófa.
A hatóságok természotesen azonnal megindították legszígorubq vizegálatot és elsősorban letartóztatták Wisker M. Jánost, a Whito Plains-i vonat mozdonyvezetőjét, Meg lett ugyanis állapítva, hogy nemcsak a másik vonat fékezője adta meg a vőrÖB jelzést, hanem a ,block-rendszor* is megállásra jelzőit és a torpedó is fölrobbant, melyet óvatosságból a sínekre tesznek, a mikor megakarnak állítani ogy \'vonatot
A White Plaios-i vonat fűtője is vallotta, hogy látta vörös jelzési. Wisker csak azzal védekezik, hogy as alagútban levő nagy füsttől nem látta a jelzést. Eleinte igen elkeseredett volt a hangula Wisker ollon, de mikor ««hatóságok og* próbaulnál meggyőzödteé róla, hogy csakugyan türbotoiloa a füH emberölésre
355 i\\ a váöfc és Wrtfcert, aki józan, derék émber hirtaea örvend tízezer dollár kezesség elá boosátoiták.
A valódi felelős a katasztrófáért a vasúttársaság, mely nem óvja meg joabnn az utasok élőiét s nom gondoskodik áz olyan veszélves alagútban jobb világításról és oly hajtóerőről, mely kiküszöbölné a füstöt.
Jerome, az uj newyorki közvádló ígéri-hogy a kit felolőség ér a katasztrófa körül, nom fogják megóvni a pörbo foga-tátitól sem állása sem összoköttetóse: Éppen ezért érdekkel várhatni a vizsgálat befejoztét.
A newyorki katasztrófával szemben eltörpül t. hét többi vasúti balesete. Chi-cágoban, 21. utcai állomáson, kisiklott egy különvonat, mely 281 ujoneoi szállított a PhiliptnoKon működő haosereg számára 22 ujono megsérült, kettő halálosan.
O\'Koene, K. I, közelében egy még ki nem puhatolt gazember kinyitotta a mellékvágányra vozető váltót minek folytán a fővágányon haladó tehervonat a mellékvágányra tért és beleütközött az ott álló munkásvonatba. Ketten vesrtoltók életüket, tizon séiültek meg.
Vasút; balesot\'érto Nordioa-Lilian híres énekésnőt is, a magyar Döme Zoltán nejét.
A vonat, melyhez a művésznő külön-kocsija wlt csatolva, éj idején beléütközött ogy tohervonatba s a személyvonat mozdonyvezetőjo életét vosztetto. Nordi-cát a rázkódtat ás ágyéból az asztalhoz vetette, minek folztán válla megsérült, de súlyosan.

Angol parlamenti különösségek.
Anglia alkotmányos törvényhozása a koronán kivül a lordok házából és a képviselőházból áll. A lordok házának tagjai a huszonhat papi — lord — Lord Spirituál
— két angiikán érsek és huszonnégy püspök és a Lords-Temsporzl, as angol főnemesség legnagyobb része. Az alsóház tagjai a választott képviselők. A törvényhozás legfontosabb faktora tormészetesen tu alsóház, ámbár a megnyitási szertartásoknál a választott törvényhozó tostületnek ez a dönlö hatalmassága nom igen jut kifejezésre.
A parlament mindig maga a király jön
ol megnyitói, nem a parlament vonul a király elé, do ő folsúgo csak a lordok házát tiszteli meg látogatásával, a képviselő uraknak cda koll átfáradniok, tormászotesen
— meghívásra.
A meghívást a lordok házának egy elö-kelú tisztvisílöjo végzi, a kit Black Rod-nak, a fekete botnak kerosztelt ol a ha gyomány. A lordok házának üléstermo ugyanabban a palotában van, a melyikben a képviselőházé, a fokete botról elnovezolt urnák tohát nom hosszú az utja, mikor jolontoni megy a választott törvényhozó uraknak, hogy a király várja őket
Nom hosszú az ulja, do — viszontagságos. Mert a mint a képviselőház tlléstor-mének ajt<vja felé kőöeledik ft teremőr elrikkantja magát: - Black Rod I
Erre ogy másik toromőr bocsapja az ajtót a jövevény orra olőtt. A feketo botról elnevezett férfiú azonban nem sértődik mog ezon az udvariatlanságon, hanem illodolmeson kopogtat és pedig háromszor egymásután. A harmadik kopogtatásra megnyílik — nem az ajtó, honom az ajtóba vágott kis kerek ablak és azon át harsogja be jó, kiabáló hangon a mondókáját <\\ Black Rod, Ennek a mulatságos cereiuvoiának komor ai eredoto. L Károly 1624-be» öt képvisolöt az ülésteremben fogadott ol
ö folségo ezért később a fejével flzotett • azóta s* atijjol alsóbát termébe idegen
a míg JöVettTe eéflít nem adta és & beljebb körülésro engedelmet nem kapott, a lábát be nem teheti.
A képviselők a moghivásra átvonultak a lordok termébe. Azaz, hogy a ki még — bofér. A teréni nem nagy, a lordok elvi-szik as Uyen ünnepségro a feleségüket is, bizony a képviselő uraknak alig egy ötödrésze kap még helyot, a többi kúnt a fo-lyvsón élvezi a vendégség örömeit. A kiszorulást különben az angol választott törvényhozók már otthon megszokhatták.
Az ő üléstermük annyiban hasonlít a magyar képviselőházéhoz, hogy kövesebb a hely bdnne, mint a hány honatya van. A palotát hetven esztendövol ezolőtt építettek és az ülésteremben annyi a hely, a hány képviselője Nagy-Británniának akkor volt.
Azóta azonban a brit birodalom ugyan-cssk moggyarapodott és megszaporodott a képviselők száma is.
Nagy ülésekuél az élelmes honatyák mis a roggoli órákban foglalnak lo bolyét maguknak, mert a ki későn kél, annak bizony állania kell.
A parlament megnyílását megelőzi még a píncemegvisgálár szertartása is. Ez a szokás 1606-től datálódik, a mikor Quy Fawkos örült merénylotot tervezett a parlament ellen. A parlamenti épülőt pincéit tolo rakta lőporos hordóval, hogy azután a lovegőbo röpítso, éppen mikor a király az Ülésszakot megnyitja. A gaz tervet ide-jéhen fölfedezték, de azóta a parlamont mognyitása napján ogy miniszter két lám-pavivö alabárdos kíséretében leszáll a pin-cékbo és viigígkuU-ja a folyosókat, nina-o vaiahol bomba ?
Mosl Chamberlain végzi ezt a tisztet és pedig igen nagy lolkiismcretosséggol: . Ámbár — a burok nem harcolnak ilyon fogy verrol
A lordok házánok elnöke a lordkaneellár.
Ezt a méltóságoi mindig az igazságügy-miniszter viseli, a ki, ha mint miniszter megbukott, megszűnt lorkancellárnak két-száznegyvenezer korona a fizetése. Az ilyen hivatalból ritka ombor búcsúzik szivoson.
Már a Speakcmok, az alsóház olnOkdnok csak félannyi a fizetése, do azért a lordkancellárénál nem kissebb a tekintélye. Ha oyyszcr megválasztották, rendesen mog is maradhat elnöki székén, a mig meg uem hal, vagy rá nom un. Az elnöki fölotlu áll a pártoknak, az ő állását semmiféle kormányváltozás so érinti. A mostani Spea kert, Qullyt annak időjén liberális párti képviselőből választották mog olaöknek, most unionista kormány vezeti az Qgyckot, do azért Gullyt az unionistu többség mog választotta, illetve megtartotta az elnöki széken.
Ifn az elnök méltóságáról le is mond párt kötelékébe többé nem léphot. Ezért őt nemzető évi 80.000 korona penzióval vi* gasztnlja.
Al angol képviselő, ha már egyszer • mandátumot olfogapla, arról a maga elha* tározásából lo nom mondhat. A lemondásnak csak ogy megokolása lehet. Ha a képviseli a királytól hivatalt kapóit. Termétze-toson gondoskodtok is, szükség esetére, ilyon hivatalról.
Ez a hivatal a stewardship a Chiltorn Hudredsben.
A chíltoru Hundrod régonte veazedalineB vadon volt, a Themse montén, telo farkassal. A fenovadak kipusztítására külön va-dászókat fogadott a király, Azóta nemcsak a farkasok pusztullak ki onnan, elpusztult, maga az ordő is. Csak a vadászi „hivatal\' maradt mog olyan képviselők hasinálatára, akik a mandátumukat akurják — elejteni.
Az angol képviselőház délután ülésezik, Az ülés három órakor kozdödlk és eltarthat késő estig is, a mikor hottöl-ttíJoncig szünet van. Éjfélnél tnvább azonban az ülés nem tarthat. A mint a toronyban tizenkettőt kondítanak, a Speaker elhagyja a székét, odaföut a kupola tetején pedig cgyszerro kialszik a hatalmas villamos lámpa fénye, a moly csak addig ragyog, # mig Iont a törvényhozás munkája tart.
A mint az ülésnek vége és az örök kfr usi.ftU kiállják!
1002. február 8.
r- Wa 90^ Jwait ? íKi mggyek fiazü 7f Abból w iaswi vaf<% JÖifctfr tu 8»j;ol parlament környéko mii aagyebbára pusziwág volt veszedelmes ctavarjjók kedvelt éjjeli tanyála. Most paloták torai húzódnak cl körüskürül és a viUgitás is kitűnő.
A képviselő uraknak teljességgel nincs tzilktógük többé kísérőre — még ha csakugyan hazaidé tartanuk is. De — a tradíció parancsol ós a derék örök hűségesen elkiáltják a köteles kérdést feleletet azonban nem is várnak rá.
Egy magyar embeí* pusztulása,
Eleven fáklya.
Szörnyű ntódon vetett életének Clevelandban Szűcs Imre; leöutölto magát petróleumot. A rémes esetről következő részlotcs tudósítást közülj ük:
Clovelandban, 22 Franklin AUoy alatti házacskában lakott Szőcs Imre családjával. Szőcs 80 óves,\' Ungmegye kaposi illetőségű, róm. kath. vallású. Már vagy iö éve volt az Egyesült Államokban Magyarországban kocsigyártó volt. itt a Kundtz Tivadar gyárában dolgozott Kilenc évvel ezelőtt nősült rnég, nejo Abaujtornam,, alsómecenzófi születésű. A házasságból négy gyermek «zármazotl: o 8 óves Jani, 7 évos Mari, 4 óvos Uósi és 18 hónapos Ede. A családdal lakott as asszony édes anyja is. A ház, melyben laknak, Szőcs tulajdonát képezi, de még 825 dollár tehér van rajta.
Szőcs jó munkác volt, ki szépen keresett, de időről időre erőt vett rajta az ivásí szenvedély ós ilyenkor megférhetet-lun természetű volt és nejét is szokta bántalmazni, Azonkívül régóta szívbajban és eskórbon (opilepsia) szonvedott és mikor ittas lett, rendesen igen erős epi leptlkus rohamai voltak. A szomszédok egyáltalán hóbortos embernek tartották, ki nem egészen beszámítható.
Január hő 11-én szombaton, fizetés volt a Kundtz-gyárban, Szőcs 20—21 dollárt kapott. Kikapván fizetését, elment Araster Adolf fOszcrkoreskedésébo. 124 Franklin avenue hlll, kitől házi szükségleteit hitelbe, könyvre szokja vásárolni éo ott hét dollárt fizetett Ekkor délután őt óra lehetett Amsternak azt mondta, hogy most elmegy Fischer Poarl utcai gyógyszertárába és Stotter I dr.-hoz ki-fizotnl számlái*, de mint látszik, csak a szándáknál maradt
Azután hazament vacsorázni, de nejének mit sem adott a fizetéséből. Vacsora után ismét távozott hazulról. Hegy hol mindenütt járt, azt senki som tadja, de éjjel 12-12 óra között ismét betért Amster fűszereshez.
Ekkor már vérzett fején és testo több té*zén óa tökéletesen ittas volt, a .Tiiért * a helyiségből kiutasították,
Éjfél után egy óra tájban Maczkó, Vvanklin avenue-i salooüos be akarván a aátuUó ajtót zárni, ott látta Szőcst az udvaron a hóban feküdni egészen megmeredt állapotban.
Mikor Maozkó hozzányúlt, hogy lábra állitsa, a szerencsétlen Szőcsőn kitört az epileptikus roham éa négyszer ismót-lMött
Erre Maczkó felszólítására négy em-bir fölemelte ós haza vitte.
Szűcs neje és négy gyermeke ugyanabban a szobában o másik ágyon fo-
kadt.v
Szőca vagy félóráig feküdt az ágyán, • ekkof hirtelen fölkeU ós kiment a vhába.
ózogény asszony, tudva, hogy Szőcs
utas állapotban mindenre képes, rész-kodve várta a törtónendőket. I
SfcŐes most boe^eguzté a konyhába nyíló ajtót. Egy darabig csend volt, mignon az asszony hallotta, hogy férjo a petróloumos kannával babrál. Az asszony most már leküzdve félelmét az ajtóhoz rohant és szólította férjét
7 HIKEK MINDENFELŐL.
— Rejtélyei gyilkosai*. Rejtélyes
gyilkossági kísérletről ad hirt békési tudósítónk. Békés község egyik földmives
kező pillanatban lángtenger vol» láthaó az ajtó hasadékain át Szőcs \'Oöntönc magát petróleummal és ezt meggyújtotta t
Tflz, tüz", kiáltott a kétségbeesett asszony és sietett kis gyermekeit az t>tcai ajtón át biztonságba helyezni. —• Mikor visszasietett a szobába, nyitva volt már a konyhaajtó os ott álott előtte férjw, mint egy égő tűzoszlop eleveu faklya.
A lángoktól az ajtófák tűzet fogtnk. A férfi ordított fájdalmában s tépte le magáról a ruháit. p
Az asszóny kezdte vízzel leönteni, a lármára a szomszédok is elősiettek és eloltották a már terjedni kezdő tüzet.
Szőcs most kimerillvo összerogyott, már alig volt emberi alakja.
Csakhamar megjött az ambulánnz és elvitte a Szent János kórházba, hol vasárnap reggel fél bét órakor iszonyú kínok közt kiszenvedett
A család egy nyomorban, egy cent nélkül maradt és nem volt sem enn.-vaió, sem fütöszer a házban.
A szerencsétlen véget ért emberen mindössze öt centet találtak.
Hogy hova lett a többi pém, alitta-e vagy olégette-e nem tudni.
Az özvegy gyönge nő, ki nom kópcs nehéz munkát végezni.
De a család nyomora nom fog sok&\'g tartani.
Szőce, bár magyar ember volt 4i tótul alig értett, tagja volt a Clovoland-Lskewoodi 8zent Cyrill és Metbpd egy. lomok és onnok a révén a .Jednota* tót szövetségnek, a melytől as őzve y ós árvák 000 dollárt kapnak. A temetésről, mely koddre volt kitűzve, a fentirt egylet gondoskodik.
Amerikai elelapciJóL
Jő tanéos.
Fiatal nő: Rgy barátnőm el volt jegyezve és a \'érd most vonabodik öt uflttl vtuni Kálit tanácsol?
öreg ügyvéd: Vagyonos a férfi?
Fiatal nö: Ncm. Nincs egy garasa sem.
öreg ügyvéd: Ugy azt tanácslom barit nőjének, begy írjon nski egy szép UuUé levelet
Sserenosés nap.
— Egyszer pénteken kértem mag egy
leánynak a kezét.
— Nom tudtad, hogy péntek szoren-«sótlen nap?
— Dehogy volt at. A leány kosarai
Nom érdakelt«,
Ida: Ugv látszik, teljesen hidegen hapyta Smithet a megjegyzés, hogy le .ennivaló" vagy ?
Muy (szomorúan): Ugy van ; gyomorbajos.
KrerclBsték.
— Miért idéz un mindig ? Miért nem mond már egvtzer valami eredetit ?
— Nem (ohel, uram. Ahány«zm eszembo iut valami, ami elég jó Vü.iia. hogv oreaeti leveri, ugy találom, hogy másvalaki mondta már évekkel ezelőtt.
Balsseranes«.
— Ejnye, de szomorú képet vágsz, mint a kit nagy szerencsétlenség ért
— Hogy ért-«? Képzeld csak, «1 költök sereg péuzt, hogy a leányom orvosim* képtxze ki magát • a leány fogja magát és — férjhez megy első páoieu-sóhoz I

Es nem felolt, hanem hallatszott, mint, ^zdájái Bav Imrét tzombtlon este a gyújt meg a férfi egy gyufái s köve\'-; UUaéii ágyában fekve »wolverrel fejbe
lőtték. A gyilkos elmenekült. Rejtélyedé teszi az esetet, hogy a szobában, hol merénylet történt ott aludl a gazda felesége ét gyermeke is. Eiőző estén az ajtót kulcsra zárták s a merénylet után nz ajtó tárva-nyilva volt. A lövée zajára az a««zony felébredt és ijedton szaladt az ura ágyahoz, de már akkor a merénylőnek híre-pora sem volt Az eddigi vizsgálat sok gyanús körülményéből azt következtetik. hogy a bűnös mRga az aaz-izony. A férfi állapota veszedelmei.
flouuio-er szönyegházának 1 tpunk mai simnÁDait közölt hirdetéséi olvasóink szívat figyelmébe ajánljuk.
Ua.jyarorsxig\' Upn&g-yobb t ár- és
b o c i i y ó raklara Sohottola EraSnél, !3jda;>eat. VI., Voai-körut 20. Fon-, e.ure palota, Hwburg India Uuhbar Co jjgyü; árjegyzék ingyen.
Hyglűulkua franosia gnmmlárnk I
Van szerencsém mi. közönség szíves tudomására hozni, miszorint az ö*tzet . ¿lonikutt guntrniámkal (óvtzereket) min-ue.i akadály nélkl) továbbra Is etiimert Ug-linnmahb iniuöségben kiszolgáltatom. Vt-munttalárutilóknak uiegfatalá nagy engedmény. Kérem megrendeléseikkel egyenesen tömhet fordulni. Keleti J. Budapest, i onahorcxoff-utoaa 17. Kép«« árjugy-un ingyen te bérmentve.
ELáSsizzadás
Mp4Uott 4a Maabaaa4att vtasdkot4 taat-
réacaktra, ntrm, »«mar 4a bArfaiaaUa al-tau legjobbnak btaonyotl »Ailg aa Krtoyi-IáU liUU* 1-aaUoyL - Ara Skaraataata-«itiifal > BcéUGIdlt
SS ÉH YI gyógyszaréai,
VinkUr: TSrtk J. Klr*ly-«taaa IM, aa. 1
(J
s
Milán király leánya.
A Le Rapptl oimQ francia ujtág Írja a következőket: Milán néhai tz«rb királynak «gt e i^ant növel való viszonyából kU ^tmygyermek« uttletett, aki most nyelsz éVM. FaltOnöau hasoulil Milánra, klll^uO »aa a szama ét homloka.
Mivel Uiláa aaoak UUjéa éstra vatta, kegy a gyamak aayja, a Innak a férje gyárigaigaté. nem nagyon ts«r«ü a kit lánykát maga az «xkirály gondoskodott róla. Yalokánytzor Páriákén árkazeU, a gyermekkel idegen kalyen találkozott
Egy Hity, mikor éjtp a gyermakot várta, maga az anyja jölt ét elaaoadla, hogy a íyeraiak Jeeiett á iépwén 4$ inegsértelle a lábát
Mii<üi király azonnal koeeíba fttt ée elhaj-tatatt a kis- leánykájához. MiUem tórődv* azzal, hogy «t«tleg a férjet is itUioa találja, falai *Utt at Ötödik amaletr«. á (érj nem volt otthon. Milán maga igazitotía meg gondosan a gyerrnak lábán a kötést ét ctok tkkor távozott mikor moggyöiödöU róla, ángy a Ide leányka baja nem nagyon snlyot.
A cselédség nom lamarU fal Milánt mert azt hitt*, hogy valami orvoa. Milán király a tnagánvégrendaletában egy Merik udvar» hölgyet huoti mag vele, hogy halála alán at goaáeakudjék a gyarmatról.
^-----—P-T
REGÉNY.
Az ötuög cimborája.
Regény. Irta: B.
A komédiásoké ál.
\'.> 4
Arra nom gondolt senki, v\\ogy e««^» nál a komédiátoknál hmtu^ & kik B negyedik szomszédban »doljozutkymely a minap, aztán fclBzc-iták aáu^ftjuka\' te odébb álltak. #
Pedig ide jölt el a fia, a W nagv barangolásai közepette egyszer ipe U u tévedt és akinok nagyon megtetszett a kotaédiás élet, annyira, hogy a csepűrágók igaagatója, egy \\ún cseh «lé odaállt és azt mondotta:
— Szeretnék én is Lottédii* Uftul Hogyan lehetséges ez?
— Ha tanulod nálam fiacskám.
— Ozl\' hogyan tanulhatok?
mm Ha eljöttz ide inasnak.
— Hát eljövök,
— Uja öcsém, ennek negy let* van áml
— Ozl* mi a sorsa?
— Először is szülei IxlceftUfis k&
— Az nem kell.
— Miért?
~ Mert nincsenek ftftWm. TnláU g\\*oroft vagyok. As epém • Uuiguhe ölte magát
— K3 voh as apád?
Nem tom, de nagy «r lehetett mert a peleukáinhan hét ága korona van.
Ez a hét ága korona elszédített« a*
öreg kóklert
Egyezerre őszibe jutott at a sok rémregény, amelyben talált grófi osemelék-ről van szó, akik miatt axután boldog éa dúsgazdag lett az, okinál megtalálták % gyereket.
(Folyt, kőv.)
&m im $ almaim
nal<ak as illetek»* tana>apao«tt*«ok
Ua( mindnn t«»niuibeu a l* gkUhn6fc> .k»«k vhd ax a umtirvo éa tg» a hátai kU filldi ktKlI vámokon aa alaő oijat •tjrarisz, 75 rmél külö- böaé árban kap utók. Minthogy a« idfl atanat a fitm-al<<ii>Duk p»\'iáíjáo és ba\'aó saarkaaatte UAlérhala len taKlmanvom vaa, így •avlusokat éa áulaLita.okat is alfoca-\'«k, a hanK ja»«.»aait éa tavt«Mágáé|i kfS*.«ég«t vállalok.
Habits A.ntal
hangasarkétaité maeter
tJadapeatj Vll. kerUlat, imábé* börut 42. izém. \'
y> bármenl»« kttlfc M
Bétí6. # hmáf R.
czipöfbliőréez, cripó\'íítollókok
legolcsóbb áron ktpható\'.:.
Rosonberg lg. utóda
... ........bírkereikedó
Napest, IX Soroksári-utca 18,
Vidéki tnogrcndalésák poaios^n itt- j kózülti lüuk utiavit mellett.
készpénzért vagy résiletfl zetésre legolcsóbban
-flJI

BUDAPEST,
József-körui 26,
, • ■ i Képet ár fej) lék hffyet ét Mriutvi.
A magyar GAZDA KÖZÖNSÉG
<UénVuM agaps
Hazai I általános blztosltő
rész véuytá rsa ság ot,
smm ■dni] nenetak -< — ■—■•
[tlflnyöi feltételek mtl> [lett lehet bigtoeitepl, de [ahol mm előfogdoló kápókat özönnel 4a mél
tányosan beesülik, «őt
\' \' — iiii.iii wiiimiiniiin
gyopsao * ki\' is . fizetik
Kávé »Tea
I
M
M LM
frt use frt LM
frt LT* bt LM frt LM fr« Leo frt LM frt Ltt
lkOáHistaitt* „ I kiU Tnm, ff>ti ikturwiMVMii«^ I küt Caba (took) | U»; Orfc^r tteaa* I ki)* a.vxt I kíl*
1 kit* l U] J*7a I kii* aru»r Jár. (V? te.) KUWtJ «JVal*» umU k»H kirÜaa*.
} kSíí^r^íká*\' *
IkiUCuba P4ii*U
K^vfhoz csomagolhat*
IUkJ»Mandaria,Mása. kr». A frt LM UCkfli Mauden, c»aaa.k«T. "frt M II* kO* HárUrtáai ffl frt LM
liekfl* KáaUrUti J^ frt M
411 kii*. p«ta*«fkaá) (mttjUa Ubk 1 r>ju ii kasJh.ti. mi rt**krt ofcwtj.m« umwtnlt •»»*• mohra kbld,
Balogh László
kává* éc ÍM kivi Le 11 teleit Badapaat,
vr. »«May-«. «L
frt LM frt LM
fctr
két**«* tnti «• *ná»i mkort»» f Mvtáo Mtn 11 Ii *t. frritt* rfaUo.» intw^vít
RsndolölntArot
BiiäajÄ VUaäfW 24. szám
M Op.r» Mellett.
Dr. GABAY ANTAL
V. te *. klr. aatlály fSama a ««ni »otojwöfvi\'c» -^«.\'wl, Tit
rrit bitto» nkerrtt. no.\'«», «laposa Mim-«-*
r&rl- *< nál o«m4 boUrHS»*«», feljárt, fokM»«l«t. ai Onf«rt*M< atobM»;t. k?uáa mthdcaa««* bárból»!»** «Vi«"íj" f<i««lt. I.tiüukaál *• ldé«.b)Mk»ól kt-
Unt oro*»Nim«l WprthkK »»d*«*« •»«!»>• -
llvearaiwckril rondoikad». lor*. Uradéi*«: »a
iHDti 10—t-íe *» <wt* 7-3-lj. Levelekre vá aixel. mr.-rr
Oyégyeurekrál gotdeeXedlk


„EOS" müintézet
BUDAPEST, Teréx-kCrut 54. ma.
mmmm Elvállal ■ ma
bánó Ily fteykáp «Uns •laJfoatwteyafc, platlaóbroadd-kópok. PhotoomatJW ók-wink, tolat féri nn nál mollWk, ká-*ol*t«tnb*k, tűit. é. UJk*t>ok. atk SP» JatAnyoa árak.
„Aphroditééi
Ajánlem a a. 4. h8tgyk8«Saa ágnak m »Mbír iiéM^fotk ápoláaár* » Aphrodite eremet: Kegy t»*ely ár» 9 korona. kicsi 1 koron» PO fillér. Aphrodite pondért 1 koron« 80fillér. Aphrodite luyia 10 fillér.

„Santal Salol
• legrövidebb idd alatt fyé^yitja férfiaknál « hugyosófolyást és hólyag* katartut. Ara dobctookúit t kor. 40 fillét. Valódi kiaárólag kaphat*.
HESZ GOTHARD
gjráfjtMrtáráhaa » M0 »nfi kereisthM\'
ÚJVIDÉKEN.
Alepltutett 1800»
Edelmann Mór
Iftittkoloz ZZZ Orá»- és éksserési ——-
TtM. ét elad tmndrnnemfr mwoy-•«H uiWoikit fali órákat «*,
04k.«.»*ái.gy«k«». Javít 4.ok ékft«rc
i o* óráknál jutányos áron jótál.á* (natUett teskdiOItatnak. — Poato* ki-I WflRáli*.
—- m ...
i
Hl
Zongorák is pianinók,
mjmü te itUtWMttak, kl»*r*Ujr ktttüU t rrártmáayoJi la««lM41»haa kapKaUk aa iWaláaia.a Uw.rt «w#*rakaa**lteÁl
«wiw»kmirta>i
Maresoh hintál
BedtpiK, Kérotp-Mr«I á J.
1 niMtwÜí>iiiirHlitaik«i)w1 \' a lH>taflwimiii»ii mkUWIiUafc
MtdtlálM**
i44i|M*a
iegjobb Varrógépek
uff,- ipari, m nt wuiádi huaználalra
Schweitzer Testvérek
gyári WrAkUrában MI3KOLCZON ewireaheUk be.
j K^ayoim« rá»Klottl*atá»K* »■ • Ugtleá g>ừ ái>akka i>.
I V\'Arriaban te divatoa uahimxéebon Inayen
o\'ítatáat »yajtunW.
aóptuk ós géprészok siadio raodszerBgópbez.
Moohanikal gépjavító műhely.
Megbízható utaíóUjyynSk íblrótelik.

k» «. « \' —
íoiamssHra
1<W Ml r.a l\'/.orQ vam«« taU,-^kat AüitAJi-a atvuUaluak
•V« i»» 4 r. »íj f> 11
• ifi t.\\ llHi)i ■«4j m Iro i ara m*;:i« \'».iű t >t ulti »tat»».
•! SíÜllllailíOlt tóttejjtljil
B 0 NI" eketaliga
Ü
t
Lefjabb mrliiít!
UKüjabb txortexdi!
Tartto, axnArd, n.m kor>k, naw éti, «omkaldaloa nata farol, aa ak«t •jryanlaUaaa vonotl, >.«n*io íolytono» *a rasAa.ároa, k.y*. too*-• röt tc*ny»l. - FlUaaat aUtt Állítható I M.gToadalkotó 5 OTÓZIÖTT, a dunAntall k*jrrU«lóokaál t
SOiVWENFELD Xa. HENRIK
te mriKBATOKBAJTt
.wéirr* irrArtalaj» ma.eraaAaaAat rá««TAaftár>ia»teraiL

Stumpf Károly
"■■.■«.■■ i- kooi*loyára==»=
Budapest, Liiiom-ütcza 8.
: Äaktir 11
Ker«t>eel-ut 10. (terekhás.)
■•Járat a D**U^UiikU
AJiall* <uu Matnlt «JcUrtk* «Ma t^« k*aa kMaUkál, ariarta • JaUa^aa árakon. A ni/traáaT )* ralnStít« *a ari-
lánUirAirt kuiMkedlk a c>W r*(l M hir-«♦«rí. JavHáMk ulca*a .MkfijílUlnuk, kui aáH kocáik bww*«itUtn«k *• kocáik terak* = OrMáara U/i>fadUt»*k. /tj-.-j
fo^eriia mÁJrt* t ln^¿ t~l.„
te
íJtIi (exaban). Ára Tö-70 «ute. ttooi g7 l roáay. K.ipb.t* mlnd.r,«lt. »»tamlnt etAI.-|e«*n b*. koidótt 3 kor. árUkl t«n<l«l4aa41 Mmaatfe a »TO. «CATUa CT árnál ZotnbOrb»a.
Lb]í Ikalmasabü ajándékok rendkívül
jutányos árak mMf
Obor-Seltersi ásványvíz forrás,
Torméscotef
Selior-viz
A« 0ber-8eltetei ái»ányforrá« ▼!«•
hiroeveBKyiíty\'i""^ van elismer»\'kft-
löodien a mell. g6ge>. hurutoa
bántalmakuáLAa tounokrt eróaitien aa eioéaitéei i*«rvek mükftdéaet holyro állítja. Kapható minden fü*a*r~ kémkedésben. Fór akt Ari
Budapest, VII,, Huszár-otcza 5,
^Mindennemű haiti gyártmánya szalon tís c&omózott szmyrna nzönyegck futók \' fí\'-ggö vök, cHipkosorok. ágy- él ut-ta\' tori tök, butorbzo votok ttb,
mám szőnyegíiázá
Dadapeet, TTL, Andráaay-ut 4.11.
Talofou 4»ft. >0< Tol.foa 401*1
Eaen helyiség berendetéisel\' együtt átadandó. |
üxtothelyiaéqom január 3l»évet VI., Váoxi-korut 4. rrám alá} fog éthelyaatatal.
TJJdoneágl
Ujdoneág t
Borotváló por!
A borotva feloslogosTT
ópotraJ
un j lK)f Ol villi »lj» m.f.t minden »l&it-L» n*lkal *• * orlkol, hojj borotvát Uaaaai l.r.ry.sorftbb koi«l*a. Próbacomu
K uartalt. *• u arerra t.tJ..oo ártalmatlan borotyálópoTal bárki ll & porti ai.lt «im ir.
"Itat** UnuK» aaaaálaa.
I,|:«l7ii«rtfak koiol*a. Próbacom^ lUiti.r. borotr.Uoboi) holybou *• trid. kon I koroa». ».I-•«•rl borotváláahoi oaakla holybon 14 liLt. n\'mt dobot (i kiló) b koron. 60 Hl|«r ha.in« .ti uUalláawat, hoxiava!6 c. >nl.«tkOl ao Alt*r. IJtkD-rátUI t.|t aa 6»i«f» «tAlogo- bskilld*«« mall.tt b*rm.ntTo. Kliirol.» kaphat* Hud»|-e«ten :
La lektor Lipótnál VX, Laadoa-nUaa axájm.
Zöld koszom szálloda Budapesten
Laaatoaóbb ualioda a fórárookaa uloaoan át-alaLtra ao aaobávat a^T»bbllT» Uaita,
k*oT»lm»« .aobák
SSSZ 00 krtól feljebb__
• párom a kotott páJraodva, t41 V.od*rló óa
káváhia. - Bf*aa *jjal nrttva. TaáaáNl »t—*L f alWoa »T-il.
Caak Hliiu prób.k*o«i
rendeljék m.{ a e»od»h\'» lánu, ralédl iut(ol aiépib i\' rl, Unrka toJot \'« b> f foftifcl r*l. itoíMiu bo<r *<«n Mndmw axnn. I al avollt .».»löt aaa • I (oltót, MladontáU li*fUt-| Ikntágut .1 arftMI á. a I4f-1 ■KA CTftOYÓrU bdoo*(.t, fia- I nNáfot kAlnaSnét. Ar. T /oron.. Valódi an««l u^urka-1 <t.(>paa 1 kar. I darab * \\ot. «0, H« I kor. » *a t kor. VatMi aaf»l oi>«(b«o kaph.t« oaakli Bala.«a Kornál ir^T" tá/abw«. Tom..▼ár, a bora ulod.a po»taii*eJo«á latáif i> IA, Hud.r.\'Uo kapb.tó Tírók-UU íjuff axwUjábaa. király utca U. *a ánarM.f »t K.
Bortíeriíésliez,
ajánluak valódi franczia gelatint kilónként 1 frt 80 krajctárért uU«itừal együtt, 3UÜ iter bor derítésébe* 9 krajoxár értékű ge-latin elegttQuó.
Kapható: LÁZ Alt DÁVID Utódainál GYÖNGYÖSÖD.
i Ha vaidDao jo íiníát akar ¡3
MT kátjoa. Vajry rwl«lUWM flc
kassai tint
Marferspach is Székely
VT. étfolyam/35. színi
Bagy-Kanlzsa, 190?, kedd, feíruír 4.
Egy szlm 2 fillér.
NAGYKANIZSAI FRI
EiörizeUsi ára:
Helyben Mahoa hordva egy hóra 60 fUUj. ...
Vidékre póstal küldéssel egy hóra I korona 20 flllér.
ERES
Kiadó talajdonosoki y Feíaló\'a\' a»a»*k*a»tó:
Krauaa éa Farkai. \' rS ttoavai muoo. Sxerkesxtóség ét kiadóhivatal: Kraut« «a Farkas pspirkere*ke<lé»e.

Megjelenik naponta korán reggel.
Nyomatott a ,Nagykani*sal Friss Ujáig* s*er*<5Jés«a
oyomdájdban.
.........rafcwi»^. .......... .irrtT,.,!» , . r ..............n
Szerelmi dráma a^káwéházfosairca
Gyermekek életveszélyben. Véires verekedés a vcnatüon.
Mikor Heteit a méitek.
Albert Ferenc válalkozó ugy megbízóit Drabanovszky Gvulo nevO hivatalnokában hogy a mikor elutazott, rábizta az irodáját.
Diahanovszky pedig, akit az orfeumok világában, az énekes kávéházakban ugy imeinek, mint a ki nem kuporgatja a pénzt, fölhaszálta az alkalmat arra, hogy rendkívüli jövedelemhez jusfon. Mire főnöke visszaélkezetl. Drabanovsíkv
a
fölleli a részére hatezer koronát és elsikkasztotta, Albertnek azonban nagy siránkozással azt mesélte, hopy a pénzt elvesztette, de barátja, n „dúsgazdag" oidódi Ordódy Antal meg?4rili Albeti kárát.
A .dúsgazdag" barát el is vállalta a
felelősséget, de nem fizetett Egy hő-nappal később Diahanuvszky, aki még mindig Albert irodájáhan dolgozott, rá-, hamisította lönöko nevét egy bankulal-ványra és fölvett rá hatszáz koronát, sőt néhány nappal később ujabb háromezer koronát.
Albert ennek a sikkasztásnak hamar neszét vette a miután Drahanozszkynak kétezer koronája meg volt még, ezt el-vetto tőlo s megbocsátott ugyan neki, de elkergette.
Alig távozott Drabanovszky, Albert felemeli az iiógép födelét s imo, alatta nom volt semmi. Drabanovszky a gépet ellopta és Ordódy Antal közvetítésével elzálogositolía ogy rosszhírű uzsorásnál, sőt utóbb még a zálogjegyet is eladta neki. Ezzel botéit a mérték.
Drahonovszky ós barátja Ordódy ugyan ismét azzal álltak elő, hogy megtérítik Albert kárát, csak no tegyen ellenük följelentést s egy ujabb váltót kínáltak neki fedezőtől, de ezzel a váltóval, a mely teljesen értéktelen volt, nem »ikerül Albortot becsapniok.
Albert följelontotlo tyet a rendőrségen, a mely mind a kettő ellen mégiuditotta a vizsgálatot.
kormányalakítással, de az sincs kizárva, hogy a szkupstinát fel fofjtk oszlatni.
A kedélyek mostanában igen izgatottak Szetbíában és az Obrvnuvicsok trónja erősen ingadozik.
Koimányvalság Szeibíában.
Belgrád, február 8.
A Vuics-kormány a legközelebbi napokban beadja lemondását a minden arrn mutat, hogy a király a lemondást ellogadja.
A világot az okozta, hogy a szkup-«\'ina nem akarja elfogadni uközségekto vonutkozó törvényjavaslatot, mert ezáltal a községnk önkormányzati joga veszélyeztetve van. Minthogy azonban a király a javaslatnak éppen e részéhez ra* gaszkodík, a Vuics-kormány más megoldást nem tud, mint axt, hogy beadja lemondását\'
Hír szerint Sándo- király • Pó<«r-fárott időző Paslesot akarja megbízni a
Város varekedós a vonaton.
Budapest, febr. 3
A to^nap délolőtt Kassáról jött vona» egy feldagadt arcú embert hozott Budapestre, a ki a keleti pályaudvarim megérkezve rögtön a főkapitányságra ment és panaszt emelt egy ősrneit lókeroskodö ellen súlyos testi sértéa és életveszélyes fenyegetés címén.
A panaszos S\'ümmer Manóenyedi születést! ügynök panaszában elmondotta, hogy Miskolcról jött, egy II. osztályú kupéba szállt, a hol kezdetben lógna gyobb öiőinéro egy hátom tagu kompániát talált kártyázni.
A kompánia egyik tagja ismerőse lévén, a többinek bemuta\'kozott ós aztán leült kibicelni, a mi neki nagy örömöt okoz.
A lókereskedő átkozott rosszul ját szolt ós sokat vésztőit. Nagyon sajnálta és ió tanácsokat akart neki adni.
A jó tanácsok azonban, amiket a lóké rcskedő elfogadóit ugyan, do ross.ru! alkalmazott, balul ütőnek ki. A lókereskedő mondta is neki a harmadik esetnél :
-— No, már nmst no adjon többé tanácsot, hanem ha kedves nz élote, pusz tuljon innen. Gyilkos kedvem van ós képes vagyok ölni.
Az ügynök azonban nem fogadolt szót, hanem oiion maradt, a mi annviia dühbe hozta a lókercskedöt, hogy öklével arcára sújtott. Slümnier n következő pillanatban neki esett a kupé aolakához, botörve azt ós megsebozte az üvegtábla szilánkjaiban az arcát,
— Nyomorult, — mondá a ló kereskedőnek — mit vétettem önnek, hogy így megüt en;re«i ?
Ezzel neki akart rontani, do a lókereskedő megolőzto ós ujabb ökölcsnpásl mért Síümmorre, akinok ezzel cgyit fogát ütötto ki.
A két ellenfelet nngvnohezen tudták széjjel választani. Stümmernok arcát bekötözték, a mely idöközben annyira megdagadt, hogy a vonat megéikezéso után kórházba kellett mennio, a hol visum ropcrtumol is kapott.
A rendőrség megindította a vizsgálatot.
csak 25 eves. de egy év múlva már elveheti feleségül.
Vidóken van a szüleinek szép kis vagyona. a miből 2—8000 lorínt as Cvó le<z. Do a leány nem hajlott szavára, hanem vigan tovább élto világát a másikkal.
Ez nagyon elkeserített« Mavert. Elkeseredésében elhatároz a, hogy öngyilkossá lesz, még pedig kedvese szeme láttái a.
Forgópisztolvál magához véve, napilap után leste, hogy mikor találkozhat a íeánynyal, akinek látni keli, hogy mmt végzi ki magát ö m.atta.
Végre az este arról értesült hogy a leány uj imádoiljával a Dohány- és Nyár-utca sarkán levő kávéházban mul.V,
Elment oda és leült egy asztalhoz sznmhen a lednynyal, a kit belépésekor üdvözölt. Várta aztán, hogv a hűtlen néhány szót szól hozzá, Üo hiába várt.
Már két óra felé járt leánv társaságávai
Az idő, av midőn a leány társaságáva\' menni készült. Ekkor Mayer Gvula felkelt, homlokához illesztette a forgópisztolyt és elsütötte.
A durranásra a kávéház vendég so-rege közölt nagv rémület tört ki. Elő szőr gyilkosságra gondoltak, do aztán hamar kiderült a való.
A véróben fetrengő Mayerhez tolefo-non a mentőket hiv\'ák ki, a kik bekötötték a sebét és a itókuskórházba szállították.
Mayor állapota élo\'veszélyos. Mindez-
ideig ki nom lehetett hallgatni.
Az orvosok veleményo szerint nem is igen gyógyul fel sebéből.
A hűtlen pedig, a ki nagyon megrémült a megcsalt ember kétségbeesett tette láttára, kis időro megbánta csalfa-«ágat. odasza ndl a sérülthöz, a kinek vér<?s fejéi csókolgatta, miközben a mentők bekötözték.
Aztán egy negyed őra múlva már a mikor a montőK elszállították az ön-gv-ilko-ijnlóllet, inagfolcdkozo\'t a véres fejű emberről. Letörölte könnyeit éa mosolyogva távozott uj udvarlója karján.
ban, hogv alig lőhetett lélegzetet venni. A gyermekek fuldokolva futottak a* ab-lakn\'oz. a nőiket azonban kinyitni nem tudtak, mert erősei le volt zárva.
Kiabálásuk nem volt hallható, mert a házbeliek közül tenki sem járt arrs.
Véletlenül azonban mégis megtudták, hogv a két gvermek bajban »an. Az egvik fiu 1 eldöntötte a MUrőt smelv as ablakba esett és eltörte azt A csörömpölés zajára kijött a házmester, a ki rémülve látta, hogy füst tódul ki az eltört ablakon és tudva, hogy a gyermekek ia szobában vannak, betörte as összes ab« lakokat és kihúzta a gvermekekot «kifc már közel voltak a meelu\'ásboa. A UÜ«* néhány vödör vízzel eloltotta.
A tűs ugy keletkezeit, hogy agy «1-hányt gyula az ágyba eeeU ás meggyuj-tolla az\'ágy párnáit
A két ólotveazélyben forgott gyermeke* hamar maguknox téritollók és az esetei bejelentették a ViU. kerületi kapitány «ágnak és elöljáróságnak, a mely « szülök ellen vizsgálatot indított
Szerelmi dráma a kává-háziján,
— Saját tudósítónk!51. —
Budapest, február 3.
Mnver Gyula asztaloslogény szerelmes volt. Szereiéit egy cíinos varróleányt, a ki viszonozta szerelmét ugyan, do nom sokáig, csak addig, amíg megunta Mayert, mikor pedig mogunta, akkor faképnél hagyta ós más udvarló után nézett, a kivel egéss nyilvánosan mutatta magát az utcán. Elment vele kávéházba, korca-máha és színházba.
Nsgvon fájt ez a szegény Mayemek, a ki szerelte a leányt. Többször irt is uoki, hogy térjon vissza hozzá, ő még
Kát Qyermok élei veszélyben.
— Saját tudósítónktól. — • ^
Budapost, február 8.
A szülei gondatlanságnak majdnem áldozatul osoll az oste két gyermek, a kiket nz anyjuk és apjuk magukra hagyott egy szobába zárva.
Az eset a kővetkőző:
Danhoff Gyula szitakötő mesternek éa nejének, laknak Madách-utea "10. szám alatt, rendes vasárnapi szórakozása a kávéházba való jérás. A házaspár már kora délután elindul én éjfolig logaláhh tíz kávéházban fordul meg. Mikor már nem g/őzik a sok italt, akkor haza mennek.
Igv teltek tegnap Is. A kót, 4—0 éves gyermeküket délután 2 órakor lefektették az ágvfca és azt mondták nekik :
— No, most aludjatok, nemsokára hazajövünk, Hozunk szép ajándékot noKtek t
A gyermekek pedifl szokás azcrlnl, a mint szüleik távoztak, róglön hozzálog-tak a játokhoz, a mi abnól állott tegnap, hogy gyulát gyújtottak és olfujták a lángját. \\
Hogy hogy nem délulán 6 órakor hírtelen oly nagy iiUt koloike«oU a saobá-
Az aranyos-medpsi mandátum
Budapest, febr. I.
— Saját tudósítónktól. —
A választások befejezése óta nsp-nat
után (csak épen a vasár- és ünnepnapok képeznek kívétolt) a kuiiát a választások foglalkoztatják.
Kezdetben óriási érdeklődés mutalko* solt ezen táigyaiások iránt, aztán lassan-lassan mogcsappant az érdeklődés el* annvira, hogy ma, sz aranyos-msdgyeaá mandátum tárgyalásakor már csak négy-ót ember volt jelon a tárgyalásnál, ez a néhány emher ia azok közül sorakozott kiknek lüvatásból kell a tárgyalásoknál jelen lenni.
Küiönhon a dolog tényleg kezd un4» mássá lenni, hiszen egyik tárgyalás alig különbözik a másiktól ós még márciusban is folynak majd a tárgyalások. Aa, hogy a vizsgálatok befeíezéRe után. mi* kor vógoz a petíciók kai végképen, asi még ma nehéz lenito megmondani.
A mai tárgyalásról jelenti tudósitónkt
Mult év októberéhen két azabadelvtl párii jelölt áilolt egymással szembe«. Aranyos-Modgvesen: Szeuliványi Gyull és Pásztor Árkád.
Az előbbeni 700 szavazat több»ég|/sl győzött és képviselője leli a kerületnek.
\' Do Pásztor hívei nem nyugodtak ei.be bele. Petíciót nyújtottak be a mandátum ellen vesztegetéssel, etetéssel és ilaiá*cal vádolván a képviselő \'híveit.
A kúria 1. választási tanácsa PaisÉ Andor elnöklete meüoU ma foglalkozott a petícióval.
Tíz órától fogva délután fél 2 óráig a kórvényojók ügyvédje hosszasan egyenkint felsorolta azokat az eseteket, a melyek az inkriminált dolgokra vonatkoznak,
Fél kettőkor a védő kezdett beszélni, aki olmoidta, hgoy a petíciót el kofl utasítnní, mert csúoa olyan dolgok va«v nak benne, a melyek relatív természetűek ós nmesenok keUölog mej-világitvs. Ennok alapján a Kurfe már egy izhen elutasított egy petíciót (Az ákílsfalvit, a mit Makku Zsigmond ellen adtak ho.)
Kót óra után az elnök holnap dé\'elttft 10 ótára bulasztotl* a láigyalás íolyia-tá.át
,iHíi v rrrr •
ORSZÁGGYŰLÉS.
Apponvl .\' gróf elnök jelontést tett d kúria okiratáról, a moly hatásköriig illolókteieuüok mondta ki magút Kovács Púi megtámadott mandátumára vonatkozók^.
Majd harmadszori olvasásban elfogadták az Angliával és Rómfiniával a kő-zonseges hunieitoscjiutK kiauásaravonat-kozó törvényjavaslatot..
Azután a könyvtári bizottság\'nejében JPakár Gyula tetto meg jelentését, n könyvtár állapotáról.
Szederkényi Nándor • indítványozta, hogy 4(XH) korona helyett 10000 koronát lonlítiuuiak a könyvtár szaporítására.
Ezt az indítványt Paroel Doxsö, Beöthy Ákos, Madarásv József és Sxóll Kálmán miniszterelnök felszólalása ultin <1 is fogadtnk.
.Most áttértek a köllségvotós lárgyalá-fárn.
Vaaaelovaxky Fcronc dicséri a kor-múuyt, a moly figyelembe votte a király akaratát, s behozta a tiszta választást.
Elnök : A tiszta választás behozatala 11 ni a kicáJy akaratára törtónt. hanem ai parlament saalmd akaratából. (Zajos éljenzés a Ház minden oldalán.)
Voastalovszky : flemélt, hogy a választások ezután tiszták lösznek s meg luxnak u2unui az üldözések a választások után is. 4 tót ás 1 szerb képviselő nevében beszél. Elvük a haza függetlensége és szabadsága. Hazánk bizonyos függetlenségei most is rendelkezik\' s soha som mondott le teljes függetlenségéről. Addig azonban, umíg a tökéletes tügnellenséghez ofökószilvo nem vagyunk, addig a 07:XII. alapján kell maraunuuk s a teljes függetlenségetcsak elvben tart-liat juktetui. Amagyarw\'igotmegiUoti a vezér szei ep o hazában túlsúlya, közmivelödése jós történelmi múltja révén. A nemzetiségek törvényes ós isicni jogoknál fogva követeik, hogy iskolákban egyháziban kO^ógQkben és bíróságoknál nyelvük pliaszimltassék. (Kllenmondások) Níspeket juum jolict mcgfoszlani nyelvüktől. A tói szWrti hazáját, do elkedvetleníti őt az a megvette,\' k melybon részesül (Zajos fjlontmondásQk). /
Elnök: kéri a szónokot í mérsékelje kifejezőét, . , .
Voszelovssky Ferenc: A tótok Amerikában nagyobb szabadságot élveznek.
*.ukáoa Gyula: Orosz pénzzel. (Zaj.)
VoaxelovBsky Fcrcnc: Olt jobban jjroijporálnak. Kiután gazdasági kérdéseket fejleget és azt tartja, hogy rövid időn belül behozandó a progrossiv adóreform. A kvótát nem tartja felcraolon-ílőnek, mert ezt is csak a szegény nóp érzi, megköveteli az általány? választói jogbohoiatalát.közsógcnkéntiitkosan.Csak ez uton lehet kipusztítani a választási korrupciót követeli n szabad gyülekezési a szulásjogot, a szabad sajtó a\' viriliz-nius eltörlését, köyoteljük az ingyenes oktatást. (Felkiállások: Do magyarul) minden iskolában ajánlani fogjuk, hogy a nemesség adományozásánál n legnagyobb körültekintéssel járjanak el a nemességnek nagy érdemei vannak, do az előbbit kormány derüre-borurn osztogatta nemességét 8 ezzel csak a nomességuek árloli. Követelik hitbizományok engedélyezésének meg-sztuitotését, a két óves Katonai bzolgála-tol, a kath. autouomióját teljes önállósággal modern nzoHomhon. A közigazgatási reformot sürgősnek tartják, valamiül az is szükséges, hogy a törvényhalósági bizottságból az összes megyei tisztviselők kizárásának. A közigazgatási reform csak ugy alkotható meg, ha n polgárok közszabod^ági ós közgazdasági nolyzetük törvéuy »ttján szabályoz-tátik, b ha megszüntették u basás-.kodást Legcélszerűbb volna\' közigazgatási bíróságok felállítása. A tót nép ozer óvon keresztül ontotta véről a hazáért s meg fogja tenni kölolcsségót ezentúl is. A költségvetést nem fogadja el. «
Baroaa Károly bizalommal viseltetik a kormány iráni (nagy derültség a nóp-uárton) mert tudja, hogy a földmivelés "érdekeit savón viseli. Helyesli, hogy nagyobb befoktetéseket • tesz a kormány közgazdasági jólélünk érdekébon, do üdvösnek találná, hogy lm legnagyobb » mozőga^dnságuuK fejlesztésére far-
it ■ I liyl.»

1902, január 4.
tiittáthék./A kolfségvétéel elfogadja. (Helyesig jobbftjől.)
Holló I.ajos a nemcet és n korona közti viszonyait énö, a minővé az ujabb korban változott. Azelőtt méltóságosan volt a nemzőt, a dinaszliatagjaiiölkercstckben-nünket, közeledtek a nemzethez, mostníncs azabenső közössóg közt ünk a mel ynek nem-zetóskoronaközöttlcnniokollcno.Adinasz-
lí« un iitlne nntllltriM Mint « niiw»niwimil-
----- — — » — —— - — -----•
tol ««unben. Mária Terézia beismeri, hogy győzelmét szorongatásai között Isten után a magyaroknak köszönheti, degazdasági-lag a magyar nemzeti erő meggyöngitéséro törekedett összhangot kell keresni nemzet és korona közölt, a nomzet politikáiéra uézvo ¡akkor a korona fényességo lesz a mi nembeli életünknek. A pannment összoalkotásában sincs meg az összhang. A kormánynak kélszázhetvenöt ("hói álló többsége van; szavazott pedig rájuk 193.310 választó; ennyi szavazat adja meg tehát a fölös löbb-ségot 07. ország kormányzatára Magyarország tizennyolc millió lakosa közül. Be csak addig bírja a miniszterelnök a többségét és a vezéri pálcát, amig hatalmon van, azulón Abnulháayán kell kegyelemből mandátumot elfogadnia. Holyes alkotmányos ólot oz? Kitől fúggMogyarorszá-goji egy miniszterelnök sora? Fojtírváry Góca báró honvédmiuiszler azt mondta, Jiogy csak annyit törődik a közjoggal, a mennyire szüksége von rá. Hát igy becsüli meg n miniszter u nomzet móltóságát? Aliért van a miniszterre oly nagy hatása a korona és az udvar olhatározá-sának, a nemzőt közjogával szemben ? A nemzeti politikát illetőleg utal arra, hogy nemzetiségi vidéken nyolcszázezer választom esik ogy képviselő, hololt a magyar faj lakta VidÓKon három-négyezer emberre esik egy-egy képviselő, miért van hátrányban u magyar faj a nemzetiséggel szomben ? Ebben az irányban van szükség perlamonti reformra. Hivatkozik Appoi .í beszdóre, hogy a szabadelvű kormúnvaak becsületbeli kötelessége íölvcnm a 48-ban olojtelt fonalat s l>elovonni mind szélesebb rétegeit a nemzőinek a jog közösségéin. A parlamenti reform dolgáról határozati javaslatot ír terjeszt olő, hogy időhöz kösse a reform megváló-SÍtását. A gazdasági válságról beszól azután, gazdasági önállóságot követelve, mint bajaink orvoslásának egyetlen módját Beszedő végén reflektált Vcszelovszky, beszédére, azt követelve, hogy a nemzeti-, ségek tarleák magukat a magyarsághoz, yolo érzelmi közösséget keresve, nem pedig külső összeköttetéseket
vpsznlovpzky Ferenc hevesen közbeszól : Kz nem igaz! Kz gyanúsítás!
Holló Lajos ismételten hangoztatja az érzelmi közösség követelményét. A költségvetésre nézve kijelenti, hogy nem fogadja el.
Ülés végén Hegedűs Sándor kereskedelemügyi min. bcterjesztclte\'a Mexikóval kőtondő kereskedelmi szerződé;: érvény-javaslatát.
Jokohátan.-jáii. 31»
W/.hv,
Hóviharok mindenfele.
Grác, febr. 3.
A déli vasút bécsi gyorsvonata az éjjel a Dráva-völgybon Dőllachnál elakadt a hóban s a vonatot nem bírták kiszabadítani. Az ójiel a Dráva-völgyben nagy viharok voUok ; az egész forgalom szü-netol. Grócba miudun vonat nagy késéssel érkozik.
P Vlllaoli, feb. 3. A Viilach közelében lövő Dobrat hegy láliánál fekvő Bleibcrg községre a hegyről legurult egy óriási lavina, mely számos házat ledöntött és sok embert cl-lomotott, A falu másik részét is fenyegeti két lavina, s a házak itt is nagy veszedelemben forognak. Bleibcrg kis község ezer lakóval. 1870-ben i» tönkre tetto a lavina. A község Villachtól északnyugatra van. 900 móter magasságban a tenger szino fölött
Pária, febr. 3t Tegnan erős havazás volt Déltől esüg rendkívül nagy hótönteg ese\'i, s az utakat Bzokallanul magas hóréteg födi. Északról nagy viharokat jelentenek\'. Az északi kikötővárosokban a legtöbb hajó nem érkezett meg a rendes időben s számos hajónak a sorsáról nem tudAftk semmit..
Egy őrnagy vezetése alatt állóit kót-sxáztLK funyi cf:apat,v a mely január 28-án a sziget., északi részében lévő Aomori városból wtígv hóban elindult, qúóvedl s ogy ember kivételével elpusztult a kemény hidegben. • > Jokoháma, febr. 2. Aljból n kétszáz-tiz főnyi csapatból, a mely január 23-án
„.n,<i - i/.ji ..u.^. t . .-t. nyuiui iiiouvii a iiufiuiuuan uiJ\'Ub/.UJIl,
<uint eddig (konstatálták, négy tiszt és hót ember menekült meg. Á többiek ugy látszik, el vannak veszve^ mert az ujabb hóviharok lehetotlenné teszik , r p^nté&t,
A Daily Yelegraph-nak jeli
Nagy szerencsétlenség egy ,
«IMtOfl, ,
Grác, fehr. 0.
A grác—laibadii vasút landsbergi ál\' lomásún tegnap dálelőlt egy tehervonaton robbanás tőrtént A 791. számú tehervonat ott vesztegelt az állomáson, mert rákodra kellett.
,AmIkor a munkát befejezték, Virth gépész el akarta indítani a vonalot, de elmen a pillanatban menydörgésszerü robaj hallatszott, az emborek ijedton Bzétrebbcnlok ós a lokomotiv gőzkazánja szótrobbanva, rettenetes erővel nyilegye neson vágódott föl a magosba.
A pusztítás ijesztő képe tárul ezután a7. emberek elé. Négy embor: Virth génész, Pichler fűtő, l)ellerína kalauz és Scnneider vasúti munkás a robbanás ál dozatául esott. Logelsőnek Virlh holttestét találták meg. A robbanás olyan erővel vágta a raktárépület falához, hogy a szerencsétlen ember a szó szoros értelmében laposra nyomódott és szinte a fölismerhetedenségig szét roncsolódott
Mollotto egy másik rettenetesen meg csonkitolt halottat találtak, a kiben i íütől scilollék, de hosszabb vizsgálat után kiderült, hogy a kalauz oz az áldozat. A íülőnek eddig se hire, ec hamva. A kalauz holttestétől kétszáz méternyire véres csizmát találtak és móg messzebbre ogy lábszárt
A kazán háromszáz méternyi távolság ban Pojazzi gyujtógyáros kertjében hullott le, do a földről ismét fölpattant ós ugy zuhant lo, mólyen belefúródva a földbe. Sok száz vasdarab messzire elröpült.
A.vasúti állomáson a sin teljesen elpusztult. Csodálotos, hogy a szorkoosi és a vonal többi rószo csak nagyon kc< véssé rongálódott meg. A vizsgálat adn tai szerint az 1898-ban ájjáalakitott ka zán fölrobbanását valószinüleg az okozta, hogy nom volt elég vizzel ollálva.
_
A burok szabadságharca, ^

Saját tudósilónktól. —
.. . ^ ."<
Iiondon, febr, 3. A Daily Mail-nek jelenlik Hágából: A kormány ma az első kamarában hivatalosan fog nyilatkozni az angol kor mánynál tett lépéséről. A hágai diplomáciai körökben általánosan az a nézet van elterjedve, hogy a németalföldi kormány már legközelebb ujabb lépést fog tenni a héko helyreállítására,
A Daily Ncws-nak jelonlik Hágából: A németalföldi kormánn nem mond lo arról a reményről, hogy a béke érdekében ujabbí lépései érackóben ujabb lépései sikerrel fognak járni. A kormány legközelebb ujabb jegyzéket fog intézni nz angoi kormányhoz. Kuypcr biztosította magának az összes kontinentális hatalmak támogatását.
Hereford lord, I.ancaster hercegség kancellárja, a Bbeffieldi kereskedelmi kamarában beszédet mondott, a melyben kijolontotle, hogy az az angol kormány csak oly békojavaslatot hallgathat meg, a melyet a burok máíok beavatkozása nélkül tesznek. A javaslatot a harcoló félnek kell megtennio; a legyőzöttnek koll békét kötnie a győztestől. Ebből a beszédből azt következtetik, hogy az angol kormány csak n bur tábornokokkal hajlandó .lárevalni s hogy ezeknek is Kitclicnerhez kell fordulniok, ha békét akarnak kötni. Az angolok addig fogják a háborút folytatni, a míg maguk a bür harcosok nein kérnek békét.
hói: KuypQr első" kudarca mellett is folvlabii fogja a béka heljf^állításáaB; irányuló törekvését. JKoyper oz nunol; jegyzékréy n melyei az angol ftövet Van\' Linden kíihigyniioiatomcl: szoinhatwa adolt át, ujabb javaalatlal fog Welfli: Az angol válnsz megérkezése után nj királynő kihallgatáson fogadta a külii^yi minísztftrL Az nnffolnémnlaUöldi jcg\\-\' zékvállást ma délután fogják közzétenni.\'
Pám, febr. 3. A Gaulois jeióíiláwj\' szerint Knypei\' németalföldi núnisztof^ elnök ugy nyilatkozott a lap egyik munkatársa előtt\', hogy a hollandi kormány eddig sem hivatalos, sem félhivatalos választ az angol kormánytól nom kapott Mivel indiskréció a londoni kormány részéről aligha történt, oz angol válasz tartamáról n miniszterelnök minden jelentést alaptalan híresztelésnek tekiut.
Brüsszel, fehr. 3. Morning Posl-nak jelentik Brüsszelből, hogy a burok JCriiger olnöklósóvcl tarlóit tanácskozásukon elhatározták, hogy csakis oly békét fogtálnak ol, a moly a bur áliatnok tpljes függetlenségét biztosítja.
Hágra, febr. 8. Howard angol követ bizalmasan arról értesítette a németalföldi kormányl, hogy Anglia neip lwij-landó Krügerrel és íiOidp-szal tárgy »Ipi-Ha a burok békét akarnak, ugy kezdjék meg a bur tábornokok a tárgyalást.
| jíyiflATH
Horvát szlsven praxágoa tyjHéf.
Zágrráb, Az országos gyűlés ma« ülése háromnegyed tizenegykor nyílt meg, llrbonik indítványát a liorvát hivatalos nyelvnek a honvédelmi minisztérium részéről történt állítólagos megséí-lése dolgában 1 esz&vozták. Tárgyalásra került azután a költségvetési bizottság jc-lontóso a kincstári ingatlanok eladása ós kicserélése dolgában. Frank helyteleníti, hogy a bizottság a vinkovcoi föer-dész beadványa alapján határozott, holott a tartománygyülésnek nem főerdéiiz^k-kel, hanem csakis a kom
íánynyelgell
érintkoznie. Ez a tortománygyólés inél-tóságának megsértése. Popovics eloldó elfogadásra ajánlja a jelentést >fc
Mahés: wjáatfék.
Berlin, febr. 3, Vilmos csás&ár elküldte Waldersee grófnak szüleiébe fiap-jára a Kínából hozott bronzágyuk egyiket. Az ágyú 1750 klgrmot nyom óe ^körfll-bolül 300 éves. \'
. ■ Király és páter.
Béos, febr. 8. A király ma külön kihallgatáson fogadta Hartmann ferenc-rendi pátert, a hires zeneszerzőt
— Nagyon örülök, szólt a király a páterhoz, — hogy önnokem ojánlotaSanc-tua Francisc.us cimü müvét Ön ugye-e most Rómában ól ? \'
— Igen, Felség: Rómában egy zeneiskola ieazgatóia vagyok, s azonkívül ogy házi zenei tanfolyamokat rondezek.
A páter mogköszönto a királynak a Pro Lilloris ct Artibus érdOmrondet, s kérte a királyt, hogy menjen el !egy bécsi hangversenyére.
— Én most Budapestre mtgftk, szólt a király, do ha visszajövök, Öfülhi fogók, ha hangversenyén jelen lehetek, . j
?>V\'Vv A konob pénktároa. ,
Jr* v\'- .
London, febr. 3. A Timos-nek jelentik Hongkongból: A katonai várúri pénz\' táros, noha Pekingből két\'izbon is szigorú parancsot kapott, nom akarja megkezdőm a tárgyalást a belföldi vámok* nak a császári tongorószeti hatóság ró-\' széro való átadása dolgában.

i • . /
Vitriol dráma.
— Saját tudósitónktól — . »v • • • • Budapest, február 2.
A Tcrózkőrulön ma nagy csődülőtot okozott egy merénylet, melynek teltéso azonban olmeuekült. A Toréz-körut 0. számú háza előli
, mus rt^ra
¿rtr**
ÍW2. febr. *
«1 Mléíirt Kfiolyúá gyü-nWlesáru«ft.sszony, mikor melléje eaegő-4UHt egy férfi és megszólította. ^
A* Rsaptoy nem ügyelt oda/aat wuu tMa, wlt mondott néki ni: embcf, féltéséből azt hitle, hogy részeg, libát fcvább mojjt.
A férfi azorijín utána sieteU, zsebéből elővett égv üveget 4« az assaonvt 4<>őnlullo vele.*"
A gyümölcsáru* asszony liangas jaj-^xúkewasel rogyott össze.
Az üregben vitriol volt, mely a szerencsétlen Michel Kárölyné arcát teljeeen i^fcégette.
A merénylő pedig elrohant és bár •flwbo vették elmenekült.
Az asbzouvt a mentők vették ápolás ajá; Miohel ¿íárolyné azt állítja, >ogy a merénylőt nem ismeri, sobrram látta.
Az illető, akin kábít qvip >alt, bizonyosan Őrült. A rendőrség keresi ° \' : \' \'
ilMzUdotl kivándorlási ügynök,
Saját tudósítónktól. —
Budapest, febr. 8. Dacára apa«!:, hogy a hatóságok npndep lehetőt elkövetnek, hogy lolket-Iwn kivándorlási Ügynökök ne fosszák & ás ne csalják ki a szegény népet, ijiégis akafl itt-ott olyan ravasz ember, a ifi a hatóság éber szemeit kikerülve, Juhijába kwiti áldozatait,
így nemrégen vagy 80 embert csalt ineíí így fttyff Dávid nevű munkácsi föletted hajózási ügynök, aki mindenbe álnevekén utazik és már több ízben inegjaU büntetve csalás miatt.
A bavnunp kivándorlót a határőrvidó-Kva ízeato Osaze. Rábeszélte őket, hogy óvják itlvti hazájukat, tegyék pénzzé1 muiAeuükct és vándoroljanak ki Eszak-Amerikába, a hol 0000 forintárt olyan ¿»ffa téöcet kapnak, a melyen (500 ember megtud élni. Folyóvíz, erdő, patak %}b. vivi a birtok montét). Hozott nekik rcy\'/.pt, amelyek mindez hitelesítve volt. ífcbb Amerikában élő magyar, a ki ismeri a viiléket, aláírásául igazolta, hogy j* lelkek első rangúak.
A harminc ember — többnyiro családfők —• mindezeket pénzzé téve elin-¿w lak- Csikágóhnn egy ,irodá"-ba menték és ott(ui egy néípet embertől, a tel-jtk tulajdonosától megvették a földeket, agy nehezen óriási költséggel elértek iJ#irtokukia, a hol azonban óriási a^alúdés értő őket. *
Kopár, lakatlan, még állatoktól is keddit ,ípWek" voltak nzok, r hol m£g a gaz sem terem meg. Bejárták az összes, $-iásí kiterjedésű telkeket, do sehol egy yilpalattnyi termő földftt nom talállak,
f.takr«jl, folyóvízről és minden egyéb egigért dologról szó sem volt. " A területen íöldbányások után látszott, hagy wrp már próbálkoztak emberek,
Elkeseredetten tértek vissza Csikágóba, kerpstékaz „irodát,4\' do az elköltözött! hu- otótrá\'k-magyar konzulátusnál tudják meg, hogy egy veszedelmos csalónak ¿«Uk bálói&a, akinek ugyan birtokát ¿épezi a tolek, do abból ól, hogy íoly-n eladia. «mert tudta, hogy nem ma-d1 föwi a kopár helyen. Jáegpróbál-zt^k ottan már mindenféle nemzeti-ü ewperek, de napi tudtak boldo-1, mert Olyan íirméketlen vidék, a Sahara.
ísan, mpgkoppasztva tért liaza a Jurminp aíyan. A belügyminisztériumban ¡innak, idejép feljelentést is tettek a csaló Ügynök elten, akit különbenbárom ország
«tó* jelentik lapunknak, ma H íwoiót clfoűtújr, éppen akkor, a midőn Aiüó-Auszfríából 20 kivándorlót akart kgvanana a helyro továbbítani, a hol a ft ntemlitett harminc embert is becsapta, ¿ígyanazakat a földeket ígérte nekik is, A rendőrség fogva tartotta ás átadta a büntető bíróságnak. ■ mmmmm
HÍREK.
— Meghalt aa utcán. Kuhinyi Já-s 66 éves napszámos a Hársfa-utca gzámu ház előtt tegnap délelőtt hir-den összeesett s meghalt. Tetemét fol-boncöljál^ #ogy a halál okát qiegáUfl-pi^asják.
— gaiaaet. Viflj(h Gyula joghallgató\' ma reggel a Baross- és Mária-utcák sarkán elcsúszott egy narancshéjon és bal lábát fioamitotta ki. A szomszédos Kétly-klinikáról előhívott orvos bekötözte a lábát, mire a Bérültet Mária-utca 2C. szám alatt Iqvő lakására szállitották.
Hagyarorexág legnagyobb sár- és és hóczipó raktára Bohottola Kroönél, Budapest, VI., Váo&l-ktirut 20. Fon-ciere palota, Hanburg India hubbor Co. jegytt; árjegyzék ingyen.
— Kifosztott lakáé. Orosz Miksa ezüstműves Rökk«ztlárd-uloai lakását is-merotlon tettesek kifosztották. Kára jelentékeny.
Udvaros János szegény-házi ápolt a kercpesi uton elesett ós sulvosan mcgsebesúlt. A Rókus-kórházba szállították.
— Halálos aseranaaáttebsAff. Klárik János 52 Cves napszámos nia délelőtt egy szenes kocsi sorokéi alá került. Mire onnan elővonszolták, a szerencsétlen ember moghalt. A kerek agyonzúzták. A rendőrség a morgu^ba sziliitotu a holttestet.
— A szontlörlooi áldozat bonoe-
lása. Az üllői-uti morgueban ma dél-elÖVt ejtették meg a törvényszéki boncolást Frtck János tett-mén, a kit három nappal ezelőtt vérbe fagyva találtak a Cséry-telop Közeiében. A bonoolás megállapította, kogy Frick fején hét seb van, de a hal ült az az ütés okozta, a mely az orrát mogreposztetto. A tetteseket a rendőrség még egyre keresi, de eddig nyomuk nincsen.
— Ab oldalfegyver. Az óbudai Farkas-Vendéglőben nagv vasárnapi cécó volt az éjszaka. Vigh Ferenc ruhatári közkatona annyi itókát szedett magába, hogy nem volt* tőlo maradása senkinek. A Korcsmáros ezért kiutasította, majd kidobta a vendéglőből, de Vigh visszatért és kihúzva oldalfegyverét hatalmas csapásokat osztogatott jobbra-balra. Végre is három rendőr kellet ahoz, hogy megfékezzék. Vigh mind n három rendőrt megsebesítette, ámde juágis műgköuizték és átadták n ruhatári ügyeletes hadnagynak.
— Tűt a pályaudvaron. Nagy tüz-voszedelem fenyegette tegnap a keleti pályaudvart, ahol a hálókocsi-társaság egy étkező-kocsija kigyuladt. A kocsi száraz faalkalrészcit monón emésztették a lángnyelvek n csakhamar tűzben állott az egész kocsi. A vasúti személyzet az égö kocsit hamar lekapcsolta s a központi tüzőrség, moly ó közben odaért, gyorsan a tüz lokalizálásához fogott, A tüzet a tűzoltók csakhamar elnyomták. A vizsgálat kiderítetto a tüz keletkezésének okát is. Az étkező kocsi alsó végében van ugyanis a konyha kályhája. Innen kipattant egy szikra s a személyzet csak akkor vette észre a bait, mikor a köny-nyon gyúló kocsi már lánggal égett.
— Á ká». A Dohány-utca és az Akácfa-utca sarkán véres eset történt ma éjszaka. Alexander Péter aradi születésű 26 éves lakatossegéd összeszólalkozott Petris Miklós szabadkai születési! 27 éves fodráazsegóddel ós rövid szóvita után kétszer hátba szúrta. Petris a súlyos sebosilléstől eszméletét voszilve összerogyott s a járókelők vitték bo a közeli Itókus-kórházba. Alexander ellen a rendőrség megindította a hünvizsgálatot.
— öngyilkosok krónikája. Meiszer Porenc szobafestő ma délelőtt Vig-utca 12. szám alatti lakájának padlásán fölakasztotta magét s miro tettét észrevették, meghalt. Tetemét kiszállították a bonctani intézetbe. — Magyar Gyula asztalossegéd tegnap reggel beiött a fővárosba orzsábetfalvai lakásáról. Éjszaka a Dohány-utca 40. számú hiváházban mulatott. íj fél után hirtolen előrántotta revolverét és mellbelőtto magét. A mentők bovitték a Rókus-kórházba, a hol kihallgatása alkalmával axt »állotta, hogy azért akart d halálba menni, mert hetek óla nincs munkája. Állapota súlyos. •
— A konfekolóeok. Női koníckoíós boltjuk volt a fővárosban a Kurjt Testvérelmek. Üzletük csak rövid ideig létezett, do azjSrt 30.000 korona adósságot csináltak, s amikor csőd lelt a gazdál-Vxadás kisült, hpgy .szümlékosan
MrcwtoUáW meg hitelezőiker. A két testvér, Kurs Ábrahám és Kur* Izsák ugyanis vagy 16.000 korona órtákü portékát kéz alatt eladott s a pénzt bezsebolte. Kéért a biiotetőtörvónyszók olé kerültek, amely OKy-egv évi börtönt mért reájuk. A* kir. tábla, nová az ügy fölebhezés folyláu került, dr. Schoffer Sándor és dr. Tausz Jakab védők meghallgat&jut után, t két bukott kereskodő büntetését 7linvi börtönre szállitptta le. /__. ,


REGÉNY.
Az frdög cimborája.
38»
HÍREK MLSDENFELÖL
A temetik hiénái. A rendőrség letartóztatott kj3t fórih u* egy acs?onyt a kik az utolsó időben a temetőben elkövetett lopásoknak a tettesei. A tolvajok, -t- két munkás és egyiknek a kedvese — fa ós vas kerc-.•\'.tokét ás mindon egyéb, értókkcl bíró lá/gvat loptak. A temető kerítésén átdpbííik az ellopott holmit, a hola nő egy kis kézikocsin baza vitte és aztán potom áron eladta.
Inkább Báosben! Pozsonyban |
nászra készill Frigyes királyi hercegnek! a családja, lis aképpen tervozték, hogy) Síüin-Salm herceg Pozsonvban kél egybe i Izabella királyi hercegnővel. Ezt a tervet azonban elojtcUák. Frigyes királyi Jioreeg \\lgyáiús keresztülvihetőnck hitte, hogy a polsáii csketést ezzel az alkalommal mellőzzák. Fel is korcsto királyunkat, meg is kérlo erre. A király azonban hajthatatlan maradt. Azt válaszolta, hogy a törvény alól nines kivétel és Így, ha Pozsonyban akarják megtartani az esküvőt, akror alá kell hpgy vessék magukat a magyar tírvényeknok is. A királyi herceg elejtette a pozsonyi esküvő tervót lis így az ifjú pár Bécsben kél majd egybe, — öngyilkos gyermek. Szombaton éjjel Keinert Mária 16 éve gyermekleány kamrácskájaban felakasztotta magát \'és meghalt,\' Ongyílkos-ságá-nak okát nom tudják. Bécsben ez év eloje óta ez a hatodik gvermek-öngyil-
— 160 ember halála. Jokohámából jelenti egy távirat! Abból n 200 főnyi csapatból,\'a mely január 28-án Aomori mellett a hóviharban elpusztult, mint eddig konstatálták, négy tiszt és hét ember menekült meg. A többiek, ugy látszik, el vannak veszve, mert az ujabb hóviharok lehetetlenné teszik a mentést.
— Tüz egy eelyemfonóben. Szombaton Singer Móricnak tulajdonát képező selyemfonóban tüz tört ki, amely 10.000 korona értékű selymet pusztított el. A tüz egv eldobott, égő cigarettától keletkezeit. Szigorú vizsgálatot iaditottak.
— A kalaua és a gyermekek. Hihetetlenül vérlázító brutalitás liire érkezik Ovideohól, a spanyol Galícia fővárosából. Több gyermek az egyik vasúti állomáson jegy nélkül belopódzott az egyik kupéba, hogy költségek nélkül juthasson el egy szomszéd állomásra. A dolgot a kalauz csak akkor vette észre, a mikor a vonat már teljes menetben volt. A gyermekeket iszonyú módon megverte, do azzal meg nem olége-dett, liancm keltőt közülük a roppant seb őséggel tovább rohanó vonalró 1 letaszított. Az egyik fejjel nekivágvdoU egy hidoszlophoz és azonnal moghalt. a másik sulyo.s belső sérüléseket szenvedett. A bestiális embert letartóztatták.
— A lift áldozata. Borzalmas módon halt inog — mint egy Pétervárról érkezett távirat jelenti — ¿unakov hadnagy, azonközben, hogy a gépfelhuzón az emeletre akart jutni. Az ötödik cmo-lotro akarta feUiuzatni magát, de tévedésből már a negyedik emeleten nyitotta ki a lift ajtaját. A felhúzó azonban a kővQtkezö pillanatban topább Indult ás a szerencsétlen hadnagyot a sző szoros értelmében szétmorzsolta.
— K#a«#aet BooaeveUnek. Pekingből jelenti egy távírat: Egy caászári rendelet Junglut első és Vanvencsaut második nagytilkárrá novezi ki. A külügyi liiiaud azzal a tervvel foglalkozik, hogy külön követséget küld Washingtonba, hogy köszönetet mondjon Roosetrelt elnöknek azúrt a rendkívül barátságos politikáért, amelyet az KgyesüU-Allamok a kínai zavarok és a béketárgyalások alatt Kínával szemben követtek. Ax Kgyosült-Államok kormányánál puhatolózni fognak arra nézve, hogy az ilyen fcővetjé-
Regény. Irta; U.
Azt mondotta a üunak:
r- Jól von, felveszlek inasnak. EgíK szén ingyen, nem kell érte futotni semmit, hanem azt az ogyet kikötöm, begy azokat a koronás dolgokat hozzad jpiddol, mert anélkül nem haje?mabatlak.
A fia pedig elbaxta.
Hozott az még egy ehet íj, buMri ízt nem adta elő.
Gyérakkora dacára, már olyan ravasz volt, mint egy felnőtt ember és ugy azá-niíloit, hogy esetl»g szüksége lehet m.»jd pénzic.
A pénzt, amit nevelő szüleitől kapott,
tehát gondosan eldugdosta.
Ne^s\'on jól ment a dolga. Amíg Ma-wya«v<, -ágoa jártak a komédiások, ad-«¿g a ¿¿nsjá nem volt szabad mutatkozni. /
De a u#\'ákon m^r rászt vett, tanult fgj-két Pnnyebi^ dolgot ás könnyen tanult, mert ehw -s megvolt a tehetsége.
Az igazgató oagyon megörült ennek az akvizíciónak, melylyel hamarosan jó üzletet vélt csinálni.
— Néhány héttel később azonban a vándorkomédiások átmentek Szerbiába ós ettől a pillanattól fogva a fiu dolga alaposan mcgváUoaoU.
Most már az előadás ideje alatt nem lehetett néki lustálkodnia, hanem nehéz, munkál végzett kpra reggeltől késő estig.
Amikor pedig itt lett volna a nyuga-lommtéréís ideje, aljkor is még másfél-óráig tanulni, próbálni kellett néki és rn^rt most tnár a nehezebb mutatványokra keJrült »> sor, a direktor pedig azon igye-, kezett, hogy kész müvéét legyen tanítványából, hamarosan kapott olyan hogy még.harmad napra is árezte.


v » VT\'
KÖZGÁZDA8ÁG.
7
tA\'
V- .
\\ \' .
i ^ Budapaatt gabo&at&oda.
Unitt h«a(iiUt ixMt tuk anOay este ss. SS-
^I^UyíT^^» ^ m** nppsehM*
Mi^far beer» ápt-ia S^S-0.6», Roa 1&t.-n
eei.fio
ÜIITU tJMiiuHar eoue híméit kaak «M»
Itüftawwioyl 41K.- Ootrik ibuor. oajbű iL>
Ct*r IftJbQ- %tw4I
JAjiJÜ 119.60 Kor«M)iis<Mkinr.OS. I -ihnHqfrfrafr
«8—. Jsli. bwk <80*> HlBuomtoTi m. Oato.
m«*yM iJUieruat rintiny W.n DW ruat M.—.
h^tá kewti
hitotr. loa- Ontrik aasyv tfiamm* rteHsy
cicas. 4 wáuiUM tít*iiknMk iiats.
Mhtw teMujifad^ 6S.Í&. wu VMWI nao. — so fnako« manT 19.0S Máska knifer ÚT4». A*»-owírii Mak m*0

ít tt^l
A legjobb varrógépek Ugy ipari, mosaiúdi használatra Srhweitzer Testvérei, Kjári főraktárában MISXOLC20N sasreshetók bo. *t4ny«im«s »áulttU»ti«ft ta a lsgaUó gyári ácskban. Varrásban ás divatos ufihimsiabca Ingyen okutást Iiyujtuui:. - QéptUk és góprősaek liodiB mdmri|lpliz.
Wk
Me óban lkai gépjavító műhely.
ilegblKható utaaőUgynök fblyótetlk.
M MM.
Polgár Sáfldor
cd. kit. aa»b, oyest o0Wosl mű« éa köUxtvéM
Budapest, VU kerülőt» Rrzsébet-körut 50\'P. azám.
Ajánlja da«&D fölmer«!» raktárát saját gyártiaáujn
trvMl, Mfetatl é* beUflipslásJ tárflyakUas. dajil toliUtánjo «. kir. es abaxiaJ muoU Polgár-féls
oérvkötö, >—<t>
haskötő, gOrtair elleni guunni-hartsnys, orlhopsdia káraüUkek mOHbak 4s kozák stb. VfclMi fraaew* ka\'Bal»ft«Mftff«k (»mim fárft iwwik F. Bargasraaá fUs »árisi gyáriból
ltis*Utas képe» drj«fl7xik lnat*a és bérninfpt\'
_ tMumanti
Magyar szabadalom 19.887. n,
•sabadalmaxott hyglal porntitnltS szar
(száraz por alakban)
Használható porképzödós nélkül mindennemű padlók alapos tisztítására lakások, Irodák, ttaletak, raktárok. Iskolák. laktanyák, kórhásak, folyosók, léposöháiak, xenetagmak, kávéházak, vendéglők, slb. szóval mindama nagyobb forgalmúi helyiségek tisztítására és söpréséro, hol byglaalkma szempontból az eg4sss4gn«k annyira ártalmas ás hátrányos por altáTolitáaa megkívántatik.
|H*gy«ro*flx6gl ÍŐfmktár j
Szimon István
/
Oadépoat, V,, VAol-köt*afc 12.
Nagyobb vidéki véiosok részére előnyös feltételek melleit raktárosok kerestetnek.
Ha valóban Jó tintát akar, ugy kérjen ▼agy rendelteasen
IKZassai-Tixité.t
Maderspaefi és Szókey kTS^IT Svájci óira-Ipar.
Csak 16 kor.
Szakártókotk, tHrUknek. posta-, vajtut. ás rondőruaatvuelókntk, valamint mindenkinek, klock ló ¿rira aiUktlrf* vao, aslvte tudoraíaára botsuk, bogy
ml ai eredeti «enű t4kar. el\'ektro-arany.plaquo rcraontoir órák .Olaa-hüiu. rendsror efyedllU
olüfiisKi\'Ai átvettük fc»»o órák antima*ntt!kua pre-cltiót attrkeioltel vanftak ellátva, lorpontoaabban vannik frao.ilyoiva 4t kipróbálva fa minden rry«s rtrJ rrt három ívl IriskiU jó.állást vállalunk. Ai óra tokok, melyük három f\'dtl Ml, «17 ruKói íidálbót (Savonettt) állanak. pm-pái éskxdlv4U»abbkUllliáiuU t* 11 ujnnran (eltalált ab-aiolot váltoiatlan inirlt
■Ullá kll«r hawaiija a
„FEEOL8R3"-*.
Uráeite uü káiltrvttá
ndfUlbelttl MW «Uctir« livele« kAftuok « bömp tetorcáaa alau Ara IS kor »4«- éa b.rattntve.
Alloden óráhot e«jr bórtik Ingyen i.eadlvato.abb M jránaabb ynay.ríaqtit.lá*ti* urak át Ebinek tfun láncok la) k 3. 6 ía S korona. Minden <ncj nem f«l
Itfsli (ayak-
klfoaá* aáJktU vl«*iav«uiik, œIáiüf iímmft o" k™.u tií?Ss£
IlQ\'m « t.láiiuii W * Itt* A a%iaa .III _ & a. a . >
ulánvél VI
Vf1\'*" bfkO\'<»*>a tiieníbtn. -Rtndelmányek Intátendófct
Uhron-Vorsandthans „Ofaro nos" Baseli. (Schwelz).
L«r»:»k » Ali . levtLrólap^ i0 .Hihc» bílrt=gel ilUtá
knld\'OÍtk. - Ma^vv lirelctáa.
,PKK0LtHu ■(»« a IfRlíVV S kijnak
u«r a kftaak I
matákb oí it
lata által A
lertlulHalaaabh latább keitk <19!
iL ha*; • b UimMlka) U fagakaakl ara á* a lf
«ISkelS, Ode, finom-Urol *t alakot nver a „?«e*ltau hair-Xilata álUl A „Vfí.lin" 42 leenrme-Mbb <i tepf»l»icbb n&v/nyb&l f 15-Ulitolt tiappin. Jótállónk továbbá, aory ai »rc reáll á. ráaral, köralkU ;tn!uiMi) <t aretilrtraéiak (wlmmtrUj itb. a „raaalla" batanálata álla> nyomtalanul eltOnnek. A ..ftaalla* (•előbb hajtiiitltó - hajápoló — ál najt</pltO»i«r, mejakadályoia a h«)kl-oulHít, a me(kopa>xodltt it a fejb.tíj-t/r&lol m«*6v. A J\'feall»- ejybea a letternifaxeleaebb át let)obb tor.tmll tóirer. A kl a „Keealln"-» £1 andOar Kappan helyet haiinilj», tiatal fi síép maraá. Káteletilk mafvnkal a páni iiern.ll vktaaMáiára. ba a „faaelta* aniMi ata nem ilkrrei. Ejy ¿arab ár* I kar, 1 darab ÍM k.r, « darab 4 kar, 12 d«rab 7 kar. Ecy darab utáni porW W tlller, i darabon fftlOII 60 ííller. UUn Wttcl 60 (Illírrel ttbb. Mtr/<ndfIhell fÜlTU N. lóraktirlban B<<|, VII. Mula Wüetur. M.
Németnek Bé©s-
Ne küldjük pénzünket külföldről Legjobb órákat és ókoserekst küld
»01
és ékszerárugyáros
P É O a E T T.
Nam tetezfi iírgyakért a pénzt via»xakűldflm vagy kloaerélam«
--3 ÉVI jÓTAiaLASBAi*. .S, , I, a
Egy pontos nickel iscbóra
srép kivitelben frt 8 50
F.jor pontos nickel ébresztő éra „ 1 00 Valódi ezüst rouionloir • óra pontos járással — — — „ 6.—
Yalédi ezüst kétfedel. anke^ reinout. erős szerkezettel, szép kivitelben — — — frt 8.H Valódi eztlst tula remonloir-ankor kétfedeles óra — — frt ÍOJÍO
14-karatos aranylánosok osinos szép kivitelben: 20 gramm nehéz \'2b frt, 2t> gnuma nehéz (10 frt, 31) gramm nehéz 88 frt, 40 grauua nehéz 47 frt 50 kr. — Minden lánczhoz aranyba foglalt kOvss lógók kOlön mérvo 15—10 gramm súlyban 4 írt 50 kr.
Mindén tárgy a királyi főpénzverdehivatal által megvizsgálva és bélyogezra.
Kit&aUt<ro állami 4« ar&ny éromekkol. — Tóbb mit aUaaaró Ut41 blrtokawbM ««a
Kigy kápas árjagyaák ingyen éa bérmentve küldetik.

Kávé Jea
ti mw
(Porterie»!
1» «J**U
19 >
fí M
m
(rt frt frt frt frt frt frt írt
t.S*
usa
U60
L70 LM 1-AO L«S
140
L«S
1 kfló HáxtarUal flf«» .
1 kiló V»xifnj (P^rtiirit I kiló Portodé« kj., I kilá Cuba (flnum) I kii. ÜT*a<T
I kilá *-~cca
i kiiá »•«« p««av)
I kiló a an> Jára I kiU arany Jara f* •■.) KClánte.a aj nion naponta káH kixioiaá.
I kOó V*rr** P^rk (U. 144 « 1.4»
1 kiló Sno:i t\'Arkűti Irt l.eo
I kilá Cul* POrUU trt l.ao
K; v»b>z csomagolható
l|4ktlá Mandarin, ciáaa ke». U frt !.«•
I 8kü6M.xnd»rln. cim,Ut. frt •» 14 kilá Ha/UrUW fi frt UU
It« kilá HaiUrtari trt •*
41 | klloa po.lareikaál (malybon tAbb 1 fajta la koldhett. i»ár vláakr« O U taliaeaa bároientra it alvá-I" nolva kOU.
Balogh László
kává» éa taa kivifii tUlaU
Budapost,
ráflrlo« VTL Rott*abm»i^«rt«sa
ta r. rukfli lel VXL Audx<Uay-4i M
TI - Dohtny-n. 61.

8aántalaa kánteal trai ta áeiáat cyak«rtat UárUa iu> V ár «U (mUM iWoU kaUiotot lecjebbaa a^áaika^uk. , ii u———1—
R«ndelAlntáa«t
Bidapast. VL. Andrissynt 24. szâa
aa eiwa ■aallelL
Dr. GABAY ANTAl
». aa ta Ur a *«n] batofMfok *a bárba)ak
fyit iMito* uka/rai. nmu, aiapoMa netoB («4- «• aá4 aanu bMac«H«k*t folrut. UkliTaket. ai «n/orUioa kort M mio4«anea> bé-rb«ter*4c«t, iérflerói. fiauJwkaiJ ál idó«ob^«llsái «cyarant U-Unó arodmearayal kipróbált mtáasaro iiMial — OyofTmavakrál (ondaakodTa le«x. Kaoáoiáai oa-poou 10—4-1] ta a«U 7—4-1«.
Lsfslskrs vá airel.
ai»*-(«k*t bu^Tcai-ulobajtil. baja-
«a«. eJ{7«r|üIl
Cyoayszerelirál a»ad»«XaJlk
I kéfixpénxért 78g7 rószletű tetősre legolcsóbban
BUDAPEST, József-körut 26.
Kèp» 4r]«çyxik tegya le Mmettve. Win m KiruiwwMKmntmrmm
■9-•--
Alapíttatott l«ao.
Edelraann Mór
Ml&Woloz
rz: órás* os éksseróss rrrr
(va<a. és elad mtsdraitema titny • xUat, as«b4rát«M fali érAkai
Qihaaaübáiitfyakat. ilivitiMk
Íf óráknál jutányos áron Jotál ás mallatt saskö>AlUtn»k. — PaatM k>-
—— #—-a. » ......
a 1 1
itonAílU .I,!»\'«"«
foi. .. . ..a: I —I k\'»r«na: fofwp,
•taivii inéban). Ara 70—70 HliAi. HonJ g-yurv m\\ny. Kapható mlndenölt. valamlnl rlAlo|o<.-n bo-knídMtS kor. Artákn rondellánál bármaatv« a BXO-KATt* fyárnál Zomborban.
SZÉP BflüU£Z
»1« a firfl iütnigt. »iO
Aki maik birtokát* akar jutni, a« kasanátja » Wlnhltr Slmon-tUO
OLIMPIA LUSTRINT
P«mi íolülmqIhatatlan kécsitmény, ^ ■ao\'ynok alka maraiával a bajuaat a ■"Mthb álUaba lahat krlvMWi, ka •*•« Lnistrinnel a bajuaa jál Laoadvaaitk-tik, « b»ju.»k016vei Ut«*<M laarioti alakba folkötutik a a baj na» tó» »in (addig rajta kajrvjak, aroig aa t«lj«aaa aifti^ »ad. A lajq.rkdU alUvolitáaa Wo • biuita* napokon át aiaftartjs ssapi alakját, fényét 4« «•tyamsasrO » iauyaágat.
I üvog ára / Kor. J^í
gta beküldáw mellatt bámttlTi •ailiua)
E*redüU k4»»itój« 4s falu\'álója
V11KL8I SIMONi!!ítsz«rfc|
SZABADKÁN.
podráaaoW nagy ávWadvstrnénya _ban »éaaeaülaak. ta*^
próbakárt«*
• eaodaha-
Caak fffi\'«
rcedeljAk m»f U«u. valódi anjol wípltó H/ert, U (rorka tofat tm tnof tojnak rtla nyóiódnl, hOity «xto eioda-uj taon-nal el »votlt «tauLit mái-foltot mindenféle tiulát-Un.ajot u arcéról ta a bór-nck lyóorftrö Bdaaójat. fUa-talatiot kílfaínö«. Ara í korona. Valódi an(ol nem ka* aaappan I kor. S darab S kor. <0, peder 1 kor. 20 4« S kot. Val&dl _ oói*fbon kapható csak la »ala.aaa ttoraál | tiriban. Temenár, a bora mindon Matalrar intáiendó. Hudapoelao kaakaU TAeik-fáU atartárában. »(irály utca ¡2. áa Andráaay «I
BUTOR
Vás&rlok flgyelmában, kl Iái «•
\' .....ön és,
oson akar vásárolni as JöJön és sődjön mag romok háló, etxl^dlö, vat< bömékek, lámpa, ingó óra valamint lönfóle uj éa követet használt butoroki remok előszoba szekrény beszerzési kaphatók használt bútorok bccseréltetn<
ltlr41jr-utoaa M. azájH vett rá).......
(014 a alul beink
R MWfW. ?6, szám

fagy-Kanizsa, 190?. szerda, feftnifr &
Eflf szín í flMf.
ACYKANIZ
Előfizetési ára:
Helyben hárhos hordva egy hóra CO íUMr. ViJíkre póttal küldésiéi egy hóra 1 korona 20 IMlér.

»■»V""......................... \' \'»"\'
Kiadó tulajdonolok: y Felelős sserkesstó:
Krauss ia Karkas. H.OBVAZ UUOO.
Sserkststós^g és kiadóhivatal: Krauss <e farkas r^P\'rkereskedfe«.
Llegjelcnik naponta korán reggel.
Nyomatott a .Nsgykanuni Friss Újság* ssersódlse«
nyomdájában.
HázasságszéaSelfjfö ©s^wffis«.
Utazó zsebtolvajok.-Hamis iizkorosíásoS«.
Az igazi bűnös.
Budapest, febr. 6.
A fővároshoz a minap egy belügyminiszteri leirat érkezőit, mely nem mond ugvan semmi ujat és moglenöt, hiszen a íűvArosi viszonyokkal mindönki teljo-sen tisztában van még a főváros határain kivül is, do a miniszteri leirat mégis alkalmas arra, hogy a már ismert dolgokat élénkebben megvilágítsa.
Olyan fajta hatást tett ex a leirat mintha egv sötét, piszkos és bűzös oduha világítunk bo fáklyával. Eddig is tudtuk, hogy sok ott a szemét és szükség lenne arra a lleraklesre, aki ezt az Angrás istállót kisöpörje, do csak megvilágbás alkalmával látjuk meg azt a sok piszkot, melynek elsöprésére egyetlen söprö kevés, akoz söprögép keU.
Nem mintha a fővárosnál nem becsülettel kezelték volna a közpénzeket, sikkasztottak, csaltak, loptak, hamisítottak vohia. Oh dehogy. Mindebből semmi sem történt, Kecskeméthyn és a Kees-kcmélhyhez hasonló alakokon kivül nem lopott ott 60ha senki semmit, olyan a becsület, hogy ahoz a gyanúnak még csak az árnyéka sem fér, minden! i megte82Í kötelességét, elvégzi a munkáját, szóval hivatalos és hivatalnoki szempontból rendben van minden, soha egvctlen fillér som marad elszámolatlanul, de egyébkent bizony a belflgymí-niszteri doigatórium csak gyöngéd figyelmeztetés.
Mert nem a város hivatalnokai a bűnösök, nem a polgármester, nemazirnok és nem a közben levő hosssu ranglétrán kapaszkodó urak ezek — ha egvnóme-iyiko talán néhány percnyi késedelemmel is, de tűrhető pontossággal járnak el a hivatalokba ós mert ologen vannak, sőt némelyek szorint sokan is, hát elvégzik a reájuk bízott munkát
Kivégzik ugy, ahogyan kell, a szükséges gépios hivatalos pontotsággal és nem törődnek a többivel, az2al a több\'» vei, a mi a fővárosi ember életét mei-keseríti, kellemetlenné, sőt hová-tovább lehototlenné tosxi. ,
És ennek — ismételjük — rtn a hivatalos apparátus as okozója, nem a gép, iUetve annak egyes kerekei, hanem a . . , gépvezetö.
** a gépvezetö pedig maga a város polgársága, az a polgárság, amely megválasztja a város kormányzóságát a vá rosatyák személyében ós amely látva ezt a hallatlan gazdálkodást, amit ezek a városatyákból alakított klikkek véghez visznek évek óta,\' még mindeddig nem tudott vagy nem akart a sarkára állani ée mindeddig nem törte meg a klikkrendszert, mely mindenben a pajtásko-»Ast tekintette és tekinti főcélnak és ugy viselkedik, mintha ezt a várost örök áron beibe vette volna.
Ezen pedig ministori korholásokkal, de még kormánvbiztossággal nem lehet változtatni, a helyzet o tekintetben csak ugy is akkor fog változni, ha a polgárig nom engedi magát a kolomposoktoi, szóval az érdekelt telektől orránál fogva vezelui.
Kern érvágás kell ide, hanem uj vár.
Tornspi sxámímVhtii
részletesen megírtuk ináí azt az iszonyú pusztulásig mely a landsbergi állo-máson Grác ItfueléLoÉ történt
A szerencsétlenség okt* zója az egyik áldozat Virth gépész volt, aki íj 704. számú tehervonaidt •1 akarta indiiani, podlÉ i kazán — mint a viza* gálát már kiderítette csaknem egészen ürei volt és a génész non ügyelt arra. hogy mid« lőtt a gőzfejloszlést mc^ kezdte, a kazánt megtol* tette volna vízzel.
A kazánban voll kevéf vizet a gép hamamsatt még indulás elölt felhass nálta és mikor a gépésl az indulásra kész uioz^ donyon megnyitotta á szelentvűkot, s gőz óriási erejével szétrobbantott! __ __________ a hatalmas kazánt.
A gépész, a vozetókalauz és egy visuti munkás iszonyúan összeroncsolt holttesteit megtalálták, mig * fülöt any* nyira széttépto a robbanás, hogy véres csizmáján és egy lábszáron kivül semmiféle nyomát nem találták.
össz8íá]o:t tanícőJc
— Saját tudósilónktól. —
Bndapest. fob. 4.
Megírtuk, hogy Malosik Antalné, esry asztalos-mesternok neje tegnapo.őtt Uj pesten öngyilkossági szándékból marólúgot ivott. Eszmélotlen állapotban szállították a gróf Károlyí-félo kórházba, a hol azonban már magához tért ós elmondotta öngvilkossági kísérletének okál.
Malcsikné évtizedek óta lakásának egy elrejtett helven rojtve larlja azt a pén/.i, amit moirtakarított. Harminc észten.lő óla, részint magától, részint a konyha pénzből elvonta, s megtakarított csinos összeget közel másfélezer (orintot. Mivel takarékpénztárba nem bizolt, mert attól tartott, hogy tönkre megy és pénzo el is veszhetne, a pénzét ot\'hon tartotta.
Az összegyűlt hatosok«», illetve filléreket bováliotta banknolára, ha már annyi összegyűlt, hogy azt megtehette. Aztán a banknotákai is fölcserélte minden esztendőben, hogy ujakkal pótolja. Senki nem tudott erről a házban, még férje sem, oly titokban gyiljlött. Azt tudták róla, hogy szörnyen fösvény, do azt nom is sejtette senki, hogy a pénzt félrerakja. (
Mull év decemberében éppen tis forint hiányzott még az 1500 fri-hoz.
Ezt a tis forintot tegnapelőtt vasárnap szerezte mog az asszony és oduakarta rakni a többi pénzhez, a mit a fáskamrában. a doszkapadló alatt egy kendőbe csavarva rejtett el és a mit december eloje óta nem látott.
A mint a pénzéhes Dyulnl akart, majdnom holtra rémült.
A kendő, a melyben • banknóták voltak, össse volt rágva és a benne lovö péua la.
Valahogyan egerek fértek oda, a molyok az asszony vagyonát a szó szoros értelmében összerágták, hogy nem maradt még egyotlen egy darab bauknóla sem.
Ezt nem tudta az asszony elviselni és
sokinek a dologról előzetesen nem is szólva, megilla a marólúgot.
Hamis tlzkoronisok.
Eger, fobr. 4.
— Saját tudósítónktól. —
A csendőrök tegnap két voszedelmos pénzhamisítói kísértek bo oz idovsló törvényszék börtönébe.
A pénzhamisítók Gergely István 21 éves lényképészsogéd és Uor Vilmos 2G éves könyomdász.
A kél cinkostárs összeállott és tíz ói huszkorouá* bankókai kezdett gyártani.
Gergely fotografálta le a bankókat és a* igv készüli kép után rendkívül Ányosén Kámiai Károly a kőnyomdáss sok-szorositolta.
Majdnem esry fél esztendeig próbál-.itták a bankókat, mig végre a tis oronásokat tudták rn-ivíra elkészíteni, hogy forgalomba hozhatták.
A papír és szin teljesen megfelelt as lgaxl bankóknak, csak as 1000. számnál az utolsó nulla túlságos vastagon került le. \' s
Már vagy kétszáz Hren bankét forgalomba hoztak, a midőn a dolgot felfedezték.
Egy korcsmáros vette észre először a dolgot ugy, hogy nedves kézzel megfo-
(folt egy ilyen bankót ós bámulva látta, togy a fosták lo|őn a bankóról. Egészen iesukes loU a keze.
— Csodálatos, — momlá, — hogy eá a bankó lesll
Gergoly, aki a pénst adta nagyon megijedt és zavarát észrovette a vendéglőt; Jjbban mognézto a bankólés észrevett* a vr.stag nullát. Nem szólt semmit Gergelynek, do rögtön a csendőröknek teli jelentést a dologról. A csendőrök aztán megállapították, hogy a pénz hamisított és a kél cinkost elfogták.
Uiazó zsebtolvajok.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest febr. 4.
Néhány nappal azelőtt megírtuk, ho*f Dudapost és Debrecen között, texnié Brassó ós,Kolozsvár közölt elfogtak veszedelmes tolvajokat, a kik különösed a II. osztályú kupékat szoklák felkeresni és ottan megdézsmálni az utasokat. Mindennek dacára, hopy roppant nagy az ellenőrzés a vasutakon, ismétohea fordulnak eló zsebtolvajlások és lopások.
Mint ujabban megint olyan zsebtolvajlásról értesítőnek, a mely mutatja^ hogy addig mindig előfordulnak majd a vasutakon a zsebtolvajlások, a mig. az utasok, maguk nem ügyelnek jobbad pénztárcájukra és értékes holmijukra.
Zágrábból távirják, hogy as éjjel a Fiúméból elindult vonalon Őrlik Valéf földhirtokosnak a vonaton ellopták pénz* tárcáját, a mclvben 14,000 koronát ért» vallókon kivül 0000 korona banknótákban és egy hozzá intézett bizalmas la* vei volt
Őrük efi II. osztályú kupéban utazott és a folyosóra ment, mert nagyon melege volt. Abban a pillanatban, a mikor ide kiért, etV elegánsan öltözött 85—40 év kömfl ember botlotl beléje és knll&te axájábél a szivart As idegeit miskU 4 lehajolt
1902, február t

• ÍOldre ö«tt «ivarjáért bocsánatot kört 46 maga is a szivrtr után látszott nyúlni.
Őrlik néhány perc múlva bement kupéjába, a hol elszunyadt. Zágráb Mőtt egy állomással kelt fel 6» n levelet akarta megnézni. Do nem találta sehol nem. Rémülten mesélte cl a dolgot n Vele utazóknak, a kik közül az egyik att mondotta, hogy látott valamit leesni a mi ugy nézett ki, mint egy tárca, do még akkor, u midőn kiment a folyósóra Do azt felvette az az ur, a kivol künn beszélgetett. Azt hitte, hogy hozzája tar trtzik és visszaadta noki a tárcát Bizo liVosan ez lopta cl.
\' Őrlik rögtön jelentést tett a rendőr-iógnok, de hiába. A gyanúsított egyén lltönt. Valahol, egy kisebb állomáson Cüzállt a pénzzel együtt és eltűnt az éj íomályában. Az is bizonyos, hogy egyenesen nzért
Ítotlott a folyósón a tolvaj Őrlikba, hogy ophaason. A tettest keresik. >
-mar
nv
ORSZÁGGYŰLÉS.
(KépvlaalShás.)
Gr. Appoayi Albert elnök pontban 10 Órakor nyitotta meg az ülést, lycn 17-«n voltak jalen.
Nem tehotett mást, mint újra\' fölfüggesztette azt. Negyed órai szünet után tnár elegen voltak jelen.
Napirend előtt Gajáry Géza szól a házszabályokhoz és örömmel üdvözli az elnöknek azt az intézkedését, hogy nz ülésok korábban nyittassanak meg. Erre most a költségvetés tárgyalásánál Különös szükség van.
Azután kezdetét vehotto a költségvetés tárgyalása.
Az első szónok gr. ftarényi Béla főleg közgazdasági kérdésekről beszélt, bzólt az agrár és merkantil kérdésekről, az őrlési forgalomról, az iparfejlesztésről, a socialdemokrata kérdésről. Azt hiszi, hogy a jelen közgazdasági l,an" Ráfit rövid időn belül tisztult viszonyok lopják fölváltani. Mindenesetro rajtunk áll, hogy iparunk fejlesztésével azt előmozdítsuk. A vasutak kiópilésót sürgoti, do u pesti kikötők kiópilésót feleslegesnek mondja.
Bizony Ákos azért is bizalmatlan a más rendszerről i> zömben, mert még a <17. Xü.-hez sem ragaszkodik betúszermt. Ezután az eddig elhangzott felszólalásokkal foglalkozik »« nem ért egyet Serényi iparfejlesztési akciójával, mert az önálló vámterület létesítése előtt szó sincs iparfejlesztésről.
A szabadelvüség kérdésében is nagy az ellentét a többség között, mert az 1Ö74. XXXlli. még jobban mogszoritja «választók számát. Azután a nemzotl-fiügi kérdéssel foglalkozik. Hibáztatja Veszelovszky felszólalását, a molybon nyelv egyenjogosultségot követelt. A nemzetiségek elég jogot élveznek nálunk. Ezt bizonyítja, hogy legnagyobb részük még most sem tud magyarul.
Majd közjogi fojtegetésekro tért át. A2 1721. II. nem ismer közös, hanem csak kölcsönös védelmet. Ez pedig nom jelenti a közös hadsoreeet (Helyeslés a szélsőbalon.) A 07. XII. Deák sem tartotta végleges elintézésnek, do félt attól, hogy Sennycy rosszabb feltételek mellett köti meg u kiegyezést. Ez nem köti össze ncmzotíégeiuket a magyar nemzettől, sót tág teret ad a nemzetiségi aspirációknak. Nem fogadja el a költségvetést. (Zajos helyeslés a szélsőbalon.)
Kabinok Gyula az agrár mozgalomról beszél. Fejtegeti 0 mozgalom szükségességét, s a kivivolt eredményeket. A magyar gazdatársadalom ugyís nagyon elvolt hanyagolva s az agráriusok szél t tömörültek, hogy a gazda nóp érdekeit előmozdítsák. Hosszasan fejtegeti az őrlési forgalom eltörlésének szükségességét a közraktárak felálli-táxának szükségeSsé^ét, beszél a borhamisításról, a bováudorlásról, a ruthón «keióról, végzetül kijolentotto, hogy a költségvetést elfogadja.
Elnök holnapra halasztotta ül a£ ülést.
Főreudlhá*. \'
Csáky Albin gróf az ülést megnyitva
bejelentette Lévay Hennk bárónok a halálát.
vf«--» • »* V
Xőbb mágnás főrendi jogápal; érvé-_vc*ftését kW; folyamodványait kiadják uz igazoló bizottságnak. Több uj főrend bemutatta királyi meghívó levelét, jgy Tisza Kálmán egyházi főgondnok ií.
At igazgató bizotlíág s a logföbb fegyelmi és közigazgatási félelmi bíróság tagjai loleszik uz esküt.
Esterházy János gróf a galíciai bevándorlás ügyében interpellál.\' Teicnedési törvényeink kijátszásával a7. északkeleti részeken oly elemek vándorolnak be, a molyeknek bejövetele nem kivánalos. A bevándorlók csoportosulnak, föloszt ják maguk között a községeket, s az uzsora különféle nemeível b a végrehajtási tőrvény hiányainak kihasználásával kizsákmányol ják n szegény népet, a mely ma még hü nz egységes magyar állam eszméiéhez. Elűzik á népet, b ők telepednek a helyére, Uj honíoglakls ez, bár nom oly véres, mint Árpádé: a kultuszminiszter talán majd ezt, mint a kulturának jobban megfelelőt fogja lefestotni a népiskolák számára. Talán meg is hiúsították volna 0 nagy vidéknek a pusztulását, ha nom vették volna tekintetik azt, hogy a pusztulásnak oka többnyire zsidó. Ez okból sokan, a kik találva érzik magukat, ÓY-ozredes szolidaritásukban a rendelkezésükre álló összes eszközökkel igyokez-nek a közfigyelmet elterelni az egész tárgyról, s hallgatást kierőszakolni bizonyos pontig azzal, hogy mindenkinek, a ki ezzel a dologgal foglalkozik, egyoldalúságot iruputálnak ós felekozelios-séget. Az „északkeleti határvidéken fönn* álló némely visszás állapotok ügyében" a kövotkoző interpellációt intézi u belügyi és igazságügyi miniszterekhez :
„Van-c egybehangzó tudomásuk a miniszter uraknak azon üzolmekről, a melyeket kivált bevándorolt elomek kö-votnek el s a lakosság anyasi romlását idézik elő vele? Van-e tudomás", fis igazságügy-miniszternek ama vissú^fc sokról, melyeket az 1881. IX tc. 156. szakaszának igénybovótólóvel lehot elkövetni? Szándókozik-o 0 visszaéléseket novellán.«? uton lehetetlenné tenni? Mikor nyújtja be ezt a novellát? Tesz-o ideiglenes intézkedéseket addig is, nug ez a novella létrojőn, a visszaélések meg-gátlására? A fentemiitelt visszaélések megszüntotéso érdekében végeznok-oegy-bevágó tanulmányokat a hévándorlási és telepítési törvény végrehajtása ós a végrehajtási tőrvény szükséges módosítása ügyében ? Szádékozik-o a 6züksógos tájékoztatást mindazon megyéktől zárt határidő alatt beszerezni, a melyoktől ezt kívánatosnak tartja, vagy a miniszteriura, vagy a megyo közönsége? S szándókoz-nak-o a miniszterek a záros határidőben beszerzett információkat egész terjedelmükben köztudomásra hozni.
Széli Kálmán miniszterelnök kijelenti, hogy azokról a mostoha gazdasági álln-
Eolokról, melyek között a szegény la-osság az ország északi részében, Különösen Bcregben sínylődik, a kormánynak van tudomása. Már régebben nkciót indított a kormány, hogy lehetőleg helyes preventív eszközökkel segítsen a szegény, nagyon tudatlan és elhagyatott emberek állapotán. Ez aktió eredményei már köztudomásúak. A kormánv nktiójábnn azonban mindig csak gazdasági szempontok lesznek, do felekezeti szempontok soha. Minden gazdasági téren elkövetett büntottet és visszaélést megtorolnak, tekintet nélkül a tettes felekezetére. Az ország határszélén különben áUaml rendőrségi intézményt fog teremteni, s akkor szükség szerint lehet majd szabá-lyozui a bovándorlást.
Plósz Sándor igazságügyfninister a földmivelésögyl minísier jelentéséből jól ismeri az ügyet, s tudja, hogy a végrehajtási törvény 156. szakaszával sok visszaélés történik. Ennél azonban sokkal nagyobb baj a telekkönyvek rendezetlensége. Valami nagy eredményt nem vár a 156-dik szak. módosításától, mert a kész birtokosnak mindig módjában lesz a birtokos társait tönkretenni, 11 n 156. zsaknsznak üdvös célja van : a kiabirtok claprózásának megakadályozása. ígéri azonban, hogy a végrehajtási i&vény módosításakor a 166-ik szakaszra is kiterjeszti a figyelmét.
Eastarháay János gróf tudomásul veszi a miniszteri válaszokat, úgyszintén u löreudiház u.
Áttérnek a napirendre. Vila^éirül Elfogadják a véd erő-provizóriumról s az ujoncjutalékról szóló törvényjavaslatokat a az ezzel kapcsolatos honvédelmi miniszteri jelentéseket. A megyei pénztárak és számvevőségek államosításáról szóló törvényjavaslathoz.
Zlohy Nándor gróf hozzászól. Nem fogad ja el a törvényjavaslatot, mert más uton is íohctr.o biztosítani a pénztári és számvevőségi szolgálat javítását. Elismeri, hogv a megyei szolgálat, a legonyhébb kifejezéssel élve, nem kiolégi\'.ő; do ez annak az állapoinak is következménye, a melybon a megvei közigazgatás évtizedek óla sínylődik.
Ernuszt Kelemen elfogadásra ajánlja a javaslatol, moly a modern korszak elveinok teljesen mogfolel. A kormány csak egyszerűsíti a pénztári kezelést, a takorékossági szomponloknak mogfclelőon, Száll Kálmán miniszterelnök nem hls2i. hogy a javaslat sértené a megyo jogait, mert ezután is a megyei halóságok fognuk az állami pénztárakból uta sitani. A moirvo semmi jogról nem mond le, csak az államra, mint valami pénz-intézelro bizza bevételeinek és kiadásainak kezelését.
Tagadja, hogy a főispáni kinevezésben csak politikai okok irányadók, sehová nom nevozett ki főispánt azért, hogy politikai ágense legyen, de viszont joga van ahhoz, hogy a főispánok áz ő politikáját kövossék. Elfogadásra ajánlja a törvényjavaslatot.
A főrendiház általánosságban, s rész-loieiben is elfogadta a javaslatot, vala mint a képviselőházból érkezett vicinális törvényjavaslatokat is.
Ernnsst Kelemen alelnök kihirdeti a mai választások eredményét. A horvát pénzügyi egyezmény előkészilésére rendelt bizottságba hatvan szavazattal megválasztották Samassa Józsefet, Majthónyi László bárót, Wekerlo Sándort, Balíavioini Edo Őrgrófot és Weuckheim Frigyes grófot, a közigazgatási fegyelmi bizottságba Czorda Bódogot és Samassa Andort, a királyi és országos legfő fegyelmi bíróságba pedig Czqrda Bódogot és Róvay Simon bárót Ezzel az ülés véget ért
azt
•v,
atcarjn, hegy míg a kotoáii eMKt»
béko legyen nagy birodalmában.
A burok szabadságharca,
Páris, febr. 4.A Gaulois egyik munkatársa meginterviowolta Kuypor német-ulföldi miniszterelnököt, a ki a következőket mondta:
— Bármi volt is akciónk oredményo azt az egyet mondhatom, hogy lépésünknek igen nagy erkölcsi hatása volt. Az a szenvedelme«\' érdeklődés, amelylyel az egész világközbejárásunknakminden egyes fázisát kisérto, arról tanúskodik, hogy nagy hatást értünk el. Elolvastam as újságos kommentárjait s egyetlen zn.vcró hangot sem találtsm. Hogy a békekötés lönctő-ségénok egyszerű közlése ílvon hatást ludolt elérni, ez már magában vévo nagyon fontos dolog. A közvélemény
Earancsolóan követeli a borzasztó bábom efojezésót ez ma egószon bizonyos és oltagádhatatlan.
Mogkapta-o már a németalföldi kormány az angol kormány válaszát?
—- Még nem kapta mog.
— De sejti-e legalább, hogy ml lesz tartalma ?
— Ez idő szerint az angol mlnlstere-ken kivül senkinek sem lehet róla sejtelme s meg vagyok róla győződvo, hogy az angol kormány tagjai nom kö-vottek el indiakróciót Efféle lehetetlen, 8 a ki ezt tenné, az a diplomáciai szokás ellen vétene.
— A pesszimista táviratok tehát fantázia szülöttjei?
— Mihelyt a némotalföldl kormány megkapja az angol kormány válaszát, ezt Londonban és Hágában egyszerre fogják közzétenni. Meglehet, hogy ez még ma meg fog történni,
— Tohát a békebarátok még remél* beinek?
— Remélni mindig kell. A békét mog fogják kölni, mert mindönki óhajtja, még az angol nemzet is. Azért utaztam Angliába, hogy akcióm moginditáss előtt személyes tapasztalatokat szerezzek s hoiry mogtndjam, melyik irányból fuj a szél s aztláltam, hogy Angliában a béke szele fui, A király maga is a békél akarja,
A axamooujwári válaaztá*.
BzamosnJvár, febr. 4. Ma volt azu)
választás a melynek mandátuma Molnár Antal dr. halálával megüresedett, két szaBndolvtlpárii jelölt küzdött egymással: Rá rácsunyi Aladár .gróf ér G a j z á g ó Ferenc. Délelőtt tíz órakor, mint Szamosuivárról táviratozzák, Karátsonyira 79, Gnjzágóra 54 választó szavazott. Tiz óra ötven perckor ez. volt a szavazatok aránya: Karátsonyi 181, Gaj-zágó 67. A választás Karátsonyi Aladár gróf győzelmével végződött. Nyolcvankilenc szavazattöbbsége volt, a mikor »1-lsnjeltfltjo visszalépett.
Mogfutt • füatben.
Béos. febr. 4. (S. t.) Boscko Józsof mészáros az éjjel cigarettára gyújtott az ágyában, miközbeu elaludt. Reggelre halva találták. Az ágynemű ugyanis meggyúlt és Pescko a füstben mogfulladt
Tlssnhatévaa p*blógyllkes.
Béos, febr. 4. (S. t.) Boitiszlóból tá-viiják, hogy Glogauban Weusauer 16 éves lakatosinas nagybátyját megölte ós kirabolta. A rabolt pénzt egy pincébe elzárta. A tettest elfogták. A rendőrség előtt bevallotta teltét.
Egy aggaatyán azeralma.
Bécs, febr. 4. (8aj. tud.) Kunért F.
Ílt éves magánzó szerelmes volt lik
gnos 18 éves mosonőbe, a kl azonban visszautasította szerelmi ajánlatait.Kunort erro tegnap este meglesto a leányt, a kinek előbb újra ismételte szerelmi ajánlatait, majd vitriollal toöntöttc arcát. A leányt életveszélyes sebekkel borítva hazavitték, a\' merénylőt letartóztatták.
A Reioharath dléaa.
Báos, fobr. 4. A képviselőház ma hót heti szünet után ülést tartott. Abból, hogy a költségvetési bizottság a ssünet alatt kcdwol dolgozott azt következtetik, hogy a képviselőház is visszakapta munkaképességét A képviselőház olső sorban az ujoncjutalékról, a bosnyák vasutakról és az állami költségvetésről fog tanácskozni.
Az aranyos-medgyesi mandátum,
Budapest, február 4.
.J — Saját tudósilónktóL —
Az aranyos-medgyesi mandátum ügyé- w ben boadott petíció tárgyalását ma délelőtt 12 órakor folytatták a Kúrián. Paiss Andor tanácselnök mindenekelölt kérdi, hogy kiván-e a kérvényezők ügyvédje reflektálni a védő beszódéro.
A kérvényezők üeyvédje erre fenntartja a váciakat ós kéri a Kúriát, hogy rendelje el a vizsgálatot.
Tizenkét órakor a tanács visszavonult határozatot hozni.
Az elnök kihirdette azután, hogy a kúria elutasítja a poticiót, azzal1 okolva mog az elutasítást, hogv Szentirányi Gyulát nem találta az ellene felhozott cficlokménvokben, nevezetesen az etetésben, itatásban és vesztegetésekben ró-szernek.
Ami pedig a petícióban fel nem ho< r.ott, honom a poticionálók Ügyvédjo által a tárgyalás folyamán előadott ujabb vádakat illeti, ezeket a Kúria a törvény értelmében figyelőmbe nem vehette ós elbírálás tárgyává nem tohelte.
Midőn tehát a kérvényt elutasitjs, egyben a fölmerült költségek fedezésére kérvényezőket kötelezi.
Az Ítéletet a Kúria közli a képviselőházzal.
A vásárcsarnokok.
Budapest, február 4, Ziegler Nándor a vásárcsarnokok igazgatója terjedelmes óvkönyben most számol bo a vásárcsarnokok negyedik (1900) évi működéséről.
A bevezetésben hangsúlyozza a tanácshoz intézett jelentés, hogy az eddigi tapasztalatok különösen azt\' igazolták, hogy a központi vásárcsaknozban a főváros oly rohamosan fejlődő intéz-ménnnvel bir, molynok továbbfoiloszió*«"
1902. febr. 5

Egyik legfontosabb részét lontésnek képezi az ezután
Mttmi W6br* sam"w*bid étodájni; Aj, llíal lehel csak az ¿Jelmezéi javitá$át éli olcsóbbá télelét elérni, ha a központi tásárcsamok utján nagyobb vállalatoknak nyitnak (eret és a kivitelt is lohotő-leg oda, de legalább is Budapestre összpontosítják.
A vásár-rendészet közül az év fólya-mán főleg a hus nagybani eladásai a baromfi- éa tojáskereskedér., a tej és tej-ttielékek forgalomba hozatala, aa inár-oikkok árusítása és néhány kisebb jelentőségű kérdés rendozésc talált elintézést. A vásári forgalomról szóló íejozotbon ki van mufcfya, hogy a vidékről beho-fcott hust és leölt állatok mennyisége 9,746.519 kilogrammot tett k?. Az Istvántéri csarnokból (a hol a vágott libnvá-íórt bonyolítják le) hotenként 700—1200 kilósra mm hizlalt libamájat szállítottak fl Bécsbe, Münchenbe, SUassburabu Párisim. *
az évi je-az ezután kövotkező kimutatás a vásárcsarnokok jövedelmezőségéről.\' A különböző cimekon befolyt be vó tolok 1,010.817 korona 87 fillért, a kiadások pedig 511.567 korona 1 fillért tesznok ki.
A számvorőség 1900. november 80-án h befektetett tökét 11,150.187 korona 08 fillérrel állapította meg. A kiadások levonása után mutatkozó 604.760 korona 80 fillér tiszta jövedolora. tehát a befektetés 4\'88 százalékos kamatozásénak felel meg. Minthogy a számvevőség fonti Összegében a vásárcsarnoki célokra meg Bzerzett Illés-féle ház értéko is benfog-altatik, önnek a háznak (8640 koronát evő) tiszta jöredolmo is a csarnokok övedolméhez számítandó, mi últal a lefektetett tőke 5 százalékos kamatozása áU elő.\'
Végűi néhány sorban még felemlíti az évkönyv, hogy az Országos baromfitenyésztő-egyesület által rendezett ha fomfi-klállitás alkalmával a „Hivatalos Vásárcsarnok Értesítő" cimü szaklap, tnelyet a vásárcsarnok igazgatósága szer készt, továbbá a Ziegler Nándor igaz gató által torvozelt és kitűnően bovált tojásvizsgálógép az omlitett kiállításon kitüntetésben részesültek. A tanács már közelebb fogja tárgyalni ezt az évi jolen tést, mihelyt e vásárcsarnok-bizottság i vonatkozó véleményét megadta.
tőle levelűt, \\ oxKybvi Ajta^Acs aaít iíju, bogy nem vefieti feleségül, mert „erkölcsi undort érez* iránta.
Az özvegy, a ki most már nem a csalódott szerelmet, hanem a pénzét siratta, följolontést tott Ajtay-Acs ellen a főkapitányságnál, a mely a házasság-szédolgó orvos ellen megindította a vizsgálatot
HázasságszódelQÖ orvos.
Budapest, febr. 4,
A házasságszédelgők nemes célja hüszko lehet: a naplopók, facér pincérek, mesterlegények mellé odaszegődött most cgv orvos.
Feljelentést tettek cllono és aligindu\'t meg a folyamatba tett bűnvádi eljárás, kitűnt, hogy az orvos üzletszerűen Ü2I0 az udvarlást s óvókig ez volt minden jövedelme.
Az orvost Ács-Ajtay-AmRtoinnak hívják s ez idő szerint az Alföld egy nagyobb városában praktizál.
Még vagy hat éwol ezelőtt megismerkedett egv becsületes iparos ember leányával. Megneszelte, nogy a leánynak némi hozománya van s annyira körül-hálózta a leányt fcp családját, hogy majd egy esztendeig ott lakott náluk, velük étKozett, sőt minduntalan pumpolta U őket könyvek ára és vizsgadijak cimén.
A osalád megbízott benne s jól tartották a vó-jelöltet, míglen az egyszerre csak eltűnt. Elutazott valahova vidékre s azóta hírét som hallották.
Am9tein, nkit akkor Ajtaynak hívtak, a múlt év elején újból feltűnt Budapesten 8 végTo komoran nekilátott a szigor-latozásnak, Ámde ebez ismét pénzre voh szüksége.
Lakása közelében volt özvegy K.-né-nok jóforgalmu üzlete. Arnstein most már az Áos nevet votte fol. Az özvegyasszonynak csakhamar megtetszett a fiatal udvarló s csakhamar igen bizalmas viszony kolctkczctt közöttük. Együtt\' étkeztek, együtt szórakoztak, együtt jártak színházba, do a költségeket már nom együtt fodezték.
Ezt Ajtay-Acs magára az asszonyra bizta. A fiatal ember végro mégis levizsgázott a ekkor az özvegy felszólította, hogy váltsa ha igéretót: vegye feloségül Ajtay-Acs erro ismét „kiábrándult* és c regi módszer
gokfra kapott csak kLörino rendőr sajti
kockái*
a lovakat, tettek kárt
A Wallburg ögy.
Budapest, febr. 4.
A fogságban lévő báró Wallburg Ernővé! ma már közölték az igazságügy-miniszter határozatát, a moly megtagadja a kiadatását.
liykép r.z a kérdés, hogy a báró gyermeke-e F.mő főhercegnek,1 Bécsben fog tisztázódni s nálunk csak esetleg kerül az ügy tárgyalásra.
Bécsben most már hamarosan tőrvényi is ül majd az esküdtszék az annak idején elfogott kalandor, Staudinger Miksa fölött, a ki tudvalevőleg beismerő és egyúttal báró Wallhurgot is terhelő vallomást tott
E vallomás szerint Staudinger és Wall-burg együtt hamisították volna azt a házassági anyakönyvi hizónvlatot, amely tanúsítványa annak, hogy Ernő főherceg és a szép Skultlila Laura annak idején morganatíku8 házasságra léptek.
Standingért ez önvád alapján vád alá helyezték Bécsijén s csak azért nom került eddig a bünpöre végtárgyalásra, mert a Wallburg kiadatását vártik.
Fölmerül most a kérdés, hogy ml történik n hamisításban való résztvótolét tagadó báróval, aki egyébként sok más adattal bizonyítja a főhorceglöl való leszármazását Valószínű, hogy a királyi ügyészség bünvízsgálatot fog ellene indítványozni, do mert bizonyíték vele szemben nincs, baja aligha esik.
Legközelebb nyüván szabadlábra is helyezik a bárót, a mint hogy néhány napi fogság után szabadon bocsátott át volt a nővérét Szimics Jenő kapitány nak a foloségét is.
BUDAPESTI HÍREK.
— A király Budapesten. Ó folségo
holnap reggel őt óra 40 perckor érkezik kíséretével a magyar székesfővárosba. A pályaudvaron a király fogadására megjelenik a főpolgármester, a főkapitány, Pestraegyo főispánja s a vasúti személyzet valamint Gallo várkapitány. A királyi palota termeiben minden intézkedést megtettek a király fogadására, söt az udvartartás nagy\' részo már ma érkezett a palotába.
Magyarország1 legnagyobb sá r-és hóoj-ipő raktára Bohottola Ernőnél, Uudapest, VI. Váozi körút flO. Fon ciore palota, Harburg India Rubber Ce. jsgyll; árjegyzék. ingyen.
— Megkárosított hitelezők. Tisch Dávidnak egy kis füszerüzleto és sok adóssága volt. Hogy az utóbbiaktól, illelőlog a zaklatásoktól szabaduljon, eladta a boltiát. Ekkéut kijátszván hitolezóket, a kraua* és Böhm cég, valamint Halász Miklós kereskedő följe-lentotto Tisch Dávidot csalás miojt. A törvényszék ma tárgyalta a kettős panaszt és dr. Geszti királyi Ügyész vádja ulán Tischot hat heti \'fogházra itélie. Ugy a közvádló, mint az elitélt felob-bezett
el
MU
dia SS
Blatna
érhet*
szerint — elillant
areáminy Rheama, mos, kö*sr«n« fájáa, magbttláe, Idegbaj, hQdi.es 4i mindennemű eaoathántalmak aiaUiban a Ssabidy fále javított Capcma ke»6et hMsniUU atáa, moly már 4gyss«ri ba-dOrssalás aUa is • legkínosabb fáidal-m*kat is saThitL Saj ticsly in 9 korosa — kapható s í«Rt«bb gyógyszer* tárban. ■•rrendalkatí kösv«tí»n is Ssabady Jáunoa rrógj«%*t4«mil — p»uooa Huiijrii-i» gydgjseerOr. Budapest Deutfeaioh-atea.
— Megbokrosodott lovak. Az este a Király-utcában nagy rémület volt A fasorban Stümmel György asztalosmesternek a lovai megbokrosodtak és Őrült vágtatással végig rontottak a Király-utcán. ahol Ga*n«erv-utca táiékán Tóth
kész
tatásával feltartóztatta
Szerencsére aonkiben sem a megbokrosodott lovak.
— A kártyásáé vér«. A Kiste-
motő-utca egyik kis korcsmájában az csto többon kártyáztok. Közbe összeveszték és Lan?fel(l Mór lámpa-pyujtopatót összeszurkálták. A sérültet a Rókus\'kórházba szállitották,
— A részeg koldus balazete. Ma rep«el a külső váci-uton Benos Gyula 68 éves koldus bepálinkázott ál lapotban neki ment egy villamos kocsi-nnk, amely elütötte, llenesí súlyosan sérült állapotban szállították a kórházba.
— Összeesett ujaáRkihurdó aaa siony. Jonek Antónia 51 éves ujság-ki-hordó asszony ma rcgirel az Andrássy-ut 1. ez. ház előtt összeesett A mentők nyújtották neki az első segélyt és Liliom utcai lakására szállították.
öngyilkos varróleány. Morvay Teréz 17 éves varróloány ma éjjol üllői-uti 9G. szám alatt lövő lakásán gyufaoldatot ívott A házban lakó Bücbler Zsigmond dr. gyorsan ellenszert adott bo neki, amitől\' a leány jobban lelt Szerelmi bánatában akart meghalni.
— Elgázolt gyermek. Nyári Károly bérkocsis tegnap délután olütőtto Mesz János iskolásfiút, a kit utóbb bevittek Dolog-kórházba. Állapota súlyos.
—> Leesett a villamosról. Fischer V\'lmos rikkancs felkapaszkodott a robogó villamos kocsira, leesett ós súlyosan megsebesült A Rókua-kórházhan ápolják.
— Újdonság: Az L m. kir. szabadalmi
szivar, burnót és dohány finomító konserv gyár Miskolcon ujánlja gyártmányait. Egy üveg ára harminez fillér. Kapható minden fQsierUtletbcn és gvógytárban.
— Az ipar terén való versenyképes ségnok a jolo az, ha naponta\' Bécsbo és Ausztriába less Magyarországból ám szál
Utva.
Ez az érdem Radovitz Ottó cég zimunkagyárát Uudapost Dob-utca 17.
Illeti.
Törvényileg védett újdonságok alour kivitelű virágok, csoportdiszek, lóhero futókra, milliouk és paplanokr melyeket a cég 1 koronától kesdv nagykeroskedöknok küld* -
UIREK MINDENFELŐL.
t
— Robbanás egy hajón. Now-Yorkból jelenti ogy táviratunk: Az észak-atlanti hajóraj, a mely most Nvugot-lndiában van, azt jelenti, hogy a Iveasargo csatahajón egy öthüvelykes ágyú céllövés közben szétrobbant.
— Hullnak aa angolok. Bonnyból (Guinea) távirják nekünk, hogy as aro-Lörzsek ollon kiküldött két ancol csapat ismét több harcot vivott ezekkel a törzsekkel ós nagy veszteséget okózott 11c kik. Angol részről elesett ogy ember, megsobesűlt 14 omber, köztük egy tiszt
— A vihar pusztításai. A tegnapi vihar pusstitásalról még mindig jönnek ujabb távirati jelentősek. így New-Yorkból jelentik; A tegnapi viuar óránként 65 mértföldnyi sebosséget ért eL Több hajótörést és más tengeri szereucsétlen-séű«t jelentenek.
Egy montreáll távirat ezeket mondja i Kanada keleti részében nagy hóvihar ós orkán pusztít. Az utakon és a vasutakon teljesen szünetol a forgalom. Montiealba kevés élelmiszert hoznak, mert a farmerok nom tudják behozni ániikat, 24 óra óta nem járnak vonatok. Évek óta nom volt ilyen vihar Kanadában,
— Indítvány a párbal ellem. Berlinből jelenti egy táviratunk I A reggeli lapok iclentéso szerint Őohrader Képviselő indítványt nyu tott be, a melyben a párbajnak legalább hat hónapi fogsággal, a kihívásnak legalább három hónapi opsággal való megnüntotését és más szigorú büntetések elrendelését javasolja,
— Csavargó a hóban. Vácról írják nekünk: Vasárnap regcel a város határában meghgyva találtak egy embert A vizsgálat konstatálta, hogy az illető Doma Károly 51 éves csavargó, a ki alőző este valószínűleg jól oepálinkásott és aztán elaludt az árokban és a szombat este uralkodott nagy hidogben megfagyott
REGÉNY.
Az ördög cimborája.
»
Regény. Irta: H.
Egy ideig tűrte a dolgot, de aztán negcselckedte azt, a miben már nom volt újonc,- megszökött* - -
Én most som volt tisztességesebb, mint első szökése alkalmával, hanem ismét összemarkolt egy csomó pénzt, újra el» vitte magával a koronás fehérneműt s. 8 mert most már azt is tudta, hogy uüovél nélkül nem messzo jut az ember és nom szüretelt volna a szerb -csendőrség pártfogoltja lenül, elvette egyik ononctárráoak irományait, hízván abban, h ?gy a sz^milyleirás reá is illik. Megint szerencséje volt A komédiásigazgu!ó nem tett elleno feljelontóst abban a biztos tudatlian, hogy ő a rövidebbet és gyermek-rabl^sór kerüiú-i kr^lóba.
A kinek a uapinA elvitte magával, egy HoLAnbőgler jpter otezotü bécsi születésű fiu voli
A szökevénynHc ezonóan egyelőro a papírokra nem volt szü. ,ége, mert alig hogy átért a szerb határon, a magyar részen ogy rablóbanda kezébe korült.
A banda állandó rettegésben tartotta a határvidéket, hol a magyar, hol a szerb részen garázdálkodva, a gazságok elkövetése után mindig átszökvo a határon.
A fiu ugy került hozzájuk, hogy mlg a banda többi tagjai elbújtak és áldozatra tártak, í főnőknél, kl egyedül ballagott az országúton, a Budapest felé vozető ut után tudakozódott
Daalcs Jóós a rablóvezér rögtön tisztában volt azzal, hogy oz a fiu nem jó járatban van, elővetto, kikérdezte és addig vallatta, a mlg a fiu dacosan bevallotta minden bűnét
— Ilátha így folytatod, mondotta a
rablóvezér, kinek tetszett az elvetemedett fiu, mit gondolsz mi less belőled.
—■ Nem bánom, akármi lesz is, mo* dotta a fiu durcásan.
— Do mégis, mi szeretnél legjobban lenni?
-r- Rablóvezér.
, Folyt kör. \'
KÖZGAZDASÁG.
Budapesti gabonatőzsde.
Vnrikcdr ktnütt hHaribin mi ftlif TOÍt ft»-rslora, A foft*lembA kertit néhány 1000 m. Si. Uu* riltoMtUn árak mcllítt k«lt »1.
Kíttiru ftil«t
M»ITm b«u« kft.-n «.«1-0.6T, n»ti ipr.«s í.OS-tuű, Z*b Ift.-r* 1M-1M, Teac«i iM-
Bud»p«»tí árUktasUe.
mtiua^n kflttcUU: OfitHJc hltetr^MV. est«) Xlarr" ÍOO.ÍO MOVx k»nk 4t».—
lUrn»murányi 4W- 0«strik UIjukv. B7S.50 Mfc-fju biUkénrtoy 702.OO. Uonu * Má««16kMUMy-Járudik 110.60 Koroiujirtdík VT.10. LeMÍsilUl«b«iHt <47.-. Jeli. b»nk 478J6 IUmunwrAnyt 49S. OwV. m«{yar AtUmrwiit rt«rríny 07S.S5 Dili varat 7«^-. Nimot bírod, airka 117.16. VUkstM rwut StáOO. Bud*p««U ktauU TWttt 643-75
BiM, Ma. 4. Outrik Wtek. «» ».
hitotr. 700.— Outiik-DHyu illunTMatt rittltni 677.26. 4 niuUko* m«(yw anwyjirt<l6k 118.80. Mifftr korojujiradík W.10. D*U tual 70.W. — SO franko« arany 19.04 Márka baakjHT 117A1. Aft«*t-otrttik bank 8J5.C0
A vásárcsarnok Arai.
A mai forfa om 1|sb nOaf volt 6» M AUlttl <A< kok in caOkkaaL liv boni kilija I X., salát»-uborka drbja ISO fii. Marhatott aUJ* 1U, bitulja ISI, rottólyo* 120, m«p««May« ISO ttUk UMJa, hf* alább 6 kW* vtUiotL A Tldáiril faUSUMt *•« ludak ISO, pulyka 110, kacn ISO fiWf drbja 190 fii. Taaral 940, «0 O- WHK
V,us uint »0 <UraM *i»»»Éak a »«♦-
ni irt.
MagyjrmA Pécs. NématneK Bécs.
Nc küldjük pénzünket külföldre! Legjobb óiAUct ós ékszereket küld
E órás és ékszerárugyáros
fr-É 08E1T, ■ Nem tetsző tárgyakért • pánxt vlascaküldBm vagy klcaarélam*
LLÜ \'."\'V...1; ■ 3 ÉVI JÓTÁLLA8SAL. .....
Valódi czűst kótfedo). ankor-roinont erô« szerkezettel, szén kivitclbeu — — — írt 8.26 Valódi er.Ost tula remontoir-
aukor kétfedeles óra--írt 10.80
Egy pontos nickel zsebóra
szóp kivitelben írt 3 60
Exy pontos wckel ébresztő óra „ 1 80 Valódi ezüst remontoir-óra pontos járással — — — „ 6.—
14-karatos aranylánosok oslnoa saép kivitelben:
20 gramm nehéz 26\'írt, 26 gramm nohéz 80 frt, 80 gramm nebéz 86 írt, 40 gramm nohéz 47 írt 60 kr. — Minden lánczhoz aranyba foglalt köves lógók ktllön méné 16—10 gramm súlyban 4 írt 60 kr.
Mindén tárgy a királyi főpónzvcrdoliivaUl által megvizsgálva és bélyegezre. JKttOaUtv. án»«.i és aranyéremekkel. — Tébb mm lUmul levél birtokomba« va*.
Vagy képea árjegyzék ingryam éa bérmentve küldetik.
BUTOR
[készpénzért ra^ részié tfl xetósre legolcsóbban
BUDAPEST, József-körut 26.
tltm iriHTJÖ kgyn a Mmutn.
„Aphrodite."
Ajáalom a ». á. hftlgykés»ae%&ek aaarebör ssépiégénak ápolására cs Aphrodite cxéuiat: Nagy tégely ára 2 karma, kicsi 1 karooa 20 fillér.
•«•»», «ici s iiroai su miar.
Apbrodita ponda* ! 1 korona 20fillér. AphradiU esapaa 70 fiUár.
\' »»Santal Salai\'1
• legrövidebb id0 alatt gyógy ttja férfiaknál a hugyctöfolyást és hólyag-kataruál Ara dobosoukint 2 kor. tű fillér. Valádi kisArólag kaphat*.
HESZ GOTHARD
gy ágy ssariár Abaa a „Otnfi kerwsUMS \'
ÚJVIDÉKEN.
BUTOR,
saját késsttményü kárpitos éa asztalos botor legolosóbban kapható
a készítőnél
Garay~utoza44.,Hernád-u. sarek.
Srimtslaa kSscfne* M él Mist cfákprist UfUa sasa 37 6U UM1I> rtodWi ialiseiel _haabbui .jaalbstjujl_
Bendalűlntésat
Budapest VL. Aoűrássy-ot 24. szám
aa opera aaallatt.
Of. GARAY ANTAL
«. «a ás kit. MtitT (terrea , • amai bei4<sáfek 4. uikimii, «Té-
gT11 biíU.8 uitrrtl, tfurcia. tbpuu ral.du-tumi ÍW» U mU BMki h«rre*A.
folyást fckiltakcl. «i WuUui uíoUaIjűU ku;.-kort ás w»o<i*iu»MSá Mrfe.Upw^.1, «IrrMftU
faHrnil. »aUkAaal « i4Wbkok.il «gy»rant ti-uui ecedm.ar.iy.1 kij.r0b.it .,du«n rtedaL — Qyogrsxerrkril f»o4»«V(Kl,» Un. ítr»d*U«i aa-peeU la -i-lg *« HU f—S-l®.
Levelek/* válaszéi. -t¿arare
Byógyszsrskril
Zöld koszorú szálloda Budapesten.
Le rolo, óbb .xaHoda alalttra «O UoMrtl
»n uionn Kiégi u..
i(l u.D át liMllt,
_ » fóriroiban
____nagyobbítva.
kényelmei szobák
krtól falj ebb.
_________1 pálraurti
kávóháa. - Kféas T.ltfoa 47—41.
6 0
S perez a keleti pályaortrartót. VendégM ér
éjjel nritva.
T*
\'rief». 67—il
Kávé «Tea
t kiU HirUrtiri (Imii M M I se 1 kiló VífMDT (Pertorteoi j* M LU » kllóP.rtoricolg ajéaL) ¡T tii LM t kiló Cuba (finom) D tri 1.70
1 kije Orá.rr (bnotrt w írt LM 1 kW <S M L40
1 kiló iu«t (1 tgftaj M tM 1,0 I kiló . any Ji7. PJ frt L40
t kiló uu| jár. (J. ßaj frt LS»
Kältetem «Jlen umsU Um Járkált kiviueal.
lUMV.nMPi\'k.riS.W I kiló (nom l-órkólt I kilé Cuba fótkótt
Ksvi\'hjz csomagolható
1U kltó Mm(Urin. ctitt. k«r. M tri l.e* —....... ■ w frt sa
0 frt LSS
Jtrt •*
frt IAO ti L*0 tri LSO
IISkUóMuxtuta. uto. k*T. 1U küó HiiUrUjJ l|« Utó HáiUrUd
4« kDó* po.Ux.lkaU (m*lrt>«a tóbb * fajU U kalHhetl, mit »Wikr» O 1» UÜMea bérmont». 4« álri-« inolr. kttia.
Balogh László
kává- á* tea kiviteli áslet* Budapaat,
rS&alH VDL Rotte nbUl«Mrto*a
ta T. nókQi^Uk vn. andrá.«y-*t M
VI:. Dobáiíjr-n. OJ.
5T0rtATI Nl üfÄÄ
(orcrcm uAjrts ir. : l- l kurosu ; |o(p« .tljvi. (Mob»n). Ar» 70—70 fillAr. Honi ayir méúay. K.pb.ló mind.oStt. v.l.iíiint clólcfífcn be küldött S kor. ártók0 rcndaíómál Mmoatf* . BTO KATIK rrárnit Zomborb.n.

30 féle
kttiioi hrrbftt, ff7»kar*t leTe- 3
let, rrámSlssSt *% vUáge» À lej.tr. «Mi. á* tóból tq • kiiM \\
Ctapmák-féla 0
gyomor ts vértisztitó töca, ■ j
mflr miaéMkit klrr^tT« á ktatk a lac. átráfT* »*ta lud Miá»»t>nl, kln.k fáj . f*]. ájulit. T.a, kinek 1 aiac. read*, uák«. ki.tk bóíkrUj- . ><|i >m riuk.Ueo*(. ».» kin.k . , kóetráof, c»«« »>a bimiat mi» ■ f»ld»lm«i rutaak f |
Vitra Üi»A .1 emUUtt b*Uf^r«ket - . klrtoua kijTiïriU». »»irt >. kirtJ I obb.a . fc.jh». v.a i(i*n k.lói. At lioiimu á* i(iuW(ti \'
Kap ka tó 1
Csernui Kirtlj
KT^rrea er ásnál
riWOY-KIKINOAfl.
m
o--o-• —— 0~ •
Alapíttatott ICOO. j
? Edelmann Mór ?
Miskolc*
óra»- és ékszeres» SST
ve-s. és fiad mtnd»-Dn«nifl a.any-• aUat, s-i.bóráka» fa\'i Órikal os Qik«a«n%apgyakat. rfavliaaoh ék<7er«| s <.rikni| jütá \'TO* ároo jotál As me lett assköcdliKtnek. — Pontos k>-
»TfigálM. 1 — • •— •
Haliioi^ttj és gummi, elismert legjobb franczia gyártmány, oredeti párisi cso-• magolánbai], tuczatoaként: 2, 4, 6. 8\' 10, 12. 18 korona. Capot americano | Urövid): 6, 8, 10 korona. PArisi hölgy ; üv-szivacskák: 4, 6, 8, 10,* 12 korona.
Diana-öv (.tiavi kötszor) drbunként 111 : korona. Dusán fölszerelt raktár: irriga-\' torok, bibók, mindenunmU suspensori-umok cs. és kir. szab. sérvkötök stb. Szolid trfaaolf áUa. OUaé Arak.
Képes árjogyzéküt tárt borítékban kOld
ICELETI J.
orvoe-aabésxl mü- áa köta»*r-gyár Alapítva tara BUDAPEST. IV. kar. Koronabaraf-aloa 17.
SZÉP BAJUSZ
*yt a firfl iKtttig». »XO
Akt ennek birtokába akar jntm, aa ¡issenálja a Wlnkler Slinoa-fála
OLIMPIA LUSTRINT
Esen foltílmnlbatatlsD kéositméBT, a melynek alkaimaxásával a bajosat aleg* sobb állasba lahat beirtani, ha ea«n r«ustrinnol a baja.a Jól Leucd»MÍtt.\'til£.
baju.skötéről teuméa saonoti alakba ólkfttmik • a k>ajaaak%töt mindaddig \'ájta hagyjak, amig »» loljMon uao^.sA-.ad. A UjmaköU elUvoíitAaa ut4n a bajosa\' napokon át megtartja szép alakját, fényét ** aalyemsserü lágyságát,
í üoog ára i Ror. J,^^
Hti beküldése mellett bármentve ssAlítoss Egyedüli kévsitőja éa feltalálója
fllULKR SIMONillatsz«rís2
SZABADKAN. f*o4f Aaaok nagy ávkaduagmény» t>an «áexcaülnak.
RÉSZLETFIZETÉSRE,
frt 6—8
„ 8—10 „ 12-22 « 14-20
ti 20-26
Nickel remontoir óra nyitva ás
fedéllel........
Ezüst íérü óra nyitva . . .
„ „ kettős fedéllel , Kzüa t-tula férfi óra kottös fedéllel 14 karátos arany nöi óra fedél nólkUl.......
14 karátos arany nöi óra fedél fedéllel.....
Kzüst férfi óra láncx jou-jouval /rövid 2 soros nöi óralánc*
| JférÜ gyürQ......
ll 9 .nöi „ ....», , a (gyémánt gyürü . . . , , - MUlfüggö.......
K 0 L LIS C H J. Ékszerész
BÉCS, vnU Zleglergasaa SS.
Vidékre külűéa ia.
frt 26-40 8- 6 18-24 10-20 6—12 12-80 4—10
Kaaai.á1Ja Ad
a leitátlea bisU. k. in, l«(id.iiiubk .rte-kaaáMál * VelyeM areskrcM-el 1 áebe.
áá kr. ; k.tu. .4.( l frt lá k». KereáSI k.ehaU á. «eek « ttiaiai.l Tatááli
»xPMki.Y «. ayAryaarriAra aa vlateu..en.kern" kiv>. Srtaká.«!*
CááV t{l*t*t ptA>\\ktpn j;
il iiJr!|( i m.» a c-odali** " luu, v»lóll kujoI »rvpiló t«••r\', Uforhi telet «á rt
Ulff \'Ajn.I |6\'-| r^OíMní, I
ho/y -.m «oíA\'tfx ijt»i-na .t\'olll ..epiot a«,- j folt» into.fi\'utole law« >í\'jl .. ín-unit •!« . bór- [ I».-. •fi\'iaTóiu (ta- I
¡k¡j U..AXOI k\'>lr«\'\'i«ór Am 1
k »O\'K ValMi in|oi uborka- I,
.Mppaa 1 kor. S daiab S kor. «0, prdor i lot. — 1 tor. V»IMI »njol nű. u..- fb.n V.oli.t» real» n*U.*a tf.raál t/\'tf• Ur.bAO. TeiAi.ear, . bot. ni uOuu portairvjii l >.A* úitbr.iidó. flu.l ." -Ion k.ion.t« rviók fát. Ifuff\' uwtaiábaa. kiiáij utca U. áá AAUrattJ-ul ti.
A nagy Krach I
New-York és London
.s »orCunl « ínaMIdál mb b« ut tik ktmálMJ.oUl, i» Ijfr eey aa«7 o«U.b-tru-rtir káuy.r.ritT. líe *«r*e« k*»*-letóx a uiuok». ró oa#yoa ceekfj? o. k tórltá*. •Il.o.btii .f*<1n<. Ko t\'il lf»lh«Uln..«r., *i«d u>i g t »• k.r»»ri
\' «iieláre. bináirofnr. mmufokiatk on »V« kUldtm . kflYeik.ró Ur^-tnkil r.up.B fjrtat «.«O oMgláiilá.e eli.uób.B, tt pcélgi
* Arto le(t. a.tUU k<at»alódi ural
n . ámer..«l «>ak «Sal rUi« t$
dan\'ból,
* N auá\'lkat MáV. Iá*át er*tan.t ö M • •
1 m m m H l«>.\'iM«iflfc
I _ _ „ „ teimirOt, e "ao»ol „VU»« la^áRóU\'»««\'. I « fallt,„á.t kellé au teli ï/."/sS tar át,
t , \'»glnomao* aankartlntít, 4Í ûrb. «eere^a 0 frt 901T», ...a .. Xkrgy eJ bb áO ertatb. k*> -U
á. a.o*k c.a< á fii ob .r. u.ujIui • .á áronk.pl etó. — TlMtitApo* bouá iU a r. á. am.ru al «ab. ntn »gy «Irai* bein) foli\'i fim, m-ty »<0.t .rlnát I • ee»t«n.l-lR I. i. erte-ija, miárt |óu t > t. Anaak Maeai »á«»vi, hogy ma hiru eáá*
a

5
nem csalás
kOtetex.m m.faaa, bárkinek klo.r
ám aein teUrlk, a pácul rUu .Un ö<-nkl •« múl«..«. «1 eit a kfiiv.x atkáin.at. hngy *..o diu.. r.riuiM*l aegaieráMe, m.l7 gjQuyOrQ
■áss áa alkalmi aJándák.
kftttl »tad.D Jobb bútartirta H» eáióaa alkalmsa.
Egyes egyedül kapható HIR8CHBEBQ A-nrtJ
w.b .»OeUrab kirUeJ
Hílete.
DL, Imkruilrtniit I*.

O.iuoldá. atiaritut <>n aa >16irte. b.küliti*. utáa.
Valódi oaak as oldalt látható védjogygy*L (erásiaágt TámT. Kivonat aa elUmerá Lratekkól.
A kaid.máurt B.«ifk.pULCD, . meg-rarvok .lAy.dTá, kirak müg egy ki.» ».« ee kr*íoirárt.
aolut.rár. Báró Bii.ffjroá,
A. .¡tó ktlldámáo/ayel toljaeea ioegTt«yok .lé gedre. kárek rnág f j garnitúrát.
kl.ioroe.jr J. kaaoook. A ká.xletot sasgkapUa . lw»n atág vagyok »áll e!ir«H». káxek Uuirt kUM.nl.
Újdonság! Újdonság!
Borotváló por!
A borotva foloslegooTI
E iiaftí]». éa sx arara telj
ártolaiattaa
berotTál¿porral biikl is 6 peres alatt »im»ia mrslx>iot«iib.tj., m.tát cnindeo ci4irt«> Uouiix iiól.01 i. . nilkUI, bufy bórotv&t basanAlae. a legegyasetObb keaeláa. Cióbac^iaag (Ui.iort boiolvsJi»lio»i helyben ó. rt<ti(k«n I koron., kói-neri U\'totváli.liox oaakla bolyben 04 filiar. N.(T dobox (1 kiló) ft korutia 60 flllér bs.xn.Mali uta.llir.al, boxxivaió c.ont«.xköx 30 ttUár. Clin-TítUI T.n ax ó»»r«« eWIcre. b«ktild*.f ms.Wtt bármeotT*. Ki iáról .4 kspbaló Dudapostaa :
Lelobter UpóLnái VL, UManksá a
Meglepődik minden k i
as ára alosé é. jé mlnimégilAi.
I frt
I darab bócal piros paplan — — — — t dar.b bordó piroi paplan — —
8 dar.b S.tln C^aclnnlr p.pl.a — mm -»
I darab sll.tx Cachinlr p^pian — —• mm 1 djiiiib sclyom ad*<u —
S tésrQ rolln mslr.tx — — — —
I ré.ill Crin de afilqu«-^ — J. _ —
I rt.iO .lór — — .«* mm mm mm
S ró»»0 uór — — — — — — —
1 Mslmst«lk torra — — — —. —
1 d»rab arái .odrvny ifjbílót — — —
I dar .b pirnáxoU rugaiiyo. in.trats— — I óeuebtilh.tó Tstáfr louftUü lastrstsal ¡0 frt
1 darab fUn«l takaró — — — — — t frt
1 auUl 2 icrterlió —— — — — —
OIOUWEB MÓB áa
üiUaaeet, ÜUei-ut a
-,
M
S
M
10 frt 14 fit I S frt 5 frt »4 frt
m. »
6 frt
H, írfoiyam. 37, szám
Naoy-Kanlzsa, 1902. csütörtök, február 8.
Egy szám 2 fülftr.
sssa
NAGYKANIZSAI FRISS ÜJ
* ff
Előfizetési ára:
Htlybco hiahot hordva egy hóra 60 fillér. V dókra póilai küldést«! egy hóra 1 korona 20 ftllir.
> • ♦ • » <
Kiadó tulajdonotok; > y
Krautt *e Farkat. r^"*
Szerk«tztós4g ét kiadóhivatal: Krautt éa Farkat ptpirktmkedét*
Fsltlót ts«rk«tttö: aoiVü HUQO.
Megjelenik naponta korán reofisl.
Nyomatott a ,Nagykaniit*i Frítt Ujtág* aicnódétM
nyomdájában.
ássa
A király Budapesten.
PfflffozkosSás a színházban. Elpusztult tfizoHéfo.
A magyar vidéki színészet,
A belügyminiszternek ismét egyszer a magyar viaéki színészet íekszik a szivén és niert nem jó, ha az embernek valami a szivén fekszik, hét . . . onnan.
Ismertem ogy embert, a ki alkalmazottja volt egy nagy vállalatnak és a kivel a vállalat telepén soha szóba állad nem lehetett, annyira sietett. Egy alkalommal mogszólitoltam:
— Miért Bzalodgál maga annyit ? — kérdeztem, ó pedig titokzatosan vála-
• szolt:
— Egész napon &t semmit sem dolgozó», iia niost még ráadásul lassan is járok, akkor itten hamarosan rájönnek, hogy semmi szükség reám.
A magyar vidéki színészet flgyo is körülboiőí ilyen kezekbe jutott, azaz ilyen lábakra van bízva. Néha napján ■— a lát«xat kedvéért azok a lábak mogíndulnak ós tesznok egy kis tüntotő körsétát, de — sajnoá! — mire visszatérnek a kiindulási ponthoz, ha történi valami, hát csak annyi törtónt, hogy a hbak fölverték az uton lovö port, egyénben bele a színészek szemébe, hadd vikuljanak ós gondolják, hogy történt \' filanü.
A tulajdonképenl megoldása a kérdésnek csak az leholno, hogy a vidéki színészet ügyét elválasszák a tolonc-ügvektöl, áttegyék a közoktatásügyi mínisieriumba, a hol külön osztályt ós külön szakvozotőt adnának néki ós ha egyáltalán szükség van az egyesületi vozotésre, ez a vezetőség alárendelt közéjre legyen a miuisieriumbeli ügyosztálynak.
Az, hogy a belügyminiszter egy jóakaratú levelet ira szinészcgycsülotnok, mo-lyot ottan kötoles ós hangos lelkesültséggel fogadnak, semmit sem lendít a vidéki színészek dolgán, a minthogy sommit sem lendített az som, hogy a vidéki színészet nyakára küldtek egy olyan urat, a ki egyetlen szinbáz vezetésóhoz sem órtott éa ettől kívánjuk, hogy harminez színház vezetését ellonőrizzo és kezelje művészeti és anyagi szempontokból a helyes e a boldogulás íoló vezető mo-derbe.
Megengedem, a jóakarat ebben az úrban és> a belügyministerben is megvan, de a cigány lova is attól döglött íueg, hogy jóakaratú biztatásokkal ölelték.
Tanácsokkal a szinészegyesülot tanácsosai mindig el voltak látva, nem tanács kell oda, hanem segítség. Pénzbeli segítség a nyugdijegyesüleinek, szellemi és pénzbeli segítség a vidéki seinházaknak.
Ha a belügyminiszter elődje a legnagyobb lelki nvugalommal monopóliumot tudott toremteni a színházi ügvnöktjkö-\'dés terén, ( a minők pedig a szmészot kárát vallotta), miért no teremthetno a mostani belügyminiszter monopóliumot az országos szinószoti akadémiának, a mi hasznára lenno a színészetnek / Kxt t.e s s ó k mogcsoleko d n i éjf rendeletileg kimondani, hogy a sziAAsz egyesületbe 10 éven át est« nz akadémia végzclt növendékeit veszik fel. Kardalost az igazgatók ott szerződtethetnek ahol kapnak, de ezek 5 évig nom i lehel lek az egyesület tagjai, akkor is csak »zigoru isivételi\'vizsga alapján, ad-
dig pedig önálló szerepkört velük betöl-tolni az igazgatónak nem szabad.
Ezzel minden kérdés meg van oldva, a magyar színészet csak jó anyaghoz juthat ós a színész megkapja ismét kenyerét. .« • •
ígéretekkel ói tanássokkal perszenem lehet segiieni a bajon, hanem cselekedni kuli.
llesvai Hugó.
!
ár a Lánchídon.
Budapest, febr. 6.
Nap-nap után fordul elö a fővárosban,, hogy egy-egv „aszfalt betyár\', a kinek más" dolga nincsen, mint nz utcán járó nőket szemlelenül megszólítani és tolakodóan viselkedni, valami garázdálkodást véghez vinni.
A lapok ma, akár az önpvikosokról állandó rovatot tartanak a kiirthatatlan .vadak" részére és nem használ semmit seip minden intezkodés, amit a rendőrség tesz, hogy a gvanutlanul az utcán iáró nőket mogszabadiisa ezektől az emberektől. -f
Ma ujabban megint ilyen eset történt. Az osot hőse Zumka Károlv hékéscsnbai szülotósü 21 éves irodagyakornok, a ki egy helybeli export cégnél van alkalmazva.
Dudára szokojt átjárni, mert ottan lakíit. Esténkint a Lánchídon át megy szintén hazafelé egy K. Ilona nevü telefon hivatalnoknő, a kivel Zumka rendesen találkozni szokott.
A szép leányhoz többször próbált az ifjú szabadon hozzáférkö/ní, ae ez meg-közolilhotetlcn volt.
Ekkor az aszfaltbetyár szerelmes leveleket kezdett irogatni és azokai hordárral küldte el a leánynak, a ki azonban erro sem reflektált.
Tegnapelőtt megint levelet küldött a leány után egy hordárral, a ki a levelet a Lánchídon, a hol a nőt utolérte, át-adia. A nő a levclot közébe véve igy szó\'t a hordárnak:
— Mondja meg annak a szemte\'en urnák, hogv loveléro oz a válaszom I
Ezzel a levolot a Dunába lökte.
Az elmúlt esto maga Zumka jelent mog a hidon. A mint a leányt látta, utána ment és igy szólt hozza:
— Kisasszony, hallgasson meg, mert a lovelelem után a Dunába ugrum!
A leány bosszúsan fo>duit meg és rendre utasította a tolakodót, de ez nem tágított. \\
Kisasszony, baj lesz, ha engom nem hallgat meg I Mondá.
Do erro a leány már a bid közopén á\'ló rendőrt hivia\', ki a szemtelen alakot bekisér.e a II. kerületi kapitányságra, a hol az eljárást megindították ehene. A hidon az e«otot tok ember nézte végiff.
lipagyujtogalót, el a földön.
déli vasút opyik oiatlakosó vonata, a mely elütötte a szorenosótlent. ,
A mozdony ti* méternyire a vágány tói a földhöz vágta a láni aki összetört fejjel terült
Mivel volt benne még éle\', a mentőkért telefonáltak, akik egy orvost küldtek ki a holvszinére.
Do miro az megérkezett, Hasermann halott volt. A kapott súlyos sebek következtében meghalt,
A szegény ember, a kin^k családja is van, a morgueba szállították.
A szerencsétlenséget több ember látta és igy a rendőrség jegyzőkönyvet vett fel az esetről, a ntely minden további vizsgálatot foieslegossó tesz.
A csempssz ós a vonat.
Pécsi tudósilónk írja: Szombaton este Deák József nsgvpe-terdi illetőségű katonaviselt ember Szu-lokiól csempészett dohányt hozva ballagott a vasuii vágányok mellott, mikor az esti bnres-pécsi személyvonat el-¡latryvn Dobsza állomást, Pécs felé (oly-tattá útját.
Deák József nem tórt ki a ronat előtt, thinek következtében a mozdony gépje elütötte útjából. Ma;d a mozdony kapcsa belecsimpsszkodott ruhájába és mapá/al liuztn 800 lépés távolságra Pellérd állomásig, ahol Deák József sza badulni iparkodott kellemetlen helvze* tól\'öl. melv csudavélethnül más hajt nem hozott a duhánycsempéíznek, mini hogy arcán jeleméklo ea borzsolást szenvedett és uiközben elszóródott do-hánvkószlete, de . . hurokra is került.
Ptedas egy színházban.
Bécs, febr. 5. A lincl városi színházban, a hol tegnap este egy sikamlós operettet adtak elő. a II. felvonás olatt a nézőtéren egv rmialmns pofon csatanása hangZ Ut eí. Mindenki a zaj irányába nézett 1*8 lá\'.ta, hogv kél uri ember -- egy adóhivatali tisztviselő és ogv koreskedö — hajba-kaptak. Kívozelték ökol ós foylptták az olöadást, a moly egy percre V o akadt.
A verekedés oka nz volt, hogy a kereskedő nejo panaszkodott fériének, hogy szomszódjn, a tisztviselő lábait az ő lábnira rakia az előadás alatt.
Az e3 káiyhéf.
Budapest, febr. 5. Ismeretes az a kálvhaüpy, melv Kaslos bizoluátti tag interpellációja ós leijeién-toso révén került nyilvánosságra.
A VII. kerület lőkolomposnnak Ehrlich O.T,
Elgazolta a vonat.
Bndapest. feh. 5.
A kelenföldi pályaudvaron ma délelőtt Hasermann János vasúti lámpatisztitó lámpáit tisztogatta a vonal mentén.
Munkájának nagy részót 8 órakor elvégezte, a midőn halálos szerencsóllon-sóg értő.
Lámpagvuitogatás közben folsőka-bátja zsebóliöl kiesett egy szivar, a miért leszállt a létráról.
Abban a pillanatban« a mikor a szivar után nyúlt, arra robogott a
usztáv gyárából kerültek ki, Kassics szerint nom magyar gvár.mányok, illot?e ill állíttatnak ugyan összo. linnem ez anyag kívülről jön, szóval, állilólng a magyar ipar ebben az osotboa is becsapódik,
A mull közgyűlés az igazság felderítésére egv öttagú bizottságot küldölt kl, melynek Kasics is tagja volt és ez a bizottság a ma délután tanott közgyűlésnek számolt bo a vizsgálat eredményéről. •
A joloniés mlndonokelött konstatálja, hogy az árlejtési febélelekben ki volt mondva, hogv kizaiólag hazai gyártmányú kályhák szállíthatók. A bizottság szállító Ehrlich Q. Gusztáv gyárában lUlyhák."
helvszini vizsgálatot tartott s itt az eredeti vasúti szállitó-lerolek és gvári számlák segélyével kiderimio, hogv azok a kálvharészönivénvek, a melyeket Elír-lich nem niaga készít, magyar termékek. Csak a külső lemeze a kályháknak, az acélbádog, nem hazai gvártmánv, do ez a bizottság tudomása ós a hivatalos iparstatisztika rzerínt Magyarországon egyá1-talán nem álhtható elő.
A bizottság a közgyűlésnek hozrá Intézett három kérdésre ezt a válaszi adta s válaszát igv fejozi be:
„A ránk bízott felelő^séeteljes fel-adaiot a legnagyobb körűltekintós!>el. a legmesszebbmenő óvatossággal ós le ki-ismeretességgel iparkodtunk végozni, megbízatásunk körét át nem lépve, a bizonyi\'ókok felkutatásában a legmesz-szebb\' elmentünk, hogy a ránk bizott ügyet mindenki megnyugvására Tégleg befejezhessük."
A jelontés ezután a vizsgálat részleteit mondja el. A Révai Oszkár-cég nverto el a szállMst. A velő kötött szerződé? harmad* a ponijh kétségtelenül kimondfa, hej-iy csak mag\\ar gyártmány szállithaió. Ezt Kasics és Boross konstatálták.
Azután kihallgatták Hegedűs Ármin
mérnököt, a ki va Ijs. hogy ugy a mű-vezeiöség, mint a fővárosi vásárcsarnokok építésére fclngyelőbizottságának ideje-koráé volt tudomása arról, hogv a szállító Révai Oszkár-cég a kálvhákat Ehrl\'ch O. Gusztáv gyárában készitteU s Ehrlicbiől mindannvian tudlák, hogy mag\\-ar g\\*áiimányu kálvhákat állit elő.
A bizottság ianuár 20-én váratlanul ment ki Ehrlich gyárába. A vizsgálatról senki sem tudhatott, mert a kocsikat is csak közvetlenül az indulás előtt rendel-(ék a városházára. A gvár 60 munkás befogadására alkalmas műhelyből áll egv g/z uotorral éa huszonnégy segédgéppel. A nádoglemer.t s minden eg\\\'éb szükségletéi a g\\\'ár kizárólag magyar helyeken szerzi be. Kivételt csak a bamumentes acélbádog k- pez, de azt a bizottsági tagok is tudják és az iparstatisztika isigazolja. hogy ezl az országban nem állítják elő.
A blauskol (osztrák) g\\ír közjegyzőileg hiielesiteti nyilatkozatot adott arról, hogy Ehrlich gyára vele egyáltalában íoha összekötésben nem állott." Vójrűl mogvizcgália a biró«ág srokat központi városházán lévő kályhákat is, melyekről Kasics Péter azt állította, hogy azok a egyes réselt a szállítás után vállalkozó k cscréllo.
„Kétségtelenül niejr^yőzrd ünk — mondja a jelontés — hogv a löljclontés tévedésen alapszik, mert egyes kifogásolt alkatrészek kicserélése ar \'.»i* t\'ísro felügyelő bizottmány által még 1901. évi szeptember 14-ón elrendeltetett s csak őzen kifogásolt alkat-tószek kicserélése foganatosittatolt későbben. Minthogy e, tekintotben a logcsokélyebb szab ályellonessé^et sem tapasztaltuk a kifogásolt kályluirészcknek ezen vizsgálat el-rendelého folytán függőben tartott további kieseréléso immár befejezhető. Végűi megjegyezzük, hogy a központi városházán már elhelyezett \' Ehrlich-féle kályhákon kémpróbakat ejtenünk s konstatáltuk, hogv ezek a megvizsgált kálv-hák tényleg nz Ehrlich G. Gu.«ztáv-f4Íe gyárban előállított magyar g)ártmánj*a
1905. fibniir ö.
ORSZÁGGYŰLÉS.
r-\\ r
xépviaelöká«.
A képviselő urak ma „munkához láttak\' tttotvo megjelentek a kéuviwdőházban idejekorán. Kom valamonayion, de u|y negyed H-r« mégis együtt volt vagy 100 képviselő, •ét 3 aioistor is és Apponyi megnyithatta az liléit, melynek végérokát érdekes intnrpeliátió van bejelentve, a Zboray Miklósé a magyar ipar- és kereskedelmi bank dolgában és a Nessi Pálé, a német &vdvnek az elemi iskolákból való kiküstő-héléso tárgyában.
A köttíígvotés általános tárgyalásánál ton ar első szónok Bakó Józsof.
Bakó József református lelkéss ércei AtUxitö hangon mondta cl beszédét. A költ
a vetést nem fogadja cL A monarchia almi tulypootja Bécsben van. Ausztria « mi hasink rovására gazdagodik és terjeszkedik. Magyarország nem má% mint Ausztria kiszipolyozott gyarmata.
Csuk a fÜggeUca Magyarország lehet boldog. Magyarrá kell tenni a hadsereget. A német vezényszót utálja a magyar. Azelőtt a magyar őrömmel ment katonának, ttiost »irva mogy oda. Magyar vezényszótól és jó bánásmóddal kcllcno a magyar legényekkel a katonaéletet megkedveltetni.
Követeli a Mt éves katonai szolgalatot ís ex Ónálló külügyi képviaclsioL A kot» iHny nem tesz semmit a löldmfcrelő né-pút, sőt ellenkezőleg nagy adóval terheli. Az ipar fellendítésére sem les* a kormány S\' mnjit. Mig aZ osztrák iperdkkek elözönlik st orsságot« addig a magyar ipar sehol Sem talál piacot Követeli a választókerületek igazságosabb beosztását és aa adóalap méltányosabb megállapítását A kor-tnáoy csak a közös ügyekkel szeret fog-kJkouü, de nom törődik semmit • Iní emberekkel.
Iliért nem hajtja végro a kormány az l8á8:XX. törvénycikket? Mig a kormány a katolikus egyházat mintegy harminc millióval támogatja évenkint, addig a református egyház csak körülbelül kétmilliót kap. Szóló ezután a tanítók sorsával fog Itlkozik és adatokkal bizonyítja, hogy mily nyomorúságos azoknak a helyzete. A vasárnapi munkaszünetet épen a kormány Bern tartja mag, mert a hivatalnokokat még vasárnap délelőtt it dolgoz-latja.
Ezután a balatoni halászattal foglalkozik. A kormány a Balaton halászatát nó-búny gazdag kormánypárti képviselőből álló srindikitusnsk adta bérbo és igy mintegy 3000 szegény halásztél vette el a megélhetést Végül kijelenti, hogy a kormáuy költségvetését addig nem fogadja el, mig Ausztria ugy nem pusziul el nyakunkról mint hajdan Jeruzsálem. (Zajos holyeslés a baloldalon.)
_ Hoilaky Imre szerint minden párt •gyetért abbáu, hogy az országban komoly haj van, melyet okvetlenül szanálni keli A mostani vitában aovezotcs momentumot Képez a nemzetiségi kérdés. Szóló és családja s regi Zorándmcgyéből való, mely éppen a nemzetiségi kérdés következtében lltnt cl a térképről. A nemzetiségi kérdés nagy és fontos probloma, melyet ugy kell megoldani, hogy az orctág fenállása to Vábhi ezer évro biztosíttassák. A uenwóU. Ségi képviselők most elhangzott beszédei örömmel töltik et mert látja, hogy meg. \\w & közeledés a nemzetiség ok év a ma. gyarság kőzött.
Szóló exután hosszasan foglalkozik a román oka ok » múltban folytatott agitá-«lójával és ast kérdi a nemzetiségi kép. viselőktől, kik tarthatatlan állapotokról beszélnek, hogy a mugyaniak Jobb« a h«lyzote? Ázt a tüzet mely eddig pörkölt beuttoket n">«t másra akarjuk basa»-
tm.
X*ngr?al István: Bácsi ítéletre, jgrf jf^T Imre; Mindenki a maga Ízlése Szerint ón puliszkára szoktam használni. (Zajos derültség.) Yégsxetül melóz szavakban kihívást im
téz a nepuDüiiéfiekhftZí Kops a mng^\'arrál\' Itülyottcs ükhnrezc|Ő,\\Daróczy
együtt mflkőtíjenok a laza javáíj.
Hayflin Imre kormánypárti képviselő Vcatelovszky beszédéro váhbzol, kivált arra a rétiére, amit itt nem mondott el. A tót nemzetiségi vagy — mint ők mondják — nemzeti pírt nem gyökerozik n tóteágbnn. Mit kéjrvisai a* n négy tót ur? Az értelmiség magyar. KijeleaK hogy n költsége-tó«t elfogadja, (Zajos djoazés, szólót sokan üdvüxlikO pw
Ver tán Endre fiatal Kofiiuthpártl képviselő n történelmi nemesség, a kftzépbir-tokos osztály érdekében omol szót. Uz a birtokos osztály a vagyonát az ogyeidősíg és a haza oltárán áldozta föl, ert támogatni koll, rucrt nincs osztály, melv hely ottcsithctné. A szóló\'gy&korlott szónok-nok bizonyult útryosen beszélt és mikor Széli Kálmán egykori előadói beszédéből kimutatta, hoVy. huszonkilenc év olőtt már halaszthatatlanul sürgősnek mondta az adóreformot, holott most sínes meg, rajos tetszés, taps tőrt ki az ellenzéken. Hosszaidban beszélt és különösen a román-kérdéssel keltett nagyfigyelmet Mi-kor beszédét unnak kijelentésével; hogy a törvényjavaslatot el nem fogadja, befejezte, az egész ellenzék gratulált neki.
Az elnOk a vitát holnapra halasztja. Kövot-keznek az mterpclláciuk.
Zboray Miklós az ipar- és kereskedelmi bank víikágn ügyébon intolpollálja a kereskedelmi és péuzügyi minisztert öt millió alaptőkével 1890-ben alakult mecabankós ai áUam sok kedvezményben részositetto. Fölolvassa llegcdüs Sándor akkori előadó bestédéből azokat a föltételeket melyek mellett a bank megkapta a kedvezményeket és Beöthy Ákos beszédét, melylyel akkor ol-eoezto a törvényt
Sok vállalata volt a banknak, melyek jórétft mogbyitak, de az osztalékot űzették, tavaly is kiűzették egy milliót osztalékban. Az idén azután ntár kénytelenek voltak bevallania bank vezetői, hogy óriás veszteségek érték. As Ktoile lloumajno romániai petróleuny-vállaJat okozta a bank bukását Tizenhét és fél milliót fcklett bo ehho az idegen vállalatba ez a társaság, mely hazai ipar támogatásáért kapott kedvezményekét
Ennek a banknak az leaxffatója Tisza István gróf, a ki lemondott állásáról, do levelében nem mondja, hogy azért mondott le, mert a >onk ügyei rosszul állanak, hanem mert faazeférhetoUcn az állás a képviselőségül. Ax állom pénzébői a pénztári készle-ékből 2.400-000 korona van a bankban cl-lelyezve. (Nagy zaj a baloldalon). Mi lesz őzzel a pénzzel ? Ki biztosítja, az összegot ? Az 0 értesüléso szerint a kormány soha so I gyakorolta ellenőrző kötelességét
Az Elnflk: Az interpellációt kiadják a cereskedeJmi és pénztlgyinlnisztcrnek. (Föl-űáltások balról: Halljuk a minisztereketI) Tiasa István grdf személyes kérdésben kór szót (Mozgás-) Ismeri a személyes kérdésben vuló fölszólalás halárát, azért nincs abban a helyzetben, hogy megcáfolja a fölszólalónak részint valótlan, rés ziut túlzott adatait. Do egyro felelnlo kell. Fölolvassa Zboray azt a lovelőt, mélyben\'a bank igazgatóságáról lemondott. Zboray gyanúsította őt. — Gcntlemau-bccsttloténi kijelenti, hogy abban a Invélbcn egy szót sem irt, mely meggyőződétáu no alapúit volua, ő a levélben híven tárta íbl a helyzetet és ha sejti akkor azt and következik, inkább szembeszállt volna a legea-ládabb gyanúsítással, de mugiuuradt volna állásában. KijeWnlI, hogy lemondása dacára teljesen él benne a felelősség érzete mindazért, ami a bankban léte alatt történt. Ha pedig e kljoleutése után is kételkednék még valaki s tavaiban, azt a legperUdobb, legjoládabb és leggyalázatosabb gyanúsításnak jelenti ki.
Zboray Miklós kijelenti, hogy. adatait 9 bank jelentéséből vette. Tisza István padig no emlegesse azt, hogy ól benuo a folelŐ9ég érzete, mert akár ét benne, akár nem a törvény ugy is kiterjeszti rája » felelősséget.
YöUdáltások.: Beszéljenek a miniszterek is I
Az elnök t A választásra harminez napi időjük van I
neaal Pél is jelontott be interpellá-o\'ót, do kérelmét mogongedto a Ház, ho^y holnap mondhassa ei
ülés ezzel véget ért
A
király Budapesten.
Budapest, febr. 6. JL király ma reggel nagy udvari kíséretével külön udvari vonaton a fővárosba érkezett >*»•:-
A nyugoli pályaudvaron 0 felsége fogadására megjelent Márkus Józsof főpolgármester és l<udnay Béla lőkapitány mű.-var díszben, ott volt továbbá Pulszky
Rezső rethgy&Ő állomásfőnök. PítvlSt Ferenc főfolilgvelé és Kreesán^i) Káhnán detektívfőnőfr.
A nyolc kocsiból álló külön udvari vonat, melyet MarobecgtŐl kezdve Lud-vigh Gyula főrendiházi tag, a magyar királyi államvasutak elnök igazgatója és Décsey Lajos üzletvezető vezotelt, pontosan a kitűzött időben, roggoli G óra 40 nerckor rohoantt bo n pííyaházbal középső ssálonkocfflből ő felsége szállt kl tábornoki egyenruhában, katonai, .köpönyegben.
Legelőször Ludvigh Gyula államvasuti olnök-igazgatóhoz fordult, a kinek megköszönte, ho«y a vouatot személyesen vezette, maja a gödöllői vadászatokról boszélstotott vele. Ezután Márkus József főpolgármostort szólította meg.
— Itt is olyan abnormis tél van, mint Bécsben ?
Az igenlő válasz után a . király azt kérdezte:
—- Van-o sok munkanélküli Budapesten ?
— Igon, folség, válaszolt a főnolgár-moster, do nem oly sok, mint a liogyan hiresz lelik.
—■ No, ezt örömmel hallom, mondotta
a király.
Katonás buosu után a király az udvari várótermen áthaladva, hintójába ült és budai várba hajtatott.
A király kkérctélien érkeztek gróf Paar Edo lovassági tábornok és Dolfrös táborszernagy, főhadsegédek, Pittlik al ezredes és lovag Hőhnol korvottkanitény, szárnysegédek, horceg Lichtenstcm Rudolf első főudvarmester, König Károly, a kabinetiroda főnöke, dr. Koszi udvari orvos a az egész udvartartás személyzete.
A király február 19-íkéig marad Buda
E;s(cn s itt idözéso alatt két napot
ödöllőn tölt nhol vaddísznóra fog va dásznL
A balassa-gyarmatl mandátum.
LVáapest febr. 5.
Gróf Forgách Antal szabadelvű gyÖ zött a balaspa-g^\'armoti kerületben kö-rülbcíül 200 szótöbbséggel az ug>-an-csak szabadehü Uanzély Gyula jelölttel szemben.
A Forgách Anlal mandátuma azután az cllono beadott jjotíció következtében, ma képozto bírálat tárgyát a Kúrián.
A peticíó főkép vosztogotósok, do etotós-itatás miatt is kéri a mandátumot megsemmisíteni.
A vádpontok szerint vagy pénzt kaptak a választók, vagy pedig egyéb igó-rolekkel bírták őket arra, hogv gróf Forgách Aulaira szavazzanak. Olyiknak liivatalt helyezlek kilátásba. Rogy mint folyt az etetés-itatás, arra jellemző a jélszó, a moly járta:
— KheUlnk, ihatunk rogyásig — csak azt koll mondani, hogy ököroladás áldomását tartjuk.
— Együnk és ¡gvunk hát, a mennyi bólénk fér, — mondották megnyugodva a derék választók és folyt botokon át a dorbézolás.
A választás vódőjo főkép azzal védto a megválasztott képvisolő ügyét, hogy az egyes oaotok nincsenek precíze megjelölve a petícióban, do azlán órdombon is foglalkozott a vádakkal.
ligy órakor Vavrik Béla tanácselnök kihirdotto a határozatot, a moly a bizonyítást elrendeli hét pontra Tonat-kozólag-.
Ezek a pontok a kővotkozők |
1. Bnlln Antal állítólag 15 frt.-ot kapott magától Forgách gróftól, mort reája szavazott.
2. Stibló István 16 irtot kapott etotós és itatás céljábóL
3. A duBki választók vonaton Jöttek, hogy szavazzanak. Forgách gról mégis fuvardíjakat adott nekik.
4., Szcptornbcr 29 a képviseld Verbón tartózkodott ós lakomát rendezett, hogy rája szavazzanak,
ö., Talpos Józsefnek pénzt adott etetésre ós itatásra.
0., Szoptembor 17-éa maga to részt vott ogy lakomán, a hol etettek és itatlak.
7. SUbló tanítónak a házában For-
gách fTóí" megjelentés adott pinzthog^ \'igyíUiiik n^ ö választói.
A vizsgálattal meghízták a budapoíti Ítélő tábla egyik lirájfti. \'\' . • \'
A burok sz^ds^roa*
(A maghiuaull báketArgyaláa.)
, London, február 5.
A locdord lapok ofyotirtfir.ok
abban, hogy a ufauiletfáldi jegyzék kezdettől fogva ballépés volt és más választ lehetetlen volt rá adni. A »Mornlngnosl-azt mondja, hogy Anglia annektálta a két köztársaságot tehát érthetődén volna a béke.kölés.
A lap megjegyzi: Mindnyájan nagyon fól tudjuk méltányolni azokat n körülményeket a melyeken a németalföldiek rokonszenyo alapszik.
„Standard" azt mondja: A hált válaszjegyzék kiemelkedő mozzanata: minden közvelitérnek, bárhonnan jön is, világos és örélycs visszautasítása. A „Daiiy News" azt irja, hon\' Latultdovmo válaszának stílusa ós hangja kifogtislalnu, do azért mégis sdjnAfto, hogy teljsson visszautasitja Németalíoid ajánlatait. Va-lamílugyan erodményozotl ez a barátságos csatncescro és a némoulföldi kouaányt rondkivűh elismerés illeli meg annak megindításáért, de most arra volna szűkség, hogv az angol kormány kötelező nyilatkoznlol tegyeu n hatalom aaon birtokösairo uó«\'e, a kikkíd táxyyaiiulia lépni hajlandó. A JD»iiy Öhroníolo mondja, ho(»v mintLk képtTdon vollát belássuk. A »Daily Telo«nipha azt mondja, hogy Landsdowne vátoazuvolt nz ogy ellen lehetséges válasz.
Köln, fthr. C.
Az európai bur delcgáeiónak egyik tagja meglátogatta Krűgert, a kl azt mondta neki, hogy a burok Jiolyzcfo a hareztéreu kedvező, Krüger ezután azt mondta neki, hegy az igaz ügy győzni fog és az a moercudithcteücn meggyőződése, hogy a iiAhoru a hurok győzelmével fog vúga^dai.
London, febr. 5.
A Thnos az angol kormány Válaszjogj--zékéről azt irja, hogy ez az irat becsületére és díszére váiik azoknak, a kik a brit birodalom ólén állanak. Ugyanez a lap nagyon onoegikus hangqn elítéli a nómotalíöldi kormány akoióját.
TÁVIRATOK.
Határozat képtelen«
Béos, febr. 5. A képvisolőháü" mára összehívott illetékügyi bizollsá^a határo-zatképtelon volt. A költségvetési bizottság a középiskolák tételénél folytatta á közoktatásügyi költségvetés tárgyalását
Mlasz Sztone rabtól.
Szóda, febr. 6. A föDiltatalos ÖTilgá ria abban a körülméaybon, ho^y missz Ellen Szlono kiszabadítására kiküldőit amerikai megbízottak Novrokopba és Drámába, tehát Macedónia déli részébo mon-tek a táigyalások folyatása védett blzo-\' nyitókat látja annhk, bog a rnblókr Jförök-orszúgoan vannak és nom Bulgáriában.\' A nevezett lap azt hiszi, hogy a késedelmet S/.tono kisasszony kiszirbnditásá-bnn Törökország olwzta, me»t műn on-godto mog, hogy a váUsógdijftJ töxőjk területen adják át.
A horvát országos gyQlés.
Zágráb, febr. fi. A* országos gyűlés mai üléso tizenegy órakor nviít meg. A szabadságvesztés büntetésének pénzbüntetéssé való átváltoztatásáról szóló tör» vényjavaslat fulylalólugus uUgyalásasorán Sumanovios (ucmaotpáv\'.i) joghölcsélotí szem pontból világítja meg a kérdést Tuskan megint autisémita r/.ü megjegyzéseket tosz ós kiabálva fordul Frank oÜon. A Ház nevet rajta, különösen a mikor néhányszor azt kiáltja: Azt a zsidó nem érti, hogv a népet meg koll védeni a lumpok ellen I Az a kérdés, hogy a vétségek ós büntettek eddigi megkülönböztetése jogosult-e, nom lartatik a tárgyalás alatt lévő kérdés keretébe. A modem büntető törvény ismeri a pénzbüntetést, igy például Svájcban. Ila Frank dr. ellenzi a javaslatot nem teknikni okokból, hanem izgatás céljából tesjy. Elfogadásra aiáuliu a lavaslatoU
»«Il ftll tl glfl im
iSummmm
KW 1
Fiume, febr, 5. (Saj; tud.) torag KutzeabaahSándf-. * hjrcz rporliró is virsenyUtállólulaJdonos, a ki Mr. Now-markvt álnéven futtatóit Abbaziában ntazva hirtelen meghalt Szívszélhűdés Öltő meg. Halála mindenfelé részvétel kelt.
SSM
Elpusztult tűzoltók,
Budapest, febr. 6.
Ma két hete olnusztitotta a tűz a Con-cordia-malxnot; akkor — mint megírtuk — két tűzoltó is elpusztult és a szerencsétlenül jártok holttostét megtalálni mindeddig nem tudták. ^
A telep még ma is füstölög, még láugok is csapnak elő és sok munkáskéz napok ; óta takarítja cl a romokat, hogy a ké| hősi halált szeuvedett tűzoltó tetemét fölszinro hozzák. A romok alól ma elókertllt egy torzs, rajta a tűzoltói kabát foszlányaival s az egyik tűzoltó épen maradt testrésze. A szomorú fölfedezés ruélvtn meghatotta a jelen Voltakat ,
A munkások, a kikre egy városi tűzoltó s egy rendór ügyel, lebontották hcdAléssol fanyogolö falakat a ma reggel a második tűzfal irányában dolgoztak. A harmadik ablak közelében eitávolitot ták u darabokra törött gépalkatrészeket. Nyolc óta íaló llaresa Jánoá napszámos hnngonan folkiAkott:
Csatot találtam, emberok I A tüsol-t uú lehetett I
Az emberok abbahagyták a takaritást. Telefonon jele ütést toltok a központi tüzüreógaek és a főkapitányságnak Néhány perccel később mindenünnen előrohanlak a bérkocsik, a melyek a hatóság embereit hozták. Megjelent UazaHnszky scndörurvos, Jakab fogalmazó, Janiosez tüzfclűgyelő és Hlaschnek socédtíszt. Igen sok tűzoltó is jött ki a hír hallaléra, hogy őnszcmflikel láthassák sze-rewsétlen bajtársaik tetemét
A bizottság utasítására a munkások évatosan ástak, kerostok tofáhh. Csakhamar olőkerült egy sisak, a címer, a jelzőlánc és egy bőrdarabka a tűzoltó-év közepéről. A munkások o kezükkel kotorták a füstölgő pernyét, a péppé Igott listtlmaradrányokat s ismét előkerült egy gomb, majd egy darabka embercsont.
Mindenki visszafojtotta a lélegzőiét. Nagv feszültséggel várták n bekövetkezendőket Most az egyik munkás egy borzalmasan összeégett koponyát emel ki, mellette találnak egy kezet s egy lábszárat A hus foszlányokban lóg a kormos csontokon » amint hozzáér a munkások kezo, loválik a csontról. Pár lépéssel arébb emberi törzs fekszik hanyatt dőlve, összerongyolódotl, itt-ott ki égett tűzoltói blúz van rajta.
A k^rülállókon nagy mogindultsig jresz erőt Peresekig nem történik semmi, Haugtalauul, szótlanul állanak a ször nyű látvány előtt, a mikor egyszerre a távolból jajgató női kiáltás hallatszik :
— Az uramat akarom látni, eresszenek hozzá I
— Látni akarom az uramat, szegény jó uramat l C
Szmilkó tűzoltó özvegye a nő,* a ki mindennap reggol eljött az apjával éa egyre les te, várta, hogy mikor találják inog az urát A hatósági emberek azonban ma reggel, n mikor már sejtették, hogy megtalálják a holttesteket, az asz-ttonvt eltávolították a kutatás helvéről
A\'rendörök intézkedésén» gyalult faládát hoztak. Abba óvatosan beletették a törzset, a kopouyát, a melyben épen maradtak a fogak, a csontrészekot b a többi ott talált dolgot, rátették a födelét beszögezték, lepecsételték és azt
k^Jühtóiag Szmilko tűzoltó holtteste.*:
IS közben előállott egy szomorú, feketére festett kocsi. Arra ráemelték a tetemet magába zár<> ládát s a kocsi mérsékelt aobeséggel kbajlott az ülői-uü bonctani intézetbe. Ideiglenesen itt Mk a holttestet. \' , ,
Hogy kinek a holttestét találták moff, azt cgyelőro bizonvossá; gal nem állapl-tottákTmeg. Dala \'József tűzoltó, abból.

^..^.iyWWlUMMI............
«őuy « (MBA nrtöett egy tzoport^fröN
csőt Iehek, azt következteti» begy a tetem Szndlkó holttedte. fimilkó volt ugyanisaz,
a ki Molnár ós Cldavacska tűzoltóval valamint a szintén odaveszett Uerceagel ckönek támadta meg a tüseL Molnár rosszul lett, do előzőleg a kulcsot Szmil-kónak átadta. Nem leheteüen, hogy Dnláaak igaza van, Csákányát, a melyről biztoson fölismerhették volna, még nom taláhák meg. A morgucban legközelebb összeülő hatósági bizottság közelebbről veszi vizsgálat alá a tetemet s lehet, hogy egyéb ismertolő jeleket fedezhetnek föl rajta.
Szrnilkóné egyébként a rendőrséget mephérte az iróut, hogy a bíróságnál indítsa mog a holttá nyilvánítási eljárást.
Franzos a kabátok réme.
Budapest fehr. C. A midt december íoly^aiáu Sf7 vsue-delmos kabáttolv&j larázdálkodását érezték a főváros kávéházaiban. Mikor már alig volt hely, di honnan el ne tűntek volna a legjobb télikabátok, ez ügves tolvajt mápis letartóztatta a rendőrség Franzos Ottó bével ksreekstlé-segéd sz»-üilyébon.
Franzos urasan élt a Pannonia-szállo-dában, aliol álnéven: Haus Weilw lip-ositi kereskedőként lakott.
A vakmofő ember iouásait a szálloda kávéházában is üsto. Kendvseu kis La-báibau ment lo a kávéházba s uiort uU lakou, Lel mm tűin »leiale a dolog. lé-ééiib, a mikor egy uspun délelőtt tútőJ délután ő óráig Ült ott, gyanúba volté a főpincér.
— fez alighanem valami Kocskemóthy-fále sikkasztó, mondotta A töhbi pincérnek
Harmadnapra az Ián rajtaérték Fsonzos-Weiilert ogy kabátlopáson s kisült, hogy ugyanezt megcselekedte már az Ahhazia-, Klotild-, Belvárosi. Szecesszió ős Wagaer-kávébázbau Is. \' Hat lopás vádja alatt áU ma a gonosz ember a törvényszék ogvik itálőtumtosa elölt, a melyben dr. Bakonyi Kálmán bíró elnökölt
A vádlott, a kit a börtönből vezoltek elő, a terhére rótt lopások közül csak négyöt ismert bo, a többire nézve tagadott
A törvényszék, dr. Polgár Viktor ki rályi alügyész vádiudilványa ytán, Franzos Oltót nvolo havi böxiönnel sújtotta s egyúttal, \'mivel külföldi, örőkro kitiltották az országból__
""budapesti hírek.
I — Kirabolt szatóosbolt Ujpos-ten az ójjol Krum (lyula szatócs űzlolét feltörték és onnan 04C korona értékű pénzt, árut ós egyéb értéktárgyat loptak el az eddig ösmoreüen betörök. A rendőrség nyomozza őket.
— összeesett. WiU Viktória- ese-lédloány ma reggel az Erzsébet körúton a huazonogy számú ház előtt hírtelen összeesett A mentők beszálli-tolták a ltókus-kórházba, de ezalatt a leány eszméletre nem tért.
— A vigyázatlanság áldozata. Újpesten az oste Virágh Károly ben tcs 1G éves Irma navü leánya haját sütögetto, miközbon a hajsütéshez szűk sóges spiritusz!ámpa fölrobbaut és a leány ruhája tüzet fogott Szerencsére közeibon volt apia, aki hamar ágyneműi dobott uz égő leányra, aki mágis súlyos égési sebeket szenvedett az arcáu és kezein.
— Bladalom a gyorsvonaton.
A nyugoli pályaudvar főnöksége az oslo "jel öntötte, hogy a 0 óta Bő perckor érkoző zsohiai gyorsvonaton egy nő tüdővérzést kapott ós éleivessélyes állapotban van. A mentők a nőt a líykus-kórházba száüitották. Az illető I^cz Kárdlvnó 56 éves magánzónő.
— A része« nyomdász. Az Arok-és KoroMt-utcák sarkán Holefidevics János 28 éves nyomdász kissé ittas állapotban elcsúszott és jobb lába bokáját tőrto kl A mentők a & sebészed klinikára szállították
— A hideg. Ma éjjel 2 ónt után az időjárás hirtelen mecváltozolt éa hidegebbre fordult, ugv, hogy reggel annyi lucskos uap uláu kellemes lagy lopto
I
meg mz emlrtreJwi Ha az !<WMs fjjy eltert egy darabig, ma W. >p végT« mégis f-sek megnyit|4k a jégpályákat A meteorologiai jeleatösek sserint ae ország legtöbb részén hidegebbre fordult az idő.
— A kl tmket nyal. Masstó Józwfné, kórházi szolga nojo az éjjel varrás közben a Gyöngytyuk-utca 32. szám alatt levő lakásán lenvolt egy tűt, a mely torkában akadt mog. Férje hamar elszaladt a kórházba, ahonnan ogy orvos mindjárt segitflégro siotett és kivette torkából a tűt. A szegény arszony, a ki áldott állapotban van, most luilálos betegen fekszik a kiállóit izgalmak után.
-- Aa utea gyermeke. Vargha Krisztina 2ö éves vnrróuő ma reggel 8 órakor a Barojj-utoa 72. Bzámu ház eJőtt egészr séges fiúgyermeknek adott életet. Az anyának a mentők nvujtotlák az első segélyt. okik a gyermekkel együtt beszállították a Bolcus-kór-házba.\'
oxac»»————m— II i iii;,i„.
1iirek mindenfelől.
— Kizrokarült gyermekgyilkos,
Fóthról íiják lapunknak, hogy a csendőrség letartóztatta Csánki Lajosnót, a ki újszülött gyermekét a kútba dobta és igy megölte. Az asszony először panaszt enislt, hogy gyermekét ellopták, do aztán u vizsoálat sóién kiderült, hogy bizony ő a kútba dobta a esocwmőt, a hol azt már mogis tckUlák. A gyilkost átfogják adni a pestvidéki törrény&zéknok
-m A Utfttl Pu lkon várói írják, hogy olt a napokban temették el Virágh Pál Kuzdaerubert. Az orvosi vizsgálat tnegálla^utotla, hogy a jómódú, de mód-felatt ítlevény embor a rendetlen táplálkozásnak lett áldoiata. Hónapokon át uera evett egyebet száraz kenyérnél, pedig több mint XöOOO korona vagyon maradt utána.
— Mikor a fodráoz ezorelmos.
Komárumbéi írják noküuk; Lingel Károly borbélylegény szerelmes volt pgy társának növvrébe, a ki azonban nem aktu-t róla semmit som tudni. Lingel azért az este forgópisztolylyal mellbe lőtto magát Most haldoklik

1902. febr, 0.
raliíővezér lesz belőledt hogy heted-hét országon Utmegro és bámulva emlegetik a ncvodet
Azután kézen fogta a fiút és elvozollo.
A rablóbanda szolgálatiban.
Dasics Jóvó átvitte o fiút magával Szerbiába.
Otthon ez az embor nem volt az, aki idegenben.
Sortésekkel kereskedőit vagyonos om-ber ,/hirében állott éa szép háza volt B\' lgrádban.
Annyira tisztelték polgártáras!, hogy még u ?árosi képvisclöiestülotbe ia be* választott\'ik.
De ki is gondolhatta a jó módban élő kereskedőről, hogy mikor üzleti uton van, egész más fajta üzletágat üz, mint a milyen a sertésköre. Vödés.
Még a felosége set: ismerto a sOtét titkot
És mint minden gonosztevő, ö ís olkövotto azt a nagy hibát, mdynek következtében pórul kelleu járníp.
Az Ö hibája az volt, hc^y -magái íz votto azt a fiút
Nemcsak magához, hanem hál votto és inasgyereknek alkalmasa.
A fiúnak pedig ogyszerro olyan dolga lett, mint eddig még soha.
Folyt, köv.
aa
G«»k tfftxtr piókftk4Mo
HiiiLcl^t ni»3 « c»\'X)AII\\-UUii, T.ilódl ancol fzúpilí wwf Urorkft i»Ut é» iiKg fogiuk ii)» py&xidnl, Uo-ty ften ctoduier »joh-nul ftvolit «aopldt mit-foltot. nitndfutiSfl UmUÍ-Un^-ot ar nrc\'iól i* t Uir-Uík (rftevútü UdtUtot, tU-i.J«itv>t V.Moíűnir. Art i Leróna. Valódi angol tigorka-•zappaa 1 Ver. 3 darab t kfr. ,.»Jtr 1 L»jr. £0 4» 3 kor. Vaj ¿dl angol ml vbiMM* VapluiM cJAkla BtUita Kom41 rr^f 1/uAhi*. Touuvir, a hova utndon poaUű/eodsUi UlUioad4, lludneoaUu kapható TOrflk-íólo rvurr-MwU^rlbau. Klrily-utca 12. U AudrÓMT-ut 66.

■é^m

................. ........... III »miiiainiiii
REGÉNY. ;, Az ördög cimborája.
Regény. Irtai & —• Do tudod*o öcsém, hogy ez teszo-delmes pálya, ha megfognak vagy lelőnek, mint a voszett kutyát vagy fölakasztanak?
Tudom-
— És mégis- ftblóTBzép szeretnél lenni?
— Mégis. Do azt ie tudod, hogy az ember
egyszerre nom lehet vezér, előbb ta* noncnak kell lenni, aztán segédnek annak, aki mester akar lenni 7 Azt is tudom., A rablóvezérnek tetszett a látszólag eleven eszű ós vállalkozó szellemű gyerek hirtelen az is felrfllaiit agyában, hogy ennek a fiúnak kémsaolgálatokra nagy hasznát veheti
Jól van gyerek velem jősz, sserzek néked bandát ée ha jól viseled magad, les; eszed és bátorságod, akkor olyan
KÖZGAZDASÁG.
•w-^rí
Budapesti gabonatőzsde.
V»vftk«<lv ii ktftAtat hlAnyihan m* »Ug volt for-e»tom. A (on;a!oiuba knliit iiíliiay I00Ű m, m. Uu* vAlUxiatlan Arak mellett ídt cl.
KitztaiiilM.
Magyar bura Apr.-ra Í.G2—0.00, Bea ápr,-n 8-04—S.OJ, Zab Apr.-ra T.60-7.«, T«ageri 6.U. 1
OndapoiU érUMnti*.
EWtótadén kótUtctti OntrAk blt«trí«sv. STS.SO. Magyar blUlréuripr 699.00 JúUle% bank <78.— lUmamarányi 466. Outrik iUamr. 676.60 Ka gyar hiteW-arríny 700.60. Magyar 4 tzit*Uko«anM.f JAradúk 110.60 KoronajJndik U7X7. UazAmltoMbfiik 4ÍO.— JtU. bank 470. KJuiainurinyi 4SS. Omti. uiagyar áUasarakut rí«vény 670.80 Déli raaut 74.—. Ncmat bírod, mirka 117.21. Vülamoa Tant S1SUEO. BudapMU UxuU vuat 644.75 . \'
Mm, tob lui», roo—
febr. a OwtrAk Mlctr. CMda
bitalr, itO.— OutrAk-&> agyar AUuzrrasnU íéwnriny 076Si. 4 miialóko. magyar axanyJAradók liSJaj Magyar koionajir.dck «7.10. D4U Tarai 70X0. — 20 fraakoi arany 18.06 JktArka bankügy MTJZ. kfAr oaxtrik Kuk >77.10 |
tm •-.rr/ .\' vi — n p pssespw .
Oondoakodjék
saját és gyermekei jövőjéről í
A it egy h óránkban teljesen uj, Frsnia-országban közel 60 év óU kipróbált és
móloz&t szerint leányának uQZQIQaQjfî fiának egy ar. önálló- jnbnf vagy saját sitáehox szükségos lUAOlf uio^ának
M járadékotíX SSíSísS*ÍB „LE CONSERVATEUR"
ilotblttoaiUal HéWímMi—<e
AU VronolAurmsA*b<u» W44. - mmtmiUM állomány 6U«Au»mi4 k«ro»*-I7tuoa«n orvoal virwçAlat. Vő- 4a y/•íirürraDIáik M otmaát mlnimm lÁttitm kM^«t»Ui*>
j¿¡±
C«fl»8ríölfr febreta\'l
\'Unit ci*% t44r» u l.aw.
Polgár Sándor
m, |ti», •xmb. oyast ovvoal mii- és kttUxtféu Büdapast, va kerülőt, Brzsóbot-kSrut 60|P. si&m.
Ajánlja duMa ftlseerett raktárát s*ját gyártmányú
ervMl, ssbéexl is fa«Ugáp«látl társyikiua •Saját Ulálwáajo ul kit. »ubuUlMMU Polgár-ftle
■!>■■ < sérvkötó, >—<t\'
haakötö, pőreaér alUoi junami-harisoy». orthopedie k4«*aUkek mttlábak és ko«*k aib. Valódi fraoozia kö\'anlegoMégek (öatsaa \'féri iriMrilt F. Bvfluarand fii« páriái gyárából
k*WM drftav**k lnav*a és bérmenfpc

) UAt*MímwjahmÁiíi>m£Vi Magyar szabadalom 19.8tí7. az.
IBIS
szabadalmazott byglal pormentesltő asar
(szárai por alakban)
Használható porképződés nélkül mindennemű padlék alapos tisztítására lakások, Irodák, flxletek, raktárok, leaolák. laktanyák, kórházak, folyosók, léposőházak, zenetermek, kávéházak, vendéglők, slb. szóval mindama nagyobb forgalmú hely »égek tisztítására és söprésére, hol kygianikoa szempontból az eréuségnok annyira ártalmas éa hát-rányoe por eltivolitáaa megkívántatik.
Wsgy sirot»sxági főraktár j
zimon István
fiada past, V., Váei-körat 12.
Nagyobb vidéki váró sok részére előnyös feltételek mellett raktárosok kerestetnek. |
Magyarnak Pécs. Németnek Bécs.
Ne küldjük pénzünkot külföldről Logjobh érákat és ékszereket küld
Int órás ás ékszerárügyáros
PÉCSETT.
Ham tatsxfl tárgyakért • pénst visazakQldöra vagy kioaerélsm*
, \', ,, ,l 3 ÉVI JÓTÁULASBAIu t.........
Egy pontos nickel zsebóra
szép kivitelben frt 8 60
F.gv pontos nickel ébresztő óra „ 1 00 Valódi ezOst remontoir-óra pontos járással ~ — — „ 5.—
Valódi eiOst kétfedel. anknr-remont. eröa szerkezetiül, szép kivitelben — — — frt 8J20 Valódi ezüst tula remontoir-aaker kétfci\'e os óra--írt 10.80
14-karatos araaylánoaok csinos szép kivitelben:
20 gramm nehéz \'J5 frt, 26 gramm nehéz 80 frt, 80 gramm nehéz 88 frt, 40 gramm nehéz 47 frt 60 kr. — Minden lAuczhoz aranyba foglalt köves lógók klllön mérve 15—10 gramm súlyban 4 írt t>0 kr.
Mindén tárgy a királyi főpénzverdehivatal által megvizsgálva és bélyegezve. KlteaiUtVtt áUaml is ar*ay4*«sa*kkal. — TSbb un •U»m«ró 1.t*1 birtokomban m
Nagy képes árjegyzék Ingyen és bérmentve küldetik.
BUTOR
Vásárlók Agyslméboa, kl tél és ol-
oson akar vásárolni az Jölön és gyö-aödjön mer remek háló, ebédlé, vuíodi hőrs/.íkek, lámpa, ingó óra valaaiint ka-Wviéle uj és Keveset használt bútorokat, remek előszoba szekrény beszerzéii áron kaphatók használt bútorok becsoréltetnek Hirily-mU** »4. aaituvolí
f4l<üuUnt b-Ujr».
ÍTOflATlM tl^zV^t
fos <1 an. „mi 1—1 kursllt«! iü/l>«p,
míjtU (u*I>u|. ir» 70-70 SUir. Honi rylrt mAny. KVphaU» mlnd.nait, valamint tlUiMco b»-kaldOU 8 kor. ArUka raodoÍAaaAl binawtr* «8TO-KATUS fjtmX Zamborban.
vifághirO eifurti , kerti magvak
kitünö gazdasági | magvak
10,-jutiny osabban kaphatók:
PiADWANER J. L.
ezelőtt
RADWANER és RÚHA1
magkercskedósében
\' Bpest, V., Nádor-u. 8,
Arjagyíík klvAnatr* Ingj*» 4« bíimon\'.Y*.
Bne n*" ** ■»*«\'• ^»f«\'
kfcuUuMit klUlnS rtadeUlaliaU kSlfartaoa
aJAulhaU.
Titkos betegségeket,
mifúmléit, b6lT»«b»Jok»t, a«ba-
huncaiMrAat, ma«i>mléit, bólyagbajokat, Minid. mphiiu t»l«j»cg«k»l ia uUbali.it, » feifl-ci¿ »Wtaoiűl4a4% u ta.\'arUtte k4vetka*Hiény»it, a&k MUrMyAaAt 4a bit miit mit D&l btUg*^ tel, birkmuwku, ferio«- è» W»jb*Jok»t ; tkii
i, bár miit nia D&l b>Ut*^-, («rinci- <« IdojbAjok»» ; tkis l*i\'iU Unailló és * lo<UiU>t»bb. tfverti», ál*,»-Ml 4« Mk«re**B rr*í7"J»
Dr. Gziüczár J.
orvoBlntl»r
Lakik : Budapest, VII. Kerepesl-nt
\\ la. mm X. em,
I RnM : 4. 10 «HUI 4 4fil| 4* wW W
IKQJón rkróUrmek, kOUa b* 4s kjjinit. Uvtltkn utónál rilJLUol. HfOffiicnóI joniloikcdik. |
I kézpénzért ragy rószletű zetésre legolcsóbban
BUDAPEST,
József-körut 26.
Képes árjegyzék tagyw és lénsestve.
Alapíttatott 1880.
Edelmann Mór«
IVIicikolox
6rá»- és ékszerész ——
|ve<s. éa elad mtQdrQntmfl «nny-• atí.t, cs.birákat fali órákat éa Qihmmmftár^ymWmt. davIUltk ék^Ter^
Ír* óráknál jntá\'.yoa áron jotálás mellett easkösAliumek. — Pontos ki-a-zel^áU-.
—— ---— m.......
8xtmtalaa k»n4n«t Int ét ériiM jT»koít»l (oJ)Ua hm »7 «> 6U (onllU rru«l«04 lalifLI lefjobiwa ajutlluljiàk.
Rendel Alntéxat
Budapest VL, Anërâssy at 24. sül
M tpu* atlUlt
Dr. GABAY ANTAL
V. M. é* ki, Mftilr tierna
a Mai éa MrbaJ»k luttftm rf4-
IT" bixtoa aUerr«l, noiwu alapoaaa ounaca-oaiuB 1er U- aa o44 n«ai bol«r*«(akat b«fTf-*^" (olraat, («kélrakat, u 4afert4joa utabnjalt. bula-kart «i minrf\'nnrma Wrbolftjiéjcl, cLrran¡tlt farSvít, (tuloknál 4a tdlnobbokn»! errvint ki-lAui aradmonroyal ki próba* aivdai«/a aaarUt. — OY««TwaTak*il («odaak^Ta Imi. llaodaUa: p.aU 10—* lt 4a aaU 7—S-lf. vá>aSZ*l. n-Tif.-i. ..
fysgyszsr^kril goadoekallk
Lsv elekre
—Segítség—
et nynj t minden
tüdő és mell-bajban
a kiválóan kipróbált\' és orvosok által ajánlott Speoldpum Hudovsoyn pllula-alakban és pedig: asztma, kdhögrés; mail-hurut kezdődő tÜ-üevóGz, tüdöhurnt, ezamárhnrut, gveimekoknél és gréjpebaJoknál min* den rosz utóhatás nélkül, a mint
tóbb kórház bizonyít. Ara; 1 próbadobos 1 kor.,1 naffy dobos a korona,
Az ön gyógyszerét, „Bndovsoln" ajánlhatom mint biztos hatású szert köhögés és mellbetekségeknól, engem
ezekből teljesen kigyógyított. (Krdovik) Sooluaayer A.
: - plébános.
Kapható egyedül a feltalálónál:
Hudovszky J.
gyógyszerész Dálja (Szlavónia).
Obsr-Seltersi ásványvíz forrás.
Természetes
Selter-víz
As Ober-SalUrsi Asványforrás vii«
hirnfivaa gyógy vianak van «listnerT»- kü-lönöten a. mull, gége,éa huruton bánt&lmaknál.As tuognkrt erésitién (tc oméBZtési sa<>rvck működését balyre állítja. Kapható minden fiUxer-keveskedétben. Főraktárt
Budapest, VII,, Huszár-utcza 5.
!! URAKAT ÉRDEKEL ! I
hogy a legfinomabb franczla és angol gumml különlegességeket feltétlenül biztos óvszert Kredoti párizsi csomagolásban tuczatja: 1 frlói ö írtig Ralhólrajfl loi-Snomabb 1 firUl a firttf.
IIATSCHEKlÉflOR-p«^\'»«
BUDAPEST,
XV^ Xiroly-kSrat u. am. *. lah.t váair*UI.
Sok újdonságok!
Stiuupf Károly
• 11 ■ kooalgyára .. m—;
Budapest, Liliom-utczi 8.

: Uaktir : :
Koreposl-ut 10. (sarekbácj Btjirat a nobiny-ntoxábít
AJlntl» du«*« r«t«í»«tt r»ktir4* »IndM fal-
lr*ü \\(«i kooalkból, ajá.rla ¡ JuUunyo» krp.iLon. A rfirtinánf U lalníaV. Aa ul-I»rd<áíi4rt k<iN<k«dik a Ci»; rr|l Ji ktr-nare. JaritÁsuk alc«6n auk4lAIU\'B->k, Iuki-Mit k\'vaik btcawilUlnrk 4a kocáik WU-
- Uxailua alíajadUe^Ot r.-r-rr-rx:

Újdonság! TJjdonsáffl
Borotváló por!
A borotva feleslegesII
K MnsrtaUn (« u arrrra taljaian 4rUl«aUMi borotv&lóporral bárki ti 6 perci alatt simar*
mo/borotrAlliali» magát mtndrn a!3z«Ui Uoutlt ní\'lkoi ia a nclkol, hogy borotvAt hRSw4Jna. A l«S«rrsierabb k»t<iUi. I\'iókaciunuit (üxatefi borotvalinhoil helyben ís vldíkrn 1 korona. k4t-aieri liorotv.tlAr.hr« oaakla liolyban »4 nllAr. Na(T doboz (1 kiló) A korona 60 QlUr haaxnAIaU uUtiliuat, bouAraló caonUukOx 30 au^r. UUa-véltet vnfT un ínzcr atólMí, bekQld4>« m«U*tt baimeatv*. KiiArOia« kaphaU BuiUpoaUa J
LftlohUr ZJpiuAl VI,UaAu->t«ia a. asáar
TO
(I, évfolyam, 38. szám

Kagy-Kanlzsí, 1902. péntek, február l
, Efy széni í ffittr,

Előfizetési ára:
Helyben háshoa hordva egy hóra 00 fillér. A A Vidékre póstal küldéssel egy hóra 1 korona 20 ftllér.
X
Felelős tstrkesstd:
XX-OkVAJ Buao.
Kiadó tulajdonotok: Krauts és Farkas. JJ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Krauu ét Farkat, paplrktrttktdfct
....... ■ "■■\'-\' . .■l..l._:-.\'--lLl.li-U.....-1---IJWCTg^W
Megjelenik naponta Korán reggtl.
Nyomatott a .Nagykaniasal Friss Ujtág* ascrsődésat
nyomdájában.

Panama ToromfáBBiafiii
Tolvajok a pályaudvaron. CsendéSd egjf Ipartestületben,
Hazafiság és vallás.
Magyarország nem sldorádéjk a felekezeti hékelürésnok, ez sajnos, már régen bebizonyított dolog.
A sok egyéb .szétválasztó társadalmi kérdés mellett, minők p, o. a nemzetiségi-, az osztály-, a munkakérdések és az ugyancsak középkori crövol dühöngő kasztszellom mellett a folokozoti kérdés viszi a szerepet és. gyakorolja bomlasztó hatását. Lelketlen izgatók és fanatikus hivők, mint minden felekezetnél találkoznak, állandóan hintik az egyenetlenség konkolyát a nép közé, aholyott, hogy a béke hírnökei lennének és igyekeznének as egyenetlenségnek végot vetni.
Pedig ahoz nem kell sok, csak jó hazafi legyen mindenki, azt kercsso ki a jó hazafi és ki nem az. A hazaszeretet kapcsa fűzze össze az embereket, akkor nem azt fogják nézni, ki milyen módon imádkosik istenéhez, hanem tisztelve mindenkinek felekezeti meggyőződését, mindenkinek hitvallását, csnk nzt fogja ellenségének tartani, ki a hazának rossz fia és mindenki az, aki n polgárok között békétlenséget hirdet, egyenetlenséget terjeszt.
Kétségtelen, hogy a papnak hivatása • vallásosság, az istcnfélés terjesztéso a saját vallása szerint, az is kétségtelen, hogy kötolességo a maga hitelveinek minél több hívet szerezni, do a saját híveit más felokezotbeliek ellen, tehát a magyart a magyar ellen izgatni as olyan bűn, melyért az uj hivek ezreinek szerzésével sem lőhet vezekolni.
Mindezt pedig abból az alkalomból mondjuk el, hogy Erdély rom. kath. püs pöke, mint egy mai reggeli lap irja, tüz-zel vassal térit és kijelentette, hogy tiz év alatt Kolozsvár összes lakosságát a katholikus hitre fogja téríteni.
Miképen akarja ezt mogcselekedn ás milyen módon cselekszi meg, arró az alábbi tudósítáf ad számot.
A püspök pár évvel ezelőtt Kolozs váron létesített és játszótermckkel gaz dogon berendezett egy katholikus iparos tanonc-otthont.
E tanonc-otthonban bármely vallásfelekezethez tartozó fiút szívesen fogadnak ás vendégeink meg, de katholikus hitelvok szerint irányítják és vezetik őket. Most egy legónyegylotet alapított grófMajláth Az erdélyi részekben három templom építését vette tervbe s kilátásba helyezte a kolozsvári kath. iparosoknak, hogy ba teresen megalakítják a kath. legény egylotet, az esetben az építési munká latokkal őket bizza mog.
A legényegylet atkpításo sikerűit, do at iparos Ifjak önképző körének mesterséges feloszlatása árán, sőt a legény
egylet meghívóit is az ipartesület címét viselő nyomatott borítékban kai-dötték szét.
És mert természetszerűleg a reformé? tusok eem nézik tétlenül, mint gyártja a püspök a prozelitákat, a felekezeti háborúskodás elkerülhetetlen és igy támad a magyar a majtvar ellen, «nrtkor pedig oly nagy szflksége van & hazafias összetartásra, együttérzésre. I. n^
Elcgcdctlso péklegénf&S
Budapest, febr. 6.
Megírtuk. ho-v a péklecrénvek kőző" nagy az eléjületlenség, meri n»«n-on so\'r mester nem tart a be a lomtól hi sztrAik alkalmAból tett Ígéreteit. Ma éjjel egv hetes bizottság ülést tartott, a molyen elhatAroztAk. hogy a ranaszukat tz az ipartestületben rendkívüli üWen n mesterek tudomAsára hozzAk hivnla\'o«an és felszólítják őket, hogy tejrvenok oloee» Ígéretüknek. A mesterek maea<arlA«AiiM teszik függővé aztán azt, hogy vajon mepindilRák a sztrájkot vagy sem.
Nagy elkeseredést szült a* n körül-ménv. a minek clégflleMnnek közr.it hím terjedi, hogv a mnnkandők az esetlege« sztrájk esetén külföldről hozatnak legényeket.
Már macában* véve az is. hopv eddi? s a kü"öldrrt| jötl, o\'c«óbh mnnfcaorö-Icct alkalmazta szívesebben több m^ler. nagv elkeseredést 8701». bát még a mesterek oz ujabb szándéka I
f
Panama TorontMan.
A tí. H. mai számában lolepleréoeVei kÖ7ől a Torontá\' vArm<\'gve panamAiA^ól. A leleplezések a legnagyobb és Ickino-eabb szen7áeiót fogjAk kelteni mindenfelé. A bolüevminiszier 41 esedon rendelte el a virsgAlatot és az slAbhí li«\'a szomont képét adin annak a korrupció-nsk, melynek Torontál vármegyo a szín-hclve.
A disres lista, mely a panamáról beszámol, itt következik.
Vizsgálatot rendelt el a belügyminiszter :
1. Mibalovils fldőn Arva\'zékí elnök és
2. Poroszkav Péla tiszti főflgvéíz ellen hivata\'ttk teli"« elhanvagolAsn miatt;
8. Tarnav Fererc a iegvző Arva*»éki előadó jegyző ellen 887 ügy el nem intézéseért ;
4. Semsev Gyula fölevéltáros ellen sx irattár rendellensége miatt;
5. Ügyiratokat elvesztő tisztviselők
ellen;
fl. jarkovéci takarékpénztárba szabálytalanul kiutalt »2 000 korona miatt a szabálvlnlanul eljárt közegek ellen;
7. Zsírosa Mihály főszámvovő ellen mulasztások miatt;
8. ama számvevő közegek ellen, ki a községi számadás és vagyonkezelés ellenőrzését elmu\'asz.iottAk;
9. ama számvevő közegek ellen, kik a kisdedóvó-alnpból 4000 korona kölcsönt kiutaltak; és kik 18 községből számadást 1800 óta nem kóveteli.ek, a közvégok számadásait évek múlva intézik el és kiket az alibunári járási utípénztár vizsgAlaia körül mulasztás terhel;
10. Meuvzer Lipót vármegyei főpénz-
lérns és Grflnfelder Antal főpénztári ellenőr ellen szabálytalanság miatt;
11. Rá«z Jnkab\' gyAmpénztáme és Séndor József gvámpénztári ellenőr ellen «zab.MvtalansAg miatt:
12. Tol vet h lUzvő dr. alibunári járás-orvo* ellen mairAnokirnihamisl\'Asért;
18. Cr«».>rtjfl közsAp birája ellen pontatlan éd(SV"7.eléa miatt;
14. Crepaja Vözség pénstárosa ellen pénz\'Ar« hiány miatt;
15. Ko\'o«* P.ndro dr. oppoxal köz«égi m\'os ellen trabomAsok gyógvkezelésé-ek elbaiiya«»o1**n miatt;
16. Pévn-lljfilu község elöljárósága ellen régi kővetel黫k Itehajtásánsk el* mnlawziAsa miatt ;
17. Dndiis Alnjo* a\'íhiinAri községi jegvző ellen hivatali kép\'elonség folvtén ;
1«. Alibunári kftr.sétri elüljéró\'ág ellen Vöroégi pótadó és haszonhérlethátralék miau ;
lü. Popovlts Kérolv alibunári TT. jeav-ző ellen bflVvacág éa mtda*7tás miatt ;
20. Mokrin knr«ég elflliérósátm ellen pó\'adő és hn«7onbérlíitháiralék miatt;
21. Kovi-P\'őllős, Rrémos. Vév-8r.ent M\'^álv. Szerh-Nenzin a. Torontál-Bzeotány Orlovát^ PolffArlelep.Kcplevipbháta. Pu«7 in-KeteF7tu. TTnvés. fivülvéaz, S7erb-
R-»erl>-Sz(»n»-^\'4rton Vözaécek elüf jérrtoAr\'n el\'^n «7. 1RM. éti r/rószáma dé«ok be nem teries7.tése miatt;
2°. Nartv-Bocfl-erA város ama fl»zf\' ví»p\'ői ellen, n kik aktákat elve.z\'eMeV ;
28, Na(f\\-Perokerek ráró« végrehajtói ellen jofooitlp\'ian dijak szedéséért;
24. N*ffv-K>k:n»\'a rrtro* tanérsának 1n \\p\'< ellen vajr\\,onke7elési rondetlenséjj, IMíVV) koronu előleg és térllménv-bátraléV ntín\'t;
25, Nicv-Kiklnds vAros ama tlsiitvieelől el\'en. a kik aktádat e\'ve«ztellek ;
20. Pooovits ArmAnd nagy-kikíndai jeovrő ellen banvacsA«r m!nlt:
27. Szavils Oerő nr\'aTnlvni fő«7o1ca-biró e\'lon p«éo\'ési enwdelmck körül el-kövo\'e\'t vi;»«7aélé«>ek mintt;
2^. S7ekero<« Zo\'-An nnlalfalvai gabiró ellen u"vnne7/rt:
20. Jr.li\'on«7kv V\'Más pnnesovai föszol-galvró ellen unr\\,ane7ért :
80. KnitAr Jenő nlibunAH fŐs7oli;ahír«\\ ellen ugyanezért és hivatali sikksszlás minit;
81. Kovács fíu«7.táv alihiinAri szotwc hiró ellen cséjilési engedélyek körüli
vi««7.aé és mintt ;
82. BarnjovAo Kornél alibunári járási itti"k el\'en okirathamisi\'á\'ért;
88. Ánvos La:os tóín-eri körjo^yző ellen községi pótadó kivetésénél va\'ó vís«zaélé«o miatt ;
84. Crepátni kÖ7.«Arrl je^-zfl ellen csénlési eneedélyek kiszolgáltatása körüli vi«*7.aélé»:ek ni\'nit;
35. Poi>|>ovit* Gvörgy oppovaí község« jegvrő ellen iunaiia/»irt ;
88. Jnrtov\'ts S7ÍIAH réva-ujfalui községi jejrvző ellen usrvanazért ;
87. Dopiba László mrjkrlni jegyző ellen állások szervezéséi.é! és betöltésénél elkövetett visszaélőkért;
88. Rciiter Oszkár becskeraki rendőrkapitány ellen pénzkezelési szabálytalanság miatt;
80. Wnchlel Leó kiklndal rendőrkapitány ollen cséplési engedélyekért meg nem engedett mértékű díjszedés miatt;
40. Serb kikindai városi tanácsos ollen hanvansánért;
41. Sz^gő kikindai ka\'.tsstcri nyilván-
tartó ellen magánmunkálati díjszabás túllépése minit.
Csak ennvi az egész. Milyen lehet a köt- és társadalmi élet ebben e vármegyében, melyben az ilyen visszaélések mindeddig megtörténhettok!

A hldog.
•r Saját tudósítónktól.
Budapest, febr. 8.
A folvtonos enrhe időjárás után. a téí végre a\'maga igaz mivoltában beköszön: tött; két nap óla R fővárosban hider, fa« gyos időjárás tira\'kod ik. Éjjel 9 foko^ mutatott a hőmérő. Reggel • hideg 2 fokkal emelkedett.
De nemcsak a fővárosban nagy • hideg, vidéki tudósítónk legtöbbje ?s a fagv beköszöntéséről értesít bennünket Ixf Marosvásárhelyről, Debrcc^nből, Aradról, Kolozsvárról, Temesvárról. rt(h yal a vidék legtöbb helyéről jönnek jelentnek, a melyek najy hidegről 4rta-sitenek.
A Tiszán a* éjjel sok helyütt vékony jégréteg képződött, persze csak ottan\' a hol a viz folvás« lassú.
A Balaton vidékéről ia hideg időjárást jolenfenek ma reggel. Ugyancsak hideg időjrls uralkodik —
mint bécsi tudósítónk jelenti — egé«< nyujrot Európáhan. 8ok helyütt ismét nsgv havazás állott be.
Szóval tél apó — b*r naivon ét* késve — mé^ls csak beköszöntött é* nem lehetetlen, hogy már holnap Budapest összes jégpályát megnyílnak, a korcsolyázók nagy örömére.
szo\'.-
íz élalunt téor8nö2!e!a.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, febr. i,
Ml Irttink előszőr trról a csa\'Arli drAmíl-ról. a moly te^nno délután történt a íővá. rosban, a I.iliom-utca 11. szám alatt, ahol Malisch Károly és neje közős elhatArorá* b«M maióluyot ittak, hogy ktvéceirék ma-púkat. A rendőr*** ma as életuntak vég. ¡rendelőiét megtalálta. Ebben a kflvrtkoxő Ali sxéról-txóra, egy t koronás bélyugen átirva,
„Az slmAriumhan elhelyezett Maltscb Borbála nevére szóló fMO korona fl-.sr«« bői 200, azax kétszáz kprona Malich Mihályt illeti és a többi fennmaradó Otsxeg pedig at Öreg Hermano Károlyt illeti, valamint az almáriumban elhelyezett 3 drb. gyürü 9 korona készpénx mind az Orog Hermáim Károlyt illeti.
Ellenben a bőröndben talált 8 drb gyfirá és 14 korona készpénz, valuinint az o*«z«tt ingóságok ét ruhancmQek Malisch Mihályt illetik. Közös elhatározásból a h* Iáiba A házbér májusig kükaUfc"

■m
ORSZÁGGYŰLÉS.
KépTtaelőhá*.
Appoayi elnök ma ía a rendelnél
korában nyitotta mos a* ülést.
A költségvetési viU nsi első szónoka
* Babár^lindró volt, a ki uj tagja a Uáz-pak. Mint volt biró főleg igazságügyi kér-déeekkel kivin foglalkozni. A bírói testület az állami organizációban a legnehezebb fuukciót végzi és az állam összes alkal-uMuottai közül a bírótól követeli meg a legmagasabb kvalíllkációL Wiudcnnok dacára a búéi kar kincs inégfclelöon fizetve. Óhajtaná, hogy az albirái cim megszüntet-toísók éí a mostani albirák bírói címmel a hatodik raugoíztályba Boroztassanak, míg a iárásbirák és törvényszéki bírák H hetedik raagoszlályba helyez íossonek. Szóié ezután a nemiotiségi kérdéssel foglalkozik. Nézete szerint Európában n nem-letlaógek sehol sincsenek olyan jó helyzet-L«n, mint náhmk. (Ugy vau 1) A bíróságoknál mindenütt respektálják a nemzetiségek elvét, panaszra a nemzetiségoknok csak e közigazgatásnál lehet okuk, mert itt az (t kör^hneny, hogy a tisztviselők nem értik a nemzetiség«* nyelvét, ieeu nehézzé teszi az érintkezőt a felekkel. Megemlíti, hogy nxidöu Paf»p József román képviselő (i minap axt a hazafias beszédet mondotta, egy román lap l\'app József nevét gyász-keretbe tette, ozrol azt akarván jelezni, hogy rájuk uézvo ez a képviselő meghalt. Ezután a ruténekről siói. A rutéuekct nem lehet nemzetiségnek tekinteni, mert teljo-sen heleolvtultak a magyarságba. Szóló p rutének nyomorát ucm tulajdonítja kizárólag nt ottani zsidóságnak\'
Snsáth Ferenc: Akkor nem ismeri a K\'lvidékct,
Habár Endre: A haj már a zsidók be-vándorlása előtt meg volL mert a birtok-rendezés körül nasy hibák történtek. Majd ráfér a gőrögkathoiikus papok helyzetére ••5 hangsúlyozza a görögkatnolikua papság hwolleágát Kéri a kormányelnököt, hogy y magyar görőgkatholikusok kérelmét kttl-Ozyi képviseletünk utján támogassa. -
Knblk Béla: Nem kénu, követelni keltI ~ ■[
Kabát Endre t Igenis követeljük, hogy a kormányelnök nc engedjen Rómába hámi:? információkat juttatni és hogy külügyi kéjn ¡selctünk győzzo meg a római udvart követelésünk jogosságáról.
Bátkay Ujaié reflektálva az olötte, íii/lo beszédére, csak annyit jegyez meg ho&y a htznflaa görög-katolikusok csak akkor fogiák célúkat elérni talán, ha nam csak lelki szükségnek fogják feltüntetni c magyar títurgío kérdéséi, hanem nomxeti kérdésnek, s ebben az irányban fognak kopogtátiM és követelni »¿mában. A költ-«¿¿vetésről bzvlva, fájdalommal konstatálja ÍOggő éa gyarmati viszonyunkat Ausztriával szembe«. A pénzügyminiszter költségvetését többséggel zárja. Ex hamis, könyvvoxetés, (Derültség jobbr/1.) A mi. nUrter éVrőtévro két-három millióval ke. vetebb et irányoz elő a földadó jüvedol méhen, holott a zárszámadások szerint mindig nem hory fogyna, hanem emelkedik á fOtúMé. (Lukács pénzügyminiszter: Ez a hamis könyvvezetés í) A kincstár üzemében lövő iparvállalatokkal szemben liberális se adókivetés, de a községeket »zorongafják a fogyasztási adókkal és min-deunemü kulturális föladatokkal. Van-e tudomása • pénzügyminiszternek arról, liogy az osztrák-magyar bank felényire száultofta a vidéki pénzintózotek hitelét 1 fcbben á tekintetben is szomorú Magyar» ország pénzügyi helyzete. Bélyeg- és illetékmentességet, tovnbfcá adóelengedést kínok ndott a kormány? Ott van az osztály-sorsjáték ; az ipar- és kereskedelmi bank: Ott van a nagyszebeni földbitelintézoL a Wly zsarolja a magyarságot ; ott a ma rárbank, a mely már évek dtá nem esönt, holott orosz vasutakra és Ide-
gvar agr ád kölcí
Í»n victuiliíokra adolt; ott van a folyam s teugerliajézási társaság a mclvnek nagy
B»1
lenftrhajé*á»i társaság, amelynek n«_. vmbvcuciét adunk, hogy paktáljon a béca\'
társasággal, a mely mindenképp Wnjryar ország kereskedelmi és aan" ellen dolgozik. Ez körülbelül
gazdasági érdeko Ixslül a magyar yóaaügyi politika. A minisztwrok mintegy négyszáz millió alapok és alapítványok fölött rendelkeznek, minden cllcrtörzés nél-kflL wt jó volna immár törvényesen ren deani. 8zá* számra vannak az országban temetkezési és kiházaíitási egyosületcket, a melyeket a belü^yminuzler jóváhagy, mort az álhun hatalmába nem ütköznék, do hogy n nép fillérei nem mennek-e vegxcndöbo azt nem aéxi aonkL A vámtarifa és vám kérdés dókában altéi tart * o gondolattal »jexetBÓ áthatni eeéaz nenuclót, hogy Magyarorruág o kérdésben ui Mohácsnak megy ctébé. Vájjon annyira <Ha)tatiák már o namzotet, hegy elvesztette hitét törvényei szentségben f A hatvanhetediki ki-egywés tahes alkotmáayosságról szól most Ausztriában olyan kormány van, melyet a császári hatalom tart lönu. itt
___li—i-----
Magyarországon pedig van egy alkotzná-
uyos színezetű kormány, a mely azonban nem tudja, hogy magyar nemzeti kérdésben mi les* holnap. Ha Deák Ferenc ma megszólalhatna, azt mondaná: Nem, tisztelt tzbhvég, ez már ucm alkotmányos, ex esy gyalázatos játék, a melyet én nem akartam, (Tetszés és taps a szélsőbal-oldalon). Az országnak nagy többségo az önálló vámtorfilctot dbajtjn, do nem fogja megkapni, mert az osztrák császári hatalom nem akarja. (Ugy van I a szélsőbal-oldalon.) Do vigyázzon a császári udvtu. a végzet inti: mone tekel uíafzín, önálló vámterMotct követol a nemzeti A költségvetést nem fogadja eL (Zajos éljenzés a >aloIdalon). Az elnök tiz percre felfüggeszti az ülést. Szünet után általános ügyelem közt fölszólalt Hódoscy Imre a nemzetiségi kérdésről óhajt beszélni, válaszul ama tót nemzetiségi követelésekre, nmely a Házban a minnp elhangzóit, azon n elmen, ho^y n követelések a nemzetiségi törvényen alapulnak, ■\'oftlalkozik YcszclovizUy követelé«eivol s bel»Í7onyilja, hogy a tót nemzetiségi kép-visolő kövotelésével messze túlmegy a törvény korlátain.
Sebess Dénos szerencsétlennek tartja n kormány politikáiét u magyar nemzet ki-épitóse szempoutjaból A romáu nemzetiségi kérdésről bőszéi, Jancsó Benedek tör-téuelmi munkája alapján s rajzolja azokat a veszedelmeket, amelyek a románság részéről fenyegetik uz egységos magyarnemzetet Helyteleníti a nemzetiségi törvény tartalmát, mely teret ád és réméuyt a román törokvésok érvényesítésére. Erdély-jen a székelység az egyedüli bástya a románságokkal szomboo, do ez a bástya immár át van törve. A román pénxintézetok egymással szövetkezve, a székely föld kisajátítására törekszenek. Az lett volna a lolyes kormányzati politika, amely minden ehető támogatással szerolte volna föl a nemzeti harcot vívó székelységet Do ez egyáltalán nem történt meg. EUenkezŐlog, middenkéu elhanyagolták a székelyuéget, vasúti politikája pedig egyenesen buta, annyira ellenséges; egyetlcu egy nagy székely városnak nem ado|t fő vasúti vonalat (Zajos holyeslés a szélsőbalolda-on.) Romániábau, mely — bár agrikultur állom — önálló vámterülettel stép ipart i^s kereskedőimet szorzott magának, az pari munkás mind székely-inogyor. Ez országban meg nom alkotni uz önálló vám-erflletet: bon. A költségvetést nem fogadja eL (Élénk tetszés a stéllöbalolda-onj
E beszéd után Nessl Pál olóterjesz-totto tegnapról olmaradt interpellációját a kultuszminiszterhez, a német nyolvnek a főváros népiskoláiban való tanítását cárhoztatva és kiküszöbölését sürgetve.
Az interpellációt kiadják a kultuszminiszternek, Ezzel az ülés véget ért.
ö íelséw a miniszterek kíséretében a táncterembe érve cerclet tart. Majd megadja az engedelmet a tánc megkezdésére, A Vigadó Mária Valéria-utca felöli réstél mai estére elzárták a kocsiközlekedés elöl Boda Lajos rondőrkapitány és Naszády Béla rendörfogalmazó, a kiket a fökupilány rendolt ki, nohogy a kocsi közlekedésben zavar legyen.
A rendezőség két nap alatt valóságos tündérkerlló «lakitotta át a Vigadó termeit. A pálmákat és délszaki növényeket József főherceg morgitszigeti kertészele szívességből engedte át a bál tartamára.
A goMinokct, szőnyegeket és drága bútorokat, ame\'yok összesen vagy 100,000 koronát reprezentálnak szintén szívességből kapta a bál rendező-bizottság.
A bizottság poétikus, szép táncrenddel kedveskedett a hölgyeknek. A táncrend szines Rolyem könyvecskéből áll. Mellső lapján vizfestmény van, a melyelöl a jótékonyság Géniuszát ábrázolja, aminl a szűkölködő Merkúrnak átnyújtja a segélyt. A háttérbe? n táncoló párokkal,
A bál anyagilag is, már mint eddig konstatálható fényesen sikerült- A túlfizetések következtében szép summa gvüll összo a nyomorgó kereskedelmi alkalmazottak részére.
1 iffíf, f,..i,r.
tűzoltó-testületek körében, tnergikus, da nagyon veszedelmos eszközzel akarják most e réflita huzódótkérdés mogoldását kierőszakolni. A tílzoltó-estülelek sztrájkra gondolnak.
Nyíltan kifojezi ezt szakla|i|uk, n fővárosban mogjelouő TAzrendcKzoli Felügyelő, a mely jan. 80-án megjelent számában foglalkozik e dologgal.
Ha panaszos szavunkat ezúttal sem hallgatja meg a kormány, irja oz idézett szaklap akkor elnökünk veayo még egyszer kezébe azt a riadó-kürtöl, a melynek szavát, ha embertársaink vagyonának és életének megsemmisítése Forgott kockán, reltenthetetlenül követtünk mindig és adjon joll: a munka megszüntetésére. Ezt a jelt meg fogják hallani az ogész országban, visszhangot fog kelteni mindenütt, hogy minden tüz-olto meghallja. Es bizonyára minden tűzoltó tudni fogja mit jelent ez.
A király a kereskedelmi bálon.
— Saját tudósítónktól, —
Budapest, fobr. 6, Mikor e sorokat olvassa a nyájas olvasó, ő Felséfje a király megjelent a farsangi szozon legkiválóbb mulatságán a kore.sk.-bálon, a melyetugyszólván az egész ország kereskedő világa rendozelt ubból a célból, hogy nólkülözö, állásnélküli kereskedelmi alkalmazottak tél-víz idején n bél jövedelméből segélyhez jussanak, ó felsége e nemescélu mulatság fényét emelendő, megígérte, hogy ollön.
Este 6 órára tűzte ki oljövetelénok Idejét.
Fogadására fénye9 elókéazülotek történtek. A Vigadó ösí^cs termeit, ahol a bált rendezik, valóságos pálma erdővé alakították át. A lépcsőház pálmák és délszaki növények között van. A félemeleti lépcsőházi fülkébon, szemben a feliárattol <3 Felségének bronz mellszobra látható körülvéve valóságos virág kert áhal.
A tánctorem a pálmákon kivül goh-lmekkel, szőnyegekkel van felékesitrc. a molyok önmagukban mogémek 00,000 koronát.
A király síámára fonlartott dl&zhely jiárom nyitott fülkéből áll. A középső fülke, a hová ö felsége vonul kíséretével 36,000 korona értékű.
A királyt Bzéll Kálmán minlsterelnök és Hegedűt Sándor kereskedelmi minis-tor fogadják az elnökség élén.
Ezalatt a lépcsőházban felállított Uz rendező Schreyer Jakab dr. vezetése mellott a táncterombo indul.
Utánuk két lakájuk lépked egy-egy ógö gyertyával a kezükben. A táncteremben ezalatt 200 rendező kordont von, Akoc don elölt 4S nálcás áli »
A burok szabadságharca.
Sallabnry és a béke.
London, február 6.
A Junior Conslitutional-Club tegnap oste lakomát rendezett, a melyen Salis-bury minlsterelnök beszédet mondott. A miniszterelnök azzal kezdte beszédét, hogy hallgatói nem fognak tőlo sok fel világosítást hallani arról az ügyről, t melynek tárgyalásával az utóbbi napok ban tele voltax a lapok hasábjai.
Egyáltalán nom tndjn elképzelni, mit akart tulajdonkénen elérni a németalföldi kormány lejni^óbb tott lépésével. Világos, hogy Angliának a kontinensen tartózkodó ollenségeitől semmifélo fölhatalmazást nem kapott ,
A németalföldi ajánlat közzétételo után mindezok az ellonségek vetélkedtok egymással annak a kijelentésében, hogy ezek ae ojánlatok teljesen kép\'elenek. A miniszterelnök sziveson elismeri a németalföldi kormány barátságos gondolkodását de a britt kormány egyáltalán nincs tisztában vele, hogy mely okból és milyen szándékkal tették ozt a különös lépést. Nem tehet fel egyebet, mint azt, hogy as angol borbarátok bírták rá erre a lépésre.
Anglia most egyáltalán olyan stádiumba julott, hogy sok ilyen ajánlatot tesznek neki. Az egyetlen ok, a miért szóló olyan dolgokról bőszéi, a molyok magtikban vóvo nem nngy fontosságúak, az, hogy ezeket nz ajánlatokat olyan időben telték a mikor többet kell hallgatni az ész szavára, mint a sziv sugallatára. Sok szoretctroméltó, kitűnő emlior talán azt kivánja, hogy Anglia áldozzon fel mindent azért, hogy kontár békét hozzon létre, a mely nom volna tartós. Pedig meg kellene gondolniok, hogy az érzelmek moBt nem jöhetnek tekintetne.
Anglia belkozdctt e(jy munkába, nme-lyot végro kell hajlama. Anglia biztonságot keres és nemcsak szívesen, de örömmel fogadná el a békének minden olyan helyreállítását, a molynól a király jogai elismertetnének s a mely a birodalom biztonságáért közösködnék. Es a biztonság aa egyetlen kárpótlás, a melyre Anglia minden veszteségért és áldozatért tdreksalk, - A m>íiszterelnök megjegyezte ezután, lioay v.<gnak még máa kérdések is, a molyekeV fontolóra kellvenni, ha majd vége lesz a háborúnak. Anglia Írországi pozíciójának megtartása a legvitálisabb kérdés, amely a birodalomra vár. Ha az erre irányuló törekvések valaha meghiúsulnak, a birodalom a legnugyobb voszedelembe iulna, a melyet valaha látott ée ez sokkal fontosabb kérdés, mint a dél-afrikai háború*"
TAV1RATOK.
íHM;
Egy haláloa itélat.
Konstantinápoly fsbr. 6. Dámád Mshmut basát a szultán sógorát in con-tumaciam halálra Ítélték.
Fereno Ferdinánd föhsreso Pétervdrtt.
Vétervár, fobr. 0. A cár Feteno Ferdinánd herceget abban a kiváló megtisztelósben részesíti, hogy a Pe-obnisenszkl testőrezredot zászlóval és zenekarral a pályaudvarra küldi a herceg fogadására. Ez azintózkedós különösen azért nagyon megtisztelő, mert ez az ezred az orosz hadsereg elitjéből valós csak nagy ünnepségeken szokott szolgálatot tonnl. A herceg lakása előtt is a legrégibb orosz-ezredek csapatai fogják az őrszolgálatot teljesítőnk A «ár elrendellé továbbá, hogy a Bug-ozred, a melynek tulajdonosa Ferenc Ferdinánd herceg, deputáclót küldjön Pétervárra a herceg üdvözlésére.
A tűzoltóit sztrájkra készülnek.
Budapest, febr. Ü. A tűzvédelem rendezésének évek ótu **rtó késése valóságos forrongást kelt a
Pofonért
Budapest, febr. G
Az ó-budai választásnak, mely pedig nem volt a logcsendoseob, véres utójátéka volt Októbor 3-án éjjel, tehát a választás után való éjszakán, két, mes-terlcKÓnyokből álló vig kompánia kerüli szemno a Kis-celli-utcán. Mind a két. tárpaság kurjongatott:
— Éljen Vészi Józsefi J
— Éljen Nagy Dezsői - . - .
Jó ideig csak ilyen kiáltásokkal mulatták magukat az ittas legények, do mert egyik tábor sem akart engedni, végre is hajba kaptak. Csinos kis verekedés támadt, a melyben ogyik részről nyolcan, a másik oldalról hatan voltok rószt.
A népesebb tábor egyik tagját, Kürth Gyula vasesztergályost egyszerre csak ugy arculütötték, bog)- elosoU. A ki a hatalmas pofont adta, Forstner Károly gyári munkás volt, azok közül való, a kik a kerület megválasztott képviselőjét, Vészi Józsefet éltették.
A pofozkodó Forstnort a következő pillanatban valaki egy késsel nyakszirten szúrta s a szerencsétlou ember menten összeesett s ott a helyszínen meghalt. Persze nem akadt, a ki elismerte volna hogy a lf&lálos,.flKÜrá8 a kezétől eredt s elszaladtak a legények. Do Kürth Gyu lát letartóztatták, mert a tanuk szerint ő szúrta le Forslnert
A törvényszék Kürtköt a tagadása ellenére is vád alá helyezvén, ma tartották meg ellene a iötárgyalást halált okozott testisértés (blk. 307. §,) cimén.
A tárgyaláson, melyre vagy busz tanút idéztek meg, Agorasztó biro elnökölt: a közvádat dr. Ilőkm Alajos királyi ügyész képviselte, a vádlottnak dr. Okolicsányi Géza volt a vódőie. Kürth ma is tagadott, azt mondva, hogv a pofon után, melyet Ferstnertöl kapott, ha akart is volna szúrni, lohetetlon volt, mort ké3 nem volt nála
I\'lif > , ■ •

i*

Elnök: Múf. szerszám sem volt zsebében ?
Vádlott; Do igen: ogy „sublcr* a ez nem szur.
Klnők: És ezt senttÉnszn&lta ?
Vádlott: A hogy a földről feltápászkodtam, akartam használni, do rám szólt Kalocsnik Györgv, ft ki köztünk volt:
— Csak líagycl, a ki pofonütött, megkapta már a magáét I
Küilh e vallomásával azt a hitet akr.r-ja költeni, hogy Foretnert tulajdonkóp Kalocsnik szúrta agyon.
Kalocsnik György az egósz dolgot valótlannak mondja,, más tanuk viszont azt állítják, hogy bizony KOrthnél volt kés a kórdóses alkalommal. Különösen terholó reá nézve Dinger Adolfnak a vallomása. Elmondja ez a tanú, hogy nz eset után Kürth észnélkfll futott az utcán s vér csurgott a kezéről.
Elnök) Ezt látta?
— Igen. Kalap sem volt a fején. r — ügy futott fedetlon fővel?
— Igen s még én adtam neki egy kalapot.
Mogerősiti a tanúnak ezt az előadását, htfgy a boldogtalan Forslner holtteste mellett csakugyan találtak egygazdátlau kalapot. ,
A tárgyalást folytatják.
¡3
Rablók a vasúti őrházban.
A Mitrovic — Vukovár kőzött lévő vasuü vonal mentén tűgjapelóU véres »oblógyilkosság tőrtént.
A 2l-ik számú vasúti őrház, mely cgyuttol feltételes megállóhely is, volt színhelye a rablógyilkosságnak, í Ebben az őrházban lakott Hozsokár Antal vasúti őr feleségévol és két gyermekével. Tegnapelőtt éjjel, a mikor az úrra baladó vonat elrobogott ,b Hozsokár is aludni tért, nemsokára zörgést hallott az ajtón. Hozsokár revolvert vett magához s azzal kilónett az ajtón, hogy mog-
JlóJíZO, nú történik.
Alig hogy az ajtón kilépett, egyszerre hárman ugrottak rá, torkon ragadták, leteperték éa ott a konyhában addig verték, mig eszméletét vesztette. Felesége a lármára férje segítségére akart menni, do a rablók nzzal a revolverrel, a mit férjétől elvettek, lelőtték.
Rozsokárnak egy 10 éves kis fla ijedtében nz ágy alá nujt s ez volt a szerencséje, mert a rablók nom vették észre és igv életbou maradt, ellenben n hólesőben /okvő két éves kis testvérét a rablók egy baltacsapással agyonütötték
A véres munka után a rablók fölfeszítették a jegykiadó szekrényt a az ott talált pár forintot, valamint a vasúti őr tulajdonát képező 25 forintot, továbbá a íelosóge gyűrűjét és az őr zsebóráját magukhoz vóvo eltávoztak.
Hajnnl felé Rozsokét- magához tért és vegilsógórt rimánkodott. Ekkor előbújt n hi<t fiu is, a ki vizet adott apjának és vérző főiét kimosta.
Reggel 7 óra tájban ért oda néhány utas, a kik a közeledő vonattal ukartak tovább menni. ezek vették azután ápolás alá Rozsokárt, a kit a leg-aeli vonattal bevittek a vukovári kórházba.
A rablókat nyomozza a cscndőr^ég^ de eddig nem sikerült kézrekeriteni ökett
* Tolvajok a pályaudvaron.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, febr. C.
A kőbányai alsó pályaudvaron napok óta kisebb-nagyobb lopások történtek, u melyeknek tetteseit nem tudták kézrekeriteni. A pályaudvaron hol a kocsikról, hol a raktárakból mindenféle értékesebb tárgy tűnt cl, >
Ma éjjel dotoktíveket küldött ki a rendőrség a pályaudvarra, a kik elbújtak a waggonokba és lesték a tolvajokat,a kik még éjszakán át mindig megjelentek.
Dgy éjfél tájban, a mikor a pályaudvaron csend volt és vonatok nem érkeztek semmi irányból,a waggonokban strázsáló detektívek látták, hogy a palánkon, a- mely a pályaudvar mentén húzódik végig két alak mászik át és lassan esur szik előre a waggonok alá.
Szenmcaétlenfcégükre a tolvajok —-mert azok voltak — éppen azt a waggont szemelték ki, a melyen a detektívek elvoltak rejtve.
A detoktivok mögéjük kerültek és óvatosan elhelyezkedvo lesték, hogy mi fojr következni.
— To Józsi — szólt az e^ik tolvaj — itten vannak azok a lörnlők, a Mikre a „vörös\'-nek (tolvaj nyelven orgazda) szükpéj$ van!
Ezzel kezdték a vaprqon nlsó részén a Hardy-lélo tömlőket levagdalni. A tömlők rendkívül drágák ós nagyértéket képviselnek. Miután a tolvajok három tömlőt levágtak, a detoktivok egyszerre rájuk csaptak. Egyikük elfutott, do o detektív utána szaladt és mielőtt még a palánkon át ugorhatott volna, elfogta. A másik látva társa elfogását, helyben maradt.
A két tolvajról aztán kiderüli, hogy régi ösmerősei a rendőrségnek. Az epvik Nagy József püspökladányi születésű 19 éves foglalkozásnólküli csavargó és Miilián László íolsősályi születésű 28 éves foglalkozásnólküli kovúos segéd, mindnkottő már több izbeu bUnletvo volt lopásért.
Csendélet egy Ipaiiesíületa,
Budapest, febr. 0.
Újpesten néhány nnppnl ezelőtt botrányos jelenet játszódott lo nz ipartestületben (Király-utca 3). Az ijjartcelülot egy tagja Szalay István építőmestert a hítelogyesület elnöke Caopreghy Pál\'Bo-rovka Sándor esztergályos mester é« Bajusz asztalos mester közbenjárásával véresre verette. Az esetről kővetkezőkben érlosülünk: Uipes\'.en jelenleg nz állam négy elemi iskolát épittet. A Lőrinc- és Baross-utcák sarkán tervezőit iskola építését nz ipnr-testület kebelében alakult hitelszövetkezet vállalta magára. A kivitellel egyes újpesti iparos csoportokat bizták meg. Mint meghatalmazott vállolkozó a hitelszövot kezet igazgatója Csepreghy Pál asztalos mester szerepelt, a ki az állammal kü tött szerződést alá is irta.
A iskola kömives munkálatait, alvállalatban az idősebb és ifjabb Szalny Ist vin votte át. A csoport minden ln;rjn számára holi bérül 25 korona lett megállapítva, mig az anyagért és a tiszta haszonért járó összeg kifizetése ceak az épület befojezíso után lett megállapítva. Addig is váltó és jótállás ellenében a hitelszövetkezet nyújtotta a kellő pénz összeget.
Már mostan állítólag Csepreghy alvállalkozóval szemben kötelozottséjjeinok nem telt eleget. Mint idősebb Szalay Islvún álhtja, Cseprcghv oz államtól n kőműves munkálatokért\' 70.000 koronát felveit, mig neki és fiának még az 1150 koronát kitévő munkadíjat sem fizette ki.
Szalay orro boperelto Caeprosliyl ez összeg erejéig és a per jelenleg bíróság előtt lekszíK. ».\' \' f &
Csepreghy és Szalay azóta a Icgclkc-sercdcttobo ellenségbe lettek, annvival inkább, mert az utóbbi egy újpesti hetilapban vádakat emelt Csepreghy ellen és uzt hirdette mindenült, liogy Cseprcghv o vádak alól nem tisztázta mé^ magát, v
A mikor Szalay néhány nappal ezelőtt az ipartestület helyiségébe jött, Csepre-ghyvel alaposan össze veszelt. Szalay ellenfelét sulvos vádakkal illette, a mit a megvádolt Csepreghy nem hagyott szó nélkül. A. esetepátéba\' csakhamar belo avatkozott Borovka esztergályos mester is.
Szalayt először a falhoz szorították aztán a földhöz vágták éa alaposan oldöngették. Vértől olberltva vitték az öreg építőmestert a Beák utoában levő lakására. Héderváry dr. közeégi -orvos által kiállított visum re-pertum ezerint Saalaynak a homlokán alapos-ztuodása tan, a bal szamehéja feldagadt és bal szemén daganata van, a mely sérülések tompa eszköztől származnak. Szalay ezenfelül alsó tead fájdalmakról, fülíájásról ós ájulási rolra-mokról panaszkodik az eset óta,
As inzultált építőmester, Boros dr. ügyvéd által panaszt emalt Borovka és Bujuaz ellen.
budapesti hírek.
— A király Budapesten, ő felsége ma egész délelőtt termeiben tartózkodott és állami ügyeket intézett el. Délután sem hagyta oí a palotát, de esto kíséretével meglátogatta a koreskodelmi bált.
-- UJ közigazgatási biró. A hivatalos , lap mai szúrna közli a következő kinevezést* Msjvar miniszterelnökömnek a minier lertónács nevében tett előterjesztésére dr-Szinyei-Morsii József miniszteri tanácsos eimniel felruházott íöldmivelóaügvi minisztériumi osztálytanácsost, az 1891 : XY1I. t.-c, 41. 4. pontjában gyökeroző akadály alóli oayidejn fölmenté* mellett, a közigazgatási bírósághoz Ítélőbíróvá kinevezem. Kelt Bécsben, 1902. évi január hó 30-án.
FERENCZ JÓZSEF, s. k. \'
Széli Kálmán, s. k.
— Címadományozások. A hivatalos
lap mai s/émn egész csomó címzetes apátság és prépostság adományozását közli. Ks pedig kapták : Argalics Márk premontrei rendi kanonok ós jászóvári perjel n Szent Pétéiről novezett nagy-váradhegyi címzetes prépostságot. — llolndouuer Ferenc báttaszóki plébános a Boldogságos Szilz Máriáról nevezett schlangenmundi címzetes prépostságot, Kescrios Ferenc mohácsi esperes-plébános pedig h Boldőgságös Szűr Máriáról nevezett szepesi címzetós apátságot —• Lichifusz, \' károly. (JPltn\' plébános a Boldogságos Szűz Máriáról novezott oroszi, másként ruténi címzetes prénost-ságot. — Blaikovics Ferenc csanáclegy-házmeiryei áldozó pap a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett kertzl, másként keresi címzetes apátságot — Várady Viktor katonai plébános a Szent Andrásról nevezett visegrádi címzetes apátságot.
— «zerelmt dráma TJJpesten.
Véres szerelmi dráma játszódott lo lég nap Újpesten. Rosanck Ferenc 28 évos suhendorfi magánhivatalnok elment u mennyasszouyának József-utca 2. szám alatti lakására. Rövid beszélgetés után bement a másik szobába s alig tette be maga mögött az ajtót, előrántotta revolverét és hasba lÖUe magát. Miro berohantak hozzá, halott volt. Tetemét beszállították az ujposli temető halottas házába. Teltének okát nem tudják^
— Marólúgot Ivott. Najy Eriéi 21) éves caelódleáuy az éjjel a Király-utca 29, szám lüntt levő lakásáu marólúgot ivott Snlyos belső sérüléssel szállították a men tök a Hókor,-kórházba, öngyilkossági kísérletének okát nom tudják.
— Bzoolallsta kongresszus. A magyarországi ezociáldomokrata-párt veze tősége a párt oxidéi kongresszusát március hó 80-ára hivja össze. A kongrehz-szust három napra tervezik, A bő napi rendből kiomeljük, hogy „A küzdelem az általános válnsztóí jogért* és .Állásfoglalás az ország gazdasági politikájához" tárgyában dr. Goldner Adolf refe-íál a kotigrosszusnak, n pártprogrammot Uokánvi Dezső fejti ki, mig a mozgalomról,\' a párt állásáról Woltner Jakab párt-titkár tesz jelentést.
— Lakiofosztogatók. Pálffy G. és Társa Lipöt-köruti üzlotéböl álkulcsos tolvajok hetven koronát érő árut, Böhrn Margit gimnáziumi taiiuló Király-utca •10. szám alatti lakásáról 45 korona értékű kabátot oiloplak.
— Lakásttla. UaUieok Miliály Csáky-utca )\'J. számú lakásában tüz ütött ki, kára 400 korona,
—Eltűntök. E héten a kövotkező eltün-teket jelautstték be: Molnár Lq\'os sárvári születósü 19 éves könyvkötő ssgéd Ncielejt utca 4, Balkó János kropehú szü-letésfl 28 éves szabó Király-utca 88. sz., Javcc Simon gaüciai születésű 48 éves éjjeli őr a Király utca 17. szám alatt levő lakásukról eltűntek. - , \'
kartelljét, a melynek célía az, hory biztosítsa minden egyes vilialatnik s fogyasztó területét és meghatározik, hogy milyen cikket szabad a kartell »tyes tagjainak gyártaniok.
— Egy volt mtnlsater betegsége.
Fiúméból lávirják nektjnk s Taussano-vics volt szerb mínís\'/ti>r,. a w-orb radikálisok cgA-ik vezére, aki a Milán elleni Összeesküvő bon is szerepelt és néhány nap óta itt időzik, a Allodában oly su-.yosan mc; >.olcgodett, hogy kórházba vitték és Belgrádban lövő hozzátartozóit táviratilag értesítették a kalasJróía lehetőségéről. <
=ta
hírek mindenfelől
— X.sJoa TttlSp heroeg Béosben.
Bécsből jelenti egy távirat: Lajos Fülöp orieánsi herceg nejérvel, Mária Dorottya főhercegnővel tegnap Alcsuthról ideérkezett \' .v 4 \\ •
— VaakartelL Bécsből távtrják i A la-
pok jelontéso szerint hét nagy osztrák vaamü meKalakitotta az osztrák va*»iüv<>,k
Az ördög im
Regény, irta: H. Néhány hetot otthon töltsek, tz.itán olindultak .disznókat vásárolni.4-Ez
egyszer nem Majn-arorszíg felé vezetett as utjok, hanem átmentek Bulgáriába.
Vasúton mentek, a határon tpl azonban kocsin folytatták utjókat.
Áthaladtak két bolgár helységen, közönséges piszkos faluhelyeken, ahol Dasics a községházán mindenütt eladé disznók után tudakozódott és vásárolt is néhányat azsal a kikötéssel, hogy az állatok majd ha visszatér a jövő héteu, szállításra kész állapotban legyenek.
A második faluból kiérve, elbocsátotta a kocsist.
Az országát mentén as erdőssélén ugyanis egy másik szekér várakozott reája melynek kocsisa szívélyesen üdvözölto
Már tegnap is vártalak bályám, mondotta a bolgárparaszt aki a bakon ült. Miért késtél?
— Disznókat vettem, azután otthonról sem tudtam olyan gyorsan szabadulni mint akartam. De azért nincsen haj ?
— Nincsen semmi. ■•\'••*
— Te elmehetet, mondotta Dasics az eddigi fuvarosnak éa kifizette. Most máv a komám kocsiján megyünk tovább, Előre fiu, kapaszkodj fel a belső ülésre.
A fiu fogadta a szét, gazdája a bakra telepedet\', u kocsié mellé.
Ez a lovak közé vágott és a& országúton haladt végig as erdőszélen mindaddig, mig a másik kocsi láthatta Őket, akkor azután, mikor már nem láthatta, hirtelen kanyarodással befordult az or-dőbe.
(Folyt kör.)
KÖZGAZDASÁG.
Budapesti gabonatőzsde. \'
Salliri iricTí»» mtUoU 1000 M. n. fcu* l»(«ll fuftslejnk*.
. . > • IUmA<«W«4.
Uttru btuA ipr.-n »as—e^S, BM kft. n,
8.04~e.w, Ztb ipr.-n 1M-7M, Tmfrt IM.
SaiUHtU éctikUmmé*.
Üttetett i OatWk hltütr^MT. 6*0.80 M.rit hiteWirHny TD9.ee MUlot tw&k
luiniunmányi 4»». OizUik ilUmr. «U.W M» KT»t WtelrftiTény 710.60. M»nu 4 uizaMkcx ust>T-•itadék 119.00 KownjáWMlik 97M7. I^xtoitolóbsmk 4UU- Jtix. Unk 4S4. RimABttiteyi 4M. Osrfr. w*rr*r állwktut rtMTÍBy S8Í.S0 Déli VUUt fi.-. Niim.t bírod. toArU 117.2«. VOUa«a tíJM.
OtxkpMtl ktauU mut 6W.7&
Béoml MttUMk a^««, Ííbf, 8. ünkik bltelr. MM, M»rrw hIUlx. 700.— O^U&k-m&iyu üIuotmuU riiJtrény 079.20. 4 uki*MU>t ra»rv»r >19.64.
Mmtm kofoa^Jinidék 97.10. D411 rtml TSvW — « bankó, inay 19.04 UAik« bankjejy 117.Sí. Aat^. owUik h*ak S7S.60
\'■A vásároaarnok áraJL
Aatkl f«r|.iom tjea éUak ro&U ta «i*inicüJ^k án ttm«lko(t«4t Id«t bon« klUj. 1 *.. «attta. uborka lUbi* 160 fii. VUriuűitu el*)« llí,HáMJa 1», roaUlfoi ISO, VM^MeMay* 160 ttJk WK l\'-T alább 8 kU4* viUlníL A rldMxúl (SlMkUU hltol» hadak 140, [.utykalSO, litu ISO Ollir klltj*. CaUk. Jfbja W ÍU. Teavaj SCO, ttiórnj IfO W- kiló>-Fii*, ixinu tojisból is danOMt UwuUk t ken» •vA^t
A
Wnrtk. (ehrulrT.
Msipéniírt itgj résiletfl j setémre legolcsíbban
-111
BUDAPEST, József-ktirat 26.

uh* árje*yí*k trn» ta Umukn,
^sroftAtin s»®®
frtcnVia uKini , Mki I—» I ">»P«P.
Skir. érték» ra~l2éeaélfcéHKatre aST©-
tUTDI rrirntl teái bf tea. \'
** * "^ -SSffi
Mrtta mm 27 te 4U IWJW m»WÍ
R«ad»10latéx*t
Budapest, VL, Asdrássy-it 24. sül
•■•»«•mumí
Dr. GARAY ANTAL
»
«1«
•.«.tok*. NriUy (*eme
M1»M, (ateJtek*. u «aÍMttue itthjtl. kort te ■lalnri«« klikiNyé»i<. «tfT
Uri«r+t, ISőaGá» 4a iétetetekaél
gyé<jysterekrli |uiuk»<k
RÉSZLETFIZETÉSRE.
... . . »_ a_____Xa
Gyomorbetegeknek
sok
®«rr (ttsb aaakaak a «rttaa. Mk
drift (Ord&kb* mtnnek. ken »»»«mk»» kl*H-rrtuik, »ntJlW. borr kitint <-í)juk*t aUmte.
Iá* tmiü^m kt aur
*ré|r**tal m a <!<*« toJAtkúdtetMceka Uki/iUüi, ««7 nrr*o
„Ghinap op t oll,-t
te MraUr Uitca 1« a rvemcr*«)«, a
OMmm»M i4*ü MA lUtt Miteaaa kicfé-rjwte»—n : *trá^yt*UaaA#*t, »Ml
>t, f«JV»f»(
t tr*f tMlbr.MU, I «hm« kartea t lur.
A Mk. ktell HT hUataU. JUJa k dlHaftii, KlohU» A.\'
(TMMwkoUc-
KcrWU kapfcattt
Hogátoy F. Kálmá
oi»»ní|T»"rtJLfik1L. Jf.-JOkir
xikuatek
IVNjNfctw ingyen.
dlisuiKiiiui liNniriw ■■ ■«■ ■ ................. = fijonísl eltfitau
! FOGÜK I
iriij vilkiiMlii. njéi aíúair uiriiL
Hnwalk»» (uactataa) te »KtehtWUtn. Um^ mMruTfifutiiat » írt Ka»iack»kte« fu(*a Hol t M. aaU»aéJéa «41**1 U. K#rkutte r*c»l»»*J a Sri PartaUáa httumu a /»rutt. A/u>Mute 4—• firi. EtCat rtfi cn.ai tf. •te a Art. r«ftW«itM • firi. It«a tette tűnt*
P1T2YLE fogorvos
HüDATEST KMMM 19* félemelet
teteeeek tavtUaa 9 frt ÍW»|. t* hiMkkt I Irt M ter.
„ 12-22 • 14-20
Nickcl remontoirára nyitva 6$
födéllel........«6—8
Ezüst férfi óra nyitva .... 8-10
„ „ A „ kettős fedéllel . Krü s t-tula férfi óra kettős fedéllel 14 karátos arany női éra fádéi nélkül.......flrt 80—26
14 karátos arany női ára fé>
dél (edéilel......fr» 2á—40
Ezüst férfi óra lánca jou-jouval „ 8—6 -"--id 2 soros női óralánc* „ 18—24
1 fy ürü.......10-20
öl „ fi—12
yémánt gyűrű.....„ 12—80
4-10
KOLIISCH J. ékszerész
ltOl, vnjx. liifltrisne U, Vldékra küldés la«
Clavethyl
jMaadtea 4a UrtartjjWteaá» ti*
aftaa J» J*rr a
- Sítóiét tanár féle
MiütlIftMiA. Mlifjl I fisait Ml*
•«tetM • rnkuMte «ttlvMitJa a fo«Uv«(; a iMtendUjk. ála I kW.
ltW|W>|ii liiiiiilillil k CalaaMk \'
ki aa Általa* kleEUteS
irha arckanőcsbbri i
a tifklaakk tateMUMa U ArUlaiu mrt to* , n-nt.tri mq*IMI acaakaa ■^n^nta *Ub«4> [
Irma szappan
aBa mfffi. kttlel ára ao eljte. A bouátwrtózá
Inna hőlgfypor
laskaMtteMr, ateaa te ate» iéi>m,
_te i__
8 kMoaa.
Citdiitiga-TüSbsr rrt»nw
Ul>ssim»tifr-—--------\'—\'-1-4
_________ai*a*Áiaa
Beik Gyula 1
A magyar GAZDA KÖZÖNSÉG
mmfgpélméto ttfánijuM
, Hazai ! általános biztosító
részvénytársaságot,
emmseaem melynél nenesak 111 —
•lőnyds fklt^fUk mnU
l«tt laha» d»
•hol as «lófofdaló ké*
pokit wooml é» mél»
tényosao b«e«tiiik, sőt ■ 1» i ii ■ i————— i ■■—
gyüfito kl is fizetik
Polgár Sándor
m. Ida. a a ab. oovosi mü* áa wate*«»é«»
Va kerlllot. Emóubt körat 60]F. Mám.
Ajánlja duaau fülsssreli raktárát s^JU gyártsaásym
ervoel. síbásxl és bcte-;ápelisl tárty»ábsa flajM találuián\'O m kir. sub*daliaaMit Pslfáff»filft
-»ír*0—Sówkötő,
kaskétá, gbttait elleni Katnmi-bariaHjra. ortkepadia kéaaüUkek műlábak és kasak stb.
Valáál Craneaia kft\'aol«R**Megek (Ősssas férfi t. Bergsersatf f.ts párisi «yárikél
Itéaalefea képta 4rieflt»4lt tngyan i* bérmenfva
a
▲aisse. 4*1 M«(*u »»aSrasSa-Ugl kláUitiaaa „»J éa Kávaiamra mtetó" iaUSval kMOat<
i Szabadalmazott tíileoEC\'yi
„B 0 NI" eketaliga
Lwjtbb uerkntt! *mm MT Li|ojabb surkeidt!
Tartja, axUAM. mem kert*, Ma «41, SomhaUaloa nem farol, aa ak«t •tyaalateaaa ▼•»•U, l «»»«• te Irton aa és arasdaséfta, kavée mi-ar«t lg*a, *L - »Uliuaat aUU UJiUuiW I KaaraakalkaW i BléléTT, a «aaiataU képvlaaltekaél I
SOJVítfEIUFEIaP la. HBNHIS
" .1 éa WTZKSATOKBA»1 111
ra*«4vn.i<l)i\'<Arl réaavénytér<aaár*áL
„aóíTI" mrtertala» éa
f
ál tlílll k|Biutkl touiiintl mim
ifj- Ho dács János
luM teUSviraa, SUa TtaaanOas* «.
éteroa-vteu MjUUu.
Állandó nagy raktár kész kocáikból.
naaaaétja fia -
» (atUtJaa hlsu« >« tta. UtiteSMttek Wj
t « Mel vra> • rirah
W U.; k«tu* «<»1 I WW k»
-•-•-•----
Alapíttatott 18 CO.
. Edelmann Mór\'
MlsiTcoloz
Q \' óra#- és éksaerós*
I ve^a. éa elad mrndennrmO aaany-laadat, saabéKékak fa\'i órákat és 04l*«a«arS4»gyakat. rfavUSaok éktrer^
i ea éráknál jaténjoa áron jótál áa |
7®«
mellatt esakösöluinak. — Peatas kt*
arf Itália.
1» «» mell««

Olindon idogfoix
fet a Uftmk* Ha, kawaaa fal
Llpport Lajoi
——r nagy óttovmót r= JQrzsóbot-Uövut 18
D*h4ay**»aa KIM«« manar te kaacaia konrba, m« Uts« «ilte, p«l<trl 4»*. \'"f »"\' \' .=-
BlaSraaSO vtUaM aSrail ate as Klsé ma
(yar rtenter «♦rtteWtbM. -1 1 " "
•V

aa .UuaHtakM^kMvSai
riárm teiakáaHl
CtimSatmaím
«naivak at lllatékas aaaakapaoa5tá«ok
ilul minden Ukintatbea a Ufkitünék. leknek sraanak a ümarva he igy a baaai
ét kü földi kiállításokon aa alaő ólja« nyerték 76 frttól külö. bösö árbaa kaphatók. Mintbory aa idő aaartat a esim-naloina»k paoálján éa ba^aá e«ark«a*téa utAlérhalailan talMmánjom vas. ifj lavltásokat 4s áUtakiUxokat ie elfogadok, a bánj,\' javulásért és taatéasáftáárt keceavégat vállalok.
Habita Antal
hangsssrkéssitl
Budapest, ViL kerület, Emébt^
körút 42. s*ám. » Őrj«07«<kel bármentre ItttlX,
kmo fyerí te
i etiria alaMS rrteratkard fvtrtia kUSaé raateU-laUaet kállain a
Tltko* betegségeket,
ka(yt»U*ÍTtet, au«4niltet, lu>lT»|b»J*kAl, aaW-kai. irpfcts« Utacte«ak*t te aubaiait, a Hrfl-wt «Irr.tgCJé^, u ««\'wUite k»v*4k**ia4«Y«U, a&k Mi.íUI te ktee>Ur atte aii k.Ucaé-|«t, MAiQt«*«k*(, («Kart- te M«fb*i«kat; »«ár
■Uh Ám . Ii.H.I.mM ¿MM.B .l.^v.
atpSroliCrész, cMpé-xkellékek
legolaeébb áron kaphaták.
Rosenberg lg. utóda
bérkaraskedl
Budapest, IX ioroksári-otca 18.
Ttáéki megrendelések poa\'os»a ess*
köaSlt-lnok utánvét m-lleU.
kV »HT«, KVfM«.»- mm immmmrmjmmmu
aiU te a l«cM<teeakk, nana», aaa te iftaan (VécrlSIe
Dr. Ozinozár J.
r^yel, mrvmmtuelmr
Lakik t Bodajpest, m KerepMl-nt

Raateli a a. te teaui 4 ériig éa wla Kalte vitetene«*, kSlte te- te U)éral. UvaUki*
•««»JMÖWÍMSK*^*!
i Ha valóban jo Untét akar 1
=1 *» ktete^ WO raaésltaaaaa I
KASSAI TINTÁT
Hadsrspacb és
II. étfolyam, 39. szám,
Nagy-Kanizsa, 1902. szombat, feöruár 8,
Egy szám 2 nn*r.
;T.....PB
NAGYKANIZSAI FRISS
Előfizetési ári:
Helyben hilxhoa hordva egy hóra 00 Alléi. ,*, .\'. Vidékre póstal küldésiéi egy túra 1 korona 20 fUWr.
Kiadó tulajdonotok: y Felolós sserkosztó:
Kntwi ét Fuku. r^ ttoavai íiuoo, Sserketstővég ét kiadóhivatal: Krauts és Furkas papírkereskedés*.
Megjelenik naponta korán reggel
Nyomatott a „Nágykamxiai Friss Újság* axeniőd^M«
nyomdájában.

—.—iSi-r-mr-r
Györy Elek meghalt.
Két petíció._Ellopott gyémántnyakék.
A magyar nemzőinek újra van mit
siratni«
Egyik legjobb fla, a magyar nemzoti eszme ós a szabadelvüség egyik legbuz-góbb bajnoka, kidőlt a harcosok sorából.
Gvőry Elek meghalt.
Váratlanul, hirtelenül, szinte orvul lepto meg a halál, letörve Őt móg munkabíró férfikora javában, mikor ő móg készen állott annvl kötelesség teljositó-séro a mi móg annyi érdem koszorúját Bzántuk neki. s
Qyőry Elek élete az igazi magyar ember ólélénok példája. A hármas jel, * moly alatt fáradhatatlanul küzd: munka, erkölcs és hazafiság. Ez vezotte őt egész életében, úgymint a füpgetlon-8ógi párt ojryik vezérUpját s úgyis min» a protestáns egyház s a magy ar jogászvilág vezető férfiát,
Tisztelelet és hecsflletet szerzelt mindenütt a maga nevénok és Kossuth nemzetének. Igaz ember volt, egész ember volt s olyan magyar ember volt, a milyen fájdalotn, ma már nem igen sok van közöttünk. Nagyon ritka ember teszi meg azt, a mit megtett ő, hogy azokat a tulajdonságait, melyek közélet olőme-netolét biztosítanák, alárendeli igaz magyar függetlenségi meggyőződésének.
Az ilyen ember koporsójára az egész
nemzet koszorúval tartozik járulni. «
Gvőry Elek, a gyomai kerület ffl.(:pot-lensógi orsz. képviselójo az este 8 órakor meghalt. •
Közvetlenül 8 óra előtt rendes esti \' sétautjáról haza tért .Üllői-uti lakására ós a vacsorához akart ülni.
Egyszerre rosszul lett, hörögni kezdeti ó« n szobában összeesett. Hozzátartozói KJfrfön orvost hívjak, akt azonban már csak a beállott halált kon^lalhatla.
Gvőry Elek halálának liiro csak a déli órákban terjedt el és igv történt, hogy a reggeli lapok nem értesüllek róla.
A. elhunyt az üg^Yédi kamarának elnöke volt.
Az üvyódkamara tagjai ma dólbon értesflWk a szomorú hírről és ma délután 8 órára sürgős, rendkívüli fllóal hivtak ötszo, a melyon oz elhunyt családjával együttesen megfogják beszélni a temetés ■« vonatkozó részleteket, --i üvöri Halálának hire u törvényszéken, a ks. láb tán ós a kir. Kúrián, a hová
szintén csak a déli órákban jutott el, mély szomorúságot keltett.
Az ügyvédi kamora mai ülésén Nagy Dezső dr. fog elnökölni, aki valószínűleg utódja is lesz az elnökségben.
A képviselőház homlokzatára délben kitűzték a gyászlobocót.
Dr. Gvőry Elek haláláról tudósítónk a következőket jolenli:
Hirtelen törtónt a balálese\', senkisem gondolt rá. Az éle.erős és jókedvű képviselő mésr tcsrnap délben ió élváevgva1 költöile el ebédjét c«a\'rtd»a körében. Délután népv órnkor levelet hoz\'aV neki
* • *s
Kossuth Ferenctől, a ki magéhoz kérctlo öt móg o délután folyamán bizalmas természetű pártücvek megbeszélésére.
— Nem meavek, kissó rosszul érzem mapam — czt\'válaszolta a levcleibozó szolgának.
Felosége, a ki aggódott férjének rósz-szulléte miall, szerelő gondoskodással megkérdezte Cvőry Kiestől, hogy mi baja? ..
— No \'aggódj, lelkem — felcllo nejének — n:nc* komolyabb bajom. csak fázom. Valószínű, liogv tegnao meghűltöm. I.égy nvugodl, csepp okod sincs az ogpodalomra.
Nejo ténvlear memvugodo\'\'. lálvn. hogy urának nincsen komolyabb lmja. Cár bevásárolni va!ó!a volt, nem akart e\' -enni hazulról, do férő sürgo\'ie, liogv véírc.zc el a dolgát, ő mialla no mandjrm. o\'t-bon. Neje engedett kérésének és\' für\'o. tésének: elment hazulról a valamivel 8 óra előli visszatért. Gvőry Eleket irodájában találta. Első kéidésc az volt, hogy érzi magát.
— KöszöV>m: jól, — volt a válasz.
Még tréfálkozott is.
— Már nem fázom hiszen jól befűtötték.
E közben vacsorához teritodek. Gvőry Eiek pedig bement a hálószobájába s leült abba a kedvenc fotelbe, a melyben rendesen beszokta várni azt az Időt a mig megteriienok.
Negyed kilenckor felesége bement érte hogy a teritott asztalhoz hívja,
— Gvcro vacsorálni, táuilva van.
Gyön- Elek azonban nom mozdult.
Nojo, rosszal gyanítva, közelebb lépett hozzá s elszörnvedvo látta, hogy ura többszörös megszólítására sem válaszol. Költögetni próbálta, do hasztalan, behívta a szobalányt, a ki rögtön orvoséit futott. Ez rövid idő alatt megórkezotl, de már csak a beállott halált konsta tálhatta. Györy Elok kirlolen halálát szívszélhűdés okozta.
Az üdöi-ut 20, szám alatt levő lakásán kiteritvo fekszik a közélet halottja. Csak ma roggol terjedt el a ha élesei híre, a mely mindonütl nagy róazvéloi kellett ••
Az elhunxlat nején kívül fia éa lánya gyászolja. Fia, dr. Győr)\' István, ugyanabban a házban, második emeleten lakik, lánya pedig Nédasv Imrének n felesége. A megboldogultnak cll?motésc iráni még nem törtónt intézkedés.
Kletra;za a kővetkező:
Györy Klók, jorlud<s, fzületelt Győrött. 18(1. má.\'us 1. Középiskoláit szülővárosában elvégezvúi, IFüC-Icn a pesti rpyo-teinro ment, hol lS6ö-hen Ügyvédi oklevelet nyert. IPCO-ban nyitotta meg ügyvédi irodáiét Tudui-estcn. 1870. óta a jogász-cyüléa állandó választmányának tagia: az lfe80-ben tartott jofészgyOlés alelnökének, az állandó választmány r°dig elnökének választolta meg. Pauler Tivadar igazságügyi miniszter 18751-ban Győrét bizta meg a magánjogi törvénvkönyvek általános részének s a családi jog tervezetének kidolgozásával. Mimi a kettő ol is készült, 1801—1802-ben a házasság-1 jogról készitett tervezetet. Részt volt I
a polgári házasság tárgyában folyó
értekezleteken is. Több izhen volt országgyűlési képviselő. A budapesti ügyvédi kamara 1876-ben Ügyészének választotta, mely tisztet Qyőry 15 évig viselte. 1804-ben ugyancsak e kamara elnöke lett. Már mint egészen fiatal ember presbiter» volt a pesti ág. ev. magyar-német egyháznak. 187U-bon az ovangélikus egyetemes egyház főjegyzője, egyeteme« vallásOgynölc (aeens relifions) és az egyetemes pénztár ellenőre. 188<*l-ban az egyetemes egyház tan ügyi bizottságának tagja, 1806-ban elnöko. Gvőry vezetto 1880 óla az ág. ev. egyház ltf01-ben megnyílt f/szágos zsinatának előkészítő munkáit s a tőrvéuykezésre és egyházi alkotmányra vopatkozó javaslato-kat is ö dolgr/ta ki. Az ág. ev. zsinatnak jegyzője s r két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottságnak előpdója volt. Kgy hónappal ezelőtt választották mog utoljára képviselőnek n gyomai kerületben, n mely Barabás Béla lomondásávai üresedett meg.
fff/l\'
A ha\'oltiabló.
Csúnya bünlénvt követlek el e napokban Goszpodincén. Plavsiy Györgv «idavaló gazdnoml\'crnek meghalt a Í8 éves leánya. Szerb szokás szerint nz ilyen fiatal halollai felékesítik mindazokkal nz ékszerekkel, a melyeket életében viseli,
Az ellialt leánynak is a nyakéra kötötték drága ékf.:\'.erót, egy \' 18 darab aranypénzből álló nyakékot r ugy lottók a ravaialia. A halotl molló virrasztóul fölfogadták Csebenác Jeleim öreg asz-szonvt.
Mii kor a gyászoló család éjjel nyugalomra lért a a virrasztó asszony egmliil maradt, szcmo a halott nyakára kötö t nyakéken akudl meg. Szorotlo volna azt megszerezni, do ugy gondolkodott, hogy lm azt ogyszeriien csak leveszi, a család észre fogja venni, hogy hiányzik és akkor rajt A keresik.
4o«v u gyanúnak elejét vegve, lo-
oldta a nvnkéket, zsebre dugta s azután felgyújtotta a ravatalt. Már majdnem teljesen elhamvadt a ravatal és holttest összeégeti, a mikor a gonosz ast-szony lármát csapott, a felriasztott családtagok pedig eloltották a tüzet.
A", izgalomban nem vették rögtön ószro, hogy az ékszer hiányzik s o közben Csebenáez Jelena maga ajánlkozott, hepy elmegy és hoz egy halotl-tcriiőt. El iá ment, do előbb haznfutott, az ékszoit elfrjletio h azuián visszament a terítővel. Az ékszer eltűnését csak reggel votlók észre. y
A gvanu természetesen Csebenáez Je-lenára irányult, a ki azonban állhatatosan tagadon és talán elő nem került\' volna r.z ékszer, ha a nyomozó csendőrök Csebenáez Jelena leányát nem fogják vnllulóva, a ki azután töredelmesen-bevallotta, bog)* az ókszort az anyja odhon elrejtette s eló is adta azl a: ládából

ORSZÁGGYŰLÉS.
X4pvlMl0fc4s.
Gr. Apponyl Albert megnyitotta u tüést e meleg szavakban perentálta el GyÖry Kleket, »kinek hálák parlamentünk ö*#y IY*«** képet!
A Bit koszorút küld u előnyt koporsójára | * temetésen képri»cllctni fogja magát.
.Napirend «Jóit Bakovssky azt kérdi Szélt Kálmán minisrtorolnöktől hogy mikor Jtap választ arra az interpellációra, a mo-lyot december 12-éu a nyitramc^yei köz-igaagutásl hatóságok üldözések tárgyában telt.
Széli kijelenti, hogy egyei estiekben és panaszokra már eddig is intézkedett. A választ holnap fogja megadni,
Etytán a költségvetés tárgyalására tértek át, melynek első szónoka Fabiny Teopbü íOlíg a tisztviselői kérdéssel foglalkozott. Fölhívta a pénzügyminuztprf, hogy azt süt* göítn rendezze,
Ssalay I-ásiló azt tartjs, hogy nincs fztikségünk a kiegyezésre. Minden bajunk kútforrása ebben a szövotségbea rojlík. jBiól a magyar udvartartás szükségességé-réi s azt tartja, hogy nemcsak a kérdés-hun. bősem nz ogész téron visszafejlődés stádiumában vagyunk. A pénzügyminiszter #ferlnl kOzgaséssági Állapotaink már tul tannak a válságon, s a javulás is nemsoká» be fog következői
Bfiaktesl Zsigmond: Soha Mm, mart retss • doktor. (DertHlaég.)
Solti László: A szabadelvű párt egy Jfyu óriása azt hirdette, hogy az önálló vámterület létesítése hazánkra nézve öngyilkosság lenne. Nesn tudja, hogy roi vetette a* illetőt e nagy hangú kijelenté-ftéhe*.
Rákosi Viktor: Udvari tanácsos akar
lenni
Ssalay László: Hy kijclenlések nem nagyon hízelgők parlamenti viszonyviukra. Szóló nem is indul etek után, hanem a függetlenségi és 48-os párt programúját fogadja el (Helyeilés a szélsőbalon.)
Xretsohmarik János vázolja azt a föladatot, amclynok teljesitéséro a Keleten hivatva volnánk. Ezután azokról az ellentétekről szó), amelyek mezőgazdaságunk és iparunk között fönnáll. Egészséges alapon állj versengés nem volna baj közgazdasá-guakra, do a gyötölség határát átlépő küzdelem, mind a kát ágát közgazdaságunknak súlyos válságba sodorja, löté/Jujdések^t sürget, amelyék bajainkat orvosolják. A kMtségvotést elfogadja.
Babé Mihály azt igyekszik kimutatni,\' hogy a költségvetés az , állami háztartás ogyensulyáaak biztosítékát nem nyújtja és adatokat sorol föl, melyekből azt a következtetést vonja le, hogy a kormány pénz-Ügyi politikája az ország anyagi romlására fog vezetni. Szól as állami kiadások emelkedéséről ée külOmböző adónemekből bo-folyt összegek alakulásáról. Attérro az adó-reformra, azt hlsii hogy ezt nem — mint n péftzügymlniMler mondta — részlotok-ben, hanem együttesen elkészitvo kell a 114* oló tcrjsssteal Bcs/.él a tisztviselők helyzetéről és áttérve a nemzetiségi Jcér-déyrc, erős kritika alá veszi Ballag! beszédéi, amelybeu szóié szorint hazallaüan eszméket hangoztatott. A társadalom kötelesség e megoldani a nemzetiségi kérdést s meg is oldaná, ha az egységes volna. De u üé év ót* uralkodó párt fázott as egységes társadalomtól, mely nem adta volna meg eszméire a szankciót így nom is létesülhetett ez.
Bcuél azután az általános szegénységről és azt tartja, hogy a munkásnyomort, al szegénységet támogatni kellene, még pedig
oly módon, hogy o célra sz állami fölösleget használják fel
ftdezólüja a kormányt, hasson a nem-MM összpontosításával és ogycsiUsé. ve? oda, hogy visszauyorjük állami függetlenségünket. A költségvetést nem fogadja cl Ernát Sándor ugyancsak tu általános szeíéuvséjpöl beszél és azt tartja, bog; a
nagy támdatal ellentétek is ennék k£ szönhetök. 9a nem lenne ssegínytéf, nem létemének se agráriusok, se merkantilisták. Bestéi asután oz aránytalan adórendszerről és kijelenti, hogy Magyarországon legjobban a íöldmives sinli ezt a rendszertelenséget, mert a földmives űzeti az aránylag legnagyobb adót, mig p. o. a diplomás emberük már jóval kevesebbet fizetnek J *
A költségvetést nem fogadja el. Elnök a vita folytatását holnapra halasztotta.
, Két petíció. ,
~r Saját tudósi tónktóL — \'
Budapest, febr. 7.
A xlehyfalval mandátum.
Óriási volt az érdeklődés, a tanácskozó terem ziu£oláug megtolt hallgatósággal.
Paás Andor elnök fölszólítja a kérvényezők ügyvédjét, dr. Darvay Fülöpöt, hogy nyilatkozzék, foutartja-o a napokban benyújtott pótkárvényét is?
Darvay Fülöp ieataiQa ugy az első mint a pót kérvényt
írre a rálasztást véd» Poldnyi Géza ttgyvéd, volt országgyűlési képviselő, Ka-xátsoayi Jenő gráf exabedelvüpárti országgyűlési képviselő meghatalmazottja mind a két kérvény *ilm alaki kifogásokat emelt. Ex oUki kifogások indokolása jó óra bofSlpI eltartML
A tsnáas viasttvonultés félhárom érakor l\'aiss fn^» tbifh Vfh érteti. hogy az fliaft kifogásokat a tanács bosszú és beható msevttatás után elvetett«.
A kurai tsnáosa, miután a pótkérvényt elutasította, az érdemleges tárgyalást holnap délelőtt 10 órára lüzto ki.
A íaoseti mandátum.
Fáeselen tudvalevőleg báró Harkányi frigyes volt 6ok éven át képviselő, aki a kerületet átadta fiának Jánosnak, akit n rault ciklusban meg is választottak.
Báró lia\'kánvi János azonban ellia-nvagolta kerületét
Egy Ízben a mikor nagy fáradsággal a kerülelbeJi választók egy deputációja ölt fel Budapesro, hogy tisztelegjen nála, a komornyik elzavarta o doputáciút és nem engedte he n képviselőhöz.
így történt aztán, mint n petíció állit-a, íiogy a báró egyszerre elvesztette népszerűségét ós a választók más képviselő után néztek.
Fel is léptették elleno Nagy Zsiga aradi fiskálist, do*
ez megbukott. A petició részlotesen elmpndia, hogy mi módon osoll mog oz n bukás.
ilikor báró Jönrkánvi Júnös apropramm-beszéde nlkalméból játtá, (nem engedték saját választói közül nagyon sokan leszólni), hogy baj van, atyját báró iarkányi Frigyest kérto fel, höpy hasson a tőlo elfordult választóba és terelje vissza őket lu>2zá.
Persza oz csak vesztegetései és íla Ui.ssal törtenhetott, mire a petíció konkrét eseteket sorolt fel n mai tárgyaláson. A őkortcsek jpénzt koniak, (egynek patika ogot is ígértek), hogv a választókat tassa. Ezeket az esőteket ma a kórvé-nyazők ügyvédje Friodmonn Bernát dr. mind felsorolta.
A védő tagadja az inkriminált vádakat és kérto, hog^\' a pelíoiót utasítsák vissza,
A lanAos eiro visszavonult halározni. ijiy órakor Vavrik Béla tanácselnök ki-iirdclto a határozatot, a mely a vlzs-i fálatot elrondell as abszolút érvény-1 olenségi okokra nézve.
A vizsgálattal a budapesti kir, táblát ,)ízták meg.
A Tomka-flgy.
Budaposl, fob. 7.
Tegnapelőtt volt éppen egy hónapja, rngv dr. Tomka Samu fülorvos tiznnpi távelléto után Budapestre vistszsérkez-vén, lelkendezve panaszolta a főkapitányságon, hogy felügyelőt nélkül maradt lakásán betörők járlak és miXK) koronáját él vitték.
A rendőrsógnok menten igen gyanúsnak tünt fol a betörés és nenány nappal kéíőbb. mikor kiderült, hogy a betörés-
ben dr. Tomka ludas, a pénzsóvárgása miau bűnbeesett orvos Omyükoa Ibtt.
Dr Tomkát eltemették, de *x á) be törés nyomán keletkezett bünügy folyik tovább. Bécsbwi letartóztatták az öcscsót Morót-Klein Sándort, mer ö adta cl az „ellopott- értékpapírokat és & rejtette el Tomka feleségének ékszereit, a melyekről Tomkáék szintén azt vallották, hogy a betörök vitték el.
A budapesti hatóságok megkereséséro a bécsi törvényszék Marót-Kleín Sándornak kíadslnsu iölött tanácskozott s bár a család jvszéröl azon voltak, hogy a kiadást meghiúsítsák — értesülés szerint —• uz oszirák főtörvónyszék már elrendello Maiót-Klein Sándor kiadását.
Az önbetöui orvos büntáisa néhány nap múlva itt lesz Budapesten, a hova orős rendőri ledezcl kiséii el, nehogy — mint bátyja — kárt tegyen magákban és elkerülhesse a földi igazságeeolgálta-tás hujto kezét.
Az otvos özvegye ugy a bolorósért járó kártérítést, mini öngailkossá lett ura életbiztositásáuflk összegét követeli u biztosító társaságon, de a" társaság, addig a míg a rendőrség nem od bizonyítványt arról, hogy a betörésben Tomka doktort gyanú nom terhei!, nem fizet.
így történt a VároshAz-utcai ceelben is, a mikor Lautay bodcga-ttíoidunos kifo&ztolta a maga üzletét, majd föl is gyújtotta azért, hogy a biztosító társaságot megkárosíthassa. A rendörség«eon-bsn öt is leleplezte ée Lanter a büntetéstől való «¿elmében megörült.
----WM» I ICI— wwwn
Tiltakozás a m^Mzsuriai egyez-isfjííí ellen.
A brit és a japán követ tegnap mogláto^allúk Ct-íog herceget és újra tiltakoztak rí nuindsuiiai egyezmény ellen. Az orosz követ ropaszkoolk nhoz az állításához, hof/y n Mandsuorszrtgra vonatkozó szerzódós között sonuniíélo összofilggés uüica ós értesítette a iöl>bi kövelüt; hogv az orosz kormánynak nincs hivatalos tudomása a banktárgya Iátokról.
I.cszár orosz követ Gsing herocggel tárgyait a sgerzddcsról, míg Pokatilló baulUgazgatú Vangvcnesgu-vol tárgyal a bankegyczményiől.
Kinai hivatalnokok nzt mondják, hogy OroEzorszáp ragaszkodik ahhoz, hogy a Mandziuomúgrn vonatkozó szeizödést és a bankra vonatkozó szerződést\' r jy-ídcjűleg írják alú. (Isingcsílung és Liu-kunji tovább is ellenzik a japán követtel egyelértően a Mandzsuországra vonatkozó szerződést.
A bankegyezniény ien-ezelo olyan ren-dezésokci foclal magában, hogy Kína maga építse Id az összes manaz<nior-szági vasutakat és maga aknázza ki az ottani bányákat, ha pedig n szükséges tökét nem ludju előteremloni, forduljon a bankhoz.
Ha a bank nem hajlandó vele meg-epyezni, akkor máshova fordulhat Á szerződés kimondja továbbá, hogy más nemzetek fönnálló jogait a szerződés nom érinti, do ezt u rendelkezést oz előbbi rendelkozésok lerontják.
vert rántott el6 »\'hatszor látott a miniszterre. Az egyik golyó »«ivón találta Ksnesevet, a ki azonnsl meghalt.,
Furcsa, hogy egyetlen hivatalnok sem sietett a miniszter \'segitségéi-o, sőt ellenkezőleg a lövések zajától annyira megrémültek, hogy eszeveszetten menekülui igyekeztek. A gyilkosságnak nincson po-lítikai háttere. KancseV a cankovistu pártnak nagyon bofolyásos tagja volt, qzelőtt néhány cszlendüvel nősült s egy kis leányt hagyott hátra.
i
A szófiai
gyilkosság,
Szófia, febr. 7.
Ferencz Ferdinánd főherceg Pétenárott.
A Journal do Sl-Potcrsbourg írja a következőket: Ferencz Ferdinánd ö Fönsége ma Pótorvárra érkezett, hogy Miklós cár ö felségének köszönetet mondjon azért hogy orosz lovassági tábornokká nevezte ki.
Néhány érvel ezelőtt az osztrák-magyar monarkia fonkölt Mkü trónörököse Oroszor&zágban járt, ahol ő fensége nagyon jó emléket hagyott hátra.
Mostani látogatását is a legélénkobb és a legőszintébb rokonszenvvel\' fogjuk fogadni. A herceg, aki kiváló tulnjdoságaival megnyerte Auszlria-Aíu-göareeszág néeének szeretetét, Oroszországban. a bor Ferene József Ő felsége novét ttimy-ü\'a tisztelik, még egyszer ta-puszlaJní fogja, liogy milyen érzolmok-rel vis«ko4ik Oroszország ugy a fenkölt hikü uisdUdé, mial a teönöfökös iránt.
A hagyományos burát köteléket, a mely a két szomszédos államot összeköti bizonyára még ezccosabbra fítoi a két uralkodóház folytonos azemályc* ériulkszése.
ILz ae érintkezés nagy mértékben előmozdítja a monarchikus elv üdvös hálását és az általános béke föntartását.
TAVIRATOK.
Egy Iréné válópBr«.
Róma, febr. 7. S o r a o Matild ixóüt válópört indított a férje ellen.
A legjobb katona lé.
Béos, fob" 7. A Times itloni tudósítója meginletvíewoltu ur itteni augolnagy-követség katonai attaséját Banlrop ezredest n magyarországi lóvásárlás dolgában. Bardrop nzt ajánlja, hogy az angol kormány jövőben, hamajd megint lovat akar v<lslbohií Magyarországon, kérje id előbb az ő tanácsát. Bardrop nagyon dicsérte a magyar lovat, a mely minden más lóuél kitanóbb még orosz takarmány-nyál is megtartja kuűnö dispozicióját. A magyarországi hadgyakorlatokon látta, hogy a magyar lóval semmiféle más ló nem versenyezhet. Az akliv szolgálatra csak magyar ló való.
Kancsev miniszter gyilkosa, Karan« csulov a macedóniai Trilepbfll való, harminckét éves volt b eksaltált visol-lcodéso és egy tanítónővel folytatolt sze rclmi viszonya miatt elmozdították állásától. A szófiai gimnáziumon a történelem tanára volt s évek óta az összes bolgár közoktatásügyi minisztereket fo-ny«j{otés8cl illette.
Kancsevlől, a kit csak három héttel ezelőtt neveztek Ví miniszterré, tanítói állást kért SzófiHan, minthogy azonban ilyen állás nem volt üresedésben, M miniszter vidékro akarta áthelyezni, dtf a merénylő erről hallani sem akart
Knrancfulov tognap délután, a mikor az ajtónálló távol volt, bement a miniszter dolgozó szobájába, a hol valóságos haro fejlődött közöttük u a miniszter ruhája egészen elrongyolódott a küzdelemben.
Kanosev eltörte a merénylő közében levő kardot, a mire Karancsulov rovol-
Egy gyér pusztulás a.
Hatvan, febr. 7. A solypi téglaayáf, t a melv Schossberger báró tülajaona, mu éjjel leégott. Öt vasúti kocsi Í3 el* égett, sőt veszedelem fenyegette a cukorgyárat és a vasúti állomást is.
A burok szabadságharca.
London, fobr. 7. Brüsszelből jo|en-tik, hogy a németalföldi kormány elhatározta, hogy nem elegyedik tovább a burok ügyébe. Kuyper meggyőződött, hogy ugy az európai, mint az afrikai bur vozérek nyakasok és konokul ragaszkodnak álláspontjukhoz. Kuyper azt hiszi, hogy a béketárgv aiús egyelőre lehetetlen.
llepoff flyéiffiíytt
Budapest febr. 7«
Saját tudósítónktól. —
A rault héten a Belváros egyik ékszerüzletében megjelent tízathmári Miksa koioskodö noio és elmondotta, hogy nomrégon vásárolt nyakékjéből egy kő kicaott és kérto, hogy ezt javítsák kl sürgősen, mórt a jüvö hétona kereske-dohui bálba készül
Az ékszerész mogigérte, hogy este elküldi egyik segédjét, a ki azt , óttan ki l\'oyja javítani\' az uniő lukásánJ mert az uruö nom hozla magával az ^ékszv
«
lÖOtí. február 8.
Ezzel a hölgy távozott Mialatt a ¿k-ízerészszel tórgy&Itaz ékszorkfjavitáíáról,
azalatt na. üzleti) ón több fór fi volt, a kik számlák kiegyenliléséro várakoztak.
Délután a kereskedő nejének lakására egyféríl jött, aki ezt mondta,hogy Szüsz Gyula, az ékszorész eyyik segédje. Azért jött, mert fönöko utasította,¿hogy menjen el a kiosott küvot kíjavífflii.
Az asszony gyanutlanul adta át az ékszert; nz ékszorészsegéd leült az asztalhoz és ulaposan megvizsgálva igy szólt» .
— Nagyságos asszonyom, az ékszert itten nem lehot kijavítani, mett ninosen -akkora tűsem, a melynél beloolvaszl-liatom a kiesett követ. Kérem adja mellém cselédjét, magammal viszem az óluzert. A cseléddol aztán visszaküldöm 1
Az asszony még mindig gyauutlauul átadta az 1(K)0 koronát érő ékszert az állítólagos segédnek, aki a cseléddel ul-nak indult.
A cseléd Bánki Mariska 2SL éves székesfehérvári születésű szobaleány, elkísérte a segédeta Deák-térig,ahol a segéd liirtelon megfordult és igy szólt hozzá t
— Várjon lelkem ebbeu a bázbrn van a villamos gépem, a molylyel egy-kettőre elvégzem az ékszer kijavítását. Felmegyek érte. Itt van az ékwer addig, dc w nvuljan ho2zá, mert elvesztheti a követ.
Ezzel odaadta a tokot a leánynak és besietett a Deák-téren levő evangélikus gimnáziumi épületbe. »
Bement az egyik kapun és kijött a Károlyi utca felől a másik kapun, kertében az ékszerrel, u mit kivett a dobozból.
A szobalány pedig várta az ékszoi észsegédet, de hiába. Végro két órai unalmas várakozás után hazament és átadta a dobozt úrnőjének, a ki halálra rémült, a midőn a dobozt üresen la* lálta.
Az ékszerész nem tudott semmit sem az állítólagos segédje elküldésről.
Világos hogy valami csaló, tolvaj lehetőit csak, aki valami módon értesült az ékszerész és az árus kőzött történt ékszer javítási tárgyalásról.
A rendőrség most kutat a tolvaj után.
A nevelőnő tragédiája.
Budapest, íebr, 7.
Genfből távirják, hogy ottan Sándori Lenke 20 éves budapesti születésit nevelőnő morfiumot ivott és meghalt. Öngyilkosságának okát nem tudják.
Egy esti megjelenésű, bécsi napilap ma érkezett száma rószlolckct közöl erről az öngyilkosságról, a mely jellemzi hogy a hazájából távozott, csinos, müveit\'leánynak milyen rettenetes megpróbáltatásokon kell Keresztül menni, nogy becsület é3 tisztességét megóvja gonosz emberek rossz szándéka elölt.
Sándor Lenke egy bécsi előkelő polgár-családnál öt óv óta volt alkalmazva mint nevelőnő és ugy tekintették mint n családhoz tartozó tagot. Elete fogytáig olt maradhatott volna, ha nyugalmát meg nem zavarja a szerelőm.
A háznál megismerkedett a család egy genfi ösmorősének fiával, ogv orvossal, a kinok nagyon megtetszett a szép fiatal magyar árvaleány és addig csapta körülötte a szelet, a mig a leány fejét elcsavarta. A példás magaviseletű csinos nevelőnő, a ki maga volt a pontosság és lelkioamerotossóg mintaképe, egészon Diogváltozott.
Egy szép napon pedig azzal szomorította meg a családot, hogy eltűnt.
l.ovolet hagyott hátra, a melyben bocsánatot kér, hogy . eltávozott búcsut-lanul, de nem tudott másként csele-kedaí.
A család csak mástól tudta meg, hogy a svájci orvossal ment el Genfbe, a hol az lakást fogadott neki.
Azzal hitegette, hogy a mint betog •PÍ» felgyógyul, rögtön bemutatja mint menyasszonyát ás elveszi néhány nap toulra.
A leány hitt kedvesének, a ki minden
naDos vendége volt.
De a leány akarat erejejét megtörte az » nagy és forró szerelem, a mit kodvese
Iránt érzett. Igy történt, hogy a megpróbáltatást nőin birta ki és elbukott. I
Kedvese w ngy * »int ő hitte — jegyeso egy wépnapon kimaradt. Napokig váHs, de hiábs.
Eleinte azt hitte, hogy valami baja történt és aggódva utána \'nézett. Ekkor megtudta a borzasztó valót. Kedvese elhagyta.
.Elutazott bizonytalan Időre" —mondták neki.
Kapott is néhány nap múlva levelet a hűtlentől Londonból, a melybon tueg-irja, hogy bolátla, hogy nem azeroti igazán, nem fogja foicségül venni.
A szegény :i.\'ány nem panaszkodott senkinek és\' mivel elbukott, nem tudta a szégyent elviselni. Morfiumot ivott és elaludt örökre.
Zítd koszorú szálloda Budapesten.
£«prolos4bt> »xaHod* It tuvarofban u ionosa ti-üÍA*Uva SO «»obAvtJ nasyobMtv«. lüefinj, U*»U, jűtayclui«« wobúk
BSfiSfiO krtól foljobb.^^.
& »eret o UWott pályaudvartól. Vendéglő és kAvíhAs. L BaéaS éjjri nyitva.
Taleíou 67—u. UAa 07—41,
budapesti íiibiík.
— A király Itthon. Ö felsége ms délelőtt nem hngvta cl a budai palotát, a hol dóiig állami ügyek ohutézóse foglalta el. Délután egv órakor a király a keleti pályaudvarról Gödöllőre utalóit.
—• OJmademáuyozáa. A hivatalos lop közli: Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére Véuer Pál rozsnyói kanonoknak a szent Benedokröl nevezőit tereskei cimzotes apátságot, Marusinszky János szomolnoki esperes plébánosnak pedig a szűnt keresztről nevezett aszódi címzetes prépost-ságot adományozom. Kelt Béoabeq, ŰMtí. évi január nó 19-án.
FKRENCZ JÓZSEF, Í. k.
Dr. Wlassics Gyula, «. k.
r
RendJ eladom ányexás. A hivatalos lap m&l száma közli:
Személyom körüli magyar miuisterom előterjesztése folytán Fekete György, Kis-Küküllő. vármegye főjegyzőjének, buzgó szolgálata elismerésed], Ferencz József-rendom lovagkeresztjét adománvo-7.01 iv. Kolt Bécsben, I902..évt febr. hó 1-én. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Gróf Széchényi üvula, s. k.
— Marólúgot ivott. Gábol Sarolta 19 éves eszéki születésű varróleány az éjjel Kalvária-tér 4. 6zám alatt levő lakásán marólugott ivott. A Rókus-kórházba szállították. Élet untságának okát nom tudják.
— Eltűnt hivatalnok. Kászony Imre 44 éves nős magánhivatalnok Dohány-utca 82. szám alatti lakásáról eltűnt. A rendőrség keresi.
—• Elmebeteg: ügyvád. A hivatalos lap mai száma jelenti, hogy dr. Theiss Imre elmebeteg budapesti ügyvéd irodája részéro ideiglenes gondnokul dr. Kovács Ernő budapesti ügyvédet no/oz-tók ki.
— ítiz a virágoaboltban. Veszedelmes tűz pusztított ma reggel az Brzsó-bot-körut 28- s2ámu házban, Müller Te-réz virágárus üzletében. Dalia Boris virágkötő leány spirituszon vizot forralt. A uorszeszfőző felborult s néhány pillanattal később lángtengerben állott a sok rózsa, szegfű, krizanteum és egyéb virág. Balla Boris eloltani akarván a tüzet, kozofején maga is megsérült. A veszedelem láttára az utcán járó-kelők rögtön értesitotték a tűzoltókat akik a köz? ponll és a hetedik kerületi Őrséget küldték ki, ám a tüz oly rohamosan terjedt hogy miro a tűzoltók odaértek, az üzlet teljesen leégett. Müller Teréz kárát 8900 koronára teszi. Biztosítva volt.
— Tüsök. Tegnap este óta Őt esetbon szólalt meg a központi tüzörséff veszedelmet jelentő harangja. A tűzoltók mind as öt esetben dőrék rannkát vé-
geztek s megakadályozták a tüz tovaterjedését. Rökk István promontori-utl gépgyárában a szerelő műhely eddig ismeretlen okból klgyuladt Kánt ezer korona. A Munkás-utca 18. számú házban tűzbe borult Korkesx Nátán bőrönd gyára. Az Akácfa-utca 4. számú házbau pincetüz keletkezett s a Konder-utca 24. 6zámu házban a tető líorendázftta é«ctt ol
— Pestmegye fösaá>avev5je me*-
flrtUt. Peetmcprye főízámvevőjét, Baky Bélát ma bessállilották a lipótmezel őrültekházába. A főszámvevőn már hónapokkal ezelőtt észrevették, hogy botafc a lelke s nagyfokú idegességét mindenki túlfeszített munkálkodásának tulajdonította. Csak az utóbbi napokban vett a betegség komolyabb fordulatot s ma már a dühöngés erejével tört ki a szerencsétlen emberen, ugy hogy az őrültekházába kolloli szállítani.
Bzenved ön exemabau, vagy visz-
keleaségael párosult sömörös-Mntalinak-bau V Akkor egy tégely ^Ktén^i-féle leh-t.ol balicill" vegyuii, muiy szagtídan és ártalmatlant Biztos hatás! Kuphaló 8 koronáért Erényi Béla gyógytárában S*r. butbuállásua 0. száiu; főraktár: Török Jó-iwtl Király-uUza W. és Hgíor\' gvÓKitár Vá^w-körut 17.
— Ellopott koosl, lá. Bever Ferenc nagytétényi majoros tejeskocsiját, a lóval együtt ma reggel ellopták a Nagy-diáfa-utoából. Kára 000 korona,
— Letartóatatott kabáttolvajok A readúreég leturtózlatta Tábori János 19 évsa plneért és Arvuy Adolf facér kereskedősegédet, a kik három kabátot loptak a keleti pályaudvaron.
Balesetek, üaray Mária a Kálvária-téren olyan szerencsétlenül osett ol. hogy feiét beloötötte a járda szélébo és koponyája megrepedt. A mentők bevitték a Dologkórbázba, a hol azonban a nélkül, hogy eszméletre tért volna, meghalt. — Beokó Julla a Mária Terézia-téréu elcsúszott és lábát törte. A Rókuü-kórházban ápolják.
— Mulataág hajnalig. Több hoszá-intézelt kérvényre a főkapitány megengedte, hogy február 11-úa (fan?aug utolján az összes budapesti vendéglősök ós kávéházak reggelig nyitva tarthatnak és » zeno reggelig azólhaU
Bttfa» pedig átpeapott egy gyalog vényre, mely azonbanK>em»<&ár* eltüat.
Most már az erdőn montek keresztül. A fiúnak, aki ólesen megfigyelte a dolgokat, ugy tetszeti, hogy nom mennek egyrneson a cél felé, hanem hol jobbra, hol balra kerülnek ás egynéhányszor visszatértek ogy már^lhsgyott pontra, hogy újra máa uton távozzanak onnan.
Végre egy óriás\' vén fa vü\'u^ben megállapodtak.
A rablóvezér elő vett egy sípot abba halkan belefujt.
Azután odaállt a fa <nőgó ás «v eippa) megkopogtatta.
Erro a fa megnyílt.
Egy rendes ajtó nyílt k> rajta, £ íven a rabló belépett.
A fiu utána ment.
Mikor belül voltak, az ajtó magától újra bocsapódott és oly sötét lett, hogy egyik a másikat meglátni cem tudta.
—■ Add kezedet 1 mondotta Doslcs a fiúnak.
(Folyt, kör.) \' ,
\'V
■■■, M ■ . «a, ■■ . . m ......... ni........ r
Meglep ödi k mindenki
/
os éra olosé é« Jé wJtnöséaétW,
OTOftAllM
k*ciwu usjiu írs: 1—1 karoua; rorpép, uAjriz (u«Lw|. Aia 10 -70 ftlUr. Hwt trárt tnéjiy. Kapb»t/> mlnd«a\'JU, vdanilní elV.crosi koMMt 3 kor. »riika an<iJini\\ binuatr« a MATIM rrún41 Zoujbofbm.
itcceiKi k«-8TO-
1 ¿utb Mcsl piros papUa —
( <UriU> bordó pírwi papUa — — — — Ü ámxb ü*Xlo t^irjuulr papUa tv ~~ —■ I <VuíO> ktUss C«thmlr péfUa— — — l (Urab Mtf«n atUUs — — r- —, S liafl rotlo rnatraU — — — — — 1 rfexfl Crln i* tM^t — 1 iímO wér — — — S ri«U artr — — — 1 IMUoíh\'ViV MUw — — 1 4ftMd> uél «xliony ántxíUH — _ _ A fr( — 1 iW«b piniutt rujanyo* loatiats— — 4f> M — 1 mjxhiMM tMln tengerit! uaMtet IQ M -1 dirtb flanel UUrá — — — — — « frt W 1 »«Ul 4 trrtcriiD — — 0 frt 00
OXOSnSB KÖR M TESTTTÉMJB
OttfitHtf a «aáau
1 TrJ M a frt 60 8 fit VO
8 frt H> 4 frt W 1 üi~p to frt -lé 14 3) * M —
HÍREK MINDENFELŐL, %
— A alóflal gyilkostrél. Karangyu
lov-ot, Kancsov közoktatásüayi minisster gyilkosát liárom évvel ezelőtt exaltált természete miatt elbocsátották és azóta folyton visszahelyezését sürgette. Sokat bew.ólnek arról, hogy egyetlen liivatalnok sem sietett segítségére a miniszternek, noha a merénylő hat lövést tett a mi-nisterre és a hetedikkel ma^át lőtto agyon. Kancsovnek nagy pártja veit a Cánkovisták között.
BÚTOR
| készpénzért ?agy résxletfi xetósre legolcsóbban j1
BUDAPEST, 1|
József-körut 26.
IfN árjeeysik hyjea la kéranhi.
KÖZGAZDASÁG.
Budapesti gabonatöaada.
Ssflérd U«VMt.a«MMM XtOU
REGÉNY. ; Az ördög cimborája, |
Regénv. Irta: B. ví A rablótanyán. \' Kanyargó irtáson hajtottak végig, amíg ez az erdőn átmenő másik országutat keresztezte.
Ott a kocsi mogállt 6a Daaloa Jéoo leszállt róla. •
Gyere fiu 1 mondotta. A kocsi pedig befordult az ország útra és sebes hallásban ment keresztül iaz erdőn.
M«*T*r Mm Ut-4«,
f.W^3fA9, \'¿Abipt^tA
)üHU*<Un ktUíUUr
&U«rw kltoMuvéar VlLeo MaHot teák RtouBBriiíTt twüék éKcarr. eaáSO Ma1
rr«-f wutéuTéBY 710M. Mkgfvr* nkmiikmstaay. Jérsétt 110.00 KoiooijiM^k VTJfJ. juwimlteufcw^ Mi. bsak 4SS. lUnuaeftnTl é*a OaSz. >M(TU iU^OTunl téaréaj OOOSS ü«H n«| W^-J tUnl bited, nitka 11IJ7. VJUaMajnwt^BtUOiJ BvktwV kOtUti TMQt mM ^¿fMiui^y
M*a>\' uu: v. Owtíik műk. «be. tumr khdr. TOO.— 0*itrék-»««TM tfwniwll féM*é^\'
4 HánlikM mcpur tMatféMuSék Uutw ktMOAjintéék 97.W. Déli mm* 7S.Ö0. - >0 uxnko» unr assbék l*ak JOT^O
A-váaároaamok\'
AmM fooxíam igta éliak volt ém tm éteW«ikMk éta easelkeden. U«i Urté UM}e I K., e«UU-uboika ithJa lao UL Muhsfc^ ^riM^bteljA tSO, tvMjoi 126, Trttj>«ciu>!« flOé> kUAJ», Uf. •Ubb 6 kiló. YiUtaAL A kUékrA Wkflldótt blMtt ludak HO, pulik» ISO, kacsa ISO fillér kilója. Cxi/i* dxbja 15» ül. Teavaj 4Ü0, ló«óyjJ tTO ŰL kilója. Vda» oáiam tofUUl «« daraHZ- alvaaUk % keA-
troaamok ár«L \'ffi^&s
"3>i tóia rrtoódni, bort e««a cíod*iur«5f a«>a-nal et trolii axaplM mAj-ra lod«ofóM tkttál M araafél fa » b&r-
•mFí
koroaa. Vi W|>lil I
Uribxn. T«B«*vAr, a bora rolód«» po»1atr»od«d*S bt\'\'«ooí)5. lfuiUi»ű«lco k»»h»U TCrök ffJ« fjiff-,
. aitrtitiJ»»a. aiiiluutca tí. ét Aadxiux-«! ló. J
•somb&t, február 8L
UJflousáfl "UJGoanast
Borotváló por J
A borotva koiosloacsTl
K mjUiii <s ii urtx-. V»l]»a»r .lUrmotUa «MratvAléyorTeJ WiVI 1» 6 ti»U \'\'.u>\' r»
*fi»*W»ttáIk»ti» r\\»i«i in!n<J*a »Uíctea Unu: « ^«UnU éi • o^Dtttl. tnft karotvi» UmsailUft. A tf*8:i\'i<ry»»arabb h«sc>6*. Hrób«cto*»»t (Uman Js--ioU *J.\\0«»*> helyts i* tiJck»n t k»roa», kii*
S,rrt baratYáiistw« ctikU LaJybe* 84 tlllér. Ml dut-oi (1 kilói » kwt»» to WUr tuaaaálaU U»\'U*.«1, kttUrtM citMaukSs 30 tUér UUn-(VÍ4U1 *ifT u 6»««« •» PyM fokllMéaS ttttilstt r Mm^\'t m»A«I»f k*j»\\»U lliiiMilu :
S*U*U1 SJMtaál
Alapíttatott lSflO.
Edelmanra Mór
Mldboloz
_=SSArá»> és ékszeres«
I »n. én elad mindfiintrcU u«oy>
j»u«t. aMaicéaa» fali drikat és
Íéa óráknál juUnyos irtm Jótállás msüett eeak8s0ll«tn«k. — fontos ki-
•««Igáláa.
ki iKill UiujjM kNiluiftá
ifj-Hodács János
aiiiriiM, KI* TlMMÉWt 4. Maros-ktosa MjtsUsa.
Állandó nagy raktár
kész kocsikból.
„Aphrodite."
Ajánlom l | i hOlgykl\'as\'lgnak
•t arebér ns\'p94*én«k ipoliaArJ tu AphrjcUi« crouiai; Najry t- pol* ára 2 karma. kiesi 1 korona 20* llllér. Aprodite pouder: 1 koroua SOÜiiér. Aphrodite ssapan 70 fillér.
„Santal Saloir
a legrövldsbb idfl alatt cjéxji\'ja í<r-fiakual a bu*jf>sófo!jast ét haljrajr-
kturuat. Ai*. ¿olitvbliut 2 Ur. 10 fillér. Valédi kitáfüUg kaphat«.
HESZ 60TIIARD
gyégyss\'rtáráUsa „Qmfl kar««s<ha» \'
ÚJVIDÉKEN.
Frimm, hülyék intézete
BUDAPEST,
VII, Erzsébet Mrályne-üt 15-17.
■ * TárasUfatkaa. KttépaikatUn httlyék, akméJtUk éa
Hkér«««k Maiéra, mit W 1» éta áü Urna a la«
•obb tlÉtltfaillTtl
Km IsUiet mtm*m külttUaM kJ fett tSnWra. itámoa aliaaiaré Irat bi/tolahaa <u. klIAn».«« Ö oa. éa ay. fctv. *oU**a laf»a*aaikbb aUa-uiaréaénak. Kddli tóbb mint adr»oJ*l( Utt « m*4iakuur*i alb®c»át»a, kik nufulM Uaa-Iiu^mw f«Qla<Unl k*f>-«k.
A barandaaéa a Ifjabb la U *«éané«ttCTl k«
»♦W«*arekaak n««f Jóié.
Falr«M«k a. iiüii 4a karra »alé taktatat aiUOl >MMWmL Í1W I*. UJéwbb hülyék ná
Mint élian<Jé «rvuai fJ(l«yatat éa koraié» U a I*« mritiltiljntkk épali* aaaÜatt Uiéa auUty raa
lawjnw.
r«J nac^vraaéa UMÍHL
AalatéMt UUfoo «aaaakSUatéaMi Mr ér a «19a-.«aa tiiuI <M Uuu Unű kUéié-lUaUafl) állal kter ayaa alérbatA.
Uriuka pro.p*kh»M éa FaWétaM taHUllika I» fjm éa ké—Mfcri klUi kériiaak
mm igtmgotôêdç.

Magyarnak Pécs. NMnsk Bécs.
fia küldjük péntünket külföldril Legjobb órákat és ékasarakat küld
SCHÛNWALD IMRE órás és ékszerárugyáros
: PÉCSETT. ===== Ham «atas* tárgyakért a pénxt vlaaxakQldAm vagy klcaaréla«». SS 9 tVX JÓTAT.T.ABHAT«. ssebéra
8(0 180
Valódi szOst kitfedel. anker> remont erős szerkezeltek stop kivitelben — — — (ti 8.21 Valódi czflst tula remontoir-anker kétfedeles éra--frt 10.80
Bfy pontos olckel
•zép kivitelben • frt
Kfy ponto» aickel óbresxtö óra m Valódi ezQst reiaoatoir-óra pontos járással — — — „ 6.—
14*karat0i aranylánosok oslnos saép kivitelben:
20 gramm nebéz 25 frt. 25 grorain nehéi 80 frt. 80 jramm nehóz 80 frt, 40 gr&uuo aekás 41 írt 60 far. — Minden láocshoi aranyba íojUdt köves lójók kQlOn mérve 15—10 gramm súlyban 4 írt 60 kr.
Mindén tárgy • királyi fapéasverdehivatal által me{viiscálva és bélyegem.
KlUtatoW* álUvl ém anu>y*r*aakJtal. — TAI as*» aUoaaré irrél Mrtolmakea vsa.
Vagy képes árjegyaék lágya» éa bérmentya küldetik.

Ptrttt\'iwL «Vüiar-
.13*,
i
¿ tutAotim«ntaia hiim&m — Alagyar szabadalom 19.8ö7. sa.
IBIS
•aabaflalmasott bygial p«rmeola«t*0 axar
t&iáras por alakbaa)
Használbaté porkípzódós nélkű! mindennemű padlék alapos tlsstltására: lakások:, Irodák, ttsletek, raktárok, iskolák, laktaayák, kórhásak.f folyoaék, léposeháaak, senetermek. káTéhátak, vendéglők, síb. i szóval mindama nagyobb forgalmú bel) séjek liszulására es söprósóre, bol kyglenlkus szempontból az egésaségneü: annyira ártalmaa ét hátrányos por eltávolítása megklvánUtik. tí • MA9yat»oi»»*égl (ŐPttktár:
Szim&ro Ssiwán
Budapest, V., VAsi-kÖcat 12*
Nsgrobb vidéki váro«okn}»zóroelőnyös feltólelek mellett raktárosok kerestetnek.

SZÉP BAJUSZ
« firf! Mt*$tao. »jp
Aki vnaak l>irtok*Ka akar jutni, as
hasanéljR * Wtnkler Blmon-f^i
OLIMPIl LUSTRIHT
Ps«o féiüita<illiautl»t> kéaaituiSny, % \'»•»Dák alka i.,a»aaár*l a b-|U>.«i a ti*. •*ehb illaaba laliat b<-lv««ni. ba aaro \'.\'•"triunel a oajuaa )ól Uu«dvomik- tik.
\'■>Aju.aköLó»«u la US«« laxrtotl aiakbs ■»Ikau-tik * a min •■d liq
•ajta kapjak aiuig I»I)M«U iád A baju.akowl «lUveiitiA» af.n a tiajnN« napokon 4t K>rvt>r«ja ax«p alakját« fényét 4* «eiytuMtrO Ugyaágut.
I üvog ara t tor. S,^,»
UakSldéaa mallatt bérmeotv« stáliio« Egyedüli ká^sitéje és felU\'áléje
HÜM SJJONlllatwiíu
SZABADKÁN.
podvé*«oW nagy árkádt/esoo4nyw bon eéaseaüloalc.
BUTOR,
•aj át késtittnényű kárpitos éa asx-talos bátor legoloeóbban kapható
a kószitfinól "
Bapsy-utoxa 44., Herni \'j-s. aarok
SUmtalaa kS««iiat Irat 4a érit»! rT»korl.t 1 (olfUa UM 17 ér *U (uuill* r«ndOé iaUaaUI | l«fj«febaa íjiAlhüguk.
i • i —-...... - —\' ■ T
BondolOlntáaot
Kï-lt H. ül
M
aaliatc.
Dr. GABAY ANTAL
aa. aa klr amitly »«rraa a aaai M^wpk 4a Mrbajak WttrWWa rtV
ryll Mito» uk«<r«i. fj<<r*A*. 1*9»**a miaíro-
perui In! u oé> mwftl huyycoi-
lolyart. fak*lY*k*l. u »oíirUtér aubtjait. udja-kort u •tlaJM»«mQ bV" -.«fyacol, •i^yont^U Í«rfi«r4l A*liw. J 4« Vn«l »<7»\'*u\\ ki-
tun6 klpr4b»H noduar* »rcKnt. —
k]yofyu*r«k rél r*aii«4k«4lta lau. üaiadalMI napom« in 4-n aa uU T—» 4.
Lsvslskrs vá aszw. ——=—-—sa— 0yójyixerc_r81 goadsekeálk
A magyar GAZDA KÖZÖNSÉG
t
-—flgylmtb* ajánljuk
Gazai általános biztosító
részvénytársaságot,
t&slynél aesttesak
előnyös fMtót«lak mai
latt lehat biztosítani, dt
ahol az olófordciló ká-
nokat azonnal és mél-
tányoson bessülik, sőt
3yot*ssn ki is flzotlk.j
^M^scivrirlnsxB
. .\'eistl J. OrtboptUlei nsOfntíISte tjánljs minden sírvtica essnTcflö fcok a lefuiabb s modern szerkereiO 1000. óvbr-n ca. 4« kir. aaabaflalmasotl sérvkötSjét. Nora csuaiik, nem okox kePemetlen nyomást és rendkivid kitűnő fekvése által felOlmal min-dan más gyártmányt
Keleti-féle es. és kir. sxnb. fumml sArrkfllö. rujé nélkOl ára eíyold.,10 kor.kétold.«0kor.
Ovároinkban teljes jAtállás mellett k». szülnek, továbbá müfüzók fenl^nnóliek részére. Műlábak- és kezek, haskJiók sUk.
illuszUált árjegyzékeket titoktartás mellett ingyen küld szét. Valódi Franczia ds Angol gumml knlön-lepessége 2 eredeti csomagolásHao árak : tucza .¿nkáat 2., 4., 6., 8., 10, és 12 kor.
•rvos-nob4««l rnft* és liStuxergykra
(Alapíttatott 1878.)
raflanest IV.. Koronaheross»-«. IT.
KELETI l
rue bacal i»a|«ta ryt»
Hovcsí A»^ «BTB
: =====
a 1EKA2 m*
T7T.;-.----~ MIN» ITfài»«. ~ ™
Miami Ui.mlAk tuMUtója.
Stia\'J» lalkt kéartrwéayt ittr»\'*«, «•»•■ru bénaWr kfcIi*Ui aaarwéJklML
Unuutt TiűMJ a«saa«avra*>(Me gavék U kayUatéku
Fuiaccît, Doàk-tér 6 (AiUr iffir.)
âu»<tut*H îeee-tMua.
Hlllranyaml aacy éraianaal, ktt^aS J4 Sa aa-ty Muaka. kaUé\'a lé Uléa vrraaayké-eaaaésért, isor tp?jr««ry*«fUatt util
ér«Kim*l klt\'.aU\'T».
BhràUal»k aatxtaa • a»«luaaba rfrt
ifc
Uat, kaayaUat éa Uvéfést
BUTOR
Vásárlók figyelmében, kl tó 1 4« ol e*on akar vásárolni aa jfijon és gy^*
Hudjöu meg remek háló, ebédlő, valódi börs/x\'kek, lámpa, ingó óra valamint kQ-lönf^le uj ós kovesot hastuált bntorokat, remek elösxoba uekrény beszerzési áron Vapbatók hasxnált bútorok bocseróltetnek lUr4)y*»t«s* M. »a4m »olt vakok luUaaUba» (OlUaxtnt biUra.
« IX rm min
uora
8U0AP15T. YU.KIRIP15I ÚT36lSZ
«kai Toont, kérjaa K4paa árjajrraék»»
oaaJr trja ai| ■ülyaa bnnitaaaH)
ktuai&Mk.
IL é*ro?yam. 40. szám
Hagy-Kanizsa, 1002. vasárnap, feíroir 9.
Egy szám 2 fillér.
FRISS UJSAG
Előfizetési ára: -
Helyben háxhos hordva egy hóra 60 fflléf. .% Vidékre póstal kiiJJés\\cl egy hóra 1 korona 20 fllWr.
Kiadó tulajdonotok: Krau»» ós Farkai.
X
Felelős ssorkesstó:
LLoavai Muaó.
i
Sserkesstőség ¿s kiadóhivatal: Kraus« és Farkas papírkereskedés«.
Megjelenik naponta korán reogel.
Nyomatott a ,Nagykanls*»i Kr.%s Uja*«ft siauOj*»«.
nyomdjjjtut:.
Gyöngyélet Zichyfalván.
Botrány egy temetésen.___ Rablógyilkossági,merénylet
Kormánybiztost a fővárosnak,
t t,
_ \'.\'!..7 Budapest, jan. 7.
A tanács tegnapi ülésén fordított egyet a dolgok rendjén. Nem ijed meg a belügyminiszternek fenyegetéseitől, nem ijed meg a mumusként elébe állitolt kormánybiztostól, hanem ellenkezőleg — kívánja a kormánybiztost. . ,
Már többszörösen és a minap is el«
mondottuk véleményünket a főváros
gazdálkodásáról, ez a gazdálkodás nem
alkalmas sem arra, hogy fellelkesítsen,
som arra, hogy kielégítsen bennünket.
A belügyminiszternek tehát igaza van,
ha nem támogatja azt a klikrendszert,
mely a fővárost hatalmába kerítette és * H
ugy tesz, a mint néki tetszik.
A dolgok most nincsenok másként, csak ugy vannak, mint ahogyan voltak. \'Attól félnek,hogy a mit terveznek a bizottságokban, javasolnak a tanácsban,határoznak a közgyűlésen, az tisztán csak komédia, mert végül mégsem az történik, amit határoznak.
i
De nem egészen fgy vsn, nem Is a dorgatóriumórt, a fenyegetésért haragszik a tanács a belügyminiszterre, hanem egyetlen egy illemhelyért.
Arról van szó, hogy a Gyár ós Királv-
utca sarkáról távolítsák el az illem he-#
lyet, mert a volt vakok intézete épülete helyóro olyan intézet jön, melynek ea< a szomszédság nem lehet kellemes.
És ezen háborodott fel annyira a tanács, ezért nem bánja, ha kormánybiztost küldenek. \\
Legalább látszólag ezért, tényleg pedig — mint már mondottuk azért, mert a látszat azt bizonyítja, hogy ezenlul másképen lesznek a dolgok és a belügy-minisaier teljesen meg akatja fosztani önrendelkezési jogától.
Hát ha ez az önrendelkezés mindeddig üdvösnek bizonyult volua, ugy mi lennénk azok, kik leghatározottabban tiltakozunk az erőszakos beavatkozás ellon^do sajnos, ugy állanak a dolgok, hogy a polgárság etlől a beavatkozástól várjn a helyzet javulását.
Asszonyok zendülése.

Egy hét\'el ezelőtt Szurdokon — min\' nekünk írják — kőzsépi szülésznő választására gyűlt egybe a képviselőtestflle\'. Három pályázó volt erre az állásra, Tesmag Veron, egy flaial csinos özvegyasszony, a ki csak nemrégiben került a községbe.
Rajla kívül pályázlak móg Német Erzsébet ós Placsintár Katalin okleveles szülésznők. A két előbbi erő9 küzdelmet fejtett ki a korteskedésben s n mii? Tesmag Veronnak a férfiakat sikerüli megnyerni, addig Német Erzsébet az asszonyok között szerzett nagy pártot, Különösen az ulóbbi azzal gvnnu9Ítoiia ellenfelét az asszonyok előtt, hogy csak azért akar községi szülésznő lenni, hogy az embereket elszeresse.
Kedden délelőtt azután megtörtént az a nem mindennapi dolo?. hogy «nin\'ati a képviselő urak a községházán tanácskoztak. a falubeli asszonvok tojással, kövekkel és kotrófákkal fölfegyverkezve körülfogták a községházát s beizentek a tanácskozó képviselő urakhoz, hogy ha Pesmag Veront megválasztják, ki\' ne
merienek lépni a községházából, meri csúffá teázik valflmonnvit.
Bori Imre kőzsépi biró, amint megtudta, hogy mi készül odakint, kiment a* utcára, hogv az asszonvokat lecsendesítse. de vesz:ére, mert amint kilépett, tojás- és kőzápor fowlta s egv kődarab véres sebet ütött a felén. Ezután a köz* *ój?i szobákkal akarták széthajtani az neszonvekat. de ezek ¡9 agv jártak, min\' a biró. söt Koczkár Ambrus kisbírónak beverték a feié».
Mikor pedig megtudták, hogy Tesmag Veron lett megválasztva, az asszonyok cm- része be akart hatolni a tanácsterembe. más része pedig elment az ujo-nan választott szülésznő lakására s azt a hajánál fogva kivonszolták az udvarra s ott additr verték, mi? eszméletét elvesztve. é\'clteVnOl terült el a főidőn.
A nagy ribilliónak a csendőrség ve-telt végett, melv a szomszéd községből csakhamar megérkezett s a főlzgatókal, köztük Német Eresi szü\'észnőt is letartóztatta. A megvert szülésznő oly súlyos beteg, hogy lelgyógyu ása alig remélhető.
Botrány egy temetésen.
— Saját tudósítónktól. —
Dudapest, febr. R.
Tegnap délután temolték el Budán a Romai-ut 09. számú ház elől Gasparics Gyula 60 éves rézöntőt. A menet megindult a németvölgyi temetőbe. Az elhunyt nagyobbik Űa Gasparics
Antal szobafestő és rokonai a gvászkoosi után lépkedtek az elhunytnak\' a végtisztességet megadandó,
Alig indult ol a gyászmenet, a gyalogúiról egy 20—^5 éves fiatalember lépett a gyászhinló mellé, kalapját levéve. *
Az elhunyt kisebbik fla volt, akit a család kitagadott, mert elvett egy leányi,
nki nem tetszett a családnnk. Emiatt állandóan veszekedések voltak apa és fiu közöli, mig vépro a ílu nőjével tá* vozott a azülei házból. " \\
Amint az Idősehbik Gn*pario« észrevette öcscsét a gyászhintó mollett, rá* szólt ♦
— Eredj onnnn, ne szenlsé<r\'elenitBd mer apádot, akit le viliéi a sírba !
Az igv mogsrrtlilntl nem fe\'ell semmit erre a dntva sértésre. de nem tévovott! Pr. annvira dühbe hozta ar. idA«í»bhik Gn «nartc* fiút, bogv neki esett éktolen dühében öcscsónek és azt arcul csapta.
Szerencsére a fé»-fl rolopnk Vözhe ve-tették mn<niknt és eltávolították csétől adflhünrrt». aki teljesen mcpfe\'ed. kezelt macáról. Két férfi rokona Varon fopta és itrv vitte apia koporsója utén * dührts embert a kt tajtékzó szái\'át piszkolta tovább lecsendesedett öcscíét.
^Kergessétek el, mert megölöm!
A temető kapujánál az rcrcro tévozott nehoffv a sírnál is megismétlődjék a botránv.
Az ügy a biróság elé kerül.
Három forintirt.
V
Pruimgartner Adolf sővénvházi kereskedőnél állott szolgálatban Bíró Vernn cselédleánv. Panmgartnerék már több ízben észrevették, hogy « szekrénvükb/il eltűnt egv—Vét forint n mivel a szobá* ban n családtagokon kfvfll más pem «árt mint a cselédleánv. erre esett a gvsnu.
A hét eleiéi) próbára tették a leánvt. A takarítás idejére a házfas«zon\\\' n srok* rénvt nvitva hagvta s a szekrényben ha* gvol» 90 forint ezüst pénzt. A laVnríiás után Baumgártnerné azt találta, bn<rv a pónzből hámm fornt hlánvzik, Kérdőre von\'ftk a leánvt. aki tagadott ugyan, do nénzl megtalálták nála. Bsumgartner ekVor a csendőröknek bejolentetle az esetet, min* a leém\'t letartóztatták. A leánv anja. Blrő András, mint értesült n leánv letartóztatásáról, lecényflával még aznap este elment Bnumgnrtnerékhez s o*t a kereskedőt kérdöro von\'a. ho<rv miért ráratia el a leányát Biró és a fla olyan lármát csat»* tak, bo<rv a kerpskedö kényleien volt Okét kilökni a lakásból,
Eklor azonban Biró és a fla megrn-eadiák Baumcartnert n fojtogatták, majd pedip a fia>al Biró fölkapott egy nauv cukorváiró kési s arzal a fejére c«anoll Baumgnrtnernek, aki tértől boriioltan összeesett.
Banmgartnemé látva a véres merénr-etet, ki nknrt fu\'ni az utcára, hogy t.e* gitségéti kiáltson, de a kót felbőszült iryilkos megrapndta az asszonyt Is, le* teperték s a fejét teljesen összevagdal, ták. A borzasztó merényletnek az ösz-szefuiott nép veteti véget, a gyilkosoknak azonban sikerült elmenekülniük.
Az összevagdalt asszony rövid kinhV* dás után meghalt, férje azonban még él. de felgyógyulásé hot nincson roniónv.
Kót apró g>\'ennck maradi árván, a kik a szobáitól nézték végig a véres drámát, A két gyilkost a csendőrség még e«ts elfogta és letartózlatla.

1101.
országgyűlés.
fcbr. 9.
<ff*
A király azután Btrtvélyeaui ^buóro-7.ott a művésztől ás vissaebftjWoU a várba.
A király a készülő arcképot ax angol koronázás omlékéro, angol gdidaexreaó-nok fogja ajándékozni.
A
tok
Kápviselönáz. . Jegyzőkönyvi hitelesítés után áttér-a költségvolái tárgyalására.
npponyi Albert dorgatóriuma ug]
wik állandó hatású, a kópvisolőbái___
már ax ülés kezdető előtt a honatyák, ha tsljcs számmal nom is, hiszen ea csak n*sy ri\'Mn szokott acgiőrtánai, do mégis olyan számban vaunak jolcn, hogy Dánlel Gábor alelnök az ülést a rendes idóbeu megnyithatta.
Sót még miniszterek is vannak jelon-ott látjuk Darányi földmivelésűgyi, Lukács pénzügyi és Cseh Ervin harváüi-sxlaváa miniazteft.
ál ttlás elején.
A költségvetési vitához az etső szónok Maryal Péter, aki beszódo elején azt moudja, hogy az ez évi állami költségvetést sokkal erősebben, lelkiismeretesebben éa ellenzékiovehb srtinozetbon koll megbírálni, mint az elózö évboliekot. Kell pedig azért, mert a pénzügyi holyzet uep-nap után türbo-tetlonobb lesz és az általános pangás miuden vonalon ogyformán gyakorolja nyomasztó hálását.
Azzal folytatja bosaédéJ, hogy magyar udvartartás egyáltalán nincsen és ez alkalommal a legnagyobb megbotránkozással megemlékezik arról, hogy a kereskedelmi bálon azon a bálon, melyet a magyar míőiszterelnök védolmo alatt tartottak, a magyar királyt a magyar fővárosban a Gotternalte hangjai mellett feladták. Mórt nem húzták ott a Rá-kócay-lndulót vagy a Hymnuat? Miért nom korrigálták ki • fótáncmestor ur hibáját. Ezt botránynak nevezi. A rabló méhek eljárásához hasoulitja a pénzügyminiszter azon politikáját, hogy a szegény nép zsebéből kiszedi az adót és milliókat rak félro. Megadóztattak már Magyarországon mindent: a földöt, a házat, a házbért, ai igazságszolgáltatási, mert az oly drága, hogy ma már a magyar ember, nem meri as igazat keresni ; felemelték még a két krajcáros lovolcző lap árát is, csakhogy a szegény ombert nyúzzák, kárhoztatja, hogy közigazgatási téren a gazdaembernek sincsen igaza, ha kérvényezik megbírságolják és agyonra vexálják. Kárhoztatja az adóbehajtás szigorúságát. (A pénzügy
e
mitiister mosolyog.)
Marjay Páter: Könnyű a miniszter urnák nevetni, mort a macskának játék, egérnek halál (derültség.) Sürgeti a pót-adó eltörlését, a progresszív adórendszert, a fogyasztási adó mérséklését. Végül ki-J, hójjy csatlakozik Kossuthrcrenc atirozftti javaslatához és a költségvetést nem fogadja el. (Elénk helyeslés a baloldalon!)
Kováoa Pál: Miután a költségvetés megszavazása bizalmi kérdés, a költségvetést nem fogadja el. Részlotesen foglalkozik a választások tisztaságával. Deszélnek a rendszerváltozásról, ő a többséghez csatlakozik, a mely azt mondja, hogy nincs rendszerváltozás. A közigazgatásról szólva, példákat hoz tol arra nézve, hogy a kormány a hatósági hivatalnokokat poljtikai kortoscélokra hasznába ki. .
A perifériákon még grnsszál a régi rendszer, arra nézvo hivatkozik a log-utúbbi galgóci választásra. Reszletet ol-Tjw fel a nyítrámegyei lapokból, Negyven állami és megyoi hivatalnok járta be a községet, terrorizálva n népot. Elvárja a kormánytól, hogy ha igazságosan tárnak feldőltük egy ilyon viöszás helyzetet, gondoskodni fog arról, hogy ha csakugyan van rendszerváltozás, visszaélések ne íorduljannk elő. Vissaatérvo a galgóci válssztásia fölsorolja közvollen tapasztalatait arról, hogy miképon készítik elő Nyiirame^óben a választásokat. Nom viselkedik bika^vamal a mai kormány iránt. Nem fogadja el a költségvetést. (Uo-lyoslés a néppárton.)
5 pero szünet után
8*411 Kálmán miniszterelnök előterjesztést tesz aziránt, hogy hétfőn, kedden és szerdán a Ház ne tartson ülést, csütörtökön pedig folytassák a \' költségvetési vitát. A, Ház ezt elhatározza, Dr. Betoh Aladár interpellál a baja— báltasséki híd ügyében. Azt várta volna, hogy az inségmunkák között az első helyen fog szerepelni. Az ország gazda-í Arí föllendülése szempontjából rendki-vü! fontos ennek a vasúti hídnak a ki épitése. Kérdi, mikor terjeszt a kereskedelmi miuíszter ea Ügyben az országgyűlés elé törvényjavaslatot s miért halogatja a dolgot ? 1 >T
Ac interpellációt kiadjál a kereskedelmi miniszternek.
As elnök az ülést háromnegyed kettőkor bezárja.
Gyöngyélet Zichyfalván.
Budapest, febr. 8.
— Saját tudósítónktól —
óriási, eddig még nem tapasztalt érdeklődés mollolt kezdték mos ma dél-előu 10 órakor a Karálsonyi Jenő gróf zichyfalvi mandátuma ellon beadott petíció érdemleges tárgyalását. Paiss Andor elnök 10 órakor a tulssufolt tárgyalási teremben megnyitja a tárgyait.
Darvay Fülöp dr. a választás meg-támadója elmondja, hogy midőn Karátsonyi ez idén újból fellépett, den áron biztosítani akarta megválasztatását Tevékenységének első eredménye az lett, hogy hivatalosan ő jelöltetett. Bzután a megyei főispán ur berendelte magához a kerülethez tartozó járási főbirákat és községi jegyzőket ás nekik utasításba adta, hogy gr. Kajá-tsonyi Jenőnek képvisolővó koll váleas-tatnia. A mi ezután követkozott, az már csak mesébe való. Megkezdődött és szakadatlanul űzetett a főbírótól lefolé aí utolsó községi írnok és szolgáig a hivatalos prossziónak minden módja ; és minden községben megnyíltak a titkos
SnsforrAsok, a molvek á választóknak ,enként 40—100—200, sőt több koro-nát is ígértek, kínáltak és juitattak is ;
Ai elókolöbb állású köztisztviselők mindenfélo harang-, iskola-, lemúlom-, zászlószontelési ünnepélyeket eszeltek ki csak azért, hogy az otolés és itatásra jogcímök logyon. A programmbeszéd elmondása alkalmával csupán egy községben OOO választó lott etetve és Itatva. Midőn a Karátsonyi-párt fö-
koitesoi látták, hogy az olleniololt igen. nénszorü egyén,más módhoz folyamodlak A lianlaki községi elöljáróság dr Hauser
Karoly bánlaki főszolgabíró utasítására miga oló boidéztetett oly bánlaki lakosokat, akik Motng Manó tiszttortójától Gninbaum Józseftől kukorica-elővételi ügyben fejonkínt 30 korona előleget kaptak ós volök a valóságnak meg nem fo-lolő oly jegyzőköayvekot veitek fel, melyeknek tortalmát a/, illetők a vizsgálóbírói kinallgatás alkalmával valótlanoknak jelentettek ki, ennel; folytán n nngy-becskoroki kir. törvényszék vádtanácsa a további eljárást az illetők ellen beszüntette és őzen beszüntető határozatot a szegedi kir. itélő-tábla helybenbagta.
A vád tárgya Dániel-párti megvesztő-
fotést tartalmazván, a Karátsonví-párli ortesek céljukat elérték, mert a Dániel-párthoz tartozó válaszlók a Karátsonyi-párttól inegíólomlilvo, br. Hauser Károly és a községi jeuyző jelenlétében és személyes jelenlétük által befolyásolva majdnem\' kivétol nélkül gr. Karátsonyi Jenőre voltak kénytolenek akaratuk ellenére leszavazni.
Mindazon községi jegyzők, a kik a szabad és tiszta választás elvének alapián jogosítva voltak totszésük szerint bármely párthoz csatlakozni, — a nél-hül, hogy a Dániel-párt érdekében egy jogosulatlan lópást is teltek volna; csak
acért, mort vonakodtak a gróf Ka-ráteouyl-párt aaolgálatába állani, minden elöietea vizsgálat uólktU egyeaerűen fel lettek ftlggesztv*.
Így a föntemlitett bánlaki ügyből kifolyólag Bak István széchenfalvaí jogyzö. dacára annak, hogy a további bűtwádí eljárást beszüntető szegedi ítélőtáblai határozat már hetekkel ezelőtt hozatott é? már ki is kézbesittetatt a feleknek, állásába máig sem lett viaszabo-lyezve.
Ányos Lajos tágyerl közsági Jegyzőt a megyei főispán minden elővizsgálat nélkttl fölfüggesztette in ezen kifogástalan jellemű o»a-ládapa miig le kenyér nélkttl a nyomornak van kitéve.
Éppen ellenkező eljárást látunk és tapasztalunk a Karálsonyi-párti községi jegyzők és községi bírák tekintfitébon. Igy Gsolákov MÜa nagy-gáji községi bíró, dacára annak, hogy a nagy-becukoroki kir. törvényszék állal már nagyon rógon jogerősen vád alá lelt helyezvo, állásától máig sem lett felfüggesztve ós abban most is működik.
A legérdekosabb volt azonban az effyik szavazatszedő-kflldöttség helyettes elnökének, Miláseaits József tiszttartó urnák viselkedáse. A hnlreu, hogy a szavazat-szedő küldőtteág helyiségében tartózkodott volna ás az elnöknek kötelesség-szorűleg segédkezett volna, 4 választási nap nagy részét a szabadban, mindkét párti választók kőzött eürőgve-forogva töltötte el kalapja mellett egy fiélm. gr, KarátegnyiWEUe kortestollat viselvén. Hogy a választási napon exeu szavazatszedö-küldöttség helyettes elnöke mily pártatlanul viselkedhetett, azt legfényesebben bebizonyította a másik szavazatszodő-küldöttség előtt a zárórában, a midőn is vállánál fogva hozott egy szavazót és azt a választási elnöknek a következőképen jelentette : »Elnök ur, hoztam egy szavazót. Kiró szavaz Stern ur ? •— Karátso-nyira I — Jól van, elmehet !•
Mindkét szasazatszedő bizottság ol-fc6ke megsérlotto a választási törvény 159, §-ának a zárórára vonatkozó azon intézkedésé!: ,A mig a záróra tart, a jelentkező választók □ többi választóktól olkülönitendők".
Egy órára járt az idő, a midőn a kérrényezők ügyvédje a voszlogotós vádjával elkészült és áttért az otclés és itatásra.
Vagy 50 eBctot sorolt még fol a kérelmezők ügyvédje.
Két óra után \'a tanács elnöke félbe-
szakította beszédét és kijelontotte, hogy 3 petíció tárgyalását hétfőio, délelőtti 10 órára halasztotta.
Ekkor kerül sorra a hivatalos presz-azió és az érvénytelen szavazatok bobí-
zouyiiása.
A választást védő alighanem csak kedden körül sorra bcszédóvo\'. Előreláthatólag a tényállás olótcrjosztése «1 fog tartani jövő hét csütörtökéig.
A király Benczúr mQtormőben.
— Saját tudósítónktól. —
Dudapest fcbr. 8. A király ma délelőtt uom hagyta cl teimeit, melyekbon állami ügyök elintézésével foglalkozott,
Délután a király Deneur Gyula festőművész műtermét látogatta tueg, do az epreskort-utcai műtermet nem tisztán látogatás céljából keresto fol, hanem azért, hogy majd gárdaezredénok uniformisában nieglestesso magát.
A király egytől háromig ott időzött a műteremben, közben lefényképeztette inagát és a megfestendő képhoz Olt is a művésznők.
Azután megtokintelto a mütermot, a melyben a kiállított festmények közül különösen Izabella főhercegnő most kó-szült arcképo nyorte meg a király tetszését. A főhercegnő most festette le magát kis fiával.
A báró Wallburg-úgy*
A laibachi törvényszék —■ mint ezt mái megírtuk -- báró Wallburg Krnőt okirathamisitás miatt kiadatni kérte, az igazságügyministor a kiadatást megtagadta sőt uz iratok további intézkedés végett már a budapesti büntetötörvényszéknél vannak, a mi annyit jelent, nogy a báró jól lőhet pár nap múlva már szabadlábra helyeztetik, azonban it magyar igazságszolgáltatás vonja kér-dőio Staudinger Miksával eszközölt házasság lovél hamisításáért, mely házasság lovél lett volna bizonyítéka annak hogv Wallburg anyja S k u b 1 I o a Laura morganátikua házasságban élt Emő főherceggel, »Igy a főherceg egyenes leszármazottja.
A vád az vájjon az okirat hamls-e 8 a hamisításban a báró bünrészos-e, az erre vonatkozó indítvány meghozásával dr. Böhm Alajos kir. ügyész lett megbízva. Egvidejülog a vádlott védője dr. Pichler Győző a bárónak feltételes sza badlábrahelyezéso iránt • kellő látásokét meglette.
Botrány a Reicbsraihtai.
Bé«s, fcbr. 9. A beérkezett irományok között van Pom-mer éa társainak intorpellációja. melyben elmondják, bojfy Kober nyugalmazott táborszernagy és a nyugalnuKott tisztet ceyeslUeto elnökségónok egy máuik tagia eüon polgári rubábari tett tanúvallomás miatt törvénytelenül indítottéi meg » becsületbeli eljárást,
A ház asztalán van továbbá Licbt interpellációja az osztrák gyárosok magyarországi bizományraktárainak megadóztatása dolgában.
Mayernek társainak Intorpellációja a minisrteroluőkhöz a Magyaromággal való váml;őzö88ée fölbontása esetéu szükséges olökészftlcU>k Urtyában,
Azután Spomr-lioden igazságügy miniszter válaszolt Kasinczki intorpeíiéciójára a bécsi KAokéJelubban december ld-án Jplyt bazardjáték Qgyében moginditott vizsgálatra vonatkozólag.
Az ülés végén hatalmas botrány kerekedett, Kormanck ós Zazvarka cseh képviselők ai ujonojutalékról beszélve, kemóny támadásokkid ülotték a hadügyi kormányt.
Zazvarka beszéüo alalt óri.\\a zaj támadt, mert a csehek észrevették, hogy a. honvédelmi miniszter a vita sürgős bero>.eaxté-séröl tárgyal az olnökkel.
Presséi képviselő torkarfiakadtából kiáltozta :
— Ct botrány) Bz nem parlament, ba-
nom rabok ltázal
áz olnök szigoru&n rendreutasította Frossolt, valamint Zazvarkát is, a ki kva-liUkálhatatlan kifojozésekot használt a korona ollen.
TÁVIRATOK. ;
Távozó fQFopdn*
Hagybecökerok. fcbr. 8. Rónay Jonő torontálmegyei főispán mai napon boadta lemondását.
ŐnrjfHkos utásx hadnony,
Fograras, fobr. 8. (Saj. tud.) Siklóssy Kálmán utászhadnagy mai napon az it-toni kaszárnyúbau főbclötte magát. Ön-gyilkosságának oka miudoziduig ismeretlen.
A burok cxnbadsátjfinrca.
Amszterdam, febr. H. A ReuteMlgy-nökség lovelezőjo azt jelenti Utrcchtböl, hogy a bur bizoltságuak Loyds dr.-ral való tanácskozása cgyiko volt azoknak az értekezleteknek, a minökot gyakran szoktak tartani. A mostani üsszojővotel aránylag nagyon rövid ideig tartott, FLicher már vissza is tórt Brüsszelbe.

i mtoamemmaamm
hJ módaztr txerint édes UjéMinből bármely mennyiségben, ké*mpónejleei4e melleit vesz 6e tejgazdasági telepeket (^tSvelkezeteket) részletfizetésre berendez
FUCHSóaSCHLICBiTER

tajgaaáaaágl gépgyár
BUDAPEST, VL KERÜLET, JÁ3Z-UTCZA 7. aaáni.
mümmtiíAmiVi
ttXV*. fflV.r. f.
RailöjíHteágl marényten >
Budapest, febr. 0.
A rendőrség ma délben Bustyaházáról a kővetkező sürgönyt kapta:
Bustyaházán o hú 7-én Krausz Béni 23 éves izr. vallású munkás egy postakocsit megtámadott
A postaWaial leütötte a bakról, aki eszméletlenül elterült a földön, Aztán a kocsi kifeszitéséhez fogott A kocsiban több ezer forint értékű pénzes levelek voltak. Do a rabló hiába feszegotte a zárakat, nem bírta őket föltörni.
A mikor látta, hogy nem boldogul é? tartott ntt^Jiogy rajtacsípik, akkor elmenekült.
A postakocsis msgához tért nemsokára és a rája talált emboreknek elmondotta n* esetet. Kraus/ Bénit ö felinmorte.
A csondörök Krausz Béni nejét kU. Fjsöhor Rózát elfogták és most örlsét alatt tatják.
Krausz Amerikába akart kivándorolni és a rablást is azért kísérelte meg, mert azt hitte, hogy pénzhoz jut és azzal kimehet.
A budapesti rendőrség intézkedett, hogy kinyomozzák a tettest, ha esedeg Budapestre jött, ami valószínű.
BUDAPESTI HHÍIÍKT"
-r Heudjeladományozáa. A hivatalos lap if.ai száma kii/1 i: tíze-nvtilycni körüli magvar miniszterotn wúrteiíeiztésc folytán Bónny Antal íöer-délanacsosnak, az erdészeti közszolgáim leiéit szerzett érdomei olísinoré&eül, har-mado£zlályu vaskorona-jendomet díj msnWwm adományozom.
Kelt Bécsben, 1Ö02. évi febr. hó 9-án.
Vcroncz József, s. k.
Uróf Széchényi Oyula, s. k.
— Munkást keresnek. A budapesti ipari munkaközvetítő intézetnél az eheti kiimifaUW szerint 7181 munkás keres foglalkozást, kik közi majdnem minden
.ityRrág képviselvo van. Hiányzik azonban és munkát kanhat \' helyben : sktnoni munkás műontésekre.\' egy tanult cizelláló, egy svakorlott aeanyroüfés: vidéken 1 re&zclovágó kis éw r\\«gy munkái a. 1 órás üzletvezető, 1 tmállú órá.s, 5 tímár, 8 kofekötö-fésü waukárn, (J fiatal füstfaragó, 1 szatócs* tUUlvezető, & könyvkötő 0 faesztergálvos 6 kádár, 5 bognár, 2kosárfonó, 1 müszövő 1 sslyemfestő és vogytisztitó, 1 vonalzó kézigupliez. Keresnek továbbá: kö#yV\' Kdőuőt, nyomdai borakónőt, gépkasirozó-pőt, varrónőkéi lórii- és női ezabósáj-hw, vasaló- és mosónőt. Inasflukat felvesznek : asztalos, bádogos, féhyozö, kárpitos, kovács, cipész, faeszlergáiyos, 1-ikatoi, müszorétfz, férfi- és női szabómesterek. kereskedők, nyomdák és gyárak, tanidóleányokat nődig könyvkötők, varrodák és »Yárak. Jelentkezni keli az intézotbun Vili\' kerülőt, J<jz*efrkvrut 30. szám alatt
— Ellopott bőrönd Pép Akosné szakácsné kofferjét egy hordár kycsiiá-rúl lelopták. A tettest a rendőrség Tóth Simon napszámos személyében, kinyomozta és letartóztatta.
— Balosatok. Sterp Ferenc napszámos a Kerepesi-ut 80. szám alatti falra plétáblát akart alkalmazni, közbon lcesoU 6« súlyosan megsebesült. —- HolferBor» Bát tíz éves tanuló jáuzás közben lábát törte, A montők bovitlék a klinikára.
~ Elfogott betörők. A rondőrsépm* ismét lotarTézUtott két tolvajt, a kik ¿1-kulcsesal behatoltak több helyre és elloptak minden elvibotőt Felder Ferenc hont! születéstt 39 éves lopásért és rablásért büntetett egyént tottonértek, a mint a W-ut 79. számú hentosüzletbe botört — Üiuuucmaun János azt panaszolta, bogy Bakáei-tér ö. számú lakását valaki kifősz tetta. A rondőrség a tettest Gulyás István nagyváradi síülotésa M éves öt évro bttn-letett\'napszámos személyében kikutatta és UtorOj^totta. Gulyás u roudörsósuD oat vallotta, hogy hosszukéi kivette el a bo-törtet. mert Zimmermünn, mialatt Qulyás a börtönben ült, elszerette a feleségét
— Drága kínos az egészség, 8 ötért photfl gyorsan kell gondoskodni segítségről, ha az legkovésbé megtámadtatik. Egy s betegségek legtöbb eseteiben sikerrel és AÚtöusn ható gyógyszer, melynek minden auládban lenni koliono, a Vértes cyérvsj.-féju l\'ocpnű Pálinka.
w ViffaatM tévedd«. 6zv. Takáts
Józsefné 80 éves ápolónő a Lujza-utca 80. szám alatt beteget ápolt. Ma reggel a beteg ápolónőjét a földön fekve eszméletlenül találta, összelármázta az egész házat, mire a szomszédok a mentőket hívták, «kik nagynehezen msgáhos térítették az ápoló-nőt Magához térve elmondotta, hogy éjjel nagyon rosssui volt, fejő fájt, elővette ápoltjának «zánt morfiumot és beszedett belőle, valamivel többot, mint amennyit kollett volns. Kitől lett eszméletlen. A mentők nyújtották noki az első sogélyt és a Rókus-kórházbs szállították.
— Az égbe vágyódik. Furcsa levélke jött a napokban a városi iktató hivatalba. Kgy Durcz Etelka nevű iskolás-leány, szép dűlt betűkkel írja, hogy édes a» , ja nerr régen meghall és az\' égbe szállt m»nt nzt néki elmondották. Kéri most a legfőbb po\'gármeitert, hogy vegyen neki szárnyakat, hogy anyja Után tudjon az égbe szállni. Csak oz a baj, hogy a ki» leány nem mondja meg, hogy hol lakik és igy nem tudnak neki választ adni kívánságára.
Illetne eredmény érbett «1 Bheama, sms, ku»s»4n« ideges fJ-fáláa, ueghQlál, ide^bsj, hQdéaas é) mindenaemfl eae«»ll>ánUlm»k eiet*ilan * Ssab>dy felo javított Capeina keoöci haasnáífct* »»é®, tnaly már *|rv»«ri b** dOnuölée uUa is s legkínosabb fáidat-mákat is eorlútt Eay técaly ára » kérőn* — kapuié » Wöbb gyégyssar-tárban, MerraadelkeU k&svet ao U Saabady Jánoa |jré«j«»se*<í»SBél — patron* BoogSxia i/égyssexUz, Budapest Damjanleh-ete*.
— A* ipe* tarán v«M vemoyképes-•égask « ieU eg, ha areata Béoahe és A «rtnétU wT IUgyiűf««ágMI Ét szál.
htra
Ks sz érdem Basdovits Ottóeég ké-límuuksgyárát Budapest Dobató* 17. ts.
illet L
Tarvényüeg védett újdonságok aJemr ktvlUltt virágok, cnoportdisxek, lóhere (ütőit A, millieuk és paplanokra melyeket »eégl. koroa x nagykereakodöknek kflld.
IffltEK MINDENFELŐL.
t- Aki aem Jól végest« dolgát
Berlinből távlrják: a Mflli&nvochenblatt iolenlése szornt a császár Losiels altábornagyot, aki a kínai hadjárat alatt n német expedíciós hadteát paranomoka volt, lemondásának eUoKadáea nutUeii nyugdíjjal rendolkezésl állományba he ly»zte.
— OyásaUteuHs&telet Milánért
Karléaéról távirják, hogy olUn Milán szerb ldrály elhalálozásának évfordulója alka\'niáb<»l, m délelőtt tíz órakor gydaz-istontijztelotet tartottak Brankovích György patríátka eclebrálása mellett. A gyászístentisztoieten a következők voltak jelen : báró Nikolics Fedor, Tallián Béla, báró Baich Milán, gróf Zichy Jenő, Gvur-kovlcs Pótot\' főispán ót Unkclhaisser Károly alispán.
Megszökött örült. Bécshói távír iák nekünk: Wachtl Vilmos öl éves brünni kereskedőt, a ki régóta elmebajban szonved és a kin o napokban kitört a dűhünpés lehozták Bécsbo, hogy egy elmegyógyintézetbe elhelyezzék. A plílya-udvarról nz\'esto n szerencsétion eltűnt. A meginditolt nyomozás során mpgálla
G\'toltok, hogy több vasúti nlkalmozctt
tta a ízereuoíétlont, a mint ogv másik vonaUs felült és azzal elutazott, mig hozzütartpzói egy pillanatig nem figyellek eléggé reája.
— Ostoba fogadás, Mohácsról táv írják nokűnk: Bomlzl József 30 éves mészáros fogadást ajánlott, hogy a legnagyobb hidogbon megfürdik a Duna vizébon anélkül, hogy valami baja esnék. Tegnap estQ csakugyan követte fogadását. Levotkőzött és « hideg vizbe épolt Kg>\'ideig ottan Ihsradt, do aztán hirtelen elmerült és többé nem mutatkozott Holttestét megtalálták az este. A szerencsétion embert a hideg vízben szívszélhűdés érte.
Bh«nma és köszvényes bajnál ajánljuk vagy Imre mai hirdetményét
▲ magán tisztviselők és kereskedelmi iilkalmasottak ttgye nagy lépéssel haladt előre, ugyanis a holykoxve-itáa országos uervozés« immár * mogva-
ósulás sládiiuná jutott. Hadó .Sándor köz-riMidjs *s Orstágoa Pályásat! I ö s 1 ö a y-t tuely tartalmam fogja köny. nyad áttokintés mollett * ma«án»t.sztvl»íJők és koreskodelmi alkalmazottak által bot ölendő összes állásokat E lap méltán meg-ínlemli, bogy oliö sorban maguk aa érdekelt nrszán alkulmasotísk, másodsorban a tisztviselő és koreskodelmi alkalmazottak egyesületül, továbbá a kereskedelmi és ipari vállalatok és ezégek elé Uze lós Okkal támoKiUSák.

,i^L,wr>.jm ti i, ■ Tvnrj—aaaaa
Fájdíalmasi
kliM U k*U»UMtl«n, Ulo«U t>t<hol «Hjakft. ran rt»**» *KI UpAW\'
üwüt 4* HtM.
Aa Brényi-féle
IohtieT-Salicj/1,
u|t fM ^cawitlUva. ho«- t»«U k«M«V "«V i

. _______ .. tüfl-
m«k tohf-j >1«»*a n«m iuvnck. ►out ulMlt;.wil S. vlUlill:
Erényi gyógyszerész
•MbaAaaáUia e. aa4» aUH.
FiriklAr:
T*rSk SUrály-uto«» ifi. éa Ber««r «V*«T-
t*» Váct-kdrut 17. SS.
Váriui kiállítást
4-koronás gyűjtemény,
1 pontosan járó párizsi nlkkol-érs jótállással, 1 valódi tajték szipka borostyánnal, 1 díszes alakú elegáns sxivartárezs, 1 pár
pí, Hr.si kézelőgomb. 1 párizsi rzerusa le> él* mérleggel, l párizsi klillitási illalsxer üvegben, 1 négyágú zsebkés ÜvegvigóvoJ, 1 csi-
nos tolókáK \'likkalfogtisxlité, 1 axlnes kövekkel kirslu<lt ü&om gyürü, 1 c<hw> «él-szerű nőies-jegyzőkönyv. Mind a 10 tárgy össeos ára K. 4. -Síétküldí posla utánvét«) lutUle«-. EUo-imyi üti 7«k«t«, Béesbon, Vi k«r., Bf 4tg er-utoka 1|B.
KÖZGAZDASÁG.
í
REGÉNY, ki ördög cimborája.
Regény, irta: St.
A fiu k«»iit nyyjtolia és otort araldó vezér igy szélt:
— Kgétzeo bátran jüjj I Nígy lépcsőn megyünk lefelé.
Tényleg nogy lépcsőn menték Ic, ozulán egy hosszú fplyosón keresztül
A folyásé hol jpbbrs, hol baka kanyaródat és a fiúnak ugy rémlett, mintha állandóan lefelé mentek volna, egy neo» nagy e«és, de állandó lejtön.
Hirtolen egy kanyarulatnál zugáj ütötte uilg fiUúket it a íclyásó joeglehotősen távol k-vő régében világosság deren-geU.
Körülbelül őt perc múlva elérkeztek a világossághoz él a fiu azt látta, hogy a folyom nyiláig jtt«o .luUtom vízesés ^ sáija el.
A vizén, awtly fehér t^tékkal hullt le a magasból egy&l(al&9 nem lehetett kerenzt&l látói,
Egyszerre elállt a zuhogás é« a
nyílás sjmbad lelt
Hogyan történt ez, a fiu nem Uidta volna megmondani, csak annyit látott Dasics a magasba nyúlt és erre állt el a vízesés.
— Gyorsan, ne néz* &e jobbra se «e balra, hanem szaladj át a deszkán
A fiu, a ki már elvolt készűlvo mindenre, futva megindult Egy körülbelül fél méter széles és öt méter hosszú, ■vastag doszka folt végig fektet?« két part kőzött, a deszka alatt fekete mélység tátongott
Hegy mi volt a fej« felett a ftu nem látta, mert oeak azt hallóIU, hogy Dasics utána kiabálja:
Öless I és wro nagyot ygrpU, hogy a túlsó partot elérje.
Legfőbb ideje volt, mert ebben a pillanatban újra megeredt a vízesés. (Folyt kő7.)
(«xgaloi
W»jri »r U ta ápr T.S9—7.88, Zab Apr.
onatőzsdo.
w. la. buu ktrfüt
gidait).
Kom in-n Xm>|«1 Ma
Badapcttí é(«4kwss<t*.
H4t4xi0in kfilUteU t Ontrik biUtnar. (to.M Uríx*m Kitelií\'iM\'Anf T09. JeUU»$ Unk -RlnkamufA&ri 4SS. ijptoik állam«. <64ZA Ma »Tar UttticMVÍny 70S. hUgju 4 »*i*alikui*ur.f jártaa 110.60 KorotuJiratUk »7.77. I^Kiiiuitolóbank 4W.- Jak. bank 481. RiaamuMnri W- 0«rtr. nun»» AtUmraaut tinrtay 66C.S1 Déil runt T7.—. Kémet Mrod. márka 117.». VWaiuo« varat W, BvO^íiU ktzuU rwut tU.
\' B4o», itbt. 7. Onrtiik KlUlr. 000.75. Marr" tttalr. — .-»\'Ofjttik-nui^TM itlamvamU rímíof est. 4 aaiaaUkea sta«yaf aranriA»Jík ns.M.
Marrar koMnaJiivitt —DiU vaaui 79.60. — M t»»Ué ataay »»-0* kUxkm baakjacr HÍM. A*ev*-onrtrik haak 2TSJO r

mzÁ&m&m
rrwntV as ttf tmm ms*. Un MATM «Mtojiaqntret klp,4M)t. a UmhUfca trjtfT-fUfUitna islteluas ct/o»\'
pmKr,

k«Mi« tUMU mrrf. l UH
4 kw. «e JWr, > »Jwttía^ ^0« jaakiu UiiUJ,« kít^íAí^Ur, mg •^rM^\'d\'H4*
máa aatt m«ievasar-
As^WBSUfifc^.


Hölgyek figyelmébe
Srisn-GrtM Hrczkesö.
Miadta aé«% kSniUH aiépiU 4a Mripelé «*aük kbt a tnkitt»*** kTnllagiy aa Omna „(Wa»a a^rtl a*w «lra44k. Ii Mlcxtk Wféüaa toéveM mi-
p<W wi%
^ Kp^^li 11 a u wait
utóit nir farrAa illJ«lil44i«U Y«r<a.f«l-n"
iA*it Ttfr rarr«a ínu «uí44MU HU» M-
takaL híjám* ft riacMkftt, uaoswukat, aUe lMMMbi» MfiMluMk to id*;
HJ* arcfMtnt ke&SkOa. OwdÁUto* Kaliaa ab«4J Ímmvb ^iftítt Ulra awrn hi^iiiUlnt U*. ltoW« v« ftlftU
ytl bwa
üliuiri\'Suut
arca aéi m> Uválladk.
U huiailkaU.
áaa*eé««lMMk sá krVm«rv»*b ««ka
lllwtwW HfOU BXftppaJI SS Iur.
m I frhér. r4wa •\'■»
\' Sa kt. aa*7 éakoi 1 UU
Ofjon» pouétr 4at aaMktoéi
BtMMy Károly (yúmuftlrUn mtvmo.
Po»«»a UalM haÜM UMaaaMe e&qi hintW» ki. to birtaa katoa* Hskwaa-
Tuuti íoáfc

.t t.
Magyar ReiMis FlilJ
Urftk to
btoaeU«*«, *s tatijfeU Áfé t koron*. Poétán aeO^kotoaa
lenes Vilmos gyógyszer éra
l k«rn SzixaUr 9,
Főraktár:
■í
kSrui tr. ta.
¿u-i
• fallitia» klit«* k» 4»w. IcflteiUaakk nitt,-talmi ■ H(lx«M arrakr¿M>«t I Mm
M k». ; kom. a/ag t ht 10 k». KCfldll ktbkaté ta «Mk * fiiBBfl »»IUI:
■XKKBCY O. ir<C|K»rMM M „lotonh.eruhea" SlaaooB S4nkiitir
Clavethyl !
«TuUmm aHw> te Mm»U|«4átaAI Upikilt
rttr. Art ) korona.
Scfcàffar Unir féla
lot- te BijJtmineU. ««teit » f«|ak gil, wUU * fojhurt 11 .ltlvollJJ» • iogkiT.» ;
• atij*r«g«t dMlnflcIàlJa. An t kar. UktmOf a>a«w kn<|«< aiinHk fal tw»k .
kt u àUalaaa kteiltatt >
IRMA AftGKBNÔCSBHtf
* lagkiaakfc mirtikbaa U irtakaa» aaart toi
kimutatni, uaaUitt uoïka mbxtuon tliny6-
* M^îtoB »"CÎJi\'rir- *
Irai i suppiv
mumm UMU* «m um^I outuL An » Mlir. / A hozxátartósó
Irma hölgypor
UfkiU > ni ni m-
CtwhrMgMiisbdr robines
tovuraMU) IuiuíIimU «mil mA*M arada» Kapkattec kUáríla*
Reik Gyula "«T&IÎSte...
C
|fogyfe«aix«án.
Í
.srorwTiM iarÄ.-Ä
rt}i i «u» mSjyij int 1—1 koronái rogsao, •tiírU («ak A» TO—TV tilir. Ko*l irW raàay. Kaikat* mlndonart, valamint aiil*g«*tn bo-fc^USkor. trtéHraateiteailMrmeafra »«TO WAT!» gïirn, " " ■
aUaUlM M w«m» Ira* te irftel iptaU» falvUa MM ZI i» Ma ImUM rtadaU iaiteafci __lag}oktet», «Jflhiljuk
Haadalölatéaat
Bidisut VI, Mftajit 24i szil
Dr. GABAY AUTAL
a. oa k ki*, anaüíy Nmui a Wri kiliplgik te Mikajak oütrma ff*-
rr^ blxto* afiuml, fTor«aa, alaaaaaa aMwr a»mO íirS- te Ml Mi >rilW>|«U kW íolrirt, íakélrtkat, u Saíarttete «UbajrJt. kóla-kortia bMmuniI Uim^ate*, «Ima^lt MdUttt. Sauloknál il Uiaakbakatl ««ariat ki-ta»i oradninniTai kljrikilt aMuin auhat — ŰpJfraMrtkt« goateakatea lacs. ÍUndoltei aa-pmta 10—Hg te mU T-4-ig.
Levelekre wAlasrol. . i oaaaao
gyégyszarakrll |oadaokoálk.
UJOonsA*» Ujaonaa*x
Borotváló por!
A borotva feloalogoaíl
E cagUlaa te a* arcxra
•a irtaimat!**
oorotVilóporral birki U 6 pttcs alaU «latra raorborotrilhiitja maxit nündeo allutaa UnuUa uittül ti a nifkol. bogy karotvàt kaaaaála*. A ior*«yaa*rilbk kaaali*. Pribacwaag (tUwari ixroWalirhotí belfbon te rtoikon 1 koron*, kit-borolvólÁiho» oaakte haljrfcon 04 Ollir. tint do>x\'z (1 1014) • korona 60 fillcr hvMnilaU «udtuial, hotiíraló caontouk«« 90 Ollir. Utia-Y»rt«l »an u i»i(tr «W1»«« bokOldiaa raaUatt hitaenUo. KU*rila| kaph»li Oudapaalon ■
fcalaktar htaàXaàX TLtLklíUuualuo 0. uAO»
Gyomorbetegeknek
BflV aram meff tronU atokoak • «ima. kik
i •» a .Iíjí* (Srdil kUdátVfeuc akv^a ukaiiual, orr v«trr*n
»»
ht Ohl»
Ohinapoptor\'-t
ktevtlly ri xi lofya 1« « tluAPOptol K»id idi aUl l^a ; k0itr.6i*n : AtvAryta
undort, tknjkai lo¡ ort, trro-«romorçôrcaét, nromorCiJáat, rVoYot, ï«ib»f»*i«t, atkT^
ITilia ; k016n6»«n : ¿tvAcr\'-tUmjaàçnt, roaaa •»Aastiat. undort, tî»r\' taorbaratot, a
a lTí| ára a kar. to lllL, a «Ta« agtoa
*5ar4ra • kor. A Mk k«»al *fT IlOilra»! .IIS!» btonnak, a aiin«»*ptnlJa kirr^ii\'utt ho«u»j pomorbaiaf-•iiamki. K»c»dj» hiló k^iKboUaoi. Nrater UtorfraUiil. CiokUr A.*
E<T»doi kafhaUi
Rogátoy P. Kálmán
Sft-btTaa eltafl n¿rr*"r14ribin N.-XlkXa*Aa.
pálinka (oóoboroaoot).
Vértes «SÍSS:
használatban a loghatáaosabb.
Folté Ilon tisztasága kOrctkezlóbon y^y kOlsö mint bclsö haízaüttüa mindenek dOtt legjobban alkalmai ktllOnOaen is a most annyira kedvelt gyúrómódKM>rre (massagc) Kitünö sikerrel Imsználtatik köszvény csuz- meghűlések ellen, bénulások, ficamok-| nál, gyulladás és kelésnél továbbá a fejbőr «rösitésére, valamint a száj tisztításira; belsőleg, cvomor-förcs, rostszullét, fejfájás slb. ellen. Kato-oáknak, vadászoknak, turistáknak, levélliordóknak, s általán sokat gyaloglóknak nélktllözbetetlcn« Valódi csak a mellékelt névjegygyal. Kgv üveg 30 fUL 1 éa 8 kor. Kapható gyógyszertáraiban, drogueriákban és fDszerkcreskedéoekben «U shnl plakátok a fenti védjegynél láthatók vsiamiutközvetlcni
-Uí£fíT£S L Sas gyógysz. Lúgoson, 187. szám. .
1000-féle szer van
Csuzéskoszvény ellen
melyek közül a logkülünöbb hatású az
99Ezereuiiicl
Meglepő gyors és biztos hatású kQlscer rhenma, oonx, köoavény, aaaffga-tAs asorAa, nyllalAa stb. ellen
1 asgy űvtg utaaltAaaal a kor.
Jlz Ezaretim sr^^; Az Ezeream
Az ezbíííb ja-Siffij*\'
te^1ArAlllM S-u«ri bodirtaSlte atin
Ez8reum ^ Az Ezereum »M
kltanS jó halteirii mej-
tzereüin .»^
Postán mefrendolé8re még 1 üveget is küld azonnal affyadtll a késaitö
H A 6 Y IMRE gyösszertára
sosBBzar.
» •
Orsz. Pályázati Közlöny
tartalmazza az országban betöltondő Osz-szos állásokat ipari, kereskedelmi, mezö-és erdőgazdasági és műszaki tisztviselők, továbbá nOtisztviselök és kereskedelmi alkalmazottak részére.
UgyoB sxAm Ara 30 fillér, kapható dohánytőxsdékben éa a kladóhlva talban. Budapest, VAol-körnt 39. sa\'
P S7T kNoaSaba kaphatnak Bomorjrl bank-öflil iroJAU állal Bu\'l»pe»t, VI., Piifíla-n. S ai. ktraUdaokok, kft\'.oaatlastak, koros-kadSk, iparoaok U irt« Urjodboti UiUuUimL
HAaakra, fSldakra éa telkokro 4 > |a -fi *!o -ost. OS UtóülJaxAs.
H Italba és résslotflxetésre ingyen
nrliflrlim Millilteat ikazorak, bátorok, köny-▼ak, (mOvok) Uóaipak, varróg^yok, automobilok, korikrirok, raadaaifl c^pok, ttiBOuUa pinaazokrinjrak, r.our,orÁk, calm-balra ok, asiral craknom mírvd ormok.-----
ÍTárrnir «iletok, ÍÖMblrtokok, adte-n.HXHnf Tótrlenrk kúareUtiso. SCaayar klr. axabad. oartMraoraliUk olirualtó holyo ntaorit hlUl-tadakoateUkMk. "" \' \'
Mk kokajtáaa.
. KiUa kSvaUli-
Olcsó pénzkölcsönt
közretitank, de csakis földbirtokra betáb-láxás mollett öt eaAxalékra, több évi törlesztésre,előleges díjazás nélkül VArady éa Markovit«, üudapest, Jlóxseíkörut 49—8. Levelekhoz válaszbélyeg csatolandó. Találhatok délután 8—64* ♦
J ^^^
VlMdhim örförtl kerti magrak
kitűnő gazdasági magrak
legjot ányoiabban kaphatók:
RADWANERJ.L.
ezelőtt
RADWAKER ás RÖKA)
najkoriBtcdéaébon
Bpest, v„ Nidor-o. a
Ariajnrsik vití»»u» laayes
A nagy Krach A
részletfizetésre
firt 5—8 „ 8-10 „ 12-22 h 14-20
frt 20—25
frt 26-40
« 8-6
„ 18-24
„ 10-20
„ 6-12
„ 12-80
» 4-10
Nickel remontoir óra nyitva óe fedéllel
Ezüst íúrfl óra nyitva . . , „ „ h kettős fedéllel .
Iv/Ust-tula férfi óra kottös fedéllel
14 karátos arany nöi óra födél nélkül.......
14 karátos arany női óra fedél fedéllol......
Ezüst férfi óra láncz jou-jouvaJ /rövid 2 soros női óraláncz
14í6r.ü 8yörü • • * • • •
| 9 ......• .
- te£ï/T: : : ; : KOLLISCH J. ékszerész
8É0S, VUJI. Zlegler^asse 38.
Vidókra kflldéa la.
Zöld koszorú szálloda Budapesten.
Z.oaolc»óbb italloda a firiroabin újonnan \'il. alakítva 00 axoMrol nafyobbilra. Umíju Uaita.
kinfolmea arobilc * =360 krtól faljabb. ;--
0 P«ros • kolaU pályaudvartól, kivéhi*. — Srhl iljol
TeUfon 67—11. * U
Vondigló te
nrltTa. Telofon 67-41.
! ! URAKAT ÉRDEKEL ! !
hojry a legfinomabb franczia és angol gummi kolönlegossé^eket feltétlenül biztos óvszert Eredoti párizsi csomagolásban tuczatia: 1 írtól 6 frtig Han>ólyRÍ | lorfinora&bb 1 frtól a frUt,
HATSCHEK nándor mcuiutmi
BUDAPEST, .
XTn «Uroly-kirat 0. a a. a. latot váatealaL
Sok ujdonsáQokl
New-York ét London
K (Ortixi o #n »\'úldet MP bMftik ^lul^.^•lI»nol, tf ir* *tj oa*j o»o»t->ni-B>«» kiuí«ort»»o ICa «»te« k , latit a «innktiri ua-rjr^a aooki^ ir.ar-l\'.tri:«** clM.éL-10 oU\'lol. tn »«»/• k | í«lh»l-»li> *">. »ff u.\'K 1\'»\' koroonol-7 rluliri. K..i.íHt\'K>• Mlu<i«akU)»k »««• KOldtm a kivolkotS taopaa
forint O.SO m«gUtlti.o «lloaibaa, te pcdls:
e irt lajt. a«*tui k/»t*alódl U|«)
c^. »4*«\'« / 1 Mam«r.k.l ..ab iiM vülte ff
0 _ a Ml lkai arab. <»0«1 arStaaaiü,
|j " „ * „ai»te<an*lal, , •
1 Z " Z r I •
S "r«ltl>Dtet k«US aaaUll tar., ót,
„ Un.\'iirv», .. .„
1 V téfáaama» «MkeAlntM, 42 (ttb. Soaiaaoa «»ak efrt 00 K«.
« Ura aVW> i0 lorlatba kortUt
i* uoat cak 6 frt w kr. u.tBl»iaa
Írónkul aW.—Tlaalitipor koaaSlO k». Ai aatarUal «Mb. W,U\'Vá
kolOI rabir (ím, »«Íj *»Qa* «^n* V •aiuadolff U uifWtJa, ralirtlóUlto k. aaaak bUonjM«M.l, koiry aMahUdeMa
nem csalás
kftUlaiom mai.m, kteklnjk klaak am teo «♦« UWOi. 0 Pteít a«okl aa malaaata «3 aai a kod»«* tit.i«.!, hofy ai«a dlaroa ra™"ar*t matatarw, malj tjrSp/era
oAsa és alkalmi ajándékok,
tortbbl mlídra jobb bUUrtteba M*
Bryaa efyedtU kapkaté BXB80HBEBQ A-nál
«marikat aaab. aaUaUrak klrllaU Oxlata.
■tea, «L, kamkraaStatraaa. fj
luitkOldte aUnTitUl yarf aa iaaatr oliirtaa bokUldé.» útin.
Valódi csak as oldalt 1A«> ható trédJe|nríy«L
KWaaat aa aU«ra»are IratokkiL Ml *
A kuldominyt m«f kapUun, a »ag- .
ra»yok alkodra, kirak m*t kteíiat. 00 krajcirirt.
Kolotarir. Bteó Blatfy«*.
Am küldamiBynyal t»!)«*« magyw*
■ttSoZ"* W kaaoaak.
A ki»rlalot martaptam a l«a* aa«« »agyok ral« •Ugadra, kirak U»« küldaiU.
Bmatím »eto^lee stetee ÜaaakafclM.
mmmm


Titkos betoffflégekot,
ar» «l*T«n|<lliai», ai iafarttete UtiUwmteT*\'«. •ik fonóifolráait i» birmUy all »«!. k*it«ai-(«l, birkiOtiMkat, gariact- te Idogbnjokat ¡ täte ririta (aaaiUi te a legbUUaakb, tjoraaa, ala#^ aaa te aikaraaaa tl**TW
Dr. OzinczÀr J.
«truel, «rtoffMdac
Lfiklk : BW& pest, VIL Kerepofl-üt
14 aa X.
tRaniali d. 10 iritil i «rüg te Mto lUlin ririUrmfk, kolin bo- te kljirat. Ur^Ukra axoaaal filaaroL QT4«7«arril gonteakailk.
—Segítség-—
et nynjt minden
tüdő és mell-Iiajlian
a kiválóan kipróbált és orvosok állal ajánlott Bpeolflouta Hudevaoya pllnla-alakbaa és pedig: asatma, kttktfgrés; moll-hurnt kezdődő tfi-dövósz, tüdíhurut, asamArhorut, gyermekeknél és gigebaJoknAl min« den rosz utóhatás nélkül, • mint
több kórkAs bizonyít Ara: 1 próbadobos 1 kor.,1 aMgj ¿oboa a korona.
Az ön gyógyszerét, JBuflovaoin" ajánlhatom mint biztos hatású szert köhögés és mellhetckségcknél, engem
ezekből teljesen kigyógvítqjt. (Kidovik) fioobmayar A,
plébános.
Kapható egyedül a feltalálónál]
Hudovszky J.
gyógyszerész Dil^a
■W—ll\'i1 » " w
N. éftoíym ír. S2ám
i~n~<Mn« n i
Hígy-Kanlzsa, 1902. Mtffl, írtrrir li
EW tTéffl 2 IIIHr.
NAGYKANIZSAI FRISS U
Előfizetési ára:
Hetybta háshoa hordva egy hóra 60 ftBér. .*. .\'. Vidékre póstal küldéssel egy hóra I korooa 20 ftW».
Kiadó tulajdonotok:
Krauas éa Farka«.
Sserkesx tőség és kiadóhivatal: Krauss 6s Farkas paptrfcsmkstfés«
X
Ftlelős suerkosató: auoavAx huqo.
Megjeleni* naponta korán reggel.
Nyomató« a .Nagykanixsai Friss Ujsá«* swióJétés
nyomdájában.
Egy gyermek három anya.
Leány szöktetés egy bá!h6l. Kiderített gyilkosság
A burok szabadságharcza.
A hollandus békeajánlat és ennek meghiúsulása róven újra sokat cikkeztek a világ összoa lapjai a burok dolgáról is csodálatos, egynémely angol lapon kívül alig találkozik uiság széles e világon, nuiely az angolok pártjára állana ^s az angoloknak adna igazat, do nem találkozik még olyan sem, a mely az angol igazságtalanságnak, ha védelmére nem is kél, de legalább okát tudná adni.
És bár az egéw. világ részvéttel, sajnálkozással és bámulattal eltelve tekint a kicsi bur nemzet felé. ennek móris már régen el kellett volna pusztulni, na öuerejében mog nem bizliainók, a aaját erejében ós isten jóságában.
Mi pedig többiek, akik távolról nézzük a dolgokat, nekünk a bárok dicső-ségo a leunagyobb szégyen, a mely bon-nünket érhetett, olyán szógyen, yielyntrk enyhítésére egyetlen szót sem fog a tör-ténelom számunkra találni, ha rajtunk múlott volna, u bur hősök már régen rabszolgák, a bur haza bokebelezoit gyarmat.
Mi csak sajnálkozni tudunk, meg bámulni, do — KcgUoni nem.
kuttak a mellékszobákat, do a leány nem volt sehol.
A leánynyal együtt eltűnt azonban a legóny is és igy igen valószínűnek látszott, hogv együtt mentek el a bálból.
A ¿szülök el is mentek a fiatalember lakására h ott tnláhák a legény karjai közölt szerelmes lányukat, aki kereken kijelentette, hogz nem megy többé vissza a szüleihez, mert nem tud a legény nélkül élni. Hiába volt a szülők minden kérése
Erancsa, a lány ott maradt sztvo vá-íztotijánál egészen másnap délig mi-akor a rokonok közbenjárása folytán s a szülők ígérőiére, hogy beleegveznck a háznsságbo, hazament a kis leány a szülőkhöz, ahol néhány nap múlva meg tartják ünnepiesen az eljegyzést a nem sokára a lakodalmas is.
Hiros betöri) a rendőrség kezébe,
A nagyváradi rendőraég elfogott, egy
magát Papp Józsefnek nevező csavargót, Bgy darabka szappant lopott s ezért kerüli a rendőrség kezoi közzé.
A további vizsgálat alatt aztán szenzációs dolpok jutottak napfényre.
KiderUH, hogy Papp József (akit voltaképp Pupp Sándornak bivnak) általánosan ismert hírhedt betörd
Kolozsvári ülotőségü s különféle bűn-tények miatt a szamos-ujvári fegyházban négy esztendőt töltölt.
Legutóbb, 19p0-ban Nagy-Enyeden egy marba kereskedőtől 8400 koronát lopott és e pénzzel Romániába szökött ki.
Végig kóborolta az egész balkánt s mert ^akmerö tottéért minden felé körözték, Hem érezte magát elég biztonságban és visszaszökött Magyarországra.
így vezette végzete egyonesen Nagyváradra A notórius gazembert, akit különben a (nrulafehérvári ügyészség is köröztet ma átkísérték a kir. ügyészség fogházába.
Laányszöktetés egy bálbúi.
Furcsa esetről ad hírt nagyszálontai tudósttónk, a moly szombaton éjjel az ottani iparosok bálján történt. Szólt a zene vigán játák a párok jó kedvvol és tüzesen a táncot kora estétől késő hajnalig.
Ejry szóp, piros pozsgás barya lányka 8z. j. egész oste euy e^y deli termetű asztaloslegénynyel Gf. J.-al táncolt.
Kz a legény nemrégiben megkérte a leányt, de annak a szülei elutasították. Hajnaltáibau nagy kaporodás támadt a bálteremben.
A szép leány szülői ráiŐtt<?k, hogy a leányuk eliönt a bálból. Os ize-»is tea
Arany János tanítói korából.
Kolozsvári Aladár, moxőturi főgimnáziumi tanár, aki maga is Nagyszalontán tan&rko-dott, lovolot irt, amelyDsn több érdek dolgot közöl a nagy költő szalontal életéből.
Az adn\'okat Arany János tanítványától Borsok ozrodesné Rozvány Erzsébettől tudtá mog, akivel Szalonlán többszőr bo-szélgottek Arany Jánosról éa akiről már múltkori híreinkben is volt megendékozés Mivel Kolossvári Aladár tanár adatai mi napi hírünket kiegészítik, a következőkben közzé tesszük őket:
Arany János, mikor Ercsey Juliánnával, aki később feleiégo lett, Nagy-Szalontán megismerkedett, sokáig gondolkozott rajta, milyen pályát válasszon, hogy megházasodjék és családot alapithasson.
Hosszas gondolkozás gondolkozás után elhatározta, hogy jegyzőségre fog készülni s e végből i838-ik év második felében folyamodott is szolgabírói irnokságért.
A biztatást itt annyira készpénznek velto hogy korrektori (tanítói) állásáról lemondott s igy miután az írnoki állástól is eleseit újból kenyér nélkül maradt.
Balogh Péterrel, a későbbi református püspökkel elejétől fogva néín volt jó viszonyban : ez is okozhatta, hogy megvált tanitói állásától
Végre, szerencséjére a következő évben jegyzői állások Szalonlán üresedés következtében szerverés alá kerültek: kimondották hogy egy jogvégzett főjegyző mellé két segédjegyzöt is kell választani.
A választások megtörténtek a egyik segédjegyzöül Aranyt alkalmazták.
Csakhamar ezután másodjegyzővé lett és ekkor kelt össze Ercsey Juliánnával. Kor-rektorsága és jegyzővé való megválasztása közt levő időt egy kedves, barátságos családnál
Rozvány Józsefnél töltötte el, kik őt ugy szerették, mint saját gyermeküket Rozvány György gyei József fiával később benső barátságot füzto össze.
Roxváav Erzsébetet pedig as akkor serdülő kis lánykát oktatta. \'
Rozvány György most is tekintélyes birtokos Szalonlán és Aranyról lapokban, valamint monográfiájában is igsn érdekes dolgot irt
Rozvány Erzsébet, később Berták ezre-dcsné, igsn szellőmön és müveit és kedvet
nő, kin vatóban, a szó legnemetebb értelmében meglátszik Arany nevelése és hatása.
Igen jó emlékkel van Arany Iránt, Igen tokát tud róla; tudhat Is, hiszen mig Aranyék Szalonlán laklak, csaknem naponta érintkeztek egymással.
Egys/.er, mint olbeszéh\', fiatal gyermek eljáttzotta az Időt s azt rette étzro, hogy leckéjére még temmire som készült pedig azonnal három éra és mindjárt itt van Aruny bácsi.
Ijedten kapta fel a könyve«, két ajtó közé rojtolto magát, tanult-tannlt s közben közben arra kérte a jó Istent, hogy adjon most valami dolgot Arany bácsinak addig, mi; ö megtanulja a leckejét
Igy is történt s kéttQlt, olvasott! már tudta a leczkét, midőn tanítója csak egy óra múlva toppant be.
Egétzen lelkesülten mondta könymélkCL liét, mig Arany mélyen szemlélve vizsgálta tanítványát.
A leckemondás otán a ki* lány elbeszélte esetét
Arany e kodves bizalomért egy hottzu tanulságos mesét mondott el S szavakkal zárta bo magyarázatát:
•— Bízzunk Islonben, gyermekem, mert benne nem csalatkozunk!
Igy oktatta a tanítványát
— De miért f
— Csak azért, folytatta rendületlen k<* molysággal a müvósznö, mert a szülők ellene vannak enaek s házasságú&k...
A kíváncsi w noto kérdezősködött tovább.
íojptt rabli.
Az akadály.
Fleury gróf nemrégiben kiadta Delaunay franczia színész memoárjait. Az érdekes könyvben olvasható ez a kedvos anekdota. Mxdelaino Hrohan nemcsak kitűnő színésznő volt baucm rendkívül elmés, ludvss asszony is.
Történt egyszer, hogy egy vidám ur ki-eszolte azt a tréfás hírt, I ogy a kilencvennyolc esztendős Chewreuil elveszi a nyolcvanhét éves Susanne Brohant
Mi sem természetesebb, hogy akadt egy csomó ember, a ki hajiangó volt etilinni a tréfát és a pletykát nomtokára egész Pá-risban suttogták-
Egy uriomber. a ki társaságban találkozott Maaelaine Brohannal és a kit szörnyen gyötört a kíváncsiság, Igix o ez a hir: megragadta az alkalmat, hogy biztosat tudjon ós megkérdoxto a mUvósxnölöl: van-e valami csakugyan a dologban.
Madelaino BroLant nagyon bántotta a plotyka, do azort nem szidta össze a kíváncsi urat sőt a legnagyobb komolytággal hallgatva végig, azután Igy azélt:
— Nem szívesen nyilatkozom űrről a dologról, do mert látom, hogy «n már úgyis sokat tud és bizonyosan diskrét ember is, hát nem tilkolódzom. Igen, uram, a dologban van valami...
— Valóban? Ugyan mondjon «1 már mindont t
— Hát nagyon érdekli?
— Végtelenül I
— Nos, jó. Igaz, hogy a fiatalok szeretik egymást Chovrouil már mog ü kérte Sdsannet; de a dologból még se letz
Mmmi DI
Pécsről Írják: Schraub István mohlost bérkocsist l hó 16-én d. o. 6 éra tájbaA — egy előtte névleg Ismeretlen — téí utazóbuudiban levő egyén felfogadta lé koronáért, hogy Baán községbe szállíts* mit meg is tett de s föherceglak ét Baáé közti vonalon esti vonalon 7 órakor a* illető egyét orozva a kocsiból egy kettő» csövű v*dászlogyvorrel egy lövést telt fc bérkor iisra, de\' a serrélek nyakát csak kOnayedén sértették meg.
A lövésro s bérkocsis hátrafordul t akkor látta, hogy az illető egyén mé| mindig feléje tartja a fegyvert s csatloy. tatja a ravaszt do a második csőbon lövő töllény nem sült el
Erro a merénylővel dulakodni kezdeft és sikorült Is neki a fegyvert kezéből k* Csavarni
A fegyver elvétele otán a tettes elmen* liült, bundáját azonbw, raelyuek zsebeiben egy negyed klogr. lőpor, ogy aegyod klgr. sorát ét egy darab hőmérő volt — hátrahagyta.
A csendőrség megállapította, hogy % banjelként hátramaradt bundát és löfegf. vert — melynek balcsövében egy élek elcsottent töltény volt január elsején lop. ták el Hildcnprandt Henrik paksi lakoslift több ruhaneműkkel együtt összesen 27Ü kor. értékben.
A lopást Lacza István és Kovács Islváh
paksi, Kiss György dezsi ét Zsizsó Islváh bátUS\'éki lakósok követtek el. kik az ol-lopott tárgyakon mogosztoztak, melyekből a bunda és lőfegver Zkúsó Istvánnak jutott
Zsizsó litván kikérdeztetvén, ugy a !o-pást mict a rablógyilkossági kisérlotet tagadja daczára annak, hogy a panaszos Ót határozottan fölismerte, mig Bizslcs Zsllkö és Kompi Sándor mohácsi lakosok Zoizsót Moh£esoa az eset idején a kérdéses bundában látták a beszélgetlek is vele. Lacza István, Kovács István és Kist György pedig állítják, hogy Zsizsó István kapta a bundát és lőfogyyert mint osztalék részt
Zsizsó István a többi három társávd,
mivel több rendbeli lopást Ismertek be társai, a bűnjelekkel együtt a további nyomozás megejtéso végett a decsi és pakti Örs jár3roinok átadatták, míg Zsizsó István a pócsi kir, ügyészségnek félj elöntetett.
Három öngyilkosság.
Hajdumegye területén az elmúlt héten CngyÜkosság történt
A legtragikusabb Varga Mária, IIa tanyi 8ándorné, Öngyilkossága. Nagyon s serette a* úrit • emiatt követett el ön gyilkosságot
As nra rossztermásxelü ember rolf, mások után futkározott.
9 mint ráunt as asszonyra, elzavarta. Az asszony több izben könyörgött vegye »issza, eredmónytelen volt esdő ezuva A múlt bótén ismét elment, kórte urát, ne űzze el, fogadja vissza. Aa ura nem hallgatta meg, kiker-
A fiatal 28 évos asszony látva, hogy hasztalan minden fáradozása, a férje tudni sem akar róla, arrg az elhatáro-aásra gondolt, mogválik as élettől.
Egy nagy csomag gyufát vásárolt, beáztatta tejbe s megitta. Már csak holttestét talalták meg.
A másik öngyilkossági eset Böszörményben történt
Kovács Klára 21 éves leány a nélkülözések miatt vált meg az éleitől és ugyancsak a nyomor miatt akasztotta fel magái Tóth József bv-ujvárosi lakos is.
A tenorista levele,
Vas János jóravaló földműves szQlőklö származott.
A biharmegyei Bors\'községben született ■ hajdouábau még rövidszárú bő paraszt lábravalóban mászta vcráb4ékekért a borsi halár magas jegenye fáit -
Később, mikor legény lett, a borsi korcsmában tette fel a kérdést néhányszor, hogy ki a legény a csárdában s ms is a feje búbján, viseli ogy pár családatya, aa ő fokosának s nyomait,
Vas János a borsi korcsmában énekelt egy&zcr néhány duhaj magyar nótát
Valami németnek megtetszett a hangja és elvitto külföldre konservatoriumba.
Azóta csak yz üalhatott valamit felőle aki olvasgatni szokta hébe-hóba a berlini némot lapokat
Még as sem hallhatott róla, mert bolyé-ros Vas Jankóbél Ferri lott, Ferri pedig a bérli opera hires tonojistája.
Tegnap jutt meg tőle az első levél Bí-harvármogye alispáni hivatalához van czi-mczve s Amerikába s szóló útlevelet kér A levél igy kezdődik:
Tekinteles alispány urf Örömmel irnám madjorul oztot a ezé-dulát. ha a madjar nyelv nekem olyan exentrisch és olyan nehéz nem lenne. A levél a többi résye már kifogástalan németséggel van ina, melyhez csatolta az ollcvélhoz szükséges szcmélyirást is. Az önszcinély leirás, a következő pontokul áU:
Neve és lakása: Vas János, 49 éves. művészi neve Ferri. Lakása Bwlio. Opera énekes, dráma iró. Termete: köz/o.
Ncllb,sége: 0 /aa, mint amilyennek dukál lenni egy jól kifejlett tonoristáaak Haja, szakála eczclára barna. Szeme: Ürau. Magyarul nem jut már
eszembe.
Arca: orra szája, füle, szemöldökei rendesek
Beszél: Magyarul, angolul und németül. Különös ismertető jelei: A legmagasabb Cét Is istenesen tudja kivágnj.
Foglalkozása: Négy féle jollem vigjáté-kos, dráma iró és ez mind a fojébon. van.
Van ogy kis fija Észak-Amerikában, me-lyet most megfog nézni és visszahoz.
Utazásának czélja: Ungarn, UouUchLuyl, gogland und Amerika. *
Kiváló tisztelettel:
36a Zsan Vas (Ferri) opera éu#kes és dráma iró.
Az alispáni Üntat a ntgymflvéertok bizonyár« a legnagyobb örömmel adja ki a kért útlevelet csakhogy menjen mentől messzebb, a legsötétebb Amerikába.
Szülő falujában, a kis Borson pedig bi zonyárs sírni föguak a» emberek Vas Jankdn, akiből roppant hiros ember és roppant rossz magyar lett
I i 11 -II ■ L-\'.\'I \',. - .!■■■.rí" 1
. Agyonütött taér.
Furcsa ballálal halt mog Vercspatakftn egy hajdani kemény Kossuth huszár. Tomcsáuyi Laji volta novo a vén legény nek, ki annyi óvlized óta, mióta huszárkardjával a németet lapogatta, mindvégig megmaradt huszárnak még a kapta melleit is; mert Tomcsányi Laji, mióta hüvelybe dugta kardját a békében csizma-dinmestersóggel kereste kenyerét Mindenki jól isinorio Verespatakon a furcsa embert, ki soha egy korty pálinkát nem tudott felhajtani anélkül, hogy barátság hangon el uo kiáltotta volna!
— Ugy levágtam a németet, hogy csak fejő búbja maradi I
Ha aztán ilyenkor valaki kétolkodotl volna szavai valóságában : jaj volt aunak. Meri Tomcsányi Laji nem türt eilentnon-dást hanem amúgy melegében hátához verto az illetőuek u csizmatelpot, a mit csuk aB imént vásárolt. Persze, ha már nagyon felhajtott a garadra és kevéssé volt veszedelmes Tomcsányi Laji, olyankor sokat kötődtek as öreggel s meg kérdezték tőle.
— Laji, hogy is vágta le kend a németet ?
— Do a ki áldója van — kiáltott Laji, no kötekedjék velem, mert ugy lovágom. íogy csak a fejő hunja moraa I
Tomcsányi Laji azért nom volt veszedelmes ember. Ittas állapotban gyakran tántorgott az utcákon hazafelé s a minap is jócskán becsipvo ment el egy nogy-vonnyolcas bajtársa meglátogatására. Az öreg negyvennyolcast — Varga Józsefnek hívják szintéu\' kemény legény, a ki bár a hékóhon színién csízmadiamosterségot folytatott, dicséretére legyon mondva, egy hajszálnyit sem eugedott a negyvennyolcból.
Az öreget azonban mogölötte a guta, mert vérmes természetű volt s azóta a derék negyvennyolcast minden nercben az ébenhafás fonyegeti. mert dolgozni nem bir, közeit megbénította a gutaütés, nyugdija nincs, mort á mig mozdulni tudott nem szorult rá.
Nos hál, a mint mondom, o szegény béna Varga Józsefot ment uioglálógaiui Tomcsányi Laji.
Mikor odaért, ott talált egy asszonyt, kit köxönségoson Vilmának szoktak nevezni.
Az asszony Állítólag épen azért volt ott, mort megszánta a magával jótohe-lellcn negyvennyolcast és a szomszédoktól ételt kunyorált összo neki.
Tomosányi Laji virájros kedvében volt, Vilinn is — nevezzük csak igy -— meg-lehotősen felöntött a garslra. Laji kötő* lőzött, az asszonynak sem volt rövidebb a nyelve Díktum-falitum, a végén az asszony hozzávágott valamit Lajihoz — talán egy kaptát, vagy mi a csodát — és oly szerencsétlenül találta, hogy Laji szörnyet balt azonnal, méji csak annyi ideje so maradt, hogy botejozzo a mondatot :
— Ugy levágtam a nfimetot, hogy cink s . . .
így halt meg, dicstelen halállal Tomcsányi Laji, a huszár. Főho ütötte egy asszony — talán véletlenül ugy micsoda — s a furcsa esott csudájára valóságos bucsujárást rondeztok az öreg Varga házához, kit ha egy kis nyugdíjjal scgél-no meg a kormány, egy érdemes negyvennyolcast menteno mog késő vénségében az éhenhalástól.
A búra.
* . • • i
A minapi óriási szélviharok mindonfolé nagy károkat okoztak.
Igen érdekesen írja le egyik finmei hírlapíró a bóra dühöngését Fiúméban. A leírásból adjuk a következőket
Heggel arra ebredtünk. hogy a ssél kegyetlenül rázta az ablakokat és fehértajlé-kot hullámok nyargalnak a tongeren, a meddig csak a szem ellát
Semmi kékség: rasfrjött a bórt! És már a fűtött szobában ís dideregve korestük elő a vastagabb ruhákat és a téli sapkát. Do hogy roily rettenetes erővel audult le, a Karszt kopár bérozeiről a bóra, azt csak az utczán lehetőit tapasztalni.
Sikongáshoz Jiasonló fütyüléssel vágtatott végig a hásak kötött s jogot hídoge keresztül hatolt a legvastagabb bundán is. Krojo perezröl-perexro növekedett és délelőtti tíz óra tájban szinte félelmetes volt hallgatui azt a pokoli konczertet moly a távíró és telefon házalok rezgéseiből, a fák recsegő hajlodozásából a a kikötött hajók köteleinek csattogásából támadt
A punto francoban és a rivákon abba kellett hagyni a hajók rakodását és minden parti munkát, mert istenkísértés lett volna a tenger közelében dolgozni.
Még a belváros szük utcáin is-voszedel* mos volt a gyalogjárás ; aki szombo mont a széllel, nagyobb erőfeszítést kellott kifejtenie, adatba meredok hogyre mászott volna; akit pedig hátba kapott a hóra, az akaratlanul is röpült előre.
A Fiamara végén a Morcató környékén mog a Baross-kikötő mellett valóssággal élúlvoszélyes volt a közlekedés. A vásárcsarnokok közt és a házak montén kötolo-kot feszítettek ki, hogy logyen mibe kapaszkodtok uz arra menőknek.
Az első baleseti melynek szorencséro komolyabb kövotkezményo nem lett a Szs páry-riváa, a Zrnaios félő épülőfélben lövő háznál történt A harmadik oincloti faállvány délelőtt 11 óra tájban mogingott ós pár porc múlva lezuhaut Az a pár rnankás-ki - a- szélvihar daczára az állvány ogy részét a bóra lesodorta, senki ecm tartózkodott a ház közolébon.
A Baross kikötőben azonban végzotes szorencaétlonségct okozott a bóra. Tizon két óra után arról értesítették a révhatóságot hogy. j. Batthyány-riva olőtt kikötött „Sicífian" és „Montfnrt"v angol lószállitó hajók köteleit a vihar oltépto.
Hamarjában megraktak egy kis szekerot kötelekkel, ős ogy kocsissal, meg egy rév. pilótával kiküldték. A mikor a szekér kiért a kikötőbe, a bóra loszakitotta a 24. ez. földszintos raktárnak, máiyben a vámki rendeltség irodája vau, a tetőzetét és a nehéz gerendákat is magával ragadván, körülbelül 80 méternyi távolságban az épülettől rázuditotta a lépésbea haladó szekérre.
A kocsis véres fojjol került a kocsi romjai közzo, a pilóta pedig súlyosan meg sérülve terült el a földön a lő mellett, mely szintén halálra lott sújtva.
A veszodelem színhelyén csakkí\'aar\'meg jelentok a pénzügyőrök es munkások, majd ogy félóra múlva megérkoztok a montők is, s kosarakba rakva a pilótát és a kocsist elszállították a kórházba.
Sok baleset törtónt az iskolás-gyormokok közölt is. At előadásról kijövő apró legénykék ós leányok közül legalább busz megsérülve került haza.
A szél földhöz vágta őket és vógiggör-gotto az utczákon, ogy hogy a rendőrök szedték föl és ölben vitték .szülőikhez, Néhány asszony is megsérült az ó-váro9ban pedig több ház kéménye ledőlt
A szárnyü vihar csak délután hagyott abba valamelyest közben havat is szórva, amely azonban rögtön ol is tünt Egész nap kihalt volt a kikötő. Egyetlen partihajó sem mérészkodelt Útnak indulni, sőt az égik Oczeáufáró angol gőzös is elkalasztotla indalását, mort a kikötőben való manövxiroxást a bóra lehetetlenné tette.
As a pár halászbárka, mely künt jár! az öbölben, már kora roggol parthoz menekült s a Quarocro zöldes hullámain ma se vitorlás, se gözős nem mutatkozott,
A hóra intenzív hideget hozott magával s sz a Bok foglalkozás nélküli ember, ak most városunk falai közt -tengeti éMé., dideregve és \'«esketve vonul meg a hazak kapui alatt
_ Kiderített gitaság, ;
Kegyetlen rablógyilkosság esete tartja munkábau néhány nap óta á Kogy-Kikinda rendőrségét, a kir. ügyészségot s a csendörségot
Még a uyár folyamán törtónt, hogy • Nagy-Kikinda és Nákófalva közt vezető országút mentén, a kukoricások között irtózatos állapotban lovö emberi hullát találtak. A holttestről, melynek egyik lábát a kóbor ebek viltók el s melyet a varjuk is már kikezdlek volt, úgyszólván tolj oson leosztottak a puhább részek s jóformán csak a csontváza maradt meg, melyről akkoriban csak annyit lehetett konstatálni, hogy a halott közei a lábához voltak kötvo * hogy gyilkosságnak esott áldozatul, mivel a koponyája talp jesen össze volt roncsolta.
A személy-azonosságot nem lehetőit megállapítani, a halottat nem koreste semmiféle hozzátartozója 8 igy a vizsgálat hosszú ideig nem tudott a rejtély nyitjára jönni. - -
Most vógre felderült a titok összes vérlázító mellékkörülményeivel s kiderült az is, hogy miért pora jött sehonnan kérdés a halott után.
A szerencsétlen ember kikindai szír mazásu, 40 év körüli paraszt ember volt, ki már hosszú óvojj sora elölt Szerbiába vándorolt s csak onnan járogatott Magyarországba, hova sertéseket .hozott a vásárokra.
Mc*zo földeket bejáró ember lérén, sem helybeli ismerőseinek, sem szer-borszávi hozzátartozóinak nom tűnhetett fol eltünóse, a bullán pedig semmi jel nem\'mutatta kilétét, mivel a gyilkosok nemcsak Irtózatos kogyotlenséggol ós állatiaa cinizmussal, hanom nagy előrelátással is végezték gyilkos munkájukat A gyilkost és cinkostársait a tegnapi napi napon letartóztatták helybeli szerb parasztgazdák személyében, kiknek ne* veit azonban a szélesebb körre és messzo vidékre terjedő bünnyomozás érdekében nem lehet még közölni
A gyilkosságra vonatkozólag kiderült hogy a gyilkost és bűntársait az áldó, zárnál volt pénzösszeg bírt* * gjilkos tett végrehajtására*
A szerencsétlen ember lábát, kflzót összekötözték vaj tag kötelekkel, melyek végéro kutyakoloncot bogoztak, aztán ásókkal, kapákkal lobunkózták mint az állatot, fejét a szó szoros értelmében összeroncsolták, aztán kirabolták, ösazos ruháitól megfosztották • odacipelték • kukoricások közé.
Hogy mennyire ment a rablógyilkosok előrelátása, illusztrálja, hogy az elvetemült emborok a tett végrehajtása után s vasúti töltóson tul lövő állóvizbeo meg-fürödtok s a gyilkosságot kővető napon újból fölkeresték áldozatukat, megszagol-ták, hogy tényleg érezni-e már rajta A hullaszagot s végüí még a köteleket ÍS felvágták, hátha mégis van benne 4kt és talán mogmozduL
A vizsgálat éjjel-nappal folyik • nlacs kizárva, hogy még egyéb bűnt is feldorit - . .... i Bacaaaa—i
Szerecsenek veszeűelmo.
Különös és szomorú tohorrel kftWtl ki a minapában a Nyugat-Afrikából érkezett Loanda hajó Lisszabonban. Szegény, beteg azorecsonekot hozott — • tudomány számára, mort a nyavalyájuk olyan, a mely, hála Istennek, sehol másutt elő nom fordul as egész világon, csak as ő hazájukban,
\' OrvostkJ&fcllő bistfiu<6 ntszott oda,\' hogy a kórságot tanulmányozsa. A hi* kottság tagjai angol és francia ócm*\' tudósok, a kik Angolából huazaoküemc Lbtegct hoztak a Loandán Eujópa felé, de a 29 közül csak 22 érkoaeU meg, hát az Uton meghalt és a tenger fenekén maradt, *„
A kórság, .mely ezeket a szerencsét-elpusztította, rettenetes és Angolában százával teszi az áldozatait A szegény néger testo egyszerro megmerevedik, a bőrén kiütések lámadnak, elbágyad, elalszik ós -• többé föl íflfc ébrod. Nem szabad engedni, hogy elaludjék és ha már elaludt, as alvása nem tarthat ovább félóránál, mert ennyi alvás utánt már a halál következik.
Az a hét beteg is ugy pusztult cl, hogy nem tudták ökot ébren tartani. ^ szomorú hajót rengeteg tömog várta, a jucly némén és reszketve élvozto a bor-talom „gyönyörűségét." Alig lehetet utat tömi a szerencsétlen betegeknek, a kik a a vastag takaró alatt is dideregtek.
A maguk lábán kellett járniok, hogY el nc alndjanak. Volt azonban olyan u ki összeroskadt, azt kocsira jötték és két ápoló folyvást rázta, hogy ébren mosadjon.
A boldogtalanok némán meredtek ma-redtek maguk elé és tudomást sem vot-uk a kürükUlük tolongó tömegről.
Orvosságot a bajukra egyelöro még egyelőro nem tudnak, de a mint clhe-lyezik őket a kórházban, azonnal megkezdik az orvosok a kísérletezést.
A k* gyurek tttfylsg hkíonli&h bgf-
mflshoz és egyik snya so akarta elhinni hogy ok ő gyereke halt mog. Pörre került a dolog. A két anya magáénak mondta az egy élő gyereket A boldogtalan álanva nem tudott mit csinálni, lovelet irt férjének, a melyben mindent bevallott,
A férj gvorssn haza utazott, el nem bit az egészből semmit, hanoin kapta a Lgyoroket, magáénak mondván azt és [eivilte macával útra. A bírónak tebát, a kinek majd itélooznio kell, nemcsak bárom anvával, do egy apával is meggyűlik maja a baja. Az ítélet a jövő hólon várható..-^
■ÍW». Mr. 10.
«M
Fájelaímas, |
jtdnoa ta k«U»m»Uen, ba »esto bárhol vi»>Jcrt, Tag| tümU&M vatr Mrlaűltnn Tair kipAail, ! luadt 4a «obe*.
As Erényi-féle
Iohtiol-Selftoyl,
«VH vfin 6*«r«áll¡tra, hoav feaU bajokat ugy tünteti •), koft at«k tCbb\'j tImjj ntrtu Iflwjak. Ara S Zeiocit utaalUfaal- 8*4tkoIdí:
Erényi gyógyszerész
Ba*ba4axáUáa 6. asá* aUU.
FSraktir:
Tflrftk KlrAly-nto*» IS. 4a **rar svósry-_Ur V4ol-k»rtrt 17. aa.
r^Aarr
Eay flyermak három anya.
Bölcs Salsmonnak csak könnyű volt. kgy gyerekről és két anyáról volt szó. De mit csináljon Born kantonjának bírája,\' a kinek három anyával gyűlt meg u baja egy gyermek miatt, a itélotet kell mondania,\' hogy kié a gyermek, noha a három anya közül csak egy tudja az igazságot o az az egy anva som ,nz igazi. A^. dolog ugy esett, hogv egy ilnver novű Bzabó válni akart a feleségétől, mert nom volt gvormoke.
A mult év vége felé elutazott üzleti ügyekben a nohánv hónapra rá lovtílol kapott a foleségétől, melyben az tudtára ama neki. hogv loánya született. Az apa tuuboldogan válaszolt, hogy rögtön utazik kazs. Bo a gyormek születéso után csakhamar meghalt, A szogény asszony nem merte ezt megmondani a férjének, A lapokban hirdetést kö2zé, metyben ínSJ&o fogadandó gyermekei keresett. Jefyitkezétt is egy nő ; meg i9 egyeztek.
A férj moclátogatta feleségét, meg-nézlo a gyereket, boldog volt ós ismét elutazóit. Azonban ember tervez, isten végez: ez igazi anya jelontkezott, \'mondván, hogy megbánta a dolgot. Vissza is adta a pénzt. Az álanyo, mielőtt visszaadta volna a gyormoket, uj hirdetést tett közzé, keresvén egy másik uyasmeket.
Nfcgy örömére jelentkezett is e«T másik asszony, a kinek gyeréke feltűnően haseaiitorl ax őrökbe veu első gyerekhez. Még mielőtt iá, első számú gyereket visszaadta vola» as igssi anyjának, a második számú gyerek meghűli és metthaU,
HÍREK MNDMFELÖL.
— Golyózápor eg-v ssekére. A
Bajdu-Bapo<« és Sáráud közt ellerülő országúton a minap éjjel vakmerő rab lótámadás történt. Két fiatal hajdu-ba gosi suhanc támadott meg egy sárándi földmivest, aki feleségével és testvérével éjfél után két órakor koosin ment haza Debrecenből Sárándrn. A rablótámadók ötször lőtlok rá a sárándi gazda kocsijára, egyik golyó a gazdát, Nagy Jánost meg is sebesi* tetto. Hogy a suhancok nom rabolták Id mégse a kocsit, az csak a vélűtlonnok köizönhotő. A lovak ugyanis a lövéstöl megvadulva óriási vágtatással rohantak Sáránd felé, ugy, hogy, a támadók nem tudták nyomon követni. A két tottes: Oláh Sánoor h.-hagosi napszámos és társa Pekote Imre maga jelentkezett a vizsgálóbírónál.
— Habiások) Dragonyesd községből irja tudósítónk a kővetkező panaszos levelet: A belényesi járáshoz tartozó Dragonyesd községbea as utóobbi időben a vagyonbiztonsági állapotok igen rosszak, amennyibon napirenden vannak nemcsak az apróbb lopások, de a betöréses rablások is. Még nem régen vár 1 asz tolták ki a körjegyzőnek legssebb hizó disznóját az ólból s tüntették el, már néhány nap múlva a főbíró gabonás magtárát tőrták fel s tetemesen meg dézsmálták. Ezeknok a betöréseknek nem tudván a csendőrség nyomára jönni, a jól szervezett betörőbanda ma éjjel ismét a körjegyzőt látogatta mog. Az országútra álló magasan fekvő kamara ablaka mcUott a falat kibontották, az ablak falában levő vasat kifeszítették s igy bohatolván, onnan minden mozgósítható holmit az ablakon keresztül elszállítottak. A csendőrség nyomoz, miadeddig tohetetlen a nagyon Is humános uj bűnvádi pörtendtartás korlátai között
(x) Íbisz szabadalmazott higiénikus pormenteBltő e-ár. £gv idö éta Íbisz név alat van forgalomban a por alakú készítmény. moly a por képiödését lekötetlenné teszi, piéz, ha behintjük rele a padlót, legyen az köböl, kemény vagy puba fából, tUkörlisztává söpörhvtjUk anélkül, hogy egy szem por is fölszálln/u E szer megbecsülhetetlen, mert mejukadá-lyozza a baktériumok terjedé&át Magyaiv országi főraktár: S z i m o u Istvánnál Budapest, Y., Yáci-kttrut 12.
— Revolver a bíróság előtt. Kínos
majdnem végzetes jelenet játttódőtt le a mult hét tolyamán a csornai kir. járásbíróság tárgyalási termében. BoroviUs János szilsárkáayi géplakatos, ki nejével ellen-séges viszonyokban van, akarta út lelö&i. Az asszony már tizenegyaier otthagyta as urát kivel nem tudott bekébon lenni. Kzea vistálybél kelotkozoM ügyben tartatott most is tárgyalás, mikftrheii BocoviU* forgó pisztolyt rántott ki zsebéből, hogy nejéi tólőjje. Qösy Qéra dr, ügyvád w U{ s pisztolyt mégkspta — akadályozta meg • lövést Borovi tra kijelentette, hogy oson szándékkal jött hogy teie«»gét lelövi. A forgó pisztolyban öt töltény volt; ftsors-riuál nyomban letartóztatták
és |tfvi»a|ra legjeNbxri ajánlhat-
juk s legjobb hirnévMik örrendö Kkroaeb Aatal eséget Baáapeet, IT., Károly-
körat ^ ahol Hj éa átjátMott kltirób8-! kitSnö fryarlmányu songo^k legelwóhbnn kaphatók Mnresch Antal elismert legjobb congora hangoló.
■ygiealktu firaaoeta gaaualárok I
Van szerenesém a a é. kOsaoség ssives t\'.\'domására hozni, miaserint az Összes
hygionikus gummiárukal (évuersket) minden akodály nélkül továbbra Is elismert legfinomabb minőségtan kiszolgáltatom. V> uontelárusitóknak megfelelő nagy engedmény. Kérem megrendeléseikkel egrenesöti ciágemhos fordubu. Keleti J. Budepe*«, Koroneberosog-utosa 17. Képes árjegy-ték Ingyen ée bémeatva
I
ÜtimSaímaiM
.»val< ok as illatékes senekapsoaltáeok ilul MÍodan tekmtatbea e legkitfiaéfc-• rknok taouak e>iaaa«rve és igy • hoaoi
4a k& ÍSUi kiálliUUukou M alaö «Ujat ayexták, Tft (Htól ktUfluUaA 4H>wj kap-Uuiék. ílUiihogr es idő storiat a esiia-•laiujuűí ooJáfjAa éa belső ssaahaseUa titólérhotatlaa UlUntáayeai vsa, avitisokai és éUlekiMUekU Is «lf»«*-dek, » kan» javaláséxi és tactésságéia kasattégei vállalok.
Habit8 A.ntal
hangszexkéssiil meeUr ludApatíj VIL kerUlet, Kraaéböt"
k órát 42. azém. »► drí*tt*ik«l bérmentve hüll «I
REGÉNY.
Íz ördög cimborája.

Regény. Irtai H.
A flu most körülnézett \'
Dasios elmaradt tőle és magányosaivj állt ogy sztklamélyedésben.
Körülbelül a közepén lehetett, egy .öt négvszögmóter területű szikla lapon. Körülötte a sziklafal olyan moredoken nyúlt a magasba és a mélységbe, hogy azt ember sehonnan meg nem közelíthette.
A szemben levő oldalon pedig óriási víztömeg zuhogott alá a magasból a mélységbe.
A fiu aa mog éretlen eszével nem udla de nem is akarta mérlegelni a dolgokat, különben első sorban ls azon kellett volna fennakadnia, hogyan lehetőit ezt az óriási viztömoget igy egyszerro megállítani.
0 azonban ru>m ezen gondolkodott, hanem attól ijodt mog, hogy itt találta msgát exon a teljesem hozzáférhetetlen teljesen egéssen egyedül.
És amikor ijedten nézett körül, menekvést kereste, a rjr.esés egysterre ismét egy sziklanyilásból Dasics rohanva jén elő, átrohan a doszkán és alig ér át, a viz minths csak a rablóvezér meg érkezésére várt volna, újra zokogva szakadt le a mélységbe.
Dasios nekitámaszkodott a ssiklaíainak és nagyot fujt
— Na, csakhogy átértél! — »endotla. —- Mert aki nem tudja, hogy őrült rohammal kall végigjönni a desikán, azt e fia a követkeeö pillanatban sőpáiea mélységbe.
^oly, kör.)
Eléé áélmsgjarerasigi oltárépitésMt, wobrastat és aranyoió xtílllntéaet.
AU»pUt*fU 1490-áoa.eaBs^ Vaa warufáia aaart-l«ae kMuü Sem«j j atáaáia Saaal, bety \' ^UrtktUtn, ktetüek «J ol e*4*(4k*kat, elité kéf*k«t *áateara ti Wkr« (wtta 4a tibíl I 4ímb«iBi0b« po-
IkbHaüMar* inBriMi»*«»
¡Vid»l|<rlT,\' TJŰHOtlaWfflbi-
Káiekalajkli faauk, Máná-la tatok 4« arajiy »tok. K*tl |aMAit4p«ka kij»rtt»k 4j UmcCU*«. Wj aittrk«-Mk«^ Vn«TN re ate-blréM«v ktmoUI |s 4a 4val fcMjrre áUltom Jteu, K&ri* \'alve •JcotnUt PSSual Kaeci jaeSílcMVait fiwi ta-?e»fa 4« »«WJjraaikena. cmt loo ne iro J&\'.yw -W ka*. \' ioo Se «o* síi}
Tameotia UauauábA »»t. tamiiox Oat ue iío uo jso kár! 1% ie> "tas
ou.4 árak Se »ont»v kl»io naálllMltk aa teUxat joun«t
Nagy Ncp. János
MOUmoiobeo tftkSr faanaer. Uk*a kípkaaalakel^«^ ai
U k*«l-aranTaxák
TemaarAr-Józae fyároa,
Bonáz-utoza 8. ax
30 félő
I lattan
ul\'Jl ltif á\'.MxH
Os«PCQák-lél«
Ijyior tivWlJZlilllttiea,
uirJf wlwHokU UírtíTit a k nisc* ébrioa nan inü aaaáazt—, Unrk fíj afija, ájuiáaa van, klntk ii Un • rtadaa aaáka, kinak Mrbt
kínai ii*nl,
nlnc. nadaa aaáka, kiuak M»b«U|-iUt Ttgy rittieUfUf* na ktodc kMnéai, cm »agr kámiaá má* fák^W rum,\' Exut Umw aa

Witoaa* VJnocjtlja, aíírt abbta a bajaaa n
| bjüiiaiaaaa\'^á afáuaáná


C?«mái Kírtly
gyésTSMSéoasél Í a I
fliiOV-KIKiNl>Arí.?7L
HN<
■■■■■■HBUBUIB 111.11 ■ I
Kávé i »Tea
64 1.9« írt l.SO
fit LS*
ín 1.70
(rl 1.60 frt L40 frt LOO bt Ut
I M141láM _ 1 kU4 VawtnT „ —
1 lÜiPortorlc« rl«. aj I kil4 Cuba (finom) 1 klW CySair (flao*| 1 kilO
I kiló tn»<ca(lefta4
¡®^yÍí;aV-ta.) m «
K0l4u«ej aj\'Alom (SapeaU Hiw »Sr-
kait kirúunat. 1 kH6V«fTMP4rk. (lg. J4J 1 kil4 finom Wrkílt 1 kJW (>«rk«U
K»v*h*z csomagolható
ll4kll4kUnd------- •
1 SkllóMand______
I 4 kiló Hi.-lartAai 1S kilo HáilaiUai
frt táS
wi.ee
trt LS»
.4 m i-ee
W frt
fl
___!arta,eaáaa. kat,
landartft, eeáaa.kar. ^ —
^tn ss
^«aUlie^g.aU.á.^
Balogh László
kává* és tea kiviteli «siete
.Ijummt-O«

mm, Mntirt*
mm

®s*e
Igaz történet az életből^ ELoszéli: ifj. Bz*bá István, Pakosd. (Utánuywtfs ülo*.)
Jó emberek I \' | egy helyett. Do azt megmondom, ho^y ha i g a * l K 0 l » 0 :£le l
jo emceroki \\Mg0WX J0!vasMoan hja meg: F«i»ei\' W. ¿¿«b
a mikor aztán beteg az Stubloa templom-uto*» 0. (Z á g r á b m c g y e).
Olcsó is um ez a szer: 12 0 v 0 g 6 k o r 0 n a és a
V.irxs. x világon dnkgább kincs a jé egészségnél. 8ajníy ember, nem leli mo£ a betegségére való orvosságot
Ka ¡3 C évig betegeskedtem és mindcnfúio orvozságot hiába próbáltam. Végre ofjRzcr ouk olvasok osy ujukban FoHcr-neh Elán Fluld-jítról, wrlyet Btubloa-baii készítenek. Na, gondoltam iMguinban kipróbálom ext a szert is. Rendeltem próbára ■
lurzalot él mondhatom neXlok, jó barátaim: G évig nem tudtam <áraí a köszvényt«l óí r. Iá« szaggatásaim miatt éa »tudni tudtam. Tíz napig kentom magamat F 0 II 0 r-í é 1 0 K 1 s u F 1 u i d-iial és olyan egósrséges lőttem, mint a makk. Minden szomszédom, sógorom és komám jött nézni, hogy mdyea csodálatosan hat ez a fczer, a mely £Ogitett rajtam.
Miminváian tudták, ho^y rcndcltom még az QsvFluidbél. Kijön hit hozzám Mihály siomszédom, a kinek forrónága van a fejében.
i d o g leli és kozo, lába és a dereka fáj. Adok neki egy üveggel az tflsa Fluidból és húrom nap alalt meggyógyult. A Pista is eljött a mamiiból, hogy fcdjak neki az IUsa-Fluid csodaszorböl, .mert a felr:»égo iAhöi;ósazurástnyilal4st érez a» oldaliban. Képzeljétek csak jó emberek, két nap múlva az .Klsa-Fhiid teljc*cn segitelt rajta.
Úppou Jóxsoínapkor jön a nafyniajori kofa és meséli, hogy a gyermeke íolyton hány, meg görcsöt érez a hasában és egyre sir, nem tudja szegény asszony mihez fojgon. Már ösaiíwzedek egy íél patikát és uyok is miodont kipróbáltak már a gyereken, do hiába. Kiolvastam hamar azt az uta-litást, mely a F c 11 e tvféle &lsa-Fhikí mellé van csomagolva és nézem nincs-e sogitsóg a gyerek bajira, s csakugyan van orrú a baira is: tiz csöpp az Elsa-Fluidból tojben, azután bekeuni Elsa-Fluiddal h gyerek hasit és cx okvetlenül segít Adok hát egy (kukéval az asszonynak és mondom: No csak ne baslakodjék, lelkem, a mi ebben a tcirisb.ni meg van írva, ax valósúg, do hu használ a szer, két üveggel kell visszaadnia
t U a-f»u i d 01 aks^ g y v g i s « 0 r t á t,
A
ez a szer: ísuvegosoron»«* j~»tát Is fr P»**?. fi.ieJí; * gyerek még aznap ebte .meggyógyult és a koía öröwéUn 30 ttyeg ika-Huidet ad««
\',SS" A községbenntnden ember hallotta ezt az esetet és mindenki rendelt Blsa Fluidot Voltam a Jóska lakodalmán ¡0 ft farsangba« és örfcmöm lelt betű*.
mikor hallottam, a mint 02 emberek nWllek »/«I « " \'4 Fluidról Az egyiknek a gyomokét, mcyryógtitotta a unó rcsxke tegségből, a másikat a calandféregtöl; has m e n és eU<m fogfájás cllou; v i s z k e t e g, s ö m ó r, orbánc r, s •. b «K görcsök, gyomorfájás, rosszemésztés, hánying.r, máj baj, szédülés, sápkor, v á U ó I á z é s g V ö n z e s 0 j
Ío n g e s og,
lUUi\'CBBUf vu«« ------ ------ , Iwv-Muid. As
egyik vért hányt noki is segitelt, ery örog szomszéd majd hogy el tu«* vesztette a szemevilágát és most olyan jól lát. ^t W ^«rek Biak szerint hát mindemre jó szer volt a F el I 0 r-Mo EUa-Flu d. Mégas ökröknek és a disznóknak is használt; mert mikor nem kellett nekik a takarmány, a gazdák boadtak nekik Kla^Fluidot és mindjárt ettek. -Mondhatom, jóemberek, ez az « g v e 11 e n o r v o s s ájk * >- melymindenrehasználés mindenféle betegséget meggyógyít, — Hogy valódit kapjatok, Írjatok pontosan ezen czimre:
F E LLE R V: JENŐ
- \' STUBICA tamplom-nteaa 9. (Zágráb mmay )
Kívánom, hogy mindenkinok, a ki rendol, olyan jól szolgáljon mint nekem. Az isten áldjon meg bonneteket - . _
A valódi Fcllat^féla Elaa-Flisld az egéuségügyi hatóság által meg van vizsgálva és jóváhagyva\'\' A , berlini, római, londoni, j\' párisi és nizzai kiállításokon aranyéremmel tüntették ki Csak valódi, ha minden üveg az „Kiss" védjegygyol van ellátva.
Nemossk betegek, hanem egészségesek is rendelik, mart az idegek erősítésére. yas srezbör üditésére és saépitésére» a fej mosására» korpa^és hajhullás ellan és ezeekivül mint kitQné szobaülstot is használják. . j
Bgy tuczat (IS üveg) postán szállítva a kor., 24 üveg 8.80 kor., 36 üvog 12.40 kor., \'48 Chreg 18\' kor* bérmentve, trfánvéUl\' vagy Báax^eiO^tcs boküldéss után. — A ki sssAaodazor rendel, minden Ifi Oveghex §»*>
v ♦* W 1« •
TArv. védveT
1:
1 ttvegst tngryan kap.

Mindenkinek szívesen megírom, hogy 20 évig béaa voltam csak Feller-•^■w* féle
x«« kWji \'Tunp*
mentett meg.
. - így i*
StécK Mihály né,
W - B.-Sxarvaa. ?

Poétán, ri|y a péns előzetes beküldése útin bérmentve küldi az ^yedülí készítő:
Feiler V. ienfi
Védjegy.
gyófiryssertáxa STUBICA tempJom-utoa 8. (Zá«Táb mogye.)
Főraktárak Budapesten: TdrAk Jéseef gyógyszertárában, VL, Király-utca 12-Dr. Egaer-féle „Kádor" gyógyszertárban, Váczí-körüt 17/^ Zoltán Béla gyógyszertárban, V, Nagykorona-utca 2a ,
B egészségét szereti rendese csak K a Feiler-féle • ~ í
„EXJJA-FLtTTD- [
csodaszert.
Jnltáes laWw?,
D^afOldvár.
]

Htfjv szabadalom\' 119.887.
> ««absftalmaaott byglal pormenleslt6 ssss
(száras por alakban) \' ~
rSfc«. \' \'
Ha^Uhilő árképződéi nélkül mindennemű padlék alapos tlastitksára Ukáaok, irodák, üzletek, raktárok, lakolák. laktanyák, kórhásak, rolyesék, lépoafikázak, senetermek, kávéházak, vendéglők, stb. szóval mindama nsgyobb forgalma hely ségek tisztításéra és söprésére, hol feyfisaikn» szempontból as efészsé¿nek annyira ártal«M éa feát-j ráayoa por eltávoUtáaa meskivántattk.
(H*gy<80OF«*é3l főraktár >
Szimion István
• j^Ósí ^ \' • • * • • - i ■ • ■ -v \' .
fiadapeat, V.; Véal-kőpat 12«
Na^obb tldéki városok részére előnyös feltételek mellett raktárosok kerestetnek.
Zongorák és pianinók, |
^]ah 4« ilUUutUk. kUSriUc IdtSaS \' tfirtaxkxírok Ur«lo»iWlMu> fca>>aU>r M IftlUriMin lamort III »Hi>U«ál
Maresoh hintál
Budapest KéroJy-A&rui 4L J.
VL*g* iw|ort> »»a—ri>Utaa>
leCt»lkTlaiaer«U»«SVM Hí5T0ftAtíM
fOfciwu ».»>,».1 fcr»1 l—1 korunk ( lociwp,
uá)«U (M«tunj. Ar» 70-TO SU4r. HmI Kjkxi-mi.ír. t»fUl> «nl»d»oVt vaUmlal «Wi(WM b.-rfticlóH S km. WUka ra*4*Í4MU Wwwtw a SfO narzn rr^nü z«mWbn..
készpénzért ragy részletfi tetósre legolcsóbban
BUDAPEST,
József-kBrtf 26.
Opo irKnnU kfp. <• IfcMtn.
Clavethyl !
Wir tnir félt
Ä*» wájji«ai>a«ta, mtt*rt* aiéuk
MétU fofüTL allÍT.htt»-ín»|Uwif a Kijütftt dtUMiljA. £r* l kw, ■áiMiíymae** i»nrit»a«i«a MMMS " ki M AlUUaa }
ARcnertőcsiiHpl
ft lagttatMt néHikbia (0 klmuUM, a»*a*H
klmuUUl, umtJUH uccku »bv<«J—i ásat kk tittlj SS sTa^y Uptr « k» «
a k*UM tlWn niiitwM
lmu snspp*n
dt Usds kUSaS I
áiMS fitUc. W A hosrátartón* ^
Irma hölgrypor
Ukátf ricM 4a uiatt i
£a r\'
CiidBriBjMíste robinw
tpseiews4dt»ka—álae44>r»^weé>klawSkl Stiint<> máslis
Relk Gyula «^Stf**
flagvkaniaia áo.
i
Alapíttatott iSOO.
Edelmann Mór
Mlskolóz
óráa> és éksssréts g—
ve^s. 4s elad ratademiMiQ a*u«. .««< fali érákM 4s
<a«tUMS éksser órikaál jhUűvo* ároe JMáiláa \' malUtt Mak»aölu«n«k. - Peetse^
aaa
i
í. évfefyam. 42, szám

ifrrr-r—¡-T-T--
Ragy-Kanfzsa, 1902. Kfldd, fiBnrfr 11
Egy stíl 2
YKANIZSAI FRISS ÚJSÁG
.Előfizetési ára:
Halyben liúxhos hordva egy hóra 60 fUlér. .*. ,\', Vidékre póstai küldéssel egy hóra 1 korona 20 ftltór.
=
==
Kiadó tulajdonosok: -ó
Krauss és Farkas. Sxtrkesitőség és kiadóhivatal: Krauss és Farkas papljt«r*sk«4és*.
FsUlős sserkessté:
1xostax huoó.
Mogjtitnik naponta korán reggel.
Nyomatott * .NsfykanUsal Friss Újság* ssenédéses
nyomdájában.
A haksai mandátuma
Sztrájk a fővárosban. <$8|| Kifosztott\' földbirtokos.
Uzsorázok.
Amióta az uzsoratörvényt megalkották, a szogóny ember nom tud pénzhez jutni, ha kölcsönre van «Oksógo. Ténylegesen sikerült a törvónynyol elérni azt, nmit el akarlak órni, a szegény erabort megvédték az uzsorások elől nmonnyiro annyira, de ezzol korántsom szünlolté,k bo az uzsorát, hanem az uzsorásokai tették óvatossá és ha addig az uzsora csak kisipar volt, azontúl nagyvállalkozás lott belőle.
Azelőtt, ha a kisembornek 50 forintra volt azüksóge, kaphatott ós gyakran megmenekült az elöl, hogy 00 forint miatt mindeno dobra korüljön. Az igaz bogy\\drága 50 forint volt, mert 70-rc kollefl váltót adni 03 hetven után kellő t a kamatot fizetni, ha pedig a kellő időre nem volt együtt n tőke, akkor a pro-longáció újra és ismét 10 forintba került, ugv, hogy —- mondjuk négyszeri megújítás után az adós mór fizetett negyven forintot azért az ötvenért melyet kölcsön volt ós még mindig tartozott hetvennel.
így volt cz régento. Ma oz tilos. Csakhogy a kis embemok még mindig kell pénz, az uzsorásnak pedig áldozat; hát mi történik? Árut vesz a kis ember. Pctsze, ezt csak olyannak adnak, a ki •jó\', tehát lefoglalható fizetése, vagy holmija avagy kezese van.JJ
Akkor vehot 200 forintért olyan aranyholmit, melyért a zálogházban G0 forintot kap u legjobb esetben.
Most már aztán tessék megmondani tűikor volt a kis embernek jobb dolga, régente vagy ma és mikor kötött az uzsorás biztosabb és jövedelmezőbb üzleteket?
Pedig hát cz csak mellékfoglalkozása az uzsorásnak, ha nagyban akarja Üzletét vezetni, szövetkezeteket alapit a kis keceskedolmet ós a kisipart kerítve karmaiba.
£7, aztán a rendes üzlot. A rendkívüli pedig az, mikor a horcogekro veti ki hálóját a braganzaira és most utána T.iuin Taxis-ra, do boérik a gróli sarjjal is, ha alaposan eret vághatnak rajta.
Kétségtelen, hogy az uzsoralőrvónyV legjobb szándékkal hozatott, do nem volt tekintettel azokra a mellékkörülményekre, a molyok következtében az uzsora nemhogy megszűnt volna, hanem veszedelmesebbé lelt.
Kifosztott földbirtokos.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, fobr. 10. Kramolln János székely-udvarhelyi születésű földbirtokos tegnap délután a Yörösmarty-utcában egy rokonát lá-o gatts meg, fjeivel még ugyanaznap dél-
utánján liudafokon lakó sógorát látogatta meg, akit már két esztendojo nom látott. A délután fél négy órakor elindult vonatra ült rokonával ós fél öt órakor mogórkezott Budafokra. Legnagyobb sajnálatra azonban sógora ós egész családja délután Budancsire utazlak, • meri azt hallották, hogy Krnmolin megérkezett. Kramolin igy nem tehetett egyebet, mint unalmát elűzendő, cgv korcsmába ment, a hol kél ur vigan kártyázott. Odaült hozzájuk, majd szenvedélyes kártyás lótéro volük játszott.
Esto 0 óráig vagy 20 frt.-ot vosztett ós talán több pénze is eluszoti volna, hogyha nem hozzák neki hirül, hogy rokonai megérkeztek.
Kramobn lájö szívvel ugyan, de abba hagyta a játékot és elsietett rokonai látogatására.
A mint azonban este az utolsó villa« mosvasuttal ol akart utazni, kellemetlen meglepetés érto.
A pénztárcája 000 koronával együtt eltűnt. Visszaemlékozott arra, hogy a pénze a tél> kabátja zsebében volt, a midőn leült kártyázni. Rögtön visszasí ctett a vandófflőbe, ahol azonban a két „ur", a kiknek novéro sem emlékezik már, nem volt ottan. Mindkettő távozott Kramolin elmenetele után.
Bizonyos, ho^y a két partner közül az egyik lopta cl a tárcát. Most koresik a tetteseket.
A színésznő Orgyilkcssága.
«— Saját tudósítónktól. —
Budapest, fobr, 10.
Rnpoli (Ráthonvi) Ottilia előkelő aradi családból való szép leány, n s/.ininkndA-miát két évvel ezelőtt végezie és a vidék több színpadján azóta fel is lépelt sikerről.
Tcxnaj) délelőtt Erzsébet-köruli lakásán mellbe lőtte magát. A gol\\ó sziv-tájékán érte, de azért a szép leány eszméleténél volt.
Korányi professzort hivatták hozzája, a ki megvizsgálta sebét 09 nagyon súlyosnak találta.
Á klinikára kell szállítani q kisasz-szonvt, mert nagyon rosszul van f szólt a tudós tanár. A leány meghallva a tanár kijelentésót. semmi áron nem akart a klinikára kerülni.
— Itt hdjjyjannk meghalni, mert nem akarok tovább élni. Ha százszor felgyógyulok, százszor öngyilkossá leszek.
Délután négv óráig kapacitálták az életveszélyesen sérült leányt, hogy vitesse magát kórházba, ami végre sikerült. A montök a poliklinikára szállították.
Hápolti Ottilia körűibeiül egy esztendojo menyasszonya egy vidéki fiatal ügyvédnek, akivel e hé 4-én kellett volna megesküdnie, de oz ügyvédtől elsején express levél jött. amoivben azt irja, hogy bizonyos okoknál fogva az esküvöt bizonytalan időre el kellnalasz-lani. A leány fölvilágosítást kért vőlegényétől. de oz nom adott választ.
A leány álhpota nagyon súlyos és csak ugy fog éleiben maradni, ha komplikáció nem áll be.
Érdekes, hogy a leány a rendőrtiszt-viselőnek. n ki a helyszínén megjelent nzt mondotta hogy nem akartőngyükosaá ionni. ,
— Csak próbálgattam a fegyvert ós
vélcüonül sült el I
Mondotta, de azért a körülményeket tekintve kétségtelen, hogy öngyilkossá akart lenni
e
Egy más\'k tudósítónk jelenti: Hi ternyi Tilla igen érdekes multu asszony. Nem leány, amint a lspok és a rendőrség jelenti, hanem már régen
asszony.
Egv G. nevű német nyelvű karmesternek a felesége, ki legutóbb a vár>e-litretben (a Horváth-féle vaudevílle és a Fi ch-lélo varieté színkörökben) aratta babérjait, most pedig külióldöu, állító-la<? Oroszországban tartózkodik.
Az asszonyt, a ki gyönyörű alak és igen szép hangja van, ő igyekezett színésznővé nevelni, de épen ez az igya* kőzete elválasztotta a házasfelekot
A férj elment külföldre, oz asszony pedig a szinészpályán kereste boldogulását, de kevés sikerrel.
Több vidéki színiéi «ulatnak, igy többek között a székesfehérvári színháznak volt ta^\'ja, azután rövid ideig a városligeti Magyar müszinköMiok is, do hu-ztimosabbidőt sehol som töltött.
Rátonyi Tilla különben nővére egy tohotségos vidéki drámai szinesznönei N. Rápolthy Katinkának ós Öngyilkosságának hiro révén ma reggel tévesztették össze nővérével mertszinészískoiábaaz u óhbi járt, még pedig a Rákosi féle i-kolába.
Ez végi* vágódott a kövezeten és vértől borítva kelt fel. Egyenesen neki mont aztán a löködősődö katonának, a kit öklével megütött. Meglátta ezt a másik baka és oldal fegyverével fültö* vön verte Ballát.
általános verekedés közepette négy rendőr jötf « helyszínére, a kik a verekedőket lefegyverezték és átadtak mind a négyet a katonai "hatóságnak, a mely Ballát a kórházba, a többi hármat pedig a börtönbe szállította,
A katonák ellen a bérkocsis, • kinek ablakát beverték, psnasst emelt
Katónak vasárnapja,
Budapest, febr. 10 — Saját tudósítónktól. —
Farsang utolsó vasárnapja volt tegnap és nem csoda, ha a2 éjjel az utcaképe a rendestől teljesen elülöon, szokatlan for<ralunas volt.
Az éjjeli kávéházak és vendéglők rajával öntötték a részog embereket és volt dolga u rendőrségnok rendet csinálni közöttük.
Az utcán garázdálkodó emberek közül az éjjel vugy 200-at kisértek be rendőrök.
Nagy garázdálkodást v:«t vé?be a Ferenc köru on eiv tölth 1 r on ól álló társaság. Két közöshadsciu.neli baka, egy huszár és egy ápolóból állt ez a társaság, amely a Sooksári-utról jövet elő-tzör egy bérkocsisnál kötöit ki.
Azt kívántáK a kocsistól, ho?y vigye őkot a kas/árnyába. A kocsis szabadkozott, hogy né^v e nle t nom bir el a lova, tehát ne kívánják tőle, hogy elvigye Őket. Kettőt szivest-n visz, de azt is csak ugy, hogyha előre fizetik a járandóságát.
A ié<\'Cg katonák persze ebbe nem mentoK bele, hanem boszuhól a kocsi mindkét ablakát nagy orditozás köze-petto betörték kai Ujaikkal. Aztán tovább mentők, mintha mUom történt volna.
Csak az ápolónak, Balta Károlynak nem tetszett n vad garázdálkodás és mégis mondta a többinek:
— Nem való a katonának a más tulajdonát oktalanul elpusztítani.
A többinek ez a kijelentés persze nem totszcit és különösen az egyik baka ha» ragudott meg érto nagyon.
— Ha nem tetszik, akkor hagyd ol társaságunkat 1 — szólt és » jártiáról lelökte Ballát
SzálhámosoS a kölepcében,
Budapest, febr. 10.
— Saját tudósítónktól. —
Az éjjel nagy ribillió volt egy kere* pesi-uii kávéházba.
Ember em >er hálán ölt a zsúfolásig megtelt teremben, s midőn vig cigánymuzsika közepett« hirtelen kiáltás hallatszott
- Itt vagy tolvsjnő, de aia szabadulsz már mostan I
Mindenki a hang irányába fordalt és látta, a mint egy magas termetű férfi egy elegánsan öltözött nőt fogott meg a nyakánál és nem ereszt el, dacára annak, hogy az hangosan segítségért kiáltott
A vig muzsikássá elhallgatott és aa
emberek meglepetten kérdezték a férfit, hogy mit al. :r a növel ?
— Veszedelmes tolvsjnő es, engem ím meglopott, ki van tiltva a főváros larü-leiéről egyszei ¿mindenkorra.
Kitiltása óta újra visszatért és lopott Azóta körözik az ország minden részénea.
— Ne higvjék, nem igaz — kiáltotta a nő — csak meg akarja bosszulni magát, mert nom lettem kedvese, (
Végre is a kávéház-tulajdonos • főkapitányságnak beszólt telefonon és egy detektívet kért, aki az elegáns nőt letartóztatta minden tiltakozása dacsára ós bekísérte a főkapitánysághoz, a hol kiderült, hogy az illető Komócs Vilma, 20 éves, eperjesi születésű, a fővárosból osavarfásért, lopásért kitiltott nő.
Átadták ma délelőtt ai ügyészségnek.
Sikkasztó magánhivatalnok.
— Saját tudósítónktól. —
Dudapest, febr. 10.
A magyar fém- és lámpaárugyár részvénytársaság s mult hónapban feljelentést tett a rendőrségen, nogv 8cbilter K.tlruán hivatalnoka, aki a Gizella-téri raktár kezelésével volt megbízva,ua^^bb összeget sikkasztott
x Az igazgatósáf a rendes vizsgálat során jött reá a sikkasztásra, amelyet Schiffer ugy palástolt, hogy aa Qsieti könyveket meghamisította.
As igazgatóság titokban tovább vizsgálta az ügyet és megá lspiiot\'a. hogy az elsikkasztott összeg meghaladja a 12.000 koronát Erre megtették ellsnea feljelentést, minek következtébe« arsa • őrség letartóztatta.
Tf )
I: .
t r
\' V

»1
«MMin -----................... i ■■ \' 1 ■•
A baksai mandátum.,r
\'K ; Budapest, fobr. 10.
■> (A kut4a inal tárgyaláaa.)
inni tárgyalást az toszi érdokessó, togy a megtámadott mandátum birtokosa, dr. Darányi Ferenc maga védelmezi ar. állítólagos igazát.
Dr..Darányit a babai kerületbon vá< lakatolták meg képviselőnők az októbór 17-én tartott pótválasztúson, dr. Beraer Ignáccal szemben, a mandátum ellen azonban Boka Boldizsár ós társai n petíció jogával Öltek.
A pelicionálőkut dr. Friedmann Bernát, a képviselőt dr. Zsolnny Gyula pécsi ügyvéd képviseli, a Kúria tanácsában Faiss Andor elnököl.
A tárgyalást 10 órakor kjlíídtók meg, mire az aloki kifogásokat számszertpr négyet dr. Darányi Vereno személyesen terjeszti elő.
A Kúria visszavonult, hogy a semmi-péui okok felett határozzon.
Ftftizcakoitökor a tanáé* megjelent ós kihiidette, hogy elveti az alaki kifogá« sokat.
Erro megkezdődött az érdotnlegos tárgyalás.
Friedmann Bcrnáth dr. röviden előadta azokat a visszaéléseket, n miket a választáskor tapasztaltak.
Az ellenfél kortcsci veszlugollék, etették és itatták a választókat, liogy a többséget elnyerjék. Iinnek kövotkezté-ben bukott ffiou az ellenjelölt.
Aztán a vádakra vonatkozó nyilatko-zntpknak egész halmazát olvasta fői, a mi eltartott fél 2 óráig. Ekkor u vedüro került volna a sor, ue n tanács az idő olóvo haladottságára való tekintettel n tárgyalást holnap délolőtt tiz órára halasztotta. .,,
iV v "~r ■\' ~------:. uv
\' A király itthon.
. * Budapest, febr. 10.
A király ma \' általános kihallgatást adott, a wolyen száxuos előkelőség jelent meg.
A megjelenlek közt volt Gining Vilmos főhadnagy i>-, a kit a mult ősszel egy megörült gyalogos, mikor a főhadnagy értolrufüanná akarta tenni, meUbvlött és ő felsége férfias cselekedetéért a katonai érdemóremincl tüntetett ki, végül pedig a sub auspicilis regis felavatott Két ifjú tudort ChorinFerencet é* Zcmp. lén Győzőt.
Az általános kihallgatás előtt volt gróf Czlráky Antal, gróf Erdődy Gyula és Báró Véosoy Jósyof uj titkos tanácsosok ^sküiótelo, n melynél jelen voltak Széli Kálmán ministerc!nők gróf Go-luchowszki képviseletében és gróf Ap-ponyi Lajos udvarnagy a főkamarás-inester képviseletében.
Az eskőformát Romy Béla minUlflji tanácsos olvasta fel.
Ma dólotán Ottó főherceg és nejo Miria Jozelu főhwcegnö kjsórotükkel ido-érkeziek. Ottó főWceg és neje Klotild főhercegnő és Erzsébet ílenrietto fő-heroegnő Je részt vesznek az udvari bálon.

. i ,.<,7......
TÁVI RÁTOK.
Nej« után m halálba.
fióos, feb. 10. Moutng József dr. szera-oivos ma délben lőbo lólto magát ós meghalt. Öngyilkosságának oka az, hogy yoio nom régén meghalt és ő mőst egy háiraUwjoli lévőiében írja nem tudja elviselni iuu elhunyt nojo halálát.
A vérboaxu.
Konstantinápoly, febr. V). llir szerint Klumzi basa tábornok azt a poran-<sot kapta, hogy egy s/tuad lovassággal és két század gyalogsággal a gyokovói kerületbe menjen, a hol a/, albán törzsek között várboszuból kifolyóiug ősz-szoütkuzésoktul tartanak. A prlszünoi csendőrparancsnok ogy árkúsz-wupatlel Gvnkovóba ment. Három nizám-zászlóalj is\'parancsot kapott, hogy Uyakovóba menjen.
Ferenc Fer4lnénd föboroofi (óto* tiatáM.
Pét«? vár, febr. 10. Voronc Ferdinánd fóhoroeg tegnap délután két érakor Pétervár városának küldöttségét fogadta, a melynok nevében liléigels kapitány orosz szokás szerint sót és kenyeret adott át a hercegnek. Azután a horeeg Lamsdorff gróf külügyminisztert fogadta.
Pét orr ár, febr. 10. Alvenslgben gróf német nagykővet ós neje tegnap Vladimír nagyherceg és nojo, Heléna nagyhercegnő és Androj nagyherceg tiszteletére estebédet adott, a melyre hivatalosak voltak nz elókelő társaság és a diplomáciai kar tagjai, köztük Kinsky gróf osatrák-mngyarkővetségi tanácsos ós atyja, Kinsky herceg, továbbá Mensdorf gróf londoni osztrák-magyar követségi taná-
csos.
Igáj/.
A* osztrákok sao
Szöged, febr. 10. A szegődi esküdtszék ma reggel kezdte tárgyalni Korn Artúrnak, a Grosz-Kikiudaer Zeitung szerkesztőjének sajtópörót, melyet államellenes izgatás miatt indított elleno a királyi ügyész. Kom pár évvel e?előtt vándorolt bo Magyarországba sKikiodán német lapot inditótt, hogy a magyarság ellen izgasson. Már több botrányos snj-tópöro\' volt, egyszer azért, mert durván mogtámndta egy akkoriban elhunyt umö omlókét. A mult tavaszuzal a mñgynro-sitó iskolák ellen irta Kom nst n cikket, oiuoly miatt most pőrt indítottak ellene. A biróeág. bár az ügyész tiltakozott ez ellen, a védő kérófcéro a hitóles fordításon kivül nz erodoli njságcik-kekot is fölolvastatta. A vádlott iagadtn, hogy ő izgaini akart; csupán nz iskolákban divó rendszert akarta támadni, mert nem helyesli, hogy a német gyermekeket nem engedik nz anyanyelvükön tanulni, hanem erőszakosan \'magyarosit-ják őkeu
Pueatltó (fixek.
Nowyoik, fobr. 10. Ncwyersoy államban, Patter«on városában a Jjirhcdt anarkista-fé«zokbpn niimjen nyilvános épülőt és az egész koreskedónegyed le-égott. A tűz éjjol keletkezett, rettentő szélvészben, a csakhamar lángban volt a yárosliáM, a távi»*ói)ivatal s a ySM1 mos és a gáztelep. Oly nagy volt n hogy az egész városbuu iiHpj)«li világosság áradt szét. Reggelig csak egy haláleset jutott a hatóság tudomására, do a sebesültök pzáina igen nagy. A mllíciút összehívták, hogy megakadályozza n tolvajlúsoknt. Összesen 20 háztömb égett le. A kárt 00 millióra becsülik. St. Loyisbap az éjjel leégett az lmpc^ rial-szálló ; tíz ember odaveszett és sokan megsebesültek. Jersoyben ötvenül-ozor hordó liszt égett el.\' Rrooklynban az éjjel leégett az óriás wapjron-gyár, A tűznek sok emberélet áldozatul eseti s a sebesüllek száma is nagy.
m(nlo*tat»v¿lB¿0.
Bakarest. febr. 10. A tegnapi esti lapok azt a hü t közölték, hogy az egész minisztérium beadta lemondását, Ez a hic nem igaz, s ez idő szerint. egyáU*-> lá^aa iync» ok kormányválságra.
Uj (Miaka
Béos, febr. 10. A közös hadügyminisztérium szakértő bizottságot alakított egy uj fegyver kipróbálására. Ásni fegyver csövúnok nyitása osak hat milimóte-res és a töltöszerkezele automatikus. Az uj fegyver kipróbálását már a napokban m*gkesdik.
A ki eleven«» akarja magét
boneoltatnf.
London, febr. 10. Russel dr. orvos fölajánlotta magát a viviszekció céljára. Ajánlkozásdt ol i i fogadják, ba csak ol nem rottonti kollegáit, az ügyésznek az a nyilatkozata, hogy minden orvost, a ki a magaföláldozó kollégán operálni fog, gyilkosság miatt pörbo fog. A bo-roklym onosok egyike kyolontotte, hogy ö és hot kollégáiu készségoson támogatni fogja Russel dr.-t, hogy a viviszek-ció ollcJzőinek leckét adhasson. Ezek az oivosok az újságokban máris pontosan leiriák, hogy miíóle oporációkat akarnak ltiuselen végljez vinni. Russel
dr. kyoltateUe, hogv áll a Ezavának, do nagyon olhalvánvodolt, u mikor meghallotta, hofcy kollegái mi.mindent akar-
naky.vele végezni
v.^i- •ff-
A bsMtsm IkraT. \'
Pária, febr. 10. Tegnap mogoperállak egy összenőtt indiai ikerpárt, amelyet Barnum ozirkussa mutogatott. Az ikrek cgyiko megbetogedett és oz tette szükségessé az operációt Az orvosok ugyanis azt mondták, hogy a betegtestvér halála után néhány órácal a másik is meghal vórmérgezés következtébon és igy «»-ét kell őket választani. Az operáció busz peresig tartott és jól sikorült. A vérveszteség negyven gram volt) az ikrek hő-mérséko 37 fok.
A fflharoag aranylakodalma,
Münohon, fobr. 10. I.ajos baior herceg nejével Hildegard hercegnővel és Forenc herceggel 10-ikán Bécsne utazik, hogyjolen legyen Rajnor herceg arany-menvsgzőjón. Lajos herceg a jövő csü-tőrtöKön néhány napra sáfári birtpkára utazik.
LekSosInl • petloló el««.
Szolnok, febr. 10. A szolnoki kerület mogválasztott kói)vi»elője. Kiss József lepiondott man a dl urnáról s lemondását nzzal okolta meg, hogy nom akarja választókerületét tovább azoknak az isgal-maknak kitenni, amelyoket az ellenpárt áltnl beadott petíció okoz a kerületben.
A* agyonlőtt minlanter tamatéae.
Szófia, febr. 10. Kancsovei, a mo-rénylet áldozatául esett bolgár minisztert már eltemették» A temetésen ott volt a fejedelem, a minisztérium és az ogósz diplomáciai kar. A gyilkosság közelebbi r<5s?lelci tulajdonképpen még ifcmcreüenck. Ügy látszik, hogy a mi-niwler di|lnko(lott mcglámadójával; erre vall nz, hogy a szoba padlóján széilörvo találták a merénylő revolverét, voliwuilit a tőiös botot, a melyet magával vili. Sokfelé feltűnőnek találják, hogy a minisztérium hivatalnokai kOzül senki som léjictt közbe. A gyilkos három ¿Y
Óta állás nélkül volt és egyre állást kért a minisztériumtól. Legulooh elmebaj mutatkozott rajta. \\
Udvari bál.
Bnkareat, fobr. 10, A királyi palotában tegnap fényes bál volt. a molyen jelen volt Ferdinánd trónörökös és n\'ejo a dlnloinácia csöknöm „minden tagja, s c7. előkelő társaság. Összesen mintegy ötszázan voltok részt az udvari bálon.
1909. febr. tt."
hogy n brüsszeli cukorkonferoncí« ín\'gli ára nézvo Lcdvcaő crodménynycl fop végződni. A Sundav Special-nok jelentik Brüsszelből: Ugy látszik, hogy az angol kormány ki fogja erőszakolni a rá nézvo kedvező döntést.
Az angol cukoriparosok bizalommal néznok a konferencia eredménye elé. Lehetséges, hogy Ausztria-Magyarország abban a reményben, hogy a konvenciót meghiúsíthatja, külön álláspontot fog elfoglalni. Most már kótaógtelou, hogy Anglia szeptemberben élelbelóptcti a rezioná-lis vámokat
A cukor veszedelme. . >
Anglia, rolorzionali8 vámokkal akarja megakadályozni a magyar, osztrák s né* met cukorbehozatalát. A nómot, magyar és osztrák gyárosok közös védekozésro állQttak össze s mint liirlik a magyar, osztrák 8 német kormányok is közős eljárásra határozták ol magukat Anglia eljárásával szemben.
Ez ügybon ma a kővetkező táviratok érkeztek nozzánk.
Berlin, febr. 10. Tőpko Alfréd magyar pénzügyi államtitkár 03 Jorkaseh osztrák osziályíőpök ideérkezett h legközelebb bizalmas tárgyalást kezdenci. a német kormán ynval a eukorkérdésről.
A Woiff-ügynökség jelenti, hogy a nómot, osztrák és magyar cukorgyárosok Beiiinbon órtekozletot tartoltak, hogy a brüsszeli cukor-konferenciáról érkező hírek következtében érdekeik megvédéséről tanácskozzanak. Anglia Ugyanis az önálló kivileli prémiumokat és karlolioket nagy vámol kkal akarja lehototlenné tenni.
E fenyegető veszedelemmel." szemben a cukorgyárosok mindent el fognak követni, hogy sem a vámviszonyok, se a cukoripar belső szervezkedése tekintő lében változás ne történjék. Az értekezlet abban állapogolt inog, bogy a niagyas,német és osztrák cukoripar érdekei teljesen megegyeznek s ennek követkosiében a nómot, osztrák s magyar kormány előtt ama reményüket fejozik ki, hogy uom fognak oly intézkedések történni, melyek a cukoripar ésr n mezőgazdaság élet-föllótoleit veszodelembe sodornák.
London, fobr, 10. A Times mai számán következőket irjat Ugy látszik
Kürbőr Budapesten.
Budapest, fobr. 10.
Kőrbor - osztrák miniszterelnök ma
délután Budapestre érkezett, hogy. a királynak a folyó ügyekről reíeráljon.
Az osztrák miniszterelnök a magyar kormánynyal be akarja fojezni az autonóm vámtarifa dolgában és az ezzel összefüggő ügyekben a döntő tárgyalásokat s csak szerdán este vagv csütörtökön reggel megy vissza Bécsne.
A búrok szabadságharca.
Wolpahoek, febr. 0.
Lynborgtől és a Wilgo folyótól keletre végzeit több napi hadműveletek után az ősszns angol csapatok 7-ére virradó ójjel különböző irányokból kiindulva összefüggő vonalat alakitoltak Kafirkopíg. Az ogósz vonal 7-én hajnalban előnyomult nyugat feló és megszállotta a heilbronn-frankforti és a doom-kloof-kronstad-lindleyi őrházvonalakat. A;\', ogész vonalonéjjelelsáncolt előőrsök állottak 50 yardnyiraegymástól. A többi angol hadoszlopazarcvon\'alonoperált,hogy megakadályozza a burok áthelósót az ór: házvonalakon. Ezek az oszlopok másnap előnyomultak a vasúti ór-liázvonal feló, a melyet időközben megerősítettek, hogy a burok keresztül no törhessenek rajta. Február 0-üu De Welt ezen a bekerítő vonalon belül volt és megparancsolta embereinek hogy kis csapatokra oszoljanak. Ö maga kii-vés emberrel és egy marlmosordú-vsl előnyomult a kronstad-lindlcvi vonal feló ós nz éjszaka HÖtéljóbeu « marhákat a drótkerítések feló hajtotta, ugy, hogy az állatok áttörték a kerítést. Do Welt három embert, 25 lovat és sok marbút veszített. Rákövetkező óijel más bur csapatok ismételten próbáltak keresztültörni. Az egyik csapat 20 halottat hagyott a csatatéren. Heilbronn közolé-bon állítólag 283 halott, sebesült és fogoly volt a veszteségük, mikor keresztül akartak törni. Az angolok vesztosógo 10 halolt volt
London, fobr. 10. A Daily Telegraph jelenti Wolnohockból: Do Welt keresztül tört a lleilbronntól Lindloyíg menő őrház vonalon. Az angol csapatok megtisztítják a kerületet az egyes szétvert bur csapatoktól. Kilchoncr maga is megnézte az esomények színhelyét. Az ellenség most néhány száz főnyi sereggel lleilbronntól északkeletre a Vál folyó közelében áll. — A mostani esomények színhelyéről azt jelenti a Standard, hogv a szóban forgó terület 100 mértföul hosszú és 70 mértlöld széles.. Ezen a területen kétezer bur volt
Fokváros, febr. 9. Fokváros polgársága tegnap esle tartolta meg előre hirdetett tiltakozó gyűlését. A gyűlésen a polgármester cluökölt. A nagy számmal megiolent polgárság élénk tetszésnyilvánítások között elfogadta Graham gyarmattit-kámak Scherrnbrucker parlamenti tag által is pártolt határozati javaslatát, amelybon tiltakozik az angol csapatok ellen Európában hangoztatott vádak ellon ós,\' aunak a meggyőződésének ad kifej&-tá)4t, hogy ezok a csapatok fönntartrofták a brit hadsereg legjobb tradicityU. Elfogadlak továbbá ogy határozati javaslatot, a melybon a gyűlés helyesli Ghamber-lain gyarmatügyi.miniszter politikáját és a délafrikai hadviselés módiját. u. -r London, febv. 10.: A Standard értesülése Bzorint alapos f.z a föltevés, hogy a három bur mogb/zott nem hivatalos formában puhatoT«mi fog, hogy milyen föltételeket ke\',iéno teljesítenie, hogv visszatérhessen l/él-Afrikába.
* JLoaAüJtt, február 10. A lapok hírei szerint «ni európai bur deleuálusok között jelentékeny differenciák merültek fői. Fámból jelentik, hogy a németalföldi kormány Fiacher, NVeaael úa Wolmaran meghatalmazása nólkül kűldto ?1 jegyzékét az angol kormánynak. Leid9 a tanácskozás folvamán mindent elkövetett, hogy az angol kormánnyal vajió tárgyalást lehetetlenné tegyo s a békém hajló delegátusok kénytelenek voltakén* yedni. Ugyanily birek\'et jelentenek Ut-rechtböl is. Krügernek a németalföldi kormánynyal való viszonya oly feszült, hogy Krüger már legközelebb más országba toszi illa főhadiszállást. A brüsz-szcli burok egyrészo clliatározta, hogv salvus conduétast fog kérni az angol kormánytól; kérelmüket még ezen a lió-elküldik Londonba.
Sztrájk a fővárosban.
fljt Budapest, febr. 10,\'
— Saját tudósitónktói —
A fővárosi gyermokruha-készitő mun kások ma reggel óta mintegy 150-en sztrájkolnak. A Bztrájktanya az Ester-házy-uteálian levő Suly-féle vendéglCutA van, ahol .élénk élet uralkodik.
Ma délelőtt cgv öt tagu bizottság ke reeto íel Mftlos Jenő vozetésével Gorecky Zsigmond iparhatósági biztost és a munka közvetítő igazgatóját.
Az előbbit a békéltetés eszközlése végett, az utóbbit azírt, hogy kioktassa a jelentkező gyermekmha készítőket, hogy ¡íz a szakma sztrájkban áll. Követelésük igen szerény. Tizenkét órai munkaidő holvctt 11 órait kémek. A vasárnapi munkaszünet megtartását, a napi bérnek \'JÜ százalékkal való emelését, a darabos munka törlését kérik.
Kívánalmaik közölt megállapítják a heti bér minimumát. E szerint a női munkások részérő heli 10 koronában, a vasalók és gépészek részérő heti IC korona minimumot állapítottak meg. Végül kivániák, hogy üzoiésüket minden héten szombaton adják ki.
Ma délután a sztrájk bizottság ülést tartott, a melyen elhatározták, hogy követeléseikkel a végletekig kitartanak, mert még igy ia, a mit követelnek, rosszabbul állnak, mint más iparágbeli munkások.
A mesterek szintén ülést tartottak ma délután két órakor, a mikor is elhatározták, hogy a rossz viszonyok között ők sem engednek.
Szerencsétlenség a krusedoll gyászistentisztelet után.
Milán király halála évfordulóját, mint ezt már raegirtuk gyászistentisztelettel ünnepelték meg tegnapelőtt Krüsed-leban.
Ez alkalomhói a közeli környékről tömegesen jöttek he Krusodolba és a gyászistentisztelet után a zárda köríti fölállított sátrakban mulatni tértek és csak Oftefelé indultak haza.
így tetek Ruzics Szvetozár és Be-lyászki Fülöp vrdniki lakosok ia, a kik feleségükkel és Ruzaics leányával egy kocáin indultak haza, a kocsira felvéve egy ismerősüket Begics Szávát is.
A részeg emberek gyorsan hajtottak nem törődvo a hegyről lovozető meredek lejtővel. A lovak a fékaélküli kocsit őrült v¿«tatásban vitték.
Hirtelen kanyarulathoz értek, Itt a koesi felborult s a benne ülők a meredek hegyről lezuhantak a mélységbe. Ruzics Szvotozárné, a leánya , továbbá ÍJolyászki Fülöp rögtön szörnyet haltak. Begics Ssáva ós Belyáizkiné á fejőkön szenvedtek sulyes sérülést, Ruzics oldalbordáját törte össze. A sogélykiállá. sokra az otdnuk iövők összeszedték őket és beszállították Ihregre, hol ax élve maradtakat ápolás alá vették.
Sztrájk Losoncon

Losonc, fosr. 10.
Tizennyolc esztendeje három losonci szegény bádogos, űéviferint Stcrnlicht Soma, Herz Adolf és Sebein Soma kicsinr, szerény eszközökkel dolgozó /to-
máncozó-gyArat alapított. A grir artíéfc-esés helyzetben volt. A tulajdonosok néhány esztendő alatt megszedték mamikat a ma gazdag emberek. De nem Így a munkásaik, a kiket a nehéz, poros munka teslileg is súlyosan megviselt.
A losonci gyár ma hatalmas nagy kiterjedésű. Ötszáz ombert foglalkoztat. A munka nem szünetelt idáig Boha, Bőt éj-jel-nappal szakadatlanul folyt.
A gyár a mióta fennáll, egvro szaporítja munkásait s ez a logbiztosább jele anuak, hogy az országos pangás a zománc-edény ipart és kereskedelmet egyáltalán nem érinti. Legutóbb harmincöt uj munkást vetlek föl s ez volt a közvetlen előidézője a sztrájknak. A 35 uj munkás bérét a régi D000 emberen akarták mogvenni, A művezető az utolsó kifizetés alkalmával ridegen közöllo ezt n munkásokkal: — A darabszám dolgozónak 7 a napszámosnak G
és a gyerokeknok 8 száza-
lékot levonunk a fizetéséből. Eleget ke-rostek ugy is. Akinek nem tetszik, elmeheti
A munkások erre megmozdultak. A gyerekek közölt akárhánynak könnvbo lábadt & szeme. Egész héti keroseiflk egy forint 40 krajcár volt, de a dúsgazdag gyárosok még ebből a nyomorult kolduapénzből is lefogták a ,per-centet."
A kiszipolyozott munkások sztrájkba léptok. Közéjük álltak az előmunkások is és velük tart az újonnan alkalmazott 85 ember is. Sztrájktörő egy sem akadt köztük, Pénteken nagy néngyülést tartottak s részt vett azon Weltner is, a magyarországi szocialdemokrata-párt titkára.
A gyűlés nagy izgatottsággal tárgyalta az esetet a nagy mozgást keltett, a mikor a nyilvánosság előtt mo^vádolták NVágner Sándor polgármestert és dr. Otto-hal rendőrkapitányt, a kik bár tudtak az ipartörvény sulyoa megsértéséről, mit sem törődtek a serdületlen, fiatal gyerekek teslot pusztító, lelkét őlő kihasználásával. A munkások bizalmi férflai tegnap, vasárnap, ismét tárgyaltak a gyár munkásaival. Az értekezleten a polgármester elnökölt. Am az értekezlet nem jutott erodniényre. Sternlichték nem akarnak lemondani a levonásokról e a munkátok természetesen nem adják be a derekukat.
A gyárban a munka szünetel. A gáz-kemencéket a mosterek fűtik, mert ha a tüz kialszik bonnük, két hétig sem leliot munkaképes állapotba hozni. A gyártulajdonosok remélik, hogy a munkások beleunnak a bérharcba. \' A sztrájkotok azonban már segítettek isnin ukon Nagy részük hazautazott a környéken lakó családjukhoz és olt várják bo a harc végét. A kik Losoncon laknak, akár hetekig is kibírják a sztrájkot.
Mária 23 éves
20. számú ház negyedik emeietcroi leugrott és meghalt. Holttestét a morgue-
ba szállították.
Bólék y \'l erés-körut edik emeletéről le-
■TV-
BUDAPESTI HÍREK.
— Klfosatott lakás. Weisz Mórné Baross-utca 78. szim alatti lakását él* kulcsos tolvajok kifosztottak. A rendőrség a tettest keresi.
— Tolvaj gyArveaatö. A Stcinbach-cég Lehel-utcai gyárának Heiuzl Miksa nevű 84 éves munkavezetőjo a munkások kifizetésére szánt pénzekből háromezer koronát elsikkasztott. A rendőrség a hűtlen szolgát letartóztatta.
Oolualv pessárium uój óvszer belügy-mialuléri *pW7|901. sxámu rendelet értelmében csakis orvosi rendeletre kapható nálam Sbhottola ttnB Budapesten, V7. Andiássy-ul, Yáczi-körut sarkán, (Foneíére* palota.)
t- A aaometaekooals gyilkosa.
Frik János kocsis ellen elkövetett gyilkosság ügyében megindított vizsgálat folyamán a rendőrség megállapította, hogy az ez ügyben letartóztatott, meggyilkoltnak volt albérlője, Grabán István mult hó 20-én tényleg megfordult a munkaközvetítő intézetben munkakeresés céljából, hol lakását Kispest Rá-kocy utca 68a az. házat, a Frickné lakását jelentette ba, a hol azonban tényleg már nem lakott. A rendőri vis*-gAlat moft as jrAnyban (olyik, hogy megállapítható legyen az, hogy Qrabán jauuár 31-éu hpl, tartózkodott.
ZZ»** * n

■Mt
<i£- Iteutujíerl 0»V. áuwutuut ,wíui m-5.í3 dcu v*uul rr«~> NW kiioJ. kíiU 11T.S*. V1U*»« tMt. » \' tUa&MM kscuu
HÍREK MINDENFELŐL
— Veszedelmei aaeralam Szituin
Jőcó susáki logénv, ezelőtt két héttel vezetto oltérhoz Dcboléoski Flórát A leányt Szokulics Totó több Ízben megakarta szöktetni, do a legény terve nem sikerült. Ar. esküvő után a fiatal asszony férjével külön lak á ab a k ö 1 tö t ö 11. Pún tokén e»tcfoló a féri eltávozott hazulról. Mialatt távol volt, egy kocsi állott meg a házuk előtt A kocsin három álarcos férfi ült Bementek Sziminék lakásába, az egyedül lövő menyecskét mogkötőzték, száját betömték s igy kivonszolták az udvarra, hogy kocsira tegyék, Ekkor ért haza véletlenül Szimín, a ki rögtön baltát kapott fel i azzal támadt a rablókra. Ezok azonban kicsavarták kezéből a baltát » azzal többször ugy fejbe ütötlék, hogy Sximin összeroskadt A rablók erre az asszonyt kocsira dobták és olhnjtottak vele. A lármára ősz-szofutolt szomszédok rögtőn érlesitették az asszony szüleit a kik még azon ój jel a csendőrökkel együtt keresésére in dúltak. Az asszony a szőlőhegyen volt clrcjtvo Szckulicsnál. Szekullcs a csendőrök láttára megugrott 8 csak ax össze-kínzott asszonyt találták meg, Szimín Jócó, a férj, a kapott sérülés kőretkez-lében tegnap meghalt.
— Osaládtrtó bAnyAaa. Kalma Simon volt pelrozsényi bányamunkás hosszú idő óta nom tudott kerésetet találni s ezért pénteken este arzenikummal megmérgozto családját b őumaffát. Reggelre a 4 gyermek s anya megnaltak, ő azonban még élt, b eltudta mondani öngyilkosságának okát NahAny perc múlva ö is mcgnalt
Gondoskodjék
saját és flyermekei jövöjéröl!
A ki ogy hazánkban teljeson uj, Frania országban közel 80 év óta kipróbált és fénvesen bevált biztoeítási móttozat szerint loányAnak
hozományt
fiának egy az önálló- f^bAt vagy aajit sitáshoz szükséges lUIVOl; magának
évljíradékotd^n fe^á^Sííu\'éít
„LE CONSERVATEUR"
«Uatbtrtoállást r**rrioyUtnakf mtfTVPiTii(l IjrumliíitiU«/, (í»Mf«l<S Bffkift Imi«.) VI., MMi Vi«* W Mm-
in rrwiolnoi.ltárW« 1*44. - But*aitMt éliomknf StaxámÜlU koruk*. ~ MLneao ervod T!B*«A1M. Hfá- 4« v«s4rÜa^dkik u WhUn
U*. 10. Oobik hltctr. M0.TÍ. MiffU KU*lr. 0»«Uák.»»«M iUwotíJwtl ttertoy 6S4. 4 niMUkM muT" U**ilii*lik llt.tO. Mmím k0K«»Jlra«*k —Mtl »ml 7«.- S0 ifrukM *J»bt 19.04 MiiU i« . . ■ Mrtiik )>»nk m.íű _ _
REGÉNY, tz ördög cimborája.
Regény. Irtat M. A. fiu háta még most utólag is borsódzott, annyira, hogy szóhoz sem jutott.
Nem is volt kedve semmit sem kérdezni, hanem hallgatott mélvségeson.
— Elállt a szavad? kérdezte Dask ?,
— Nem állt el. De mit beszéljek.
— Nem ¿sodAlkozol ?
— Elvclta^n készülve, hogy csodálatos dolgokat fogok látni.
A rab^méroek tetszett a nyugodt )ndolkodieu gyerek. Rövid szűnei utáo, mely alatt bele* bámult a vízesésbe, igy szólt;
— Lenéztél már a meredeken ?
— LeTjAs^ie,
—> M& gopd&sz, mi történik azzal, a kit «rrűl á \'kláróJledobuuk ?
— Véj^ van. m
— No \'4tod, ySt a dobjuk le azokat a kik a tArsasá^ titkát egyetlen szóval mozdulattal «Uralják. Nokűnk nem kell senki esküje, senki fogadalma, hiszen a ki Árulóvá akar lenni, ax axzA lesz, még ha ezerszer esküt tesz is. De erről hamarosan meg fogsz győződhetni, ami hatalmunk óriási, a nép a ml pártunkon van ós büntető kezűnk utoléri a.bűnöst rejtőzzék bArhoL
De amint büntetők azokat kik ellenünk Tannak, ugy megóvjuk és támogatjuk, a kik velünk tartanak.
Jogyezd meg ezt magadnak és tudd meg, hogy Szvetozár a rablóvezér sohasem hagyta el még hirét Ha a vesztőhelyre visznek, még akkor is remélj, mert SzvetozAr bandájából Alltak már az akasztófa alatt, már a burok is a nyakukon volt de fel nem akasztottak még soha egyetlen embert sem közölök.
s
— fia ki az a Szvetozár ?
— Az ütök. Nem tudja közöttünk senki, Szvotozár a rablóbanda főnöke. Ugy ia hivják, hogy fekolo szem. Hogy kiosoda, nem kutatjuk, mert a ki még eddig megtudta, hogy ki ő, ax a következő percben meghalt
— És ha valaki nom keresi, hogy ki ez a Szvotozár és mégis megtudja ?
— Ax akkor hallgat és magába fojtja a titkot melynek kikottyanlAsa életébe kerül.
— Bhez fogom magamat tartani.
Helyesen teszed.
(Folyt kör.)
KÖZGAZDASÁG.
Budapesti grabonatüaada.
VeyJUdT kiinyiUn tik tMii&j «ím m, K. bux* fctrtlt Ivptomb* \'4U««*Um ink iMlUtt.
tUuirulatat.
miitw a«« lí>r.t* |m ifi
Zú ift.-— T.TS-T.7S, TMfgd Ma
. .. t^ i
kMMtttt owiiü kto*ui**r. eeace
Matt* Wt^WMYtey Ka Mrtl«« IMUÜC 48».-. Húuuuuás|i4»r OwUik UUmv. ttUS U* fjtr hlttlxi\'nzvónr 70s. m^pu1 4 tiixtHy.otxn.i.f -1
HyMi lM.f) üonrnWtmn-T7. 1
Sáyra r^őísr
tW wu<u u<oi Hktu omtocMX I4L rTM^>i.
tMnrHtt C^átMtt- HM\' n*Jü h»\\H u«sKt wái-folUt, ¿Kionlő. tűzUl-twtá(M u wcnöKt tMi-
neore«« e*w<e»t, ru-t*M«et kaioftaecáw í
wtw«
tlr „
HnémfUa kmUTMM. JUÍSMMrtM
Ródd, február 11.
A haj tífjraoövása !
Niöcs töb&é kopaszság
to kiváló aaar, maly fcxftu-k, u&oak 4« Cy«rteokak*ak »nyulául ujSuyBrt IjaJnt kjktdultL K*s«k»AAty»KM » hajhnlliat, »ejg-yógyitja a huipün. vrviaa, tvör J»jM én aftrktu. hottxur*ntwaati,V aak4at* 4« aalymo»*4 toaal a hajat A korda ■u\'.vóitKdl bal foat4a nélkül vteaaakapja ara-•t*U «tinit. A kojMaa* íalnél * haj, val-untat * »«♦■koWék és ac«ui(>Ul4k Hjr»u4viia»4rt JótAllok.
Aratrtkibtn „ioraerta" nír al»U c;r t:art uJUtak fal. lufit hamu gyöoftaQ dua hajit nl-Miutia a Lovariin tisrtáa norónytkbOl Itat kfirttr«, ti«m ktll anník htnnilatiUl 6r*kr>doi, ...frt mrg a Ujfitörtahb fejbintck tea értalteat.
Kbira aotniai ok arra, hocr taaak r»gy gyérma-»\'■.«vk litka va cscnaríat híji.óvíxf legyen. Ai bajia íalal »id&rc, 0(7 Wl\'.n, mint nyi-ívu f/ukt.1« vau 6t «g4t»4yat b*Ju4><# nálkd ugy j frytimttck, olnt a fcloilUk folyton ki vanajü ( Wb a n.c,;h01«*aui
A* aaya »agy gytrm*k«k l*t«ct*ge gyakran pa .»liriJJa a htjUt 4a érek múlnak, ufó a U-nnAi*«! ■•/I a klio^t pótoljj. Da kl kitolkedhalník ctaa «odilato* tttt tulaj\'iontig^ibaii akkor. tnldün k* ,^íak kAidlt *icr <a eni ftaonylW Í«v41 vari, mo-
azarahihatto
. «áTü t«hw ktlMg otuu U\'
Kir. A fanaiga Hohaniolltm b»retun4 : „Kirok mi« « ha Loracrint". - Matxló M Írtba ípíli KMcUrai Knganka (Niwatorttig) : ,, A taraariaiitl
,Kirak
nagy*« » *a »«ttam aléíadr« U rtgVJn uj bajairitt i Jétatt alí " - »chyEdtoi «¿fai, Wtbyfalta : ,,Hri»aakadj«n aiÀmomra taèg « t* Crtne»llla pH •io»k 1 a*«« U»»;ri»l ktM«aL" — 1\'olUk Iiaa umi, Lalbach i ^Minthogy a Lóra »Ha kaUaival
kirak trónnal mit I a., BoJanbacb : lier kltttnfrea ba-, ,,T6W> ír 4U ko-
hónap elöli at írt f-ortc-. Noil at agitt fajbirtm A mira aok «mtwi «rxa roll ...: aUrtato." — Nau-sok nia aiort arcdttfny
pata voltam 4a ntk4ay I riujAt katdtem kattoiloi. *örO hajjal ran fodra. kipim. att at ön Lofafrinjiral maan K. ui, Data) : „Mij sok i likául hawniltam, addig at ftn Lorvilnja Tilibau c«o<UUIm KaUta veit. K unir ti*oU bírtam, tg an KWUcà Jicaaí ur, Jakiont«!
gv kopaat riaal. i(ip«D uj haj ft-d : i.míT bíU*, alTaaxuUeiu 1
mcly«l bi." -aig kóvat-4a I 6»f«
¿tornai
*tttéb«n «(itt kajtatom Utra«rtii hatmilala útin eMbbl d cwtaatartam " — StAni»> H. urnft Evtk ota naaredtain hajbu\'láibaa ; i y»acrtnJ4t kattniioni, a kajbulii* wiítzttnt, «t| uj L. j-ióvtig ofedmAnVf ««tt."
" iltal a hajt» Iámét
uahajnivítcmtt n6, yudapaat : i ; mióta t< 4a
A Xriivaorin aiui a hajt» ttmtt r/6 Kl. ul hal ccodilaloa noiutl/Itl bújik
I ia r.V Aavik. kiknek klaltinruknak haja r(W atammeUitbaWiv mtlduain Uljtaea ilaftolon amtk mm caodilatoa halititAI kül/nfl.on cl Mialatt m a kixiitniAny a fal-hallmlü« 4« kóvattakgot ryó-idou anjinsk fnnU« ludal, gTiny4rt
au anr^nak lualy kadrcooamkoak
rySkerct Var.
•M - - —-------ki * ^
»iil 4« • i ta tarnak ¡ráznak ragadtatva, n\'ttckoil a korpa, <yilja m«f, add Cg tulm 1,0/7 van acr »»«, i.xjfoaatot itarot.
K*y nagy Qvaa toTacrla ira, mely tóbb hóig al-tart 6 korona. SíílllUal poital utinrittal vagy a .int tUlogot bakaldiM ewUótt u aorópal nltii -Ital :
MFFITH WUn-vn"
• ILlin, Mar\'»MIforutr»s»® SB. Raktár Euínpaaton FbTKOVIOS MU0.08, ArosfiJdatAii/U, IV., Bócal-utua ».
riGYEJLMEXTETÉS l E«aq hlrda%4a
- ........... —............ UaEt«aa4grt«Ura
■jjodoo utAnoaUtU I Utaaitaon vtaaaa mtndan \\tvagat, malyoak oslmjajnr4o 4*> oaou»g;j4a u f«uU fal htiuyalk 4a aatu viaoU a Lovaorln uovil A fuj 4a niv tfirria ,,7\'M»®, aionklirtl aaladaa ólomiimL
—............. ii——»
ivoioa bo traa ja-trag at araiatt
BUTOR
Vásárlók figyolmábcn, kl jól és ol-oton akar vásároljál an Jöjön és gyö-
t,őd,|ön rvmok háló, ebédlő, r Jódi
hőrsrákek, ltmpa, ingó óra valamint kQ-Mufélo uj keveset használt bútorokat, remek elószoba szekrény beszerzési áron kaphatók hMinált bútorok bocseréltetnek illrily-atoaa at. uaAtávolt takoktaU»UUt faliladat fcali-a.
1 *aaa»SIJ» ön ■■
a MtitlM SUim ba iau, lag(4«ilUakb
kaa4cs4t a Mclroni arttkrta tl i «aSaa
W ki. i katUa adag l ru I* kr. ^^ Î ^»«Ml ralüi!
SKCUELY «I. lt»4(ry»«rr«4ra «Mi „i»taaa»Niiia«\'rWaa«aa SiiakiaUr
areikrtw-it t
« frt >• kr.
.*<*« aO«s tWn at l\'SCS.
Polgár Sándor
ax kJs. sut«*». oy«si oeuoal r»ü- ós k£us«pé*9 Oud«»paat,
VlL kerülőt, Briflóbőt-körut 60!F. «4m.
VJiajja düíAu loltnoriU raktárié Sijit cyártmánjo
orvosi, sebészi és eet«0áj>elásl tárcyaklsa. ÖAját tkbUuiáa;o űj. kir. »zabadiűmaaoU t\'olffár-fól»
>:>—1 öArvhőtó, < 1»
hitköté, gOrcsér alloat guumi-harisny». orthspsdis kén&lékek uulUb^k 4a kuak atb. Vslédi firsaesia kaieal»nt««««k (om» réri évasarak) f. Beró«arasd fik párisi «árából.
Késslsfsa kép «a áritvxék Inat*» és bémealv*
A legjobb Varrógépek
ti, ugy ipari, mint családi használatra
Schweitzer Testvérek
Kjári (éraktárában W8K0LCZ0N sa«r«sbeték W.
Kéay«Ux>«a *4axl«ifl«a tia»» la • ugalaó gyári á.okban.
Varrásban és divatot mUhJmséaboa Ingyen
okUtiat Djajtonk.
Oóptttk 41« gópréssek iiidm reidjztrl|éplii.
ísí
í<
Maohanlkal gépjavító műhely. \\ MegblaJiató utazó ügynök felvétetik.
mm

Magyarnak Pécs. Németnek Bécs.
Ne küldjük pénsünkflt külföldre! Legjobb órákat és ékasaraket küld
SCHÛNWÂLD IMRE órás és ékszarárugyáros
PÉCSETT,
SM» tstuö tárgyakért a pészt «iaacakaidOssi vagy Wúaarále«»
111 a 1 1 * ¿VI lÓfilLáiML
Bfy pontos nickel uebórs
axép kivitelben írt
Bgy pontos nickel ébresztő órs m Valódi ezüst remontoir-óra pontos járással —\' — —
800 190
6.-
Valódi ezüst kétfedel anker. rernont crös szorkezattcl, szép kivitolbco — — Valódi ezüst tula remontoir anier kétfedelss óra — —
írt 6.29 írt 10.30
&4-karatos aranylázzosok oalnos asép kivitelben: 90 fraaus nehés 25 frt, 25 gramm nehéz 80 frt, 80 gramm nehéz 88 írt, pamm Mhis 47 írt 60 kr. — Minden lánczhoz aranyba foglalt kém lógók ktl mérve 15—10 gramm súlyban 4 írt 60 kr.
Mindén tárgy a királyi fópénsverdehivstal által mefvissgálra és bélyegezve.
amiy4r»makXal — ftkk mum aHwi«i4 tavit kMaktiakM
■agy képe» árjogyzék ingyen és bérmentve küldeUk.
STOflAtlM tSftgl
fageram árai 1—1 korona; fo*
fogipaló auta,
XATXX syitaai)
Clavethyl
laa te |»T*»H|*4tnál
1
Scijáffir tanir Kl»
a fogkuat i a atilttracat 4a
a f*g»t 4#a4-a JogUtatj
Mmtty«agat (oiagat^talak Cal
kl Ml iWaUaa fciwUtatt i
IRMA HfSCKHNŐCSBHtf
a tagMaakb wirtikWB U irtaimat atart tu4 .....ajuaUatt atoabaa mladnaa tliay*-
kiaaoiatal, ajuaUatt ajo«baa talndnaa clla
Uiar^ ^
v Irai» sisppan
áfa M fiUic. A hozxátAHéaé
Xrmsfc hölg y por
Cífláarai^Tisbar r#fe»rt9s
Isysa—iiff4)htaaallaai<4a»vttrt»6afal
Relk Gyula
rjagykanUaáo, --1
Ujtíjt <
r«aátr.UlM klastaM Irat 4a irtiti gyakoaial Z7 4v *ta faoiUó raadalS ¿tUartil tagjakbaa ajinlkatjttk.
B«ad«I01ntév*t
Elíijűt VI, ÁiÉlMHt 11 s?ii
Df. GARAY ANTAL
». aa. 4a U». antily rSarrM a mmrf battytigak 4a >irba>ak nümon, rfi-n* kértaa aikaaral, gyoraaa, alapoMs mi«d«a-aaiuS (irt)- 4a íJi atoú batag»i»akat kegyed-folyajt, fakilrvUt, at iafvUto^ uUbajait, Uja-kori ia ataionaaaaS Mrkatac*i««t, «Jgrunrttlt firlarit, SaUMutil ia Idi^blekaal afyarilt ki-•W aradn*arayai klpróbilt m4dMara •««riat. — Oficraaarakril goadaakadva Uat. R*od«Ut: a»-puaU t-if 4a aat* 7—6
Uvúek^ váiktszsi. t-------
jyégyszsrskrél goedsekeák
Alapíttatott IS 90,
Edelmann Mór
Miokolox
S 6ráa- éa ékszerèas ggp
Ivew. éa dad ralndranemfl ataav-|«a<Ut, uabitikat (SU órákat ás «laaMrWtwjrAMatk, ««vt«4a*k iknar, 11» teáknál jutijjjroa krotx l^illia
meUett esak«aflluia*k. » Peates ki-
sselgálU
kósípéüzért vagy részlett!
tetéare legolcsóbban, »
ifi , •áll!
BUDAPEST, József-köru! 26.
Képet árjegyzék tooyn ét Mheeetve. MBB
Ha valóban jd tinta! akar g
\'\' «ST kirjao, ragy walalUMta [fc
KASSAI TiriTÁT
Haderspscl) ts Szakcíy 1
falaSmaayaroratirl .ttataeyteáMI \'3
---íC AssAN ...—— - ij
A magyar GAZDA KÖZÖNSÉG
ou*t «dámjuk
Hazai, lltalánosblztosítő
részvénytársaságot,
aa—naa eaelfnál nenesak mmxm t «lönyö» faltételek mai-
lett lehat biztosítani, de
ahol az előfopdald ká-
rokat azonnal éa mél-
tányosan beesülik, sót
gyofaon kl is fizetik.
eiIpSfelifirétz, oitpé^zlallákab
Ugeicaábk áron kaphaték.
Rosenberg lg. utóda
fcérktreekeM
Sa Japfilt, II Soroksárl-QÍM 18.
Vidéki megrvadaUsek pontaaaa kdaOltrtnak atinvét urlUtt.
Prvrpmkitw Uigytm.
OtftiIiftcliUil Utal iríii.
F»|öfiiil iltirta
! FOGAK t
inti iiiktutiii, ujit iitoir szirtat
UycUaOnM <a«artalan> 4« atMrtataUaa, karmlg ■Jatt Vagaakiat S ÍM Kautackakkaa tag a. kint S frt. Sa«j>ilUt »41 kai ka. Kaak S Ort PareaUia fagtttal* • ím
uaia
AraayUaU« frt. Start »agy
•4a t frt. ragtkrtitia S frt BandaUt U^.a*.
P1IZYLE ÍO0OVVO«,
BVDATKST
jTaagmk Y mim* tefnan /áJgya al^
M^vwHf a m^ee www m v tp § wvawww
StUUM f>|W»k tavtUaa S frt ÍU4. gaaia bgaakial I M H ka
II. Molym 43. szám
Hagy-Kanlzsa, 1902. szerda, február 12.
Egy szám 1 fillér.

NAGYKANIZSAI
...................... i i " \'i\'■ i f —bw
Előfizetési ára:
Helybea hlxho» hordva egy hóra 60 fillér. X .\'. Vidákre pó«t«l küldéstől egy hóra I korona 20 fillér.
Kiadó tulajdonotok: y Felelő« sserkeistö:
Krauss ia Farkaa. ZLOUrAX nuoo.
Szerkesitőség ia kUdóhivatil: Kr»u»« ós Karku paptriereUced黫.
-—tt^i ........................ -----------------
Megjelenik naponta korán reggel.
Nyomatott a aNagykuüKAl Friss Újság* sxeuédéeea
nyomdájában.
Öngyilkos osztálytanácsos.
Az elégett tűzoltók temetése. (\'^Tréfából felakasztották.
A m. kir. államrendőrség.
Budapest, fcbr. 11.
A főkapitány a közigazgatási bizottság mai ülósén beterjesztette a m. kir. államrendőrség 1001. évi működéséről szóló jelentést.
A főkapitány nagyon meg van elé-gedvo az ő rcndőr8Ógévol és tekintvo azt a nagy munkát, molyot a rendőrség az elAult esztendőben végzett, do tekintettel lóvén arra a körülményro is, hogy ezt a munkát pontosan és kölolességtu-dóan végezto, a főváros ia meg lehet velo elégedve.
A pártatlan megfigyelőnek különben is tapasztalni kellett a rendőrség haladását minden tekintetben, különösen azóta, hogy Rudnay került a m. kir. állanuend-őrség éléro. Nemcsak a közbiztonsági állapotok javultak meg totomeson, do ilyen nagy javulás mutatkozik azóta Budapest erkölcsi élőiében is. Ezt azonban nom kell félre érteni, mert az u. n. titkos üzelmek ma is folynak, ezoklöl a nagy városban, hol mindenfélo jellemű és természetű emberek élnek, mogszabadulni nem lohot, aránylag még Budapest viszonyai is clégkiolégitők, a jelentésben csak a nyilvántartott dolgokról, a felügyelőt alatt álló prostitúcióról van szó ós ezon a téren határozott javulás ész-lolhető, bár kétségtelen, hogy a javulásból jóval több még mindig kevé3 lenno.
Ellenben a rondörség belélotóbon az erkölcsi javulás oly nagy haladást mutat, hogy ez mindenkit toljesen kielégíthet, a főkapitány körűltekintóso és szigora annyira hatott a kötelességének amúgy is tudatában lovö testűidre, hogy a/, ellen ma már senkinek kifogása nom lehet. v
Még csak a közönséggol szemben kelleno a rondőrökot valamivel jobb modorra tanítani, csak arra kellene ökot kioktatni, hogy ők a székesfőváros polgárságának szolgálatában állanak és akkor mindon jó lonne.
A főkapitány évi jeleatéséből a kő-M*tkezö adatokat közöljük :
A főkapitány a közigazgatási bizottság ma délelőtti ülésén beterjesztette az államrendőrség 1001, évi müköcéléről szóló jelentését.
A jelentés első bekezdésében kimutatja, hogy 1001-bon 81 vlllamoabalesattör tént ezek között 14halálos és 21) sulyos.Kl mebetegeket 115 szállíttatott gyógyintézetekbe a rendőrség.
Az elmúlt esztendőben 20255 bűnügy nyomozását fejozte be a rendőrség, ezek közölt 7-102 volt a ^büntoltek tszáma, ezekből pedifj 1034 irányult az amber élete és^esti épsége ellen.
A vagyon ellen irányuló 16684 eset közül 0739 volt bűntett
A lopások száma 11501, sikkasztás 2150, csalás 1313, rablás csak 80.
A toloncosztályban 24595. egyént,ke-kezeitek," ezek közül toloncra 5541 em-bor került, kitiltatolt 1404 egyén.
Csavargáséit 4188 egyént, tiltott visz-szatérésért 3842 egyént, kolduláséri 2418 egyént büntetett a rendőrség elzárással.
A közerkölcsiség állapotával a főkapitány az elmúlt esztendőben meg volt elégedvo s ennek okát a főkapitányi rendelőiben látja, amely a régi városi szabályrendelet hiányait és hézagait pótolja.
A rendőrség létszámát a fokozott munka dacára sem szaporították az elmúlt évben. Érezhető is mindenütt a rendőr hiánya s kívánatos lenno a lét-számszapoiilás, melyot azonban tekintettel a rósz pénzügyi viszonyokra, a főkapitány még csak nom is kéri, csak azt óhajtja, hogy az összes legénységnek adjanak lakáspénzt.
Kivándorlás a székesfőváros területéről alig történt, a székesfővároson keresztül, útlevél nélkül kivándorolni szán dékozók közül\'1107 egyént tartóstalolt fel a rendőrség.
Fegyolmi eljárás a rendőrségen 178 esei-bcn volt 220 személy ellen, befejezést nyert 124 eset 153 személy ellen.
Az oltani cukorgyárban e napokban beszakadt egy 140 métermázsás szirup-
főzőüst.
A zuhanás oly erős volt, hogy a kü-lönbon is óriás sulvu üst két emelet falát átszakította és a földsalntan dol-gosó munkások közül hatot életveszélyesen, ötöt pedig súlyosan megtér tett.
Kót munkásnak karját tövestül leszakította.
Bővebb részleteket a szerencsétlenségről ez időig nem kaptunk.
egy percig a húrokon marad biztos, hogv megfúlt volna. A három gyermek és szülei ellen megindiiolta a rendőrség az eljárást.
A munkás sorsa.
Budapest, február 11.
— Saját tudósítónktól. —
Nagv nyomorba döntött egy családot a családfejének kölelrssóg^rzeto. Pukv József 31 éves csatorna tisztító a mull héten a külső Váci uton egv mellék csatornában dolgozott. Munkaközhen észrevette, hogy a csatorna falán olvan repedés van, a mely nehánv óra múlva, • talán még előbb is a csatornát egészen tönkro teheti.
Pukv felkúszott a szabad levegőre és elmondta társainak lapnsztnlatát és kérte azokat, hogy legyenek segítségéro a falon látható repedés ideiglenes betömésénél.
A munkások azonban nem tettek eleget kérésének, hanem nyersen válaszolták:
—■ Mi közöd hozzá, nom a te dolgod. Kiég, ha délután bejelented.
Pukv lomont azonban a csatornába és valahonnan előkerílelt agyaggal kezdte betömni a repedést.
Közben nagy robajt hallottak fent a szabadban őgyelgő társai. Egyíkflk leereszkedett és látta, hogy a csatorna bo-omlott ós Puky a homok alatt hover. Elővonszolták ós társai segítségével napfényre hozták.
A szerencsétlen még élt, de fe\'én és mellén súlyos zuzódásokat szenvedőit.
Beszállították a gróf Károlvi-félo kórházba, a hol sérülései következtében as éjjel meghalt.
Feltartóztatott kivándoiók. \'
— Saját tudósitonktóL —
Budapest, febr. U.
Vasárnap délután a keleti pályaudvaron öt vidéki atyafi őgyelgett, jkik Fiúméba készültek menni.
Egy detektivnek feltűntek a parasztok é9 hozzájuk lépve megszólította éket: Iíová atyafiak? -- Meséire megyünk bia mi.
- Hová?
-- Hát először Fiuméka és onnan ha jón Olsszoiszágba. J •
A detektivnek aztán, okit valami sorsuk iránt érdeklődő url embernek tartottak. elmondották hiven, hogy bizony ők onnan, Nápolyból tovább mennek több tártukkal Amerikába. A detoktiv útleveleik után érdeklődött, a mit persze nem tudtak előmutatni, tniro mind az ötöt bevitték az őrszobára, ahol fentar-lották azt az állításukat, hogy Amerikába akarnak menni, mire letartóztatták őket,
Még tegnap reggel mind az ötöt vonalon hazaküldték Zemplénmegvéhe, a hová valók. Okot erro az intézkedésre az a köiülmény adott, hogy útlevél nélkül akarlak távozni.
Nagy niunkás&erencsetlenség.
Szerencsről borzalmas szerencsétlen-cég hirél közlik.
Tréfából felakasztották.
Budapest, fcbr. 11. > — Saját tudósítónktól. —
A Focske-utca 54. számú házban az esto majdnem halálos szerencsétlenség történt. Egy földszintes,, üres lakásban kót flu és egy leányka játszottak, mi-közbén tréláhól a szomszéd házban lakó Szemanek József 0 éves fiúcskát, egy mázolómosternek fiát, megfogták és felakasztották.
A dolog ugv történt, hogy az üres lakiban félévvel azelőtt egy öreg asszony akasztotta fel magát és meghalt.
Azóta a lakásba lenki sem akart behurcolkodni és azért üresen állott.
A három gyermek tudott erről az esetről és tegnap egész délután erről beszéltek,
—• Já.szunk akasztást, — szólt az
egyikük a kis Józei láttára.
A kis fiu porsze nem tudva mi történik vele, engedte, hogy a kilincsre erősített hurokra kös?ék nvakát.
A bárom rakonczátlan fiu látva, hogy a kis Józsi fuldoklik, és orcza elkékül\', elengedték ijedtükbe éa az udvarra szaladtak.
Szerencsére idejekorán megtudták a dolgot a házbeliek és levágták a kötélről. A kía flu oly rosszul volt, hogy orvost kelleti hívni hozzája. Ha még
Egy tanúié öngyilkossága.
iiiskolcz, febr. ll.
Egy még az élet tavaszát is alig is«
merő ifjú fordította maga ellen hétfőn reggol a gyilkos fegyvert,
Truskovszky János ötödik gymnáalumi tanuló a szerencsétlen fiatal ember, ki golyót röpített agyába, bogy megváljon az élettől, melyben még alig élt.
A mi a gyászos esetben a legszomorúbb, a fiatal embernek szülei se voltak otthon, hirtelen elutaztak Kassára, hol az egyik fiuk, ki az ottani kereskedelmi iskola növendéke, életveszélyes beteg. Képzelhető a szerencsétlen szülök lelki állapota, a midőn halálosan beteg fiók ágvánál megkapták a táviratot, hogy bon maradt fiuk mily végzetes tattat követett eh
. Midőn e söröket Írjuk, as Öngyilkos
ifjú utolsó óráit éli a ugy lehet, hog% kétségbeesett szülei már csak kihűlt tetemére borulnak.
A postakocsi veszedelme.
Vakmerő rablótámadást intéztek va-fámap este a Barna és Újfalu között közlckedö postakocsi ellen, Rajka Imre postakocsis este 8 órakor indult Uj faléról a postaszállitmánynyal, hogy azt as 5 kiiomé\'.ernyi távolságra fekvő Barcára vigye. A postakocsis rendesen hatlövetű! forgópisztolyt hordott madával, es alka. lommal is nála volt a fegyver • ea nienlotto meg életét. "
Alig távozott Újfalutól két kilométernyíre, az ut mellett egy árokból hárotq ember ugrott elő. Az egyik megragadta a lovakat, a másik pedig egy hatalmas csapást mért a kocsis feje felé. Rajka észrevette a veszedelmet s az ütés elöl félre kapta a fejét s a másik pillanatban már elővette revolverét s azzal a mellette álló rablóra lötU A lövés után mind a három a kocsira akart ugrani, de eközben Rajka ismét lőtt s az egyik rablót mellén találta, mire aa lebukott a\' kocsiról.
A lövésre a lovak is megijedtek a gyors vágtatáshan ragadták magukkal a kocsit, A másik két rabló ekkor még mindig a kocsiba kapaszkodott a csak akkor ereszlelték azt el, a mikor a kocsis egy harmadik lövést tett a rablókra.
Rajka, a mint beért Barcára, rögtön jolentést tett az esőiről s a csendőrség még azon éjjol megindította a nyomozást. Tegnap reggel már sikerült is a meglőtt rablót Szuhánya József ajfalust ember személyében kideríteni, a kinek oly sulvos sebe van, hogy nem is lehetett kihallgatni. Társait még eddif aM sikerűit kézrekeríteni.
Szerda. 1902. fobr. 11.
Kel petíció.
A M«p*á-$zombati mandátum elien plioiót állítólag visszafonják a a napikban. A Kúria ez ügyben p»ár flremjklto a vizsgálatot, do a 0811 boidó-sett tanú kozűl az elmúlt három nap alatt — csak 20 embert lehetett kihallgatni A letett birtcwsiték ojió végéig elfogy, ugy í»ugy ur. Spóner Gyula" királyi táűiabiro kénytelen lcw az újabb biztosítók megszerzését illetőleg lépéseket megtenni. Dr. Nwsz Ujula országgyűlési képviselő a maga kihallgattatását fogja kérni t vizsgálóbírótól.
A baksai választáson győzött dr. Da rányi Feaeno néppárti kénvíselő mandá tuma ellen boadott petíció tegnap megkezdett tárgyalását ma folytatta a Kúria. Megírtuk mér, hogy a keröletbon közel «1000 választó szavazott lo a kisebbaég-
f «0 maradt szabadelvű jelölt, dr. Derger gnác róm. hat. plébános annak tulai donitja a bukását, hogy a néppárt hal látlan módon fanatizálta n népot b eb ben még Horvátországból jött katolikus panok is segítségére voltak.
Darányi képviselő, aki személyosen vé-(UÍezík, tagaüia pártja ellen emelt vádakat. A védelmét hosszan terjesztette elő s ma is folytatván tegnap félbeszakított beszédút, annak során ellenkér-Vényt adott he. Ebben azt állítja, hogy éppen a Borgor-uárt élt mog nem engedett eszközökkel ós cwk ugy tudott 1800 szavazatot összehozni, hogy vesztegetett es efetto-itatta a választókat.
Az ellenkérvényre a ezabadelvűpárt Választók ügyvédje, dr. Friedmann Bornál válaszolt s aztán visszavonult a bíróság tanácskozásra. .
A Kúria 2 órakor a viszont válaszok elhangzása után kihirdeti, hogy a határozatot holnap, szerdán délelőtt fél 10 órakor hirdeti ki.
Tia órakor folytatja a Karátsonyi Jenő gróf mandátuma ellen beadott petíció tárgyalást. .
Az Erzsébet szobor pályázatának
- eredménye. .■■>.
— Saját, tudóaitóuktól.
fyil■;:<Budapest, febr. 11.
A* RrzsébetkirAlyné szobrának Jnry bizottsága 4 napi tanácskozás után ma délutáu a órakor, miután előbb lefény-j^peztelto magát, kihirdotlo az itélotet, a mely óriási feltűnést költött.
A bizottság: semmiféle beérkeaett tervet n.rn foaadott el kivitelre.
Az első díjjal azonban jutalmazza Zala Györgyöt, a másodikkal Stróbl Alajost ós a harmadikkal Teltseb Edéi.
Hát tervet a bizottság megvett. A többit elvetélté.
k szerencsétlenül járt tűzoltók temetése. \'
■ Budapest, febr. 11.
Ma délután 8 órakor temették el a Concordía malom tüzénél hivatásuk tel jcwiléíO közben elpusztult két tűzoltót óriási részvét mellett. i
Á temetésiről jelentik nekünk. A ¡»zí-kosfővárosimk VIII. korülotébon levő Kun-utcai központi laktanyája, hol a két ravatal fel van állítva, valóságos zarándok-húlye yolt ma délelőtt a íoyáros közönségének, a mely neancsa" kíváncsi érdeklődésből nézto meg a kopogókat, liánom aríéltánvló ollsmcavu-fór akart adózni azok iránt, n kik kötelességük leljosítéso közben estok él-llqzatul luvatáauknak.
Két tűzoltó fekete posztóval bovónt Cíákénynyal áll a tüzoító-iaktouya kapujában, amelyen szinte özönlik \'a közün-*ég a laktanya tágas udvarába, a honnan már látható a két tűzoltó ravatala, lüiik külön-külön két szortárbau vannak elhelvczve. A I. számú tartalék szertárban febzik Herceg János koporsója, a It számúban pedig Sznülko Józsefé, Ezüstszínű én-koporsóba fektették tűzoltók tetemeit, az érckoporsókat pedig feketére festett deszkák közé tették. A doukákat fekete gyészlopcllel takar-
ták le. Az eg.5sz ravatalt szerkocsira h<v Iveitek, o melvtjek Umpáit íeketc fá* tyollal vonták he. Fekete posztóval vonták hé a tartalék-szertárak (állit* lly®n környezetben vojt elhelyezve a koszorúkkal díszített ravatal mindkét szer-tárben. \'>
A koporsók egyik végén a fővárosnak cimere látható, a\' mely alá fel van irva a koporsóban fekvő tűzoltó neve é3 az, hogy hánv éves. Mindkettő fialal embejf volt, a mikor elragadta őket a halál. Ilorczeg János 24, Sámliké József pedig 26 éves korában halt mog.
Ugy a főváros és a tűzoltóság, mint a* elhunytak családtagjai és azok, a kikben kfltönöíon mély részvétet keltett az ő tragikus sorsuk, valamint az elhamvadt Qoneordía-malomnak igazgatósága koszorúkat toltok a ravatalokra A székesfővárosi tűzoltóság részéről négy koszorút helyeztek el, kettőt a legénység kettőt pedig a tisztikar adott kegyeletének kífcjezéseképen, a Goncordia malom igazgatósága, az önkéntes tűzoltók teslüfeto és Szmetona litván. Szmilko József koporsóját ezenkívül felesége Winkler Katalin, Herceg János koporsóját pedig az előbb emiitetteken kívül édesanyja, bátyja és sógora ékesilottúk fel, koszorúkat küld-még: dr. Parky Pál parancsnok, Schvaro Jen6 irodatiszt atb.
A szerencsétlenül já*t tűzoltók vég-tisztességére óriási embertömeg gyűli egybe.
A tágas Teleki-téran mozogni nem
lehet, a rendűwégí kirendeltséget 20 lovasrendőrrel meg kellatt szaporítani.
A ravatal közelébe délután csak a gyászoló közönséget engedték, a melynek sorában többek lfözöt qtt vpU Guíl-ncr államtitkár, Márkus főpolgármester, Halmos polgármester, AlfuasW és Hoiv váth székesfővárosi tanácsosok. Szcer-bovszky tüzoltóföparancsnok, a Rendőrség részéről Splényi Ödön báré, Bornemisza főparancsnok, LikJ fölügyelő, Sajó kapitány, az\' Osszea azolgálntou kivúli tűzoltóparancsnokok, tisztek és a nagy legénységi kirendeltség, yégül a Goncordia és\'Fonciére igazgatósága.
Először Milkó Józsefet szentelték ke a kathülikua rilns szerint, azután Herceg Jánost búcsúztatták a református szertartás szerint.
Most Szccrbovszky főparancsnok lépett a ravatalok mellé és midőn meg-uat^ módon búcsúzott cl tu olhunytak-461. egyben a kötelességludás inintaké-poként dicsérte Ckpt a bajtársai előtt.
A gyászboszéd után a ni. kir. op^ra, Népszínház és Magyar színház karszemélyzetéből összeállított 82 tngu énok-kar énekelt meghaló gvászdalt, aztán rátctlól; a koporsókat a halotlaskocsíkra és megindulta menet, ezer meg ezor embertől követve.
Budapest polgárai részvétüknek Valóban impozáns jelét adták ez alkalommal .
Kló lett a Népszínház ?
Budapest, febr. 11.
Cifvtt dolog történt mn a Népszínház-hizotUág ülésén, A bizottság tagjai csak* nem egyhangúlag kijelentették, hogy nem bíznak Porasolt Kálmánban, nem szerelik reá bízni a színházat som művészi sem anyagi gzeropoutból, maga a polgármostor is ezt a názetotval-lotta, niert oz így van, hát elfogadtál: ... Forsnolt ajánlatát.
Miután azonban többen kfilön véleményt jelentőitek be, hát remélhető, hogy oz a furcsa határozat még reparációrn fog tuiáhu és a Népszínház mégsem lesz Porzsolté.
Különben talán igy van jól, ahogyan van, hadd rohadjon el a* egész fa, akkor a oyökér gondozását majd más kertészre hízzák, ha ugyan akkor lehet még segíteni.
Ami ogész tevékenységünket minden térén az jellemzi, hogy az orvoslást csak okkor kezdjük meg, mikor a kórság már gyógyilhatatlannak látszik.
Az ülés lefolyásáról tudósítónk je-leuli: - . • • - i.
A népszínházi bizottság ma délben tartott ülésén másfél órai heves vita
után a Népsziaházn! 1002 október tizen-1 ötödikétől öt évre Porzsolt Kálmánnal; adta bérhe.
Halmos János polgármester pontban tizenkét órakor nyitotta meg n népszínházi bizottság ülését, a molyen az elnökön kivfll résztvottek : Maluska Alajos alpolgármester. Kiéli István, Helloi F. Mérő János, Morzsányi Károly, Ruszt József, Gombár Tivadar, Busbach Péter, továbbá Fülöpp Kálmán tiszti főügyész és Réuyi Dozsó főjegyző.
Az ülés megnyitása után Kléh István bejelentette, hogy Porzsolt Kálmán a bizottság mull ülésén követelt föltételeknek megfelelt « igv többé semmi ok. slnc* arra, hogy a bizottság no fogadja cl ajánlatát.
Holtai Ferenc hosszasan kritizálja Porzsolt Kálmán ajánlatát, A megajánlott nRgy bérösszeget nem tartja realisnak, mert a Népszínház azt a bérösszeget nem bírja meg.
Kijelenti, hogy nem látja biztosítva, hogy a színházat a mostani bérlő az uj ciklusban is zavartalanul vozclni tudja, s azért nom hajlandó a színházat Porzsolt Kálmánnak adni. Ha a bizottság elfogadja Porzsolt ajánlatát, akkor különvéleményt fog beadni s kéri, hogy különvéleményét a jogyzökönyvhöz csatolják.
Mérő János helyesli Holtai Feroncnok a fölszólitását s mivol Ö sem talál megnyugvást abban, hogy a mostani bérlő kezében maradjon a szinhdz, ajánlatát npm fogadja cl. "Ha a bizottság elfogadja. akkor különvéleményt fog beadni s kéri, hogy azt a jegyzőkönyvhöz csatolják.
Uombár Tivadar elfogadja Porzsolt Kálmán ajánlatát.
Morzsányi Károly pártolja Gombár Tivadar fölszólalását.
Ruszt József nem bizik a mostani bérlő vezetésében. Nemcsak a színház anyagi vezetését nom látja biztosítva, de komoly és eiős aggodalmai vannak a színház művészi vezotéséro is.
Busbach Péterbon n mostani bérlőnek eddigi gazdálkodása a legnagvobb bizalmatlanságot támasztotta. Amikor tudja, hogy a bérlő a mostani jelentékeny búr-összeggel sem tudta a színházat adósság uélkül vezetni, nom ludja megérteni, hogyan akarja n jövőben kétszeres bérösszeggel föntartani a színházat. Nagyon fél a jövőtől a nem látja szivosen a dolgoknak ezt a fordulatát.
Halmos János polgármester is a legnagyobb bizalmatlansággal fogadja Porzsolt Kálmán ajánlatát. Sonnni sem nyugtalla meg, hogy a fczinház vezetésében komolyabb zavarok ós bajok nem lesznek. S mivel meggyőződése, hogy n bizottság az ajánlatot megnyugvással el nem fogadhatja, köteles mindezeket elmondani. A bizottság múltkori határozatával ugyanis kellemetlen kényszerhelyzetet leromlott, mert a bizottság előzetesen inegkötötto a maga kezét, s megakadályozta az ajánlatok elbírálásánál szabad elhatározásának a megnvilalko-aását.
A bizottság tagjai közül többen felszólaltak, hogy fölösleges a szavazás. L telt nyilatkozatokból kétségtelen, hogvabizott-ság többsége junktimot lát a múltkori határozatnak u fültótelek tcljesitéso ós a színház bérbeadása között. Halmos János polgármester erro kimondotta a határozatot, hogy a bizottság Porzsolt Kálmán ajánlatát elfogadja. Egyúttal íullnv-ták n tiszti főügyészt, hogy 143.000 korona biztosíték főihasználására a nyilatkozatot szcrkcszszo meg.
A burok szabadságharca.
London, fobr. 11. A hadügyi hivatal közzéteszi az angolok veszteségét a bábom kiütésétől fogva ez év élőjéig, E szerint Délofrikában a harctéren vagy sebesülés és betegség kövotkoztébon meghalt 051 tiszt és 18.785 katona, eltűnt 7 tiszt és 482 katona, botegségség és harcképlelo,nsCg miatt visszakerült Angliába 2781 tiszt és 03.008 katona, az összes veszteség tehát 8080 tisat és 82.770 katona. A halottak éa lmrckép-telenok száma 005 tiszt ós 24.280 katona.
London, fobr. 11. Kilchener lord a kövotkozöket jelenti Prelóriából tegnapi kelettelt
A hurok vesztesége n mult héten 60 halott és 17 - 6ebeaÓlt volt. Fogságba esett 574, megadta magát 57 bur. Freneh tábornok azt jelenti, hogy egy 60 szekérből álló podgydszkisérctet, nmely 100 főnyi csapattól kisérvo Baufortbá ment, r\'endeltotése helyétől 80 mértföldnyire olfogték. A burok az elfogott szekerekből tizenkettőt magukkal vittek, u lobbit íülg/ujiollák. Crabbo oz-redes sogitségéro jött a csupalnak és az ellenséget heves harc után visszaszorította. Angol részről elosett két tiszt és lmt ember, megsebesült egy tiszt és 47 ember. A burok vesztesége 24 halolt és 47 sebesült volt. Doran oszlopából, a mely Calvinia mailett operált és éjjel visszavonulás közben \'megtámadtatott, clcsott három tiszt és hét ember, megsebesült 17 omber. Vondonon oszlopa, a molyot Molhuon 7-én Wolma-ranstadtba küldött, 8-án reggol megtámadott két bur tábort. Ebben a harcban elesett 2, megsebesült 8 és fogságba esett 33 bur. Potgieter parancsnok elmenekült.
London, febr. 11. A alsóház tegnapi ülésén Northonnak arra a kérdésére, igaz-e hogy Ausztria-Magyarország 1900. óv végén londoni katonai attaséja utján nom hivatalos formában fölajánlotta ez angol kormánynak jó szolgálatait a magyarországi lóvásárlás dol-
Í;ában, Brodriclc hadügyminiszter \'azt íe-elle, hogy éz nem történt meg.
aidnoy, íebr. 10. Ma itt a polgármester elnöklésóveliiagyon Mtögalottnépgyü* lést tartottak, amoly Ü^Dól-Walesminisz-elnökének beszedő után olyan határozati javaslatot fogadott cl, amely bizalmat szavaz az, angol kormány dél-afrikai politikájának s visszautasítja az ausztráliai és kanadai csapatok ellen külföldön hangoztatott vádakat.
Durbán, febr. 10. Az ideérkezett bur foglyok közölt, a kiket deportálni fognak» vau Erasmus és Yiljoen tábornok.
TÁVIRATOK.
Egy trónörökös balosofa«
líakaroat, fobr. 11, A román trón» örökös vonatát a minnp a bukaresti északi pályaudvaron baleset érte, a moly könnyen végzetes veszedelmet okozhatott volna. Az osto érkező gyorsvonat vezetőjének moghagyták, hogy ugy állilsa meg a vonatot, hogy a trónörökös sza-lonkocsija nz udvari váróterem előtt álljon meg. Az utolsó pillanatban azonban a fák megtagadta a szolgálatot s a vonat lokomotivja nekiment a álnokot elzáró vasállványnak. A lökés erojo az utasokat földhöz vágta s n szalonkocsiban íilökcl is megrázta. A szalonkocsi ablakai egytől-ogyig bclörtek. A trónörökös csak jelentéktelen . zuzódásokat szenvedett.
Az elnök fia.
Newyork, febr. 11. Roosevelt olnök. fiának állapota nagyon válságosra fordult Valószínűnek látszik, hogy rik porosz herceg cl fogja halasztani uiazását. w
A burok érdekében!
Boriin, febr. 11. Vasárnap dólbon nagy asszonvgyülés volt a burok érdekében. A gyűlésen, a mélyet a bur asszonyok és gyermekek női Begitőalapja hívott össze, ujabb órdekoa részletek hangzottak ol arról nz ombertelenségrő^, a molyet a dél-afrikai háborúban az angolok tanúsítanak.
Satrájkolók zavargása.
Párls, fobr. 12. A Havas-ügynökőúg
jelenti Barcolonából: Szlrájkólók botör-
tok egy müholybo, a hol dolgoztak. Vo-
rckedósro került a dolog, a melynek a
cseudőrség votott véget..Néhány embert
letartóztattak. Careahuciban (Cordova
megtámadták a községi hivatalnokokat,
a kik közül egyet mogöltek ós hotet rneg-sebosilotlek.
" /
Szerda, i
j*m---.,..
í - Hálálta tá«H5*olt« magát. .< Béoe, fobr. 11. (S. t.) Schönhora Antal, ruhatiszütó ma hajnalban egy álarcos bálon addig táncolt barátainak flgyolmoztctéso daczára, a mig holtan összerogyott. Szívszélhűdés ölte meg. - • _
a
in« I
Rlflö János nyomorbaiL
— Saját tudósítónktól. — A világhírre szert tett Rigó Jancsiról érkezik szomorú hír. Páriából távirat jött, amely jelenti, hogy Rigó Jancsi nyomorban tan. (?) A távirat igy hang-
Párís, febr. 11. Rigó János zeneművész a Folies Ber-geres igazgatóságánál jelentkezett hogy vegyék föl a zenekarba.
Ugylátszik, hogy Chimay hercegnövel való szerelmi regényének vége van. A hercegnőnek mindon pénzo elfogyott.
Stem ugy látta, hogr óvaaékát vesie-delom fenyegeti ós fölmondott Mosko-vitának, Stern jól sejtett Moskovics a fö^ondási idö elteltével sem tudta kifizetni a 2000 koronát tevő óvadékot.
A gyárvozető ügyvédje, dr. Klein Rezső » erre bünváai feljelentést tott Moskovitz ellen ós bünügyt zárlatot kórt Möekovitz még meglevő vagyonára, valamint aa Ungvárra küldött holmikra.
A vizsgálóbíró holyet adott a panaszos ügyvéd kérőimének és a bünügvi zárlat foganatosításával a főkapitányságot megbízta.
Öngyilkos osztálytanácsos.
Budapest, febr. 11. Szenzácziós öngyilkosság történt az éj, folyamán a fővárosban.
Az öngyilkos Losonczy Alajos hon védelmi miniszteri osztálytanácsos, a ki az Uri-utcza 81. számú házban levő lakásán fölakasztotta magát-Az öngyilkosságról jclontlk t Losoncy Alajos osztálytanácsos ölvén négy óvos nőtlen ember volt. Kolozsvárott születott, a hol szülői nagy gond dal növelték. Losonczy György utóbb elvégezte jogi tanulmányait és a hon védelmi ministeriumba íépolt bo, a hol csakhamar magas állásba jutott (polgári) ügyosztály élére került s ebbon az állá sában a sorozási és fölmeatési ügveket vezette. Közvetlen fölöttese Grúz Albert minisztori tanácsos. Hivatalába nagy •pontossággal járt és csak hat helo hogy elmaradt. Ilir szerint betegeskedett s gyomorbántalmát orvosi utasításra otthon kezoltctto.
Lakása az I. kerületben volt, az tlri-utca 01. számit kicsiny ósdi házban, közel a minisztériumhoz, Az ehő emeleten négyszobás lakást bérőlt és a kényelmesen bár nem elegánsan bútorozott la-kasban immár hetedik éve élt. A lakást Csörgő Gábor levélhordó fcloaégo gon-dozto, aki férjével együtt régen áll Losoncy szolgálatúban. Az öngyilkossá lett osztálytanácsos tegnap e?to még jó élvágy gyal megvacsorázott s utóbb — bár szokása ellenére — kedélvosen elbeszélgetett Csöraőnóvol. Aztán nyugodni tért. Hálószobájának ajtaját mint mindig oz-úttal w nyitva hagyta.
Csörgőné ma reggel hót óra felé bo-ment Losonczyhoz, hogy fölkeltse. Benyitott sz ajtón és rémes látvány tárult szemei elé. Losonczy féli;; guggoló, félig fekvő helyzetben az ajtó-kilincsen lógott élettelenül. Tetemo már hidoor volt. Csörgdné a szörnyű fölfedezésről tűstént értositclle a közeli rendőrt, aki viszont a kapitányságnak tett jelentést az öngyilkosságról.
Csaluumsr megjelent a helyszínen a kapitányság ogvik tisztviselője, valamint a kerületi ronilöroivos és jegyzőkönyvet vettek föl az cselről. Mindenekelőtt konstatálták, hogy Losonczy az öngyilkosságot még éjfél előtt kivethette eí. Előzetesen levelet irt n rendőrségnek, a melyben azonban öngyilkosságának okáról nem tesz említést s csak cllemotéso iránt intézkedott. Losonczy lovelét megírván, lovolközölt fi íngbon, alsóruhában akasztotta lel magát az ajtó kilincsére, A halál hamar bekövetkezhetett.
A rendőrség Losonczy telemét bővítette az Üllői-uli tetemnézőlH», majd a lakást lezárta és a bejáratát lepecséloltc.
litrf UH. Y > ■■ .■U.^irrsr-.-^--^.^-.:-:.-—■.,■.«
A gyáros bűnei,
Budapest, febr. 11.
Moskovitz Ignác, munkás-utcai cipőgyáros, Slorn Samut gyárvozciőnok szerződtette 2000 korona óvadékkaL
A mult év végo felé Stern észrovolte, hogy Moskovilz a készletét nyakra-főro a zálogbn viszi s a mit Budaposten nem tudott értékesíteni, azt Feldmann Kllás Ungváron lak\'ó sógorához küldőtto el nagy titokban*
Kedélyes mulatság.
Budapost, febr. 11.
A budapesti ^Mőrfökapilányság fölötte rejtélyes esetet nyomoz nénány nap óla.
Szombaton azt jelentottók a rendőrsé gen, hogy Csiszár Imre várpalotai születésű liuszonegyéves napszámos ember eltűnt lakásáról. A rendőrség kutatni kezdte, hogy Csisfcár hol tartózkodóit legutoljára és kideritette, hogy az előző napon Prekesz János nevű napszámos ismerősével az Erzsébet királvné-utján lövő egyik pálinkamérésben iddogált. Később valami felett összevesztek és Prekesz uofon ütőtto Csiszárt. Csakha mar veresedtek már, de Csiszár Prekesz üllegeí elől kifutott az utczára, majj pedig koresztüliigom az átellenes ház palánkján, ennok udvarán húzta meg macát.
Prekesz utána futott s mlttor elérte, loteporto a földre és agyba-föbe verte Csiszárt. Végül fölkapta a náiánál véznább és gyöngébb embert, kívitto az ul oára s neki táina9Zlolta a kapunak. Ezt még többen látták is, do csak növeltek rajta, mert azt hitlék, hogy Csiszár lopott és telten érték.
Néhány nerccel kéeőbb Csiszár ellünt a kapu mellől és senki sem látta, bog hogyan távozott el. A rondőrség a gya nus körülményekből arra kövo«kc2tot. hogy Csiszárt Wekosz vorokodés közben agyonütötte s mikor a kaimnak neki támasztotta, Csiszár már halott volt.
Nem lohetetlen, hogy Prekesz Csiszár holttoslét bolovototte a közeli Rákos patakba, vagy esetleg elásta valamelyik trájryndomb tövében.
Prekesz Jánost a rendőrség letartóztatta. Állhatatosan tagadja, hogv Csiszárt agyonütötte volna s azt állítja, hopy azóta, hogy Csiszárt az udvaron elpáholta, nom látta.
idő alatt száma« boronát érü árut vásárolt össze, a melyeken hamarosan túladva, hatvanezer koróna passzívával osődöt mondott, megkárosítva ezzel hitelééit. A másik letartóztatott egy részvénytársaság üzletvezetője, a ki a könyvek meghamisításával tizenkét ezer koronát sikkasztott egy gyárvezető is a kit a rendőrcség szintén letartóztatott
A rendőrség letartóztatott egy hét tagból álló tolvaj szövetséget az orgazdával együtt, a melyre ez időig tiz lakástosz logatás bizonyult be.
A bűneseteket összogezve, Jelenti i Őkapitány, hogy január hónapban a rendőrség 1820 bűneset nyomozását fejezto be. Ezok közölt 029 a bűntett, 1197 a vétség. 169 bűncselekmény az amber élete ós testi épségo, 1549 ped/g a vaavon ellen irányult, 124 csekély ielentősé"ü más eset\'volt. A mult hónapban 9428 idegen volt a fővárosban. 8080 szállókban, 1893-an magánlakásokban lakiak.
védgátak közelében megtámadta egy megvadult ökör és ugy Összetaposta,
hogy haldokolva vitték be a községbe, a hol azonban nemsokára meghalt — öngyilkos huszárfőhadnagy.
Brünből távmák lapunknak, hogy Seif-fort Viktor 21-cs huszárezred főhadnagy az éjjel szolpálatl foi^ópisatolyá-val főbe lőtte magát és meghalt öngyilkosságának oka gyógviihatat rákbetegség, a mi miatt még as ősszel esküvőjét is kénytelen volt elhalasztani.
Egy hónap bönkrőnikája.
BUDAPESTI HÍREK.
— UJ államtitkár. A hivatalaos lap mai száma közli; Mnjryar igazságügyim-nlstotem olőiorjesztésóne dr. Mohay Sándor g/akorló űgyvédot és országgyűlési képviselőt az igazságügy-minisztériumhoz államtitkárrá kinevezem. Kelt Budapesten. 1902. évi lobruár hó 7-én. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Dr. Plósz Sándor, s. k.
— Blgásolt flu. Klein Lajos bérkocsis az osto a Baross Gábor szobra előtt elütötte Boróki János tápióbicskoi dohánvkertéaz kilenc éves kis fiát, a kii a mentők beszálli\'.oUak a Rókus-kór-házba. Állapota súlyos.
— A kl nlnosen Budapesten. A lapok azon iolentése, mintha gréf Golu< luchovszky külügyminiszter jeionlog Bu\' daposten lartozkodnék és hogy tegnap a titkos tanácsosok oskütétolénél közreműködött volna, tévedésen alapul, Már tegnap konstatáltuk, hogy az említett es kütétolnél 8zéll Kálmán miniszterelnök helyettesítette pót Goluohovsekit. Való tény, bogy Gróf Góluchovszki nem érkezett Budapestre ós ideérkezése ez idő szerint még csak kilátásban sinőe.
— Körber Budapesten. A király ma délelőtt 10 órakor dr. Kőrbor osztrák miniszterelnököt magánkihallgatá son fogadta. Az osztrák miniszterelnök ozután a magyar miniszterelnökségre ment, ahol S2éíl Kálmán miniszterei\' nőkkel hosszabban értekezett
Bírta, eredmény érheti el
Xtheame, «nu, k&*mtéuf idegM í#-fAiás, weghül4s, ide*b«j, hadó.es és mindennemű e*ontháatslm*k e*»t«iken a Sssbtdv (élt javított Gapeina kooöce huxiUkU «táii, m«lj már »gyesen bo-dSrsaölée *táa Is * legkínosabb fájdalmakat Le ocavkitL Eaj tégely ár* t ke-roea — kopható » Tci<tabb gyóg/wer-tirban, mevrnndelb.tő kftsveti.n is Ssabady János lyégysseré«»« — psUono Hang ári» gjégyeoeriiur. Bo4a< jpest Duajaaieh-atea.
Budapest, fobr, 11.
A főkapitány a közigazgatási bizottság mai ülésén a mult évi jelentésen kivfll o^terjesztette a mult hónapról szóló jelentést js.
A mult hónapi közbiztonsági állapotról adva számot, olőre bocsátja a főkapitány, hogy nem fordultak elő olyan természetű és oly nagyszámú bűncselekmények, a molyok a főváros közbiztonságát nagyobb mérvben veszélyeztették volna.
A mult hónap eseményekben igen gazdag volt. A legnagyobb szenzációt keltő eseményét képezto a mult hónapnak dr. Tomka Samu lakásán/m, az An* drássv-ulon történt betörés, a molyen 100 e»er koronát érő értékpapírt és kél ezer korona értékű ékszoil elloplak, a melyek azonban biztosítva voltak. A legszélesebb mederbon mogindult nyomozás során felmerült azon alános gyanú, hogy a betörési história koholt. E közbon Bécsben mogtnlálták az értékpapírokat, Tomka öngyilkossá lott s Bécsben letartóztattak egy embert, ak»t alaposan terhel a gyanu, hogy a koholt betörés által a biztosító intézet megkárosítására irányult csalásban az öngyikossá lett fülorvos tettestársa. Ezt az embert Ilécxben a- budapesti rondőrség megkeresésére letartóztatták. — A mult hónap másik nagy eseménye a Concordia malom pusztulása.
Január hónapban két érdekes letartóztatás is tőrtént A rendőrség letar^ túztatolt egy divatáru-kereskedőt, a ki
hírek mindenfelől.
— Égő báli kősőnaág. E hó 9-én Kis-Kér községben farsang alkalmából bált rendezett az oltani fiatalság. Éjfélig rendben ment mindon. A ssünóra alatt azonban néhány fiatal logény nőiruhába öltözött álarcot vottek magukra és igy montek a báltorembe. Az ogyik legény Jaska István czigánynőnek volt öltözve s nagy meszclőnyélt vitt magávaL Amint a bálterembe értek, a többi legénvek és leányok körülfogták az álarczosokst s ido-oda rángatták őkot. E közben Jaksa a nála volt meszelőnyéllel leütötte a menyezelről lológó petroleum-lámpát A széttört lámpából kifröcscsent égő petróleum meggyújtotta az álarcosok és a körűlötto lévő leányok ruháit A nagy zajra és sikoltozásra azután előfutottak az ivóban mulató öregebb vendégok, özek azután leszaggatták as égő ruhákat nagynehezen eloltották a tüzet "A szerencsétlenség következtében sokan ígen súlyos égési sebeket szenvedtek.
— Agyontaposott asszony. Bor-
REGÉNY, Az ördög cimboráje.
Regény. Irta: Bt Dasics még egy ideig, mintegy gondolatokba mélyedten lenézett a mélységbe, azután megfogta a flu karát Győrünk ~> mondotta. A fiu nem vette észre, hogy Dastes valamelyos jelt adott, vagy valamifólo mosdulatot tett volna, a sziklakiugrás melyen álltak, egyszorro csak sülyedni kezdőit velük, mint egy színházi sü-lyeszlő, vagy egy lefelé menő felvonó-gép.
A szikla mögött egy nvllás lett éstre*
vehető, a szlklalap pedig hoszzura ment lefelé, bogy kényelmesen bebújhattak a nyíláson, amit meg is cselekedtek.
Alig hogy belül voltak a sziklatömb, mely — mint a flu most látta, vaspántokkal összeerősltflftt fatalapzaton nyugodott újra visszament a helyére.
Belül az üreg, melybe belebújtak olyan nagy volt hogy abban kényelmesen állhattak.
Befelé látni nem lohotett, mert esak halvány fény derengett a bejárásnál Is, beljebb pedig a sötétség teljes volt
Dasics nem szólt egyetlen szót som, hanem a fiu kezét ismét megfogva, gyors lépésben indult befelé.
Vagy őt percig mehsttek így, amikor Dasics megszólalt
— Lépcsők 1 moz^doUa. Lefelé megyünk.
És mentek.
Hosszasan montek lefelé. Akkor astáa megálllak és Dasics zörgetett
Egy vasajtót zörgő tett meg.
— Ki az? kérdezték.
— Jó barát
— Jelszó?
— Hamar.
— Jelige?
— Ha békésen lehet, nem kall vér.
Egy nyikorgás és a fia szeme káprázott a nagy világosságtól, amely Hf* szerre szemeit érte,
(Folyt kör.)
KÖZGAZDASÁG.
Bndapeeü gabooatőseAa.
. V«tXk«dr hUnvifeui e«tk tUhiay koo tan k««lt tvpbmto^ fmk
U*irw bun ipr.-rm 6.50, TJS-Í^, ZO Ipz. n T.tt—MA,
M>nu KJUllifiTiny TSO.GO Jtlxilc« tank
lUmamurinyl 602. OstUik álluur. (81.» Ma-
ITM hitelriurtar 71T. Miff« 4 «iiwUta>w**T-
jindik 119.»6 KoroB«JfamdttíT.TT. T lUsrfMá tan
«8— Mt tank 4SS. iUaunwUri «*&. OMtr. m*«ru állanTMat rteriQT «W-CO MU rm«t TV.—
Nlm« bírod, rai/k» llT.íd. VUUaM. Rud«p«U kSxuU TMOt 674
h£r. 11.
bdtolr. —.— ontiik-mctu AUubtmkU rétrfT 691.60 4 uáuUkM BU|TW marjindi^ UO0Í. MmT" kor«>»Jár»<14k -v-s Déil rtmt tUA. - » frmaJua uur 19.04 Mitta hmUjHt AS«^-ostirik K«ai ífsSM ___
Nyomatolt: Székely Viktor nyomdájában üucUpBile». .
Szerda, február 12.
Alapíttatott H80.
Edelmann Mór
Miskolox
ór&»- és ékszerész
I
4a elad tntndeanenfi aaaoy-J-rna.t, ai.bá.áwat fali órákat te etkaaerkérg^aWat. alftvltéaok ék »*er<
Ite óráknál jutányos áron jótállás mellett asskftsOHotnek. — Pontos ki-•r*lgA*s.
—a.. ■ i a j
SZÉP BAJUSZ
«tift a fárfl iSattiga. ».JO
Aki ennek birtokába akar jutni, a* (kaaanálja a Wlnkler Slmon-léle
OLIMPIA LUSTRINT
Cw»o felülmnlhatatUn kéar.ituj4»y, a melynek alkalmazásával a bajnsxt »Ufr-.-«obb állásba lehet kdvesni, ha e««n Lualrinnel a bajtua jói benedvo«itt<-tik, a bajtualcölörel teUaés »érinti alakba fdkatUtik ■ a bajuetkltét mindaddig
rajt* kagyjnk, aroig as UljeMn cuegasA-rad. A bajunkoté «ltévolkáva ut«n a juM napokon át ■a«ffi»rtja axép * Ját, fényét 4* aely»msz«trü UgyeAgát.
S Seag ára / Sor. «,{■&•
«** beküldése mellett bérmentve esálitem Egyedüli kéuit4j* ée feltalálója
IIDILKR SIMONlliatazerösi
SZABADKAN.
fto4*é«aok nagy ájkadvainény» bao véesaaűInak. UUi
„Aphrodité."
Ajánlom a a. é. b&lgyk«t«aa4gaek a« aroWr népségének ápoláaára ss ]
Aphrodit« eremet: Nagy tvcely ár* 2 ! kerona. kleei 1» korona 20 fillér. Aphrodité pondért 1 korona 8Ű fillér. Aphrodité ssspan 70 fillér.
„Gantel Salai"
• l.grtv.debb 140 alatt gyé*yItfa ttr-fiakn&l a bugyosőfolyáel éa hólyag-kstarait. Ara dobcsoakint 2 kor. 40 fillér. Valédi kuáxélag kaphat*.
HESZ GOTHARD
gyógy sstrtárábaa a „Q*nfi kereisthea\'
ÚJVIDÉKEN.
Frimm, hülyék intézete
BUDAPEST
VII, Et2sébel királyné-ut 15—17.
• Váie«U*atka«.
\'• Klkáp«theU«n htUyák, rr*»(* «Wnája«k te aakároaok réiu*«», aaáTttáv Ma tü (MM • Ur
Hak wedartiranl.
Aj tfiUi.t xuaáta klálUUe«» U lett Wntotr«, .uibu et!-iuw6 Uit birtokában v»n; kQK.nft«oo O M. áa nj.. kir. Tolztf UnuiMúk aUa-Mtottotk. Kddtf WW> kiint SCO uívendik leit a If£j«bt) on.dtui.Tirr«! «11-»»U»», kik untukat Utt-\'aw(»iea fontartan) ki(x>«k.
A bejcndQMD a lomjafcb te as «<te(tec*tti kS-v%t&>ja4iiye\'«.uoá ir.effeítíö.
ValvAtiok avalW K korra v»W teklntat aitkoJ Mtkte«teto*k. Bt* irt^t la. Idiwbb bkl/ék «aá-u4m átkod« «rvMl f4d<Ttttt t» koitlt» 6 l !(«■ •tre;.,u.-ljM*M> á|»lte mcUoU UWo oeitály ru t avndrrve.
KUiUi mttsJkell ára fctlte wobik kelta ájwU-
va) marrfvué» azáltal
tol«/on te>x»kMt«tte»«I bb te a vffla-■m ruut (M vcaw körút kiUtS-ülalkttU ilUJ ktuf mfoa tloriwVi.
aiv/Uili. proípekfri« M WrtttH f«U4UUk«i fa-«1« te MaoMti« küld Utkiatk
a* iffo*gató*ilg.
Újdonság»
Ujaonsagj
Borotváló por!
■ * - » • •
A borotva foleslogesT!
V. »múl«» te ij arctia telj«*«» ártalmaUoa
\'^oretTálóVOrrgi bjikl la S ptiot ttkU «In^ra mt;lx>rotTáIU*tift naf.l mladrn tíJ«<-l<>» luulii ét » »«hol. b*;T hor«tvát haaxnálna. A l«r«S7"erQbb ^«««Wa. Hiot>ic»«n>»» (Uirr«d t>cr>>tTÍ14»hoii belyiiou tt vid«k«a I korea. k.l-uari torvttaláfli«* oaakia L«lyk*a 84 Wlér. Narr 0 kai\' b kot»«« fro CiUr hatxnilaU
utaUtiMl, botlúrU« csouUukdi 30 flUár. UUa. .váltai racr ¿»"»t «tiJ.rw l»vüuu« neUrt \' báflMOtra. KUA/ul»í k»phat4 Bud*p«*Ua t

7 Uu íyl _ SV8IA1
tJbir
Lervte.
joauju ima hAHrw Magyar szabadalom 19.&7. az.
IBIS
\' aaabadalmaiott hygial porttMtMlH •»♦»
(száraz por alakban)
Hatsnálhaté porképzódés nélkül mindennemű padlék aUpea «»atltétéra lakások, Irodák, Uslotok, raktárok, iskolák, laktanyák, kórk4*ak,| folyosók, léposőháxak, aenetormcl:. kivébéxtk, vendéglők, .tb. szóval mindama nagy obb forgaln u heh sójclc tiszlitássra es söprésére, hor hyfflonikua szempontból az egészségnek annyira Ártalma» ét bét-\' r&nyos por eltévoUtéa^ megkívántatik.

Magyapoitszégi főraktár 3
Bcidupcst, Vi Váol-körafc 12.
NsfTobbvldékivárosokrészéreelőnYösfeltéieHrtEitiollett raktárosok keresletnek.
Kávé «Tea
I kOá HitUrtOI
I kUó Vtntof (l\'ortoiic 1 kiló Portortco iif. «ia I kilo Cub* (Ónom) 1 tói. Crtnrr (ia«aí
1 kllá ».-HC*
1 kilá moor» r.tfñxí 1 kUá a.aa) Jára t kilá an&T Jáf• ftr is.)
Kttitateji «J\'ixlooi n»pooU \' — káváinál.
M l »o
frt LSO írt 1.&0 frt L70 frt L&O frt L40 frt 1.00 trt L40 Irt Lee tds*M pér-
J kSÍ e^nTpörtíu\'*\' ^
t kUá CuM t\'OikOlt
K^vt-hoz csomagolható
tUkiWMan\'tuüv.eai»!. k«r. a frt l.eo
libklKiMiunlaria. cMat.lUV. ZÍ M
14 kilá Hájtartiai - - - —
tiSklM UUtartiai
kilá« potUxvUcnil (aitlyben több f»Jt« la kUdlictf. n i/ tltrkr«
2 b UljM4D bin»ealv« te alvá-molta kaid.
Balogh László
kévé- és tea kiviteU üzlete Budapest,
rSflitot TTL, RotUnbütar-titor.« 13 r. H6kQ\'!it«k vn. aj>aráaay-at as
Vt:. Dobány-u. 6L
trt 140 Irt LSO tol 1.80
fi frt 1.9S ^Irt ti


ÍTOflAtlM LltrWLX^,
lOJIXp. rárt-
M\'vVi. utl I —I kwua«.
¿■Mont. Ar« TO -íü tlior. U«al jcyí ;»phatA mlnd«Batt, valamint «lüoionn !>• ktMOtt (tkof. ártáka («ad«i¿taál kám«atv« a »TO »ATO» ryárnál Zonborbaa.
Glavethyl !
tpikum *U«a te b4rr«»Uf»dUail kiytiiiii ) ner. A/a I karaoa. i
Scháfhr tacir fél«
a te MálJvMzeoeU. Mff^vja a foc«k •fiaiti a Í0fhuc< ta *lúv«litja a (o£ktrct. a aiajúrojct doiianciálja. ára I kot. aAmUy Btfu 0««T,^-«t atánlck fal anmak ki aa álUUtua káasiUtt
IRMA AHCKSNŐCSBBN
a l«{kl««bb mirtákb«« i« ártalma* tttrt tud klautatai, amaU«tt azoabin uiir.<Uroa oiAayó-kat aruitla, nutyok tjy i. artUuUlá k*ná<»-
ti; r»«£U*.íelh»Uk. árat Ut UpilT «0 Cl- »in Ux«lr l kor. <0 4L A baláat «Ite^U a bauáTtlá
Irma szappan
hkiirmk LataUa utjpu, kitsa» OUttU.
ára M fUlér.
A hozzátartózó
Irma Iiölg^por
kapkalá 1 (akár. ráua ál «rá«« «xiata^
Aia Z koraoa,
C9Bdnrs!?ga-f8Sb3r roböitns
((TWMtateiU) kaaiaiUBd* arr«sl r«aC«l«i mdat I Xaykaták kUArtla*
Beik Gyula j
fUgykaoUaáo. |

rj—|/LZJ7 ij——
3D fóle
Katát«« kvrkat. nr«k*rat lat ryRmflenit áa ▼trirat vá-l«(atra 6au* 4a «bbál áll a biiM
Cs«rcoAk»<fél«
gyomor ts vértisztitú thea,
t t
7
rarlr mledMklt kln^crlt a kinek a\\%c* 4tv4fY* a«n tud «MávxUnt, kinek (4) a f.j. ajutkaa van. kin«k Blue« r«ad«a aaák«, kla.k bárbcUi-»«{« vacf vi*xk«U|«áf« vaa kinak ktMTfny ctui v«xy kánolaá aal* fA Id almai vauaak.
Kzon the» a< .mliUtt b«t*r>4(«ket , blrtosan kinyitja, ai4rt ka bárki \' *bb«n a bajkaa vaa ((T.a Wilt te { batmu te «c4"»*t— Uaa.
CjotU Kárelj
ayátTssaráasaál
NKGY-KlKINDAfl.
IHBB
Zöld koszorú szálloda Budapesten.
T.opolca.iljb ttalloda alakítva 00 uobava)
« (ivArvab»n ujonuan át-nagyobbítva. Kla^úu, Uazt», kényplmra aiobák
eo krtól \'elj abb. =
S uoroa a kototl j>Mynnrtvnrt<Sl VaodáaM áa
káTábá*. - Ca4aa éjjel nytt-ra. Tolofon 67—41. Teloíoa M-41.
BÚTOR
Váaérlok figyelmében ki léi 4« ol-oson »kar vásárolni a« JŐJÖu és gy8-södjön meg: romek háló, ebédlő, valódi bórszékek, lijnpa. togó óra valamint kQ-lönféle jj és keveset használt bútorokat, remek előszoba szekrény beszorzési áron kaphatók használt bútorok hccscréltetnok UUály-utoaa S4. axáaavolt vakoklaUaaUban (UAastat balra.
ntiirUltn ktninet krt te ártád lyakoHat Nlláa (Hü 37 tv ótA funAlli tcttd«« üuáxatal locjobbaa »janliiatjuk.
Rondolőlntózet
Badapest. VL. Andrássy üt 24. szürn
aa Sytr* mellett.
Dr. GABAY ANTAL
V. «a ta kit. «aatály fi«rv«a a nem! M^^tü te Mrt-.jok «/^korwa, ni-rn« buwa MkerrW, rr»«»*«. il»po*aa uin<i«a-a««S ferfl- 4. cii m*mi bctex»«tik.u hufy«i-fotvaat, aj 6ttfortfii«j utibajall. buja-
kor« m Btadwui«ma lvJrU>u<T«r«t, «Irran^llt (»íícrót, UaUio*aal «• tóá^bbekü«.! n;Ta.rj.n| U-Wci *r«áaaanynr«l klprOkilt nud5X«.« u.riM. — U|áSTW«i«kr4l (oadtakodva Inut. H«uJ«ltei mr paulí 10 --t-lj oa ««la 7-4-lr.
Levelekre vá\'atrel,
ffyéjys tereiről goadoskettlk.
WfySEEYZOTllmiO
1 ^réiatl x orthepwul xnüln\'.éaata ajánlja mic-
den sérvtea aasaveaö;
sek » !ei¡u¡abb s uwxkra sxerxevatfl 1<KX). é^ben cr és kir. isaíradalittaaott térvküttíjót. Nem csuszi*. nem okoi keFemotlen nyo-JJ,*.} *« rvnrkivnl kitOr.A
fökvéíe által felülmúl min den. más gyártmányt
Keleti-féle es. és kir. stab, gummi sérvkfltC. rujó nélkül ára e^yold. 10 kor.kétol<L20kor.
(¡várainkban telje» jótállás meUett kékülnek, továbbá mflfüzök ferdénnöttek roizére. Műlábak- és kezek, haskötök stb.
íUusztrilt árjegvzékek<it tltoktartá» mát
• lett iugyen kaid szét. Valódi Franczia ós Angol gumml kOlön. legességo 2 eredeti csomagolásban árak: tuczatónkéul 4., 6., 8., 10, és li kor.

orvo«-flobés*t mtt-éa kötssergyár*
KELETI A
(Alapíttatott 187«.) Bttflanui. IV.. SorouAUerosec*m> tf<
BximSafmafm
melyek aa itletékos seaek»pae»lti»ok
álul minden Ukintetben a lugkitnoéb-beknek vannak • iamorvo és így * ói ka földi kiállításokon sa olsé, aijat nyertélf, 76 frttól kölö«»b6xó árban kaphatók. Uintbogv «» idő azarint a csim-balomnak podálján é* belsé saerkeactén utolérhetetlen uHlmányom van, 1 xy javításokat é* átalaUtá*okat is «Ifoga-dok. a hasa javulásért és tactésságásrt keeejióget vállalok.
Hubite JLntal
kaagsserkésaité mester Buáapett, VU. kerület, Ereeébet-
kürut 42. tzim. » ¿trieav*éktl bérmentve kttia. ^Ü
..........— Hiuaálji 0» i.
a f«IUt)«B klxtoa ba.áau, U(ld«4U«abb »tea-ka*(e«4t a Helveu areaUrean-at l A*k»f
40 kr.; a«U4a ad»| t In 10 kr. K|T«<I01 >aphut. 4. eaik « eiiaimal val4di:
K/t:kr.l,V «i. rr4Ky««rrt4r* aa nlataaaaea«haa,rkiaa«áu Mlabá(t¿*
A magyar GAZDA KÖZÖNSÉG
| ==5=i/tgyelméts ujátUjuM ajii.ni»
Hazai 41 talános biztosító
részvénytársaságot,
melynél nemeaak mmmt-t
előnyöo foHétölek t»«l-lett loh«t biz^ositoni. da |ohol aló fordul 6 kérőket azonnal és mél-| lányoson becfiülik, »¿t |gyor««n ki
is fizetik.»
ÍL Múljam, 44. száia
nagy-Kanizsa, 1902. rötftrttk, fatniár 13.
Egy szám 2 (Mr.
NAGYKANIZSAI FRISS OJ
Előfizetési ára:
H«lybea háxboz hordva egy hóra 60 falár. .*. Vidékre póttal küldés*«! egy hóra 1 korona 550 ftllér.
X
Kltdó tulajdonotok;
Krausa és Park«*. Siwkwztóség ét kiadóhivatal: Krauaa ét Farkai paptrfcsrsskedés«
Felelő s tserkeastő:
XX.OSVAZ HUQO
MaaJelenlk naponta korán reac-í.
NyonutoU • .N«*yk«nii»al Friss Újság* itmódiiei
nyomdijában.
Rablás az Orczy-utosia
Tizenöt ember HaláBa.^S5^ Angol-japán egyczméirj,
Balkán szenzációk.
A Dalkánról mindig jön valami szenzációs, azok a derék iiépok ott minden nap godoskodnak arról, hogy a nyugoli államok újságjai megkapják a közlésre érdemes keleti birokét és a hírlapirodalom kétségtelenül hálával tartoznék Szerbiának, Bulgáriának és Romániának, ha a nagy tömegben való szállítás követ-tyztében esek a szenzációk unalmassá nem lennének, Elvégre a fáczánvpecse-nyét is megrágja áz embor, ha mindennap elébe tálalják.
Most a bolgár összeesküvést gyilkosság, meg a szerb udvar családi botrányai után Romániára került a sor s a mint alább olvasható, az a botrány, melyei most feltálalnak, a botrányok kró-uikájában nem fog az utolsó helyre kerülni.
Tudósitónk közli; Hagy szédelgés érottségl bizonyítványokkal, á bukaresti ügyészség névtelen feljelentés folytán vizsgálatot inditolt az összes odavaló egyetemi polgárok ellen, mert az az alapos gyanú merült fel. hogy számos tanuló hamis érettségi bizonyitványnyal vétette fel magát az egyetemre. 4
Voinescu vizsgálóbíró a vizsgálat során megállapította, hogy hamis érettségi bizonyítvány alapján felvett számos ember már sikerrel letolte az összes szigorlatokat, s most mint ügyvédok folytatnak gyakorlatot, vagy mint hiva-(ahiokok az állam szolgálatában vannak. Ezek közül sokan négy polgári iskolát, két gimnáziumi osztályt, sőt akadnak olyanok Is, a kik csak négy elemi osztályt végeztek.,,
A vizsgálat során kiderült az is, hogy a bukaresti törvényszék egyik bírája ls hamis órettséffl bizonyítvány alapján vétette fel megát aa egyetemre, a hol tanulmányait fónyos sikerrel végezte. \\
A galaci ügyvédi kamara egyik tagja csak két gimnáziumot végzet s most jeles ügyvéd Románia kikötővárosában. Craiovában, Buzenhan, Jaesyban, Bakau-ban és Tulceában szintén vannak állami főhivatalnokok, a kik a közópisko-lákát egyáltalán nem végeztek.
A hamis bizonyítványokat pénzért állította ki Románia egyik elsőrangú középiskolájának már elhunyt \'igazgatója. A vizsgálat még nagyon sok érdekes dolgot fog kideríteni, mert alapos gyanú merült fel arra nézvo is, hogy Bománia egyik államtitkára is bele van keverve a szennyes tigybe. áté^dikel-lek, a kik mind befolyásos emberek, mi»-deni elkövotnek, hogy az egész botrány végtárgyalás nálkü lérjen véget..
Farsangi rerekedéseL
— Saját tudósít ónktól —
Budspest, febr. 12.
Az éjjel a külső Kerepesi-uton nagy verekedés volt. Egy korcsmából jött haza nagy társaság, a mely nagv lármával vonult végig a keleti pályaudvaron tul a cinkotai helyiérdekű vssut vágányai mentén.
Itten az ittas emberek közül egy a társaságba levő St\'hurmann József 32 éves kocsist megtalálta lökni, mire az végigvágódott a földre. Föltápászkodva noki esett Szabados Sándor kocsisnsk,* kit eldöngeiett.
Ebből aztán nagy verekedés lett. A többiek is belevegyültek és csakhamar a kések is előkerüllek. A harctórenakét első verekedő maradt vércsen. A többiek elmenekültek.
Schurmann a hátán, Szabados pedig a hátán és karján kapott több szúrást. Mind a kettőhöz a mentőket kellett kihívni segítségül, akik sebeiket bekötözve, a Rókus-kórbázba szállították őket.
Verekedés volt az éjjel a Szondv- ós Bajnok-utcák sarkán is. ahol Héber István munkás hazaleló menet több ittas emberrel találkozott, akik heléje kötöttek és mivel ő sem engedte a maga igazát, összeszurkálták és aztán elmono-k üllek.
A Práter utcában egy vendéglőben álarcos mulatság volt, n melyen Iloiráih Antal 20 éves lakatos legény is részt vett. Hazajövet jelmezében meetámadta ós elverto bárom ember, a kik azián elmenekültök. Horváthol bevitték a VIII. kerületi kapitányságra, a hol azonlmn magához tért, ugy hogy a saját lábán tudót hazamenni
A József-kö: ut és Baross-utcák sarkán
egy rendőri felügyelet alatt álló nő miatt összevcezett Gombos Károly 81 éves kercskedösegéddcl, akit bottal ugv vágott fejbe, hogy egv közeli kávéházha kellett szállítani, abol orvos magához térítette.
A Főherceg Sándor-téren Krausz Mór 23 éves rövidáru kereskedősegédet meg-támadtá két ismeretlen tlak és elverte. Egyikük-kóssol meg is szurkálta Krausz karját.
A farsang utolsó éjszakája egyébként is elég mozgalmas volt. A mentők 14 esetben vonultak ki ittas cmberckhot, a kik annvira leszopták magukat, hoyy eszméletlenül estek össze az utcán. A
Balesetek.
Budapest, febr. 12.
Az éjjel több baleset történt, a me-Iveknél a mentők segítségét vették igénvbe.
Történtek a következő dolgok :
Pincébe ásott.
A Dob-utca és Erzsébet-körut sarkán egv ismeréüen embor ittas tővel egy pincébe esott, amelynek ablaka nyitva\' volt.
A részeg ember a nyitott ablakon ült é« elaludt ottan. Ezen közben \'.örtánt a baleset. A pincében az esésre magához tért ós otkezdett hangosan jajgatni. Erre a házbelick kfzül többen segítségére siettek és kiszabadították a pinc éböl. u szerencsétlen oraber feje össze volt zúzva és súlyos áhaoota miatt nem lehet
iíballgatni. Igy nem ls tudták megállapítani kilétét sem. A mentők a Rókus-kórházba szállították.
• A szesa.
í> A Visegrádi-utca 40. szimu ház előtt e?y rendőr eszméletlen állapotban, a löldöu hoverve egy részeg embert talált, a ki eloshctctt és fejét zúzta be.
A mentők nem tudták eszméletre téríteni és beszállították a Rókus-kórházba. Még most sem tudják, hogy kicsods, mert semmiféle iratot nem találtak nála.
A Kossuth Lajos-utcában Braun Adolf 28 éves temesvári születésü ügynök szintén it\'ss állspotbsn nekitán\'or-gott egy gázlámpának és homlokán nagyobb zuzódást szenvedett. Sebét bekötözték és lakására szállították.
A Dembínszkv-utczában 18. szám slatt Schwaüx Henrik hordár szintén kissé boros állapotban a lépcsőházban azome-leien levő lakására ment fel. de elesett és jobb karját törte ki. Neje látva azt elájult. Mindkettőnek a mentők nyújtották ss első segélyt.
Rablás az Orczy-uton
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, febr. 12.
Vargha Sándor szécsényi születésü 24 éves botonmunkás o hó 8-ikán este 9 óra tájén az Orczy-uton át iparkodott Ifaza a lakására.
A mint a füvészkert melleit levő járdán halad, egyszorre a sötétben hangot hallóit maga mögött. — Megállj 1 Kiáltotta valaki.
Varga a sötétségben hamarjában nem tudta, hosry kinek szól ez a megszólítás és megfordult.
Ebben a pillanatban három oldalról egy-egv zilllölt alak támadta meg. Egvi-kük rákiáltott:
— Ne tovább, ide a péniedde!, különben megha\'sz 1
Varga hata.mas zsebkésével basha szúrta, ugy, hogy ordilva hátrált. A másik támadót bal karján szúrta meg mire a harmadik megijedt és elszaladt.
Vargha, a ki hatalmas termolü, erős ember, nem ijedt meg. hanem lélekjelenlétét megtunra előrántotta hatalmas zsebkését és azt teíémeivo kiáltotta:
— A ki hozzám ér, azt megölöm I A három támadó egyike közelébe
iparkodott furakodni, do rósssul járt.
— Egvgvel kevesebb — szólt Vargha _ — ez jól Veletek most már rövidou el-
^bánok.
1 Ezzel nagy vehemenciával neki esett a két rablónak, amitől ezek annyira mejrijedlek, hogy elmenekültek az éj sötétjében.
Vargha aminan jelentkezett a főkapitányságnál, a hol elmondotta sz esetet s egyúttal a három rabló személyloirá-sát is adta.
A rendőrség most kutatja a három rablót és ezórt közéujzi azok szomély-leírását.
As ogvik 27—23 éves, magyarul beszélő slacsony, köpcös, vereses arc-•zínü, szőke \'hajuszu és hajú, borotvált állu ember, ezt hasán szúrta meg. A rabló barna ruhát és csizmái viselt. A másik 25—20 éves, magas ésonlos termetű, gömbölyű arcú. hosszú hajú és hajuszu. Rövid, ssürke télikabátot visolt. A harmadik 80 áv körüli barna hajú
ember, ssürke tavsszi kabátot viselt. Ez a karján szúrta meg.
A rendőrség Ispunk utján is feV.Ó-litja a közönséget, hogy ak{. tud ezekrő az emberekről valamit.\' jelentse be az s főkapitányságon.
—rr-

Eflj 0y8H8k ínjjilköSSÉp
— Saját tudósítónktól. —
Budapest,\' febr. 12.
A Bécsben epidémia módjára eltéri cd t gyermekőnjryilkosség ugy látszik náiunk is kezdi áldozstaít szedni. Csak egy nőnapja, hogy egy lU. gimöázista rósz is* kofa bizonyítvány miatt megakart válni az élettől, most ujabbsn megint egy gyerek öngyilkossági kísérletéről kell be számolnunk.
As esto a Lánchíd budai följárójénái egy gyermek őgvelgott. A közeibon posztoló rendőrnek föltűnt a flu és kérdőre vonla, hogy mit keres ottan oly későn éj^el. A flu elmondta, bogy a fője táj s friss levegőt jött szivní\' as utcát a, A rendőr erre elkergette * Duna part-ját ól.
Kis idö múlva a flu, a kft» meglát\' rzott. hogy bűnös, megint tisitatórt. A rendőr látta, a mint visszatért és megint hozzája lépott A flu azonban most rn^r nem várta be a rendőrt, hanem egv ugrással a vízben termett, a bol elmerült.
A rendőr egy közelben a parihoz kö-» tött esolnakra ült és a hullámokkal küs-ködö fiu ulán evezett, a kit szorencsór* ki is halászott és a partra hozott.
Ax eszméletlen flut a mentők vettéb ápolás alá. akik magához térilv* a Ró-kus-kórházbs szállították.
A flu útközben elmondta, hegy 8tel-ner Géza 13 és fél éves inas. A kór-házhaS a rendőr, aki kihallgatta, snkái? fajrgatta, önfyi kosaáfának oka felől, mire a flu elmondotta, hogy mellbnjo:-, anyja is az volt, biztosan meg fog halni o betegségben. Egy idő óta vért köp éa ez keserítene el annyira, hogy öngyilkossá akart lenni.
UfMtt vállú tiamlsl\'.ó pár.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, febr. 11.
Érdekes körözőlevelet kapott a napok-= ban a fővárosi rendőrség Grazból. Az\' odavaló törvénvssék körözi Singer Bernát képügvnököt és snnak nejét Lcinezt Ilelenat váltóhamisítás miatt.
A nevezettek ugyanis nem rógon egy bécsi rokonuk nevűre egy 6C00 korona»-váltói hamisítottak és aztán a pénzt folveuék egv olyan banknál Grázba, ohok az a rokonuk.a\' kinek a ncvérehaansitás< történt, folümrelö bizo\'.tsáfi tag.
A rokon Bécsben volt és a banknál,, ahol Singen ismerték, kiadták minden szó nélkül a pénzt.
Csak ekker tudták meg, hogy a házaspár s váltói hamisította, s midőn a> rokon visszajött Grázba. Ez persze nem* tudott a dologról semmit sem. A házas-* pár ellen feljelentést lelt, do a rendőr-\' ség nem tartóztathatta lo Őket, mert pénz telvéiele ulán rögtön eltávoztak a* városból.
Valószinö, hogy Amerikába skwtsk
szökni, do nem lehetetlen, hogy Magyal*-oiszjgl.au tartózkodnak.
raft**«mm*1».
-


f
i király Biitosta,
Saját tudósítónktól. —
Budapest, fibr, 12. Bunvuó sserda.
A tegnap lezajló» fényes udvari bál ulán, ma, a böjt első napján mélységes csend bonolabudai palotában. 0 felsége ma reggel megjelent a várpalotai tem-~"plom oratóriumában és innen hallgatta meg, buzgó imába merülve a hamvazó szerdai szent-misét, a melyet Kantner Karúi y spaipiébános mondott Demkó György udvari káplán és számos növen d é kp a p fénves segéd lete mellet t. A m ise végeztével Kantner apátplébános fölment az oratóriumba és itt mdghamvazta az ural kodót.
Félti zenkét érakor József királyi her Cíg, Klotild főhercegnő s két leánvuk, utóbb pedig Ottó királyi herceg és felesége mentek a templomba, ahol Demkó György káplán csöndes miséjo után as apátplébános által meghamvaz taUak. #
Közben, a délelőtt folvamán, az udvari személyzetet is roeghamvazták, A király a Műcsarnokban.
Ma délelőtt Ó Felsego a kiráfy s Park klubot akarta meglátogatni, de az utolsó
Sillanaiban lemondott a tervéről es a
ücsamokba baktatott, ahol az Erzsébet szobor tervezeteit, a mely felett csak tegnap délben döntött egy jury, nézte meg.
A király pontban egy órakor érkezett (a Műcsarnokba Poar fóhadscgédévcl és Ilőhne) korvett kapitánynyal. A lépcsőkőn a jury bizottság fogadta Ráth György-gyei, az ipannüvészoti muzeum elnök-igazgatójával az élén. A király behány szóval mogköszönto a fogadtatást és röstőn abba a szobába ment kíséretével, o hol a tenrozetok ki vannak tegnap óta állítva, • melyeket behatóan és részletesen megnézett,
, Körülbelül egy óra hosszat tartott a látogatás, 0 felség« aztán 2 órakor el-hajtatott a várba.
■r i»
Három petíció.

A Kúriának ma mozgalmas napja van. Mindjárt az egyik tanács összeillése után határozatot \'hoztak a boksái mandátum ügyében, azután még k$t mandátumról tárgyalnak, a súchyfalvairól és a fehértemplomiról.
A balttál mandátum.
• A Kúria V. tanácsa Paiss Andor el-^ nöksége alatt ma délelőtt kihirdette határozatát, melynok értelmében elrendelte ason tanuk kihallgatását,
kikre a petícióban mint olyanokra; hivatkoznak, kikkel bolohot igazolni az etetést, itatást és vesztegetést, de elrendelte azon tanuk kihallgatását is, kiköt védelmére Darányi nevezett meg.
A fehértemplomi mandátum.
A kúria II. tanácsa ma kezdte meg dr. Szivák Imre mandátuma ellen beadott petíció tárgyalását.
Szivák kisebbségben maradt ellenfele dr, Pescha Miklós vizsgálóbíró volt, a petíciót dr. Demsits István fohértomplomi ü»yvéd terjeszti be, ugyancsak petíciót adtak be a Szivák pártiak is Pescha ellen és ezeket doktor Boltlik Dozsö fehértemplomi ügyvéd képviseli, mig a maga dolgát a megtámadott martdátum birtokosa, dr. Szivák Imro személyesen védi.
Alaki kifogásokkal senki sem élt, do mindjárt elején a Kúria azzal a körül-ménvnyel foglalkozott, hogy Pescho csak n választás előtti délutánon mondott le állásáról, holott az uj törvény értőimében, hogy a saját kerületében jelöltként felléphessen, három hóval előbb kellell volna lemondauia.
A Kúria tanácsa visszavonult a foletl tanácskozni, vájjon ilyen köiülmények kőzött a Pescha pártnak petíciója egyál talán tárgyalható-o ?
A tanács fél 2 órakor kihirdeti az ítéletet, a mely a petíciót elntaelUe axael as Indokolással, bogy Pesohá-nak asm volt passzív válásától
A alohyfalva-i mandátuma
Polónyi Géza, gróf Karácsonyi Jenő-nek. a megválasztott képvieűnek vivője
nagyszabású beszédben tonfitta tí i
kérvényezők állításainak tsrthetkmságát és kérte, hogy a választás helyes ered-ményét maga a Kúria állapítsa meg, a nélkül, hogy uj választást rondeluo ol
Szünet után Polónyi védő íogi szempontból fojtcpeli a petíció hiányait.
Elmondja, hogy példának okáért Bos-ser György szavazatát a peiicionA|ók azon nz alapon akin iák érvényteleníteni, mert a gróf tiszttartója.
Fölolvas azután vagj 00 nyilatkozatot,, amiiyiyoi biwiiyiiju, nu|jy »túúi íöíivTn vesztegetés.
Két órakor az elnök félbeszakítja a tárgyalást és kijelenti, hogy folytatását o hó 20-ikára, déleött 10 órára kollelt halasztani, mert a kúria addig el van foglalva más petíciókkal.
Kürber Budapesten,
Budapest, febr. 11. \'
Kőrhor dr. oszlrák miniszterelnököt a király ma déletőu magánkihallgatáson fogadta.
A kihallgatás ulán Körber dr. megjelent a magyar miniszterelnökségen, hogf Széli Kálmán miniszterelnöktől elbúcsúzzék, minthogy azonban a miniszterelnök mar a belügyminisztériumba ment, oda hajtatott s ott még hosszabb beszélgetése volt a magyar miniszterelnökkel. ¡í Körbor dr. ma as első délutáni gyorsvonattal visszautazott Bécube.
. Wiener kudarca,
• London, febr. 12. .\'
A Daily News közli levelezőjének telegramját, a mely azt mondie, hogy De Wett elfogása már csak idő kérdése, aztán igy ir:
Ezt adta tudtunkra loveJczőnk és azt kellett hinnünk, hogy végre ütött Dd Wett órája. Igaz, hogy már elég gyakran körülvették, zsákutcába kergottók és újsághírek szerint már el is fogták. Do minden az őrházvonal raegtorcmtése olött történt és akkor a mi csapataink aránylag egyenlők voltak az ellenság csapataival. De most huszonhárom liau» oszlopunk áll velük ftzembon. Most telegram jön Kitchener lordtól ez a távírat boQsüloles nviltsággal bevallja, hogy az egész komplikált hadmüvelet balul ütött ki. Azt mondja, hogy 5-én este különböző irányból megmozdult az egész hadierő és szakadatén láncot alkotott. Azután így folytatja:
»Február 0-én virradóra az egész vonal nyugat felé luilndt. éjjelen át ezt vonalát elsáncolt, ötven-ötven méternyi távolságban lövő Őrségek tartolták megszállva és azonkívül ogész oszlopok voltak az firházvonalukon, hogy az ut-törést mognkndálvozzák".
Virradatkor a vonni előre haladt. A balszárny is előrenyomult és helyreállította az összeköttetést. Ugyanoz az operáció megismétlődött másnap és az egész őrházvonal ugy mog volt szállva mint London utcái, a mikor a királyi család hajtat rajtuk végig. Do Wott, mondja Kitchener lord, a kí ugy látszott, csodálja a bátor és okos ellenséget, azonnal fölismerte helyzetét ós megparancsolta műbőreinek, hogy éjjel oszoljanak szét és keressenek biztosságot. 0 maga néhány kísérővel, marhacsorda segítségével utat tört az őrházvonal fojó és ó]féll egy órakor a marhaosorda közepében elrejtőzve áthatolt a vonalon.
Ezzel az epizóddal nom jelentősége miatt foglalkozunk, hanem azért, mert megmutatja eazét amaz emboreknok, a kik ellen küzdünk. Ez az ész csúffá teszi a legokosabb katonai számításokat. Ezért bizonyos fáradtsággal olvastuk a szép katonai torvoket, amelyek euuek az ellenségnek a mogsemmisitéaére és elfogására készülnek. Itt nem számokkal kell számolni. Mi ugyanamaszellemellen küzdünk, amely Xenwss-el állott szem-bep, a mikor milliókkal áilouháromszáz spártai elé. Mi saját szellemünk, az angol faj szelleme ellen küzdünk. ML * szabadság áttöröd, most ellenségei vagyunk a ssabadságnak és es nem az a szerep, amelyben tündOkOl túra rTtffe-hotünk vasy kívánkozunk.
•.u f.
TÁVIRATOK.
TlzonOt ember halála.
Belgrád, fobr. 12. (S. t)As Obtscha hegységben tegnap útépítésnél szerencsétlenség történt Egy szikla omlott lo, amely a munkásokat a vállalkozóval sgj ütt oltemotte. Tizenöt ember mag-
Lé m kirakatban.
Béos, fob. 12. (S. t) Favoritenben, a Eégengasscban ecy toher kocsi lova megbokrosodott ós Howorka András hang-aztokerüskedő üzlotének kirakatába rontott ós mindent ösazetörL Az eset nagy» rémületet kellett.
f • » — *.
Halál a beoyak körött.
Kufstein, febr. 12.
Lutz Frigyes, diák Münchenből leesett Kufstein közolében egy szikláról ósősaze-törte magát. Halva találták meg ma reggel.
Fareangkorxó Fiaméban.
íiuaie, feb. 12. (Sajt. tud.) Tegnap itten nyitották meg: a farsangkorzót Ezúttal fényesen ki volt világítva. Több ezer embor Jelent meg. Tizenöt álaroo,s kocsi volt. Confetti és ooríandolí fényesen sikerültek. AbháaiAbál ég Lommal átrándukak, \\ ,
Ax etnöfc flsu Vawyork, fébr. 11. Roosevelt \'elnök üának állapotában némi javulás mutatkozik s ugy látszik, hogy a közvetotlen veszedelem olmult A Henrik herceg utazásának elhalasztásáról ssóló hírek koraiak.
A kemksM*l nevaMéieket
nem hosaxajbfei tóttá k meg.
Berlin, febr. 11. A WolfT-ügynőkség jelentése szerint as a Magyarországból eredő híresztelés, amely szerint Ausztria-Magyarország és Németország, illetőleg Oroszország a kereskedelmi szerződéseket egy évre meghosszabbították, smeny-nviben Németországról van szó: alapta-talan. Éppen ilyen alaptalan az az állítás is, liogy Németország azt indítványozta, hogy a szerződéseket na mondják lőL
. Belgrádi titok. A
Nagy föltűnést kolt egy oset, a mély fobruár 10-én éjjel a királyi konakban történt. Azt a két katonát, a ki kőzvet-leült a királyi pár hálószobája elölt állott őrt, eszméletlen állapotban találták, ma mint később kiderült, elaltatták ökot. azonnal elhívatták az udvari orvost, aki élőire keltette a katonákat, akik azután ohnondták, hogy az éj folyamán ogy asszony ment ol mellottük, akit néhány lépésnyi távolságból ogy katonatiszt követeit A katonák többet nem tudtak mondani, mert a szolgálatban levő hadsegéd megtiltotta további kihallgatásukat. A két kíUuoe azóta eltűnt Belgrádot _ , ,
Élee töltéa m exlapadon.
Kufstein, febr. 11. Az ittoni színházban tegnap a Baramiák-at adták elő. Előadás közben a rablók vak töltés helyett söréttol lőUok s a hallgatók közül hat embert többé-kevésbbé veszedelmeson mogsebositottok.
!■>»>. I
;■■ 1^\'II.IH. ......- ■ \' ■■ ■ 1 W
Ttoa vtff Kteában 4s
zavarok fWyegotmík ős ez állát a k£t szerződő föl valkmclyiWre nézve előál-lanu annak a ssükeége, hogy alattvalói védelmére közbelépjen.
2. Ha a két szerződő fél valamelyike valamolv hatalmassággal háborúba keverednék, a másik iél szigorúan megőrzi semlegességét és igyekezni fo£ megakadályozni, hogy valamely más hatalmasság résztvegyen a szövetséges-társa ellen való ellenségeskedésben.
ö. Ha valamely hatalmasság csatm-koznók az ellenségoskedósbez c szövet-ségos-társ ellon, a másik fél scgilségúie siet, együtt folytatja vclo a háborút éa kölcsönös egyetértéssel kötik meg a békét
4. A szerződő felok megegyoznok abban, bogy egyikük som fog a másiknak megkérderóse\' nélkül valamely más hatalmassággal külön magállapodásra lépni a fent jelzett érdokok kárára.
5. Bármikor voszélyoztelnénok Is a fent említett érdekek, a két kormány egymást körülményosen ós nyíltan értesítőm fogja.
6. Az egyezmény azonnal hatályba lép ós őt esztondeig marad érvényben. Ha azonban a két szövetséges valamelyike háborút folytat, a mikor a szerződés lejártának ideje olérkozlk, a szerződós érvényben marad addig, míg a békél meg nom kötik,
London, febr. 12. A tagnap késő esto közzétett angol 1 japáni szövetségi szerződés első sendü politikai okirat hatását teszi, a mulynok éle kétségtelenül Oroszországnak Mandzsúriában tanúsított viseikodéso ellen irányul. Az összes reggeli lapok ebből a szempontból bírálják meg a szerző-dést Emberemlékezet óta nem történt, hogy ily rendkívül fontos okiratot ily moglopö módon közőztek volna a világgal. A Daily Tolograph azt írja, bo^y a világon Senkinek sora volt sejtelme erről a titokról. Ito márki európai utazását kapcsolatiul hozták ugyan mindenféle ( politikai ügyekkel, do azt senki sem hitte, hogy Londoni látogatása az angol-japáni szövetségi szereődés-Sv>} 51gg össze. A Times azt ír in, hogy az uj \'saŐvolségct Bchol sem fogják,oly melo-gon üdvözölni, mint az EgyesüÍt«Ailn* mokban. Semmi ok sincs arra, hogy másutt rossz hatást tegyen Anglia és Franciaország között nincs komoly ér-dekollonlét Kínában s a két nemzőt már többszőr szoros szövetségben harcolt ott. A Németországgal 1000-ban kötött szerződés hasonló olvekon épült föl. Olaszországnak és AusztriarMagynr-országnak inkább kereskedelmi, semmint politikai természetű érdekéik vun-nak Kínában, s azért csak örömmel üdvözölhetik a szövetségi szerződést\' amely mindenki számára bizlosítani akarja á nyílott ajtót Igy tehát csak Oroszország marad liátra, amolvnek érdeko ellenkezik Anglia érdekévol, Ézzel szemben igy folytatja a Times: Azt hisszük, hogy Oroszország csak örömmel lálhntja az angol politikának minden kétértelműségét kizáró előadását, amely az ui szerzŐdésDen ki-fojezésro jut,s amely alkalmas arra, hegy Idővel wind a két birodalmat kielégítő egyelértost hozzon létro. Ennélfogva nem habozunk annak kijelentésével, hogy C2t a szerződést oly okiratnak tekintjük, a moly nagy mértékbon hozzá fog járulni a kcletázsíai béko fönntartásához. De hogyha váratlan események moglihisita-nák a szerződő folok békés szándékát ugy a legnagyobb bizalommal nézhetünk a szövetség crcdményo elé, mert tudjuk hogy szükség esetében az angol katonák ós tengerészek hü bajtársakat fognak találni a japáni hadsoregben és büszkék lőhetnek arra, bogy velük együtt harcolhatnak.
London, febr. 12. Lansdowno külügy, miniszter a Japánnal kölött szorződésröl igy nyilatkozott Makdonald tokiói angol kővothoz intézett táviratában:
Ez az ogyoztnény az utolsó két évben a távol Kololen történt eseményokuck as eredménye, úgyszintén annak a szorepnek, a melyei Anglia és Japán oz események alkalmával iáiszotiak. A boxcrlázadás kitörését követő kínai zavarok és bonyodalmak egész idcvju alatt a kél hatalmasság szorosabb viszonyban volt egymással és egyenlő, nézetokot képviselt. A két kormáyy süi ü
Angol-iapén egyezmény.
London, febr. 11.
A külügyi hivatal közzétesz egy Anglia és Japán között létrejött egyezményt amelylyet Lansdowno külügyminiszter és báró liajaszai londoni japán követ január oŰ-áu irt alá s a mely bevezotés-bői és hat Cikkből áH. Aa egyezmény, igy szól:
A két kormány attól a kívánságtól áthatva, hogy fentartsa a status quot és as általános békét a távol Keleten, úgyszintén Kína és Korea függotlounégét és integritását, a köveikezőkboa egyezőt t meg:
1. Intézkedéseket tesznek, hogy megvédjék a maguk érdekeit, ha azokat valamely más hatalmasság aggressziv eljá-
Gsfltörtölr, 1902. febr. 18.
¿s abból a tapasztalásból logy érdekéik Keloten azonosak,szükség-¡ópponkővetkeMtt, hogyakétállam azt a , siyánsáffot íqjczlokL hogy- közös politiká-, uk kÖtíHező erejű íumizotKöziszcrzödésben usson kiíűjezósro. Az angol kormányt oli-)an aaolbatárűzásában.hogybelomegycbo a fontos szorződésbe, nz a meggyőződés ve-zotte, hogy a szerződésbon nincsenek olyan rendelkezések, a melyek agrossíiv vágy Önző szándékokra vallanánakazokra ¿vidékekre nézvo, a melyekre a szerződés vonatkozik. A szerződúst csakis óvintézkedésként köttöttük meg, amelvbez fontos fcrit őrdekek védelmében alkalmazkodni\' kell, ha esetleg alkalom adatik reá. A. szerződés semmiképpen sem fenyegeti más hatalmasságok mostani állását vagy jogos érdekeit. Ellenkozőleg, az a rószo a szerződésnek, amely a szerződő felek mindenikére nózvo azt a kötelezettséget foglalja magában, hogy a másik fél so-cltségct követelhet tőle, csak akkor lehet hatásos, ha a szövetségesek egyiko kénytelen háborúba menni olyan érdekek védolnióre, amelyek minil a két félnek kŰ2ös érdokej, továbbá, ha azokból n körülményekből, amelvek közölt ez n lépés történik, kétségtelenül kitűnik, hogy a viszályt nem kereste és ha azt a szüvetségestársat, aki a maga vódol* mérő bábomba keveredik, nem egy hatalmasság, hanem ellenséees szövolség feifyegeú.
London, febr. 12.
A DAily Mail azt írja, az angol-japán szerződésről, hogy az első sornan Oroszország olien irányul. Abban a hely-aetbon vagyunk, mondta a nevezett lap, hogy kétségbevonhatatlan értesülés alap ján kijelcntlietjük, hogv Anglia és Oroszország viszonyát Oroszországnak ilandr.suországra vonatkozó politikája •ajnálátos módon befolyásolt«. — A Morningpost azt mondja, hogy szerződés nam egy hatalmasság ellen isányul, dó g randát* nyújt azoknak n hatalmasságoknak együttes nyomása eilen, amelyek a legutóbbi időbeu arra Wickodtck, hogy Kina fölbomlását siet-tessék. — A Daily Tolegraph azt irja kggv a szerződésben semmi sincsen, í mi Japánt megakadályozhatná abban, hegy ugyanilyen szerződést kössön Orosz-országgal, Franciaországgal, Németországgal ós az. Eayeeült. Államokkal. Stauílard azt hiszi, hogy a szerződés rendkívül lekötő jellegű kotlös-szövelség.
........
k.
Elfogott Möiök.
■ Saját tudósítónktól. >
Két sztrájk,
A budapesti gyermekruha szabók sztrájkja.
A gyermekruha-szabók bérharca változatlanul folvik. A mesterek nem akarnak engodol, mórt attól félnek, hogy a közös vámterület mollett az eddiginél magasabb munkabért ílzetve, nom tudnak megmérkőzni Bécs és Ausztria behozatalával.
A békéltető bizottság különben Go-reczky Zsigmond elöljáró-helyettes elnökibe alatt holpap délután ismét tdr-gyalás alá veszi a két fél követeló?ét.
A másik sztrájk a losonci zománc-munkások bérharca.
A losonol xománooxó munkások
sztrájkja.
A losonci Sternlicht S. és Társai zománcgyárábnn a munka még mindig szünetel. A sztrájkoló munkások tegnapi nagygyűlésén awirosinlollingcnciája megjelent.
A lakosság szörnyen felháborodott a gyár eddig féllvo őrzött belső átkain, a molyeket az elkeseredett munkások most a nyilvánosság o\'ó vittek s a lakosság nagy részo pénzadományokkal támogatja a mozgalmat,
A gyárosok az irányukban nyilvánult nagy ellenszenv hatása alatta munkások két követelését meg akarják adni. Am a leglényegesebb ponlot, tudniilik azt, hogy asérolmesbérlcvonásokat megszüntessék, csak két hórtap elteltével kiváuják teljesíteni. \\
A bérharcba kergotott munkások ra-gasekodnak ebez a kívánságukhoz Is, mert attól tartauak,. hogy két hónap múlva, a mikor a íőszezón véget ér, a gyárosok egyszerűen elbocsájtjtiK majd a nekik kelleuiotleii, dcöoludutosan gondolkodó munkáiokst.
. ; n Budapest, fobr, 11.
Gumiok József budapesti születésű 18 éves nőtlen napszámos, Csondis Béla 19 éves jef, nőtlen munkás ésFábri Károly budapesti szül. 20 éves napszámos .részvénytársaságot* alapítottak a melyuo kaz voit a célja, hogy cealássai minél több pénzt harácsoljanak össze, hogy .aztán ilyon módon munka nélkül gondtalanul megélhessenek,
Áldozatul kiszemelték a házmostere-jjet elsősorban. Valahogy kiszimatolták, hogy melyik házban melyik cserépfedő mester dolgozik állandóan, Ettől valahogyan kicsallak ejtenévjegyet és aztán elmentek annak anáznak a felügyelőjéhez.
—• A mester küldötl bennünket, hogy a havat söpörjük le a háztotőiől ós megvizsgáljuk, hogy váljon "az eső nem tett-e kárt beuno ?
A házmester a lectőbb helyen átadta a padlás kulcsot nekik, mire ezek fbimentek a háztetőro, ott egy ideig babrállak ós aztán , távoztak azzal, hogy .minden rendben van*.
A házmester csak későbben volto ószre, hogy a cserépfedő munkások a padláson betörlek és miuűenféle sok értékes holmit elloptak. Az illető cserépfedő, a kínok nevére hivatkoztak, persze nom tudott semmit sem róluk.
A tolvajok igv vagy 20 helyen csaltak és loptak, mig vógra a rendőrség ma mind a hármat elfogta, amidőn éppen a Csenfjery-utcában szemeltok ki maguknak ujabb működési teret.
A hívatlan vendig.
Korba Dlés kőrtvólycsi lakos, akinek két felnőtt leánya ós legény fia van, a gyermekei kedvéért házi mulatságot rendezett vasárnap este. Erre a mulatságra a két Korba leány 09 fia hívták meg a pajtásaikat s ezek szülőit.
Bocske Józsi odavaló sulianclegény is szeretett volna rósztvonni a mulatságon, de duhaj tormészeto miatt nem hívták meg, amikor pedig méjiis beakart menni a mulatságra, az öreg Korba kiutasította a házból.
Becskc okkor azzal a fonyogetéssel távozott, hogy lesz ilt még sírás is, nem-esak mulatság.
A gonosztevő fiatal ember azután hazament, apjának — a ki mezőőr — a revolverét el.opta e azzal visszament Korbáók házához és a mikor már senkit sem látott az utcán, az ablakon kétszer egymásután belőtt a láncoló fia-, atalság közé.
Az első lövés egy Muhozai Eszter nevü leányt talált, a kinek az oldalába fúródott a golyó, a másik lövés pedig Horvát Ambrus muzsikusnak a kezefejét érte. A lövós után a jelenvoltak rögtön kifutottak az utcára, a merénylő ugyan már akkor elmenekült, do még az utcán olfoglák és annyira összeverték, hogy aligha fogja kiheverni.
A meglőtt leány állapota aggasztó, Horvát muzsikus pedig aligha használhatja tőbbó a kezét.
káu eeett össze. A msatők a Ihftus. kórhásba vitték, ahol azonban rőgtöo, amint magához tárt, el fa bocsátották mindjárt. Rákosi távosott ds az Óvoda-ulcábari újra össseeaoti Megint a mentőket hívták M hozzá, akik újra csak a kórházba szállították. Itten sztia már nem küldték el.
— At osmtálysorsjáték mai búzásánál a következő nagyobb nyerem 6-
u)ékvi butvuliák ki i , \' 90.000 koronát nyert
30.000 koronát nyert 14199.
10.000 koronát nyert 38776.
5000 koronát nyert 94319.
aooo koionát nyertek 40S8 16987 19492 55999 6ŐÖ70.
1000 koronát nyertek 3464 44034 50609".
000 koronát nyertek : 6 2814 5615 0079 10024 16806 16710 17870 18170 19658 22444 80312 81912 86995 87744 38577 89540 45284 45815 47865 50981 56047 58718 59870 63946 67689 71922 7804? 79078 79876 804 X) 80162 80538 «8200 86898 93685 96959 99478.
A többi kihúzott számok 170 koronát nyertek. \'
— Ax öngyilkos osatálytan&osos. Losonczy Györgynek, a tegnap ójszska öngyilkossá lett honvédelmi miniszteri osztálytanácsosnak teteme még künn fekszik az üllői-nti morgueban. Se boncolás, bő a temetés iránt iniázkedás nem történt
— Akitiltott. Ax elmúlt éjszaka
a rendőri történeiben sok sxerep jutott a véres verekedéseknek. Hanák András asztalossegód összeveszett Uj Jobbágy György, a fővárosból kitiltott alakkal. Uj Jobbágy Hanákot még ott az utcán alaposan helybenhagyta ás Hanák több sebből vérzett, mikor a mentők segítségére jöttek. A kórházbán ápolják.
— Ügyvódkamarai kőxgytiláa. A
budapesti ügyvédi kamara március hó 20-án délulání 5 órakor a kamara diax-tormében tartja ez idei rendes és tisztújító közgyűlését. A kösgyülós napirendje 1. Az 1901. évi működésről Sfóló vá lxszlmányi jelentés. 2. Az éti számadá sok felülvizsgálása és rendelkezés pénztári maradvány folett 8. A költ sógelőiránvzat megállapítása. 4. A kain ara. tisztviselőinek és választmányának megválasztása. A meghívót a napokban elhunvt Györy Elek helyett, oki a kamarának tudvalevőleg eluöko volt, az egyik alolnők bocsátotta ki. A közgvfllés cíó nemcsak ügyvédi körökben nyilvánul szokatlannl nagy érdeklődés. Ezen a közgyűlésen fogják ugyanis megválasztani a kamaia uj el-nőiét s erro a díszes és fontos állásra máris több jelölt nevét hozták forgalomba. , * „
Oolusiv pessárlum nöi óvszer belügyminiszteri 50987 | 901, számú rendelet értelmében csakis orvosi rendelőire kapható nálam Sohottola Ernő Budapesten, VI. AndrAsvy-ut, Váci-körut sarkán. (Foodéra-palola.)
budapesti hírek.
—- A heroegrprimás születésnapja.
Vaszarv Kolos biboros-hcrcogprímás ma ünnepolto hotvoncdik szülotéso napját. A hercegprímást az udvari papság márteg-nap üavó/.öllo. Ma délelőtt tizenegy órakor megjelent előtto Apponyi Lajos udvarnagy és a király ő felségo szerencso-kivánat\'aít feiozlo ki az ősz csyházfoje-delemnek, akit az ország minden részéből özönével üdvözölték. A mai látogatók között volt Márkus főpolgármester, Rudnay főkapitány, a püspöki kar, az egybáz\'mogyei papság küldöttsége, a pannonhalmi főapátság ós a központi papnövelde, a melynek elöljáróságát Várossy püspök-protoktor vezette.
— Az állandó kórházlátogató. Rákosi Lajos a kórházakban mint .szokványos epileptikus" ösmoretes. Rákosi az óiiol a Dohány- és Miksa-utca sar-
REGÉNY. Az ördög cimborája.
Regény. Irtat & — Előre, előröl — mondotta Dasies és betuszkolta a fiut.
Egy nagy barlangban vohak, melyei köröskörűi magas sziklák zártak el, de ezek a sziklák nem voltak feketék, szürkék vagy Bötétftárgák. hanem üvogszi-nüek.
óriási osz\'opok, obeliszkek, gúlák, ívek nyúltak a magasba, abo\' bolthaj-lásu ivben egyesültek és fantasztikus alakzatú, teljesen zárt mennyezetei képestek.
Most, hogy a szem a hosszú folyosó sötétsége után már megszokta a világosságot!, a fiu meggyőződött arról, hogy ez a világosság nem olyan túlzott és szemetkápráztató, hogy a szem nem bírná e), de czemetkápráztató az a pompa, mely a nagy természotalkoita kupolás teremben látható.
A világosság felülről jŐU, de bár a beszűrődő fény nem lehetett tukoitau nagy, még csak nappali fény sem, mire keresztül tört az ezé? meg ezer prizmából alakult mennyezetre, legalább öt« szörőero fokozódott És aztán odavetődött a falakat alkotó
4
kvarcalakulásokra, ugy fénylett, — ugy csillámlott, ugy tündökölt, mintha az egész terem csiszolt gyémántokból lenno összeállítva és ezeken egy villámos reflektor fénykóvójét táncoltatná valaki
(Folyt kőv.)
HÍREK MINDENFELŐL
— Bzerenooótienség agy kikfltő-
ben. Triesztből távíriák nekünk; Ma röggel ideérkezett a Zora-nevű osztrák gőzös a Llovd számára való szénrako-mánvnyal. Mialatt s hajó a libera pra-tica kiállítására várakozott, a gáz meg-gyuladása követkoztében az egész kikötőben hallható erős robbanás történt. A fedélzet csak kissé rongálódott meg. Guarich kormányos súlyos égési sebeket és lábtörést szenvedőit. Herdáló hajóhadnagy pedig a kezén sérült meg. Mind a két sobosültot a tríoszti polgári kórházba vitték.
— A német osásxár vendégel.
Berlinből távirják: Tegnap este a királyi kastélyban ebéd volt, s melyen megjelent Henrik herceg, Bülow birodalmi kancellár és White amerikai nsgykőret a nagykövetség tagjaival. White nagykövet közölt egy Washingtonból kapott táviratot, a melyben a külügyi hivatal arról értesíti, hogy Roosevelt elnök fiának az állapota javult Vilmos császár ós az amerikai nagykövet kikísérts a pályaudvarra Henrik herceget, a ki éjfélkor Kíolbe utazott
KÖZGAZDASÁG.
Budapesti *abonatőxsde,
ExlUnl Irinyi»! 6a 10 fUUral tr*o»bfc. meiktt ma 10000 m. ». IraM ktrtll forftlootM.
hi*rf*-r bní* ápr.-n ».64-^.68, fleo ájir.-ra S.00-S.01, Za> ipr.-nt f.lS—7.08, Tw|th Í.W.
E414»á*o kíUcktl: OwUik UUMnr, »7.M tfaliw UUIrittviay T1VJ0 Mtéitt k*ok 487.-. lUuumuHnri «V. Owtrik ^Wf. CWJtO W» (Jix hileWsivAnr 715. Miffir 4 nAMŰttos »jnr.f-JAjadtk 116.SS Ka»»»jir*ii4k 97.T&. LwWNU bM 447.— J*U. b«ak 487. Bi»»j»míÍBTl 4M. Owtx. n«mr iU*MT4*at Hmtíoy «».60 Mű r**vt Nim»t Urod. mAriui UTSS» VfltoMM MMt S»Je üud«H*ü kftnu rM<a eea
ftbr. U. OntiU hit eb. MS>S
hlUlr. TIT.— Ooti&k-iMtfwr illwTUtti t+urraf eae.60 4 uáiiUto« bu«tm mmtí^a iso.io
M*rr» koroMjiml^lc D4U wmá 71JC - íO franko« araor 1».04 Mátka kMÜt^«T Ut44 AM* OMtHk Nuik 28S.
A Táaároaarnok árai.
Ami fwts!M Ion éltek T*ü U ■* éWad «OüMk in csíkkeni rnk i ka] i* l M(W*haa áta mmI-kedatt Ponty kilója ISO HUr, hmm MS ttUr, wuka ISO \'Uiér, fofu S Imm, kalakad Mtttö ISO WJér, kec»«(< 4 korona, Hu »0 Már, tat »40 Bilit Unteri bal 0 korán*. Taaceri rik kltója S karoca A (rUa aartóahaa klWJa 1S8 0U4r. Xfi daraija BSD, áüfr, ffoytí, madir fir}m 80 fUUr. 6an>piua(os>ba l « darab 90 fUUr. tarűol da/abja 80 ISUr. Ibnaw 4 darab SO fUltr, nandartn « dara> 80 fiJM». aln* kilíja 70 fUl«/, körte 011 ér, frln nilS S4Ú nQ4r.
Nyomatott: Székely Viktor nyomdájában Budspesteo.
U«, SS^avol H^IU.
niacfetnak tita (y&Mai, hoiT «»« c«o<la»»«r awo-naj «1 irollt naalM mAf-fott*«, aiadaoíua ttutAl-laMAfat aa wwól*• ajÜr-
a»app«i
VaUdi an«WutoHta. it k*. ■ darák $
l^r-n p«dar 1 kor. £0 Aa I kar. TaUti ft^eben k.pbató raakla Hala— Ksmtí friff-UrAb.vi. TomorrAr, a bora mind*« MüMraŐMNl
bUiandfl. Hitdapcalan kaahaM TShftt-féla nán*
•aetWAbao. ¿itÁir-utí* fa 6 ÁMÁtUn-vl M> J
Ûrtttti&k, február 18.
Polgár Sándor
m. kit. sasb, nyert on/oil mii- is kfiUliliU
BadUpest, Va kerület, Erxsóbet-kőrut 60.F. ez&m.
4um& ftWsereU raktárit e«Ját gyértméoys erveel, eebied ée kete®ápeiisl tárvyikfcaa. «aJéi ULUuiáoju a. kir. MAÍ»MUlniM*u Pelgir-tile
*tinm C wiU-vköcó, .......<{1
bAtkeie, gftrí.ár elleni. gata mi-harisnya. ortkepadie kéaaBUkek mQlábak éa kesék etb.
ValédJ frtBMit ke\'önlag«faágak (»•«•» f4rl érnetek* F. Bergceraaé Ms párisi ffyirábéi
Réealetee képes úritafaák Infliea és bérmentve-
Magyarnak Pécs. Németnek Bécs.
U* fcüldjük péniünket külföldre! legjobb órákat ée ékuerekei küld
SCHÖNWALD IMRE órás és ékszerárugyáros
1 V I O I I T T. !
Vem tatexS tárgyakért s péi»«t vleesskQldOm vsgy kicserél»»*
l i l ! Ml ,U 3 ÈV1 JÓTÁLLASSAL.
teebéra
Valódi «test kétíedel anker-reroonL erfls mitwttll axép kivitelbea — — — Éti 8.28 Valód» exOst tula remontoir» anker kétfedeles óra--frt 1030
Egy pontos nickel
szép kivitelben frt
R*y pontos nickel ébieszW éra m Valódi ezQst remontoir «éra pontos j irá« sal — — — a, 1.—
14~karatoa aranylimesok aalnos asé» kivitelben: 20 gramm nehéz 25 frt, 25 gramm nehéz 80 frt 80 gramm nehés 86 frt, gramm nehés é7 frt 60 kr. — Minden lánezbox aranyba foglalt kévés légók kl mérve 15—10 gramm súlyba* é frt 60 kr.
Mindén tárgy a királyi Mpéaxverdehivatal által megvixsgilva ée bélyegem Oaml áa ewKwiMMl - ttM «W eUiaer* toril Mrtakeeal
Vágy képe» árjefpsék tan« ét bémentra küldetik.
Clavethyl I
MI« Unir féle
«I wáj)«aÉMw*L ai«tfe> a h|U á»aá
l«t. xMtl a f«fhuii áa fcUlro\\j\\Ja a f«fkár«t a aaáitneM dteialWáHa. ira I kar.
áatoSCal
IRHA AHCKâNÔCSaHN
4 UctMk »áriUtoa la ártafaaaa eaert taá
kimutatni, «jorltett uoaWi aaJadaroa «líoT*-
• tat ar*NK «e«ly«k HTÍ H arottactiU UoJ J , tál o.atk黫What4k.
Irmi szappan
ira eo (HU*.
A hoxzé tartós*
Irma hülgrypor
fck^táaea iiatat
Alapíttatott fCO. I
Edelmann Mór •
Mleilfoloz őrá»- és éksseréss =
éa «lad mtndennrmD avany-a.Uat, seekáráke« fali órákat ra ^ikanaMáagyatae*. «avUáaak ékuer4 iá« óráknál jaUnyee áron jótáláa I mellett asskdsolietnek. — Pentoa k»-
3 StflgiU*.
karosa.
Ciüd®nmgo-TJSbir Friirm
(0«*awleitS| kaataálaaá* «yiaei leeMal eeeiat STaffcatákí k.a*rá»ay
Reik Gyula
fiegykenixsán.
BÚTOR
tféaérlok fl^pelmébaa, kl léi ét «1» oson akar vásárolni as Jötön és gr 8.
r.ödjön mag remok biló, ebódlö, valódi . örazókek, lámpa, ingó éra valamint kft> MnféJo uj és keveset használt bútorokat, r unek előszoba «zckrény beexerxési áron k "phatók használt bútorok bcesciéltotnek K. r4U-»tea* 6« -ziu. roit rakok Utáa. télien SiUartttt kaira.
Sréantetaa Mwtort trkt ét áriá« mk«Ha« lalrtáa «Ma «T 4t Ma faaáUá raadail laUraUt . tegfrakkaa ajaaiUatjuá.
BsndslOIxttAsst
BiWVüateHl 21 nía
aa epara «aitatt.
Df. GARAY ANTAL
«. aa áe *v eeetátr rSama a aeaU ketapefek «• bárfcajak miwnn, rr*-
fTtt buw» aikarrvi, (yoraaa, aiapOk^ja «iiin.a-a<nl férd- M ak aaaai b«ta(Mj«ket .uftcV falraat, (aáMraáai. aa 4a/i-.tM uwtojait. . íja-kart ta aaWaao«** Mrbaia^ac jat, al(T«orUt (art arát. SaaalukaaJ ta i4k*akk«kMJ •rra\'a.al ki-ULaá «*tai<arar<i ki^rokiit nWuui aiariat — C|«(Taaarakrál foadaaiaJva t««a. H aa Jalta : aa-HK o* aata I—
Levelekre vá aszsi. -—3—--~=am
flyssysurekrél seaéeekeilk
" naaawAtia ùm
a faltatUa ktstaa ha aa«. l«ciá«áUaakk laaleeil • a«|r«M •e kr. ; toti
_ w ar. ¿ aatlM aa«t I frt 1« * trr*4*> >«»k«U *« aaak á néma»« atvKU ici.v o. ayémy«rr M «faienaieaikaa" kMaia Si
amkrvn-.i I
i frt te kr. •al rrilra ata SaUkáaHt
A nagy Krach I
Ntw-Tork és London
• a «orínal «\'traafeld«t «•» h»rjUk
k|u.4\'r«ttouU) í.lr W aa«rjr «attat-\'n-gyít k* »\'«r. T« lön ««4ai kii
\'•U< a muakotrO aa<. ua c^ktly | tár, t»* ellrnttwB atadn1. . n k
r«.liativlr>a«ra, fi*B aitg. t<.ta k«r**i|Lt-t!"Ui*. Ci.atUo|r*a mlrii!anVln<k ««(• \'aid\'.ni a kar.ik.i6 lArgjakr\' raupaa
."orlwt a.ee mattáitlá«« au.ua»*, áe
S árt lert aat\\U k/atvaldat aa««l
p. .»árrl, i M ..aa IIM «1)41 10
d»r\'> Ml,
« M audlkal a«4b. <»«•» «rSt*aalat, IS m m n „aAráa aiialat, ! a» • » n i»»e»«ar«». > • aa n ,. »» «nnrát, " t n ao|«1 „Tteti la"af<)ltlea«t, S M Ulttuáal k«a* aaaUU (/Mt/H
u». et,
* t laytüMaatok ««oJterttaW>t, 43 ürb. ftM.e««* c.ak «frt 09 kr.
n«i. ^ «1\' kt 4« larlatba kanlk
4a u oit «.a* f. tr\\ Mi kr. . u.UUalui« krookap! »16. — T!«atu.p<r hoai4 10 ar. Aa aa<«ii. ai •«*\'\'. «.0a; «yj kl»0t
balfll f.t.M Um, •«♦!r ««U.I arto4t t S »•«Ua 1< 1| u t «(tar 11 a, oal4rt IdUlta k. Aaaak Maaay **gy aa«a kud«i4«
nem csalás
Mttlaua »«raai. M/kla«k kinek aa ára Mm Wteilk, a aáaak r1a»iaadai. B»okl aa œulaaata M «rt a k*dv««S alkalmai, a or? «ai dlaa*« ramiiurát a«(«MrMH, b>«1/ gjin/BrS
nász és alkalmi ajándékok
korákká MtaSan jobk kútartM* M>
Efjte egyedül kaphaté HIR8CHBEBO A-nil
aatarikat aaaS. aaSatánkk kirtkatf «álate.
S4M II, SU aükra*aáatra »«• f*
a«4Uttld4a «Ui)v4U«l »««a ► 16a.te« t>«kUtd4»« Valódi oaat as oldalt ! haté védj egygy ai» W«4\'t«4rl t«ini. Ki Tan a t a» «tt«mar4 tratakkáL
▲ küld.m tort BI»( kapteia, « mf raook «Uircdra, kérek ai| egy káaaíeta t M kr«J«4r4rt.
K «Iourte. Bár« Btaflya».
ái «.a4 kuldiaéajray«! WtJ»««» M|T>0ak «1 («dr«, k4**k m4f 9gjtgnatturk\\. ICaJo«^ Major««*/ J. kaaaaafe.
A k 4«al«tet n»»yk«ptea « <c«a a>«« « et4««dr«, Kirak la«" kQld.nl.
A magyar GAZDA KÖZÖNSÉG
| -ssscEjrpyatotéé« t^ámJJuM
Hazai általános biztosító
részvénytársaságot,
melynél
olőnyös föltételek mel-
lett lehet biztoftitaol, de
«hol mx előforduló té
rokat ozonntl és rnél-
tányoaan bkJöfü\'ik, sőt\'
■---■-n:-\'-xrer,-|
-jyofs&n kl is fizetik\'
Ri«n (rrera *a m»jla at >oa p0fraik«r«l fairt»« k0i»i.»m«rl kilUuí r»nJel4 IüwuI k8IOnfi<«o
aj krik. W.
Tluoe botegsÀgekot,
ha^yevifotrajit, ui|ti<ii«ii, k-4ra<!>^.ukat, tek«-ket, (fphtlu Ictrj»rj»it-t ta uwbaja.t, a fa/fi-*ti «ljl»iif<»lt»r\\ > .itAit« V.0», i«-k)4\'<T«!l, [. \' (n i.\',\'»W«.at 4a bá ntil* au» n4( k la(H-bin.C ."»l at *«nucr «• di. S.j»tal ; .ar rtffrla laaaail* «• a ¡ck. Ulo««bl> ( ilaf«-
*aa 4« a.k«nM«« n6» fiija
Br- Czinczár J.
rff/rl. arvaifHrfor
Lsklk: Budapest, vn Kerepesiét 14 mm X.
I R«a4«t : a a. te áratál 4 4rál« 4« «eta e-S !j-KSUte r4Hterrrv»k kOUn 4» kijárat L*t«Ukia a«aaaal «áiaea«L Qrojr»»«rál (vad«.k«Jik-
l
! ! URAKAT ÉRDEKEL ! !
IWOlAI 1 frtól 6 irtij Ralkálrarl l«sa»*»»bk l Crtál a Bftt#.
ffiBOB sP*cialistáaé a«l UÜUAPLST, rr, Káraty-kSnat a aa. a. Ukat Táaáraiafc
Sok újdonságok !
Orsz. Pályázati Közlöny
tarlalteatia U omigbta betöltendő Oas; sses állásokat ipari, kereskedelmi, mesééi erdőgazdasági és mditaki tisztviselők, továbké nöUsztviselök és kereiked^ari el*
fctlmatollsk réitéra Cijm nia Ars 80 fillér, topittí dohánytössdékben és • kiadóhivatalban. Bodapest, V4ol-k8rat 89. n
Stumpf Károly
■ rw : ■ ■■■ kooslfljérs l—l -
Budafíst, LilioflHtczi 8,
I -A.
*««yak vele
JKerepssl-ut 10. (sarekkia.)
Szárat a D«ká»r-«u*ákál.
Ajtai Ja daaaa f»Ur«r«M rakUHt* aalaáaa Jal-te<* a tea a«« attikát, aráarta11 hcUayaa árak««, á ryártmiaf )á »1»««» 4« wl-UrtUá«iJ>t k«r«i*dik a eeét tád H,Kjt-B«r». JarHiaak *te«4« ««akaaOlte\'a-k. ka.«-cák kocáik k»«a«ráltet««k áe kocatk berak-== táraaájra «tfopdUtaak ----■■ ■
Seflitsóo—
et nytijt mindea
tüdő és mell-bajban
a kiválóan kipróbált ét onrosok 4ltal ajánlott Bpeoiűottst Hadorsoyn pl\'uln-alakbaa és pedig: asstma, kSa&gés; msU\'hwrut kezdődé ttt-dővéss, tüdéliarnt, saamérhurut, g>\'ermokekoél és gé^abajoknii min* aen rosz utóhatás nélkül, a
több kérhis bizonyít ira: 1 próbadobos 1 kor.,1 dobos a korona.
Az ön g>ófk\'szerét, „nnfloTsola" ojanlhatom mint biztos hatású szert köhügV és mellbetckíégoknél, engem
ezpkhôl teljesen kigvógN-itoU. (Erdovü) fiooliuayor A.
_rrfaii Bin
Kaphaté egyedül s feltalálónil j
Hudovszky J.
gyógyizerésx Dilja (Sxlavénie).
RÉSZLETFIZETÉSRE
Nichul remontoir óra nyitva és
fedéllel........frt 6—S
Bztlst férfi óra nyitva ...» 8—10
kettCs fedéllel . „ 12—28
Ezüst-tuin férfi úraiüttOsíedóllel » 14—80 14 fca.álos arany nói óra fa-
¿él cóikül.......frt 80-5»
14 karát« >* arany nói éra fé>
dói íodé!l«l......frt 85—40
Ezüst fírfl óra láncx jou-jouval H 8—8
/rövid 8 soros nói óraláncx m 18—24
gyürü....... 10—20
Jl/6\' » ••««•«» 6—12 S gyűrtt\' • « « a te 12-80
a UuifafCö ...... # J \' \'4—10
KOILISGH\'J. éterész
SÉOS. VHpC ZloglergasM S* V!Jv(kre (á0ld4s (s.
- à
1!, évfolyam. 45. szám . Nagy-Kanizsa, 1902. pantsk, február 14._ Egy szám 2 ftllót.
__________________________________.m-nm\'-r-_j-■■■nrnr-rwrrnriMimrMrii i » inwmi n n\' i~r-m I r-fflT
SS——1> — 1---1----——■-----— — |M i li i i i i ——I Trmff TiiT i nri it rwriuttfr**»-^«——— i i
NAGYKANIZSAI FRISS DJSAE
\' f \' * +- . . .. . i* . . ___
Előfizetési ára* I Kiadó tulajdonotok: y patoiós inrktuii: , Megjelenik naponta korán reggel.
H.lyb« hixhot hordva egy hón 60 Mér. I ^ U\'0,IVA1 ,n,°° Nyomatott a Friss Ujáig" sacnMim
Vidékre póstal küldéssel egy hóra 1 korona 20 fUtór. fl Sserkesstőség ós kiadóhivatal: Krauss 6s farkas paplrk«o»lc#<!és< \' nyomdájában. ^---------------------,------t---------------\'■----l \' i" r-T-------- - --
Tüntetés a képviselőüiázfoaBii
A német császár Budapesten. ÉBtre eltemetett munkás*
SzeiencsétlensJg a klkötöben. á
\\
Röviden, egy táviratban már adtunk hirt arról a szorencsóllonségről, molynek a Zora nevű gözös trieszti kikötőben izinhelyo volt.
A szerencsétlenségről tudósitónk most a kővetkező részleteket jelenti:
A Zora nevű osztrák gőzös, mely a I.loyd-társaság tulajdona, tegnap reggel érkezett ido szénrakománynval, melyet ugyancsak a tulajdonos Uúyd-társaaág számára hozott.
A hajó gázvilágitásra van berendezne es a gázfojlosxtő gépet valaki — nem tudni készakarva, vagy véletlenségből nyítvu felejtette és a gépkamra teijosen megtelt gázzal.
Mialatt a hajó a bevítorlázási enge-
délvre várt a kikötő bejáratánál, a kiömlött gáz meggyuladt és (elrobbant.
A robbanás oly óriási erejű volt. hogy »az egész kikötőn végig, sót macában Triesztien is hallották, szerencsére azonban sem a bajóban, sem annak személyzetében nagyobb kárt nem tett.
Súlyosabb sérüléseket csak Guarich kormányos és Herdale hajóhadnagy szenvedtek, az előbbi összeégett és lábát törte, as utóbbi pedig kezén sérült mog.
A sebesülteket kórházba szállították és szigorú vizsgálatot indítottak a szerencsé. lenség eredete ügyébon.
* pénzügyminiszter ¿s a konverzió.
Budapest, febr. 11
Lukács László pénzügyminiszternek a Hitelintézet-csoport kópvisolöjével, Kornfeld Zsigmond vezérigazgatóval a 4 ós fél százalékos kölcsönök konverziójatárgyában folyó tárgyalásai kedvezően alakulnak.
Azoknak as ősszegeknok a felhasználására nézve, a melyek a konverzió végrehajtása után a kamatszüksóglot csökkenése következtében rendelkezésére rognak állani a kormánynak, még nom törtéat döntés. Valószinölog részben beruházási célokra fogják fordítani.
Valószinü, hogy 4 ós félszázalékos címleteteket koronaértékben atóló kötvényekre fogják kicserálni. , A községek ós alapok birtokában levő 4 és fél százalékos rogálc kötvényeket a melyeknek összegét körülbelül száztíz millió koronára teszik, valószínűleg kiveszik a konverzió alóL
Egyelőre cssk 60 millió korona felruházás! járadék kibocsátása van torvbe-véve, amelynokkamatszüksóglete az 1902. óví költségvetésbe van beállítva.
Kinevezések, adományozások.
A király Fuchs Albert dr, udvari és
miniszteri tanácsosnak a külügyek közös uíuisteriumában, a Szcnt-Istvánrend kiskeresztjét díjmentesen, dr. gróf Wod-zicki József rendkívüli követnek ós-meghatalmazott ministemek a svéd ós norvég királyi udvarnál a titkos tanácsos móltóságot adományozta díjmentesen.
Kineveztettek: Galba Lajos a szatmárnémeti törvényszók elnöko a pécsi főügyészséghez föügyószszó :
Dr. 8zegheő Ignác szegedi és 8omogyi Mihály budaposti ítélőtáblai bírákat a kúriához számfeletti bírákká, Bóth Miklós itélőtáblabirói címmel ós jelleggel fölruházott beregszászi törvényszéki bírót a kassai ós dr. Félix Antal besztercebányai törvényszéki bírót a budaposti ítélőtáblához bírákká, dr. Böszörményi Jözset beregszászi ügyészt pedig a debreceni föugyészsóghez főügyészi helyet-tesse.
Élve eltemetett, munkás,
Miskolc, febr. 18.
Bskó János hányamunkást a kacolai kő-szénbányában a mint a támaszrudat kio-melte, a leomló földtömeg insga alá temette,
Társéi gyorsan segítségére siettek és sikerűit megmenteni a szörnyű haláltól, azonban oly sulvos sérüléseket szenvo-Jott, hogy az Brisábol-kórbáxba kellett szállítani.\' >
A kinek több feleség kel
— Saját tudósítónktól. —..
Budapest, febr. 18.
Rendkívül érdekes ügyben folytat W\'o-mozást a budapesti kir. ügyészség, Egy embert kerostot az ország összes hatóságaival, a kiről kiderült, hogy két neje van.
Schlosser Hermina budapesti születésű 26 éves varrónő még as ősszel meg-smerkedott Kaufmann Jenő (Jónás) 30 éves tüzilegénynyel, a ki az Andrássy ut egyik nagyöbű kávéházában főzte a kávét,. Kaufmann a leánynak elmondotta, hoffy milyen mostohán bánt vele a sors. Valamikor Szolnokon neki is volt háza, de tönkrement más emborek rost-szaságából. Oly meghatóan tudta előadni, hogy mi módon sülvedt le intelligens emw>r létére tűzilegénynyé, hogy a leány v7gro is rokonszenvezni kezdett vele és s mikor Ksuffman azt a kijelentést tette, hogy megnősülne, ha jutna .egvszerre annyi pénzhez, hogy valahol vidéken kává- és fűszerűzletet nyithatna.
A leáttv megértve a có!zá*t bevallotta hbgv neki van 2000 korona hozománvn, ós azonkívül gazdag bécsi bátyja eslifl-vőjo napján szivesen ad még \'2000 koronát, amit különben is merigért, ha jóravaló nnberhoz menne nőül.
Az esküvő január hó \'¿0-án ment végbo Budapesten. A boldog házaspár egy időre kihurozolKodoit Újpestre, a dalai asszony nővérének lakására.
A már többé nem tüzilegény, hanem
Í\'övendöboli kávés esküvője napján kezó-icz kanta míndakét 2000 koronát és a legszebb terveket adta elő ifjú feleségének.
Mult hó 26 lkán azzal búcsúzik el nejétől, hogy szülőhelyére Szolnokra utazik, a hol már egyezer tönkre ment ugyan, kávéháznak való helyet talált ós a berendezést is megcsináltatta hozzá. El is utazott, de azóta nem látta senki.
Egy szép napon azonbsn kimaradlak a levelezőlapok. Az asszony nem tudta elképzelni, bog)\' mi történt urával.
De megtudta nemsokára. Egy szép napon, e hó 2-án, kis-gyár-utca 5. »*. alatt levő lakására beálüiott egy sze-
gényes kühejü, beteges asszony, Uri*n egy 2—3 éves gyermekkel.
—- Itthon van Kaufmann turf
Kérdó a fiaial asszonytól
— Nincsen, szólt ez.
— Hol van?
— Elulazottl
— Borzasztó ez az ember olyan töketlen, nom tö.ö,lík családjávalí
— Miféle családiéval? kérdé oegle» petten a fiatal asszony.
— Hát velem és fiammal!
A fiatal asszony először azt hlt\'e^ hogy bolonddal van dolga, de sztáe lá.tá, hogy az asszony nagyon sokat szenvedett, megsajnálta és megkérdezi» töle:
— Hát kegyed kicsoda?
— Kaufmann nője vapyok, e» pedig a fia sz^lt ¿vermekére mutatva.
Elképzelhető, hogy mennyire meg yok lepetve a szegény fiatal asszony, amikor megtudta, hogv rulul van becsapva.
A jövevény \'okiratokkal kétségtelenül beigazolta, hogy ö Kaufmann neje >4 Szolnokról jóit, ahol férjo a legnagvohb nyomorban hagyta.de azért mikor \'Juda-
C esten beállt munkába, küldőit neki hé-
e-korban egy pár forintot, Egy idő óta egy garast sem kapott és azórt jött la Budapestre.
A rendőrségnél megtudts férje lakása címéi és odajött. Szegény maga is vigasztalhatatlan yolt, Amikor . megtudta, hogy csaló fórje másodszor Is megoö* sült.
Kaufmánn elvitte magával 4000 koronát is éí valószinü, hogv Amerikába szökött. Első nejének gyakran mondolla, hogv Amerikába fog menni ésak az utí költséghez tudjon jutni. A két nejű ember ellen kiadták a köröző levelet. -- - , ■ . -
A ki megijedt a rendőrtől.
— Sóját tudósítónktól. --
A becsületes emberek szeretik a rendőröket mint a közbiztonság őreit, . de közelebbi érintkezésbe nom szeretnek velük jutni. A nem becsületesek még lobbun hecülik est az érin\'kezést ék azért valószínülog az ulóbbíak csoportjához tartozik az alábbi érdekes históriának a bőse.
A Vácí-Körut és Hajnal-u\'ca sarkán a közúti villamos ma reggel elülölt egy embert.
Kerestlttl s kocsi szerencsére nená ment rajta, de ugv oUváju a kövező thez, hogy eszméletlenül terült végig
a földön.
Az utca közönségo sietett a segitsá-
Íére, bevitték egy kapubejárai alá és ezdték «leszigeini.
Közbe valaki a mentőknek is telefonált, mer. rondör nem volt a köze,ben.
A bámuók csoportjában ex valakinek feltünk és elkiáltotta mayát:
— Rendőrért kell küldeni
És oz varázsszó volt. A rendőr említésétől a beieg azonnal jobban lett, feltápászkodott, végig simiiou homlokán és azt mondotta:
— Nem koll nékem senki, nem történt semmi bajom ! Ezzel elindult és hamarosan el is lünt, ugy hogy nyom* sem volt már, mikor a rendőr és\'insniókocsi megjelent.
A rendőrség most keresi sxt as arat« a kire a rendőr emlegetése ilyen varas*: haiánsal van,
I
2
Péntek 1902. fobr. 14.
ORSZÁGGYŰLÉS.
^ Űr, Apponyi Albert elnök bejelenti\' .hogy Komjáthy és Visonlai interpellációt jel< siettek be a trónörökös pétervár\' utazása flgy«*>u. Az interpellációkat az ülés végén fogják megtenni. Pölktáltások : A napirend előtt
BzáU Kálmán mimaxtwWnAk: A pjipl
rv<ud elölt nem lehet határozatot hozni.
Olay Lajos orra kéri a Házat, hogy tekintettel az Ogy fontosságára, 12-kor tér-
jenek ét az interpellációkra.
A Ház ebbe belenyugodott, miro meg kezdték a költségvetés tárgyalásának foly
tatását
Molnár János polemizál azokkal, a kik hazaárulással vádolják a néppártot A néppártiak is vannak oly jó hazafiak, mint u többség.
Kubinyl György: Én más hazafi vagyok. (Zaja
Molnár János: Kubinyl egy levőiében ezt az (.haját fejezte ki, hogy inkálb pán-szláv jöjjön bo a képviselőházba, mint ogy néppárti, (Derültség a néppárton). Ugyanez a Kubinyl mondotta, hogy inkább Lobko. vilz jöjjön, mint Apponyi, mert Apponyi jezsuita. (Derültség a középen). Kubinyl György: llazugság. Molnár János: Gratulál Apponyinak ehhez, mert a jezsuitákkal való összehasonlítás nem dehonestáló. Kijelenti, hogy a néppárton senki sem indítványozta a kon-servativ párttá való átalakulási A minister-oluök ne dicsekedjék azzal, hogy megcsinálta a kúriai bíráskodást mert az ogy pirtköw egyezmény eredménye, felismeri, hogy a miniszterelnök korrektül viselkedett a választások alatt. De ez nom elég. Mert a közigazgatási tisztviselők büntotlcntd folytatják visszaéléseiket Példákat sorol fol erre vonatkozólag. Szemére veti azután a miniszterelnöknek, hogy a főrendiházban a Uánffy kormánynyal politikai tisztesség dolgában azonosította magát
Száll Kálmán: Altalános tisztesség volt
itt
Molnár János: Hát ez más ? Nem fogadja el a költségvetést«
Kubinyl György : Személyes kérdésben kór szót tátja, hogy a néppárt most más irányt kővet. Dc valamikor a panszlávokkal rokonszenveztek, Szóló ellenjelöltje nevét is eltüloaitotta. (Derültség).
Bakovssky: De uem vesztette el a pénzét a Tisza bankban ? Kubinyl György: Ne hozzon ide pénzbeli dolgokat (Zaj).
Kubinyl György : Ellenjelöltöm a hír. hodt turóci programot is elfogadta. Azt is mondta, hogy liberális, oly uj vallást követel, a moly rosszabb a lutheránusnál is. Kiismeri, hogy azt mondotta, hogy inkább Lobkovitz jöjjön, mint Apponyi, de oz a nagy iigatottságban történt a érthetőnek is tartotta. (Nagy zaj. Ellenmondások). De uzt nom mondotta Apponyiról, hogy jezsuita, (Derültség. Különben azt már ebn-tézte magával Apponyival. (Derültség), ülnök ezután fellügg*»totto az\'ülést. Szünet után.
Komjáthy Hála terjesztette bo interpellációját a trónörökös pé tervári ujjára vonatkozólag. A magyar nemzet — úgymond - - ragaszkodik a dinasztiához, do
bft lojnli»lA«Aórt, jjom szerototot b uem jogainak elismerését kapta viszonzásul. Megérdemelt hála helyett egy nemzet sem ka, pott annyi bálátlnnsógot. mint a magyar. (Zajos helyeslés és taps a szélsőbalon.) Ha veszélyben volt a diua»*l»», tikkor csatasorba állott nemzetünk. De ha elmultak a bajok, báWtlanság volt a jutalom. A most lefolyt esemény is csak a múltnak a folytatása.
Ferenc Fnrdinánd főhercegnek, mint az OSUrák ás a magyar trón várományosának
kettős hivatása van. Uy minőségben utazót Pétervázra is. Sajnos, hogy neveléséuó fogva nom ismeri fajunkat, szokásainkat
történelmünket. Sajnos oz, mert azoknak, a kik hivatva vannak Magyarország ügyeit

totem, Mőknxfc ílmttni kellene ezekot Kérdés, hogy a történtek után komoly tényezőnek lehet o tartani meg a trónörököst.
Elnök: Figyelmeztetem a képviselő urat hogy a trónörökösről ilyent állítani nom parlamentáris dolog.
Olay Lajos: Tanuljon meg magyarul a trónörökös.
Komjáthy Béla : Fel kell világosítani a trónörököst, hojy a ns*jryB.r net^Te* szokott lonni, do bü az alkotmányához is. Fel kell világosítani a főherceget, hogy a legelső magyar embor a király azt jolenb, hogy a király magyar logyen. Az aranybulla utolsó záradókát eltörültük ugyan már, de ha szükség lesz, bo lesz az irvaa karjainkba. Kérdi a kormányt részt vett-e a trónörökös utjának előkészítésében, a igaz-e az, hogy király körüli minisztert akkor, a midőn a magyar kiséret ügyében előterjesztést akart tenni, nom fogadta?
Vlsontal Soma: A pétenári útban a hármas-szövtftség gyengülését látja. A fogadtatás tüqtelő volta is ezt biztosítja. Do az utazás jolentőségei és czéljai felöl felvilágosítást óhajtana szerezni, s ez irányban interpolláczíót terjeszt be.
Széli Kálmán miniszterelnök rögtön válaszolt az interpellációra. Dcszédo olojén kifogásolta azt a hangot, amelytye) Komjáthy az interpellációt konunontálta. Súlyos mulasztással a nemzet meggyalúzUilásával vádolták meg a kormányt, anélkül, hogy igazak volnának. De Kíinjálhy nagy per«-pekturát választott ki magának. A multak keserű romiuísconciáival nom fér összo a szőnyegen forgó kérdés, 67-ben azért csinálták meg a kiegyezést, hogy a midtakra foledés fátyolát borítsuk. S ha történtek is a múltban sajnálatos események, a moBt dicsőségesen uralkodó királyról csak a magasztalás legnagyobb hangján lehet szólani. (Felkiáltások a szélsőbalon: a trónörökösről beszéljen.)
A trónörökös pétervári utjának meg van a maga politikai jolentősége, bár politikai célzata nem volt
Ezután elmoudja a tényállást. Mikor a pótervári ut el lott határozva, a trónörökös azt óhajtotta, hogy magyar kísérője is legyen az útjában. Szólót nem érintette n dolog, s nem is foglalkozott a kérdéssel addig, a mig gr. Széchenyi ö Felsége ky-rüli miniszter nem értesítette, hogy a trónörökös ogy parlamenti ellonzék vezérét tüntesse ki ily bizalmával, különösen most a budget-vita közopén. De meg azt is hitte, hogy a válaszüis nem felolt meg a parlamentáris fogalmaknak (Zajos helyeslés a jobb és a szélsöbaloldalgn) az a válasxtá$, a moly egy teljcsou szélsőpárt vezérét szemeli ki kísérőjéül. Aggályait kifejezto a legfelsőbb helyen, s igy elmaradt a magyar kíséret. Ha nem történtek volna az előzmények, akkor magyar kisérőjo is lelt volna a Uóoörökösnok. Kéri válaszának tudomásul vételét
Komjáthy Béla nem vc3zi tudomásul a választ, do hálás köszönetét nyilvánítja azért; hogy a minisztereinők nem cáfolta azokat, a miket szóló felhozott. De nem hiszi, hogy a rainisztorelnök előzetesen informálva lett volna a trónörökös útjáról mert különben megakadályozhatta volna a sokat bírált választási
Bxóll Kálmán ismételten kijelenti, hogy tudomása volt az útról, do nem intézkedett, tnert nom hitte, hogy a választás ellenzéki pártvezérre fog esni.
Visontal Soma nem veszi tudmásnl a választ. A miniszterelnök privát jelentő, ségüre devalválja az utat. Miért nom intézke dett ükkor, hogy a magyar kísérője is legyen jelen Péterrárott A Ház tudomásul vette e választ Elnök holnapra halasztotta el a vitát.
Tűntetós a képrisalfibizbao.
Budapest, febr. 18.
A képviselőházban ma, mikor Komjáthy beterjosztondő intorpelláclójátcom-mentálta, nngy riadalom támadt. Az u, n. egyetemi karzatról ezer
arftara nyomtatványokat \'dobtak fo az ülésterembe.
A nyomtatványok élo Rudnay főkapitány ellon iránvul. mert nem engedte a kereskedelmi alkalmazónak által fobruár 9-ére tervezott gyűlést megtartani.\'*
Mondja a nyomtatvány azután özeket :
,,Mi kereskcdolmi alkalmazottak, kik többet dolgozunk a kínai kulinál, kik dermesztő hirtnohnn. tikk«**tA hfl«Ar»hon( hajnnlkcltétől késő éjszakáig huzzuk n munka igáját, joggal ragaszkodhatunk a vasárnapi munkaszünethez és joggal tárhatjuk föl bensőnket. Nom vétettünk tehát a jogrend ellen, ha tiltakozni ki-víntunk Hegedűs Sándor miniszter ellen, nki különféle érdekeket szolgáló rendeleteivel még azt a csekélyke fél vasárnapot is, mely eddigelé megvolt, mognvirnálla, megcsonkította ós elvetto tőlünk.
Ellenzéki urak l Ott honn a törvényhozó testületben, bár üljenek a Weisz Bertholdok," Wolfner Tivadarok, Neumann Árminok, kik programmbcszédeik-hei^ fölesküdtek ugyan a közszabadság mogvódolmezósére, — tőlük várni valónk nincs. A rabszolgát nom tudják meghallgatni, mert „összatópi a szivüket", tehát Önökhöz szólunk, ellenzéki urak I"
Az első ijedtség után a dobálódzó urat a rendőr lefülolto és az inspekciós rendőrtisztviselő előtt beismerte, hogy Kolin Árminnak hiviák, pápai születésű óves izraelita állásnélküli keresko-delmi alkalmazott, lakik dob-utca 84. a büntetésben társa (nkit aztán szintén előállítottak) Kugler Gyula mohácsi születésű 82 óves ugyancsak izraelita állásnélküli kereskedelmi alkalmazott.
A két urat a VIII. kor. kapitányságra vitték, hol hamarosan végoztek velük, egyenként 100-—lüO koronára büntetvo ők et.
A humor a dologban pedig az, hogy n röpiven ezek az urak ,,* kaaár la-bauozok"-at szidják.
A német császár Budapesten.
Saját tudósítónk távirata.
Berlin, febr. 18.
Az oaztrák ós magyar ós német külügyminiszteri hivatalok között napok óta tárgyalások folynak. Ezen tárgyalások Vilmos császár látogatását készítik elő, a császár ugyanis augusztus hó első felében (tizedike után) ellátogat Bóoflbo és közvetlen után* Buda-pestro la.
A Relchsrath Qlése.
Béos, fobr. 13.
A kénvisolőház mai ülésén Körbor miniszterelnök felelt Lucger interpelláció-ára, amolyben szóvá tetto a nómet lia-ndó pártnak választási alap gyűjtésére kiadott felhívását L miniszterelnök azt mondta, hogy nem szokatlan dolog, hogy pártok a választás céljaira pénzt gyűjtenek s bes/.édo vécén fölhívta az összes pártokat, hogy különösen most, a mikor a politikai levegő tele van gvujtóanyag-gal, mérsékletet tanusilsanaki
Ezután a haladópárti Gross azt kér-dozte az elnöktől, hogy Lucger ellen cgutóbbi interpellációja alkalmával miért nem járt el a legszigorúbb eszközökkel?
Vottcr gróf erro azt felelte, hogy nagy sajnálálára, az ügyrend nem bocsát rendelkozósóro szigorúbb eszközöket.
Luegor fölszólalt ós fönlartotla Lob-mayer ós más bócsi polgárok ellen tett vádjait
Erre rendkívül éles szóváltás támadt a keresztóny szociálisták ós a liborálisok köaölt. A ház vógül elhatározta, hogy Körber válaszát holnap tárgyalni fogja.
TÁVIRATOK.
A burok oscabadaáQharoa.
London, febr. 12. A ma közzétett veszteség-lajstrom szerint o hónap 8-án Vantonderahoek mellett olesott öl, súlyosan megsebesült hat és könnyű sebet kapott három ember.
Nagy vaaUtl axeraneaétlanaétf.
Béos, febr. 13. Az ójjel Karlilz állomásnál a toplitzi személyvonat, az u n. sziuházi vonat kisiklott. A vonatvezető meghalt. Egy bodenbachi telefon kezelőnő súlyosan megsérült. Tízenkét embor ki"obb «érülésoket szenvedett.
A daéal vélaaztés.
Doós, febr. 18. A doósi korülotbeu, amolynok októbori mandátumát oly szenzációs megokolessal semmisítette meg a Kúria, mára tüztók ki az uj választást
A múltkor kisebbségben maradt jelölt, Dániel Tibor báró most Csizér Akos dr. ügyvéddol áll szembon, aki szintén a szabadelvű párt programmját vallja magáénak.
Déli tizenegy óráig Csizér Ákosra 118, Dániel Tibor báróra «16 választó szavazott
4Tizenkét óráig Csizér 126, Dár.ieí 231 szavazatot kapott.
A halálra ItéK fiat.
Konatantinápoly, febr. 13. A szökevény Lutíulla és Szóba Kddtn, Dániád Mahmud basa fiai, továbbá Hajdárbasa és Zeki ozredos ellen, a kiket azzal vádolnak, hogy előmozdították egy folsóg-áruló bizottság alakítását, ol/oga\'6parancsot adtak ki.
Kormányozható léghajó.
Monto-Karló, febr. 18. Santos-Du mont nemrégen szóp eredmónynyel szállott ftl: \'a Cap-Martinlg való utat husz perc alatt tette meg. A monakói fejodc-lam. csónakon követte. Santos Dumont Eugénia esászárnónek tett\' ígéretéhez képest, a császárné villája fölött meg állott
»—» .V \' Az olnftk fial
Washington, febr. 18, Roosovelt elnök fiának az állapota jelentékenyen javult A veszedelem ugy látszik elmúlt.
\'\' • r ;
A meggyükön mlnlsstorteasotéae,
Belgrád, febr, 18, Taussanotlcc volt minisztert ma temették mintegy háromezer ember részvételével, A sírnál Milo-\' vanovjes kereskedelmi miniszter, Popo-vics, a szkupsüna elnöke ós Zsivkorics képviselő búcsúztatták a halottat
Oroszország ellen,
Xrfmdon, febr. 13.
A lapok kevés ujat közölnek az an-gol-japáni fizövohsóg előzményeiről. A Times azt írja, hogy est a szövetséget már Roseberv tervezte, a midőn ezolőlt nyolc esztendővel a Japánt lealacsonyító konzuli bíráskodásról szóló szerződés revíziójához hozzájárult. Rosobory volt azt a ki Oroszországot ós Németországot megakadályozta abban, hogy Japánt a kínai háború gyümölcsétől megfosszák. A DailyTclcgraph, amelyet a külügyi hivatal szokott inspirálni, ma uiég egyetlon szóval sem kommontálja a szövetségi szerződóst, hanem o helyett Németországgal polemizál a flpanyol-amerikai háború alatt tanúsított yíflel-kedéso dolgában s azzal fenyegetőzik, hogyha Németország tovább is egyenetlenséget igyekszik támasztani Anglia és Amerika között, ugy az angol kormány az erro az ügyre vonatkozó összes diplomáciai iratonat közzó fógja tennt, Meglehet, hogy ezekot oz ok^uiokat llenqk hercegnek Amerikabu7 va r; megérkezése napján fogják puVlí-\' sál&« .
í éntok,1902.\'*ebr.-Í4Íi<
Tokióból jelentik, hogv a szöveti égi j szerződést tegnap olvasták fői a parin ment mindkét názában. A szerződés priás lelkesedést keltett.
A Times-nak jelentik Washingtonból: Az nmorikai kormány, a mely a nyilt ajtó elvének hivo és oz angolok és az amerikaiak kelet-ázsiai érdekeit azonosnak lát,a, őrömmel fogadja az angoljapáni szerződést. Az amerikai kormány »somlftofts, de wmlegweége jóakaró és Rokonszenves.
Hewyork, febr. 12.
Az nngol-japáni szerződésrőlaztmondja r. newvorki World, hogy washingtoni jo-lentésokböl az tönik, ki, hogy a tárgyalások, amelyek a szerződés megkötésére vozottok. az Egyesült-Államok tudtával ós hozzájárulásával lolytak, mertazEgyo-eült-Államoknak egyetlen érdekük az. hugy Kinában nyitva maradjon az ajtó kereskedelmi oólokro.
Az ökörmezői mandátum.
Budapest, febr. 18.
Az ökörmezői kerület képviselőjévé, 197 szóayi többséggel, gróf Toleki üyula szabadelvű pártit választotta meg Sóján Antallal, a rógi képviselővel szemben.
A bukott jelölt hívei megtámadták a Választást, a Kúria I. választási tanácsa ma foglalkozott a petícióval Paiss Andor elnökléso mellett.
A kérvónyozők vádolják a grófot, hogy etetés itatás, vesztegetés és hivatali presszió uljin szerezte a mandátumát, majd a támadók ügyvédje, dr. Meltzcr Gusztáv konstatálta, hogy a gzöztes párt még halottakat is leltá-masztott és leiwavaztatott jelöltjére. Szerinte c választási elnök is a törvénytelenségek, erőszakoskodások és hatal-Uia>kodások hosszig sorát követte cl, Kéri ezéit megállapítani, hogy az érvényes szavazatok töbljjSógét nem gróf Teleki Gyula, hanem Sóján Antal kapta s íia oz kimondható nom lenne, ugv leg-nlni.b választás órvgnylelounck nyilyti-tyjtá&t kéri.
Dobosffy Ferenc dr, a választást védő uontonkint cáfolta a petíciót s kimutatta hogy törvénytipiátit éppen a kói-vóny benyújtói követtek cl, s orro nézve ollcn-kW>nvt ád be. Kéri a petíció elutasítását.
a az
A szép asszony es a bútoros.
Budapest, febr, 13.
Báró N.-né-Stiflner Ágnes elhagyván a férjét, kovósso! az eset előtt költözött ii fővárosba. A szép asszony fényes lakást rendezett be magának a rodma-píczkv utcában 8 a bútorait egy udvarló-iának a jótállása mellett vásárolta Sárkány cs Schűtz-cógnél, melynek przsóbot-köruton van a butorraktdra.
Közel 5000 koronát tett ki a számla s a fizetésre nózvo az a megállapodás jött létre, hogy a báróné százhatvan koronát fog havonta törleszteni, Eleinte rendén történtek a fizetések, do aztán a törlesztések elmaradtak s a fizetésről nem akart hallani az udvarló sem, aki ugy-látszík megunta a drága háztartás költségeit viselni.
Törtónt aztán egy napon, hogy a bútorkereskedő Sárkány Jakab néhány napszámost vóvo maga mellé boáüitott adósához, do n szobalcánv, azt mondva, hogy úrnője gyöngélkedik, nom engedte jie a lakásba, Íírre Sárkány ar. embereivel erőszakosan behatolt s ügyet sem vetve arra. hogy a ház úrnője az ijedtségtől elájult s\'vérzés is fogta cl, amig oz a főldönfekvo segítségért kiáltozott, a bútorokat roppant zaj közt kihordatta a lakásból és elszállította,
Stiltner Ágnes orvosért küldött s miután ezt konstatálta, miiy beteggé tetto » brutális fellépés, -ügyvédje dr. Klóin Rezső utján büntető feljelentést tett a bútorkereskedő ellon. A törvényszék yízsgálóbirája a bútorokra, melyeket Sárkánv az ogyik raktárába vitetett, annak idején fenyítő zárlatot rcndolt ol, nehogy azokat — a mint akarta — elárvereztethesse.
Később a zárt feloldotta ugyan a bíróság, do most Sárkány Jakabot zsarolás miatt vád alá helyezte. Az ügyet pemsokára tárgyalni fogják.
A sírbolt hiénái. \'
Berlin, febr. 13,
A berlini fótörvényszék előtt borzalmas betörés tettesei állottak tegnapelőtt. A vádlottak tizenegyen vannak s a bírói akt^k „Ditmar ós társai" címen foglalkoznak volük. A vád ellenük az. hogy éjnok idején betörtek Berlin egyik temetőjébe és behatoltak a Wagner-család sírboltjába, hogy kifoszszák.
A vádlottak uoismerték bűnüket a a fövádlott Ditmar János így vallott a törvényszék előtt j
Junius végén megtudtam, hogy egy hét óvro elitólt tolvaj tizenötozer márkát elrejtett a Wagner sírboltban. A pénz a három koporsó l^épsöjében, a hnlott-fejo alatt fekszik, ezt beszélték nekem. Megszerezni akartam a nagy pénzt, mindenáron. Julius elsején négy társammal, a kiköt beavattam a tervbe, éjszaka 12 órakor kerosztüluiásztflm a temető falán. A sírbolt a temotő közepén van. Min-donütt árnyakat láttunk, a falovelek kísértetiesen zörögtek s mindannyiunk reszkettünk. Álkulcsokkal és feszitövas-sal próbáltuk kinyitni a sírbolt vasajtaját, do a kulcsok neletőr.ok s a feszitövas nem volt elég nagy. Sietve eltávoztunk
Hat nappal később isméi ott voltunk. Ekkor már méterhosszu feszitővasat vittünk magunkkal s n vasajtót nehánv percnyi munka után fölfeszítettük. Beléptünk a kriptába s a koromsötétség-ben nem láttunk semmit sem. Tapogatva, hason csúszva vizsgálgattuk a helyzetet. Szólni egyikünk «em mert. Vétrre ráakadtunk az egvik koporsóra. Most már eligazodtunk. Megtaláltuk a középső, a második koporsót is. Itt kell a pénznek lennie. A felső végén, a koporsó fejénél megemeltem a födelet, Csak kicsinyt emclkodett. Nagy erőfeszítéssel bedugtam a hüvelykujjamat. Azt hittem, hogy lassan befér az egész kozom, Nem sikerült. A koporsó födolo reltenotoson leszorította ujjamat s roszkettem egész testemben. Társaim bátorítottak. Segítségemre akartak jönni, de a sötétben nem láthattak. Rájuk szóltam, hogy gyújtsanak világot.
Egyikünk kiszól ar ajtón kivül maradt tárgunknak. mert nála volt a gyulánk s lámpánk. Megkaptuk az égő lámpát, Tol-vojlámpa volt s csak egy irányban világított, do vakítón. Odatették mellém és társam közvetlen az ujjam mellett bedugta a feszitővasat, hogy a lödelet fel-fmeljo 8 ujjamat kiszabadítsa. . E pillanatban a kis lámpa hirtelen fyl J-obhant s a borzalmas helyen ismét sötétben maradtunk. Iszonyú pillánál volt. Ijedtcmheu felsikoltottam. Mindannyian remegtünk. A fogunk vacogott belé, .szólni nom tudtom, Társaim kifutottak a sírboltból. Összeszedtem minden erőmet 8 végre sikerült. Ujjam kiszabadult, A bőrt a csontig lehuztu a koporsó óle, do ón a rettenetes pillanatban nem érozlemfáj-dalmat. <
Szökni, szabadulni akartam. Kirohantam, odakünn a temetőflr letartóztatott. A betörő vallomása ugy meghatotta a többi vádlottat, hogy egyikük sem tagadott. Az itólot mindegyiküket egy esztendei fogházzal sújtotta.
Sztrájkok.
Budapest, vfebr. 18.
A budapesti gyermekruha-eaabék sztrájkja.
A Suly-félo vendéglőben, ahol a bérharcba szállt gyormekruh a-szabók sztrájktanyája van, s mai esős időben csak igen kevesen tartózkodtak. Ezek nyugodtan poharaztak ós a munkások bizalmi férfiaknak délutánra kitűzött értekezletének esélyeiről beszélgettük. Az értekezletet délután tartották ós ezen Gorcczky Zsigtoond, a Belváros helyettes elöljárója elnökölt.
A losonot sztrájk.
A Stornlícht S. társai losonci zománc-gy árának munkásai\' még mindig nem kezdhetik meg a munkát.
A cég főnökei hallani sem akarnak arról, hogy a jogosulatlan levonásoktól elálljanak és szembo szállnak még a város lakosságával is, amely szimpátiájának teljes melegével a aztrájkólóknak fotfja pártját.
Marénytet egy pap eiten.
Toplioa kétségben ogy részeg ember gyilkossági merényletet követettol kedden délután Vancsa Illés odavaló görög-keleti lelkósz ellen. •
Mint levelezőnk jelenti. Onrea Györgynek hívják a merénylőt, akt egy fiatal leánynyol ól vadházasságban. Oprea a leányt pár hónapnál ezelőtt erőssakkal hurcolta el á szüleitől és ezoket agyon veréssel\'fenyegetto, ha ellenkeznek velo abban, hpgy a leány volo éljen.
Ex az eset fölébe jutott a papnak, ki a vasárnap! mise után többek jelenlétében megdorgálta a leányt, a miért szüleit elhagyta és erkölcstelen életot él, kijelentette, íia vissza nem tér a szülei bee-,\'a szolgabírónak fogja bejelenteni, a ki maid csendőrökkel kísérteti haza.
Kedden délután Vancsa ép temetett. A mikor a tometőből hazafelé mont, Oprea egy doronggal hlrten elébe ugrott s hatalmas csapást mért a pap fejére, a kr összeesett. A merénylő akW még néKánv Ütést mórt a földön fekvő papra miközlien az utcáról a népek összefutottak és lefogták a merénylő embert Vancsát vértől borítva szállították haza a lakására, hol azóta eszméletlen állapotúén fekszik.
A csendőrök még aznap ójjel megio leniek a faluban, hogy a merénylőt lo-tartóztassák, mikor azonban Oprea észrevette, a csendőrök közeledését, az ablakon kerosztül rájuk lött
A lövés nem talált ugyan, mindennek dacára kénytolenok voltak fegyverüket használni, hogy a veszcdolmes embert ártalmatlanná tegyék.
vasútou akaft egv kis .kirándulást\' tenni, A főkapitányságra kisérték.
hírek mndenfeiAl.
— Románia készülődik. Bukarest-
bői távírják: Az uj mezei tüzérség részére rendelt 6 üteg 120 gyorstflzeló-ágyu már megérkozett, az ágyuk átvétele most folyik.
— »agy vihar. Triesztből tudósita nak bennünket: Tegnap este itten nagy szélvihar döhöngólt. Hó és eső vegyest esett. A vihar roppant nagy károkat okozott a távíró sodronyokban, épületekben stb. Emberéletben nem esett . ár
— öng-ytlkoa ««yvédl elöli Fagarasról irják nekünk: Dolnay Károly ügyvédjelölt ma ói jel főbe lőtte m».gá; ós meghalt, öngyilkosságának oka gyó-gyithataüan betegség.
budapesti h1kek.
— A király Budapesten, ő felsége
a király ma délelőtt 10 órakor kihallgatást ad, a melyro már nagyon sokan vannak előjegyezve. Kihallgatás után a király visszavonul magántermoibe ós államügyekkel foglalkozik Holnap, pén tokén délután 1 órakor Gödöllőre utazik hajtóvadászatra. Budapestről külön vonaton elindul és egyenesen vadászterületre megy anélkül, hogy kastélyába is ellátogatna. A hajtóvadászat 8—4 óra hosszat fog eltartani. Este ö felsége visszatér a fővárosba.
~ Esktttétel. A Kúria ma dílelőtt Szabó Miklós elnöklésével teljes ülést tartott, melyen legfőbb bíróságunk két, mai napon kinevezett uj birájs ! Szeghet Ignác és Somogyi Mihály letette a hiva tnlos esküt. A biróság uj tagjait mele-gon üdvözölte az elnök s aztán Szogbeőt
I. polgári-tanácsba osztotta be előadó bírónak. Szeghcö. mint kisegítő bíró eddig is a Kúrián működött — Ügyan-csak ma tett a törvényszék előtt hivatali esküt két uj albiró: dr. Sándor Aladár és dr, Révai Bódog, Eddig a büntetőtőr-vénvszék jegvzői voltak s a király mindkettőjüket n Vl. kerületi királyi járásbírósághoz novezte kí tárgyaló-biráiuL
— Osstálysorsjáték. Az osztály-sorsjáték mai húzásánál a kővetkező nagyobb nvereményeket sorsolták kii
20.000 koronát nvert: 67968.
15.000 koronát nyert: 26857.
10.000 koronát nyerlek* 8128 82791,
aooo koronát nyertok: 12249 16482 22968 66866.
1000 koronát nyertek: 11466 26419 50906 62241 70958 79664.
600 koronát nvertok: 8012 11644 14158 17278 28047 28967 31964 88467 88997 35802 37710 46593 49944 50206 60706 61609 08912 68656 69672 71146 72176 72197 74848 81709 88967 90034 91168 92662 9380B 98486 99461.
A többi kihúzott számok 170 koronát nyertek.
— A rágalom áldozata. Kalovik
Gizella 19 évos szobaleányaa éjjel Agg-teloki-utoa 7. az. alalt levő lakásán marólúgot ívott. A Rókus-kórházba szállították. A szegény leány azért akart meghalni, mert 1 ralaki azt híresztelte róla, hogy bukott nő és viszonya volt egy férfival, amoly vissonyból gyermeke is született. {
— Letartóztatott zsebtolvaj. A rendőrség az esto letartóztatta a
keleti pályaudvaron Csoba Dezső 80 éves budapesti születésű pincért, aki már több ízben zsebtolvajlás miatt meg volt büntetve. A ieles ember alighanem I
REGÉNY. Hl ördfig cimborája.
Regény. Irta: H, Később a flu megtudta, hogy a fölső világítás vizén keresztül jön, amennyiben a kvarcsziklák fölöU egy kristálytiszta vizű tengerszem van,
A nagy kupolatorem egyik részében vagy 20 ember ült
Csupa marcona alak, többnyire magyar és szerb parasztruhákbaa.
Egy durva asztal mollotl helyezkedtek el falócákon, az asztalon egész légiója állott a teli és üres boros palackoknak.
A falakon pedig, a sziklaki ugrásokon puskák, kardok >egés» garmadája lógott elég lett volna egy egész század felszerelésére.
A flu annyira meglepődött, hogy éezre sem volté, a mikor Dasics eltűnt mellőle,
Azt som tudta, bejött-e, vagy sem.
Mikor hotelt a barlang természeti pompáinak szemlélésével és az ivókat eette szeműgyro ezek egyike odaszólt neki:
— Gyere közelebb hüvelyk Matyi a flu közelebb ment
— Hogyan kerülsz te ide?
— Jöttem.
— Kivel?
— A flu nem tudta, tzabad-e vallomást tennie vagy sem, de mert azt tudta, hogy kevesebbet beszélnie, den esetre jobb lesz, mint sokat, mondotta t
—• Nem tudom.
— Hát magad Jöttél?
— Nem tudom I
— Hogy jöttél az akádályokon resztül?
— Nem tudom,*
Ejnyo bitangja, hát mit tudsz?
— Azt, hogy a hosszú uton meg is éhestem, meg is szomjaztam, el is fáradtam és jó lenne, ha ételbsk. ós pihenésben részom lenn*.
Folyt, kör.
ezt
ke-
közgazdaság.
Budapesti gabonatőssd«.
A mai buralülel UitiiU Irinyi* fmlUtt ifdult, forgalomba. Urttt 18000 m. m. tett»» *tWr*l m*-gaiabb \'a.ik tnellcU.
Maarar buia ápr.-ra Í.M—«.«8, fUaa ifr.-rm
a.Oi-aaí, 4Ub ápr.-ra 7M—ÍM. Twcmi M*. *
«wUp—U (illlillirii
Kl&Uudán kOUUU< Owtrák hüabéma. SST.» i\'arrw hliolrtsrrtay 717X0 JeizilOf b*»k 487.— Rtaanarányi 199. Oaxtrik állam*, tt&JO Ma rr« hlWrttiTénr 7ts. Wamr 4 MáMLUfcwMttby-lis.w KwvuaiWrauii ¿Í.IO. U.*mH$U bn «7.— Jalx. bank «ST. Klmamurw»ri «SS. Ottít. maiyar államraanl rámter 68V.60 DéU vasét «.— Német bírod, márka 117A YTtruni DudapMli WruU vasul 668.
Báoai ériAktSss4*.
B4««, Itiu. 1«. OMUá* SlUtr. hltoU. TIT,— Otttrák-man»i allam*a*U 699.60 4 (záialéiot aranrJárwWk tSOJS
Majyar koronajiradík -s—. Déli tmU TTJQ. — » frankói arany 19.04 Márka bankJW oaxtrák bank 283.
Nyomatott:
Székely Viktor lludaposten.
nywadijábsa

Pé**k, MmétU.
=ts
MŰVÉSZET
SZERKESZTI^ LYKA KÁROLY.
WMM

A
„MŰVÉSZET" minden ízében a magyar művészet^ szolgálja, bemutatja festőink, szobrászaink, építészeink legszebb, legérdekesebb müveit A modern sokszorosítás különféle eszközeivel beviszi a magyar művészetet a magyar házba. A szerkesztőség és a kiadótulajdonos ebben az első magyar művészeti rcvueben hfí képét akarja mutatni a mi művészetünk állapotának. ■-. s bb— eb „MŰVÉSZET"^ az Órszágos Magyar Képzőművészeti Társulat minden tagja illetményül kapja.
A Társulat tagja lehet bárki, a ki a Társulathoz (Városliget, Műcsarnok) alanti nyilatkozatot kitöltve beküldi.* --A „MŰVÉSZET" azonkívül előfizetés ú\\]Án is megszerezhető. Évenkint hat íüzet jelenik meg 8—10
ívnyi terjedelemben, az előfizetési ár egész évre 18 korona,
félévre 9 korona. Füzetenként 3 korona. m 1 .......gg—
. Előfizetni minden könyvkereskedésben lehet, épúgy
a kiadóhivatalban is.:
a „MŰVÉSZET" kiadóhivatala
singer és wolmcr könyvkereskedésess
budapest, andrássy-ut 10.

Aki jliitiittni akji, « .MŰ VÉSZeT\'-ff, vá«Ja Is tit , kitaiMo. adja ipoatár« auati ctiiari.i
A „MŰVÉSZET"
===== BUDAPEST
kiadóhivatalának,
AndrAstyút 10. u.
^tullrott ezennel megrendelem a „flöVÉSZCr\' czlroö folyóiratot. Az évi 18 koron« előfizetési dijat az első füzet átadA»4nii egyezerre kifizetem, vagy fél\' évenként 9 korouivxf. Vidékről az előlixetási díj postai utalványon küldendő be.- -
fítlg H kilét: j ^^ i j^marném^mmmitbitkt |i>i i
Aldirät/<m
• **•


*Az 0. M. K. T. a következő Illetményekben részesíti tagjait: Szabadon látogathatják a Társulat Caazaa kiállításait t kapnak 8t bolépólogyet a caaUd taglal számára; dt{ nélkül veamok réaxt a Társulat sorsjátékában, a melyen 20-30,000 korona értékű kép a eaobor kcrfll klsorso* láara évenkint és megkapják a .Jjövészer1 oxlmfl folyó* Iratot Is.
Akt ba »Vif Upnl ai O. M. K. T. (Budap««t»n, Viro*ll|»t, Mficmr ook) UfjaJ köií. kérjük, v.fji I« oit, I» kltöllvín, aJJa poaU/».


« VW*-nr ■

alulírott az Országos Magyar Képzőművészeti \' \' Társalat rendes Ugial sorába lépek és a Társulati alapszabályok II., 12. és 11 §§-al értelmében, kötelezem magamat sz 1002. évtől számított Isgslább három éven át, évenként 20 koronát, Budapesten, a Társulat pénztárába befizetni. Kikötöm magamnak viszont mindazokat az előnyöket és lógókat, a melyek ugyanazon alapszabályok szerint a TfcftfW tm^ea taglalt megilletik.
Béig ié kelet:
Aláírás
.mi «■• i
i.1/-

»» .
Clavethyl I
Mir tartr ßb
ÄU uauímmmm. ■»«•*»!» » wo 4fé-
• nijftnc*« SwtaJhéálK Ara I km.
|M I—amialt«*-------—,
ki tM éW«Uaa kiaxlUtt 1
IRHA A*GKB*ÓCSttBri ,
a lw*rtTtH> *»4rtAk%«a te MaittM, uaaiteU umimm mi»4a*a» «Iftay*-
im«
***** *"" álm afllk \' A hoiutá tartósé
Irma hölgrypor
***** »t^ftvy"$ CtiiiriBgt-mlw nktrtw
IWMta*
_______ Ml «• *rtui rraiorU«
«r 4t iU taUIM ratUUU mérnéM
■•adalOintóaat
BubjBt VUi4rl«y-ít 24. süß
■••lies«.
Dl. GABAY ANTAL
«.«ah Mr. «a(Ur IUI»« • mmt >l>Ml|a 4a Mfifl*! r—Xtrr***, tr*-nil Ujmm tAmtM. rr«" alapaaaa MÍadta-•Mt (WS- m *M a«au ^..IM«^ liutr»4-Wrart. ttktkt*«4. m irtebajait, k«ia-
Urt M mmétmrnmU kirUtH\'^«^. «1(T«B(MI fwtwM. bAM^kail m UW»l»Uk»*J «crariat kitt«* wtonpt»! kiprábaa n.<tnm nwíai. -fatMMMl |nl»iti<w l«*x. Haod«Ua i oa-pMto IS~4-lf 4a «U r-S-la
UveUkre «é-aszel. .---------r • rnuma
: jyejyezerekrli fleadtskedlk
B
Kávé Jea
Magyarnak Pécs. Németnek Bécs*
Na küldjek pénzünket kQlföldr«! Legjobb órákat és ékszereket küld
SCHÖNWilLD IMRE órás és ékszerárugyáros ,
■ fÉOIBTT. ."
Ham tataaó tórgyakért • pénst «IsaaakQldOiM vsigv kloaarélaos*
■ ■ 3 tVl JÓTÁLZJÍBBÉJL. l .L !■
Egy pontos nlckel tsebórs
»zép kivitelben M 8 60
Kgv uontoa nickel ébi*sztö óra H l 90 Vaíéai eztlst remoatoir • óra pontos járással — — — „ 6.—
14-karatas aranylánosok oalnos aaép kivitelben:
20 gramm nehéz 25 frt, 25 granira nohát 80 írt, 80 gramm nehéz 86 trt, 40 gramm nehéz 47 frt 60 kr. — Minden tánczhoi aranyba foglalt köves lógók külön mérve 16—10 gramm súlyban 4 frt 60 kr.
Mindén Urgy a királyi föpénzverdebivatal által megvizsgálva és bélyegeivé. mtűaUtv* SUanU ém éfmx»kk.*L - **bb uMi •)U«»rt lavil btrtoköoa
Hajry képes árjsg-ysék faagyé» éa bérmentre küldetik.
Valódi ezüst kétfodeL ar.k^ romont erős szerkezettel^ •rép kivitelben — — — frt MS Valódi eztlst tu la remontoir-
anker kétfedeles óra--frt IOJJO
l
Roik Gyula ^Ät-! flagykaolxiáo.
kS4HÁriarU«l lUUT,^ (]
I kUfrforuwúo 1 UUOaba «Mm I tíU Or«MV («ÜM
i ka.
l kiu mm r.tffti 1 kiU a w.) Jif. I IdU araay Ja»a

14
tISMA
Ff$pektut énglf*ss.
INiililicUIUI Uteri-ehaa.
UU ki
1 klU s*m> Wrki
filirml altutB.
! FOGAK t
trtif Tilkiiitkii. «Ii. «Hliiif uirfit.
¡[Jí^rígííkfirt^frt ®2í!juíft2ba»klí^í
A4-» ftt. ¿*»\' »KT c^Mal M.
Zm S frt. r»|tujau« S M. KaadaUa Urr»».
F1T2TLB fogorvos,
RVOATXHT IMMI» Ijmi—^Mea Iß., fHmm*M.
«•atUStt i«t«Im S St ámm> ^¿i*« ti(ta>;M itrtMkr._
iCuba I
HfekUl Nifiil»
M SSO
frt LSS fr» !.»•
trt Vio
frt LSO
frt lA»
frt tee
irt LM
trt ve«
trt LS«
tduse
Ki.vihar csemagoltiato iß"
l|4 küó Uaadarta, <
tlSUMUaiUtart» M kiU KkiUrtM
!!«kiU UáatartM
krt. . kar.
iso
Q frt
Irt
Aii sí ^ ***
Balogh László
káré* 4a tea kiviig tslete Mnámpwt,
-r. »«aAnjMa. 9i.
Qbar-SeltersI ásványvíz forrás.
Tormáizatea
Seltor-viz
ás Ob«t-8«lUrsl \'sváeyferrls vi««
klra)>v*s(yóayvÍBD«k rao«li«warr»ka-Mild»«» a moll, gége,•• hurutoa uántalmakniLAa i iagekrl srisitiés m euásaUsi sa^rvek uiUködaaat halyra állítja. Kapható minden füutr-kertkedéeéen. Főraktár:
Badapsst, VII.. Haszár-utoza 5.
Na*a«AUa da
a MUMt Mato. aa.iW, i*«i*«aUaa*k atm-eselssH . «.IVMi artakrtam i M*<
M kr.; kau*, aiat I frt I« kr. NfMe» kaakaU t, Mak . raMÜ.
"SlíStV «4. »4ir»rrUra ■r .IlUaMtákM^kMrta Salak4>afil
•¡Ha valóban jo tintát akarg
™ HT kérjML. van rtaáiWnii. $
KASSAI TINTÁT
£ Haderspscti is Szeltél; *s
a-•-• ■ 9-•-1
Alapíttatott 1« 00.
Edelmann Mór
IKtluVoloz
——\' óra»- ét éks&erósz -
i ve«s. éa elad mtndmnrmü mmmmy-\'.»a.t, sMbir4kat fali órákat éa
Javív«*». ékaraij
Itt óráknál jntányoe áron jótálX melleit «aakösolutn.k. — Peatea
1
Magjilenlk naponta korán reggft!.•
Nyomatott * .Nagykanizsai Friss Újság" ssersődíus
nyomdájában.
Elöflsetísi ára:
Helyben háxhox hordva ogy hóra 00 ftfléf. .% .*. Vidékre postai küldéssel egy hóra 1 korona 20 fflUr.
Kiadó tulkjdonosok: y Felelős ss.rkesstó\'
Krauss 6a Farkas. O.OSTA1 KtroO.
S*erkesstő*ég it kiadóhivatal: Krauss és Farkas papírkereskedés«.
Hazzia egy kávéházban»
Két neficié. - 59000 munkanélküli
boldogulást tűzte ki célul, hanem sz egymás rovására való boldogulást, s es igy van, igy lesz, igy fog maradni még akkor is, ha a világ mai rendje meg-változik\'. ~ ."
Ennek bizonyitéka az azelőtti rend, melyben, ha jól nézzük, ugyanolyanok voltak a viszonyok, mint ma.
Xlosval Hugó.
moly pillauatban tökéhez jutva, a munkásnép érdekeivel az ö érdekeik már nom azonosak. Erro nemcsak a losonci eset adja meg a példát, van ennok számtalan más példája is.
Ez podig az ombori természetnek kö. szönhető, moly szembo állítja az em. borokét egymással akkor, mikor a szor-zés útjára tértek. Az elv nem a közös
i HázassáQszódöiQö leány.
A paritás kedvéért, tekintettel u nő-emnncipációra eoy leány felcsapott bá-
zasságszédelgőnek.
Trey Emilia, berlini születésű hajadon, egy igon csinos. Untai leány az ősszel telepedett lo egy alföldi nagyobb városban, s hol szállodai lakását hamar felcserélte kénvelmesen bútorozott magánlakásával. \'Mindonütt ast béstéltev bog)\' Németországban milliót érő földbirtokai vannak h az excentrikus bajlamu csinos nőnek elhitték, hogy csak a szeszély hozta Magyarországba.
Első áldozata P. Z. huszártiszt volt, akivel jegyet váltott s lassan-lassan tizen-nvolcezer korona „kölcsínt" csalt ki tőle. Utóbb „összeveszett" jegyesével ós visszaküldte a huszártisztnek • karikagyűrűt.
P. gyanakodni kezdett sWVutatta, hogy jegyese szélhámoskodolt, mert birtokairól egy szó sem igaz. A nőt erre följelentette a rondőrségen, do Frey Emuia kerekot oldott s nyomtalanul eltűnt.
Január elején egy másik nagy városban tűnt föl, Gerhard de la CSrobc néven szerepelt s azt beszélte, hogy a Don melletti Rostovból való. Itt is behálózott ogy gazdag fistal epéért, Z. János földbirtokost. Csakhamar rávette, hogy vállaljon érte iótálli^t sz bdn-vsló takarékpénztárnál s miután fölvett 0000 koronát, innen is elillanni akart. Jegyese azonban ne?zét vette • sötét tervnnk s mikor n uö már vonaton ült, letartóztatták.
Személy leírását elküldték minden nagyobb városba a igy derült Jd elölő szédelgése is.
Rablók egy pőnzlntözetben.
Petrovozellóban tegnap kirabolták az oltani segélyszövetkezet pénztárát. A dologhoz, hogy amorikai. színezete legyen, éppen csak napfény kellett volnn, ao a potrovoszellói rablók szerényebbek, ők beérték a"aJ, hogy éjnek idején fogtak munkához. i
Az utcáról a kerítésen keresztül hatoltak be az udvarba s ott fölfeszítették a pénzintézet ajtaját s ezen hatoltak be a pénztárhelyiségbe.\'
A nagv Wcriheim-szekrényt,melyben a pénzkészlet, 050 korona és u váltók voN tak elhelvnzve, kiemelték a helyéből, azután felfordították s a magukkal hozott lagörgőkre helyeztek.
A szekrény felforditása által ókoxott zajra Gubics Márton, a szövetkezet szolgája, aki hátul sz udvarban lakik, felébredt k kiment as udvarba, hogy meg-; nézze, mi van kint. Alig lépett ki n lakásból, két rabló, a kik őrnek vqltsk kiállítva torkon ragadták s azután levitték a pincébe a megkötözve otlhsgyták. Hasonló módon bániak el Gubics feleségével is.
Az elrabolt pénzlárszekrényt reggel a csendőrség a község határában megts-lálta, teljesen összezúzva. A pénzek é« egyéb értéktárgyak hiányoztak belőle. « váltókat és a könyveket\'elégelték ott • szekrény mellett,
A rablók, amint ezt Gubics elbeszélte 6—8-an lehettek. Eddig több egyént tartóstattak le alapos gyanú alapján, de as elrabolt péuz még nem került alá.
nyira összeégett, hogy as ágy mellett eleseit
Fonyó, aki a tüz láttára kijózanodott, kifutóit az udvarra, hogy vizet hozzon, mire azonban egy vödör viszel visszatért, már az egész szoba lángban állott. Fonyó ekkor a szomszédokat lármázta föl, akiknek segélyévol nagynehezen eloltották a tüzet
Fonyóné azonban 4s a két Ids gyermeke teljesen összeégett úgyannyira, hogy a két kicsikét már halva hozták ki s szobából, az asszony pedig félnapi kínlódás után szintén meghalt.
Fonyó, a ki a szerencsétlenséget előidézte, fel skarta magát skasitam, de ebbeli szándékában früstös Imre ssora-szodja megakadályozta » nehogy kárt tehéssen magában, bekísérték, a községházához s olt őrislék, mig a esendőtök megérkeslek.
II, Évfolyam/ 46, szám
Nagy-Kanizsa, 1902. szombat, febniir 15.
Egy széfB 2 ffllk í

Bérharcz.
Napok óta sztrájkolnak az ország két helyén, Budapesten és Losonczon.
A sztrájk nem nagyméretű, Budapesten u gyermekruhaszabók, Losoncon egy gyár zománcozó munkásai sztrájkolnak és a nagyközönség mind a két esetben nincson annyira közclebbröl érinlve, hogy közvetlenül érdoklődjék a dolgok iránt.
Pedig hát ez az érdeklődés helyén van minden ilyen esőinél még a logki-Hobbnél is ma, mikor a raunkásnóp ol-kesoredottségo, elégedetlensége elérkezett már arra a pontra, melyről a fokozása csaknem lohetetlen, , .
A losonci sztrájkban, ha as onnan orkezett birok n valóságnak mogfolol nek, élesen szembo került egymással n munka ós a tőko. Nom jólótben született emberekkel áll szemben a munkás-nép, tehát olyanokkal, kik a nyomort, az óhséget, a szegénységet csak hírből, Zola regényeiből ismerik, » mert csak igy ismorik, nem hisznek panaszénak, nem hisinok jajszavának, azt tartják a munkásról, a mit. a baromról: azért születelt baromnak, hogy igába fogják és huxzon. Az ökörnek még koservosebb a sorsa, mint a munkásnak, nomcsak nohéz munkát kell végezni, hanem végül, mikor munkaképtelen, akkor még a böre, a husa is vásárra kerül. Do mikor ökörnek szülötteit I Lelt volna bílőlo püspök I
A jólétben született munkaadóról fel lehet tételezni azt, hogy ugy gondolkodik és tényleg, sokan vannak, a kik igy gondolkoznak, maga a tőko, mint fogalom is ezzel látszik magát vigasztalni, mikor a munka jajgatása nála sü-kot fülekro talál, do . . . a losonci gyár tulajdonosai nem a pénzszokrény mellett •születtek, éppen oly nyomorult, szogény munkások voltak, mint azok, kiket mosl ^szipolyoznak, kihasználnak.
Ók ismerik a munka nohézségét, a munkásélet súlyát, ők tudják, hogy mikor a munkásnép leveri magáról a műhely porát, talpra áll és azt mondja: eddig és nem tovább I skkor ezt sz el-határozást, mely a száraz kenyértől is megfosztja, nagy kínlódás, hosszas szenvedés, millió sóhaj előzto meg. Ök tudják ezt, hiszen talán végig is próbálták és dacára ennek a körülménynek, mog nem indulnak munkásaik panaszán, sót lelketlenebbek, konokabbak, mint aminő a jólétben szülotett tőkepénzes szokott ilyenkor lenni.
Ebből pedig az következtethető, hogy azok, kik mp a munkásnép élére állva fennen hirdetik a szociális elvoket\' és izgatnák a töke ellen, abban a pillanatban a munkásnép ellon fordulnak, a
Leütötte a papot.
Tegnapi számunkban már leírtuk azt a gaz merényletet, molyol Oprea György toplicai lakos követelt el Vancsa Illés odavaló görögkeleti lelkész ellen azért, mert a pap u szószéken elitélte a paraszt erkölcstelen élolmódját.
A vad embert a csendőrök Önvédelemből lelőtték és most haldoklik, ugyancsak haldoklik a bestiális ember szerencsétlen áldozata is.
A községben az eset óriási felhábo-
rodást költött, olyannyira, hogy a leányt kivel Oprea vadházassagban élt, a csendöröknek kollett őrizet alá venni és a községből elszállítani, mert a feldühödött parasztok agyon akarták verni.
A leány bevallotta, hogy Oprcát ő birta rá, hogy verje meg a lelkészt, de azt nem mondotta neki, hogy üsse sgyon és nem gondolta, hogy a dolognak ilyen szomorú vége lesz.
Részegsópben kiirtotta a családját. .
Fonyó Ferenc oroszi lakós farsan g utolsó napján\'bainalfelé részegen tért nazs, a miért a felesége szemrehányást tetl neki A részeg embert ez annyira dühbe hozta hogy felkapta az aszialrólyu égö lámpát s azt az ágyban fekvő asszonyhoz vágta. A lámpa a falhoz ütődött, és darabokro tőrt, a bonne volt pelroleum az ágyra ömlött a azt egy pillanat alatl lángba borította.
A ágyban Fonyóné feküdi két kis fiával. As egyik fél, a másik másfél éves volt. Fonyónó kiugrott az ágyból, de már akkor az ingű is égett. A szerencsétlen asszony a két kis gyermekét akarta először is kimenteni s odarohant a lángbsn égő ágyhoz, fel is kapta az egyik gyermekét, ae már eközben any-
"W

- Az ittatok slóterjesaléM aián M> fck a köitaégvctta tárgydáséjra.
A* első Mtedít «AnA» P4I W* «
«gráiiwi merctoiüis elvek közötti különbséget fejthette. Nálunk - úgymond toine* wAkíí^ agráriznuura. Magyarországon egy latifundium többet ér, mint asipes-tuia^doAOMk vagyona. (Ndgy sitf *
tóppdrtoo.) 68 nagybirtokos fizet 60 acar forinton fölüli »dót, inig földbirtokos csak ÓO Tan Dyen. (Felkiáltások * néppárton: Meri eltagadjik I) A bar« a közgazdaság kot oashüy* között ép ugy irt a mesflgair daságuak, mint az iparnak. Rossz szolgálatot tesznek azok, okik az agrarámiu leple lüatl as ipar ellen törnek lándzsát.
Ezután a fogyasztási szövetkezetek eflen fordult. Nem ai állam érdeke, hogy ilyenek létesüljenek.
Ivánka Oszkár: Tálén az uzsora érdeke Az államnak?
BAkovsakjr Itlváa: ön miről foglak telik.
•ándttT Pál: Okosabb dologgal mint én I Ha velem személyes barátságot akar kötni llskovsxky ur, ugy ezt könnyen megteheti. Ciak zavarjon közbeszólásalval ás-után a tőzsdére tért át, s azt vitatta, hogy ftiint minden intézménynek, ugy a tözs-dóatk is vannak Libái, de ezt maguk a te/*tök fogják orvosolni. A válságos helyzetet nem a tőzsde okozta és a tözsdo ttegrendszabályosása nem fogja orvos ölni azt. Majd hamar osabban foglalkozott &z Őrlési forgalom kérdésével e azt bizonyítóit», hogy az Őrlési forgalom cltOriésénok I szegény nép adja meg az árét Végül ki-Jelentette, hogy a költségvetést elfogadja. (Helyeslés jobbfclöL)
Art lm Mihály azt tartja, hogy méltat-Ián támadások érték a néppártot, azért, tnert vallásos. Szoretom úgymond hazámat de vallásomat is. A néppárt tagjait a szenny nép bizalma választotta meg, engem to. Minden lehelé pressió ellenére, fi préssé utolsó rúgása az, hogy kiadatásomat
jiífr\'/fóbégéft^éeár« bosetttk. VégüJ kije-lenti, hotr a költségvetést nem fogadja el Itatta elnök « rita. Mytatáról hotospra halasztotta.

stó»
v.
k király vadászatna.
m. Se iát tndóaitóaktóL —
Budapest, Cebr. 14,
6 feteége ma reggel fél 0 érckor Gödöllőié utazott ahol délután fél 4
óráig vadászott A vadászatban részt vett Pettera fővadászmester és a király kísérete is, a melv állott Paar és Bolfrass hadsegédekből, Höhnel korvett kapitánybél és több testörtisstböl.
A király két szalonkocsiból álló külön vonaton indult cl a keletipályaudtar-röl, a hol ez alkalommal Pavlik rendőrfő felügyelő és az állomás fónök is megjelent.
0 felsége nagyon jé, frisshangulatban volt Kíséretével beszélgetve lépett kupéiéba és mosolyogta köszönte meg a pálvaudtaron egybegyűltek azitólyes üd. vözletét.
Egy délután Gödöllőről érkezett sürgöny szerint a király nagyed 10 órakor érkezett meg vadászterületére«.
A vonatról leszállva ö Felség« és kitérői lóra Öltek fél tiz órakor. A hajtók a vadászterületen többféle vadat, nyulat, rókát, özet és szarvast hajtottak íaL
A zsákmány bőséges tolL A király sok vadat ejts.t «L A vadászat 8 órakor
ért
a rai
véget, n mikor is a király és kiséröl adáizlnkban térit ott asztalhoz Ültek, A király délután fél 4 órakor tonatra ült és Budapest\'« utazott
kérték. Zsidó szemtelenség ez, (Zajos derültség.) Szóló is liberális. Dy programmal aka/t fallépni. De ellenfole a zsidó liberális feszt Lajos piszkálta fel a népet, hogy izéié néppárti. Hát az kttt. Azoknak pedig, é kik az úgynevezett tarisznya hazafiság bajnokai, azoknak azt mondja: .Elég már, Ké**anek más jövedelmi fonás után." Ezután felsorolja, hogy egész rokonsága frészt tett e szabadságharcban. Szélé pedig oly niveaura emelte iskoláját hogy tnínden embere a (kínban Írástudó. Az ö falujából mind fOrorek lesznek a hadseregben, (Derültség) s oly kocsisokat növelt, kogy akármelyik mágnás fölfogadhatja ők el. & ezért nem kap seauait, még a jogosan megillető kongruát sem. Mert nála a 18 fok hideget is jövedelmi forrásnak scámii-Ják be. (Derültség.) Következik ugpnond51 A sároal állapotok tagy: A liberalismus bemutatása életképekben. (Zajos derültség.) fV libenűisiaosbói nem sok haszna van a Fetény népnek. Még a Bach korszakban ;em bántak ugy a néppel, mint a jelen torban, Megtiltják, a népnek, hogy a vásáron bestéijen. A főszolgabíró bajba került. ?ikkaastott aktákat hamisított Do semmi p*Ja sem történt mert a liberalismus szent (tevében megbocsátottak neki. A főszolgabíró nem bocsátotta ha az esperest egy falaka azon ürügy alatt\' hogy kü*fogy*ő fáiaiztás tan.
Arttm Mihály t Nevét ö maga sem becsülte sokra, mert megváltoztatta. (Zajos derültség.)
IBgyszeé meg egy község parasztjai ösc-szegyüllek tanácskozni, hogy a közös költségeket mily arányban vállalják eL De a beendörség szétkergette őket axoA indokolás*ai, hogy azociélia gjtüéseke« aksrnak lartanL (FóíkÜUájok: Gyalázat I) Neta esuda, hogy Uy viszonyok zneUett tQmoge-sci) vándorolnak ld Amerikába. Hossza, i,abban foglalkozik még a tuthén nép ba-j/úvai a azokkal a törféitf ekkel, tunelvek a
A
. * Bécs, fobr. 14.
A képviselőház mai ülése ziufölt kartat olött nyilt meg; mindenki botrányt tárt.
Első szónok a koroaztóny-szoeinlistn Steinor toh, aki rövidon beszélt s beérte azzal, hogy rendkívül éles vádakkal illottc a liberálisokat.
Utána következett Voglcr, aki megokolta tegnap tett indítványát; szomorú dolog — úgymond — hogy pánin kénytelen gyanúsítás és rágalmazás ellen védekezni. Az a harc, amelyet a keresztény-szociálisták a liberálisok eilon folytatnak, nem parlumenti a nom is érett férfiakhoz illő.
Vogler azután szóvá telto a Lobmaicr-ügyot b azt mondta a többi közt, hogy a keresztény-szocialisták fura kérték, hogy az általa tett alapítványt tomplomépi-tésre fordítsa, do Lobmayqr nom teljesítette kívánságukat, hanem munkásházok épitéséro rondclto ezázezor forintos ala-)Uvánvát. A kerosztéuy-szooiAlisIák nyugodtan hallgatták meg Voglert.
A trieszti sztrájk,
Ttiewtfabr. 14. •
Ma mintán munka szünatelt az ipar-tolepakan ós a városban is. Az üzlűijk mind zárta tannak. Néhány kereskedő nyitva akarta tartani üzletét, de a naay népiömeg kénvszeritettc, hogy becsuK-ják bolUaikat. Már korán reggel ezrével jártak ne a munkások a táros utcáit. A villamos vasút kocsmai nom közlekedhetnek, inexi a tiilámoz telepen teg-p óta nem dolgosnak. Különösen nagy csődület támadt a Llotd-táriasúg palotáin előtt, de a rond-őrséű d. e. kilenc órakor a mellékutcákba szoniQtta a Utaeget Egy íendőrt kövei megsebesítettek és két embort letartóztattak. Időközben katonaságot rendeltek ki, amelv mindenek előtt a nagy téreu helyezkedett «1,
A gáztaW^et tegnap este óla tart}« megszállta a katonaság. A Lloyd éle-lomraktára előtt is nagy néptömeg gyűlt Osate. A* Qmsm «Makókat baverték.
Íau-andréi rizsgyár ablakait is beverték, tö magból, a me^et • rendőrség n korzón tlsáUttxadtott, küteket dobáltak és két lösést la totlek. Délben as egész város katonasággal tolt ineasxáUva. A déli vasúton szünetel az áruforgalom * a vasút azon fáradozik. h<j«y a sze-
mélyforgalmat fó&ntarls«. ás njeágok mam jalaimak tp*§* A azüájkolók
száma mwzeser.
TÁVIRATOK.
Ajk ál-Ksoakeméttiy.
Blmaasomhat, febr. 14 Az eeto nagy ribillió tolt a városban. As amberok nagy imivitóasal beazoltck, hogy Kecá-keméthy Győző Fülekről jöU vasúton a városba. Valaki kéUégtelenül felismerte. A csendőrök mindent elkövettek, hogy elfogják, de a gyanús fiatal ember ni: nem jóttek még nyomára. A főszolga-biró Fülokra is telegrafllt, a hol valamint Rimaszombatban egész nap lasték Kecs keméth yt
Orosserszáfl ellen-
Berlin, feyr. 14, A Voss. Ztg.-nak jelentik Londonból: Anglia és Japán között is már közétett szövetségü szerződésen ki vili titkos katonai konvenció is létrejött amelynek értelmében Anglia arra kötelozto magét, kogy a koletázsiai vizeken ezentúl sokkal exösehb hajóhadat fog tartani.
Pária, febr. 14. A Lanteme-nek jelentik Pétervárról: Oroazorazág és Kína között a legutóbbi napokban szövetségi szerződés jött létra, a melyet nyolc nap multa fosnak közzotenni. Ez lesz Oroszország válasza az angol-japán szövetségi saorzódésre.
Peking:, febr. 14. Kínai hivatalnokok, köztük Gsing herceg, nagy megelégedéssel nyilatkoznak az anool-japáni seerződés megkötéséről. Caixm nercog kijelentotto, hogy nem fog tovább tárgyalni az orosz képviselőkkel az orosz-kínai bank és Kin« közölt tervezett egyezményről.
Vasúti eeee—eeéUeeeégt
Aneslg, febr. 14. A tegnapi szerencsétlenségről még a köTOtkozo részleteket jelentik : A katasztrófánál mogbalt lokomotiv-vezetö özvegy ember éa két gyermok atyja. A fütő agyrftzkódúst ízonvedett 09 kórházban ápolják. Az egyik kalauz fején sérült még. A tizenöt könnyön megsebesült utas között van B r 0 c hl o r lovag, kerüloli biztos és a foleöége, továbbá két helytartósági gyakornok és egy orvos. A szerenosédenség oka ismeretlen, do azt hiszik, hogy gonosz kéz okozta a kifiiuttt. A vonat lokomotivja tellesen tönkrciűent s nógy kocsi megrongálódott. A kár húszezer korona.
össxeeskavés a szultán ellen.
Konstantinápoly, febr. 14. Ozmán basát, a szultán szárnysegédét egy másik basával együtt letartóztatták, mert álli-tólag részük volt a szultán élete ellen szőtt összeesküvésben.
Elpusztult váras.
Pótervár. febr. 14. Jelíszavolpulból jelentik, hogy Ott tognap 12óra4öporc-l:or néliátiy másodpercig Uutó földrengés volt Néhány ház fala megrepedt. Öt perccel késódb ismétlődött a földrengés és ezúttal fél másodpercig tartott A íöldron-északról dél felé tartott. Bakuból jelentik, hogy damaba várost a föld-rangéfl teljosen elpusstltotta. Részletes adatok még nem érkeztek. Asztá-cában is érezték a földrengést,
Ebéd Pekingben.
Peking-, febr. 18. A külügyminisztériumban ma a diplomáciai kar tiszteletére dojeunar volt, A2 asztalfőn Cjdng herceg, iobblán Dúró C2ikkan oaítr.-ma-gyar kötet ült Czikkan pohárköszöntőt mondott a kinai császárra.
Gyanue halál.
Béoa, febr. 14. Lindán Károlynak, a hires írónak és színésznek nője gyanús körülményük közt halt meg egy itteni szanatóriumban. Az asszonyt, aki született Poartales Mathild grófnő, ma bon-osolták fel éa morfium tnérgexést konstatáltak. Az asnzony ugyanis ezt a oaiilapitóesert használta heved főfájás ellen. Lehet hogy véletlenségből, lehet, hogy öugyillioíiflági szándékkal mérgezte meg magát.
, .Szombat \'"* * -— ■ ■ 1 ■" \' TJS Keltenjen meglepetéa

Béoe, íchr. -.MÍm) Effl" banküzletben töö déltűolt megfslen
itteni ent egy
Kransz Alfeéd aflvti tivfcwhor, a ki egy hetilapnak a fcodóJO és as ütőké időben nagyok szűk viszonyok közölt\' élt azzai a kérésnél, hogy nézzenek ufttaa, váljon a birtokában levő három St Gonois sorsjegyek nom nyertek-e. Elképzelhető, hogy micsoda öröme tolt * mikor megtudta, hogy sorsjegyei közül az egyik egy főnyereményt 105,000 koronát nyort
Két petíció.
Budapest, febr. 14.
X. Am ökttrmesel válasstás.
A kúria ma ismét két potició folett tárgyalt még pedig folytatta a gróf To-leky Gyula mandátuma ellen beadottne-tiqió tegnapi megkezdett tárgyalását Ma a védolomro került a sor.
Szünet után Berényi Jenő dr. a volt választási elnök beszélt, aki ellen azt a vádat emelték, hogy részrehajló volt Ennek ellenkezőjéra számos bizonyitékot hozott fel.
Két órakor az elnök holnap délelőtt 10 órára jelentette a tárgyalás folytatását.
n, A nemee-éoeal válasstás.
Komárommogye nemos-ócsai kerületét Pogrányí József) a fftggoUenségi és 48-Kossuth-pátl tagia kóntiselte a mult or-azággyülöson. Kllönfolo most ifjab Eg-genuoífer József szabadelyifyárü jelölt volt, kit 248 szótöbbséggel választottak képviselővé.
Az ellenpárt megtámadta a választást és petícióját, VavriK Béla elnöklésével ma tárgyalta a Kúria Kelemen biró olű-adása mellett Etetésdtatás, vcsztogelé.s ós liiyatalos presszió ciméü kérik Eggen-haffor mandátumának a megsommisité-sét A kérvényezőket Polónyi Géza, a kiváló jogász képviseli» mig a választást dr. Baán és dr. Ragályi ügyvédek védelmezik. Miután nlaki kifogást a kérvény ellen nem emfiltok az utóbbiak, rögtőn a vádak előterjesztése következett.
Polónyi abazolutit és relatit érvénytelenítési okokat hozott fel. Petíciója elmondja a vátasztás előzményoinek ismertetésül, hogy egy Brokesch Károly novü nngy-megyeH választó már hónapokkal előbb felkereste Sárközy Aurélt, a vármogyű íúispánjái h köztük a következő diskurzus lolyt:
No méltóságos txrám, jelentkezett-e már „alkalmatos" jelölt?
— Érdemes még nem, — felelte u főispán.
— Akkor tudilák ón egyet.
Főispáu: Aztán kicsoda az?
—- Iiát "Eggcnhoffernck, a Sárkány-pusztai földesúrnak a fla, a ki mérnök Budapesten. Boszéltem az öreggel s azt mondta, hogy »megereszt" vagy 60.000 kerunát.
Ezzel tüstént volt is már alkalmatos jelölt, ifj. Eggenhofícr József, a ki hogy igy jött szóba, arra kéri Polónyi mojt-Bzerczni a főispán nyilatkozatát. Es hogy lesz nénz bőven, liah\'anozor korona. az első perctói fbgva hirdette a kerületben _ Erdélyi Zoltán árvaszéki, ülnök, aki falóbb a jelöltet kortesutján kiíórt. líggenhoffer pedig nnui fukarkodott, szórta n pénzt még jobban, semmint tárták. Maga vesztegetett, személyesen jelen volt az etetóe-italások. alkalmával, a mire nézve egész sor tanút nevez meg.
Valamelyik községben egy Vörös Giza nerü leányka virágcsokorral fogadta a jelöltet, Eggenhaíter potöa tiístfint a markába csúsztatott egy íiuszkoronást. Perszo a kis lány apja szavazó volt. Ezentúl, mivel ötlotos ember a jelölt, mindenütt pénzt adott — cukrokra. De egyáltalán ¿rundig talált ürügyet és címet arra, hogy ilyen pónzosztogsrtással a választókhoz férkőzzék.
A védő mosolyog.
.Polónyi; Ne teasék ezt könnyedén tenni és mosolyogni, komoly dólog ez. A törvény tiltja éa le kéÜ szoktatni egyszor a polgárokat aerft, hogy tálast?
tás ideién mindenféle ürügyek alatt, a jelölttől folyvást csak pénzt kérjenek ós -íu«adjanak cl. Rátért ezután az etetés-
\'T"f.p
itatás eseteire. Bggenlioífer kŐza^gröV községre maga íh részt volt a korcsmáxá-sokban, nemcsak rendelte az italokat ás töltögette a választóknak, de maga űzette, is ki a kontót. Tanuk erro ti korcsmárosok. Elősorolja az ilyen nagyobb dorbézolásokat a hely és iclö megjelölésével, megnevezi a részt vott választókat is. A nők terhelő da! alapján kéri Kofi?t«tM-ni. bogy az érvényes szavazatok többségét nem Eggonhoffer, bonom á Kossuth-párt jelöltje, Pogránvi Józséf kapta, de legalább is a választás megsemmisítését kéri. A főispán és Brokesch közt Jefolvt párbeszédnek a bizonyításától, melyről a petícióban van szó, eláll.
A választás védők sorban mindent ta gadtak és szavahihető, bitolcs okmányokkal igazolták, bogy a petícióban felhozottak megnpm föleinek a valóságnak, mire a tanács visszavonult határozatot hozni.
Kettőkor a tanács megjelenik és Vav-rik Béla elnök kijelenti, hogy Ítéletet hoztak, amely a petlolót elutasítja azzal az Indokolással, hogy a vádak olyan tormóazotüek, hogy nem lehat azokat bizonyítani, ba ol is rendelnék a vizsgálatot
Gyilkos bába.
Budapest, febr. 14.
A Ferencvárosban lakó M. J. fővárosi hivatalnok nyolo napos gyermeke csak-"nem áldozatul esett egy lelketlen s hi< vatásával yisszaélő bábaasszony lelketlen-«egének.
Az eset ma már a rendőrséget és a tiszti főorvost foglalkoztatta s a két hatóság által rendkívüli szigorral mogindi-tott vizsgálat most már teljoa világításban tüntette föl az elvetemült asszony gonoszságát, Az esetről a követkoző réízletekot vesszük:
M. J. fővárosi hivatalnoknak gyermeke szflletett a napokban s mikor a kis jószág a világra jött, Marosi Fe-renenó okleveles szülésznőt hívták házhoz. A kis baba egészséges gyermek volt s már az első napokban is szénen fejlődött. Tegnapelőtt lett épen nyolc napos. Marosnnó .a gyermeket, mint minaon nap, most is megfürősz tette, bepárnázta s aztán elment a dolga Után.
A kis gyefrmek ajtlrdő után elaludt, aludt délután, aludt esto mégsem mozdult egész éjszaka s rnóg reggelre sem ébredi fel. A szülök szörnyen megijedtek « hamar elküldtek b orvosukért. Dr. Mihailovils Miklós nőorvosért.
l)r. Mihailovils tüstént felismerte,hogy a kis gyárainkét megmérgezték, Rögtön böl mosást alkalmazott, egyébb ellenszerekkel erőaitette, s ezzel szerencsére megmentette a már balállal vivódó csecsemő életét.
Mihailovils az esetet rögtön bejelentette a tiszti főorvosi hivatalnak, nmely viszont a rendőrségnek telt róla jelentést. A vizsgálat megállapította, bogy Marosiné a kis gyermeknek tengeri hagyma nedvet (bulbus cillac) adott be s ez az erősen ható méreg majd hogy életét nem vette a gyermeknek.
A megbizbatlan szülésznő megvallotta, hogy a mérget egyszerű kéréséro az üllői-uti Angyal gyógytárban kapta s azért adta be a gyermeknek, mert a fürdés közben meghűtötte s nem akarta, bogy a szülök ennek nyoméra jöjjenek.
A vizsgálatot kiterjesztették a gyógy-tárra is, mert — mint emlitottük — a tengeri hagyma nedv azok közé a mérgek közó tarlozik, a melyeket csat orvosi Vényro szabad kiadni
• Két sztrájk.
Budapest, febr. 14.
Budapesten. A tegnapi tárgyalás eredményre ve-
.. "¡í\'iilr ■ ifí i
; meg. adták
minden szombaton pontosan kifizetik s a munkaidől 11 órában áUapitják
A béremelést a mesterek nom meg, de a hangulat olyan, bogy a munkások a sztrájkot ma mégis bofejezték.
Loscnoson. A SierpMit S. és Társa zománcgyárában kiütött bérharc nem ért véget. A gyárban a munka szünetol, a munkások pedig nagy elkeseredéssel, de nem minden remény nélkül folytatják a sztrájkot.
A város nagy része lámogatja a munkások mozgalmát, a mely különben a
SároRoknak máds jelentékeny károkat ozott.
Ma hirül járt, hogy Sternlichték a
gvárat eladják s állítólag vevőjük is akadt egy osztrák gyáros személyében
Razzfa az Orczy-kávéhézban.
— Saját tudósi tónktól. — ^ Budapest, febr. 14.
A Károly-körut 15. számú házban levő Orczy-kávéházban ma délelőtt 11 órakor nagy re**ls volt.
A razziát a rendőrség részéről Dinor Álros VII. fterüloti kapitány, végezte aki 68 foglalkozás nélküli egyóat állított elő.
Okot adott erre a razziára sz a körülmény, hegy az utolsó időben nagvvn elszaporodot u foglalkozás nélküli csa-Yargóemberek *záma, akik s közbiztonságot nagvban veszélyeztették.
Nagy feltűnést keltett, amidőn a Ká-roly-köruton 80—40 gyalogos rendőr és detektív megjelent és a rendőrkapitány egy intésére elállta a kávéház összes bejáratait.
A kávéházat zsuíolásip meglöltötték a vendégek, p kiket igazolásra szólitottsk lel.
ötvennyolc emberről kiderült, hogy nincsen foglalkozása ós hogy osavarog. Ezeket a kerületi kapitányságra kisérték be, a hol kihallgatták őket.
Az eredménynyel meglehet elégedve a rendőrség inort az előállítottak között volt több rovott multu kabáttolvaj és zsebtolvaj is.
Az előállítottak közül tizennégyet csavargás miatt megbüntettek, a többit pedig elbocsátották azzal, hogy keiessenok munkát és lakást.
budapesti hírek.
— Rendjelek, A hivatalos lap mai száma a következő legfelsőbb kézirato kat közli s Személyem körüli magyar minístorem előterjesztése folytán dr. üer-náth Gáza igazságügyministeriumi államtitkárnak, az igazságügyi igazgatás terén szerzett érdemei elismeréseiül, másod osztályú vaskorona-rondemet díjmentesen adományozom. Kelt Budaposten, 1902. évi február hó 7-én. Fereno József s. k. Gróf Saéohényi Gyula, s. k.
Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folvtán Szabó Agoaton kúriai tanácsebiflknek, saját kérésére véaleges nyugalomba helyezése alkalmá-bói, a birói pályán szerzett érdemei elismeréseiül, másod-osztályu vaskorona rendemet díjmentesen adományozom. Kelt Budaposten, 1902. évi február hó 7-én. Ferenc József, s. k. Gróf Szúűlxenyr Gyula» s. k.
Ooloalv pessáHnm nói óvszer belügyminiszteri 60987J90L számú rendelet értelmében csakis orvosi rendeletre kapható nálam Sohottola BraŐ Budapesten, VL, Andiéssy-ut Váci-körut sarkán. iFonriór*
T
mesterek küldött«! » sztrájkolókkQ-vetfilóseinek nagy részét megadták. A bértnantmumot a. munkásnők részére 10, a vasalóknak éa gépészeknek 10 koronában állapították meg.
Az éjjeli munkát eltörölték, a vasár, napi munkaszünetet ezentúl szigorúan megtartják \' a munkarendet a műbsbrskban kifflauutik. a bárt
p/dota.) v
— A tűzoltók emléke. A központi tüzőreég holnap reggel tiz órakor gyászistentiszteletet tart a ferencvárosi plébánia templomban Szmilko János tűzoltóért aki a napokban tudvalevőleg hősi halált szenvedőit hivatásának teljesítése alkalmával. A rekviemre a IX. ker. őrség testületileg kivonuL
összeszámlálták a munkanélkülieket. Az eredmény igen szomorú. Berlin hat választókerületében 48.878 férfi ós 11.160 női-munkásnak nincs munkája, azaz összesen 59 ezer a munkátlanok Bzáma. Ezeken kivül 48 ezer embernek a rendesnél felével kisebb a keresete és 17 ozer munkás betegsége miatt nem dolgozik. Menhelyeken és titkos lebujokban 4700 csavargót számláltak meg u ezok-kel együtt a munkanélküliek éppen
. Ez a
együtt
hntvannégyozren vannak Berlinben mindenképpen elszomorító jelenség azonban még mindig kedvozőbb, mint Budapest munkanélküli munkásainak helyzete. Boriin közjótékonyságának oly eria a szervezete, hogy á hatvannégyezer ember nagy részo a munkanélkülisége dacára sem éhezik.
— Hollandia vendég«. Az ulrcchti helyőrség ka onái nagy ragaszkodással veszik körül a szabadságáért küzdő hős bui^nemzet nagy Bzámüzöttiét, Krűger Pált. — Az öreg elnök lakása előtt mindennap elvonulnak a gyakorlatra menő katonák s mikor a \' házának közelébe érnek, a katona tenekar hir-tolsn abbahagyja a marsot, de már a rákC/olkoző pillantban rázendítenek a bur-szabadíágdalra. Az elnök ilyenkor megjelonik lakása erkélyén, megomeli kalapját s a katonák akárhányszor könnvező szemmel éljenzik Hollandia vendégét.
— Távíró forgalom Indiával, Egy
londoni távirat jelenti: Az alsóház tegnapi ülésén llamilton indiai miniszter bejelentette, hogy az Indiával való táv-irólorgolom tarifájának leszállítását gátló nkudftivok már el vannak hárítva. A brit íöpoRtabívatal értesítette a berni nemzetközi irodát, hogy a tarifát sza-vankint 4 shillingről 2-5 shilingro szál lilják le. A miniszter reméli, hogy ez a díjmérséklés nemsokára életbo fog léphetni, de bizonyára formalitások elinté-zéso elölt nem mondhatja meg pontosan ozt az időpontot.
— Tüntető munkások. Párisi tudósítónk távirja: A san-fernandóisóbányák sztrájkoló munkásai kövekkel dobálták mog a házakat, betörték az ajtókat és ablakokat és kifosztottak néhányüzlotot. Néhány ember megsebesült.
— Az oJnökfla. Egv grotoni távirat jelenti tegnapi kelettől. Boosevolt elnök ma délután visszautazott Washingtonba és raogelégedóséel nyilatkozott fiának nőst már jobbra fordult állapotáról -
— A visszatért főheroeg. Bécsből jolenti ogy táviratunk: Ferenc Ferdinánd főherceg ma reggel Pótorvárról ideérkezett.
X-0

Höigy 3k figyelmébe
Orgona-Cfóme ArczkenB.
\\
Minden addig kénltcH rzépt<6 íi bórip»!ó ri<r«k kfizt a lefkitfoibb ká»iiUjáur Orion* „Orim" miről n»m »«iradík. Ai «lafins h«!n«k kiriUaa kadvalt ni
[kiló stora.
tzyediMI btitos ne* ai arct ítépiUaire í« UatUnUtliaára.
Etlávoiitja » oir_______________________
hiíi* rf.fr /t|TA> 411») «Í5idíi«U vóró» fal-
KílUvolitj* a oiijíoltotat, t«m8rt,p«nín<»t, iii* rt.ty ¡Hifii 41l|J *Uida«U vőrö. faltok*!. kitfmilj* a riariokat, hinlibilytkat,
n\'i\'S kjioi.ibb r;j/:iicV«*k Ir bijoa, <dí,
Crj t arfi»rint kílt^Jafr.
Caodilatoi hatá«a abbao rejtik, hoij a bitre kenva lí^tón f-j.\'íxiTóilik 6» luirt hol/.i létre a/on bÁmul*t«.< hitirt, bon * u«p-lói, limíróa vtry pinmiiu arcs mit né-liAnf pap alatt toll««« ittálUcik altadé
[>ifM&4*«s arcs mit ni Inr nap alatt Wlleacn ittillotik. Mivrl ntm z.ltádrk, nappal 1* hiitnálható. Ai»»lUr«lyu»k CO kr , nasryobb «0 kr. hoaitvaió ergon* aiap*ui SS kr. Orjona poudlr * dinben, feb6r. tói»a ét erim aíinQ ki* dobo* U kr. n*(t oobo/ 1 fr\'.
Kaphatót
Hareaay Károly fytnuirllrátlll SZIWÜO
Urt^Stt bUtoi hatiaa Ubírtadi* »Uer. n la por 60 kr. ii bittó* h*U*m tfnkutm-
hln v*i
XI
I
10 ki. kaj>b*W.
•a
MM MINDENFELŐL
— Xagaafiat aatréjk. Livornoból távirják nekünk: Az Oriandó-féle hajógyár munkásainak sztrájkja, amely már jó ideje tartott a polgármester dőntésé-val véaet ér*
REGÉNY. Az ördög cimborája.
Rtgény. Irtat H. Éa rnóg mielőtt a tisztelt társaság, sak meg is botránkozhatott volna a flckó Bsemtclonsógén, ez már ott állt az aszal mellett és felhajtott egy üveg bort
—- Adj Isten ogészsógtekre mondotta mikor letette az üveget.
Akkor aü&n az bajusza- feltűnően megkülönbözteiolt a többitől, egy fatányért tolt feléje, mely«» nagy darab sült hus volt,
— Itt van széltoló, mondotta ogyel l A fiu nem is kérette \' magát, hanem
alaposan hozzálátott. Mikot már jól volt lakva, körülnézett.
— Talán keresel valakit ? kévdeat« a nagy bajuszu fürkészve.
— Nem én.
— Hát akkor miért nézel ?
— Mert jól esik.
Elég lesz a R2ájaskodá»ból. Ido nem szo>>k az emberek bejönni ¡gázolás nélkül. Igazold magad, minek jöt*. tél? t
— Mert dolgor van itten.
Micsoda dolgod V
— Veletek akarok tartani.
— Miben?
«— Abban a mit csináltok.
— É3
mit csinálunk?
Azt hiszem, hogy bocsülelcs dolgot nem. Különben no törődjetek velőm az, aki ide hozott, majd megmagyaráz ^ néktek xniért és hogyan hozott.
— Ügy van mondotta valaki e pillanatban és belépett a gyülekezetbe.
Nem onnan jött, honnan a flu, hanem az ellenkező oldalról.
És ezzel az emberrel jött be Dasics Jócó is.
(Folyt, köv.)
KÖZGAZDASÁG.
Budapesti gabonatöxsde.
A hangulat ma catndea volt. irak v&ltotatUuok, forgalomba került 11.(00 mm. buta.
Magyar buta ipr.-ra 9.6T-«.68, Hoz* ápr.-rt TflT.-S.02, Zab ipr.-ra. 7.0e-T.flT, Tengari 6^0.
OudApoatl
PJMJitiMn kaitetcU! Oaxtrák mtoUéstv. 697/a> Htnu hilí-lréjitvíny m.76 JtUilog bank 437.— lUmaaiurinri Outrik illámr. (S4.50 Ma
ry>r bilolit.zvíny 715. Magyar 4 «*iialékoíaiar.r* jiradik 110.95 Koronajiradík 67.75. LMtimitotó b«u 457.— Jelt* bank 487. lUroamwinyi 4W. Ctítf, magyar AUamaaaut rtmtny 48».50 Wll Tamt 79.— Nímet bírod, márka 117.2«. Viliamea vasai 8-9.W Dudapoali kCwtl raaul Ct«.
Bócal örtóktdxado.
Bóoa, febr. 14. (Hrrtrik hltelr, c«.60. Maerar
hitclr. 717.— OtzUik-manu államvaauti rimrny 069.50 4 íiitíüókoi magyar arányjim-Jók 120.10 Mafyat koroníjiradék . Wll viuut T7.W. — ü) frankói arany IU.01 MÁria baaklojy 111.35. Anjol osttrik bank ÍS3.
Nyomatott:
Székely Viktor nyomdájában
lv
Budspeston.
Minden külön értesités nélkül.
ötv, Lustig Susmanné ugy
n saját, mint alulírottak és a nagy számú rokonság nevében méíy fájdalommal jolenti szorelett férjo
LÜSTIG SUSMAN ui
a pesti Irr. hitközség nyugdíjazott hittanara
éleién ok ?ö-ik és boldog házasságának 62-ik évében folyó hó 14-to tör-
tént gyászos elhunytát,
A megboldogult földi maradványa folyó hó IC én délelőtt fél 10 órakor
a gyástíiázból (V.. Kttlső Váczi.ut az izr, uj sirkertbo fognak örök nyugalomra helyeztetni
Xiuatlg Albert, Lustig Miksa,
Lustig Lipót. Lustlg Etalka férj. Faoha Bódogné mint gyermekei. Lustlg Albertné szül: Bohön Hona,
I.üstig Mlksáné szül: Piaoher Berta mint menyei. Fuoha Bódog veje. Luftig Jolin, Lnstig (H|Sf Fuoha Alioe, Fuoha Irén unokái.
Koszorúk meUőzésa kéretik. Budapest, 1902. febwár 14.
«
* ki jó, egÖBzcéoflS« tiszta ée fcliér fognhat akar, Haaználjcnt
3TÜÍ1 ATUá fo port, SíÖttAÍl^oopasztót va$y SiöPiPMíogpájjcí.
Ari» I Koron». Aro I húron». Ára 70 Üllfr
A ki nzt akarja, Isooy e*ája tieztn, sznrjtnlon és tilt [oyyen, liut.-tuá\'ion :
5TörtATiM-S2áJy!zBt ós 5í0ttAíf^szájízt (GflBtföü)«
I«» Ara I Uoronn, Ara 7« tUt#r.
Honi eyirlméoy. Kapható mindenütt, BtitíapcsU föuiktdr: Ttrc\'k Jóioeí is dr. Egger L. is !■ wait uyóflyizerUrv
SzétküidssI íőraKtárs SmM-Wl ZomborJ
SsixaUtaa k»oteet trü tu érii* (TüccrUt fair-" «M 27 év *U feeill* rcödtii irtHUi I Icában ajinüutjuk.
Rendelőintézet
Bsäaptt VUfltey-yt 24. oii
ss epem ««eltett.
Or. GABAY ANTAL
1. se. U klr. sasUJy fi etres » nemi U kórbajok ankervoss, Mi*
(Til biztei mwril, trónul. alxpvitn minJra-\' CO.8 tai- ee búi Demi bctejx.-jek\'íl tingrzxL-iiirüt, íeiélTskst, KX MuU\'c. «(¿bajait. ¡«uia-kort u miedosoona ktrbetec»*}**« ol*7«nffllt
fcUcrit, üaUlokn*! U id*.ebfceki.ol cvruanl ki-tttoó «rsdaissrsyei kipróbált rjedazers sxsrial. — UT*fysssr*kr*J gvodoakodra las*. ItendtU« ! aa-paou 10—i-i; m nu /—a-ic-
levebkre «A urel.
OyégytztrekrAl gosdeekeJlk
Frimm, hülyék intézete
BUDAPEST
üli. Erzsébet királyní-ul Í5-17.
m VéreeUzetbea. XlkijeikoO» i UOiyik, n*»l* ekaéjtsk ée
tOrosek rvuére, Bár 84 4t óU ál) (sas a log-
♦tVOrosek
mdateavit.
As iaUxst tclaésa kUlWásoo ki l*U UiUtn, /wimos «li»íucf¿ Irat birtokában van; kOWní»«n <S cs. *m a*, klr. Val***» l«nu«MU elia-B\'^tMk. K44* több mint SÄ *,v«adik lőtt a lt.-/obb errdmiasyM sibocsitT*, kik msgukst Um-!»«~¿f»í«o (aatartenl k*petek.
A Seraodesés a Isptlabb ée es ntliStlffl U-»; \'..nroényoknak sM(f«Mi.
^Irítelok a rallia im kam ttU tokiatst aitttl
¿ta
véjAíg is. feiocyslsl
MWbb Ulyik «lila« ác kaxslés ifik«-kOJta ssstijr V»a
«rzYlrthséask. lem »lUndó • <tctrUeljr»«bb ipoiis
í\'-iitis mtrtüíít ára kVta szobák ktlta ápolé-
i»l MSfegrfox*» »r.tínt
/. i Intirot UMon «eteekSUoUasel kir és a vffla-A« vp»ut (VI «uua-kArat ki Urft-illatkart} Utal kâny-
e\'vrfjetó.
Kiváaatra pros?«**« és fatriMI f«llH«Uk»1 te-D.ii Mnotefer* kéld Mfàisek
ne iQMQ<UÓ4dQ,
Zöld koszorú szálloda Budapesten,
I ajCOlOSébb nxalloda a firirotban ujono»n át-• Xitra SO Mobiral nanobbitra. Elcfias, Unt«, kAnyelmcn uobik
■ ttb 6 O krtél feljebb. =
- Varas a keteU pilrandrArtól. Van4érl4 ée kiréhi* Bjréss éjjtl nyitva.
I. ie/on 6T—41. Telefon 57—41-
Clavethyl
tpdsM«s «lUa és MrrasU latsait tíftiMi esst. Ára I ksrsea. ¡
■ Schäffer taetr féli
Ist- és esiUaasaaais, saaeévja a fsfak 4fs4-M. »»éaiti a fofhuni ii altlîaUtja a fofkivsti a stidssinficiiíja. Ara t kar.
nAmUjrsaafae éeessMtaJáatek fal----
Id aa általa» késuUtt
IRMA AHCKBr<ŐCS»Brl
a iafkiasbb mirtikbsa is ártalMas start tu4
\'nimut*tai antllsU axnab^n m. jluvu olinr^-lot apOUa. m»li*k «r h »tcUwüto ksaécs-. tói »Hßr.&h«ttk.
im\\ Us U(«lT «0 (T. atxj U«lr 1 ksr. 40 IL A hali«» aUssrti a kouiraU
Irmt supfM
tiiissimiW UasUa u.^tn. kitt»* OUtUL
Ars ee nuir.
A h őzzé ter lóié
i «
Irma hölgypor
i
wêmAf L, féllé 4A cHMI kiisJwi iftikma«,
CwdmijMiskír riktrtvs
(Hsms«s»leM)ka«iatlir>4<arTsslfsee«M s—ds SaeksTéb VfnfrtWe
Relk Gyula
flegykenlrsén
.......... --4S- -
9y«fyiMna HM
\'vv&mnmm
Keleti J. Ortboplillsl mfllntécete ajknlj» minden eéníbcn esenTodo-
nsk a le^tijnbb » nodern sierkcietü 1900. érbon cf. .*é» kir. ezsbAdalmssott ■énrkötöjót. Nem ctustik. nem okot kcllemetlon nyomást és rnndkivCll kitCnö fokvése Által felolinul minden mii fyirtminyt
Keleti-féle es. ée kir. eub. gumrai lérrkötC. ru|é nilkül árs efyold. 10 kor. kétold. 20 kor.
Gyérsinkbsn teljes jótállás meUett ké-MOlnek, torébbá műfűtök ferdénnöttek részére. Műlábak- ée kezek, hsakötfik «tb.
illusztrált árje^tékeket ütoktartáa mel
lett ingyen küld ezét. Valódi Franczia ée Angol gummi külön* leseseége 2 eredeti csomagolásban árak : tuczatoukéat 2.. 4., 6., 8., 10, és 12 kor.
erroi>aebéssl mft*
és kövsserg7&«-»
(Alapíttatott 1078.)
Koronaheroier-n. 17
Ha valóban Jo tintát akar, ugy kórjen ->\' vagy rendeltesson
I y Kassai-Tintáit
mmtt ^ Mw kTSIW Svájci érs-ipsr.
KELETI A
SZÉP BAJUSZ
a férfi áfossőgo.
Aki eeeek birtokába akar jntm, es hsMpáljn k WJnkler Slmon-fúl*
OUMPIILUSTRINT
Bseo felUlmnlbatatlsn kéasitmény, » mel.vnek alksImasáeávAl s bajusut alee. seebb állásba lehet helresu,. ha Lastrinnel s baja»» jól benedvesilt-tik. » b^n,«kötirel Ut*i4» nerinti alakba felköttetik e s bajuuk%tót mindaddig rejt» hatnak, sroig aa teljeien men.xá-rad. A Vjn.akea elUvolitisa bejuw napokon át »«(rtartja ezen alakját, fényét és eelyemsaerfl lágynágát.
/ ü»»g ára í Sor.
gie beküldése mellett bérmentre isilitoa Ef jedöli kéwitóje és feltalálója
VINKLBK SIMON illatszerész
SZABADKÁN.
PodsAsaek nagy árWsdv escoény ben séssssülnsk, ííuj
Kávé ¿Tea
M 1.30
9 bt i.se
frt LÍO > frt I.70
Öfrt L^O frt ».-*•
Ífrt LOO
frt i^e frt i.ao (dessa pir-
I kOéRiituUsi (ts«e]A
i kiii Ttrvjjf (Portofko) ü 1 ki!* Partoríco • if. aiaai.) I kiU Oaba (tloooi) 1 kiW Ur«Mt (kagfl^ . I kii* B.ZZ ^^^ 1 I kii* i>MM» paffck) L > ííUt uj Jira B I kii* araar Mii ttf <U.)
Ifellalejl aj>l«tn naponta
kin kiriunat-
I kfl* Tsnes P4rk. (if. j*j trt t«0
I kii* fnom I\'Arkfttt frt ISO
1 kii* Cube CidlAit Irt 180
Káváim csomagolhaio
l|4kfl*IUn<laria.eeáss. k«T. d M 1 •• III kii* Maaiaria, csiss- ks». »frt e» l|4 kiU KétUrUsi Cd frt 1-8»
t!< kfl* Hiiuruw ¿z fit ea
411 kii*« po.UT«iksU tMelybon tftbb 1 tajta U kOMb«U, mar ridékr* O is t*U*s«n b*rm«nUs és eirá-\\ú Msira UU.
Balogh LAbxIó
kávé* és tea kiviteli OsleU
Badnpnstv
rsestet TCL n IWI»>TOIM*»S>
uy/FUkfUlttss VXX. Anarisay-kt Se vx:. Dokány-a. SÍ.
Csak (3 kor.
Siakértíkiírk, tisrt«kn«k posta-, v«»ub
c» rcadíiu»»»vis«lőWn»W, valamint min-jenkinek, kinek jó órára síUksíx* vart. axlvaa tudomására holtuk, hony ml ax eredeti t*kar. «lektro*
amny-plaquo rcmontoir órák >Glas-bütte. rendiier rgyrdOU «Urualti»*« átreitQk. Ksrn órák «nUmagnctlkue pre-citlóa at«rkeiett«l vannak «Hálva, l«*ponto«abb»o vannak asabályoiva t* kipróbálva *» min Jen tjtyu órlcn károm ívi IrA.betl jótállást vállalunk. A* óra lokok, »«Irak három fedil-bál, «(ty roxda fedélből (Savon«\'t*>átl*rak, tximpás isl«Kdlv»to»abl<kUlliiásuak ax újonnan feltalált at>-sxoiut váltoxatlsn americ tdin árából készülnek.
------Idln erebot Ketiuincs.
vanntk atvonvs, miáltal oly trsdeti fiéeoBleiességuek a valódi arsay óríwhoi, bogv m*s
stskértAk álul sem kUiOnbOrtethetók meg eyv 300 korona Írtík3 valódi arany órától A vlláj; ecyedtlli órdja, mely soha asm vcwitl cl valódi arrnr l:lnó<l i*t 10.0t>0 utánrsndolést és körülbelü! 3000 dlcseró levelet kaptunk « hón«j Itforx&ta alatt Ara c^y url vxgy nói órának c»»k 18 kor vím- és Wrmentvs. Minden óráhai <f,y bórtok Irny.-n Lcidlvatnssbb *s legele-(ániabb arany-ptaqus-láncok urak óa hüijiyek restire (nyak* láncok te) i 3, 6 <« 8 koron«. Minden m\'ctf nem feleló óra klfozás nélkül vlmavcletik, miáltal samml kockáiUtás. Sz*4-katdes utánvét vajry « renx elólexéa b-VQidéne ellenében. — Rendeímény.k intéxendókt
Uhren-Veri andtliam „Ohroa on" Basol X. (Schwell).
LsvéleK Sráicbt BD . levelexóUpok 10 Allere« béiys«géi éUáit« küldendők. — Magyar Isveleiís.
véri»«« é«»k klilsrrsitt. »
.FtBOMI" seseé « leílebk k«».tlk«J ,ctr » kérnék, s k«Jt»jk él f.*»kaakf t IssrtíasiátaUaabb »rs i* s »a»rWk kexek elOkelfl, ide, flno* .ícot éi alakot nvei s „VsésUs" h««-táTaU Utal. A „VMéils; « Uín.mj
i«bb éi lé*tri»lcbb ntWénybil «tf U.itott Kappan. _ Jótt lünk további. io;y st «re rsdSI ráuesl, kfr»lkki míúwér) éi sreM.fSSséask jwlm-erW Hb. a „Peeulla haisnáiats ^ ¡íNomtalanul eltűnnek. A -Psssliir ,/lobb híjtlixtitó - hsjipoló - « n,Í»xéplt8ix<r, megakadilysxa s hsjif •«ullíit, a megkopa.iediu ét a te]b« «r UKektai megóv. A »\'ss*Ua" «g*bé « Vftterméiieteiebb é» legjobb fogtllitl. téscer. A kl a „féMHa"-! ál and.!« u.ppan helyet l.«»xnál)a. Halai t< ixf» •rirad. Kfttelexxük magunkat a péti ixonnall vltxxaaéáiira, hl a „PertUa\' aastná nta nem »Ikerei. Hgy darab áll I kar., 3 d»\'»b í^« k*r„ 6 darab 4 kaf, li datab 7 ker. Ecy >l>\'»b «,inl W flllél, 3 darabon félull 60 fillér. ClUn c.\'ltcl 60 fillérrel t8bb Megrendelheti fI17U K. I6raktlrib>n Bécs, VII. Mari* hllferttr. 3«.

Kollsmei titr» • ---
A jó hirtl ¿8 kitönö minó* sógü salgó-tarjími -.-tr
Welssenfcacher-féle cocnacrúlü
Osak valódi «s tiszta aor^ájrlat 1 Hon km» Iraro «algőta/lánl ¿» 0«srv*nyAk l»t! R-yotysxorósxo»: mefr\'
i-íWiöüi« eré tgtc.ilU
n*y frtdell övcgoKbcn, mint lltereoklst U-gna gyobb incunyiai\'gig. -------——í — . ~rrr
1 nagy üveg f a kor. eo fii., most a kor.
♦ t " ,. - „7
ajdonséft Vjaensáff
Borotváló por!
A borotva felônieffoaTV
(•yövfry b.-fyarniftt! iproirysxsrósxolc meVrá-aáiollak a V. alssMioschcr-lvíe i-sódtöoiM tr*»i ognac-kculetót a arnjüí uril>IU«át niegkc-\'ltuk
¡ki;
t 4
tt 6
1 nagy öves ttt X0 K., 1 kis Ovcg ttt 6 K. 50 U r^gl ós --igen kitdnó minősig -
llordózott t-nek literje 7 kor., 30 fiU.\'
tnost 4 kor. ao filL
Hordóioti tt-nek literje la kor. - IUI.,
uiost e kor, ao fiit.
VcgTVfssgrilnti eredmény I Hasai leslobb
és lestisxtább oorpárUtl \' --
—:- Ssámos elUinerO nyllatkesat |
Megrendetóaok inIÁtsndók : HANKÜB IMRE g^ógysseréas Salfló-Tarján. nuri«pestl Póraktir: X.ax Mihály drogueria, Muiouiu-kórut *--........ 1 - ■
E «xtgtalaa ás ax arcxrs teljes«» 4rtal«atLajá horotvAlóponriü báiki is ö perci aUlt almaia
merhorotráIhat!% uiag^t minden tlójcU* tasulát □ étket v» a Beikül, hogy borotvát j>a»saálaa. A l«r«ayas»r4bb kex«l*s. Próbaciomig (Uiexeri borotvaiáthor) helyken ri vidéken I koros., kát-»téri borotrálátlioi osakts halybvn »4 flilór. NagT Oobex (I kii*) a korona ao tülér haaxnxlati uta.itix.al, boxiÁvató ca-»ite.rktx U0 dlUr. Után-vóttel ragy ar. 6««/eg e\'.\'M»«-e< b\'iJlJéie msliatt bé.uentre. lűrá/ólAg Ikapliitó lludapextea :
LeUkter tUaótnil YL, LaoJiuuiitoaa 0. Ilio,
Brázay-íélB sósborsze«,
A kinok a szemo gyönge, ar. annak meg-
orő»itÓ8C vegott namftbrvn kót8/.or-három-6/.or konjomog sóunorb/cs/szcl a h/.ujjíúU 1 nagy Uvcg ára 2 korona. 1 kis „ „ 1
A.!
BUTOR
I
Táslrlek figyelmében, kl jél ée el->»n akar vásárolni az Jtijbn és gj6-(öején dac: rőtnek UAló, ebédlő, va\'ódi >órg tékek, lámpa, in£ó éra valamint kO-1 ínfélo uj ós keresőt használt bútorokat, remek előszoba szekrény beszerzési áron iphatók használt bútorok bseset éltotnek »; riür-utea* S4. »xi« voit vakokiaU»»t*kl0 ftiáeile* kaira.

finden idogfon
U a féváxosks Ifta, keresse fel
Llppert Lajos
= nagy éttermét — SalfZBUlbpt-kötfui xa.
\' noká«T-uU«a sarok. ;
Kitlu* magyar 4« franc«, konyha, gyee« Mttá.\' rllis, polgári ii i> - - ... ■ -
«Wreaíí vtUgM »4varé a«tr as tlsé e*
r, *i réatvény aarf^x*dtb*l
zr;
m
%

\'/KW
MSSSSa
II, évfo^am. 47. szám
y
Kajy-Kanlzsa, 1902. vasámep, feíJiuár 16.
f
Egy szám 2 ftUér,
Előfizetési ára:
Kiadó tulajdonolok: . $ Felolős sserketaló:
1LOSVJLI MUBO.
Vidékre póttal kuldwscl egy hóra 1 korona 20 fllUr. 11 Sierktaatő^g c« kiadóhivatal: Krtran és Farkas parlrkaraskatfás«.
Helyben háahoa hordva egy hóra 60 ftlWr. ,«, Q Kraua* ¿a Farkas. X
XLOSVJU Muao.
Megjelenik naponta kería reggel.
Nyomatott a ,Nagykanii»*i Friss Újság* szerződéses
nyomdájában.
EVBakkai Zslgíinsmá beezéL.
Rejtélyes csavargód IfflegugroSfc katorasszökewátray.
A kutató elme,
A kormányozható léghajó feltalálóját Santos Dumont unit kellemetlen kudarc érte tegnap : & találmánya megrepedt és a tengerbe esett. Ezzel a kormányozható léghajó problémájának megoldása néhány hónapra újra halasztást szenvedett.
A kutató elme pedig nem fog megnyugodni, som a 5antos-Dumont találmányában, sem a találmány kudarcában, hanem fáradhatatlanul tovább fog ke-rosni, kutatni és nom fog Oiognyugodni mindaddig, mig a kutató clmo, vagy a véletlen kezéro nem szolgáltatja azt a titkot, mely a levegőben is uralkodóvá teszi az embert

t
Pedig bát a dolognak nincsen semmi célja, a mint nincsen célja annak sem, hogy az orvosi tudomány fáradhatatlanul keres és kutat, még pedig ma mór a helyes uton nem azt keresve, hogy mivel lehet a bajt gyógyítani, hanem azt, mi a baj okozója, mert ha tudja ezt, Uulja azt is, mi ellensúlyozhatja a bajt.
Holyes, nem-« a bscillusok theoriája, vájjon ki tudná megmondani, hiszen az orvosi tekintélyek véloménye is erősen oltérő ebben a dologban, do ha holyes, ha az orvosi tudomány jó nyomon jár, akkor hamarosan be log következni sz n korszak, mikor minden nyavalyának megvan a gyógyitó vsgy ellensúlyozó széruma, b ekkor az emberek csak végelgyengülésben fognak elhalni az életkor legvégső határén.
No tessék megijedni tőle, nem fognak. Az a kutató elme, moly as élet meghosszabbítására, a betegségek leküzdésre törekszik, ellensúlyozóra talál abban az elmében, moly az emberiség kiirtását \'.űzte ki kutalásainsk céljául.
Ha s Santos Dumont találmánya megfelel vsgy csak kielégítő, a francia hadsereg már megvette volna a találmány \'ítkát éa lett volna belőle katonai titok, .tnnsk a titka, hogysn lehet az embereket a levegőből as eddiginél tömegesebb
módon kivégezni.
< é
Bs igy vagyunk mindennel Kár any-nyit kutatni, keresni, hiszen végerednié^ nyében minden találmányt irtó u. n. hadi célokra igyokeznek kihasználni és használnak is kl
Azokban az egészen régi jó tkökben at emberek egésze» olyan módon törtek .\'gymás ellen, mint mostanában, de azoknak as időknek megvolt az előnye a mostaniak felett,, a« embernek szembe kellett állania az emberrel, nem ölhetett tömegesen és nem ölhetett a távolból-
Hogy a pastis, a himlő, a kolera job ban pusztított ? Mi ez a pusztulás ahhoz képeit, mely abbau a pillanatban fog
bekövetkezni, a mnlyben a íegyveros békének vége szakad.
De a kutató elme ezzel nem törődik, keres, kutat tovább és valamikor megtalálja azt az öldöklő szerszámot, mely-
lyol eg ellen billentyünvomásra világokat lőhet elpusztítani.
És a nagy pusztulás után kezdődik niindon újra, jöhetnek a feltalálók sorban egymásután és a Santos Dumontok újra potyoghatnak a tengerbe. (I. H.)
A trieszti sztrájk.
dúlni kollett, adják azt át az érte jövő őrjáratnak. így is történt. As örjétni eljött a civil inhában levő Korbikért, a kit a kaszárnyába vittek, hogy o\'.t ujabb büntetést mérjenek reá, főképen azért, mert nom mondta meg, hogy tényleges katona.
Az őrök átaMlák szátsdánalr, ahnt
azonban felhasználva az alkalmat, a mikor egyedül volt az előszobában, közvot-lenlll rapport előtt, megugrott. Az örki-engedlo a kapun minden szó nélkül.
Korbik körözését újra elrendelték, de azóta nem találták meg sehol sem mindannak daczára, hogy mindenfelé keresték.
Százada a napokban kapott tőle egy levelet, amelvböl őrmesterének tudtára adja hogy megöli magát, mert megunta az élőiét. Kedvese, akit elakart venni feleségül. elhagy a ós mással él. Ez ok a rája várakozó büntetésen kívül elég ok. hogy megölje ma^át, A levél a hó 15-éröl ErzsébetíaIváról kelt. A katonai hatóság röelön értesítene errő a rendőrséget. amely viszont s/. orzséhetfnlvai esendői örSnok ad le U>.Jomát<Ara. De Korbikot nem találták ü.\'eg seholsem.
Véere te/áap délben jelentették, hogy
a gubacsi erdőben ojy fán felakasztva találtok egv embert, aki azonban méí* ólt. Levágták ért maghoz léritették. A esondóréír kiderítették, hocy az illető a kerere t Korbik és átadták az érte jött katonáknak, a kik boviliék: a honvédségi kórházba, a hol mo«tan jobb őrizet alstl fuyják tat tani, ha lelcpül.
Ami mostan folyik három napja Triesztben, annak bizony a folo sem tréfa. Ez már nom sztrájk, bánom valóságos munkásforradalom,
A munkások megunva a hosszas várakozást, talpra állottak mint egy ember, a meglehet, hogy lelketlen izgatók unszolására zavarják a rendet, támadnak a lörvónyok ellon, zúznak, törnok, rombo\'-nak, tesznek kárt önmagukban és másokban, do az kétségtelen, hogy mikor igy cselekszenek, az elkeseredés elvetto az eszüket és semmivel sem beszámít-hatóbbak, mint s milyen az éhes fenevad akkor, mikor a korgó gyomra viszi rabló útra.
Az is bizonyos, hogynem kollettvolna megvárni, mig a kedélyek ennyiro elke-
serednek, a dolgok ennyire elfajulnak és az érvek ellon fegyvereket koll használni talán a békés megegyezés is lehetséges lott volna, hu azok a munkások, . kik soha ígéreteknél egyebet nem k«ptnk, rgy k.\'s engedékenységet, egy kis jóakaratot tapasztaltak volna a munkaadó részéről.
Ellenben a munkáságnak sem lott volna szabod ilyen módon rend és törvény ellen támadni, már meggyőződhetlek arról, hogy ilyen eszközökkel még annyit som tudnak elérni, mint amennyit ojyóbként elérbo\'nének, mert mikor meg-kezdődik a-háború szüuctoluek a tárgyalások.
Mai képflnk a Irieszti munkásmozgalom ogvík utcai jelenetét ábrázolja.
Megugrott katonaszökevény.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, febr. 15.
Még a mull hó elsőjén történt, hogy Korbik Károly honvédközlegény egy boti szabadság után, a mit a karácsonyi Un-nepokre kapoli, nem jelentkezőit ezredénél. az üllöi-uti laktanyában. Miután a törvényes időben hiába várták, hogy jelentkezni fog, elrendelték körözését
Korbik ezalalt pedig a rendőrség to-loncházában ült. Karácsony olsó napján ittas állapotban a Kerepesi-utón oly botrányt csinált, amiért elítélték 20\' napi elzárásra. Korbik ugyanis nem mondta meg, hogy katona és néhány napra
szabadságolva van. mert félt attól, hogv á\'ndják a katonai haióságmtk, a horm\'eg jobban moplo\'.\'ják bünieini.
A katonai hatóságnak köröző levrlo, a mit ellene újév után kiadlak, a rendőrséghez is megérkezett os itt rögtön utána néztek. A tolonchází lajstromban megtalálták Korbik nevét és erről érte-silcUók az I. számú honvédezred parancsnokságát. A honvéd psiancsuok nagyon csodálkozott azon, hogv a rendőrség egy katonát büntetett meg és zárt lo és tudakozódott ennok oka után. Miután megtudta, hogy a lezárásnak az volt sz oka, hogy Korbik nom mondta meg hogy katona, belenyugodott a büntetésbe\' de megkért« a ren<lór>égot, hogy januá^ hó 14-én, amikor s fogolynak szaba
A cigányasszony áldozatai.
Ilusznyák Pál topolyai legény már régóta udvarolga\'olt Kucsera Katicának. A leány attól való félelmében, hogy szeretőjét elveszíti, Rsvscsaj Mari d-gAnyasszonvboz fordult tanácsért. A cigányasszony mepigérte, hogy segít a dolgon, s kolvvaszt olyan szórt, hogyha azt a legénynek beadja, hamarosan meg le.\'Z az esküvő.
El is készitetto az orvosságot • a szerelmes leány tegnapelőtt este, a mikor llusznvák olt volt látogatóba, .az orvosságot a bor közé vegyítette s mopkinálta velo a Ie«ényt, a ki néhány pohárral meg is ivott a borból s \' szulán hazament. Másnap reggel Ilusznyák Pált, a ki az istállóban aludt, az ágyában halva találták. A halo:tkémlő orvos mérgezés tüneteit észlelvén, jelentést telt a hatóságnak.
Kucsera Katico, amint megtudta,hogy mi történ, a szeretőjével, anyjának elmondta, hogy mit adott neki Rsvacssj Mari s azután attól való félelmében, hogy a börtönbe keuül, meg a legény uláni bánatában fölment a padlásra • ott fél» akasztotta magái,
A csendőrség a méregkcvsrft cigányasszony t elfogta.
■3 A

>. <>> • ^ii
14 "»
Vasárnap 1902. febr. 1« %
\' Makfesi ZSl\'fllMl ÍOSZÍlt.
(A képvtaolőhár mai ülése.)
Gr. Awponji Albort elnököl. Klsó szónok a mai költségvetési vitá-hoz Bouaaa Miklós, a ki a magyar állameszmo melleit szállott »ikra. Majd dicsárt« tiaáll Kálmán államférfiul tehetségét.
Foloznsr Jenő nem cl «
költségvetést. mert az irreális, Az ország egyre pusztul, sorvad, a költségvetés azonban folyton omelkedik. Kétségbe kell esnünk — úgymond — ha arra gondolunk, hogy mi losz a végo a költségvetés-emelkedésnek. Szidja a kül- és had-ügvminiszlort, akik ellenségei hazánknak, A külügyminiszter nem tudta megvédeni hazánkat Németország kapzsisága «lőtt, de nem b akarta. Pedig szükség lett volna óvó Móra most, amidőn uralkodók is ügynöki szerepet vesznek föl, csakhogy gyarmatokat szerezzenek maijuknak. Ezután a vám- ós kereskedelmi szerződésről beszél s azt tartja, hogy *oha*eqj les* önálló vámterületünk, mert az udvari körök azt nem akarják. S mig roinisíttu-QinkűOwbe járnak paraucsokra, addjg SZÓ sincs nemzeti jogaink érvényesüléséről, Széli Kálmán uralmát *zo-rvticítjijeösógopk tartja az országra s ezért a költségvetést nem fogadja el
Dr, Bolymossy JLajos: Azt tartja, hogy a eok fontos kérdések megoldására a nemzet összes erőinek tömörülésére ran szüksége. Majd a közgazdasági kérdések fejtogetésére tér át s itt is a különböző tényezők egyoteml kérdésének szükségességét sürgeti. Bizlk a kormány erejében, hogy az összes bel-bajokat orvosolni fogja s azért elfogadja a költségvetést. -Oabáayl Miklóst Tisztelt ország-
{yülés J (Derültség). Horánszky egy mult-ori felszólalásában azzal biztatta az ellenzéket, hogy álljon elő konkrét javaslatokkal. Horánszky könnyen beszélhet, mert hiszen 6 már megérett a miniszterelnöki székre, talán tul 1« érett
Sajos derültség). Szóló konkrét javaslókat akar előterjeszteni. Vázolja a magyar birtokos helyzetét, majd felolvassa az őt dicsérő kortes verseket. Ezután áttér a konkrét javaslatokra. Szakítani kell Ausztriával, ekkor 32 millió közös költségot takarítunk meg a nyers-terményeinkot is jobb áron értékesíthetjük. Pártoljuk a magyar ipart, a mint azt Kossuth 41-ben is hangoztatta. Szóló lelkesQltpn kiált fel: Éljen a magyar
S\' ar, Felolvassa egy lővárov cég rek-m hirdetéseit a Szamostól, a molyben egy főherceg elismeri, hogy az említett cég gyártmányai kitűnőek, _
A második konkrét javaslat; Az önálló nemzeti bank, a harmadik az általános Ütkos szavazati jog; községenként titkosan jogokkal kell szavazni; a kormánypárti legyen fekolo sárga, (derültség) a Kossutn-pártő piros, a néppárté fehér. Akkor lesz tiszta választás. S nem lesz a jelölt fuvaros, korcsmáros, mészáros slb, (Nagy derültség),
A harmadik tétel: Én az általános lo fegyverezést hozom bo. (Zajos derültség) Miro is való a katonaság ? Hogy a íelu-zeugmeister Sakrumentoviesnak őrt álljon. Miro is való az a sok F.bronpost ? A l>écsi burgban is annyi Wocbc van, hogy a szegény jó királyunk nem tud aludni tőlük. 00 óta nom volt háború Bákosl Viktor: Hát BoszniR? öabányl Miklós: Ah pardon! Jó, hogy eszembe jnttatták, az nom volt hábofa, lianem rablóhadjárat Éppen olyan mint az angol bur háború. Iudit-ványofom, hogy küldiünk jccyzökot — nd drkulandum (derültség) a többi államokhoz, a melyben kijelentjük, hogy nem engedjük a bur aranybányákat clcsembwelni. (Hosszú hangos derültség.) Jövőben nem lobot háborút viselni. "Mert nem lehet ellátni élelemmel a hadsereget. Azért le kell szállítani a szol 0&iaü időt, hadd menjen hamarább haza
a legénv s pzaporíUa becsületesen fáját (Szóm* isjk.)
Makkal Zsigmond: veszi a szőnok poharát és kifelé indul vele (Viharos derültség.)
Oabáayl Miklős: Makkai azért vitto ki a vizemot, mert ő szeretne már beszélni. Azért is én beszélek. (Hosszantartó derültség.)
A következő szónok Makkay mond voit, akit nagy érdeklődéssel hallgattak végig. Az egéM báz minden pártja rendkívüli figyelmet tanúsított a parasztképviselő iránt s szinte siri csendben hallgatták yógjff a beszédét; míg a mlmsziorek ís látható ílgyelémmel hallgatták minden szavát, bár az ily társaságban való szerepléshez éppen nom szokott Makkay igen elfogult volt.
Engedelmet kért. hogy szerény tehetségéhoz képest ö is hozzászólhasson a költségvetéshez (ha mús napon, neiu ily előrehaladott időben került volna rá a sor, hosszasabban is beszélne. Erdélyt jó fejős tehénnek tokiutetto mindenki; ongodelmet kér, hogy a nemes orszáayt baromhoz hasouíitja, do a hasonlítás szokás itt a tör\' vénvhozó házban. Ez alejős telién azonban most beteg, s nagy baja lesz, ha nom gondozza a kormány. A Szókolvíö d munkás, leigázott, letiport népének sorsától nem kell irtózni. Ebsmeri, hogy huszóvóta nwu emelték az egyenes adót; de azóta csináltak tizenegy uj mellékes adót. A sze-
Í[ény embernek nincs étvágya se, ha köze-1 edik az adófertály. Fölpanaszolja n korcs-msiog élvételét; azelőtt ez a jog elégvolt a községi terhekre, most pedig az ó falujában nyolcvan százalék pótadót kell fizetni, aminek azolőtt hire som volt. Kiütötték s községek lába alól a jövedelmet. Atagositéoi törvény csak fokozta a nyomorúságot. Vasút aránytalanul kevés vau a Szókolyföldön, » már megszűnt a nép régi jövedelmi forráss, az állattenyésztés. A 4—10 holdas gazdák tönkrojutásáról Kokat tudna beszélni. Kéri a kereskedelmi minisztert, hogy legalább egy gyufagyárat állítsanak az ákosfalvi kerületben. Hallotta, bogy a nagy urak mezőgazdasági címen kapnak szesztermelés! engedelmet ; ez nagyon jó yolna 4 parasztbi rí okosoknak U, Nem logadja el a kőltségvotést sem általánosságban, sem részleteiben. (Éljenzés n baloldalon).
Az obiök a vitu folytatását hétfőre halasztja, a az ülést 2 óra 20 porckor berekeszti
totta. a módosítások szóvesrét és küolöltp kebeléből szokat a főpapokat, akik az egyes módosításokat a kongresazas elé fojnák terjeszteni.
Ma különben nom végezték elozegősz anyagot b a püspöki konferencia vasárnap délelőtt tizenegy órakor újra összo fog gyűlni, hogy folytassa a tanácskozást
* A legközelebbi időben alkalmasint még több püspöki konferencia lesz. • •\'•
üspökök tanácskozása,
Bndapest, fehr. 15. Vaszary Kolos biboros-horcegprimás a nlagyar püspöki kRrt a katolikus autonómia ügyében ma délelőttre tanácskozásra nivta össze.
Ar. egyházfojedelom budavári pa lotájában\' már jóval u tonácskozás kezueto előtt megjelentek C s á s z k a György érsek, Bende Imre, Bubics Zsigmond, báró Hornig Károlv, S2mro-csánvi Pál, Riinély Károly, gróf Majláth, Hottycy Sámuel, gróf Csáki, gróf Széchenyi és dr. Városay Gyula püspökök, Fehér Ipoly pannonhalmi főapát és Vályi János eperjesi görög katolikus püspök, a kiket a hiboroa-horcegprimán nevében Kohl Medárd püspök fogadott.
Pontbun tiz órakor belépett a nagyterembe Vaszary Kolos » az egybegyűlt főpapok az egyházfojcdelmet mély hódolattal köszöntoltók.
A bíboros-hercegprímás előadta, bogy a mai tanácskozásnak feladata, hogy lo-tárcvalia azokat a módosításokat, a melyekét a püspöki kar a huszonhettes bizottság tervezete tárgyában beterjeszteni akar.
A konferencia, a melyen mindvégig a prímás elnökölt, egyig tartolt. A püspöki kar az autonómiai kongresszus elé icrjesztondő, módosításokról tanácskozott. Ezek a módoaitások az alapítványokra és iskolai ügyekre vonaikóznak.
A püspöki kar véglegesen mcgállapi-
A burok szabadságharca.
London, február 14,
Rosoberry ma este egy nagy liberális gyűlésen beszédet mondott, a melyben nilyeselte Lansdowno külügyminiszternek a németalföldi jegyzókro adott méltó ós megfelelő válaszát Azt hiszi azunban, hogy meg kejjene engodnl a bur megbízóitoknak, hogv visszatérhessenek Dél-Afrikába, do azzoí a föltétellel, hogy a béke érdekében mennek oda. Szóló azután a különböző politikai kérdésükkel foglalkozik és szigorú vizsgálatot követel a lóvásárlás ügyében. A. Japánnal kötött szerződi\'sro nézve várakozó álláspontra helyezkedik és azt mondja, hogy a szaoadulvü pártnak, amely 16 év óta nem volt kormányon, régi programmját ujjal kell fölváltania. A G\'.adstono ajánlotta ir törvénvhozás móghalt. Rosebcrry határozottan ellenzi, hogy Írországnál: külön független parlamontje legyen, mert az Írek egészen nyíltan Anglia\' ellenségeinek vallották magukat. Az irek és a szabad el vü-párt között szövetség nem lehetséges többé. Az ir-kérdés megoldásához a nagy angol párt teljes figyelmére és energiájára lesz szükség.
London, febr. 16. A Standard jelenti Pretóriából tegnapi keletlel: Azt hiszik, hogy az angolok, a mikor az Oranióban rendezett liajtóvadászatnál elérték a heilbron-wolvehoeki vonalat, már csak hatszáz embert kérgeitek maguk elölt. A többi burok, számra nézve ezernégy-százan már kivágták magukat kelet felé ós most Roitz környékén állanak. Dewctt valószínűleg újra meg fogja kísérelni, hogy keresztültörjön észak felé és egyesítse a már kis csapatokra bomlott haderőt,
London, feir ,15. Kormánykörökben hiro jár, hogy #{tohoner áprilisban Londonba érkezik. Vájjon részt vesz-e a koronázó ünnepen még nem tudják, do nem tartják valószínűnek, mórt Klt,-ohcneraok fontos és sürgős dolgok miatt haladéktalanul Indiába kell utaznia.
Az Üdvözlő beszéd után ¿íohw kérte a tisztikar támogatását Tekintettel orra, miszerint az igazsáögy terén talán még soha sem volt annyi reform javadat szőnyegen mint most, nagyon ürül. liogyozidó szerint jöhet ide s \' oly bölos férfin zászlaja mellé állhat, mint a miniszter. Ismételten kéri a tisztikart, hogy támogassa munkáját s ő mindenkit biztosit szeretetéről s odaadásáról. Az uj államtitkár lelkes éljenzés után elfoglalta hivatalos helyiségét.
Az ökörmezöi mandátum.
Budapest, febr. 16.
A kúrián ma folytatták az ökörmezői mandátum ellen beadóit petíció tárgyalását.
A válaszok és viszonváloszok elhangzása után az elnök kijolentetlo, hogy a határozatot hétfőn délelőtt fél 10 órakor hirdetik ki.
Dr. Motiay István bemutatása.
Budapest febr. 15.
Az igazfiágtigYmini-sterium tisztikara élén dr. Plosz Sándor igazságűgyminis-terrel, ma iogadta uj munkatársukat dr. Mohay István igazságügyi államtitkárt az igazságügymlnisztoriumb\'an.
Tíz óra után érkezott meg n miniszterrel dr. Mobav s az összegyűlt tiszti-kar lelkes óvációban részesítette, miro bemutatta a miniszter a tisztikarnak,kik között — ininl ő maga megjegyezto : ,de sok a réjn ismerősöm 1" — b mér nom teljesen ismeretlen.
Az általános bemutatkozás után Lányi Bertalan lelkes szavakban üdvözölto az uj államtitkárt, s kérte, hogy a tisz-t\'hart jövő nohéz küzdelmeibon támogassa, az eddigi politikai pályáján tapasztalt bölcsességével vezesse.
A trieszti munkásforradalom.
Triesst, febr. 15.
A város nm nyugodt s n rendet sem az éjjel, 6om a détolőtt folyamán nem zavariák meg. A választott ., bíróság\' ma délelőtt ült össze s jól értesült körökbon azt ltfwdk, hogy lo* hetségos losz a sztrájkot megszűntetni.
Ma az összes üzletok és kávéh(iz(ik zárvü vannak. Számos apróbb kntonn-csapat járja bo a várost, do mindegyik mellé tisztel adtak nyilvánvalóan azért, mert tegnap egy altiszt vezetése alatt lövő szakasz n korzón telt lövés hallatára szintén lött. Ejjv golyó fejón sebo-sitott mog egy flátaV leányt, aki egy ablak előtt állolt. Egy másik golyó keieaz-tülcsapott egy vasredőn « azután behatolt a régi börzeépület postahivatalába, ott voszodelmoBen meguebeultott epy postahlvatalnohot. A megsebesültek közül az éjszaka négyen mog haltak, ugy hogy az áldozal0k száma most már tizenkettő. .-.
Szemtanuk azt beszélik, hogy a Píozza Grandért levő katonaság még « lövés előtt kénytelen volt az ostromló tömő;,\' ellen panganéttal védekezni. A sebesültek száma ötvennél több. Olyanokat is, a kik veszedelmesebb sebot kaptak, ba-rátjnik elvittek a lakásukra.
A I.loyd-társaság három képviselőiét, Coglívina felügyelőt, Mudinikererkedelmi kapitányt és Dussí mérnököt novezto ki n választott bíróságba, nmolynok elnöke valówinüleg a podeszta lesz! A polgármester fölhívást intézett n lakossághoz, nmolyben nyugalomra inti, nehogy n tegnapi szomorú esomónyek ismétlődjenek b felszólitjn az összes polgárokat, Jiogy a rend és a nyugalom helyreállításához hozzájáruljanak.
A választón bíróság még eddig nem tudta elnökét megválasztani, do remélik, hogy az egyezség még ma lóliojön.
A tegnapi véres jelentésről a következő megbízható előadást adják : A mikor a tömeg a katonai kordon ellen nyomult, a vezénylő tiszt a végből, hogy a tünlotőket megijessze töltésre vezényelt.
Azt hiszik, hogv a választolt bíróság a munkásoknak kedvező döntést fog hozni. A dőntósl ma délutánra várják. A munkások még mindig nagyon izgatottak. Az utcán félelmetes mozgalom van. A sfltráik általános, Trieszt valamennyi munkása íészt vesz benno. Néhány cleség03 üzlot kivétolóvel az ősz-szo» holtok zárva vannak.
Béoo, feb. 15. A trieszti esoményekel ma a képviselőházban is szóvá telték. Kürbor míuistorolnök előadta a trieszti hatóságok íiivalalos jelentését s azt mondta a többi hu.\'.t, hogy a zendülésben oly elemek is részt vettek, a melyekről már bebizonyosodott, hogy mindenképpen provokálni akarták a íegy-veros erőt »
TAVIRATOK.
Meggyilkolt család.
Brünn, folir. 15. (Ssj. <ud.) Kriszta József mázoló mestert, nőiét és 2 gyer-rnokét ma reggel halva találták. A vizsgálat kiderítette, hogy Kriszta maga ölte meg családját alvás közben 6a aztán önönmagát. Egy borotvával metszette nojo és gyermekei torkát Valószinülog elmebajában kövolto cl totlét
ni mukUznr szerint édes tejszínből bármely mennyisedben, késtpétujjlzeKfk mellett vess és tefaazdasáai teUtpelcet (* sőtetkcsetekel) réczlctflzctésvó berendez
*K1.UCHS és SCHLiCIiTER
* % tajga»4a«ágl gépgyár •• J
BUDAPEST. VI. XERÖLBT. JÁÖZ-UTOZA 7. szám.

tStármpT W02 hhr. 1«

R

Fájdalmas,
m *» ktUtatUta, I.Aioto Wrbol rí ra<y ««nörö» Tftjy Wrklüténtí vájf k\' ii/iiüt ín ».bt/.
Az Erónyl-f ólo
IohtioüxSalloyl,
UfT T« 0»*i«iU»T«. hOffY fenti bajokat unltn\' Wtl eJ, hory azok többé vt.arft r.cm Jfrmék. Ár* S koronn utaalláiaal. SxéU<
dl:
Erényi gyógyszerész
BaabadaaiUiU 6. mám alatt.
FJroktAr:
T»r4k Xlr ály-ntona 13. ét E|rr*r gyify Ur Váol-körut 17. •*\'
Rejtélyes csavargó.
— Saját tudósítónktól. —
Bugapest, február 15.
Az eszéki rendőrség börtünébon egy rejtélyes ember ül, a kinek kjifcH még eddig\' nom tudták megállapítani. Az eszéki rendőrség a kővetkező átiratot küldte ebben az ügyben a főkapitányságnak t
1900. évi doe. bő 18-ika óta Eszéken agy .magát. Bogdanovio Dragutinnak (Károlynak) nevező napszámos van bezárva, aki állítólag Gizeliovacz szerbiai községben született.
Az flltitólngos BogdanovioDragutin az íd«i rendőrség által csavargás miatt volt ercdotileg letanóztAlvo, hol nzt vallotta, vinkovcei illfMősépü n őzért n vinkovcei község elöljáróságnak adatott át.
Vinkovcén a rendőrség előtt azon vallomást tette, hogy Gízeüovac (szerb) illetőségű és hogy ottan 1901. szeptember 8-áu szerelőjét Marinovic Sztóját meggyilkolta s ezután Szlavóniába szökött.
Ezért nevezett legelőször a Vinkovcei kir. járásbíróságnak, ezután az oszéki kir törvényszéknek adatott át, atönrény-ezóknél mondott vallomását visszavonta, állítván, hogy szeretőjót csak néhányszor arcul tttötto « abbeli félelmében szökött meg, hogy szerelője fivérei rajta boszut állnak.
A vizsgálat során Vdorfilt, hogy Bog danovic Károly vallomásai minden alapot nélkülöznek e ezért a kir. törvényszék részéről megszűntolloletl elleno az eljárflö, azonban illetősége és\' azonos rágn megállapítása céljából az eszéki elöljáróságnak adatott át.
Miután ezen egyén azt vallotta, hogy szerbiai ós hogy Szerbiában egy bűntényt . követelt el, nincsen kizárva, hogy ezt azon célzattal tette, hogy egy, esotleg egész más irányban elkövetett bűntényét elpalástolja, illetőleg a hatóságokat tév< útra vezesse.
Megkerestetnek nz összes nyomozó hatóságok, hogy a nevezett epyén *r.o mély azonosságának megállapítása céljából a felderítő puhatoiá&t megejteni szíveskedjenek.
Bogdanovic Dragtitin személyleirása kővetkező: testalkata magas, haja és szemöldöke fekete, homloka magas szeme barna, orra ós szája rendes, állítólag csak szerbül beszél.
Olcsó pénzkölcsünt
közvetítünk, de csakis földbirtokra botáb-lázás mellett öt szézalétara, több évi törijsztésro,előleges dija^ús nélkül Várady éa Markovits, Budapest, Józscf-kÖrut 40—Lovelekboz válaszbéíyog csatolandó, TslAlhatok délután a—O-ig.
budapesti hírek.
— A király Benoznrnál. 0 felsége a király ma délután 1 órakor újra ellátogatott Benczúr műtermébe, ahol most harmadszor ült az angol király részére ajándékzandó festményéhoz. Az ülés eltartott délutáni 3 óráig, a mikor is Őfelsége szívélyes bucsut vett a mestertől. Valószínűleg ez volt az utolsó ülése képhez, amely már majdnem egészen készen ynn. •
— Baaaia. A VI és VII. kerületben ma hajnalban általános razzia volt, a inely alkalommal összesen 140 lakás- és foglalkozás nélkül való egyént állítottak elő, a kik ellen sz eljárást megindították.
~ ¿latunt leány. Rlnganf Erzsi 23 évos szobaleány sz éjjel a Lánchidrél a Dunába égrott. de méií élve kifogták & a menlők a Rókus kórházba szállították. A szeren eséllcn leány szorelmi bánatból követte el öngyilkossági kísérletét.
— Erzsébet királyné szobra. A
szobor pályázatra beérkezett mintákat ma már a közönság is meglokínthoti.
— Leesett a kooslról. Sallay Sándor kocsis, ma reggel a Szigetvári-utcában loesctt a kocsijáról ós ballábát eltörte. Kórházba vitték.
— Bolti tüs. Braun Amin festékkereskedő Roltenbiller-utcai üzletében tűz ütött ki ma reggel. A voszedel-mot a házbeliek még idejekorán elnyomták.
— Gyászmise,A fercncvúrosi plébániatemplomban ma délelőtt tíz órakor Baán Sándor 4eHíf\'»z ünnepi gyászmisét mondott Szruilkó János tűzoltóért, aki a Concordia malom minapi tüzénél szerencsétlenül járt. A templom közepén állították fol a ravatalt, körülötte kandeláberek lángja lobogott. A koporsó tetejét tűzoltó :elyúivok: sisak és csákány díf-zil\'tték. A gváazmisén megjelent Scer-bovpzky Szanlsr.ló főparancsnok, Janicsok tűzfelügyelő, Blasnck segédtiszt, n kilencedik \'íérüloll tüzőrség s a szabadnapos tűzoltók, akik a ravatal körül állottak. Jolen volt a gyászmisén az elhunyt fele-ségo és rokonsága és igen sok idegen is, akik sziuültig megtöltötték o templomot. A lelkész a gyászmise után beszen-telte a ravatalt s ezzel a rekviem véget ért.
— öngyilkos tanítójelölt. Béla Kálmán 19 éves tanítójelölt az éjjel Uj-postou az Arpád-utcában levő lakásán fő-belőtte magát és meghalt, öngyilkosságának oka gyógyíthatatlan betegsége. Ttt-dövészes volt és tudta, hogy betegsége megfogja ŐlnL
— Munkást keresnek. A budapesti
(ipari) munkaközveUiő-intézetnél az heti kimutatás szorint 0826 munkás keres foglalkozást, kik közt majdnem minden iparág képviselve van. Hiányzi l azonban és munkát kaphat helyben : cukorkafőző, 1 élesztőkészltő, l késes borotvaköszörüs, 1 colluloid-munkásfésü* vidékon: 1 magyar szűcs, 1 késmüves, 1 roszelövágó, 1 önálló mérlegkovács, arany- és ezüstműves, ki karikagyűrűt tud Készíteni, 2 órás, 1 órás üzlettozetö,
1 fésűs, 4 kefekötő, 2 fésű és 82urok,
2 vegyos munkára, 3 asztalos, 5 fa esztergályos, 5 kádár, 6 bognár, 4 kosárfonó, 0 seprökötő, 2 takács, 2 kolmo-festő, 1 könyvkötő, 1 vonalzó kózlgéphoz. Jelontkczni kell az intézetben VuL ker, József-körűt 36. szám alatt.
Téved, a ki azt hiszi, hogy csak drága gyógyszerek használhatnak; szembetűni • példát szolgállat\' erre Vértes ryógysz. Fe-renczpálinkája, raeJy daczára olcsóságánsk a legkülönfélébb esetekben alknlmazbaUi gyógyszer és piperecikkek,\' s ogy házban sem hiányozhat.
Blatos eredmény érhető el Bheuma, csuz, köszvény, idegos fejfájás, meghűlés, idegbaj htldéses és mindennemű csontbán taliuak eseteiben a Szabady-félo javított; Capcme kcnöc9 használata után. mely már egyszeri bedörzsölte ulán is a legkiuosabb fájdalmakat is envhiti. Pgy tégely ára \'J korona — kapható a legtöbb gyógyszertárban megrendetbotő közvetlen is Bzabady János gyógyszerésznél palrona llun garia gyógyszertár. Budapest Damjanich-u,
mogat, ms. délután femft nagygyűlést tartottak. A gyűlésre eljött, Budonestről Weltner, a magyarországi szoeiáldemo-
krata-párt titkára is.
- Változások a híré karban. A
király dr. Lovatich Kálmán pozsonyi törvényszéki b\'rónak, járáshirói minőségben a pozsonyi járásbírósághoz saját kérclméro leomló áthdlyozése mellett, az itélötábla-birói cín)et ós jolle-gol adományozta és Porubszky Lajos balassagyarmati törvényszéki bírót, járáshirói minőségben a losonci járásbírósághoz leendő átholyezése mellel\', n VII. fizetési osztályba sorozott járásbiróvá a király folyó évi február hó 11-én kelt legfelső elhatározásával, dr. Ligeti Ernő rétsági kir. iárásbírónak törvényszéki bírói minő jégben a balassagyarmatié* Székely Sándor szinérváraljai kir. járájbiró-nak törvényszéki bírói minőségbenanyir-egyházai bfaj tőrvényszékhoz, továbbá Murányi János losoticzikir. járásbírónak a rétsági, Schmidt József németbocsáni ós Fischer János buzíási kir. iárásbiró-sági albiráknak á temesvári ésdr.Oyengő Kornél keszthelyi kir. iárásbirőségi\' albi-rónok a váczí kir. járásbírósághoz saját kérelmökre eddigi minöségökben, végül Bocskor Kálmán kisújszállási és Kun Gergely nagykőrösi kir. járásbirósági albiráknak saját kérelmökre kölcsönösen leendő áthelyezését megengedte.
— Halálra kínzott gyermek. Hamburgból iHák, hogy ottan letartóztatták (¡reising Gyula pékmestert, a ki mostoha fiát a 8 éves Mihályt agyonkinozta. A mostoha apáról kiderült, hogy fiát ösz-szekölözto, száját betömte a kezébe égő gyertyát kötött, a melyet a szegény fiu, « mikor közéig leégett, nem tudott eldobni. Majd a fiút jóghidegvizbe telte, ahol annyira meghűlt, hogy belehalt
Meglepődik mindenki
** ¿re oleió U J4
t dmb bíe«l ptro« r»plM» — — ~ — ¡MM
t dar»b bordó piro. p.pUn — — — — 1 M W
S d»r»b B»Un C*chmir p»pl»« — — — ■ Irt SO
1 darab aUAia (.jifhmlf paplaa — — — £» írt 20
j dfcrab leír«» «UA.i----— OMSO
S riaifi rolln watialf — — — — —
1 ríju® Cría aWq««— — — — — * Jn —
I u6t — —• — — — — — »0 öt —
S uir--- ---^ü*0
1 UtQ.ro — — — zat —
1 «Urab »Ml .odrony inbaU» - - » írt -
i dar^b pirnÍrott rujsnyo« mstr«U— — 1» fit —
I Smthállbató TMá«Y lóot«US walrattal 10 frt — j darab fW taW —----J « M
t airUJ i é^rtadií ----- - " 60
aiOXOTEB KÓR éa TB8TVSBJ5 SiafMt, Onsi-«* a M*M.
hírek mevdenfei^l
— A losonol sztrájk. Az email-
munkások bérhareál)an még semmi fordulat nem következett be. A munkások, akiket a város intelligenciája mozgalmukban még anyagi eszközökkel is tá-
Brázay-féle sósborszesz,
Mindennek ápolás és gondozása fenn-tartó (eltétele. Ily acélokat szolfái n Brázáy-féle sósborszesz.
^ 1 nsgy üreg A« 2 korona. Ikis „ „ 1 .. J.
REGÉNY,
i »
Az Ördög cimbora
Regény. Irta; X.
Az asztal körül ülők mindnyájan felugráltak és tiszteletteljes meghajtással üdvözölték, a jövevényeket, csak a, nsgy-bajuszu tápászkodott íel kelletlenül és félszegen hajolt meg a jövevények olött
Mondottuk már, hogy az egyikben Dasics Jócóra ismert a fúl, a másii egy szakasztott olyan alakú férfi volt, kinek arcát azonban egy lelje« fekete bársonyálarc fedte, csak a szemének és szájnak engedve nyitott helyett. Dasics Jócó magaviselete azóta, hogy fiútól elvált, teljesen megváltozott Az öntudatos fellépés holmi tisztelet-jos félénkségnek adott helyet és szerényen az álarcos mögött maradt
Az álarcos pedig a többiek kőzé lépre, megszólalt;
— Egyáltalán nagyon furcsának talá-om, hogy közöttünk vannak kiváncs emberek. Figyelmeztetlek a közmondásra, íogy a kíváncsi ember nem lehet hosszú életű. Ha még egyszor hasonló jelonet-nek tanúja leszek, vagy hasonló tudomásomra jut — és tudjátok, hogy én előttem semmi sem titok, akkor számíthattok arra, hogy az éhes szakadék uaéltó elemózsiához jut
Azután a nsgy bajuszoshoz fordult :
— Néked különösen flgyelmedbeaján-om ezen mondásaimat, mert nálad azon a oonton vagyok, hogy ki tilts alak innen.
A najrybajustu bílott halvány J«U, d«
nem szólt semmit.
Az álarcos pedig leült az aulai mellé s igy szólt:
— Közelebb fiu!
K fiíu közelebb jó\'.\'..
— Ugy hallom, néked kedved lenn« hozzánk állani.
— Igen.
— Tudod, hogy hová kívánkozol?
— Szabad férfiak táborába!
Nem iperte azt mondani, amit gondolt» hogy rablóbandába.
— Helyes. A mi endxtrünk vagy. És hogy mindennel tisztában légy, Barcsa majd elmondja neked a tíz parsneso« latunkat, legalább meglátjuk, rajjon ő emlékszik-e még mindenre.
(Folyt köv.)

ISZAKUSSJMS
V-
fT^fyltiiató a* oly «¿mos «f.t-bvn fényes er«dniényny«t Mpr-SbMt lúgost 0«« jrvófy-nrttítArbiia KOl/inlM«« CfVO»t ifnüoK\'-» r/erint kí«ril«t Urá-hoo»Ajr «Uani ax*m»l, l ctUí * kor. 40 lUUr, 1 kaUft makuca bajuAl 8 kef €0 £üi*t. M inut «iikfc« hck> ulin franlo Mm ry^ST««»\'-Úrból, I.DSOI xaV. SsSio.
KÖZGAZDASÁG.
Budapesti gabonatSsada.
A Unákt na csck\'ly v«U, a malmok twtidKxUk, forralc«noa oak U00 8» m. boxa kardit rittoxaUM iiak taolUttt.
Mano buta ipr.-ra SJU-«.M, BMM iw.-ra Tsa—7.W, Zab ík.-A TJS-7.70, Tt^td tsSS.
»ada»MiU irUktSnMU. W|4lM*hi köttet«« t (Mik hitrtrf«r. «ff. M»«tw hlUIrtméiy «7.76 Miák« baak W<-
RimamnMrift 602. OwUik illaar. 0*0.60 Ma (yw btl»W»*rény TH. Magyar 4 tnáraMkoa ««.y-Jársdac 119.96 KmMján<Mk»r.ia UMájaltotóktnk Jeli. bank <84.M Rimantviayl 602. Orztr. »asyar iUamrarat iMoy 9»iM DéU Tant 77^ NW bírod. Birka 117.2«. VUmmi rani MM> ffII4.JMII
fahr. 10. Outiik Ulalr. OHJM. lulaU. 71t— Ontrik-BiasTHr iliM»Ta*«tt HmHmt 691M 4 nfealtkM magyar amryJVaSMt JSO-tO. Magyar kwonajiradik —, DIU raaal HM. — *> tn»k» arany 19.04 Márka baokjafy Ul.O. ouUik Kuk 28S.
i; i W . ■ », v ,
A vásároaarnok AzaL
Aaaal «Mfal«« if> «tok roU<iM «UMteikkak ira tnelkedeU. Drifább Utt a barnai U • Tad.
kadatt Ponty UJiJa 160 fíOir. harcaa 160 fiiHr-rtuka ISO 1UÜT, (OfXt « korona, balatoni >«114 160 filKr, kect<t* * korona, tixa 220 Mér, tok 240 0iUr, tenjori bal S korona. Twteri rik kilója fi km»aa. A frlaa cnUalro* kilija 10« Bűit. Nyui darabja S0O fllkr, faoyraa raadir párja «0 SU«r. gampknf U t darab ¡0 fiUér. karfiol darabja SO fillér. 4 darab SO fillér, mandarin 6 darab £0 (iiUr.
Nyomatott t Székelv Viktor ayomdájában . Budapesten.
j ^wsrr
OBJSOa-441*
Magyar Restitstloas fiaid
lorak éa acarraaiaarbáknak.
Aa álUtok Uomor«j«t trtwn HliurUr*\' Ua«l| nxi/fálolja a llbok amr báonláaat, M Intároláat • aa ««yMV*
»dkoaodáat. Ara 2 koron«. Postán 8.60 korona. , / WkQida*« «Ua MkmMm k«Mi
Jenes Vilmos Qyógysztfir*
a HM H hr,;<iW*r 4
Fflrakíér* Dr. EflöKS ..Nád^ttdCTW^* ruiaauir. Budai»«!, Vl. karflUt, Vácd-kárvt tT. ax.
Va**map, fcfewir IB,
UJdoas&gl - Uja©n»k*t
Borotváló por!
▲ borotva foloologoall,
E si»rt«!»s ás,a* srcira teljen* 4»«*l»»tla» boroWálóperTal bárki U 6 psr«ii aUU slm«a
cioí. oiül\'áT.*!!» m»|át inlndea sl«M<ss UatUU nálkdl é< » «#, h JT kUUá&l í
ltire\'rys*sr*bb kosst ás. P<ábstto»s| ltU»««d
uen boroW-Uáshos «»»>1» keljrbon M Mí ár. Kuti «\'♦b«l (« kiV>) » kwuna 60 6ll*r hsun^stf »á«s3. UtdtM c»i»|»»»kOr ao áUár. Ut£T >«u«i »«ír »« st4W»< b«kai4í»« ««.is»
hármcntT*. KltárA»« kspbsiá Baá.psnso : tefckter UaAtaűU Yi., LauAfl»&
gondosan csomagolva bérmentve küldöm
8 tforintárit.
GnOHSAUSI ÜRMiH
B JDAPJEBT, VI, BajéantItta 18.
al nyújt minden
a kiválóan kipróbált ée orroaok Által ajánlóit Cpaclüotua Uufioveoyn pllnla-alaltbon éa pedig: aeattaa, kélöféa; mon-lumzt kezdódó ttt-dftvéa», ttiddharat, siamáxhnrut,
Íyarmckcknél ós eégobajoknál min-eo rosz utóha\'átfj nélkül. a mint
több kórhrvs bizonyít Ara: l prébadobos 1 koir.,1 nagy áeboa a korona.
r«i;olc»üb>> sssl\'ods s Mvárosbsn ujonnsn ál-tUVii.k eo wuHrsl D(.r>\'?.Wlv». Klsfáas, UuU,
lénytlnut trolik T 00 krtól följebb. 6 psros <\\ k«\'sU p£!TAU<«v»rtál. VsndáfW 4«
kávcha». - Kjráa* ájjvl avttv*. TsUíoa 67—át. Tslefe« M-41.
Örömmol bironvltom a „Ha* flavseln-plllnlákc" kitünó hatását a kérem 20 dobozzal rogtén küldeni stb. X>r. J. Janaoa. Kaikon. kir. egéawéjrflgyi la* nácaos éa íőorvoa.
tartalmam u ©mlgb&n betöl leadó Cm ales állásokat ipari« kereskedelmi« me*ér és erdógazdaiftgi ét műszaki tisztvieelflj; továbbá oö liszt viselők éa kereskedelmi eé kalauzollak részér* • ^ Cfyti nln ára SO fillér, kaphaté 6ohányt8*adékb»n éa • kUdéhlT*» tolban. Budapest, Václ kCml S9. u
Kaphéió egyedül • fellalálénii«
Hudovszky J.
gyóflrsserésx Dálja (8zlavónla).
A nagy Kraoh I
New-York étLondon
.rftek «■ ."ríL.l S\'ár**m!d»t MM h.ryUk SC A ILniálsUsnUj, *• ífy MT MO MNV
ft I» Iru-fjU k«iym»rllr* Ma ijrhi káM » ja \'•♦■4» a a»n>**K> swm eoskáJr »»r-Ki VláriiáM *ll«»«tk*o »Udel. Ca T^vch % »•irt\'irUkBiWct-
[\'ra&W MWI4w. Bmtálforsa BUdsaktasfc a.f-ttflV kiUdde» a kfTflktiö UrfjabU oeaeae WBgr fortnt a»» m*tVrUU» eiiaaábes, 4* VB twíikr • \'
If iMitit «mMU mfl
p». i-árri,
II „ wu»ri.,ü .tab Ma* *tut <n
• m anátUkal W». )lM*ritu>H
fi f « • \' h
- W i - • « »«
/á • s M M l.,\'m«rít,
fjm 0 ~an»oI..Tto»o la\'<ai^U!a«M,
k ^raUOaMt msMÜ gJM*t—
Kaa w «DH<t::rv^
B7jg > a jBgnaoatab» ankarkUUt,
«»ak €frt tOkr.
__ ».«a Wj kUrr «Kha «0 raatataa kortiu
«MW, 4 (U eo kr. n.lalaUUe figw W«Dk» (4 #Ti.iUi-sp.» t»uá 10 kr.
a>/jetiitl MV ulbl ctrjr fclvtU. Ötra b»im (dhér fám, n«lt Mioál 1 S
PBS M«t*.ii1ri4í U b mMfiiMátlQk.
k^» AaMkUie*jr«á«Mj,k«areMahMet4e
cilpflfehÖréM, clpé\'ikollékek
legelotábk área kaphaték.
Rosenberg lg. utóda
bérkereskedt
Büdaptst, IX Soroksári-utca 18.
Vidéki tne^rradtUsek p«B»e^«a u» kfttölt*teek atánrít wllett.
tudjtk közül a legkütüaöbb hatású as
„Ezereum"
Meglopó gyors és biztos hatású kulszer rh*nra+, aaua. kttasvény, liáffgá\'
tia »snráa, nyllalia btb. cllon 1 nagf ftvagr ntaaltáaaal 9 kor.
to^-l«rnllla kilOad »rr^ménpiTel b«u-
b EzBíflum JSS^iű^lL4
Llul UUUI ^y^^mjj * p
b Ezareum gSP w te Ezarep SSr"1\' Hí Ezeraum sw;,: Az Ezeieum
Postán megrendelésre még 1 üveget ib kaid azonnal ogyedUl a kéaaltö
Fárlxel klállltiat
! I ££.ADÓ KÖRHINTA ! !
Efy 14 karbiu» !•▼» k«rklma. m«ly 4 koo«l-b4i ie Ubei ail btUpig mutt olcsón
KOVÁCS FiirvENOZ
Ar » »I»,./. u. \\u.
8Z0UBATIUEIX.Y.
RÉSZLETFIZETÉSBE.
Nick«l rcmontoiróra nyitva éa
fedéllel........
Eiüst íérfl óra nyitva . . . 8_10
i> » M kettós fedéllel . "
Etűet-ttHa férfi óra kettős fedéllel , 14—íű 14 karatos arany nói óra fo-
dél nélkül ...... fri 20—25
1« karátos arany nói óra fa-
dél födéllel....... 2H-40
Ezüst féril óra lAncz jon jouval „ 8— 6
/rövid 9 soroe nói éralánc» M 18-24
átfért ............io_20
JI/10\' ........6—13
«\' w r8:: i:;;
KOLLISCH <!. ékszerész
»fcOfl. VH5t. ZiogltrgoMuo 30. ki----vidékrm kardé* (a.
1 pontosan járó párizsi nikkel-éra jótállá» fal. 1 valódi tajték szipka borostyánnal, £ diR^rs nlaku olepAns srivartárcza, 1 pár párizsi kételótfomb. 1 pArirsi cremra levé^» mérlejgcl, 1 párizsi kiállitási illatszer üvef-
ben, 1 néffyápn zspMc/\'r Ovográfóval, 1
nos tolókáa nikkol.\'ogtisztitó. 1 színes ki* vekkel kirakott finom gyOrd, 1 csinos ezét-sznrtl notes-jegytókönyr. Mind n 10 tárgy összes ára K. 4.— * Sz^tknldi posla utánvétel melletti Biz» mányi üzlet Fekete, Béoaben, V. kar* [ Uüfltfter-utoaa IfB. ^
íBi valta jo -tintát akar ti
xe^. wn ........... H
kassai TJNTÁl
§ Madarspacö és Székeli J
•aját késaltmény« kárpitos éa aax Ula» bátor lagaloaébkan kapható
a készítőnél
Caray-ntoaa44^ Hamád ■■« sarok.
II évfolyam. 48. szám
itirjnri\'i »ít\' inrr -;rr tt —■r,yi--------rt
Magy-Kanlzsa, 1902. Mtffi, febnür 17,
Eoy S2ím 2
NAGYKANIZSAI FRISS UJ
Előfizetési ári: Kiadótulajdonosok: 6 Fej«i5s aiork«tatő: fl Megjelenik naponta korán reggel.
Melyben há*ho* hordva «gy hóra 00 fillér. .». | Kra«ss és Farkú. OAVTAX HUOÓ. , | NyomjUott A ,Na|yksnl*sal Friss UJ»ég* ««aídém
Vikikre póttal küldéssel egy hóra 1 korona 20 Altér. |j Si«rkc»*tő»<g és kladó^aUl: Krauts és Farkas paplrkcreikedé««- | nyomdájában.

\'. V v, X\' J. .\' i. • •« •
Apagyilkos leány^RgyongázoSt
•*\'í
Egy bili maghivó. \'
Annyi bizonyos, hogy a magyar türel-mességnok nincsen határa, mórt nincsen • föld kerekségén olyan nemzet, mely nemzetiségeitől annyit ellürno mint a magyar.
Hogy ez igy ran, annak bizonyitéká-val minden megegyezés nélkül közöljük ez alábbi folháboriló esotot, melyről egyik vidéki laptársunk ad birt,
A tekei szászok a napokban mulatságot rendeztok. A bálra diszes kártyákkal invitálták meg a farsangolókat, s ■ízen a moghivón, mint föókesség, egy .ól kifejlett kétfejű sas csattogtatta izérnyait,
A szemtelen tüntetés természetesen nagyméretű felháborodást idézott olö a tekéi magyarok között, kiknek hogy a domonstráció minél szélesebb körökben terjedjen el, — szászok szintén juttattak célzatosan egy-egy meghívót.
Még affér is lett a rakoncátlanko-üásból, mert a tekei magyar intelligon-czia egyik tagja\':
dr. Tóth Endre, kir. közjegyző — kit Kolozsvárit is sokan Ismernek, — megbotránkozását tudtul adó jegvzetok kíséretében visszaküldte az osztrák ragadozó védnöksége alatt nyomatott meghívót. ,
Erre Vermes Mór körorvos és Schuller tanitó, az ottani szászság fómoguljai, arcátlan morészsóggel, magyarázatot, illetvo elégtételt kértok a közjogyzótől Tótb dr. természetesen nem volt hajlandó nem statiszfakciót sem felvilágosítást adni, hanem egyszerüon rendreutasította a két „treusacbs* gavallért.
A tekei azolgabiróság különben idegen állam jolvényeinek tüölétésszcrü fölhasználása miatt eljárást indított a csá-szármadaras rendoző bizottság ellen, s réméljűk, hogy ez a rakoncátlankodás nem iog megtorlás nélkül maradni . . .
Egy névtelen tiös.
A lapok röviden megirták, ki is képelték azt a megrendítő katasztrófát, melynek hat jámbor nazarénus embertársunk esett áldozatul • Fckcto-Kőrös ragadó, szilaj hullámaiban. Az eset ismeretes nagyjából.
,A Körös két partján fekvő Fokete-Tőt község naiarénus imaházából isteni-tisztelet után, már derék éjszakán, tis óra körül a túlsó partra hazaígyekezett tizenöt hivő. A révész már rég az igazak álmát aludta, az elkésott utasok hát mind a tizenöten rámeréezkodiek egy^logfólebb 5—0 emberre vsló lélekvosztöre.
A kőrös közepén a folyó szilaj sodra fölfordította a rozoga ladikot s az éjjeli bajósol belézuhantak az itt 0—8 mé-tar mélységű, jéghideg vizbe.
Egy részük tehetetlenül vergődött, más ügy gyei-bajjal partra kapaszkodott.
A legolső, valamely kemény ötvös parasztgazda, partot érvén, észrevette, hogy a feleségo és a leánya, a kikkel együtt Olt a csónakban, nem birtak utána kievickélni. .
Gondolkozás nélkül visszaugrott a jeges vizbe s az apaságisteui ösztöne ugy rcndolto, hogy a kit tapogató kozo az éjszaka és a viz kettős sötétjében elkapott, az éppon a leánya volt.
Még azon aléltan partra úszott volo s csak épp kilökto csuronviz tetemet s még visszauszott a folyó közepébe, hogy ha bírja feleségét is kimentso a halál örvényéből.
De már többé nem íölt pártra, odaveszett feleségével, mog a többi hat hit és baj sorsosával egyött a Fekete-Körös gyilkos árjában. ^
A feljegyzés a névtelen hősről egy magánlevélből esett tudomásra, a hol ennek a paraszti gúnyában küzdött, martihalált balt, — nagy léleknek uKg csak a nevo sincs «megemlítve.
Do hívták légen bár Kis Pálnak, vagy Nagy Péternek, igazi hős volt, a szeretetnek, hitvesi hűségnek dicsőségos, szív nemesítő példája.
A sziámi ikrek regénye.
A napilapok mind regisztrálták azt a hírt, hogy dr. Doyen párisi sebész operatív beavatkozással szétválasztotta a sziámi ikreket. Meg kot jogyoxni. hogy özek nom azok a híres sziámi ikrek a kik jelenleg köztudatukban élnek. Azok liuk voltak, a jelenlegiek leánykák. Ezek most 12 évesek és Barnum vejéuok és utódjának Bailey-nek ritkasággyüjtcmónyéhcz tartoznak.
A régiek névszerint Chang és Eng még Barnutn nöszkoségét képezték s életükről érdekes részlotok mosott mosi Bailey, a ki akáór Hamum alkalmazottja volt. a Temps egyik munkatársának. Ch&ng és Eng any-nyira összenúttok valami szálkás bőranyag folytán, hogy aUig volt közöltök 8—A centiméternyi bézar. \\
Faji jellegük a khináihoz hasonlított. Termetre cicnevészok maradtak, arcban, teljesen egymásra ütöltok. do természotQk nagyon ktllömbOző volt.
Az anyagi funkciókat, az evést, ivást, alvást bámulatos egyöntetűséggel végeztek, do egyéb hajlamaik szorint már nagyon eltértek egymástól.
Nemsokára fokozottabb és fokozottabb mértékben uOtt az Qr közöttük, míg végre elhatározták, hogy alávetik magukat a szétválasztó műtétnek.
A mutogatások révén úgyis nagy vagyonra tettek szert s most mindogyik külön akarta világát élni. " t
Eng volt a konokabb természetű, Chang a barátságosabb, s jóindulatú. Egyszer egy éjjel iszonyú lárma hallatszott szobájuk fölül. Bareum felébredt és berohant hoz. ájuk.
S
Eng javában fojtogatta ikertestvérét, Barnum elszörnyedve ragadta meg karját s rákiáltott:
Szerencsétlen, mit csinálsz, meg akarod magatokat ölni?
A gyűlölet ezen mérve még jobbon érthető. ha megtudjuk, hogy az ikrek akkor már évek óta nősök és családosok voltak, s hogy feleségeik Igen rossz lábon álllak egymással . ,
Ez a maga nemében egyetlen és sajátságos családi élet a logfclfordullabb is volt. L
És ebez az anyagi mizériák is nagyban
hozzájárultak.
Az ikrek ugyanis, hogy vagyonukat gyümölcsöztessék, cukorülletvényeket vásároltak a Karolina szigetekon, do nemcsak a várt nyoresék maradt cl, hanem beleölték dövel egész szerzett vagyonukat.
Ezzel aztán mindkottő türelmének végo szakadt.
Érintkezésbe léptek a kor legkiválóbb sobészoive), do ogyik som vállalkozott arra hogv a műtétet végrehajtsa.
Itt már csak a halál scgilhetett s ez nemsokára bo is következett.
1874. január 20-án Chang rövid betegség után meghalt. Eng miudezideig jó éroztc magát«
De abban a pillanatban, Chang kileholto lelkét, valami sajátságos nyugtalanság és félelem fogta cl.
Sojtclmes érzése valóban halál sejtelem volt, mert két óra múlna már ö is meghall.
Dinatmitrobbanás New-Yorkban.
t
New-York város kollö közepében dinamitrobbanás történt január 27-én, a délórákhun, melynek nat emberélet esott ál-dozautul ; százhuszonötén szonvedtek sérü léseket, több ház mogrongálodotL
De valóságos csoda, hogy az áldozatok száma és az anyagi kár nom sokszorié nagyobb.
A baj a földalatti villamos vasútnak most folyó építéséből eredt, mely már annyi balesetre aeott alkalmat és oly sok eniboréletct követelt,
Do nem az építést, a földalatti vasutat kell gáncsobi, hanem azt a könnyelműsó-get, melylyol az óvóintézkedéseket elhanyagolják.
A hol a 4-ík avo. 42-utcába torkollik, egy szabáfytalan nagy négyszög van, melyet északról a Grand Central vasúti állomás nyugatról a Murray Uili szálló, keletről a Grund Uijion szálló és a Manhattan szem-és fulbetegek kórháza haláról
E térből vezot lo egy tárna a készülő alagútba, B tárna \'bejárása meúett egy (abódéb&n dinamit volt beraktározva.
Dz a dinamit s déli órákban felrobbant Szoroncso a szoroncsétlonségben, hogy a déli órákban történt, mert üyenkor sokkal csekélyebb a járókelők száma és a köseli pályaudvaron is kövesen voltak.
A robbanásnak rettenetes hatása volt Nagy lyukat vágott a földbe, romba döntött a vasútépítésnél kapcsolatos ogéax sor ideigUnes építményt és nagy meanyúága
földet, gerendadarabokat és összetört vasat röpített a levegőbo. V
Ez znyag jókora része a Murray Uiü ssálló, Manhattan kórház és Grand üaión szálló épületeibe ütődött.
A szállók falai ellentáUolták, de minden ablak eltört és az utcára nyíló minden szoba tönkrement. .<\' . .1 ;
A kórházat p«dij nyomban ki kellett UritenL
Eltört a vasuU állomás minden ablaka, a mint hogy nyolc utcatömb torülstén maj^ mindon ablakot szétzuzsott .a robbanás nagy ereje és a járókelőkre valóságos üvegzópor hullott
A közeli gyógyszerészek beszélik, hogy közel ezer eoibernek kötöttek be vagy mosták ki Uy apróbb sebeit.
A halottak: Cyrus Adams, kinek a Mur ray Hill szállóban szivarboltja volt, James Carr, pincér ugyana feáan a szállóban, Lawronce Hine, és J Roderiek Robertson, vendégek a Murra? \'lUU szállóban, Ralpt} H. Thompson, srgédmérnök, WiUiam TuU»i^ a ki földalalti vasuiépités ama siakaszán munkavezető vöitr": n
Százhuszonötre rug azok száma, kiknek sérülései a helyszínre sietett anibulanszolf joicntosei alapján a rpndőrség tudomására jutottak.
Az anyagi kárt, mit az épületek szén*
vedtek, ogy millió dollárra becsülik. j
Kiszúrták a szemét.A
Dránán, az egyik szemével űzette meg Kélcái Iván szemelyl lakos függetlenségi elveit. ( A szalántsi kerületben Vajay-páter hívei még mindig nem tudnak meg* nyugodni az okot ért politikai vereségben és egyre berzenkedtek.
Ez a zsurlóddá szülte azt a kegyet-; len vérengzést is,- a melyet két volt Vajay-párti atysfl korcsmában, négy ho-nappai Vajai páter második bukása uián.
Kétsi Istvánn régi ellenségei a Czim~ bor testvérek. Antal ós Ferenc, a kilf lolkos kortcsei voltak a választások alatt Vajaynak és a klkne sok kelle^ motlenséget szerzett Kétcsi, ki Brázay hívó volt, * ,
Egész véletlenül találkozott öe**« Kétcsi a két Czimberiestvérrel szombaton a korcsmában. . > t A Czímberek a néppárt áldásos «Ü\'. küdését dicsérték, mire Kétcsi azzal vágott vissza, hogy a kalholikus papok voltak Kossuth Lajos legnagyobb elan-j ségei is, hogy most a néppárt szóvivfy legnagyobö részben papok, u>hát uem a függetlenség eszméinok hívei.
A politikai érvekl>öl kifogyott Czim** berek erre már bicskáikhoz avultak ea ezzol akarták meggvözni Kétcaít a néppárt áldásos működésérőL , Ez sikerűit is nekik annrihan, nogV; Kétcsi balszemét kiszúrták és főjét több helyen megseboztók. \' \' .
A veszélyesen mogsérült embernek az első segélyt Blau Adoli dr. tb. járásr orvos nyújtotta, de állapota oly aggasz tóvá vált, hogy még aznap Kóícsii ba-hozták Pécsre a közkórházha. t
A bicskázó Czimberoket, kik már. tőbb ízben voltak büntetve, a oasnd-őrség leutrtóztattá.
HótfŐ 1902. íebr. 1?
MM
Ipifflfitkos teány,
A Ntftep borzalmas wWor ölte Virág (Bzviotlss) Jáaon 60 irt* vaazlói lakost saját leánya. Az omWI ottani lova Itzőnk a lüvetkasőket
A rend«» Oiuiopnnpi verekedések kere-téböl elrámitö képével bortalmasan «nel-kcdJs ki a* a kegyeden fgyaketság, a mely minap törtéat meg VaizzkSn. /
A kegyetlenséget azt leni súlyosabbá» szsjuáeiosabbu, hogy a tollas ezutUl egy leáuj. de mimlen valósainttség szériát őrült leány. Egyébként cselekedető meg sem magyarázható. Virág Jánouié szombaton már kora reggel ébren volt:
Alig lehetett töfab Ot éránál, mikor M-költ u ágyból. Virágáénak azonnal feltűnt hogy utáaa Mari leánya is elhagyta ágyát Meg is kérdezte töie, hogy miért e szokatlan koránkelés, de a leány eoil sem felelt erre.
Virágáé kifordult az udvarra, de alig lolietolt néhány peréig.
Mikor vúsaajőtt és be akart ssanai a scahAba, leánya feldúlt ábráaattal rohant
föléje az ajtónál Virág Mari egy ballát tartott kezében és e »arákkal nyitott anyja falé:
— Megöltem élt benn azt a hldta vén kutyát, most to rajtad von a sor I
A lecsapó balta nyakán érte Virágúét ki azonban som yssstve el lólokjelenutét Irányár vetette mogát és kicsavarta a kezéből » veszodhnes szerszámot
A másik pereben már másik baltát far futott s leány kezében ós tajtékzó hartg gal fenyegette anyát bogy mogöll őt Virágúé most aár fntai volt kénytelen. A szomszédokat lármázta fel scgélykiúlUisd-val, kik az anyjil üldöző leányt künn az udvaron lefegyverezték és egy fához kötöz-trk. A leáaz meg itt egyro azt kiabálta:
— Ax ápámat már megöltem, az már jő helyen vm, engodjétek, hadd küldjem utána az anyámat is I
Az emberek nem hiUek as őrjöagő leány szavaiban de nagy roll elrémttlésük, mikor fconi a szobában az ágyban fekvő apát Virág Jánost szétroncsolt koponyával találtát
A leány, mikor ar anyja kimpat a szobából, eeyeüen balta csapással ketté ba&l-tolta apja koponyáját
A falou ott látszottak a «vétroncaolt agyvelő foszlányai Virág János még éU ekkor, de széfen már nem tudott
Csak egy éra múlva s tett elkövetése után szenvedett kl
A boneriugálat SMfáflspitotU» hogy a leány egyetlen baMsegspéssal ölte meg az
npját
A súlyos vágás keresztül szedte • ¿o-pouya csontot és az agy burkolatot és az Sgvat tejesen szétroncsolta. Világ Jánoené sérülése a nyakán könnyebb természetű.
Az apagyilkos leányt a csendőrség még »zwabaton délelőtt letartotta-
A gyükön még Virág Ma* 80 éves és néhány éy előtt a fakt legszebb leánya volt, ki után sokan esengtek.
Azonban a vagyonos átülök büszke gyérmek* egymás után kosorozU ki iérOÜ ugy bogv végre is minden atépségo és vagyona daeára pártában mawdt
Két éve iuár, bogy Virág Maria a bos-komunág jelei matatkoztok. Csak elvétve hagyta el a házat nem érinlkewtt senkifel, da otthon igen gyakrae »őriekeden «tőiével és egyre ztal vádolta ők*, hogy prédák, pazarlók, hogy elkótyavetyélik a vagyonukat
Két bét előtt megdöglött egy ssép tinója Virág lénoensk és aséta nem lehetett a leánynyal biral Folyton bántalmazta a szoWt hogy ék a hibásak « >énség ü> etjpuaBdtfMuán*
libsllgaUsahnr Is azt vágott*, hogy azért ölte meg az anyját mert nem vigyázott elég jól a tinóra, ú feleletből is arra Következtetnek, bogy Virág Mari ege hirtelen örftléei rohunbaa követte fl a gyik kosságot.
A leányt a csendőrök ma reggel Pénre hozták a kir, ügyészség fogbázébi, a tol
megfigyelés alá veczlk őt.
Virág Jánost tegnap délután temették el Temolésén ott yoit az egész falu. -wn»r i r1™ ""* " 11 —te i n> —
: Feltámadt halott.
Bécsről irják; Vasárnap délelőtt at egyik helybeM gőzfürdőbon nagy megdöbbgnést keltett a szolgaszemélyzet között, hogv az egyik kád/Ürdó fülkéjében efy élettelen ferflra akadtak, kl haayalftkv* hevert a éhráaoa.
Próbálgatták költögetni, do nom sikerüli Az esetről nyomban \'értesítették a rend-őrségot A kalott embaris rézáriák a tülke ajtaját és még nsgyobb lett a szolgasto. mélzzet megdöbbenése, mikor közvctlon a rendőrség tnogórkozóse előtt egyszerro csak nagy dörömbölés hallszik annak a ajtaján, amelyben ép as ismeretlen íérfl hullája hevert
Addig ki sem nyitották most mát az ajtót mig a renzöcség wnbsmi meg nem érkeztek.
As ismeretlen hélls helyett most már egy teljesen felülUUőtt, kifent bajuezu férfiul talállak a falkában, ki szörnyön dü-büs wlt, hogz ajtót rája zárták, mint valami bűnös emberre,
A halottnak vélt ember esak mélyen alndt azért veit oly könnyű neki a tol-
Ráday Gedeonról,
Edvi ülés Károly a Jogállam most megjelent füzelében becses cikket ir, Ráday Gedeon grófról, a geniális, keménykezű kormánybiztosról, a ki a hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején oly fényes sikkel viselt irtó háborút ax ország sgy nagy részét valósággal Mttagéakea tartó bammiabandák ellen.
A rablók hatalmát észszel, ügyesség gel nagy enorgiávsl és szigorúsággal megtörte, garázdálkodásuknak véget ve tett, elojlésükkel ós példás megbüntetésükkel az országot hasonló veszede Lemtől talán örök időkre mogóvta.
A rablók butaima a hatvanas évek vége fúló volt a lognagyobb. Gyilkoltak, rabollak, vonatokat fosztogatlak kl, nem volt biztos tőlük se bolt se pénztárrettegésben tartották az embert uton és otthonában.
A csendbiztos pedig — cimborézot velük. Ilyen világ volt, mikor lláday ké hűséges, meghízott emberével, Kormos Bélával, aki azelőtt Pestmegye tiszti alügyésze volt és Lauoslk Máté volt fehérmegyei szolgabiróval egész csöndben bevonult Szegedre.
A munkája — irjn Edvi Illés Károly •«* valóságos hadviselés volt a szó igaz értelmében, mert közönséges eszközökkel akkor már nam lehetett boldogulni. A szegedi vár attól kezdve, mikor azt lláday átvette, a társadalomból mintegy kiszakított, » titokzatosság vorázahauü-caával körülvett hely lön.
Felügyeletét egy század galíciai katona teljeeité, kik anyanyelvükön kívül mást nem tudtak. A kap« csak a kir. biztosság embereinek nyilt meg, kivéve, ha valakit bekísértek.
De a ki mögött igy zárult be a szegedi vár kapuja, as egyelőre «1 volt veszve a külvilágra. A bekerült és künn maradt cimborák összejátszása tehát ki vő* tárva. De lehetetlen volt a befogot-tak érintkezése is, mert jól enétetécták őket a kazamatákban.
ttz tette annyira félelmetessé a gonosztevőkre nézve a szegedi várat Ha valamelyik bűnbandának egyetlen tagja .megnyilatkozott és szálán eresztette a
dolgott, fc többiek sorsa mér cl volt döntve.
A kir. biztosság egyelőre minden bírói beavatkozás nélkül folytatta működését. Do már az 1869. óv őszén megjelent Szegeden a pestmegyei tőrvényszék, mint dolcgált bíróság, bogy a beismerésben levő rablók vallomásait hitelesitso. Ennek megtörténte után visszatért székhelyére. Csak engem, mint a törvényszék mellé kirendeli tiszti al-ügyészt hagytak ott, annak jeléül, hogy n bíróság rátette kezét a vizsgálatokra-Ezután még néhányszor vonult le vullomások hitelesítése végeit a törvényszék. Az ügyek érdemleges tárgyalására azonban csak az 1870. év vége felé korüli a sor.
Néhány rablógyilkosság letárgyalása után a törvényszék mindenekelőtt a kecskeméti bűnbanda érdemleges tárgyalását kezdto meg.
Tárgyalás alá került mintegy 90 rablás és rablógyilkosság. Az 1871. óv waknern egészen a kecskeméti monstro-per tárgyalásával telt cl; sőt a nagy írásbeli per befejezóse a következő évro maradt.
Ekkor azonban, minthogy az 1872. óv lején a kir. ügyészségek léptek a mo-gyei ós városi törvényszékek helyébe, a pestmegyei törvényszéket az aradi kir. törvényszék, mint delegált bíróság, o a mellé rendelt kir. ügyészség váltotta föl Csak én maradtam meg összekötő kapocs gyanánt a mull és jelen között.
Most már kétszeres erővel indult meg az óriási terjedelemre fölazsporodott Ügyek lebonyolítása. A tőrvényszék ugy szólván nap-nap után tárgyalt A kir. Őt tagja bőven ellátta indítványokkal. Olyan volt ez a b«úiág, mint aratás után a cséplőgép, melybe szünet nélkül rakják a kévéket
Viszont az ügyészséghez a kir, biz losságtól özönlöttek át a befejezett vizsgálatok s azok kapcsán a mindinkább szaporodó foglyok. A nagy bünbandák egymásután kerültek sorra. A kecskéméül követte a bácskai, a szabadkai, szegedi, ctanádi ós aradi bünbandák tárgyalása.\'
lotákban, amelyek a szegcdi vár lielyén emelkedtek e a második kirt biztos monogramjaival diszezkednek.
Jlil
Sőt volt egy speciális zsidó banda is, mely ax ország különböző részeiben követte el csalásait és vakmerő rablásait, így folyt a lázas munka az 1878. óv kezdetéig. A királyi biztos e közben mind szűkebb térre szorította működését A vizsgálatra volt még elég anysg, de a szálak már oly rétegekbe vezettek, melyeket felső körökben nem véllek célszerűnek megbolygatni
Egy&zerre fölhangzott a jelszó, hogy be kell szüntetni a kir. biztosság és a delegált törvényszék működését. Ráday és szeméiyzeto már az 1878. év elején kivonultak a szegcoi várból; a törvényszék működésének záros határidejéül pedig április 30-át tűzték ki. így ért véget a Ráday gróf által megindított nagy roblólrtáa.
A vizsgálatok tüzelésében Ő közvetlenül részt nem vett
Do személyzetének működése az ő akarata és intenciói szerint tőrtént. Most már nyugydtan alhatott az alföldi gazda. A kapukat nem kellett idő előtt becsukni a lovakat éjen át is őrizetlenül hagyhatta künn a levegőn.
Háznak, lónak és tanyának nem kellett külön őr. Megőrizte azt Ráday. így beszélt és gondoskodott a háláé nép a ttagy rablóirtás után Rádayról
Emlékét még ma is jobban őrzik az .Alföld kunyhóiban, m.at azokban a pa-
Aggongázolt Öregember -
% % v Lm
Egy hatvanegy óvos öreg embir tragé
diájáról ad hírt hajdú böszörményi leve,
lozőnk,
lláo.: Demeter böszörményi vénkerti lakos a napokban berúgott valahol s része-gesen támolygott hazafolé.
L\'tja a hajdu-dorogi vasúti síneken át vezetett
A mint részegon feltámolygott a töltésre, nem velto észre a Dorog-folöl jövö vonato A gyorsan robogó vicsinátis hótolója a szegény öreget messze ledobta a partró az árokba.
Rácznak botört három oldalbordája, a szerencsétlenségül a mozdonyon levők ész roYolték s a vonat mogállt
Rácz Demetert felltették az úgynevezett pakli kocsiba s Debrcczonbe akarták vini( do mivel az állomáson megállapították, hogy Böszörménybe vató, igy -aztán koosin a kórházba szálbtották, ahol mindea ápo. ás daczára elhunyt
A vadászkaland. YV
A vidéken történt a következő mulatságos esőt:
Egy földbirtokos magával hivta srdőke. rülöjét s elment erdőjét bejárni.
Nem loplak-e belőle a megongodhetőné többet ?
Hogy pedig a szembejövők vándorlegény-nok no nézzék, vállára velotte tarisznyáját és fogyverét
Az erdőhöz érvo — tisztán kerülőjétől való szégyenből — megtöltötte fegyverét. Hogy mii éle sörét volt * töUényckuen, azt már nem pézte. Minek?
Hiszen ő ugy sem lövi le a ttyulat b» csak az lo nem ül előtte:
A kerülő előtt pedig csak nem fog Ülő vadra lőni
Bejártak már egy-kél erdőrésrt, most a legaürübbcn: a fiatal fenyvesben haladnak. Elől az ur, ntána a kerülő.
Közvetlenül előttük megzörren a haraszt. Mind a ketten lekapjsk vállukról fegyro-rüket i
Egy röfTenés, egy rúgás és vérbeaíorgő szemekkel, csattogó agyarakkal előttük áll egy hatalmas vadkan. ]
Az erdőt erős dárranás reszketteti meg Az ur kezében elsült s fegyver,
.Fussunk I — kiáltja — s ellökve fegyverét amint Isten bírnia engedte, rohan a keskeny gyelvguton.
A szálerdőt akarja elérni, melynek fáira Ölkapaszkodhalnék.
A közelben sehol magasabb fa, a szál erdőt messze s ő rémülten hallja, hogy mögötte mindig közolobb dübörög, a föld. A szörnyeteg üldözi. Már hallja, mint fuj nagyokat: Alig lehet pár lépésnyire, Ereift fogy. MAr legfeljebb pár ugrás és vége! Sőt az utána futó disznó futásánál már a pára melegét érzi.
Meg kell itt halai étje hát a halál legalább szembe I
Megáll és mégfordul. Mögötte áll Isvegő után kapkodva a kerülő. —• Hát te szamár, miért futss utánam9
— Azt tetszett mondani i Fussaaki
— Hát a disznó hol van 1
— Az ott fokszik, ahol rá tetszett lő&l mog so mozdult
\'Hétfő,1902 febr. 17
Amerikai b&nkronika.
Tolospo határéban lakott egy Wbite neüü család: apa, anya éA. kót kis gyermekük. A héten látogntóba jött hozzájuk egy nőrokonuk kót kis gvermekó-TCl. Egv este White-oC a fórűt,".kihívták a házbői Az ajtóhoz érre, egy tucat embert látott homályosan az udvaron, mindenkinek puska rolt kezében. Whito Visszasietett a házba és eltorlaszolta az ojtót ós ablakokat. Az udvaron lövők egyszerre elkezdtek lövöldözni a házra ; a golyók átlyukasztották az ajtókat és ablakokat. Whito puskájával viszonozta o tüzoléat, do félóra múlva elíégyott löszere és egy hátsó ablakon át óln^m-kült, több sebből vérezve. ^
Azóta nom látták\' s nem tudni, mi lett belőle. A férfi menekülése után Whitené és vendég« az ágyba bújtak ós nehéz gyapot-mali accal födték be magú-kat.
Félóra múlva elállott a lövöldözés ós
a két nő előbújt Ekkor látták, hogy a :ház totejo ég és kisiotlek az udvarra. Mindkét nő még volt sebesülve. Következő pillanatban beomlott a tető és négy kis gyermek bonnégett a háfc-ban.
Wluietené és vendégo egy közeli isko-laházig vonszolták magukat. A vendéget ott hagyva, Whitenó elindult, bogy fölkeressen valamely szomszédot segítségért. Azóta nem lálták az asszonyt. Hogy miből eredt ez a rémes tragédia, nz iránt a táviratok nem nyújtanak fölvilágosítást.
— St. Louisban, Mo, egy gőzfürdőben meggyilkolva, bohorpasztott koponyával találták A. Dean Coopcr-t, a város egyik leggazdagabb emberét, többszörös milliomost.
Pénze ós ékszerei hiányozlak.
Wílliam A. Strohtor novü négert, ki • gőzfürdő managore volt, gyanúsították a gyilkossággal és az két napi .vallatás után boismerte véres tettét.
Nagy szenzációt colt, hogy a vizsgája) Kirán kiderült, bogy a gőzfürdő, mely n meggyilkolt milliomosnak volt tulutdons, voltaképpen erkölcstelen helyiség volt.
Crísfleld-ben, Dol., Burloígh Payn, a jéggvár éjjeli őre, váratlanul hazatérve, nejénél találta Alton Bonnovillo-t, a város ogyik legtekintélyesebb polgárát. Bonnevüíc, mikor a férj benyitott a szobába, az első emeleti ablakból kiugrott, (le mikor a főidre ért, oldalára esett. Pavne, kihajolva az ablakon, Bonneville után lőtt ós őt súlyosan megsebezte. Az orvosok nem hiszik, hogy életbon maradhatna. Payno maga jelentkezett a hatóságoknál Neje megugrott s azóta sem látták.
— Rochester-ben N.Y. üzletében meggyilkolva találták a 05 éveit Brown 0. Bélát, a város logelökelőbb ékszerészét. A hulla helyzetéből az következtetik, hogy gyilkosok kényszeríteni akarták a sok ezer dollár értéKÜ ékszereket tartaU jnazó pénzszakrény klnitására és mivel ezt vonakodott megtenni, — meggyilkol? ták.
A gyilkosok kénytelenek voltak menekülni, mielőtt a pédzszekrénvl fölrobbanthatták volna. New-York állam tőrvényhozása 5000" dollár jutalmat tűzött ki rí gyilkosok elfogására.
Brown az angolban is Bélának nevezte, magát s igy alkalmasint magyar születést! volt.
— West Carvll Paris-ban, La., meglincseltek két négert, mivel meggyilkolták a disznóinak elhajlását meggátolni akaró G. N. Grant előkelő farmert.
A fametszet feltatölila.
Eddig általában azt hitték, hogy a né-meleknek köszönhető ezen találmány, do most, hogy Saone et Soireban egy XIV, századbeli fametszőtre bukkantak, a franciák maguknak vindikálják az elsőbbség dicsőségét, Ez a fametszet, a melyet nem sokára ki fognak állítani a párili .Bcole ocs Beauxartu\'-bon voltnképcn töredék hossza eredetileg körülbelül 80—100 Centime ter lehotett, magassága pedig 40 centiméter. Tárgya a keresztre feszilés volt; egy lándzsás katona épen át készol döfni a Megváltót, a kinek ábrázolása a ma már hiányzó részre esett A katona mögött két más ember látható.
Ax elég jó megfigyelésre mutató feldolgozás korához képest igon előro haladt művészt sejtet a kinek bizonyara nem ss volt első munkája Hcu. Aouchut a párisi rézmetszet gyűjtemény konzervátoia igy nyilatkozott erről a fametszettől: A régi művészek sokáig ábrázolták alakjaikat olyan jelmozben, mint a milyent maguk vis Jtek. Ks tett ügy elméssé s igy megállapítottam, bogy a metszet eredete kétségkívül az 1840—1860 közötti évekro tehető. Némotorszában ez az orodmény minden osotre nagy feltűnést fog keltőn!, mert ott az a nézet uralkodik a tudósok közt, hogy a fametszés nagyban virult már Kölnben és vidékén, a mikor Franciaországban még teljesen ismeretlen volt
A Némotalföldön és Németországban ismert legrégibb metszelek is a XV. századból vfljók. Igy megmarad az a kérdés, hogyan volt lehetséges az, hogy ebbeu a században nyomát se leljük a fametszeteknek. főképen ha abból indulunk kt bogy az előbbi században ismerték ezt a művészi formát A válasz csak az lehet hogy közdudoinás szerint a fametszetek elterjedése után a képfestök szindikátusa félté, konyen nézett ujabb versenytársaira bizonyos jogánál fogva, ft hol csak 6zerét ejthette, megsemmisítette a keze ügyébo esett példányokat
Kíllömben nagyon könnyen meglehet, hogy a Németországban talált fametszetok között is sok volt a francia eredetű, a melyeket az ottani apátságok küldtek a velük sűrű érintkezésbon állá német apát* Ságokhoz, fia azután most özekre bukkannak s nérnot tudósok, röktön rásütik a német eredetet a mi pedig nem bizonyítható.
Ijfközben valnmi .KVotc József novü csavargóval találkoztak, kit azelőtt szintén neon látott még sohasem. Nngyaál volt pénz és Így betértek Nyttl útszéli csárdájába, hol pálinkát rendeltek. A koosmáros lement a pinczébe. Tárzai szemben, ő háttal ült a pinee ajtajának. Mikor Nyul feljött a pincéből. Nagy József minden előzetes megbeszélés nélkül (ollökte a korcsmárost miközben Fekoto egy baltával háromszor egymásután fej-bo ütötto Nyul Jánost.
Az olsö csapás homlokon érte a korcsmárost, a másik kettőa koponyá-Fokete ezután még kétszer feléje vájrolt a már eszméletlen embernek. Ezek Közül az eg\\ik rágás jobb szeme alatt, a másik a liátg«rincen, közvollen a vápás mellett sértette meg Nyul Jánost Mikor Nagy és Foketo végeztek a korcsmáros-sal, a fali szekrényből kivették a pénzt.
Kis tagadta, hogy ő részt vett volna a gyilkosságban. A pénzzel ei mentek mindhárman a csentosi csárdába és itt megosztoskodtak rajta.
A nyomozást vezető Tícbay dr. rendőrkapitány néhány keresztkésdfssel azonnal sarokba szorította Kis Tivadart, ki ezután már lassaa-lasssn beismerő vallomásokat tett
Előbb csak annyit vallott he, hogy részt vett a rablógyilkosaágban, de később már nem tagadhatta, hogy a gyilkosságot egészen egyedül, tárnak nélkül hajtotta végro.
A gyemi az keltette fel a nyomozó rendőrkapitányban, hogy Kis a gyilkolásnál használt baltát egészen hűségesen leírta, hogy mekkora, milyen formájú. És Tiobav dr. azt is tudta, hogy Csonka István Xaver-utczai lakáséból, hol Kis Tivadar betörést követett el, cgv teljesen hasonlatos balta tünt eh
Kis Tivadar eznián már nyugalom mai beismerte, hogy tényleg ö egy maga követte el a rablógyilkoseágot, mikor Ő és a korcsmáros teljesen egyedül voltak a csárdában. Nyúlt ő akkor ragadta meg mikor a pinezo ajtaját akarta bezárni.
Bal kezével a torkát szorongatta és jobb kezével mérto rá a leirt ütéseket a melyek a meggvilkolt ember hulláján ténylotfigy meg is voltak.\'
A 19 esztendős gyilkos semmi megbánást nem érez és ha olykor-olykor a kihallgatást vezető rendőrkapitány egy-egy fogós kérdéssel sarokba azotilotta öt mosolyogva mondogatta:
— Hát ezt honnan tudja ily«® jél a kapitány ur?
kiss Tivadart holnap röggel átkísérik a kir ügyészség fogházába.

Oondozkodjék
ssját és gysruiekei jövőjéről!
A ki egy hazánkban teljesen uj, Prznía oroiágban közöl 60 év óta kipróbált és fényesen bevált hiztoeltásl hninménut módozat szerint leányának IlUtUllldiljfl fiának egy az önálló- jnbáf vagy saját álláshoz szükséges lUAölj macának áuiiárüriótai ftfcftr biztosítani, for-üfl Jöl QUÖMJI dnljon feivilágositáeézt
„LE CONSERVÁTEUR"
mkiffacv
¡WttiatMlÜal raittt l^jiífnli » Xttrfnpert, VT. EífrW*
o t.
#flnrpp*f\'i * \'¿Tu i\'í\'i .\'.■■ivir .iaae»<
Fájdalmasf
kim«« és n*U«a»tI«a. hAittH bárhol rlwkft. [ruf Uatitií viicy bíndotfi«« v«*r kipikit, Uxodt tt «ebw.
ás Krényl-féle
Iohtiol-Selicyl,
Erényi gyógyexeréBZ
PbtzXUu:
rstea mráiy-nt««* ist. és rrésr-
Ur VAct-kOrat 17.
guratá íUrínn ____________ pm, ijl*. F«nn-
Ül n ein orui Atfnn — BUtoeitást
Alkun hoy 6t*xÁlt»ílU6 koron*. — <t. Kínoson orvosi vU»r<Uftt
Jté- VSseHUrynSJrfllr a* oniig nladtn réasSr« fcer««t*t»*k.
A máiom) ra&lúgyilkös.
Most már minden kétséget hlzárőan bizonyosra veszi rondőrségünk, hogy Nyul János málomi korcsmáros gyilkosa kit múlt év december 8-án öltek meg raboltak kl nem más mint n fogva levő Kis Tivadar csavargó kovács inas aki kegyeden tettét egymaga hajtotta végro, Kis Tivadar a nyomozást Tíchay Alnéd dr. tb. rendőrkapitánynak eleinte azt vallotta, hogy a kérdéses napon, mull év deczembár 8-án, reggel 8ohwarc-féle szálló előtt megszóllította öt egy előtte teljesen ismeretlen férfi, ki magát Nagy József molnár legénynek valotta f I Nagv Mólomba hívta őt •
ŐMítnSaftnaim
mel vek as illetákss senskapacsitások által minden tekintetben n legkiUlnöb-ueknek vannak «¡iímcrv« és igy a hasai ¿« kű földi kiAllitáiokon aa alté dijat
nyerték 76 Crttól kűlOnbösŐ árban kap-bnlók. Minthogy ez idő szsrínt a esim-»alomnak pedálján és be\'aő sssrksaetéa utólérbatei l»n taHlroányoai . van, így ■»vitásokat és átalakításokat is elfogatok, a hang javulásért és tactésságáéri kasoMiigat vállalok.
Habita A.ntal
hangaxarkésslté mester Budapeetj V1L kerUlet, Kruibat* körút 41 az ám. <Jrj«aT*4k*t bérmentve kttll- m
HffiEK MINDENFELŐL
— öngyUKoaaáfl idaérlet mint gyógymód. A mait csütörtökön, mint Lakfalvárói itják, egy ottani parasztasszony ; Dauer Náni idegrohamában belevetette magát az udvaron lovö kútba. Az orros. aki a bele« asszonyt «vóav-
keioito miihlig luitoli nltö), ho^y óiOJu tégi sohamdban még kárt te« magábsa o azért felkérte a férjet, begy szigorúan őrködjék a páciens fölött Baucr meg is felelt ennek az utasitásnak, do mialatt aludt, az a*szony kivitt« öngyilkossági tervét. Mikor a vlz jéghidegíéyét érezte és axt liitto, hog)\' már elveszett, segélyért kiáltozott. Sserenczére sikerűit még élve kimenteni. A hideg fÜrdőnök azonban olyan kitűnő hatása volt, ho^\' Baueruú visszanyerte teljesen egészsége\'. Az idegességnek még a nyoma se Utazik rajta.
— Katonák ós bányászok. Pétből Írják : A bányalolepi utón egy összokoccanás lámadt néhány katona ét bányász között. A verekedés elt kezdődőit, hogy a katonák egy Mnyász\' leszorítottak az útról. A bányászok . >■ • kai többen voltak, és st; !tal báb a) • bak is. Az egyik katonát, a nagj\' sötétségben valaki hátulról arcúi csapta, mire a bakák kirántották rtvU bicskájukat és Otler István bányástt % bálán mogszurták. A megsérült lakására vitték társai, honnan uut ^ kóV-házba kellett Őt beszállítani. A katur.áL ról azt sem tudják, vájjon közősök, va^y honvérlek voltak-e. A vizsgálatot megindították.
—- Bosszúálló nerelmee leány. Pécsi levelezőnk írja. A húshagyó keddi éjszakát használta fel Biczó Eva arra, hogy hűtlené lett kedvesen megbosszulja magát. A szerelmében csalódott leiav tegnnp este megtudta, hogy Jticíyik korcsmában mulat Kabgyán István Biczó Eva csikós ruhát öltött mii\' gára és így kereste fel hűtleué lolt szeretőjét. Éihivatta a korcsmából. Kabgyán István gyanutlanul meni ki, mnriár,\'. mondták neki. bogy egy férfl koresl ű\'., Mikor Biczó Eva meglátta volt kodvcsét, a nála levő hosszubosuyák késsel mc\'Jhv* döfte öt. Szerencsére a kés csak karcolta Kabgyán mellét A leány clmcm-kí.I:, 4« egy óra múlva elfogták Őt Az éljárrtm megindították ellene.
OolonlT pe se áriam nöi óvszer \'w!-üryministterf 60987(901. számú rendek»; tőimében csakis orvosi rendelőire kaplaló nálam Bohottola Ernő Budapostou, VI., Andrássy-ut Váci-kűrut sarkán. (Foneiér^-palota.)
Bygienlkne franozla gummlámk I
Van 67.orcncsém a n. ó. közönség szires tudomására hozni, miszorint az össze*-hygianikns gummlárnkat (óvszereket) mio-don akadály nélkül továbbra is elismert letűnöm abb minőségben kiszolgáltatom. VI-Azonlolárusltóknak megfelelő nagy engedmény. Kérem megrendeléscikkel ogyoneseo <v.égcmhez fordulni. Kelatl J. Budapest, Xoronoheroneg-ntoza 17. Képes áfjefy zik ingyen és bérmentve.
REGÉNY. Az ördSg cimborája.
Rogóny. Irtat H.
Harcsa pedig még sápadtabban, eró!* tetőit nyugalommal azt a tíz parancsolatot következőképen:
1. Az álarcon a mi vezérünk, nem ismerünk rajta kivül senkit ezen a világon, az 6 akarata szent előttünk, parancsszavát vakon követjük.
2. Szemünk azért van, hogy lássunk fülünk nzért ven, hogy halljunk, a szánk pedig arra való, hogy hallgassunk vele. A titoktartás legszentebb kötelességünk ha ellene vétünk halálra héltúk önmagunkat-
8. Valamennyien egyért ée egy valamennyiért. A bajtársi összetartást fogadjuk és ha bajtárs veszélyben van, kiszabadítjuk még életünk árán is.
á, fj/^f/j^f, italokul mértéklotlenül inni tilos, a berúgott ember halott ember.
6. Tilos a játék idegennel. A tiratáf tagjainak idegonekkel és a váron kívüli helyen semmiféle játékot játszani nom szabad. A ki megteszi szigenrn bf-ft-hődik.
(Folvt köv.>
Hótfő, febroár lt.

n
Alaplt;atott *«30
• Edelmann Mórj
OIZSZ 08 ókssaróst "..rJZ^
(r.<x. njindrmirwft e»eoy-j
•atlat. tisbörjika« fa\'i ¿nk*t. ** ( Q»w»ii«;«ia*s\'T»Kut. oaritaaok «k\'trr^
I«* (ir.isnM mtinyos «rou joiü\'&o! msüett e»»t**ftl»n*k - Pento» ki-
A*^ S-- Ú*-->i. » —
IA
Zongorák ós pianinók,
cj»k A» AUAtuoUak. Ux^Ja« rtártwaayok Ite^stiua&mtéi: m lti*lieoa*a ¡»mrr;
M(iva«oh Antal
Budapest, Kdroly\'kirut 4. I. cm.
R\'irt -oarexák bae tar áltatnék 4« JavltAoak >-. l»(l>Ud;imnthi:»^M eaaktUltataaak. Xia>l)tfltaU* aafoUiJjasTa.
Kávé Jea
1 kfl* HirtaitM (t|M J44 MIM
Ikiló Vcmar (Partocwot 4t frt l.S»
1 kiwporto/ke ig.aÜäli T frt 1.60
I kiló Cubi (fitou) b frt L70
I kilo Oytayy [tiuml L frt l.ftO
I kiló a£ca *<8 frt IAO
l kilA mocca pagta) Ú frt Jl#0
i km t ut irr» n m LM
I kU4 arany jára fe (M M L»t> UUato-a ij\'aloa naponta Uuu pör-
Utt kiriUa». \' kW ▼•frei Pórt. (ig. J4; frt MO
I kOó ftnom Partólt (rt LbO
I kiló CuNl Pöikölt tat UO
Kaveboz csomagolható
íl4kflóM»ndirín,caA«i. k*>. ft frt l.«0 l(SklWíá»nl»nn, CHM.W. 5 frt U 1(4 WA II -UrUri frt UU
tjtkiU UAxUuUd ¿tat •*
n
f»jU
peataxaákaál (meíybea Wbb
U kBldhetó. mir Tid \'
M^M) W iniuncw, IHM 1
21» UIJiko térmvDír* im nafera UI4.
«iva-
Balogh László
kivi- é* U« kiviteli Ü.Ut.
Budapest,
TflJUUl TTL, Rettaabin er-ateaa
UÍiRkl-\'-HÍ Vtt AnirAaay.At M VT". Dohány-n. UL
Az tUlü lt|£ijjob> kictl|/áí!ó tiltji
ifj-Hodács János
»MH4. fttalTim, Xia TUmhü*«*«.
Varoautcia Mytatása.
AUandó nagy raktér, kész kocsikból.
Smk rr*rt 4« máj;» aJ»pot grógyelkeral foltU* UMÜUMrt kUüai rr.iitlóíalaaat kilóst««» _«Jáalba*._
Titkos betegségekot,
bagT<aáfelrá«t. m»<óm)ó«t. hóly*gb*Jokal, kat. »yphilli Wc^ktl 4« oló bajait, a fóré-ói\'erUoót kóveUermóoTtit, bt/ tuijr mit nól b>U<aA-gerterr- 4« idegbajokat; »kar • ItgbUleiabb, vonta, alapo-ua 4« nkNtM> rfiffúj»
Dr. Gzinozár J.
egy*I\' orvos tuslor
Lakik: Budapest, VII. lerepesi-ut mm X *m
Keaóei I i l. II órától 4 áriig 4a eata 4-H-I KAl*a Tir4Urm*k, kalte k« 4* kijirat UTtlakra 1 asaaütkU rálaatol. 0T4fTU«i4l (oodMk*4ik.
I*r4 *kTM#ft)é«*>, .j» bik t*kki<o\\)uM n bi/nájr mit (•t, b4rki0tM«k«(, (ertarc- 4« kl H«4U UoaiU4 4a a U|t-uto.abb
t
fi tiaj ujra^vaso!
Hincs \\M kopaszság!
* . >t Bm klvAló af»t, malx f4reoai«, o«a»Ji irroruiajcUu«^ t)*y«i-.urt tnfSnyew ».ií«»«i\'>a6». * hajnulUst,
t\\oa«írsitía a horpA», vixraa, pJr.-ju4»«« .\'.i)ct ¿a (Urui\'ti, fcoBBznm Jibvauat\'. viluíalat r.*jéxa4 in ««»jrcierji4 toaal a hAj* - A koi Au tnog-Aarftl hal iotUa aíUit. \'/üsuú\'4yjn í.ott Bítnít. A koposf íejn«l a ba}. wu*ítur.l (v a«amold6k i» a«\'etopUlCO: JÓUUok.
AmiHikibaa „t.ivacrtn" bít a!»U e*y Mírl
i n.\'ilUk M, m-»:? nw»ru\'ea(ft".nyí>>f» Ju« h.i]»t ni-vf«jt Mi-.iU i a Lírt^rín U>rt*n nAvúnyckbil Ií-< kt»íU»e, arm k«!l Ainrk hactuil^lúUl óvik^ini, .»ert m«f a l»tíí.iQT>*bh fülbóm^k ««n .:!«.!•.■. >• Ntnc< «Mntai ok arr*. ho^y \'mnuk v»;y gyj Vclatk ritka •»« Cítncró»* híjnftvoí^ K-fjoa. Vi \'i»jia mttii vodAr», my I lon, taiiit ifi-ron »rOkii? van M rbajitóv^ ailko: .jy a fy(>nii<A< k, mint a falni lik folyloa ki fkütu/ ura a mtfhfliéawk.
A> auya V*jry ¿ynnu»k^k bH»f«<to fftkrAn pi-ralUAIit a raji A c* itt k toulmk. iuí* & U.i\\arnc
•rl • h!*i>yt jioWlJ». ?f>o kl k*leIk«Ti«U.<k <ki Ciwxli attx c»<r IwaJ looiif-\'lban ikkor, u
/«luk kSfAtt t.\'tr ^a tttt bUonWto terel Tuti, na .|f«t rly e?y. n-kl4l eieJnuk. klkuuk ixtvaUbi^s*-gi&ba< kef -íf acm lit.
tflnoa laaaUAc többé a korpa, a hajhullau ko»aa«aAfnak, talat a«t a íouU hóp waU\'Ja.
Kir. t f«mífo Itpbooxollorn Imcie^i : „Kí/oV mi» 3 ovm LaracrM". — Meükó Mirtli* fpibS meitara4 Kr»J»n>.o (Nt.m«tcr»r4<) : „ A UjrarHim«! naryoo m»r voltain oléfAdr« 4« rögtön ul liaJnAratt ideirtt «13" — Zicby Bdéo4 nitai, Zlcbrfal»* ,.8ii»04kcdjoo ájtioiuinra me; C tt CiMMivllla rróf néntk 1 Ovo/ lorar/lnl KflMoaL" — Pollik Un.i umí, IalbtMi: MlnUiory a Loracrto hatitívai aifyau ium vagyok ol<;\'o tva, kórok »«ónnal 1 6»»»»« köldoaj- — Lö»« Idü k. a., Bodeabach : ,,K«itk ai*f I «re| Lararrint: K lur kiUinío-. W-vAH-" — í<cháloi i. laair, llíu : ,,Tűbb i» tti I o pm voltam 6t. aébiur h4a»p előtt ai 6n fonó rlnlit kírdUui hserniJol. Mc.t u rfi*> ItJbónB (Oitt hajjal ran f»d«V. A mb« tok orto* wi k4pw, ait aj ön Lorirrinjival ílértara." — Nmi-mabn E. ur, Bil«l: „Mig cck mi» orert oradroeny lalanQI ha»inillam, addic ai 6ti IxiTacrlnJa YiUban caodila\'.o« haUaa voli. f\'tr koparj r&»il melye\' f iir rrgtia bírtam, Iron »tópeo uj baj f*d bo." -Chrtlrh Ju»»*f vr J»blc.nott : „Káy btl«(<4| kírot Vort4b«n itt htjxatom clvcitctUin d Uvrc l/>r»erin ba»milata ulin eübbl duthaJoÖYtarmd rif»»»i>*erl»m." — fríniny H. un>5, Hu<lapvi>t K.eV 61« nenvedw-m hajhullásban ; mióta ax ön x>ra<-rtnjit haainilom, a hajhul.ia uejuOat, (vt u haJnAr.vt er«d ..¿nr»r«ít"
A Loraorin Állat a h»JÍ4 Limit jnrAkrrtt r«r Aa uj hal ctodilatoa |yor»««iefHl buHk ki a bAi alól 1» no. Antik, kiknek kl» l«Anrukn»k bkja rrt-rld íj ax»mmirtlAlh*l<ilM m»Jdnem leljoson itetU\'tcn eren nmek »tar caodilalo» batiaitól ku!öoA«n e lettnek ra<adUtra. MJalaU »» a kftzltmeny a fol oilUknil a korpa, btlhullAa 4a kopaauigot gyó [yltja meg, addig minden anyiaak fonton tudni. m»y van egy a»or, kajfonatot »teret.
Egy nagy oveg Loracrtn ára, mely több hóig el tart 6 korona. SxáltitáiJ póttal
tnaly kedveacUaknak (T^AT^rű
l^ut elölegoa UUldiaa tualloU
utáaráttel vagy a ax európai taktár
M, FEITH,
Wien, VE, Marlahllfaratrassa 38.
KaktAr Budapa.tan PETROVIOB KÜLLŐ8. drog-olatáaAl, IV., Bóoal-utoa a.
11 OYELJCCZTETfcW I towi^blrajW.
módon uWuBOKtAtUc I üt*att«aa vtaaca mlnann évadot, atalynek oaltajaa/aa 4a oaom^al^u * fanU f«t hiányaik 4a nom vtaaU a X^>vacrlu oavót a tej 4« n*-v törvOnya.ao ba van a I -rarr«, aaomkirAl Hn4ti av i lotaaarraL
iv»g ax ar*4«U
I! URAKAT ÉRDEKEL !i
lory a lefflnomabb franeila íi anjo! ruram kOlODlA{e»«é^eket feltétlonQ] bit tos óv«z<v EredoÜ páxirsi caomneolá&kaa tucuU i 1 Mól 6 frtif
HaThófynf I Urftaataabb I írtíl • frtff.
1ATSCHEK WHDOR -p«^^
BUDAPEST, IV, KAraty-kftmt a aa. a. Ub«4 Titérolnl.
Sok iiidonséonkí
Magyarnak Pécs» Németnak Bécs.
*?
(Jft
. 1 a
■Jj
Ne küldjük pénzünket külföldről ---
legjobb órMcr.t 69 6koMrel:ct küld ¡\'\' ■
,flLD ÍIRE órás ós éRszerárugyáros
p t O a E T T.

Valódi cr.üst kólfedel. anko^ reinont crö« aierkozcttel, «7.6p kivitelbon — — — <rt 6.25 Valódi ezüst. ,tula remontoir-auker kótfeáoles ór»--íft 10.80
riam tafcCKÖ tárgyohért • pónrt «írcjeaküldöm vagy kioaeréleiw.
1 3 Évi JÓrÁJ,í»AÖ8AX*
l\'.jy pontos nickel tsebóra
szép kivitelben írt 8 &0
Zgy pontos nickel ébreírtfi óra . 1 90 Valódi ezQjt reraontoir-óra pontos jirassal ~ — — „ 6.—
14-karatoe aranylinoeoh oalnoa »»ép klrltolbon:
20 gronuu nehéi 115 frt, 25 gramm nchóa V0 írt, 80 frwnm nehéi¡00 ftt, _40 gramm uebóz 47 frt 60 kx. — Minden Unezho» aranyba íoalaU köve» lógok külön . mór»« 15—10 gramru uulybao 4 frt JO.kf. -3 -jy. ; , >
Mindén térgy e királyi fópénxverdebivatal által megvizsgálva ós bólyejtzve.
KitOatatra éa aranyóromakkal. - Több atar aUaaaarö lavá) bőrtokomba» m
Wásj képe« Arjeffyaék Inffyei» ta bármentve kttlűetlk. *\' \'


A legjobb Varrógépek
ugy ipari, mint családi használatra
Schweitzer, Testvérek
nyári f5rak Urában M15X01CZ0N taembeték ba.
((ányaimMi aésalattlsaséai»« I« a t*«aUá tyáwi dvakbat»«
Varrásban éa divatoa mOhíma^abea Ingyen \'oktatást uyujtunk.
Géptülc és gópríssek Bildlirtldsztrl|épliz.
Mechanikai gópjavltó mQhely. Mefblsható utaaóügynok íblvéteUk.
Elsé délmagyarorsaigl Olt&röp téssat, szobrieaat ét aranyozó mülnteaet
r—m Alapíttatott 1800-b«n.tamm.
▼aa utiMcua saagy-átdaatft kbttnUt kaoaM ladowáaáfa /kK\' *» hagy u«t klbóvitattam, a malybaa ké»utek aj al-tárokat, fs4uók*k«t, stA-ertó kópékat váatonta 4a Mókta faatva 4a fából ut{Ti dombcrmlbeo po-liebrimlrana nUvóartaa*» kUalgotrt,T»laauatr4glol-tárokat ujb4. futak, márrá-afasok 4» araayutak. Bágl altárkápekat kljavitok 4» BM^aJtUra. V) altArké-pakat klntTM !««t*-aaBróatak kónMiUl* 44aórai toíyra AUltotn Járna, Kirt» «álra asotrakt VAÜnai Baar t M Utal -aorraJt fából farag"** pottebramlroiTa.
1» 180_IM_t6ű_
kOO IM M) ISO 174 U4 Tttraootta köaaaaaából paQobramlrom Qstt_tCO ttO _ 140 _ ISO_
7» tea ue t«a
___ Arak *m pontaa kla-al«AUarél
gw<Hk»álk aa la>4»at JéUlrnara.
Nagy N^p. János
w*atab«a tftk^-fano»aro«Aat U kóaii-és hirkenUket^i^M ataayaaak J4U11Í»
TamesvAr-JO/ief rőros, BontLX-utoxa 6. sz
J\' ao«i«i»MiirtMt(ii)i»o»»^r
BUDAPEST. VU.KIMPUHÍT3651
í
hangszart
akar rrant, kórja» kápaa ArJa*ya4kat
oaak trja wg mUyu hrngaaaröl kftldjftak.
iSaaöaat trat 4a 4rtAai gr»kart»l UtyUa mm V et iU feaáUá ratxlaU ÉHlnX lagjakbaa a>aalbag«k. _
KeadelOlntéset
Prospektus inuyen. ]
yiititichltil litri irmtD. === 1 ............ FlJOfTIll BkliriB,
! FOCrAK!
ara: ritkult)», ujl sttfuer tiirlif.
Hyclealkae (nagtalaal át eltörbeUUea. ke^aeeág
■ívCeU. P^gaxktm S írt. Ka»tacb«kva« fo/aa-keoí 8 C-t BaálpaAláa aálktu > K. -hux«» aa««h.o»l « frt. ParcaJáa \'egUmá • Lrtat. I A.-aartóV V-a Ort. \'ritt rif- .-•■•at 14. 1 ■4» a ttt. agtuxtMáa j fin Keodtlá» ugr*».
P1XZYLE fogorvos»
BUDAPEST . Kossuth mjss-Mtna 10., filsmsist.
•OáláK figimk Járttá aa • frt. ÁUUá-r»vA- MiaalUut I fr» se kr.
esdayut VI.. Aadrássy Dl 24. tzäa
M Spera atallatt.
Dr. GARAY ANTAL
V. aa áa Ur taatAby töarraa a aaml WWaégak át börtajaá >ukoma. «e> tf\' UuUs, tmérrel, gy.rtx» ili^itu »kada»-
D«u.a frra- m aA uu beiagtegrVet bugroaé-í..f«t, I»ifiteket, ai 4n/ert4iea ubtujfi buja* kert •» ata ieaaeatO béio»Uí»óg»t, olgyeagAM (er"«iát tataiakat! óa idÓMkbakael Hyartat kl ttaá er*4m*arayal kipróbált mednare taenaá. — Oyotr»««-Ju4l pu4m»4ii len Haaóalóat m-paau la—« li 4« a«Sa T -a tg.
Lev«lekre vá aAreí. - r - getb a
aysaysreraíLrél goaéeekeSkJ
Brázay-féle sósborszesz.
Haacnáljunk kellé taennyiségO sósbor-axesst, nujfyon aditOleg hat a tusira^ kalöuöson pedig kellemes a börra. 1 nagy Oveg ára 2 korona.
1 kia „ m IfA » .
t
fi. éifofyam, 49. szám
Nagy-Kan!zsa, 1902. laltf, fabraár 18.
Cov S7*m 2 (Illír.
i .

Előfizetési ára:•
Hílyben háthoz hordva egy hóra 60 fUlér.
Vidökro postai UlJísssI egy hóra 1 korona 20 (Ulér.
Kiadó tulajdonosok; ó Felelős sserkessté:
Krause ¿s Farkas. \' O-OUVAX MUOO.
Sxerkesatóség és kiadóhivatal: Krauss és Faxtaa papírkereskedés«-
Megjelenik naponta korán reggel.
Nyomatott a .Nagykanlssal Friss Újság" saecsódéses
nyomdájában. <
, tv
Képviselők afférje.
A király elutazott. Petőfi koponyája.
Síatárium.
A trieszti munkásforradolom már elírt oda, hogy kihirdetlek ellene a statáriumot.
Szóval mától fogva, további rondolko-aki- a rend ellen vétv-amiak tüvid uton kitekerik a nyakát.
Jól teszik. A rend ellon ne vétsen •enki. Ott rannak" a törvényes módok, a törvényes alkalmak, melyek segítségével el lehot érni ijíndonti Nem most érhetők el a dolgok\'és non* azok • érik ol, kik jolenlogérto löroksecnok, liánom «gyík későbbi nomiffdék, Jrfnek a teljesen mogérett, vagy végképen megrohadt •gyümölcs ugy esik majd,az ölébe, hogy a íát, melvou ez a gyümölcs lógott meg sem koll rázni, És az jó lesz akkor és h elyes, mert éppen a rázás az, a mely . tilos és melylyel szemben kihirdetik a , statáriumot, erőszak ellon az eröszakot,
A munkának a töke elleni harcában a hatalom a tökét támogatja, a mi természete«, hiszen jelon" pillanatban a kettő egymás nélkül ol sem képzelhető..
Csakhogy mig a tőko a hatalom támogatása nélkül megszűnt, addig a hatalom létezhetik miudazok nélkül is, akik mn a tűkét képviselik, mert a hatalmai megokolhatja maga a munka is.
Mert mi is az a munka? A többség. A nagy többség mely ma a kisebbség szolgálatában Ali, Talán századok teltek volna ol anélkül, hogy a kisebbség észre votto volna a dolgot, ha a többség visz-Hza nom ólt vólna a holyzoltel.
Mort, hogy ma a munkásnépnok, tehát magának a népnek az utolsó átalakulás óta is nagyszabásúnak mondható engodményokot tcszqok, azt senki sora fogja tagadni, maga a nép sem, csakhogy — ós itt rojlik a hiba csakis az állami életben, a kormányok teszik ezeket az engedményoket, mig • maga a töke, melylyel a munka közvetlonül érintkezik és mely a munkából ól, a kormányok által tett engedményeket is rossz szemmel nézi, maga pedig engedményekre csak akkor hajlandó, mikor már reá kényszoritik a körülmények. Akkor is Ígéreteket tesz, molyoket később vagy egyáltalán nom, . vagy csak részben vált be, ilyen módon toljesen bizalmatlanná téve ós még jobban el-kesaritve az amúgy is nagyon elkeseredett népet.
" Helytelen eljárás, hogy a munkás nip erőszakkal akarja elérni azt, mit békés uton megkapni nem tud, helytelen már abból a szempontból is, hogy szemben koll találnia magát azokkal, kiknek hivatása a mostani rond nftgvédolmezéso, de kik a nép igazával számot vetve, n békés átalakulás munkáját állandóan v<<pik.
Ae ilyen erőszak megállítja t békés
munkát és magával hozza a statáriumot, do talán gondolkodoba ejti azokat, kik békés uton engedményeket tenni, jogokat adni nem akarnak, gondtikodóba ejti őket> és megmagyarázza nékik, hogy a t$rténolom példái szerint az átalakulásoknál a statáriumnak csak addig van bénitó hatása, mig csoportok ellen veszik igénybe, do komikus rendelotté losz abban u pillanatban, mikor az átalakulási mozgalom országos jellegű.
Ennek statáriummal nem lehet elejét vonni, choz okos és békés megegyezés szükséges.
UoBTal Hagé.
Leharapta az orrát.
— Saját tudósitónktól. —
Budapest, febr, 17.
Furcsa szerelmi dráma játszódott le ma délelőtt n Népligetben. A dráma hőse Sztringl Jozofin zalamegyei születésű 23 éves szobaleány, a ki megbosszulta, magát hűtlen kodvosón.
Stringl Jozeíin n mult év nyarán egy táncmulatságon megismorkedeit Farkas Gyula szentgotthárdi szulotésü 28 éves műszaki alkalmazottal, a ki a csinos ljpénynok udvurolni kezdett, különösen akkor, a midőn megtudta, hogy a leánynak pénzo is van, sőt örökölni fog néhány forintot Dudán u Vörös kereszt kórházba:i fekvő nagynénjétől, a ki akkoriban végi t is járta. A loánv is meg szeretto u jóképű, tisztességesnek látszó fiatal embert, a ki a leg^zobb leveleket szőlto a jövőre nézve a leány pénzére való tckiutoUol.
A leánytól apránkint 1700 koronát csalt ki mindenféle ürflfrv alatt. így a Budapesten nyitandó üzlet, annak berendezésére stb. (olyton kicsalt pénzt.
M kor a lednv már megelógelto a sok pénzadást, Farkas egy szép napon eltűnt. . A leány loijelentést tott olleno a rendőrségen, n mely kézrekoritoito, do nem tudott clloi o semmit sem tenni, mort kijolentetlo, hogy a leányt feleségül fogja vonni. A tölo kapott pénzt podig a leány által tudott célra költötto el. De a leány már nom akart ezek után semmit sem tudni róla, csak a penzt követelio vissza. .
Farkas\\géizcn gyanutlanul sétált ma délelölt az Orczy-uton, a midőn elébe toppant a loánv, a ki már két nap óla kereste mindenfelé. Kozdetbon nyugod-Itan mentek ki a közöli népligclbo, ahol aztán a leány kerdőre vonta, hogy mi lesz a pénzévol.
— Semmi — mondta Farkas — visszaadom apránkint, ha losz. Nem tehetek róla, nőúl veszlek, akár mindjárt.
Ez annyira dühho hozta a kifosztott leányi, hogy noki osott a férfinak, akinek, még mielőtt rémületéből magához térhetett volna, loharapta az orrát.
Farkast u közeli Szt. István kórházba szállították, ahol orrát holyro varrták. A toány önként jelentkezőit a VIII. körülöli kapitányságon. Az eljárást megiudi-tolták ellőne,
Mtóaíályozott Cngyükosság.
/^ü\'-^ját tudósitónktól. —
\\ léXly • Budapest, febr. 17.
A főkapitányság tegnap esto levelet
kapott, a melybon egy Palkovica Anna nevű 17 éves szobnloány azt irja, hogy öngyilkossá lesz. A Dunába veti magát, mert kcdveco elhagyta. A levelet azért irja a rendőrségnek,\' hogy ne bántsák a hűtlen férfit. a ki mialt öngy lkossá lesz, mort 0 a saját elhatározásából hal meg. *
A levél tartalmát a rendőrség közélte
— mint ilyenkor mindig szokás — az összes rendörörszcmekkcl, különösen a Duna mentén levőkkel.
Ma osto 11 óra után, a Lánchídon posztoló rendőr, a ki már erről órtosűlve volt, látta, hogy egy nő cgyodűl sétál át a hídon a budai oldalra. A nő meg-megállt és többször áthajolt a karfán.
A rendőr minden bábozás nélkül át-ugtoit a gyalog és kocsi ut kőzött levő korláton és megszólította a nőt. Ez annyira megijedt, hogy rögtön elmon dott\'a, hogy Palkovica Anna, a ki öngyilkossá akart lenni. A rendőr bevitte a főkapitányságra, a hol lelkére beszél tek ós miután gicgígérto, hogy lomond mindonkorra oktalan tervéről, hazakísér\' tették. ,
Gróf Zichy Jonö palafája.
Dudapest, febr. 10. ^
Nagyúri fényes estélyivel avatta fel tofnii) estn gróf Zichy Jenő a műkincsei elhelyezésén) szolgáló palotáját, a mely a Rózsa-utca sarkán opült. A ma-g ar társadalom egészénok, a politikának, tudománynak, irodalomnak, művészetnek előkelőségeit egyesítotto oz az estély, a molyen a háziasszony tisztét a hátigazda felkérésére grof Apponyi Albert nojo töltötte ho.
Esto 10 órakor kezdődött a hangverseny. A hangverseny után gazdag butiul várta a több száz v\'ondéget.
A palota avatásnál jelen voltak a kő-vetkőzök:
Széli Kálmán miniszterelnök, Wlassics Gyula, Hogcdüs Sándor és Plósz Sándor miniszterek nejükkel és családjuk« kai, Darányi Iimác és Cseh Ervin miniszterek, Lobkoviiz Rudolf hircog hadtestparancsnok, Wekerlo Sándor és néje, gróf Andrássy Gyula, gróf Apponyi Lajos családjával, báró Dániel Ernő nejével. grót Dossowífy Aurél családjával, báró Kötvös Lóránt családjával, otfí Koglevich István, Kiss Pál államtitkár és családja, Loow herceg oross főkonzul Márkus József föjwlgármester, Porcxel Dezső, Kadisica Jonö miniszteri tanáe-os Denicky Ferenc és családja, Ilifíaull Ágost francia (ökonaul, Rakovszky István országgyűlési képviselő és családja. Szulay Péter elnökigazgató, Rudnay Déla főkapitány, Thék Endre, Uiró Lajos orszgy. képviselő és neje, tiubay Jonö és nojo, Benczúr, Lola és Tolopy festőművészek, Kétly ogyeiemi tanár, Koczor Miklós orszgy. képviselő, Klobusíczky János orszgy. képviselő nejével, Elek Gusztáv, Alpár Ignác, Cxo-itor Béla egyetemi tanár, Zala György, Náday Ferenc, Bartók Lajos. atb.
Pelőfl koponyája és a Palöfl-
társaság. .
Budapest, febr. 17.
A Petőfi-társaság ma délután Petői koponyája ügyében fontos oktnánvokat tesz közzé. Áz okmányok közzétételét a tegnapi nyilvános ülés után zárt ülésen határozták el. Tudósítónk erről ft kővetkezőket irja:
A Petőfi-társaság tegnapi nyflvánc* felolvasó ülését zárt ülés követte, melyen a tagok nagy számban vettek részt. Ez alkalommal Bartók Lajos alelnök éa Szana Tamás főtitkár részletes jelentést tettek , a balázsfalvi főgimnáziumban, külön üvegszekrényben őrzött állítólag Petőíl-koponva ügyében tett hivatalos vizsgálatokról és ujabban beszerzett ada-tokról, melyek ogv részről anatómiai ozempontoól m ;líók a figyelemre, másrészről az eddig összegyűjtött ezéha-gyományt Vibövitikvés megerősítik.
A* okn/Anyok között eleő helyen ér. Semayft Vilibald antropológus jelentés« áll.Ezen jelentésében nevezett többek között ezeket mondja :
A koponya homloka (lásd a terméaza-tes síkba beállítva I. tábla) séma dugtt-errotvpia sem Barabás rajzának nem monil ellent.
Az arccsontok a koponyáéval agye-zöen Pelöfl minden rsizán kiállók.
Az orrcsontok rendellenesek. Az ort maga egyébiránt a koponyán és a képeken najíy közepes dímeniiéju.
A szemfogakat külön ia vizsgálva, ft következőket látom: A baloldali szemfog medre a jobboldalitól abban különbözik, hogy ennél kerekebb. A felső állkapocs külső folületén észlelhető, hory a jobb f-zi mfog fogmedrének falától eltérően ennél a baloldali szemfognál alapján 3 inra. szélességű 1 cm. mugasságbaa foMeló és bátrafelé húzódé ékaiaku ki-domborodás van, Végül a következőket Irja: Nagyságos Uram I A fentiekhői folyó-lag sem éu, sem más a természeltudo-inanyok légkörébon nevelkedett szakember som merné a megvizsgált koponvát határozottan Petőfi koponyájának kijelenteni. A természettudomány igazságai más természetűek, azok meg is másit-h »«ók, e/ ha egvszer kimondjuk: nem mátiiinató meg többé Mégis kijelentem, hogy az összetett bizonyíték megalkotásánál adataimra mthdenkor támaszkodhatnak. A koponya valódiságának határozottan ellentmondó anaté-Mttal adatom — nlnoaeu.
Iszky dr. nyilatkozata semmi különösebb dolgot nem unalmas. Konstatálja, hogy a halfelöli szemfog zömökebb és vastagabb lehetett a jobboldalinál és hogy a bal szemfog meUrónek falai szándékos, vagy mesterséges borzsolist nem mutstnak. 1
Ellenben rendkívül érdekes at a levél melvhen Ivánné szül. Fischer Lujza Rei k rgor íőorvoa unokája mondja cl minuazt, a mit a koponyáról tud, s a miket szükség esetén az eskü szentségével is kész megerősíteni. A német levélmelyet az emllott . úrasszony fivéréhez intézett, magyar fordításban igj szél: •
Kedves fivérem Károlyt
Folszóiiiávadnnk engedve, irom neked ezekúi a sorokat Eleinte nem akaiiara


abbé ** ujcmftlrewü Ütelűiovc-
rednj, »ilvil aaonba* látom, hogy nejry-•páuk jövendőiére baUljtsfllt W valósága» uja^gh&boni du!, a kételyek ér, •llenréicméayok tornyosodaak egymásra, tobál mk#iraia neked, Amit orról a koponyáról tudok. Minthogy i-n voltam 6afíaj>áiik egyedüli lcányunokája, öreg-•züjeira igen »«érettek engem. Zsongo jgyermekkororatól fogva, amig fölnőttem, náluk o6velk<?dtAttt. Mint gyermek vclJÜk aludtam az ő ágyukban. Egy éiszakán fOléhrMztaUak beszélgetésükkel. Nagyon fiatal voltam még, s akkor nom bittam annak értelmét kellőkép felfogni. Később azonban megértettem. Nagyanyánk körülbelül ezeket a szavakat mondta :
— Bernát kérlek, távolítsd cl att a koponyát, ninca nyugtom tőle. Temessük #J, nem tudok nyuéoum mihelyst keresik, Kekem rettentően borzalmas. Nom akarom többé látni, Esetleg tedd máshová.
t Hm gondolhatsz ilyet Évi — szól1 nagyapánk — ennek a koponyának nom szabad a földben elporladnia, nom szabad ellcm«tni, ahhoz nekem nagyon is drága és értékes. Kijöhet még az az idő hogy odaadom nekik. Da ha már nern hagysz ncketu békét holnap elmegyek Sufut* érsekhez éa beizélek vele róla. Odaadom nekik « muzeumba megőrzés végett.
\' Többel is beszéltek még ezután, a miből sok mást is megértettom, például: „a> második Schiller, „Magyarország büwkeséga\', .vitézség" ati>. Jíésnap a koponyát már elvitték a muzcu&ba. Erről gyakrabban is beszéltek a család-kan, de akkor ez nom érdekelt engem. Kéíübb, a mikor felnőttem, mint minden fiatal leány én is rajongtam a költeményekért éa sokat olvastam. Egyebek közt Petőfinek egy költeményét ls elolvastam aurámnak, mire Oa kővetkezőket beszélte
cl nekem:
li*494»n, tizennégy-tizenöt éves leány voltam, mikor apám egy éjszaka a harci térről hazajött. Kz alkalommal sok minden félát hozott uiagával Több kocsi állt udvarunkban minden őrizet nélkül, oaak egy kis zsákot hozott be a tisztiszolga, * ezt gondosan baiy*zték el egy sötét \'kamrában. Nagyon kivéncsí voltam, hogy vájjon m< lehat baano, bizonyosan valami nagyon értékes dolog. Kíváncsiságom már tetőpontjára ért, midőn belopóztam a kamrába, megtaláltam a zsákot, kioldoz-tam m belényultam abban a biztos hiedelemben, hogy drágaságokat találok. Klőpzör papirosra akadtam, ozt föltéptem, de leírhatatlan Volt rémületem, mikor egy emberfejet érintattem meg. Kölsikoltottam ijedtemben é» félelmemben s félholtan víUek ki a kamrából Ugyanazon éjszakán a fejet kifőzték és nagy vigyázattal gondozták. Többé már nem fél-tafci tőit,\' mart apám oly gyöngéden bánt vele, sőt nagy vonzalmat js éroztem a tiszta csont Wnt, a melyről apám számtalanszor nagy dicsőítéssel beszélt és melyet órákbosezat szemlélgetett. Azt mondta nekem, hogy ez volt ám az okos ember, én jolen voltam, mikor egy költeményét szavalta, s azóta sze-rpttew m«g őt, a miniliocy a szép szel-lemot mindenki uxereti. így * maradt a kopouya a csalidban, míg hosszú idő múltán a balázsfalvi muzeumba kellett vándorolnia. Jó anyámnak o közlése utápi néW volt többé titok családunkban, hogy e* kinek volt a koponyája, mert nyíltan és Igazán megmondta nekom, hogy -Petöllűok, a nemes magyarnak /fje volt\'. Ez a titok égette a lelkemet, a gyakran elbeszéltem már sokuknnk abban a reménvben, hogy Illetékes em-bmtkuek a füléno is eljutott, azonban senki sem térődött tele. Nagyapám előtt is szóba mertom hozni, do mindig ok utenité válaatt kaptam. Néhány ével a haléi* előtt egyenesen megmondtam
— Nagypapa, miárt nem akarod ineg-oumdani. hogy Patőü íeie hol van.
OpdáUttsva nézett reám, s azt kér-
tim
4 85&P1* * **
A nagyapa hallgatott, éu azouL m folytattam.
í-UUw a magyarok tisHelnénok, «zorptnéflek téged MHbél aiárt, hogy ilyen kincset megőriztél nokik.
\'Az öreg atre mosolyom mo«dta;
Csalődol, mert ínetflincselnónek, a börtönben kellene meghalnom. Valósi-gos njságháboru tőmé ld. Jóindulatú tettemet kegyetlenségnek mínősitenék éj elitélnének engem, mert osztrák Voltam, elítélnének azért ls, hogy miért hallgat-lam ilyen sokáig. Kom, ezt nom tehetem, mert öreg vagyok és én ágyban akarok meghalni. Ezzel beszélgetésünk réget ért. 1v Cauióuunkonn nom is volt ea titok, s nagyon sok embernek olmondtukf sőt cgyizer én egy üzletben is clbeszcltem bevásárlás közben a kereskedőnek, nem-külöubw) barátnőimnek Is.
Az esetben, ha lövelemot föl akarod hacznrtlnli mivel n dolog most már ko-jnolv, tfzükatg esetén az eskü szentségével is kész vagvok ezt megerősíteni. Isten veled 1 Szívből üdvözöl F7erotö nOvéred Ivánnó er.ül. Fioohor Lujza.
ORSZÁGGYŰLÉS.
A képviselŐli&i üléoo.
A képviselőház Dántól Gábor olnok-leto alatt folytatta a költségvetés tárgyalását.
Bajanovloh Gyula elfogadja a költségvetést. Beszél a kcroskedolmi ós vám-szer/ődéBoktől, a molyokot esak azon esotben szavaz meg, ha az orezág nagy érdekei meg lesínek védve általuk. Örömmel tapasztalja, hogy a gazdasági háború az agrárok és a\'merkantilig ok közölt gzflnőfélbpn van.
Rakovaftky István elfogadja azt, n mit Bujatiovich az őtléfii íorgalomrólj mondott, do ha szembe állítja a pénz-ügyminisztor véleménvét erre vonatkozólag, nkícor cllontétekot talál Buianovich és a miniszter között. S azt kell gondolnia, hogy a jDénzÜgyminlszler, mint a régi morjcantuis politika liivo nem viseltetik jóindulattal a mezőgazdaság iránt. Áttérve a költségvetés tárgyalására, azt tartja, hogy parlamenti viszonyaink betogek. Az ellenzéki pontok ílrök küzdelemre vannak kárhoztatva. S ha a városok változása b az erőszak folylpn győzies marad a harcban ókkor som kezdik meg az uj választásokká!a nemzetet a viszonyok változása miatt, hanem a többség felszívja az ellenzék javarészét. Ilyenkor előkerül egy évekkel ezelőtt u bankba bukott férflu, ki \'Vitáza bukdá-9«ol a politikai térre, s pénzügyi tehot-¿égénél fog^\'a 50 százalékra kiegyezik n llmiidáló ollenzékkol. S így ismét n ró-
S[Ido marad minden. Beszéde további olyamán a miniszterek nyugdija ellen beszél s széayennek tartja, hogy akkor, a midőn oly szegény az ország, ogves miniszterek megvárják u három évi tatár időt, hogy nyugdijat kaphassanak, különben rég ott hagyták volna a ministéri széket. Ilyen hörülményok között nincs és nem is lohpt pénz egyóbb szükségletekre mint pl. a tisztviselők flzolé-sének rendezéséro. Angliában külön bjjllt terjosztenek he egyes miniszterek nyugdija iránt. Nálunk is hasonló rendszorre volna szükség, (tlolyes a bal- és szélsőbaloldalon.) Az ellenzék állandóan sürgeti az ország halainak orvoslását. Minderre az n felelet, nogy nincs rá pénz. Szóló tudna erre is pénzt előteremteni. Tessék n dolegacíonális költségekkel csínján bánni. Mert botrányos az a könnyelműség, a hogy a óelogácSóban a nagy összogeket magyarázzák. Ezután példákkal igazolja,hogy parlamenti szervezetünk boteg. végül a trónörökös pétervári uijávalfoglalkozík s azthangoztaija, hogy vagy privát volt azut, akkor senkinek semmiköze ahhoz, hogy kit visz el magával, vagy hivatalos volt az ut, 8 akkor olőszőr tudnia kellolt á kablnetnok ae útról, másodszor pedig Zichy lufuvása ulán más kísérőről kel-lptt volna gondoskodni. De a «zabad-elvüpárt felfogása miatt az országot meg-szégyenltem nem lobét. (Zajos taps a néppérton.) Komjáthy helyesen totte, hogy az ügyöt Ut e házban felhőzi,v De u indokolását rossznak és holytoiennek tartja. Mert helytolonnék tartja, hogy Komjátliy ez ügybon a trónörököst s nom \\ kormímyt támadta.
OUy t.aJoa: Nom ls félfelé nyalakodott.
\'¿boray Miklós:. A kormányt kell ux&Lüi.
.......mm I * . ■ ......
Haftovszky Tstván: Tíz üg^bth « kormány volt a hibás. Ket kell támadni. A költségvetést nom fogadja eL (Zajos helyeslés a néppárton.)
Széli Kálmán miniszterelnök visszautasítja Rakovszky azon állítását, mintha szóló n trónörököst Komjáthy támadásával szemben védtelenül hagyta volna. Idéz passusokat, amelyek éppen az ellenkezőt bizonyítják.
Komjáthy Béla, Rakovszky és Széli miniszterelnök beszódóro meujogyzi, hogy azok vorsengenek a lojalitásban i bö-vebbqn nem reflektálnának.
Ivánka Oszkár visszautasítja Ro- j kovszky InÜméciólt, s megjogyai, hogy semmi nemű inconseqnenciát nem kivetett el sem u politikai sem pedig társadalmi téren.
ftahovezliy István: Gontlemea embernek tartja. Ivánkát, d« azt fentarijn, hogy 00-ban, a midőn n vá-laKziá^kor a néppárt segítségét igónybo votte, másképpéu gondolkodott mint most. (Zaj.)
Ivánka Oszkár: Rakovflzkynak ha-tonlaiaíra felel. .Midőn szántáskor ök-rOkkol sogilségóro jöttök szívesen fogadta Okot. Midőn pedig fol akarták dúlni yo-tűseit barmostul együtt kidobta őket. (Znjos derültség. Zaj a néppárton).
Eakovszaky István : Figyelmezteti Ivánkát, hogy az ökrök, mint a hogy Ivánka a papokat nevezi, meg találják cmbcrolni magukat, s ki fogják túrni őt a Hangyából a melyben pedig oly jól érzi magát. (Zaj.)
Ivánka: fiz az önök jóhiszemű politikája. "
Elnök az ülést fölfüggeszti.
Boraemlsjiaa Lajos a nemzetiségi kérdésről szól és Ariim Mihálylyal polemizál. Azt mondja, hogy Artim órahosszat dicsekedhetett itt azzal, hqgy ió magyar. Holott ennek természetesnek kelleno lennio.
Molnár János : Hát miért nem vádolják n néppártot hazaüatlansággal ?
Boruc.wtasza Lajos; Ariimnak a, sórosmog,w f.llapotokn\'tl mondott szavalt, melyekben meggyanúsította Sárosmegye tisztikarát é« intelligenciáját visszautasítja. A szóló aztán a kivándorlás kérdéséről boszéj, Azt mondja, hogy az a föltevés, mintha a felvidéki kivándorlás ogyoues arányban állana n nép szegénységéiül, csak teória, mert a felvidékre nom euvszor az Alföldrí\'l hozatnak muu» kást. Ha a felvidéken fölöslege» munkaerő lonne, ez mog nom történnék. Kgy-szcHl pénzszerzési vágy viszi az ombe-roket Amerikába ós ez nem is oly vesze-dolmos dolog. A költségvetést elfogadja. (Helyeslés jobbról.)
A vitát holnap folytatják. v,--
ís Wéhner Gyula igazgatók, Hajna! AdoJf és Moussong Géza tanítók.
A kihallgatás végével, mely ő felsége mostani iu tartózkodása alatt az ntolsó Volt, a király visszavonult lakosztályaiba. Délután 6 órakor udvari ebéd VOO és este félkilenc órakor a király elhagyta Budapestet és visszautazott az osztrák fővárosba, hogy ielen legyeo Rajnar íé-here cg iranylikuJaluii uuüapén.
A király elutazott.
Budapest, február 10,
0 felsége ma délolött kihallgatást adott amelyen menjolentok:
Wokeiio SándWf, Rakovszky István, Perczel Dezső, Beniczky Kwenc, gróf C\'sekonícs Endre, gróf Festetics Tasziló, Lehoczky Kálmán titkos taqécsosok, Sznirecsányi Pál püspök, Rednay Farkas fölszontelt püspök, B ő n é, Géza, gróf d\'Orsay Olivér gróf Hadik-Barkócy Endre, gróf Hadik Miksa, gróf Mailát h György, gróf Széchényi Andor Pál, Szegedy Béla,
Sróf Zichy Aladár, Bánó József ós Bene-ikty Béla kamarások, Bornát Géza és Mohay Sándor államtitkárok, Csörgeő Gyula volt államtitkár. Mikó Bálint, Lukács György, Csatítió Zsigmond és dr. Kramolm Viktor főispánok, Réthy Károly tanár és Fekete János udvari tanácsosok, Kaffka László ós dr. Axa-meth Lajos ministeri tanácsosok, Klobucar Viktor és Papp Béla vezérőrnagyok, Grozdanic Mihály ozredos, Gsurda lüadre föhadíjizlop, Kalíc János alezredes, Szeghoő Ignác kúriai bíró, dr. Márkus Dezső kir. táblabíró, Szokolovica József és Urmössy Miklós osztálytanácsosok, Moravesllc Emil egyetemi tanár, Arányi Antal tanitóképző-íntézeti igazgató, Kerékgyártó István, számvovöszólu igazgató, Ziinszky István mogyebizottságí tag; cgy-ültosen jártai a loíség elé: Lukáoa György főispán, grőf Almássy Dénos ós ilr. Zöldy János tnegyei lőorvos, továbbá VYarédy ¿ároly tanfelüayolő. Sánüia Lajos
Képviselők afférja.
Dudapest, febr. 10.
A Rakovszky boszédo alatt Olay Lajos egy megjegyzést tett. molyet Bartha Miklós magára nézvo sértőnek talált és provokáltatta Olay Lajost öellehroöthí Géza ós Holló I^ajos utján.
Olay segédekül Krasznay Foroncet és Justh Gyulát novezvón meg, a segédek míg a képviselőház ülése "folyamán ösz-szeültek tárgyalni.
TÁVIRATOK.
Kormáayválság.
Belgrád, febr. 17. A kormány legközelebb beadja lemondását. A király Avakumovics liberális pártvezérrel tárgyal, hogy mind a há^om párt vo|ér-emboreibCl álló kormányt alakítson.
Békén klaoyenlitéa.
ftlzaa, febr. 16.?gy kiváló állású diplomata kijelentése Bzerint London és Pária kőzött tárgyalás folyik a Francia-ország és Anglia között fönnforgó összes vitás kérdéseknek békés kiegyenlítése végett/ A hir valódiságát nom lehet ellenőrizni, de az bizonyos, hogy Londonban legközelebb igen fontos eseményekot
várnak. •. .
- \' —
A burok axabadaáflharca.
London, febr. 17. Kilclionor lord je» lenti Pretóriából tegnapi kelettel:
Egy zászlóalj lovasitott gyalogság felderítő mooot kökben Tuckerboschraoa mellett 12-én koclvozőüen téren harcba keveredett egy erős bur csapattal. Mielőtt sikerült volna az őrházakba visszavonulni, tizenegy emberük eieaett és negyven megsebesült.
A Reuter-úgynökséK erre megjegyzi t Nyilván a február 10-ikén Khppnver mellett vivőt harcról van szó, a melyben a dél-afrikai rendőrségnek egy csapatát Van von der Hpcck mollott túlnyomó bur csapat veszteséggel visszaverte.
Forradalom.
London, febr. 17. A Daily CJijo-nicle-nak jelenlik Konslantinápolybób hogy a bolgárok Macedóniában forradalmat készítenek elő. A forradalom tavaszkor fog kiütni. A titkos forradalmi* bizottság fölazóbtolta a görög kormányt, parancsolja mog Maoedoniában élö gö-rögöknok, hogy ehhoz a mozgalomhoz csatlakozzanak, mert különben üldözni fogják őket.

A trieszti munkásforradalom.
Trlaaat, febr. 17.
Városi hivatalnokok fél század katonaság kísérőiével proklamálták az ostromállapotot. A hivatalos lap csigán a kormány rendeletét és a helytartó hirdetményét teszi közzé. A szedőket tagnap oato rábírták, hogy a hivataloeUpé* kiszodiék. Ma mér u többi újság is megjelenik.
Az ostromállapot kihirdatéae senkit sem lepett meg u általánosan hiszik, hogy hulása nom fog olmaradni. A hóhér teynay délelőtt érkezet\' id»
9
.........*" \'<"
Az utcai batcok áldozatait tegnapelőtt éjjel félkettőkor katonai halottszállító kocsikon minden kíséret kizárásával vitték a temető halottas házába. A temetés tegnap délután négy órakor tolt, s mint-hogy tüntetéstől féltek, a temetőt a 27-ik gyalogezred több százada szállotta meg. Tognap délelölt különvonaton hatszáz katona orkezett ido. Az aidozatok családjait értesítették a temetés idejéről. A gyászszertartás a legnagyobb csöndben meut végbo i\\ csak az a jelenet volt nagyon megható, a mikor a koporsókat
sirba bocsátották.
Az időjárás a legjobb^íond csináló; reggel óta orkáuszerü vihar lombol s a hőmérséklet a fagypont alá-szállott. A vihar miatt alig lehutot aa utcán járni. Lépten nvomon katonai Őrjáratok tűnnek íbl, a melyek a legkisebb csoportosulást is megakadályozzák. Két-három emberből állö csoportok járnak keinek as utcán ós nézik alogutóbbiosemónyekállal okozott pusztítást. A Via-Catierinán még most tS látható az áldozatok vérének nyoma A San-Anlonio-templom falában még megvan mind a tizennvolo golyó, u melyet a katonák- oda lőltek.
A Via Stadíumban tegnap reggel egy iimerotlen ember rovolverrel rálőtt egy őrnagyra, do nem találta el. Az orvosok kijelentése szorint a tegnapolőtt megsebesült poBtahivalalnok egyik lábát amputálni kell. Tegnap déir.tán egy pillanatra som zavarták nyugalmát. Az éjjel folyamán sok helyen megkísérték, bogy a telegril- és tolofon-drótot elvágják. de katonák és rendőrök megakadályoztuk ezt.
Szombai estig kilencvenöt embert tartóztattak le. Ma három embert fogtak cl. A letartóztatott emberek közt van egy Gzech nevü raunkásvozér is. A rendőrség tegnap este bement egy vendéglőbe, a hol a szocialista vezérok gyűlést tartoltak. A rendőrök kilenc embert letartóztattak, kőztük a választott bíróság egyik tagját is. A rendőrök ezonkivül letartóztattak sok embert, a kinek fegyvor volt a birtokában. A temető slőtt még most is nagyszámú katonaság van. Tegnap reggel busz ember bo akart hatolni a temetőbe, de a katonák 6zuronysze-gozvo elkergették őkot. Egy községi iskola előtt, a melyet kaszárnyának rendeztek bc, az őrt álló katonákat kővel hajigálták. A katonák a lovegöbe lőttek, a miro a támadók elszaladtak
A hatóság megállapította, hogy a szombati zendülés auarkisták rondeztók. Jó forrásból eredő értesülés szerint, alapos volt az az aggodalom, hogy a rend z&varás meg fog ujulni. Ezért a nyu godtabb elemek ebsmerik az oslromál\' lapot kihirdetésének jogosultságát.
ptoa, febr. 17.
A birodalmi tanácsi olasz képviselők ma értekezlotox tartoltak, amelyen élesen kikeltek a kormány intézkedései ellen és az ostromállapotnak rögtön való megszüntetését követelték.
ki kiadta magat „detektivnék* a az asz-
szony mellől csalólársait eltávolította. A szegedi rendőrség lotarlóztatta Tóthot ós Kovácsol » a kir. ügyészséghez Bpostro kisértette át A székes-fővárosi államrendőrség Valkovicsot ós Csallayt tartóztatta lo s kisértctio át az ügyészséghez.
k kaíCZayi fiiandaíüiti.
— 8ajét tudósítónktól. —.
Budapest, febr. 16-án.
A Kúria második büntető tanácsa Paisa Andor elnöklete alatt ma kezdette mog Madarász Imre tiszteloies ur mandátuma ellen beadott petíció tárgyalását.
Elnök az Ülést 10 órakor nyitotta mog s miután sem a vád, som a védőiem alaki kifogást uein emelt, megkezdődött a peticici 0r»jomlog03 tárgyalása.
A vádarilegyi Ódon fővárosi hírlapíró képviselte, ki maid két órai fejtegetéssel és érveléssel iparkodott kimutatni, hagy Madarász mandátuma nom tiszta, a mennyiben cllenjelöltjo gr. Kreith Bélának inmtogv 200 választóját nom engedték leszavazni, illetőleg r zárórát a választási elnök közelebbi időpontra tüzto ki, 8ommint azok bejöhettek volna.
A Vád 1119 választónak közjegyző olőti tett vallomását mutatja bo. Ezek szerint a választók ssavazásra jelentkeztek a választási elnöknél. Helmeczy Bélánál, de az — miután ők Krei\'.h-pártiak voltak — egyszerűen visszautasította ökol azzal, liogv Kisújszállás és Kunhegyes már leszavazott.
Ezen és más hasonló visszaélések, minők vesztegetés, ototés és itatás miatt kéri a mandátum megsemmisítőiét
Ezután dr. ftagy Dezső előadja a védelmet, tagadva a vád. minden állítását.
Beszéde végén azt mondja < A vád annyira zavaros, hogy a kérelmezők magok sem tudják, mii kérnek s ezért kéri a poticiót. mint érdemleges bírálatra alkalmatlant olutasitani.
A védőiem után a választási elnök védőjo szólalt föl, dr. Szőke Endro karcagi ügyvéd, ki hosszas beszédében til takozott azon vádak ellon, melyet Hel meczy választást elnök ollen emeltek.
Az idő előrehaladottságánál fogva a kúria a tárgyalás folytatását holnap déli 12 órára halasztotta el.
A honvágy,
A hamis péoz.
Budapest, fobr. 16,
Esjy szegedi gőzmalom tulajdonosnak a feleségű f. évi január hó 19-én azzal jött Budapestre, hogy itt egy bandától jó pénzen sokkal több hamis pénzt vásároljon. 2000 koronát áldozott o célra, a melyért 6000 koronát igértok hamis bankjegyekben.
A csalók fojo Valkovics István nlsó-györödi születésű róm. kath. 32 éves, hasonló üzelmekért vizsgálat alatt állott kávés volt Károsultat Tóth István móly-nádasí szül. 82 éves, foglalkozás nélküli szegedi lakos hozta Budapestre. Itt bemutatták az asszonyt Vslkovicsnak és Kovács Boldizsár denki születésű róm. katholikus földművesnek s közös egyetértéssel a csalást ugy bajtolták végre, hogy az asszonytól olvóvo annak 2000 koronáját egy csomagot adtak át asxal, hogy abban 6000 korona van tégy« csak zsebre. A felső egy 20 koronás az alsó 10 koronás bankjegy volt s a többi pénzt összevágott újságok képezték. De most már az asszonytól szabadulni kellett Felbérelték tehát G s a 11 a y Sándor mezőszentgyörgyi asületéaü ŐS 4tes 690 számú hordárt,
Budapest, febr. 16.
Kalmár-Kohn Dávidnak tavaly még nagy divatáru-üzlete volt a Kossuth Lajos utcában. Az üzlet azonban nem igon jövedelmezett a végreKalmár adósságai annyira felszaporodtak, hogy a hi-tolozök a boltot becsukták. L)o leakarták csukatni Kalmárt is ós feljelentést tettek elleno vélkos bukásáért.
A törvényszék Kalmárl három havi bőrtönro ítélte, ám a mikor a büntetést a másodbiróság helybenhagyta, Kahnár már nem volt Budapesten. Fölcihelődött ugyanis és feleségével meg nyolc gver mekóvel kiszökött Amerikába. Azóta mit sem hallottak felőlo s természetesen nom volt foganatja az elleno kiadott köröző-levélnek som.
Ma reggel Kalmár Budapesten termelt Elmont a védőjéhez, dr. Weisz Gyula ügyvédhez és sirva panaszolta neki:
-— Haza hozott a rög. A magyar rög. u mely nélkül élni nom tudok. A családomat odakünn hagytam Nowyorkban Szcreztom nekik annyi pénzt, hogy akár egy évig is megélnek bolöle. Dc ón hazajöttem s nemsokára itt lesz a családom is. A rög hozott haza, nem bánom, ha lecsuknak is . . .
Védőjo persze nem is sogithotelt rajta, Koosiba ültette s elvitte s főkapitányságra, a hol Kalmár maga jcleulkezelt hogy tartóztassák 1«. Móg a delelótt folyamán átkísérték as ügyészséghez.
............. 1
— "Vasárnapi mulatság. A vasár-
nsp éjszaksi hangulat mindig megnyilatkozik néhány verekedésben, amelyek perszo ritkán\'folynak lo vőr nélkül. \\ Szqndv-ulcábau Kovács József hentes-segéd \'és Polrán József gyári munkás összeverekedtek s végül Kovácsot a men-tök bevitték % Hókus-kóraázbtt, i\'clránt
káplár és Guidon Armín póksegéd között véleményeltérés merült föl a Csí..yl-utcában s csak akkor béküllek meg, ami kor mindegyikük ngy Összeszurkálta u másikát, hogy harcképtelenekké lettek. Múid » két legényt bovitték a közeli kapitány-iág épületébe, ahol a mentők bekölözlék lobeiket
— Mogméryezte maffát, Farkas Erzsébet :solédleánr gazdájának « tbzt-viselőtelepen a Kerékpár-utca 5. számú lakásán lugkővel megmérgozte magái és súlyosan üs^zeégotto bolso szerveit. A Szent István kórházban ápolják.
— A blusos ifja. Wíttenborg Jenő kereskedő-flügédot föltűnően kedvelték az utca éjszakai rilágábán. A Halai legény alaposan mecenáskodolt s mindon csókért selyem-blúzzal űzetett. Wittenberg szép napjai azonban végot érlok. A gazdája azt jelentotto a rendőrségen, hogy női ruha-üzletét ismeroilen tettesek fosztogatják. A rendőri vizsgálatnak eredménye Wiltonbergre lesiyló volt. Kidorült, hogy ő az .ismeretlen tettes" és a 6elyem-blúzok, a melyekkel oly könuycn hódította mog a leányok sztvét, lopottak. Wittonbergot a rendőrség ma letartóztatta. Főnöke kára 1200 korona.
Polgár Sándor Budapest\' VII., Erzsóbot körút 0O]F szám alatti cs.
kir. szab. nyert orvosi mit- és KGtszorézs lapunk mai ezámábsn közölt hirdetését ol-
sóink szivos ügyeimébe ajánljuk.


REGÉNY. , li ördög ctoL\'Oíöja.
Regény. Lria, B.
6. A ki a főnök fcfléiót megtudja, halott ember; halott ember még abbac az ¿setben is, ha nem kereste, nem kutatta » főnök kilétét.\'
7. A iónok, vagy annak helyetteséi által parancsok meggondolás é>: haladék nélkül toljesitendők, j ki ttf kapou parancsol teljesítőm vonakodik, halál fia.
8» A ki cgysxcj felesküdött a kérlelhetetlenek ¿óraiba, onnan többet semmi ¡jiin alatt sohs nem szabadulhat, élete utolsó percéig u táráulí- »gj^nak kei! tekintenio magíi. Kapha» íst Ovi mükt-dés után, szabadságot a fÖnőkiőJ do e főnök hivó szavára azonnal ismét svrba kell állama és a kapót» p roncsot tel» jesiteni.
0, A testvérek um teaar»«, «• jun> .-.merhetnek mást, mint u ■.«stvérimjet Reájuk nétVJ nem lótev\'k se isiefl se haza, nem létezik feicég, fM* asülö, rokonság abban a pilifnatl-melyben a társaságnak tagjára szükség van, a tagnak mindent és mindenkit el kell hagyni, hogy * t4rt**ág kebelébe térjen.
10. Életemmel ét hozrámtartoxók 41* tével felölök arról, hogy a kilenc pontban felsoroltaknak hűen, odaadóan, pontosan 68 vakbuzgalommal meg fogok fölélni, üa nem ugy teszek, no togyen nyugtom többet ebben aa életben és pusztuljak el a leggyalázatosabb, legszörnyűbb halállal, ugy legyen.
A üaxcea nagyot fujt, eúie ide úk* kezelt
A* álarcos pedig feléje bólintott.
— Még egészen jól tudod a 10 J>4-rancsolatot. Remélem a fc érdekedben, hogy hamarosan nem lou ona szük-s ég, hogy másodszor ia veled mondaf-sem el a társaság előtt azokat a pontokat, melyekre most fölesküdtél. (Folyt, kör.)
budapesti hffiek.
— Bedőlt fal. A Felsőhegy-utca 86. siám alatt, Grabotz Lajosi tulajdonát képező ház egyik fala éa alatta a járda ma délben beomlott Szerencsére abban as idöbon nom járt 6enki sem ajra és igy cmboréletben nom esett kár. K bo-omlást az okozta, hogv az utolsó idő-, ben a sok esőzés meglazította a talajt
hírek mindenfelől
— Élotnnt mérnök. Bukarestből jo-
leülik lapunknak. Itton a mult szombaton feltűnést keltő öngyilkosság történt A német kolóniának egy derék tsgis Wimmer Alíréd 58 évoa magánmérnök, aki lusgazdag ember hírében állt forgó-pííztolylyal föho lőtte magát. Valószínű teg ¡gyógyíthatatlan betegsége kergette v
— Halál agy táncteremben. Brassóból iriák lapunknak : Szombaton oste a Zöld koszorú cimü vendéglő táncter-mébon h.tláleset tőrtént. Táncküzben Vargha Gyula csaposlegény hirtelen ősz-szeesett és meghalt. Agyhüdés okozta halálát.
— Öngyilkosoág; & vonaton. Érsek-
újvárról irják nokfmk: Ar. osto a Budapestről jövő személyvonaton a félreosö helyen egy szőgro telakasztva egy férfi holttestét találták. A uála talált iratokból kitűnt, hogy az illető Rngjacz Imre 26 Öves budapesti születésű kereskodó-segéd, aki egy hátrahagyott levélben azt írja, hogy icbb mint egy óv óta nem volt foglalkozása és o míalt válik mea az élettől. Miután u szerencsétlennek nincsenek hozzátartozói, holnap el fogják tömetni. \'
— Ürog ember nom vén embor. Drezdából irják lapunknak: A mult héten tartolía esküvőjét Daurra Józseí dúsgazdag magánzó egy csinos lcány-nval, ami azért érdekes, mert a Tétli 81 éves, u menyasszonya pedig 19 óvosl A férfi halálosan szerolmos volt a szép fiatal leányba é? feleségül kérte. A leány egy percig\' som habozott ós nőíll ment a nálánál több mint négyszer oly . ídö.) emberhez.
— H&polyl hásbeomlái. Nápolyból lávirjá tudósítónk: A beomlott épület romjai alól két sebesült asszonyi és egy gyermeket húztak ki. Két tűzoltó mog-fiérült.
. — Xsmét vaentl szerenosétlenséjr.
Alhából távirják: Tegnap esto Santa 8tefano Belbo ¿ltomáson eoy személyvonat összeütközött ogy tohervonattaL Kilőne ember mogsebesült egyikük súlyosan. \' \' \' — Evők puaatuláso. Bexkuból távirják: A legújabb jolontésok szerint a semabai földrengés alkalmával el Jru3ztult emborok saáma etrekro rog>.
. KÖZGAZDASÁG.
Budapest) gabonatőzsde. TuWíkod\'Jk voltak » malmok, oeak aáhinv ram. buw kwftH váMecsÜas árak euBt «e#>
galoaba.
Migyu bma ápr.-n i.U~3Jt>3, hms itt.*) tW.-T.W, ¿*b ípr.-tt 7.eS—T.T0, T«a|«d US.
BoAapaatt 4rt4kMMOe.
k14w«d<n kOUUU • CtMiiic httimf. ss7. M.»jyat WtcJrt>r»<nr i2T.t6 JtOxiiof fcaak iU. • HLiaomaiiaji W>.. OuUik AUamr. MO.ÍO M* rr»\' blUtr^T^ny 7U. bilfT*/p í indik Ut.M Korea kJ íxiuIíJl S7.I0. LoutaiWAkaak 401.— JiU. laak *M IQ TUmunruinil tct. Oettr. m;yir ilUavMul rtiirM) eíl.M L>u> vaaat 77.— NVrnot l>inxl. maiia llT.£a "\'"-niT wnt UMJS Ua UpuU kOauli v*sut fii».
Biosl 4rtikté*s4*. Bdct, (nUr. 17. Onttik fcjteJr. (MM. H*m» hiUlr. 717.- Ontiák-matyM illunvaraU rietréif
6Í1.JO •• itAwilioí magyal ■nuirjkíuttk IIXI.IO. >l»ni»r kotouajiriUtk Wg v»«ut 77.W, — £ú frtakoi aiutv l?.<H Uiri« kaAkjtfy lllii. Aa»»1 0«str»k haok 2X3.
.Nyomatott: ¡¿¿ókely Viktor nyomdájábap lludnpeslen.
< »aV testât HSkaké&ta
IMlíCJjík 13»t « tiMtJi»-
\' — rUMl aopt
fonai Itta ^»ÍSoi. . «"a oodiHHr a»<n
0<ü fkâvcU» 9XÍ,
i*T. 40, peJw t kar. SO éa S kw Ve
u»ti« tlLta «44*a u l(l
Polgár Sándor
oá. kl#. «sab. ®y«»<J osVoal a»ü-éa köbanaséna Bu*ap«st,
Vtt kertUst, Mrxiába^kSmt 60!P. «*Am.
ájialja du»»» fftlssoisl» raktárát ««jlt K*ári»ányn •rmi, asMul 6« S»t*áj>alá»l »áryysktaa
äi^il uUluiÁMje tu. kif. ss.vbadaliasaoU Col«it>l4to
t oérvkötd,
haakÄt«, gftr<-sé* «llaai gatnosi-harisay». orthopsiia káaoalékok műlábak «ikmk »ib. Valódi fr»aoaia ka\'»oUg"as«R«k (öossaa Urft *r|«[ú\' f. Beruusrani tk gártai gy&riMl
Készlet #• kép»» ámaí** <naT«:t é« bérmaidra-
/V legjobb Varrógépek
ugy ipari, mint családi baaioálolra
Schweitzer Testvérek
gyári «raktárában kWKOlCXON íasreaheiök bo.
n^yolm«« WuiiHJiiti«•>• i« • 1*9«^ ffJ\'*»1 éftklMBi
Vsrrinuan éa divatos mabimaéaben Ingyen oktatást nyajUtnk.
Qépttik ós gépróssok ■iítoirirtkpíygtyfcU-
MeoliianUtal gépjavító mOfaely. MeffbUható \' ut&aóügynök ! ftolvétaük.
Xallaaas hlrl
A jó hirO éa kltünd mio«- /
uégü salgó-tarjéni - .
WefssBnbacher-fele cognacról 1!
Oaak rilídi éa tiaata borixUUt t Huiku Xaura
SáloiuP^^lwentuSi
cofn*e kr«iJ«U4 « »uaak «Oiittsit »taktadUk
arr cr*4etl mint litetanklAl Ugns-
gyubb uMonfUAfif- ~---—\' \' "\' ~
I nU*H » 8 kut. «0 hL, mmI 6 kor.
> .11 l> tt U „ — ,, M 2 H
. " Ll - » « 4 "
1 II I« II • >1 ~ II ¥• * W
ffi

n»n or«* ttt te
ÜTíf iff »I. 60
OT
0*7-
--||cn ki linó uuuA<éj

hotuju41 t-i
UttrJ* 7 kar., 90 011.«
raoat 4 kw. SO Ott.
Uwd&aoll 1» Mk Ut4>j« U kw.- llll., _ BMt 6 kar. »a fill.
Vag wirsffátatl araiUuaoy t H«m1 lojfjohb
4a la^tUxUbtt borpArlut» -~tt~. r.-
•—---BsÁasoa oliamorO nyila ikaaat I
Mafr*.»d«l黫k Inttzsnd«k: HANKUB IMBE gyógyaaaréaa Balgó-Tarján. Budspsiti Pftrakttr: X4ut MUUiy 4»jtt4rfa, Miuoim-kAnit 1. .i 1 .■■; ;:»..■.....: l ■■ ,i ■ .
S----
RÉSZLETFIZETÉSRE.
i. \'
Sikkel rcmonlolr óra nyitva éa födéllel .....•,,. fiiüst férfi óra nyitva . . .
kettős fedél)«) . &U«Uula férfi óni kottös fedéllé) Iá knrtitou ¿r«uiy uöi óra f*-
nélkül.......
(4 karátos arany néi óra fa.
dél fedéllel......
Etür»t férfi óra lánca jou-jouval - /rövid 2 soros női óralánc* 5 ^Hörfi gyürü......
^S/^yémint gyűrű.....
.......
ti 6—8 8-10 # 18-28 w 14-30
Crt 80-2«
(Irt 86—40 „ 8—0 „ 18-24 M 10-20 „ 8-18 „ 12-80 w i~10
, KOLLISCH J. ékszerész
BiOB, YXXJI. Haglavgaaaa M. Vldékr® UMé« la,
Magyarnak Péco. Németnek Bécs.
■■■- N« küldjük pánsüakat külföld*©» Legjohb órákat óa ákaaarakat küld
SCHÖNWALD K órás és ékszerárugyáros
■ PÉOBETI,
dana tataad tirgyaképt a pénat •vloazaikatd&m «agy ktoaardtam.
8338! T-T- 3 tVJ jdTÁMUABSAI* " II1 ,\'l \' i1",!
Valódi ezüst kétfodcl. anker. remont. crÓ9 ezcrkoiettel, «aép kivitelben — — — frt Valódi ezüst tula remontoir* aaker kétiedelcs óra--ír» 10.30
Kjy ponti* ráckcl tsebóra
sxép kivitelben frt 3 60
lígy pontos nickel ébresztő óra „ 1 90 Valódi «»üst remontoir > óra poatos járCtssal — — — „ é.-
14-karatou aranyláneaok eatnos asép klvttolbon:
\'¿0 ¡tramm nehéz 25 frt, 25 gramm nehéz 30 frt, ¡ti) «ramm «íúbés 3á frt, 40 frínun nebés 47 frt 60 kr. — Minden lánczboz arauybft foglalt köves lógóit külön mérvo 16—10 gramro súlyban 4 frt 60 kr.
Mindén tárgy a királyi fépánzverdebivota) által ae^vicegálva és bélyegezve.
XittUUtvo 4Uanl 4* araay4ro«ekk«l. — Tibb «UaiaarO Uv41 MrtttSrtlS VSJb
Uíijy képes áxjegysék tparyan éa bérmautv« küldetik.
i
I
A magyar GAZDA KÖZÖNSÉG
-xzzszflgyimél* *4é*\\i*k Snb
Hazai általános biztosító
részvénytársaságot,
malyoél oasMaak
előnyös f»ltétal«k tnmU
llatt lahat biatoait-opi, da
•hol «x «lőfordaló ká-
foVcat aaonnsl és coél-
^.ó-—»----•-•-♦}
\\ • Alapíttatott t»8Q.
® Edelmann Kór«
j IVIifitlKoloz
Q„TT?S óráa- éa éksseréaa
j v«-o. >U «Ud Biiodenntotfl s»«ny. , ««ti»«, siabóaétta« U\'i orÁk\'t <Vs _ QÍk*aa»targyaii««. daailstaak ákit«r(
, oráktitl jmai yos 4 won jó tál ás « «»\'lütt «sskésaltatnak, — Pontos ki-
t
(J —— B —O . --- a -r . , aw — i
Kiralypenietefü-t onooB
köhojíB, rekedtséj;, hurut, réjmhülcs ellen nyálkaoldó. HcycdüJi haiai jyártmány, m«ly niészmentes czukorból és jyópynövényik-böl készül, 1 deka 4, doboza 20. 40 ó? 60 fillér. Gyárosa: MABXBBT U E X S <), Budapest. VII., Elemár-utosa 30. aa.
BÚTOR
BsryaünélieB, ha J41 éa ol. •.aon akar VMkr<*l»\\ aa JQJbn és gyö-.ídjön Uiogr reinek biló. Obtdló. Ta.udi •.•rszéktk, lámpa, injó óra valamint kü-\'.jiiiéle uj és keveset baszn$lt bútorokat, ■:tnek előszoba szekrény beucrzosi ároa xphatók hassuilt buiorok kfoseréitetnok
lt,il/-ak«« 44. »«4» rolt »»Wkl»U*t«ib»>i
«U4aaial »alt«.
Brázay-fá!a sósborszesz.
áz en^\'wwrofi szemre valóaáfrta áldás a Brozay-féie «ó«l>orezcs*j a ki naponkint boküiii vt\'lo a szembaját, Utása ugy megerósüdik, hogy késő aggkorában is pápuszotn uélkül olvashat.——
1 nagy üveg ára 8 korona.
1 kit „ 1
!tányos»o b««sillik# sót
j^yofsan ki is fücstik.
Ssiarfataa k4o4M* ms 4a érua nakttta« tr 4« 4U (*aitU "fi i - 1it
fatfua i

Btfuiiolölatéaat
Biíjjtst VUütojjl 24. täa
mm Ihn *iU«t
Dr. GARAY ANTAL
a a«ai
sn«
t. «a ki kW wa*4>r
<SlitTm ii «kriTr\'uáw^tár» Imw. ^»u. 14-4.«* 4a art*
Lavslakt« vá.asx«I. ..... .......—
gyi«y« zaroirfl foaSaekeSIk
| kéaspé&zérl wgf résiletfl létéire legolcsóbban

BUDAPEST, József körút 26a
.;"■: .\' U .^Ü.VűwWv««\'\'/ •jBÖcí um« trtemtt hns la
Obar-Seltersl ásványvíz forrás.
Terméssstes
Seltor-vlz
áa Ober-Saltsrsi <stá»yf«rráo via«
hlra«V4S gyógy vUo«k van «lissaerv» kft. ltsAius mell, a Aga, 4* hurutos báutalmakaál.As iuag«k«t «r*aiü«a aa •uéaatési as^rvek asüködis«» h«lyro állítja. Kapható tnindtn fO***r-ktr—kmdétU**. Firakién
Budapest VII, Huszár-ctcza 5.
Kávé Jea
itflépetartM (k«>)4t
J^^WUWJ
I kiíSOaba u I UU Ot4M7 t kU4
lkJ2*i I kitt i
i km i

^WuTkit
M I-M
m u«
fr» U4
tti i.im
M US
m u4
fr» US
m v*m
Irt LS*
i ^ iS^HktttS*
1 kttt GJ» PWUtt
K«v«ii3z cßomaaethtto
mk04Mia<Ui4a,w4*a.k«*. M----
1 lUUUiiUiHi ----- *■— ••
I Ikü4)áaa4wia, ca4ai. kar I 4 kiU tlkitt
haiuíuj luiururí
q m
MM* M as
M trt
Í.1
kft»« uju
PMtanimai
U kSldkaU,
aw4<r» I
bimnl*» 4*
«u4kra
Balogh IjAbxló
kivé* áa
kltluu
Badspsst;
#«««)«« Ttt, BottMMB la FMM.IrUk vn. AMMMHI I y%l »akÄy-u. «Z.
Maaaaálja 6«
MwwMmwajss WH www—
a WUtUa msvm h. á«», lni4«AkUakk M*. ksaiaMts (Mly«as arrakréat-«! t mm „_k*U4« I bt 14 k».
wxé^klt «. «rdirumurs scJIkiesiietikH" kss«4a IriiHill»
Frímmr hülyék intézete
BUDAPEST,
E Erzsibe! Icirtlyni-űt 15—17«
— T----WIWios H Ml
f*"\'« «C«»^ int Mrtokibaa «Ml; HIHIi* 0 4a ar.lrir. ralai** Unitutkb aU*4 ******t. Iádig »Abb »tat *» mtnmBk UM a •rUmtmnytk *lb<y«4tTa, kik mimU »HM UMijUx» f««»rtMl k4ptsok.
» rUU» 4« kW vstt U»taM iO&ím
■Ulll BIUl.^ ÉK« rfpH« UiMkb K4lr*TÍ4-<ait. 41U(W S «tM 4« kntlit ¿»kf
••»Mrftts^k Í^mUm bmíUU kU4a ««Uly IM
flUtt» I .jr*4kktt In MM« Mltll kStSO AMIS* **i »nnrak u«Hat , __\'Aj VM4aM UUa iumimmm bfa 4a a ftte-
"!**5BaSMeilMl klaf.
airiatb* pro«p«kt>u4 4« f»N4MI MMM la » Is >1,1»! i Mii i kau b4rkWl
feMfaldii*
<
«. mm.- sa s2éb
WBMPMMIÍMMMhmí
Nagy-Kanizsa, <902, szarna, február 19.
Egy szín Mi
NAGYKANIZSAI FRISS
anya
útímm
<
•-\'áherxs
Elöflzitéil ári: I Ki»dó tulajdonolok: t f#uu. M»ikuitd: u üQgjsleolk naponta korán reggút
ttilybau tUaiuu hordva agy hóra 60 MM* .% .% .% I Kraiua íb Farka». r^S n.o»TAI KüöO. . | Ny0-uu0tt a .K^ykamiiii Friss Ujáig* nettódé«»»
Vidékio pdrtai kulJitaal egy hóra 1 korona 10 fiOér. | SaerkaaitiMg éa kiadóhivatal: Kraaaa *s Fark« p«p*k.n»l íjéei | nyomdájában.
1 4 " \' "
Letartóztatott BsankcSiraktor.
Eltttnt főhadnagy. A gróf úr szennyese.

Jótékonysági egyesdletsk.
A mikor senki ebben U országban nincsen megelégedve a viszonyokkal, a
mikor az cgés2 társadalomban nem találkozik olyan osztály, mely helyzetének javításán uo buzgólkodnék, okkor természetes, hogy az egyik osztály a másik rovás Ara igyekszik eióbbre jutni, boldogulni, kétségtelen, hogy a mi hasznára van az egyiknek, ártalmára van • másiknak. Mert sajnos, a kiindulási pont ma nem a közérdek és nem a közjó, hanem hazug jolszavak alatt mindenki • maga külön érdekóért buzgólkodik és ha az emborek érdekszövetségekké, vagy osstályokká egyesülnek, csak azért teszik, hogy egresült erővel többet tudjsnak a nem érdekeltekről, vagy az ellenkező árdeküektöl kicsikarni. - >
Bizonyos, hogy mikor senki sincsen q sorsával megelégodve, sz orvos sem lehet az. Nem az cjyosokröl beszélünk, azokról, kik ezrekot keresnők havonta, sem szókról, kiknek ugy nevezet) gyönyörű klientúrájuk von, dé még azokról sem, kik jó egyloti orvosi álláshoz jutottak és itthon tisztességesen, ha nem is gróíosan meg tudnak élni. Cssk azokról beszélünk, kiknek nem jutott, sem ea, $em az éa a kik gyűlölik oz ügyleteket, mert nekik náluk nem jutott a legkisebb orvosi állás som, do gyűlölik az egyloti orvosokat, mert azok eszten-dőukint ennyi, meg.ennyi beteget .közeinek el", esetleg tőlük, mert talán, ki tudja, hátha mégis jutott Volna a be-tegokböl ogy . . noki is. • És
asért az egy betegért megcsinálja , azt, a mit megcsinál a. munkásvezér, mikor addig békétlenkedik, inig a többi vele békéilenkodik óh nem nyugszik, mig a többi mind abba nem hagyja azt & munkát, melyben noki része nincsen. * Értsük meg egymást doktor urak. Az önök helyzoto léáyleg nem rózsás, de vajjoa kié at ? Igazuk van Veknek, mikor módját akarják . ejteni aunak, hogy helyzetüket mogjavitsák, de nincsen igazuk abban a pillanatban, melyben azt a javítást a jótékonyság rovására óhajtják végrehajtani.
Mert igaz, hogy az egyletekben vannak jómódúak, kiknek as egyletro nincsen szükségük, do az egyletnek van szűk aége reájuk, do nem igaz, bogy csak jó Któduak vanusk és az sem igaz, hogy s tisztességesen vezetett egylotek üzérkednek, uzsoráskodnak. Hogy tartaléktökét gyqkenek és nem adják ods sr. orvosoknak; es érthető, hiszen jöhet olyan Ksndő, mely a tartalékot is foleméssti. • Tessék hát csínján bánni szxal a robbanó anyaggal doktor urak, mert kárt -ehetnek vole a jótékonyságban, pedig ez miadsontí el^bre való.
A betegnek, ha még olyan azegény orvos és gyógyszer kall, de mi lenne abból a sok szegény omberből, ha az egyletektől nem kspnának orvost, gyógyszert és betegsegély ti
Azért a pár jobb módúért az elpusz-tulásnak kitenni azt a sok embert, talán mégsem lenne helyén.
Eltűnt íöhadnayy.
— Saját tudósítónktól. —
Oudspost, febr. 18.
A budapesti térparancsnokság ma délelőtt a rendőrségnek tudomására hozta, hogy Torpsicher Antal főhadnagy, aki legutóbb Lombergbo utazott, hogy ottan lakó özvegy édesanyját meglátogassa, nyomtalanul eltűnt.
Még a mult héten kellett volna jelentkeznie az ozredénél, de nem jolont meg. Miután elmaradása nagyon gyanús volt, vizsgálatot indítottak. A vizsgálat azonban cssk annyit tudott konstatálni, hogy a főhadnagy vonatra ült. Kassán kiszállt ós egy ott várakozó ifjú nő társaságában távozott. Maid két nap múlva —- addig egv szállodában lakott — ugvsncssk ennek a nőnek társágábsn megint vonatra ült ós egv Oderbergig érvényes jegygyel elment, do ódorbergbe somősem a vele volt nő nom érkozett meg a miből sr.t lehetett következtetni, hogy valahol útközben leszálltak.
A vizs gálát erre is kiterjed, de csodálatosképpen az egész útvonal mentén senki sem látta őket kiszállani. Az ösz-szes őrházak mentén kutatást rendeltek cl, do igy sem kerüllek az eltűntök nyomára.
Az ügy oly rejtelmes, hogy nem tudták elképzelni, hogy hová lott a főhadnagy. Tartanak attól, hogy n nő valahová elcsalta és aztán oruzva meggyilkolta, mórt különben már élotjelt adott volna magáról.
A főhadnagy szolgálatban és társaságban egyaránt maga it pontosság volt, tiszta jellemű bátor ember, a ki csak özvegy édes anyjának élt, a kit mostanában akart Budapestre hozni. Kddig anyagi okokból nem tehette.
A rendőrség megtette az intézkedéseket, hogy kikutassa az eltűnt hollétéi, ha esetlog Budapesten tartózkodnék.
kukot letartóztatták és átadták az ügyész ségnek, a mely azonban egyelőre szabadlábra helyezte.
Gsra egészen kétségbe volt esve. Szerette volna visszakspni az ellopott gépet, a mire kenyérkereseténél óriási szüksége volt. Megldite tehát Kakukot a novezett ház előtt és nyakon csipte, a midőn sz egy vendéglőből kilépett.
— Gazember, add vissza a gépemet, kfifönüon megöllek I
Kskuk durván visszafeleselt és meg. aksrt szökni. Gara utáiiasietott éa az utcán háromszor rálőtt. As egyik golyó Kskuk jobb ksriát fúrta át A mentől: a Itókus kórházba szállították.
Gara ellen • rendőrség megindította a vizsgálatot. Gsra a rendőrségnél jegyzőkönyvbe mondotta:
Az igazságszolgáltatás oly Ia*«u nálunk, hogy magam akartam magamnak igazságot szolgáltstni.
Elütötte a vonat
Lövöldözés az utcán
— Saját tudósítónktól. —-
Budapest, febr, 18.
Nagy rémület volt ma délelőtt a Ki-rálv-utca 70. számú ház olőtt.
Gara Szilveszter jászladányi születésű 25 éves cipészmester volt az eset hőse. Korgópisztoly Ival a kezében lépett ki az utcára éskozdett lövöldözni egy emberre a ki menekübii akart elölő. Ez az ember, valami Kakuk István vizslái születésű 25 éves cipész logény, nála volt alkalmazásban és ellopta néhány hónappal ezelőtt 286 korona értékű varrógépét és órái át.
A rendőrség hamarosan kidoritetla azonban, hogy Kakuk a tolvaj, do o lopott tárgyakat nem kapta vissza a tolvajtól, a ki azt mondta, hogy azokat ogy ösmcretlen embernek adta el. Ka
Egy régi közmondí» szerint a részeg
embornek megvan a saját külön őrzőangyala, mely nem engedi meg, hogy a részeg ember kárt tegyon magában.
Rác Demeter ennek ollenkezőjél bizonyította be, még pedig élolo árán minap.
Debreceni tudósítónk Írja: Rác Demeter Cl éves h.-böszőrniényí vénkerti lakos erősön felöntött a garatra és estefelé részeg fővel mont hazafelé a böszörményi vénkertbe, a vasulfelőli körítés mellett lévő lakásába.
A Vénkertbo a városkerten s a vas-
úton keresztül egy szekérút vezet. A
mint a töltésre felirt nem vette édire s Dorog felöl jövő vonatot, moly öregot messze ledobta a partról ¡az árokba. Rácnsk betört három oldslbordája a szerencsétlenséget a mozdonyon levők észrovotték a a vonat megállt.
Rácz Domotert feltették az n. n. pakli kocsiba s Debioczenbe akarták hozni, de mivol megállapították, hogy Böszörménybe való, igy aztán kocsin a kórházba vitték, a hol minden ápolás dacára tegnap esto elhunyt.
Letartóztatott álügyvíi
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, febr. 18.
Kellner Miksa kísrécei születésű izr. nős keroskedösogéd, megunta a munkát és az „eszo után* akart megélni, a mi annyit jelent, hogy tul akart járni azok eszén, kik nem annyira furfangosak mint ö.
Mogijmerkedett egy Lauls Lajos nevü fővárosi hivatalnokkal, a kinek azt mon-
dotta, hogy ügyvéd. Laulznak egv csomó polgári és büntető ügye volt, a miknek elrendezését magára vállalta az ügyvéd jr.
Ennek fejében 2900 koronát csslt ki Lautztol, a kit orránál fogva vezetett Hónapokig húzta az ügyek „elintézését*, de nem tett egy lépést sem.
Lautz utána nézett a .doktorumak* és akkor kiderült hogy az csaló. Sobs nem volt ügyvéd, hanem kereskedősegéd.
A rendőrségnél tett panaszt, mire Kellnert jna délben leiartúzlaUák.
-ÍV

; öterda, februw IV >
HM
ORSZÁGGYŰLÉS.
A képviselők*« 04m.
A képviselőház gróf Apponfi Albert elnöklete alatt folytatta a költségvetés tárgyalásét.
Darányi Ferenc: A tisxtviselők, do főleg a birói kar érdekében beszél. A biré nálunk nem független tényező, sőt a politikai téren ügynökőskődésro használják fel. Majd az adó mizériákról beszél, végül pedig kijelenti, hogy a költségvetést nem fogadja el (Helyeslés a néppárton.)
Moleex Dániel a városok helyzetével foglalkozik. Ismerteti a városok Körlevelet, s lisngoztatja, hogy azok mindig hoztak áldozatot a haza védelmére. S bár a 48-as törvényhozás eltörölt privilégiumaikat mégis a jelen időben is üdvös volna o politikai súlyt a városokra helyezni. Nwuzeii szellemben keli fejleszteni a nnmíeipiumukat A költségvetést elfogadja.
Beöthy Akos nem reflektál a túloldalról elhangzott hivatalos tósztokra a melyek oda irányainak, hogy az Isten Széli Kálmánt az emberi kor legvégső határúig megtartsa. A kormány általános
Íolitikárát a cóhbeli szabadelvüség köti
fsze. Milyen ex « szabadelvüség. Nem volt oly íntézménve a szabadelv üségnek a melyet meg nem támadtak volna a hatalom részéről. 1001 mesébo való dolog idealizmusról beszélni: a miniszterelnök azt moudotta egyszer, hogy az idealizmus kérdésében szóló tsnitványa konstatálja, iiogy u miniszterelnök rossz tanítvány volt.\' Ismétli, hogy a többség politikája folytatása a hagyományos osztrák politikának. Ezt bizonyítja legjobban, hogy a parlamentáris rendazor nálunk elhibázott. 48 előtt a rendi országgyűlésük elleni tudtak állani a jogtalan \' követeléseknek. Most a többség ugy táncol, a hogy a kormány fütyül.
6i óta az a kormányképesséc követel ni énye, hogy a minister jelölt elfogadja a (47. kiegyezést osztrák vorsióbsn. E célra (¿bőséget szerveztek maguknak, nu ly okkupálta a hatalmat b helyét semmi kíirülménvek közölt sem engedte át mádnak, ez a párt a szivárvány minden színét játszotta. Volt az agrárius, merkantilig monopolista ós oordialista, liberális, oonservativ. Először leszavazta Irányi egyházpolitikáját, másodszor kabinet .kérdést csinált belőle. Kihasználta vezéreit, majd eldobta őkot, jniul a kifacsart citromot. Igy jártok W\'ekerle. Ti#za és Báuffv, akik aholyett, hogy az ellenzékre jötte* volna, továbbra is Ábrahám kebelében maradtak. (Derültség.) tíánfly összetétele volt az erőszak ós az élhetetlenségnek, Paktált Apponyival, Szilágyival, majd a béko angyalok egész légiójával s midőn a bukás szélén állott, klotunrel és diktatúrával íenyegotett.
Ezután a pártközi megállapodásokat bírálja, s azt tartja, hogy azokat kodifikálni kellett volna. Két okból fájlalja a nemzeti párt beolvadását. Eoy részt mórt sajnálja az ellenzék raegkisebbité-sét, másrészt mert tudja, hogy a fúzió nem jóra vezet. A miniszterelnök kormányzatát sem tartja mogegyezőnek a carlamentáris fogalmakkal. Nem lehet jellemezni a miniszterelnök működését, mert túloldalról mindent személyes kérdéssé tesznek. De annyi nyalánksággal és édességgel elárasztják a miniszterelnököt, hogy egy kis angol keserű viz nem árt néki. (Zajos derültség.)
Az 1875-iki országgyűlés óriási hibákat követett el, a melyben a miniszterelnöknek óriás része volt. — Ott volt a 80 miUióa adósság elvállalása, ott van a német védvámos politika előtt történt meghódolás. — A miniszterelnök múltkor azt mondotta, hogy csak akkor hagyta ott a pénzügyminiszteri széket, a midőn Sarajevót bevették. Rz téves állítás. Mert nom katonai, hanoin pénzügyi szempontból lott megbírálva 78 ulán jött a pénzügyi anarchia. S a pénzügyi bizottságban mutyiban kellett két előadónak dolgozni, hogy az ország helyzete némileg sanáhra Iegyon. A miniszterelnök azután bolyongott egy kevéssé, majd ismét viszatér\'t az üdvözítő anyaszentegyház kebelébe,
»1«
rfsrt vett
és résst vett t többség minden bűnös cselekedetében. Támogatta Bánffyt as ez lexet stb. S midőn kormányelnök lett, akkor közkívánatra intézményeket csinált, mint pld. a kúriai bíráskodást, s molylyel nem lehet dicsekedni, mert uz egy kvaliűkacionálís kófic! (Zajos derültség).
A miniszterelnök szerencsétlen keze a pétervári-ulban nyilvánult meg. Itt a miniszterelnök hárou szarvas hibát követett ol
— Sséll Kálmán miniszterelnök, hány napra?
Beöthy Ákost Három! (Zajos derültség.) Először nem gondoskodott arról
hogy a trónörökösnek magyar kísérője másodszor, mert ogy érdemesült politikus exkomunikálta, harmadszor, mert mikor Zichvt lefogla nem birta keresztül vinni, hogy más magyar ember kisérjo útjában á trónörököst. Angol példákat hoz föl, amelyek szerint az uralkodó államférfiak legnagyobb ellenfeleiket küldöttek el politikai missziókra. 1870-ben Andrássy Széchen Antalt küldötte el Londonba. Sommi sem jogosította föl a miniszterelnököt annak a föltevésére, hogy Zichy néppárti propagandát űzött volna Pótervárolt Vagy ha félt ettől, miért nem küldötte el mentorként Vészi Józsefet. (Derüllség.)
Vészi József: Elmehetett volna ön is. Sokkal jobb és komikusabb figura lett volna.
Beőthv Ákos; Ezután a kigyozésről beszélt. Néplázitónak tartja a kvóta felemelését. (Zajos belyeslésa néppárton és a szélsőbalon.)
Bakovsxky István : A nemzeti párt is mogszavazta azt. (Zaj).
Horánszky Nándor : El is vállalom érto a folelösségct.
Molnár Jenő: A felelősség önöké, do a népé a teher.
Beftthy Ákos: Ministorelnök sokat beszól, szóáradata egész vízözön.
Széli Kálmán : Hisz már két hete r.cm teszek egyebet mint hallgatok. (Derüllség,)
Beöthy Akos: De azután jaj lesz künk. A ministorelnök mindig azzal ho\' zakodik olö, hogy övé a hatalom, a di" csöség. Igy beszélt Bánfíy is. S a miko^ a mínisterelnök ót kiakolbólitotta, senki sem moíditotta még füle botiát sem. Mecforditva is igy történnék. Ila Bánfíy kiaJcolbolítaná Szélit Senki sem nioz-dílnná füle botját sem az utóbbiért.
Bolgár Ferenc: De ez ellen már protestálunk.
Beöthy Akos: Megszavazták a kvótát, ez is kitelik Önöktől.
Rakovssky István : Közkereseti társaságnak nevezték azt a pártot, a melyben most ülnek.
Beöthy Ákos; Napoleonnsl együtt elmondja, hogy a többségnok az a hibája, hogy nem axar tanulni. Napoleon trónját vesztette el, nálunk pedig minden romlás és ha inak as lesz az okozója. Nem fogadja el a költségvetést. (Zajos éljenzés és taps a bal ós a szélsőhaloldalon.)
Elnök as ülést felfüggeszti.
Szünet után.
Sagy Mihály kormánvpirli képviselő arról bőszéit, hogy a nép teherviselési képessége nem áll arányban az adó nagyságával, hogy igazságtalan s helytelen dolog milliókat áldozni a hadseregre, cél nélkül s hogy ő az önálló vámterületnek föltétlen híve. E hővezetés ulán, molyet az ellenzék tetszéssel fogadott, kijelentette, bogy bízik a kormányban s elfogadja a költségvotést.
Trubinyi János e nyugat felöl jövő veszcdclemro figyelmeztetto a kormányt Jön Ausztriából az antiszomíta és a nemzetiségi izgatás. Most olyan főispán kellene Pozsonyraegyében, a ki ez ellen védekezni tud. Sürgeti a tisztviselők, de különösen a tanítók fizetésének rondo-zését; Ausztriában a tanító kozdetbon 800, később pedig egáss 1600 írtig emelkedő fizetést kap. Nem fogadja el a költségvetést
Az ülés két érakor ért véget
Letartóztatott baokdireietdr.
Még a mrilt év novemberében megírtuk, hogy a norczclt banknak a Fürdő-és Dorottya-utca sarkán levő épületéből, az igzzgatóhág irodájából egy 8000 koronás, majd egy 20.000 koronás csekk nyomtalanul eltűnt. Az esetet följelentették a rendőrségnek, a mely Bórczy Béla rendőrkapiláuyt bizta meg vizsgálatiak A rendőrkapitány a legnagyobb titokban és éberséggel vezette a vizsgálatot, a melynek során a gyaau Szalay Soma eljen irányult
A további nyomozás során kiderült az Is, hogy az ellopott csekkek közül a nagyobbikat Bécsben értékesítette, a kisebbiket pedig űudapeston a postatakarékpénztár utján. Bécsben ugylátszik bűntársa is van.
Ennek következtében. Bérczy Béla rendőrkapitány ma délután 6 órakor hosszas vallatás után Szálait előzetes letartóztatásba helyozto. A sikkasztó bécsi bűntársa ellen folytalják a nyomozást F.z állítólag az Unio-bank egyik hivatalnoka.
Munkásforradalom.
A baroelonal sztrájk.
Baroolőne, fob. 17,
A város főbb pontjait katonaság tartja megszállva. A katonaság és a szlrajko-
lók között a Matalóniai-téren összeütközésre került a dolog, amelyben három ember életét vosztetto és Sőmogsebosült köztük U súlyosan. A nyugalom most helyreállt. A várost katonai őrjáratok járják\' be,
Az általános sztrájkot néhány nap óta készítették elő a mostani mozgalom vezetői. A közúti vasút és az omnibuszók fortralma teljesen szünetel. Az üzletek, kávéházak és bankok zárva vannak.
A sztrájkolók megtámadták a piacról hazatérő cselédeket ós elvették tőlük az élelmiszerüket.
Tegnap este lapok nem jelentek meg. A rendőrség sok embert letartóztatott Katonai segédcsapatok jöttek a városba. Az utczákat asszonycsoportok járják be vörös zászlókkal és kényszerítik a kereskedőket, hogy boltjaikat\'bezárják.
A sztrájk Barcelona egész környékére is kiterjeszkedik. A sztrájkoló* száma körülbelül 80.000 lehet.
A trlosztl sztrájk.
Trlesxt, fobr. 18. A helyzet általában normális s tegnap óta nem változott. A kórházban lévő sebesüllek kettő kivételével jobban vonnak. A sebesült asszonyok állapota javult A katonaságot ma vonják ki a középületekből.
BéoB, febr. 18. A képviselőház mai ülésén Körber miniszterelnök a trieszti dvételcs intézkedésekről szóló elöter-esztést nyújtott bo és mondotta, hogy a láz n hivatalos előtorjesztésből látni ogja, hogy csakis a legszigorúbb eszközök alkalmazásával lehetett megaks dályoznl a végső vcszodolmet, tehát í kivételes intézkedések jogosullak voltak Konstatálja, hogy mogerösitést nyert uz első gvanu, hogy a kihágások jzorz^\'t om a munkások között kell keresni, mert ezeknok nem volt részük a végzetes zavargásban. A míuisterelnök azután hivatalos adatok alapján ismerteti a trieszti eseményeket a sztrájk kezdetétől fogva.
Sztrájk Budapesten.
Budapesten ma délelőtt sztrájkba fogott több hajógyári munkás. A Danubius hajógyár hídépítő osztályának összes munkásai mogszüntollék á munkát, mert az igazgatóság a bérűket lo akarta szállítani. A munkások küldöltségo délelőtt az V. korüloti elöljáróságon járt és a hatóság közbenjárását kérlc a vilás kérdés olíutézésében. Az elüljáróság délután öt órakor a munkások hattagú küldöttségével a gvárhelyiségbcn megkezdi a békéltető eljárást."
Budapest, febr. 18.
A rendőrség a mai délután folyamán letartóztatta Szalai Somát, a Budapest\' baukegyesület r. t. levelezési osztályának
igazgatóját
A német császár" ellen.
Boriin febr. 18. A birodalmi gyűlés tegnapi ülésén a liadügyi költségvetés tárgyalásán a szocialista Kunért igen éles támadást intézett a császár ellen.
Ast mondta, hogy Waldersee tábornagy Kínában aunak idején táviratot kapott, a melyben utasították, hogy n Horlu közelében álló kínai csapatokat szórja szét s szorítsa vissza egészen a kínai falig.
Ez a <«W»t élénken eaUkezUt, a
bécsi udvari haditanácsra h arra a táviratra. a niovei n szultán háreméből küldött Plevna védelmezőjének, kit ezzel bolond és érthetetlen rondsjábályókra és intézkedésekre kényszeritett A dilettantizmus nálunk nemcsak a müvésíet tudomány és & szónoklás terén (a\'szoci-álista Yorwaerts „Khederci"-t ir.ugvsn,do nyilvánvaló, hogy Kunért a császár szó-noklására tesz célzást), hanem a katonai ludnmány ÍP érvényeiül Fr távirat
elküldője\' nem a hadügyminiszter, hanem II. Vilmos rex és imperátor volt.
Az elnök a szavaknál félbeszakítja n szónokot figyelmezteti, hogy szavai felségsértési involválnak s őzért rendje-utasítja öt
Kunort ezután igy folytatta;
— Sajnálom, hogy a német birodalmi gyűlésen nem íohet bizonyos dolgokat elmondani, a melyekről minden nyilvános gyűlésen bátran nyilatkozhatik az ember, a nélkül, hogy a rendőrség vagy az államügyész közbclépno. A mit mondtam, az igaa, hivatkozom a Mililao wochenblalt 1002. évfolyamának 03. lapjára, a hol a Walderscenak küldött távirat le van nyomatva.
TAVIRATÖK.
Bál a nagykövetnél.
Pétervár, febr. 18. Aohrenlhal báró osztrák magyar nagy követnél tepnap esto bál volt, a melyen jelen voltak az udvari társasággal együtt a főbb méltóságok és a diplomáciai kar tagjai,
A burok szabadságharcza,
Kroonstafl, febr. 17.
Az angol csapatok egyesített hadműveletei a legutóbbi nagy haitóvadászat alkalmával* következő oredménynycl jártak fogságba oBelt «00, mogscboRült 25, elesett lő bur. A foglyok kőzött volt Bostcrs parancsnok is, a ki Időközben lleilbronnroadban belehalt sobeibo.
London, február 18.
Kitchener jelenti Pretóriából, hogy a mult héten beérkezett jelentések szerint az egyes brit csapatok megoltok 17, megsebesítetek 5 és elfogtak 107 huri. 138 bur megadta magát. Fokföld középsö része meg van tisztítva az ellenségtől. Piot Vessols kommandóját visszaszorították nyugat felé. A kis csapatokra felbomlott bur kommandókat neliéz elfogni. Pawlínson ezredes a vele szemben álló bur csapatokat Zuoker-boschrandtól kelet felé szorította. Az o hó 12-én Jovasított gyalogsággal vívott harcban más burok között Werthuitzen lovaszászlós is elesett. Spens Amsterdamtól délro 12 burt fogott el 19 bur megadta magát.
London, febr. 18. A Standardnak jelentik Brüsszelből: Krűger nagyon fontos misszióval bizta meg Müller bur de-logátust a kit lloosovolt elnök kihallgatáson fog fogadni. Müller levelet visz Krügcrtöl Rooseveltnek.
A karcagi mandátum.
Budapest, febr, 18.
A Kúria második büntetötanácsaPaíss Andor elnöklete alatt ma déli 12 órakor folytatta Madarász Imre karcagi képviselő megtámadott mandátumának tárgyalását.
Hegyi Ödön a poticionálók meghatalmazottja majd egy óra hosszat tartó viszonvúlnszában iparkodott Madarász mandátumának érvénytelenségét kimutatni. Egyúttal a bonyujtott ellonkérvónyre tctlo meg észrovételeit
Az cllenkérvény elutasítását azon az alapon kéri, hogy a kérvényben felhozott s megvesztegetés tárgy át képező Kossuth képek nem megvesztegetés tárgyát képezik. hanem a választok között z ászlók holoytt osztattak ki.
A peticiónálók meghatalmazottja után dr. Nagy Dezső védő ismételten kimutatja a petíció xavarosságát s tiltakozik a Curjai törvény 68. §-a alapján az ellen, hogy oly tényolc hozassanak fel a szóbeli tárgyalás során, melyek a petícióból annak idején elhagyattak, összegezve védelmét az ellenkérvényre a vád által a Kossulh-képekre tett azon kijelentést, hogy a Kossuth-képek a vesztegetésre nom jók, mivel azok maculatura papírosok, nem tartja éupcu liroíih ur. mellett alkalmas
K -
tfe&r, W. ••
ervnek, mivel azsel Kossuth iriLntíkegye-lct len»« sirtvo, molyuek pedig köztudomás szerint éppen Krcith gróf egyik legnagyobb őrzőjo.
Az idő előrehaladottságán(Ü fogva a curia határozatét holnap déU 12 érakor hirdeti ki.
Kasits nem enged, r
Budapest, febr. 18,
Kasits Péter a főváros közgyűlésén ¡azzal vádolta Schoich Károly szintén Jövárosibizottsági tagot és két veiét; dr. jBaranywWBéla pécsi királyi közjegyzőt ■és dr. Kummcr Rezső ögyvédot, hogy:
42—13 év óta a Szent Erzsébet-kórház alapitványait sarcoljá. Dupla, fűt háromszoros fizetést húznak, a mióta a Pécsre királyi körjegyzővé kinevezett dr. Baranyai magát a kórház gondnoki\' állásában Scheich Károlylyal holyettesittoti, utóbb pedig dr. Kummert is beültették oda. Az , apácák türai kénytelen ek^ mint harácsolják u közvagyont." ,, ^ A polgármester kijelentette, hogy az alapítvány belső dolgaiba nem avatkoz-líatik a főváros, mire Kasits a Belügyminisztériumhoz fordult panaszával Ék-f korában az érdekeltok vizsgálatot kérdtek maguk ellen az illotékes esztergomi egyházmegyénél, minők folytán Vaezary hercegprímás annak megejtését Bogisícn. r. püspökre bizta. A vizsgálat alaptalannak nyilvánította a vádakat.
Krro aztán Scheiohék fc dolgot bíróság olé vitték. A megtartott tárgyaláson a panaszosok jogi kép-víselöjo, dr. Kenedi Géza ügyvéd, miután Kasits a kórházban levő apácákra hivatkozott, kihallgatni k|rto Pachler Rme-rika zárda főnőknőt, a ki szintén rehabilitáló vallomást tett Hy körülmények közt a bíróság Kasics Pétert vétkesnek mondta ki három rágalmasásban és ^(¿zesen 860 korona pénzbüntetésre ítélte.
A mai felűbbezési tárgyaláson újból találkoztak a íolek. A tárgyaláson Tóth llrnő kirúlvi táblai biró elnökölt, olőadó dr. Soós Kálmán biró volt, mig a\' vádat dr. Egrcssy kir. alügyész képviselte. Panaszosok közül dr. Baranyai és dr. Kummer jelentek meg, dr. Kenedi Géza ügyvéd kíséretében, Kasits Péter pedig személyesen védokezett
A büntető törvényszék felebbviteli tanácsa délután 8 órakor hirdette ki ítéletét, melyszerint Kasits Pótort háromszor 40 korona fő és háromszor 20 korona mellékbüntetésre éa mintegy 800 koronát kilövő perköltség megfizetésére kötelezte,
Kasits persze nem enged az állítólagos jussából és a curiához semmiségi punaszt jelentett be.
A gróf ur szennyese.
Budapest, febr. 18, Sok minden szélhámosságot követett cl
Budapesten az utolsó két évben gróf Po-toeki Henrik, a fiatal longyel mágnás. A gróf, miután milliós vagyonát elpocsékolta, megismerkedett itt ts^élhámos földijével lovag Koritovszkyval s aztán mindketten börtönbe jutottak. A lovag, a mint isme-rétes, Öngyilkosságot kövotett cl a börtönben, gróf Potockit podig ideíglenesan szabadlábra helyezték.
Több csalás miatt emeltek volt elleno panaszt do közülök néhányra nézve az eljárást megszüntették, ugy hogy 8—4 vád maradt a kontóján. Mikor a gróf kiszabadult fogságából, azt hitték u panaszosok, hogy vagyonos rokonai rendezni fogják Ügyoit a melyekre már csak három-négyezer forint kellett volna. Ezzel biztatta éket Potockí is, do\' csalódtak. A gróí, ugyanis, alighogy szabadult elhagyta Budapestet s azóta liirt sem hallatott magáról löt a bíróság idézéseire som jelont meg.
Már» már másodszor tűzték ki bünpőrel-ben a «tárgyalást Agorasztó bíró elnöklése jnellett s ez alkalommal a gróf védője, dr. Klein Rezső sem mondhatott egyebet mint azt hogy nem tudja, merre lehet a vé-Aence.
ftp ezért dr. Böhm királyi Ügyét* indít-ványozla, hogy a biróság, miután gróf Potockí osztrák honos, tegye át ax aktáké1 Bécsbo a aztán ott folytassák ellene a to* vábbi eljárást
A törvényszék ez értelemben határozót s igy a nemes gróffal majd a hazájában bánnak el sok szennyes dolga miatt érdeme szerint
■.....


BUDAPESTI HÍREK.
Rejtélyes bűntény.
Csiszár Imre napszámos rejtélyes eltűnéséről mi adtunk legelőször hírt. Csiszár Imre azóta som került mog.
Olvasóink minden bizonynyal még emlékeznek azon esetre. Csiszár ugyanis eltünéso napián az Erzsébet királyné utjának egyik pálinkamérésében iddogált Prekesz Jáno3 nevű barátjával. Utóbb összecivakodtak és Prekesz halalmos ütlegekkel fölébe kerekedett Csiszárnak. Csiszár végre is kiszökött előle az utcára, de Prekesz utóiérte s ugy elagya-bugyálta, hogy csiszár moccsnni sem tudott utána.
Prekesz ekkor fölkapta Csiszárt és neki támasztotta egy kapunak. A szomszédok csak nézték a különös esetet, do nem léptek közbe, mert azt tudták, hogy Csiszár részeg ós elhitték Prekesznek azt a meséjét, hogy társa őt meg akarta lopni s azért páholta el Csiszárt.
Tis perccol később Csiszár eltűnt és máig som került elő. Hogy mont el a kaputól, maga ment-e el, vagy ugv el-vitték-e, erről senki sem tud fölvilágosítást adni a rendőrségnek.
Prekesz János egyre azt erősítgeti, hogy Csiszárt azóta nem látta. A rendőrség ellenben azt gyanítja, hogy Prekesz Csiszárt, a ki vagy halott volt, vagy csak annak látszott, belevetette a közeli Rákos-patak vizébo. Felkutatták különben a környék minden bokrát, trágya dombját, rnort az sem lehetetlen, hogy Prekesz a tetemet elásta.
A rendőrség most ez esetről értesítette a Dunamenti községeket hogy kísérjék figyelemmel a partravetődő hullákat, mert a Rákos-patak alighanem a Dunába vitte Csiszár holttestét
«s «Ma Korám Kari 48 éves nő a UársÖHJtca 88. edkmu ban, Irsek Poli a kerepestatoa, Parlevssky Istvánná mosónő e Szobi-utcában és egy 90 éressek látszó nö a nyugoti pályaudvaros, mielőtt a vonatra szállt hirtelen összeesett, Mindaxmyirkat a mentők vették ápolás alá.
— Fejbe váfU a *ér, Vörős-Ko* vács Gusztáv noroázi ssületésü napszá" most at ó-budai FínAly-féle \'éggvárba\'1 munkaközbon íeibe vágta a vízkavar0 gép. A szorencsétlcn ember igen sulyo8 sérülést szenvedett Kórházba vitték.
Ooluslv pessártam női óvszer being miniszteri 60087 901. számú rendelet értei-mébeu csakis orvosi rondeletro kaphat\' nilnm Sbhottol* J3m8 Budaposten, VI. AnJrássy-ut Váczi-körut sarkán. (Fonciére-palota.)
— Tüzek a fővárosban. Sréter Gusf távné Nagykorona-utca 5. szám alatti lakásában ismeretlen okból tüz ütött ki tegnap este.vA tüzet mielőtt nagyobÓ kárt okozhatott, a kivonult tüzérség elfojtotta. — Banyák Jánosnak a Fercnc-utca 11. számú házban bérelt pince-műhelye ma éjjol ki-gyulhult. A veszedelmet hamar eluyomtúk. A kár jelentéktelen. — Az Akácfa-utca .1 számú házban kéménytüz volt ma reggel. Ezt is gyorsan ololtotlák"
Bisrtos eredmény érhető el Rheuma,
csuz, köszvény, ideges fejfájás, meghűlés, idegbaj hüdésos és mlndoruiemtl «on(bántalmak eseteiben a S/abady-félo javított Capcino kenőcs használuta után, mely már egyszeri bedörzsölés ulán is a lopkinoaabb fájdalmakat is onyhiti. Egy tégely ára 2 korona — kapható a legtöbb gyógyszertárban megrendelhető közvetlen í\'s Szabady János gyógyszerésznél — patrona Hun gária gyógyszertár. Budai>«sl Damjanich-u.
dig a teijesou megbízható és yitt&Bkor rendelkezésűnkro álló kémet.
Elhatároztam, hogj tagjaink sorába fölveszem a fiút és egyaotó részt juttatok néki a többivel. Ooaénokául helyet-tesomet nevezem ki.
— Kié a felelősség n kiskorúért? mert tudod, hogy kiskorúért a tár»asá(j egyik-másik tagjának kell felelősséget váliaiui.
— Tudom, nagyon jól tudom, a felelősséget én vállalom magamrá. Yai^a még valakinek kifogása, megjegyzése?
Mind hallgattak.
Az ála\'vos a nagy-bajuszoshoz fordult
— Hát néked Harcsa ? Mert to elégedetlen vagy és jól tudod, hogy az elégedetlen-, ^czavára fokozódott figyelemmel hallgatok! mondotta az álarcos gunyo* san.
— Ne gúnyolódjál I mondotta a no|f> bajuszu kedvetlenül. Nagyon jól tudom hogy eaá&R Tagyok a szemedben azért, mert 4bbet ikok^s hallok, núht a többiek. Do sziíbálvMik értelmében Játba* tok, hit\'lhafok rjpJcnt.
— De néi^T legyM Harcis, ö^roa legyél.
A falakon kivOl néma vagyok, a falakon belül nom tudok néma lenni, nom azért, mert a társaság jövőjét íéi-tem, csak azt és nem az én életemet, mely a to haragoddal szemben egyetlen fillért sem ér már, azt jól tudom.
Do bár életemmel játszom, mégis figyelmeztetlek álarcos két köitalményie,
— Halljuk, halljuk I kiáltotta az álarcos ós szemei villogtak. Halijai: min4 a kettőt.
— Az egyik ar, hogy mi mindnyájan szabad férfiak vagyunk.
— Ugy van,, ugy van! kiálioVfk többen. n
At. álarcos az asztalra ütött öklével; hatalmas ütés volt, mert az asztal fa táblája ettől az \' ütéstől • résig megre-pedt.
(Folyt, köv.)
A szabómester meséje,
A délvidéken nemrégiben az a hír terjedt ol, hogy Stefanidosz János hidegkúti szabómester kuljában megjelent a Szűz Mária s azóta annak a kutsak a vizétől meggyógyulnak a betegok. A környék népe — ennek a hímek a hallatára tömegesen zarándokolt Ilidegkutra, hogy megnézzék a szont kutat és vizet vigye-nok belőle. Az élelmes szabómester, a ki ugy látszik, maga eszelte ki u kut csodás történetét, felhasználta az alkalmat vagyonszerzésre, merf nem csak a vizet aata ol drága pénzen, hanem nzt is meg kollott fizetni, ha valaki bele akart nézni a kútba, hogy a Mária-képet meglássa.
Pár hétig elég sikeresen folytatta Stefanidosz az Üzletot, a babonás nép azonban bucsujárást rendezett a kutnoz, a mi felköltötto ugv az egyházi, ruint a polgári hatóság flgyolmét A plébános a szószékről világosította fel a népet, hogy az egész dolog csak mese éa arra való, hogy a kut tulajdonosa hasznot nyerjen belőlo. A plébános bcszédo azonban csak fokozta a nép kíváncsiságát, úgyannyira, hogy végre is a főszolgabírónak kellett közboiépni s a mult szombaton hatósági közegek közreműködésével megkezdték a kutbotöniésót, ami azonban non? ment olyan könnyen mert a Stefanidesz által felizgatott babonás nép ellenszegült a ha-, tósági intézkedésnek, meg akarta akadá-V lyozni, bogy n kutat botőmjék s mog^ támadta a\' kirendelt csendőrséget is, a miért azután a csendőrség kénytelen volt a fegyverét használni.
A fegyverhasználatnak négy súlyos sebesültje van, mind a négy asszony, akik élénk részt vettek a lakosság izgatásában. Hentor Anna ós Kaltonekker Aílámnó vitték a vezérszercpet, a kik most súlyos betegon feküsznek s felépülésük alig remélhető.
A csendőrség az izgató Stefanidoszen kivül 8 egyént tartóztatott le, akiket.átadtak a bíróságnak.
HÍREK MINDENFELŐL
— Jubiláló főherceg pér. Bécsbö
jelentik : Báró Fejérváry Géza honvédéimi miniszter egy honvédelmi küldöttség élén ms délelőtt tisztelgett Raincr főhercegnél és Mária íőhorcegnőnél, hogy üdvkivánatait a magyar honvédség és csendőrség részéről kifojozzo. A főheroogi pár kitüntotö szivosséggol fogadta a deputáeiót, s melynek tagjait reggoliro mogliivta,
— A ferbli. Kalz Móric ujholyí kereskedő, vasárnap esto átment az ottani olvasó-kőrbo, ahol néhány ismerősóvol találkozott, akik forbliztek. Kalz oleinte csak kibicolt, később azonban öt is bevonták a játékba. A kártyások között volt Ocskó Ferenc is, aki vásárról jött hazafelé s utközbon betért a kórbe » a kártyások közé kövéredéit. Ocskónál 4 ökörnek az ára volt, a mivel az apíának kellett volna elszámolni, szerencsétlenségére azonban mindjobban bolcmerült a játékba s éjfél l\'olé már az ötszáz forint elúszott. A szerencsés nyerő Kalz volt. A mikor a játéknak végo lett, Ocskó eltávozott 8 utána nemsokára elmontok a többiek is. Katz cgyodül ballagott hazafelé, amikor Ocsio liirlelen előtte termett s követelte, hogy adia vissza a pénzét. Köfz megtagadta Ocskó kívánságát, mire ez egy kést rántc tt elő s azzal több késszurást ejtett Katzon s azután elvetto tőle a pénzt és elfutott. Ocskó a gyilkosság után olmonekült s azóta nem is került elő.
REGÉNY.
Az ördög cimborája,
Regény. Irta: H. A fölvétel.
— llolvetlesem, — mondotta az ál-arcos, Dasics Jócóra mutatva, — ajánlotta nekem ezt a ftut, mint olyan gyereket, aki bátorsága, nyilt eszüsége következtében nagy szolgálatokat tehet nekünk.
: Ugy i* nélkülöznünk kellett minded-
KÖZGAZDASÁG.
Budapesti geboaet&ftede.
TutAikodvk vo!bk a >uiitr.uk, uú aatúar **et biu. btua k«elt váUocatlu itak icdlttt Ifi-tdoaO*. ( ^ u. ..^. ,
Mtgyw taas. Ipt.-r*\' VJe-eJT. \'R«» *|>r.-ra
7.91-7.M, Z:i!) ápr -ta 7.C6 - V.tó, 1\'úfMl üJS.
VJ-
Bndapa.U irtttUul*.
mtUaUn klUcltll: • Ouüák hiUdrétir. SSS.
Magyar hiWrvitvvn/ 716.7& J.liitof bttuk. 4K. • Hüuamurtnyl 600. OizUAk ¿lUmr. \'SeOZű iU tyar WttirÍMVcny 724. >!»«•*\' Járadík U9.M Kor»nsjiiadckd7.l0. Lestiiuitolti>«nk 461.— J«ix. l>aBk iUiojj:aufá»TÍ««. Omi*.
mxcju ÜUmruat reMríny Cít.50 DW1 v«*ol 77.—i Német bírod. nmU U7.80, VüUtAOM tűnt: tít.ao liuJapcsU kdxutl TlUCUt ew. >
Béotl 4xtikt6sa4«.V
B4ci, fobr. 18. Onbák biUlr.-eeS.SO. «MIM
hltclr. T2I.— Oíitiák üítT»» iltainvMuU riarv^ujf Cöó.CO 4 «xúaia<M Kinu waayjáxadtt- ISO. 10. Man« korcmajAradck —. Déli tmuI tt^o. — iO frankos arany 19,04 M&tka Laakjcgy iUJÍö. Zajol owUik h»ok £83. . • • , , \',,>\'
-...... . ----------.1 ■ ! ■ I M ■ \'I\'V\'I\'.\' "
Nyomatott: Székely Viktor nyomdájába« - Budapesten.

¿Mrt«, j»
„Aphrodite."
Ajáalam »«.4 bôljykliBfuégnak m arcbőr sslptéfilntk ápolására sí
Aphiedita eráiust: k*(taly ira 0
k««u kiesi 1 korsas 20 (ilUr. Aphradita pottdsr: 1 korona 80 fillér. Ap hradiU sxipsn 70 fillér.
\'„Santal Salol
• Isgrtvidebb tdfl »Isti gyééitU fér-fiáknál a b«fjrcséfsljéet és kélje»-
katsrnsi Ara debricckiot 2 1er. 40 fillér. Valédi kúiréUf kspUti.
HESZ 60THARD
gyigyeatttárábaaa M0«nfi ksrasatksa «
ÚJVIDÉKEN.
SZÉP BAJUSZ
«1« a firfi éiattigo, *]»
Aki «anek birtokába, akar jutni, aa Woi)ji s Winklar 8imon-<él*
OLIMPIA LUSTRINT
Sasa f«lalatolkaUtlse kissita.éov, a mtlyntk alkalmazásával a b. jusst ala*-iwsbb állásba laha* hfiyeani, bm mm LaHrtnael * bajosa jél b*n«<ivMÍ(i«tik, » l»sjd«»kfllé*sl t«Ua4s «»enuvi alakba IsIkftUoiik s a bajusakktét uiodaddi^ rajta kagyjuk. ara lg sa taijasan magasa-rad. A bajutakótf altávofháea után a bajám napokon ét ■ssftetrtja, aa*p alakját, tényét és •atyeiBMartt lágyaágat.
i üoog ára i /Tor. J^SÍ
«t-« U kaidé*» msltaM birmantv* aaálitaa EfyadOli kMKii* 4e fslUtilója
f INKLKR SIMON Illatszeré*!
SZABADKÁN.
Podaáaaak nagy áakadwttmény* ben eáeseatUnak.
Frimm, hülyék intézete
BUDAPjCSX
VII. Erzsitat Idrílynó-iit 15-1?.
Ktkéfssksasa katyék, nMf* »ks>1«sk te v>«aok ráukt, mit aa ét iu éli tea s ltf<
. jfck «•dnUaavsL
As toUsMt misé*« kUOiUMa kl tett Wateévo. tiiam cUjriwA Irat bktakáMii vsa ; ktl)(«t«n o «*. 4m »a- wr. 4a* upiwn«» ■ Sf4.Sa.k- K44Í< tóbb mist «» *tr»«<Mk U*t s \'•rjakb «rnluiiuay*! cibocaátva, kik M*«wkst Uu-v«Í|mm UoU/Unl kép^^ak.
A W«r«le»ís a lefulakk és M niw>|lnt kft-" Mménffkoak axwfoloíé.
Kalvéuiak i«llti é. kom vslé tekintet nélkftl • (VAiéhotaek. ÉlU v*t*>t U. M6mM> boljék ni ..aja áltaaéá orron! lua^jeM és kerolte M a Uf-
••rrt<»U*UM*»k épaUs nélWtt......
vtfsaéwe.
Kllátáa mérsékelt éra
A] niafif^iéi gtaiitt
A» intett Ul»foo 6Mnk!tUU«M4 Mr és a VlBa-.«» vkMrt (U «Mua-kfcvt kUété-élUUsm Utal ktaf
.ivan olitboli.
kUrU*ií. praifat»«* te r«irétett f.Wéislakst te-HM te kteasates kaid MriiMk
M tga#0«ió*á(f.
hslhólyag elismert legjobb óvstor,
eredeti panisi oiomagoliuban, orvosi tekintélyek ajánlata szerint teljesen bu-tos és ártabuatlan tuctatja 2, 4, 6, 8, 10, 19. 16 korona Copolto-americans (rö.td) tuctatja 6, 6, 10 koroua Disua-öv (havi kötszer) 8—11 koroua. l)us*n felszerelt raktar: irrigatorok, fecskendők, suspensonumuk, ca. és kir. szab. Ke-ieti-íéle aénrkotok, tuukotók éa gOrcaér-harianyák atb.
erj i „a«u ar»jr-i oji
Orvosilag ajinlva, lojretélsterabb nOi kOlönlegességl
íépes árjegyséket tirt borítékban küld:
KELETI J.
anr—••abáaal mft- és kitasarfyár au»ttTa tara IHDAPBIT. • ív. kar. IwsDskír s| ttM lf.
vv .»••»%
Kávé Jea
1 ki\\i HéiUrtéM Jé) M 1-ae
t um Vto.tr (?«rtori«i) dft « t^a
i ki)4P«rt«». i«-«iéai4 2: w
1 kílé C»k» (flnom) b frt 1.7»
1 kii. Ur**T (ÉOMW írt vt.0
1 kUé «.-COS S8 trt L4S
iki:«Mc<ti:ttAB| M tiix.ee
I kllé s OS) Jéta bfl u\\ 1.40
1 kiké srsaf Jévs U* ta) ki KftUate a ai no^u Uassa f*t-kéli kivéusst
i Ué Vsrr*« H- !♦) M
1 kUé f nVm 1-O.kíM» \' M UO
1 küé Cuita 1\'wtiU tat LM
Kavtboz csomagolható
IUkOéMu><UH<i,c*é>i. k«v. 4 frt »•»« . l\'UkWMnudaiíq, cmu. kov. "Crt 68 1 4 kUé lltaUrLuu ¡0 M L36
ÜSkilé UáxUrtésí +J írt S6
m « 1 kiMi fMfM«ikulLl imfljVn Uk*
/1 * r«JU U köMftfté, mér iWtkr» t ok uiímcu Mr.r.rntvs te sívé» aolvs kalá.
Balogh László
kávé* is tea kiviteli (Ulsta fiad«p<»ftt#
réftsU« rrtj SUttaaWUsMiUaa u rTfUkSjJKsk Ttt AaéHuir^ sa
"VT- Dohéuy-n. 01.
Ssé»Ht«s l&«(s«l hst U iiUM nskoil^t Mites «Ma ST ♦ r il» teuiUé rMéUé latesstst
teiymbstt <Jéaliut)\\>k.
Randel 01 a té jeat
Bitipest VL Aadrássj-il 24. szta
aa e»iw asallatt.
Oí. GARA Y ANTAL
tfc «a te Ur. Mstety ll«w a asssl tMwiteik te Mra«J«k smJmtms^ «4-
Ím ték«rr«l. rjonxa, >lipwM MU4«*.
ertt UitM tmm* C -f*»y4< kwt \'
Uké «WnsaTST** kiyrökalt mtéowi ««rioL — Qltefsi tette iwéMMtt Uo. fUsdstes : aa* - " -S-a és wto
«aC
UvsUkrs válási
gyégyezsrakrél «eadeekedlk
—S 8 QI ts 6 0 —
et nynjt minden
tüdő és mell-bajban
a kiválóan kipróbált és orvosok által ajánlott 8peolfloam Hudovseyn p 11 ula-alakban és pedig: asstma, köhdfféa) mell-hunit kezdődő ttt-dttvésa, ttlööhurut. oisonárhurut, gyermekeknél és cigrabajoknál minden ross utóhatás nélkül, a mint
több kérháa bizonyít. Ara: 1 próbadoboa 1 kor.,1 nag^j dobos 8 korona.
Az ön gyógyszer/ , „Hndovaoln" ajánlhatom mint biztos h&tá^u szert köhögés és meUbetckségcknél, engem
ezekből teljesen kigvógyitolt. (Krdevik) Soobmayer A.
plébános.
Kapható egyedül a feltalálónál :
Htadovszky J.
gyógyszerész Sálja (Szlavónia).
BUTOR,
saJ&t késsttményd kárpitos és as»-talos bátor legoloaébban kapbatá
a készítőnél
Q 9 ray*«i tc za 44^ Hirni «árok*
" 1 a.lf élll éa mmmmm
S UIUtlM kl.W. ht.éM. l*<Íé«éttMM " "é • iftaljraas sisshrteMt I u. ) uiu< UM I ht tS kr.
«s kr.
■Cfwai >»»k«u Wk « <«teMMl «SSKKI.T 6. «v4(rM.H aa .IttMMuiku\'ksués M
vsH«: •rtárs
Alapíttatott 1600.
Edelmann Mór
Mi&tWoloz
US óraa* es t-k mar és* 1
(va ». 4s elad mvnaranenO s»ioy-•■a.t, is.kés4kat fai órákst 4a, Qtk*aa»«4Kgjrakat. Jawit4.sk «kutrg
Íís \'orátniT jaUnyos áron jótáJláar «ellett esakOsAltatnek. ~ Pooto* ki-|
O-•-í*.v_ -
Brázay-féls sósborszeiz.
Mint eröiitöszer megbeesOlhctlen sós-borszoír. gyenge egyínoknél, valamint idősebb embereknél, hogy minél előbb tosti eróhöz jussanak. »v
1 tugy üveg ára 3 korona. M 1 kis .... 1 u
A magyar
GAZDA KÖZÖNSÉG
| -^sststfigyélméb* ttfdnVtiA
Gazai i általános biztosító
részvénytársaságot,
Melynél naaeaak
«lőnyö« feltételek mel-
lett lehet bixtositani, de
ahol mx előforduló ká-
nokat azonnal és mél-
tányosan beesciHk, gőt
gyorsan kl is fizetik.
•■ .V. .r
Rí«n jy»r» é. toéfi* ats^oi rv6fr*>k«r«i folrUa ktsatúaMrt kiülni r«n4»lé lai«ste kHéatess •JinlUté^_
Titkos betegségeket,
bu£jc."i(i>ljá«t, ms(4mlé«t, b6lj*gb»;ok»t, »«kfr kel, «ypbUi. b«U(M(«k»l éo util)»i»U, s férS-ti m MiXiiM k6»«tk#nB*rf.:t,
aék (oho/fulri«»! éa bi/wil* mii aü b»Up»é-|«t. béiktSUMkel, («ríDcx- «• idafbkjokst ; »»ií
iftfóu (soaillé é. a WbUUMafeb, n< saa éi úkorMea fjóí/iya
Dr. Gzinczár J.
90tf0l. ar«aifM«fsr
t Ultik:Budapest, Vli Kerepesiét
1«. X. am.
Rsadsl i 4. .. 19 érilél é érét« é* mU S-S «C-
üalix vlróUtm«k, kntfto ko- é. kijárat. Lev^Akts uuotl »íumoi. tljósinenil («ndmksélk. |
■ l l
¿.buLí

I Zongorák és pianinók,
ajak 4* 4tléts«.ttak. rjrértwloyos l«a«loaé italéSM ls»»rt
klaérélair ktt8«4 bkao k*9ha(4k aa toasrsrsha.xskéaét
Maresoh Antal
Budcxpett, Károly-kOmt 4. I. «m.
K\'fi nomgnik baoMrélUtaak 4a * laCtllkÜaataraUa.bb*« xaUiMtewt lUtUtUlitUi aur«4él]rasv«.

EJinCou idoflfon
M » févirsska |«sg ksr.li« M
Lippofi Lejoa
——^ nagy éttermet SS Etassdb o t»köy ut 19)
Seààayataea sarok.
SáUui ia«frai te irancaia konyta, fTor. rilir, pol^iri Irak.
SltfrMél vOár*i «avait aSv as Kte4 M
au tUttim «»riixMibél. «•I

r^f
\\ V\'.
yUáfiW srfOTtf , ; kortl coajnl
kitten
QagTst
UgfutáAyőltbban kapbatéJO
RADWANER J, L
ezelőtt
RAQWAKEit és dili
EájkeKf\'.edéaébea
Bpesl, V., Nádof-u.
iqsinttktvtesksiaiifis
M .irauawa
BŐR
, eilpífbliírlii, eilpi«xt6!téktk
lafeloaibk ároa kaphat ék.
Rosenberg lg. utóda
MrkereakedA
Buiapwt, II, Soroksártatci I8L
Tidéki negraaislésak peataeaa *M>
kösölt- tn*k atiavét aa-lUO. \' ,
gftgjglfwttf>ftw>ff.f Igg 90
â Ha falúban jd tintát akar k
1 WfJ«a, vt«v watiSiiiis H
KASSAI TINTÁT
Maíerspaet is Sziket
VJAeaaáv!
UJttaaaa«!
Borotváló por !
A borotva fsloslegssl!
•i \\ B stafUlui te as sresra t*lj.a«m irlatatattaa
baratréléa^ral kérki U 6 [>♦«« alatt al«-ra mo-boio.tâihoM« mafit minden *lit»Ua taaaléa Qélkol é* a nélkül, horr borotYét basaaAlaa. A t*r«S7SKar«bb k.aaléa. Préb*e*«aaa« (tuM*d bofolTáli»h».-i holjb»» é. vtéékra 1 koroaa, kit-ai.ri boiaUaJiah«« oaakla kditM M tUlér. Kmjf dobot (1 kilo) S korona 10 Sllér baMnálatá uU.ÜU.al, koMáralé 0*s,«,t«iuk4s 90 SU4». UUa-,véU«l »agy ax Soar.«a otélcwo. bokftldoM *«>tee Urmoatio. lüuUéla« kapható B^ia^oaUa :
T<alfht»r T lai+aál
P-RZT Irodája álxl Íiudap^vTTTtéfét^«. » hlvaUlaokok, katoaaUaatak. ktr*^ k^lAk, l^axoaak 13 terjojioté Wdisatéss^
» klVAUlaokok, aatoíatUat,
kadik, l^axoaak 13 terjodioté
Házakra, földekre 4a talkakr«
4 >|2 -5 *(o -oat. r .-;:ír- - Utádljaaérni iveibe és résaletflaetésro inxyaa
>aih0i!4m >xál\'.iUuiit ékc.arak, buUxrok, kdny.
¡vaîr, i.mû»«k) irv\'.- oyok, varréarépvk. ast*-.
mobllok, ------ ---- \' ■ -
. L\'lOUt
telatk,
H
ok,
_________. Jl»r<ik»lr _
IQarjouUa j>éuar*o.iróuy»k aaéval
caSJUttu ad
»»oUaAjn géeeku\'
, aon^orik, oaba\' UxtSanok.
Ha««k, œuœ^a^îs
kir. a««lbad. A.atélyaoraiAték ylA»-.tttó bolyai
»
r ¡ nri Tni,;-
Kiadó tulajdonotok; f Felelte ss.erltesaVő:. fi Krausz és Farkas. KOITSI HVChÓ. 5
■ v \' • . „ H
Sxarkeaatősóg és kiadóhivatal: Krauaa éa Paitas papukarasáejfe*. |
Cisrixitéti ára:
Helybau háshos hordva agy hóra 60 (UUr. .*. .% Vidókre póstai küldéssel egy hóra 1 korona £0 Ottót.
Hegjtiuük naponta korán regféL
NyoautoU s ,N«fjkuaU»al Friss Ujdf* uwí<Umi nyomdájába«. \' ■ ,*\'
Tessék o szabadkei példát kövelui, megmegyoroiodni a vallásban és eoeg-magyarosodni asután a névben is. ás már mindsgy, ki hogyan dicséri
az Istont, csak magyarul dicsérje és igaz, becsületes axivböi.
... *la«vel M*eé.
fáradozik u csendőrség « mi «lég sok időt fog igénybe venni, meri még a felvidéken U vannak, a kikUzintosék pénzét forgalomba hbzták.
Követendő példa.
» >
Budapest, febr. 19. ■ . i -)
Igazság szerint nálunk a - zsidó dolgokról nom szabad beatélni vagy ha beszélőnk is róluk, nem szabad a kritika jogával élni, mert amint ez a kritika nem föltétlenül elismerő, a kritikust azonnal antiszemitának bélyegzik kiből a felekezeti gyűlölet szólal meg. „ A mi álláspontunk ezen a téren teljesen világos lehet mindenki előtt, hiszen mi már számtalanszor fejtegettük, bizonyítottuk, hogy nekünk egyformán kedves mindon felekezet, föltéve, hogy hívei hü és becsületes magyarok.
Nem a hithüség, vagy vakbuzgóság hőmérőjét alkalmazzuk, hanem hazafi-sága szerint ítéljük éu becsüljük meg ea embereket és egyaránt kedves nekünk minden magyar, ki hazánk szent ügyéért lelkesülni, a magyarság kérdéseért áldozni tud, egyformán gyűlöletes mindenki, ki ezeknek ellenkezőjét cselekszi. És most ex agy van, rőtünk nom mondhatjuk el, hogy antisemíták vagyunk, de nem mondhatjuk #1 a* ellenkezőjét sem.
És meri: et igy van, azért tudunk (gazán örülni annak a mozgalomnak, mely Szabadkáról indult ki és mély országossá Ígérkezik lenni. A szabadkai ssídó hitközség kimondotta, hogy uj zsinsgógájá-l>on csak magyar nyelvű\', hitszóuoklatot tűr, egyben pedig állást foglal a zsidó gimnáziumok ellen. • < » •
Hogy templómibaü csat rnsgyar hit-szónoklatot tűr, azért különösebb dicséretet talán nem is {rdepelnének, hiszen magyar ember Magyarországon más szónoklatot meg nem hallgjtf. Hogy a zsidók megteszik, az cs*k azt bizonyítja-hogy nemcsak felekezetileg állanak külön, hanem a többi nemzetiség között nemzetiséget is alkotnak.
r
A magyarnak csakis magyarul prédi, kálhát a pap, a tóinak, szerbnek, oláhnak, skásznak, szónokol idegen nyelveknek, s ha a zsidónak sem prédikálhat magyarul, vagy más nyelven ,fs* kell prédikálnia, ez csak azt bizonyítja, hogy a csidó ós s magyar között a különbség nem olyan, mint a katholikus és e református magyarok között, hanem olyau, mint a magyar és a tót, vagy oláh között, hol nemcsak u vallás, ha-uem a hemzetiség is megalkotja a különbséget.
A szabadkai elhatározás, ha az egész magyarországi zsidóság magáévá teszi, tiegs.zünfoti azt a különbséget, melyet a zsidó felekezet elísmeréy nom tudott megszüntetni; pedig a magyar zsidó (és hisszük, hogy csakii ilyen él közöttünk) f><íra barátkozhatik meg azsal a goudo-MUi 1, horfy « itt -4 hasában m*|yar-bak ,oe akarják elismerni
liudapest, febr. 19.
— Saját tudósítóiktól. — Rövid távirat jelentette tegnap, hojpf a kassai ügyészség fogházából két veszedelmes betörő szökött meg.
A szökevények egyike Gáspár Lajos, M) éves, asstalos legény, többszörösen Rovott multu ember, már két ízben megszökött letartóztatásakor. Legutóbb Zágrábban ugrott meg a rendőrség börtönéből, a mikor rsebiolvsilás miatt eU logták és elzárták egy zárkába.
Ma jelentik Fiuméből, hogy ottan le* tartóztattak egy Sokol lUroJin névü nőt,
Lki Gáspár nevére pénSt akart feladni, zrevette azonban, hogy a postatiszt-viselő gyanús sze nmei nézi. elakarta tépni e már megírt pénzesutalványt. A tií\'.tviselő ugr.nis egy Reggeli lap távirata között üvasta Gáspár megsző késit es pfyanuj\', mindjárt a nőre irányult, a midőn u utalványon Gáspár nevét látta. s
A nőt a rendőrség letartóztatta és ki-hallgatta. A vizsgálat eredményét azonban titokban tartják. Valószínű, hogy • betörőt most elfogják.
országgVülés.
(Képviselőház.)
.Gr. Apponyt Albert elnök indítványozta, hogy Rajner főhercegnek aranyi»« kodaírna alkalmából a Hás hódolatát fe-jeizo ki. A Ház ehez hozzájárult. Ezután a költségvetés tárgyalását fylytaUák.
Horváth Gyula azt hangoztatja, hogy a kisbirtokos pobUkAvai as orsíágot a jólét legmagasabb fokára lehetett volna emelni, de a bécsi kéz mindent elsikkaszt. A teljes önállóságra van sitttjuég, toect különben tönkre megyünk, SÜrgoü oz adóreformot, a pálLokaméróa kűfiátoaiaát. Na»
fogadja el a költségvetést (Zaja* helyeslés a szélsőbalon.)
Eitner Zsigmond magát független sgrá-
riusnak mondja. Elfogad i a azt amit Zse* lénszky mondott, de csak az önálló vámterülettel. Sajnos, hogy nemcsak osztrák politikusok agitálnak a -vámközőaség meg-szüntetés« ellen, hanem magyar belső titkos tanácsosok is. A költségvetést nem fogadja cl.
Pavlovtte Lyubomir: Megdönthetlen igazság, hogy a 70-es években, amidőn az államháztartás kedvezőtlen helyzetben volt, az állampolgárok szerencsésebb körülmények között éltek. De elkövetkezhetik, hogy sem az állampolgárok nem képesek as államon segíteni, sem fordítva. Szóié e 67: XII. t tartja romlásunk okának. Ezért híve az önálló vámterületnek. Majd * nemzetiségi kérdésről beszél A nemzetiségi törvényt soha sem tartották be. Pedig es sem elégíti ki a nemzetiségek kívánalmait s annak idején részt Sem vettek a tárgyalásokon. Ez a törvény tehát sine nobia, de nobis. ; > ■ - . : . / .. <•<•
Elnök: Figyelmeztetem • tövisek» urat, hogy egy törvéuyről sem mondható hogy a eépfcífviseUt távollétét*»
van I mire általán«» rfiLr-zavsr kelet-
kesett.
Az egész tömeg ijedten a stük kijárat (elé sietett, mindenki első akart lenni: asszonyokat, gyermekeket fellöktek, az-ótán sz ijedt tömeg Végig gázolt rajta.
Igen sokan megsérültek, néhányan életveszélyesen. A lárma oka pedig az volt, hogy valaki rosszul lett és segít-»égért kiáltott
Nagy szerencsétlenség történt tegnap a manenkírcheni templomban.
A bivek nsgy számban voltak képviselve ós épen a prédikáció szsvsit hall-
Eatták, mikor e templom egyik részéből iabálás hallatszott.
A pap azonnal félbeszakította szónoklatát és elkövette uzt a meggondolatlanságot, hogy a szószékről lesietett
Bkkor valaki elkiáltotta msgát : Tüa
Pánik éra templomim
I irfoiyw!, 51. ttfts
Hajy-KaÉsa, 1902. csltfitík, fttaÉ 20.
Emr sün ifi*.
NAGYKANIZSAI FRISS ÜJSAG
i \'\' *\'* \' " • - 1 " \' \' \' í : / > -* * v ^" Ve\'JT
__ ............. ■ !■ .......... ■■ \' ■ ii mm i Hi i
A Pester Lloyd igazgatója öngyilkos»
1 * * * .......... i -■ ...... , ......... é . .
Farkasok a gyermekek között.
Megrendítő eset törtónt vasárnap délután. A csikmegyei Jsksbfalva községben, nagy csapat gyermok kiment az erdőszélén levő vágásba csúszkálni a jégre. A gyermekcsapst vigsn csuszkáit egéss délután észre sem vették, hogy esteledik s haza kellene rnenni. Ugy öt óra tájban néhány flu ollávozoU, do nsgy része még olt maradt.
Egyszerre csak azt vették észre, hogy az erdőből néhány farkas közeledik föléjük. A megrémült gyermekek futni akar-tuk, de uzmfe a részen, a melyre menekülhettek volns, az ut el volt zárva előttük egy nagy vizmocsár által, a hol a jég fel irolt törve. Másfelé iparkodtak tehát, do arra már a farkasok elébük kerültek.
A nagy sikoltozást meghallották az előbb távozott Quk s ezek befutottak a tsluba, ahol elmondták a borzalmas hírt Az emberek kirohautak a vágásba, de akkor már hazafelé fúlva találtak nyolc fiút, hármat azonban Héja Ferepc, De-nere Miklós éa Csapó Sándor iskolásfiú-kut a farkasok megrohanták ós öszsze-marcangolták.
A nagy lármára és lövésekre a fenevadak elmenekültek, de az egyik szétmarcangolt fiút egy jó darabig vonszolták magukkal s csak akkor hagyták el, a hu kor oz emberek már utolérték őket s ekkor bemeneküllek az erdőbe.
A három kis gyermek holttestéi luxa szállították.
Felfedezett pénzhamisító banda.
Kökényes községben a csendőrség pénzhamisító-bandára akadt még pedig Czintos Ferenc odavaló lakos házában.
A mult héten ugrania egy nagyszabású betörés történt Harsányt Imre földbirtokos házánál. Ebben az ügyben nyomosott a csendőrség » több gysnu-okok alapján bázkütatást tartottak Ctin-tosnál. A csendőrség már összekutatta az egész házatde nem talált semmit. Bkkor ez egvik csendőrnek feltűnt hogy a szoba padlója feltűnően kong, dacára, hogy pincenyilást sehol sem iáUek, Utána néztok a dolognak s aa egyik ágy alatt találtak egy csapó-ajtót, a melyen keresztül a szoba alatt lévő pincébe jutottak. Itt meglepő dolgokat találtak elrejtve.
A Harsányi-féle betörésből származott tárgyakon kivül tizenkét darab gipszmintát ezüst forintos, koronás és ötkoro-nás lenyomatokkal. A mintákon meglátszott, hogy már használva voltak, de ozenkívül megtalálták sz olvasztó tége-lyoket is és na/ymennyiségü cinkdarabokat s ezenkívül több rosszul sikerült öntvényt, a melyek as ujraohrasxtáahos voltak már elkészítve. > Czintosnak, a ki rabviselt ember volt még Kecskés József és Süke Pál voltak a segítői a pénsgyártásban. A hamisítványok forgalomba hozatalára pedig nagy kiterjedésű összeköttetéssel bírtak. A felfedezés után Czintos felesége elárulta as üfliHAmakat a most .esek Aeeteszedéeén
k ■ 3
\' FaviéiPtM J*^<>n^:\'IJét\'vann*k «tok « Síat wks^X. k tuoJywfaEH 48-Imh usayí Kit fpíyt? Ax tdfliáne* Választói jog pél-tüu), a mafyarők felnek a nemzütwégekWI, » így » mtfiHTűkpuk &etti «Aivk azL {$£(■[>). Igajságtalan az, a ki art mondja, Ui>gy a «légedettak. fíe
Vá«Ják lölttafc, ho#y dujíaho* hamflaH ki-¿•Uutóftkfl tegyünk. KyvekJjak a köuxa-tadságokai <•]>!» olyasokat mint a safcafrwEl a nxagyjurok ¿imái».
Jnatfe Uytila t Ugyajtelyaaeát, né* a mieink.
Pavlovit« I.yubomir: M©g van gyO-
g0üvt, hogy rövid időn belül általános jprojpnu« Iffe a program.
B4koaA Yíktor: A .alaiiutertdaök « midikori beszédében art mondta egy köz-bcsz^-profú, hogy : „Maga utánam vitézkedjék", Ji\'wn szokott vitézkedni, mert a tuiiviixter előtt elíró meghajtja aáazléját. .Jj« engedj« meg. hogy képviselők, a kik kevesebb UheUáfftl ¿(rttek be a hártba, ky*b« szólással hizelegieuek mainknak- A utetom» pétervéri atjárél s»*ébe jut, hogy eiwcs magyar\' udvartartás. A magyar udvartartás tkodéit elvégezné Cjíy kaszás paraszt 1» a ki a* elhagyott magyar udvarban lekaszálja a füvet. kLv gyWOfüágP/) mindenki «¡iigí-deÜtn. Rosm lábou áll ez ¡¡mo», a kereskedő, a mező\' I«*da, jrsak a vémhajtók járnak stáaip" katlan tUk«rh«ft. Milyer. diadala votoa a p^atOgyministtenu\'k, ha a muukaoélkfűi Végrehajtók tartaminak körxnenotet. Alt kiwJ, hogy a rendőrség asm intézne tovas-r^liMWPl- B közgazdasági pangás aa a kivándprJAíftak i*. Tavaly a*t irta egy tóldhinokoí; Hpry h«j tan wrwa, w^rt a férünk Dt>m Otvloiu»>, aa aiwonyok nem »t-sétoek.
ggy más példát is hoz ki A JUs tm kjrdi a siaUvsxtótwl, hogy miért hámozták a krnmpJiL A?4H — feleli a szakiamé, hogy a szenny «ftubernok is legyen mit nymai. (Ücraltség). Nagy baj, hogy a nem-Mii büiöittak, Vm nemzett da-
htrdáftk, hódiak, do Jipmieti hadseregünk uíop#fA jyifgbMetik a magyart; ha a «sínjén eaí4t ojreírén jeleatkexik. A* őszi írónbewéd oly benyomást tett a szélóra, púét fffy otőfiietési felhívás. ígétnek u /OWWrtvítoanfti., az iparosnak, a végén a ftmtífi kérdés lesx «bntém, Peleié« *mtelítő tíiéll Kálmás, ündó Lukács Wazló. Rés«fé*iytársaai0 etaök br. Podnxft-DÍcky (üeréltségj. Ké.íwvénye««k a tublda jpn Utuek. m mdg agtedő gyereket is találL
Papp Qíri*. Ui\'kMc* Ouwtár a magyar ÜM««i»dra besz ér óta figyehueitet /ajuuk jfiiwljíhUára. J)e mcgH7abj« az omresme-k/-t is. Ez a« alfl)tdí politika volna, Kl kelj feeíye*oi a hit büötuánypkat, bogy o ma. fy*reég t«7e«kedhe»»ék. Telepítéseket kell »fxkóiObd és oaaloroáaii kel). A második a patika. Ezutáu a szást kérdésre tét át. A síássek égési máskép b^uíhick vttttogx, «unt náiuok.
» Wftmyoloalc Semmi wm ttni «lőttük, omi mafyar. Vwbov di»i-rt>b$ «aWk^wtt meg egyszer rólunk. Rög-V>n kisütötték, hogy Vlrchov nuo is olyan tvagy tudói. Mikor Vilmos csiszár <u úme-¡ etes ppbárköMőotőjét mondotta IhidAvAfá-kim, akkvr útik a «¿ászok, hogy a WWb Mtít. (Zaj. t\'elkiáltátók = tiyahUat I) A hrasaéi ¡«lgánu^ter m«r P«r(<fal admasteroek Utt igéretit, hogy » »Otenniwai etal^kot gon^aiba v^ MiikíiaiumwBkró) per .NwTbait* H
ZeéUAi Mfyaal Oyiüáxatl Nem. gatt üAat^tdwt QrfUM»-febto»ek aevec
m &
B&m te^Mi Kwb igtal
mSf»sé Viktort Larta KMf U»vis«iő,
»fcw «wy telt szó, hogy magyand Uve-as^^s»«^ Ti»« jagyiőköuyvét, az iív^üiJtai »As eJAbaak múuluat, a magyar w& mm*.* Oíagy sas) motjáa)
Horódl Laóos: R* s«m igaa.
Zfiim; m jwma^ w ígtu, c»ak
« .»»1.» .1» i >—iMUmi»«! « ............•
JUkaal \\Uter i Vem üjmvp alkalmá->sl Ttffít irt *s|a«i iUegler Klára nevű hölgy Petőfi ellen, Korodi Lsjos podij mígrótta lapjában azokat a sxi»i lányokat, u kik magyar »ulatíí^on riszt vettek ! (Nagy zaj és feJháborcdiia a báí mindeö oldiüáí\').
Xkorodl Lajos : Maid megmagyarázom.
Juath Qyula: Most hallgasson riak azután magán a sor.
XUkeel Viktwr ; Kljehmii, hogy a kólt-aégntóst nem fogadja eL
lKoróűl La jva rtüftklálul kiván Rikosl támadisára. A siástek — úgymond — nem ellenségei a magyar nemietnek, csak a iovini^táknak. Hívei az áUameszmák-
Oftk, ...
Lengyel Zoltán: Mindig ert rno.u.ijiix itt, de kint máskép beszélnek I
Korédi Lajost , . . ragaszkodnak a hazához. Ami a száaxrígeiti esetet illeti, eaak mért támadta meg a magyar mulatságon résztvevő lányokat, mert ugyanab-baa az időben egy szász szerkesztő börtönben ült.
Rákoat Viktor megjegyzi, hogy Üffor-mán sohasem fognak szisz lányok magyar mulatságon rtsztmmi, mert mindig lesz száse a börtOnbem (gajo? derültlég.)
Véiai József Beöthy Akos tegnapi bestédére reflektál. Beüthy a Zichy János gróf cioto dolgában angol példára hivatkozik. Ez a példa épp az ellenkezőt igazolja JUmutatja, hogy mindaz, a mi ily órt«lsm< ben Angliában történt, az mindig össjhangzásban volt a tOhbség pártállásával. 8 különösen Gladstone volt az, a ki a palotahölgyek vissza hívása dolgában nyíltan kifejezést adott annak, hogy politikai pártállásával ellenkező személyeket oly pozícióban, saetyben a koroásjzatra befolyhat, meg nem tilrbet. As, a mi nálunk történt, törvényes és elfogadott parlamenti ususon alapszik. fogltlkoÁk aztán HaUvsAy be-Btédével s ezzel szemben bizonyltja, bogy fii angol miniszterek búznak nyugdijat. Újra visszatér Baóthy beszédére ée a tolt nemzeti pártot tédabaexi. A volt nam&eli párt a kvóta-emelést nem szavazta mo?, most erre rá sem került a sor. A Széli-kormány megteremtette a közbékét » ha Beöthy Akos **t mondja, hogy a két id*á-lis liberális fárthi, Irányi «» Madarász a baloldalon ül . . .
Madarásx József szónok mögött) : Hiszen most itt vagyok. (Derültség).
Véaxt József: £ két ideális liberálissal szómban a szóló a johhobalról négy férfiút állit szembit! »eákot, Eötvös bárót, An-drássy Oyula gröfoi és Szilágyi Dezsőt A mi a poptikní kamelaoniágot illeti, mely-lyel Beöthy a szabadelvű pártot illolto, ah. han Beöthy Akos elég rekordot ért el attól fogva, hpgy politikai pályáját a koiv zorrutir pártpu megkezdte. A kameleonság dohában holt verseny lenno a vitázás. A politika az exigeneük tudománva, A kis nemzeteknek aDulmazkodniek kell a Viszonyokhoz. A természetrajz is igazolja ext fiz elret, mert hisz, míg a hatalmas, oroszlán és elofáat, mely minden ellenségét legytiri, szín dolgában különbözik a környezettől, a kieobb állatok, melyek el-lenaégeikct védőimül félro vezetni akarják, szín dolgában hasonlatosak a környezetbe*. (Zaj balról.) A költsógvotést elfogadj». (Zajos tetszés a jobboldalon.)
Bakovsftky István: Az a mimikri-teória, amit Yéwi itt hangoztatott, a csöpp illatok, a bogárkák védelmi esíköze. A nemo-eobb, gioriuces állatok mindig előretörnek ós a sa« a szikkormon ül Angliában csak ogy nyugdíjazott minhuter van. több nincs míg itt oly minlaxü-Tokot nyugdijainak, akik jövodelmerő állásból jönnék elő é« jövedelmező állásba ősnek vissza.
Kttblk Béla és Vészi Józsefszwnéíyes kéxdénhen való rövid föbuólalása után gtéll Káhnáii azt ioditványozta, hogy tóival a kormány tagjai Uajner királyi h«r-veg aranylakodahoára Béeabe utasnak, hol uap éa pénteken no legyen ülés.
Barabia Uéla ezt a szünetét fölőale-gémk Ur\\ta.
»akova*ky IsItJüd ho^j&rul a rait nisaterclnök ioditványÜio?.
Széli mlnifizterelnök szavai után a többség\'a két függetlenségi párt ellene Btuvázolt — elfogadta a:-, indilráoyt.
A legközelebbi ülés tubát szombaton lesz.
, Sikkasztás a bankegyesuletnal.
Budapest, febr. 19.
(Saját tudósitónktól.) A tegnap este letartóztatott Szálai Soma ügyében ma délután feltűnést kel\'ő fordulat állott be.
A vizsgálatot kiterjesztették még két más ogy<fnre is, a kik Szálainak bűntársai voltak, KOzülük az egyik előkelő, mapasrangu hivatalnok, aki ellen cz ügyvn kivül még más vád is felmerült.
A vizsgálat sorún ugyani» kidorült, hogy ezreket érő lcvól- és okmánybélyc* gok tűntek el
Bérczy Béla rendővkapilány ezt i\\ két embert ma dólbon behozatta a főkopi-téoyságra és vallatás alá tette őket. A vallatás egépz dólután tartott.
Délután Szalai Somát Ilérozy repdőr-kapitány szembositette oz eg)-ÍK gyanúsított egyénnel.
A főherceg aranylakodalma.
Bécs, febr. 10.
Rainer főherceg és nejo ma délelőtt a főherceg novét r>0 óv óta viselő 59. gya-logezretl tiszti küldöttségét, továbbá a közős haditengerészet kűldötUégót fogadta. Az utóbb Spaun tengernagy, és Koppéi ellentengernagy, Jedina és Plcskosl sorhajókapitányok vesettók.
Rainer főherceg és nejo ma délelőtt 11 órakor az \'»\'rák landwehrnck 60 tagu küldőttsóuét íogadta, a melyet grúf Weleorsheimb honvédelmi miniszter vezetett eléje.
A küldöttségben alandwehrvalamonnyi fefwememo és Bzakmája képviselve volt.
Á küldyttíégben részlvclt Jenő főber-cjg is, mint tiroli landvcbr-parancsnok. Gr6f Welsersheimb rövid beszédet intézett a főherceghez, a melyben kifejwto azt a hüségot és hálát, a molylyel a Jandwoliniek minden tagja n főhercegnek adózik ós egyúttal átadott a főlier-c««nek a larultvchr tisztjei és hivatal» nokai nevében oay szoborcsoportozatot. a roalv n landvyciirnok a főherceg előtt való hódolását ábrázolja,
..................... Atujm/src-
A munkások mozgalma.
Budapest, febr. 19.
A munkásnép elégedetlenségét csaknem az egéw világ.fy kifejezésre jut-toüa,
A külföldi mozgalmaknak Budapesten is észlelhető a hatása, néhány nap óta a budapesti munkások is megmozdultak.
Tegnap reggel a Danibus hajógyár munkásai hagyták abba a munkát s csak miután a kerületi elöljáróság közbeló-pult, n sztrájk estéro véget ért.
Odahagyták a munkát a Stoia-féle asztalosmtihely munkásai, számszerint hetvonon ós — értesülésünk szerint •*->■ semmi kilátás nincsen arra, hogy ez a bérharc bofojeződjék. A műhely tulajdonosa egyedül nem enged s a remekül szervozott asztalossogédek olyan anyagi erővel támogathatják asztráikolókat. hogv bármeddig is kibírják a bérharcot. A műhelyt különben ugy mellőzik, hogy munkást sehol nem tud kapni
A harmadik sztrájk teljeson uj keletű. Jóformán ki som ütölt még, de már véget ért. Ha csak holnap-holnapután meg-lopetéssiterüon nem tör ki újra. A Weisz Manfréd cég soroksári.uti konzervgyárának néhány munkása ma reggel izgatott hangon követelte bére fölemelését. A gyár tisztviselői akonban egyezkedés helyett at! embereket, a Vik garázdálkodni kezdtek, kitették az v cár a. A többi munkás ma még dolgozd do — hir szerint — foglalkozni fogna* « kidobott társaik fl«t*T«L
s»——i ■ ■ i ■ ■ m nwyw^y—
A baroalona» aviripc. " Madrid, február 19.
A szenátusban tognap nyújtottak be ra barcelonai ostromállapot clrowlclésből szóló törvényjavaslatot és a kamuin erro vonatkozó halározalát. A szenátus bizottságot választolt, a mely a kormány óhajtásainak megfelelő jelentést terjesztőit elő. A javallat tfirgőssógét elfogadták és a téi\'cyalást holnapra tűzték ki.
Sabadelben a ezlrájkolök fölgyújtottak cgv kolostort ós a vámhivatal épületét Harcban anarchisták revolverrel rálőttek ogy rftndőihivatalnokra, n kinek felügyeleté ídatt állottak. A rcndőrhivatalnók-nak azonban sikerült elmenekülnie.
Az uj prefoktus ma a munkaadók és a munkások mogbizottaival tárgyalt. A fenforgó vitás kérdések alapjára nézvo megegyezés jött létre, u mely szerint nz összes munkások újra munkába állanak a sztrájk előtt érvényben volt föltételek melleit és yegyee választott bíróságot alakítanak, amely n munkások követeléseit xpegtizsgálja.
A barcelónai aztrájkolók mogtámadlak egy vasúti vonatot, a mely épnen elindult a városból. A merénylők ellen lovasságot küldtek, a moly a zendülők közül kettőt megölt és igen sokat megsebezi-tolt. A sztrájkolők meggyújtották a va-badeli kolostort. A sztrájk a szomszéd városokra is kiterjed, ban Martinban összeütköztek a katonák a sztrájkotokkal, e* utóbbiak közül ketten meghaltak. A sztrájk tovább terjedése nagyon veszedelmessé teszi a holyzetot. Ostafrancá-ban a zendülők torlaszokat omeltek s ugv védekeztek a csapatok ollen, a me-lycCTo rálőttek. A katonaság szurony-támadást intézett a zendülők ellen, akik közül öten meghaltak és nagyon sokan megsebesültek, A badalóimi összeütközésnél négy munkás esett cl. A sztrájkotok szánm százezer. Barcelónát katonaság szállta meg. A külső városrészekből nyugtalanító hírek érkeznek. Ji színházak, kávéházak és üzletek még mindig zárva vannak.
A kereskedelmi élet pangása még ogyro tart. Katonai őrjáratok cirkálnak az utcákon ö gyakran kénytelenek fegyverükhöz nyúlni, hogy szétoszlásra bírják a tüntőkot. Ma még két gyalogezred érkezett ide. Élelmiszerekben nagy a hiány, különösen húsban és kenyérben. A sugáruton a sztrájkotok óa a katonák egymásra lőttok.
swae 11 i-v i.\' tg)..... *■""\'" 1
TÁVIRATOK,
Agyonlőtt oaendőr.
Sziszek, febr. 19. (Sajt. tud.) Kgy csempószóssel vádolt íöldmites Oriotán György csendőrt, a ki tetten érte ós leakarta tartoztatni, Forgópisztolynál hasba lőtte. Orlovint haldokolva szállitották kórházba, a hol az este meghalt. A gtil* kos elmenekült,
A suterb királyné beteg.
BelgTW, febr. 10. (Saj. tud) Magán forrásból jött jelentés szerint Droga királyné két nap óta súlyos beteg. Ágyban fekszik ós orvosai minden izgalmat eltiltottak neki.
Ffllkaléa Macedóniában.
Konstantinápoly, febr. 19. Jó Portásból biro jár. hogy a bulgárok a jövő avaszra Macedóniában fölkelést terveznek. Mivel azonban a fölkelésnek nem li&ztáu bulgár, hanom általános karak-tore legyen, szándékukat tudtára adták a görög kormánynak ós íelszólították, hogy a görögöket is izgassa a fölkelésre, Fölhívták a figyelmet orra, bogy a föl-kel fa görög uegitfióg nélkül is meglesz, do hogy akkor a bulgárok sokkal jobban fogják üldözni a görögöket, mint eddig tottók, f
1
%tmi ■■*■ -—-—— -------—— - — »
A baranya-szent-^rinci mandátum,
Budapest, február 19.
• Íí« < . » \'._■
A Kúria ttiá Vavrik tanácselnök ve* jcOtése mellett, n htfranya-szentlőrioei Vá-laszlással foglalkozott.
A kerület mandátumát Hoilsy Pállal, § Kossuth-pári jelöltjével szeműén Tor-«jav Károly szabadolvü-párti. a vármegye volt alispánja nyerto ol.
A íüggctlonségiok különösen a kormánypárti jelölt órdokében kifejtett nagy hivatali presszió miatt támadták meg a választást. De egész sor vesztegetésért s panaszt tettek. ^
A korteskedóst Tormay még^ilispán korában kezdette. Folyvást vizjogi tárgyalásokat rendezgetett, a melyek aztán csudálatosan hosszura nyúltak ós mig «Jenkor egy-egy eszem-iszomnial végzői tfk. Nem a viz, hanem a bor meg a pálinka volt a fó, a vidám visjoKÍ-tár-gyalásokon s végnélkül folyt a dorbézolás.
Friedmann Bernát, a választás védője tiltakozott az ellen, hogy a pongyolán werkesztett kérvény hiányait most pótlésokkal és uj állításokkal toldozgassák Ügyetlen dolgot sem lát, n molynofc alapján a választást mog lehetne semmisíteni- Nevetségesnek tartja a«t a vádat, hogy Tormai huszárja a bakon ült Talán a hintóban foglalt volna helyet, gazdája pedig a bakon? A petíció elutasítását kéri. A válaszok ulán a Kuríc. a petíciót visszautasította.
A burok szabadságharcra,
London, február 19.
A Beutor-űgynökség jelenti Hellbronn» hói 18-jki kelettol: Delislo és Kaushayre fifapatai tegnap Trommcl mellott Beitz-(01 északkeléire 80 méitfőldnyire megtámadták De Wett-ot és egy nagy bur 0*apQtot.
Az angolok elfoglak 10 búrt 6s ha lelmukba kerítettek ogy holiográfot Do Wett állítólag elrendelte a bur seregek feloszlását, hogy ilyon módon kikerül késsék az angol csapatokat.
London, feb. 19. A Standard jelenti Pretoriából tegnapi keletlel: A burok a Kpelonkán kefulelbctj, Észak-Tranazvál-ban lévő német hittéritő-úllomást főlgyui-iptlák. Azon as éjszakán amikor aztvárták bogy Bon Viljoent, a fogságba esett bur tábornokot Mncbndodorp és Dahnannta között aláaknázták a vasutat. Valószínűleg ki akarták siklatni a vonatot hogy a tábornokot Íny kiszabadítsák n fogságból. F.gy próbakocsit, a mely előre ment íültobbantollnk én elpusztítottak a bújok. A vonatnak nom történt baja. A burok tervo különben mindonesetremotr-hiúsult volna, mert Viljoent nem Macba-dodorpbau. hauem Dalmauutában tot-i<vasútra.
Hogyan pártolják nátunk az Ipart 7
Budapest, febr, 19*
A képviselőház folyosóján érdekes lo-leplozésekkel mulattatta a képviselőket egy függetlenségi nárti képviselő, a kl egyenesen megvádolta a nagybirtokosságot azért mert nem pártolja a magyar ipart
— Vizet prédikálnak — mondla— do bort isznak. Izgatnnk szóban fs, írásban (s a magyar ipar pártolása mellett, de ha arra kerül a sor, hogy „tettekkel té-nyozzeiiek", hát idegenből hozatják a portékáikat.
— Példát Is kérünk, — vetette, oda egy ingerkedő természetű fiatal néppárti bonalva.
— Azzal ís szolgálhatok, még pedig olyan körből, a moly hozzátok ugyancsak közel áll: a püspöki uradalmak és néppárti mágnások köréből. Epp tegnap jarlam az 0. il. G. K. titkári hivatalában, ott jelos névsort másoltam le egy beterjesztésből, a m^lybeu egy szakértő leisorolja azokat, a kik sz elmúlt esztendőben nem magyar; gyártmányú gépeket vásároltak. \\
A képviselő ezután a zifbébe nyúlt, a honnan hosszú listát húzott ki. Név-
*orit aíókisk, e kik úU^enbAl únnor* tált gépekkel támogatják a mi Iparinkat
ht a névsor eloie. *
Gróf Zichy János sárbogárdi, Gosz-tonyi Mihály ludast, Blaikovics Hlomér kengyeli, gróf Karácsonyi Kamilló pnulUi, gróf Detmewfíy Dénes nyíregyházai és uJ-fehértói, gróf Zichy Mob harkányi, gróf Majláth György békés-gyarmnti, gróf Biísingen jám<, gróf Wenokheim Frigyes békéscsabai, gróf Jankovies Aladár kabonal, gróf Ahilrássy llóza gál-ízőcsl. Vécsoy Vltma grófnő füzes-gyar-mail uradalmába külföldön készült vasmüveket éa gépeket hoteUftk. Benn vannak a névsorban a váci éa osanádi püspöki éa a zir^íuáuági uradalmak il.
Mire a képviselő felolvasta a listát, el-párolgót1 a társaságából a fiatal néppárti honatva.
Igy pártolják nálunk a magyar ipart még pedig nemosak a gépek
tétén, hauwn ©kain téren. Akkor aztán nom csoda, ha as osztrákok iól mulatnak a mi Iparpárt otáai szemeaélyün-kóft.
A „ftsttr Lloyd41 IjazjatéJa öngyilkos,
Budapest, febr. 19.
- Saját tudósítónktól.
A főváros kereskedő világában na« feltűnést kelt egy kőzbeesíilésboii álló férfi eltűnése. Müller Ágoston, 51 éves, rk., nős, a Pester lloyd nyomda Igazgatója e hó 17-én délután d érakor el* távozott az Andrásay-ut 74.1. em. 7. jyUi szám alatt levő lakásáról minden szó nélkül és azóta naw tért többé víss?».
Az eltűnt családja jelentéét tett még aznap este, a mikor hiába várták haza a hivatalból.
A rendőrség táviratilag értesítette az összes magyarországi hatóságokat, valamint a bécsi rendőrséfet, ezenkívül a főváros területén is intézkedett, hogy feltalálják, ha esetleg itten tartózkodóé.
Eltűnésének okát uem tudták meg magyarázni és attól tartanak, hegy v* la mi kárt tea« magának.
Az eltűnt közép-magas, zömök termetű, kerekded arca, össbevejrvüíl beirts hajú, rendes orrú és szájü. Felső bal szom-foga hiásjyzik. Fogai gondozottak- Barna nMt sötétkék télikabátot viselt.
Az este távirat jött Sza«edről oz odavaló rendőrségtől, hogy Müller a városban járt, do édes anyját nem látogatta meg, a ki Szegeden lakik
A budapesti rendőrség felkérte a szegedi rendőrséget, hogy kutasson tovább as eltűnt után.
- e
A délután folyamán a rendőrség táviratot kapott a váoi rendőrségtől, mely ben tt jelenii, hogy tegnap este a Kuria-szállóban egy férfi szállt meg, kit ma reggel a szálloda személyzete szobájában holtan talált.
Aj» illető revolverrel jobb halántéka^ lőtte magát és meghalt.
As öngyilkos papírjaiból kiderült, hogy aa Illető Müller Ágoston, a Pester IJoyd nyomdájának Igásra tó ja-
Egy nejének címzett levelet hspyolt hátra, melyben öngyilkosságának okául cV\'á\'li perpatvart mond.
Müller Ágoston, mikor a szállodába jött, hol különben már többször volt szállva, teljesen nyugodt volt és senki sem gondolhatta, hogy öngyilkossági szándékai vaunak.
Az eset óriási föltűnést keltett mindenütt hol az öngyilkost ismerték.
........... ■"■Ml\'».\'..... «".
keieihez, hogy dr. Nagy Dersőnok 800 k- Srtka dr. 500 koronái Mrkökaás óm Hegyi réwére 1000 korona képviseleti költség belőle kiegyenlítendő lesz.
— A titekaatoe halott. Titokzatos ecetet kutot néhány nsp éta a főkapitányság. Egy vas.uloai nyugalmazott tani toboz bét évvel ozelüu albérlőnek U> költözött egy fiatal ember, A bejelentő lapra azt írta, hogy Tatjajr Bélának hívják Hudán született éa 27 éves. Kéíöbb állást kapott sz Ernst-féle cimirodában. A fiatal ember tis hónappal ezelőtt beteg lett. Bement a Sient-íjtváq kvrháaba előzólej házigazdájának étadoit egy lezárt levolot s megkérte, hogy csak ha<r lálu után b >ntsa fel. A fiatál ember állítólag jauuér havában moahaU. A háil-gazdája fvlbontotta a levelet e két okmányt talált benne. A< «gyík köwégi bizonyítvány, a ntáaik a túmesvávi gimnázium nyolcadik osztályának bwvnyit-ványa, ám mindkettő Puhl Beia nevére >zól, A rendőrtéjf »nőst aat keresi, hogy mi la * halott igazi neve e rnióri üt-kóha kilétét. . jV. ..
— A résseg ember osemegéje. Podoiék János capstám«? a Ttfeki-téreq Ittas álUpotban lugkövet eveit, A m^ tök bevitték a tMog-kóTÍteb»,
— Tette» ért koositolvai. ftabríel István kofíitolvAjt ft rendőr^ ifgiinp tetten érte és letartóztatta,
— Tűi a ssállodábán. A Rémi szállóban ma éjjel kéményttiz Ütött kí, amely a szálló vendégeit éá a környéket uagyon megijesztette ugyan, de eayéh kárt n«m okozott

HÍREK MINDENFElOL
—• Megdobál* *áaaaép. Gáspár
István uetöhenyei lakos Közép Nemes-apátiból vitte hasa monysaszonyát Síita Terézt. Mikor a lakodalma* menet íelsó Neme&apatln keresztül kocsizott, két legény csupa pajkosságból bólapdákkal dobálta meg a násznépet. Egy vizes hóból készült golvó a menyasszonyt éppen a száján találta s at ütés nyomán kibusygyant a ?ér é* kiesett a msnyecs-kánok három foga. Szegény fiatal a»z-szonyt éppeu a lekodalma napján csu fitott» el a két éretlen suba*« ostoba tréJája.
-T- Oyujtogatás, Takácí Jéssef haragosa volt Borsodi Ferenc bőrönd) kanásznak, akivol azonban kikötni nem mert, félvén annak hatalma* ökleitől.
Felbérelt« tobát Horváth lajre kwitíőUü lakost, aki 10 koronáért felgyújtotta a bőrőndi pásaloiháfat. A tűzben elpu»s-tult két kecske s a kanáss feleségének 6 drb tyúkja. A gyújtogató azután beült a halastói korcsmába s a 10 koronát el is Itta. Mámorát már cMndfrft&set í»d-iott aludta ki.
— Hogyan üolgroenek e »épbolen-
ditók. A nagyváradi lóvásártéren tegnap délelőtt Mes Demeter oláhapáti lakos kihirdette, hogy Apátiba nagy főldfelosz-Cáx lesz. Minden kJ, aki IQTkrt lefizet Ő felírja a Jegyzékébe kap 80 hold főidet ingyen, sőt még pénzt is kap a közeégtől és valami bárónőtől, hogv házat építhessen. Bégető Imre rendőr vette őszre, hogv a nép javában tódul a kecsegtető igérotokkel teljes férfiú köré. a iónak látta végot vetni a nénholonditáspak s a szédolgői bek is érto. Askor mir 118 ember volt jogyzékbe véve, kinek 80 ki-kinek 60 hold föld vólt ígérve. 4 szélhámos ilyenformán 7 frt 5Q |Brt wedett össze, amit lefoglaltak.
REGÉNY. Az ördög cimborája,
Regény. Irta: M, Villogó szemekkel tekintett körül és óriási hangon, melyet • sziklák ezer-azerosen viszhangoztak, ordította;
Csend legyeol Csak ma ki soron vanl \' Bgyszerre néma csend lett A veaér p«4jg vésatjóeló nyuc*tamw*l tetto hozzá:
— Most ba^ lesz.


BUDAPESTI HÍREK.
— FelaxóUtés a sstrájkre. Ma délelőtt a külső soroksári-uton levő Woisz Manfréd-félo konzerfgvár munkásait több részeg mészáros szlnMkra akarta bimi, de tervük nem sikerült A felbujtogató-kat a rendőrség elzavarta,
— Elutasított pjtloló. A Kúria ■második tanácsa Paiss Andor elnökloto ajatt ma háromnegyed 1 órakor hirdette ki ítéletét a karcagi petíció tárgyában, melyet ex 1899. évi l-ső 9 alapján elateeltott s a deponált 3000 k. latétól oly értelemben utalta ki Hegyi Ödön
Azután a nagy heju*mthe# fordult.
— Szépen H Sárosa. Ara lásd, hogy én a amta* vélemény tisztelője vagyek éa • tanácsokat meghallgatom, ffcttélj teváhhr
A másik ie megnyugodott «• elai* Odanézett a végig megrepedt nóták a éj repedésre mutatva így szólt:
Erőszakkal csak ezt lehet eUmb ohea nem kell fej, osak ököl. De jjen-do\'kodni nem az ököllel szokás ^ még tc sem akarhatod, de to teUn Wc» keversbbé, hogy ez a szövetségink Vgy járjon mint az a pet.ki.
— Nagyon hosszú a bevezeti*.
— Rátérek a dologra. Elvünk, » gyönge fejüeket nem avatjuk be w)Hk ínkba,
— Kik azok a győrié féjt»^ ?
— A nők.
Harcsa, Te udvariatlan vagy. De ifa* zad van, ez nemosak «1tQc&. ea ^ yényünk.
■r» De ha nőket nem gyerekekre annál inktí>b nety titkainkat vr Szóval, te tUtakttfoh +» Ugy van.
— Es ha tiltakozásodat ne? halljate».
meg.
— Akkor élek jogaimmal Es . . . nyugdíjba indulsz.
— Ugy van.
Helyeson leszed Hexcíá. Ma^am akartam ajánlani. Pf így i% jÜ Elmehetsz. ,
(Folyt kőy.) \'
KÖZQAZDASÁQ,
Budapesti gabonatőuüe-
fcj^bvz» kirtUt YiUvtatlaa tnk BieljtjU
M«ipjf tnua ÍJ*..» »je-iar. a«w AB..«
7-SS—7.90, ZKb ipr.-ra 7.er-T.M, ^«««H 6-Íf
EWWrtd« kütUHttí Qabik KMti*«. W-
bitclrÍJiviJír 7Jf.—. JÚlt&l kV* ié1) • ftlrnuxurAnri Ol«Mk ¿U»«r. 6W.M\'
n»r hilclríínir-r Ti-t. Mtiryu- 4 jiridík U».06 Koioo&jinulikW.15. Itmyil^iftk 4^.- Mz. bank ifrbO Üwtr.
VHTV ÜUmTM«t iM»J 6*1 M WW tmú Í7--Kén-.«! bírod, tnirk* UT.lt VO^f\'flA m*-^kUhsU köz»» fuut ece.
*4**i értékUsU*. IWoa, f«6r. IV. OMtrák hltotr. teiSe. MtNfCW hit«lr. 731.- Ottirik-aMW íUkmVmuU nitmtaf M6.W 4 MÍ4«)tkM MCTM MP1
l\'WM korooAjínulik —(HU Wwt UJjÜ. r-
(rtakM MMT 19.04 Uiíka Junti«» lUJ®. Otitik i«ak fitt. ^^ T
A váeároeejmolt diai
ABUJ fwialom iU«k T«U
ira MHlkodtti Drijibb hu • b«WJ ii • mi i\'ontr kiioj* jw fillér. Mpm* i«ö Cfttka 110 ÍÜUc, fo«M B k*MM, balatoal ntíU m fllltr, knuf* 4 kawaa, tU* #) aty, tók t«o|«ri hal S kor»»». Teac«d rik kiU)a S k«Mta. A írUi tcrU*im Ulija ÍM WM». databj. 9M fiUír, wadár jxlíj, «0 «Ur. 8«m|ise<wN darab SO fliUr. ku(M daraftja W ffiUr. H*r*m S d**b » üpír, msdada a tea» » Ma
Nyomatom Székely Viktor
* wmwjjye^vai»
amímaam

^dUjpss ftíftrl
w»» WuS róla
«n. T»«n«»rAr, a bot« mia utdí. Uu4ast.Ua
.uÖföiiii jSktnídűaSr*»
CsfltSrtCk, fsbftfe 20.
AlaplUaUtt llflOt
Edelmann Mór
i + *
v.l
2XItfl*ÍfolCX tri» ét ékixeróu SS
. 4s «lad miadtatxma utó/-•a«*t, MNÍHint Mi érákat as |<lif«w«m»líU ¿«vttáaak 4k*>ar<
ÉórákoU jaU.yos áraa jétáiláa «U MakéaMutosk. — Peatsa k> nelgálá».
I
KM* itm 4» sí4fta il»|M
l tíifr kUfM frtmik«*« hhltl ma.s imJiiUI UÜid klVaflaas
Titkos betegségeket,

»4k ftWalviatt é* Htmiir mi* aii k.Upi-Mrktotáafcat, f»rWc»- i« »«(bájakat; UU •4f<Ha (wUIU ^ al«»*-
Dr. Ozinozár J.
Lakik: Budapest, V1L Ker«p«Al*it la. m x.
R«Ui a s. M 4*ittl 4 Ui% 4s Ml
ktUa (Mtamk,k«Ma >« 4* ktyirU. Urtttb* iMiflit iUmmI Oyifíuurü faadasksSik.
m aluliul M 4a 4Misi mtaiM «MB W 4» 4U twtiM nUtli ÚUÜM
Hau4alölnt4*a»
BailapKl VL. Atírlssi-st 24í Qis
aa >m» MU«M.
Dr. GABAY ANTAL
* «a 4a Mr.
«.wl fc . I \' . 1 . I . M.kM^^
rn« ki*toa tekw>«t, ersétstsm »uníe%-Mat (4*a- 4« alt asatt b«tkaktt.kn kufitti-
m tetatttia uUbttJill. baja-
BÚTOR,
Mflt kánltaaAayt MrpltH 4a UlM bátor Ufeleséhhaa kapható
a készítőnél
—Segítség—
et nyojt minden
tüdő és mell-bajbsD
a kiválóan kipróbált 4* orrotok által ajánlott Speotfloasa Hadorseyn pllala-alakbaa 4« pedig: aiitua, köhögés; aiaU-hamt kezdődő ttt-dövéaa, ttt&öharnt, aaamárknrat, ryerme kéknél éa f4gebaj oknál minden iom utóhatás nélkül, a mint
több kérháa bizonyít Ara: t frébadobea 1 kaír.,1 n*cj tokai a korona.
Ax ön gyógyszerét, „Kuflavaoln" ajánlhatom mint biztoa hatású szert köhögés és mellbe tekségekaél, engem
ezekből teljesen kigyógyított. (Srderik) Seehmayer A. ___________ plébános. ••
- r-
f Kaphat* «fyadoi a feltalálónál t
Hudovszky J«
gfógjnwéa Oilj% (Szlatöoia).^


aM440aa Motaa kaU kalmi a Salvaak f SS to.lfcMSSa — Kl L..V.11 1. Sllaéhk |
ariakréia-«! 1 Mm MUc IMMk. aak a Mi«»»l raliSi: f ¿\'Ja alV^tlL« U
mm »IkUauMaka
köhöfée, rekedtség, hurut, rémhülés ellen hazai gyártmány, mely
nyálkaoldó. KgyedOli mészmentes czukorból és
40 és 60
fillér. Gyárosa : lilKBBT Bilid, Baiapait, VU^ Ktemér-ntoza 39. az.
!! URAKAT ÉRDEKEL !!
hon a legfinomabb franctia és angol gmnnr koíönleg»>»iiéifoket feltétlenül biztos ónt«: Kredsti párnái csomagolásban tartatja 1 frtóie frtig
aunutfj I krtMMUi 1 crMi a Mi*. •
HATSCHEK NÄNB0B
BUDAPEST,
IT., Kéftr^Utrmt au.». Übt» *Uừlpl
Sok ojdonságok!
Mepmek Pécs. Németnek Bécs.
. a s« küldjük pénzünket külföldre» Legjobb órákat és ékszereket küld
SCHÖNWALD IMRE órás és ékszerárugyáros
■ » -l PÉCSETT. .
■am tatead tárgyakért m pintet wtaaxakOldÖBs vagy kJoaarálens.
- 1 1 3 svx jótAi.t. abhat» maam n
Egy poatoa nickel tsebóra
•zép kivitelben frt 8 60
Egy pont©« nickol ábreaxlö óra m l 00 Valódi ezüst rwnontoir «óra poatoa járással — — — „ SS.—
Valódi ezüst kétfedeL anker» remont erö« szerkezettel, szép kivitelbea — — — Ért 0.15 Valódi ezüst tttia remootoir-aaker kétfedeles éra — — M1080
14-karatoa aranytánesek oalaoe aaép kivitalkan:
20 (ramm nehés 26 frt, 26 gramm nohés 80 frt. 80 crama nehéz 88 frt 40 gramm nehéz 47 frt 60 kr. — Minden lánexhos aranyba toglAll kövea lógók kOlOn mérve 16—10 gramm súlyban 4 frt 60 tor.
r Mindén tárgy a királyi föpénrrerdehiraUl által megrisagálra é$ bélyegeire. .
OKUUlw tusai 4a sissykaMUMt. - 7IM mm* Hlmi** IsMI Tk1i»ss>aa «M»
ffftty képes trjigysék la^yen 4a k4rmeatre Mldattk.
Brázay-íéle sósborszesz.
A aósbomesz, ha kellőképen basznál-iák, a lábizzadás szagát szüntetL A kinek izzad a lába. dörzsölje meg napjában legalább háromszor tiszta tósbor» sieszszel, még pedig annyival, a meny nyit (öl tud síivni a bór. •• ;t: ...
I nagy öreg ára 2 korona;
tkia , • 1 ,
Orsz. Pályázati Közlöny
tartahastza ai omlgbsB bsttnteodö ases állásokat ipari, kereskedelmi, rnesö-és erdőgazdasági 4a műszaki tisstviselök, továbbá aötisst viselők és kerakedatai al> kalmatoltak részéra .
Estm száza in 80 flllAr, kapkaté dohánytSsadékben és a kiadóhivatalban. Budapest, Václ kSrat t*. «»!
Frímm, hülyék intézete
BUDAPEST,
Y1L Eizsttet kíráfyRVot B-n.
HaSttffSS^mb
LmWk
__tűmmé tnű MTUUKM «UI k«W^««a
M. 4« kár. r«Ui(t braumnkk moéaéwefc R44i« UM» «la» Suú JrMiUk UM • i^bk w*d«4M>r«l o»oo»4<ts kik awjwkal Um-
• UoMb 4a aa <c4sss4cSn( kS-
ssskAMlUrfMk. Uto miit. SUumM ntmI
im ksna v»M
ktiMJ 4* k««Ut
IdiMbb Uftlrik mx-i it » Ua-
_________HWá|t»Sl W
vecfetottotj^eaMi teeUett
"HÍ^ 11
^ Ts\'hA^tXfMTtasASttsUsMl Mr 4s a tffla-M n^OtiwakM klt4t*-4ll>lk»rt>4W U-í
VhAMW niSTlkfl 4s MfUm mUMf ¡0 I 4s kémvém Utá kétümá
m iooéffmlMif,
Elei déimayjareraaáfl OlUrép\'tésMt, sxobrkaiM I« arany osA mlllntéiet
■ n na AlapiUtett .... ..........
sswcr-
i
M»*iars »Mai, h*n ■tUni mm4 UMftMNa, • sMiikM kisalUk ti-ttmk«l. nlHlhlrt. sU-kiptkt» rkssosra 4s U*irt 4« tmi
SMBb*mSZM f ktcWiMbMm ■itinlwa
1Wrt«esrB, r^MŰat ti-I aj f*«V»k, KUXT4-
T*»»S4* afMfssak. R4(l Sp«k*4 klj.nuk M O) »ttArkS. •« Utiitm ÍMU-kt«n«UI. Mn* áillUa aUrt* M4V* uttwit ra»»i hast aatal*B«br«it Ub41 ts-iHi> *s HlMtfssafcswa. ISO_1SS 14S__150_
vHT^téé tea «te Ü4
k4a*M«4Mi ptUcktMBlrssv» .
Oat_teo_ isa 140 »w___
sa tao ise i*o 4rak 4a ?mU« klaMl«4J4a»41 g—4>«a»SUl u UU**t iékinMT«.
Nagy N^p. János
Uat*riB«rak.«o Mk»r-fuour»iiit u Lóritok 4a tifUnttbl *jji«i*Mk J4U1U*
TetaMTdr - J6 zge f f flroa,
Bonáz-utcxa 6. sx
A magyar GAZDA KÖZÖNSÉG
\\sammHnolmUbé ifómVu*
Hazai
ilíalánosbiztositó
részvénytársaságot,
Melynél aeaasak
{előnyös feltételekmsl
á Hl falóban jú tintát akar I?
•w a4tl«sw isn rtsáoltoMM fe
kassai tintát
Matferspacb is Székely S

Istt lshtt blstosltani.jds ahol e« alőfordaló ká-t«okat «xonnal ¿s mél-tányosao baeaülik, sőt
---g -...... ■ .jj-uM\'ui^r
gyofsso kl in fixstlk.

Zongorák te pianinók,
rÄÄÄK
áliaiéMMMi iM*«ri »imnkmiMi»
lRaveioh Antal
Budmp—U Károly-kőrút 4. I. om.
ZiidtltutU Hi^UlyM*«
■ ; ,,;. ■■■\'mm- ■ •
"5"
i 1
Hőlgyak figyelméből
-— i r ii ..!■-
Oipa-Crto árczken^
HJmUo k4ttn«u mif*t ét t+i&é nwtk kM » U|k.>uwibb kttUtmio/ m OmM „04m" m.r*l ><n ia«r«4ák. Ím tUfim kMgftk kitiUm kétrtü été-
piti txtrt.
CfyedsU bUU« saw ««■ se4**4*#4w*«
Uuusur Usira.
lűU»»lltj* a «ágolteHtseeSrt^kSMté* bUif »MT /»^k, .lul tMs M-
Wk*L lualmitJ* • MsuoVxt, hualdWr^^
mkiwwbt ««TiMiuMk a Uim, aéa U}u atcuúit kilcaépl«,
UodUjLto« ktliN Oku latUk, kM a Mrt« kaark r*«M. W.«.»o4Ül 4« uM k«*M Utr* uo biwulkU* hu 14*1, k«fT a ss«a-14«, atuiU*« ím) uíJ ato aá-
kiay tép alatt W(hn aWiHMtk. . ktlral .m >«ira«4k, aafpal la ka—aiTkal». An 1 Urtl/Mk 40 kr . itavrabb SO Iűr.
tfmm nvrw a* kr. Ofjona aoadar t ktinS*«. («Mr, 4«
ctim sslaS kk U kr. a«<T (UMs i
Barcaay Aar oly työntUfUrü« mXKélttD
UmM* blitc. &XAM kMmlli sOaa hlntluor 60 kr. 4« miIm kaUaa Ifiim* read« 10 hk. k»fih»>é.
Prospektus íttgysn.
Kiitetickiitii Útin iíiis. =
===«==»=====»= f«i»iiit) altuia
1 fogak i
inij Tilltiíttti. síjét fi«uif Kiflit
RrfMdh<w (ac»rUl»n) «a «MStkaMla«. >amt|
»•Jatt. VtftaJai » írt. IUut»a.aii«i t«fm-k*at a <H. B»<Jfiullka s<iik<U U. KmW4* ««W 9 írt. PwtílUU fogiőmi* e ¿MTtA«. AraarMM** 4-» frV fciaM. TafT OMMkl »4. mi* t ttt. ra<iis«Uua a frt. Ba^aUa ia«|«<k.
PiTZYLE foaovvss,
nVDAJtKBT
BakaM»M f.r^ar.K JavtUs* • frt. ÁS4ai-_fttka ikfuüiiu% I frt sa kr.
Á
II irfolyam, 52. szám
Najy-Kantoa, 1902. péntek, febraár 21.
í í >4
e(if szíri 2 fbisfa

/
Előfizetési ára:
Helyben hishos hordva egy hóra 60 ftllér.
VIdékr» póttal küldéssel egy hóra 1 korona 20 l\\ll<r.
■.......... . -----—,------------------ .
JL
1« t
Kiadó tulajdonosok: A feleló» assrkesctó:
Krauss ¿s Farkú. ix.obta1 hüoo.
Szerkesstóség és kiadóhivatal; Krauss és Farkas paptikersskedésc.
Mogjolsnlk naponta korín raggol
Nyomatott a „Nagykanizsai Friss Újság" ssetsődése» nyoqidajsban. ,
ft pápa jaslbalfeasma,
* Magyarosodjunk. •
A színészetet, nemcsak nálunk, hol •nnyifóleképen beszélnek az anyák gyermekeikkel, hanem még ottan is, hol az egész országban egy és ugyanazt a nyehret beszéli mindenki, olyan intéz-ménynek tekintik, mely kullurmissziót teljesít.
Nálunk hazafias missziója is lenne, ugy kellene, hogy torjesszo a magyar nyelvet. Megteszi, nem-o, nem keresem, még esek véleményt sem mondok róla ezúttal, de ugy látom, hogy a magyarosodást évok óta megakadályozza, mort spanyol büszkeséggel távol tartja magá-\'ól a dalcsarnokot.
Teszi ezt ugy, hogy sem maga nem megy el a dalcsarnokba, sem a dolcsor nokosokat nem engedi magához, tohát sem maga nem majyarosodik, sem azt, ne» türi, hogy azok magyarosodjanak.
Aa elmúlt Osz folyamán nagyon üdvös újítást tett a színész-egyesület tanáosa ; megengedto az egyesülőt tagjainak, hogy dalcsarnokokban működhessenek. De nem mert határozottan fellépni ós igv a közgyűlésig csak ideiglenos engedélyt adott.
As ideiglenes engedélynek is lett a következménye, hogy a budapesti dalcsarnokokban és kávéházakban még ott is, hol eddig csak a rendőrség parancs szavára, mu. szájból hallatszott a magyar szó, ez is oly előadótól, hogy a legdühösobb nó-metfaló pokolba kívánta a gyalázatos magyarsággal boszólő „művészt" még ilyen helyeken is túlsúlyra emelkedőit a magyar szó és — bár elsőronda sziné-axek még nem vállalkoztak daltársulati •Zísjreplésre, mégis alaposan lefözto a magyar sxinész a némot zongort.
De most a magyar szó újra veszedelemben van. A szinésiegyesület közgyűlése hamarosan határozni fog a dal-társulatok dolgában és néhány vidéki színigazgató kik attól , tartanak, hogy abban az esetben, ha a színészek daltár-aulátokhoz mehetnek, kevesebb lesz a íucér művész, tohát drágább lesz a tag óriási agitációt fejlőnek ki, hogy a szi-oéizegyesűlot no engedje mog tagjainak n daltársulatokhoz való szerződést.
Nálunk ez a módja a dolgoknak, a piszkos magánérdek megöl már csirájában minden nomcsebb intenciót.
Oe remélhetőleg ez érdekszövetség terre nem fog sikerülni s míg egyrészt iqsznek olyan okosak, hogy a nyomorgó színészek szájából nem voszik ki a kenyerű t, másrészt loFinck olyan hazafiak, hogy a daltársuktok■ mogmagyarosodá-eát nem teszik lehetetlenné.
Elérkezett már az idojo annak, do el érkezett annak is, hogy a szinészegye sülét ne szolgálja aa igazgatok magáu-éidokeít.
A mi pedig a dolog erkölcsi oldalát illeti, elégszer magyaráztuk már, hogy a daltársulati működés nem szégyen, hanem tekintve a célt, dicsőség, amint hogy templom lesz az istállóból, ha hivők gyülekeznek belo, hogy isten szol gájának szavát meghallgassák és szinház lesz a pajtából, ha művészed állanak a
deszkára ós ugy visetkednok ottan, mini ha szinházban lennének.
A mi a külföldön nem szégyen, ahol pedig csak kenyérkeresetről van szó és nem a haztí nyelvnek tolt szolgálatról, az nem lehet «xégyen minálunk sem. "\'\'\'».■"£« X. B.
Eoy lötaeg aranyIa!coda!ma.
Rajner főherceg családi flnnrpo képezi most Bécsben ar. órdoklődds tárgyát. Holnap (pénteken) lesz 25 esztendeje, hogy a lőherceg Bécsben az oltár oló lépőit Mária főhercegnővel.
A főherceget Bécsben nagyon kedvelik és napok óla kerosik már fel a küldöttségek «zcrencsokivánataikkal. Egy ilyen küldöttségi tisztelgést ábrázol mai képünk.
Az aranylakodalom napján a wiedeni kerülotben fényes kivilágítás lesz, moly-
Eoy szeörísz cnEyükössáaa.
Na"yváradról irják : * A Vilmos közös huszárok nagyváradi kaszárnyájában utóbbi időben gyakran előforduló öngyilkossági esoick szomorú krónikájába ismét belekerült egy szerencsétlen fiatal katona. >
Szmaha Anialnak liivják az öngyilkost. a ki budapesti születésű, 21 óres szobrász művész növendék. Mult év október olojén hívták bo katonai szolgálatra a nagyváradi 7. közös huszárezredhez. Itt az Ulm Ferenc báró parancsnoksága alatt álló olső századhoz osztották bo.
A fiatal szobrász sehogvsem tudott belotörődni a nehéz katonai élothe. Ma-vészvéső helyett lórakarókefét adtak a k«óbe, a művészet káp